Oto çetesine þafak baskýný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oto çetesine þafak baskýný"

Transkript

1 THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili kurum ve kuruluþlarýn dýþýnda bir de turizm gönüllülerinden oluþan bir Turizm ve Tanýtým Koordinasyon Birliði kurulmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 3 DE 6 MART 2013 ARÞAMBA 80 lik seyyah dede 60 yýldýr geziyor Mustafa Yumurtacý, bundan tam 60 yýl evvel baþladýðý seyahatinde Türkiye'de ayak basmadýk yer býrakmayýp, kendi alanýnda kýrýlmasý zor, hatta imkansýz bir rekora imza atmýþ. Zaman Gazetesi nin geçtiðimiz Cuma çýkan ekinde Ýskilipli Atýf Hoca ya yer verildi. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ DE Günlük Siyasi Gazete Yakýn tarihin ilk iftirasý Fiyatý : 40 Kuruþ Ýskilipli Atýf Hoca (.HAK:474) Tanýtým Birliði önerisi Oto çetesine þafak baskýný orum polisi, internet üzerinden otomobil dolandýrýcýlýðý yapan çete üyelerine þafak operasyonu düzenledi. * HABERÝ 5 DE Bekmezci, Türkiye nin en eski çorap üreticileri arasýnda gösteriliyor. Hitit e yeni atama Hitit Üniversitesi nin iki birimine yeni atama yapýldý. * HABERÝ 3 DE orum ve Kastamonu da 14 ayrý adrese eþ zamanlý olarak operasyon gerçekleþtirildi. Kadýnlar Günü nde konuþan Hatice Külcü den çözüm sürecine destek Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey Türk toplumunda kadýnýn deðeri paha biçilemez Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý, Türk toplumunda kadýnýn deðeri paha biçilemez ölçüde dedi. Tarihte ve Günümüzde Aile Ýçinde Kadýn ve Önemi konulu konferansta konuþan Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý, bugün Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý örnek gösterilen Avrupa ülkelerinde Orta að da kadýnlarýn yaþadýðý drama dikkat çekti. * HABERÝ 12 DE Ali Hafýz vefat etti orum Belediyesi personeli Gemi Makine Mühendisi Mikdat Yýldýrým ile Göðüs Hastalýklarý Hastanesi hekimlerinden Uzm.Dr. Mehmet Zübeyir Yýldýrým ýn babasý Hýdýrlýk Kur an Kursu nun ilk müdürlerinden Sartalý Ali Hafýz olarak tanýnan Ali Yýldýrým vefat etti. * HABERÝ 6 DA Analar aðlamasýn, yürekler yanmasýn Amerika ya çorap satýyor Türkiye nin en eski çorap üreticilerinden Ahmet Bekmezci nin Beylikdüzü nde kurduðu yeni fabrika kýsa sürede tamamý ihracattan 10 milyon dolar ciroya ulaþtý. Ürettiði organik çoraplarla ünlenen fabrika, ABD li gay lere yönelik de 1.5 milyon dolarlýk çorap üretip sattý. * HABERÝ 2 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, terör sorununun son bulmasý için baþlatýlan giriþime dikkat çekerek çözüm sürecine destek verdi. Neticesi heyecan ve umutla beklenen sürece iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Hatice Külcü, Analar aðlamasýn, yuvalar parçalanmasýn, yürekler yanmasýn, birliðimiz-dirliðimiz bozulmasýn dedi. * HABERÝ 9 DA Olayla ilgili soruþturma sürüyor. AK Partili yöneticinin iþyeri kundaklandý iddiasý Hitit Üniversitesi öðrencileri, kýna gecesi geleneklerini canlandýrdý. Hatice Külcü orum un Ýskilip ilçesinde AK Parti Ýlçe yönetim kurulu üyesi Üzeyir Esenkaya nýn iþ yerinin dün gece kimliliði belirsiz kiþiler tarafýndan kundaklandýðý iddia edildi. * HABERÝ 5 DE Kermes ve mesaj bir arada 3,5 ayda 560 anjiyo, orum Barosu Kadýn Hukuk Komisyonu Üyeleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Adliye Sarayý Simit Odasý'nda kermes düzenledi. * HABERÝ 4 DE 19 bypass ameliyatý orum Barosu Kadýn Hukuk Komisyonu Üyeleri kermes düzenledi. Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði açýklandý. * HABERÝ 7 DE Zerat Zeytinli

2 2 ARÞAMBA 6 MART 2013 orum Belediyesi, Fen Lisesi yanýna yapmayý planladýðý Meslek Lisesi (ÝHL) Kampüsü okul ve ek tesisleri için ayrý ayrý proje hizmet alýmý ihalesi yapmýþtý. Geçtiðimiz hafta cuma günü Binevler Valide Sultan Camii Kur'an Kursu'nun açýlýþýnda Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile ayak üstü sohbet ettik. Açýlýþ Kur'an Bu baþka kampüs Kursu olunca mevzu Ýmam Hatip Lisesi kampüsüne geliverdi. Proje bir hafta, on gün içinde tamamlanýyormuþ. Kampüsün tamamýnýn 30 milyon liraya tamamlanacaðý hesap ediliyor. Eðitim yuvasýnýn hayata geçirilmesinde þimdilik bir pürüz görünmüyor. Haydi hayýrlýsý... Asansör dedik bin ah iþittik ün bu köþede asan- bahsettik. Dsörlerden Söz asansörlerden açýlýnca Buharaevler Mahallesi'nden bazý okurlar aradý. Yazýlanlarýn isabetli olduðunu söyledikten sonra talep ve þikâyetlerini aktardýlar. Talep þöyle: Buharaevler Mahallesi'nde Belediye eski Baþkaný Necdet Diken zamanýnda yapýlan eski apartmanlarýn asansörü yokmuþ. Apartman yöneticileri ruhsatta 4 katlý fiilen 5 katlý apartmanlarda asansör yaptýrmak için anlaþýp orum Belediyesi'ne ruhsat baþvurusunda bulunmuþlar. Belediye yetkilileri talebe menfi-müsbet bir cevap vermemiþ. Vatandaþ asansörsüz binalarda ciddî sýkýntý yaþýyormuþ. Belediye Meclisi'nin asansörlerle ilgili bir çalýþma yaptýðýný duymuþlar. Ancak bugüne kadar olumlu bir geliþme olmamýþ. Belediye ruhsat izni verirse apartmanlar asansöre kavuþacak, sakinler rahat bir nefes alacakmýþ. Bir diðer yorum da tamiratý için çalýþma baþlatýldýðýný öðrendiðimiz Valilik Binasý'nýn asansörlerinden muzdarip olan bir okurumuzdan geldi; "Mustafa Bey, Allah'ýnýzý, peygamberinizi seviyorsanýz þu valiliðin dokuz katlý tarafýndaki asansöre gelin bir bakýn...ýki adet asansör ve bir tanesi yaklaþýk 5 aydýr çalýþmýyor. Diðeri sallana sallana yukarý çýkabiliyor. Arada bir vites deðiþtirip durup kalkýyor. Türkiye'nin önemsediði bu asansör konusunda bu binanýn sorumlusu kimse bu rezaleti görmüyor mu acaba? 5 ay dile kolay, 5 aydýr arýzalý olan bir asansör olur mu? Bir de binanýn dokuzuncu katýna yemekhane yapýlmýþ, o saatlerde rezil oluyoruz..." Dün bu köþede asansör mevzusunun daha çoksoru götüreceðinden bahsetmiþtik. Buharaevler Mahallesi sakinleri aradý. Eski apartmanlara asansör yaptýrma taleplerine belediye olumlu cevap vermemiþ. Ardýndan bir baþka asansör þikayeti daha geldi. Tabiri caizse bir dokunduk, bin ah iþittik... Hangi ilde kaç cami var? iyanet Ýþleri D istatistiklerine göre; Türkiye'de 82 bin 693 cami bulunduðu, en çok caminin 3 bin 113 ile Ýstanbul'da, en azýnýn da 117 ile Tunceli'de olduðu belirlendi. orum da ise, cami bulunuyor. EN FAZLA CAMÝNÝN OLDUÐU ÝLLER Diyanet Ýþleri istatistikleri bölge birimleri sýnýflamasýna göre cami sayýsýnda; Ýstanbul'un ardýndan Konya 3046, Ankara 2 bin 817, Samsun 2 bin 621, Kastamonu 2 bin 547, Antalya 2 bin 097, Trabzon bin 917, Ýzmir bin 782, Diyarbakýr bin 7661, Bursa bin 646, Þanlýurfa bin 614, Mersin bin 447, Giresun bin 425, Sivas bin 317, Van bin 294, Kayseri bin 217 ile ön sýralarda yer aldý. CAMÝ SAYISININ EN AZ OLDUÐU ÝLLER Cami sayýsýnýn en az olduðu yerler ise; 117 ile Tunceli'yi, Kilis 214, Iðdýr 221, Bayburt 241, Kýrklareli 281, Kýrýkkale 350, Niðde 402, Bilecik 410, Hakkari 430, Þýrnak 473, Karaman 499, Gümüþhane 501, Osmaniye 531, Uþak 536, Siirt 582, Düzce 661, Amasya 671, Artvin 680, anakkale 799 olduðu görüldü. orum da ise, cami sayýsý Sungurlulu iþadamý Ahmet Bekmezcii nin Beylikdüzü nde kurduðu yeni fabrika ihracatýný artýrdý. Amerika ya çorap satýyor ürkiye nin en Teski çorap üreticilerinden Ahmet Bekmezci nin Beylikdüzü nde kurduðu yeni fabrika kýsa sürede tamamý ihracattan 10 milyon dolar ciroya ulaþtý. Ürettiði organik çoraplarla ünlenen fabrika, ABD li gay lere yönelik de 1.5 milyon dolarlýk çorap üretip sattý. Ürettiði ilginç teknik tekstil ürünü çoraplarla, fabrikasýnda rüzgar enerjisi kullanmasýyla ve çorap makinelerinin yüzde 50 enerji tasarruflu çalýþmasýný saðlayan inovatif eklemelerle adý çorap delisi ne çýkan sanayici Ahmet Bekmezci nin kardeþlerinden ayrýldýktan sonra Beylikdüzü nde kurduðu fabrika; Almanya, Ýngiltere, Hollanda, Norveç ve ABD ye ihracat yapýyor. 10 milyon dolara yakýn cirosunun tamamýný Ýhracattan saðlayan firma, ABD nin ünlü perakende zinciri JCPenney e de 1.5 milyon dolarlýk gey çorabý sattý. Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Bekmezci þöyle anlatýyor öyküsünü: ORUMLU MEMÝÞ ÝN MACERASI orum un Sungurlu ilçesinden bir çiftçinin oðluyum. Babam Memiþ Bekmezci askerlik için Ýstanbul a gelmiþ. Selimiye de askerlik yapmýþ. Hastalanmýþ, verem olmuþ. Komutanlarý Köye gidersen ölürsün demiþler ve Ýstanbul da ilgilenip iyileþtirmiþler. Babam iyileþtikten sonra Ýstanbul da kalmýþ. Ýstanbul orap ýn (Pazien, Müjde) sahiplerine gidip iþ istemiþ. Onlar; fabrikada saðý solu temizle demiþler öyle iþ vermiþler. Sonra babam Ben çorap satabilirim demiþ. Babama çorap vermiþler ve vapurlarýn iskeleye yanaþma zamanlarýnda sat demiþler. Babam çorap satarak iyi para kazandýðýný görünce 1959 da köyden ailesini alýp Ýstanbul a yerleþmiþ. ÝÞPORTADAN GELAL MARKASI Babam iþportacýlýkla geçinmeye baþlamýþ ve sonra 2 makine alarak çorap üretimine baþlamýþ. Markasý iþportacýlýkta gel al vatandaþ lafýndan çýkarmýþ ve gelal olmuþ. Sonra; 9 kardeþini de yanýna almýþ te de kardeþleriyle yollarýný ayýrdý. Babamýz 6 yýl önce vefat etti. Biz ikinci kuþak kardeþler de 2009 sonunda ayrýldýk. Gelal kardeþlerimde kaldý. Ben kendi fabrikamý ve markamý Atel Tekstil olarak kurdum. 7 bin 500 metrekare kapalý alanda 250 kiþilik istihdamýmýz var. FUTBOLCU OLUYORDUM Babam kendisi okuyamadýðý için çocuklarýný okutmaya özen gösterdi. Almanya da elektronik okudum. Orada futbol da oynuyordum. Köln de beni burslu olarak futbol akademisine de almýþlardý. Ama 1982 de babam beni çaðýrdý. Rahmetli Turgut Özal ihracat hamlesi baþlatmýþtý ve babam bu konuda benim baþarýlý olacaðýmý düþünüyordu. Bütün alman perakendecilerle temasa geçtim. Kýsa süre sonra hepsine çorap üretmeye baþladýk. ABD de þirket kurduk, Almanya da Alman toptancýya ortak olduk. Ýsrail in en büyük çorap üreticisiyle Ýngiltere için üretime geçtik. TOPRAK GÝBÝ ORAP YAPIYORUZ Ahmet Bekmezci, çorapta inovasyon konusunda çok youn çalýþtýklarýný belirtiyor ve bazý ilginç örnekleri þöyle sýralýyor: Marks&Spence e fresh-fit çoraplar yapýyoruz. Antibakteriyel bu çoraplar Ýngiltere de çok satýyor. Nike a Dry-fit çoraplar yaptýk. Ayaðý kuru tutuyor. Ayak kuruysa üþümez ve sýcakta da terlemez. Þimdi vücuttaki elektriði yok edecek toprak gibi bir çorap ürettik, patentini bekliyoruz. Sürtünmeyi çok aza indiren bir iplik de geliþtirdik ve bu iplikten ürettiðimiz çorabý Nike ýn bir maraton koþucusuyla test ettik. Bu çorapla 30 kilometre koþtu ayak kuru ve daha saðlýklý kaldý. orapta gümüþ uygulamasýný da ilk biz geliþtirdik. Hem hijyen açýsýndan hem de bazý rahatsýzlýklar için çok önemli bir adým oldu. (Hürriyet) Bekmezci, Türkiye nin en eski çorap üreticileri arasýnda gösteriliyor. Diyanet Ýþleri istatistiklerine göre orum da bulunuyor.

3 Hayýrsever iþadamýna teþekkür itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý hemþehrimiz Ömer Derindere yi ziyaret etti. Üniversitede son dönemde hayata geçirilen çalýþmalar ile projeler hakkýnda bilgiler veren Alkan, sadece ilil merkezinde yer alan eðitim birimlerine deðil, ilçelere de büyük önem verdiklerini söyledi. Ýsmini aldýðý Osmancýk MYO da Projeler OKA ya teslim itit Üniversitesi ön- ve on Hderliðinde resmi kurumun ortak ve iþtirakçi olarak katýldýðý dezavantajlý grupta yer alan yaþ grubu suç riski altýndaki gençlerin rehabilitasyonunu amaçlayan ve orum Belediyesi öncülüðünde hazýrlanan Ýstihdama Yönelik Engelli Mesleki Eðitimi konulu proje OKA yetkililerine teslim edildi. Risksiz Hayat: itit Üniversi- iki bi- Htesi nin rimine yeni atama yapýldý. Üniversite Uluslararasý Ýliþkiler Birimi na ve Erasmus Koordinatörlüðüne, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey atandý. Geleceðe Yakýlan Meþale orum Ýl Emniyet Müdürlüðü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin ocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (OGEP) kapsamýnda Geleceðe Yakýlan Meþale isimli projeyi hayata geçirdi. Proje faaliyetlerinden olan ve Hitit Üniversitesinden Akademisyenlerin konuþmacý olarak katýlacaðý Ailenin Önemi ve Toplum Ýçerisindeki Yeri konulu panel 13 Mart 2013 arþamba günü saat 14:00 de Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Üniversite de ÖDES projesi toplantýsý Ö mevcut 4 programa ek olarak, Harita ve Kadastro, Lojistik, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý programlarýnýn açýlmasý için YÖK'ten onay geldiðini, bunlardan Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý programýna öðrenci alýmý için YÖK'e baþvurulduðunu hatýrlatan Alkan, yeni açýlan programlara en kýsa sürede öðrenci alýmý yakýndan takip etikleri yurt sorununun da çözümü ile 300'e yakýn DES 2012 kapsamýnda gerçekleþtirilen oru Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi nin açýlýþ toplantýsý 7 Mart Perþembe günü Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapýlacak. Proje tanýtým sonumlarý, konuþmalar ve kokteylli toplantý saat da baþlayacak. olan öðrenci sayýsýnýn hýzla artacaðýný kaydetti. Ýþadamý Ömer Derindere nin geçtiðimiz yýldan bu yana 53 öðrenciye verdikleri burstan büyük bir mutluluk duyduðunu belirterek teþekkür eden Alkan, kendisine üniversitemize verdiði örnek teþkil edecek her türlü desteklerinden dolayý teþekkürlerini iletti. Rektör Alkan, kýsa bir süre önce basýnda yer alan elektrikli otomobil Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý hemþehrimiz Ömer Derindere yi ziyaret etti. Hitit e yeni atama Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey Hepimiz Ýçin (Baþarmak Ýçin Elele) baþlýklý üniversite projesini OKA yetkililerine teslim eden Proje koordinatörü Prof. Dr. Yakup Civelek, Hitit Üniversitesi nin öncülük ettiði bu projenin pek çok alanda orum için ilkleri oluþturduðunu ifade etti. Risk altýndaki çocuk ve gençlerin, okuldan kaçan, evden kaçan, sokakta yaþayan/çalýþan, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uðrayan, kendine zarar verme eðilimi olan ve madde kullanýmý olan bireyler olduðunu belirten Prof. Civelek, yaptýklarý sosyal projeyle ilk aþamada bu durumdaki 50 gence psikoterapi, spor ve sosyal beceri eðitimleri verileceðini, bu gençleri yeniden topluma kazandýracaklarýný, projelerinin onlara bir anlamda yeni bir yaþam sunmayý amaçladýðýný söyledi. 10 resmi kurum bu projede buluþtu Civelek, baþta orum Emniyet Müdürlüðü, ocuk Þubesi ve Narkotik Þube olmak üzere bu projeye katýlan resmi kurumlarýn daha önceden pek çok baþarýlý proje imza atarak orum a güzel katkýlar sunduðunu ifade etti. Civelek, Hitit Üniversitesi nin Risksiz Hayat: Hepimiz Ýçin (Baþarmak Ýçin Elele) sloganlý, Emniyet Müdürlüðü, projesinin þirketin bünyesinde gerçekleþtiðini, petrol ürünlerinin yaklaþýk yüzde 96'sýný dýþardan alan ülkemiz için bu ve benzeri alternatif kaynaklarla çalýþan araçlarýn büyük bir önem arzettiðini ifade ederek, gelecek için çok büyük bir adým olan bu projenin çalýþanlarýna baþarýlar diledi. Ýþadamý Ömer Derindere de, artýk üniversitelerin sanayi, þehir, STK, tüm Eðitim ve Araþtýrma Hastahanesi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Kültür Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Saðlýk Müdürlüðü, orum Belediyesi, ÝÞ- KUR Ýl Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü gibi farklý alanlarda hizmet veren on resmi kurumu, sosyal içermeli ve kapsamlý bir projede buluþturma baþarasýný göstermesinin önemine dikkat çekti. orum Belediyesi proje ekibinden Cengiz Özkader, Ömer Maz, Talar Tekin, Ali Alakoç, Ali Aybir, Nesibe Derinöz ün hazýrladýklarý Ýstihdama Yönelik Engelli Mesleki Eðitimi konulu projeyi de Ömer Maz ve Talar Tekin OKA yetkililerine teslim ettiler. 60 engelliye istihdam saðlanacak TUÝK ve Özürlüler Ýdaresi verilerini baz alan proje bilgilerine paydaþlarla iç içe olmasý gerektiðini, Hitit Üniverstesinin adýndan söz ettirmeye baþladýðýný, yapýlan çalýþmalardan ve dinamizmden büyük bir mutluluk duyduðunu, gelinen noktanýn yoðun bir çalýþma temposu ile çalýþmalarý gerçekleþtiren genç ve dinamik bir ekibin eseri olduðunu söyledi. Elektrikli araç konusunda gelinen durumun ülkemiz için gurur verici olduðunu anlatan Derindere, teknolojisi ve üretimi DMA - Derindere Motorlu Araçlar'a ait olan elektrikli araçlarýn en önemli parçasý olan elektronik beyin ünitelerinin ve buna ait yazýlýmlarýnýn tamamen kendileri tarafýndan geliþtirildiðini, geliþtirilen aracýn Türkiyedeki ilk ve tek TSE Tip Onay Belgesi'ne sahip olduðunu ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ömer Derindere, kentin tüm dinamikleriyle yakýn bir irtibata geçilmesindeki gayretlerden dolayý Rektör Alkan ile üniversite personeline teþekkür etti. göre, Türkiye de beþ milyona yakýn engelli bulunuyor. Ýl nüfüsuna göre orum engelli bakýmýndan ikinci sýrada yer alýyor. Türkiye düzeyindeki tüm engellilerin sadece yüzde 18 inin istihdam edilebildiði belirtilen Belediye projesinde, orum da ilk aþamada 60 engelliye istihdam saðlanacaðý belirtildi. Proje ekibinden Ömer Maz, alýþýyoruz Engelleri Aþýyoruz sloganýyla hareket eden projeyle, sosyal bir sorunu çözmeyi amaçladýklarýný ve proje gerçekleþtiðinde orumlu engelliler için büyük bir imkan oluþturulacaðýný kaydetti. Türkiye de 4.8 milyon engelli olduðunu belirten Talat Tekin de, orum da bu sayýnýn 64 bin olduðunu, belediye projesinin dörte biri için olan bu özürlüler için büyük bir istihdam imkaný yaratacaðýný belirtti. Ýstihdama Yönelik Engelli Mesleki Eðitimi konulu proje OKAyetkililerine teslim edildi. Proje koordinatörü Prof. Dr. Yakup Civelek ile Elektrik- Elektronik Mühendisi Ömer Maz, proje hakkýnda bilgi verdi. itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Ýþletme Bölümü nde Yüksek Lisans öðrencisi olan ve uzun bir süre Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulubü baþkanlýðý görevini sürdüren Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer ile birraya geldi. Rektör Alkan, kýsa bir süre önce faaliyete geçen Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði nin kurulmasýnda Ahmet Ölçer in yoðun gayretleriyle olduðunu, derneðin üniversite mezunlarý ile üniversitede okuyan öðrenciler arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesine ile ortak çalýþmalarýn yürütülmesine büyük katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Alkan, kýsa bir süre önce üniversite bünyesinde faaliyete geçen Hitit Üniversitesi Mezunlar Ofisi ile birlikte ortak çalýþmalar yürütülmesinin önemine deðindi. Kulüp baþkaný olarak öðrencilerle birlikte örnek pek çok projeye imza attýklarýný belirten Alkan, Ahmet Ölçer in geçtiðimiz yýl kulüp baþkaný sýfatýyla üniversiteyi temsilen katýldýðý Global Giriþimcilik Haftasý nda Pegasus Havayollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Sabancý ile yaptýðý görüþmenin yansýmalarýnýn olumlu neticelendiðini hatýrlattý. Pegasus Havayollarýnýn orum için Merzifon Havaalanýna uçuþ düzenlemesi talebiyle baþlatýlan sürecin olumlu sonuçlanmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu anlatan Alkan, üniversite öðrenci kuluplerine madden ve gönülden destek verdiklerini, bunun sonucunda da öðrencilerin Türkiye de pek çok baþarýlý eðitsel ve sosyal projeleri baþarýyla gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve ARÞAMBA 6 MART Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Ölçer e Pegasus teþekkürü Alkan, çalýþmalarýndan dolayý Ölçer e þilt verdi. Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer de, Ýstanbul da Global Giriþimcilik Haftasý kapsamýnda düzenlenen G3 Giriþimcilik Formuna Rektör Alkan ýn tavsiyelerini dikkate alarak katýldýklarýný ve sonrasýnda önemli baþarýlarýn elde edildiðini söyledi. Ölçery, kendileri için büyük önem arz eden bu tavsiye ve destekleri daima beklediklerini dile getirerek, Rektör Alkan a katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Turizmcilerden tanýtým birliði önerisi HY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube TMüdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili kurum ve kuruluþlarýn dýþýnda bir de turizm gönüllülerinden oluþan bir Turizm ve Tanýtým Koordinasyon Birliði kurulmasý gerektiðini söyledi. orum'un, sahip olduðu paha biçilmez tarih hazinelerini gereði gibi deðerlendiremediðini ifade eden Ýnaltekin, orum'un dünya turizminde bilinen, tanýnan, sevilen bir marka olmasý için bölgemizdeki turizm sektörü temsilcileri, kamu ve yerel yönetimler, meslek odalarý, birlikler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla Turizm Koordinasyon Birliði Kurulu acil olarak kurulmalýdýr. Turizm Koordinasyon Kurulu'nun daha hýzlý, verimli ve aktif olabilmesi için çeþitli konularda çalýþma gruplarý da hazýrlanmalýdýr. Turizm Koordinasyon Kurulu'nun amacý, çevresindeki turizm sektörü temsilcileri, kamu ve yerel yönetimler, meslek odalarý, birlikler ve sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak, bölgemizin turizm altyapý ve hizmet kalitesi sorunlarýna çözüm oluþturan, sürdürülebilir çevre ve turizm ilkeleri ýþýðýnda bölgemizin ve ülkemizin ekonomik gelirlerini arttýran, projeleri yaþama geçiren, öncü ve örnek bir kurum olmalýdýr. Bu toplantýlar bölgemizin kültürel ve doðal çevresinin sürdürülebilir biçimde korunmasý, geliþtirilmesi, tanýtýmý, doða, tarih, kültür ve alternatif turizm etkinliklerine yönelik sosyal ve teknik altyapýnýn kurulmasý ve kullanýlmasý için gerekli olan projeleri yaþama geçirmeyi planlamalý. diye konuþtu. Turizmi hedef almak zorundayýz Aniþ Turizm orum Iata Acentesi sahibi Ayfer Ýnaltekin ise, orum'un Koordinasyon Birliði Turizmi Komitesi nin önemini markalaþma olarak belirtti. Ýnaltekin, turizmin bölge için önemine deðinerek, inovasyona dayalý bölgesel turizm stratejisi oluþturulmasý gerektiðini ve orum turizmini canlandýrmanýn, büyümenin bir gereði olarak turizmi hedef almanýn zorunlu olduðunu ifade etti. Ayfer Ýnaltekin, Hattuþa, Alacahöyük, Þapinuva kazýlarýndan tarih fýþkýrdý. Hitit uygarlýðýnýn baþkenti orum, kültür turizminin de baþkentlerinden biri olmak durumunda ama ne yazýk ki bunu baþarabilmiþ deðiliz. Kültür turizminin geliþebilmesi için orumlular ýn topyekûn seferber olmalarý gerekir. Bu anlamda daha etkin olunabilmesi için ilgili kurum ve kuruluþlarýn dýþýnda bir de turizm gönüllülerinden oluþan bir Turizm ve Tanýtým Birliði kurulmasýný yararlý görüyoruz ve bu oluþumun kamuoyu oluþturmak için konunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiðine inanýyoruz. dedi. orum, gerektiði gibi tanýtýlmýyor orum Genç Turizmciler Dernek Baþkaný Duran Doðan da, konuyla ilgili þunlarý söyledi; Dýþarýdan gelenler, "orum'u böyle bilmiyorduk, neden gerçek orum'u tanýtmýyorsunuz?" demekten kendilerini alamýyorlar. orum'un bir de sahip olduðu paha biçilmez tarih hazineleri var ki bu deðerlerle orum'da kültür turizmini geliþtirememenin sorumluluðu da hiç kuþkusuz orumlular ýn hanesine yazýlýyor. Eylem Planý, Turizmi Geliþtirme Komiteleri gibi konular bir an önce ele alýnmalý. orum un gereði gibi tanýtýlamadýðý imajýnýn hâlâ olumsuzluktan kurtarýlamadýðý bir gerçek. Avrupa'da Hitit uygarlýðýný tanýmayan yok. Ama ne yazýk ki orum'da bile Hitit'in orum için taþýdýðý önemi algýlayamayanlara rastlýyoruz. Bunun için Turizm Koordinasyon Birliði oluþturulmalý. Halit Ýnaltekin Ayfer Ýnaltekin orum da gönüllülerin oluþturucaðý tanýtým birlið ikurulmasý önerildi.

4 4 ARÞAMBA 6 MART 2013 Ahþap cami için teþekkür AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilip Belediyesi ne yaptýðý ziyarette, 85 yýllýk Ahþap Caminin Ýskilip'e getirilmesi ile ilgili olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerin Ýskilip te yeniden hayat bulmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirerek, emeði geçenlere teþekkür etti. Uslu, 1928 yýlýnda ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan Ahþap Cami 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit'ten, Ýskilip Belediyemizin restorasyon ustalarý tarafýndan sökülerek ait AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer i ziyaret etti. olduðu Ýskilip ilçemize el sanatlarý eserleri, ev yansýtacak, orjinal getirildi. Ayrýca, 200 aletleri, yöresel eþyalarýn sergileneceði, yýllýk ahþap binanýn kýyafetler gibi Ýskilip ve ilçe turizmine alt yapý restorasyon çalýþmalarý ilçe halkýnýn tarih içinde oluþturacak Etnografya tamamlanarak, ilçeye has yaþam tarzlarýný müzemiz de önümüzdeki aman Z Gazetesi nin geçtiðimiz Cuma çýkan ekinde Ýskilipli Atýf Hoca ya yer verildi. günlerde hizmete girecektir. Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýzýn da destekleriyle, Ayakkabýcýlar Arastasý restorasyon çalýþmalarý, Semerciler Arastasýnýn da restorasyonu ile ilgili hazýrlýk çalýþmalarý devam etmektedir. Bu çalýþmalarla orum'un mimarikültürel-tarihi zenginliðinin yeniden ilçemizde yaþatýlmasýnda emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer i, restorasyon çalýþmalarýna katký verenleri ve tarihimizi iþleyen el emekçilerimizi tebrik ediyorum. dedi. Yakýn tarihin ilk iftirasý Ýskilipli Atýf Hoca Tuðba Kaplan ýn hazýrladýðý yazýda, Ýslam ve Kur ana hizmetin imtihaný olarak ifade edilen iftira ya uðrayan evliya ve büyük alimlerden örnekler verildi. Bediüzzaman Said Nursi, Hacý Bayram Veli, Mevlâna Celaleddin Rumi, Süleyman Hilmi Tunahan, M. Fethullah Gülen in de örnek verildiði yazýda Ýskilipli Atýf Hoca için Yakýn tarihin ilk iftirasý ve ilk mazlumu ifadesi kullanýldý. 2 ayda 400 eve ulaþýldý alýk YEDAÞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri arasýnda yer alan ve enerji verimliliðini eðittiði gönüllü çalýþanlarýyla, ev hanýmlarý aracýlýðýyla her eve taþýma rüyasýný gerçekleþtirmek için düzenlediði Verimli Enerji Kullanýmý eðitimlerini, elektrik daðýtým sorumluluk alanýndaki Samsun, Ordu, Sinop, orum, Amasya'da eþ zamanlý olarak sürdürüyor. Enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda sistem kurarak, þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale edebilmek için SCADA/DMS ( Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini de bu yýl hayata geçirmeyi planlayan alýk YEDAÞ, mesken tipi elektrik tüketiminde verimli enerji kullanýmý için ev hanýmlarýna yönelik verdiði eðitimlerle bilinçlendiriyor. alýk YEDAÞ, 5 ilde her ay belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþýyor. yanlara yönelik eðitimlerimize baþladýk. Bölge halkýnda özellikle bayanlarýmýzýn sayesinde verimli enerji kullanma bilincini yaygýnlaþtýrmýþ oluyor ve farkýndalýk yaratýyoruz. Toplantýlar öncesinde ve sonunda yaptýðýmýz testlerde, verdiðimiz eðitimin ne kadar önemli olduðunu ve verimli geçtiðini görüyoruz. dedi. Enerji verimliliði bir alýk YEDAÞ rüyasý alýk YEDAÞ, 5 ilde her ay belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþýyor. Verimli Enerji Kullanýmý eðitimleri devam ediyor. 5 ilde, iki ayda 400 haneye ulaþýldý Enerji Haným projesine katký vererek, her birim kazancý üretime dönüþtürmeyi hedefleyen alýk YEDAÞ, Verimli Enerji Kullanýmý Kazandýrýr! Hepimize! ve Sizin Kazancýnýz, Türkiye'nin Kazancý sloganýyla bölge halkýný hazýrlanan sunumlarla bilgilendiriyor. Ocak ve Þubat aylarýnda 400 haneye ulaþmayý baþaran alýk YEDAÞ'ýn gönüllü çalýþanlarý, Mart ayýnda da sürecek olan eðitimlerle Eðitimler Samsun, Ordu, Sinop, orum, Amasya'da eþ zamanlý olarak sürüyor. 'Enerji hanýmlarý' eðinel Müdürü Nurettin þanlarýmýzla beraber timlere davet ediyor. Türkoðlu, "5 ilimizde enerjimizin verimli kuleðittiðimiz gönüllü çalýlanýmý konusunda baalýk YEDAÞ Ge- Bölgede aðýrlýklý olarak mesken tipi elektrik tüketimi olduðunun altýný çizen Türkoðlu, þöyle devam etti; Buna baðlý olarak verimli kullaným ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir alýk YEDAÞ rüyasýdýr. Bizim ve paydaþlarýmýzýn ortak amacýdýr. Rol model bir çalýþmadýr ve bunun tüm paydaþlarla baþarýlabileceðine örnek bir uygulama olarak yürütmekteyiz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Enerji ile Aile Bakanlýðý'nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen 'Enerji Haným Projesi'nde amaçlandýðý gibi, bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz. Bu kapsamda bölgemizdeki tüm bayanlarýmýzý bu orum Barosu Kadýn Hukuk Komisyonu Üyeleri kermes düzenledi. Kermes ve mesaj bir arada orum Barosu Kadýn Hukuk Komisyonu Üyeleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Adliye Sarayý Simit Odasý'nda kermes düzenledi. Kermese Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, bazý yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katýldý. orum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Kadýn Hukuk Komisyonu Baþkaný Avukat Neslihan Boyabatlý, baro üyelerinin evde hazýrlayýp getirdikleri yiyecekleri, Adliye Sarayý'nda görev yapan hakim, savcý ve avukatlara ikram ederek, elde edilen gelirle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý Kadýn Sýðýnma Evi'ne baðýþlayacaklarýný belirtti. Bu arada kermeste kadýn avukatlar kadýna þiddete tepkilerini üzerlerine giydikleri Þiddete Dur yazýlý tiþörtlerle dile getirdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray ýn da ziyaret ettiði Kermes 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle tertip edildi. Kermese Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü de katýldý. Kadýn avukatlar kadýna þiddete tepkilerini üzerlerine giydikleri Þiddete Dur yazýlý tiþörtlerle dile getirdiler. Mesire yerleri kiraya verilecek B ahar ve yaz aylarýnda piknikçilerle dolup taþan mesire yerleri de artýk devlet için resmi bir gelir kapýsý oluyor. Mesire yerleri 29 yýllýðýna kiraya veriliyor. Ancak bu yerlerde engellilere yönelik dinlenme ve eðlenme tesislerinin yapýlmasý zorunlu. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren yönetmeliðe göre, mesire yerleri 29 yýla kadar kiraya verilebilecek. Kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eðlenme tesislerinin yapýlmasý zorunlu olacak. Yönetmeliðe göre, mesire yerlerinde her türlü düzenleme doðal ekosisteme uygun olarak yapýlacak. Gerekli hallerde orman amenajman planlarý ve ilgili mevzuatta belirtilen her türlü ormancýlýk çalýþmalarý gerçekleþtirilecek ve idarece belirlenen maksat dýþýnda herhangi bir faydalanmaya müsaade edilmeyecek. Mesire yerlerine ayrýlacak alanlar, orman rejimi içerisinde olacak veya bu amaçla tahsis edilecek. Rekreasyon ve ekosistem yönünden farklý ve zengin özelliklere sahip olacak ve rekreasyonel kullaným talebi ve/veya ihtiyacý olacak. Rekreasyonel kaynak bütünlüðünü saðlayacak nitelik ve büyüklükte olacak. Mesire yerlerindeki yapý ve tesisler, doða ile uyumlu, tercihen taþ veya ahþap malzemeden zemin ve kullanýlabilir çatý katý dýþýnda tek katlý olacak þekilde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak yapýlacak. Özel durumlarda Bakanlýk onayý ile birden fazla katlý yapýlabilecek. Mesire yerleri, ilgili kurumlardan izin alýnmasýnýn ardýndan, Bakanlýkça uygun görülmesiyle kurulacak. Mesire yerlerinde gerekli hallerde sýnýr deðiþikliði, Orman Genel Müdürlüðü onayý ile yapýlabilecek. Mevcut mesire yerlerinden kiraya verilmeyen, ziyaretçi potansiyeli yetersiz ve kullaným özelliðini kaybetmiþ olanlar, Genel Müdürlük onayý ile iptal edilecek. Mesire yerlerinin tamamý veya bir bölümü, kamu yararý ve zaruret bulunmasý halinde Orman Kanunu hükümlerine göre baþka maksatlara tahsis edilebilecek. Ýzin sonucunda mesire yerinin tamamý veya izne konu edilen bölümü Genel Müdürlük onayý ile iptal edilebilecek. Ýptal sonucunda oluþacak zararlarla ilgili iþlemler Genel Müdürlükçe belirlenecek. Mesire yerlerinde plan ve projelerin gerektirdiði her türlü yapý ve tesisler ile hizmet ve faaliyetler, Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yapýlacak veya yaptýrýlacak. Mesire yerleri, Orman Kanunu'nun ek 8'inci maddesine göre 29 yýla kadar kiraya verilebilecek. 29 yýl kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eðlenme tesislerinin yapýlmasý zorunlu olacak. Mesire yerlerinin kapalý teklif usulüyle ihale edilmesi esas olacak. Mesire yerleri, faaliyete geçtikten sonra þube müdürünün baþkanlýðýnda, ilgili orman iþletme müdürü veya yardýmcýsý, ilgili orman iþletme þefi ve orman muhafaza memurundan oluþan komisyon tarafýndan en az yýlda 1 kez denetlenecek. 30 Eylül 2006 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 'Mesire Yerleri Yönetmeliði' yürürlükten kaldýrýldý.

5 ARÞAMBA 6 MART 2013 Oto çetesine þafak baskýný orum polisi, internet üzerinden otomobil dolandýrýcýlýðý yapan çete üyelerine þafak operasyonu düzenledi. orum ve Kastamonu da 14 ayrý adreste eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen operasyonda çete üyesi 14 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, internet üzerinden oto alým-satýmý yapan þüphelilere yönelik çalýþma baþlattý. Polis ekiplerinin 8 ay süren fiziki ve teknik takibin ardýndan bu sabah operasyon için düðmeye basýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý organizesinde KOM Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen operasyonda orum da 12, Kastamonu nda 2 olmak üzere 14 ayrý adrese þafak vakti eþ zamanlý operasyon gerçekleþtirildi. Özel Harekat Þube Müdürlüðü ile Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduðu ve 120 polisin katýldýðý operasyonda internet yoluyla otomobil dolandýrýcýlýðý yaptýðý öne sürülen 14 kiþi gözaltýna alýndý. orum daki operasyonda gözaltýna alýnan H.G., M.G., O.K., S.M., H.K.,Y.Þ., N.K., S.Ü., R.A., C.E., K.E. ve H.U. nun evlerinde yapýlan aramada çok sayýda senet, oto alým satým sözleþmesi, sahte kimlik il vekaletname- orum ve Kastamonu da 14 ayrý adrese eþ zamanlý olarak operasyon gerçekleþtirildi. orum daki operasyonda 14 þüpheli gözaltýna alýndý. Þüpheliler adli makamlara sevkedildi. ler ele geçirildi. Cezaevinden idare edildikleri iddia edilen çete üyelerinin haklarýnda çok sayýda sabýka kaydýðý olduðu öðrenildi. Satýn aldýklarý araçlarý ortalama 30 bin TL den satýþýný yaptýklarý öðrenilen þüphelilerin bugüne kadar 50 kiþiyi dolandýrdýklarý öne sürüldü. Gözaltýna alýnan þüpheliler doktor raporlarýnýn alýnmasýnýn ardýndan ifadeleri alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü ne götürüldü. Öte yandan, þebekenin Antalya, Ýstanbul, Kayseri, Konya gibi deðiþik illerde internet üzerinden çeþitli marka ve modeldeki otolarýný satýþa çýkaran þahýslarla iletiþime geçerek orum a davet ettikleri, ayrýca araç sahiplerinden gelirken yanlarýnda vekaletname getirmeleri istedikleri bilgisine ulaþýldý. Araç sahiplerini bazen evlerinde bazen ise farklý mekanlarda misafir eden þebeke üyelerinin, çete üyelerinden birisi adýna çýkardýklarý vekaletnamenin renkli fotokopisini çekerek araç sahibinin getirdiði vekaletnamelerle deðiþtirdikleri, sahte vekaletnameyi araç sahibine, aslýný ise kendilerine aldýklarý öðrenildi. Oto alým satýmý karþýlýðýnda araç sahiplerine belli bir kapora ödeyen çete üyelerinin ayrýca oto sahipleri ile aralarýnda adi sözleþme yaptýklarý ortaya çýktý.(ýha) Küçükoran topraða verildi S ivas'ýn Yýldýzeli ilçesinde görev yapan ve yaklaþýk 6 ay önce beyin ameliyatý geçiren Milli Eðitim Müdürü Ahmet Remzi Küçükoran hayatýný kaybetti. Yýldýzeli'nde 2003 yýlýndan bu yana görev yapan Milli Eðitim Müdürü Ahmet Remzi Küçükoran 6 ay önce Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ameliyatý geçirdi. Ameliyatýn ardýndan tedavi gören Küçükoran, memleketi orum'un Kargý ilçesinde hayatýný kaybetti. Küçükoran'ýn ölüm haberini alan mesai arkadaþlarý ve yakýnlarý memleketi Kargý'ya akýn etti, sevenlerinin gözyaþlarý ve dualarý iþliðinde Kargý'da topraða verildi. Cenazeye Küçükoran Ailesi'nin yaný sýra, Yýldýzeli Kaymakamý Hakan Yavuz Erdoðan, Merzifon Kaymakamý Mehmet Fatih Geyim, Yýldýzeli Belediye Baþkaný Selim Baþ, Kargý Belediye Baþkaný Hamdi Akpýnar, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Zahit Doðan, Kavak Belediyesi Baþkaný Vahip Yalçýn, Güneykaya Beledi- O Ahmet Remzi Küçükoran ye Baþkaný Mehmet Akpýnar, Sivas Ýl Milli Eðitim Müdürü Turan Akpýnar, mesai arkadaþlarý, Yýldýzeli kurum amirleri ve yakýnlarý katýldý. Milli Eðitim Müdürü Ahmet Remzi Küçükoran defnedildi. orum Ýli Kargý Ýlçesinde doðdu.ýlk,orta ve lise öðrenimini Kargý da tamamladý. Amasya Eðitim Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra 1985 yýlýnda Aydýn Ýli, Dalama Bucaðý, Kuloðullar Köyü Ýlkokulu nda meslek hayatýna baþladý.1991 yýlýna kadar görev yaptýktan sonra orum Ýli, Kargý Ýlçesi Gökçedoðan Ýlköðretim Okuluna sýnýf öðretmeni olarak atandý.1993 yýlýnda ayný okula Okul Müdürü olarak atandý yýlýnda Ýskeleden düþtü smancýk ta iskeleden düþen iþçi yaralandý. S.. isili iþçi Malkarlar Sokak ta ýsý yalýtýmý yaparken kurduklarý iskeleden düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. AK Parti Ýlçe yönetim kurulu üyesi Üzeyir Esenkaya nýn iþ yeri kundaklandý. AK Partili yöneticinin iþyeri kundaklandý iddiasý orum un Ýskilip ilçesinde AK Parti Ýlçe yönetim kurulu üyesi Üzeyir Esenkaya nýn iþ yerinin dün gece kimliliði belirsiz kiþiler tarafýndan kundaklandýðý iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Hamamönü Caddesi'nde Üzeyir Esenkaya ya ait iþ yerinde yangýn çýktý. Ýþ yerinden dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar yangýna müdahale etti. Ýskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaþlarýn müdahalesiyle kýsa sürede kontrol altýna alýnan yangýn Küçükoran'ýn ölüm haberini alan mesai arkadaþlarý ve yakýnlarý memleketi Kargý'ya akýn etti. li Eðitim Müdürlüðü atandý yýlý Haziyapýlan görevde yükselgörevine asaleten atanran ayýndan itibaren Ýlçe me sýnavý sonucunda Milli Eðitim Müdürlüðü mýþtýr. 3 Mart 2013'te 2003 yýlýnda Sivas Ýli görevini vekaleten yümemleketi Kargý'da hayýldýzeli Ýlçesi Milli rütmekte iken, 22 Þubat Eðitim Müdürlüðüne yatýný kaybetti.(ýha) 2007 tarihinde Ýlçe MilÞube Müdürü olarak Dayaktan þikâyetçi oldular Babasýndan dayak yiyen genç kýz ve annesi þikâyetçi oldu. Ulukavak Mahallesi Selçuk 4. Sokak ta K.B. ailevi nedenlerden dolayý kýzý G.B. in dövdü. Dayak sonrasýnda kýz ve annesi H.U. K.B. hakkýnda þikâyetçi oldu. Alaca da Denizhan Mahallesi Havuz Sokak ta çýkan aile kavgasýnda kocasýndan dayak yiyen Ö.E. isimli kadýn þikâyetçi oldu. Hem akraba, hem komþu U ðurludað da hem komþu hem akrama olan taraflar bahçe sulamasý yüzünden kavga ettiler. Piri Reis Caddesi Dereboyu Sokak ta oturan N.B., B.B. ve S.B. isimli akraba komþular bahçe sulamasý yüzünden tartýþtýlar. Sonra da kavga ettiler. büyümeden söndürüldü. Yangýnýn kar maskeli 3 kiþi tarafýndan çýkarýldýðý iddia edilirken, iþ yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangýnýn ardýndan Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve bazý partililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Damat adayý deðil, abisi ölmüþ T rabzon'dan kýz istemeden dönen ailenin içinde bulunduðu otomobilin Samsun'un Terme ilçesinde yaptýðý trafik kazasýnda öldüðü ileri sürülen damadýn yaþadýðý ortaya çýktý. Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalý köyünde önceki gece sabaha karþý meydana gelen trafik kazasýnda, Trabzon'dan kýz istemeden orum'a dönen ailenin içinde bulunduðu otomobil yoldan çýkarak menfeze çarpmýþ ve ayný aileden 4 kiþi ölmüþ, 3 kiþi de yaralanmýþtý. Kazada ölenlerin arasýnda bulunan, kýz istemeden dönen ve kaza sabahý damat adayý olduðu açýklanan Hamdi Þahin'in damat adayý deðil, damat adayý Arif Þahin'in aðabeyi Trafik kazasýnda öldüðü ileri sürülen damadýn yaþadýðý ortaya çýktý. Asansör boþluðuna düþtü KÜÜKORAN'IN ÖZGEMÝÞÝ 5 orum un Ýskilip ilçesinde hastane inþaatýnda çalýþtýðý sýrada asansör boþluðuna düþen iþçi aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, olay, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi inþaatýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, inþaatýn 3. katýnda çalýþan iþçilerden Mehmet K. nin çalýþtýðý platform çöktü. Bunun üzerine dengesini kaybeden iþçi asansör boþluðuna düþtü. Arkadaþlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýlan Mehmet K. burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Asansör boþluðuna düþen iþçi aðýr yaralandý. Maç kavgasý Alkollü sürücü B ahabey Caddesi nde bir iþletmede maç seyreden gençler kavga etti. Bahabey Caddesi ndeki bir restoranda maç seyreden 6 genç, maç nedeniyle tartýþmaya baþladý. Ýki taraf arasýnda çýkan kavgada A.., isimli genç, H.H.D, F.D., A.., L.K. ve U.D. isimli gençten dayak yedi. Taraflar kavga sonrasýnda birbirlerinden þikâyetçi oldu. B kaza yaptý ahçelievler Mahallesi nde alkollü seyreden sürücü kaza yaptý. M.B. isimli Dumlupýnar Caddesi nde giderken Y.Ö. in park halindeki aracýna çarptý. Kaza sonrasý yapýlan araþtýrmada sürücünün 268 promil alkollü olduðu belirlendi.

6 6 ARÞAMBA 6 MART 2013 Ekmek israfýný önlüyoruz Erkan Elfaz Ermiþ G ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Müdürlük yemekhanesinde tam buðday unundan yapýlan ambalajlý kepekli ekmeklerin tüketildiðini Kurum yemekhanesinde tam buðday unundan yapýlan ambalajlý kepekli ekmeklerin tüketildið belirtildi. belirtti. Ermiþ, Türk Gýda Kodeksi Ekmek çeþitleri tebliðinde ifade edilen tam buðday unlu ekmek/kepekli ekmek ile ilgili hükümlerine göre; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yemekhanesinde hijenik ortamda hazýrlanmýþ ambalajlý, tam buðday unundan yapýlan kepekli ekmek personelin tüketimine sunulmaktadýr. diye konuþtu. Ýl Müdürlüðü nün bu uygulamayla orum da diðer kurum, kuruluþlara ve sivil topluma öncülük ettiðini ve il genelinde tam buðday unlu kepekli ekmeðin kullanýlmasýnýn yaygýnlaþmasýný amaçladýðýný ifade eden Ermiþ, Uygulamaya geçtiðimiz bir aylýk süre içerisinde ekmek israfý önlendiði gibi normal ekmek tüketimine göre % 40 oranýnda yemekhanemizde ekmek tasarrufu saðlanmýþtýr. dedi. Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi E nsar Vakfý orum Þubesi, 8 Mart Cuma günü, Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Yaratýlaný Yaratndan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi baþlýklý bir konferans verecek. Allah için sevmek sevgilerin en yücesidir Konuyla ilgili olarak yazýlý basýn açýklamasý yapan Ensar Vakfý orum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, þunlarý söyledi; Toplumumuzdaki birçok hastalýðýn kaynaðý sevgisizliktir. "Ýman etmedikçe Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kâmil manada iman etmiþ olmazsýnýz" diyen Kutlu Nebi nin ümmeti olmaktan övünen bizlerin, sevgi yoksunu bir toplum profili çiziyor olmamýz bize yakýþmamaktadýr. Oysaki insanýn hayat imtihanýný kolaylaþtýracak en önemli haslet sevgidir. Allah için sevmek sevgilerin en yücesidir. Ferdî, ailevî ve toplumsal bütün sorumluluklar samimi bir sevgi ile kolayca baþarýlabilir. Sevginin bittiði Ensar Vakfý orum Þubesi, 8 Mart Cuma günü etkinlik düzenleyecek. yerde her þey biter. Kaynaðý çýkar ve menfaat olan sevgi, çýkar ve menfaatin bittiði yerde tükenir. Kaynaðý Allah olan sevgi ise tükenmeyen sevgidir. ünkü kaynaðý sonsuzdur. Allah için sevmek iddiasý çok büyük bir iddiadýr. Allah için sevmek rahmettir, berekettir, saadet ve selamettir. Allah için sevmek bir iklimdir ki orada iyilik ve güzellik adýna her þey yetiþir. Bu iklimin hâkim olduðu fert, aile ve toplum huzur ve mutluluða erer. Bu düþüncelerle tertiplediðimiz 8 Mart 2013 Cuma günü saat 19.45'te Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi baþlýklý konferansýmýza tüm halkýmýz davetlidir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nün yeni hizmet binasýndaki büyük konferans salonunda gerçekleþtirecek programýn konuþmacýsý Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula olacak. Ýller Bankasý na teþekkür Ý ller Bankasý Ankara Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ýlçede gerçekleþtirilen alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceleyen Aktaþ'a Baþkan Yazýcý, gerek proje ve gerekse ihale aþamasýnda ve sonrasýnda gösterdiði ilgi ve saðladýðý destekten dolayý teþekkür etti. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta Ýller Bankasý tarafýndan ihalesi gerçekleþtirilen büyük alt yapý projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý incelemek üzere ilçeye gelen Ýller Bankasý Ankara Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette Aktaþ, Baþkan Yazýcý'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Ziyarette yüklenici firma Bakýr Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Bakýr da hazýr bulundu. Osmancýk'ta yapýlan kanalizasyon, içme suyu þebekesinin deðiþtirileceði alt yapý projesinin önemli bir proje olduðunu ifade eden Aktaþ, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýller Bankasý'nýn ilçeye büyük bir destek ve ilgi gösterdiðine vurgu yapan Baþkan Yazýcý, "Ýlçemizin 38 yýllýk sorununa neþter vurulmasý için bizlere gerek proje aþamasýnda Umreciler dualarla yola çýktý H abertur Turizm Seyahat Acentesi aracýlýðýyla kutsal topraklara gitmeye hazýrlanan umre adaylarý dualarla uðurlandý. Umreciler için dün akþam Terminal'de uðurlama programý düzenlendi. Oldukça Heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtýlar. Otogar'ý dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý. Hacý adaylarý söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlandýlar. orumlu hacýlarýn 2 Nisan 2013 tarihinden itibaren yurda döneceði belirtildi. Umreciler için önceki akþam Terminal'de uðurlama programý düzenlendi. Bir saat etüd, bir saat etkinlik K ocatepe Ortaokulu, öðrencilerin boþ zamanlarýný daha iyi deðerlendirebilmeleri amacýyla hergün bir branþ öðretmeninin gönüllü katýlýmýyla etüd çalýþmasý ve bir saat de sosyal, sportif etkinlikler yapýyor. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda günün belirli saatlerinde yapýlan etkinlikler, Mart, Nisan ve Mayýs aylarý boyunca devam edecek. Okul Müdürü Orhan Demir, çalýþmalarýn öðrenciler için faydalý olacaðýný belirterek, gönüllü olarak bu çalýþmaya katýlan Türkçe Öðratmeni Aytekin Aðýrcan, Matemetik Öðretmeni Mesut Eskin ve Sosyal Bilgiler Öðretmeni Köksal Gül e teþekkür etti. Demir, velilerden de bu çalýþmaya çocuklarýný teþvik ve takip ederek katký saðlamalarýný istedi. Kocatepe Ortaokulu etüd çalýþmasý ve bir saat de sosyal, sportif etkinlikler yapýyor. Trafik kazasý, 3 yaralý Ýller Bankasý heyeti Osmancýk ý ziyaret etti. ve gerekse ihale sürecinde desteklerini esirgemeyen ve yapým aþamasýnda da halen desteklerini sürdüren Bölge Müdürümüz Ensar Aktaþ'a ve Ýller Bankasý yetkililerimize teþekkür ediyorum" dedi. Yapýlan çalýþmalarýn önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýný kaydeden Baþkan Yazýcý, Ýller Bankasý yöneticilerinin de ilçeye gelerek yapýlan çalýþmalarý incelemelerinden mutlu olduklarýný kaydetti. Ýp kuklalarla eðlendiler O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý, aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde arkadaþlarý Ýrem Bayralar ýn annesi Aynur teyzelerini sýnýflarýnda misafir ettiler. Miniklere sürpriz yaparak evden getirdiði iplerle sýnýfta kukla yapýmýna baþlayan Umre adaylarý Habertur Turizm Seyahat Acentesi aracýlýðýyla yola çýktý. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý renkli etkinlikler düzenliyor. Aynur Bayralar ýn bu etkinliðine minikler çok sevindi. Öðretmenleri Selma Karakaþ eþliðinde Aynur teyzeleri ile ip kuklasý yapan minikler, uygulama sýrasýnda oldukça eðlendiler. Ýp kuklasý ile gönüllerince oynayan öðrenciler, daha sonra yaptýklarý kuklalarý sýnýfýn panosunda sergilediler. orum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ordu dan Ýstanbul a gitmekte olan Temel Y. (48) yönetimindeki 52 EE 645 plakalý kamyonet D-100 karayolunda seyir halinde iken Ovacýksu mevkiine geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak takla attý. Kazada araç sürücüsü Temel Y. ve yanýnda bulunanlar Kazým Y. (79), Havva Y. (75) yaralanýrken, Meliha Y. (46) kazayý yara almadan atlattý. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Ali Hafýz vefat etti orum Belediyesi personeli Gemi Makine Mühendisi Mikdat Yýldýrým ile Göðüs Hastalýklarý Hastanesi hekimlerinden Uzm.Dr. Mehmet Zübeyir Yýldýrým ýn babasý Hýdýrlýk Kur an Kursu nun ilk müdürlerinden Sartalý Ali Hafýz olarak tanýnan Ali Yýldýrým vefat etti. Bir süredir tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayatýný kaybeden Ali Yýldýrým ýn cenazesi Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

7 ARÞAMBA 6 MART Ýl Genel Meclis Üyesi nin týrtýl feryadý Acele etmezsek çam ormanlarý yok olacak D odurga Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal, çam aðaçlarýna dadanýn týrtýllarýn, aðaçlara büyük zarar verdiðini, çok acil çözüm bulunmamasý halinde, çok sayýda çam aðacýnýn büyük zararlar göreceðini söyledi. Meclis toplantýsýnda konuya dikkat çeken Soysal, "Ne yazýk ki çamlar týrtýl istilasý nedeniyle bitme noktasýna geldi. Orman Müdürlüðü ve Tarým Ýl Müdürlüðü, el birliði ederek, aðaçlarý bu zarardan kurtarmalý- Dodurga Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal, týrtýl konusunda çalýþma yapýlmasýný istedi. dýr." dedi. Kýþ þartlarýnýn hafif gitmesi nedeniyle artan týrtýllarla yapýlan mücadelenin, yeterli olacaðýna inanmadýðýný vurgulayan Soysal, "Yetersiz insan sayýsý ile bu mücadelenin baþarýya ulaþmasý mümkün deðil." diye konuþtu. Mücadelede geç kalýndýðýný da sözlerine ekleyen Soysal, bu konuda mutlaka yapýlacak bir þey olmasý gerektiðini bildirdiði konuþmasýnda, stratejik bir mücadele yönteminin hayata geçirilmesi gerektiðine iþaret etti. ÝHL öðrencileri Alacahöyük ve Boðazkale yi gezdi. ÝHL öðrencilerinden aðabey abla kardeþliði El ele verip tarihi mekanlarý gezdiler Ý Ýl Genel Meclis üyeleri, gündemdeki maddeleri görüyerek karara baðladý. 3,5 ayda 560 anjiyo, 19 bypass ameliyatý H itit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinin kuruluþ çalýþmalarý kapsamýnda bu güne kadar ne tür çalýþmalar yapýldýðý, üniversite bünyesine kaç tane öðretim üyesi alýndýðý, açýk kalp ameliyatý dahil, hastanede bu güne kadar ne gibi önemli ameliyat gerçekleþtirildiði konusunda Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu tarafýndan yapýlan araþtýrma meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Zerat Zeytinli, 2009 yýlýn- da Gazi Üniversitesi çatýsý altýnda öðrenci almaya baþlanan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinde bugün itibariyle 80 öðrencinin eðitim gördüðünü açýkladý. Hitit Üniversite Týp Fakültesine bu güne kadar 4'ü profesör, 6'sý doçent ve 10 tane de yardýmcý doçent olmak üzere toplam 20 akademik personel atamasý yapýldýðýný vurgulayan Zerat Zeytinli, hastane bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde ise bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði bildirdi. Zeytinli, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesinde 88 yoðun bakým ve 680 tane hasta yataðý bulunduðunu ifade ederek, hastane personelinin tümünün üniversite hastanesine yakýþacak þekilde hizmet içi eðitime tabi tutulduklarýný kaydetti. Zerat Zeytinli 50 az, 100 çok, 75 tamam Ý l Genel Meclisi üyeleri, Sungurlu Özel Ýdaresi'ne ait toplantý salonunun saatlik kirasýný 75 Tl olarak belirledi. Kaymakam oluru ile ilçede yapýlacak olan toplantý, seminer ve konferanslarda kullanýlmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna ve okullara tahsisi konusunda ücretli olup olmayacaðýna karar veren Ýl Genel Meclisi, ilk olarak 50 TL saatlik teklifin az olduðuna, 100 TL'nin ikinci öreninin ise çok olduðuna karar verirken, 75 TL olmasýnda karar kýldý. Bazý meclis üyeleri, bu konuda Sungurlu'nun baþka bir alternatif salonu sahip olmadýðýnýn altýný çizerken, Ýl Genel Meclis Baþkaný da konuya iliþkin sözlerinde, salonlarýn bulunduðu il ve ilçelerde kültürel faaliyetlerin artmasýna imkan tanýdýðýný söyledi. Salonun masrafýnýn çýkartýlmasý yönünde ýsrarcý olan bazý meclis üyeleri ise, bir saatlik para ödeyip, salonunun 3-4 saat kullanýldýðý yönünde iddialarda bulunarak, 50 TL'nin masrafý kurtarmayacaðý yönünde görüþ belirtti. Zam oranlarý da TEFETÜFE hesabýna endekslendi. HABER-YORUM EROL TAÞKAN Ý Yakýþmadý Meclis, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker baþkanlýðýnda toplandý. Meclis bitkisel ürünleri ve hasta öðrencilerin eðitimini araþtýracak Ý l Genel Meclisi, hayatýn her alanýna dair yaptýðý araþtýrmalarýna, bitkisel ürünlerin kullanýmý ve hastanede tedavi gören öðrencilerin hastanede eðitim alýp almadýðý konusunu ekledi. l Genel Meclisi'nin dün ki oturumunda, Sungurlu'da bulunan Özel Ýdare'ye ait toplantý salonunun okullara, sivil toplum kuruluþlarýna açýlmasý ile ilgili tavrýný da kararýný da hiç yakýþtýramadým. Zira o salonda düzenlenecek her türlü etkinlik, ilçenin kültürel yapýsýna katký saðladýðý gibi, özellikle okul öðrencilerinin hizmetine sunulmasý durumunda, kendini toplum önünde daha iyi ifade edebilen, sosyal aktivitelere katýlabilme özgüvenini kazanmýþ gençlik demektir. orum'da küçük de olsa Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu'nun varlýðý, tarif edilemez bir etkinlik patlamasýna ve kültür etkileþimine vesile olmuþtur. Vatandaþýn temsilcileri olarak seçilip, yönetime vatandaþ adýna katýlan meclis üyeleri, bana göre özel idarenin kârýný gözetme gayretinden çok, vatandaþ faydasýný daha çok önemsemeliydi. Vatandaþ devletin hizmetinde deðil, devlet vatandaþýn hizmetinde olmalý anlayýþý gözden kaçýrýldý. Tabi ki Özel Ýdare'nin kârýný düþünüp, kamu korunmalý, zarara uðratýlmamalý. Burada zarar çizgisi neresi, vatandaþýn hakký neresi iyi hesap edilmeli. Eminim bu eleþtiriye verilecek cevap, þüphesiz maliyet ve devletin parasýnda tüyü bitmedik yetimin hakký olduðudur ve bizatihi doðrudur. Ancak, burada saatlik kira için 75 TL'yi vatandaþa dayatanlar, bazý zamanlarda anlamsýz ve ilgisiz konular hakkýnda verdikleri ko- Yapýlan oylama sonucunda, bitkisel ürünlerle ilgili araþtýrma evre ve Saðlýk Komisyonu na, hasta öðrencilerin hastanedeki eðitim durumu ise Eðitim Kültür Komisyonu na havale edildi. misyon raporlarýnda, devlet-millet hakkýný hesap etmiyor. Kimse kurusa bakmasýn ama artýk bu iþin çivisi çýktý orta yerde gezinip duruyor. Bitkisel ürün kullanýmý ne kadarmýþ? Kime ne, ne kadar olduðu. 5 kiþiden oluþan bir komisyonun en basit bir rapor için yaptýðý çalýþmaya, yine bu milletin cebinden en asgari 600 TL çýkýyor. Bu rakam da rapor bir günlük toplantýyla sonuçlandýrýlýrsa. Kimi raporlar bir kaç günlük (!) toplantýlar sonucu da ortaya çýkabiliyor ki bu da 1200 ve 1800 TL rakamlarýna sýçrayýveriyor. Meclis üyelerinin özlük haklarýnýn kýsýtlý olduðuna, ilçeden gelip gitmeye, konaklamaya ve yemek parasýna bile yetmeyeceðini ben de biliyorum. Ancak bunu teminin yolu, alenen dönem dönem toplumun büyük çoðunluðunu ilgilendirmeyen raporlarý komisyonlara havale etmek olmamalý. Hiç kimseyi töhmet altýnda býrakmak istemiyorum. Bizzat Ýl Genel Meclis üyeliðinin çok kutsal, onurlu ve çok deðerli bir görev olduðuna inanýyorum. Fakat ortada da böyle bir görüntü olduðunu hiç kimse inkar edemez. Zorunlu ihtisas komisyonlarý dýþýnda, meclis iradesi ile oluþturulan araþtýrma komisyonlarýnýn sayýsý ihtiyaç duyulduðu kadar artýrýlabilir. Ancak bu komisyonlar, daha geneli ve derini ilgilendiren konularda çalýþýyor olmalý. Derinçay'ýn çevreye verdiði zararýn ortaya konmasý, kaç köyün insanýnýn hayatýný riske attýðýnýn incelenmesine kimsenin diyeceði bir þey yok. Lütfen iþ olsun diye yapýldýðý gün gibi aþikar raporlardan vazgeçilsin. Zira bu millet bunu anlamayacak kadar saf deðil. Meclis, kendi saygýnlýðýný artýrmak için en büyük sorumluluðun yine kendinde olduðunu unutmamalý... mam Hatip Lisesi 12 sýnýf öðrencileri, takdir dolu bir çalýþmaya imza attý. Okuma Kulübü üyesi 12. sýnýf öðrencileri aðabey-abla kardeþliði çalýþmasý kapsamýnda, 9. sýnýf öðrencileri için Alacahöyük ve Boðazkale gezisi düzenledi. Okul öðretmenleri Dilaver evik, Nurettin Akyol ve Hanefi Gümüþ rehberliðinde gerçekleþtirilen geziye 100 öðrenci katýldý. orum Belediyesi nin tahsis ettiði otobüsle hafta sonu gezilerini gerçekleþtiren öðrenciler, ilk olarak Alacahöyük kazý alanlarý ve müzesini ziyaret etti. Ýkinci durak olarak gidilen Boðazkale de de ören yerleri ve müzeyi ziyaret eden öðrenciler, Hititler hakkýnda bilgilendirilirken, pek çok öðrenci ilk kez gördüðü tarihi zenginliðe hayran kaldý. Okullarýna yeni katýlan öðrencilere aðabey ve ablalýk yapmak gibi önemli bir sorumluluðu üstlenen 12. sýnýf öðrencileri, baþarýyla bir programý daha sona erdirmenin mutluluðunu yaþarken, 9. sýnýf öðrencileri de hocalarýna, aðabey ve ablalarýna teþekkür etti. Gezi ekibi ayrýca, kendilerine otobüs tahsis eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye de teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Öðrenciler tarih ve kültür konusunda anlatýlanlarý dikkatle dinledi. Geziye katýlan 9. sýnýf öðrencileri, aðabey ve ablalarýna teþekkür etti. Öðrenciler, Alacahöyük ve Boðazkale müzelerini ziyaret etti. Belediye Meclisi Cuma günü toplanacak B elediye Meclisi Mart ayý toplantýsý için cuma günü saat 10,00'de meclis salonunda toplanacak. 8 gündem maddesinin görüþülerek karara baðlanacaðý meclis gündemi þu þekilde oluþturuldu; 1-MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ Türkiye Belediyeler Birliði ile Ýþveç Yerel Yönetimler ve Bölgesel Birliði ile Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik projesi yürütülmesi. 2-ÝMAR KOMÝSYONU Akkent Mahallesi 114 ada, 1 nolu parselin bir kýsmýnýn 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý deðiþikliði. 3-ÝMAR KOMÝSYONU Sülüklü Deresinin 1200 m lik kýsmýnda yapýlan 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý revizyonu. 4-ÝMAR KOMÝSYONU Bahçelievler Mah, 484,3630,2586 adalar, Karakeçili Mah, 140, ada, Ulukuvak Mah, 3389, 959, 2480 adalar, Ýbrahimçayýrý Mevki, 2597ada, Yavruturna, 2226 ada, Gülabibey, 3770, 503 adalar ve oraklýk, 1871, 3001 adalar da plan müellifince hazýrlanmýþ 13 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan deðiþikliði. 5-ÝMAR KOMÝSYONU oraklýk Mevki, 82 pafta, 584 ada, 39 nolu parselde plan müellifince hazýrlanan 1/5000 ölçekli Nazým ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planý deðiþikliði. 6-ÝMAR VE ÞEH. MÜD Tarih ve 9 Sayýlý Belediye Meclis Kararýyla onaylanan plan deðiþikliðine yapýlan itirazlar. 7-TARÝFE KOMÝSYONU Gelir Tarifesinin Tatil günlerinde çalýþma ruhsat harçlarý ve Yangýn Tedbir Denetleme Hizmet Ücret tarifesi. 8-ÖZEL KALEM MÜD. Belediye Baþkaný, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Cengiz Özkader, Ömer Maz ve Özkan Balcý' nýn Almanya Seyahati.

8 8 ARÞAMBA 6 MART 2013 Sungurlu da kentsel dönüþüme hazýrlýk T ürkiye de ki kentsel dönüþüm çalýþmalarýnýn tümünü yerinde inceleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, gerekli çalýþmalar için Almanya ve Ankara dan ekipleri Sungurlu ya davet ederek incelemelerde bulundu. Kentsel Dönüþümün ilk ayaðýnda Sungurlu da Kentsel Dönüþüm yapýlacak olan alanlarý ve Sungurlu nun genel coðrafisini incelemek üzere, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný Ali Hakkan, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Songül Üzgün, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taþýnmaz Geliþtirme Anabilim Dalý Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Bülbül, Atýlým Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Bölümü Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Emel Akýn, Atýlým Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Bölümü Öðrencileri Ümit Muhammed Usanmaz, Oðuz Fahri Torun, Kenan Uðurlu Sungurlu ya gelerek incelemelerde Almanya ve Ankara dan ekipleri Sungurlu ya davet ederek incelemelerde bulundu. Sungurlu da Kentsel Dönüþüm yapýlacak olan alanlar incelendi. bulundu. Sungurludaki kentsel dönüþüm alanýnda dikkat ettikleri iki husus olduðundan söz eden Baþkan Uzunkaya, Birincisi yeni yapýlacak olan yerleþim alanlarýnda yeþil alan üretimine çok dikkat edeceðiz. Bir diðer önemli husus ise hiçbir vatandaþýmýzý maðdur etmeden ev sahibi yapmaya çalýþacaðýz. Kentsel dönüþüm projesi tamamlandýktan sonra evlerine taþýnacaklar. Buradaki evlerden hak sahiplerinin tamamýna, pýrýl pýrýl, modern, depreme dayanýklý, yeþil alaný olan, parký olan, asansörlü, kaloriferli, enerji tasarruflu akýllý evler yapýlacak. Ayný zamanda yine alan içerisine iþ merkezleri, sosyal tesisler vb alanlarda yaparak modern bir metropol kent havasý kazandýracaðýz. Burasý tamamlandýðýnda hem Sungurlumuzun marka deðeri artacak, hem de burasý çevre þehirlere de örnek olacak dedi.(ýha) Bankacýlarla biraraya geldi orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçedeki bankalarýn yöneticileri ile bir araya geldi. Mavi Ocak tesislerindeki toplantýda bankacýlarla karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Belediye olarak okullarýn projeksiyon, bilgisayar ve diðer ihtiyaçlarýný imkanlar ölçüsünde karþýladýklarýný dile getiren Uzunkaya, ayrýca öðrencilerin bir taraftan moral ve motivasyonlarý artýrmak diðer taraftan tarihi ve kültürel deðerleri tanýt- mak amacýyla geziler düzenlediklerini kaydetti. Eðitimi teþvik etmek amacýyla baþarýlý öðrencilere diz üstü bilgisayarlar hediye ettiklerini hatýrlatan Uzunkaya, Bu sayede diðer öðrencilerimizde baþarýlý olabilmek için teþvik oluyor. Eðitime verilen desteklerle bir taratan eðitimdeki kalite artarken diðer taraftan baþarý oranlarýnda ciddi bir yükselme var dedi. Bahçelievler mevkiine bölgenin en büyük pazarýný inþa edeceklerini açýklayan Uzunkaya, buraya yaptýrdýklarý üst geçitle pazar alýþveriþine çýkan insanlarýn gelen insanlarýn pazar arabalarýný rahatlýkla karþýdan karþýya geçirebile- Selahaddin Uzunkaya, ilçedeki bankalarýn yöneticileri ile bir araya geldi. ceklerini dile getirdi. sinde belediye meclisiyoruz. Bu vesileyle gemizin büyük katkýlarý rek eleþtiri ve gerekse Yapýlan her hizoldu. Ýktidarý ve muhaönerileriyle katkýda bumetin belirli bir plan ve lefetiyle halisane çabalunan tüm meclis üyeleprogram dahilinde yalar içinde, aðýz tadýyla rimize, bize destek olan pýldýðýný anlatan Uzunbugünlere geldik. Hizolmayan herkese teþekkaya, ''Yaþanacak akmetlerin vatandaþlarýkür ediyorum. Ýlk günkü saklýklarda vatandaþlaheyecanla çalýþmalarýmýza ulaþmasýnda en rýmýzdan da duyarlýlýk küçük çabanýn bile bir mýza devam ediyoruz.'' bekliyoruz.hizmetlerideðeri olduðuna inanýdedi.(ýha) mizin hayata geçirilme- ÖMSS de deðiþiklik Ö Konferansa konuþmacý olarak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk katýlacak. Ýslam da Aile orum aðrý Eðitim Vakfý, Ýslam da Aile konusunu iþleyecek. Konferansa konuþmacý olarak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk katýlacak. Konferans, bugün saat 20:00 de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþecek. Konferansa tüm orum halký davet edildi. lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS)/KURA tercih kýlavuzunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'ün, Devlet Personel 'nýn talebi üzerine yeniden düzenlendiðini bildirdi. ÖSYM 'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, 2013-ÖMSS/KURA tercih kýlavuzunun, 28 Þubat 2013 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayýmlandýðý hatýrlatýldý. Kýlavuzda, Devlet Personel 'nýn talebi üzerine deðiþiklik yapýldýðý belirtilen açýklamada,, ''Bazý kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan ayný unvanlý, nitelikli ve ayný koþullarý taþýyan kadrolarýn tek tek tercih yapýlacak þekilde Devlet Personel 'na bildirildiði, Devlet Personel tarafýndan da ÖSYM 'na bildirilen ve tercih kýlavuzunda bu þekilde yayýmlanan kadrolar üzerinde yapýlan incelemede, bu durumdaki kadrolarýn sadece adetlerinin birleþtirilmesi suretiyle engelli adaylarýn daha çok sayýda kadro için tercihte bulunabilmelerine imkan saðlanacaðý deðerlendirilmiþtir'' ifadeleri yer aldý. Bu çerçevede söz konusu tercih kýlavuzunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'deki ayný nitelik ve koþullarý taþýyan kadrolarýn birleþtirilerek yeniden yayýmlanmasýnýn talep edildiði, kadrolarý birleþtirilen kamu kurum ve kuruluþlarýyla bunlara ait kadrolarýn ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te bulunduðu bildirildi. Tercih süresi uzadý Bu kapsamda ÖSYM'nin ÖMSS/Kura tercih sistemiyle ÖMSS/Kura 2013 tercih kýlavuzunun yeniden düzenleneceði belirtilen açýklamada, þu ifadeler kullanýldý: ''8 Mart 2013 tarihinde sona ereceði duyurulan tercih süresi, düzenlemeler nedeniyle adaylarýn tercihlerini yeniden deðerlendirmeleri için ek süre tanýnmasýný saðlamak amacýyla 11 Mart 2013 tarihi saat 23.59'a kadar uzatýlmýþtýr. Tercihini tamamlayan adaylarýn yeniden tercihlerini deðerlendirmeleri ve yapýlan deðiþikliklere göre tercihlerini düzenlemeleri gerekmektedir. Deðiþiklik nedeniyle tercihlerini yeniden düzenlemesi gereken adaylar tercih süresi içinde tercihlerini deðiþtirebileceklerdir. Deðiþiklikten etkilenmeyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerini deðiþtirebileceklerdir. Tercih iþlemlerini tamamlayan adaylarýn tercih bilgilerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden tercih süresi içinde kontrol etmeleri gerekmektedir.'' 2013-ÖMSS/KURA tercih kýlavuzu yapýlan düzeltmeler doðrultusunda en kýsa süre içinde yenilenerek ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayýmlanacak ve yeni düzenlemeye göre tercihler alýnmaya baþlanacak. Sungurlu Belediye ile Hak Ýþ'e baðlý Hizmet Ýþ Sendikasý arasýnda, Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Sungurlu da SDS imzalandý orum un Sungurlu Belediye ile Hak Ýþ'e baðlý Hizmet Ýþ Sendikasý arasýnda, Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Ýmza törenine Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, baþkan yardýmcýlarý Veysel Dorukoðlu, Nükremin Daðaþan, Erol Erkoç, Hizmet Ýþ Sendikasý Ankara Þube Baþkaný Ömer Yýlmaz ile idari amirler katýldý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi olarak ilçede bir çok ilki gerçekleþtirdiklerini ve gerçekleþtirmeye de devam ettiklerini söyledi. Belediye bünyesinde çalýþan iþçilerle imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesi nin de bunlardan birisi olduðunu dile getiren Uzunkaya, Yaklaþýk üç yýldýr yürütmekte olduðumuz görev sürecince personelimizin motivasyonunu artýracak giriþimlere ve hizmet içi eðitimlere ziyadesiyle önem verdik. Hedefimiz, iþçi ve memur arasýndaki sosyal dengeyi saðlamaktýr. Bu dengeyi saðlarken adaletli davranmak, en çok önemsediðimiz husustur. Ýþçi arkadaþlarýmýzdan tek isteðimiz, görevlerini layýkýyla yerine Ýmza törenine Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ile Hizmet Ýþ Sendikasý Ankara Þube Baþkaný Ömer Yýlmaz ile idari amirler katýldý. Uzunkaya, yapýlan sözleþmenin taraflara hayýrlý olmasý için temenni de bulundu. getirmeleri ve aldýklarý ücretin hakkýný vermeleridir. alýþma hayatýný düzenleyen anayasa hükümleri ve devletin temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, mali gücümüzün elverdiði ölçüde, çalýþan memur personelimizin bilgi ve becerisini geliþtirmek, çalýþanlarýmýzýn sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceðe güvenle bakmalarýný temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barýþý saðlamak, çalýþma performansýný artýrarak demokratik ve katýlýmcý çalýþma düzenini oluþturmak amacýyla böyle bir sözleþme imzaladýk dedi. Uzunkaya, yapýlan sözleþmenin taraflara hayýrlý olmasý için temenni de bulundu.(ýha) 441 ünite kan toplandý T ürk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan orum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 441 ünite kan toplandý. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, kan baðýþýnýn önemine dikkat çekerek, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Küçükevcili oðlu, "Bu kampanyamýzda 500 ünite kan toplamayý hedeflemiþtik ama 441 ünite kan toplayabildik. Kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi.(ýha) Türk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Sungurlu da 441 ünite kan toplandý.

9 ARÞAMBA 6 MART Kadýnlar Günü nde konuþan Hatice Külcü den çözüm sürecine destek Analar aðlamasýn, yürekler yanmasýn elediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün B eþi Hatice Külcü, terör sorununun son bulmasý için baþlatýlan giriþime dikkat çe- tini gösterebilseydi bu kadar ananýn, bu kadar gelinin yürekleri yanmayacaktý. Þükürler olsun ki bugün devletimiz, hükümetimiz daha farklý ve daha güçlü bir irade gösteriyor. Bu güçlü irade; geleceðimizi acýlar ve ayrýlýklar üzerine deðil, huzur ve kardeþlik üzerine inþa etme kararlýlýðýný ve cesaretini gösteriyor. Bu durum hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor ve geleceðimiz adýna da heyecanlandýrýyor. kerek çözüm sürecine destek verdi. Neticesi heyecan ve umutla beklenen sürece iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Hatice Külcü, Analar aðlamasýn, yuvalar parçalanmasýn, yürekler yanmasýn, birliðimiz-dirliðimiz bozulmasýn dedi. Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Külcü, kadýnýn toplumdaki yeri ve öneminden bahsetti. Sosyal hayatta kadýnlarýn daha aktif rol almasý gerektiðine de iþaret eden Külcü, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: GÖNÜL ELÝLERÝNDE HEDEF BÝRÝNCÝLÝK SORUNLAR GÜLE DEÐÝL AKILLA ÖZÜLÜR Kadýn sorunlarýnýn çözümünde bir kadýn olarak hepimiz aktif roller almalýyýz. Kimimiz siyasi partilerde, gerek parlamentoda milletvekili olarak gerekse Ýl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerinde görev almalý, kimimiz sosyal çalýþmalarýn yoðun olduðu sivil toplum kuruluþlarýnda yer almalý ve karar alma süreçlerine mutlaka ama mutlaka katýlmalýyýz. ünkü kadýnlarýn toplum sorunlarýnýn çözümüne katacaðý çok þey var. ünkü biz kadýnlar hayata farklý bakýyoruz. Sorunlarý güçle deðil akýlla ve duyguyla çözmenin, dünya barýþý ve toplumsal uzlaþma için önemli bir gerçek olduðuna inanýyoruz. Baþbakanýmýz da deðerli eþleri de sýk sýk ifade ediyorlar; biliyoruz ki, tarih boyunca savaþlar, terör ve yoksulluk en çok kadýnlarý vurmuþtur. Özellikle terör konusunda yaþanan acýnýn en çok da þehitlerimizin analarýnýn, eþlerinin ve yakýnlarýnýn yüreðini yaktýðýný biliyor ve görüyoruz. Bu nedenle terörün bitmesi en çok da evlat acýsý çekme korkusuyla yüreði aðzýnda yaþayan biz anneleri, kadýnlarý sevindirecek. Hatice Külcü, çözüm sürecine destek verdi. Analar aðlamasýn, yuvalar parçalanmasýn, yürekler yanmasýn, birliðimiz, dirliðimiz bozulmasýn diye verilen mücadeleye bir de bu açýdan bakmak ve destek olmak gerekir diye düþünüyorum. Bugünlerde yürütülen ve toplumun tüm kesimlerinde heyecan ve umutla neticeleri beklenen çalýþma dolayýsýyla bu duygularýmý da ifade etmek istedim. Baþbakanýmýz ve ekibine özellikle bu iþte Allah'tan muvaffakiyetler temenni ediyor, tüm ilgilileri sürece katký sunmaya davet ediyorum. Ocaklar sönerken, çocuklar yetim, gelinler dul, analar evlatsýz kalýrken, bu acýlara karþý sadece sessiz kalanlar, adeta o acýlardan beslenenler, ne kadýnlar gününde ne anneler gününde ne de senenin baþkaca bir gününde bize nutuk çekme hakkýna asla sahip deðiller. Eðer geçmiþte birileri çýkýp her türlü riski göze alarak bu sorunu çözme cesare- Kadýnlar Günü nde düzenlenen temsili kýna gecesinde protokol eþlerinin ellerine de kýna yakýldý. Kýz çocuklarýmýzýn okumasýnýn önündeki kültürel ve fiili engeller de bir bir kaldýrýlýyor. Bu konuda Baþbakanýmýzýn eþi Emine Erdoðan Hanýmefendi'nin himayelerinde baþlatýlan Ana-Kýz Okuldayýz, Haydi Kýzlar Okula gibi projeler kapsamýnda yüz binlerce kýz çocuðumuz eðitim imkânýna kavuþtu. Yine Emine Erdoðan Hanýmefendinin himayelerinde baþlatýlan Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesi çok kýymetli bir çalýþma. Gönül Elçileri çalýþmasýyla adeta devlet-millet el ele, devlet millet gönül gönüle, sorunlarýn üstesinden gelineceði mesajý veriliyor. Tabii ki, her iþte gönüllü olmak ve gönülle yapmak önemli. Gönül Elçileri projesini orum da Valimizin eþi Fatma Baþköy Hanýmefendi yürütüyor. Kendisini tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum. ünkü yapmýþ olduðu özverili çalýþmalarla proje, halkýmýza kýsa sürede tanýtýldý. Kendisi hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde pek çok toplantý tertip etti. 81 il içerisinde en gönüllü iller sýralamasýnda orum'umuzu bugün itibariyle 3. lüðe taþýdýlar. Ýnþallah hedefimiz orum'u burada birinci yapmak. 5 MAHALLEYE KADIN ve GENLÝK MERKEZÝ GELÝYOR Bizlerde orum Belediyesi olarak kadýnlarýmýzýn sosyal hayattaki baþarýlarýný artýrmak için bir takým çalýþmalar yaptýk ve yapmaya da devam ediyoruz. 17 Mart 2011'de kurulmuþ olan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimiz 2 sene içerisinde çok önemli ve verimli çalýþmalar yaparak orumlu hanýmlarýn takdirini topladý. Buradaki faaliyetlere olan teveccüh bize bu alandaki talebin ve ihtiyacýn ne kadar fazla olduðunu gösterdi. Þu anda 5 ayrý mahallemizde daha Kadýn ve Gençlik merkezlerimizin yapýmlarý devam ediyor. 4 tanesi bu sonbaharda Buhara'daki ise inþallah seneye tamamlanacak. Bu merkezlerimizin farklý bir yönü de içinde kültürel etkinliklerle birlikte haným kardeþlerimizin rahatlýkla sporlarýný yapabilecekleri spor salonlarýnýn bulunacak olmasý. Pek çoðunuzun basýndan bildiði üzere yaþlýlarýmýzýn evini Belediyemiz temizliyor. Bu yaþlýlarýmýz için baþlattýðýmýz Gönül Köprüsü projesiyle de yalnýzlýða terk edilmiþ büyüklerimizin sesine ses, gönüllerine can yoldaþý oluyoruz. Onlara birer kardeþ aile buluyoruz. Ýnþallah bu çalýþmalarýmýzý da hýz kesmeden devam ettireceðiz. Bu çalýþmalarda emeði geçen arkadaþlarýmýzýn hepsini ayrý ayrý tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. TOPLUMUN GELÝÞMESÝNDE KADININ ROLÜ BÜYÜK Hayatý güzelleþtirmek için hepimizin yapacaðý çok þey var. Evimizden, apartmanýmýzdan, sokaðýmýzdan baþlamak üzere; barýþ ve kardeþlik ilmikleri atabilir, çocuklarýmýzýn gönül bahçelerine sevgi tohumlarý ekebiliriz. Programa katýlan orumlu hanýmlara yöresel ürünler ikram edildi. Kavganýn, çatýþmanýn, ayrýþmanýn çýðýrtkanlýðýný yapanlara karþý milli birlik ve kardeþliðin billur sesini, yurdun ve hatta dünyanýn her bir metrekaresinde hep birlikte yankýlandýrabiliriz. Kadýnlar olarak bugün en büyük arzumuz, en büyük isteðimiz, huzurun, kardeþliðin ve dostluðun dünyayý þefkatle, sevgiyle sardýðýný, kucakladýðýný görmektir. Bunun gerçekleþmesi için de yine görev öncelikle bize düþüyor. Bu inançla, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nüzü tekrar içtenlikle kutluyor, baþta þehit ve gazi analarýmýz olmak üzere orum'un ve ülkemin tüm kadýnlarýný sevgiyle ve saygýyla selamlýyorum. orum Devlet Tiyatro Salonu nu hýnca hýnç dolduran kadýnlar, düzenlenen etkinlikleri ilgiyle izledi. Belediye, kadýnlarý unutmadý Þef Aliye Helvacý yönetimindeki Kadýn Bestakarlar Konseri büyük alkýþ topladý. Kadýnlar Günü ne özel organizasyon orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen Dünya Kadýnlar Günü kutlama programý dün gerçekleþti. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen programa Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Milli Eðitim Þube Müdürü Þule Toksoy, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. AK Parti Genel Merkezi nden hemþehrimiz Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Zeynep Pusat ve Hasret Yavuz un da hazýr bulunduðu programýn açýþ konuþmasýný Hatice Külcü yaptý. Günün anlam ve öneminden bahseden Külcü, tüm kadýnlarýn gününü tebrik etti. Programda ayrýca kýna gecesi ve düðün gelenekleriyle ilgili canlandýrmalar, Türk Sanat Müziði ve þiir dinletisi gibi etkinlikler de yer aldý. ölçekli haným giriþimciler için satýþ yapabilecekleri bir ortam oluþturmak amacýyla Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde satýþ stantlarý kurduklarýný belirten Hakyemez, bu standlarda kadýnlara satýþ imkaný tanýdýklarýný ifade etti. Hakyemez, orum Cezaevi'nde yatmakta olan ve hiçbir geliri bulunmayan kadýn mahkumlarýn ürettikleri el emeklerinin de bu standlarda satýþa sunulduðunu kaydetti. Programa katýlan þair Gülser Kýrýþ da Kadýnlar Günü için düzenlenen program sonrasý kitaplarýný imzaladý. Kýrýþ, kitap satýþýndan elde edilen gelirin tamamýný orum Cezaevi'ndeki kadýn mahkûmlara baðýþladý. KADINLAR GÜNÜ NÜ KINAYLA KUTLADILAR Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Dünya Kadýnlar Günü'nü dünyanýn çeþitli ülkelerine ait geleneksel düðün geceleri ve kýna yakma merasimlerini canlandýrarak kutladý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen programla Anadolu'da ve Ýran, Irak, Suriye, Tayvan, Pakistan ve Filipinler'deki düðün gelenekleri ve kýna geceleri canlandýrýldý. Hitit Üniversitesi Halk Oyunlarý Topluluðu ve Þef Aliye Helvacý yönetimindeki Kadýn Bestakarlar Konseri nin de yer aldýðý programda orum'un son yýllarda yetiþtirdiði kadýn þairlerden Gülser Kýrýþ da kitaplarýný kadýn mahkumlar yararýna imzaladý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez, programla ilgili yaptýðý açýklamada orum'da Kadýnlar Günü'nü farklý bir etkinlikle kutladýklarýný söyledi. Hakyemez, Anadolu'nun ve dünyanýn birçok ülkesinde bugün de yaþanan geleneksel düðün merasimlerini ve kýna gecelerini canlandýrarak orumlu kadýnlara sunduklarýný dile getirdi. Program vesilesiyle orum'da evde veya atölyede, hamur iþi veya ev yemekleri üreten küçük Hitit Üniversitesi öðrencileri, kýna gecesi geleneklerini canlandýrdý. orum daki düðün adetleri de programda sahnelendi. Þair Gülser Kýrýþ, kitabýnýn satýþýndan elde edilen geliri kadýn mahkumlara baðýþladý. Programda sahne alarak ülkelerine ait düðün geleneklerini anlatan yabancý kadýnlara çeþitli hediyeler verildi.

10 10 ARÞAMBA 6 MART 2013 Þu yazýyý okuyan geldi Osmanlý dan koku geldi A skerden geldikten sonra kendisini tüm Türkiye'yi dolaþmaya adayan 80 yaþýndaki Mustafa Yumurtacý, 60 yýllýk hatýratýnýn bazý bölümlerini paylaþtýðý sohbetimiz- yi okumaya baþlar. evreden bazý kimselerin dikkati Mustafa dede üzerine yoðunlaþýr. Ýlk baþta, kendi merakýný gidermek için kitabeye bakan, hatta okuyamadý- mýn, okur ve anlar edasý karþýsýnda, Mustafa dedeye yaklaþýp, neden o kadar dikkatli baktýðýný sorarlar. Mustafa dede ise okuduðunu, bazý silik yerleri görmekte zorlan- de, çok hoþumuza giden bir anýsýný paylaþtý. Bodrum civarýnda bulunan bazý alim kimselerin mezarlarýný ziyaret etmek niyetiyle yola koyulduðu bir gün, ziyaret ettiði türbenin üzerinde bulunan Osmanlýca kitabe- ðý halde okur ve anlar gibi yapan bir ihtiyar görürler. ünkü bu vakte kadar o kitabeyi bihakkýn okuyabileni görmemiþler. Geriden meraklý hatta þüpheli gözlerle süzdükleri yaþlý ada- dýðý için daha da dikkatle bakmaya çalýþtýðýný söyler. Küçük bir imtihandan geçirilen Mustafa dede, orada yazýlan yazýyý baþtan sona tercüme edip, ardýndan kendi bilgi hazinesindekilerle birleþtirip, orada yatan zat ve hi- kayesi hakkýnda çevresindekileri aydýnlatýr. Þüphelerinin haksýz olduðunu gören oradakilerden birisi, hafif mahcup bir eda ile Mustafa dededen helallik ister ve çevresine seslenerek, "Þu yazýyý okuyan geldi, Osmanlý'dan koku geldi" der. Yaþýna, görünümüne, aleladeliðine bakarak bir þeye benzetmedikleri yaþlý adamýn, ne kadar deniz derya bir ilme ve mütevaziliðe sahip olduðunu öðrendiklerinde ise, Mustafa dedeyi bir daha býrakmazlar. Bodrum'da tam 15 gün misafir ettikleri Mustafa dedeyi, büyük minnet ve hürmetlerle yolcu ederler. Ýnsanlarýn kendisiyle ilgili bakýþ açýsý ve düþünceleriyle pek ilgilenmeyen Mustafa dede, Allah'ýn kendi içine verdiði ateþi söndürmek, dünya gözüyle ne kadar peygamber ve evliya varsa ziyaret edip, Allah'ýn rýzasýný kazanmayý hedeflemiþ. Sohbetimiz sýra- sýnda, Osmanlýca'yý nasýl öðrendiðini sorduðumuzda, rahmet okuyarak ismini aðzýna aldýðý hocalarýndan hürmetle bahsediyor. Ýlkokulu bile okuma fýrsatý olmayan 80'lik Mustafa dede, 1945 yýlýnda köyü Boðacýk'ta imamlýk yapan Yumuþak Hoca lakaplý hocadan almýþ ilk derslerini. O'nun içindeki okuma azmi, öðrendikleriyle kifayet etmemesine neden olunca, bu isteðini doyurmak ve daha çok öðrenmek için, uzunca bir süre de Molla Hacý Bekir'den daha üst düzeyde medrese eðitimi almýþ. Yaþlanmýþ bir ele kalem bu kadar mý yakýþýr? dedirtecek kadar güzel kalem tutup, izlemeye doyulmayacak güzellikte Osmanlýca yazýyor. Osmanlýca'yý çok seri yazýp, okuyabilen Mustafa dede, ne yazýk ki, hiç bir hatýrasýný kaleme almamýþ. Kendisi de bu eksikliðin farkýnda ancak iþ iþten geçmiþ ona göre. "Keþke yazsaydým tüm gördüklerimi, tüm yaþadýklarýmý, fakat yapmadýk" sözleriyle piþmanlýðýný itiraf ediyor. Gerçekten eðer yazmýþ olsaydý, bugün kýymet biçilemez bir seyahatnameyi de vücuda getirmiþ ve geleceðe miras olarak býrakmýþ olacaktý. Türkçe okuma ve yazmayý da öðrenmiþ, ancak Osmanlýca kadar seri okuyup yazamadýðý için, okumayý da, yazmayý da Osmanlýca olarak tercih etmiþ bu zamana kadar ve öyle de devam ettiriyor. Modern seyyah tanýmlamasýnýn yanýsýra, ayaklý kütüphane sýfatý da geçerli Mustafa dede için. Dini bilgilerin yanýsýra, tam bir tarih ve coðrafya deryasý. Tüm okuduklarýný, taptaze olarak zihninde barýndýrýyor, anlattýklarý dinlenir, merak uyandýrýr ve besler türünden. Günümüzde az bulunur, hatta bulunamaz bir insan örneðinin belki de son temsilcisi ile karþýlaþtýk, deðerini aklýmýzýn yettiði kadar bilmeye ve hürmetimizi üst seviyede tutmaya gayret ettiðimiz Mustafa dedenin yaþý, bilgisi ve mütevaziliði baþta olmak üzere, sözündeki edebi, tavrýndaki aðýrlýðý karþýsýnda ezilmemek ne mümkün. 80 lik seyy 60 yýldýr gez Türkiye de ayak basmad M ustafa Yumurtacý, bundan tam 60 yýl evvel baþladýðý seyahatinde Türkiye'de ayak basmadýk yer býrakmayýp, kendi alanýnda kýrýlmasý zor, hatta imkansýz bir rekora imza atmýþ. Elbette Türkiye'nin dört bir yanýný dolaþan pek çok insan vardýr, ancak Mustafa dedenin tarzýnda seyahat eden bir örneðin daha var olacaðýna ihtimal vermek çok zor. Osmanlýca yazýlmýþ el yazmasý kitaplardan edindiði ne kadar bilgi ve yer varsa, sadece okumakla yetinmeyip, büyük bir aþkla yollara düþerek, bizatihi dünya gözüyle görmek istemiþ ve bu arzusuna asla engel tanýmamýþ. Yolculuða çýkýþýndan tutun da, dönüþüne kadar kendi kurallarýný iþleten bu bilge adam, kýlýk kýyafetine bakýldýðýnda, sýradan bir insan gibi dursa da, bir kaç dakikalýk sohbette, ondaki vizyonu, bilgi birikimini, ahlaký ve edebi farketmemek mümkün deðil. Ýlkokulu bile okumamýþ bir insanýn, bu kadar bilgiye nasýl sahip olduðuna þaþýrýyor insan. Ancak, kendisini bilgiyle donatmanýn yolunu Osmanlýca'yý tam tekmil öðrenerek, okuyup yazarak bulmuþ. Býrakýn izin almayý, haber bile vermiyor Hanýmý halen hayatta olan (Allah her ikisine de uzun ömürler versin) Mustafa dedeye, ninenin kendisine kýzýp kýzmadýðýný, izin verip vermediðini soruyoruz. Aldýðýmýz cevap bir kez daha þaþýrtýyor bizi. "Ben yýllardýr býrakýn izin istemeyi, yola çýkacaðým zaman haber bile vermedim. Aklýma bir yere gitmeyi koyduðumda, sabah ezaný ile birlikte ceketimi alýp evden çýkarým. Yolculuk ne kadar sürer Allah bilir. Yolculuðum bitince ölmediysek eðer zaten dönüp evimize geliyoruz." diyor. Hanýmý habersiz gitmesine alýþmýþ, O'nun seyahat aþkýna boyun bükmüþ ama zaman zaman da, "Neden beni de götürmüyorsun?" diye sormadan da edememiþ. Mustafa dede, bu sonunun cevabýný bizimle paylaþýrken, "Tamam ben de gelsin isterim ama benim gittiðim yerlere yýlan bile gitmez. O'nun gücü kuvveti yetip te bana ayak uyduramaz." sözleriyle kendince nineyi götürmeme sebebini anlatýyor Seyahatleri çarþý pazar görmek için, kendini oyalamak için olma mýþ hiç bir zaman. Hep mübarek mekanlarý, tarihi mekanlarý görmek niyetiyle çýkmýþ yola. 'Türkiye'de 16 Peygamber var' Elindeki kaynaklarda, Türkiye'de 16 Pey gamber'in kabrinin bulunduðunu okuyup, tek tek dolaþmýþ bahsi geçen yerleri. Hepsini de bizatihi doðrulayýp, 16 Peygamber'i kabrinde ziyaret emmenin huzuruna ulaþmýþ. '60 yýlda bir gece bile otelde kalmadým' Bin insan 60 yýl boyunca gezer de, yolculuk süresince nerelerde konaklar? Ýnsan merak ediyor gerçekten. Ayrýca Mustafa dede, sadece il merkezlerinde deðil, yollu izi olmayan köylere bile gitmiþ. "60 yýldýr bir gece bile otelde kalmadým" diyen Mustafa dede, "Ya Allah Bismillah" deyip çýktýðý yolculuðunda, bir kez bile dýþarda gecelemek zorunda kalmamýþ. Her seferinde, kendi deyimiyle Allah bir kapý açmýþ kendisine. Her gittiði yerde, mutlaka birileri Mus tafa dedeyi evinde misafir etmiþ. Hatta öyle ki, hiç tanýmadýðý bu insanlar, kimi zaman ýsrarla bir kaç gün býrakmayýp, kalmasý için ýsrarcý olmuþ. Hakkari'nin 60 kilometre uzaðýnda bir köyde, alim bir zatýn yattýðýný öðrendiðinde, gönlü oraya da gitmeyi istemiþ. Git git bitmeyen yolculuðunu, rastgele otostopla gerçekleþtiren modern sey yah Mustafa dede, Hakkari'den sonraki kýsmý, benzinlikte araba bek '

11 ARÞAMBA 6 MART 2013 seyyah dede geziyor Halil Ýbrahim Aþgýn a sonsuz teþekkürler M eslek hayatým boyunca, sayýsýný unuttuðum hayat hikayesine þahit oldum ve yazýp siz deðerli okurlarýmýzla paylaþmaya gayret gösterdim Hepsi birbirinden deðerli ve ilginç hikayeleri olan insanlardý. Ancak açýk söyleyeyim ki, Mustafa dede gibi bir hikayeye sahip olanýný görmedim. Beni Mustafa dedeyle buluþturan ve tanýþtýran deðerli kardeþim Halil Ýbrahim Aþgýn'a gönül dolusu teþekkür ediyorum. Hem mesleki açýdan böylesi kýymetli bir hayat hikayesine þahit olmak, hem de insani açýdan þahsiyeti, duruþu, ahlaký, ilmi ve güler yüzü ile tanýmaktan onur duyduðum bir insanla beni tanýþtýrýp buluþturdu- basmadýk yer býrakmadý i anlatýyor. için, kendini oyalamak için olmaekanlarý, tarihi mekanlarý görmek 'de 16 Peyuyup, tek psini de kab- l- lerken rastladýðý kamyoncu ile tamamlamýþ. Saman satan kamyoncu ile iki gün köy köy gezerek, saman satarak yolculuðuna devam etmiþ. 'Aklýna alýp ta gitmediði yer yok' Ziyaret etmeye niyet ettiði tekke, türbe, kabir ya da tarihi mekanlar her neredeyse, gözünü karartýp çýkmýþ yola. Merakýmýzý celbetti ve sorduk, yolda hiç baþýna kötü bir hadise gelmiþ mi? Hýrlýsý var, hýrsýzý var diye. Hatýrlayýp ta anlatacaðý hiç bir kötü olay yaþamamýþ. Zorluklar yaþamýþ elbette yolculuklarýnda, ama o zaten her þeyi göze alýp yola çýkan bir seyyah. dým' - eri Musatta öyle ki, man ýsrarla bir rarcý olmuþ. ðýnda bir köyde, alim bir oraya da gitmeyi istemiþ. Git git topla gerçekleþtiren modern seyaki kýsmý, benzinlikte araba bek- 'Ne aç kaldým, ne açýkta kal- Yola çýkmazdan evvel, yanýna yetesi kadar para almýþ her seferinde. Tevekkel edip yola çýksa da, tebdiri de elden býrakmamýþ. Paranýn fazlasýný, kuþaðýna sarýp beline baðladýktan sonra, az bir miktarýný da cebine almýþ her seferinde. "Dünya hali, düþürürüm, çaldýrýrým, ne olur ne olmaz" diyerek anlatýyor bu küçük tedbirini. 'Cebimdeki eti yemeye fýrsat bulamadým' Ziyaret ettiði yerlerde, yolda, benzinlikte, otostop yaparken sayýsýz insanla karþýlaþmýþ. Bu tatlý ihtiyarý görüp te onun derya deniz bilgiye sahip bir insan olduðunu her kim farkettiyse, "Gerek yok" dese bile yolda býrakmayýp, güzergahýný deðiþtirerek kendisini gideceði köylere kadar götürüp getirmiþler. Bir seferinde, Van'ýn bir köyünden dönerken bindiði bir minibüs, aslýnda onun güzergahý olmayan bir yöne türbe ziyaretine gideceðini söylese de, "Olsun ben de giderim oraya, ziyaret etmiþ olurum." demiþ. Türbede adak kurbaný kesen aile, ýsrarla yemek için kalmasýný istese de, Mustafa dede izin istemiþ. Bayanlardan bir tanesi ýsrarla, "Bari þu eti al da yolda yersin" diyerek, bir poþete sarývermiþ. Poþeti cebine koyan Mustafa dede, ora senin bura benim deyip, güzergahýnda ne kadar gideceði yer varsa turlamýþ. Ancak bu arada rastladýðý insanlar tarafýndan hürmetle misafir edilip, kendisine ýsrarla yemekler ikram edilmiþ. Tam üçüncü günde, yolda bir minibüse el kaldýrýp, Erzurum istikametine doðru yol almak istemiþ. Minibüste yolcular, bir koku olduðunu belirterek, kucaðýnda çocuk bulunan bir bayana, "Abla herhalde çocuk çiþ yaptý, çok kötü bir koku var, çocuðun altýný bir kontrol et" demiþ. Minibüs durmuþ, kadýn inip çocuðun altýný kontrol etmiþ ve temiz olduðun söylemiþ. Bu arada kýsmen havalandýrýlan minibüs tekrar yola çýkýp, bir vakit gittikten sonra, ayný söylenmeler yine baþlamýþ. Bu kez tek tek yolculara kokunun nerden geldiðini sormaya baþlamýþlar. En son Mustafa dedeye, "Dede sende kokacak bir þey var mý?" dediklerinde, Mustafa dede 3 gün evvel cebine koyduðu eti hatýrlamýþ ve "Evet cebimde et var" demiþ. "Be kardeþim ben eti unuttum gittim. Canlarý saðolsun, insanlar karnmýn acýkmasýna izin vermedi ki, cebimdeki eti yiyeyim. Meðer bizim et kokmuþ cebimde. Utandým fakat yapacak bir þey yok. Eti cebimden çýkardým ama kokmuþ ki ne kokmuþ. Minibüs durdu, hepimiz indik, eti attýlar. Araba havalandý da yolumuza devam ettik." diye bu tatlý anýsýný bizimle paylaþan Mustafa dede, kitaplara konu olacak hayat hikayesi ve tarzýyla Boðacýk Köyü'nde mütevazi yaþamný sürdürmeye devam ediyor. Artýk eskisi kadar yolculuk yapma gücünü kendinde bulamadýðný söylese de, diri ve saðlýklý haliyle Maþallah dedirtiyor. Allah sana uzun ömürler ve saðlýklar versin Mustafa dede. 11 ðu için teþekkür ediyorum. Language Center Dil Merkezi Kurucu Müdürü ve ayný zamanda Ensar Vakfý orum Þube Baþkaný olan kýymetli kardeþim Halil Ýbrahim Aþgýn da, Mustafa dede gibi insanlarýn deðer ve kýymetini bilen yapýsýyla, sohbetimize anlam kattý. Aþgýn, benimle tanýþtýrdýðý Mustafa dedeyi, tüm orumlular'ýn da tanýmaya hakký bulunduðunu, Mustafa dede gibi deðerlerin, özellikle yeni kuþaklara örnek olacak kiþilik ve karakterinin mutlaka bilinmesi gerektiðine inandýðýný belirterek, ömrümce tanýþmaktan gurur duyacaðým Mustafa dedeyle bizi bir araya getirdi. Tekrar tekrar teþekkürler sevgili kardeþim.

12 12 ARÞAMBA 6 MART 2013 Türk toplumunda kadýnýn deðeri paha biçilemez H itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fadeðerlendiriliyor. Yine tarih kaynaklarýnda kültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Türkler in kutsal ve önem verdikleri hakladr. Atiye Nazlý, Türk toplumunda ra, ana hakký dedikleri ve bunu da Tanrý kadýnýn deðeri paha biçilemez ölçüde hakký ile eþit tuttuklarýný gösteriyor. Aile dedi. toplumun çekirdeði olarak görülüyor. Aile ne kadar güçlü olursa toplum o derece güç Tarihte ve Günümüzde Aile lü olur. Türklerde aileye her zaman önem Ýçinde Kadýn ve Önemi konulu konverilmiþ ve aile korunmuþ. Birçok savaþa feransta konuþan Yrd. Doç. Dr. Atiye ve göçe raðmen Türkler in daðýlmadan Nazlý, bugün örnek gösterilen Avrupa ayakta kalmasý da güçlü aile yapýsýna dayaülkelerinde Orta að da kadýnlarýn nýyor. Tarihte birçok topluluk görülmüþ, yaþadýðý drama dikkat çekti. ancak bu topluluklar güçlü bir aile sistemitarihte kadýna verilen deðeri örne sahip olamadýklarýndan dolayý kýsa zaneklerle anlatan Atiye Nazlý, Hititman içerisinde daðýlýp yok olmuþlar. ler de tek eþliliðin esas olduðunu ve Türk devletlerinde Türk kadýnlarý idatoplumda kadýnlarýn erkeklerden sonri faaliyetleri büyük bir vakar ve haysiyetle ra geldiðini söyledi. yürütmüþler. Hatta bu türlü faaliyetlerde Kadýnlarýn Türk kültürü ve Ýslâm öylesine büyük yetkilerle hareket etmiþlertarihindeki yeri ve öneminden de bahdir ki Büyük Hun Ýmparatorluðu adýna in seden Nazlý, konuþmasýnda þu ifadeleile ilk barýþ antlaþmasýný Mete'nin hatunu re yer verdi: imzalamýþ. Hunlar döneminden itibaren ka Ýslam öncesi Türkler e ait bilgidýn-erkek ayrýmý yapýlmadýðý ve kadýn erler M.Ö yýl gerilere kadar keðin tamamlayýcýsý olarak kabul edildiðinyrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý ulaþýyor. Bu köklü bilgiler arasýnda kaden kadýnsýz hiçbir iþ yapýlmazdý. Hatta öydýnýn temel nitelikleri annelik ve kahramanlýk olarak karþýmýza le ki kaðanýn emirnameleri sadece Hakan buyuruyor ki ifadesiyle çýkýyor. Kadýn, at binme, silah kullanma ve savaþabilme gücü ile de baþlamýþsa geçerli kabul edilmezdi. Düzenlenen konferansta kadýnlarýn Türk kültürü ve Ýslâm tarihindeki yeri ve öneminden de bahsedildi. Minik öðrenciler aþý oldu M imar Sinan Anaokulu öðrencileri önceki gün aþý oldu. Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan yürütülen kampanya çerçevesinde okul öncesi eðitim öðrencilerine Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak (KKK) Aþýsý yapýldý. Daha önce ilkokul birinci sýnýf düzeyinde uygulanan KKK aþýsý, Türkiye genelinde tespit edilen salgýn nedeniyle tedbiren okul öncesi eðitimde de uygulanmaya baþladý. orum da gerçekleþtirilen çalýþma çerçevesinde Mimar Sinan Anaokulu nda öðrenim gören 80 i aþkýn öðrenci de aþý oldu. Okul Müdürü Ali Kabasakal ýn da hazýr bulunduðu aþý uygulamasýna Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, Rehber Öðretmen Bahar Aksoy, Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Aysun Bakbak, Zeynep Ýþler, Saliha Candemir, Selma Eker, Güllü Þahin, Esra Ayýk, Esin Kocaoðlu ve Neriman Uyan da katýldý. Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri önceki gün aþý oldu. orum da gerçekleþtirilen çalýþma çerçevesinde Mimar Sinan Anaokulu nda öðrenim gören 80 i aþkýn öðrenci aþý oldu. 19 Mayýs Ýlkokulu Salonu nda gerçekleþen programa öðrenciler de büyük ilgi gösterdi. Buharaevler KTML den Kadýnlar Günü konferansý B uharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi (KTML), Kadýnlar Günü nedeniyle þiir dinletisi ve konferans düzenledi. Tarihte ve Günümüzde Aile Ýçinde Kadýn ve Önemi konulu konferans dün 19 Mayýs Ýlkokulu Salonu nda gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý nýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferansa Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer ve Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Milli Eðitim Þube Müdürü Þule Toksoy, bazý daire ve okul müdürleri, veliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programda kürsüye gelen bazý öðrenciler, anne ve kadýn konulu þiirler okudular. Buharaevler KTML Müdürü Sabriye Esen, Edebiyat Öðretmeni Selma Özeþer ve Müzik Öðretmeni Hakan Önsöz ün katkýlarýyla hazýrlanan programda kadýnlarýn toplumdaki yerini anlatan slayt gösterisi de yer aldý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý, tarihte ve günümüzde aile içinde kadýnýn yeri ve önemini anlattý. Programda sahneye gelen öðrenciler, anne ve kadýn konulu þiirler okudular. KTML, Kadýnlar Günü nedeniyle þiir dinletisi ve konferans düzenledi. Düzenlenen programa çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Tarihte ve Günümüzde Aile Ýçinde Kadýn ve Önemi konulu konferans ilgiyle izlendi.

13 ARÞAMBA 6 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 24 - Rebî ul-âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:21 Þubat 1428 Kasým: MART Kendi nefsini terbiye edemeyen, baþkasýnýnkini hiç terbiye edemez. Sýrrî-yi Sekâtî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) VEFAT EDENLER 1- orum Belediye' si çalýþaný Mikdat YILDIRIM ile Göðüs Hastanesi Doktorlarýndan Zübeyir YILDIRIM' ýn babalarý, emekli Ýmam Hatip, Sartalý Ali Hafýz olarak bilinen; Ali YILDIRIM. 2- Bozboða Köyü' nden gelme, Erol ONAY' ýn eþi, Celal ve Hamza ONAY' ýn anneleri, Þeker Fabrikasý çalýþaný Hüseyin ONAY' ýn yengesi; Hanife ONAY. 3- Morsümbül Köyü'nden gelme, Mehmet KAAR' ýn oðlu, Gülabi KAAR'ýn kardeþi, Emrah, Menderes ve Eren KAAR'ýn babalarý; Þahin KAAR. 4- Paþa Köyü'nden gelme, Taksici Esnafýndan Kadir AK- MAK'ýn eþi, Celal, Cemal, Kenan ve Sinan AKMAK'ýn anneleri; Fatma AKMAK. 5- Acýpýnar Köyü'nden, Kemal, Yüksel, Erol, Seydi, Muharrem, Ercan ve Satý DÝZMAN' ýn babalarý; Elvan DÝZMAN vefat etmiþtir. Allah Rahmet eyleye. 6- Dutludere Köyü' nden, Mehmet KAYACI' nýn eþi, Elfetin, Turan, Yýlmaz ve Tunay KAYACI' nýn anneleri; Þahan KAYACI. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Türkiye de taþýnmaz deðerleme sorunlarý zellikle Tutsat Yasasý'nýn yürürlüðe girmesinden sonra, Ötaþýnmaz deðerleme alanýna olan ilgi oldukça artmýþtýr, r50 tane lisanslý gayrimenkul deðerleme þirketinin bulunmasý, bir o kadar þirketin lisans almak için SPK'na baþvurmuþ olmasý, SPK'nýn yaptýðý lisanslama sýnavlarýnýn her dönemine yaklaþýk dolayýnda kiþinin baþvurmasý, yüzlerce lisanssýz olarak çalýþan deðerleme uzmanýnýn olmasý, bu alana gösterilen ilginin yoðunluðunu kanýtlamaktadýr. Türkiye'de kamulaþtýrma davalarý ve Ýcra Müdürlükleri'ndeki kýymet takdirine yönelik iþlemler gibi birkaç yer dýþýnda, taþýnmaz deðerleme kendine uygulama alaný bulamamýþ ve ancak akademik bazý çalýþmalara konu olabilmiþti. Ancak 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren SPK'nýn bu alana yönelik düzenlemeler yapmaya baþlamasý ve konut kredilerine talebin artmasý, taþýnmaz deðerleme iþlerinin artmasýna neden olmuþtur. Taþýnmaz deðerleme konusunda bilgili ev donanýmlý uzman sayýsýnýn çok kýsýtlý olmasýndan dolayý, konuyla ilgilisi olmayan birçok þirket ve kiþi deðerleme iþine girmiþtir. Bunun sonucunda; taþýnmaz deðerlemenin niteliði, doðruluðu ve baðýmsýzlýðý tartýþýlmaya baþlamýþtýr. Bu konudaki yasal düzenlemelerinde yeterli olmamasý taþýnmaz deðerleme alanýndaki herkesin istediði gibi kurallar koymasýný saðlamýþtýr. Ayrýca bu alandaki ilk yasal düzenleme olan Tutsat Yasasý'nýn bazý maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açýlmýþ olmasý, kavram karmaþasýnýn ve uygulamadaki keyfiyetin sürmesine neden olmaktadýr. Türkiye'de taþýnmaz piyasasý saðlýklý bir þekilde geliþmediðinden, taþýnmazlarýn deðerlendirilmesi için nesnel ölçütler ve etkin yasal düzenlemeler bulunmamaktadýr. Taþýnmazlarýn rayiç deðerlerinin belirlenmesinde saðlýklý bir sistem henüz tesis edilmediðinden, bu deðerler nesnel ölçütlerden çok öznel ölçütlere baðlý tahminlere dayandýrýlmaktadýr. Bununla birlikte taþýnmazlarýn deðerlendirilmesinde, harita ve harita bilgileri vazgeçilmez temel unsur olmasýna raðmen, uygulamada harita olgusuna yeterince önem verilmediðinden, saðlýklý bir deðerlendirme de mümkün olmamaktadýr. (URL2) Taþýnmaz deðerleme alanýnda yaþanan en büyük sorunlardan bir tanesi de; deðerlemenin doðru ve baðýmsýz yapýlmasýný saðlayacak teknik özelliklerinin vurgulanmasý yerine, tamamen deðere endekslenerek finans boyutunun ön plana çýkarýlmasýdýr. Bunun nedeni de; genelde bankalarýn konut kredisi taleplerini karþýlama adýna deðerleme yapýldýðý için, bankalarýn verecek olduklarý kredinin miktarýna odaklanmalarý, diðer taraftan raporun içeriði ile çok fazla ilgilenmemeleridir. Ayrýca bankalar tarafýndan çok kýsa sürede raporlarýn sonuçlandýrýlmasýnýn istenmesi nedeniyle, deðerleme raporlarý çok çabuk ve bilimsellikten uzak þekilde hazýrlanmak zorunda kalmaktadýr. Deðerleme þirketleri de rekabet ortamý nedeniyle bu konuda raporun içeriðinden çok hýza ve deðere odaklanmýþ durumdadýrlar. Bankalarýn ve deðerleme þirketlerinin taþýnmaz deðerlemesini tamamen bir finans kaynaðý olarak görmelerinin önüne geçilmesi zorunluluktur. Taþýnmaz deðerlemesi, bilimsel yöntemlere göre, doðru ve baðýmsýz olarak yapýlmasý gereken bir mühendislik alanýdýr. Olaya bu yönden bakýlmalý ve finans boyutu bundan sonra düþünülmelidir. Deðerleme alanýnda çalýþanlarýn büyük bir çoðunluðunu mühendis, þehir plancýsý ve mimarýn oluþturmasýna karþýn, deðerleme þirketlerini kuranlarýn ve þirketlerde yönetici olanlarýn iktisatçý, bankacý veya finansçý olduðu gözlemlenmektedir. alýþanlarýn teknik kiþiler olmasýna karþýn, yöneticilerin ekonomici aðýrlýklý olmasý, taþýnmaz deðerlemesine bakýþ açýsý farký oluþturmaktadýr. Yöneticiler genellikle deðerlemenin teknik ve hukuki içeriðini göz ardý etmektedirler. Kamu kurumlarýndaki bilgi ve belgelere ulaþmada yaþanan problemler, taþýnmaz deðerleme uzmanlarý için en önemli baþlýklardan biridir. Deðerlemesi yapýlacak taþýnmaza ait bilgi ve belgelere ulaþmada uygulanacak yöntemler için henüz ülkemizde bir yasal çerçeve çizilmemiþtir. Bu konuda inisiyatif tamamen kurumlarýn yetkililerine býrakýlmýþtýr. Bundan dolayý da her kurumda hatta o kurumun her müdürlüðünde ve hatta o müdürlükteki yöneticinin her deðiþmesiyle birlikte farklý uygulamalar gündeme gelmektedir. Örneðin bir tapu sicil müdürlüðünde taþýnmaza ait bilgi ve belgeler çok kolay incelenebilirken, diðer tapu sicil müdürlüðünde haftanýn belirli günlerinde inceleme yapýlabilmekte, bir diðer tapu müdürlüðünde ise hiçbir zaman incelenememektedir. Yine bazý belediyelerde dosya inceleme ücreti adý altýnda bir harç alýnýrken, bazý belediyelerde ise bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadýr. Taþýnmazlarla ilgili tüm kamu kurumlarýnda ilgili belgelere ulaþýlmasýnda belirli somut standartlar getirilmesi zorunluluk halini almýþtýr. Tapu siciji ilgilisine açýktýr ilkesi çerçevesinde, taþýnmaz deðerleme uzmanlarý o taþýnmazla olan ilgisini kanýtladýklarýna göre. bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapýlarak, kamu kurumlarýndaki bu keyfi uygulamalarýn önüne-geçilmelidir. Tümer AKYÜZ Harita Mühendisi Gayrimenkul Deðerleme Uzmaný Taþýnmaz deðerleme alanýnda öne çýkan bir diðer sorun da bu alanda çalýþanlarýn çalýþma koþullarý ve özlük haklarýna müdahalelerdir. Sektörde çalýþan gerek lisanslý gerekse lisanssýz deðerleme uzmanlarýnýn çalýþma bölgeleri ve çalýþma saatleri çok esnektir. Bir deðerleme uzmaný gün içerisinde 3-4 tane ayrý yerin deðerlemesini yapýp, kamu kurumu incelemelerini tamamlayýp, gece de raporlarýn hazýrlanmasýyla uðraþmaktadýr. Bu süreç her gün bu þekilde devam etmekte ve bir uzman yaklaþýk saat çalýþmaktadýr. Hak ettiklerinin çok altýnda ücretler ödenen deðerleme uzmanlarýnýn ne bir örgütü ne bir sendikasý bulunmaktadýr. Bu alanda çalýþanlarýn sayýlarýnýn az olmasýna, nitelikli uzmanýn kýsýtlý olmasýna raðmen, uzmanlara özlük haklarý ve ücret konusunda gereken deðerin verilmemesinin en önemli nedeni çalýþanlarýn örgütsüz olmasýdýr. Taþýnmaz Deðerleme Uzmanlýðý Ülkemizde yýllardýr ekspertiz olarak anýlan deðerleme hizmeti, yaklaþýk 10 yýl kadar önce mevcut iki þirket ve ek olarak kurumlarýn kendi bünyelerinde istihdam ettikleri personel ve bilirkiþilik müessesesi tarafýndan gerçekleþtirilmekteydi. Ýlk kez Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VIII, 34 ve 35 nolu tebliðleriyle Gayrimenkul Deðerleme Uzmaný ve Deðerleme Þirketleri taným yapýldý. Böylece deðerleme çalýþmalarýnýn, belli bir standarda, belli format ve usullere dayanan bir sektör olmasý yolunda önemli bir adým atýlmýþ oldu. Birçok meslek disiplini tarafýndan ilgi gören ve cazip bir iþ kolu olarak dikkat çeken deðerleme.ouzmanlýðý, birçok sýkýntýya raðmen geliþimini sürdürmeye devam ediyor. Sermaye Piyasasý Kurulu'nun tebliði ve düzenlemeleri, SPK mevzuatýna tabi, borsada iþlem gören þirketlerin gayrimenkullerinin deðerlemelerini ve mortgage kapsamýnda deðerlemeye ýabi olan gsyrimenkulleri içeriyor. Ayrýca BDDK da 0l Kasým 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan, "Bankalara Deðerleme Hizmeti Verecek Kuruluþlarýn Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik" ile bankalarýn talep ettiði gayrimenkul deðerleme çalýþmalarýný yapacak deðerleme þirketleri ve uzmanlarda bulunmasý gereken þartlan ayrýca tanýmlamýþ durumda... Sektörümüzle ilgili düzenlemeleri içeren SPK tebliði ile BDDK yönetmeliði büyük ölçüde paralel düzenlemeleri içeriyor tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Konut Finansman: Sistemine Ýliþkin eþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile gayrimenkul piyasasýnýn ve gayrimenkul deðerleme faaliyetlerinin geliþmesini saðlamaya yönelik olarak "Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði"nin kurulmasý öngörüldü. Sözkonusu düzenleme kapsamýnda SPK tarafýndan gayrimenkul deðerleme uzmanlýðý lisansý verilen kiþilerin üye olacaðý, tüzel kiþiliðe haiz Türkiye Deðerleme Uzmanlarý Birliði, 30 Nisan 2010 tarihinde yapýlan-ilk gene! kurulunda gerekli organlarýný seçerek faaliyete geçti. Kamu kurumu niteliðinde bir meslek örgütü olarak çalýþmalarýný sürdürecek olan Birliði'n sektöre ve mesleðe saðlayacaðý artý deðerler açýsýndan önemi çok büyük... Mayýs 2002 itibariyle sektörde 9 adet þirket SPK'nýn, 43 adet þirket ise BDDK'nýn Deðerleme Hizmeti Verecek Þirketler Listesi'nde bulunuyor itibariyle sektörde yaklaþýk adet deðerleme raporu üretildi ve bu sayý, yapýlan düzenlemelerin sonucu olarak her geçen gün daha da artýyor. Pazarýn ölçeði küçümsenmeyecek boyutlarda, yýldan yýla büyüyor. Ancak sektörün birçok sorunu var ve bu durum her platformda dile getiriliyor. Genelde sorunlarýn baþlýklar: ve içerikleri konusunda taraflarýn, yani oyuncularýn tamamý mutabýk. Resmi kurumlardaki bilgi ve belge teminindeki problemlerden, yeterli þayi ve nitelikte insan gücüne; standardizasyon problemlerinden, eðitime; terminolojiden, ücretlendirmeye; erikten, otomasyon ve veri eksikliðine kadar birçok aþýlmasý gereken soran mevcut. Bu tür sorunlar hem hizmet alan, hem de hizmet veren taraflarý olumsuz etkilemekle kalmýyor, makro boyutta problemlere sebep olabilecek riskleri de barýndýrýyor. Bu nedenle henüz emeklemeye baþlayan ve kurumsallaþma yolunda önemli mesafeler kateden bu sektörde kurallar oluþurken bir þeyleri atlamamak gerekiyor. Hizmet alan taraflar uluslararasý standartlara uygun, doðru ve hýzlý rapor beklerken, hizmeti yürüten deðerleme uzmanlarý ise göz ardý edilemeyecek derecede ciddi problemler yaþýyor. Doðru, baðýmsýz, tarafsýz ve hýzlý rapor üretmek, birçok kurumun sinerji yaratarak çalýþmasýný gerektiriyor. Ýþbirliði ve iletiþim esasýna dayalý bir mesleki birlikteliðin ilk kilometre taþlarýnýn konulmasý sektörün olmazsa olmazlarýndan... Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: MART 2013 ARÞAMBA Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro 365 Gün Ders 2 ehmet kardeþimizin Tefekkür Mhasbi Dünyamýz misafirperverliði tam bir Anadolu hasletlerini tamamý ile yansýtýyordu.. Bu köyde 365 gün ders yapýlýyor. Kaþbelen Köyü Köyün meydanýn da Raþit Yücel þehir dershanelerini aratmayan bir atmosfer corumhakimiyet. net var. Bu köyü ilk olarak orum dan Ahmet Kaya kardeþimden duymuþtum. Birkaç defa davet ettikleri halde bir türlü kýsmet olmamýþtý. Altmýþ'a yakýn, dikkatli ve hasbi bir cemaat ile dersler dinledik. Zeminin zineti ve süsü olan derslerimizi Kendilerini gönülden kutladýk. Gece uþak merkezindeki beþ katlý hizmet binamýzda kaldýk. Mesut kardeþimin ve mübarek oðlu Muhammed Said'in, Kaþbelen Köylü Ýsmail kardeþimin yakýn ilgileri ile (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) ALIÞ 90,02 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) UYSAL G.BEY MAH ATA CAD.NO:35 ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI SATIÞ 90,88 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 6 MART 2013 Siyaset Akademisi ne ilgi azi Osman Paþa Siyaset Akademisi II programýna yoðun katýlým oldu. MECÝTÖZÜ ÝLESÝ KAYMAKAMLIK BAHESÝ PEYZAJ DÜZENLEME YAPIM ÝÞÝ ORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Mecitözü Ýlçesi Kaymakamlýk Bahçesi Peyzaj Düzenleme Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : orum ili Mecitözü Ýlçesi Kaymakamlýk Bahçesi Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde c) iþe baþlama tarihi : yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý a) Yapýlacaðý yer : Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan yada esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý orum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad. No:2 ORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 (Basýn: 184) Resmi ilanlar: de G Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðr. Gör. Prof. Dr. Fatih Coþkun Ertaþ ýn katýlýmý ile yapýlan Siyaset Akademisi II programýna yoðun katýlým oldu. Siyaset Akademisi II dersinde Ertaþ, Belediyenin performans raporlarý, stratejik plan hazýrlama, plan ve bütçelerin hazýrlanmasý, faaliyet raporlarýnýn hazýrlanmasý hakkýnda sunumlar yaptý. Bu konularýn yaný sýra yerel yönetimler, bütçe ve mali denge konularý hakkýnda da bilgiler verdi. Prof. Dr. Fatih Coþkun Ertaþ, programdan sonra AK Parti Ýl ný ziyaret ederek gençler ile fotoðraf çektirdi. TUS ve DUS kýlavuzu deðiþti lçme, Seçme Öve Yerleþtirme Merkezi'nce (ÖSYM), Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) ile Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (DUS) ilkbahar dönemi kýlavuzlarýnda deðiþiklik yapýldý. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, TUS ile DUS ilkbahar dönemi baþvurularýnýn 27 Þubat'ta baþladýðý ve 8 Mart'ta sona ereceði hatýrlatýldý. Merkezin internet sayfasýndan yayýmlanan aday baþvuru formunda TC kimlik numarasý, uyruk, sýnav merkezi tercihi/kodu bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin güncelleme yapýldýðý bildirilen açýklamada, baþvurusunu tamamlayanlardan güncellemeler nedeniyle baþvuru bilgilerini deðiþtirmek isteyenlerin, kýlavuzlardaki açýklamalar doðrultusunda bunu gerçekleþtirebilecekleri kaydedildi. Park Yemek eðitimde Özel Elitpark Hastanesi nin yemek hizmetini de saðlayan Park Yemek Firmasý personeli eðitimden geçiyor. Eþref Burçin Özsaçmacý orum da catering hizmeti veren Park Yemek firmasý, alanýnda insan saðlýðý ve güvenliði açýsýndan önemi bulunan ISO Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi ve Belgesini almak için KAMU Danýþmanlýk & Eðitim firmasýndan eðitim almaya baþladý. Firma, gerek Eðitimler KAMU Danýþmanlýk & Eðitim Firmasý tarafýndan veriliyor. KAMU Danýþmanlýk & Eðitim Firmasý Proje Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, eðitimlerin sonunda Park Yemek firmesý personellerinin, firmanýn kalite standartlarýna baðýmlýlýklarýný ve marka deðerinin mutfak içinde gerek mutfak dýþýnda, kalite kontrol uzmaný tarafýndan yürütülen faaliyetlerinin hepsini takibe alarak sunduðu hizmeti daha da ileriye taþýmak adýna ISO belgesini tam anlamýyla uygulayarak belge sahibi olacak. bilincini unutmayarak firmayý kendi eðitimleriyle ileriye taþýyacaklarýný söyledi. Özsaçmacý, Firma, eðitimler sonunda ve gerekli standartlarýn firma bünyesine entegre edilmesiyle belge sahibi olacaktýr. dedi. Gemici Ýlkokulu Macaristan yolcusu smancýk Gemici OÝlkokulu öðretmen ve öðrencileri, devam eden AB Comenius Projesi kapsamýnda Macaristan da yapýlacak olan faaliyete katýlacak. Gemici Ýlkokulu tarafýndan hazýrlanan, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi na sunulan ve Ulusal Ajans tarafýndan kabul edilerek uygulamasý devam eden Comenius projesi kapsamýnda faaliyetler devam ediyor. Ýtalya nýn koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen projeye 6 ülke katýlýyor. Ýlk toplantýsý Kasým ayýnda Ýtalya da gerçekleþtirilen projenin ikinci faaliyeti Macaristan da gerçekleþtirilecek Mart tarihlerinde Macaristan'ýn Gümrü þehrinde yapýlacak proje faaliyetlerine, Okul Müdürü Müjdat Öztürk, Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan, sýnýf öðretmenleri Mustafa Uzuner, Ýrfan Arslan, öðrenciler Kübra Saðlam ve Sinem Kýlýç katýlacak. 5 gün sürecek program çerçevesinde yapýlacak faaliyetlere Ýtalya, Fransa, Ýspanya ve Macaristan'dan öðretmen ve öðrenciler katýlacak. Türkiye'yi temsilen Gemici Ýlkokulu nun katýlacaðý programda Saðlýklý Beslenme konusu iþlenecek. Sevgi ve Saygý Aðacý smancýk Daniþment Ortaokulu nda Deðer- Eðitimi Projesi devam ediyor. Osmancýk Oler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün öðretim yýlýnda ilçe genelindeki okullarda uygulamaya koyduðu projeye göre okullarda her ay bir deðer iþleniyor. Daniþment Ortaokulu ve Ýlkokulu nda da yine proje kapsamýnda her ay bir deðer farklý ve etkili uygulamalara yer veriyor. Bu konuda öðretmenleri ile iþbirliði halinde farklý uygulamalara imza atan öðrenciler konuya dikkat çekmek için etkinliklerine görsellik kazandýrýyor. Okulda bütün öðrencilerin dikkatini çekebilecek nitelikte hazýrlanan ilginç uygulamalar neticesinde öðrenciler yaþamak sureti ile ilgili deðeri kavramýþ oluyorlar. Geçtiðimiz ay içerisinde adalet kavramýnýn ilgili sunumlarla hazýrlandýðý okulda bu defa da Sevgi ve Saygý Aðacý oluþturuldu. Sevgi ve Saygý Aðacý nýn her bir filizinde sevgi ve saygý ile ilgili kavramlar yer alýyor. Aðacýn önünde fotoðraf çekinen öðrenciler, aðacýn filizlerindeki kavramlarý kendileri seçerek arkadaþlarýna armaðan ediyor. Osmancýk Gemici Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri Macaristan a gidecek. Osmancýk Daniþment Ortaokulu nda Deðerler Eðitimi Projesi devam ediyor.

15 Yerel medya seminerleri baþlýyor ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 MART orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. orum Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 orum Belediye Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 MART Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 3 kalem (yeþilmavi-lacivert renk) kumaþ alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 MART T.C.orum 4. Ýcra Dairesi 27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (epni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A orum) Saat: 10:30-10:35 Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 orum Belediye Ýçmesuyu abone hattý malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 12 MART orum Belediye Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme ve veri iþletim ve otomasyon hizmeti alým iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik 8. kat Saat: 09:00 14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 orum Orman Ýþletme Müdürlüðü 3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pickup hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 orum Saat: 14:30 15 MART orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü orum Ýl Özel Ýdaresi LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 orum Belediye Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 18 MART T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Belediye Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Ýl Özel Ýdaresi evre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü 25 takým çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonu Saat: 14:00 19 MART orum Belediye Oturma banký ve çöp kutusu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye alý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:10 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:20 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 1993 model Kia Capital 1.8 SLX aracýn satýþý iþi Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:30 orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 2001 model Hyundai H 100 STD HD aracýn satýþý iþi Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:40 20 MART orum Belediye Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 21 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü Osmancýk þubeye baðlý Ýl ve Devlet Demir Yollarý için gerekli agreganýn temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 10:00 Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü Sungurlu, Uðurludað ve çevresi il yollarý için kýsmi temel takviyeli sathi kaplama yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 11:00 22 MART orum Belediyes Aðaç alýmý iþi. Yer: orum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 25 MART vrupa Birliði (AB) Bakaný ve Baþmüza- Egemen Baðýþ'ýn himayesinde Akereci Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere'nin Ankara Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen "Türk Yerel Medyasý AB Yolunda" projesinin dördüncü bölgesel bilgilendirme semineri 6-7 Mart'ta Karabük'te yapýlacak. AB Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, AB Süreci Yerelde Baþlar anlayýþýyla baþlatýlan ve yerel medya mensuplarýnýn Avrupa Birliði konusunda bilgi düzeyini arttýrmak amacýyla Türkiye çapýnda gerçekleþtirilecek Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesi kapsamýnda, bölgesel bilgilendirme seminerlerinin dördüncüsü yarýn Karabük te baþlayacak. Seminer, Karabük, Amasya, Bartýn, Bolu, ankýrý, orum, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde çalýþan yerel medya mensuplarýnýn katýlýmýyla 7 Mart'a kadar sürecek. Türkiye çapýnda, gazete, televizyon, haber ajansý, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden projede, yerel medyanýn, Türkiye nin AB ye katýlým sürecini daha yakýndan takip edebilmesi ve sürece dahil olmasý amaçlanýrken, seminerlerde katýlýmcýlara AB süreci, sürecin günlük hayata etkileri, medyaya yönelik proje ve programlar ile çevre, enerji, tarým gibi sektörel konular hakkýnda bilgilendirme yapýlacak. Ayrýca katýlýmcýlara, çalýþmalarýnda AB sürecini takip etmelerini kolaylaþtýracak bilgi ve belgeler sunulacak, özel olarak hazýrlanan AB rehberleri daðýtýlacak. (ÝHA) Halkýn yarýsý baþ aðrýsýndan muzdarip ürk Nöroloji Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent TÝnan, halkýn yarýsýnýn baþ aðrýsýndan muzdarip olduðunu, depresyonla baþ aðrýsý arasýnda sýký bir iliþki bulunduðunu söyledi. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nöroloji uzmaný Doç. Dr. Ýnan, bedensel, ruhsal ve sosyal bir hastalýk olan baþ aðrýsýnýn Türkiye'de yaygýn görüldüðünü, toplumun yüzde 40-50'sinde migren ya da gerilim tipi baþ aðrýsý olduðunu bildirdi. Baþ aðrýsýyla depresyon arasýnda sýký iliþki olduðunu, baþ aðrýsýnýn depresyona, depresyonun ise baþ aðrýsýna yol açtýðýný anlatan Ýnan, þu bilgileri verdi: ''Yapýlan çalýþmaya göre toplumun yüzde 17-20'sinde depresyon görülüyor. Bunlarýn da yüzde 60'ý baþ aðrýsý çekiyor. Migren ya da gerilim tipi baþ aðrýsý olanlarýn yüzde 20-50'sinde ise zamanla depresyon ortaya çýkýyor. Bu rakamlar bize baþ aðrýsýnýn toplumun büyük kýsmýný yakýndan ilgilendirdiðini ve depresyonla baþ aðrýsý birlikteliðinin önemini ortaya koyuyor. T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada 143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Eðridere ve Kubbeli Caddesi tretuar, havuz ve elektrik aydýnlatma yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 29 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü TCK 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk- 15. Bölge Hududu ile orum-sungurlu-delice yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 14:00 1 NÝSAN T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Gülabibey Mah ada, 1 parsel de kayýtlý, m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 4 NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 06 BP4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 19 NÝSAN T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, epni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C oruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 3 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 7 MAYIS T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarauo Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. orum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 20 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ARÞAMBA 6 MART Merkez YÝBO da yangýn tatbikatý S Merkez YÝBO da yangýn tatbikatý yapýldý. Tatbikat, gerçeðini aratmadý. ivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Merkez YÝBO da yangýn tatbikatý yapýldý. Tatbikat, gerçeðini aratmadý. orum Belediye Ýtfaiyesi ile ortak gerçekleþtirilen tatbikatta, senaryo gereði öðrenciler kýsa sürede okulu boþaltarak bahçede toplandýlar. Ýtfaiye ekipleri, mahsur kalan öðrencileri kurtardý. Son olarak yangýn söndürme araçlarý kullanýlarak yangýn söndürüldü. Yangýn söndürme araçlarý kullanýlarak söndürme yapýldý. Ýtfaiye ekipleri, mahsur kalan öðrencileri kurtardý. Tatbikat orum Belediye Ýtfaiyesi ile ortak gerçekleþtirildi.

16 16 ARÞAMBA 6 MART 2013 Her sabah herkes için yeni bir baþlangýçtýr. Hasta uzun geçen bir gecenin sabahýna ermiþ Saðlýklý birisi yeni planlarla güne baþlama derdinde Her meslek erbabý iþinin-gücünün kaldýðý yerden devamý dileðinde Esnaf satarken, müþteri alýrken kâr etme peþinde Ne tuhaftýr ki; Yine her sabah Nefesini hayra tüketenler yanýnda Þerre soluyarak tüketenler de var Gece sinsice yaptýðý planlarla kim bilir nicelerinin canýna ve malýna kasteden hýrsýzlar, yankesiciler ve sokak serserileri... Nice terörist, sadist, câni ve fitneciler kurduklarý kirli plan ve tezgahlarýný günün sabahýnda gerçekleþtirme çabasýndalar.. Ama sabah namazýyla güne baþlayýp besmeleyle dükkânýný açanlar, iþinin baþýna geçenler, hayýrlý hizmet arzusu taþýyanlar Derdi riyazet-i bedeniyye olduðu kadar Riyazet-i ruhiyye olan birileri de var.. Kur an ýn marazlý, mühürlü, paslý, katýlaþmýþ, kirlenmiþ hatta taþlaþmýþ dediði kalpleri terbiye etmek için nefes tüketenler.. Buna gönül yapmak dersek eðer; Bir bilene kulak verelim: Yunus Emre der hoca, Gerekse var bin hacca Hepisinden iyice Bir gönüle girmektir Bir baþka þiirinde de gönül kýrýcýlara meydan okur: Bir kez gönül yýktýn ise Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil ** Ýþte böyle herkesin bir derdi var hayatta.. Aslolan; insanýn önce kendine, sonra hemcinslerine, Hatta ve hatta tüm canlý türlere dokunacak hayrýn derdini taþýmasý.. Yukarda teðet geçtiðimiz çok bilinen Afrika atasözünü bir kez daha hatýrlatalým: Her sabah bir ceylan uyanýr Afrika da. Kafasýnda tek bir düþünce vardýr. En hýzlý koþan aslandan daha hýzlý koþabilmek, Yoksa aslana yem olacaktýr. Her sabah bir aslan uyanýr Afrika da. Kafasýnda tek bir düþünce vardýr. En yavaþ koþan ceylandan daha hýzlý koþabilmek, Yoksa açlýktan ölecektir. Ýster aslan olun, Ýster ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki güneþ doðduðunda koþuyor olmanýz gerektiðini, Hem de bir önceki günden daha hýzlý koþuyor olmanýz gerektiðini bilin. Yaþam adlý koþuyu ne kadar güzel anlatmýþ Afrika atasözü, Hazýr kira beyanname sistemi Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ Gelir Ýdaresi nýn hazýrladýðý ''Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sistemi'' ile vergi dairesine gidilmeden internetin olduðu her yerde, beyanname verilebilecek. Gelir Ýdaresi nýn ''Kira Beyannamenizi Biz Hazýrladýk, Siz Onaylayýn'' sloganýyla hazýrladýðý ''Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sistemi'', gayrimenkul sermaye iradý (GMSÝ-kira geliri) elde eden mükelleflerin MERNÝS, banka, PTT, sigorta þirketleri, tapu gibi çeþitli bilgileri kullanýlarak beyannamelerinin Gelir Ýdaresi tarafýndan önceden hazýrlandýðý ve internet ortamýnda mükelleflerin onayýna sunulduðu bir sistem olarak tanýmlanýyor. Gelir Ýdaresi yetkililerinin verdiði bilgiye göre, sistem, vergi dairesine gidilmeden internetin olduðu her yerde, beyanname verilmesini saðlýyor. Sistemin en temel amacý, beyan sürecini basitleþtirerek kira beyannamesi verecek olan mükelleflerin iþ ve iþlemlerini kolaylaþtýrmak olarak belirtiliyor. Kaðýda göre daha kolay ve hýzlý olan bu sistem, hata yapýlmasýný da önlüyor. Yetkililer, sistemin diðer avantajlarýný ise þöyle sýralýyor: ''Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sistemi, karmaþýk vergi hesaplamalarýný sizin yerinize yapar, kullanýcý dostu ekranlarý ile size yol gösterir, daha az kaðýt israfý daha çok çevre dostudur. Kiþisel bilgilerinizin güvenliðini en yüksek düzeyde saðlar, 7 gün 24 saat hizmet verir, tamamen masrafsýzdýr, beyannamenize her zaman ulaþma imkaný saðlar, ayrýca isterseniz beyannamenizi kaðýt ortamýna da aktarabilirsiniz.'' Sistemden kimler faydalanabilir Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sisteminden, sadece kira geliri olanlar faydalanabilecek. Kira geliri dýþýnda ticari, zirai, veya serbest meslek kazancý ile menkul sermaye iradý gibi gelir unsurlarýndan kazanç ve irat elde eden mükellefler, bu sistem üzerinden beyanname veremeyecek. Sistem nasýl çalýþýyor Gelir Ýdaresi nda bulunan bilgiler kullanýlarak oluþturulan kira beyannamesi, internet ortamýnda yansýtýlacak. Beyanname kontrol edildikten sonra eksiklik, hata ve yanlýþlýklarýn bulunmasý halinde düzeltilip onaylanmasýnýn ardýndan mükellefin beyaný elektronik olarak alýnacak ve beyan edilen vergi otomatik hesaplanýp mükellefin adýna tahakkuk ettirilecek. Sistemde kullanýlan bilgiler, kira geliri elde eden kiþilere iliþkin MERNÝS, banka, tapu, sigorta þirketleri gibi kurum ve kuruluþlardan Gelir Ýdaresi nýn veri tabanýna aktarýlan bilgilerden oluþacak. Sistemi kullanma zorunluluðu bulunmayacak. Ancak bu sistem kullanýlarak kira beyannamesi daha hýzlý, daha güvenilir, daha kolay ve tamamen masrafsýz verilecek. Beyanname ayrýca vergi dairesine gidilerek elden veya beyanname düzenleme programý kullanýlarak da verilebilecek. Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sistemine eriþim ve uygulama hakkýnda detaylý bilgiye Gelir Ýdaresi nýn ''www.gib.gov.tr'' adlý internet adresinden ulaþýlabilecek. Sisteme nasýl giriþ yapýlacak Sisteme giriþin iki yolu olacak. Ýnternet Vergi Dairesi þifresi kullanýlarak ya da kiþiye özel hazýrlanmýþ güvenlik sorularý cevaplanarak sisteme girilebilecek. Kiþilerin þifresinin bulunmamasý halinde herhangi bir vergi dairesine kimlikle baþvurularak bir kaç dakika içinde bu þifre ücretsiz alýnabilecek. Ýnternete eriþim imkaný bulunmuyorsa veya sistem internet üzerinden kullanýlamýyorsa vergi daireleri ve beyan döneminde bazý alýþveriþ merkezlerinde kurulacak yardým masalarý aracýlýðýyla da bu sistemden yararlanýlabilecek. Daha önce mükellefiyet yoksa bu sistemden nasýl faydalanýlacak Sistem, GMSÝ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara da hizmet sunacak. Bu bakýmdan vergi dairesinde kiþinin mükellefiyeti yoksa, Ýnternet Vergi Dairesinde hazýrlanan kira beyannamesinin elektronik ortamda onaylandýðý anda kiþi adýna vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku iþlemleri otomatik olarak gerçekleþtirilecek. Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalý ise ne yapýlmalý Eksik ya da hatalý görülen bilgilerin örneðin banka/ptt bilgisinin eksik veya fazla olmasý gibi, düzeltilme imkaný bulunacak. Her türlü vergi beyanýnda olduðu gibi beyan, kiþinin düzelttiði ve onayladýðý þekilde kabul edilecek Mart tarihleri arasýnda sistem üzerinden kira beyannamesi verilebilecek. Bu sistemi kullanarak internet üzerinden beyannamenin onaylanýp gönderilmesi durumunda tekrar vergi dairesine gidilmesine gerek kalmayacak. Kiþinin onaylayýp gönderdiði beyannamede sonradan bir hata yapýldýðý fark edildiðinde, bu hata düzeltme beyannamesi ile düzeltilerek tekrar sistem üzerinden gönderilebilecek. Sistem, sadece 2011 ve takip eden yýllarda elde edilen kira geliri beyannameleri için hazýrlandý. Bu sistem kullanýlarak onaylanan kira beyanýna iliþkin ödemeler, anlaþmalý bankalardan veya tüm vergi dairelerinden yapýlabilecek. Ayrýca internet bankacýlýðýný kullanarak da vergi borcunu ödemek mümkün olacak. Kirasýný elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannameleri gelir kýsmý hariç olmak üzere önceden doldurulmuþ bir þekilde hazýrlanýp internet üzerinden mükelleflere yansýtýlacak. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarý beyannamenin ilgili kýsýmýna yazarak beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuþ olacak. Dert taþýmak mý, dert içinde yaþamak mý? 2 Bir önceki günden daha hýzlý koþmak gerekmektedir. ünkü eðer aslansanýz, Ve en yavaþ koþan ceylaný bir önceki gün yakalamýþsanýz Ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz, Artýk bilmelisiniz ki en yavaþ ceylan sizden daha hýzlýdýr. O halde düne göre hýzýnýzý arttýrmanýz gerekmektedir. Yok eðer ceylansanýz Ve henüz aslana yem olmamýþsanýz Hýzýnýzý düne göre mutlaka arttýrmalýsýnýz, ünkü sýra size gelmiþ olabilir. Yani Hayat koþusunda, devam edebilmenin tek þartý var Dünden daha hýzlý olabilmek Bakýn bakalým þimdi kendi kendinize Ondan, þundan, bundan deðil dünden hýzlý mýsýnýz??? ** Yýllar önceydi. Bir söz verildi. Herkes ümitlendi. Sevindi. Verilen söz aslýnda bir nesil için müjdeydi.. O nesil ki düþtüðü yerden kalkmak istiyordu. Allah düþürmesin. Düþenin dostu olmaz derler. Dostluðun kalitesi düþüldüðünde ortaya çýkar. Bu nesil düþenlere hep dost olmuþ. O düþünce dostu olmaz mý? Nitekim içinden çýkanlar ve dostlarý muktedir olunca Elinden tuttular.. Ayaða kalktý kalkmasýna ama oturacak/okuyacak yer bulamadý Bu nedenle sözler verilmiþti; Yeni bir bina; bütün kompleksleriyle.. Sporundan laboratuarlarýna, kütüphanesine varýncaya kadar. Gün mazeretlerin arkasýna sýðýnma günü deðildir Verilen sözlerin tutulma günü Yeni toparlanmaya baþlayan, Maziyi âtiye baðlayacak ve nerede kalmýþtýk diyecek bu kuþak, Gönülleri tamir etmeye, Ve 15 yýllýk açýðý kapatmak için Dünden daha fazla koþmak zorunda.. Milletimizin teveccühünü boþa çýkartmayacak Bu nesle verilen söz tutulur.. Geciken adalet nasýl adalet deðilse Geciken vaad de öyledir Samimiyet testine tabiidir.. Konuyu görüntüde dert edinip gerçekte umursamaz olmak diye yorumlamak istemiyoruz.. Ey yetkililer! Lütfen Ýmam hatiple ilgili sözleriniz sözde kalmasýn, fiile dönüþsün Vermiþseniz bir söz, onun derdini taþýmayýn o dertle yaþayýn Ki, çözümü tez olsun. Yarýn geç olabilir.. Deprem haftasýnda tahliye Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1. Yapýlan tatbikatlardan yaþanabilecek afetlere olumlu veya olumsuz yansýma olacaðýný ve buna baþta kendinizin ihtiyacý olduðunu unutmayýnýz. 2. Kurum amiri/okul müdürü hazýrlýk aþamasýndan itibaren çalýþmalarý takip ederek tatbikata katýlmalýdýr.(yapmýþ olmak için yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalý, tatbikat için berilli gün ve haftalar beklenmemeli, gece (pansiyonlar) gündüz, kýþ yaz yapýlmalý. ünkü afetin berilli günü ve gecesi olmaz. '' Müsait olduðu halde, okul müdürünün katýlmadýðý tatbikat tam verimli olmaz. Zira öðrenciye telkinden çok temsil önem arz eder. '' 3. Okul md/mdyrd. nda en az dört kiþiden oluþan ''tatbikat planlama ve uygulama komisyonu'' kurulmalý. Komisyon, öncelikle sivil savunma servis baþkanlarý, sivil savunma kulübü öðretmenleri ve ihtiyaç halinde diðer personelden oluþturulmalý. 4. Bu komisyon kuruma / okula uygun uygulanabilir bir deprem senaryosu hazýrlamalý. Tatbikattan önce kurum amiri veya servis baþkanlarýnca görevli personele görevleriyle ilgili eðitim verilmeli, görevleri ilgili personele imza karþýlýðý teblið edilmeli. (Bu görevler sivil savunma planýnda yazýlýdýr.) Bu komisyon tarafýndan önceden binanýn her tarafý gezilmeli, deprem ve yangýnda ihtiyaç duyulacak malzemelerin genel kontrolü titizlikle yapýlarak eksik hususlar varsa tutanak altýna alýnmalýdýr. 5. Panik yaþanmamasý için, zaman zaman öðrencilere, personele ve velilere haberli habersiz tatbikat yapýlabileceði duyurulur. Anasýnýfý, birinci kademe öðrencileri ve büyük deprem yaþamýþ kiþilere daha çok dikkat edilir. Olumsuzluk yaþanmamasý için güvenlik önemleri titizlikle alýnýr. (Ýmkânlar oranýnda itfaiye, ambulans, polis, 187 doðalgaz vb. çaðrýlabilir. Bu talebinde resmi yazý ile olmasýný tavsiye ediyoruz.) 6. Tatbikatta tereddüt edilen hususlarda sivil savunma uzmanlýðýyla irtibat kurulur.(merkez görüþerek, ilçe ve köyler telefonla bilgi alabilir. Merkezdeki tatbikatlara sivil savunma uzmaný gözlemci olarak davet edilir ) 7. Tatbikata kurumdaki /okuldaki tüm personelin (kantinci dâhil) katýlýmý saðlanýr. 8. Alarm, zil, megafon sireni vs. kullanýlarak depremin baþladýðý belirtilir. 9. Bu ihbarla beraber öðretmenler sýnýflarda (veya öðrenciler teneffüste dýþarýda iseler ona göre içeri girmemeleri ve dýþarýda güvenli alanda korunmalarý ikazý yapýlýr.) ''ocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan daha önceden öðrendiðimiz þekilde korunmaya çalýþalým'' der ve öðretmen de aynen uygular. Öðrenciler öncelikle sýranýn yanýna (veya saðlamsa altýna) sýnýfýn iç kýsýmlarýna duvar yanýna üzerlerine düþebilecek televizyon, pano, florsan lamba vs. dikkat ederek çömelir veya cenin vaziyeti alýr ve baþlarýna mutlaka kitap, çanta, minder koyar. 10. Öðretmen ve öðrenciler en az saniye bu konumda beklerler. ünkü genelde bu sureden önce deprem biter. Bu süre bitiminde öðretmen sýnýf kapýsýný aralayarak (dýþarýyý da gözetler) öðrencilerin normal konuma gelmesini, artçý depremlerin olabileceðini ve bundan korkmamalarýný, bilinçli hareket etmelerini söyler ve onlarý sakinleþtirmeye çalýþýr. Ýkinci uyarýyla beraber tahliyenin baþlayacaðýný duyurur. (Ýki alarmýn arasýndaki bekleme süresi, güvenliðin saðlandýðý zamandýr.) 11. Bu arada (hiçbir öðrenci dýþarý çýkmadan) görevli idareci, nöbetçi öðretmen, nöbetçi öðrenci, hizmetli çýkýþ kapýlarýný açýk konuma getirir. Merdivenler, koridorlar, kazan dairesi, çatý, bacalar, bayrak direði, aðaçlar, ihata duvarý vs. hýzlý bir þekilde kontrol edilir, LPG, doðalgaz vanalarý (tehlike varsa elektrikler) kapatýlýr. Öncelikle sivil savunma servislerinde görevli çekirdek personel hareketlenerek toplama bölgesinde pozisyon alýr. 12. Tahliyede risk yoksa alarmla, zille, elektrik kesilmiþse megafonla tahliye uyarýsý yapýlýr. 13. Daha önceden belirlenen ve panolara asýlan tahliye planýna uygun olarak (özürlü öðrenci varsa dikkate alarak) en alttan (anasýnýfý ve ) baþlamak üzere, 1 nolu sýnýf, önde sýnýf baþkaný, arkada öðretmen olmak üzere koþmadan ''yavaþ yavaþ acele ediniz!'' prensibince hýzlý adýmlarla koridor ve merdiven geniþliðine göre (bir, iki, üç sýnýf beraber olabilir) orantýlý hareket ederler. Diðer sýnýflar sessizce tahliye planýna uygun olarak takip ederler. Baþlarýnda mutlaka kitap, hafif çanta bulunur, bu mümkün olmazsa iki elle baþ ve boyun bölgesi korunmaya çalýþýlýr. Özellikle küçük çocuklara çantalarýný ve diðer eþyalarýný sýnýfta býrakmalarý hatýrlatýlýr. 14. Alttaki son sýnýf koridoru terk ederken, merdiven görevlisi öðretmen veya sýnýf baþkaný üst kata hareketlenmelerini söyler. 15. Tahliye olan sýnýflar, bahçenin durumuna göre önceden belirlenen güvenli alanlara (bina yýkýlmasý halinde yüksekliðinin yarýsý kadar alana yayýlýr) daire þeklinde, çömelerek, oturarak (ayakta kalmak psikolojik olarak daha rahatsýz eder) düzen alýp; ortada sýnýf öðretmeni veya baþkan yerini alýp, acilen yoklama alýr.(öðrencilerin çok sessiz olmasýný tembih eder.) 16. Eksiklik varsa hemen idareye bildirilir. idare eksik öðrenciler için öncelikle okuldaki sivil savunma servislerini göreve davet ederek arama kurtarma faaliyetlerini baþlatýr. Varsa yangýnlara müdahale edilir, sedye, merdiven, megafon, el lambasý, yangýn söndürme cihazý vs. mutlaka kullanýlarak, deneyim saðlanýr. Kendi imkânlarýyla bu faaliyet yapýlamayacak ise mahalli itfaiye ve Afad ve Acil Durum Müdürlüðünden yardým talep edilip, binanýn yakýnýndaki geçiþi engelleyecek araçlar süratle kaldýrýlýr. Bundan sonra valilik ve kaymakamlýk talimatlarý doðrultusunda hareket edilir. 17. Görevli idareci veya öðretmen tarafýndan basýna (gelmiþse) ayrýntýsýz genel bilgi verilir. Yanlýþ anlaþýlacak beyanlardan kaçýnýlýr.(tatbikatlara basýn davet edilmeli ki, toplumda bilinçli afet kültürünün oluþmasýna katký saðlansýn.) 18. Öðrenciler evlerine(özellikle ilköðretim öðrenciler) kesinlikle kendi baþlarýna gönderilmez. Velisi gelmiþ olsa bile (çocuðunu habersiz alýp gitmemesi gerektiðini bilmeli) ''doðal afet sonrasý öðrenci teslim tutanaðý '' tanzim edilerek, öyle teslim edilir. (yakýný gelmeyen öðrenciler, baþýboþ býrakýlmaz. Acil Yardým, emniyet veya jandarma görevlilerine tutanakla teslim edilir) Özellikle küçük ve pansiyonda kalan öðrenciler için, ulaþýlabilecek bir yakýnýnýn ikinci bir alternatif telefon numarasý istenir. 19. Tatbikat bitiminde (okul aile birliði / çevre esnaf iþbirliði) afet sonrasý düzenli yardým daðýtýmýna ve ihtiyaç sahiplerinin sýraya geçip ihtiyaç kadar almasýna, örnek teþkil etmesi ve ayný zamanda özellikle küçükler tarafýndan tatbikatýn unutulmamasý için, çikolata, þeker, pilav vs. daðýtýmý yapýlabilir.(eski Ýstiklal Ýlköðretim Okulunda velilerle beraber yaptýrýlan tatbikatta, simit, meyve suyu, çikolata, kýrtasiye, kuruyemiþ, düdük vs. daðýtýldý ve bu tatbikat hiç unutulmadý.) 20.Tatbikat sonrasýnda veli, öðrenci, personel görüþleri alýnýr, komisyon tarafýndan deðerlendirilip eksiklik varsa, bir sonraki tatbikatta telafisi için karar alýnýr. Tatbikatýn organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uyan örnek sýnýflar deðerlendirilir.(teþekkür belgesi vs.) Zira marifet iltifata tabi olup; en ucuz hediye aferindir.! * Unutmayalým, güvenlik tedbirlerini almadan, bilinçsiz olarak okulu iki dakikada tahliye etmek yerine; güvenlik tedbirlerini alarak, panik yapmadan, bilinçli olarak okulu on dakikada tahliye etmek daha iyidir! * Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým, ama tatbikat yaptýrýrsan hiç unutmam ve muhtemel doðal afetlerde hatýrlar, aynen uygulamaya çalýþýrým! * Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmamýz gerekirken (ilgisizlik nedeniyle) yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz! Afetlerden uzak, afiyet dileðiyle... * NOT: Basýndan takip edebildiðim kadarýyla, ülkemizde icra tatbikatlarýn çoðu eksik veya yanlýþ yapýlmaktadýr. Yýllardýr eðitim, denetim ve tatbikatlar yaptýran biri olarak, bu noktada faydalý olabilmek adýna yukarýdaki bilgileri sade anlaþýr ve herkes tarafýndan uygulanabilir olmasý için süzgeçten geçirerek maddeler halinde yazmaya çalýþtým. Ümit ederim özellikle okullarda yapýlan tatbikatlarda dikkate alýnýr.

17 ARÞAMBA 6 MART 2013 Atýlým Spor Center hizmetinde T Atýlým Spor Center in iki tecrübeli antrenörü Muharrem Saltan ve Sinan Duman birlikte am 27 yýldýr Uzakdoðu sporlarý ile kendini kanýtlayan Atýlým Spor Okulu yeni bir anlayýþ ve yepyeni bir konseptle Atýlým Spor Center adýyla orumlularýn hizmetine girdi. Antrenörler Muharrem Saltan ve Sinan Duman ýn iþletmeciliðini üstlendiði Atýlým Spor Center, özellikle fitness vücut geliþtirme ve kardiyo (Zayýflama) konularýnda orum daki büyük açýðý kapatmýþ durumda. Azap Ahmet Sok. No: 29/1 de faaliyet gösteren Atýlým Spor Center, 2 katlý 500 m2 lik salonda her yaþa hitap eden bir tarzda hizmet veriyor. orum un tecrübeli antrenörleri Muharrem Saltan ve Sinan Duman tarafýndan iþletmeye açýlan Atýlým Spor Center Azap Ahmet Sokak ta iki katlý modern spor merkezinde orumlulara hizmet vermeye baþladý. Her türlü modern spor aleti ile 500 m2 kapalý alanda hizmet vermekte olan Atýlým Spor Center hakkýnda bilgi almak isteyenler nolu telefonu arayabilecekler. En üst segmentte vücut geliþtirme ve fitness aletlerinin bulunduðu Atýlým Spor Center da konforlu soyunma odalarýnda sürekli sýcak suyun yaný sýra kafeterya ve vitamin bar da yer alýyor. orum Spor camiasýnýn yýllarca yakýndan tanýdýðý isimler olan baþarýlý antrenörler Muharrem Sultan ve Sinan Duman, orum daki önemli bir açýðý kapatmak adýna kurduklarý iþletmede son sistem aletlerle her yaþtan orumlularýn spor yapabilecekleri bir ortam hazýrladýklarýný söylediler. Bayanlar için özel bayan antrenörler nezaretinde özel seanslar düzenlediklerinin altýný çizen Saltan ve Duman, Fitness, vücut geliþtirme, zayýflama kilo alma, kilo verme ve kilo koruma noktasýnda herkesin yararlanabileceði bir mekaný hemþerilerimizin hizmetine sunduk. Salonumuz iki katlý ve 500 m2 içerisinde hizmet verirken, tüm aletle- Gençlikspor Runtalya Maratonu na katýldý Salonda her türlü çalýþmayý yapmak için geniþ alanlar ve salonlar bulunuyor orum Gençlikspor Kulübü Antalya Runtalya Maratonu na 11 sqorcu ile katýldý. 3 Mart Pazar günü yapýlan yarýþlarý Runtalya Mara- Kulüplü genç erkekler basketbol sürüyor DSÝspor: 91- Gençlikspor: 55 SALON: Atatürk. Haluk Yakýn, Fur- HAKEMLER: kan Alagöz. DSÝSPOR : Yusuf, Ali, Burak, Al- peren, Ertuðrul, Kemal, Gökalp, Oðuzhan, Batuhan. GENLÝKSPOR: Emir, Eren, Burak, Furkan, Abdülsamet, Taha, Oktay, Buðra, Necati, Veysel, Erinç, Ýlkay. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-8 (DSÝspor) 2. Periyot: 13-9 (DSÝspor) 3. Periyot: 1-12 (Gençlikspor) 4. Periyot: 20-9 (DSÝspor) tonu ve 10 Km yarýþlarýnda mücadele ettiler. orum dan katýlan 11 sporcudan 7 si 21 km yarýþýnda 4 kiþi ise 10 km yarýþýnda mücadele etti. 21 Km lik yarýþta ilimiz Gençlikspor dan katýlan atletler arasýnda en iyi dereceyi 1086 kiþi arasýnda 24. olan Ali Ýhsan etinkaya yaparkýn Kemal Kol 42. sýrada yarýþý tamamladý. Emekli Albay Eyüp Bölük yarýþmayý 108. olarak tamamlarken Ömer Bahþi 154. Aydýn Kalender 175. Zekeriya Atak 291. ve Nuh Ali Bahþi ise 645. olarak tamamladý. 10 Km yarýþmasýnda ise ilimizden Emrah Ortakçý, Hasan Bal, Atila Ortakçý ve Ýsa Küçükispir yarýþtý. Gençlikspor Kulübü Baþkaný Zekeriya Atak Spor Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Koþabiliyorken Koþ projesine destek vermelerinin yaný sýra orum un sportif faaliyetlerine katýlamýný saðlamayý amaçladýklarýný söyle- rimiz günün þartlarýna uygun ve son sistem olarak dizayn edilmiþ aletlerdir. Sadece erkeklere deðil bayan ve her yaþta- Atak kulüp olarak cinsiyet ve yaþ ayrýmý yapmaksýzýn herkesin spor yapmasýný saðlamayý amaçladýklarýný ve kulübe baþvuran herkese yardýmcý olacaklarýný belirterek Hedefimiz ilimiz halkýnýn spor yapabilmesi için zemin oluþturmak. Derece almak yerine mümkün olduðu kadar yarýþmaya kulüp sporcusu olmasý için lisans çýkartarak yarýþmaya katýlmak ve tamamlamak. Derece almanýn önemi bulunmuyor dedi. nönü Anadolu Lisesi idarecileri gençler futsalda final maçýný kaybederek ikinci olan futsal takýmý antrenör, futbolcu ve amigolarýna Lezzet Sarayý nda yemek verdi. Okul Müdürü Ahmet Güngör, Müdür Baþ Yardýmcýsý Mustafa Eker ve Müdür Yardýmcýsý Özcan akmak ýn sponsorluðunu yaptýðý yemeðe Beden Eðitimi Öðretmenleri Kemal Kol ve Hakan akýr, futsal takýmýnýn on iki sporcu ile Okul öðrenci temsilcisi Okan Baykara katýldýlar. Yemekte bir konuþma yapan Okul Müdürü Ahmet Güngör, birinci dönemde kadrolu Beden Eðitimi Öðretmeni olduðunu için hiç bir antrenman ve çalýþma yapmadan il birinciliðine katýlan futsal takýmýnýn beþ maçýda farklý kazanarak finale kaldýklarýný belirterek finalde okullarýna sahip çýkan öðretmen ve öðrencileri tebrik etti. Okullarýn kurumsallaþmasý için bu tür Can, Alpgiray, Ümit, Barýþ, Mücahit, Umut, Melih aycý, Melih, Fikret, Güvenç, Satýlmýþ. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot: 18-7 (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: (Ýl Özel Ýdarespor) 4. Periyot: (Ýl Özel Ýdarespor) sportif ve sosyal faaliyetlere ihtiyaç olduðunu herkesin bildiði bir gerçek olduðunu belirten Okul Müdürü Ahmet Güngör Maçlarýn oynandýðý gün okuldan 10 km uzaktaki spor salonuna koþan öðrencilerin gözlerindeki heyecaný ve tezahüratlarýndaki temizliði hepimiz gördük. Sahada ter atan sporcular kadar tribünde okulunu destekleyen öðrencilerin bu tür etkinliklere açlýklarýný hissettik ve maç sonunda kazanan takýmýn lehine tezahürat yapýp kutlayan Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencileninin sporun kardeþlik ve barýþ olduðunu vurgulayan dostluk mesajlarýný dinledik. Emeði geçen herkese tekrar teþekkür ediyor ve gelecek senelerde finalde birinci olmayý temenni ediyorum dedi. Yemek sonunda Ýnönü Anadolu Lisesi futsal takýmý öðrencileride Ahmet Güngör e bu yemek jestinden dolayý teþekkür ettiler. Polis Günü Kurumlar Voleybol a ikinci maçlar sürüyor 10 Nisan Polis Günü etkinliklerinde Emniyet Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa olarak bu yýl üçüncüsü düzenlenen Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda gruplarda ikinci maçlar oynanmaya devam ediyor. Önceki akþam C grubunda ikinci maçlar oynandý. orum Barosu, Türk Telekom önünde zorlanmadan 3-0 galip ayrýyarak ikinci maçýnýda kazanarak ikinci tur için büyük avantaj yakaladý. Günün ikinci maçýnda ise Voleybol Okulu, Temad ý 3-0 yenerek ikinci maçýnýda kazandý ve ikinci tur için iddialý olduðunu gösterdi. Turnuvada bu akþam E grubunda ikinci maçlar tamamlanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda saat da oynanacak ilk maçta Ýl Müftülüðü ile Ticaret Meslek Lisesi karþý karþýya gelecek. Saat da baþlayacak maçta ise Bayar Orman Ürünleri ile Mustafa Kemal Ortaokulu karþýlaþacaklar. SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Irmak Deniz Özmapuk, Muttalip Özpamuk. Ýl Özel Ýdare: 84 - Basketbol Ýhtisas: 46 SALON: do, kick-boks, muay thai, karete, hapkido, soyako ve yakýn savunma konusunda da eðitim vermekteyiz. Tüm orumlularý Ýnönü Anadolu futsal takýmýna yemek jesti Ý di. ki insanýmýza da hitap edecek bir konsept ortaya koyduk. Yine bununla birlikte yýllardýr faaliyet gösterdiðimiz teakvan- saðlýklý bir yaþam adýna Atýlým Spor Center a bekliyoruz þeklinde konuþtular. Atlým Spor Center. Karakreçili Mahallesi, Azap Ahmet Sokak (Saray Sinemasý yaný) No: 29/1 de faaliyet gösteriyor. Rezervasyon yaptýrmak isteyenler numaralý telefondan ulaþabilecekler. Salonda yürüyüþ bantlarý ve diðer tüm hareketleri yapmak için modern aletler yer alýyor orum Barosu: 3- Türk Telekom: 0 Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Dursun Uðral. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Muhammed, Kubilay, aðrý, Batuhan, Burak, Tahaberk, Abdullatif, Cafer, Eremcem, Ömer. BASKETBOL ÝHTÝSAS : Harun, 17 ORUM BAROSU: Ýbrahim Özyýlmaz, Hasan, Ýbrahim Þimþek, Erkut, Dinçer, Ruhi, Altay, Ferhat, Selçuk, Þevket, Muhsin. TÜRK TELEKOM: Eyüp, Can, Fatih, Tuðran, Rýdvan, Mustafa, Sinan, Sadýk, Turgay SETLER: 1.Set: 2624, 2.Set : 25-21, 3.Set : orum Voleybol Okulu: 3 - TEMAD: 0 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Caner Tülay Coþkuner. Yýldýrým, ORUM VOLEYBOL OKULU: Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, Mehmet, Hüseyin, Emircan, Ömür. TÜRKÝYE EMEKLÝ ASTSUBAYLAR DERNEÐÝ: Ertan, Hasan Söðüt, Umur, Mustafa, Kadir, Nazým, Ýsmail, Mustafa, Fikret, Hasan Kaba, Iþýk. SETLER : 1.Set : 25-22, 2.Set : 2511, 3.Set : (Voleybol Okulu).

18 18 ARÞAMBA 6 MART Nisan ýn yarý final maçlarý orum da Okullu Yýldýzlar yarý final grup birinciliði orum ayaðýnda temsilcimiz 23 Nisan kýz takýmýda mücadele edecek Mart tarihlerinde ilimizde yapýlacak olan yarý final grup maçlarýnda sekiz kýz sekiz erkek okul ilk ikiye girerek Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecekler. kullu Yýldýzlar Voleybol yarý final Ogrup maçlarýnýn bir ayaðý Mart tarihleri arasýnda orum da yapýlacak. Yýldýz kýzlarda grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselen 23 Nisan kýz voleybol takýmýda yarý final maçlarýný orum grubunda oynanacak. Okul Sporlarý Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre yarý final grup merkezinde mücadele edecek okullarda belli oldu. Kýzlar ve erkeklerde sekizer takýmýn mücadele edeceði yarý final grubunda dörderli iki grupta oynanacak Ýskilip Ankara da yalnýz býrakýlmadý B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor un geçtiðimiz hafta sonu Ostimspor ile oynadýðý maçta Ankara da oturan orumlular yalnýz býrakmadý. Ostim Stadý nda oynanan maçta takýmlarýna destek vermek için yaklaþýk 200 kadar taraftar Ýskilip Belediyespor a maçta büyük destek verdi. Maç öncesi tribünde yaptýklarý görsel þovla takýmlarýna büyük destek veren taraftarlar maç boyunca bu desteklerini sürdürdüler. Maç sonunda ise kaybetmelerine raðmen futbolcularý tribüne çaðýran taraftarlar ikinci yarýda ortaya koyduklarý mücadele nedeniyle futbolcularý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. U 13 ve U 16 ikinci hafta maçlarýna mecburi deðiþiklik utbol Tertip Komite- U 13 ve U 16 lig- Fsi lerinde bu hafta sonu oynanacak maçlarýn programýnda deðiþiklik yaptý. Dört kategoride birden oynanan müsabakalarda bazý takýmlarýn maçlarýnda çakýþma olmasý nedeniyle saha 16 liginde ikinci hafta maçlarý ta- A grubunda Ulukavaks- Umamlandý. por B grubunda ise Gençlerliði takýmlarý ikinci hafta maçlarý sonunda liderliðe oturdular. A grubunda altý takýmýn maçlarýnda Ulukavakspor HE Kültürspor önünde aldýðý 10-0 lýk galibiyetle liderliðini devam ettirdi. orum Belediyespor da ikinci maçýnda ikinci galibiyeti Alaca Belediyespor u 3-0 yenerek aldý ve ikinci sýrada yer aldý. Grubun diðer maçýnda ise Ýskilip Belediyespor ile Gençlik epnispor 1-1 lik beraberlik ve birer puanla haftayý kapattýlar. Grupta bu hafta sonunda lider Ulukavakspor ile ayný puanla ikinci sýrada ve saatlerinde deðiþiklikler yaptý. Buna göre U 13 ve U 16 liginde hafta sonu maçlarýnýn yeni programý þu þekilde belirlendi: U 13 LÝGÝ: 9 Mart Cumartesi: II Nolu Saha: Saat PTT Gençlikspor - orum Kesinti SCADA/DMS projesi kapsamýnda yapýlmýþ EDAÞ önceki gün liseli gençler futsal final Ymaçýnda yapýlan kesintinin SCADA/DMS projesi kapsamýnda yapýldýðýný söyledi. Dünki gazetemizde çýkan haber üzerine bir açýklama gönder alýk Yedaþ, Oluþan kesinti yürütülmekte olan SCADA/DMS projesi kapsamýnda yapýlan planlý kýsa süreli kesintilerdir. Bu tür müsabaka tarihleri þirketimizce önceden bildirilmesi durumunda planlama bu doðrultuda yapýlabilecektir denildi. Belediyespor. Saat Sungurluspor - Osmancýkgücüspor. Osmancýk Sahasa: Saat Osmancýk Fener Gençlik - Osmancý Belediyespor. 10 Mart pazar: 2 nolu saha: Saat orumspor - HE Kültürspor. Saat Gençlerbirliði - Ulukavakspor. Saat Mimar Sinan Gençlik - imentospor. U 16 LÝGÝ: 9 Mart Cumartesi: Mimar Sinan Sahasý: Saat Ýskilip Belediyespor - Alaca Belediyespor. Saat orumspor - Osmancýk Belediyespor. 1 Nolu Saha: Saat Gençlikspor - imentospor. 10 Mart Pazar: Mimar Sinan sahasý: Saat orum A grubunda Ulukavakspor, B grubunda bulunan orum Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Ýskilip Belediye ile Alaca Belediyespor, Gençlik epnispor ile He Kültürspor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. B grubunda ise lider Gençlerbirliði, imentospor karþýsýnda hayli zorlansada maçtan tek golle üç puaný alarak ayrýldý ve iknici maçýnýda kazanarak 6 puanla liderliðini sürdürdü. Haftanýn diðer maçýnda ise Osmancýk Belediyespor ile 1907 Gençlikspor arasýndaki gol düellosundaki maçtan takýmý galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu grupta da hafta sonunda orumspor- Osmancýk Belediyespor ve 1907 Gençlikspor - imentospor maçlarý oynanacak. orum Belediyespor iki maçýndan da galibiyetle ayrýlmayý baþardý Belediyespor - Ulukavakspor. Saat orum ve Osmancýk ýn Badmintondaki gururlarý Osmancýk ta yayýn yapan Osmancýk FM in konuði oldular. Radyoda yayýnlanan Haftada 1 programýna Ýsmail Burak Derinderespor kulübü antrenör yardýmcýsý Hakan Tak, 13 yaþ altý kategorisinde 3 defa badminton balkan þampiyonluðunu maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak final yapacak ve kazanan iki okul Türkiye Finallerine gidecek. Yýldýz Kýzlar daki temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu nun gruptaki rakipleri þunlar, Ankara Anýttepe Ortaokulu, ankýrý Türkiye Odalar Borsalar Birliði, Ýstanbul Sancaktepe Küçük Prens Ortaokulu, Ýstanbul Ümraniye Anabilim, KKTC þampiyonu, Ordu Merkez Ortaokulu ve Zonguldak Devrek Misaký Milli okullarý. orum grubunda mücadele edecek edecek erkeklerde ise Ankara Mahir Baþer Ortaokulu, Giresun Þebinkarahisar, Ýstanbul Kadýköy Erenköy, Kastamonu Taþköprü, KKTC þampiyonu, Samsun Ýlk Adým 30 Aðustos Ýmam Hatip, Tokat 18 Mart Ortaokumu ve Trabzon Sürmene Yakup Kalafatoðlu Ortaokulu. 23 Nisan kýz takýmý yarý final grubunda orum da finallere katýlmak için mücadele edecek Gençlik epnispor- He Kültürspor. kazanan Mesut Sezer, 15 yaþ altý balkan þampiyonu Yaren Dölcü ve 15 yaþ altý Türkiye þampiyonu Edanur Köybaþý programda þampiyonluk hikayelerini paylaþtýlar. Haftada 1 programýnýn konuðu olan ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü badminton antrenörü ve Milli Takým badminton antrenörü Barýþ Boyar U 16 gruplarda görünüm A grubu Haftanýn Sonuçlarý: Ulukavakspor - HE Kültürspor : 10-0 Alaca Belediyespor - orum Belediyespor : 0-3 Ýskilip Belediyespor- Gençlik epni : 1-1 A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ulukavakspor orum Belediye HE Kültürspor Ýskilip Belediye Gençlik epni Alaca Belediye Mart Cumartesi : Ýskilip Belediye - Alaca Belediyespor. 10 Mart pazar : orum Belediyespor - Ulukavakspor. Gençlik epni - HE Kültürspor. B Grup Haftanýn Sonuçlarý: imentospor- Gençlerbirliði : 0-1 Osmancýk Belediye Gençlikspor : 4-5 B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Gençlerbirliði orumspor Gençlik imentospor Osm. Belediye Mart Cumartesi : orumspor - Osmancýk Belediyespor Gençlikspor - imentospor. Gençlerbirliði bugünki orum Belediyespor maçýnýda kazanarak gruplar biletini eline almak istiyor U 17 Final Grubu nda ikinci yarý bu akþam iki maçla baþlýyor Üç takýmýn ilk iki mücadelesi Gençlerbirliði, orum Belediyespor ve orumspor arasýndaki her maç final niteliðinde. Bugün oynanacak orum Belediyespor - Gençlerbirliði maçýný Gençlerbirliði kazanmasý veya beraberlik halinde bile ilk ikiyi büyük oranda garantileyecek. Belediyespor Ýki futbolcu ceza kurulunda orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta oynanan dört ayrý kategorideki maçlarda kýrmýzý kart gören iki futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. 2. Amatör Küme de Uðurludað Belediyespor ile Ýskilipspor arasýndaki maçta rakip oyuncuya tekme attýðý için kýrmýzý kart gören Uðurladað dan Murat Yýldýrým ile U 16ligihe Alaca Belediyespor - orum Belediyespor maçýnda kural gereði kýrmýzý kart gördükten sonra oyundan çýkarken hakeme küfür eden Furkan Býçan tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. programda yaptýðý açýklamada ''ocuklarýmýz artýk avrupa þampiyonalarýnda boy göstermeye baþladý bu da sýrtýmýzdaki yükü iyice artýrdý, saðolsun Ýlçe Kaymakamýmýz Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý, özellikle hiçbir beklentisi olmamasýna raðmen bize ve çocuklarýmýza kucak açan, maddi ve manevi desteðini esirgemeyene ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ile kulüp baþkan yardýmcýmýz Muharrem Atagün ve Yönetim kurulu üyemiz Özcan Göbel tarafýndan destekleniyoruz, ancak bu çark hep ayný insanlarýn çevresinde dönüyor, oysaki Osmancýk da bize destek olacak çok insan var. Bizim daha büyük baþarýlara imza atabilme gücümüz, isteðimiz arzumuz var, bunu hep kanýtladýk, Osmancýk ismini marka yaptýk aslýnda, bizim ihtiyacýmýz sadece maddi ve manevi destek, Ýlçemizin diðer ileri gelenlerindende destek bekliyoruz. Bu iþler bir kaç kiþinin üzerinden yürümüyor, düþünsenize, bir Ýsmail Burak Derindere daha çýksa yada bir Muharrem Atagün daha çýksa, bize yardým etse hem bu insanlarýn üzerinde ki yük azalýr, hem de yük paylaþýldýðý için insanlar zorlanmaz dedi. Programa özel röportaj ile katýlan, Osmancýk Ýlçe Kaymakamý Ýbrahim Küçük, yaptýðý açýklamada, ''ÝBD Gençlik ve Spor Kulübünün kazanýrsa yarýþ son iki maçta iyice heyecan kazanacak. 17 Final Grubunda ilk yarýyý Gençlerbirliði kayýp- olarak lider tamamladý. Dört takýmýn mücadele Usýz ettiði final grubunda ilk iki takýmýn gruplarda ilimizi temsil edecek olmasý nedeniyle ikinci yarýda oynanacak her maç final niteliðinde. Ýlk yarýnýn son haftasýnda orum Belediyespor, He Kültürspor karþýsýnda aldýðý 5-1 lik galibiyetle sýralamadaki çýkýþýný sürdürdü ve altý puanla ikinci sýraya çýktý. Ýkinci maçta ise orumspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maç finale yakýþýr güzellikteydi. Maçý izleyen taraftarýnda, yöneten hakeminde, kenardaki hocasýnýnda büyük keyf aldýðý maçta orumspor daha çok sahip olmasýna karþýn, Gençlerbirliði futbolcularýnýn olaya daha çok inanmalarý ve daha çok istemeleri sonucunda rakibini 2-1 yenerek üç puan serisini devam ettirdi ve 9 puanla ilk yarýyý lider tamamladý. Gençlerbirliði bu galibiyetle grupta ilk ikiye girerek gruplara gitmeyi büyük oranda garantiledi. Ligin ikinci yarýsýnda üç takým Gençlerbirliði, orum Belediyespor ve orumspor un kendi aralarýnda yapacaklarý her maç final gibi geçecek. Ýkinci yarýnýn ilk hafta maçlarý bu akþam oynanacak. 2 Nolu sahada oynanacak günün ilk maçýnda saat de orumspor ile HE Kültürspor takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise ilk iki sýrada yer alan Gençlerbirliði ile orum Belediyespor karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým ilk ikiyi büyük oranda garantileyecekler. U 17 Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý: orum Belediye - HE Kültürspor : 5-1 orumspor- Gençlerbirliði : 1-2 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Gençlerbirliði orum Belediye orumspor HE Kültürspor Bugün orumspor - HE Kültürspor. orum Belediyespor - Gençlerbirliði. ÝBD Badmintoncularý Haftada 1 in konuðu oldu U 16 da gruplarda ilk iki Ýlçemizde badminton sporunun yaygýnlaþmasý anlamýnda, ayný zamanda voleybolada büyük yatýrým yapýyorlar, atýlým yapýyorlar, büyük bir çaba harcýyorlar, kendilerine ben katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Badminton sporunun ilçemizde geliþmesinde, ulusal ve uluslararasý alanda baþarýlarýn gelmesinde en büyük pay sahibi olan Barýþ Boyar hocadýr. ünkü, özveriyle beraber, öðrencilerini sezon boyunca çalýþtýrýyor, kendisi kiþisel imkanlarýný seferber ediyor, kulübü buna zorluyor ve dolayýsýyla büyük bir feragatla bu iþi götürmeye çalýþýyor. Þu anda 3 sporcumuz baþarýyý yakalamýþ sporcular, arkasýndan baþka sporcularýn geleceðinden eminim.ýlde ki müsabakalarda tüm müsabakalarý kazanýyorlar, Türkiye dede bunun bgenzeri ve en önde yer alacaklarýna inanýyorum, uluslararasý baþarýlardada artarak devam edeceðini bekliyorum ama bu iþler çok kolay olmuyor, büyük emek istiyor, çaba harcanmasý gerekiyor, bu spora gönlünü koyan, büyük çaba sarfeden Barýþ Boyar, ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü baþkaný Ýsmail Burak Derindere baþta olmak üzere kulüp yöneticilerine teþekkür ediyorum. Bu sayede hem ilçemizin isminiduyurmuþ oluyorlar, hem de çocuklarýmýzý kötü alýþkanlýklardan alýkoymuþ oluyorlar, belli bir alana yönlendirmiþ oluyorlar. Bu sporcularýmýz, Ulusal ve uluslararasý alanda baþarýyý yakaladýklarýnda üniversitede spor bölümlerini tercih edebiliyor ve yerleþebiliyorlar, bu çocuklarýmýz belki de meslek sahibi olmalarý, ulusal alanda bir çok baþarý yakalamalarý vesile oluyor'' dedi. orum da programý olmasý nedeniyle programa ses kaydý ile katýlan Barýþ Boyar dýyýndaki antrenör ve sporcular program sunucusu ile birlikte toplu halde görülüyorlar

19 ARÞAMBA 6 MART YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu ndan almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Alparslan DURMUÞ Cemal oðlu 1991 Ankara Altýndað Doðumlu (.HAK:586) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enes BAÞIBÜYÜK Mehmet oðlu 2001 orum Doðumlu (.HAK:584) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Ankara Etimesgut Ýlçesi Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan YALIN Bekir oðlu orum Doðumlu (.HAK:583) Havalar ýsýnýyor ve kýþ mevsiminin bir avantajý olan kalýn giysiler kilolarýn saklanmasý konusunda yetersiz kalýyor. Þu günlerde metabolizmanýzý kýþ uykusundan uyandýrmanýn zamaný geldi. Saðlýklý ve dengeli beslenerek metabolizma hýzýnýzý artýrabilir ve kýþ aylarýnda aldýðýnýz kilolarý vererek vücudunuzu zinde tutabilirsiniz. Central Hospital'dan Diyetisyen Deniz Þafak, hem fazla kilolarýn verilmesi hem de metabolizmanýn kýþ uykusundan uyandýrýlmasý için dikkat edilmesi gerekenleri açýkladý. Ýþte metabolizmanýzý kýþ uykusundan uyandýrmanýn püf noktalarý: Az ama sýk beslenin Az ve sýk beslenmek, kan þekerini dengede tutar. Sýk sýk yendiði için metabolizma sürekli çalýþýr. Üç ana, üç ara öðün olmak üzere günde altý öðün yemek yenmeli. Ara öðün atýþtýrmalarýnýn içeriði çok önemlidir. Bu seçimler çoðu zaman bisküvi, kek, pasta gibi hamur iþleri olur. Fakat bunun yerine vitamin deðeri yüksek, kalori deðeri düþük yiyecekler tercih edilmelidir. Ara öðünlerde meyve, sütyoðurt, kuru meyvefýndýk, badem, ceviz gibi besinler tüketilmelidir. Bu besinler lifli olduklarý için, tok tutarlar ve sindirim sistemini çalýþtýrýrlar. Düzenli su için Uyuyan metabolizmayý uyandýrmanýn en iyi yolu düzenli su içmektir. Herkesin günlük almasý geren su miktarý kilosuna göre deðiþir. Kýþýn ter yoluyla su kaybedilmediði için, yaza göre daha az su tüketilebilir. Günlük ortalama 1,5-2 litre su yeterlidir. ay, kahve gibi içecekler suyun yerini asla tutmaz. Kýþ aylarýnda ýsýnmak için bu içecekler daha çok tüketilir ancak aþýrý tüketilirse kafein yüklenmesine sebep olabileceði unutulmamalýdýr. Lifli gýdalar saðlýklýdýr Lifli beslenmek hem mideyi hem de EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren makine imalat firmamýzda dolgun ücretle istihdam edilmek üzere aþaðýda belirtilen vasýflarda elemanlar alýnacaktýr. - Makine Mühendisi(REF:MKI 01) - Elektrik Elektronik Teknisyeni(REF:MKI 02) - Mekanik Teknisyen(REF:MKI 03) - Mekanik ve Elektrik Bakýmcý(REF:MKI 04) - Kaynakçý ve Tornacý(REF:MKI 05) KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF:KNS-01) Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) MS Office programlarýný aktif kullanabilen Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, Adaylarýn baþvurularýný fotoðraflý özgeçmiþleri ile aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapmalarý gerekmektedir. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 orum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) baðýrsaklarý çalýþtýrýr. En zengin lif kaynaðý olan meyve ve sebzelerin liflerini alabilmek için mümkün olduðu kadar çið tüketmek gerekir. Kabuklu yenebilen meyvelerin kabuklarý soyulmamalýdýr. Ayrýca meyvelerin sularýný sýkmak yerine kendilerini tüketmek daha saðlýklýdýr. Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek) haftada en az 3 kez tüketilmelidir. Bu besinler bitkisel protein içerdikleri için çok saðlýklýdýr. Protein tüketimi sýnýrlandýrýlmalý Yetiþkin bireylerin kilogramlarý baþýna ortalama 0.8 gr. protein almalarý gerekir. En zengin protein kaynaðý yumurtadýr. Yumurtanýn proteini vücutta yüzde 100 emilir. Ýkinci protein kaynaðý etlerdir; kýrmýzý et, tavuk, hindi ve balýk. Kýþ mevsimi balýk bol olduðundan haftada 3 ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D kez taze balýk tüketilmelidir. Balýk sadece protein olarak deðil, omega 3-6 yað asitleri bakýmýndan da iyi bir kaynaktýr. Hangi et türü olursa olsun doðru piþirmek önemlidir. Fýrýn, ýzgara veya tencere ile piþirme yöntemlerini tercih etmek gerekir. Egzersiz ile metabolizmanýzý hýzlandýrýn Hareketsizlik metabolizma hýzýný yavaþlatan etkenlerin baþýnda gelir. Egzersiz özellikle kýþ aylarýnda en çok ihmal edilen konularýn baþýnda gelir. Soðuk havanýn da etkisiyle birçok bahane ile sürekli ertelenir. Oysa egzersiz metabolizmayý hýzlandýrmak için en etkili yollardandýr. Egzersiz için mutlaka bir spor salonuna gitmek gerekmez. Hava koþullarýnýn uygun olduðu zamanlarda SATILIK 60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna (.HAK:457) (.HAK:545) Vücudunuzu bahara hazýrlayýn (.HAK:582) makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn Market bölümünde görevlendirilmek üzere Bayan Kasiyer, Muhasebe bölümü için en az lise mezunu Bayan Eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres:Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sok.No:25 ORUM BAYAN ELEMAN OFAY bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; - 30 yaþýný aþmamýþ - bekar - en az lise mezunu market aktivite elemaný alýnacaktýr. (.HAK:557) HÝTÝT GIDA irtibat : yürüyüþler yapýlabilir. Artýk birçok evde yürüyüþ bantlarý bulunuyor. Þimdi bu bantlarýn dekor olmaktan çýkýp aktif (.HAK:446) olarak kullanýlmasýnýn tam zamaný. Yüksek tempoda dans ederek veya evde basit hareketler yapmak da Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu (Sigaralý bölümü mevcuttur) (.HAK:551) (.HAK:503) (.HAK:526) Otomobil ile takas olur. Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: DEVREN SATILIK MARKET Buhara da müþteri potansiyeli yüksek faal durumda olan market satýlýktýr (.HAK:3429) (.HAK:561) (.HAK:515) (.HAK:297) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA MAKÝNE TEKNÝKERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ (.HAK:556) ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: CEP: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: (.HAK:549) Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere LKS programýný bilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SIRIMSI ANTA DÜNYASI Alaybey Sokak No: 14 Tel: Acil Satýlýk iftlik Arazisi Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 175 bin TL fiyatla (.HAK:577) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim ayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi akmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: alýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max de çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: (.HAK:451) Bay - Bayan Genç Emekliler Aranýyor Termal de satýþ danýþmaný olarak bay-bayan genç emekliler aranýyor. (.HAK:573) AÞI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay veya bayan aþçý aranýyor. Not: Sigara içmeyen tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak San. Ltd. Þti. (.HAK:534) Ýskilip Yolu 2. Km. Tel: Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:565) ELEMAN ARANIYOR Sigorta acenteliðimizde büroda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. orum Sigorta Ara. Hizm. Ltd. Þti Ýnönü Cad. No:42/1 Tel: (.HAK:579) Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: (.HAK:2250)

20 ARÞAMBA 6 MART 2013 Kazanmaktan baþka çare yok orum Belediyespor ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý yedi maçta sadece bir beraberlik alarak büyük bir düþüþ gösterdi. Sekizinci maçýnda bugün sahasýnda Arsinspor u konuk edecek olan mavi beyazlýlar götü gidiþe bu maçta alacaklarý üç puanla son vermek amacýnda, Ateþ hattýnýn üzerine kadar inen orum Belediyespor Arsinspor maçýný kazanarak yeni bir çýkýþ yakalamak amacýnda. Belediyespor bu maçta orumlu futbol severlerden destek bekliyor. orum Belediyespor ligde kötü gidiþe son vermek için bugün Arsinspor önüne mutlak galibiyet için çýkacak. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý yedi maçta sadece bir puan toplayabilen orum Belediyespor bu kötü gidiþe bugünki Arsinspor maçýný kazanarak son vermek amacýnda. Ýlk yarýnýn son haftasýnda 23 Aralýk 2012 de evinde oynadýðý Isparta Emrespor maçýný 2-0 kazanan mavi beyazlý takým o tarihten buyana galibiyete hasret. Geçtiðimiz hafta sonu Kocaelispor deplasmanýnda 3-1 maðlup olarak kötü gidiþi durduramayan Belediyespor Teknik Direktör Halit Kýlýç la kendi Kemal akmak evinde ilk maçýna çýkacak. orum Belediyespor da geçtiðimiz hafta sarý kart cezalýsý olduklarý için forma giyemeyen Oðuzhan Yalçýn, Yiðitcan ve Okan bugünki maçta forma giyebilecekler. Kocaelispor maçýnda kýrmýzý kart gören Halil Ýbrahim ise bu maçta takýmýndaki yerini alamayacak. Konuk Arsinspor ise ilk yarýdaki kötü gidiþin ardýndan ikinci yarýdaki çýkýþý ile ligde alt sýralardan yukarý doðru çýkmayý baþardý. Ýkinci yarýda yedi maçta topladýðý 14 puanla büyük bir çýkýþ yakaladý ve 13. sýraya yükseldi. Ligin ilk yarýsýnda iki takýmýn Arsin deki maçý 1-1 berabere biterek takýmlar birer puanla sahadan ayrýlmýþtý. Hakem Antalya dan Sarý orum Belediyespor un bugün sahasýnda oynayacaðý Arsinspor maçýný Antalya bölgesi hakemlerinden Ahmet Eþref Sarý yönetecek. orumspor bugün hafta içi mesaisinde Sandýklýspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takým ligde kalma umutlarýný büyük oranda bitirsede kadrosundaki genç futbolcularý üst liglere taþýmak ve onlarý göstermek amacýnda. Ýlk yarýyý çok kötü kapatan ve sadece bir puan toplayabilen orumspor ikinci yarýda üç maçta üst üste aldýðý beþ puanla çýkýþa geçerken son maçýnda sahasýnda Pazarspor a 2-1 maðlup olmaktan kurtulamamýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takým dar kadrosunda birde çok fazla sayýda cezalý futbolcu vermesiyle maçlara sýkýntýlý çýkmak zorunda kalýyor. Geçtiðimiz maçta üç futbolcusu cezalý olduðu için forma giyemeyen kýrmýzý siyahlý takýmda Pazarspor maçýnda gereksiz yere sarý kart gören üç futbolcu cezalý duruma düþtü. Cezalarý biten Samet Bayrak, Ubeydullah ve Yasin Tüzün Sandýklýspor maçýnda forma giyebilecekler. MHK den yapýlan açýklamaya göre Sarý nýn yardýmcýlýklarýný Afyon dan Celil Doðruyol ile Antalya dan Gürhan Karamelek yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Antalya dan Cengiz Barcýn. Gözlemci Hüseyin Altýnay, temsilci ise Ýsmail S. olak. orum Belediyespor muhtemel onbiri Emrah Ý. Ethem Ýmam Yiðitcan Volkan Mehmet Oðuzhan Y Furkan Murathan Ýbrahim Kaan 3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün orum Belediye-Arsin :Ahmet Eþref Sarý (Antalya) D. Gençlerbirliði-K. Maraþ: Onur Karabaþ (Ýstanbul) Gümüþhane-Diyarbakýr: Cihan Ataþ (Ýstanbul) Altýnordu-Beylerbeyi: Serdar Bahçývan (Antalya) Maltepespor-Elazýð Belediye: Ali Þalk (Muðla) Y. Yozgat-Ko caeli: Hakan Tezcan (Ýstanbul). O. Renault-Keçiörengücü: Harun Yücedað (Ýstanbul) Isparta Emre-Sancaktepe: Murat Türkoðlu (Bayburt) Erzurum B.Þ- Mardinspor: Taner Aðýç (Giresun). orumspor, Sandýklý da puan avýnda Siirtspor a hoca dayanmýyor Yeni Teknik Direktör Faik Demir ulüp Baþkaný Zekeriya Batðý, geçen hafta Kistifa eden Ufuk Ýskender'in ardýndan teknik direktör arayýþýna girdiklerini belirterek, daha önce çeþitli takýmlarý çalýþtýran Faik Demir ile anlaþtýklarýný söyledi. Demir'in daha önce Gaskispor ve Kýrýkhanspor'u çalýþtýrdýðýný, Gaziantepspor'un alt yapýsýnýn teknik kadrosunda görev aldýðýný kaydeden Batðý, "Grubu iyi bilen bir isim olan Faik Demir ile anlaþtýk. Sezon sonuna kadar takýmý çalýþtýracak. Yeni teknik direktörümüz görevine baþladý. Bu hafta Kayseri Þekerspor ile yapacaðýmýz maça takýmý hazýrlýyor. Takým þu anda Kayseri'de çalýþmalarýný sürdürüyor. arþamba günü yapacaðýmýz maçtan iyi bir sonuç bekliyoruz" dedi. Ahmet Eþref Sarý orumspor bugün saat da Sandýklýspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde kalma umutlarýný büyük oranda bitiren kýrmýzý siyahlý takým sezonu alabileceði en fazla puanla tamamlamak amacýnda. Ev sahibi takým ise ateþ hattýndan kurtulmak için evindeki maçý mutlaka kazanmak amacýnda. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Osman Seçkin, Erol ve M. Yasin Özkarslý bu maçta forma giyemeyecek. Siirtspor un yeni Teknik Direktörü Dördüncü kartý görerek cezalý duruma düþen Yasin Özkarslý, Erol ve Osman Seçkin ise bu maçta takýmlarýndaki yerlerini alamýyacaklar. Ev sahibi Sandýklýspor ise ligde ateþ hattýnda bulunuyor. Ligde Kastamonuspor, Beþikdüzüspor, Sandýkspor, Bergama Belediyespor ve Siirtspor takýmlarý ateþ hattý içinde görünüyorlar. Bu yüzden Sandýklýspor evinde oynayacaðý bu maçý kazanarak sýralamada üstlere çýkmak amacýnda. Hakemler Ýstanbul dan orumspor un bugün saat da Sandýklý Ýlçe sahasýnda Sandýklýspor ile oynayacaðý maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Aykut akmak yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Mehmet Salih Mazlum ile Ufuk Altýnbaþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise ÝbrahimErman Kartaler. Maçýn gözlemcisi Yavuz Þahin temsilcisi ise Köksal Kotil. orumspor muhtemel onbiri Serkan Avne O. Bodur Metehan Abdussamed Gökhan Onur Yasin Tüzün Fatih Yasin Özkarslý Samet 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün Sandýklý-orumspor:Aykut akmak (Ýstanbul) Ýstanbulspor-A. Üsküdar: Þeref Taþtan (Isparta) Bergama Bel- Orhangazi: SeserTuna (Balýkesir) Diyarbakýr BÞ-A.Demir: H. Ýbrahim Yýldýrým (Trabz on) Kýrýkhan-Tekirova: Mehmet Güngör (Kocaelispor) Kayseri Þeker-Siirtspor: B. Cem Tahiroðlu (Adana) Pazarspor-Gölcükspor: Mutlu Dalbudak (Malatya) Beþikdüzü-Belediye Van: Burak Astar (Antalya) Karagümrük-Kastamonu: Mustafa Aydýn (Konya) Bugün Arsinspor ile ligde kritik bir maça çýkacak olan orum Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný tamamladý. Mavi Beyazlýlarýn dünki çalýþmasýnda Teknik Direktör Halit Kýlýç futbolculara moral vermesi için oyun aðýrlýklý bir antrenman yaptýrdý. Arif in büyük baþarýsý Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyonasý nda mücadele eden Gençlik Görkemspor dan Arif Yalvaçer dört ayrý sýklette katýldýðý yarýþmalarda iki gümüþ ikide bronz madalya kazanarak büyük bir baþarýya imza attý. edensel Engelliler Türkiye Yüzme Þampiyona- orumlu yüzücü Arif Yalvaçer dört dalda Bsý nda yaptýðý yarýþma sonunda dört kez kürsüye çýkmayý baþardý. 2-3 Mart tarihlerinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi nde yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda orum u antrenörü Rýfat Ceylan yönetiminde Arif Yalvaçer temsil etti. S-6 kategorisinde mücadele eden Yalvaçer þampiyonada 400 metre serbestte ikinci, 100 metre kurbaðýlamada ikinci, 50 ve 100 metre serbest yarýþlarýnda ise üçüncü olarak toplamda dört madalya kazanmayý baþardý. Karþýyaka yarý finalde, 19 Mayýs avantaj yakaladý S amsun da devam eden Okullu yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu ikini maçýnýda farklý kazanarak yarý final grubuna yükselmeyi baþandý. Ýlk maçýnda grubun favorisi olarak gösteerilen Amasya Merkez Zübeyde Haným Üçler önünde nefes kesen bir mücadele sonunda üstünlük kurarak grubu galibiyetle baþlayan Karþýyaka dün grubundaki ikinci maçýnda Sinop Mehmet Akif Ersoy Ýmam Hatip Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibine ilk yarýda kalesini kapatan Karþýyaka Ortaokulu 13-0 lýk ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýda da üstün oyununu sürdürdü ve salondan 29-4 lük skorla galip ayrýlarak grup birinciliðini garantiledi. Karþýyaka kýz takýmý grubundaki son formalite maçýnda bugün saat de Yozgat Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu ile karþýlaþacak ve maçlarýný tamamlayacak. 19 Mayýs ilk maçýný kazandý Samsun grubunda erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs ise ilk günü Arif Yalvaçer kürsüde madalyasý ile birlikte görülüyor bay geçtikten sonra dün ilk maçýnda Samsun þampiyonunu yenmeyi baþardý. Sinop Atatürk Ortaokulu önünde ilk yarýsýný 8-5 önde kapattýðý maçtan lik skorla galip ayrýlan 19 Mayýs Ortaokulu grup birinciliði için büyük avantaj yakaladý. Gruptaki ilk maçta Sinop, Gümüþhane þampiyonunu yenmeyi baþarmýþtý. Bugün temsilimiz 19 Mayýs Gümüþhane Dumlupýnar Ortaokulu ile saat de karþýlaþacak. Bu maçý temsilcimiz kazanýrsa gruptan birinci olarak yarý final grubuna yükselecek. 19 Mayýs ýn kaybetmesi halinde ise yarý finale yükselen okulu üçlü averaj hesabý belirleyecek. 19 Mayýs erkek takýmý bugün yarý final grubuna yükselmek için Gümüþhane maçýna çýkacak Karþýyaka yýldýz kýz hentbol takýmý Samsun grubunda birinci olarak yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandý Küçükler futbolda yarý final maçlarý bugün üçükler futbol il birinciliðinde yarý final maçlarý Kbugün oynanacak. Ticaret Meslek Lisesi Halý Sahasýnda oynanacak yarý final ilk maçýnda saat de Yavuz Sultan Selim ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokullarý karþýlaþacak. Ýkinci yarý final maçýnda ise saat de Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu ile Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu karþýlaþacak. Bugün oynanacak maçlarý kazanan okullar cuma günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Bugünki iki maçý il hakemi Halil Sönmez yönetecek. U 17 hakemleri açýklandý 17 Final Grubunda bugün oynanacak maçlarý Uyönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre orumspor - HE Kültürspor maçýný Ömür Soytemiz, Doðan Akbaþ ve Ercan Davarcýoðlu yönetecek. orum Belediyespor- Gençlerbirliði maçýnda ise Özgür Demirci, Soner Derviþoðlu ve Enver Bolat hakem üçlüsü yönetecek.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı