ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU"

Transkript

1 Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SUPPURÝS-AKANSOY, MARATHEFTÝS-AKINCI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KURTARICIMIZ YDÜ... Erdoðan Baybars ELMA KURDU Ali Osman SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA Dolgun Dalgýçoðlu BÝZE DE O "DELÝ KAYMAKAM"DAN LÂZIM Mehmet Levent 'CASÝNO'DA Yalçýn Okut Kayýp yolsuzluk dosyalarý yayýnýmýzdan sonra bulundu! Kayýp yolsuzluk dosyalarý yayýnýmýzdan sonra bulundu! Ýki hafta önce Polis Genel Müdürlüðü'nde yapýlan basýn toplantýsýnda, Polis 1. Genel Müdür Yardýmcýsý Pervin Gürler kendilerinde yalnýz 5 dosyanýn olduðunu söylemiþ ve bu dosyalarý da basýna LTB çalýþanlarý yarýn ödeniyor göstermiþti. Basýna sunulan Küçük önce vermem dedi, sonra çok geçmeden fikrini deðiþtirdi dosyalar arasýnda hellim ve ve vereceðini açýkladý... Bakanlar Kurulu toplantýsýna girmeden gübre dosyalarý yoktu. önce "Ýki maaþýn ayný anda ödenmesi mümkün deðil... Çok þey istiyorlar, ben de Þimdi ise Ýrsen Küçük çok þey isterim" diyen Küçük, toplantýdan çýkýnca, "Mayýs ve Haziran maaþlarý bunlarýn halen poliste Çarþamba günü ödenecek" dedi... olduðunu söylüyor! 8. sayfada Kayýp bulundu Dünkü yayýnýmýz üzerine bizimle temas kuran bir polis yetkilisi, hayali hellim ihracatý ve devlete satýlan sahte gübre ile ilgili dosyalarýn poliste olduðunu bildirdi. O halde iki hafta önce Polis Genel Müdürlüðü'ndeki basýn toplantýsýnda bunlar basýndan neden gizlendi? Gazetemize bilgi veren polis yetkilileri bu dosyalarla ilgili tahkikatýn tamamlandýðýný, baþsavcýlýða durumun bildirildiðini, ancak baþsavcýlýðýn bunlarý henüz almadýðýný belirtti... Ýrsen Küçük yolsuzluk iddialarýný içeren dosyalarýn 11 deðil, 9 tane olduðunu ileri sürdü. Oysa Maliye Bakanlýðý Teftiþ ve Ýnceleme Kurulu'nun da baþsavcýlýða gönderdiði iki yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasý daha bulunuyor sayfada BES dava dosyaladý milyon sterline dava Belediye Emekçileri Sendikasý hükümet, belediye baþkaný ve belediye meclis üyeleri aleyhinde açtýklarý davada, usulsüz borçlanma ve harcamalarýn iptalini talep ediyorlar... Davacý avukatý Þefik Aþçýoðullarý tarafýndan Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde açýlan davaya gerekçe olarak, belediyenin hükümet onayýyla bir finans kuruluþundan 10 milyon sterlin borçlanmasý gösteriliyor... Belediyenin finans kuruluþlarýndan borçlanmasýnýn Belediyeler Yasasý'na aykýrý olduðu yasada açýkça belirtiliyor sayfada Meclis... UBP katýlmayýnca meclis toplanamadý Toplantýya UBP dýþýnda ÖRP ve DGP milletvekilleri de katýlmadý. CTP, TDP ve DP ise tam kadro hazýr bulundu sayfada TDP ve DP: Muhalefet meclisten çekilsin Dün ortak bir basýn toplantýsý düzenleyen Çakýcý ile Denktaþ, "Muhalefet meclisten çekilsin" çaðrýsý yaptý... Ýki parti ile birlikte hareket etmekten kaçýnan CTP ayrý basýn toplantýsý düzenledi... 7 ve 13. sayfalarda Ýbrahim Aziz yazýyor: Gerçek iþgalciler kimler? 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Yazýnýn baþlýðý "AB, Kýbrýslýtürklerin yok edilmesi ve iþgaller konusunda ne yapýyorsunuz" yazýlý pankartla ilgili. Bilindiði üzere, pankart Kurium antik tiyatrosunda, Avrupa Birliði dönem baþkanlýðýnýn Kýbrýs'a devredilmesi için düzenlenen tören sýrasýnda açýldý. Pankartýn Kýbrýs'ta iþgallere karþý kesin ve kararlý tavýr sergileyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ve KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel tarafýndan açýlmasýnýn aðýrlýðý, tören sýrasýnda dikkatleri bu eylemin üzerine odaklaþtýrdý. Dört dörtlük isabetli bir eylem! Ýngiliz'in "Hit the nail on the head" diye bir sözü var. Yani, mýhý çakarken doðrudan baþýna vur, tam isabet et anlamýnda. Pankartýn da böyle bir tören sýrasýnda tasarlanýp, açýlmasý Ýngiliz'in bu deyimini aklýma getirdi. Ýsabetli ve tam yerinde bir vuruþ! Doru adres! Ancak hedef yanlýþ! Ýþgalciler var Kýbrýs'ta. Bir deðil. Kaç iþgalci? Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kontrol edip yönetenler de mi iþgalci! Bu sorulara yanýtlarý bu yazý dizisinde bulacaksýnýz. Yani, oluþan koþullarda ve gelinen aþamada iþgalci olan Türkiye deðildir sadece. Türkiye, aslýnda esas iþgalcilerin piyonudur. Gerçek iþgalciler, Türkiye çýkarmasýna yeþil ýþýk yakan, hatta iþgali perde gerisinde planlayan Ýngiliz-Amerikan sömürgecileridir. "NATO ülkeleri 1971 Mayýsýnda (yýla dikkat edin: 1971, darbe ve istiladan üç yýl önce, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 11'nci yýlýnda) Lizbon'da ve daha sora Paris'teki NATO toplantýlarýnda, adanýn geleceði ile ilgili gizli görüþmeler yaptýlar ( ) Amerikan istihbarat analistleri Türkiye ve Yunanistan'ýn 'çifte enosisi' kabul etmeye hazýr olduklarýna inanýyorlardý". Bu da ne demek! 1971 yýlýnda NATO toplantýlarýnda adayý Türkiye ve Yunanistan arasýnda "çifte enosis" yaparak paylaþmak ve Kýbrýs Cumhuriyetini yok etmek demektir. Bu planlar "Yunanistan'ýn enosis ilan etmesine Amerikalýlarýn izin verip, daha sonra adanýn NATO ile uzlaþýlan sýnýrlar dâhilinde Türkiye ile paylaþýmýný (öngören) Ball ve Acheson savlarýnýn aynýsý idi". "Bir üst düzey Türk diplomat, Türklerin müzakerelerde birleþik Kýbrýs devletinin sona ermesini istediðini ve Yunanlýlarýn Türkiye'ye büyük bir askeri üs için toprak vermeye meyilli gördüklerini aktarmýþtý". Yani, NATO ülkelerinin 1971'deki KAVURUCU SICAKLAR GELÝYOR Özellikle temmuz ayýnda kavurucu sýcaklarýyla bilinen adada bunaltýcý havalar etkisini artýrýyor. Çarþamba gününden itibaren sýcaklýðýn gölgede 42 dereceye kadar çýkacaðý bildirildi. "Uyarý" yayýnlama ihtiyacý hisseden Meteoroloji Dairesi, sýcaklýk deðerlerinin mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çýkacaðýna dikkat çekti. Sýcaklýðýn iç kesimlerde 40-42, sahillerde derece dolaylarýnda olacaðýný bildiren Meteoroloji Dairesi, güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði 11:00-16:00 saatleri arasýnda "güneþte kalma süresinin en aza indirilmesi" ve "koruyucu tedbirlerin alýnmasý" konusunda uyardý. Adres doðru hedef yanlýþ (1) Gerçek iþgalciler kimler? Lizbon ve Paris toplantýlarýnda (gizli, perde gerisinde!) Amerikalýlarýn (Ball- Acheson) çifte enosis planlarý gündeme getirildi. Amerikalýlarýn izni ile (dikkat edin: izni ile!) ve NATO toplantýlarýnda uzlaþýlan (çizilen anla!) sýnýrlar dâhilinde, adanýn Türkiye ve Yunanistan arasýnda paylaþýlmasý ele alýndý! Bir üst düzey Türk diplomatýna göre, Türkler Kýbrýs devletinin sona ermesini (yani yok edilmesini!) istediler. (Brendan O'Malley-Ýan Craig, Kýbrýs Komplosu, Amerika casusluk ve iþgal, s. 216, Khora yayýnlarý). Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini isteyen(ler) Türklerdir, Türk diplomatýna göre! Amerikalýlarýn þemsiyesi altýnda gizlice toplanmýþlar. Neyi görüþmüþler! Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini! Bunlar arþivlerdeki belgelerden alýntýlar. O halde gerçek iþgalci kimler? Türkiye mi? Yoksa, iþgal için planlar yaparak, Türkiye'nin NATO adýna adaya asker çýkarmasýna "izin verenler" mi gerçek iþgalciler! Türkiye, aslýnda esas iþgalcilerin piyonudur, dedim. Ne güzel oynamýþlar perde gerisinde kendilerine verilen bu "asil" görevi! Ýzni aldýlar (!) ve Kýbrýs'a asker gönderdiler! Perde gerisinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yok edilmesini istediler. Ýstila harekâtý sýrasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti topraklarýna çýkarma yaparken, yasal düzeni iade etmek amacýyla geldiklerini ilan ettiler! Bu planlar çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ölümcül darbeler vuruldu. Bunlarýn gözle görülür, elle tutulur olanlarý 1963 olaylarý ve 1974 darbe ve istila harekâtý oldu. Kýbrýs Cumhuriyetine baþka darbeler de indirildi. "Düzmece baðýmsýzlýk" da bunlardan biri idi. Baðýmsýzlýðýn düzmecesi olur mu? Olur iþte! Bunu da yaptýlar perde gerisinde "asil ruhlu yüce" politikacýlar(ýmýz)a perde gerisinde verdikleri piyonluk rolleri ile! "Düzmece baðýmsýzlýðýn" ilanýndan hemen sonra baþlatýlan kavga dövüþ sonucu, devleti terk eden taraf "Türk cemaati liderliði" oldu. Devletten çekilme, Denktaþ liderliðinin bir kararý veya komplosu deðildi. Perde gerisinde yapýlan taksim planlarýnýn, entrikalarýn sonucu idi. Denktaþ, cemaati peþine takarak çekilirken, veya yeraltý örgütün terörü ile "çekilin" emri verilirken, devletin Baþkaný Cumhurbaþkaný Makarios, Türk halkýnýn can ve mal güvenliðini saðlamaktan aciz kaldý. Akritasçýlarýn kanlý planlarýna uyarak, Türkçe konuþanlarýn kýçlarýna, devletten çekilirlerken, bir tekme de o savurdu! 1963 çatýþmalarý, pratikte Kýbrýs Cumhuriyetini yok etme planlarýnýn sonucu idi. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SUPPURÝS-AKANSOY, MARATHEFTÝS-AKINCI Petros Suppuris... Ve Hüseyin Akansoy... Kýbrýs'ta barýþýn simgesi olmuþ iki isim... Barýþýn ne kadar deðerli bir þey olduðunu bilirse ancak onlar bilir... Onlara sorun... Anlatsýnlar size... Ne demektir yaþamak barýþ içinde... Politikacýlardan deðil, onlardan dinleyin barýþý... Petros küçük bir çocuktu henüz Türkler Palikitre'yi bastýklarýnda... Herkesi kurþuna dizdiler... Barbarlýk tarihinin seçkin bir örneði de o sýcak yaz günü burada yaþandý iþte.. Petros'un ailesini de katlettiler... Kanlý ölüler arasýnda mucize eseri vücudundaki 7 kurþunla sað kurtulan yaralý birkaç kiþiden biri de o oldu... Hüseyin Akansoy ise tüm ailesini Murataða'da kaybetti... Annesini, nenesini, dedesini, kardeþlerini, teyzelerini... Otuz kiþi... Rumlar tarafýndan vahþice tecavüze uðradýktan sonra topluca katledildiler ve toplu mezarlara gömüldüler... Bu dünyadan basýp gidene kadar unutamayacaðýmýz bir barbarlýk da bu oldu... Bu barbarlýklarý sindire sindire yaþýyoruz yýllardýr... Barýþ için bize bir mücadele gücü verse de, kolay olmuyor sindirmemiz... Hele bunlarý yapanlarýn pek çoðunun hala aramýzda serbestçe dolaþtýklarýný ve hiçbirinden hesap sorulmadýðýný düþünmek daha da kahrediyor bizi... Suppuris ve Akansoy acýlarýný aþtýlar... Kin, nefret ve intikam duygularýnýn yerini barýþla doldurdular... Elele verdiler... Katýldýklarý toplantýlarda ve eylemlerde herkese barýþýn deðerini anlatmaya çalýþýyorlar... Birkaç yýl önce sevgili dostum Panikos Neokleus'un düzenlediði eylemde, Palikitre'de Kýbrýslýrumlarýn katledildiði topraklara ve Murataða'da katledilen Kýbrýslýtürklerin toplu mezarlarýna çiçek koydular... Her ikisine Avrupa Parlamentosu'nun 'Avrupa Vatandaþý' ödülü verilmiþ bu yýl... Ýsabetli bir karar... Ben de kutlarým onlarý... Fethi Akýncý... Ve John Maratheftis... Kýbrýs'ta barýþýn baþka iki simge ismi... Onlarýn da kara bir bulut gibi geçmiþ üstünden 1974 yazý... Karþý karþýya gelmiþler iki cephede... Birbirlerine kurþun yaðdýrmýþlar... Akýncý'nýn silahýndan çýkan mermi baþýna isabet etmiþ Maratheftis'in... Ama bir mucize eseri sað kalmýþ... Ýyileþmiþ... Saðlýðýna kavuþmuþ... Bu trajedilerin izini süren ve canlý tanýklarýyla söyleþiler yapan Panikos Neokleus, Maratheftis ve Akýncý'nýn da izini sürerek yýllar sonra onlarý buluþturmuþ... Dünya barýþ tarihine geçen emsalsiz bir olaydýr bu da... Vuranla vurulan ayný masada... Kucaklaþmýþ... El sýkýþmýþ... Ve daha sonra da güçlü baðlarla baðlanmýþlar birbirlerine... Ayrýlmaz bir ikili olmuþlar... Ve týpký Suppuris ve Akansoy gibi onlar da adamýzda barýþýn havarileri olarak bir misyon üstlenmiþler... Onlar da katýldýklarý tüm eylemlerde ve toplantýlarda barýþýn ne demek olduðunu anlatmýþlar herkese... Ve hala da anlatýyorlar... Temmuz'un 22'sinde Ay. Napa'da da bir gösteri var... Bir anti-savaþ etkinliði... Panikos Neokleus'un onlarla ilgili hazýrladýðý belgesel filmin kitlesel gösterimi yapýlacak... Ve Maratheftis ile Akýncý da duygularýný paylaþacak izleyenlerle... Çözüm ve barýþ için etkili bir mücadele verdiðine inandýðým AP Milletvekili Takis Hacýyeorgiu'ya selam olsun... Suppuris ile Akansoy'a verilen ödül isabetli oldu... Ama Maratheftis ile Akýncý'ya da bir nebze olsun duyarlýlýk gösterilmesi gerekmez mi? AKEL iktidarýnda bile hükümet kanadýndan onlarý arayýp soran olmadý hiç... Panikos Neokleus'un onlarla ilgili belgeseli ise devlet televizyonunda hala yasak... Bu durum Suppuris ve Akansoy'a verilen ödüle de gölge düþürmüyor mu?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... ANKARA'YA CURNAL VE BAÐLILIK YEMÝNÝ CTP adam olmadý... Ve bu gidiþle de hiç olmayacak gibi... Tufan Erhürman... Niyazi Kýzýlyürek gibi hocalar bari biraz akýl verse... Hakký Yücel biraz sol sapmalarý gösterse... Olmaz mý? Adamlar bunca yýl o koltuklarda oturdu... Ve bilmezler mi hala? Þu valiliðe dönen elçilikte kendi bakanlarýna, "Siz bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz" diye hava atýldýðýný da mý bilmezler? Bilmezlerse Mehmet Albayrak'a sorsunlar... Þu politika çirkefini neden bu kadar çabuk terketti? Neden o altýn kafesiniz olan meclisten uçup gitti ve doktorluðuna döndü? Albayrak gibisi binde bir gelir deðil mi? UBP'li bir bakan olarak o elçilikte ne çetin mücadeleler verdiðini... Anlatsýn size... Siz gerçekten mi bilmezsiniz buralarda neler olup bittiðini, yoksa koltuk aþkýndan dolayý yalakalýk mý býrakmaz yakanýzý? * Özkan Yorgancýoðlu 'Milliyet' gazetesine demeç vererek selam uçuruyor Ankara'ya... AKP hükümetine... Selam deðil aslýnda... Curnal... "UBP ne yaparsa, hep senin üstüne atar" diyor... Sen masumsun, diyor... Sen deðilsin yapan bunlarý... Külliyeyi inþa eden, ilahiyat koleji açan, her yeri camiyle dolduran sen deðilsin! Sen deðilsin maaþlarýmýzý donduran... Emekliliðimizi kýsan... Daðlardaki bayraðý boyayan... Casinolar açan... Kimlikle adaya giriþi yasaklamayan sen deðilsin ey Erdoðan... UBP'dir hep bunlarý yapan... Hem yapar, hem de sanki sen yapmýþsýn gibi senin üstüne yýkar! Bu mesajý uçuruyor iþte Tayyip Bey'e Özkan Bey... Ve mesaj içinde mesajý da var... Tayyip Bey cin gibi... Hemen anlar... Mesaja bak: "Ben sana öyle bir kötülük yapmam efendim... Ýzin ver oturayým bu koltuklara... Ýzin ver de gör... Ýyi bir kalkan olurum sana... Kimse senin aleyhinde konuþamaz bir daha ben baþbakan olursam... Kimse kötü bir söz söyleyemez... Bana güven, bana inan... UBP hükümetteyken Türkiye aleyhtarlýðý týrmanýr burda... Ben hükümetteyken böyle bir þey olamaz..." * Mehmet Ali Talat ve Ferdi Sabit Soyer de ayný mesajlarý verdiler daha önce Ankara'ya... Buna raðmen þutlanmaktan kurtulamadýlar yine... Tayyip Bey onlarýn deðerini bilemedi... Onlar bizi Türkiye'nin idare ettiðini gizlemeyi çok iyi bilirlerdi... Hiçbiri, Ankara'dan talimat aldýðýný itiraf etmedi... Hatta onlara sormadan þeyini bile kaldýramayan bakan bile, biz kendi kendimizi idare ederiz diye hava attý... Memlekette rezillik kadar yalakalýk da tavan yaptý... Seçim borusu çalýnca neler göreceðiz daha kimbilir... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Yaklaþýk 130 gram uyuþturucu ile yakalanan zanlý Amir Pohrizkar,SeydnayIhesseie ve Yýlmaz Özbayrak dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Tutukluluk süreleri 2'þer gün daha uzatýldý Tecavüzü itiraf ettiler (Evrim Kamalý) - Haspolat bölgesinde Kemal Bayýr'a ait çiftlikte çalýþan Türkmenistan uyruklu Vepa Azimow ve TC uyruklu Oktay Burçaklar, gece geç saatlere kadar alkol aldýktan sonra yalnýz yaþadýklarýný bildikleri iki Vietnamlý kýzý önce dövüp daha sonra da ýrzlarýna geçtikleri gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþlardý. Zanlýlar "ýrza geçme, ciddi darp ve geceleyin ev açma" suçlarýyla ilgili olarak dün tekrardan mahkemeye çýkarýldýlar. Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde Yargýç Banu Soyer huzurunda görüþülen davada Ýddia Makamý adýna Savcý Cemaliye Usanmaz ve zanlýlar Vepa Azimow ile Oktay Burçaklar þahsen hazýr bulundu. Mahkemede Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý adli þube bölümünde görevli polis memuru Osman Çavuþ, iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet verdi. Çavuþ, zanlýlarýn 27 Haziran tarihinde Haspolat'ta meydana gelen "ýrza geçme, ciddi darp ve geceleyin ev açma" suçlarýndan methaldar olduklarýný bildirdi. Çavuþ, olayla ilgili yeni geliþmeler olduðunu zanlý Vepa Azimow'un gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini daha sonra 3 Temmuz günü ifade veren Oktay Burçaklar'ýn da gönüllü ifade verdiðini ve suçunu kabul ettiðini ifade etti. Olayla ilgili 10 kiþiden ifade alýndýðýný belirten Osman Çavuþ, zanlý Oktay Burçaklar'ýn Nepal uyruklu eþi Þirin Þepa'nýn polise verdiði ilk ifadesinde Oktay'ýn olay gecesi yanýnda olduðunu belirttiðini söyledi. Ancak verdiði ifadenin yalan beyan olduðunun tespit edildiðini ve Þirin Þepa'nýn da tutuklanarak teminata baðlandýðýný söyledi. Osman Çavuþ, olayýn tahkikatýnýn henüz tamamlanmadýðýný ve tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için 2 gün daha ek tutukluluk talebinde bulundu. Tutukluluk süresine itiraz olmamasý üzerine Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer zanlýlarýn 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Paralarý cebe indirdi Gamze BAYKUR - Maðusa'da pazarlamacý olarak çalýþtýðý Sacem Ltd. isimli þirketten bin 744 TL çalan Savaþ Gümüþoðlu tutuklandý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Gümüþoðlu, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Çalýþtýðý yerden bin 744 TL çaldý Olayýn tahkikat memuru Durmuþ Emiroðlu, zanlý Savaþ Gümüþoðlu'nun 23 Kasým 2011 ile 4 Þubat 2012 tarihleri arasýnda Sacem Ltd. isimli þirkette pazarlama elemaný olarak çalýþtýðý sýrada pazarladýðý ürünlerin tahsil ettiði bin 744 TL parayý þirkete yatýrmayýp sirkat ettiðini açýkladý. Meselenin 6 Mayýs tarihinde polise bildirildiðini belirten Emiroðlu, zanlýnýn geçtiðimiz günlerde Marpa isimli alýþveriþ marketinin park yerinde çýkan kavga meselesinde tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Emiroðlu, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller zanlý Savaþ Gümüþoðlu'nun poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Gamze BAYKUR Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda ele geçirilen yaklaþýk 130 gram uyuþturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlý Amir Pohrizkar, SeydnayIhesseie ve Yýlmaz Özbayrak almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Her 3 zanlýnýn da tutukluluk süreleri 2'þer gün daha uzatýldý. Parmak izi raporlarý bekleniyor Olayýn tahkikat memuru Fatih Kaleci, 5 Temmuz tarihinde aldýklarý bir bilgide zanlý Amir Pohrizkar'ýn, Safa Köy'de bulunan evinde uyuþturucu madde tasarruf ettiðini öðrendiklerini belirtti. Kaleci, konu eve giderek zanlý Amir Pohrizkar ile SeydnayIhesseie'nin evin oturma odasýnda içerisinde Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde içeren elle sarýlmýþ sigara içerken suçüstü tespit edildiklerini açýkladý. Evin çeþitli yerlerinde 4 adet yarýsý yanmýþ uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan sarma sigara ile 6 gram uyuþturucu madde bulduklarýný belirten Kaleci, yine zanlý Pohrizkar'ýn kullanýmýnda bulunan araba içerisinde ise 1 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulduklarýný söyledi. Kaleci, zanlý Pohrizkar'ýn söz konusu uyuþturucu maddeleri ise 150 TL'ye zanlý Yýlmaz Özbayrak'tan temin ettiðini de anýmsatarak zanlý Özbayrak'ýn aracýnda ise 41 paket olmak üzere yaklaþýk 120 gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulduklarýný açýkladý. Uyuþturucu paketlerin kriminal þubeye gönderildiðini belirten Kaleci, paketlerin üzerinde 14 farklý parmak izine rastlandýðýný ve arþivden parmak izi karþýlaþtýrýlmasý yapýlacaðýný ifade etti. Zanlý Özbayrak ile ilgili kamera kayýtlarýnýn tespit edildiðini ve bu kayýtlarýnda incelenmesi gerektiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Kaleci, tüm zanlýlarýn 2'þer gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, her 3 zanlýnýn da 2'þer gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Çiçek hýrsýzý teminatla serbest Maðusa'da Hasan Özçelik ile Þirvan Atabay'a ait evlerin avlusundan çiçek çalan zanlý Mürüde Demirtaþ, almýþ olduðu tutukluluk süresisin ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Sirkat" ve "Mülke tecavüz" suçlarýndan mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Demirtaþ, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Hamza Tarman, zanlý Mürüde Demirtaþ'ýn 2012 yýlý Nisan ayý içerisinde Maðusa Sosyal Konutlar bölgesinde Hasan Özçelik ile Þirvan Atabay'a ait evlerin avlusuna izinsiz girerek mülke tecavüz ettikten sonra toplam 12 adet kaktüs, 3 sigas hurmasý ve 1 minyatür nar fidaný sirkat ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Tarman, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, zanlý Mürüde Demirtaþ'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 5 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (Gamze BAYKUR)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yolsuzluklarýn üstüne gideceklerdi güya Gözlerinin önünde dosyalar bile kayboldu Kazýklanmak budur iþte yazýk oldu giden oya Yolsuzluklar içinde bir toplum helâk oldu Kalay PARASI OLAN DÜDÜÐÜ ÇALAR, PARASI OLMAYAN DÜDÜK KALIR Basýnýmýzda çýkan haberlere bakýlýrsa YDÜ Hastanesi baþarýdan baþarýya koþuyor. O kadar ki, insan ister istemez düþünüyor, bu büyük baþarýlar bu küçücük adaya nasýl sýðacak diye. Hava öyle bir hava ki, sanýrsýnýz YDÜ Hastanesi açýlmadan önce KKTC sýnýrlarý dahilinde ameliyat yapan "doktor" yoktu. Orada yapýlan her ameliyat sansasyon yaratýyor, her ameliyat bir ilk sanki. Bu bir devlet hastanesi olsa, topluma parasýz saðlýk hizmeti sunsa, anlardýk da, sonuçta parayý veren düdüðü çalýyor, parasý olmayanlarýn hali gene "düdük" kalýyor Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ELMA KURDU Seni anlamam mümkün deðil Uyuþamýyoruz bir türlü Ben bayram haftasý diyorum, sen mangal tahtasý Kafan karýþýk deðil mi? Haksýz sayýlmazsýn ama... O kadar karýþtýrýldý ki insanlarýmýzýn kafasý, bu kadar olur Her sistem kendi celladýyla gelir Ýstemese de, sistem kendi varlýðýnýn idamesi için besler büyütür, geliþtirir onu Ýçinde yaþadýðýmýz kapitalist sistemin cellatlarý ya da baþka bir deyiþle yok edicileri de iþçilerdir. Örnek olarak bunu yazdým Gelelim bize Kýbrýs'ta baþýmýza gelen tüm belalarýn nedeni emperyalistlerin bu adadaki stratejik çýkarlarýndan dolayýdýr. Gücü eline geçiren asýrlardýr üzerinden gelip geçmekte Ne oldu? Akdeniz'in fahiþesi dendi bu nedenle Kýbrýs'a Bize de onun çocuklarý gözüyle bakýldý Bu nedenle kimse sevmedi bizi Biz de bu nedenle hep birilerine yamanmak istedik Kurulan tuzaklara yakalandýk Öldük, öldürdük birbirimizi Bizim birbirimize verdiðimiz zararý galiba bir tek Tutsi'lerle Hutu'lar verdiler birbirlerine Onlar bizi geçebilir canavarlýkta Umarým söylediklerimi anlýyorsun "Eðer trafik Türkiye'nin trafik sistemine geçerse ertesi gün adayý terk ederim" dedin Gidenlere bakýyorum hep 20 günlüðüne, bir aylýðýna geliyorlar ve sonra da dönüyorlar Gidersen seni kýnamam Üzülürüm sadece Elimi, ayaðýmý veya bir gözümü kaybetmiþ sayarým kendimi Sistemler kendilerini yok edecek canavarlarýný beslerler, büyütürler ve sonunda o canavarlara yem olurlar Bu süreç kýsa bir süreç de deðildir Yýllarý, yüzyýllarý kapsar Bizim adamýzda bu sürecin fazla süreceðini sanmam Etrafýna bak Kimler kaldý? Ben sana mücadele edecek kaç örgüt sayabilirsin ülkemizin temel sorununa karþý desem sayabilir misin? Bir, iki mi? Ya basýndan soracak olsam Bizim dýþýmýzda yok ediliþimize karþý duruþ gösteren var mýdýr? Yoktur Bir sen vardýn, ve de senin gibiler... Pes edersen, "önümü göremiyorum" diyerek terk edersen buralarý, bir eksiliriz bilesin Bir, az gibi görünse de bir sayýdýr ve onun da bir gücü vardýr Elmayý seversin bilirim Tüm elmalar senin yediðin elmalara benzemez. Seçmeleri sunarlar sana Elmalarýn kurtlularý da vardýr Çoktur da Ne kadar ilaçlansa yok edemez elmacýlar onlarý Sen masana gelen elmayý görüyorsun yalnýzca Elma kurtlarýndan haberin yok Kýbrýs'ta yaþadýðýmýz düzeni bir elmaya benzetiyorum Bizleri de bu elmanýn kurtlarýna Ne kadar az olsak da bir gün ülkemizi elmacýdan kurtarmayý baþaracaðýz Baðýþýklýk kazandýk ilaçlara, kavgayý o kaybedecek Omuzbaþýmýzda sen de olsaydýn olmaz mýydý? Marpa isimli iþyeri önünde çýkan silahlý kavga yüzünden tutuklanan 3 kiþi yeniden mahkemeye çýkarýldý Zanlýlardan biri serbest, ikisi cezaevinde Gamze BAYKUR - Maðusa'da faaliyet gösteren Marpa isimli alýþveriþ merkezinin park yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çýkan silahlý kavgada tutuklanan Muhammet Ömer Özkalpli, Recep Çelikkanat ve Coþkun Kaya, almýþ olduklarý tutukluluk sürelerinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz ateþli silah taþýma ve tasarruf", "Kanunsuz patlayýcý madde taþýma ve tasarruf" ve "Ciddi darp" suçlarýndan dolayý mahkeme huzuruna çýkarýlan Muhammet Ömer Özkalpli teminata baðlanarak serbest býrakýlýrken, KKTC'de turist statüsünde bulunan zanlý Recep Çelikkanat ile Coþkun Kaya ise tutuklu yargýlanmak üzere 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderildi. Mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen ve polis tarafýndan gözaltýna alýnan Aykut Bilici, Metin Okyay, Þevket Gök, Onur Özcan ve Savaþ Gümüþoðlu ise mesele ile baðlantýsý olmadýðý gerekçesiyle mahkemeye çýkarýlmadan serbest býrakýldý. Titiz bir þekilde yürütüle tahkikat sonucu aranan silah bulundu Olayýn tahkikat memuru Durmuþ Emiroðlu, zanlý Muhammet Ömer Özkalpli, Recep Çelikkanat ve Coþkun Kaya'nýn 5 Temmuz tarihinde Marpa isimli iþyerinin park yerinde Erdener Beþerler, Hasan Dede Zararsýz ve Sedat Oktar ile alacak verecek meselesi yüzünden tartýþtýklarýný anýmsattý. Emiroðlu, zanlý Kaya'nýn ise zanlý Özkalpli'den temin ettiði silahýn kebzesi ile Sedat Oktar'ýn baþýna vurmak suretiyle ciddi þekilde darp ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn titiz bir þekilde yürütüldüðünü belirten Emiroðlu, tahkikat sonucunda dün öðle saatlerinde olayda kullanýlan silahýn bir köprü altýnda gizli vaziyette bulunduðunu açýkladý. Tahkikat tamamlandý Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Emiroðlu, (Evrim Kamalý) - Lefkoþa -Maðusa anayolunda geçtiðimiz Cumartesi gecesi meydana gelen trafik kazasýnda hatalý sürüþ yapan EJ 101 plakalý aracýn þoförü Niyazi Korkut dün teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde Yargýç Banu Soyer huzuruna çýkarýldý. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Cemaliye Usanmaz ve zanlý Niyazi Korkut þahsen hazýr bulundu. Mahkemede iddia makamýnýn tanýðý olarak yeminli þahadet veren polis memuru Coþkun Güneþ olayla ilgili bulgularý aktardý. Güneþ, Lefkoþa - Maðusa anayolunda meydana gelen trafik kazasýnda hatalý sürüþ yaparak karþý þeride geçen EJ 101 plakalý araç þoförü olan Niyazi Korkut KKTC vatandaþý zanlý Muhammet ÖmerÖzkalpli'ninuygun bir teminata baðlanmasýný talep ederken, 25 Haziran 2012'de KKTC'ye 30 günlük turist vizesi ile gelen TC vatandaþý zanlý Coþkun Kaya ile Recep Çelikkanat'ýn 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlý Özkalpli tutuksuz, diðerleri tutuklu yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeller, zanlý Muhammet Ömer Özkalpli'nin pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada bir gün en yakýn polis karakoluna giderek ispatý vücutta bulunmasýna ve 2 KKTC vatandaþýnýn 80'er bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Güzeller ayrýca zanlý Coþkun Kaya ile Recep Çelikkanat'ýn ise 3 ayý geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. Alkollü þoför teminatla serbest olayla ilgili olarak tutuklandý. Zanlýnýn kan örneklerinin alýndýðýný ve kandaki alkol oranýný 212 promil alkol çýktý. Güneþ, meydana gelen feci kazada, Kadir Kadýoðlu (E-19), Leyla Kadýoðlu (K- 41) Ali Kadýoðlu (E-49) Uður Kadýoðlu (E-17), Furkan Kadýoðlu (E-9) Hüseyin Kadýoðlu (E-12) isimli 6 kiþinin ciddi þekilde yaralandýðýný belirterek Zanlý Niyazi Korkut'un 212 promil alkollü çýktýðýný belirtti. Olayla ilgili tahkikatýn tamamlandýðýný belirten polis memuru Çoþkun Güneþ zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabileceði uygun bir teminata baðlanmalarý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝZE DE O "DELÝ KAYMAKAM"DAN LÂZIM Kemal Deniz Dana bey, rüyasýnda görse hayra yorar mýydý böyle bir þeyi bilmem ama... Kaymakamlýk nere? Lefkoþa Belediye Sarayý nere? Görevi alalý bir hafta oldu Dana bey. Ama Lefkoþa Belediyesi'ndeki kangrenleþmiþ sorunun çözümünde, hiç abartmadan söylüyorum, bir arpa boyu bile yol alýnamadý! Oysa "Ben Cemal deðilim ha!" edasýnda bir iddia ile gelmiþ, Cemal baþkanýn helvasýný bile yemiþti BES'in ikramýyla! Asýl helvasý yenmesi gerekenlerin, kendisini o artý göreve getirenler olduðunu düþünmeden! Lefkoþa, geçen defakinden çok daha beter kokuþmuþ, hastalýk kaynaðý bir mezbeleye döndü! Sinek, kurt ve fare kaynayan bir mezbele! Bir zamanlarýn þiirlere, þairlere ilham kaynaðý olmuþ yasemin kokulu þeheri... Þimdi bok kokulu þeher olmuþ! Bu trajedinin en büyük sorumlularýndan olan "devlet" ve hükümet ise, bulunduklarý makamlarýn sorumluluklarýndan fersah fersah uzakta, bok kokulu þeheri inanýlmaz bir kayýtsýzlýkla sadece seyrediyorlar! Gerçekten birþey umacak kadar safdaloz muydular bilmiyorum ama... Umduklarý kaymakamýn kaymaðýna da kar yaðdý iþte! Kolay mý? Kaymakam dediðin... "Buzlar Çözülmeden"in deli kaymakamý gibi olmalý... Üniversitelerin, beþ yýldýzlý otellerin, resmi kurum ve kuruluþlarýn trilyonluk su borçlarýný derhal ve kuruþuna kadar tahsil etmeli önce. Çalýþanlarýn Mayýs, Haziran maaþlarýný derhal ödemeli... Temmuz, Aðustos maaþlarýný da bankada hazýr vaziyette bekletmeli... Sonra da iþten durdurulan 124 kiþi hakkýndaki durdurulma kararýný iptal etmelidir. Ýster istemez "Buzlar Çözülmeden" kaymakamýný arýyor insan. Þimdi bizim Dana beyin yerinde o olacaktý da görecektiniz siz nasýl hizaya çekilirdi bütün suçlular... Batmýþ amiral gemisi nasýl su yüzüne çýkardý yeniden... Lefkoþa Belediyesi bir günde batmadý. "Batýyorum" diye baðýra baðýra battý! Aylar hatta yýllardýr, "Batýyorum" diye SOS vere vere battý. Ankara'nýn ve buradaki iþbirlikçi UBP hükümetinin, hatta ve hatta buradaki askeri otoritenin gözleri önünde, bile bile battý. Ancak bunlarýn hiçbiri, bu felâketteki sorumluluk payýný sahiplenmek istemiyor! Bütün günahý Cemal Bulutoðlularý'nýn boynuna asýp, topun aðzýna onu sürüyorlar! Oysa ne demiþti Cemal baþkan? "Eðer ortada bir suç, bir yolsuzluk, bir yasadýþýlýk varsa, bunun hesabýný ben yargý önünde vermeye hazýrým." Yüreðiniz ve onurunuz söylüyorsa... Buyurun, siz de kurun böyle bir cümleyi. Yargý huzurunda hesap vermeye ne kadar hazýr olduðunuzu ya da hiçbir zaman böyle bir hesaplaþmaya hazýr olmayacaðýnýzý herkes bilsin! Ýrsen Küçük bizzat devreye girerek, CTP, TDP ve DP'nin giriþimiyle meclisin dünkü olaðanüstü toplantýsýný engelledi. UBP milletvekilleri, verilen emri yerine getirerek oturuma katýlmayýnca nisapsýzlýk yüzünden toplantý yapýlamadý! UBP milletvekillerinin, anayasanýn bizzat hükümet tarafýndan çiðnenmesini hangi mide ile hazmettiklerini anlamak kolay deðil. Yasemin kokulu þeher, bok kokulu þeher oldu, umurlarýnda deðil! Hele giderek büyüyen salgýn hastalýk tehlikesi hiç deðil. Acaba, diyorum... Bize birþey olmaz diye mi düþünüyorlar? Yoksa "Bizim YDÜ hastanemiz var özel mi özel, bizi kurtarýr" diyerek iþi garantiye mi aldýlar?! Bilmem ki... Hastalýk tehlikesini bu kadar umursamazlýk baþka nasýl izah edilebilir?!

5 5 10 Temmuz 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ercan ihalesine fazla ilgi olmasý çok normal Siz de bilirsiniz Geberilmiþ eþeðin nallarýný çýkarmaya koþan çok olur. KURTARICIMIZ YDÜ... MÝÞ-MIÞLAR * Kapýlarýn önünden çiçek çalan bir kadýn yakalanmýþ. - Mezardan çiçek ve oyuncak çalanlarýn yanýnda bu masum kalýr! * Tüketici örgütleri çöplerin acilen toplanmasýný istemiþ. - Toplanmasýný isteyen çok, "hade be arkadaþlar bir el verin de el birliði ile atalým" diyen yok. * Annan Suriye'de baþarýsýz olduðunu kabul etmiþ. - Ya Kýbrýs'ta Onun itirafý ne zaman gelecek. * Rum tarafýnda 1000 kadar bet ofis kapatýlýyormuþ. - Eyvahhhh "Ne olacak þimdi bu kadar çalýþan?" sorusuna itibar eden, endiþelenen üzülen yok. Çünkü kumar çok çok daha fazla aileyi aç ve açýkta býrakýyor. *Rum basýnýna göre bedava peynir sadece fare tuzaðýnda varmýþ. - Bir de karganýn aðzýnda Kandýrabilirsen tabii. * Belediye Emekçileri Sendikasý ataða kalkýyormuþ.. - Dikkat etsinler de ofsayta düþmesinler yine! * YDÜ ve UKÜ'nin belediyeye toplam 3.9 trilyon su borcu varmýþ. - Belediye bunlara binlerce ton su verdikten sonra þimdi otursun kendi de borcun üstüne bir bardak su içsin. * Güneyde bir Romanyalý bir de Ýranlý öldürülmüþ. * Maþallah adamlar bütün uluslararasý anlaþmazlýklarý kanla temizliyor. Yorgancýoðlu, Türkiye düþmaný olmadýklarýný neden açýklama gereði duydu acaba? Yakýnda seçim mi var? Polis haberleri, bir Mahkeme haberleri, iki. Ve son zamanlarda da YDÜ hastanesi haberleri, üç. Gazetelerde baþka haber yok! Eski bakanlardan Doratlý, kalp krizi geçirmiþ. Acil þifalar dileriz. Gidiyormuþ! Allah'tan ki YDÜ var. YDÜ'de Doratlý'yý ziyarete gelen azraili içeri sokmamýþlar. Baþarýlý bir operasyondan sonra hayata döndürmüþler. Gazeteler böyle yazýyordu. Durun Daha bitmedi.. Dün de, yýlardýr kalp çýrpýntýsý yaþayan 17 yaþýndaki bir Rum gencini tedavi edip saðlýðýna kavuþturmuþlar. Ayrýca diðer 14 hastanýn daha kalp çýrpýntýsýna çare bulmuþlar. Ne güzel Bugünkü gazetelere henüz bakamadým. Belki bugün de birkaç baþarý öyküsü vardýr. Onca kötü haber arasýnda, bu baþarýlý operasyon haberlerini okudukça insan rahatlýyor.. Güven kazanýyor Ýçindeki korkuyu yeniyor Ölümsüzlüðü yakalamýþ gibi hissediyor kendini YDÜ'ye baktýkça!. Sadece kalp çýrpýntýsý deðil Her derde deva YDÜ. Eðer pamuk elleri cebe atar da su borcunu öderse Ýnanýn bana.. Belediyenin de, parasýzlýktan kafasý kesilmiþ bulli gibi çýrpýnmasýna da çare olur!. KANTARA'NIN YOLLARI... Hani dün, Kantara Kampýnda bulunan öðrencilerin, riski fazla eski Boðaz yolunu kullandýklarýný yazdýk ya; sorumlu Orhun Mevlit bey aradý. Duyarlýlýk gösterip bilgi vermesine sevindik. Kantara'ya gidiþ geliþlerde; Ýskele, Topçuköy, Ardahan yolu yerine; Boðaz Yarköy yolunu Tercih eden otobüs þoförleriymiþ. Eski Boðaz yolu, yeni Ýskele yolundan daha güvenliymiþ ve Kantara'ya turist taþýyan otobüsler de bu yolu kullanýyormuþ. Resmi bir kurumdan uyarý gelmedikçe de yolu kullanmaya devam edeceklermiþ. Durum bu Herkese kazasýz günler. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA (Ýstanbul)- "Yolda yürürken baþýna cam düþtü, öldü " "Araba ile tatile giderken önüne çýkan kamyonla çarpýþtý, 'ana' demedi " "Hastanede yatýyordu, kanserdi ama daha dün onunla konuþmuþtuk, ne kadar da iyiydi, pat diye gitti adam." Ölümler hep böyledir. Pat diye giderler Bilinse de ölüm nedense hep, "Yazýk daha yaþamalýydý" denir. Geçen yýl Seferihisar'da Komþulardan bir arkadaþ profesyonel bisiklet kullanýcýsýymýþ Bir sabah seslendi, "Sen de gel". Nereye böyle, diye sorduðumda da, "Biz her sabah eþim, Vahit abi Sýðacýk'a kadar bahçeler arasýndan gider, döneriz. Bazen incir koparýr, bazen üzüm keser, bazen de Sýðacýk'ta simit çay yeriz". Hoþuma gitti Ve o gün katýldým aralarýna. Meðer ne kadar da keyifliymiþ o bahçe turlarý. Toprak yollardan geçerken ayaklarýna sýçrayan sularýn çamurlarý Ne kadar da doðalmýþ. Bunlarý, unutmaya baþlamýþtýk bile Zaman geçince insan geçmiþte yaþadýklarýnýn deðerini daha iyi anlarmýþ. Fotoðraf grubu ile buluþtuðumuz bir günde Yemek için Samatya'da bir lokantaya gitmiþtik Amaç yorgun bir haftayý neþeyle bitirmekti. Hoca, "Ne iyi yaptýk da buluþtuk " dediðinde oradakilere, "Arkadaþlar bugün, bu an, gelecekte her hangi bir anda söyleyeceðimiz, 'ne günlerdi be o günler' sözünde geçecek 'o günler' olacaktýr, iyi deðerlendirin" demiþtim Bisiklet grubumuzla o yýl, yani bir sene önce iki veya üç deðiþik zamanda buluþarak günlerce o güzergâhý ve zevki tatmýþtýk. Yaz sonu yazlýk evlerimizi kapatýp vedalaþtýðýmýz gün, "Seneye mutlaka yine bu dörtlü bir araya gelsin" diye dilekte bulunarak ayrýlmýþtýk Dün o grubun baþý yani profesyonelce bisiklet kullanan arkadaþým aradý, " Vahit abinin eþini kaybettik" dedi. -Geçen sene çok iyiydi, dedim -Ýyiydi ama kanser hastalýðý vardý, nüksetmiþ ve bu arada aldýðý kemoterapinin etkisiyle öldü. -Yazýk pat diye gitti, dedim Bunu anlattým arkadaþýma ve onunla hem ölüm hikâyesini hem de geçen sene bu yýl için yapýlan planlarýn aslýnda ne kadar da boþ olduðunu konuþtuk. Aslýnda her þey boþ gelir ölüm haberleri ile. Ve o anda "iyi yaþamak" adýna insan kendine söz verir. Ki yirmi dört saat geçmeden daha, yine bildik koþuþturma, bildik çekiþmeler içerisinde bir sonraki ölüm haberine kadar sürer gider Diyeceðim o ki Dün Silivri Fener köyüne çok güzel bir gezi yapmýþtýk fotoðraf grubuyla Orada unutulmuþ saygýyý, unutturulmuþ selamlamayý gördüm Anlatacaktým Araya ölüm girdi ne yazýk Ve iyi yaþamaya söz verdim kendime Fener köy belki yarýna. GÜZELYURT'TA DA DOÐAL GAZ VE PETROL ARANACAK Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Türk Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO)'a Güzelyurt bölgesinin kuzeyinde arama için yeni bir ruhsat verdiðini açýkladý. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, "Bilindiði üzere Türk Petrolleri Anonim Ortaklýðý ile Bakanlýðýmýz arasýnda 2 Kasým 2011 tarihinde imzalanan anlaþma gereði, KKTC karasahamýzda 1, Ekonomik Münhasýr Sýnýrlar içerisinde de 7 olmak üzere toplam 8 ruhsat alanýnda ortak arama ve üretim anlaþmasý imzalanmýþtýr. Anlaþma gereðince TPAO tarafýndan H no'lu ruhsat içerisinde Türkyurdu-1 arama kuyu sondajý 26 Nisan 2012 tarihinde baþlamýþ ve 2250 metre derinliðe kadar inilmiþtir" bilgisine yer verdi. Atun, Türkyurdu-1 arama Kýbrýs Türk Kalp Derneði, okul kantinlerinde zararlý içecek ve yiyeceklerin yasaklanmasý için çalýþma baþlattý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Öner Özerdem baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Kalp Derneði yetkililerini kabul etti. Eroðlu, saðlýlýðýn önemine dikkat çekerek, saðlýklý beslenmenin þart olduðunu vurguladý. Kabulde ilk sözü alan Dernek Baþkaný Öner Özerdem, çalýþmalarýna destek istemek amacýyla Derviþ Eroðlu'nu ziyaret ettiklerini belirterek, dernek olarak ülkede sosyal sorumluluk anlayýþýyla, hizmet yürüttüklerine dikkat çekti. Bir süre önce baþlattýklarý koruyucu hekimlik hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Özerdem, okul kantinlerinde satýlan zararlý kuyusu sondajý sonrasýnda elde edilecek verilerin, kuyunun bulunduðu Mesarya bölgesindeki teknik bilgilerin edinilmesinin yaný sýra, bu yýl ve gelecek yýllarda ülkede gerçekleþecek sismik çalýþmalarla edinilecek bilgilerin deðerlendirme ve yorumlama aþamasýnda bölge adýna bir kaynak oluþturmasýn hedeflendiðini belirtti. "Zira bu çerçevede yýlsonunda ülkemiz sýnýrlarý içerisinde de geniþ ölçekte sismik çalýþmalarýn baþlatýlmasý planlanmaktadýr" diyen Sunat Atun, Güzelyurt bölgesinin kuzeyinde yeni ruhsat alaný verilmesinin amacýnýn, arama faaliyetlerinden istenilen düzeyde sonuç alýnabilmesi ve ülke sýnýrlarý dahilindeki jeolojik yapýnýn tam olarak tariflendirilebilmesine yönelik olduðunu kaydetti. BKP'YÝ ZÝYARET ETTÝLER- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, dün Birleþik Kýbrýs Partisi'ni (BKP) ziyaret ederek, Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve parti yetkilileriyle görüþtü. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, görüþmede, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin yaþadýðý sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü için neler yapýlabileceði üzerinde duruldu. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin çalýþmalarýný ve çabasýný takdir ettiklerini, derneðin birçok kanser hastasý için umut olduðunu belirterek, "Devletin yapmasý gerekenleri bu güzide derneðimiz yapýyor" dedi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin yalnýz býrakýlmamasý, devletin derneðe düzenli bir þekilde katký yapmasý gerektiðine iþaret eden Korkmazhan, derneðin maddi ve manevi sorunlarla boðuþtuðunu, kapanma tehlikesi yaþadýðýný kaydetti. OKUL KANTÝNLERÝNE DÝKKAT KALP DERNEÐÝ'NDEN OKUL KANTÝNLERÝNDE ZARARLI ÝÇECEK VE YÝYECEKLERÝN YASAKLANMASI ÝÇÝN ÇALIÞMA... içecek ve yiyeceklerin yasaklanmasý amacý ile bir süre önce Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile görüþtüklerini, ancak bu konuda olumlu yanýt almalarýna raðmen uygulamanýn çok yavaþ ilerlediðini kaydetti. Özerdem koruyucu hekimlik önlemlerine raðmen, dünyada ve ülkede, kalp ve damar hastalýklarýnýn ölüm oranýnýn hýzla arttýðýný ifade ederek, bu yýl dünyada kalp ve damar rahatsýzlýklarýndan 18 milyon insanýn hayatýný kaybettiðini vurguladý yýlýnda ise, bu rakamýn 25 milyon olarak öngörüldüðüne iþaret eden Özerdem, kalp ve damar rahatsýzlýklarýnýn önüne geçilmesi için dünyada çok farklý tedbirlerin alýndýðýna dikkat çekti. GÜNLÜK GÜNDE BÝR BARDAK ÞARAP ÖNEREN DOKTORLAR HALTETMÝÞ TC Saðlýk Bakaný Recep Akdað hedeflerini açýkladý. Afyon, Konya, Mersin, Tokat, Kütahya, Galata Kulesi ve Bursa Karacabey'de uygulanan alkol yasaðý tartýþýlýrken, Akdað alkol yasaðýný geniþleteceklerini söyledi. Toplumun nasýl yaþayacaðýna, nasýl seviþeceðine, kadýnlarýn kaç çocuk doðuracaðýna karar verme yetkisini kendinde gören zýrtopoz bir hükümet, her konuda olduðu gibi alkolde de bodoslama giriyor insanlarýn hayatýna. Alkolün yararlarýndan bahsedenlere çatan doktor Saðlýk Bakaný Akdað "Ben Saðlýk Bakaný olarak bu hususta gelecek eleþtirilerden korkmam. Çünkü biz alkolün de ayný sigara gibi zararlý olduðunu biliyoruz. Bir zehir bu! Günde bir kadeh þarap öneren doktorlar tamamen yanlýþ yapýyorlar. Öyle bir þey yok. Bunlar uyduruk iþler!" diyor. Türkiye Arap ülkelerine model olmuyor aslýnda, tam tersine AKP Hükümeti Ýran'ý, Suudi Arabistan'ý model olarak görüyor. EMANET'E EMANET EDÝN Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! AHMET ZAÝM Pervin Haným'ýn hakkýný yerseniz, Ýskele Polis Müdürü de polis þefimiz olabilir! Artemis iþkencesine sünger çektiði gibi, herþeye sünger çekebilir! ANKARA'YA SORUN Ankara'ya sormadan sakýn böyle bir atama yapmaya kalkmayýn! Sonra burnunuzdan gelir... Minareyi çalacaksanýz, önce kýlýfýný hazýrlayýn! TAKLA AT Özkan Yorgancýoðlu Türkiye'deki AKP hükümetine "Ben seni hiç zora sokmam" mesajý verdi... Ama yetmez... Ýspat etmek için bir de takla atmasý lazým! BASKIN Serdar Denktaþ "Bakanlar Kurulu'nu gelin basalým" dedi... Çakýcý kabul etti, Özkan Bey etmedi... Çakýcý'daki pazu gücü Özkan Bey'in boþluðunu doldurmaya yetmez miydi? Týrnak... "Biz halen uyuyoruz ve biz mýþýl mýþýl uyurken çok þey deðiþiyor, her þeyimizi kaybediyoruz. Kalkmaya karar verdiðimizde hiçbir þey bulamayacaðýz, hiçbir þey bizim olmayacak, hatta biz kaç kiþi olacaðýz acaba?" Ali BATURAY (Kýbrýs) "Bütün bu rezaletlere raðmen eðer önümüzdeki ilk genel seçimde, erken de olsa, zamanýnda da olsa farketmez, özellikle UBP ve CTP beþer milletvekilinden daha fazlasýný çýkarýrsa, bu toplumun temizlenmeye, paklanmaya, irade göstermeye zerre kadar niyeti yoktur, baþýna gelecek herþeyi de fazlasýyla hakediyor demektir..." Ediz TUNCEL (Star) "Nazým Bey bir ara uðruna 'secde' ettiðiniz, 'þükran' çektiðiniz, üzerine baþtan aþaðý 'blue band' sürdüðünüz 'anavatanýnýzýn' neden TBMM'de KKTC'yi tanýmadýðýný da bize izah ederseniz, bizi çok memnun edersiniz. Ne dersiniz? Yoksa TBMM'nin KKTC'yi tanýmadýðýný bilmez misiniz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Ýrsen Küçük tutarsýzlýðýný dün bir kez daha sergiledi ve kamuoyunda yeniden puan kaybetti. Bakanlar Kurulu toplantýsýna girmeden önce, "LTB çalýþanlarý iki maaþ birden istiyorlar... Mümkün deðil! Ben de çok þey isterim" diyen Küçük, toplantýdan sonra iki maaþýn birden çalýþanlara Çarþamba günü ödeneceðini söyledi... Anlaþýlan toplantýda bulunduðu sýrada bir telefon çaldý ve fikrini deðiþtirdi... Tükürdüðünü yaladý. Ýrsen Küçük kayýp yolsuzluk dosyalarý hakkýnda da doðruyu söylemedi. Bu dosyalarýn kayýp olduðu iki hafta önce polis tarafýndan açýklanmýþtý. Þimdi 'Afrika' konuyu manþetine taþýyýnca mý ortaya çýktý? Ayrýca dosyalarla ilgili polis tahkikatý tamamlandý. Ýrsen Bey ise hala tamamlanmadýðýný söylüyor!

7 10 Temmuz 2012 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI UBP katýlmayýnca meclis toplanamadý Birleþime 3 parti tam kadro katýlýrken, UBP'den Bozer ve Atasayan hazýr bulundu ÖRP ve DGP milletvekilleri katýlmadý Bakanlar Kurulu'nun "Lefkoþa Belediye Baþkaný ve Belediye Meclis üyelerinin 90 gün süreyle zorunlu izne çýkarýlmasýna" iliþkin yasa gücündeki kararnamesini ele almak amacýyla muhalefetin talebiyle olaðanüstü toplantýya çaðrýlan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap saðlayamadý. Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda saat 10.30'daki toplanma denemesinde, sadece 21 milletvekilinin hazýr bulunmasý ve 26 yeter sayýya ulaþýlamamasý nedeniyle toplanamadý. Toplantý çaðrýsý yapan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Meclisi'nin Lefkoþa Türk Belediyesi ile ilgili kararnameyi görüþmek amacýyla olaðanüstü toplanamamasýnýn ardýndan muhalefete "meclisten çekilme" çaðrýsýnda bulundu. TDP ile DP, ayrýca Lefkoþa Türk Belediyesi için erken seçime gidilmesi önerisi yaptý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olaðanüstü toplanma giriþiminin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýnýn ardýndan basýn toplantýsý düzenledi. Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da yapýlan toplantýda TDP milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Mustafa Emiroðullarý da hazýr bulundu. ÇAKICI Mehmet Çakýcý, toplantýda yaptýðý konuþmada, icraatlarýný yaza býrakan UBP'nin ilk icraatýnýn, meclis kapandýktan sonra LTB ile ilgili kanun hükmünde kararname olduðunu söyledi. Çakýcý, muhalefetin de bu durum karþýsýnda boþ durmayýp, konuyu tartýþmak için meclisi olaðanüstü toplantýya çaðýrdýðýný ancak bu giriþimlerinin de baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný kaydetti. Çakýcý, "Anayasa'ya aykýrý olan kanun hükmündeki kararname ekonomik deðil, idari bir karardýr. Yasadýþýlýk bununla da kalmýyor. Seçilmemiþ kiþi atanarak darbe yapýldý... Darbe olduðu için de Ceza Yasasý'nýn 47. ve 48. maddesine baðlý olarak Ýrsen Küçük, bakanlar kurulu ve kaymakamlýkla diðerlerinin 5 yýl hapsi istenebilir... Bugün yapýlan demokrasinin ýrzýna geçmektir. Dolayýsýyla bu darbecilerin demokrasiyi katletmesine seyirci kalamayýz" dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanmýþ olsaydý, "Belediye meclis üyelerinden birinin belediye baþkanlýðýna vekalet etmesi" ve "seçim" önerisinde bulunacaðýný kaydeden Çakýcý, çok þey yapýlmasý gereken LTB'de öncelikle yeniden yapýlanmaya gidilmesi gerektiðini söyledi. Çakýcý, "Pek çok yanlýþ yapýldý. Hem idari, hem de ekonomik yeniden yapýlanma þart" þeklinde devam etti. Çakýcý, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'ndaki dosyalarýn kaybolmasý konusuna da deðinerek, "Ne zaman yanlýþ yaptý diye biri yargýlanacak? Merak ediyorum... Kýbrýs Türk halký darbecilere de, tecavüzcülere de gerekli cevabý verecektir. Onlarý halka havale ediyorum..." dedi. Muhalefet olarak konunun üzerine gitmeye hazýr olduklarýný kaydeden Çakýcý, TDP olarak, gelecek pazartesi yeniden olaðanüstü toplanýlmasý için 3 imza býrakacaklarýný ve erken seçim önerisinde bulunacaklarýný söyledi. Çakýcý, konuþmasýný "Meclisten çekilme dahil olmak üzere her þeyi yapmaya hazýrýz" sözleriyle tamamladý. DENKTAÞ Serdar Denktaþ da konuþmasýnda, LTB sorununun hükümetin ve belediye sorunu olduðunu ancak çözüm yöntemi olarak ortaya çýkan kanun hükmündeki kararnamenin "Anayasa'ya aykýrý, gayri CTP, DP ve TDP milletvekillerinin tamamýnýn; UBP'den ise Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ile Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan'ýn katýldýðý toplantýya ÖRP ve DGP milletvekilleri de girmedi. Cumhuriyet Meclisi'nde 27 UBP, 15 CTP, 3 TDP, 2 ÖRP, 2 DP ve 1 DGP milletvekili bulunuyor. Geçtiðimiz hafta yaz tatiline giren Meclis Genel Kurulu, içtüzüðün 60. maddesi uyarýnca, 10 milletvekilinin talebiyle Meclis Baþkanlýðý tarafýndan olaðanüstü toplantýya çaðrýlmýþtý. TDP ile DP'den muhalefet meclisten çekilsin çaðrýsý yasal ve antidemokratik" olduðunu savundu. Denktaþ, "Demokrasimize vurulan bu yeni yarayý nasýl iyileþtirebiliriz diye konuþmak istedik ama olmadý... Meclisi defalarca olaðanüstü toplantýya çaðýrabiliriz, onlar da gelmeyebilir... Bu davranýþ, kendilerinden baþka kimseye saygý göstermeyeceklerinin göstergesidir " dedi. "Ben yaparým da olur" düþüncesini püskürtme yollarýný bulmak gerektiðini kaydeden Denktaþ, bütün belediyelerde sorun bulunduðunu ve LTB'nin de buzdaðýnýn sadece görünen yüzü olduðuna iþaret ederek, "Çözüm bulunabilirdi ancak kelle avcýlýðýna ve parti içi hesaplaþmalara girildiði için olmadý" iddiasýnda bulundu. Serdar Denktaþ, meclis toplansaydý, LTB seçimlerini öne alma yönünde bir yaklaþým sergilemeyi planladýklarýna iþaret ederek, "Açýk çaðrým þudur, mecliste bulunan tüm muhalif partileri, meclisin yeniden açýlacaðý döneme kadar, bu meclisten çekilmeyi ciddi ciddi ele almalý ve konuþmalýdýr... Gelin hep birlikte meclis açýldýðý dönem, bu meclisi terk etmeyi düþünelim, deðerlendirelim ve o gün geldiðinde hep birlikte karar verelim" dedi KÝÞÝSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKARLAR UÐRUNA BATAN BELEDÝYE... Gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýz baþta UBP olmak üzere diðer partilerin de Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþananlardan sorumlu olduklarýný yazdý. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Pazartesi günü KKTC Meclisi toplanýp hükümetin Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaptýðý anti demokratik uygulamalarla ilgili düþüncelerini iletecek ve hükümetten cevap isteyecekti. Ancak KKTC'de padiþah olduðunu sanan Ýrsen Küçük bey tek tek telefonla UBP milletvekillerini arayarak meclise katýlmamalarýný istedi. Onlar da buna uydular ve meclise gelmediler. Bu ne demektir? Eðer suç varsa, ki bana göre vardýr, baþta Ýrsen Küçük bey olmak üzere UBP'nin yediden yetmiþe tüm yetkilileri ve onlarý seçen üyeleri de suçludurlar. Bu iþin düzeleceðine inancým tamdýr. Ancak nasýl bir düzelme olacak? Kim gidecek kim kalacak? Suçlu olarak kim hesap verecek? Mesela belediye baþkaný ve meclis üyeleri eðer suçluysalar neden mahkemeye verilmediler? Mahkemeye verilmeyen kiþileri mecburi izne ayýrmakla murat edilen nedir? Gelecekte bu emsal sayýlarak milletvekillerini, ve de diðer seçilmiþleri de tek sýraya koymak mýdýr amaç? Vardýr bir hikmeti? Bir oyun oynanýyor ve bu oyunun merkezinde de Ýrsen Küçük bey vardýr... UBP onun emirlerini yerine getirdiðine göre bunu bütünsellik içerisinde deðerlendirip karara varabiliriz ancak... Ben partici deðilim. Son seçimlerde oyumu CTP'ye verdim. Ama CTP'li deðilim... Onlarý da eleþtiririm. Lefkoþa Belediyesi'ne adam alýnýrken CTP'lilerin de suçu yok mudur? Onlar da suç ortaðýdýrlar... Belediyede ödeme sorunu baþladýðýnda bazý CTP'li iþsiz gençleri alýp belediyeye götüren ve iþe aldýran kimdi? Herkes biliyor bunu... Þimdi meclisi toplantýya çaðýrýp hesap sormaya çalýþan üç parti düne kadar neredeydiler? Gazetelerden okuduðum kadarýyla Ýrsen Küçük bey, belediye baþkan ve üyelerini izne çýkaracaðýný kendilerine söylemiþ. O zaman neden ses çýkarmadýlar? Ben baþlangýçta UBP'lileri suçladým. Ancak geriye kalan partilerin de bunda suçlarý olduðu ortaya çýktý. Ýþe adam almaktan tutun da görevden alýnma kararnamesine kadar... Neden yapýldý tüm bunlar? Basit hesaplar için... Bu basit hesaplar da Cemal Bulutoðlularý gittikten sonra yapýlacak bir seçimde þimdi muhalefet dediðimiz partilerin adayý kazanacaktý... Lefkoþa'yý kazanan da genelde seçimleri sýrtlar götürür... Bu hesap içindeydiler... Ýzin konusu ortaya çýkýnca feryat etmeye baþladýlar. Bana kalýrsa Ýrsen Küçük bey onlara da bir madik attý." BÝZÝM DUVAR VATAN YAHUT LEFKOÞA Bizim Mandra UBP hükümeti, partili milletvekillerine talimat vererek, meclisin olaðanüstü toplantýsýný engeller. Baþkanlarýnýn talimatýný aynen yerine getiren UBP milletvekilleri, Lefkoþa'nýn bok kokulu þeher olmasýný ve halkýn saðlýðýný hiç umursamadýklarýný bu davranýþlarýyla bir kez daha ortaya koyarken, sokaktaki adam, "Nisabý saðlayýp toplansalardý bile bundan olumlu ve yararlý bir sonuç çýkmazdý" diye acý acý söylenir.

8 8 10 Temmuz 2012 Salý LTB çalýþanlarýna 2 aylýk maaþlarý yarýn ödeniyor Kalem Yalçýn Okut 'CASÝNO'DA n Küçük: Yarýn (bugün) tam kadro iþbaþý yapmalarýný bekliyorum... Çarþamba ödeme yapýlacak, Perþembe de iþbaþý yapmayanlar hakkýnda gerekli iþlemler baþlatýlacak Baþbakan Küçük, dün Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesi basýna yaptýðý açýklamada, Belediye çalýþanlarýnýn "iki maaþýn ayný anda ödenmesi" talebini gerçekleþtirmenin mümkün olmadýðýný bildirdi, ancak daha geç saatlerde maaþlarýn Çarþamba (yarýn) günü ödeneceðini açýkladý. Dün verdiði ilk demeçte belediye çalýþanlarýnýn "Ýki maaþýn birlikte ödenmesi" talebi bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Baþbakan Küçük, "Ben de birçok þeyler isterim, ama tabi hükümet çalýþmasý var. Çalýþma kamuoyuna açýklanacaktýr" dedi. Küçük, Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra yaptýðý açýklamalarda fikrini deðiþtirdi ve LTB çalýþanlarýnýn beklediði mayýs ve haziran aylarýna ait iki aylýk maaþlarýnýn yarýn ödeneceðini açýkladý. Küçük, LTB'de daha önce de gündeme alýnan 14 maddelik tedbirler dizisinin uygulanacaðýný belirtti. Küçük, yarýn tam kadro iþbaþý yapmalarýný istediði çalýþanlarýn Çarþamba günü 2 aylýk maaþlarýný alacaðýný; Perþembe günü ise iþbaþý yapmayanlar hakkýnda gerekli iþlemlerin baþlatýlacaðýný ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun Baþbakan Küçük baþkanlýðýndaki olaðanüstü toplantýsý 2 saat sürdü. Toplantýda alýnan LTB'yle ilgili kararlarý Baþbakan Küçük açýkladý. Küçük'ün açýklamasý sýrasýnda geçtiðimiz hafta Bakanlar Kurulu'nun onayladýðý yasa gücünde kararnameyle LTB Baþkanlýðý yetkileri verilen Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana ve belediye meclisi yetkileriyle oluþturulan komite üyeleri de hazýr bulundu. BES'ten usülsüz borçlanma ve harcamalarýn iptali için dava Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yapýldýðý öne sürülen "usulsüz borçlanma ve harcamalarýn" iptali için dava açtý. BES Baþkaný Savaþ Bozat, dava için dün sabah sýralarýnda baþvuru yaptýklarýný bildirdi. Bozat, TAK Muhabirine yaptýðý açýklamada, çalýþanlara maaþlarýn birinin cuma günü, diðerinin ise önümüzdeki hafta ödenmesi yönündeki hükümet talebini çalýþana götürdüklerini ve çalýþanýn bunu reddettiðini söyledi. "ÇALIÞANLAR 2 MAAÞI BÝRDEN ÝSTÝYOR..." Çalýþanlarýn aldýklarý maaþlarýn ödedikleri taksitlere gittiðini ve iki maaþý ayný anda almak istediðini belirten Bozat, çalýþanlarýn borçlarýna uygulanan faizlerin maaþlardaki gecikmelerde uygulanmadýðýný ifade etti. "4 MÝLYONUN NEREDEN GELECEÐÝ BELLÝ" Lefkoþa Kaymakamý Deniz Dana'nýn da çalýþanlarýn halini gördüðünü belirten Bozat, ödenmemiþ borçlardan 4 milyon TL elde edilebileceðini belirterek, "Nasýl 6 milyon veremeyecek kadar aciz olabilirler onu anlamýyorum" þeklinde konuþtu. "13. MAAÞ HAKKIMIZ DA KALMADI" 13. maaþ ödemelerinden alýnarak daha önce çalýþanlara ödeme yapýldýðýný ve çalýþanýn 13. maaþ þansý kalmadýðýný da hatýrlatan Bozat, "Hükümet kilitlendi, hüküm edemiyor" ifadelerini kullandý. "BAKANLAR KURULUNDAN SONUÇ BEKLÝYORUZ" Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýndan olumlu bir sonuç beklediklerini ifade eden Bozat, çöplerin iþi bilmeyen kiþiler tarafýndan toplanmasýný da eleþtirdi ve bunlara yapýlan ödemenin Belediye kaynaklarýna aktarýlmasý halinde hem mali sorunlarýn hafifleyeceðini hem de iþin bilir kiþilerce yapýlmýþ olacaðýný ifade etti. Yayýnýmýzdan sonra kayýp dosyalar bulundu n Bugüne kadar kayýp olduðu yalanlanmayan ve iþleme konmayan dosyalar hakkýnda Ýrsen Küçük inandýrýcý konuþmadý ve þöyle dedi: "Baþbakanlýk Denetleme Kurulu dosyalarýnýn kayýp olduðu haberleri mesnetsiz iddialarla dolu Bu iddialarý yapanlar kamuoyu önünde ispatlasýnlar " Baþbakan Küçük dün düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetemizin manþet haberine iliþkin açýklamalar yaptý ve "11 dosyadan 6'sý kayýp" diye verilen haberlerin aslý yansýtmadýðýný ve mesnetsiz iddialarla dolu olduðunu ileri sürerek, dosya sayýsýnýn 9 olduðunu ve hiçbir dosyanýn da kaybolmadýðýný; kendilerininse hiçbir zaman bunlarý açýklamaktan kaçmadýklarýný söyledi. Ýddialar çerçevesinde Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun 2009'da oluþtuðuna yer verildiðini, bunun da bilgi noksanlýðýndan kaynaklandýðýný ifade eden Küçük, 2010 yýlýnda kurulan Kurulun, tamamlanmasýnýn 2010 Eylül'ünü bulduðunu ve tamamlanmadan da rapor üretmesinin mümkün olmadýðýný kaydetti. "ÝDDÝA SAHÝPLERÝ ÝSPATLASINLAR" Kurulun ilk raporunu 1 Ekim 2010'da ürettiðini ifade eden Baþbakan Ýrsen Küçük, iddiayý ortaya atanlardan bu dosyalarýn Savcýlýða gönderilmesini kendisinin engellendiði ve pazarlýklar yaptýðý yönündeki iddialarýný, kamuoyunun gözü önünde ispatlamasýný istedi. DOSYALAR Baþbakan Küçük, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nca hazýrlanan ve ilgili makamlara (Baþsavcýlýða) sevk edilmiþ dosyalarý þu þekilde sýraladý: "1-) 1 Ekim 2010 (Kan Ýlacý ile ilgili rapor) son durumu: Polis soruþturmasý devam ediyor, Ýngiliz polisinden bilgi talep edildi, Ýngiliz polisinden bilgi verilmediði için rapor polis soruþturmasýnda kalmaya devam ediyor. 2-)17 Aralýk 2010 (Geçitkale Havaalaný'nýn Kapatýlmasý Hakkýndaki Rapor) Son durumu: Polis soruþturmasý tamamlandý ancak suç unsuru bulunmadýðýndan, Baþsavcýlýk tarafýndan dosya kapatýldý. 3-) 20 Aralýk 2010 (Ece Un Fabrikasýyla ilgili rapor) Son durumu: Ýncelendi, suç unsuru bulundu ve Aðýr Ceza'ya intikal ettirildi. 4-) 7 Þubat 2011 (Hazine Mallarýnýn Anayasa'ya aykýrý olarak satýlmasý ile ilgili rapor). Son durumu: Baþsavcýlýk tarafýndan hukuki mesele olarak görüldüðü için herhangi cezai bir iþlem yapýlmadý. 5-)25 Þubat 2011, 13 Nisan 2011, 26 Temmuz 2011 (Tapu Dairesi'nde yapýlan yolsuzluklarla ilgili 3 rapor) Biri dava açýlmasý için mahkemeye sevk edildi, diðeriyle ilgili polis soruþturmasý devam ediyor, üçüncüsünün polis soruþturmasý tamamlandý, Baþsavcýlýk tarafýndan inceleniyor. 6-) 9 Eylül 2011 (Elektrik Kurumu'yla ilgili ihalesiz þekilde yapýlan trafo merkezleriyle ilgili rapor) Polis soruþturmasý devam ediyor. 7-) 24 Mayýs 2012 (Lefkoþa-GüzelyurtKalkanlý anayolu yapýmýnda Fiyat Ýstikrar Fonu'ndan muafiyet saðlanmasý ile ilgili rapor) Cezai iþlem gerektirecek suç unsuru bulunamadý. 8-) 19 Ocak 2012 (Hayali Hellim Ýhracatý) Polis soruþturmasý sürüyor ve INTERPOL aracýlýðýyla Romanya'dan raporun gelmesi bekleniyor. 9-)19 Ocak 2012 (Sahte gübre imalatýna yapýlan ödeme ile ilgili rapor), son durumu: Polis soruþturmasý tamamlandý, Baþsavcýlýða iletilme aþamasýnda." Geçen akþam hayatýmda ilk kez 'casino'ya gittim bir arkadaþla. Ne tesadüf, tam da Kýbrýs Cumhuriyeti'nde bütün þans oyunlarýnýn yasaklandýðýnýn basýnda çýktýðý gün. Önce güzel ve beleþ bir yemek yedik. Sonra da beleþten birkaç içki içtik. Maksat beleþ yemek ve beleþten içki içmek deðildi tabii. Arkadaþým biraz kurtlarýný dökmek istiyordu, beni de götürdü. Ýyi ki götürmüþ. Çok farklý bir dünya. Birçok þey gözlemledim. Daha önceleri teorik olarak yazdýklarýmýzýn kanýtlarýný somut olarak gördüm. Çok geniþ bir kumarhane; ve anýnda servis Bir sürü Rulet, Poker ve Black Jack masalarý maada yüzlerce oyun makinesi var ve hepsi de dolu... Sigara ve içki tüketimi had safhada. Tabii, 'müþteriler'in para kaybetmeleri de ayný þekilde had safhada Buna raðmen, "Bir an önce bir makine boþalsýn da ben oturup baþlayayým" diye bekleyen onlarca 'müþteri' gördüm. 'Müþteri'lerin ezici çoðunluðu da hep Necip Türk Ulusu'nun mensubuydu. Yaþlýsý, genci, ortayaþlýsý, þiþkosu, lottosu, götlü göbeklisi bir sürü Necip Mensup Çok az Ýngiliz ya da Alman gördüm. Biraz da Rus vardý, ama çok az. Tevekkeli deðil, yüz milyonlarca dolar harcanýp durmaksýzýn 'casino'lu lüks oteller inþa ediliyor "Cennet KaKaTeCe"ye Emin olun, bir deðilse iki senede bütün o yüz milyonlarca dolarlýk yatýrýmlarýnýn karþýlýðýný çýkarýrlar o 'casino'larda elde ettikleri gelirlerle. Gittiðim 'casino'nun ve otelin adýný yazmayacaðým, reklâm olmasýn diye. Þu kadarýný söyleyebilirim ki, AKP kodamanlarýna çok yakýn bir sermaye grubunundur. Temel atma töreninde de, açýlýþ töreninde de kurdeleyi AKP kodamanlarý kesmiþti Zaten son on yýldýr "Cennet KaKaTeCe"de inþa edilen hangi lüks otel AKP kodamanlarýnýn yandaþý ve yakýný deðildir ki?.. Gratos mu, Nuhun Gemisi mi, Artemis mi?.. Hangisi? Fethedilmiþ altýn deðerindeki topraklarý ve sahilleri beleþe bulmuþlar; bu 'Han-ý Yaðma'yý býrakýrlar mý hiç?.. Kýlýçlarýyla 'yedi iklim dört bucaða hakim' Osmanlý atalarý bile yapmamýþtý bu kadar arsýzlýk ve yüzsüzlük. Bunlar, 'Yeni Osmanlýcýlýk' yapma adýna kantarýn topuzunu iyice kaçýrmýþlar. Artýk her þeyin endazesi kaçmýþ, her þey zývanadan çýkmýþ durumda. Bir de bunlar Kýbrýs'ta barýþ istiyorlarmýþ; barýþçý olmayan taraf Rumlarmýþ ha! Külâhýma anlatsýnlar. Egemen Baðýþ da, Davutoðlu da, Tayyip Erdoðan da, Abdullah Gül de ve diðerleri de Bu yazýyý gençleri veya baþkalarýný 'casino'lara özendirmek için yazmýyorum. Tam tersine, o batakhanelerin 'müþterileri'ni nasýl soyduklarýný anlatmaktýr maksadým. O makinelerdeki bilgisayar destekli oyunlardan, ya da rulet ve diðer kumar oyunlarýndan hiç anlamam. Kurallarýný bile bilmem. Bildiðim þudur ki, matematiksel ihtimaliyat hesaplamalarýnda 'müþteri'nin kazanma þansý yüzde bir bile deðil, binde birdir; hatta milyonda birdir. Ýnsanlar söðüþlenmekten haz alabilir mi?.. Demek ki, bazý insanlar alabiliyormuþ. Bir zamanlar, daha Kýbrýs'ta sadece iki-üç kumarhane varken, ünlü TMT'ci M.Ali Tremeþeli'nin abisi, 'Aða' diye hitap edilen ve 75-76'larda nakliyat iþlerinden çok iyi para kazanan Kamyoncu Raif, Sabri Orient Otel'in kumarhanesine dadanmýþtý. Tabii her akþam kaybediyordu. Bir akþam, sürekli kaybetme sinirinden tabancasýný çýkarýp kumarhanenin tavanýna cav cav diye ateþ açmýþtý. O esnada etrafta bulunan -þimdi adý aklýma gelmiyor- gençlerden biri, "Yahu Aða, kumarhanelerin kanunu budur. Hep kumarhaneler kazanýr, müþteriler kaybeder" demiþ. "Kazanmak istersen kumarhane sahibi olmalýsýn!" Bunun üzerine, Aða da o kumarhanenin sahibi, Girne eski Belediye Baþkaný ünlü Sabri Bey'den o kumarhaneyi satýn almýþtý "Onlar Ermiþ Muradýna, Biz Çýkalým Kerevetine" diyemiyeceðim

9 9 10 Temmuz 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SÜREKLÝ GÜÇLÜYÜM DEMEK GÜÇSÜZLÜK ÝÞARETÝDÝR Türk kamuoyu gücü ve güçlü devleti seviyor. Ama bu güç kendisini güç gösterileri þeklinde ifade etmeye baþlayýnca, güç olmaktan çýkýyor, zaaf haline geliyor. AKP, Türkiye'nin bölgede gücünü vakur adýmlarla, sakin diplomatik hamlelerle saðlamlaþtýracaðýna, aþýrý güç gösterisinde bulundu. Oysa güçlü bir devletin bu kadar tezahürat yapmasýna gerek yok. Güç, güçlüyüm dedikçe elde edilen bir þey deðildir. Güç gösterisi yapmakla güçlü olunmuyor. Güçlü ülke olaylarý kontrol eder. Oysa dýþ politikada hesapsýzlýk olduðu görüldü. Zaten sürekli güçlüyüm demek, bir güçsüzlük iþaretidir. Türkiye dün yükseliyordu bugün ise gücü sorgulanýyor. Türkiye dünyaya; zayýf, hesapsýz bir ülke görüntüsü verdi. Doç. Dr. Gülden AYMAN (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi/ T24) TARÝH 7 HAZÝRAN 2011 AKP hükümetinin akýl hocasý Fethullah Gülen Kýbrýs'ýn kuzeyini de bir ahtapot gibi sarmaya baþladý... Doðu Akdeniz Üniversitesi ilkokul ve kolejini Fethullah Gülen'e ait olan Doða Koleji'ne devrediyor... Fethullah Gülen Kýbrýs'a göz dikti... Gözden kaçmayanlar... SEN BÝR KAHRAMANSIN ÝRSEN BEY Baþbakan Ýrsen Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi Kalp Merkezi'nde tedavi edilen 17 yaþýndaki Kýbrýslý Eleni'yi taburcu olmadan önce ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. YDÜ Hastanesindeki olaðanüstü ilerlemelerden kendisine milli bir gurur yaratarak Rumlara tarihi bir gol attý. Güneydeki hastanelerde tedavi olan yüzlerce Kýbrýslý Türk hasta olduðu halde, bugüne kadar hiçbir Rum siyasetçi akýl edip de onlarý ziyarete gitmedi. Bravo vallahi "Kimin ne zaman evinin basýlýp ne kadar süreyle içeri atýlacaðý belli deðil " Bayraktar: Galatasaray stadý açýlýrken, Galatasaraylýlarý aþaðýlayan Erdoðan amigosu. Sonra efendisi kendisini bakan yaptý. Van depreminden sonra buyurdu "bundan sonra deprem olmaz". Samsun'daki TOKÝ cinayetlerinden sonra da "bizde hata yok" diyor; TOKÝ'nin doðrudan ve tek patronu olan 'reis'ine siperlik ediyor. 60 metrelik dere yataðýný 20 metreye indiren kim; yaptýrdýðý setler ilk yaðmurda patlayan kim; daha bir yýllýk köprüleri sele kapýlanlar kim? Þimdiden baþladýlar "acýlarý istismar etmeyin" demeye; bir iki gün sonra da patronlarý çýkar herkesi paylar, herkese hakaret eder; Kýlýçdaroðlu'nun cinayet mahalline gitmesini Esad'la ittifakýna baðlar, lafý, 'ölenlerin çoðu zaten kapýcý çocuklarýymýþ'a getirip noktayý kor: Erdoðan, asker cenazelerinin artmasý üzerine, "askerlik yan gelip yatma yeri deðildir" diyebilmiþ biridir. Adalet Bakaný, 13 kiþiyi diri diri yaktýrdý, týnmýyor; ihmali olan varsa araþtýracakmýþ. Ya Kayseri'de cezaevi aracý içinde yine diri diri yaktýklarý beþ DÝPNOT Cinsel Eðitim ve Araþtýrma Derneði üyesi Prof. Doðan Þahin'e göre Türkiye'de insanlarýn yüzde 90'ý ayný þekilde seviþiyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP'nin, artýk ülkemizi yönetme yetkisi olmadýðý açýkça ortaya çýkmýþtýr. Derhal seçime gidilmelidir." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP-BG Genel Baþkaný) VÝRGÜL... OF BE CTP ÇOK SIKICISIN DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ "Bakanlar Kurulu toplantýsýný basalým" önerisini getirdi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý "okeydir, bana uyar" diyerek, bu önerinin üstüne atladý. Ne yazýk ki, CTP, BG'siyle birlikte bu heyecan verici öneriyi kabul etmedi. Bakanlar kuruluna gidip bir güzel hadlerini bildirselerdi, bu uyuz filme bir "aksiyon" sahnesi eklemiþ olacaklardý. Of be CTP, sen de amma sýkýcýsýn ha! POLÝSÝMÝZ "HOW HAPPY WHO SAY I'M A TURK" DEMEYÝ ÖÐRENDÝ "Üniversitelerle iþbirliði içerisinde düzenlenen kurslarla, Polis'in Ýngilizce seviyesi iyi bir duruma geldi." Günay ÖZAN (Polis Genel Müdürü) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu tutuklu. Adam yakma bunlarýn özel uzmanlýk alaný: Ayný familyadan eski Adalet Bakaný Þevket Kazan da Madýmak canilerinin avukatlýðýný üstlenmiþti. ( ) Suriye bizden özür dilemeliymiþ: O uçaðý oraya, insanlara bu lafý söyletebilmek için gönderdiler. Erdoðan þahsî meselesini ulusal davaya dönüþtürememiþti; Nato'yu iþin içine çekememiþti; Suriye tarafýndan gelen kurþun sýnýrdaki kamp sakinlerinden birini yaralayýnca çýðýrdý ama, ciddîye alan olmadý. Ýki üç yýl önce de, Afganistan'daki gibi bir koalisyon gelsin Kandil'e müdahale etsin diyordu; o da olmadý. Erdoðan'ýn Suriye politikasý millî deðil þahsî: Kendisi deðil mi, kendi kendisini BOP'un eþ baþkaný ilân eden. Aslýnda, insanýn gerçekten öyle olsa bile itiraf edemeyeceði bir durum bu; "ben Matild Manukyan'ýn gizli ortaðýydým; ona bizim mahalleden epey sermaye temin ettim" demek gibi bir þey. Bu politika ayný zamanda anti-millî; yani, Türkiye'nin siyasal bütünlüðünü de dinamitliyor: Hüseyin Çelik demedi mi ki, Kýlýçdaroðlu Esad'ý destekliyor; zira aralarýnda mezhep baðý var diye. Bu açýkça Alevîleri gayri-millî ilân etmek ve onlarý topyekûn hain konumuna yerleþtirip hedef göstermek. Baþbakan zaten içeride dýþarýda mezhep ayýrýmcýlýðýný kýþkýrtýyor. Aydýnlanma görmemiþ arkaik bir zihniyetin 'insan' kavramýna ulaþýp 'vatandaþ' temelinde bir siyaset üretmesi mümkün deðil; o yüzden tam bir savaþ hukuku uyguluyorlar ülke içinde. Evet, Suriye bir diktatörlük, Esad orantýsýz güce de baþvuruyor; ancak Erdoðan rejimi, tam bir terör rejimi; 'terörle mücadele' adýna kimin ne zaman evinin basýlýp neyle suçlanarak ne kadar süreyle içeri atýlýp orada tutulacaðýný bilemediði bir rejim (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "Ha Samsun, ha Uludere" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 10 Temmuz 2012 Salý GÜNEYDEN... ÖÐRETMENLER YOKSUL ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN HER AY 20 EURO VERECEK Polemidia Lisesi öðretmenlerinin, ekonomik zorluklarla karþý karþýya olan çocuklarýn beslenmesi için önümüzdeki Eylül ayýndan itibaren gönüllü olarak, maaþlarýndan 20 Euro baðýþ yapacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi Okul Müdürü'nün açýklamasýna göre toplanan paralarýn okul kantinine verileceðini, böylelikle bazý çocuklarýn bedava yiyecek alabileceðini, ayrýca okul aile birliðinin de bu giriþime katýlmaya davet edileceðini kaydetti. MAKARÝOS'UN SÝLUETÝNÝN BULUNDUÐU SÝKKELER ÇALINDI Baf'a baðlý "Goudhi" (Gudi) köyündeki bir binadan, önceki gün, üzerinde Baþpiskopos Makarios'un siluetinin bulunduðu 4 sikke çalýndýðý bildirildi. Simerini gazetesi, sikkelerin deðerinin 8 bin Euro olduðunu ve polisin, olayla ilgili soruþturma baþlattýðýný yazdý. DENÝZALTI ELEKTRÝK KABLOSU PROJESÝ Baraka'da çocuk þenliði yapýldý Ýsrail, Güney Kýbrýs ve Yunanistan arasýnda "EuroAsia Interconnector" adlý denizaltý elektrik kablo hattý kurulmasýna iliþkin projenin hýzlý bir þekilde ilerlediði ve bu yöndeki araþtýrmalarýn beklenenden erken tamamlanacaðý belirtildi. Alithia gazetesi haberinde, koordinasyon komitesinin, haziran ayýnda Tel Aviv'de yaptýðý ikinci toplantýya deðindi. Habere göre, toplantý çerçevesinde konuþan DEIQuantum Yönetim Kurulu üyesi Yorgos Killas, yetkili çalýþma grubunun 31 Temmuz'a kadar ayrýntýlý denizaltý kablo hartasýný sunacak konumda olacaðýný dile getirdi. ALMAN TURÝST SAYISINDA AZALMA Baraka Kütür Merkezi'nin, çocuklara yönelik olarak düzenlediði yaz kurslarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan dernek lokalinde çocuk þenliði düzenlendi. 7 Temmuz Cumartesi akþamý yapýlan etkinlikte, yaz kurslarý boyunca gerçekleþtirilen üretimler sergilendi. Ardýndan ise Baraka bahçesindeki açýk hava sinemasýnda, çocuklara yönelik bir film gösterildi Saat 18.00'de kokteyl ve resim-el iþi sergisi ile baþlayan program, çocuk korusundan þarkýlar, ardýndan ise "Þirinler ve Aðlayan Nehir" isimli tiyatro oyununun sergilenmesi ile devam etti. Resim - el iþi sergisinde, çocuklarýn beþ hafta boyunca ürettikleri çeþitli resimler ve heykeller sergilendi. Atýk malzemelerin deðerlendirilmesiyle yapýlan birbirinden yaratýcý el iþleri özellikle dikkat çekti. Etkinlikte sahne alan Baraka Çocuk Korosu, müzik öðretmenleri eþliðinde þarkýlar söyledi. Sözleri Sol Anahtarý elemanlarýna ait olan yeni çocuk þarkýlarýnýn da seslendirildiði mini konsere bazý Sol Anahtarý müzisyenleri enstrumanlarýyla eþlik etti. Baraka Tiyatro Ekibi elemanlarýnýn yazýp yönettiði "Þirinler ve Aðlayan Nehir" adlý oyunla sahne alan çocuklar, ailelerine ve arkadaþlarýna doða sevgisi ve çevre temizliði mesajýný vermenin gururunu yaþadýrlar. Etkinlik sonunda Baraka bahçesindeki açýk hava sinemasýnda hayvan sevgisi ile ilgili bir film izlendi. Bilm ve sanatla büyüyen çocuklar yetiþtirmek hepimizin sorumluluðudur Dernek, okuyan ve üreten bir nesil yaratmanýn, dinsel gericilikle deðil bilimsel ve sanatsal deðerlerle büyüyen çocuklar yetiþtirmenin herkesin sorumluluðu olduðu inancýyla bu kurslarý düzenlemekteydi. Çocuklarýn, yaþlarýna uygun olmayan, bilim dýþý, gerici kurslara gönderilmesine karþý olan Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, çocuklara kapýlarýný açarak özgürce üretebilekleri, sanatsal becerilerini geliþtirebilecekleri bir ortam saðlýyor. Pek çoðu ilkokul öðretmeni olan eðitmenler eþliðinde düzenlenen kurslarda, resim, el iþi etkinlikleri, çocuk korosu, ritm çalýþmalarý, yaratýcý drama gibi faaliyetler yapýldý, çocuklar arasýnda güzel dostluklar kuruldu. Küçük, YDÜ Hastanesi'ndeki 17 yaþýndaki Eleni'yi ziyaret etti Baþbakan Küçük, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kalp Merkezi'nde baþarýlý taþikardi (çarpýntý) müdahalesi yapýlarak saðlýðýna kavuþan 17 yaþýndaki Kýbrýslý Rum genç kýzý Eleni'yi, taburcu olmadan önce ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Küçük, dün öðleden sonra gerçekleþtirdiði kýsa ziyaretten sonra basýna yaptýðý açýklamada, Eleni'nin, Güney Kýbrýs'tan YDÜ'ye gelerek dünyada sayýlý merkezlerde yapýlabilen bir müdahaleyle saðlýðýna kavuþtuðunu ve bugün tabucu edileceðini söyledi. Küçük, müdahalenin, KKTC'nin saðlýk alanýnda geldiði noktayý göstermesi açýsýndan önemli olduðuna iþaret ederek, pek çok ülkede bu tür müdahalelerin yapýlamadýðýný, Türkiye'de ise birkaç merkezde yapýldýðýný anlattý. Ýrsen Küçük, KKTC'yi saðlýk alanýnda ileri noktalara taþýyan yatýrýmcýlara, müdahaleleri baþarýyla sonuçlandýran öðretim üyeleriyle tüm hastane çalýþanlarýna teþekkür ederek, "Küçük Eleni'ye geçmiþ olsun dilerlerimi iletirim" dedi. Baþbakan Küçük ayrýldýktan sonra YDÜ Kardiyoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Barýþ Ökçün, hastanýn kalp çarpýntýsý þikayetiyle kendilerine baþvurduðunu, taþikardi yöntemiyle çarpýntý nedeninin bulunarak yakma yöntemiyle yok edildiðini anlattý. YDÜ Kurcu Rektörü Dr. Suat Günsel ise YDÜ Hastanesi'nin hastalarýnýn yüzde 10'unun Güney Kýbrýs'tan geldiðini belirterek, sürekli teknolojiyi takip ederek, saðlýk alanýnda daha da iyi noktalara gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Güney Kýbrýs'a giden Alman turist sayýsýnda, Alman kamuoyunda hakim olan "Kýbrýs'ýn bir Yunan adasý olduðu" ve Yunanistan'daki ekonomik krizden olumsuz yönde etkilendiði izlenimi nedeniyle, yüzde 36'lýk düþüþ kaydedildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Alman seyahat acentelerinin, Güney Kýbrýs'ýn reklamýný Yunanistan ile birlikte yaptýklarýný ve Almanlarýn tatil için, "bir Yunan adasý" olarak gördükleri Güney Kýbrýs'ý, ekonomik krizden olumsuz etkilendiði düþüncesiyle tercih etmediklerini yazdý. GORDON ENERJÝ KONUSUNA ODAKLANACAK ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon'un, 12 Temmuz'da Güney Kýbrýs'a gerçekleþtireceði ziyarette, doðalgaz ve enerji konularýna odaklanmasýnýn beklendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Güney Kýbrýs'ýn sözde münhasýr ekonomik bölgesinde yer alan 12. parselde doðalgaz çalýþmalarý gerçekleþtiren Noble Energy þirketinin, bir ABD þirketi olmasýndan ötürü, ABD'nin, Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz çýkarmasý konusuna büyük önem verdiðini, bu yüzden de Gordon'un temaslarýnýn bu konuya yoðunlaþacaðýný yazdý. 13 YAÞINDAKÝ YANNAKU'NUN ÖLÜM SEBEBÝ "5'ÝNCÝ TÝFÜS" Solunum zorluðu nedeniyle iki hafta önce hastaneye gittikten birkaç saat sonra ölen 13 yaþýndaki Hristos Yannaku isimli çocuðun ölüm nedeninin "Parvo virüsü" olduðu saptandý. Fileleftheros Lefkoþa'nýn Rum kesiminde faaliyet gösteren Makarios Hastanesi Pediyatri servisinde görevli Doktor Maria Kaliu, Parvo Virüs ile sýklýkla karþýlaþtýklarýný, ateþ ve isilik belirtileriyle kendini gösteren bu hastalýðýn "5'inci Tifüs" olarak da bilindiðini anlattý. Haberde Yannaku'nun ölümüne ölümcül bir virüsün yol açtýðýnýn bilinmesine karþýn virüsün hangisi olduðunun ancak yapýlan ileri tetkiklerle anlaþýlabildiði hatýrlatýldý.

11 10 Temmuz 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ersanlý: BDP'de Türk yönetici olduðum için tutuklandým KCK'dan 8 aydýr tutuklu bulunan Prof. Dr. Büþra Ersanlý, hakkýnda çýkarýlan yakalama kararýný ve 15 polisin evini basmasýný unutamadýðýný söyledi. Tutuklanmasýný BDP'de bir Türk yönetici olmasýna baðlayan Ersanlý, katýldýðý anayasa çalýþmalarý hakkýnda "Karþýlýklý oturuyorduk. Bu durumu nasýl hazmedebiliyorlar?" diye sordu. KCK ile ilgisi olmadýðýný "Ben BDP'liyim, ötesi yok" sözüyle açýklayan Ersanlý, operasyonda tutuklananlardan bir çaký bile çýkmadýðýný söyledi. "Hakkýnda yakalama kararý çýkarýlmýþ bir akademisyen olarak fazla bir þey bekleyemem. Paketten bana ne! Bir Türk'ün Kürt partisi diye bilinen BDP'de yer almasý bunlarý düþünmeye alýþýk olmayan insanlar için bir fecaat. Yýllarca Kürtlere köle olarak bakmýþlar. Bir kadýn hem de Türk olan birisini bu yoldan caydýrmak istediler" yorumunu yapýyor. Ersanlý, Leyla Zana 'nýn Baþbakan Erdoðan'la görüþmesini olumlu bulmuþ. Ancak Zana'nýn, Kürt sorununu Erdoðan'ýn çözeceði sözüne ihtiyatlý yaklaþýyor. "Bu konuda Baþbakan'ýn planý nedir bilmiyoruz" diyor. Ýktidardaki liderlerin sorun çözeceðine inanýlmasýný doðal karþýlýyor, "Ama" diyerek devam ediyor: "Kürt sorunu üzerine çalýþan, düþünen bir insan 9 aydýr tutukluysa, iþbaþýndaki hükümete güven kaybým çok doðal." Yýllarýn hocasý Büþra Ersanlý'nýn en büyük hayal kýrýklýðý, görev yaptýðý Marmara Üniversitesi Rektörlüðü'ne olmuþ: "Kýzgýnlýktan ziyade yabancýlýk çektiðim duygu rektörlüðün, dekanlýðýn bana sahip çýkmamasý. Ýdeolojik olarak sahiplenme beklemiyorum. Mesleki olarak sahip çýkmadýlar..." Davutoðlu: Büþra hanýmýn terörist olduðuna inanmýyorum Milliyet gazetesinden Aslý Aydýntaþbaþ, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na KCK soruþturmasýnda tutuklanan Prof. Dr. Büþra Ersanlý'yla ilgili görüþlerini sordu. Davutoðlu, "Büþra Haným, 28 Þubat'ta demokrat tavýr almýþ bir akademisyendir. Terörist olduðuna inanmýyorum" dedi. Davutoðlu, "Bazýlarý bu tutuklamalarýn hükümet kararýyla olduðunu, iktidarýn 'toplayýn bu insanlarý' dediðini sanýyor. Böyle ise Hakan Fidan neden ifadeye çaðrýldý? O konuda da ben tutumumu en baþta ortaya koydum" diye konuþtu. Ýfade özgürlüðünden yana olduðunu vurgulayan Davutoðlu, þunlarý söyledi: "Ýlk bakan olduðumda önüne AÝHM'de ifade özgürlüðü davalarýný getirdiler. Mesele Sayýn Mustafa Erdoðan'ýn yazdýðý bir makale. Bir akademisyen olarak ayný makaleyi ben de yazmýþ olabilirdim. Maalesef yanlýþ yargý kararlarý nedeniyle milyonlarca dolar tazminat ödüyoruz." (T24/Radikal) Kýzým olmadan asla! Fransa'dan öðrenci deðiþim programý çerçevesinde geldiði Türkiye'de "1 Mayýs gösterisine katýlmak", "Grup Yorum konserine gitmek" ve "parasýz eðitim pankartý açmak" suçlamasýyla tutuklanan 21 yaþýndaki Sevil Sevimli'nin ailesi Eskiþehir'e geldi. Anne Sevim Sevimli, "Kýzýmýn tutuklu kaldýðý hapishane önündeyim ve ayrýlmayacaðým. Kýzýmý almadan Fransa'ya dönmeyeceðim" dedi. Fransa Lyon'a iþçi olarak giden anne babanýn çocuðu Sevil Sevimli, Türkiye'yi tanýmak için Lion Üniversitesi'ndeki eðitiminin son sýnýfýnda öðrenci deðiþim programýyla Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'ne geldi. Fransýz vatandaþý Sevimli, Ýstanbul'da Grup Yorum konserine gitti, 1 Mayýs kutlamalarýna katýldý. Eskiþehir'de 10 Mayýs sabahý DHKP-C operasyonu çerçevesinde gözaltýna alýndý. Eskiþehir'de düzenlenen etkinlikleri organize etmek, þehir dýþýndaki konser ve eylemlere birlikte katýlmakla suçlanan Sevimli, sorgusunda kendini, "Ben sadece bir öðrenciyim, hiçbir örgütle baðlantým yok" diyerek savundu. Fransa 3. kanalý, Sevimli ailesi ve Belleville kasabasý halký ile bu konuda geniþ bir röportaj yaptý. Yakýnda yayýnlanacak programa anne Sevimli, Eskiþehir'deki cezaevi önünden naklen baðlanacak. Sevimli'nin tutukluluðu 29 Haziran Cuma günü Le Monde Gazetesi'nin baþyazýsýnda "Sayýn Erdoðan, Sevimli'nin suçu ne" baþlýðýyla ele alýnmýþtý. Baþyazýda, "Sevil Sevimli'nin acilen serbest býrakýlmasý ve Fransa'ya dönüþüne izin verilmesi gerekiyor" denmiþti. (birgün) ÝSRAÝL TATBÝKATI HAKKINDA DOLAYLI YANIT Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in, Ýsraillilerin "Lefkoþa FIR"ýnda tatbikat yaptýðýna dair haberleri yorumlayarak, dolaylý yollardan bölgedeki Ýsrail savaþ uçaklarýnýn varlýðýný doðruladýðý belirtildi. Alithia gazetesi "Ýsrailliler, Ýzinle Lefkoþa FIR'ýnda.. Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis, Dolaylý Olarak Ýsrail Savaþ (Uçaklarýnýn) Bölgemizdeki Varlýðýný Doðruladý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Rum Hükümeti'nin, Lefkoþa Rum kesiminin sözde "FIR"ýndaki Ýsrail savaþ uçaklarýnýn tatbikatý konusunda, ayrýntýlar vermekten, hatta "Kýbrýs hava sahasýnýn" (kullanýma) verilip verilmediðini resmi olarak doðrulamaktan kaçýnarak, sessizliðini koruduðunu yazdý. Gazete, Kýbrýs Türk basýnýnda çýkan, Rum Hükümeti'nin, Ýsraillilerin tatbikat için "Lefkoþa FIR"ýnýn bir bölümünü (kullanýma) verdiðine dair haberleri yorumlamaya çaðrýlmasý üzerine Ýliadis'in, bunu yalanlamaktan kaçýndýðýný ve "Lefkoþa FIR hattýnda yapýlan, Türkiye dýþýndaki herhangi bir ülkenin, herhangi bir tatbikatýnýn, Kýbrýs Cumhuriyeti yetkili makamlarýnýn önceden onayý ve izninin alýnmasýyla Lefkoþa'da kullanýma hazýr 14 silah 14 adet silah ve mühimmatla ilgili iki ayrý senaryo üzerinde duran Rum polisi bölgede geniþ çaplý soruþturma baþlattý Lefkoþa Rum Kesimi'nde, Lakadamya ile Yeri köyleri arasýndaki bölgede bulunan çöplük alanda, kullanýma hazýr 14 adet silah ve çeþitli mühimmat bulunduðu bildirildi. Simerini gazetesi, "Geçmiþi Bulunan Silahlar ve Polisten Ýki Senaryo" baþlýðýyla manþetten aktardýðý haberinde, bir vatandaþýn önceki sabah, saat 09:00 sularýnda polisi arayarak, çöplük bölgede silah ve mühimmat bulunduðunu ihbar etmesi üzerine, polisin bölgeye giderek, söz konusu silah ve mühimmatlarý, çöplükte atýl vaziyette bulunan bir kanepenin içerisinde tespit ettiðini yazdý. Gazete, kanepe içerisinde iki adet "Taurus" markalý tabanca, bir adet "Baical" marka tabanca, bir adet "Glock" marka tabanca, iki adet "Blow mini MOT", iki adet "She 76", bir adet "BB" marka revolver, bir adet "Fabrigue National" marka tabanca, bir adet "Runger M77", bir adet "Pietro Beretta", bir adet dürbünlü "Ovan Gart" marka tüfek, bir adet "Kelpel SU-16" marka tüfek, çeþitli kalibrelerde mermi ve bir adet susturucu bulunduðunu kaydetti. Polisin, silah ve mühimmatýn bulunduðu bölgede, polis köpekleriyle birlikte geniþ çaplý araþtýrmalar baþlattýðýný belirten gazete, Lefkoþa Rum Polisi Bölge Müdürü Kipros Mihalidis'in, silah ve mühimmatýn çöplüðe geliþigüzel atýldýðýný ve bölgeden gelip geçenler tarafýndan rahatlýkla fark edilebileceðini söylediðini yazdý. Mihailidis, yaptýklarý ilk araþtýrmalara dayanarak, olayla ilgili üzerinde durduklarý ilk senaryonun, silahlarý çöplüðe atan þahýslarýn, muhtemelen silahlarýn polis tarafýndan bulunmasýný amaçladýðý ve silahlarýn oraya býrakýlýrken, üstlerinin örtülmesi veya saklanmalarý gibi bir çaba gösterilmediðinin de tespit edilmesinin akabinde, þahýslarýn silahlarý oraya "silahlardan kurtulmak için" attýklarý olduðunu söyledi. Gazete, polisin olayla ilgili üzerinde gerçekleþtirildiðini" söyleyerek bunu dolaylý ve net olmayan bir þekilde teyit ettiðini kaydetti. Habere göre, Ýsrail'in tatbikat yapmak için izin alýp almadýðý sorusuna Ýliadis, "eðer tatbikatlar yapýlýyorsa, bu, Ýsrail'in izin aldýðý anlamýna geliyor" yanýtýný verdi. Ýliadis, "Bunu, iki ülkenin geniþ iþbirliði içerisine dahil edebilir miyiz?" sorusu karþýsýnda ise "Bunu, uluslararasý hukuk çerçevesinde ve Kýbrýs Cumhuriyeti egemenliði ve makamlarýna tam bir saygý içerisinde, çeþitli ülkelerle yapýlan iþbirliðine dahil edebiliriz" dedi. Edindiði bilgilere göre Ýsraillilerin, savaþ uçaklarýyla hava tatbikatlarý yaparak, "Lefkoþa FIR"ýnýn bir bölümünü sabah 10.00'dan 14.00'a kadar dört saatliðine kapattýðýný savunan gazete, ayný bilgilerin, son zamanlarda Kýbrýs hava sahasýnýn güney doðusunda, muhtemelen Suriye bölgesine hakim olan düzensizlikten ve Ýran askeri güçlerinin faaliyetlerinden dolayý uçuþlar gerçekleþtiren Ýsrail, Ýngiltere, Ýtalya gibi ülkelerin savaþ ve casus uçaklarýn artan hareketliliðinin görüldüðünü iddia etti. durduðu ikinci senaryonun ise, "þahýslarýn silahlarý, büyük bir olasýlýkla bölgedeki metal toplayýcýlarý tarafýndan fark edilmeleri nedeniyle, atarak kaçtýklarý" olduðunu yazdý. Silahlarýn oldukça iyi durumda ve kullanýma hazýr olduðunu kaydeden gazete, polisin silahlarý çöplükten alarak, geçmiþte kullanýlýp kullanýlmadýklarýný öðrenmek üzere balistik incelemeye gönderdiðini belirtti. Gazete, Mihailidis'in, bugünden itibaren sabýkasý bulunan bazý kiþileri sorguya çaðýracaklarýný söylediðini yazdý. Öte yandan Politis gazetesi de "Atýl Vaziyetteki Kanepe Ýçerisinde Cephanelik" baþlýklý haberinde, silahlarý bir papazýn bulduðunu yazdý. Papazýn, polise yaptýðý ihbarda, polisi aramadan önce tüm silahlara dokunduðunu söylediðini kaydeden gazete, polisin bu açýklamayý mantýklý bulmadýðýný ve papazýn bu açýklamayý, silahlarýn üzerinde bulunmasý muhtemel olan parmak izlerini haklý çýkarmak maksatlý yaptýðýný düþündüðünü belirtti. Gazete, papazýn neden silahlara dokunduðunu ve silahlarý tam olarak nerede bulduðunu açýklamak üzere sorguya çaðrýlacaðýný yazdý. Ýlgili haber, Haravgi gazetesinde de manþetten, "Büyük Mühimmat Yýðýný... Kullanýlabilir Halde Tüfek, Tabanca, Revolver, Mermi ve Palaska" baþlýðýyla aktarýldý. Alithia gazetesi de, haberine "14 Bakýmlý Silah Bulundu" baþlýðýný attý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3853 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BUGÜN GENE MAHKEMEMÝZ FENERKÖY(1)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3853 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BUGÜN GENE MAHKEMEMÝZ FENERKÖY(1) Size 'tembel' derler kýzarsýnýz... 'Asalak' derler, kýzarsýnýz... 'Besleme' derler, kýzarsýnýz... Ya bir de 'Yalaka' derlerse? Grasocu olmadýðýnýzý onlara nasýl kanýtlayacaksýnýz ey grasocular! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4232 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yaþar Büyükanýt ile ilgili yazýmýzda suç unsuru bularak hakkýmýzda ceza davasý açan Baþsavcýlýk, hellim ve gübre meselesinde suç unsuru bulamamýþ! Ýyi öyleyse... Biz de bundan sonra gazete deðil, hellim

Detaylı

TARÝH: 22 Mayýs 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3802 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Sendikalar doðru adrese gittiler

TARÝH: 22 Mayýs 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3802 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Sendikalar doðru adrese gittiler Rum tarafý Anadolu Ajansý'nýn 20 bin Ýsrail komandosu ile ilgili haberini yalanladý ve "tamamen hayal ürünü" dedi. Bilmezler ki insan bu alemde hayal ettiði müddetçe yaþar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı