UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir"

Transkript

1 UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir 1

2 UKDE KĐTAPLIĞI: 74 MARAŞ TARĐHĐ SERĐSĐ: 28 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: Lazer Ofset Baskı Tarihi : Kasım 2009 Yazışma Adresi: Vefa Kitap Kırtasiye Đsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Buket Sitesi Altı No 17/C Tel: KAHRAMANMARAŞ 2

3 Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL YAKIN ÇAĞDA KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ

4 Ahmet EYĐCĐL: 1953 de Kahramanmaraş merkeze bağlı Peynirdere köyünde doğdu da Peynirdere Köyü Đlkokulu nu, 1973 te Kahramanmaraş Đmam-Hatip Lisesi ni, 1974 te Kahramanmaraş Lisesi ni, 1976 da Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü nü bitirdi da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans proğramından ve 1982 de aynı fakültenin yüksek lisans proğramından mezun oldu da Ankara Üniversitesi Türk Đnkıläp Tarihi Enstitüsünde doktora programını tamamladı. Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı nda 1989 da yardımcı doçent, 2000 de doçent ve 2007 de profösör oldu tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezinde bulunan Şeyhadil Camii nde ve tarihleri arasında Ankara merkezinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği Camii nde imam hatip olarak görev yaptı yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı nda şube müdürü olarak çalıştı öğretim yılında Devlet Lisan Okulu na devam etti de araştırma yapmak amacıyla Pakistan-Đslamabat a gitti da sekiz ay Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nda Kurul Uzmanı olarak hizmet etti yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığı nda öğretim üyesi olarak çalıştı te Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ne atandı den beri Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye de Eğitim Hakkı başlıklı Yüksek Lisans ve Đttihat ve Terakki Cemiyeti Liderlerinden Dr. Nazım Bey konusunda doktora tezi hazırladı. Siyasi Tarih, Đttihat ve Terakki Liderlerinden Doktor Nazım Bey, Osmanlı nın Son Döneminde Maraş ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri adlı eserleri yazdı. Ayrıca Kahramanmaraş, Ermeniler, siyasi tarih, Đttihat ve Terakki, Çanakkale Savaşları, Đstiklâl Mahkemeleri ve Cumhuriyet tarihi hakkında çok sayıda makaleleri ve bildirileri bulunmakta olup, evli ve beş çocuk sahibidir. 4

5 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 9 TAKDĐM ÖN SÖZ.15 5

6 1.KAHRAMANMARAŞ IN TARĐHĐ MARAŞ ADININ MENŞEĐ VE ŞEHRĐN KURULUŞ YERĐ Maraş Adının Kaynağı Maraş'ın Yeri TARĐH ÖNCESĐ DEVĐRLERDE MARAŞ TARĐH ÇAĞLARI Hititler Dönemi Asurlular Dönemi (M.Ö ) Persler Dönemi (M.Ö ) Makedonyalılar Dönemi (M.Ö ) Büyük Roma Đmparatorluğu Dönemi (M.Ö M.S. 395) Bizanslılar Dönemi (M.S. 395) MÜSLÜMANLAR DÖNEMĐ Selçuklu Dönemi Dulkadiroğulları Beyliği Dönemi ( ) Osmanlı Dönemi MĐLLÎ MÜCADELE'DE MARAŞ Mütarekede Maraş Đngilizlerin Maraş' a Gelişi Fransızların Maraş a Gelişi ve Đşgali..43 6

7 5.4. Sütçü Đmam Olayı Diğer Olaylar ve Guvernör Andre' nin Maraş'a Gelişi Mehmet Ali Beyin Beyannamesi Maraş' ta Kuvay-ı Milliye'nin Kurulması ve Savunma Teşkilatı Çarpışmaların Başlaması Kurtuluş Đçin Çekilen Telgraflar CUMHURUYET DÖNEMĐNDE MARAŞ ÖZET BĐLGĐLER MARAŞ TA 1855 DE TÄCĐRLĐ AŞĐRETĐ NĐN ĐSYANI Giriş Kozanoğlu Đle Tâcirlü ve Cerid Aşireti Đlişkisi..77 a. Kozanoğlu 77 b.tâcirlü Aşireti 79 c. Tâcirlü ve Cerid Aşiretlerinin Đskânı..83 d.tâcirlü Adetleri.85 e.tâcirlü ve Fırka-i Đslahiye Maraş a Yerli Bir Kaymakamın Atanması Talebi Ahmed Paşa nın Kaymakamlığı Ele Geçirmesi.88 7

8 5. Bâbıâlî nin Maraş Olaylarını Değerlendirmesi Adana Eyalet Valisinin Maraş Olayları Hakkında Yazışmaları Tâcirlü Aşiretinin Gasp Ettiği Mallar Sahiplerine Teslim Edilen Malların Listesi Tâcirlü Đsyanının Bastırılması MARAŞ TA VE BAZI YERLERDE 1856 ISLAHAT FERMANINA TEPKĐ.10 6 A. ISLAHAT FERMANI Islahat Fermanı nın Đlanı Islahat Fermanı nın Bazı Hükümleri a. Fermana Tepkiler 109 b. Manisa ve Đzmir de Huzursuzluk 110 c. Diyarbakır da ve Bazı Yerlerde Huzursuzluk Nablus Đsyanı a. Đsyanın Bastırılması.115 B. MARAŞ TA ISLAHAT FERMANINA TEPKĐ Fermanın Đlanından Önce Maraş ta Durum Guermani nin Borç Meselesi Olayların Çıkış Sebepleri.121 8

9 4. Olayların Çıkması Maraş Mutasarrıfına Tâlîmat Đsyancıları Bastırmak Đçin Alınan Tedbirler 128 a. Đsyan Çıkaranların Tasfiyesi 131 b. Naib Efendi nin Şehirden Çıkarılması 132 c. Mutasarrıfın Tayini.132 d. Guermani nin Çocuğuna Maaş Bağlanması Đngilizlerin Endişesi Osmanlı Devleti nin Đngiltere ye Verdiği Cevap MARAŞ TA TÜRK ERMENĐ ĐLĐŞKĐSĐ Giriş Ayaklanmanın Nedenleri Ermenilerin Faaliyetleri Ermenilerin Maraş ta Ayaklanması Ermenilerin Sosyal Durumu Maraş ın Sosyal Yapısı Maraş Mücadelesinde Türk Ermeni Đlişkisi 170 Sonuç MARAŞ VE ZEYTUN ERMENĐLERĐ MARAŞ TA FRANSIZ ERMENĐ ĐŞBĐRLĐĞĐNDE YAPILAN KATLĐAM

10 7. BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI ĐLAN EDĐLMEDEN ÖNCE VE ĐLAN EDĐLDĐKTEN SONRA MARAŞ IN DEMOGRAFĐK YAPISI VE ERMENĐLERĐN SEVKĐ Giriş Birinci Dünya Savaşı Đlan Edilmeden Önce Maraş ın Demografik Yapısı ve Ermenilerin Faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı Đlan Edildikten Sonra Maraş ın Demografik Yapısı, Ermenilerin Hareketleri ve Sevki Maraş Merkezine Bağlı, Nahiye, Köy ve Aşiretlerin Nüfusu..244 Sonuç BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA MARAŞ TA ERMENĐ MEZALĐMĐ VE BOZO ÇETESĐ Maraş ta Ermeni Mezalimi Bozo Çetesi Çetelerin Ortadan Kaldırılması ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE BU SAVAŞLARDA ŞEHĐT DÜŞEN KAHRAMANMARAŞLILAR Savaşın Nedenleri Deniz Savaşları Alınan Tedbirler Savaşın Başlaması

11 3. Kara Savaşları Şehit Düşen Kahramanmaraşlılar Savaşın Sonuçları ve Değerlendirilmesi ZEYTUN ERMENĐLERĐNĐN NAKLĐ VE FINDICAK ĐSYANI Zeytun dan Nakil Fındıcak Đsyanı ĐSTĐKLÂL MAHKEMELERĐNDE YARGILANAN KAHRAMANMARAŞ LILAR 35 9 I-ĐSTĐKLÂL MAHKEMELERĐNĐN KURULUŞU Đstiklâl Mahkemelerinin Baktığı Suçlar Đstiklâl Mahkemelerinin Yerleri ve Üyeleri 359 II- 2. ANKARA ĐSTĐKLÂL MAHKEMESĐ Ankara Đstiklâl Mahkemesinin Gaziantep'de Kahramanmaraş'lıları Yargılaması Çukadarzade (Çuhadar) Hacı Mehmet Efendi'nin Katli Katillerin Yargılanması Kahramanmaraş Mebusu Tahsin Bey in Yargılanması Karar 369 III. ŞAPKA GIYILMESI KANUNUNA MUHALEFET

12 1- Şapka Iksası ( Giyilmesi) Hakkında Kanun Kahramanmaraş'ta Şapka Giyilmesine Muhalefet Valiliğin Tutumu Tutukluların Sevki Sanıkların Yargılanması Birinci Duruşma Đkinci Duruşma Üçüncü Duruşma Karar 393 IV- SONUÇ..399 V- EKLER ÇAYKARA VE ESKĐPAZAR DA MARAŞLILAR..412 Giriş Çaykara ve Eskipazar da Maraşlılar.415 Sonuç

13 SUNUŞ Tarin, toplumların varlığında olgunlaştırıcı bir medeni merhaledir. Bir şehirde tarihle birlikte yaşamak; o şehrin tarihine kulak vermek ve tarihiyle beraber yürümekle mümkündür. Đlimiz Kahramanmaraş ın tarihi içinde, bütün donanımıyla inkişaf edilmeyi bekleyen enerji nüveleri mevcuttur. Şehirsel hayatımızda, söz konusu tarihimizin çeşitliliği ne derece derin işlenirse, bu enerji o denli K.Maraş ımızın varlığında teşekkül edecek ve oradan ülkemizin hücrelerine dek yayılacaktır. Kahramanmaraş, tarihini kendi ruhunda gösterebilen bir şehirdir. Şehir tarihi, paleolitik dönemden başlayarak değişik kültürleri yaşamış olmasıyla birlikte, hepimizi kucaklayan ve bir ileri medeniyet merhalesine yükselme imkânı sunan hadiselerle de doludur. Bu bağlamda düşünecek olursak, K.Maraş, eminim ki tarihini bildiğimiz oranda bizlerle konuşacak ve şehrin kaderinde söz sahibi olan herkesi çağdaş yanılgılardan uzak tutacaktır. Bir devrin sıkça telaffuz ettiği bir tabir vardır: Mekânın şerefi, içinde yaşayanların şerefiyle şereflenir. Buradan hareketle: Şehirlerin şanı, içinde yaşayanların ve yaşananların şanıyla var olur ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Đçinde yaşadığımız, her alanda gelişip büyümesine emek vermeye gayret ettiğimiz K.Maraş ımızın tarihinin; bizzat kendisini ve kadrini bilme zaruretimiz vardır. Bu eserin, her bakımdan muhatabına sunduğu kazanımlar elbette olacak Kahramanmaraş denildiğinde şehrin kendisi ile civilization dediğimiz medeniyeti arasındaki derin bağın gücünü, bu eserle bir kez daha hissetmiş olacağız. Bir yönüyle de bu eser; tarihten gelen tesirin şehir insanının kişiliği üzerine olan etkisini nasıl icra ettiğini düşünmemize de yardımcı olacak, her ne kadar izleri K.Maraş ın fiziki yapısında az olsa da, şehir ruhunda Hititlerden Büyük Roma Đmparatorluğuna, oradan da günümüze dek etkileşmiş dönemleriyle, şehrin tarihsel enerjisini hafızalarımızda tazeleyecektir. Zira tarihini hazmetmiş ve cereyanları üzerinde kafa yormuş şehirler, kendini her bakımdan model alınacak denli inşa etmişlerdir. 13

14 Bir şehirde hiçbir yer tamamen hiç kimseye ait değildir. Ancak tarih, benim diyebileceğimiz denli sahiplik duygusuyla hepimizindir. Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL in hazırladığı, Yaşar ALPARSLAN ve Serdar YAKAR ın hazır hale getirdiği bu esere, katkı sağlamaktan mutluyuz. Bu şehirde yaşayan herkes, şehrine bir şekilde borçludur. Bu eserin emektarları nasıl ki şehre olan borçlarını ödemekten söz ederler, bizler de bu sürece gösterdiğimiz saygı ve ilgiyle, kendimizi bir görevi daha yerine getirmiş olmanın huzuruna ermiş sayarız. Kahramanmaraş; Yakın Çağda Kahramanmaraş adlı bu eserle birlikte, kendi tarihini bir elbise gibi yeniden kuşanacak ve bu sayede yeni nesillere taşıyacaktır. Bizlere de, eserin amacına ulaşmasına vesile olmaktan doğan bahtiyarlık kalacaktır. Şehrimizin bağrında yetişen herkesin şehre olan borcunu donanımınca ödemesi hepimizin tasarrufunda olan vazifedir. Şehri şehir yapan da aslında budur. Eserin emektarlarına teşekkürlerimi sunuyor, akabinde gelecek yeni çalışmalara cesaret vermesini diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Mehmet BALDUK 14

15 TAKDĐM Serdar Yakar Beyle berâber projelendirdiğimiz, çıkardığımız kitap sayısı yirmiye yaklaşınca yayınlarımızdan bir deste yaptık. Bir de çıkaracaklarımızla alakalı bir liste meydana getirdik. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Muhterem Mehmet Balduk Beyefendiden, Ahmet Şekkeli Beyefendiyi araya koyarak bir randevu istedik. Randevu talebimizi kabul ettiler. Gittik. Kabul ettiler. Şimdiki projenin çıkanını izah ettik. Çıkacakların dolduracağı boşlukları ifâde ettik. Konuları anlattık. Mehmet Balduk Bey çıkanları görünce çok sevindi. Bunların Maraş ta hazırlanıp çıkartılışından ayrıca memnuniyetini ifâde etti. Maraşı yeniden tanıdığını söyledi. Biz kuruluş adına kendisinden hiç olmazsa iki kitap desteği istedik. O bize iki de olur yirmi iki de olur yeterki böyle kaliteli eserler olsun, Maraş ımızın kültür ve târihini ortaya çıkarsın, sergilensin dedi. Yılların hasretini duyduğu bir şeye kavuşmuş gibi sevindi. Yüzünü sevinç kapladı. Muhterem Prof. Dr. Ahmet Eyicil Bey Maraşlı. Doktorası farklı olmakla beraber olan çalışmaları hep Maraş târihi üstüne. Hasseten de son dönem Maraş târihine ait konular üstüne. Kendinden evvel bu bölgedeki Ermeni hareketlerini vs. işleyenler oldu. Ama hiç biri bu bölgedeki Ermeni hareketlerini ve diğer konuları onun kadar işleyemedi, ileri götüremedi. O bu konuları Allah esirgesin işledi ve daha önce yapılan çalışmaları tashih ederek daha ileri noktalara götürdü, katladı. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Maraş târihi bir devlet târihi gibi kronolojik sırayla takip etmek çok zordur. Yer yer vaka târihi olarak gider. O yıllar içinde bunları tek tek işledi. Hakemli dergilerde, Belleten de yayınladı. Sanki son 150 yıllık Maraş târihini vaka bazında bitirdi. Bunlardan biri hariç o da çok eski târihlerde işlenmiş gerisi işlenmemişti. O bunların hepsini ne kadar kaynak var hepsini kullanarak çalıştı ve yayınladı. Ahmet Bey târihçi. Dediğimiz gibi Maraşlı. Kalemini bu şekil Maraş için kullanarak memleketine olan borcunu fazlasıyla ödedi. Son dönem Maraş tarihini büyük nisbette çalıştı ve ortaya çıkardı. 15

16 Ahmed Beyin ne makâlesi var. Bizde var. Biz onları okumuşuz. O zâten bizimle de çalışır. Dostuz. Kütüphânemiz her zaman emrinde. Dilediği gibi kullanır. Biz kendisinden de izin alarak bu makâlelerden 19. yüzyıldan sonrası ile alakalı ne var ne yok bir araya getirdik. Kendisinden aldığımız izin dahilinde baş tarafa bir genel Maraş târihi koyduk. Koymadan yeniden günümüze kadar elden geçirdik. Güncelleşmesini sağladık. Ermeni konusunu daha önce işlediğimiz için o konu ile alakalı az sayıda makâle aldık. Gerisini vakaları alan makâlelerden seçtik. Hemen hemen bilinen kaba hesap arası gibi vakaları işleyen bütün makâleleri aldık. Kitabı ortaya çıkardık. Bununla şunu gerçekleştirmiş olduk. Daha önce Ukde den çıkardığımız kitaplarla Maraş târihini Osmanlıya kadar getirmiştik. Dulkadirlinin Beylerbeyliğini de işlemiştik. Dulkadir aşiretlerinin ayaklanmalarını Celâlî ve Celâlî dışı yazmıştık. Bitirmiştik. Bununla da Dulkadir aşiretlerinin ağırlıklı yerleşiminden, yerleşik hayata geçmesinden sonraki dönemi işlemiş, yazmış, yazdırmış olduk. Böyle olunca Maraş târihini kaba hesap bitirmiş olduk. Bilinen itibâriyle tamamlamış olduk. Bundan öte yapılacak olan şu: Arşivler sürekli taranacak. Çıkanlar sürekli alınacak. Getirilecek. Üzerinde çalışılacak. Üniversitelerde bu malzemelere bağlı yüksek lisans ve doktora yaptırılacak. Bunlar takip edilecek. Yayınlanması için teşvik yapılacak. Araştırma yapanlara yardımcı olunacak. Ve çalışması sonuçlanınca basılacak. Mesela 16. yüzyılı Đbrahim Solak Bey çalıştı. Biz bu çalışmanın bir özetini daha önce çıkardığımız kitap içlerinde yayınladık. 17. yüzyıl çalışılacak. 18. yüzyıl, salnâme çıkışlarına kadar boşluk. Çalışılacak. Salnâmelerin değerlendirilmesiyle ortaya bir çalışma daha çıkartılacak. Bunlar da zamanla olur inşaallah. Bunlar bizi aşan şeyler. Ama bakarsınız beklemediğimiz gelişmeler olur. Kurum desteği olur. Yerimiz yurdumuz olur. Biz yaparız, yaptırırız inşaallah. Ahmet Beyin daha nice makâleleri var Maraşla alakalı. Đlerde Eshabı Kehf gibi bazı makâlelerini, çalışmalarını, benzer çalışmalar yaptığımızda çalışmaların içine koyacağız inşaallah. Ahmed Bey bizim için çok iyi bir dost. Biz onunla çalışırken onun uyumlu çalışması, tevâzuu karşısında her zaman mahçup oluruz. Ondan memnun kalırız ve onun dostluğunu her zaman ararız. 16

17 Biz ondan şimdiye kadar incinmedik. Allah onu da incitmesin deriz. Ondan daha nice Maraşla alâkalı çalışmalar bekleriz. Onun da bir Maraş sevdâlısı olduğunu biliyoruz. O bakımdan bu dileğimizi de yerine getireceğine inanıyoruz. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası ve Başkanıyla bağlarımızı kuran, tanışmamıza vesile olan kültür adamı kitap dostu muhterem Ahmet Şekkeli Beyefendiye burada teşekkürü borç bildiğimi ifâde ediyorum. O bu işlerde en az bizim kadar ğayretli. Baştan beri bizim destekcimiz. Nitekim bu kitabın şekillenmesinde onunda emeği, fikri, irâdesi var. Allah ondan râzı olsun. Bu kitabın basılmasında öncülük eden fotoğraflardaki görüntüsünün ötesinde iş adamı, gördüğüm kadarı işine aşınâ, işinin hakkını veren, işini çok iyi ta kip eden en güzeli verdiği sözü unutmayan gönül adamı muhterem Mehmet Balduk Beye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizim tanışmamız yeni. Gördüğümüz kadarıyla memleketin her şeyiyle alakalı, ğayet mütevâzî kibar ve nazik bir insan. Đşini çok iyi takip ediyor. Geciktirmiyor. Yerine getiriyor. Allah ona sağlık sıhhat afiyet versin. Đşinin başından eksik etmesin. Mehmet Balduk Bey Ticâret Sanayi Odası adına bize söz verdi. Başka kitaplar da bastıracak. Biz hazırlayacağız. Geliştireceğiz. Elimizden geldiği kadar eksiğini bırakmayacağız. Onlar bastıracak. Memleketimizin her açıdan tanıtımını yapacağız. Her şeyini tesbit edeceğiz. Sonra da içerde dışarda insanımıza tanıtacağız. Maraşı ülkede dünyâda en iyi tanınır hâle getireceğiz ve kültür şehri olmasına çalışacağız. Şu an onlar adına bir yeni kitap daha hazırlıyoruz. Kitapta Maraş ta târih içinde doğmuş fiziki yapıların kültür-inanç planını işleyeceğiz. Alt yapısını göstereceğiz. Maraş coğrafyasının nasıl bir ekonomiyi vereceğini, doğuracağını ve ortaya çıkaracağını göstereceğiz. Târihi alt yapının Maraş ın şekillenmesindeki rolünü işleyeceğiz. Đnşaallah bir miktar zaman alacak ama güzel bir şey olacak. Çalışacağız ve ortaya çıkaracağız. Çalışmanın ilk şekli Kemâlettin Koç Beyin. Onu yeniden şekillendirip boşlukların giderip yüz akı mükemmel bir çalışmaya dönüştüreceğiz. Şu an çalışmanın ilk yazımı bitti. Şekillendi. Boşlukların giderilmesine başlandı. Yeniden desteklerle kitaplar okunup ilgili kısımlar daha bir güçlendirilecek. Günümüze kadar getirilecek. Đnşaallah bundan sonra da o çıkartılacak. Sözlerime son verirken yeniden kitabın yazarı Prof. Dr. Ahmet Eyicil Beyefendiye, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Balduk Beyefendiye, basımında emeği geçen Ahmet Şekkeli Beyefendiye, bizim bütün çalışmalarımızın editörlüğünü üstlenen kültür aşığı muhterem Serdar Yakar 17

18 Beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Yaşar ALPARSLAN 18

19 ÖN SÖZ Bilimsel araştırma sonucunun bir ürünü olan Kahramanmaraş adlı bu eser on iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Kahramanmaraş ın günümüze kadar olan muhtasar tarihi anlatılmıştır. Kahramanmaraş hakkında kısa ve öz bilgi sahibi olmak isteyen okuyucu, öğrenci ve araştırmacı aradıklarını kolaylıkla birinci bölümde bulabilir. Çünkü bu bölümde Kahramanmaraş ın adı, yeri, tarih çağlarındaki dönemleri, Müslümanlar devri, milli mücâdele ve cumhuriyet dönemi anlatılmıştır. Bölümün sonunda okuyucuların faydalanması için kaynaklar verilmiştir. Kırım Savaşı nedeniyle 1855 te Kahramanmaraş ta otorite boşluğu meydana gelmişti. Đşte bu boşluktan yararlanarak devlete isyan eden ve masum halkı cezandırmaya çalışan eşrafın ve onların istismar ettikleri Ermeni ve Tâcirlü aşiretinin şımararak yaptıkları zulüm ikinci bölümde anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 1856 Islahat Fermanı nın uygulanması sırasında Kahramanmaraş ın içinde bulunduğu sıkıntılı durum araştırılmıştır. Osmanlı tarihinde yabancıların iç işlerimize müdahalesine fırsat veren bu fermanın ugulanması sırasında Kahramanmaraş ın ileri gelenleri, halkın homojen olmayışından faydalanarak şehirde tedhiş havası estirmiştir. Bilhassa Kahramanmaraş ta bulunan Ermeni ve Yahudilerin bu fermanı kendi lehlerine yorumlamaları halkın tepki göstermesine neden olmuştur. Anadolu ya geldiğimizden beri Kahramanmaraş ta Ermeniler ve Türkler birlikte barış içinde yaşamasını öğrenmişlerdi. Dördüncü bölümde bu birlikte yaşama barışının bozulma nedenleri arşiv belgelerine dayanılarak araştırılmıştır. Birlikte barış içinde yaşama konusu genişletilerek Kahramanmaraş a bağlı Zeytun (Süleymanlı) kazası Ermenilerinin Türklere yaptıkları zulüm hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra Fransızların Kahramanmaraş ı işgali sırasında, işğalcilerden destek alan Ermeni işbirlikçilerinin yaptıkları katliamlar altıncı bölümde anlatılmıştır. I. Dünya Savaşı ilan edilmeden önce ve ilan edildikten sonra Kahramanmaraş ın etnik yapsına göre nüfusu çıkarılmıştır. Arşiv belgelerine dayanan bu bilgiler objektif olarak yedinci bölümde Kahramanmaraş ı tanımak ve öğrenmek isteyen okuyucuların, araştırmacıların, milletimizi 19

20 Ermeni soykırımıyla itham eden yanlı batılı aydınların, tarihi yeniden kendi çıkarlarına göre değerlendirmek isteyen devlet ve siyaset adamlarının, gerçeği anlamak ve idrak etmek istemeyenlerin ve hakikate rıza gösterenlerin istifadesine sunulmuştur. Gerçekten I. Dünya Savaşı nda, Osmanlı Devleti ölüm kalım mücadelesi vermiştir. Bu ağır şartlarda Türkler, dışarıda Đtilaf Devletlerine karşı savaşırken içeride de onların işbirliği içinde oldukları gayrimüslimlere ve bunları siyâsi çıkarlarına alet eden Đtilafçıların uzantısı çetelere karşı savaşmıştır. Sekizinci bölümde iç ve dış tehlikelere karşı Türklerin yaptığı bu onurlu mücadele anlatılmıştır. Çanakkale de şehit düşen Kahramanmaraşlılar orada yatmaktadır. Bizlerin bu cennet vatan Anadolu da ve Kahramanmaraş ta huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan şehitlerimizin savaşı, dokuzuncu bölümde ayrıntılı bir şekilde, kendi kimliğimizi oluşturan Osmanlı Belgelerine dayanılarak anlatılmıştır. Çanakkale, her Türkün olduğu gibi Kahramanmaraşlıların da onurlu mücadelesidir. Đşte bu onurlu mücadele sırasında Müslümanların birlikte yaşadığı Zeytun ve Maraş Ermenileri isyan ederek arkadan vurmuştur. Bu isyancıların zulümleri ve Ermeni eşkıyası hakkındaki uygulamalar onuncu bölümde açıklanmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra cesur ve haksızlığa tahammül edemeyen Kahramanmaraşlılar bir türlü durulamadı. Đstemeyerek Şapka Đsyanı na karıştı. Aslında Kahramanmaraşlılar inkılaplara karşı değildi. Fakat birileri Kahramanmaraşlıların, dinine, şehrine, vatanına, cumhuriyetine ve milletine karşı yaptığı hizmetleri kıskandı ve böyle bir çirkin olayı başlarına musallat etti. Dini, devleti, vatanı ve milleti için canını feda etmekten çekinmeyen bu yiğit Kahramanmaraşlıları, Đstiklal Mahkemeleri ile karşı karşıya getirdi. Bunun altında ihtida olmuş Ermeni dönmelerinin intikam alma planlarının olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Đşte bu dıramatik olaylar on birinci bölümde açıkca anlatılmıştır. Kahramanmaraşlılar kendi şehrinde yaşayan halka hizmet ettiği gibi başka şehirlere de giderek orada yaşayan insanlara hizmet etti. Bu şehirde yetişen alim insanların bir kısmı, Đslam dinini yaymak için Trabzon un Çaykara ve Eskipazar ına gitti ve orada yaşayan Hıristiyan halkı Müslümanlaştırmak için çalıştı. Tıpkı Kahramanmaraşlıların, Maraş Kurtuluş Savaşı ndan sonra Antep, Urfa, Adana, Osmaniye, Kozan ve Saimbeyli ye gidip buradaki kardeşlerini işgalcilerin zulmünden kurtarmak için yardım ettiği gibi. Đşte insan hafızasını zorlayacak kadar fedakarlık gerektiren Kahramanmaraşlı alim ve irşad ehlinin hizmetleri on ikinci bölümde anlatılmıştır. 20

21 Akademik bir insan olarak doğduğum, ekmeğini yediğim, okullarında okuduğum ve dostlarımın bulunduğu Kahramanmaraş a ve bu şehirde yaşayan güzel insanlara hizmet etmede her zaman kendimi sorumlu hissettim. Bu sorumluluğumu yerine getirmek için Kahramanmaraş hakkında otuz makale ve iki eser yazdım. Kahramanmaraşlıların daha fazla hizmete layık olduklarını açıkça ifade etmek istiyorum. Sağlığımız olduğu müddetçe şehrimiz ve bölgemizi anlatan kıymetli eserler yazmak, konferanslar vermek ve tarihi süreç içinde geçmişi gelecek kuşaklara aktarmanın hedefim olduğunu belirtiyorum.. Bu araştırma eserin yayımlanmasını sağlayan değerli dost, sabırlı, fedakar ve çalışkan insan Yaşar Alparslan Beyefendinin gayretlerini ve yaptıklarını destekliyorum. Kahramanmaraş a yaptığı hizmetlerinden, şehrimiz hakkında gösterdiği hassasiyetten dolayı onu takdir ediyorum. Ayrıca Yaşar Alparslan ın şehrimizle ilgili yayımcılık faaliyetlerini yürekten destekleyen çokluğu nededeniyle isimlerini zikredemediğim Kahramanmaraşlı iş adamlarına şükranlarımı sunuyorum. Yaşar Alparslan Bey benim güvendiğim ve sözüne itibar ettiğim, her konuda malumatı olan müstesna dostlarımdan biridir. Hem ağabey, hem teşvik edici ve hem de onurlandırıcı bir özelliğe sahiptir. Kitap, araştırma ve bilim aşığıdır. Evinde ciddi bir kütüphanesi bulunmaktadır. Kitapların isimlerini, yazarlarını, baskı tarih ve yerlerini çok iyi bilmektedir. Tabiri caiz ise ayaklı kütüphanedir. Đyi bir kişiliğe sahip olduğundan kimseden maddi bir çıkar beklemediği gibi şöhret peşinde de değildir. Araştırma yapanları çok sevmektedir. Bu sevgisi nedeniyle Tarih Bölümü Başkanlığımıza gelerek herkesle en iyi bir şekilde ve nazikçe diyaloğ kurabilmektedir. Bal arısı gibi, Tarih Bölümü Başkanlığımızda çalışan değerli çiçek misali mesai arkadaşlarımdan bal alabilmektedir. Bu balı Kahramanmaraş peteğine doldurarak kahramanlar diyarını bir kültür şehri yapmaya çalışmaktadır. Kendisini bu hizmetlerinden dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Yaşar Alparslan Bey le birlikte çalışan, kitabı okuyup tashihleri yapan ve Kahramanmaraş a hizmet etmeyi bir görev bilen Serdar Yakar Beyefendiye de teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş a hizmet etmeyi şiar edinen iki dostumuzun bundan sonra da şehrimizle ilgili değerli çalışmalar yapmalarını Yüce Allah tan temenni ediyorum. Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL 21

22 22

23 1. KAHRAMANMARAŞ IN TARĐHĐ 1. MARAŞ ADININ MENŞEĐ VE ŞEHRĐN KURULUŞ YERĐ 1.1.Maraş Adının Kaynağı Maraş adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğu konusunda birkaç görüş bulunmaktadır. Tarihçi Herodot, Maraş şehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı bir kumandanın kurmasından dolayı şehre Maraj adı verildiğini belirtmektedir. Hitit Đmparatorluğu (M.Ö ) zamanında bu devletin önemli merkezlerinden biri olan bu şehrin adı, Hititlerden kalan yazıtlarda Maraj ve Markasi şeklinde geçmektedir. Maraş'ın adının Hititlerden geldiğini doğrulayan Asur kaynaklarında bu şehrin adı Markaji olarak ifade edilmektedir. Asur krallarından Sargon'un zamanından kalan Boğazköy yazıtlarında Maraş'ın adı geçmektedir. Geç Hitit Devleti'nin önemli merkezlerinden biri olan Maraş'ın adı bu dönemde Gurgum olarak belirtilmektedir. M.S. I. yüzyılda Roma Đmparatorluğu bölgeyi ele geçirince Maraş'ın adı Germanicia olarak ifade edildi. Roma ve Bizans Đmparatorluğu döneminde Germanicia olarak isimlendirilen şehir, Müslümanlar tarafından fethedilince buranın adı Maraj olarak değiştirildi. Arap alfabesinde "j" harfi olmadığından şehrin adı Mer'aş şekline ifade edildi. Bu görüşlerin yanısıra Maraş adının Arapça "zelzele - titreme" anlamına gelen "Re'aşa" fiilinden türeyerek "Mer'aş" olduğunu da iddia edenler bulunmaktadır. Osmanlılar döneminde şehrin adı, bölgede Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurulmasından dolayı Zülkadir şeklinde de ifade edildi Maraş'ın Yeri Maraş'ın bugünkü yerine taşınmadan önce iki kez yer değiştirdiği belirtilmektedir. Maraş'ın ilk yeri, bugünkü şehrin yirmi kilometre güney doğusunda Erkenez Çayı kenarında Elmalar Köyü ile Çokyaşar Köyü arasında bulunan Himli Höyük civarında bulunmaktadır. Asuriler tarafından M.Ö yıllarında Maraş'ın burada kurulduğu belirtilmektedir. Asuriler, Hititler ve Romalılar zamanında burada bulunan Maraş büyüyerek gelişmiştir. Ancak Himli Höyük te bulunan kalıntıların büyük bir şehir merkezi harabelerinin 23

24 olamayacağı ve muhtemel bir Asur ticarî koloni kasabasının kalıntıları olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Maraş'ın ikinci yerinin bugünkü Karamaraş denilen ve Namık Kemal Mahallesi'nin bulunduğu yer olduğu belirtilmektedir. Maraş, buraya Hamdanoğulları hükümdarı Seyfüddevle tarafından (M.S ) taşınmıştır. Maraş, şimdiki kale ve çevresine ise Dulkadiroğlu Alaüddevle tarafından nakledilmiştir. Yukarda verilen bilgilerin yanı sıra, Maraş'ın bugünkü olduğu yerde ve bilhassa da Mağaralı Mahallesi'nin bulunduğu mevkide kurulduğunu öne süren araştırmacılar da bulunmaktadır. Mağaralı Mahallesi civarında bulunan arkeolojik bulgular da buranın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Kazılarda burada suyu kuyudan temin edilen bir saray ve kaya mezarlar bulunmuştur. Maraş Kalesi nin tarihi Hititlere kadar dayanmaktadır. Maraş'ı ilk fetheden Müslüman Arapların fetihlerini belirten kaynaklar, Maraş'ın ortasında büyük bir kale olduğunu ve etrafının hendeklerle çevrilmiş bulunduğunu açıklanmaktadır. Hendeklerden kastedilen kalenin iki tarafında bulunan derin derelerdir. Şöyleki, kalenin güneyinde Kanlıdere, Akdere ve Şekerdere den gelen sular birleşerek bir ırmak oluşturmaktadır. Bu su değirmen ve tarımda sulama işlerinde kullanılmaktadır. Bu dereler doğal olarak kalenin etrafında içi su dolu geçilmesi güç hendekler oluşturmaktadır. Bu nedenle hendek diye tabir edilen derin derelerden geçmek çok zor olmaktadır. Bu fiziki yapı kalenin savunmasının güçlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca Maraş'ı kuran Hititlerin, Anadolu'ya Asurlardan önce sahip oldukları görülmektedir. Hitit tarihinin Anadolu'daki başlangıcı belli değildir. Ancak M.Ö. 2000'li yıllarda yazılı belgeler sayesinde Hitit tarihi bilinmektedir. Maraş'ın birkaç defa yer değiştirdiği görüşünün ortaya çıkmasının sebebi bilhassa Arap kaynaklarında buraların tarihi anlatılırken, Maraş'ı fetheden Müslüman komutanların şehri ele geçirdiklerinde "şehri yeniden bina etti" ifadesinin kullanılmasıdır. Bu ifade şehri tamir etti, onardı, yeniden inşa etti anlamlarına gelmektedir. 2. TARĐH ÖNCESĐ DEVĐRLERDE MARAŞ Maraş ve çevresinin tarih öncesi devirleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Çünkü bölgede bulunan birçok höyükte kazı çalışmaları yapılamamıştır. Sadece Maraş ın otuz beş kilometre güneyinde bulunan Domuztepe Höyüğü'nde şu anda hâlâ devam eden kazı çalışmalarında 24

25 bölgenin M.Ö yılına kadar giden tarih öncesi devrine ait arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır. Yaklaşık 20 hektarlık bir alana yayılan Domuztepe Höyüğü'nün bu genişliğe ulaşması ilginçtir yıl önce burada bu kadar büyüklükte bir yerleşim merkezinin bulunması, Domuztepe Höyüğü çevresinde ticarî bir koloni olduğunu göstermektedir. Buranın Irak, Kuzey Suriye, Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan ticaret yolunun kesiştiği bir nokta olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Suriye'de Tell Halaf Höyüğü'nde çıkan arkeolojik bulgularla Domuztepe Höyüğü'ndeki bulguların birbirine benzerliğinden dolayı Halaf Çağı olarak adlandırılan bir medeniyetin bölgede yaşandığı anlaşılmaktadır. Domuztepe Höyüğü'ndeki kazıda tarih öncesi döneme ait seramikler, mühürler vs. eşyalar üzerinde resimlere rastlanmıştır. Bu çizimler arasında bitkiler, hayvanlar ve insan sembolleri bulunmaktadır. Açılan bir mezarda birçok insan iskeleti görülmüştür. Bu örneklerle insanların ölü gömme törenleri hakkında bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Domuztepe Höyüğü kazısı ve daha sonra yapılacak kazılarla Maraş bölgesinin yazı öncesi tarihi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılması mümkün olabilir. Domuztepe Höyüğü'nden başka Prof. Kılıç ÖKTEN'in Pazarcık çevresindeki Gani ve Bozdağlarının (burada Sarıl ve Ardıl köyleri bulunmaktadır) güney yamaçları ile Maraş-Göksun yolunun sağına rastlayan Delihübek Dağı'nın eteğindeki Döngel Mağaralarında tarih öncesi devirlere ait bulguları ele geçirmesi, insanların binlerce yıldan beri buralara gelip yerleştiklerini göstermektedir. Maraş'ın Orta Tunç Çağı'nda önemli bir konumda Mezopotamya ve Kuzey Suriye'yi Orta Anadolu'ya bağlayan yol güzergâhında olduğu görülmektedir. Mezopotamya'dan yola çıkan tüccarlar Birecik ten Fırat Nehri ni geçtikten sonra Maraş-Göksun yoluyla Kaniş'e gitmekteydi. 3. TARĐH ÇAĞLARI 3.1. Hititler Dönemi Hititler M.Ö yılları arasında Anadolu'da hâkimiyet sürdükleri dönemde Maraş bölgesinde de egemen olmuşlardır. Hititler döneminde bu şehrin adına Maraj ve Markasi denmektedir. Hititler döneminde Maraş bölgesinin Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri sınırları içinde birçok yerleşim merkezinin olduğu görülmektedir. Elbistan'ın Karahöyük harabelerinde yapılan kazılarda Hititlerin hüküm sürdüğü bu alanda Asur ticaret kolonilerine ait çanak, çömlek, tunç ve kemik buluntuları 25

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek SİVEREK İLÇEMİZ Siverek Şanlıurfa merkez ilçesine 96 km uzaklıkta olan ilçenin 2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 227.017 kişidir. İlçe batısında Adıyaman ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru ise

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu

Şekil-1: TR72 Bölgesinin Türkiye İçindeki Coğrafi Konumu 1 1. COĞRAFİ KONUM ve TARİHÇE 1.1. Coğrafi Konum 1. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi coğrafi konum olarak 34 5' ve 38 14' doğu boylamları ile 37 45' ve 40 16' kuzey paralelleri arasında

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım

Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım Prof Dr. Ahmet Eyicil de AK Parti Saflarında Son zamanlarda, Yakın Çağda Kahramanmaraş ın Siyasi Tarihi üzerine yaptığı akademik araştırmalar ile sık sık gündeme gelen

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva

GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva GAZİANTEP İN TARİHÇESİ Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomva ve Akdeniz arasında bulunuşu güneyden ve Akdeniz`den

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Doç. Dr. Vehbi GÜNAY Okt. Latif DAŞDEMİR

Detaylı

Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış

Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış Fevziye EKER Arş.Gör., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/ERZURUM Öz: Türkiye nin Akdeniz Bölgesinde yer alan ve tarihi 16 bin yıl öncesine

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

FİRMAMIZ HAKKINDA. Administrator tarafından yazıldı. Cuma, 07 Aralık :27 - Son Güncelleme Cuma, 07 Aralık :00

FİRMAMIZ HAKKINDA. Administrator tarafından yazıldı. Cuma, 07 Aralık :27 - Son Güncelleme Cuma, 07 Aralık :00 Aksaf Kereste Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulan üretim birimleri Kahramanmaraşta'ta bulunmaktadır. Şirketimizde sertifikalı, konusunda uzman personel tarafından orman ürünleri

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim

İktisat Tarihi I Ekim İktisat Tarihi I 20-21 Ekim Osmanlı nın Kökenleri Olarak Selçuklular And. Selçuklu devleti II. Süleyman Şah tan itibaren (1192-1205) merkezi ve üniter bir devlet haline gelmiştir. 1262 1277 arasındaki

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı