ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 235 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM Uzm. Dr. Nur Birgen Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun da, tıbbi hizmetler: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin giderilmesi ve toplumun bu faktörlerin etkisinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi yetenek ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması için yapılan faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Sağlık personelinin, kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi veya beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durum, tıbbi uygulama hatası olarak tanımlanmaktadır. Borçlar Kanunu nun 41.Maddesine göre, Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur. Tıbbî uygulama hatası bulunduğu iddiası ortaya çıktığında zarar gördüğünü iddia eden taraf Cumhuriyet Başsavcılığı na müracaat edebileceği gibi tazminat davası açmak yolunu da seçebilmektedir Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu nun 4. maddesi hükümlerine göre, Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. Aynı Kanun un 5.maddesine göre, izin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme sonucunda, Kanun un 9.maddesine göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmesine ve-

2 236 Uzm. Dr. Nur Birgen ya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. 11.Madde hükümlerine göre, soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin tedaviyi üstlendiği durumlarda ise soruşturma 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülmelidir. Üniversite Öğretim Üyeleri hakkında C.Başsavcılığı nca soruşturma açılabilmesi Madde 53 te açıklanmıştır. Müştekinin zararlı sonuca bir Üniversite hastanesinde çalışan kişin neden olduğunu iddia etmesi durumunda, bu hükümler öncelikle yerine getirilmelidir. Maddenin 2.bendinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına; öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu karar verir denilmektedir. Tıbbi uygulama hataları 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 455 ve 459.maddesi hükümlerine göre değerlendirilmekte idi. 455.madde Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapse ve ikiyüzelli liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur şeklinde idi Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 22. maddesinde ise, öncelikle taksirin tanımı yapıldı. Bu maddenin ikinci fıkrasında taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir şeklinde tanımlandı. Gerekçede ise, Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. Fakat bu öngörmemenin, "gerekli dikkat ve özen" yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. Çünkü gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşeceği öngörülmemiştir. Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket edilir. Nitekim toplum hâlinde yaşamanın güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda kişilerin dikkat ve özenli davranmalarıyla ilgili kurallar konmaktadır. İnşaat faaliyeti, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve trafik düzeniyle ilgili kurallar, dikkat ve özen yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebilir. Taksirli suçlarda fail, kendi yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu koşullar altında, objektif olarak varolan dikkat özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün bu yeteneklere sa-

3 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 237 hip olmasına rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranan kişi, suç tanımında belirlenen neticenin gerçekleşmesine neden olması durumunda, taksirli suçtan dolayı kusurlu sayılarak sorumlu tutulacaktır şeklinde açıklama bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık personelinin taksirli davranışının olup olmadığının saptanabilmesi için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket edip etmediğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bilirkişinin görevi, incelenen olayla ilgili olarak dikkat ve özen yükümlülüğünün ne olması gerektiği ve sağlık personelinin hangi noktada bu yükümlülüğe aykırı davrandığını ortaya çıkartmaktır. 765 Sayılı Kanunun 455. maddesinin son fıkrasında, Yukarıdaki fıkralarda beyan olu nan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir şeklinde bir ibare bulunduğundan, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler kusurun 8 üzerinden değerlendirmesini de bilirkişinin yapmasını talep etmekte idi Sayılı Kanun, 22.maddenin 4.fıkrasında Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir şeklinde bir ibare ile ve gerekçesinde de Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyle ancak olay hâkimi tarafından yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurluluğun matematiksel olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, normatif değerlendirmeyle hâkim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde bulundurulmak suretiyle, suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir. Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeyle mümkün olmakla birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Ancak, bu durumlarda, bilirkişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından münhasıran hâkimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hâkimin yerine geçmeyi ifade eder. Hâkim, bu teknik veriler çerçevesinde somut olayda failin kusurlu olup ol madığını takdir edecektir. Failin kusurlu bulunması durumunda, kusurun ağırlığı ve diğer sebepleri de göz önünde bulundurmak suretiyle suçun kanuni tanımındaki cezanın alt ve üst sınırı arasında bir cezaya hükmedecektir şeklindeki açıklama ile bilirkişiden istenilen 8 üzerinden yapılacak dağılımı ortadan kaldırmış oldu. Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda ise bilirkişinin 8 rakamını tüm sorumlulara paylaştırarak kusur belirlemesi şeklindeki hatalı uygulamalar ise, 22.maddenin 5.fıkrasında, Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir şeklindeki düzenleme ile düzeltilmiş oldu. 3. fıkrada Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır şeklinde bir düzenleme ile bilinçli taksir kavramı getirildi. Gerekçede ise Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat istenmemiş olmasıdır şeklinde açıklandı. Sağlık personelinin taksirli davranışları değerlendirilirken bu maddenin göz önüne alınacağı durumların ortaya çıkabileceğini düşünmekteyiz.

4 238 Uzm. Dr. Nur Birgen 5237 Sayılı Kanun un 83.maddesi ile tanımlanan Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun gerekçesinde de İhmal, kişiye belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hâllerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür şeklindeki açıklama ile sağlık personelinin davranışının bu madde kapsamında da değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun un Taksirle Öldürme (455/85) ve Taksirle Yaralama (459/89) başlıklı maddelerini karşılaştırdığımızda cezaların biraz daha arttığını ve suç sonucu ortaya çıkan zararların tanımlarında bazı değişikliklerin olduğunu görmekteyiz. Hekimlerin 5237 Sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra kendileri ile ilgili özel düzenlemeler yapıldığı şeklindeki bir yaklaşımın ne kadar hatalı olduğu, aslında daha önceden yürürlükte olan Kanunla da mevcut olan düzenlemeler hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeniyle böyle bir endişeye kapıldıkları görülmektedir. Sağlık personelinin kusurlu davranışı yönünde karar verilebilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler, teknik görüş alabilmek için bilirkişiye başvurmaktadır. Türkiye de tıbbi uygulama hataları hakkında görüş veren resmi bilirkişiler, Adlî Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası dır. Adlî Tıp Kurumu hem ceza hem hukuk mahkemelerince gönderilen dosyalar hakkında görüş vermekte iken, Yüksek Sağlık Şurası sadece ceza mahkemelerince gönderilen dosyalar hakkında görüş verebilmektedir sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra, Adlî Tıp Kurumu na tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili olarak gönderilen dosyaların tümü 3. Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilmeye başlamıştır. Karara itiraz halinde Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu ndan görüş istenilmektedir. Adlî Tıp Kurumu 3.Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından bu tipte dosyalar incelenirken öncelikle yapılmış olan müdahalenin hukuka uygunluğu araştırılmaktadır. Bir müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için: Müdahalede bulunan kişinin buna yetkili olması, Müdahalenin mesleğin gereklerine uygun yürütülmesi, Aydınlatma ve rıza, Rızanın bulunmadığı durumda genel sağlığın korunması gibi daha üstün bir kamusal yarar olması gerekmektedir. Tıp Fakültesi nden mezun olmamış kişinin hekimlik yapması, ebe olmayıp köyde doğum yaptırdığı için ebe olarak tanınan kişinin müdahalesi, eczacının enjeksiyon yapması gibi durumlarda müdahalede bulunan kişinin buna yetkili olmaması ortaya çıkmaktadır. Aydınlatma, müdahalenin hukuka uygun olmasının diğer bir şartıdır. Genellikle hekimler hastalarını tespit ettikleri tablo ve ortaya çıkabilecek sonuçları ile ilgili

5 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 239 olarak yeterince bilgilendirmediklerinden müdahale sonucunda kabul edilebilir risk sınırları içinde bir komplikasyonla karşılaşılması durumunda dahi hastalar şikayetçi olmaktadırlar. Yeterince detaylı aydınlatma sonrası hastanın o müdahale için rızasının (onam) alınması genellikle ihmal edilen önemli bir nokta olup bunun kayıt altına alınması da unutulmamalıdır. Rızası alınan kişinin reşit olması ve hukukî ehliyetini etkileyecek derecede bir aklî arıza içinde bulunmaması gerekir. Bu gibi durumlarda veli ya da vasinin rızasının alınmasının gerektiği unutulmamalıdır Anayasası nda, Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un 70. Maddesinde, Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler, yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır., Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi nin 14. Maddesinde, Tabip ve diş tabibi, hastaların vaziyetinin icap ettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir. Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lazımdır. Ancak, hastalığın vahim görülen akıbet ve seyrinin saklanması uygundur., Hasta Hakları Yönetmeliği nin 15.maddesinde, Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. Şeklindeki ibarelerle onam konusu, mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği organlarından Avrupa Konseyi tarafından Kasım 1996 da Strasbourg da karara bağlanan ve Türkiye nin de onayladığı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi nde, Her tıbbi müdahale, bireylerin özgür ve bilgilendirilmiş onamı ile yapılır. Bu kişilere olası riskler ve olası sonuçlar aktarılır. kaydı bulunmaktadır. Müdahele hukuka uygunsa, ortaya çıkan zararın ne olduğu araştırılır. Zarar varsa, sağlık personelinin davranışı ile illiyeti olup olmadığına bakılır. İlliyet varsa, müdahalenin mesleğin gereklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği incelenir. Bu husus araştırılırken, hastalığın tanısının doğru konulması, tanı sonrası uygulanacak tedavi seçiminin uygunluğu, tedavi sırasındaki meslekî beceri ve yeterlilik, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek istenilmeyen durumları (komplikasyon) önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, tedbirin alınması halinde dahi istenilmeyen durumlarla karşılaşıldığında, zamanında ve doğru tedavinin uygulanması, ilgili uzmana haber vermek, sevki doğru yapmak, gerektiğinde hastanın yatırılması, nöbet sisteminin doğru uygulanması, hastane şartlarının elverişliliği gibi hususlar değerlendirilmektedir. Müdahalenin herhangi bir aşamasında eksiklik ya da hatalı davranış olması durumunda, bu eksiklik ya da hatalı davranış bilirkişi raporunda mümkün olduğunca detaylı ve hakimin anlayabileceği bir dilde iletilmelidir.

6 240 Uzm. Dr. Nur Birgen Hangi tipte şikayetlerle dava açıldığı ve Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun konuya nasıl yaklaştığını gösterebilmek amacıyla aşağıda değişik klinik dalları ilgilendiren örnek olgular sunulmuştur. OLGU:1 Ü.Y'in tarihli ifadesinde ölenin babası olduğu, daha önce yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeni ile düzenli olarak ilaç aldığı, kalp hastalığı olmadığı, günü akşamüstü kahveye giderken babasının göğsünde sıkıntı olduğunu söylediği, sabah doktora gitmeye karar verdiklerini, kahveye gittiklerini, üç buçuk saat aynı masada oturduklarını, rahatsızlığı olmadığını, sabah.. Devlet Hastanesine gittiklerini, kalp grafisi çekildiğini, orada elaman ve teçhizat yetmezliği olduğunu, bu yüzden SSK Hastanesine sevk edildiklerini, sabah sıraları Sigorta Hastanesine götürdüğünü, acil serviste kalp grafisi çekilip muayene edildiğini, gözlem odasına alındığını, gözlem odasındayken ilgili doktorun poliklinikte olması dolayısıyla 2 saat sonra gelebildiğini, gelen Dr.B.T.'in serum verdiğini, "bunlar bitsin sonra arkadaşlarla oturup konsültasyon yapacağız" dediğini, sıralarında gelmiş olduğunu ve sıralarında gittiğini, babasının şuurunun yerinde, her şeyin düzenli olduğunu, serumun sıralarında bittiğini, babası hastanede iken Dr. beyin muayenehanesine gittiğini, kendisine "yüzde seksen kalbinden hasta olmadığına eminim, o hasta benden çıktı artık, size bundan sonra Dr.E. hanım bakacak, sabah sıralarında tekrar gelin" dediğini, hastaneye döndüğünü, nöbetçi hemşirenin serumu çıkardığını, nöbetçi doktorun babasına nasıl olduğunu sorduğunu, babasının iyi olduğunu söylediği, hastaneden çıkıp bir arkadaşlarının evine gittiklerini, babasının taksiden inip merdivenleri çıkarken rahatsızlandığını, taksiyi tekrar çağırdıklarını, taksinin hemen geldiğini, taksiye binerken babasının iyice rahatsızlandığını, hareketsiz kalıp kendisini sıkmaya başladığını, "beni kurtar, ben ölüyorum" dediğini, hemen yoğun bakıma alındığını, nöbetçi doktorların getirip tedaviye başladığını, kalp masajı yaparken kendisini dışarı çıkarttıklarını, biraz sonra doktorların gelip "başın sağ olsun" dediğini, hastanede kalsaydı belki de babasının ölmeyeceğini, Dr.B.T.'den şikayetçi olduğunu ifade ettiği,.ssk Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. B.T.'in tarihli ifadesinde günü öğleden önce hastanın getirildiğini, ilk gördüğünde hastanın rahat olduğunu, o an için bir şikayeti olmadığını söylediğini, geliş sebebi olarak da bir gün evvel kısa süreli bir bilinç kaybı ve kasılma olduğunu, yine bir gün evvel gün boyunca devam eden çok fazla rahatsız edici olmadığını ifade ettiği ince batıcı tarzda bir göğüs ağrısı olduğunu söylediği, fizik muayenesi tamamen normal olduğu, daha önce çekilen EKG'sinde normal sinus ritmi ile beraber sağ dal bloğu paterni mevcut olduğunu, hastada diabet, dislipidemi, kontrolsüz hipertansiyon, sigara içme gibi belirgin risk faktörlerinin olmaması ve söylediği ağrıların kardiak ağrı karakterine uymaması ve acil serviste yeni çekilen EKG'sinin, önceki EKG'sine göre herhangi bir değişiklik göstermemesi, iskemiyi düşündürür bir bulgu olmaması nedeni ile hastanın koroner bir olay açısından düşük riskli kabul edildiğini, Troponin T testi uygulandığı, sonucun negatif geldiği, tüm bu bul-

7 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 241 gularla ayaktan takibinin uygun görüldüğü, hasta yakınlarına hastanın belirttiği ağrının kalp kaynaklı olma ihtimalinin düşük olduğunun söylendiği, ancak daha emin olmak amacı ile efor testi planlanması gerektiği söylendiği, efor testinin hastanelerinde olmaması nedeni ile Devlet Hastanesine sevk edileceği, aldığı randevu gününde efor testi uygulanıldıktan sonra sonucun tarafına bildirilmesi uygun olduğu, çok duyarlı bir test olan troponin testinin tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığını ayrıca koroner anjiografi testinin normal çıktığı kişilerde dahi kalp krizi geçirme riskinin bulunduğunu, bu konuda en ufak bir mesleki ihmalinin olmadığını ifade ettiği,. SSK Hastanesinde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr.E.B.in tarihli ifadesinde, günü saat sıralarında acil serviste görevli Dr.Ö.K.'ın kendisine acil serviste göreceği 3 hasta olduğunu söylediği, tahminine göre hastalardan birinin kalp krizi sonucu ölen R.T. olması gerektiğini, hastayı gördüğünde şuurunun açık olduğu, koopere ve oryante olduğu, aradan zaman geçtiği için çok net hatırlamamakla birlikte tansiyonun normal olduğu, hastanın evde bir fenalık geçirmiş olduğunu söylediklerini, sol göğsünden sol kola uzanan ağrı tarif edilmiş olduğunu, kendisinin bunun büyük ihtimalle (evde fenalık geçirmesinin) kardiak kökenli olabileceğini düşündüğünü, pratisyen hekime kardiyologun görüp görmediğini sorduğunu, onun da gördüğünü söylediği, kendi açısından gerekli tedaviyi verdiğini, oradan ayrılıp tekrar kardiyologun görmesini istediğini, aynı gün saat sıralarında hastaneden giderken hastanın oğlu ile karşılaştığını, "ilaç yazacak mısınız" diye sorduğunu, kendisinin de kalp probleminin hallolup hallolmadığını sorduğunu, halloldu ise ileri tetkik için nöroloji polikliniğine gelmesini söylediğini ifade ettiği,. SSK Hastanesinin tarih ve 2548 protokol nolu evrakının tetkikinde kısa süreli şuur kaybından şikayetçi olarak geldiği, atipik ağrı tariflediği, TA: 120/80 mm Hg olduğu, sistemik muayene normal olduğu, EKG sinin incelendiği ve normal sinus ritmi, sağ dal bloğu bulunduğu, daha evvelki EKG'si ile hiçbir değişiklik olmadığı, Troponin T (-) olduğu, poliklinik takibi önerildiği, nöroloji konsültasyon notunda geç epilepsi olarak değerlendirildiği, tetkik için nöroloji polikliniğine müracaatının uygun olduğu, tarih ve 2638 protokol nolu evrakında hastanın 18.20'de geldiğinin ve TA:120/80 mm.hg. bulunduğunun kayıtlı olduğu, epikrizde hastanın de solunum zorluğu, yüzde ve boyunda siyanoz ve göğüste ağrı mevcut olduğu, damar yolu açıldığı, TA 130/80 bulunduğu, EKG çekildiği, SVT mevcut olduğu, % 5 dektroz 150 cc içine Isoptin ve Novalgin konulduğu, Kardiyoloji uzmanı Dr.B beyin çağrıldığı, de solunum arrestine girdiği, anestezi teknisyeninin entübe ettiği, tekrar serum yapıldığı, % dextroz 250 mg, Na bikarbonat 2, atropin 5, adrenalin 3, dopamin 1 seruma yapıldığı, external kardiak masaj yapıldığı, bu arada Dr beyin geldiğini ve external masaja devam ettiğini, tüm resüsitasyona rağmen de hastanın exitus olduğu, Otopsisinde harici muayenede herhangi bir özellik görülmediği, saçlı deri altı, kafa kemikleri sağlam bulunduğu, beyinin ileri derecede konjesyone ve dolgun bulunduğu, yüzeyinde ve kesitlerinde özellik görülmediği, baziler arterde aterom te-

8 242 Uzm. Dr. Nur Birgen şekkülü başlangıcı mevcut olduğu, sol akciğerin toraks duvarına yaygın yapışık olduğu, perikard boşluğunda 150 cc perikardial mayi mevcut olduğu, kalbin 800 gr ağırlığında olduğu, kalp açıldığında ve kesitlerinde aort başlangıcında aterom plakları dışında özellik görülmediği, sol akciğerde havalanma azlığı, sağ akciğerde ödem tespit edildiği, midede çok az sindirilmiş gıdai muhteva mevcut olduğu, diğer batın organlarında özellik görülmediği, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin tarih ve 2002/A-16 sayılı raporunda; gönderilen örneklerde aranan toksik maddelerden hiçbirinin bulunmadığı, ileri derecede kokuşma olmaları nedeniyle histopatolojik örnekleme yapılamadığı, kesin ölüm nedeninin saptanamadığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan sorulması gerektiğinin kayıtlı olduğu, dosyanın, Adli Tıp Kurumu Kanunu na göre görevi ölüm nedeni belirleme olan 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu nda incelendiği, 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun Kararında, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığının raporuna göre kişinin aranan maddelerden zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, Otopsi bulgularına göre kişinin ölümünün harici travmatik bir tesirle geldiğinin tıbbi delillerinin bulunmadığı, Tanık ve doktor ifadeleri, hastane evrakı ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün kendinde mevcut kalp damar hastalığı nedeniyle oluşan dolaşım ve solunum durması sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiğinin bildirildiği, Yüksek Sağlık Şurasının kararında: Dosyadaki bilgi belge ve bulgular ile otopsi raporu değerlendirildiğinde hastanın muayenesinde klinik bir bulgunun olacağına, ayrıca Troponin-T negatifliğinde her zaman kalp lehine bir bulgu olmayacağına, bu sebeplerle hastayı iyi değerlendiremeyen ve yetersiz tanı koyarak yetersiz tedaviler uygulayan Dr. B.T'in 3/8 (sekizde üç) oranında kusurlu olduğu, geri kalan kusur oranlarının hizmetin işleyişi dışındaki diğer faktörlere bağlı olduğuna karar verildiği görülmektedir. 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun Kararı: 1938 doğumlu R. T'un adli ve tıbbi belgelerinin incelenmesi sonucunda EKG'sinde V4'e kadar izlenen T dalgası depresyonu olduğu, bu bulgunun normalde V2'ye kadar izlenebilen bir bulgu olduğu, V4'te izlenmesinin iskeminin bir bulgusu olarak değerlendirilmesi beklendiğine göre, EKG bulgularını değerlendirmeyen ve gerekli işlemleri yapmayan Dr.B. T' in kusurlu olduğu ve kusur oranının 3/8(sekizde üç) düzeyinde bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur.

9 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 243 OLGU:2 Ölümde Sağlık Ocağı görevlilerinin yaptıkları aşıda kusur ve ihmal olup olmadığı sorulmaktadır. Bebeğin annesinin ifadesinde, çocuğum tarihinde dünyaya geldi. Henüz resmi nikahımız olmadığı için Nüfus cüzdanı çıkartamadık. Çocuğumun doğumdan sonra herhangi bir sağlık problemi yoktu. Normal gereken aşılardan 1 tanesini tarihten 1 ay önce vurdurmuştuk günü öğleden sonra erkek çocuğumu ikinci aşısına (Sarılık aşısı). bulunan Sağlık ocağına götürdüm. Bir bayan hemşire ilk önce çocuğumun sol koluna aşısını yaptı. Ben çocuğu giydirdiğim esnada aynı hemşire tekrar gelerek sağ koluna da aşı yapılacağını söyledi ve çocuğumun sağ koluna da aşı yapıldı. Ayrıca aşıya bağlı ateşi olduğunda ateş düşürücü şurup verilmesi gerektiğini bana söylediler ve oradan çocuğumla eve gittim. Aynı gün akşama kadar çocuğumun herhangi bir problemi olmadı. Akşam saati sıralarında çocuğumun ateşi başlayınca ateş düşürücü olarak kullandığım ismini hatırlayamadığım şuruptan bir çay kaşığı çocuğuma içirdim. Geceleyin çocuğum daha da çok huysuzlaşarak sürekli ağlamaya başladı. Ben kendisine 6 saat sonra tekrar ateş düşürücü verdim. Sabaha kadar çocuğum sürekli huysuzluk yaptı ve uyumadı günü öğle vakti çocuğum iyileşti yani herhangi bir huysuzluğu kalmamıştı. Ateşi de normaldi. Fakat sol kolunun şişmiş olduğunu fark ettim. Komşularımdan aşıdan sonra şişkinliğin normal olabileceğini öğrendim günü akşam saatlerinde yani sıralarında çocuğum tekrar ateşlendi. Huysuzluk yapmaya başladı. Saat 21.00'a kadar ateşi biraz azaldı. Saat:23.00 sıralarında kendisini uyuttum. Geceleyin herhangi huysuzluğu olmadı günü saat;04.00 sıralarında eşimi işe göndermek için kalktım ve eşimi gönderdim. Daha önceden küçük bir sese dahi uyandığım bildiğim için çocuğumu kontrol ettim. Fakat herhangi bir tepki vermeyince lambayı açarak çocuğuma baktığımda gözlerinin ve ağzının açık olduğunu fakat yine herhangi bir tepki vermediğini gördüm. Kendisini salladım ve uyandırmak istedim fakat yine tepki alamadım. Çocuğumun tenini ellediğimde halen sıcak olduğunu anladım ve abimi eve çağırdım. Abim eve gelince çocuğumu kucağına aldı ve kontrol ettiğinde çocuğumun ölmüş olduğunu bana söyledi. Bunun üzerine çocuğumu hemen Merkez Sağlık Ocağına götürdük. Doktor çocuğumu kontrol etti ve çocuğumun ölmüş olduğunu bize söyledi. Çocuğumun neden öldüğünü bilmiyorum kaydı olduğu, Hemşirenin ifadesinde; Olay günü bebeği aşı yaptırmak için annesi sağlık ocağına getirdi. Ben o gün aşı görevlisi olduğum ve çocuğun rutin karma ve Hepatit aşı zamanı geldiği için aşı ve gerekli eğitimi yaparak gönderdim. Ancak ben aşı yaparken çocukta herhangi bir anormal durum veya rahatsızlık yoktu. Zira böyle durum olsaydı ben aşı vurmadan önce görevli doktora durumu bildirirdim. Ancak söylediğim gibi herhangi bir rahatsızlık görmediğim için doktora durumu bildirmedim. Ertesi gün çocuğun ailesi çocuk öldü diye sağlık ocağına gelerek hemşire odasına girdiler. Biz de 112 Acil servisine götürmelerini söyledik. Çocuğu 112 acil servisine gönderdik, Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum savunmam bundan ibarettir kaydı bulunduğu,

10 244 Uzm. Dr. Nur Birgen Sağlık Ocağı kayıtlarının incelemesinde: İkinci DBT polio ve hepatit aşılarının tarihinde yapıldığı, daha önce yapılan aşılarda bir komplikasyon çıkmadığı, sağlık ocağı tarafından bebeğin rutin kontrollerinin yapıldığı kayıtlı olduğu, 112 Acil Hekimi tutanağında; saat daki muayenesinde eks duhul olarak kabul edildiği, C.Savcılığı tarafından düzenlenmiş tarihli ölü muayene ve otopsi tutanağında, Dış muayenede: 55cm.boyunda, 6-7 kg ağırlığında 3-4 aylık sünnetsiz erkek bebek cesedinde, ölü katılığı ve lekelerinin henüz oluşmamış olduğu, ön fontanelin açık olduğu, haricen travmatik bir lezyon olmadığı, Baş açıldığında; Ön fontanelin açık olduğu, kafa kubbe ve kaide kemiklerinin sağlam olduğu, beyin ve beyinciğin ödemli olması dışında başkaca bir özellik olmadığı, Göğüs ve batın birlikte açıldığında; akciğerler üzerinde yaygın peteşial kanamalar olduğu, kalp 21 gr olup makroskopik patoloji görülmediği, karaciğer 234gr, dalak 35 gr, olup batın içi organlarda makroskopik patoloji olmadığı, organ parçaları ve kan örnekleri alındığı, Kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örneklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği Gönderilen örneklerin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde tarihinde yapılan incelenmesinde; Histopatoloji raporunda; Myokard; hiperemi, Akciğer; alveol septumları mononükleer iltihap hücreleri ile kalınlaşmıştır. Alveol lümenlerinde yer yer serum eksüdasyonu, seyrek nötrofil polimorf, alveoler makrofaj, çok çekirdekli dev hücreler görülmektedir. Bronş epitelini infiltre eden nötrofil polimorflar mevcuttur. İntestisyel kapiller lümenleri eritrositten zengindir, Tanı; intestisyel pnömoni eşlik eden bronkopnömoni, Beyin,öbrek; hiperemi, Karaciğer; ağır hiperemi, Dalak; reaktif hiperplazi belirlendiği kayıtlıdır. Kimya İhtisas Dairesi'nin tarih ve 230/ /2724 sayılı raporunda; iç organlarda yapılan sistematik toksikolojik analiz sonucunda sistematiğimizdeki maddelerin bulunmadığı, kanda sistematiğimizdeki uyutucu uyuşturucu maddelerin bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi nin tarihli sayılı kararında; 1) Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna göre:iç organlarda yapılan sistematik toksikolojik analiz sonucunda sistematiğimizdeki maddelerin bulunmadığı, kanda sistematiğimizdeki uyutucu uyuşturucu maddelerin bulunmadığı, 2) Mahallinde yapılan otopsisinde vücudunda ölümüne neden olacak travmatik bir değişim tarif edilmediği, 3) Küçüğün ölümünün interstisyel pnömoniye bağlı solunum yetmezliği sonucu meydana gelmiş olduğunun rapor edildiği,

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :... TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...... ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İSTANBUL, :Şikayetçinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Konuşma Planı 1. Sağlıkçılara yönelik suçlarda tutuklama 2. Sağlıkçılara yönelik tazminat davalarında uzlaşma 3.

Detaylı

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Halide SAVAŞ YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Emsal

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir.

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. Kitapçık taleplerinizi info@tusdata.com ve bilgi@ankarahukukburosu.org e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz. Tusdata

Detaylı

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi

Mine KAYA * Yargıtay 4. HD Tetkik Hakimi HEKİMİN HASTAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN TAZİMİNAT SORUMLULUĞU COMPENSATION LIABILITY ARISING FROM PHYSICIAN S OBLIGATION TO INFORM THE PATIENT Mine KAYA * 1 Özet: Kural olarak her tıbbî

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI

SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI SAĞLIK HUKUKU GEBELİK VE DOĞUMDA TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ VE EMSAL KARARLARI SAĞLIKTA GELİŞMELER Toplumsal gelişmeler karşısında sağlıkla ilgili uyuşmazlıklar

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ * BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:7-12 Derleme / Review Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations Gürcan

Detaylı

HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞU

HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞU HEKİMLERİN VE HASTANELERİN SORUMLULUĞU ÇELİK AHMET ÇELİK I- KONUYA GENEL BAKIŞ Toplum yaşamında kişilerin her zaman ve her durumda birbirlerine karşı yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. İşbölümünde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEMDE TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEMDE TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEMDE TIPTA UYGULAMA HATALARI Tasarım ve Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi Dağıtım: Ankara Üniversitesi Ankara - 2014 ISBN: Varlıkları ile çalışmamıza destek olan ÖĞRENCİLERİMİZE İthaf

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sekizinci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut ÖZAL ın vefatı ile ilgili olarak yaşanan süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı