ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU"

Transkript

1 Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SUPPURÝS-AKANSOY, MARATHEFTÝS-AKINCI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KURTARICIMIZ YDÜ... Erdoðan Baybars ELMA KURDU Ali Osman SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA Dolgun Dalgýçoðlu BÝZE DE O "DELÝ KAYMAKAM"DAN LÂZIM Mehmet Levent 'CASÝNO'DA Yalçýn Okut Kayýp yolsuzluk dosyalarý yayýnýmýzdan sonra bulundu! Kayýp yolsuzluk dosyalarý yayýnýmýzdan sonra bulundu! Ýki hafta önce Polis Genel Müdürlüðü'nde yapýlan basýn toplantýsýnda, Polis 1. Genel Müdür Yardýmcýsý Pervin Gürler kendilerinde yalnýz 5 dosyanýn olduðunu söylemiþ ve bu dosyalarý da basýna LTB çalýþanlarý yarýn ödeniyor göstermiþti. Basýna sunulan Küçük önce vermem dedi, sonra çok geçmeden fikrini deðiþtirdi dosyalar arasýnda hellim ve ve vereceðini açýkladý... Bakanlar Kurulu toplantýsýna girmeden gübre dosyalarý yoktu. önce "Ýki maaþýn ayný anda ödenmesi mümkün deðil... Çok þey istiyorlar, ben de Þimdi ise Ýrsen Küçük çok þey isterim" diyen Küçük, toplantýdan çýkýnca, "Mayýs ve Haziran maaþlarý bunlarýn halen poliste Çarþamba günü ödenecek" dedi... olduðunu söylüyor! 8. sayfada Kayýp bulundu Dünkü yayýnýmýz üzerine bizimle temas kuran bir polis yetkilisi, hayali hellim ihracatý ve devlete satýlan sahte gübre ile ilgili dosyalarýn poliste olduðunu bildirdi. O halde iki hafta önce Polis Genel Müdürlüðü'ndeki basýn toplantýsýnda bunlar basýndan neden gizlendi? Gazetemize bilgi veren polis yetkilileri bu dosyalarla ilgili tahkikatýn tamamlandýðýný, baþsavcýlýða durumun bildirildiðini, ancak baþsavcýlýðýn bunlarý henüz almadýðýný belirtti... Ýrsen Küçük yolsuzluk iddialarýný içeren dosyalarýn 11 deðil, 9 tane olduðunu ileri sürdü. Oysa Maliye Bakanlýðý Teftiþ ve Ýnceleme Kurulu'nun da baþsavcýlýða gönderdiði iki yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasý daha bulunuyor sayfada BES dava dosyaladý milyon sterline dava Belediye Emekçileri Sendikasý hükümet, belediye baþkaný ve belediye meclis üyeleri aleyhinde açtýklarý davada, usulsüz borçlanma ve harcamalarýn iptalini talep ediyorlar... Davacý avukatý Þefik Aþçýoðullarý tarafýndan Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde açýlan davaya gerekçe olarak, belediyenin hükümet onayýyla bir finans kuruluþundan 10 milyon sterlin borçlanmasý gösteriliyor... Belediyenin finans kuruluþlarýndan borçlanmasýnýn Belediyeler Yasasý'na aykýrý olduðu yasada açýkça belirtiliyor sayfada Meclis... UBP katýlmayýnca meclis toplanamadý Toplantýya UBP dýþýnda ÖRP ve DGP milletvekilleri de katýlmadý. CTP, TDP ve DP ise tam kadro hazýr bulundu sayfada TDP ve DP: Muhalefet meclisten çekilsin Dün ortak bir basýn toplantýsý düzenleyen Çakýcý ile Denktaþ, "Muhalefet meclisten çekilsin" çaðrýsý yaptý... Ýki parti ile birlikte hareket etmekten kaçýnan CTP ayrý basýn toplantýsý düzenledi... 7 ve 13. sayfalarda Ýbrahim Aziz yazýyor: Gerçek iþgalciler kimler? 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Yazýnýn baþlýðý "AB, Kýbrýslýtürklerin yok edilmesi ve iþgaller konusunda ne yapýyorsunuz" yazýlý pankartla ilgili. Bilindiði üzere, pankart Kurium antik tiyatrosunda, Avrupa Birliði dönem baþkanlýðýnýn Kýbrýs'a devredilmesi için düzenlenen tören sýrasýnda açýldý. Pankartýn Kýbrýs'ta iþgallere karþý kesin ve kararlý tavýr sergileyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ve KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel tarafýndan açýlmasýnýn aðýrlýðý, tören sýrasýnda dikkatleri bu eylemin üzerine odaklaþtýrdý. Dört dörtlük isabetli bir eylem! Ýngiliz'in "Hit the nail on the head" diye bir sözü var. Yani, mýhý çakarken doðrudan baþýna vur, tam isabet et anlamýnda. Pankartýn da böyle bir tören sýrasýnda tasarlanýp, açýlmasý Ýngiliz'in bu deyimini aklýma getirdi. Ýsabetli ve tam yerinde bir vuruþ! Doru adres! Ancak hedef yanlýþ! Ýþgalciler var Kýbrýs'ta. Bir deðil. Kaç iþgalci? Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kontrol edip yönetenler de mi iþgalci! Bu sorulara yanýtlarý bu yazý dizisinde bulacaksýnýz. Yani, oluþan koþullarda ve gelinen aþamada iþgalci olan Türkiye deðildir sadece. Türkiye, aslýnda esas iþgalcilerin piyonudur. Gerçek iþgalciler, Türkiye çýkarmasýna yeþil ýþýk yakan, hatta iþgali perde gerisinde planlayan Ýngiliz-Amerikan sömürgecileridir. "NATO ülkeleri 1971 Mayýsýnda (yýla dikkat edin: 1971, darbe ve istiladan üç yýl önce, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 11'nci yýlýnda) Lizbon'da ve daha sora Paris'teki NATO toplantýlarýnda, adanýn geleceði ile ilgili gizli görüþmeler yaptýlar ( ) Amerikan istihbarat analistleri Türkiye ve Yunanistan'ýn 'çifte enosisi' kabul etmeye hazýr olduklarýna inanýyorlardý". Bu da ne demek! 1971 yýlýnda NATO toplantýlarýnda adayý Türkiye ve Yunanistan arasýnda "çifte enosis" yaparak paylaþmak ve Kýbrýs Cumhuriyetini yok etmek demektir. Bu planlar "Yunanistan'ýn enosis ilan etmesine Amerikalýlarýn izin verip, daha sonra adanýn NATO ile uzlaþýlan sýnýrlar dâhilinde Türkiye ile paylaþýmýný (öngören) Ball ve Acheson savlarýnýn aynýsý idi". "Bir üst düzey Türk diplomat, Türklerin müzakerelerde birleþik Kýbrýs devletinin sona ermesini istediðini ve Yunanlýlarýn Türkiye'ye büyük bir askeri üs için toprak vermeye meyilli gördüklerini aktarmýþtý". Yani, NATO ülkelerinin 1971'deki KAVURUCU SICAKLAR GELÝYOR Özellikle temmuz ayýnda kavurucu sýcaklarýyla bilinen adada bunaltýcý havalar etkisini artýrýyor. Çarþamba gününden itibaren sýcaklýðýn gölgede 42 dereceye kadar çýkacaðý bildirildi. "Uyarý" yayýnlama ihtiyacý hisseden Meteoroloji Dairesi, sýcaklýk deðerlerinin mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çýkacaðýna dikkat çekti. Sýcaklýðýn iç kesimlerde 40-42, sahillerde derece dolaylarýnda olacaðýný bildiren Meteoroloji Dairesi, güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði 11:00-16:00 saatleri arasýnda "güneþte kalma süresinin en aza indirilmesi" ve "koruyucu tedbirlerin alýnmasý" konusunda uyardý. Adres doðru hedef yanlýþ (1) Gerçek iþgalciler kimler? Lizbon ve Paris toplantýlarýnda (gizli, perde gerisinde!) Amerikalýlarýn (Ball- Acheson) çifte enosis planlarý gündeme getirildi. Amerikalýlarýn izni ile (dikkat edin: izni ile!) ve NATO toplantýlarýnda uzlaþýlan (çizilen anla!) sýnýrlar dâhilinde, adanýn Türkiye ve Yunanistan arasýnda paylaþýlmasý ele alýndý! Bir üst düzey Türk diplomatýna göre, Türkler Kýbrýs devletinin sona ermesini (yani yok edilmesini!) istediler. (Brendan O'Malley-Ýan Craig, Kýbrýs Komplosu, Amerika casusluk ve iþgal, s. 216, Khora yayýnlarý). Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini isteyen(ler) Türklerdir, Türk diplomatýna göre! Amerikalýlarýn þemsiyesi altýnda gizlice toplanmýþlar. Neyi görüþmüþler! Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini! Bunlar arþivlerdeki belgelerden alýntýlar. O halde gerçek iþgalci kimler? Türkiye mi? Yoksa, iþgal için planlar yaparak, Türkiye'nin NATO adýna adaya asker çýkarmasýna "izin verenler" mi gerçek iþgalciler! Türkiye, aslýnda esas iþgalcilerin piyonudur, dedim. Ne güzel oynamýþlar perde gerisinde kendilerine verilen bu "asil" görevi! Ýzni aldýlar (!) ve Kýbrýs'a asker gönderdiler! Perde gerisinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini istediler. Ýstila harekâtý sýrasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti topraklarýna çýkarma yaparken, yasal düzeni iade etmek amacýyla geldiklerini ilan ettiler! Bu planlar çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ölümcül darbeler vuruldu. Bunlarýn gözle görülür, elle tutulur olanlarý 1963 olaylarý ve 1974 darbe ve istila harekâtý oldu. Kýbrýs Cumhuriyetine baþka darbeler de indirildi. "Düzmece baðýmsýzlýk" da bunlardan biri idi. Baðýmsýzlýðýn düzmecesi olur mu? Olur iþte! Bunu da yaptýlar perde gerisinde "asil ruhlu yüce" politikacýlar(ýmýz)a perde gerisinde verdikleri piyonluk rolleri ile! "Düzmece baðýmsýzlýðýn" ilanýndan hemen sonra baþlatýlan kavga dövüþ sonucu, devleti terk eden taraf "Türk cemaati liderliði" oldu. Devletten çekilme, Denktaþ liderliðinin bir kararý veya komplosu deðildi. Perde gerisinde yapýlan taksim planlarýnýn, entrikalarýn sonucu idi. Denktaþ, cemaati peþine takarak çekilirken, veya yeraltý örgütün terörü ile "çekilin" emri verilirken, devletin Baþkaný Cumhurbaþkaný Makarios, Türk halkýnýn can ve mal güvenliðini saðlamaktan aciz kaldý. Akritasçýlarýn kanlý planlarýna uyarak, Türkçe konuþanlarýn kýçlarýna, devletten çekilirlerken, bir tekme de o savurdu! 1963 çatýþmalarý, pratikte Kýbrýs Cumhuriyetini yok etme planlarýnýn sonucu idi. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SUPPURÝS-AKANSOY, MARATHEFTÝS-AKINCI Petros Suppuris... Ve Hüseyin Akansoy... Kýbrýs'ta barýþýn simgesi olmuþ iki isim... Barýþýn ne kadar deðerli bir þey olduðunu bilirse ancak onlar bilir... Onlara sorun... Anlatsýnlar size... Ne demektir yaþamak barýþ içinde... Politikacýlardan deðil, onlardan dinleyin barýþý... Petros küçük bir çocuktu henüz Türkler Palikitre'yi bastýklarýnda... Herkesi kurþuna dizdiler... Barbarlýk tarihinin seçkin bir örneði de o sýcak yaz günü burada yaþandý iþte.. Petros'un ailesini de katlettiler... Kanlý ölüler arasýnda mucize eseri vücudundaki 7 kurþunla sað kurtulan yaralý birkaç kiþiden biri de o oldu... Hüseyin Akansoy ise tüm ailesini Murataða'da kaybetti... Annesini, nenesini, dedesini, kardeþlerini, teyzelerini... Otuz kiþi... Rumlar tarafýndan vahþice tecavüze uðradýktan sonra topluca katledildiler ve toplu mezarlara gömüldüler... Bu dünyadan basýp gidene kadar unutamayacaðýmýz bir barbarlýk da bu oldu... Bu barbarlýklarý sindire sindire yaþýyoruz yýllardýr... Barýþ için bize bir mücadele gücü verse de, kolay olmuyor sindirmemiz... Hele bunlarý yapanlarýn pek çoðunun hala aramýzda serbestçe dolaþtýklarýný ve hiçbirinden hesap sorulmadýðýný düþünmek daha da kahrediyor bizi... Suppuris ve Akansoy acýlarýný aþtýlar... Kin, nefret ve intikam duygularýnýn yerini barýþla doldurdular... Elele verdiler... Katýldýklarý toplantýlarda ve eylemlerde herkese barýþýn deðerini anlatmaya çalýþýyorlar... Birkaç yýl önce sevgili dostum Panikos Neokleus'un düzenlediði eylemde, Palikitre'de Kýbrýslýrumlarýn katledildiði topraklara ve Murataða'da katledilen Kýbrýslýtürklerin toplu mezarlarýna çiçek koydular... Her ikisine Avrupa Parlamentosu'nun 'Avrupa Vatandaþý' ödülü verilmiþ bu yýl... Ýsabetli bir karar... Ben de kutlarým onlarý... Fethi Akýncý... Ve John Maratheftis... Kýbrýs'ta barýþýn baþka iki simge ismi... Onlarýn da kara bir bulut gibi geçmiþ üstünden 1974 yazý... Karþý karþýya gelmiþler iki cephede... Birbirlerine kurþun yaðdýrmýþlar... Akýncý'nýn silahýndan çýkan mermi baþýna isabet etmiþ Maratheftis'in... Ama bir mucize eseri sað kalmýþ... Ýyileþmiþ... Saðlýðýna kavuþmuþ... Bu trajedilerin izini süren ve canlý tanýklarýyla söyleþiler yapan Panikos Neokleus, Maratheftis ve Akýncý'nýn da izini sürerek yýllar sonra onlarý buluþturmuþ... Dünya barýþ tarihine geçen emsalsiz bir olaydýr bu da... Vuranla vurulan ayný masada... Kucaklaþmýþ... El sýkýþmýþ... Ve daha sonra da güçlü baðlarla baðlanmýþlar birbirlerine... Ayrýlmaz bir ikili olmuþlar... Ve týpký Suppuris ve Akansoy gibi onlar da adamýzda barýþýn havarileri olarak bir misyon üstlenmiþler... Onlar da katýldýklarý tüm eylemlerde ve toplantýlarda barýþýn ne demek olduðunu anlatmýþlar herkese... Ve hala da anlatýyorlar... Temmuz'un 22'sinde Ay. Napa'da da bir gösteri var... Bir anti-savaþ etkinliði... Panikos Neokleus'un onlarla ilgili hazýrladýðý belgesel filmin kitlesel gösterimi yapýlacak... Ve Maratheftis ile Akýncý da duygularýný paylaþacak izleyenlerle... Çözüm ve barýþ için etkili bir mücadele verdiðine inandýðým AP Milletvekili Takis Hacýyeorgiu'ya selam olsun... Suppuris ile Akansoy'a verilen ödül isabetli oldu... Ama Maratheftis ile Akýncý'ya da bir nebze olsun duyarlýlýk gösterilmesi gerekmez mi? AKEL iktidarýnda bile hükümet kanadýndan onlarý arayýp soran olmadý hiç... Panikos Neokleus'un onlarla ilgili belgeseli ise devlet televizyonunda hala yasak... Bu durum Suppuris ve Akansoy'a verilen ödüle de gölge düþürmüyor mu?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... ANKARA'YA CURNAL VE BAÐLILIK YEMÝNÝ CTP adam olmadý... Ve bu gidiþle de hiç olmayacak gibi... Tufan Erhürman... Niyazi Kýzýlyürek gibi hocalar bari biraz akýl verse... Hakký Yücel biraz sol sapmalarý gösterse... Olmaz mý? Adamlar bunca yýl o koltuklarda oturdu... Ve bilmezler mi hala? Þu valiliðe dönen elçilikte kendi bakanlarýna, "Siz bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz" diye hava atýldýðýný da mý bilmezler? Bilmezlerse Mehmet Albayrak'a sorsunlar... Þu politika çirkefini neden bu kadar çabuk terketti? Neden o altýn kafesiniz olan meclisten uçup gitti ve doktorluðuna döndü? Albayrak gibisi binde bir gelir deðil mi? UBP'li bir bakan olarak o elçilikte ne çetin mücadeleler verdiðini... Anlatsýn size... Siz gerçekten mi bilmezsiniz buralarda neler olup bittiðini, yoksa koltuk aþkýndan dolayý yalakalýk mý býrakmaz yakanýzý? * Özkan Yorgancýoðlu 'Milliyet' gazetesine demeç vererek selam uçuruyor Ankara'ya... AKP hükümetine... Selam deðil aslýnda... Curnal... "UBP ne yaparsa, hep senin üstüne atar" diyor... Sen masumsun, diyor... Sen deðilsin yapan bunlarý... Külliyeyi inþa eden, ilahiyat koleji açan, her yeri camiyle dolduran sen deðilsin! Sen deðilsin maaþlarýmýzý donduran... Emekliliðimizi kýsan... Daðlardaki bayraðý boyayan... Casinolar açan... Kimlikle adaya giriþi yasaklamayan sen deðilsin ey Erdoðan... UBP'dir hep bunlarý yapan... Hem yapar, hem de sanki sen yapmýþsýn gibi senin üstüne yýkar! Bu mesajý uçuruyor iþte Tayyip Bey'e Özkan Bey... Ve mesaj içinde mesajý da var... Tayyip Bey cin gibi... Hemen anlar... Mesaja bak: "Ben sana öyle bir kötülük yapmam efendim... Ýzin ver oturayým bu koltuklara... Ýzin ver de gör... Ýyi bir kalkan olurum sana... Kimse senin aleyhinde konuþamaz bir daha ben baþbakan olursam... Kimse kötü bir söz söyleyemez... Bana güven, bana inan... UBP hükümetteyken Türkiye aleyhtarlýðý týrmanýr burda... Ben hükümetteyken böyle bir þey olamaz..." * Mehmet Ali Talat ve Ferdi Sabit Soyer de ayný mesajlarý verdiler daha önce Ankara'ya... Buna raðmen þutlanmaktan kurtulamadýlar yine... Tayyip Bey onlarýn deðerini bilemedi... Onlar bizi Türkiye'nin idare ettiðini gizlemeyi çok iyi bilirlerdi... Hiçbiri, Ankara'dan talimat aldýðýný itiraf etmedi... Hatta onlara sormadan þeyini bile kaldýramayan bakan bile, biz kendi kendimizi idare ederiz diye hava attý... Memlekette rezillik kadar yalakalýk da tavan yaptý... Seçim borusu çalýnca neler göreceðiz daha kimbilir... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Yaklaþýk 130 gram uyuþturucu ile yakalanan zanlý Amir Pohrizkar,SeydnayIhesseie ve Yýlmaz Özbayrak dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Tutukluluk süreleri 2'þer gün daha uzatýldý Tecavüzü itiraf ettiler (Evrim Kamalý) - Haspolat bölgesinde Kemal Bayýr'a ait çiftlikte çalýþan Türkmenistan uyruklu Vepa Azimow ve TC uyruklu Oktay Burçaklar, gece geç saatlere kadar alkol aldýktan sonra yalnýz yaþadýklarýný bildikleri iki Vietnamlý kýzý önce dövüp daha sonra da ýrzlarýna geçtikleri gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþlardý. Zanlýlar "ýrza geçme, ciddi darp ve geceleyin ev açma" suçlarýyla ilgili olarak dün tekrardan mahkemeye çýkarýldýlar. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde Yargýç Banu Soyer huzurunda görüþülen davada Ýddia Makamý adýna Savcý Cemaliye Usanmaz ve zanlýlar Vepa Azimow ile Oktay Burçaklar þahsen hazýr bulundu. Mahkemede Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý adli þube bölümünde görevli polis memuru Osman Çavuþ, iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet verdi. Çavuþ, zanlýlarýn 27 Haziran tarihinde Haspolat'ta meydana gelen "ýrza geçme, ciddi darp ve geceleyin ev açma" suçlarýndan methaldar olduklarýný bildirdi. Çavuþ, olayla ilgili yeni geliþmeler olduðunu zanlý Vepa Azimow'un gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini daha sonra 3 Temmuz günü ifade veren Oktay Burçaklar'ýn da gönüllü ifade verdiðini ve suçunu kabul ettiðini ifade etti. Olayla ilgili 10 kiþiden ifade alýndýðýný belirten Osman Çavuþ, zanlý Oktay Burçaklar'ýn Nepal uyruklu eþi Þirin Þepa'nýn polise verdiði ilk ifadesinde Oktay'ýn olay gecesi yanýnda olduðunu belirttiðini söyledi. Ancak verdiði ifadenin yalan beyan olduðunun tespit edildiðini ve Þirin Þepa'nýn da tutuklanarak teminata baðlandýðýný söyledi. Osman Çavuþ, olayýn tahkikatýnýn henüz tamamlanmadýðýný ve tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için 2 gün daha ek tutukluluk talebinde bulundu. Tutukluluk süresine itiraz olmamasý üzerine Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer zanlýlarýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Paralarý cebe indirdi Gamze BAYKUR - Maðusa'da pazarlamacý olarak çalýþtýðý Sacem Ltd. isimli þirketten bin 744 TL çalan Savaþ Gümüþoðlu tutuklandý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Gümüþoðlu, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Çalýþtýðý yerden bin 744 TL çaldý Olayýn tahkikat memuru Durmuþ Emiroðlu, zanlý Savaþ Gümüþoðlu'nun 23 Kasým 2011 ile 4 Þubat 2012 tarihleri arasýnda Sacem Ltd. isimli þirkette pazarlama elemaný olarak çalýþtýðý sýrada pazarladýðý ürünlerin tahsil ettiði bin 744 TL parayý þirkete yatýrmayýp sirkat ettiðini açýkladý. Meselenin 6 Mayýs tarihinde polise bildirildiðini belirten Emiroðlu, zanlýnýn geçtiðimiz günlerde Marpa isimli alýþveriþ marketinin park yerinde çýkan kavga meselesinde tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Emiroðlu, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller zanlý Savaþ Gümüþoðlu'nun poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Gamze BAYKUR Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen yaklaþýk 130 gram uyuþturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlý Amir Pohrizkar, SeydnayIhesseie ve Yýlmaz Özbayrak almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Her 3 zanlýnýn da tutukluluk süreleri 2'þer gün daha uzatýldý. Parmak izi raporlarý bekleniyor Olayýn tahkikat memuru Fatih Kaleci, 5 Temmuz tarihinde aldýklarý bir bilgide zanlý Amir Pohrizkar'ýn, Safa Köy'de bulunan evinde uyuþturucu madde tasarruf ettiðini öðrendiklerini belirtti. Kaleci, konu eve giderek zanlý Amir Pohrizkar ile SeydnayIhesseie'nin evin oturma odasýnda içerisinde Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde içeren elle sarýlmýþ sigara içerken suçüstü tespit edildiklerini açýkladý. Evin çeþitli yerlerinde 4 adet yarýsý yanmýþ uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan sarma sigara ile 6 gram uyuþturucu madde bulduklarýný belirten Kaleci, yine zanlý Pohrizkar'ýn kullanýmýnda bulunan araba içerisinde ise 1 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulduklarýný söyledi. Kaleci, zanlý Pohrizkar'ýn söz konusu uyuþturucu maddeleri ise 150 TL'ye zanlý Yýlmaz Özbayrak'tan temin ettiðini de anýmsatarak zanlý Özbayrak'ýn aracýnda ise 41 paket olmak üzere yaklaþýk 120 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulduklarýný açýkladý. Uyuþturucu paketlerin kriminal þubeye gönderildiðini belirten Kaleci, paketlerin üzerinde 14 farklý parmak izine rastlandýðýný ve arþivden parmak izi karþýlaþtýrýlmasý yapýlacaðýný ifade etti. Zanlý Özbayrak ile ilgili kamera kayýtlarýnýn tespit edildiðini ve bu kayýtlarýnda incelenmesi gerektiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Kaleci, tüm zanlýlarýn 2'þer gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, her 3 zanlýnýn da 2'þer gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Çiçek hýrsýzý teminatla serbest Maðusa'da Hasan Özçelik ile Þirvan Atabay'a ait evlerin avlusundan çiçek çalan zanlý Mürüde Demirtaþ, almýþ olduðu tutukluluk süresisin ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sirkat" ve "Mülke tecavüz" suçlarýndan mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Demirtaþ, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Hamza Tarman, zanlý Mürüde Demirtaþ'ýn 2012 yýlý Nisan ayý içerisinde Maðusa Sosyal Konutlar bölgesinde Hasan Özçelik ile Þirvan Atabay'a ait evlerin avlusuna izinsiz girerek mülke tecavüz ettikten sonra toplam 12 adet kaktüs, 3 sigas hurmasý ve 1 minyatür nar fidaný sirkat ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Tarman, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, zanlý Mürüde Demirtaþ'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 5 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (Gamze BAYKUR)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yolsuzluklarýn üstüne gideceklerdi güya Gözlerinin önünde dosyalar bile kayboldu Kazýklanmak budur iþte yazýk oldu giden oya Yolsuzluklar içinde bir toplum helâk oldu Kalay PARASI OLAN DÜDÜÐÜ ÇALAR, PARASI OLMAYAN DÜDÜK KALIR Basýnýmýzda çýkan haberlere bakýlýrsa YDÜ Hastanesi baþarýdan baþarýya koþuyor. O kadar ki, insan ister istemez düþünüyor, bu büyük baþarýlar bu küçücük adaya nasýl sýðacak diye. Hava öyle bir hava ki, sanýrsýnýz YDÜ Hastanesi açýlmadan önce KKTC sýnýrlarý dahilinde ameliyat yapan "doktor" yoktu. Orada yapýlan her ameliyat sansasyon yaratýyor, her ameliyat bir ilk sanki. Bu bir devlet hastanesi olsa, topluma parasýz saðlýk hizmeti sunsa, anlardýk da, sonuçta parayý veren düdüðü çalýyor, parasý olmayanlarýn hali gene "düdük" kalýyor Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ELMA KURDU Seni anlamam mümkün deðil Uyuþamýyoruz bir türlü Ben bayram haftasý diyorum, sen mangal tahtasý Kafan karýþýk deðil mi? Haksýz sayýlmazsýn ama... O kadar karýþtýrýldý ki insanlarýmýzýn kafasý, bu kadar olur Her sistem kendi celladýyla gelir Ýstemese de, sistem kendi varlýðýnýn idamesi için besler büyütür, geliþtirir onu Ýçinde yaþadýðýmýz kapitalist sistemin cellatlarý ya da baþka bir deyiþle yok edicileri de iþçilerdir. Örnek olarak bunu yazdým Gelelim bize Kýbrýs'ta baþýmýza gelen tüm belalarýn nedeni emperyalistlerin bu adadaki stratejik çýkarlarýndan dolayýdýr. Gücü eline geçiren asýrlardýr üzerinden gelip geçmekte Ne oldu? Akdeniz'in fahiþesi dendi bu nedenle Kýbrýs'a Bize de onun çocuklarý gözüyle bakýldý Bu nedenle kimse sevmedi bizi Biz de bu nedenle hep birilerine yamanmak istedik Kurulan tuzaklara yakalandýk Öldük, öldürdük birbirimizi Bizim birbirimize verdiðimiz zararý galiba bir tek Tutsi'lerle Hutu'lar verdiler birbirlerine Onlar bizi geçebilir canavarlýkta Umarým söylediklerimi anlýyorsun "Eðer trafik Türkiye'nin trafik sistemine geçerse ertesi gün adayý terk ederim" dedin Gidenlere bakýyorum hep 20 günlüðüne, bir aylýðýna geliyorlar ve sonra da dönüyorlar Gidersen seni kýnamam Üzülürüm sadece Elimi, ayaðýmý veya bir gözümü kaybetmiþ sayarým kendimi Sistemler kendilerini yok edecek canavarlarýný beslerler, büyütürler ve sonunda o canavarlara yem olurlar Bu süreç kýsa bir süreç de deðildir Yýllarý, yüzyýllarý kapsar Bizim adamýzda bu sürecin fazla süreceðini sanmam Etrafýna bak Kimler kaldý? Ben sana mücadele edecek kaç örgüt sayabilirsin ülkemizin temel sorununa karþý desem sayabilir misin? Bir, iki mi? Ya basýndan soracak olsam Bizim dýþýmýzda yok ediliþimize karþý duruþ gösteren var mýdýr? Yoktur Bir sen vardýn, ve de senin gibiler... Pes edersen, "önümü göremiyorum" diyerek terk edersen buralarý, bir eksiliriz bilesin Bir, az gibi görünse de bir sayýdýr ve onun da bir gücü vardýr Elmayý seversin bilirim Tüm elmalar senin yediðin elmalara benzemez. Seçmeleri sunarlar sana Elmalarýn kurtlularý da vardýr Çoktur da Ne kadar ilaçlansa yok edemez elmacýlar onlarý Sen masana gelen elmayý görüyorsun yalnýzca Elma kurtlarýndan haberin yok Kýbrýs'ta yaþadýðýmýz düzeni bir elmaya benzetiyorum Bizleri de bu elmanýn kurtlarýna Ne kadar az olsak da bir gün ülkemizi elmacýdan kurtarmayý baþaracaðýz Baðýþýklýk kazandýk ilaçlara, kavgayý o kaybedecek Omuzbaþýmýzda sen de olsaydýn olmaz mýydý? Marpa isimli iþyeri önünde çýkan silahlý kavga yüzünden tutuklanan 3 kiþi yeniden mahkemeye çýkarýldý Zanlýlardan biri serbest, ikisi cezaevinde Gamze BAYKUR - Maðusa'da faaliyet gösteren Marpa isimli alýþveriþ merkezinin park yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çýkan silahlý kavgada tutuklanan Muhammet Ömer Özkalpli, Recep Çelikkanat ve Coþkun Kaya, almýþ olduklarý tutukluluk sürelerinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz ateþli silah taþýma ve tasarruf", "Kanunsuz patlayýcý madde taþýma ve tasarruf" ve "Ciddi darp" suçlarýndan dolayý mahkeme huzuruna çýkarýlan Muhammet Ömer Özkalpli teminata baðlanarak serbest býrakýlýrken, KKTC'de turist statüsünde bulunan zanlý Recep Çelikkanat ile Coþkun Kaya ise tutuklu yargýlanmak üzere 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderildi. Mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen ve polis tarafýndan gözaltýna alýnan Aykut Bilici, Metin Okyay, Þevket Gök, Onur Özcan ve Savaþ Gümüþoðlu ise mesele ile baðlantýsý olmadýðý gerekçesiyle mahkemeye çýkarýlmadan serbest býrakýldý. Titiz bir þekilde yürütüle tahkikat sonucu aranan silah bulundu Olayýn tahkikat memuru Durmuþ Emiroðlu, zanlý Muhammet Ömer Özkalpli, Recep Çelikkanat ve Coþkun Kaya'nýn 5 Temmuz tarihinde Marpa isimli iþyerinin park yerinde Erdener Beþerler, Hasan Dede Zararsýz ve Sedat Oktar ile alacak verecek meselesi yüzünden tartýþtýklarýný anýmsattý. Emiroðlu, zanlý Kaya'nýn ise zanlý Özkalpli'den temin ettiði silahýn kebzesi ile Sedat Oktar'ýn baþýna vurmak suretiyle ciddi þekilde darp ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn titiz bir þekilde yürütüldüðünü belirten Emiroðlu, tahkikat sonucunda dün öðle saatlerinde olayda kullanýlan silahýn bir köprü altýnda gizli vaziyette bulunduðunu açýkladý. Tahkikat tamamlandý Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Emiroðlu, (Evrim Kamalý) - Lefkoþa -Maðusa anayolunda geçtiðimiz Cumartesi gecesi meydana gelen trafik kazasýnda hatalý sürüþ yapan EJ 101 plakalý aracýn þoförü Niyazi Korkut dün teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde Yargýç Banu Soyer huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Cemaliye Usanmaz ve zanlý Niyazi Korkut þahsen hazýr bulundu. Mahkemede iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren polis memuru Coþkun Güneþ olayla ilgili bulgularý aktardý. Güneþ, Lefkoþa - Maðusa anayolunda meydana gelen trafik kazasýnda hatalý sürüþ yaparak karþý þeride geçen EJ 101 plakalý araç þoförü olan Niyazi Korkut KKTC vatandaþý zanlý Muhammet ÖmerÖzkalpli'ninuygun bir teminata baðlanmasýný talep ederken, 25 Haziran 2012'de KKTC'ye 30 günlük turist vizesi ile gelen TC vatandaþý zanlý Coþkun Kaya ile Recep Çelikkanat'ýn 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlý Özkalpli tutuksuz, diðerleri tutuklu yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, zanlý Muhammet Ömer Özkalpli'nin pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada bir gün en yakýn polis karakoluna giderek ispatý vücutta bulunmasýna ve 2 KKTC vatandaþýnýn 80'er bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Güzeller ayrýca zanlý Coþkun Kaya ile Recep Çelikkanat'ýn ise 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Alkollü þoför teminatla serbest olayla ilgili olarak tutuklandý. Zanlýnýn kan örneklerinin alýndýðýný ve kandaki alkol oranýný 212 promil alkol çýktý. Güneþ, meydana gelen feci kazada, Kadir Kadýoðlu (E-19), Leyla Kadýoðlu (K- 41) Ali Kadýoðlu (E-49) Uður Kadýoðlu (E-17), Furkan Kadýoðlu (E-9) Hüseyin Kadýoðlu (E-12) isimli 6 kiþinin ciddi þekilde yaralandýðýný belirterek Zanlý Niyazi Korkut'un 212 promil alkollü çýktýðýný belirtti. Olayla ilgili tahkikatýn tamamlandýðýný belirten polis memuru Çoþkun Güneþ zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabileceði uygun bir teminata baðlanmalarý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝZE DE O "DELÝ KAYMAKAM"DAN LÂZIM Kemal Deniz Dana bey, rüyasýnda görse hayra yorar mýydý böyle bir þeyi bilmem ama... Kaymakamlýk nere? Lefkoþa Belediye Sarayý nere? Görevi alalý bir hafta oldu Dana bey. Ama Lefkoþa Belediyesi'ndeki kangrenleþmiþ sorunun çözümünde, hiç abartmadan söylüyorum, bir arpa boyu bile yol alýnamadý! Oysa "Ben Cemal deðilim ha!" edasýnda bir iddia ile gelmiþ, Cemal baþkanýn helvasýný bile yemiþti BES'in ikramýyla! Asýl helvasý yenmesi gerekenlerin, kendisini o artý göreve getirenler olduðunu düþünmeden! Lefkoþa, geçen defakinden çok daha beter kokuþmuþ, hastalýk kaynaðý bir mezbeleye döndü! Sinek, kurt ve fare kaynayan bir mezbele! Bir zamanlarýn þiirlere, þairlere ilham kaynaðý olmuþ yasemin kokulu þeheri... Þimdi bok kokulu þeher olmuþ! Bu trajedinin en büyük sorumlularýndan olan "devlet" ve hükümet ise, bulunduklarý makamlarýn sorumluluklarýndan fersah fersah uzakta, bok kokulu þeheri inanýlmaz bir kayýtsýzlýkla sadece seyrediyorlar! Gerçekten birþey umacak kadar safdaloz muydular bilmiyorum ama... Umduklarý kaymakamýn kaymaðýna da kar yaðdý iþte! Kolay mý? Kaymakam dediðin... "Buzlar Çözülmeden"in deli kaymakamý gibi olmalý... Üniversitelerin, beþ yýldýzlý otellerin, resmi kurum ve kuruluþlarýn trilyonluk su borçlarýný derhal ve kuruþuna kadar tahsil etmeli önce. Çalýþanlarýn Mayýs, Haziran maaþlarýný derhal ödemeli... Temmuz, Aðustos maaþlarýný da bankada hazýr vaziyette bekletmeli... Sonra da iþten durdurulan 124 kiþi hakkýndaki durdurulma kararýný iptal etmelidir. Ýster istemez "Buzlar Çözülmeden" kaymakamýný arýyor insan. Þimdi bizim Dana beyin yerinde o olacaktý da görecektiniz siz nasýl hizaya çekilirdi bütün suçlular... Batmýþ amiral gemisi nasýl su yüzüne çýkardý yeniden... Lefkoþa Belediyesi bir günde batmadý. "Batýyorum" diye baðýra baðýra battý! Aylar hatta yýllardýr, "Batýyorum" diye SOS vere vere battý. Ankara'nýn ve buradaki iþbirlikçi UBP hükümetinin, hatta ve hatta buradaki askeri otoritenin gözleri önünde, bile bile battý. Ancak bunlarýn hiçbiri, bu felâketteki sorumluluk payýný sahiplenmek istemiyor! Bütün günahý Cemal Bulutoðlularý'nýn boynuna asýp, topun aðzýna onu sürüyorlar! Oysa ne demiþti Cemal baþkan? "Eðer ortada bir suç, bir yolsuzluk, bir yasadýþýlýk varsa, bunun hesabýný ben yargý önünde vermeye hazýrým." Yüreðiniz ve onurunuz söylüyorsa... Buyurun, siz de kurun böyle bir cümleyi. Yargý huzurunda hesap vermeye ne kadar hazýr olduðunuzu ya da hiçbir zaman böyle bir hesaplaþmaya hazýr olmayacaðýnýzý herkes bilsin! Ýrsen Küçük bizzat devreye girerek, CTP, TDP ve DP'nin giriþimiyle meclisin dünkü olaðanüstü toplantýsýný engelledi. UBP milletvekilleri, verilen emri yerine getirerek oturuma katýlmayýnca nisapsýzlýk yüzünden toplantý yapýlamadý! UBP milletvekillerinin, anayasanýn bizzat hükümet tarafýndan çiðnenmesini hangi mide ile hazmettiklerini anlamak kolay deðil. Yasemin kokulu þeher, bok kokulu þeher oldu, umurlarýnda deðil! Hele giderek büyüyen salgýn hastalýk tehlikesi hiç deðil. Acaba, diyorum... Bize birþey olmaz diye mi düþünüyorlar? Yoksa "Bizim YDÜ hastanemiz var özel mi özel, bizi kurtarýr" diyerek iþi garantiye mi aldýlar?! Bilmem ki... Hastalýk tehlikesini bu kadar umursamazlýk baþka nasýl izah edilebilir?!

5 5 10 Temmuz 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ercan ihalesine fazla ilgi olmasý çok normal Siz de bilirsiniz Geberilmiþ eþeðin nallarýný çýkarmaya koþan çok olur. KURTARICIMIZ YDÜ... MÝÞ-MIÞLAR * Kapýlarýn önünden çiçek çalan bir kadýn yakalanmýþ. - Mezardan çiçek ve oyuncak çalanlarýn yanýnda bu masum kalýr! * Tüketici örgütleri çöplerin acilen toplanmasýný istemiþ. - Toplanmasýný isteyen çok, "hade be arkadaþlar bir el verin de el birliði ile atalým" diyen yok. * Annan Suriye'de baþarýsýz olduðunu kabul etmiþ. - Ya Kýbrýs'ta Onun itirafý ne zaman gelecek. * Rum tarafýnda 1000 kadar bet ofis kapatýlýyormuþ. - Eyvahhhh "Ne olacak þimdi bu kadar çalýþan?" sorusuna itibar eden, endiþelenen üzülen yok. Çünkü kumar çok çok daha fazla aileyi aç ve açýkta býrakýyor. *Rum basýnýna göre bedava peynir sadece fare tuzaðýnda varmýþ. - Bir de karganýn aðzýnda Kandýrabilirsen tabii. * Belediye Emekçileri Sendikasý ataða kalkýyormuþ.. - Dikkat etsinler de ofsayta düþmesinler yine! * YDÜ ve UKÜ'nin belediyeye toplam 3.9 trilyon su borcu varmýþ. - Belediye bunlara binlerce ton su verdikten sonra þimdi otursun kendi de borcun üstüne bir bardak su içsin. * Güneyde bir Romanyalý bir de Ýranlý öldürülmüþ. * Maþallah adamlar bütün uluslararasý anlaþmazlýklarý kanla temizliyor. Yorgancýoðlu, Türkiye düþmaný olmadýklarýný neden açýklama gereði duydu acaba? Yakýnda seçim mi var? Polis haberleri, bir Mahkeme haberleri, iki. Ve son zamanlarda da YDÜ hastanesi haberleri, üç. Gazetelerde baþka haber yok! Eski bakanlardan Doratlý, kalp krizi geçirmiþ. Acil þifalar dileriz. Gidiyormuþ! Allah'tan ki YDÜ var. YDÜ'de Doratlý'yý ziyarete gelen azraili içeri sokmamýþlar. Baþarýlý bir operasyondan sonra hayata döndürmüþler. Gazeteler böyle yazýyordu. Durun Daha bitmedi.. Dün de, yýlardýr kalp çýrpýntýsý yaþayan 17 yaþýndaki bir Rum gencini tedavi edip saðlýðýna kavuþturmuþlar. Ayrýca diðer 14 hastanýn daha kalp çýrpýntýsýna çare bulmuþlar. Ne güzel Bugünkü gazetelere henüz bakamadým. Belki bugün de birkaç baþarý öyküsü vardýr. Onca kötü haber arasýnda, bu baþarýlý operasyon haberlerini okudukça insan rahatlýyor.. Güven kazanýyor Ýçindeki korkuyu yeniyor Ölümsüzlüðü yakalamýþ gibi hissediyor kendini YDÜ'ye baktýkça!. Sadece kalp çýrpýntýsý deðil Her derde deva YDÜ. Eðer pamuk elleri cebe atar da su borcunu öderse Ýnanýn bana.. Belediyenin de, parasýzlýktan kafasý kesilmiþ bulli gibi çýrpýnmasýna da çare olur!. KANTARA'NIN YOLLARI... Hani dün, Kantara Kampýnda bulunan öðrencilerin, riski fazla eski Boðaz yolunu kullandýklarýný yazdýk ya; sorumlu Orhun Mevlit bey aradý. Duyarlýlýk gösterip bilgi vermesine sevindik. Kantara'ya gidiþ geliþlerde; Ýskele, Topçuköy, Ardahan yolu yerine; Boðaz Yarköy yolunu Tercih eden otobüs þoförleriymiþ. Eski Boðaz yolu, yeni Ýskele yolundan daha güvenliymiþ ve Kantara'ya turist taþýyan otobüsler de bu yolu kullanýyormuþ. Resmi bir kurumdan uyarý gelmedikçe de yolu kullanmaya devam edeceklermiþ. Durum bu Herkese kazasýz günler. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA (Ýstanbul)- "Yolda yürürken baþýna cam düþtü, öldü " "Araba ile tatile giderken önüne çýkan kamyonla çarpýþtý, 'ana' demedi " "Hastanede yatýyordu, kanserdi ama daha dün onunla konuþmuþtuk, ne kadar da iyiydi, pat diye gitti adam." Ölümler hep böyledir. Pat diye giderler Bilinse de ölüm nedense hep, "Yazýk daha yaþamalýydý" denir. Geçen yýl Seferihisar'da Komþulardan bir arkadaþ profesyonel bisiklet kullanýcýsýymýþ Bir sabah seslendi, "Sen de gel". Nereye böyle, diye sorduðumda da, "Biz her sabah eþim, Vahit abi Sýðacýk'a kadar bahçeler arasýndan gider, döneriz. Bazen incir koparýr, bazen üzüm keser, bazen de Sýðacýk'ta simit çay yeriz". Hoþuma gitti Ve o gün katýldým aralarýna. Meðer ne kadar da keyifliymiþ o bahçe turlarý. Toprak yollardan geçerken ayaklarýna sýçrayan sularýn çamurlarý Ne kadar da doðalmýþ. Bunlarý, unutmaya baþlamýþtýk bile Zaman geçince insan geçmiþte yaþadýklarýnýn deðerini daha iyi anlarmýþ. Fotoðraf grubu ile buluþtuðumuz bir günde Yemek için Samatya'da bir lokantaya gitmiþtik Amaç yorgun bir haftayý neþeyle bitirmekti. Hoca, "Ne iyi yaptýk da buluþtuk " dediðinde oradakilere, "Arkadaþlar bugün, bu an, gelecekte her hangi bir anda söyleyeceðimiz, 'ne günlerdi be o günler' sözünde geçecek 'o günler' olacaktýr, iyi deðerlendirin" demiþtim Bisiklet grubumuzla o yýl, yani bir sene önce iki veya üç deðiþik zamanda buluþarak günlerce o güzergâhý ve zevki tatmýþtýk. Yaz sonu yazlýk evlerimizi kapatýp vedalaþtýðýmýz gün, "Seneye mutlaka yine bu dörtlü bir araya gelsin" diye dilekte bulunarak ayrýlmýþtýk Dün o grubun baþý yani profesyonelce bisiklet kullanan arkadaþým aradý, " Vahit abinin eþini kaybettik" dedi. -Geçen sene çok iyiydi, dedim -Ýyiydi ama kanser hastalýðý vardý, nüksetmiþ ve bu arada aldýðý kemoterapinin etkisiyle öldü. -Yazýk pat diye gitti, dedim Bunu anlattým arkadaþýma ve onunla hem ölüm hikâyesini hem de geçen sene bu yýl için yapýlan planlarýn aslýnda ne kadar da boþ olduðunu konuþtuk. Aslýnda her þey boþ gelir ölüm haberleri ile. Ve o anda "iyi yaþamak" adýna insan kendine söz verir. Ki yirmi dört saat geçmeden daha, yine bildik koþuþturma, bildik çekiþmeler içerisinde bir sonraki ölüm haberine kadar sürer gider Diyeceðim o ki Dün Silivri Fener köyüne çok güzel bir gezi yapmýþtýk fotoðraf grubuyla Orada unutulmuþ saygýyý, unutturulmuþ selamlamayý gördüm Anlatacaktým Araya ölüm girdi ne yazýk Ve iyi yaþamaya söz verdim kendime Fener köy belki yarýna. GÜZELYURT'TA DA DOÐAL GAZ VE PETROL ARANACAK Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Türk Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO)'a Güzelyurt bölgesinin kuzeyinde arama için yeni bir ruhsat verdiðini açýkladý. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, "Bilindiði üzere Türk Petrolleri Anonim Ortaklýðý ile Bakanlýðýmýz arasýnda 2 Kasým 2011 tarihinde imzalanan anlaþma gereði, KKTC karasahamýzda 1, Ekonomik Münhasýr Sýnýrlar içerisinde de 7 olmak üzere toplam 8 ruhsat alanýnda ortak arama ve üretim anlaþmasý imzalanmýþtýr. Anlaþma gereðince TPAO tarafýndan H no'lu ruhsat içerisinde Türkyurdu-1 arama kuyu sondajý 26 Nisan 2012 tarihinde baþlamýþ ve 2250 metre derinliðe kadar inilmiþtir" bilgisine yer verdi. Atun, Türkyurdu-1 arama Kýbrýs Türk Kalp Derneði, okul kantinlerinde zararlý içecek ve yiyeceklerin yasaklanmasý için çalýþma baþlattý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Öner Özerdem baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Kalp Derneði yetkililerini kabul etti. Eroðlu, saðlýlýðýn önemine dikkat çekerek, saðlýklý beslenmenin þart olduðunu vurguladý. Kabulde ilk sözü alan Dernek Baþkaný Öner Özerdem, çalýþmalarýna destek istemek amacýyla Derviþ Eroðlu'nu ziyaret ettiklerini belirterek, dernek olarak ülkede sosyal sorumluluk anlayýþýyla, hizmet yürüttüklerine dikkat çekti. Bir süre önce baþlattýklarý koruyucu hekimlik hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Özerdem, okul kantinlerinde satýlan zararlý kuyusu sondajý sonrasýnda elde edilecek verilerin, kuyunun bulunduðu Mesarya bölgesindeki teknik bilgilerin edinilmesinin yaný sýra, bu yýl ve gelecek yýllarda ülkede gerçekleþecek sismik çalýþmalarla edinilecek bilgilerin deðerlendirme ve yorumlama aþamasýnda bölge adýna bir kaynak oluþturmasýn hedeflendiðini belirtti. "Zira bu çerçevede yýlsonunda ülkemiz sýnýrlarý içerisinde de geniþ ölçekte sismik çalýþmalarýn baþlatýlmasý planlanmaktadýr" diyen Sunat Atun, Güzelyurt bölgesinin kuzeyinde yeni ruhsat alaný verilmesinin amacýnýn, arama faaliyetlerinden istenilen düzeyde sonuç alýnabilmesi ve ülke sýnýrlarý dahilindeki jeolojik yapýnýn tam olarak tariflendirilebilmesine yönelik olduðunu kaydetti. BKP'YÝ ZÝYARET ETTÝLER- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, dün Birleþik Kýbrýs Partisi'ni (BKP) ziyaret ederek, Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve parti yetkilileriyle görüþtü. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, görüþmede, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin yaþadýðý sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü için neler yapýlabileceði üzerinde duruldu. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin çalýþmalarýný ve çabasýný takdir ettiklerini, derneðin birçok kanser hastasý için umut olduðunu belirterek, "Devletin yapmasý gerekenleri bu güzide derneðimiz yapýyor" dedi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin yalnýz býrakýlmamasý, devletin derneðe düzenli bir þekilde katký yapmasý gerektiðine iþaret eden Korkmazhan, derneðin maddi ve manevi sorunlarla boðuþtuðunu, kapanma tehlikesi yaþadýðýný kaydetti. OKUL KANTÝNLERÝNE DÝKKAT KALP DERNEÐÝ'NDEN OKUL KANTÝNLERÝNDE ZARARLI ÝÇECEK VE YÝYECEKLERÝN YASAKLANMASI ÝÇÝN ÇALIÞMA... içecek ve yiyeceklerin yasaklanmasý amacý ile bir süre önce Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile görüþtüklerini, ancak bu konuda olumlu yanýt almalarýna raðmen uygulamanýn çok yavaþ ilerlediðini kaydetti. Özerdem koruyucu hekimlik önlemlerine raðmen, dünyada ve ülkede, kalp ve damar hastalýklarýnýn ölüm oranýnýn hýzla arttýðýný ifade ederek, bu yýl dünyada kalp ve damar rahatsýzlýklarýndan 18 milyon insanýn hayatýný kaybettiðini vurguladý yýlýnda ise, bu rakamýn 25 milyon olarak öngörüldüðüne iþaret eden Özerdem, kalp ve damar rahatsýzlýklarýnýn önüne geçilmesi için dünyada çok farklý tedbirlerin alýndýðýna dikkat çekti. GÜNLÜK GÜNDE BÝR BARDAK ÞARAP ÖNEREN DOKTORLAR HALTETMÝÞ TC Saðlýk Bakaný Recep Akdað hedeflerini açýkladý. Afyon, Konya, Mersin, Tokat, Kütahya, Galata Kulesi ve Bursa Karacabey'de uygulanan alkol yasaðý tartýþýlýrken, Akdað alkol yasaðýný geniþleteceklerini söyledi. Toplumun nasýl yaþayacaðýna, nasýl seviþeceðine, kadýnlarýn kaç çocuk doðuracaðýna karar verme yetkisini kendinde gören zýrtopoz bir hükümet, her konuda olduðu gibi alkolde de bodoslama giriyor insanlarýn hayatýna. Alkolün yararlarýndan bahsedenlere çatan doktor Saðlýk Bakaný Akdað "Ben Saðlýk Bakaný olarak bu hususta gelecek eleþtirilerden korkmam. Çünkü biz alkolün de ayný sigara gibi zararlý olduðunu biliyoruz. Bir zehir bu! Günde bir kadeh þarap öneren doktorlar tamamen yanlýþ yapýyorlar. Öyle bir þey yok. Bunlar uyduruk iþler!" diyor. Türkiye Arap ülkelerine model olmuyor aslýnda, tam tersine AKP Hükümeti Ýran'ý, Suudi Arabistan'ý model olarak görüyor. EMANET'E EMANET EDÝN Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! AHMET ZAÝM Pervin Haným'ýn hakkýný yerseniz, Ýskele Polis Müdürü de polis þefimiz olabilir! Artemis iþkencesine sünger çektiði gibi, herþeye sünger çekebilir! ANKARA'YA SORUN Ankara'ya sormadan sakýn böyle bir atama yapmaya kalkmayýn! Sonra burnunuzdan gelir... Minareyi çalacaksanýz, önce kýlýfýný hazýrlayýn! TAKLA AT Özkan Yorgancýoðlu Türkiye'deki AKP hükümetine "Ben seni hiç zora sokmam" mesajý verdi... Ama yetmez... Ýspat etmek için bir de takla atmasý lazým! BASKIN Serdar Denktaþ "Bakanlar Kurulu'nu gelin basalým" dedi... Çakýcý kabul etti, Özkan Bey etmedi... Çakýcý'daki pazu gücü Özkan Bey'in boþluðunu doldurmaya yetmez miydi? Týrnak... "Biz halen uyuyoruz ve biz mýþýl mýþýl uyurken çok þey deðiþiyor, her þeyimizi kaybediyoruz. Kalkmaya karar verdiðimizde hiçbir þey bulamayacaðýz, hiçbir þey bizim olmayacak, hatta biz kaç kiþi olacaðýz acaba?" Ali BATURAY (Kýbrýs) "Bütün bu rezaletlere raðmen eðer önümüzdeki ilk genel seçimde, erken de olsa, zamanýnda da olsa farketmez, özellikle UBP ve CTP beþer milletvekilinden daha fazlasýný çýkarýrsa, bu toplumun temizlenmeye, paklanmaya, irade göstermeye zerre kadar niyeti yoktur, baþýna gelecek herþeyi de fazlasýyla hakediyor demektir..." Ediz TUNCEL (Star) "Nazým Bey bir ara uðruna 'secde' ettiðiniz, 'þükran' çektiðiniz, üzerine baþtan aþaðý 'blue band' sürdüðünüz 'anavatanýnýzýn' neden TBMM'de KKTC'yi tanýmadýðýný da bize izah ederseniz, bizi çok memnun edersiniz. Ne dersiniz? Yoksa TBMM'nin KKTC'yi tanýmadýðýný bilmez misiniz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Ýrsen Küçük tutarsýzlýðýný dün bir kez daha sergiledi ve kamuoyunda yeniden puan kaybetti. Bakanlar Kurulu toplantýsýna girmeden önce, "LTB çalýþanlarý iki maaþ birden istiyorlar... Mümkün deðil! Ben de çok þey isterim" diyen Küçük, toplantýdan sonra iki maaþýn birden çalýþanlara Çarþamba günü ödeneceðini söyledi... Anlaþýlan toplantýda bulunduðu sýrada bir telefon çaldý ve fikrini deðiþtirdi... Tükürdüðünü yaladý. Ýrsen Küçük kayýp yolsuzluk dosyalarý hakkýnda da doðruyu söylemedi. Bu dosyalarýn kayýp olduðu iki hafta önce polis tarafýndan açýklanmýþtý. Þimdi 'Afrika' konuyu manþetine taþýyýnca mý ortaya çýktý? Ayrýca dosyalarla ilgili polis tahkikatý tamamlandý. Ýrsen Bey ise hala tamamlanmadýðýný söylüyor!

7 10 Temmuz 2012 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI UBP katýlmayýnca meclis toplanamadý Birleþime 3 parti tam kadro katýlýrken, UBP'den Bozer ve Atasayan hazýr bulundu ÖRP ve DGP milletvekilleri katýlmadý Bakanlar Kurulu'nun "Lefkoþa Belediye Baþkaný ve Belediye Meclis üyelerinin 90 gün süreyle zorunlu izne çýkarýlmasýna" iliþkin yasa gücündeki kararnamesini ele almak amacýyla muhalefetin talebiyle olaðanüstü toplantýya çaðrýlan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap saðlayamadý. Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda saat 10.30'daki toplanma denemesinde, sadece 21 milletvekilinin hazýr bulunmasý ve 26 yeter sayýya ulaþýlamamasý nedeniyle toplanamadý. Toplantý çaðrýsý yapan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Meclisi'nin Lefkoþa Türk Belediyesi ile ilgili kararnameyi görüþmek amacýyla olaðanüstü toplanamamasýnýn ardýndan muhalefete "meclisten çekilme" çaðrýsýnda bulundu. TDP ile DP, ayrýca Lefkoþa Türk Belediyesi için erken seçime gidilmesi önerisi yaptý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olaðanüstü toplanma giriþiminin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýnýn ardýndan basýn toplantýsý düzenledi. Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da yapýlan toplantýda TDP milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Mustafa Emiroðullarý da hazýr bulundu. ÇAKICI Mehmet Çakýcý, toplantýda yaptýðý konuþmada, icraatlarýný yaza býrakan UBP'nin ilk icraatýnýn, meclis kapandýktan sonra LTB ile ilgili kanun hükmünde kararname olduðunu söyledi. Çakýcý, muhalefetin de bu durum karþýsýnda boþ durmayýp, konuyu tartýþmak için meclisi olaðanüstü toplantýya çaðýrdýðýný ancak bu giriþimlerinin de baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný kaydetti. Çakýcý, "Anayasa'ya aykýrý olan kanun hükmündeki kararname ekonomik deðil, idari bir karardýr. Yasadýþýlýk bununla da kalmýyor. Seçilmemiþ kiþi atanarak darbe yapýldý... Darbe olduðu için de Ceza Yasasý'nýn 47. ve 48. maddesine baðlý olarak Ýrsen Küçük, bakanlar kurulu ve kaymakamlýkla diðerlerinin 5 yýl hapsi istenebilir... Bugün yapýlan demokrasinin ýrzýna geçmektir. Dolayýsýyla bu darbecilerin demokrasiyi katletmesine seyirci kalamayýz" dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanmýþ olsaydý, "Belediye meclis üyelerinden birinin belediye baþkanlýðýna vekalet etmesi" ve "seçim" önerisinde bulunacaðýný kaydeden Çakýcý, çok þey yapýlmasý gereken LTB'de öncelikle yeniden yapýlanmaya gidilmesi gerektiðini söyledi. Çakýcý, "Pek çok yanlýþ yapýldý. Hem idari, hem de ekonomik yeniden yapýlanma þart" þeklinde devam etti. Çakýcý, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'ndaki dosyalarýn kaybolmasý konusuna da deðinerek, "Ne zaman yanlýþ yaptý diye biri yargýlanacak? Merak ediyorum... Kýbrýs Türk halký darbecilere de, tecavüzcülere de gerekli cevabý verecektir. Onlarý halka havale ediyorum..." dedi. Muhalefet olarak konunun üzerine gitmeye hazýr olduklarýný kaydeden Çakýcý, TDP olarak, gelecek pazartesi yeniden olaðanüstü toplanýlmasý için 3 imza býrakacaklarýný ve erken seçim önerisinde bulunacaklarýný söyledi. Çakýcý, konuþmasýný "Meclisten çekilme dahil olmak üzere her þeyi yapmaya hazýrýz" sözleriyle tamamladý. DENKTAÞ Serdar Denktaþ da konuþmasýnda, LTB sorununun hükümetin ve belediye sorunu olduðunu ancak çözüm yöntemi olarak ortaya çýkan kanun hükmündeki kararnamenin "Anayasa'ya aykýrý, gayri CTP, DP ve TDP milletvekillerinin tamamýnýn; UBP'den ise Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ile Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan'ýn katýldýðý toplantýya ÖRP ve DGP milletvekilleri de girmedi. Cumhuriyet Meclisi'nde 27 UBP, 15 CTP, 3 TDP, 2 ÖRP, 2 DP ve 1 DGP milletvekili bulunuyor. Geçtiðimiz hafta yaz tatiline giren Meclis Genel Kurulu, içtüzüðün 60. maddesi uyarýnca, 10 milletvekilinin talebiyle Meclis Baþkanlýðý tarafýndan olaðanüstü toplantýya çaðrýlmýþtý. TDP ile DP'den muhalefet meclisten çekilsin çaðrýsý yasal ve antidemokratik" olduðunu savundu. Denktaþ, "Demokrasimize vurulan bu yeni yarayý nasýl iyileþtirebiliriz diye konuþmak istedik ama olmadý... Meclisi defalarca olaðanüstü toplantýya çaðýrabiliriz, onlar da gelmeyebilir... Bu davranýþ, kendilerinden baþka kimseye saygý göstermeyeceklerinin göstergesidir " dedi. "Ben yaparým da olur" düþüncesini püskürtme yollarýný bulmak gerektiðini kaydeden Denktaþ, bütün belediyelerde sorun bulunduðunu ve LTB'nin de buzdaðýnýn sadece görünen yüzü olduðuna iþaret ederek, "Çözüm bulunabilirdi ancak kelle avcýlýðýna ve parti içi hesaplaþmalara girildiði için olmadý" iddiasýnda bulundu. Serdar Denktaþ, meclis toplansaydý, LTB seçimlerini öne alma yönünde bir yaklaþým sergilemeyi planladýklarýna iþaret ederek, "Açýk çaðrým þudur, mecliste bulunan tüm muhalif partileri, meclisin yeniden açýlacaðý döneme kadar, bu meclisten çekilmeyi ciddi ciddi ele almalý ve konuþmalýdýr... Gelin hep birlikte meclis açýldýðý dönem, bu meclisi terk etmeyi düþünelim, deðerlendirelim ve o gün geldiðinde hep birlikte karar verelim" dedi KÝÞÝSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKARLAR UÐRUNA BATAN BELEDÝYE... Gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýz baþta UBP olmak üzere diðer partilerin de Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþananlardan sorumlu olduklarýný yazdý. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Pazartesi günü KKTC Meclisi toplanýp hükümetin Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaptýðý anti demokratik uygulamalarla ilgili düþüncelerini iletecek ve hükümetten cevap isteyecekti. Ancak KKTC'de padiþah olduðunu sanan Ýrsen Küçük bey tek tek telefonla UBP milletvekillerini arayarak meclise katýlmamalarýný istedi. Onlar da buna uydular ve meclise gelmediler. Bu ne demektir? Eðer suç varsa, ki bana göre vardýr, baþta Ýrsen Küçük bey olmak üzere UBP'nin yediden yetmiþe tüm yetkilileri ve onlarý seçen üyeleri de suçludurlar. Bu iþin düzeleceðine inancým tamdýr. Ancak nasýl bir düzelme olacak? Kim gidecek kim kalacak? Suçlu olarak kim hesap verecek? Mesela belediye baþkaný ve meclis üyeleri eðer suçluysalar neden mahkemeye verilmediler? Mahkemeye verilmeyen kiþileri mecburi izne ayýrmakla murat edilen nedir? Gelecekte bu emsal sayýlarak milletvekillerini, ve de diðer seçilmiþleri de tek sýraya koymak mýdýr amaç? Vardýr bir hikmeti? Bir oyun oynanýyor ve bu oyunun merkezinde de Ýrsen Küçük bey vardýr... UBP onun emirlerini yerine getirdiðine göre bunu bütünsellik içerisinde deðerlendirip karara varabiliriz ancak... Ben partici deðilim. Son seçimlerde oyumu CTP'ye verdim. Ama CTP'li deðilim... Onlarý da eleþtiririm. Lefkoþa Belediyesi'ne adam alýnýrken CTP'lilerin de suçu yok mudur? Onlar da suç ortaðýdýrlar... Belediyede ödeme sorunu baþladýðýnda bazý CTP'li iþsiz gençleri alýp belediyeye götüren ve iþe aldýran kimdi? Herkes biliyor bunu... Þimdi meclisi toplantýya çaðýrýp hesap sormaya çalýþan üç parti düne kadar neredeydiler? Gazetelerden okuduðum kadarýyla Ýrsen Küçük bey, belediye baþkan ve üyelerini izne çýkaracaðýný kendilerine söylemiþ. O zaman neden ses çýkarmadýlar? Ben baþlangýçta UBP'lileri suçladým. Ancak geriye kalan partilerin de bunda suçlarý olduðu ortaya çýktý. Ýþe adam almaktan tutun da görevden alýnma kararnamesine kadar... Neden yapýldý tüm bunlar? Basit hesaplar için... Bu basit hesaplar da Cemal Bulutoðlularý gittikten sonra yapýlacak bir seçimde þimdi muhalefet dediðimiz partilerin adayý kazanacaktý... Lefkoþa'yý kazanan da genelde seçimleri sýrtlar götürür... Bu hesap içindeydiler... Ýzin konusu ortaya çýkýnca feryat etmeye baþladýlar. Bana kalýrsa Ýrsen Küçük bey onlara da bir madik attý." BÝZÝM DUVAR VATAN YAHUT LEFKOÞA Bizim Mandra UBP hükümeti, partili milletvekillerine talimat vererek, meclisin olaðanüstü toplantýsýný engeller. Baþkanlarýnýn talimatýný aynen yerine getiren UBP milletvekilleri, Lefkoþa'nýn bok kokulu þeher olmasýný ve halkýn saðlýðýný hiç umursamadýklarýný bu davranýþlarýyla bir kez daha ortaya koyarken, sokaktaki adam, "Nisabý saðlayýp toplansalardý bile bundan olumlu ve yararlý bir sonuç çýkmazdý" diye acý acý söylenir.

8 8 10 Temmuz 2012 Salý LTB çalýþanlarýna 2 aylýk maaþlarý yarýn ödeniyor Kalem Yalçýn Okut 'CASÝNO'DA n Küçük: Yarýn (bugün) tam kadro iþbaþý yapmalarýný bekliyorum... Çarþamba ödeme yapýlacak, Perþembe de iþbaþý yapmayanlar hakkýnda gerekli iþlemler baþlatýlacak Baþbakan Küçük, dün Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesi basýna yaptýðý açýklamada, Belediye çalýþanlarýnýn "iki maaþýn ayný anda ödenmesi" talebini gerçekleþtirmenin mümkün olmadýðýný bildirdi, ancak daha geç saatlerde maaþlarýn Çarþamba (yarýn) günü ödeneceðini açýkladý. Dün verdiði ilk demeçte belediye çalýþanlarýnýn "Ýki maaþýn birlikte ödenmesi" talebi bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Baþbakan Küçük, "Ben de birçok þeyler isterim, ama tabi hükümet çalýþmasý var. Çalýþma kamuoyuna açýklanacaktýr" dedi. Küçük, Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamalarda fikrini deðiþtirdi ve LTB çalýþanlarýnýn beklediði mayýs ve haziran aylarýna ait iki aylýk maaþlarýnýn yarýn ödeneceðini açýkladý. Küçük, LTB'de daha önce de gündeme alýnan 14 maddelik tedbirler dizisinin uygulanacaðýný belirtti. Küçük, yarýn tam kadro iþbaþý yapmalarýný istediði çalýþanlarýn Çarþamba günü 2 aylýk maaþlarýný alacaðýný; Perþembe günü ise iþbaþý yapmayanlar hakkýnda gerekli iþlemlerin baþlatýlacaðýný ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun Baþbakan Küçük baþkanlýðýndaki olaðanüstü toplantýsý 2 saat sürdü. Toplantýda alýnan LTB'yle ilgili kararlarý Baþbakan Küçük açýkladý. Küçük'ün açýklamasý sýrasýnda geçtiðimiz hafta Bakanlar Kurulu'nun onayladýðý yasa gücünde kararnameyle LTB Baþkanlýðý yetkileri verilen Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana ve belediye meclisi yetkileriyle oluþturulan komite üyeleri de hazýr bulundu. BES'ten usülsüz borçlanma ve harcamalarýn iptali için dava Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yapýldýðý öne sürülen "usulsüz borçlanma ve harcamalarýn" iptali için dava açtý. BES Baþkaný Savaþ Bozat, dava için dün sabah sýralarýnda baþvuru yaptýklarýný bildirdi. Bozat, TAK Muhabirine yaptýðý açýklamada, çalýþanlara maaþlarýn birinin cuma günü, diðerinin ise önümüzdeki hafta ödenmesi yönündeki hükümet talebini çalýþana götürdüklerini ve çalýþanýn bunu reddettiðini söyledi. "ÇALIÞANLAR 2 MAAÞI BÝRDEN ÝSTÝYOR..." Çalýþanlarýn aldýklarý maaþlarýn ödedikleri taksitlere gittiðini ve iki maaþý ayný anda almak istediðini belirten Bozat, çalýþanlarýn borçlarýna uygulanan faizlerin maaþlardaki gecikmelerde uygulanmadýðýný ifade etti. "4 MÝLYONUN NEREDEN GELECEÐÝ BELLÝ" Lefkoþa Kaymakamý Deniz Dana'nýn da çalýþanlarýn halini gördüðünü belirten Bozat, ödenmemiþ borçlardan 4 milyon TL elde edilebileceðini belirterek, "Nasýl 6 milyon veremeyecek kadar aciz olabilirler onu anlamýyorum" þeklinde konuþtu. "13. MAAÞ HAKKIMIZ DA KALMADI" 13. maaþ ödemelerinden alýnarak daha önce çalýþanlara ödeme yapýldýðýný ve çalýþanýn 13. maaþ þansý kalmadýðýný da hatýrlatan Bozat, "Hükümet kilitlendi, hüküm edemiyor" ifadelerini kullandý. "BAKANLAR KURULUNDAN SONUÇ BEKLÝYORUZ" Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýndan olumlu bir sonuç beklediklerini ifade eden Bozat, çöplerin iþi bilmeyen kiþiler tarafýndan toplanmasýný da eleþtirdi ve bunlara yapýlan ödemenin Belediye kaynaklarýna aktarýlmasý halinde hem mali sorunlarýn hafifleyeceðini hem de iþin bilir kiþilerce yapýlmýþ olacaðýný ifade etti. Yayýnýmýzdan sonra kayýp dosyalar bulundu n Bugüne kadar kayýp olduðu yalanlanmayan ve iþleme konmayan dosyalar hakkýnda Ýrsen Küçük inandýrýcý konuþmadý ve þöyle dedi: "Baþbakanlýk Denetleme Kurulu dosyalarýnýn kayýp olduðu haberleri mesnetsiz iddialarla dolu Bu iddialarý yapanlar kamuoyu önünde ispatlasýnlar " Baþbakan Küçük dün düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetemizin manþet haberine iliþkin açýklamalar yaptý ve "11 dosyadan 6'sý kayýp" diye verilen haberlerin aslý yansýtmadýðýný ve mesnetsiz iddialarla dolu olduðunu ileri sürerek, dosya sayýsýnýn 9 olduðunu ve hiçbir dosyanýn da kaybolmadýðýný; kendilerininse hiçbir zaman bunlarý açýklamaktan kaçmadýklarýný söyledi. Ýddialar çerçevesinde Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun 2009'da oluþtuðuna yer verildiðini, bunun da bilgi noksanlýðýndan kaynaklandýðýný ifade eden Küçük, 2010 yýlýnda kurulan Kurulun, tamamlanmasýnýn 2010 Eylül'ünü bulduðunu ve tamamlanmadan da rapor üretmesinin mümkün olmadýðýný kaydetti. "ÝDDÝA SAHÝPLERÝ ÝSPATLASINLAR" Kurulun ilk raporunu 1 Ekim 2010'da ürettiðini ifade eden Baþbakan Ýrsen Küçük, iddiayý ortaya atanlardan bu dosyalarýn Savcýlýða gönderilmesini kendisinin engellendiði ve pazarlýklar yaptýðý yönündeki iddialarýný, kamuoyunun gözü önünde ispatlamasýný istedi. DOSYALAR Baþbakan Küçük, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nca hazýrlanan ve ilgili makamlara (Baþsavcýlýða) sevk edilmiþ dosyalarý þu þekilde sýraladý: "1-) 1 Ekim 2010 (Kan Ýlacý ile ilgili rapor) son durumu: Polis soruþturmasý devam ediyor, Ýngiliz polisinden bilgi talep edildi, Ýngiliz polisinden bilgi verilmediði için rapor polis soruþturmasýnda kalmaya devam ediyor. 2-)17 Aralýk 2010 (Geçitkale Havaalaný'nýn Kapatýlmasý Hakkýndaki Rapor) Son durumu: Polis soruþturmasý tamamlandý ancak suç unsuru bulunmadýðýndan, Baþsavcýlýk tarafýndan dosya kapatýldý. 3-) 20 Aralýk 2010 (Ece Un Fabrikasýyla ilgili rapor) Son durumu: Ýncelendi, suç unsuru bulundu ve Aðýr Ceza'ya intikal ettirildi. 4-) 7 Þubat 2011 (Hazine Mallarýnýn Anayasa'ya aykýrý olarak satýlmasý ile ilgili rapor). Son durumu: Baþsavcýlýk tarafýndan hukuki mesele olarak görüldüðü için herhangi cezai bir iþlem yapýlmadý. 5-)25 Þubat 2011, 13 Nisan 2011, 26 Temmuz 2011 (Tapu Dairesi'nde yapýlan yolsuzluklarla ilgili 3 rapor) Biri dava açýlmasý için mahkemeye sevk edildi, diðeriyle ilgili polis soruþturmasý devam ediyor, üçüncüsünün polis soruþturmasý tamamlandý, Baþsavcýlýk tarafýndan inceleniyor. 6-) 9 Eylül 2011 (Elektrik Kurumu'yla ilgili ihalesiz þekilde yapýlan trafo merkezleriyle ilgili rapor) Polis soruþturmasý devam ediyor. 7-) 24 Mayýs 2012 (Lefkoþa-GüzelyurtKalkanlý anayolu yapýmýnda Fiyat Ýstikrar Fonu'ndan muafiyet saðlanmasý ile ilgili rapor) Cezai iþlem gerektirecek suç unsuru bulunamadý. 8-) 19 Ocak 2012 (Hayali Hellim Ýhracatý) Polis soruþturmasý sürüyor ve INTERPOL aracýlýðýyla Romanya'dan raporun gelmesi bekleniyor. 9-)19 Ocak 2012 (Sahte gübre imalatýna yapýlan ödeme ile ilgili rapor), son durumu: Polis soruþturmasý tamamlandý, Baþsavcýlýða iletilme aþamasýnda." Geçen akþam hayatýmda ilk kez 'casino'ya gittim bir arkadaþla. Ne tesadüf, tam da Kýbrýs Cumhuriyeti'nde bütün þans oyunlarýnýn yasaklandýðýnýn basýnda çýktýðý gün. Önce güzel ve beleþ bir yemek yedik. Sonra da beleþten birkaç içki içtik. Maksat beleþ yemek ve beleþten içki içmek deðildi tabii. Arkadaþým biraz kurtlarýný dökmek istiyordu, beni de götürdü. Ýyi ki götürmüþ. Çok farklý bir dünya. Birçok þey gözlemledim. Daha önceleri teorik olarak yazdýklarýmýzýn kanýtlarýný somut olarak gördüm. Çok geniþ bir kumarhane; ve anýnda servis Bir sürü Rulet, Poker ve Black Jack masalarý maada yüzlerce oyun makinesi var ve hepsi de dolu... Sigara ve içki tüketimi had safhada. Tabii, 'müþteriler'in para kaybetmeleri de ayný þekilde had safhada Buna raðmen, "Bir an önce bir makine boþalsýn da ben oturup baþlayayým" diye bekleyen onlarca 'müþteri' gördüm. 'Müþteri'lerin ezici çoðunluðu da hep Necip Türk Ulusu'nun mensubuydu. Yaþlýsý, genci, ortayaþlýsý, þiþkosu, lottosu, götlü göbeklisi bir sürü Necip Mensup Çok az Ýngiliz ya da Alman gördüm. Biraz da Rus vardý, ama çok az. Tevekkeli deðil, yüz milyonlarca dolar harcanýp durmaksýzýn 'casino'lu lüks oteller inþa ediliyor "Cennet KaKaTeCe"ye Emin olun, bir deðilse iki senede bütün o yüz milyonlarca dolarlýk yatýrýmlarýnýn karþýlýðýný çýkarýrlar o 'casino'larda elde ettikleri gelirlerle. Gittiðim 'casino'nun ve otelin adýný yazmayacaðým, reklâm olmasýn diye. Þu kadarýný söyleyebilirim ki, AKP kodamanlarýna çok yakýn bir sermaye grubunundur. Temel atma töreninde de, açýlýþ töreninde de kurdeleyi AKP kodamanlarý kesmiþti Zaten son on yýldýr "Cennet KaKaTeCe"de inþa edilen hangi lüks otel AKP kodamanlarýnýn yandaþý ve yakýný deðildir ki?.. Gratos mu, Nuhun Gemisi mi, Artemis mi?.. Hangisi? Fethedilmiþ altýn deðerindeki topraklarý ve sahilleri beleþe bulmuþlar; bu 'Han-ý Yaðma'yý býrakýrlar mý hiç?.. Kýlýçlarýyla 'yedi iklim dört bucaða hakim' Osmanlý atalarý bile yapmamýþtý bu kadar arsýzlýk ve yüzsüzlük. Bunlar, 'Yeni Osmanlýcýlýk' yapma adýna kantarýn topuzunu iyice kaçýrmýþlar. Artýk her þeyin endazesi kaçmýþ, her þey zývanadan çýkmýþ durumda. Bir de bunlar Kýbrýs'ta barýþ istiyorlarmýþ; barýþçý olmayan taraf Rumlarmýþ ha! Külâhýma anlatsýnlar. Egemen Baðýþ da, Davutoðlu da, Tayyip Erdoðan da, Abdullah Gül de ve diðerleri de Bu yazýyý gençleri veya baþkalarýný 'casino'lara özendirmek için yazmýyorum. Tam tersine, o batakhanelerin 'müþterileri'ni nasýl soyduklarýný anlatmaktýr maksadým. O makinelerdeki bilgisayar destekli oyunlardan, ya da rulet ve diðer kumar oyunlarýndan hiç anlamam. Kurallarýný bile bilmem. Bildiðim þudur ki, matematiksel ihtimaliyat hesaplamalarýnda 'müþteri'nin kazanma þansý yüzde bir bile deðil, binde birdir; hatta milyonda birdir. Ýnsanlar söðüþlenmekten haz alabilir mi?.. Demek ki, bazý insanlar alabiliyormuþ. Bir zamanlar, daha Kýbrýs'ta sadece iki-üç kumarhane varken, ünlü TMT'ci M.Ali Tremeþeli'nin abisi, 'Aða' diye hitap edilen ve 75-76'larda nakliyat iþlerinden çok iyi para kazanan Kamyoncu Raif, Sabri Orient Otel'in kumarhanesine dadanmýþtý. Tabii her akþam kaybediyordu. Bir akþam, sürekli kaybetme sinirinden tabancasýný çýkarýp kumarhanenin tavanýna cav cav diye ateþ açmýþtý. O esnada etrafta bulunan -þimdi adý aklýma gelmiyor- gençlerden biri, "Yahu Aða, kumarhanelerin kanunu budur. Hep kumarhaneler kazanýr, müþteriler kaybeder" demiþ. "Kazanmak istersen kumarhane sahibi olmalýsýn!" Bunun üzerine, Aða da o kumarhanenin sahibi, Girne eski Belediye Baþkaný ünlü Sabri Bey'den o kumarhaneyi satýn almýþtý "Onlar Ermiþ Muradýna, Biz Çýkalým Kerevetine" diyemiyeceðim

9 9 10 Temmuz 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SÜREKLÝ GÜÇLÜYÜM DEMEK GÜÇSÜZLÜK ÝÞARETÝDÝR Türk kamuoyu gücü ve güçlü devleti seviyor. Ama bu güç kendisini güç gösterileri þeklinde ifade etmeye baþlayýnca, güç olmaktan çýkýyor, zaaf haline geliyor. AKP, Türkiye'nin bölgede gücünü vakur adýmlarla, sakin diplomatik hamlelerle saðlamlaþtýracaðýna, aþýrý güç gösterisinde bulundu. Oysa güçlü bir devletin bu kadar tezahürat yapmasýna gerek yok. Güç, güçlüyüm dedikçe elde edilen bir þey deðildir. Güç gösterisi yapmakla güçlü olunmuyor. Güçlü ülke olaylarý kontrol eder. Oysa dýþ politikada hesapsýzlýk olduðu görüldü. Zaten sürekli güçlüyüm demek, bir güçsüzlük iþaretidir. Türkiye dün yükseliyordu bugün ise gücü sorgulanýyor. Türkiye dünyaya; zayýf, hesapsýz bir ülke görüntüsü verdi. Doç. Dr. Gülden AYMAN (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi/ T24) TARÝH 7 HAZÝRAN 2011 AKP hükümetinin akýl hocasý Fethullah Gülen Kýbrýs'ýn kuzeyini de bir ahtapot gibi sarmaya baþladý... Doðu Akdeniz Üniversitesi ilkokul ve kolejini Fethullah Gülen'e ait olan Doða Koleji'ne devrediyor... Fethullah Gülen Kýbrýs'a göz dikti... Gözden kaçmayanlar... SEN BÝR KAHRAMANSIN ÝRSEN BEY Baþbakan Ýrsen Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi Kalp Merkezi'nde tedavi edilen 17 yaþýndaki Kýbrýslý Eleni'yi taburcu olmadan önce ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. YDÜ Hastanesindeki olaðanüstü ilerlemelerden kendisine milli bir gurur yaratarak Rumlara tarihi bir gol attý. Güneydeki hastanelerde tedavi olan yüzlerce Kýbrýslý Türk hasta olduðu halde, bugüne kadar hiçbir Rum siyasetçi akýl edip de onlarý ziyarete gitmedi. Bravo vallahi "Kimin ne zaman evinin basýlýp ne kadar süreyle içeri atýlacaðý belli deðil " Bayraktar: Galatasaray stadý açýlýrken, Galatasaraylýlarý aþaðýlayan Erdoðan amigosu. Sonra efendisi kendisini bakan yaptý. Van depreminden sonra buyurdu "bundan sonra deprem olmaz". Samsun'daki TOKÝ cinayetlerinden sonra da "bizde hata yok" diyor; TOKÝ'nin doðrudan ve tek patronu olan 'reis'ine siperlik ediyor. 60 metrelik dere yataðýný 20 metreye indiren kim; yaptýrdýðý setler ilk yaðmurda patlayan kim; daha bir yýllýk köprüleri sele kapýlanlar kim? Þimdiden baþladýlar "acýlarý istismar etmeyin" demeye; bir iki gün sonra da patronlarý çýkar herkesi paylar, herkese hakaret eder; Kýlýçdaroðlu'nun cinayet mahalline gitmesini Esad'la ittifakýna baðlar, lafý, 'ölenlerin çoðu zaten kapýcý çocuklarýymýþ'a getirip noktayý kor: Erdoðan, asker cenazelerinin artmasý üzerine, "askerlik yan gelip yatma yeri deðildir" diyebilmiþ biridir. Adalet Bakaný, 13 kiþiyi diri diri yaktýrdý, týnmýyor; ihmali olan varsa araþtýracakmýþ. Ya Kayseri'de cezaevi aracý içinde yine diri diri yaktýklarý beþ DÝPNOT Cinsel Eðitim ve Araþtýrma Derneði üyesi Prof. Doðan Þahin'e göre Türkiye'de insanlarýn yüzde 90'ý ayný þekilde seviþiyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP'nin, artýk ülkemizi yönetme yetkisi olmadýðý açýkça ortaya çýkmýþtýr. Derhal seçime gidilmelidir." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) VÝRGÜL... OF BE CTP ÇOK SIKICISIN DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ "Bakanlar Kurulu toplantýsýný basalým" önerisini getirdi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý "okeydir, bana uyar" diyerek, bu önerinin üstüne atladý. Ne yazýk ki, CTP, BG'siyle birlikte bu heyecan verici öneriyi kabul etmedi. Bakanlar kuruluna gidip bir güzel hadlerini bildirselerdi, bu uyuz filme bir "aksiyon" sahnesi eklemiþ olacaklardý. Of be CTP, sen de amma sýkýcýsýn ha! POLÝSÝMÝZ "HOW HAPPY WHO SAY I'M A TURK" DEMEYÝ ÖÐRENDÝ "Üniversitelerle iþbirliði içerisinde düzenlenen kurslarla, Polis'in Ýngilizce seviyesi iyi bir duruma geldi." Günay ÖZAN (Polis Genel Müdürü) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu tutuklu. Adam yakma bunlarýn özel uzmanlýk alaný: Ayný familyadan eski Adalet Bakaný Þevket Kazan da Madýmak canilerinin avukatlýðýný üstlenmiþti. ( ) Suriye bizden özür dilemeliymiþ: O uçaðý oraya, insanlara bu lafý söyletebilmek için gönderdiler. Erdoðan þahsî meselesini ulusal davaya dönüþtürememiþti; Nato'yu iþin içine çekememiþti; Suriye tarafýndan gelen kurþun sýnýrdaki kamp sakinlerinden birini yaralayýnca çýðýrdý ama, ciddîye alan olmadý. Ýki üç yýl önce de, Afganistan'daki gibi bir koalisyon gelsin Kandil'e müdahale etsin diyordu; o da olmadý. Erdoðan'ýn Suriye politikasý millî deðil þahsî: Kendisi deðil mi, kendi kendisini BOP'un eþ baþkaný ilân eden. Aslýnda, insanýn gerçekten öyle olsa bile itiraf edemeyeceði bir durum bu; "ben Matild Manukyan'ýn gizli ortaðýydým; ona bizim mahalleden epey sermaye temin ettim" demek gibi bir þey. Bu politika ayný zamanda anti-millî; yani, Türkiye'nin siyasal bütünlüðünü de dinamitliyor: Hüseyin Çelik demedi mi ki, Kýlýçdaroðlu Esad'ý destekliyor; zira aralarýnda mezhep baðý var diye. Bu açýkça Alevîleri gayri-millî ilân etmek ve onlarý topyekûn hain konumuna yerleþtirip hedef göstermek. Baþbakan zaten içeride dýþarýda mezhep ayýrýmcýlýðýný kýþkýrtýyor. Aydýnlanma görmemiþ arkaik bir zihniyetin 'insan' kavramýna ulaþýp 'vatandaþ' temelinde bir siyaset üretmesi mümkün deðil; o yüzden tam bir savaþ hukuku uyguluyorlar ülke içinde. Evet, Suriye bir diktatörlük, Esad orantýsýz güce de baþvuruyor; ancak Erdoðan rejimi, tam bir terör rejimi; 'terörle mücadele' adýna kimin ne zaman evinin basýlýp neyle suçlanarak ne kadar süreyle içeri atýlýp orada tutulacaðýný bilemediði bir rejim (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "Ha Samsun, ha Uludere" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 10 Temmuz 2012 Salý GÜNEYDEN... ÖÐRETMENLER YOKSUL ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN HER AY 20 EURO VERECEK Polemidia Lisesi öðretmenlerinin, ekonomik zorluklarla karþý karþýya olan çocuklarýn beslenmesi için önümüzdeki Eylül ayýndan itibaren gönüllü olarak, maaþlarýndan 20 Euro baðýþ yapacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi Okul Müdürü'nün açýklamasýna göre toplanan paralarýn okul kantinine verileceðini, böylelikle bazý çocuklarýn bedava yiyecek alabileceðini, ayrýca okul aile birliðinin de bu giriþime katýlmaya davet edileceðini kaydetti. MAKARÝOS'UN SÝLUETÝNÝN BULUNDUÐU SÝKKELER ÇALINDI Baf'a baðlý "Goudhi" (Gudi) köyündeki bir binadan, önceki gün, üzerinde Baþpiskopos Makarios'un siluetinin bulunduðu 4 sikke çalýndýðý bildirildi. Simerini gazetesi, sikkelerin deðerinin 8 bin Euro olduðunu ve polisin, olayla ilgili soruþturma baþlattýðýný yazdý. DENÝZALTI ELEKTRÝK KABLOSU PROJESÝ Baraka'da çocuk þenliði yapýldý Ýsrail, Güney Kýbrýs ve Yunanistan arasýnda "EuroAsia Interconnector" adlý denizaltý elektrik kablo hattý kurulmasýna iliþkin projenin hýzlý bir þekilde ilerlediði ve bu yöndeki araþtýrmalarýn beklenenden erken tamamlanacaðý belirtildi. Alithia gazetesi haberinde, koordinasyon komitesinin, haziran ayýnda Tel Aviv'de yaptýðý ikinci toplantýya deðindi. Habere göre, toplantý çerçevesinde konuþan DEIQuantum Yönetim Kurulu üyesi Yorgos Killas, yetkili çalýþma grubunun 31 Temmuz'a kadar ayrýntýlý denizaltý kablo hartasýný sunacak konumda olacaðýný dile getirdi. ALMAN TURÝST SAYISINDA AZALMA Baraka Kütür Merkezi'nin, çocuklara yönelik olarak düzenlediði yaz kurslarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan dernek lokalinde çocuk þenliði düzenlendi. 7 Temmuz Cumartesi akþamý yapýlan etkinlikte, yaz kurslarý boyunca gerçekleþtirilen üretimler sergilendi. Ardýndan ise Baraka bahçesindeki açýk hava sinemasýnda, çocuklara yönelik bir film gösterildi Saat 18.00'de kokteyl ve resim-el iþi sergisi ile baþlayan program, çocuk korusundan þarkýlar, ardýndan ise "Þirinler ve Aðlayan Nehir" isimli tiyatro oyununun sergilenmesi ile devam etti. Resim - el iþi sergisinde, çocuklarýn beþ hafta boyunca ürettikleri çeþitli resimler ve heykeller sergilendi. Atýk malzemelerin deðerlendirilmesiyle yapýlan birbirinden yaratýcý el iþleri özellikle dikkat çekti. Etkinlikte sahne alan Baraka Çocuk Korosu, müzik öðretmenleri eþliðinde þarkýlar söyledi. Sözleri Sol Anahtarý elemanlarýna ait olan yeni çocuk þarkýlarýnýn da seslendirildiði mini konsere bazý Sol Anahtarý müzisyenleri enstrumanlarýyla eþlik etti. Baraka Tiyatro Ekibi elemanlarýnýn yazýp yönettiði "Þirinler ve Aðlayan Nehir" adlý oyunla sahne alan çocuklar, ailelerine ve arkadaþlarýna doða sevgisi ve çevre temizliði mesajýný vermenin gururunu yaþadýrlar. Etkinlik sonunda Baraka bahçesindeki açýk hava sinemasýnda hayvan sevgisi ile ilgili bir film izlendi. Bilm ve sanatla büyüyen çocuklar yetiþtirmek hepimizin sorumluluðudur Dernek, okuyan ve üreten bir nesil yaratmanýn, dinsel gericilikle deðil bilimsel ve sanatsal deðerlerle büyüyen çocuklar yetiþtirmenin herkesin sorumluluðu olduðu inancýyla bu kurslarý düzenlemekteydi. Çocuklarýn, yaþlarýna uygun olmayan, bilim dýþý, gerici kurslara gönderilmesine karþý olan Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, çocuklara kapýlarýný açarak özgürce üretebilekleri, sanatsal becerilerini geliþtirebilecekleri bir ortam saðlýyor. Pek çoðu ilkokul öðretmeni olan eðitmenler eþliðinde düzenlenen kurslarda, resim, el iþi etkinlikleri, çocuk korosu, ritm çalýþmalarý, yaratýcý drama gibi faaliyetler yapýldý, çocuklar arasýnda güzel dostluklar kuruldu. Küçük, YDÜ Hastanesi'ndeki 17 yaþýndaki Eleni'yi ziyaret etti Baþbakan Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kalp Merkezi'nde baþarýlý taþikardi (çarpýntý) müdahalesi yapýlarak saðlýðýna kavuþan 17 yaþýndaki Kýbrýslý Rum genç kýzý Eleni'yi, taburcu olmadan önce ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Küçük, dün öðleden sonra gerçekleþtirdiði kýsa ziyaretten sonra basýna yaptýðý açýklamada, Eleni'nin, Güney Kýbrýs'tan YDÜ'ye gelerek dünyada sayýlý merkezlerde yapýlabilen bir müdahaleyle saðlýðýna kavuþtuðunu ve bugün tabucu edileceðini söyledi. Küçük, müdahalenin, KKTC'nin saðlýk alanýnda geldiði noktayý göstermesi açýsýndan önemli olduðuna iþaret ederek, pek çok ülkede bu tür müdahalelerin yapýlamadýðýný, Türkiye'de ise birkaç merkezde yapýldýðýný anlattý. Ýrsen Küçük, KKTC'yi saðlýk alanýnda ileri noktalara taþýyan yatýrýmcýlara, müdahaleleri baþarýyla sonuçlandýran öðretim üyeleriyle tüm hastane çalýþanlarýna teþekkür ederek, "Küçük Eleni'ye geçmiþ olsun dilerlerimi iletirim" dedi. Baþbakan Küçük ayrýldýktan sonra YDÜ Kardiyoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Barýþ Ökçün, hastanýn kalp çarpýntýsý þikayetiyle kendilerine baþvurduðunu, taþikardi yöntemiyle çarpýntý nedeninin bulunarak yakma yöntemiyle yok edildiðini anlattý. YDÜ Kurcu Rektörü Dr. Suat Günsel ise YDÜ Hastanesi'nin hastalarýnýn yüzde 10'unun Güney Kýbrýs'tan geldiðini belirterek, sürekli teknolojiyi takip ederek, saðlýk alanýnda daha da iyi noktalara gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Güney Kýbrýs'a giden Alman turist sayýsýnda, Alman kamuoyunda hakim olan "Kýbrýs'ýn bir Yunan adasý olduðu" ve Yunanistan'daki ekonomik krizden olumsuz yönde etkilendiði izlenimi nedeniyle, yüzde 36'lýk düþüþ kaydedildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Alman seyahat acentelerinin, Güney Kýbrýs'ýn reklamýný Yunanistan ile birlikte yaptýklarýný ve Almanlarýn tatil için, "bir Yunan adasý" olarak gördükleri Güney Kýbrýs'ý, ekonomik krizden olumsuz etkilendiði düþüncesiyle tercih etmediklerini yazdý. GORDON ENERJÝ KONUSUNA ODAKLANACAK ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon'un, 12 Temmuz'da Güney Kýbrýs'a gerçekleþtireceði ziyarette, doðalgaz ve enerji konularýna odaklanmasýnýn beklendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Güney Kýbrýs'ýn sözde münhasýr ekonomik bölgesinde yer alan 12. parselde doðalgaz çalýþmalarý gerçekleþtiren Noble Energy þirketinin, bir ABD þirketi olmasýndan ötürü, ABD'nin, Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz çýkarmasý konusuna büyük önem verdiðini, bu yüzden de Gordon'un temaslarýnýn bu konuya yoðunlaþacaðýný yazdý. 13 YAÞINDAKÝ YANNAKU'NUN ÖLÜM SEBEBÝ "5'ÝNCÝ TÝFÜS" Solunum zorluðu nedeniyle iki hafta önce hastaneye gittikten birkaç saat sonra ölen 13 yaþýndaki Hristos Yannaku isimli çocuðun ölüm nedeninin "Parvo virüsü" olduðu saptandý. Fileleftheros Lefkoþa'nýn Rum kesiminde faaliyet gösteren Makarios Hastanesi Pediyatri servisinde görevli Doktor Maria Kaliu, Parvo Virüs ile sýklýkla karþýlaþtýklarýný, ateþ ve isilik belirtileriyle kendini gösteren bu hastalýðýn "5'inci Tifüs" olarak da bilindiðini anlattý. Haberde Yannaku'nun ölümüne ölümcül bir virüsün yol açtýðýnýn bilinmesine karþýn virüsün hangisi olduðunun ancak yapýlan ileri tetkiklerle anlaþýlabildiði hatýrlatýldý.

11 10 Temmuz 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ersanlý: BDP'de Türk yönetici olduðum için tutuklandým KCK'dan 8 aydýr tutuklu bulunan Prof. Dr. Büþra Ersanlý, hakkýnda çýkarýlan yakalama kararýný ve 15 polisin evini basmasýný unutamadýðýný söyledi. Tutuklanmasýný BDP'de bir Türk yönetici olmasýna baðlayan Ersanlý, katýldýðý anayasa çalýþmalarý hakkýnda "Karþýlýklý oturuyorduk. Bu durumu nasýl hazmedebiliyorlar?" diye sordu. KCK ile ilgisi olmadýðýný "Ben BDP'liyim, ötesi yok" sözüyle açýklayan Ersanlý, operasyonda tutuklananlardan bir çaký bile çýkmadýðýný söyledi. "Hakkýnda yakalama kararý çýkarýlmýþ bir akademisyen olarak fazla bir þey bekleyemem. Paketten bana ne! Bir Türk'ün Kürt partisi diye bilinen BDP'de yer almasý bunlarý düþünmeye alýþýk olmayan insanlar için bir fecaat. Yýllarca Kürtlere köle olarak bakmýþlar. Bir kadýn hem de Türk olan birisini bu yoldan caydýrmak istediler" yorumunu yapýyor. Ersanlý, Leyla Zana 'nýn Baþbakan Erdoðan'la görüþmesini olumlu bulmuþ. Ancak Zana'nýn, Kürt sorununu Erdoðan'ýn çözeceði sözüne ihtiyatlý yaklaþýyor. "Bu konuda Baþbakan'ýn planý nedir bilmiyoruz" diyor. Ýktidardaki liderlerin sorun çözeceðine inanýlmasýný doðal karþýlýyor, "Ama" diyerek devam ediyor: "Kürt sorunu üzerine çalýþan, düþünen bir insan 9 aydýr tutukluysa, iþbaþýndaki hükümete güven kaybým çok doðal." Yýllarýn hocasý Büþra Ersanlý'nýn en büyük hayal kýrýklýðý, görev yaptýðý Marmara Üniversitesi Rektörlüðü'ne olmuþ: "Kýzgýnlýktan ziyade yabancýlýk çektiðim duygu rektörlüðün, dekanlýðýn bana sahip çýkmamasý. Ýdeolojik olarak sahiplenme beklemiyorum. Mesleki olarak sahip çýkmadýlar..." Davutoðlu: Büþra hanýmýn terörist olduðuna inanmýyorum Milliyet gazetesinden Aslý Aydýntaþbaþ, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na KCK soruþturmasýnda tutuklanan Prof. Dr. Büþra Ersanlý'yla ilgili görüþlerini sordu. Davutoðlu, "Büþra Haným, 28 Þubat'ta demokrat tavýr almýþ bir akademisyendir. Terörist olduðuna inanmýyorum" dedi. Davutoðlu, "Bazýlarý bu tutuklamalarýn hükümet kararýyla olduðunu, iktidarýn 'toplayýn bu insanlarý' dediðini sanýyor. Böyle ise Hakan Fidan neden ifadeye çaðrýldý? O konuda da ben tutumumu en baþta ortaya koydum" diye konuþtu. Ýfade özgürlüðünden yana olduðunu vurgulayan Davutoðlu, þunlarý söyledi: "Ýlk bakan olduðumda önüne AÝHM'de ifade özgürlüðü davalarýný getirdiler. Mesele Sayýn Mustafa Erdoðan'ýn yazdýðý bir makale. Bir akademisyen olarak ayný makaleyi ben de yazmýþ olabilirdim. Maalesef yanlýþ yargý kararlarý nedeniyle milyonlarca dolar tazminat ödüyoruz." (T24/Radikal) Kýzým olmadan asla! Fransa'dan öðrenci deðiþim programý çerçevesinde geldiði Türkiye'de "1 Mayýs gösterisine katýlmak", "Grup Yorum konserine gitmek" ve "parasýz eðitim pankartý açmak" suçlamasýyla tutuklanan 21 yaþýndaki Sevil Sevimli'nin ailesi Eskiþehir'e geldi. Anne Sevim Sevimli, "Kýzýmýn tutuklu kaldýðý hapishane önündeyim ve ayrýlmayacaðým. Kýzýmý almadan Fransa'ya dönmeyeceðim" dedi. Fransa Lyon'a iþçi olarak giden anne babanýn çocuðu Sevil Sevimli, Türkiye'yi tanýmak için Lion Üniversitesi'ndeki eðitiminin son sýnýfýnda öðrenci deðiþim programýyla Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'ne geldi. Fransýz vatandaþý Sevimli, Ýstanbul'da Grup Yorum konserine gitti, 1 Mayýs kutlamalarýna katýldý. Eskiþehir'de 10 Mayýs sabahý DHKP-C operasyonu çerçevesinde gözaltýna alýndý. Eskiþehir'de düzenlenen etkinlikleri organize etmek, þehir dýþýndaki konser ve eylemlere birlikte katýlmakla suçlanan Sevimli, sorgusunda kendini, "Ben sadece bir öðrenciyim, hiçbir örgütle baðlantým yok" diyerek savundu. Fransa 3. kanalý, Sevimli ailesi ve Belleville kasabasý halký ile bu konuda geniþ bir röportaj yaptý. Yakýnda yayýnlanacak programa anne Sevimli, Eskiþehir'deki cezaevi önünden naklen baðlanacak. Sevimli'nin tutukluluðu 29 Haziran Cuma günü Le Monde Gazetesi'nin baþyazýsýnda "Sayýn Erdoðan, Sevimli'nin suçu ne" baþlýðýyla ele alýnmýþtý. Baþyazýda, "Sevil Sevimli'nin acilen serbest býrakýlmasý ve Fransa'ya dönüþüne izin verilmesi gerekiyor" denmiþti. (birgün) ÝSRAÝL TATBÝKATI HAKKINDA DOLAYLI YANIT Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in, Ýsraillilerin "Lefkoþa FIR"ýnda tatbikat yaptýðýna dair haberleri yorumlayarak, dolaylý yollardan bölgedeki Ýsrail savaþ uçaklarýnýn varlýðýný doðruladýðý belirtildi. Alithia gazetesi "Ýsrailliler, Ýzinle Lefkoþa FIR'ýnda.. Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis, Dolaylý Olarak Ýsrail Savaþ (Uçaklarýnýn) Bölgemizdeki Varlýðýný Doðruladý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Rum Hükümeti'nin, Lefkoþa Rum kesiminin sözde "FIR"ýndaki Ýsrail savaþ uçaklarýnýn tatbikatý konusunda, ayrýntýlar vermekten, hatta "Kýbrýs hava sahasýnýn" (kullanýma) verilip verilmediðini resmi olarak doðrulamaktan kaçýnarak, sessizliðini koruduðunu yazdý. Gazete, Kýbrýs Türk basýnýnda çýkan, Rum Hükümeti'nin, Ýsraillilerin tatbikat için "Lefkoþa FIR"ýnýn bir bölümünü (kullanýma) verdiðine dair haberleri yorumlamaya çaðrýlmasý üzerine Ýliadis'in, bunu yalanlamaktan kaçýndýðýný ve "Lefkoþa FIR hattýnda yapýlan, Türkiye dýþýndaki herhangi bir ülkenin, herhangi bir tatbikatýnýn, Kýbrýs Cumhuriyeti yetkili makamlarýnýn önceden onayý ve izninin alýnmasýyla Lefkoþa'da kullanýma hazýr 14 silah 14 adet silah ve mühimmatla ilgili iki ayrý senaryo üzerinde duran Rum polisi bölgede geniþ çaplý soruþturma baþlattý Lefkoþa Rum Kesimi'nde, Lakadamya ile Yeri köyleri arasýndaki bölgede bulunan çöplük alanda, kullanýma hazýr 14 adet silah ve çeþitli mühimmat bulunduðu bildirildi. Simerini gazetesi, "Geçmiþi Bulunan Silahlar ve Polisten Ýki Senaryo" baþlýðýyla manþetten aktardýðý haberinde, bir vatandaþýn önceki sabah, saat 09:00 sularýnda polisi arayarak, çöplük bölgede silah ve mühimmat bulunduðunu ihbar etmesi üzerine, polisin bölgeye giderek, söz konusu silah ve mühimmatlarý, çöplükte atýl vaziyette bulunan bir kanepenin içerisinde tespit ettiðini yazdý. Gazete, kanepe içerisinde iki adet "Taurus" markalý tabanca, bir adet "Baical" marka tabanca, bir adet "Glock" marka tabanca, iki adet "Blow mini MOT", iki adet "She 76", bir adet "BB" marka revolver, bir adet "Fabrigue National" marka tabanca, bir adet "Runger M77", bir adet "Pietro Beretta", bir adet dürbünlü "Ovan Gart" marka tüfek, bir adet "Kelpel SU-16" marka tüfek, çeþitli kalibrelerde mermi ve bir adet susturucu bulunduðunu kaydetti. Polisin, silah ve mühimmatýn bulunduðu bölgede, polis köpekleriyle birlikte geniþ çaplý araþtýrmalar baþlattýðýný belirten gazete, Lefkoþa Rum Polisi Bölge Müdürü Kipros Mihalidis'in, silah ve mühimmatýn çöplüðe geliþigüzel atýldýðýný ve bölgeden gelip geçenler tarafýndan rahatlýkla fark edilebileceðini söylediðini yazdý. Mihailidis, yaptýklarý ilk araþtýrmalara dayanarak, olayla ilgili üzerinde durduklarý ilk senaryonun, silahlarý çöplüðe atan þahýslarýn, muhtemelen silahlarýn polis tarafýndan bulunmasýný amaçladýðý ve silahlarýn oraya býrakýlýrken, üstlerinin örtülmesi veya saklanmalarý gibi bir çaba gösterilmediðinin de tespit edilmesinin akabinde, þahýslarýn silahlarý oraya "silahlardan kurtulmak için" attýklarý olduðunu söyledi. Gazete, polisin olayla ilgili üzerinde gerçekleþtirildiðini" söyleyerek bunu dolaylý ve net olmayan bir þekilde teyit ettiðini kaydetti. Habere göre, Ýsrail'in tatbikat yapmak için izin alýp almadýðý sorusuna Ýliadis, "eðer tatbikatlar yapýlýyorsa, bu, Ýsrail'in izin aldýðý anlamýna geliyor" yanýtýný verdi. Ýliadis, "Bunu, iki ülkenin geniþ iþbirliði içerisine dahil edebilir miyiz?" sorusu karþýsýnda ise "Bunu, uluslararasý hukuk çerçevesinde ve Kýbrýs Cumhuriyeti egemenliði ve makamlarýna tam bir saygý içerisinde, çeþitli ülkelerle yapýlan iþbirliðine dahil edebiliriz" dedi. Edindiði bilgilere göre Ýsraillilerin, savaþ uçaklarýyla hava tatbikatlarý yaparak, "Lefkoþa FIR"ýnýn bir bölümünü sabah 10.00'dan 14.00'a kadar dört saatliðine kapattýðýný savunan gazete, ayný bilgilerin, son zamanlarda Kýbrýs hava sahasýnýn güney doðusunda, muhtemelen Suriye bölgesine hakim olan düzensizlikten ve Ýran askeri güçlerinin faaliyetlerinden dolayý uçuþlar gerçekleþtiren Ýsrail, Ýngiltere, Ýtalya gibi ülkelerin savaþ ve casus uçaklarýn artan hareketliliðinin görüldüðünü iddia etti. durduðu ikinci senaryonun ise, "þahýslarýn silahlarý, büyük bir olasýlýkla bölgedeki metal toplayýcýlarý tarafýndan fark edilmeleri nedeniyle, atarak kaçtýklarý" olduðunu yazdý. Silahlarýn oldukça iyi durumda ve kullanýma hazýr olduðunu kaydeden gazete, polisin silahlarý çöplükten alarak, geçmiþte kullanýlýp kullanýlmadýklarýný öðrenmek üzere balistik incelemeye gönderdiðini belirtti. Gazete, Mihailidis'in, bugünden itibaren sabýkasý bulunan bazý kiþileri sorguya çaðýracaklarýný söylediðini yazdý. Öte yandan Politis gazetesi de "Atýl Vaziyetteki Kanepe Ýçerisinde Cephanelik" baþlýklý haberinde, silahlarý bir papazýn bulduðunu yazdý. Papazýn, polise yaptýðý ihbarda, polisi aramadan önce tüm silahlara dokunduðunu söylediðini kaydeden gazete, polisin bu açýklamayý mantýklý bulmadýðýný ve papazýn bu açýklamayý, silahlarýn üzerinde bulunmasý muhtemel olan parmak izlerini haklý çýkarmak maksatlý yaptýðýný düþündüðünü belirtti. Gazete, papazýn neden silahlara dokunduðunu ve silahlarý tam olarak nerede bulduðunu açýklamak üzere sorguya çaðrýlacaðýný yazdý. Ýlgili haber, Haravgi gazetesinde de manþetten, "Büyük Mühimmat Yýðýný... Kullanýlabilir Halde Tüfek, Tabanca, Revolver, Mermi ve Palaska" baþlýðýyla aktarýldý. Alithia gazetesi de, haberine "14 Bakýmlý Silah Bulundu" baþlýðýný attý.

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman Mahkeme kararýndan hemen sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Bütçedeki 300 münhali 2. tura kadar dolduracak! Ýstinafla iþi neden uzattýðýný þimdi anladýnýz mý? Yapacak iþi çok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı