ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT."

Transkript

1 Maraþ Rumlara iade ediliyor binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý METRO KURBANLARI VE ÝNTÝHAR KOMANDOLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar HÜKÜMDAR DEYÝP DE GEÇME... Elvan Levent UCUZ NÝSAN BALIÐI Aydýn Hikmet VÝZYON VE GAFGARIT Özlem Güneyli YA KARANLIÐA DEVAM YA DA YASEMÝN AYDINLIÐI Mehmet Levent (Baþlýðý sonunda yazý) Erdoðan Baybars Girne'de yaptýrýlan bu otelin kumarhanesinde 1 milyon dolar limitli oyunlar oynanacak... Al sana Atatürk Öðretmen Akademisi'nde eyleme devam KTÖS tam gün grevde n YDÜ'ye okul öncesi eðitim izni verilmesini protesto etmek için KTÖS bugün Akademi'de tam gün greve gidiyor... (3. sayfada) Las Vegas n 220 milyon dolara mal olan Cratos Premium Oteli Nisan'da açýlýyor. Otelin sahibi Boz Group, casinoda Las Vegas'ta bile olmayan oyun salonlarýnýn bulunduðunu söylüyor... Son model teknoloji ve kumar makineleriyle donatýlan casinoda 1 milyon dolarlýk yüksek limitli oyunlar oynanacak... n Kýbrýs'taki Boz Group'un þimdiye kadar 2,5 milyar dolarý bulan 200'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiðini söyleyen Murat Bozoðlu bu otel ile tüm Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmýný yaptýklarýný belirtti... n Bozoðlu: Kýbrýs'ta yatýrým yapmayý buza imza atmaya benzetirlerdi. Biz bu görüþü Cratos Premium ile deðiþtirerek Akdeniz'e damgasýný vuracak benzersiz konseptimiz ile Kuzey Kýbrýs'ýn dünya çapýndaki tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýz... l 4. sayfada l 3. sayfada Umut ve Eleni... "Barýþ"ýn adýný onlar koydular AKDENÝZ (4) Selma Bolayýr l 5. sayfada HALKI BÝLGÝLENDÝRMEK ÞARTTIR... Kubilay Özkýraç l 7. sayfada TARÝH DE, SÝYASET DE Yalçýn Okut ESKÝCÝ DÜKKANI l 13. sayfada Hüseyin Hallaçoðlu l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþten baþka hakçasýna çözüm olmaz n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ VÝZYON VE GAFGARIT Ben þahsen Eroðlu-Denktaþ iþbirliðinde karþý çýkýlacak/ yadýrganacak/ þaþýlacak/ haksýracak/ týksýracak/ hýçkýracak 1 þey göremiyorum. TENCERE yuvarlanmýþ yýllar önce yoktan sebeplerle terkettiði KAPAÐINA kavuþmuþtur. Veya/ KAPAK yuvarlanmýþ TENCEREsini örtmüþtür. TAÞ tam manasýyla DENK gelmiþ/denk gelen TAÞ cuuuuk diye malum yerine oturmuþtur. Seçim yaklaþtýkça kimbilir daha ne KAPAKlar/ne TENCEREler yuvarlanacak/ ne kavuþmalar/ ne ayrýlýklar yaþanacak. KAPAKSIZ kalan TENCEREler kimbilir nasýl köpürecek/ nasýl taþacak/ TENCEREsiz kalan KAPAKlar nasýl mýzmýzlanacak. Bu TENCERELER ve bu KAPAKLARla bu kadar. YERSENÝZ derdim amma üzgünüm. Yediniz bile. YEDÝNÝZ çünkü bu yaþýnýza geldiniz/ þöyle eli yüzü düzgün adam gibi 1 vizyon edinemediniz. MÝSAL annem. Þu KÜRESEL dünyada vizyonsuz yaþamanýn nasýl 1 sefalete/ nasýl 1 cehalete denk geldiðini bir türlü öðrenemedi. Oturmuþ mutfak köþelerinde kendi kendiyle kavga ediyor þimdi. Neymiþ/Talat gazeteye ilan vererek halktan maddi katký istemiþ diye bozuluyor. Meydanlarda Birlik Mücadele Dayanýþma DÝYE baðýran o deðildi sanki. 3 günlüðüne tatile gelmiþ çocuk/ tadýmýz tuzumuz kalmadý seçim havalarý yüzünden. Ya kendi kendiyle kavga eder/ ya da canlý yayýn yakaladýðý anda telefona sarýlýr. Ýþte gene mutfakta 1 yandan kahve yapýyor/ 1 yandan söyleniyor: -Yedikleri naneye bag sen. Guruþ vermem. Az yeyeydiniz/ az gezeydiniz/ az harcayaydýnýz. Goyaydýnýz 1 kenara birkaþ guruþ DA þimdi muhtaç olmayaydýnýz. Örtülünüz DA var. Daha elegtrig faturamý bile yatýramadým DA size para verecem? Hep biddi DA afiþlerinizin reglamlarýnýzýn parasýný ödeycem? Her gün boy boy o Gýbrýz gazeddasýnda. Kimbilir kaç para ödersiniz? -Anneannem kendi kendiyle mi kavga ediyo anne? -Öyle DE denebilir ama aslýnda Talat'la kavga ediyor... -Niye ki? O Talatçý deðil miydi? -Anneannenin vizyonu yok hayatým/ onun sorunu bu... Annem elinde kahvelerle geldi: -Nedir ama sizin söylediðiniz? -Senin vizyonunu konuþuyoduk anneanne... -Neyimi? -Daha doðrusu vizyonunun olmadýðýný/ bu vizyonsuzluðun seni mahvettiðini falan... -Eyi biþey gonuþmadýðýnýz belli... -Aman anne yalan mý/ vizyonun mu var senin allah aþkýna? dane vizyon çýkarýrýrm sana cebimden þimdi DA görün. Duddurdunuz 1 vizyon da gidersiniz... Senin vizyonunu DA görürüg aha... -Ne varmýþ benim vizyonumda. Ben senin GÝBÝ GIBRIZLI deðilim DÜNYALIYIM gözüm. Benim vizyonum budur. Çözümü, çözüm vizyonu olanlar bulabilir. Çözümü Talat bulabilir. Çünkü sadece onun vizyonu var gözüm. Çünkü o masada boþuna oturmuyor Talat. Müzakere ediyor ve çözümün çerçevesini dolduruyor. Anlýyor musun? Enginarlarýn içine kýyma doldurmuyor YANÝ. Çözüm yapýyor gözüm. -Gözüm deme bana/ gan beynime çýkar ha... -Tamam 2 gözüm... -Hem ne enginarýndan bahseden sen? 40 senelig GAFGARIT oldu ENGÝNAR? -Aman anne ben diyorum VÝZYON sen diyorsun GAFGARIT. Olacak þey mi? Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusu þu ki, Aralýk 1963'ten baþlatýrsak, 45 yýldýr Kýbrýs'ta kavga içerisinde olan Kýbrýs'ýn Türkçe konuþan Kýbrýslýlarý ile Rumca konuþan Kýbrýslýlarý arasýndaki uzlaþmazlýðýn, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ antlaþmalarýnýn dýþýna çýkarak, yeni bir formülle, örneðin; iki bölgeli iki toplumlu siyasi eþitliðe dayalý, ya da iki ayrý devlet þeklinde, veya "Annan Planý" türü planlar gibi planlarla çözülebileceði, ve barýþa ulaþýlacaðý gibi bir düþüncede olanlardan deðiliz. Bir köylü çiftçiden dinledim yýllar önce. Pergama'da "Goçino" diye bilinen bir toprak aðasý vardý. Hafýzam beni yanýtlamazsa "Goçino" denen adam aslýnda Pergamalý deðil, Sindeli idi. Ýþte bu "Goçino" denen büyük çiftçi, Pergama'nýn küçük çiftçilerine þöyle derdi: "Zarar, girdiði yerden çýkar! Badadezden zarar edersen, o zararý havuçtan deðil, buðdaydan deðil, badadezden çýkaracan." Kýbrýs meselesi dediðimiz, ve bizden önceki kuþaklardan baþlayarak bizi gençliðimizde yakalayan, ve bizden sonrakilerin hayatýný da zehir eden, huzur görmemizi engelleyen mesele de böyle bir meseledir. Yani, "Zararý ancak girdiði yerden çýkabilecek" bir meseledir. Nerden girdi? Kýbrýs Cumhuriyeti'ne hayat veren antlaþmalarý iki taraftan iki küçük grubun çeþitli dümenler çevirerek bozmasýndan... Kavgalarýn temelinde yatan nedenler tabii ki ekonomiktir, sýnýfsaldýr. Ve bu temelde kuþkusuz Ýngilizlerle Amerikalýlar ve de Türkiye ile Yunanistan vardýr ama, birinci derecede suçlu olan birbirinin gýrtlaðýna sarýlan Kýbrýslýlardýr. Her ne ise... Kýbrýslýlar kendi kendilerine, dýþ dürtü ve destek olsa da, kazýðý ne ile attýlar? Yukarýda da dediðimiz gibi Kýbrýs Cumhuriyeti ile. KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NE DÖNÜÞTEN BAÞKA HAKÇASINA ÇÖZÜM OLMAZ Öyle ise bu kazýðý Kýbrýs Cumhuriyeti ile çýkarabilirler. Nasýl? 21 Aralýk 1963'e dönmek suretiyle. Çizgiyi orada çekeceksin, ve o günden sonra her ne oldu ise onu geçersiz ilan edeceksin. Kolay mý? Kolay deðil. Neden? Çünkü savaþ, yaðma demektir, vurgun demektir, usulsüzlük, kanunsuzluk demektir, ve tabii ki zenginler yaratmak demektir. Öte yanda da hayatlarý zehir edilen bir büyük çoðunluk demektir. Yani bir yanda haksýz yere, ne kanun, ne nizam, ne Anayasa dinlemeden ekonomik gücü eline geçiren küçük bir azýnlýk, öte yanda da haklarý gasp edilen yüz binler... Ýþte 1963 Aralýðý'ndan sonra yaratýlan bu duruma kýlýf olacak olan bir anlaþmayý Kavgalarýn temelinde yatan nedenler tabii ki ekonomiktir, sýnýfsaldýr. Ve bu temelde kuþkusuz Ýngilizlerle Amerikalýlar ve de Türkiye ile Yunanistan vardýr ama, birinci derecede suçlu olan birbirinin gýrtlaðýna sarýlan Kýbrýslýlardýr. halka kabul ettirmek, barýþý deðil, düþmanlýðý körükleyecektir. Böyle bir anlaþma yapmak, saman üzerine kazýk çakmak olacak. Bir de þöyle düþünün: Bu kez Yunanistan zor durumda yakalandý. Türkiye o nedenle bu durumu yarattý. Peki, yeni bir anlaþmadan sonra Türkiye'nin bir zor anýnda Kýbrýs'ta bir kavga çýkarýlýr ve garantör olarak Yunanistan müdahale eder, ya da Kýbrýs'ýn Rumca konuþanlarý bir vesile ile Ada'ya hakim olursa, ve yeni anlaþmayý bozar da þimdi Türkiye'nin yaptýðý gibi herþeyi kendine göre yaparsa ne olacak? Her þey o zorun dayattýðý gibi olacak deðil mi o zaman da... Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþ, ve 21 Aralýk 1963 sonrakileri iptal, böyle bir hevesi da kýracaktýr. Bazu gücünün deðil, hukukun üstünlüðünü kabul etmektir doðru olan. O da, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþle mümkündür sadece... Heveslerin kursaklarda kaldýðýný göstermek lazým... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý METRO KURBANLARI VE ÝNTÝHAR KOMANDOLARI Bombalarýn patladýðý Moskova metrolarý çok aþina bana... Üniversite metrosu ile ayný hatta olan istasyonlar... Kentin tam göbeðinden geçen bir hat... Çok kalabalýk... Ben de bu hattý kullanýrdým her zaman... Moskova metrosuna hayraným. Ýstasyonlarýn mimarisine... Temizliðine... Trenlerin dakikliðine... Bilmem hala öyle mi? Çok þey deðiþmiþ deðiþen sistemle oralarda... Eskiden yemek atýþtýrmak yasaktý mesela metrolarda... Londra metrosunda buna rastladýðýmda çok yadýrgamýþtým. Adam Kentucky almýþ, önüne açmýþ ve kimseye aldýrmadan þapur þupur atýþtýrmýþtý... Bitirdikten sonra da, kalan atýklarý kaðýda sararak büyük bir küstahlýkla karþýsýnda oturan bir bayanýn kucaðýna atmýþtý. Moskova'da yýllarca yaþadým, hiç böyle bir þeye rastlamadým... Ama deðiþen sistemle beraber, benim bir zamanlar çok olumlu bulduðum bazý þeylerin de þimdi ne kadar bozulduðunu biliyorum. Ýntihar komandosu eylemiymiþ diyorlar... Bu eylemler Ortadoðu'da günlük yaþamýn bir parçasý... Gün geçmez ki bir intihar komandosu kendisiyle birlikte bir yeri havaya uçurmasýn... Peki, Moskova'da iþi ne? Irak ve Afganistan'da savaþan Amerika... Gazze'de ise Ýsrail... Ama bomba Moskova'da patlýyor!.. Garip deðil mi? Bu soruyu sade Rus vatandaþlarýnýn sormasý gerekir en çok aslýnda... Suçlu baþkalarýysa, neden Ruslar ödüyor bedelini? Ben de buna getirmek istiyorum sözü iþte... Yanlýþ bir devlet politikasýnýn aðýr faturasýný sade vatandaþlarýn nasýl ödediðine... Rusya Afganistan'da savaþmýyor, ama NATO ile iþbirliði içinde... Silahlarý ile sahnede... Daha geçtiðimiz günlerde NATO'nun Afganistan'daki operasyonlar için Rusya'dan silah alacaðý açýklanmýþtý. Besbelli kafasýný kýzdýrmýþ bu bazýlarýnýn... Bakýn, Rus Dýþiþleri Bakaný Lavrov, "El Kaide olabilir iþin içinde" diyor. NATO ile iþbirliðinin faturasýný Moskova metrolarýnda halka kesmiþler anlaþýlan... Bir intihar komandosunun eyleme nasýl hazýrlandýðýný bilir misiniz? Bir elinde silah, bir elinde kutsal kitap, bayraðýn önünde yemin eder önce... Bu yemin törenini örgüt üyeleri videoya çekerler... Çektikleri bu filmi piyasada satarlar da sonra... Eyleme gitmeden önce teneþir tahtasýnda bir ölüyü yýkarlar gibi yýkarlar komandoyu... Sonra çok dikkatli bir þekilde vücuduna bombalarý sararlar... Giydirirler... Ve ona cennete gideceðini söylerler... O gerçekten inanýr cennete gideceðine... Ve bunun için artýk vaktin gelip çattýðýna... Mutlu olur... Kendisine bu þerefi bahþedenlere minnettar kalýr... Seve seve çýkar yola... Canlý bomba... Yanlýþ devlet politikalarýnýn bedelini halklar öder her zaman... Kýbrýslýlar olarak biz de çok iyi biliriz bunu... Hap masum kaný akmadý mý bu adada yýllarca... Kendi hallerinde köylerinde yaþam süren ve belki de politikayla hiç ilgilenmeyen nice insanlarý evlerinden toplayarak kurþuna dizmediler mi?.. Kimbilir, niçin öldürüldüklerini de anlayamadý belki onlar... Bir duvarýn dibinde buldular ansýzýn kendilerini... Bir namlunun karþýsýnda... Evlerine dalan askerlere ne suçlarý olduðunu sormaya bile fýrsat bulamadýlar. Týpký New York'taki ikiz kulelerde olduðu gibi, Moskova metrolarýndaki kurbanlarýn ilk sorumlusu devlet, ikinci sorumlusu da teröristlerdir... Terörizmle savaþtýklarýný söyleyenler kendilerine çekidüzen vermedikçe, masum kaný akýtýlan bu eylemlerin sonu gelmeyecek.

3 AFRÝKA dan mektup... LAS VEGAS DEÐÝL, LAS GÝRNE Otele bakýn otele... Cratos Premium... Girne'de... Beþ yýldýzlýlarýn en iyisi... Açýlýyormuþ Nisan'da... Seçimin þerefine... Belki seçimden sonra... Belki seçimden de yakýn... Ancak seçimden önce açýlmasý ihtimal dýþý galiba... Kim kesecek kurdeleyi? Seçime kadar kurdele kesmek Talat'a da yasak, Eroðlu'na da yasak... Bizim Beþiktepeli zaten hiç kurdele kesmez... Ama hepsinin yerine Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan veya Cemil Çiçek de yapabilir bu iþi... Kýbrýs ne ki... Ýki adýmlýk yer... Sabah gel... Akþam git... Adana'nýn yollarý taþtan... Kýbrýs çýkarýr seni baþtan... Reyhanlýlarla aramýzdaki fark ne? Reyhanlýlarýn davul boynunda, tokmak da elinde... Bizim yalnýz davul boynumuzda... Tokmak Reyhanlýnýn elinde... Bu þartlar altýnda girilir mi hiç seçime? * Otele bakýn ama otele... Cratos Premium... Beþ yýldýzlýlarýn en yenisi... Mübarek Las Vegas'ý sollamýþ bile... Ne casino bu casino... Ne rulet bu rulet... Limit: 1 milyon dolar! Yandýk havrana Las Vegas! Hapý yuttun þimdi!.. Buyur Yahudi kardeþ... Ve sen pek muhterem Abu Dabi þeyhi... Yanni... Nikoli... Sotiri... Size de kapýlarýmýz açýk ardýna kadar... Nazlanmayýn hadi... Ýlle de gökyüzünde lazer ýþýnlarý ile mi çaðýralým sizi... Birleþik Federal Kýbrýs'ý kuralým... Bu casinoda... Bu rulet baþýnda... Bir Ege havasý koklamak istemez misiniz bu Akdeniz koyunda? Bakýn biz Lefkoþa'da Hatay'la soluklanýyoruz... Biraz nefessiz kalsak, Adanalýlar yetiþiyor imdadýmýza... Bir kolbastý çekmese Karadenizli kardeþler havasýzlýktan boðuluruz... Çok gururluyuz... Davul zurna ile karþýlamýþlar sevgili cumhurbaþkanýmýzý... Kilim sermiþler... Hayýr dua okumuþlar... Hamsi ile beslemiþler eksik olmasýnlar... Bunlara karþýlýk biz de aydýnlattýk onlarý iki önemli konuda... Gafgarýt... Ve gulumbra! * Cratos Premium... Tüm umudumuz þimdi... Limit bir milyon dolar... Yükselttik çýtayý baylar... Haberi olsun Brunei Sultaný'nýn... Las Vegas deðil... Las Girne! Yes be annem... Yes be KKTC! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Umut ve Eleni... "Barýþ"ýn adýný onlar koydular Afrika (Mustafa Erkan)- Umut ve Eleni... Ýki yýl önce birleþtirmiþler hayatlarýný... Ve bu evlilikten nurtopu gibi bir de oðullarý olmuþ... "Barýþ" koymuþlar adýný... Henüz 8 aylýk... Gönyeli'de yaþýyorlar... Ama onlarýn yurdu yarým Kýbrýs deðil, bütün bir Kýbrýs... Bir ayaklarý kuzeydeyse, bir ayaklarý güneyde... Kökleri hem burda, hem orda... Hazmedemeyenler de var bunu ama... Geçtiðimiz hafta bir iþ gelmiþ baþlarýna... Sabahleyin uyanýp bakmýþlar, kapý önündeki arabalarý yumurta yaðmuruna tutulmuþ... Sarýya boyanmýþ camlar. Polise þikayet etmiþler... Ýfadelerini almýþ polis. Bulursa failleri bulacak. Bulamazsa meçhullere yazýlacak, ama birþey deðil bu... Yeter ki bu kadarla kalsýn... 8 aylýk barýþ büyüyünce KTÖS Maliye Bakaný Tatar'dan maaþ ve ikramiye kesintileri iddialarý hakkýnda açýklama istedi... KTÖS: Tatar açýklasýn Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Maliye Bakaný Ersin Tatar'dan emekli maaþ ve ikramiyelerden vergi alýnmasý, yaz mesaisi ve asgari ücretle ilgili iddialara açýklýk getirmesini istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, emekli maaþlarýndan vergi alýnmasý, emekli ikramiyelerin hesaplanmasýnda deðiþikliðe gidilerek yüzde 30 kesinti yapýlmasý, yaz mesaisinin kaldýrýlmasý ve asgari ücretin düþürülmesi hakkýnda çýkan söylentilere açýklýk getirmesi için Maliye Bakaný Ersin Tatar'a çaðrýda bulundu. Elcil þöyle dedi: Ulusal Birlik Partisi'nin göç yasasýný, eþelmobil yasasýný geçirerek devrim yaptýðýný söyleyen Maliye Bakaný Sn Ersin Tatar yine bol bol þov yapmaya devam etmektedir. Kendisine yönelttiðimiz yeni devrimleri ile Kýbrýs'a da barýþ gelmiþ olacak... Kimse kimseye Türk, ya da Rum gözüyle bakmayacak o zaman... Bizim hiçbir þüphemiz yok bundan. Ya sizin var mý? ilgili sorulara hiçbir cevap vermemiþtir. Buradan yine Sn. Tatar'a sormak isteriz. Seçimlerden sonra; 1- Emekli maaþlarýndan vergi alacak mýsýnýz? 2- Emekli ikramiyesi formülünü deðiþtirip ikramiyelerden %30 gasp edecek misiniz? 3- Yaz mesaisi uygulamasýný kýsaltacak mýsýnýz? 4- Asgari ücreti düþürecek misiniz? Bu sorulara yanýt vermeniz toplumun geleceði ile ilgili bilgi edinmesi açýsýndan önemlidir. Çünkü biliyoruz ki Ankara ile imzaladýðýnýz dayatma ekonomik paketin içinde bunlar vardýr. Seçim için þov yapmaktan vazgeçin. Yeri gelmiþken, sosyal sigortalarý ödemek için hangi özel bankadan milyonlarý bulduðunuzu ve bunun karþýlýðýnda hangi seçim rüþvetini verdiðinizi de açýklamanýzý isteriz.. ex istence Elvan Levent HÜKÜMDAR DEYÝP DE GEÇME... "Ýnsanlar nankör, yalancý, ikiyüzlü, tehlike karþýsýnda korkak, kazanç karþýsýnda çýkarcýdýrlar. Bütün bunlarý bilerek onlarý yönetmek gerkir. Ýyi olmayan insanlar arasýnda, iyi kalmak isteyen bir insan er geç ortadan silinir. Þu halde hükümdar, iyi olmamayý öðrenmelidir." Bu cümleler, Machiavelli'nin 'Hükümdar' adlý yapýtýndan bir alýntýydý ve görünüþe bakýlýrsa, sonradan üzerine kafa yoran herkes için bir bilmeceye dönüþmüþtü adeta... Çünkü bazýlarý, Machiavelli'nin kendi yazdýklarýna bilinçli bir þekilde inandýðýný düþünürken, bazýlarý da, onun aslýnda ironi yaptýðýný, bir 'hükümdar'ýn profilini çizerken sarfettiði sözlerin gerçekte kendi düþüncelerini yansýtmadýðýnda diretiyordu. Machiavelli'nin, Sezar'dan Ýskender'e birçok hükümdarý inceleyip, onlarýn baþýrý ve baþarýsýzlýklarýndan çýkardýðý sonuçlarla yazmaya koyulduðu 'Hükümdar'ý, günümüzde ülkeleri yönetenlerin söylediklerinin tam tersini söylüyordu bir anlamda. Ne diyordu Machiavelli? Hükümdarýn sevilen birisi deðil, korkulan birisi olmasý gerektiðini... Halkýn parasýný harcarken cömert davranmasýnýn kendi yararýna olacaðýný... Çünkü baþkalarýnýn parasýný harcayarak kolaylýkla 'þeref' kazanýlabileceðini... Bir insanýn sözünde durmasý, büyük bir erdem olduðu halde, tarihte büyük iþler baþaran hükümdarlarýn sözünde durmayanlar olduðunu söylüyordu... Bir hükümdar için baþarýnýn sýrrý dürüstlükten deðil, aldatmaktan geçiyor, diyordu... 'Tuzaklardan korunmak için tilki, kurtlarý korkutmak için aslan olmak' gerektiðini tekrar edip duruyordu... Ben cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesindeki hiçbir seçim kampanyasýnda, bu türden sözlerin sarfedildiðini duymamýþtým... Hatta, o görkemli nutuklarda sarfedilen sözler, bütün bunlarýn tam tersiydi. Bütün adaylar, halkýn 'sevgi'sini kazanmak için dil ve ter dökerlerdi... Halkýn parasýný cömertçe harcayacaklarýný deðil, halkýn parasýný koruyacaklarýný söylerlerdi... Eðer seçilirlerse, bilmem kaç gün içerisinde verilen sözlerin yerine getirileceðini... Halký aldatacaklarýndan deðil, görevlerini dürüstlükle sürdüreceklerinden bahsederdi... Öyle deðil mi? Coþkulu kalabalýklar da onlarý alkýþlar ve bir 'seçim rüyasý'na dalarlardý garip bir gönül rahatlýðýyla... Sonra da her seçimin ardýndan gerçeðin 'rüya'yla bir ilgisi olmadýðýný kavrayýp, 'biz bunu hakedecek ne yaptýk', diye sorup dururlardý birbirlerine... Hayal kýrýklýðýna uðrar ve 'kandýrýlmýþ' olmanýn dayanýlmaz aðýrlýðýyla silkinip kendilerine dönmekle geçirirlerdi zamaný. Bir sonraki seçime kadar... Machiavelli'nin 'Hükümdar'ýnda, beni en çok düþündüren, insanlarýn iyi olmadýklarýndan, iyi bir hükümdarý haketmedikleri fikriydi. Yani, iyi bir hükümdarýn, kötü insanlarla baþa çýkamayacaðý ve bu yüzden de baþarýsýz olacaðý mevzusu... Gorbaçov mesela, gayet iyi bir örnekti bana kalýrsa. Gerçek bir hümanist ancak, baþarýsýz olmuþ bir hükümdardý. Gerktiðinde, teröristler tarafýndan esir alýnan vatandaþlarý kurtarmak için, teröristlerle pazarlýða oturmaktan kaçýnmamýþtý... Ve sadece bu bile, halkýn gözünden düþmesi için yeterli bir nedendi. Çünkü halk baþýnda bir hümanist deðil, insanlarýn hayatýna mal olsa da, teröristlerle pazarlýk etmeyen, Putin gibi hükümdarlar istiyordu. Stalin öldüðünde, bütün ülke gözyaþlarýna boðulmuþtu ama, bu gözyaþlarýnýn sevgiden deðil, korkudan aktýðý bilinen bir gerçekti. Garip deðil mi? Belki de Somerset Maugham "Ýnsanlarýn kalpleri iyidir ama, kafalarý bir iþe yaramýyor", derken haklýydý...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Egemen deðil isek azýnlýk olurmuþuz Doðruya doðru öyle buyurdu bir derviþ Demek bu yüzden Türkün azýnlýðý olmuþuz Egemenlik sandýðýmýz meðer deðilmiþ Kalay HÝÇ YOKTAN DÝYE DÝYE HÝÇ OLANLAR Çakýcý ile Ýzcan, Avcý ile ayný saflarda barýþ ve çözümden yana bayrak sallýyor güya. "Talat'a destek verelim, hiç yoktan iyidir" diyerek gelinen bu noktadan sonra, TDP ile BKP bir daha kendilerini ne muhalif olarak tanýmlayabilirler, ne de sol olduklarýný söyleyebilirler. Hiç yoktan kendi kendilerine kurþunu sýktýlar ya, hiç yoktan tarihin çöplüðüne gidecekler. Günün sonunda Grup Yorum'dan bir þarký söylemek düþecek paylarýna hiç yoktan: "Dindirsin içindeki acýyý gözyaþlarýn/ Sönsün toz duman arasýnda hýçkýrýklarýn/ Aðla yavrum aðla þimdi!" Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KENDÝNÝZE OY VERÝN... Bugün Nisan ayýnýn birinci günü... "Þaka günü" der kimileri... Ve þaka yapacak hali olanlar þakalarýný bolca yaparlar... Kandýrdýklarýna da "1 Nisan balýðý"ný yuttururlar! Gazetemiz dün "Afrika'dan Mektup" köþesinde bir gerçeði vurguladý.. Seçim Ankara ile Kýbrýslýtürkler arasýnda geçecek... Nasýl olacak bu? Kýbrýslýtürklerin adayý Zeki Beþiktepeli ile geriye kalan Ankara'nýn altý adayý arasýnda gerçekleþecek bu yarýþ... Ýþgal bölgesindeki nüfus, Türkiye'nin Ýsrail iþgal modelini uygulamaya koymasý sonucunda, yerli halkýn sayýsýný kat be kat aþtý... Ýstatistikler de bunu söylüyor zaten... Yerleþiklerin sayýsý mümkün olduðunca gizleniyor... Nisan ayýndaki seçimde seçmen sayýsý 164 bin olarak verildi... Kýbrýslýtürk seçmenlerin sayýsý da 64 bin olarak gösteriliyor. Bu durumda tüm oylar bir tek adayda toplansa ne yazar, toplanmasa ne yazar? Televizyon izlememeye gayret ederim... "Yalan rüzgarý" filmi gibi her yanýmýz... Televizyonlar çözüm ve barýþ yapacak olanlarla, KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyenlerin yalanlarýyla dolu... Talat'ýn bir TV programýnda, kendisine sorulan sorulara verdiði cevaplar dikkatimi çekti... Bazýlarý, Talat'ýn bu pervasýz konuþmalarý nedeniyle, Türkiye'nin son anda Talat leyhine müdahale edeceðine inanýyor. Müdahalesiz seçim olmadý ki zaten bugüne kadar... Mutlaka müdahale edilecektir... Ama kimden yana derseniz, hizmette kusur etmeyenden yana derim... Denktaþ için "emperyalizm tam adamýný buldu" deniliyordu. Elli yýl hizmette kusur etmedi... Ardýndan Kýbrýslýtürkler arasýndan Talat seçildi... Bir dönemlik mi, yoksa uzun yýllar için mi hedeflendi program bilemem... "Ben kazanacaðým" diyor Talat... Þüphesiz "ben kaybedeceðim" demesini beklemek saflýk olurdu... Belki bir bildiði vardýr... Bu kadar garanti konuþtuðuna göre müdahale beklemektedir. Talat'ý destekleyenler sadece Ankara'da oturan ve iktidarda olan belli bir kesim deðil... Amerika ve Ýngiltere de desteklerini esirgememektedirler... Talat veya Eroðlu farkeder mi Kýbrýslýtürkler için... "Al birini vur ötekine"... Ankara'ya hizmet edenlerin bugüne dek Kýbrýslýtürklerin yok edilmesine yardýmcý olduklarýný hepimiz biliyoruz... Nüfusumuz da ortada... Önümüzdeki milletvekilliði seçimlerinde, o sahte mecliste, orana göre temsil edilme hakkýmýz üçte bir... Kavganýn bu topraklarda iþgalciye karþý verilmesi gerekirken, iþbirlikçileri seyrediyoruz ve onlarýn leyhinde veya aleyhinde yazýlar yazýyoruz... Ýþbirlikçileri de ülkelerini sevmeye çaðýrýyoruz... Unutuyoruz onlarýn koltuðu ve düzenin nimetlerini sevdiklerini... Þaka yapacak halim yok... Sizi gerçeðe oy vermeye, kendinize oy vermeye çaðýrýyorum... O da Beþiktepeli'dir... KKTC'ye 220 milyon Dolarlýk turizm yatýrýmý n Boz Group tarafýndan Girne'de yaptýrýlan Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmý Cratos Premium Oteli Nisan ayýnda hizmete açýlacak... Boz Group tarafýndan Girne'de yaptýrýlan 220 milyon tutarýyla Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmý olan Cratos Premium Oteli nisan ayýnda hizmete açýlacak. Cratos Premium Oteli'nin Four Seasons Oteli'nde düzenlenen tanýtým toplantýsýnda konuþan Boz Group Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Murat Bozoðlu, otelin ilk turizm yatýrýmlarý olduðunu ifade ederek, Kýbrýs'taki Boz Group'un þimdiye kadar 2,5 milyar dolarý bulan 200'ün projeyi hayata geçirdiðini söyledi. Cratos Premium ile Güney Kýbrýs Rum kesimi dahil, adanýn þimdiye kadarki en büyük yatýrýmýný yaptýklarýný belirten Bozoðlu, "Kýbrýs'a yatýrým yapmayý buza imza atmaya benzetirlerdi. Biz bu görüþü Cratos Premium ile deðiþtirerek Akdeniz'e damgasýný vuracak benzersiz konseptimiz ile Kuzey Kýbrýs'ýn dünya çapýndaki tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýz" diye konuþtu. Bozoðlu, yapýlan yatýrýmýn KKTC'yi bambaþka bir yere taþýyacaðýný ve dünyadaki deðerini artýracaðýný ifade ederek, "Cratos Premium Akdeniz'in turizm cenneti Girne'de bölgeye damgasýný vuracak" dedi. Cratos Premium'un tamamen öz kaynaklarla 220 milyon dolara mal olduðunu belirten Bozoðlu, 105 bin metrekare alana kurulu otelin yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlayacaðýný söyledi. Bozoðlu, Cratos Premium ile dünyanýn dört bir yanýndan farklý eðlence ve zevk anlayýþlarýný "otel", "casino", "fort" ve "spa"dan oluþan benzersiz bir konsept içerisinde premium kaliteyle sunmayý hedeflediklerini kaydetti. Kýb-Tek çalýþanýnýn elektrik akýmýna kapýlmasý üzüntü yarattý... Türk-Sen Kýb-Tek'te etkili önlem istedi Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (TÜRK-SEN), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun bir çalýþanýnýn trafoda elektrik akýmýna kapýlarak aðýr yaralandýðýna iþaret ederek, böyle acý kazalarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli ve etkili önlemleri almalarý için yetkililere çaðrýda bulundu. Türk-Sen tarafýndan dün yayýmlanan mesajda, federasyona baðlý EL-SEN'in üyesi Ýbrahim Esmer'in, çalýþýrken elektrik çapmasý sonucu aðýr yaralanmasýndan duyulan üzüntü dile getirildi. Otelde 35 farklý tarzda dizayn edilmiþ 10'u kral daire, 150'si suit toplam 410 premium oda bulunduðunu ve içerisinde iþ toplantýlarý, kongre gibi büyük organizasyonlarýn gerçekleþebileceði 14 toplantý salonu ve çok amaçlý balo salonu yer aldýðýný anlatan Bozoðlu, ayrýca dünya lezzetlerini temsil eden restoran, kafe, bar ve ünlü markalarýn maðazalarý ile her türlü ihtiyacýn tek bir konsept içerisinde en üst kalite ile karþýlanacaðýný söyledi. Bozoðlu, otelin Avusturyalý gurmenin hazýrlayacaðý özel menülerle lezzet tutkunlarýný vazgeçilmez duraðý olacaðýný dile getirdi. Akdeniz'de bir Ege köyü atmosferi yaþatacak olan Fort Cratos Premuim konseptinin, sunduðu ayrýcalýklarla bir ilk olma niteliði taþýdýðýný, barlarý, kulüp ve diskolarýyla Kýbrýs'ýn en özel eðlence ve performans noktasý olacaðýný vurguladý. LAS VEGAS'DA BÝLE OLMAYAN OYUN SALONLARI Murat Bozoðlu, konuklarýn oyun zevkinin maksimuma taþýmak amacýyla ayrýcalýklarla donatýlan Cratos Premium Casinonun da dünyanýn son model teknolojisine sahip oyun makinelerine ve 1 milyon dolarlýk yüksek limitli oyunlarýyla dikkati çekeceðini anlatarak, casinoda para ve jeton taþýmayý ortadan kaldýracak "akýllý kart" sisteminin uygulanacaðýný kaydetti. Bozoðlu, Cratos Premium SPA konseptinin ise dünyanýn en iyi spa merkezi olmaya aday kalite ve zenginlikte olduðunu sözlerine ekledi. "Tedbirsizlik ve gerekli önlemlerin alýnmamasý nedeniyle", Özkan Gürler isimli baþka bir çalýþanýn benzeri bir kazaya kurban gittiði hatýrlatýlan mesajda, bir yýlda iki vahim kaza yaþandýðýna dikkat çekildi. Mesajda, tüm yetkililer, istenmeyen böyle acý kazalarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli ve etkili önlemleri almaya çaðrýlarak, El-Sen'e geçmiþ olsun, kaza sonucu aðýr yaralanan Ýbrahim Esmer'e de acil þifa dilekleri dile getirildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YA KARANLIÐA DEVAM YA DA YASEMÝN AYDINLIÐI "Afrika"nýn dünkü duvar yazýsý þöyleydi: "Harman'ýn da artýk bir 'Derviþ'i var." Birkaç sözcükle çok þey anlatan güncel bir duvar yazýsý. Harman'ýn, CTP'nin Ferdi'sinden sonra þimdi bir de UBP'li Derviþ'i var! Bir kýyak CTP çekerse, bir kýyak da UBP çekiyor Harman'a! Böylece UBP'li Maliye Bakaný Ersin Tatar da, "Kýbrýslý"nýn manþetlerinden düþmeyen "kaçakçýlýk" suçlamalarý ve fotoðraflarýnýn baþaþaðý basýlmasýyla kalýyor! Ama bana sorarsanýz, Harman'ýn artýk bir de Derviþ'i olmasý hiç mesele deðil... Asýl mesele... Ferdi'den sonra Derviþ'in de bir Harman'ý olmasý! Hatta bu harmanda hep tepetakla edilen Tatar'ýn da! Elbette gönüllülük esasýna dayanmýyor bu iliþki. Çýkar hesabýna dayanýyor. Derviþ Eroðlu'nun þahsýnda UBP'nin, CTP Harman'ýnýn kalbini çalabilmek için ne bedeller ödediði gün gelir ortaya çýkar. Seçmenlerine þeffaflýk vaadeden Eroðlu, bu aþkýn nelere mal olduðunu da çýkýp anlatýr. Halk da, UBP hükümetinin yolsuzluklarýn üstüne neden gitmediðini, tam aksine yolsuzluklara neden kol kanat gerdiðini öðrenmiþ olur. Gördüðünüz gibi kirlenmenin boyutu sanýldýðýndan da büyük. Siyaset-medya iliþkileri de bundan nasibini almýþ bulunuyor. Seçim kazaný çirkef kazanýna dönmüþ. Bir de her tarafa yayýlmaya baþlayan þu yasemin kokularý olmasa... Rahat soluk alabileceðimiz hiçbir yer kalmayacak. Bazý gazetelerde yayýnlanan seçimle ilgili SMS mesajlarý kimsenin ilgisini çekmiyor. Saçmasapan ve hiçbir inandýrýcýlýðý yok. Adý hiç duyulmamýþ araþtýrma þirketlerinin yoklamalarý da ciddiyetten yoksun. Herkes KADEM'in anketini bekliyor yana yana. En güvenilir, en ciddi, yanýlma payý en az olan KADEM anketini. Gidilecek köyün minareleri bu anketin yayýnlanmasýyla görünmeye baþlayacak ancak. Bu ankette, ne Eroðlu'na, ne Talat'a, ne de Ertuðruloðlu'na çýkacak yüzdelik oranlarýný hiç merak etmiyorum ben. Üçü de Türkiye'nin mühürü için yarýþtýklarýna göre, birbirlerinden hiçbir farklarý yok. Kim gelirse gelsin, müzakereler kaldýðý yerden devam edecek! Kim gelirse gelsin, masaya Ankara'nýn kýrmýzý çizgileriyle oturacak, Kýbrýslýtürklerin haklarýný deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný savunacak! Kim gelirse gelsin, Hristofyas'ý masadan kaçýrmaya çalýþacak! Ben de merakla bekliyorum KADEM'in anketini. Ama Ankara'nýn adaylarýndan dolayý deðil. Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz diyen Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'nin, yani yaseminlerin bu seçimden ne kadar güçlü çýkacaklarýný merak ettiðimden dolayý. Çünkü yaseminler, bu adada yarým yüzyýldýr gaspedilen tüm deðerlerimizdir ve onlarý geri almadan, hiçbir konuda esenli ve güvenli bir aydýnlýða çýkmamýz mümkün deðildir. Bu adada Rumun azýnlýðý olmamak için mücadele eden Kýbrýslýtürkler, kendilerine empoze edilen Türkiye'nin azýnlýðý olma gibi bir sonucu haketmediklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye verecekleri oylarla göstereceklerdir. Ya karanlýða devam... Ya da yasemin aydýnlýðý... Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan yükselecek ses, ancak o zaman dünyada yanký bulabilir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı