ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT."

Transkript

1 Maraþ Rumlara iade ediliyor binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý METRO KURBANLARI VE ÝNTÝHAR KOMANDOLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar HÜKÜMDAR DEYÝP DE GEÇME... Elvan Levent UCUZ NÝSAN BALIÐI Aydýn Hikmet VÝZYON VE GAFGARIT Özlem Güneyli YA KARANLIÐA DEVAM YA DA YASEMÝN AYDINLIÐI Mehmet Levent (Baþlýðý sonunda yazý) Erdoðan Baybars Girne'de yaptýrýlan bu otelin kumarhanesinde 1 milyon dolar limitli oyunlar oynanacak... Al sana Atatürk Öðretmen Akademisi'nde eyleme devam KTÖS tam gün grevde n YDÜ'ye okul öncesi eðitim izni verilmesini protesto etmek için KTÖS bugün Akademi'de tam gün greve gidiyor... (3. sayfada) Las Vegas n 220 milyon dolara mal olan Cratos Premium Oteli Nisan'da açýlýyor. Otelin sahibi Boz Group, casinoda Las Vegas'ta bile olmayan oyun salonlarýnýn bulunduðunu söylüyor... Son model teknoloji ve kumar makineleriyle donatýlan casinoda 1 milyon dolarlýk yüksek limitli oyunlar oynanacak... n Kýbrýs'taki Boz Group'un þimdiye kadar 2,5 milyar dolarý bulan 200'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiðini söyleyen Murat Bozoðlu bu otel ile tüm Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmýný yaptýklarýný belirtti... n Bozoðlu: Kýbrýs'ta yatýrým yapmayý buza imza atmaya benzetirlerdi. Biz bu görüþü Cratos Premium ile deðiþtirerek Akdeniz'e damgasýný vuracak benzersiz konseptimiz ile Kuzey Kýbrýs'ýn dünya çapýndaki tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýz... l 4. sayfada l 3. sayfada Umut ve Eleni... "Barýþ"ýn adýný onlar koydular AKDENÝZ (4) Selma Bolayýr l 5. sayfada HALKI BÝLGÝLENDÝRMEK ÞARTTIR... Kubilay Özkýraç l 7. sayfada TARÝH DE, SÝYASET DE Yalçýn Okut ESKÝCÝ DÜKKANI l 13. sayfada Hüseyin Hallaçoðlu l 13. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþten baþka hakçasýna çözüm olmaz n 2. sayfada

2 kimse Özlem GÜNEYLÝ VÝZYON VE GAFGARIT Ben þahsen Eroðlu-Denktaþ iþbirliðinde karþý çýkýlacak/ yadýrganacak/ þaþýlacak/ haksýracak/ týksýracak/ hýçkýracak 1 þey göremiyorum. TENCERE yuvarlanmýþ yýllar önce yoktan sebeplerle terkettiði KAPAÐINA kavuþmuþtur. Veya/ KAPAK yuvarlanmýþ TENCEREsini örtmüþtür. TAÞ tam manasýyla DENK gelmiþ/denk gelen TAÞ cuuuuk diye malum yerine oturmuþtur. Seçim yaklaþtýkça kimbilir daha ne KAPAKlar/ne TENCEREler yuvarlanacak/ ne kavuþmalar/ ne ayrýlýklar yaþanacak. KAPAKSIZ kalan TENCEREler kimbilir nasýl köpürecek/ nasýl taþacak/ TENCEREsiz kalan KAPAKlar nasýl mýzmýzlanacak. Bu TENCERELER ve bu KAPAKLARla bu kadar. YERSENÝZ derdim amma üzgünüm. Yediniz bile. YEDÝNÝZ çünkü bu yaþýnýza geldiniz/ þöyle eli yüzü düzgün adam gibi 1 vizyon edinemediniz. MÝSAL annem. Þu KÜRESEL dünyada vizyonsuz yaþamanýn nasýl 1 sefalete/ nasýl 1 cehalete denk geldiðini bir türlü öðrenemedi. Oturmuþ mutfak köþelerinde kendi kendiyle kavga ediyor þimdi. Neymiþ/Talat gazeteye ilan vererek halktan maddi katký istemiþ diye bozuluyor. Meydanlarda Birlik Mücadele Dayanýþma DÝYE baðýran o deðildi sanki. 3 günlüðüne tatile gelmiþ çocuk/ tadýmýz tuzumuz kalmadý seçim havalarý yüzünden. Ya kendi kendiyle kavga eder/ ya da canlý yayýn yakaladýðý anda telefona sarýlýr. Ýþte gene mutfakta 1 yandan kahve yapýyor/ 1 yandan söyleniyor: -Yedikleri naneye bag sen. Guruþ vermem. Az yeyeydiniz/ az gezeydiniz/ az harcayaydýnýz. Goyaydýnýz 1 kenara birkaþ guruþ DA þimdi muhtaç olmayaydýnýz. Örtülünüz DA var. Daha elegtrig faturamý bile yatýramadým DA size para verecem? Hep biddi DA afiþlerinizin reglamlarýnýzýn parasýný ödeycem? Her gün boy boy o Gýbrýz gazeddasýnda. Kimbilir kaç para ödersiniz? -Anneannem kendi kendiyle mi kavga ediyo anne? -Öyle DE denebilir ama aslýnda Talat'la kavga ediyor... -Niye ki? O Talatçý deðil miydi? -Anneannenin vizyonu yok hayatým/ onun sorunu bu... Annem elinde kahvelerle geldi: -Nedir ama sizin söylediðiniz? -Senin vizyonunu konuþuyoduk anneanne... -Neyimi? -Daha doðrusu vizyonunun olmadýðýný/ bu vizyonsuzluðun seni mahvettiðini falan... -Eyi biþey gonuþmadýðýnýz belli... -Aman anne yalan mý/ vizyonun mu var senin allah aþkýna? dane vizyon çýkarýrýrm sana cebimden þimdi DA görün. Duddurdunuz 1 vizyon da gidersiniz... Senin vizyonunu DA görürüg aha... -Ne varmýþ benim vizyonumda. Ben senin GÝBÝ GIBRIZLI deðilim DÜNYALIYIM gözüm. Benim vizyonum budur. Çözümü, çözüm vizyonu olanlar bulabilir. Çözümü Talat bulabilir. Çünkü sadece onun vizyonu var gözüm. Çünkü o masada boþuna oturmuyor Talat. Müzakere ediyor ve çözümün çerçevesini dolduruyor. Anlýyor musun? Enginarlarýn içine kýyma doldurmuyor YANÝ. Çözüm yapýyor gözüm. -Gözüm deme bana/ gan beynime çýkar ha... -Tamam 2 gözüm... -Hem ne enginarýndan bahseden sen? 40 senelig GAFGARIT oldu ENGÝNAR? -Aman anne ben diyorum VÝZYON sen diyorsun GAFGARIT. Olacak þey mi? Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusu þu ki, Aralýk 1963'ten baþlatýrsak, 45 yýldýr Kýbrýs'ta kavga içerisinde olan Kýbrýs'ýn Türkçe konuþan Kýbrýslýlarý ile Rumca konuþan Kýbrýslýlarý arasýndaki uzlaþmazlýðýn, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ antlaþmalarýnýn dýþýna çýkarak, yeni bir formülle, örneðin; iki bölgeli iki toplumlu siyasi eþitliðe dayalý, ya da iki ayrý devlet þeklinde, veya "Annan Planý" türü planlar gibi planlarla çözülebileceði, ve barýþa ulaþýlacaðý gibi bir düþüncede olanlardan deðiliz. Bir köylü çiftçiden dinledim yýllar önce. Pergama'da "Goçino" diye bilinen bir toprak aðasý vardý. Hafýzam beni yanýtlamazsa "Goçino" denen adam aslýnda Pergamalý deðil, Sindeli idi. Ýþte bu "Goçino" denen büyük çiftçi, Pergama'nýn küçük çiftçilerine þöyle derdi: "Zarar, girdiði yerden çýkar! Badadezden zarar edersen, o zararý havuçtan deðil, buðdaydan deðil, badadezden çýkaracan." Kýbrýs meselesi dediðimiz, ve bizden önceki kuþaklardan baþlayarak bizi gençliðimizde yakalayan, ve bizden sonrakilerin hayatýný da zehir eden, huzur görmemizi engelleyen mesele de böyle bir meseledir. Yani, "Zararý ancak girdiði yerden çýkabilecek" bir meseledir. Nerden girdi? Kýbrýs Cumhuriyeti'ne hayat veren antlaþmalarý iki taraftan iki küçük grubun çeþitli dümenler çevirerek bozmasýndan... Kavgalarýn temelinde yatan nedenler tabii ki ekonomiktir, sýnýfsaldýr. Ve bu temelde kuþkusuz Ýngilizlerle Amerikalýlar ve de Türkiye ile Yunanistan vardýr ama, birinci derecede suçlu olan birbirinin gýrtlaðýna sarýlan Kýbrýslýlardýr. Her ne ise... Kýbrýslýlar kendi kendilerine, dýþ dürtü ve destek olsa da, kazýðý ne ile attýlar? Yukarýda da dediðimiz gibi Kýbrýs Cumhuriyeti ile. KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NE DÖNÜÞTEN BAÞKA HAKÇASINA ÇÖZÜM OLMAZ Öyle ise bu kazýðý Kýbrýs Cumhuriyeti ile çýkarabilirler. Nasýl? 21 Aralýk 1963'e dönmek suretiyle. Çizgiyi orada çekeceksin, ve o günden sonra her ne oldu ise onu geçersiz ilan edeceksin. Kolay mý? Kolay deðil. Neden? Çünkü savaþ, yaðma demektir, vurgun demektir, usulsüzlük, kanunsuzluk demektir, ve tabii ki zenginler yaratmak demektir. Öte yanda da hayatlarý zehir edilen bir büyük çoðunluk demektir. Yani bir yanda haksýz yere, ne kanun, ne nizam, ne Anayasa dinlemeden ekonomik gücü eline geçiren küçük bir azýnlýk, öte yanda da haklarý gasp edilen yüz binler... Ýþte 1963 Aralýðý'ndan sonra yaratýlan bu duruma kýlýf olacak olan bir anlaþmayý Kavgalarýn temelinde yatan nedenler tabii ki ekonomiktir, sýnýfsaldýr. Ve bu temelde kuþkusuz Ýngilizlerle Amerikalýlar ve de Türkiye ile Yunanistan vardýr ama, birinci derecede suçlu olan birbirinin gýrtlaðýna sarýlan Kýbrýslýlardýr. halka kabul ettirmek, barýþý deðil, düþmanlýðý körükleyecektir. Böyle bir anlaþma yapmak, saman üzerine kazýk çakmak olacak. Bir de þöyle düþünün: Bu kez Yunanistan zor durumda yakalandý. Türkiye o nedenle bu durumu yarattý. Peki, yeni bir anlaþmadan sonra Türkiye'nin bir zor anýnda Kýbrýs'ta bir kavga çýkarýlýr ve garantör olarak Yunanistan müdahale eder, ya da Kýbrýs'ýn Rumca konuþanlarý bir vesile ile Ada'ya hakim olursa, ve yeni anlaþmayý bozar da þimdi Türkiye'nin yaptýðý gibi herþeyi kendine göre yaparsa ne olacak? Her þey o zorun dayattýðý gibi olacak deðil mi o zaman da... Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþ, ve 21 Aralýk 1963 sonrakileri iptal, böyle bir hevesi da kýracaktýr. Bazu gücünün deðil, hukukun üstünlüðünü kabul etmektir doðru olan. O da, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþle mümkündür sadece... Heveslerin kursaklarda kaldýðýný göstermek lazým... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý METRO KURBANLARI VE ÝNTÝHAR KOMANDOLARI Bombalarýn patladýðý Moskova metrolarý çok aþina bana... Üniversite metrosu ile ayný hatta olan istasyonlar... Kentin tam göbeðinden geçen bir hat... Çok kalabalýk... Ben de bu hattý kullanýrdým her zaman... Moskova metrosuna hayraným. Ýstasyonlarýn mimarisine... Temizliðine... Trenlerin dakikliðine... Bilmem hala öyle mi? Çok þey deðiþmiþ deðiþen sistemle oralarda... Eskiden yemek atýþtýrmak yasaktý mesela metrolarda... Londra metrosunda buna rastladýðýmda çok yadýrgamýþtým. Adam Kentucky almýþ, önüne açmýþ ve kimseye aldýrmadan þapur þupur atýþtýrmýþtý... Bitirdikten sonra da, kalan atýklarý kaðýda sararak büyük bir küstahlýkla karþýsýnda oturan bir bayanýn kucaðýna atmýþtý. Moskova'da yýllarca yaþadým, hiç böyle bir þeye rastlamadým... Ama deðiþen sistemle beraber, benim bir zamanlar çok olumlu bulduðum bazý þeylerin de þimdi ne kadar bozulduðunu biliyorum. Ýntihar komandosu eylemiymiþ diyorlar... Bu eylemler Ortadoðu'da günlük yaþamýn bir parçasý... Gün geçmez ki bir intihar komandosu kendisiyle birlikte bir yeri havaya uçurmasýn... Peki, Moskova'da iþi ne? Irak ve Afganistan'da savaþan Amerika... Gazze'de ise Ýsrail... Ama bomba Moskova'da patlýyor!.. Garip deðil mi? Bu soruyu sade Rus vatandaþlarýnýn sormasý gerekir en çok aslýnda... Suçlu baþkalarýysa, neden Ruslar ödüyor bedelini? Ben de buna getirmek istiyorum sözü iþte... Yanlýþ bir devlet politikasýnýn aðýr faturasýný sade vatandaþlarýn nasýl ödediðine... Rusya Afganistan'da savaþmýyor, ama NATO ile iþbirliði içinde... Silahlarý ile sahnede... Daha geçtiðimiz günlerde NATO'nun Afganistan'daki operasyonlar için Rusya'dan silah alacaðý açýklanmýþtý. Besbelli kafasýný kýzdýrmýþ bu bazýlarýnýn... Bakýn, Rus Dýþiþleri Bakaný Lavrov, "El Kaide olabilir iþin içinde" diyor. NATO ile iþbirliðinin faturasýný Moskova metrolarýnda halka kesmiþler anlaþýlan... Bir intihar komandosunun eyleme nasýl hazýrlandýðýný bilir misiniz? Bir elinde silah, bir elinde kutsal kitap, bayraðýn önünde yemin eder önce... Bu yemin törenini örgüt üyeleri videoya çekerler... Çektikleri bu filmi piyasada satarlar da sonra... Eyleme gitmeden önce teneþir tahtasýnda bir ölüyü yýkarlar gibi yýkarlar komandoyu... Sonra çok dikkatli bir þekilde vücuduna bombalarý sararlar... Giydirirler... Ve ona cennete gideceðini söylerler... O gerçekten inanýr cennete gideceðine... Ve bunun için artýk vaktin gelip çattýðýna... Mutlu olur... Kendisine bu þerefi bahþedenlere minnettar kalýr... Seve seve çýkar yola... Canlý bomba... Yanlýþ devlet politikalarýnýn bedelini halklar öder her zaman... Kýbrýslýlar olarak biz de çok iyi biliriz bunu... Hap masum kaný akmadý mý bu adada yýllarca... Kendi hallerinde köylerinde yaþam süren ve belki de politikayla hiç ilgilenmeyen nice insanlarý evlerinden toplayarak kurþuna dizmediler mi?.. Kimbilir, niçin öldürüldüklerini de anlayamadý belki onlar... Bir duvarýn dibinde buldular ansýzýn kendilerini... Bir namlunun karþýsýnda... Evlerine dalan askerlere ne suçlarý olduðunu sormaya bile fýrsat bulamadýlar. Týpký New York'taki ikiz kulelerde olduðu gibi, Moskova metrolarýndaki kurbanlarýn ilk sorumlusu devlet, ikinci sorumlusu da teröristlerdir... Terörizmle savaþtýklarýný söyleyenler kendilerine çekidüzen vermedikçe, masum kaný akýtýlan bu eylemlerin sonu gelmeyecek.

3 AFRÝKA dan mektup... LAS VEGAS DEÐÝL, LAS GÝRNE Otele bakýn otele... Cratos Premium... Girne'de... Beþ yýldýzlýlarýn en iyisi... Açýlýyormuþ Nisan'da... Seçimin þerefine... Belki seçimden sonra... Belki seçimden de yakýn... Ancak seçimden önce açýlmasý ihtimal dýþý galiba... Kim kesecek kurdeleyi? Seçime kadar kurdele kesmek Talat'a da yasak, Eroðlu'na da yasak... Bizim Beþiktepeli zaten hiç kurdele kesmez... Ama hepsinin yerine Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan veya Cemil Çiçek de yapabilir bu iþi... Kýbrýs ne ki... Ýki adýmlýk yer... Sabah gel... Akþam git... Adana'nýn yollarý taþtan... Kýbrýs çýkarýr seni baþtan... Reyhanlýlarla aramýzdaki fark ne? Reyhanlýlarýn davul boynunda, tokmak da elinde... Bizim yalnýz davul boynumuzda... Tokmak Reyhanlýnýn elinde... Bu þartlar altýnda girilir mi hiç seçime? * Otele bakýn ama otele... Cratos Premium... Beþ yýldýzlýlarýn en yenisi... Mübarek Las Vegas'ý sollamýþ bile... Ne casino bu casino... Ne rulet bu rulet... Limit: 1 milyon dolar! Yandýk havrana Las Vegas! Hapý yuttun þimdi!.. Buyur Yahudi kardeþ... Ve sen pek muhterem Abu Dabi þeyhi... Yanni... Nikoli... Sotiri... Size de kapýlarýmýz açýk ardýna kadar... Nazlanmayýn hadi... Ýlle de gökyüzünde lazer ýþýnlarý ile mi çaðýralým sizi... Birleþik Federal Kýbrýs'ý kuralým... Bu casinoda... Bu rulet baþýnda... Bir Ege havasý koklamak istemez misiniz bu Akdeniz koyunda? Bakýn biz Lefkoþa'da Hatay'la soluklanýyoruz... Biraz nefessiz kalsak, Adanalýlar yetiþiyor imdadýmýza... Bir kolbastý çekmese Karadenizli kardeþler havasýzlýktan boðuluruz... Çok gururluyuz... Davul zurna ile karþýlamýþlar sevgili cumhurbaþkanýmýzý... Kilim sermiþler... Hayýr dua okumuþlar... Hamsi ile beslemiþler eksik olmasýnlar... Bunlara karþýlýk biz de aydýnlattýk onlarý iki önemli konuda... Gafgarýt... Ve gulumbra! * Cratos Premium... Tüm umudumuz þimdi... Limit bir milyon dolar... Yükselttik çýtayý baylar... Haberi olsun Brunei Sultaný'nýn... Las Vegas deðil... Las Girne! Yes be annem... Yes be KKTC! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Umut ve Eleni... "Barýþ"ýn adýný onlar koydular Afrika (Mustafa Erkan)- Umut ve Eleni... Ýki yýl önce birleþtirmiþler hayatlarýný... Ve bu evlilikten nurtopu gibi bir de oðullarý olmuþ... "Barýþ" koymuþlar adýný... Henüz 8 aylýk... Gönyeli'de yaþýyorlar... Ama onlarýn yurdu yarým Kýbrýs deðil, bütün bir Kýbrýs... Bir ayaklarý kuzeydeyse, bir ayaklarý güneyde... Kökleri hem burda, hem orda... Hazmedemeyenler de var bunu ama... Geçtiðimiz hafta bir iþ gelmiþ baþlarýna... Sabahleyin uyanýp bakmýþlar, kapý önündeki arabalarý yumurta yaðmuruna tutulmuþ... Sarýya boyanmýþ camlar. Polise þikayet etmiþler... Ýfadelerini almýþ polis. Bulursa failleri bulacak. Bulamazsa meçhullere yazýlacak, ama birþey deðil bu... Yeter ki bu kadarla kalsýn... 8 aylýk barýþ büyüyünce KTÖS Maliye Bakaný Tatar'dan maaþ ve ikramiye kesintileri iddialarý hakkýnda açýklama istedi... KTÖS: Tatar açýklasýn Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Maliye Bakaný Ersin Tatar'dan emekli maaþ ve ikramiyelerden vergi alýnmasý, yaz mesaisi ve asgari ücretle ilgili iddialara açýklýk getirmesini istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, emekli maaþlarýndan vergi alýnmasý, emekli ikramiyelerin hesaplanmasýnda deðiþikliðe gidilerek yüzde 30 kesinti yapýlmasý, yaz mesaisinin kaldýrýlmasý ve asgari ücretin düþürülmesi hakkýnda çýkan söylentilere açýklýk getirmesi için Maliye Bakaný Ersin Tatar'a çaðrýda bulundu. Elcil þöyle dedi: Ulusal Birlik Partisi'nin göç yasasýný, eþelmobil yasasýný geçirerek devrim yaptýðýný söyleyen Maliye Bakaný Sn Ersin Tatar yine bol bol þov yapmaya devam etmektedir. Kendisine yönelttiðimiz yeni devrimleri ile Kýbrýs'a da barýþ gelmiþ olacak... Kimse kimseye Türk, ya da Rum gözüyle bakmayacak o zaman... Bizim hiçbir þüphemiz yok bundan. Ya sizin var mý? ilgili sorulara hiçbir cevap vermemiþtir. Buradan yine Sn. Tatar'a sormak isteriz. Seçimlerden sonra; 1- Emekli maaþlarýndan vergi alacak mýsýnýz? 2- Emekli ikramiyesi formülünü deðiþtirip ikramiyelerden %30 gasp edecek misiniz? 3- Yaz mesaisi uygulamasýný kýsaltacak mýsýnýz? 4- Asgari ücreti düþürecek misiniz? Bu sorulara yanýt vermeniz toplumun geleceði ile ilgili bilgi edinmesi açýsýndan önemlidir. Çünkü biliyoruz ki Ankara ile imzaladýðýnýz dayatma ekonomik paketin içinde bunlar vardýr. Seçim için þov yapmaktan vazgeçin. Yeri gelmiþken, sosyal sigortalarý ödemek için hangi özel bankadan milyonlarý bulduðunuzu ve bunun karþýlýðýnda hangi seçim rüþvetini verdiðinizi de açýklamanýzý isteriz.. ex istence Elvan Levent HÜKÜMDAR DEYÝP DE GEÇME... "Ýnsanlar nankör, yalancý, ikiyüzlü, tehlike karþýsýnda korkak, kazanç karþýsýnda çýkarcýdýrlar. Bütün bunlarý bilerek onlarý yönetmek gerkir. Ýyi olmayan insanlar arasýnda, iyi kalmak isteyen bir insan er geç ortadan silinir. Þu halde hükümdar, iyi olmamayý öðrenmelidir." Bu cümleler, Machiavelli'nin 'Hükümdar' adlý yapýtýndan bir alýntýydý ve görünüþe bakýlýrsa, sonradan üzerine kafa yoran herkes için bir bilmeceye dönüþmüþtü adeta... Çünkü bazýlarý, Machiavelli'nin kendi yazdýklarýna bilinçli bir þekilde inandýðýný düþünürken, bazýlarý da, onun aslýnda ironi yaptýðýný, bir 'hükümdar'ýn profilini çizerken sarfettiði sözlerin gerçekte kendi düþüncelerini yansýtmadýðýnda diretiyordu. Machiavelli'nin, Sezar'dan Ýskender'e birçok hükümdarý inceleyip, onlarýn baþýrý ve baþarýsýzlýklarýndan çýkardýðý sonuçlarla yazmaya koyulduðu 'Hükümdar'ý, günümüzde ülkeleri yönetenlerin söylediklerinin tam tersini söylüyordu bir anlamda. Ne diyordu Machiavelli? Hükümdarýn sevilen birisi deðil, korkulan birisi olmasý gerektiðini... Halkýn parasýný harcarken cömert davranmasýnýn kendi yararýna olacaðýný... Çünkü baþkalarýnýn parasýný harcayarak kolaylýkla 'þeref' kazanýlabileceðini... Bir insanýn sözünde durmasý, büyük bir erdem olduðu halde, tarihte büyük iþler baþaran hükümdarlarýn sözünde durmayanlar olduðunu söylüyordu... Bir hükümdar için baþarýnýn sýrrý dürüstlükten deðil, aldatmaktan geçiyor, diyordu... 'Tuzaklardan korunmak için tilki, kurtlarý korkutmak için aslan olmak' gerektiðini tekrar edip duruyordu... Ben cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesindeki hiçbir seçim kampanyasýnda, bu türden sözlerin sarfedildiðini duymamýþtým... Hatta, o görkemli nutuklarda sarfedilen sözler, bütün bunlarýn tam tersiydi. Bütün adaylar, halkýn 'sevgi'sini kazanmak için dil ve ter dökerlerdi... Halkýn parasýný cömertçe harcayacaklarýný deðil, halkýn parasýný koruyacaklarýný söylerlerdi... Eðer seçilirlerse, bilmem kaç gün içerisinde verilen sözlerin yerine getirileceðini... Halký aldatacaklarýndan deðil, görevlerini dürüstlükle sürdüreceklerinden bahsederdi... Öyle deðil mi? Coþkulu kalabalýklar da onlarý alkýþlar ve bir 'seçim rüyasý'na dalarlardý garip bir gönül rahatlýðýyla... Sonra da her seçimin ardýndan gerçeðin 'rüya'yla bir ilgisi olmadýðýný kavrayýp, 'biz bunu hakedecek ne yaptýk', diye sorup dururlardý birbirlerine... Hayal kýrýklýðýna uðrar ve 'kandýrýlmýþ' olmanýn dayanýlmaz aðýrlýðýyla silkinip kendilerine dönmekle geçirirlerdi zamaný. Bir sonraki seçime kadar... Machiavelli'nin 'Hükümdar'ýnda, beni en çok düþündüren, insanlarýn iyi olmadýklarýndan, iyi bir hükümdarý haketmedikleri fikriydi. Yani, iyi bir hükümdarýn, kötü insanlarla baþa çýkamayacaðý ve bu yüzden de baþarýsýz olacaðý mevzusu... Gorbaçov mesela, gayet iyi bir örnekti bana kalýrsa. Gerçek bir hümanist ancak, baþarýsýz olmuþ bir hükümdardý. Gerktiðinde, teröristler tarafýndan esir alýnan vatandaþlarý kurtarmak için, teröristlerle pazarlýða oturmaktan kaçýnmamýþtý... Ve sadece bu bile, halkýn gözünden düþmesi için yeterli bir nedendi. Çünkü halk baþýnda bir hümanist deðil, insanlarýn hayatýna mal olsa da, teröristlerle pazarlýk etmeyen, Putin gibi hükümdarlar istiyordu. Stalin öldüðünde, bütün ülke gözyaþlarýna boðulmuþtu ama, bu gözyaþlarýnýn sevgiden deðil, korkudan aktýðý bilinen bir gerçekti. Garip deðil mi? Belki de Somerset Maugham "Ýnsanlarýn kalpleri iyidir ama, kafalarý bir iþe yaramýyor", derken haklýydý...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Egemen deðil isek azýnlýk olurmuþuz Doðruya doðru öyle buyurdu bir derviþ Demek bu yüzden Türkün azýnlýðý olmuþuz Egemenlik sandýðýmýz meðer deðilmiþ Kalay HÝÇ YOKTAN DÝYE DÝYE HÝÇ OLANLAR Çakýcý ile Ýzcan, Avcý ile ayný saflarda barýþ ve çözümden yana bayrak sallýyor güya. "Talat'a destek verelim, hiç yoktan iyidir" diyerek gelinen bu noktadan sonra, TDP ile BKP bir daha kendilerini ne muhalif olarak tanýmlayabilirler, ne de sol olduklarýný söyleyebilirler. Hiç yoktan kendi kendilerine kurþunu sýktýlar ya, hiç yoktan tarihin çöplüðüne gidecekler. Günün sonunda Grup Yorum'dan bir þarký söylemek düþecek paylarýna hiç yoktan: "Dindirsin içindeki acýyý gözyaþlarýn/ Sönsün toz duman arasýnda hýçkýrýklarýn/ Aðla yavrum aðla þimdi!" Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KENDÝNÝZE OY VERÝN... Bugün Nisan ayýnýn birinci günü... "Þaka günü" der kimileri... Ve þaka yapacak hali olanlar þakalarýný bolca yaparlar... Kandýrdýklarýna da "1 Nisan balýðý"ný yuttururlar! Gazetemiz dün "Afrika'dan Mektup" köþesinde bir gerçeði vurguladý.. Seçim Ankara ile Kýbrýslýtürkler arasýnda geçecek... Nasýl olacak bu? Kýbrýslýtürklerin adayý Zeki Beþiktepeli ile geriye kalan Ankara'nýn altý adayý arasýnda gerçekleþecek bu yarýþ... Ýþgal bölgesindeki nüfus, Türkiye'nin Ýsrail iþgal modelini uygulamaya koymasý sonucunda, yerli halkýn sayýsýný kat be kat aþtý... Ýstatistikler de bunu söylüyor zaten... Yerleþiklerin sayýsý mümkün olduðunca gizleniyor... Nisan ayýndaki seçimde seçmen sayýsý 164 bin olarak verildi... Kýbrýslýtürk seçmenlerin sayýsý da 64 bin olarak gösteriliyor. Bu durumda tüm oylar bir tek adayda toplansa ne yazar, toplanmasa ne yazar? Televizyon izlememeye gayret ederim... "Yalan rüzgarý" filmi gibi her yanýmýz... Televizyonlar çözüm ve barýþ yapacak olanlarla, KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyenlerin yalanlarýyla dolu... Talat'ýn bir TV programýnda, kendisine sorulan sorulara verdiði cevaplar dikkatimi çekti... Bazýlarý, Talat'ýn bu pervasýz konuþmalarý nedeniyle, Türkiye'nin son anda Talat leyhine müdahale edeceðine inanýyor. Müdahalesiz seçim olmadý ki zaten bugüne kadar... Mutlaka müdahale edilecektir... Ama kimden yana derseniz, hizmette kusur etmeyenden yana derim... Denktaþ için "emperyalizm tam adamýný buldu" deniliyordu. Elli yýl hizmette kusur etmedi... Ardýndan Kýbrýslýtürkler arasýndan Talat seçildi... Bir dönemlik mi, yoksa uzun yýllar için mi hedeflendi program bilemem... "Ben kazanacaðým" diyor Talat... Þüphesiz "ben kaybedeceðim" demesini beklemek saflýk olurdu... Belki bir bildiði vardýr... Bu kadar garanti konuþtuðuna göre müdahale beklemektedir. Talat'ý destekleyenler sadece Ankara'da oturan ve iktidarda olan belli bir kesim deðil... Amerika ve Ýngiltere de desteklerini esirgememektedirler... Talat veya Eroðlu farkeder mi Kýbrýslýtürkler için... "Al birini vur ötekine"... Ankara'ya hizmet edenlerin bugüne dek Kýbrýslýtürklerin yok edilmesine yardýmcý olduklarýný hepimiz biliyoruz... Nüfusumuz da ortada... Önümüzdeki milletvekilliði seçimlerinde, o sahte mecliste, orana göre temsil edilme hakkýmýz üçte bir... Kavganýn bu topraklarda iþgalciye karþý verilmesi gerekirken, iþbirlikçileri seyrediyoruz ve onlarýn leyhinde veya aleyhinde yazýlar yazýyoruz... Ýþbirlikçileri de ülkelerini sevmeye çaðýrýyoruz... Unutuyoruz onlarýn koltuðu ve düzenin nimetlerini sevdiklerini... Þaka yapacak halim yok... Sizi gerçeðe oy vermeye, kendinize oy vermeye çaðýrýyorum... O da Beþiktepeli'dir... KKTC'ye 220 milyon Dolarlýk turizm yatýrýmý n Boz Group tarafýndan Girne'de yaptýrýlan Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmý Cratos Premium Oteli Nisan ayýnda hizmete açýlacak... Boz Group tarafýndan Girne'de yaptýrýlan 220 milyon tutarýyla Kýbrýs'ýn en büyük yatýrýmý olan Cratos Premium Oteli nisan ayýnda hizmete açýlacak. Cratos Premium Oteli'nin Four Seasons Oteli'nde düzenlenen tanýtým toplantýsýnda konuþan Boz Group Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Murat Bozoðlu, otelin ilk turizm yatýrýmlarý olduðunu ifade ederek, Kýbrýs'taki Boz Group'un þimdiye kadar 2,5 milyar dolarý bulan 200'ün projeyi hayata geçirdiðini söyledi. Cratos Premium ile Güney Kýbrýs Rum kesimi dahil, adanýn þimdiye kadarki en büyük yatýrýmýný yaptýklarýný belirten Bozoðlu, "Kýbrýs'a yatýrým yapmayý buza imza atmaya benzetirlerdi. Biz bu görüþü Cratos Premium ile deðiþtirerek Akdeniz'e damgasýný vuracak benzersiz konseptimiz ile Kuzey Kýbrýs'ýn dünya çapýndaki tanýtýmýna da büyük katký saðlayacaðýz" diye konuþtu. Bozoðlu, yapýlan yatýrýmýn KKTC'yi bambaþka bir yere taþýyacaðýný ve dünyadaki deðerini artýracaðýný ifade ederek, "Cratos Premium Akdeniz'in turizm cenneti Girne'de bölgeye damgasýný vuracak" dedi. Cratos Premium'un tamamen öz kaynaklarla 220 milyon dolara mal olduðunu belirten Bozoðlu, 105 bin metrekare alana kurulu otelin yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlayacaðýný söyledi. Bozoðlu, Cratos Premium ile dünyanýn dört bir yanýndan farklý eðlence ve zevk anlayýþlarýný "otel", "casino", "fort" ve "spa"dan oluþan benzersiz bir konsept içerisinde premium kaliteyle sunmayý hedeflediklerini kaydetti. Kýb-Tek çalýþanýnýn elektrik akýmýna kapýlmasý üzüntü yarattý... Türk-Sen Kýb-Tek'te etkili önlem istedi Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (TÜRK-SEN), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun bir çalýþanýnýn trafoda elektrik akýmýna kapýlarak aðýr yaralandýðýna iþaret ederek, böyle acý kazalarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli ve etkili önlemleri almalarý için yetkililere çaðrýda bulundu. Türk-Sen tarafýndan dün yayýmlanan mesajda, federasyona baðlý EL-SEN'in üyesi Ýbrahim Esmer'in, çalýþýrken elektrik çapmasý sonucu aðýr yaralanmasýndan duyulan üzüntü dile getirildi. Otelde 35 farklý tarzda dizayn edilmiþ 10'u kral daire, 150'si suit toplam 410 premium oda bulunduðunu ve içerisinde iþ toplantýlarý, kongre gibi büyük organizasyonlarýn gerçekleþebileceði 14 toplantý salonu ve çok amaçlý balo salonu yer aldýðýný anlatan Bozoðlu, ayrýca dünya lezzetlerini temsil eden restoran, kafe, bar ve ünlü markalarýn maðazalarý ile her türlü ihtiyacýn tek bir konsept içerisinde en üst kalite ile karþýlanacaðýný söyledi. Bozoðlu, otelin Avusturyalý gurmenin hazýrlayacaðý özel menülerle lezzet tutkunlarýný vazgeçilmez duraðý olacaðýný dile getirdi. Akdeniz'de bir Ege köyü atmosferi yaþatacak olan Fort Cratos Premuim konseptinin, sunduðu ayrýcalýklarla bir ilk olma niteliði taþýdýðýný, barlarý, kulüp ve diskolarýyla Kýbrýs'ýn en özel eðlence ve performans noktasý olacaðýný vurguladý. LAS VEGAS'DA BÝLE OLMAYAN OYUN SALONLARI Murat Bozoðlu, konuklarýn oyun zevkinin maksimuma taþýmak amacýyla ayrýcalýklarla donatýlan Cratos Premium Casinonun da dünyanýn son model teknolojisine sahip oyun makinelerine ve 1 milyon dolarlýk yüksek limitli oyunlarýyla dikkati çekeceðini anlatarak, casinoda para ve jeton taþýmayý ortadan kaldýracak "akýllý kart" sisteminin uygulanacaðýný kaydetti. Bozoðlu, Cratos Premium SPA konseptinin ise dünyanýn en iyi spa merkezi olmaya aday kalite ve zenginlikte olduðunu sözlerine ekledi. "Tedbirsizlik ve gerekli önlemlerin alýnmamasý nedeniyle", Özkan Gürler isimli baþka bir çalýþanýn benzeri bir kazaya kurban gittiði hatýrlatýlan mesajda, bir yýlda iki vahim kaza yaþandýðýna dikkat çekildi. Mesajda, tüm yetkililer, istenmeyen böyle acý kazalarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli ve etkili önlemleri almaya çaðrýlarak, El-Sen'e geçmiþ olsun, kaza sonucu aðýr yaralanan Ýbrahim Esmer'e de acil þifa dilekleri dile getirildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YA KARANLIÐA DEVAM YA DA YASEMÝN AYDINLIÐI "Afrika"nýn dünkü duvar yazýsý þöyleydi: "Harman'ýn da artýk bir 'Derviþ'i var." Birkaç sözcükle çok þey anlatan güncel bir duvar yazýsý. Harman'ýn, CTP'nin Ferdi'sinden sonra þimdi bir de UBP'li Derviþ'i var! Bir kýyak CTP çekerse, bir kýyak da UBP çekiyor Harman'a! Böylece UBP'li Maliye Bakaný Ersin Tatar da, "Kýbrýslý"nýn manþetlerinden düþmeyen "kaçakçýlýk" suçlamalarý ve fotoðraflarýnýn baþaþaðý basýlmasýyla kalýyor! Ama bana sorarsanýz, Harman'ýn artýk bir de Derviþ'i olmasý hiç mesele deðil... Asýl mesele... Ferdi'den sonra Derviþ'in de bir Harman'ý olmasý! Hatta bu harmanda hep tepetakla edilen Tatar'ýn da! Elbette gönüllülük esasýna dayanmýyor bu iliþki. Çýkar hesabýna dayanýyor. Derviþ Eroðlu'nun þahsýnda UBP'nin, CTP Harman'ýnýn kalbini çalabilmek için ne bedeller ödediði gün gelir ortaya çýkar. Seçmenlerine þeffaflýk vaadeden Eroðlu, bu aþkýn nelere mal olduðunu da çýkýp anlatýr. Halk da, UBP hükümetinin yolsuzluklarýn üstüne neden gitmediðini, tam aksine yolsuzluklara neden kol kanat gerdiðini öðrenmiþ olur. Gördüðünüz gibi kirlenmenin boyutu sanýldýðýndan da büyük. Siyaset-medya iliþkileri de bundan nasibini almýþ bulunuyor. Seçim kazaný çirkef kazanýna dönmüþ. Bir de her tarafa yayýlmaya baþlayan þu yasemin kokularý olmasa... Rahat soluk alabileceðimiz hiçbir yer kalmayacak. Bazý gazetelerde yayýnlanan seçimle ilgili SMS mesajlarý kimsenin ilgisini çekmiyor. Saçmasapan ve hiçbir inandýrýcýlýðý yok. Adý hiç duyulmamýþ araþtýrma þirketlerinin yoklamalarý da ciddiyetten yoksun. Herkes KADEM'in anketini bekliyor yana yana. En güvenilir, en ciddi, yanýlma payý en az olan KADEM anketini. Gidilecek köyün minareleri bu anketin yayýnlanmasýyla görünmeye baþlayacak ancak. Bu ankette, ne Eroðlu'na, ne Talat'a, ne de Ertuðruloðlu'na çýkacak yüzdelik oranlarýný hiç merak etmiyorum ben. Üçü de Türkiye'nin mühürü için yarýþtýklarýna göre, birbirlerinden hiçbir farklarý yok. Kim gelirse gelsin, müzakereler kaldýðý yerden devam edecek! Kim gelirse gelsin, masaya Ankara'nýn kýrmýzý çizgileriyle oturacak, Kýbrýslýtürklerin haklarýný deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný savunacak! Kim gelirse gelsin, Hristofyas'ý masadan kaçýrmaya çalýþacak! Ben de merakla bekliyorum KADEM'in anketini. Ama Ankara'nýn adaylarýndan dolayý deðil. Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz diyen Yasemin Hareketi'nin adayý Zeki Beþiktepeli'nin, yani yaseminlerin bu seçimden ne kadar güçlü çýkacaklarýný merak ettiðimden dolayý. Çünkü yaseminler, bu adada yarým yüzyýldýr gaspedilen tüm deðerlerimizdir ve onlarý geri almadan, hiçbir konuda esenli ve güvenli bir aydýnlýða çýkmamýz mümkün deðildir. Bu adada Rumun azýnlýðý olmamak için mücadele eden Kýbrýslýtürkler, kendilerine empoze edilen Türkiye'nin azýnlýðý olma gibi bir sonucu haketmediklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye verecekleri oylarla göstereceklerdir. Ya karanlýða devam... Ya da yasemin aydýnlýðý... Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan yükselecek ses, ancak o zaman dünyada yanký bulabilir.

5 1 Nisan 2010 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Tehlikede olan sadece Talat-Hristofyas birlikteliði deðil. Yakovu-Nami ikilisi de tehlikede... * Emiroðlularý seçimin susarak kazanýlamayacaðný söylemiþ. - Yazýk. Hiç de bilimsel konuþmadý "Sustukça sýra sana da gelecek" dediklerini de mi duymadý? * Eski Cumhurbaþkaný Denktaþ, AB, ABD ve Ýngiltere'nin Talat adýna para daðýttýðýný söylemiþ. - Öyle diyorsa öyledir. Delilleri görmeden konuþmaz o. * Baþbakan Erdoðan Ban Ki Moon ile görüþmüþ. - "N'olacak bu bizim Talat'ýn hali " muhabbeti mi acaba? * Seracýlar Birliði, 18 Nisan seçimlerinde Eroðlu'nu destekleme kararý almýþ. - Duyacaksýnýz. Yarýn da "Gönene Ekenler Birliði" Talat'a destek kararý açýklayacak. * Aralarýnda çok aðýr suçlardan mahkum olan 13 kiþi daha tahliye edilmiþ. - Biri sokar biri çýkarýrsa bu memlekette düzen nasýl saðlanacak? - Eroðlu Kýbrýs sorununu çözer mi sence - Çözemez - Talat çözebilir mi? - Hayýr Talat hiç çözemez.. - E peki, kim çözecek bu sorunu? Bu sorunu çözecek olan henüz anasýndan doðmadý. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI (Baþlýðý sonunda yazý) -KKTC'nin 25 bölgesinde "vidanjör arýtma tesisi" kuruluyor - Yapýlan tahlillerde Kanlý Dere temiz çýktý. Hiç kan bulunmadý. - Yeþilýrmak'ta denize akan þiþe suyunu engellemek için gölet yapýlýyor. - Ölülere de oy kullandýrma çalýþmalarýna son verildi. - Mecliste yapýlan gizli oturumda, 49 milletvekili "Devlet Adamlýðýna Yakýþmayan Hareketlerden Kaçýnma" sözü verdi. - Dere yataklarýna yapýlan inþaatlarýn durumu nihayet netleþti. Hepsi yýkýlacak. - Sel felaketinin ardýndan fareler tarafýndan istila edilen Güzelyurt'u kurtarmak için, Van'dan 15 bin 450 kedi ithal edilecek. - Hükümetin siyasi bir dergiye 25 bin TL ödediðini okuduktan sonra þoka giren Fatma Ekenoðlu þoktan çýktý. -Polis Genel Müdürü Özan, "Lefkoþa derelerinde yüzen insan dýþkýlarýnýn kimlere ait olduðunu saptamak polisin görevleri arasýnda deðildir" dedi. - UBP hükümetinin sel felaketine uðrayanlara eþit davranmadýðýný kanýtlamak için verilen örneklerin sahte olduðu anlaþýldý. - Muhalefet tarafýndan ortaya atýlan iddialarýn asýlsýz olduðu, bugüne kadar hiçbir sivil araca RHA plakasý takýlmadýðý, uygulamanýn tamamen ters olduðu, yani RHA'lara sivil plaka takýldýðý açýklandý. - Sellerden sonra oluþan çevre kirliliðini saptama çalýþmalarý mesai saatlerinde olmasý koþulu ile 4 yýl süreceði açýklandý. - "Bizden deðil" denerek önü kesilen yatýrýmcýlar dernek kurma kararý aldý. - Bundan sonra "Özelleþtirmeye Hayýr" kampanyalarýnýn profesyonel özel þirketlere yaptýrýlmasý yönünde karar alýndý. - Saðlýk Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý ile yapýlan çalýþmalar sonunda ülkede þu anda hiçbir pis koku kalmadýðý açýklandý. Açýklamada kebap kokusunun AB standartlarýna çekildiði de vurgulandý. - "Dünyalý Olmaya Hazýrým" kampanyasýnýn büyük ilgi ve destek görmesinden sonra "Uzaylý Olmaya Hazýrým" kampanyasýna gidileceði açýklandý. NÝSAN BÝR Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bak bak gazetenin üstünde hamam böcüsü yürür. 5 Doðrudan Selma Bolayýr EUROPA (4) Avrupa adý nereden gelmiþ? Anlatýldýðýna göre; Göklerin ve tanrýlarýn tanrýsý olan Zeus, Olimpos'taki sarayýnda oturur... Gamsýz, tasasýz, caný ne isterse onu yaparmýþ. Doðaüstü güçleri, istediði gibi kullanabilir... Gök gürültüsü, yýldýrýmlar, þimþekleri çaktýrýr... Daðlarý aþar, denizlerin üstünde yürüyebilir... Ýstediði anda, herhangi bir canlýya dönüþebilirmiþ.. Bir gün yeryüzünü kolaçan ederken deniz kenarýndaki tarlalarda, çiçek toplayan bir grup kýza takýlmýþ gözü... Ýçlerinden Europa, Fenike kralýnýn kýzý ve en güzeliymiþ... Hemen onunla olmak istemiþ. Kim bilir? Belki de tanrýlarýn gösterdiði yolu izlemektir yaptýðý çoðu ölümlünün... Sonradan edindikleri kazanýmlarla sanki sýnýf atlarlar... Sanki de her istediklerini yapmak gibi tanrýsal bir ayrýcalýklarý olduðuna inandýrýrlar kendilerini.. Ve ilk yaptýklarý iþ de... Ya karýlarýný, ya da kocalarýný aldatmaktýr... Her gönlünün çektiði ile yatan Zeus gibi... Neyse... Karýsý Hera uzakta imiþ ama gene de korkmuþ!... Ve ne olur ne olmaz, kaþlarý gümüþ yaylar, boynuzlarý hilal gibi bir boðaya dönüþüp kýzlarýn arasýna inmiþ. Terkisine Europa'yý alarak, fýrlattýðý yýldýrýmlarýn hýzý ile denize dalmýþ. Bütün deniz tanrýlarý ve yaratýklarý onlarý izlemiþ. Girit adasýna varmýþlar... Ýki çocuklarý olmuþ ve tarafsýz ve de adil olmalarý ile ünlenmiþler... Ama annelerinin ünü onlarýnkini bastýrmýþ... Europa, Avrupa kýtasýna adýný vermiþ. Bu gün Avrupa Parlamentosu'nun... Dallarýnda baþarýlý kimseleri ödüllendirmek için verdiði sembolik metal plaketin bir yüzünde güzel prenses Europa ve boða kýlýðýndaki Zeus'un resmi vardýr.. AB projesi, Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonraki yaralarý sardý.. Avrupalýlarý ortak çýkarlarýnda buluþturdu... Kültür ve sanatlarýný paylaþarak zenginleþiyorlar... Eskiden yaþadýðýmýz vize kuyruklarý... Banka garantileri ve çifte pasaportlarla yolculuk yapmanýn zorluklarý ve yarattýðý sýkýntý düþünüldüðünde... Sýnýrsýz Europa kýtasýnýn bir ucundan diðerine özgürce gidebilmek insana zevk veriyor. Bu ayrýcalýktan yararlanmamak olmazdý.. Onun için Brüksel'den Barcelona'ya uçtum.. Bir iç hat seferi gibiydi yolculuk.. SATILIK TEKNE 4 HP Yamaha motor. 3,75m. boyunda, G.M Limaný nda yeri ile birlikte satýlýktýr TL. Tel:

6 GÜZELYURT'TA ARAÇ YAKILDI Güzelyurt'ta bir araç tiner ve benzinle ateþe verildi, Gazimaðusa'da ise bir aracýn camý kýrýlarak içindeki çek yapraklarý çalýndý. Polis bültenine göre, önceki gün saat 02.30'da Güzelyurt'ta Ziya Gökalp Sokak'ta yol kenarýnda park edilen Gökhan Ellidört'e ait EK 903 plakalý van araç, üzerine tiner ve benzin dökülüp ateþlendi. Polisin olayla ilgili soruþturmasýnda zanlý olarak 33 yaþýndaki C.C. ve 34 yaþýndaki M.K. tutuklandý. ÇEK YAPRAKLARI ÇALINDI Gazimaðusa'da Eþref Arýbey'e ait LC 020 plakalý aracýn camý kýrýlarak 20 boþ çek yapraðý çalýndý. Önceki gece meydana gelen olayda, Eþref Arýbey'e ait boþ dükkanýn kapý camýnýn da kýrýldýðý belirtildi. 32 YAÞINDAKÝ KADIN CÝKLOS'TA ÝNTÝHAR ETTÝ 32 yaþýndaki Ýmge Kökel, Girne- Lefkoþa anayolunun Ciklos mevkiinde intihar etti. Polis bültenine göre, önceki gece saat 22.00'deki intihar olayý Ciklos'ta yolun sol tarafýnda Doðanköy'ün güneyindeki dere yataðýnýn üst kýsmýnda meydana geldi. Ýmge Kökel'in yaklaþýk 60 metre derinliðindeki uçurumdan atladýðý belirtildi. HAVA DURUMU Kýbrýs'ýn, bugünden itibaren, alçak basýnç sistemiyle ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðý, en yüksek hava sýcaklýðýnýn 27 santigrat dereceye ulaþacaðý bildirildi. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, önümüzdeki bir haftalýk periyot süresince en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde santigrat derece dolaylarýnda seyredecek. LÝMASOL'DA 200 BÝN EURO DEÐERÝNDE TAKI ÇALINDI Limasol'daki büyük bir alýþveriþ merkezinden 200 bin Euro deðerinde taký çalýndý. Rum radyosunun haberine göre, kimliði belirlenemeyen kiþiler, önceki gece, giriþ kapýlarýndan birini zorla açarak girdikleri alýþveriþ merkezindeki bir dükkandan 200 bin Euro deðerinde taký çaldý. Hýrsýzlar, merkezdeki baþka bir dükkandan da bir miktar sigara da çaldý. GÜNEY'DE 9.5 KÝLO HÝNTKENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ Rum polisi Yunanistan'dan Rum tarafýna uyuþturucu ticareti yapan bir çetenin bazý elemanlarýný yakaladý. Rum radyosu, Rum polisinin bir evde yaptýðý aramada 9.5 kilo hintkeneviri 350 gram beyaz toz ve 42 adet hintkeneviri fidaný bulduðunu haber verdi. Konuyla ilgili 3 kiþinin tutuklandýðýný bildiren radyo, evinde uyuþturucu bulunan 45 yaþýndaki Rum'un, Güney Kýbrýs'ta satýþýný yapmak üzere Yunanistan'dan uyuþturucu ithal eden çetenin baþý olduðuna inanýldýðýný kaydetti. AKINCILAR'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Akýncýlar köyüne bugün saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amirliði'nin açýklamasýna göre, Akýncýlar orta gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle köyde elektrik kesik olacak. DAÜ'DE PANEL Gazimaðusa, Doðu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (DAÜ- SAM), "Stratejik Gündem Paneller Dizisi" çerçevesinde "Uluslararasý Sistemde Deðiþen Dengeler, Parametreler ve Türkiye" konulu panel düzenleyecek. Panel, Pazartesi günü Doðu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Konferans Salonu'nda saat 10.30'da baþlayacak. SADIKOÐLU YARIN ANILACAK Volkan ve Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT) kurucularýndan merhum Hacý Ýsmail Sadýkoðlu, yarýn mezarý baþýnda anýlacak. Sadýkoðlu'nun vefatýnýn 15. yýldönümü nedeniyle düzenlenecek anma töreni Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabrinde saat 11.00'de baþlayacak. ÇAÐATAY ANILACAK Merhum Baþbakan Mustafa Çaðatay, ölümünün 21. yýldönümü olan 3 Nisan Cumartesi günü kabri baþýnda anýlacak. Çaðatay'ýn Karaoðlanoðlu Kabristanlýðý'ndaki anma öreni saat 10.00'da protokol sýrasýna göre çelenklerin kabre sunulmasýyla baþlayacak. KTÖS, bugün Akademi'de tam gün grev yapacak Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn YDÜ'ye okul öncesi eðitim izni vermesine karþý bir süredir eylemlerin gündemde olduðu Atatürk Öðretmen Akademisi'nde bugün greve gidiliyor. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), bugün Akademide tam gün grev yapacaðýný açýkladý. KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür yazýlý açýklamasýnda, Eðitim Bakanlýðý'nýn KTÖS, Atatürk Öðretmen Akademisi öðrencileri ve velileriyle yaptýðý anlaþmaya uymadýðýný belirterek þunlarý kaydetti: "Yakýn Doðu Üniversitesi'ne okul öncesi öðretmenliði için ön izin veren Eðitim Bakaný Kemal Dürüst, müsteþarý Ali Yönel baþkanlýðýnda tarihli toplantýda alýnan karar olan, 'YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi bünyesinde açýlmasý planlanan ilgili bölüme verilen ön izin 0-48 aya kadar olan süreyi kapsar ve bu durumda olan öðretmenler sadece kreþlerde görev yapabilirler. (Bu izin 4 ve 5 yaþ okul öncesi öðretmenliðini kapsamamaktadýr)' yönünde varýlan mutabakata aykýrý hareket etmiþtir.bu kabullenilebilir bir durum deðildir. Bu konuda verdiði sözleri tutmayan, dürüst davranmayan, attýðý imzanýn arkasýnda olmayan Eðitim Bakaný Dürüst'ü protesto eder, Atatürk Öðretmen Akademisi'nde yarýn tam gün grev uygulayacaðýmýzý tüm kamuoyuna duyururuz." Özhür, bugün saat 10.00'da AÖA binasýnda basýn toplantýsý da düzenleyeceklerini bildirdi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'den alýnan bilgiye göre, AÖA'da KTÖS'ün 6 üyesi bulunuyor. Bu arada, AÖA'da 9 üyesi bulunan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ise, bugün saat 10.00'da üyeleriyle yapacaðý deðerlendirme toplantýsýndan sonra tavrýný belirleyecek. KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özkalp, bakanlýðýn sorunu çözmek için atacaðý adýmý görüp üyeleriyle deðerlendirdikten sonra gerekirse greve gideceklerini veya olumlu geliþme olursa eyleme gerek kalmayacaðýný söyledi. Yönetim kurulunun dünkü toplantýsýnda AÖA'daki sorunu deðerlendirdiðini belirten Özkalp, bakanlýk ve YÖDAK'la da iletiþim içinde olduklarýný bildirdi ve yanýt beklediklerini kaydetti. Öte yandan AÖA öðrencileri de bugün saat 10.00'da basýn açýklamasý duyurdular. yapacaklarýný TDP GÝRNE ÝLÇE BAÞKANI VEDAT MISIRLISOY PARTÝSÝNDEN ÝSTÝFA ETTÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Ýlçe Baþkaný Vedat Mýsýrlýsoy, bugünden itibaren partisinden ve görevinden istifa ettiðini açýkladý. Mýsýrlýsoy istifa gerekçelerini açýkladýðý yazýlý açýklamasýnda, "parti genel politikalarý ile kiþisel görüþlerinin örtüþmediði; özellikle Cumhurbaþkanlýðý seçiminde TDP'nin aday göstermeyerek kayýtsýz þartsýz Mehmet Ali Talat'ý destekleme kararýný doðru bulmadýðýný; kiþisel görüþ ve düþüncelerine ters düþen davranýþlarda bulunmanýn da karakteriyle baðdaþmadýðýný" bildirdi. TMK KÜLTÜR SALONU YENÝ YILA HAZIR Türk Maarif Koleji (TMK) Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu'nun, Türk Maarif Koleji'ne kalýcý bir eser býrakmak amacýyla, "1988'de temelleri atýlan" kültür salonunu yeni öðretim yýlýnda eðitime kazandýrmayý hedeflediði belirtildi. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, "bakanlýk, okul ve veli iþbirliðinde örnek niteliði taþýyan" kültür salonu, özelde Türk Maarif Koleji'ne genelde ise bölge okullarýna hizmet edecek. Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu ve okul müdüründen oluþan bir heyet, uzun yýllardýr inþaatý devam eden ve öðretim yýlý baþýnda tamamlanacak projeyle ilgili bilgi vermek amacýyla Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü ziyaret etti. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Dürüst, kültür salonu projesinin; iþbirliði ve dayanýþma içinde nelerin baþarýlabileceðinin örneði olduðunu kaydederek, projenin eðitime kalýcý bir eser býrakmak adýna önemli olduðunu belirtti. Ocak ayý vergisiz akaryakýt desteði kullanýmý baþladý Tarým ve Orman Bakanlýðý, ocak ayýna ait vergisiz akaryakýt desteði kullanýmýnýn dün baþladýðýný, doðrudan gelir desteði ödemelerinin geriye kalan kýsmýnýn ise bugün baþlayacaðýný duyurdu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, toplam 6 bin 33 üreticiye verilecek vergisiz akaryakýt desteði için 2010 yýlý Ocak ayýna ait toplam 902 bin 383 TL Kýbrýs Vakýflar Bankasý'na yatýrýldý. Ýþlemlerin tamamlanmasý ile üreticiler dünden itibaren banka kartlarý aracýlýðýyla vergisiz akaryakýt desteðinden faydalanmaya baþladý. Açýklamada, narenciye, yapraðýný döken meyve aðaçlarý, sera alanlarý, tahýl, yem bitkileri, nadas, sebze ve yemlik baklagil için yapýlan 2009 yýlý doðrudan gelir desteðinin ödemelerinde geriye kalan 3 milyon 335 bin 169 TL'nin Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'na yatýrýldýðý bildirildi. 4 bin 836 üreticinin bugünden itibaren paralarýný alabileceði de duyuruldu. GÜNLÜK ROJÝN'DEN SERDAR TURGUT'A AF YOK "Akþam" gazetesindeki köþe yazýsýnda þarkýcý Rojin'le ilgili "garip fanteziler" kuran, "Rojin'i daða kaldýrmaktan" söz eden ve daha sonra "kara mizah yaptým" diyerek özür dileyen Serdar Turgut'u Rojin affetmedi. Serdar Turgut'un yargýlanmasýna baþlandý. Ýlk duruþmada savunma yapan Turgut, yazýlarýnda "kara mizah üslubunu" benimsediðini söyledi. Turgut, "Defalarca üzüntümü belirtip, daha çok kiþi haberdar olsun, özrümü duysun diye Hürriyet ve Sabah gazetelerine demeçler verdim" dedi. Duruþma, Rojin'in bir sonraki celsede dinlenmesi amacýyla ertelendi. Turgut, böyle bir suçlamayla karþý karþýya kalmanýn üzüntü verici olduðunu söyleyerek, "Ben kendi baþýma özür diledim. Karþý taraf kabul etmedi" þeklinde konuþtu. Baþsavcýlýðýn iddianamesinde Turgut'un "PKK teröristi olmadýðýma piþmaným" baþlýklý yazý ile "Rojin'in onur, þeref ve saygýnlýðýna saldýrdýðý, cinsel amaçlý olarak taciz ettiði" iddia ediliyor ve Turgut'un "basýn yoluyla hakaret" ve "cinsel taciz" suçlarýndan 7 ay ile 4 yýl 8 ay arasýnda hapis veya adli para cezasýna çarptýrýlmasý isteniyor. AL ÝÞTE LAS VEGAS Girne'ye 5 yýldýzlý bir otel daha yapýlmýþ... Cratos Premium Oteli... Nisan'da açýlacakmýþ... Akdeniz'de bir Ege köyü atmosferi yaþatacakmýþ herkese... Ve Las Vegas'ta bile olmayan oyun salonlarý olacakmýþ... 1 milyon dolarlýk yüksek limitli oyunlar oynatacakmýþ... Müjdeler olsun hepinize... FANATÝKLER Talat'ýn Ýskele-Karpaz anayolundaki poster ve bayraklarý çalýnmýþ. Fanatik hayranlarý adama böyle yaparlar iþte!.. ÖNDER SOMER Baðýmsýz adaylardan Arif Salih Kýrdar, "Herkes beni Obama'ya benzetiyor" diyor. Oysa kimse Tahsin Ertuðruloðlu'na Önder Somer'e benzediðini söylememiþ henüz... DÜRÜST Atatürk Öðretmen Akademisi'nin durumuna bakýlýrsa, Kemal Dürüst hiç de dürüst deðil! BÝLÝN BAKALIM 18 Nisan'a çok kalmadý... Ama iddialý iki adaydan biri çekilebilirmiþ. Bilin bakalým kim? Týrnak... "Ne oldu þu meþhur domuz gribine anlayamadým. Medya desteðini kaybedince ne hastalýk kaldý ne panik. 'Þubat'ta, Mart'ta patlayacak' demiþlerdi. Anlayamadým yani, patlayan dereler barajlar olunca 'medyatik hastalýk' yok mu oldu?" Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) "Ne bileyim hangi önemli etkinlik için ülkemize gelen Türkiye basýnýnýn aðýr toplarý, hani 2004 yýlýnda Annan Planý tartýþmalarý döneminde evet diyen yüzde 65 oranýndaki Kýbrýs Türkünü 'geri zekalý, satýlmýþ, vatan haini, aptal, saf' gibi ifadelerle aþaðýlayan amcalar ve teyzeler, Denktaþ'tan icazet almayý ihmal etmediler. Sayýn Denktaþ da vermiþ veriþtirmiþ. Eee büyük Türk düþünürü Rauf Denktaþ anlatacak da onlar yazmayacak mý?" Artun ÇAÐA (Haberdar) "Öyle inanýlmaz atmosfer oluþmuþ ki adada, sanki bir aday kazanýnca ya da kaybedince dünya elden gidecekmiþ ya da dünya bizlerin olacakmýþ gibi bir hava estiriliyor... Ne deðiþecek sanki, ne olacak! Mehmet Ali Talat kazanýnca ya da kaybedince, Derviþ Eroðlu kazanýnca ya da kaybedince, gerçekten, çok mu þey deðiþecek KKTC'de?" Metin ÇOLAK (Vatan) Günün Kahramaný MUHARREM FAÝZ Nisan'a girdik... Ve geriye sayým baþladý artýk... Gözler en güvenilir araþtýrma þirketimiz KADEM'de... Þirket Direktörü Muharrem Faiz'de... KADEM bugüne dek yapýlan seçimlerin sonuçlarýný doðru tahmin etmekle ünlendi... Ve geçtiðimiz yýlki genel seçimlerde de bir kez daha kanýtladý bunu... UBP'nin birinci parti geleceðini ve CTP'de büyük bir düþüþ yaþanacaðýný bildi... Zaten bu yüzden CTP'li kesimler ona düþman oldu. Kendilerinden saymadýklarý herkesi satýllmýþ ve döneklikle suçlamayý adet edinen CTP yönetimi, ayný yakýþtýrmalarý çok haksýz biçimde Muharrem Faiz'e de yaptý. Bu tavýrlarýný sürdürüyorlar da hala...

7 1 Nisan 2010 Perþembe Nurhak Kubilay Özkýraç HALKI BÝLGÝLENDÝRMEK ÞARTTIR... Ýki günden beridir "Afrika", iki adayýn, yani Eroðlu ile Talat'ýn seçim bütçeleriyle ilgili sorular soruyor... Herkes birbirini suçlarken bunlarýn doðruluk derecelerini araþtýrýyor... Ýkisi de þeffaflýktan söz ediyor ancak söyledikleri de üstü kapalý sözler... Daha seçimlere 17 gün var... Ancak kulaklarýmýza çalýnanlar ikisinin de dev harcamalar içinde olduðu yönünde... Gazetemiz ve yazar arkadaþlarýmýz "Bu derenin suyu nereden" diye sorduklarýnda haksýz mýdýrlar? Sadece gazete ilanlarýna bugüne kadar harcanan meblað 200 milyarý aþkýn... Para yok, halktan katký isteyen Talat'ýn harcamalarýna akýl sýr erdirilmez... Seçim otobüsü bile kiralamýþ... Halkýn üç kuruþ beþ kuruþ, gönlünden ne koparsa diyerek yaptýðý yardýmlarla dönmez bu tekerlek! Talat'ýn politik hayatýnda kirli iþlere bulaþmadýðý bilinen birþeydir... Ancak bu paranýn kaynaðýný da açýklamalý ve bunu yaparken de inandýrýcý olmalýdýr... Hiçbirþeyin de bu topraklarda 48 saatten fazla gizli kalmayacaðýný da bilmelidir.. Ayný durum Eroðlu için de geçerli... Zübeyir Aðaoðlu'nun "Hesap vermeyene oy yok" isimli yazýsýný okudum. Çoðu olaya iyimserlikle yaklaþan birisi olduðu için bana göre bu öngörüsünde de yanýlmýþtýr. Ona þunu sormak istiyorum, tabii onun gibi düþünenlere de... Bugüne kadar hangi politikacý adam gibi hesap vermiþtir? Rumun malýný yaðmalayanlar, insanlarýmýza kan kusturanlar, gençleri göç yollarýna düþürenler, bankalarýn içini boþaltanlar, milyonlarca dolarlýk usulsüzlük yapanlar ve daha neler neler... Bu ülkede galiba bir tek politikacý, usulsüzlükten falan yargýlanýp mahkum edildi. Keþke Aðaoðlu, "hesap vermeyenlere oy yok" diyeceðine, "ülkeyi bu hale getirenlere oy yok" deseydi... Seçim sonucunda harcanacak paranýn çok büyük boyutlarda olacaðý þimdiden belli... Kimse de çýkýp adam gibi bir açýklama yapmayacak... Kimse de inandýrýcý bir hesap vermeyecektir. Sebebini söylemeye gerek yok... Buradaki devlet yapýsý gibi olacak hesap verme de! Son genel seçimlerde Serdar Denktaþ "Oylar satýn alýndý" demedi mi? Ne oldu? Orada kaldý... Herkes bunun böyle olduðunu biliyor ama kimse de ortaya çýkýp söylemiyor... Satýlan konuþamýyor... Satýn alan konuþmuyor... Aracý olan, þahit olan da konuþamýyor... Çünkü bu düzenin birer ucundan onlar da tutmuþlardýr Nisan seçimlerinden sonra bana göre iþler biraz daha gerilecek... Milletvekili transferlerinin yapýlacaðý fýsýltýlarý dolaþýyor etrafta... Yerel seçimlerde partiler güçlerini bir kere daha deneyecekler... Bu seçimde ortaya çýkacak olan sadece UBP'nin gücü olacak... CTP taraflýdýr ama korkudan tarafsýz kalýr gibi yapmaktadýr. Talat'ýn kaybetmesi tüm havasýný bozar... Destekçilerin de olmasýna raðmen bir türlü meydanlara inecek gücü bulamýyor kendinde... Çünkü Talat'ýn alacaðý oylardan CTP, BKP ve TDP ile ÖRP de pay çýkaracaklardýr. Seçim sonucu sadece CTP'nin havasýný bozmakla kalmayacak... TDP, BKP ve ÖRP'nin havasýný da bozacak... Belki bitiþleri bile olur bu durum... Bu yazýmý bir parti genel baþkanýnýn sözlerinden yola çýkarak yazdým. Çok kalmadý... Yakýnda herþey belli olacak... Ancak harcanan paralarýn geldiði yer ve miktar asla gerçekten açýklanmayacak. Afrika gazetesi olarak bizler sorup duracaðýz... Hesap isteyeceðiz... Vereni de yazacaðýz bu sayfalara, vermeyip saklamaya çalýþaný da... Ýþimiz bu... GPS uydularýndan yön bulmak artýk mümkün... Kýbrýs'ýn navigasyon sistemi hazýr GPS uydularýndan aldýðý bilgiler doðrultusunda yön bulma hizmeti saðlayan navigasyon sistemi artýk KKTC'de de kullanýlabilecek. Tüm Kýbrýs'ta 9200 metrekareyi aþkýn ve adanýn yüzde 90'ýný kapsayan ERANAV navigasyon sistemi, ERA Biliþim Bilgisayar ve Ýletiþim Teknolojileri yetkilileri ve Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy'un katýldýðý bir sunumla basýna tanýtýldý. HIZ KAMERALARI DA SÝSTEME DAHÝL 650'yi aþkýn þehir, köy, mahalle, þehir merkezi ve bu bölgelere ait þehir içi ve þehir dýþý tüm yollar, 4000'den fazla turistik yer, müze, plaj, dinlenme tesisleri, benzinlik, hastane, restoran, eczane, restoran, devlet kurumu gibi ihtiyaç noktalarýnýn da bulunduðu GPS sistemine ek olarak Kýbrýs'ýn genelindeki hýz kameralarý eklenerek Sel felaketinin ardýndan... Lefkoþa genelinde þehir þebeke suyu analizi yapýldý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) yaþanan sel felaketinin ardýndan Lefkoþa'da, baþta selden etkilenen bölgeler olmak üzere birçok bölgede þehir þebeke suyu mikrobiyolojik analizi gerçekleþtirdi. LTB Ýþ Yeri Ýzinlendirme ve Denetim Þube Amiri Levent Özverel LTB Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, Marmara Bölgesi'nde bulunan 20., 21., 22. ve 23. Sokak ile Göçmenköy'de Tünay Cevdet Sokak, Yaman Bey Sokak, Muzaffer Selim Sokak ve Özkan Mustafa Sokak ile Yeniþehir, Küçükkaymaklý, Ortaköy ve Dumlupýnar bölgelerindeki þehir þebeke sularýnýn "içme ve kullanma suyu" olarak tüketilmesinde sürüþ emniyetine önem verildi. Sistem, bir hýz kamerasýný, polis sireni þeklinde alarm vererek sürücülere bildirecek. Sistem turistlere tarihi ve turistik yerler hakkýnda, daðcýlýk, avcýlýk, offroad sporlarý gibi doðal alanlarda yapýlan sporlara meraklý kiþilere rehberlik edecek. Ayrýca lojistik, satýþ, daðýtým, kamu hizmetleri gibi hizmet sektörlerinin faaliyetlerinin kolaylaþtýrmasýna imkan saðlayacak. Kullanýcýlarý sesle yönlendiren ve 22 dilde hizmet verebilen sistem, yýlda 2 kez güncellenecek. Sisteme adres bilgileri verilerek, yön bulmak da mümkün olacak. FÝYATLAR Kiþisel amaçlý kullanýlabilecek GPS üniteleri 250 Euro'dan satýlacak. GPS yazýlýmýný cep telefonlarýna yükletmek isteyenler de 90 Euro gibi bir meblaðý gözden çýkarmak zorunda. herhangi bir sakýnca olmadýðýný belirtti. Özverel, baþta sel felaketinden etkilen bölgeler olmak üzere Lefkoþa'nýn çeþitli bölgelerinin þehir þebeke suyundan mikrobiyolojik analiz amacý ile numuneler alýndýðýný ve bu numunelerin tümünde mikrobiyolojik olarak herhangi bir sorun bulunmamasý nedeniyle bu sularýn tüketilmesinde hiçbir sakýnca olmadýðýnýn devlet laboratuarý raporuyla tescillendiðini söyledi. Özverel, yapýlan tahlil sonucunun temiz çýkmasý nedeniyle vatandaþlarýn bulaþýcý hastalýk konusunda paniðe kapýlmamasý gerektiðini de sözlerine ekledi. Hristofyas: Çözüm acý olacak... Dimitris Hristofyas, "Çözüm acý olacak ancak; mücadelesini verdiðimiz gibi iþleyebilir, yaþayabilir ve mevcut koþullar altýnda adil olursa, sonunda yaralarý saracak" dedi. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas Rum Baþkanlýk Köþkü personelinin Paskalya yortusunu kutlamasý sýrasýnda yaptýðý konuþmada, "Kýbrýs'ý sonsuza dek çarmýha gerili býrakamayýz, bunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz" dedi. Bayram'ý ve Paskalya'yý Kýbrýslý Türkler'le birlikte kutlamayý dört gözle beklediklerini savunan Hristofyas, "Çoðu kez Kýbrýslý Türkler Rumlarla ayný ibadetleri yapýyor. Apostolos Andreas Manastýrý'ný ziyaretim sýrasýnda bir Kýbrýslý Türk ailenin; ibadet edip mum yakmak üzere oraya gittiðini gördüm" dedi. Hristofyas, "insanlarýn ruhlarýnýn bölünmesinin, ateþkes hattýyla bölünmüþlükten daha kötü olduðunu, bu nedenle insanlarýn ruhlarýnýn bölünmesine son verilmesi için de sýký çalýþýlmasý gerektiðini" söyledi. Stefanu: Ortak açýklama basit bir beyandý Rum Yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, önceki gün doðrudan müzakerelerin üçüncü aþamasýnýn ardýndan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný tarafýndan okunan ortak beyanýn; "ortak açýklama niteliði veya içeriði olmayan basit bir açýklama olduðunu" kaydetti. Rum radyosunun haberine göre Stefanu, yapýlan beyanda ilerleme kaydedilen noktalarýn zikredilmediðini ancak liderlerin, çabalarýndan ve kaydettikleri ilerlemeden cesaretlendiklerinin belirtildiðini ifade etti. Stefanu "Bu, baþka baþlýklarýn da görüþülmesi için halen büyük bir zemin olduðunu gösteriyor" ifadesini kullandý. Dimitris Hristofyas'ýn, müzakerelerin yapýldýðý mekandan 4 büyük Rum siyasi partisi AKEL, DÝSÝ, DÝKO ve EDEK baþkanlarýyla irtibata geçerek ortak açýklamanýn içeriðini bildirip yorumlarýný istediðini belirten Stefanu, Rum siyasi liderliðinin, müzakerelerde Yönetim ve Yetki Paylaþýmý baþlýðýnda varýlan görüþ birliklerinin neler olduðunu tam olarak bildiklerini söyledi. Stefanos Stefanu, 7 Nisan'da yapýlacak Rum Ulusal Konsey toplantýsýnda Hristofyas'ýn, konsey üyelerine Ekonomi ve AB konularý baþlýklarýyla ilgili detaylarý da aktaracaðýný kaydetti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra BATARYACI NIN RULEMASI VE ERAY GARAJ... Gazetemizin teknik iþler sorumlusu Erdem Yorgunoðlu birkaç gün önce makinisti ve oto parçacýsýyla yaþadýðý bir olayla ilgili þikayetini þöyle dile getirdi: Yaklaþýk 4 ay önce Suzuki Swift marka aracýmýn arka tekerleðinden bir uðultu gelmeye baþladý. Bu sesin hayra alamet olmadýðýna karar verip birkaç yýldýr makinistliðimi yapan Eray Garaj a gidip durumu anlattým. Eray usta aracýmý test etti ve sorunun arka iki tekerin rulemasýndan kaynaklandýðýný ve deðiþmesi gerektiðini söyledi. Fiyatýný sorup yaptýrmaya karar verdim. Eray usta Cemal Bataryacý oto parçacýsýný aradý fiyat aldý. Bana 120 TL tanesidir. Ben de tekinin takmasýna 30 TL alýrým.. dedi. Ben de kendisine kredi kartýna taksit yapabilir mi diye sorunca, bana benim post cihazý taksit yapmaz, istersen git parçacýdan sen al rulemalarý, hem taksit de yaptýrma þansýn olur. Bana sadece iþçilik ödersin dedi. Kabul ettim ve kaynýmla birlikte gidip Cemal Bataryacý dan makinistimin tarif ettiði NSK Japon sað ve sol arka rulemalarý aldým. 3 taksit yaptýrdým, tesadüfen 3 taksit de makine verince parçalarý 6 taksite almýþ oldum. Tekrar Eray garaja gittim ve yeni parçalarý taktýrdým. Test ettikten sonra sorunun çözüldüðüne karar verdik ve makinistten ayrýldým. Geçen gün yolda giderken arabanýn arka tarafýndan gelen bir uðultu hissettim. Direk Eray ustanýn garaja sürdüm arabamý. Durumu anlattým. Eray usta ile test sürüþüne çýktýk. Önce sesin önden geldiðini düþündük, sonra da arka taraftan geldiðini anlayýnca aracý garaj çektik ve arka kýsmýný kaldýrarak tekerlekleri test ettik. Sol taraf tamamdý, fakat sað tarafta bir uðultu vardý. Usta rulemanýn bozulduðunu deðiþmesi gerektiðini söyledi. Ama o da þaþýrdý bu iþe. Ben kendisine Bu rulemalar 3-4 ayda bir bozulur mu? Ne biçim iþ bu! diye sorunca Bozulmamasý lazým. Ben de anlamadým ama deðiþmek zorundayýz dedi.. Bu sorunu nasýl halledeceðimi sorunca Parçalarý sen aldýn, ben birþey yapamam. Ben almýþ olsaydým karþýlardým, daha önce baþýma geldi ben karþýladým. Ama seninki farklý dedi.. Cemal Bataryacý yý aradýk. O da hiçbir þey yapamayacaðýný söyledi. Çýktým ve Bataryacýya gittim. Durumu anlatmaya çalýþýrken pek kaale bile alýnmadan Eray dan mý gelin, ben birþey yapamam, bu malýn garantisi yok. Parayla bile istesen þu an elimde yok dedi ve beni baþýndan savdý. Durumun vahimiyetinin siniri ile eve gittim. Ertesi gün sanayi bölgesine gittim, bir makinis garajýna girdim ve bu sorunu kaça yapabileceklerini sordum. Usta fiyat almak için tesadüfen önündeki Cemal Bataryacý nýn faturasýna bakarak orayý aradý. Telefonu kapattýktan sonra Rulema 140 TL, orjinal parça. Ben de bir yirmilik alýrým, sana 160 a yaparýz dedi. Cemal Bataryacý yý aradýðýndan emin olunca bir o kadar daha caným sýkýldý. Çünkü bana parça yok elimde, Nisan sonu gelecek demiþti. Meðer varmýþ! Tüketici hakkýmýn göz göre göre gasp edildiðini anladým. Bu iþin benim canýmý daha fazla sýkmasýna izin vermeden Eray ustaya tekrar gittim ve kendisine baþka bir yerden rulema aldýrýp aracýmý onarttým. Ýþçilik olarak indirimli 20 TL aldý benden... Ýçler acýsý bu durumu sizlerle paylaþmak istedim. Memleketin çivisinin çýktýðýný bilirdim ama en azýndan esnaflarýn müþterilerinin tüketici haklarýna bu kadar tecavüz ettiklerini bilmezdim. Ders oldu... Bir daha böyle birþey yaþamam herhalde... BÝZÝM DUVAR HARMAN'IM BEN HARMAN'IM UBP'YE HAYRANIM Derviþ Eroðlu'nun "Egemen deðilseniz azýnlýk olursunuz" þeklindeki sözleri, gerçeði yansýtmadýðý için halk arasýnda gülüþmelere yol açar. Vatandaþlar, Türkiye'ye sormadan tuvalete bile gidemeyenlerin, hangi egemenlikten bahsettiklerini anlayamamaktadýrlar. Sokaktaki adam, "Bu mandrada egemenliðin kayýtsýz þartsýz Ankara'nýn elinde olduðunu sanki bilmeyen mi var?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 1 Nisan 2010 Perþembe Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÖZGÜR KUÞLAR (Ýstanbul)- Çocukluðumuzda, oyun oynamak için sokaða çýkacaðýmýz zaman annelerimiz tembih ederlerdi, "Geç kalma, akþam güneþ batmadan eve gel yoksa döverim ha"... Ve bizden hemen sonraki çocuklara da... Çocuklar mý artýk çocuk gibi deðil yoksa anneler mi eskisi gibi deðil? Deðiþen sadece yaþam koþullarý... Deðiþen dünya düzeni oysa... Evde beslediðim bir kuþ var. Cinsini tam bilmem. Krokodil cinsi demiþlerdi, ne anlama geldiðini bilmiyorum ama papaðan türü bir þeymiþ. Adýný "kuþ" koydum, her "kuþ" dediðimde bana dönüp ötüyor. Kýzým küçükken dayýsý vermiþti. O da bir pakete koyarak Ýstanbul'a getirmiþti. Ýlk günlerde uçmasýn diye kanatlarýný kestikleri için uçamýyordu. Alýþveriþe gittiðimizde bazen kuþu da götürüyordum. Bir defasýnda kasiyerin gözleri, hortlak görmüþ gibi yerinden fýrlamýþtý, kuþu omuzumda görünce. Çocuklarým o zaman, bizim sokaða oynamak için çýktýðýmýz yaþtaydýlar. Onlarýn sokaða çýkma þanslarý hemen hemen hiç olmamýþtý, çünkü Ýstanbul'da çocuklar için yaþam alanlarý bizim kadar serbest deðildi. Sokaklarda, caddelerde araba çýlgýnlarý doluydu. Þimdilerde de çocuk kaçýrmalar moda. Anneler ve de babalar bu yüzdendir ki çocuklarýný kafesteki bir kuþ gibi hapsederler iyi döþenmiþ evlerinde. Televizyon kanallarý yoktu bizim çocukluk yýllarýmýzda. Televizyon da. Þimdi çok kanallý ve neredeyse her odada televizyonlar var Üstelik her odada yine internete baðlý bilgisayarlar. Daralan yaþam alanlarýmýzda, dikleþen evlerimizde insan gibi yaþamayý neredeyse unuttuk Bu yazýyý okuyanlarýn bir kýsmý insan gibi yaþamanýn ne olduðunu sorabilirler. Apartman yaþamý da onlara göre en iyi yaþam olabilir çünkü. Geçmiþi bilmeyenler, ideale kavuþamazlar genelde. Biz hep kendimizi þanslý görüyorduk, belki de binlerce yýl önce yaþayanlar da kendilerini en þanslý sayýyorlardý. Þimdi gökdelenlerin içinde gökyüzüne daha yakýn olanlar kendilerini en þanslý sanýyor olabilirler. Kuþu almak istediðinde kýzýma kýzamamýþtým, çünkü doðadan bir þeyleri görmesi hissetmesi lazýmdý. Sokaklardan, bahçelerden uzak büyümüþtü onlar. Kafesteki "özgür" kuþlar gibiydiler. Bazý geceler yatak uçlarýnda oturup onlara bakar üzülürdüm.. Gözlerim dolar aðlayamazdým. Her neyse Kuþ, yani kýzýmýn getirdiði kuþ evde yalnýz. Sabah çýkarken görüyor beni, bir de akþam dönüþümde. "Kuþ" diye seslendiðimde, ötmek de gelmiyor içinden, çünkü 24 saatin çoðunda yalnýz. Bazen tam donanýmlý kafesinde geçirdiði yalnýz gün ve aylar aklýma gelir, içimi bir hüzün kaplar. Buna bizim ne hakkýmýz olabilirdi? Doðada varsýn tam ömrünü yaþamasýn, varsýn daha kýsa sürede yabani hayvanlara yem olsun ama kendi mekanýnda olsun ve insanlarýn taktýklarý bir isimle çaðrýlmasýn. Neden kuþu yazdým durup dururken? Avcýlýk Federasyonu, doðaya avcýlar tarafýndan spor olsun diye vurulmak üzere 18 bin keklik býrakýlacaðýný açýklamýþ. Katletmeyi spor sayanlarýn çoðunun evinde bir hayvan mutlaka vardýr. Bu, kuþ olabildiði gibi, köpek veya baþka bir cins de olabilir. Çeliþkiler dünyasýnda geçirdiðimiz bir yaþamýmýz var. Doðal sayýyoruz hepsini de. Ve bizler... Doðaya saldýðýmýz keklikleri spor olsun diye avlarken dönüp de kafeste "özgür" yaþadýðýmýzý sandýðýmýz bu ülkede, kafesteki kuþtan farklý olmadýðýmýzý anlayamadýk. Bazen kafesteki kuþun yanýna kadar sokulup onunla konuþurum.. Bana anlýyormuþ gibi baktýðýnda aðlayasým gelir çünkü birazdan çekip gittiðimde o, orada "güvende" ve "özgür " olarak kalmaya devam edecek. TALAT ALAYKÖY'DE- Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Alayköy'de önceki akþam gerçekleþtirdiði mitingde konuþan Talat, Kýbrýs Türk halkýnýn kendisine gösterdiði barýþ yolunda adým adým ileriye gittiklerini kaydetti ve bu yoldan dönüþ olmadýðýnýn altýný çizdi. Talat, "Bizler, sizin bize gösterdiðiniz yolda ülkemize barýþ gelmesi için, çözüm için elimizden gelen çabayý ortaya koyma sözü verdik ve adým adým ilerliyoruz" dedi. Talat, Kýbrýs Türk tarafýnýn istikrarlý ve kararlý çözüm politikalarý sayesinde müzakerelerin baþlatýldýðýný, ancak müzakereler boyunca, hem Güney'deki hem de Kuzey'deki barýþ karþýtlarýnýn ayak sürüdüðünü ifade ederek "yaptýklarýmýzý küçümsediler, ilerleme olmadýðýný söylediler. Biz ise ilerleme olduðunu, sonuca ulaþacaðýmýzý anlattýk" dedi. SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... TALAT'IN POSTER VE BAYRAKLARI ÇALINDI Cumhurbaþkaný ve baðýmsýz cumhurbaþkaný adayý Mehmet Ali Talat'ýn Ýskele-Karpaz anayolundaki seçim bürosunun önünde asýlý posteri ve üzerinde adý yazan 9 küçük bayrak, ipleri kesilerek çalýndý. Polis basýn bültenine göre, önceki gece ile dün sabah saatleri arasýnda meydana geldiði belirtilen olayla ilgili soruþturma sürüyor. UBP ÇAMLIKÖY, CENGÝZKÖY VE BAÐLIKÖY'DE Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt ilçesinden bir heyet, seçime yönelik köy gezileri çerçevesinde önceki akþam Çamlýköy, Cengizköy ve Baðlýköy'ü ziyaret etti. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Milletvekili Mutlu Atasayan, Ýlçe Baþkaný Ahmet Çaluda ve Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer'den oluþan heyet, devletini seven herkesin bir çatý altýnda birleþmesi gerektiðini ve yapýlacak seçimin KKTC açýsýndan önem arz ettiðini belirtti. TALAT MAÐUSA KÖYLERÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Talat dün Maðusa ve Mesarya bölgesindeki bazý köyleri ziyaret etti. Ýlk olarak Sütlüce, Çamlýca, Geçitkale ve Mallýdað'ý ziyaret eden Talat, daha sonra Yamaçköy, Çýnarlý, Akova, Yýldýrým, Alaniçi ve Nergisli köylerine gidecek. Talat, bu akþam da Geçitkale'de miting yapacak. Talat, ziyaretler sýrasýnda yaptýðý konuþmalarda, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin önemine vurgu yaptý ve halkýn bu seçimlerde dün ile dünya arasýnda bir seçim yapmak durumunda olacaðýný belirtti. Cumhurbaþkaný Talat, izledikleri barýþ ve çözüm yanlýsý politikalarla Kýbrýslý Türkleri dünyada saygý duyulan bir halk haline getirirken, Kýbrýslý Türklerin haklarýný da saðlamlaþtýrdýklarýný söyledi. ERTUÐRULOÐLU: YENÝ PARTÝYE ÝHTÝYAÇ VAR Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Tahsin Ertuðruloðlu, mevcut sistem bu þekliyle devam edecekse, ülkenin en son ihtiyaç duyacaðý þeyin yeni bir parti olduðunu söyledi. Ertuðruloðlu, "Ancak, sistem deðiþikliðine gidecek ciddi bir süreç gündeme gelirse, buna katký koyma adýna, ciddi bir örgütlenme gerekeceðinden, partileþme gerekiyorsa, o da olabilir" dedi. Ertuðruloðlu yazýlý açýklamasýnda, yerel bir gazetede dün yer alan "Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanmamasý halinde, bir siyasi parti kuracaðý" þeklindeki ifadelerin yanlýþ bir yorumlama ürünü olduðunu duyurdu ve bu ifadeleri kýnadý. HÜR-ÝÞ VE KAMU-ÝÞ'TEN EROÐLU'NA DESTEK Cumhurbaþkanlýðý adaylarýndan Derviþ Eroðlu, sýrasýyla Hür-Ýþ ve Kamu-Ýþ'i ziyaret etti. Bazý bakan ve milletvekillerinin de hazýr bulunduðu ziyaretlerde iki sendika cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Eroðlu'na destek belirtti. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet UCUZ NÝSAN BALIÐI Ýngilizler "April Fools' Day" derler. Bunu harfiyen tercüme etmeye kalkýþýrsak "Nisan delilerinin günü" dememiz gerekir. Oysa rahmetli Nevzat bey bize her zaman "Cümleyi deðil, manasýný tercüme edin" derdi. Bu yönde hareket eder, Nisan ayýnýn ilk günü kutlandýðýný da göz önünde bulundurursak ve Aydýn havasý gibi kýsa kesersek, doðru çevirinin "Nisan Bir" olduðunu görürüz. Ýnsanlarýn her türlü þakayý yapabildikleri ve þaka yüzünden küsüþmedikleri gündür Bir Nisan. Buna 'insanlarýn birbirini aldatýp ardýndan 'Þakaydý' deyip gülüþtükleri gündür' de diyebiliriz. Bu türden bir þakanýn yaþama geçmesi ise þu þekildedir: Söylediðiniz sözü veya yaptýðýnýz hareketi karþýnýzdaki ciddiye alsýn ya da almasýn, siz ondan önce davranýp "Nisan bir" diye haykýrýrsanýz onu mat etmiþ olursunuz. Þakanýn tarihçesine gelince; Fransada kullanýlan takvim eskiden 1 Nisan iken, Kral IX. Charles zamanýnda deðiþtirilerek 1 Ocak gününe alýnmýþtý. Ancak Fransýzlar iþi þakaya vurarak 1 Nisan gününde de yýlbaþý kutlamalarýna devam etmiþlerdi. Bu aldatmaca zamanla vaz geçilmez bir adet haline geldi. "Bir Nisan" þakasýna ayrýca "Nisan Balýðý" da denmektedir. Bunun nedeni de Güneþin Nisan ayýnda Balýk Burcu'nda olmasýdýr. Þakanýn kalitesi, þakayý yapanýn zeka ve eðitim düzeyini ortaya koyar. O yüzden, yapacaðýmýz þakanýn standardýna özen göstermemiz gerekir. Eskiler "Latife latif gerek" diyerek þakanýn hoþ ve kibar olmasý gerektiðini vurgulamýþlardý. Oysa biz her geçen gün daha da basite indirgemekteyiz þaka denen olguyu. Þaka yapayým derken kaka yapanlarýn sayýsý ne yazýk ki gün geçtikçe artmaktadýr. Ne kadar tipsiz þakalar yapýldýðýný görmek isterseniz etrafýnýza bir kerecik bakmanýz yeter. Lütfen üþenmeyip bakýn ve insanlarýn þaka uðruna ne hallere düþtüklerine siz de þahit olun. Benim hiç hoþlanmadýðým þu þakayý, size bir örnek olarak verebilirim: Ýki arkadaþ BirNisan sabahý karþýlaþýrlar. Daha "Günaydýn" bile demeden biri diðerine "Beþ lira versene" der. O da doðal olarak, istenen parayý arkadaþýna uzatýr. Uyanýk arkadaþ parayý cebine indirirken bir yandan da "Nisan birrr..." diye haykýrýr. Bu da sözde samimi geçinen o arkadaþýn baþarýyla sonuçlandýrdýðý Bir Nisan þakasý olur. Gazetemizde 'Eroðlu'na Seçim Þantajý' manþetini görünce afallamýþtým. Sonra toparlanmýþ ve 'Ýþte Bir Nisan þakasý böyle olur' demiþtim. Doðru düzgün þaka yapmayý bilmeyenlere örnek teþkil edeceði için de sevinmiþtim. Ben Tahsin Ertuðruloðlu'nun þakacýlýk yönünü doðrusu bilmiyordum. Bu ilginç þaka onu daha iyi tanýmama ve kendisine hayranlýk duymama yetti. Ancak ardýndan "Nisan Biir..." diye bir feryat yansýmadý kulaðýma. O zaman günleri þaþýrdýðýmý ve büyük bir yanýlgýya kapýldýðýmý farkettim. Öyle ya... Henüz Mart ayýnýn baþýndaydýk ve Nisan ayýnýn baþýna daha bir ay vardý. Aslýnda manþeti izleyen þu iki cümle iþin þaka olmadýðýný ortaya koyuyordu: (Baþbakanlýk vaadinde bulunulmazsa, 11 Mart'ta adaylýðýmý açýklayacaðýný söyledi.) (Kaybedeceðini bile bile, sýrf Derviþ beyin önünü kesmek için adaylýða soyunmuþtur.) Derken onbir Mart gelip çattý ve Tahsin Ertuðruloðlu adaylýðýný açýkladý. Demek þaka sandýðým manþet tümüyle blöftü ve Derviþ bey yemeyince eyleme dönüþmüþtü. Kimse yenilik yapacaðým diye boyundan büyük þaka yapmaya kalkýþmasýn. Ben beðenmesem de, bize en çok uyan yine de üstteki "Beþ lira versene" örneðidir.

9 1 Nisan 2010 Perþembe Tünel ALINTI PRATÝÐÝN SICAKLIÐI VE MARX Ýnsan nasýl Marksist olur? Marksist olduðunu ne zaman hisseder? Marx'ýn, Engels'in yazdýklarýný okuyup anlamaya baþladýðý zaman mý? Sosyalizmi hedefleyen bir partide mücadeleye baþladýðý zaman mý? "Benim en önemli buluþum" der Marx, "Hedeflediðimiz topluma ulaþmak için gerekli öncü maddi gücü göstermemdir: proletarya". Marx, iþçi sýnýfýnýn, tarihin önceki bütün ezilen ve sömürülen sýnýflarýndan farklý olarak, kendisiyle birlikte tüm sýnýflarý ortadan kaldýrma ve sömürüsüz bir toplum yaratma gizilgücüne sahip olduðunu keþfetmiþti. Ýþte bu, Marx'ýn Marksist olduðu noktadýr! Marx bu keþfi kitap okuyarak yapmadý; hiçbir büyük keþif okuyarak yapýlmaz, iyi okuma keþfe giden yolu döþer ancak. Pratiðin sýcaklýðý gereklidir keþif için. Ender HELVACIOÐLU (RADÝKAL ÝKÝ) ARÞÝV TARÝH 18 ÞUBAT 2009 TC Büyükelçiliði önündeki diyet eylemine karþý hamaset cephesi ayaða kalktý... Ulusal Direniþ Konseyi üyesi 26 örgüt elçiliðe yürüyerek þükranlarýný sundular... Gözden kaçmayanlar... BAYATLAMIÞ ANATAVATAN TARTIÞMALARI Mehmet Ali Talat, CTP'nin hükümete ilk ortak olduðu zamanlarda Eðitim Bakanlýðýna getirildiðinde, ilk icraatý resmi yazýþmalardan "Anavatan" sözcüðünü çýkarmak olmuþtu. Þimdi ise seneler önce olgunlaþma adýna attýðý o adýmýn fersah fersah gerisine düþtü. Þimdi "Türkiye benim anavatanýmdýr" diyor da baþka bir þey demiyor. Tartýþtýðýmýz þeye bakýn, ne kadar da zavallýyýz aslýnda. Kýbrýs'ý "vatan" saymaya bile korkar olduysak, hangi dünyaya baðlanmaktan söz ediyoruz. Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... AZ DAHA SABREDÝN Ferdi beyin hýrçýn muhalefeti güldürmekten öteye geçemiyor ne yazýk ki... Sabit bir biçimde ayný þeyleri söyleyip duruyor, akýl veriyor. Yok UBP geldi de ekonomiyi mahvetti, yok Eroðlu ekonominin kayýt dýþýna kaymasýna göz yumdu, yok bütçe açýðý arttý... Ne bunlar? Siyaset mi? Maskaralýk mý? Duyan da CTP'nin göklere çýkardýðý KKTC ekonomisini UBP'nin batýrdýðýný sanacak. Az daha sabredin, siz nasýl Harman'la birlikte battýysanýz, UBP de batacak. Þimdi deðil ama... Az daha... Bill Emmott "The Times"da yazdý: 'Tek Berlusconi'nin deðil, muhaliflerinin de pantolonlarý inik' DÝPNOT Uluslararasý Para Fonu na (IMF) üye 192 ülke bulunuyor... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hristofyas 'Federasyona bayýlan bir insan deðilim ama Türk askerini adadan çýkartmak için baþka çare yok" Rauf DENKTAÞ Aklýnýzda bulunsun BEN BATIRMADIM, ONLAR BATIRDILAR Tuz kanser riskini artýrýyor! Sofrada tadýna bakmadan yiyeceklere tuz eklemenin, yemekleri çok sýcak ve hýzlý yemenin mide kanseri riskini artýrdýðý belirlendi. Mide kanseri tanýsý konmuþ yetiþkin bireylerin yaþam tarzý ve beslenme alýþkanlýklarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla yapýlan araþtýrma kapsamýnda, mide kanseri tanýsý konulmuþ 106 kiþiden oluþan çalýþma grubu ve ayný sayýda kontrol grubuyla görüþüldü. Hastalarýn yüzde 55.7'sinin taný konulmadan önce mide hastasý olduðu saptandý. Bu kiþilerin yarýsýnda yüzde 50.9'unda gastrit, yüzde 44.1'inde de ülser olduðu belirlendi. Araþtýrmada, çok hýzlý yemenin mide kanseri riskini 5,4 kat, yemekleri çok sýcak yemenin 3,3 kat artýrdýðý, yemeklerin tuzlu yenilmesinin, tuzsuz yenilmesine oranla mide kanseri riskini anlamlý derecede yükselttiði ortaya çýktý. "Maliye Bakaný'nýn açýklamalarý, Derviþ Eroðlu Hükümeti'nin ülke ekonomisini bataða sürüklediðinin açýk ilanýndan baþka bir þey deðildir" Ferdi Sabit SOYER Ýtalyan gazeteleri son iki aydýr yolsuzluk, seks, iktidarýn kötüye kullanýlmasý, mafya baðlantýlarý ve dinlenen telefon konuþmalarýnýn dökümlerine dair hikâyelerle dolup taþýyor. Hikâyelerin bazýlarý da, Silvio Berlusconi'yle alakalý. Berlusconi, þimdi kurban rolünü oynuyor, ülkedeki yargýçlarýn kendisini avlamayý kafaya koymuþ komünistler olduðunu söylüyor. "Tek ihtiyacýnýz olan þey sevgi" derken belki de Leninistlere karþý Lennon'dan destek bulmayý umuyor. Dört baþý mamur bir komediyle karþý karþýyayýz. Birçok Ýtalyan gibi omuzlarýnýzý silkmeniz ve yapýlabilecek hiçbir þey olmadýðýný söylemeniz iþten bile deðil. Berlusconi birçok Ýtalyan'ýn olmak istediði gibi, zengin, neþeli, güçlü, istediði her genç yýldýzý yataða atabilen ve hoþuna gitmeyen her yasadan kaçabilen biridir. Ancak, Berlusconi'nin partisi bölünebilir, hükümeti çökebilir ve baþbakanlýðý sona erebilir. Ýtalya'da olanlar için herþeyi diyebilirsiniz ama komik olduðunu söyleyemezsiniz. Büyük siyasi yolsuzluk skandalýnýn yaþandýðý 1990'larýn baþýnda, kirli bir sistem sona erecek ve daha temiz bir sistem doðacak gibi görünüyordu. Oysa yolsuzluk iddialarýyla baþlayan skandallar dizisi, sistemin bugün daha da kirli olduðunu gösteriyor. Genelde siyaset ve hükümetin yaný sýra iþ dünyasýnda da yolsuzluk veya iktidarýn kötüye kullanýlmasýna dair iddialarýn ortaya atýlmadýðý tek bir gün geçmiyor. Berlusconi için iyi haber kirliliðin her yerde olmasý: Muhalif siyasetçiler de para aþýrýrken, pantolonlarý inik yakalanýyor. Bütün bu vahameti tek baþýna Berlusconi yaratmamýþ olsa da, yayýlmasýnda büyük sorumluluðu var. Berlusconi, kendisini bütün hukuki davalardan korumak ve þahsi iktidarýný güçlendirmek için elinden geleni ardýna koymuyor. Televizyonlarýn tekelini elinde tutuyor ve katý baský uyguluyor. Berlusconi, bir özgürlük havarisi olduðunu iddia ediyor, fakat sadece kendi özgürlüðünün derdinde. Siyasetteki müttefikleri, sadece güçlü göründüðü sürece onun yanýnda olacaktýr. Faþist Ulusal Ýttifak Partisi'nin eski baþkaný Gianfranco Fini, Berlusconi'nin Özgürlükçü Halk Partisi'nden ayrýlmaya hazýrlanýyor. Geçen yaz baþbakaný bozum eden seks skandallarýnýn akabinde felaket anlamýna gelen bu geliþme, Berlusconi'nin yenilmezlik efsanesini yerle bir edebilir. Berlusconi istifa etmek zorunda kalabilir ve Cumhurbaþkaný Giorgio Napolitano enkazýn birazýný temizleyecek bir teknokratlar hükümeti kurdurabilir. Berlusconi kendi partisi içindeki muhalefeti alt edip geri dönerse, farklý türde bir temizlik yaþanabilir: Ýtalya baþbakaný büyük bir yargý 'reformu' vaat ediyor ve cumhurbaþkanlýðýný hadým etmeyi veya ele geçirmeyi çok istiyor. Berlusconi'den pek hazzetmeyen önde gelen bir Ýtalyan iþadamýyla konuþtuðumuzda, "Panettone'yi yiyemeyecek" tahmininde bulundu. Milanolularýn çok sevdiði bir deyiþle, Berlusconi'nin evlerde geleneksel panettone kekinin yapýldýðý Noel'i çýkaramayacaðýný kast ediyor. (22 Mart 2010)

10 10 1 Nisan 2010 Perþembe Kalem Yalçýn Okut TARÝH DE, SÝYASET DE Tarih de, siyaset de, ekonomik ve sosyal yaþam da, -hatta jeolojik oluþumlar bile- düz bir hat izlemezler. Ýleriye, geriye, yana, beriye zik-zaklý bir gidiþ seyri izlerler. Bu ileriye-geriye ve zik-zaklý gidiþ, insanoðlu tarafýndan planlandýðý, organize edildiði için böle oluyor deðildir. Tam tersine: planlanmadýðý ve organize edilemediði için böyle oluyordur. Zaten organize edilebilseydi insanlýk çoktan sýnýfsýz, sömürüsüz, korkusuz, yalansýz kardeþlik ve özgürlük aþamasý sýnýfsýz topluma/komünizme geçerdi Fakat, bugüne dek sýnýfsýz topluma geçilemedi diye hiç geçilmiyecek hükmüne de varýlamaz. O hükme varanlar, papazlarla þeyhler þýhlar ve her türden metafizikçilerdir. Nitekim, 20. yy sonlarýna doðru kimi aklýevvel metafizikçi prof.lar Sovyetlerin daðýlmasý üzerine; "Tarihin Sonu" demiþler, "Sonsuz Zafer"den dem vuran yaveler okuyup kitaplar yayýnlamýþlardý. Çok geçmedi, 21. yüzyýlýn daha ilk 10 yýlý dolmadan kapitalist sistem -kendini en güçlü saydýðý/sandýðý günlerde- kireçlenmiþ dizlerinin titremeye baþladýðýný gördü. ve 1929'daki Büyük Buhran'dan da daha büyük bir krize girip yalpalamaya baþladýðýný idrak etti!... Üstelik bu son büyük krize ne sosyalist sistem neden olmuþtu, ne de emekçilerin ayaklanmasý Kapitalist sistem muzdarip olduðu krizlerden kurtulamýyor, kendi içinden çöküyor; tabii ki son tahlilde, krizlerin nedeni yine emek-sermaye çeliþkisinden kaynaklanýyor. 500 yýllýk klasik sömürgecilik tasallutundan sonra, Güney Amerika halklarý 20. yüzyýlýn özellikle ikinci yarýsýnda yaþadýklarý faþist darbeler ve diktatörlükleri de aþarak En Büyük Terörist ABD'nin 100 yýldan beri süregelen saldýrýlarýný püskürtmeyi baþarýyorlar. Güney Amerika ülkelerinden sonra, þimdi Ortadoðu ve Asya halklarýnýn uyanýþ ve direniþleri gündemde. Bu çerçevede, "Payýmýza ne düþer, Kýbrýs Sorunu çözülür mü?" Bu soruya þimdiden bir reçete yazamayýz ama, Filistin Sorunu çözümlenmeden ne Kýbrýs Sorununun çözümlenmesi mümkün görülmektedir, ne de bölgemizdeki diðer sorunlarýn çözümlenmesi Üstelik, 'eski' Ortadoðu'ya oranla bölgemizde Kafkaslar, Irak, Ýran, Balkanlar ve Sudan, Etiyopya, Somali gibi Kuzey Afrika ülkelerindeki sorunlar da dahil olunca, Ortadoðu Düðümü daha da çetrefilleþmektedir. HAPI YUTANLAR ve HAPI YUTTURANLAR Biz buralarda seçim oyunu ile oyalanýrken, Türkiye'de AKP hükümeti 1980 faþist darbesinden kalma anayasayý "demokrasi adýna" deðiþtirmeye çalýþmaktadýr. Ne ki, boynuz çuvala sýðmamakta, kendini Padiþah gibi gören Tayyib Erdoðan'ýn uzmanlarýna hazýrlattýðý anayasa deðiþikliklerinin "demokrasi"den çok kendi iktidarlarýnýn daha da güçlendirilmesini amaçladýðý sýrýtmaktadýr. Ýþçilere-emekçilere grev hakký tanýmayan, sadece toplu iþ sözleþmesini bir lûtuf gibi sunan bir anayasa demokratik bir anayasa olarak nitelenebilir mi?.. Öyle bir anayasa ile yönetilecek olan ülke demokratik olabilir mi?.. T. Erdoðan, her zamanki ilkel Türkçesiyle: "Deðiþiklikleri bir hap halinde sunacaðýz" diyor. Hapý yutturacaðýz, demeye getiriyor Ve biz de burada, KaKaTeCe Cennetinde, ayný AKP hükümetinin Kýbrýs Sorunu'na çözüm getireceðini bekliyoruz Daha doðrusu, bekleyenler var; hem de çok Daha çok beklersiniz!... Ha, eðer ki Ýlahlar karar vermiþlerse, o baþka Çünkü tarih de, siyaset de zik-zaklarla doludur. Ülkesel fiziki plan hazýrlanacak n 2. ince av Aðustos; büyük av 31 Ekim- 26 Aralýk; 1. ince av 9 Ocak-6 Mart'ta... n Narenciye teþvik primleri TL... n Rüzgar enerjisi için muafiyetler getirildi... n Güzelyurtlu esnaf ve sanayicilerin sel zararlarý ödeniyor... Bakanlar Kurulu, özellikle sel felaketleri sonrasýnda eksikliði çok tartýþýlan ülkesel fiziki plan hazýrlanmasý için çalýþma baþlatýlmasý kararý aldý. Narenciye teþvik primlerini ve sezonu tarihlerini belirleyen Bakanlar Kurulu, 8 yýl aradan sonra 2. ince av açýlmasýný ve Aðustos ayýnda avlanmaya izin verilmesini onayladý. Bakanlar Kurulu 2. ince av sezonu olarak 15, 22 ve 29 Aðustos tarihlerini belirledi. Büyük av sezonu 31 Ekim-26 Aralýk 2010 tarihlerini; 1. ince av sezonu ise 9 Ocak-6 Mart 2011 tarihlerini kapsayacak. Bakanlar Kurulu toplantýsý dün saat sýralarýnda tamamlandý. Toplantýda alýnan kararlarý Kurul Sözcüsü, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün açýkladý. NARENCÝYE ÝHRACAT TEÞVÝK PRÝMLERÝ Özgürgün'ün açýklamasýna göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn narenciye ihracat teþvik primleri yeniden düzenlendi. Valencia portakalýn tonuna ambalajlý ve dökme olarak ton baþýna 60 TL; Türkiye, AB ve üçüncü ülkelere Valencia konsantresine de ton baþýna 750 TL teþvik primi verilecek. Narenciye hasadý ve ihracatýnda yaþanan sýkýntýlarýn aþýlmasý için ilgili bakanlarýn görevlendirildiðini, günlük sýkýntýlarýn aþýlmasý için gerekenin yapýlacaðýný ifade eden Özgürgün, konuyu geniþ zaman diliminde görüþtüklerini belirtti. ÜLKESEL FÝZÝKÝ PLAN Özgürgün, ülkede büyük eksiklik olan ve genel planlamayý kapsayacak "ülkesel fiziki plan"ýn hazýrlanmasý için gerekli çalýþmalarýn baþlatýldýðýný açýkladý ve ilgili bakanlýk yetkililerinin Türkiye'de temas ve incelemelerde bulunmakla görevlendirildiðini söyledi. Sel felaketiyle birlikte ülkesel fiziki planýn çok daha gerekli olduðunun ortaya çýktýðýný kaydeden Hüseyin Özgürgün, planýn birçok alaný kapsayacaðýný, çok geniþ bir çalýþma öngörüldüðünü, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner'in bu konuda daha geniþ açýklamalar yapacaðýný bildirdi. Turizm, sanayi, inþaat sektörlerinin deðerlendirileceði bu çalýþmalar çerçevesinde ülke genelinde çok detaylý çalýþmalar yapýlacaðýný ifade eden Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özgürgün, sel felaketinin ülkesel fiziki plan eksikliðinin artýk kapýya dayanmýþ bir konu haline geldiðini belirtti. AV SEZONLARI Kuþlarýn üreme dönemi olan Nisan- Mayýs aylarýna denk geldiði için 8 yýldan beri kapalý olan 2. ince avýn (üveyik avý) yeniden deðerlendirildiðini bildiren Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, bölge ülkelerinde olduðu gibi 2. ince avýn Aðustos ayýnda açýlmasýný uygun bulduklarýný ve 15, 22 ve 29 Aðustos'ta üveyik avýnýn açýlacaðýný bildirdi. Özgürgün, 31 Ekim-26 Aralýk 2010 tarihlerinde büyük avýn açýlacaðýný ve avcýlarýn toplam 10 gün keklik ve tavþan avlayabileceðini belirterek, 1. ince avýn ise 9 Ocak-6 Mart 2011 tarihlerinde yer alacaðýný; 17 av günü süreceðini duyurdu. RÜZGAR ENERJÝSÝNE TEÞVÝK Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn altyapýsýnýn hazýrlanmasý için rüzgar gücü tespitinde kullanýlacak ölçüm cihazlarýnýn ithalatýnda alýnacak gümrük, harç, resim, vergi ve KDV'sine, teþvik amacýyla muafiyet getirildiðini açýklayan Bakan Özgürgün, rüzgar enerjisinden yararlanýlmasý için yapýlacak çalýþmalardan vergi ve harçlarýn alýnamayacaðýný ifade etti. Özgürgün, güneþ enerjisinden yararlanmanýn maliyetinin yüksek olduðu ve çok geniþ arazi gerektirdiði için öncelikle rüzgar enerjisi konusundaki çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný ifade etti. GÜZELYURTLU ESNAF Özgürgün, Güzelyurt bölgesinde selden hasar gören esnaf ve sanayicilerin hasar tespitinin tamamlanarak Maliye Bakanlýðý'na ödeme talimatý verildiðini kaydederek, Lefkoþa bölgesindeki sel maðduru esnaf ve sanayicilerin zararlarýnýn ise önümüzdeki hafta yapýlacak Bakanlar Kurulu toplantýsýnda deðerlendirileceðini bildirdi. Hüseyin Özgürgün, mevcut toptancý hallerinin çalýþma þekilleri, denetim ve meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesini içeren "Sebze ve Meyve Toptancý Halleri Yasa Tasarýsý"nýn da onayladýðýný açýkladý. CTP, TDP VE ÖRP GENÇLÝK KOLLARI TALAT'TAN YANA Bazý gençlik örgütleri ile CTP, TDP ve ÖRP Gençlik Kollarý, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Kýbrýs Türk Toplumu'nun 2004 yýlýnda çözüm yönünde koyduðu kararlý iradeye baðlý "Çözüm ve Avrupa Birliði" yönünde bir duruþ sergileyeceklerini açýkladýlar. Baðýmsýz Genç Kýbrýslýlar (BGK), Feminist Atölye (FEMA), Gençlik Merkezi (GM), Kýbrýslý Gençlik Hareketi (KGP), Kýbrýslý Gençlik Platformu (KGP) ile CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü ve ÖRP Gençlik Kollarý Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili ortak bir açýklama yaptý. Örgütler, Kýbrýs'ýn kuzeyinde barýþ ve çözümü savunan sivil toplum örgütleri ve siyasi parti gençlik örgütleri olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini sadece bir demokrasi örneði ve fikir arenasý deðil, Kýbrýs Türk toplumunun geleceðinde bir dönüm noktasý olarak gördüklerini belirtti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Mamutlar neden yok oldu? Yünlü mamut olarak adlandýrýlan mamut türünün, ani bir olayýn meydana gelmesi sonucu yok olmuþ olabileceði bildirildi. Proceedings of the Royal Society B adlý dergide bugün yayýmlanan araþtýrma, 4 bin yýl önce Asya, Avrupa ve Kuzey Buz Denizinde bir adada yaþamýþ yünlü mamutlarýn iklim deðiþikliði sonucu deðil, muhtemelen hastalýktan veya fýrtýna sonucu yok olmuþ olabileceðini belirtiyor. Araþtýrma, kalýntýlarýn yaþýný belirlemek için kullanýlan karbon 14 sayesinde, Sibirya'nýn kuzeyine yakýn Rusya'ya ait Wrangel adasýnda MÖ 1700 yýlýnda birkaç mamutun yaþadýðýný gösterdiðini ifade ediyor. 4 bin yýl önce Wrangel'de bir mamut kolonisinin yaþadýðý biliniyor. Araþtýrma, Ýsveç'teki Stockholm üniversitesi olarak bilinen Anders Angerbjorn üniversitesinden bir ekibinin, Wrangel'de bulunan mamut kalýntýlarýnda yaptýðý DNA testlerinin, yünlü mamutlarýn genetik çeþitliliði azalmadýðý hatta artýðýný ortaya koyduðunu, böylece ekibin yünlü mamutlarýn yavaþ bir çevre deðiþimi sonucu deðil, büyük bir fýrtýna, yeni bir virüs veya yeni bir bakterinin ortaya çýkmasýyla yok olmuþ olabileceði sonucuna vardýðýný belirtiyor. Araþtýrmacýlar ayrýca, Wrangel adasýna mamutlarýn yok olmasýndan yüzlerce yýl sonra gelen insanoðlunun da mamutlarýn yok olmasýna sebep olmuþ olmasýnýn imkansýz oluduðunu açýklýyor. 750 bin yýl önce yaþamýþ step mamudundan yünlü mamut geliþmiþtir. Araba yiyen robot Avustralya'da ileri teknoloji þirketleri, bu hidrolik ve mekanik canavarý yaratmak için iki yýl uðraþtý. Beþ kattan oluþan, 27 ton aðýrlýðýndaki, ateþ püskürten, araba hurdalarýný öðüten robot, Avustralya'daki paskalya etkinlikleri kapsamýnda tanýtýldý. Robot canavar, bir arabayý havaya kaldýrarak metal burnundan çýkan ateþi üzerine püskürtüyor. Arabayý bir de eliyle ezen robot, yere bir araba deðil, enkaz yýðýný býrakýyor. Bir ejderhayý andýran sabit bir ayak üzerine kurulu metal yýðýný bu robot, Nisan ayýnýn ortalarýna kadar Sidney'de sergilenecek. Ahirete açýlan 3500 yýllýk kapý Mýsýr'da son yýllarýn en önemli tarihi eseri keþfedildi. Milattan önce 15'inci yüzyýldan kalan 1.75 metre yüksekliðindeki taþ kapýnýn, ölümden sonraki hayata açýldýðýna inanýlýyormuþ. Mýsýr Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan araþtýrmaya göre kapý görünümündeki kýrmýzý granit yapý, Luksor'daki Karnak Tapýnaðý yakýnlarýnda gün ýþýðýna çýkarýldý. Kapýnýn bulunduðu mezarýn Kraliçe Hatþepsut döneminde güçlü bir danýþman olan User'e ait olduðu sanýlýyor. Arkeolog Mansur Boraik, "Yeni bulunan kapý, Roma döneminde yeniden kullanýlmýþ. User'in mezarýndan alýnmýþ ve Roma dönemindeki bir yapýda duvar olarak kullanýlmýþ" dedi. Annesi ona takýlýp öldü Almanya'nýn Leipzig kentindeki hayvanat bahçesinin sakinlerinden 12 yaþýndaki diþi zürafa, hafta sonu 6 günlük yavrusuna takýlýp düþünce öldü. "Knopf" (Düðme) adý verilen 40 kg'lýk minik yavru yetim kaldý. Hayvanat bahçesi yöneticilerinden Jens Hirmer, "Þimdilik saðlýðý iyi. Günde 5 kez biberonla besleniyor. Hayatta kalma olasýlýðý yüzde 30" dedi. 'Düðme', baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için ineklerden alýnan aðýz sütüyle besleniyor. Yavru zürafanýn diðer anne zürafalar tarafýndan sahiplenilmesi halinde hayatta kalma olasýlýðýnýn yükseleceði belirtiliyor.

11 1 Nisan 2010 Perþembe Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. FUTSAL TURNUVASI EDON "Lefkoþa - Girne" gençlik örgütü, 8 Nisan'da Güney Kýbrýs'taki "Nuevo Campo" atletizm tesislerinde futsal (salon futbolu) turnuvasý düzenliyor. Haravgi, 10 gün sürecek "yakýnlaþma" etkinlikleri çerçevesinde yer alacak olan turnuvaya, Genel Sekreter Haris Karamanos liderliðinde EDON üyeleri ile "Kýbrýslý Türk takýmlarýnýn" katýlacaðýnýn yazdý. Turnuvanýn resmi baþlangýcýnýn, "EDON üyeleri ile Kýbrýslý Türkler arasýnda yapýlacak maç ile baþlayacaðý" da belirtildi. BÝR BEYAZ KANGURU DAHA DÜNYAYA GELDÝ Güney Kýbrýs'ta bir beyaz kanguru daha dünyaya geldi. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz yýl bir beyaz kanguru dünyaya geldiðini anýmsatarak, ayný anneden 3 ay önce bir beyaz kanguru daha dünyaya geldiðini yazdý. Haberde, 300 gram aðýrlýðýndaki beyaz kangurunun Güney Kýbrýs'ta ikinci, dünyada ise beþinci kanguru olduðu belirtildi. Diðer 3 kangurudan ikisi Ýngiltere'de, biri ise Avustralya'da bulunuyor. BAF'TAKÝ BAZI KAMU BÝNALARINDAN BAYRAKLAR ÇALINDI Baf'a kazasýna baðlý "Polemi- Panaya" bölgesindeki köylerde bulunan kamu binalarýnýn önündeki Yunan ve "Kýbrýs Cumhuriyeti" bayraklarý, son 48 saat içerisinde kimliði belirsiz þahýslar tarafýndan çalýndý. Fileleftheros gazetesi, polisin olayý soruþturmakta olduðunu yazdý. LÝMASOL'DAKÝ KIBRIS TÜRK MALININ ÝSTÝMLAK EDÝLMESÝ Limasol Uluslararasý Konferans Salonu'nun inþasý için Limasol Marinasý karþýsýnda bulunan Kýbrýs Türk malýnýn istimlak edilmesi önerildi. Alithia gazetesi, Rum Turizm Örgütü (KOT) Yönetim Kurulu Baþkaný Alekos Oruntiotis'in "Meclis'e sunduðu öneride" söz konusu yerin konferans salonu inþasý için uygun olduðunun, "istimlak maliyetinin ise, alanýn yüzde 70-75'inin Kýbrýs Türk malý olmasý nedeniyle az olacaðýnýn" kaydedildiðini yazdý. 105 MAHKUMA PASKALYA KUTLAMALARI ÖNCESÝNDE AF Rum Merkezi Cezaevi'nde yatan 105 mahkuma Paskalya kutlamalarý öncesinde Baþkanlýk affý çýkarýlýyor. Alithia gazetesinin haberine göre Rum Baþsavcý Petros Kliridis, 27'si Rum, 78'i yabancý olmak üzere 105 mahkumun serbest býrakýlmasý için "yeþil ýþýk yaktý". Rum mahkumlarýn dün itibarýyla serbest býrakýlmasý için gerekli prosedürlerin tamamlandýðýný yazan gazete, yabancý uyruklularýn serbest býrakýlmasý ile ilgili prosedürlerin ise henüz askýda bulunduðunu ve seyahat belgeleri ile diðer iþlemler tamamlanana dek, yabancý uyruklularýn cezaevinde kalmaya devam edeceklerini kaydetti. Markos Kiprianu, Ban Ki Moon ile görüþtü Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Amerika Birleþik Devletleri'nde (ABD) gerçekleþtirdiði temaslar çerçevesinde, önceki gece Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Haravgi gazetesi, "Markos Kiprianu'nun BM Genel Sekreteriyle Görüþmesi Kiprianu Daha Zorlarýnýn Önümüzde Bulunduðunu Vurguladý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, New York'tan elde ettiði bilgilere yer verdi. Rum Devlet Radyo-Televizyon Kurumu RÝK'in New York muhabirinden elde ettiði bilgilere dayanan gazete, Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun görüþmenin ardýndan, "Ban'la görüþmesinde, iki lider arasýnda dün tamamlanan müzakerelerin gözden geçirildiðini söylediðini" iletti. Kiprianu açýklamasýnda, geriye kalan müzakere edilmemiþ baþlýklara iþaret ederek; "Daha zorlarý önümüzde bulunuyor" dedi. BM Genel Sekreteri Ban'a Maraþ konusunu açtýðýný ifade eden Kiprianu, liderler tarafýndan yapýlmasý beklenen ortak açýklamaya da deðindi ve Genel Sekreter Ban'a; "bunun ortak bir açýklamadan ibaret olduðunu ve bunun ötesinde; sonuç olarak, baþka bir mesaj vermesinin gerekmediðini izah ettiðini" ifade etti. Nisan ayýnda KKTC'de gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili bir soruya karþýlýk ise Kiprianu, "Mehmet Ali Talat'ýn seçimleri kaybetmesi durumunda, bunun yeni gerçeklikler meydana getireceðini" kaydetti. ORAMS'LAR ÝNGÝLTERE'DEKÝ EVLERÝNÝ KAYBETME TEHLÝKESÝYLE KARÞI KARÞIYA Linda-David Orams çiftinin, Ýngiltere'deki evlerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya olduklarý ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi, "Mallarýn Bloke Edilmesine Ýliþkin Mahkeme Emri Orams'lar Þimdi de Ýngiltere'deki Evlerini Kaybetme Tehlikesiyle Karþý Karþýya" baþlýklý haberinde, Oramslarýn; Kýbrýslý Rum davacý Meletis Apostolidis'e olan 780 bin Euro civarýndaki tazminat borcu ve mahkeme masraflarýný kapatmak için derhal harekete geçmemeleri halinde; Ýngiltere'de bulunan mallarýný da kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya bulunduklarýný savundu. Gazete, Orams çiftinin 780 bin Euro'ya (700 bin Sterlin) ulaþan borcu bugüne kadar ödememelerinin, Meletis Apostolidis'in avukatlarýnýn Orams'larýn Ýngiltere'deki mallarýnýn bloke edilmesine yönelik mahkeme emri çýkarttýrmalarýna yol açtýðýný belirtti. Mahkeme emriyle Orams'larýn Ýngiltere'deki evlerini satmalarýnýn yasaklandýðýný ifade eden gazete, Orams çiftinin; Ýngiliz mahkemesinin öngördüðü miktarý ödemeyi kabul etmemeye devam etmesi halinde, Orams'larýn deðeri 560 bin Euro olarak hesaplanan mülkünün, Apostolidis ve avukatlarýnýn ödenmesi için ucuza satýlacaðýný yazdý. Konstantis Kandunas ise gazeteye açýklamasýnda, Orams çiftinin Ýngiliz mahkemesinin öngördüðü tazminatý Apostolidis'e halen ödemiþ olmasý gerektiðini, mahkemenin kararýna uymamanýn mümkün olmadýðýný, aksi halde mallarýný kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kalacaklarýný belirtti. KANDUNAS'IN AÇIKLAMASI Gazete, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu tüketilmesi gereken iç hukuk yolu olarak tanýmasýnýn ardýndan, Kýbrýslý Rumlarý Komisyon'a baþvurmalarý yönünde teþvik eden avukatlardan biri olan Kandunas'ýn, þimdiye kadar yönde bir þey yapmadýðýný da yazdý. Gazeteye açýklamasýnda, þu ana kadar tüm koþullarý ve parametreleri gözden geçirdiðini söyleyen Kandunas, Rumlarýn Komisyon'a baþvurmalarýnýn KKTC'deki Rum mallarýyla ilgili "Türk blöfünün ortaya çýkarýlmasý için tek yöntem olduðunu" ileri sürdü. TALAT'A DESTEK BELÝRTTÝÐÝ GEREKÇESÝYLE HRÝSTOFYAS'A TEPKÝ GÖSTERDÝLER Rum siyasi partiler, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn seçimlerde Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a destek belirttiðini iddia ederek tepki gösterdiler. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DÝSÝ Basýn Sözcüsü Haris Georgiadis açýklamasýnda, "elveriþli siyasi koþullar ve konjonktürlerin ancak güvenilir strateji, dönüm noktalarýnýn doðru deðerlendirilmesi ve doðru müzakere taktiðiyle güvenceye alýnabileceðini" belirtti. Georgiadis, Hristofyas'a hitaben, "eðer Talat'ýn yeniden seçilmesiyle gerçekten ilgileniyorsa, Talat'a destek niteliðindeki açýklamasýnýn tam aksi sonuç vermesi olasýlýðýný dikkate almasýný" da tavsiye etti. DÝKO Genel Sekreteri Kiriakos Kenevezos ise, Hristofyas'ýn Kuzey'deki seçimlerde Cumhurbaþkaný Talat'ýn destekçisi rolü oynamakta ýsrar etmesinin mümkün olmadýðýný dile getirdi. DÝKO Basýn sözcüsü Fotis Fotiu da, "Talat'ýn seçilmesi uðruna Kýbrýs sorununun özünün kurban edilemeyeceðini" kaydetti. Habere göre Sosyal Demokratlar Hareketi EDEK Baþkaný Yannakis Omiru ise, Hristofyas'ýn Cumhurbaþkaný Talat'a desteðinden üzüntüsünü dile getirdi, "bu tarz siyasi tutumlar, Kýbrýs davasýný yaralayan yurt dýþýndan faaliyetlere yolu açtýðýný" öne sürdü. Gazete, EVRO.KO partisinin de Hristofyas'a tepki gösterdiðini ekledi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Ýzlanda'da þimdi de volkan turizmi patladý... Fimmvorduhal volkanýnýn faaliyete geçmesinin ardýndan bölge, turistlerin akýnýna uðradý. 200 yýldýr uyuyan volkanýn, baþkent Reykjavik'in 125 kilometre doðusunda bulunan Eyjafjallajokull buzulunu yararak uyanmasýyla bölgede yaþayan 700 kiþi tahliye edilmiþti. Ancak korkulan olmadý ve bugün bölge neredeyse turist cazibe merkezi oldu. Volkandan hâlâ lav sýzýyor, turistler de bu fýrsatý kaçýrmayýp, bol bol görüntü alýyor. Kurbaðalar depremi 5 gün önceden bildi Ýtalya'da geçen yýl meydana gelen L'Aquila depreminden önce ve sonra bölgede araþtýrma yapan Ýngiliz bilim adamlarý, depremden 5 gün önce kara kurbaðalarýnýn bölgeyi terk ettiðini belirledi. 6 Nisan 2009'da L'Aquila kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüðündeki depremde 300 kiþi ölmüþ, 40 bin kiþi evsiz kalmýþtý. Depremden 10 gün önce L'Aquila'nýn 74 kilometre kuzeyindeki San Ruffino Gölü'nde kurbaðalar üzerine 29 günlük bir araþtýrma baþlatan Ýngiltere'deki Açýk Üniversite'den bilim adamlarý, depremle kurbaðalarýn hareketleri arasýnda baðlantý olduðunu tespit etti. "Bufo bufo" (siðilli kurbaða) olarak adlandýrýlan yaygýn bir kara kurbaðasý türünü takibe alan bilim adamlarý, kurbaðalarýn sayýsýný bölgedeki hava sýcaklýðý, nem oraný, rüzgâr hýzý, yaðmur gibi koþullarla karþýlaþtýrýyordu. 28 Mart'ta, yumurtlama dönemi için 90 erkek kara kurbaðasýnýn bölgede toplandýðý belirlendi. Normalde, erkek kurbaðalar yumurtlama dönemi boyunca bulunduklarý yeri terk etmezken, iki gün sonra bölgedeki kurbaða sayýsý azalmaya baþladý. 6 Nisan'daki depremden 5 gün önce, yani 1 Nisan'da kurabaðalarýn yüzde 96'sý bölgeden kaçtý. Kurbaðalar sonra bölgeye toplu olarak geri geldi. Ýsa'nýn yüzünü canlandýrdý Bilgisayar sanatçýsýnýn, Torino Kefeni'ndeki lekeleri kullanarak oluþturduðu yüz, tartýþma yarattý. Studio Macbeth'in baþkaný olan bilgisayar sanatçýsý Ray Downing, "Kefenin üzerindeki bilgisayar ortamýnda kaldýrýp, izole ettik, böylece transparan bir arkaplanýn üzerinde, havada durmasýný saðladýk" açýklamasýný yaptý. Torino Kefeni'nin, sadece üzerini örtmeyip, vücuda sarýldýðýný söyleyen Downing, bu þekilde kanýn, kumaþa yaralarý gösterir þekilde geçtiðini, bu sebeple de, üzerine sarýldýðý yüzün kimi noktalarýyla uyuþmadýðýný belirtti. Antik kefen bir insan vücudunun kan, kir ve su lekeli silik izini taþýyor. Bir yýl süren projede, grafik sanatçýlarý, bilgisayar destekli resmi yaratmak için son teknolojiyi kullandýlar. Downing, "Bu yüz hakkýnda çok bilgim var ve onun neye benzediði hakkýndaki tahminlerim gerçeðe çok yakýn" diyor. Yüz hatlarýnýn kefenin üzerine nasýl geçtiðine dair bir açýklamasý olduðunu da belirten Downing, "Programýn sonunda 2000 yýl önce neler yaþanmýþ olduðunu açýklayacaðým" ifadesini kullandý. Bu da 'helal sex shop'! Hollanda'da yaþayan bir Müslüman, internette 'helal sex shop' açtý. adresli erotik maðaza sitesinde, yalnýzca "þeriata uygun" ürünler satýlýyor. Ýnternet sitesine giren kadýnlar ve erkekler için ayrý bölümler bulunurken, kullanýcýlar bu "harem-selamlýk" internet maðazalarýndan masaj yaðý, kayganlaþtýrýcý, afrodizyak hap gibi ürünler satýn alabiliyor. Sitede seks oyuncaklarý ise satýlmýyor. Sitenin kurucusu olan 29 yaþýndaki Fas asýllý Abdelaziz Aouragh, sanal erotik maðazayý açmadan önce dini liderlerle ve alimlerle görüþüp fikir aldýðýný belirterek, müþteri kitlesi olarak evli Müslüman çiftleri hedef aldýklarýný söyledi. Maðazaya ilk 4 günde 70 bin kez girildiði belirtildi. Hollanda'da yaþayan imam Abdul Jabbar da, "Seks oyuncaklarý gibi þeyler satmadýðý sürece sorun deðil..." dedi.

12 12 1 Nisan 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gancellisi demirden Sesi gelir derinden Yasemini görünce Yürek oynar yerinden UYURGEZER Jonathan Barnes Çeviren: Baran Germen Maya Kitap 333 sayfa "Kurtlarla bir sofraya oturan, kendisinin konuk olarak mý, yemek olarak mý görüldüðünü iyi anlamalýdýr." Trevanian Siz ne güzeldiniz benimle bilemezsiniz A harfinden bir çarþý güneþi yüzünüzde Helene uyruklu bir rüzgârdýnýz her þiirde Benimdi, Ronsard'ýn bir ülkesiydi yeriniz. Ýlhan Berk "Siz ne güzeldiniz benimle bilemezsiniz" adlý þiirinden "2. GENÇLÝK ÞÖLENÝ" DÝPKARPAZ'DA- Gençlik Dairesi'nin ilkini Akdoðan'da gerçekleþtirdiði Gençlik Þöleni'nin ikincisi Cumartesi günü Dipkarpaz'da gerçekleþtiriliyor. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Dipkarpaz Düðün Salonu'nda yapýlacak þölen saat 16.00'da baþlayacak. Þölende Dipkarpaz Gençlik Merkezi, Akdoðan Gençlik Merkezi, Vadili Gençlik Merkezi, Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD), Güzelyurt Amatör Sanatçýlar Derneði (GASAD), Akçay Kültür Sanat Derneði (AKDER) ve Sinerji Derneði gösteri yapacak. KARPAZ ESPRÝN'DEN "GERDEK GECESÝ" Yenierenköy Belediyesi Karpaz Esprin Tiyatrosu, ikinci oyunu ile tiyatro severlerin karþýsýna çýkýyor. Karpaz Esprin Tiyatrosu ikinci oyunu "GERDEK GECESÝ" ile 2 Nisan 2010 Cuma akþamý (yarýn) saat 20.00'de Yenierenköy Belediyesi Erdoðan Hoþsöz Kültür Sarayý'ýnda tiyatro severlerin huzurunda olacak. Yazar Tayfun Türkili'nin oyunun yönetmenliðini Cengiz Bayraktaroðlu yapýyor. Komedi ve 2 perde olan oyunda yer alan oyuncularýmýz, Cengiz Bayraktaroðlu, Sevim Yýldýz, Özge Bayram ve Anýl Cecer. Oyun suflörü Hilal Halide Öykün, ýþýk- ses ve efektte Rüya Bayraktaroðlu ve dekor - kostümde Nahit Aydener yer alýyor. Oyun biletleri ise 10 TL. Kütüphane Haftasý... Cevdet Çaðdaþ belgeseli gösterildi, sanat kitaplarý sergisi açýldý FÝLARMONÝ DERNEÐÝ 7 VE 9 NÝSAN'DA KONSERLER VERECEK Kýbrýs Türk Filarmoni Derneði Oda Müziði ve Çok Sesli Korosu, 7 Nisan Çarþamba akþamý Bellapais Manastýrý'nda ve 9 Nisan Cuma akþamý Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konserler sunacak. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, ücretsiz ve halkýn davetli olduðu konserler saat 20.00'de baþlayacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Bu yýl 46'ncýsý düzenlenen Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Cevdet Çaðdaþ belgeselinin gösterimi yapýldý ve sanat kitaplarý sergisi açýldý. Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyit'in açýklamasýna göre, "Milli Kütüphane Sanat Kitaplarý Koleksiyonundan Bir Kesit" adlý kitap sergisi ve "Sanatçý Dosyalarý Projesi" kapsamýnda hazýrlanan Cevdet Çaðdaþ belgeselinin gösterimi önceki gün Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer aldý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Hamza Ersan Saner'in açýþ konuþmasýnýn ardýndan kitap sergisinin açýlýþý yapýldý. Açýlýþa Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Ýlkay Kamil, Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyit ve Kýbrýs Türk Kütüphaneciler Derneði Baþkaný Sibel Yemenicioðlu da katýldý. Sanatçý Dosyalarý Projesi'nin Milli Kütüphane çalýþanlarý ile Kýbrýs Türk Kütüphaneciler Derneði üyelerinin ortak çalýþmalarýyla hayata geçtiðini ifade eden Beyit, projede sanatçýlarýn sanat yaþamlarý boyunca ürettikleri eserleri, eserlere iliþkin her türlü bilgi ve eleþtirinin, sanatçýlarýn kendileriyle ilgili yapýlan röportajlar gibi belgelerin bir merkezde toplanmasýnýn amaçlandýðý belirtildi. Proje ayrýca, halen hayatta olan sanatçýlarýn gelecek kuþaklar tarafýndan daha iyi tanýnmasýný saðlamak için gerçekleþtirilecek canlý röportajlarýn kütüphanede toplanan bilgilerle harmanlanýp belgeseller üretilmesini de içeriyor. Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 1 Nisan 2010 Perþembe 13 Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci ÝÞTE ADRES Toplumu uyandýrmak için yatak odalarýna kadar girip davul deðil, varil çalmaya baþladýk. Verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür dileriz. Bu ülke koþullarýnda mücadelenin kolay olmadýðýný bizden iyi kimse bilemez yýlýnda baþladýðým aktif siyasi mücadeleye devam ediyorum. Çetrefilli yollardan geçsem dahi sol çizgiden hiç ayrýlmadým. Ýçinde olduðum ve sol sandýðým partilerin yönetim kadrolarý ile ters düþüp baþka sol hareketlerde yoluma devam ediyorum. Dönekliði beceremedim, kalemimi çýkar ve menfaat için asla kullanmadým. Bilirsiniz birçoklarý bulunduðu yeri kullanarak rejimin sunduðu nimetlerden faydalanmayý karakteri gereði baþarabilir. Toplum olarak bize dayatýlan iþgal koþullarý gereði azýnlýk durumuna düþürülüþümüz yanýnda bir de toplumsal kirlilik yaþýyoruz. Deðiþen dünyada deðiþen ülke koþullarýna göre kendilerini uyarlayanlarý gördüðümüz zaman kimseye kýzmak gelmiyor içimden Demek ki bozulma ve kirlenmeye meyilli bir toplummuþuz Her kim kapýmýzý çalar ve "bizden desteðinizi esirgemeyin" derse ona "neden olmasýn, tabii" deriz, elimize tutuþturduðu bir broþürü alýp yað çekmekten utanmayýz. Halbuki ne broþürü, ne de adayýnýn kim olduðu beni ilgilendirmez, "topluma ve aileme kötülük yapana oy deðil ben dayak atarým" dese onurlu bir duruþ sergilemiþ olacak. Yapamýyor... Þimdi panik yaþayanlara bakýn, onlara yapmalarý gerekenin ne olduðunu bir kez daha hatýrlatmak istedim. Son altý yýlýn bir özeleþtirisini yapýp halktan neden kopuk davrandýklarýnýn hesabýný önce kendi tabanlarýna, sonra da topluma vermelidirler. Halkýmýz ekonomik zorluklar içinde kývranýrken halka tepeden bakýp krizi ve sýkýntýlarý görmezden gelip her ikide bir milli gelirin on beþ bin dolara çýktýðýný söylediler hep. Hâlbuki bütün toplum kesimleri batýrýlýp iflasa sürüklendi. Bakanlar, vekiller ve bürokrasiye atadýklarý dolgun maaþlarý sayesinde halkýn da onlarýn maaþlarý kadar maaþ aldýðýný zannettiler. Borçlar, faizler, telefon, elektrik, su parasý, sigorta primleri vergiler toplumun belini bükmeye devam ediyor. Belediye vergileri vs giderler derken, hayatý çekilmez yaptýlar dargelirlilere. Ýki yýl önce baþlayan esnaf iflaslarý týrmanarak sürüyor. Ýþ adamý, üretici, sanayici, turizmci, hayvancý, çiftçi ezilmeye ve aðlamaya devam ediyor. Halkýmýz geçen seçimlerde "Yasemin Hareketi"ne destek vermediði için kaybetti. En azýndan adam gibi bir muhalefet meclise taþýnmýþ olurdu. O yüzden aðlayýp sýzlamak faydasýz. Baþýmýza geleni hep beraber çekeceðiz. Biz gazeteci ve köþe yazarlar olup biteni yazýp duracaðýz býkmadan. Yöneticilerin, yani üst makamlarda oturanlarýn yolu mahkemelere düþmez deðil mi? Mahkemeler her gün dolup taþýyor. Hýrsýzlýklar, cinayetler, tecavüzler, mafya hesaplaþmalarý devam ederken muhterem baþbakan yani þimdilerde Cumhurbaþkaný adayý Eroðlu programýna hapishanenin büyütüleceðini de koymuþ. Mahkemeler binlerce mazbata tahsil etmesi için polisin eline veriliyor. Yani dostlar yaþantýmýz CTP ile deðiþmediði gibi UBP ile de deðiþmeyecek. Talat ile daha iyiye gitmediðimiz gibi Eroðlu ile hiç gidemeyiz. Bu bizim kaderimiz deðil elbette... "Hani benim gençliðim nerde" diyen Ahmet Kaya "duvarlar konuþmuyor anne" diye boþuna sitem etmedi. Aðlayýp sýzlayacaðýz diðer seçimler gelene kadar. Bunlar Ankara'nýn onlara bahþettiði muhtarlýk iþlerini sürdürecekler. Karþýlýðýnda da dolgun maaþlarýný alacaklar. Ya siz ey Kýbrýslýtürkler, ne olacaðýz diyerek yaþamýnýzýn bir trafik kazasýnda, hastalýkta, ya da bir mafya kurþunuyla sonlanmasýný mý bekleyeceksiniz? Çaresi yok mu? Vardýr elbet. Yasemin Hareketi'ne destek verilmeli ki bu kavga yaseminlerimizi geri alýncaya kadar devam etsin. Ýþte kapý, iþte çatý... Mevsimi geldi artýk / Kokusu dört yanýmda Yasemini boynuna / Geçir de düþ yollara. ESKÝCÝ DÜKKANI - (211) Sevgili dinleyiciler, okurlar, Radyo Mayýs'ta her Salý sabah 10.00'da yayýnlanan ve ayný gün ile Perþembe gün 21.05'te iki kez tekrarlanan Eskici Dükkaný bundan sonra Afrika Gazetesi'nde de yazýlý olarak sizlere ulaþacak. adresinden bize ulaþýp, düþüncelerinizi, eleþtirilerinizi ve þarký isteklerinizi iletebilirsiniz. Ýþte haftanýn plaklarý 1. Bu Kazýk Bize Kürdan Gelir... Halit Araboðlu 2. Aþk Budur Ýþte. Pakize Suda 3. Helkeler Kolunda Suya Gidiyor....Rýza Aslandoðan 4. Bir Sana Bir Bana......Sevil Vural 5. Benim Ýçin fark etmez.... Halit Araboðlu 6. Etme Eyleme...Erol Evgin 7. Domates Biber Patlýcan....Barýþ Manço 8. Kabaðý Da Boynuma Takarým.....Erol Pekcan Ork. 9. Ma Che Freddo Fa.....Nada 10.Arkadaþ Yok....Kamuran Akkor TKP'nin 1976 yýlýndan beri CTP'den yediði kazýklarý uç uca eklesek buradan köye yol olur. Ayný geleneði sürdüren BDH ve þimdi de TDP, CTP'nin kazýklarýný yemeye devam ediyorlar. Yýllarca sadece seçimlerde "Çözüm ve Barýþ Güçleri" filan gibi isimlerle birlikteymiþ gibi görünen ama her seferinde CTP'nin kazýk atmasý ile hüsrana uðrayan soldaki 2. parti yine dayanamadý ve Talat'a destek vererek yeniden kazýk yeme pozisyonuna girdi. Adnan Varveren 40 yýllýk siyasi ömrünü CTP'den kazý yemeye adayan TDP için söyleyecek. "Bu Kazýk Bize Kürdan Gelir"... CTP'de Tahsin Ertuðruloðlu'nu yaðlama ve yýkama çalýþmalarý aralýksýz sürdürüyor. Bu iþte yine her zaman olduðu gibi kurþun askerler Cenk ve Sami baþý çekiyor. Ellerinde lengerler, köpüklü süngerler ha bire yýka babam yýka. Yaðla babam yaðla. O Tahsin ki, Rum yönetimi AB'ye girerken faksý bozulmuþ, barsaklarý bozulmuþ, surdis olmuþ ve ortalýktan kaybolmuþtu. Þimdi CTP'nin gözbebeði. CTP'nin medya organlarýnda Mehmet Ali Talat'tan bile çok yer tutuyor. Ýster misiniz Cenk'le Sami yaðlaya yýkaya bazý CTP'lilerin aklýný karýþtýrýp Talat'ýn oylarýný Tahsin'e kaydýrsýnlar. Madem bu çocuk bu kadar kahraman, bu kadar mert öyleyse onu da kollayalým desinler. CTP'nin Tahsin'e olan ilgisi bana Pakize Suda'nýn þarkýsýný hatýrlatýyor. "Aþk Budur Ýþte"... Derken Cenk ile Sami'nin iþleri daha da zora girdi. Çünkü Talat'ýn destekçileri arasýna bir baþka ýrkçý, azgýn bir þöven, bir gecede parti kurup nerden geldiði belli olmayan trilyonlara sahip olan iki metrelik bir baþka destekçi daha ortaya çýktý. Kolay mý ýzbandut gibi bu yeni destekçiyi yaðlamak, yýkamak. Koþtur oðlum Cenk, yað getir, graso getir, Sami helkeleri sýrtla, çeþmeye koþ, su getir, lengerler nerde? Süngerler nerde? Rýza Aslandoðan ve "Helkeler Kolunda Suya Gidiyor". Seçim çalýþmalarý çerçevesinde aklýna geleni söyleyen Derviþ Eroðlu CTP'ye çok büyük ayýp etti ve "Ne yapýldýysa UBP döneminde yapýldý" dedi. Yok, dur bakalým Derviþ Bey UBP döneminde devleti soyma iþlemleri yapýlýyordu da CTP döneminde yapýlmadý mý? Partizanlýðýn daniskasý yapýlmadý mý? UBP çevreyi katlediyordu da, CTP ondan geri mi kaldý? Daðlarý oymadý mý? Aðaçlarý kesmedi mi? UBP devleti soyarak partili milyarderler yarattý da CTP yaratamadý mý? Yok yok, UBP döneminde ne yapýldýysa CTP döneminde de yapýldý, fazlasý var eksiði yok. CTP'nin hakkýný yemeyelim kapiþaricilikte yarýþan UBP ve CTP'ye Sevil Vural ikilisi seslenecek "Bir Sana Bir Bana". BÝZÝM DÝYAR (Özel bölüm) Okuyuculara bu bölümle ilgili hatýrlatmalar yapalým. Bu bölüm eskici dükkaný içinde zaman zaman yayýnlanan Radyo Mayýs'ta özel bir cýngýlý olan ve günümüz olaylarýnýn yüzyýllar önce geçtiði parodilerden oluþuyor. Son Osmanlý Padiþahý Tayyip Sultan Erdoðan, Topkapý Sarayý'nýn pencerelerinden boðazý seyretmektedir. Bir avucu çenesinde diðeri ile pencerenin pervazýnda trompet çalmakta. Kaþý hafif yukarýda, hayallere dalmýþ. Ah,ah þu Ýslam dünyasý ne nankör þey ayol. Benim gibi adamý buldular hala daha Þeyhülislam ilan edip etmemekte tereddüt ediyorlar. Yakýþmaz bunnara hiçbiþey, ama napacan? Cristof Colomb'un diyarýnda Yahudi eþrafýna attýðý fýrçadan sonra son fetvasýný da vermiþ, "Osmanlý diyarýndaki Ermeni ya terk-i diyar eyleye, ya da kelleleri vurula". Birden sarayýn baþ mollasý Bülent Arhýnç Paþa içeri dalar. "Haþmetlu padiþahým þu bizim Akdeniz'deki küçük adamýzdan acayip istihbaratlar almaktayým. M.Ö. 2005'lerde defterini dürdüðümüz Bir numero Rauf meðer ölmemiþ. Herif yedi canlý çýktý. Meftunu Serdar ile birlikte Kýbrýs destebanýmýz Talat Paþa'ya komplo kurmuþlar. Buzlukçudan Desteban mý olurmuþ, daha bir sürü þikayet. Muhtar Derviþ Efendi'yi pohporozlayýp Talat Paþa'ya isyan bayraðý açmýþlar. Bu durumda ne emrederdiniz sultaným? Tümünün kellelerini vuralým mý?" Tayyip Sultan, Baþ Mollasý Bülent Arhýnç Paþa'ya þöyle bir bakar "Haþa Bülent, bunlar için bir tek Yeniçeri mangasý dahi kaldýracak deðilim. Býrakalým gagorizigolarý, yesinner biribirlerini. Zaten Eskici Dükkaný Hüseyin Hallaçoðlu bizden ödleri patlýyor. Kim gelirse gelsin. Oralarda benim sözümden çýkacak adam daha anasýnýn karnýndan doðmadý. Benim için Desteban da bir, Muhtar da bir. Uðraþmayalým bu küçük iþlerle" der. "Benim Ýçin Farketmez" - Halit Araboðlu... CTP konuþtukça batmaya devam ediyor. Talat'ýn seçim þansýný her gün biraz daha aþaðýya çeken açýklamalardan biri de Badem Býyýklý'dan geldi. DP'nin UBP ile koalisyon pazarlýðý karþýlýðýnda Eroðlu'na destek vermesini etik bulmamýþ. UBP, DP nin genel sekreteri ile genel sekreter yardýmcýsýný ayartýp ayrý parti kurdursaydý ve devlet kasasýndan cebine trilyonlar doldurduðu bu yeni parti ile koalisyon kurup memleketi birlikte soyup soðana çevirseydi acaba etik mi olacaktý? Çünkü CTP böyle yapmýþtý. Etik mi dedin Ferdi Bey, etik mi "Etme Eyleme, Allah aþkýna". "Etme Eyleme" - Erol Evgin. Ali Dayýnýn gözleri görmüyor. Doðuþtan gözlerini kaybetmiþ. Yetmiþ küsur senedir tek sermayesi el yapýmý tahta arabacýðýnda zerzavat satýyor. Onun gazetelere reklam için harcayacak þaibeli 200 Milyon TL'si yok. Geçen gün yollarý Mehmet Ali Talat'la Lokmacý'da kesiþti. Talat toplamýþ ehaliyi yüksek sesle projelerini anlatýyor. Kýsaca gabak doðruyor. Gabaklarýna isimler koymuþ, Kýbrýs Türkünün özgür iradesi, çözüm, barýþ gibi garip isimler bunlar. Ali dayý da var gücüyle baðýrýyor "Taze gabacýk var, domadez biber patlýcan." Ali dayýmda ses Allah vergisi. Gözleri esirgemiþ ama o eksiði sese vermiþ sanki, yedi metrede on desibel ses, kabinsiz jeneratör gibi. Üstelik Ali dayýmýn gabaklarý taze, Talat'ýn doðradýklarý bayat. Ali dayýmýn sesi Talat'ý bastýrýyor. Talat'ýn korumalarý müdahale etmek zorunda kalýyor. "Be Ali dayý husol da duyulmaz Cumhurbaþkanýnýn sesi". Ne husolacakmýþ benim Ali dayým? Hade Ali dayý bastýr daha yüksek sesle. Ben senden yanayým. "Domates Biber Patlýcan" - Barýþ Manço... Görme özürlü Ali dayým için Barýþ Manço söyledi. "Domates Biber Patlýcan". Cumhubaþkaný Talat'ý da þarkýsýz býrakmayacaðýz. Adam kalkýp Lokmacý'ya kadar gelmiþ. Gabaklarý bayat, alýcýsý yok. O zaman gabaklarýný boynuna assýn. "Kabaðý Da Boynuma Takarým"- Erol Pekcan ork. Derviþ-Meral Eroðlu çifti gündüz gece demeden seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. 25 Mart akþamý da ayaz soðuk demeden Aya köyünde gövde gösterisi yapýyorlardý. Derviþ amcam yaþ dezavantajýný takým gömlek kýravat üçlüsüyle kapatmaya çalýþýyor. Soðuktan diþleri birbirine vursa da gömlek ceket dýþýnda bir þey geçirmiyor sýrtýna. Münüse genaplam evde "Gey sýrtýna saggocuðunu da soðuk almayasýn. Romatizmalarýn daha da azmasýn derim sana" dese de aldýrmýyor. Rivayetlere göre botox bile yaptýrmýþ. Ama Meral hanýmýn ne genç görünmeye, ne de hiç de üþümüyormuþ taklidi yapmaya niyeti yok. Ceketler, paltolar, pardesüler üst üste. O da yetmedi, dev gibi atkýlar yuro yuro. Derviþ bey bir yaz gecesi çiçeði gibi tiring tiring. Meral haným kutuplardan gelmiþ bir Eskimo gibi ortalýkta dolanýyor. Meral Eroðlu için 1969 San Remo Þarký Yarýþmasý'nýn finalinde fýrtýnalar koparan ünlü þarkýsý ile Nada mikrofona gelecek. "Ma Che Freddo Fa". Tam olarak Türkçe karþýlýðý "Amma soðuk var..." Deðerli dinleyiciler geldik programýn son þarkýsýna. Meral Eroðlu'na yolladýðýmýz Nada'nýn "Ma Che Freddo Fa" adlý þarkýsýnýn Türkçe versiyonu ile Kamuran Akkor gelecek "Arkadaþ Yok"... Sevgili dinleyiciler, okurlar Eskici Dükkaný'ndan bu haftalýk da bukadar. Haftaya ben de sizlere oyumun rengini açýklayacaðým. TDP'den neden istifa ettiðimi de. Hoþçakalýn...

14 14 1 Nisan 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Durup biraz dinlenmek. 2-Bir konuda direnme, ayak direme. Ýskambil oyununda "Birli". Dolaylý anlatým. 3-Ýçten olmayan davranýþlarla birini memnun etmeye çalýþmak. Alfabenin 21 ve 22. harfleri. 4-Usanç anlatýr. Harf okunuþu. Konuþulan asýl konu. 5-Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Eski dilde "Geçim, geçinme". 6-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Alfabenin 21 ve 16. DÜN harfleri. 7-Bir zanaatý gereði gibi öðrenmiþ olan ve kendi baþýna yapabilen kimse. Bunama, bunaklýk. 8-Uzaklýk bildirir. Akarsu kenarlarýnda yetiþen büyük bir aðaç. Harf okunuþu. 9-Balýkçýlarýn olta ipi olarak kullandýklarý kýl veya naylondan iplik. Köpek. 10-Yüksek okul. Zeybek. 11-Yazmak, çizmek gibi iþlerde kullanýlan, çeþitli biçimlerde araç. Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuþ olan kimse. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy (Yöntem Laboratuvarý Yaný) Tel: Kader Eczanesi: 20 Temmuz Sok. Kader Apt. No:3 Akfinans Bank Yaný Gönyeli Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Fala bakýlýrken olmasý istenilen þeyi aklýndan geçirmek (iki kelime). 2- Fazla bön, avanak. Eski dilde "Yýldýrým". 3-Kadýnlarýn süs için göz kapaklarýna sürdükleri çeþitli renkte boya. Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn bütünü. Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 4-Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, merhale. Onbeþ beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baþtaki beyit ile uyaklý bulunan ve çoðu kez büyükleri övmek için yazýlan divan edebiyatý manzumesi. 5-Büyüme, geliþme, çoðalma. Bir þeyin nitelik veya nicelik bakýmýndan deðeri olma durumu. 6-Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu ince uzun cam parçasý. Ters okunuþu "Bir yamaca veya kaya içine doðru uzanan yer kovuðu". 7-Asýl ve temel olanla ilgili. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 8-Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluþturan kýsa kýllar. Gelecek. 9-Bir nota. Sorun, kaygý. Türlü metallerden yapýlan, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne. 10-Bir þeyin yapýlmasýný veya yapýlmamasýný kesin olarak söylemek, buyurmak. Demir'in kýsaltmasý. 11-Öldürme, yaralama veya zarar vermek istemek, kötü niyet. Niþan alýnacak yer. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Deniz Yýldýzý Türü: Yerli Dizi Fox / 19:00 Hastalýðýný ve tedavi için Almanya'ya gitme planlarýný Deniz'den saklayan Meryem'in saðlýk durumu giderek kötüleþmektedir. Sýrrýný canýndan çok sevdiði kýzýndan saklayan Meryem'in, tek ümidi Bahri'dir. Ancak Bahri hiç bilmediði bir kýzý olduðu gerçeðiyle yüzleþmekte zorlanýr. Banu yalanlarla dolu hayatýnda türlü cambazlýklarla ayakta kalmaktadýr ve þimdilik her þey kusursuz görünmektedir. Okuldaki kayýt iþlemlerini bitiren Deniz, doktorluk hayaliyle süslediði yeni hayatýna ilk adýmý atmýþtýr. Deniz'in okulda tanýþtýðý ilk kiþi ise kayýt sýrasýnda kavga edip tartýþtýðý ve belki de ilk aþkýn tüm heyecanýný, saflýðýný, büyüsünü yaþayacaðý Mert'tir. Ancak sabah baþucunda bulduðu bir mektup, Deniz'in hayatýný geri döndürülemeyecek þekilde deðiþtirecektir. Damadý Öpebilirsin Türü: Yabancý Sinema Sinema TV / 22:45 Aralarýnda Big Daddynin de bulunduðu, seyirciyi gülmekten kýrýp geçirmiþ üç komediye imza atan yönetmen Dennis Dugan ve aktör Adam Sandler yeniden birarada... Kendilerini gay gibi göstermek zorunda kalan iki kankanýn macerasýný konu alan I Now Pronounce You Chuck & Larrynin baþrolünü Sandler ile birlikte ünlü komedyen Kevin James paylaþýyor. Ýtfaiyeci olan Chuck (Adam Sandler) ve Larry (Kevin James) ayný zamanda çok iyi iki arkadaþtýr. Bir yangýnda Larry, Chuck'ýn hayatýný kurtarýr. Chuck ona karþý kendisini borçlu hissetmektedir. Hukuki sorunlardan dolayý hayat sigortasýna kendi çocuklarýný mirasçý yapamayan Larry, arkadaþýnýn minnet duygusundan yararlanmaya karar verir. Chuck'tan, kaðýt üzerinde kendilerini birlikte gösterecek, gay'lere özel sözleþmeye imza atmasýný ister. Kimsenin fark etmeyeceðini düþündükleri bu plan, titiz bir bürokratýn durumdan kuþkulanmasý üzerine tersine döner ve herkes onlarý gay zannetmeye baþlar. Efsane Avcýsý 3 Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 "The Librarian 3" Prime-Time Emmy'e üç kez aday gösterilmiþ ödüllü bir film. Bir müzayededen felsefe taþýný elde eden kütüphaneci Flynn Carsen kýz arkadaþýný kaybettiði için bunalýma girer. Charlene ve Judson kendisine biraz tatil yapmasýný önerirler. Flynn,New Orleans'a gider ve orada Fransýz bir þarkýcýya, Simone Renoir'e aþýk olur. Ancak Simone kendisine, vampirleri uyandýrabilecek olan Yuda'nýn kutsal þarap kasesinin bulunduðu yerin anahtarýnýn kendisinde olduðunu söyler. Bu arada Rus Savunma Bakaný Sergei Kubichek, profesör Lazlo'nun yardýmýyla vampir Vlad'ý canlandýrmak için kutsal kaseyi aramaktadýr. Sokak Yarýþçýlarý Türü: Yabancý Sinema Sinema TV / 21:00 Stepan (Alexei Chadov), ordudan ayrýlarak evine geri döner. Babasýnýn araba tamir dükkaný artýk Doker'e (Stanislav Bondarenko) aittir ve burada sokak yarýþlarý organize edilmektedir. Stepan ve Doker'ýn görünürde birçok ortak noktasý vardýr. Ýkisi de arabalarý çok sevmekte; hýzsýz ve risksiz bir hayatý asla düþünmemektedir. Ancak iki kiþilik arasýnda anlaþmazlýk ve çekiþme baþ göstermesi kaçýnýlmazdýr. KALABALIÐA ATEÞ AÇILDI: 3 ÖLÜ ABD'nin baþkenti Washington'un en yoksul mahallelerinden birinde dün gece bir kiþinin kalabalýða ateþ açarak 3 kiþiyi öldürdüðü bildirildi. Yerel basýndaki haberlerde, dün gece geç saatlerde kalabalýða ateþ açan kiþinin 6 kiþiyi de yaraladýðý kaydedildi. Bir görgü tanýðý da olayý, "Tek gördüðüm þey vurularak yere düþenler. Týpký Vietnam gibiydi" diyerek anlattý. Washington Post ise 3 kiþinin sorgulandýðýný yazarken, 4 polisin ise ateþ açýlmasýnýn ardýndan baþlayan kovalama sýrasýnda yaralandýðýný kaydetti. Bu olayýn, baþkentte 15 yýldýr meydana gelen en ciddi olay olduðu belirtiliyor. AFGANÝSTAN'DA ÝNTÝHAR SALDIRISI: 13 ÖLÜ Afganistan'ýn güneyindeki Helmand bölgesinde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ilk belirlemelere göre 13 kiþi öldü. Afganistan'ýn güneyindeki Helmand bölgesinde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölü sayýsýnýn 13'e yükseldiði bildirildi. NATO sözcüsü, son belirlemelere göre saldýrýda en az 13 kiþinin öldüðünü, 10 kadar kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Sözcü, olayýn intihar saldýrýsý olduðuna dair ipucu bulunmadýðýndan, patlamanýn muhtemelen el yapýmý bir bombadan kaynaklandýðýný belirtti. ABD, PAKÝSTAN'I ÝNSANSIZ UÇAKLA VURDU: 6 ÖLÜ Pakistan'da dün gece Amerikan füzeleri 6 isyancýyý öldürdü. Pakistanlý yetkililere göre, pilotsuz Amerikan uçaðý, aþiretlerin baþlarýna buyruk yaþadýðý kuzeybatý bölgesinde El Kaide militanlarýnýn sýðýndýðý düþünülen bir noktaya 3 füze fýrlattý. Kimliðini açýklamayan bir yetkili, füzelerin, Miranþah'ýn 20 km doðusunda Napi Köyü'nde aþiret reisi Semir Han'a ait bir kampý hedef aldýðýný söyledi. Saldýrýda ölenlerin kimlikleri ve milliyetleri bilinmiyor. ÇÝN'DE REKOR ÝDAM Ýnsan Haklarý kuruluþu Uluslararasý Af Örgütü, ölüm cezalarýna iliþkin 2009 yýlý raporunda, Çin'de geçen yýl binlerce mahkumun idam edildiðine inandýklarýný açýkladý. Pekin hükümetinden idam cezasý infaz edilen mahkumlarýn sayýsýný açýklamasýný isteyen Af Örgütü, Çin'in geçen sene dünyanýn geri kalanýnýn toplamýndan daha fazla kiþiyi idam ettiði tahminine yer verdi. Örgüt, dünya ülkelerinin üçte ikisi idam cezasýný kaldýrmýþ olsa da geçen yýl tüm dünyada 700'den fazla kiþinin idam edildiðini açýkladý.uluslararasý Af Örgütü raporuna göre Ýran, Çin'in ardýndan idam infazlarýnda ikinci sýrada yer alýyor. Ýdam sýralamasýnda bu iki ülkeyi ise Irak, Suudi Arabistan ve ABD izliyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 1 Nisan 2010 Perþembe 15 KTHY için rapor hazýrlandý Hava-Sen'in 4 siyasi partinin katýlýmýyla hazýrlanan KTHY'ye yönelik raporu açýklandý... Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) ile ilgili olarak Kýbrýs Türk Hava Taþýyýcýlarý Çalýþanlarý Sendikasý (Hava-Sen)'in Meclis'te temsil edilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) temsilcilerinin katýlýmýyla hazýrladýðý rapor açýklandý. Rapor, Hava-Sen'in çaðrýsýyla oluþturulan çalýþma grubu üyesi CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu, DP Genel Sekreteri Ejder Aslanbaba, TDP Genel Sekreter Yardýmcýsý Hüseyin Moral, ÖRP Temsilcisi Oðuz Çaðatan'in da katýldýðý basýn toplantýsýnda Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan tarafýndan okundu. KTHY'nin önemi, tarihçesi, hisselerinin Türkiye Özelleþtirme Kurulu'ndan alýnmasý süreci, rekabet ve þirket zararýnýn büyümesi baþlýklarýnýn irdelendiði raporda, KHTY'nin nasýl kurtulacaðý, bunun için kýsa vadede alýnmasý gereken önlemlerden sonra kurumun "bayrak taþýyýcýsý" olarak yaþatýlmasý sonucuna ulaþýldý. Katýlýmcý parti temsilcilerinin imzasýný taþýyan raporun sonuç bölümünde KKTC'deki siyasi koþullar nedeniyle bugün ve yarýnýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir Sivil Hava Taþýmacýlýðý Hizmetleri Sektörü'nün oluþmadýðý vurgulandý. Raporda, KTHY'nin varlýðý ve yapýsýnýn sivil havacýlýk taþýmacýlýðý hizmetleri sektörünün oluþmasýna ciddi bir zemin ve fýrsat yarattýðý tespiti yapýlarak, bu nedenle kurumun yaþatýlmasý gerekliliði vurgulandý. KTHY'nin bu yaklaþýmla ve baþýndan itibaren tüm yaþam evresi dikkate alýnarak incelendiðine iþaret edilen raporda, "kurumun yaþatýlmasý için ciddi bir plan ve planý uygulamaya dönük menfaat iliþkilerinden arýndýrýlmýþ devlet politikasýna ihtiyaç duyulduðu" belirtildi. Planýn uygulanmasýnýn Türkiye'nin desteðiyle olmasý gerektiði belirtilen açýklamada, raporda aktarýlan planýn uygulanmasýyla KHTY'nin ciddi rekabete dayanýklý bir þirket haline dönüþeceði tespiti yapýldý. KTHY'de yapýlacak pek çok þeyin olduðu belirtilen raporda, bunlarý yapmak yerine faturanýn çalýþana çýkarýlmasýnýn doðru olmadýðý vurgulandý ve "Dolayýsýyla hükümetin 137 çalýþanýn iþine son vermek için almýþ olduðu kararý derhal iptal etmesi kaçýnýlmazdýr" denildi. Raporda, KTHY'nin kurtulmasý amacýyla kýsa vadede yapýlmasý gerekenler; "yüksek ücretli istihdamlar ve istihdam, uçuþlarýn ve uçuþ saatlerinin yeniden düzenlenmesi, bilet fiyatlarýnýn denetlenmesi, yer hizmetlerindeki haksýz rekabetin giderilmesi, ikram hizmetlerindeki haksýz rekabete son verilmesi, teknik hizmetlerdeki durum, bilet düzenlemelerine vergi kaçýrarak yaratýlan haksýz rekabetin önüne geçilmesi, turizm teþvik anlaþmalarýnýn KTHY ile de yapýlmasý, devlet yetkilileri ve devlet destekli uçuþlarýn KTHY ile yapýlmasý, vergi muafiyeti, rezervasyon sistemi, call center" alt baþlýklarýnda toplanarak inceledi. KTHY'nin yeniden yapýlandýrýlmasý baþlýðý altýnda ise amaçlar, prensipler sýralandý ve kurulabilecek ortaklýlar þöyle önerildi: "Teknik hizmetler ortaklýðý, ikram hizmetleri ortaklýðý, kargo hizmetleri ortaklýðý, CIP salonu iþletme ortaklýðý ve business class uygulamasý, duteyfree ve antrepo iþletme ortaklýðý, verimsiz satýþ ofislerinin kapatýlmasý, sivil havacýlýk okulu ortaklýðý, Low cost havayalu ortaklýðý, yer hizmetleri hava alanlarý inþaattý ve terminal iþletme ortaklýðý." Tüm siyasi partiler, Meclis ve Meclis'te kurulan ilgili komiteye de ulaþtýrýlacaðý ifade edilen raporun ekine, KTHY ile ilgili bugüne kadar yapýlan tüm protokoller de eklendi. FELLAHOÐLU CTP Milletvekili Kadri Fellahoðlu konuyla ilgili görüþlerini açýklarken, Hava- Sen'in çaðrýsýyla oluþturulan çalýþma grubunun 5 kez toplanarak KTHY'yi tüm yönleriyle ele alarak incelediðini söyledi. Fellahoðlu, KTHY'ye sahip çýkýlmasý, yaþatýlmasý gerektiðini belirterek, raporda bunun nasýl yapýlacaðýnýn da ortaya konduðunu belirtti. ASLANBABA DP Genel Sekreteri Ejder Aslanbaba ise, çalýþma grubuna hükümet temsilcisinin katýlmamasýný eleþtirerek, tüm muhalefetin bir bütün olarak çalýþmaya katýlarak KTHY'nin yaþatýlmasý gerektiði mesajýný verdiðini söyledi. Aslanbaba, bu görüþe karþý çýkanlarýn istifa ederek yerlerine KTHY'yi yaþatma kararlýlýðýnda olanlarýn gelmesini saðlamak gerektiðini belirterek, bunun olmasý halinde kurumu en kýsa sürede kar eder durumu geleceðini anlattý. MORAL TDP Genel Sekreter Yardýmcýsý Hüseyin Moral da, KTHY'nin bayrak taþýyýcýsý olarak yaþatýlmasý gerekliliði üzerinde durarak, bunun için yapýlacak her türlü çalýþmaya TDP'nin destek vereceðini söyledi. ÇAÐATAY ÖRP Temsilcisi Oðuz Çaðatay da, KTHY'nin her koþulda yaþatýlmasý gerekliliði üzerinde durdu.

16

17

18

19 1 Nisan 2010 Perþembe Masa Tenisi Karma takýmý ve LAÜ Ýstanbul'a uçtu... Türkiye Masa Tenisi Türkiye Kupasý Büyükler takým ve ferdi maçlarý için Masa Tenisi Federasyonu karmasý ve Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) dün Ýstanbul'a gitti. 1-4 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýlacak olan maçlara katýlacak olan kafilelerdeki isimler þöyle: Masa Tenisi Federasyonu Karmasý 1.Yusuf Karayusufoðlu (Kafile Baþkaný) 2.Fadýl Olguner (Antrenör) 3.Bekir Bekiroðullarý 4.Menteþ Zaifoðlu (Sporcu) 5.Hasan Bekiroðullarý (Sporcu) 6.Ercem Ruhluel (Sporcu) 7.Yaðmur Aktunç (Sporcu) 8.Meral Özgüren (Sporcu) 9.Seniye Borahan (Sporcu) 10.Tülay Borahan (Sporcu) LAÜ Kafilesi 1.Aþkýn Demiray (Antrenör) 2.Dinç Türeray (Sporcu) 3.Eser Erenler (Sporcu) 4.Cemal Aktunç (Sporcu) 5.Deniz Hür (Sporcu) 6.Osman Özboranlar (Sporcu) 2. Dünya Savaþý Eski Muharip Gaziler Derneði Olaðanüstü Toplantýsý yýllarý arasýnda Kýbrýs Alayý ile C.V.FVER.A.F veya WAAF'da askerlik yapan kiþilerden oluþan Kýbrýs Türk Eski Muharipler Derneði'nin Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý 4 Nisan Pazar günü sabah saat 10.00'da Kýrýkkale Mücahitler Gazinosu'nda aþaðýdaki gündemle toplanacaktýr. Tüm üyelerimizin iþtiraki beklenir. Lütfen gelmemezlik etmemenizi rica ederim. Gündem: 1-Divan Baþkanlýðý'nýn oluþumu 2-Saygý duruþu 3-Faaliyet raporunun okunmasý 4-Mali raporun sunulmasý ve aklanmasý 5-Dýþ iþleri bakanýna yapýlan ziyaretlerimizden alýnan görüþlerin üyelerimize aktarýlmasý 6-Genel Sekreter'in istifa nedeniyle baþkan ve 7 kiþilik yeni yönetim kurulu ve üyelerinin seçimi 7-Dilek ve temenniler 8-Kapanýþ Yönetim Kurulu (a) Baþkan Tahsin Ali Riza Görgüner 19 Easykart için geri sayým baþladý n Þubat'2010 ayýnda yaðan yoðun yaðmurlar nedeniyle ertelenen "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý"nýn ilk yarýþý 4 Nisan 2010, Pazar günü gerçekleþecek... Zet Karting Kulübü'nün, Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu ile birlikte düzenlediði "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý" ikinci kez hazýrlýk yapýlýyor. Þubat'2010 ayýnda yaðan yoðun yaðmurlar nedeniyle ertelenen "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý"nýn ilk yarýþý 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleþecek. Ana Sponsorluðunu Hyundai Asok'un üstelendiði "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý"nda Cadet, Junior ve Senior olmak üzere 3 ayrý startýn verilecek. Senior Kategorisi "heavy" ve "light" olmak üzere iki ayrý deðerlendirilmeye tabii tutulacak. Zet Uluslararasý Karting Pisti'nde toplam 6 yarýþ üzerinden gerçekleþecek olan "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý"nda her yarýþta, "Hyundai Asok Günün Yýldýzý" ödülü de verilecek. 1'nci yarýþ için kayýtlar devam ediyor. 2 Nisan 2010, Cuma günü tamamlanacak olan kayýtlar, yine ayni gün ilan edilecek. Yarýþ komiserleri baþkanlýðýný Erhan Sencer'in yapacaðý yarýþmada, Asu Remzioðu ve Kerim Kýrmýzý yarýþ komiseri, Haldun Karakoç ve Erdinç Can Özteknik yarýþma direktörleri, Kubir Sayem ve Murat Muslu kule sorumlularý olacaklar. Burak Tosun pist ve pit sorumlusu, Kenan Çanakçay, Salahattin Gülmez ve Rüþtiye Kaya teknik kontrol sorumlularý olarak görev yaparken; Maðusa Yaþam Hastanesi ise, KAYIP EVRAK TC nüfus cüzdanýmý, TC sürüþ ehliyetimi, TC askeri kimliðimi, KKTC sürüþ ehliyetimi, GAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Süleyman Ümit Þeyhismailoðlu KAYIP EVRAK nolu KKTC kimliðimi ve askerlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cuma Yarar KÝRALIK ÖÐRENCÝ + AÝLEYE Hamitköy'de 3+1 boþ Stg. Gönyeli'de eþyalý + boþ K. Kaymaklý'da eþyalý + boþ Hamitköy'de 5+1 boþ villa 450 Boðaz'da 3+1 villalar Girne'de 3+1 eþyalý + eþyasýz daireler Girne'de 2+1 eþyalý + eþyasýz daireler Metropol bölgesinde eþyasýz lüks daire metrekare Hamitköy'de 4+1 eþyalý daire öðrenciye Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire öðrenciye depozit Merit yanýnda 3+1 eþyalý depozit ambulans desteði saðlayacak. Puan Daðýlýmý 2010 KKTC Easykart Þampiyonasý'nda bu yýl ilk 15'e girenlere puan verilecek. Her yarýþta birinci 20, ikinci 17, üçüncü 15, dördüncü 13, beþinci 11, altýncý 10, yedinci 9, sekizinci 8, dokuzuncu 7, onuncu 6, on birinci 5, on ikinci 4, on üçüncü 3, on dördüncü 2 ve 15'inci olan 1 puan alacak. "KKTC 2010 Easykart Þampiyonasý"nýn programý þöyle: Nisan Mayýs Mayýs Haziran Eylül 2010 (iki yarýþ birden) Ekim 2010 (Ýtalya - Castelleto) Polar Restaurant Çatalköy anayolu üzeri Meze Kebap veya Balýk 35 TL kiþi baþý HER CUMARTESÝ GECESÝ CANLI MÜZÝK + A LA CARTE MENU Tel: LEFKOÞA + GÝRNE SATILIK Kermiya'da 3+1 zemin 37 bin K. Kaymaklý'da Sos. Konut 3+1 eþyalý 4. kat TL Metropol'de bin Stg. K. Kaymaklý'da bin Stg. T.K. Lefkoþa bölgesinde ikiz + müstakil villalar T.K. Girne Lapta'da daireler bin Stg. Girne Karmi'de 3+1 daireler 55 bin Stg. Esentepe'de lüks villalar 159 bin Stg. Gönyeli'de daireler bin T.K. Göçmenköy'de 2+1 T.K. daireler 43 bin Ortaköy'de 2+1 T.K. daireler 45 bin Gönyeli'de 90 metrekare 2+1 T.K. 48 bin Bellapais'te arsalar T.K. Taþkýnköy'de köþe dubleks 68 bin K. Kaymaklý'da 2+1 daireler 50 bin T.K MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz Eleman aranýyor Lefkoþa ve Girne bölgelerini iyi bilen genç, dinamik daðýtým elemanlarý (kuryeler) aranmaktadýr. Müracaat: M. Hacý Ýbrahim Sokak 18/13 K. Kaymaklý adresine þahsen yapýlmalýdýr... Tel:

20 Mutu için 1 yýl ceza isteniyor Ýtalya Olimpiyat Komitesi yetkilileri, 2 doping testini de geçemeyen Fiorentina'nýn forvet oyuncusu Adrian Mutu'nun sahalardan 1 yýl men edilmesini istedi. Romanya Milli Takýmý'nýn da formasýný giyen Mutu'nun Ocak ayýnda Bari ve Lazio ile yapýlan maçlardan önce verdiði numunelerde, yasaklý doping maddesi ''sibutramina''ya rastlanmýþtý. Gönyeli, Düzkaya dan zor kurtuldu n Nihat Baðcýer Stadý nda oynanan, Federasyon Kupasýnýn yarý final maçýnda, Gönyeli Düzkaya yý penaltý atýþlarý sonrasýnda eleyebildi. Normal süresi 0-0, uzatmalarý ise 1-1 eþitlikle tamamlanan karþýlaþmada Gönyeli Düzkaya yý penaltý atýþlarý sonrasýnda 6-5 maðlup ederek finale yükseldi... YER: Çatalköy Nihat Baðcýer Stadý HAKEMLER: Ramadan Göktan, Eyüp Kaya, Serkan Durmaz DÜZKAYA: Ahmet, Gürçin, Halil Deniz, Okan, Serkan, Gökhan, Mustafa, Erkan, Halil Çürük, Erkan Kabasakal (Uður) Akýn (Cemil) GÖNYELÝ: Hasan Piro, Yusuf Palaz, Serkan, Serhan, Hüseyin Amcaoðlu, Tarýk, Tufan, Aziz, Hüseyin Kayalar, Can (Ýsmail) Kemal Uçaner Nihat Baðcýer Stadý nda oynanan Federasyon Kupasý yarý final maçýnda, Fly Oil 1. Ligi nde þampiyonluk mücadelesi veren Doðan Türk Birliði ile K.Kaymaklý ý kupadan saf dýþý býrakan Düzkaya, bu kez bir baþka þampiyonluk adayý Gönyeli ile karþý karþýya geldi. Zorlu geçen karþýlaþmada normal sürede bir birlerini maðlup edemeyen ve 0-0 bereabere kalarak iþi uzatma dakikalarýna taþýyan iki ekipten gülen taraf penaltý atýþlarý sonrasýnda Gönyeli oldu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý bir orta saha mücadelesi þeklinde geçti. Her iki takým da bir kaza golüne kurban gitmemek ve rakibi iyi etüt edebilmek için temkinli oynadý. Ýkinci yarýda daha etkili oynayan taraf Gönyeli oldu. 90. dakikada Ýsmail sol kulvardan Düzkaya ceza alaný içerisine girdi. Bir anda kaleci Ahmet ile karþý karþýya kaldý. Ancak Ahmet i geçemeyince Gönyeli bir golden oldu. Karþýlaþma 0-0 sona erince uzatma dakikalarýna geçildi dakikada geliþen bir Düzkaya ataðýnda Cemil, Serkan ý çalým ile geçmek istedi. Ancak bir anda Serkan ýn hareketi ile kendini yerde buldu. Serkan sarý kart görürken, Düzkaya serbest vuruþ atýþý kazandý. Ancak serbest vuruþtan sonuç alýnmadý dakikada Tarýk ýn Düzkaya yarý sahasýna taþýdýðý topu Ýsmail e, Ýsmail de ceza alaný içerisinde müsait pozisyonda bulunan Aziz e topu aktardý. Aziz in plase vuruþunda kaleci Ahmet topu güzel bir hareket ile önledi dakikada Ýsmail, Tufan paslaþmasýnda top son olarak Yusuf Palaz a verildi. Yusuf un sert þutunda top doksan olarak tabir edilen yerden fileler ile kucaklaþtý (0-1) dakikada Düzkaya korner atýþý kazandý. Kullanýlan korner atýþýnda Hasan Piro topu almak için kalesini boþalttý ancak yerde kaldý. Ramadan Göktan ýn devam iþaretinden sonra Uður topu Gönyeli filelerine gönderdi (1-1). Berabere tamamlanan karþýlaþma sonrasýnda penaltý atýþlarýna geçildi. Düzkaya dan Cemil, penaltý atýþýný deðerlendiremeyince, Gönyeli nin kullandýðý atýþlarýn gol olmasý sonrasýnda finale kalan takým Gönyeli oldu. Baðcýl, Türkmenköy ü rahat geçti n KTFF Kupasý yarý final maçýnda Türkmenköy e konuk olan Bostancý Baðcýl 3-0 kazanarak adýný finale yazdýrdý. Bostancý Baðcýl ý finale taþýyan golleri Çetin, Behiç ve Mustafa kaydetti... YER: Mehmet Ali Tokel Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Niyazi Nizam, Hüseyin Özkan TÜRKMENKÖY: Arif, Hüseyin, Mustafa, Güngör, Ayel, Ali Ýmam (Erol), Özkan (Mustafa), Hasan, Hasan Aksoy, Serhan (Adem), Evren BOSTANCI BAÐCIL: Erdinç, Devrim, Uður, Ýsmail, Ramadan (Ahmet), Berhun, Mehmet Bataryacý, Behiç, Ýbrahim Çýdamlý, Hamdi (Eray), Çetin (Mustafa) KIRMIZI KARTLAR: Dk:56 Muharrem Mertdin (T.D.), Dk:78 Hasan (Türkmenköy) GOLLER: Dk:37 Çetin, Dk:88 Behiç, Dk:90 Mustafa (B.Baðcýl) KTFF Kupasý yarý final karþýlaþmasýnda Türkmenköy, Bostancý Baðcýl ý konuk etti. 8. dakikada Türkmenköy ataðýnda Ali Ýmam ýn bir anda kaleci Erdinç ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda araya giren Uður topu dýþarý gönderdi. 15. dakikada köþe vuruþundan gelen topa Hamdi kafayý vurdu top üstten dýþarý gitti. 27. dakikada geliþen Baðcýl ataðýnda ceza alaný çigisi üzerinden atýlan sert þut üst direkten döndü. 37. dakikada Baðcýl ataðýnda ceza alanýna giren Çetin kaleci Arif in yanýndan topu aðlara yolladý (1-0). 56. dakikada Türkmeköy Antrenörü Muharem Mertdin itirazlarý sonucu karþýlaþmanýn hakemi Mehmet Sezener tarafýndan kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi. 58. dakikada Ýbrahim ceza alaný dýþýndan serbest atýþ kulandý, kaleci Arif son anda krnere çeldi. 60. dakikada Baðcýl ataðýnda kaleci Arif ile karþý karþýya kalan Çetin topu kale yerine dýþarý attý. 78. dakikada Ýsmail in saðdan geliþtirdiði Baðcýl ataðýnda Hasan ýn arkadan sert hareketine maruz kalýnca Hasan da kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderildi. 88. dakikada savunmnýn arkasýna sarkan Behiç topu aðlara göndererek farký ikiye çýkardý (0-2). 90. dakikada karþýlaþma bu skorla biteceði beklenirken ani geliþen Baðcýl ataðýnda Mustafa üç rakibini çalýmlayarak topu aðlara yolladý (0-3). Karþýlamayý 3-0 kazanan Baðcýl finale yükselen ekip oldu. TOL teknik patronu Tayfun Kurtarýcýoðullarý açýklamalarda bulundu Ben kimseyi þerefsizlikle itham etmedim n Kurtarýcýoðullarý Kaymaklý maçýndan sonra Bahse konu maçýn geride kaldýðýný, þu andan itibaren önümüze baktýðýmýzý, þeref sahibi oyuncularýmla bundan sonraki maçlarýmýza da her zaman olduðu gibi þerefli ve inançlý bir þekilde çýkýp galibiyet için mücadele edeceðimizi ifade etmiþtim Türk Ocaðý nda, geçtiðimiz hafta alýnan Küçük Kaymaklý maðlubiyeti sonrasý kaleci Salih Iþýk ýn, takýmýn teknik patronu Tayfun Kurtarýcýoðullarý nýn açýklamalarýna karþýlýk yaptýðý açýklamalar üzerine, bir açýklama da Tayfun Kurtarýcýoðullarý ndan geldi. Yaptýðý açýklamada isim vermediðini söyleyen Kurtarýcýoðullarý, Salih Iþýk ýn yaptýðý açýklamalarla ilgili kararýn TOL yönetimi tarafýndan verileceðini kaydetti. Eþinin rutin kontrolleri için sürekli olarak Türkiye ye gittiðini söyleyen Tayfun Kurtarýcýoðullarý adaya döndükten sonra bu açýklamayý yapma ihtiyacý duyduðunu da sözlerine ekledi. Tayfun Kurtarýcýoðullarý nýn açýklamasý aþaðýdaki gibidir: Küçük Kaymaklý maçý sonrasýnda aldýðýmýz aðýr yenilgi üzerine basýndan gelen sorulara yanýt verirken Bahse konu maçýn geride kaldýðýný, þu andan itibaren önümüze baktýðýmýzý, þeref sahibi oyuncularýmla bundan sonraki maçlarýmýza da her zaman olduðu gibi þerefli ve inançlý bir þekilde çýkýp galibiyet için mücadele edeceðimizi ifade ettim. Bu beyanýmýn neresinde kimi veya kimleri þerefsizlikle itham etmiþimki kalecimiz Salih Iþýk ýn bu beklenmedik fevri çýkýþý olmuþtur. Elbetteki Salih in hiç de hoþ olmayan bu davranýþ biçimi, külüp yönetiminde deðerlendirilecek ve konu ile ilgili gerekli açýklamalar külüp tarafýndan yapýlacaktýr. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı