ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm"

Transkript

1 ASTLER VE BAZLAR Ön hazrlk sorular Asit ve bazlar nasl tanmlarz? Bir asidin asitlik kuvveti ile pka arasndaki ili"ki nedir? Moleküler yap ile asit kuvveti arasnda bir ili"ki varm dr? Asidik, amfoter ve bazik oksitler kimlerdir? Protonasyon ve deprotonasyon kavramlarn nasl açklarsnz? Sülfürik asit dünyada en çok üretilen bir kimyasal maddedir. Üçüncü ve dördüncü srada kireç ve amonyak bazlar gelir. Bu rakamlar asit ve bazlarn endüstriyel kimyadaki rolünü vurgular. Asit ve bazlar laboratuar uygulamalarnda da rutin olarak kullanlr. Asit ve baz kavramlar teori olmayp, sadece birer tanmdrlar. Bu bölümde en yaygn kullanlan tanmlardan Bronsted-lowry tanm incelenecektir. Lewis tanm ayr bir bölüm olarak verilmitir Bronsted-lowry tanm 1923 de J.N. Bronsted ve T.M Lowry birbirinden ba*msz olarak, asitleri proton veren (donor), bazlar da proton alan ( acceptor) maddeler olarak tanmladlar. Bronsted-lowry tanm, Arrhenius un sulu çözeltiler için yapt* tanmdan farkl de*ildir: Hidrojen iyonu verenler asit, hidroksil iyonu verenler bazdr. Aa*daki dengede; H2O + NH3 NH4 + + OH - H2O, NH3 a proton verdi*i için asit, NH3 da proton ald* için bazdr. Denge tersten okundu*unda NH4 + iyonu asit, OH - iyonu da baz olarak davranr. Dolays ile Bronsted-lowry asit baz tepkimesinde iki asit (H2O, NH4 + ) ikide baz ( NH3, OH - ) bulunur. Gerçekte tepkime, iki baz arasnda proton alma yardr. NH4 +, NH3 gibi asit baz çiftine Konjüge çiftler denir. Benzer ekilde H2O, OH - ikinci bir konjüge asit baz çiftini oluturur. Konjüge çiftler aa*daki gibi gösterilir: H2O + NH3 NH4 + + OH - Asit1 baz2 Asit2 baz1 Hem asit, hem de baz gibi davranan maddelere amfoter maddeler denir. Örne*in yukardaki tepkimede asit gibi davranan H2O molekülü aa*daki tepkimede baz olarak davranmaktadr. CH3 COOH + H2O CH3COO - + H3O + Asit1 baz2 baz1 Asit2 Benzer ekilde NH3, su ile tepkimesinde baz gibi davranrken, hidrür iyonu ( H - ) ile tepkimesinde asittir.

2 NH3 + H - NH2 - + H2 asit1 baz2 baz1 asit2 Baz çözgen sistemleri ve Arrhenius asit-baz ( buda bir çözgen sistemi) arasndaki nötralizasyon tepkimeleri Bronsted lowry tanmlar gibi yorumlanabilir: Aslnda bu tepkimeler konjü*e asit-baz arasndaki tepkimelerdir: H3O + + OH - H2O + H2O NH4 + NH2 - NH3 + NH3 Asit1 baz2 asit2 baz1 Her konjüge çiftin daha kuvvetli asidi ve baz tepkimeye girerek daha zayf asit ya da baz oluturur. Asit ne kadar kuvvetli ise, konjüge baz o kadar zayftr, tersine baz ne kadar kuvvetli ise konjüge asidi o kadar zayf olur. Suda proton iyonu Asit baz tepkimeleri için en önemli ortam sulu çözeltiler oldu*u için ilk önce protonun sudaki davrann karekterize etmeliyiz. Bir asit su molekülüne proton verdi*i zaman hidronyum iyonu (H3O + ) oluur. Tüm genel çözgenlerin protonosyonu ekzotermiktir. Bu nedenle çözeltide serbest hidrojen iyonuna rastlanmaz. Hidronyum iyonu, suda en basit iyondur (1a). Bu iyon di*er su molekülleri ile hidrojen ba*lar yaparak H9O4 + yapsna dönüür 1 b). O + O H H H2O..H H H2O + H 1a H3O + 1b H9O4 + H H2O Asitlerinin kuvveti HA Bronsted asidinin sulu çözeltideki kuvveti, asitlik sabiti (veya iyonla"ma sabiti ) Ka ile ifade edilir. Asit ve su arasndaki proton transfer tepkimesinin denge sabiti asitlik sabitidir: HA (aq) + H2O(s) A(aq) - + H3O + (aq)

3 + a[ H 3O ]. a[ A ] Ka = a[ HA]. a[ H O] 2 a(x) dengede, çözeltideki X in etkin termodinamik deriimi olup, aktifli*ine eittir. Saf suyun aktifili*i ( 1 bar da ) 1 dir ve seyreltik çözeltilerde 1 e yakndr. Yani, a(h2o) = 1 dir. Termodinamik duyarllk gerekmiyorsa veya deriimler çok düükse ( yaklak 1 mm dan daha küçükse), aktiviteler yerine molar deriimler alnabilir. Bu iki kabul, konu boyunca yaplarak, aa*daki eitli*i kullanaca*z: + [ H 3O ].[ A ] Ka = [ HA]. Sudan proton transferi( bir bronsted asit davran ), suyun otoprotoliz denge sabiti,kw ile tanmlanr: H2O(s) + H2O(s) OH - (aq) + H3O + (aq) Kw = [OH - ] [ H3O + ] = Molar deriimler ve asitlik sabitleri de*iken üstel büyüklükler oldu*u için, onlarn logaritmalarn (10 tabanna göre) kullanmak daha uygundur: PH = - log[ H3O + ], pka = - logka, pkw = - logkw 25 o C de pkw = 14. Logaritmalar kullanmann baka bir avanta, tepkimenin Standard Gibbs serbest enerjisi ile denge sabiti arasnda basit ilikinin olmasdr: ;G o = -RT lnk = 2,303 RT pk JG o = 5,71 pk kj/mol (25 o C de ) 25 o C de baz genel asitlerin asitlik sabitleri Çizelge 1 de verilmitir. Ka de*erleri çok fazla de*ikenlik gösterirken, proton transfer tepkimelerin de JG o de*eri, sadece yaklak 340 kj /mol lük de*ime kar gelir. Negatif pka de*eri ( K a > 1 kar gelir ) verme e*iliminin yüksek oldu*unu gösterir. kuvvetli asitleri tanmlar. Suya proton Pozitif pka de*eri ( Ka < 1 ) zayf asitleri tanmlar. Qyonlamama e*ilimindedirler. Kuvvetli asitlerin konjü*e bazlar zayf bazlardr. Bunlarn H3O + iyonundan proton alma e*ilimleri zayftr. Genel olarak "unu diyebiliriz: Asit ne kadar zayfsa onun baz o kadar kuvvetlidir Çözgen dengelemesi (suda)

4 Asit kuvvetlerini çözgen (Su) etkiler. H3O + dan daha kuvvetli her hangi bir asit H2O ya bir proton vererek ( H3O + oluturur) tamamen iyonlar. Suda yaplan hiçbir deney HClO4, HCl, HNO3 asitlerinin hangisinin daha kuvvetli oldu*unu belirtemez. Çünkü üçü de suyla tepkimeye girerek H3O + iyonunu verir. HClO4+H2O H3O + + ClO4- HCl+H2O H3O + + Cl- HNO3+H2O H3O + + NO3 - Çizelge 1: Suda asitlerin asitlik sabitleri (25 o C de) Asit HA A - Ka pka Hidro iyodik HI I Perklorik HClO4 ClO Hidrobromik HBr Br Hidroklorik HCl Cl Sülfirik H2SO4 HSO Hidronyum iyonu H3O+ H2O 1 0,0 Sülfüroz H2SO3 HSO3-1, ,81 Hidrojen sülfat HSO4 - SO4 2-1, ,92 Fosforik asit H3PO4 H2PO4-7, ,12 Hidroflorik HF F - 3, ,45 Piridinyum iyonu C5H5NH + C5H5N 5, ,25 karbonik H2CO3 HCO3-4, ,37 Hidro sülfirik H2S HS - 9, Amonyum iyonu NH4 + NH3 5, ,26 Hidro siyanik HCN CN - 4, ,31 Bikarbonat iyonu HCO3 - CO3 2-4, ,32 Mono Hidrojen arsenat HAsO4 2- AsO4 3-3, ,53 Hidrojen sülfür iyonu HS - S 2-1, ,96 Mono Hidrojen fosfat HPO4 2- PO4 3-2, ,67 H3O + dan daha kuvvetli bir asit suda yaayamaz. Bundan dolay tüm kuvvetli asitlerin sudaki asitli*i, H3O + un asitli*ine eittir. Örne*in yukarda ki asitlerin ayn deriimli çözeltileri ayn asit kuvvetine( ayn ph ) sahiptir. Buna suyun dengeleme etkisi denir. Su d"ndaki çözgenlerde dengeleme Her hangi bir çözgen için asit ve baz kuvvetleri, o çözgenin oto protoliz sabitiyle verilir. Su için bu sabit 14 dür. Amonyak için 33 tür. 2NH3(s) NH4 + + NH2 - pk = 33

5 Bu aralk suya göre oldukça genitir. Bunun nedeni, NH2 - nin proton ilgisi, OH - kinden çok daha büyük olmasdr. Suda dengelenen kuvvetli bazlar amonyakta dengelenmeyecektir. Bununla beraber NH3 n proton ilgisi suyunkinden oldukça büyüktür. Bu yüzden suda sayf olan asitler amonyakta dengelenebilir. Bundan dolay bazik bir çözgen olan amonyak daha zayf asitlerin asit kuvvetlerinin ölçülmesinde kullanlabilir. Poliprotik asitler Poli protik asitlerin ( birden fazla proton veren maddeler) ardk asitlik sabitleri aa*daki gibi tanmlanr: Örne*in H2A asidi ( H2S gibi ) ardk olarak iki protonunu verebilir ve iki asitlik sabiti öyle yazlr. H2A (aq) + H2O(s) HA(aq) - + H3O + (aq) + [ H 3O ].[ HA ] Ka1 = [ H A] 2 HA - (aq) + H2O(s) A 2- (aq) + H3O + (aq) Ka2 = [ H O 3 + [ HA ].[ A ] 2 ] Qkinci asitlik sabiti, Ka2, Ka1 den daima daha küçüktür. Baka bir deyile pka2, pka1 den daima daha büyüktür. Oksi asitlerde bu de*er 5 birim kadardr. Yani pka2 = pka1 + 5 dir. Buda denge sabitinde 10-5 lik bir azalmaya kar gelir. Bu azalma, merkez atomun kimli*ine ba*l olmayp, elektrostatik modelle ilgilidir. Qkinci iyonlama, negatif yüklü iyondan gerçekleece*i için daha zordur. Çünkü ilave elektrostatik i yaplmas gerekmektedir. Netice olarak ikinci iyonlama daha isteksizdir. Asit kuvvetleri ve Moleküler Yap Ayn grup elementlerinin hidrojen bileiklerinin sulu çözeltilerinin pka de*erleri oldukça farkllk gösterir: Örne*in hidra halojen asitlerinin pka de*erleri düzenli bir e*ilim göstermez: HF HCl HBr HI pka Bunlardan bir anlam çkarmak için öncelikle gaz faznda proton transfer entalpilerini, daha sonrada çözgen etkilerini dikkate almak faydal olur.

6 Proton transfer entalpileri Hidrojen iyonunun en basit tepkimesi, onun gaz fazda bir B bazna ba*lanmasdr. Bu tepkime, Proton kazanma entalpisi (JH o p) olarak karekterize edilir. JH o p tepkimenin standart entalpisidir: B(g) + H + (g) BH(g) JH o p (B) Proton kazanma entalpisine bazen proton (A p ) de denir. JH o p = -Ap dir. Ap pozitif oldu*u zaman proton ba*lanmas ekzotermiktir. Bu durumda proton ilgisinin yüksek oldu*unu söyleriz. E*er proton kazanma çok az ekzotermikse, bazn ( B veya A - ) proton ilgisinin az oldu*unu söyleriz. Burada tekrar hatrlatmakta yarar var; tepkimenin entalpi de*iimi yerine, Gibbs serbest enerjisi, JG o nin bilinmesi gerekir Fakat gaz faz tepkimelerinde entropi de*iimi, JS o küçüktür. Dolays ile iyi bir yaklatrma JH o = JG o eklinde yaplabilir. Gaz fazda proton ilgilerinin incelenmesi kütle spektrometresindeki gelimelerle mümkün olmutur. Elde edilen baz deneysel de*erler Çizelge 2 de verilmitir. Tüm protonasyon entalpileri ekzotermik olup negatif JH o p de*erine ve dolays ile pozitif proton ilgilerine kar gelir. Sonuç olarak; A - baznn proton ilgisi ne kadar büyükse HA nn gaz faz o kadar zayftr ve pka s o kadar büyüktür. Tablodan srasyla HF in HCl den, HCl inde HI den daha zayf asit oldu*u görülür. Çizelge 2: bazlarn gaz faz ve çözelti proton ilgileri * ASQT KONJÜXE BAZ AP kj/mol (gaz faz) AP kj/mol( suda) HF F HCl Cl HBr Br HI I CH4 CH NH3 NH PH3 PH H2O HO HCN CN H3O + H2O NH4 + NH C6H5NH + C6H5N AP= - o H p bazn proton ilgisi Qkili (binary) hidrojen bileiklerinin asit kuvveti p-blok ikili ( binary ) asitlerinin gaz faz asitlikleri periyot boyunca ve grup boyunca artar. Örnegin asitlik CH4, NH3, H2O, HF srasnda ve HF, HCl, HBr, HI srasnda artar. Bu e*ilimlerin X de verilen Born Haber türü bir çevirimden 2 deki born haber tipi çevirimden aa*daki eitlik çkar:

7 Ap(A - ) = B(HA) + E(H) E(A) Burada B(HA), HA nn ba* enerjisi, QE(H), H nin iyonlama enerjisi, EQ(A), A nn elektron ilgisidir. H + (g) + e + A(g) QE(H) H + (g) + A - (g) EQ(A) H(g) + A(g) B(HA) Ap(A - ) 2. Gaz faz asitlik ve bazl* için termodinamik çevirim. Periyot boyunca proton büyük ölçüde A nn elektron Elektron ilgisi soldan artar. Bundan dolay, A nn proton azalr. Sonuçta A nn elektron ilgisi arttkça HA nn artar. Ba"ka bir deyi"le A nn arttkça asitlik artar. Grup boyunca A nn yarçapnn artmasndan dolay HA nn artar, enerjisi azalr. Grup içinde baskn etki budur. Grupta yukardan hem elektron ilgisinin, hem de enerjisinin azalmas, proton ilgisinin azalmasna neden olur. Buda gaz faz asitlikte ayn yönde bir artma yaratr. Bu e*ilimler Çizelge 2 den görülebilir: Ap, halojenlerde F dan I da do*ru ve ikinci periyotta da soldan sa*a do*ru ( N dan F a ) azalr. Bu e*ilim, hidratasyon ( daha geneli sovatasyon ) durumunda da de*imez. Yani suda ( veya herhangi bir çözgende ) asit kuvvetleri ayn e*ilimi gösterir. Oksi asitlerin asit kuvveti Suda en önemli asitler bir hidroksil (OH - ) grubundan proton veren asitlerdir. Bu tür verilebilir protona asit protonu denir. Moleküldeki öteki hidrojenlerden ayrlr. Üç tür hidroksil grubu var: 1- Aqua asitler: Burada asit protonu merkez metal atomuna koordine olmu bir su molekülü üzerindedir. [Fe(OH2)6] 3+ buna bir örnektir(3). Aqua asit proton transfer dengesi Bronsted dengesinin özel bir halidir: E(OH 2) (aq) + H2O E(OH) - (aq) + H3O + (aq)

8 [Fe(OH 2)6] 3+ (aq) + H2O [Fe(OH 2)5] 2+ (OH) - (aq) + H3O + (aq) 2- Hidrokso Asitler: Bunda asit protonu bir hidroksil grubu üzerindedir. Hidroksil grubuna komu okso (=O) grubu yoktur. Si(OH4) buna bir örnektir(4). Bu asit, do*ada minerallerin oluumunda oldukça önemlidir. 3- Okso Asitler: Bunlarda da asit proton bir hidroksil grubu üzerindedir. Ancak bu tür asitlerde metal atomuna ba*l bir okso grubu ba*ldr. Sülfürik asit okso aside bir örnektir(5) OH2 3+ OH O H2O H2O Fe OH2 Si S OH OH OH2 HO O OH OH2 OH [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+ Si(OH4) O2S(OH)2 ( 3) (4) (5) Bu üç tür asit, bir aqua asidin ardk deprotonosyon basamaklar olarak ta düünülebilir: 2H + H + H2O E OH2 [ HO E OH ] 2+ [ HO E = O] 3+ Aqua asit hidroksi asit okso asit Böyle basamaklara örnek, oksidasyon says orta derecede olan bir d-blok elementi Ru(IV) da görülebilir: OH2 ] 4+ OH ] 2+ O ] 3+ -2H + -H + Ru Ru Ru +2H + +H OH2 OH OH Aqua asitler, s ve d blok elementleri ile p blo*unun sa*ndaki düük oksidasyon sayl elementler için karekteristiktir. Oksa asitleri yüksek oksidasyon sayl elementler yapar. Ayrca p blo*unun sa*ndaki elementler de okso asit üretebilir. Aqua asit kuvvetinin periyodik

9 Aqua asit kuvvetlerinin periyot boyunca de*iimi iyonik modelle bir dereceye kadar açklanabilir. Qyonik modelde metal katyonu z birim pozitif yük tayan bir küreyle temsil edilir. Katyonun yükü ne kadar büyük, yarçap da ne kadar küçükse protonun ayrlmas o kadar kolay -asitlik kuvveti de o kadar büyük olur. Baka bir deyile asitlik kuvveti elektrostatik parametreye ( z 2 / r) ba*l olarak de*iir. Bu modelin gaz - faz için ön gördü*ü e*ilimler, e*er solvatasyon etkileri sabite yaknsa çözeltilerde de uygulanabilir. s blok elementlerinin iyonik katlar iyonik modelle tanmlanan pka de*erlerine sahipken, birkaç d blok iyonu ( Fe 2+ ve Cr 3+ gibi ) çizgiye epeyce yakn yerdedir. Fakat daha yüksek asit kuvvetine ( daha düük pka ) do*ru sapma meydana X den iyonik modelin ne kadar baarl oldu*u görülebilir. pka 2 O O Hg2+ O Fe 3+ 4 Sn 2+ Cr 3+ OO Th 4+ 6 Cd 2+O 8 Cu 2+ O 10 Fe 2+OO Zn 2+ OAg + 12 OBa 2+ Li + O 14 ONa Z 2 X Aqua asit kuvvetleri Qyonik modelden sapma, metal iyonlarnn, ayrlan protonu daha kuvvetli itmelerinden kaynaklanr. Buda, katyon yükünün merkez iyon üzerinde tam olarak lokalize üzerinde delokalize ve bu yüzden yükün, ayrlan protona daha yakn dikkate alnarak açklanabilir. Bu hal E O kovelent karakterini gösterir. d ve p blok metallerinin büyük ço*unlu*unda aqua asitlerinin kuvvetleri iyonik modelden beklenden büyüktür. ( Cu 2+, Sn 2+ gibi ) Bunun nedeni, ba*n kovelent karakterinin artmasdr. Bu nedenle iyonik model yaklam gerçekçi de*ildir. Örnek: verilen asitlik art" açklayn. [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+ (aq) < [Al(OH 2 ) 6 ] 3+ (aq) < [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+ (aq) \ [Hg(OH 2 ) 6 ] 2+ (aq)

10 Cevap: En zayf asit Fe 2+ kompleksidir. Bunun nedeni Fe 2+ nin hem yükü küçük, hem de çap büyüktür. Yükün +3 e yükselmesi asit kuvvetini artrr. Al 3+ un daha büyük asitli*i onun daha küçük yarçapyla açklanabilir. Seride Hg 2+ anormallik gösterir. Buda iyonik modelin baarszl*n gösterir. Bu komplekste, oksjine önemli oranda pozitif yük transferi vardr. Basit okso asitler Ana elementin tek atomunu içeren (mono nükleer) asitlere en basit okso asitler denir. Örnek: H2CO3, HNO3, H3PO4 ve H2SO4 v.s. Okso asitleri, periyodik tablonun sa* üst ksmndaki elektronegatif elementler ve di*er yüksek de*erlikli elementler oluturur. Bunlarn bazlarnn yaplar Çizelge 3 te verilmitir. Tablodaki H2CO3 ve HNO3 molekülleri düzlem yapldr. Bunun nedeni 2. periyot elementlerinin ] ba* yapmasdr. Daha sonraki periyotlarda bu özellik yoktur. Çizelge 3: Okso asitlerin yaplar ve asit sabitleri* P= 0 p = 1 p = 2 p =3 O O HO-Cl C N 7,2 HO OH O OH 3,6-1,4 OH O O O HO Si OH HO P OH O S OH O Cl OH OH OH OH O 10,0 2,1; 7,4; 12,7-2; 1,9-10,0 O HO P OH Cl O H O 1,8; 6,6-1,0 O OH HO As OH OH 2,3; 6,8; 11,3 * saylar ardk pka de*erleridir.

11 Sübstitüye okso asitler. Okso asitlerin bir veya daha fazla hidroksil gruplar di*er gruplarla yer de*itirebilir. Böylece sübstitüye okso asit serisi oluur. Örne*in, O2SF(OH) Floro sülfürük asit O2S(NH2)OH Amino sülfürik asit O2S(CH3)OH Metil sülfirik asit (6) gibi. F oldukça elektronegatif oldu*u için merkez S atomundan elektron çeker. S üzerinde daha yüksek etkin bir pozitif yük oluur ve asit kuvveti artar. Bunun tersine, daha az elektronegatif NH2 grubu ] ba* ile S ün elektron yo*unlu*unu artrabilir. Buda merkez atomun pozitif yükünü azaltr ve asidi zayflatr. Metil sülfürik asit de ki CH3- grubu baka bir elektron verici (donor) sübstitüentir. Bunun etkisi daha azdr. Çünkü bunun ortaklanmam elektron çifti ( lone pairs) yoktur Fosforoz asitte (H3PO3) oldu*u gibi bir OH grubu yerine bir H atomunun geçmesi bir tuzaktr. Sübstitüson P-H ba*n yaratr (7) ve bu, asidik proton de*ildir. Gerçekten fosforoz asit diprotik bir asittir. Formülü OPH(OH)2 eklinde yazlr. Bu hal NMR ve Raman spektrokopisi ile kantlanmtr. O O S O S P S OH HO OH O NH2 H OH OH 6- O2S(NH2)OH 7- H3PO3 8- H2S2O3 Sübstitüsyon bir okso grubu ile de olabilir. Örne*in, Tiyo sülfürik asit [OS2(OH)2 ](8). Burada bir kükürt atomu sülfirik asidin bir O atomunun yerine geçmitir. Pauling Kurallar Mono nükleer okso asitlerin kuvvetleri Linus Pauling tarafndan önerilen iki kuralla tahmin edilir. OpE(OH)q eklinde yazlan okso asit için 1. pka1 P 8-5p dir 2. pka2 = pka1 + 5 ( q> 1 oldu*unda ) Örnek : Sülfirik asitte, O2S(OH)2 p = 2, q = 2 pka1 = 8-5x2 = -2, pka2 = = +3

12 Bu basit kurallarn baars Çizelge 3 incelenerek de*erlendirilebilir. Tahmini de*erlerin yaklak ± 1 do*rulukta olmas ilginçtir. Çizelgede asitler okso grup saysna göre gruplandrlmtr. Okso asitlerde asit kuvvetlerindeki sapma grup boyunca fazla Fakat periyot boyunca fazladr. Bunun nedeni merkez atomun etkisidir. 5. grupta +5 bir okso gruba ihtiyaç duyarken ( OP(OH)3 ), 6. grupta +6 iki okso grubuna ihtiyaç duyar (O2S(OH)2). Yapsal anormallikler Pauling kurallarnn beklide en ilginç kullanm yapsal anormallikleri saptamak için dir. Aagda iki örnek verilmitir. 1. Örne*in karbonik asit, H2CO3 : (HO)2CO için pka = 3 kuraldan beklenen pka = 4,6 deneysel Nedeni, CO2 (g) tamamnn çözünmemesidir. Dengede (HO) 2CO deriimi % 1 civarndadr. CO2(g) + H2O : (HO) 2CO 2. Örnek: Sülfüroz asit, H2SO3: (HO)2SO için pka = 3 kuraldan beklenen pka = 1,8 deneysel Nedeni, bu kez dengenin sa*a kaymasdr. SO2(g) + H2O (HO)2SO Ayrca spektroskopik çalmalar çözeltide (HO)2SO molekülü yerine, HSO3 -, S2O3 2- iyonlar tesbit etmitir. Ayrca H2SO3 in kat tuzunda bir S-H ba* varlg gözlenir. CO2(g), SO2(g) gazlarnn sulu çözeltilerinin pk a de*erleri önemli bir noktaya dikkat çeker: Ametal oksitlerin hepsi asit oluturmak üzere su ile tepkime vermez. CO buna bir örnektir. CO formik asidin (HCOOH) anhidriti olmakla birlikte oda scakl*nda su ile tepkime vermez. Ayn durum baz metal oksitleri için de geçerlidir. Örne*in OsO4, moleküler olarak çözünüyor olabilir. Soru: Kapal formülleri ve pka de*erleri verilen asitlerin pka de*erlerinin uygunlu*unu tahmin edin. H3PO4 : 2,12, H3PO3: 1,90, H3PO2: 2 Cevap :Pauling kuralarndan her üç asidin pka de*erleri bir okso grubu içeren asitlere daha yakndr. Buna göre formüller : (HO)3PO, (HO)2HPO (HO)H2PO

13 eklinde teklif edilir. Yani ikinci ve üçüncüsü birinciden OH in yerine H geçmesi ile türemitir. Anhidirit Oksitler Ana aqua asitlerin deprotonasyonundan okso asitlerin türedi*ini görmütük. Bu kez oksitlerin protonasyonundan aqua ve okso asitlerin türedi*ini görece*iz. Bu hal, oksitlerin asit ve baz özelli*inin periyot içindeki yeri ile ilikisini anlamamz sa*lar. Asidik Oksitler Asidik oksit: Suda çözündü*ünde önce bir su molekülü ba*layan daha sonra suya bir proton veren oksittir. CO2(g) + H2O (HO) 2CO : (HO) 2CO + H2O [ (HO) CO2 ] - + H3O+ Ede*er bir açklamada öyle yaplr ; Asidik oksit sulu bir bazla( alkali ile) tepkime veren oksittir CO2(g) + OH - (aq) (HO) CO2 - (aq) Bazik Oksitler Bazik oksit: suda çözündü*ünde kendisine bir proton transfer olan oksittir. CaO + H2O Ca 2+ (aq) + 2 OH - (aq) Benzer ekilde, ede*er bir açklama öyledir: bazik oksit bir asitle tepkime veren oksittir. CaO + 2H + (aq) Ca 2+ (aq) + H2O Bazik oksitleri büyük oranda iyonik metal oksitleri, Asidik oksitleri de kovelent ametal oksitleri olu"turur Amfoter Oksitler Amfoter Oksit: hem asitlerle hem de bazlar la tepkime veren oksittir. Örnek Al2O3 Al2O3 (k) + 6 H3O + (aq + 3H2O Al2O3 (k) + 2 HO - (aq + 3H2O 2[Al(H2O)6] 3+ (aq) 2[Al(HO)4] - (aq) Amfoter özellik Grup 2 ve 3 ün hafif elementlerinde : BeO, Al2O3, Ga2O3 Baz d blok elementlerinde : TiO2,V2O5

14 Grup 4 ve 5 baz a*r elementlerinde: SnO2, As2O3,Sb2O3 gözlenir Periyodik Tabloda amfoter oksitlerin xx de görülmektedir. Bunlar asidik ve bazik oksitlerin arasndaki snrda bulunurlar. Bu oksitlerdeki elementlerin de*erliklerin grup numarasna eit olduklarna dikkat xx Amfoter oksitlerin yerleri Asidik Bölge Be Al Ga Ge As In Sn Sb Pb Bi Bazik bölge d- blokunda amfoter özellik için de*erlik önemli bir konudur. Amfoterlik, blokun solunda (Ti dan Mn a beklide Fe kadar ) +4 de, blokun sa*nda ise daha düük de*erliklerde görülür. Co ve Ni için +3, Cu ve Zn için +2 xxx de d- blokunun ilk serisi için amfoter oksitlerin de*erlikleri gösterilmitir. 7 O 6 O O O ASQDQK 5 O O O 4 O O O O O AMFOTER 3 O O O O O O O O BAZQK 2 O O O O O O O O O O Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu xxx d-blok ilk serisi için amfoter oksitlerin de*erlikleri gösterilmitir. Altrma: Geleneksel kalitatif analiz yönteminde metal iyonlarnn çözeltisi okside edilerek Fe3 +, Ce 3+, Cr 3+, V 3+ Al 3+, Cr 3+, V 3+ iyonlarna dönütürülür. Sonra çözeltiye NH3 ilave edilerek ph yükseltilir ve iyonlarn hepsi hidroksitleri eklinde çökertilir. H2O2 ve NaOH ilavesi Al, Cr ve V hidroksitleri çözer. Böylece Bu iyonlar ötekilerden ayrlr Bu basamaklar tartn Cevap: metalin de*erli*i +3 oldu*unda Tüm metal oksitler bazik olup ph = 10 da çözünmezler. Bü çökeltiye H2O2 ve NaOH ilavesi çözeltiyi kuvvetli bazik yapar,

15 amfoter olan Al(III) alüminat, Al(OH )4 -. Cr(III), V(III) u yükseltgeyerek kromat, [ CrO4] 2- ve vanadat,[vo4] 2- iyonlarna dönütürür. Bunlar asidiktir. Poli Okso Asitlerin Oluumu O-H grubu içeren asitlerin en önemli yönlerinden biri kondansasyon polimerlerini oluturmasdr. Bir proton ayrlmas ile poli katyon oluumu her merkez atomun ortalama pozitif yükünü azaltr: 2[Al(H2O)6] 3+ (aq) [ (H2O)5Al-OH-Al(H2O)5 ] 5+ (aq) + H3O + (aq) Poli anyon oluumu her merkez atomun ortalama negatif yükünü azaltr: 2[ CrO4] 2- (aq) + 2 H3O + (aq) [ O3Cr-O-CrO3] 2- (aq) + 2H2O Bu tür polimerlerin önemi, yer kabu*undaki oksijen kütlesinin ço*unun bu yapda olmas ile anlalr Bu yaplar hemen hemen tüm silikatlar kapsar. Hatta, canl hücrelerde enerji depolama için kullanlan fosfat polimerlerini de kapsar. Silikatlar ayr bir bölüm olarak incelenecektir. Aqua iyonlarn poli katyonlara polimerizasyonu Sadece en bazik metallerin (grup 1ve 2) aqua iyonlarnn çözelti örnekleri vardr. Bunlarn dnda önemli çözelti örnekleri bulunmaz. Bazik veya amfoter oksitlere sahip metallerin aqua iyonlarnn çözeltilerinin ph yükseldikçe, genellikle polimerizasyona ve çökelmeye u*rarlar. Metal iyonlarnn ayrlmas ilemi bunun bir uygulamasdr. Çökelme kantitatif olarak her metal için farkl ph da meydana gelir. Çok tandk iki örnek Fe(III) ve Al(III) tarafndan oluturulan polimerlerdir. Bu çökeltilere do*ada çok rastlanr. Qkisi de asidik çözeltilerde oktahedral he*za aqua iyonlarn [Fe(H2O)6] 3+ (aq, [Al(H2O)6] 3+ (aq) oluturur. ph>4 de ikiside jelimsi hidros oksitleri eklinde çöker : [Fe(H2O)6] 3+ (aq + nh2o Fe(HO)3 nh2o + 3H3O + (aq) [Al(H2O)6] 3+ (aq + nh2o Al(HO)3 nh2o + 3H3O + (aq) Çöken polimerler koloidal boyutlarda kristallenir. olup yavaça kararl mineral biçiminde Al(III) polimerlerinin yaplar tetrahedronun kenarlarna AlO6 oktahedralarnn eklenmesi ile ina edilir. Aksine Fe(III) uzun polimer zinciri oluturur. Alüminyum poli katyonlar ve benzer iyonlar su tasfiyesinde anyonlar çöktürmek için kullanlr.

16 ph arttkça H + iyonlar bu poli katyonlar tarafndan tutulur ve bunlarn yükleri azalr. Net yükün sfr oldu*u noktaya sfr yük noktas denir. F(III) ve Al(III) ün amfoter oksitleri ph nn yeteri kadar yükselmesi halinde tekrar çözünürler. x) Çözünürlük çözelti çökelti x: Al2O3 nün çözünürlü*ünün ph la de*iimi; Asidik bölgede [Al(H2O)6] 3+ (aq Bazik bölgede [Al(HO)4] - (aq)

17 SORULAR 1. Periyodik Çizelgenin s ve p bloklarn içeren ksm çizin ve elemetleri yerletirin, Kuvvetli asidik oksitleri Kuvvetli bazik oksitleri Amfoter oksitlerin genel oldu*u bölgeleri belirtin. 2. Aa*daki asitlerin konjüge bazlarn belirtin; HSO4 CH3OH H2PO4 - Si(OH)4 HS - [Co(NH3)5(OH2)] 3. Aagda verilen bazlarn konjüge asitlerini belirtin C5H5N H2PO4 2- O 2- CH3 COO - CN - [Co(CO)4] 4. Aa*daki bazlar proton ilgisi artan ekilde sralayn I -, F -, HS -, NH2-5. HOCN, H2NCN, CH3CN asitlerinin sulu çözeltilerinin pka de*erleri yaklak olarak sras ile 4, 10,5, 20 dir ( tahminen ). Bu CN türevlerinin asitlik e*limini açklayn. H2O, NH3, CH4 karlatrn. CN elektron vericimi veya alcm? 6. HAsO4 2- asidinin Pka s 11,5 tür. Bu de*er Pauling kurallarnn ikisine de uyar m? 7. Merkez atom Si, P, S, Cl olan ana okso asitlerin yaplarn çizin. PKa de*erlerinde ki e*ilimi açklayn. 8. Aa*daki çiftlerin hangisi daha kuvvetli asittir? [Fe(OH2)6] 3+, [Fe(OH2)6] 2+ [Al(OH2)6] 3+, [Ga(OH2)6] 2+ Si(OH)4, Ge(OH)4 HClO3, HClO4 H2CrO4, HMnO4 H3PO4, H2SO4 9. Aa*da verilen oksitleri en asdik amfoter en bazik eklinde sralayn Al2O3, B2O3, BaO, CO2, Cl2O7, SO3 10. Verilen asitleri asit kuvvetleri artan ekilde sralayn HSO4 -, H3O +, H4SiO4, CH3GeH3, NH3 11. Na+ ve Ag + benzer iyonik yarçaplara sahip hangisinin aqua asitleri daha kuvvetlidir. Niçin?

18 12. PO4 3- den P2O7 2- nin oluum, [Fe(OH2)6] 3+ nin dimerleerek [ (OH2)4 Fe (OH)2 Fe(OH2)4] 4+ oluum tepkimelerini yazn 13. Sulu ortamda kartrldklarnda temel tepkimeleri yazn H3PO4 ve Na 2HPO4 CO2 ve CaCO3

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

KONU 16 Asit-Baz Dengesi

KONU 16 Asit-Baz Dengesi KONU 16 Asit-Baz Dengesi Hedefler ve Anahtar Becerileri Öğrenme: Hidratlı protonun doğasını gösterildiği şekilde kavramak H + (aq) or H 3 O + (aq) Arrhenius asit ve bazlarını tanımlamak ve tespit etmek.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Anorganik Kimya II Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi DENEY TAR H 27 MART 2003 Per embe AMAÇ Amonyum Sülfat

Detaylı

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir?

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir? Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel değişimdir. a) Suyun donarak buz haline gelmesi b) Kağıdın yanması c) Tuz ve su karışımı d) Hidroklorik asit ile çinkonun reaksiyonu Soru 2) Kükürt dioksit

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları 3. GRUP KATYONLARI Bu grup katyonları NH 4 OH NH 4 Cl ile tamponlanmış bazik ortamda H 2 S (hidrojen sülfür) veya (NH 4 ) 2 S (amonyum sülfür) ile sülfürleri ve hidroksitleri halinde çökerler. Bu özellikleri

Detaylı

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 8.1. AMAÇ Bir asidin titrasyonunu yapmak. Poliprotik bir asidin gücünü belirlemek. Bir asidin pka değerlerini

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler Toprakta bulunan katı (mineral ve organik madde), sıvı (toprak çözeltisi ve bileşenleri) ve gaz fazları sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bunlar

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı