KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KF91N.. Kullanma ve montaj k lavuzu"

Transkript

1 KF91N.. tr Kullama ve motaj k lavuzu

2 tr çidekiler Güvelik ve Uyar Notlar mha Uyar lar Teslimat kapsam Kurulum bilgileri Oda s cakl ve havalad rmaya dikkat ediiz Cihaz kurulmas ve ba lamas Cihaz ve kurulum ölçüleri Cihaz ta mas Kumada elemalar Kulla m Uyar lar Cihaz çal åt r lmas S cakl Ayarlamas Alarm foksiyou Çocuk emiyeti Süper so utma Süper dodurma quick ice Su filtresi sembolü S cakl k birimi So utucu Bölüm hydrofresh çekmeceler Ya l yemek çekmecesi ç meka de iåke yap s Dodurucu Bölüm Dodurulmuå g da maddeleri Deri dodurulacak besileri sat al mas ve muhafaza edilmesi Dodurulmuå Besii Çözdürülmesi Dodurucu bölüm doa m Buz ve su ç k å Su filtresi Tekik özellik ve performas veri sayfas Eerji tasarrufu Çal åma Sesleri Çözdürme Cihaz kapat lmas ve durdurulmas Temizleme Ayd latma (LED) Küçük Ar zalar Giderilmesi Müåteri hizmetleri

3 Güvelik ve Uyar Notlar Cihaz Kullamaya Baålamada Öce Kulla m ve motaj k lavuzuu dikkatlice okuyuuz! Cihaz kurulumu, kulla m ve bak m ile ilgili öemli bilgiler edieceksiiz. Daha sora kullamak üzere veya cihaz ikici sahibi içi tüm evraklar saklay z. Tekik Güvelik Bu cihaz åebeke ba lat kablosuu hasar görmesi durumuda, bu kablo üretici, müåteri hizmetleri veya bezer itelikte bir kiåi taraf da de iåtirilmelidir. Kurallara uygu olmaya kurulum ve oar mlar kulla c lara ciddi åekilde zarar verebilir. Oar m çal åmalar sadece üretici, müåteri hizmetleri veya bezer itelikte bir kiåi taraf da yürütülmelidir. Sadece üreticii orijial parçalar kulla lmal d r. Üretici taraf da, güvelik taleplerie cevap verilme durumu sadece bu parçalar içi garati edilmektedir. Åebeke ba lat kablosuu uzat lmas sadece müåteri hizmetleride talep edilebilir. Kulla m S ras da Cihaz içeriside elektrikli cihazlar kullamay z (ör. s t c lar, elektrikli buz haz rlay c lar ). Patlama tehlikesi! Cihaz buzuu asla bir buharl temizleme cihaz yla çözmeyiiz veya temizlemeyiiz! Buhar, elektrikli parçalar içie girebilir ve k sa devreye ede olabilir. Elektrik çarpma tehlikesi! Hamur mayas ve buz tabakalar temizlemek içi asla sivri uçlu veya keski cisimler kullamay z. Aksi halde so utma maddesi borular hasar görebilir. D åar f åk ra so utma maddesi göz yaralamalar a yol açabilir veya tutuåabilir. Ya c gazlar içere ürüler (ör. sprey kutular ) ve patlay c maddeler saklamay z. Patlama tehlikesi! Bazalar, kesilmiå parçalar, kap lar, vb. basamak olarak ya da destekleme amac yla kullamay z. Buzu çözmek ve temizlemek içi elektrik fiåii çekiiz ya da sigortay kapat z. Ba lat kablosuda de il, elektrik fiåide çekiiz. Yüksek oral alkolü sadece s zd rmaz åekilde kapat lm å ve dik olarak saklay z. Plastik parçalar ve kap cotas ya ya da gresle kirletmeyiiz. Aksi takdirde, plastik parçalar ve kap cotas da gözeekler oluåur. Cihaz havalad rma ve hava boåalt m deliklerii kesilikle örtmeyiiz ya da kapatmay z. Bu cihaz s rl fiziksel, sezgisel ve psikolojik özelliklere sahip veya zihisel egelli kiåiler (çocuklar dahil) taraf da sadece sorumlu bir kiåii gözetimi alt da veya ayr t l bilgiledirme eåli ide kulla lmal d r. Dodurucu bölümüde åiåeler ve kutular içide s v lar saklamay z (özellikle karboik asit içere içecekler). Åiåeler ve kutular patlayabilir! Dodurulmuå g dalar do ruda dodurucuda a z za almay z. Doma ya tehlikesi! Domuå maddelerle, buzla veya evaporatör borular yla uzu süreli temasta kaç z. Doma ya tehlikesi! Evdeki Çocuklar Ambalajlar ve ambalaj parçalar çocuklara vermeyiiz. Katlaabile karto kutu ve folyolarda dolay havas z kal p bo ulabilirler! Cihaz, çocuklar içi bir oyucak de ildir! Kap s da kilit tertibat ola cihazlarda: Kilidi aahtar çocuklar eriåemeyecekleri bir yerde muhafaza ediiz! Geel Düzelemeler Cihaz åu kulla mlar içi uygudur: G da maddelerii so utulmas ve dodurulmas, buzu haz rlamas, içme suyuu oluåturulmas. Bu cihaz ev içi ve ev bezeri çevresel alalardaki özel kulla mlar içi ögörülmüåtür. Cihaz 2004/108/EC say l AB yöetmeli ie göre telsiz parazitleri yaymaz. So utma devir daimie s zd rmazl k kotrolü yap lm åt r. Bu ürü elektroik cihazlarla ilgili öemli emiyet yöergelerie uygudur (EN 60335/2/24). 3

4 mha Uyar lar x Ambalaj imha edilmesi Ambalaj, cihaz akliye hasarlar a karå korur. Kulla la tüm malzemeler çevreye uyumludur ve tekrar de erledirilebilir. Lütfe siz de yard mc oluuz: Ambalaj çevreye uygu bir åekilde imha ediiz. Gücel at k imha yötemleri hakk da yetkili sat c z ya da åehir yöetimide bilgi alabilirsiiz. x Eski cihaz imha edilmesi Eski cihazlar hiç de eri olmaya çöp de ildir! Çevreye uygu åekilde iålemide geçirilerek çok de erli ham maddeler yeide kulla lmak üzere geri kaza labilir. Bu cihaz, elektrikli ve eski elektroik cihazlara yöelik 2002/96/EG Avrupa yöetmeli ie (waste electrical ad electroic equipmet WEEE) göre iåaretlemiåtir. Bu yöetmelik, eski cihazlar AB çap da geçerli geri al m ve de erledirme kapsam belirler.! Uyar! Kulla m ömrü dolmuå cihazlarda 1. Elektrik fiåii çekiiz. 2. Ba lat kablosuu ay r z ve elektrik fiåiyle birlikte söküüz. 3. Çocuklar cihaz içie t rmamas zorlaåt rmak içi, raflar ve kaplar d åar almay z! 4. Çocuklar kulla lm å cihazlar ile oyamas a asla izi verilmemelidir. Bo ulma tehlikesi! So utucular, so utucu madde ve izolasyo bölümüde gazlar içerir. So utucu madde ve gazlar teki e uygu olarak imha edilmelidir. Teki e uygu åekilde imha edilee kadar so utucu madde devir daim borular a zarar vermeyiiz. Teslimat kapsam Paketleri aç lmas da sora tüm parçalar olas akliye hasarlar a karå kotrol ediiz. Olas åikayetleriizi cihaz al d bayiize veya müåteri hizmetlerimize iletiiz. Teslimat kapsam da aåa daki parçalar yer almaktad r: So utma ve dodurma cihaz, Doa m (modele ba l ), Su ba lat s içi ba lat kablosu, Kulla m ve motaj k lavuzu, Garati talimatlar, Eerji tüketimie ve seslere yöelik bilgiler, Motaj malzemeleri ile birlikte torba. Kurulum bilgileri Taå ma ve kurulum Cihaz a rd r ve bu edele taå mas ve motaj s ras da emiyete al mas gereklidir.! Uyar! Cihaz a rd r. Taå mas ve kurulumu s ras da bu cihaz yere düåebilir ve ciddi yaralamalara ede olabilir. Cihaz kurulumu içi e az iki kiåi gereklidir. Kurulum yerie düz koumda yerleåtirilee kadar cihaz kapaklar kapal tutulmal d r. Kurulum yeri Kurulum yeri olarak kuru, havalad r lm å bir oda uygudur. Kurulum yeri direkt güeå å lar a maruz kalmamal ve ocak, kalorifer radyatörü, vb. gibi bir s kaya yak da olmamal d r. Bir s kaya ya a kurulum mecbure yap lmas gerekirse, uygu bir izolasyo plakas kulla z ya da s kaya ile cihaz aras da aåa daki miimum mesafelere uyuuz: Elektrikli ve gazl ocaklar içi 3 cm. Gaz ya ile çal åa veya kömürlü dik ocaklar içi 30 cm. Baåka bir so utma veya dodurma cihaz ya a kurulmas durumuda, yo uåma suyu oluåumuu egellemek içi ya k s mda e az 25 mm lik bir mesafe b rak lmas gereklidir. Cihaz üst k sm da bir kaplama veya dolap olmas durumuda, 10 mm lik bir boåluk ögörülmelidir, bu sayede gerekli olmas durumuda cihaz iåte d åar çekilebilir. Cihaz arka k sm daki s a hava egel olmada d åar ç kabilmelidir. Kurulumu bir köåeye veya iåe yap lmas durumuda, ya k s mdaki asgari mesafelere uyulmal d r (bkz. bölüm ˆCihaz ve kurulum ölçüleriˆ), bu sayede cihaz kapaklar dayaak oktalar a kadar aç labilir. Ya k s mda bulua mutfak tertibatlar deriliklerii 75 cm de fazla olmas durumuda, ya k s m asgari mesafelerie uyulmal d r, bu sayede kapak aç lma aç s da tam olarak yararla labilir (bkz. bölüm ˆKapak aç lma aç s ˆ). Zemi Cihaz çok a rd r. Kurulum yerideki zemi esememelidir. Gerekirse zemii güçlediriiz. Boå a rl k: Temel model 147 kg 4

5 Oda s cakl ve havalad rmaya dikkat ediiz klim s f, tip etiketide yaz l d r. Bu s f, cihaz hagi oda s cakl klar da çal åt r labilece ii belirtir. Tip etiketi cihaz sa taraf da buluur. klim s f zi verile oda s cakl SN +10 C ile 32 C aras da N +16 C ile 32 C aras da ST +16 C ile 38 C aras da T +16 C ile 43 C aras da Havalad rma Süpürgelik paelii ö k sm daki ve koruyucu sac arka k sm da hava s r. Is a hava egel olmada d åar ç kabilmelidir. So utucu daha yüksek performas göstermelidir. Bu durum elektrik tüketimii art r r. Bu edele: Cihaz havalad rma ve hava boåalt m deliklerii kesilikle örtmeyiiz ya da kapatmay z! Cihaz kurulmas ve ba lamas Cihaz kurulum ve ba lama iålemleri bu motaj k lavuzua göre uzma bir kiåi taraf da yap lmal d r. Cihaz kurulumuda sora åebeke soketi tak laa kadar e az 8 saat beklemelidir. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. lk çal åt rmada öce cihaz içii temizleyiiz (Bkz. bölüm "Cihaz temizlemesi"). Su ba lat s mutlaka elektrik ba lat s da öce yap z. Yasal olarak ögörüle ulusal talimatlara ek olarak yerel elektrik ve su kurumlar ba lat koåullar a uyulmal d r. Eåya gözlerie ve koumlad rma tertibatlar a yöelik taå ma emiyetleri acak kurulum yap ld kta sora ç kar lmal d r. Cihaz kap larda geçmesi içi kapaklar sökülmesi gerekiyorsa, bu iålem sadece müåteri hizmetleri taraf da gerçekleåtirilmelidir. Su ba lat s! Uyar! Elektrik çarpmas ve maddi hasar tehlikesi! Su ba lat s daki tüm çal åmalar öceside cihaz elektrik åebekeside ayr lmal d r. Su ba lat s, sadece uzma bir tesisatç taraf da ve yetkili su kurumuu yerel yöetmeliklerie uygu olarak yap lmal d r. Cihaz içme suyu hatt a ba lamas : Asgari bas ç: 1,0 bar Azami bas ç: 8,2 bar Su bas c 8,2 bar de erii üzeride olmas durumuda, bir bas ç düåürme valfi tak lmal d r. Su bas c 1,0 bar de erii alt daysa, buz makiesi çal åmaz. 3/4 içlik ba lat hatt a ba lamas içi muslu u serbest åekilde eriåilebilir durumda olmas gereklidir. Ba lat hatt 3/4 içlik bir ba lat ya sahiptir. Suyu tad ve kokusu, cihazla birlikte teslim edile filtre kartuåuu kurulumu ile iyileåtirilebilir. Bu durumda farkl ba lat koåullar a dikkat ediiz (bkz. bölüm ˆSu filtresi"). Ba lat 1. Cihaz ba lat kablosuu ba lay z. 2. Muslukba lat hatt ba lay z. 3. Ba lat hatt uygu dü ümler veya sar mlar åeklide yerleåtiriiz, bu sayede cihaz duvarda ayr lmas mümkü olur. 5

6 Elektrik Ba lat s Cihaz kurulumuda sora, çal åt rmaya baålayaa kadar e az 8 saat bekleyiiz. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. lk çal åt rmada öce cihaz içii temizleyiiz (Bkz. bölüm "Cihaz temizlemesi"). Priz, cihaz ya da bulumal ve motaj soras da da eriåilebilir olmal d r. Cihaz, kurallara uygu olarak mote edilmiå bir priz üzeride V/50 Hz alteratif ak ma ba lay z. Priz, 10A ile 16 A aras daki bir de erde bir sigortaya sahip olmal d r. Cihaz Teraziye Al mas Cihaz kusursuz åekilde çal åmas içi, cihaz, bir su terazisiyle düz åekilde teraziye al m å olmal d r. Cihaz e ri åekilde koumlad r lm å olmas, suyu buzmatikte d åar akmas a, eåit olmaya buz küplerii oluåturulmas a veya kap lar do ru kapamamas a ede olabilir. 1. Cihaz ögörüle yere yerleåtiriiz. 5. Alt ge aahtar yard m yla c vatalar dödürülmeli ve cihaz arka tarafa koumlad r lmal d r. Cihaz arka k sm kald r lmas : C vata saat yöüde dödürülmelidir. Avrupa d å ülkelerde çal åt r la cihazlarda, tip etiketi üzeride belirtile gerilim ve ak m tipii ak m åebekeizi de erleri ile örtüåüp örtüåmedi i kotrol edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketide bulabilirsiiz.! Uyar! Cihaz asla eerji tasarruf soketlerie ba lamamal d r. Siüs veya åebeke tabal dalgal redresörler cihazlar m z içi yard mc olarak kulla labilir. Öre i hafta sou evleri veya gemiler gibi izole ortamlarda siüs tabal dalgal redresörleri kulla ld da emi olumal d r. 2. Süpürgelik paelideki üç adet c vata sökülmelidir. 3. Süpürgelik paeli ç kar lmal d r. 4. Bir alt ge aahtar yard m yla ö iki ayak, zemi oktas a gelee ve cihaz öe koumlad r laa kadar gevåetilmelidir. Cihaz arka k sm idirilmesi: C vata saat yöüü terside dödürülmelidir. 6. Bir su terazisi ile, cihaz düz koumlad r lma durumu kotrol edilmelidir. Cihaz kaymas egellemek içi, ö ayaklar zemi üzerie sa lam åekilde basmalar gereklidir. 7. So utma bölümü kapaklar veya dodurma bölümü çekmecesii, cihaz koumlad r lmas da sora farkl yükseklikte bulumalar veya e ri durmalar halide, aåa da aç klaa åekilde koumlad rma yap lmal d r. 6

7 So utma bölümü kapa koumlad r lmas So utma bölümü kapaklar alt ve üst kear yüksekliklerii farkl olmas durumuda: 1. Hagiso utma bölümü kapa kald r lmas gerekti i belirlemelidir. 2. Alt asma tertibat daki somu arac l yla so utma bölümü kapa koumlad r lmal d r. So utma bölümü kapa kald r lmas : C vata saat yöüü terside dödürülmelidir. So utma bölümü kapa idirilmesi: C vata saat yöüde dödürülmelidir. 4. C vata gevåetilmelidir. Ama sökülmemelidir! 5. Asma tertibat ya taraflar da kayd r larak so utma bölümü kapa koumlad r lmal d r. 6. C vata s k lmal d r. 7. Kaplama yerleåtirilmelidir. 8. Beå adet c vata yerleåtirilmeli ve s k lmal d r. Dodurma bölümü çekmecesii koumlad r lmas 1. Hagi taraf ayarlamas gerekti i belirlemelidir. 2. ki adet c vata gevåetilmelidir. Ama bu c vatalar sökülmemelidir! Tutamaklar mote edilmesi de tr Tutamaklar, cihaz kurulum yerie yerleåtirildikte ve düz bir åekilde koumlad r ld kta sora mote edilmelidir. Tüm tutamaklar ay d r. Tutamaklar tak lmas ve sökülmesi içi cihazla birlikte iki adet koruma folyosu da teslim edilmiåtir. Bular birçok defa kulla labilir. Koruma folyolar, tutamaklar motaj ve demotaj iålemleri s ras da cihaz üst yüzeyii korurlar. Tutamaklar yal å yerleåtirilmesi durumuda, bular belirlee yöde hareket edemezler. Tutamaklar do ru yerleåtirilmesi: So utma bölümü kapaklar tutamaklar aåa yöde hareket edebilmelidir. Dodurma bölümü çekmecesii tutama sa a do ru hareket edebilmelidir. Tutamaklar zor hareket etmesi durumuda, lastik bir çekiç ile dikkatlice vurulmal d r. 1. So utma bölümü kapaklar ve dodurma bölümü çekmecesii koruma folyolar ç kar lmal d r. 2. Koruma folyolar yerleåtirilmelidir. So utma bölümü kapaklar e ri olmas durumuda:! Uyar! Elektrik çarpma tehlikesi! Üst kaplama ç kar lmas da öce: Cihaz su giriåi durdurulmal d r. Åebeke soketi ç kar lmal veya sigorta kapat lmal d r. 1. Hagiso utma bölümü kapa ayarlamas gerekti i belirlemelidir. 2. Üst kaplamadaki beå adet c vata sökülmelidir. 3. Kaplama kald r lmal d r. 3. Üst c vata yard m yla dodurma bölümü çekmecesi koumlad r lmal d r. 4. ki adet c vata s k lmal d r. 7

8 3. So utma bölümü kapaklar tutamaklar k lavuz oktalar a yerleåtirilmelidir. 4. Tutamaklar, yerlerie oturaa kadar aåa yöde itilmelidir. Tutamaklar sökülmesi Üst yüzeyi çizilmesii ölemek içi, koruma folyosu tutama biraz alt a yerleåtirilmelidir, bu sayede tutamak hareketi s ras da yerii kaybetmemiå olur. 1. Koruma folyolar yerleåtirilmesi: K lavuz oktalar üzerideki so utma bölümü kapaklar a. Süpürgelik paelii tak lmas 1. Cihazdaki üç adet c vata sökülmelidir. 2. Süpürgelik paeli yerleåtirilmelidir. 3. Üç adet c vata yerleåtirilmeli ve s k lmal d r. 5. Koruma folyolar yerleåtirilmelidir. K lavuz oktalar sol taraf daki dodurma bölümü çekmecesie. 6. Dodurma bölümü çekmecesii tutama k lavuz oktalar a yerleåtirilmelidir. 7. Tutamak, yerie oturaa kadar sa a do ru itilmelidir. 8. Koruma folyolar ç kar lmal d r. Baåka bir sefer tekrar kulla lmak üzere muhafaza edilmelidir. 2. So utma bölümü kapaklar tutamaklar yukar do ru kayd r lmal ve ç kar lmal d r. 3. Dodurma bölümü çekmecesii tutama sola do ru kayd r lmal ve ç kar lmal d r. 4. Koruma folyolar ç kar lmal d r. Baåka bir sefer tekrar kulla lmak üzere muhafaza edilmelidir. 8

9 Cihaz ve kurulum ölçüleri mi

10 Cihaz ta mas Bu kulla m ve motaj k lavuzu birde çok model içi geçerlidir. Åekillerde farkl l klar olabilir A B A B So utucu bölüm +2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir Dodurucu bölüm 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir 1 Tereya ve peyir raf 2 Kavaoz raf 3 Kumada elemalar 4 Buz ve su ç k å 5 Buz kab 6 Kap durdurucu 7 hydrofresh çekmeceler ayd latmal (LED) 8 Ç kar labilir kap durdurucu 9 Üst domuå g da çekmecesi 10 Alt domuå g da çekmecesi 11 Dodurucu bölümü å k åalteri 12 Dodurucu bölümü ay rma tertibat 13 Ayd latmal ya l yemek çekmecesi (LED) 14 Kap durdurucu 15 Yumurta gözü 16 Su filtresi 17 Ayarlaabilir cam raf 18 Küçük cam raf 19 Buz makiesi/buz saklama kab 20 So utucu bölümü å k åalteri 10

11 Kumada elemalar Sol so utucu bölümü kapa daki kumada ve gösterge ala dokumatik bir bölümde oluåmaktad r. Bir tuå ala a dokuulmas durumuda, ilgili foksiyo seçilmektedir. Kumada ve gösterge ala ayd latmas, herhagi bir tuåa dokuulmamas durumuda, yakl. 1 dakika içide devre d å kal r "freezer/super" tuåu Dodurucu bölümüdeki s cakl ayarlamas. "Süper dodurma" foksiyouu devreye al mas ve devre d å b rak lmas. 2 "quick ice" tuåu H zl buz küpleri oluåturma sistemii devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. 3 Su ç k å tuåu 4 Ufalam å buz ç k å tuåu 5 Buz kübü ç k å tuåu 6 ˆalarm/lock" tuåu kaz sesii kapat lmas. Çocuk emiyetii devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. 7 "light/filter" tuåu Buz ve su ç k å ayd latmas devreye sokulmas ve devre d å b rak lmas. Filtre göstergesii s f rlamas. 8 "fridge/super" tuåu So utma bölümüdeki s cakl ayarlamas. "Süper so utma" foksiyouu devreye al mas ve devre d å b rak lmas. 9 Gösterge so utma bölümü s cakl So utma bölümü içi ayarlaa s cakl gösterir. 10 Gösterge dodurucu bölümü s cakl Dodurucu bölümü içi ayarlaa s cakl gösterir. 11 Gösterge ala daki semboller "quick ice" quick ice foksiyou devreye sokuldu. "Ayd latma" Buz ve su ç k å ayd latmas devreye sokuldu. "Su filtresi" Filtre kartuåu durumu. "Çocuk emiyeti" Çocuk emiyeti devreye sokuldu. 11

12 Kulla m Uyar lar So utma bölümü kapaklar aç lmas ve kapat lmas So utucu bölüm kap lar birbirileride ba ms z olarak aç labilir ve kapat labilir. Sol so utucu bölüm kap s da, katlaabilir bir kap taba bulumaktad r. Kap taba d åar katlam åke sol so utucu bölüm kap s kapat lmas deeirse, kap taba zarar görebilir. So utucu bölüm kap s kapat lmas da öce kap taba sa da kap ya do ru katlam å olmas a dikkat edilmelidir. Sol so utucu bölüm kap s kapat lmas s ras da, kap taba, sa so utucu bölüm kap s arkas a do ru katla r ve kap lar aras daki cotay oluåturur. Cihaz çal åt r lmas Cihaz kurulumuda sora, çal åt rmaya baålayaa kadar e az 8 saat bekleyiiz. Taå ma s ras da, kompresörde bulua ya so utma su sistemide birikebilir. Åebeke soketii prize tak z. Elektrik åebekesie ba lat da sora cihaz so utmaya baålar. Kap lar aç kke iç ayd latmalar yaar. Ayarlaa s cakl k de erlerie birçok saat souda ulaå l r. Bu süre öceside cihaza g da maddesi koymay z. S cakl Ayarlamas So utucu Bölüm (+2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir) "fridge/super" tuåua, istee so utma bölümü s cakl ayarlaaa kadar bas z. E so ayarlaa de er haf zaya al r. +4 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Hassas yiyecek maddeleri +4 C i üzeride s cakl klarda bekletilmemelidir. Dodurucu Bölüm ( 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir) "freezer/super" tuåua, istee dodurucu bölümü s cakl ayarlaaa kadar bas z. E so ayarlaa de er haf zaya al r. 18 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Alarm foksiyou Cihaz iç s cakl çok fazla olmas veya cihaz kap lar üç dakikada fazla süreyle aç k kalmas durumuda bir ikaz sesi duyulur. kaz sesi dakika baå a üç defa duyulur. Bular aras da birer dakikal k molalar söz kousudur. So utucu Bölüm Gösterge ala sa taraf da "alarmˆ yaz s görüür. kaz sesii kapat lmas : ˆalarm/lockˆ tuåua bas lmal veya so utma bölümü kap lar kapat lmal d r. Gösterge ala da "alarm" yaz s, ayarlaa s cakl k de erie yaklaå laa kadar ya p söer. Dodurucu Bölüm Gösterge ala sol taraf da "alarmˆ yaz s görüür. kaz sesii kapat lmas : ˆalarm/lockˆ tuåua bas lmal veya dodurucu bölümü çekmecesi kapat lmal d r. Gösterge ala da "alarm" yaz s, ayarlaa s cakl k de erie yaklaå laa kadar ya p söer. 12

13 Çocuk emiyeti Çocuk emiyetii aç k olmas durumuda, kumada ve gösterge ala tüm tuålar bloke edilmiåtir. Çocuk emiyeti aç kke bir ikaz siyali durumuda, ˆalarm/lock" tuåua bas larak ikaz siyali devre d å b rak labilir. Çocuk kilidii aç lmas veya kapamas ˆalarm/lock" tuåua 2 saiye boyuca bas lmal d r. Çocuk emiyeti aç kke "Çocuk emiyeti" sembolü görüür. Süper so utma Süper so utma moduda so utma bölümü yakl. 6 saat süreyle mümkü oldu uca so utulur. Daha sora otomatik olarak +4 C s cakl k de eri ayarla r. Süper so utma modu özellikle åu durumlar içi öerilir: Büyük miktarda yiyecekleri yerleåtirilmeside öce. çecekleri h zl bir åekilde so utulmas içi. Süper so utma moduu devreye sokulmas : "fridge/super" tuåua, gösterge ala sa k sm da "Süperˆ yaz s görüee kadar bas lmal d r. Süper so utma moduu devre d å b rak lmas : "fridge/super" tuåua bas lmal d r. Gösterge ala daki "Süperˆ yaz s söer. S cakl k otomatik olarak +4 C de erie ayarla r. Süper dodurma Yiyecekler mümkü oldu uca çabuk åekilde çekirdeklerie kadar dodurulmal d r, bu sayede vitamileri, besleyici de erleri, d å görüümleri ve tatlar muhafaza edilebilir. Taze g da maddelerii yerleåtirilmesi s ras da istemeye s cakl k art ålar yla karå laåmamak içi, taze yiyecekleri yerleåtirilmeside birkaç saat öce "süper dodurma" modu devreye sokulmal d r. Geel olarak 4 6 saat yeterlidir. Maksimum dodurma isteiyorsa, 24 saat gereklidir. Daha küçük miktarlarda g da maddeleri "süper dodurma" modua gerek kalmada da dodurulabilir. Süper dodurma moduu devreye sokulmas : "Freezer/super" tuåua, gösterge ala sol k sm da "Süperˆ yaz s görüee kadar bas lmal d r. Süper dodurma moduu devre d å b rak lmas : "freezer/super" tuåua bas lmal d r. Gösterge ala daki "Süperˆ yaz s söer. S cakl k otomatik olarak 18 C de erie ayarla r. Süper dodurma modu yakl. 2 gü sora otomatik olarak devre d å b rak l r. quick ice Bu foksiyo sayeside buz küpleri daha h zl oluåturulabilir. quick ice moduu devreye sokulmas : ˆquick iceˆ tuåua bas lmal d r. Gösterge ala da "quick ice" sembolü görüür. Buz saklama kab dolu olmas durumuda, quick ice modu birkaç saat sora otomatik olarak devre d å kal r. quick ice foksiyouu devreye sokulmas durumuda, cihaz çal åma performas giderek art å gösterir. Dolay s yla eerji tüketimi de artar. Su filtresi sembolü Bu sembol, filtre kartuåuu kulla m süresii gösterir. ki aya kadar. Dört aya kadar. Alt aya kadar. Alt ayda sora: Sembol ya p söer. Filtre kartuåu de iåtirilmelidir. Cihaz kapat lmas durumuda, su filtresi sembolü s f rla r. Filtre kartuåu de iåtirildikte sora su filtresi sembolüü s f rlamas : ˆlight/filterˆ tuåua 3 saiye boyuca bas l tutulmal d r. Sembolü ya p sömesi durur. 13

14 S cakl k birimi S cakl k de eri derece Celsius ( C) veya derece Fahreheit ( F) olarak görütüleebilir. Cihaz çal åt r lmas da sora s cakl k de eri derece Celsius ( C) olarak görütüleir. S cakl k birimii ayarlamas : ˆalarm/lock" tuåua 2 saiye boyuca bas lmal d r. "Çocuk emiyeti" sembolü görüür. ˆquick iceˆ tuåua, s cakl k birimi de iåee kadar 15 saiye boyuca bas l tutulmal d r. So utucu Bölüm So utma bölümü s cakl +2 C ile +8 C aras da ayarlaabilir. +4 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Hassas yiyecek maddeleri +4 C i üzeride s cakl klarda bekletilmemelidir. So utucu bölümüü kulla lmas Haz rlam å yemekleri, ulu mamülleri, koserveleri, koyulaåt r lm å sütü, peyiri, parfei, soslar, dip soslar ve yumurtalar muhafaza edilmesi içi. G da maddelerii yerleåtirirke dikkat ediiz: S cak yemekler ve içecekleri cihaz d å da so utuuz. Besileri hava girmeyecek åekilde paketleyiiz, aksi takdirde tad bozulabilir veya kuruyabilir. Yiyecekler hava ç k å deliklerii öüe koyulmamal d r, bu sayede hava sirkülasyou olumsuz yöde etkilememiå olur. S v ya ve ya plastik parçalar ve kap cotas ile temas etmemelidir. hydrofresh çekmeceler hydrofresh çekmecelerdeki s cakl k 0 C de erie yak tutulur. Düåük s cakl k, hassas g da maddeleri içi gerekli ola optimum saklama koåullar olaakl k lar. hydrofresh çekmecelerde saklaa g da maddeleri, ormal so utma bölümüde saklaalara orala çok daha uzu süre tazeliklerii kaybetmede muhafaza edilebilir. hydrofresh çekmeceleri üst k s mlar özel bir em filtresi ile kapat lm åt r. Bu özel em filtresi hydrofresh çekmecelerdeki hava emii optimize eder. Bu sayede hydrofresh çekmecelerde yüklemeye ba l olarak maksimum % 90 ora da göreli hava emlili i söz kousudur. Bu depolama klimas, sebze, salata, yeåillikler ve meyveler gibi bitkisel tüm taze ürüler içi e uygu saklama koåullar oluåturulmas olaakl k lar. Åular taze tutulmas içi uygudur: Geel olarak taze ola ve uzu süre taze åekilde kalmas gereke tüm g da maddeleri içi uygudur, öre i: Etler ve sosisler, taze bal klar, deiz mahsülleri, süt, tereya, yumuåak peyir, süzme yo urt, sebze veya meyve. Taze tutmak içi uygu olmayalar: So u a karå duyarl meyve ve sebzeler, öre i: Tropik meyveler, avokado, papaya, çark felek meyvesi, patl ca, salatal k, biber, olgulaåacak meyveler hariç, yeåil domatesler ve patatesler. G da maddelerii sat al rke dikkat ediiz: G da maddeleriizi so kullama süresi içi öemli ola "Sat alma tazeli idir". Esas olarak geçerli ola: Besiler hydrofresh çekmecelere e kadar taze åekilde gelirse, o orada daha uzu süre daya rlar. Sat alma s ras da g da maddelerii tazelik derecesie her zama dikkat ediiz. hydrofresh çekmeceleri ç kar lmas 1. hydrofresh çekmeceyi mümkü oldu uca d åar ya çekiiz. 2. hydrofresh çekmeceyi ö taraf da kald r z ve ç kar z. 3. Yerleåtirilmesi: hydrofresh çekmeceyi çekme k za a yerleåtiriiz ve geriye do ru itiiz. Ya l yemek çekmecesi Ya l yemek çekmeceside sürekli olarak doma oktas alt da s cakl klar söz kousudur. Bu çekmece et ve sosisleri, bal klar, deiz mahsüllerii, süt ürülerii ve sert ve yumuåak peyiri muhafaza edilmesi içi uygudur. Ya l yemek çekmeceside so u a karå duyarl g da maddeleri muhafaza edilmemelidir! 14

15 Ya l yemek çekmecesii ç kar lmas 1. Ya l yemek çekmecesi mümkü oldu uca d åar çekilmelidir. 2. Ya l yemek çekmecesi ö taraf da kald r lmal ve ç kar lmal d r. Üst küçük cam raf Cam raf ç kar labilir ve buz makiesii alt daki tutucuya yerleåtirilebilir. Daha sora buz makiesii ya taraf a öre i yüksek åiåeleri koyulmas mümkü olur. de tr Tereya ve peyir raf Tereya ve peyir raf, aç lmas içi yukar ya do ru kald r lmal d r. 3. Yerleåtirilmesi: Ya l yemek çekmecesi çekme k za a yerleåtirilmeli ve geriye do ru itilmelidir. ç meka de iåke yap s Cam raflar Ayarlaabilir cam raflar ç kar labilir yap dad r. Kap durdurucu Kap durdurucuu ç kar lmas : Kap durdurucu kald r lmal ve d åar çekilmelidir. Tereya ve peyir raf ç kar lmas : Tereya ve peyir raf kald r lmal ve d åar çekilmelidir. Tereya ve peyir raf yerleåtirilmesi: Tutucuu üzeride istedi iiz yüksekli e yerleåtiriiz ve aåa do ru bast r z. Yumurta gözü Ayarlaabilir cam raflar ç kar labilir ve farkl yüksekliklerde yerleåtirilebilir. Cam raf ç kar lmas : Cam raf ö taraf da kald r lmal, kacas ç kar lmal ve cam raf d åar çekilmelidir. Kap durdurucuu yerleåtirilmesi: Tutucuu üzeride istedi iiz yüksekli e yerleåtiriiz ve aåa do ru bast r z. Cam raf yerleåtirilmesi: Cam raf ö taraf da kald r lmal ve kaca istee yükseklikteki deli e as lmal d r. Cam raf ö taraf idirilmelidir. 15

16 Dodurucu Bölüm Dodurucu bölümü s cakl 15 C ile 22 C aras da ayarlaabilir. 18 C s cakl k de erii ayarlamas öeriyoruz. Dodurucu bölümü ile ilgili bilgiler Dodurucu bölüm çekmecesii her zama kapal olmas a dikkat ediiz. Çekmecei aç k olmas durumuda, dodurulmuå besi çözülür. Dodurucu bölüm ciddi orada buzla r. Ayr ca: Yüksek elektrik tüketimi edeiyle eerji kayb oluåur. Dodurucu bölümü çekmecesii kapat lmas da sora bölüm içeriside bir vakum etkisi söz kousu olur. Kapat ld kta sora dodurucu bölümü çekmecesii heme tekrar aç lmas gerekli de ilse, ortaya ç ka vakum bas c degelee kadar iki üç dakika bekleyiiz. Dodurucu bölümü kulla lmas Dodurucu besilerii saklamas içi. G da maddelerii dodurulmas içi. Buz küplerii muhafaza edilmesi içi. Dodurulmuå g da maddeleri Dodurmak içi sadece taze ve sorusuz g da maddelerii kulla z. Dodurulacak g da maddeleri ile öcede dodurulmuå olalar temas ettirmeyiiz. Tatlar kaybetmemeleri ya da kurumamalar içi g da maddelerii hava geçirmez bir åekilde ambalajlay z. Bu Åekilde Do ru Ambalajlayabilirsiiz: 1. G da maddelerii ambalaja koyuuz. 2. Havay tümüyle boåalt z. 3. Ambalaj s zd rmaz bir åekilde kapat z. 4. çideki ürüle birlikte ambalaja dodurma tarihii yaz z. Ambalaj içi uygu olmayalar: Ambalaj ka d, paråöme ka d, selefo, çöp torbas ve kulla lm å al å veriå torbalar. Ambalaj içi uygu olalar: Plastik folyolar, polietile hortum folyolar, alümiyum folyolar, dodurma tüpleri. Bu ürüleri ilgili ma azalarda bulabilirsiiz. Kapatmak içi uygu olalar: Lastik halkalar, plastik klipsler, sicimler, so u a daya kl yap åka batlar ve bezer ürüler. Polietilede üretilmiå torbalar ve hortum folyolar bir folyo kayak cihaz yla kayaklaabilir. Dodurulmuå Besii Dayama Süresi Bozulmada dayama süresi g da maddesii türüe ba l d r. 18 C lik bir s cakl k ayarlamas durumuda: Bal k, salam, haz r g dalar, piåmiå besiler: 6 aya kadar Peyir, kümes hayvalar, et: 8 aya kadar Sebze, meyve: 12 aya kadar. Deri dodurulacak besileri sat al mas ve muhafaza edilmesi Dodurucu besilerii sat alma aåamas da dikkat ediiz: Ambalaj hasarl olup olmad kotrol ediiz. Daya kl l k tarihii kotrol ediiz. Sat å reyoudaki so utucu bölüm s cakl 18 C de daha düåük olmal d r. Aksi takdirde, dodurucu besilerii dayama ömrü k sal r. Dodurucu besilerii e so sat al z. Dodurucu besilerii gazete ka d ya da bir so utma çatas da eve taå y z. Evde, dodurucu besilerii heme dodurucu bölüme koyuuz. Dodurucu besilerii so kullama tarihi dolmada tüketiiz. Dodurulmuå Besii Çözdürülmesi Türü ve kulla m amac a ba l olarak aåa daki seçeekler aras da tercih yap labilir: Oda s cakl da, Buzdolab da, Elektrikli f r lar, s cak hava fal /fas z, Mikrodalga f r da. Dikkat! Çözülmüå ya da çözdürülmüå besileri tekrar dodurmay z. Bu besiler acak haz r yemek olarak iåledikte (piåirme ya da k zartma) sora tekrar dodurulabilir. Dodurulmuå besii maksimum saklama süresii soua kadar kullamay z. 16

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 5 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir

Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir 170413 7085448-00 ICU/ ICUN/ ICUS/ ICUNS... LC Bir bakışta cihaz İçindekiler 1 Bir bakışta cihaz... 2 1.1 Cihaz ve donanımına genel bakış...

Detaylı