ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER"

Transkript

1 ÇANAKKALE SAVAŞI ve BULDANLI ŞEHİTLER Yard. Doç. Dr. Veysi AKIN Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ÖZET 20. yüzyıl tarihi göz önüne alındığında Çanakkale Savaşlarının Türk ve Dünya tarihindeki yeri küçümsenemeyecek derecede önemlidir. Bu sebeple savaşın geçtiği küçük bir yarımada olan Gelibolu coğrafyası adeta koca bir Türk tarihinin sorumluluğunu omuzlarına yüklenmiş konumdadır. O bu konumunu Çanakkale de şehit düşenlere borçludur. Bu savaşta Türkiye nin her vilayetinden az veya çok şehidi mevcuttur. Bu şehitlerin sayıları dikkate alındığında Denizli Vilayeti nin Türkiye dağılımında önemli bir yer tuttuğu görülür. Denizli içinde de Buldan en ön sıralarda gelir. Denizli ve yöresi şehit sayılarının çok olmasının sebebi seferberlik esnasında Denizli de teşekkül eden 11 nci Piyade Tümeni nin seferberlik hazırlıklarını yaparak doğrudan muhabere meydanına intikal etmiş olmasıdır. Bu Tümen Denizli ve çevresinden toplanan askerlerden oluşuyordu. Tümen önce demiryolu ile İzmir e ve oradan da Edremit e sevk edilmiş daha sonra Beşige koyunda çarpışmalara katılmış ve ardından da Gelibolu yarımadasına geçirilerek savaşın en kanlı yaşandığı mıntıkalarda harbe katılmıştır. Giriş: Savaşın Çıkışı ve Bölgede Seferberlik Hazırlıkları 1914 yılı Temmuz una girildiğinde dünya buhranlı anlar yaşamaya başlamıştı. İtilaf ve İttifak Blokları arasında yaşanan gerginlik, Avrupa da büyük bir savaşın çıkacağına işaret etmekteydi. Bu dönemde Osmanlı kara ordusunun mevcudu yaklaşık civarındaydı. Silâhaltında bulunan erler ( ) doğumlulardı. Osmanlı Devleti, Avrupa da savaşın patlak vermesi ve Almanya ile imzaladığı 2 Ağustos 1915 tarihli İttifak Anlaşması nın ardından derhal seferberlik ilan ederek 333

2 V.AKIN kuvvetlerinin ayını artırma yolunu gitti. Harbiye Nezareti tarafından bütün birliklere gönderilen seferberlik emrine göre, Yemen de bulunan Müstakil 7 nci Kolordu ile Asir deki 21 nci ve Hicaz daki 22 nci Müstakil Tümenler hariç bütün silahlı kuvvetlerin seferberlik tatbikatına geçmeleri istendi. Seferberlikle birlikte barışta silâhaltında bulunan doğumlulara ilave olarak doğumlu ihtiyat askerler de kıta hizmetine çağırılmıştı 1 Bu haber o günkü gazete başlıklarında şöyle duyuruluyordu: Yirmiden kırkbeşe kadar silah başına 2. Seferberlik emrinin yayılması üzerine ilgili bütün birlikler ve askerlik şubeleri hazırlıklarını yaparak verilen süre içerisinde emrin gereğini yapmak için fevkalade bir çaba gösterdiler. Seferberlik çağrısı o dönemin bütün iletişim teknikleri kullanılarak halka ulaştırıldı. 3 Ağustos 1914 tarihli gazeteler Padişahın buyruğundan ve Enver Paşa nın orduya tamiminden bahsediyordu. İl ve kaza merkezlerinde tellal yolu ile çağrılar yapıldı. Haber kısa süre içerisinde Denizli de de duyuldu. Delikliçınar Meydanı nda toplanan meraklı bir kalabalık, elindeki tokmağı hızlı hızlı davuluna vuran tellalın ağzından dökülecek cümleleri dikkatlice bekliyordu. Tellal, Seferberlik, seferberlik diyerek padişah Mehmed Reşad ın iradesini halka duyuruyordu. Haber Denizli merkez, kaza ve köylerinde en kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı 3. Yükümlülük sahibi olan Denizli ve yöresi erkekleri ülkenin her yerinde olduğu gibi askerlik şubeleri önünde kuyruk oluşturmaya başladılar. Askerlik mükellefiyeti olmayıp da gönüllü yazılanlar dahi vardı. 3 Ağustos ta uygulamaya konulan seferberlik 25 Eylül 1914 te tamamlandı 4. Memleketin diğer yerlerinde olduğu gibi Denizli ve çevresinde de yaş arası erkekler hazırlıklarını yaparak ve yakınlarıyla vedalaşarak birliklerin önlerine doluştular. Aynı duygularla Buldanlı mükellefler de şubelerine koştular. Halkın hiç tereddütsüz olarak askere yazılması Osmanlı padişahını çok memnun etmişti. Sultan Mehmed Reşad bu memnuniyetini 12 Ağustos 1914 te yayınladığı bir irade ile Seferberliğin daha haftası bitmeden o kadar çok kişiler silâhaltına geldiler ki ordunun ilk ihtiyacı doldu, milletimin gösterdiği bu gayret ve hamiyetten fevkalade mütehassıs oldum diyerek halkına duyurmuştur 5. 1 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, III ncü Cilt, 6 ncı Kısım ( ), 1. Kitap, Genelkurmay Yay., Ankara 1971, s Ayrıca bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt: III/, Kısım: 1, Türk Tarih Kurumu Yay, Ankara 1983, s. 63, 2 Murat Çulcu, İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi, C. 1, Denizler Kitabevi Yay., İstanbul 2004, s Necati İnceoğlu, Siper Mektupları, Remzi Kitapevi, İstanbul 2001, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, III ncü Cilt, 6 ncı Kısım ( ), 1. Kitap, Genelkurmay Yay., Ankara 1971, s Sadeleştirilmiş tam metni için bkz. Halis, Çanakkale Raporu, Eser Matbaası, İstanbul 1975, s

3 Normal celp döneminde askere alınanlar ve bağlı bulundukları askerlik şubeleri farklı olanlar hariç seferberlik emriyle beraber Buldanlılar genellikle 11 nci Tümen kıtalarında silâhaltına alındılar 6. Tümenin barış dönemi kuruluşu şöyleydi 7. Kuruluş 1: 11 nci Piyade Tümeni Barış Zamanı Kuruluşu (1913) 1. Ordu Müfettişliği (İstanbul) 4. Kolordu Komutanlığı (İzmir) 11. Piyade Tümen Komutanlığı (Denizli) 31. Alay 32. Alay 33. Alay 11. Topçu Alayı 11. Nişancı Taburu (Aydın) (Denizli) (Muğla) (Aydın) (Aydın) I. Dünya Savaşı evvelinde Seferberlikle beraber ordu sisteminde yeni düzenlemeye gidildi. Müfettişlikleri kaldırılarak Ordu Komutanlığına çevrildi ve alt seviyedeki birlikler de yeniden teşkilatlandırıldı. Bütün Ordu Komutanlıkları Başkumandan Vekili Enver Paşa ya bağlandı. Bu değişiklikle 11 nci Tümenin alayları yeniden numaralandırıldı ve birliklerin Bandırma ve Balıkesir dolaylarında konuşlandırılması kararlaştırıldı. Tümenin önemli bir çoğunluğu Denizli ve kazalarından tertip edilmekteydi. Aydın ve Muğla civarından da katılımlar vardı İlk defa 1881 yılında Bağdat ta 6 ncı Ordu emrinde kurulan 11 nci Piyade Tümeni, Balkan Harbi evvelinde Rumeli bölgesine geçirilmiş ve önce Arnavutluk bölgesinde görev yapmış ve daha sonra Edirne de konuşlandırılmıştır. Bu dönemde Balkan Harbi ( ) Edirne Kale Muharebelerine katılan 11 nci Piyade Tümeni, harp sonrasında Kolordu merkezi İzmir olmak üzere Denizli, Aydın ve Muğla da görevlendirilmiştir. Bkz. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, s. 150 ve 164. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Balkan Harbi ( ), C. II/3, Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, Genelkurmay Yay., Ankara 1993, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, X. Cilt, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Bkz. Ekler: Ek: 8, 1914 Yılı Teşkilatındaki Kolordu Asker Alma Dairelerini, Tümen Asker Alma Daire, Kalem ve Şubelerini Gösterir Çizelge. 335

4 V.AKIN Kuruluş 3: 11 nci Piyade Tümeni Seferberlik kuruluşu (Şubat 1915) 9 : 1. Ordu Komutanlığı (İstanbul) 4 ncü Kolordu Komutanlığı (İzmir) 11 nci Piyade Tümeni Komutanlığı (Denizli-Komutanı: Albay Rafet Bey 10 Kurmay Başkanı: Binbaşı Ali Fehmi Bey 33 ncü Alay 126 ncı Alay 127 nci Alay 11 nci Topçu Alayı Lojistik Destek Kıtası 11 Komutanı: Komutanı: Komutanı: Komutanı Yrb. M. Şevki Yrb. Şevki Yrb. Hasan Lütfi Bnb. Emin Tablo 1: 11 nci Piyade Tümeninin Kadro Mevcudu Kadro Mühimmat Hayvan-Araba Mevcut Eksik Mevcut Mevcut Subay Tüfek- Filinta Hayvan Astsubay Tabanca 447 Araba 416 Teknisyen Kılıç 163 Erat Ağır Mak. Tüf. 4 Toplam Sahra topu 12 Dağ topu 8 BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, Bkz. Ekler. Çizelge: Çanakkale Savaşları ve Buldanlıların Savaştığı Mıntıkalar nci Tümenin Çanakkale Yolculuğu İçerisinde Buldanlı redif askerlerinin de bulunduğu 11 nci Piyade Tümeni 3 Ağustosta aldığı emir üzerine seferberlik hazırlıklarını 27 günde tamamlayarak eğitim göreceği Bandırma/Balıkesir yöresine gitmek için gün saymaya başladı 12. Nihayet Ağustos sonu itibarıyla beklenen emir geldi ve son hazırlıklar yapıldı. Bu haberi alan asker yakınları çocuklarını uğurlayabilmek ve belki de son kez görebilmek için bir Eylül sabahı erken saatlerde askerlerin sevk edileceği istasyona dolmaya başladılar. Denizli merkez semtlerinden, yakın uzak köylerden ve ilçelerden at, araba ve kağnılarla bir insan seli istasyona doğru akıyordu. Buldanlılar da seferberlik emriyle 11 nci Tümene teslim ettikleri evlatlarını, eşlerini, yavuklularını uğurlamak için Denizli ye gelmişlerdi. İstasyonda toplanan halkın gözlerinde meraklı bir bekleyiş vardı. Halkın bir kısmı da uğurlama merasiminin yapılacağı Delikli Çınar meydanında toplanmıştı. Nihayet 9 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Kuruluş: 19. Ayrıca bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekatı, V nci Cilt, I nci Kitap, (Haziran Nisan 1915), Bkz. Ekler. Kuruluş: 12. (Bundan sonra BDHTH, Çanakkale) 10 Rafet veya Refet olarak yazılmakta ve Refet Bele den ayrılması için Küçük Refet olarak tanımlanmaktadır. Bkz. İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu , Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993, s. 352 (indeks). Bununla beraber konu ile ilgili araştırma yapan bazı araştırıcılar tarafından karıştırılmış bulunmaktadır. Bkz. Türk İstiklal Harbi ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Başkanlığı Yay., Ankara 1989, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1. Kitap, s İnceoğlu, s

5 askerler Tümen Komutanı Alb. Rafet Bey in tümende yaptığı kısa bir konuşmadan sonra öğleye doğru kışlalarından ayrılmış ve bando eşliğinde nizami bir yürüyüş ile mutasarrıflık uğurlama törenin yapılacağı Delikliçınar meydanına geldiler. Mutasarrıfın konuşmasıyla başlayan uğurlama töreni müftünün duaları ve kesilen kurbanların ardından sona erdi. Tümen, caddenin iki yanına toplanmış halkın alkışları arasında Hükümet Konağı nın önünden geçerek istasyona doğru yürüdü. Tabakhane önünden geçerken Tabakhane esnafının yiğitbaşısının ve debbağların askerleri selamladığı görüldü. Tümen, yürüyüşüne devam ederek istasyona ulaştı. Bando yerini aldı ve uğurlama marşını çalmaya başladı. Annem beni yetiştirdi, Bu illere yolladı, Al sancağı teslim etti, Allah a ısmarladı Boş oturma çalış, dedi, hizmet eyle vatana; Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Çocuklarını, eşlerini ve yavuklularını görmek isteyen meraklı bakışların arasında yoklamalar, sayımlar ve çavuşların tekmilleriyle askerler otuzar kırkar vagonlara bindirildiler. Tren, siren sesi ve halkın gözyaşları arasında istasyondan uzaklaştı 13. Önce İzmir e giden Tümen birlikleri daha sonra eğitimlerini tamamlamak üzere Bandırma civarına gönderildi. 11 nci Piyade Tümeninin Bandırmada bulunduğu bir dönemde düşman Müttefik filosu Çanakkale Boğazına karşı saldırı kararı almıştı. Boğazın koruması Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına bırakılmıştı. Karaya yapılacak asker çıkarmalarını önlemek görevi de Gelibolu yarımadasında yer alan 7 nci Tümen ve Anadolu yakasında bulunan 9 ncu Tümene havale edilmişti Şubat 1914 tarihleri arasında gerçekleşen Müttefik Filo nun bombardımanından sonra düşman karaya asker çıkarma kararı almıştı. Müttefik hazırlıkları Türkleri yeni tedbirler almaya sevk etti. Anadolu yakasının güvenliğinden sorumlu olarak Alb. Halil Sami Bey, 27 Şubat ta Müstahkem Mevki Komutanlığı na bir yazı yazarak, tümenin kuvvet azlığı nedeniyle Müttefik Filonun Boğaz kıyısına yapacağı çıkarmasına engel olmasının çok güç olacağını ve her ihtimale karşı kıyının korunabilmesi için tümenden ayrı bağımsız bir kuvvete ihtiyaç duyulduğunu bildirdi 15. Bunun üzerine kuruluşunu Tekirdağ da tamamlayan 19 ncu Piyade Tümeni Gelibolu mıntıkasına ve kuruluşunu Denizli de tamamlayarak Bandırma da eğitimini tamamlayan 11 Piyade Tümeninin 126. Piyade Alayı da Çanakkale harp mıntıkasına intikal ettirildi ( 28 Şubat 1915) 16. Tümenin diğer birlikleri de 14 Mart 1914 te Çanakkale harp mıntıkasına ulaştılar Bkz. Veysi Akın, Çanakkale Savaşı ve Denizlili Şehitler, Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, Sa: 6 (Nisan-Haziran 2005), Denizli 2005, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s Bu gelişmeler hakkında bkz. BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt 1 Kitap, s BDHTH, Çanakkale, V. Cilt, 1 Kitap, s

6 V.AKIN Tümenin Katıldığı Muharebeler şunlardır 18 : 1-) Kumkale Muharebeleri: Nisan ) Birinci Kirte Muharebeleri ve Gece Taarruzları 28 Nisan, 1-4 Mayıs ) İkinci Kirte Muharebeleri (6-8 Mayıs) ve 9-24 Mayıs Taarruzları 4-) Üçüncü Kirte Muharebeleri (4-6 Haziran 1915) 5-) Birinci Kerevizdere Muharebeleri (21-22 Haziran 1915) 6-) Zığındere Muharebeleri (28 Haziran- 3 Temmuz 1915) ve Türk Taarruzu (5 Temmuz 1915) 19 7-) İkinci Kerevizdere Muharebeleri (12-13 Temmuz 1915) 20 8-) Arıburnu (25-27 Nisan, 1 Mayıs Türk Taarruzları) ve Birinci Anafartalar Muharebeleri 6-10 Ağustos 1915) 21 9-) İkinci Anafartalar Muharebeleri (21 Ağustos 1915) ) Eylül Aralık 1915 Mevzi Muharebeleri Tümenin Eve Dönüşü Gelibolu da savaşın sona ermesi üzerine 11 nci Tümen 9 Ocak 1916 da bölgeden ayrılarak önce İstanbul a, daha sonra Niğde ye ve buradan da Doğu cephesi ve Filistin cephesi muharebelerine katılmak maksadıyla Doğuya gönderildi. Tümen, döneminde Doğu ve Filistin cephelerinde savaşa katıldı Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bir gün sonra da uygulanmaya başlamıştı. Mondros Mütarekesi ahkâmına göre Türk Ordusu iç güvenlik ve sınırları 18 Tümen, Nisan 1915 tarihleri arasında Kumkale Muharebelerine katıldı. Fransız kuvvetlerinin Kumkale den geri çekilmesi üzerine alayları parçalanarak Gelibolu yarımadasına geçirildi ve 1 Mayıstan itibaren bu bölgedeki muharebelere katıldı. Ancak uzun süren Gelibolu kara muharebeleri esnasında Tümen birliklerinin Alb. Rafet Bey komutasında bir arada bulunduğu dönem (1915 Haziran sonları ve 1915 Ağustos başları) çok kısa bir zaman dilimidir. Bunun dışında tümenin birlikleri parçalanmış olarak muharebe meydanlarına sürülmüştür. Bu durum tümenin zayiatının artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tümenin bu dönemdeki kuruluşları hakkında bkz. Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi V nci Cilt, 3 ncü Kitap, Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran Ocak 1916), Genelkurmay Yay., Ankara 1980, Bkz. Kuruluş: 1 ve Kuruluş: 5, Kuruluş: 7, Kuruluş: 8, Kuruluş:12, Kuruluş: 13. Ayrıca katıldığı muharebeler ve Komutanlarını gösterir geniş bilgi için bkz. Görgülü, s Bu muharebeler daha ziyade 11 nci Tümen bölgesinde geçmiştir. Görgülü, s Temmuz ortasından itibaren 11 nci Tümen Asya Grubu Komutanlığı emrine gönderildi. Bkz. Görgülü, s Nisan ve 1 Mayıs Türk taarruzlarına 11 nci Tümenin 33. Alayı katıldı. 27 Nisan çarpışmalarında Yarbay Ahmet Şevki Bey şehit oldu. Yerine 2. Tabur Komutanı Yarb. Rüştü Alay Komutanı oldu. Ayrıca bu taarruz esnasında 1. Tb. Komutanı Bnb. Faik Bey şehit oldu ve 3. Tb. Komutanı Bnb. Besim Bey yaralandı. Bkz. Görgülü, s Mayıs Birinci Anafartalar muharebelerinde 33. Alay Komutanı olarak Yb. Sabri Bey görülmektedir. Bkz. Görgülü, s Bu muharebelere 11 nci Tümen alayları dağınık olarak (Topçu Alayı ve 33. Alay 1. Taburu, 4 ncü Tümen emrinde; 127. Alay 5 nci Tümen emrinde; 126. Alay ) ncu tümen emrinde olarak katıldı. Bkz. Görgülü, s Bu dönem Tümenin alayları Anafartalar Grubu Komutasında (Komutan: Alb. Mustafa Kemal) bulunan değişik tümenler emrinde olarak mevzi muharebelerine katılmıştır. Bkz. Görgülü, s Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, C. III/6, 1. Kitap, Bkz. Ek: 7, Birinci Dünya Harbinde Çeşitli Harekât Alanlarında Görev Yapan Tümenler 338

7 koruyacak az sayıdaki askerler hariç olmak üzere terhis edilecekti. Türk Genelkurmayı nın son idari görevi terhis edileceklerin sağ salim memleketlerine dönmelerini sağlamaktı. Her ne kadar Osmanlı Devleti mütareke ile yenik sayılmışsa da askerlerimiz bütün cephelerde kahramanca savaşmışlar ve birçok cephede destanlar yazmışlardı. 5 Kasım 1918 de Harbiye Nazırı adına Müsteşar İsmet (İnönü) Bey imzasıyla bütün birliklere doğumlu tüm erlerin terhis edileceği ve erlerin gidecekleri memleketlere göre gruplara ayrılmaları bildirildi. Bu karar Padişahın buyruğu doğrultusunda verilmişti. Askeri Komuta kademeleri askerlerin memleketlerine gönderilmeleri sırasında Demiryolları İdareleri ile işbirliği yapacaklardı 25. Bu emir doğrultusunda içerisinde terhis edilen Buldanlı askerlerin de bulunduğu 11 nci Piyade Tümeni erleri trenle Konya-Afyon üzerinden savaş yorgunu olarak memleketlerine döndüler. 11 nci Piyade Tümenini taşıyan tren Konya istikametine ulaştığında asker arasında bitlenme görülmüştü. Uzun süren yolculuk esnasında bir taraftan savaş yorgunluğu, memleket hasreti ve diğer taraftan da çeşitli salgın hastalıklar ile mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Konya da verilen molanın ardından gece boyu süren yolculuk ile Dinar yaylasından geçen tren Menderes ovasına doğru süzüldüğünde, Denizli ve çevresindeki ocakları sevinçle karışık buruk bir telaş kaplamıştı. Seviniyorlardı, çünkü 11nci Tümen bakiyelerinin Denizli ye doğru geldiği haberini almışlardı. Buruktular, yıllar sonra acaba çocukları geri gelebilenler arasında var mıydı, varsa da ne durumdaydı? Aynen uğurlama döneminde olduğu gibi analar, babalar, nineler, eşler, yavuklular ve çocuklar bir kez daha Denizli istasyonunu doldurdular. Çocuklarının dönüş haberini alan Buldanlılar da Denizli ye gelmişlerdi. Kalabalığın heyecanlı ve meraklı bakışları arasında önce trenin sesi duyuldu ve ardından vagonlar göründü. Uğurlama gününde olduğu gibi bir tören yapılmadı. Tümenin Denizlili askerleri birer birer vagonlardan inerek kendilerini bekleyen yakınlarına hasretle ve gözyaşları ile sarıldılar 26. İçlerinden şanslı olanlar için hasret bitmişti. Ya geri gelemeyenler! 2. Buldanlı Çanakkale Şehitleri Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ordu-millet anlayışı 27 ile hayatlarını devam ettirmişler ve memleket için savaşmayı canlarından aziz bilerek bu yolda ölmeyi en üst makam olarak kabul ettikleri şehitlik olarak adlandırmışlardır 28. İşte bu anlayışla Buldanlılar tarih boyunca vatan savunması söz konusu olduğunda üzerlerine düşen vazifeyi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yerine 25 Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi, X. Cilt, s İnceoğlu, s Atatürk ün de ifade ettiği gibi Türk ordusu Türk birliğinin bir ifadesi, devletin yüce varlığının sarsılmaz temelidir. Bkz. Suat İlhan, Askerlik, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Temel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1990, s Eski Türklerde vatan ve askerlik anlayışı hakkında geniş bilgi için bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen Yay., Ankara 1979, s Ayrıca bkz. İbrahim Kafesoğlu, Kültür Ve Teşkilat/Ordu, Türk Dünyası El Kitabı, Birinci Cilt Coğrafya-Tarih, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1992, s , İlhan, s Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Nakışlar Yay., İstanbul 1978, s Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlık ve Kur an-ı Kerimden Ayetlerle İslam Esasları, Eklerle Yay.: Haz: Turhan Yörükan, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s

8 V.AKIN getirmişler ve bu uğurda canlarını seve seve feda etmişlerdir. Harp kayıtlarının askere alımlar ve şehit sayıları bakımından düzenli tutulduğu dönemlerle ilgili olarak Buldanlıların şehitleri şu şekilde gösterilebilir. Tablo:2 Buldanlı Şehitlerin Harplere Göre Dağılımı Harpler I. Dünya İstiklal İç İsyanlar Toplam Sayı Diğer harplerde olduğu gibi I. Dünya Savaşı nda da Buldanlı analar çocuklarını cephelere göndererek vatan ve millet uğrunda canlarından daha çok sevdikleri evlatlarını feda etmişlerdir. Yeter ki, kutsal bildikleri din, vatan ve namus düşman eline düşmesin diye Milli Savunma Bakanlığı nın dokümanlarına göre bir kaçı mükerrer yazım şüphesi taşımakla beraber I. Dünya savaşı için Buldan kazasından bizim tespit ettiğimiz şehit sayısı 427 dir. Tablo 3: Buldanlı Şehitlerin I. Dünya Savaşı Cephelere Göre Dağılımı Cepheler Çanakkale Şark/Kafkas Irak Filistin Galiçya Romanya Arabistan Toplam Sayı Görüldüğü gibi bu sayının büyük bir kısmı (290) Çanakkale Cephesi ne aittir. Bir başka deyişle Çanakkale Cephesi nde şehit düşenler diğer cephelere oranla mukayese edilemeyecek derecede büyüktür. İşte Çanakkale yi geçilmez yapan o şanlı destanı yazan şehitlerin sayıları, Türkiye genelinde iller bazında mukayese edildiğinde Denizli nin ön sıralarda yer aldığı görülür. Bizim incelemelerimize göre, Çanakkale şehitleri sıralamasında Denizli kişi ile Bursa (3.735), Balıkesir (2.717), Konya (2.488) ve Kastamonu (2.425) dan sonra beşinci sırada yer alır. Bu bakımdan Denizlililer ne kadar övünseler yeridir. Ancak tarih sadece övünme vesile olacak sayfalardan ibaret değildir. Yoksa atalarımızın mezarları başında övünçle ağlayan yığınlar haline geliriz. Tarih, geçmişteki bu tablolardan ibret alınması gereken bir ortak şuurdur. Maalesef, Türkiye ve Türk insanı tarihini okumamaktan ve okuduklarını sorgulamamaktan dolayı bu ortak hafızasını kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun en önemli göstergesi Gelibolu daki Türk ve düşman mezarlıklarının mukayese edilmesidir. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar anlaşmalarla elde ettikleri mezarlık topraklarında bir memleketi işgal için gelen askerlerini isimleri ile beraber anıtlaştırdılar. Bizler, temsili birkaç mezarın bulunduğu kabristanlıktan başka onlar için ne yapabildik. Gönlümüz kanları ile Çanakkale yi Geçilmez yapan bu Mehmetçiklerin isimlerinin o topraklara altın harflerle yazılmasından yanadır. Ayrıca şehitlerin bize emanet ettiği memleketimiz bu gün ne durumdadır, onlara borcumuzu ödeyebildik mi? Hafızamızı yoklayarak şöyle bir düşünmemiz gerekir. 340

9 Tablo 4: Şehitlerin Merkez ve İlçelere Göre Dağılımı İlçe adı Şeh İlçe adı Şehit İlçe Adı Şehit it Sayısı Sayısı Sayısı Denizli -Merkez 436 Bozkurt 17 Güney 62 Acıpayam 221 Buldan 173 Honaz 70 Akköy 4 Çal 290 Kale 5 Babadağ 12 Çameli 7 Sarayköy 147 Baklan 40 Çardak 13 Serinhisar 53 Bekilli 46 Çivril 239 Tavas 360 Toplam Denizli nin günümüz itibarıyla merkez dâhil 18 ilçesi bulunmaktadır. Şehitler, ilçelere göre dağıtıldığında ilk sırayı Denizli merkez ilçe almaktadır. Merkez ilçe bir kenara bırakılacak olursa en çok şehit veren yer Tavas ilçesi, şehit sayısı en az olan yer de yeni ilçe merkezlerimizden olan Akköy dür. Merkez ilçe ve Tavas tan sonra sıralama Çal, Acıpayam, Çivril, Buldan, Sarayköy v.d. şeklinde gelmektedir. Şehit sayısının yukarıda isimleri zikrolunan ilçeler bazında çok olmasının temel sebebi bu ilçelerin o dönemdeki nüfus büyüklüğü ve Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen idari yapılanmadan kaynaklanır. Bunun dışında sayıca az şehit veren ilçelerle oranı değiştirecek başka bir faktör kanaatimce bulunmamaktadır. Şehitlerin Listesi 29 No Lakap Baba Adı Adı Doğum Tarihi Rumi-Miladi Memleketi Tarih Şehit Olduğu Yer 1 0 Ali Abdullah 0 0 Merkez Sıhhıye Bölüğü 2 0 Musa Abdullah Merkez Hill-i Ahmer Taksim Hastanesi 3 0 Habib Ahmet 0 0 Merkez Gümüşsuyu Hastanesi 4 Çurnaloğulları Ahmet Ahmet 0 0 Merkez Taşkışla Hastanesi 5 0 Ahmet Ahmet 0 0 Merkez Akbaş hast 6 Konyalıoğlu Ali Ahmet Merkez Keçidere Muharebesi 7 0 Hacı Derviş Ahmet 0 0 Kadıköy Kirte 8 0 Hacı Mustafa Ahmet Merkez Seddülbahir 9 Eşmelioğulları Halil Ahmet Merkez Meydan-ı harp 10 0 Hasan Ahmet Merkez Merkeztepe 11 0 Hüseyin Ahmet Merkez Ordu Hastanesi 12 Fethoğulları İbrahim Ahmet Merkez Merkeztepe 13 0 İbrahim Ahmet Merkez Şimal Grubu Ağır Mecruhin Hastanesi 29 Şehitlerin Listesi Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 ciltlik Şehitlerimiz adlı eserden taranarak çıkartılmıştır. Bkz. Şehitlerimiz, C. II, Milli Savunma Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s

10 V.AKIN Kadir Ahmet Merkez Arıburnu 0 Kadir Ahmet Sarımahmutlu Göçtepe 0 Mehmet Ahmet Merkez Gülhane 0 Mehmet Ahmet Merkez Gülhane Terzioğulları Mehmet Ahmet Merkez Çatlaktepe 0 Muhsin Hasan Ahmet Merkez Mekteb-i Harbiye Hastanesi 0 Musa Ahmet Merkez Seddülbahir 0 Mustafa Ahmet Merkez Seddülbahir 0 Mustafa Ahmet Derbent Fırka Seyyar Hastnesi 0 Mustafa Ahmet Karaköy Gureba-yı Müslimin Hastanesi 0 Tozanoğulları Ahmet 0 0 Merkez Kirte 0 İsmail Ahmet Beyler Topaloğulları Hacı Süleyman Ali Merkez Kanlıtepe 0 Halil Ali 0 0 Kadıköy Kirte Konyalıoğulları Ahmet Ali Yenicekent Keçidere 0 Halil Ali Merkez Kireçtepe Kocahızıroğulları Halil Ali Sarımahmutlu Kanlıtepe İmamcıkoğuları Hamza Ali Merkez Maydos Kemendoğulları Hasan Ali Merkez Keçidere Küçükhasanoğulları İbrahim Ali Merkez Kireçtepe 0 İbrahim Ali Merkez Arıburnu Çallıoğulları İbrahim Ali Sarımahmutlu Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez 22.4ç1915 Zığındere 0 Mehmet Ali Merkez Anafartalar 0 Mehmet Ali Süleymanlı Kale-i Sultaniye Hastanesi Köpeklerlioğulları Mehmet Ali Karaköy Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez Kanlıtepe 0 Mehmet Ali Merkez Anafartalar Gelibolu Hilal-i Ahmer Musluoğulları Mehmet Ali Karaköy Hastanesi Gediklioğulları Mehmet Ali Karaköy Fırka Seyyar Hast 0 Muhrrem Ali Çatak Kerevizdere 0 Resul Ali Merkez Meydan-ı harp Mahmutoğullları Selim Ali Türlübey Arıburnu 0 Süleyman Ali Merkez Keçidere 0 Mehmet Ali Merkez Kanlıtepe 0 Osman Arif Merkez Kerevizdere Topaloğulları İbrahim Duran Merkez Kanlıtepe 0 Ahmet Durmuş Merkez Haydarpaşa Hast 0 Mustafa Emin 0 0 Kadıköy Kirte Terzioğulları Halil Hacı Hasan Merkez Zığındere 0 Kel Mehmet Halil Hasanbeyler Keçidere 0 Ahmet Halil Merkez Davutpaşa Hast 0 Halil Halil Merkez Fırk Seyyar Hast 0 Mehmet Ali Halil Merkez Cenup grubu Mecruhin Hast Babahasan Mestan Halil Merkez Zığındere 0 Süleyman Halil Merkez

11 Yusuf Halil Merkez Maydos Topsakaloğulları Himmet Halil Merkez Zığındere 0 Ali Hasan Merkez Mehmet Hasan 0 0 Merkez Kirte 0 Mehmet Hasan Merkez Haydarpaşa Hast Ahmet Kebeoğulları Musa Hasan Bölmekaya Kanlısırt 0 Süleyman Hasan Kadıköy Cerrahpaşa hast Çildayıoğulları Süleyman Hasan Merkez Çapa Hast 0 Ömer Hasan 0 0 Merkez Kanlıtepe Hıdıroğulları Ahmet Hıdır Merkez Çatlaktepe 0 Veli Himmet 0 0 Türlübey Kirte Bağdadlıoğulları Ahmet Hüseyin Merkez Maydos Arapoğulları Ahmet Hüseyin Merkez Kabatepe Nalbantoğulları Derviş Ali Hüseyin Merkez Meydan-ı Harp 0 İbrahim Hüseyin Merkez Feriköy mecruhin hast 0 Ahmet İbrahim Gülalan Zığındere Kasapoğulları Abdullah İbrahim Merkez Maydos Bilaloğulları Ahmet İbrahim Kadıköy Çatlaktepe Hastacıoğulları Ali İbrahim Türlübey Kanlıtepe Alioğulları Ali İbrahim Merkez Zığındere Çobanoğulları Hüseyin İbrahim Merkez Anafartalar Ramazanoğulları İbrahim İbrahim Kırandamı Kanlıtepe 0 Mehmet İbrahim Merkez Gümüşsuyu Hast Hacıoğulları Mehmet İbrahim Merkez Kabatepe 0 Mehmet İbrahim Merkez Çapa Hast Sirozluoğulları Mehmet İbrahim Merkez Kirte 0 Süleyman İbrahim 0 0 Merkez Seddülbahir Köylüoğulları Süleyman İbrahim Merkez Seddülbahir 0 Yusuf İbrahim Merkez Kirte Gökibrahimoğulları Mustafa İbrahim Merkez Kireçtepe Karaömer Mehmet İsmail Merkez Gülhane Hast Budamışoğulları Sinan İsmail Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast Kösbekoğulları İbrahim İsmail Merkez Kireçtepe 0 Ahmet Kadir Merkez Yeşilsırt 0 İbrahim Mahmut Merkez Taşkışla Hast 0 Galip Mehmet Merkez Merkeztepe Ahmetefendioğulları Ali Mehmet Yenicekent Kanlıtepe Abacıkoğulları Mehmet Mehmet Merkez Kabatepe 0 Ahmet Mehmet Merkez Akbaş Nakliyat hast Tavacı Ahmet Mehmet Merkez Seddülbahir 0 Ahmet Mehmet Merkez Biga 1. Menzil hast 0 Ali Mehmet Merkez Taşkışla Hast Kulabaş Ali Mehmet Merkez Kanlıdere Molla Mustafaoğulları Ali Mehmet Karaköy Maydos 0 İlyas Mehmet Merkez Merkeztepe 0 İsmail Mehmet 0 0 Merkez Merkeztepe Bakıroğulları İsmail Mehmet Merkez Kerevizdere 343

12 V.AKIN İsmail Mehmet Merkez Kanlıtepe Gövakoğulları Mehmet Mehmet Merkez Kanlıtepe Dinikuru Musa Mehmet Merkez Zığındere Koca Mehmetoğulları Musa Mehmet Bölmekaya Keçidere Berberoğulları Mustafa Mehmet Kadıköy Seddülbahir 0 Mustafa Mehmet Merkez Kirte 0 Osman Mehmet 0 0 Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast 0 Osman Mehmet Merkez Kanlıtepe Manisalıoğulları Osman Mehmet Merkez Zığındere Çallı Osman Mehmet Merkez Kerim Ömer Mehmet Merkez Kireçtepe 0 Ömer Mehmet Merkez Meydan-ı Harp Dolaşıkoğulları Ömer Mehmet Merkez Maydos 0 Hüseyin Mehmet 0 0 Hasanbeyler Seddülbahir 0 İbrahim Mehmet Merkez Kabatepe 0 Hacı Mahmut Mehmet Merkez Kabatepe Abakoğulları Ömer Mehmet Merkez Kireçtepe 0 Bekir Mehmet Merkez Keçidere 0 Hacı Veli Mehmet Merkez Cemal Mevlüt Merkez Çanakkale Hast Zoroğulları Süleyman Muhsin Merkez Kanlıtepe 0 İbrahim Musa 0 0 Merkez Kirte Akça Mehmet Musa Merkez Taşkışla Hast 0 Ahmet Mustafa Merkez Haydarpaşa Hast 0 Ahmet Mustafa 0 0 Kadıköy Kirte 0 Durali Mustafa Merkez Kanlıdere Karaimam Halil Mustafa Merkez Çatlaktepe 0 Halil Mustafa Süleymanlı Kale-i Sultaniye Hast 0 Halil Mustafa 0 0 Merkez Seddülbahir 0 Halil İbrahim Mustafa Merkez Fırka Seyyar Hast Balcı Hasan Mustafa Merkez Kerevizdere Gülhabipoğulları Hasan Mustafa Merkez Kanlıtepe 0 Mehmet Mustafa 0 0 Merkez Fırka Seyyar Hast Delimusaoğulları Mehmet Mustafa Merkez Kabatepe Şehirlioğulları Mehmet Ali Mustafa Merkez Keçidere Samancısarıoğulları Osman Mustafa Merkez Arıburnu 0 Osman Mustafa 0 0 Kadıköy Kirte Davutoğulları Resul Mustafa Merkez Maydos 0 Resul Mustafa Merkez Şükran Vapuru Kadiroğulları Veli Mustafa Merkez Seddülbahir 0 Veli Mustafa 0 0 Merkez Cenup Grubu Mecruhin Hast 0 Yusuf Mustafa Merkez Biga 2 Numarlı Hast Sedeoğulları Ahmet Osman Derbent Kerevizdere 0 Ahmet Osman Merkez Kanlıdere 0 Ali Osman Beyler Seddülbahir 0 Halil Osman Merkez Ordu menzil Müfettişliği Hacı Gökhaliloğulları Hüseyin Osman Merkez Maydos 344

13 Ayvazoğulları Mrhmet Osman Merkez Arıburnu Küçük Yusufoğulları Muharrem Osman Çatak Anafartalar 0 Mustafa Osman Kadıköy Kale-i Sultaniye Hast Zebunoğulları Mustafa Osman Merkez Zığındere 0 Ahmet Ömer Merkez Arıburnu 0 Ali Ömer 0 0 Kadıköy Halil Salih Merkez Haydarpaşa Hast Çerkesoğulları İbrahim Salih Merkez Keçidere Muslu Mehmet Süleyman Merkez Keçidere 0 Hacı Ahmet Süleyman Merkez Kanlıtepe Hatipoğulları Hüseyin Süleyman Merkez Hilli Ahmer Beyoğlu Hast 0 İbrahim Süleyman Merkez Merkeztepe Musdallıoğulları İsmail Süleyman Bozalan Zığındere 0 Mustafa Süleyman Merkez Haydarpaşa Kahveci Veli Süleyman Merkez Seddülbahir Koca Hüseyinoğulları Ali Veli Merkez Azmakdere Kulaman Hacı İbrahim Veli Karaköy Çatlaktepe Hevaloğulları İbrahim Veli Hasanbeyler Kabatepe 0 Mehmet Veli Merkez Fırka Seyyar Hast Abakoğulları Ömer Yusuf Merkez Kanlıtepe 1- Şehitlerin Adlara Göre Dağılımı Adı Sayı Abdullah 2 Ahmet 23 Ali 23 Arif 1 Duran 1 Durmuş 1 Emin 1 Hacı Hasan 1 Halil 8 Hasan 7 Hıdır 1 Himmet 1 Hüseyin 4 İbrahim 15 İsmail 3 Kadir 1 Mahmut 1 Mehmet 31 Mahmut 1 Muhsin 1 Musa 2 Mustafa 19 Osman 9 Ömer 2 Salih 2 Süleyman 7 Veli 4 Yusuf 1 Toplam Şehitlerin Köylere Göre Dağılımı Adı Sayı Merkez 133 Beyler 2 Bozalan 1 Bölmekaya 2 345

14 V.AKIN Çatak 2 Derbent 2 Gülalan 1 Hasanbeyler 3 Kadıköy 10 Karaköy 6 Kırandamı 1 Sarımahmutlu 3 Süleymanlı 2 Türlübey 3 Yenicekent 2 Toplam Şehitlerin Alaylara Göre Dağılımı Alay No Sayı TE Alay No Sayı Toplam Şehit Oldukları Mevkilere Göre Dağılımı Mevki Adı Sayı TE 6 Çeşitli Hastaneler 47 Anafartalar 4 Arıburnu 6 Azmakdere 1 Çatlaktepe 5 Göçtepe 1 Kabatepe 7 Kanlıdere 3 Kanlısırt 1 Kanlıtepe

15 Keçidere 10 Kerevizdere 5 Kireçtepe 6 Kirte 12 Maydos 8 Merkeztepe 6 Meydan-harp 4 Seddülbahir 12 Zığındere 10 Yeşilsırt 1 Toplam Şehitlerin Aylara Göre Dağılımı Aylar Sayı Ocak - Şubat 42 Mart 26 Nisan 39 Mayıs 18 Haziran 9 Temmuz 8 Ağustos 8 Eylül 10 Ekim 11 Kasım 1 Aralık 1 Toplam Şehitlerin Yaşlara Göre Dağılımı Doğum Tarihi Miladi Sayı Yaş Rumi Tespit Edilemeyen

16 V.AKIN Toplam Şehitlerin Rütbelere Göre Dağılımı Rütbeler Er Onb. Çvş. Bş. Çvş. Toplam Sayı Lakaplar Abacıkoğulları Abakoğulları Abakoğulları Ahmet Kebeoğulları Ahmetefendioğulları Akça Alioğulları Arapoğulları Ayvazoğulları Babahasan Bağdadlıoğulları Bakıroğulları Balcı Berberoğulları Bilaloğulları Budamışoğulları Çallı Çallıoğulları Çerkesoğulları Çildayıoğulları Çobanoğulları Çurnaloğulları Davutoğulları Delimusaoğulları Dinikuru Dolaşıkoğulları Eşmelioğulları Fethoğulları Gediklioğulları Gökibrahimoğulları Gövakoğulları Gülhabipoğulları Hacı Gökhaliloğulları Hacıoğulları Hastacıoğulları Hatipoğulları Hevaloğulları Hıdıroğulları İmamcıkoğuları Kadiroğulları Kahveci Karaimam Karaömer Kasapoğulları Kemendoğulları Kerim Koca Hüseyinoğulları Koca Mehmetoğulları Kocahızıroğulları Konyalıoğlu Konyalıoğulları Köpeklerlioğulları Kösebekoğulları Köylüoğulları Kulabaş Kulaman Küçük Yusufoğulları Küçükhasanoğulları Mahmutoğullları Manisalıoğulları Molla Mustafaoğulları Musdallıoğulları Muslu Musluoğulları Nalbantoğulları Ramazanoğulları Samancısarıoğulları Sedeoğullrı Sirozluoğulları Şehirlioğulları Tavacı Terzioğulları Terzioğulları Topaloğulları Topaloğulları Topsakaloğulları Zebunoğulları Zoroğulları Buldanlı iki Çanakkale Gazisinin Hatıraları Adı: Hasan Soyadı: ÇANAKKALE Memleketi: Süleymanlı Köyü /Buldan-DENİZLİ 348

17 *Hasan ÇANAKKALE, Buldan ın Süleymanlı köyünden bir Çanakkale gazisiydi. Çanakkale Savaşlarına katıldığı için, soyadını bu şekilde almıştı. Savaşta, sol bacağını, kasığına yakın bir yerden makineli tüfek biçmiş ve o sebeple bacağı oradan kesilmişti. Eşeğine binerken, önce sol ayağını üzengiye koyar, sonra kalçasını bir hamleyle semerin üzerine attırırdı. Bacağının kesilme anını şöyle anlatırdı: Savaşta, bir taarruz sırasında, makineli tüfek ateşi ile karşılaştık. Sol bacağımdan bir acı geldi. Yürüyemedim, yere yığıldım. Baktım, makineli tüfekten çıkan kurşunlar, bacağımı kasığıma yakın bir yerden, bıçakla keser gibi kesmişti. Ancak tam koparamamıştı. Bacağım sallanıp kalmıştı. Sağıma soluma bakındım, bana yardım edecek, kimseler yoktu. Bacağımdan da ümidim yoktu. Kasaturamı çıkardım ve kopmayan kısımlarını da ben kestim. Sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda, hastanedeydim. Gazi Hasan Dede nin torunu, Hasan ÇANAKKALE, Buldan da bir dönem belediye başkanlığı da yapmıştır 30. *** Adı: Osman Kazım Soyadı: BAŞALP (Sakallı Osman Efendi) Memleketi: Buldan-DENİZLİ Osman Kazım BAŞALP, bir gaziydi. Birçok savaşa katılmıştı. Çanakkale savaşına katılır. Bağlı olduğu alaydan arta kalan 31 kişiyi, diğer Mehmetçiklerle birlikte bir gemiye bindirerek Trablusgarp a gönderirler. Yolculukları kömür yığınları üzerinde geçer. Yolculuk sona erdiğinde elleri, yüzleri, giysileri kömür karası olmuştur. Yıkanır, temizlenirler. Trablusgarp ta, aynı alayda görev yapan bir subayla karşılaşırlar. Mehmetçikler, oradan Yemen e gönderilir. Oradaki savaşta, bir ara yoğun çarpışma yaşanır. Osman Kazım, bir ara tüfeğin -devamlı ateş etmeden dolayı- iyice ısındığını, o sıcaklık sebebiyle elinin tüfeğe iyice yapıştığını ve artık parmağını hareket ettiremediğini fark eder. O anda, başına bir tabanca dayanır. Bir İngiliz subayıdır bu, esir düşmüştür. Subay, bildiği kadar Türkçe sorar: -Kaç kişi öldürdün? -Yüz elli kişi kadar! İngiliz subayı, onu diğer esirlerin tutulduğu yere götürür. Osman Kazım, çok güzel ezan okuyan, imamlık yapacak kadar da dini bilgisi olan biridir. Kampta namaz vakitleri geldiğinde, bir hurma ağacına çıkarak yanık sesiyle ezan okur; sonra da namaz kıldırırdı. Orada, esir Türk askerleri birbirleri ile tanışırlar. Osman Kazım, burada İstanbullu bir Mehmetçikle de tanışır ve onunla samimiyet kurar. Bir zaman sonra İngilizler, Osman Kazım ile birlikte bazı esirleri İngiltere ye götürürler. Bir müddet orada tuttuktan sonra serbest bırakarak Türkiye ye gönderirler. Osman Kazım, Buldan a gelir ve ilçesinde yaşamaya başlar. Bir süre sonra İstanbul a, dost ve akrabalarını ziyarete gider. Aksaray semtindeki bir Buldanlının evine misafir olur. Sabah namazı vakti uyanır, abdestini alır ve en yakın camiye gider. İçinden ezanı okuma arzusu uyanır. İmamdan izin alır ve sabah ezanını, o güzel sesiyle, yanık bir şekilde okur. Esir kampında tanıştığı İstanbullu Mehmetçik de, esirlikten kurtulup 30 Bu hikaye 16 Ağustos 2005 te Denizlili araştırmacı Yazar Hasan Kallimci tarafından 1934 doğumlu Hıdıroğlu Ahmet TUNCAY dan derlenmiştir. 349

18 H.Ömer KARPUZ evine dönmüştür. O da sabah ezanı ile uyanır. Abdestini alıp camiye gidecek ve namazını cemaatle kılacaktır. Ne var ki bu sabah ezanı okuyan kişi başkadır. Ezan çok güzel ve çok yanık okunmaktadır. İşin garibi, o ezanı, o sedayı bir yerlerden hatırlamaktadır. Evet, aynı yıllar öncesinde, esir kampındaki hurma ağacında okunuşu gibidir. Buldanlı Osman Kazım ı hatırlar. Onun sesi gibi, aynı onun ezan okuyuşu gibi... der. Camiye gider. Tahmini doğrudur. Asker arkadaşı Osman Kazım ı karşısında bulur. Orada, yeniden tanışır ve birbirlerini hatırlarlar. İki Mehmetçik yıllar sonra birbirlerine hasretle, gözyaşları ile sarılırlar31. Ek 1: Denizlili Şehitleri Temsilen Gelibolu Şehitler Parkına Dikilen Abide Taş Ek 2: Buldanlı Bir Şehit İçin Dikilen Mezar Taşı 31 Bu hikaye 16 Ağustos 2005 te Denizlili araştırmacı Yazar Hasan Kallimci tarafından 1934 doğumlu Hıdıroğlu Ahmet TUNCAY dan derlenmiştir. 350

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013)

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) TARİHİMİZİN YAZILDUIĞI ÇANAKKALE ye ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORUZ. (Bize Katılın) ANKARA BURSA, ÇANAKKALE Tur Programı: Araç hareket noktası ve saati; (1 Mayıs Çarşamba

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ. Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ. Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ÇANAKKALE ZAFERİNİN TIBBİYELİLERİ Prof. Dr. Nuran Yıldırım Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı I. DÜNYA SAVAŞI Seferberlik ilânı: 2 Ağustos 1914 Cephelerin kuruluşu: Eylül 1914 Savaşa giriş: 2 Kasım 1914

Detaylı

Er Mehmet Oğlu ŞÜKRÜ. Makineli Tüfek Teğmen Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) ŞÜKRÜ. Piyade Er

Er Mehmet Oğlu ŞÜKRÜ. Makineli Tüfek Teğmen Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) ŞÜKRÜ. Piyade Er Piyade ŞEVKİ ŞÜKRÜ ŞÜKRÜ ŞÜKRÜ Makineli Tüfek Emrullah Oğlu ŞÜKRÜ EFENDİ (Kasap) (Molla Oğulları) 1895 21.04.1916 1883 12.05.1916 1894 30.12.1915 08.08.1915 13.11.1917 7. Alay 95. Alay 1. Kolordu 7. Alay

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz

Yayın no: 133 ÇANAKKALE SAVAŞI. Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Dizi editörü: Prof. Dr. Salim Aydüz Zehra Aydüz, 1971 de Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Aker, Ş. (). "Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (37), 46, Ülker, N. (). "Çanakkale Zaferi'nin İzmir Basınında Akisleri". Atatürk

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr. TSİV Eğitim Bursları

Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr. TSİV Eğitim Bursları Sevdiklerinizin adını yaşatın! www.tsiv.org.tr TSİV Eğitim Bursları Baskı: Mart 2014 Hakkımızda Şehitlerimizin aziz anılarını her zaman yaşatacağız! Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, bu vatanın özgürlüğünü

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT

MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(ĐLKE) Atatürk ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı MUSTAFA KEMAL ĐN ASKERLĐK HAYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI NIN YERĐ ÖZET

Detaylı

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ 67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN 20'nci yüzyıl başlarında Avrupa ülkeleri sanayi devrimini yapmış ve zenginleşmişti. Fakat Almanya sömürge paylaşımında yeteri kadar pay alamadığı için

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı 04/05/1962 yılında samsun İli Havza İlçesinde doğdu.ilkokulu ilçesinde bitirdi.imam Hatip Lisesini Çorum İlinde tamamladı.1984-1989 yıllarında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesini

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Atatürk ün Hayatı 1881-1938

Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Hayatı 1881-1938 Atatürk ün Soyağacı Atatürk ün Doğduğu Ev Selanik - 1881 Atatürk ün Annesi ve Babası Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım Harp okulundan yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu 11 Ocak 1905

Detaylı

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya

6. Bölüm. İdarî Yapı. Dünden Bugüne Antalya 6. Bölüm İdarî Yapı 233 234 A L T I N C I Yat Limanı ve Kaleiçi - 2007 nın 5747 Sayılı Kanundan Önceki 14 İlçe İdari Haritası 235 A L T I N C I 236 A L T I N C I nın 5747 Sayılı Kanundan Sonraki 19 İlçe

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MALİ TÜZÜĞÜ [(16.7.2003 R.G. 82 EK III A.E. 513 Sayılı Tüzüğün), (14.7.2004 R.G. 102 EK III A.E. 389), (4.2.2010 R.G. 18 EK III A.E. 74), (16.8.2011 R.G. 137 EK III A.E.

Detaylı

KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN İLERİ HAREKÂTI VE BAKÜ

KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN İLERİ HAREKÂTI VE BAKÜ Tarih Bilinci Dr. Bilâl N. ŞİMŞİR E. Büyükelçi Tarihçi-yazar KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN İLERİ HAREKÂTI VE BAKÜ SAVAŞLARI KAFKAS İSLAM ORDULARI KOMUTANLIĞINA ATANMIŞ OLAN NURİ PAŞA, 25 MAYIS TA GENCE YE VARINCA

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015 MALKARA BELEDİYESİ DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ Malkara Belediyesi tarafından Dünya Barış günü sebebiyle 1 Eylül 2015 Salı günü saat 10.00'da Şehitlik

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

İşte Vatikan Gizli Arşivleri nde yer alan ve tarihi gerçeklere tanıklık eden o belgelerden bazıları!

İşte Vatikan Gizli Arşivleri nde yer alan ve tarihi gerçeklere tanıklık eden o belgelerden bazıları! İBB Kültür A.Ş., Birinci Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümünde, Vatikan Gizli Arşiv belgelerinin ışığında ve genç bir Anzak teğmeninin yaşanmış hikayesinden yola çıkarak Çanakkale Savaşı nın insani yönünü

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Canakkale ismini önce ilkokul sınıflarında,

Canakkale ismini önce ilkokul sınıflarında, ŞU BOĞAZ HARBİ: ÇANAKKALE Nusret KOPUZLU Canakkale ismini önce ilkokul sınıflarında, müsamerelerde duyduk 18 Martlarda düzenlenen bu programlarda Mehmed Âkif in meşhur şiiri dramatize edilirdi: Şu Boğaz

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

18 MART 2011 ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI

18 MART 2011 ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI 18 MART 2011 ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ KONU: 18 Mart Şehitler Günü. 18 Mart 2011 İLGİLİ MAKAMA 18 Mart Şehitler Günü Anma Törenleri ilişikteki programa göre yapılacaktır. Bilgilerinize

Detaylı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı

Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı Ak Parti 14.Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni Yapıldı 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programında dereceye girenler ödüllerini Sayın Başbakanımızın elinden aldı. Mart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DENİZLİ (20) ESKİMÜFTÜ BEREKETLİ DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR ESKİMÜFTÜ UÇANCIBAŞI ESKİMÜFTÜ HACIKAPLANLAR HATİPOĞLU KAYALIK HALLAÇLAR GÜRCAN

DENİZLİ (20) ESKİMÜFTÜ BEREKETLİ DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR ESKİMÜFTÜ UÇANCIBAŞI ESKİMÜFTÜ HACIKAPLANLAR HATİPOĞLU KAYALIK HALLAÇLAR GÜRCAN DENİZLİ (20) 641 Arsa Mahallesİ...m2 Değeri DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR 15 Mayıs Mahallesİ 1062. Sokak... 250,00 1064. Sokak... 200,00 1064/1. Sokak... 200,00 1065. Sokak... 200,00 1070. Sokak...

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğirdir de Kurulan İlk Milli Şirket: EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğitimci-Yazar : Recep Bozkurt Eğirdir in sosyoekonomik tarihindeki en önemli olay nedir diye sorulduğunda verilecek

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Çanakkale Cephesi nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri

Çanakkale Cephesi nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 271-297, 100. Yıl Çanakkale Cephesi nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri Mustafa ŞAHİN * Öz Çanakkale

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Hafta 7 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922)

BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922) BÜYÜK TAARRUZ DA SUGÖREN KÖYÜ (12 30 AĞUSTOS 1922) İstanbul - Bursa karayolundan Sugören tabelası yönüne dönünce arabamın camlarını aralarım. Dışardaki deniz kokusuyla karışmış bol oksijenli dağ havasını

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YAKLAŞIK MALİYET VE TEKNİK RAPOR ÇALIŞMALARI 1. Proje Çizimleri : 2 Adet 2. Tadilat Projesi Çizimleri : 4 Adet 3. Hastane,Etüd Merkezi,Kreş, Bakımevi Dersane,Açılış Raporu Tanzimi

Detaylı

Çanakkale Cephesi nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri

Çanakkale Cephesi nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Bahar 2013, Sayı: 14, ss. 49-83 Çanakkale Cephesi nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri Ahmet ESENKAYA * Özet Kara muharebelerine kadar 18 Mart 1915 zaferi sonrası

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER

TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER Prof. Dr. Abdulhaluk 2009 ANKARA 9. 2. Yurtdışı Şehitlikler 9. 2. 1. Pardubitce Şehitliği

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

T.C. ECEABAT KAYMAKAMLIĞI ECEABAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ECEABAT KAYMAKAMLIĞI ECEABAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 ECEABAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Birliğin Kuruluşu Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 1993

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Okurlarımıza. Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı

Okurlarımıza. Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE Daire Başkanı Okurlarımıza Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. (TBMM Zabıt Cerideleri; Devre: 5, Cilt: 20, 1937, s. 8.) SİLAHLI KUVVETLER DERGİSİ

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU Park ve Diğer YeĢil Alanlarda Yapılan Uygulama ve Bakım ÇalıĢmaları Muhsin Yazıcıoğlu Rekreasyon alanı; o Kafeterya

Detaylı

TSK da görev değişimi

TSK da görev değişimi TSK da görev değişimi Ağustos 05, 2015-1:36:00 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

KURMAY BAŞKANI BİNBAŞI İZZETTİN BEY İN GÜNLÜĞÜNDE MUSTAFA KEMAL BEY VE ÇANAKKALE KUZEY CEPHESİ

KURMAY BAŞKANI BİNBAŞI İZZETTİN BEY İN GÜNLÜĞÜNDE MUSTAFA KEMAL BEY VE ÇANAKKALE KUZEY CEPHESİ KURMAY BAŞKANI BİNBAŞI İZZETTİN BEY İN GÜNLÜĞÜNDE MUSTAFA KEMAL BEY VE ÇANAKKALE KUZEY CEPHESİ Ahmet Esenkaya* Önsöz Günlükler/anılar, geçmişte yaşananlara farklı perspektiflerden ışık tutmaları açısından

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Söz Konusu Malzemelerin Satışında Yerinden Satış Şartnamesi Hükümleri Uygulanmaktadır.

Söz Konusu Malzemelerin Satışında Yerinden Satış Şartnamesi Hükümleri Uygulanmaktadır. HURDA İŞLETMESİ NDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 9 kalem muhtelif karkas vasfında dış lastik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

Kıymetli Silah Arkadaşlarımız;

Kıymetli Silah Arkadaşlarımız; Kıymetli Silah Arkadaşlarımız; 61. Motorlu Piyade Alayı nın tarihçesini hazırlamak için araştırmaya başladıktan sonra, kaynakları incelerken, Alay ın çok şanlı ve meşakkatli bir geçmişi olduğunu gördük.

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 1.3 Genel Kurul

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 1.3 Genel Kurul ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. 1.3 Genel Kurul 1.3.1 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,

Detaylı