SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13"

Transkript

1

2

3 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K

4

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL BİLGİLER 3.. GİRİŞ 3.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 5.3. TEŞKİLAT YAPISI 6.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR 8.5. İNSAN KAYNAKLARI 9 2. PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER FAALİYET ALANLARI, AMAÇLAR ve HEDEFLER 7 MİSYON 7 VİZYON FAALİYET ALANLARI, AMAÇLARI, HEDEFLERİ ve PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 25 Tablo. Performans Hedefi Tabloları 27 Tablo 2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 3 Tablo 3. İdare Performans Tablosu 33 Tablo 4. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 37 Tablo 5. den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 39 Ek. İl Genel Meclisi Kararı 47

6

7 SUNUŞ Yerinden yönetim anlayışının öne çıktığı günümüzde, kaynakları etkin ve verimli kullanarak Bursa mıza kaliteli hizmet vermek hepimizin olmazsa olmazıdır. Günümüz kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, sürece demokratik katılımı eklemek, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu temelinde İdaremiz dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek için performans programı yapılması konusu gündemimize gelmiştir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler, bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bursa İl Özel İdaresi olarak, hizmetlerimizi İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi, Tarım, Altyapı ve Çevresel Gelişim, İmar, Emlak ve Mekansal Gelişim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Gelişim, Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Yönetimi şeklinde 5 ana faaliyet alanına ayırmış durumdayız. İl Özel İdaresi, Bursa nın tüm bileşenleri ile işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları tasarruflu ama isabetli biçimde kullanarak, hizmet vermeye geçmişte olduğu gibi yeni stratejik plan döneminde de devam edecektir. Performans Programımızın Bursa mıza ve Kurumumuza faydalı olması ümidi ile saygılarımı sunarım. Şahabettin HARPUT Vali Sayfa

8

9 . GENEL BİLGİLER.. GİRİŞ Osmanlı Devleti nde İl Özel İdareleri, 7 Kasım 864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile illerin kurulmasıyla birlikte teşekkül etmiştir. Söz konusu Nizamname ile Vilayet Umum Meclisi kurulmuştur. Bugünkü İl Genel Meclislerinin temeli böylelikle atılmıştır. Bu düzenleme ile bir yerleşim birimi genel yönetim açısından il olarak kabul edildiği andan itibaren il olmanın tabi sonucu olarak ayrı bir yasa ve düzenlemeye gerek kalmaksızın İl Özel İdaresi teşkilatı kendiliğinden kurulmuş olmaktadır. 870 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Vilayet Umum Meclislerinin yetkileri arttırılmış ve İl teşkilatlanmasının Devletin diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. 876 Kanun-i Esasi de Vilayet sisteminin tüm Osmanlı topraklarında kurulması hükme bağlanmış, ayrıca tefriki vezaif (görevlerin ayrımı) ve tevsii mezuniyet (yetki genişliği) ilkeleri getirilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devletinin son döneminde eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilirken, bir yandan da vilayetin özel idaresi teşkilatlanmış olmaktadır. 93 yılında ise yürürlüğe giren İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati, İl Özel İdarelerini merkezi yönetime yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu Geçici Kanunda ilin genel idaresi ve özel idaresi aynı metinde fakat ayrı ayrı ve teferruatlı bir içerikte düzenlenmiştir. Bu Kanundaki il genel yönetimine dair hükümler Vilayet Kanunu yayımlanarak kanun metninden çıkarılmıştır. İlin özel idaresine ilişkin hükümler ise 987 yılına kadar uygulamada kalmıştır. 93 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati nde İl Özel İdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakinin yönetimi olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi nin organları ise; Vali, Genel Meclis ve İl Daimi Encümeni olarak kabul edilmiştir. Bu Kanun, 987 yılında yürürlüğe giren 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştirilmiş ve adı İl Özel İdaresi Kanunu olarak belirlenmiştir. Ancak bu değişikliklerle de yeni bir İl Özel İdaresi Kanunu na olan ihtiyaç giderilememiştir. Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına karşın, aynı çaba, mahallî idareler alanında dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak, bu görevlerin büyük bölümü daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. Sayfa 3

10 Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamıştır. Yukarıda belirtilen bu sorunların çözümlenmesi amacıyla ve son dönemde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Yasanın devamı niteliğindeki yerelden yönetim esaslı idari ve yasal düzenlemeler tamamlanmadığı için ilgili taşra teşkilatları hala Bakanlıklara bağlı olarak hizmet vermekte olduğundan il özel idareleri kendisinden beklenen yönetim imkânlarını kullanamamaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek Kurumumuzun çalışma prensibini oluşturmaktadır. Bilgi ve teknolojilerde yaşanan hızlı gelişme, küreselleşme, vatandaşların kamudan beklentilerindeki değişim, demokrasi ve katılımcılığın artan önemi gibi olgular İl Özel İdaresinin anlayış, amaç, yapı, işleyiş, kullandığı araçlar ve yöntemlerde önemli değişimleri gerekli kılmaktadır. Günümüzde daha esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yaratıcı çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Merkeziyetçi tutumdan uzaklaşılarak yerelden yönetim anlayışı benimsenmiştir. Yönetimde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetim yerine yeni bir kavram olarak yönetişimin ortaya çıkması ile beraber İl Özel İdarelerinin önemi bir kat daha artmıştır. Ülkemizin AB uyum süreci içerisinde bulunması ise bu yeni yönetim ve planlama anlayışının kamuya yansımasına neden olmuş, özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Birliği'nin mahalli idarelere ilişkin genel yaklaşımı ışığında İl Özel İdarelerinin güvenilir, açık ve şeffaf, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya kavuşmaları ön görülmüştür. Yönetimde yerelleşmenin yanı sıra çağımızda insanın yaşadığı alana ve alışkanlıklarına göre ihtiyaçlarında da hızlı bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda kaynakların etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet vermek için gelecek perspektifinin planlama çalışmalarına yansıtılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bugünün geleceği etkilemesi kadar geleceğin de bugünü etkilediğinden hareketle, bir şeyin bugünkü değeri, dünkü değeri ile değil geleceği nasıl algıladığıyla ilgilidir. Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Yukarıdaki ilkeler ışığında Bursa İl Özel İdaresi çalışmalarını; İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi, Tarım, Altyapı ve Çevresel Gelişim, İmar, Emlak ve Mekansal Gelişim, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Gelişim, Sayfa 4

11 2 0 2 Y I L I P E R F O R M A N S P R O G R A M I Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Yönetimi şeklinde 5 ana faaliyet alanı olarak gruplandırmıştır. Faaliyet alanlarındaki hizmetlerin etkin ve verimli olabilirliği oluşturduğumuz 8 amaçla sağlanacaktır. Söz konusu amaçlara ise belirlenmiş 24 adet hedefle ulaşılması planlanmıştır..2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR T.C. Anayasa sının 27. maddesinin ilk paragrafında Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir denilmekte ve İl Özel İdareleri de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler. Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları şöyledir; Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmak. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılmakta, İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilmektedir. Merkezi idare ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmemekte ve başka amaçla da kullanılamamaktadır. Kanunun yine aynı maddesinde İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. denilmektedir. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise; Sayfa 5

12 2 0 2 Y I L I P E R F O R M A N S P R O G R A M I Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, Borç almak ve bağış kabul etmek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ayrıca İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılmaktadır. Proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilememektedir. Yerinden yönetim anlayışının öne çıktığı günümüzde, kaynakları etkin ve verimli kullanarak Bursa mıza kaliteli hizmet vermek hepimizin olmazsa olmazıdır..3. TEŞKİLAT YAPISI tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde il özel idarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanun beraberinde il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluklarının artmasından dolayı teşkilat yapısının da değişmesi öngörülmektedir. Ayrıca küresel gelişmelere ve AB uyum çalışmalarına paralel olarak il özel idaresinin özerkliğini artıran hükümler getirilmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 36. maddesi gereğince örgüt yapısı İçişleri Bakanlığınca çıkarılan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kanun çerçevesinde Bursa İl Genel Meclisinin tarih ve Temmuz ayı 5. Birleşiminde alınan 24 No lu kararı ile Bursa İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması Kabul edilmiştir. Teşkilat şemamıza göre Vali başkanlığında, Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, 8 Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı olan 22 şube müdürlüğü hizmetlerin yürütülmesinde idari mekanizmayı oluşturmuştur. Kurumun bu yapılanmayı, değişebilecek yasal ve çevresel şartlara göre hizmet kalitesini artırmak için güncelleme hakkı her zaman vardır. Sayfa 6

13 TABLO. Bursa İl Özel İdaresi Teşkilat Şeması Sayfa 7

14 .4. FİZİKSEL KAYNAKLAR Kurumsal hizmetleri gerçekleştirecek düzeyde her türlü bilgi-işlem yazılım, program ve teknik altyapıya ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme kapasitesine sahiptir. Ancak, hizmet binalarının çok sayıda ve şehrin değişik bölgelerinde olması sebebiyle teknolojik altyapısını etkin kullanamama gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için öncelikli hedefimiz, tek bir çatı altında çalışabilecek hizmet binasına sahip olmaktır. Kurum çalışmaları ve hizmetlerimiz Web sayfamız aracılığı ile şeffaf bir şekilde kamuya duyurulmaktadır. Makine parkımızın, hizmetlerin gerçekleşmesindeki anaç rolünü gözden kaçırmadan faal ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bir planlama modeli geliştirilmiştir. Taşıt yaş durumları ve ekonomik kullanım süreleri dikkate alınarak makine parkımız devamlı yenilenmektedir. Taşıt Takip Sistemi kurularak çalışma verimliliği ve yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Taşıt cins ve yaş durumuna göre hazırlanan liste Tablo de sunulmuştur. Bursa İl Özel İdaresi, ticari amaçlı içme suları, maden suları, sıcak su ve su ürünleri üretim yerleri kaynaklarına ilave olarak maden ocaklarına (taş, kum-çakıl ocakları vb.) sahiptir Bu kaynakların kiralanması suretiyle elde edilen gelirler bütçemizde yerini almaktadır. Tablo 2 de verilmiştir. Kuruma ait taşınmazları oluşturan gayrimenkuller kiraya verilerek ya da satışı yapılarak gelir bütçemizde gösterilmektedir. Tablo 3 de gösterilmiştir. TABLO 2. Araç Yaş Durumu Sıra No Makine Cinsi Aracın Yaş Durumu Adedi BİNEK ARAÇ ARAZİ TAŞITI (JEEP) 2 3 KAPALI KASA KAMYONET PICK-UP MİNİBÜS DAMPERLİ KAMYON SEYYAR TAMİR ARACI SABİT KASALI KAMYON 2 9 ÇEKİCİ TREYLER 3 0 AKARYAKIT TANKERİ 2 2 ARAZÖZ SU TANKERİ GREYDER DOZER LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR 5 PALETLİ YÜKLEYİCİ 2 6 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KOMPRESÖR 8 SEYYAR VİNÇ 9 SEPETLİ ELEKTRİK ARACI 20 AÇIK SAÇ KASA VİNÇLİ KAMYON 2 FORTLİFT 22 KONKASÖR 23 PALETLİ EXCAVATÖR 24 LASTİK TEKERLEKLİ EXCAVATÖR Sayfa 8

15 25 ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ ROLEY TANK 27 SEMİ TREYLER 2 28 YARIRÖMORG DORSE TREYLER 30 KAMP TREYLER LAS.TEK.SİLİNDİR DEMİR BANDAJLI SİLİNDİR ASFALT YAMA SİLİNDİRİ FASAL SEY.YAĞ KOMPRESÖR 2 36 SEY.KAYNAK MAK. 37 SEYYAR YAĞLAMA ARACI JENERATÖR/KAYNAK JENERATÖR /2 3 TABLO 3. Doğal Kaynaklar DOĞAL KAYNAKLAR SAYI Maden Ocakları 66 Ticari İçme Suları 25 Tarımsal Sulama Suyu 2 Arama Ruhsatı Verilen 8 Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı Verilen 0 Jeotermal Arama Ruhsatı Verilen 8 Sular İşletme Ruhsatı Verilen 32 Su Ürünleri Üretim Yerleri 22 Su Ürünleri Avlak Sahaları 7 Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı nın tarihli verileridir. TABLO 4. Taşınmazlar TAŞINMAZLAR SAYI Bina, Dükkan, Lojman Vb. 34 Arsa 308 Tarla, Bağ, Bahçe, Yol Vb. 365 Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı nın tarihli verileridir..5. İNSAN KAYNAKLARI Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 0 Haziran 2007 tarih ve Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında yer almaktadır. Bu grup için öngörülen norm kadro sayısı 399 memur ve 240 işçi olmak üzere toplam 639 dur. Böylece Bursa İl Özel İdaresinin norm kadro sayısı toplamda 639 a yükselmiştir. Kurumumuzda Eylül 20 itibariyle toplam 746 personel görev yapmaktadır. Bunların 88 si 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 45 i sözleşmeli personel ve 53 i işçi personeldir. Sayfa 9

16 TABLO 5. Bursa İl Özel İdaresi Personel Durum Analizi ( ) Eğitim Memur İşçi Sözleşmeli Genel Durumu TH G.İ.H Y.H. S.H. A.H. Toplam Daimi Mevsimlik Toplam Toplam Toplam Yüksek Lisans /Doktora Lisans Ön Lisans Lise Diğer Toplam Hizmet Yılı Memur İşçi Sözleşmeli Genel TH G.İ.H Y.H S.H. A.H. Toplam Daimi Mevsimlik Toplam Toplam Toplam ve yukarısı Toplam GRAFİK. Personel Eğitim Durumu Grafikleri Önlisans ; 4; 23% MEMUR PERSONEL Lise; 28; 6% Yüksek Lisans /Doktora ; 6; 9% Lisans; 9; 52% Lisans; ; 2% Diğer; 46; 73% İŞÇİ PERSONEL Önlisans ; ; 2% Lise; 48; 23% Lise; 7; 5% SÖZLEŞMELİ PERSONEL Yüksek Lisans /Doktora; 2; 4% Önlisans; 9; 20% Lisans; 28; 6% Sayfa 0

17 GRAFİK 2. Personel Hizmet Yılı Grafikleri 26 YIL VE YUKARI SI; 38; 2% 2-25 YIL; 4; 23% MEMUR PERSONEL 0-5 YIL; 23; 3% 6-0 YIL; 0; 6% -5 YIL; 32; 8% 6-20 YIL; 33; 9% 26 YIL VE YUKARI SI; 30; 40% 2-25 YIL; 80; 0% İŞÇİ PERSONEL 0-5 YIL; 62; 8% 6-0 YIL; 6; % 6-20 YIL; 29; 29% -5 YIL; 93; 2% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0-5 YIL; 45; 00% Sayfa

18 TABLO Y I L I P E R F O R M A N S P R O G R A M I Memur Personel Unvan Dağılımı İDARİ PERSONEL ADET TEKNİK PERSONEL ADET GENEL SEKRETER MİMAR 3 GENEL SEKRETER YRD. 2 MİMAR(Sözleşmeli) 2 İÇ DENETÇİ 3 İNŞAAT MÜHENDİSİ 0 DAİRE BAŞKANLARI 8 İNŞAAT MÜH.(Sözleşmeli) 4 HUKUK MÜŞAVİRİ MAKİNA MÜHENDİSİ 5 AVUKAT MAKİNA MÜH.(Sözleşmeli) 3 UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSİ 7 MÜDÜR 23 JEOLOJİ MÜHENDİSİ 6 İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. 4 JEOLOJİ MÜH.(Sözleşmeli) BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 ELEKTRİK MÜHENDİSİ 2 TOPLAM 59 ELEKTRİK MÜH.(Sözleşmeli) MADEN MÜHENDİSİ 2 YARDIMCI HİZMETLER ADET MADEN MÜH.(Sözleşmeli) Yardımcı Hizmetler 5 ÇEVRE MÜHENDİSİ TOPLAM 5 ÇEVRE MÜH.(Sözleşmeli) 3 HARİTA MÜH.(Sözleşmeli) 4 G.İ.H. PERSONEL ADET ELEK.-ELK.MÜH.(Sözleşmeli) (VHKİ.-Şef-Memur-Şoför-Diğer) 46 ENDÜSTRİ MÜH.(Sözleşmeli) G.İ.H. PERS.(Sözleşmeli) 2 JEOMORFOLOG 2 TOPLAM 48 İNŞAAT TEKNİKERİ 5 İNŞAAT TEKNİKERİ(Sözleşmeli) 2 SAĞLIK PERSONELİ ADET MAKİNE TEKNİKERİ 2 DOKTOR 2 ELEKTRİK TEKNİKERİ 2 HEMŞİRE ELEKTRİK TEKNİKERİ(Sözleşmeli) BİYOLOG(Sözleşmeli) HARİTA TEKNİKER(Sözleşmeli) 3 SOSYAL ÇALIŞMACI SOSYAL ÇALIŞMACI(Sözleşmeli) MOTOR TEKNİKERİ TEKNİKER TEKNİKER(Sözleşmeli) ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ (Sözleşmeli) 2 İNŞAAT TEKNİSYENİ(Sözleşmeli) ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ(Sözleşmeli) 2 HARİTA TEKNİSYENİ(Sözleşmeli) 2 TOPLAM 0 ELEKTRİK TEKNİSYEN(Sözleşmeli) 2 MAKİNE TEKNİSYENİ(Sözleşmeli) AĞAÇ İŞLERİ TEKNİSYENİ ARKEOLOG(Sözleşmeli) ŞEHİR PLANCISI(Sözleşmeli) 2 RESTARATÖR(Sözleşmeli) SANAT TARİHÇESİ(Sözleşmeli) TOPLAM 99 GENEL TOPLAM 233 Sayfa 2

19 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Bursa İl Özel İdaresi, kurumsal geçmişi ve hizmet kalitesi ile ülkemizin en büyük illerinden biri olan Bursa mızın bütününü kuşatan, köklü ve güçlü bir yerel yönetim kamu kurumudur. Sorumluluk sahasında yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yönetimin dört işlevi olan, planlama, organize etme, yürütme ve kontrol mekanizmalarını kullanmaktadır. Bu süreçte katılımcı, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, hesap verebilir bir şekilde kurumsal yapı ve işleyişini geliştirmiştir. Verilen hizmetlerin ve yapılan çalışmaların ana amacı, Bursa nın kaynaklarını stratejik bir plan çerçevesinde, rasyonel paylaşım ve kullanımını sağlamak suretiyle; kentin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, ayrıca kır-kent yaşam kalitesini dengeli olarak yükseltmektir. Bursa İl Özel İdaresi nin temel ilkeleri; Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma, Bütüncül ve etkin hizmet vermede sosyal adalet ve eşitlik, Kamu kaynaklarının amacına uygun harcanmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik, Vatandaş odaklılık ve iyi yönetişim prensipleri temelinde güvenilirlik, Bütçe sürecinde mali disiplin, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve buna dayalı hesap verme sorumluluğu, Her türlü kamusal faaliyetin uygulamasında hukukun üstünlüğü, Paydaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sunumu şeklinde olarak kurumsal kültürümüzün gücünü yansıtmaktadır. Bursa nın geçmiş, bugün ve geleceğinin şekillenmesinde aktif rol oynayan ve her türlü sorumluluğu almaktan kaçınmayan, birikimli ve deneyimli yönetici ve personel yapısına sahip olmak Kurumun en büyük değeridir Dönemi Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz zayıf yönlerimiz ve tehdit unsurlarını, kurumumuzun güçlü yönleri ve fırsatları ile iyileştirmek amacındayız. Bu Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsat-Tehditler aşağıda belirtilmiştir. Sayfa 3

20 Güçlü Yönler Karar organlarının uyumlu çalışması, Yerel yönetimlerin yetki, görev, sorumluluk ve gücünün artması, Sivil Toplum Kuruluşlarının, kurum hizmetlerine güçlü ve katılımcı oluşu, Yerel medyanın etkin kullanılması, Uludağ Üniversitesi ve Araştırma Enstitülerinin kurumsal desteği, Tarih, kültür ve turizm değerlerine kurumsal bakışın güçlü oluşu, Ticari ve Sanayi kuruluşların kurum çalışmalarına desteği, Hizmet edilen toplumda uyandırılan güven, Çiftçi örgütlerinin kurum hizmetlerine etkin katılımı, Tarım teknolojilerinin yaygın kullanılması ile kurum hizmetlerinin etkinliğinin artması, Kurum Web sayfasının aktif olması, Makine parkımızın yeterli oluşu, Taşıt Takip Sisteminin kullanılması, İlçelerde şantiye ağımızın mevcut olması, Toprak ve su analiz laboratuvarlarının varlığı, Mahalli müşterek niteliğindeki hizmetlerin yerine getirilmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen güçlü destek. Zayıf Yönler Diğer Kamu Kurumları ile koordinasyon eksikliği, Kurum hizmet binalarının çok sayıda ve dağınık olması, Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yeterince gelişmemiş olması, Envanter ve İstatistiki verilerin yetersizliği, Kurum arşivinin yetersiz olması, Kurum çalışanları için düzenlenen sosyal etkinliklerin az olması, Tarıma elverişli arazilerin yeterince korunamaması, Tarımsal yayım ve haberleşme eksikliği, Kapsamlı tarımsal envanter çalışmasının olmaması, Norm kadro hedefine uyulamaması sonucunda etkin personel ihtiyacının karşılanamaması, İl Özel İdareleri nin öz kaynaklarının az olması, Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın çok yetersiz oluşu, Sürekli değişen ve eklenen yasalar sonucu kurumsal yapı bütünlüğünün sağlanamaması, Doğal kaynak suları envanterinin yetersizliği, Kamulaştırma işlemlerinin zorluğu ve bedelinin yüksek oluşu nedenleri ile hizmetlerin etkinliğinin azalması, Tek bir binada hizmet sunulamayışından dolayı teknolojik altyapı kullanımında eksikliğin oluşu Bazı birimlerde yetkin personel eksikliği. Sayfa 4

21 Fırsatlar Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi, AB ve Dünya Bankası destekli projeler üretilebilmesi, Güçlü ve katılımcılığa açık yerel yönetim anlayışının gelişmesi, Kurum hizmet binasının yapılacak olması, Kamu yönetimi reformları ile bürokrasinin yeniden yapılandırılması, Sivil Toplum Kuruluşlarının duyarlılığı ve desteği, Kalkınma Ajansının ilimizde kurulması, İlimizde ulaşım sorunun bulunmaması, Tarım ve turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkânların bulunması (yayla, kış, inanç, av, doğa, arkeoloji, termal vb.), Fuar, kültür ve kongre merkezlerinin artacak olması, Spora, eğitime ve sosyal hizmetlere vergi muafiyeti nedeniyle sponsorluk yoluyla destek verilmesi, İlimizin iklim olarak uzun inşaat sezonuna imkan tanıması, Tehditler Sanayileşmenin getirdiği çevre sorunları, İlimiz yoğun göç alması, Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, üretken faktörlerin kaybı ve nüfusun yaşlanması, Kanun ve yönetmeliklerin sık değişmesi, Fizibilitesiz ve plansız yatırımlar, Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının plansız kullanımı, Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı, Köy halkıyla ilgili demografik değişimler, Tarımsal ilaç ve gübre tüketiminin kontrol edilememesi, Küresel ısınma ve kuraklık, Termal, sanayi ve evsel atık sularla tarımsal arazilerin sulanması, Kırsal alanda katı atık ve atık suların çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilemeyişi, Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması, doğal, tarihi ve kültürel mirasın özgün niteliklerinin kaybolması, Uludağ daki tesislerin altyapı yetersizliği ve düzensiz yerleşimi sebebiyle Uludağ ekosistemini tehdit etmesi, İlimizin. derecede deprem kuşağında oluşu ve doğal afetlere maruz kalan bir bölgede yer alması, Çarpık kentleşmenin sürmesi, Sanayi yatırımlarının il merkezinde ve tarım alanlarında yoğunlaşması, İnsan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklar, Taş ocağı vb. ruhsatların merkezi idare tarafından verilmesi. Sayfa 5

22

23 2.2. FAALİYET ALANLARI, AMAÇLAR ve HEDEFLER Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan Misyon-Vizyon-Temel Değerler ve Faaliyet Alanları-Amaçlar-Hedefler-Performans Hedefleri aşağıda sunulmuştur. Bursa ili düzeyinde, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, hesap verebilir bir şekilde kurumsal yapı ve işleyişi geliştirerek, ilin kaynaklarını stratejik bir yaklaşımla, rasyonel paylaşım ve kullanımını sağlamak suretiyle, kırsalın ve kentin yaşam kalitesi ve refah standardını dengeli olarak yükseltmek Kurumsallaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olarak; katılımcı, şeffaf, ulaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleriyle, esnek ve hızlı karar alabilen, gelecek yönelimli, amaç ve sonuç odaklı bir şekilde Bursa ya güvenilir, verimli, etkin ve kaliteli hizmet vermek Sayfa 7

24 TEMEL DEĞERLER Y I L I P E R F O R M A N S P R O G R A M I ÇALIŞANLAR SÜREÇLER ÇIKTILAR Mesleki Uzmanlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Yeniliğe açık olmak, Çevreye duyarlılık, Şeffaflık, Güncellik, Kentlilik bilincine sahip olmak, Uzlaşmacı ve paylaşımcı, Değişime uyum sağlayabilmek, Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak, Hukuka ve insan haklarına saygılı olmak, Toplumsal duyarlılık, Tarafsız, şeffaf ve güvenilir olmak, Hesap verebilirlik, Katılımcılık, Ulaşılabilirlik, Kişisel verilerde gizlilik, Bütüncül bakış açısına sahip olmak, Eşit ve adaletli olmak, Çevreye ve tarihi dokuya duyarlı olmak, Kaynakları verimli kullanmak, Verimli, etkin ve kaliteli hizmet, Çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, Değişimi takip edebilmek, Sosyal içerikli olmak, Motive ve koordine edici olma, Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik, Nesnellik, Güncel verileri içerme, Problem çözücü olmak, Sayfa 8

25 2.3. FAALİYET ALANLARI, AMAÇLARI, HEDEFLERİ ve PERFORMANS HEDEFLERİ. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi.. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En Uygun ve En Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlayarak Hizmet ve i Ekonomik ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirmek... Strateji Geliştirme Unsurlarında Bütünlüğün Korunması İçin Bilişim Hizmetleri ve Tekniklerinde Verimliliği Sağlayarak Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Faaliyet Alanlarının STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAM İlişkisine Bağlı Olarak Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak... İdarenin Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlamasının Koordinasyonu Sağlanarak Plan Dönemi İçinde Sürdürülebilir Olacaktır...2. Faaliyet Raporu Yasal Süresi İçinde Hazırlanarak İl Genel Meclisine Sunulacaktır...3. e-içişleri Projesi Modüllerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Uygulanması Sağlanacaktır...4. Personelin Bilgisayar ve Ekipmanlarını Kullanma Kabiliyeti Geliştirilecektir...5. Kurum İçi İnternet Ağ Yapısının Sürekliliği ve Elektronik Ortamdaki Güvenliği Sağlanacaktır...6. Bilgisayar ve Ekipmanlarının Sürekliliği, Teknolojik Gelişmelere Ayak Uydurabilirliliği ve Yazılımların Güncel Olması Sağlanacaktır...7. Kurumsal Web Sayfası İdarenin Misyon ve Vizyonuna Uygun Yenilenme İle Güncelliği Sağlanacaktır..2. Kurum Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlayarak, İş ve İşlemleri Hızlandırmak..2.. Stratejik Plan ve Performans Programı Dikkate Alınıp Birimlerin Plan ve Programlarının Gerekleri İle Fayda ve Maliyet Unsurları Göz Önünde Tutularak Verimlilik, Tutumluluk İlkeleri İle Uluslar Arası Standartlara Uygun Olarak Gelir ve Gider Bütçeleri Hazırlanıp Uygulanacaktır Hesap ve Kayıt Düzeninde Saydamlık, Hesap Verilebilirlik ve Tekdüzenin Sağlanması, İşlemlerin Kayıt nda Kalmasının Önlenmesi, in Gerçek Mahiyetlerine Uygun Olarak Sağlıklı ve Güvenilir Bir Biçimde Muhasebeleştirilmesi Sağlanacaktır Mali Tabloların Zamanında, Doğru, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Bütçe ve Muhasebe İlkeleri Çerçevesinde, Uluslar Arası Standartlara Uygun, Yönetimin ve İlgili Diğer Kişilerin Bilgi İhtiyaçlarını Karşılayacak, Karar, Kontrol ve Hesap Verme Süreçlerinin Etkili Çalışmasını Sağlayacak Şekilde Hazırlanması ve Yayımlanması Sağlanacaktır Çalışanların Birimlerinde Bilgi ve Becerilerini Arttırmaları İçin Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlenecektir Çalışanların Birimlerinde Hizmet Etkinliği ve Kalitesinin Arttırılması İçin Teknik Donanım, Yazılım ve Destek Eksiklikleri Giderilecektir Personel Performans Yönetmeliği Çerçevesinde Çalışanların Ödüllendirilmesi ve Motivasyonunun Arttırılması İçin Sosyal Aktiviteler Düzenlenerek Sürekliliği Sağlanacaktır Norm Kadro Uygulamalarını Etkin ve Verimli Şekilde Gerçekleştirerek Tüm Birimlerde Personel Görev Tanımlarının Oluşturulması İle Hizmetlerin Görev ve Sorumluluklar Dahilinde Sürekliliği Sağlanacaktır İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin Karar Alma Süreci Öncesinde Tüm Yazışmalar Etkin Bir Şekilde Yapılarak Yazışmalarda Bilgi ve Belge Akışı Hızlandırılacaktır İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin Toplantı Süreciyle İlgili Çalışmaların Mevzuata Uygunluğu Sağlanarak, Alınan Kararlar ve Sonuçlar İlgili Yetkililer İle Halkın Bilgisine Sunulacaktır İl Genel Meclisi Üyeleri Görev ve Hizmetler Hakkında Bilgilendirilecektir..2.. Genel Arşiv Hizmet Sistemi Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanılması Sağlanacaktır Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Müracaatlar İlgili Birimlere Ulaştırılacaktır Kurumun İlgili Makam ve Birimleri İle Basın ve Yayın Kuruluşları Arasındaki İlişkiler Sağlanacaktır İhtiyaç Duyulan Yayınlar Alınarak İlgililere Ulaştırılacaktır İdarenin Etkinlik ve Çalışmaları Fotoğraf ve Film Olarak Kaydedilerek Arşivlenecektir Matbu Evrak Basım İşleri Yapılacaktır İletişim Hizmetleri Sürekliliğinin Sağlanması İçin Takibi Yapılacaktır Tüm Birimlerde Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklı Proje, Hibe Programlarının Farkındalığını Artırarak Kurumun Gelişmesine Destek Sağlanacaktır Kurum Güvenliğini Sağlamak İçin Teknik Eksiklikler Giderilerek Güvenlik Hizmetleri Yürütülecektir Sayfa 9

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. 1992 yılında

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2010 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.....5 A-Misyon ve Vizyon....5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar......6 C-İdareye İlişkin Bilgiler......8

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞINCA OLUYOR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İLETİŞİM BİLGİLERİ Ömerağa Mah. A. Yüksel Cad. Belsa Plaza Binası B-Blok Kat:4 41028 - İzmit

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 )

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 ) Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Mustafa

Detaylı

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz; Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu nda yer alan, ilçemizin ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı sağlayan ve

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011-1 - "..... Hususi Ġdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı