ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk"

Transkript

1 Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YASEMÝN KOKUSUNA KATLANAMIYORLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EKMEK TEKNESÝNÝ KAPATMAK ÝLE DAÝREYÝ KAPATMAK ARASINDAKÝ ÝNCE FARK! Erdoðan Baybars ÇITANIN YÜKSELTÝLMESÝ... Ali Osman Kýbrýs: Lânetli Ada! Yalçýn Okut AFRÝKA TURUNU DERÝNLEÞTÝRÝN... Bülent Aykut ÖDENECEK... ÖDENÝYOR... Ö-DEN-DÝÝÝÝ!.. Mehmet Levent Söyleyene deðil, söyletene bak... Anamýza avradýmýza küfretmek için yollara döküldüler... Kudurukluk Gazetemiz dün uyarmasaydý çok daha kötüsü de olabilirdi... Kendilerine Genç Mücahitler adýný veren TC li bir grup Baraka Kültür Merkezi ni hedef seçti... Ve dün merkez binasý önünde eylem yaparak polisin þaþkýn bakýþlarý arasýnda bu pankartý açtýlar... n Baraka aktivistleri soðukkanlýlýklarýný koruyarak buna karþýlýk vermediler... Dünkü yayýnýmýzdan sonra harekete geçen polis Baraka Kültür Merkezi önünde zincir oluþturdu... n 30 dakika kadar süren eylemde eylemciler Allah-ü ekber diye tekbir getirdiler ve Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr diye slogan attýlar... n Yasemin Hareketi ile Barikat gazetesi dün birer açýklama yaparak faþist eylemi kýnadýlar ve bu tür saldýrýlarýn arkasýnda olan karanlýk güçlerin hedeflerine ulaþamayacaðýný vurguladýlar... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hem Arap-Türk müslüman, hem demokrasici olunmaz n2. sayfada

2 FORTLIFT ARAÇLA DEVRÝLDÝ, ALTINDA KALDI Haspolat Sanayi Bölgesi'nde dün akþam meydana gelen kazada 24 yaþýndaki Abdullah Çaðna hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, saat sýralarýnda meydana gelen kazada Çaðna, forklift araçla kaldýrým taþýna çarpýp devrildi ve aracýn altýnda kalarak hayatýný kaybetti. ALKOL ÖLÜME GÖTÜRDÜ 56 yaþýndaki Selim Gül, Lefkoþa'daki evinde dün sabah saat sýralarýnda aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis bültenine göre, Gül'ün doktorundan yapýlan soruþturmada, ölüm nedeninin "kronik alkolizm ile alkol ve beslenme bozukluðuna baðlý geliþen solunum ve dolaþým durmasý" olduðu tespit edildi. BÝR HAFTADA 58 KAZA KKTC'de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasýnda bir kiþi ölürken 10 kiþi yaralandý. Kazalarýn toplam maliyeti ise 185 bin TL. Polis raporuna göre, Ocak tarihlerini kapsayan bir haftalýk dönemde çeþitli trafik suçlarý nedeniyle rapor edilen sürücü sayýsý ise 622. Sürat 151 raporla yine ilk sýrada yer alýrken; cep telefonu ile konuþmak, ruhsatsýz seyahat, muayenesiz araç kullanmak, levha ve iþaretlere uymamak, kemer takmamak ve dikkatsiz sürüþ de baþý çeken trafik suçlarý arasýnda yer aldý. YILMAZKÖY'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yüksek gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Yýlmazköy, Gürpýnar, Türkeli, Alayköy, Serhatköy ile civardaki su motorlarý ve tesislerine 3 saat elektrik verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. TAÇOY, BRÜKSEL'E GÝTTÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Liberal ve Sosyalist partilerle iliþkilerin geliþtirilmesi toplantýsýna katýlmak için dün Brüksel'e gitti. Meclis'ten verilen bilgiye gore, Taçoy'a Brüksel'de Meclis Basýn, Dýþiliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Paþaoðlularý eþlik edecek. ÖZERSAY BUGÜN ANKARA'DA Derviþ Eroðlu, Cenevre zirvesi sonrasý deðerlendirmelerin devam ettiðini, bugün Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn katýlýmýyla Ankara ile bir deðerlendirme yapýlacaðýný, kendisinin de Pazartesi günü Cenevre görüþmesiyle ilgili olarak Meclis'e bilgi aktaracaðýný söyledi. VALENSÝYA PORTAKAL ALIMI ÝÇÝN MÜRACAATLAR BAÞLADI Kýbrýs Meyve Sebze Ýþletmecilik "CYPFRUVEX" Ltd.'in narenciye hasat döneminde Valensia portakal alýmý ile ilgili müracaat almaya baþladýðý bildirildi. CYPFRUVEX'ten yapýlan yazýlý duyuruda, baþvuru yapan üreticilerin bahçelerinin yerinde görülüp kalitesine göre deðerlendirileceði ve üreticiye fiyat verileceði belirtildi. Fiyatlarýn ürün kalitesine göre tonu 400TL'ye kadar çýkacaðý bildirilen duyuruda, kaliteye göre verilecek fiyatý kabul eden üreticilerle sözleþme imzalanacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Tunus'un son halini gidip gören bir gazeteci, bir gazeteye göre, þöyle dedi: "Tunus'u gördükten sonra olanlara devrim dememek mümkün deðildir." Bizim ne geçmiþte, ne de þimdi, Tunus'a gitmiþliðimiz yoktur. Ama bugün, dünyada kurulan iletiþim aðý ile gitmeden da dünyanýn neredeyse her köþesinde olandan bitenden bilgi sahibi olmak mümkündür. Yalaný, çarptýrmasýyla beraber tabii... Benim televizyon yayýnlarýndan, gazetelerden anladýðým odur ki, Tunus'ta gerçekleþtirilen, Tunus diktatörünün devrilmesi, ve ülkeden kaçýrýlmasýdýr. Bunun devrimle ne alakasý vardýr? Türkiye'de 27 Mayýs 1960'da ordunun Celal Bayar-Menderes yönetimini devirmesi de uzun yýllar devrim sayýldý, ve milli gün olarak da kutlandý. Ama sonunda bunun bir askeri darbe olduðu kabul edildi, ve "milli" gün olmaktan çýkarýldý. Osmanlý tarihine baktýðýmýzda da, yönetim devirme, padiþah, sadrazam kellesi alma olayý çok da, "devrim" yok. En son padiþahý Mustafa Kemal asker arkadaþlarýyla devirdi. Ama o da "devrim" yapamadý. Gerçi "Türk Devrim Tarihi" da var Türkiye'de ama nerde "devrim"? "Atatürk devrimleri" denir. Hani? Fesi çýkarýp yerine þapka giyilmesinin devrimle ne alakasý var? Bizde da, Türkiye'nin kuklalýðýna terfi edenlerin bazýlarýna bakýlýrsa, her yaptýklarý devrimdir, bazýlarýnýn yaptýklarý da reform. Ýþgalciye körü körüne hizmetin devrimle, reformla ne alakasý olur? Uþaklýðý özgürlük zannetmek gibi bir þeydir. HEM ARAP-TÜRK MÜSLÜMAN, HEM DEMOKRASÝCÝ OLUNMAZ Oysa devrim, iktidarý elinde bulunduran sýnýfýn, bir baþka sýnýf tarafýndan devrilmesi, ve deviren sýnýfýn ekonomik çarký tümden deðilsa bile, Ýþçinin-Emekçinin milli gelir daðýlýmýndan tatminkar bir pay almasý hareketidir. "Devrim" sözcüðü hiç tartýþmasýz, iþçinin, emekçinin Özel Sermaye sýnýfýnýn iktidarýna son veren hareketidir. Özel Sermaye yok edilir, ve yerini Ýþçi Sýnýfý alýr. Sosyalizm, Komünizm düzenine geçilir. Ancak dünya tarihinde bir de "Büyük Fransýz Devrimi" olarak anýlan olay var. O olayda iktidara Ýþçi-Emekçi gelmedi ama bir sýnýf öteki sýnýfý tahrip edip ekonomiyi eline geçirmiþtir. Ticaret Burjuvazisi, Aristokrasi sýnýfýný, iþçi sýnýfý ile birleþerek yok etti ve, Burjuva sýnýfý Fransa'ya egemen oldu. Oysa Ýngiltere'de Burjuvazi ile Aristokrasi yeniþemedi ve uzlaþtý. Avam Kamarasý ile Lortlar Kamarasý bu Osmanlý tarihine baktýðýmýzda da, yönetim devirme, padiþah, sadrazam kellesi alma olayý çok da, "devrim" yok. En son padiþahý Mustafa Kemal asker arkadaþlarýyla devirdi. Ama o da "devrim" yapamadý. Gerçi "Türk Devrim Tarihi" da var Türkiye'de ama nerde "devrim"? "Atatürk devrimleri" denir. Hani? Fesi çýkarýp yerine þapka giyilmesinin devrimle ne alakasý var? uzlaþýnýn ürünüdür. O nedenle Britanya'yý bu sonuca götüren olaylara "Devrim" deðil "ihtilal" denir. Tarihte "Ýngiliz Ýhtilalleri" diye yer aldý. Bu gerçek karþýsýnda Tunus'ta, Mýsýr'da, Yemen'de ve sairede olana bitene ad vermek için aceleye gerek yoktur. Ancak ben þu ana kadar "devrim" kokusu almadým. Ýhtilal kokusu da yok þimdilik. Gerçi yoksullar, iþçiler, orta sýnýf sokaktadýr ama talepleri belirginlik kazanmadý. Þimdilik görünen odur ki mesele "Abdi gitsin Hamza gelsin" meselesidir. Demokrasi talepleri bile yoktur. Ama olsa da, hem Arap Müslüman, ya da Türk Müslüman olacan, hem de demokrasici olacan. Mümkün deðil... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YASEMÝN KOKUSUNA KATLANAMIYORLAR Annan mitinglerinden çok farklýydý bu miting. Kalabalýk ayný kalabalýktý belki... Ama kafalar farklý... O mitinglerde Erdoðan kalabalýðýn kahramanýydý... Bu mitingte ise kalabalýðýn düþmaný... Millet Erdoðan'dan adada çözüm yapmasýný ve bu statükoya son vermesini bekliyordu o mitinglerde... Bu mitingte ise toplumumuzu eritip tükettiði için Erdoðan topa tutuluyordu. 'Þeriatçý' deniliyordu. 'Elini yakamýzdan çek' diye uyarýlýyordu. Annan mitinglerine aðýrlýðýný koyan CTP olmuþtu... Pankartlara kadar herþeyi sýký bir biçimde denetliyor ve hatip kürsüsünde kimin konuþacaðýna, kimin konuþmayacaðýna da o karar veriyordu... Mustafa Akýncý'nýn hitap gücünden ve siyasi görüþlerinden çekindikleri için, onun konuþmalarýný bile engellemeyi baþarmýþlardý. Küçük bir grubun miting meydanýnda açtýðý Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna da müdahale etmiþler ve polis gücüyle o pankartýn meydandan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamýþlardý... Sonunda da bu mitinglerin tüm parsasýný onlar toplamýþ ve ilk seçimlerde yönetim koltuklarýna oturmuþlardý... Þimdiki miting CTP inisiyatifinde deðildi. Yeþil renkleri ile buna da aðýrlýklarýný koymak istedilerse de baþarýlý olamadýlar. Mitingi onlar yönlendiremediler... Kalabalýða ayak uydurmak zorunda kaldýlar... Miting meydanýndaki pankartlara müdahale edemediler bu kez... Açýlan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýna dokunamadýlar... Ve sonuçta bu mitingten umduklarý parsayý toplayamadýlar... Ýþte bunun için de CTP yetkilileri öfkeli... Çok öfkeli... Toplumumuzda Ankara'ya karþý yükselen muhalefet çýtasýnýn çok altýnda kaldýklarý için, bu çýtayý yükseltenlere kin kusuyorlar... Çamur atýyorlar... Yalan dolanla karalamaya çalýþýyorlar... Cesaretimiz onlarýn huzurunu kaçýrýyor... Bizi niçin vurmadýlar diye hayýflanýyorlar... Cesaretli çýkýþlarýn gölgesinde kalmayý hazmedemiyorlar... Yükselen çýtanýn altýnda ezildikçe acizliklerinden bize saldýrma iþtahýna kapýlýyorlar... Toplumumuzun Ankara'ya 'dur' diye gürleyen sesine katýlacaklarýna, bu sesi bastýrma gayreti içine giriyorlar... Milliyetçi cephenin histerisinden ve kudurukluðundan farký yok onlarýn da... Ömer Kalyoncu dün yine mikrofondaydý mecliste... Ve tam bir kudurukluk içinde... Bize saldýrýyordu yine... Mitingte en çok dikkati çeken 'Hassiktir' pankartýnýn sahibi Yasemin Hareketi Derviþ Eroðlu ile anlaþarak kurulmuþ!!! Niçin kurulmuþ? Solu bölmek için!!! Siyaset deðil bunun adý... Ahlaksýzlýk!.. Düpedüz ahlaksýzlýk! Ve bu ahlaksýzlýðýn adresi de CTP... Sol sanki bir bütündü de biz böleceðiz onu... Hangi sol? CTP'ye 'sol' demek için aklýný kaçýrmýþ olmasý lazým adamýn... Ya sol nedir hiç bilmiyor adam, ya da saðýný solunu karýþtýrýyor... Ki solcu deðil, olsa olsa þaþkýn ördek derler buna... 7 yýl AKP'nin yalakalýðýný yaptýktan ve Ankara'nýn talimatlarýný uyguladýktan sonra, þimdi de karþýmýza geçmiþ, solculuk taslýyorlar... CTP yönetimi en kara bahtlý dönemi oldu bu toplumun... Yediler yuttular... Bu dönemin yolsuzluklarý ve partizanlýklarý dillere destan... Hesap vermeleri gerekirken, þimdi sýkýlmadan bir de hesap sormaya kalkýyorlar... Bu muhalefet bugünkü CTP yönetiminden yakasýný sýyýrmadýkça hiçbir baþarýya imza atamaz... Þimdi UBP'den þikayetçi olanlara gidin sorun isterseniz... Onu devirip yerine yeniden CTP'yi koymak isterler mi bakalým? CTP adam olmuþ olsaydý bugünlere gelinmezdi... Yönetimde UBP'nin kötü bir taklitçisi oldular yalnýz... Kuran kurslarýný tenis kurslarýna benzetecek kadar alçaldýlar... Yasemin Hareketi'ni karalayarak acizliklerini örtbas edeceklerini sanýyorlar... Mümkün mü yaseminlerin kökünü kurutmak?

3 AFRÝKA dan mektup... CTP ÝÇÝN AHLAKSIZLIÐIN SINIRI YOK... Hükümetten bir milimlik geri adým yok... Daha da iþtahlanmýþ hatta... Ýrsen Küçük daha da dirilmiþ... Çok kararlý... "Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz" diyor üstüne basa basa... Ne oldu peki? Boþa mý gitti koskoca mitingimiz? Bu mitingten hiç ürkmediler mi? "Özelleþtirmeye hayýr" diye yýðýnla pankart vardý mitingte... Ýrsen Küçük ise bakýn ne dedi dün: "Özelleþtirme en kýsa sürede"... Siz mitingi baþka türlü okuyorsunuz... Küçük baþka... * Sendikal Platform ne yapacak peki? Hükümeti geriletmek için ne gibi önlemler alacak? Belli deðil... Miting sarhoþluðu geçmedi henüz galiba... O kalabalýðý o meydana toplamak bir mesele ya... Baþarmýþlar bunu... Ama iþte... Sonuç yok... Bir milim bile gerilemiyor hükümet... Sýkýyý görmedi de ondan mý? Dün iki vatandaþ konuþuyordu sokakta. Biri soruyordu diðerine: -Bizim halkýmýz neden bu kadar sabýrlý? Tunus ve Mýsýr'dakiler bizden daha mý sýcakkanlý? Neden onlar gibi isyan etmiyor? -Aç deðil de ondan, diyor diðeri... Doðru... Mýsýr ve Tunus'taki gibi sefil deðiliz... Bir milyon kiþi mezarlýklarda yaþýyor Mýsýr'da... Hastalýk gýrla... Ýlaç yok... Doktor yok... Gürül gürül sefalet akýyor sokaklardan... Süper zenginler Süveyþ'e bakan görkemli villalarýnda sefahat sürerken, gerisi çöp karýþtýrýyor... * Bizdeki muhalefette de iþ yok... Hem Ankara'ya yaranmaya çalýþýyorlar, hem de 'muhalifçilik' oynuyorlar. Karar verememiþler bir türlü... Suçlu kim? Ankara mý? UBP mi? Her ikisinin de birbirini tamamladýðýný anlayamýyorlar hala... Ankara'yý gücendirmemek için buradaki hükümeti koyuyorlar yalnýz hedefe... Esasý býrakýp ayrýntýya geçiyorlar... Bu kuklalarý oynatanlarla deðil, doðrudan kuklalarla uðraþýyorlar. Baþarýsýzlýklarýna kýlýf uydurmaya çalýþýyorlar bir de... Yok mitingte provokasyonlar varmýþ... Yok Türkiye'ye karþý pankart açýlmýþ... Yok bunlar UBP'ye yaramýþ... Yok bilmem ne... Taleplerimizin ancak Ankara'yý rahatsýz etmekle kabul edilebileceðinin farkýna bile varamamýþlar daha... Hele CTP... Ankara'yý karþýsýna almaya hem cesaret edemiyor, hem de bunu yapanlara saldýrýyor. Herkesi kendi gibi itaatkar ve uslu görmek istiyor... Ankara'yla uðraþacaðýna Yasemin Hareketi ile uðraþýyor... Böyle bir gafil muhalefeti olan UBP geri adým atar mý hiç? 7 yýl Ankara'nýn kucaðýnda oturmuþlar... Koltuk görmüþler... Para görmüþler... Talimatlarý uygulamýþlar... Ve þimdi de bize saldýryorlar... Aramýzdaki fark þu: Biz mücadelede sýnýr tanýmýyoruz... Onlar ahlaksýzlýkta sýnýr tanýmýyorlar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Allah-ü ekber diyerek küfrettiler 3 GÜN SABAH DON BEKLENÝYOR Bölge bugünden itibaren Rusya üzerinden gelecek soðuk havanýn etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi, hava sýcaklýðýndaki önemli düþüþle birlikte 3 gün süreyle sabah saatlerinde don beklendiði konusunda uyardý. Tekbirle Or... çocuklarý... Afrika (Özel)- Kendilerine 'Genç Mücahitler' adýný veren TC'li bir grup dün Lefkoþa surlariçindeki Baraka Kültür Merkezi'ne giderek pankartlý eylem yaptýlar... Saat sýralarýnda gerçekleþtirilen eylemde eylemciler, þimdiye dek miting ve gösterilerimizde rastlanmayan küfürlü bir pankart açtýlar. Pankarta 'Or... çocuklarý' yazdýlar... Binada bulunan Baraka aktivistleri soðukkanlýlýklarýný koruyarak, son derece tahrikkar olan bu eyleme karþýlýk vermediler. Bu arada çok sayýda polis muhtemel olaylarý önlemek için tedbir aldý ve Baraka Kültür Merkezi'nin önünde zincir oluþturdu... Yaklaþýk 30 dakika kadar süren eylemlerinde göstericiler Allah-ü ekber diyerek tekbir getirdiler ve "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye slogan attýlar... Bu arada bu eylemin dünkü resmi ajans bülteninde yer almamasý dikkati çekti. ORTAM GERÝLÝYOR 28 Ocak mitinginden sonra gerek saðdan, gerek soldan yapýlan sorumsuz deðerlendirmelerin dünkü faþist eyleme ilham olduðu anlaþýlýyor. Bilindiði gibi hükümet kanadý da, bazý muhalefet kesimleri de mitingte Türkiye'ye karþý taþýnan pankartlardan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirmek için adeta birbirleriyle yarýþýyorlar... Bu açýklamalarýn yarattýðý tahrik ve kýþkýrtýcýlýk ise ortamý gerdikçe geriyor. GAZETEMÝZ UYARMIÞTI Baraka Kültür Merkezi'ne Genç Mücahitler tarafýndan baskýn düzenleneceði konusunda gazetemizin dün yaptýðý uyarý, olaylarýn büyümeden engellenmesi yolunda etkili oldu... Bu yayýn, hem polisin zamanýnda önlem almasýný, hem de Baraka aktivistlerinin buna hazýrlýklý olmasýný saðladý. Hatýrlanacaðý gibi, gazetemiz önceki akþam Baraka'ya yapýlacak baskýn için bir ihbar almýþ ve bunu deðerlendirmiþti. YASEMÝN HAREKETÝ Dünkü faþist saldýrý ile ilgili olarak bir açýklama yapan Yasemin Hareketi Sözcüsü Þener Levent, bu tür faþist hareketlerin yeraltý dönemlerinin bir artýðý olduðunu belirtti ve "Bu küfür ve tehditlerle mücadelemizi gerileteceklerini sananlar emellerine ulaþamayacaklar" dedi. Bu eylemlerin daha önce 'Avrupa-Afrika' gazetesine karþý da çok yapýldýðýný hatýrlatan Þener Levent, bunlarýn arkasýnda her zaman derin güçler olduðunu vurguladý ve patlatýlan bombalarla komplolarýn da geri püskürtüldüðünü kaydetti. Kýbrýslý Türk Halkýna güvendiðini söyleyen Levent, "Bu rejimin polisleri bile sonunda bu rejimden yana olmayacak" dedi. BARÝKAT GAZETESÝ Baraka Kültür Merkezi'ne dün yapýlan faþist saldýrýyý Barikat Gazetesi mensuplarý da kýnadý. Yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "Genç Mücahitler isimli TMT uzantýsý ýrkçý örgüt, dün Baraka Kültür Merkezine faþist bir saldýrý düzenlemiþtir.. Bu saldýrý sadece Baraka'ya deðil, Kýbrýs'ýn tüm kardeþ halklarýna ve iþçi sýnýfýna yapýlan bir saldýrýdýr.. Yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyor; bu ülkede demokrasi mücadelesi veren tüm emekçilerin ve ezilenlerin bu 'korkutmalara' boyun eðmeyeceðini haykýrýyor; saldýrýyý yapanlarýn ve arkalarýndaki karanlýk güçlerin hesabýný emekçilerle beraber tek tek soracaðýmýzý vurguluyoruz... Kahrolsun Faþizm..."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Toplumsal varoluþun ateþidir bu yanan Ýnönü Meydaný'nda kývýlcýmlar saçarak Ýzin verme sönmesine varolmaksa kavgan Sen de koy yüreðini bu ateþte yakarak Kalay CTP'LÝ VEKÝLLERÝ PSÝKÝYATRÝYE HAVALE EDÝYORUZ CTP'nin "Afrika" gazetesi ve "Yasemin Hareketi"ne dair yazdýðý senaryolar bitmek bilmiyor. Kendilerini eskiden kalma bir alýþkanlýkla halen "sol" olarak tanýmlayan CTP yöneticileri çarkettikçe, sol muhalefeti sürdürenlere çamur atma yöntemine sarýlýyorlar. CTP'li vekillerine göre "Yasemin Hareketi"ni UBP kurdurtmuþtu. Þimdi de "Yasemin Hareketi"nin UBP'nin talimatýyla meydana çýktýðýný söylüyorlar. CTP'yle ilgili teþhis koymak bizi aþar. Bu nedenle onlarý uzmanlara havale ediyoruz. Bu raddeden sonra CTP'ye psikiyatristler bakmalý. Ancak baðýmsýz psikiyatristler bakmadýðý takdirde, CTP ile aþk yaþayan TDP Genel Baþkaný Psikiyatrist Mehmet Çakýcý'nýn "saðlýklý" raporu verme ihtimali de yüksek. Bizden söylemesi... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇITANIN YÜKSELTÝLMESÝ... Mitingten sonra konuþulanlar birilerinin aþaðýlýk kompleksine kapýlmalarýna neden oldu... "Ankara yakamýzdan elini çek" ve "Kurtarýldýk mý? Has...tir" pankartlarý dostlarýn, yurtseverlerin gönlüne su serperken bazý kesimleri de çok rahatsýz etti... Rahatsýz olanlar iki kategoride deðerlendirilirler.. Birinciler bu ülkede saðcý, milliyetçi olarak geçinenler ve Ankara'nýn rotasýnda gidenlerdir... Ýkinciler, kendilerine solcu diyenler ama yaptýklarýyla solculuða iþçiler ve patronlar elele diyerek yeni bir açýlým getirenlerdir. Bunlar çok rahatsýz olmuþlar... Aslýnda bu iki kesimin temelinde Ankara'ya tavla teslimiyet yatmaktadýr. Birinci grupta olanlarý anlamak zor deðil... Yapýlarý, düþünceleri belli... Onlara göre, Türkiye bu topraklardan giderse Rumlar bizi kabuksuz kaplumbaða gibi ezecek... Lokma gibi yiyecek... Korkuyorlar... Korkaklarýn mutlaka kendilerine bir abi, bir hami bulmalarý kaçýnýlmazdýr... Geceleri ýslýk çalmazlar, çünkü þeytanlar etraflarýnda çoðalýrmýþ... Camiye gittiklerinde içeriye sol ayaklarýyla adým atmazlar... Dualarý kabul olunmazmýþ... Evlerine dahi sað ayakla girerler... Sol ayakla girdiklerinde evin bet bereketi kaçarmýþ... Yolda yürüyemezler... Korkarlar çünkü... Herkes, herþey onlara göre düþmandýr... Birileri devlet kurar ve oynamalarý için kendilerine verir! Oyuncaklarýyla oynarken bile birilerinin gelip kendilerini döveceðini, öldüreceðini sanýrlar... Hayatlarý hep tedirginlik üzerine kurulmuþtur, yüreklerindeki korku nedeniyle, "korku krallýðý"dýr yaþadýklarý yer! O nedenle özgürlük, hürriyet, insan haklarýnýn anlamý yoktur onlar için... Baþlarýnda sopa, hakaret, küfür, aþaðýlama eksik olmasýn isterler... Milliyetçiliklerinin þanýndan sayarlar bunu... Solcu denenlere ve saðcýlarla bir yolda buluþanlara ne demeli? Onlar, yýllarca sol adýna buralarda ahkam kestiler... Muhaliflik onlardan soruldu hep... 1 Mayýs mitinglerine bile onlardan izin almadan katýlamazdý örgütler, kiþiler... Ta ki Ankara kendilerine "halka ihanet etmeleri karþýlýðýnda" dünyalýk sunana kadar... O kadar ileri gittiler ki, Marks'ýn kemiklerini sýzlatarak sosyalizmi yeniden yazdýlar!.. Birinci grubun durumu belli... Ýkinci grup da onlara katýlmýþ ama geçmiþte ele geçirdikleri "emek en yüce deðerdir"i bir türlü býrakmak istemiyorlar... Hem Ankara'ya hizmet edecekler... Hem yurtseverlik taslayacaklar. Hem patronun kârýnýn artmasý için çalýþmalar yapacaklar... Hem iþçiyi kollayacaklar! Patron kazanacak, iþçiye de pay çýkacak... Kýbrýs'ta bir çatý altýnda iki devlet olacak... Hem Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yararlanýlacak, hem de Türkiye'den... Ýkinci grup hem sol muhalif geçiniyor, hem de muhaliflikte çýtanýn yükseltilmesi karþýsýnda komplekse kapýlýyorlar... Nedenini açýklamak zor deðil... Çýtanýn yükseltilmesinin bitiþlerini hazýrladýðýný çok iyi biliyorlar da ondan... ONKOLOJÝ ÇOCUKLARI DA KARNELERÝNÝ ALDILAR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerle birlikte Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde Çocuk Onkolojisi servisinde uzun zamandýr tedavi gören çocuklar da bugün karnelerini aldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, bakanlýk tarafýndan görevlendirilen öðretmenlerden onkoloji servisinde eðitim alan öðrencilere karneleri dün Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel ve Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa tarafýndan verildi. LEFKE'DE TRAFÝK KAZASI 23 yaþýndaki Hýdýr Gün öldü Lefke'de önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda 23 yaþýndaki Hýdýr Gün (E) yaþamýný yitirdi, Olgun Taþar (E -45) ile Pervin Taþar (K - 73) yaralandý. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, önceki akþam saat sýralarýnda, Lefke'de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Hýdýr Gün yönetimindeki DG 289 plakalý araçla, karþý istikametten gelen Olgun Taþar yönetimindeki GL 166 plakalý araç yüz yüze çarpýþtý. Kaza, Hýdýr Gün'ün, þehir merkezine doðru ilerlerken önündeki aracý geçmeye çalýþmasý MERKEZ BANKASI RAPORU Bankalardaki aktif toplam 30 milyon TL DIÞ TÝCARET AÇIÐI 337 MÝLYON DOLAR KKTC'de bankacýlýk sektöründe aktif toplam, 2010 yýlýnýn 9 ayýnda 8 milyar 30 milyon 100 bin TL'ye ulaþtý. Bütçe gelirleri 6 milyar 287 milyon TL olurken; dýþ ticaret açýðý 337 milyon dolara çýktý. Merkez Bankasý'nýn, geçen yýlýn 3. çeyreðine iliþkin ekonomik ve finansal veriler içeren raporu yayýmlandý. Merkez Bankasý Baþkaný Ahmet Tugay'ýn önsözüyle yayýmlanan üç aylýk bültende, ülke ekonomisi, finans sektörü, kamu maliyesindeki deðiþimler ve dünya ekonomisindeki geliþmelere yer veriliyor. Bültendeki verilere göre, bankacýlýk sektöründeki aktif toplam, geçen yýlýn ilk 9 ayýnda, 2009 sonuna göre yüzde 3.64 artarak 8 milyar 30 milyon 100 bin TL seviyesine ulaþtý. Banka þube sayýsý 184'ten 189'a; personel sayýsý da 16 kiþi artarak 2 bin 424'e sýrasýnda karþý istikametten gelen GL 166 plakalý araçla yüz yüze çarpýþmasý nedeniyle meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan GL 166 plakalý aracýn sürücüsü Olgun Taþar ile arabada yolcu olarak bulunan Pervin Taþar, Cengiz Topel Hastanesi'ne, DG 289 plakalý aracýn sürücüsü Hýdýr Gün ise tedavi için Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hýdýr Gün, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. yükseldi. Brüt krediler kalemi yüzde 7.23; mevduat kalemi ise yüzde 2.62 arttý. Kamu maliyesinde 2009'un üçüncü çeyreði sonunda 544 milyon TL olarak gerçekleþen bütçe gelirleri; 2010'un ayný döneminde yüzde artarak, 628 milyon 700 bin TL'ye ulaþtý. Bütçe giderleri ise ayný dönemler arasýnda yüzde 9.5 artarak, 550 milyon 800 bin TL'den 603 milyon 100 bin TL'ye çýktý. 2009'un üçüncü çeyreðinde 294 milyon 500 bin ABD dolarý olan dýþ ticaret açýðý, geçen yýlýn ayný döneminde 337 milyon 100 bin dolar oldu. Eylül Eylül 2010 arasýndaki bir yýllýk açýk yüzde arttý. KKTC'ye geçen yýlýn 9 ayýnda gelen yabancý uyruklu yolcu sayýsý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde atarak, 604 bin 698 kiþiden 686 bin 136 kiþiye yükseldi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÖDENECEK... ÖDENÝYOR... Ö-DEN-DÝÝÝÝ!.. Günlerce reklâmýný yaptýlar görsel ve yazýlý medyada. Devlet televizyonunun ekranýnda günlerce baþhaber olarak yayýnladýlar. Yandaþlarý olan gazetelerde günlerce iri puntolu baþlýklarla duyurdular... Her toplantýdan çýkýþta verdikleri demeçlerde mutlaka ön plâna çýkardýlar. "13. maaþ, 31 Ocak Pazratesi günü %3 hayat pahalýlýðý artýþlý Ocak maaþlarýyla birlikte verilecek."! "Çalýþanlara çifte maaþ"! "Maliyenin kasasýndan 300 milyon TL çýkacak"! Ýrsen Küçük ve Ersin Tatar'ýn pompalamasýyla bir maaþ muhabbetidir gitti yandaþ ve yalaka medyada. Sanki çalýþanlarýn hakký deðil de hükümetin bir ihsaný, bir lûtfuymuþ gibi, allayýp pullayýp akýllarýnca müjde gibi sundular günlerce. Ve bunun karþýlýðý olarak da siyasi rant peþinde koþup durdular. Tepkileri yumuþatýp halký kendi yanlarýna çekeceklerini, en azýndan, yakýlan ateþin daha da alevlenmesini önleyebileceklerini, yani bir anlamda halký para ile satýn alabileceklerini hesapladýlar. Dünyanýn hiçbir ülkesinde ay sonu bir baþbakan ya da maliye bakaný çýkýp da, "Falan gün 300 milyon TL maaþ ödemesi yapacaðýz" demez. "Bu amaçla maliyenin kasasýndan 300 milyon TL çýkacak" diyerek, birinci derecedeki bir görev ve sorumluluðu bir lûtufmuþ gibi halka sunma gayretkeþliðine düþmez. Dünyada hiçbir gazete de bu sözleri, iri puntolu baþlýklarla haber yapmaz. Baþta devlet televizyonu olmak üzere hiçbir televizyon, haber bültenlerinde buna yer vermez. Çünkü böyle bir olayýn, Baþbakanýn sabah makam aracý ile evinden ayrýlýp, Baþbakanlýktaki görevi baþýna gelmesinden hiçbir farký yoktur. O kadar rutin, o kadar birincil görev ve sorumluluktur bu. Bunu bu kadar þaþaa ile dümbürdüdük etmek, 18 zilli tefe koyup çalmak, ancak bizim KKTC gibi tam bir hilkat garibesi olan yönetimlerde olur! Günlerdir, ödenecek, ödenecek, ödenecek... Ödeniyor... Ödeniyor... Ödeniyor diye neredeyse her sokakta, her köþede tellâl baðýrtýp çaðýrtanlar... Herhalde bugün de, televizyon ekranlarý ile yandaþ gazetelerde... "Ö-den-diii!.." diye son yaygarayý koparacaklar! Artýk bir hafta, on beþ gün de bu "ödendi"nin mübarekisini sürerlerse sakýn þaþýrmayýn. Bir ay þaþaalý reklâmdan sonra, onbeþ gün mübareki çok mu?! Benim öyle inancým yok. Duaya bedduaya da kulak astýðým olmadý hiç. Ama ne Erdoðan'ýn, ne Çiçek'in, ne Küçük'ün, ne de Ersin Tatar'ýn bu parayý size helâl edeceðini hiç sanmýyorum. Hele 28 Ocak mitinginden sonra bunu yapmayacaklarýný... Tam aksine "zehir-zýkkým olsun" diyerek haram edebileceklerini düþünüyorum. Oysa dün bir ayý aþkýn bir gecikmeden sonra elinize aldýðýnýz para, ne lûtuf, ne de ihsandýr. Emeðinizin karþýlýðý olarak yasalarýn size verdiði bir helâl haktýr. Kuþkusuz bunun karþýlýðýnda sizden 28 Ocak'ý unutmanýz ve bir daha tekrarlamamanýz beklenebilir. Bu beklentiyi derhal boþa çýkarmaya ve onlara "Arif hocanýn dediðinden" demeye hazýrsýnýz deðil mi?

5 1 Þubat 2011 Salý 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Bugün 4. gün Hala hükümette bir kýpýrdanma yok. Belli ki mesajýmýzý almadý. Arayý soðutmadan Cuma'ya yeniden buluþalým mý! * Hakan Kara, çocuklara cinsel organýný göstermediðini ve polisin iftirasýna uðradýðýný açýklamýþ. - Bu durumda top yargýda. * Beklentileri karþýlanmayan Sanayi Odasý da eylem kararý almýþ. - Valla biz her zaman hazýrýz "Hadi meydana" desinler pankartýmýzý kapar geliriz. * Baþbakan Küçük yeniden diyalog çaðrýsýnda bulunmuþ - On binlerce insanýn davranýþýný deðerlendiremeyen ve "anlayamadým" diyerek geçiþtirmeye çalýþan birisi ile ne konuþulabilir ki * Büyükelçi Türkmen ile Tümgeneral Daysal'ýn ayný gün Dipkarpaz'ý ziyaret etmesi tesadüfmüþ. - Ya ya tesadüf Lefkoþa'ya geçiyorken uðradýlar * Beþparmak Grubu; yaptýðý yazýlý açýklamada; Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesinin devam ettiðini vurgulamýþ. - Mücadele yakýnda tamamlanacak ama 9 ay 10 günün dolmasýna az kaldý. O zaman gerçekten var olacaðýz. Yeterince tartýþmadýðýmýz konulardan bir tanesi de "Yarýþ atý" yetiþtirme konusudur. Bu nedenle, "aman çocuklar yarýþ atý olmasýn" diye diye, deney faresi oldular. Bir dönem öyle Bir dönem böyle Bir dönem birisi yapýyor Ertesi dönem diðeri bozuyor Ve böylelikle seviye Þýrnak'ýn altýna düþüyor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI EKMEK TEKNESÝNÝ KAPATMAK ÝLE DAÝREYÝ KAPATMAK ARASINDAKÝ ÝNCE FARK! Bir A4 kaðýdýnýn üstüne "Bu iþyerinde Grev Var" diye yazmýþlar, kartonu da, asma talvarýnýn direðine çakmýþlardý. Görünürde iþ yeri yoktu. Tuhafýma gitti. Çocuklar dalga geçmek için yaptý diye düþündüm. Tam yürümüþtüm ki, kaldýrýmýn kenarýnda bir kamyonet durdu. Ýçinden 4 kiþi indi ve avludan geçip, arkadaki iþyerine doðru yürüdüler. Arkalarýndan seslendim: "Grev bitti mi?" Önde olan (galiba patrondu) "Uyduk bunlara " dedi ve yürüdü gitti. Diðer 3 genç, tebessümle poz verdiler bana. Dükkaný kapamýþlar, mitinge gitmiþler, miting sonrasý da tekrar iþ baþýna dönmüþlerdi. Belli ki, ülkelerine sahip çýkma görevini yerine getirmenin huzuru ve gururu içindeydiler. "Ekmek teknesini" kapayýp gitmek ile daireyi kapayýp gitmek arasýnda çok ince fark var Bu nedenle onlarý yürekten kutladým. Umudumuz bunlardýr. 50 LÝRAYA 1 TOKAT Hoca sordu: - Sana 50 lira versem ve 1 tokat atsam ne yaparsýn? Hiç düþünmedim. Anýnda yanýt verdim: - Cebimde hiç param yoksa, diðer yanaðýmý da dönerim! - 40 liram varsa, sana bir tokat atarým liram varsa, hiç ikiletmem yüzüne yumruðu çakarým liram olsa, sen bana el kaldýrmaya cesaret edemezsin zaten! - Ne dersiniz? Doðru yanýt vermiþ miyim? Ýþin baþý para Allah parasýz düþürmesin Her rezilliðe katlanmak zorunda kalýrsýn yoksa! "Ankara ne paraný " diye söze baþladýlar mý benim aklýma gelen hesap budur iþte! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu ülke hepimizindir Ama kimisi eþdeðerden, kimisi mücahit puanýndan, kimisi de tahsisten hak sahibi oldu. YÜRÜNECEK DAHA ÇOK YOL VAR... (Ýstanbul)- Sabahýn beþinde evden çýkmak, ne kadar doðru, ne kadar yanlýþ bilemiyorum, ama hem iþe zamanýnda yetiþmek, hem sabah haberlerini dinlemek, hem de sabah yürüyüþleri aksatmamak için sabahýn beþinde evden çýkmam gerekir diye düþündüm ve bunu yýllarca uyguladým. Hala uyguluyorum ve bundan keyif alýyorum. Yine bu sabah evden her zaman giydiðim kýyafetle çýktým. Yüzüme vuran rüzgarla dondum. Arabanýn camlarý buz tutmuþtu çözmek içim çeþmeye yöneldim. Çeþme de donmuþtu Termometre eksilerde geziniyordu. Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile KIBES Ýstanbul'da "Kýbrýs sorunu ve çözüm önerileri" konulu konferans düzenledi 'de. Bölünmüþ Kýbrýs'ýn iki yakasýndan, Yunanistan'dan, Türkiye'den ve birkaç ülkeden daha siyasiler katýlýp görüþlerini açýkladýlar. Çok katýlýmýn olduðu söylenen konferansa iþlerim nedeniyle gidemedim ama aklým oradaydý. Ertesi gün aradým "Nedir durumlar?" diye. Her þeyin iyi geçtiðini, verilen mesajlarýn umut dolu olduðunu ve bundan sonraki adýmlarýn daha uzun atýlmasý gerektiðini söylediler.,. Elbette ki orada olmak gerekirdi. Belki çýkýp konuþma yapmayacaktým ama söylenecek çok sözler olmalýydý Kýbrýs'ýn geleceði ile ilgili. Katýlanlarýn verdikleri mesajlarý orada düþünmek, arkadaþlarla yorumlamak, belki o anda katkýda bulunmak Kýsaca o toplantý önemliydi Ertesi gün ilk iþim TAK'a bakmak oldu. Týs Diðer gazetelere baktým onlarda da ses yoktu. Tekrar aradým arkadaþlarý ve sordum, "Göndermediniz mi?" 50 bine yaklaþmýþtý "Yeter bre" demek isteyenlerin meydandaki sayýsý. Atýlan sloganlar, verilen mesajlar bu yöndeydi. Ne saðcýsý aksini iddia edebilirdi bunun ne de solcusu Verilen mesajý okumasý gerekenler doðru okumalýydýlar. Okumadýlar ve aksettirmediler diðer tarafa. Yani ait olduðu tarafýn basýnýna. Ýþine geldikleri kadarýný duyuyordu oradaki kulaklar ve iþine geldiklerini aktarýyorlardý okurlarýna. Bir avukatla sohbet ederken "Ne olacak bu Kýbrýs'ýn hali demiþti" de içimden, "herhalde o da anlamýþtýr bizdeki rahatsýzlýðý" diye geçirmiþtim. Meðer 50 bin yürüdüðü halde hala üst seviyedeki bir meslekteki bile anlayamamýþ gerçeði -Ama siz Kýbrýslýlar tembelsiniz ve oturarak para yemek istedikleri için yürüdüler, diye devam etmiþti konuþmasýna. Gerçekten yanlýþlar dizisi varsa bizden de kaynaklanýyor bu dizi diye iyice emin oldum. Yarýný bekliyorum ki Ýstanbul'daki konferansta kim ne konuþmuþ, ne söylemiþ alayým ve basýna hala yansýmamýþsa özetleyip aha bu köþeye koyayým. Lefkoþa'da yapýlan geniþ kapsamlý nümayiþe Hatay'da neler olup bittiðinden haberi bile olmayan bazý Hataylýlar (Lefkoþa'daki) olumsuz tepki gösterirken Kýbrýs'ta nelerin olup bittiðinden haberi olan bizlerin Ýstanbul'daki Kýbrýs'la ilgili yapýlan olumlu çalýþmalardan haberimiz olmuyor. Demek ki; soðuk da olsa donsak da bu yolda daha çok yol yürümeliyiz. Hem de çok.

6 GÜNLÜK 13. MAAÞLAR NÝHAYET DÜN ÖDENDÝ Kamu çalýþanlarýnýn 13. maaþlarý saat sýralarýnda ödendi. Dün sabah ödenen ocak maaþlarý ile birlikte toplam 342 milyon TL ödeme yapýlmýþ oldu. TAK muhabirinin Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Fatma Bilen Görener'den aldýðý bilgiye göre, çalýþanlarýn ocak maaþý ödemeleri sabah yapýldý, 13. maaþ ödemeleri ise 2011 bütçesinden 100 milyon TL'lik avans kullanýmýyla saat sýralarýnda baþladý. Maliye bütçesinden geçen perþembe günü emeklilerin, sosyal yardým alanlarýn, Baþbakan Ýrsen Küçük, alýnan tedbirler sayesinde ekonomideki göstergelerin iyi olduðunu, 2012'de denk bütçe hedeflendiðini vurguladý yýlý içerisinde maaþ ödemelerinde sýkýntý olmayacaðýna dikkati çeken Baþbakan Küçük, 13'üncü maaþýn ise bir hak olduðunu ve devamý yönünde gereken tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Küçük, diyalog sýkýntýsýndan kaynaklanan parti içi sorunlarýn tamamen geride kaldýðýný, kabinede þu an için bir deðiþiklik öngörmediðini belirtirken, erken seçimin ise gündemlerinde olmadýðýný vurguladý. Baþbakan Ýrsen Küçük, dün, Bayrak Haber'de canlý olarak yayýnlanan Sabah Haber'e katýlarak gündemdeki konulara iliþkin sorularý yanýtladý. DÝYALOG ÇAÐRISI "Toplumsal Varoluþ Mitingi"ne iliþkin deðerlendirmesinde, taraflara diyalog çaðrýsý yapan Baþbakan Küçük, yakýn bir gelecekte sendikalar ve siyasi partilerle görüþmeyi hedeflediklerini söyledi. "2007'de gerekli tedbirler alýnsaydý bugün bunlar yaþanmazdý" diyen Küçük, hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaklarýný kaydetti. Kamu reformunun yapýlmasý için uzlaþýnýn þart olduðuna dikkati çeken Baþbakan, bu çerçevede gerek sendikalar gerekse siyasi partilerle istiþare edileceðini söyledi. ÖZELLEÞTÝRME Baþbakan Küçük, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn en kýsa sürede yasallaþacaðýný ve ardýndan Ercan Devlet Havalimaný iþletmesinin özelleþtirilmesi için Mart ayýnda uluslararasý ihaleye çýkýlacaðýný bildirdi. Hükümetin bütçe açýklarýný turizm gelirlerini arttýrarak karþýlamayý hedeflediðini kaydeden Küçük, Ercan Devlet Havalimaný'nýn bu hedefe cevap verebilecek konuma gelmesinin zorunluluk olduðunu ifade etti. Küçük, " Bu yýl 700 bin turist bekliyoruz... KTHY devredeyken 5 þirket uçuyordu þimdi 8. Ercan, buna yanýt vermeli. O nedenle önce Ercan" dedi. YATIRIM Dünyanýn farklý ülkelerinde yaþayan yoksullarýn, özürlülerin, malul, gazi, þehit ailelerinin, devletten katký alan kurum ve kuruluþlarýn emekli maaþlarý için 20 bin 249 kiþiye yaklaþýk 67 milyon TL ödendi. Devlet kasasýndan bugün memur, iþçi, devletten katký alan kurum ve kuruluþlarýn ve belediye çalýþanlarýnýn ocak ayý maaþlarý için 17 bin 654 çekle yaklaþýk 71 milyon TL çýktý. Yine dün 13. maaþlar için ise emekliler, memurlar, iþçiler, belediye çalýþanlarý ve devletten maaþ alan diðer kesimlere 122 milyon TL ödendi. Kýbrýslý Türk yatýrýmcýlarýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ilgisine de dikkat çeken Küçük, bu ilginin yatýrýma dönüþmesi için çalýþtýklarýný, bu amaçla iþ adamlarýný KKTC'ye davet ettiklerini belirtti. Baþbakan Küçük, KKTC'ye uçmak isteyen yeni hava yolu þirketlerine izin verirken Türkiye'de baðlantýsý olmayan illere de uçmalarý zorunluluðu getirdiklerine de dikkat çekti. Baþbakan Ýrsen Küçük, elektrikte ise üretimi deðil, daðýtýmý özelleþtirmeyi düþündüklerini anlattý. Özelleþtirilecek birimlerdeki personelin durumuna iliþkin koþullarýn belirleneceðini ifade eden Küçük, Kýbrýs Türk Hava Yollarý konusuyla ilgili olarak da þirketin eski personelinin rehabilitasyonunun bu çerçevede deðerlendirileceðini söyledi. YERLÝ ÜRETÝMÝ KORUMA Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nýn eylem uyarýsýna iliþkin soruya karþýlýk ise Küçük, "Gerektiðinde yerli üretimin korunmasýndan yanayýz. Odanýn iki konuda talebi var. Çarþamba günü gerçekleþtireceðimiz Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bunlarý deðerlendireceðiz" dedi. MAAÞ ÖDEMELERÝ Maaþ ödemelerinde hiçbir sýkýntý bulunmadýðýný, yýl sonuna kadar maaþlarýn günü gününe ödeneceðini ifade eden Küçük, 13'üncü maaþtaki sýkýntýnýn Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpýnar'dan alýnan bilgiye göre, 27 bin 500 sigorta emeklisine geçtiðimiz perþembe günü ocak maaþlarý için 40 milyon TL ödendi. Yine dün sigorta emeklilerinin 13. maaþlarý için ise 42 milyon TL ödendi. TOPLAM 342 MÝLYON TL Böylece, aralýk ayý içinde ödenmesi gereken ancak sonraya kalan 13. maaþ ödemeleriyle ocak ayý maaþ ödemeleri için devlet kasasýndan 342 milyon TL çýkmýþ oldu. ÝRSEN KÜÇÜK: ÖZELLEÞTÝRME EN KISA SÜREDE n "HÜKÜMET OLARAK GEREKLÝ ÖNLEMLERÝ ALMAKTAN KAÇINMAYACAÐIZ" n "ERCAN DEVLET HAVALÝMANI ÝÞLETMESÝNÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MART AYINDA ULUSLARARASI ÝHALEYE ÇIKILACAK" n "BÜTÇE AÇIKLARI TURÝZM GELÝRLERÝNÝ ARTIRARAK KARÞILANACAK" n "2011'DE MAAÞ ÖDEMELERÝNDE SIKINTI OLMAYACAK" n "13'ÜNCÜ MAAÞ BÝR HAK. DEVAMI YÖNÜNDE GEREKEN TEDBÝRLER ALINDI" n "KABÝNEDE ÞU AN ÝÇÝN BÝR DEÐÝÞÝKLÝK ÖNGÖRMÜYORUM" n "ERKEN SEÇÝM GÜNDEMDE YOK GÖREVÝMÝZÝN BAÞINDAYIZ" ise 2008 ve 2009 yýllarýnda alýnan avanstan kaynaklandýðýný söyledi. Ýrsen Küçük, "Üçüncü kez avans aldýk, ancak bu durum ilanihaye devam edemez. 13. maaþ haktýr ve devam edecek, ancak 2012 için tedbir almak lazým. Hayat pahalýlýðýnýn dondurulmasý bundandýr" ifadelerini kullandý. PARANIN ÜLKEDE KALMASI Piyasaya düþen paranýn ülkede kalmasý yönünde iþ çevrelerine, belediyelerle birlikte kampanyalar yapma çaðrýsýný yineleyen Baþbakan Küçük, Güney Kýbrýs'tan alýþveriþin 135 Euro ile sýnýrlý olduðunu hatýrlattý. UBP'DEKÝ SIKINTILAR Baþbakan Ýrsen küçük, UBP'de ilçe baþkanlarýnýn istifasýna neden olan parti içi sýkýntýlarýn ise diyalog eksikliðinden kaynaklandýðýný, ancak yapýlan giriþimler sonucu, her partide olabilen bu sorunlarýn geride kaldýðýný belirtti. Kabinede bir deðiþikliðin þu an gündemde olmadýðýný ifade eden Küçük, UBP'nin zengin kadrosu içinde 27 milletvekilinin de bakanlýk yapabilecek düzeyde olduðunu kaydetti. ERKEN SEÇÝM Küçük, bir soruya karþýlýk ülkede erken seçim koþullarýnýn olmadýðýný söyledi. Baþbakan Ýrsen Küçük, "Erken seçimin koþullarý var. Þu an öyle bir durum yok. Görevin baþýndayýz."dedi. "SÜLEYMAN ARTIK MUHTEÞEM DEÐÝL" Ýngiliz The Economist dergisi, "Artýk Muhteþem Deðil" baþlýklý analizinde Muhteþem Süleyman'ýn, "Kendi oðlunu öldürtmek gibi namert eylemlere raðmen, Türkiye'de yaygýn bir biçimde 'kutsal' sayýldýðýný, Türklerin ordularýnýn Viyana kapýlarýna ulaþmasýndan övündüklerini, ondan kanuni olarak söz ettikleri"ni yazdý. "Son haftalarda Süleyman, laikler Türklerle Müslüman dindarlarý karþý karþýya getiren yeni bir kavganýn merkezinde" diyen dergi, Süleyman'ýn "cinsel serüvenleri"ni yansýtan dizinin dindar Türklerin öfkesine neden olduðuna dikkat çekti. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn dizinin kaldýrýlmasý çaðrýsýnda bulunduðunu da aktaran "The Economist", Süleyman rolünü üstlenen Halit Ergenç'in ölüm tehditleri aktýðýna dikkat çekti. The Economist, RTÜK'ün diziyi yayýmlanan kanala uyarý yaptýðýný, Saadet Partisi üyelerinin protesto gösterileri düzenlediklerini de yazdý. "Tartýþmalar dizinin reytinglerini rekor düzeye çýkarttý" ifadesini kullanan dergi, "Dindar Müslümanlar, Osmanlýlarý, saltanatý ve halifeliði kaldýran Atatürk'ün antitezi olarak gösteriyorlar" diye yazdý. GERÝ ADIM YOK Bu koskoca mitingten sonra bile bakýn Ýrsen Küçük ne diyor: "Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz. Görevimizin baþýndayýz"... Tunus ya da Mýsýr'da olsa böyle konuþamazdý deðil mi? OR... ÇOCUKLARI 'Genç Mücahitler' Baraka Kültür Merkezi'nin kapýsýna dayanmýþlar dün... Yazdýklarý pankartý gördünüz... 'Or... çocuklar' diyorlar. Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile... BOÞ SALON TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý dün meclis kürsüsünde konuþurken salonda yalnýz birkaç milletvekili olduðunu görünce, "Gönül arzu ederdi ki salon dolu olsun ve Cuma günkü mitingi konuþabilelim" demiþ... Salona boþ ver Mehmet, sen iþine bak! TATAR'A KINAMA DP Ersin Tatar'ý kýnamýþ... "Miting Türkiye'ye hakaret içindi" dediði için... Tatar'ýn talihsizliðine bak... Bir tokat soldan, bir tokat saðdan MAAÞ 13. maaþlar nihayet dün ödenmiþ... Ama mesai bitiminden sonra... Zararý yok... Geç olsun da güç olmasýn! Týrnak... "Ýþi gücü býrakýp, sayýn baþbakan, maliye bakaný, parti genel sekreteri gibi yetkililere, yeni durumlarýn yeni çözümlere ihtiyaç gösterdiði, eski 'urumcu' mesellerinin artýk kýymeti harbiyesinin kalmadýðý gibi gerçekler anlatmak lazým " Nazým BERATLI (Star) "Böyle olmamalýydý! Taraflar birbirlerini bu denli kýrmamalýydý. Kimlerdir bu mitingin muhatabý? En baþta hükümettir. Çünkü gururlarýn incitilmesinden baþ sorumlu hükümettir. Böylesine keskin ve köþeli bir paket ile çýkýlmamalý idi çalýþanýn karþýsýna. Elbette ki bazý ekonomik tedbirler alýnabilir. Alýnabilir de ikna yolu ile birlikte hareket ederek ve yavaþ yavaþ; zamana yayarak. Sonra sen, hükümet olarak bir taraftan kamu yüktür diyeceksin beri yandan da kimin tanýdýðý eþi dostu kamuya alýnacak diye, aranda kavgaya tutuþacaksýn." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Ýnanýlmayacak olaylar, inanýlmayacak serüvenler yaþadýk... Bir kez olsun yaþadýðýmýza þükrettik mi? Ben anýmsamýyorum... Ve ölüm ayný haþmetle vuruyordu, hem þahý, hem de fakiri... Bana bir þey olmaz diyenler, 'Aman Allah'ým' diye feryat ediyordu..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný ÖMER KALYONCU Tüm CTP yönetiminde 'Afrika' fobisi var, ama Ömer Kalyoncu bu meselede fark atýyor geriye kalanlara... Dokunulmazlýðýna sýðýnarak meclis kürsüsünden gazetemizi karalýyor ve çamur atýyor. Dün de ayný þeyi yaptý ve bizim de kurucularý arasýnda bulunduðumuz Yasemin Hareketi'ni hedef aldý... Bakan olduðu sýralarda söylediði yalanlarla meþhur olmuþ olan Kalyoncu'ya göre, Yasemin Hareketi UBP'ye hizmet etmek için kurulmuþ! Mecliste Kalyoncu'nun bu konuþmasýný ekrandaki canlý yayýndan izleyen vatandaþlar telefonla gazetemizi arayarak CTP'yi protesto ettiler. Demek CTP aðýr seçim yenilgilerinden sonra bile hala adam olamadý... CTP'nin en büyük eksiði ahlak...

7 1 Þubat 2011 Salý Düdüklü Tencere Bülent Aykut Ülkesi yanýyor, yüzlerce insan ölüyor hala gitmemek için direniyor... Hükümeti feshediyor kendine yardýmcý atýyor... Enver Sedat, Nasýr'ýn yardýmcýsýydý. Hüsnü Mübarek de Enver Sedat'ýn yardýmcýsý. Her ikisi de baþkan yardýmcýlýðýndan sonra baþkan oldular. Mýsýr halký ne çekti ise yardýmcýlardan çekti. Önce yardýmcý oldular, sonra da diktatör! Yerlerine oðullarýný hazýrlayan diktatörler bilmelidirler ki kendilerinden nefret eden halk, sayelerinde oðullarýndan da nefret ediyor. Demokrasi yarý demokrasi ve çeyrek demokrasi ile yönetilen ülkelerde ise yerlerine oðullarýný hazýrlayanlar ya da kýzýný oðlunu, damadýný, gelinini, dünürünü, AFRÝKA TURUNU DERÝNLEÞTÝRÝN... doktorunu, arkadaþýný, sevgilisini aday gösterenler var hala... Onlarýn da akýllarýna þaþmak lazým! O adaylar diktatörlerin akrabasý olmasa; deðil aday olmak partinin kapýsýndan bile içeri giremez! Kaza ile kendi ülkelerinin meclisine girenler ise; ne yapmýþlar, ne baþarý göstermiþler? Bilen varsa bir tek örnek göstersin? Hepsi babalarýnýn veya akrabalarýnýn gölgesinde kalmýþlardýr, isimleri bile yoktur onlarýn.. Þunun oðlu, bunun kýzý diye anýlýrlar! Soyadlarý ile gelenler ne yapmýþlardýr ülkelerinde, ne faydalarý olmuþtur? Tekrarlýyorum varsa örneði beni de aydýnlatýn lütfen! Halklarý baþkaldýrdýlar... Resimlerini taþlýyorlar... Artýk korkmuyorlar... Orada deðiþti, burada neden deðiþmesin diyorlar... Yemen, Fas, Suriye, Sudan, Moritanya, Cezayir, Libyalýlar hepsi baþkaldýrýyorlar... Kiminde 10, kiminde 20, kimisinde de ÖZKER ÖZGÜR, LONDRA'DA ANILDI Kýbrýs Türk halkýna öðretmen ve politikacý olarak hizmet veren merhum Özker Özgür, Londra'da düzenlenen etkinlikle anýldý. Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý (BADEV) Baþkaný Birikim Özgür'ün verdiði bilgiye göre, Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði ile BADEV'in Kýbrýslýlar Merkezi'ndeki ortak etkinliði, Cenevre zirvesinin yapýldýðý 26 Ocak günü yer aldý ve Londra'daki Kýbrýslý Türklerle Rumlarý buluþturdu. 5. ölüm yýldönümünde Özker Özgür'ün yaþamýný ve mücadelesini anlatan, yönetmenliðini Vasvi Çiftçioðlu'nun yaptýðý belgeselin ikinci gösteriminin yer aldýðý etkinlikte, "Güvercin Alkýþý" ismiyle Özker Özgür'ün 5. ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan kitap da tanýtýldý. Gecede konuþan Özgür'ün oðlu, BADEV Baþkaný Birikim Özgür, babasýnýn devrimci ruhuna vurgu yaparken, Londra'daki dostlarýnýn onun mücadelesinde ayrý bir yeri olduðunu, hala ona inanan ve onu seven geniþ bir kitlenin var olmasýnýn kendisini gururlandýrdýðýný ifade etti. Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði Baþkaný Hasan Raif, Kýbrýs'ta barýþ ve ülkenin yeniden birleþtirilmesi için ortak mücadelenin önemine iþaret etti. CTP Londra Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlker Kýlýç da konuþmasýnda, Özker Özgür'le ilgili anýlarýný paylaþtý ve uzun yýllar zor koþullarda barýþ mücadelesini birlikte yürüttüklerini anlattý. AKEL Ýngiltere Þubesi Sekreteri Hristodulos Stilyanu ise, Özker Özgür'ü anarken, iki toplumlu, iki kesimli bir federal çözüme kadar mücadelelerinin süreceðini söyledi. Telefon borçlarý için son tarih 16 Þubat... Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasým 2010 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 16 Þubat'a kadar kapatmalarý gerektiði bildirildi. Telekomünikasyon Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 30 Kasým 2010 sonu itibarýyla hesaplarý kapatýlmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði bildirildi. Açýklamada ayrýca, Eylül 2009 sonu itibarýyla 6 ay ve üzerinde borç biriktiren abonelerin hatlarýnýn iptal edileceði ve aboneliklerinin sonlandýrýlacaðý belirtildi. Açýklamada, borcu olan abonelere Telekomünikasyon Dairsi giþelerine veya anlaþmalý bankalara müracaat ederek borçlarýný kapatma çaðrýsý yapýldý. Borcu olan aboneler 163 sesli yanýt sisteminden telefon borçlarýný öðrenebiliyor. 30 yýllýk diktatörler var! 75, 78, 82, 84 hatta 86 yaþýnda olaný bile var, çoðunun saçlarý boyalý, aralarýnda yüzü botokslu olaný da var... Yanýnda 3 tane doktorla gezen bile var... En büyük ortak noktalarý ülkeleri sefaletten kývranýrken coðrafyalarýnýn en ücra yerlerine bile cami yapmalarý... En büyük, en yüksek, en geniþ alana cami yapma saplantýlarý var! En büyük cami, en son Fas kralýnýn yaptýrdýðý cami idi... Hala en büyük mü? Araþtýrmadým, araþtýrmaya da gerek yok sanýrým, ülkesinde insanlar sefaletten ölürken en büyük camiyi hangi akýllý býdýk yaptýrýr? Hangi akýl caminin kubbesine kilolarca altýn takar hangi akýl yurttaþlarý yiyecek ekmek, gidecek okul, hastane, yürüyecek yol, kaldýrým bulamazken cami yapar?! ABD panikte... Ortadoðu'daki en büyük müslüman yandaþýnýn tahtý çatýrdýyor... Obama ve batýlý ülkeler "reform yap" diye buyuruyorlar Mübarek'e! Türkiyedeki Ortadoðu uzmanlarý þu an hala Mübarek gider mi diye tartýþýyorlar Mübarek bana göre gitti, ayýlýn artýk. Geçen hafta daha olaylar baþlamadan yazdým... Mübarek uzatmalarý oynuyor... ABD ve diðer ülkelerin destek mesajlarýna raðmen gidecek diyorum ben ama Türkiye'deki uzmanlarýn çoðu hala bakar kör! Ülkemizde yer yerinden oynadý onlara göre haber deðeri taþýmýyor! Taþlar yerinden oynadý bugün deðilse bile yarýn gidecek Mübarek. Halkýný küçümseyenlere, hakir görenlere, sultanlara, krallara, emirlere, diktatörlere ders olsun! Mýsýr'da yaþananlarý Libya ve Suudi Arabistan kýnýyor... Bozacýnýn arkadaþý þýracý... Sýra size de gelecek! Dibindeki Gazze'ye yýllardýr ambargo uygulayan Arap dünyasýnýn en büyük ülkesi Mýsýr için "Mýsýr nezle olursa arap dünyasý zatürre" olur derler... Mýsýr'ýn þu andaki durumu çok aðýr grip! Bu salgýn, bu ateþ bütün Kuzey Afrika'yý Ortadoðu'yu yakacak... Sömürülmekten, baþlarýndaki ABD uþaðý finolardan gýna getiren halkalar ayaklandý uyanýn ey diktatörler! Sizleri görüyorlar, izliyorlar,dünya küçüldü artýk sokaklarda hep gençler var, sizin küçümsediðiniz gençler var... Mübarek'in "Ýnternetin baþýndan kalkmýyorlar" dediði gençler... Sizi TV'lerden seyrederken bile bizi, beni bunlar mý yönetiyor diye içlerinden isyan ediyorlardý... Þimdi isyan gerçek oldu bilgisayarýn baþýndan kalktýlar! Diktatörlerin bulunduðu bu ülkelerde yatýrým yapanlar, yatýrýmcý diye geldikleri bu ülkelerde insanlarý köle gibi çalýþtýrýrýlar. Yani düpedüz sömürürler Bunlarýn kendi ülkesine faydasý yok size mi olacak, bunlar yatýrýmcý filan deðil, ucuz iþgücü altýnda insanlarý resmen sömürüyorlar. Þimdi de diktatör gidecek diye dövünüyorlar! Dün Türkiye televizyonlarýnda en çok tartýþýlan Mýsýr'daki Türk yatýrýmlarý idi, yatýrýmlarýn toplamý 4 milyar dolara yakýnmýþ! Ölen insanlardan çok yatýrýmlara bir þey olur mu o konuþuldu... Ölenler kimin umurunda? Televizyondan laf açýlmýþken biraz da tebessüm edelim... Beni en çok þaþýrtan ülkemiz kanallarýndan defalarca yapýlan, sömestrde Mýsýr turu reklamýydý! Mýsýr alev, alev yanýyor. Her gün onlarca insan ölüyor ama ülkemiz TV'lerinde bir acentanýn Mýsýr'a seyahat reklamlarý var... Çok merak ediyorum acaba yer ayýrtan oldu mu son reklamlardan sonra? Oldu olacak Mýsýr'ýn yanýnda Irak, Afganistan, Sudan, Somali turu da yapýn da tam olsun... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ OH OLSUN... Telefonla gazetemizi arayan bir belediye çalýþaný, Cemal Bulutoðlularý'na karþý, yakýnda bazý belediye çalýþanlarýnýn eyleme gideceklerini söyledi. Belediye çalýþaný vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Lefkoþa Belediyesi'nde çalýþýyorum. Birçok belediye baþkaný gördüm... Ýster inanýn ister inanmayýn. Oh çektiðim baþkanlar arasýnda en baþta Cemal Bulutoðlularý gelir. Son bir olayýný anlatayým. 5 ay önce Mustafa Taydemir diye birisini iþe aldý. Normaldir alabilir. Kimdir bu Taydemir? Ýçiþleri Bakaný Bakanlýk Müdürü Meriç Taydemir'in oðlu... Geçenlerde kadrolama iþlemleri oldu. Ýçiþleri Bakanlýðý'nda kadrolamalara bakan yetkililer kimlerdi? Bir tanesi Meriç Taydemir idi. Yani Mustafa Taydemir'in babasý maaþlar verilecek ya, son zamanlarda iþe alýnanlara bu maaþlar ödenmedi. Bu bana göre kurallar gereðidir. Dün iþe giren adama da 13. maaþ verilmez ya... Mustafa Taydemir ve arkadaþlarýnýn yakýnda oturma eylemi yapacaklarý söyleniyor. Ben bir belediye çalýþaný olarak söyleyeceðim tek söz vardýr. Oh olsun baþkan... Baþýn aðrýrsa ve panadol istersen bizlere baðýrýp çaðýrma sakýn... Kendin eder kendin bulursun çünkü..." MEMLEKET KÝMLERE KALDI? Dün emekli maaþlarýný ve 13. maaþlarýný almak için bankalara koþanlar gerisin geriye banka kapýlarýndan döndüler. Bir haftadýr reklamý yapýlmasýna raðmen Maliye Bakaný Ersin Bey talimat vermedi diye 13. maaþlar ödenmedi. Bir emekli vatandaþýmýzýn da feryadý þöyleydi: "Ben kaçýncý kezdir ki gazetenizi arýyorum. Þikayetim yine maaþlarla alakalý. Þimdi 13. maaþlar verilmedi. Daha doðrusu biz sigorta emeklileri bu maaþlarý ödenmedik. Baþka bankalar verdi ama Türk Bankasý ödemedi. Emir yokmuþ. Zaten bugüne kadar belirtilen denilen günde ödenemedik biz. Söylemek istediðim þudur. Biz bankalarýn kuklalarý deðiliz. Ayrýca bu iþler Maliye Bakaný'nýn kafasýnýn altýndan çýkarsa bilsin ki onun da uþaðý deðiliz. Biz yýllarca çalýþtýk çabaladýk ve sigortalara yatýrýmlarda bulunduk. Þimdi emekliliklerimizi almaya çabalýyoruz Tatar Bey'in oðlu Ersin Bey bizimle alay ediyor. Emir vermezmiþ paralarýmýz ödensin diye... Kimlere kaldý memleket?" KAMERA ARKASINA GÝZLENENLER... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz AS TV'de izlediði Moreket isimli þahsýn söylediklerine tepki gösterdi. Vatandaþýmýzýn tepkisi þöyle: "Ben dün akþam bir TV kanalýnda Moreket denen þahsý izledim. Güzelyurt'tan birisi baðlandý ve kendine göre yorumlarda bulundu. Kalabalýktan bahsetti. Moreket açtý aðzýný ve yumdu gözünü. Baðlanmak istedim baðlanamadým. Oysa baðlansaydým ben ona aðzýnýn payýný verecektim. Yasemin Hareketi pankartýný taþýyan kiþilerden bir tanesinin Afrika gazetesi yazarý olduðunu söyledi. Ve bu hareketi de Derviþ Eroðlu'nun kurdurduðunu vurguladý. Ben gene Afrika gazetesinden çaðrý yapýyorum. Çaðýrsýn Afrika yazarlarýný ve kamuoyu önünde bunu tartýþsýn. Kamera arkasýna saklanýp ahkam kesmek kolaydýr... Kolay olduðu kadar utanmazlýktýr da yaptýklarý..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR HER "ÇÝÇEK" YASEMÝN DEÐÝLDÝR Bizim Mandra Türkiye medyasýnýn, 28 Ocak'ta Lefkoþa'da Ankara ve hükümet aleyhinde yapýlan 50 bin kiþilik mitingi görmezden gelmesi, mandra halký arasýnda hayret ve infialle karþýlanýr. Yabancý basýnýn büyük ilgi gösterdiði mitingin Türkiye basýnýnda yer almamasýnýn, Kýbrýslýtürk toplumuna ne kadar art niyetle bakýldýðýnýn bir göstergesi olduðunu belirten vatandaþlar, artýk bu ülkede Türkiye gazetelerinin boykot edilmesinin, toplumsal varoluþun bir gereði olduðu görüþünü dile getirmektedirler.

8 8 1 Þubat 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ANKARA'YA ÞÜKRAN ÝHANETE DEVAM!.. Tarihin hiçbir döneminde yönetici bir lider; yabancý bir ülke tarafýndan iþgal edilen ülkesini, o yabancý ülkenin çýkarlarý uðruna feda etmemiþ... Toplumunun kaderini, o yabancý ülkeden göçmen adý altýnda taþýnan yüzbinlerce muhacir gruplarýn eline ve insafýna terk etmemiþ... Ülke topraklarýný parselleyip yaðmalatmamýþ... Para ve makam uðruna iþgalcilerle gönüllü iþbirliðine girmemiþtir. Giren olmamýþ mý? Tabii ki girenler vardýr. Hem de o kadar çok ki, yazmaya kalkýlsa gazete sayfalarýna sýðdýrýlamaz. Ama, sonunda halk mahkemelerinde hesap vererek, tarihin çöplüðüne birer hain olarak fýrlatýlmýþlardýr. * Ýþte, hýrslarýna yenilmiþ, efsane liderlik peþinde koþan bizim toplumdaki iþbirlikçi bazý liderler, 55 yýl önce "milli davadýr" dediler topluma; zizirolar gibi kemane çaldýlar, "taksim" türküleri okudular. Toplumu, Ankara'dan gelen üniformalý despot yöneticilerin insafýna terk ettiler. Topluma; kendi beðendiði barýþçý bir yaþamý deðil, zorbalýkla empoze ettirdikleri kanlý ve zelil bir yaþamý reva gördüler... Bizim ve bizden sonra gelen kuþaklarýn beyinlerine de; "saldýrýya uðrayan toplum" imajýný yerleþtirdiler. Bu yüzden, ýrkçýlýðýn ve zorbalýðýn sadece Rum toplumuna ait özel bir yetenek olduðunu sanýyor ve doðrusu saldýrýlarýndan çekiniyor ve korkuyorduk. Yine de onlarla nasýl kavga edeceðimizi biliyor ve toplumumuz adýna onurumuzla varoluþ mücadelesi veriyorduk. Nasýl mý veriyorduk? 1960 yýlýna kadar Ýngilize maaþlý uþaklýk yaparak. 1960'tan sonra, alaturka ýrkçýlarýn ve zorbalarýn etkin ve fiili yönetimleri altýnda; tabii, kimlerin çýkarý için kullanýldýðýmýzý bilmeden, Kýbrýslýlar olarak birbirimizin boðazýna vahþice saldýrýp, hem toplumlarýmýzýn, hem de memleketimiz Kýbrýs'ýn içine hep beraber sýçtýk. Bunu da 1974'e kadar baþarýyla icra eyledik. * 1974 yýlýnda ortaya çýkan bazý gerçekler ýþýðýnda ve deðiþeceðini sandýðýmýz dünya þartlarýný da göz önüne alarak, memleketimizi; yeniden hep beraber, ama bu defa temizlemek için iþbirliðine gireceðimizi ve barýþý getireceðimizi sanmýþ, Türkü-Rumu hepimiz sevinmiþtik. Lakin, ne acý bir gerçektir ki, kurtulduðumuzu sandýðýmýz o mutlu günlerden sonra, kurtarýcý olarak gördüðümüz dostlarýn ihanetine uðramýþ... Memleketimiz ve toplumsal geleceðimiz üzerindeki fikirlerimiz ve düþüncelerimiz de generallerin ve içimizdeki iþbirlikçileri tarafýndan yönlendirilmeye baþlanmýþtý ki, bu yönlendirme, Ankara tarafýndan halen devam ettirilmektedir. Bu yüzden, perde gerisinde toplumsal varlýðýmýz ve kimliðimiz üzerinde oynanan Osmanlýnýn alçakça oyunlarýný algýlayabilecek ne güçlü bir zekaya sahip olabildik... Ne de kurtarýcýlarýn Türkçülük karakterlerinin içeriðini ve gerçek amaçlarýnýn ne olduðunu öðrenecek saðlam bir tarih bilgisine... Çünkü iþgale uyum saðlamýþ içimizdeki allamei cihan yazarlarýmýzla, milli tarihçilerimiz, kendilerine göre yarattýklarý birtakým kahramanlýklarýn dýþýndaki, kirli ve kanlý geçmiþin 55 yýllýk sürecini tabulaþtýrýp kozmik odalara saklayýp konuþulmasýný yasakladýlar. Gariptir ki; ganimet sofrasýndan kendi geleceklerini de yiyen, Ankara'ya þükranlar sunan içimizdeki bu iþbirlikçi figüranlar, geçmiþe ait gerçekleri ortadan kaldýrmayý bir marifet sayýyorlar... Ve daðýlýp yok olma noktasýna getirilen bu bahtsýz toplumun, bu gerçekleri öðrenmezse memleketin gül bahçesine dönüþeceðini sanýyorlar. Bilmiyorlar ki, toplum ne kadar gaflet içinde tutulursa tutulsun, tarihin akýþý içinde bu gerçekler tüm çýplaklýðýyla açýða çýkacaktýr. Ýþte bu milli ve þükrancý figüranlarýn hafýzalarý bunu almýyor. Sanki, buradaki yönetim (statüko) Kýbrýslý; Mehmet'in, Ferdi'nin, Küçük'ün elinde deðil, Türkiyeli Halil Ýbrahým'larýn elinde olursa, Ankara için sorun olacak!.. "Kompanzasyon" konulu eðitim faaliyetleri Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði (KTEMB) tarafýndan baþlatýlan "Kompanzasyon" konulu eðitim faaliyetleri tamamlandý. KTEMB tarafýndan organize edilen eðitimler Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde yapýldý. KTEMB'ye baðlý üye iþletmelerin teknik elemanlarýna yönelik, SSEML elektrik bölümü öðretmenlerinden oluþan bir ekiple gerçekleþtirilen eðitimlerde, slayt sunumlarýyla GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ, ETÝK KONUSUNDA YOL HARÝTASI BELÝRLEDÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), Kýbrýs Türk medyasýnda gözlemlenen etik dýþý ve istismara yönelik yayýnlarýn önlenmesi için yol haritasý belirledi. "Bir etik kurul ya da konsey oluþturulmasý yanýnda, çalýþtay düzenlenmesi, basýn ombudsmanlýðý kurumunun oluþturulmasý, medya kuruluþlarýnýn kendi ombudsmanlarýný oluþturmalarý yönünde teþvik edilmesi" gibi hedefler belirleyen KTGB, geçtiðimiz haftalarda düzenlediði toplantýda alýnan kararlarý duyurdu. KTGB Genel Sekreteri Tümay Tuðyan'ýn açýklamasýna göre, birliði çaðrýsýyla bir araya gelen Basýn Kartý Komisyonu, Dýþ Basýn Birliði, Yayýn Yüksek Kurulu, Spor Yazarlarý Derneði, Barolar Birliði, Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Çocuk Haklarý Platformu, Kýbrýs Türk Kadýn Dayanýþma Konseyi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi temsilcilerinin aldýðý kararlar þöyle özetlendi: "Medyayý gözetecek bir etik kurulu ya da medya etik konseyinin oluþturulmasý; medya yöneticilerinin içinde yer alacaðý bir üst kurulun oluþturulmasý; medya kuruluþlarýnýn medya etiðine yönelik bilinçlendirme konusunda kullanýlmasý; bir 'Medya Etik Çalýþtayý' düzenlenmesi; KTGB'nin etik konusunda anket çalýþmasý yapmasý; Kuzey Kýbrýs'a özgü etik kodlarýn oluþturulmasý ve Kýbrýs Türk anlatýlan teorik bilgilerin yaný sýra pratik uygulamalar da yapýldý. Kompanzasyon uygulamalarýyla, elektrik þebekelerinin aþýrý yüklenmesi ve gerilim düþümlerindeki artýþa baðlý olarak sýklýkla meydana gelen arýzalar sonucunda yaþanan elektrik kesintilerinin mümkün olduðu oranda azaltýlmasý ve iþletmelerdeki enerji kayýplarýnýn düþürülerek santralde enerji tasarrufuna gidilmesi amaçlanýyor. Gazeteciler Birliði'nin bir 'Basýn Ýlkeleri' metni yayýnlamasý; KTGB'nin çýkaracaðý medya etik kodlarýnýn hangi medya kuruluþu ve gazeteci tarafýndan kabul edildiðinin deklare edilmesi, Basýn Kartý almak isteyen herkesin bu metni imzalamasýnýn istenmesi; basýn ombudsmanlýðý kurumunun oluþturulmasý, medya kuruluþlarýnýn kendi ombudsmanlarýný oluþturmalarý yönünde teþvik edilmesi; hangi medya organlarýnýn, ülkede bir medya etiði sorununun olduðunu kabul ettiðinin araþtýrýlmasý; medya okur yazarlýðý dersinin Eðitim Bakanlýðý tarafýndan eðitim müfredatýna dahil edilmesi için çaba gösterilmesi; toplumun etik konularda bilinçlendirilmesi; basýnýn ürettiði sorunlara iliþkin bir tarama yapýlmasý; basýn ve diðer alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle, farkýndalýðýn birleþtirilmesi için iþbirliði yapýlmasý; hukuk sisteminde insan haklarýný gözeten mevzuatýn yapýlandýrýlmasý için çalýþýlmasý; ülkeye ithal edilen ticari ürünlerin Kýbrýs Türk medyasýna reklam pastasý ayýrmasý konusunda yasal düzenleme yapýlmasý amacýyla çalýþýlmasý; Ýlan Kurumu ve tüzüðünün hazýrlanmasý, devlet ilanlarýnýn kriterlere göre verilmesi; devletin cevap ve düzeltme hakkýna yer vermeyen medya kuruluþlarýna reklam vermemesi; yayýn kuruluþlarýnýn uymayý taahhüt ettikleri basýn meslek ilkeleri ve yasalarýný, okuyucusu /izleyicisi /dinleyicisi ile paylaþmasý; reyting ve tiraj ölçümü konusunda saðlýklý bir mekanizma oluþturulmasý; medyaya verilen reklamýn vergiden düþülmesi için yasal düzenleme yapýlmasý; etik deðerlendirme karnesi oluþturulmasý ve her kuruluþun karnesinin her yýl yayýnlanmasý." Kalem Yalçýn Okut Kýbrýs: Lânetli Ada! Az çok tarih okuyanlar bilirler; bilmiyenler de öðrensinler Kýbrýs adasý, ülkemiz; Antik Çaðdan beri hiç bir iþgalciye yâr olmamýþ, talih getirmemiþtir. Ne Mýsýrlýlara, ne Fenikelilere, ne Ýyonyalýlara(Yunanlýlara), ne Perslere, ne Romalýlara, ne Bizanslýlara Ne de, daha yakýn zamanlarda Ortaçað da, Haçlý Seferleri döneminde Ýngiliz Kralý Arslan Yürekli Richard a Ve ne de Cenevizliler le Venedikliler e Osmanlýlar a gelince Kýbrýs taki Ortodoks ahalinin yardýmlarýyla, Katolik Venediklileri maðlûp ettiler ve Maðusa Kralý ve Komutaný Bragadino nun canlý canlý derisini yüzdürüp kasaba kasaba ve liman liman dolaþtýrýp teþhir ettiler ama; Kýbrýs ýn Osmanlýlar tarafýndan fethi ve bu vahþet -ayný zamanda- sonun baþlangýcýydý. Lânetli Kýbrýs Adasý nýn fethedilmesi Osmanlý Ýmparatorluðu nun Duraklama ve Gerileme dönemlerinin baþlangýcý da oldu. Evet, Lânetli Kýbrýs Adasý nýn Osmanlýlar tarafýndan fethi -o yýllarda- önemli bir olaydý. Kýbrýs ýn Fethinden sonra da kayda deðer, diþe dokanýr bir fetih yoktu zaten; Tunus u Ýmparatorluk topraklarýna katmalarý dýþýnda Ama, Kýbrýs ýn Ýmparatorluk topraklarýna dahil edilmesinden sonra çok daha önemli bir yenilgi aldýydý Osmanlý Ýmparatorluðu. Ýnebahtý savaþýnda, Hýristiyan Müttefik Armadasý Osmanlý Donanmasý ný bozguna uðratmýþ ve çoðu savaþ gemileri ile o gemilerdeki savaþçýlarý da yakmýþtý. Ve o savaþtan sonra tarihin seyri de deðiþmiþti. (Tarih konuþacaksak -kesinlikleobjektif olmamýz gerekir.) Hernekadar Türk eðitim tedrisatýnda okullardaki Tarih derslerinde ve kitaplarýnda, Baþvezir Sokollu nun o ünlü lafý tekrarlanýp duruyorsa da, Ýnebahtý Savaþý na kadar (Viyana Kuþatmasý Bozgunu ve Slav larla tutuþulan birkaç bölgesel savaþ hariç) hiç yenilmeyen Osmanlý Ýmparatorluðu nun da yenilebileceðinin göstergesi/kanýtý olduðundan Hýristiyan Batý dünyasý için çok önemli bir dönüm noktasý olarak algýlandý ve kabul edildi... Bizden önceki kuþaða da, bizim kuþaða da, bizden sonraki kuþaða da hep, Sadrazam Sokollu nun þu sözleri aktarýlarak Tarih tahrif edildi: Siz donanmamýzý yakmakla sakalýmýzý kestiniz. Ama biz Kýbrýsý almakla loþunuzu kestik. Kesilen sakal yeniden çýkar ama, kesilen kol yeniden çýkmaz (mealen). Hatta, Sokollu ya atfedilen þu satýrlar da okutuldu okullarda yýllarca: Sadrazam Sokollu, Biz o yaktýðýnýz donanmamýzý yeniden inþa ederiz, hem de ipleri ibriþimden, yelkenleri atlastan vb vb demiþ. Oysa bilinmektedir ki, akýllýlýðý ve öngörüleriyle Sadrazam Sokollu Kýbrýs ýn fethine de karþýydý. Okutulan Resmi Tarih hep hamaset edebiyatý iþte Yüzyýllarca yedi iklim dört bucaða hâkim olmakla ünlenen Osmanlý Ýmparatorluðu, Kýbrýs ý ve Tunus u topraklarýna kattýktan sonra: önce Duraklama, sonra da Gerileme dönemine girmiþti. Bu, Duraklama ve Gerileme periadiasyonlarý (dönemleþtirmeleri) bizzat Osmanlýcý tarihçiler tarafýndan yapýlmaktadýr; benim icadým deðildir Yukarýda, yurdumuz Kýbrýs tan, Lânetli Ada diye söz ettim. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn. Bu satýrlarýn yazarý hurafelere, metafiziðe inanan birisi deðildir; asla!.. O bir lâtife idi Ama Tarih te böyle sarkastik ironiler çoktur. Ve Muktedir Osmanlý Ýmparatorluðu nun Kýbrýs ý fethinden sonra, önce Duraklama, sonra da Gerileme dönemine girdiði de yadsýnamayacak bir olgudur. Ders çýkarýr mý bundan Yeni Osmanlýcý Yeni Muktedirler?.. Hiç sanmam Tarihten ders çýkarmayan Yeni Muktedirlerin sonu da ne olsun?.. Beter olsun Olacak da

9 1 Þubat 2011 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar MISIR SADECE MISIRLILARIN DEÐÝL, BÜTÜN ARAPLARINDIR Mýsýr'da olanlar sadece Mýsýr'ý ilgilendirmiyor. Konu sadece nüfus hacmiyle, coðrafi konumuyla veya tarihteki derin kökleriyle ilgili deðil. Mýsýr hastalandýðý takdirde, Arap dünyasýnýn saðlýk durumundan bahsetmek imkânsýz. Mýsýr, kendi vatandaþlarýnýn olduðu kadar tüm Araplarýn da Mýsýr'ý. Araplar, ülkenin istikrarýyla, oradaki tartýþmalarla, matbaalarýndan çýkan kitaplarla, bölge halklarýna karþý kullandýðý dille ve büyük devletlerle iliþkileriyle ilgileniyor. Araplar, Mýsýr'ýn kaosa kaymasý ve hasta bir devlete dönüþmesini kaldýramazlar. Hasta Irak'ýn faturasýný aðýr ödemiþlerdi. Bu nedenle, Araplarýn gözü, protestolar baþladýðýndan beri Mýsýr'da. Gassan ÞERBEL (Hayat gazetesi genel yayýn yönetmeni) DÝPNOT "Sabah" gazetesinde 60, "Habertürk"te 59 gazetecinin iþine son verildi. Ýþten çýkarýlan gazeteciler dava açmaya hazýrlanýyor. TÜRKÜZ, CESURUZ, HAZIRIZ, BEKLÝYORUZ TARÝH 28 ARALIK, 2009 Bizdeki asker yalakalarýnýn ibret alacaðý dersler... Türkiye'de 'ordunun yatak odasý' sayýlan Özel Harp Dairesi'ne de savcý ve polis baskýn yaptý ve 8 subayý gözaltýna aldý... Gözden kaçmayanlar... BU NE PERHÝZ, BU NE ÝHANET TURÞUSU? Komutan Vural Türkmen mitingteki Türkiye karþýtý pankartlarý býrakýp genç mücahitlerin Baraka'nýn önünde açtýklarý pankartla ilgili ne düþündüðünü söylesin önce: Türkiye'nin Kýbrýs politikasý bu ülkenin çocuklarýna "Or..pu çocuklarý" demek mi? Kýbrýs Türk Mücahitleri UBP Hükümetinin uygulamaya koyduðu paketin mucidi olan Ankara Hükümeti'ne laf edilmesini sindiremiyor da, bu ülkenin çocuklarýna bu þekilde küfredilmesini sindiriyor mu yani? Bu ne perhiz, bu ne ihanet turþusu? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "2007'de gerekli tedbirler alýnsaydý bugün bunlar yaþanmazdý. Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz." Ýrsen KÜÇÜK (KKTC Baþbakaný) VÝRGÜL... KIBRIS CUMHURÝYETÝ BAYRAÐI Mitingte açýlan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna takýlýp ihanet borusu öttürenlerin unuttuðu bir þey var. Kýbrýs Sorunu halen müzakere masasýnda görüþüldüðüne göre, demek ki, çözüme ulaþýlmýþ deðil. Yani, dört elle sarýldýðýnýz KKTC nihai çözüm deðil. Eðer çözüm KKTC olsaydý Cenevrelere kadar gitmeye lüzum kalmayacaktý. O halde, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn temsil ettiði "bütünlüðü" savunmak da Kýbrýslýlarýn en doðal hakkýdýr. Bunu sindiremiyorsanýz, midenize mukayyet olmaya bakýn, çünkü bu bizim deðil sizin sorununuzdur... "Mücahitler Derneði tek egemenliði savunanlar karþýsýnda kavgaya dünden razý, cesur ve hazýrdýr." Vural TÜRKMEN (Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði Genel Baþkaný) Kahire Üniversitesi öðretim görevlisi Amr Þalakani Radikal de yazdý: Türkiye neden sessiz, hani vicdan siyaseti? Davutoðlu neden susuyor? Size telefonla yazýmý yolluyorum. Koray yazýyor, ben telefonda okuyorum. Çünkü geçen cumadan beri telefonla veri yollayamýyoruz. Ýnternet baðlantýmýz yok. Cepten mesaj atamýyoruz. Cep telefonlarý bir açýk bir kapalý. Ev telefonlarý çok cýzýrtýlý. Ama keyfimiz yerinde. Çünkü isyan günlerinde yaþýyoruz. Bir devrimin ortasýndayýz. Yaþadýklarýmýz Tunus'ta yaþananlarýn hýzlý çekimi. Ben çok dindar deðilim. Cuma'ya bile gitmem. Ama geçen Cuma farklýydý. Eylem camiden baþlayacaktý. Bir güzel abdest aldýk. Namaza durduk. Kahire'nin kýldýðý en hýzlý Cuma'ydý. KARÝKATÜR / Daha "esselamun aleykum" demeden bazýlarý kendini dýþarý zor attý. Tahrir Meydaný'na doðru kitleler aktý. Sokaklarda uyuyoruz. Mahalle komiteleri kurduk, güvenliði öyle saðlýyoruz. Mübarek'ten herkes nefret eder, ama öfkenin boyutu artýk akýl almaz durumda. Ýçiþleri Bakaný hâlâ yok. Polislere resmen ücretli izin verdi. Hillary Clinton, "Çok dövmeyin insanlarý" dedi ya, bunlar da polisi tamamen çektiler. Bize þunu söylemek istiyor Mübarek: "Bakýn bana karþý ayaklanýrsanýz, böyle darmadaðýn olursunuz." Mübarek'in çocuklarý Londra'da bekliyor. Serhan Gazioðlu Zenginler özel uçaklarýyla Dubai'ye kaçýyor. Mübarek sessiz. Ordunun aðzýna bir parmak bal çalýyor, generalleri baþkan yardýmcýsý, baþbakan yapýyor. Ama hâlâ içiþleri bakaný yok. Ama halk bu numarayý yemiyor. Mübarek gitmeden bu isyan bitecek gibi deðil. Dýþ basýndaki fotograflarýmýzý gören bütün gün polisle orduyla çatýþýyoruz zanneder. Aslýnda çok barýþçýl bir devrim yapýyoruz. En çok "Barýþ!" diye baðýrýyoruz. Kahire sokaklarýnda þakalar gýrla. Espri varsa o halktan kork. Biraz da þaþkýnýz. Bunu biz mi baþarýyoruz? Kahire'deki eylemler daha çok orta sýnýf, üst orta sýnýf mahaleleri ve çevrelerinde. Elbette iþçi sýnýfý da sokakta. Yani rejimden bir parça nemalanan sýnýflar da ayaklanmýþ durumda. Siyasi Ýslamcýlar da var ama Müslüman Kardeþler koordinasyonu yok. Müslüman Kardeþler, örgütüyle sokaða çýksa Mübarek kaçmaya bile fýrsat bulamaz. Herkes biliyor. Uyuyan Müslüman Kardeþler'i uyandýrmak istemiyorlar. Sarkozy, Clinton, Merkel, Obama hepsi Mübarek'i nasýl destekleyeceklerini þaþýrmýþ. Akýllarýnda bir tek Süveyþ kapanmasýn, Ýsrail'e zarar gelmesin. Bize demokrasi dersi vermeye bayýlýrlar. Peki Davutoðlu nerede? 'Vicdan siyaseti' lafýný çok seviyordum. Bizim için ABD, Fransa, Ýngiltere baþka, Türkiye baþkadýr. Ama Türkiye neden sessiz? Neden sessizsiniz? Vicdanla dýþ siyaset yapmak isteyenler neredesiniz? Neden Davutoðlu susuyor? Dostlar bize destek olun. Gemileri yaktýk. Davutoðlu konuþsa Mübarek'le, "Ýstifa et, buraya kadarmýþ" dese... "Mýsýr halkýnýn yanýndayýz" dese... Vicdanýnýn sesini dinlese. Yarýn tekrar yazacaðým. Þimdilik saðlýcakla kalýn. (Amr Þalakani Kahire Üniversitesi'nde hukuk ve siyasetbilimi dersleri veriyor. Mýsýr'a yerleþmeden önce Harvard Üniversitesi'nde öðretim üyeliði yaptý. Bu yazý Þalakani'nin "Radikal" gazetesi yazarý Koray Çalýþkan'a Kahire sokaklarýndan yazdýrdýðý mektuptan alýnmýþtýr.)

10 10 1 Þubat 2011 Salý GÜNEYDEN... LÝMNAT SAKÝNLERÝNDEN PROTESTO Limasol'a baðlý Limnat'ýn sakinlerinin, Rum Elektrik Kurumu'nun (AÝK), bölgeye yüksek gerilim hattý direkleri çekmesini protesto etmek amacýyla dün eylem yaparak Limasol-Trodos yolunu kapattýklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin, konu hakkýna kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla Limasol-Trodos yolunu yarým saatliðine kapattýðýný; bunun da trafik karmaþasýna neden olduðunu yazdý. Habere göre göstericilerin arasýnda yer alan milletvekilleri, bu konuyu Meclis'e götürecekleri konusunda bölge sakinlerine taahhütte bulundu. ANAOKUL, ÝLKOKUL, ORTAOKUL VE LÝSELERDE KARNELER DAÐITILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde, öðrenciler, Ders Yýlý'nýn birinci dönem karnelerini aldý. 1'inci dönemin tamamlanmasýyla baþlayan tatil, 15 Þubat'a kadar devam edecek. Öðrenciler 16 Þubat Çarþamba günü yeniden ders baþý yapacak. Anaokul ve ilkokullarda 18 bin civarý orta dereceli okullarda ise 23 bin civarýnda öðrenci eðitim görüyor. Toplam öðretmen sayýsý ise yaklaþýk 2 bin 600. MERKEZÝ ÝHALE KOMÝSYONU AÇIKLAMA YAPTI Merkezi Ýhale Komisyonu (MÝK) Baþkanlýðý, KKTC'ye ait deðerlerin 1 Þubat Þubat 2012 tarihlerini kapsayan devre için yangýn ve kaza sigortasý ile ayný devre için makam ve resmi hizmet araçlarýnýn sigortalanmasýný kapsayan ihaleyi en düþük teklif veren "Mapfree Insurance Ltd"in kazandýðýný açýkladý. Komisyon, bilirkiþi heyetinin raporlarýný da göz önünde tutup Mapfree Insurance Ltd.'nin ihale þartnamesindeki koþullara uygun olduðunu da saptayarak, ihalenin bu þirkete verilmesini kararlaþtýrdýðýný duyurdu. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý yaptýðý yazýlý açýklamada, ihale süreci hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek, Merkezi Ýhale Komisyonu'nun ihalelerde devletin çýkarlarýný esas alarak, tüzükler ve raporlar ýþýðýnda kararlar alýndýðýný ve devletin ilk ihalenin iptali sonunda açýlan ikinci ihaleye verilen teklifler neticesinde 1 milyon 248 bin TL daha düþük maliyetle ihaleyi sonuçlandýrdýðýný vurguladý. ÝHALE SÜRECÝ VE RAKAMLAR MÝK Baþkanlýðý, daha önce çýkýlan ihalenin 29 Aralýk 2010 tarihinde deðerlendirmeye açýldýðýný ve yapýlan incelemelerde tekliflerin bütçede ayrýlan ödeneðin çok üstünde olduðunun saptanmasýyla 6 Ocak 2011 tarihinde iptal edildiðini kaydetti. Söz konusu sigortalama iþlemleri için 7 Ocak tarihinde gazete ilanlarý verilerek ayni þartname ile yeniden ihaleye çýkýldýðýnýn duyurulduðunu belirten MÝK Baþkanlýðý, 19 Ocak tarihinde ihale teklif gününün sona erdiðini ve verilen tekliflerin deðerlendirmeye açýldýðýný vurguladý. 29 Aralýk 2010 tarihinde açýlan ilk ihaleye toplam 5 sigorta firmasý katýlýrken, ihaleye teklif n MÝK, DEVLET BÝNALARININ VE ARAÇLARININ SÝGORTALANMASI ÝHALESÝNÝ "MAPFREE INSURANCE LTD"ÝN KAZANDIÐINI AÇIKLADI n "ÝLK ÝHALENÝN ÝPTALÝ SONUNDA AÇILAN ÝKÝNCÝ ÝHALEYE VERÝLEN TEKLÝFLER NETÝCESÝNDE 1 MÝLYON 248 BÝN TL DAHA DÜÞÜK MALÝYETLE ÝHALE SONUÇLANDIRILDI" veren tüm sigorta þirketlerinin ilgili sýnýflarýnda ruhsatlarýnýn bulunduðunu vurgulayan MÝK Baþkanlýðý, hiç bir þirketin ön izinli olarak ihaleye teklif vermediðini kaydetti. MÝK Baþkanlýðý, "Ýhaleye teklif veren sigorta þirketlerinin tümünün çalýþma izinleri vardýr. Ýhaleye konu olan RHA ve askeri araç sayýsý toplam 3983 adettir" dedi. Açýklamaya göre, birinci ve ikinci ihaleye araçlar için sigorta firmalarýndan gelen teklifler þöyle: Firma ismi Araçlar için ilk teklif Araçlar için ikinci teklif Segure Insurance Ltd. 1 milyon 400 bin TL 730 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 1 milyon 670 bin TL 1 milyon 460 bin TL Gold Insuarance Ltd. 1 milyon 680 bin TL 790 bin TL Üniversal Sigorta Ltd. 1 milyon 570 bin TL 780 bin TL Commercial Insurance Ltd. 1 milyon 420 bin TL 1 milyon 180 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 450 bin TL Açýklamaya göre, KKTC'ye ait deðerlerin yangýn ve kazaya karþý sigortalanmasý için çýkýlan ihaleye verilen teklifler de þöyle: Firma ismi Binalar için ilk teklif Binalar için ikinci teklif Segure Insurance Ltd. 549 bin TL 575 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 368 bin TL 325 bin TL Gold Insuarance Ltd. 551 bin TL Teklif yok Üniversal Sigorta Ltd. Teklif yok Teklif yok Commercial Insurance Ltd. 588 bin TL 729 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 250 bin TL Birinci ve ikinci ihalelere verilen teklifler toplamý: Firma adý Birinci teklif toplamý Ýkinci teklif toplamý Segure Insurance Ltd. 1 milyon 949 bin TL 1 milyon 305 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 2 milyon 038 bin TL 1 milyon 785 bin TL Gold Insuarance Ltd. 2 milyon 231 bin TL 790 bin TL (binalar hariç) Üniversal Sigorta Ltd. 1 milyon 570 bin TL (binalar hariç) 780 bin TL (binalar hariç) Commercial Insurance Ltd 2 milyon 008 bin TL 1 milyon 909 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 700 bin 758 TL DAÜ PERSONELÝNE SEMÝNER- Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ-SEM) ve DAÜ Personel Müdürlüðü iþbirliðinde DAÜ personeline "protokol kurallarý" semineri verildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Dýþiþleri Bakanlýðý Protokol Müdürü Beniz Uluer Kaymak tarafýndan verilen seminerde, protokol ve nezaket kurallarý, telefonla iletiþim, toplantý kurallarý, sözlü ve yazýlý iletiþim kurallarý gibi konular ele alýndý. Seminerin ardýndan Beniz Uluer Kaymak ile DAÜ-SEM Koordinatörü Derviþ Ekþici tarafýndan katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. YORGOS LÝLLÝKAS ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝ KONUSUNU DEÐERLENDÝRDÝ Rum Dýþiþleri eski Bakaný Yorgos Lillikas, Ýngiliz Üsleri'nin ülkede "sömürgecilik kalýntýsý" oluþturduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesine göre Lillikas, "kendisine ait" siyasi büronun düzenlediði "Kýbrýs'taki Ýngiliz Askeri Üsleri ve Uluslararasý Hukuk" konulu etkinlikte yaptýðý konuþmada, "Ýngiltere'den yapýlan saldýrýlara karþýlýk verilmesi mi gerekir, yoksa siyasetini deðiþtirmesi için Ýngiltere'ye teþvik yaratýlmasý mý lazým?" sorusunu gündeme getirdi. STEFANU'DAN FÝLÝSTÝN'LE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Rum hükümeti sözcüsü Stefanos Stefanu'nun, Filistin konusunda dün yazýlý bir açýklama yaptýðý belirtildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Stefanu açýklamasýnda kýsaca þunlarý ifade etti: "Filistin Ulusal Yönetiminin Baþkanýnýn mektubunu yanýtlayan Baþkan Hristofyas, Kýbrýs hükümetinin, Filistin devletinin tanýnmasý konusunda, halen yürürlükte olan 1988 yýlýndaki kararýna atýfta bulundu. SOTOS ZAKHEOS'TAN KÝTAP Rum Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdürü Sotos Zakheos'un "Kiþisel Tanýklýkla Kýbrýs Diplomasisi ve Perde Gerisi" isimli kitap yayýmladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Zakheos'un kitabýnýn yarýn tanýtýlacaðýný yazdý. ARTAN MUFLON POPÜLASYONUNA ÇARE ARANIYOR Güney Kýbrýs'ta özellikle Baf bölgesinde bulunan Muflon popülasyonunda büyük artýþ yaþandýðý, Rum makamlarýnýn Muflon sayýsýný azaltmak için sýnýrlý av da dahil pek çok seçeneði gözden geçirdiði bildirildi. Politis gazetesi, haberinde, 2007 yýlýnda Muflonlarýn sayýsýnýn 3 bine yakýn olduðunun belirlendiðini, aðýrlýklý olarak Baf Devlet Ormaný'ný yaþam alaný olarak seçen Muflonlara burasýnýn artýk yetersiz gelmekte olduðunu yazdý. Rum yetkili makamlarýnýn, Muflonlarýn Akama ve Limasol Ormaný'na taþýnmalarý gibi planlarý ele almakta olduðunu yazan gazete, en son senaryo olarak da Muflon avýna sýnýrlý þekilde izin verilmesinin düþünüldüðünü vurguladý. Habere göre, Muflon avýna izin verilmesinde karar alýnmasý durumunda, av izinlerinin açýk arttýrma usulüyle ve yüksek fiyatlara verilmesi planlanýyor. HRÝSTOFYAS PAPANDREU'YLA GÖRÜÞECEK Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Perþembe günü Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'yla Atina'da "önemli bir görüþme yapacaðý" belirtildi. Simerini gazetesi, Hristofyas'ýn Yunanistan Baþbakaný Papandreu'yla; Cenevre zirvesinin sonuçlarý ve enerji konularýnda "önemli temaslarda bulunacaðýný" yazdý. Gazete Hristofyas'ýn, AB zirve toplantýsýnýn yapýlacaðý Brüksel'e giderken, görüþmelerde bulunmak ve faaliyet koordinasyonu için Atina'da mola vereceðini yazdý.

11 1 Þubat 2011 Salý 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Dünya Mübarek'e 'git' diyor Birçok ülkede Mýsýr Büyükelçilikleri önünde toplanan gruplar Mübarek'e çekilme çaðrýsýnda bulundu. ABD'de yaþayan Mýsýrlýlar Mýsýr Büyükelçiliðine yürüdü. Gösteriye George Washington Üniversitesi öðrencileri de katýldý. Ýstanbul'da Beþiktaþ'ta toplanan 200 gösterici Mýsýr Baþkonsolosluðu'na yürüdü. Mýsýr lideri Mübarek'in maketini yakan göstericiler slogan attý. Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta sivil toplum kuruluþlarýnýn organize ettiði gösteride Mýsýr halký ile dayanýþma çaðrýsý yapýldý. Göstericiler, "Tunus isyanýnýn ardýndan dünya Mýsýr, Yemen, Ürdün ve Sudan'daki diktatörlerin ayaðýnýn Mýsýr'da ordu karýþýk sinyaller veriyor Tüm kentlerde güvenliði saðlayan asker savaþ jetlerini havalandýrarak gövde gösterisi yaptý. Hüsnü Mübarek koltuðunu býrakmamakta direnirken, halk yine meydanlarda toplandý. Baþkent Kahire'de yüzbinlerce kiþi "Mübarek defol" sloganlarý attý. Süveyþ ve Ýskenderiye'de onbinlerce kiþi yürüdü. Ancak ordu karýþýk sinyaller vermeye baþladý. Hüsnü Mübarek'in emriyle iki gün önce kentlere giren ancak halký susturmak yerine onlarý polise karþý koruyan ordu dün bambaþka bir portre çizdi. Tüm resmi binalarý korumaya alan tanklardaki askerler önceki günün aksine halkýn yanlarýna týrmanmasýna izin vermedi. Göstericilere karþý þiddet eyleminde bulunmasalar da bir gün önce olduðu gibi sýcak görüntüler yoktu. Muhalifler Assange CIA'den kadýn kýlýðýna girerek kaçmýþ! Assange'ýn CIA casuslarýndan kaçmak için kadýn kýlýðýna girdiði ortaya çýktý Ýngiliz Guardian gazetesinin Assange ile ilgili yayýmladýðý yeni bir biyografiye göre, Wikileaks'in kurucusu, izini süren Amerikan ajanlarýndan kaçmak için kadýn kýlýðýna bürünmüþ. Gazetenin hazýrladýðý "Julian Assange gizlilik savaþýnýn ortasýnda" isimli kitapta, ünlü hackerýn biyolojik babasýný 27 yaþýna kadar tanýmadýðý ve o dönemde CIA ajanlarýnýn hiçbir kanýt olmamasýna raðmen onu izledikleri belirtiliyor. Wikileaks gönüllülerinden James Ball gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Onun kadýn kýlýðýna girmesinin ne kadar komik olduðunu hayal edebilirsiniz. Saatlerce yaþlý bir kadýn kýlýðýnda dolaþtý" diye konuþtu. Bu arada Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Amerikan CBS televizyonunun "60 dakika" programýnda yaptýðý açýklamada, "100 bin civarýnda kiþide belgeler saklý duruyor. Eðer altýnda kaynýyor" ve "Mübarek defol, uçak seni bekliyor" yazýlý dövizler taþýdýlar. Ýspanya'nýn baþkentinde Mübarek'in çekilmesini isteyen göstericiler Mýsýr Büyükelçiliði önünde toplandý. Göstericiler "Mübarek" yazýlý dövizlerin üzerine basarak tepkilerini gösterdiler. Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da elli kiþilik bir grup ellerinde Mýsýr bayraklarý ve "Mýsýr'a özgürlük" yazýlý dövizlerle Büyükelçilik önünde gösteri düzenledi. Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta Komünist Parti'nin organize ettiði gösteride protestocular Mýsýr halkýný destekleyen sloganlar attý. Göstericiler "Hem Lübnan hem Mýsýr için özgürlük istiyoruz" dedi. yeni atanan baþbakan Ahmet Þefik ve cumhurbaþkaný yardýmcýsý Ömer Suleyman'la ilgili "Þefik, Süleyman istemeyiz!" sloganlarý atarken asker yalnýzca izledi. El Cezire'nin meydandan yaptýðý yayýnlarda kalabalýðýn her uçuþta daha da arttýðý görüldü. Halk "ordunun kimden yana olduðunu biz de bilmiyoruz" derken resmi televizyon kanalý Nil TV'nin generallerin halkla kucaklaþtýðý görüntülere geniþ yer vermesi kafalarý daha da karýþtýrdý. Mübarek'e yakýn kaynaklar Savunma Bakaný'nýn Mübarek'e ayrýlmasý gerektiðini söylediklerini iletti. Mýsýr'da ordunun halktan yana olmasý halinde Hüsnü Mübarek'in devrilmesine kesin gözüyle bakýlýyor. Gösterilerin baþladýðý Salý gününden bu yana 125 kiþinin hayatýný kaybettiði bildiriliyor. bizden birileri hapsedilir veya öldürülürse, þifreleri vereceðiz" diye konuþtu. Ekibini "özgür basýn militaný" diye niteleyen 39 yaþýndaki Avustralyalý Assange, bir banka hakkýnda yayýmlayacaðý bilgilerin Bank of America ile ilgili olup olmadýðýný teyit etmeyip, kahkaha atarken, "Tüm bankalar sýkýntýda ve hepsi kendisine bu biz miyiz diye sorup duruyor" diye konuþtu. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Güney'de seçim heyecaný artýyor Güney Kýbrýs'ta 22 Mayýs 2011 tarihinde gerçekleþtirilecek milletvekilliði seçimlerinin heyecaný gün geçtikçe artarken, Rum Meclisinin 14 Nisan tarihinde son toplantýsýný yapacaðý belirtildi. Gazeteler, 22 Mayýs seçimleri öncesinde Rum siyasi partilerinin yavaþ yavaþ seçim heyecanýna kapýlmaya baþladýklarýný, Rum Meclisinin de 14 Nisan tarihine kadar büyük oranda seçime yönelik yasa tasarýlarýný görüþmekle meþgul olacaðýný yazdýlar. Fileleftheros, Rum Meclisinin ve alt komitelerinin, seçim sandýðý oluþturulmasý için gerekli seçmen sayýsýnýn 50'den 30'a düþürülmesi ve Güney Lefkoþa'nýn milletvekilliði kontenjanýnýn 20'ye düþürülerek, Larnaka'nýn 6'ya çýkarýlmasý gibi yasa tasarýlarýný görüþmesinin beklendiðini belirtti. Gazete ayrýca, Rum Meclisinin 17 Þubat tarihinde Kýbrýs sorununu da görüþeceðini ve partilerin bu konudaki görüþlerini belirtmek için 6 saat konuþma haklarýnýn olacaðýný da yazdý. ANASTASÝADÝS Öte yandan Politis, ana muhalefet partisi DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün yaptýðý açýklamada, partisinin seçim dönemi süresince olabildiðince Kýbrýs sorununa deðinmekten kaçýnacaðýný söylediðini yazdý. Habere göre Anastasiadis, Kýbrýs sorunu konusunda seçimler sebebiyle yeni bir çatýþma ortamý yaratýlmamasý için seçim öncesi dönemde mümkün mertebe Kýbrýs sorununa deðinmekten kaçýnacaklarýný ve iç konulara yoðunlaþacaklarýný açýkladý. YENÝ HAREKET DUYURU YAPTI Diðer yandan, "Baðýmsýz Vatandaþlar Hareketi (Saf)" isimli yeni siyasi oluþumun dün bir duyuru yaparak kuruluþunu ilan ettiði belirtildi. Simerini gazetesinde yer alan habere göre, "Saf" (taraf) ismini taþýyan ve bir grup iþ adamý ve özel sektör çalýþanýndan oluþan Hareket, yaptýðý basýn açýklamasýnda, Güney Kýbrýs'taki rejimin demokrasi olmaktan çýkarak bir rüþvet ve skandallar rejimi halini aldýðýný iddia etti. Hareketin açýklamasýnda Güney Kýbrýs'taki tüm siyasi partilerin reddedildiði belirtilerek partilere yabancýlardan aldýklarý ödenekleri ve harcamalarýný açýklamalarý çaðrýsýnda bulunuldu. Gazete, Hareketin kuruluþunda mühendisler, doktorlar ve iþ adamlarýnýn rol üstlendiðini belirterek, üyelerin isimlerine de yer verdi. MISIR'DAKÝ KIBRIS BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ BÝNASI VE KONUTUNA SALDIRI Mýsýr'da patlak veren gösteriler ve olaylar Rum basýnýnda da geniþ yer alýrken, Kahire'de bulunan Rum Büyükelçiliði binasý ile Büyükelçinin ikametgahýnýn çetelerin saldýrýsýna uðradýðý bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'ýn Mýsýr Büyükelçisi Kostas Leonidu'nun dün yaptýðý açýklamada, gerek büyükelçilik binasý gerekse ikametgahýnýn, olaylar sebebiyle hapishanelerden kaçan mahkumlarca oluþturulan çetelerin saldýrýsýna uðradýðýný duyurduðunu yazdý. Leonidu açýklamasýnda; vatandaþlar tarafýndan oluþturulan güvenlik gruplarýnýn büyükelçilik binasý ve ikametgahýna yönelik saldýrýlarý püskürttüklerini belirtti. Leonidu ayrýca, Mýsýr'daki Rum vatandaþlarýn havaalanlarýna giderken güvenlik sorunlarýyla karþýlaþtýklarýný da vurguladý. MISIR'DAKÝ KIBRISLILARIN SAYISI 2 BÝN CÝVARINDA Öte yandan Fileleftheros, Mýsýr'da bulunan "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlarýnýn sayýsýnýn kesin olmamakla birlikte bin 500 ila 2 bin arasýnda bulunduðunu yazdý. Habere göre Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Konsolosluklar, Shengen ve Kriz Yönetimi Birimi Müdürü Andreas Zinonos, dün yaptýðý açýklamada, Mýsýr'da bulunan Rum vatandaþlarýna, güvenli yerlerde kalmalarý çaðrýsý yaptýklarýný, 25 kiþilik bir grubun ise Güney Kýbrýs'a dönme talebinde bulunduðunu belirtti. Zinonos, bu kiþilerin Kahire'deki büyükelçilikte görev yapan kiþilerin aileleri olduklarýný belirtirken, Rum vatandaþlarýn havaalanýna götürülmelerinin kolay bir iþ olmadýðýný, bu kiþilerin adaya geri dönüþlerinin Yunanistan üzerinden gerçekleþmesinin de olasý olduðunu vurguladý. MISIR'IN GÜNEY'DEKÝ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI Diðer yandan Mýsýr'ýn Güney Lefkoþa'daki Büyükelçiliðindeki güvenlik önlemlerinin arttýrýldýðý; dün bir grup Mýsýrlýnýn burada gösteri yaptýklarý ve Mýsýr'daki rejim aleyhine sloganlar attýklarý ifade edildi. Limasol'daki Türk hamamý yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya Limasol'da yer alan ve tarihi önemi bulunan "Eski Hamam" isimli Türk hamamýnýn durumunun içler acýsý olduðu, binanýn bazý bölümlerinin yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, 16. yüzyýlda inþa edilen ve birkaç yýl öncesine kadar faaliyette bulunan hamamýn, bugüne kadar hiçbir onarým veya bakým çalýþmasýndan geçirilmediðini, bu yüzden de yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu yazdý. Rumlarýn "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi'nin" hamamýn onarýmý için bugüne kadar hiçbir þey yapmadýðý belirtilen haberde, konunun Limasol yerel makamlarýnca yapýlan toplantýda ele alýndýðý ifade edildi. Habere göre, Limasol Belediye Baþkaný Andreas Hristou, dün yaptýðý açýklamada, hamamýn onarýmý için Rum Eski Eserler Dairesi'yle her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirtirken, hamamýn onarýmýnýn AB ödeneklerinden saðlanacak finansmanla da gerçekleþtirilebileceðini vurguladý. BEÞEVLER'DE KATI ATIK TESÝSÝ Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Limasol'un Beþevler (Pendakomo) köyü yakýnlarýnda yapýlmasý planlanan ev atýklarý artýma tesisi için planlama çalýþmalarýnýn baþladýðýný yazdý. Haberde, tüm Limasol bölgesinden toplanacak ev atýklarýnýn tartýlmasý, ayrýþtýrýlmasý ve gömülmesi iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için planlanan tesise iliþkin inceleme çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý, tesisin inþasýna 2012 yýlýnýn ilk aylarýnda baþlanmasýnýn hedeflendiði ifade edildi. DÝPKARPAZ'DAKÝ RUMLARA BM'DEN YÝYECEK ÝKMALÝ KONUSU Dipkarpaz'da ikamet eden Kýbrýslý Rumlara, BM tarafýndan her hafta yiyecek ve yakýt ikmali yapýldýðý, ancak ikmalin uygun olmayan koþullarda gerçekleþtiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi; "Dipkarpaz Kapalý Pazarý Dýþýnda - Yaðmur Da Yaðsa Kar Da Yaðsa Yollarda BM'yi Beklemek Zorundalar" baþlýklarý altýnda verdiði yorum haberinde, BM'nin bölgedeki Kýbrýslý Rumlara yýllardan beridir yiyecek, su ve yakýt taþýdýðýný, ancak teslimatýn Rumlar için zor koþullar altýnda gerçekleþtiðini öne sürdü. Gazete, daha önce Dipkarpaz'da bulunan eski kapalý pazarýn içinde gerçekleþtirilen daðýtýmýn pazarýn çatýsýnýn delinmesi ve camlarýnýn kýrýlmasý sebebiyle dýþarýda yapýldýðýný, yaþlýlardan oluþan Kýbrýslý Rumlarýn ise soðuk ve yaðýþlý havalarda dýþarýda beklemek zorunda kaldýklarýný savundu. Haberde, Rum makamlarýndan Türk makamlarýna yönelik giriþim baþlatýlmasý isteði de dile getirildi.

12 12 1 Þubat 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Giderim galdýrýmdan Geçilmiyor yollardan Çekilmez oldu hayat Bu gadýn dýrdýrýndan Arý Kovanýna Çomak Sokan Kýz MILLENNIUM III Ön Sipariþ: 1 gün sonra sevkedilebilir Stieg Larsson PEGASUS YAYINLARI "Birisi size 'Dürüst insan diye bir þey yoktur' derse, o kimsenin bir düzenbaz olduðuna inanýn." G. Berkeley yoruldu kalbim kadýnlarda aramaktan seni tüketiyorum onlarý kendimi nerdesin Nevzat Çelik "Yaðmur yaðmasaydý" adlý þiirinden Girne Rehabilitasyon Merkezi yararýna konser düzenledi EZÝMEZÝK BÝR PAPATYA Asfaltýn tam ortasýnda, -artýk solgun bile olmayacakezik bir papatya: en koyu gölge, dönüþürken en açýk gölgeye. Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, Girne Liman Rotary Kulübü iþbirliðiyle Girne Rehabilitasyon Merkezi yararýna bir konser düzenledi. Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu'ndan verilen bilgiye göre, Yakýn Doðu Üniversitesi AKKM Salonunda önceki gün yer alan etkinlikte, bakýr Kralý oynayan 'cumhuriyetçi' Oscar adayý, Altýn Küre Ödüllü Colin Firth, kraliyetle ilgili görüþünü açýkladý... Oscar'a 12 dalda aday gösterilen 'Zoraki Kral' filminde, Ýngiliz Kralý 6'ncý George'u canlandýran aktör Colin Firth, kraliyetin destekçisi olmadýðýný açýkladý. Filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalýnda Oscar'a aday gösterilen ve ayný kategoride Altýn Küre kazanan Firth, CNN'de Piers Morgan'ýn programýna katýldý. Usta oyuncu, kraliyetle ilgili fikirleri sorulduðunda "Ben bir cumhuriyetçiyim. Oy vermekten yanayým" diyerek seçimle baþa gelmeyen kurumlardan hoþlanmadýðýný açýkladý. nefesli sazlar, kuartet, solo parçalar ve Sýla 4'ün 60'lý yýllarda söyledikleri eserler seslendirildi. Kýbrýs Sanat Bale Bölümü öðrencilerinin, eðitmenleri Ceren Sökmen'in solosuna eþlik ettiði etkinlikte, büyükler balesinde ise okulun müzik bölümü öðretmenleri de dans gösterisi yaptý. Kýbrýs Sanat Onursal Baþkaný, T.C. Devlet Sanatçýsý, Orkestra Þefi Gürer Aykal yaptýðý konuþmada, okulun baþarýsýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Girne Rehabilitasyon Merkezi Baþkaný Dr. Ali Toker de, Onursal Baþkan Aykal'a, yöneticiler Gözlem Özdeðirmenci ve Turgay Hilmi'ye birer plaket vererek Kýbrýs Sanat'a teþekkür etti. Mehmet Kansu ile öykü gecesi Khora Kitap Cafe, etkinliklerine öykü gecesi ile devam ediyor. 2 Þubat Çarþamba akþamý saat 18.00'de baþlayacak olan etkinliðe, þairyazar Mehmet Kansu konuk olarak katýlacak. Kansu'nun "Dünden Bugüne Öykücülüðümüz" konulu bir sunum gerçekleþtireceði gecede yazarýn üç kýsa öyküsü okunarak, öykülere iliþkin yorumlar ve deðerlendirmeler yapýlacak. Katýlýmcýlarýn da paylaþmak istedikleri öyküleri okuyabileceði etkinlikte ayrýca Meyhmet Kansu'nu GÖRKEMLÝ ÇINGIRAKLARI "ADA"MIN" isimli yeni kitabý da okuyucuya tanýtýlacak. Dileyen okurlar kitap alýp imzalatma olanaðý da bulacaklar. JAMES BOND FÝLMLERÝNÝN BESTECÝSÝ, OSCAR ÖDÜLLÜ JOHN BARRY ÖLDÜ James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan, 5 Oscar ödülü sahibi kompozitör John Barry yaþamýný yitirdi. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, Barry'nin 77 yaþýnda geçirdiði bir kalp krizi sonucu hayatýný kaybettiðini duyurdu. Barry'nin ölümü ilk kez, James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan diðer ünlü besteci David Arnold'un sosyal paylaþým sitesi Twitter'a, ''Þu an kalbim dolu dolu olarak size John Barry'nin bu sabah vefat ettiðini bildiriyorum'' þeklindeki ifadeleriyle duyuruldu. Barry'nin Londra'daki yardýmcýsý ise henüz konu hakkýnda bir açýklamada bulunmadý. Arnold, BBC'ye yaptýðý açýklamada da ''John Barry'nin elinden tutmadýðý James Bond daha az havalý olacak'' diye konuþtu. ''Goldfinger'' (Altýn Parmak), ''From Russia With Love'' (Rusya'dan Sevgilerle) ve Türkiye'de ''Ýnsan Ýki Kere Yaþar'' adýyla gösterime giren ''You Only Live Twice'' adlý James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan Barry, 1966 ile 1990 yýllarý arasýnda 5 kez Oscar ödülüne layýk görülmüþtü. ABD'de 1966'da çevrilen Born Free (Hür Doðanlar) için yaptýðý film müziðiyle, ''en iyi orkestrasyon'' ve ''en iyi þarký'' dallarýnda iki Oscar kazanan Barry, 1968'de çevrilen ''The Lion in Winter'', 1985'te çevrilen ve Türkiye'de ''Benim Afrikam'' adýyla gösterime giren ''Out of Africa'' ile 1990'da çevrilen ''Dances With Wolves'' (Kurtlarla Dans) filmlerine yaptýðý müziklerle de Oscar'a ulaþmýþtý. Barry ayrýca, ''Mary, The Queen of Scots'' (Ýskoçya Kraliçesi Mary) ve ''Chaplin'' adlý filmler için yaptýðý müziklerle de 1971 ve 1992 yýllarýnda iki kez Oscar ödülüne aday gösterilmiþti. Bugün, hiçbir yerde aðaçlar kesilmeyecek! tam ortasýnda asfaltýn ezik bir papatya: tüm çiçekler ayaða kalkar topraklarýndan, en koyu gölgeler içinde savaþ tamtamlarý. Papatya ezilmiþken toz olup uçacakken arka sokaklarda þarlatanlar. Papatya, zaten saðlýðýnda da nefret eder onlardan; bilir ki, bir gün koparýlacak ve bir hanýmefendi orospunun eline uzatýlacak. Bir papatya, asfaltýn tam ortasýnda ezimezik. M. KANSU Ocak sonu, 2011 Lefkoþa. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kutsal Damacana 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Eyvah Eyvah 2 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( ) 1. salon Tron ( ) 2. salon

13 1 Þubat 2011 Salý 13

14 14 1 Þubat 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Yolculuk sýrasýnda bir yerde kalýp geceyi geçirmek. 2-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. 3-"Gök yakut" da denilen mavi renkli deðerli bir taþ. 4-Radyum'un kýsaltmasý. Tahýl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin baþaklarýndan ayrýlmasý iþi ve bu iþin yapýldýðý yer. 5-Beraber. Altýn'ýn kýsaltmasý. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. 6-Kara buðdaygillerden, basit yapraklý, kökü sürgün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. Titan'ýn kýsaltmasý. 7-Bir nota. Sodyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Bir tarikat veya sanatýn ilk kurucusu". 8-Yýlýn onuncu ayý. Ýlave etme, ulama. 9-Yok olan, ortadan kalkan. Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. 10-Dizler ve eller üzerinde yürümek. 11-Afrika'da Viktorya gölünden çýkan ve 6671 kilometre katettikten sonra Akdeniz'e dökülen dünyanýn en uzun nehri. Akýllýca. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak kulübü karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-En kýsa yoldan. 2-Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Bir nota. 3-Bir kimsenin kötülüðünü, mutsuzluðunu istemeye yönelik duygu. Türk kadýn pop sanatçýsý. 4-Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Birini veya bir þeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düþünmek, hatýrlamak, yadetmek. 5-Çocuðu olan kadýn. Beraber. 6-Lityum'un kýsaltmasý. Ýnsanýn yaradýlýþ ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak içn kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl, bez ile yapýlan araç. 7-Babanýn erkek kardeþi. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. Ters okunuþu "Ýþaret, alâmet". 8-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Radon'un kýsaltmasý. Zaman bakýmýndan en eski olan, iptidaî. 9-Bulmaya çalýþma. Ters okunuþu "Terazi ve Yay burçlarý arasýnda yer alan burç". 10-Harf okunuþu. Bir þeyin yere bakan yaný. Kuzu sesi. 11-Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Tersi "Birçok ülkede daðýnýk olarak yaþayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse". TV'DE BU AKÞAM Kobra Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Tür : Aksiyon, Polisiye Yönetmen : George P. Cosmatos Oyuncular : Sylvester Stallone,Lieutenant Marion 'Cobra' Cobretti, Brigitte Nielsen Kod adý Kobra olan Marion Cobretti güneþ gözlükleri takan, kürdan çiðneyen ve deri ceketini üzerinden çýkarmayan aykýrý bir polis. Birlikte çalýþtýðý insanlarý zor durumda býrakan tavýrlarý nedeniyle neredeyse bütün departman ona sýrt çevirmiþ de olsa bir katilin þehire geliþi ile Kobra' nýn kendini affettirme þansý olacak. Casanova Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: LASSE HALLSTRÖM Oyuncular: HEATH LEDGER, SIENNA MILLER, JEREMY IRONS, LENA OLIN, OLIVER PLATT, OMID DJALILLI, STEPHEN GREIF 18. yüzyýlda Venedik'te yaþayan Francesca Bruni, kimsenin cazibesine karþý koyamadýðý Casanova'ya gönlünü kaptýrmayan tek kadýndýr. Bu güne kadar hiç kimse tarafýndan reddedilmeyen yakýþýklý Casanova ise bu durum karþýsýnda bir þok yaþamaktadýr. Ve en kötüsü bu kadýna aþýk olmuþtur. Bir yandan Francesca'yý etkilemek için çabalar, bir yandanda zindanlarda çürümemek için kendisine düþman edindiði Katolik kilisesinden kaçmaya çalýþmaktadýr. Tehlikeli Ýliþkiler Türü: Yabancý Sinema TNT / Saat: 23:00 Yönetmen: Roger Kumble Oyuncular: Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, Selma Blair, Joshua Jackson, Tara Reid Yapým Yýlý: 1999 / 97 dk. Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon, Selma Blair gibi yýldýz isimlerden oluþan kadrosuyla dikkat çeken film, iki üvey kardeþin aþk kumpaslarý üzerine kurulu. Roger Kumble'ýn yazýp yönettiði film, Pierre Choderlos de Laclos'un ünlü 18. yüzyýl romaný Tehlikeli Ýliþkiler'i sadece 20. yüzyýla deðil, yeni bir yaþ grubuna da uyarlýyor: Liseli gençlere. Orijinal romanda Vikont de Valmont ile Markiz de Merteuil'nin yönettiði tehlikeli baþtan çýkarma oyunlarý, Kumble'ýn filminde New York'lu sosyetik gençler arasýnda oynanýyor. Vikont de Valmont'un yerini Ryan Phillippe'nin oynadýðý Sebastian Valmont almýþ, Markiz de Merteuil'in yeriniyse onun üvey kýz kardeþi Kathryn Merteuil. Kathryn'in erkek arkadaþý onu Cecile adýnda baþka bir kýz için terk edince, genç kýzýn gözünü intikam bürüyor. Üvey kardeþi Sebastian'dan Cecile'i (Selma Blair) baþtan çýkarmasýný istiyor. Sebastian ise Cecile ile deðil baþka bir kýzla, evliliðe kadar bekaretini korumaya kararlý olan (ve bu konuda Seventeen dergisine bir yazý bile yazan) Annette Hargrove (Reese Witherspoon) ile ilgileniyor. Ýyi Kýz Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 22:00 Yönetmen : Miguel Arteta Oyuncular : Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal, Mike White Justine onu çok seven kocasý Phil'le birlikte artýk çocuk yapma zamaný geldiðini düþünen bir genç kadýndýr. Bütün denemelerine raðmen hamile kalamamasý sonucunda justine, bunu kocasýnýn uyuþturucu kullanýyor olmasýna baðlar. Bir gün iþyerinden arkadaþý holden ile arasýnda bir elektriklenme olur. Justine, onunla tutkulu ve cinsel açýdan doyurucu bir iliþki yaþayabileceðine karar verir. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank BOLÝVYA'DA NEHÝR TAÞKINI: 30 ÖLÜ Bolivya'da, bir otobüs ile kamyonun yoðun dolu yaðýþý nedeniyle taþan nehrin sularýna kapýlmasý sonucu 30 kiþinin öldüðü bildirildi. Chuquisaca polis þefi Iver Marquez, devlet ajansý ABI'ye yaptýðý açýklamada, kurtarma görevlilerinin, Molle Punku Nehri'nin taþmasý sonucu sel sularýna kapýlan bir otobüs ve kamyonda bulunan 30 kiþinin cesedine ulaþtýðýný belirtti. Manquez, araçlarda bulunan 13 kiþinin sulardan kurtulmayý baþarmasýna karþýn, halen kayýp yolcularýn bulunmasý nedeniyle ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiðini kaydetti. "DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇÜ" BAÞLIYOR Çin'de ay takvimine göre kutlanan Bahar Bayramý tatilini aileleriyle geçirmek üzere yüz milyonlarca insan yola çýkýyor. Bu "dünyanýn en büyük göçü" sýrasýnda ülkede hayat neredeyse durma noktasýna geliyor. Özellikle geliþmiþ bölgelere çalýþmaya gidenlerin çoðunluðu, bu bayramda memleketlerine gitme fýrsatý buluyor. Bayram tatilinin ilk üç gününde tüm resmi kurumlar, maðaza ve dükkanlar baþta olmak üzere, neredeyse tüm iþletmeler kapanýyor. ÝRAN UZAYA ÝNSAN GÖNDERECEK Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, on yýl içinde uzaya insan göndereceklerini söyledi. Ahmedinejad, ülkenin en büyük Uzay Laboratuvarý'nýn dünkü açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, uzay ve havacýlýk alanýndaki çalýþmalara daha fazla önem verilmesi, bilim adamlarýnýn desteklenmesi için tüm imkanlarýn seferber edilmesi gerektiðini belirtti. Uzay ve havacýlýk alanýnda iyi sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Ahmedinejad, Ýranlý bilim adamlarýnýn uzay çalýþmalarýnda en üst noktalara ulaþmanýn mümkün olduðunu gösterdiklerini ifade etti. SOMALÝ'DE 16 ÖLÜ, 30 YARALI Somali'nin baþkenti Mogadiþu'da, askerlerle polis arasýnda bugün çýkan çatýþmada 16 kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý. Polis görevlisi Ahmed Nur, çatýþmanýn polisin, kökten dinci militan olduðundan þüphelenilen, sivil kýyafetli bir askeri öldürmesi üzerine baþladýðýný söyledi. Nur, askerin arkadaþlarýnýn, askerin öldürüldüðü Benadir'deki çarþýya gelerek polise ateþ açtýðýný belirtti. Bölgede bulunan Associated Press ajansýnýn muhabiri, çatýþmanýn ardýndan baþkent Mogadiþu'daki Medine hastanesine, bazýlarýnýn üzerinde üniforma olan ve üçü kadýnlara ait 16 cesedin getirildiðini bildirdi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 1 Þubat 2011 Salý DUMLUPINAR BÖLGESÝ MERKEZÝ KANALÝZASYON HATTI DEVREYE GÝRDÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklý 3'üncü Etap Kanalizasyon Projesi kapsamýnda ekim ayýnda baþlanan Dumlupýnar kanalizasyon hattýnýn dün tamamlanarak devreye alýndýðýný bildirdi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Dumlupýnar köprüsü üzerinden geçen ana kanalizasyon hattý borularýnýn baðlantýsýnýn bitirilmesiyle kanalizasyon hattý çalýþmalarý son buldu. Bölge halkýný oldukça rahatlatacak bu projeyle birlikte, 33 sokakta yapýlan kanalizasyon hattýndan 2 bin 700 hane yararlanacak. Kanalizasyon ana hattý ve baðlantýlarý bölgede bulunan evlerin sýnýrýna kadar yapýlýrken, kanalizasyon hatlarýnýn evlere baðlanabilmesi için Dumlupýnar sakinlerinin LTB kanalizasyon þubesine baþvurmalarý istendi. Proje maliyeti yaklaþýk 639 bin Türk Lirasý olan kanalizasyon hattý çalýþmalarýnda 8 bin metre uzunluðunda koruge tipi boru kullanýldý. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, baþkent Lefkoþa'nýn kanalizasyon altyapý çalýþmalarýnýn süratle devam ettiðini ve altyapýsý tamamlanmýþ çaðdaþ bir þehir hedeflerine doðru ilerlediklerini ifade etti. Bulutoðlularý, görev süresi sonuna kadar Lefkoþa'nýn altyapýsýný tamamlayacaklarýný vurguladý. 15 KTEZO ÇIRAKLIK VE YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝ MERKEZÝ OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝ OLUÞTURULDU... Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'na baðlý Çýraklýk ve Yetiþkin Eðitimi Merkezi'nin okul aile birliði oluþturuldu.odadan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Okul Aile Birliðinde, Baþkanlýða Mehmet Gencer seçildi. Okul Aile Birliði yönetiminde görev yapacak okul sorumlusu Bilal Güney ve öðretmen Burcu Özalp yanýnda, Bayram Gören, Þerife Kuþçu, Münise Rüþtioðlu, Durmuþ Kaya ve Elif Ökener de üye olarak görevde olacak.çýraklýk ve Yetiþkin Eðitimi Merkezi Okul Aile Birliði'nin toplantýsýna, Oda Baþkaný Hürrem Tulga ve Eðitim Koordinatörü Taner Akcan da katýlarak, velilere çýraklýk sistemi ve okul sorunlarý hakkýnda bilgiler verdi. SÝVÝL SAVUNMA DERGÝSÝ'NÝN YENÝ SAYISI ÇIKTI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nca yayýnlanan Sivil Savunma Dergisi'nin yeni sayýsý çýktý. Dergide, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca gençlerin kültürel alanda niteliklerinin geliþtirilmesi amacýyla gerçekleþtirilen yarýþmalar ve yarýþmalarda dereceye giren eserler yer alýyor. SOS ÇOCUK KÖYÜ'NE MÝNÝBÜS BAÐIÞI Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KITOB), Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB) ve Kýbrýs Türk Restorancýlar Birliði (RESBÝR), SOS Çocuk Köyü'ne bir minibüs baðýþladý. Sözkonusu baðýþ dün, SOS Çocuk Köyü'nde yapýlan basýn toplantýsýyla duyuruldu. SOS Çocuk Köyü Derneði Baþkaný Erdil Nami baðýþ töreninde yaptýðý konuþmada; KITOB, KITSAB ve RESBÝR'e gösterdikleri sosyal duyarlýlýktan ötürü teþekkür etti. SOS Çocuk Köyü'nün 18 yýldan bu yana kimsesiz ya da desteðe muhtaç çocuklara hizmet verdiðini kaydeden Nami, çocuklara bir aile yuvasý ortamý saðlamak için ciddi bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. KAYAD, TAK MÜDÜRÜ AZÝZ'Ý ZÝYARET ETTÝ- Kadýndan Yaþama Destek Derneði (KAYAD) Baþkaný Meral Akýncý baþkanlýðýndaki bir heyet, dün, yeni görevinde baþarý dilemek amacýyla Türk Ajansý - Kýbrýs (TAK) Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz'i ziyaret etti. KAYAD Baþkaný Meral Akýncý, Perihan Aziz'in TAK'ta müdür olmasýndan iki nedenden dolayý gurur duyduklarýný, "bunlardan birincisinin bu mevkii hak etmesi, diðerinin ise kadýn olarak önemli bir medya kuruluþunun yöneticisi olmasý" olduðunu kaydetti. TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz ise, gösterilen destek ve ilgiden dolayý teþekkür etti, bir kadýn ve insan olarak üstlendiði görevi, sorumluluk bilinciyle en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþacaðýný söyledi. Aziz, sivil toplum örgütleri ile her zaman iliþkileri canlý tutuklarýný, örgütlerin faaliyetlerini objektif þekilde tanýtma ve yansýtmanýn görevleri olduðunu ifade etti. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLERE "DÝK DURUÞ TAHTASI" KKTC Bavyera Kültür Ataþesi ve Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði'nin Baþkaný Turgay Hilmi, Almanya'da engelli vatandaþlar için araç gereç üretimi yapan Martin Sippl tarafýndan baðýþlanan "Dik Duruþ Tahtasý"ný Ortopedik Özürlüler Derneði'ne teslim etti. Hilmi, "Dik Duruþ Tahtasýný" Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik'e teslim etti. KTOÖD Baþkaný Mustafa Çelik "Dik Duruþ Tahtasýnýn" yürüyemeyen bir hastayý ayaða kaldýrmak için kullanýldýðýna dikkat çekerek, bu cihazýn yürüyemeyen hastalarýn kan dolaþýmýnýn hýzlanmasý, kaslarýnýn geliþmesi, iç organlarýnýn güçlenmesi için önemli olduðunu vurguladý. KÝRALIK EV Lefkoþa Gelibolu bölgesinde Arun karþýsý 5. Sok. No:1 bahçeli, garajlý, müstakil, 3 odalý ev 300 Stg. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: KAYIP BELGE Kuaförlük kalfalýk belgesi denkliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan Gülnar SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Lefkoþa, Dikmen, Boðaz, Gönyeli bölgesinde satýlýk arazi aranýyor MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg ARANIYOR Marmara Kliniði ne hemþire alýnacaktýr. Tel: Adres: Marmara bölgesi 12. Sok. No:7 Lefkoþa

16 16 1 Þubat 2011 Salý

17 1 Þubat 2011 Salý 17

18 18 1 Þubat 2011 Salý

19 1 Þubat 2011 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Fýrat Canova (Cihangir) Haftanýn Hakemi: Cihangir Haftanýn On Biri: Ali Duvarcý... (Kaymaklý) Hasan... (Cihangir) Yusuf... (Gönyeli) Ý.Faye... (Lapta) Nazým... (Kaymaklý) Serdar... (Düzkaya) Derviþ... (B.Baðcýl) Ali Bayýr... (Cihangir) A.Coþkun... (DTB) H.Sadýklar... (B.Baðcýl) Martin... (Cihangir) Haftanýn Kareasý Hasan... (Cihangir) Serdar... (Düzkaya) A.Coþkun... (DTB) H.Sadýklar... (B.Baðcýl) Haftanýn Futbolcusu: Hüseyin Sadýklar (B.Baðcýl) Turkcell 1.Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. K.Kaymaklý B.Baðcýl Çetinkaya Doðan T. B Cihangir Lapta Tatlýsu Lefke Maðusa T.G Düzkaya Gönyeli Türkmenköy A.Yeþilova Ozanköy Serkan Þimþek (A.Yeþilova-B.Baðcýl) Gol Krallýðý 23 Gol Ertaç (B.Baðcýl) 18 gol Yasin Kansu (K.Kaymaklý) 14 Gol Kasým (Lefke) 12 Gol Cedric (Çetinkaya)

20 U19 lig maçlarý yine ertelendi Ocak 2011 tarihlerinde oynanmasý gereken, yoðun yaðýþlar ve olumsuz hava koþullarý nedeniyle saha zeminlerinin yýpranmamasý amacýyla 2 Þubat Çarþamba gününe ertelenen 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig U19 müsabakalarýnýn ileriki bir tarihte oynatýlacaðý açýklandý. Sertoðlu'ndan hodri meydan n Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu son haftalarda hakemlere karþý yapýlan çirkin tezahüratlarýn dozunun giderek arttýðýný ve ortaya çýkan neticelerin herkes tarafýndan hazmedilmesi gerektiðini söyledi n Sertoðlu ayrýca Futbol Federasyonu'na karþý yapýlan saldýrýlara da cevap vererek "Ben ve arkadaþlarým illaki bu görevi yapacaðýz diye bir iddiamýz yoktur. Biz iyi niyetle bu görevi en iyi þekilde yapmak için çýrpýnýyoruz. Ancak bize olan güven ve destek azalýr ise de buralarda durmak gibi bir niyetimiz yoktur" ifadesini kullandý. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu dün kendi imzasý ile bir basýn bildirisi yayýnlayarak özellikle son haftalarda hakemlere ve federasyona karþý olan eleþtirilere ve küfürlü saldýrýlara cevap verdi. Sertoðlu'nun açýklamasý aynen þöyle. "Son haftalarda çeþitli karþýlaþmalarda özellikle hakem arkadaþlara karþý yapýlan çirkin tezahüratlarýn dozu giderek artmakta ve ortaya hoþ olmayan sporun ruha yakýþmayan görüntüler çýkmaktadýr. Futbolun bir oyun olduðunu, bu oyunun da 3 neticesi olduðu tüm taraflara hatýrlatýr; çýkan neticelerin herkes tarafýndan hazmedilmesi gerektiðinin, bu maçlarý yöneten arkadaþlarýn da hata yapabileceðinin herkesçe benimsenmesi lazým. Futbol hatalar oyunudur. Önemli olan bu hatalarýn minimum seviyeye indirilmesidir. Bu futbolcu için de, antrenör için de, hakem için de böyledir ve tüm çalýþmalarýmýz bu hatalarý en az seviyeye indirmek içindir. Hata yapan kötü maç yöneten hakem arkadaþlar, zaten bu hatalarýndan dolayý gerekli ikazý ve cezayý almaktadýr. Önümüzdeki dönemde daha aktif kurslar, toplantýlar ve eðitimler yapýlacak ve yeni arkadaþlarýn önü açýlacaktýr. Yine Pazar akþamý bir TV programýnda hakemler ve Futbol Federasyonuna karþý yapýlan çirkin amacýný aþan saldýrýlar olmuþtur. Ben ve arkadaþlarým illaki bu görevi yapacaðýz diye bir iddiamýz yoktur. Biz iyi niyetle bu görevi en iyi þekilde yapmak için çýrpýnýyoruz. Ancak bize olan güven ve destek azalýr ise de buralarda durmak gibi bir niyetimiz yoktur. Bu arkadaþlarýn dediði gibi böyle güçleri varsa, hemen bir imza kampanyasý baþlatsýnlar ve gereðini yapsýnlar her ortamda çýkýp ona buna rest çekmesinler. Kendilerine yakýþan bir düzen kursunlar". Fast Break, kazanmaya devam ediyor n Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fast Break, Bartu engelini de geçti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçý Fast Break kazanarak liderlik iddiasýný sürdürdü Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fast Break gruptaki 9'uncu maçýnda geçtiðimiz gün Gaziantep ekibi Bartu'yu yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve hakemliklerini Sinan Ateþ ile Mehmet Korkmaz'ýn, teknik komiserliðini KKTC Basketbol Federasyonu'ndan Eser Taçoy'un ve masa hakemliklerini de yine federasyonumuz baðlý hakemlerin yaptýðý karþýlaþmada Fast Break sonuca 3. periyodun ikinci bölümünde gitti. Ýlk iki periyot konuk Bartu'nun üstünlüðünde geçilirken, üçüncü periyotun 4'üncü dakikasýndan sonra rakibine önce baský yapan ardýndan da alan savunmasý uygulayan Fast Break rakibini yakalayýp geçti. Karþýlaþmanýn son periyodunda ise arayý açan Fast Break bitime 4-5 dakika kala genç oyunculara yer verdi ve karþýlaþmadan galip ayrýldý. Maçta Halil Kutruza, Kemal Taþçý, Arda Ustaoðlu ve Andý Eryýlmaz attýklarý basketlerle iki haneli sayýlara ulaþan oyuncular olurken Halil Kutruza attýðý 16 sayý ile en çok sayý atan oyuncumuz oldu. Andým Eryýlmaz ise bu karþýlaþmada oynadýðý mükemmel oyun ile ön plana çýkan isim oldu. Grubumuzdaki diðer karþýlaþmalarda Þanlý Urfa Yeni Gençlik, Özel Erdem Koleji'ni 65-47, Melik Gazi Belediye ise Kozan'ý maðlup etti. Temsilcimiz Fast Break, gruptaki son maçýný 5 Þubat 2011, Cumartesi günü saat 13.00'te Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda Adana Kozan ile oynayacak. Liderlik deðiþmedi Turkcell Birinci Liginde 15 hafta maçlarý oynandý. Lider Küçük Kaymaklý zorlu Lefke deplasmanýnda Yasin'in kaydettiði tek golle 3 puaný aldý. Lefke bu yenilgi ile 8. sýraya geriledi ve tehlikeli duruma düþtü. 2 hata önce liderliði kaptýran Bostancý Baðcýl 15. Hafta maçýnda Alsancak Yeþilova deplasmanýnda 3 puan almayý baþardý. Bu maçýn ilk devresinde oldukça zorlanan Baðcýl 2. devrede rakibinin sahada 10 kiþi kalmasý ile oyunda üstünlük saðladý ve 4-2 galibiyet elde etti. Haftanýn en gollü karþýlaþmasý Düzkaya ile Maðusa Türk Gücü arasýnda oynandý. Ev sahibi Düzkaya takýmý erken bulduðu goller ile rakibi karþýsýnda galibiyete bir adým yakýn mücadele etti. Konuk ekip Maðusa 3 gol atmasýna raðmen kalesinde gördüðü 5 golle Girne'den puansýz ayrýldý. Ligin 14. Haftasýnda Ozanköy karþýsýnda elde ettiði 7-0'lýk galibiyet ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tatlýsu Gönyeli deplasmanýnda herkesi þok eden bir maðlubiyet aldý. Gönyeli karþýsýnda etkisiz bir oyun sergileyen Tatlýsu 3-1 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Gönyeli ise 11. sýraya yükseldi. Haftanýn çekiþmeli maçlarýndan biri Ozanköy-Lapta arasýnda oynandý. Gol düellosu þeklinde oynanan karþýlaþmada Lapta takýmý 4-3 galibiyet elde ederek galibiyet serisine devam ederken Ozanköy son sýradan kendini kurtaramadý Mesarya bölgesi takýmlarýndan Türkmenköy konuk ettiði Doðan Türk Birliði'ne boyun eðdi. Maçý 3-1 kaybeden Türkmenköy 12. Sýraya gerilerken Doðan 4. Sýraya yükseldi. Haftanýn en baþarýlý sonuçlarýndan birini elde eden Cihangir haftalardýr maðlup olmayan Çetinkaya'yý devirdi. Sarý-kýrmýzýlýlarda Cedric'in kýrmýzý kart görmesi ile oyunda daha etkili olan Cihangir sergilediði güzel futbol ile maçý 3-2 kazandý ve puanýnýn 23 yaptý. Galatasaray, Gaziantep maçýna hazýrlanýyor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasý'nda Gaziantepspor ile 3 Þubat Perþembe günü deplasmanda oynayacaðý çeyrek final ilk maçýnýn hazýrlýklarýna bir günlük izinin ardýndan baþladý. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde, 2 saat süren antrenmanda, futbolcular ilk 45 dakika salonda kuvvet çalýþmalarý gerçekleþtirdi. Ardýndan sahaya çýkan sarý-kýrmýzýlý futbolcular, koþu ve tek pas çalýþmasýnýn ardýndan dar alanda çift kale maç oynadýlar. Hagi, yedek oyuncularý, diðer oyunculara göre daha fazla çalýþtýrdý. Antrenmana sakatlýklarý süren Arda, Pino, Barýþ, Çaðlar ve Gökhan katýlmadý. Bursaspor maçýnýn ilk dakikalarýnda omuzundan sakatlanan Barýþ tek kolu sarýlý olarak saha etrafýnda koþu yaptý. Gökhan ve Pino ise tek baþlarýna sahada çalýþtýlar. Uzun bir aradan sonra geçen hafta takýmla birlikte antrenmanlara baþlayan Baros'un çift kale maçta oldukça formda olduðu gözlendi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı