n. EnfeksiyonIann seyrine vitanıinierin etkisi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "n. EnfeksiyonIann seyrine vitanıinierin etkisi *"

Transkript

1 Ankara Dniversitesi Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü Prr!f Dr. S. Dilmen BESLENMENİN RESİsT ANS VE İMMüNİTE ÜZERİNE ETKİsİ HÜlneyra Özgen n. EnfeksiyonIann seyrine vitanıinierin etkisi * Genel metabolizmada çok önemli fonksiyonları bulunan vitaminierin resistans ve bağışıklık mekanizması üzerine yaptıkları etki geniş ölçüde araştırılmış ve vitamin A, vitamin C, pyridoxin, pantothenic asid ve thiamin gibi çeşitli vitaminierin enfeksiyonlara etkili oldukları tesbit edilmiştir. VitaminIerin organizmanın sellüler müdafaa sistemini etki lediğine ait çeşitli çalışmalar mevcuttur. Sıçanlarda vitamin A eksikliğine paralel olarak düşen opsonin endeksi rasyonlara vitamin A katılmasıyla yeniden yükselir. (53). Sellüler müdafaa sistemi ile vitamin C arasında da buna benzer bir korrclasyon bulunmaktadır. Kobaylarda vitamin C eksikliği granulosit sayısını ve fagositoz gücünü azalttığı gibi (57) rasyonlara vitamin C ilavesi de farclerde makrofajların fagositoz aktivitesini arttırmaktadır (yı). Vitaminler humoral müdafaa sistemine de etki yaparlar (45). Sürekli vitamin A ve vitamin D eksikliği kan serumunun bakterisid özelliğini zayıflatır. B grubu vitaminierin eksikliği işe daha çok organizmanın antikor yapma gücünü etkiler.' Rasyondaki pantothenic asid, pyridoxin ve riboflavin noksanlığının domuzlarda S. pullorum antijenine ve insan eritrositlerine karşı (29), pantothenic asid ve pyridoxin noksanlığının farelerde PR-8 influenza virusuna karşı (2) ve pyridoxin noksanlığının kobaylarda difteri toxoidine karşı (3) antikor teşekkülünü azalttığı teshit edilmiştir. Birinci kısım bundan önceki sayıda yayınlanmıştır.

2 lle,leıımelıilı Re,i,taıı, ye Immııııiteye Etki,i 117 Vitaminierin bakteri enfekri.j'oniarına etkisi: Bakteri enfeksiyonlarına karşı organizmanın resistansını vitaminler çoğunlukla synergetik şekilde etkilerler. Humoral bağışıklıkta spesifik antitoksinlerin husule gelmesi vitaminierin meveudiyeti ile yakından ilgilidir. Örneğin; vitamin A bakımından fakir rasyonlarla beslenen sıçanlar kqntrol hayvanlara nazaran difteri toksinine daha hassastırlar (53). Vitaminierin bakteri toksinlerini kimyasalolarak inaktive edebilmeleri enfeksiyonlara karşı vüeut müdafaasında önemli bir olaydır. Özellikle vitamin C kuvvetli redükte ediei etkisinden dolayı bir çok bakteri toksinlerini in vitro olarak organizma için zararsız bir hale sokmaktadır. Örneğin; Difteri toksini, Cl. welchii alfa-toksini ve Staphyloeoe toksinieri ile yapılan araştırmalardan bu şekilde sonuçlar alınmıştır. Thiamin'den noksan gıdalarla beslenen sıçanlar lepros'a (4), yine yemlerinde thiamin ve pyridoxin eksikliği bulunan sıçanlar (62) ile minimalden düşük miktarda thiamin ve riboflavin alan fareler (86) pneumoeoe enfeksiyonuna karşı kontrol. hayv.mlardan daha hassastırlar. (20, 62).' Rasyonlarında riboflavin, biotin (42, 43) ve thiamin (27) eksikliği bulunan fare ve sıçanlar hem eksperimental, hem de spontan S. typhi murium enfeksiyonuna bu vitaminieri yeterli miktarda alan hayvanlardan daha az dayanıklıdırlar. Vitaminierin virusi enfekr~j'oniara etkisi: Virusi enfeksiyonların seyri üzerine vitaminierin etkisi değişik şekillerde ol.ur. Genellikle vitamin A ve vitamin D eksikliği virusi enfeksiyonları synergetik (8ı), B grubu vitaminler ise antagonistik şekilde etkilerle~ (16, 39, 60, 61). Vitamin C herpes, çiçek ve influnenza viruslarını in vitro olarak inaktive eder (4ı). Thiamin eksikliği farelerde Lansing, Theiler ve polio virusları ile (2;), ı 6, 6 ı) batı at eneephalomyelitis virusuna (39) karşı resistansı yükseltir. Bu vitaminden noksan, rasyonla beslenen deneme hayvanlarında inkubasyon süresi uzar, paraliz vakaları azalır ve ölüm nisbeti düşer. Bu gibi hayvanlara ad. lib. verilen thiamin tipik paraliz belirtilerinin meydana gelmesine sebeb olur. Bu durum, thiamin eksikliğinde virusun tahrib olmadığını, ane ak bazı interferens olaylarının meydana gelmesiyle hastalığın seyrinin değiştiğini göstermektedir. Thiamin'den noksan yemle beslenen ve batı at eneephalomyelitis virusu ile enfekte edildikleri halde hastalık b~lirtisi göstermeyen farelerde etkenin harab olmadığı, hatta tipik paraliz belirtileri gösteren kontrol hayvanlardakine eşit miktarda çoğaldığı tesbit edilmiştir (39). B grubu vitaminler-

3 11 II Hümevra Özgen den pyridoxin poeumoni virusunun optimal çoğalabilmesi ıçın gerekli bir faktör olarak görülmektedir. Pneumoni virusu inokule edildikten sonra pyridoxin bakımından eksik rasyon la beslenen hayvanlar enfeksiyona normal beslenen hayvanlardan daha dayanıklıdırlar (48). Ancak eksik beslenen hayvanlardaki bu resistansın pyridoxin eksikliğinin süresine bağlı olarak değiştiği tesbit edilmi~tir (56). Thiamin, pan tothenic asid, pyridoxin, biotin ve niacin gibi B vitaminierinin rasyonlara katılması newcastle virusu ilc enfekte tavuklarda mortaliteyi % 3 den % i 5 ekadar yükselttıği halde riboflavin katılması mortaliyeti % i 7 den % i o a düşürmüştür (78). Bir kısım virusi enfeksiyonlar üzerine H grupu vitaminierin yaptığı etki ise önemsizdir. Pantothenic asid Theiler virusu ile enfekte farelerde tipik paraliz olaylarının çıkışını azalttığı halde Lansing virusuna karşı resistansı değiştirmez. Bu durum Theiler.ve Lansing suşlarının beslenme ihtiyaçlarının farklı oluşundan ileri gelmektedir (49, 60, 6 ı). Riboflavin eksikliği Theiler encephalomyelitis' ını hiç etkilemez, fakat Lansing encephalomyeltis'i üzerinde zayıf bir etki yapar. Vitaminlerin riketsia enfeksiyonlanna etkisi: Vitaminierin bu enfeksiyonlara etkisi genellikle synergetik şekildedir. İlerlemiş derecede vitamin A noksanlığı fare tifusunun seyı ını etkilemediği halde bir çok B vitaminieri fare tifusuna karşı organ izmanın mukav~mctini önemli derecede düşürürleı (58). Optimal dozun i /10 i kadar B-kompleks, i /20 i kadar riboflavin, pantothenic asid veya thiamin sıçanlarda fare tifusuna karşı rcsistansı azaltmaktadır. Buna karşılık optimal dozun i /40 i kadar pyridoxin, niacin, cholin ve para-amino-benzoik-acid (= PAHA) sıçanların. bu enfeksiyona karşı hassasiyetlerini etkileı;nez (23). Sıçanlarda riboflavin eksikliğinin deneysel fare tifusuna karşı resistansı düşürdüğü ve 3-4 gün içinde ölüme sebeb oldugu tesbit edilmiştir (58). Bu gibi hayvanlara ölüm halinde bile ı iboflavin verilmesi 24 saat içinde iyileşmeyi sağlar. Vitaminlerin protozoa erı:feksi)'onlanna etkisi: Vitamin A, vitamin C, riboflavin, pantothenic asid ve para-amino-benzoik-acid noksa~lığı malaria invazyonlarının seyı inde antagonistik biı etki yapmaktadır. Pantothenic asidden noksan rasyonla beslenen hayvanlarda genel olarak malaı ia etkenleı i gelişmemektediı (ı o, 80). Yeterli

4 Beslenmeııin Re~istans \"C IJIımuniteye Etki i 419 pantothenie asid alan tavuklarda al yuvarların % 5 si Plasmodium gallinaeeum ile enfekte olduğu halde pantothenie asid noksanlığı bulunan tavuklarda bu oran % 3 ü geçmemektedir. Riboflavin bazı kuş malaria etkenlerinin gelişmesi için pantothenie aside nazaran daha ekzojen nitelikte görülmektedir. (69). Bu vitaminden noksan rasyonla beslenen tavuklarda Plasmodium lophurae'ye karşı resistans yükselir. Bir kısım B gubu vitaminler ise malaıia invazyonlaıı üzeıine synergetik etki yapmaktadır. Bu vitaminierin rasyonlarda noksan oluşu protozoaların dalıa iyi gelişmelerini sağlamak suretiyle organizmanın ı esi.stansını düşüı ür. Örneğin; biotin (7, 79), folik asid (71) ve thiamin (63) noksanlığında Plasmodium lophurae daha iyi gelişebildiği için bu vitaminlerden eksik rasyonlarla beslenen kanatlılarda malaria enfeksiyonuna karşı resistans azalır. Diğer taraftan B grubu vitaminierin trypanosoma enfeksiyon- Ian üzerine de etkili oldukları bildirilmektedir. Biotih (13, 14) ve pantothenie mid (7, 33) bakımından noksan gıdalarla beslenen hayvanlarda Trypanosoma 1ewisi'ye karşı resistans önemli derecede azalmıştır. Kan protozalarında olduğu gibi barsak protozoalarında da çeşitli vitaminierin etkileri araştırılmış ve thiamin, niaein, biotin ile folic asid noksanlığının barsak protazoalarını çoğunlukla synergetik şekilde etkiledikleıi görülmüştür. Buna karşılık ısıtılmış rasyonla beslenmiş ve Eimeria niesehulzi ile enfekte edilmiş sıçanların gaitalarında ooeyst miktarı ısıtılmanuş rasyonla beslenenlerdekinden daha az bulunmuştur. ısıtılmamış rasyona pantothenie asid katılması ise çıkarılan ooeyst miktaı ını yükseltmek suretiyle invazyonu' antagonistik şekilde etkilemiştir (6). III. Mineral maddelerin enfeksiyonların seyrine etkisi Mineral madde metabolizmasının resistans ve bağışıklık faktörleri üzerine etkisi henüz bütün ayrıntıları ile etüd edilmemiştir. Ancak mineral madde bilançosunda meydana gelen değişikliklerin barsak florasını etkilediği genellikle kabul edilmektedir. Rasyondaki total mineral madde miktarı % 75 ve kalsiyum miktarı % 80 oranında azaltılmak sul etiyle genç farelerin S. enteriditis'e karşı resistansı önemli derecede düşürülmüştür (ıs). Diğeı taraftan Coeeus grubu mikıoorganizmalar için bir üreme fak-

5 420 Hiimeyra Özgen tönl olan mangan'ın rasyonlara katılması ilc farelerde pneıımococ enfeksiyonlarına karşı resistansı zayıflatmak mümkündür (36). Mineral madde noksanlığının virusi enfeksiyonlara karşı resistansı bazan synergetik, bazan da antagonistik şekilde etkilediği tesbit edilmişrir. Theiler CDVII virusuna karşı organizmanın resistansı üzerinde bir kısım mi_neral maddelerin etkisi araştırmıştır (50). Rasyonlara değişik yoğunlukta kalsiyum, magnezyum ve klor ilavesi hastalığın seyrini belirli bir. şekilde etkilemediği halde sodyum noksanlığı -paraliz olaylarının sayısını biraz azaltmış, potasyum ve fosfor noksanlıkları ise bu miktarı çok düşürmüştür. Literatür J- Asirvadham, M. (1948): j. InfCct. Dis., 83, 8i [Alınmıştır; Benditt, E.P., Wissler, R.W., Wodridgc, R.L., Rowlcy, D.A. and Steffee, C.H. (J 94-9): Proc. Sac. Exp. Bio!. Med., io, ] 2- Axelrod, A. E. and Hopper, S. (I 960): n1fects of pantothenic acid, pyridoxine and thiamine deficiencies upon antibody formation to influenza virus PR-8 in rats. J. Nutr. i2, Axelrod, A. E., Hopper, S. and Long, D. A. (1961): Eifecls of pyridoxine deficiency upon circulating antibody formation and skin hypersensitivity reactions to diphteria toxoid in guinea pigs. J. N urt., i4, Badger, L. F. (1942): The possible refation of nutrition to leprosy. Sixth Pacific Sci, Cong. Proc., 5, 96S-9i i [Alınmıştır; McClung L.S.(1949): Bac. Rev., 13, ] 5- Balch, H. H. (I 95 ): Refation of nutritional deficiency in man to antibody production. J. Immuno!., 64, 39i-41o 6- Becker, E. R. (I 942): The effect of Dry- Heating the ration on 0- öcyst production in Eimeria nieschul;;:i infections..l. Parasito!., 28, (Supplement) Becker, E. R., Manresa, M. and Johnson, E. M. (1943): Reduction in the efficiency of ablm-tic action in Tı)'panoJOma lewisi infection by withholding pantothenic acid from the host's diet. Iowa State Col!..l. Sci., ii, 43[442 [Alınmıştır; Trager, W. (1949): Bac. Rev., 13, 105-,-1ıo] 8- Benditt, E. P., Wis~ler, R. W., Wodridge, R. L., Rowley, D. A. and Steffee, C. H. ([ 949): Loss of body protein and antibody production by rats on low protein diets. Proc. Sac. Exp. Biol. Med., 70,

6 llcslenmcnin Resistan, ve Inununitcye Etkisi Boyd, F. M. and Edwards, M. H. (1963): The effect of dietary protein on tlze course of various infections in tlze chick..j. InfecL Dis., 112, Brackett, St., Waletzky, E. and Baker, M. (1946): Tlze relation beteween pantothenic acid and Plasmodium gallinaceum infections in tlze chicken and tlze antimalarial activity oj analoques of pantotlzenic acid. J. ParasitoL., 32, Bresnahan, M.. R. and Newberne, P. M. (1968): Interaction ~fdiet and distemper virus infection on lipid metabolism in the dog. Br. J. Exp. Path., 49, Brüggeınann, J., Drepper, K., Zucker, H. (1962): Eirifluss unterschidlicher Energie-und Rohproteingelzalte im Filtter auf Gewichtszunahmen, Rohverwertung und Körperzusammensetzung von' Masthahnehen. Arch. Gcfiügclkd., 26, i i 13- Caldwell, F. E., and György, P; (1943): Effect of biotin deficiency on duration of infection with Tıypanosoma lewisi in the rat. Proc. Soc. Exp. Biol., Med., 53, Ca1dwell, F. E. and György, P. (1947): The irifluenee of biotin deficiency on the course of infection with T rypanosoma lewisi in the albino rat..j. InfecL Dis., 8I, Church, C. F. (1939): Am. J. Publ. Hlth., 29, 215 [Alınmıştır; Topley and Wilson's Principlcs of Bacteriology and Immunity. 5 th cd., Vol. II, , London, Edward Arnold LTD] i 6- Clark, P. F" Waisınan, H. A., Lichstein, H. C., and Jones, E. S. (1945): Influence of tlziamine deficiency in Alacaca mulatta on susceptibility. to experimental poliom)'elitis. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 58, Cottingham, E. and Mills, C. A. (I 945): Timing of phagocytic changes in malnutrition. J. Lab. elin. Med., 30, Crasemann, E, (1962): Einige Beitrage zum Problem der Nahrund Wirkstoffversorgung des Haushuhnes. Der Förderungsdienst, i i, I-I i 19- Davies, W. L., Pond, W. L., Sınith, S. C., Rasmussen, A. F., Elvehjeın, C. A. and Clark, P. F. (1952): The effect of certain aminoasid deficiencies on Lansing poliomyelitis in mice. J. BacL, 64, Day, H. G. and McClung, L. S.(1945): Inflnence of panlothenic acid deficiency on resistance of mice and rats to experimental pneumococcal infection. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 59, 37-39

7 422 Hüıneyra Özgen 21- Dubos, R. J. and Sehaedler, R. W. (1958): Eifect of dietmy proteins and aminoacids on the susceptibilil)' of mice to bacterial i,!fectiolıf. J. Exp. Med., 108, Dubos, R. J. and Sehaedler, R. W. (1959): Eifect of nutrition on the resistance ofr mice to endotoxin and on the bactericidaıpower of their tissues, J. Exp. Med., i i o, Fitzpatriek, F. K. (1948): Susceptibility to typhus of rats on deficient diets. Am. J. Pub!' Health, 38, Formol, S. B., Baron, L. S., Spilman, W. (1954): Studies on the virulence of a naturally occuring mutant of Salmonella typhosa. J. BacL, 68, F.oster, C. Jones,J, H., Henle, W., and Dorfman, F. (1942): Respoııse to mu/-ine poliom)'elitis virus (Lansing strain) of mice on different levels of thiamin intake. Proc. Sac. Exp. Bio!. Med., 51, Gemeroy, D, G., and Koffler, A. H. (1949): The production of antibodies in protein depleted and repleted rabbits. J. Nutr., 39, Guggenheim, K., and Bueehler, E. (1946): Thiamin deficiency and susceptibility of rats and mice to infection with Salmonella typhimurium. Proc. Sac. Exp. Bio!. Med., 61, Guggenheim, K., Buechler, E. and Halevy S. (1951): The ejfect of protein d~ficiency on the resistance of rats to infection with Spirochetes of relapsing fever. J. InfeeL Dis., 88, Harmon, B. G., Miller, E. R., Hoffer, J. A., OOrey, D. E., and Lueeke, R. W. (1963): Relationship of specific nutrient deficiencies to antiboriy production in swine. II. Pontothenic acid, pyridoxine or riboflavin, J. Nutr., 79, '- Hardey, P. (1943): Proc. Ray. Sac. Med., 36, [Alınmışthr; Hartley, P., Hartley, O. M. (1949): Lancet, i, ] 31- Hartley, P., Harrley, O. M. (1949): Factors aifectingthe respolıre of immunised guinea pigs to antigenic stimulus. Lancet, i, Hekimoğlu, H. ve Dilmen, S. (1967): Newhampshire civcivlerinde büyüme ve yemden )ıararlanma üzerine" rasyondaki protein-enerji oranının etkisi. A. O. Veteriner Fakültesi Dergisi, 14, '- Herrick, C. A., and Cross, S. X. (1936): The development of natural and artificial resi"stance of young rats to the pathogenic effeets ~f the parasite Tıypanosoma lewisi. J. ParasitoL, 22,

8 Beslenmenin Resistans ve Immuniteye Etkisi Hill, F. W., Dansky, L. M. (1950): Studies on the protein requirements of chicks and its relation to dietmy energy level. Pou1try Sei., 29, Hill, Ch. H. and Garren, H. W. (1961:) Protein levels and survival time of chicks infected Salmonella gallinarum. J. Nutr., 73, Hitcmngs, G. H. (1949): Fed, Proe., 8, 2 7 [Alınml~tır; Topley ~nd Wilson'!' Principlcs of Bacteriology and Immunity, 5 th ed. 1964, Vol, II, , London, Edward Arnold LTD] 37- Howard, A., Schneider, H. A. (1960) : N urtritional factors in host n'sistance., Bact., Rev., 24, Jones, J. H., Foster, C., HenIe, W., and Alexander, D. (1946): Dietmy deficiencies and poliomyelitis. Effect of low protein and of low ıryptophan diets on the response of mice to the Lansing strain of poliomyelitis virus. Arch. Biochem., ii, Kea~ey, E. B., Pond, W. L., Plass, B. A., Maddy, K. H., E1vehjenı, C. A., and Clark, P. F, (1948): Effect of thiamine deficiency on western equine encephalomyelitis in mice. J. Infect. Dis., 82, Kearney, ~. B., Pond, W. L., Plass, B. A., Maddy, K. 'H., E1vehjenı, C. A. and Clark, P. F. (1948): The influence of varied protein intake and of tryptophane deficifflcy on Theiler' s encephalomyelitis Qf mice. J. BacL, 55, Klein, M. (1945): The mechanism of the virucidal action of ascorbic acid. Science, i o i, K1igler I. J., Guggenheinı, K. and Buechler, E. (1944): Relation of riboflavin deficiency to spontaneous epidemics of Salmonella in mice. Proc. Soc. Exp. BioL. Med., 57, K1igler, I. J., Guggenheinı, K., and Hermheiser, H. (1946): Nutritional deficiency and resistance to irifection. The effect of biotin deficiency on the susceptibility of rats and mice to inflction with S. typhi murium. J. InfeeL Dis., 78, Koerner, T. A., Getz, H. R., and Long, E. R. (1949): Experimental studies on nutrition in tuberculosis. The role of protein in resistance to tuberculosis. Proc. Soc. Exp. BioL. Med., 71, 154- i Kolb, E. (1965): Ernührung und Abwehrbereitschaft des Organismus. Der Praktİsche Tierarzt, i, 5-8

9 424 Hümeyra Özgen, 46- Kuna, A., Blattberg, B. and Reiman, J. (1951): Effeet of starvation on phagocytosis in Vivo. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 77, Larson, D. L. and Tomlinson, L. J. (1952): Quantitative antibody studies in man. II. The relation on the leve! of serum proteins to antibody production. J. Lah. and. elin. Med., 39, Leftwieh, W. B., and Miriek, G. S. (1949): The ~ffeet of diet on the susceptibiliy of the mouse to pneumonia vims of miee (PVM). J. Exp. Med., 89, Vehstein, H. C., Waisman, H. A., Elvehjem, C. A., and Clark, P. F. (I 944): lrifluenee ~rpantothenie acid deficiency on resistance of mice to experimental poliomyelitis. Proc. Soc. Exp. Biol., Med., 56, Liehstein, H. C. et al. (1946): J. Bact., 52, 105 [Alınmıştır; Topley and Wilson's Principles of Bacteriology and Immunity, 5 th cd., 1964, Vol. II, '480-'486, London, Edward Arnold LTD] 51- Löliger, H. Ch., Sehubert, H. J., und Vogt, H. (1967): Einfluss der Emahrung aııf die Entwieklung experimenteller - Tumoren und Leueosen des Huhnes. Tierart!. Umschau, 22, '52- 'Mareus, S., Espiin, D. W., Hill, G. A. (1953): Effects of cortisone, ascorbic acid and piromen on phagocytosis in miee. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 84, Mayr, A. und Busehmann, H. (1967): Bedehungen zwischen Emahrung, Resisten::: und immunitat bei lnfeetionskrankheiten. Tierarzt!. Umschau, 22, : Melniek, J. L. [1951): Nutrition Symoposium Series No. 3, New York. [Alınmıştır; Mayr, A. und Buschmann, H. (1967): Tierarztl. Umschau, 22, Mills, C. A., and Cottingham, E. (1943): Phagocytic aetivity as affected by protein intake in heat and cold. J. Immuno!., 47, Miriek, G. S., and Leftwieh, W. B. (1949): Tlze effect of diet on the suseeptibility of the pneumonia virus of mice (PVM). J. Exp. Med., 89, Nungester, W. J. (1951): Mechanisms oj Man's resistance to infectioııs diseases. Bact. Rev" 15,

10 Reslenmenin Re~istaııs ve Immıınit.eye Etkisi Pinkerton, H. (1949): Influenee of nutrition in resistanee to experimental rieketlsial irifeetion. Bael. Rev., 13, 11'2-1 ı Pond, W. L., Davies,W. L., Smith, S. C., Elvehjem, C. A., Rasmussen, A. F., and Clark, P. F. (195'2): The influence of amino acid defieieneies on Theiler's CDVII eneephalomyelitis in miee. J. Bael. 64, ' Rasmussen, A. F., Waisman, H. A., and Lichstein, H. C. (1944): Influel/ee of riboflavin on suseeptibility of miee to experimental poliomyelitis. Proe. Soe. Exp. BioL.Med., 57, 9' Rasmussen, A. F., Waisman, H. A., Elvehjem, C. A., and Clark, P. F. (I 944): lnfluenee of the level Qf thiamine intake on the suseeptibility of miee to poliomyelitis virus. J. Infeel. Dis., 74, '2- Robinson, H. J., and Siegel, A. (1944): The iıifluenee of B vitamins on the resistanee of rats to indueed pneumoeoeeal lobar pneumonia. J. InfeeL Dis., 75, 1' Roos, A., Hegsted, D. M., and Stare, F. J. (1946): Nu~ritional studies with the duek. IV. The ifteet of vitamin defieieneies on the eourse of PL. lophurae infeetion in the duek and the ehiek..1. Nutr., 3'2, Sehaedler, R. W. and Dubos, R. J. (1959): Eifeet of dietary proteins and amino acid on the suseeptibility Qf miee to baeterial infeetions..1. Exp. Med., 1ıo, 9' Schneider, H. A. (I 946): Nutrition of the host and natural resistance to iıifeetion. II. Dietary iffee; as eonditioned by tlze heterogeneeity of tlze test pathogen population. J. Exp. Med., 84, 305-3'2' Schneider, H. A. (1951): Nutrition and resistanee-suseeptibility to infeetion. Am..l. Trop. Med., 31, '2 67- Serimschow, N. S., Taylor, C. E., and Gordon, J. E. (1959): lnteraetions of nutrition and infeetion. Am. J. Med. Sei., '237, Seekles, L. (1966): Nutritionand İmmunity a review, 16th i. V. C. Meeting [Alınmıştır; Mayr, A. und Busehmann, H. (1967): Tierarztl. T.Jmsehau, '2'2, ] 69 - Seeler, A. O., and Ott, W. H. (i 944): Erfeet of riboflavin deficiency on the eourse of Pla~modium lophurae ın ehieks. J. Infeel. Dis., 75, Seeler, A. O., Ott, W. H. and Gundel, M. E. (1944): Effeet of biotin deficiency on the eourse Qf Plasmodium loplzurae infeetion in ehieks. Proe. Soe. Exp. Biol. Med., 55, ~

11 426 Hümeyra Özgen 71- Seeler, A. O., and Ott, W. H. (1945): Studies on nutrition and avian malaria. III. Deficiency of folic acid and other unidentified factors. J. InfeeL Dis., 77, Seeler, O., and Ott, W. H. (1945): Studies on nutrition and avian malaria. VI. Protein deficiency. J. Infeet. Dis., 77, Schmidt, S. et Nielsen, F. (1934): Sur L'importance de la nourriture pour le Developpement de L'immunite Antidiphtlrique chez le cabaye. Aeta Path. Microbiol. Scand., i i, Smith, H. W., and Chubb, L. C. (1957): The ejfect of feeding different levels of protein concentrates on the susceptibility of clıickens to S. gallinarum. J.. Comp. Path. Therap., 67, Sprunt, D. H. (I 942): The effect of undernourishment on the susceptibility of the rabbit to infectian with vaccinia..j. Exp. Med., 75, Sprunt, D. H., and Sands, S. (I 953): Effect of law protein diet on Rous sarcoma in chickens. Fed. Proe., i 2, i [Alınmıştır; Sprunt, D. H., and Flanigan, C. C. (1956): J. Exp. Med., 104, ] 77- Sprunt, D. H., and Flanigan, C. C. (1956): The ejfect of malnutrition on the susceptibility of the host to viral irıfection. J. Exp. Med. 104, Squibb, R. L. (I 963): Avian disease virus and nutrition relationships. 4. Eifect of B complex. vitamins on growth and mortality of white leghom chicks irıfected with newcastle disease virus. PouItry Seİ., 42, Trager, W. (I 943): The irıfluence of biotin upon susceptibili~y to malaria..j. Exp. Med., 77, Trager, W. (1949): The influence qf nutrition on resistance to experimental infections with helminth and with protozoan parasites. Baet. Re~. 13, ıo 81- Weaver, H. M. (I 946): J. Pediat., 28, 14 [Alınmıştır; Mayr, A. und Busehmann, H. (1967): Tierarztl. Umsehau, 22, ] 82- Wiesner, E. und Berschneider, F. (1966): Betrachtungen <:ur Frage der Emiihrungsschiiden der' Tiere. Monatshefte für Veterinarmedizin, 2 I, Wissler, R. W. (1947): The e,;fects of protein-depletion and subsequent immunization upon the response ol animals to pneumococcal inlection. J. Infeet. Dis., 30,

12 Beslenmenin Resistnns ve Immuniteye Eıki.i Wissler, R. W. (1947): The effects of protein-dep letion and subsequent immunization ZIPOIl the response of animals to pneumococcal infection; experiments with male albino rats..1. Infeet. Dis., 80, Wohl, M. G., Reinhold, J. G. and Rose, S. B. (1952): Antibody respome in patieııts with I~ypoproteinemia. Areh. Int. Med., 83, Wooley, J. G., and SebreIl, W. H. (1942): lnjluence of riboflavin or thiamine deficien')' Oıı fatal experimental pneumococcal infection in white mice. J. Baet., 44, 148

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU

AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU AŞI-2 VEYSEL TAHİROĞLU Aşılamayı Etkileyen Faktörler Aşının özellikleri Uygulama Şekli Hedef Hayvan Immunosuppressif Etkenler Diğer virüs ve bakteriler ile interferens Yaş Direnci Aşıyı Uygulayan kişi

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı İZLEME ÇALIŞMALARI Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Ulusal Referans Laboratuvarı covenfethiye@gmail.com

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi

Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):111-118 ISSN 1018-8851 Etlik Piliç Karma Yemlerine Farklı Düzeylerde İlave Edilen Düşük Ham Protein ve Yüksek Ham Kül İçerikli Et-Kemik Ununun Performans Üzerine

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 127-132, 2007 Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin ilavesinin bıldırcınlarda performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi Sakine YALÇIN 1, K. Emre BUĞDAYCI

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Uzm.Veteriner Hekim Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak da bilinen Avian

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi

Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde Görülen Tüylenme Bozukluğunun Performansa Etkisi Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi Elektronik Versiyonu Yıl 2002 Cilt 02 Sayı 2 Sayfa 1-5 (orijinal dergide sayfa 3-6) www.mikrobiyoloji.org/pdf/703020201.pdf Broiler Civcivlerin Karın Bölgesinde

Detaylı

ÇİNKO ve BAKIRIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ

ÇİNKO ve BAKIRIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ Veteriner Hekim CANSU VARLIK ÇİNKO ve BAKIRIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ Organizmada çok düşük miktarlarda bulunan iz elementlerden olan bakır ve çinko, birçok metabolik olayın ve immun fonksiyonun gerçekleşebilmesinde

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA Yeni doğan kuzulara ilave vitamin ve mineral verilmesinin besi performansı ve kan parametreleri üzerine etkisi Ali Yılmaz 1 Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

11. Hafta. Aşı Uygulamaları

11. Hafta. Aşı Uygulamaları 11. Hafta Aşı Uygulamaları AŞI UYGULAMALARI Doç. Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU Aşı dozu Her aşının yeterli bağışıklık verecek dozu deneysel eprüvasyon çalışmaları ile sahada uygulanmadan önce saptanır. M.o.ları

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb5 broylerleri için saha performansları ve karkas randıman hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak besleme önerilerini

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Nobilis Salenvac T. Salmonella ile mücadelede öldürücü yumruk

Nobilis Salenvac T. Salmonella ile mücadelede öldürücü yumruk Nobilis Salenvac T ile mücadelede öldürücü yumruk Yağ içermeyen adjuvant minimum aşı reaksiyonu, aluminyum hidroksit jel içerir. Yağ içermeyen bu adjuvant güçlü bir bağışıklık cevabını uyarır ve aşı reaksiyonlarını

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

BİTKİsEL PROTEİNLERLE BESLENEN CtvCtvLERDE BÜ. YÜME FAKTÖRÜ OLARAK SÜT TOZUNUN ETKİsİ

BİTKİsEL PROTEİNLERLE BESLENEN CtvCtvLERDE BÜ. YÜME FAKTÖRÜ OLARAK SÜT TOZUNUN ETKİsİ A. Ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü Pl4- Dr. Sabri Dilmen BİTKİsEL PROTEİNLERLE BESLENEN CtvCtvLERDE BÜ. YÜME FAKTÖRÜ OLARAK SÜT TOZUNUN ETKİsİ Hüıneyra Özgen* Hüseyin Erdinç

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 5.2.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Beher kapsülde; 175.0 mg Ferrous fumarate, 3.85 mg Thiamine Mononitrate, 3.85 mg Riboflavin,

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Erzene Mahallesi Ankara Caddesi No: 172/155 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 388 00 10 Faks : 0232 388 50 52 E-Posta : kyb@bornovavet.gov.tr

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Bazı Sebzelerin Kurutulmuş Hallerinde ve Taze Asıllarında C Vitamini Miktarları. Vitamin C Contents of Dried and Fresh Forms of Some Vegetables ÖZET

Bazı Sebzelerin Kurutulmuş Hallerinde ve Taze Asıllarında C Vitamini Miktarları. Vitamin C Contents of Dried and Fresh Forms of Some Vegetables ÖZET Ankara Ecz. Fak. Der. J. Fac. Pharm. Ankara 18, 1 (1988) 18, 1 (1988) Bazı Sebzelerin Kurutulmuş Hallerinde ve Taze Asıllarında C Vitamini Miktarları Vitamin C Contents of Dried and Fresh Forms of Some

Detaylı

Besi Sığırlarında Geleneksel Besi Rasyonları ile Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Ağırlıklı Rasyonun Karşılaştırılması

Besi Sığırlarında Geleneksel Besi Rasyonları ile Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Ağırlıklı Rasyonun Karşılaştırılması YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2013, 24 (2), 55-60 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Besi Sığırlarında Geleneksel Besi Rasyonları ile Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Ağırlıklı Rasyonun

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Gıda ve Yemlerde Salmonella Gelişimi imi ve Analiz Metotları Şebnem Ö Budak 08-09 09 Ekim 2008, İzmir Salmonella spp. Salmonella spp., enterobacteriaceae familyası üyesi, fakültatif anaerob, gram negatif,

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Patoloji Bölümü Yassı İstiridye (Ostrea Edulis) ve Midye (Mytilus galloprovincialis) Akivades (Ruditapes decussatus) Küçük Ruminantlara Ait Nekrotik-Erosiv ve/veya

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE

KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi ı. Sayı (1-5), 1985 KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE SEROLOJİK ARAŞTIRMALAR Serological researches for parainfluenza

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR?

NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR? NEDEN DENEYSEL ARAŞTIRMALAR? ÜLKEMİZDE DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA MEVCUT DURUM DOÇ.. DR. ÖNER DİKENSOYD GAZİANTEP ANTEP ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS S HASTALIKLARI AD. İçerik 1. Giriş 2. Araştırma Yöntemleri 3. Türkiye

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD Dünya da ve Türkiye de İnfluenza Salgınları Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD İnfluenza virüsü: Orthomyxovirus ailesinden, zarflı RNA virüsü. NP,

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

9. Hafta. DNA Aşıları

9. Hafta. DNA Aşıları 9. Hafta DNA Aşıları DNA İmmunizasyonu Vücuda etkeni, etkene ait bir antijeni vermek yerine, antijeni kodlayan DNA sekansını (geni) içeren plasmidin kontrollü koşullar, uygun yol, metodlar kullanılarak

Detaylı

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar

Kanatlı. Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar KONU İLGİ Bütiratların yeni bir formunun broyler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DERLEME Üçüncü Jenerasyon Bütiratlar Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü

Detaylı

KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI HAVADAN AŞILAMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE

KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI HAVADAN AŞILAMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI HAVADAN AŞILAMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE KUDUZ HASTALIĞI; İnsan ve tüm sıcak kanlı hayvanlarda Merkezi sinir sistemini etkileyerek ölüme neden olan, önlenebilir bulaşıcı

Detaylı

Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma'

Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E Vitaminlerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma' TARIM BIL İMLER İ DERG İ S İ 1997, 3 (3) 78-82 Broyler Rasyonlar ı na Kat ı lan A, D3 ve E lerinin Gereksinim Sürelerinin Saptanmas ı Üzerine Bir Ara ştı rma' Engin YEN İ CE2 M.Rifat OKUYAN 2 Geli ş Tarihi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI FARKLI DÜZEYDE PROTEİN VE ENERJİ İÇEREN KARMA YEMLERİN ETLİK PİLİÇLERDE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ ALİ ÖZBEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2006 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL Kuş Gribi Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL 60 yaşında kadın hasta İki gündür süren yüksek ateş, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar EKMEK REYTINGI EN YUKSEK BESIN Ekmek KİLO ALDIRIYOR Ekmeğin üzerine SAĞLIĞA ZARARLIDIR yazılmalı (19.03.2013 Sabah Gazetesi) Ekmek

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA DAİRE BAŞKANLIĞI KANATLI SAĞLIĞI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ümit ZORAY Veteriner Hekim KANATLI İŞLETME

Detaylı

A. Ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü Başkan Prof. Dr. Sabri Dilmen. BÜYÜME mzı ÜZERİNE YONCA UNUNUN ETKİsİ

A. Ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü Başkan Prof. Dr. Sabri Dilmen. BÜYÜME mzı ÜZERİNE YONCA UNUNUN ETKİsİ A. Ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü Başkan Prof. Dr. Sabri Dilmen civcivlerde BÜYÜME mzı ÜZERİNE YONCA UNUNUN ETKİsİ H. Özgen* S. Dilnıen H. Erdinç** The effect of alfalfanıeal

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri

Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri Hayvansal Üretim 44(1): 1-8 (2003) Karma Yeme Asit Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri Zümrüt Açıkgöz Özge Altan Hakan Bayraktar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 35100

Detaylı

HAYVANSAL PROTEİN KAPSAMAYAN RASYONLARıN CtVCtVLERİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİsİ. Hünıeyra Özgen* Giriş

HAYVANSAL PROTEİN KAPSAMAYAN RASYONLARıN CtVCtVLERİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİsİ. Hünıeyra Özgen* Giriş A. O. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Beılerne Kürsüsü Prof. Dr. Sabri Dilmen HAYVANSAL PROTEİN KAPSAMAYAN RASYONLARıN CtVCtVLERİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİsİ Hünıeyra Özgen* Giriş Tavuk yetiştiricil'ğinde

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Kanatlılarda Beslene Hastalıkları

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Kanatlılarda Beslene Hastalıkları Prof. Dr. Adnan ŞEHU Kanatlılarda Beslene Hastalıkları Beslenmeye Bağlı Hastalıklar Yemden kaynaklanan hastalıklar Yemin fiziksel formu (gluten) Antinutrisyonel faktörler Mikroorganizmalar Yemin bileşimine

Detaylı

GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 1 7-12 GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF PREGNANT WOMEN Emre Erdem Taş, Işık ÜSTÜNER, Hatice ÖZDEMİR,

Detaylı

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJENİN AMACI Bu projenin amacı; Piyasada satılan açık ve

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Deneysel enfeksiyon modellerinde yeni yaklaşımlar

Deneysel enfeksiyon modellerinde yeni yaklaşımlar Deneysel enfeksiyon modellerinde yeni yaklaşımlar Doç. Dr. Meral Karaman meral.karaman@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı)

Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı) Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinea, Tavuk Akarı) - İnfeksiyöz Hastalıkların Bulaşma ve Yayılmasında Potansiyel Tehlike - Kırmızı tavuk biti ( Dermanyssus gallinae ) evcil kümes hayvanlarında özellikle

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 İlhami ŞAHİN Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilhami.sahin@tarim.gov.tr 8.Gıda Mühendisliği Kongresi 07 Kasım 2013,

Detaylı

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi)

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

Diyabette Bakteri Endotel İlişkisi ve Bakteriyel Adherans. Doç. Dr. Hüseyin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Diyabette Bakteri Endotel İlişkisi ve Bakteriyel Adherans. Doç. Dr. Hüseyin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Diyabette Bakteri Endotel İlişkisi ve Bakteriyel Adherans Doç. Dr. Hüseyin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Diyabette Bakteri Endotel İlişkisi ve Bakteriyel Adherans

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Doç. Dr. Tülin Yanık Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik A.B.D. Ankara 2. Fetal Hayattan Çocukluğa

Detaylı

ALABALIK YEMLERİ VE BESLENME

ALABALIK YEMLERİ VE BESLENME ALABALIK YEMLERİ VE BESLENME Yüksel DURMAZ Uzmman Veteriner. Hekim Alabalık Hakkında kısa bilgi Alabalık dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 2002 yılında derlenen bilgilere göre,

Detaylı

A. D. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler (F.K.B) Bölümü Doç. DI'. Ka)'a Co'ksoy

A. D. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler (F.K.B) Bölümü Doç. DI'. Ka)'a Co'ksoy A. D. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler (F.K.B) Bölümü Doç. DI'. Ka)'a Co'ksoy FARELERDE SELENYUMUN ER1TROsİTLERE BAGLANMA- SININ RADYOAKTİF İZLEME TEKNİGİ İLE ÖLÇÜLMESİ S. Össar* K. Göksoy** A. Öncüer**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı,

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı, HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Buğday danesinin kimyasal yapısı: 1. Karbonhidratlar (Mono, oligo ve polisakkaritler) 2. Kompleks karbonhidratlar (Pentozanlar, Hemiselüloz, Selüloz) 3. Azotlu maddeler (Proteinler

Detaylı

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ

KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ KSÜ ARAŞTIRMA FONU PROJE NO: 99/6-26-1 ETLİK PİLİÇLERDE ERKEN DÖNEMDE SINIRLI BESLEMENİN PERFORMANSA ETKİLERİ SONUÇ RAPORU Doç. Dr. Ercan EFE Kahramanmaraş 2000 ETLİK

Detaylı

ÖZETLER. HAYVAN BESLEME, BESLENME HASTAlıKLARı VE YEM KiMYASı

ÖZETLER. HAYVAN BESLEME, BESLENME HASTAlıKLARı VE YEM KiMYASı ÖZETLER HAYVAN BESLEME, BESLENME HASTAlıKLARı VE YEM KiMYASı NORRIS, Lo, C. (1958): Kanatlıların beslenmesinde geçen elli yıl içinde. önemli ilerlemeler. The signifieant advanees of the pa st fifty years

Detaylı