ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk"

Transkript

1 Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YASEMÝN KOKUSUNA KATLANAMIYORLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EKMEK TEKNESÝNÝ KAPATMAK ÝLE DAÝREYÝ KAPATMAK ARASINDAKÝ ÝNCE FARK! Erdoðan Baybars ÇITANIN YÜKSELTÝLMESÝ... Ali Osman Kýbrýs: Lânetli Ada! Yalçýn Okut AFRÝKA TURUNU DERÝNLEÞTÝRÝN... Bülent Aykut ÖDENECEK... ÖDENÝYOR... Ö-DEN-DÝÝÝÝ!.. Mehmet Levent Söyleyene deðil, söyletene bak... Anamýza avradýmýza küfretmek için yollara döküldüler... Kudurukluk Gazetemiz dün uyarmasaydý çok daha kötüsü de olabilirdi... Kendilerine Genç Mücahitler adýný veren TC li bir grup Baraka Kültür Merkezi ni hedef seçti... Ve dün merkez binasý önünde eylem yaparak polisin þaþkýn bakýþlarý arasýnda bu pankartý açtýlar... n Baraka aktivistleri soðukkanlýlýklarýný koruyarak buna karþýlýk vermediler... Dünkü yayýnýmýzdan sonra harekete geçen polis Baraka Kültür Merkezi önünde zincir oluþturdu... n 30 dakika kadar süren eylemde eylemciler Allah-ü ekber diye tekbir getirdiler ve Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr diye slogan attýlar... n Yasemin Hareketi ile Barikat gazetesi dün birer açýklama yaparak faþist eylemi kýnadýlar ve bu tür saldýrýlarýn arkasýnda olan karanlýk güçlerin hedeflerine ulaþamayacaðýný vurguladýlar... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hem Arap-Türk müslüman, hem demokrasici olunmaz n2. sayfada

2 FORTLIFT ARAÇLA DEVRÝLDÝ, ALTINDA KALDI Haspolat Sanayi Bölgesi'nde dün akþam meydana gelen kazada 24 yaþýndaki Abdullah Çaðna hayatýný kaybetti. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, saat sýralarýnda meydana gelen kazada Çaðna, forklift araçla kaldýrým taþýna çarpýp devrildi ve aracýn altýnda kalarak hayatýný kaybetti. ALKOL ÖLÜME GÖTÜRDÜ 56 yaþýndaki Selim Gül, Lefkoþa'daki evinde dün sabah saat sýralarýnda aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis bültenine göre, Gül'ün doktorundan yapýlan soruþturmada, ölüm nedeninin "kronik alkolizm ile alkol ve beslenme bozukluðuna baðlý geliþen solunum ve dolaþým durmasý" olduðu tespit edildi. BÝR HAFTADA 58 KAZA KKTC'de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasýnda bir kiþi ölürken 10 kiþi yaralandý. Kazalarýn toplam maliyeti ise 185 bin TL. Polis raporuna göre, Ocak tarihlerini kapsayan bir haftalýk dönemde çeþitli trafik suçlarý nedeniyle rapor edilen sürücü sayýsý ise 622. Sürat 151 raporla yine ilk sýrada yer alýrken; cep telefonu ile konuþmak, ruhsatsýz seyahat, muayenesiz araç kullanmak, levha ve iþaretlere uymamak, kemer takmamak ve dikkatsiz sürüþ de baþý çeken trafik suçlarý arasýnda yer aldý. YILMAZKÖY'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yüksek gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Yýlmazköy, Gürpýnar, Türkeli, Alayköy, Serhatköy ile civardaki su motorlarý ve tesislerine 3 saat elektrik verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. TAÇOY, BRÜKSEL'E GÝTTÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Liberal ve Sosyalist partilerle iliþkilerin geliþtirilmesi toplantýsýna katýlmak için dün Brüksel'e gitti. Meclis'ten verilen bilgiye gore, Taçoy'a Brüksel'de Meclis Basýn, Dýþiliþkiler ve Protokol Müdürü Resa Paþaoðlularý eþlik edecek. ÖZERSAY BUGÜN ANKARA'DA Derviþ Eroðlu, Cenevre zirvesi sonrasý deðerlendirmelerin devam ettiðini, bugün Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ýn katýlýmýyla Ankara ile bir deðerlendirme yapýlacaðýný, kendisinin de Pazartesi günü Cenevre görüþmesiyle ilgili olarak Meclis'e bilgi aktaracaðýný söyledi. VALENSÝYA PORTAKAL ALIMI ÝÇÝN MÜRACAATLAR BAÞLADI Kýbrýs Meyve Sebze Ýþletmecilik "CYPFRUVEX" Ltd.'in narenciye hasat döneminde Valensia portakal alýmý ile ilgili müracaat almaya baþladýðý bildirildi. CYPFRUVEX'ten yapýlan yazýlý duyuruda, baþvuru yapan üreticilerin bahçelerinin yerinde görülüp kalitesine göre deðerlendirileceði ve üreticiye fiyat verileceði belirtildi. Fiyatlarýn ürün kalitesine göre tonu 400TL'ye kadar çýkacaðý bildirilen duyuruda, kaliteye göre verilecek fiyatý kabul eden üreticilerle sözleþme imzalanacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Tunus'un son halini gidip gören bir gazeteci, bir gazeteye göre, þöyle dedi: "Tunus'u gördükten sonra olanlara devrim dememek mümkün deðildir." Bizim ne geçmiþte, ne de þimdi, Tunus'a gitmiþliðimiz yoktur. Ama bugün, dünyada kurulan iletiþim aðý ile gitmeden da dünyanýn neredeyse her köþesinde olandan bitenden bilgi sahibi olmak mümkündür. Yalaný, çarptýrmasýyla beraber tabii... Benim televizyon yayýnlarýndan, gazetelerden anladýðým odur ki, Tunus'ta gerçekleþtirilen, Tunus diktatörünün devrilmesi, ve ülkeden kaçýrýlmasýdýr. Bunun devrimle ne alakasý vardýr? Türkiye'de 27 Mayýs 1960'da ordunun Celal Bayar-Menderes yönetimini devirmesi de uzun yýllar devrim sayýldý, ve milli gün olarak da kutlandý. Ama sonunda bunun bir askeri darbe olduðu kabul edildi, ve "milli" gün olmaktan çýkarýldý. Osmanlý tarihine baktýðýmýzda da, yönetim devirme, padiþah, sadrazam kellesi alma olayý çok da, "devrim" yok. En son padiþahý Mustafa Kemal asker arkadaþlarýyla devirdi. Ama o da "devrim" yapamadý. Gerçi "Türk Devrim Tarihi" da var Türkiye'de ama nerde "devrim"? "Atatürk devrimleri" denir. Hani? Fesi çýkarýp yerine þapka giyilmesinin devrimle ne alakasý var? Bizde da, Türkiye'nin kuklalýðýna terfi edenlerin bazýlarýna bakýlýrsa, her yaptýklarý devrimdir, bazýlarýnýn yaptýklarý da reform. Ýþgalciye körü körüne hizmetin devrimle, reformla ne alakasý olur? Uþaklýðý özgürlük zannetmek gibi bir þeydir. HEM ARAP-TÜRK MÜSLÜMAN, HEM DEMOKRASÝCÝ OLUNMAZ Oysa devrim, iktidarý elinde bulunduran sýnýfýn, bir baþka sýnýf tarafýndan devrilmesi, ve deviren sýnýfýn ekonomik çarký tümden deðilsa bile, Ýþçinin-Emekçinin milli gelir daðýlýmýndan tatminkar bir pay almasý hareketidir. "Devrim" sözcüðü hiç tartýþmasýz, iþçinin, emekçinin Özel Sermaye sýnýfýnýn iktidarýna son veren hareketidir. Özel Sermaye yok edilir, ve yerini Ýþçi Sýnýfý alýr. Sosyalizm, Komünizm düzenine geçilir. Ancak dünya tarihinde bir de "Büyük Fransýz Devrimi" olarak anýlan olay var. O olayda iktidara Ýþçi-Emekçi gelmedi ama bir sýnýf öteki sýnýfý tahrip edip ekonomiyi eline geçirmiþtir. Ticaret Burjuvazisi, Aristokrasi sýnýfýný, iþçi sýnýfý ile birleþerek yok etti ve, Burjuva sýnýfý Fransa'ya egemen oldu. Oysa Ýngiltere'de Burjuvazi ile Aristokrasi yeniþemedi ve uzlaþtý. Avam Kamarasý ile Lortlar Kamarasý bu Osmanlý tarihine baktýðýmýzda da, yönetim devirme, padiþah, sadrazam kellesi alma olayý çok da, "devrim" yok. En son padiþahý Mustafa Kemal asker arkadaþlarýyla devirdi. Ama o da "devrim" yapamadý. Gerçi "Türk Devrim Tarihi" da var Türkiye'de ama nerde "devrim"? "Atatürk devrimleri" denir. Hani? Fesi çýkarýp yerine þapka giyilmesinin devrimle ne alakasý var? uzlaþýnýn ürünüdür. O nedenle Britanya'yý bu sonuca götüren olaylara "Devrim" deðil "ihtilal" denir. Tarihte "Ýngiliz Ýhtilalleri" diye yer aldý. Bu gerçek karþýsýnda Tunus'ta, Mýsýr'da, Yemen'de ve sairede olana bitene ad vermek için aceleye gerek yoktur. Ancak ben þu ana kadar "devrim" kokusu almadým. Ýhtilal kokusu da yok þimdilik. Gerçi yoksullar, iþçiler, orta sýnýf sokaktadýr ama talepleri belirginlik kazanmadý. Þimdilik görünen odur ki mesele "Abdi gitsin Hamza gelsin" meselesidir. Demokrasi talepleri bile yoktur. Ama olsa da, hem Arap Müslüman, ya da Türk Müslüman olacan, hem de demokrasici olacan. Mümkün deðil... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YASEMÝN KOKUSUNA KATLANAMIYORLAR Annan mitinglerinden çok farklýydý bu miting. Kalabalýk ayný kalabalýktý belki... Ama kafalar farklý... O mitinglerde Erdoðan kalabalýðýn kahramanýydý... Bu mitingte ise kalabalýðýn düþmaný... Millet Erdoðan'dan adada çözüm yapmasýný ve bu statükoya son vermesini bekliyordu o mitinglerde... Bu mitingte ise toplumumuzu eritip tükettiði için Erdoðan topa tutuluyordu. 'Þeriatçý' deniliyordu. 'Elini yakamýzdan çek' diye uyarýlýyordu. Annan mitinglerine aðýrlýðýný koyan CTP olmuþtu... Pankartlara kadar herþeyi sýký bir biçimde denetliyor ve hatip kürsüsünde kimin konuþacaðýna, kimin konuþmayacaðýna da o karar veriyordu... Mustafa Akýncý'nýn hitap gücünden ve siyasi görüþlerinden çekindikleri için, onun konuþmalarýný bile engellemeyi baþarmýþlardý. Küçük bir grubun miting meydanýnda açtýðý Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna da müdahale etmiþler ve polis gücüyle o pankartýn meydandan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamýþlardý... Sonunda da bu mitinglerin tüm parsasýný onlar toplamýþ ve ilk seçimlerde yönetim koltuklarýna oturmuþlardý... Þimdiki miting CTP inisiyatifinde deðildi. Yeþil renkleri ile buna da aðýrlýklarýný koymak istedilerse de baþarýlý olamadýlar. Mitingi onlar yönlendiremediler... Kalabalýða ayak uydurmak zorunda kaldýlar... Miting meydanýndaki pankartlara müdahale edemediler bu kez... Açýlan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraklarýna dokunamadýlar... Ve sonuçta bu mitingten umduklarý parsayý toplayamadýlar... Ýþte bunun için de CTP yetkilileri öfkeli... Çok öfkeli... Toplumumuzda Ankara'ya karþý yükselen muhalefet çýtasýnýn çok altýnda kaldýklarý için, bu çýtayý yükseltenlere kin kusuyorlar... Çamur atýyorlar... Yalan dolanla karalamaya çalýþýyorlar... Cesaretimiz onlarýn huzurunu kaçýrýyor... Bizi niçin vurmadýlar diye hayýflanýyorlar... Cesaretli çýkýþlarýn gölgesinde kalmayý hazmedemiyorlar... Yükselen çýtanýn altýnda ezildikçe acizliklerinden bize saldýrma iþtahýna kapýlýyorlar... Toplumumuzun Ankara'ya 'dur' diye gürleyen sesine katýlacaklarýna, bu sesi bastýrma gayreti içine giriyorlar... Milliyetçi cephenin histerisinden ve kudurukluðundan farký yok onlarýn da... Ömer Kalyoncu dün yine mikrofondaydý mecliste... Ve tam bir kudurukluk içinde... Bize saldýrýyordu yine... Mitingte en çok dikkati çeken 'Hassiktir' pankartýnýn sahibi Yasemin Hareketi Derviþ Eroðlu ile anlaþarak kurulmuþ!!! Niçin kurulmuþ? Solu bölmek için!!! Siyaset deðil bunun adý... Ahlaksýzlýk!.. Düpedüz ahlaksýzlýk! Ve bu ahlaksýzlýðýn adresi de CTP... Sol sanki bir bütündü de biz böleceðiz onu... Hangi sol? CTP'ye 'sol' demek için aklýný kaçýrmýþ olmasý lazým adamýn... Ya sol nedir hiç bilmiyor adam, ya da saðýný solunu karýþtýrýyor... Ki solcu deðil, olsa olsa þaþkýn ördek derler buna... 7 yýl AKP'nin yalakalýðýný yaptýktan ve Ankara'nýn talimatlarýný uyguladýktan sonra, þimdi de karþýmýza geçmiþ, solculuk taslýyorlar... CTP yönetimi en kara bahtlý dönemi oldu bu toplumun... Yediler yuttular... Bu dönemin yolsuzluklarý ve partizanlýklarý dillere destan... Hesap vermeleri gerekirken, þimdi sýkýlmadan bir de hesap sormaya kalkýyorlar... Bu muhalefet bugünkü CTP yönetiminden yakasýný sýyýrmadýkça hiçbir baþarýya imza atamaz... Þimdi UBP'den þikayetçi olanlara gidin sorun isterseniz... Onu devirip yerine yeniden CTP'yi koymak isterler mi bakalým? CTP adam olmuþ olsaydý bugünlere gelinmezdi... Yönetimde UBP'nin kötü bir taklitçisi oldular yalnýz... Kuran kurslarýný tenis kurslarýna benzetecek kadar alçaldýlar... Yasemin Hareketi'ni karalayarak acizliklerini örtbas edeceklerini sanýyorlar... Mümkün mü yaseminlerin kökünü kurutmak?

3 AFRÝKA dan mektup... CTP ÝÇÝN AHLAKSIZLIÐIN SINIRI YOK... Hükümetten bir milimlik geri adým yok... Daha da iþtahlanmýþ hatta... Ýrsen Küçük daha da dirilmiþ... Çok kararlý... "Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz" diyor üstüne basa basa... Ne oldu peki? Boþa mý gitti koskoca mitingimiz? Bu mitingten hiç ürkmediler mi? "Özelleþtirmeye hayýr" diye yýðýnla pankart vardý mitingte... Ýrsen Küçük ise bakýn ne dedi dün: "Özelleþtirme en kýsa sürede"... Siz mitingi baþka türlü okuyorsunuz... Küçük baþka... * Sendikal Platform ne yapacak peki? Hükümeti geriletmek için ne gibi önlemler alacak? Belli deðil... Miting sarhoþluðu geçmedi henüz galiba... O kalabalýðý o meydana toplamak bir mesele ya... Baþarmýþlar bunu... Ama iþte... Sonuç yok... Bir milim bile gerilemiyor hükümet... Sýkýyý görmedi de ondan mý? Dün iki vatandaþ konuþuyordu sokakta. Biri soruyordu diðerine: -Bizim halkýmýz neden bu kadar sabýrlý? Tunus ve Mýsýr'dakiler bizden daha mý sýcakkanlý? Neden onlar gibi isyan etmiyor? -Aç deðil de ondan, diyor diðeri... Doðru... Mýsýr ve Tunus'taki gibi sefil deðiliz... Bir milyon kiþi mezarlýklarda yaþýyor Mýsýr'da... Hastalýk gýrla... Ýlaç yok... Doktor yok... Gürül gürül sefalet akýyor sokaklardan... Süper zenginler Süveyþ'e bakan görkemli villalarýnda sefahat sürerken, gerisi çöp karýþtýrýyor... * Bizdeki muhalefette de iþ yok... Hem Ankara'ya yaranmaya çalýþýyorlar, hem de 'muhalifçilik' oynuyorlar. Karar verememiþler bir türlü... Suçlu kim? Ankara mý? UBP mi? Her ikisinin de birbirini tamamladýðýný anlayamýyorlar hala... Ankara'yý gücendirmemek için buradaki hükümeti koyuyorlar yalnýz hedefe... Esasý býrakýp ayrýntýya geçiyorlar... Bu kuklalarý oynatanlarla deðil, doðrudan kuklalarla uðraþýyorlar. Baþarýsýzlýklarýna kýlýf uydurmaya çalýþýyorlar bir de... Yok mitingte provokasyonlar varmýþ... Yok Türkiye'ye karþý pankart açýlmýþ... Yok bunlar UBP'ye yaramýþ... Yok bilmem ne... Taleplerimizin ancak Ankara'yý rahatsýz etmekle kabul edilebileceðinin farkýna bile varamamýþlar daha... Hele CTP... Ankara'yý karþýsýna almaya hem cesaret edemiyor, hem de bunu yapanlara saldýrýyor. Herkesi kendi gibi itaatkar ve uslu görmek istiyor... Ankara'yla uðraþacaðýna Yasemin Hareketi ile uðraþýyor... Böyle bir gafil muhalefeti olan UBP geri adým atar mý hiç? 7 yýl Ankara'nýn kucaðýnda oturmuþlar... Koltuk görmüþler... Para görmüþler... Talimatlarý uygulamýþlar... Ve þimdi de bize saldýryorlar... Aramýzdaki fark þu: Biz mücadelede sýnýr tanýmýyoruz... Onlar ahlaksýzlýkta sýnýr tanýmýyorlar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Allah-ü ekber diyerek küfrettiler 3 GÜN SABAH DON BEKLENÝYOR Bölge bugünden itibaren Rusya üzerinden gelecek soðuk havanýn etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi, hava sýcaklýðýndaki önemli düþüþle birlikte 3 gün süreyle sabah saatlerinde don beklendiði konusunda uyardý. Tekbirle Or... çocuklarý... Afrika (Özel)- Kendilerine 'Genç Mücahitler' adýný veren TC'li bir grup dün Lefkoþa surlariçindeki Baraka Kültür Merkezi'ne giderek pankartlý eylem yaptýlar... Saat sýralarýnda gerçekleþtirilen eylemde eylemciler, þimdiye dek miting ve gösterilerimizde rastlanmayan küfürlü bir pankart açtýlar. Pankarta 'Or... çocuklarý' yazdýlar... Binada bulunan Baraka aktivistleri soðukkanlýlýklarýný koruyarak, son derece tahrikkar olan bu eyleme karþýlýk vermediler. Bu arada çok sayýda polis muhtemel olaylarý önlemek için tedbir aldý ve Baraka Kültür Merkezi'nin önünde zincir oluþturdu... Yaklaþýk 30 dakika kadar süren eylemlerinde göstericiler Allah-ü ekber diyerek tekbir getirdiler ve "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye slogan attýlar... Bu arada bu eylemin dünkü resmi ajans bülteninde yer almamasý dikkati çekti. ORTAM GERÝLÝYOR 28 Ocak mitinginden sonra gerek saðdan, gerek soldan yapýlan sorumsuz deðerlendirmelerin dünkü faþist eyleme ilham olduðu anlaþýlýyor. Bilindiði gibi hükümet kanadý da, bazý muhalefet kesimleri de mitingte Türkiye'ye karþý taþýnan pankartlardan duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirmek için adeta birbirleriyle yarýþýyorlar... Bu açýklamalarýn yarattýðý tahrik ve kýþkýrtýcýlýk ise ortamý gerdikçe geriyor. GAZETEMÝZ UYARMIÞTI Baraka Kültür Merkezi'ne Genç Mücahitler tarafýndan baskýn düzenleneceði konusunda gazetemizin dün yaptýðý uyarý, olaylarýn büyümeden engellenmesi yolunda etkili oldu... Bu yayýn, hem polisin zamanýnda önlem almasýný, hem de Baraka aktivistlerinin buna hazýrlýklý olmasýný saðladý. Hatýrlanacaðý gibi, gazetemiz önceki akþam Baraka'ya yapýlacak baskýn için bir ihbar almýþ ve bunu deðerlendirmiþti. YASEMÝN HAREKETÝ Dünkü faþist saldýrý ile ilgili olarak bir açýklama yapan Yasemin Hareketi Sözcüsü Þener Levent, bu tür faþist hareketlerin yeraltý dönemlerinin bir artýðý olduðunu belirtti ve "Bu küfür ve tehditlerle mücadelemizi gerileteceklerini sananlar emellerine ulaþamayacaklar" dedi. Bu eylemlerin daha önce 'Avrupa-Afrika' gazetesine karþý da çok yapýldýðýný hatýrlatan Þener Levent, bunlarýn arkasýnda her zaman derin güçler olduðunu vurguladý ve patlatýlan bombalarla komplolarýn da geri püskürtüldüðünü kaydetti. Kýbrýslý Türk Halkýna güvendiðini söyleyen Levent, "Bu rejimin polisleri bile sonunda bu rejimden yana olmayacak" dedi. BARÝKAT GAZETESÝ Baraka Kültür Merkezi'ne dün yapýlan faþist saldýrýyý Barikat Gazetesi mensuplarý da kýnadý. Yapýlan yazýlý açýklamada þöyle denildi: "Genç Mücahitler isimli TMT uzantýsý ýrkçý örgüt, dün Baraka Kültür Merkezine faþist bir saldýrý düzenlemiþtir.. Bu saldýrý sadece Baraka'ya deðil, Kýbrýs'ýn tüm kardeþ halklarýna ve iþçi sýnýfýna yapýlan bir saldýrýdýr.. Yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyor; bu ülkede demokrasi mücadelesi veren tüm emekçilerin ve ezilenlerin bu 'korkutmalara' boyun eðmeyeceðini haykýrýyor; saldýrýyý yapanlarýn ve arkalarýndaki karanlýk güçlerin hesabýný emekçilerle beraber tek tek soracaðýmýzý vurguluyoruz... Kahrolsun Faþizm..."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Toplumsal varoluþun ateþidir bu yanan Ýnönü Meydaný'nda kývýlcýmlar saçarak Ýzin verme sönmesine varolmaksa kavgan Sen de koy yüreðini bu ateþte yakarak Kalay CTP'LÝ VEKÝLLERÝ PSÝKÝYATRÝYE HAVALE EDÝYORUZ CTP'nin "Afrika" gazetesi ve "Yasemin Hareketi"ne dair yazdýðý senaryolar bitmek bilmiyor. Kendilerini eskiden kalma bir alýþkanlýkla halen "sol" olarak tanýmlayan CTP yöneticileri çarkettikçe, sol muhalefeti sürdürenlere çamur atma yöntemine sarýlýyorlar. CTP'li vekillerine göre "Yasemin Hareketi"ni UBP kurdurtmuþtu. Þimdi de "Yasemin Hareketi"nin UBP'nin talimatýyla meydana çýktýðýný söylüyorlar. CTP'yle ilgili teþhis koymak bizi aþar. Bu nedenle onlarý uzmanlara havale ediyoruz. Bu raddeden sonra CTP'ye psikiyatristler bakmalý. Ancak baðýmsýz psikiyatristler bakmadýðý takdirde, CTP ile aþk yaþayan TDP Genel Baþkaný Psikiyatrist Mehmet Çakýcý'nýn "saðlýklý" raporu verme ihtimali de yüksek. Bizden söylemesi... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇITANIN YÜKSELTÝLMESÝ... Mitingten sonra konuþulanlar birilerinin aþaðýlýk kompleksine kapýlmalarýna neden oldu... "Ankara yakamýzdan elini çek" ve "Kurtarýldýk mý? Has...tir" pankartlarý dostlarýn, yurtseverlerin gönlüne su serperken bazý kesimleri de çok rahatsýz etti... Rahatsýz olanlar iki kategoride deðerlendirilirler.. Birinciler bu ülkede saðcý, milliyetçi olarak geçinenler ve Ankara'nýn rotasýnda gidenlerdir... Ýkinciler, kendilerine solcu diyenler ama yaptýklarýyla solculuða iþçiler ve patronlar elele diyerek yeni bir açýlým getirenlerdir. Bunlar çok rahatsýz olmuþlar... Aslýnda bu iki kesimin temelinde Ankara'ya tavla teslimiyet yatmaktadýr. Birinci grupta olanlarý anlamak zor deðil... Yapýlarý, düþünceleri belli... Onlara göre, Türkiye bu topraklardan giderse Rumlar bizi kabuksuz kaplumbaða gibi ezecek... Lokma gibi yiyecek... Korkuyorlar... Korkaklarýn mutlaka kendilerine bir abi, bir hami bulmalarý kaçýnýlmazdýr... Geceleri ýslýk çalmazlar, çünkü þeytanlar etraflarýnda çoðalýrmýþ... Camiye gittiklerinde içeriye sol ayaklarýyla adým atmazlar... Dualarý kabul olunmazmýþ... Evlerine dahi sað ayakla girerler... Sol ayakla girdiklerinde evin bet bereketi kaçarmýþ... Yolda yürüyemezler... Korkarlar çünkü... Herkes, herþey onlara göre düþmandýr... Birileri devlet kurar ve oynamalarý için kendilerine verir! Oyuncaklarýyla oynarken bile birilerinin gelip kendilerini döveceðini, öldüreceðini sanýrlar... Hayatlarý hep tedirginlik üzerine kurulmuþtur, yüreklerindeki korku nedeniyle, "korku krallýðý"dýr yaþadýklarý yer! O nedenle özgürlük, hürriyet, insan haklarýnýn anlamý yoktur onlar için... Baþlarýnda sopa, hakaret, küfür, aþaðýlama eksik olmasýn isterler... Milliyetçiliklerinin þanýndan sayarlar bunu... Solcu denenlere ve saðcýlarla bir yolda buluþanlara ne demeli? Onlar, yýllarca sol adýna buralarda ahkam kestiler... Muhaliflik onlardan soruldu hep... 1 Mayýs mitinglerine bile onlardan izin almadan katýlamazdý örgütler, kiþiler... Ta ki Ankara kendilerine "halka ihanet etmeleri karþýlýðýnda" dünyalýk sunana kadar... O kadar ileri gittiler ki, Marks'ýn kemiklerini sýzlatarak sosyalizmi yeniden yazdýlar!.. Birinci grubun durumu belli... Ýkinci grup da onlara katýlmýþ ama geçmiþte ele geçirdikleri "emek en yüce deðerdir"i bir türlü býrakmak istemiyorlar... Hem Ankara'ya hizmet edecekler... Hem yurtseverlik taslayacaklar. Hem patronun kârýnýn artmasý için çalýþmalar yapacaklar... Hem iþçiyi kollayacaklar! Patron kazanacak, iþçiye de pay çýkacak... Kýbrýs'ta bir çatý altýnda iki devlet olacak... Hem Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yararlanýlacak, hem de Türkiye'den... Ýkinci grup hem sol muhalif geçiniyor, hem de muhaliflikte çýtanýn yükseltilmesi karþýsýnda komplekse kapýlýyorlar... Nedenini açýklamak zor deðil... Çýtanýn yükseltilmesinin bitiþlerini hazýrladýðýný çok iyi biliyorlar da ondan... ONKOLOJÝ ÇOCUKLARI DA KARNELERÝNÝ ALDILAR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerle birlikte Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde Çocuk Onkolojisi servisinde uzun zamandýr tedavi gören çocuklar da bugün karnelerini aldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, bakanlýk tarafýndan görevlendirilen öðretmenlerden onkoloji servisinde eðitim alan öðrencilere karneleri dün Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel ve Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa tarafýndan verildi. LEFKE'DE TRAFÝK KAZASI 23 yaþýndaki Hýdýr Gün öldü Lefke'de önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda 23 yaþýndaki Hýdýr Gün (E) yaþamýný yitirdi, Olgun Taþar (E -45) ile Pervin Taþar (K - 73) yaralandý. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, önceki akþam saat sýralarýnda, Lefke'de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Hýdýr Gün yönetimindeki DG 289 plakalý araçla, karþý istikametten gelen Olgun Taþar yönetimindeki GL 166 plakalý araç yüz yüze çarpýþtý. Kaza, Hýdýr Gün'ün, þehir merkezine doðru ilerlerken önündeki aracý geçmeye çalýþmasý MERKEZ BANKASI RAPORU Bankalardaki aktif toplam 30 milyon TL DIÞ TÝCARET AÇIÐI 337 MÝLYON DOLAR KKTC'de bankacýlýk sektöründe aktif toplam, 2010 yýlýnýn 9 ayýnda 8 milyar 30 milyon 100 bin TL'ye ulaþtý. Bütçe gelirleri 6 milyar 287 milyon TL olurken; dýþ ticaret açýðý 337 milyon dolara çýktý. Merkez Bankasý'nýn, geçen yýlýn 3. çeyreðine iliþkin ekonomik ve finansal veriler içeren raporu yayýmlandý. Merkez Bankasý Baþkaný Ahmet Tugay'ýn önsözüyle yayýmlanan üç aylýk bültende, ülke ekonomisi, finans sektörü, kamu maliyesindeki deðiþimler ve dünya ekonomisindeki geliþmelere yer veriliyor. Bültendeki verilere göre, bankacýlýk sektöründeki aktif toplam, geçen yýlýn ilk 9 ayýnda, 2009 sonuna göre yüzde 3.64 artarak 8 milyar 30 milyon 100 bin TL seviyesine ulaþtý. Banka þube sayýsý 184'ten 189'a; personel sayýsý da 16 kiþi artarak 2 bin 424'e sýrasýnda karþý istikametten gelen GL 166 plakalý araçla yüz yüze çarpýþmasý nedeniyle meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan GL 166 plakalý aracýn sürücüsü Olgun Taþar ile arabada yolcu olarak bulunan Pervin Taþar, Cengiz Topel Hastanesi'ne, DG 289 plakalý aracýn sürücüsü Hýdýr Gün ise tedavi için Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hýdýr Gün, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. yükseldi. Brüt krediler kalemi yüzde 7.23; mevduat kalemi ise yüzde 2.62 arttý. Kamu maliyesinde 2009'un üçüncü çeyreði sonunda 544 milyon TL olarak gerçekleþen bütçe gelirleri; 2010'un ayný döneminde yüzde artarak, 628 milyon 700 bin TL'ye ulaþtý. Bütçe giderleri ise ayný dönemler arasýnda yüzde 9.5 artarak, 550 milyon 800 bin TL'den 603 milyon 100 bin TL'ye çýktý. 2009'un üçüncü çeyreðinde 294 milyon 500 bin ABD dolarý olan dýþ ticaret açýðý, geçen yýlýn ayný döneminde 337 milyon 100 bin dolar oldu. Eylül Eylül 2010 arasýndaki bir yýllýk açýk yüzde arttý. KKTC'ye geçen yýlýn 9 ayýnda gelen yabancý uyruklu yolcu sayýsý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde atarak, 604 bin 698 kiþiden 686 bin 136 kiþiye yükseldi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÖDENECEK... ÖDENÝYOR... Ö-DEN-DÝÝÝÝ!.. Günlerce reklâmýný yaptýlar görsel ve yazýlý medyada. Devlet televizyonunun ekranýnda günlerce baþhaber olarak yayýnladýlar. Yandaþlarý olan gazetelerde günlerce iri puntolu baþlýklarla duyurdular... Her toplantýdan çýkýþta verdikleri demeçlerde mutlaka ön plâna çýkardýlar. "13. maaþ, 31 Ocak Pazratesi günü %3 hayat pahalýlýðý artýþlý Ocak maaþlarýyla birlikte verilecek."! "Çalýþanlara çifte maaþ"! "Maliyenin kasasýndan 300 milyon TL çýkacak"! Ýrsen Küçük ve Ersin Tatar'ýn pompalamasýyla bir maaþ muhabbetidir gitti yandaþ ve yalaka medyada. Sanki çalýþanlarýn hakký deðil de hükümetin bir ihsaný, bir lûtfuymuþ gibi, allayýp pullayýp akýllarýnca müjde gibi sundular günlerce. Ve bunun karþýlýðý olarak da siyasi rant peþinde koþup durdular. Tepkileri yumuþatýp halký kendi yanlarýna çekeceklerini, en azýndan, yakýlan ateþin daha da alevlenmesini önleyebileceklerini, yani bir anlamda halký para ile satýn alabileceklerini hesapladýlar. Dünyanýn hiçbir ülkesinde ay sonu bir baþbakan ya da maliye bakaný çýkýp da, "Falan gün 300 milyon TL maaþ ödemesi yapacaðýz" demez. "Bu amaçla maliyenin kasasýndan 300 milyon TL çýkacak" diyerek, birinci derecedeki bir görev ve sorumluluðu bir lûtufmuþ gibi halka sunma gayretkeþliðine düþmez. Dünyada hiçbir gazete de bu sözleri, iri puntolu baþlýklarla haber yapmaz. Baþta devlet televizyonu olmak üzere hiçbir televizyon, haber bültenlerinde buna yer vermez. Çünkü böyle bir olayýn, Baþbakanýn sabah makam aracý ile evinden ayrýlýp, Baþbakanlýktaki görevi baþýna gelmesinden hiçbir farký yoktur. O kadar rutin, o kadar birincil görev ve sorumluluktur bu. Bunu bu kadar þaþaa ile dümbürdüdük etmek, 18 zilli tefe koyup çalmak, ancak bizim KKTC gibi tam bir hilkat garibesi olan yönetimlerde olur! Günlerdir, ödenecek, ödenecek, ödenecek... Ödeniyor... Ödeniyor... Ödeniyor diye neredeyse her sokakta, her köþede tellâl baðýrtýp çaðýrtanlar... Herhalde bugün de, televizyon ekranlarý ile yandaþ gazetelerde... "Ö-den-diii!.." diye son yaygarayý koparacaklar! Artýk bir hafta, on beþ gün de bu "ödendi"nin mübarekisini sürerlerse sakýn þaþýrmayýn. Bir ay þaþaalý reklâmdan sonra, onbeþ gün mübareki çok mu?! Benim öyle inancým yok. Duaya bedduaya da kulak astýðým olmadý hiç. Ama ne Erdoðan'ýn, ne Çiçek'in, ne Küçük'ün, ne de Ersin Tatar'ýn bu parayý size helâl edeceðini hiç sanmýyorum. Hele 28 Ocak mitinginden sonra bunu yapmayacaklarýný... Tam aksine "zehir-zýkkým olsun" diyerek haram edebileceklerini düþünüyorum. Oysa dün bir ayý aþkýn bir gecikmeden sonra elinize aldýðýnýz para, ne lûtuf, ne de ihsandýr. Emeðinizin karþýlýðý olarak yasalarýn size verdiði bir helâl haktýr. Kuþkusuz bunun karþýlýðýnda sizden 28 Ocak'ý unutmanýz ve bir daha tekrarlamamanýz beklenebilir. Bu beklentiyi derhal boþa çýkarmaya ve onlara "Arif hocanýn dediðinden" demeye hazýrsýnýz deðil mi?

5 1 Þubat 2011 Salý 5 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Þaziye nin Görüþü: Bugün 4. gün Hala hükümette bir kýpýrdanma yok. Belli ki mesajýmýzý almadý. Arayý soðutmadan Cuma'ya yeniden buluþalým mý! * Hakan Kara, çocuklara cinsel organýný göstermediðini ve polisin iftirasýna uðradýðýný açýklamýþ. - Bu durumda top yargýda. * Beklentileri karþýlanmayan Sanayi Odasý da eylem kararý almýþ. - Valla biz her zaman hazýrýz "Hadi meydana" desinler pankartýmýzý kapar geliriz. * Baþbakan Küçük yeniden diyalog çaðrýsýnda bulunmuþ - On binlerce insanýn davranýþýný deðerlendiremeyen ve "anlayamadým" diyerek geçiþtirmeye çalýþan birisi ile ne konuþulabilir ki * Büyükelçi Türkmen ile Tümgeneral Daysal'ýn ayný gün Dipkarpaz'ý ziyaret etmesi tesadüfmüþ. - Ya ya tesadüf Lefkoþa'ya geçiyorken uðradýlar * Beþparmak Grubu; yaptýðý yazýlý açýklamada; Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesinin devam ettiðini vurgulamýþ. - Mücadele yakýnda tamamlanacak ama 9 ay 10 günün dolmasýna az kaldý. O zaman gerçekten var olacaðýz. Yeterince tartýþmadýðýmýz konulardan bir tanesi de "Yarýþ atý" yetiþtirme konusudur. Bu nedenle, "aman çocuklar yarýþ atý olmasýn" diye diye, deney faresi oldular. Bir dönem öyle Bir dönem böyle Bir dönem birisi yapýyor Ertesi dönem diðeri bozuyor Ve böylelikle seviye Þýrnak'ýn altýna düþüyor. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI EKMEK TEKNESÝNÝ KAPATMAK ÝLE DAÝREYÝ KAPATMAK ARASINDAKÝ ÝNCE FARK! Bir A4 kaðýdýnýn üstüne "Bu iþyerinde Grev Var" diye yazmýþlar, kartonu da, asma talvarýnýn direðine çakmýþlardý. Görünürde iþ yeri yoktu. Tuhafýma gitti. Çocuklar dalga geçmek için yaptý diye düþündüm. Tam yürümüþtüm ki, kaldýrýmýn kenarýnda bir kamyonet durdu. Ýçinden 4 kiþi indi ve avludan geçip, arkadaki iþyerine doðru yürüdüler. Arkalarýndan seslendim: "Grev bitti mi?" Önde olan (galiba patrondu) "Uyduk bunlara " dedi ve yürüdü gitti. Diðer 3 genç, tebessümle poz verdiler bana. Dükkaný kapamýþlar, mitinge gitmiþler, miting sonrasý da tekrar iþ baþýna dönmüþlerdi. Belli ki, ülkelerine sahip çýkma görevini yerine getirmenin huzuru ve gururu içindeydiler. "Ekmek teknesini" kapayýp gitmek ile daireyi kapayýp gitmek arasýnda çok ince fark var Bu nedenle onlarý yürekten kutladým. Umudumuz bunlardýr. 50 LÝRAYA 1 TOKAT Hoca sordu: - Sana 50 lira versem ve 1 tokat atsam ne yaparsýn? Hiç düþünmedim. Anýnda yanýt verdim: - Cebimde hiç param yoksa, diðer yanaðýmý da dönerim! - 40 liram varsa, sana bir tokat atarým liram varsa, hiç ikiletmem yüzüne yumruðu çakarým liram olsa, sen bana el kaldýrmaya cesaret edemezsin zaten! - Ne dersiniz? Doðru yanýt vermiþ miyim? Ýþin baþý para Allah parasýz düþürmesin Her rezilliðe katlanmak zorunda kalýrsýn yoksa! "Ankara ne paraný " diye söze baþladýlar mý benim aklýma gelen hesap budur iþte! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu ülke hepimizindir Ama kimisi eþdeðerden, kimisi mücahit puanýndan, kimisi de tahsisten hak sahibi oldu. YÜRÜNECEK DAHA ÇOK YOL VAR... (Ýstanbul)- Sabahýn beþinde evden çýkmak, ne kadar doðru, ne kadar yanlýþ bilemiyorum, ama hem iþe zamanýnda yetiþmek, hem sabah haberlerini dinlemek, hem de sabah yürüyüþleri aksatmamak için sabahýn beþinde evden çýkmam gerekir diye düþündüm ve bunu yýllarca uyguladým. Hala uyguluyorum ve bundan keyif alýyorum. Yine bu sabah evden her zaman giydiðim kýyafetle çýktým. Yüzüme vuran rüzgarla dondum. Arabanýn camlarý buz tutmuþtu çözmek içim çeþmeye yöneldim. Çeþme de donmuþtu Termometre eksilerde geziniyordu. Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile KIBES Ýstanbul'da "Kýbrýs sorunu ve çözüm önerileri" konulu konferans düzenledi 'de. Bölünmüþ Kýbrýs'ýn iki yakasýndan, Yunanistan'dan, Türkiye'den ve birkaç ülkeden daha siyasiler katýlýp görüþlerini açýkladýlar. Çok katýlýmýn olduðu söylenen konferansa iþlerim nedeniyle gidemedim ama aklým oradaydý. Ertesi gün aradým "Nedir durumlar?" diye. Her þeyin iyi geçtiðini, verilen mesajlarýn umut dolu olduðunu ve bundan sonraki adýmlarýn daha uzun atýlmasý gerektiðini söylediler.,. Elbette ki orada olmak gerekirdi. Belki çýkýp konuþma yapmayacaktým ama söylenecek çok sözler olmalýydý Kýbrýs'ýn geleceði ile ilgili. Katýlanlarýn verdikleri mesajlarý orada düþünmek, arkadaþlarla yorumlamak, belki o anda katkýda bulunmak Kýsaca o toplantý önemliydi Ertesi gün ilk iþim TAK'a bakmak oldu. Týs Diðer gazetelere baktým onlarda da ses yoktu. Tekrar aradým arkadaþlarý ve sordum, "Göndermediniz mi?" 50 bine yaklaþmýþtý "Yeter bre" demek isteyenlerin meydandaki sayýsý. Atýlan sloganlar, verilen mesajlar bu yöndeydi. Ne saðcýsý aksini iddia edebilirdi bunun ne de solcusu Verilen mesajý okumasý gerekenler doðru okumalýydýlar. Okumadýlar ve aksettirmediler diðer tarafa. Yani ait olduðu tarafýn basýnýna. Ýþine geldikleri kadarýný duyuyordu oradaki kulaklar ve iþine geldiklerini aktarýyorlardý okurlarýna. Bir avukatla sohbet ederken "Ne olacak bu Kýbrýs'ýn hali demiþti" de içimden, "herhalde o da anlamýþtýr bizdeki rahatsýzlýðý" diye geçirmiþtim. Meðer 50 bin yürüdüðü halde hala üst seviyedeki bir meslekteki bile anlayamamýþ gerçeði -Ama siz Kýbrýslýlar tembelsiniz ve oturarak para yemek istedikleri için yürüdüler, diye devam etmiþti konuþmasýna. Gerçekten yanlýþlar dizisi varsa bizden de kaynaklanýyor bu dizi diye iyice emin oldum. Yarýný bekliyorum ki Ýstanbul'daki konferansta kim ne konuþmuþ, ne söylemiþ alayým ve basýna hala yansýmamýþsa özetleyip aha bu köþeye koyayým. Lefkoþa'da yapýlan geniþ kapsamlý nümayiþe Hatay'da neler olup bittiðinden haberi bile olmayan bazý Hataylýlar (Lefkoþa'daki) olumsuz tepki gösterirken Kýbrýs'ta nelerin olup bittiðinden haberi olan bizlerin Ýstanbul'daki Kýbrýs'la ilgili yapýlan olumlu çalýþmalardan haberimiz olmuyor. Demek ki; soðuk da olsa donsak da bu yolda daha çok yol yürümeliyiz. Hem de çok.

6 GÜNLÜK 13. MAAÞLAR NÝHAYET DÜN ÖDENDÝ Kamu çalýþanlarýnýn 13. maaþlarý saat sýralarýnda ödendi. Dün sabah ödenen ocak maaþlarý ile birlikte toplam 342 milyon TL ödeme yapýlmýþ oldu. TAK muhabirinin Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Fatma Bilen Görener'den aldýðý bilgiye göre, çalýþanlarýn ocak maaþý ödemeleri sabah yapýldý, 13. maaþ ödemeleri ise 2011 bütçesinden 100 milyon TL'lik avans kullanýmýyla saat sýralarýnda baþladý. Maliye bütçesinden geçen perþembe günü emeklilerin, sosyal yardým alanlarýn, Baþbakan Ýrsen Küçük, alýnan tedbirler sayesinde ekonomideki göstergelerin iyi olduðunu, 2012'de denk bütçe hedeflendiðini vurguladý yýlý içerisinde maaþ ödemelerinde sýkýntý olmayacaðýna dikkati çeken Baþbakan Küçük, 13'üncü maaþýn ise bir hak olduðunu ve devamý yönünde gereken tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Küçük, diyalog sýkýntýsýndan kaynaklanan parti içi sorunlarýn tamamen geride kaldýðýný, kabinede þu an için bir deðiþiklik öngörmediðini belirtirken, erken seçimin ise gündemlerinde olmadýðýný vurguladý. Baþbakan Ýrsen Küçük, dün, Bayrak Haber'de canlý olarak yayýnlanan Sabah Haber'e katýlarak gündemdeki konulara iliþkin sorularý yanýtladý. DÝYALOG ÇAÐRISI "Toplumsal Varoluþ Mitingi"ne iliþkin deðerlendirmesinde, taraflara diyalog çaðrýsý yapan Baþbakan Küçük, yakýn bir gelecekte sendikalar ve siyasi partilerle görüþmeyi hedeflediklerini söyledi. "2007'de gerekli tedbirler alýnsaydý bugün bunlar yaþanmazdý" diyen Küçük, hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaklarýný kaydetti. Kamu reformunun yapýlmasý için uzlaþýnýn þart olduðuna dikkati çeken Baþbakan, bu çerçevede gerek sendikalar gerekse siyasi partilerle istiþare edileceðini söyledi. ÖZELLEÞTÝRME Baþbakan Küçük, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn en kýsa sürede yasallaþacaðýný ve ardýndan Ercan Devlet Havalimaný iþletmesinin özelleþtirilmesi için Mart ayýnda uluslararasý ihaleye çýkýlacaðýný bildirdi. Hükümetin bütçe açýklarýný turizm gelirlerini arttýrarak karþýlamayý hedeflediðini kaydeden Küçük, Ercan Devlet Havalimaný'nýn bu hedefe cevap verebilecek konuma gelmesinin zorunluluk olduðunu ifade etti. Küçük, " Bu yýl 700 bin turist bekliyoruz... KTHY devredeyken 5 þirket uçuyordu þimdi 8. Ercan, buna yanýt vermeli. O nedenle önce Ercan" dedi. YATIRIM Dünyanýn farklý ülkelerinde yaþayan yoksullarýn, özürlülerin, malul, gazi, þehit ailelerinin, devletten katký alan kurum ve kuruluþlarýn emekli maaþlarý için 20 bin 249 kiþiye yaklaþýk 67 milyon TL ödendi. Devlet kasasýndan bugün memur, iþçi, devletten katký alan kurum ve kuruluþlarýn ve belediye çalýþanlarýnýn ocak ayý maaþlarý için 17 bin 654 çekle yaklaþýk 71 milyon TL çýktý. Yine dün 13. maaþlar için ise emekliler, memurlar, iþçiler, belediye çalýþanlarý ve devletten maaþ alan diðer kesimlere 122 milyon TL ödendi. Kýbrýslý Türk yatýrýmcýlarýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ilgisine de dikkat çeken Küçük, bu ilginin yatýrýma dönüþmesi için çalýþtýklarýný, bu amaçla iþ adamlarýný KKTC'ye davet ettiklerini belirtti. Baþbakan Küçük, KKTC'ye uçmak isteyen yeni hava yolu þirketlerine izin verirken Türkiye'de baðlantýsý olmayan illere de uçmalarý zorunluluðu getirdiklerine de dikkat çekti. Baþbakan Ýrsen Küçük, elektrikte ise üretimi deðil, daðýtýmý özelleþtirmeyi düþündüklerini anlattý. Özelleþtirilecek birimlerdeki personelin durumuna iliþkin koþullarýn belirleneceðini ifade eden Küçük, Kýbrýs Türk Hava Yollarý konusuyla ilgili olarak da þirketin eski personelinin rehabilitasyonunun bu çerçevede deðerlendirileceðini söyledi. YERLÝ ÜRETÝMÝ KORUMA Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'nýn eylem uyarýsýna iliþkin soruya karþýlýk ise Küçük, "Gerektiðinde yerli üretimin korunmasýndan yanayýz. Odanýn iki konuda talebi var. Çarþamba günü gerçekleþtireceðimiz Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bunlarý deðerlendireceðiz" dedi. MAAÞ ÖDEMELERÝ Maaþ ödemelerinde hiçbir sýkýntý bulunmadýðýný, yýl sonuna kadar maaþlarýn günü gününe ödeneceðini ifade eden Küçük, 13'üncü maaþtaki sýkýntýnýn Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Erçin Tekakpýnar'dan alýnan bilgiye göre, 27 bin 500 sigorta emeklisine geçtiðimiz perþembe günü ocak maaþlarý için 40 milyon TL ödendi. Yine dün sigorta emeklilerinin 13. maaþlarý için ise 42 milyon TL ödendi. TOPLAM 342 MÝLYON TL Böylece, aralýk ayý içinde ödenmesi gereken ancak sonraya kalan 13. maaþ ödemeleriyle ocak ayý maaþ ödemeleri için devlet kasasýndan 342 milyon TL çýkmýþ oldu. ÝRSEN KÜÇÜK: ÖZELLEÞTÝRME EN KISA SÜREDE n "HÜKÜMET OLARAK GEREKLÝ ÖNLEMLERÝ ALMAKTAN KAÇINMAYACAÐIZ" n "ERCAN DEVLET HAVALÝMANI ÝÞLETMESÝNÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MART AYINDA ULUSLARARASI ÝHALEYE ÇIKILACAK" n "BÜTÇE AÇIKLARI TURÝZM GELÝRLERÝNÝ ARTIRARAK KARÞILANACAK" n "2011'DE MAAÞ ÖDEMELERÝNDE SIKINTI OLMAYACAK" n "13'ÜNCÜ MAAÞ BÝR HAK. DEVAMI YÖNÜNDE GEREKEN TEDBÝRLER ALINDI" n "KABÝNEDE ÞU AN ÝÇÝN BÝR DEÐÝÞÝKLÝK ÖNGÖRMÜYORUM" n "ERKEN SEÇÝM GÜNDEMDE YOK GÖREVÝMÝZÝN BAÞINDAYIZ" ise 2008 ve 2009 yýllarýnda alýnan avanstan kaynaklandýðýný söyledi. Ýrsen Küçük, "Üçüncü kez avans aldýk, ancak bu durum ilanihaye devam edemez. 13. maaþ haktýr ve devam edecek, ancak 2012 için tedbir almak lazým. Hayat pahalýlýðýnýn dondurulmasý bundandýr" ifadelerini kullandý. PARANIN ÜLKEDE KALMASI Piyasaya düþen paranýn ülkede kalmasý yönünde iþ çevrelerine, belediyelerle birlikte kampanyalar yapma çaðrýsýný yineleyen Baþbakan Küçük, Güney Kýbrýs'tan alýþveriþin 135 Euro ile sýnýrlý olduðunu hatýrlattý. UBP'DEKÝ SIKINTILAR Baþbakan Ýrsen küçük, UBP'de ilçe baþkanlarýnýn istifasýna neden olan parti içi sýkýntýlarýn ise diyalog eksikliðinden kaynaklandýðýný, ancak yapýlan giriþimler sonucu, her partide olabilen bu sorunlarýn geride kaldýðýný belirtti. Kabinede bir deðiþikliðin þu an gündemde olmadýðýný ifade eden Küçük, UBP'nin zengin kadrosu içinde 27 milletvekilinin de bakanlýk yapabilecek düzeyde olduðunu kaydetti. ERKEN SEÇÝM Küçük, bir soruya karþýlýk ülkede erken seçim koþullarýnýn olmadýðýný söyledi. Baþbakan Ýrsen Küçük, "Erken seçimin koþullarý var. Þu an öyle bir durum yok. Görevin baþýndayýz."dedi. "SÜLEYMAN ARTIK MUHTEÞEM DEÐÝL" Ýngiliz The Economist dergisi, "Artýk Muhteþem Deðil" baþlýklý analizinde Muhteþem Süleyman'ýn, "Kendi oðlunu öldürtmek gibi namert eylemlere raðmen, Türkiye'de yaygýn bir biçimde 'kutsal' sayýldýðýný, Türklerin ordularýnýn Viyana kapýlarýna ulaþmasýndan övündüklerini, ondan kanuni olarak söz ettikleri"ni yazdý. "Son haftalarda Süleyman, laikler Türklerle Müslüman dindarlarý karþý karþýya getiren yeni bir kavganýn merkezinde" diyen dergi, Süleyman'ýn "cinsel serüvenleri"ni yansýtan dizinin dindar Türklerin öfkesine neden olduðuna dikkat çekti. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn dizinin kaldýrýlmasý çaðrýsýnda bulunduðunu da aktaran "The Economist", Süleyman rolünü üstlenen Halit Ergenç'in ölüm tehditleri aktýðýna dikkat çekti. The Economist, RTÜK'ün diziyi yayýmlanan kanala uyarý yaptýðýný, Saadet Partisi üyelerinin protesto gösterileri düzenlediklerini de yazdý. "Tartýþmalar dizinin reytinglerini rekor düzeye çýkarttý" ifadesini kullanan dergi, "Dindar Müslümanlar, Osmanlýlarý, saltanatý ve halifeliði kaldýran Atatürk'ün antitezi olarak gösteriyorlar" diye yazdý. GERÝ ADIM YOK Bu koskoca mitingten sonra bile bakýn Ýrsen Küçük ne diyor: "Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz. Görevimizin baþýndayýz"... Tunus ya da Mýsýr'da olsa böyle konuþamazdý deðil mi? OR... ÇOCUKLARI 'Genç Mücahitler' Baraka Kültür Merkezi'nin kapýsýna dayanmýþlar dün... Yazdýklarý pankartý gördünüz... 'Or... çocuklar' diyorlar. Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile... BOÞ SALON TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý dün meclis kürsüsünde konuþurken salonda yalnýz birkaç milletvekili olduðunu görünce, "Gönül arzu ederdi ki salon dolu olsun ve Cuma günkü mitingi konuþabilelim" demiþ... Salona boþ ver Mehmet, sen iþine bak! TATAR'A KINAMA DP Ersin Tatar'ý kýnamýþ... "Miting Türkiye'ye hakaret içindi" dediði için... Tatar'ýn talihsizliðine bak... Bir tokat soldan, bir tokat saðdan MAAÞ 13. maaþlar nihayet dün ödenmiþ... Ama mesai bitiminden sonra... Zararý yok... Geç olsun da güç olmasýn! Týrnak... "Ýþi gücü býrakýp, sayýn baþbakan, maliye bakaný, parti genel sekreteri gibi yetkililere, yeni durumlarýn yeni çözümlere ihtiyaç gösterdiði, eski 'urumcu' mesellerinin artýk kýymeti harbiyesinin kalmadýðý gibi gerçekler anlatmak lazým " Nazým BERATLI (Star) "Böyle olmamalýydý! Taraflar birbirlerini bu denli kýrmamalýydý. Kimlerdir bu mitingin muhatabý? En baþta hükümettir. Çünkü gururlarýn incitilmesinden baþ sorumlu hükümettir. Böylesine keskin ve köþeli bir paket ile çýkýlmamalý idi çalýþanýn karþýsýna. Elbette ki bazý ekonomik tedbirler alýnabilir. Alýnabilir de ikna yolu ile birlikte hareket ederek ve yavaþ yavaþ; zamana yayarak. Sonra sen, hükümet olarak bir taraftan kamu yüktür diyeceksin beri yandan da kimin tanýdýðý eþi dostu kamuya alýnacak diye, aranda kavgaya tutuþacaksýn." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Ýnanýlmayacak olaylar, inanýlmayacak serüvenler yaþadýk... Bir kez olsun yaþadýðýmýza þükrettik mi? Ben anýmsamýyorum... Ve ölüm ayný haþmetle vuruyordu, hem þahý, hem de fakiri... Bana bir þey olmaz diyenler, 'Aman Allah'ým' diye feryat ediyordu..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný ÖMER KALYONCU Tüm CTP yönetiminde 'Afrika' fobisi var, ama Ömer Kalyoncu bu meselede fark atýyor geriye kalanlara... Dokunulmazlýðýna sýðýnarak meclis kürsüsünden gazetemizi karalýyor ve çamur atýyor. Dün de ayný þeyi yaptý ve bizim de kurucularý arasýnda bulunduðumuz Yasemin Hareketi'ni hedef aldý... Bakan olduðu sýralarda söylediði yalanlarla meþhur olmuþ olan Kalyoncu'ya göre, Yasemin Hareketi UBP'ye hizmet etmek için kurulmuþ! Mecliste Kalyoncu'nun bu konuþmasýný ekrandaki canlý yayýndan izleyen vatandaþlar telefonla gazetemizi arayarak CTP'yi protesto ettiler. Demek CTP aðýr seçim yenilgilerinden sonra bile hala adam olamadý... CTP'nin en büyük eksiði ahlak...

7 1 Þubat 2011 Salý Düdüklü Tencere Bülent Aykut Ülkesi yanýyor, yüzlerce insan ölüyor hala gitmemek için direniyor... Hükümeti feshediyor kendine yardýmcý atýyor... Enver Sedat, Nasýr'ýn yardýmcýsýydý. Hüsnü Mübarek de Enver Sedat'ýn yardýmcýsý. Her ikisi de baþkan yardýmcýlýðýndan sonra baþkan oldular. Mýsýr halký ne çekti ise yardýmcýlardan çekti. Önce yardýmcý oldular, sonra da diktatör! Yerlerine oðullarýný hazýrlayan diktatörler bilmelidirler ki kendilerinden nefret eden halk, sayelerinde oðullarýndan da nefret ediyor. Demokrasi yarý demokrasi ve çeyrek demokrasi ile yönetilen ülkelerde ise yerlerine oðullarýný hazýrlayanlar ya da kýzýný oðlunu, damadýný, gelinini, dünürünü, AFRÝKA TURUNU DERÝNLEÞTÝRÝN... doktorunu, arkadaþýný, sevgilisini aday gösterenler var hala... Onlarýn da akýllarýna þaþmak lazým! O adaylar diktatörlerin akrabasý olmasa; deðil aday olmak partinin kapýsýndan bile içeri giremez! Kaza ile kendi ülkelerinin meclisine girenler ise; ne yapmýþlar, ne baþarý göstermiþler? Bilen varsa bir tek örnek göstersin? Hepsi babalarýnýn veya akrabalarýnýn gölgesinde kalmýþlardýr, isimleri bile yoktur onlarýn.. Þunun oðlu, bunun kýzý diye anýlýrlar! Soyadlarý ile gelenler ne yapmýþlardýr ülkelerinde, ne faydalarý olmuþtur? Tekrarlýyorum varsa örneði beni de aydýnlatýn lütfen! Halklarý baþkaldýrdýlar... Resimlerini taþlýyorlar... Artýk korkmuyorlar... Orada deðiþti, burada neden deðiþmesin diyorlar... Yemen, Fas, Suriye, Sudan, Moritanya, Cezayir, Libyalýlar hepsi baþkaldýrýyorlar... Kiminde 10, kiminde 20, kimisinde de ÖZKER ÖZGÜR, LONDRA'DA ANILDI Kýbrýs Türk halkýna öðretmen ve politikacý olarak hizmet veren merhum Özker Özgür, Londra'da düzenlenen etkinlikle anýldý. Özker Özgür Barýþ ve Demokrasi Vakfý (BADEV) Baþkaný Birikim Özgür'ün verdiði bilgiye göre, Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði ile BADEV'in Kýbrýslýlar Merkezi'ndeki ortak etkinliði, Cenevre zirvesinin yapýldýðý 26 Ocak günü yer aldý ve Londra'daki Kýbrýslý Türklerle Rumlarý buluþturdu. 5. ölüm yýldönümünde Özker Özgür'ün yaþamýný ve mücadelesini anlatan, yönetmenliðini Vasvi Çiftçioðlu'nun yaptýðý belgeselin ikinci gösteriminin yer aldýðý etkinlikte, "Güvercin Alkýþý" ismiyle Özker Özgür'ün 5. ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan kitap da tanýtýldý. Gecede konuþan Özgür'ün oðlu, BADEV Baþkaný Birikim Özgür, babasýnýn devrimci ruhuna vurgu yaparken, Londra'daki dostlarýnýn onun mücadelesinde ayrý bir yeri olduðunu, hala ona inanan ve onu seven geniþ bir kitlenin var olmasýnýn kendisini gururlandýrdýðýný ifade etti. Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði Baþkaný Hasan Raif, Kýbrýs'ta barýþ ve ülkenin yeniden birleþtirilmesi için ortak mücadelenin önemine iþaret etti. CTP Londra Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlker Kýlýç da konuþmasýnda, Özker Özgür'le ilgili anýlarýný paylaþtý ve uzun yýllar zor koþullarda barýþ mücadelesini birlikte yürüttüklerini anlattý. AKEL Ýngiltere Þubesi Sekreteri Hristodulos Stilyanu ise, Özker Özgür'ü anarken, iki toplumlu, iki kesimli bir federal çözüme kadar mücadelelerinin süreceðini söyledi. Telefon borçlarý için son tarih 16 Þubat... Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin 30 Kasým 2010 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 16 Þubat'a kadar kapatmalarý gerektiði bildirildi. Telekomünikasyon Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 30 Kasým 2010 sonu itibarýyla hesaplarý kapatýlmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði bildirildi. Açýklamada ayrýca, Eylül 2009 sonu itibarýyla 6 ay ve üzerinde borç biriktiren abonelerin hatlarýnýn iptal edileceði ve aboneliklerinin sonlandýrýlacaðý belirtildi. Açýklamada, borcu olan abonelere Telekomünikasyon Dairsi giþelerine veya anlaþmalý bankalara müracaat ederek borçlarýný kapatma çaðrýsý yapýldý. Borcu olan aboneler 163 sesli yanýt sisteminden telefon borçlarýný öðrenebiliyor. 30 yýllýk diktatörler var! 75, 78, 82, 84 hatta 86 yaþýnda olaný bile var, çoðunun saçlarý boyalý, aralarýnda yüzü botokslu olaný da var... Yanýnda 3 tane doktorla gezen bile var... En büyük ortak noktalarý ülkeleri sefaletten kývranýrken coðrafyalarýnýn en ücra yerlerine bile cami yapmalarý... En büyük, en yüksek, en geniþ alana cami yapma saplantýlarý var! En büyük cami, en son Fas kralýnýn yaptýrdýðý cami idi... Hala en büyük mü? Araþtýrmadým, araþtýrmaya da gerek yok sanýrým, ülkesinde insanlar sefaletten ölürken en büyük camiyi hangi akýllý býdýk yaptýrýr? Hangi akýl caminin kubbesine kilolarca altýn takar hangi akýl yurttaþlarý yiyecek ekmek, gidecek okul, hastane, yürüyecek yol, kaldýrým bulamazken cami yapar?! ABD panikte... Ortadoðu'daki en büyük müslüman yandaþýnýn tahtý çatýrdýyor... Obama ve batýlý ülkeler "reform yap" diye buyuruyorlar Mübarek'e! Türkiyedeki Ortadoðu uzmanlarý þu an hala Mübarek gider mi diye tartýþýyorlar Mübarek bana göre gitti, ayýlýn artýk. Geçen hafta daha olaylar baþlamadan yazdým... Mübarek uzatmalarý oynuyor... ABD ve diðer ülkelerin destek mesajlarýna raðmen gidecek diyorum ben ama Türkiye'deki uzmanlarýn çoðu hala bakar kör! Ülkemizde yer yerinden oynadý onlara göre haber deðeri taþýmýyor! Taþlar yerinden oynadý bugün deðilse bile yarýn gidecek Mübarek. Halkýný küçümseyenlere, hakir görenlere, sultanlara, krallara, emirlere, diktatörlere ders olsun! Mýsýr'da yaþananlarý Libya ve Suudi Arabistan kýnýyor... Bozacýnýn arkadaþý þýracý... Sýra size de gelecek! Dibindeki Gazze'ye yýllardýr ambargo uygulayan Arap dünyasýnýn en büyük ülkesi Mýsýr için "Mýsýr nezle olursa arap dünyasý zatürre" olur derler... Mýsýr'ýn þu andaki durumu çok aðýr grip! Bu salgýn, bu ateþ bütün Kuzey Afrika'yý Ortadoðu'yu yakacak... Sömürülmekten, baþlarýndaki ABD uþaðý finolardan gýna getiren halkalar ayaklandý uyanýn ey diktatörler! Sizleri görüyorlar, izliyorlar,dünya küçüldü artýk sokaklarda hep gençler var, sizin küçümsediðiniz gençler var... Mübarek'in "Ýnternetin baþýndan kalkmýyorlar" dediði gençler... Sizi TV'lerden seyrederken bile bizi, beni bunlar mý yönetiyor diye içlerinden isyan ediyorlardý... Þimdi isyan gerçek oldu bilgisayarýn baþýndan kalktýlar! Diktatörlerin bulunduðu bu ülkelerde yatýrým yapanlar, yatýrýmcý diye geldikleri bu ülkelerde insanlarý köle gibi çalýþtýrýrýlar. Yani düpedüz sömürürler Bunlarýn kendi ülkesine faydasý yok size mi olacak, bunlar yatýrýmcý filan deðil, ucuz iþgücü altýnda insanlarý resmen sömürüyorlar. Þimdi de diktatör gidecek diye dövünüyorlar! Dün Türkiye televizyonlarýnda en çok tartýþýlan Mýsýr'daki Türk yatýrýmlarý idi, yatýrýmlarýn toplamý 4 milyar dolara yakýnmýþ! Ölen insanlardan çok yatýrýmlara bir þey olur mu o konuþuldu... Ölenler kimin umurunda? Televizyondan laf açýlmýþken biraz da tebessüm edelim... Beni en çok þaþýrtan ülkemiz kanallarýndan defalarca yapýlan, sömestrde Mýsýr turu reklamýydý! Mýsýr alev, alev yanýyor. Her gün onlarca insan ölüyor ama ülkemiz TV'lerinde bir acentanýn Mýsýr'a seyahat reklamlarý var... Çok merak ediyorum acaba yer ayýrtan oldu mu son reklamlardan sonra? Oldu olacak Mýsýr'ýn yanýnda Irak, Afganistan, Sudan, Somali turu da yapýn da tam olsun... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ OH OLSUN... Telefonla gazetemizi arayan bir belediye çalýþaný, Cemal Bulutoðlularý'na karþý, yakýnda bazý belediye çalýþanlarýnýn eyleme gideceklerini söyledi. Belediye çalýþaný vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Lefkoþa Belediyesi'nde çalýþýyorum. Birçok belediye baþkaný gördüm... Ýster inanýn ister inanmayýn. Oh çektiðim baþkanlar arasýnda en baþta Cemal Bulutoðlularý gelir. Son bir olayýný anlatayým. 5 ay önce Mustafa Taydemir diye birisini iþe aldý. Normaldir alabilir. Kimdir bu Taydemir? Ýçiþleri Bakaný Bakanlýk Müdürü Meriç Taydemir'in oðlu... Geçenlerde kadrolama iþlemleri oldu. Ýçiþleri Bakanlýðý'nda kadrolamalara bakan yetkililer kimlerdi? Bir tanesi Meriç Taydemir idi. Yani Mustafa Taydemir'in babasý maaþlar verilecek ya, son zamanlarda iþe alýnanlara bu maaþlar ödenmedi. Bu bana göre kurallar gereðidir. Dün iþe giren adama da 13. maaþ verilmez ya... Mustafa Taydemir ve arkadaþlarýnýn yakýnda oturma eylemi yapacaklarý söyleniyor. Ben bir belediye çalýþaný olarak söyleyeceðim tek söz vardýr. Oh olsun baþkan... Baþýn aðrýrsa ve panadol istersen bizlere baðýrýp çaðýrma sakýn... Kendin eder kendin bulursun çünkü..." MEMLEKET KÝMLERE KALDI? Dün emekli maaþlarýný ve 13. maaþlarýný almak için bankalara koþanlar gerisin geriye banka kapýlarýndan döndüler. Bir haftadýr reklamý yapýlmasýna raðmen Maliye Bakaný Ersin Bey talimat vermedi diye 13. maaþlar ödenmedi. Bir emekli vatandaþýmýzýn da feryadý þöyleydi: "Ben kaçýncý kezdir ki gazetenizi arýyorum. Þikayetim yine maaþlarla alakalý. Þimdi 13. maaþlar verilmedi. Daha doðrusu biz sigorta emeklileri bu maaþlarý ödenmedik. Baþka bankalar verdi ama Türk Bankasý ödemedi. Emir yokmuþ. Zaten bugüne kadar belirtilen denilen günde ödenemedik biz. Söylemek istediðim þudur. Biz bankalarýn kuklalarý deðiliz. Ayrýca bu iþler Maliye Bakaný'nýn kafasýnýn altýndan çýkarsa bilsin ki onun da uþaðý deðiliz. Biz yýllarca çalýþtýk çabaladýk ve sigortalara yatýrýmlarda bulunduk. Þimdi emekliliklerimizi almaya çabalýyoruz Tatar Bey'in oðlu Ersin Bey bizimle alay ediyor. Emir vermezmiþ paralarýmýz ödensin diye... Kimlere kaldý memleket?" KAMERA ARKASINA GÝZLENENLER... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz AS TV'de izlediði Moreket isimli þahsýn söylediklerine tepki gösterdi. Vatandaþýmýzýn tepkisi þöyle: "Ben dün akþam bir TV kanalýnda Moreket denen þahsý izledim. Güzelyurt'tan birisi baðlandý ve kendine göre yorumlarda bulundu. Kalabalýktan bahsetti. Moreket açtý aðzýný ve yumdu gözünü. Baðlanmak istedim baðlanamadým. Oysa baðlansaydým ben ona aðzýnýn payýný verecektim. Yasemin Hareketi pankartýný taþýyan kiþilerden bir tanesinin Afrika gazetesi yazarý olduðunu söyledi. Ve bu hareketi de Derviþ Eroðlu'nun kurdurduðunu vurguladý. Ben gene Afrika gazetesinden çaðrý yapýyorum. Çaðýrsýn Afrika yazarlarýný ve kamuoyu önünde bunu tartýþsýn. Kamera arkasýna saklanýp ahkam kesmek kolaydýr... Kolay olduðu kadar utanmazlýktýr da yaptýklarý..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR HER "ÇÝÇEK" YASEMÝN DEÐÝLDÝR Bizim Mandra Türkiye medyasýnýn, 28 Ocak'ta Lefkoþa'da Ankara ve hükümet aleyhinde yapýlan 50 bin kiþilik mitingi görmezden gelmesi, mandra halký arasýnda hayret ve infialle karþýlanýr. Yabancý basýnýn büyük ilgi gösterdiði mitingin Türkiye basýnýnda yer almamasýnýn, Kýbrýslýtürk toplumuna ne kadar art niyetle bakýldýðýnýn bir göstergesi olduðunu belirten vatandaþlar, artýk bu ülkede Türkiye gazetelerinin boykot edilmesinin, toplumsal varoluþun bir gereði olduðu görüþünü dile getirmektedirler.

8 8 1 Þubat 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ANKARA'YA ÞÜKRAN ÝHANETE DEVAM!.. Tarihin hiçbir döneminde yönetici bir lider; yabancý bir ülke tarafýndan iþgal edilen ülkesini, o yabancý ülkenin çýkarlarý uðruna feda etmemiþ... Toplumunun kaderini, o yabancý ülkeden göçmen adý altýnda taþýnan yüzbinlerce muhacir gruplarýn eline ve insafýna terk etmemiþ... Ülke topraklarýný parselleyip yaðmalatmamýþ... Para ve makam uðruna iþgalcilerle gönüllü iþbirliðine girmemiþtir. Giren olmamýþ mý? Tabii ki girenler vardýr. Hem de o kadar çok ki, yazmaya kalkýlsa gazete sayfalarýna sýðdýrýlamaz. Ama, sonunda halk mahkemelerinde hesap vererek, tarihin çöplüðüne birer hain olarak fýrlatýlmýþlardýr. * Ýþte, hýrslarýna yenilmiþ, efsane liderlik peþinde koþan bizim toplumdaki iþbirlikçi bazý liderler, 55 yýl önce "milli davadýr" dediler topluma; zizirolar gibi kemane çaldýlar, "taksim" türküleri okudular. Toplumu, Ankara'dan gelen üniformalý despot yöneticilerin insafýna terk ettiler. Topluma; kendi beðendiði barýþçý bir yaþamý deðil, zorbalýkla empoze ettirdikleri kanlý ve zelil bir yaþamý reva gördüler... Bizim ve bizden sonra gelen kuþaklarýn beyinlerine de; "saldýrýya uðrayan toplum" imajýný yerleþtirdiler. Bu yüzden, ýrkçýlýðýn ve zorbalýðýn sadece Rum toplumuna ait özel bir yetenek olduðunu sanýyor ve doðrusu saldýrýlarýndan çekiniyor ve korkuyorduk. Yine de onlarla nasýl kavga edeceðimizi biliyor ve toplumumuz adýna onurumuzla varoluþ mücadelesi veriyorduk. Nasýl mý veriyorduk? 1960 yýlýna kadar Ýngilize maaþlý uþaklýk yaparak. 1960'tan sonra, alaturka ýrkçýlarýn ve zorbalarýn etkin ve fiili yönetimleri altýnda; tabii, kimlerin çýkarý için kullanýldýðýmýzý bilmeden, Kýbrýslýlar olarak birbirimizin boðazýna vahþice saldýrýp, hem toplumlarýmýzýn, hem de memleketimiz Kýbrýs'ýn içine hep beraber sýçtýk. Bunu da 1974'e kadar baþarýyla icra eyledik. * 1974 yýlýnda ortaya çýkan bazý gerçekler ýþýðýnda ve deðiþeceðini sandýðýmýz dünya þartlarýný da göz önüne alarak, memleketimizi; yeniden hep beraber, ama bu defa temizlemek için iþbirliðine gireceðimizi ve barýþý getireceðimizi sanmýþ, Türkü-Rumu hepimiz sevinmiþtik. Lakin, ne acý bir gerçektir ki, kurtulduðumuzu sandýðýmýz o mutlu günlerden sonra, kurtarýcý olarak gördüðümüz dostlarýn ihanetine uðramýþ... Memleketimiz ve toplumsal geleceðimiz üzerindeki fikirlerimiz ve düþüncelerimiz de generallerin ve içimizdeki iþbirlikçileri tarafýndan yönlendirilmeye baþlanmýþtý ki, bu yönlendirme, Ankara tarafýndan halen devam ettirilmektedir. Bu yüzden, perde gerisinde toplumsal varlýðýmýz ve kimliðimiz üzerinde oynanan Osmanlýnýn alçakça oyunlarýný algýlayabilecek ne güçlü bir zekaya sahip olabildik... Ne de kurtarýcýlarýn Türkçülük karakterlerinin içeriðini ve gerçek amaçlarýnýn ne olduðunu öðrenecek saðlam bir tarih bilgisine... Çünkü iþgale uyum saðlamýþ içimizdeki allamei cihan yazarlarýmýzla, milli tarihçilerimiz, kendilerine göre yarattýklarý birtakým kahramanlýklarýn dýþýndaki, kirli ve kanlý geçmiþin 55 yýllýk sürecini tabulaþtýrýp kozmik odalara saklayýp konuþulmasýný yasakladýlar. Gariptir ki; ganimet sofrasýndan kendi geleceklerini de yiyen, Ankara'ya þükranlar sunan içimizdeki bu iþbirlikçi figüranlar, geçmiþe ait gerçekleri ortadan kaldýrmayý bir marifet sayýyorlar... Ve daðýlýp yok olma noktasýna getirilen bu bahtsýz toplumun, bu gerçekleri öðrenmezse memleketin gül bahçesine dönüþeceðini sanýyorlar. Bilmiyorlar ki, toplum ne kadar gaflet içinde tutulursa tutulsun, tarihin akýþý içinde bu gerçekler tüm çýplaklýðýyla açýða çýkacaktýr. Ýþte bu milli ve þükrancý figüranlarýn hafýzalarý bunu almýyor. Sanki, buradaki yönetim (statüko) Kýbrýslý; Mehmet'in, Ferdi'nin, Küçük'ün elinde deðil, Türkiyeli Halil Ýbrahým'larýn elinde olursa, Ankara için sorun olacak!.. "Kompanzasyon" konulu eðitim faaliyetleri Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði (KTEMB) tarafýndan baþlatýlan "Kompanzasyon" konulu eðitim faaliyetleri tamamlandý. KTEMB tarafýndan organize edilen eðitimler Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde yapýldý. KTEMB'ye baðlý üye iþletmelerin teknik elemanlarýna yönelik, SSEML elektrik bölümü öðretmenlerinden oluþan bir ekiple gerçekleþtirilen eðitimlerde, slayt sunumlarýyla GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ, ETÝK KONUSUNDA YOL HARÝTASI BELÝRLEDÝ Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), Kýbrýs Türk medyasýnda gözlemlenen etik dýþý ve istismara yönelik yayýnlarýn önlenmesi için yol haritasý belirledi. "Bir etik kurul ya da konsey oluþturulmasý yanýnda, çalýþtay düzenlenmesi, basýn ombudsmanlýðý kurumunun oluþturulmasý, medya kuruluþlarýnýn kendi ombudsmanlarýný oluþturmalarý yönünde teþvik edilmesi" gibi hedefler belirleyen KTGB, geçtiðimiz haftalarda düzenlediði toplantýda alýnan kararlarý duyurdu. KTGB Genel Sekreteri Tümay Tuðyan'ýn açýklamasýna göre, birliði çaðrýsýyla bir araya gelen Basýn Kartý Komisyonu, Dýþ Basýn Birliði, Yayýn Yüksek Kurulu, Spor Yazarlarý Derneði, Barolar Birliði, Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Çocuk Haklarý Platformu, Kýbrýs Türk Kadýn Dayanýþma Konseyi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi temsilcilerinin aldýðý kararlar þöyle özetlendi: "Medyayý gözetecek bir etik kurulu ya da medya etik konseyinin oluþturulmasý; medya yöneticilerinin içinde yer alacaðý bir üst kurulun oluþturulmasý; medya kuruluþlarýnýn medya etiðine yönelik bilinçlendirme konusunda kullanýlmasý; bir 'Medya Etik Çalýþtayý' düzenlenmesi; KTGB'nin etik konusunda anket çalýþmasý yapmasý; Kuzey Kýbrýs'a özgü etik kodlarýn oluþturulmasý ve Kýbrýs Türk anlatýlan teorik bilgilerin yaný sýra pratik uygulamalar da yapýldý. Kompanzasyon uygulamalarýyla, elektrik þebekelerinin aþýrý yüklenmesi ve gerilim düþümlerindeki artýþa baðlý olarak sýklýkla meydana gelen arýzalar sonucunda yaþanan elektrik kesintilerinin mümkün olduðu oranda azaltýlmasý ve iþletmelerdeki enerji kayýplarýnýn düþürülerek santralde enerji tasarrufuna gidilmesi amaçlanýyor. Gazeteciler Birliði'nin bir 'Basýn Ýlkeleri' metni yayýnlamasý; KTGB'nin çýkaracaðý medya etik kodlarýnýn hangi medya kuruluþu ve gazeteci tarafýndan kabul edildiðinin deklare edilmesi, Basýn Kartý almak isteyen herkesin bu metni imzalamasýnýn istenmesi; basýn ombudsmanlýðý kurumunun oluþturulmasý, medya kuruluþlarýnýn kendi ombudsmanlarýný oluþturmalarý yönünde teþvik edilmesi; hangi medya organlarýnýn, ülkede bir medya etiði sorununun olduðunu kabul ettiðinin araþtýrýlmasý; medya okur yazarlýðý dersinin Eðitim Bakanlýðý tarafýndan eðitim müfredatýna dahil edilmesi için çaba gösterilmesi; toplumun etik konularda bilinçlendirilmesi; basýnýn ürettiði sorunlara iliþkin bir tarama yapýlmasý; basýn ve diðer alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle, farkýndalýðýn birleþtirilmesi için iþbirliði yapýlmasý; hukuk sisteminde insan haklarýný gözeten mevzuatýn yapýlandýrýlmasý için çalýþýlmasý; ülkeye ithal edilen ticari ürünlerin Kýbrýs Türk medyasýna reklam pastasý ayýrmasý konusunda yasal düzenleme yapýlmasý amacýyla çalýþýlmasý; Ýlan Kurumu ve tüzüðünün hazýrlanmasý, devlet ilanlarýnýn kriterlere göre verilmesi; devletin cevap ve düzeltme hakkýna yer vermeyen medya kuruluþlarýna reklam vermemesi; yayýn kuruluþlarýnýn uymayý taahhüt ettikleri basýn meslek ilkeleri ve yasalarýný, okuyucusu /izleyicisi /dinleyicisi ile paylaþmasý; reyting ve tiraj ölçümü konusunda saðlýklý bir mekanizma oluþturulmasý; medyaya verilen reklamýn vergiden düþülmesi için yasal düzenleme yapýlmasý; etik deðerlendirme karnesi oluþturulmasý ve her kuruluþun karnesinin her yýl yayýnlanmasý." Kalem Yalçýn Okut Kýbrýs: Lânetli Ada! Az çok tarih okuyanlar bilirler; bilmiyenler de öðrensinler Kýbrýs adasý, ülkemiz; Antik Çaðdan beri hiç bir iþgalciye yâr olmamýþ, talih getirmemiþtir. Ne Mýsýrlýlara, ne Fenikelilere, ne Ýyonyalýlara(Yunanlýlara), ne Perslere, ne Romalýlara, ne Bizanslýlara Ne de, daha yakýn zamanlarda Ortaçað da, Haçlý Seferleri döneminde Ýngiliz Kralý Arslan Yürekli Richard a Ve ne de Cenevizliler le Venedikliler e Osmanlýlar a gelince Kýbrýs taki Ortodoks ahalinin yardýmlarýyla, Katolik Venediklileri maðlûp ettiler ve Maðusa Kralý ve Komutaný Bragadino nun canlý canlý derisini yüzdürüp kasaba kasaba ve liman liman dolaþtýrýp teþhir ettiler ama; Kýbrýs ýn Osmanlýlar tarafýndan fethi ve bu vahþet -ayný zamanda- sonun baþlangýcýydý. Lânetli Kýbrýs Adasý nýn fethedilmesi Osmanlý Ýmparatorluðu nun Duraklama ve Gerileme dönemlerinin baþlangýcý da oldu. Evet, Lânetli Kýbrýs Adasý nýn Osmanlýlar tarafýndan fethi -o yýllarda- önemli bir olaydý. Kýbrýs ýn Fethinden sonra da kayda deðer, diþe dokanýr bir fetih yoktu zaten; Tunus u Ýmparatorluk topraklarýna katmalarý dýþýnda Ama, Kýbrýs ýn Ýmparatorluk topraklarýna dahil edilmesinden sonra çok daha önemli bir yenilgi aldýydý Osmanlý Ýmparatorluðu. Ýnebahtý savaþýnda, Hýristiyan Müttefik Armadasý Osmanlý Donanmasý ný bozguna uðratmýþ ve çoðu savaþ gemileri ile o gemilerdeki savaþçýlarý da yakmýþtý. Ve o savaþtan sonra tarihin seyri de deðiþmiþti. (Tarih konuþacaksak -kesinlikleobjektif olmamýz gerekir.) Hernekadar Türk eðitim tedrisatýnda okullardaki Tarih derslerinde ve kitaplarýnda, Baþvezir Sokollu nun o ünlü lafý tekrarlanýp duruyorsa da, Ýnebahtý Savaþý na kadar (Viyana Kuþatmasý Bozgunu ve Slav larla tutuþulan birkaç bölgesel savaþ hariç) hiç yenilmeyen Osmanlý Ýmparatorluðu nun da yenilebileceðinin göstergesi/kanýtý olduðundan Hýristiyan Batý dünyasý için çok önemli bir dönüm noktasý olarak algýlandý ve kabul edildi... Bizden önceki kuþaða da, bizim kuþaða da, bizden sonraki kuþaða da hep, Sadrazam Sokollu nun þu sözleri aktarýlarak Tarih tahrif edildi: Siz donanmamýzý yakmakla sakalýmýzý kestiniz. Ama biz Kýbrýsý almakla loþunuzu kestik. Kesilen sakal yeniden çýkar ama, kesilen kol yeniden çýkmaz (mealen). Hatta, Sokollu ya atfedilen þu satýrlar da okutuldu okullarda yýllarca: Sadrazam Sokollu, Biz o yaktýðýnýz donanmamýzý yeniden inþa ederiz, hem de ipleri ibriþimden, yelkenleri atlastan vb vb demiþ. Oysa bilinmektedir ki, akýllýlýðý ve öngörüleriyle Sadrazam Sokollu Kýbrýs ýn fethine de karþýydý. Okutulan Resmi Tarih hep hamaset edebiyatý iþte Yüzyýllarca yedi iklim dört bucaða hâkim olmakla ünlenen Osmanlý Ýmparatorluðu, Kýbrýs ý ve Tunus u topraklarýna kattýktan sonra: önce Duraklama, sonra da Gerileme dönemine girmiþti. Bu, Duraklama ve Gerileme periadiasyonlarý (dönemleþtirmeleri) bizzat Osmanlýcý tarihçiler tarafýndan yapýlmaktadýr; benim icadým deðildir Yukarýda, yurdumuz Kýbrýs tan, Lânetli Ada diye söz ettim. Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn. Bu satýrlarýn yazarý hurafelere, metafiziðe inanan birisi deðildir; asla!.. O bir lâtife idi Ama Tarih te böyle sarkastik ironiler çoktur. Ve Muktedir Osmanlý Ýmparatorluðu nun Kýbrýs ý fethinden sonra, önce Duraklama, sonra da Gerileme dönemine girdiði de yadsýnamayacak bir olgudur. Ders çýkarýr mý bundan Yeni Osmanlýcý Yeni Muktedirler?.. Hiç sanmam Tarihten ders çýkarmayan Yeni Muktedirlerin sonu da ne olsun?.. Beter olsun Olacak da

9 1 Þubat 2011 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar MISIR SADECE MISIRLILARIN DEÐÝL, BÜTÜN ARAPLARINDIR Mýsýr'da olanlar sadece Mýsýr'ý ilgilendirmiyor. Konu sadece nüfus hacmiyle, coðrafi konumuyla veya tarihteki derin kökleriyle ilgili deðil. Mýsýr hastalandýðý takdirde, Arap dünyasýnýn saðlýk durumundan bahsetmek imkânsýz. Mýsýr, kendi vatandaþlarýnýn olduðu kadar tüm Araplarýn da Mýsýr'ý. Araplar, ülkenin istikrarýyla, oradaki tartýþmalarla, matbaalarýndan çýkan kitaplarla, bölge halklarýna karþý kullandýðý dille ve büyük devletlerle iliþkileriyle ilgileniyor. Araplar, Mýsýr'ýn kaosa kaymasý ve hasta bir devlete dönüþmesini kaldýramazlar. Hasta Irak'ýn faturasýný aðýr ödemiþlerdi. Bu nedenle, Araplarýn gözü, protestolar baþladýðýndan beri Mýsýr'da. Gassan ÞERBEL (Hayat gazetesi genel yayýn yönetmeni) DÝPNOT "Sabah" gazetesinde 60, "Habertürk"te 59 gazetecinin iþine son verildi. Ýþten çýkarýlan gazeteciler dava açmaya hazýrlanýyor. TÜRKÜZ, CESURUZ, HAZIRIZ, BEKLÝYORUZ TARÝH 28 ARALIK, 2009 Bizdeki asker yalakalarýnýn ibret alacaðý dersler... Türkiye'de 'ordunun yatak odasý' sayýlan Özel Harp Dairesi'ne de savcý ve polis baskýn yaptý ve 8 subayý gözaltýna aldý... Gözden kaçmayanlar... BU NE PERHÝZ, BU NE ÝHANET TURÞUSU? Komutan Vural Türkmen mitingteki Türkiye karþýtý pankartlarý býrakýp genç mücahitlerin Baraka'nýn önünde açtýklarý pankartla ilgili ne düþündüðünü söylesin önce: Türkiye'nin Kýbrýs politikasý bu ülkenin çocuklarýna "Or..pu çocuklarý" demek mi? Kýbrýs Türk Mücahitleri UBP Hükümetinin uygulamaya koyduðu paketin mucidi olan Ankara Hükümeti'ne laf edilmesini sindiremiyor da, bu ülkenin çocuklarýna bu þekilde küfredilmesini sindiriyor mu yani? Bu ne perhiz, bu ne ihanet turþusu? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "2007'de gerekli tedbirler alýnsaydý bugün bunlar yaþanmazdý. Hükümet olarak gerekli önlemleri almaktan kaçýnmayacaðýz." Ýrsen KÜÇÜK (KKTC Baþbakaný) VÝRGÜL... KIBRIS CUMHURÝYETÝ BAYRAÐI Mitingte açýlan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýna takýlýp ihanet borusu öttürenlerin unuttuðu bir þey var. Kýbrýs Sorunu halen müzakere masasýnda görüþüldüðüne göre, demek ki, çözüme ulaþýlmýþ deðil. Yani, dört elle sarýldýðýnýz KKTC nihai çözüm deðil. Eðer çözüm KKTC olsaydý Cenevrelere kadar gitmeye lüzum kalmayacaktý. O halde, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn temsil ettiði "bütünlüðü" savunmak da Kýbrýslýlarýn en doðal hakkýdýr. Bunu sindiremiyorsanýz, midenize mukayyet olmaya bakýn, çünkü bu bizim deðil sizin sorununuzdur... "Mücahitler Derneði tek egemenliði savunanlar karþýsýnda kavgaya dünden razý, cesur ve hazýrdýr." Vural TÜRKMEN (Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði Genel Baþkaný) Kahire Üniversitesi öðretim görevlisi Amr Þalakani Radikal de yazdý: Türkiye neden sessiz, hani vicdan siyaseti? Davutoðlu neden susuyor? Size telefonla yazýmý yolluyorum. Koray yazýyor, ben telefonda okuyorum. Çünkü geçen cumadan beri telefonla veri yollayamýyoruz. Ýnternet baðlantýmýz yok. Cepten mesaj atamýyoruz. Cep telefonlarý bir açýk bir kapalý. Ev telefonlarý çok cýzýrtýlý. Ama keyfimiz yerinde. Çünkü isyan günlerinde yaþýyoruz. Bir devrimin ortasýndayýz. Yaþadýklarýmýz Tunus'ta yaþananlarýn hýzlý çekimi. Ben çok dindar deðilim. Cuma'ya bile gitmem. Ama geçen Cuma farklýydý. Eylem camiden baþlayacaktý. Bir güzel abdest aldýk. Namaza durduk. Kahire'nin kýldýðý en hýzlý Cuma'ydý. KARÝKATÜR / Daha "esselamun aleykum" demeden bazýlarý kendini dýþarý zor attý. Tahrir Meydaný'na doðru kitleler aktý. Sokaklarda uyuyoruz. Mahalle komiteleri kurduk, güvenliði öyle saðlýyoruz. Mübarek'ten herkes nefret eder, ama öfkenin boyutu artýk akýl almaz durumda. Ýçiþleri Bakaný hâlâ yok. Polislere resmen ücretli izin verdi. Hillary Clinton, "Çok dövmeyin insanlarý" dedi ya, bunlar da polisi tamamen çektiler. Bize þunu söylemek istiyor Mübarek: "Bakýn bana karþý ayaklanýrsanýz, böyle darmadaðýn olursunuz." Mübarek'in çocuklarý Londra'da bekliyor. Serhan Gazioðlu Zenginler özel uçaklarýyla Dubai'ye kaçýyor. Mübarek sessiz. Ordunun aðzýna bir parmak bal çalýyor, generalleri baþkan yardýmcýsý, baþbakan yapýyor. Ama hâlâ içiþleri bakaný yok. Ama halk bu numarayý yemiyor. Mübarek gitmeden bu isyan bitecek gibi deðil. Dýþ basýndaki fotograflarýmýzý gören bütün gün polisle orduyla çatýþýyoruz zanneder. Aslýnda çok barýþçýl bir devrim yapýyoruz. En çok "Barýþ!" diye baðýrýyoruz. Kahire sokaklarýnda þakalar gýrla. Espri varsa o halktan kork. Biraz da þaþkýnýz. Bunu biz mi baþarýyoruz? Kahire'deki eylemler daha çok orta sýnýf, üst orta sýnýf mahaleleri ve çevrelerinde. Elbette iþçi sýnýfý da sokakta. Yani rejimden bir parça nemalanan sýnýflar da ayaklanmýþ durumda. Siyasi Ýslamcýlar da var ama Müslüman Kardeþler koordinasyonu yok. Müslüman Kardeþler, örgütüyle sokaða çýksa Mübarek kaçmaya bile fýrsat bulamaz. Herkes biliyor. Uyuyan Müslüman Kardeþler'i uyandýrmak istemiyorlar. Sarkozy, Clinton, Merkel, Obama hepsi Mübarek'i nasýl destekleyeceklerini þaþýrmýþ. Akýllarýnda bir tek Süveyþ kapanmasýn, Ýsrail'e zarar gelmesin. Bize demokrasi dersi vermeye bayýlýrlar. Peki Davutoðlu nerede? 'Vicdan siyaseti' lafýný çok seviyordum. Bizim için ABD, Fransa, Ýngiltere baþka, Türkiye baþkadýr. Ama Türkiye neden sessiz? Neden sessizsiniz? Vicdanla dýþ siyaset yapmak isteyenler neredesiniz? Neden Davutoðlu susuyor? Dostlar bize destek olun. Gemileri yaktýk. Davutoðlu konuþsa Mübarek'le, "Ýstifa et, buraya kadarmýþ" dese... "Mýsýr halkýnýn yanýndayýz" dese... Vicdanýnýn sesini dinlese. Yarýn tekrar yazacaðým. Þimdilik saðlýcakla kalýn. (Amr Þalakani Kahire Üniversitesi'nde hukuk ve siyasetbilimi dersleri veriyor. Mýsýr'a yerleþmeden önce Harvard Üniversitesi'nde öðretim üyeliði yaptý. Bu yazý Þalakani'nin "Radikal" gazetesi yazarý Koray Çalýþkan'a Kahire sokaklarýndan yazdýrdýðý mektuptan alýnmýþtýr.)

10 10 1 Þubat 2011 Salý GÜNEYDEN... LÝMNAT SAKÝNLERÝNDEN PROTESTO Limasol'a baðlý Limnat'ýn sakinlerinin, Rum Elektrik Kurumu'nun (AÝK), bölgeye yüksek gerilim hattý direkleri çekmesini protesto etmek amacýyla dün eylem yaparak Limasol-Trodos yolunu kapattýklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin, konu hakkýna kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla Limasol-Trodos yolunu yarým saatliðine kapattýðýný; bunun da trafik karmaþasýna neden olduðunu yazdý. Habere göre göstericilerin arasýnda yer alan milletvekilleri, bu konuyu Meclis'e götürecekleri konusunda bölge sakinlerine taahhütte bulundu. ANAOKUL, ÝLKOKUL, ORTAOKUL VE LÝSELERDE KARNELER DAÐITILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde, öðrenciler, Ders Yýlý'nýn birinci dönem karnelerini aldý. 1'inci dönemin tamamlanmasýyla baþlayan tatil, 15 Þubat'a kadar devam edecek. Öðrenciler 16 Þubat Çarþamba günü yeniden ders baþý yapacak. Anaokul ve ilkokullarda 18 bin civarý orta dereceli okullarda ise 23 bin civarýnda öðrenci eðitim görüyor. Toplam öðretmen sayýsý ise yaklaþýk 2 bin 600. MERKEZÝ ÝHALE KOMÝSYONU AÇIKLAMA YAPTI Merkezi Ýhale Komisyonu (MÝK) Baþkanlýðý, KKTC'ye ait deðerlerin 1 Þubat Þubat 2012 tarihlerini kapsayan devre için yangýn ve kaza sigortasý ile ayný devre için makam ve resmi hizmet araçlarýnýn sigortalanmasýný kapsayan ihaleyi en düþük teklif veren "Mapfree Insurance Ltd"in kazandýðýný açýkladý. Komisyon, bilirkiþi heyetinin raporlarýný da göz önünde tutup Mapfree Insurance Ltd.'nin ihale þartnamesindeki koþullara uygun olduðunu da saptayarak, ihalenin bu þirkete verilmesini kararlaþtýrdýðýný duyurdu. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý yaptýðý yazýlý açýklamada, ihale süreci hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek, Merkezi Ýhale Komisyonu'nun ihalelerde devletin çýkarlarýný esas alarak, tüzükler ve raporlar ýþýðýnda kararlar alýndýðýný ve devletin ilk ihalenin iptali sonunda açýlan ikinci ihaleye verilen teklifler neticesinde 1 milyon 248 bin TL daha düþük maliyetle ihaleyi sonuçlandýrdýðýný vurguladý. ÝHALE SÜRECÝ VE RAKAMLAR MÝK Baþkanlýðý, daha önce çýkýlan ihalenin 29 Aralýk 2010 tarihinde deðerlendirmeye açýldýðýný ve yapýlan incelemelerde tekliflerin bütçede ayrýlan ödeneðin çok üstünde olduðunun saptanmasýyla 6 Ocak 2011 tarihinde iptal edildiðini kaydetti. Söz konusu sigortalama iþlemleri için 7 Ocak tarihinde gazete ilanlarý verilerek ayni þartname ile yeniden ihaleye çýkýldýðýnýn duyurulduðunu belirten MÝK Baþkanlýðý, 19 Ocak tarihinde ihale teklif gününün sona erdiðini ve verilen tekliflerin deðerlendirmeye açýldýðýný vurguladý. 29 Aralýk 2010 tarihinde açýlan ilk ihaleye toplam 5 sigorta firmasý katýlýrken, ihaleye teklif n MÝK, DEVLET BÝNALARININ VE ARAÇLARININ SÝGORTALANMASI ÝHALESÝNÝ "MAPFREE INSURANCE LTD"ÝN KAZANDIÐINI AÇIKLADI n "ÝLK ÝHALENÝN ÝPTALÝ SONUNDA AÇILAN ÝKÝNCÝ ÝHALEYE VERÝLEN TEKLÝFLER NETÝCESÝNDE 1 MÝLYON 248 BÝN TL DAHA DÜÞÜK MALÝYETLE ÝHALE SONUÇLANDIRILDI" veren tüm sigorta þirketlerinin ilgili sýnýflarýnda ruhsatlarýnýn bulunduðunu vurgulayan MÝK Baþkanlýðý, hiç bir þirketin ön izinli olarak ihaleye teklif vermediðini kaydetti. MÝK Baþkanlýðý, "Ýhaleye teklif veren sigorta þirketlerinin tümünün çalýþma izinleri vardýr. Ýhaleye konu olan RHA ve askeri araç sayýsý toplam 3983 adettir" dedi. Açýklamaya göre, birinci ve ikinci ihaleye araçlar için sigorta firmalarýndan gelen teklifler þöyle: Firma ismi Araçlar için ilk teklif Araçlar için ikinci teklif Segure Insurance Ltd. 1 milyon 400 bin TL 730 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 1 milyon 670 bin TL 1 milyon 460 bin TL Gold Insuarance Ltd. 1 milyon 680 bin TL 790 bin TL Üniversal Sigorta Ltd. 1 milyon 570 bin TL 780 bin TL Commercial Insurance Ltd. 1 milyon 420 bin TL 1 milyon 180 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 450 bin TL Açýklamaya göre, KKTC'ye ait deðerlerin yangýn ve kazaya karþý sigortalanmasý için çýkýlan ihaleye verilen teklifler de þöyle: Firma ismi Binalar için ilk teklif Binalar için ikinci teklif Segure Insurance Ltd. 549 bin TL 575 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 368 bin TL 325 bin TL Gold Insuarance Ltd. 551 bin TL Teklif yok Üniversal Sigorta Ltd. Teklif yok Teklif yok Commercial Insurance Ltd. 588 bin TL 729 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 250 bin TL Birinci ve ikinci ihalelere verilen teklifler toplamý: Firma adý Birinci teklif toplamý Ýkinci teklif toplamý Segure Insurance Ltd. 1 milyon 949 bin TL 1 milyon 305 bin TL Kýbrýs Sigorta Ltd. 2 milyon 038 bin TL 1 milyon 785 bin TL Gold Insuarance Ltd. 2 milyon 231 bin TL 790 bin TL (binalar hariç) Üniversal Sigorta Ltd. 1 milyon 570 bin TL (binalar hariç) 780 bin TL (binalar hariç) Commercial Insurance Ltd 2 milyon 008 bin TL 1 milyon 909 bin TL Mapfree Insurance Ltd. Teklif yok 700 bin 758 TL DAÜ PERSONELÝNE SEMÝNER- Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ-SEM) ve DAÜ Personel Müdürlüðü iþbirliðinde DAÜ personeline "protokol kurallarý" semineri verildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Dýþiþleri Bakanlýðý Protokol Müdürü Beniz Uluer Kaymak tarafýndan verilen seminerde, protokol ve nezaket kurallarý, telefonla iletiþim, toplantý kurallarý, sözlü ve yazýlý iletiþim kurallarý gibi konular ele alýndý. Seminerin ardýndan Beniz Uluer Kaymak ile DAÜ-SEM Koordinatörü Derviþ Ekþici tarafýndan katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. YORGOS LÝLLÝKAS ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝ KONUSUNU DEÐERLENDÝRDÝ Rum Dýþiþleri eski Bakaný Yorgos Lillikas, Ýngiliz Üsleri'nin ülkede "sömürgecilik kalýntýsý" oluþturduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesine göre Lillikas, "kendisine ait" siyasi büronun düzenlediði "Kýbrýs'taki Ýngiliz Askeri Üsleri ve Uluslararasý Hukuk" konulu etkinlikte yaptýðý konuþmada, "Ýngiltere'den yapýlan saldýrýlara karþýlýk verilmesi mi gerekir, yoksa siyasetini deðiþtirmesi için Ýngiltere'ye teþvik yaratýlmasý mý lazým?" sorusunu gündeme getirdi. STEFANU'DAN FÝLÝSTÝN'LE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Rum hükümeti sözcüsü Stefanos Stefanu'nun, Filistin konusunda dün yazýlý bir açýklama yaptýðý belirtildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Stefanu açýklamasýnda kýsaca þunlarý ifade etti: "Filistin Ulusal Yönetiminin Baþkanýnýn mektubunu yanýtlayan Baþkan Hristofyas, Kýbrýs hükümetinin, Filistin devletinin tanýnmasý konusunda, halen yürürlükte olan 1988 yýlýndaki kararýna atýfta bulundu. SOTOS ZAKHEOS'TAN KÝTAP Rum Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdürü Sotos Zakheos'un "Kiþisel Tanýklýkla Kýbrýs Diplomasisi ve Perde Gerisi" isimli kitap yayýmladýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Zakheos'un kitabýnýn yarýn tanýtýlacaðýný yazdý. ARTAN MUFLON POPÜLASYONUNA ÇARE ARANIYOR Güney Kýbrýs'ta özellikle Baf bölgesinde bulunan Muflon popülasyonunda büyük artýþ yaþandýðý, Rum makamlarýnýn Muflon sayýsýný azaltmak için sýnýrlý av da dahil pek çok seçeneði gözden geçirdiði bildirildi. Politis gazetesi, haberinde, 2007 yýlýnda Muflonlarýn sayýsýnýn 3 bine yakýn olduðunun belirlendiðini, aðýrlýklý olarak Baf Devlet Ormaný'ný yaþam alaný olarak seçen Muflonlara burasýnýn artýk yetersiz gelmekte olduðunu yazdý. Rum yetkili makamlarýnýn, Muflonlarýn Akama ve Limasol Ormaný'na taþýnmalarý gibi planlarý ele almakta olduðunu yazan gazete, en son senaryo olarak da Muflon avýna sýnýrlý þekilde izin verilmesinin düþünüldüðünü vurguladý. Habere göre, Muflon avýna izin verilmesinde karar alýnmasý durumunda, av izinlerinin açýk arttýrma usulüyle ve yüksek fiyatlara verilmesi planlanýyor. HRÝSTOFYAS PAPANDREU'YLA GÖRÜÞECEK Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Perþembe günü Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'yla Atina'da "önemli bir görüþme yapacaðý" belirtildi. Simerini gazetesi, Hristofyas'ýn Yunanistan Baþbakaný Papandreu'yla; Cenevre zirvesinin sonuçlarý ve enerji konularýnda "önemli temaslarda bulunacaðýný" yazdý. Gazete Hristofyas'ýn, AB zirve toplantýsýnýn yapýlacaðý Brüksel'e giderken, görüþmelerde bulunmak ve faaliyet koordinasyonu için Atina'da mola vereceðini yazdý.

11 1 Þubat 2011 Salý 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Dünya Mübarek'e 'git' diyor Birçok ülkede Mýsýr Büyükelçilikleri önünde toplanan gruplar Mübarek'e çekilme çaðrýsýnda bulundu. ABD'de yaþayan Mýsýrlýlar Mýsýr Büyükelçiliðine yürüdü. Gösteriye George Washington Üniversitesi öðrencileri de katýldý. Ýstanbul'da Beþiktaþ'ta toplanan 200 gösterici Mýsýr Baþkonsolosluðu'na yürüdü. Mýsýr lideri Mübarek'in maketini yakan göstericiler slogan attý. Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta sivil toplum kuruluþlarýnýn organize ettiði gösteride Mýsýr halký ile dayanýþma çaðrýsý yapýldý. Göstericiler, "Tunus isyanýnýn ardýndan dünya Mýsýr, Yemen, Ürdün ve Sudan'daki diktatörlerin ayaðýnýn Mýsýr'da ordu karýþýk sinyaller veriyor Tüm kentlerde güvenliði saðlayan asker savaþ jetlerini havalandýrarak gövde gösterisi yaptý. Hüsnü Mübarek koltuðunu býrakmamakta direnirken, halk yine meydanlarda toplandý. Baþkent Kahire'de yüzbinlerce kiþi "Mübarek defol" sloganlarý attý. Süveyþ ve Ýskenderiye'de onbinlerce kiþi yürüdü. Ancak ordu karýþýk sinyaller vermeye baþladý. Hüsnü Mübarek'in emriyle iki gün önce kentlere giren ancak halký susturmak yerine onlarý polise karþý koruyan ordu dün bambaþka bir portre çizdi. Tüm resmi binalarý korumaya alan tanklardaki askerler önceki günün aksine halkýn yanlarýna týrmanmasýna izin vermedi. Göstericilere karþý þiddet eyleminde bulunmasalar da bir gün önce olduðu gibi sýcak görüntüler yoktu. Muhalifler Assange CIA'den kadýn kýlýðýna girerek kaçmýþ! Assange'ýn CIA casuslarýndan kaçmak için kadýn kýlýðýna girdiði ortaya çýktý Ýngiliz Guardian gazetesinin Assange ile ilgili yayýmladýðý yeni bir biyografiye göre, Wikileaks'in kurucusu, izini süren Amerikan ajanlarýndan kaçmak için kadýn kýlýðýna bürünmüþ. Gazetenin hazýrladýðý "Julian Assange gizlilik savaþýnýn ortasýnda" isimli kitapta, ünlü hackerýn biyolojik babasýný 27 yaþýna kadar tanýmadýðý ve o dönemde CIA ajanlarýnýn hiçbir kanýt olmamasýna raðmen onu izledikleri belirtiliyor. Wikileaks gönüllülerinden James Ball gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Onun kadýn kýlýðýna girmesinin ne kadar komik olduðunu hayal edebilirsiniz. Saatlerce yaþlý bir kadýn kýlýðýnda dolaþtý" diye konuþtu. Bu arada Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Amerikan CBS televizyonunun "60 dakika" programýnda yaptýðý açýklamada, "100 bin civarýnda kiþide belgeler saklý duruyor. Eðer altýnda kaynýyor" ve "Mübarek defol, uçak seni bekliyor" yazýlý dövizler taþýdýlar. Ýspanya'nýn baþkentinde Mübarek'in çekilmesini isteyen göstericiler Mýsýr Büyükelçiliði önünde toplandý. Göstericiler "Mübarek" yazýlý dövizlerin üzerine basarak tepkilerini gösterdiler. Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da elli kiþilik bir grup ellerinde Mýsýr bayraklarý ve "Mýsýr'a özgürlük" yazýlý dövizlerle Büyükelçilik önünde gösteri düzenledi. Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta Komünist Parti'nin organize ettiði gösteride protestocular Mýsýr halkýný destekleyen sloganlar attý. Göstericiler "Hem Lübnan hem Mýsýr için özgürlük istiyoruz" dedi. yeni atanan baþbakan Ahmet Þefik ve cumhurbaþkaný yardýmcýsý Ömer Suleyman'la ilgili "Þefik, Süleyman istemeyiz!" sloganlarý atarken asker yalnýzca izledi. El Cezire'nin meydandan yaptýðý yayýnlarda kalabalýðýn her uçuþta daha da arttýðý görüldü. Halk "ordunun kimden yana olduðunu biz de bilmiyoruz" derken resmi televizyon kanalý Nil TV'nin generallerin halkla kucaklaþtýðý görüntülere geniþ yer vermesi kafalarý daha da karýþtýrdý. Mübarek'e yakýn kaynaklar Savunma Bakaný'nýn Mübarek'e ayrýlmasý gerektiðini söylediklerini iletti. Mýsýr'da ordunun halktan yana olmasý halinde Hüsnü Mübarek'in devrilmesine kesin gözüyle bakýlýyor. Gösterilerin baþladýðý Salý gününden bu yana 125 kiþinin hayatýný kaybettiði bildiriliyor. bizden birileri hapsedilir veya öldürülürse, þifreleri vereceðiz" diye konuþtu. Ekibini "özgür basýn militaný" diye niteleyen 39 yaþýndaki Avustralyalý Assange, bir banka hakkýnda yayýmlayacaðý bilgilerin Bank of America ile ilgili olup olmadýðýný teyit etmeyip, kahkaha atarken, "Tüm bankalar sýkýntýda ve hepsi kendisine bu biz miyiz diye sorup duruyor" diye konuþtu. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Güney'de seçim heyecaný artýyor Güney Kýbrýs'ta 22 Mayýs 2011 tarihinde gerçekleþtirilecek milletvekilliði seçimlerinin heyecaný gün geçtikçe artarken, Rum Meclisinin 14 Nisan tarihinde son toplantýsýný yapacaðý belirtildi. Gazeteler, 22 Mayýs seçimleri öncesinde Rum siyasi partilerinin yavaþ yavaþ seçim heyecanýna kapýlmaya baþladýklarýný, Rum Meclisinin de 14 Nisan tarihine kadar büyük oranda seçime yönelik yasa tasarýlarýný görüþmekle meþgul olacaðýný yazdýlar. Fileleftheros, Rum Meclisinin ve alt komitelerinin, seçim sandýðý oluþturulmasý için gerekli seçmen sayýsýnýn 50'den 30'a düþürülmesi ve Güney Lefkoþa'nýn milletvekilliði kontenjanýnýn 20'ye düþürülerek, Larnaka'nýn 6'ya çýkarýlmasý gibi yasa tasarýlarýný görüþmesinin beklendiðini belirtti. Gazete ayrýca, Rum Meclisinin 17 Þubat tarihinde Kýbrýs sorununu da görüþeceðini ve partilerin bu konudaki görüþlerini belirtmek için 6 saat konuþma haklarýnýn olacaðýný da yazdý. ANASTASÝADÝS Öte yandan Politis, ana muhalefet partisi DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün yaptýðý açýklamada, partisinin seçim dönemi süresince olabildiðince Kýbrýs sorununa deðinmekten kaçýnacaðýný söylediðini yazdý. Habere göre Anastasiadis, Kýbrýs sorunu konusunda seçimler sebebiyle yeni bir çatýþma ortamý yaratýlmamasý için seçim öncesi dönemde mümkün mertebe Kýbrýs sorununa deðinmekten kaçýnacaklarýný ve iç konulara yoðunlaþacaklarýný açýkladý. YENÝ HAREKET DUYURU YAPTI Diðer yandan, "Baðýmsýz Vatandaþlar Hareketi (Saf)" isimli yeni siyasi oluþumun dün bir duyuru yaparak kuruluþunu ilan ettiði belirtildi. Simerini gazetesinde yer alan habere göre, "Saf" (taraf) ismini taþýyan ve bir grup iþ adamý ve özel sektör çalýþanýndan oluþan Hareket, yaptýðý basýn açýklamasýnda, Güney Kýbrýs'taki rejimin demokrasi olmaktan çýkarak bir rüþvet ve skandallar rejimi halini aldýðýný iddia etti. Hareketin açýklamasýnda Güney Kýbrýs'taki tüm siyasi partilerin reddedildiði belirtilerek partilere yabancýlardan aldýklarý ödenekleri ve harcamalarýný açýklamalarý çaðrýsýnda bulunuldu. Gazete, Hareketin kuruluþunda mühendisler, doktorlar ve iþ adamlarýnýn rol üstlendiðini belirterek, üyelerin isimlerine de yer verdi. MISIR'DAKÝ KIBRIS BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ BÝNASI VE KONUTUNA SALDIRI Mýsýr'da patlak veren gösteriler ve olaylar Rum basýnýnda da geniþ yer alýrken, Kahire'de bulunan Rum Büyükelçiliði binasý ile Büyükelçinin ikametgahýnýn çetelerin saldýrýsýna uðradýðý bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, Güney Kýbrýs'ýn Mýsýr Büyükelçisi Kostas Leonidu'nun dün yaptýðý açýklamada, gerek büyükelçilik binasý gerekse ikametgahýnýn, olaylar sebebiyle hapishanelerden kaçan mahkumlarca oluþturulan çetelerin saldýrýsýna uðradýðýný duyurduðunu yazdý. Leonidu açýklamasýnda; vatandaþlar tarafýndan oluþturulan güvenlik gruplarýnýn büyükelçilik binasý ve ikametgahýna yönelik saldýrýlarý püskürttüklerini belirtti. Leonidu ayrýca, Mýsýr'daki Rum vatandaþlarýn havaalanlarýna giderken güvenlik sorunlarýyla karþýlaþtýklarýný da vurguladý. MISIR'DAKÝ KIBRISLILARIN SAYISI 2 BÝN CÝVARINDA Öte yandan Fileleftheros, Mýsýr'da bulunan "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlarýnýn sayýsýnýn kesin olmamakla birlikte bin 500 ila 2 bin arasýnda bulunduðunu yazdý. Habere göre Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Konsolosluklar, Shengen ve Kriz Yönetimi Birimi Müdürü Andreas Zinonos, dün yaptýðý açýklamada, Mýsýr'da bulunan Rum vatandaþlarýna, güvenli yerlerde kalmalarý çaðrýsý yaptýklarýný, 25 kiþilik bir grubun ise Güney Kýbrýs'a dönme talebinde bulunduðunu belirtti. Zinonos, bu kiþilerin Kahire'deki büyükelçilikte görev yapan kiþilerin aileleri olduklarýný belirtirken, Rum vatandaþlarýn havaalanýna götürülmelerinin kolay bir iþ olmadýðýný, bu kiþilerin adaya geri dönüþlerinin Yunanistan üzerinden gerçekleþmesinin de olasý olduðunu vurguladý. MISIR'IN GÜNEY'DEKÝ BÜYÜKELÇÝLÝÐÝNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI Diðer yandan Mýsýr'ýn Güney Lefkoþa'daki Büyükelçiliðindeki güvenlik önlemlerinin arttýrýldýðý; dün bir grup Mýsýrlýnýn burada gösteri yaptýklarý ve Mýsýr'daki rejim aleyhine sloganlar attýklarý ifade edildi. Limasol'daki Türk hamamý yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya Limasol'da yer alan ve tarihi önemi bulunan "Eski Hamam" isimli Türk hamamýnýn durumunun içler acýsý olduðu, binanýn bazý bölümlerinin yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, 16. yüzyýlda inþa edilen ve birkaç yýl öncesine kadar faaliyette bulunan hamamýn, bugüne kadar hiçbir onarým veya bakým çalýþmasýndan geçirilmediðini, bu yüzden de yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu yazdý. Rumlarýn "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi'nin" hamamýn onarýmý için bugüne kadar hiçbir þey yapmadýðý belirtilen haberde, konunun Limasol yerel makamlarýnca yapýlan toplantýda ele alýndýðý ifade edildi. Habere göre, Limasol Belediye Baþkaný Andreas Hristou, dün yaptýðý açýklamada, hamamýn onarýmý için Rum Eski Eserler Dairesi'yle her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirtirken, hamamýn onarýmýnýn AB ödeneklerinden saðlanacak finansmanla da gerçekleþtirilebileceðini vurguladý. BEÞEVLER'DE KATI ATIK TESÝSÝ Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Limasol'un Beþevler (Pendakomo) köyü yakýnlarýnda yapýlmasý planlanan ev atýklarý artýma tesisi için planlama çalýþmalarýnýn baþladýðýný yazdý. Haberde, tüm Limasol bölgesinden toplanacak ev atýklarýnýn tartýlmasý, ayrýþtýrýlmasý ve gömülmesi iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için planlanan tesise iliþkin inceleme çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý, tesisin inþasýna 2012 yýlýnýn ilk aylarýnda baþlanmasýnýn hedeflendiði ifade edildi. DÝPKARPAZ'DAKÝ RUMLARA BM'DEN YÝYECEK ÝKMALÝ KONUSU Dipkarpaz'da ikamet eden Kýbrýslý Rumlara, BM tarafýndan her hafta yiyecek ve yakýt ikmali yapýldýðý, ancak ikmalin uygun olmayan koþullarda gerçekleþtiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi; "Dipkarpaz Kapalý Pazarý Dýþýnda - Yaðmur Da Yaðsa Kar Da Yaðsa Yollarda BM'yi Beklemek Zorundalar" baþlýklarý altýnda verdiði yorum haberinde, BM'nin bölgedeki Kýbrýslý Rumlara yýllardan beridir yiyecek, su ve yakýt taþýdýðýný, ancak teslimatýn Rumlar için zor koþullar altýnda gerçekleþtiðini öne sürdü. Gazete, daha önce Dipkarpaz'da bulunan eski kapalý pazarýn içinde gerçekleþtirilen daðýtýmýn pazarýn çatýsýnýn delinmesi ve camlarýnýn kýrýlmasý sebebiyle dýþarýda yapýldýðýný, yaþlýlardan oluþan Kýbrýslý Rumlarýn ise soðuk ve yaðýþlý havalarda dýþarýda beklemek zorunda kaldýklarýný savundu. Haberde, Rum makamlarýndan Türk makamlarýna yönelik giriþim baþlatýlmasý isteði de dile getirildi.

12 12 1 Þubat 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Giderim galdýrýmdan Geçilmiyor yollardan Çekilmez oldu hayat Bu gadýn dýrdýrýndan Arý Kovanýna Çomak Sokan Kýz MILLENNIUM III Ön Sipariþ: 1 gün sonra sevkedilebilir Stieg Larsson PEGASUS YAYINLARI "Birisi size 'Dürüst insan diye bir þey yoktur' derse, o kimsenin bir düzenbaz olduðuna inanýn." G. Berkeley yoruldu kalbim kadýnlarda aramaktan seni tüketiyorum onlarý kendimi nerdesin Nevzat Çelik "Yaðmur yaðmasaydý" adlý þiirinden Girne Rehabilitasyon Merkezi yararýna konser düzenledi EZÝMEZÝK BÝR PAPATYA Asfaltýn tam ortasýnda, -artýk solgun bile olmayacakezik bir papatya: en koyu gölge, dönüþürken en açýk gölgeye. Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, Girne Liman Rotary Kulübü iþbirliðiyle Girne Rehabilitasyon Merkezi yararýna bir konser düzenledi. Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu'ndan verilen bilgiye göre, Yakýn Doðu Üniversitesi AKKM Salonunda önceki gün yer alan etkinlikte, bakýr Kralý oynayan 'cumhuriyetçi' Oscar adayý, Altýn Küre Ödüllü Colin Firth, kraliyetle ilgili görüþünü açýkladý... Oscar'a 12 dalda aday gösterilen 'Zoraki Kral' filminde, Ýngiliz Kralý 6'ncý George'u canlandýran aktör Colin Firth, kraliyetin destekçisi olmadýðýný açýkladý. Filmdeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalýnda Oscar'a aday gösterilen ve ayný kategoride Altýn Küre kazanan Firth, CNN'de Piers Morgan'ýn programýna katýldý. Usta oyuncu, kraliyetle ilgili fikirleri sorulduðunda "Ben bir cumhuriyetçiyim. Oy vermekten yanayým" diyerek seçimle baþa gelmeyen kurumlardan hoþlanmadýðýný açýkladý. nefesli sazlar, kuartet, solo parçalar ve Sýla 4'ün 60'lý yýllarda söyledikleri eserler seslendirildi. Kýbrýs Sanat Bale Bölümü öðrencilerinin, eðitmenleri Ceren Sökmen'in solosuna eþlik ettiði etkinlikte, büyükler balesinde ise okulun müzik bölümü öðretmenleri de dans gösterisi yaptý. Kýbrýs Sanat Onursal Baþkaný, T.C. Devlet Sanatçýsý, Orkestra Þefi Gürer Aykal yaptýðý konuþmada, okulun baþarýsýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Girne Rehabilitasyon Merkezi Baþkaný Dr. Ali Toker de, Onursal Baþkan Aykal'a, yöneticiler Gözlem Özdeðirmenci ve Turgay Hilmi'ye birer plaket vererek Kýbrýs Sanat'a teþekkür etti. Mehmet Kansu ile öykü gecesi Khora Kitap Cafe, etkinliklerine öykü gecesi ile devam ediyor. 2 Þubat Çarþamba akþamý saat 18.00'de baþlayacak olan etkinliðe, þairyazar Mehmet Kansu konuk olarak katýlacak. Kansu'nun "Dünden Bugüne Öykücülüðümüz" konulu bir sunum gerçekleþtireceði gecede yazarýn üç kýsa öyküsü okunarak, öykülere iliþkin yorumlar ve deðerlendirmeler yapýlacak. Katýlýmcýlarýn da paylaþmak istedikleri öyküleri okuyabileceði etkinlikte ayrýca Meyhmet Kansu'nu GÖRKEMLÝ ÇINGIRAKLARI "ADA"MIN" isimli yeni kitabý da okuyucuya tanýtýlacak. Dileyen okurlar kitap alýp imzalatma olanaðý da bulacaklar. JAMES BOND FÝLMLERÝNÝN BESTECÝSÝ, OSCAR ÖDÜLLÜ JOHN BARRY ÖLDÜ James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan, 5 Oscar ödülü sahibi kompozitör John Barry yaþamýný yitirdi. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, Barry'nin 77 yaþýnda geçirdiði bir kalp krizi sonucu hayatýný kaybettiðini duyurdu. Barry'nin ölümü ilk kez, James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan diðer ünlü besteci David Arnold'un sosyal paylaþým sitesi Twitter'a, ''Þu an kalbim dolu dolu olarak size John Barry'nin bu sabah vefat ettiðini bildiriyorum'' þeklindeki ifadeleriyle duyuruldu. Barry'nin Londra'daki yardýmcýsý ise henüz konu hakkýnda bir açýklamada bulunmadý. Arnold, BBC'ye yaptýðý açýklamada da ''John Barry'nin elinden tutmadýðý James Bond daha az havalý olacak'' diye konuþtu. ''Goldfinger'' (Altýn Parmak), ''From Russia With Love'' (Rusya'dan Sevgilerle) ve Türkiye'de ''Ýnsan Ýki Kere Yaþar'' adýyla gösterime giren ''You Only Live Twice'' adlý James Bond filmleri için yaptýðý müziklerle tanýnan Barry, 1966 ile 1990 yýllarý arasýnda 5 kez Oscar ödülüne layýk görülmüþtü. ABD'de 1966'da çevrilen Born Free (Hür Doðanlar) için yaptýðý film müziðiyle, ''en iyi orkestrasyon'' ve ''en iyi þarký'' dallarýnda iki Oscar kazanan Barry, 1968'de çevrilen ''The Lion in Winter'', 1985'te çevrilen ve Türkiye'de ''Benim Afrikam'' adýyla gösterime giren ''Out of Africa'' ile 1990'da çevrilen ''Dances With Wolves'' (Kurtlarla Dans) filmlerine yaptýðý müziklerle de Oscar'a ulaþmýþtý. Barry ayrýca, ''Mary, The Queen of Scots'' (Ýskoçya Kraliçesi Mary) ve ''Chaplin'' adlý filmler için yaptýðý müziklerle de 1971 ve 1992 yýllarýnda iki kez Oscar ödülüne aday gösterilmiþti. Bugün, hiçbir yerde aðaçlar kesilmeyecek! tam ortasýnda asfaltýn ezik bir papatya: tüm çiçekler ayaða kalkar topraklarýndan, en koyu gölgeler içinde savaþ tamtamlarý. Papatya ezilmiþken toz olup uçacakken arka sokaklarda þarlatanlar. Papatya, zaten saðlýðýnda da nefret eder onlardan; bilir ki, bir gün koparýlacak ve bir hanýmefendi orospunun eline uzatýlacak. Bir papatya, asfaltýn tam ortasýnda ezimezik. M. KANSU Ocak sonu, 2011 Lefkoþa. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kutsal Damacana 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Eyvah Eyvah 2 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( ) 1. salon Tron ( ) 2. salon

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı