Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu"

Transkript

1 Olgu Sunumu Otistik Belirtilerle Baþvuran Ýki Çocukta Farklý Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu Ayþegül YOLGA TAHÝROÐLU*, Sunay FIRAT**, Rasim SOMER DÝLER***, Ayþe AVCI**** ÖZET Yaygýn geliþimsel bozukluklar erken çocuklukta baþlamakta ve yaþam boyu süren önemli belirtilere neden olmaktadýr. Erken çocukluk döneminde otistik belirtiler görüldüðünde ilk akla gelen; yaygýn geliþimsel bozukluk spektrumu içinde yer alan tanýlardan biridir. Ancak bazý olgularda takip sýrasýnda taný deðiþebilir ya da eþlik eden baþka bir bozukluk tabloda öne geçebilir. Bu çalýþmada; 21 aylýkken otistik bozukluk tanýsý alan ve okul çaðýna geldiðinde otistik belirtilerinin düzelmesi ile birlikte dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu belirtileri gösteren bir erkek olgu ve otistik bozukluk tanýsý ile izlenirken, okul çaðýna geldiðinde hafif otistik belirtilerin yaný sýra belirgin obsesyon ve tikleri olan bir kýz olgu aktarýlmýþtýr. Anahtar Sözcükler: Yaygýn geliþimsel bozukluk, otizm, DEHB, OKB. SUMMARY Different Prognosis of Pervasive Developmental Disorders Pervasive developmental disorders appear every early in childhood and cause life-long significant symptoms. When autistic symptoms are present in the early childhood, the first diagnoses to be considered is one of the disorders classified usually in the autistic spectrum disorders. However, the diagnosis of some cases may change during follow-up or a comorbid condition may * Uz. Dr., ** Uz. Psk., *** Doç. Dr., **** Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalý, ADANA. supercede the clinical picture. In this report, we present a boy who was diagnosed with autistic disorder at 21 mounts of age and showed attention deficit hyperactivity disorder symptoms and has shown no autistic symptoms at school age; and a girl who was followed up with mild autistic symptoms and developed significant obsession and tics at school age. Key Words: Pervasive developmental disorder, autism, ADHD, OKB. GÝRÝÞ Yaygýn geliþimsel bozukluklar (YGB), erken çocukluk döneminde belirti veren, geliþimin deðiþik alanlarýnda ciddi ve kalýcý bozulmalara neden olan hastalýklardýr. Karþýlýklý sosyal etkileþim ve iletiþimde zayýflýk, stereotipik hareketler, ilgi alanlarýnda kýsýtlýlýk ve sýnýrlý aktiviteler þeklinde kendini göstermektedir (Rutter 2000). Baþka türlü adlandýrýlamayan yaygýn geliþimsel bozukluk tanýsý (BTA-YGB) iletiþim becerilerinde aðýr bozukluða raðmen YGB tanýsý için yeterli kriterleri karþýlamayan olgular için kullanmaktadýr. YGB kronik seyirlidir ve tam düzelme nadir olarak görülmektedir (Akçakýn 1993, Yavaþ 1998). Erken tanýmlanan BTA-YGB olgularýnda daha iyi bir seyir olabileceði, uygun eðitim ve tedavi ile normal ya da normale yakýn iþlev düzeyine ulaþýlabileceði düþünülmektedir (Yavaþ 1998). YGB'nin sýklýðý % gibi geniþ bir aralýkta tahmin edilmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliði 1994, Yavaþ 1998), ancak son yýllarda sýklýðýnda artýþ olduðu bildirilmektedir (Baird ve ark. 2000, Volkmar ve ark. 2002). 235

2 TAHÝROÐLU AY, FIRAT S, DÝLER RS, AVCI A. Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu (DEHB) ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB), YGB ile birlikte görülebilmektedir. Ayný zamanda erken çocukluk döneminde özellikle DEHB, YGB ile karýþarak, yanlýþ taný almaya neden olabilmektedir (Roeyers ve ark. 1998). Özellikle BTA-YGB tanýsý alan olgularda bu bozukluklarýn ayýrýcý tanýsýnda dikkatli olunmasý gerekmektedir. DEHB ve BTA-YGB olgularýnýn klinik görünümlerinin karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada, iki grup arasýnda sosyal problemler, duygudurum belirtileri, psikoasteni, inhibisyon, agresyon ve depresyon açýsýndan önemli fark olduðu, dýþavurum problemleri ve öðrenme problemleri açýsýndan önemli fark bulunmadýðý bildirilmiþtir (Jensen ve ark. 1997). Benzer baþka bir çalýþmada BTA-YGB ve DEHB olgularý arasýnda duygularýnýn farkýnda olma açýsýndan anlamlý fark olmadýðý belirtilmiþtir (Buitelaar ve ark. 1999). Luteijn ve arkadaþlarý (2000) BTA-YGB ve DEHB olgularýnda benzer sosyal sorunlarýn olduðunu, ancak YGB olgularýnda bu sorunlarýn daha aðýr ve kalýcý olduðunu bildirmiþlerdir. Dikkat sorunlarý her iki bozuklukta da görülebilmekte ve bu durum taný koymayý güçleþtirmektedir. Dikkat, YGB olgularýnda en sýk etkilenen biliþsel fonksiyonlardan biridir. YGB'lilerde dikkat ile ilgili en sýk etkilenen alanlar; seçici dikkat, üç boyutlu dikkat, dikkati baþka konuya kaydýrma ve organizasyondur. DEHB olgularýnda da bu alanlarda etkilenme sýklýkla görülmektedir (Allen ve Courchesne 2001, Pierce ve ark. 1997). Bir çalýþmada asperger olgularýnda dikkati sürdürmenin DEHB ve öðrenme güçlüðü olgularýndan daha aðýr derecede bozuk olduðu ve ayýrýcý tanýda dikkate alýnmasý gerektiði bildirilmiþtir (Nyden ve ark. 2001). Baþka bir çalýþmada DEHB tanýsý almýþ çocuklarda, otistik belirtilerin taranmýþ, olgularýn %65-80'inde otistik belirtiler bulunduðu; en sýk sosyal alanda (empati ve kiþilerarasý iliþkiler) ve toplumsal alanda (rol yapma ve sözel olmayan iletiþim) bozulma olduðu bildirilmiþtir (Clark ve ark. 1999). DEHB ve YGB'nin etiyolojisinde; gebelikte alkol kötüye kullanýmý, doðum travmasý, kafa travmasý gibi çevresel faktörlerin ortak olmasý benzer bir düzenekle ortaya çýktýðý fikrini desteklemektedir (Aronson ve ark. 1997). Bu durumu destekler nitelikte beyinde yapýsal deðiþiklikler bildirilmektedir (Þenol ve Öncüoðlu 1998). Aoyagi ve arkadaþlarý (2002) YGB ve DEHB olgularýnda kontrol grubundan farklý olarak frontal lateralizasyon olduðunu bildirmiþlerdir. Her iki bozukluðun ortak genetik temellerinin olduðu da kabul gören görüþler arasýnda yer almaktadýr. 16p13 geni hem DEHB hem de YGB'nin ortaya çýkmasýnda suçlanmaktadýr (Smalley ve ark. 2002, Pehlivantürk ve ark. 2003). Psikostimülanlar, DEHB tedavisinde en sýk kullanýlan ilaçlardýr. YGB olgularýnda stimülanlarýn kullanýlmasý ile ilgili çalýþmalarda, olumlu yanýtýn yaný sýra daha fazla yan etki ortaya çýktýðý bildirilmektedir. YGB'de stimülanlarýn kullanýmýnda; hareketlilik ve dikkat sorunlarý ile ilgili olumlu etkiler saðlandýðý ancak stereotipik davranýþlarda artma, irritabilite ve sosyal geri çekilme gibi yan etkilerin olduðu tanýmlanmaktadýr (Quintana ve ark. 1995, Handen ve ark. 2000, Aman ve Langworhy 2000). YGB ile OKB'nin birlikteliði ya da karýþmasý tartýþmalý bir konudur. YGB olgularýnýn bir kýsmý kompulsiyon benzeri davranýþlar gösterirler. Bu bilgi serotoninin OKB ve YGB'nin ortaya çýkmasýnda ana rol oynadýðý görüþünü desteklemektedir. Ayrýca endojen opiadlar ve oksitosinin her iki bozukluðun ortaya çýkýþý için suçlanmasý ve bazý ilaç uygulamalardan her iki bozukluðunda fayda görmesi de bu bilgiyi desteklemektedir. Ýki bozukluk arasýndaki benzerliðin ve sýk birlikteliðin yanlýþ taný almaya neden olabildiði bildirilmektedir (Gross-Isseroff ve ark. 2001). OKB olgularýnda otistik belirtilerin araþtýrýldýðý bir çalýþmada, OKB'li çocuklarýn yaklaþýk yarýsýnda kas gerginliði, psikoasteni, inhibisyon, agresyon ve düþük sosyalizasyon gibi otistik belirtilerin bulunduðu ve OKB'nin sýklýkla yüksek fonksiyonlu otizm ve Asperger le iliþkili olduðu ileri sürülmektedir (Bejerot ve ark. 2001). Bu bildiride, erken çocukluk döneminde YGB öntanýsý alan 2 olgu aktarýlacak ve izlem sýrasýnda deðiþen belirtiler eþliðinde, tanýda yaþanan güçlükler tartýþýlacaktýr. OLGU 1 Yüksek okul mezunu anne-babanýn ikinci çocuðu olarak, normal bir gebeliðin ardýndan, normal yolla dünyaya gelen erkek olgu, polikliniðimize ilk olarak 21 aylýkken "konuþmama, ismi söylenince bakmama" yakýnmalarý ile baþvurdu. Geliþim öyküsünde; 14 aylýkken yürüdüðü, bu dönemde yaklaþýk 10 kelimesi varken baþvurduklarý sýrada hiç konuþmadýðý, tuvalet eðitimini henüz kazanmadýðý, bebekliðinde çok huzursuz olduðu, katý gýdalarý alamadýðý, sadece püre halindeki gýdalarla beslendiði ve demir eksikliði nedeniyle bir süre tedavi aldýðý öðrenildi. Alýnan öyküsünde, müzik dinlemeyi sevdiði, sürekli televizyonda müzik kanallarý izlemek istediði,

3 OTÝSTÝK BELÝRTÝLERLE BAÞVURAN ÝKÝ ÇOCUKTA FARKLI KLÝNÝK SEYÝR VE BOZUKLUKLAR: OLGU SUNUMU aylarýnda taklit yapabilirken 20 aylýk olunca taklit yapmamaya baþladýðý, yaþýtlarýyla hiç ilgilenmediði, oyuncaklarla oynamadýðý, nesneleri sürekli elinde taþýmak istediði, sandalyeye oturmaktan ve parktaki oyuncaklardan korktuðu, göz temasý kurmadýðý, sürekli çamaþýr makinesinin kapaðýný ve kapýlarý çarptýðý, kafasý aþaðýda sallanma gibi davranýþlarýnýn olduðu, dönen nesneleri uzun süre izlediði, evdeki eþyalarýn yeri deðiþtiðinde rahatsýz olduðu, parkta sürekli ayný yerde oynamak istediði, dokunulmaya, kucaklanmaya karþý aþýrý tepki verdiði, sebepsiz gülme ve çýðlýk atmalarýnýn olduðu öðrenildi. YGB öntanýsýyla izleme alýnan olgunun organik incelemelerinde; tüm biyokimyasal incelemeleri, kansayýmý, tiroid fonksiyonlarý, EEG, iþitme testi normal sýnýrlar içerisindeydi. Beyin tomografisinde serebral atrofi belirlendi. Geliþim düzeyi, Ankara Geliþim Tarama Envanteri ile deðerlendirildi (Savaþýr ve ark. 1994). Buna göre; genel geliþim (%45), dil-biliþsel geliþim (%45), ince motor geliþim (%35) ve sosyal beceri-özbakým geliþim alanlarýnda (%60) kesin bir geliþim geriliði, kaba motor geliþim alanýnda ise sýnýrda (%10) geliþme geriliði vardý. Özel eðitim ve kreþe gönderilmesi önerildi, polikliniðimizde 1.5 yýl süreyle haftada 1 saat özel eðitim verildi ve aileye tutumlarý ile ilgili danýþmanlýk verildi. 2 yaþ 4 aylýkken tekrarlanan Ankara Geliþim Tarama Envanteri ne göre; genel geliþim (%47), dil biliþsel geliþim (%47), ince motor geliþim (%50) ve sosyal beceri-özbakým geliþim alanlarýnda (%50) kesin bir geliþim geriliðinin yaný sýra, kaba motor geliþim alanýnda (%8) sýnýrda geliþme geriliði devam etmekteydi. 5.5 yaþýna kadar düzenli olarak izlendi. Özel eðitim ve kreþten oldukça fayda gördü yaþlarýnda tekrar deðerlendirildiðinde hiçbir otistik belirti gözlenmedi, ancak belirgin hiperaktivitesi ve dikkat eksikliði vardý. Bu dönemde, yeni ortaya çýkabilecek ya da YGB'ye eþlik eden tanýlarýn atlanmamasý ve eski tanýdan doðacak önyargýlarýn tedaviyi etkilememesi amacýyla, eski tanýsýndan habersiz bir çocuk psikiyatristi tarafýndan tekrar deðerlendirilmesi saðlandý. Bu deðerlendirme sonucunda "DEHB ve Mental Retardasyon" öntanýlarý düþünüldü. Böylece, ilk görüþmeden beri izleyen ve yeni deðerlendiren iki psikiyatristin ortak kanýsý ile olguya metilfenidat baþlanmasý önerildi. Þu anda 8 yaþýnda olan ve ilkokul ikinci sýnýfa devam eden olgunun, DEHB bulgularý metilfenidat tedavisinden fayda gördü. Önemli bir yan etki gözlenmedi. Otistik belirtilerinde artýþ belirlenmedi. Otistik belirti olarak yorumlanabilecek sadece; zaman zaman reklam panolarýný yüksek sesle okuma ve boþ kola þiþeleri ile oynama gibi davranýþlarý vardý. Polikliniðimizde takip ve tedavisi sürmektedir. OLGU 2 Ýlkokul mezunu anne-babanýn ikinci çocuðu olarak, normal bir gebeliðin ardýndan normal yolla dünyaya gelen kýz olgu, ilk olarak 3 yaþ 7 aylýkken "geç konuþma, seslenince tepki vermeme" yakýnmalarý ile polikliniðimize baþvurdu. Geliþim öyküsünde; 9 aylýkken yürümeye baþladýðý, 24 aylýkken konuþmaya baþladýðý ve 30 aylýkken tuvalet eðitimini tamamladýðý öðrenildi. Alýnan öyküsünde; kendi baþýna oynadýðý, yaþýtlarý ile iletiþim kuramadýðý, sallanma, zýplama, masanýn etrafýnda dönme, tekrar tekrar dokunma gibi davranýþlarýnýn olduðu, sürekli televizyonda müzik kanallarýný izlediði, þarký sözlerini kýsa sürede ezberlediði, dönen nesnelere ilgi gösterdiði, anahtarkart gibi nesneleri taþýmak istediði öðrenildi. Muayene esnasýnda iletiþiminin sýnýrlý olduðu, göz temasý kuramadýðý, stereotipik davranýþlar gösterdiði, anýnda ve gecikmiþ ekolalilerinin olduðu gözlendi. Otistik belirtiler öntanýsý ile izlenen olgunun tüm biyokimyasal incelemeleri, kan sayýmý, tiroid fonksiyonlarý, iþitme testi ve EEG'si normal sýnýrlar içerisindeydi. Ankara Geliþim Tarama Envanteri ile deðerlendirildi (Savaþýr ve ark. 1994). Buna göre geliþimi normal sýnýrlardaydý. Özel eðitim ve kreþe baþlatýlmasý önerildi. Polikliniðimizde 3 yýl süreyle haftada 1 saat özel eðitim verildi. Aileye, tutumlarý ile ilgili danýþmanlýk verildi. Bu uygulamalardan fayda gören olgunun 6 yaþýnda otistik belirtilerinin çoðu düzelmiþti. Zaman zaman ekolali, yaþýtlarý ile iletiþimde sýnýrlýlýk gibi otistik belirtileri devam ediyordu. Okumayý ilkokul birinci sýnýfta söktü. Bu dönemde okulda ve evde aþýrý hareketliliði vardý. Ailesinin baþýna kötü bir þey geleceði þeklinde kaygýlarý vardý. Kaybolacaðýndan korktuðu için kardeþinin yanýndan ayrýlmak istemiyor, sürekli onu kontrol ediyordu. Temizlik ve düzenle ilgili takýntýlarý nedeni ile aþýrý zaman harcýyordu. Sýk el yýkama þeklinde kompulsiyonu vardý. Çok ve ayrýntýcý konuþuyordu. Bu bulgularla obsesif kompulsif belirtiler öntanýsý düþünülen olgu, 7 yaþýnda iken takip ve tedaviyi býraktý. 9 yaþýnda tekrar baþvurduðunda obsesif kompulsif belirtileri devam ediyordu. Ayrýca, kapý-pencere kontrolü þeklinde kompulsiyonlarýnýn ve 237

4 TAHÝROÐLU AY, FIRAT S, DÝLER RS, AVCI A. omuz silkme, iç çekme gibi tiklerinin baþladýðý belirlendi. EEG incelemesinin tekrarýnda "epileptik deþarj" tespit edildi ve çocuk nöroloji konsültasyonundan sonra karbamezapin 30 mg/kg/g kullanmasý önerildi. Ýzlemde tiklerinin dönem dönem artýp-azalma gösterdiði, sýk sýk üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiði tik ve takýntýlarýnýn enfeksiyon dönemlerinin ardýndan artýþ gösterdiði gözlendi. ASO, CRP ve boðaz kültürü incelemeleri normal sýnýrlar içerisindeydi. Tiklerin kontrolü amacýyla haloperidol 0.8 mg/g önerildi. 6 aylýk tedavinin ardýndan, tiklerinde azalma görüldü, ancak obsesif-kompulsif belirtileri devam ediyordu. Bu nedenle tedaviye citalopram 20 mg/g eklendi. Bu uygulamadan 2 ay sonra tikleri, korkularý ve obsesyonlarýnda düzelme gözlendi. Polikliniðimizde takip ve tedavisi sürmektedir. TARTIÞMA Otizm benzeri belirtileri olan olgularda uzun süreli izlem, tanýlarýn netleþmesi ve doðru tedavinin planlanmasý için önemlidir (Jones 2000). Yaþ küçüldükçe taný koymak da zorlaþýr, ilk belirtiler deneyimli çalýþanlar tarafýndan bile tanýmlanamayabilir. Erken çocukluk dönemindeki otistik belirtileri olan olgularýn izleminde genellikle geliþme geriliði devam eder. Bu olgularýn normal bir geliþim göstermesi nadirdir ve sýklýkla yaþam boyu süren ciddi belirtiler bulunur (Kanner 1943, Lotter 1978, Akçakýn 1990, Tsai ve Ghaziuddin 1998, Volkmar ve ark. 2002). YGB'ye epilepsi, DEHB, tik bozukluklarý, OKB ve depresyon gibi nöro-psikolojik sorunlar sýklýkla eþlik etmektedir. Eþlik eden bozukluklarýn varlýðý tanýnýn kesinleþtirilmesini zorlaþtýrmakta ve tedavi sürecini etkilemektedir. Zaman içinde bu bozuklardan birinin bulgularý aðýrlaþarak tabloya hakim olabilmektedir. (Jensen ve ark. 1997, Nyden ve ark. 2001). DEHB ve OKB erken çocukluk döneminde YGB belirtileri ile seyredebilmekte ve tanýmlanma güçlüklerine neden olmaktadýr (Roeyers ve ark. 1998). Erken çocukluk döneminde belirlenen otistik bulgular önemlidir, çünkü hýzlý bir tedavi ve eðitim programý ile olgularda dramatik düzelme saðlanabilmektedir. Bizim olgularýmýz için düþünüldüðünde özellikle ilk olgunun, oldukça erken dönemde tedavi almaya baþladýðý görülmektedir. Ýlkokul döneminde tekrar deðerlendirildiðinde, otizm ile ilgili belirtiye rastlanmayýp, DEHB tanýsý almasý otistik belirtilerdeki düzelmenin boyutunu göstermektedir. Bu olgu için gerçek tanýnýn hangisi olduðu tartýþmaya deðer bulunmuþtur. Olgudaki belirtilerin seyri, otistik belirtiler için beklenen bir seyir midir?, ilk taný yanlýþ ve ilk belirtiler DEHB'nin erken belirtileri midir? Ya da her iki bozukluk birlikte bulunurken zaman içinde DEHB bulgularý ön plana geçerek baskýn hale mi gelmiþtir? Erken çocukluk döneminde DEHB'nin YGB ile karýþabilecek belirtilere neden olabildiðini bildiren çalýþmalar bulunmaktadýr (Jensen ve ark. 1997, Roeyers ve ark. 1998). Bu olgudaki klinik seyir bu bilgiyi destekler niteliktedir. DEHB ve YGB farklý klinik tablolar olmakla birlikte, her iki bozukluðun ortaya çýkýþýnda bazý genetik ve çevresel etkenlerin benzer olmasý, ayrýca bazý belirtilerinin (dikkat sorunlarý, hiperaktivite, sosyal sorunlar) ortak olmasý nedeniyle bilim adamlarýnýn ilgisini çekmektedir (Roeyers ve ark. 1998, Güzelhan ve ark. 2001, Smalley ve ark. 2002). Bu olgu için durum, erken yaþta baþlanan yoðun tedavi sonucu YGB bulgularýnda düzelme ve baþtan beri YGB'ye eþlik eden DEHB bulgularýn ön plana çýkmasý olarak da açýklanabilir. DEHB tanýsý alan olgularda geçmiþe yönelik otistik belirtilerinin araþtýrýlmasýnýn bu konuda faydalý bilgiler saðlayabileceði düþünülmektedir. YGB ve OKB birlikte sýk görülür. Ýki bozukluðun ortaya çýkýþýnda benzer nöro-endokrin sistemlerin rol aldýðý öne sürülmektedir. Ayrýca bazý farmakolojik uygulamalarýn her iki bozuklukta da düzelme saðlamasý bu görüþü desteklemektedir (Gross-Isseroff ve ark. 2001). Ýkinci olgu için de benzer bir durum söz konusudur. Erken çocukluk döneminde tabloya otistik belirtiler hakim iken, okul çaðýna geldiðinde hafif otistik belirtilerin yaný sýra, tabloya obsesyon ve tiklerin hakim olduðu görülmektedir. Bu olguda obsesyonlarýn kontrolü için antidepresan, tiklerin kontrolü için antipsikotik uygulamasý oldukça iyi sonuçlar saðlamýþtýr. Obsesyonlarýn arttýðý dönemlerde sosyal geri çekilme, iletiþim kuramama gibi otistik belirtilerde de artýþ olmasý tipiktir. Bu bilgi iki bozukluðun benzer yollarla ortaya çýktýðý fikrini desteklemektedir. Bu olgu için tanýmlanan kompulsiyonlarýn otistik bir stereotipi mi yoksa karmaþýk bir tik bulgusu mu olduðuna karar vermek güçtür. Ancak uzun süren izlem sonucunda kompulsiyon olarak yorumlanmýþtýr. Erken çocukluk döneminde rastlanan otistik belirtiler, genellikle aile ve tedavi ekibini korkutan, kötü seyir beklentisine neden olan bir durumdur. Bu durum pek çok olgu için doðru olabilir, ancak olgularýn bir kýsmýnda beklenenden farklý ve daha iyi bir seyir görülebileceði de bilinmektedir. Bu olgularda erken taný ve eðitim kadar takipte eklenecek yeni belirtiler 238

5 OTÝSTÝK BELÝRTÝLERLE BAÞVURAN ÝKÝ ÇOCUKTA FARKLI KLÝNÝK SEYÝR VE BOZUKLUKLAR: OLGU SUNUMU için dikkatli olunmasý, tüm belirtilerin otizm ile iliþkilendirilmeden tek tek ele alýnmasý, tedavinin baþarýsý için önemlidir. Otistik belirtilerin ardýndan ortaya çýkan baþka bozukluklara ait bulgular ya da otizme eþlik eden baþka bozukluklarýn varlýðýnýn hastalýðýn seyrini nasýl etkilediði tam olarak açýk deðildir. Bu konuda geniþ örneklemlerle yapýlacak izlem çalýþmalarýna gereksinim vardýr. Akçakýn M (1990) Otistik Çocuklarýn Tedavisi. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabý, Akçakýn M (1993) Normal eðitim gören otistik çocuklarla özel eðitim gören otistik çocuklarýn karþýlaþtýrýldýðý bir izleme çalýþmasý. Türk Psikoloji Dergisi, 8:3-9. Allen G, Courchesne E (2001) Attention function and dysfunction in autism. Front Biosci, 1: Aman MG, Langworthy KS (2000) Pharmacotherapy for hyperactivity in children with autism and other pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord, 30: Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal el kitabý, 4. Baský (DSM-IV), (çev. ed. E Köroðlu), Hekimler Yayýn Birliði, Ankara, 1995 Aoyagi K, Aihara M, Kanemura H ve ark. (2002) The evaluation of lateralized frontal lobe function in the patients with autistic or attention deficit/hyperactivity disorder. No To Hattatsu, 34: Aronson M, Hagberg B, Gillberg C (1997) Attention deficits and autistic spectrum problems in children exposed to alcohol during gestation: a follow-up study. Dev Med Child Neurol, 39: Baird G, Charman T, Baron-Cohen S ve ark. (2000) A screening instruent for autism at 18 mounths age: a six-year follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 39: Bejerot S, Nylander L, Lindstrom E (2001) Autistic traits in obsessive-compulsive disorder. Nord J Psychiatry, 55: Buitelaar JK, Van der Wees M, Swaab-Barneveld H ve ark. (1999) Theory of mind and emotion-recognition functioning in autistic spectrum disorders and in psychiatric control and normal children. Dev Psychopathol, 11: Clark T, Feehan C, Tinline C (1999) Autistic symptoms in children with attention deficit-hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry, 8: Gross-Isseroff R, Hermesh H, Weizman A (2001) Obsessive compulsive behaviour in autism-towards an autistic-obsessive compulsive syndrome? World J Biol Psychiatry, 2: Güzelhan Y, Öztürk M, Zoroðlu S ve ark. (2001) Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu olan okul öncesi çocuklarda otistik belirtiler. Yeni Syposium, 39: Handen BL, Johnson CR, Lubetsky M (2000) Efficacy of methylphenidate among children with autism and symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. J Autism Dev Disord, 30: Jensen VK, Larrieu JA, Mack KK (1997) Differential diagnosis between attention-deficit/hyperactivity disorder and pervasive developmental disorder-not otherwise specified. Clin Pediatr (Phila), 36: Jones GS (2000) Autistic spectrum disorder: diagnostic difficulties. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 63: KAYNAKLAR Kanner L (1943) Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, Lotter V (1978) Follow up studies, Autism Reappraisalof Consepts and Treatment, M Rutter, E Schopler (Ed), New York. Plenum Pres, s Luteijn EF, Serra M, Jackson S ve ark. (2000) How unspecified are disorders of children with a pervasive developmental disorder not otherwise specified? A study of social problems in children with PDD-NOS and ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry, 9: Nyden A, Billstedt E, Hjelmquist E ve ark. (2001) Neurocognitive stability in Asperger syndrome, ADHD, and reading and writing disorder: a pilot study. Dev Med Child Neurol, 43: Pehlivantürk B, Bakkaloðlu B, Ünal F (2003) Otistik bozukluk etiyolojisi: genetik etkenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi, 10: Pierce K, Glad KS, Schreibman L (1997) Social perception in children with autism: an attentional deficit? J Autism Dev Disord, 27: Quintana H, Birmaher B, Stedge D ve ark. (1995) Use of methylphenidate in the treatment of children with autistic disorder. J Autism Dev Disord, 25: Roeyers H, Keymeulen H, Buysse A (1998) Differentiating attention-deficit/hyperactivity disorder from pervasive developmental disorder not otherwise specified. J Learn Disabil, 31: Rutter M (2000) Genetic studies of autism: from the 1970s into the millennium. J Abnorm Child Psychol, 28:3-14. Þavaþýr S, Sezgin N, Erol N (1994) Ankara Geliþim Tarama Envanteri. Ankara, Rekmay Ltd. Þti., s Smalley SL, Kustanovich V, Minassian SL ve ark. (2002) Genetic linkage of attention-deficit/hyperactivity disorder on chromosome 16p13, in a region implicated in autism. Am J Hum Genet, 71: Þenol S, Öncüoðlu HE (1998) Çocuk ve ergen nöropsikolojik bozukluklarýnda sinir sistemi görüntülemesi. Klinik Pisikiyatri Dergisi, 1: Tsai LY, Ghaziuddin M (1998) Autitic disorder. Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. JM Wiener, MC Dulcam (Ed), New York. The American Psychiatric Publishing, s Volkmar FR, Lord C, Klin A (2002) Autism and the pervasive developmental disorders, Child an Adolescent Psychiatry. 3. Baský, M Lewis (Ed), Philadephia, Lippincott Wýlliams&Wilkins, s Yavaþ Ý (1998) Otistik Bozukluk. Psikiyatri temel kitabý, C Güleç, E Köroðlu (Ed), Ankara, Hekimler Yayýn Birliði, s

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri

Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri ARAÞTIRMA Özel Eðitim ve Ýlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocuklarýn Otistik Belirtiler Açýsýndan Sekiz Haftalýk Ýzlemi ve Ek Taný Özellikleri Seher Akbaþ 1, Koray Karabekiroðlu 1, Ozan Pazvantoðlu 2, Ömer

Detaylı

Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý

Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanýsal Ayýrýmý Özgür YORBIK*, Hakan ERMAN**, Teoman SÖHMEN*** ÖZET Bu yazýda yüksek fonksiyonlu otistik bozukluk ile Asperger sendromunun bugünkü taný ölçütleri

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu ve Primer Enürezis Nokturnalý Çocuklarýn Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi Fevziye TOROS*, Þenel TOT*, Murat BOZLU**, Yavuz OKYAY***, Handan ÇAMDEVÝREN****

Detaylı

Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme

Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme DERLEME Eriþkinlerde Asperger Bozukluðu: Bir Gözden Geçirme Dilþad Foto Özdemir 1, Elvan Ýþeri 2 1 Uz. Dr., 2 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý,

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

İBRAHİM DURUKAN Doçent

İBRAHİM DURUKAN Doçent İBRAHİM DURUKAN Doçent ibrahim.durukan@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 2002-2006 ASKERİ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Görevler Tez Adı : Dikkat eksikliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER ÖZGEÇMİŞ 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ ÇOCUK VE ERGEN PSÝKÝYATRÝSÝ BÖLÜMÜNE BAÞVURAN ERGENLERÝN KLÝNÝK ÖZELLÝKLERÝ Devrim AKDEMÝR*, Füsun ÇUHADAROÐLU ÇETÝN** ÖZET Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine baþvuran ergenlerin klinik özelliklerinin

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE TOPLUMSAL İLETİŞİM BOZUKLUĞU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE TOPLUMSAL İLETİŞİM BOZUKLUĞU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE TOPLUMSAL İLETİŞİM BOZUKLUĞU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU Rukiye ÇOLAK SİVRİ *, Ayhan BİLGİÇ ** ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) başta anksiyete

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Deðerlendirme Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1, Nusret Soylu 2 1 Uz.Dr., Sakarya Eðitim ve

Detaylı

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi ARAÞTIRMA Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý

Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý Çocuklarda Kekemelik: Karþýlaþtýrmalý Bir Ýzleme Çalýþmasý Ayþe AVCI*, Þükrü UÐUZ**, Fevziye TOROS*** ÖZET Kekemeliðin sebebi bilinmemekle birlikte genetik, psikososyal stres etmenlerine maruz kalma, obsesif,

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma*

DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* ARAÞTIRMA DEHB ve Otizm ile Ýlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sýnýf Öðretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalýþma* Koray Karabekiroðlu 1, Nursu Cakin-Memik 2, Ozlem Ozcan-Ozel 3, Fevziye Toros

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Giriş

Çocuk Psikiyatrisi Giriş Çocuk Psikiyatrisi Giriş Dr Genco USTA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı gencousta@yahoo.com www.cocukpsikiyatri.org Tarihçe 1835- İngiltere- Çocuk ve yetişkin mahkumların ayrı yerlerde tutulması 1854-

Detaylı

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması 48 Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 317-327 Derleme Çocuk ruh saðlýðý açýsýndan prematürite Aylin Özbek 1, Süha Miral 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Bir çocuk 3 yaşına geldiğinde konuşma yetisini kaybediyor, diğeri ellerini kuş gibi çırpıyor ve dakikalarca oyuncak arabasının sadece tekerleğini döndürerek oyun oynuyor. Diğer

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

YGB olgularında infantil spazm, tuberoskleroz, serebral libidozis ve frajil X kromozom anomalisi en yaygın görülen tıbbi bozuklardır.

YGB olgularında infantil spazm, tuberoskleroz, serebral libidozis ve frajil X kromozom anomalisi en yaygın görülen tıbbi bozuklardır. TARİHÇE 1930 da Heller, bebeklik demansını, ağır gerilemeye stereotipilerin,huzursuzluğun ve konuşma kaybının eşlik ettiğini belirterek tanımlamıştır. 1943 te Kanner, bebeklik otizmi 1944 de Asperger otistik

Detaylı

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Geç-dönem Bozukluklar Depresyon Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nörogelişimsel Bozukluklar Otizm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði ARAÞTIRMA Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygý Düzeyi, Annenin Baðlanma Biçimi ve Aile Ýþlevselliði Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI OLGULARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VARLIĞINDA METİLFENİDAT KULLANIMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI OLGULARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VARLIĞINDA METİLFENİDAT KULLANIMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI OLGULARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VARLIĞINDA METİLFENİDAT KULLANIMI Ülkü AKYOL ARDIÇ*, Eyüp Sabri ERCAN** ÖZET Amaç: Çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLEN YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLEN YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLEN YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Zeynep GÖKER *, Esra GÜNEY *, Gülser DİNÇ *, Özlem HEKİM *, Özden ÜNERİ ** Amaç:

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ

ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ ASPERGER BOZUKLUĞU OLAN BİR ERGENDE BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ Murat COŞKUN *, Mücahit ÖZTÜRK ** ÖZET Asperger bozukluğu (AB) yaygın gelişimsel bozukluk alt tiplerinden birisidir. Sosyal ilişki ve

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Koparan, C., Ardıç, A., Hünler, O. S., Akköse, M. C. (2016). Otizm spektrum bozukluğu ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasındaki ilişkinin regresyon analizi ile incelenmesi. Abant İzzet

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaþým Bedriye ÖNCÜ*, Selahattin ÞENOL** ÖZET Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu sýk karþýlaþýlan bir bozukluk olmasý, tedavi edilmediðinde

Detaylı

OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU

OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU OTÝZMDE DUYGU ALGILAMA ve ÝFADE ETME : BÝR OLGU SUNUMU Emek Bilal SAYMAZ* ÖZET Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; toplumsallaþmada, sözel ve sözel olmayan iletiþimde bozukluk,

Detaylı

05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 11 ÇG 1 Yeme Bozukluklarýnda Grup Psikoterapisi Uygulamalarý Grup deneyimi : Zerrin Oðlaðu Amaç: Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Yeme Bozukluklarý Programý

Detaylı

BASKIDA. Ülkü AKYOL ARDIÇ 1, Eyüp Sabri ERCAN 2, Duygu AYGÜNEŞ 3, Deniz YÜCE 4, Sibel DURAK 5, Buket KOSOVA 6. Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27():

BASKIDA. Ülkü AKYOL ARDIÇ 1, Eyüp Sabri ERCAN 2, Duygu AYGÜNEŞ 3, Deniz YÜCE 4, Sibel DURAK 5, Buket KOSOVA 6. Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27(): Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27(): Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Semptomlarına Metilfenidatla Yetersiz Yanıt: CES-1 Polimorfizminin Rolü Var mı? BASKIDA 2 Ülkü

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(3): 118-122 SELÇUK TIP DERGİSİ Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları Diagnosis of Patients Referring to a Child and Adolescent

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU/ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ) MUHAMMED AYAZ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ayazmuhammed@yahoo.com Telefon (İş) : 2128672500- Faks : Adres : Öğrenim Durumu Tıpta Uzmanlık 2005-2009 Lisans 1996-2003 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ

Detaylı

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (The Assessment of Patients at the Child Psychiatry Outpatient Clinic) Osman Abalı *, SHU Melek

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN NÖROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN NÖROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Savt 4. P001 301-306 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN NÖROLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Pınar Öner*, Ayla Aysev*, Dilara İçağasıoğlu**,

Detaylı

Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi #

Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi # Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi # A. Þebnem SOYSAL*, Aylin ÝLDEN KOÇKAR**, Emel ERDOÐAN***, Selahattin ÞENOL****, Kývýlcým GÜCÜYENER* # ÖZET Öðrenme yaþam boyu devam

Detaylı

BETÜL MAZLUM -Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. Doğum Tarihi: 1977 Medeni Hali: Eğitim

BETÜL MAZLUM -Özgeçmiş. Kişisel Bilgiler. Doğum Tarihi: 1977 Medeni Hali: Eğitim BETÜL MAZLUM -Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 1977 Medeni Hali: Konuştuğu Diller: Evli İngilizce Eğitim 1995-2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2007 Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Çiğdem Yektaş 1, Sümeyra Elif Kaplan 1. Yektaş Ç ve ark. Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Çiğdem Yektaş 1, Sümeyra Elif Kaplan 1. Yektaş Ç ve ark. Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye ARAŞTIRMA MAKALESİ Çiğdem Yektaş 1, Sümeyra Elif Kaplan 1 1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye Yazışma Adresi: Çiğdem Yektaş Düzce Üniversitesi Tıp

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri farklı ruhsal. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı

Çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri farklı ruhsal. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:113-120 DOI: 10.5350/DAJPN2011240204 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımı Araştırmalar / Researches

Detaylı

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Gül Özsoylar 1, Aslýhan Sayýn 2, Selçuk Candansayar 3 1 Uz.Dr., Tekirdað Devlet Hastanesi,

Detaylı

Dokuz Yaþýnda Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

Dokuz Yaþýnda Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Dokuz Yaþýnda Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu Factitious Disorder at Nine Years Old: A Case Report Ýrem Damla Çimen 1, Nursu Çakýn Memik 2, Özlem Yýldýz Gündoðdu 2 1 Dr., 2 Doç.Dr., Kocaeli

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMÝ PSÝKÝYATRÝK SORUNLARI ÝLE EBEVEYN DEPRESYONU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ: CÝNSÝYETÝN ROLÜ Koray KARABEKÝROÐLU*, Ayþe RODOPMAN ARMAN**, Meral BERKEM*** ÖZET Amaç: 43 aylýktan daha küçük çocuklardaki

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý

Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý ARAÞTIRMA Conners-Wells Öz-Bildirim Ölçeði Kýsa Formunun Türk Ergenlere Uyarlama Çalýþmasý Adaptation Study of Conners-Wells Self-Report Scale Revised Short Form to Turkish Adolescents Sema Kaner 1, Þener

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

KLINEFELTER SENDROMU VE YAYGIN GELÝÞÝMSEL BOZUKLUK: OLGU SUNUMU

KLINEFELTER SENDROMU VE YAYGIN GELÝÞÝMSEL BOZUKLUK: OLGU SUNUMU KLINEFELTER SENDROMU VE YAYGIN GELÝÞÝMSEL BOZUKLUK: OLGU SUNUMU M. Ayhan CÖNGÖLOÐLU*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Klinefelter sendromu (47, XXY), birçok fiziksel ve nöropsikiyatrik anormallikler ile kendini gösteren,

Detaylı

BASKIDA. Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri ve Taklidin Alıcı-İfade Edici Dil Gelişimi ile İlişkilerinin İncelenmesi

BASKIDA. Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri ve Taklidin Alıcı-İfade Edici Dil Gelişimi ile İlişkilerinin İncelenmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23( ): Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri ve Taklidin Alıcı-İfade Edici Dil Gelişimi ile İlişkilerinin İncelenmesi BASKIDA Dr. Figen TURAN 1, Öğr.

Detaylı

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health

Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Görsel Medyanýn Çocuk Saðlýðýna Etkileri The Effects of Visual Media on Child Health Dr. Aysu Duyan Çamurdan* Öz Baþta televizyon olmak üzere bilgi ve teknoloji çaðýnýn evlerin içine kadar taþýdýðý kitle

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kalp hastalýðý olan çocuklarda obsesif ve depresif belirtilerin deðerlendirilmesi: Karþýlaþtýrmalý bir klinik çalýþma

Kalp hastalýðý olan çocuklarda obsesif ve depresif belirtilerin deðerlendirilmesi: Karþýlaþtýrmalý bir klinik çalýþma Kalp hastalýðý olan çocuklarda obsesif ve depresif belirtilerin deðerlendirilmesi: Karþýlaþtýrmalý bir klinik çalýþma Dr. Rasim Somer DÝLER, Stj.Dr. S Nihal TOPRAK, Stj.Dr. Þerife GÜNDÜZ, Dr. Ayþe AVCI

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı