ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 235 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s ENFEKSİYONDA TIBBİ UYGULAMA HATALARINA ADLİ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM Uzm. Dr. Nur Birgen Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun da, tıbbi hizmetler: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin giderilmesi ve toplumun bu faktörlerin etkisinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi yetenek ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması için yapılan faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Sağlık personelinin, kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi veya beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durum, tıbbi uygulama hatası olarak tanımlanmaktadır. Borçlar Kanunu nun 41.Maddesine göre, Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur. Tıbbî uygulama hatası bulunduğu iddiası ortaya çıktığında zarar gördüğünü iddia eden taraf Cumhuriyet Başsavcılığı na müracaat edebileceği gibi tazminat davası açmak yolunu da seçebilmektedir Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu nun 4. maddesi hükümlerine göre, Cumhuriyet Başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. Aynı Kanun un 5.maddesine göre, izin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme sonucunda, Kanun un 9.maddesine göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmesine ve-

2 236 Uzm. Dr. Nur Birgen ya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikâyetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. 11.Madde hükümlerine göre, soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır. Üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin tedaviyi üstlendiği durumlarda ise soruşturma 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülmelidir. Üniversite Öğretim Üyeleri hakkında C.Başsavcılığı nca soruşturma açılabilmesi Madde 53 te açıklanmıştır. Müştekinin zararlı sonuca bir Üniversite hastanesinde çalışan kişin neden olduğunu iddia etmesi durumunda, bu hükümler öncelikle yerine getirilmelidir. Maddenin 2.bendinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına; öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu karar verir denilmektedir. Tıbbi uygulama hataları 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 455 ve 459.maddesi hükümlerine göre değerlendirilmekte idi. 455.madde Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapse ve ikiyüzelli liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur şeklinde idi Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 22. maddesinde ise, öncelikle taksirin tanımı yapıldı. Bu maddenin ikinci fıkrasında taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir şeklinde tanımlandı. Gerekçede ise, Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. Fakat bu öngörmemenin, "gerekli dikkat ve özen" yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. Çünkü gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için kanunda tanımlanmış olan neticenin gerçekleşeceği öngörülmemiştir. Bu dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulmaksızın, objektif esastan hareket edilir. Nitekim toplum hâlinde yaşamanın güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için, çeşitli alanlarda kişilerin dikkat ve özenli davranmalarıyla ilgili kurallar konmaktadır. İnşaat faaliyeti, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve trafik düzeniyle ilgili kurallar, dikkat ve özen yükümlülüğüne örnek olarak gösterilebilir. Taksirli suçlarda fail, kendi yetenekleri, algılama gücü, tecrübeleri, bilgi düzeyi ve içinde bulunduğu koşullar altında, objektif olarak varolan dikkat özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmalıdır. Bütün bu yeteneklere sa-

3 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 237 hip olmasına rağmen bu yükümlülüğe aykırı davranan kişi, suç tanımında belirlenen neticenin gerçekleşmesine neden olması durumunda, taksirli suçtan dolayı kusurlu sayılarak sorumlu tutulacaktır şeklinde açıklama bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık personelinin taksirli davranışının olup olmadığının saptanabilmesi için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket edip etmediğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bilirkişinin görevi, incelenen olayla ilgili olarak dikkat ve özen yükümlülüğünün ne olması gerektiği ve sağlık personelinin hangi noktada bu yükümlülüğe aykırı davrandığını ortaya çıkartmaktır. 765 Sayılı Kanunun 455. maddesinin son fıkrasında, Yukarıdaki fıkralarda beyan olu nan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir şeklinde bir ibare bulunduğundan, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler kusurun 8 üzerinden değerlendirmesini de bilirkişinin yapmasını talep etmekte idi Sayılı Kanun, 22.maddenin 4.fıkrasında Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir şeklinde bir ibare ile ve gerekçesinde de Taksirle işlenen suçlardan dolayı kusurluluk, bir değerlendirmeyle ancak olay hâkimi tarafından yapılabilir. Bu nedenle, taksirden dolayı kusurluluğun matematiksel olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, normatif değerlendirmeyle hâkim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde bulundurulmak suretiyle, suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir. Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif bir değerlendirmeyle mümkün olmakla birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan bir ameliyat sırasında hastaya yapılan tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Ancak, bu durumlarda, bilirkişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından münhasıran hâkimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hâkimin yerine geçmeyi ifade eder. Hâkim, bu teknik veriler çerçevesinde somut olayda failin kusurlu olup ol madığını takdir edecektir. Failin kusurlu bulunması durumunda, kusurun ağırlığı ve diğer sebepleri de göz önünde bulundurmak suretiyle suçun kanuni tanımındaki cezanın alt ve üst sınırı arasında bir cezaya hükmedecektir şeklindeki açıklama ile bilirkişiden istenilen 8 üzerinden yapılacak dağılımı ortadan kaldırmış oldu. Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda ise bilirkişinin 8 rakamını tüm sorumlulara paylaştırarak kusur belirlemesi şeklindeki hatalı uygulamalar ise, 22.maddenin 5.fıkrasında, Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir şeklindeki düzenleme ile düzeltilmiş oldu. 3. fıkrada Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır şeklinde bir düzenleme ile bilinçli taksir kavramı getirildi. Gerekçede ise Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat istenmemiş olmasıdır şeklinde açıklandı. Sağlık personelinin taksirli davranışları değerlendirilirken bu maddenin göz önüne alınacağı durumların ortaya çıkabileceğini düşünmekteyiz.

4 238 Uzm. Dr. Nur Birgen 5237 Sayılı Kanun un 83.maddesi ile tanımlanan Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun gerekçesinde de İhmal, kişiye belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hâllerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür şeklindeki açıklama ile sağlık personelinin davranışının bu madde kapsamında da değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun un Taksirle Öldürme (455/85) ve Taksirle Yaralama (459/89) başlıklı maddelerini karşılaştırdığımızda cezaların biraz daha arttığını ve suç sonucu ortaya çıkan zararların tanımlarında bazı değişikliklerin olduğunu görmekteyiz. Hekimlerin 5237 Sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra kendileri ile ilgili özel düzenlemeler yapıldığı şeklindeki bir yaklaşımın ne kadar hatalı olduğu, aslında daha önceden yürürlükte olan Kanunla da mevcut olan düzenlemeler hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeniyle böyle bir endişeye kapıldıkları görülmektedir. Sağlık personelinin kusurlu davranışı yönünde karar verilebilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler, teknik görüş alabilmek için bilirkişiye başvurmaktadır. Türkiye de tıbbi uygulama hataları hakkında görüş veren resmi bilirkişiler, Adlî Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası dır. Adlî Tıp Kurumu hem ceza hem hukuk mahkemelerince gönderilen dosyalar hakkında görüş vermekte iken, Yüksek Sağlık Şurası sadece ceza mahkemelerince gönderilen dosyalar hakkında görüş verebilmektedir sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra, Adlî Tıp Kurumu na tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili olarak gönderilen dosyaların tümü 3. Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilmeye başlamıştır. Karara itiraz halinde Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu ndan görüş istenilmektedir. Adlî Tıp Kurumu 3.Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından bu tipte dosyalar incelenirken öncelikle yapılmış olan müdahalenin hukuka uygunluğu araştırılmaktadır. Bir müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için: Müdahalede bulunan kişinin buna yetkili olması, Müdahalenin mesleğin gereklerine uygun yürütülmesi, Aydınlatma ve rıza, Rızanın bulunmadığı durumda genel sağlığın korunması gibi daha üstün bir kamusal yarar olması gerekmektedir. Tıp Fakültesi nden mezun olmamış kişinin hekimlik yapması, ebe olmayıp köyde doğum yaptırdığı için ebe olarak tanınan kişinin müdahalesi, eczacının enjeksiyon yapması gibi durumlarda müdahalede bulunan kişinin buna yetkili olmaması ortaya çıkmaktadır. Aydınlatma, müdahalenin hukuka uygun olmasının diğer bir şartıdır. Genellikle hekimler hastalarını tespit ettikleri tablo ve ortaya çıkabilecek sonuçları ile ilgili

5 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 239 olarak yeterince bilgilendirmediklerinden müdahale sonucunda kabul edilebilir risk sınırları içinde bir komplikasyonla karşılaşılması durumunda dahi hastalar şikayetçi olmaktadırlar. Yeterince detaylı aydınlatma sonrası hastanın o müdahale için rızasının (onam) alınması genellikle ihmal edilen önemli bir nokta olup bunun kayıt altına alınması da unutulmamalıdır. Rızası alınan kişinin reşit olması ve hukukî ehliyetini etkileyecek derecede bir aklî arıza içinde bulunmaması gerekir. Bu gibi durumlarda veli ya da vasinin rızasının alınmasının gerektiği unutulmamalıdır Anayasası nda, Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un 70. Maddesinde, Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler, yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır., Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi nin 14. Maddesinde, Tabip ve diş tabibi, hastaların vaziyetinin icap ettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla mükelleftir. Tabip ve diş tabibi, hastasına ümit vererek teselli eder. Hastanın maneviyatı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimali bulunmadığı takdirde, teşhise göre alınması gereken tedbirlerin hastaya açıkça söylenmesi lazımdır. Ancak, hastalığın vahim görülen akıbet ve seyrinin saklanması uygundur., Hasta Hakları Yönetmeliği nin 15.maddesinde, Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. Şeklindeki ibarelerle onam konusu, mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği organlarından Avrupa Konseyi tarafından Kasım 1996 da Strasbourg da karara bağlanan ve Türkiye nin de onayladığı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi nde, Her tıbbi müdahale, bireylerin özgür ve bilgilendirilmiş onamı ile yapılır. Bu kişilere olası riskler ve olası sonuçlar aktarılır. kaydı bulunmaktadır. Müdahele hukuka uygunsa, ortaya çıkan zararın ne olduğu araştırılır. Zarar varsa, sağlık personelinin davranışı ile illiyeti olup olmadığına bakılır. İlliyet varsa, müdahalenin mesleğin gereklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği incelenir. Bu husus araştırılırken, hastalığın tanısının doğru konulması, tanı sonrası uygulanacak tedavi seçiminin uygunluğu, tedavi sırasındaki meslekî beceri ve yeterlilik, tedavi sırasında ortaya çıkabilecek istenilmeyen durumları (komplikasyon) önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, tedbirin alınması halinde dahi istenilmeyen durumlarla karşılaşıldığında, zamanında ve doğru tedavinin uygulanması, ilgili uzmana haber vermek, sevki doğru yapmak, gerektiğinde hastanın yatırılması, nöbet sisteminin doğru uygulanması, hastane şartlarının elverişliliği gibi hususlar değerlendirilmektedir. Müdahalenin herhangi bir aşamasında eksiklik ya da hatalı davranış olması durumunda, bu eksiklik ya da hatalı davranış bilirkişi raporunda mümkün olduğunca detaylı ve hakimin anlayabileceği bir dilde iletilmelidir.

6 240 Uzm. Dr. Nur Birgen Hangi tipte şikayetlerle dava açıldığı ve Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun konuya nasıl yaklaştığını gösterebilmek amacıyla aşağıda değişik klinik dalları ilgilendiren örnek olgular sunulmuştur. OLGU:1 Ü.Y'in tarihli ifadesinde ölenin babası olduğu, daha önce yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeni ile düzenli olarak ilaç aldığı, kalp hastalığı olmadığı, günü akşamüstü kahveye giderken babasının göğsünde sıkıntı olduğunu söylediği, sabah doktora gitmeye karar verdiklerini, kahveye gittiklerini, üç buçuk saat aynı masada oturduklarını, rahatsızlığı olmadığını, sabah.. Devlet Hastanesine gittiklerini, kalp grafisi çekildiğini, orada elaman ve teçhizat yetmezliği olduğunu, bu yüzden SSK Hastanesine sevk edildiklerini, sabah sıraları Sigorta Hastanesine götürdüğünü, acil serviste kalp grafisi çekilip muayene edildiğini, gözlem odasına alındığını, gözlem odasındayken ilgili doktorun poliklinikte olması dolayısıyla 2 saat sonra gelebildiğini, gelen Dr.B.T.'in serum verdiğini, "bunlar bitsin sonra arkadaşlarla oturup konsültasyon yapacağız" dediğini, sıralarında gelmiş olduğunu ve sıralarında gittiğini, babasının şuurunun yerinde, her şeyin düzenli olduğunu, serumun sıralarında bittiğini, babası hastanede iken Dr. beyin muayenehanesine gittiğini, kendisine "yüzde seksen kalbinden hasta olmadığına eminim, o hasta benden çıktı artık, size bundan sonra Dr.E. hanım bakacak, sabah sıralarında tekrar gelin" dediğini, hastaneye döndüğünü, nöbetçi hemşirenin serumu çıkardığını, nöbetçi doktorun babasına nasıl olduğunu sorduğunu, babasının iyi olduğunu söylediği, hastaneden çıkıp bir arkadaşlarının evine gittiklerini, babasının taksiden inip merdivenleri çıkarken rahatsızlandığını, taksiyi tekrar çağırdıklarını, taksinin hemen geldiğini, taksiye binerken babasının iyice rahatsızlandığını, hareketsiz kalıp kendisini sıkmaya başladığını, "beni kurtar, ben ölüyorum" dediğini, hemen yoğun bakıma alındığını, nöbetçi doktorların getirip tedaviye başladığını, kalp masajı yaparken kendisini dışarı çıkarttıklarını, biraz sonra doktorların gelip "başın sağ olsun" dediğini, hastanede kalsaydı belki de babasının ölmeyeceğini, Dr.B.T.'den şikayetçi olduğunu ifade ettiği,.ssk Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. B.T.'in tarihli ifadesinde günü öğleden önce hastanın getirildiğini, ilk gördüğünde hastanın rahat olduğunu, o an için bir şikayeti olmadığını söylediğini, geliş sebebi olarak da bir gün evvel kısa süreli bir bilinç kaybı ve kasılma olduğunu, yine bir gün evvel gün boyunca devam eden çok fazla rahatsız edici olmadığını ifade ettiği ince batıcı tarzda bir göğüs ağrısı olduğunu söylediği, fizik muayenesi tamamen normal olduğu, daha önce çekilen EKG'sinde normal sinus ritmi ile beraber sağ dal bloğu paterni mevcut olduğunu, hastada diabet, dislipidemi, kontrolsüz hipertansiyon, sigara içme gibi belirgin risk faktörlerinin olmaması ve söylediği ağrıların kardiak ağrı karakterine uymaması ve acil serviste yeni çekilen EKG'sinin, önceki EKG'sine göre herhangi bir değişiklik göstermemesi, iskemiyi düşündürür bir bulgu olmaması nedeni ile hastanın koroner bir olay açısından düşük riskli kabul edildiğini, Troponin T testi uygulandığı, sonucun negatif geldiği, tüm bu bul-

7 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 241 gularla ayaktan takibinin uygun görüldüğü, hasta yakınlarına hastanın belirttiği ağrının kalp kaynaklı olma ihtimalinin düşük olduğunun söylendiği, ancak daha emin olmak amacı ile efor testi planlanması gerektiği söylendiği, efor testinin hastanelerinde olmaması nedeni ile Devlet Hastanesine sevk edileceği, aldığı randevu gününde efor testi uygulanıldıktan sonra sonucun tarafına bildirilmesi uygun olduğu, çok duyarlı bir test olan troponin testinin tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığını ayrıca koroner anjiografi testinin normal çıktığı kişilerde dahi kalp krizi geçirme riskinin bulunduğunu, bu konuda en ufak bir mesleki ihmalinin olmadığını ifade ettiği,. SSK Hastanesinde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr.E.B.in tarihli ifadesinde, günü saat sıralarında acil serviste görevli Dr.Ö.K.'ın kendisine acil serviste göreceği 3 hasta olduğunu söylediği, tahminine göre hastalardan birinin kalp krizi sonucu ölen R.T. olması gerektiğini, hastayı gördüğünde şuurunun açık olduğu, koopere ve oryante olduğu, aradan zaman geçtiği için çok net hatırlamamakla birlikte tansiyonun normal olduğu, hastanın evde bir fenalık geçirmiş olduğunu söylediklerini, sol göğsünden sol kola uzanan ağrı tarif edilmiş olduğunu, kendisinin bunun büyük ihtimalle (evde fenalık geçirmesinin) kardiak kökenli olabileceğini düşündüğünü, pratisyen hekime kardiyologun görüp görmediğini sorduğunu, onun da gördüğünü söylediği, kendi açısından gerekli tedaviyi verdiğini, oradan ayrılıp tekrar kardiyologun görmesini istediğini, aynı gün saat sıralarında hastaneden giderken hastanın oğlu ile karşılaştığını, "ilaç yazacak mısınız" diye sorduğunu, kendisinin de kalp probleminin hallolup hallolmadığını sorduğunu, halloldu ise ileri tetkik için nöroloji polikliniğine gelmesini söylediğini ifade ettiği,. SSK Hastanesinin tarih ve 2548 protokol nolu evrakının tetkikinde kısa süreli şuur kaybından şikayetçi olarak geldiği, atipik ağrı tariflediği, TA: 120/80 mm Hg olduğu, sistemik muayene normal olduğu, EKG sinin incelendiği ve normal sinus ritmi, sağ dal bloğu bulunduğu, daha evvelki EKG'si ile hiçbir değişiklik olmadığı, Troponin T (-) olduğu, poliklinik takibi önerildiği, nöroloji konsültasyon notunda geç epilepsi olarak değerlendirildiği, tetkik için nöroloji polikliniğine müracaatının uygun olduğu, tarih ve 2638 protokol nolu evrakında hastanın 18.20'de geldiğinin ve TA:120/80 mm.hg. bulunduğunun kayıtlı olduğu, epikrizde hastanın de solunum zorluğu, yüzde ve boyunda siyanoz ve göğüste ağrı mevcut olduğu, damar yolu açıldığı, TA 130/80 bulunduğu, EKG çekildiği, SVT mevcut olduğu, % 5 dektroz 150 cc içine Isoptin ve Novalgin konulduğu, Kardiyoloji uzmanı Dr.B beyin çağrıldığı, de solunum arrestine girdiği, anestezi teknisyeninin entübe ettiği, tekrar serum yapıldığı, % dextroz 250 mg, Na bikarbonat 2, atropin 5, adrenalin 3, dopamin 1 seruma yapıldığı, external kardiak masaj yapıldığı, bu arada Dr beyin geldiğini ve external masaja devam ettiğini, tüm resüsitasyona rağmen de hastanın exitus olduğu, Otopsisinde harici muayenede herhangi bir özellik görülmediği, saçlı deri altı, kafa kemikleri sağlam bulunduğu, beyinin ileri derecede konjesyone ve dolgun bulunduğu, yüzeyinde ve kesitlerinde özellik görülmediği, baziler arterde aterom te-

8 242 Uzm. Dr. Nur Birgen şekkülü başlangıcı mevcut olduğu, sol akciğerin toraks duvarına yaygın yapışık olduğu, perikard boşluğunda 150 cc perikardial mayi mevcut olduğu, kalbin 800 gr ağırlığında olduğu, kalp açıldığında ve kesitlerinde aort başlangıcında aterom plakları dışında özellik görülmediği, sol akciğerde havalanma azlığı, sağ akciğerde ödem tespit edildiği, midede çok az sindirilmiş gıdai muhteva mevcut olduğu, diğer batın organlarında özellik görülmediği, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin tarih ve 2002/A-16 sayılı raporunda; gönderilen örneklerde aranan toksik maddelerden hiçbirinin bulunmadığı, ileri derecede kokuşma olmaları nedeniyle histopatolojik örnekleme yapılamadığı, kesin ölüm nedeninin saptanamadığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan sorulması gerektiğinin kayıtlı olduğu, dosyanın, Adli Tıp Kurumu Kanunu na göre görevi ölüm nedeni belirleme olan 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu nda incelendiği, 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun Kararında, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığının raporuna göre kişinin aranan maddelerden zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, Otopsi bulgularına göre kişinin ölümünün harici travmatik bir tesirle geldiğinin tıbbi delillerinin bulunmadığı, Tanık ve doktor ifadeleri, hastane evrakı ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün kendinde mevcut kalp damar hastalığı nedeniyle oluşan dolaşım ve solunum durması sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiğinin bildirildiği, Yüksek Sağlık Şurasının kararında: Dosyadaki bilgi belge ve bulgular ile otopsi raporu değerlendirildiğinde hastanın muayenesinde klinik bir bulgunun olacağına, ayrıca Troponin-T negatifliğinde her zaman kalp lehine bir bulgu olmayacağına, bu sebeplerle hastayı iyi değerlendiremeyen ve yetersiz tanı koyarak yetersiz tedaviler uygulayan Dr. B.T'in 3/8 (sekizde üç) oranında kusurlu olduğu, geri kalan kusur oranlarının hizmetin işleyişi dışındaki diğer faktörlere bağlı olduğuna karar verildiği görülmektedir. 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu nun Kararı: 1938 doğumlu R. T'un adli ve tıbbi belgelerinin incelenmesi sonucunda EKG'sinde V4'e kadar izlenen T dalgası depresyonu olduğu, bu bulgunun normalde V2'ye kadar izlenebilen bir bulgu olduğu, V4'te izlenmesinin iskeminin bir bulgusu olarak değerlendirilmesi beklendiğine göre, EKG bulgularını değerlendirmeyen ve gerekli işlemleri yapmayan Dr.B. T' in kusurlu olduğu ve kusur oranının 3/8(sekizde üç) düzeyinde bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur.

9 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 243 OLGU:2 Ölümde Sağlık Ocağı görevlilerinin yaptıkları aşıda kusur ve ihmal olup olmadığı sorulmaktadır. Bebeğin annesinin ifadesinde, çocuğum tarihinde dünyaya geldi. Henüz resmi nikahımız olmadığı için Nüfus cüzdanı çıkartamadık. Çocuğumun doğumdan sonra herhangi bir sağlık problemi yoktu. Normal gereken aşılardan 1 tanesini tarihten 1 ay önce vurdurmuştuk günü öğleden sonra erkek çocuğumu ikinci aşısına (Sarılık aşısı). bulunan Sağlık ocağına götürdüm. Bir bayan hemşire ilk önce çocuğumun sol koluna aşısını yaptı. Ben çocuğu giydirdiğim esnada aynı hemşire tekrar gelerek sağ koluna da aşı yapılacağını söyledi ve çocuğumun sağ koluna da aşı yapıldı. Ayrıca aşıya bağlı ateşi olduğunda ateş düşürücü şurup verilmesi gerektiğini bana söylediler ve oradan çocuğumla eve gittim. Aynı gün akşama kadar çocuğumun herhangi bir problemi olmadı. Akşam saati sıralarında çocuğumun ateşi başlayınca ateş düşürücü olarak kullandığım ismini hatırlayamadığım şuruptan bir çay kaşığı çocuğuma içirdim. Geceleyin çocuğum daha da çok huysuzlaşarak sürekli ağlamaya başladı. Ben kendisine 6 saat sonra tekrar ateş düşürücü verdim. Sabaha kadar çocuğum sürekli huysuzluk yaptı ve uyumadı günü öğle vakti çocuğum iyileşti yani herhangi bir huysuzluğu kalmamıştı. Ateşi de normaldi. Fakat sol kolunun şişmiş olduğunu fark ettim. Komşularımdan aşıdan sonra şişkinliğin normal olabileceğini öğrendim günü akşam saatlerinde yani sıralarında çocuğum tekrar ateşlendi. Huysuzluk yapmaya başladı. Saat 21.00'a kadar ateşi biraz azaldı. Saat:23.00 sıralarında kendisini uyuttum. Geceleyin herhangi huysuzluğu olmadı günü saat;04.00 sıralarında eşimi işe göndermek için kalktım ve eşimi gönderdim. Daha önceden küçük bir sese dahi uyandığım bildiğim için çocuğumu kontrol ettim. Fakat herhangi bir tepki vermeyince lambayı açarak çocuğuma baktığımda gözlerinin ve ağzının açık olduğunu fakat yine herhangi bir tepki vermediğini gördüm. Kendisini salladım ve uyandırmak istedim fakat yine tepki alamadım. Çocuğumun tenini ellediğimde halen sıcak olduğunu anladım ve abimi eve çağırdım. Abim eve gelince çocuğumu kucağına aldı ve kontrol ettiğinde çocuğumun ölmüş olduğunu bana söyledi. Bunun üzerine çocuğumu hemen Merkez Sağlık Ocağına götürdük. Doktor çocuğumu kontrol etti ve çocuğumun ölmüş olduğunu bize söyledi. Çocuğumun neden öldüğünü bilmiyorum kaydı olduğu, Hemşirenin ifadesinde; Olay günü bebeği aşı yaptırmak için annesi sağlık ocağına getirdi. Ben o gün aşı görevlisi olduğum ve çocuğun rutin karma ve Hepatit aşı zamanı geldiği için aşı ve gerekli eğitimi yaparak gönderdim. Ancak ben aşı yaparken çocukta herhangi bir anormal durum veya rahatsızlık yoktu. Zira böyle durum olsaydı ben aşı vurmadan önce görevli doktora durumu bildirirdim. Ancak söylediğim gibi herhangi bir rahatsızlık görmediğim için doktora durumu bildirmedim. Ertesi gün çocuğun ailesi çocuk öldü diye sağlık ocağına gelerek hemşire odasına girdiler. Biz de 112 Acil servisine götürmelerini söyledik. Çocuğu 112 acil servisine gönderdik, Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum savunmam bundan ibarettir kaydı bulunduğu,

10 244 Uzm. Dr. Nur Birgen Sağlık Ocağı kayıtlarının incelemesinde: İkinci DBT polio ve hepatit aşılarının tarihinde yapıldığı, daha önce yapılan aşılarda bir komplikasyon çıkmadığı, sağlık ocağı tarafından bebeğin rutin kontrollerinin yapıldığı kayıtlı olduğu, 112 Acil Hekimi tutanağında; saat daki muayenesinde eks duhul olarak kabul edildiği, C.Savcılığı tarafından düzenlenmiş tarihli ölü muayene ve otopsi tutanağında, Dış muayenede: 55cm.boyunda, 6-7 kg ağırlığında 3-4 aylık sünnetsiz erkek bebek cesedinde, ölü katılığı ve lekelerinin henüz oluşmamış olduğu, ön fontanelin açık olduğu, haricen travmatik bir lezyon olmadığı, Baş açıldığında; Ön fontanelin açık olduğu, kafa kubbe ve kaide kemiklerinin sağlam olduğu, beyin ve beyinciğin ödemli olması dışında başkaca bir özellik olmadığı, Göğüs ve batın birlikte açıldığında; akciğerler üzerinde yaygın peteşial kanamalar olduğu, kalp 21 gr olup makroskopik patoloji görülmediği, karaciğer 234gr, dalak 35 gr, olup batın içi organlarda makroskopik patoloji olmadığı, organ parçaları ve kan örnekleri alındığı, Kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örneklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği Gönderilen örneklerin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde tarihinde yapılan incelenmesinde; Histopatoloji raporunda; Myokard; hiperemi, Akciğer; alveol septumları mononükleer iltihap hücreleri ile kalınlaşmıştır. Alveol lümenlerinde yer yer serum eksüdasyonu, seyrek nötrofil polimorf, alveoler makrofaj, çok çekirdekli dev hücreler görülmektedir. Bronş epitelini infiltre eden nötrofil polimorflar mevcuttur. İntestisyel kapiller lümenleri eritrositten zengindir, Tanı; intestisyel pnömoni eşlik eden bronkopnömoni, Beyin,öbrek; hiperemi, Karaciğer; ağır hiperemi, Dalak; reaktif hiperplazi belirlendiği kayıtlıdır. Kimya İhtisas Dairesi'nin tarih ve 230/ /2724 sayılı raporunda; iç organlarda yapılan sistematik toksikolojik analiz sonucunda sistematiğimizdeki maddelerin bulunmadığı, kanda sistematiğimizdeki uyutucu uyuşturucu maddelerin bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi nin tarihli sayılı kararında; 1) Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna göre:iç organlarda yapılan sistematik toksikolojik analiz sonucunda sistematiğimizdeki maddelerin bulunmadığı, kanda sistematiğimizdeki uyutucu uyuşturucu maddelerin bulunmadığı, 2) Mahallinde yapılan otopsisinde vücudunda ölümüne neden olacak travmatik bir değişim tarif edilmediği, 3) Küçüğün ölümünün interstisyel pnömoniye bağlı solunum yetmezliği sonucu meydana gelmiş olduğunun rapor edildiği,

11 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım Adli Tıp İhtisas Kurulu nun kararı: doğumlu bebeğin pnömoniden öldüğünün mütalaa edildiği, bebeğin sağlık ocağına başvurduğu günü solunum yolu hastalığı şikayetlerinin olmadığının ifadelerden anlaşıldığı, yapılan aşının ölüme katkısı bulunmadığı cihetle sağlık personelinin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu mütalaa olunur. OLGU:3 Hekimlere yüklenilecek kusur olup-olmadığı, var ise hangisinin tedavisinden kaynaklandığı sorulmaktadır. Ş.K nun dilekçesinde; tarihinde ayağına cam düştüğü, Özel.. Hastanesi'ne gittikleri Dr. E D tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, ve ayağın alçıya alındığı, ertesi gün tekrar hastaneye geldiği ve ortopedi uzmanı Dr. Ş Ş tarafından muayene edilerek ayaktaki kırığın daha sonra çivi ile tutturulacağının söylendiği, ayaktaki alçının ayağını sıktığını, canının acıdığını söylemesine rağmen bu durumun normal olduğunu söylediği, 10 gün sonra tekrar geldiği, muayenede doktorun bu ayak kangren olmuş, bir şey yapamayız, devlet hastanesine gidin dediği, 'de.. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittikleri, burada derhal ameliyata alındığı, sol ayak 1 ve 2. parmakların kesildiği, özel hastanedeki Dr.E D'nin ortopedi uzmanı olmadığı için ayağı alçıya almasının yasal olmadığı, ortopedi uzmanın da 10 gün bekleterek gangren oluşmasına neden olduklarından kusurlu oldukları, Dr. E D'nin tarihli ifadesinde; tarihinde acile geldikleri, sol ayak 1. parmak prox. kısmında travmaya bağlı kırık ve açık yara olduğu, açık yara ve kırığın ortopedi uzmanı tarafından tedavisinin yapılması gerektiğinin kendisine izah edildiği, açık yaranın dikildiği, yara bakımı ve atel alçı, tetanoz proflaksisi ve antibiyotik tedavisi başlanarak ortopedi polikliniğine yönlendirildiği, sonraki takibinden haberi olmadığı, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ş Ş'in tarihli ifadesinde; tarihinde kontrole geldiği, film ve muayeneden sonra nöbetçi hekimin gerekli müdahaleyi yaptığı, ezik yaradan dolayı dikkatli bir bakım yapılması gerektiğini önerdiği, kemiğin müdahaleye ihtiyacı olduğunu fakat yaraların kötü olmasından dolayı şu anda müdahale yapılmasının riskli olacağını, bir süre takipten sonra müdahale yapılacağını kendisine söylediği, Avrupa yakasında oturduğunu söylediği, orada gelişmiş bir hastanede kontrollerini ve pansumanlarını yaptırmasını söylediği, ilaç tedavisi düzenlemiş olduğu için gözlemlediği, büyük bir hastaneye gidip gitmediğini sorduğu, gitmediğini söylediği, gitmesinin iyi olacağını belirttiği, Kişi hakkında düzenlenmiş tıbbi belgelerde; 1- Özel. Hastanesi'nin tarihli poliklinik defteri kaydında; sol ayak 1. parmak prox. falanksta fraktür, kesi, sütür, alçı, ortopedi konsültasyonu + tetanoz yazılı olduğu, 2- Kişi adına düzenlenmiş tarihli reçete fotokopisinde; Sulcid 1 gr., Voltaren SR 75 mg yazılı olduğu, 3-.. Tıp Fakültesi nin kişiye ait dosya fotokopisinde bulunan plastik cerrahi

12 246 Uzm. Dr. Nur Birgen notunda; hastanın 18:15 de acil cerrahi polikliniğinde görüldüğü, şuur açık, koopere olduğu, 10 gün önce sol ayağına cam düştüğü, cam kesisi öyküsü mevcut olduğu, özel bir hastanede ilk müdahalenin yapılmış olduğu, kesilen yerin sütüre edilerek alçıyı alınmış olduğu, son 6 gündür sol ayak baş parmakta kızarıklık, ağrı ve renk değişikliği şikayeti mevcut olduğu, muayenede; a. Tibialis post. nabzı palpabl, a. dorsalis pedis in alınamadığı, sol ayak baş parmakta nekroz mevcut olduğu, 1. ve 2. parmakta kapiller dolaşımın alınamadığı, siyanoze olduğu, ayak derisinin şiş ve mor renkte olduğu, kruris distaline uzanan hiperemi mevut olduğu, çekilen ayak filminde sol ayak baş parmakta falanks ortasında fraktür görüldüğü, 17:05 de GKDC notunda; acil cerrahi polikliniğinde görüldüğü, bilinci açık koopere, 20 gün önce sol ayak ucuna kalın cam düşmüş olduğu, 1. parmakta hematom, palpasyonla krepitasyon alındığı (olası kırık) o an için aktif kanamanın olmadığı, a. Tibialis posterior ve anterior nabızları palpabl, GKDC açısından cerrahi girişim endikasyonu düşünülmediği, ortopedi ve travmatoloji konsültasyonu istendiği, Nabız:76/dk, TA:130/90mmHg saptandığı, ortopedi notunda; sol ayak 1. parmak MTF eklem ve PİF eklem hareketi kısıtlı, 2. parmak ve 1. metatars distalinde yaygın nekrotik doku mevcut olduğu, demarkasyon hattı mevcut olduğu, krepitasyon (+), distal NVD olmadığı, grafide 1.parmak prox. falanks eski fraktür + gazlı gangren olduğu, amputasyon endükasyonu olduğu, plastik cerrahi konsültasyonu istendiği, 4- Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Dahiliye Polikliniği nin ameliyat notu fotokopisinde; sol ayakta enfekte yara nedeni ile tarihinde sol ayak başparmak ve 2. parmak MT başından amputasyon yapıldığı, ameliyat notunda; LTT lokal anestezi uygulanarak sol ayak başparmak ve 2. parmak metatarslarından ampute edildiği, ayak dorsumunda nekrotik doku debride edildiği, hemostazı takiben pansuman yapılarak ameliyatın sonlandırıldığı, 5-.. Tıp Fakültesi Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dalı Epikriz fotokopisinde; tarihinde yatırıldığı, sol ayakta ve 1-2. parmaklarda renk değişimi, ağrı ile geldiği, tarihinde ayağına sert bir cisim düşmesi sonucu sol ayak 2.parmağını yaralayan hastanın ayağında gangren gelişmesi üzerine acil servise başvurduğu, muayenesinde sol ayak 1 ve 2. parmağını içine alan ayak distalinde dorsomedialde nekroz ve şiddetli enfeksiyon mevcut olduğu, hipereminin ayak bileği seviyesine dek ilerlediği, hastanın ateşinin mevcut olduğu, hastanın yarasında krepitasyon + palpasyonla püy boşalmakta olduğu, acil olarak debridman amacıyla ameliyathaneye alındığı, tarihinde acil olarak opere edilerek debridman + irrigasyon yapıldığı, 1-2 P da tam nekroz mevcut olduğundan her 2 parmağın dezartiküle edildiği, (metatarsofalengeal eklem seviyesi) geniş debridman yapıldığı, hastanın postop dönemde 2x1 ıslak pansuman ile takip edildiği, tarihinde yarasında problem gözlenmemesi üzerine güdüğün kapatıldığı, postop dönemde problem gözlenmediği, de taburcu edildiği, Mahkemenin tarihli celsesinde; mevcut toplanan belgeler doğrultusunda müdahile ait başkaca tıbbi belgenin bulunmadığının belirtildiği, Mevcut 2 adet alçı ateli olan grafide; 1 ve 2. parmak proksimal falanks diyafizlerinde dorsale deplasmanlı kırık ve bir adet 2 yönlü ayak grafisinde 1 ve 2. metatars diyafizinden amputasyon görüldüğüne,

13 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun tarihli muayenesinde; sol ayak bileği tam, 4.5. parmak tam, 1 ve 2. metatars ortalarından ampute, 3. parmak 4'ten 2 cm. ayrık olarak kıvrık ve mediale deviye olarak duruyor, travmatik pes planus oluştuğu tespit edildiği, 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu nun kararı: 1966 doğumlu Ş.K'na ait tıbbi evrakların ve mevcut röntgenlerin incelenmesi sonucunda kişinin ilk müdahale ve tedavisini yaparak ortopedi kliniğine yönlendiren Dr.E D nin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu, tarihinde ayağına cam düşmesi sonucunda meydana gelen kesi sonrası ortaya çıkan sol ayak 1. ve 2. parmak proksimal falanks açık kırıkları ile ilgili olarak Op.Dr.Ş Ş'in yapmış olduğu muayeneye ilişkin kaydın bulunmadığı, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun Hükümlerine göre hekim kayıt tutma zorunluluğunun bulunduğu, Hekim ile davacının ifadeleri arasında çelişki olduğu, hekimin hastanın kendisine kontrole gelmediğini belirttiği, bu hususun mahkemenizce aydınlatılması gerektiği, Tıp Fakültesi ne tarihindeki başvurusu öncesi Dr.Ş Ş tarafından yapılmış takipleri olması halinde, tarihinde kişiyi gördüğünde olanakları daha iyi bir merkeze sevk etmiş olması durumunda kusursuz olacağı, ancak sekonder enfeksiyon ve cerrahi amputasyonun bu tip açık kırıklarda beklenebilir komplikasyonları arasında olsa da, dolaşım kusuru ve nekroz gelişimini zamanında tespit etmemiş olması halinde hekimin özensiz eyleminden söz edilebileceği, takdirin mahkemenize bırakıldığı oy birliği ile mütalaa olunur. Olgularımızdan da anlaşıldığı üzere kayıtları düzgün ve doğru tutmak hekimlerin güvencesidir. Adlî Tıp Kurumu 3.Adlî Tıp İhtisas Kurulu nun dosyaları değerlendirme aşamasında karşılaştığı zorluklar bulunmaktadır. Her olgu değerlendirilirken tıbbî belgelere göre işlem yapıldığından, kayıtların çok düzenli olarak tutulması ve saklanması gerektiği, yapılan her işlemin hastaya detaylı olarak anlatılması, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda uyarılması ve onamının alınması, hastaya anlatılanların kayda geçirilmesi çok önemlidir. Kurlumuza gelen dosyalarda mevcut tıbbî belgelerin çok eksik doldurulduğu, düzgün arşivlenmediği, çekilen grafilerin kaybolduğu görülmektedir. Uzmanların görev alanları ile ilgili karışıklıklar yaşanmaktadır. Örneğin, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanının müdahale etmesi gereken bir hastaya Kulak Burun Boğaz uzmanının hatalı olarak müdahale ettiğinin iddia edildiği durumlarda, ülkemizde görev tanımı olmadığından değerlendirme de yeterince sağlıklı yapılamamaktadır. Uzmanlık derneklerinin öncelikle kendi uzmanlarının görev alanlarını belirlemeleri gerekmektedir. Tıbbî uygulamalarda standardizasyon bulunmamaktadır. Bu standardizasyonun belirlenmesi de uzmanlık derneklerinin görev alanı içindedir. Yapılacak olan işlemler hakkında hastaları aydınlatıcı formlar hazırlamaları ve bu formların Türkiye geneline dağıtılarak tüm hastanelerde kullanımın sağlanması, onamı alınması gereken hastanın bu formu okuyup imzalaması ve formun hekimce saklanması gerekmektedir.

14 248 Uzm. Dr. Nur Birgen Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun un 4. maddesi hükümlerine göre, Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni istemeleri gerekirken ölüm nedeni bile belirlenmemiş kişide hekim kusuru olup olmadığının sorulmasıdır. Üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin tedaviyi üstlendiği durumlarda ise soruşturma 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülmelidir. Kurulumuza gönderilen bazı dosyalarda bu zincirin takip edilmeden doğrudan sağlık personelinin kusurunun sorulduğu görülmektedir. Otopsi yapılmamış ya da otopsi sonucu ölüm nedeni belirlenmemiş kişilerin dosyaları Adlî Tıp Kurumu 1.Adlî Tıp İhtisas Kurulu na gönderilmekte ve kesin ölüm nedenleri sorulmaktadır. Bu soru ile birlikte ölüm öncesi hastanede tedavi gören kişilerle ilgili olarak tedavilerini yürüten sağlık personelinin adı verilmek suretiyle hizmet kusuru sorulmaktadır. Sağlık personeli hakkında hiçbir şikayet olmadan, haklarında yürütülmekte olan bir soruşturma bulunmadan bu sorunun sorulduğu durumlarda dosyada sağlık personeli ve tanık ifadeleri bulunmadan karar verebilmek olanaksızdır. Kişilerin ifadeleri istenildiğinde ise gereksiz yere dosya işlemleri uzamakta ve asıl olayla ilgili hazırlık soruşturması sürüncemede kalmaktadır. Otopsilerin adli tıp uzmanı tarafından yapılmaması önemli bulguların kaybına yol açmaktadır Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun 87.maddesi otopsi ile ilgilidir ve maddede, Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir denilmektedir. Türkiye de sayısı 300 olan adlî tıp uzmanlarının yetersizliği öne sürülerek otopsinin sağlık ocağı hekimi tarafından yapılmasına karar verilmektedir. Tıp eğitimi sırasında otopsi yapmamış belki de bir kez seyretmiş bir hekimin ölüm nedenini doğru saptaması ve cesetteki bulguları doğru yorumlaması beklenemez. Sağlık personelinin kusuru sorulduğunda karar verebilmemiz için en önemli delili oluşturan otopsi bulguları böylece yok olmaktadır. Sağlık Hizmetleri verilirken sağlık hizmeti mensuplarının mutlaka hatırlaması gereken kanun, genelge, yönergelerden sıklıkla ihlal edildiğini saptadıklarımız aşağıda hatırlatılmak istenilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların bildirim zorunluluğu: Ölü defin izni verilmesi Umumî Hıfzısıhha Kanunu içinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. (Kanun Numarası:1593 Yayımlandığı R.Gazete:6/5/1930; Sayı:1489)

15 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 249 Madde 221 Ölü muayene edenler veya defin ruhsatnamesi verenler vefat sebebinin kazaen veya bir sari hastalık neticesi olduğuna dair şüphe veya kanaat hasıl ettikleri takdirde ait olduğu makamı haberdar etmeden defin ruhsatiyesi veremezler. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi / 1534 Ülkemizde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 39 tane olup, bu hastalıklar bütün sağlık kuruluşlarından toplanmakta ve nüfus tabanlı bir değerlendirme sistemi içinde incelenmektedir. Hastalık teşhisleri klinik veya laboratuar destekli olarak konmakta ve bu durum hastalıkların gerçek boyutları hakkında şüpheler uyandırmaktadır. Bildirimi zorunlu hastalıklar listesi son bilimsel gelişmeler çerçevesinde yenilenmiş ve 4 farklı bildirim şeklinde 51 hastalığın bulunduğu yeni liste hazırlanmıştır. Hazırlanan Bulaşıcı hastalıklar İhbarı ve Bildirimi Sistemi nin Ek 1 de bulunan Yönerge de belirtilen hususlara uygun olarak, Ek 2 de bulunan Sürveyans ve Standart Tanı Rehberi doğrultusunda kullanılması gereklidir. A GrubuHastalıklar 1. AIDS 2. Akut Kanlı İshal 3. Boğmaca 4. Bruselloz 5. Difteri 6. Gonore 7. HIV Enfeksiyonu 8. Kabakulak 9. Kızamık 10. Kızamıkçık 11. Kolera 12. Kuduz ve Kuduz Riskli Temas 13. Meningokokkal Hastalık 14. Naonatal Tetanoz 15. Poliomyelit 16. Sıtma 17. Sifiliz 18. Şarbon 19. Şark Çıbanı 20. Tetanoz 21. Tifo 22. Tüberkiloz 23. Viral Hepatitler B GrubuHastalıklar 1. Çiçek 2. Epidemik Tifüs 3. Sarı Humma 4. Veba Ek 1. Bildirimi zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi C GrubuHastalıklar 1. Akut Hemorajik Ateş Sendromu 2. Yeni Varyant Creutzfeit 3. Ekinokokkoz 4. Heamophilus İnfluenzaTip B Menenjiti 5. İnfluenza 6. Kala- Azar 7. Konjenital Rubelia Sendromu 8. Lejyoner Hastalığı 9. Lepra 10. Leptospiroz 11. Subakut Sklerozan Panensefalit 12. Şistozomiyaz 13. Trahom 14. Tularemi D GrubuHastalıklar 1. Campylobacter jejuni/coli 2. Chlamydia trachomatis( CYBH Etkeni) 3. Cryptosporidium sp. 4. Entemoebahtstolytica(Amipli Dizanteri) 5. Enterohemorajik E. Coli 6. Giardia intestinalis 7. Listeria monocytogenes 8. Salmonelia (Non-typhoidal salmpnelioz etkeni) 9. Shigella sp.

16 250 Uzm. Dr. Nur Birgen Ek 2. Grup A Hastalıkların Bildirim Sistemi Özel Hekim Özel Sağlık Kurumları Form 014 Form 014 SSK Hastaneleri SB Devlet hastaneleri Üniversite hastaneleri Belediye hastaneleri Diğer hastaneler İl Sağlık Müdürlüğü Form 017 A Form 014 Form 017 A Sağlık ocakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı Sıtma Savaş Daire Başkanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ek 3. Grup B Hastalıkların Bildirim Sistemi Sağlık ocakları Özel Hekim Özel sağlık kurumları Hemen telefonla Ay sonunda form 017 B Hemen telefonla Ay sonunda form 017 B İl Sağlık Müdürlüğü Hemen telefonla Ay sonunda form 017 B Sağlık Bakanlığı SSK Hastaneleri SB Devlet hastaneleri Üniversite hastaneleri Belediye hastaneleri Diğer hastaneler Hemen telefonla Ay sonunda form 017 B Dünya Sağlık Örgütü

17 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 251 Ek 4. Grup C Hastalıkların Bildirim Sistemi İlgili sağlık kuruluşları Form 014 İl Sağlık Müdürlüğü Form 014 Sağlık Bakanlığı Ek 5. Grup D Hastalıkların Bildirim Sistemi İlgili sağlık kuruluşları (Laboratuvarlar) Günlük Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi Kurum Bildirim Sorumlusu Haftalık Form 017 D + Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Form 017 D Sağlık Bakanlığı

18 252 Uzm. Dr. Nur Birgen Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, (11 Ağustos 2005 gün ve Sayılı Resmi Gazete) Hastanelerde kurulması gereken Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kurulma amacını, Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, Konu ile ilgili sorunları tespit etmek, Çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek şeklinde belirtmiştir. Görevleri ise, a) Sürveyans ve kayıt, b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolünü sağlamaktır. Kayıt tutma zorunluluğu: 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:72-Mesleklerini uygulayan hekim, diş hekimleri, dişçiler ve ebeler, örneğine göre Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen, yerel sağlık yöneticilerince onanmış, hastaların ad ve kimliklerini kayıt için basılan bir protokol defteri tutma zorundadırlar. Bu defterlerdeki kayıtlar, ücretten doğan davalarda sahibi lehine delil sayılabilir. Şu kadar ki, iddiaya kanıt olan kaydın doğru olmadığı, belgeler ve diğer güvenilir kanıtlar ile kanıtlanabilir. Nöbet sistemi: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Resmi Gazete; Tarih:13 Ocak 1983 Sayı:17927) 43.madde Tabip nöbetlerini düzenlemiştir. Buna göre, baştabip dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur. Baştabip dahil dört ve daha yukarı tabip bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak idarelerin buna uymadığı görülmektedir. Arşiv Sistemi: Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1988 Sayısı:19816 (Değişiklik: 22/02/ S. R.G.) hükümlerine göre, her sağlık kuruluşunun sağlıklı bir arşiv sistemi olmalıdır. İdareler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak, yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludurlar. Tıbbi uygulama hatalarından korunmak için hekim ve idarelerin üzerine ayrı görevler düşmektedir. Hekim ve idarelerin üzerlerine düşen görevleri doğru ve zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu görevleri özetleyecek olursak,

19 Enfeksiyonda Tıbbi Uygulama Hatalarına Adli Tıp Açısından Yaklaşım 253 Hekimler, Yapılan her işlem hastaya detaylı olarak anlatmalı, Ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda uyarılmalı ve onamını almalı, Yatan hastada özellikle cerrahi olgularda enfeksiyon varlığında mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanı görüşü almalı, Hastane enfeksiyonlarının tanısını erken düşünüp koymalı, Kültürü uygun yerden, uygun zamanda ve yeterli miktarda almalı, Kayıtları düzgün tutmalı, Uzmanlık öğrencisi olanlar hasta ile ilgili olarak mutlaka uzmanını bilgilendirmelidir. İdareler, Mezuniyet sonrası eğitime önem vermeli, Hastane enfeksiyon kontrol komitelerini her hastanede etkin bir şekilde çalıştırmalı, korunma ve kontrolle ilgili gerekli talimat ve rehberleri hazırlamalı ve bunların uygulanması için eğitim vermeli, hizmetleri denetlemeli, Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını titizlikle uygulamalı, İyi klinik ve laboratuar uygulamaları sürekli olmalı, Sürveyans programı sürekliliği sağlamalı, verilere göre gerekli önlemler almalı, Salgınların erken dönemde farkına varmalı, Kurumsal enfeksiyon oranları analizi yapmalı, Çalışanları enfeksiyondan korumalı, Evrak, grafilerin usulüne uygun arşivlenmesine dikkat etmeli Nöbet sistemini mevzuata uygun düzenlenmeli, Hastane şartlarına fiziksel yapı, gerekli cihaz ve malzeme, çalışanlar açısından standardizasyon getirmeli, Onam ve tedavi standardizasyonunu gösteren formlar hazırlamalı, Sürekli hizmet içi eğitime önem vermelidir. KAYNAKLAR 1. Adli Tıp Kurumu Kanunu. 2. Alver C. İdari Yargılama Usulü Kanunu, Üçüncü Baskı, Şafak Matbaacılık, Ankara 1993, s: Armağan T. İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Birinci Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 1997, S: Birgen N, Mahmutoğlu FS. İçmeli ÖS, Anolay NN, Kaptanoğlu K. Tıbbî Uygulama Hatalarını Değerlendirmede Karşılaşılan Yasal Sorunlar, 11.Ulusal Adlî Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı, Adlî Tıp Kurumu Yayınları, İstanbul, 2004, S: Çilingiroğlu C. Tıbbi Müdahaleye Rıza, Birinci Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1993, S:16, 52, İçel K, Ünver Y. Tıp ve Ceza Hukuku, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, S: Koç S, Yorulmaz C. Hekimin Yasal Sorumlulukları, Soysal Z, Çakalır C (editör): Adlî Tıp Cilt 1 Birinci Baskı kitabında, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayınları, İstanbul 1999, s: Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi. 9. Öztürk İ. Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi. Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, s: Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği.

20

SORUMLULUK EKSİKLİĞİNİN SORUNLARI VE HUKUKİ BOYUTU

SORUMLULUK EKSİKLİĞİNİN SORUNLARI VE HUKUKİ BOYUTU SORUMLULUK EKSİKLİĞİNİN SORUNLARI VE HUKUKİ BOYUTU Dr.Nur BİRGEN Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU Taksir MADDE 22. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ Öğr. Gör. Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK AHE 206 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği SUNU PLANI Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı kavramı Epidemiyoloji ve kullanılan kavramlar Sürveyans

Detaylı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MEDİKOLEGAL SORUNLAR

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MEDİKOLEGAL SORUNLAR HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MEDİKOLEGAL SORUNLAR Dr. Nur Birgen Adli Tıp Uzmanı ASG Adli Tıp Danışmanı 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun da, tıbbi hizmetler:

Detaylı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Salgın Analizi Prof.Dr.IŞIL MARAL Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Amaç Bu oturum sonunda katılımcılar salgın incelemesi konusunda

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş 9 Önsöz ve Teşekkür it I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI 21 I. Giriş 21 II. Tıbbi Müdahale 21 1. Tıbbi Müdahalelerin Sınıflandırması 23 a. Amaçlarına

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş...9 Önsöz ve Teşekkür... 11 İkinci Baskıya Önsöz... 13 Üçüncü Baskıya Önsöz...15 I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI...25 I. Giriş... 25 II. Tıbbi

Detaylı

İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6. Adli tıp 2-6

İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6. Adli tıp 2-6 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6 Konular sayfa Adli tıp 2-6 16/01/2015 tarihinde Sağlık Hukuku dersi işlenmemiştir. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü

Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürü Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının tl Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü Sempozyum konusu Sağlık Kuruluşlarında Toplam

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yüksek Sağlık Şurası Üyesi Yeni Türk Ceza Kanunu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SAĞLIK

Detaylı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KANUNİ SORUMLULUKLARI Ceza Kanunu ndan Kaynaklanan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 Konu : BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi 24.02.2004 / 1534 BAKANLIK MAKAMINA Ülkemizde, sağlık ile ilgili

Detaylı

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI BÖLÜM 17 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Avukat Ziynet Özçelik 50 Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Giriş Günümüzde

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI. COUNCIL of STATE

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI. COUNCIL of STATE DANIŞTAY BAŞKANLIĞI COUNCIL of STATE TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARI Full Remedy Actions Stem From Medical Malpractice Dr. Aydın AKGÜL Danıştay Savcısı 2 SAĞLIK HİZMETİNDE HİZMET

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE Hekimlere karşı açılan malpraktis davalarında son yıllarda belirgin bir artış olmuştur. Bu makalede, malpraktis, hekim hatası, hizmet kusuru, şahsi kusur, bilgilendirerek

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu?

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Doç. Dr. Mustafa Serinken Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. 1972 2010 1 Hekimler Hastalar 2 Hekimler Hekimler Hastalar Sigortacılar Hastalar Sigortacılar

Detaylı

DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ

DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ figonenc@medipol.edu.tr Sağlık mevzuatı ve tıp/sağlık hukuku GENEL BİLGİ - Kanun -Kanun hükmünde kararname (KHK) - Tüzük -Yönetmelik -Yönerge

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri

Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Bulaşıcı Hastalık Tanısında Laboratuvar Hizmetleri Doç Dr Yavuz Uyar Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı Bulaşıcı Meslek Hastalıkları Tanımlar

Detaylı

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD ETİK VAKA TARTIŞMALARI Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD İstanbul da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve film sonuçlarına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI Av. Abdullah HIZAL Patoloji Dernekleri Federasyonu Hukuk Müşaviri Sağlık

Detaylı

Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis

Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis Harun TUĞCU 1, Coşkun YORULMAZ 2, Sermet KOÇ 2 1 GATA, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara 2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI 15/10/2015 TARİHLİ KURUL LARI BOLVADİN H.İ.ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 29.10.2015 2015-56523 15.10.15 Hasta Hakları Yönetmeliği 42/C Maddesindeki 'Tıbbi Hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz.

Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz. SAĞLIKLI BİREY Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz. Dr.Semih Leloğlu Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Sağlık Merkezi Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre Sağlık, sadece

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü SAYI:B100TSH0150008 23.08.2001/14553....VALILIGI (Il Saglik Müdürlügüne) GENELGE 2001/68 Ülkemizde halen faaliyet gösteren veya açilacak olan ayakta teshis ve tedavi yapilan özel saglik kuruluslari ile

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Anahtar Sözcükler: Manevi zarar, manevi tazminat, tedavi, hizmet kusuru, hizmetin geç işletilmesi Özeti: Davacının trafik kazasında yaralanan yakınına uygulanan tedavide gecikme olduğu, gerektiği halde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/6 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU Av. Hayrettin Çil Aralık 2010 TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU 1. GĠRĠġ Son yıllarda teknolojideki gelişmeler tıp alanına da yansımış, geliştirilen tıbbi cihazlar tanı/tedavi süreçlerinde

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER Sağlık Hukuku Merkezi- Genel Müdür Pediatri de HASTA...? HASTA YAKINI...?

Detaylı