Çorum olimpiyata talip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum olimpiyata talip"

Transkript

1 Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu. Genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. * HABERÝ DE ÇORUM 2 ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Anadolu basýný temsilcilerini seçti Erzen, Kolaylý ve Arslan güven tazeledi Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu'nda Anadolu gazete sahiplerini temsil edecek üç üyenin seçimi önceki gün Ankara'da yapýldý. 6 adayýn yer aldýðý seçimde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Nuri Kolaylý ve Konya Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa Arslan BÝK Genel Kurulu üyeliklerine yeniden seçildi. * HABERÝ DE Seçimi Þevket Erzen, M. Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan kazandý. Çorum da kuvvetli lodos Çorum da dün yaþanan kuvvetli lodos nedeniyle rüzgârýn saatteki hýzý 25 kilometreyi geçti. * HABERÝ DE Çorum olimpiyata talip AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Amiri Salim Okulu Müdür Vekili Abdullah Ök, merkezin çalýþmalarýný anlattý. Uslu, 20 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarý nýn Çorum da gerçekleþtirilmesi için giriþimde bulunduðunu açýkladý. * HABERÝ Salim Uslu 2 DE Çorum da ehliyetli sürücü sayýsýnýn 186 bini aþtýðý kaydedil te 10 bin kiþi ehliyet aldý Sürücümüz 186 bini aþtý Çorum da ehliyetli sürücü sayýsýnýn 186 bini aþtýðý kaydedildi. Ýstatistiki verilere göre; 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum genelinde toplam 186 bin 140 motorlu taþýt sürücüsünün bulunduðu bildirildi. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA 10 milyon ciro yaptýlar Çorum'un Ýskilip ilçesinde, açýlan kurslarla hem üreten hem de geleceðin sanatkarlarýný yetiþtiren merkez, geçen yýl 10 milyon liralýk ciro yaptý. * HABERÝ 4 DE Felçli hastalara umut oldular Prof. Dr. Halil Aykul'un danýþmanlýðýnda hazýrlanan Teknogiriþim Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnca kabul görerek, 100 bin lira araþtýrma desteði aldý. Sima Otomotiv, baþarýsýný müþterileri ile pasta keserek kutladý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi araþtýrma görevlileri Eda ve Emre Özyýlmaz çifti, felç hastalýðýnýn çözümü için yürüttükleri çalýþma kapsamýnda hastanýn beynine yerleþtirilecek çip üretti. Üretilen çip yapýlan deneylerde olumlu sonuç verdi. * HABERÝ 4 DE Sima Otomotiv baþarýsýný kutladý Renault Çorum yetkili servisi Sima Otomotiv, Türkiye geneli yapýlan müþteri memnuniyeti anketinde 1. oldu. * HABERÝ 14 DE Bir Þubat Evi konulu tiyatroyu Çorumlular ile buluþturacak. Bu tiyatroyu kaçýrmayýn Çorum Belediyesi, 28 Þubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan Bir Þubat Evi konulu tiyatroyu Çorumlular ile buluþturacak. * HABERÝ 6 DA Çorum 4.5 milyar kredi kullandý FÝNTÜRK Finansal Türkiye Haritasý 2014 ün 4'üncü dönem verilerini açýkladý. Verilere göre, Türkiye de dördüncü dönemde bir trilyon 300 milyar TL ye yakýn kredi kullanýldý. * HABERÝ DE Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine Kamyon Garajý hizmette Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý. * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Önemli bir organizasyona daha talibiz kademik Yayýn Perfomansý olarak da adlandýrýlan, AHitit Üniversitesi öðretim elemanlarýnýn yapmýþ olduklarý bilimsel çalýþmalar sonucu ürettikleri uluslararasý yayýnlarýnýn sayýsý gün geçtikçe artýyor. Hitit Üniversitesi nden Akademik Yayýn Perfomansý ile ilgili yapýlan açýklamada þöyle denildi; Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden birisi, Akademik Yayýn Perfomansý olarak da adlandýrýlan, öðretim elemanlarýnýn yapmýþ olduklarý bilimsel çalýþmalar sonucu ürettikleri uluslararasý yayýnlarýnýn sayýsýdýr. Söz konusu bu performans deðerleri belirlenirken, öðretim elemanlarýnýn Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararasý atýf indekslerinde basýlmýþ olan makale sayýlarý dikkate alýnmakta. Son yýllarda üniversitelerin kendi akademik performanslarýný, diðer üniversitelerle karþýlaþtýrabilmesine ve belirlenen kriterlere göre geliþmeye açýk yanlarýný fark etmelerine yardýmcý olmak amacýyla ulusal ve uluslararasý kuruluþlar tarafýndan yapýlan sýralamalarda da Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 20 Üniversi- Yaz Olimpiyatlarý nýn Çorum da gerçekleþtirilmesi için giriþimde AKtelerarasý bulunduðunu açýkladý. Daha önce Brezilya da düzenlenmesi kararlaþtýrýlan 20 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarý nýn bu ülkede organize edilmesinden vaz geçildiðini ifade eden Uslu, konu ile ilgili Amasya Milletvekilleri Avni Erdemir, Grup Baþkan Vekili Naci Bostancý ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay Bakýr ile görüþerek destek istediðini bildirdi. Görüþmede, 20 Üniversitelerarasý Yaz Olimpiyatlarý nýn Çorum-Amasya- Samsun da yapýlmasý için giriþimlerde bulunulmasýný teklif ettiðini belirten Uslu, milletvekillerinden olumlu katký rica ettiðini, milletvekillerinin de destek vereceklerini söylediklerini aktardý. Uslu, Bunun üzerine konuyu Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek, Hükümet ve devlet politikalarý açýsýndan þayet uygun görüþülürse Çorum- Hitit in uluslararasý yayýn sayýsý arttý (University Ranking), yayýn sayýlarý en önemli unsurlardan birisi olarak karþýmýza çýkmakta. Kýsa bir süre önce Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araþtýrma Laboratuvarý tarafýndan açýklanan üniversite sýralamalarý incelendiðinde, Üniversitemiz Tüm Üniversiteler Genel Sýralamasý nda 2010 yýlýna göre 16 basamak yükselerek, 94. sýraya yerleþmiþtir Yýlýndan Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sýralamasý na göre ise 2010 yýlýnda 40. sýrada olan Üniversitemiz 2014 yýlýnda 26. sýraya yükselmiþtir. Yakalanan bu baþarýda hiç þüphesiz bilimsel yayýn performansýmýzýn etkisi büyüktür. En önemli uluslararasý atýf dizinlerinden birisi olan Web of Science ýn verilerine göre Üniversitemiz öðretim elemanlarýnca yapýlan yayýnlarýn sayýsýnda her geçen yýl artýþlar olmuþtur. Bu kapsamda yukarýda anýlan uluslararasý indeksli dergilerde yayýmlanan makale sayýmýz 2010 yýlýna göre yaklaþýk %203 artarak, 115 e ulaþmýþtýr. Yayýn sayýsýna ek olarak dikkate alýnmasý gereken bir baþka gösterge de, öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsýdýr. Bu çerçevede bakýldýðýnda da, 2010 yýlýnda 0.34 olan bu oran, bugün %65 lik bir artýþla 0.56 ya yükselmiþtir. Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Alkan, Üniversitemizde evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu, çalýþma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fýrsatýn ve desteðin verildiðini, ülkemize ve daha da önemlisi insanlýða yapacaðý çalýþmalarýyla katký saðlamak isteyen her araþtýrmacýmýza desteklerin daha da artarak verileceðini söyledi. Rektör Prof.Dr. Alkan, son 3 yýlda BAP birimince verilen yaklaþýk TL lik proje desteði ile biliþim ve kütüphane altyapýsýndaki olaðanüstü geliþmeler baþta olmak üzere isteyen her araþtýrmacýnýn, hatta öðrencilerimizin de, bilimsel çalýþmalar yapmak kaydýyla yurtdýþýna çýkýþlarýnda ülkemizdeki pek çok üniversitede verilmeyen bütçede ve yaygýnlýkta destekler verildiðini, Merkezi Laboratuvarýmýzýn faaliyete baþladýðýný, Teknokentin tamamlanýp, taleplerin alýndýðýný, diðer eðitim binalarýnýn da hýzla bittiðini veya yükselmekte olduðunu söyleyerek, Üniversitemizde hep beraber büyük fedakârlýklarla bu çalýþmalarý gerçekleþtirdiðimiz baþta akademik ve idari personelimiz ve öðrencilerimiz ile tüm paydaþlarýmýza teþekkür ettiðini söyledi. (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu UMUT ÖZGÜR ÇELÝK KAPI DAN DEV KAMPANYA Laminoks Çelik Kapý 330 Panel Çelik Kapý 330 Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir. Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web: Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde kayýtlar 23 Þubat Pazartesi gününe kadar uzatýldý. ÇEM e kayýtlar uzatýldý ýraklýk Eðitim Merkezi'nde kayýtlar Ç23 Þubat Pazartesi gününe kadar uzatýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'dan edinilen bilgiye göre merkeze kayýtlarýn 23 Þubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatýldýðý, ayrýca ustalýk ve kalfalýk belgeleri için sýnava girenlerin de sonuçlarýný 9 Þubat'tan itibaren öðrenebilecekler. Ayrýca kurum bünyesinde usta eðiticilik belgesi için kurslarýn da açýlacaðý öðrenilirken, geçici olarak bazý meslek dallarýnda verilen belgelerin kalýcý hale getirilmesi için Mesleki Eðitim Merkezi'ne baþvuru yapýlmasý gerektiðinin altý çizildi.(haber Merkezi) Enerji kesintisi yapýlacak eþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl YKoordinatörlüðü programlý enerji kesintisi yapacak. Yapýlan açýklamaya göre; Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacak.w Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi þöyle: ( ) tarihinde 08:00-16:30 saatleri arasýnda Çorum ili Alaca ilçesi köy içi bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Alaca ilçesine baðlý Küre köyüne enerji verilmeyecek. Bugün 09:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Büyük Divan Grubu ENH da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý merkeze baðlý Pembecik, Budakören, Göcenovacýðý, Çakýr, Arpaöz, Boðazönü ve Büyük Divan köyleri ile Alaca ilçesine baðlý Tevfikiye ve Koyunoðlu köylerine programlý olarak elektrik verilemeyecek.(haber Merkezi) (Ç.HAK:25) (Ç.HAK:2502) HAYRA DAVET Ramazan Ayý öncesinde ibadete açýlacak olan Hz. Ebubekir Camii yardýmlarýnýzý bekliyor ÝHTÝYAÇLAR * Halý * Kalorifer Peteði * Ayakkabýlýk * Dýþ kaplama gibi ihtiyaçlar için hayýrseverlerimizin desteðini bekliyoruz. Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baðýþ Hesap No: Albaraka Türk Çorum Þubesi: Telefon :

3 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT (BASIN:1630)

4 4 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Felçli hastalara umut oldular itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi araþtýrma gö- Eda ve Emre Özyýlmaz çifti, felç hastalýðýnýn Hrevlileri çözümü için yürüttükleri çalýþma kapsamýnda hastanýn beynine yerleþtirilecek çip üretti. Üretilen çip yapýlan deneylerde olumlu sonuç verdi. Felçli hastalarýn kýsmi olarak kullanamadýklarý el ve ayak gibi organlarýna yeniden hareket kazandýrabilmek amacýyla Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul'un danýþmanlýðýnda hazýrlanan Teknogiriþim Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnca kabul görerek, 100 bin lira araþtýrma desteði aldý. San Dieogo State, MIT ve Washington Üniversiteleri'nin nörolojik hastalýklardan felç, epilepsi ve parkinson tedavisi için yaptýklarý araþtýrmalara ortak olan Özyýlmaz çifti, iki yýllýk çalýþmalarýnda önemli sonuçlar elde etti. Felçli hastalar için çip ürettiler Yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Amerika'ya giden Eda ve Emre Özyýlmaz, San Dieogo State Üniversitesi'nde "nöromems" adý verilen beyne yerleþtirilen çip üretti. Çipin Amerika'da kobay fareleri üzerinde yapýlan denemelerinde baþarýlý sonuç elde edildiði bildirildi. Eda Özyýlmaz, bir hayal olarak çýktýklarý umut yolculuðunda emin adýmlarla ilerlediklerini söyledi. Amerika'da çalýþma yapan üniversitelerin bilgi ve tecrübelerini Türkiye'ye taþýdýklarýnýn altýný çizen Özyýlmaz, þöyle dedi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnca kabul görerek, 100 bin lira araþtýrma desteði aldý. Prof. Dr. Halil Aykul'un danýþmanlýðýnda hazýrlanan Teknogiriþim Projesi, Bilim, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýmýzýn bize sunduðu 100 bin liralýk destekle çýktýðýmýz yolculukta San Dieogo State Üniversitesi'nin nu vurgulayan Özyýlmaz, þöyle devam etti: Projenin ikinci aþamasýnda çiplerin kablosuz özelliklerle üretiminin bulunduðu- de destekleriyle beyne yerleþtirilebilen çipleri ürettik. Özellikle kýsmi felç olan ve vücudunun bazý bölümlerini kullanamayanlarýn bu organlarýna hayat vermeyi hedefliyo- "Kablo sistemli üretilen çiplerin kullanýmý mümkün olmadýðýndan projede ikinci aþama olarak kablosuz üretim çalýþmalarýna baþladýk. Bu aþamada çipler radyo dalgalarýndan faydalanarak iletimi saðlayacak. Hayalimiz insanlara fayda saðlamak, umut ruz. Ürettiðimiz çip, felç nedeniyle beynin baðlantý saðlayamadýðý sinir iletiþimi görevini yerine getirerek hareket edemeyen bir elin tekrar hareket edebilir hale gelmesini olabilmek, yürüyemeyen ayaklar, tutamayan eller olabilmek. Bunu baþarmak için çalýþýyoruz. Kablosuz çiplerin üretimi sonrasýnda ise denemelerimizi Gülhane Askeri Týp saðlayacak." Üretimi yapýlan çiplerin Amerika'da yapýlan deneylerinin baþarýlý geçtiðini vurgulayan Özyýlmaz, beyin korteksine yerleþtirilen çiplerdeki 150 mikron çapýndaki elek- Akademisi'nde fareler üzerinde yapmayý planlýyoruz." Özyýlmaz çifti, kendilerine çalýþmalarýnda destek olan Prof. Dr. Mehmet Dalkýz, trotlardan beklenenin üzerinde sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Halil Aykul, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve San San Dieogo State, Türk mucitlere kapýlarýný ücretsiz açtý Dieogo State Üniversitesi'nden Dr. Sam Kassegne'ye teþekkür etti. Çiplerin üretim aþamasýnda Amerika'daki San Dieogo State Üniversitesi'nin laboratuvarlarýnýn kapýlarýný kendilerine ücretsiz açtýðýný ifade eden Emre Özyýlmaz ise "Genç beyinlere her türlü desteði veriyoruz" Proje danýþmaný Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil çýktýklarý bilim yolculuðunda yaþadýklarýný þöyle anlattý: Aykul da genç bir üniversite olan Hitit Üniversitesi'nin kýsa zamanda büyük baþarýlara imza atma eðilimi gösterdiðini söyledi. "Çiplerin üretim aþamalarýnda kullanmamýz gereken bazý cihazlar var. Bu cihazlarla uzun süre çalýþmalar yapmamýz gerekiyor. Ýhtiyaç duyduðumuz cihazlar Türkiye'de Ortadoðu Teknik Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi'nde mevcut. Ancak bu ci- Özyýlmaz çiftine sürdürdükleri araþtýrma çalýþmalarýnda her türlü desteði vermeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Aykul, "Genç beyinlerin insanlýk adýna yürüttüðü hazlarýn saatlik kullaným ücretleri 300 ila 400 lira arasýnda deðiþiyor. Öncelikle bu ücretler aldýðýmýz teknogiriþim desteðimizi etkileyecekti. Tam bu sorunlarý gözümüzde çalýþmada, her türlü desteðe hazýrýz. Dünyada 3 üniversitenin üzerinde çalýþtýðý nörolojik hastalýklara çare olabilecek 'nöromems' adý verilen çip üretiminde arkadaþlarýmýz büyütürken San Dieogo Üniversitesi laboratuvarlarýný bize ücretsiz açtý. Ayrýca çip üretiminde ihtiyaç duyduðumuz bazý malzemelerle ilgili de destek saðladý." önemli sonuçlar elde etmiþtir" dedi. Teknogiriþim Projesi ile yola çýkan araþtýrma görevlilerinin, 3 üniversitenin yürüttüðü ve 18,5 milyon dolarlýk bir maliyete sahip projeye ortak olmasýnýn sevindirici Eþi Eda Özyýlmaz ile hem yürütülen bilimsel araþtýrmalarý hem yaþamý paylaþmanýn mutluluðunu yaþadýðýnýn altýný çizen Özyýlmaz, çiplerin üretiminde dünyada bir ilki gerçekleþtirdiklerini savundu. olduðunu vurgulayan Aykul, þunlarý kaydetti: "Genç beyinlerimiz Amerika'da çeþitli zaman aralýklarýnda elde ettikleri bilgi ve Özyýlmaz, çip üretiminde kullanýlan altýn madeninin yapacaklarý çalýþmada maliyetleri etkileyeceði gerçeðinden hareketle yürütülen araþtýrmada altýn ile ayný iletken tecrübeleri yaptýklarý araþtýrma çalýþmalarýyla ülkemize taþýyor. Çip üretimini de kendilerine ücretsiz olarak kapýlarýný açan laboratuvarlarda gerçekleþtiriyor. Kablosuz çip özelliklere sahip olan bir baþka madeni ele aldýklarýný ve bunun da altýn ile ayný sonuçlarý verdiðini gözlemlediklerini söyledi. üretimi noktasýnda da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ve TÜBÝTAK'a baþvuru yapýldý. GATA'dan da etik kurul onayý alýnarak fare deneylerinin gerçekleþtirilmesi kabul gördü. Böylece, Amerika'daki akademisyenlerin yaptýðý çalýþma ülkemize de taþýn- Özyýlmaz, "Hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde, üretilen çipler baþarýlý sonuç verirken bu henüz insanlar üzerinde denenmedi" dedi. mýþ olacak. Amerika ile iletiþim devam edecek ve araþtýrma görevlerimiz buradaki çalýþmalarýný sürdürecek. Genç beyinlere her türlü desteði Sýrada çiplerin kablosuz üretimi var veriyoruz."(a.a.) 10 milyon ciro yaptýlar Ç orum'un Ýskilip ilçesinde, açýlan kurslarla hem üreten hem de geleceðin sanatkarlarýný yetiþtiren merkez, geçen yýl 10 milyon liralýk ciro yaptý. Ýskilip'te 0 yýlýnda 40 metrekarelik bir alanda faaliyete baþlayan Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu, bugün sahibi olduðu yaklaþýk 10 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet binasý ve atölyelerinde ayakkabý, mobilya, aðaç oymacýlýðý, sedef kakma, sepet hasýr örücülüðü, deri mont, çanta, cüzdan ve diðer el sanatlarý alanýnda mesleki ve teknik kurslar veriyor. Geleceðin sanatkarlarýnýn yetiþtirilmesi amacýyla yürütülen çalýþmalarda birçok baþarýlý faaliyete imza atýlýrken, kamu kurumlarýnýn talep ettiði sýra, masa, koltuk gibi donatým ihtiyaçlarýnýn yaný sýra hediyelik eþya ve giyim malzemelerinin üretim ve satýþýyla da merkezin ihtiyaçlarý karþýlanýyor. Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdür Vekili Abdullah Ök, yaptýðý açýklamada, merkezin, kuruluþundan itibaren her geçen gün büyüyerek, geliþtiðini ve eðitim içerisinde üretim yapan atölyeleri ile yaygýn eðitimin amacýna ulaþmasýna büyük katkýlar saðladýðýný söyledi. 'den 0'e yaygýn eðitim hizmeti verdiklerini anlatan Ök, þöyle devam etti: "Örgün eðitim sistemine hiç girmemiþ ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çýkmýþ bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarý kazandýrmaya çalýþýyoruz. Þu anda 0'ye yakýn kursumuzdan 800 kiþi yaralanýyor. Yýllýk da yaklaþýk 4 bin kiþi eðitim faaliyetlerimizin nimetlerinden faydalanmaktadýr. Mesleki kurslarýn yaný sýra sosyal ve kültürel kurslar da açmaktayýz. Özellikle okuma yazma kurslarý, bayanlar için biçki dikiþ kurslarý, Osmanlýca ve Arapça gibi dil kurslarýmýz da var." Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn "göz bebeði" Baþta Milli Eðitim Bakanlýðý ve valilikler olmak üzere birçok resmi kurumun ihtiyacýný karþýladýklarýný vurgulayan Ök, merkezde üretilen sýra, masa, koltuk gibi donatým ihtiyaçlarý ile ayakkabý ve botlarýn Türkiye'nin dört bir tarafýna gönderildiðini belirtti. Mobilya atölyesinde 20 usta öðretici ve 40 kursiyer, ayakkabý atölyesinde de 15 usta öðretici ve 30 kursiyerin görev aldýðýný dile getiren Ök, "Mobilya atölyesinde daha çok ev mobilyalarýyla resmi kurumlarýn ve okullarýn donatým malzemelerinin üretimi yapýlmaktadýr. Bu ürünler ise Türkiye'nin dört bir yanýna gönderilmektedir. Ayakkabý atölyesinde de her çeþit ayakkabý, bot ve terlik üretimi yaparak, ihtiyaca cevap verilmektedir. Þu an aðýrlýkta olan sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnýn ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýttýðý bot ve ayakkabýlarýn üretimi bulunmaktadýr. Yýllýk 80 bin çift üretim kapasitesine sahip atölyede bin ayakkabý üretiyoruz" bilgisini paylaþtý. Mobilya ve ayakkabý atölyelerindeki üretimin, merkeze önemli oranda gelir saðladýðýna dikkati çeken Ök, 2014 yýlýnda 10 milyon liralýk ciroya ulaþtýklarýný vurguladý. Üretmekten ziyade insan yetiþtirmeyi amaçladýklarýný vurgulayan Ök, "Merkez olarak 2014 yýlýnda 10 milyon liralýk ciro yaptýk. Buradaki personelin ve kursiyerlerimizin özverili çalýþmalarý sayesinde bu rakamlara ulaþtýk. Amacýmýz mobilya ya da ayakkabý üretmek deðil bunlarý üretebilen insanlar yetiþtirmektir. Burada çalýþan kursiyer ve çýraklarýmýzý 3 yýl gibi bir sürede yetiþtiriyoruz. Daha sonra da onlarýn istihdamlarýný saðlýyoruz" görüþünü paylaþtý.(a.a.) Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdür Vekili Abdullah Ök, merkezin çalýþmalarýný anlattý. Atölyelerde ayakkabý, mobilya, aðaç oymacýlýðý, sedef kakma, sepet hasýr örücülüðü, deri mont, çanta, cüzdan üretiliyor. Merkezde hem üretim hem de çeþitli mesleklere ara eleman yetiþtiriliyor. Hayrettin Karaman Müslüman merhametli olur Merhamet acýma, esirgeme, baþkasýnýn acýsýna üzüntü ile katýlma duygusudur. Bunun zýttý ise acýmasýzlýktýr, sertliktir, þiddettir. Allah Teâlâ nýn müminlere hayat rehberi olarak gönderdiði Kitab Besmele ile baþlýyor ve hemen onu Fatiha suresi takip ediyor. Hem Besmele'de hem de Fatiha suresinde Allah ýn Rahman ve Rahîm" olduðu ifade ediliyor; bu iki sýfatýn kökü ile merhametin kökü aynýdýr. Peygamberimiz (s.a.) de âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir ve rahmet kelimesi de ayný kökten geliyor. Þu halde Allah merhametlidir, Peygamber merhametlidir, müminler de merhametli olmak durumundadýrlar. Kur an da müminlerin sýfatlarýndan bahsedilirken Kâfirlere karþý sert, birbirine karþý merhametli ifadesi geçiyor (Fetih: 48/29), ama burada geçen kâfirlerden maksadýn ne olduðu da Mümtehine suresinde açýklanýyor: 8. Allah, din konusunda sizinle savaþmayan ve sizi yurtlarýnýzdan çýkarmayanlarla iyi iliþkiler içinde olmanýzý ve onlara adaletli davranmanýzý yasaklamaz. Allah adaletli olanlarý elbette sever. 9. Allah ancak, din konusunda sizinle savaþmýþ, sizi yurtlarýnýzdan çýkarmýþ ve çýkarýlmanýza yardým etmiþ olanlarla dostluk kurmanýzý yasaklar. Kim onlarla dost olursa iþte bunlar kendilerine yazýk etmiþlerdir. Peygamberimiz genel olarak çocuklarý ve özel olarak da kendi çocuklarýný ve torunlarýný çok seviyor, onlarla beraber oluyor, namaz kýlarken sýrtýna binen torununu düþmesin diye tutarak namazýna devam ediyor, onlarý öpüyor, okþuyor, vefatlarý halinde aðlýyordu. Bunlarý yadýrgayan henüz ahlaklarý ve ruhlarý Müslüman olmamýþ Müslümanlara sizin kalbinizde merhamet yoksa ben ne yapabilirim, kalb yanar, gözden yaþ akar ama dilimizden Allah ýn razý olmayacaðý bir söz çýkmaz diyordu. Âyetler ve hadisler ana babalar ile çocuklar arasýnda karþýlýklý sevgi ve merhameti teþvik ediyor, evladýn, ana babasýna hizmet sayesinde cennetlik olacaðý müjdesini veriyor. Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde kadýnlarýmýzýn bize Allah ýn emaneti olduðunu bildiriyor. Yine yüzlerce nas müminler arasýndaki sevgi, saygý, dostluk, kardeþlik, yardýmlaþma, paylaþma erdemlerinden söz ediyor. Bir hadiste Bütün müminler bir vücudun organlarý gibidir, bir organ hasta olunca diðerleri de rahatsýz olur diyerek en geniþ manada merhameti teþvik ediyor. Evet bu ayetlerde ve hadislerde müminler arasýndaki dayanýþma ve merhametten söz ediliyor ama, baþkalarýnda da bütün insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere karþý esirgemeden, merhametten, acýmadan bahsediliyor ve bunlar teþvik ediliyor. Ýslam a göre adalet için din þartý yoktur; adâlet herkes ve her þey içindir, Allah hiçbir varlýk aleminde adaletin zýttý olan zulme rýza göstermez ve zalimleri sevmez. Mekke fethedilince Kâbe hizmeti ile ilgili imtiyaz ellerinde olan bir müþrik ailenin temsilcisinden bunun alýnýp kendisine verilmesini hem de Peygamberimiz'in amcasý olan Abbâs istemiþ, ama Peygamberimiz bu imtiyazý o müþrik aileden almamýþ, hakký sahibinde tutmuþtur. Peki bütün bunlar tartýþmasýz var iken, sabit iken, örnek nesillerde uygulanmýþ iken bugün, býrakýn müminlerle ötekiler arasýndakini, doðrudan müminlerin birbirine karþý bile merhametsiz, duyarsýz, umursamaz, acýmaz duygu, tavýr ve davranýþlarý nasýl olabiliyor? Bu sorunun cevabý ve bu derdin çaresi üzerinde, Ýslam için gayret ve himmet sahibi herkesin düþünmesi gerekiyor. Baþka inanç, ideoloji ve kültür gruplarýnda da az veya çok þiddet vardýr, ama bu müminlere örnek de olamaz, mazeret de! Ýslam ýn sevimli çehresini korkunç hale getiren zalim propagandaya malzeme veren cahil ve merhametsiz Müslümanlar ýn Ýslam a kötülüðü, ötekilerin kötülüðünden daha çirkin ve daha zararlýdýr. Cahilliðin ilacý öðretim, merhametsizliðin ilacý ise eðitimdir. Ama bunu kim, nerede, nasýl yapacak? Belki bir yazýda da bu soruya cevap ararýz.

5 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT BAÞSAÐLIÐI Kardeþimiz Doðan Keskin in babasý, çok deðerli aðabeyimiz, dayýmýz Abdullah Keskin i kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Acýnýz acýmýzdýr. (Ç.HAK:313) Ömer Altýkardeþ-Dursun Burcu-Ahmet Yakar-Engin Aðýrcan Abdurrahman Ýstanbulluoðlu-Fahri Yandýk-Sinan Özdilli

6 6 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 ÝHL velilerinden örnek uygulama Ç orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Velileri ile buluþuyor adlý bir proje gerçekleþtirdi. Proje kapsamýnda okul idarecileri, öðrencilerin ailelerini ziyaret ederek hem okul hem de öðrencinin eðitim durumu hakkýnda görüþüyorlar. Proje ile idarecilerin okulu velilerin gözünden görüp deðerlendirme fýrsatý bulmasý, ayrýca veli ve öðrencilerin okuldan beklentilerinin tespit edilmesi hedefleniyor. Zeki Gül orum Belediyesi, 28 ÇÞubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan Bir Þubat Evi konulu tiyatroyu Çorumlular ile buluþturacak. Kara mizah tarzýndaki tiyatro oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat saat.30 da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek. Belediye Baþkan Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Velileri ile buluþuyor adlý bir proje gerçekleþtirdi. Yardýmcýsý Zeki Gül, toplumun yaþamýnda çok ciddi kýrýlganlýklara, travmalara yol açan ve post modern darbe olarak adlandýrýlan 28 Þubat sürecini anlatan tiyatro oyununu o dönemi ýþýk tuttuðunu söyledi. Örnek bir aile üzerinden Okul idaresinden yapýlan açýklamada, proje kapsamýnda son olarak Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 9. sýnýf öðrencisi olan Mahmut Can ýn ailesi ziyaret edildi. Elektrikli sandalyesi ile eðitim-öðretim hayatýna azimli bir þekilde devam eden Mahmut Can ýn bütün zorluklarý göðüslemesine destek olan ailesine teþekkür edildi. Okul Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz, ÝHL yi tercih ederek çocuklarýný Ýmam Hatip Lisesi nde öðrenim görmelerini isteyen velilere teþekkür etmek amacýyla ziyaretler düzenlediklerini söyledi. Tokgöz, Eðitimin önemli sacayaklarýndan biri olan aileyi de sürece dahil ediyoruz. Dönem boyunca okula devam eden öðrencilerimiz þimdi okullarýnýn kendilerine geldiðini görüyor. Böylece okullarýn hep gidilen yer olmadýðýný, bazen de okullarýnýn kendilerine geldiðini o dönemde yaþanýlan olaylarý seyirciye anlatacak olan tiyatro oyununa tüm Çorum halkýný davet eden Zeki Gül, Bir Þubat Evi tüm hemþehrilerimizin izlemesi gereken çok güzel bir tiyatro oyunu. Belediye olarak bir döneme müþahede ediyorlar. Tatillerinin verimli geçip geçmediðini, okulu ne kadar özlediðini, okulundan ikinci dönemde beklentilerini ve ailenin okul hakkýndaki izlenimlerini öðrenerek eksiklerimizi görme fýrsatý buluyoruz. Okulumuza gelen her öðrenci bir deðerdir. Bu deðerler ne kadar güzel iþlenirse ülkemiz, milletimiz, okulumuz ve ailelerimiz için o kadar önemli bir iþ gerçekleþtirilmiþ oluruz. Bugün 9. sýnýf öðrencilerimizden elektrikli sandalyesi ile bütün zorluklarý göðüsleyerek öðrenimine devam eden Mahmut Can'ý ve ailesini ziyaret ettik. Sýcak ev ortamý ve Ýmam Hatip Lisesi ne olan ilgileri bizi ziyadesi ile memnun etmiþtir. dedi. Açýklamada, Mahmut Can ve ailesinin de ziyaretten son derece memnun olduklarý ve okul idarecilerine teþekkür ettikleri bildirildi.(haber Merkezi) Bu tiyatroyu kaçýrmayýn Bir Þubat Evi konulu tiyatroyu Çorumlular ile buluþturacak. ýþýk tutan, seyirciye o dönemde yaþanan olaylarý tiyatro sahnesinden bir kez daha anlatacak olan bu eseri tiyatro oyunu haline getiren tüm sanatçýlarýmýzý kutluyorum. Emeði geçenleri tebrik ediyorum dedi.(haber Merkezi) Okullar Hayat Olsun kullar Hayat Olsun OProjesi Ýl Yönetim Kurulu Milli Eðitim Müdürlüðü nde toplandý. Toplantý, Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar baþkanlýðýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Temsilcisi Eðitim Uzmaný Ayþe Saadet Beyhan, Orman Ýþletme Müdürlüðü Temsilcisi Toprak Muhafaza Mühendisi Ersin Fýrat, Çorum Belediye Baþkanlýðý temsilcisi Ziraat Mühendisi Ýsmail Özler, Ýlçe Hayat Boyu Öðrenmeden Sorumlu Þube Müdürleri, Merkez ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürleri, Merkez Proje Okul Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar, 2014 yýlý proje çalýþmalarý sunumunu yaptý ve 2015 yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Proje ortaklarý olan Orman Ýþletme Müdürlüðü temsilcisi ve Çorum Belediye Baþkanlýðý temsilcisi, proje ile ilgili kurumlarýnýn yaptýklarý faaliyetleri barkovizyon gösterisi eþliðinde sundular. Eðitim Uzmaný Ayþe Saadet Beyhan ise, proje ile ilgili sorularý cevaplandýrdý.(haber Merkezi) Okullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu Milli Eðitim Müdürlüðü nde toplandý. Toplantý, Milli Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar baþkanlýðýnda düzenlendi. Hýdýrlýk ýn Manevi Ýklimi ni anlattý HURÞÝT BOZKURT orum Valiliði Çhimayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce devam ettirilen Kültür Sohbetleri nin bu haftaki konuðu eðitimci yazar Ethem Erkoç oldu. Çorum un yaþam kültürünü kayýt altýna alýp gelecek nesillere aktarmak amacýyla düzenlenen Kültür Sohbetleri nin bu haftaki konuðu eðitimci yazar Ethem Erkoç Hýdýrlýk'ýn Manevi ent Konseyi KBaþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Belediye basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Yürütme kurulu üyeleri Geçlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ayhan Boyraz ve Mustafa Hekim ile Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy, baþkan yardýmcýsý Hüseyin Köse ve yönetim kurulu üyesi Bülent Madak ile bir süre görüþen Turhan Candan, Kent Konseyi olarak yaptýklarý bu tür ziyaretlerle kardeþliði pekiþtirmek istediklerini söyledi. "Bir olalým, iri olalým, diri olalým ve incinsen de incitme diyen Hacý Bektaþ Veli, hepimize örnektir." diyen Turhan Candan, "Çorum'da hep birlikte yaþýyoruz. orum Belediyesi Kadýn ÇKültür ve Sanat Merkezleri nde kadýnlara saðlýklý beslenme ile ilgili bilgiler veriliyor. Yeterli ve dengeli beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan diyet uzmaný Þule Bölükbaþ, merkeze gelen kadýnlarla yakýndan ilgileniyor. Beslenmenin hayatýn her aþamasýnda olan kültürel bir olgu olduðunun altýný çizen Þube Bölükbaþ, Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalýþmasý için gerekli olan enerji ve besin öðelerinin her birinin yeterli ve dengeli miktarda alýnmasý gerekmektedir. Saðlýklý beslenme uygun büyüme ve geliþmenin saðlanmasýnda, kaliteli yaþamý devam ettirmede, hastalýklardan Kültür sohbetinde Hýdýrlýk'ýn Manevi Ýklimi konusu ele alýndý. Kültür Sohbetleri nin konuðu eðitimci yazar Ethem Erkoç oldu. sohbete Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, yazarlar ile vatandaþlar katýldý. 06 Þubat 2015 Cuma akþamý yapýlacak olan Ýklimi konusunu ele aldý. Geçtiðmiiz cuma akþamý Hasanpaþa Yazma Eser Kütüphanesi nde gerçekleþtirilen Aramýzdaki dostluðu, sevgiyi, kardeþliði ve barýþý güçlendirmemiz lazým. Biz hem Çorum Belediyesi olarak hem de Kent Konseyi olarak bu ziyaretlerle aramýzdaki kardeþliði pekiþtirmek istiyoruz. Bu memleket üzerinde oynana oyunlarý hep birlikte ve ortak deðerlerimizle bertaraf edebiliriz. Sizleri, sevgi ve kardeþlik adýna yapmýþ olduðunuz çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyoruz. Yapmýþ olduðunuz çalýþmalara katký vermek isteriz" dedi. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný Nurettin Aksoy da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek vakýf tarafýndan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Aksoy; "Vakfýmýzda, Alevi kültür ve geleneðine dair çalýþmalar yapýyoruz. Gençlerimize kendilerini geliþtirmeleri için kültürel kurslar korunmada, hastalýklarýn tedavisinde oldukça önemlidir. dedi. Þule Bölükbaþ, saðlýklý beslenme konusunda Kültür Sohbetleri nin konuðu ise, Çorum da Bakýrcýlýk konusu ile esnaf Mustafa Tuluk olacak. Kent Konseyi Hacý Bektaþ-ý Veli Vakfý nda düzenliyoruz. Ayrýca, Vakfýmýz düðün ve cenaze gibi konularda da hizmet vermektedir" diye konuþtu. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Nurettin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonunda Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve yönetim kurulu üyelerine lokma ikram etti.(haber Merkezi) Kent Konseyi Yürütme Kurulu Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Saðlýklý beslenme semineri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri nde bilgilendirici seminerler sürüyor. bilinçlenmek isteyen kadýnlarý Mahalle Kültür Merkezlerine gelerek diyetisyenlerden bilgi almaya davet etti.(haber Merkezi)

7 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 MÜSÝAD da Köksal dönemi M. Ahmet Köksal Genel kurul Büyük Otel de gerçekleþtirildi. M üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý yapýldý. Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. Genel Kurula AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝ- AD üyeleri katýldý. Ýþadamý Mahmut Köksal, MÜSÝAD Kurucu Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu na plaket verdi. Düvenci den Rumi Bekiroðlu na kutlama üvenci Belediye Baþkaný Necmettin DYalçýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarýnýn da hazýr bulunduðu ziyarette Baþkan Necmettin Yalçýn, Bekiroðlu nu kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Haziran ayýnda yapýlacak olan genel seçimlerin öneminin farkýnda olduklarýný belirten Yalçýn, AK Partinin baþarýsý gece-gündüz demeden çalýþacaklarýný belirtti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, amaçlarýnýn Çorum a hizmet etmek olduðunu belirterek tüm teþkilatlarla birlikte el ele verip yek vücut olup kente hizmet edeceklerini belirtti. Siyasetin bir bayrak yarýþý olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Görev ve sorumluluklarýmýzýn farkýndayýz. 'Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023 hedefine ulaþmak için var gücümüzle çalýþacaðýz. Bugüne kadar ne aldanan olduk ne aldatan. AK Parti iktiradýnda yapýlan hizmetler ortada. Geçmiþte sadece hayal edilen projeler bizim dönenimizde gerçeðe dönüþtü. Biz Çorum'u bir bütün olarak görüþoruz. Yaptýðýmýz her hizmette innsanýmýzý merkeze alýyoruz. Bu kutsal davaya ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceðiz seçimlerinden de milletimizin de desteðiyle zaferle çýkacaðýz dedi.(ýha) Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ziyarette Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarý da hazýr bulundu. Programda AK Parti Çorum il Baþkanlýðý na seçilen eski MÜ- SÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu na MÜSÝAD adýna iþadamý Mahmut Köksal tarafýndan teþekkür plaketi takdim etti. AK Parti Ýl Baþkanlýðý na getirilmesinden dolayý görevini devrettiðini açýklayan Bekiroðlu, Bu bir yol ayrýmý deðil, bu birlik ve beraberliðimizi, kardeþliðimizi pekiþtiren bir bayrak deðiþimi dedi. MÜSÝAD ýn yol gösteren, öncü olan, Çorum a yön veren Çorum sanayisine sosyal ve kültürel faaliyetlerine yol çizen akil insanlardan oluþan bir grup olarak algýlandýðýný dile getiren Bekiroðlu, Bunu saðlayan sizlerseniz. Yüksek ahlak, teknoloji ilkesini benimseyen MÜSÝAD ta Çorum da deðer oluþturmaya renk katmaya devam edecek. RECEP MEBET Ç orum da dün yaþanan kuvvetli lodos nedeniyle rüzgârýn saatteki hýzý 25 kilometreyi geçti. Meteoroloji verilerine göre; Ortaköy ilçesi baþta olmak üzere bazý bölgelerde ise rüzgarýn saatteki hýzý 45 kilometreye ulaþtý. Bazý evlerin çatý ve bahçelerinde kýsmi hasara neden olan þiddetli rüzgarýn bugün öðleden sonraya kadar etkisini sürdüreceði öðrenildi. Bugün akþam saatlerinde Çorum merkez ve þehrin batýsýnda kýsa süreli yaðýþ beklendiðini belirten uzmanlar, yarýn sabahtan akþama kadar ise Kardeþlik hukukunun en iyi muhafaza edileceði yer MÜSÝAD olarak görüyorum. Halka hizmet, Hak ka hizmet düsturunu ilke edindik. Tek gayem vardý oda Çorum için çalýþmak, Çorum a hizmet getirttirebilmek ve MÜSÝAD üyelerinin kazanýmlarýný artýrmaktý dedi. ÝNTÜRK Finansal Türkiye Haritasý F2014 ün 4'üncü dönem verilerini açýkladý. Verilere göre, Türkiye de dördüncü dönemde bir trilyon 300 milyar TL ye yakýn kredi kullanýldý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) illere göre seçilmiþ bankacýlýk sektörü verileri FÝNTÜRK- Finansal Türkiye Haritasý'ný paylaþtý. FÝNTÜRK Finansal Türkiye Haritasý 2014 yýlý 4'üncü dönem verilerine göre Türkiye de bir trilyon 2 milyar 3 milyon 965 bin lira nakdi kredi kullanýldý. Ýstanbul 506 milyar 2 milyon 212 bin lira nakdi kredi ile ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul u 155 milyar 692 milyon 322 bin lira ile Ankara, 66 milyar 938 milyon 352 bin lira ile Ýzmir takip etti. Yurtdýþýnda ise 16 milyar 31 milyon 904 bin TLkredi kullandýrýldý. Diðer illerin kullandýðý nakdi kredi miktarlarý ise þöyle: "Antalya 43 milyar 403 milyon 646 bin, Bursa 40 milyar 25 milyon 992 bin, Gaziantep 30 milyar 9 milyon 284 bin, Kocaeli 28 milyar 1 milyon 63 bin, Adana 26 milyar 420 milyon 304 bin, Konya 23 milyar 666 milyon 680 bin, Denizli 18 milyar 383 milyon 309 bin, Mersin 1 milyar 606 milyon 382 bin, Hatay 16 milyar 893 milyon 253 bin, saðanak yaðmur yaðýþýnýn etkili olacaðýný bildirdiler. Uzmanlar, hava sýcaklýðýnýn ise hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceði bilgisini paylaþtýlar. (Ç.HAK:313) Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. AK Parti de MÜ- SÝAD ýn bir temsilcisi ve neferi olacaðýný dile getiren Bekiroðlu, sanayici ve iþadamlarýnýn yaþadýklarý sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmak için çalýþacaðýný ifade etti. Hep birlikte, beraberlik içerisinde gerek MÜSÝAD da gerekse Kayseri 15 milyar 186 milyon 51 bin, Manisa 14 milyar 24 milyon 33 bin, Muðla 12 milyar 14 milyon 663 bin, Balýkesir 11 milyar 566 milyon 353 bin, Samsun 11 milyar 563 milyon 166 bin, Aydýn 10 milyar 482 milyon 880 bin, Tekirdað 10 milyar 384 milyon 240 bin, Eskiþehir 9 milyar 632 milyon 22 bin, Kahramanmaraþ 9 milyar 241 milyon 59 bin, Sakarya 8 milyar 805 milyon 93 bin, Diyarbakýr 8 milyar 200 milyon 4 bin, Trabzon 8 milyar 16 milyon 401, Þanlýurfa milyar 691 milyon 883 bin, Afyonkarahisar 5 milyar 218 milyon 91 bin, Malatya 5 milyar 105 milyon 21 bin, Zonguldak 5 milyar 5 milyon 285 bin, Ordu 5 milyar 53 milyon 891 bin, Erzurum 4 milyar 91 milyon 999 bin, Çanakkale 4 milyar 614 milyon 212 bin, Çorum 4 milyar 580 milyon 39 bin, Sivas 4 milyar 562 milyon 18 bin, Edirne 4 milyar 484 milyon 34 bin, Elazýð 4 milyar 432 milyon 128 bin, Kütahya 4 milyar 182 milyon 163 bin, Van 4 milyar 125 milyon 669 bin, Kýrklareli 3 milyar 836 milyon 891 bin, Tokat 3 milyar 804 milyon 608 bin, Osmaniye 3 milyar 666 milyon 956 bin, Mardin 3 milyar 63 milyon 402, Rize 3 milyar 422 milyon 32 bin, Uþak 3 milyar 418 milyon 281 bin, Isparta 3 milyar 359 milyon 34 bin, Düzce 3 milyar 59 milyon 448 bin, Adýyaman 2 milyar 941 milyon 81 bin, Bolu 2 milyar 941 milyon 25 bin, Karabük 2 milyar 928 KUTLAMA Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkanlýðýna seçilen AK Parti de dernek üyeleri yol arkadaþlýðý yapmaktan onur duyduðunu dile getiren Bekiroðlu, MÜSÝAD üyelerinden haklarýný helal etmelerini istedi. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. Seçimlere M. Ahmet Köksal baþkanlýðýnda tek listeyle gidildi. Seçimler sonunda MÜSÝ- AD ýn yeni baþkaný M. Ahmed Köksal olurken, yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Fatih Yaðlý, Hayri Þamlý, Lemzi Çöplü, Mahmut Öztemiz, Þükrü Türkoðlu, Bülent Demirci, Adnan Týðlý, Orhan Coþkun, Mustafa Boyraz, Alper Týðlý.(ÝHA) Çorum 4.5 milyar kredi kullandý Kuvvetli lodos etkisini sürdürecek milyon 26 bin, Giresun 2 milyar 886 milyon 952 bin, Amasya 2 milyar 863 milyon 639 bin, Kastamonu 2 milyar 818 milyon 206 bin, Yozgat 2 milyar 35 milyon 58 bin, Nevþehir 2 milyar 553 milyon 66 bin, Yalova 2 milyar 464 milyon 465 bin, Batman 2 milyar 405 milyon 505 bin, Burdur 2 milyar 348 milyon 22 bin, Aksaray 2 milyar 335 milyon 489 bin, Niðde 2 milyar 3 milyon 386 bin, Karaman 2 milyar 293 milyon 542 bin, Kýrýkkale 2 milyar 15 milyon 12 bin, Bilecik 2 milyar 102 milyon 588 bin, Kýrþehir 2 milyar 51 milyon 903 bin, Siirt 1 milyar 999 milyon 253 bin, Kars 1 milyar 55 milyon 20 bin, Sinop 1 milyar 430 milyon 21 bin, Çankýrý 1 milyar 422 milyon 83 bin, Þýrnak 1 milyar 415 milyon 41 bin, Erzincan 1 milyar 404 milyon 10 bin, Bartýn 1 milyar 380 milyon 1 bin, Artvin 1 milyar 344 milyon 90 bin, Bitlis 1 milyar 339 milyon 94 bin, Aðrý 1 milyar 328 milyon 90 bin, Muþ 1 milyar 2 milyon 295 bin, Iðdýr 90 milyon 603 bin, Bingöl 85 milyon 149 bin, Gümüþhane 52 milyon 38 bin, Hakkari 65 milyon 361 bin, Kilis 610 milyon 264 bin, Ardahan 603 milyon 61 bin, Tunceli 586 milyon bin, Bayburt 415 milyon 339 bin."(ýha) Kuvvetli lodos bazý evlerin çatý ve bahçelerinde kýsmi hasara neden oldu. Av. Bekir ÇETÝN ile yeni yönetimini kutlar, görevlerinde baþarýlar dilerim. Ahmet Tomuk

8 8 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Kamyon Garajý hizmette Ç Kamyon Garajý ný Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iþletecek. Nakliyeci esnafý Çorum un önemli bir sorununa çözüm getirildiðini ifade ettiler. Yeni Kamyon Garajý ile birlikte þehir merkezinde parklarýn önüne geçilmiþ olacak. orum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum'un en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Çevre Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda hizmete açýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan yeni garajý daha önceki garajda olduðu gibi yine Þoförler ve Nakliyeciler Odasý iþletecek. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeni garajýn faaliyete açýldýðýný belirterek, "Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitemizi Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odamýza kazandýran baþta Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü olkamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan üyelerin hizmetine açýldý. mak üzere bu süreçte bizlere yardýmlarýný ve desteklerini di. Nakliyeciler Derneði Baþkaný Niyazi Kip ise eski garajda çeþitli soesirgemeyen tüm hemþerilerimize teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi. runlar yaþayan esnaflarýn artýk daha rahat ve konforlu bir çalýþma orta236 TIR VE KAMYON KAPASÝTELÝ mýna kavuþtuðunu belirtti. Kip, "Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi'nin 118 kamyon ve 118 Külcü'ye, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e, garatir olmak üzere toplam 236 araç kapasitesine sahip olduðunu ifade jýn yapýmýndan açýlýþýna kadar emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" eden Tahsin Þahin, 45 bin metrekarelik alanda yapýmý tamamlanan gadedi. rajda sosyal donatýlar, lokanta, mescit, market ve idari bina olmak üzere Örnek oldu toplam adette nakliyeci iþyeri bulunduðunu vurguladý. Çorum'da, 26 Ocak'ta yeni yerinde faaliyete açýlan Çorum Þoförler Akkent Mahallesi Gimat yaný No: adresinde faaliyete geçen Çove Nakliyeciler Odasý Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi, önemli bir rum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Siözelliði ile de Türkiye'ye örnek oldu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tesi'nin bölgede örnek bir garaj olduðunu belirten Tahsin Þahin, son debaþkaný Tahsin Þahin, Türkiye genelinde il bazýnda Þoförler ve Naklirece þýk, konforlu ve nezih bir çalýþma ortamýna kavuþan esnaflarýn bu yeciler Odasý tarafýndan iþletilen tek garajýn Çorum olduðunu söyledi. yatýrýmdan dolayý oldukça mutlu olduðunu söyledi. Þahin, garajda, tuvabu durumun oda üyeleri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ifade eden let ve banyolarýn yaný sýra 50'þer metrekarelik her bir dükkân içerisinde Tahsin Þahin, yeni garajýn Çorum'a ve odaya kazandýrýlmasýnda Beledimutfak, lavabo, müdüriyet ve normal oda bulunduðunu dile getirdi. ye Baþkaný Muzaffer Külcü'den çok büyük destekler gördüklerini vurgýda Toptancýlar Sitesi yanýndaki yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeguladý. Þahin, þoför ve nakliyeci esnafýnýn yeni yerlerinde faaliyete baþciler Sitesi'ne taþýnan esnaflar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü lamasýnda desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külunutmadý. Garajýn kýsa sürede bitirilerek Çorum'a ve Çorum esnafýna cü'ye, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a, Çorum kazandýrýlmasýnda önemli rol üstlenen Belediye Baþkaný Muzaffer KülBelediyespor Kulübü yöneticilerine ve emeði geçen herkese teþekkür etcü'ye kamyoncu ve nakliyeci esnafý teþekkür üstüne teþekkür etti. Coþti. Yeni garajla birlikte Çorum'da dýþarýda hiçbir nakliyeci esnafýnýn kalkun Göcen, Avni Býyýk, Selim Metineren ve Ersoy Demir isimli esnafmadýðýna dikkat çeken Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin lar, yeni garajýn tamamlanarak faaliyete açýlmasýndan dolayý Belediye Þahin, "Artýk tüm nakliyatçýlarýmýz faaliyetlerini yeni yerimizde sürdürüyor. Yeni Kamyon Garajý ve Nakliyatçýlar Sitemize ilerleyen günlerde Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçenlere teþekkür mesajlarýný resmi açýlýþ yapacaðýz" þeklinde konuþtu.(haber Merkezi) iletti. Yine garaj esnaflarýndan Metin Hodul da böyle bir tesisin Çorum'a ve Þoförler Odasýna kazandýrýlmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyle- Grev yasaðýna tepki M. ALÝ. CEYLAN E Þoför esnafý yeni hizmetten memnunlar. Türk Diyanet Sen den AK Partili vekile tepki Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma nýn, diyanet ve imam düþmanlýðýný en sonunda sonunda hakaret ederek dile getirdiðini bildirdi. Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, yaptýðý yazýlý açýklamada, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma ya tepki gösterdi. Ünlü açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Memleketimizde zihinler bulandý, akýllar tutuldu ve artýk kantarýn topuzu kaçtý. Bu milleti ve deðerlerini temsil etmek için milletin oyuyla seçilen adýna milletvekili denen bazý zavallýlar toplumu din konusunda aydýnlatma görevi anayasa ve kanunlarla verilen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný ve bu güzide kurumun vefakar ve fedakar personeline hakaret etmektedir. Ak Parti Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, bilinçaltýnda Diyanet ve Ýmam düþmanlýðýný so- Mustafa Ünlü nunda hakaret ederek dile getirmiþtir. Uçma, Türkiye`nin acý gerçeði olan þiddet ve kadýna þiddet gibi önemli bir konuyu deðerlendirirken Ýmamlarýn Kuran kursu hocalarýnýn tamamýnýn zihinleri sülfürik asit dolu. Bunlarý nasýl temizleyeceksiniz? diye konuþarak tüm Diyanet camiasýna hakaret ederek, kendi beyninin kalibresini göstermiþtir. Buda Milletvekili Uçma nýn beyninin uçtuðunun bir göstergesidir. Ey vekil Uçma; yarýn gerçek âleme uçtu- ðunda ilk durak beðenmediðin imamýn önü olacak. Bakalým beðenmediðin imam o görevleri yapmazsa senin durumun ne olur bir düþün? Vekil Uçma yý bu sözlerinden dolayý þiddetle kýnýyoruz. Bu ucube fikrinden en kýsa zamanda vazgeçerek, tövbe ederek, tüm Diyanet camiasýndan özür dilemeye davet ediyoruz. Eðer özür dilemezse Türk adaletinden gerekli cevabý alacaktýr. Bu konunun sonucunu takip edeceðiz. (Haber Merkezi) ðitim Sen, DÝSK`e baðlý Birleþik Metal-Ýþ üyelerinin baþlattýðý grevin Bakanlar Kurulu kararýyla yasaklanmasýný protesto etti. Önceki gün de Merkez PTT Binasý önünde yapýlan eyleme Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile sendika üyeleri katýldý. Çeþitli sloganlarýn atýldýðý eylemde basýn açýklamasýný Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. DÝSK`e baðlý Birleþik Metal-Ýþ üyesi yaklaþýk 15 bin metal iþçisinin 29 Ocak ta baþlattýðý grev, ikinci gününde Bakanlar Kurulu kararýyla yasaklandýðýný belirten Öztürk, Daha önce Hava-Ýþ ve Kristal-Ýþ in grevlerini de yasaklayan AKP, Birleþik Metal-Ýþ in grevine ulusal güvenlik gerekçesiyle 60 gün durdurma kararý getirdi. Daha önce havacýlýk ve cam iþçilerinin grevlerini yasaklayan kararlardan sonra metal iþçilerinin grevinin yasaklanmasý çalýþma yaþamýnýn ne hale getirildiðinin bir göstergesidir. Bu baþlý baþýna bir skandaldýr. debasýn açýklamasýný ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. di.yasaðýn Yasaðýn metal iþçilerinin grevinin kararlý ve mücadeleci bir çizgide ilerlemesini ve kazanýmla sonuçlanmasýný engellemek amacýyla getirildiðinin ayan beyan ortada olduðunu savunan Öztürk, þöyle dedi: Her fýrsatta "milli irade" diye baðýran AKP`nin iþçilerin grev kararýna böyle bir yasak getirmesi, hükümetin iþçilerin ve emekçilerin deðil patronlarýn çýkarýný koruduðunun açýk kanýtýdýr. Bu yasak AKP hükümetinin emekçilere þaþý baktýðýnýn bir göstergesidir. Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu nun Grev ve lokavtýn ertelenmesi baþlýklý 63. maddesine dayandýrýlan erteleme kararý fiilen yasaklama anlamýna gelmektedir. Emekçilerin bir talebi söz konusu olduðunda hemen gerici yasalarý dayanak alan AKP nin bu kararý hükümetin hakkýný arayaný deðil verilene razý olaný baþ tacý eden emek aleyhtarý niteliðini bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Bu keyfi karar yasalardaki grevlerle ilgili hükümlerin bütünüyle deðiþmesi gerektiðini de göstermektedir. Bakanlar Eðitim Sen, DÝSK`e baðlý Birleþik Metal-Ýþ üyelerinin Kurulu nun elinde böylesi yetkilerin bulunmasý, Türkiye nin baþlattýðý grevin Bakanlar Kurulu kararýyla yasaklanmasýný protesto etti. demokratikleþmesinin önündeki en önemli engellerin baþýnda de fetva verdirip diðer taraftan "zulüm karþýsýnda sessiz kalan dilsiz þeytangelmektedir. dýr" diyenlerin kaderi, iþçi sýnýfýnýn örgütlü mücadelesine baðlýdýr. KorkulaEmekçiler olarak metal iþçilerine yönelmiþ bu keyfiliðin, anti demokrý da yasaklarý da baskýlarý da bu yüzdendir! ratik uygulamanýn bütün emekçileri ilgilendirdiðinin bilincindeyiz. Bu ka EMEKÇÝLERÝN MÜCADELESÝ ORTAKLAÞMALIDIR rar, AKP nin demokrasi anlayýþýnýn da sýnýrlarýnýn göstermesi bakýmýndan önemlidir. Metal iþçilerinin grevinin kararlý ve mücadeleci bir çizgide ilerlemesi ve kazanýmla sonuçlanmasý, sadece grevdeki metal iþçileri açýsýndan deðil, Anayasal bir hakkýn kullanýlmasýnýn böylesine pervasýzca engellenmesine karþý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý nýn ve metal iþçilerinin yanýnda olatüm iþçi ve emekçiler açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle iþçi caðýmýzý duyuruyoruz. AKP hükümetini hemen her alanda kendisini gösteya da kamu emekçisi ayrýmý yapmadan tüm iþçi ve emekçilerin bu onurlu ren yasakçý ve baskýcý anlayýþýndan vazgeçmeye, iþçilerin-emekçilerin en temücadelenin kazanýmla sonuçlanmasý için metal grevini sahiplenmesi, memel haklarýna yönelik saldýrýlarýna derhal son vermeye davet ediyoruz. tal iþçilerine yalnýz olmadýklarýný hissettirmeleri gerektiði açýktýr. HAZIRLANAN ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KANUNU KABUL EDÝLEMEZ Kaçak saraylar inþa edip hukuksuzca içine oturanlarýn, çocuklarýna para sayma makineleriyle hesaplanabilecek "harçlýk" verip "gemicikler" alanlarýn, "hediye" adý altýnda 300 bin euroluk saati kabul edenlerin, "bakara makara" diyerek paralarý cukkaya indirenlerin yönettiði bir ülkede, iþçinin ve emekçinin hakkýný aramasý YASAK olacaktýr ki bu devran böyle sürsün! Bakanlar Kurulu`nun bu kararý, Soma`da ve Ermenek`te yiten canlarýn "kader kurbaný" olmadýðýnýn bir kanýtýdýr! Her gün iþ cinayetleri sayýsýnýn arttýðý bir dönemde demek ki kader, sadece yandaþlara "yürü ya kulum" demekte, iþçinin ve emekçinin sýrtýndaki kamburu ise artýrmaktadýr. Bilinmelidir ki bir taraftan camilerden grev kararlarýnýn "caiz" olmadýðý yönün- Türkiye`de iþçi ve emekçilerin en temel haklarýna yönelik saldýrýlarýn hýz kazandýðý, kamu emekçilerinin iþ güvencesinin, iþçilerin kýdem tazminatýnýn hedefe konulduðu bir dönemde metal iþçilerinin grevi, Türkiye sýnýf hareketi ve sendikal hareket açýsýndan tarihi önemde bir grevdir. Metal iþçilerinin grevi, kamu emekçilerinin önümüzdeki dönem baþlayacak olan toplu sözleþme gidiþatýnda belirleyici etkisi olacak bir grevdir. Bu anlamda bu grev, tüm iþçi ve emekçilerin ortak grevidir. Bizler, Birleþik Metal-Ýþ`in grev kararýna getirilen yasaðý kýnýyor ve grevde olan tüm iþçilerle dayanýþma içerisinde olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz."

9 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT te 10 bin kiþi ehliyet aldý Sürücümüz 186 bini aþtý Çorum da ehliyetli sürücü sayýsýnýn 186 bini aþtýðý kaydedildi. Ýstatistiki verilere göre; 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum genelinde toplam 186 bin 140 motorlu taþýt sürücüsünün bulunduðu bildirildi. Ýl genelindeki sürücülerden 125 bininin þehir merkezinde ikamet ettiði bildirilirken 61 bin 140 ýnýn ise ilçelerde trafiðe çýktýðý belirtildi. SÜRÜCÜ SAYIMIZ 10 BÝN KÝÞÝ ARTTI Çorum daki toplam sürücü sayýsý bir önceki yýla göre yaklaþýk 10 bin kiþi, oransal olarak ise yüzde 5,6 düzeyinde arttý. Ýl genelindeki sürücülerin 150 bininin erkek, 36 bin 140 ýnýn ise kadýn olduðu bildirilirken bayan sürücü sayýsýnda yaþanan artýþ dikkat çekti. 125 bin sürücünün bulunduðu Çorum þehir merkezinde trafikteki sürücülerin 100 bininin erkek, 25 bininin kadýn olduðu bildirildi. Öte yandan Çorum genelinde trafiðe çýkan sürücülerin yüzde 80 isinin erkek, yüzde 20 sinin ise kadýn olduðu kaydedildi. Ýstatistiki verilere göre; 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum genelinde toptoplam 186 bin 140 motorlu taþýt sürücüsünün bulunduðu bildirildi. Çorum da ehliyetli sürücü sayýsýnýn 186 bini aþtýðý kaydedildi. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen Nemo Fiat 500L 1.3 Multijet II 2013 Fiat Doblo 1.9 JTD Vip 2004 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2012 Fiat Tipo 1.6 SX 98 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Ford Focus 1.6 Ghia 2002 Ford Focus 1.6 Titanium 2012 Honda Civic Honda Civic 1.4 is 98 Hyundai i Style Plus 2008 Opel Astra 1.6 CD 98 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004 Opel Vectra 2.0 CD 9 Peugeot XS 2003 Peugeot HDi XR 2005 Peugeot Partner Tepee 2010 Renault 12 STW 90 Renault Renault Europa1.6 RNE 98 Renault Broadway RNÝ 99 Renault Clio 1.6 RTE 2000 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Fiyatý (TL) 20 bin 59 bin 16 bin bin 25 bin 32 bin 11 bin 40 bin 25 bin 53 bin 8 bin 1 bin 28 bin 18 bin 21 bin 15 bin 18 bin 22 bin 31 bin bin 9 bin bin 10 bin 1 bin 16 bin 30 bin Renault Laguna 2.0 RXE 96 Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Toros STW Skoda Felicia 1.3 GLXi 2000 Tofaþ Doðan Tofaþ Þahin S Toyota Avensis 2.0 Comfort99 Toyota Corolla 1.3 XL 98 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 9 Toyota Corolla Luna 1.6 Sp 99 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2006 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008 Volkswagen Passat 1.6 FSI bin 18 bin bin bin 6 bin 500 bin bin 16 bin 1 bin bin bin 29 bin 31 bin 33 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit 0 V bin Ford Transit bin Ford Transit 330 Panel bin 500 Ford Transit Jumbo bin Ford Transit 350 L Van bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta 9 6 bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Anadolu basýný temsilcilerin Þevket Erzen, Mehmet Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan gü RECEP MEBET B Seçimi Þevket Erzen, M. Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan kazandý. Feridun Fazýl Özsoy un baþkanlýðýndaki divan seçimle ilgili hatýrlatmalar yaptý. asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu'nda Anadolu gazete sahiplerini temsil edecek üç üyenin seçimi önceki gün Ankara'da yapýldý. 2 ekip halinde yarýþan 6 adayýn yer aldýðý seçimde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Nuri Kolaylý ve Konya Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa Arslan BÝK Genel Kurulu üyeliklerine yeniden seçildi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu nda düzenlenen seçime Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdür (BYEGM) Yardýmcýsý Uður Eroðlu, bazý sivil toplum kuruluþu tem- Dost Haber Gazetesi nden Gözde Feride Örgel, Sadýk Örgel, Seyhan Örgel, Ali Ceylani Kolaç, Servet Seyfettin Mete, Çorum Hakimiyet Gazetesi nden Kemal Mesci, Þevket Erzen, Mu Recep Mebet, Erol Taþkan, Yüksel Basar, Hurþit Bozkurt, Emre Kut, Murat Karasu, Zeliha Çiðdem, Çorum Gazetesi nden Selahattin Ezer silcileri ve çok sayýda deözkaleli, Dost Radyo dan Þahin Örgel, Emine Arslan, Alaca Gündem Gazetesi nden Mustafa Külcü, BiDergi den Fatih Turbay lege katýldý. Gazetesi nden Murat Özülke, Murat Öztürk, Eray Durkaya, Alaca Lider Gazetesi nden Þükrü Demiray, Sungurlu nun Sesi Gazetesi nden Serdar Özel, Serkan Þansever Feridun Fazýl ÖzAyna dan Mustafa Aðca seçimde delege olarak görev aldýlar soy un baþkanlýðýndaki divan heyetinde Mevlüt Yeni, Ergun Ata ve Rýza Özel in yaný sýra Mehmet Kahraman Akseki ve Süheyla Parmak Aydos görev aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan seçimde kürsüye ge- RECEP MEBET len BYEGM Genel Müdür ÝK Genel Kurulu Yardýmcýsý Uður Eroðlu, Anadolu Gazete yaptýðý selamlama konuþsahipleri Temmasýnda Anadolu basýný- silcileri Seçimi, Baþnýn Türk medyasýndaki bakanlýk Basýn-Yayýn yeri ve öneminden bahset- ve Enformasyon Genel ti. M ü d ü r l ü ð ü Seçimle ilgili hatýr- (BYEGM) nün baþarýlý latmalarda bulunarak organizasyonuyla taadaylara baþarýlar dileyen mamlandý. Uður Eroðlu, seçimin Ankara Ahmet TaAnadolu basýnýna ve Türkiye ye hayýrlar getirmesi ner Kýþlalý Spor Salonu nda yapýlan seçimde dileðinde bulundu. görev alan BYEGM Sandýk kurulu üyele- personeli, BÝK Genel rinin belirlenmesinin arkurulu nda Anadolu dýndan oylamaya geçildi. gazete sahiplerini temseçime birlikte katýlan Þevket Erzen, M. Nuri sil edecek üç üyenin Kolaylý ve Mustafa Arslan belirlendiði organizas538 oy alarak BÝK Anado- yonu büyük özveri ve Þevket Erzen, baþarýlý organizasyon nedeniyle BYEGM yetkililerine teþekkür etti. lu Gazete Sahipleri Tem- titizlikle gerçekleþtirdi. Salonun güvenlik silciliði'ne seçilirken diðer adaylar Yýlmaz Karaca, önlemlerini de özenle Mehmet Ali Dim ve Ke- yerine getiren BYEGM mal Kapaklý nýn seçimden yetkilileri, sabahýn erçekildiði öðrenildi. ken saatlerinde AnadoBu sonucun ardýndan lunun dört bir yanýndan Anadolu Gazete Sahipleri gelen delegeleri tek tek Temsilciliði görevini yü- karþýlayarak seçimler rüten Erzen, Kolaylý ve hakkýnda bilgilendirdiarslan güven tazeleyerek ler. yeniden BÝK Genel KuruSeçimlerin saðlýklý lu Üyeleri arasýna girmeyi bir þekilde gerçekleþbaþardýlar. mesi için aylardýr titiz HAKÝMÝYET Ailesi bir çalýþma içinde ololarak, Çorum Gazeteciler duklarýný söyleyen Cemiyeti Baþkaný ve Ga- BYEGM Genel Müdür zetemiz Ýmtiyaz Sahibi Yardýmcýsý Uður EroðBYEGM personeli, titiz ve özverili çalýþmalarýyla takdir topladý. Þevket Erzen'i kutluyor, lu, Bu titiz çalýþma sobaþarýlarýnýn devamýný dinucu herþey istediðimiz liyoruz. gibi geçti. Bu seçimle göreve gelecek arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyorum dedi. BYEGM den baþarýlý org B Anadolu basýnýnýn Türk medyasýndaki yeri ve öneminden bahsedildi. Çorum delegeleri de seçime katýlarak oy kullandýlar. Seçimi kazanan adaylar, oy kullanma iþlemlerinin ardýndan tebrikleri kabul ettiler. BÜYÜK DESTEÐE TEÞEKKÜR Ankara Prof. Dr. Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu nda düzenlenen seçime çok sayýda delege katýldý. Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin belirlendiði seçime toplam 6 aday baþvuruda bulundu. Bunlardan Prof. Dr. Kemal Kapaklý, Mehmet Ali Dim ve Yýlmaz Karaca seçimlerin yapýldýðý salona gelmezken, delegelerden 538 inin tercihi ile Mehmet Nuri Kolaylý, Mustafa Arslan ve Þevket Erzen seçimi kazandýlar. Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin belirlendiði seçimde kimlik kontrollerinin ardýndan oy vermeye geçildi.

11 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 ilcilerini seçti stafa Arslan güven tazeledi Mete, Çorum Hakimiyet Gazetesi nden Kemal Mesci, Þevket Erzen, Mustafa Demirer, Atila Çiðdem, Barýþ Sol, Ali Pakkan, Halil Öztürk, Enise Aðbal, azetesi nden Selahattin Ezer, Murat Özten, Yusuf Ýslam Kaya, Yýldýz Ünal Çýnar, Ýskilip Gazetesi nden Ömer Doðan, Ýhlas Haber Ajansý ndan Bülent n Fatih Turbay, Selçuk Usta, Emine Hacer Bilgin, Koray Hasýrcý, Safure Umutlu, Çorum Time Ýnternet Haber Sitesi nden Ali Özdemir, Türkiye Manþet lu nun Sesi Gazetesi nden Serdar Özel, Serkan Þansever, Yusuf Bahri Yücel, Ýskilip Gündem Gazetesi nden Gani Aksan, Beytullah Arslan, Radyo ustafa Aðca seçimde delege olarak görev aldýlar. aþarýlý organizasyon Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði görevine yeniden seçilen Þevket Erzen, Mehmet Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan kendilerine destek veren tüm delegelere teþekkür ettiler. Erzen, Kolaylý ve Arslan açýklamalarýnda, Kar kýþ demeden bu salona gelerek bizlere destek veren tüm gazete sahibi meslektaþlarýmýza yürekten teþekkürlerimizi sunuyoruz. Onlarýn bize olan güvenini bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da boþa çýkarmayacaðýz. Her ortamda ve þartta, onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceðiz. Ayrýca, bu büyük organizasyonu, büyük bir özveri ile baþarýlý bir þekilde sonlandýran baþta Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Cemalettin Haþimi ve Genel Müdür Yardýmcýsý Uður Eroðlu olmak üzere tüm BYEGM personeline teþekkür ediyoruz dediler. inin ardýndan oy vermeye geçildi. Yerel medya Türkiye nin sesi Eroðlu, seçimin saðlýklý ve adil yapýlabilmesi için BYEGM nin azami dikkat ve itinayý gösterdiðini vurguladý. RECEP MEBET gerekse duyurularla Anadolu'nun her köþesindeki gazetelere ulaþmaya çalýþtýk. Oy kullanma hakkýna sahip gazetelerin tespiti ve aday belirleme çalýþmalarýnýn tüm aþamalarýný sizlerle paylaþtýk. Kýsacasý bu seçimin saðlýklý ve adil yapýlabilmesi hususunda Genel Müdürlük olarak azami dikkat ve itina gösterdik. YEGM Genel Müdür Yardýmcýsý YEREL MEDYA TÜRKÝUður Eroðlu, Çaðdaþ demokrasiye NÝN SESÝNÝ YANSITIYOR lerde yerel medya, önemini ve etkisini Çaðdaþ demokrasilerde yerel gün geçtikçe artýrýyor dedi. medya, önemini ve etkisini gün geçbýk Genel Kurulu Anadolu Gatikçe arttýrmaktadýr. Yerel olanýn genel Uður Eroðlu zete Sahipleri Temsilcileri Seçimi nde kamuoyuna taþýnmasý; çok sesliliðin, konuþan Uður Eroðlu, mahalli konuçok renkliliðin tüm topluma yansýtýllarýn genel kamuoyuna taþýnmasýnýn ancak güçlü masý, ancak güçlü bir yerel medyayla mümkün olabir yerel medyayla mümkün olabileceðine iþaret etbilir. ti. Bunun içindir ki yerel medyanýn güçlendirilmesi, sorunlarýnýn çözümü konusunda yapýlan her Yerel medya, Türkiye'nin sesini, taleplerini, çalýþma, çaðdaþ demokrasimize bir hizmettir. Genel þikâyetlerini, özlemlerini yansýtan en önemli vasýmüdürlük olarak yerel medyaya yönelik tüm çalýþta diyen Eroðlu, Anadolu basýnýnýn Türk medyamalarýmýzý bu anlayýþla yapmaktayýz. sýndaki yeri ve önemine dikkat çekti. Baþbakan Yardýmcýmýz Yalçýn Akdoðan ýn BÝK Genel Kurulu'nda Anadolu gazete sahipbizlere, -ayný zamanda bir gazeteci kimliðiyle- talilerini temsil edecek üç üyenin belirleneceði seçimin matlarý, teþvikleri ve yönlendirmeleri de hep bu çersaðlýklý ve adil yapýlabilmesi hususunda çevededir. BYEGM nin azami dikkat ve itinayý gösterdiðini Yerel medya, Türkiye'nin sesini, taleplerini, vurgulayan Eroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: þikâyetlerini, özlemlerini yansýtan en önemli vasýta Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu için Anadodýr. Onun içindir ki sizler, çok önemli bir kamu hizlu gazete sahipleri arasýndan yapýlacak temsilci semetini yapan kurumlarýn temsilcilerisiniz. çimi için burada toplanmýþ bulunuyoruz. Bu nedenle Genel Müdürlüðümüz, yerel medbildiðiniz gibi 5 sayýlý Basýn Ýlan Kurumu ya için uygun þartlarý oluþturmak amacýyla yoðun Teþkiline Dair Kanun'un 5. maddesi gereðince, Baçaba göstermektedir. Ýnanýyorum ki bilgi, fikir alýþsýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu için Anadolu gazete veriþiyle, ortak çalýþmalarla, milletimize ve ülkemisahipleri arasýndan üç temsilci seçimi, Genel Müze karþý sorumluluðumuzu hep birlikte en iyi þekildürlüðümüz tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. de yerine getireceðiz. Ýlgili yönetmelik uyarýnca seçime katýlacak Bugün gerçekleþtireceðimiz seçim, yerel medtemsilciler, resmî ilan yayýnlama hakkýný haiz veya yamýzýn ulaþtýðý demokrasi kültürü ve rekabet olbu hakký kullanmak için bekleme süresinde olan gunluðunu da göstermesi bakýmýndan örnek olacaktüm gazete sahiplerinin katýlýmý ile belirlenmektetýr. dir. Deðerli adaylar baþta olmak üzere, oy kullanabu nedenle Basýn Ýlan Kurumu, valilikler, caklarýn ve tüm katýlýmcýlarýn kendilerinden beklecumhuriyet baþsavcýlýklarý ile koordine bir çalýþma nen olgunluðu sergilemek için azami gayret gösteyürüttük. Ýlgili mevzuat gereðince seçime katýlma receklerine inanýyoruz. hakký bulunan basýn kuruluþlarýmýzýn eksiksiz tesseçimimizin Anadolu basýnýna ve ülkemize piti için büyük özen gösterdik; gerek yazýþmalarla hayýrlý olmasýný diliyorum. B 11 BASIN ÝLAN KURUMU GENEL KURULU ÜYELERÝ

12 12 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Ülkücü gençler Kerep Sarý'yý andý Ü Ülkü Ocaklarý Kerep Sarý'yý vefatýnýn yýldönümünde andý. lkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, genç yaþta uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatý kaybeden Kerep Sarý'yý vefatýnýn yýldönümünde anarak, "Þehidimiz olan aðabeyimizden aldýðýmýz bayraðý sonsuza kadar taþýyacaðýz." Dedi. Ülkücü gençler, Ulu Camii'nde kýlýnan gýyabi cenaze namazýndan sonra kabri baþýnda Kerep Sarý için dua etti. Ülkü Ocaðý Baþkaný Ýmal, Kerep Sarý'nýn yâd edildiði kabir ziyaretinde þunlarý ifade etti; "Çorum'lu olup 18 yaþýna yeni basan Kerep Sarý Lisede okuyordu. Çorum'un Ulukavak mahallesinde oturuyor ve boþ zamanlarýnda babasýnýn otelinde çalýþýyordu. Olay günü, bir arkadaþý ile beraber Albayrak Ýlkokulu'nun önünde bulunduðu bir sýra, komünist militanlarýn silahlý saldýrýsýna uðrayarak aðýr yaralandý. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýysa da kurtarýlamayarak bir kaç gün sonra þehit düþmüþtü. Biz Kerep abimizden aldýðýmýz bayraðýn taþýyýcýlarýyýz ve ahde vefa borcumuzu ödemek adýna buradayýz. Kerep abimiz ve geri kalan binlerce þehidimize Yüce Hak'tan rahmet niyaz eder, bize emanet ettikleri kutsal davaya ve cennet vatan Türkiye'mize kanýmýzýn son damlasýna kadar hizmet ve müdafaa edeceðimize tüm camia adýna Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný olarak söz veriyorum." (Haber Merkezi) Rulet DTS de perde açýyor Ülkü Ocaðý Baþkaný Ýmal, Kerep Sarý'nýn yâd edildiði kabir ziyaretinde konuþtu. R ulet isimli tiyatro oyunu, 6 Þubat'ta Devlet Tiyatro Salonu'nda gösterime girecek. Yönetmenliðini Nesimi Kaygusuz'un yaptýðý oyun, tek perde olarak 6 Þubat Cuma günü 14,00'te sahnelenirken, cumartesi günü ise 14,00 ve 20,00 seanslarýyla izleyicisi ile buluþacak. (Haber Merkezi) Sayan dan Bekir Çetin e kutlama Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetimi, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin i kutladý. Z iraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve yönetimi, yapýlan olaðan il kongresinde MHP Ýl Baþkaný seçilen Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sayan, yapýlan Ýl Olaðan Kongresi'nde delegelerinde teveccühü ile Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Bekir Çetin'i tebrik ederek ekibi ile birlikte güzel çalýþmalara imza atacaðýna yürekten inandýklarýný söyledi. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ise MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, köylünün çiftçinin yaþadýðý sorunlarý bildiklerini, sürekli olarak yaptýklarý istiþareler ile bu sorunlara çözüm bulmak için tespitlerde bulunduklarýný söyledi. Diðer yandan Çetin, Þubat'ta yapýlacak olan Ziraat Odasý seçimlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek, mevcut oda baþkaný Mehmet Sayan ve yönetimine baþarýlar diledi. Ziyarette ayrýca MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililerde hazýr bulundu.(haber Merkezi) Umut Tiyatrosu, tiyatro severlerle buluþuyor 'Yeniden Baþlamak' yarýn DENÝZ URAL Ç orum Umut Tiyatrosu, Yeniden Baþlamak isimli oyunu ile tiyatro severlerle buluþacak. Þahin Örgel'in yazýp Mustafa Taþkýran'ýn yönettiði oyun, yarýn saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Deniz Yýldýz ve Semra Çetinkaya'nýn rol aldýðý oyun Umut Tiyatrosu'nun 2015 sezonunda sahneleyeceði ilk gösteri olacak. Ölüm korkusu ile hayattan bunalmýþ ve yatalak bir þekilde yaþayan yaþlý bir adamýn yeniden hayata tutunmasýný konu alan oyunda Salim ile Müjgan Çorum Umut Tiyatrosu, Yeniden Baþlamak isimli oyunu ile tiyatro severlerle buluþacak. isimli karakterler arasýnda geçen diyaloglar yer alýyor. Komedi-dram türündeki iki perdelik oyunda, bakýcýlýk yapan Müjgan'ýn huysuz bir ihtiyar olan Salim'i ikna çabalarýna dikkat çekiliyor. Yönetmen Mustafa Taþkýran oyunla ilgili yaptýðý açýklamada "Umut Tiyatrosu'nun yeni sezonda sergileyeceði ilk oyun olan 'Yeniden Baþlamak' yakýnda tiyatro severlerle buluþacak. Þahin Örgel'in yazdýðý, Deniz Yýldýz ve Semra Çetinkaya'nýn rol aldýðý oyuna tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. Oyunun biletleri Þellale Kafe ve Gönülçelen Restoran'dan temin edilebilir. " diye konuþtu. Film, Mazlum ve Týfýl ýn iþten kovulduktan sonra organ mafyasýnýn tuzaðýna düþmeleriyle baþlayan komik olaylar zincirini akýcý ve neþeli bir dille izleyiciye aktarýyor. Filmde, Önder Açýkbaþ la birlikte Turan Selçuk Yerlikaya, Seçil Buket Akýncý, Kahtalý Mýçý, Tonguç Oksal ve Erkan Can ýn yaný sýra konuk oyuncu olarak Tolgahan Sayýþman, Murat Dalkýlýç, Dilberay, Bahtiyar Engin, Açelya Elmas ve Yüksel Aytuð gibi ünlü isimler rol alýyor.(ýha) Mazlum Kuzey ilgi gördü Rulet isimli tiyatro oyunu, 6- Þubat'ta Devlet Tiyatro Salonu'nda gösterime girecek. Köse Kýrklareli nde yemeðe katýldý HP Kýrklareli Ýl Baþkanlýðý'nca dayanýþma Cyemeði düzenlendi. CHP Kýrklareli Milletvekili Turgut Dibek, bir düðün salonunda düzenlenen yemekte yaptýðý konuþmada, CHP'nin gücünün ve birlikteliðinin bu tür etkinlikler ile güçlendiðini söyledi. Daha sonra Kýrklareli Belediye Baþkaný Mehmet Siyam Kesimoðlu ve CHP Ýl Baþkaný Recep Zengin de birer konuþma yaptý. Etkinliðe, CHP Ýstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öðüt, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Bursa Milletvekili Kemal Ekici, Tekirdað Milletvekili Emre Köprülü, Kristal- Ýþ Genel Baþkaný Bilal Çetintaþ, Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan ve çok sayýda partili katýldý.(a.a.) Tufan Köse A danalý sinemaseverler, Avþar Film in yapýmcýlýðýný üstlendiði, Türk sinemasýna yeni bir fenomen hediye etmeye aday "Mazlum Kuzey" filmini, sadece 6 TL'ye izleme fýrsatý buluyor. Adana Optimum Outlet Alýþveriþ ve Eðlence Merkezi ndeki Avþar Sinemasý nda gösterime giren film, 5 Þubat'a kadar haftanýn her günü indirimli fiyatla izlenebilecek. Sinemaseverler, Altýn Portakal Ödüllü Yönetmen Ali Adnan Özgür ün yönettiði, baþrolünde Önder Açýkbaþ ýn oynadýðý, kahkaha garantisi veren filmi, Avþar Sinemasý nýn geniþ ve konforlu ortamýnda, 6 TL gibi çok uygun fiyata izleyebilecekler. Çorum'un dünyaya armaðaný, genç kýzlarýn rüyasý, fantezi müziðin prensi Mazlum Kuzey ile can yoldaþý Týfýl ýn baþlarýndan geçen komik olaylar, sinemaseverleri çok güldürecek. Adanalý sinemaseverler, "Mazlum Kuzey"e ilgi gösetrdi.

13 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:12 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Kânun-i Sâni 1430 Kasým: ÞUBAT Konya'da çöken bir apartmanda 92 kiþi vefât etti (2004) - Eczacýlar Birliðinin kuruluþu (56) - Barýþ Manço'nun vefâtý (99) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Münâkaþaya giriþmek, fayda kapýlarýný kapatýr. Hasan bin Ali Berbehârî "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 18 Tüketici Hattý 15 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 1 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI Ölümünün 89. yýlý münasebetiyle ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA'NIN ÝTHAM VE ÝDAMI 1 M ehmet Atýf Hoca, o dönemde Ýskilip'e baðlý olan Toyhane Köyü'nde 186 yýlýnda doðmuþ-tur. Ýlk tahsiline Ýskilip'te baþlamýþ, medrese eðitimini Ýstanbul'da tamamlamýþtýr. Müderris olunca ata yurdunu ziyaret etmiþ ama hizmet yeri olarak Ýstanbul'u seçmiþtir. Ýstanbul'da müderrislik görevini yürütürken yüzlerce talebeye ders vermiþtir. Sebilürreþat, Beyanülhak, Mahfel gibi dergilerde ve Alemdar gazetesinde yazýlar yazmýþtýr. Savaþlarda eksikliði hissedilen donanmamýzý güçlendirmek için Donanma Cemiyetine destek olmuþ ve halký yardýma teþvik için bir risale yazmýþtýr. Burada Atýf Hoca'yý her yönüyle anlatmak, bu kýsa sürede elbette mümkün deðildir. Yazmýþ olduðum eserin tamamýný nakletmeyeceðim. Sadece Atýf Hoca'nýn suçlandýðý hususlarý, mahkemesi ve idamýný anlatmaya çalýþacaðým. Atýf Hoca; çalýþkan, cesur ve atak bir müderris/profesör idi. Çevresinde dikkat çekiyordu. Za-manla sevenleri kadar kýskananlarý da çoðaldý. Ýþte bu dönemden itibaren suçlamalar baþladý. 1. Ýlk olarak 31 Mart olaylarýnýn olduðu günlerde "Mahfel" dergisinde yayýnlanan bir ya-zýsý bahane edilerek tutuklanmýþ, bir hafta hapis yattýktan sonra suçsuzluðu anlaþýlýp "pardon" deni-lerek tahliye edilmiþtir. Aylar önce saniyeler, hatta saliseler ile baþladý. Dakikalar ve saatler, sonra aylar ve günler ile devam ediyor. Yýllar arkasýndan geliyor. Tarihlerimiz miladi. Eskiden hicri idi. Tarihin 2011 olduðuna bakmayýn. Dünyanýn uzun bir ömrü var. Ýþte aylar sadece ondan bir basamak.. Üç aylardan bahsediyorum içinde Cumalar var, mübarek gün ve geceler var, Bayramlar var. Adeta ehli iman için bir manevi ticaret mevsimi yaþanýr. Sevaplarý ve bereketleri çoktur. Ehli iman bir ordu hükmüne geçer bu aylarda. Oruçlar, namazlar, ibadetin çeþit ve çeþitleri bir birini kovalar. Dünyanýn gam ve kederlerini bu ibadetler ile silmeye çalýþýrýz. Dünya ezicidir, gaddardýr, oburdur, belalýdýr, merhametsizdir, dostu yok denecek Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net kadar azdýr. HAFTALIK Ethem ERKOÇ Kadir Yüktaþýr com Herkes kendi dünyasýnýn telaþýndadýr. Varsa dünya, koksa dünya. Manevi hizmetler bile bu duygular ile karýþmýþ. Kimisi ona basamak, kimi ise dirsek, kimi ise koltuk yapýyor. Ýþte üç aylar da biraz kendimize geliyoruz. Çekidüzen veriyoruz, "Aklýný baþýna al, Dünya sahipsiz deðil" Bize ihtar ediyor. Sonra gaflet tekrar baþlýyor. Dünya iþte böyle efendim. Gelen gider, giden gelmez. Bizler ise þu an bereket versin hayattayýz. Tövbe kapýsý ardýna kadar açýk. Aylar aylarý kovalar iken bizler kabýmýzý doldururuz. Açarýz elimizi ve gönlümüzü derðahýna, bizleri Rahmeti ve merhameti ile affeder. Affet Allahým. Tahliyeden sonra müderrislik görevine devam ederken 10 yýlýnda bütün medreseleri teftiþ etme yetkisi ve görevi verilmiþtir. Bu dönemde Ýttihatçýlar, kendilerine rakip gördükleri ilim ve fikir adamlarýna tahammül edemiyorlar. Sudan bahanelerle onlarý suçluyor ve sindiriyorlar. 2. Tam bu sýrada II. Meþrutiyet'in sadrazamý Mahmut Þevket Paþa, 14 Haziran 13'te bir suikast sonucu öldürülmüþtü. Silahý ateþleyen Topal Tevfik ve diðer iþbirlikçileri, kýsa zamanda yakalanýp idam edilmiþti. Bu karýþýk ortamda Ýttihatçýlar, kendilerine muhalif saydýklarý ve bölgele-rinden mebus adayý olabilecek potansiyelde gördükleri Atýf Hýca gibi yüzlerce günahsýz insaný Eser-i Cedid adlý vapurla Sinop'a sürgün etmiþlerdir. Atýf Hoca, orada da boþ durmamýþ, Mir'atü'l-Ýslam adlý eserini yazmaya baþlamýþtýr. Atýf Hoca; Sinop'tan Çorum'a, ardýndan Boðazlayan'a, oradan da Sungurlu'ya gönde-rilmiþtir. Bu dönemde köyüne üç kere ziyaret imkaný bulmuþ ve kendi kesesinden köyüne cami yap-týrmýþtýr. Bir buçuk yýllýk sürgünden sonra, bir yanlýþlýk yapýldýðý belirtilerek özür dilenerek tekrar Ýs-tanbul'a dönmesine izin verilmiþtir. O sýrada seferberliðin en buhranlý günleri de baþlamýþtýr. Devletin bütün kurumlarý çökmüþtür. Medreseler de iyice bozulmuþtur. 18 yýlýnda baþladýðý Medresetü'l-Kuzat'ta (Mahkeme kadýlarýný yetiþtiren medrese/fakültede) müderrislik/ profesörlük görevini yürüten Atýf Hoca'ya Medreseler Genel Müdürlüðü ile birlikte bütün medreselerin ýslahý görevi verilmiþtir. Atýf Hoca, imkansýz gibi görülen bu görevi de baþarýyla sürdürdü. Medreseler, tanýnamayacak derecede toparlanýp canlandý. Bunu duyan ilim çevresi, dünyanýn her yerinden Atýf Hoca'yý ziyarete gelmeye ve kendi ülkelerinde görev yapmasý için davet etmeye baþladýlar. 3. Atýf Hoca'nýn suçlandýðý en önemli konularýn baþýnda Teali-i Ýslam Cemiyeti baþkanlýðý sýrasýndaki bir bildiridir. Medreselerin ýslahýyla uðraþtýðý sýrada 15 Þubat tarihinde alimlerin ve müderrislerin haklarýný korumak için Ýstanbul'da "Cemiyet-i Mederrisin" adlý kuruluþa öncülük etti. Bu cemiyetin kurucularý þunlardý: Fatih dersiamlarýndan Abdülfettah, Gevyveli Ýbrahim Hakký, Ýskilipli Mehmet Atýf, Beyazýd dersiamlarýndan Ermenekli Mustafa Saffet Efendiler. Bunlardan Mustafa Sabri Efendi baþkan, Ýskilipli Atýf Hoca ikinci baþkandý. Mustafa Sabri Efendi þeyhülislam olunca Mehmet Atýf Efendi baþkanlýða geçti. Kasým 'da adý da Teali-i Ýslam (Ýslamýn Yükseliþi) olarak deðiþtirildi. Faaliyet alaný daha da geniþletildi. Tamamen ilmi ve içtimai gayelerle kurulmuþ olmasýna raðmen memleketin içinde bulunduðu sýkýntýlardan uzak kalamamýþlardýr. Mütareke sýrasýnda Yunanlýlarýn Ýzmir'i iþgali üzerine ilk protesto hareketinde bulunan bu cemiyet olmuþtur. Atýf Hoca, bu cemiyetin baþkaný sýfatýyla, ta-nýnmýþ bazý hocalarý da yanýna alarak iþgal altýndaki Ýstanbul'da bulunan itilaf devletlerinin temsil-cilerini, özellikle Ýngiliz delegasyonunu ziyaret ederek bu þen'i taarruzu protesto etmiþlerdir. Bu durum, iþgal devletlerini epeyce tedirgin etmiþti. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: ÞUBAT 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 100, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 100,92 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, 100 Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 030)

14 14 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Sima Otomotiv baþarýsýný kutladý YÜKSEL BASAR R ima Otomotiv, baþarýsýný müþterileri ile pasta keserek kutladý. Fatih Mehmet Kýlýç, memnuniyetleri ile baþarýyý taçlandýran tüm müþterilerine teþekkür etti. Plaket töreninden sonra pasta kesilerek katýlýmcýlara ikramlarda bulunuldu. enault Çorum yetkili servisi Sima Otomotiv, Türkiye geneli yapýlan müþteri memnuniyeti anketinde 1. oldu. Yetkili Servisler kategorisi ana bayiiler arasý müþteri memnuniyeti anketinde 1. olan Sima Otomotiv, baþarýsýný müþterileri ile pasta keserek kutladý. Ayrýca firma tarafýndan müþteriye teþekkür plaketi verildi. Önceki gün Sima Otomotiv'de gerçekleþtirilen kutlamaya Sima Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Fatih Mehmet Kýlýç, Renault Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Dacia Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký Çakar, Servis Müdürü Atilla Ekin ve müþteriler ile çalýþanlar katýldý. Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Fatih Mehmet Kýlýç, memnuniyetleri ile baþarýyý taçlandýran tüm müþterilerine teþekkür etti. Törende Selçuk Ecza Deposu adýna Ýlhan Özen, Hedef Ecza Deposu adýna Yýlmaz Erol, Muharrem Öðüten, Özgür Kayý, Adnan Özdemir, Selim Gödek ve Ramazan Yedekçi'ye teþekkür plaketi verildi. Plaket töreninden sonra pasta kesilerek katýlýmcýlara ikramlarda bulunuldu. Dermatologlar bir araya geldi U zman Hekimler Komisyonu Koordinasyon Toplantýsý nda dermatologlar bir araya geldi Uzman Hekimler Komisyonu, uzman hekimleri bir araya getirmeyi amaçlayan koordinasyon toplantýlarýnýn ilkini dermatolog hekimler için gerçekleþtirdi. Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Uzman Hekimler Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asarcýklýoðlu ile komisyon yönetimini oluþturan Dr. Murat Çaðlar ve Dr. Nurullah Yýlmaz'ýn ev sahibi olarak hazýr bulunduðu toplantýya, ilçe devlet hastanesi, özel hastane ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Uzman Hekimler Komisyonu Koordinasyon Toplantýsý nda dermatologlar bir araya geldi Komisyonu Baþkaný Dr. hekimler için de 2 Selim Asarcýklýoðlu, haftada bir düzenli "Hekimler arasý iletiþimi olarak koordinasyon güçlendirme amacýyla toplantýlarýnýn gerçekplanladýðýmýz leþtirileceðini dile organizasyon, burada getiren Dr. Selim oluþan samimi ortam ve Asarcýklýoðlu, emeði beraberinde geliþen geçen herkese ve iletiþim ile hedefine katýlýmlarý için tüm ulaþmýþ oldu" dedi. meslektaþlarýma teþekkür etti.(haber Diðer branþtaki Merkezi) Hastanesi nde görev yapan dermatolog hekimler katýldý. Hekimler arasýnda iletiþimi artýrma ve deontolojik dayanýþmayý güçlendirme amacýyla gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Uzman Hekimler Renault Çorum yetkili servisi Sima Otomotiv, Türkiye geneli yapýlan müþteri memnuniyeti anketinde 1. oldu. Akkent te genel temizlik Ç orum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Pazar mesaisini Akkent Mahallesinde geçirdiler. Temizlik ekipleri yol süpürme araçlarýyla Akkent Mahallesinde temizlik yaptýlar. Geçtiðimiz haftalarda yaðan kar nedeniyle çok miktarda kullanýlan tuz, karlarýn erimesi üzerine kuruyarak yollarda kirliliðe neden oluyordu. Belediye temizlik ekipleri de tatil olmasýna raðmen Pazar günü yol süpürme araçlarýyla tüm sokak ve caddelerini temizlediler. Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, tatil olmasýna raðmen mahallesinde geniþ kapsamlý temizlik yapan belediye personeline teþekkür etti. Güler, ayrýca belediyenin mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkürlerini iletti.(haber Merkezi) Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Akkent Mahallesi nde temizlik yaptý. Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, temizlik iþleri personeline teþekkür etti. Pazar günü yol süpürme araçlarýyla tüm sokak ve caddelerini temizlendi.

15 Baþkan Karataþ denetim yaptý smancýk Haber Ga- imtiyaz sahi- Ozetesi bi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü (8) merdivenden düþerek kalça kemiðini kýrdý. Konuya iliþkin olarak bilgi veren Osmancýk Haber Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkay, Gazetemiz imtiyaz sahibi ve genel yayýn yönetmenimiz Orhan Güçlü akþam saatlerinde evinin bulunduðu apartman giriþindeki merdivenlerden düþerek kalça kemiðini kýrdý. Genel durumu iyi olan Orhan Güçlü, ilk müdahale Osmancýk Devlet Hastanesi acil orum un Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Kara- zabýta ekipleri ile birlikte ilçedeki ekmek ve pi- Çtaþ, de fýrýnlarýnda denetim yaptý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekiplerinin de hazýr bulunduðu denetimlerde ekiplerce ekmek ve pidelerin gramajlarý ile iþ yerlerindeki temizlik kurallarý kontrol edildi. Denetimlerin sürekliliðinin hem vatandaþlarýn saðlýðýnýn korunmasý hem de iþletmelerin ticaretinin korunmasý için önemli olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Vatandaþlarýmýz her hangi bir fýrýndan satýn aldýðý ekmeði güvenerek tüketebilsin istiyoruz. Denetimlerdeki öncelikli amacýmýz budur. Temizlik, ekmek gramajý, çalýþanlarýn saðlýk karneleri, üretim þartlarý gibi konularda denetim yaptýk. Bu gün gerçekleþtirdiðimiz denetimde herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Vatandaþlarýmýzýn saðlýðýnýn korunmasý için denetimlere devam edeceðiz dedi. Karataþ, kurallara ria- Orhan Güçlü kaza geçirdi Gazeteci Orhan Güçlü, kaza geçirdi. bölümünde yapýlmýþ, kara Numune Hastanesi ne lendirme ve gerekli týbbi doktorlarý kalça kemiðinde kýrýk tespit edip ileri tetkik ve tedavi için akþam saatlerinde An- sevk etmiþlerdir. Numune Hastanesi Ortopedi servisinde doktorlarýn yapacaðý deðersýnda müdahaleler sonra- kýsa bir sürede taburcu olup Osmancýk a dönmesi beklenmekte- Osmancýk ta faciadan dönüldü O Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ekmek ve pide fýrýnlarýný denetledi. smancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralanýrken kaza anýnda karþýdan araç gelmemesi olasý bir faciayý önledi. Kaza Osmancýk- Çorum karayolunun 4. kilometresi Çengele mevkisinde meydana geldi. Osmancýk yönünden Çorum istikametine giden Ahmet K.' yönetimindeki 80 AN 559 plakalý otomobil, Kiremit fabrikalarý sonunda kum ocaðý önüne geldiðinde yolun ýslak ve zeminin kaygan olmasý nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çýkan araç önce sað sonra içi su dolu sol þarampole girerek çarptý. Çarpmanýn etkisiyle önce aracýn ön kýsmý sonra arka bölümü hasar oluþturarak durdu. Çarpmanýn etkisiyle aracýn ön ve arka bölümü hurdaya dönerken araçta bulunan sürücü Ahmet K. ile yanýnda yolcu olarak bulunan eþi Hülya K. yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi. Çevredeki vatandaþlarýn Osmancýk-Çorum karayolunda yol kenarýndaki þarampollerin yasal düzeyde olmadýðý, þarampollerin bilhassa bu mevkide adeta su kanalýna dönüþtüðüne dikkat çektiler. Kaza yapan araç ters dönseydi araçta bulunanlar suda boðularak öleceðini iddia eden vatandaþlar, karayollarýnýn bu þarampolleri yasal düzeye getirmesini istediler. Bu yolda gidip gelen tüm araçlarýn þans eseri kaza yapmadýðýnýn altýný çizen vatandaþlar. Ýnsan hayatý bu kadar ucuz olmamasý gerektiðini belirterek, yetkililerin ilgisizliðinden þikayetçi olduklarýný dile getirdiler.(haber Merkezi) Hasbihal Kafe hizmete açýldý nal Aksan'ýn sahibi olduðu Has- Kafe dualarla hizmete Übihal açýldý. Mekan tasarýmý ve ürün yelpazesinin zenginliði ile dikkat çeken Hasbihal Kafe'nin ürün kalitesi konusunda iddialý olduklarýný ifade eden iþletme sahibi Ünal Aksan, açýlýþa katýlan tüm davetlilere teþekkür etti. Kahvaltý, tatlý çeþitleri ve kahve sunumlarý ile farklý bir mekaný Osmancýklýlar'ýn hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarýna deðinen Aksan, Kýzýlýrmak Mahallesi Muhsin Yazýcýoðlu Sahil Park Yolu Yeni Köprü karþýsýnda hizmete açýlan iþletmenin, paket servisi ile de tüm Osmancýklýlar'ý Hasbihal Kafe'nin ürün ve lezzet kalitesiyle buluþturacaklarýný duyurdu. Hasbihal Kafe sahibi Ünsal Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralanýrken kaza anýnda karþýdan araç gelmemesi olasý bir faciayý önledi. Aksan, "Davetimizi geri çevirmeyerek açýlýþa katýlan tüm eþ, dost, hýsým akraba, arkadaþ ve dostlarýmýza teþekkürü bir borç biliyorum." dedi. (Haber Merkezi) Ünal Aksan'ýn sahibi olduðu Hasbihal Kafe dualarla hizmete açýldý. Kargý Atatürk Ortaokulu öðrencilerinin TEOG sýnavýnda önemli baþarý elde etti. PAZARTESÝ 2 ÞUBAT TEOG baþarýsýyla gurur verdiler ÝBRAHÝM EFE/KARGI Kargý Atatürk Ortaokulu öðrencilerinin TEOG sýnavýnda ortaya koyduðu baþarý öðrencileri sevindirirken, öðretmenleri de gururlandýrdý. Baþarý grafiði ile Türkiye'nin sayýlý okullarý arasýndaki yerini alan Atatürk Ortaokulu Müdürü Murat Çelik, öðrencilerinin saðladýðý baþarý ile gurur duyduklarýný, baþarý çýtasýnýn yükselmesi için gayretle çalýþmaya devam edeceklerini belirterek, öðrenci ve öðretmenlerini tebrik etti. Çelik, baþarýda pay sahibi olan öðrencilerinin isim ve puanlarýný bildirdiði açýklamasýnda, Kargý ya tam donanýmlý ambulans aðlýk Bakanlýðý, Skargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi'ne tam donanýmlý dört çeker ambulans gönderiyor. Diyaliz hastalarýný taþýmak için, geçen ay gönderilen sýfýr kilometredeki diyaliz aracýndan sonra, Saðlýk Bakanlýðý'ndan bir müjdeli haber daha geldi. Tam donanýmlý dört çeker ambulansýn, kýsa sürede Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesine gönderileceði bildirildi. ÝBRAHÝM EFE/KARGI Halýlar Köyü mahalle olacak argý'nýn Halýlar Kköyü, ilçenin mahallesi olmak için topladýklarý dilekçeyi yetkili makamlara teslim etti. Halýlar Köyü'nün Kargý'nýn mahallesi olmasý için çaba sarfettiklerini ve köy sakinlerinin de bu yönde karar almalarýnýn sevinçle karþýladýklarýný ifade eden Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, "Halýlar köyü sakinlerinin bu kararýndan çok mutluyuz. Kargý ilçemizin nüfusunun smancýk ilçesinde Ootomobilin refüje çarpýp devrilmesi sonucu 4 kiþi yaralandý. Mert Demirkan (20) yönetimindeki 06 CBK 96 plakalý otomobil, Osmancýk- "Öðrencilerimizden Nisagül Kaya 120 soruda 118 doðru yaparak okul birinciliðini elde etti. Murathan Iþýtan ve Sedef Ay ise 116 doðru yaparak okulda ikinci sýrada yer aldýlar. Fatmanur Türkyýlmaz ise 115 doðru yaparak okulda üçüncü sýrada yer aldý. Dereceye giren artmasý bizler için çok önemli. Bizleri kýrmayýp teklifimizi düþünerek olumlu sonuç vermelerinden dolayý hepsine teþekkür ederim." dedi. Baþarýlý öðrenciler tebrik edildi. tüm öðrencilerimiz karne töreninde ödüllendirildi. Geçen yýlýn TEOG sýnavý ortalamalarýna göre bu yýl ki ortalama yaklaþýk %20 artýþ göstermiþtir. Bunlarýn yaný sýra, okul ortalamalarý bazýnda ilçemizin birincisi olmuþ, Türkiye'nin sayýlý okullarý arasýndaki yerini almayý baþarmýþtýr. Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi'ne tam donanýmlý dört çeker ambulans gönderiyor. Kargý'nýn Halýlar köyü, ilçenin mahallesi olmak için topladýklarý dilekçeyi yetkili makamlara teslim etti. Belediye Baþkaný Þen açýklamasýnda, Halýlar Köyü'nün mahalle statüsüne ulaþmasýndan sonra Kargý nüfusunun 463 kiþi artacaðýný, bu Tosya karayolunun 12. kilometresinde, refüje çarpýp devrildi. Kaza sonrasýnda aracýn motor bölümünden alevler yükselmeye baþladý. Öðrencilerimizi baþarýlarýndan dolayý tebrik ediyor ve 2. TEOG sýnavýndan daha üstün bir baþarý bekliyoruz. Ayrýca dönem boyunca büyük bir özveri ve birliktelikle çalýþan öðretmenlerimize de teþekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.ýbrahým EFE/KARGI sayede ise Kargý'nýn hem maddi hem de manevi olarak kazançlý çýkacaðýný söyledi.ýbrahým EFE/KARGI Refüje çarptý, 4 yaralý Ýtfaiye ekipleri, yangýný kýsa sürede söndürürken, kazada sürücü ile araçtaki Sakin (1) ve Anýl Demirkan (16), Emre Siviþ () yaralandý. Yaralýlar, Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý.(a.a.)

16 16 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Hakimiyet tüm kesimler tarafýndan takdir ediliyor EROL TAÞKAN icaret ve Sanayi Odasý TMeclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hakimiyet Gazetesi nin 25 inci yýlýný kutladý. Yapýlan açýklamada, Hakimiyet Gazetesi nin toplumun tüm kesimlerinin takdirini toplamayý ve yerel gazeteler arasýnda düzeyli bir yer edinmeyi baþardýðýn vurgulandý. Gazetemiz Ýmtiyaz Sabihi Þevket Erzen adýna gönderilen kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verildi, Temel bir insan hakký olan düþünce ve ifade özgürlüðünün kullanýlmasýn da en önemli aracýn basýn ve yayýn kuruluþlarý olduðu bir gerçektir. Bu baðlamda Çorum ilimizde günlük yayýn yapan Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin geride býraktýðý 24 yýlda bu misyonu sürdürmesi, bizlere kývanç vermektedir. Kentin tüm temel sorunlarýnýn çözümü konusunda gazete olarak üzerlerine düþeni yerine getirmeyi ilke edinen Çorum Hakimiyet Gazetesi, yayýn hayatýnýn 25. yýl dönümünde tüm kesimlerin takdirini toplamayý ve yerel gazeteler arasýnda düzeyli bir yer edinmeyi baþarmýþtýr. Bu duygu ve düþüncelerle 1 Þubat Ocak 91 tarihinde yayýn hayatýna baþlayan Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin 25. kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, þahsýnýzda, gazetenizin yayýn hayatýnýn sürdürülmesinde katkýsý bulunanlara ve tüm çalýþanlarýnýza esenlikler dileriz. Meslektaþýmýzýn babasý kazada aðýr yaralandý oðan Haber Ajansý (DHA) Çorum DTemsilcisi, Corumolayhaber Sitesi Ýmtiyaz Sahibi Yusuf Çýnar'ýn babasý 69 yaþýndaki Kamil Çýnar, 16 yaþýnda direksiyon baþýna ehliyetsiz olarak geçen sürücünün kullandýðý otomobilin çarpmasý sonucu aðýr yaralandý. Korkunç kaza, önceki gün Bolu'da Saðlýk Mahallesi Karadere Caddesinde meydana geldi. Marketten alýþ veriþ yaptýktan sonra kaldýrýmda yürüyen 69 yaþýndaki Kamil Çýnar'a ehliyetsiz olduðu belirlenen 16 yaþýndaki sürücü N.K, aracýn direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kaldýrýma çýkarak, hýzla çarptý. Çarpmanýn etkisiyle aracýn altýnda kalan Çýnar, sürüklenerek aðýr yaralandý. Olay yerindeki vatandaþlarýn durumu polise ve 112 Ortadoðu Okulu'ndan mezun oldu Savaþ Hoþtaþ HDK dan grev yorumu orum HDP Eþ Baþkanlarý Özlem Tunç ve Ali ÇAkkaya, Metal patronlarýnýn örgütü MESS'in kukla sendika Türk Metal ile imzaladýðý iþçi düþmaný toplu iþ sözleþmesine boyun eðmeyen Metal iþçilerinin greve baþladýðýný bildirdi. 29 Ocak'ta Birleþik Metal Ýþ'te örgütlü 15 bin iþçi 44 fabrikada grev kararý aldýðýný belirten Tunç ve Özkaya, yaptýklarý açýklamada þöyle dedi: Bu grev haklýdýr, onurludur, tüm iþçilerin ve ezilenlerin soluðudur, bu grev hepimizindir. Birleþik Metal Ýþ'i ve greve yürüyen Metal iþçilerini, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve ücretlerin yükseltilmesi, ayný iþi yapan iþçiler arasýndaki ücret farkýnýn kapatýlmasý, iki yýllýk toplu iþ sözleþmesi hakkýnýn korunmasý mücadelesini Çorum Halklarýn Demokratik Partisi olarak destekliyoruz. Grev mücadelesinin zafere ulaþmasý yolunda üzerimize düþen sorumluluklarýmýzý her ne pahasýna olursa olsun taþýyacaðýmýzý ilan ediyoruz. Birlikte baþaracaðýz. Sermayenin çýkarlarýna hizmette kusur etmeyen, onlarýn çýkarlarýný temsil eden AKP hükümeti Bakanlar Kurulu Kararý ile Metal iþçilerinin haklý ve onurlu grevini 2 ay erteleme kararý alarak yasakladý. Hükümetin grevi yasaklama kararý iþçilerin, emekçilerin kendi haklarý için direnme ve grev hakkýna yönelik biir saldýrýdýr. Hükümetin iþçi düþmaný kararýna karþý Metal Ýþçileriyle omuz omuza olup baþaracaðýz. Bu baþarý için mücadele ve azim kararlýlýðý þarttýr. Metal grevi MESS patronlarýna diz çöktürecektir. MESS'in saldýrýlarýyla, Türk Metal'in iþbirlikçi hileleriyle, AKP iktidarýnýn yasak ve engellemeleriyle ancak grev kararý ve azmiyle hesaplaþýlabilir. Çorum Halklarýn Demokratik partisi olarak AKP iktidarýnýn yasaklarýna, sermaye sahiplerinin iþçi düþmaný politikalarýna karþý mücadeleyi ortak örmek ve büyütmek için tüm ezilen ve sömürülenlerle birlikte omuz omuza olduðumuzu belirtiyoruz. Metal grevini tanýmayan kararý bizde tanýmýyoruz. Metal þçilerinin yanýndayýz bu grev bizim grevimizdir. (Haber Merkezi) Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal. DHA Çorum Temsilcisi Yusuf Çýnar ýn babasý trafik kazasýnda aðýr yaralandý. Acil Servis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen saðlýk görevlileri Kamil Çýnar'ý Ambulansla Köroðlu Devlet Hastanesine kaldýrdý. Acil Serviste ilk müdahalesi yapýlan Çýnar, vücudunun 8 noktasýnda yer alan kýrýklar nedeniyle hemen ameliyata alýndý. Baþarýlý geçen ameliyatlarýn ardýndan Kamil Çýnar Yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýnýrken, saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Polis ekipleri olay yerinden önce kaçan, sonra kaza mahalline geri gelen N.K'yý gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan N.K, Kamil Çýnar ve yakýnlarýnýn þikâyetçi olmasý nedeniyle Emniyet Müdürlüðü'nde yapýlan iþlemlerin ardýndan Adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn sürüdüðü öðrenildi.(haber Merkezi) avaþ Hoþtaþ, Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Sve Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenlediði Ortadoðu Okulu'ndan mezun oldu. Eðitim Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleþti.türkiye'nin çeþitli illerinden ve Ortadoðu ülkelerinden katýlýmcýlarýn bulunduðu eðitime Çorum'dan Savaþ Hoþtaþ gitti. 40 saat süren eðitim sonrasý katýlýmcýlara sertifika verildi. Savaþ Hoþtaþ yaptýðýð açýklamada, þöyle dedi: "Bizim tarihi derinlikle olan akrabalýk baðýmýz ve Osmanlý bakiyesi olan topraklar bugün Ortadoðu diye adlandýrýlýyor. Her ne kadar bu kavram bizi üzüyor olsa da bilimsel çerçevede bu kavramý kullanmak durumundayýz. Tarihin her döneminde dünyanýn merkezi olmuþ olan bu coðrafya Sykes- Picot ve Camp David anlaþmalarý ile dizayn edilmiþti. Son 4 yýldýr ise Arap Baharý ile bu düzenlere bir baþkaldýrý baþladý. Özellikle 2002'den sonra yüzünü Doðu'ya dönen ülkemiz bu coðrafyadaki geliþmelerle kayýtsýz kalmamýþ ve ciddi anlamda incelemeye geçmiþtir. Biz de tarihin verdiði büyük sorumluluk ile özümüz olan topraklarda olup bitenleri anlamak için bu eðitime geldik. Sadece Yeni Türkiye deðil Yeni Ortadoðu'yu da inþa etmek gerekir. Yeni Ortadoðu'yu inþa etmek saðlam bir bilgi ve ciddi bir duruþ gerektirir. Bu anlamda beklentilerimiz doðrultusunda çok ciddi analizler yaptýk ve neticesinde mezun olduk. Eðitimde emeði geçen baþta kurumlar olmak üzere herkese teþekkür ediyorum. (Haber Merkezi) Toplantý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda yapýldý. TEOG sýnavýný deðerlendirdiler emel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ T(TEOG) Sýnavý deðerlendirme toplantýsý Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda yapýldý. Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yapýlan toplantýya Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, Merkez ve merkeze baðlý ortaokul müdürleri katýldý. Ortaokullarýn 1. dönem eðitim öðretim durumlarýnýn ele alýndýðý toplantýda 1. Ortak Sýnavlarýn (TEOG) genel bir deðerlendirmesi yapýldý. Toplantýda ayrýca, 2. Dönem yapýlacak eðitim - öðretim faaliyetleri ile 2. Ortak sýnavlarda (TE- OG) yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük toplantýnýn sonunda okul müdürlerine baþarýlar diledi. Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) Sýnavý deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ dün gazetemizi ziyaret etti. Ateþ ten kutlama ziyareti RECEP MEBET ðuzlar Belediye Baþkaný Orhan OAteþ dün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Orhan Ateþ, Hakimiyet in 25. Alperenler den 25. yýl ziyareti yaþýný kutluyor, yayýn hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise nezaketinden dolayý Baþkan Ateþ e teþekkür etti. Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Teþkilat Baþkaný Ýnan Aktaþ ve Sosyal Faaliyetler Masasý Baþkaný Alperen Durmuþ gazetemizi ziyaret ederek, 25. yýlýmýzý kutladý. MURAT ÇETÝN lperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný AFatih Yücel, Teþkilat Baþkaný Ýnan Aktaþ ve Sosyal Faaliyetler Masasý Baþkaný Alperen Durmuþ gazetemizi ziyaret ederek, 25. yýlýmýzý kutladý. Hakimiyet Gazetesi nin kuruluþundan bugüne kadar ortaya koyduðu baþarýlý yayýncýlýk ilkesi ile Çorum a ve Çorumlu ya hizmet ettiðini kaydeden Fatih Yücel, Hakimiyet her anlamda Çorum un gözbebeði. Hakkýn ve adaletin dik duruþunu temsil etttiðine inandýðýmýz Hakimiyet Gazetesi ne ve Hakimiyet ailesine nica yýllar temenni ediyoruz. dedi. KUTLAMA MESAJLARI azetemizin kuruluþ yýl dönü- nedeniyle Haber Merkezi- Gmü mize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde: Safyün Halý Bölge Bayii Emniyet Toptan Tekstil Pazarlama yetkilisi Ömer Emniyet: Çýktýðý ilk günden itibaren ilgiyle takip ettiðimiz, çalýþanlarýný deðerli birer dost olarak gördüðümüz Hakimiyet in 25. yýlýný kutluyor, baþarýlarla dolu uzun yýllar diliyoruz. Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz: "Çorum'un ve Çorumlu'nun gür sesi olan Hakimiyet Gazetesi'nin 25. yaþýný kutluyor, yayýn hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." Çorum sevdalýsý Yusuf Tay: Ankara'da yaþayan Çorumlular adýna, sýladan haber veren gazetemiz Çorum Hakimiyet'in kuruluþ yýl dönümünü kutluyor, nice 25 yýllar diliyorum. Genel Saðlýk-Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk Önce: 25. yýlýna adým atan, bizlere sayfalarýnda yer açan, Çorum'un köklü ve dinamik gazetesi Çorum Hakimiyet'e nice yýllara diliyorum. Dr. Fatih Þahenk: Ýyi ki doðdun, iyi ki varsýn Hakimiyet Gazetesi, seni seviyoruz. Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ: Sayýn: Þevket ERZEN, Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Uzun yýllardan bu yana genel yayýn yönetmenliðini baþarý ile yürüttüðünüz Çorum Hakimiyet Gazetesinin çeyrek asrý geride býraktýðýný öðrendim. Aradan geçen 25 baþarýlý yýlýn Çorum Hakimiyet ailesi ile birlikte Çorum medyasýna ve sosyal ve kültürel hayatýmýza katkýlarý hiç þüphesiz tartýþýlamaz. Bu baðlamda bölgemizde haberciliðin altýn markasý olan, her yeni günde heyecan ve zevk ile Çorum coðrafyasý ve beraberinde bölgemizden haberler edindiðimiz Çorum Hakimiyet ailesinin yaþ gününü kutlar, daha nice mutlu ve baþarýlý yýllar dilerim Kaleli Grup Yön.Kur.Bþk. Selahattin Kaleli ve Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel: Ýlkeli, seviyeli, doðru ve dürüst haberciliðinizle, Çorum kamuoyunu bilgilendirmek adýna yaptýðýnýz yayýncýlýðýnýzý takdirle izliyor; Hakimiyet Gazetemizin 25.yýlýný kutluyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz. Evlüce Otomotiv ve Petrol San. Tic. Ltd. Þti. Genel Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak: Yerel basýn olarak haber alma ve yayýnlama da etik deðerlere baðlý kalarak yayýn hayatýnýn 25.kuruluþ yýlýnda Hakimiyet ailesini kutluyorum. Erol Süer/Fransa Haberde 25 yýlýný doldurmanýn gururunu yasayan Hakimiyet Gazetesi ailesinin 25. yýlý kutlu olsun. Çorum'un deðeri hakimiyet gazetesine bundan sonraki dönemlerde de ayný kararlýlýk ve ayný çizgide yayýn yapmasýný temenni eder, basta Þevket Erzen aðabey, Mustafa Demirer, Erol Taþkan, Gülesin Aðbal Demirer, Halil Öztürk, Recep Mebet, Barýþ Sol ve tüm arkadaþlarý tebrik eder hayýrlý çalýþmalar dilerim. BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel Çorum un güzide gazetesi Çorum Hakimiyet in 25. senesini kutlar, çalýþanlarýna ve gazetenize hayýrlý ömürler dileriz. Diþ Hekimi Yurdagül Damar Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik eder, nice uzun ömürlü yayýn hayatýný dilerim. TEBRÝK EDENLER: - Çorum Haber Gazetesi - Av.Haþim Ahlatçý HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLA- RAK TÜM OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR, BÝRLÝK- TE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ.

17 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT Özel Ýdare den ikinci þampiyonluk Ýl Özel Ýdarespor U 15 in ardýndan ikinci þampiyonluðu U 14 kategorisinde kazandý. Özel Ýdarespor ligdeki tüm maçlarýný kazanarak kayýpsýz þampiyonluða ulaþýrken dün son maçýnda Osmancýkspor u 14-0 lýk skorla yenerek mutlu sona ulaþtý. Arduç omuzlarda SAHA: 2 Nolu Sen- tetik. HAKEM : Davarcýoðlu. Ercan ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Eren, Emre, Ahmet, Nafican, Nurican, Ömer, Bedirhan, Tuðrul, Gaffar, Emre, Fazlýcan, Emir, Ebrar, Nurullah, Bilge Kaan, Tunahan, Semih. OSMANCIKSPOR : Aziz, Onur, Recep, Sertaç, Zeynel Efe, Hasan, Ayberk, Mert Aktaþ, Mert Geniþ, Burhan, Vural, Ersin Talha. GOLLER: ve 24. dakikalarda Fazlýcan, 5. dak. Bedirhan, ve 4. dakikalarda Gaffar, 15. dak. Emre, ve 65. dakikalarda Nurullah, 45. ve 69. dakikalarda Bilge Kaan, 5. dak. Tunahan (Ýl Özel Ýdarespor). P TT Gençlikspor da baþlattýklarý alt yapý çalýþmalarý ile Çorum futboluna bir çok isim yetiþtiren isimlerden Mehmet Arduç, geçen sezon Ýl Özel Ýdarespor bünyesine geçerek baþarýlý çalýþmalarýný burada da sürdürüyorlar. PTT Gençlikspor dan aktardýklarý futbolcularla Ýl Özel Ýdarespor a bu sezon biten dört kategoride iki þampiyonluk kupasý getiren Mehmet Arduç ve Hayrettin Ka- raca baþarýlý çalýþmalarýnýn karþýlýklarýný almaya devam ediyorlar. Dün Osmancýkspor maçýnda alýnan farklý maðlubiyetin ardýndan þampiyonluðu kazanan Ýl Özel Ýdarespor lu futbolcular kupa töreninin ardýndan kendilerine bu zorlu müsabakalara hazýrlayan antrenörleri Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç u maç sonunda omuzlara alarak onlarý bir anlamda onure ettiler, ulüpler Hentbol il Kbirinciliðine bugün oynanacak dört maçla devam edilecek. Kýzlar ve A grubunda Eti Lisesi Gençlik ve Çorumspor B grubundan ise Ýl Özel Ýdarespor ve Ulukavakspor final grubuna yükseldi. Çorumspor final grubunda SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Mehmet Tuðluk, Ercan Davarcýoð- ÇORUMSPOR: Halil, Ýsmail, Ercan, Mehmet Aksoy, Mustafa Çelenk, Hasan, Mehmet Ali, Önder, Yunus, Oðuzhan, Mustafa Karaköse. ÇÝMENTOSPOR : Osman, Hüseyin, Ment Cankat, Serhat, Serkan (Samet), Nurullah, Erkan, Furkan, Arda, Alperen, Fýrat (Mert Dede). GOLLER: 63. dak. Mustafa Çelenk (Penaltýdan), 6. dak. Oðuzhan (Çorumspor), 88. dak. Mert Dede (Çimentospor). Ýlk ya ikinci 2-1 rý Ulukavakspor yarý Özel Ýdare SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Emre Alagöz, Onur Alagöz, Ber- kant Arman. ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENÇLÝKSPOR: Onur, Ab- 1-2 rurrahman, Furkan, Emrecan, Oðuzhan, Fahri, Ýbrahim Enes (Hamza), Emre (Hüseyin), Burak (Enes), Sadýk, Tunahan. ULUKAVAKSPOR: Abdulkadir, Musa, Miraç, Kahraman, Seydi, Öner, Ýbrahim, Enver (Yasin), Ahmet, Emre (Can), Tunahan (Kerim). GOLLER: 14. dak. Emre (Ulukavakspor), 65. dak. Sadýk, 82. dak. Tunahan (Ýl Özel Ýdaresi). inal Grubunu garantileyen iki takým Ulukavakspor ile Özel Ýdare arasýndaki maçý ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-1 kazanan Özel Ýdare birinci Ulukavakspor ise ikinci olarak final grubuna yükseldi. F 14 de þampiyon Ýl Özel Ýdarespor kupasýna kavuþtu. Ýl Özel Ýdarespor U 15 kategorisinin ardýndan U 14 kategorisinde de þampiyonluðu kazanarak Çorum u temsil etme hakký kazandý. Ligdeki tüm maçlarýný kayýpsýz geçerek son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantileyen Ýl Özel Ýdarespor dün son maçýnda Osmancýkspor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde çok rahat bir oyun sonunda 140 lýk farklý skorla yenerek ligi kayýpsýz ve namaðlup olarak þampiyonluk olarak tamamladý. Kulüpler Hentbol da bugün dört maç var U da gruplarda mücadele sona erdi lu, Arslan Iðnak. Ýl Özel Ýdarespor lu futbolcular kupa töreni sonunda þampiyonluk sevincini kupalarýyla böyle yaþadýlar U erkeklerde dörder takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde bugün iki kýz ve iki erkek maçý oynanacak. Bölgesel Voleybol Ligi müsabakalarý nedeniyle ara verilen maçlar bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda devam edecek. Bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Çorum Yýldýz Eðitimlerispor Gençlik Görkemspor. (kýz) Saat Gençlik Görkemspor B - Ay Yýldýzspor. (Kýz) Saat Çorum Yýldýz Eðitim Kurumlarý - HE Kültürspor (erkek) Saat Gençlik Görkemspor - Ay Yýldýzspor. (erkek). Bu kategoride Çorum u iki takýmýn temsil edecek olmasý nedeniyle dün oynanan son maçýnda Çimentospor u 4-1 yenen Mimar sinan Gençlikspor ikincilik kupasýný alarak Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren Þampiyon olan Ýl Özel Ýdarespor un kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Çimentospor u 4-1 yenen Mimar Sinan gruplarda SAHA: 2 No lu Dýþ Saha. HAKEM: Derviþoðlu. 45. dak. Enes (Mimar Sinan Gençlikspor), 60. dak. Arde (Çimentospor). Soner MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Abdurrahman, Mahmut, Mevlüt, Furkan, H. Batuhan, Tevfik Can, Abdulsamet, Enes Turan, Enes Burak, Emre, Murathan, Alperen, Muhammed, Seyit Abdulbaki, Emir Can, Engin Can, Furkan. ÇÝMENTOSPOR : Ahmet Hakan, Adem, Selçuk, Mahmut, Muhammet, Ali, Muhammet Elvan, Yasin, Arda, Hasan, Savaþ, Fatih, Melih, Elvan GOLLER: 5. dak. Abdulsamet. 28. ve 40. dakikalarda Murathan, Ýkinci olan Mimar Sinan ýn kupasýný TÜFAD Çorum Þube Baþkaný Remzi Karahan verdi Alaca ya üçüncülük kupasý 3-1 SAHA: 2 No lu Dýþ Saha. HAKEM: Erdoðan Yandým. ALACA BELEDÝYESPOR: Mutlu, Fýrat, Yusuf, Üzeyir, Mikail, Okancan, Ahmet, Gökhan, Arif, Mustafa, Eren, Ýbrahim, Cenker, Abdulkerim, Bahadýr, Yahya. HE KÜLTÜRSPOR : Ömer Çaðýn, Abdulsamet, Eray, Cengiz, Berkay, Ö. Faruk, Metin, Osman, Tayyar, Doðukan, Mehmet, Enes, Dursun, Mert, Oðuzhan, Berke. GOLLER: 10. dka. Doðukan (HE Kültürspor), 20. ve 51. dakikalarda Eren, 52. dak. Gökhan (Alaca Belediyespor), U 14 liginde HE Kültürspor ile Alaca belediyespor arasýndaki üçüncülük dördüncülük maçýný 3-1 kazanan Alaca Belediyespor ligi 13 puanla üçüncü bitirerek kupanýn sahibi oldu. Kültürspor ise bu maglubiyetle dördüncülük kupasýyla teselli buldu. Üçüncü olan Alaca Belediyespor un kupasýný Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verdi

18 18 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Ýskilipgücüspor Ýskilip derbisinde Ýskilipspor u Bayat ta farklý maðlup ettikten sonra bu pozu verdiler Ýskilip derbisi Ýskilipgücü nün 5-0 SAHA: Bayat Ýlçe. Amatör Küme de Ýskilip derbisini Ýskilipgücü nü HAKEMLER : Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Tarýk Bozkurt. por kazandý. 1. ilk yarýda bulduðu gollerle 5-0 yenen Ýskilipgücüs- ÝSKÝLÝPSPOR: Emre (Ýsmail), Sercan, Paþa (Hasan), Furkan, Ramazan, A. Metehan (Serhat), Muham- Bayat ilçe sahasýnda oynanan maçýn ilk 25 dakikalýk bölümü orta alan mücadelesi þeklinde geçerken met Musap, Yunus, Emre, Murat, Özkan. Ýskilipgücüspor bu dakikada Yunus Emre ile bulduðu golün ardýndan Ýskilipspor un toparlanmasýna izin vermedi ve son yirmi dakika içinde bulduðu golerle so- ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Mustafa, Ferhat (Hasan), Fatih, Ulaþ, Galip, Salih Yaramýþ, Engin, Ýsmail, Sefa yunma odasýna 4-0 önde girdi. Ýkinci yarýnýn baþýnda (Remzi), Yunus Emre, Hüseyin (Salih Karaca). Hüseyin le farký beþe çýkaran Ýskilipgücüspor kalan bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu ve maçý 5-0 GOLLER: 25. dak. Yunus Emre, 26. dak. Sefa, 3. ve 55. dakikalarda Hüseyin, 43. dak. Galip (Ýskilipgücüspor)ken Ýskilipspor 6 puanda kaldý. kazanarak 15 puana yükselerek alt sýralardan uzaklaþýr- Hitit yarýþa devam dedi: 3-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Barýþ Karakuþ, Fatih Derviþoðlu. ÇORUMSPOR: Cesur., Recep, Bektaþ, M. Aksoy, Ali, samet (Hasan), Emre, Alper, Oktay (Oðuzhan), Mehmet Ali (Mustafa), Ö. Gökhan. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Adil, Hasan, Ö. Faruk, Kerem, Alper, Cem(Yusuf), Ali, Sedat (Ýlhan), Mustafa, Mehmet, Murat (Veysel). GOLLER: 26. ve 53 (penaltýdan) dakikalarda Mustafa, 5. dak. Veysel (Hitit Gençlikspor). SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Mehmet Zeki Sevim, Yunus Dursun. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Özkan, Okan (Taylan), Umut, Seydi Eren, Ercan, Raif, Engin (Cem), Abdullah, Sezer, Recai, Ýsmail (Emre). ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Emre, Emrah, Seyit Ahmet, Mustafa, Selahattin (Murat)(Burak), Uðurcan (Ýsmail), Sadýk, Latif, Yaþarcan, Vasfi. KIRMIZI KART: 60. dek. Özkan (Eti Lisesi Gençlikspor). GOLLER: 33. dak. Vasfi, 55. dak. (kendi kalesine) Okan (Eti Lisesi Gençlikspor). Amatör Küme de 2-0 maðlup olarak büyük 1. þampiyonluk mücadelesi veren Eti Lisesi, Rakibi önünde bek- yara aldý. grupta üst sýralarda kendine yer bulmak isteyen mayan Eti Lisesi ilk yarýlenen oyununu oynaya- Ýl Özel Ýdarespor önünde yý Vasfi nin ayaðýndan Küme de þampiyonluk mücadelesi veren Hitit 1. Gençlikspor son haftalarýn çýkýþtaki takýmý Çorumspor önünde aldýðý 3-0 lýk galibiyetle yarýþa devam dedi. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta rakibi önünde ilk yarýyý Mustafa nýn attýðý golle 1-0 önde tamamlayan Hitit Gençlikspor ikinci yarýda Mustafa nýn penaltýsýyla 2-0 öne geçti maçýn skorunu ise 5. dakikada Veysel belirledi. Bu galibiyetle Hitit Gençlikspor 22 puana yükselirken Çorumspor 14 Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri bayan voleybol takýmý bölgesel lig grup maçlarýný ikinci olarak tamamladý Beden Eðitimi Öðretmenleri ikinci oldu Bayanlar Bölgesel Voleybol Liginde Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri hafta sonu oynadýðý iki maçý kazanmasýna karþýn Tokat Erbaa Gençlik kaybetmeyince Çorum takýmý ikinci olarak elendi. uruluþunun ardýndan ilk res- müsabakalarý bayanlar Kmi bölgesel voleybol liginde katýlan Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri kulübü hafta sonu iki maçýnýda kazanmasýna karþýn Tokat Erbaa nýn kaybetmemesi nedeniyle grup ikinci olarak elendi. Çorum da üç gün süren grup birinciliðinde ilk gün Tokat Erbaa önünde 3-2 maðlup olan Beden Eðitimi Öðretmenleri cumartesi günü Tokat Ufuk Keleþ Gençlikspor u 3-0 dünde son yediði golle 1-0 maðlup tamamladý. Ýl Özel Ýdarespor ikinci yarýda da rakibini kontrataklarla vururken 55. dakikada Okan ýn kendi kalesine attýðý golle öne geçen Ýl Özel Ýdarespor maçýn kalan bölümünde rakibine gol izni vermedi ve sahadan 2-0 galip ayrýldý. Eti Lisesi kaleci Özkan ýn 60. dakikadý kýrmýzý kart görmesiyle maçýn son yarým saatini on kiþi oynadý. Bu sonuçla Eti Lisesi puanda kalýrken Ýl Özel Ýdarespor puana yükseldi ve rakibini yakaladý. maçýnda Amasya Atatürk Lisesi ni 3-1 yenerek grup ikincisi olarak elendi. Bu grupta Tokat Erbaa Gençlikspor üç maçýnýda kazanarak grup birincisi olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Hakan Kaya, Abdullah Akkoyun. OSMANCIKSPOR: Muhammet, Mahmut, Yasin, Turgay, Serkan Özata, Emre Akyüz (Serkan Çaðýrgan), Erol, Yunus Emre (Abdulkadir), Oðuzhan (Furkan), Emre Þahin, Mustafa. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Barýþ, Mehmet, Sefer, Melih, Ersin, Taner (Emre), Timur (Talha), Muhammet, Kamil (Sezer), Selim, Serdar. GOLLER: 5. ve 53. dakikalarda Erol, 5. dak. Serkan Çaðýrgan (Osmancýk Belediyespor). Nisan Polis Günü nedeniy- bu yýl 6. sý düzenlenecek 10le olan Kurumlar arasý voleybol turnuvasý katýlým þartlarýnda bir maddenin yanlýþ anlaþýldýðýný belirten Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal, faal antrenör ve sporculardan ceza alanlarýn oynayamayacaðýný söyledi. Uysal, bu sezon içinde voleybol branþýnda kulüpler listesinde idareci, antrenör ve sporcu olarak yer alan her hangi bir þekilde ceza kuruluna sevk edilenler ve ceza alanlar takým listelerinde bulunamazlar ibaresinin yanlýþ anlaþýldýðýný belirterek Bu madde Voleybol Federasyonu liglerinde lisanslý oynayan antrenörlük ve idarecilik yapanlardan ceza alanlarýn listelerde yer alamazlar. TVF liglerinde herhangi birinde görev yapmýþ isimlerin takým listelerinde bulunmasýnda bir engel yoktur. Takýmlar listelerini 13 Þubat cuma gününe kadar listelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne teslim etmelere gerekmektedir dedi. Eti ye Özel Ýdare darbesi Osmancýkspor zirveye oturdu: 3-0 smancýk Ýlçe Sta- dün oynanan Odýnda birinci amatör küme ikinci yarý ilk maçýnda derbi heyecaný yaþandý. Derbinin galibi 3-0'la Osmancýkspor oldu. Birinci Amatör Küme Büyükler liginde ikinci yarý dün oynanan maçlarla baþladý. Haftanýn þüphesiz en önemli maçý Osmancýk Ýlçe Stadýndaydý. Lider Çimentospor ve diðer takýmlarýn gözü Osmancýk'taydý. Osmancýk Spor Osmancýk Belediye Sporu yendiði takdirde lider olacaktý. Liderlik umuduyla çýktýðý maçta 3 puaný 3 golle alarak maç fazlasýyla lider oldu. Ýlk düdükle birlikte üç puaný daha çok isteyen takým Osmancýk Spordu. Maça hýzlý baþladý ve 5. dakikada Erol'un ceza sahasý dýþýndan attýðý muhteþem golle 1-0 öne geçti. Bu gol ayný zamanda ilk yarýnýnda skoru oldu. Ýkinci yarý karþýlýklý ataklarla baþladý. Ama Osmancýk Spor oyunun kontrolünü eline aldý. 53. dakikada sol kanattan geliþen Osmancýk Spor ataðýnda kaleye giden topu Osmancýk Belediye Spor kalecisi çýkardý ama dönen topu iyi takip eden Erol bitirici vuruþu yaparak kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü attý dakikada yine sol kanattan geliþen atakta Mustafa Veran'ýn vurduðu topu kaleci yine çýkardý ama bu kez topu iyi takip eden Serkan Çaðýrkan oldu ve Osmancýk Sporun 3. golüne imza attý. Kalan dakikalarda Osmancýk Belediyespor gol için yüklendi ama baþka gol olmayýnca Osmancýk derbisi 3-0 Osmancýksporu n galibiyetiyle sona erdi. Maç öncesi iki takým kaptaný çiçek verdiler Stadý tamamen dolduran Osmancýklý sporseverlerin yaný sýra kulüp baþkanlarý Hamza Karataþ, Fatih Ergün ve yönetim kurulu üyeleri de maçý izleyenler arasýndaydý. Bu sonuçlarýn ardýndan ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda Çimento Sporun bay geçtiði haftada derbinin galibi Osmancýkspor maç fazlasýyla 26 puanla lider oldu. Osmancýk Belediye Spor ise 8. sýraya gerileyerek 11 puanda kaldý. Ceza alanlar oynayamayacak 2 nolu saha yenileniyor Ç orum un ilk sentetik çim sahasý olan 2 nolu saha zemini bugün sökülüyor. 10 yýllýk ömrünü dolduran 2 nolu saha zemin düzenlemesi ve halýsýnýn yenilenmesi iþini yapacak firma dün sahada ölçümler yaptý. Dünki maçlarýn ardýndan bu sabah baþlayacak çalýþmalarýn iki ay içinde tamamlanmasý amaçlanýyor. Bu arada 1 nolu sahada ýþýklandýrýlacak. Firma yetkilileri dün sahada ölçümleri yaptýlar HÝTOK Karadeniz Off Road birliðinde itok Karadeniz Off HRoad birliðine üye oldu. Hitok Baþkaný Mehmet Özenç, Karadeniz Off Road Birliði nin bünyesinde etkin ve kaliteli organizasyonlar düzenlemek kulüpler arasýnda birlik ve beraberliði saðlamak amacýyla kurulan ve bünyesinde 12 kulüp bulunan TOSFED e baðlý bir birliktelik olduðunu söyledi. Bu birliðe HÝTOK olarak baþvuru yaptýklarýný ve bununda kabul edildiðini belirten Mehmet Özenç bu katýlýmla Çorum OffRoad ýn kendisinden daha fazla söz ettireceðini belirterek bu birliktelikte emeði olar herkese teþekkür etti ve bu katýlýmýn Çorum Otomobil ve Motor sporlarýna katký saðlamasýný diledi. Mehmet Özenç

19 PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:341) 3 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi UH 34 plakalý, 200 model Renault marka Kango tipli gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 9 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Hicret Camii þadýrvan ve wc yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: *** 10 ÞUBAT Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi öðrenci ve personelinin 2015 yýlý içerisinde Türkiye genelindeki yapacaðý þehirlerarasý sportif, kültürel, teknik ve ders geziler ile muhtelif diðer geziler için þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý otobüs kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra (Ç.HAK:15) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 16 ÞUBAT KD 934 plakalý, 98 model, Volkswagen marka, panelvan 2.4 D tipli, yakýt tipi dizel, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: *** 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 293 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: *** 24 ÞUBAT Yorgan, Stor Perde Temizliði SATILIK HALI YIKAMA SÝSTEMÝ Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda bulunan bilgisayarlý halý (Ç.HAK:364) SATILIK KERESTE Muhtelif ebatlarda 5x10 ve 10x10 kullanýlmamýþ (temiz) inþaat kerestesi satýlýktýr. Ýsteklerin Akþemseddin Camii (Meydan Camii) derneðine yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:363) ELEMANLAR ARANIYOR En az lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Mür.: Eray Danýþmanlýk Ak Ýþ Merkezi Kat: 2 No: (Küçük Pazar üstü) Tel: (Ç.HAK:36) yýkama fabrikasyon sistemi satýlýktýr Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: *** 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 2 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: (Ç.HAK:140) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: *** T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 40 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:202) (Ç.HAK:290) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:294) (Ç.HAK:263) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Þirketlerimizde çalýþtýrýlmak üzere; 1.) Turizm okulu mezunu Seyahat acentasýnda çalýþabilecek nitelikte diksiyonu düzgün, seyahat sorunu olmayan ve yabancý dili olan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. 2.) Sigorta acentasýnda çalýþabilecek, deneyimli bay ve askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:312) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu tecrübeli bay satýþ elemanlarý ve bay kasiyer alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Þubesi Adres: Osmancýk Cad. Ulucami Karþýsý No: 20 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:300) Adres: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 2 Ekmekçioðlu Ýþhaný (Sarar Maðazasý üstü) Tel: Devren Satýlýk Oto Kuaför Mür. Tel: (Ç.HAK:353) Dil Dünyasý Yabancý Dil Kursu Kursumuzda görevlendirilmek üzere bay-bayan Ýngilizce Öðretmeni alýnacaktýr. Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:325) Adres: Ilýca Cad. Lise 2. Sok. No: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere C sýnýfý sürücü belgeli, askerlikle iliþiði bulunmayan, teknik lise mezunu çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen firmamýza yapýlmasý rica olunur. Yükselen Makina San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Çepni Mh. Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sok. No: 1 (Ç.HAK:330) SATILIK DAÝRE Buharaevler Mah. Karpuzcu Karaoðlan Balýkçýsýnýn bulunduðu binanýn 3. kat yola cepheli, içi yapýlý 135 m2 daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARSA BÝNEVLER DE T TÝPÝ ÝKÝ YOLA CEPHELÝ ÞEHÝR MANZARALI KUYUSU OLAN ARSA SATILIKTIR. ÝRTÝBAT: (Ç.HAK:269) ÝÞ TANIMI Çorum un ilk ve tek su arýtma maðazasý olarak hizmet veren, büyümekte olan markamýz için; Maðaza Satýþ Personeli, Callcenter Personeli, Teknik Servis Personeli, Aktif Satýþ Personeli aramaktayýz. ARANAN NÝTELÝKLER Pazar araþtýrmalarý ve müþteri analizleri gerçekleþtirmek Satýþ öncesi ve sonrasýnda gerekli hizmetleri saðlamak Hedef odaklý çalýþmayý ilke edinmiþ, Temsil ve ikna yeteneði kuvvetli, Müþteri memnuniyetine önem veren, güler yüzlü Prezentabl, diksiyonu düzgün, Takým çalýþmasýna uyumlu, BAY/BAYAN adaylar aranmaktadýr. Not: Baþvurular 12:00 ile 16:00 saatleri arasýnda, Maðazamýzda yapýlmaktadýr. (Ç.HAK:33) (Ç.HAK:32) (Ç.HAK:246) ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 8/A (Iþýn Göz Merkezi Yaný) 304, 310, 316 Kalite Paslanmaz Hurdasý Alýnýr Tel: Eleman Aranýyor (Ç.HAK:368) Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: SATILIK ARSA Yaydiðin Köyü civarýnda Azim Benzinliði yanýnda 293 m2 üzerinde ev olan tarla satýlýktýr. Mür.: Eray Danýþmanlýk Ak Ýþ Merkezi Kat: 2 No: (Küçük Pazar üstü) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 En kolay galibiyet!... Çorum Belediyespor Sebat Projenin ligden çekilmesi nedeniyle dün Sebat Fatih Stadý na çýktý ve hakemlerle birlikte serenomi yaptýktan sonra rakip takým çýkmadýðý için 3-0 hükmen galip geldi. Kýrmýzý Siyahlýlar bu sezon sahaya çýkarak aldýðý en kolay üç puanýn sahibi oldu. Kaptan Bilal Ç orum Belediyespor un dün oynamadan kazandýðý Sebatspor maçýna takým kaptaný olarak genç Bilal çýktý. Ýki yýl önce bir Kupa maçýnda Gaziantep karþýsýnda ortaya koyduðu performansla milli takým düzeyinde takip edilen genç Bilal o günden buyana forma giyemiyor. Suç ondamý yoksa baþkalarýnda mý bilmiyoruz. Ancak yandaki görüntüyü artýk resmi maçlarda da görmek istiyoruz. Oynanmayan maçta deðil oynanan maçta Bilal i sahada futbol oynarken izlemeyi özledik. Mesaj herkese sanýrým. Ç orum Belediyespor dün Sebat Proje takýmýnýn sahaya çýkmamasý nedeniyle 3-0 hükmen galip geldi ve bu sezonki en kolay galibiyetini ulaþtý. Sebat Proje takýmýnýn devre arasýnda ligde çekilme kararý almasýnýn ardýndan Federasyon a gerekli evraklarý göndermediði için Çorum Belediyespor da 11 kiþilik maç kadrosu cumartesi gecesi yola çýkarak Sebat a gitti. Kadroda Osman Kaç, Ýmam, Okan, Sefa Akýn, Sefa Karaahmet, Oðuzhan, Burak, Muhammet Fatih, Emrah, Ali, Bilal onbiri ile çýktý. Maç öncesi eþ güdüm toplantýsýna katýlmayan ev sahibi takým için maçýn hakemleri sahaya çýkarak beþ dakika beklediler. Bu bekleme sonunda ev sahibi takýmdan gelen olmayýnca maçýn hakemleri düdüðü çaldý ve temsilcilerinde onayý ile maçý tatil etti. Futbol Federasyonu bu maçta Belediyespor u 3-0 hükmen galip sayarken ev sahibi takým ikinci maçýna çýkmadýðý için Federasyon tarafýndan ligden ihraç edilecek. Öte yandan Sebat maçý için Trabzon a gitmeyen futbolcular ise çalýþmalarýný Çorum da sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým bugünden itibaren tam kadro olarak hafta sonu sahasýnda oynayacaðý zorlu Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. PAZARTESÝ 2 ÞUBAT 2015 TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Sebat Proje - Çorum Belediyespor (H) : 0-3 Kýzýlcabölükspor-Bursa Nilüferspor : 1-1 Zonguldak Kömürspor- Gaziosmanpaþa : 3-1 Tire 22 - Batman Petrolspor : 1-1 Manavgatspor - Tutap Þekerspor : 2-0 Adliyespor - Çatalcaspor : 1-0 Darýca Gençlerbirliði - Niðde Belediye : 1-0 Ýstanbulspor - Tuzlaspor : 0-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Darýca Gençler Tuzlaspor Zonguldakspor 4 Çorum Belediye 5 Tire 22 6 Kýrýkhanspor Niðde Belediye 8 Adliyespor 9 Bursa Nilüfer 10 Ýstanbulspor 11 Kýzýlcabölük 12 Manavgatspor 13 Batman Petrol 14 Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Akçaabat FK Tutap Þekerspor Gelecek hafta 8 Þubat Pazar : Çorum Belediyespor - Zonguldak Kömür Batman Petrol - Kýrýkhanspor. Çatalcaspor - Niðde Belediyespor. Kýzýcabölükspor - Darýca Gençlerbirliði. Tutap Þekerspor - Ýstanbulspor. Gaziosmanpaþa - Tire 22spor. Tuzlaspor - Adliyespor. Zirvedekiler kaybetmedi orum Belediyespor un grubunda þampiyonluk mü- verdiði üç rakibide haftayý üçer puanla ka- Çcadelesi patarak yerlerini korudular. Lider Darýca Gençlerbirliði evinde konuk ettiði Niðde Belediyespor önünde tek golle üç puaný alarak haftayý üç puanla kapatarak liderliðini sürdürdü. Ýkinci sýrada bulunan Tuzlaspor ise Ýstanbulspor ile oynadýðý maçý deplasmanda tek golle kazanmasýyý baþararak bu haftayýda kayýpsýz geçerek ikinci sýradaki yerini korudu. Zonguldakspor ise geçen hafta Batman deplasmanýnda kaybettiði üç puanýn moral bozukluðu için çýktýðý Gaziosmanpaþa karþýsýnda ilk yarýsýný 1-0 maðlup kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnýn ilk dakikalarda beraberlik golünü buldu ancak hemen ardýndan 10 kiþi kaldý. Ona raðmen maçý isteyen ev sahibi takým 10 kiþi ile bulduðu iki golle Gaziosmanpaþa karþýsýnda 3-1 galip gelerek üç puanýn sahibi oldu ve zorlu maçý kayýpsýz kapattý. Adliyespor ise Ç atalcaspor önünde tek golle üç puanýn sahibi oldu. Cumartesi günü oynanan maçta ise Kýzýlcabölükspor grubun beraberliðe abone takýmý Bursa Nilüferspor önünde 1-1 berabere kaldý Ulukavak ikinci yarýda maðlup: 1-3 BAL da temsilcimiz Ulukavakspor ilk dakikalarda Onur la öne geçtiði maçta Güzel Orduspor önünde ilk yarýyý 1-1 berabere tamamladý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Volkan ýýn golüyle maðlup duruma düþen Ulukavakspor Deniz in ikinci golüyle maçtan koptu. Son bölümde konuk takýmýn bir penaltý atýþýný kaleci Ömer kurtardý ve maçtan Güzel Orduspor 3-1 galip ayrýlarak sýralamadaki yerini saðlama aldý. SAHA: 1 Nolu Senteitik. HAKEMLER : Ýsmail Akçay, Mesut Kük, Birtan Yavuz. ULUKAVAKSPOR: Ömer, Arif, Yusuf, Emre, Serdar (Ümit), Mehmet, Yusuf, Tuncay (Ahmet), Sefa, Oðuzhan, Onur (Ýbrahim). GÜZELORDUSPOR : Hakan, Okan (Uður), Emre, Mehmet, Oktay Taze, Caner (Mustafa), Aykut, Oktay Kanbolat (Emirhan), Deniz, Vural, Volkan. GOLLER: 13.ve 60. dakikalarda Deniz, 4.dak. Volkan (GüzelOrduspor). 11.dak. Onur (Ulukavakspor). aça her iki takýmda Mistekli ve yüksek tempoda bir mücadele ile baþladý maçýn ilk dakikalarýndan itibaren her iki takýmda karþýlýklý gol pozisyonlarý buldu. Ýlk golü bulan takým ise Ulukavakspor oldu maçýn 11. dakikasýnda geliþen atakda Yusuf un pasý ile ceza sahasý üzerinde topla buluþan Sefa rakip defansýn arkasýna doðru hareketlenen Onur u gördü rakibini geçen ve kalecinin yanýndan güzel bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra rakip GüzelOrdu 13. dakikada eþitlik sayýsýný sol kanattan geliþen atakta Aykut sol çaprazdan ve uzaktan çok etkili bir þut çýkarttý kaleci Ömer topu güçlükle tokatladý fakat kýsa düþen topu Deniz kolay bir þekilde boþ kaleye gönderdi ve takýmýna eþitliði getiren golü kazardýrdý 1-1. Ýlk yarýnýn kalan süresinde her iki takýmýn gol çabalarý sonuç vermeyince soyunma odasýna 1-1 lik sonuçla girdiler. Macýn ikinci yarýsýna daha atak ve golle baþlayan takým rakip GüzelOrdu oldu. Ýkinci devrenin hemen baþýnda 4. dakikada sol kanttan geliþen pozisyonda Volkan ýn ortasýna arka direðe giden topu kaleci Ömer tokatladý, Caner in dizine çarpan top Ulukavakspor aðlarýna gidince konuk takým 2-1 öne geçti. 60. dakikada konuk takým ataðýnda sol kanattan Caner, Emre den kurtuldu altý pas içinde bom boþ durumdaki iki arkadaþýndan Deniz e çýkardý bu futbolcu kaleci Ömer den kurtuldu topu boþ kaleye göndererek takýmýný 3-1 öne geçirdi. 3. dakikada oyuna giren Ulukavakspor dan Ahmet ceza sahasý içinde ikili mücadeleye girdiði Volkan ý düþürdü. Hakem penaltý noktasýný gösterdi. Mustafa nýn kullandýðý penaltý atýþýnda kaleci Ömer topu köþeden tokatlayarak rakibe dördüncü gol izni vermedi. Maçta konuk takýmýn 3-1 üstünlüðü ile sona erdi. 1-3 Ulukavakspor un dünki maçta tek golünü atan Onur sevincini arkadaþlarýyla birlikte böyle yaþadý

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı