UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir"

Transkript

1 UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir 1

2 UKDE KĐTAPLIĞI: 74 MARAŞ TARĐHĐ SERĐSĐ: 28 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: Lazer Ofset Baskı Tarihi : Kasım 2009 Yazışma Adresi: Vefa Kitap Kırtasiye Đsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Buket Sitesi Altı No 17/C Tel: KAHRAMANMARAŞ 2

3 Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL YAKIN ÇAĞDA KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ

4 Ahmet EYĐCĐL: 1953 de Kahramanmaraş merkeze bağlı Peynirdere köyünde doğdu da Peynirdere Köyü Đlkokulu nu, 1973 te Kahramanmaraş Đmam-Hatip Lisesi ni, 1974 te Kahramanmaraş Lisesi ni, 1976 da Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü nü bitirdi da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans proğramından ve 1982 de aynı fakültenin yüksek lisans proğramından mezun oldu da Ankara Üniversitesi Türk Đnkıläp Tarihi Enstitüsünde doktora programını tamamladı. Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı nda 1989 da yardımcı doçent, 2000 de doçent ve 2007 de profösör oldu tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezinde bulunan Şeyhadil Camii nde ve tarihleri arasında Ankara merkezinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği Camii nde imam hatip olarak görev yaptı yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı nda şube müdürü olarak çalıştı öğretim yılında Devlet Lisan Okulu na devam etti de araştırma yapmak amacıyla Pakistan-Đslamabat a gitti da sekiz ay Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nda Kurul Uzmanı olarak hizmet etti yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığı nda öğretim üyesi olarak çalıştı te Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ne atandı den beri Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye de Eğitim Hakkı başlıklı Yüksek Lisans ve Đttihat ve Terakki Cemiyeti Liderlerinden Dr. Nazım Bey konusunda doktora tezi hazırladı. Siyasi Tarih, Đttihat ve Terakki Liderlerinden Doktor Nazım Bey, Osmanlı nın Son Döneminde Maraş ta Ermeni Siyasi Faaliyetleri adlı eserleri yazdı. Ayrıca Kahramanmaraş, Ermeniler, siyasi tarih, Đttihat ve Terakki, Çanakkale Savaşları, Đstiklâl Mahkemeleri ve Cumhuriyet tarihi hakkında çok sayıda makaleleri ve bildirileri bulunmakta olup, evli ve beş çocuk sahibidir. 4

5 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 9 TAKDĐM ÖN SÖZ.15 5

6 1.KAHRAMANMARAŞ IN TARĐHĐ MARAŞ ADININ MENŞEĐ VE ŞEHRĐN KURULUŞ YERĐ Maraş Adının Kaynağı Maraş'ın Yeri TARĐH ÖNCESĐ DEVĐRLERDE MARAŞ TARĐH ÇAĞLARI Hititler Dönemi Asurlular Dönemi (M.Ö ) Persler Dönemi (M.Ö ) Makedonyalılar Dönemi (M.Ö ) Büyük Roma Đmparatorluğu Dönemi (M.Ö M.S. 395) Bizanslılar Dönemi (M.S. 395) MÜSLÜMANLAR DÖNEMĐ Selçuklu Dönemi Dulkadiroğulları Beyliği Dönemi ( ) Osmanlı Dönemi MĐLLÎ MÜCADELE'DE MARAŞ Mütarekede Maraş Đngilizlerin Maraş' a Gelişi Fransızların Maraş a Gelişi ve Đşgali..43 6

7 5.4. Sütçü Đmam Olayı Diğer Olaylar ve Guvernör Andre' nin Maraş'a Gelişi Mehmet Ali Beyin Beyannamesi Maraş' ta Kuvay-ı Milliye'nin Kurulması ve Savunma Teşkilatı Çarpışmaların Başlaması Kurtuluş Đçin Çekilen Telgraflar CUMHURUYET DÖNEMĐNDE MARAŞ ÖZET BĐLGĐLER MARAŞ TA 1855 DE TÄCĐRLĐ AŞĐRETĐ NĐN ĐSYANI Giriş Kozanoğlu Đle Tâcirlü ve Cerid Aşireti Đlişkisi..77 a. Kozanoğlu 77 b.tâcirlü Aşireti 79 c. Tâcirlü ve Cerid Aşiretlerinin Đskânı..83 d.tâcirlü Adetleri.85 e.tâcirlü ve Fırka-i Đslahiye Maraş a Yerli Bir Kaymakamın Atanması Talebi Ahmed Paşa nın Kaymakamlığı Ele Geçirmesi.88 7

8 5. Bâbıâlî nin Maraş Olaylarını Değerlendirmesi Adana Eyalet Valisinin Maraş Olayları Hakkında Yazışmaları Tâcirlü Aşiretinin Gasp Ettiği Mallar Sahiplerine Teslim Edilen Malların Listesi Tâcirlü Đsyanının Bastırılması MARAŞ TA VE BAZI YERLERDE 1856 ISLAHAT FERMANINA TEPKĐ.10 6 A. ISLAHAT FERMANI Islahat Fermanı nın Đlanı Islahat Fermanı nın Bazı Hükümleri a. Fermana Tepkiler 109 b. Manisa ve Đzmir de Huzursuzluk 110 c. Diyarbakır da ve Bazı Yerlerde Huzursuzluk Nablus Đsyanı a. Đsyanın Bastırılması.115 B. MARAŞ TA ISLAHAT FERMANINA TEPKĐ Fermanın Đlanından Önce Maraş ta Durum Guermani nin Borç Meselesi Olayların Çıkış Sebepleri.121 8

9 4. Olayların Çıkması Maraş Mutasarrıfına Tâlîmat Đsyancıları Bastırmak Đçin Alınan Tedbirler 128 a. Đsyan Çıkaranların Tasfiyesi 131 b. Naib Efendi nin Şehirden Çıkarılması 132 c. Mutasarrıfın Tayini.132 d. Guermani nin Çocuğuna Maaş Bağlanması Đngilizlerin Endişesi Osmanlı Devleti nin Đngiltere ye Verdiği Cevap MARAŞ TA TÜRK ERMENĐ ĐLĐŞKĐSĐ Giriş Ayaklanmanın Nedenleri Ermenilerin Faaliyetleri Ermenilerin Maraş ta Ayaklanması Ermenilerin Sosyal Durumu Maraş ın Sosyal Yapısı Maraş Mücadelesinde Türk Ermeni Đlişkisi 170 Sonuç MARAŞ VE ZEYTUN ERMENĐLERĐ MARAŞ TA FRANSIZ ERMENĐ ĐŞBĐRLĐĞĐNDE YAPILAN KATLĐAM

10 7. BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI ĐLAN EDĐLMEDEN ÖNCE VE ĐLAN EDĐLDĐKTEN SONRA MARAŞ IN DEMOGRAFĐK YAPISI VE ERMENĐLERĐN SEVKĐ Giriş Birinci Dünya Savaşı Đlan Edilmeden Önce Maraş ın Demografik Yapısı ve Ermenilerin Faaliyetleri Birinci Dünya Savaşı Đlan Edildikten Sonra Maraş ın Demografik Yapısı, Ermenilerin Hareketleri ve Sevki Maraş Merkezine Bağlı, Nahiye, Köy ve Aşiretlerin Nüfusu..244 Sonuç BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA MARAŞ TA ERMENĐ MEZALĐMĐ VE BOZO ÇETESĐ Maraş ta Ermeni Mezalimi Bozo Çetesi Çetelerin Ortadan Kaldırılması ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE BU SAVAŞLARDA ŞEHĐT DÜŞEN KAHRAMANMARAŞLILAR Savaşın Nedenleri Deniz Savaşları Alınan Tedbirler Savaşın Başlaması

11 3. Kara Savaşları Şehit Düşen Kahramanmaraşlılar Savaşın Sonuçları ve Değerlendirilmesi ZEYTUN ERMENĐLERĐNĐN NAKLĐ VE FINDICAK ĐSYANI Zeytun dan Nakil Fındıcak Đsyanı ĐSTĐKLÂL MAHKEMELERĐNDE YARGILANAN KAHRAMANMARAŞ LILAR 35 9 I-ĐSTĐKLÂL MAHKEMELERĐNĐN KURULUŞU Đstiklâl Mahkemelerinin Baktığı Suçlar Đstiklâl Mahkemelerinin Yerleri ve Üyeleri 359 II- 2. ANKARA ĐSTĐKLÂL MAHKEMESĐ Ankara Đstiklâl Mahkemesinin Gaziantep'de Kahramanmaraş'lıları Yargılaması Çukadarzade (Çuhadar) Hacı Mehmet Efendi'nin Katli Katillerin Yargılanması Kahramanmaraş Mebusu Tahsin Bey in Yargılanması Karar 369 III. ŞAPKA GIYILMESI KANUNUNA MUHALEFET

12 1- Şapka Iksası ( Giyilmesi) Hakkında Kanun Kahramanmaraş'ta Şapka Giyilmesine Muhalefet Valiliğin Tutumu Tutukluların Sevki Sanıkların Yargılanması Birinci Duruşma Đkinci Duruşma Üçüncü Duruşma Karar 393 IV- SONUÇ..399 V- EKLER ÇAYKARA VE ESKĐPAZAR DA MARAŞLILAR..412 Giriş Çaykara ve Eskipazar da Maraşlılar.415 Sonuç

13 SUNUŞ Tarin, toplumların varlığında olgunlaştırıcı bir medeni merhaledir. Bir şehirde tarihle birlikte yaşamak; o şehrin tarihine kulak vermek ve tarihiyle beraber yürümekle mümkündür. Đlimiz Kahramanmaraş ın tarihi içinde, bütün donanımıyla inkişaf edilmeyi bekleyen enerji nüveleri mevcuttur. Şehirsel hayatımızda, söz konusu tarihimizin çeşitliliği ne derece derin işlenirse, bu enerji o denli K.Maraş ımızın varlığında teşekkül edecek ve oradan ülkemizin hücrelerine dek yayılacaktır. Kahramanmaraş, tarihini kendi ruhunda gösterebilen bir şehirdir. Şehir tarihi, paleolitik dönemden başlayarak değişik kültürleri yaşamış olmasıyla birlikte, hepimizi kucaklayan ve bir ileri medeniyet merhalesine yükselme imkânı sunan hadiselerle de doludur. Bu bağlamda düşünecek olursak, K.Maraş, eminim ki tarihini bildiğimiz oranda bizlerle konuşacak ve şehrin kaderinde söz sahibi olan herkesi çağdaş yanılgılardan uzak tutacaktır. Bir devrin sıkça telaffuz ettiği bir tabir vardır: Mekânın şerefi, içinde yaşayanların şerefiyle şereflenir. Buradan hareketle: Şehirlerin şanı, içinde yaşayanların ve yaşananların şanıyla var olur ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Đçinde yaşadığımız, her alanda gelişip büyümesine emek vermeye gayret ettiğimiz K.Maraş ımızın tarihinin; bizzat kendisini ve kadrini bilme zaruretimiz vardır. Bu eserin, her bakımdan muhatabına sunduğu kazanımlar elbette olacak Kahramanmaraş denildiğinde şehrin kendisi ile civilization dediğimiz medeniyeti arasındaki derin bağın gücünü, bu eserle bir kez daha hissetmiş olacağız. Bir yönüyle de bu eser; tarihten gelen tesirin şehir insanının kişiliği üzerine olan etkisini nasıl icra ettiğini düşünmemize de yardımcı olacak, her ne kadar izleri K.Maraş ın fiziki yapısında az olsa da, şehir ruhunda Hititlerden Büyük Roma Đmparatorluğuna, oradan da günümüze dek etkileşmiş dönemleriyle, şehrin tarihsel enerjisini hafızalarımızda tazeleyecektir. Zira tarihini hazmetmiş ve cereyanları üzerinde kafa yormuş şehirler, kendini her bakımdan model alınacak denli inşa etmişlerdir. 13

14 Bir şehirde hiçbir yer tamamen hiç kimseye ait değildir. Ancak tarih, benim diyebileceğimiz denli sahiplik duygusuyla hepimizindir. Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL in hazırladığı, Yaşar ALPARSLAN ve Serdar YAKAR ın hazır hale getirdiği bu esere, katkı sağlamaktan mutluyuz. Bu şehirde yaşayan herkes, şehrine bir şekilde borçludur. Bu eserin emektarları nasıl ki şehre olan borçlarını ödemekten söz ederler, bizler de bu sürece gösterdiğimiz saygı ve ilgiyle, kendimizi bir görevi daha yerine getirmiş olmanın huzuruna ermiş sayarız. Kahramanmaraş; Yakın Çağda Kahramanmaraş adlı bu eserle birlikte, kendi tarihini bir elbise gibi yeniden kuşanacak ve bu sayede yeni nesillere taşıyacaktır. Bizlere de, eserin amacına ulaşmasına vesile olmaktan doğan bahtiyarlık kalacaktır. Şehrimizin bağrında yetişen herkesin şehre olan borcunu donanımınca ödemesi hepimizin tasarrufunda olan vazifedir. Şehri şehir yapan da aslında budur. Eserin emektarlarına teşekkürlerimi sunuyor, akabinde gelecek yeni çalışmalara cesaret vermesini diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Mehmet BALDUK 14

15 TAKDĐM Serdar Yakar Beyle berâber projelendirdiğimiz, çıkardığımız kitap sayısı yirmiye yaklaşınca yayınlarımızdan bir deste yaptık. Bir de çıkaracaklarımızla alakalı bir liste meydana getirdik. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Muhterem Mehmet Balduk Beyefendiden, Ahmet Şekkeli Beyefendiyi araya koyarak bir randevu istedik. Randevu talebimizi kabul ettiler. Gittik. Kabul ettiler. Şimdiki projenin çıkanını izah ettik. Çıkacakların dolduracağı boşlukları ifâde ettik. Konuları anlattık. Mehmet Balduk Bey çıkanları görünce çok sevindi. Bunların Maraş ta hazırlanıp çıkartılışından ayrıca memnuniyetini ifâde etti. Maraşı yeniden tanıdığını söyledi. Biz kuruluş adına kendisinden hiç olmazsa iki kitap desteği istedik. O bize iki de olur yirmi iki de olur yeterki böyle kaliteli eserler olsun, Maraş ımızın kültür ve târihini ortaya çıkarsın, sergilensin dedi. Yılların hasretini duyduğu bir şeye kavuşmuş gibi sevindi. Yüzünü sevinç kapladı. Muhterem Prof. Dr. Ahmet Eyicil Bey Maraşlı. Doktorası farklı olmakla beraber olan çalışmaları hep Maraş târihi üstüne. Hasseten de son dönem Maraş târihine ait konular üstüne. Kendinden evvel bu bölgedeki Ermeni hareketlerini vs. işleyenler oldu. Ama hiç biri bu bölgedeki Ermeni hareketlerini ve diğer konuları onun kadar işleyemedi, ileri götüremedi. O bu konuları Allah esirgesin işledi ve daha önce yapılan çalışmaları tashih ederek daha ileri noktalara götürdü, katladı. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Maraş târihi bir devlet târihi gibi kronolojik sırayla takip etmek çok zordur. Yer yer vaka târihi olarak gider. O yıllar içinde bunları tek tek işledi. Hakemli dergilerde, Belleten de yayınladı. Sanki son 150 yıllık Maraş târihini vaka bazında bitirdi. Bunlardan biri hariç o da çok eski târihlerde işlenmiş gerisi işlenmemişti. O bunların hepsini ne kadar kaynak var hepsini kullanarak çalıştı ve yayınladı. Ahmet Bey târihçi. Dediğimiz gibi Maraşlı. Kalemini bu şekil Maraş için kullanarak memleketine olan borcunu fazlasıyla ödedi. Son dönem Maraş tarihini büyük nisbette çalıştı ve ortaya çıkardı. 15

16 Ahmed Beyin ne makâlesi var. Bizde var. Biz onları okumuşuz. O zâten bizimle de çalışır. Dostuz. Kütüphânemiz her zaman emrinde. Dilediği gibi kullanır. Biz kendisinden de izin alarak bu makâlelerden 19. yüzyıldan sonrası ile alakalı ne var ne yok bir araya getirdik. Kendisinden aldığımız izin dahilinde baş tarafa bir genel Maraş târihi koyduk. Koymadan yeniden günümüze kadar elden geçirdik. Güncelleşmesini sağladık. Ermeni konusunu daha önce işlediğimiz için o konu ile alakalı az sayıda makâle aldık. Gerisini vakaları alan makâlelerden seçtik. Hemen hemen bilinen kaba hesap arası gibi vakaları işleyen bütün makâleleri aldık. Kitabı ortaya çıkardık. Bununla şunu gerçekleştirmiş olduk. Daha önce Ukde den çıkardığımız kitaplarla Maraş târihini Osmanlıya kadar getirmiştik. Dulkadirlinin Beylerbeyliğini de işlemiştik. Dulkadir aşiretlerinin ayaklanmalarını Celâlî ve Celâlî dışı yazmıştık. Bitirmiştik. Bununla da Dulkadir aşiretlerinin ağırlıklı yerleşiminden, yerleşik hayata geçmesinden sonraki dönemi işlemiş, yazmış, yazdırmış olduk. Böyle olunca Maraş târihini kaba hesap bitirmiş olduk. Bilinen itibâriyle tamamlamış olduk. Bundan öte yapılacak olan şu: Arşivler sürekli taranacak. Çıkanlar sürekli alınacak. Getirilecek. Üzerinde çalışılacak. Üniversitelerde bu malzemelere bağlı yüksek lisans ve doktora yaptırılacak. Bunlar takip edilecek. Yayınlanması için teşvik yapılacak. Araştırma yapanlara yardımcı olunacak. Ve çalışması sonuçlanınca basılacak. Mesela 16. yüzyılı Đbrahim Solak Bey çalıştı. Biz bu çalışmanın bir özetini daha önce çıkardığımız kitap içlerinde yayınladık. 17. yüzyıl çalışılacak. 18. yüzyıl, salnâme çıkışlarına kadar boşluk. Çalışılacak. Salnâmelerin değerlendirilmesiyle ortaya bir çalışma daha çıkartılacak. Bunlar da zamanla olur inşaallah. Bunlar bizi aşan şeyler. Ama bakarsınız beklemediğimiz gelişmeler olur. Kurum desteği olur. Yerimiz yurdumuz olur. Biz yaparız, yaptırırız inşaallah. Ahmet Beyin daha nice makâleleri var Maraşla alakalı. Đlerde Eshabı Kehf gibi bazı makâlelerini, çalışmalarını, benzer çalışmalar yaptığımızda çalışmaların içine koyacağız inşaallah. Ahmed Bey bizim için çok iyi bir dost. Biz onunla çalışırken onun uyumlu çalışması, tevâzuu karşısında her zaman mahçup oluruz. Ondan memnun kalırız ve onun dostluğunu her zaman ararız. 16

17 Biz ondan şimdiye kadar incinmedik. Allah onu da incitmesin deriz. Ondan daha nice Maraşla alâkalı çalışmalar bekleriz. Onun da bir Maraş sevdâlısı olduğunu biliyoruz. O bakımdan bu dileğimizi de yerine getireceğine inanıyoruz. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası ve Başkanıyla bağlarımızı kuran, tanışmamıza vesile olan kültür adamı kitap dostu muhterem Ahmet Şekkeli Beyefendiye burada teşekkürü borç bildiğimi ifâde ediyorum. O bu işlerde en az bizim kadar ğayretli. Baştan beri bizim destekcimiz. Nitekim bu kitabın şekillenmesinde onunda emeği, fikri, irâdesi var. Allah ondan râzı olsun. Bu kitabın basılmasında öncülük eden fotoğraflardaki görüntüsünün ötesinde iş adamı, gördüğüm kadarı işine aşınâ, işinin hakkını veren, işini çok iyi ta kip eden en güzeli verdiği sözü unutmayan gönül adamı muhterem Mehmet Balduk Beye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizim tanışmamız yeni. Gördüğümüz kadarıyla memleketin her şeyiyle alakalı, ğayet mütevâzî kibar ve nazik bir insan. Đşini çok iyi takip ediyor. Geciktirmiyor. Yerine getiriyor. Allah ona sağlık sıhhat afiyet versin. Đşinin başından eksik etmesin. Mehmet Balduk Bey Ticâret Sanayi Odası adına bize söz verdi. Başka kitaplar da bastıracak. Biz hazırlayacağız. Geliştireceğiz. Elimizden geldiği kadar eksiğini bırakmayacağız. Onlar bastıracak. Memleketimizin her açıdan tanıtımını yapacağız. Her şeyini tesbit edeceğiz. Sonra da içerde dışarda insanımıza tanıtacağız. Maraşı ülkede dünyâda en iyi tanınır hâle getireceğiz ve kültür şehri olmasına çalışacağız. Şu an onlar adına bir yeni kitap daha hazırlıyoruz. Kitapta Maraş ta târih içinde doğmuş fiziki yapıların kültür-inanç planını işleyeceğiz. Alt yapısını göstereceğiz. Maraş coğrafyasının nasıl bir ekonomiyi vereceğini, doğuracağını ve ortaya çıkaracağını göstereceğiz. Târihi alt yapının Maraş ın şekillenmesindeki rolünü işleyeceğiz. Đnşaallah bir miktar zaman alacak ama güzel bir şey olacak. Çalışacağız ve ortaya çıkaracağız. Çalışmanın ilk şekli Kemâlettin Koç Beyin. Onu yeniden şekillendirip boşlukların giderip yüz akı mükemmel bir çalışmaya dönüştüreceğiz. Şu an çalışmanın ilk yazımı bitti. Şekillendi. Boşlukların giderilmesine başlandı. Yeniden desteklerle kitaplar okunup ilgili kısımlar daha bir güçlendirilecek. Günümüze kadar getirilecek. Đnşaallah bundan sonra da o çıkartılacak. Sözlerime son verirken yeniden kitabın yazarı Prof. Dr. Ahmet Eyicil Beyefendiye, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Balduk Beyefendiye, basımında emeği geçen Ahmet Şekkeli Beyefendiye, bizim bütün çalışmalarımızın editörlüğünü üstlenen kültür aşığı muhterem Serdar Yakar 17

18 Beyefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Yaşar ALPARSLAN 18

19 ÖN SÖZ Bilimsel araştırma sonucunun bir ürünü olan Kahramanmaraş adlı bu eser on iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Kahramanmaraş ın günümüze kadar olan muhtasar tarihi anlatılmıştır. Kahramanmaraş hakkında kısa ve öz bilgi sahibi olmak isteyen okuyucu, öğrenci ve araştırmacı aradıklarını kolaylıkla birinci bölümde bulabilir. Çünkü bu bölümde Kahramanmaraş ın adı, yeri, tarih çağlarındaki dönemleri, Müslümanlar devri, milli mücâdele ve cumhuriyet dönemi anlatılmıştır. Bölümün sonunda okuyucuların faydalanması için kaynaklar verilmiştir. Kırım Savaşı nedeniyle 1855 te Kahramanmaraş ta otorite boşluğu meydana gelmişti. Đşte bu boşluktan yararlanarak devlete isyan eden ve masum halkı cezandırmaya çalışan eşrafın ve onların istismar ettikleri Ermeni ve Tâcirlü aşiretinin şımararak yaptıkları zulüm ikinci bölümde anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 1856 Islahat Fermanı nın uygulanması sırasında Kahramanmaraş ın içinde bulunduğu sıkıntılı durum araştırılmıştır. Osmanlı tarihinde yabancıların iç işlerimize müdahalesine fırsat veren bu fermanın ugulanması sırasında Kahramanmaraş ın ileri gelenleri, halkın homojen olmayışından faydalanarak şehirde tedhiş havası estirmiştir. Bilhassa Kahramanmaraş ta bulunan Ermeni ve Yahudilerin bu fermanı kendi lehlerine yorumlamaları halkın tepki göstermesine neden olmuştur. Anadolu ya geldiğimizden beri Kahramanmaraş ta Ermeniler ve Türkler birlikte barış içinde yaşamasını öğrenmişlerdi. Dördüncü bölümde bu birlikte yaşama barışının bozulma nedenleri arşiv belgelerine dayanılarak araştırılmıştır. Birlikte barış içinde yaşama konusu genişletilerek Kahramanmaraş a bağlı Zeytun (Süleymanlı) kazası Ermenilerinin Türklere yaptıkları zulüm hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra Fransızların Kahramanmaraş ı işgali sırasında, işğalcilerden destek alan Ermeni işbirlikçilerinin yaptıkları katliamlar altıncı bölümde anlatılmıştır. I. Dünya Savaşı ilan edilmeden önce ve ilan edildikten sonra Kahramanmaraş ın etnik yapsına göre nüfusu çıkarılmıştır. Arşiv belgelerine dayanan bu bilgiler objektif olarak yedinci bölümde Kahramanmaraş ı tanımak ve öğrenmek isteyen okuyucuların, araştırmacıların, milletimizi 19

20 Ermeni soykırımıyla itham eden yanlı batılı aydınların, tarihi yeniden kendi çıkarlarına göre değerlendirmek isteyen devlet ve siyaset adamlarının, gerçeği anlamak ve idrak etmek istemeyenlerin ve hakikate rıza gösterenlerin istifadesine sunulmuştur. Gerçekten I. Dünya Savaşı nda, Osmanlı Devleti ölüm kalım mücadelesi vermiştir. Bu ağır şartlarda Türkler, dışarıda Đtilaf Devletlerine karşı savaşırken içeride de onların işbirliği içinde oldukları gayrimüslimlere ve bunları siyâsi çıkarlarına alet eden Đtilafçıların uzantısı çetelere karşı savaşmıştır. Sekizinci bölümde iç ve dış tehlikelere karşı Türklerin yaptığı bu onurlu mücadele anlatılmıştır. Çanakkale de şehit düşen Kahramanmaraşlılar orada yatmaktadır. Bizlerin bu cennet vatan Anadolu da ve Kahramanmaraş ta huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan şehitlerimizin savaşı, dokuzuncu bölümde ayrıntılı bir şekilde, kendi kimliğimizi oluşturan Osmanlı Belgelerine dayanılarak anlatılmıştır. Çanakkale, her Türkün olduğu gibi Kahramanmaraşlıların da onurlu mücadelesidir. Đşte bu onurlu mücadele sırasında Müslümanların birlikte yaşadığı Zeytun ve Maraş Ermenileri isyan ederek arkadan vurmuştur. Bu isyancıların zulümleri ve Ermeni eşkıyası hakkındaki uygulamalar onuncu bölümde açıklanmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra cesur ve haksızlığa tahammül edemeyen Kahramanmaraşlılar bir türlü durulamadı. Đstemeyerek Şapka Đsyanı na karıştı. Aslında Kahramanmaraşlılar inkılaplara karşı değildi. Fakat birileri Kahramanmaraşlıların, dinine, şehrine, vatanına, cumhuriyetine ve milletine karşı yaptığı hizmetleri kıskandı ve böyle bir çirkin olayı başlarına musallat etti. Dini, devleti, vatanı ve milleti için canını feda etmekten çekinmeyen bu yiğit Kahramanmaraşlıları, Đstiklal Mahkemeleri ile karşı karşıya getirdi. Bunun altında ihtida olmuş Ermeni dönmelerinin intikam alma planlarının olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Đşte bu dıramatik olaylar on birinci bölümde açıkca anlatılmıştır. Kahramanmaraşlılar kendi şehrinde yaşayan halka hizmet ettiği gibi başka şehirlere de giderek orada yaşayan insanlara hizmet etti. Bu şehirde yetişen alim insanların bir kısmı, Đslam dinini yaymak için Trabzon un Çaykara ve Eskipazar ına gitti ve orada yaşayan Hıristiyan halkı Müslümanlaştırmak için çalıştı. Tıpkı Kahramanmaraşlıların, Maraş Kurtuluş Savaşı ndan sonra Antep, Urfa, Adana, Osmaniye, Kozan ve Saimbeyli ye gidip buradaki kardeşlerini işgalcilerin zulmünden kurtarmak için yardım ettiği gibi. Đşte insan hafızasını zorlayacak kadar fedakarlık gerektiren Kahramanmaraşlı alim ve irşad ehlinin hizmetleri on ikinci bölümde anlatılmıştır. 20

21 Akademik bir insan olarak doğduğum, ekmeğini yediğim, okullarında okuduğum ve dostlarımın bulunduğu Kahramanmaraş a ve bu şehirde yaşayan güzel insanlara hizmet etmede her zaman kendimi sorumlu hissettim. Bu sorumluluğumu yerine getirmek için Kahramanmaraş hakkında otuz makale ve iki eser yazdım. Kahramanmaraşlıların daha fazla hizmete layık olduklarını açıkça ifade etmek istiyorum. Sağlığımız olduğu müddetçe şehrimiz ve bölgemizi anlatan kıymetli eserler yazmak, konferanslar vermek ve tarihi süreç içinde geçmişi gelecek kuşaklara aktarmanın hedefim olduğunu belirtiyorum.. Bu araştırma eserin yayımlanmasını sağlayan değerli dost, sabırlı, fedakar ve çalışkan insan Yaşar Alparslan Beyefendinin gayretlerini ve yaptıklarını destekliyorum. Kahramanmaraş a yaptığı hizmetlerinden, şehrimiz hakkında gösterdiği hassasiyetten dolayı onu takdir ediyorum. Ayrıca Yaşar Alparslan ın şehrimizle ilgili yayımcılık faaliyetlerini yürekten destekleyen çokluğu nededeniyle isimlerini zikredemediğim Kahramanmaraşlı iş adamlarına şükranlarımı sunuyorum. Yaşar Alparslan Bey benim güvendiğim ve sözüne itibar ettiğim, her konuda malumatı olan müstesna dostlarımdan biridir. Hem ağabey, hem teşvik edici ve hem de onurlandırıcı bir özelliğe sahiptir. Kitap, araştırma ve bilim aşığıdır. Evinde ciddi bir kütüphanesi bulunmaktadır. Kitapların isimlerini, yazarlarını, baskı tarih ve yerlerini çok iyi bilmektedir. Tabiri caiz ise ayaklı kütüphanedir. Đyi bir kişiliğe sahip olduğundan kimseden maddi bir çıkar beklemediği gibi şöhret peşinde de değildir. Araştırma yapanları çok sevmektedir. Bu sevgisi nedeniyle Tarih Bölümü Başkanlığımıza gelerek herkesle en iyi bir şekilde ve nazikçe diyaloğ kurabilmektedir. Bal arısı gibi, Tarih Bölümü Başkanlığımızda çalışan değerli çiçek misali mesai arkadaşlarımdan bal alabilmektedir. Bu balı Kahramanmaraş peteğine doldurarak kahramanlar diyarını bir kültür şehri yapmaya çalışmaktadır. Kendisini bu hizmetlerinden dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum. Yaşar Alparslan Bey le birlikte çalışan, kitabı okuyup tashihleri yapan ve Kahramanmaraş a hizmet etmeyi bir görev bilen Serdar Yakar Beyefendiye de teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş a hizmet etmeyi şiar edinen iki dostumuzun bundan sonra da şehrimizle ilgili değerli çalışmalar yapmalarını Yüce Allah tan temenni ediyorum. Prof. Dr. Ahmet EYĐCĐL 21

22 22

23 1. KAHRAMANMARAŞ IN TARĐHĐ 1. MARAŞ ADININ MENŞEĐ VE ŞEHRĐN KURULUŞ YERĐ 1.1.Maraş Adının Kaynağı Maraş adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğu konusunda birkaç görüş bulunmaktadır. Tarihçi Herodot, Maraş şehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı bir kumandanın kurmasından dolayı şehre Maraj adı verildiğini belirtmektedir. Hitit Đmparatorluğu (M.Ö ) zamanında bu devletin önemli merkezlerinden biri olan bu şehrin adı, Hititlerden kalan yazıtlarda Maraj ve Markasi şeklinde geçmektedir. Maraş'ın adının Hititlerden geldiğini doğrulayan Asur kaynaklarında bu şehrin adı Markaji olarak ifade edilmektedir. Asur krallarından Sargon'un zamanından kalan Boğazköy yazıtlarında Maraş'ın adı geçmektedir. Geç Hitit Devleti'nin önemli merkezlerinden biri olan Maraş'ın adı bu dönemde Gurgum olarak belirtilmektedir. M.S. I. yüzyılda Roma Đmparatorluğu bölgeyi ele geçirince Maraş'ın adı Germanicia olarak ifade edildi. Roma ve Bizans Đmparatorluğu döneminde Germanicia olarak isimlendirilen şehir, Müslümanlar tarafından fethedilince buranın adı Maraj olarak değiştirildi. Arap alfabesinde "j" harfi olmadığından şehrin adı Mer'aş şekline ifade edildi. Bu görüşlerin yanısıra Maraş adının Arapça "zelzele - titreme" anlamına gelen "Re'aşa" fiilinden türeyerek "Mer'aş" olduğunu da iddia edenler bulunmaktadır. Osmanlılar döneminde şehrin adı, bölgede Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurulmasından dolayı Zülkadir şeklinde de ifade edildi Maraş'ın Yeri Maraş'ın bugünkü yerine taşınmadan önce iki kez yer değiştirdiği belirtilmektedir. Maraş'ın ilk yeri, bugünkü şehrin yirmi kilometre güney doğusunda Erkenez Çayı kenarında Elmalar Köyü ile Çokyaşar Köyü arasında bulunan Himli Höyük civarında bulunmaktadır. Asuriler tarafından M.Ö yıllarında Maraş'ın burada kurulduğu belirtilmektedir. Asuriler, Hititler ve Romalılar zamanında burada bulunan Maraş büyüyerek gelişmiştir. Ancak Himli Höyük te bulunan kalıntıların büyük bir şehir merkezi harabelerinin 23

24 olamayacağı ve muhtemel bir Asur ticarî koloni kasabasının kalıntıları olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Maraş'ın ikinci yerinin bugünkü Karamaraş denilen ve Namık Kemal Mahallesi'nin bulunduğu yer olduğu belirtilmektedir. Maraş, buraya Hamdanoğulları hükümdarı Seyfüddevle tarafından (M.S ) taşınmıştır. Maraş, şimdiki kale ve çevresine ise Dulkadiroğlu Alaüddevle tarafından nakledilmiştir. Yukarda verilen bilgilerin yanı sıra, Maraş'ın bugünkü olduğu yerde ve bilhassa da Mağaralı Mahallesi'nin bulunduğu mevkide kurulduğunu öne süren araştırmacılar da bulunmaktadır. Mağaralı Mahallesi civarında bulunan arkeolojik bulgular da buranın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Kazılarda burada suyu kuyudan temin edilen bir saray ve kaya mezarlar bulunmuştur. Maraş Kalesi nin tarihi Hititlere kadar dayanmaktadır. Maraş'ı ilk fetheden Müslüman Arapların fetihlerini belirten kaynaklar, Maraş'ın ortasında büyük bir kale olduğunu ve etrafının hendeklerle çevrilmiş bulunduğunu açıklanmaktadır. Hendeklerden kastedilen kalenin iki tarafında bulunan derin derelerdir. Şöyleki, kalenin güneyinde Kanlıdere, Akdere ve Şekerdere den gelen sular birleşerek bir ırmak oluşturmaktadır. Bu su değirmen ve tarımda sulama işlerinde kullanılmaktadır. Bu dereler doğal olarak kalenin etrafında içi su dolu geçilmesi güç hendekler oluşturmaktadır. Bu nedenle hendek diye tabir edilen derin derelerden geçmek çok zor olmaktadır. Bu fiziki yapı kalenin savunmasının güçlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca Maraş'ı kuran Hititlerin, Anadolu'ya Asurlardan önce sahip oldukları görülmektedir. Hitit tarihinin Anadolu'daki başlangıcı belli değildir. Ancak M.Ö. 2000'li yıllarda yazılı belgeler sayesinde Hitit tarihi bilinmektedir. Maraş'ın birkaç defa yer değiştirdiği görüşünün ortaya çıkmasının sebebi bilhassa Arap kaynaklarında buraların tarihi anlatılırken, Maraş'ı fetheden Müslüman komutanların şehri ele geçirdiklerinde "şehri yeniden bina etti" ifadesinin kullanılmasıdır. Bu ifade şehri tamir etti, onardı, yeniden inşa etti anlamlarına gelmektedir. 2. TARĐH ÖNCESĐ DEVĐRLERDE MARAŞ Maraş ve çevresinin tarih öncesi devirleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Çünkü bölgede bulunan birçok höyükte kazı çalışmaları yapılamamıştır. Sadece Maraş ın otuz beş kilometre güneyinde bulunan Domuztepe Höyüğü'nde şu anda hâlâ devam eden kazı çalışmalarında 24

25 bölgenin M.Ö yılına kadar giden tarih öncesi devrine ait arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır. Yaklaşık 20 hektarlık bir alana yayılan Domuztepe Höyüğü'nün bu genişliğe ulaşması ilginçtir yıl önce burada bu kadar büyüklükte bir yerleşim merkezinin bulunması, Domuztepe Höyüğü çevresinde ticarî bir koloni olduğunu göstermektedir. Buranın Irak, Kuzey Suriye, Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan ticaret yolunun kesiştiği bir nokta olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Suriye'de Tell Halaf Höyüğü'nde çıkan arkeolojik bulgularla Domuztepe Höyüğü'ndeki bulguların birbirine benzerliğinden dolayı Halaf Çağı olarak adlandırılan bir medeniyetin bölgede yaşandığı anlaşılmaktadır. Domuztepe Höyüğü'ndeki kazıda tarih öncesi döneme ait seramikler, mühürler vs. eşyalar üzerinde resimlere rastlanmıştır. Bu çizimler arasında bitkiler, hayvanlar ve insan sembolleri bulunmaktadır. Açılan bir mezarda birçok insan iskeleti görülmüştür. Bu örneklerle insanların ölü gömme törenleri hakkında bilgi sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Domuztepe Höyüğü kazısı ve daha sonra yapılacak kazılarla Maraş bölgesinin yazı öncesi tarihi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılması mümkün olabilir. Domuztepe Höyüğü'nden başka Prof. Kılıç ÖKTEN'in Pazarcık çevresindeki Gani ve Bozdağlarının (burada Sarıl ve Ardıl köyleri bulunmaktadır) güney yamaçları ile Maraş-Göksun yolunun sağına rastlayan Delihübek Dağı'nın eteğindeki Döngel Mağaralarında tarih öncesi devirlere ait bulguları ele geçirmesi, insanların binlerce yıldan beri buralara gelip yerleştiklerini göstermektedir. Maraş'ın Orta Tunç Çağı'nda önemli bir konumda Mezopotamya ve Kuzey Suriye'yi Orta Anadolu'ya bağlayan yol güzergâhında olduğu görülmektedir. Mezopotamya'dan yola çıkan tüccarlar Birecik ten Fırat Nehri ni geçtikten sonra Maraş-Göksun yoluyla Kaniş'e gitmekteydi. 3. TARĐH ÇAĞLARI 3.1. Hititler Dönemi Hititler M.Ö yılları arasında Anadolu'da hâkimiyet sürdükleri dönemde Maraş bölgesinde de egemen olmuşlardır. Hititler döneminde bu şehrin adına Maraj ve Markasi denmektedir. Hititler döneminde Maraş bölgesinin Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri sınırları içinde birçok yerleşim merkezinin olduğu görülmektedir. Elbistan'ın Karahöyük harabelerinde yapılan kazılarda Hititlerin hüküm sürdüğü bu alanda Asur ticaret kolonilerine ait çanak, çömlek, tunç ve kemik buluntuları 25

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış

Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış Kahramanmaraş ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış Fevziye EKER Arş.Gör., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/ERZURUM Öz: Türkiye nin Akdeniz Bölgesinde yer alan ve tarihi 16 bin yıl öncesine

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Bu kitap KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. VE TĐC. A.Ş nin bir kültür hizmetidir

Bu kitap KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. VE TĐC. A.Ş nin bir kültür hizmetidir UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SAN. VE TĐC. A.Ş nin bir kültür hizmetidir UKDE KĐTAPLIĞI: 99 MARAŞ TARĐHĐ SERĐSĐ: 19 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: ÖNCÜ BASIMEVĐ Kazım Karabekir Cad.

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

KÜTAHYA' NIN TARİHÇESİ

KÜTAHYA' NIN TARİHÇESİ KÜTAHYA' NIN TARİHÇESİ 1-TÜRKLERDEN ÖNCE KÜTAHYA: Anadolu nun eski yerleşim yerlerinden birisi olan Kütahya nın kuruluş tarihini kesin olarak belirlemek mümkün olmamıştır. Ancak tarihinin çok eskilere

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. ŞANLIURFA TARİHİ

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. ŞANLIURFA TARİHİ www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. ŞANLIURFA TARİHİ Şanlıurfa merkez Örencik köyü içerisinde yer alan Göbekli Tepede yapılan kazılarda Neolotik dönemin akeramik devresine rastlayan Anadolu'nun en

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ SAMARRA ÖRNEĞİ 2011 www.sapitanlar.com IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ: SAMARRA ÖRNEĞİ El Reşid Araştırmalar Merkezi nden Dr. Hüseyin Samarrai nin kaleme aldığı ve Türkçe ilk defa

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı