KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu"

Transkript

1 KF91N.. tr Kullama ve motaj k lavuzu

2 tr çidekiler Güvelik ve Uyar Notlar mha Uyar lar Teslimat kapsam Kurulum bilgileri Oda s cakl ve havalad rmaya dikkat ediiz Cihaz kurulmas ve ba lamas Cihaz ve kurulum ölçüleri Cihaz ta mas Kumada elemalar Kulla m Uyar lar Cihaz çal åt r lmas S cakl Ayarlamas Alarm foksiyou Çocuk emiyeti Süper so utma Süper dodurma quick ice Su filtresi sembolü S cakl k birimi So utucu Bölüm hydrofresh çekmeceler Ya l yemek çekmecesi ç meka de iåke yap s Dodurucu Bölüm Dodurulmuå g da maddeleri Deri dodurulacak besileri sat al mas ve muhafaza edilmesi Dodurulmuå Besii Çözdürülmesi Dodurucu bölüm doa m Buz ve su ç k å Su filtresi Tekik özellik ve performas veri sayfas Eerji tasarrufu Çal åma Sesleri Çözdürme Cihaz kapat lmas ve durdurulmas Temizleme Ayd latma (LED) Küçük Ar zalar Giderilmesi Müåteri hizmetleri

3 Güvelik ve Uyar Notlar Cihaz Kullamaya Baålamada Öce Kulla m ve motaj k lavuzuu dikkatlice okuyuuz! Cihaz kurulumu, kulla m ve bak m ile ilgili öemli bilgiler edieceksiiz. Daha sora kullamak üzere veya cihaz ikici sahibi içi tüm evraklar saklay z. Tekik Güvelik Bu cihaz åebeke ba lat kablosuu hasar görmesi durumuda, bu kablo üretici, müåteri hizmetleri veya bezer itelikte bir kiåi taraf da de iåtirilmelidir. Kurallara uygu olmaya kurulum ve oar mlar kulla c lara ciddi åekilde zarar verebilir. Oar m çal åmalar sadece üretici, müåteri hizmetleri veya bezer itelikte bir kiåi taraf da yürütülmelidir. Sadece üreticii orijial parçalar kulla lmal d r. Üretici taraf da, güvelik taleplerie cevap verilme durumu sadece bu parçalar içi garati edilmektedir. Åebeke ba lat kablosuu uzat lmas sadece müåteri hizmetleride talep edilebilir. Kulla m S ras da Cihaz içeriside elektrikli cihazlar kullamay z (ör. s t c lar, elektrikli buz haz rlay c lar ). Patlama tehlikesi! Cihaz buzuu asla bir buharl temizleme cihaz yla çözmeyiiz veya temizlemeyiiz! Buhar, elektrikli parçalar içie girebilir ve k sa devreye ede olabilir. Elektrik çarpma tehlikesi! Hamur mayas ve buz tabakalar temizlemek içi asla sivri uçlu veya keski cisimler kullamay z. Aksi halde so utma maddesi borular hasar görebilir. D åar f åk ra so utma maddesi göz yaralamalar a yol açabilir veya tutuåabilir. Ya c gazlar içere ürüler (ör. sprey kutular ) ve patlay c maddeler saklamay z. Patlama tehlikesi! Bazalar, kesilmiå parçalar, kap lar, vb. basamak olarak ya da destekleme amac yla kullamay z. Buzu çözmek ve temizlemek içi elektrik fiåii çekiiz ya da sigortay kapat z. Ba lat kablosuda de il, elektrik fiåide çekiiz. Yüksek oral alkolü sadece s zd rmaz åekilde kapat lm å ve dik olarak saklay z. Plastik parçalar ve kap cotas ya ya da gresle kirletmeyiiz. Aksi takdirde, plastik parçalar ve kap cotas da gözeekler oluåur. Cihaz havalad rma ve hava boåalt m deliklerii kesilikle örtmeyiiz ya da kapatmay z. Bu cihaz s rl fiziksel, sezgisel ve psikolojik özelliklere sahip veya zihisel egelli kiåiler (çocuklar dahil) taraf da sadece sorumlu bir kiåii gözetimi alt da veya ayr t l bilgiledirme eåli ide kulla lmal d r. Dodurucu bölümüde åiåeler ve kutular içide s v lar saklamay z (özellikle karboik asit içere içecekler). Åiåeler ve kutular patlayabilir! Dodurulmuå g dalar do ruda dodurucuda a z za almay z. Doma ya tehlikesi! Domuå maddelerle, buzla veya evaporatör borular yla uzu süreli temasta kaç z. Doma ya tehlikesi! Evdeki Çocuklar Ambalajlar ve ambalaj parçalar çocuklara vermeyiiz. Katlaabile karto kutu ve folyolarda dolay havas z kal p bo ulabilirler! Cihaz, çocuklar içi bir oyucak de ildir! Kap s da kilit tertibat ola cihazlarda: Kilidi aahtar çocuklar eriåemeyecekleri bir yerde muhafaza ediiz! Geel Düzelemeler Cihaz åu kulla mlar içi uygudur: G da maddelerii so utulmas ve dodurulmas, buzu haz rlamas, içme suyuu oluåturulmas. Bu cihaz ev içi ve ev bezeri çevresel alalardaki özel kulla mlar içi ögörülmüåtür. Cihaz 2004/108/EC say l AB yöetmeli ie göre telsiz parazitleri yaymaz. So utma devir daimie s zd rmazl k kotrolü yap lm åt r. Bu ürü elektroik cihazlarla ilgili öemli emiyet yöergelerie uygudur (EN 60335/2/24). 3

4 mha Uyar lar x Ambalaj imha edilmesi Ambalaj, cihaz akliye hasarlar a karå korur. Kulla la tüm malzemeler çevreye uyumludur ve tekrar de erledirilebilir. Lütfe siz de yard mc oluuz: Ambalaj çevreye uygu bir åekilde imha ediiz. Gücel at k imha yötemleri hakk da yetkili sat c z ya da åehir yöetimide bilgi alabilirsiiz. x Eski cihaz imha edilmesi Eski cihazlar hiç de eri olmaya çöp de ildir! Çevreye uygu åekilde iålemide geçirilerek çok de erli ham maddeler yeide kulla lmak üzere geri kaza labilir. Bu cihaz, elektrikli ve eski elektroik cihazlara yöelik 2002/96/EG Avrupa yöetmeli ie (waste electrical ad electroic equipmet WEEE) göre iåaretlemiåtir. Bu yöetmelik, eski cihazlar AB çap da geçerli geri al m ve de erledirme kapsam belirler.! Uyar! Kulla m ömrü dolmuå cihazlarda 1. Elektrik fiåii çekiiz. 2. Ba lat kablosuu ay r z ve elektrik fiåiyle birlikte söküüz. 3. Çocuklar cihaz içie t rmamas zorlaåt rmak içi, raflar ve kaplar d åar almay z! 4. Çocuklar kulla lm å cihazlar ile oyamas a asla izi verilmemelidir. Bo ulma tehlikesi! So utucular, so utucu madde ve izolasyo bölümüde gazlar içerir. So utucu madde ve gazlar teki e uygu olarak imha edilmelidir. Teki e uygu åekilde imha edilee kadar so utucu madde devir daim borular a zarar vermeyiiz. Teslimat kapsam Paketleri aç lmas da sora tüm parçalar olas akliye hasarlar a karå kotrol ediiz. Olas åikayetleriizi cihaz al d bayiize veya müåteri hizmetlerimize iletiiz. Teslimat kapsam da aåa daki parçalar yer almaktad r: So utma ve dodurma cihaz, Doa m (modele ba l ), Su ba lat s içi ba lat kablosu, Kulla m ve motaj k lavuzu, Garati talimatlar, Eerji tüketimie ve seslere yöelik bilgiler, Motaj malzemeleri ile birlikte torba. Kurulum bilgileri Taå ma ve kurulum Cihaz a rd r ve bu edele taå mas ve motaj s ras da emiyete al mas gereklidir.! Uyar! Cihaz a rd r. Taå mas ve kurulumu s ras da bu cihaz yere düåebilir ve ciddi yaralamalara ede olabilir. Cihaz kurulumu içi e az iki kiåi gereklidir. Kurulum yerie düz koumda yerleåtirilee kadar cihaz kapaklar kapal tutulmal d r. Kurulum yeri Kurulum yeri olarak kuru, havalad r lm å bir oda uygudur. Kurulum yeri direkt güeå å lar a maruz kalmamal ve ocak, kalorifer radyatörü, vb. gibi bir s kaya yak da olmamal d r. Bir s kaya ya a kurulum mecbure yap lmas gerekirse, uygu bir izolasyo plakas kulla z ya da s kaya ile cihaz aras da aåa daki miimum mesafelere uyuuz: Elektrikli ve gazl ocaklar içi 3 cm. Gaz ya ile çal åa veya kömürlü dik ocaklar içi 30 cm. Baåka bir so utma veya dodurma cihaz ya a kurulmas durumuda, yo uåma suyu oluåumuu egellemek içi ya k s mda e az 25 mm lik bir mesafe b rak lmas gereklidir. Cihaz üst k sm da bir kaplama veya dolap olmas durumuda, 10 mm lik bir boåluk ögörülmelidir, bu sayede gerekli olmas durumuda cihaz iåte d åar çekilebilir. Cihaz arka k sm daki s a hava egel olmada d åar ç kabilmelidir. Kurulumu bir köåeye veya iåe yap lmas durumuda, ya k s mdaki asgari mesafelere uyulmal d r (bkz. bölüm ˆCihaz ve kurulum ölçüleriˆ), bu sayede cihaz kapaklar dayaak oktalar a kadar aç labilir. Ya k s mda bulua mutfak tertibatlar deriliklerii 75 cm de fazla olmas durumuda, ya k s m asgari mesafelerie uyulmal d r, bu sayede kapak aç lma aç s da tam olarak yararla labilir (bkz. bölüm ˆKapak aç lma aç s ˆ). Zemi Cihaz çok a rd r. Kurulum yerideki zemi esememelidir. Gerekirse zemii güçlediriiz. Boå a rl k: Temel model 147 kg 4

5 Oda s cakl ve havalad rmaya dikkat ediiz klim s f, tip etiketide yaz l d r. Bu s f, cihaz hagi oda s cakl klar da çal åt r labilece ii belirtir. Tip etiketi cihaz sa taraf da buluur. klim s f zi verile oda s cakl SN +10 C ile 32 C aras da N +16 C ile 32 C aras da ST +16 C ile 38 C aras da T +16 C ile 43 C aras da Havalad rma Süpürgelik paelii ö k sm daki ve koruyucu sac arka k sm da hava s r. Is a hava egel olmada d åar ç kabilmelidir. So utucu daha yüksek performas göstermelidir. Bu durum elektrik tüketimii art r r. Bu edele: Cihaz havalad rma ve hava boåalt m deliklerii kesilikle örtmeyiiz ya da kapatmay z! Cihaz kurulmas ve ba lamas Cihaz kurulum ve ba lama iålemleri bu motaj k lavuzua göre uzma bir kiåi taraf da yap lmal d r. Cihaz kurulumuda sora åebeke soketi tak laa kadar e az 8 saat beklemelidir. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. lk çal åt rmada öce cihaz içii temizleyiiz (Bkz. bölüm "Cihaz temizlemesi"). Su ba lat s mutlaka elektrik ba lat s da öce yap z. Yasal olarak ögörüle ulusal talimatlara ek olarak yerel elektrik ve su kurumlar ba lat koåullar a uyulmal d r. Eåya gözlerie ve koumlad rma tertibatlar a yöelik taå ma emiyetleri acak kurulum yap ld kta sora ç kar lmal d r. Cihaz kap larda geçmesi içi kapaklar sökülmesi gerekiyorsa, bu iålem sadece müåteri hizmetleri taraf da gerçekleåtirilmelidir. Su ba lat s! Uyar! Elektrik çarpmas ve maddi hasar tehlikesi! Su ba lat s daki tüm çal åmalar öceside cihaz elektrik åebekeside ayr lmal d r. Su ba lat s, sadece uzma bir tesisatç taraf da ve yetkili su kurumuu yerel yöetmeliklerie uygu olarak yap lmal d r. Cihaz içme suyu hatt a ba lamas : Asgari bas ç: 1,0 bar Azami bas ç: 8,2 bar Su bas c 8,2 bar de erii üzeride olmas durumuda, bir bas ç düåürme valfi tak lmal d r. Su bas c 1,0 bar de erii alt daysa, buz makiesi çal åmaz. 3/4 içlik ba lat hatt a ba lamas içi muslu u serbest åekilde eriåilebilir durumda olmas gereklidir. Ba lat hatt 3/4 içlik bir ba lat ya sahiptir. Suyu tad ve kokusu, cihazla birlikte teslim edile filtre kartuåuu kurulumu ile iyileåtirilebilir. Bu durumda farkl ba lat koåullar a dikkat ediiz (bkz. bölüm ˆSu filtresi"). Ba lat 1. Cihaz ba lat kablosuu ba lay z. 2. Muslukba lat hatt ba lay z. 3. Ba lat hatt uygu dü ümler veya sar mlar åeklide yerleåtiriiz, bu sayede cihaz duvarda ayr lmas mümkü olur. 5

6 Elektrik Ba lat s Cihaz kurulumuda sora, çal åt rmaya baålayaa kadar e az 8 saat bekleyiiz. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. lk çal åt rmada öce cihaz içii temizleyiiz (Bkz. bölüm "Cihaz temizlemesi"). Priz, cihaz ya da bulumal ve motaj soras da da eriåilebilir olmal d r. Cihaz, kurallara uygu olarak mote edilmiå bir priz üzeride V/50 Hz alteratif ak ma ba lay z. Priz, 10A ile 16 A aras daki bir de erde bir sigortaya sahip olmal d r. Cihaz Teraziye Al mas Cihaz kusursuz åekilde çal åmas içi, cihaz, bir su terazisiyle düz åekilde teraziye al m å olmal d r. Cihaz e ri åekilde koumlad r lm å olmas, suyu buzmatikte d åar akmas a, eåit olmaya buz küplerii oluåturulmas a veya kap lar do ru kapamamas a ede olabilir. 1. Cihaz ögörüle yere yerleåtiriiz. 5. Alt ge aahtar yard m yla c vatalar dödürülmeli ve cihaz arka tarafa koumlad r lmal d r. Cihaz arka k sm kald r lmas : C vata saat yöüde dödürülmelidir. Avrupa d å ülkelerde çal åt r la cihazlarda, tip etiketi üzeride belirtile gerilim ve ak m tipii ak m åebekeizi de erleri ile örtüåüp örtüåmedi i kotrol edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketide bulabilirsiiz.! Uyar! Cihaz asla eerji tasarruf soketlerie ba lamamal d r. Siüs veya åebeke tabal dalgal redresörler cihazlar m z içi yard mc olarak kulla labilir. Öre i hafta sou evleri veya gemiler gibi izole ortamlarda siüs tabal dalgal redresörleri kulla ld da emi olumal d r. 2. Süpürgelik paelideki üç adet c vata sökülmelidir. 3. Süpürgelik paeli ç kar lmal d r. 4. Bir alt ge aahtar yard m yla ö iki ayak, zemi oktas a gelee ve cihaz öe koumlad r laa kadar gevåetilmelidir. Cihaz arka k sm idirilmesi: C vata saat yöüü terside dödürülmelidir. 6. Bir su terazisi ile, cihaz düz koumlad r lma durumu kotrol edilmelidir. Cihaz kaymas egellemek içi, ö ayaklar zemi üzerie sa lam åekilde basmalar gereklidir. 7. So utma bölümü kapaklar veya dodurma bölümü çekmecesii, cihaz koumlad r lmas da sora farkl yükseklikte bulumalar veya e ri durmalar halide, aåa da aç klaa åekilde koumlad rma yap lmal d r. 6

7 So utma bölümü kapa koumlad r lmas So utma bölümü kapaklar alt ve üst kear yüksekliklerii farkl olmas durumuda: 1. Hagiso utma bölümü kapa kald r lmas gerekti i belirlemelidir. 2. Alt asma tertibat daki somu arac l yla so utma bölümü kapa koumlad r lmal d r. So utma bölümü kapa kald r lmas : C vata saat yöüü terside dödürülmelidir. So utma bölümü kapa idirilmesi: C vata saat yöüde dödürülmelidir. 4. C vata gevåetilmelidir. Ama sökülmemelidir! 5. Asma tertibat ya taraflar da kayd r larak so utma bölümü kapa koumlad r lmal d r. 6. C vata s k lmal d r. 7. Kaplama yerleåtirilmelidir. 8. Beå adet c vata yerleåtirilmeli ve s k lmal d r. Dodurma bölümü çekmecesii koumlad r lmas 1. Hagi taraf ayarlamas gerekti i belirlemelidir. 2. ki adet c vata gevåetilmelidir. Ama bu c vatalar sökülmemelidir! Tutamaklar mote edilmesi de tr Tutamaklar, cihaz kurulum yerie yerleåtirildikte ve düz bir åekilde koumlad r ld kta sora mote edilmelidir. Tüm tutamaklar ay d r. Tutamaklar tak lmas ve sökülmesi içi cihazla birlikte iki adet koruma folyosu da teslim edilmiåtir. Bular birçok defa kulla labilir. Koruma folyolar, tutamaklar motaj ve demotaj iålemleri s ras da cihaz üst yüzeyii korurlar. Tutamaklar yal å yerleåtirilmesi durumuda, bular belirlee yöde hareket edemezler. Tutamaklar do ru yerleåtirilmesi: So utma bölümü kapaklar tutamaklar aåa yöde hareket edebilmelidir. Dodurma bölümü çekmecesii tutama sa a do ru hareket edebilmelidir. Tutamaklar zor hareket etmesi durumuda, lastik bir çekiç ile dikkatlice vurulmal d r. 1. So utma bölümü kapaklar ve dodurma bölümü çekmecesii koruma folyolar ç kar lmal d r. 2. Koruma folyolar yerleåtirilmelidir. So utma bölümü kapaklar e ri olmas durumuda:! Uyar! Elektrik çarpma tehlikesi! Üst kaplama ç kar lmas da öce: Cihaz su giriåi durdurulmal d r. Åebeke soketi ç kar lmal veya sigorta kapat lmal d r. 1. Hagiso utma bölümü kapa ayarlamas gerekti i belirlemelidir. 2. Üst kaplamadaki beå adet c vata sökülmelidir. 3. Kaplama kald r lmal d r. 3. Üst c vata yard m yla dodurma bölümü çekmecesi koumlad r lmal d r. 4. ki adet c vata s k lmal d r. 7

8 3. So utma bölümü kapaklar tutamaklar k lavuz oktalar a yerleåtirilmelidir. 4. Tutamaklar, yerlerie oturaa kadar aåa yöde itilmelidir. Tutamaklar sökülmesi Üst yüzeyi çizilmesii ölemek içi, koruma folyosu tutama biraz alt a yerleåtirilmelidir, bu sayede tutamak hareketi s ras da yerii kaybetmemiå olur. 1. Koruma folyolar yerleåtirilmesi: K lavuz oktalar üzerideki so utma bölümü kapaklar a. Süpürgelik paelii tak lmas 1. Cihazdaki üç adet c vata sökülmelidir. 2. Süpürgelik paeli yerleåtirilmelidir. 3. Üç adet c vata yerleåtirilmeli ve s k lmal d r. 5. Koruma folyolar yerleåtirilmelidir. K lavuz oktalar sol taraf daki dodurma bölümü çekmecesie. 6. Dodurma bölümü çekmecesii tutama k lavuz oktalar a yerleåtirilmelidir. 7. Tutamak, yerie oturaa kadar sa a do ru itilmelidir. 8. Koruma folyolar ç kar lmal d r. Baåka bir sefer tekrar kulla lmak üzere muhafaza edilmelidir. 2. So utma bölümü kapaklar tutamaklar yukar do ru kayd r lmal ve ç kar lmal d r. 3. Dodurma bölümü çekmecesii tutama sola do ru kayd r lmal ve ç kar lmal d r. 4. Koruma folyolar ç kar lmal d r. Baåka bir sefer tekrar kulla lmak üzere muhafaza edilmelidir. 8

9 Cihaz ve kurulum ölçüleri mi

10 Cihaz ta mas Bu kulla m ve motaj k lavuzu birde çok model içi geçerlidir. Åekillerde farkl l klar olabilir A B A B So utucu bölüm +2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir Dodurucu bölüm 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir 1 Tereya ve peyir raf 2 Kavaoz raf 3 Kumada elemalar 4 Buz ve su ç k å 5 Buz kab 6 Kap durdurucu 7 hydrofresh çekmeceler ayd latmal (LED) 8 Ç kar labilir kap durdurucu 9 Üst domuå g da çekmecesi 10 Alt domuå g da çekmecesi 11 Dodurucu bölümü å k åalteri 12 Dodurucu bölümü ay rma tertibat 13 Ayd latmal ya l yemek çekmecesi (LED) 14 Kap durdurucu 15 Yumurta gözü 16 Su filtresi 17 Ayarlaabilir cam raf 18 Küçük cam raf 19 Buz makiesi/buz saklama kab 20 So utucu bölümü å k åalteri 10

11 Kumada elemalar Sol so utucu bölümü kapa daki kumada ve gösterge ala dokumatik bir bölümde oluåmaktad r. Bir tuå ala a dokuulmas durumuda, ilgili foksiyo seçilmektedir. Kumada ve gösterge ala ayd latmas, herhagi bir tuåa dokuulmamas durumuda, yakl. 1 dakika içide devre d å kal r "freezer/super" tuåu Dodurucu bölümüdeki s cakl ayarlamas. "Süper dodurma" foksiyouu devreye al mas ve devre d å b rak lmas. 2 "quick ice" tuåu H zl buz küpleri oluåturma sistemii devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. 3 Su ç k å tuåu 4 Ufalam å buz ç k å tuåu 5 Buz kübü ç k å tuåu 6 ˆalarm/lock" tuåu kaz sesii kapat lmas. Çocuk emiyetii devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. 7 "light/filter" tuåu Buz ve su ç k å ayd latmas devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. Filtre göstergesii s f rlamas. 8 "fridge/super" tuåu So utma bölümüdeki s cakl ayarlamas. "Süper so utma" foksiyouu devreye al mas ve devre d å b rak lmas. 9 Gösterge so utma bölümü s cakl So utma bölümü içi ayarlaa s cakl gösterir. 10 Gösterge dodurucu bölümü s cakl Dodurucu bölümü içi ayarlaa s cakl gösterir. 11 Gösterge ala daki semboller "quick ice" quick ice foksiyou devreye sokuldu. "Ayd latma" Buz ve su ç k å ayd latmas devreye sokuldu. "Su filtresi" Filtre kartuåu durumu. "Çocuk emiyeti" Çocuk emiyeti devreye sokuldu. 11

12 Kulla m Uyar lar So utma bölümü kapaklar aç lmas ve kapat lmas So utucu bölüm kap lar birbirileride ba ms z olarak aç labilir ve kapat labilir. Sol so utucu bölüm kap s da, katlaabilir bir kap taba bulumaktad r. Kap taba d åar katlam åke sol so utucu bölüm kap s kapat lmas deeirse, kap taba zarar görebilir. So utucu bölüm kap s kapat lmas da öce kap taba sa da kap ya do ru katlam å olmas a dikkat edilmelidir. Sol so utucu bölüm kap s kapat lmas s ras da, kap taba, sa so utucu bölüm kap s arkas a do ru katla r ve kap lar aras daki cotay oluåturur. Cihaz çal åt r lmas Cihaz kurulumuda sora, çal åt rmaya baålayaa kadar e az 8 saat bekleyiiz. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. Åebeke soketii prize tak z. Elektrik åebekesie ba lat da sora cihaz so utmaya baålar. Kap lar aç kke iç ayd latmalar yaar. Ayarlaa s cakl k de erlerie birçok saat souda ulaå l r. Bu süre öceside cihaza g da maddesi koymay z. S cakl Ayarlamas So utucu Bölüm (+2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir) "fridge/super" tuåua, istee so utma bölümü s cakl ayarlaaa kadar bas z. E so ayarlaa de er haf zaya al r. +4 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Hassas yiyecek maddeleri +4 C i üzeride s cakl klarda bekletilmemelidir. Dodurucu Bölüm ( 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir) "freezer/super" tuåua, istee dodurucu bölümü s cakl ayarlaaa kadar bas z. E so ayarlaa de er haf zaya al r. 18 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Alarm foksiyou Cihaz iç s cakl çok fazla olmas veya cihaz kap lar üç dakikada fazla süreyle aç k kalmas durumuda bir ikaz sesi duyulur. kaz sesi dakika baå a üç defa duyulur. Bular aras da birer dakikal k molalar söz kousudur. So utucu Bölüm Gösterge ala sa taraf da "alarmˆ yaz s görüür. kaz sesii kapat lmas : ˆalarm/lockˆ tuåua bas lmal veya so utma bölümü kap lar kapat lmal d r. Gösterge ala da "alarm" yaz s, ayarlaa s cakl k de erie yaklaå laa kadar ya p söer. Dodurucu Bölüm Gösterge ala sol taraf da "alarmˆ yaz s görüür. kaz sesii kapat lmas : ˆalarm/lockˆ tuåua bas lmal veya dodurucu bölümü çekmecesi kapat lmal d r. Gösterge ala da "alarm" yaz s, ayarlaa s cakl k de erie yaklaå laa kadar ya p söer. 12

13 Çocuk emiyeti Çocuk emiyetii aç k olmas durumuda, kumada ve gösterge ala tüm tuålar bloke edilmiåtir. Çocuk emiyeti aç kke bir ikaz siyali durumuda, ˆalarm/lock" tuåua bas larak ikaz siyali devre d å b rak labilir. Çocuk kilidii aç lmas veya kapamas ˆalarm/lock" tuåua 2 saiye boyuca bas lmal d r. Çocuk emiyeti aç kke "Çocuk emiyeti" sembolü görüür. Süper so utma Süper so utma moduda so utma bölümü yakl. 6 saat süreyle mümkü oldu uca so utulur. Daha sora otomatik olarak +4 C s cakl k de eri ayarla r. Süper so utma modu özellikle åu durumlar içi öerilir: Büyük miktarda yiyecekleri yerleåtirilmeside öce. çecekleri h zl bir åekilde so utulmas içi. Süper so utma moduu devreye sokulmas : "fridge/super" tuåua, gösterge ala sa k sm da "Süperˆ yaz s görüee kadar bas lmal d r. Süper so utma moduu devre d å b rak lmas : "fridge/super" tuåua bas lmal d r. Gösterge ala daki "Süperˆ yaz s söer. S cakl k otomatik olarak +4 C de erie ayarla r. Süper dodurma Yiyecekler mümkü oldu uca çabuk åekilde çekirdeklerie kadar dodurulmal d r, bu sayede vitamileri, besleyici de erleri, d å görüümleri ve tatlar muhafaza edilebilir. Taze g da maddelerii yerleåtirilmesi s ras da istemeye s cakl k art ålar yla karå laåmamak içi, taze yiyecekleri yerleåtirilmeside birkaç saat öce "süper dodurma" modu devreye sokulmal d r. Geel olarak 4 6 saat yeterlidir. Maksimum dodurma isteiyorsa, 24 saat gereklidir. Daha küçük miktarlarda g da maddeleri "süper dodurma" modua gerek kalmada da dodurulabilir. Süper dodurma moduu devreye sokulmas : "Freezer/super" tuåua, gösterge ala sol k sm da "Süperˆ yaz s görüee kadar bas lmal d r. Süper dodurma moduu devre d å b rak lmas : "freezer/super" tuåua bas lmal d r. Gösterge ala daki "Süperˆ yaz s söer. S cakl k otomatik olarak 18 C de erie ayarla r. Süper dodurma modu yakl. 2 gü sora otomatik olarak devre d å b rak l r. quick ice Bu foksiyo sayeside buz küpleri daha h zl oluåturulabilir. quick ice moduu devreye sokulmas : ˆquick iceˆ tuåua bas lmal d r. Gösterge ala da "quick ice" sembolü görüür. Buz saklama kab dolu olmas durumuda, quick ice modu birkaç saat sora otomatik olarak devre d å kal r. quick ice foksiyouu devreye sokulmas durumuda, cihaz çal åma performas giderek art å gösterir. Dolay s yla eerji tüketimi de artar. Su filtresi sembolü Bu sembol, filtre kartuåuu kulla m süresii gösterir. ki aya kadar. Dört aya kadar. Alt aya kadar. Alt ayda sora: Sembol ya p söer. Filtre kartuåu de iåtirilmelidir. Cihaz kapat lmas durumuda, su filtresi sembolü s f rla r. Filtre kartuåu de iåtirildikte sora su filtresi sembolüü s f rlamas : ˆlight/filterˆ tuåua 3 saiye boyuca bas l tutulmal d r. Sembolü ya p sömesi durur. 13

14 S cakl k birimi S cakl k de eri derece Celsius ( C) veya derece Fahreheit ( F) olarak görütüleebilir. Cihaz çal åt r lmas da sora s cakl k de eri derece Celsius ( C) olarak görütüleir. S cakl k birimii ayarlamas : ˆalarm/lock" tuåua 2 saiye boyuca bas lmal d r. "Çocuk emiyeti" sembolü görüür. ˆquick iceˆ tuåua, s cakl k birimi de iåee kadar 15 saiye boyuca bas l tutulmal d r. So utucu Bölüm So utma bölümü s cakl +2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir. +4 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Hassas yiyecek maddeleri +4 C i üzeride s cakl klarda bekletilmemelidir. So utucu bölümüü kulla lmas Haz rlam å yemekleri, ulu mamülleri, koserveleri, koyulaåt r lm å sütü, peyiri, parfei, soslar, dip soslar ve yumurtalar muhafaza edilmesi içi. G da maddelerii yerleåtirirke dikkat ediiz: S cak yemekler ve içecekleri cihaz d å da so utuuz. Besileri hava girmeyecek åekilde paketleyiiz, aksi takdirde tad bozulabilir veya kuruyabilir. Yiyecekler hava ç k å deliklerii öüe koyulmamal d r, bu sayede hava sirkülasyou olumsuz yöde etkilememiå olur. S v ya ve ya plastik parçalar ve kap cotas ile temas etmemelidir. hydrofresh çekmeceler hydrofresh çekmecelerdeki s cakl k 0 C de erie yak tutulur. Düåük s cakl k, hassas g da maddeleri içi gerekli ola optimum saklama koåullar olaakl k lar. hydrofresh çekmecelerde saklaa g da maddeleri, ormal so utma bölümüde saklaalara orala çok daha uzu süre tazeliklerii kaybetmede muhafaza edilebilir. hydrofresh çekmeceleri üst k s mlar özel bir em filtresi ile kapat lm åt r. Bu özel em filtresi hydrofresh çekmecelerdeki hava emii optimize eder. Bu sayede hydrofresh çekmecelerde yüklemeye ba l olarak maksimum % 90 ora da göreli hava emlili i söz kousudur. Bu depolama klimas, sebze, salata, yeåillikler ve meyveler gibi bitkisel tüm taze ürüler içi e uygu saklama koåullar oluåturulmas olaakl k lar. Åular taze tutulmas içi uygudur: Geel olarak taze ola ve uzu süre taze åekilde kalmas gereke tüm g da maddeleri içi uygudur, öre i: Etler ve sosisler, taze bal klar, deiz mahsülleri, süt, tereya, yumuåak peyir, süzme yo urt, sebze veya meyve. Taze tutmak içi uygu olmayalar: So u a karå duyarl meyve ve sebzeler, öre i: Tropik meyveler, avokado, papaya, çark felek meyvesi, patl ca, salatal k, biber, olgulaåacak meyveler hariç, yeåil domatesler ve patatesler. G da maddelerii sat al rke dikkat ediiz: G da maddeleriizi so kullama süresi içi öemli ola "Sat alma tazeli idir". Esas olarak geçerli ola: Besiler hydrofresh çekmecelere e kadar taze åekilde gelirse, o orada daha uzu süre daya rlar. Sat alma s ras da g da maddelerii tazelik derecesie her zama dikkat ediiz. hydrofresh çekmeceleri ç kar lmas 1. hydrofresh çekmeceyi mümkü oldu uca d åar ya çekiiz. 2. hydrofresh çekmeceyi ö taraf da kald r z ve ç kar z. 3. Yerleåtirilmesi: hydrofresh çekmeceyi çekme k za a yerleåtiriiz ve geriye do ru itiiz. Ya l yemek çekmecesi Ya l yemek çekmeceside sürekli olarak doma oktas alt da s cakl klar söz kousudur. Bu çekmece et ve sosisleri, bal klar, deiz mahsüllerii, süt ürülerii ve sert ve yumuåak peyiri muhafaza edilmesi içi uygudur. Ya l yemek çekmeceside so u a karå duyarl g da maddeleri muhafaza edilmemelidir! 14

15 Ya l yemek çekmecesii ç kar lmas 1. Ya l yemek çekmecesi mümkü oldu uca d åar çekilmelidir. 2. Ya l yemek çekmecesi ö taraf da kald r lmal ve ç kar lmal d r. Üst küçük cam raf Cam raf ç kar labilir ve buz makiesii alt daki tutucuya yerleåtirilebilir. Daha sora buz makiesii ya taraf a öre i yüksek åiåeleri koyulmas mümkü olur. de tr Tereya ve peyir raf Tereya ve peyir raf, aç lmas içi yukar ya do ru kald r lmal d r. 3. Yerleåtirilmesi: Ya l yemek çekmecesi çekme k za a yerleåtirilmeli ve geriye do ru itilmelidir. ç meka de iåke yap s Cam raflar Ayarlaabilir cam raflar ç kar labilir yap dad r. Kap durdurucu Kap durdurucuu ç kar lmas : Kap durdurucu kald r lmal ve d åar çekilmelidir. Tereya ve peyir raf ç kar lmas : Tereya ve peyir raf kald r lmal ve d åar çekilmelidir. Tereya ve peyir raf yerleåtirilmesi: Tutucuu üzeride istedi iiz yüksekli e yerleåtiriiz ve aåa do ru bast r z. Yumurta gözü Ayarlaabilir cam raflar ç kar labilir ve farkl yüksekliklerde yerleåtirilebilir. Cam raf ç kar lmas : Cam raf ö taraf da kald r lmal, kacas ç kar lmal ve cam raf d åar çekilmelidir. Kap durdurucuu yerleåtirilmesi: Tutucuu üzeride istedi iiz yüksekli e yerleåtiriiz ve aåa do ru bast r z. Cam raf yerleåtirilmesi: Cam raf ö taraf da kald r lmal ve kaca istee yükseklikteki deli e as lmal d r. Cam raf ö taraf idirilmelidir. 15

16 Dodurucu Bölüm Dodurucu bölümü s cakl 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir. 18 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Dodurucu bölümü ile ilgili bilgiler Dodurucu bölüm çekmecesii her zama kapal olmas a dikkat ediiz. Çekmecei aç k olmas durumuda, dodurulmuå besi çözülür. Dodurucu bölüm ciddi orada buzla r. Ayr ca: Yüksek elektrik tüketimi edeiyle eerji kayb oluåur. Dodurucu bölümü çekmecesii kapat lmas da sora bölüm içeriside bir vakum etkisi söz kousu olur. Kapat ld kta sora dodurucu bölümü çekmecesii heme tekrar aç lmas gerekli de ilse, ortaya ç ka vakum bas c degelee kadar iki üç dakika bekleyiiz. Dodurucu bölümü kulla lmas Dodurucu besilerii saklamas içi. G da maddelerii dodurulmas içi. Buz küplerii muhafaza edilmesi içi. Dodurulmuå g da maddeleri Dodurmak içi sadece taze ve sorusuz g da maddelerii kulla z. Dodurulacak g da maddeleri ile öcede dodurulmuå olalar temas ettirmeyiiz. Tatlar kaybetmemeleri ya da kurumamalar içi g da maddelerii hava geçirmez bir åekilde ambalajlay z. Bu Åekilde Do ru Ambalajlayabilirsiiz: 1. G da maddelerii ambalaja koyuuz. 2. Havay tümüyle boåalt z. 3. Ambalaj s zd rmaz bir åekilde kapat z. 4. çideki ürüle birlikte ambalaja dodurma tarihii yaz z. Ambalaj içi uygu olmayalar: Ambalaj ka d, paråöme ka d, selefo, çöp torbas ve kulla lm å al å veriå torbalar. Ambalaj içi uygu olalar: Plastik folyolar, polietile hortum folyolar, alümiyum folyolar, dodurma tüpleri. Bu ürüleri ilgili ma azalarda bulabilirsiiz. Kapatmak içi uygu olalar: Lastik halkalar, plastik klipsler, sicimler, so u a daya kl yap åka batlar ve bezer ürüler. Polietilede üretilmiå torbalar ve hortum folyolar bir folyo kayak cihaz yla kayaklaabilir. Dodurulmuå Besii Dayama Süresi Bozulmada dayama süresi g da maddesii türüe ba l d r. 18 C lik bir s cakl k ayarlamas durumuda: Bal k, salam, haz r g dalar, piåmiå besiler: 6 aya kadar Peyir, kümes hayvalar, et: 8 aya kadar Sebze, meyve: 12 aya kadar. Deri dodurulacak besileri sat al mas ve muhafaza edilmesi Dodurucu besilerii sat alma aåamas da dikkat ediiz: Ambalaj hasarl olup olmad kotrol ediiz. Daya kl l k tarihii kotrol ediiz. Sat å reyoudaki so utucu bölüm s cakl 18 C de daha düåük olmal d r. Aksi takdirde, dodurucu besilerii dayama ömrü k sal r. Dodurucu besilerii e so sat al z. Dodurucu besilerii gazete ka d ya da bir so utma çatas da eve taå y z. Evde, dodurucu besilerii heme dodurucu bölüme koyuuz. Dodurucu besilerii so kullama tarihi dolmada tüketiiz. Dodurulmuå Besii Çözdürülmesi Türü ve kulla m amac a ba l olarak aåa daki seçeekler aras da tercih yap labilir: Oda s cakl da, Buzdolab da, Elektrikli f r lar, s cak hava fal /fas z, Mikrodalga f r da. Dikkat! Çözülmüå ya da çözdürülmüå besileri tekrar dodurmay z. Bu besiler acak haz r yemek olarak iåledikte (piåirme ya da k zartma) sora tekrar dodurulabilir. Dodurulmuå besii maksimum saklama süresii soua kadar kullamay z. 16

17 Dodurucu bölüm doa m Üst dodurulmuå g da çekmecesi Dodurulmuå g da çekmecesi ç kar labilir. Üst dodurulmuå g da çekmecesii ç kar lmas : 1. Üst dodurulmuå g da çekmecesi mümkü oldu uca d åar çekilmelidir. 2. Her iki tarafta bulua kaatlar dikkatlice d åar çekilmeli ve dodurulmuå g da çekmecesi öe do ru kald r lmal d r. 3. Dodurulmuå g da çekmecesi öe do ru çekilerek ç kar lmal d r. Alt dodurulmuå g da çekmecesi Dodurulmuå g da çekmecesi ç kar labilir. Alt dodurulmuå g da çekmecesii ç kar lmas : Dodurulmuå g da çekmecesi yukar ya kald r lmal d r. Buz ve su ç k å htiyaca göre aåa daki maddeleri ç k å yap labilir: So utulmuå su, ufalam å buz parçalar, Buz küpü.! Uyar! Hareket ede ö ütme b ça edeiyle yaralama tehlikesi! Asla buz küpü ç k å deli ide tutulmamal d r. lk kulla m s ras da åulara dikkat edilmelidir: Buz ve su ç k å oktalar sadece cihaz su tesisat a ba lam å olmas durumuda çal å r. Cihaz ilk olarak iåletime al mas da sora ilk porsiyo buz küpüü oluåturulmas içi yakl. 24 saatlik bir süre gereklidir. Ba lat da sora, hatlar içide hala hava kabarc klar bulumaktad r. Su kabarc ks z åekilde ç kaa kadar içme suyu ak t lmal ve bardaktaki su boåalt lmal d r. lk beå bardak su boåalt lmal d r. Buz makiesii ilk defa iåletime al mas durumuda, hijye edeleride dolay ilk buz küpü çöpe at lmal d r. Kulla m Uyar lar Dodurucu bölüm dodurma s cakl a ulaåm åsa, su, buzmati e akar ve odac klarda doup buz küplerie döüåür. Haz r buz küpleri otomatik olarak buz küpü kab a boåalt l r. Baz durumlarda, buz küpleri yalarda birbirie yap åabilir. Bu küpler, ç k å deli ie taå rke geellikle kedilikleride çözülür. Buz küpü kab doluysa, buzmatik otomatik olarak kapat l r. Buz makiesi gülük aral klarla 24 saatte maksimum 100 buz küpü üretebilir. Üretile buz miktar oda s cakl ve cihaz s cakl k ayar a ba l d r. Buz küpüü üretilmesi s ras da su valfii zil sesi, suyu buz kab a ak å sesi ve buz küpüü düåme sesi duyulur. H zl so utma amac yla buz küpü kab a åiåeler ya da g da maddeleri koymay z. Buz makiesi bloke olabilir ve hasar görebilir. çme suyu kalitesie dikkat edilmelidir Dikkat! Cihazla birlikte teslim edile su filtresi sadece sudaki partikülleri filtreler, bakteriler ya da mikroplar filtrelemez. Su p ar da kulla la tüm malzemeler koku ve tada karå ötr durumdad r. Suda ek bir tat olmas aåa daki edelere ba l olabilir: çme suyuu mieral ve klor ora, Evi su hatt ve ba lat hatt malzemesi, çme suyuu tazeli i. Uzu süre su ç k å olmamas durumuda, suyu tad da biraz ˆbayatl kˆ söz kousu olabilir. Bu durumda su tad düzeltilmesi içi yakl. 15 bardak su doldurulmal ve at lmal d r. Suyu tad ve kokusu cihazla birlikte teslim edile su filtresii tak lmas yla iyileåtirilebilir. 17

18 Suyu Al mas 1. Uygu bir kap buz ve su ç k å alt a tutulmal d r. 2. Su ç k å tuåua, istee miktarda su kaba dolaa kadar bas lmal d r. Buz kab Buz kab, üretile buz küplerii dodurucu bölümüde depolamas içi kulla lmaktad r. Biçimi sayeside buz kab, buz ve su ç k å oktas a tam olarak uymaktad r. 2. Buz kab arkas da bulua açma/kapatma åalteri kapat lmal d r (0) Buz makiesi devre d å kal r. pucu: Su p ar da gele su, a z s cakl a so utulmuåtur. Suyu daha so uk olmas isteirse, suyu doldurmada öce barda a ilk olarak buz küplerii at z. Buzu al mas Buz kübü ve ufalam å buz ç kartma tuåua sadece, kab yar s buzla dolaa kadar bas lmal d r. Aksi takdirde buz kübü ç k å deli ide bulua buz, kab taåmas a ede olabilir veya buz kübü ç k å deli ii bloke edebilir. Buz kübüü al mas da öce ufalam å buz parçac klar al mas durumuda, buz kübü ç k å deli ide ufalam å buz parçalar kalabilir. Bular ilk porsiyo buz kübü ile birlikte d åar ç kar l r. 1. Uygu bir kap buz ve su ç k å alt a tutulmal d r. 2. Buz kübü veya ufalam å buz parçalar ç k å tuåua, istee miktar kaba dolaa kadar bas lmal d r. Buz makiesii durdurulmas Cihaz su beslemesi kesilikle buz makiesii kapat lmas da birkaç saat kadar öce kesilmelidir. 1 haftada daha uzu bir süreyle buz kal b ç kar lmamas durumuda (ör. tatil), buz küplerii birbirie yap åmas egellemek içi buz makiesi kapat lmal d r. 1. Kilit açma dü mesie bas lmal ve buz kab d åar çekilmelidir. 3. Buz kab boåalt lmal ve temizlemelidir. 4. Buz kab, dayaak oktalar da yerie oturaa kadar arkaya do ru itilmelidir. Tekrar iåletime al mas içi: Buz kab arkas da bulua açma/kapatma åalteri aç lmal d r (1) Buz makiesi devreye al r. 18

19 Su filtresi Su filtresi içi gerekli ola filtre kartuåu müåteri hizmetleride temi edilebilir. Filtre kartuåu e geç 6 ayda bir de iåtirilmelidir. 6 ayl k sürei geçmeside sora su filtresi sembolüü ya p sömesi arac l yla filtre kartuåuu de iåtirilmesi kousuda uyar l rs z (bkz. bölüm ˆSu filtresi sembolü"). Dikkat! Su kaliteside åüpheleildi i ya da su kalitesii yeterli derecede bilimedi i yerlerde, filtreleme iålemide öce ve sora, etki bir dezefeksiyo yapmada cihaz kullamay z. Farkl ba lat koåullar 8,2 bar de erii üzerideki bir su bas c durumuda, filtre kartuåu mote edilmemelidir. 5,5 bar de erii üzerideki bir su bas c durumuda, bas ç düåürme valfi mote edilmelidir. Öemli Uyar lar Cihaz uzu süre kulla lmam åsa ya da suyu tad ve kokusu kötüyse, su sistemii y kay z. Bu amaçla su p ar da birkaç dakika su al z. Kötü tat ve koku devam ederse filtre kartuåuu de iåtiriiz. Buz makiesi ve su p ar filtre kartuåu olmada kulla labilir. Bu durumda, koruma baål yerleåtiriiz. Filtre kartuåuu tak lmas ve de iåtirilmesi 1. Kapa öe do ru çekiiz ve aåa do ru katlay z. Filtre kartuåuu ç kar lmas s ras da dikkat edilmelidir! Su sistemi bas c kulla m soras da düåüktür. 2. Eski filtre kartuåuu veya koruma kapa dikkatlice saat yöüü terside 90 dödürerek ç kar z. 3. Yei filtre kartuåuu ambalaj ç kart z. 4. Yei filtre kartuåuu yerleåtiriiz ve dikkatlice yerie oturaa kadar saat yöüde 90 dödürüüz. 5. Kapa yukar do ru katlay z ve yerie oturtuuz. 6. Cihaz su beslemesii yap z. 7. Su p ar da birkaç litre su al z. Bu sayede, su sistemideki hava boåalt l r. de tr 8. Suyu eski filtre kartuåuda döküüz. Filtre kartuåu eviizdeki çöpte imha edilebilir. 9. ˆlight/filterˆ tuåua 3 saiye boyuca bas l tutuuz. Su filtresi sembolü s f rla r. Sembolü ya p sömesi durur. Yei filtre kartuåu aktif hale getirilir. 19

20 Tekik özellik ve performas veri sayfas Åu filtre modeli içi: ve Yedek kartuåu kulla lmas durumuda: Bu model NSF uluslararas Belirtile ve sistem içie giriå yapa ANSI/NSF stadartlar 42 & 53 su içide çözüle maddeleri do rultusuda kotrol edilmiåtir ve kosatrasyou, geçerli s r aåa daki madde içeriklerii de eri alt da veya geçerli s r azalt lmas yöüde de ere eåit olmak üzere, NSF/ANSI sertifikalam åt r. 42 ve 53 do rultusuda cihazda Stadart koåullardaki laboratuvar åartlar da testleri yürütülmesie ra me, fiili performas laboratuvar de erleride farkl l k gösterebilir. d åar ç ka su içi azalt l r. Sisteme yöelik ve modelleri, ANSI/NSF stadartlar a 53 yöelik uluslararas NSF talimatlar uyar ca kistleri ve bula kl klar azalt lmas a ve ANSI/NSF stadartlar 42 do rultusuda klor tad ve kokusuu azalt lmas a yöelik olarak kotrol edilmiå ve sertifikalam åt r. Nomial partikül s f : Nomial kulla m süresi: I litre Madde içerikleri Besleme kesiti NSF do rultusuda izi verile kosatrasyo ora % ciside ortalama azaltma ora Kistler * kist/l Miimum kist/l 99,99 < 1 kist/l Su içideki ortalama kosatrasyo ora Bula kl k 10,8 NTU 11 ± 1 NTU 98,8 < 0,16 NTU Partikül s f omial de eri I 0.5 to < 1 µm Klor tad ve kokusu pts/ml E az partikül/ml 99, pts/ml 2,0 mg/l 2,0 mg/l ±% 10 97,5 < 0,05 mg/l Madde içerikleri At k sudaki maksimum geçerli kosatrasyo ora NSF do rultusuda talep edile azaltma ora NSF test raporu Kistler * N/A % 99,95 J Bula kl k 0,5 NTU % 95,5 J Partikül s f omial de eri I 0,5 to < 1 µm Klor tad ve kokusu N/A % 85 J N/A % 50 J * Kriptosporidyum parfüm osiste kulla m temelide. Kulla m yöergeleri/su besleme parametreleri: Su bas c kpa Su s cakl 0,6 C 38 C Ak å h z 0,75 gpm (2,83 lpm) Sistem, üretici taraf da öerile talimatlar do rultusuda kurulmal ve çal åt r lmal d r. Filtre her 6 ayda bir de iåtirilmelidir. Yei filtre 5 dakika boyuca iyice y kamal d r. Ayr t lar garati kart üzeride bulabilirsiiz. Bu ürüler, suyu mikro biyolojik olarak zararl ya da bilimeye kalitede olmas durumuda, sisteme ba lamada öce ve sora dezefeksiyo iålemi yap lmada KULLANILMAMALIDIR. Kist azaltma içi belgeledirilmiå bir sistem, filtre edilebile kistleri içere dezefekte edilmiå su içi kulla lmamal d r. Komple sistem içi (tek yollu kartuå haricide) bir y ll k bir garati söz kousudur. Tek yollu kartuålar içi sadece malzeme ve iåletim hatalar a yöelik bir garati sözleåmesi mevcuttur. Tek yollu filtre kartuålar kulla m süresi kulla la yerel su özelliklerie ba l d r, bular garati kapsam a dahil de ildir. Yedek parçalar fiyatlar yla ilgili ayr t l bilgileri cihaz bayide veya parça da t c s da bulabilirsiiz. Üretici: Cuo Egieered Products 1000 Apollo Road Eaga, MN U.S.A 20

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu. //00 Ölçme Hataları, Hata Hesapları Ölçme Hataları, Hata Hesapları Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.tr Suu, Doç. Dr. Hade Demirel i ders otlarıda ve Ölçme Bilgisi kitabıda düzelemiştir. Ölçme...

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KFN91.. Kullanma ve montaj kılavuzu

KFN91.. Kullanma ve montaj kılavuzu KFN91.. tr Kullanma ve montaj kılavuzu tr Içindekiler Güvenlik ve Uyarı Notları... 3 İmha Uyarıları... 4 Teslimat kapsamı... 4 Kurulum bilgileri... 4 Oda sıcaklığı ve havalandırmaya dikkat ediniz 5 Cihazın

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI KONTEYNIR ALANLARI, ÖZEL KONTEYNIRLARA ATILACAK FARKLI ÇÖPLER N Z GÖTÜREB LECE N Z ALANLARDIR. Namur da 3 konteyn r alan bulunmaktad r: Malonne Naninne Champion

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize Edildiği Tarih 05.07.2010 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün hakkında bilgi Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı PVD (fiziksel buhar tortulanma)

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ-930 Ürün Tanımı Perasidik asit bazlı temizlik maddesi Ürün Kodu FH-024 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI

Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Mikser Modelleri TALİMAT, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU SERVİS MERKEZİ YETKİLİ SATICI Bu kullanım kılavuzunda uygulamanın zaman tasarrufunu sağlayarak uygulamanın kullanım ve bakım talimatları yanı sıra müşteriye

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım talimatları Sayfa 9 TR. Şarap saklama dolabı 7083 595-01

Kullanım talimatları Sayfa 9 TR. Şarap saklama dolabı 7083 595-01 Kullanım talimatları Sayfa 9 TR Şarap saklama dolabı 7083 595-01 WK İmha etme notları Cihaz yeniden kullanılabilen malzemeler içerir ve normal ev çöpü gibi değil, uygun bir şekilde imha edilmelidir. Artık

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı