4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı"

Transkript

1 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı / Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır, kıt olan su kaynaklarını hızla kirleten Türkiye 2025 te su krizine girecek ülkeler arasında gösterilir ve uyarılırken, bu süreç zarfında, kıt olan su kaynaklarını hızla tüketen Türkiye, özellikle de son yıllarda, ciddi bir su krizine yönelik gelişmelere sahne olmaktadır. Ancak bu durum karşısında yöneticiler, suyun kullanımı ile ilgili olarak halkı ekonomiye davet etmekle yetinmekte, yaşanan su sorununda içme suyu havzalarındaki yasadışı kullanım ve yapılanmanın yanı sıra mevzuatın yol açtığı kullanım ve yapılanmanın da ciddi etkileri olduğu göz ardı edilerek gündeme dahi getirilmemektedir. Bu arada, TC Çevre ve Orman Bakanlığı, içme suyu havzalarında kullanım ve yapılaşma haklarını artıran yeni bir Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği çıkarmıştır tarihli Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ni değiştiren yeni yönetmelik 31 Aralık 2004 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; içme suyu havzalarındaki kullanma kısıtlarını azaltan ve yeni kullanımlara olanak sağlayan bu yeni yönetmeliğin sakıncalı görülen maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, tarihli dilekçe ile Danıştay da dava açılmıştır. Danıştay 6. Dairesi, dava konusu olan ve 11 maddede toplanan taleplerimizin 4 maddesi için iptal kararı almış, 5 madde ile ilgili iptal talebimizi reddetmiş, 2 madde ile ilgili olarak da, iptal talebimizin bir kısmını kabul, bir kısmını da reddetmiştir. Kararın reddedilen taleplerimize ilişkin kısmının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından temyizen incelenerek bozulması talep edilmiştir. İptalini talep ettiğimiz yönetmelik hükümleri ile bu konudaki Danıştay 6. Dairesi kararı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır: 1) Talep: Yönetmeliğin Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar başlıklı dördüncü bölümünde yer alan Madde 16-a), İçme ve kullanma suyu rezervuarına atık su deşarj edilemez. Su kaynağını besleyen akar ve kuru derelere ise su kalitesini değiştirecek şekilde atık su

2 deşarjına izin verilmez şeklinde düzenlenmiştir yönetmeliğindeki, İçme ve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akarsu ve kuru derelere hiçbir surette atık su ve atık deşarj edilemez kesin hükmüne, su kalitesini değiştirecek şekilde ibaresini ekleyerek, içme suyu rezervuarını besleyen akarsu ve kuru derelere, kriteri belirsiz bir su kalitesi tanımı ile hiçbir surette denetlenemeyecek biçimde atık su deşarjına olanak yaratan hükmün iptali talep edilmiştir. Karar: 16. maddenin (a) bendinin ikinci cümlesi iptal edilmiştir. 2) Talep: Mutlak Koruma Alanı başlıklı Madde 17, Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 100 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alanda aşağıda belirtilen koruma tedbirleri alınır biçiminde düzenlenmiştir. Bu madde ile, 1988 yönetmeliğinde 300 metre olan mutlak koruma alanı 100 metreye indirilerek, 200 metresi kısa mesafeli koruma alanına dahil edilmiş, böylece kamulaştırmadan ve katı kullanım yasaklardan kurtarılmıştır. İçme suyu havzalarında ciddi kirlilik yaratacak olan bu hükmün iptali talep edilmiştir. Karar: 17. maddenin birinci paragrafının ilk cümlesi iptal edilmiştir. 3) Talep: Mutlak Koruma Alanı başlıklı Madde 17-b, İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmelik, mutlak koruma alanında kamulaştırma öngörmekte, ancak, kamulaştırma için bir tarih sınırlaması getirilmemektedir. Bu nedenle, bu yapılar uzun süre faaliyetlerine devam edebilir ve uygulamada da etmektedir. Oysa kirletici ve sakıncalı faaliyetlere derhal son verilmesi ve bu alandaki kaçak yapıların da derhal yıkılması gerekir. Bu hüküm ise, mutlak koruma alanlarındaki tüm yapıları, kaçak olup olmadıklarını dahi dikkate almadan dondurmaktadır. Oysa dondurma kararı, sadece su havzalarıyla ilgili yönetmelik çıkmadan önce, meri imar planına uygun, ruhsat alarak yapılmış ve iskân almış yasal yapılar için, kamulaştırma yapılana kadar geçerli olabilir. Diğer yapıların bu kapsamda değerlendirilmesi bir imar affı niteliğindedir ve yasal değildir. Mutlak koruma alanlarındaki yasal olmayan

3 yapıların kamulaştırılmaları söz konusu değildir ve bu nedenle de dondurulmaları anlamsızdır. İmar mevzuatına göre, yasal olmayan yapıların, nerede olursa olsun yıkılması gerekirken, içme suyu havzalarının mutlak koruma alanları gibi kritik bir alanda, bu yapıların derhal yıkımı yerine, dondurulmaları nın gerekçesini anlamak mümkün değildir. Hükmün, dondurulmanın sadece yasal yapılar için kamulaştırılana kadar geçerli olacağı, yasal olmayan yapıların derhal yıkılacağı biçiminde yeniden düzenlenmesi gerekirken bu şekilde düzenlenmiş olması iptal nedenidir. Bu nedenlerle, hükmün iptali talep edilmiştir. Karar: İptal talebimiz reddedilmiştir. 4) Talep: Kısa Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 18, Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 900 m genişliğindeki şerittir. Koruma alanı havza sınırında son bulur şeklinde düzenlenmiştir. Mutlak koruma alanından çıkarılan 200 metrelik bant kısa mesafeli koruma alanına katılarak, eski yönetmelikte 700 metre olan kısa mesafeli koruma alanı 900 metreye çıkarılmıştır. 17. maddeyle ilgili iptal talebi gerekçemiz doğrultusunda, bu 200 metrelik bandın tekrar mutlak koruma alanına dahil edilmesi ve bu şekilde hükmün yeniden düzenlenmesi için, ilk cümlesinin iptali talep edilmiştir. Karar: Talebimiz kabul edilmiş ve 18. maddenin ilk cümlesi iptal edilmiştir. 5) Talep: Kısa Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 18-d, Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve dış cephede mimari değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir şeklinde düzenlenmiştir tarihli yönetmelikteki ilgili maddeye, yeni yönetmelikte, mevcut yapıların dondurulması hükmü ilave edilmiştir. Sakıncalı faaliyetler ve kaçak yapılanma ayrımı yapılmadığından, bu ilave sakıncalıdır. Üstelik bu yapıların tadilat ve bakımına bile izin verilerek, ömürleri uzatılmaktadır. Getirdiği ilave hükümlerle, kaçak yapı ayrımı bile yapmadan, yapılaşmanın yasak olduğu bu alanlardaki tüm yapıları donduran ve bunun da ötesinde, tadilat ve bakımlarına izin verilerek yaşam sürelerini uzatan bu maddedeki değişiklik son derece sakıncalıdır. Hükmün, eski yönetmelikteki şekline dönüştürülmesi için yeni bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, hükmün iptali talep edilmiştir.

4 Karar: İptali talebimiz reddedilmiştir. 6) Talep: Kısa Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 18-h, Suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla, hayvancılık ile ilgili yapılar hariç olmak üzere kontrollü otlatmaya ve diğer tarımsal faaliyetlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı metodların uygulanması esastır şeklinde düzenlenmiştir tarihli İSKİ Yönetmeliğinde, suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla kısa mesafeli koruma alanlarında tarıma izin veren aynı hüküm 6. İdare Mahkemesi nce, kontrolün sağlanamayacağı ve havzalarda kirliliğe neden olacağı gerekçesiyle iptal edilmişti tarihli son İSKİ Yönetmeliği nde, yargı kararına karşın, iptal edilmiş olan 1998 yönetmeliği hükmü yeniden getirilmiş; açılan iptal davasında, 6. İdare Mahkemesi kısa mesafeli koruma alanlarında suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılmayan ziraate izin veren 8. maddenin e (d) fıkrası için gene yürütmenin durdurulması kararını almıştı. Davalara konu bilirkişi raporlarında da düzenlemenin sakıncaları açıklıkla dile getirilmiştir. Bu kararlardaki gerekçelerde de açıkça belirtilmiş olduğu gibi, bu konuda gerekli denetim ve kontrolleri yapmak çok zordur ve bu durum, içme suyu kaynaklarında ciddi kirlenmelere neden olacaktır. Bu nedenle, hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir. Karar: İptal talebimiz reddedilmiştir. 7) Talep: Kısa Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde18-j, Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır şeklinde düzenlenmiştir. Eski yönetmelikte bulunmayan bu fıkra yeni yönetmelikle getirilmiştir. Düzenleme tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesisleri tanımını esas alırken, bu tarihlerden sonra yapılmış yapılar arasında bir ayrım yapmamakta; yasal olmayan yapılar ve kirletici yapılar da dahil olmak üzere, bu yapıların hepsinin yerlerinde kalacağını kabul etmiş görünmektedir. Bu da bir imar affıdır ve içme suyu havzalarında ciddi kirlenmelere neden olacaktır. Ayrıca maddenin (d) fıkrası, bu alanlardaki mevcut yapılaşmayı dondurduğu, yani mevcut halleriyle yerlerinde kalmalarına izin verdiği halde, bu fıkraya göre, sadece belirlenen tarihten sonraki yapıların atık suları havza dışına çıkarılacaktır. Bu durumda, dondurulan daha eski yapıların atık suları

5 arıtılmayacak demektir. Bu iki fıkra birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan bu durum, hem (d) fıkrasının, hem de (j) fıkrasının sakıncasını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle, hükmün iptali talep edilmiştir. Karar: İptal talebimiz reddedilmiştir. 8) Talep: Orta Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 19-e, Bu alanda galeri yöntemi ile patlatmalar, kırma, eleme, yıkama, cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su miktar ve kalitesini bozmayacak ve alıcı ortama atık su deşarjı oluşturmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince noter tasdikli, yazılı taahhütte bulunulması şartları ile Bakanlıkça izin verilebilir şeklinde düzenlenmiştir.1988 yönetmeliğinde bu madde, Hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez biçimindeydi. Yeni yönetmelikte ise buna olanak sağlandığı görülmektedir. Bunun, su kirliliğini önleme ile çevre ve insan sağlığı ile bağdaştırılması mümkün değildir. İçme suyu havzalarında kirlenme yaratacak bu hükmün iptali talep edilmiştir. Karar: İptal talebimiz kabul edilmiş ve 19. maddenin (e) bendi iptal edilmiştir. 9) Talep: Orta Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 19-ı, Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır şeklinde düzenlenmiştir. Bu fıkra eski yönetmelikte bulunmamaktadır. Yeni yönetmelikle getirilmiştir. Yukarıda iptalini talep etmiş olduğumuz, kısa mesafeli koruma alanları ile ilgili 18. maddenin (j) fıkrası aynı olan bu fıkranın da, aynı gerekçelerle, iptali talep edilmiştir. Karar: İptal talebimiz reddedilmiştir. 10) Talep: Uzun Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 20- a, Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına

6 ve bertaraf tesislerine izin verilmez. Turizm ve iskana 19 uncu maddede belirlendiği şekilde izin verilir. Bu alanda galeri yöntemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince Bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebilir. Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atıksuların; Yönetmelikteki ilgili sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması ya da geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılıp Sınıf I su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına Bakanlığın uygun görüşü alınarak izin verilebilir şeklinde düzenlenmiştir. Fıkranın birinci paragrafında İçme suyu havzası içinde yeni sanayi tesisleri yapımına izin verilmektedir. Bu, içme suyu havzalarında yeni kirlenmelere neden olacaktır. İkinci paragraftaki hüküm ise, yukarıda iptalini talep etmiş olduğumuz 19. maddenin (e) fıkrası ile aynıdır. Üçüncü paragraftaki hükme gelince; bu hüküm ancak, tanımlanmış, yasal ve kirletici olmayan faaliyetler için geçerli olabilir ve bunların atık sularının havza içine deşarjına da kesinlikle izin verilmemesi gerekirken buna aykırı hareket edilmiştir. Bu nedenlerle, uzun mesafeli koruma alanları ile ilgili 20. Maddenin (a) fıkrasının birinci paragrafının birinci ve ikinci cümleleri ile ikinci ve üçüncü paragraflarının iptali talep edilmiştir. Karar: 20. maddenin (a) bendinin üçüncü paragrafının ikinci cümlesi iptal edilmiş. Diğer bölümleri için ise iptal talebimiz reddedilmiştir. 11) Talep: Uzun Mesafeli Koruma Alanı başlıklı Madde 20-b, (a) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, oluşan atıksuların Yönetmelikteki Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak, teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf II su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir.

7 Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki yerleşimlerin atıksularının ileri arıtma teknolojileri kullanarak Sınıf III su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir. Çok büyük olması veya akış yukarısında başka bir baraj bulunması gibi sebeplerden dolayı uzun mesafeli koruma alan sınırı Bakanlıkça kısıtlanabilir şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk paragrafındaki Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf II su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir ilave hükmü ile, atık suların havza içine deşarjına olanak sağlanmıştır. İkinci paragrafın ikinci cümlesinde ise, kaçak ve sakıncalı ile yasal ve sakıncasız yapı ve kullanım ayrımı yapılmamaktadır. Sadece yapım tarihini esas alan bu düzenleme ile bir yandan bir imar affı yaratılırken, diğer yandan bu yapıların atık sularının havza içine deşarjına olanak sağlanmaktadır. Üçüncü paragraf ise sadece kısıtlama dan söz etmektedir. Oysa bazı durumlarda genişletme de söz konusu olabilir. Uzun mesafeli koruma alanının daraltılmasının anlamı, havza sınırının daraltılmasıdır ve bu konuda bakanlığa verilen yetkinin havzanın özelliğine göre belirlenecek bir sınır düzenleme yetkisi değil de, sınır daraltılması yetkisi olması son derece önyargılı ve sakıncalı bir yaklaşımdır. Gerektiğinde havza sınırlarında bir genişletme de yapılmasının gerekli olabileceğini göz ardı ederek, bakanlığa sadece kısıtlama yetkisi veren bu hükmün içme suyu havzalarında sakıncalı uygulamalara yol açabileceği açıktır. Oysa havzanın sınırlarını havzanın kendisi belirlemektedir ve bu bilimsel kıstaslarla saptanmaktadır. Bunları ancak doğal duruma uyarlamak mümkündür. Dünyanın hiçbir yerinde isteğe bağlı olarak değiştirmek mümkün değildir. Yukarıdaki nedenlerle, 20. madde (b) fıkrasının ilk paragrafının ikinci cümlesinin, ikinci paragrafının ikinci cümlesinin ve üçüncü paragrafının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.

8 Karar: 20. maddenin (b) bendinin birinci paragrafının ikinci cümlesi ve ikinci paragrafının ikinci cümlesi iptal edildi. Üçüncü ve son paragrafı için ise, karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Özdemir Özbay DSİ Hukuk Müşaviri Bilindiği üzere çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan olan su ve toprak ile insanoğlununun

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 Nisan 2013 - İstanbul Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA TAŞKIN MEVZUATI İLE DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN TESİSLERİNE YAPILAN MÜDAHALELERİN

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

SON KANUN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN BAKANLIKÇA GÖREVDEN ALINMASI

SON KANUN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN BAKANLIKÇA GÖREVDEN ALINMASI SON KANUN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN BAKANLIKÇA GÖREVDEN ALINMASI Merdan ÇALIŞKAN* GİRİŞ Kooperatifler Kanunu nda yer alan son değişiklik, 03/06/2010 tarih ve 5983 sayılı yasa ile

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı