T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr."

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK AĞIRLIK SKORLAMASI İLİŞKİSİ; KOLŞİSİN TEDAVİSİNİN KAN B12 VİTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Sare Gülfem ÖZLÜ İSTANBUL

2 ÖNSÖZ Hastanemizdeki çalışmalarımızda bize huzurlu bir ortam sağlayan Başhekimimiz Sayın Doç. Dr. Rafet YİĞİTBAŞI na, Uzmanlık eğitimim boyunca her türlü bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, azmini ve insancıl yaklaşımını daima kendime örnek aldığım ve alacağım değerli hocam Sayın Dr.Müferet ERGÜVEN e; Kliniğimiz Başhekim yardımcısı Sayın Dr.Asım YÖRÜK e; Kliniğimiz Şef yardımcısı Sayın Dr. Olcay YASA ya, Uzmanlık eğitimim süresince yardımlarını esirgemeyen klinik bilgi ve tecrübeleri ile bizi yönlendiren uzmanlarıma, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum sevgili asistan arkadaşlarıma, çok değerli hemşire ve personelimize Sahip olduğum tüm güzelliklerin mimarı; evlatları olmaktan gurur duyduğum sevgili annem Yadigar ÖZLÜ ve sevgili babam Mustafa ÖZLÜ ye ; yürek atışlarını hep yanı başımda hissettiğim kardeşlerime, ve her zaman, hep burada olan sevgili Zehra-Halil ÖZLÜ ve Kebire-Muharrem ÖZLÜ çiftlerine... Bir yürek dolusu sevgi ve teşekkürlerimle... Dr. Sare Gülfem ÖZLÜ 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ 1 GENEL BİLGİLER 2 Tanım 2 Genetik 2 Etyopatogenez 7 Klinik Bulgular 9 Laboratuar Bulguları 13 Tanı 13 Genetik Tanı 16 Hastalık Ağırlık Skorlaması 17 Amiloidoz 18 Tedavi 20 B12 Vitamini Eksikliği 22 Kolşisin Vitamin B12 Düzeyleri İlişkisi 29 HASTALAR VE YÖNTEMLER 30 BULGULAR 34 TARTIŞMA 53 SONUÇLAR 61 ÖZET 62 REFERANSLAR 63 3

4 GİRİŞ VE AMAÇ: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ; özellikle Akdeniz çevresindeki ülkeleri ( Sefardik Museviler, Ermeniler, Araplar ve Türkler ) etkileyen; tekrarlayan ateş ve poliserozit atakları ile karakterize; otozomal resesif geçişli olduğu düşünülen bir hastalıktır (1-11). Hastalık klinik olarak farklı şekillerde presente olabileceğinden patognomonik klinik ve biyolojik bulguların yokluğunda tanı oldukça zorlaşır (1). Tanı; Tell-Hashomer kriterleri esas alınarak konulmaktadır yılında; hastalıktan sorumlu olan genin saptanması ile birlikte; gen mutasyon analizi incelemeleri şüpheli olgularda yardımcı tanı yöntemi olarak gündeme gelmiştir (12). AAA; değişik etnik kökenli hastalarda farklı klinik bulgularla seyreder. MEFV geni saptandıktan sonra yapılan çalışmalarda, genetik mutasyonların hastalığın seyri üzerine etkisi araştırılmıştır. Dewalle ve arkadaşları Yahudi toplumlarında hastalığın ağır seyretmesinin M964V mutasyonları ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir (13). Arap toplumunda hastalığın daha hafif seyretmesinin de M694V mutasyonunun yaygın olmaması ile ilintili olduğu savunulmuştur. Çalışma amacımız klinik olarak AAA tanısı almış olan 192 pediatrik yaş grubu hastasının genetik mutasyonlarının araştırılması ve bu mutasyonların hastalığın klinik seyri ve komplikasyon gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek ve ayrıca kolşisin tedavisi ile oluşabilecek yan etkiler açısından hastaları değerlendirmekti.kolşisinin B12 vitaminin intestinal emilimini bozarak bu vitaminin düzeylerini azaltabileceği bilgisinden yola çıkılarak uzun dönemli kolşisin tedavisi almakta olan ve ek hastalığı olmayan hastalarımızın B12 vitamini düzeyleri de değerlendirildi.(14) 1 4

5 GENEL BİLGİLER TANIM: Ailevi Akdeniz Ateşi, çoğu kez ateşle birlikte olan, periton, plevra ve deriyi tutabilen ortalama saat süren; kendiliğinden iyileşen ve belirsiz aralıklarla (bir hafta ile bir yıl) tekrarlayan akut iltihap atakları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Otozomal resesif geçişli olup; Türkler, Sefardik Yahudiler, Ermeniler ve Araplar gibi, Akdeniz kökenli topluluklarda daha sık görülmektedir (1-11). TARİHÇE: Hastalık ilk kez 1908 yılında Janeway ve Rosenthal tarafından,16 yaşında rekürrent ateş, karın ağrısı ve lökositozu olan Yahudi bir kızda An unusual paroxsymal peritonitis adı ile tanımlanmıştır (15) yılında ise hastalık; Siegal tarafından kendisinde ve New York ta yaşayan 10 Ashkenazi Yahudisinde aynı tablonun olmasının saptanması ile Benign Paroksismal Peritonitis adı ile yeniden tanımlanmıştır (16). Hastalığın ailesel geçişi ve amiloidozla olan ilişkisi 1951 yılında Mamau ve Kattan tarafından gösterilmiştir (13) ve 1958 yılları arasında İsrail li araştırıcı Heller hastalığın ayrıntılı tanımlamasını yapmıştır (17). Hastalık daha çok Akdeniz kökenli halklarda görüldüğü için, Heller in önermiş olduğu Familial Mediterranean Fever adı bugün hastalığı tanımlamak için kullanılmaktadır (1-11, 15) yılında ise kolşisinin hastalığın ataklarını ve amiloidoz nefropatisini önlediği ve hatta bazen düzelttiği gösterilmiştir (18,19). GENETİK: 1992 yılında 16.kromozomun kısa kolunda (16p13.3) sırasıyla telomer-d16s246-mefv- D16S138-sentromer olarak belirlenmiş olan AAA geni (MEFV) 1997 yılında iki ayrı araştırma grubu tarafından (Fransız AAA Konsorsiyumu ve Uluslararsı AAA Konsorsiyumu) yürütülen çalışmalar sonucu pozisyonel olarak klonlanmıştır (20, 21, 22, 23, 24). 15 kblık bir bölgeyi kapsayan MEFV geni, 10 eksondan oluşmakta ve 781 aminoasitlik bir proteini kodlamaktadır (21, 25, 22, 26, 27). Aynı anda bulunan genin oluşturduğu proteine Fransız grubu Marenostrin:Akdeniz ; diğer grup ise Pyrin:Ateş ismini vermiştir. 5

6 Bu gen daha çok monosit ve granülositlerde yüksek düzeyde eksprese edilen bir proteine dönüştürülür. AAA geni lokalizyonunun tam olarak belirlenmesi ve klonlanmasından sonra, 1997 yılından itibaren hastalıkla ilgili mutasyonlar tanımlamaya başlanmıştır. Mutasyon analizlerinde; klonlanan cdna'da dört yanlış anlamlı mutasyon Met680IIe; Met694Val; Val726AIa; Met694IIe tanımlanmıştır (21, 25, 28, 30, 31) de bu dört mutasyona ek olarak, 10. eksonda dört yeni nadir mutasyon (692 de delesyon, Lys695Arg, Ala744Ser, Arg761His); 5.eksonda bir Phe479Leu ; ve 2.eksonda ise üç mutasyon daha (Glu148Gln, Glu167Asp, Thr267Iıe) bildirilmiştir (28, 30, 32). Günümüzde ise bu gende 40 farklı mutasyon tanımlanabilmiştir. Genin 10. eksonu mutasyonlar için hassas bir bölgedir. 10.eksondaki M694V, M680I, M694I ve V726A mutasyonları, taşıyıcı ya da hasta kromozomlardaki AAA mutasyonlarının %85 ini oluşturur (20, 22, 32, 33). AAA da en sık görülen 4 mutasyon (missense mutasyon) pyrin proteininin karboksi terminal bölgesinde bulunmuştur. AAA vakalarının büyük çoğunluğundan, hangi etnik kökenden olursa olsun, bu mutasyonların sorumlu olduğu tespit edilmiştir (34). Nadir görülen mutasyonlar genellikle Avrupalılar gibi Ailesel Akdeniz Ateşinin yaygın olarak görülmediği toplumlarda bulunur. AAA li hastalar genellikle homozigot veya karma heterozigot (2 allelde farklı 2 mutasyon taşıyan) olarak görülmektedir (33, 35, 36). Bazı AAA li hastalarda aynı kromozom üzerinde farklı iki mutasyon varlığı bildirilmiştir (28, 30). Bazı İsrailli AAA hastalarının iki mutasyonu (V726 ile E148Q) birlikte taşıdıkları gösterilmiştir (29, 30). Bu çifte mutasyon Yahudi, Arap, Dürzilerde de gösterilmiştir.bir Ürdün lü hastada ise V726A/E148Q mutasyonları birlikte saptanmıştır (30). AAA li hastalarda yapılan bu genetik çalışmalar sonucunda; hastalığın fenotipik varyasyonlarının belirli mutasyonların varlığına atfedilebileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır (12, 37). Akdeniz mutasyonu olarak da bilinen M694V mutasyonu Ashkenazi olmayan Yahudiler, Türkler, Ermeniler ve Araplar arasında saptanmıştır. Bu mutasyonu taşıyan kromozomlar üzerinde yapılan haplotip analizleri göstermiştir ki bu mutasyon belirli bir ırksal bölümde yaklaşık olarak belki de 2000 yıldan fazla zamandan beri mevcuttur (38). Amiloidozu olan hastalarda en fazla saptanan mutasyon bu olduğu için bu mutasyonu taşıyan 6

7 hastalarda amiloidoz gelişme riskinin yüksek olduğu öne sürülmüştür (37, 16). Bu bulguların tersine olarak da Val726AIa mutasyonu da bir şekilde farklı etnik gruplar arasında saptandı; Ashkenazi Yahudileri, Dürziler, Iraklı Yahudiler, Ermeniler gibi; ve bu grupta amiloidozun daha az olduğu gözlendi. Bu bulgu da Val726AIa mutasyonunun amiloidozdan koruyucu olabileceğini düşündürdü (37, 16).FatoşYalçınkaya ve arkadaşlarının yurdumuzda yapmış oldukları bir çalışmada ise Val726A mutasyonunun amiloidozdan korumadığı gösterilmiş; böylece bu mutasyonun sadece Yahudilerde amiloidozdan koruyucu olabileceği diğer etnik gruplar için bunu öne sürmenin çok da doğru olmayacağı belirtilmiştir (39). İsrail ve Kuzey Afrika da yapılan çalışmalarda, homozigot M694V mutasyonunun daha ciddi tablolar ile sonuçlanabileceği öne sürülmüştür (16, 13, 17, 40). Ancak AAA li Türk hastalarda yapılan çalışmalar bu düşüncenin aksini ortaya koymaktadır (41, 42). Bu bulgular, bilinmeyen çevresel etmenler ve/veya etnik kökene bağımlı genetik değişimlerin de hastalığın prognozunda rolü olabileceğini akla getirmektedir (2, 3, 43). MUTASYON EKSON NÜKLEOTİD NÜKLEOTİD ETNİK GRUP DEĞİŞİMİ 148E-Q G-C Arap,Ermeni,Dürzi,Türk,Fransız 167 E-D G-C Ermeni 267 T-I C-T Polonya,Alman olmayan Musevi 369 P-S C-T 408 A-G G-A 479 F-L C-G Ermeni 680 M-I G-C Ermeni,Türk 680 M-I G-A 681 T-I C-T 692I-del AAT del Dürzi(Suriye kökenli) 694 M-V A-G Yahudi,Ermeni,Arap,Türk 694 M-I G-A Arap,Türk 694M-del ATG-del 695K-R A-G Yahudi,Türk 726 V-A T-C Dürzi(Suriye),Yahudi,Türk 744 A-S T-C Arap,Türk 761 R-H G-A İtalyan,Ermeni,Türk Tablo 1 : Etnik kökenlere göre MEFV mutasyonlarının dağılımı 7

8 Türkiye de yapılan AAA mutasyon analizleri sonucu saptanan MEFV gen mutasyonu dağılımları tablo 2a ve 2b de görülmektedir. Mutasyonlar N (1636) % M694V ,317 M680I 83 5,073 V726A 47 2,872 E148Q 4 0,244 Bilinmeyen ,491 Tablo 2a Hasta genotipleri N (818) % M694V/M694V ,581 M694V/M680I 24 3,300 M694V/V726A 19 2,322 M694V/Bilinmeyen ,848 M680I/M680I 16 1,955 M680I/V726A 4 0,489 M680I/Bilinmeyen 20 2,444 V726A/V726A 3 0,366 V726A/Bilinmeyen 18 2,200 E148Q/E148Q 2 0,244 Bilinmeyen ,244 Tablo 2b ETYOPATOGENEZ: Hastalığın etyopatogenezi kesin olarak aydınlatılamamakla birlikte ; immünolojik bir olayın rol oynadığı düşünülmektedir (9, 10, 11, 44). Ailesel Akdeniz Ateşinde en belirgin patolojik özellik serozal yüzeylerdeki inflamasyondur. Bu bölgelerden alınan sıvı ve doku örneklerinde belirgin bir nötrofil birikimi gözlenir. Fakat nötrofillerin hangi mekanizma ile inflamasyon bölgesinde biriktikleri belli değildir. Yapılan ilk çalışmalarda nötrofillerin normal fonksiyon ve morfoloji gösterdikleri saptanmıştır (26, 30, 32). Başka bir çalışmada ise bu nötrofillerin yüksek ısıda fazla lizozim salgıladıkları saptanmıştır (45). Ailesel Akdeniz Ateşinde C-reaktif protein ve serum amiloid A nın ataklar sırasında arttığı uzun süreden beri bilinmektedir (1, 8, 9, 46). Bu sebeple AAA da akut faz yanıtından sorumlu olan sitokinlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ailesel Akdeniz Ateşli hastalarda yapılan çalışmalarda atak sırasında fitohemaglutinin ile indüklenmiş mononükleer hücrelerden TNF ve IL-1 salgılanmasının azaldığı gösterilmiştir (47, 48). Bu azalma; ataklar 8

9 sırasında, TNF ve IL-1 üretiminin doyuma ulaştığı ve yeni bir uyarıya yanıt veremediği şeklinde yorumlanmıştır. İnterlökin-1, IL-6 ve IL-8 in de ataktaki hastalarda, ataksız döneme göre arttığı gösterilmiştir (49, 50). Yapılan başka bir çalışmada ise ataktaki hastalarda TNF düzeyi kontrol grubuna göre artmış olarak bulunmuştur (51). Tüm bu sitokinlerdeki değişikliklerin AAA nin patolojisindeki esas bozukluklar olmaktan daha çok ikincil değişiklikler olduğu düşünülmektedir. Bugün için bu patolojik değişiklikleri açıklayacak en önemli hipotez, atakların inflamatuar yanıtın düzenlenmesindeki bir bozukluktan kaynaklandığıdır. Normalde peritoneal ve sinovyal sıvılar komplemanın C5a fragmanının kemotaktik aktivitesini engelleyen inhibitör bir protein taşırlar. Bu proteinin işlevi, normal koşullarda çeşitli nedenlerle aktive olan C5a yı nötralize etmek ve inflamasyonu aşırıya kaçmadan kontrol altında tutmaktır; eksikliğinde seröz zarlarda inflamasyon ortaya çıkar. Yapılan çalışmalarda da hastaların eklem ve sıvı örneklerinde C5a inhibitör aktivitesi saptanmamıştır (52). Bir başka çalışmada ise aynı proteinin proinflamatuar bir sitokin olan IL-8 i de inhibe ettiği gösterilmiştir (53). IL-8 nötrofilleri uyararak adezyon moleküllerinin sunumunu böylece kemotaksisisi arttırır. Hastalıkla ilgili MEFV geninin klonlanmasından sonra genin ürünü olan pyrin/marenostrinin inhibitör ptotein olduğu savunulmaktadır (54). Bu gen esas olarak nötrofillerde ekprese olmaktadır (55). Son zamanlarda nötrofillerden daha az olmak üzere sinovyal sıvı ve fibroblast kültürlerinde de eksprese olduğu gösterilmiştir (56). Bu gende oluşan mutasyonlar, pyrin/marenostrin molekülünde yapısal değişiklikler oluşturup bu proteinin inflamasyondaki baskılayıcı işlevini ortadan kaldırmaktadır. Hastalığın ataklar halinde olmasının sebebinin, mutasyona uğramış bu molekülün normal koşullarda işlevini görmesi, fakat bazı durumlarda (örneğin stres) inflamasyonu engelleyememesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (55). Asıl olarak nötrofillerde ekprese olmuş bir gen mutasyonunun hangi yolla serozal zarlarda inflamasyonu oluşturduğu da iyi bilinmemektedir. KLİNİK BULGULAR 9

10 Hastalık tipik olarak yineleyen ateş ve poliserosit atakları ile ortaya çıkar. Atakların süre ve sıklığı kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, atak süresi en sık saat arasında olmaktadır. Sıklığı ise genellikle iki haftada bir ile iki ayda bir arasında olmak üzere kabaca 1 hafta ile bir yıl arasında değişmektedir. Bazı hastalarda titreme gibi ön semptomlar görülse de klasik olarak AAA de ataklar akut olarak başlamaktadır. Atak esnasında hasta kötü görünümlü; soluk ve huzursuzdur. Hastalık %90 hastada 20 yaş; %80 hastada ise 10 yaş altında başlamaktadır. Ortalama başlangıç yaşı ise 4-5 yaştır. Süt çocukluğu ve ilerleyen yaşlarda da AAA tanısı alan vakalar olmakla birlikte 40 yaşın üzerindeki tanılarda şüpheli olunmalıdır. Çocuklarda hastalık, kız-erkek her iki cinste eşit olmasına rağmen; erişkin erkeklerde kat daha sık görülür. Bu da kadın cins hormonlarının atakları önleyici özellikte olmasına bağlanmaktadır. ATEŞ AAA de hemen her atak sırasında görülen en önemli ve en sık bulgudur. Ateş genellikle 38ºC nin üzerindedir. Genellikle saat sürer ancak nadir de olsa üç günden daha uzun süren olgular bildirilmiştir (1-11). Son derece nadir de olsa bazı vakalarda ateş olmadığı gibi sadece ateşle seyreden vakalar da vardır. KARIN AĞRISI Karın ağrısı; ateşten sonra en sık rastlanan bulgudur ve hastaların %95 inde görülür. Aseptik serozite bağlı olarak oluşan karın ağrısı bazen karnın bir bölgesinden kaynaklanabilirse de tüm karna da yayılabilir. Fizik muayenede karında duyarlılık ve distansiyon saptanır. Karın ağrıları, en sık akut batın tablosu ile karışabilir. Bu nedenle 10

11 hastaların %30-40 ına laparoskopi, apendektomi ya da kolesistektomi uygulanabilir (1-11). Karın ağrısına çoğunlukla kabızlık eşlik eder fakat %20 sinde diare oluşabilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada karın ağrısı atağından sonra hastaların %47 sinde ilk hafta içerisinde gaitada gizli kan pozitifliği saptanmıştır. Atak sonrası diare hastalığın tipik bulgusudur (7, 10). Karın ağrısı bazen karında hafif rahatsızlık hissi olarak da ortaya çıkabilir. Karın ağrısı atağı genellikle saat sürer nadiren 3 haftaya kadar uzayan olgular saptanmıştır. EKLEM BULGULARI Hastaların yaklaşık %75 inde görülür (57).Çocuklarda erişkinlerden daha sıktır. Eklem yakınma ya da bulgularını içeren ataklar, hemen her zaman o atakta yalnızca bir eklemin etkilenmesi şeklinde görülür. En sık tutulan eklemler alt ekstremite eklemleridir. Fakat özellikle büyük eklemlerin bulunduğu ekstremitelerde de akut monoartrit görülebilir (1, 4 ). Genellikle mono/oligoartiküler, sekel bırakmayan, gezici olmayan ve simetriktir. Çocuklarda nadiren poliartiküler, gezici ya da uzamış tipte artritler görülür. Eklem bulguları hasar bırakmadan iyileşir. Nadiren kronik ve destrüktif seyredebilir. Bu durumda en sık tutulan eklemler kalça ve diz eklemleridir. Eklem tutulumunun süresi birkaç gün ile bir hafta arasında değişir. Hastalardan alınan sinovyal sıvı örneği bulanık, viskositesi azalmış ve nötrofilden zengindir. Gram boyama ve kültür sonuçları negatiftir (1, 2, 11). TORASİK BULGULAR Hastaların yaklaşık %40 ında genellikle ani başlangıçlı, unilateral plevral efüzyon şeklinde olup hızla rezolusyona uğramasıyla infeksiyondan ayırt edilebilir. İnspirasyonla artan unilateral göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı yüzeyel solunum ile karakterizedir (1-11). Vakaların %5 inden azında perikardit gelişir. Kronik konstruktif perikardit ve tamponada dönüşüm nadirdir. 11

12 CİLT BULGULARI AAA li hastaların %20-25 inde çeşitli cilt bulguları görülebilir. En tipik cilt bulgusu erizipel-like eritem dir. Genellikle diz ile ayak bileği arasında, ayak sırtında keskin kenarlı, sıcak, hassas, şiş, kırmızı plaklar ile kendini gösterir. Uni veya bilateral olabilir, kendiliğinden iki-üç günde düzelir (1-11). Hastalarda ayrıca; livedo retikülaris, eritema nodozum ve diğer vaskülitik döküntüler görülebilir (39, 59). KAS BULGULARI Vakaların %30-40 ında kas tutulumuna ait bulgular ortaya çıkabilir (9, 60).Genellikle alt ekstremitede akşamları yorgunlukla ortaya çıkan maksimum iki günde istirahat veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ile düzelen kas ağrıları şeklinde görülür. Ateş ve objektif bir bulgu yoktur. Uzamış febril myalji; şiddetli, paralize edici kas ağrısı, ateş, abdominal ağrı, diare ve purpura ile karakterize olup 6 hafta kadar sürebilir; kas enzimlerinde, EMG de ve kas biopsisinde anormal bir bulgu saptanamaz. Hastaların genellikle atak geçirmedikleri dönemde özellikle baldır kaslarında belirgin ağrı ile ortaya çıkar. Kolşisin ve NSAİİ a cevapsızdır. Prednizolon tedavisine hızlı yanıt verir (59, 61). Beraberinde hiperglobulinemi, vaskülitik döküntü, nefrit olması ve prednisolona cevap vermesi nedeniyle patogenezde otoimmünite suçlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada hastaların %1.7 sinde saptanmıştır (62). Ayrıca tedavide kullanılan kolşisinin de myopatiye yol açtığı bildirilmiştir. Bu klinik tablo uzamış febril myaljiden ayırt edilmelidir (63). VASKÜLİT AAA vakalarında Henoch-Schönlein Purprası (HSP) en sık görülen vaskülit olup % 5-7 oranında görülür, Poliarteritis nodoza (PAN) %1 ve Behçet hastalığı da nispeten sık görülmektedir. Hastaların bir kısmı önce HSP sonra AAA tanısı almaktadır. PAN ise hastalığın seyri sırasında ortaya çıkar, ancak daha ağır seyretmekte ve perirenal hematom gibi 12

13 ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Şimdiye kadar 30 AAA hastasının kendisinde veya bir-ikinci derece akrabasında Behçet hastalığı olduğu bildirilmiştir. DİĞER SİSTEM TUTULUMLARI Scrotal tutulum: Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sıktır (%5 ten daha az ). Tunica vaginalis inflamasyonu ile genellikle unilateral ağrı ve kızarıklıkla giden akut skrotum tablosu oluşur. AAA da ateş ve ağrının dereceli ( 12saat) gelişmesi ve sintigrafide hiperperfüzyon saptanması ile testis torsiyonundan ayrılabilir. Ancak rekürren akut skrotal ataklar ile hidrosel, adhezyon ve kan damarlarında strangülasyon ile nekroz gelişip orşiektomiye giden vakalar bildirilmiştir. Nörolojik tutulum: Baş ağrısı, aseptik menenjit, febril konvülziyon ve EEG anormallikleri görülür. Tiroid tutulumu: Nadiren görülebilir; bazı hastalarda hipertiroidi bazılarında hipotiroidi görülebilir. Splenomegali: gelişebilir. %10-60 vakada <5 cm, reaktif olarak veya amiloid birikimi nedeni ile splenomegali 13

14 LABORATUAR BULGULARI Ailesel Akdeniz Ateşine özgü tanı koydurucu laboratuar bulgusu yoktur. Ataklar sırasında eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, fibrinojen, serum amiloid A proteini gibi akut faz reaktan düzeyleri yükselir (1-11). Akut atak sırasında tümör nekrosis faktör, interlökin-1 ve interferon sekresyonu belirgin olarak artmaktadır (64, 66). Akut atak sırasında geçici proteinüri görülebilir. İdrar bulguları amiloidozu olmayan hastalarda normaldir. AAA sinovitinde sinovial sıvı oldukça bulanıktır; inflamatuar sıvı özellikleri ile aynıdır. Ancak sinovial sıvı viskositesini korur ve sterildir (67). TANI: Hastalığın tanısında klinik bulgular, aile hikayesi ve moleküler tarama birlikte kullanılır. Klinik bulgular ortaya çıktığında (atakta) ateş ölçümü ve laboratuar tetkikleri değerlidir. Tanı için değişik kriterler geliştirilmiş olup en sık Tell-Hashomer kriterleri kullanılmaktadır(68). TELL-HASHOMER KRİTERLERİ Major Kriterler: 1.Peritonit, sinovit veya plöritin eşlik ettiği tekrarlayan ateş atakları 2.Predispoze hastalık olmadan AA tipi amiloidoz olması, 3.Sürekli kolşisin tedavisine iyi yanıt Minör Kriterler: 1.Tekrarlayan ateşli ataklar 2.Erizipel benzeri eritem 3.Birinci derece akrabalarda AAA olması Kesin tanı: 2 major veya 1 major 2 minör kriter Muhtemel tanı:1 major ve 1 minör kriter 14

15 LİVNEH VE ARKADAŞLARININ ÖNERDİĞİ YENİ KRİTERLER Major Kriterler: 1-4 Tipik Ataklar ( tekrarlayan 3 aynı karakterde, atak süresinin saat olması ve ateşli olması; ateş 38ºC) 1.Yaygın peritonit 2.Plörit (tek taraflı)veya perikardit 3.Monoartrit (kalça, diz, ayak bileği) 4.Yalnızca ateş (rektal ısının olması) 5.İnkomplet abdominal ataklar Minör Kriterler: 1.İnkomplet göğüs atakları 2.İnkomplet artrit atakları 3.Egzersizle bacak ağrısı 4.Kolşisine iyi yanıt İnkomplet Ataklar Vücut ısısının <38ºC, Sürenin daha uzun veya kısa olması (6 saat-1 hafta) Abdominal atak boyunca peritoneal bulguların olmaması Lokalize abdominal ataklar Spesifik eklemlerden başka eklem tutulumu Destekleyici Kriterler: Ailesinde AAA bulunması Etnik köken Atakların 20 yaşından önce başlaması Atağın ciddi yatak istirahati gerektirmesi Atakların kendiliğinden geçmesi 15

16 Ataklar arası semptom olmaması Geçici enflamasyonu gösteren anormal test cevabı (lökositoz, ESH, fibrinojen, SAA artışı) Tekrarlayan proteinüri ya da hematüri Gereksiz laparotomi veya apendektomi hikayesi Akraba evliliği Kesin tanı için 1 major kriter veya; En az iki minör kriter veya; 1 minör 5 destek kriter veya; 1 minör ve destekleyici kriterlerden ilk 5 tanesinin 4 ü gerekmektedir. GENETİK TANI Klinik tanı kesinse genetik tanı ne olursa olsun tanı değişmemekte ve tedaviye devam edilmektedir. Genetik tanı, özellikle klinik tanının şüpheli olduğu durumlarda önemlidir ve şüpheli klinik varlığında genetik mutasyon (+/+) saptanırsa tanı kesinleşir ve tedavi başlanır. Aile taramalarında asemptomatik bireylerde mutasyon saptanması, düşük penetrasyonlu bir mutasyona veya preklinik safhada olan hastanın erken saptanmasına bağlı olabilir.bazı otörler klinik bulgular olmasa da kötü prognozu gösteren M694V mutasyonlu hastaların tedavi edilmesini önerirler. Bütün bu bulgular, tanıda hala klinik gidiş ve aile hikayesinin genetik tanıya daha üstün olduğunu, sadece klinik şüpheli vakalarda genetik tanıya gidilmesi gerektiğini göstermekte ve genetik teşhisin minör veya destekleyici bir kriter olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Tablo 3 te AAA inin genetik tanısına günümüz yaklaşımı verilmiştir. Klinik tanı Genetik tanı Son tanı Tedavi kararı Kesin AAA +/+;+/-;-/- Kesin AAA Kolşisin Şüpheli AAA +/+ +/-;-/- Kesin AAA Şüpheli AAA Kolşisin Takip veya terapötik çalışma AAA(-) +/+ +/-;-/- Preklinik veya düşük penetrans Taşıyıcı,AAA(-) Klinik ve proteinüri takibi Tedavi ve takip 16

17 HASTALIK AĞIRLIK SKORLAMASI Hangi hastada hastalığın nasıl seyrettiğini belirleyebilmek için aşağıdaki kriterler ve puanlama sistemi geliştirilmiştir: I)Başlangıç Yaşı: 5 yaş altı: 3 puan 5-10 yaş arası: 2puan yaş arası:1 puan 20 yaş üstü: 0 puan II)Atak Sıklığı: Ayda ikiden fazla:3 puan Ayda 1-2 atak: 2 puan Ayda bir ataktan az: 1 puan III)Atakları kontrol altına alan kolşisin dozu: Yanıtsız: 4 puan 2mg/gün: 3 puan 1.5mg/gün: 2 puan 1mg/gün: 1 puan IV)Eklem Tutulumu: Uzamış artrit: 3 puan Akut eklem tutulumu: 2 puan V)Erizipel benzeri eritem: Varsa: 2 puan VI) Amiloidoz: Varsa: 3 puan Fenotip II şeklinde ortaya çıkarsa : 4 puan Skorlama Hafif hastalık: 2-5 puan Orta Hastalık: 6-10 puan Ağır hastalık: 10 puan üstü. 17

18 AMİLOİDOZ AAA inin en önemli ve prognozu en çok etkileyen komplikasyonu amiloidozdur (1-11; 69-72). Burada AA tipi amiloidoz oluşur ve son dönem böbrek yetersizliğine kadar ilerleyebilen progresif nefropati ile karakterizedir. Amiloid A proteini; karaciğer tarafından sentezlenen bir akut faz proteini olan serum amiloid A nın bir parçalanma ürünüdür. AAA ile ilişkili amiloidozda en sık gözlenen klinik tablo nefrotik sendromdur. Hastalar genellikle normotansiftir ve hematüri gözlenmez (73). Kolşisinin yaygın kullanıma girmesinden sonra AAA hastalarının çok az bir kısmında amiloidoz gelişmektedir. AAA de amiloidoz gelişim prevelansı; atakların süresi, sıklığı ve şiddetinden bağımsızdır. (73). Fenotip II hastalarında ateş ve inflamasyon ataklarından önce amiloidoz gözlenmesi bu görüşü destekleyen bir bulgudur. Kolşisin kullanımından da önce, amiloidozun tüm dünyada bu hastalığın sonucu olarak benzer sıklıkta gözlenmemesi nedeni ile amiloidoz gelişiminin etnik köken, heredite ve çevresel faktörlerden etkileniyor olduğunu düşündürmüştür. Örneğin Ashkenazi olmayan Yahudiler (%80) ve Türklerde (60) daha sık gözlenmektedir (1, 74). Ancak son çalışmalarda amiloidozun Türk hastalarda %7-13 oranında olduğu saptanmıştır (8) Daha önceki çalışmalarda yüksek oranda gözlenmesinin nedeni ; çalışmaların nefroloji kliniklerinden bildiriliyor olmasına ve kolşisin kullanımından önceki döneme ait çalışmalar olmasına bağlanmaktadır. Ashkenazi Yahudileri, Araplar ve Iraklılarda amiloidoz daha az görülmektedir. Kolşisin profilaksisinden önceki dönemde dahi Ermenistanda yaşayan Ermenilerde amiloidoz sıklığının Amerikada yaşayan ırktaşlarına oranla daha sık olmasından yola çıkılarak amiloidoz gelişiminde çevresel faktörlerin de rolü olduğu öne sürülmüştür. Yapılan çalışmalarda; ailesinde amiloidoz olan hastalarda amiloidoz gelişme riskinin 4 kat arttığı saptanmıştır. SAA1 ve SAA2, sekonder amiloid plaklarının ana kompenenti olan AA1 ve AA2 serum prekürsörleridir. Her ne kadar SAA nın uzamış yüksek plazma seviyeleri AA proteinlerinin depolanmasına yol açsa da SAA nin bu yüksek konsantrasyonları tek başına amiloidoz gelişimi için yeterli değildir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda amiloidogenez için SAA geninin polimorfizmi üzerinde durulmaktadır (75) Son zamanlarda Cazeneuve ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada, 18

19 Ermenistanda yaşayan 137 Ermeni hastanın SAA1 polimorfizmini değerlendirmişlerdir. SAA1α/α genotipinin amiloidoz riskini 7 kat arttırdığını saptamışlardır (76). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir.(76) Amiloidoz en sık böbrekler başta olmak üzere; gastrointestinal sistem (malabsorpsiyon, diare), karaciğer (hepatomegali), dalak (splenomegali), kalp (restriktif kardiomyopati, EKG bulguları, konjestif kalp yetmezliği), tiroid (hipotiroidi), sürrenal (adrenal yetmezlik) ve testisler tutulabilir. Amiloidoz iki farklı klinik ile ortaya çıkar: Fenotip I: Klasik klinik tablo ile birlikte amiloidoz vardır. Fenotip II: Amiloidozu açıklayacak herhangibir klinik tablo ya da AAA bulguları olmadan hastanın doğrudan amiloidoz tablosu ile presente olduğu durumdur. Amiloidozun seyri; preklinik, proteinürik, nefrotik ve üremik olmak üzere 4 döneme ayrılır (72). Kolşisin tedavisi böbrek amiloidozuna hiç etkili olmayabilir veya proteinüri gerileyebilir hatta kaybolabilir. AAA ateşi olan hastalarda, nefritik bir idrar sedimenti olmaksızın, sürekli proteinürinin varlığı amiloidozu düşündürmelidir. Amiloidoz tanısı submukozayı da içeren rektal biopsi ile %60-%80; kemik iliği biopsisi ile %80, abdominal yağ biopsisi ile %40, gingiva biopsisi ile %19 oranında koyulabilir. Ancak tanı kesin olarak böbrek biopsisi ile konulmaktadır. Amiloidozun tanısı ve izleminde ß2 mikroglobulin ve mikroalbüminürinin AAA li hastalarda da marker olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Kolşisin tedavisi uygulanmazsa transplante hastalarda da böbrekte amiloidoz yeniden gelişebilmektedir. Amiloidoz Dışı Glomerulopatiler: Ailevi Akdeniz Ateşli hastalarda ayrıca IgM nefropatisi, IgA nefropatisi, fokal ve difüz glomerulonefrit, mezengiokapiller glomerulonefrit de bildirilmiştir. Ancak bu hastalıkların koinsidental bir durum mu yoksa hastalığın bir sonucu olarak mı ortaya çıktıkları henüz netlik kazanmamıştır (59, 62, 77). 19

20 TEDAVİ: AAA de düşük yağlı diyet, psikoterapi, antibiyotik, steroid, antipiretik, klorokin ve fenilbutazon gibi pek çok tedavi yöntemleri denenmiştir (1). İlk kez 1972 yılında Emir ÖZKAN ve Goldfinger tarafından bir bitki alkaloidi olan kolşisin tedavide etkin ajan olarak tanımlanmıştır. Arkasından Zemer ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmalarla kolşisinin AAA ataklarını ve amiloidoz gelişimini önlediğini belirlemişlerdir.erişkin hastalarda tedavi 1mg/gün olarak başlanır ve remisyon elde edilene kadar 1.5-2mg/güne kadar çıkarılabilir. 2 mg/gün üzerindeki dozlarda tedavi etkinliği değişmemekte; yan etki insidansında ise artış olmaktadır. Çocuklarda ise tedavinin 1.2 mg/m2/gün hesabı ile başlanması daha uygun olmakta ve başlama dozu mg/gün olabilmektedir. %65 hastada komplet remisyon, %35 hastada kısmi remisyon elde edilirken %5 kadar hastanın da yanıtsız kalabileceği yapılan çalışmalarda saptanmıştır (78). Tedaviye yanıtsız hastalarda; ilacın yeterince emilemediği, hepatik ve safra yolları ile atılımın artmış olabileceği ve hastalarda genetik farklılık olabileceği düşünülmelidir (57, 79). Cevapsız olan hastalarda da amiloidoz gelişimini önlemek amacı ile tedaviye devam edilmesi gerekmektedir. Kolşisin polimorfonükleer lökositlerin sitokin üretimini modüle etmektedir; nötrofillerde α-selektin ve vasküler endotel üzerinde e-selektin oluşumunu değiştirmektedir (80). Bu adezyon molekülleri; extravazasyon ve inflamasyon alanına migrasyon için gereklidir. Kolşisin lökosit kemotaksisini ve extraselüler alana kollagen migrasyonunu önler. Böylece antiinflamatuar etki gösterir. Mitoz ve motilite için gerekli olan hücre içi fibriler yapı oluşumunu engeller (82, 83, 84, 85). Hücre bölünmesini metafazda durdurur, bu şekilde amiloid alt birimlerinin amiloid fibrillerine dönüşümünü engellediği düşünülür. AAA li hastaların periton ve diğer serozal sıvılarında C5a inhibitör azlığı saptanmıştır.nötrofiller C5a salınan bölgeye kemotaktik olarak ilerlerler. Bu etki C5a tarafından düzenlenir. AAA de kontrolsüz inflamasyondan C5a inhibitör eksikliği sorumlu tutulmuştur. Kolşisinin inflamasyonun başlangıcındaki C5a salınımını önlediği düşünülmektdir. Ancak inflamasyon hız kazandığında (akut atakta) kolşisin kullanımının etkinliğibilinmemektedir. Kolşisin amiloidoz gelişmiş olan hastalara da verilmelidir. Amiloidoz nedeni ile gelişen 20

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri

Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif Etkileri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF.DR. ABDULLAH SAĞLAM Sıçanlarda Oluşturulan Kısa Barsak Sendromunda Probiotiklerin Proliferatif

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı