EVLIYA ÇELEBI NIN DÜNYA SEYAHATLERI IZLERINDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVLIYA ÇELEBI NIN DÜNYA SEYAHATLERI IZLERINDEN"

Transkript

1 SLAVE N`KOLOVSK` KAT`N EVLIYA ÇELEBI NIN DÜNYA SEYAHATLERI IZLERINDEN 1997

2 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN

3 MAKEDONSKA `SKRA YAYINEV` ÜSKÜP Dizi: Rumeli SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN Gözden ge~irenler: Esad Bajram Dr. Vasil Totctinovski

4 SLAVE N`KOLOVSK` KAT`N EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN YIL, 2005

5 her yerinde ya[ayan Türk ve Makedon

6 ÖNSÖZ Bu eser yazar ve ilk Türkiye Cumhuriyeti nde ilk kez Türkçe Buysa her mühellif için büyük onur demektir. ve Türkiye de giri[imi tesadüf de ildir. Bu kitap Makedonya Cumhuriyeti nin büyük dostu Mustafa Bereketli nin giri[imi üzere Zira Mustafa Bereketli ve @ Berlin Günümüze Kadar Balkanlar eseri bundan bir süre önce Üsküp te Makedonca Konu de i[ik içeri e sahip bu iki giri[imi Makedonya ve Türkiye devletleri mevcut dostluk ili[kilerinin daha da geli[tirilmeleri ve süren tarihinde benzer özelliklere sahip olan Makedon ve Türk ulusunun daha da yorgunluk nedir bilmeyen Türk tarihçisi ve seyahatname Evliya Çelebi nin Balkanlar ve dünyada 20

7 8 SLAVE N`KOLOVSK` - seyahatlerinden esinlendim. Bu geçmi- [imizi ne denli daha iyi olursak, gelece imizi o denli iyi iz deyimini do ru Türk okurunun ilgisini çekece i, yeni bilgi Kitapta yer alan merkezlerinde Balkanlarda ya[ayan bir gazeteci eserler olarak büyük ilgi Müellif

8 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 9 I `K` KITA ÜLKES` TÜRK`YE CUMHUR`YET`

9 10 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N GÜNÜMÜZDE RUMEL` V`LAYET`NE BAKI{

10 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 11 GÜNÜMÜZDE RUMEL` V`LAYET`NE BAKI{ 20. sonuna do ru Türkiye nin büyük seyahatname Evliya Çelebi den esinlenerek incelemeyi ancajk bu incelemeyi yeni ko[ullar sözünü etti im seyahatname @ tarihi Balkanlarda oldu u gibi, dünyada da tarihi önem Günümüzde ise internet yoluyla temaslar kururuluyor. Bu yönde ilk gazeteci memleketim Makedonya Cumhuriyeti nin Yunanistan, Arnavutluk ile Bulgaristan ziyaretler olu[turdu. Bilindi i üzere Balkan sonra Makedonya bir bölümü bu ülkeler O zamanlarda çok Makedon ülkesinden sürgün edilmi[ ya da u Bu yüzden birini Rumeli Vilayeti ne olarak Seyahatname Evliya Çelebi ise bu döneme ait önemli delliler sa 1) Sözünü etti im konulara geçmezden önce birkaç cümleyle Makedonya Cumhuriyetini

11 12 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N @m. Makedonya Cumhuriyeti 1944 Prohor Pçinski düzenlenen Makedonya Antifa[ist Halk Kurtulu[ Meclisinin ilk oturumunda egemen devlet olarak ilan edildi. ASNOM 1 Prezidyumuna ait anma müzelerinin ziyareti Köprülü nün Vranovtse köyüne konuk oldu umda devletin kuruldu unu en iyi bir [ekilde sezdim. Çok köyümüze gelip, özgür Makedonya anma müzelerini ziyaret etti imden memnunum. Ben bura yerlilerinden biriyim. Reka dan gelmi[ler. Bizler Makedon- Bu diyarlar geçmi[ini anlatmak oradaki ziyaret ediyoruz. Müze, asfalt yolu ve yeni otelin in[a edilmeleriyle köyümüzde hayat yeniden gibidir [eklinde konu[uyor {aban Yayovski. emekli Ramadan la da görü[üp sohbet ettim. böyle Vranovtse do- umlu Recep - Cagadirovski ve Veysel Ya[ar la da görü[tü üm `zmir de ö rendim. Devamla [öyle konu[tular: `zmir de kendimizi Vranovtsa da gibi hissediyoruz. Evde ve sokakta Makedonca konu[uyoruz. Çünkü Makedonca ana dilimizdir. sohbetimiz devam ediyor. `zmir de Do um yerimiz Makedonya Cumhuriyeti Vranovtsa köyüne ziyaretlerimiz bizi mutlu Yol, müze ve yeni otelin 1 Makedonya Antifa[ist Halk Meclisi

12 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 13 in[a edilmeleriyle köyümüz `zmir de dü[üncelerimizle do um yerimiz Makedonya Cumhuriyeti nin dönemi Halk Kurtulu[ sonra ilk 10 dönemde tüm çabalar ülke iktisadisinin yönelikti. maddi ve üretim faktörlerin sa ba[ta gelen ödevi Dönemin administratif merkeziyetçi mevcut toplumsal ekonomi ko[ullar gere ince iktisadi ve sanayile[me süreçleri 150 [irket ve i[çiyle Bu i[çilerden 'ü sanayide Bu tür hassas iktisadi bünye tütün sanayisi ve renkli metalurji genel sanayi üretimi bünyesine yüzde 50 lik oranla toplumsal üretimin oldular. Halk Kurtulu[ sonra yetmi[li kadar sanayile[me giri[imleri Bunun sayesinde ekonomi ve sosyal üst düzeye yönünde önemli sonuçlar elde edildi. Seksenli önceki sanayi üretiminde duraksama görüldü. Eski Yugoslavya federasyonunda o beliren sonucuydu. Makedonya Cumhuriyeti ise iktisadi az geli[mi[ cumhuriyet olarak ve epeyce hissetti. Buysa dönemin Yugoslavya federasyonunda mevcut güçlerin Makedonya da duraksama yeni üretim yönteminin ve üretimin daha üst düzeye yönünde hissedildi. Üretimde yeni bir mali de erlendirmeye ihtiyaç O dönemde bilhassa iktisadi ve toplumsal daha geni[ ve te[vik edici önlemlerin yetersizli i göze Bu siyasetin

13 14 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N sonucu olarak Yugoslavya federasyonunda di er geli[mi[ cumhuriyetlere Makedonya Cumhuriyeti büyük dü[ü[ kaydetti kadar iktisadi ve sanayi üretiminde büyük görülmü[tür. Bu orta vadeli siyasi yönelimi olarak gerçekle[ti. Özel sanayide dü[ü[, özel üretiminde ise kaydedildi. Bu tür geli[me ve makroekonomik siyaset ve sanayile[meye önem vermekle, Makedonya bir ülkesine dönü[tü. üretimine di er üretim görülen duraksama giderek 1953 toplumsal üretim genel sanayi yüzde 14.2 oranla 1996 da bu oran yüzde 39.3 e 1953 ticaret yüzde 22.7, 1996 da ise yüzde 19.7 oranla @n yüzde 38.1 iken, 1996 yüzde 17.8 e dü[tü. `n[aat ise 1953 genel toplumsal üretime yüzde 12.5 le, 1996 ise yüzde 6.6 yla ve irtibat hizmetleri 1953 yüzde yüzde 6.0 a dü[tü hizmetleri genel toplumsal üretime yüzde 4.5 oranla bu oran 1996 yüzde 2.1 e dü[tü. Geçen 50 dönemde esas gereçler bünyesinde iktisadi maddi geli[mesi zor saptanabilir sanayide temel üretim de eri oldukça dü[üktü. Bu dönem içerisinde büyük maddi güçlenip geni[lemesine bulundu. Bunun sonucu döneminde temel üretim 19.3, 1995 kadar ise 20 den çok kez

14 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 15 Bu dönemde temel üretim ekonomik ve teknik bünyesi de kalite geli[ti. Sanayi artarak, temel üretim gereçlerini olumlu yönde etkilediler. Buysa iktisadi temel üretim 1952 yüzde 34.1 den 1996 yüzde 51.8 e imkan sa Sanayi di er alanlarda temel üretim ve özellikle in[aat, irtibat, ticaret ile görüldü. Genelde toplumsal sahipli in ön planda bulundu u döneminde sermaye, sanayi ile üretime önem verildi i görülüyor. Bu yönde kaydedilen ise i[ bulanlar sonucuydu. Bunun sonucu olarak sanayi organizasyon bünyelerinde de i[meler Bu bünyeler çerçevesinde sanayinin de i[ik dev sistemler kurulurken, küçük ve orta ölçekli [irketlerin geli[mesine gereken önem verilmedi. Ba ve egemenli ine sonra Makedonya Cumhuriyeti nin sanayisi önemli reformlarla yüzle[ti. En büyük önem [unlara verildi: ekonomi sistem ve sanayile[mi[ ekonomilere uygun piyasa iktisadilerine benzer özelle[tirilmesi ve menajerlik ile özel giri[imcili in te[vik edilmesi; üretimin takip edilmesi, eski Yugoslavya kimi bölümlerinde meydana getirdi i üstesinden gelinmesi, kom[u ülkeler ve özellikle Yunanistan uygulanan ekonomik ablukalar ve bundan kaynaklanan

15 16 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ve ülkenin dar çerçeveye girmesi, teknik- teknoloji geli[mezli in giderilmesi; sanayinin rekabete dönü[türülmesi ve i[ ile çevrenin de erlerin Avrupa Birli i, mali ve öteki te[kilatlara üye Özelle[tirme süreci Bu süreç son dönemde büyük geli[iyor. daha büyük ve önemli sanayi kapasitelerin özelle[tirilmesi {u anda ve kimi bölümlerinin özelle[tirilme süreci Fakat bu dönemde iktisadi sorunlar yüzünden özelle[tirme bütünsel de erlendirmek Sanayi organizasyon bünyesinde özel [irketlerin yeri büyük önem Do rusu 1995 sonuna do ru ülke genelinde toplam yeni [irket Bunlardan si özel sahiplikte bulunuyor 'ü ticaretle u 668 i anonim [irket, KOB` ler ve 84 ü kamu [irketleridir. {irketlerin organizasyon bünyesi ve içerik 50 önceki bünyeyle Geçi[ (tranzisyon) döneminde mevcut sorunlardan yeni kurulan özel [irketlerin toplumsal üretime oldu u gibi bütçeye ve genel hâlâ oldukça Makedonya Cumhuriyeti daha Para Fonu, Dünya Avrupa ve öteki mali te[kilatlara üye oldu. Makedonya Dünya Ticaret Örgütüne üye olma sona ermek üzeredir. Avrupa Birli i ile i da parafe edilmek üzeredir.

16 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 17 Makedonya kurulu[lara bütünle[mesi yolunda elde edilen olumlu sonuçlara ra men, geçi[ döneminde hâlâ sorunlar mevcuttur. pazarlar ve uygulanan ve bünyesel de i[melerde beliren duraksama üretimi olumsuz etkilemektedirler. Bu ko[ullar çok [irket sorunlarla yüzle[iyor. Bu geli[meler kimi üretim neden oluyor. kimi üretim ve üretim durum geri kalan uzun dönemle Makedonya Cumhuriyeti günümüzde ba ve demokratik bir devlettir. Birle[mi[ Milletler Avrupa Konseyi ve çok dünya, Avrupa ve bölgesel te[kilatlara üyedir. Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Birli i ve `stikrar ile Üyelik Balkanlarda ilk imzalayan ülkedir. Bölgede ve sa önemli unsuru olu[turmakta. 2. Arnavutluk bugün de eskisi gibi dolu bir ülkedir. arabalar ço u kez at da görebilece iniz bir ülke. Ba[kent Euro Park oteli önündeki caddenin öbür otlayan da görmek mümkün. Zira otelde geceleme 150 üzerinde. Fakat bu görüntülerde trajikomik nitelikler de var. Hem üzücü, hem güldürücü olaylara olabilirsiniz. Örne in: Salih Beri[a düzenlendi i bina önündeki bahçede ineklerin gördüm. Sokaklarda dola[an çok i[sizlere de Arnavutluk ta ya[am çok zor. Normal hayat oldu u bir ülke sözkonusudur olan. sorunlarla gerçekle[iyor. Son elde edilen edinimlerin de de er kaybettikleri

17 18 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N bilinen bir gerçektir. Bu ülkenin sosyal, siyasi ve kültür incelemek de il, Arnavutluk ta ya[ayan Makedonlarla görü[meyi Ziyaretimin biri de Küçük Prespa da ya[ayan Makedonlarla beraber olmak, Küçük Prespa geli[me mahrum kalarak modern çok gerisindeler. Makedonya Cumhuriyeti olmayan Arnavutluk uzun ve geçimini sa Ancak milli mensubiyetini 1948 Arnavutlu un Yugoslavya yla diplomatik ili[kilerin kesilmesi karara Küçük Prespa köyleri milli özbenli ini korumak için mücadele ettiler. Tek sözle Arnavutluk ülkede ve ana dilleri gelenek ve tarihini Arnavutluk ta ya[ayan Makedonlar biribirine dört bölgede böyle Tiran ba[ta olmak üzere ülkenin di er kentlerinde, do rusu Küçük Prespa, Dürres, Podgradets ve Golo da da Makedonlar var. Günümüzde Arnavutluk ta 60 bin Makedon Sadece Küçük Prespa da den çok Makedon Golo da ise 24 köyde @ biliniyor. Fakat Arnavutluk hükümetinin Birle[mi[ Milletler sundu u resmi verilere göre, Arnavutluk ta sadece Makedon bildirildi. Arnavutlu deklarasyonlardan birinde belirtildi i gibi Makedonlara milli kültür ve geleneklerinin geli[tirilmesi, ana dilinin ve tüm alanlarda hake[itli i garanti ediliyor.

18 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 19 Pratikte Arnavutluk ta ya[ayan Makedonlara milli haklar Arnavutluk ta Makedonlar izolasyon ve arnavutla[ma tehlikeleriyle yüzle[iyor. Makedonya-Arnavutluk Kâfasan karahudut geçerek Tiran a yol Karayolun kötü oldu undan ötürü yolculu um güçlüklerle geçti. Yol @m çocuklar bizden hediye istediler. Bendeniz otelde yerle[ip, bilmedi im kenti ve gezmeye Fakat ötürü çok az [eyler görebildim. yazar Steryo Spase ile görü[memin uzun zaman ku[kusuzdur. Bu evinde ve sevgiyle, Makedon misafirperverli iyle kar- Geçmi[ hayat ve üzüntüyü dile getiren olaylardan söz ettik. Çok kültür tarihi gezdim. ortodoks kilisesini ziyaret ettim. Kendi ve dünyada ö renim gören hükümet @ semti de ziyaret ettim. Tiran dan yolculu umu Dürres ve Küçük Prespa ya do ru sürdürdüm. Güzel bir haziran günüydü. Dürres a kenttir. Morava eteklerinde yerle[en kent verimli Dürres vadisinin güney bölümünü kapsamakta. Bu kent geçmi[te Balkanlarda en önemli ticaret merkezlerinden biriymi[. Ohri, Struga, Podgradets, Kostur, Resne, Luboyno ve daha kimi yöreler Dürres le ticari ili[kiler Günümüzde ise Dürres idari merkez ve Arnavutlu un en güzel ve en önemli kentlerinden biridir. Dürres te birkaç sanayi kapasitesi var. termik santral, [eker

19 20 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ve bira en önemlileridir. Bira üretim verimlili i dü[ük oldu una ve eski ra men Arnavutluk sanayisinin önemli biridir. Dürres te bir gece bulunan otel bu yörenin biricik olu[turuyordu. Burada çok Makedonla Bura eski rejimin iktidardan Arnavutluk a Makedonya dan gelen ilk gazeteciyle görü[mek için Görü[me duygulu geçti. Herkes benimle selamla[mak ve bana soru sormak istiyordu. Ben Dürresli Makedonum, Ben de Dürresliyim. Fakat Ben Bili[teli Makedonum ve benzeri sözler Yüzlerinden Ancak uzun sonra kendi görü[meden duyulan sonucuydu bu Ziyaretimin ikinci gününde Küçük Prespa ya yol Bu yolculuk ilk kez bu ziyaret eden her insan için celbedicidir. Bir zamanlar Be[iç gölü olarak bilinen verimli vadiyi görmek gerçekten celbediyor Vadinin do usunda ise `van gözüme ili[ti. Küçük Prespa ya giden yol Dürres-Bili[te yolundan kuzeye do ru devam ediyor. Asfaltla dö[enmemi[ olan yol 20 kilometreliktir. Yolculu umuz zor geçti. Küçük Prespa üzerinde bulunan `van insano lu bir an için yoldaki tüm güçlükleri unutuyor. Bu yol @ 9 köyün dünyayla ili[kisini koruyan tek olarak görünüyordu. Pustets köyünü ziyaret etmek yoluma devam ettim. ve yol büyükler,

20 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 21 çocuklar ve gördüm. Onlarla selamla[arak Prespa lehçesiyle sohbet ettim. Ovada i[ler diledim. Pustets köyü Prespe Gölü üzerindeki tepede yerle[mi[tir. Çok eski evler Makedon mimari gelene ini korumu[lar. Prespa di er köylerinde de evler de il. Köyde halkla Köy ahalisi ve etraf köylerden gelenler gazeteciyi (bendenizi) için köy Bir zamanlar tüm ortodoks simgeleriyle köy kilisesi, [imdi ise Kültür önünde birçok ki[iyle görü[tüm. Geçmi[ dönem, [imdiki hayat ve kendi milli benli ini koruyan bu yöredeki Makedon gelece inden söz ettik. Hepsi kula a uygun Prespa lehçesiyle Okulda Makedon ana dili üzere 4 sene ö retim Köyde sa kooperatifi, sinema salonu, kültür birkaç bakkal ve kooperatifi var. Ahalinin Makedon ruhu ve gelece e yönelik en önemli faktördür. Pustets, Dürres yöresi ve Arnavutluk ta en büyük Makedon köyüdür. Prespa da Makedon dili üzere türkü söylenir, hora tepilir, çileler Makedonca olarak dile getirilir. Pustets süre içinde iktisadi [irketini ve Mal Grad ziyaret ettim. Bu olay benim için gerçekten büyük önem Efsaneye Samoil bu adada Prespa gölü ve Prespa tüm güzelli i ve do al en iyi bir [ekilde hissedilebilir. Prespa gölü bulunan Mal Grad gerçekten celbedicidir. Adadaki ma arada Aziz Petar ve Pavle kilisesi bulunuyor. Kilise bu topraklarda ya[ayan

21 22 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N çilelerini dile getiriyor. tepesinde birkaç ma ara kilisesi gözümüze Bunlar bölünmü[ ve kültür @ olsa gerek. Prespa gölünü Prespa dan da görebildim. Do rusu Makedonya Ege bölümünde Prespa gölünün bir hakim. Arnavutluk ta Küçük Prespa ziyaret etti imde Prespa gölü üç taraftan gözüme ili[ti. Makedon esteti i ve su kayna simgesi olan Prespa gölü mevcut do al güzelliklerin olarak sakin, görkemli bir göldür. Fakat maalesef Prespa gölü Makedon gibi bölünmü[tür. Bölünen halk ise bu gölün sürdürmekte. Makedonya da ya- [ayan dili kültürü ve vatan sevgisini ra men Arnavutluk ta ya[ayan Makedon bamba[ka bir kader sürdürüyor. Eski bir deyime göre Makedonya ya gelen her ki[i Prespa ya mutlaka gelmelidir. Çünkü her celbedebilir. Prespa gölü güzelim çam a ile Baba ve `van Bigla ve Galiçitsa güzellik Buraya gelen ziyaretçiler Prespa do al güzelliklerine hayran Prespa ve Prespa gölü çok halk efsaneleri var. Makedonlar dola[an bir efsaneye göre, çok eski zamanlarda büyük gölün bulunan adada Makedon `mparatoru Samoil in en çok sevdi i en küçük Prespa Prespa güzelli i uzaklara duyulmu[tu. Bu haber `stanbul Bizans na kadar Bizans Dükü Petraklis Makedonya i[gal ederek, kimi ki[ilerin Samoil

22 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 23 `mparator Samoil Prespa güzelli- inden esinlenerek onunla evlenmeyi Bu amaçla Samoil haberci göndermi[. Bizans Dükü Petraklis güzel Prespa evlenece i halde Samoil e ait zenginli in büyük bir bölümünü yönünde Bu yüzden Samoil gönderdi i habercilerin dönmelerini bekliyordu. Fakat çok dar oldu una @nda Samoil tekrar habercileri gönderip Prespa istemi[ti. zeki olan Prespa bu haberi Petraklis i Bu durum Prespa [u vermi[tir: Bizans dükü benimle evlenmek isterse derhal askerini geri çeksin. Petraklis bu habere üzülerek Prespa istemi[. Prespa gelinli ini giyerek en üst ve Petraklis saraya varmadan önce kendini gölün derin atarak bo ulmu[tur. Petraklis Prespa göle bo görmü[tür. Göl ya[ayan ahali Samoil Prespa onuruna bu yöreye ve göle Prespa vermi[. Efsaneye göre Prespa gölü ve yöresi böyle Küçük Prespa gezimi yazar Steryo Spasen in do um yeri olan Globoçani ziyaretle sürdürdüm. Yolculu um iki-üç mola yaparak Prespa gölüne hayran Yolculu um Prespa gölünün Ohri gölüne döküldü ü yerde durduk. Bu do al fenomen üzere Makedonya ve Arnavutluk Ancak göl döküldü ü yer bunu en iyi bir [ekilde Bu tür do al harika Zavir de göl döküldü ü yöneldim. Galiçitsa

23 24 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N gördüm. Oturdu um yer ma giri[ine benziyor. Gerçekte bu ma aradan Prespa gölü suyu dökülüyor. Prespa gölünde oldu u gibi gölün dibinde ve gölün kesimlerinde birçok görülüyor. Buysa Prespa ile Ohri gölleri hidroloji ba olu[turmakta. Radyoaktif izotoplar metoduyla bu belirti bilim Görüntü gerçekten mükemmeldi. Bulundu um yerin ötesinde küçük bir dikkatimi çekti. Bu süratle akan suyun sesini i[idiyordum. Öbür ise sesi geliyordu. Bu görüntüyü tünelden geçen trene benzettim. Prespa Gölü nden akan su Ohri gölüne yöneldiklerinin Prespa gölü ile Ohri gölü bu görkemli su ba Zavir de en belirgin olup, bir do a olmaya imkan sa Küçük ve Büyük Prespa köyleri ile Prespa gölü kendine özgü bir tabloyu çiziyorlar. Tek sözle burada do ölçmesine zannedilebilir. ili[kilerin bu geli[me döneminde genelde durumun iyile[mesi do rultusunda ve özellikle Arnavutluk ta zor maddi ko[ullar sürdüren durumunun iyile[mesi için çaba sarfediliyor. Bu yüzden durumun üstesinden gelinmesi için ilaçtan olu[an maddi gönderilmesi konusundaki ürün verdi. 3. Yolculu umun ilk Ege Makedonya (Kuzey ziyaret ettim. Kalanbaka kentine ilk ziyaretim kent Yunanistan da rastlanan do a biri olan Meteora gördüm. Bu tepelerindeki rahiplerin ö rendim. Kalanbaka da ki[i

24 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 25 Epir (Ege ile Tesalya vadide yerle[mi[tir. Kalanbaka eski ismi Stagoydu. Bu isim N. Yanopolus a göre staya (oda ya da ma ara içinde bo[luk) gelir. `mparatorlu u döneminde kent Kalanbaka ismini Kalanbaka ise kale bak (güzel kale) sözcü ünden ibarettir. en ilgi çekici kentlerinden biri olan Kalanbaka için geçmi[te sava[lar yürütülmü[tür. Öyleki Kalanbaka Birinci Filip i[gali bulunmu[tur. Bundan sonra Bizanslar, Türkler, 1348 ise Stefan Du[an, da karde[i Simeon Uro[ un bulunmu[tur. Bu dönemde Stagoy kenti büyük geli[me kaydetti. Kalanbaka kenti ve Kastaki köyü üzerinde sözünü etti imiz binlerce dev tepeler göklere do ru Andikasiya da- ise Pineiyos nehri bulunuyor. Bu nehrin Selanik körfezine dökülüyor. Eski Bizans döneminde bu gibi ma aralar kentine dönü[mü[tür. tepesinde kurulan çevrede ise yüzlerce bulunuyor. Bu dev ziyaretçinin ilgisini çekmekteler. Meteora ise gökte demektir. Eski eserlerinde meteora sözcü üne rastlanmaz. Atanasius, ke[fedip 1344 Geni[ Ta[ra ya Sözkonusu geni[ hangi kuruldu- una ait bilgi yoktur. Geni[ Ta[ra [iddetli deprem ve öteki do al afetlere ra men ayakta kentine varmak yönünde günümüzde sa Do rusu döneminde in[a edilen basamaklar herkes

25 26 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ula[abilirdi. Bundan önceki ip ya da a la `lk rahiplerin sorusu hâlâ Bu konuda birçok söylenti var. Kimileri rahiplerin ma aralara yerle[tirdikleri büyük çivilerle di erleri ise ma aralarda büyüyen yüksek a açlar belirtmekteler. Kimi de erlendirmelere göre de öbür epey ipler Meteora üzerindeki in[a edildi i tarih konusunda kesin bilgi yok. Kimi tahminlere göre rahibelik bu ortamda daha 9. belirmi[tir. `lk rahipler do a ma Yine bu tahminlere dayanarak rahipler 11. ba[layarak her pazar günü Stagoy da (Kostraki de) toplanarak dini ayinlerini 11. göklere uzanan ta[ralarda da in[a etmeye ö reniliyor. Daha geçlerde ya da 16. Meteora Okulu olarak bilinen ilkokul da `mparatorlu u döneminde bu okulda önemli dini ayinler görkemli görüntü beni oldukça etkiledi. Kartal vari kent ve do udan Selani i görme Herkes foto raf çektirmek istiyordu. Tek sözle sözünü etti im do al güzelli inin bir bölümünün tercih etmi[tim ve tercihim gerçek oldu. Büyük Meteora olarak bilinen Hazreti `sa da ziyaret ettim. nehrin 500 metre bulunan ta[ra üzerinde in[a edilmi[tir. kadar ma aralar yolundaki 150 den çok basamak epeyce yoruyor. bir ortamda bulunan içinde çok fresk ve ikonlar

26 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 27 süslüyor, içi birçok dini kitaplar ve ilk rahibi Atanasius olan öteki e[yalarla doluydu. Ziyaret sonucu rahiplik düzeni ve özelliklerine Aziz Stefan ve öteki daha küçük gezdim. Meteora ziyareti Selani e yol Selanik (Büyük) `skender in ismini e[i Kasandros kurulmu[tur. Kent mükkemel deniz sahiptir. Ticaret merkezi olarak ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Akdeniz iklimi, kumlu ve her[eyden önce ahalinin misafirperverli i ile turistleri celbediyor. Selanik Halkidiki bulunuyor. Ye[il Beyaz Kule, Selanik kültür tarihi ve Makedonya Cumhuriyeti nden birçok rahibin geçirdikleri Aya Tepe ün Akdeniz Makedonya merkezi olan Selanik gibi, Yunanistan da geri kalan Makedon da oldukça ilginçtir. Eski Makedon merkezi olan Pela, Voden do al [elaleleri, Kostur ve Küçük Prespa ta[ra kiliselerinin güzelli i ve freskleri dünyaca Do al güzellikler ile kültür ve tarih da izleyen insano lunun bir ba[ka oluyor. Bu yöreleri ziyaret edenler da görebilirler. Bu yüzden Antik Makedonlar, bu yörede kendi merkezini Pela bir bölümü günümüzde ziyarete Fakat daha büyük bölümü (Postol) eski yerlilerin göre, hala toprak bulunarak ke[dilmemi[ ve ziyarete de ildir. Filip ve `skender in eski merkezi olan yörenin geçmi[inden

27 28 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Yunan turizm rehberlerinde bu yöre Pela olarak, yöre ba[kenti ise Voden (Odesa) gibi geçer. Bu yörelerde Filip ve `skender ilk Makedon fikirleri belirmi[tir. Pela dan sonra pamukla ekili geni[ ve uzun arazilerde ve kiraz a gördüm. Bu yolculuktan sonra Voden e Kentin nüfusu 20 bine yolunun bulunan Voden, Pela ya do ru uzanan vadi üstünde dev balkona bir kenttir. Voden kenti tarihe sahiptir. Ad Voden [elaleleri verimli Pela vadisine dökülüyor. {elâlelerin merkezi olan bo[lu una girebilecek giri[in geni[li i 10 metredir. Öyleki ziyaretçiler bu bo[luklar [elalelere geçiyorlar. Voden e gelen ziyaretçiler bu {elâlelerin en alt @ anda büyüleyici bir görüntüye oldum. {elâleler suyu ziyaretçilerin önünden akarak hizmete olan teknelere nehir ve [elâleriyle olan Voden zamanda Ege en ilginç yerini olu[turuyor. Voden do a sevenlerin, ve sevgi kentidir zamanda. Bu yüzdendir Voden kenti ço u kez do a ve tarihin birle[ti i kent olarak Su zengin olan Voden kenti Akdeniz Makedonya güzelli ine güzelik katmakta. Voden ve çevresinde ilkbahar görkemli olur. Voden, Maglen ve Prespa yörelerinde meyve a bahar açmakla yaz mevsiminde deniz sahili her kö[esinden gelen turistlerle dolar. Sonbaharda ise dan ba[layarak Kostur a kadar dökülen a aç vari rengiyle bir ba[ka görüntü vermekteler. mevsiminde Meglen üzerinde

28 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 29 karla örtülü Kaymakçalan uzaktan çekiyor. Kürk ve deri sanayisi kenti olan Kostur, Kostur gölünü ikiye yerle[mi[tir. Kentin bir bölümü bulunurken, öteki bölümü Kostur yerle[mi[tir. Evler üst üste dizilmi[, geceleyin dev çam a Kostur co rafi durumu, zengin meyve a Kostur gölü ve zengin kültür tarihi önemli turistik, kültür ve iktisadi beldeyi olu[turuyor. Mevsim boyu günceli ini koruyan bu yöreleri ziyaret edenler kentin güzelli ine hayran Kostur ya[amak ve e lence için elveri[li ve güzel bir kenttir. `klim da mükkemele oldu unu söylersek hata etmeyece iz. Berrak suyu, temiz elveri[li Kostur gölünün do a güzelli i ve iktisadisi kentin genel önemli yer Kostur da kendimi Ohri kenti yada Ohri gölünde gibi hissettim. Çünkü Kostur do a güzellikleriyle Ohri ye çok benzeyen bir kenttir. Do verdi i güzelliklerin tamamen istifade edilmedi ini de ö rendim. Göl kültür ile tarihi ve do a güzelliklerini gezdikten sonra yürüyerek kentin eski bölümüne yol Kentin eski bölümü eski ve yeni yeri olu[turmakta. Gezi çok diskotek, kürk ve kürk üretimiyle u ra[an [irket gördüm. Kostur da kürk üretimi en önemli iktisadi kollardan biridir. Kentin dar trafikten ötürü yayalar güçlüklerle Bundan kentin tüm güzelliklerini göremedim. Kostur dan sonra ya yol Fakat bu kez Gramos tan yola Yunanistan da iç

29 30 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N sava[ çok Makedon un yitirdi i Ege Makedonya söz konusu bölümünü görmekti. köyüne yol köyü büyük ve hümanist Atanas Bliznakov un do um yeridir. Kostur un 22 kilometre bulunan köyü, Lokva ve Vinyari köyünün güney vadilerinde yerle[mi[tir. 980 metre olan kireç örtülü da lar var. Bu yüzden Makedonya da zincirinin Yunanistan resmi Makedonya Antik Slav ülkesi oldu una ait izleri yok etmek için faaliyete geçmi[lerdir. Bu amaçla yasalar getirildi. Balkan Bükre[ ve Makedonya Yunan Makedonya Ege bölümünde tüm yerlerin isimlerini de i[tirerek onlara Yunan isimleri verdi. Bunun sonucu olarak Yunan hükümeti köyüne Dendrohorion (Yunanca) ismini verdi. köyü Kore[ta eyaletinde bulunuyor. Eskiden Kore[ta eyaletinde 34 köy Tümü Bistritsa nehrinin do u ve bulunuyordu. Kore[ta köylerinin tümü Makedon köyleriydi. bir köy Makedon ahalisinden bu köye Makedonlar yerine Müslüman Arnavutlar getirilmi[tir. Köyü ziyaret etti imde çok eski olan eve Evlerin çok eski oldu undan ku[kusu içimde iç sava[tan sonra in[a edilen yerle[im merkezlerinde Makedon olmayan de i[ik yerlerinden göçmenler Köyün bulunan Aziz Nikola kilisesi zarar görmemi[tir. Kilisenin

30 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 31 Makedon ulusuyla ilgili tüm izler silinmi[tir. köyünün [ahitli ini yapan da tamamen tahrib edilmi[tir. Ölen kemikleri bir yerde emprovize edilmi[ kiliseye götürülerek, görülmemi[ bir vandalizme isyan ediyor gibiler. Kostur un kuzey bölümünde tepeye do ru uzanan geni[ ve asfalt yol yoluyla birle[iyor. Asfalt yolun uzunlu u 10 kilometredir. den sonra Gabre[ e uzanan yol eskisi gibi asfalt yol de ildir. Bu yoldan geçen herkes bamba[ka bir dünyayla yüzle[iyor. Yolumuz yava[ça nehire do ru yakla- Yolun yere Yolun ilk bölümü da a, öteki bölümü ise bir do ru Yoluma devam ettim. Az sonra anda iki uçan kartallar çekti. anda Gabre[, Drenoveni ve öteki köyleri görebildim. Bu köyler Makedon köyleridir. Yunanistan iç sonra bu köylerde ya[ayan ahali sürgün edilmi[tir. Evlerin yüksek zarar görmü[, pencere bir halde olarak bu köy üzücü bir izlenim Bu görüntü buradan korku ve üzüntüyle neden oluyor. Yoldan evlere do ru bakarak, balkonlar ev sahiplerini gibiydiler. Böyle bir görüntüyü herkes bir an önce unutmak istiyordu. Yolculu umu bir zamanlar köy bahçeleri olan ye[il geçen yoldan sürdürdüm. Eski evlerin pencerelerinden geçmi[te buralarda sonucuna Eski Makedon evlerin ve ev etraftan geçen nehirin sesiyle birlikte a yor gibiydi. Tüm bu izlenimler Gramos Gabre[ bölgesini geride gözlerim uzun zaman vadiden Yolum Jelevo köyüne do ru

31 32 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N devam etti. Jelevo, belediye bulunuyor. Fakat Kostur administrasyonun yetkisi Jelevo bu yörenin en büyük köylerinden biri olarak Bigla eteklerinde yerle[mi[tir metre olan Jelevo da eskiden sadece Makedonlar ya- Fakat politik ve ekonomik nedenlerden ötürü Jelevo sakinlerinin ço u Okyanus ötesi ülkelere (Kanada, Amerika Birle[ik Devletleri, Avustralya) ile di er Avrupa ülkelerine göç etmi[tir. ço u Birinci Dünya ve özellikle Yunanistan iç demokratik ordunun yenilgiye u sonra ülkelere Jelevo, yolunda yerle[mi[ do a güzelikleriyle zengin bir köydür. Bigla Bistritsa nehrin bulunuyor. Bistritsa nehri Kore[ta bölgesini ikiye Selanik Körfezine Bistritsa {elalelerin da Bistritsa nehri ye[il ve verimli alt bölümünde verimli için istifade ediliyor. Köydeki tipik Makedon evleri yan yana olup, çekiyor. O[çima, Rulya, Besfina, Breznitsa, Gabre[, Pozdemni[te ve gibi kesimindeki Makedon köyleri en Bu köyler öteki Prespa ya do ru uzanan yöredeki köylere benziyor. Eski rivayetlere göre Jelevo köyü Jilevo sözcü- ünden Daha do rusu eski köyün bulundu u yörede büyük ve uzun köklü a açlar köye ilkin Jilevo, Jelevo ismi verilmi[tir. Fakat bunlar efsanelere dayanmakta. Bilinen bir gerçek var ki,

32 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 33 Jelevo ve Ege dört bir göç etmelerine ra men Makedon özbenli ini korumu[lar. Bu insanlar terketmi[ ziyaret etmek için büyük özlem çekmekteler. Jelevo dan sessizce Kostur yolunda biricik yeni olu[turan kahveye girdim. bir Jelevoluyla Ziyaretimin sebebini ö renmek istiyordu. Görü[meden sonra ya yol Prespa ya uzanan yolda trafik göze Makedonya bölümü olan ve Makedonya gibi üçe bölünen Prespa Preval dan seyretmekti. Ege Makedonya do a güzellikleriyle ilgili öykünün bir olu[turan Küçük Prespa da do a güzellikleri, tarihi ve kültür ile zengindir. Burada bulunan Aziz Ahil Makedonlar Do um yerlerinde kalan Makedonlar Büyük Makedon `mparatoru Samoil e ait korumaktalar. Samoil bu adada 970 Ahil büyük ve kiliseyi in[a etmi[tir. Ahil in Larisa dan buraya getirmi[tir. Bugün bu kilisenin hala görülebilir. obür küçük bir kilise bulunuyor. Ancak Samoil döneminde in[a edilen öteki 15 kilisenin temelleri bile Ta[larda çizilmi[ olan eski freskler ve Prespa ma- aralarda in[a edilen kiliseler her ziyaretçinin dikkatini çekiyor. Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan birle[ti i üçgen bulunan bir ma ucunda yuva olarak kurulmu[ Meyrem Ana kilisesi büyülemekte. Kiliseler her zaman su in[a edilirler. Nedir ki suyun sonucu kilise ma ucunda ve turistler basamaklardan kiliseye

33 34 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Prespa dan ya yol Kent Bigla ormanlarla zengin tepeleri ve Pelagonya bulunuyor. ilçesinin ticari ve administratif merkezidir. kuzeyden Makedonya-Yunanistan ve Yunanistan-Arnavutluk do udan ise Ostrovo gölüne kadar Güneyde Kostur (Kastoriya) ve Kalyari ye (Ptolemais e) kadar ormanlarda bulunan araziler ev ve sanayi in[a edilmesi için elveri[lidir. Göl zenginli i ise önemdendir. esnaflar kentidir. Nüfusu olan kentin dükkanlar olu[turuyor. Eski belgelere göre geçen nüfusu idi. Birinci Dünya sonra Magarevo ve dan gelen göçmenlerle bura nüfusu e `ç sava[tan sonra bu Bugün ise da Makedonlardan ba[ka Ulahlar, Ortodoks Arnavutlar ve güney kesimlerinden buraya gelen Yunan ziyaretinden sonra a, do rusu konsoloslar kenti ve ça da[ Türkiye nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün kentine yol Mustafa Kemal Atatürk da Askeri `dadiye (akademisi) ö rencisiydi. Günümüzde da Makedonya ve Türkiye örnek ili[kilerin simgesi olarak, Atatürk Anma bulunuyor. O zamanlarda Makedonya ve Balkanlarda en dinamik medeni merkezlerden biriymi[. de i[ik yerlerinden gelen insan ve dü[üncelerin biraraya geldikleri güçlü iktisadi ve kültür merkeziydi. mevcut standartlar düzeyini a[an de erli ölçütlerin dile geldi i kenttir. Bu niteliklere sahip da

34 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 35 Manaki karde[ler kentin iktisadi ve kültür önemli damga vurarak milli özbenli in geli[mesinde önemli rol @ o dönemlerde birçok ziyaret etti. Türkiye nin son Romanya Birinci Karol ve ile Avrupa kültür @ ziyaret etmi[lerdir. günümüzde ba[kent Üsküp ten sonra nüfus Makedonya Cumhuriyeti nin ikinci kentidir. Nüfusu 100 bini a[an kentte üniversite var. Verimli Pelagoniya vadisi sanayinin geli[mesi için çok önemlidir. Pelister ve yaz turizmin ça da[ turizm ve e lence merkezini olu[turuyor. kenti eskiden sahip oldu u konsolosluklar kenti ününe yeniden kavu[maya da Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti fahri gelecekte fahri konsolosluklar bekleniyor. Devletin kültür önemli yer alan tiyatrosu da kentin bir zamanlar sahip oldu u Avrupa ününün önemli pay sunuyor. 4. Bulgaristan Cumhuriyeti ni ziyaret ettim. O gün hava ve serindi. Sabah saatlerinde geçtikten sonra ya ya da bugünkü Blagoyevgrad a uzanan yeni yoldan yolculuk Yolculuk uzaklarda görünen Pirin da seyrediyordum. Pirin Makedonya da di er da lara en güzel ve en yüksek da Bu yörede ya[ayan çok efsaneleri bu da la ilgilidir. Pirin olan düzlükte akan Struma nehri

35 36 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ikiye Blagoevgrad kenti burada yerle[mi[tir. Kente olan kuytu ormanlardan geçen otobandan inmeye Yolda otomobil ve traktörlere Sofya ya uzanan otobandan giden soka a yol Gotse Delçev bulundu unu foto raf makinemle gizli ve korkarak birkaç foto raf çektim. öbür geçerek Makedonya Ege bölümünde Voden de do an ziyaret etmeye gittim. Ziyaret etti im daha binlerce Makedonla birlikte öncesi Yunanistan-Bulgaristan Bulgaristan a sürgün edilmi[tir. Bu anla[ma l920 bölgelerde ya[ayan ahalinin de i[tirilmesiyle ilgili Görü[tü üm yüksek boylu, esmer olup, ve adeta geçirdi i zor ifade etmekteydi. Kendisini Bulgaristan da geçirdi i elde edememi[tir. Fakat buna ra men Makedon milli hala vazgeçmemi[tir. Görü[- memiz geçmi[teki olaylar, zor ya[am ve çekti i özlem ile bahsetti. Özleminin Pirin kadar büyük oldu unu Do um yeri Voden çok konu[tu. Fakat do du u topraktan sürgün edildi inde küçük oldu undan ötürü Voden i hiç görmemi[tir. Makedonya özgür bölümünü de hala ziyaret etmemi[tir. Milli özgürlü üne çekmekteydi. Ama Makedon olarak hayatta oldu undan gururluydu. Bulgaristan da Makedonlara @ dönemden kalan kimlik karnesinden Çünkü o zamanlarda Makedon milli mensubiyetini ifade etme sahipmi[.

36 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 37 Yolculu umu Simitli ye do ru sürdürdüm. Buradan Razlog ve Bansko ya devam ettim. Do uya do ru uzanan yol Elvitsa nehri Pirin da kuzey eteklerinden akarak bu nehir Struma ya dökülüyor. Geçti im yol dar, fakat asfaltla dö[enmi[ti. Yol yolculuk için pek elveri[li de il. Yol do al güzellikler, do rusu söz etti im nehrin me[e ve çam a olu[an seyredince bir an olsa dahi güçlükleri unuttum. Simitli ve Predel yolu geçtim. Predel den yol @ ye[illiklerden geçiyor. Yaz temizdir. Razlog a birkaç kilometre kala mola Bansko ve Razlog a yolda mola orta bir adamla görü[tüm. Kendisiyle sohbette bulundum. Baçevolu oldu unu, Razlog da Razlog vadisi Makedonya en ilginç ve en güzel yörelerinden biridir. Pirin Makedonya en önemli yerlerinden biri olan Razlog kentini ziyaret etmekti. Antifa[ist Nikola Parapunov un do um yeri Razlog da enternasyonalist Gorgi Dimitrov un ebeveynleri `kinci Dünya do rusu 1943 Bulgar polisi öldürülen Nikola Parapunov Yane Sandanski Razlog Partizan kurucusuydu. Gorgi Dimitrov ise Makedon milli benli ini uzaklara duyurtan olarak Balkanlarda Makedon sorusunun adaletli çözümlenmesinin Zira kent Razlog vadisinin yer alarak Bela Reka her iki 850 metre bulunan Razlog kenti Makedonya ve Balkanlarda en yüksek kentler yer Kentin kuzey kesiminde hastane var. Geli[mi[ odun sanayisi

37 38 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N de mevcut. Nikola Parapunov müzesi ve eski Makedon evleri turistlerin ilgisini çekiyorlar nüfus göre Razlog ta ki[i 1943 nüfus göre ise ki[iden 6128 i Makedondu. O tarihte nüfus Razlog ve çevresinde ahalinin yüzde 59.5-i Makedon, yüzde 39.3-ü Bulgar ve geri kalan yüzde l.92-si öteki milliyetler olarak son nüfus göre kentte ki[i Ne bu nüfus hiçbir Makedon Razlog ve yöresinde ya[ayan ahali Pirin Makedonya Bulgar olarak geri kalan kaderini Razlog u i[ günü ziyaret ettim. Yaz mevsiminin en iyi hissedildi i ö le saatlerinde kent sakindi. Dükkan, lokanta ve müzeler geziden sonra ozan Nikola Vaptsarov un do um yeri Bansko ya hareket ettim. Bansko Pirin eteklerinde yerle[mi[tir. Buraya gelmezden önce Makedon milli devrimi efsanevi Goçe Delçev in dev her yolcunun ilgisini çekiyor. Gotse Delçev in dev Bansko giri[inde Daha ilerde ise [air Nikola Yonkov- Vaptsarov un büyük foto görülüyor. Ça da[ Bulgar ve Makedon olan Vaptsarov 1942 Bulgar fa[ist ijgalcilerince öldürülmü[tür. Nikola Yonkov Vaptsarov Makedon ve Bulgar milletinin milli ile sosyal hürriyetleri için büyük sunan devrimci [airdir. Bansko, Pirin eteklerinde bulunan Razlog vadisinin güney bölümünde yerle[mi[tir. Glazne nehrinin

38 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 39 iki Bansko kenti ilk kez 1576 tarihli Türk belgelerinde 18-ci ikinci geli[en Bansko, Makedonya bu bölümünde ticaret merkezi oluyor. Banskolular Belgrad, Dubrovnik ve Viyana ya yolculuk yaparak kalite ün sa tütün ve afyon Odundan oyma e[yalar da Banskolular çok samimi insanlar olarak tarihin zenginliklerden seve seve söz ediyorlar. Hele Makedon milli tarihine özel memnuniyetle vurguluyorlar. Banskolular bir önceki sonuna do ru 1896 Makedon Goçe Delçev in ders verdi inden ötürü gururlular. Bansko nun gezerken etraftaki evlerin beyaza büründiklerini, ise cana gururlu ve geveze sezdim. Aile her Banskolu için kutsal bir [eydir. en de erli özelli i ise namuslu Banskolular nesilden nesile nakledilen gelene in ve geçmi[in simgelerini Makedon-Pirin folklorunun edinimlerini titizlikle korumaktalar. Türkülere olan ba önem Petriç üzerinde göklere uzanan Pirin büyüleyici güzelli iyle göze Pirin son derece sakin, geçmi[te gibi. Pirin gelinlerin, ve komitalar türkülerinin esin kayna Struma ya indi imde geçmi[ hemen Bansko, Belitsa, Razlog, Nevrokop, Melnik, Petriç ve öteki yöre bir araya geldikleri Makedon devriminin bu yöreden olan geliyor. Struma nehrinin Kresne kanyonunun engellerini kolay Nehrin sol ve sa ilginç olu[turuyorlar.

39 40 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Yolculu um 1878 örgütlenen Kresne- Razlog ölen ziyaret ettim. Nikola Vaptsarov ve di er bilinen ve bilinmeyen ozan ve eserlerinde daimi konu olan Pirin ve Baltepe yi anmadan geçemeyece im. Yolculu um Pirin Makedonya en küçük kentlerinden biri olan Kresne ye devam etti. Oraya ö leden sonra Bu küçük kentte birkaç kilometre uzunlu unda olan tek bir sokakta gerçekle[ti i gibime geliyordu. Sokak Gevgeli de gibi kentin kuzey kesiminden ba[layarak paralel olarak demiryoluyla Struma nehrinden kent kayboluyor. Kresne de toprak verimlili i ve elveri[li iklim sayesinde tüm oryantal tütün cinsleri ve öteki bitkilerin için ko[ullar var. Burada özellikle ba geli[mi[tir. De i[ik meyve ve sebze türleri de yeti[iyor. Do al zenginlikleri bulunan da özel önemdendir. boyunca buraya gelenler için

40 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 41 II `K` KITA ÜLKES` TÜRK`YE CUMHUR`YET`

41 42 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N `STANBUL ATATÜRK KENT` `ZM`R MAKEDON MÜSLÜMANLARI

42 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 43 `STANBUL Dünyaca devlet ve reformcu Mustafa Kemal Atatürk ün ülkesi Türkiye Cumhuriyetini ziyaret etmek dünyada herkes için özel bir olu[turmakta. Günümüz Türkiyesi eski Türkiye ye çok Büyük `skender fethedilmi[, büyük imparatorluk olmu[ ve Makedonya da be[ fazla bulundurmu[tur bu ülke. Türkiye ve Türkiye nin daha mutlu gelece i için adayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türk fereceden kurtararak, dini devletten ve Türkiye yi derebeylik ülkesinden layik ve modern bir ülke konumuna getirmi[tir. Bunun Türk dilinde Latin alfabesini uygulayan Atatürk, halk kitleleri büyük sempatiyle kabullenen ve sevilen bir devlet bu cazibeli yolculu u özel memnuniyetle kabullendim. `stanbul da çok görü[melerim oldu. Görü[melerin tümü içtenli ve dostane hava içinde geçti. Kültür tarihi ziyaret ederek geziler konu[malarda bulundum. `stanbul da Pirlepe Kültür Derne inin konu u oldum. Bu dernek Pirlepe

43 44 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N do umlu Eyüp Uçak konu[tu. Eyüp Uçak `stanbul Eyüp belediyesi Pirlepe de Çukovski Eyüp. Eyüp Uçak 1946 Pirlepe nin Lajani köyünde dünyaya gelmi[, çok Türklerle beraber ailece Makedonya dan Türkiye ye göç etmi[tir. Türkiye nin `stanbul kentinde yeni kuran Eyüp, `stanbul un 16 belediyesinden biri olan Eyüp belediyesi ba[- Eyüp tahsilli ve i[ vatanda[ ve aile Cana adaletten yana ve i[ ve olarak Eyüp belediyesinde büyük otoriteye sahiptir. Nedir ki hayatta elde etti i ra men do um yerini unutmu[ de ildir. Bir sözle do um yeri Lajani, Pirlepe ve Makedonya ya ba Pirlepe ve Makedonya yla sürdürerek özlem doludur.eyüp Pirlepe lehçesiyle rahatça konu[uyor ve bu Makedoncada Türkçe sözlerin söylüyor. oldukça Eyüp ün e[i de evinde hem hem Türkçeyi konu[uyor. ise do um yerinde konu[ulan dili ö renip Pirlepe de do mu[lar gibi ezberlemi[ler. Eyüp ün kabullendikleri Makedonya sevgisinden memnuniyetle söz etmekteler. Eyüp ün sözlerine göre Türkiye de Pirlepeli Türk ve Makedon ço u Bayrampa[a da bulunuyor. Eyüp belediye görevine seçildi inden gurur Bu be[ belediyede övgüye de er elde

44 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 45 edilmi[tir. `stanbul un semtine çeki düzen verilmi[, onun giri[imiyle 440 eski ev ve 330 sanayi yerine 33 basketbol ve voleybol belediye 24 çocuk spor 7 kilometrelik metro ve çok belediye giri[imleri gerçekle[- mi[tir. Eyüp Eyüp belediye görevinde bulundu u dönemde, Türkiye nin kentlerinde, Makedonya do umlu daha iki ki[i Üsküplü Muzaffer Çavu[o lu ve Necmettin Öztürk sözkonusudur olan. `kisi de Türkiye nin merhum Turgut Anavatan Partisi üyeleriydi. Eyüp Uçak, Eyüp belediye görevinde bulundu u Pirlepe ve `stanbul un karde[ kent çok istemi[ ancak giri[imlere ra men bu iste i gerçekle[medi. Bundan sonraki bu iste in gerçekle[ece ine `stanbul en eski kentlerinden biridir. Roma imparatoru Konstantin in imparatorluk ba[kentinin Roma dan Bizans a kutsal ününe `stanbul günümüzde de i[ik medeniyetler, kültür ve tarihi geçmi[inin simgesini olu[turuyor. Kentte Bizans ve dönemi çoktur. Modern Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük ekonomik ve kültür merkezidir. göre `stanbullular bile kentin güzelliklerini hala ö renmi[ de iller. `stanbul Asya ile Avrupa kültürü, medeniyeti ile dinlerin ve kuzeyden güneye, do udan geçi[te bir nevi olu[turmakta. Nüfusu de i[ik rakamlar var. Resmi belgelere

45 46 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N göre `stanbul un nüfusu 8 milyondur. Fakat Türkiye geli[melerini izleyenlerin göre `stanbul un nüfusu 12 milyonu `stanbul u her gün milyonlarca turist ziyaret ediyor. `stanbul [unu belirtmek ilginçtir ki, Türkiye de belgelerin yüzde `stanbulda sa Buysa modern Türkiye de `stanbul un olsa gerek. `stanbul üç deniz sahilini kapsayarak yedi tepeye Eski Yunanlar `stanbul a Bizanstinion, Konstantinopol, Türkler ise `stanbul ismini vermi[ler. Güney Slavlar ise `stanbulu Tsarigrad (Krallar kenti) ismiyle de i[imi önceki olagelen dramatik olaylardan Önceki milletlerin ço u `stanbul u fethetmek istemi[ler. Örne in millatan sonra 330 `mparator Konstantin `stanbul u Do u Roma `mparatorlu unun merkezi ilan etmi[ ve Konstantinopol Fatih Sultan Mehmet Kostantinopol u fethederek `stanbul ismini vermi[tir. `stanbul Bo Marmara Denizi ve etraf tepelere kadar ve Marmara Denizi Beyo lu, Üsküdar ve güzelim turistik semtler `stanbul un en modern semtleridir. `stanbul un eski bölümü kültür tarihi en zengindir. Bu yüzden `stanbul un en önemli turistik bölümüdür. Kimi tarihi ve sanat de erleri zamana yenik dü[erek kimileri ise do al afetlerden (her[eyden önce deprem ya da sonucu) yok olmu[- tur. `stanbul da elliden çok sultan ve kültür tarihi bulunuyor. en olan Sa-

46 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 47 nda oda ve haremler var. ziyaret etti imde zehirli maddelerin ikram edildikleri özel çinilerini de gördüm. Elmas ile öteki de erli e[yalarla süslenmi[ görünce oldukça Nedir özellikle ilgimi çekti. Bu katafalk yüzlerce önceleri Sidon dan buraya getirilmi[tir. üzerinde `skenderin sava[ zaferlerini simgeliyen yüzlerce figürün oyuldu unu gördüm. Aya Sofya Camii kentin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Aya Sofya ziyaret edenlerin bu tarihi eserin [imdiki görünü[üne dayanayarak Bizans `mparatorlu unun parlak döneminde de i[ik kaderini sezmek zor de ildir. Bu 150 dünya olarak kamuoyunun ilgisini çekiyor. {unu belirtmek gerekir ki buna benzer bir tarihi eser ise [imdiye kadar hala in[a edilmemi[tir. Tek sözle insano lu yüksek kültürünün olan Aya Sofya kilisesi parlak Bizans döneminin geçmi[ini simgeliyor. Aya Sofya ilkin ortodoks kilisesiydi. Daha `slam camiine dönü[türüldü. Ancak günümüzde müze olmu[tur. Aya Sofya içinde de i[iklikler bünyesi de i[tirilmi[ ve ek Buna ra men 56 metre uzun olan kubbesi bundan böyle de güzelli ini koruyor. Bu kubbe birçok do u `slam camilerine örnek olmu[tur. `mparator Büyük Konstantin `stanbul u Do u Roma `mparatorlu unun (Konstantinopol ismiyle) ba[kenti ilan etmesi bugünkü Aya Sofya yerinde kilise in[a etmi[tir. 336 in[a edilen kiliseye Büyük Kilise ismini vermi[tir. 200 sonra `mparator Yustiniyan a

47 48 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ba[layan ayaklanma bu kilise ve Kontantinopol un daha büyük bölümü Fakat Yustiniyan ayaklanma yanan kilise yerinde daha büyük ve daha güzelini Kilise Anatemiye ve Milletli `sidor Yustiniyan söz konusu projeyi izlemi[tir. Kilise 60 tsentnere mal olmu[tur. Onbinlerce Do u `mparatorluk zenginli ini, do rusu parlak mermer ve en güzel toplayarak kilise Kilise mozaikle süslenmi[tir. Aya Sofya bu en olmu[tur Türkler Konstantinopol un fehtedilmesi Konstantinopol `stanbul ismini kilise ise camiye dönü[türülmü[tür.1935 Atatürk ün Aya Sofya Camii müzeye dönü[türülmü[tür. Bu güzel antik döneminden kalan Efes, Babek, Roma ve Atina Efsanevi Aya Sofya Camii Sultanahmet Camii ve `stanbul için büyük önemdendirler. Teodos Obelisk i, Sütunu, Konstantin Sütunu, Beyo lu, ve di er ilginç eserler gerçekten görme e de er Sultanahmet Camii yada Mavi Cami Aya Sofya Camiinin bulunur in[a edilen bu cami Türk mimarisinin otantik eserini olu[turuyor. Caminin içi mavi ve ye[il mermer ta[larla süslenmi[tir. Kristal camla 260 penceresi var. Camiin içinde özel ibadet yeri bulunuyor. Sultanahmet Camii en güzel camii olarak Türk gücü ve

48 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 49 büyüklü ünü simgelemek in[a edilmi[tir. Sultanlar gerekti inde cami atla Süleymaniye ya da Sultan Süleyman Camii Mimar Sinan projesi üzerine Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden, ba devlet olan Bosna Hersek te bulunan Drina ve Neretva köprüleri de Mimar üzere in[a edilmi[ler. Süleymaniye Camii, Aya Sofya Camii ve Sultanahmet camiinden daha büyük alan Fakat camiin süs ve minarelerin sözkonusu camilerin süs ve minarelerine daha Camide 27 bin ki[i ibadet yapabiliyor. Belirtti im gibi da ziyaret ettim in[a edilen saray dönemin sultan kö[küydü. günümüzde `stanbul un (belki de Türkiye nin) en büyük zenginli i korunuyor. nda silah inci ve elmas süs sergileniyor. Mozaik uslübünde minyatür resimlerle saatler koleksiyonu, 6282 elmasla süslenmi[ iki mumluk, be[ik, 300 kilo elmasla süslü taht, 1400 senelik Kerim her turistin ilgisini çekiyor. Ancak nda sergilenen çok `stanbul da bulundu um Beyo lu nu da ziyaret ettim. `stanbul un en modern semti olan Beyo lu ikametgah ya da kö[k özelli i bu semtte diplomatik temsilciliklerin ço u, modern otel ve vilalar bulunuyor. Dolmabahçe bulundu u Beyo lu semtinin bölümü turizmin geli[mesi için büyük önemdendir. Çünkü sultan sözkonusu olan. Güzelim Gül

49 50 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N yla Bo az sahilinde yerle[mi[ olan saray Paris in dünyaca Versay na benziyor. Dolmabahçe her getirilen mobilyayla 365 oda ve 27 salonu her ziyaretçide ilgi Dolmabahçe iç süslenmesi için 14.5 ton Cumhuriyetin ilan edildi i 1923 Dolmabahçe Türkiye nin ilk Mustafa Kemal Atatürk ün kö[küydü Mustafa Kemal Atatürk bu kö[kte gözlerini dünyaya yumdu. Dolmabahçe nda bulunan saatlerin ibreleri dokuzu be[ geçe durdurularak, Makedonya da dünyaya gelen büyük reformcu ve Türk devletinin en büyük o lu Mustafa Kemal Pa[a vefat etti i göstermekteler. `stanbul ticaret da dünyada kentlerden biridir. Bu büyük kentte ticaret reklam yapan sesli ba sonucu büyük bir gürültü içinde gerçekle[iyor. Ticaretin gerçekle[ti i da 200 bin metre karelik alanda tüccar sergileyip Dükkanlar ve ticaret merkezlerinde ticaretinden en büyük kazanç elde ediliyor. da ticareti Kuyumcular bu sokak zaten en ilginç ve en çok ziyaret edilen soka Dükkan ve ma azalarda her perakende ve toptan mal Fiyatlar günde bile de i[iyor. Taksi sürücüleri en becerikli taksicileri ra men ço u kez Avrupa ülkelerinde uygulanan trafik uymuyorlar. Buysa `stanbul da trafi in oldukça oldu undan Öyleki örne in en mesafenin geçilmesi

50 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 51 için bazan saatlerce beklemek gerekiyor. Ancak `stanbul da metro ile tramvay trafikte bu tür beklemelere son verilmi[ ve birkaç saatlik mesafe birkaç dakikada Marmara Denizi nin do u, Asya sahilinin turizm faal oldu unu belirtebiliriz. Denizin do u sahilinde bulunan birkaç adada villalar in[a edilmi[tir. Burada Avrupa Asya dan Bo az Köprüsü güzelli iyle celbediyor. Köprü Türkiye ve dünyada en güzel köprülerden biri olarak Avrupa ve Asya birle[tiriyor. Ancak `stanbul da birle[miyor. `stanbul da Do u ve birle[iyor. Do rusu Avrupa ve Asya yüz yüze geliyor...

51 52 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ATATÜRK KENT` `stanbul dan sonra yolculu um Ankara ya devam etti. Ça da[ Türkiye nin ba[kenti Ankara diplomasi ve kültür kenti olarak devletin siyasi, idari ve ekonomi merkezidir. kenti de olan Ankara, Türkiye nin Mustafa Kemal Atatürk ün kentidir. 3 milyon nüfusa sahip olan Ankara da Türkiye nin ve gelece inin hissettim. Ankara da içtenli ho[geldiniz dilekleriyle Parlamento Erdem Kaya görü[memiz @ konu[mada Balkanlar Türklerinin en büyük bölümünün Makedonya da çok Türkün Türkiye de önemli görevlerde söyledi. Devamla Makedonya da ya[ayan Türkler tüm haklara sahipler. Ana dilinde konu[uyor, Türkçe radyo ve televizyon var, Türkçe gazete ve kitaplar Makedonya Türkleri Makedonya ve Türkiye dostlu un güçlü, köprüsünü olu[turuyorlar dedi. Erdem Kaya ile görü[memizde Türkiye Parlamentosu milletvekilerinin milletvekilerin seçimi, yasama ve seçim sisteminde de i[melerle

52 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 53 Ankara da bulundu um sürece kentin geli[mesi, ve gelece i bilgi edindim. Ankara rada modern Türkiye nin yüce o lu ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ziyaret ettim. Kabir ziyareti özel izlenimlerim oldu. Ankara da 20. ça da[ modern mimari da göze Bunun çok ah[ap evlerin bulundu u eski semtleri de gördüm. Evleri dar az de il. Ankara M.Ö Hititlerin merkeziydi. Frigler ve Büyük `skender fethedilmi[tir. M.Ö. 333 Ankara Gal kabileleri ve da fethetmi[ler. Bizans `mparatorlu u döneminde imparatorlu un önemli kentlerinden biriydi itibaren `mparatorlu u idaresi bulunmu[tur modern Türkiye Cumhuriyeti nin kurulu[undan sonra Ankara Türkiye nin ba[kenti oluyor. O zamana kadar ise Ankara kenti Angora ismini Türkiye Cumhuriyeti ba[kenti Orta Anadolu da bulunuyor. Ankara ilçesi ba[kent ve hükümetin bulundu u kö[k kentidir. Bu yüzden çok önemli ve lüks devlet @ göze Ankara endüstri kapasitelerinin küçük merkezini olu[turuyor. Deri, [arap, çimento ve sanayisi di er sanayi fazla geli[mi[tir. Ba[kent Ankara demiryolu ve karayolu do u ve birle[ti i olu[turuyor. Ekonomi turizmin büyüktür. Ba[kentin içinde çok kültür ve tarihi bulunuyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi önde gelen müzelerden biridir.

53 54 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 Ankara da Türkiye nin ilk ilan edilerek göreve Atatürk ün ana dü[üncesi [uydu: Türkiye nin modernle[mesi için gereken dev ekonomik, politik, sosyal ve kültür halde askeri zafer yetersiz kalabilir. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk ün iktidarda bulundu u temel Türk milletinin ve dünyada di er milletlerin ile mutlulu una ve dünyada genel Büyük Türk reformcusu Mustafa Kemal Atatürk ün na olan ziyaretim ve duru[u ile çelenk koyduktan sonra yolculu umu Anadolu istikametinde sürdürdüm. Anadolu uzun ve oldukça geni[ bir bölge olarak, eski ve yeni gelenekleri bir araya getirmektedir. Anadolu ziyaretim Kapadokya ziyaret etmekti. Bu iste im gerçekle[ti. Nüfusu 100 bin olan Kapadokya ve yöresi son Türkiye nin en önemli turistik merkezi konumuna gelmi[tir. hava müzesi Göreme, ku[kusuz ki, en ilginç yeridir. Bu müze 20 önceleri yanarda püskürmelerinden olu[mu[tur. Göreme de yanarda dan akan lavlar hava olarak her ziyaretçinin ilgisini çekmekteler. Geçmi[te bu yörelerde ya[ayan ahalinin ço u, ma aralarda Son olarak 1956 ma aralar terkedilmi[. Ma aralar günümüzde turistler için ilginç eserleri olu[turmaktalar. Kapadokya Anadolu nun en gözde turistik beldesidir. Bir zamanlar Kapadokya da insanlar ba u Ancak zaman geçtikçe turizmin ba maziye yerini turizme Bahus

54 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 55 Kapadokya ba Makedonya da Tikve[ ba bölgesine dü[üncesine Kapadokya da bulundu um 15 bin tonluk kapasiteye sahip [arap bodrumunu ziyaret ettim. Bu [arap bodrumu gerçekten Pirin Yane Sandanski nin gizlendi i Melnik teki eviyle {arap bodrumu ziyareti cana evsahipleri sonsuz misafirperverli ini dile getirerek bizlere Türkiye nin en kaliteli Nev[tal beyaz ikram ettiler. Zira Göreme çok ilginç bir do al müzedir. Bu müzeyi ziyaret eden turistler Nev[ehir otellerinde Bendeniz en güzel otellerden biri tercih ettim. Otel Anadolu nun göbe inde bulunuyor. Bu yörelere turistler ve i[leten mekanizasyondan ba[ka hiçbir[ey göremezsiniz. Otel Afrika da gördü üm {eraton otelinin desem hata etmeyece im. Dört Dedeman oteli çölün in[a edilmi[, oda, restoran, büfe, kulüp, Avrupa ve dünya yemekleri, ma- spor siteleri, sinema salonu, özel seminer ve konferans otelin turistik kent gibi ün neden oluyorlar.

55 56 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N `ZM`R MAKEDON MÜSLÜMANLARI `stanbul un Asya bölümünde güne[in do u[uyla günün ve ho[ geçece ini tahmin ediyordum. `stanbul un Atatürk `zmir e sefer için mürettebat üyeleri son Türk hava [irketinin Boing 747 tipi bir saatlik yolculuk üç buçuk milyonluk `zmir e Kent `zmir Körfezi nde yerle[mi[tir. `zmir beni Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili Kemal Vatan içtenlikle Kemal Vatan Radovi[ e ba Zleovo köyü do umludur. Müdürü Dr. Melih `nan ve Makedonya birçok Türkiye bulundular. `çtenli bir havada gerçekle[en Reka, Köprülü ve Makedonya di er yörelerinden göçmenlerin Tümü Türk Makedon en çoktu. Evsahiplerinin göre Türkiye de ya[ayan Makedon Makedonya da ya[ayan Makedon çok daha büyüktür.

56 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 57 Gayriresmi bilgilere göre `zmir ve etraf kentlerde 300 ve 500 bin Makedonya Türkiye Güzelim `zmir de Vranovtsa, Orizari, Skudrinye, Jupa, Debre, Pehçova, Delçova (eski ismi Tsarevo selo ya da `zmirliler Serova tabiriyle biliniyor) ve `[tip köyleri ile Makedonya di er yerlerinden gelen göçmenler Tümü demokratik Türkiye de geçimini sa layarak i[güzar, iyi niyetli, merhametli ve ile Makedonya Türk Türkiye de i[ doktorlar, toplumsal i[çiler, dükkan sahipleri ve ikinci memleketi olan Türkiye nin olarak afirmasyon sa Onlar Makedonya Türk gibi Türkiye ye olan dile getirerek yüreklerindeki Makedonya sevgisini unutmu[ de illerdir. Ege nin incisi `zmir Konak ta bulunan Efes lüks otelinde yerle[tim. Otel birkaç `zmir kenti bölgenin en önemli olup, Ege Denizi sahilinde Türkiye nin üç en büyük kentlerinden biridir. `zmir ya da eskiden Smirna olarak bilinen kent eski `yon yerle[im merkezidir. Bu yerle[im merkezi M.Ö. 4.cü Roma `mparatorlu u ve Bizans döneminde `zmir Ege nin en büyük kentlerinden biriydi. Onun tarihine olursa [unu söylememiz gerekir ki, kent zengin tarihinde hasara u geçmesiyle kentin Nedir ki 1922 Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde `zmir kenti Türkler `zmir çok önemli liman ve stratejik kara olu[turup, 1952 itibaren NATO nun önemli üssü konumuna gelmi[tir.

57 58 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Bornova ziyaret benim için özel bir olu[turdu. Belediye Kültür nda içtenli misafirperverlikle Bu misafirperverli i asla Kültür nda toplanan Makedonya göçmenleri Makedonya Cumhuriyeti nden gelen konu u (bendenizi) ve heyecanla Makedon müzi i çalan orkestre beni Makedon türküleri ile oyun Do um yerim Makedonya, Hadi, hadi bat güne[im ve daha birçok popüler Makedon türküsü ve oyun hepimizi ne[elendirdi. Kendimi Jirovnitsa, Vranotvsa ya da Jupa da gibi hissetmeye Bornova valisi, Bornova belediye Rumeli dernekleri temsilcileri, ö renciler ve Bornova belediyesi personeli ile di er ünlü ki[iler bulundu. Köprülü Türkiye Milli Doktoru {aban Akarbay, Türkçeden Makedonca ya ve Makedonca dan Türkçeye çevirmenlik yapan Dr. `smail Bayraktar ile Reka, Köprülü ve Makedonya di er yörelerinden Türk ile görü[tüm. `çtenli örgütlenen panelde Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti i[birli i ile bu i[birli ini körükleyen iki ülke göçmenler derneklerinin faaaliyetleri ve toplumsal, kültür ve öteki alanlarda i[birlikten söz edildi. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti milletleri ve ortak üstüne de konu[malar yürütüldü. Türkiye ziyaretim be[ gün sürdü. Türkiye günlerde Dünya olu[turan ender bir projeyi ziyaret ettim. Bu proje öteki ülkelerin için önemli bir örne i olu[turmakta. Sözkonusu olan GAP

58 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 59 Güneydo u Anadolu projesiyle 2005 Türkiye de iki gerçekle[mesi ve sanayide gerçek devrimin için imkanlar sa lanacak. Proje yöneticisi Türkiye yüzde onunu GAP projesi yetkilisi Taylan Deriço lu dur. O Ankara teknik fakültesini bütünledikten sonra, masterlik ve Almanya da Almanyada iken birçok dil ö renmi[tir. Zira GAP üç Benelüks kadar Vardar, Ege ve Pirin kadar büyüktür. `n[a edilmesi öngörülen 25 baraj ve sulama giderilmesi için Daha do rusu 19 barajda in[a edilen hidrosantrallardan dördü hala in[a ediliyor. Geri ise 2005 tamamlanacak Türkiye 26 bin megavat elektrik enerjisine sahip olup bir buçuk milyon hektar i[lek sulayacak. Bu proje için genelde yerli kaynaklardan 30 milyar Projeyle ülkenin hidrografi ve ekonomi gücü olumlu yönde de i[melere u rayacak, a öncelik yerel ahaliye en modern makinelerini için ko[ullar sa Elveri[li iklim su zenginli i ve i[letilmesiyle, Türkiye nin bu bölümünde iki gerçekle[mesi ve Anadolu çölünün büyük bu day ve sanayi kompleksine dönü[mesinde ko[ullar temin edilecek.

59 III KAR{ITLIKLAR ÜLKES` `SRA`L

60 KAR{ITLIKLAR ÜLKES` `SRA`L ÇÖL MOZA`K ` ELMASLAR DÜNYASINDA HAYAT KAYNA\I MASADA KALES` MISIR

61 KAR{ITLIKLAR ÜLKES` `SRA`L Kutsal ülke olan `srail i de ziyaret ettim. Bu ülke tam ender bir olu[turuyor. Yahudiler için Avram (`brahim) ve onu izleyenlere vaad etti i ülkedir. dan göç ettikten sonra Musa yönetilen ve Yahudi milletinin (Hibru) gücünde birle[en bir `srail. `mparator Davud (David) ile o lu Solomon un önderli inde `srail o ülkesidir. Bu ülke üç monoteist (tek dinin, do rusu Yahudi, ve `slam dini merkezidir. için `srail Hazreti `sa do du u, a gerildi i, gömüldü ü ve üç gün kutsal ülke oldu undan ötürü büyük önem ta- `ncil de belirtildi i gibi Yahudilerin Kanaan diye Vaad Edilmi[ ülkeye ilk göçleri Hazreti `sa dan önce Mezopotamya, ve di er yörelerden kabile sözkonusu olan. Onlar Patrik yönetmenli inde buraya gelmi[ler. Nedir ki `sa dan önce 1580 Musa önderli terketmekle Yahudiler bu topraklara kitlevi bir [ekilde gelmeye Musa Sina Tepesinde o Yahudilere on emrini

62 64 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Yahudi milleti `sa dan önce göçebeler döneminde ( kadarki dönemde) biricik yahudi devletin kurulu[u varolu[unu resmen `kinci Dünya sonra bu devletin kurulu[u resmi bir törenle `srail günümüzde geli[mesinde kendine özgü bir devrim Çöllerin i[lek arazilere dönü[türülmeleri, sulama sistemlerinin in[a edilmeleri, makine ve di er sanayinin geli[mesinde elde edilen üstün görünce buna oldum. Bunun kent semtlerinin modern dönü[ümünde de önemli elde edilmi[tir. Yeni çöl ke[fedilmesiyle devrimi yeni boyutlara ve çöller ye[iliklere dönü[türülmeye Bu [ekilde sözkonusu ye[il devrim sürdürülmü[tür. Bu yüzdendir ki, `srail in gerçek harikalar ülkesi oldu u konusundaki iddialar tesadüf de ildir. `srail de hayat kolektif, toplumsal ve özel sahiplikte olan semtlerde geli[iyor. Kibuk lar olarak yerle[im merkezlerinde toplu (kolektif) emek organizasyonu ve sahiplik ilkeleri `srail de Birinci Dünya Sava- önce, özellikle Rusya dan çok Yahudi nin gelmeleriyle, kurulmaya 300 den çok kibuk yerle[im merkezi mevcutur. Arazi ve üretim gereçleri ortak sahipliktedir. Emek da mevcut imkanlar ve kibuklar gereksinmelerine göre bir bölümü çe[itli siyasi ve dini te[kilatlardan etkilenerek kurulmu[tur. Bu yerle[im merkezlerinde ya[ayan ahali genelde bu day, pamuk, portakal, limon, avokado, muz, hurma ve di er ürünlerinin yeti[tirilmesiyle u ra- süt ve süt mamülleri üretimi oldukça

63 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 65 geli[mi[tir. giderilmesi için ahaliye e[it ko[ullar sa Ülke ahalisinin yüzde be[i kibuklarda Ancak son bu yerle[im merkezlerinde kimileri kolektif ya[am terkediyor ve genç nesiller hayatta daha büyük ba tercih ediyorlar. `lk yerle[im merkezi (ilk kibuk) Rus Yahudilerin buraya gelmeleriyle Galileo 1905 Degoniya ismi kurulmu[tur. Fakat Galileo gölü kurulan Ginozard kibu unun en eski kibuk oldu u tahmin ediliyor. Ginozard kibu unun kuruldu u topraklar 70 önceleri çamurlukmu[. Ginozard kibu unda 1896 Galileo gölü çamurda kalan traktörün ilgili müdahale 12 ki[ilik sandal bulunmu[tur. Arkeologlar, di er bilim ve tarihçilerin [imdiye kadar ki göre önce üretildi i tahmin ediliyor. Tahminlere göre Hazreti `sa ö rencileriyle birlikte bu sandalla Galileo gölünü gezmi[tir. Yeni `ncil rivayetlerine göre Hazreti `sa burada o lu olarak sandala çarpan büyük deniz koyarak ö rencilerini

64 66 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ÇÖL MOZA`K` Yahudilerin çevrecili e büyük önem verdiklerine oldum. Ekoloji (çevre bilimi) hem gençler, hem de gelenek halini alarak ülkenin bundan böyle de geli[mesi istikametinde büyük çaba `srail de kentler in[a edilmelerine büyük önem verilmekte ve bu konuda ister vatanda[, ister devlet Sanayi i[letme kapasiteleri ise deniz bölgeleri ya da Yuda ile Negev çöllerinde bulunuyor. Bu yüzden `srail de kentlerin ve özellikle daha büyük kentlerin temiz ve daha sa ya[am dönü[türülmeleri konusunda çaba Bunun su tedari i ve sulama giderilmesi için yetersiz olan su önemli giri[imler Çöller bu amaçla istifade ediliyorlar. Son çöller a olan kimi bitki ve meyveler ekiliyor. Damla damlasu sistemi çerçevelerinde çöllerde plastik su yerle[tirilip ekinler sa Çöllerde yerlerde 50 dereceyi bile `srail de son kimi çöllerde ve

65 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 67 modernle[tirilmeleri yönünde giri[imlerin görülüyor. Çöllerde toplanan ya mur suyunun sürecinin verimli arazilerin için Yahudiler çok eski zamanlarda bile suyu kendi için sa `srail de ya mur ya çok ender ötürü su tedari i bu [ekilde sa Zira ülkede bir metre kareye 100 mililitre ya mur ya ar. Çöllerde ise durum daha da vahimdir. ve [ubat en çok ya mur ya ar. Her damla suyun çok de erli oldu undan ya mur en rasyonel bir [ekilde istifade ediliyor. Su `sraililer için hayat demektir. Yahudiler su ve sava[ yüzle[en bir milletir. Beduin yerle[im merkezleri de bir özellik Bu yerle[im merkezleri genelde kurulmu[tur. Bura ahalisi Beduinler geceyi geçiriyorlar. Günün geri kalan bölümünü ise havada keçi ve otlatarak geçiriyorlar. Fakat son zamanlarda Beduinlerin ya[ama ilerleme görülüyor. Organize biçimde kentler kurmaya Beduinlerin en önemli u olu[- turuyor. Yün, et ve deri üretimi de geli[mi[tir. süslerin ve deve kazanç sa Son zamanlarda çöllerde zeytin üretimiyle u da görülüyor. Kudüs ten Ölü Deniz e karadan Beduinlerin oldum. Çöller ku[kusuz ki, ülkenin en bölümleridir. Ölü Deniz e gitti imizde çöl idi. Ölü Deniz de dünya fenomeni

66 68 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N olarak bir zamanlar denizin dibinde çatlaklar görülmü[tür. Ürdün nehri ve Galileo gölüne kadar uzanan Ölü Deniz kaybolmu[ ve günümüzde yoklar. Fakat kimi de- erlendirmelere göre deniz ikiye bölünmü[tür. `lk bölümü günümüzde Galileo gölüne ikinci bölüm ise [imdiki Ölü Deniz de Söz buradayken [unu da belirtmeliyiz ki, Galileo gölü bir zamanlar tuzlu iken günümüzde Ölü Deniz in suyu di er tuzlu deniz en tuzludur. Ölü Deniz in en dü[ük noktada, eksi 410 metre Ölü Deniz düzeyi kötü do al ve insan faktöründen ötürü sürekli dü[ü[ kaydederek gelecekte bu denizin tamamen yok olma tehlikesi ortada var. Bu yüzden `srail su tuzlu suyu Akdeniz den Ölü Deniz e getirilmesini planla[- Ölü Denizin mavi ayna gibidir. Buraya gelen turistler ve gölde yüzenler bura ahalisinin göre gölden tuzlu insan benziyorlar. Yüzmeyi bilmeyenler bile gölde rahat yüzebiliyorlar. Çünkü göl suyunun kimyasal özellikleri yüzenlerin bo engel oluyorlar. Öyleki insan rahatça göl suyu üzerinde gazete okuyabilir. Ancak uzmanlar yaz suda pek çok tavsiye edilmez. Çünkü göl suyu çok oldu- undan insan Bu yüzden çok havada 15 dakikadan fazla suda kalmak dönemlerde ise hastalar sahildeki plajlarda çamurla ya tedavi görmekteler. Hastalar sahilde sinir romatizma, bron[it, deri ve di er tedavi görüyorlar. Sahil deniz suyu çamurun da oldu unu

67 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 69 ö rendim. Ölü Deniz Lud ismiyle de biliniyor. Buysa Tuzlu Deniz gelir. Tarih boyunca söz konusu deniz birçok de i[ik isimle Antik Deniz, Ölü Deniz, Araba Denizi ve Sedam Denizi isimlerine en çok Ölü Deniz in yüz ölçümü kilometre karedir. Derinli i 400 metre olup, dibi eksi 798 metrededir. Denizin en önemli Ürdün nehridir. Arnon nehri de bu denize akar. bölümü `srail de, öteki bölümü ise Ürdün de bulunur. Deniz suyunun tuz yüzde 30 Deniz suyu minerallerle zengindir. Fakat suda hayat yoktur. de erlendirmelerine göre tuz ve çe[itli minerallerden ötürü Ölü Deniz de hayat Bundan ötürü bu deniz ölü deniz `srail günümüzde Akdeniz sahillerinde yer alan ülkedir kilometre karelik Ezdrelon, {afeli ve {aron vadisinden ibarettir. {aron vadisindeki kumlu araziler ise i[lek bölgelere dönü[türülmü[tür. Yuda, Samarya, Galileo da bölgeleri Negev çölü bulunuyor. Galileo gölünden Ölü Deniz e dökülen Ürdün nehri vadisi de bu çöl Akdeniz bölgesinde bulunan Ki[on nehri de söz konusu denize Ülkenin en büyük ve en önemli merkezleri olan Yafa ve Tel Aviv kentleri de bu bölgede bulunuyorlar. Bu merkezlerde ba ve güçlü Yahudi devleti ahalisinin yeni

68 70 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ELMASLAR DÜNYASINDA Kutsal ülke olan `srail e uçakla geldi imden Tel Aviv Ben Gurion ini[ Bu sivil ve askeri en büyük ve en önemli hava Ba[kent Tel Aviv, `srail in en büyük kentidir. Son kentte genellikle genç ötürü ahali kitlevi bir biçimde kent semtlere ve Tel Aviv gençler kenti Evsahiplerinin göre Tel Aviv 1 milyon nüfusa sahiptir. Etraf semtlerde ya[ayanlar bu eklendi i halde ba[kent nüfusunun l,5 milyonun üstünde oldu unu ö rendik. Tel Aviv eski Yafa kurulmu[tur. Büyükelçilikler, konsolosluklar, diplomasi temsilcilikler, i[ merkezleri, bilim ve çok lüks otellerin bulundu u bu kent Akdeniz sahiline Tel Aviv de di er önemli kurumlar da bulunuyor. Yahudilerin hünerleri çoktur. Hünerlerinden biri deniz içinde in[a edilen Bu barajlar deniz sahilinde ve kristal kumun oluyor. Sahilde joging yapanlar için patikalar turistlere çe[itli spor tesisleri restoranlar ve di er e lence tesisleriyle geni[ plajlar sa Bu

69 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 71 güzelim plajlar Rio De Janeiro nun Kopakabana pek de iller. Güzelli i, deniz suyu ve di er do al zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çekerek turistler kitlevi bir [ekilde ziyaret edilmekteler. `srail ya[ayan Yahudiler ba[kent Tel Aviv le kestirmemi[ ve ziyaret etmekteler Yahudi göçmenler grubunca kurulan Tel Aviv ilkin Ahuza Beyit ismini akabinde Tel Aviv ismi verilmi[tir. Tel Aviv in Türkçe Bahar Tepesi dir. Tel Aviv de geçen ilk ahali belli göstermeye ba[- Bu nüfus Tel Aviv `srail in en önemli merkezlerinden biri olup, toplumsal, kültür ve siyasi ve ekonomi en önemli faktörlerinden biri olmu[tur. Burada Meir Dizengof un evinde ba `srail devletinin temelleri Tel Aviv de kent gerekti i ötürü de i[ik mimari in[a edilmi[ rastlanabilir. Bu ülkeye göç edenler 1948 sonra kitlevi bir [ekilde konut Günümüzde `srail de genelde üç ve be[ binalar görülebilir. {alom kulesi ise en yüksek Tel Aviv zamanda ülkenin en önemli kültür ve spor merkezini olu[turmakta. Dünya Senfoni `srail Filharmonisi ve Tiyatrosu ba[kentte faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fakat ya[ayan Yahudi Vatanda[lar (diyasporu) Müzesi ülke genelinde ve dünya milli ve kültür bir yere sahiptir. Tel Aviv in bölümü olarak kentin güney kesiminde Yafa ya da Yafo bulunuyor. Eski ve yeninin, `ncil ve ça da[ Yafa da en büyük bölümünü Araplar ve Yahudiler

70 72 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N olu[turuyor. gezdi im Aziz Petar Katolik kilisesini de ziyaret ettim. Bu kilisede havari Tabita ölü elini dokunarak tekrardan hayata kavu[turmu[tur. Kentin eski bölümünü de ziyaret ettim. bulunan kentin bu eski bölümünde galeriler Tel Aviv, Haifa, Kudüs ve Tiberyada yla birlikte dünyada elmas i[letmesinde en kentlerdir. Ülkede toplam gelirin yüzde elmas i[letmesi ve sa Elmas oyma i[i Yahudilerin en eski biridir. Yahudiler çok eski zamanlarda bu eski zanaatla ilgilenmeye Di er milletlerce kovulup çok yer de i[tiren Yahudiler büyük tehlikelerle yüzle[tiklerinden ötürü geçimini sa dü[ünerek göz bebekleri gibi ve ceplerinde, gizledikleri oymak ve satmakla u Bu u genç ku[aklara Yahudiler bu geli[tirerek kazanç sa ve elmas imalindeki hünerleriyle dünyada en elmas Yahudiler daha di er de erli maden ve ve süslenmesini de `srail de den çok elmas i[letme kapasiteleri ve elmas merkezlerinde ise ürünlerini Bu i[letme kapasiteleri ve merkezlerinin ise Tel Aviv in en ve en büyük elmas merkezini ziyaret ettim. Olay yerinde elmas kalitesi ve elmas satma yetene iyle oldum. Yahudilerin bu i[te çok görgülü ustalar kendi gözlerimle gördüm. Tel Aviv ziyaretim kentin büyük ilerleme kaydetti ine oldum. Bu kent elmaslar çe[itli

71 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 73 makineleri, alet, plastik üretimi ve petrol rafinerisiyle dünyada ün sa `srail de be[ termik elektrik Onlar Akdeniz sahilinde bulunuyorlar. Yolculu um bunlardan gördüm. Sözünü etti imiz termik `srail elektrik ve sa Ülkede kömür maden @ndan ötürü termik santral için gereken hammadde di er ülkelerden [irit sistemi sayesinde ve e[it olarak termik santrallara da Belirtti im gibi kentte dört termik santral Termik santrallardan biri yedekte bulundurulup ihtiyaç duyuldu u anda devreye sokuluyor. Bu dev geli[me di er alanlarda da, do rusu bilim, teknik, kültür, edebiyat ve din önemli geli[me kaydedilmi[tir. Bu yüzden Yahudi `srail devletinin birçok ülkeye örnek olup, geli[me ülkesi olarak eseri de ildir. Kudüs ölüm ve zafer kenti `srail büyük geli[ti i ve bir ülkedir. Geçmi[te özellikle a ba birçok kutsal yer bunu en iyi bir biçimde do Kudüs te bir zamanlar Kuzu @nda Vitezda bulunuyormu[. Bu günümüzde de Kudüs in en önemli tarihi biri olarak yerde bulunuyor ve içindeki hamam suyu yer kanallardan geliyor. Suyun oldu u sakatlar, görme özürlüler ve di er hastalar buraya gelerek dertlerine derman buluyorlar. bulunan Aya Ana kilisesi bu kentte en güzellerinden biridir. Meyrem Ana do um yeri, ve kilisesi görülüyor. `ncil de Ein Hakarem

72 74 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N bilinen Ein Karem köyü de bulunuyor. Ein Hakarem Ba lar Kudüs e dahil edilen Güzel Tepe nin üzerinde bulunuyor. Aziz Yovan Vaftisti kilisesi kutsal yer olarak Hazreti `sa annesi Meryem ve Yovan Vaftist in annesi Elizabeta ziyaret etmi[lerdir. Hazreti `sa dan önce Yovan Vaftist in do du u Refah Ma ve Vetaniya köyü ziyaretçiler için çok ilginç yerlerdir. Zira Vetaniya, Erihon yolunda zeytin a do usunda bulunan bir köydür. Bu köyde Hazreti `sa dostu Lazar Mariya ve Marta ile beraber Hazreti `sa ço u kez ediyormu[. Hazreti `sa ölümünden birkaç gün sonra Vetaniya da diriltmi[tir. Bu yer Hazreti `sa Kudüs e kutsal geli[iyle ve burada geceyi geçirdi inden ötürü Günümüzde burada Aziz Lazar kilisesi bulunuyor.

73 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 75 HAYAT KAYNA\I `srail in kuzey kesimi güneydeki çöllük Galileo bölgesine geldi imde do tüm zenginliklerinin burada hisettim. Bu yüzden ilk defa bu bölgeye gelen ziyaretçi `srail in sadece küçük çöl ülkesi de il, bamba[ka bir ülke oldu una olur. Burada alanlar yok. Her ye[illikler içinde, parklar, çiçekler, hurma a palmiyeler, kaliptuslar, avokado a meyve bahçeleri ve üzümle ekili Kuzey bölümlerde Galileo gölü ufukta insan gözü gibi titre[erek co[turuyor. Bu göl üretim ve çöl için istifade ediliyor. Galileo gölü ahalinin içme suyu tedari inde en önemli olu[turuyor. Ürdün vadinin güney kesiminde üç din geleneklerinin birle[ti i önemli tarihi merkezdir. Yudey Çölü nün en büyük Erihon dur. Erihon günümüzde Filistin idaresi Ürdün nehrinin güney vadisi ve do u kesiminde Kudüs-Bet[ean birle[ti i yörede yerle[mi[ olan Erihon Arapça Eriha ismiyle Çölün iç kesimlerinde bulundu una ra men Erihon en zengin su sahiptir. Su

74 76 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Erihon un üretiminde en önemli bölge konumuna gelmesi için imkan sa Burada her çe[it meyve ve en güzel çiçekler yeti[iyor. Palmiyeler kenti olan Erihon `srail milletinin sömürüsünden sonra, `sraillilerin fethettikleri ilk kentir. `srailliler bu kente davul zurna ile girmi[lerdir. Kent Zakheyin himayesinde bir süre daha Hazreti `sa Zakheyin in evini ziyaret ederek bir görme özürlüsünü tedavi etmi[tir. Erihon un Ürdün vadisinde Hazreti `sa vaftisi 40 bulunuyor. Günümüzde burada kurulan ma ara küçük bir kilise in[a edilmi[tir. Rivayetlere göre Hazreti `sa burada 40 gün 40 gece oruç tutmu[tur. Erihon kenti 200 kilometrelik Erihon çok dü[ük bulunarak en dü[ük kentini olu[turuyor. Yedinci mileniyum arkeoloji göre Erihon dünyada en eski medeniyetlere sahip kentlerden biridir. Fakat kimi yeni dayanarak Erihon da on bin önce tahmin ediliyor. Yahudi ahalisi buralarda önceleri Günümüzde ise Erihon da Araplar Müslüman ve olu[an nüfus Erihon köy tipi kenttir. Fakat son zamanlarda oteller, merkezleri ve öteki tesislerin in[a edilmeleriyle kent de i[tirdi. Burada Filistin Kurtulu[ Örgütü ve zengin Filistinlilerin bulunuyor. 17 ile 20 derece dü[tü ünde onlar buraya gelip tatil ise çok 50 derece Erihon zengin tarihe sahip oldu undan ötürü turistleri celbediyor.

75 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 77 Erihon Co[ua i[gal edilen ilk kent olup, Benyamin kabilesinin arazileri Antik kasaba [imdiki kuzey Erihon un kesimindeydi. Bundan bu bölge arkeologlar için en ilgi çekicidir. Neolit döneminden Kanaan dönemine dek birçok periodtan (dönemden) ke[ifler bulunmu[tur. Eli[a kentin bölümünde kentin Makabi döneminden Herod ke[fedilmi[tir. Bunun sözkonusu bu bölgesinde in[a edilmi[ mozaik dö- [emeli da Bu bölge akan Ürdün nehri daha ilerde Ölü Deniz e dökülür. `ncil rivayetlerine göre Erihon kenti Ürdün nehrinde Yovan Vaftis Hazreti `sa vaftis etmi[tir. Fakat bu yer buraya gelen vaftis edilmeleri için hizmete de ildir. `ncil döneminden olan geleneklere göre Galileo gölü yörede, do rusu Ürdün nehrinde vaftis `ncile göre ise Erihon un Hazreti `sa [eytanla yüzle[ti i yer oldu u tahmin ediliyor. Bu yörede Ürdünlü Aziz Gerasim bulunuyor. Ölü Deniz in kuzey bölümünde bulunan Hazreti `sa küçükken annesi Meryem ile odun Yosif le birlikte Vitleem den kaçarak buralarda geceyi geçirmi[tir. Ölü Deniz `ncil kenti Kumran da bulunuyor. Beduin 1947 burada bulunan bir ma arada Ölü Deniz Belgeleri olarak bilinen en eski `ncil Söz konusu `ncil ve konusunda çe[itli söylentiler i[ittim. Ancak `srail de hala en

76 78 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N önemlidir. Ölü Deniz in En Gedi Çar David Yuda Çölü nde bulunan bu vahada Solomon dan gizlenmi[tir. Türküler türküsü türküsünde sözü edilen bu vahada bir zamanlar üzüm ekili ba larla ad Eski `ncil bu ismine Çöl adeta isyan eden David {elaleri de oldukça ilginçtir. Ölü deniz çevresinde çölde birçok in[a edilmi[tir. Bu bölgede kozmetik üretimiyle u ra[an fabrika ün sa Fabrika üretiminde deniz içerilen kimya maddeleri istifade ediliyor. göre bu kozmeti i kullananlar birkaç kendilerini daha genç hissediyorlar. Gülünç ra men bu iddialar kimilerinin ilgisini çekerek ziyaret edenlerin az de ildir. ziyaret edenlerden kimilerinin ise vücudunu deniz çamuruyla ya layarak birçok [ifa iddia ediliyor. Ölü Deniz çok ziyaretçinin hamam da var. Ölü Deniz ve etraf yörelerde hayat gelece inin incelemesiyle u ra[an bilim faaliyetlerini sürdürüyor.

77 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 79 MASADA KALES` Ölü Deniz den güneye do ru yolculu um Masada Da Kalesi ve yararlanarak bu kale ziyaret ettim. Bu kalenin ismi Yahudilerin tarihine harflerle Masada Kalesi 400 metre geni[li iyle denizin sahilinde kurulmu[tur. `n[a edilen ça da[ teleferikle zamanda kaleye Kormayan ziyaretçiler ise öyle Yolu ndan birkaç dakikada kaleye Bendeniz de bu yolu tercih ettim. Masa-da Kalesine her ziyaret insanda özel bir memnuniyet Özel bir sözkonusu olan. Buysa Yahudiler için de il de, buraya gelen çok turistler için büyük bir ve emaneti olu[- turmakta. Roma `mparatorlu u nun tarihçisi Yosif Flaviy in belgelerine ve Yuda belirtildi ine göre olan bu yöre ahalisi Roma askerleri kaçarak, Masada kalesinde gizlenmi[ ve burada sürdürmü[lerdir. Bu olay Hazreti `sa dan sonra 70 olagelmi[tir. Roma askerleri Yuda ve di er bölgeleri i[gal ederek Masada

78 80 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N kalesine gelmi[lerdir. Fakat kaleyi ele geçirmeyi az olan Yahudilerin bir süre içinde Fakat beklentileri uzun sürmü[tür. Yahudilerin Masada kalesinde uzun zaman susuz ve Nedir ki Masada kalesine a[ina olan Büyük `rod dü[mandan korkmu[ olacak ki gizlenmesi ve uzun süre için Masada kalesini tercih etmi[tir. Kalede ya mur toplayan kanallar sistemi ve di er havuzlar ile iki yüzme havuzu da in[a edilmi[tir. Bunun kalenin iç bölümünde ve evcil hayvan ile güvercin kümesleri in[a edilmi[tir. Yosif Flaviy Masada ahalisinin üç sürmü[tur. Fakat Roma askerleri kalenin in[a ettikleri rampa sayesinde kaleye ula[maya in- için o zamanlarda dan köleler angaje edilmi[tir. Bu durumla yüzle[en Yahudiler kaledeki sinegogda toplanarak teslim ailelerini öldürmeyi Daha da kötüsü [udur ki, korkunç ve ürpertici katliam sa kalan erkekler di erlerini öldürmü[tür. Tahminlere göre kalede kalan tek erkek Yahudilerin önderi Fakat o da Roma askerleri önünde can vermi[. Yahudilerin bu tarihi büyük önem yerinde günümüzde `srail ordusu tank birlikleri gibi vatan u runda feda edecekleri yönünde ant içerek gerekirse vatan u runa öleceklerini vaad ediyorlar.

79 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 81 Geleneklere gelince 13 dolduran Yahudi Masada Kalesinde geleneksel olarak bir törenle Yahudi toplumun üyeleri ilan edilirler. Tüm bu olaylar ve gelenek ile görenekler büyük tarihi önem ta- Masada Kalesinin insanlar ne denli izler do Di er milletler de bundan ders Masada Kalesi Yahudilerin varolu[ duygusunun geli[ti i ve güçlendi i konusunda bir göstergedir ku[kusuz. Masada Kalesi kalesi olup Yahudilerin elele verdikleri yer, geçmi[i ve gelece inin ortak simgesini olu[turuyor zamanda.

80 82 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N MISIR Faraonlar Ülkesinde Kimi yolculuklar belli ülkede günleri önceden saptayamayarak ziyaretçinin derin izler ziyareti bende bu ülkede fazla kalma çünkü bu ziyaret di er ziyaretler gibi yolculuk konusunda not tutan ki- [ide (bendenizde) unutulmayacak ziyaret izlenimini verdi ve zamanda unutulmayacak bir olu[turdu. ziyareti [imdiye ziyaretlere bir ziyaret olarak bende büyük ilgi ve bu ülkede önceden saptanan ziyaret günlerini iste ini ba[kenti Kahire yolculuk, günlerde gezdi im yerler olaylar, ku[kusuz ki, bende kolay kolay silinmiyen izler ve Kahire de geçmi[in ve [imdiki dönemin birle[ti i ö elerin mevcut oldu una oldum. Kahire de ziyaret etti im ve buna benzer ilgi, heyecan ve memnuniyet do sebep olup, benim için unutulmaz olmu[tur.

81 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 83 Faraonlar ve Svingler ülkesinde görebilece i çok [ey var. Ülkede milyonlarca kilometre kare çöl ve verimli araziler (vahalar) mevcut. Akdeniz ve Deniz in mavi çalkalanan bu ülkede Nil nehrinin gümü[ümsü ye[il renkteki bir güzellik vermektedirler. `ncil ülkesidir. Yahudi dilinde a Musraim denir. Bundan ismi Nil nehri boyunca uzanan bu ülke `ncil rivayetlerine göre bir zamanlar çok büyük ve etkili imparatorluk idi. Bu yüzden devleti kom[u ülke milletlerini büyük ölçüde etkilemi[tir. (Yakup-Yakov) Yakupo ve da 400 Bunun Musa (Moysey) serbest birkaç kez `srail i[gal etmi[lerdir. Fakat Davuttan sonra i[gal giri[imlerine son verilmi[ ve gücü de da akan Afrika en uzun nehri Nil 6,5 bin kilometre uzundur. Nil nehrinin boyunca bir sürü hala çözülmedi ini belirtsek hata etmiyece iz ku[kusuz. Nil nehri `ncil de hem deniz, hem de nehir olarak Nil nehri boyunca binlerce önceleri ahali Nil nehri ve etraf çöllerde binlerce önceleri medeniyeti en parlak dönemini Nil Sudan, Türkiye, Suriye ve Makedonya ya kadar uzanan ticari yol ve hatlar kurulmu[tur. Bunun sayesinde ise sözkonusu ülkeler ticari ili[kiler gerçekle[tirilmeye Nil ve boyunca daha binlerce önceleri ahali Günümüzde de görülen bahar selleri Nil nehri arazinin

82 84 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N verimli toprak imkan sa layarak ahaliye ya[amak için gereken ko[ullar temin ediyorlar. Kahire ziyaret bu ülke bol bilgi edindim. yetkilileri ve bilim belirttiklerine göre tarihi Hazreti `sa dan 5 öncelerine kadar Okudu um kitap ve makalelerde de belirtiliyordu. Bu dönemde örgütlenmi[ bir imparatorluk idi. Bu imparatorluk geli- [erek insaniyet tarihinde büyük izler Öyleki önce Eski `mparatorlu u döneminde ilk kanal ve barajlar in[a edilmeye Bu dönemde aynen dünyaca ve piramitleri in[a edilmi[tir. da piramitlerin 70 Tümü Nil in[a edilmi[tir. Piramitlerin en büyü ü olan Keops Piramidi 146 metre yüksektir. Orta `mparatorluk döneminde M.Ö büyük sulama ve Merida (Meris) sunni gölü in[a edilmi[tir. Zira eski ba[- kenti Menof dur. Menov, Menes kurulmu[- tur. Bu kral ve @ birle[tirmeye Bu dönemde ilk en büyük piramid de in[a edilmi[tir. Yeni `mparatorluk döneminde (M. Ö Suriye ve Türkiye de fetihler örgütlenmi[tir. Nil nehrinin bir kanalla Deniz e ba olu[u gözler önüne çok ilginç bir görüntü sergilemektedir önceleri Süvey[ @ bulunan Fenikya bahriyelileri ilk kez (Vasko De Gama dan önce) Afrika gemiyle gezmi[lerdir. Bu ülkede kültürün geli[mesine büyük önem verilmi[, veriliyor. Astronomi ve matematik özellikle

83 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 85 geli[mi[lerdi. Astronomi sözkonusu olunca 365 günden olu[tu unu tespit etmi[, tüm geometri resimlerinin hesaplamaya matematikçileri kimi cisimlerin büyüklü ü, geometri cisimlerinin geni[li ini ve uzunlu unu ölçmü[lerdir. en eski alfabe de bulunmu[tur. Bu alfabe genelde resim ve foto raflardan olu[uyormu[. Makedonya da bulunan kaya alfabesine çok benzerdir. do gücünü oldukça Hayvanlar ve öyle Güne[ Amon Ra ile Verimlilik Oziris e büyük göstermekteymi[ler. Ölüleri balsamlayarak Mumya belirmelerine neden Balsamlanan cesetler mumya [eklinde günümüze kadar Piramitler, eski kaleler, ta[ ve papirüs vari kültür günümüzde de Do u ve antik Makedonlar ile kültürleri büyük ölçüde kültüründen Makedonya ile ba Büyük `skender in bu ülkeyi i[gal etti inden Büyük `skender dünyada tüm koruyucusu ve antik Makedonlar `mparatorlu u nun kurucusudur. oldu u zannedilen bu komutan `skenderiye kentini kurmu[ ve bu kent onun onuruna `skenderiye sözcü ü Arapça olup söz konusu kent Akdeniz sahilinde bulunuyor. `mparatorlu u Büyük `skender için büyük bir ve dü[ündeki ülkeyi olu[turmu[tur. Fetihlerinin zirvesinde Hazreti `sa dan önce 332 @ ele geçirmi[tir. Böylelikle da firavunlar dönemi sona ererek Nil nehri üzerinde `skenderiye yi kurmu[tur.

84 86 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N `mparatorlu un çökmesi ve da sonra Hazreti `sa dan önce 301 `skenderiye iktidari bulunuyormu[. `skenderiye bu dönemde ticari ve kültür merkezi konumuna gelmi[tir. Kentte Muzeon Enstitüsü en kültür kurumunu Bu kültür kurumu çerçevesinde çok in[a edilmi[ ve orada `skenderiye Kütüphanesi, dershaneler, Bilim kabineleri ve Hayvanat bahçesi bulunuyormu[. `skenderiye de çok bilim da Tümü bilimin ilerletilmesi yolunda emek `sa dan 30 önce bu eski devletin Ptolomey son Kraliçesi olan Kleopatra iktidardan ettiler. Kleopatra buna intihar etmi[tir. döneminde ise ahalisinin ço kabul etmi[tir Araplar ele geçirilip 10 Araplardan sonra a geliyor. Napoleon un dü[üyor, 1882 ise `ngiltere nin sömürgesi oluyor. O dönemde da ticaret ve en çok geli[mi[ ve bu alanlarda büyük elde edilmi[lerdi. Süvey[ tersanecili in geli[mesiyle sermaye gelmeye ve monar[i olmu[tur @n Cumhuriyet ilan edildi. milyonlarca turist, bilim ve di erlerinin kitlevi bir [ekilde ziyaret ettikleri ülkedir. Onlar ülkede

85 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 87 olan antik görmeyi amaçlamaktalar. Kahire ziyaretim buna oldum. Ba[kent Kahire en güzel ve ilginç kentlerinden biridir. Araplar Kahire ye El Kohra, `ngilizler ise Kahire vermi[ler. gelince Kahire Le Kair olarak geçiyor. Kahire Afrika en büyük kentidir. Arap ülkelerinde böylesi büyük kente rastlanamaz. Kent Nil nehrinin sa yerle[mi[tir. Kentte Do u ve çok olabiliriz. 300 cami ve Kopt Ortodoks kilisesine ait çok bulundu u kenttir Kahire. Kahire de dünyaca El Azhar `slam Bilimleri Üniversitesi bulunuyor. Bu Üniversite 972 kurulmu[tur. Bunun Milli Üniversite, Sanatlar Müzesi ve dünyada a ait en büyük müzelerden biri turistlerin ilgisini çekiyor. Kahire ziyaretim bulunan Müzesini gezdim. Bu müzede eski Tutankamon un zinneti ve ile çe[itli el i[i e[ya koleksiyonu bulunuyor. Müzede Firavunlar, `slam, Bizans ve di er dönemleri kapsayan e[yalar da sergilenmi[tir. `slam Müzesi de Kahire ve için oldu u gibi, daha geni[ çapta Arap için en önemli kültür olu[turmakta. Bu müzede en önemli el kitap dizisi ve deri üzere en büyük Kerim bulunuyor. Bu ve buna benzer önemli e[yalar, ku[kusuz öylesine de zengin kültür ve tarihine zenginlik Müzede `slam dininin `mparatorlu u dönemine kadar ender tarihi e[yalar sergilenmektedir.

86 IV AVUÇTA AVRUPA

87 ROMUL `LE REM `N KENT` ÇARLAR MERKEZ` KUZEY BALCIK MERKEZ` I{IKLAR METROPOLÜ BUDAPE{TE NOKTURNOSU DAN`MARKA VE `SVEÇ Kopenhag ile Malmö arasi köprü ÇEK CUMHUR`YET` VE RUSYA Moskova geceleri

88 ROMUL `LE REM `N KENT` Roma her ziyaretçiyi hayran Avrupa ve en güzel ve en eski kentlerinden biridir. Bu yüzden `talya ba[kenti Roma ini[ini bekliyordum. Roma Akdeniz in en büyük kenti oldu u zannediliyor. `ki buçuk milenyum öncesi Tibar nehrinde ve Palatin, Kapitol, Kvirinal, Viminal, Seiyan, Aventin ve Eskvilin yedi tepe üzerinde kurulmu[tur. `talyan kültürü, bilimi, ö renimi ve toplumsal, siyasi ile ekonomik merkezini olu[turuyor Roma da ilk üniversite kurulmu[tur. Çok yüksek okullar, bilim akademileri, bilim sanat galerileri, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, kiliseler, minicik kiliseler ve buna benzer kültür zenginli e sahip olan Roma sembolleri Aziz Petar Kilisesi, Koloseyumu, Roma Forumu, Panteon, eski saraylar, akvaduktlar, eski hamamlar, katakomblar, zafer ve di er Roma da metal, makina, kimya, grafik, cam, seramik ve film sanayisi oldukça geli[mi[tir. Demiryolu merkezi olan Roma kenti iki hava deniz ve dünyaca ba[kent sebep olan öteki önemli sahiptir.

89 92 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N `talya ve turizm i[çilerin turizm propaganda her ziyaretçi Roma bilgiye sahip olabilir. `ngilizçe rehberde belirtildi i gibi Roma Hazreti `sa dan önce 753 kurulmu[tur. Romul ile Rem karde[ler kurulan kent ba[ta devlet özelli ini Daha geçlerde ise Roma, cumhuriyet ve imparatorlu a dönü[mü[tür. Günümüzde ise en büyük ve en de erli sanat merkezidir. Roma da dünya de erinin yüzde bulunuyor. Kentin her kö[esinde eski mimari örnekleri var kilise, hamam ve amfitiyatro vari eski eserler ziyaretçinin ilgisini çekiyor... Roma Koloseum u özel mimari öneme sahip. Koloseumda tertiplenen gladyatörlerin mücadelelerini Roma toplumunun zengin olu[turan aristokrat ve plebisitler izliyordu. Görkemli Aziz Petar kilisesinde en sanat Mikelancelo nun eserlerinden biri bulunuyor. Aziz Petar kilisesi unutulmayan bir olu[turmakta. Bendeniz i[ günü olmayan günde kiliseyi ziyaret ettim. Kilise Roma da biricik Kilisenin içindeki mimarinin mozaikini zenginle[tirmektedir. `nsan kilise önündeki a varmaz adeta bu görkemli i ve büyüklü ünü hissediyor. Kilisenin önündeki ise her gün görülür. dindar, beyaz, siyah turistler, bir sözle tüm meridyenlerinden insanlar, görebilirsiniz. insanlar geçerek kiliseye girmeyi Kiliseye

90 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 93 girdi imde kendimi daha büyük, daha önemli ve daha hisseder gibiydim. Her ziyaretçinin a kavu[arak, herkes kilise iç bölümünün tüm görmeye Kilise içindeyken ressamlar, ikonlar, minicik cenaze koruma ünlü kilise görkemli heykellerini gördüm. Bu görüntüler her ziyaretçiyi büyülemekteler. Aziz Petar kilisesi galeriye benziyen büyük sanat atölyesini olu[turuyor. Kiliseyi ziyaret edenler sergilenen sanat eserlerini izleyerek gücünün büyüklü ünü hissediyorlar. `nsan kilisedeki büyük heykellere bakarken kendini ba[ka bir dünyada gibi hissediyor. Kilise zemin katakomb ve sol ve sa birçok süs, büst, heykel ve di er de erli e[yalar Ziyaretçilerin dini göz önünde bu görüntü her ziyaretçinin ilgisini ziyaret etmekle ruhunu zenginle[tirdi i izlenimine a girmezden önce ve sonraki anlarda @ halde kiliseden sonra insan kendini daha büyük dindar hissetmektedir Bu yüzden Aziz Petar kilisesi ziyareti herkes için her gelen ziyaret yeni bir ya- olu[turmakta. Sanklemente bazili ine olan ziyaretim ve Aziz Kiril önündeki duru[um unutulmaz olaylar olarak kurullar ve Rusikum korosuyla birlikte kiliseye girdi im kilise ana baba gününe benziyordu. Aziz Kiril bulundu u bölüme ula[arak Makedon

91 94 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N dilini edebiyat ve tüm Slavlar kabul edildi inden [ükranlar ifade edildi. Makedonya devleti genel Slav e iticisi Selanikli Aziz Kiril e bir kez daha ifade etti. San Klemente kilisesinin bazili inde Aziz Kiril in bulunuyor. Makedonya devlet ve kilise kurulu duru[unda bulunarak geleneksel Aziz Kirilin Onuruna Makedonya gösterisinin ilan edildi. Makedonya devleti Kiro Gligorov Aziz Kiril in çelenk koydu. Makedonya Ortodoks Kilisesi Aziz Bay Mihail dini ayini yönetti. Makedonya Ortodoks Kilisesi ve milli geleneklerin yenilendi i ve Makedonya Ortodoks Kilisesi sayesinde Ohri Ba[piskoposlu un dönemde kilise ve milli jübileler törenle anlarda genel Slav önderi Aziz Kiril in önünde duru[u Aziz Kiril e olan [ükran ve ifadesiydi. Aziz Kiril ilk Makedon ve Slav alfabesinin temelleri tüm Slav milletlerin ilham kayna olu[turuyor. Aziz Kiril ve Metodiy karde[ler dini yeteneklerini geli[tirerek büyük kültür sanat de erden olan eserler Buysa Makedon ulusu için oldu u gibi di er Slav ve genelde dini ve kültür geli[mesine önemli bulundu. Roma da düzenlenen Aziz Kiril in onuruna Makedonya gösterisi çerçevesinde San Aziz Skala kilisesi sergi salonunda Vinitsa sergisi Bunun Baldini sergi salonunda Gaydov oda konseri sunuldu. Bu ziyaret gösteriye Makedonya devlet kurulunu olu[turan Makedonya devleti temsilcileri `talya önde gelen siyasi temsilcileriyle görü[melerde bulundular.

92 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 95 Makedonya Ortodoks Kilisesi kurul kilise kurulu üyeleri ve Makedonya Cumhuriyeti nin Vatikan Büyükelçili i personeliyle birlikte, Katolik Kilisesi Papa `kinci Jan Pool la görü[tük. Makedonya Ortodoks Kilisesi Ba[piskopos Mihail Katolik Kilisesi papayla görü[en Makedonya ortodoks Kilisesinin ilk Papa `kinci Jan Pool katolik ve ortodoks Do usu amaçlayan mektubu okuduktan sonra, Makedonyadaki geli[meler konusunda ilgilendi. Özellikle Makedonya da dini ve kültür geli[meler ve Katolik ile Hristiyan de erlerin geli[tirilmeleri ile sözkonusu din din hürriyetleri konusunda bilgi istedi. Öte yandan Makedonya Ortodoks Kilisesi Ba[piskoposu Aziz Bay Mihail Makedonya Ortodoks Kilisesi ve Roma Katolik Kilisesi mevcut ili[ki ve i[birli in üst seviyede oldu undan özel memnuniyetini dile getirdi. Vatikan ziyareti içimde silinmiyen izler Do rusu Vatikan da gördüklerimin ebediyen kesinlikle öne sürebilirim. zamanda kent ve devlet olan Vatikan da görebilece i ve ö renebilece i çok [eylerin bulundu u bir gerçektir. Bu ba devlet-in 44 alan Roma merkezinde bulunan Vatikan Tibar nehrinin sa duvarlarla bulunuyor. Geçmi[te Vatikan dini ve kiliseler merkeziydi. Vatikan ba devlet ilan edilmi[tir. Devletin demiryolu radyo, PTT hizmetleri ve kendi var. Papa devleti formalite olarak yönetmektedir. Vatikan devlet olarak

93 96 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Makedonya Cumhuriyeti nin de bulundu u birçok ülkesiyle diplomatik ili[kiler kurmu[tur. Makedonya yla çok ili[kileri var. Makedonya Ortodoks Kilisesi nin 30 Aziz Kiril in önünde tertipledi i sözü edilen gösteri sayesinde eskiden Yugoslavya federasyonu çerçevesinde Makedonya Cumhuriyeti ve Vatikan, daha ise Makedonya Cumhuriyeti nin ba a ba Makedonya Cumhuriyeti ve Vatikan çok ziyaret ve temaslar gerçekle[mi[tir. Vatikan 1146 in[a edilen Papa ndan ibarettir. Burada daha daha birkaç in[a edilmi[tir. kütüphane, ar[iv, müze ve öteki daireler ad Tümünde ve antik kültürün çok de erli sanat ve kültür de erleri korunmu[tur. Bunun önceki ve geçen en de erli eserleri, çok tarihi nümune ve Makedonya geçmi[iyle ilgili de erli sanat eserleri korunmu[tur. 13 kilise ve Roma daha birkaç kurumu Vatikan idaresi bulunuyor. Tüm bunlar Vatikan la birlikte Roma Katolik Kilisesinin organizasyon merkezini olu[turuyorlar. Roma ziyaretim eski ve atmosferi hissettim. Roma da hissedilen tarihi atmosfer kentte Avrupa gelene i de `talya ba[kenti Roma güne[in geceleyin sayesinde günü Kentin her kö[esinde binlerce ampül, renkli reklam ve vitrinler ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Lüks yerler olan Via De Kondoti ve Via Veneto dükkanlar çok parfüm kokusuyla

94 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 97 ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Roma kahveleri, ve diskotekleri turistlerle dopdolu olup i ne yere dü[mez. güzel giyinmeyi biliyorlar, fakat en iyi elbiseler giydiklerine oldum. Via De Kondoti sonunda basamaklarda bir büyük gözüme Bu geleneksel ve en ilginç moda gösterilerinden biri düzenleniyor. Roma güzelli ini ba[ka bir yönden de sezebilirsiniz. Deniz ve trafik hayran ediyor. Yolda gezen ço unda cep görebilirsiniz. Binlerce motosiklet sürücüleri ve güzel da dikkati çekiyor. Roma yemekleri, spagetleri me[hurdur. Hele Roma

95 98 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N ÇARLAR MERKEZ` Almanya ziyaretim çok kent gezdim. Fakat Frankfurt, Hamburg ile Berlin derince yerle[mi[ Mayn nehri üzerinde bulunan Frankfurt Alman ve kenttir. Bunun Frankfurt ta Almanya Parlamentosu kurucu da düzenlendi i biliniyor. Frankfurt kenti Göthe nin do um yeri olarak ün ve eski kiliseler ile modern zengindir. Frankfurt ta banka ve sigorta da çoktur. Fuar ve benzer gösterilerin organize edildikleri dünya merkezlerinden biridir. i[ merkezi olup dünyada en büyük da sahiptir. Frankfurt ziyaret tüm bunlara oldum. Mayn nehri do en büyük zenginliklerinden birini ol[turuyor. Nehir boyunca in[a edilen ve güzelli iyle çeken dünya mimarisinin ender örneklerini olu[turmaktalar. Kentin eski bölümünde bu eserlere De i[ik mimari uslupla in[a edilmi[ görkemli eserler in[a edilen gökdelenlerde çok banka ve di er

96 EVL`YA ÇELEB` N`N DÜNYA SEYAHATLER` `ZLER`NDEN 99 önemli dünya temsilcilikleri göze Tek sözle Frankfurt un bu bölümünde Almanya ve tüm Avrupa mali Almanya Milli bamba[ka bir güzelli e sahip. üst gümü[ camla süslenmi[, gün boyunca de i[mesine ba olarak birkaç kez rengini de i[tiriyor. Franfurt 800 fazla en önemli fuar kentlerinden biri olarak bu gelene i koruyor. Bunun önemini göz önünde bulunduran Almanlar ilk olarak in[a edilmesine giri[tiler. Zira Frankfurt 30 milyon yolcuya hizmet sunacak kapasiteye sahip. Frankfurt ta in[a edilen büyük spor salonunda çok Avrupa ve Dünya spor gösterileri ve di er gösteriler tertipleniyor. Sanat, tiyatro, bilim kentin önemini Frankfurt a özel bir imaj vermekteler. Frankfurt a olan bu ikinci ziyaretim eski kent hemen Bu sokaklarda geçmi[te trafik en günümüzde hizmetindeler. `nsan bu gezerken görkemli bir park içinde bulundu unu zannediyor. Bu sokaklarda i[i olanlar, i[sizler, e lence dola[anlar, tüketiciler ve geziyor. Frankfurt ta dinlenme ve e lence sitelerinin da büyüktür. bulunan Aya Katerina kilisesini gezdikten sonra kilise dar soka a yöneldim. @m solunda ve çok kahve, dükkan ve modern ma azalar ilgimi çekti.

97 100 SLAVE N`KOLOVSK` - KAT`N Frankfurt ziyaretim `kinci Dünya nda hasara u ve daha çok ve gezdim. Mütevazi bir kahvede Alman içerken Aziz Nikola kilisesi 35 kez i[ittim. Kilise Ohri nin Aziz Kliment Ohrili kilisesinin in[aat tarihiyle ba çünkü 1290 in[a edilmi[tir. Buysa Almanlar ve ünlü din büyük ifadesi olsa gerek.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke

Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke On5yirmi5.com Vizesiz gidilebilecek 10 popüler ülke İşte vize alma telaşı olmadan sadece pasaportunuzu yanınıza alarak gidebileceğiniz 10 popüler ülke. Yayın Tarihi : 3 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma :

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21.11.2015-11.12.2015.12.2015 tarihleri arasında AB projeleri kapsamında SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AB de TIP BİLİŞİMİ KONUSUNDA UYGULAMALI MESLEK

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Gezi, 4 gece konaklama 5 gündüz şeklinde olacak. Gidiş: Havayolu ile İstanbul - Bosna, Dönüş; Üsküp - İstanbul olacak. 5 Ülke 12 vilayet gezilecek.

Gezi, 4 gece konaklama 5 gündüz şeklinde olacak. Gidiş: Havayolu ile İstanbul - Bosna, Dönüş; Üsküp - İstanbul olacak. 5 Ülke 12 vilayet gezilecek. Gezi, 4 gece konaklama 5 gündüz şeklinde olacak. Gidiş: Havayolu ile İstanbul - Bosna, Dönüş; Üsküp - İstanbul olacak. 5 Ülke 12 vilayet gezilecek. Gezilecek yerler: Bosna-Mostar (Bosna Hersek), Tivat,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk ÝKÝ TÜRKÝYE Onaylayan Cihan Dura Perþembe, 10 Ocak 2008 Son Güncelleme Cuma, 11 Ocak 2008 Prof. Dr. Cihan Dura Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk Biz hep tek bir Türkiye olduunu dü_ünerek Türkiye,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır.

Arka planda dinlediğiniz eser George Harrison un söylediği Dokuzuncu Bulut (9th Cloud) şarkısıdır. Fethiye Ölüdeniz, bir tarafı yemyeşil ağaçların rengini almış doğal bir plaj, diğer tarafı turkuvaz rengi sonsuz bir deniz. İsterseniz tekne turlarıyla adalara yolculuk yapın, isterseniz plajlarında güneşlenip

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

***Paskalya Bayramında Balkanlara***

***Paskalya Bayramında Balkanlara*** ***Paskalya Bayramında Balkanlara*** Arbanassi Veliko Tarnovo Shumen (Şumnu) Varna (KONAKLAMA) Nessebar (Sunny Beach) Burgas... (gezilecek yerlere ait resimler en alttadır)... KONAKLAMA ::::::::> Golden

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

K n GELENEKSEL SITELER. ortaçağ kaleköyleri ve kuzeyde bulunan geleneksel köyler k tatilleri için değiik bir öneridir. Restore edilmi küçük evlerde, gelenek ve köyün günlük yaaml içinde Hios adasna öz

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ...

1. SUNUŞ... 1 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ... 6 12. METODOLOJİ... İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 1 2. KONU... 3 3. PROJE KOORDİNATÖRÜ... 3 4. YER... 3 5. TARİH... 3 6. AMAÇ VE HEDEFLER... 4 7. GEREKÇELER... 4 8. HEDEF KİTLE... 5 9. BASIN VE PR TANITIM... 5 10. KONGRE MALZEMELERİ...

Detaylı

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 19 Eylül 2010 İstanbul, Türkiye Uluslarası Dalış Araştırmalarındaki Gelişmeler: DAN ın Rolü DAN Europe tarafından, sportif dalış güvenliği için düzenlenen bir organizasyondur.

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım:

RENK DEDİKLERİ. Yağmur aralıklarla devam etti, sonunda dindi. Ve ben o anda bu muhteşem manzarayla karşı karşıya kaldım: RENK DEDİKLERİ Birkaç ay önce annem tutturdu Kaş a gidelim Kaş a gidelim diye, babam başta tamam gideriz bir ara diye annemi geçiştirdi ama sonra anladı ki bu iş böyle devam edemeyecek. Sonuçta bayram

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı