ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır."

Transkript

1 LĐPĐTLER Bitkisel veya hayvansal kaynaklıdır. Azot içermezler, i Çeşitli fizyolojik fonksiyonları vardır. r. Yüksek kaloriye sahiptirler. 9.3 kcal/g enerji verirler. Vücudun en önemli enerji kaynağı ve deposudurlar. Vücut dokularının n yapımında ve yağda çözünen vitaminlerin taşı şınmasında nda önemli rolleri vardır. r. Sıvı ve katı yağlarla birlikte bulunan ve biyolojik olarak önemli maddeler de vardır. r. Bunlar da yağlar gibi suda çözünmezler fakat benzen, petrol eteri, kloroform ve karbon sülfür r gibi organik çözücülerde çözünürler. Yağlar bir çok bileşikleri ikleri beraberinde bulundurduklarından ndan LĐPĐT adı altında incelenirler.

2 Lipitlerin tanımını yapmak zordur. Lipitler eter, kloroform, hegzan gibi organik çözücülerde çözünen maddeler olarak tanımlan mlanırlar. Ancak, bu tanım m yetersizdir. Örneğin, kısa k zincirli yağ asitlerinin monogliseritleri şüphesiz lipittir. Ancak bunları çözünürl rlüğü esas alan tanıma sokamayız, çünk nkü bunların n sudaki çözünürl rlüğü organik çözücülerdekinden daha fazladır.

3 Sıvı ve katı yağlar içerisinde i birçok madde bulunur: Trigliseritler: Gliserolün yağ asitleri ile olan esterleri (% 0.1 ve % 0.4 arasında mono ve digliseritler içerir) Serbest yağ asitleri Fosfogliseritler: Gliserofosfatlar (lesitin ve sefalin, fosfoinozitid ve fosfoserin Sakkarogliseritler: Galaktogliseritler Sfingozitler: Sfingomiyelin, serebrozitler, gangliozitler Yüksek alkoller ve bunların n ester ve eterleri: : Uzun zincirli alkoller (setil( alkol) ve bunların n esterleri (mumlar), gliseril eter (gliseril( butil eter) Steroller: Kolesterol, fitosteroller Hidrokarbonlar: Squalene, pristane, gadosen Lipokromlar: Karoten, likopen ve diğer karotenoidler,, klorofil Lipovitaminler: : A vitamini, D2 ve D3 vitaminleri, tokoferoller (E vitamini), K vitamini Antioksidanlar: Tokoferol, sesamol, sesamolin, gossipol Tat ve aroma maddeleri: : Doymamış hidrokarbonlar, laktonlar, doymamış aldehitler, metil ketonlar

4 LĐPĐTLERĐN N SINIFLANDIRILMASI Kaynağa, a, fiziksel özelliklere, kimyasal yapı veya fizyolojik fonksiyonlara göre g sınıflandırılabilir. labilir. Kaynak esas alınarak yapılan sınıflands flandırma en yaygın n olanıdır: 1. Bitkisel yağlar 2. Hayvansal yağlar Bitkisel yağlarda karakteristik olarak fitosteroller bulunur. Meyve ve tohum yağlar ları diğer yağlardan bu özelliği i ile ayrılırlar. rlar. Hayvansal yağlar zoosterolleri içermesi ile bitkisel yağlardan farklılık gösterirler. Özellikle kolesterol en önemli kriterdir. Ayrıca hayvansal yağlar iki ayrı gruba ayrılır. r. 1. Kara hayvanları yağlar ları a) Süt t yağlar ları b) Vücut depo yağlar ları 2. Deniz hayvanları yağlar ları a) Deniz memelileri yağlar ları b) Balık yağlar ları

5 Yağlar fiziksel özelliklerine göre: g -Katı yağlar (kuyruk yağı ğı,, kemik yağı ğı) -Yarı katı yağlar (domuz yağı ğı, palm yağı ğı) -Sıvı yağlar (bitkisel yağlar) Ancak bu şekildeki sınıflands flandırma tamamen ortam sıcakls caklığına bağlı olduğundan undan yeterli değildir. Örneğin: koko yağı ve palm yağı tropikal sıcakls caklıklarda klarda tamamen sıvıs olmalarına rağmen daha düşük d k sıcakls caklık ortamlarında katıdırlar.

6 Sıvı yağlar, kuruma özelliklerine göre: g 1. Kuruyan yağlar linoleik ve linolenik asitlerin hakim olduğu u yağlar Ör. keten tohumu yağı 2. Yarı kuruyan yağlar oleik ve linoleik asitlerin hakim olduğu u yağlar Ör. ayçiçeği, i, soya, kolza 3. Kurumayan yağlar oleik asitçe e zengin yağlar: zeytinyağı ğı,, yerfıst stığı yağı olarak sınıflands flandırılırlar. rlar.

7 Basit lipitler LĐPĐTLERĐN N SINIFLANDIRILMASI a) Nötral yağlar b) Mumlar (gerçek ek mumlar, kolesterol esterleri, vitamin A ve Vitamin D esterleri) Bileşik ik lipitler Fosfolipitler veya fosfatidler (gliserofosfatidler, fingomiyelinler, fosfatidik asit) Gliseroglikolipitler (Serebrozitler, sakkarolipitler) Sülfolipitler Türev lipitler Yağ asitleri Alkoller (düz z zincirli alkoller, steroller, A vitamini) Hidrokarbonlar (Alifatik hidrokarbonlar, karotenoidler, squalene) Vitaminler (A, D, E)

8 1.BASĐT T LĐPĐTLERL a) NÖTRAL N YAĞLAR Kimyasal olarak yağlar üç değerli erli bir alkol olan gliserol ile doğal yağ asitlerinin esterleşmesinden meydana gelmişlerdir. lerdir. Gliserol + yağ asiti = Yağ (trigliserit) Dolayısı ile yağlar ların özellikleri ve davranış ışları büyük ölçüde yağ asitlerinin yapısı ve konfigürasyonuna bağlıdır.

9 YAĞ ASĐTLER TLERĐ Genellikle çift sayıda karbon atomu içeren, i düz z zincirli, değişik ik zincir uzunluğuna una sahip, mono bazik organik asitler olarak tanımlanabilir. Bununla beraber çok az miktarlarda diğer yağ asitleri de bulunabilir. Doğada bulunan ve yapılar ları aydınlat nlatılmış 200 den fazla yağ asidi vardır. r. Bugüne kadar yapısı aydınlat nlatılmış yağ asitleri en az 4, en çok 26 karbon atomu içerirler. i Daha uzun zincirli yağ asitleri genellikle mumların n yapısında yer alırlar.

10 Yağ asitleri kısaca k iki ana gruba ayrılabilir. Doymuş yağ asitleri Doymamış yağ asitleri Bunun yanı sıra yağ asitleri, Kısa zincirli yağ asitleri (4-10 karbon atomlu) Orta zincirli yağ asitleri ( karbon atomlu) Uzun zincirli yağ asitleri (16 ve daha uzun karbon zincirine sahip olanlar)

11 Ayrıca yağ asitleri: Esansiyel yağ asitleri (ω - 3 ve ω - 6 yağ asitleri) Esansiyel olmayan yağ asitleri olarak da gruplandırılabilirler. labilirler.

12 Yağ asitlerinin isimlendirilmesi Yağ asitleri hidrokarbon türevi t olarak düşünülür. d 1892 yılında y Cenevre de yapılan kongrede belirlenen kurallara göre g isimlendirilirler. Doymuş yağ asitleri 5 farklı şekilde isimlendirilebilir: 1) Hidrokarbon zincirinin sonundaki CH 3 grubu COOH ile yer değiştirerek meydana gelmiş gibidir. Hexane hexanoic acid CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 COOH Hidrokarbonun Latince isminin sonundaki (-e)( ) yerine (-oic( oic) eki gelir.

13 2) Bu sistemde karboksilik asitin bağlı olduğu hidrokarbona göre g isimlendirme yapılır. Karboksilik aside bağlı olan karbon : 1 no lu C δ γ β α H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 C- H CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 COOH Pentane 1-pentane carboxylic acid Eğer karboksilik aside bağlı olan pentan ise yağ asidi 1-pentan1 karboksilik asit adını alır.

14 3) Genel isimleri ile söylenebilir. s Örneğin butirik asit, stearik asit, palmitik asit, 4) Đki kolonlu bir numerik sistemle isimlendirilir. Birinci kolonda karbon sayısı,, ikinci kolonda çift bağ sayısı verilir: (16:0), (18:0), 5) Her bir asit standart kısaltk saltılmış harflerle gösterilir. Örneğin: P (palmitik), S (stearik), O (oleik), vb

15 CH 3 CH CH 2 COOH I CH 3 1. Yönteme göre: 3- metil butanoik asit veya : β- metil butanoik asit 2. Yönteme göre: 2-metil propan karboksilik asit

16 Yağ asitlerinin sınıflands flandırılması A. Düz D z zincirli yağ asitleri Doymuş yağ asitleri (sature( y.a.) Doymamış yağ asitleri (ansature( y.a.) Monoen yağ asitleri (mono ansature- tekli doymamış y.a) Polien yağ asitleri (poli( ansature- çoklu doymamış y.a) i) Đzolen yağ asitleri ii)konjuge yağ asitleri B. Sübstitue olmuş yağ asitleri C. Halka içeren i (siklik) yağ asitleri D. Dallanmış zincirli (izo( izo-) ) yağ asitleri

17 A. Düz D z zincirli yağ asitleri 1. Doymuş Yağ Asitleri (C( n H 2n O 2 ) C-4 4 den C-26C 26 e e kadar yağ asitlerini içerirler. i Doğal trigliseritlerde bulunurlar. En çok bulunanlar 16 (palmitik) ve 18 (stearik) asitlerdir. On karbonluya kadar olanlar oda sıcakls caklığında sıvıdırlar. Karbon sayısı uzadıkça a katıla laşır. Yağ asidi zinciri kısaldk saldıkça a erime noktası düşer. 10 karbondan daha büyük b k olanlar oda sıcakls caklığında kristal haldedir.

18 1. Doymuş Yağ Asitleri (Cn( H 2n O 2 ) Yağ asitlerinin çözünürl rlüğü, çözücünün hidrofobik karakteri ve oda sıcakls caklığı arttıkça artar. Çift karbon sayılı doymuş düz z zincirli yağ asitlerinin erime noktası kendilerinden sonra gelen daha yüksek y tek karbonlu yağ asitlerinin erime noktasından ndan daha yüksektir. y Doymuş yağ asitleri oda sıcakls caklığında oksidasyona karşı daha dayanıkl klıdır. Yüksek Y sıcaklıklarda klarda oksidasyona karşı dayanıkl klılıkları azalır.

19 Laurik Miristik Palmitik Stearik asit asit asit asit Hindistancevizi Tereyağı Çikolata Sığır r eti Yumurta Soya yağı Ton balığı

20 Yemeklik yağlarda bulunan en önemli doymuş yağ asitleri Asetik asit (C-2) (CH 3 COOH) genel formüle uyar, ancak yağ asidi değildir. Yağ asitleri butirik asitten itibaren başlar. Butirik asit (C-4) süt t yağı ğında % oranında nda bulunur. Bozuk tereyağı ğında hoşa a gitmeyen koku büyük ölçüde butirik asitten ileri gelir.

21 Kaproik asit (C-6) süt t yağı ğında % 2 civarında, koko yağı ğında % 1 den 1 az, palm çekirdeği i yağı ğında % 1.5 a a kadar bulunur. Mikroorganizmalar bu asidi n-propiln ketona dönüştürür r ve bunun hoş olmayan bir kokusu vardır. r. Kaproik asitin kendisi karakteristik teke (erkek keçi) kokusuna sahiptir.

22 Kaprilik asit (C-8) süt t yağı ğında % 1-2, 1 koko yağı ğında % 6-8, 6 palm çekirdeğinde inde % oranında nda bulunur. Kaprik asit (C-10) kaprilik asit ile beraber süt s t yağı ğında bulunur. % civarında koko ve palm çekirdeği yağı

23 Laurik asit (C-12) doğada çok yaygın n olarak bulunur. Özellikle Lauraceae familyasına ait bitkilerin çekirdeklerinden elde edilen yağlarda bulunur. Bazılar ları % 80 civarında bu asidi içerirler. i Palm çekirdeği i yağı ğında % Manda sütüs yağı ğında % 4-84 ve diğer memelilerin süt s t yağı ğında bulunurlar.

24 Miristik asit (C-14) bitkisel ve hayvansal yağlar ların n bileşenidir. enidir. Süt t yağı ğında % 8-12, 8 palm çekirdeğinde inde %20 e kadar Myristaceae bitkisinin yağı ğında % Palmitik asit (C-16) doğal yağlar ların n karakteristik bir bileşenidir. enidir. yemeklik yağlarda % 10, zeytin yağı ğında % 15 civarında Palm yağı ğında % 35-40

25 Stearik asit (C-18), doğal sıvıs ve katı yağlarda en çok bulunan doymuş yağ asitidir. yüksek molekül l ağıa ğırlığına sahiptir. Süt t yağı % 5-15, 5 domuz yağı % , sığır r don yağı ğında % 14-30, kakao yağı % 30-35, 35, mısır özü yağı % 2-4, 2 soya yağı % 2-6, 2 palm çekirdeği i % 1-31 Stearik asit ticari hidrojene yağlar ların n karakteristik bir bileşenidir. enidir. Tamamen hidrojene olmuş mısır ve soya yağlar larında % 90 a a kadar stearik asit bulunabilir.

26 Araşidik asit (C-20) çok az miktarlarda bulunan bir yağ asitidir. Yer fıstf stığı (Arachis hypogaea) ) yağı ğındaki yağ asitleri içerii eriğinin inin % 5-7 sini karbonlu doymuş yağ asitleri oluşturur, bunun da üçte biri araşidik asittir. Bazı hayvanların n depo yağlar larında ve süt s yağı ğında ve anne sütüs yağı ğında az olarak bulunur.

27 Behenik asit (C-22) Erime noktası C dir. ticari yağlarda bulunmaz. turpgillere ait çekirdek yağlar larında bulunur. Hardal tohumu yağı % 2-2.3, turp yağı ğında % 3-4 kolza tohumu yağı ğında % civarındad ndadır. Kolesterolü artırıcı özelliği i vardır. r.

28 Lignoserik asit (C-24) kolza tohumu ve yer fıstf stığı yağı ğında % 3 ü3 ün altındaki miktarlarda bulunur. Cerotic asit (C-26) bitkisel yağlarda iz miktarlarda bulunur. Bütün n doymuş yağ asitleri asimetrik karbon atomu içermedikleri i için i in optikçe aktiflik göstermezler. g Ancak zincir uzunluğu u (yani molekül l ağıa ğırlığı) ) arttıkça kırılma indisi değerleri erleri yükselir. y

29 Doymuş yağ asitleri genellikle çift bağ içerdiği halde, doğada az da olsa tek karbon atomuna sahip yağ asitleri de vardır. r. Örneğin: valerik asit (5:0), enanthik asit (7:0), pelargonik asit (9:0), margarik asit (C 17 H 33 COOH) gibi. Đnsan saçından izole edilen yağda tek sayıda karbon atomu içeren i (7, 9, 11 ve 13) yağ asitleri saptanmış ıştır.

30 Doymamış yağ asitlerinin adlandırılmas lması Doymuş yağ asitlerinin isimlendirilmesinde olduğu u gibi, kendilerinin eşi e i olan hidrokarbonların n sonuna anoic eki yerine enoic eki gelir. enoic eki doymamış ışlığın n işaretidir. i 18 C hidrokarbon octa-decan 18:0 yağ asiti octa-decanoic acid 18:1 yağ asiti octa-decenoicenoic acid 18:2 yağ asiti.octa-decadienoicdienoic acid

31 Çift bağlar ların n sayısı di, tri, tetra,.. gibi ekler getirilerek yapılır. Örneğin linoleik asitte 9 ve 12. C da iki çift bağ (=) vardır. r. Đsimlendirme : 9,12-octa decadi dienoic acid Çift bağı ğın n yerini göstermenin g en basit yolu asit isminden önce rakamla belirtmektir. Çift bağı ğın n yerleşimi metil grubundan başlayarak gösterilir: g Linoleik asit.9,12- octadecadienoic acid

32 Stearik asit 18:0 Linoleik asit 18:2

33 Çift bağı ğın n yerleşimi metil grubundan başlayarak gösterilebildig sterilebildiği i gibi omega işareti ile de gösterilebilir. g Linoleik asit : 9,12- octadecadi dienoic acid veya 18:2 w6 veya 18:2 (n-6) şeklinde

34 H H H R 2 C = C C = C R 1 R 2 R 1 H cis trans Çift bağı ğın n olduğu u noktalarda cis veya trans yerleşim söz z konusudur.

35 Cis-9-octadecenoic acid (oleik asit) trans-9-octadecenoic acid (elaidik asit)

36 Trans yağ asitleri (trans( yağlar) Trans-çift bağ içeren doymamış yağ asitleridirler. Cis çit bağlara göre g daha az dolaşı şıktırlar. Genellikle doğal olarak bulunmazlar. Ancak geviş getiren hayvanların n süt s t yağlar larında (%8.6) ve katalitik olarak hidrojene edilmiş yağlarda çokça bulunurlar. Araştırmalara rmalara göre: g trans yağ tüketimi ile Arterosklerosis ve koroner kalp hastalıklar kları gibi kan dolaşı şım m hastalıklar kları arasındaki ilişki, trans olmayanlara göre g daha fazla bulunmuştur. Trans yağlar kandaki LDL (kötü kolesterol) i i artırır, r, HDL (iyi kolesterol) i i azaltır toplam trigliseriti ve lipoproteinleri artırır. r.

37 2. Doymamış Yağ Asitleri Molekülde lde birden altıya kadar doymamış çift bağ ihtiva eden yağ asitleri vardır. r. Palmitoleik asit (16:1) ( ( 9,10 ) CH 3 (CH 2 ) 5 CH = CH (CH 2 ) 7 - COOH Oleik asit (18:1) ( ( 9,10 ) CH 3 (CH 2 ) 7 CH = CH - (CH 2 ) 7 - COOH Linoleik asit (18:2)( 9,10, 12,13 ) CH 3 (CH 2 ) 4 CH = CH CH 2 CH = CH - (CH 2 ) 7 - COOH Linolenik asit (18:3) ( ( 9,10, 12,13, 15,16 ) CH 3 CH 2 CH = CH CH 2 - CH = CH CH 2 CH = CH - (CH 2 ) 7 - COOH Araşidonik asit (20:4) ( ( 9,10, 12,13, 15,16, 18,19 ) CH 3 (CH 2 ) 4 CH = CH CH 2 -CH = CH CH 2 -CH = CH CH 2 CH = CH (CH 2 ) 3 -COOH Erusik asit (22:1) ( ( 13,14 ) CH 3 (CH 2 ) 9 CH = CH (CH 2 ) 11 COOH

38 2.a. Monoen Yağ asitleri (Bir çift bağlı yağ asitleri )(C n H 2n-2 O 2 ) 4-14 arasında karbon içeren, i çift bağlı yağ asitleri gıdalardaki g yağlarda çok az miktarlarda bulunurlar. Örneğin Kaproleik asit ( 9,10 dekenoik asit) sadece tereyağı ğında çok az miktarlarda bulunur. Miristoleik asit ( 9,10 tetradekenoik asit) balık k yağlar larında ve memeli deniz hayvanlarının n yağlar larında bulunur.

39 Palmitoleik asit ( 9,10 -hegzadekenoik asit) (18:1 n 9) balık k yağlar larında ve çeşitli sıcak s kanlı hayvanların n yağı ğında bulunur. Balık k yağlar larında %3-25 arasında, sardalya % 12,

40 Oleik asit ( 9,10 -okta dekenoik asit) tüm m yağlar ların n yapısında yer alır ve C da eriyen iki farklı formda kristalize olur. Trans-Oleik asite Elaidik asit de denir. Kaynama noktası cis-oleik asitten daha yüksektir y (45 0 C). Elaidinleşme yalnızca hidrojenasyon sırasında değil aynı zamanda termal polimerizasyon ve oksidasyon sırasında da meydana gelir.

41 Đzooleik Asitler Oleik asidin doğal olarak bulunan izomerlerine ĐZOOLEĐK K ASĐTLER denir. Oleik asitin stereo ve pozisyonel izomerlerinde moleküldeki ldeki çift bağı ğın n yerleri farklıdır. r. Bunlara örnek olarak: Petroselenik asit (18:1)(cis 6,7 - oktadekenoik asit umbellifera (şemsiyegiller) familyası bitkilerin tohum yağlar larında % 75 e e varan oranlarda bulunur Vaksenik asit (18:1)(trans trans- 11,12 -oktadekenoik a.) hayvan vücut v yağlar larında, süt s t yağlar larında çok düşük k oranlarda rastlanır. r.

42 Gadoleik asit (9-eikozenoik asit) (20:1) deniz hayvanları yağlar larında bulunur. Erusik asit ( 13,14 dokozenoik asit )(22:1) tek çift bağ bulunduran yağ asitlerindendir. Kolza ve hardal tohumunda bulunur. kolza tohumu % 40-50, hardal tohumunda % 40, su teresinde % 82 civarında bulunur. Erusik asitin trans şekline brassidik asit de denir. Su teresinden saf erusik asit elde edilebilir. Nervonik asit ( 15,16 -tetrakozenoik asit, C 24 H 46 O 2 ) beyin serebrozitlerinde bulunur.

43 2.b. Polien Yağ Asitleri (Çoklu doymamış ış,, iki veya daha fazla çift bağ içeren ) Đsolen yağ asitleri Yapısındaki doymamış bağlar ların n tek ve çift bağ şeklinde birbirini izleyen bir sıralanma s göstermediği i bütün b polienoik yağ asitlerine isolen yağ asitleri denir. Đsolen yağ asitlerinin bir grubu esansiyel (esas) yağ asitleri olarak da isimlendirilir. Bunlar memeliler tarafından sentezlenemeyen yüksek biyolojik aktivite gösteren g yağ asitleridir biyolojik aktivite nedeni ile ω (omega)) yağ asitleri olarak da adlandırılırlar. rlar.

44 Omega (ω)) yağ asitleri üçe e ayrılır. r. 1) ω - 9 grubu 18 : 1 (9)( oleik asit 22 : 1 (13( 13) erusik asit 24 : 1 (15( 15) nervonik asit 2) ω - 6 grubu 18 : 2 (9,12( 9,12) linoleik asit 18 : 3 (6,9,12( 6,9,12) γ-linolenik asit 20 : 4 (5,8,11,14( 5,8,11,14) araşidonik asit ω- 3 grubu 18 : 3 (9,12,15( 9,12,15) α-linolenik asit 20 : 5 (5,8,11,14,17( 5,8,11,14,17) EPA (Eicosa( pentenoik asit) 22 : 6 (4,7,10,13,16,19( 4,7,10,13,16,19) ) DHA (Dokozahegzenoik( asit)

45 Esansiyel yağ asitleri diğer doymamış yağ asitlerinden çift bağlar ların n sayısı ve pozisyonları itibarı ile farklılık k gösterirler. g Yapılar larında 2 den 2 4 e 4 e kadar çift bağ bulundururlar ve metil grubundan itibaren sıralandığında 3,4, 6,7, 9,10 karbonlarında nda (ω-şeklinde)( çift bağ içerirler.

46 ω- 6 yağ asitleri: Linoleic acid 18:2 (n 6)( 9,12-octadecadienoic acid Gamma-linolenic acid 18:3 (n 6)( 6,9,12-octadecatrienoic acid Eicosadienoic acid 20:2 (n 6)( 11,14-eicosadienoic acid Dihomo-gamma gamma-linolenic acid 20:3 (n 6)( 8,11,14-eicosatrienoic acid Arachidonic acid 20:4 (n 6)( 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid Docosadienoic acid 22:2 (n 6)( 13,16-docosadienoic acid Adrenic acid 22:4 (n 6)( 7,10,13,16-docosatetraenoic acid Docosapentaenoic acid 22:5 (n 6)( 4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid

47 ω- 3 YAĞ ASĐTLER TLERĐ α-linolenic acid (ALA) 18:3 (n 3)( all-cis cis-9,12,15-octadecatrienoic acid Stearidonic acid (STD) 18:4 (n 3)( all-cis cis-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid Eicosatrienoic acid (ETE) 20:3 (n 3)( all-cis cis-11,14,17-eicosatrienoic acid Eicosatetraenoic acid (ETA) 20:4 (n 3)( all-cis cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid Eicosapentaenoic acid (EPA)20:5 (n 3)( Docosapentaenoic acid (DPA): Docosahexaenoic acid Tetracosapentaenoic acid 24:5 ( Tetracosahexaenoic acid (Nisinic all-cis cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid (DPA): Clupanodonic acid 22:5 (n 3)( all-cis cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid acid (DHA)22:6 (n 3)( all-cis cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid 24:5 (n 3) all-cis cis-9,12,15,18,21-docosahexaenoic acid Nisinic acid) ) 24:6 (n 3)( all-cis cis-6,9,12,15,18,21-tetracosenoic acid

48 Linoleik asit (9,12-oktadekadienoik asit) (18:2) Tüm m doğal yağlarda (özellikle( soya yağı ğı) ) yaygın olarak bulunur, (ω-6) yağ asitlerindendir Okside edici maddelere ve hava oksijenine karşı duyarlıdır. r.

49 Gama-linolenik asit 6,9,12-octadecatrienoic acid (18:3) ω 6 6 yağ asitidir Evening primrose flower (O.( biennis) yüksek oranda γ-linolenic acid içerir.

50 α-linolenik asit (ALA)(18:3) (9,12,15-oktadekatrienoik asit) ω-3 3 yağ asitidir. Keten tohumu yağı yaklaşı şık k % 55 ALA (alfa- linolenik asit) içerir. 155 gram keten tohumu yağı 8 gram ALA içerir

51 Keten tohumu (aka linseed) (Linum usitatissimum) pek çok balık k yağı ğından altı kat daha fazla ω-3 3 yağ asidi içerir. i Keten tohumu yağı ğı, ω-3 eldesinde en yaygın olarak kullanılan lan botanik kaynaktır. ω-6 dan 3 kat daha fazla ω-3 3 içerir. i Keten tohumu yağı ğı, yaklaşı şık k % 55 ALA (alfa- linolenic acid) içerir. Bu vücutta v % 2 15 EPA veya % 2 5 DHA a çevrilebilir.

52 Araşidonik asit (20:4) ( 5,8,11,14 eikozatetraenoik asit) ω-6 6 yağ asitlerindendir. Karaciğer lipitleri ve beyin fosfatidlerinin yapısında % 22 e e kadar oranlarda bulunur. Ayrıca balık k yağı ğında da bulunur. Çift bağlar nedeni ile ışık k ve oksijene duyarlıdır. r.

53 karbonlu ve 5,6 çift bağ içeren yağ asitleri özellikle deniz hayvanlarının yapılar larında yer alır r ve oksidasyon tepkimelerine çok duyarlıdırlar. rlar. Örneğin: Klupanodonik asit (22:6) DHA). (4,8,12,15,18,21-Dokozapentenoik Dokozapentenoik asit) (DHA)( Çift bağlar konjuge değildir. Deniz hayvanlarının n yağlar larında bulunur.

54 Timnodonik asit (20:5) (EPA)(4,8,12,15,18 4,8,12,15,18-Eikozapentenoik asit) Nisinik asit (24:6) (THA) (3,8,12,15,18,21-tetrakozahegzenoik asit) Bu üç yağ asidi de ilk kez Japon sardalya balığı yağı ğından izole edilmiştir.

55 EPA ve DHA içinin en iyi kaynak soğuk sularda yaşayan ayan yağlı balıklard klardır. r. Ör: somo mon, ringa ga, uskumru, hamsi, sardalya alya. Bu balıklardaki ω-3 yağlar, ω-6 6 olanlara göre yedi kat daha fazladır. Ton balığı gibi diğer yağlı balıklar ise daha az oranlarda ω-3 3 içerirler. i ω-3 3 yağlar balıklar tarafından sentezlenmezler, onlar da bu yağ asitlerini yedikleri alglerden alırlar.

56 Tüketiciler balıklarda potansiyel olarak bulunabilecek Ağır r metaller Poliklorlanmış bifeniller (PCB) Poliklorlanmış dibenzodioksinler (PCDD veya dioksinler) gibi yağda çözünen kontaminant maddeler konusunda bilinçli olmalıdırlar. Bazı besin desteği i (dietary( supplements) üreten firmalar ağır r metalleri ve diğer kontaminantları yağdan uzaklaştırmak üzere çeşitli yöntemler y uygulamaktadırlar. Bazı balık k yağlar ları iyi derecede sindirilemeyebilir. Bazı çalışmalar, trigliserit formunun biyo-yararl yararlılığının n ester formuna göre g daha iyi olduğunu unu söylerken, s üretimi daha ucuz olan ve üreticiler tarafından daha fazla kullanılan lan ester formunun daha iyi olduğuna una dair bir çalışmaya rastlanmamış ıştır.

57 Yağ asitlerinin numaralandırılmas lmasında; Kimyacılar, karbonil karbonundan itibaren başlarken (mavi), Biyokimyacılar, n(ω) ) karbondan başlarlar (kırm rmızı). n-ucunda, ilk çift bağ 3. C-C C C bağı ğındadır. Đnsan vücudundaki fizyolojik çevrimler sırass rasında n-ucu n hiçbir zaman değişmez. Diğer bir deyişle n-3 n 3 ismi enerjik olarak daha stabil olduğunu unu anlamına na gelir ve diğer karbonhidrat bileşikler ikler diğer karbonil ucundan sentezlenirler. Yağ asidi zincirinde veya çift bağ sayısında artma olsa bile ω yapısında değişme olmaz. Örneğin, linoleik asit (18:2 ω6) metabolizmada araşidonik aside (20:4 ω6) dönüşür. d Ancak esansiyel yağ asidi karakteri değişmez. Örneğin,, glis iseridlerde veya zincirin ortasındaki çift bağlardan lardan.

58 Konjuge yağ asitleri Yapılar larındaki doymamış bağlar tek ve çift bağ şeklinde birbirini izleyen bir sıralanma s gösterirler. g Đsolen yağ asitlerine kıyasla k çeşitli hayvansal ve bitkisel lipitlerin yapıta taşı oldukları geç anlaşı şılmıştır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri isolen yağ asitlerinden oldukça a farklılık k gösterir. g Sahip oldukları dien konjugasyon yapı nedeni ile kimyasal tepkimelere daha kolay girerler. Belirli dalga boylarındaki ışınlar nları soğurduklar urdukları için in yer aldıklar kları bileşiklerde iklerde saptanabilirler. Hava oksijeni ile kuruma tepkimesi verirler ve ağıa ğırlık kaybına uğramadan u dayanıkl klı filmler oluştururlar. Bu tip yağlar lak ve yağlı boya sanayi için i in aranan hammaddelerdir

59 Sorbik asit (2,4-hegzadienoik asit) (6:2) Gıda sanayinde koruyucu olarak ve başka teknik amaçlarla yaygın n olarak kullanılır. 18 karbonlu konjuge yağ asitlerinin başlıcalar caları α- Elaeostearik asit ( 9,11,13 - oktadekatrienoik asit)(18:3) Eleostearik asit linolenik asitin konjuge şeklidir. Tung yağı ğında ve odun yağı ğında % civarında bulunur. Yemeklik olarak kullanılmaz, lmaz, boya sanayinde kullanılır. β- Elaeostearik asit ( 9,11,13 - oktadekatrienoik asit) (18:3) Alfa formuna göre g daha stabil bir yapısı vardır. r. α -Parinarik asit (18:4)( 9,11,13,15 - oktadekatetraenoik asit) Đlk kez Japon gülüg tohumu yağı ğından izole edilmiştir.

60 B. Sübstitue olmuş yağ asitleri Bu gruba yağlar ların n ve mumların n yapısında doğal olarak yer alan oksi ve keto yağ asitleri dahildir. Oksi yağ asitleri içerdikleri i OH grupları nedeni ile optikçe e aktiflik gösterir. g Likanik asit (4-oksi oksi- 9,11,13 oktadekatrienoik asit) Doğada en yaygın n bulunan keto-ya yağ asitidir. Keto grubuna ilaveten 3 tane doymamış konjuge çift bağ ihtiva eder. Oficicia yağı ğında % civarında likanik asit bulunur. 18 karbonludur ve keton grubu 4. C dadır. Risinoleik asit (12 oksi 9 oktadesenoik asit) Hint yağı ğının n tamamına yakınını (% 90) bu yağ asitleri oluşturur. Đlaç sanayinde kullanılır. Optikçe e aktiftir (D(+))

61 C- Halka içeren i (siklik) yağ asitleri Flacourtiaceae familyasına ait bitkilerin tohum yağlar larında bulunurlar. Fizyolojik ve terapötik tik etkiye sahiptirler. Optikçe e aktiftirler. Yağ asidi zincirinin sonunda yer alan siklopentenil halkası ile karakterize edilirler. CH = CH I CH(CH 2 ) n COOH genel formül CH 2 CH 2 Kolmogrik (chalmogrik)(13-2,3 -siklopentenil-n-tridekanoik) asit cüzam c tedavisinde kullanılan lan ilaçlar ların n yapımında kullanılır. Hidnokarpik asit (11-2,3 -siklopentenil-n-undekanoik asit) Sterkülik asit (2-n-oktilsiklopropen oktilsiklopropen-1-oktanoikoktanoik asit) diğerlerinden farklı olarak üçlü halkaya sahiptir. Pamuk çekirdeği i yağı ğında bulunur.

62 D. Dallanmış (izo)) Yağ Asitleri Đlk kez tüberkt berküloz bakterilerin lipitlerinde tespit edilmiştir. Özellikle patojen bakterilerin hastalık yapıcı etmenlerinin bu yağ asitlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu yağ asitlerine ayrıca yün y n yağlar larında ve kimi hayvanların n içi yağlar larında rastlanmış ıştır. izovalerik asit (C-5) yunus balığı yağı ğında bulunur. Tüberkülostearik asit (10-metiloktadekanoik asit) Tüberküloz bakterisi lipitlerinde 12-metiltetradekanoik asit,, koyun içi yağı ğında saptanmış ıştır.

63

64 Doymamış yağ asitlerinin çift bağlar larına hidrojen ve halojenler katılarak doygun hale getirilirler. Bu özelliğinden inden faydalanılarak larak yağlar ların: iyot sayısı, tiyosiyanojen sayısı, hidrojenasyon sayısı, dien sayısı gibi değerleri erleri analitik olarak kullanılabilir. labilir.

65 YAĞLARIN KĐMYASAL K KOMPOZĐSYONU Doğadaki yağlar, esas olarak üç değerli erli bir alkol olan gliserol ile üç yağ asitinden meydana gelmiştir. Dolayısı ile büyük b k bir çoğunluğu trigliseritlerden oluşur. ur. Gliserol + 3 yağ asiti = Trigliserid Gliserol + 2 yağ asiti = Digliserid Gliserol + 1 yağ asiti = Monogliserid Gliserolün bir veya iki hidroksil gruplarının n yağ asitleri ile esterleşmesi ile meydana gelen mono ve di gliseritler yağlar ların çok az bir kısmk smını meydana getirirler.

66 TRĐGL GLĐSERĐTLER Yağlar ların n ağıa ğırlıkça a en büyük b k kısmk smını trigliseritler oluşturur. Bir gliserit molekülünde 3 hidroksil grubu da aynı yağ asiti ile esterleşmi miş ise buna basit gliserit (veya tek yağ asidi gliseriti), eğer er gliserit molekülünün n her konumunda farklı yağ asitleri esterleşmi miş ise bunlara karışı ışık gliserit denir. Doğal trigliseritler genellikle, karışı ışık gliserit yapısındad ndadır.

67

68 Trigliserit molekülündeki karbon atomları şu şekilde numaralandırılır: r: α 1 O CH 2 O - C R1 I O β 2 CH O - C R2 ά 3 CH 2 I O O - C R3 Bitkisel yağlardaki trigliserit moleküllerinin llerinin α-karbon atomlarında doymuş yağ asitlerinin, β (2) pozisyonunda ise doymamış yağ asitlerinin bağland landığı tespit edilmiştir. Hayvansal yağlarda ise bunun tersi bir durum mevcuttur. Bu konfigürasyondaki özellik yağlar ların n sindirilebilirliği üzerine ve erime noktalarına na etki etmektedir.

69 Trigliseritlerin adlandırılmas lması Kısa zincirli yağ asidi, uzun zincirliden önce söylenir. s Örneğin, α-miristo-β-palmito-α-stearin Đki stearik ve bir palmitik asitten oluşmu muş gliserit: palmitodistearin şeklinde (distearopalmitin( değil) Doymuş ve doymamış yağ asitleri aynı zincir uzunluğuna una sahip ise önce doymuş yağ asitleri söylenir. s Örneğin: Palmitostearo-olein olein Doymamış yağ asitleri aynı zincir uzunluğuna una sahip, ancak doymamış ışlık k dereceleri farklı ise, önce daha doymuş olan söylenir. s Örneğin: oleolinoleolinolenin Dallanmış yağ asitlerinde en uzun zincir esas alınır. Cis izomerler trans izomerlerden önce söylenir. s Optikçe e aktif L-şeklindeki L asitler önce söylenir. s Substitue asitler ve siklik asitler en son söylenir. s

70 Örnek: Doymamış yağ trigliseridi (C palmitic acid 2. oleic acid 3. alpha-linolenic linolenic acid 55 H O 6 )

71 Yağ asitlerinin trigliserid molekülündeki yerleşimlerinin yağı ğın n fiziksel özellikleri üzerine etkisini daha iyi anlayabilmek için, i in, koyun içyai yağı ile kakao yağı ğını karşı şılaştıralım: Her iki yağı ğın n yağ asidi içerikleri i benzer olmasına karşı şın n erime noktaları: koyun içyai yağının: n: C, kakao yağı ğının: n: C Kakao yağı ğının n erime noktasının n düşük d k olmasının sebepleri olarak, trigliseridlerin çoğunda: yapıda en az bir adet doymamış y.a. olması doymamış y.a.lar ların β- yerleşimini tercih etmeleri.

72 Doğal yağlar ların n yapısında yer alan yağ asitlerinin çeşit, miktar ve trigliseritteki yerleşimleri yağlar ların değişik ik karakteristiklerini belirleyen faktörlerdir. Doğal yağlarda trigliseridlerin oluşum um kuramları: Muntazam dağı ğılım m kuramı Olasılık k yasasına göre g dağı ğılım m kuramı Örneğin, bitkisel yağlarda : Trigliseritlerin β yerleşimlerine öncelikle doymamış yağ asitleri yerleştirilmekte, sonra kalanlar ve doymuş y.a. leri α ve α yerleşimlerine olasılık yasasına göre g dağı ğılmaktadır.

73 Doğal yağlarda az miktarlarda mono ve di gliseritler de Monogliserit o CH 2 O - C C 17 CH OH CH 2 - OH bulunur. 17 H 35 CH CH 2 OH O CH O - C C 17 CH 2 OH 17 H 35 α-monostearin β-monostearin Digliserit o o CH 2 -O- C C 17 H 35 CH 2 O - C C 17 CH O- C C 17 H 35 CH OH o CH 2 -OH CH 2 O - C C 17 1,2 distearin 1,3 distearin 17 H H 35

74 Monogliseritler yüzey aktif maddelerdir. Hem suda (polar) hem de yağda çözünen (apolar( apolar) grupları ihtiva ederler. Yüksek molekül l ağıa ğırlıklı yağ asitlerinin mono gliseritleri emülgat lgatör olarak gıda g endüstrisinde kullanılırlar. Yağda su (w/o) emülsiyonu için i in uygun maddelerdir. Yağı ğın n kolaylıkla kla kristallenmesini sağlarlar. Az miktarda yağa a ilave edildiğinde inde hızlh zlı bir şekilde mikrokristal bir yapı oluştururlar. Yağlı maddelerden yağı ğın n ayrılıp p akmasını (yağlanmay lanmayı) önleyici olarak (ör.( Margarin sanayi) kullanılırlar.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

LİPİDLER. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN

LİPİDLER. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN LİPİDLER Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN Yapısal özellikleri ve fonksiyonları Suda hemen hemen hiç çözünmez. Yapılarında önemli miktarda nonpolar hidrokarbon zinciri taşıyan lipidler, hidrofobik ( suyu sevmeyen

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

VİTAMİNLER VİTAMİNLER

VİTAMİNLER VİTAMİNLER VİTAMİNLER VİTAMİNLER Vitamin, ismi Latince yaşam anlamına gelen vita sözcüğünden kaynaklanır. Yağlar, proteinler ve karbonhidratlar ile kıyaslandığında, gıdalarda minör olarak bulunurlar ve organizma

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII.

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII. İÇİNDEKİLER Sayfa No I. Giriş... 1 A.GKM nin Sınıflandırılması... 2 B.Kimyasal Maddeler İnsan Sağlığına Zaralımıdır?... 2 C.NOAEL.. 3 II. İngrediyenler... 3 III. Enzimler. 3 A.Enzimlerin Gıda Katkısı Olarak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr YAĞLARIN GIDADA FİZİKSEL F ve KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ GIDADAN ÇEKİLME SÜRES REÇLERİ ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi cevdet@uludag.edu.tr ATIK YAĞ

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır.

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. BESLENME Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. Besin: İlaç hariç ağızdan aldığımız bitki ve hayvan dokularının yenebilen bölümleri (katı maddeler), sıvı maddeler

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLAR. Kimyasal olarak yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar; (3 yağ asidi+gliserin=yağ) ;

BİTKİSEL YAĞLAR. Kimyasal olarak yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar; (3 yağ asidi+gliserin=yağ) ; BİTKİSEL YAĞLAR Temel besin maddelerinden olan ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlar insan organizması için gerekli olan ve insanların yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde beslenme

Detaylı

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Vitaminler Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Tiyamin = B1 Vitamini Tiyamin, bir diğer ismiyle B 1 vitamini, kimyasal formülü C 12 H 17 ClN 4 OS olan renksiz

Detaylı

KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER

KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER 1. Yağlar ve mumlar Bunlar katı veya sıvı karakterde olabilirler. Yağ asitlerinin gliserin esteri veya yağ alkolleri ile olan esterleri olabilirler. Bu grupta

Detaylı

Sağlıklı Beslenme. Sağlık. Sağlıklı Beslenme. Temel Besin Maddeleri. Doç. Dr. Ferda Şenel

Sağlıklı Beslenme. Sağlık. Sağlıklı Beslenme. Temel Besin Maddeleri. Doç. Dr. Ferda Şenel Sağlık Doç. Dr. Ferda Şenel Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Beslenme İnsanın gelişmesi ve sağlıklı yaşaması için gerekli olan gıdaları tüketme sürecine beslenme denir. Vücudun ihtiyacı olan gıdalardan birinin

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI Salahi Burak GAZİOĞLU Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ LEFKOŞA 2012 K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY! ĐSTEDĐĞĐN N RENKTE PASTA YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY! KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:GIDALARDAKĐ DOĞAL VE YAPAY RENK MADDELERĐ KĐMYA KONUSU:GIDA KATKI MADDELERĐ 12.SINIF BESĐN MADDELERĐ KONUSU ĐLE BĐRLĐKTE VERĐLMEKTED

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

YAĞ HAMMADDELERİ YAĞLAR. Türkiye de üretimi yapılan yağlı tohumlar. Önemli Olanlar. I) Hayvansal yağlar. II) Bitkisel yağlar

YAĞ HAMMADDELERİ YAĞLAR. Türkiye de üretimi yapılan yağlı tohumlar. Önemli Olanlar. I) Hayvansal yağlar. II) Bitkisel yağlar YAĞ HAMMADDELERİ Y ağ H ammad desi Dep olama Temizleme Eleme Triyörleme Pnö matik Ayırma M ıknatısla Ayırma Linterleme Zar Fırçalama Y ıkama Temiz H ammadde Kab uk Kırma ve A yırma K abuk Kabuksuz İç Bo

Detaylı

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 4 KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen

Detaylı

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 7 VİTAMİLER 7.1- GEEL BAKI Vitaminler, doğal olarak besinler içerisinde yer alan, hayvansal organizmanın hayatını sürdürebilmesi için çok az miktarlarda bile gerekli olan, genellikle organizma

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı