ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek"

Transkript

1 Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YA ALLAH BÝSMÝLLAH l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar KEYFÝNÝ MÝ ÇIKARALIM? Turgut Afþaroðlu EROZYON Mehmet Levent Hiç mi gülmeyecek yüzümüz? Yalandan kim öldü SÖYLENENLERE BAKILMAZ... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Bu kez sahnede Akfinans Bank deðil, Universal Bank... Bu kez sahnede Akfinans Bank deðil, Universal Bank... Ülkemizdeki faiz rezaletinden doðan bir olay daha yaþandý dün. Universal Bank'taki borcu 300 milyar liradan 1 trilyon 800 milyara fýrlayan Fatissa Ýnþaat Þirketi sahibi Bilal Yýldýrým'ýn yaklaþýk 2,5 milyon sterlin deðerindeki arazisi ile mallarý 700 bin sterline banka tarafýndan açýk artýrmada satýlmak istendi... Kavga çýktý Banka vurgunu n Universal Bank'ýn Girne Karaoðlanoðlu'ndaki ana cadde üzerinde bulunan 5 dönüme yakýn bir arazi içerisindeki bir market ile 10 apartman dairesini yaklaþýk 700 bin sterline açýk artýrma usulü ile satýþa çýkarmasý sýrasýnda kavga çýktý ve satýþ engellendi... n Açýk artýrmanýn yapýlmasýna engel olmak isteyen 80 kadar faiz maðduru ile Universal Bank'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þemsi Kazým'ýn 3 korumasý arasýnda arbede yaþandý... n Korumalardan biri faiz maðdurlarýndan birkaçýný darp ettiði gerekçesiyle polis tarafýndan gözaltýna alýndý... n Universal Bank borcu olan müþterilerinin mallarýný açýk artýrmaya çýkarýyor ve bu mallarý dönüp banka adýna yine kendi satýn alýyor... Geçtiðimiz hafta da Bellapais'teki 12 dönümlük Türk malý arazi açýk artýrmada deðerinden çok daha düþük bir fiyat olan 60 bin sterline satýldý... n Bir zamanlar Türk Cemaat Meclisi Baþkan Muavini olarak görev yapan Dr. Þemsi Kazým, toplumumuzun en maldar kiþilerinden biri olarak biliniyor... Þemsi Kazým'ýn Girne'de ve Lefkoþa'da çok sayýda gayrýmenkulü bulunuyor... n 3. sayfada VAR/OLMAK VE VAR/KALMAK... Selma Bolayýr l 6. sayfada ÇÝP-VERY CHEAP... Sezan Artun l 6. sayfada ÝNANANIN DA Dolgun Dalgýçoðlu l 7. sayfada BU DEFA HACÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLEMEDÝ Yalçýn Okut l 8. sayfada DP'ye taze kan ÖRP'nin 8 yöneticisi DP'ye geçti... n 2. sayfada

2 BOÐAZ'DA BÝR RESTORANDAN TELEVÝZYON ÇALINDI Boðaz'da "Casteria Bar Restoran" isimli iþ yerinden, bar bölümünde bulunan bir adet LCD televizyon çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gece gerçekleþtiði tahmin edilen hýrsýzlýkla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. HOLLANDA- LÝMASOL UYUÞTURUCU YOLU Hollanda'dan Güney Kýbrýs'a, Almanya üzerinden gelmeyi planlayan 25 yaþýndaki bir kiþinin Münih Havaalanýnda valizinde 13 kilo hint keneviriyle yakalandýðý belirtildi. Politis gazetesi Güney Kýbrýs ve Alman makamlarýnýn iþbirliði içerisinde zanlýnýn Güney Kýbrýs'a gönderildiðini ve konuyla ilgili kiþilerin yakalanmasý için zanlýnýn yem olarak kullanýlacaðý planýn devreye sokulduðunu yazdý. Habere göre yetkililer zanlýyý serbest býrakarak uyuþturucuyla birlikte temasa geçtiði iki kiþiyi ve zanlýyý tutukladý. CUMHURÝYET KUPASI SALI GÜNÜ KKTC kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupasý; Kýbrýs Türk Futbol Federasyon Karmasý ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Karmasý arasýnda Salý gün saat 14.00'te Lefkoþa'da Þehit Hüseyin Ruso Stadyumu'nda yapýlacak maçta sahibini bulacak. BANDO KONSERLERÝ Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Bandosu, 15 Kasým'da Girne Atatürk Anýtý önünde saat 13.30'da konser verecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Bandosu da ayný gün saat 18.00'de Lefkoþa Dereboyu'nda konser verecek. "ARÞÝVDEN ÝPEK KOZALARI" SERGÝSÝ Yeþim Örek'in "Arþivden Ýpek Kozalarý" adlý sergisi 15 Kasým saat 14.00'te açýlacak. Cumhurbaþkaný'nýn Eþi Meral Eroðlu'nun himayelerindeki sergi, Ledra Art Gallery Örek House'da yer alacak. "ACILARDAN CUMHURÝYETE" FOTOÐRAF SERGÝSÝ Gazi Bayram Akdemir'in "Acýlardan Cumhuriyete" adlý fotoðraf sergisi, bugün saat 14.30'da YDÜ Büyük Kütüphane Fuaye Alaný'nda açýlacak. Açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün yapacaðý sergi, 18 Kasým'a kadar ziyaret edilebilecek. CUMHURÝYET HALK DANSLARI ÞÖLENÝ Gençlik Dairesi III. Cumhuriyet Halk Danslarý Þöleni, bugün Güzelyurt Kapalý Spor Salonu'nda 16 Kasým gecesi Ýskele Dr. Fazýl Küçük Spor Salonu, 17 Kasým gecesi Gazimaðusa Lala Mustafa Paþa Spor Salonu ve son olarak da 18 Kasým gecesi Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yer alacak. Gösteriler saat 20.00'de baþlayacak. ÖRP'nin 8 yöneticisi DP'ye geçti Özgürlük ve Reform Partisi'nden (ÖRP) 8 yöneticinin, istifa edip Demokrat Parti'ye (DP) katýldýðý bildirildi. DP'den yapýlan açýklamaya göre, ÖRP'nin Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Alanlý, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Þahin Sapsýzoðlu, Mali Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Çaðatan, Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Hüseyin Erden, Ýskele Ýlçe Baþkaný Yakup Sadýker, Ýskele Ýlçesi Ýdari Amiri Mutlu Þeker ve Gençlik Kollarý Baþkaný ile Gazimaðusa Ýlçe Ýdari Amiri Ýlker Erden DP'ye katýldý. DP Genel Merkez binasýnda katýlým dolayýsýyla gerçekleþen törende, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn yaný sýra, Genel Sekreter Bengü Þonya, Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Erol Aktoprak, DP'li Belediye Baþkanlarý ile Gazimaðusa ve Ýskele Ýlçe Baþkanlarý da yer aldý. SERDAR DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, burada yaptýðý açýklamada, önemli olanýn gönül birliði ile hep birlikte daha iyiye doðru yürüyebilmek, ülke ve ülke insanýnýn refah seviyesini çok daha yükseklere çýkarmak olduðunu belirtti. Denktaþ, ülkede temiz siyaseti destekleyen, dürüstlüðe, doðru yolda yürümeye ve devlete sahip çýkma idealine inanan insanlarýn, partisine her geçen gün çok daha fazla sahip çýkarak DP'nin haklýlýðýný ispat etme, duruþunun doðruluðunu onaylamanýn dýþýnda güçlerine güç kattýðýný TDP: TATAR HALKLA DALGA GEÇÝYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn ekonominin UBP hükümeti döneminde yüzde 11 büyüdüðü yönünde açýklama yaptýðýný ve bunun "halkla dalga geçme" olduðunu savundu. TDP Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, yaptýðý açýklamada en önemli ekonomik büyüme göstergesi olan Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH) rakamlarýnýn, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan 2008 yýlýndan beri açýklanmadýðýný iddia etti ve Tatar'a ekonomik büyüme rakamýný nasýl bulduðunu açýklama çaðrýsýnda bulundu. Ekonomik büyümenin kaydetti. Geçmiþte DP'den ayrýlarak ÖRP'ye katýlanlarýn bugün yuvaya dönüþ heyecaný yaþadýðýný, bununla birlikte ÖRP ile siyasete baþlayan isimlerin DP'nin yanýnda olma isteðini taktirle karþýladýðýný ifade eden Denktaþ, "Eski, yeni bundan böyle hep beraber kol kola yürüyeceðiz. Çünkü baþka çaresi yok. Ýnsanýmýzýn tavrýmýzý, çocuklarýmýzýn geleceðini iyileþtirmek için sürdürmeliyiz" dedi. ALANLI Denktaþ'ýn konuþmasýnýn ardýndan söz alarak DP'ye katýlma gerekçesini açýklayan Hüseyin Alanlý da, "Bizler ÖRP'nin üst kademe yöneticileri olarak bugün gelinen þartlarda ülkenin mevcut durumuna baktýðýmýz zaman UBP hükümetinden bu ülkede becerisizlik ve talandan baþka hiçbirþey göremediðimizden ve gelinen þartlar içerisinde ÖRP'nin bu hükümete 'dur' diyebilecek politikalar üretmekten yoksun bir yapýya girmiþ olmasýndan dolayý ekip olarak saðýn parlayan yýldýzý olan, önerileri ve projeleri ile bu halka gelecek ile ilgili güven veren ve bunun yanýnda tabii ki bizlere de güven veren DP'ye katýlma kararý aldýk" dedi. ÞAHÝN SAPSIZOÐLU DP'den ayrýlarak ÖRP'ye geçen ancak yeniden DP'ye dönen Þahin Sapsýzoðlu da, geçmiþte ÖRP'ye katýlma nedenlerinin baþýnda belediye ve bölge halkýnýn çýkarlarý olduðunu, ancak þimdi piþman olduðunu söyledi. GSYH yanýnda devlet harcamalarýna, iç tüketime ve yatýrým rakamlarýna da bakýlarak hesaplanabileceðine iþaret eden Kutalmýþ, enflasyonun arttýðý, Türk Lirasýnýn deðer kaybettiði, devlet harcamalarýnýn kýsýldýðý, yatýrýmlarýn durma noktasýna geldiði bir noktada Maliye Bakaný Tatar'ýn yýl sonuna kadar yüzde 11'lik ekonomik büyüme saðlanacaðý açýklamasýnýn halkla dalga geçme anlamýna geldiðini ileri sürdü. UBP hükümetinin belli bir zümreyi koruma altýna aldýðýný da savunan Kutalmýþ, dar gelirli vatandaþýn ekonomisinin daha da daraldýðýný ve ekonomik zorluk yaþadýðýný ifade etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YA ALLAH BÝSMÝLLAH Hayýrlýsýyla Ýlahiyat Fakültesi de açýlmýþ Yakýn Doðu Üniversitesi'nde... Müfredatýnda Ali Rýza Demircan'ýn ünlü kitabý da var mý acaba? Ali Rýza Bey bugüne bugün AKP'li Ýstanbul Beyoðlu Belediye Baþkaný'nýn babasý.. Bir kitap yazmýþ: "Ýslama Göre Cinsel Hayat"... Çok iddialý deðil mi? Cenneti derecelendirmiþ erkekler için... Bir alt, bir üst... Alt dereceye girenlere 72 kadýn verilecekmiþ her gün cennette... Tam mümin olanlara ise günde 100 bakire... Ancak Ali Rýza Bey'e göre, bu dünyadaki tüm kadýnlar cehennemlik! Cennete gidecekse yalnýz erkekler gidecek... O zaman nasýl olacak bu iþ? Kadýnlarýn hepsi de cehenneme gideceðine göre, kiminle iliþkiye girecek erkekler? Meleklerle mi? Gerçekten merak ediyorum... Ýlahiyat Fakültemizde okutuluyor mu bu kitap, okutulmuyor mu? Ali Rýza Bey imam... Oðlu da koskoca belediye baþkaný Beyoðlu'nda... Tayyip Erdoðan'ýn gözdelerinden... Hatýrý büyük... Onun kitabýný da okutmazlarsa kimin kitabýný okutacaklar? Hele de Fethullah Hoca'dan bir vahiy geldiyse bunun için... Hoca gerçi Kürt isyancýlarla meþgul bugünlerde, fetva vermiþ baþkaldýran her Kürdün baþý koparýlsýn diye, ama Ýslamdaki cinsel hayatla ilgili düzenlemeleri de ihmal etmez herhalde... Siz unuttunuz belki, ama ben unutmadým. 80'li yýllarýmýzdaki din ve ahlak derslerimiz de çok renkliydi buralarda... Mesela bir ortaokulumuzdaki bir din ve ahlak öðretmeni bakýn ne diyordu çocuklara: -Cinsel iliþkide bulunurken insan Allah'ý unutur! Bu bir hatadýr. Sonra þöyle yazdýrmýþ defterlerine: "Cinsi iliþkiler neticesinde bir çocuðun dünyaya gelmesi muhtemeldir. Dünyaya gelecek olan çocuðun vatanýna, milletine ve ana-babasýna hayýrlý olmasýný istemek anlamýnda yýkanmak icap eder." Din ve ahlak dersleri ne tarihe benzer, ne de coðrafyaya... Çok heyecanlý... Bence bir de Playboy hatunu asmalý karatahtaya... Görsel olsun... Ve de daha bilimsel... Ahlakla ilgili bilgiler cuk diye yerine otursun... Ki gelecek kuþaklarýmýz cinsel iliþkiye girerken, bir daha unutmasýn Allahý... Esirgeyen baðýþlayan Tanrý adýyla diye koyulsun iþe... Ereksiyon haline gelince, "Ya Allah bismillah" diye haykýrsýn üç kere... Besmele çeksin... Kelime-i þahadet getirsin... Orgazma ulaþýnca da, -Amin, desin... Týpký 'Paris'te Son Tango' filmindeki Marlon Brando gibi... Ýlahi Yarabbi þükür demeden kalkmasýn yataktan... Sýnavlara gelince... Yalnýz çocuklara deðil, bundan sonra kamu hizmeti sýnavlarýna girecek olanlara da sorulmalý mutlaka: -Ýnsan cinsel iliþkide bulunurken Allahý unutur mu, unutmaz mý? Unutursa neden unutur? 4 þýkký olmalý bu sorunun: a) Unutur, çünkü yakalanmaktan korkar... b) Unutur, çünkü elleri ve dili sürekli hareket halindedir... c) Unutur, çünlü besmele çekmez... d) Unutur, çünkü tam o sýrada cep telefonu çalar... AKP'li imam efendi Ali Rýza Bey herhalde daha ayrýntýlý bilgi verebilir bu konuda... Maþallah... Bir deðil, 5-10 kitap yazmýþ bu konularda... Kitaplarý piyasada serbest... Evinde Marks, Engels ve Lenin'in kitaplarý bulunan çocuklar Türkiye'de tutuklanýr, ama Ali Rýza Bey'in kitaplarýný bulunduranlar tutuklanmazlar 'e kadar biz tamam müslüman deðildik herhalde buralarda... 74'ten sonra öðrenmeye baþladýk Ýslamýn derinliklerini... Mutlu Barýþ Harekatý sayesinde! Hem daha Türk olduk, hem daha müslüman! Gelecek nesillerimiz benzemeyecek bize... "Ya Allah bismillah" diye koyulacaklar mutlaka bu iþe... Amin!

3 AFRÝKA dan mektup... YILLAR SONRA KARÞIMIZDA ÞEMSÝ KAZIM Bir zamanlar toplumumuzda Denktaþ, Dr. Küçük ve Osman Örek'le birlikte adý en çok duyulanlardan biri de Dr. Þemsi Kazým idi. Türk Cemaat Meclisi Baþkaný Rauf Denktaþ'ýn muavini... Denktaþ yurtdýþýnda olduðunda ona vekalet ederdi... Doktordu da ayný zamanda... Kadýn doðum uzmaný... Çok þeyler anlatýlýrdý doktorluðuyla ilgili... Siyasi yaþamý nedense pek uzun sürmedi... Sahneden erken çekildi... Ýþ hayatýna girdi... Pepsi Cola'nýn temsilcilerinden oldu, otelciliðe baþladý, bankacýlýða el attý... Güneyde býraktýðý mallara karþýlýk kuzeyde eþdeðer mallar aldý... Ancak burada aldýðý mallara karþýlýk güneyde neler býraktýðý öðrenilemedi... Þemsi Kazým en maldar kiþilerinden biri olarak biliniyor toplumumuzun... Universal Bank'ýn patronu... Girne sahilindeki Ada Oteli'nin sahibi... Seksenli yaþlarýnda, doksanýna týrmanýyor. Ama hala dinç... Ve hala enerjik... Oldukça iyi görünüyor, ancak estetik falan yaptýrdýðý söyleniyor bazýlarý gibi... Doðrusu bu estetik operasyonlara karþý ilgi son yýllarda toplumumuzda da iyice arttý... Bizim basýn camiasýnda bile bunu yaptýranlar olduðu söyleniyor... Tabii buna harcayacak parasý olanlar... Gazeteci milleti de artýk nasýl para kazanýlacaðýný öðrendi... Ýþin inceliðini biliyor... Bakýn mesela, dün bizim 'Afrika'da manþetten verdiðimiz haberi ilk dört büyük gazetemizden hiçbiri baþ sayfasýna koymaya deðer bile bulmamýþ... 'Kýbrýs' gazetesinde sadece iç sayfalarda önemsiz küçük bir haber... 'Yenidüzen' ve 'Havadis'te ise hiç yok... Diðer gazetelerimizde de yok 'Ortam'dan baþka... Herkesin haber deðerlendirmesi ayný deðil elbette... Ancak ülkemizin tüm týbbi tahlil laboratuarý sahiplerinin yaptýðý ortak bir açýklama bu kadar mý deðersiz? Kendileriyle alay eden YDÜ Hastane sözcüsüne verdikleri yanýtýn hiç mi haber deðeri yok? Suat Bey'e dokunma, Çangar'a dokunma, Altýnbaþ'a dokunma, cep telefonu þirketlerine dokunma... Peki, sen bu memlekette nasýl gazetecilik yapacaksýn kardeþ? * Þemsi Kazým da hatýrlýlarýndandýr basýnýmýzýn... Dünkü olay bakalým nasýl yansýyacak bugünkü gazetelerimize... Olay tam bir rezalet... Bir faiz rezaleti yine milyar liradan 1 trilyon 800 milyar liraya çýkmýþ adamýn borcu... Ve Þemsi Kazým'ýn Universal Bankasý da balýklama dalmýþ bunun üstüne... Milyon sterlinleri vuracak... Yeter artýk yahu... Bu rezalete hala son verecek birileri yok mu bu memlekette? Haçanabir... Göz göre göre soygun... Bir Akfinans, bir Universal... Yetti be... Yetti... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Küçük'ten Serdar Denktaþ'a tepki "Serdar Denktaþ'tan devlet menfaatlerini koruyan bir anlayýþ beklerdim..." Baþbakan Ýrsen Küçük, Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn, Kýbrýs Türk Petrolleri'yle ilgili olarak, muhalefet etmek adýna bilinçli veya bilinçsiz, eksik ve yanlýþ bilgilerle halkýn kafasýný karýþtýrmaya yönelik, kendisiyle de çeliþen açýklamalarda bulunduðunu söyledi ve "Bu talihsiz açýklamalarý esefle karþýlýyorum" dedi. Küçük, "Serdar Denktaþ tan sorumluluk sahibi ve devlet menfaatlerini koruyan bir anlayýþ beklerdim" diyerek, iyi niyet taþýyorsa ve arzu etmesi halinde Serdar Denktaþ'a her türlü doðru bilgiyi vermeye hazýr olduðunu belirtti. Baþbakan Küçük, Serdar Denktaþ ýn 12 Kasým tarihli açýklamasýnda, geçmiþ hükümetlerin rüçhan hakkýný iki kez kullanmadýðý yönündeki açýklamasýnýn da gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Kýbrýs Türk Baþbakan Ýrsen Küçük, "ülkemizde önemli bir muhalefet partisinin Genel Baþkanlýðýný yapmakta olan Sayýn Çakýcý'nýn siyasal tribünlere oynamak yerine, daha sorumlu bir anlayýþ takip ederek, ülke ve halkýmýzýn menfaatlerine dönük çabalar içinde olmasý ülke yararýna bir davranýþ biçimi olacaktýr" dedi. Baþbakan Küçük, yaptýðý yazýlý açýklamada, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn bazý açýklamalarýný hayret ve þaþkýnlýk içinde okuduðunu belirtti. "Konuþmadan, görüþmeden, fikir alýþveriþinde bulunmadan sorunlarýn aþýlmasýnýn, ortak akýl yaratýlmasýný saðlamanýn mümkün olmadýðýný hep savunan bir kiþi olan Sayýn Çakýcý'nýn gerçek niyetini anlamada güçlük çekmekteyim" diyen Küçük, þöyle devam etti: "Ülkemiz ve insanýmýz için hayati önem taþýyan bu yasa tasarýlarýnýn baþta Meclis'te temsil edilen siyasi partilerimizin baþkanlarýnýn da katýlacaðý toplantýlarda ve Petrolleri Ltd in hissedarlarýnda herhangi bir deðiþiklik olmadýðý gibi rüçhan hakkýný kullanma olanaðýnýn da bugüne kadar doðmadýðýný ifade eden Küçük, þöyle dedi: "Devletimizin menfaatleri rüçhan hakkýmýzý kullanma yönündedir. Biz de her zaman olduðu gibi bu hakkýmýzý bu yönde kullandýk. Ýhale aþamasýnda bulunan ve henüz sonuçlanmayan bu konuda daha detaylý bilgilerin verilmesini devlet menfaatleri açýsýndan uygun görmediðimiz gibi sorumluluk taþýyan herkesinde ayni hassasiyeti göstermesi gerektiðini hatýrlatýrým. Kamuoyu bilmelidir ki; Hükümet olarak bütün çabamýz, temiz, þeffaf, devletimizin menfaatlerini önde tutan bir yönetim anlayýþýmýzý kararlýlýkla sürdürmektir." Küçük bir de Çakýcý'ya çattý "Çakýcý'nýn siyasal tribünlere oynamak yerine halkýmýzýn menfaatlerine dönük çabalar içinde olmasý ülke yararýna olacaktýr" komitelerde yeniden gözden geçirilmesine olanak saðlamak adýna Baþbakan olarak yaptýðým uzlaþý çaðrýma sadece muhalif olma adýna gösterdiði ve sorumluluktan kaçan tepkisini saðduyulu halkýmýzýn çok iyi deðerlendireceðine inancým tamdýr. Hükümetimizin istifasýna iliþkin talep ve beklentilerin muhalefette bulunan siyasi partilerin partililerini motive etme yöntemlerinden biri olarak kabul ettiðimin altýný çizerek demokrasilerde siyasal yaþamýn belli kurallar çerçevesinde yürütüldüðünü Sayýn Çakýcý'ya hatýrlatmakta yarar görmekteyim. Halkýmýzýn beklentisinin ve ihtiyacýnýn daha somut, daha yapýcý, sorumluluk anlayýþýyla hareket eden bir muhalefet olduðunun görülmesinin önemi büyüktür. Ülkemizde önemli bir Muhalefet Partisi'nin Genel Baþkanlýðýný yapmakta olan Sayýn Çakýcý'nýn siyasal tribünlere oynamak yerine, daha sorumlu bir anlayýþ takip ederek, ülke ve halkýmýzýn menfaatlerine dönük çabalar içinde olmasý ülke yararýna bir davranýþ biçimi olacaktýr." BANKA VURGUNU Dün Girne'de ülkemizdeki faiz rezaletinden doðan ciddi bir olay daha yaþandý. Universal Bank'ýn Girne Karaoðlanoðlu'ndaki ana cadde üzerinde bulunan 5 dönüme yakýn bir arazi içerisindeki bir market ile 10 apartman dairesini yaklaþýk 700 bin sterline açýk arttýrma usulü ile satýþa çýkartmasý sýrasýnda kavga çýktý. Açýk artýrmanýn yapýlmasýna engel olmak isteyen 80 kadar faiz maðduru toplanarak, açýk arttýrmanýn yapýlacaðý yer olan Girne Mehkemeleri karþýsýndaki kahvehaneye gitti. POLÝS ÖNLEMÝNE RAÐMEN DARP Olay yaþanmamasý için önlem olarak yaklaþýk polis mensubunun bulunduðu olay yerinde, Universal Bank'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þemsi Kazým'ýn 3 korumasý ile faiz maðdurlarý arasýnda arbede yaþandý. Korumalardan biri, faiz maðdurlarýndan bir kaçýný darp ettiði gerekçesiyle, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Darp edilen faiz maðdurlarý yaþanan olayýn ardýndan Girne Polis Karakolu'na giderek þikayette buldu. Olayýn çýkmasýyla açýk artýrma yapýlamadý. FAÝZ MAÐDURLARI: "ETÝK DEÐÝL" Ýddialara göre, borcu olan müþterilerinin mallarýný açýk arttýrmaya çýkaran Üniversal Bank, bu mallarý dönüp banka adýna satýn alýyor. Faiz maðdurlarý ise bunun "etik" olmadýðýný savunuyor. Edinilen bilgiye göre, geçtiðimiz hafta da Bellapais'teki 12 dönümlük Türk malý arazi, açýk artýrmaya çýkarýlarak deðerinden çok daha düþük bir fiyat olan 60 bin sterline, Universal Bank tarafýndan alýnmýþtý. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra KEYFÝNÝ MÝ ÇIKARALIM? Burasý KKTC... Ne demek Ka-Ka TC? TC'nin daha kötüsü demek.. Ýlahlar; Kýbrýslýtürkleri, Kýbrýs'tan tasfiye etmeye karar verince... Türkiye'yi foto-copy makinesinin altýna koymuþlar... Ve Kuzey Kýbrýs'ta, kötü bir kopyasýný çýkarmýþlar. Baþýna da, tasfiye memuru olarak, Türkiyeli kayyumlarý atamýþlar. Adýný da onun için Ka-Ka TC koymuþlar. Biz KKTC'yi normal demokratik bir ülke kabul edip, demokrasicilik oyunu oynamaya çalýþýrken... Dünya bizi Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak görüyor. Onlar ise, her dilleri sürçtüðünde KKTC'ye... Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti demeye devam ediyor. Burasý KKTC... Türkiye'nin arka bahçesi... Yönetimi ise kayyumlarýn elinde... Eskiden Bakanlar Kurulu toplantýsýna bir kayyum girerdi, vaziyeti oradan idare ederdi. Þimdilerde her bakanlýkta, her birimde bir kayyum temsilcisi var. TC Yardým Heyeti'nin onayý olmadan tek kuruþ harcanamaz. Elçi'den icazet almadan tek bir karar alýnamaz. Ankara'da saptanan politikalarýn dýþýna çýkýlamaz. Aklý baþýnda birileri lütfen bu topluma izah etsin... KKTC baðýmsýz ve egemen bir devlet ise... Niye resmi para birimini deðiþtirip, daha istikrarlý bir para birimine geçemiyor? Niye kimlikle giriþleri durduramýyor? Niye nüfusunu kontrol altýna alamýyor? Niye 1960 anlaþmalarýndan doðan toplumsal haklarýný talep edemiyor? Niye uluslararasý hukukun içine giremiyor? Biliyor musunuz? Denktaþ, 1973 yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkan Muavini olarak seçilmiþti yýlýna kadar da bu statüsü devam edecekti. Ankara'nýn onayý ile, 1974 sonrasýnda bu görevi býraktý seçimlerinde ise, KTFD Baþkaný ve KC Cumhurbaþkan Muavini olarak deðil, sadece KTFD Baþkaný olarak seçildi. Ýþte o günden sonra, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tamamen komþuya býrakýp, uluslararasý hukukun dýþýna çýktýk. Oysa, KKTC'yi ilan etmemiþ olsaydýk... Cumhurbaþkan Muavinliðini býrakmamýþ olsaydýk... Rumlar tek baþlarýna AB'ye giremezdi. Doðal gaz konusunda tek baþlarýna anlaþmalar yapamazdý. Çünkü, 1960 anlaþmalarýna göre, bu konularda Cumhurbaþkan Muavini'nin veto kullanma hakký vardý. Çiftçilerimiz, -Bizi tarýmdan koparmak istiyorlar, diyorlar. Tabii koparacaklar... Tasfiye memurunun görevi bu deðil mi? Kayyumlar bunun için görev yapmýyor mu? Sana, -Sen üretme, Türkiye'den al diyorlar. Krize raðmen, Silihtar Sarayý'na 327 milyar TL'lik mobilya alýnmýþ. Alýnacak tabii... Kayyumlar karar vermiþse... TC Yardým Heyeti onaylamýþsa... Ve bu para kuruþuna kadar Türkiye'deki bir firmaya gidecekse... Niye alýnmasýn? Bizim muhalefet bayram yapýyor. Neymiþ? Yasa tasarýlarý komiteye geri gönderilmiþ. Eee ne oldu geri gönderildiyse... Alýþtýra alýþtýra geçirecekler... Ne dedi Ýrsen Küçük? -Bu yasalar 1 Ocak 2012'de yürülüðe girecek. Emir Ankara'dan gelmiþse... Bu yasalar sana raðmen geçer, benim muhalif kardeþim. Sen de teselli bulursun: -Geçti ama, biz de bazý düzeltmeler yaptýktan sonra geçti. Elektriðe sessiz sedasýz yüde 38 zam yaptýlar. Bu zam esnafý da, sanayiciyi de, turizmciyi de batýrýr. Batýrýr deðil, tamamen tasfiye eder. KTHY'ný bitirdiler... Kýbrýs Türk petrollerini satmak üzereler... Sýrada Elektrik ve Telefon var. Bunlarda da düzeltme yapacak mýsýnýz? Oh ne güzel, ne güzel... Birileri bu toplumun ýrzýna geçerken... Benim muhaliflerim de, -Madem direnemiyoruz, bari keyfini çýkarmaya bakalým, diye fetva veriyor. Bir varoluþ mücadelesi böyle mi verilir?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çamurlu su akýyor evlerde musluklardan Kakatece çamuru iniyor midemize Ki daha beterdir bu nikotin katranýndan Böyle sokuyorlar iþte kanseri içimize Kalay TALAT'IN VÝZYONU VE MÜNECCÝMLÝÐÝ... Mehmet Ali Talat son zamanlarda adeta fal bakar gibi müzakereler üzerine yorumlar yapýyor. Sonra Hristofyas'ýn ve Eroðlu'nun kafalarýndan geçenleri okuyup saðolsun bize de aktarýyor. Böylece sadece vizyonuyla deðil, müneccimliðiyle de Hristofyas ile Eroðlu'na acayip fark atýyor. Kendisini yüksek bir yere konumlandýrarak kýsa bir süre önce oturduðu müzakere masasýna tepeden bakýyor. Çünkü kendisi yukarýda, Hristofyas ile Eroðlu aþaðýdadýr Ne diyelim, O da böyle teselli oluyor herhalde Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÖYLENENLERE BAKILMAZ... Eroðlu New-York'a gidip döndü... Türk tarafý çok olumlu tablolar çizdi bu süreçte... Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri de ondan geri kalmadý. Artýk siyaset sahnesinden yavaþ yavaþ çekilmeye hazýrlanan Hristofyas tam tersine ele verdi kendilerini... Olumlu hiçbirþeyin olmadýðýný, ilerleme olmadýðýný, Türk tarafý ile Rum tarafý arasýnda derin uçurumlar olduðunu açýkladý. Vay sen misin bunlarý söyleyen? Özgürgün'den baþladý ve her kademeden atýþlar yapýldý Hristofyas'a? "Ýþte gördünüz mü, Rumlarla hiçbir yere varýlmaz" dendi... Aslýnda bize deðildi bu, Birleþmiþ Milletlere'ydi... Ve "New-York'ta anlaþtýðýmýz gibi toplumlarýmýza yalan söyleyecektik ama Hristofyas anlaþmamýzý bozdu... Ele verdi bizi... Kulaðýný çekin onun" demenin bir baþka türlü söyleniþiydi... Birçok insan New-York'taki bu geliþmelerden, ya da etrafa yayýlan söylentilerden çok memnun gibi... Hele CTP'liler... Bildiri çýkardýlar, kapý kapý dolaþýp daðýttýlar ve böylelikle liderleri "barýþ ve çözüm" için cesaretlendirmiþler... Þimdi Kýbrýs'ta bir çözüm olacaðýna inanmak için önce neye bakarsýnýz siz? Aradýðýnýz geliþmeler nelerdir? Baþka bir þekilde sorayým... Ýki toplum arasýnda yapýlacak görüþmelerde ortaya konan ve çözülmesi gereken sorunlarýn en baþýnda, toprak, nüfus ve asker gelmiyor muydu? Siz New-York'a gideceksiniz ama beri yanda KKTC'deki Rum mallarýný daðýtmaya devam edeceksiniz... Gençlere kýrsal kesim arsasý adý altýnda sürdürülürken bu daðýtým, adanýn kuzeyindeki en güzel yerleri de Türkiye'nin Ýslami sermayesine hediye edeceksiniz, dünyanýn en güzel otel ve kumarhanelerinin inþa edilmesine de önayak olacaksýnýz... Nüfus ise durmadan gelecek... Hatay'dan, Merzifon'dan Ankara'ya girer gibi... Asker konusunda tek söz etmeyeceksiniz... Çözüm masasýnda bu olmayacak... Sokaklarda bildiri daðýtanlar, "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýranlar asker konusuna, nüfus konusuna deðinmeyecekler... Ankara'ya tek söz etmeyecekler... Varsa da kan ayaklý Ýrsen, yoksa da kan ayaklý Eroðlu... Ateþler yakýldý Kuðulu Park'a... Geçerliliði kalmayan ateþlerdir bunlar... Amaçsýz, lafazanlýktan öteye gitmeyen kahramanlýklardan beterdir bu ateþler... Hikaye, masal yani... Kuðulu Park'ta ateþ yakarak sabahlara kadar baþýnda oturmak kimsenin umurunda dahi olmaz... Toplumu birleþtirmez de... Birilerinin masturbasyon mekanlarýnýn deðiþmesinden öte ne olabilir ki... Eylem þekli "O gitsin de ben geleyim"e çevrildi ya, iþte bunun merkezinde toplumsallýk yoktur, partisellik, örgütsellik vardýr... O parti ve o örgüt de memleketi parça parça eden, ettiren iþgalciden beslenmektedir... Kuðulu Park'ta ateþ yakmak, meclise yürümek, mecliste dinleyici locasýnda kýçýný vekillere dönmek iþgal altýnda yapýlacak bir eylem çeþidi olamaz... Ne mi yapýlmalý? Dünyada örnekleri çok... Özgürlük mücadelesi veren halklara bir bakýlsa tamam... Ama hani o cesaret? AKP'LÝLERLE AKÞAM YEMEÐÝ- UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðýnýn davetlisi olarak KKTC'nde bulunan AKP Ordu Ýli heyeti onuruna verilen akþam yemeðine katýldý. UBP Basýn Bürosundan verilen bilgiye göre, Ýrsen Küçük'ün, eþi Gülin Küçük ile dün akþam katýldýðý yemek Lefkoþa'da Golden Tulip Otel'de yer aldý. Yemeðe, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, UBP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Faiz Sucuoðlu, UBP Lefkoþa Gençlik Kollarý Baþkaný Sami Osmanlý, UBP Lefkoþa Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜ TARÝHE KARIÞIYOR n DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜ'NE ÇÖP ALIMLARI 30 KASIM'DA SON BULUYOR... GÜNGÖR ÇÖPLÜÐÜ 1 ARALIK'TA ÇÖP ALIMLARINA BAÞLAYACAK... (T.A.K.-Fatma Bahriyeli) KKTC'nin yýllardan beridir kanayan yarasý haline gelen Dikmen Çöplüðü tarihe karýþýyor. Dikmen Çöplüðü'ne çöp alýmlarý 30 Kasým'dan itibaren durduruluyor, çöpler 1 Aralýk'tan itibaren Güngör çöplüðüne taþýnacak. Avrupa Birliði'nin finanse ettiði ve yaklaþýk 6.5 milyon Euro'ya mal olacak rehabilitasyon çalýþmalarý 21 ayda tamamlanýyor. "DÝKMEN MAYIS'TAN ÝTÝBAREN YEÞÝL ALAN" Çevre Dairesi Müdür Eþref Ünlüsoyer, Dikmen Çöplüðü'nde yýllardan beridir yapýlan vahþi depolama sonucu çevrenin ciddi þekilde kirlendiðini anlattý. Bunun yanýnda yanmaya ve patlamaya müsait bir ortam oluþtuðunu, bu konuda yapýlan rehabilite çalýþmalarýyla ilk aþamada 27.5 hektara yayýlmýþ çöplerin 11.5 hektara indirildiðini belirten Ünlüsoyer, geçirimsiz toprak ve normal toprakla örtülmek suretiyle suni bir tepe oluþturulduðunu kaydetti. Ünlüsoyer, bu suni tepeden çýkacak sýzýntý sularýnýn borular yardýmýyla buharlaþtýrma havuzuna gönderilerek burada güvenli bir þekilde bertaraf edileceðini, deponi (metan) gazlarýnýn ise atmosfere verilerek bertaraf edileceðini anlattý. Dikmen Çöplüðü'ne çöp alýmlarýnýn 30 Kasým'dan itibaren son bulmasýyla birlikte, rehabilite çalýþmalarýnýn da Mayýs 2012'de tamamlanacaðýný ifade eden Eþref Ünlüsoyer, Mayýs 2012'den itibaren de Dikmen Çöplüðü'nün yeþillendirilerek topluma kazandýrýlacaðýný ifade etti. FÝNANSMAN AB ÝLE YARI YARIYA Ünlüsoyer, Dikmen Çöplüðü'ne gelen fazla çöplerden dolayý rehabilitasyon iþlemlerini gerçekleþtiren þirkete 380 bin Euro'luk bir takviye yapýldýðýný, bu miktarýn yarýsýnýn Avrupa Birliði, yarýsýnýn da devlet tarafýndan karþýlandýðýný belirtti Güngör çöplüðüne deðinirken de, ilk etabý gerçekleþtirilen projenin düzenli olarak çöplerin depolanmasýný ve sýzýntý sularý ile gazlarýnýn toplanacaðý havuzlarý içerdiðini anlatan Ünlüsoyer, ikinci etapta ise çöplerin ayrýþtýrýlýp geri dönüþüm yapýlmasýnýn hedeflendiðini ve Turizm Bakanlýðý'nýn þu an bu konu üzerinde çalýþma yaptýðýný ifade etti. Ünlüsoyer, bazý Avrupa ülkelerinde uygulanan evsel çöplerin toplanmasý esnasýnda yapýlan ayrýþtýrmanýn, belediyelerdeki araç ve personel sýkýntýsýndan dolayý yapýlamadýðýný; bu iþlemin KKTC'de uygulanabilmesi için öncelikle belediyelerin güçlendirilmesi gerektiðini belirtti. "GÜVENLÝ DEPOLAMA" Güngör çöplüðünün yer seçiminin standartlara uygun olduðunu, çöp alaný olarak kurallara ve mevzuatlara uygun bir þekilde belirlendiðini ifade eden Ünlüsoyer, þunlarý kaydetti: "Buradaki tek sýkýntý, çöp kamyonlarýnýn Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin içerisi veya önündeki yoldan geçmesidir. Buna da bir þekilde bir çözüm bulma çalýþmasý devam ediyor. Güngör'e alternatif yol yapýmý düþünülüyor. Bunun dýþýnda çöp alaný, üniversiteye 2 km'lik uzaklýktadýr ve ayrýca güvenli depolama sözkonusudur. Bu durumda çevre kirliliði veya insan saðlýðýný etkileyecek bir durum sözkonusu deðildir. Yurtdýþýnda bununla ilgili bir çok örnek vardýr." Güngör çöplüðünde Avrupa normlarýnda düzenli bir depolama oluþturulduðunu, en büyük sýkýntýnýn ise þahýs çöplerinin kamyonlarla yol kenarýna dökülmesi olduðunu belirten Eþref Ünlüsoyer, ilerleyen zamanlarda kurulacak bir tesisle çöpün bir ürün, bir hammadde haline getirileceðini anlattý. Ünlüsoyer, "Kurulacak tesisle çöp enerji olarak geri dönecek" dedi. ALKAN: "YARGININ KARARINA UYULACAK" Çevre Dairesi Katý Atýk Mühendisi Ýbrahim Alkan da, 21 ayda tamamlanmasý hedeflenen Dikmen Çöplüðü rehabilitasyon çalýþmalarýnýn planlandýðý gibi sürdüðünü, çöp alýmýnýn durmasýyla da rehabilite çalýþmalarýnýn son aþamasýna geleceðini ifade etti. Ýbrahim Alkan, Güngör çöplüðünün 1 Aralýk'ta iþletmeye açýlmasýný hedeflediklerini, planladýklarý þekilde giderse bu tarihte hizmete açýlacaðýný kaydetti. Güngör çöplüðünün mahkeme sürecinin yaz tatilinden önce tamamlandýðýný belirten Alkan, þu anda karar aþamasýnda olduðunu, yargýnýn vereceði her türlü kararý her iki tarafýn da saygý ile karþýlayacaðýný, olumsuz bir karar çýkarsa baþka çözümler bulma yoluna gideceklerini vurguladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EROZYON Demek öyle Mehmet Ali bey... Demek Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði erozyona uðruyor ha... Ama dur bir "taykacýk" be gardaþ... Bir "taykacýk"... Allahasen bir daha söyle da, kulaklarým mum mu yaptý nedir galiba iyi iþitemedim! Yani emin olmak istiyorum bu sözlerin senin aðzýndan çýktýðýna. Ne dedin? Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði erozyona mý uðruyor? Bunu sen söylüyorsun ha... Sen, yani Mehmet Ali Talat... Yani Rauf Denktaþ'tan sonra "Cumhurbaþkanlýðý" koltuðuna oturan ve tam beþ yýl Silihtar Sarayý'nýn saltanatýný süren adam... Kýbrýslýtürklerin varlýðýnýn ve kimliðinin erozyona uðradýðýný, 40 yýldan sonra ancak bugün anlayabildiysen... Hiç kusura bakma ama bu konuya çok Fransýz kaldýn demektir. Çünkü Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði, Türkiye'nin Kuzey Kýbrýs'ý silâh zoruyla iþgal ettiði 1974 yýlýndan beri erozyona uðratýlmaktadýr. Hem de sistemli, plânlý bir þekilde... Ve de zorbalýkla!.. Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði, sen o cumhurbaþkanlýðý koltuðunda otururken de erozyona uðruyordu! Senden önce de... Ve sen o saraya girerken bu acý gerçeði biliyordun. Ne yaptýn peki bunu durdurmak için? Kocaman bir hiç... Üstelik "devletin" tüm yetkili organlarý, hükümet ve meclis dahil A'dan Z'ye kadar elindeyken... Örneðin bu erozyonun en büyük nedenlerinden biri olan kimlikle giriþ uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný saðlayarak, kontrolsuz giriþleri durdurabildin mi? Bu konuda attýðýn tek bir adým varsa söyle. Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði Ankara'nýn peþpeþe gelen darbeleriyle erozyona uðratýlýrken... Sen Sayýn Talat... "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diye nutuklar atmadýn mý? Allahýn Lokmacý barikatýnýn açýlýþýnda bile, TC Genel Kurmay Baþkaný'ndan en aþaðýlayýcý þekilde fýrça yerken, barýþa ve yakýnlaþmaya yönelik en küçük adýmlarda bile zerre kadar irade sahibi olmadýðýný göstermedin mi? Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði erozyona uðratýlýrken yýllarýn Çaðlayan Parkýnýn "Ankara Çaðlayan Parký" olmasýný mý önledin? Galatya'daki Hürriyet Caddesi'nin "Yaþar Büyükanýt Caddesi" olmasýný mý önledin? Okullarýmýzýn tavanlarý öðrencilerimizin baþýna çökerken, her köþeye bir cami yapýlarak, ülkemizde okuldan çok cami yapýlmasýný mý önledin? Ankara'nýn bir dediðini iki mi ettin? "Türklüðünü ispat et de öyle gel" diyerek dönemin baþbakaný Ferdi Sabit Soyer'in elini sýkmayý reddederek geri çeviren ve onu aþaðýlayan TC'li generalin görevden alýnmasýný mý talep ettin? KKTC'nin en paha biçilmez arazilerinin TC sermayesine peþkeþ çekilmesini mi önledin? Bu sorular bitmez Mehmet Ali bey... Ama bu kadar yeter... Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði Türkiye tarafýndan erozyona uðratýlýrken... Senin, Türkiye'nin otur arap kalk arabý olmaktan öteye hiçbir þey yapmadýðýný anlatmaya... Hani dedin ya... "Kýbrýslýtürklerin varlýðý ve kimliði erozyona uðruyor" diye... Acýlarýmýzý deþtin... Elimizde olmadan bunlarý hatýrladýk...

5 14 Kasým 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: 'de buluþamadýk için sözleþtik. Ýnþallah sözümüzde dururuz. Hiç mi gülmeyecek yüzümüz? * Sendikalar, mecliste ertelenen yasa tasarýlarýna görüþ vermeyecekmiþ. - Niyetleri üzüm yemek deðil, baðcý dövmekti zaten.. Kaytarmalarý ondan.! * Yorgancýoðlu, görüþme tutanaklarýnýn meclisten saklanmaya çalýþýldýðýný söylemiþ. - Tamam yahu, saklanýyor olabilir Ama öküz altýnda buzaðý aranmasýna neden yok. Tutanaklar, bir þey tutulmadýðý için, yani boþ olduklarý için açýk edilmiyor. Boþ oturduklarý anlaþýlmasýn diye.. * Hristofyas "Vatanýmýzýn yarýsýný Türkiye'ye satmamýz imkansýz" demiþ. - Hristofyas da kafayý yemiþ olmalý Açýk açýk saçmalýyor. * Rum ekonomisi "sýfýr" büyümüþ. - Bu bizim medyanýn haberi Uydurma tabii.. Sadece Türklerin harcadýklarý ile köþeyi dönmüþ olmalarý gerekirdi. * UBP petrolleri satýp seçim masraflarýný çýkarmayý amaçlýyormuþ. - Sadece seçim olsa bir þey deðil. Görünen o ki geçim masraflarýný da çýkaracaklar.. * Yapýlan elektrik zammý yüzde yirmiyi aþacakmýþ. - Hiç merak etmeyin Ýlgili bakan Atun'un zamdan henüz haberi yok. Öðrenir öðrenmez zamlarý geri alacaðýndan kuþkunuz olmasýn. * Ýtalya ve Yunanistan'da yapýlan eylemler sonunda hükümetler deðiþmiþ. - Arap Baharý'ndan sonra AB baharý mý baþladý dersiniz. * Rum eðitim bakaný "öðrencilerimiz yontulmamýþ odun" demiþ. - Maþallah çok açýk sözlü birisiymiþ. Bu kadar kýrýcý olmasýna gerek yok. "Odun" yerine, bizim bizimkiler için söylediðimiz "iþlenmemiþ cevher " diyebilirdi pek ala! Abdullah Yüce'ye ait bir þarký var: "Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm." Hade Herkes iþi gücü býraksýn gelsin Oturup bu þarkýyý söyleyelim Bire bir örtüþüyoruz. Sanki bizim için yazýlýp bestelenmiþ. Baþta trafik kazalarý Her Allah'ýn günü bir baþka dayanýlmaz acý ile kývranýyoruz Ateþ düþmemiþ ev yok gibi. Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Kanser Baþýmýzdaki en büyük bela Yakalanmak vay.. Yakalanmak korkusu ile yaþamak vay vay. Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Fuhuþ.. Çocuk yaþtaki kýzýný satan analar Küçük yaþtaki çocuklarýn fuhuþ geliri ile yaþayan aileler.. Ve her gün artan kadýn ticareti. Rezalet diz boyu. Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Uyuþturucu Peynir ekmek gibi satýlýyor Gençlerimiz elmalý þeker alýr gibi rahat ulaþýyor. Ortaokullara kadar indi. Analar babalar endiþe ve korku içinde Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Ekonomi Ticaret Her gün onlarca ekmek kapýsý kapanýyor Her gün iþsizler ordusuna yenileri katýlýyor Ve iþin tuhafý, adam çýkýyor, sararýp solan BÖYLE BÝR ANDI yüzümüze bakarak "büyüdük" diyor, adeta dalga geçiyor. Güler misin Aðlar mýsýn? Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Siyaset Sendikalar Birlikler Dernekler Birliktelik yok. Tek yumruk olmak yok. Ýlk adým tamam Ama ikinci adýmdan sonra yollar ayrýlýyor, herkes birbirinin önüne muz kabuðu atmaya baþlýyor Bu gidiþle hedefa varmak imkansýz.. Hiç mi gülmeyecek bizim yüzümüz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çýkýn sokaða 100 kiþiye sorun. Yüzde yüzü arabadan çöp atmamak gerektiðini söyleyecek Bu durumda arabalardan çöp atýp da çevreyi çöplüðe çevirenler kim?

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun ÇÝP-VERY CHEAP... GÜNLÜK Adým adým Avrupalýlaþýyoruz. Dost da düþman da bunu böyle bellesin. Avrupa ile olan farklýlýklarýmýzý gidermek için hükümet edenlerimiz(!) önemli iþlere el atýyor. Bunlardan birisi de kimlik ve pasaportlar. Ne böyle; herkesin cebinde son model teknolojik kimlikler olurken, sonsuza kadar yaþatacaðýmýz KKTC'nin elle yazýlý pasaportu ve kimliði mi olacak? Güney'e geçerken gösterdiðimiz kimliklere Kýbrýs Cumhuriyeti polisi küçümseyerek bakacak... KKTC kimlik kartýmýzý iki parmaðý ile mýncýklayýp manalý manalý gülecek mi? "Ne kadar çaðdýþý ve korsan olduðunuz kimliðinizden ve kalitesinden belli" der gibi sýrýtacak Ýnsanýn yüreði buna dayanýr mý? Elbette dayanmaz. Bu yüzdendir ki bizim çok saygýn ve saygýdeðer büyüklerimiz bu önemli(!) konuya hemen anýnda el attýlar. Artýk bizim de göðsümüzü gere gere ortaya koyacaðýmýz ve gurur duyacaðýmýz bir kimlik ve pasaportumuz olmalý. Bu hizmet anlayýþýndan hareketle çipli kimlik ve pasaport için o çok önemli Doðrudan Selma Bolayýr Kuzeyde yaþayan Kýbrýslýlar; var/olmak ve var/kalmak için bir çýrpýnýþ içindedir.. Varoluþ; tarifini yapan kimilerine göre bir baþkaldýrýdýr. Bir umutsuzluk, bir bunalým veya kötümserlik.. Ya da özgürlüktür... Us dýþýlýk ve saçmalýk olarak tarif edenler de vardýr varoluþu... Herkesin; tarifleri kendine göre algýlayýp yorumlama özgürlüðü vardýr... Vardýr ama; nasýl tarif edilirse edilsin bu bir olgu ve bunu yaratan nedenler de ortada.. Her kimi seçip de meclise yolladýysa Kýbrýslý... Onlarýn marifeti ile.. Güvensiz ve güvencesiz kaldý.. Geçmiþe ve tarihe güvenini kaybetti.. Kendine ve topluma yabancýlaþtý.. Mutsuz ve huzursuz oldu.. Adýna devlet dedikleri... Abuk/ sabuk, belki de en uygun taným "dandik"tir. Dandik bir ortamda... Hiçlikle karþý karþýya yaþamak mecburiyetinde býrakýldý... Ne yaptýðý grevlerin, ne isyanlarýnýn.. Ne de neyi isteyip istemediðinin önemi kaldý... Ýnsan; manasýz bir varlýk olarak deðersizleþtirildi.. Yok/olmak kaderi haline getirildi. Ama tüm yalnýzlaþtýrýlmasýna karþýn Kýbrýslý.. Yok/oluþunun nedenlerini doðru teþhis edebildi mi? Yaþamak istediði hayatýn sorumluluðunu aldý mý? O yürek ve kararlýlýðý gösterebildi mi? Teker teker; sen ben o sorumluluk almadýkça.. Kurtuluþ yoktur.. Aksi; baþkalarýnýn sizin için biçtikleri hayatlarý.. Bir uyurgezer gibi bilinçsizce yaþamaktýr.. Bu da; bireyin bir seçimiyse saygý duyulmasý gerekir elbet.. Amma! Varoluþ; farklý kiþilerce, farklý þekilde, isyan, baþkaldýrý, saçmalýk, özgürlük olarak yorumlansa da.. Sonuçta madem insaný götürdüðü noktada... Bireyin tüm baskýlardan kurtulmasý, özünü yeniden yaratmasý var... Eðer gerçekten istenen buysa.. Hiç bir bireyin; diðerinin varoluþunu nasýl algýladýðýna.. Veya onu nasýl ifade ettiðine karýþma hakký yoktur.. düðmeye basýldý. Ýhalelelere de çýkýldý. Hatta, sonsuza kadar yaþayacak KKTC devletimizin Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu e- kimlik ve e-pasaport için harcanacak mammanýn da miktarýný verdi 2 milyon 500 bin TL. TL ödemelerimde, ödeyeceðim miktarýn deðerini beynimde canlandýrmak, deðerini daha iyi kavrayabilmek için, sýfýrlar atýlmadan önceki halini düþünenlerdenim. TL'yi o hali ile düþündüðüm zaman miktarýn büyüklüðünü tam olarak idrak ederim. Bu tür deðerlendirme yapanlarýn varlýðýný biliyorum. Bu yüzden o deðerini de vermek gerektiðine inanýyorum. 2 trilyon 500 milyar TL. Bu harcama ile Avrupalýlaþma yolunda önemli bir adým(!) da atýlmýþ olacak. Avrupalýlaþma yolundaki makyajý býrakýp gerçek durumumuzu gözlemleyelim. Avrupa standartlarý nerede hatýrlanýr ve nerede görmezden gelinir? Kimlikler Avrupavari standartlanýrken Kýbrýslýtürkün varlýðý hangi standartta? Avrupa mý, Afrika mý? Sayýsýný bile doðru dürüst bilmiyor. Türkiye'den taþýnanlar içinde bir VAR/OLMAK VE VAR/ KALMAK... Bazýlarýnýn; yapýlan yürüyüþlerde açýlan pankartlara getirmek istedikleri kýsýtlamalar Yabancý devlet büyüklerine saygý veya saygýsýzlýk gibi yorumlar.. Kiþinin kiþisel çýkarlarý peþinde olduðundan öte bir mesaj vermez.. Kaldý ki saygý da, deðer de yakýþana veya hakedene gösterilmez.. Tek taraflý çalýþýrsa.. Gideceði yer.. Þimdi Kýbrýslýnýn yaþadýðý yok olma noktasýdýr.. KKTC Anayasasý.. Kýbrýs Türk halkýný; "Egemenliðin kayýtsýz þartsýz hakimi olarak" sayar... Vekiller de halkýn kayýtsýz þartsýz egemenliðini koruyacaklar diye and içerler.. Ayrýca anayasa; 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti Yurttaþlýðý kazanan herkesi, yurttaþ olarak kabul eder... Geç de olsa bu gerçek artýk kabul görüyor, gene de halký da kendilerini de kandýrmakta ýsrarlýlar.. Nasýl mý? Karþýlýklý görüþmeler; yakýnda AB dönem baþkanlýðýný üstlenecek Kýbrýs Cumhuriyeti ile yapýlýr ama inatla Kýbrýs Rum Yönetimi denir... "Halkýn kayýtsýz þartsýz egemen olmasý" için deðil.. Kayýtsýz þartsýz egemen olmamasý için.. Kapalý kapýlar ardýnda yasalar yapýlýr, deðiþtirilir... Halkýn mallarý ve kurumlarý satýlarak fakirleþtirilip baðýmlý hale getirilir... Ne beklersiniz? Mecliste, fiziksel þiddet uygulayan, bir diðer vekile bardak fýrlatan bir vekilin, kendine saygýsý var mý ki size de olsun? Haksýz yere binlerce dönüm "Rum malý" alanlar mal komisyonlarýnda görevlendirilirse.. Deðil âdil bir çözüm... Çözüm bile bekleyemezsiniz.. Geldiðimiz nokta bize.. Kandýrmacalara... Bu tip bireylere ve düþünce yapýlarýna gereksinimimiz olmadýðýný iþaret eder.. Yalnýzca; cebinde Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu taþýyan Kýbrýslýlarla... Buna, anlaþmadan sonra taþýyacak olanlar da eklenebilir.. Kendilerini var edebilmek ve var kalabilmek sorumluluðunun bilinci ile sokaklara dökülür.. Türkiye'nin hala ýsrarla istediði gibi 1960 anlaþmalarýndaki haklarýný ister ve ýsrarlý olursa.. Türkiye'nin de Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de ezberleri bozulur.. Ancak o zaman barýþ ve huzur gelir adamýza... azýnlýk. Avrupa'nýn tanýdýðý azýnlýk haklarýna bile sahip deðil. Ýradesi elinden alýnmýþ. Kýbrýslýtürkün varlýðýný Avrupa standartýna taþýmadan, AB standartlý kimliðin ne önemi var? KKTC'nin Maliye Bakaný çýkar ve ekonominin büyümekte olduðunu açýklar. Yüzde üç buçuk. Ancak halkýn bundan payýný almamasý için kararlar üretir. Çalýþan ve emeklileri hayat pahalýlýðýna karþý bir nebze koruyan eþel mobil uygulanmýyor. Hayat pahalýlýðý kazanca yansýtýlmýyor. Bu nasýl bir standart? Pasta büyür, ancak büyüyen pastadan halka pay yok. Aksine halkýn cebindeki para, çeþitli yollarla çalýnýyor. Döviz yükselir, cepteki erir, mazota zam gelir, sýrasý ile tüm ürünler pahalýlaþýr Pahalýlaþma oranýnýn, kazanca yansýmasý yok. Nerede bunun Avrupa standardý? Kimlik Avrupa standartýna çýkmýþ, neye yarar? Üniversitede bir olay olmuþ. Olaya karýþanlarýn bir bölümü yaka paça sýnýr dýþý edilmiþ. Ne yargý, ne de soru sual, ne de savunma Nerede insan haklarý, Avrupa standardý? "e-paspaport" varmýþ cebimizde. Ne deðeri var bunun? Trafik ayrý bir keþmekeþ. Gün geçmiyor ki bir aileye ateþ düþmesin. Yollar, kavþaklar, trafik ýþýklarý, iþaret ve iþaretçiler, levhalarla dolu Hiçbirisi saðlýklý hizmet vermiyor. Lefkoþa'dan Ercan'a giden ve o yolda ilk kez seyahat edenin þaþýrmamasý mümkün deðil. Ýþareti fark ettiðiniz an, çýkýþ noktasýný çoktan geçmiþ olursunuz. Çipli kimliðin size ne faydasý oldu? Törenler ve tören provalarýnýn trafikte yarattýklarý ayrý bir facia O gün trafik felç, insanlar stresten çýldýracak gibi olur. Topu topu bir yolumuz vardýr kazalarý baðlayan... O da kapatýlýr. Araçlar, farklý güzergâha verilir. Gidilecek hedefe ulaþmak için ef ufak bir uyarý levhasý yok. Araçlar þehir içine yönlendirilir, nereye gidersen git. Nasýl çýkarsan çýk. Adam Girne'den Maðusa'ya gidecek. Üstelik yabancý turist. Lefkoþa içine yönlendirilir. Tekrar Maðusa yolunu bulmasý bir mucize. Turist bizim cebimizdeki çipli kimliðe göre mi standartýmýzý ölçecek, yoksa trafikte yaþadýðý rezalete göre mi? Oysa stadyumlar var. Gösteriler orada yapýlabilir. Kimse de rahatsýz olmaz. Ama düþünce Avrupa standardýnda deðil. "Ben gücümü, sana, eziyet çektirerek hissettiririm!" þeklinde. Böyle bir düþüncenin hüküm sürdüðü yerde cepte çipli kimlik varmýþ Neye yarar? En önemlisi politikacý ve partilerimizin standardý. Mecliste bulunanlarýn tümü, meclis dýþýnda bulunanlarýn büyük bir çoðunluðu hangi standartta? Kuzey Kýbrýs'ta oynanan demokrasicilik ve devletçilik oyununa çanak tutmaktadýrlar. Kýbrýslýnýn iradesinin yok olduðu gün gibi ortada iken, Kýbrsýrlýtürklerin iradesinden söz edebilmektedirler. Kurulan kukla hükümetleri, erk sahibi iktidarlar olarak yutturmaya çalýþmaktadýrlar. Perde arakasýndaki kuklacýnýn gizlenmesine çanak tutmaktadýrlar. "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye, barýþý engelleyenlerin emellerine kulluk etmektedirler. Böyle parti ve siyasetçilerin olduðu coðrafyada, halkýn cebinde çipli kimlik ve pasaport varmýþ "Kaç para eder?" der Kýbrýslýlar. Halkýnýn cebinde Avrupai kimlik ve pasaport olan, ancak, onu eleþtiren bir pankarta dahi tahammül edemeyen, yaþam þekli ve yönetimi Afrika kabilesi standartýndaki bir sistemde, "çipli" belgelerin ne deðeri olur? YASAKLAMA KARARI KALKTI AMA KÝTAP YASAKLI KALDI Ankara'da yapýlan bir tutuklamanýn 'suç delilleri' arasýna, Lenin'e ait 'Devlet ve Ýhtilal' kitabý da girdi. Ankara'da yapýlan bir eylem sonrasý, 'terör örgütü üyeliði' suçlamasýyla dava açýlan 28 kiþiden biri olan Hazal Kangal aleyhine sayýlan kanýtlardan biri de, evinde bulunan, Lenin'in 'Devlet ve Ýhtilal' kitabýydý. Bunun üzerine avukat Hakan Akarken, 'Devlet ve Ýhtilal'i satýn aldý ve Ankara Ceza Mahkemesi'ne baþvurarak "Para vererek aldýðým kitabýmý rahatça okuyabilmek adýna, yasaklama ve toplatma kararýnýn kaldýrýlmasý; kaldýrýlmazsa nasýl bir yol izleyeceðim konusunda mahkemenizin karar vermesi gerektiði kanaatindeyim" dedi. Avukat Hakan Akarken, kararýn, eski Türk Ceza Kanunu'nun maddelerinde düzenlenen 'komünizm propagandasý yasaðý' kapsamýnda alýnmýþ olabileceðini, bu yasaðýn 1991'de kaldýrýldýðýný da anýmsattý ve "Kitabý tedirginlik duymadan okuyabilmem; kitaplarýn suç delili olarak gösterilmemesi gerekmektedir" dedi. Mahkeme arþivlerden sözkonusu yasaklama kararýna ulaþamadý. Meðer 1992'de yasaklama kararý imha edilmiþ. Yasaklama kararý imha edilen kitaplarýn hala yasaklý olduðu yegane ülke Türkiye olmalý herhalde. KKTC'NÝN NABZI Bayram bitince çarþý ve Arasta'da hayat durmuþ... Size öyle geliyor... Bir de kumarhanelere, gece kulüplerine ve Dereboyu'na bakýn bakalým. KKTC'nin nabzý Arasta'da deðil, casinolarda atýyor! HIZ PÝSTÝ Lefkoþa-Limasol yolunu 170 km hýzla hýz pistine çeviren Rum genç polisin uyarýsýna uymamýþ, ancak yine de yakalanmýþ. Rum genci farkýnda deðil anlaþýlan... Hýz pistleri güneyde deðil, kuzeyde! GAZÝLER "Kýbrýs Ýkinci Dünya Savaþý Gazileri Derneði" bir etkinlik düzenlemiþ... Meðer Ýngiliz ordusu saflarýnda 30 bin Kýbrýslý Rum ile Türk katýlmýþ bu savaþa Hitler'e karþý... Kýbrýslýlarýn omuz omuza çarpýþtýðý tek savaþtýr bu... Keþke Kýbrýs için de baþarabilselerdi bunu... ÖNERÝ Sendikal Platform, komiteye havale edilen sosyal güvencelerle ilgili yasa tasarýlarý için görüþ bildirmeyeceðini açýkladý. Neden? Yapýlaný beðenmedilerse, kendi önerilerini sunamazlar mýydý? En azýndan "Biz de önerimizi sunduk" derlerdi hiç olmazsa... Týrnak... "Bizler belki de önümüzdeki günlerde yine evlere kapatýlýp 1 günümüzü bu þekilde heba ederek sayýlmayý bekleyeceðiz. Lakin bu sayýmdan da öte ortaya çýkacak sonuçlarla bu ülkenin nefes borularý bir nebze açýlacaksa eyvallah! Ancak bundan öncekilerde olduðu gibi bazý rakamlar kamuoyundan gizlenerek karartýlacaksa vay halimize!.." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Kimse boþuna Kýbrýs sorununa çözüm beklemesin... Omorfo verilmezse çözüm olmazmýþ; Omorfo asla verilmezmiþ!!! Yalova'da eskiden bir kaymakam vardý; þimdilerde vali olmuþ!!! Kimin umurunda!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Bir konutun ortalama elektrik tüketim miktarý 450 kws olarak hesaplandýðý zaman, 4 Kasým öncesine kadar 171 TL ödeyen bir hane sahibi, yeni zam ile birlikte 220 TL ödeyecek." Harun DENÝZKAN (Haberdar) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Pazar olmasýna raðmen dün Ýrsen Küçük arý gibi çalýþtý ve hem Serdar Denktaþ'a, hem de Mehmet Çakýcý'ya cevap yetiþtirdi. Ýkisine de verip veriþtirdi. Serdar Denktaþ'ýn Kýbrýs Türk Petrolleri ihalesi ile ilgili açýklamalarýna tepki gösteren Küçük, "Serdar Denktaþ'tan devlet menfaatlerini koruyan bir anlayýþ beklerdim" dedi... Küçük'e göre, KKTC'nin rüçhan hakkýný kullanma olanaðý doðmamýþ bugüne kadar, þimdi kullanma sýrasý gelmiþ. Ýrsen Küçük TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý için de þu ifadeyi kullandý: "Çakýcý'nýn siyasal tribünlere oynamak yerine halkýmýzýn menfaatlerine dönük çabalar içinde olmasý ülke yararýna olacaktýr." Küçük, yeniden komiteye havale edilen sosyal güvence yasa tasarýlarý konusunda Çakýcý'nýn gösterdiði tepkiyi çok olumsuz bulduðunu söyledi.

7 14 Kasým 2011 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu ÝNANANIN DA (Ýstanbul)- Fýrsat bir kere vurunca kaçýrmamak, ucundan da olsa yakalamak gerekir Çünkü bir sefer kýsmetini teptin mi, ara ki bulasýn. Böyle bir düþünceye sahip deðilim, ancak etrafýmdakileri incelediðimde çoðunda görürüm bunu. Kimsi yakalamýþtýr fýrsatýný, yürümüþtür. Kimisi ise hala dalgasýný geçmekte. Bu mentalite ile yola çýkarak sorabiliriz Bugüne kadar hangi olay Kýbrýs için fýrsattý? ABD veya AB'nin ilgisi... Türkiye'nin garantörlüðü... Ýlle ki birilerine baðýmlýlýðýmýz... Ýngiliz üsleri... Ýsrail'in salyalarý... Yoksa son fýrsat, çýkmasý muhtemel bolca Petrol mu? Bilemeyiz Ama bildiðimiz birþey var ki o da tartýþma götürmez: Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlara ait olduðu. Ve yine bildiðimiz bir þey daha var... Sahip çýkýlmazsa eðer en iyi fýrsatý ararken Kýbrýs'ý da kaybedebiliriz. Gelelim iþin felsefesine. Recep Tayyip Erdoðan yüzümüze baka baka, "Temelleri attýk, çalýþmalar sürüyor, inþallah 7 Mart 2014'te saat 13.00'te KKTC'ye de Anavatan'dan suyu akýtacaðýz". Tamý tamamýna zaman verdi bizlere 7 Mart 2014'te saat Saati saatine tutacak yani. O saat çeþmenin baþýna git. Çeþmeyi aç... Bardaðý doldur... Ýç. Ýstersen rakýya istersen yemeðine dök. Ýþ garanti. TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da bizimle ilgili kesin söz söylemiþti bir müddet önce, ''Ümidimiz yýl sonuna dek çözüm (2011 sonu), 2012 baþýnda referandum ve Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýðýný Birleþik Kýbrýs'ýn üstlenmesi''. Hatýrladýnýz herhalde Bu söze göre 2012 Haziran'ýnda AB içerisinde Kýbrýslýtürkler olarak bir ortak da biz olacaðýz. AB içinde Türkçe de yer alacak. Kesin. Þaþmaz. Kimliðimize kavuþacaðýz ve paramýz Euro olacak TL yerine. Her þeyimiz deðiþecek. Arabalarýn plakalarý bile farklýlaþacak. Trafik kazalarý, hýrsýzlýklar, gasplar azalacak ve mapusaneler rahatlayacak. Giriþlerde vize sorulacak, kimlikle girilemeyecek... Türkiye ne mi olacak? Çözüm olmasý için tabii ki kabaca þunlar olmalý Yerleþikler gidecek, (tümü). Sahiller TC sermayesinden arýndýrýlacaklar. Asker çekilecek. Elçi, içiþlerimize karýþamayacak. Balkondaki bazý pankartlarýmýzý TC polisi toplayamayacak. TC Baþbakaný "yürüyenleri içeri atýn" emri veremeyecek. Gereksiz yapýlan bazý binalar ki bu binalar arasýnda bazý camiler de olacak, yýkýlacak. Camilerden yükselen sesler, standart hale getirilecek. Davutoðlu'nun hesabýna göre çözüme bakýyorum da topu topu altý ay var Ve tüm saydýklarýmýn yapýlmasýna çok az zaman kaldý Diyelim ki mucize tuttu. Ve hepsi de oldu Son bir soru Olasý çýkacak petrolden uzaklaþtýrýlacak TC'nin baþbakaný yine de Kýbrýs'a su taþýmakta ýsrar edecek mi? Ya su iþi olmayacak bu durumda, ya da çözüm "Çok söz duy ama azýna inan" derler. Bir de bizim Baf'lý "Memedaci"nin meþhur lafý vardýr... "Ýnananýn da" HRÝSTOFYAS'IN DOKUNULMAZLIÐININ KALDIRILMASINDA ISRAR EDÝLÝYOR Mari'deki patlamada hayatýný kaybedenlerden biri olan Mihalis Ýrakleus'un ailesinin avukatý Lukis Lukaidis, Dimitris Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrar ediyor. Fileleftheros gazetesi " 'Mari Konusunda Baþkanýnýn Dokunulmazlýðýnýn Kalkmasý Gerekmektedir'... Lukis Lukaidis'ten Öldürücü Patlamayla Ýlgili Baþsavcýya Mektup" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Lukaidis'in, Rum SÝLÝKÝOTÝS: Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, "kurtuluþa" ulaþana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini, çünkü bölünme konusunda herhangi bir uzlaþý göstermeyeceklerini ifade etti. Haravgi gazetesine göre önceki gün "Kithrea'da" (Deðirmenlik) AEK Göçmen Derneðinin bina temel atma töreninde konuþan Silikiotis; Güvenlik Konseyi kararlarýnda da belirtildiði gibi, siyasi eþitliðe dayalý iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon çözümü arzu ettiklerini savundu. Göçmenlik konusunda da Güney Kýbrýs'ta 18 Aralýk tarihinde yapýlacak olan yerel seçimlerin sonuçlarýnýn, 2013 yýlý Rum Baþkanlýk Seçimleri için ipuçlarý verebileceði belirtiliyor. Simerini gazetesi "Belediye (Seçimleri) Baþkan Çýkarýyor" baþlýðýyla manþetten verdiði haberinde, yerel seçilerde partilerin sýký mücadeleler vereceðini aktardý. Yerel seçimlerin; 11 Temmuz'da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümünü imkansýz hale getirecek þekilde davrandýðýný iddia ederek, eðer Rum tarafý çözüm çerçevesini deðiþtirme teþebbüsünde veya arzusunda olursa, bununla sadece Türkiye'nin bu hedefini gerçekleþtirmesine yardýmcý olacaðýný öne sürdü. Fileleftheros gazetesine demeç veren Kiprianu, AKEL'in þu an Baþkanlýk seçimleriyle deðil, Kýbrýs sorunuyla ilgilendiðini ve önceliklerinin, Kýbrýs sorununun Rum Ana Muhalefet Partisi DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve AKEL'in politikalarýnýn sonuçlarýnýn "katý ve dayanýlmaz" olduðunu ifade etti. Mahi gazetesine konuþan Anastasiadis, Hristofyas ve AKEL'in politikalarýna eleþtirel açýklamalar yaptý. Habere göre kendilerinin, Hükümete yönelik yaptýðý eleþtirilerin haksýz ya da kanýtsýz olmadýðýný söyleyen Anastasiadis, Hristofyas'ýn farklý görüþlere tahammül edemediði eleþtirisinde bulundu. Hristofyas'ýn diðer partilerin önerilerini görmezden geldiðini ve bu þekilde davranmaya devam ettiðini söyleyen Anastasiadis, Hristofyas'ýn "milli davayý" (Kýbrýs sorunu) müzakerelerde bulunmadan, çalýþma arkadaþlarýndan oluþan küçük bir Baþsavcýya gönderdiði bir mektupta, Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý talebinde ve hakkýnda cezai kovuþturma baþlatýlmasýnda ýsrar ettiðini yazdý. Habere göre Lukaidis, bilinen olaylar ve bilhassa Araþtýrma Komitesine verilen ifadelerle Komitenin sonuç raporunun; diðerlerinin yaný sýra, dokunulmazlýðý kalktýktan sonra, Hristofyas hakkýnda da (cezai) kovuþturmanýn açýlmasýný gerektiren "malzeme" teþkil ettiðini savundu. BÖLÜNMEYE RAZI OLMAYACAÐIZ deðinen Silikiotis, bu konuda çaðdaþ ve çok aþamalý bir politika izlediklerini ileri sürdü. Göçmenlere 10 bin 500'ten fazla tapu, bin 836 arsa daðýttýklarýný ifade eden Silikiotis, ayrýca göçmenlere 148 daire verildiðine iþaret ederek baþka dairelerin de tamamlanmakta olduðunu söyledi. Silikiotis, Kýbrýs Türk evlerinde kalan ve tapu almayan göçmenlere, karþýlýk olarak 579 arsa verdiklerini belirterek, bunun yaný sýra bazý göçmenlere de, geçici çözüm olarak 969 kira belgesi verdiklerini kaydetti. GÜNEYDE YEREL SEÇÝMLER 18 ARALIK'TA meydana gelen Mari'deki patlamanýn ardýndan siyasi partilerin güçlerinin ilk kez "objektif" olarak kaydedileceði platform olacaðýný yazan gazete bu nedenden dolayý yerel seçimlerin siyasi öneminin arttýðýný belirtti. Gazete, yerel seçimlerdeki mücadele, iþbirlikleri gibi unsurlarýn (Baþkanlýk seçimlerinin yapýlacaðý) 2013 yýlý objektifine bir bakýþ olacaðýna deðindi. ANDROS KÝPRÝANU TÜRKÝYE'YÝ SUÇLADI ANASTASÝADÝS: çözümü olduðunu söyledi. Kiprianu, eðer çözüm olmazsa matematiksel gerçeklikle "bölünmeye" gidileceðini ileri sürerken, bunun olmamasý için birlik gerektiðini ve ne yazýk ki içteki bu birliðin saðlanmasý için gerekli olan siyasi iradenin bulunmadýðýný kaydetti. Kiprianu, Güney Kýbrýs'ýn gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda devralacaðý AB Dönem Baþkanlýðý süresince, müzakerelerin kesilmesinin de olasý olduðunu belirtti. HRÝSTOFYAS VE AKEL DAYANILMAZ çemberle birlikte tek baþýna yürüttüðünü, bu nedenden dolayý da zor bir durumda bulunduklarýný ifade etti. Hristofyas'ýn Rum Ulusal Konsey'de New York zirvesiyle ilgili yaptýðý bilgilendirmenin ardýndan endiþelerinin teyit edildiðini belirten Anastasiadis, Türk tarafýnýn, tüm önemli konularda, mülkiyet meselesi, yönetim sistemi, hatta eskinden uzlaþmalar saðlanan meselelerde gittikçe daha çok uzlaþmaz tezler benimsemesinden dolayý, iki taraf arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn büyüdüðünü savundu. Anastasiadis ayrýca, "tüm bunlarýn, Güney Kýbrýs'ýn (sözde) Münhasýr Ekonomik Bölgesindeki araþtýrma yapmasýyla ilgili egemenlik haklarýna iliþkin Ankara'nýn tehditleri altýnda gerçekleþmekte olduðunu" öne sürdü. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YAVÞAK OLACAÐIMA DÝNOZOR KALAYIM... Eylemlerle ilgili gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve kendisine "Dinozor eylemci" diyen bir vatandaþýmýz mektubuna þunlarý yazmýþ: "Ben dinozorlarýn zamanýndan kaldým galiba... Biz eskiden eylem dendiðinde adam gibi eylem yapmaya çalýþýrdýk. Türkiye'deki öðrencilik yýllarýmýzda oradaki örgütlerle birlikte ortalýðý allem gallem ederdik. Her platformda da haklarýmýzý söke söke alýrdýk... Fabrikalarda çalýþan iþçilerin grevlerine de katký koyardýk. Onlarla bilinçlendirme amacýyla grev gözcülüðü dahi yapardýk. Okulda da böyleydi durum.. Bir gün matematik dersi hocamýzý denize attýk... Fakülteden çýkmýþ yürüyorduk ki karþýdan matematik hocamýzýn geldiðini gördük. Ders anlatýþý nedeniyle sýnýf olarak anlattýklarýný algýlayamadýðýmýzý ve daha anlaþýlýr þekilde anlatmasýný istediðimizde bizimle alay etmiþti. O gün okul çýkýþý onun tam karþýmýzdan geldiðini gördük. Deniz kenarýndaydýk... Birbirimizle bakýþtýk sadece... Yanýmýza yaklaþtýðýnda kapýp onu denize attýk. Atarken nedenini de söyledik... Ondan sonraki derslerde hocamýz bir münisledi bir münisledi ki sormayýn... 'Hocam burasýný anlamadým, baþtan anlatýr mýsýnýz?' dediðimizde de bizimle alay etmek bir yana hemen anlatýyordu... Grev gözcülüðü veya grev yapýldýðýnda, kimin haddineydi o kapýdan içeriye girip grevi kýrmak... Deneyenler, grev kýrýcýlýðý yapanlar boylarýnýn kaç santim olduðunu ya o anda veya daha sonra öðrenirlerdi. Ýlk dönemler burada da gerçekleþti benzer eylem þekilleri... Buna Cypfruvex eylemlerini örnek verebiliriz... Grev kýrýcýlarýna, devletin polis, itfaiye güçlerine ve hükümetin tüm baskýlarýna karþý yapýlan eylemler tarihe kazýnmýþtýr... Meydanlarý dolduran onbinler yoktu o zaman... Miting alanlarýndaki kalabalýklar arttýkça eylemlerin þekli de deðiþti... Haddine miydi birisinin atýlan slogana karþý çýkmak... Taþýnan pankartý kabullenmemek... Pankartlara ve sloganlara karþý çýkanlar genellikle aðýzlarýnýn payýný alýyorlardý... Serdar Denktaþ bu konuda geçenlerde bir açýklama yaptý. Bazý sloganlara ve pankartlara karþý çýktý... Ve daha önce yapýlan eylemlerde Serdar Denktaþ da eylemciler ve eylemi düzenleyenlerle birlikteydi.. Ben þaþtým bu iþe, ama baþkalarýný bilmem... KTÖS'ten baþka kimse 'höst' demedi buna... Onlar da ayný düþüncede olduklarýndan mý ne? O nedenle dinozorlar döneminden kaldým galiba diyorum... Anlatmak istediðim þu, geçenlerde eylem yerine gittim. En azýndan oradakilerle sohbet eder, moral veririm diye... Kimse yoktu... Akþam saat sýralarýnda geçerken bir de ne göreyim, ateþ yakýlmýþ etrafýnda birkaç kiþi oturuyor... Bunu arkadaþlarýma anlattým... 'Senin dediðin ne.. Ateþi yaktýktan birkaç saat sonra onlar da ateþi söndürüp ayrýlýrlar' dediler. Hafta sonlarý da gelmezlermiþ eylem yerine... Kimse kusura bakmasýn eylemleri de devlet dairelerine, kurumlara benzettiler. Resmi tatil günlerinde eylem yapýlmaz... Cumartesi, Pazar dükkan kapalýdýr! Herkes pikniktedir, denizdedir, gece de eðlence yerlerinde... Durum böyledir... Daha doðrusu böyle oldu... Yýllardýr toplumun öncüsü olduðu görülenlerin rahatlýklarý ve toplumun çýkarlarýnýn dýþýnda taleplerde bulunmalarýndan kaynaklanmaktadýr bu durum... Dostlar alýþveriþte görsündür bu eylem þeklinin adý... Buna karþý eleþtirilerde bulunduðumda 'sen dinozorlar devrinden kaldýn' derler... Ben çok memnunum bundan... Böyle yavþak eylemci olacaðýma hiç olmayayým daha iyi..." BÝZÝM DUVAR ÝÞGAL DEÐÝL T.C.AVÜZ Bizim Mandra YDÜ Hastanesi Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Ahmet Savaþan'ýn Kuzey Kýbrýs'taki týbbi tahlil laboratuarlarý için "tek odalý laboratuar" diyerek onlarý aþaðýlamasý, baþta laboratuar sahipleri olmak üzere tüm toplumda büyük tepkilere neden olur. Yakýn geçmiþte YDÜ Hastanesi laboratuarýndaki yanlýþ AÝDS tanýlarýna dikkat çeken vatandaþlar bunun Tabipler Birliði'nin açýklamalarýyla da gündeme geldiðini hatýrlatýrken, sokaktaki adam, "Þaheser bir bina yapmýþlar ama içini hâlâ dolduramamýþlar" diye imalý imalý söylenir.

8 8 14 Kasým 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yalandan kim öldü Newyork'ta Kýbrýs konusunda yapýlan 3'lü zirveden sonra Türk tarafý halâ daha Newyork görüþmelerinde ilerleme saðlandýðýný söylüyor. Hükümete ve Eroðlu'na yakýn basýn ve köþe yazarlarý bu yönde yayýn yaparlarken, Eroðlu ve temsilcisi Özersay da Newyork'ta bazý önemli (!) konularda ilerleme olduðunu ýsrarla söylüyorlar. Hatta bazý kalemþörler BM Genel Sekreteri Moon'un Hristofyas'ý haþladýðýný bile yazýp söyleyebilmektedirler. Bu satýrlarýn yazarý, Newyork sonrasý ayni tas ayni hamam diye bu köþede yazdýðý yazýda, Newyork zirvesinin baþarýsýz olduðunu yazmýþtý. Elbette yazýlanlar kiþisel görüþlerimdi, ama bu görüþlere varýrken ilgili taraflarla bizzat bulunduðum görüþmelerden sonra bu görüþlere sahip olmuþtum. Nitekim geçtiðimiz hafta baþta Hristofyas olmak üzere, Rum tarafý Newyork'ta ilerleme olmadýðýný açýklayarak bizimkilerin hep bir adým önde olmak maksadý ile iyimser açýklamalar yaptýklarýný ortaya koydular. Hamamýn namusunu kurtarmak için BM Genel Sekreterinin yaptýðý iyimser açýklamalar da, Newyork baþarýsýzlýðýný kamufle edemez. Moon'un Hristofyas'ý haþladý yalanýný yazanlara da çok güvenilir bir kaynaktan ve birinci elden aldýðým bilgiye göre de, Hristofyas'ýn haþlanmasý bir yana, Güvenlik Konsey'inde Türk tarafýnýn uzlaþmaz taraf olarak suçlandýðýný söyleyebilirim. BM Özel Temsilcisi Downer, Newyork görüþmeleri hakkýnda Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi vermiþ. Bilgilendirmeden sonra yapýlan toplantýda da Downer ortaya koyduklarý ile isim vermeden baþarýsýzlýðýn nedeni olarak bir tarafý iþaret etmiþ. Ýþaret edilen taraf da Türk tarafýymýþ. Bu yalýn gerçeklere raðmen Türk tarafýnýn iyimser mesajlar vermeleri, Ocak ayýnda yapýlmasý plânan zirveden sonra Kýbrýs Türklerindeki umutsuzluðu daha da körükleyecektir. Ýkili görüþmelerde Rumlarýn yanýldýðý bir nokta vardýr. Onlar Eroðlu ile müzakere ettiklerini sanarak bir çözüme Eroðlu ile ulaþýlmasýnýn çok zor olacaðýný söylüyorlar. Müzakerelerde Eroðlu'nun baþlangýçta bir metin okuduðunu, sonrasýný Özersay'ýn götürdüðünü, Özersay'ýn ise Eroðlu'nun fikirleri ile müzakere yaptýðýný söylüyorlar. Halbuki Eroðlu da, Özersay da müzakere masasýnda sadece bedenen vardýrlar. Fikren yokturlar. Rumlar aslýnda Eroðlu ve Özersay'ýn þahsýnda Türkiye ile müzakere ediyorlardýr. Türkiye hazýr olduðu ve istediði zaman, müzakerelerde olumlu adýmlar attýrarak Kýbrýs sorununun çözümüne katký koyacaktýr. Aksi halde arada bir müzakereler kesilse bile, mutlaka yine bir yerlerden baþlayacaktýr. Türk tarafýnýn ilerleme olduðuna dair açýklamalarýna bu yazýnýn baþlýðý ile cevap verebiliriz. Bugüne kadar "Yalandan kim ölmüþ ki?" Elye kavþaðýnda Kýbrýs'a has lezzetin sunulduðu mekan... Aragonya Garden (Mustafa ERKAN) Lefke bölgesi Elye köyü kavþaðýnda bulunan Argonya Garden isimli mekan, bölge halký yanýsýra KKTC'nin batýsýna giden yerliyabancý herkese hizmette kusur etmiyor.. Köy fýrýnýnda piþmiþ yiyecekler, ekmek, çörek, pilavuna, zeytinli, hellimli, peksemet, hellim, macun çeþitleri yanýnda sabah kahvaltýlarýyla da ilgi çeken Argonya Garden bir aile iþletmesidir. Baba ve anne Özuysal ile birlikte iki Vietnamlý göçmenin de hizmet verdiði iþletmenin direktörlüðünü Hidayet Özuysal yapmakta... "Amacýmýz kaliteli, güleryüzlü ve güzel hizmettir. Bunlar olduðu zaman müþterilerimiz de memnun olmaktadýr. Onlarýn memnuniyeti bizim de memnuniyetimiz ve baþarýmýzdýr..." EROÐLU BARROSO ÝLE 22 KASIM'DA GÖRÜÞECEK Avrupa Komisyonu'nun görüþülmekte olan ve Güney Kýbrýs'ýn dondurduklarý da dahil bütün müzakere baþlýklarýnda müktesebatýn bütün aþamalarýna uyumunu öngören Olumlu Ajanda'sý (positive agenda) aracýlýðýyla Türkiye'nin bütün müzakere baþlýklarýný ileri götürme ön þartlarýný yaratmaya çalýþtýðý bildirildi. Fileleftheros, Komisyon'dan bir kaynaðýn, Türkiye'nin AB müktesebatýna uyumunun, otomatikman müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýný gündeme getirmeyeceðini söylediðine iþaret etti; ancak Türkiye dondurulan baþlýklardakiler de dâhil, müktesebata ne kadar uyarsa, açýlmalarý yönündeki Güney Kýbrýs'a yapýlacak baskýlarýn da o kadar artacaðýnýn anlaþýldýðýný yazdý. Gazete "Olumlu Ajanda'ya Yelken" baþlýklý haberinde Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden canlandýrýlmasý ve müzakere baþlýklarýnýn ileri götürülmesi þartlarýnýn yaratýlmasýnýn ana gereci olarak görülen Olumlu Ajanda'nýn 9 Kasým Çarþamba günü Brüksel'de gerçekleþen Baðýþ-Füle görüþmesinin ana konusunu teþkil ettiðini yazdý. Fileleftheros Türkiye'nin, Güney Kýbrýs'ýn 1 Temmuz 2012'de devralacaðý AB dönem baþkanlýðýný bozmak için Brüksel'de oyun oynadýðý, Ankara çýkýþlý "propagandanýn" Brüksel'in üst kademe odalarýnda etkili olmaya baþlamýþ göründüðü de öne sürdü. Gazete "Türkiye'den Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný Bozma Oyunu" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Türkiye'nin; Güney Kýbrýs'ýn dönem baþkanlýðýna kendi ulusal gündemini taþýyacaðý "propagandasý" yaptýðýný savundu. Gazete TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cannes'da düzenlenen G 20 toplantýsý çerçevesinde Avrupa Konseyi Baþkaný Jose Manouel Barroso'yla görüþmesinden sonra Brüksel'de bu yönde duyulan endiþelerin dillendirilmeye baþlandýðýna dikkat çekti. Gazete iyi bilgili kaynaklarýna dayanarak "Brüksel Lefkoþa'dan; AB dönem baþkaný olarak iþleyeceðini; yani dönem baþkanlýðý süresince bütün üye ülkelerin iþlemesi gereken çerçevede onurlu bir arabulucu olarak çalýþacaðýný teyit etmesini bekliyor" ifadesini kullandý. "EROÐLU BARROSO ÝLE 22 KASIM'DA GÖRÜÞECEK" Ayný gazete Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manouel Barroso'dan randevu almaya çalýþtýðý haberinin Komisyon'dan bir kaynak tarafýndan doðrulandýðýný ve Barroso-Eroðlu görüþmesinin AB merkezinde 22 Kasým'da gerçekleþmesinin beklendiði bilgisini verdiðini yazdý. Kalem Yalçýn Okut BU DEFA HACÝZ GERÇEKLEÞTÝRÝLEMEDÝ Bu sabah (dün) markette karþýlaþtýk. Sýk sýk markette karþýlaþýr, güncel konularda ayaküstü kýsa sohbetler yaparýz. Ýþini bilmiyor, emekli memur olduðunu sanýyordum. Bugün söyledi. "Tapuda satýþ memuru olarak çalýþýyorum" dedi. "Bu sabah olaylar çýktý" diye ilave etti. Ne olayý?.. Haciz varmýþ; bir banka bir araziyle binayý haczetmeye çalýþmýþ, fakat itirazlar ve itiþme kakýþmalar olduðundan haciz ertelenmiþ Ýyiye alamet iþadamý toplanmýþ haciz iþlemlerinin yapýldýðý Girne Tapu Dairesi önüne. Bir yýðýn da polis varmýþ. Tabii banka müdürleri ve diðer görevlileri de "Can güvenliðim yok diyerek satýþý gerçekleþtirmedim" dedi komþum. "Ýþte polisler var" demiþ banka yetkilileri. "Polisler þimdi var, ya sonra?.." Eve dönünce birkaç kiþiye telefon açtým. Malum, yüksek faizlerden dolayý zora düþen, hatta kapana yakalanan da denebilir, iþadamlarýnýn kurduðu 'Faiz Maðdurlarý Konseyi' adlý bir oluþum geliþmekte son günlerde. Faiz Maðdurlarý Konseyi'nin geçici baþkaný Bulut Akacan'ý aradým önce, sonra da Kazým And dostumla konuþtum. Zaten beraberlerdi. "Bulut ve ben Faiz Maðduru deðiliz" dedi Kazým And dostum ve ekledi: "Bu bir halk hareketidir, yüksek faizlerden sen maðdur olabilirsin, kapý komþum olabilir, bir diðer arkadaþ olabilir, öteki maðdur olabilir; biz bu insanlara yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Toplumu kemiren bir yaradýr bu. Bu kanamayý durdurmaya, bu yaraya merhem olmaya çalýþýyoruz. Maliye Bakanlýðý ile de görüþmelerimiz sürmektedir." Hacizci bankanýn Þemsi Kazým'ýn Universal Bank'ý olduðunu söylediler. Þemsi Kazým'ýn bu yaþta hâlâ ne kadar 'greedy' (doyumsuz) ve kâr konusunda ne kadar agresif (saldýrgan) olduðunu daha önceleri dinlemiþtim çeþitli iþadamlarýndan. Bu yaþta bu hýrs, 'pes doðrusu' diyorlardý anlatanlar. Þemsi Kazým'ý ta ilk gençlik yýllarýmýzdan tanýyor, biliyoruz zaten. R. Denktaþ'ýn Türkiye'de olduðu Cemaat Meclisi Baþkan Muavini olarak Denktaþ'a vekâlet ettiði yýllarda astýðý astýk, kestiði kestikti. Ýlk fýrsatta, Baf'lý arkadaþlara soracaðým: Baf'ta ne býrakmýþtý, Gine'de neler aldý Dr. Þemsi Kazým?.. Ve kaç yýl hekimlik yaptý?.. Otuz yýlda bu kadar büyük servet nasýl elde edilebilir?.. Borçlunun Universal Bank'a ne kadar borcu olduðunu, veya daha doðrusu, ne kadar faize boðulduðunu bilmiyorum ama, haczedilmek istenen arazi ve binayý biliyorum. Karaoðlanoðlu'nda, ana yol üzerinde, 5 dönüm içine inþa edilmiþ ve supermarket olarak kullanýlmýþ çok büyük bir bina. "Bankalar, bunu hep yapýyorlar" dedi bir baþka Faiz Maðduru. "Deðerli arazi ya da binalarý ipotek alýp kredi veriyorlar, sonra da Bileþik Faizle boðazýmýza basarak o deðerli mallarý haczedip kendi hanelerine geçiriyorlar. Köpek balýklarýndan hiç farký yoktur bu bankalarýn. Durmadan doyumsuzca yutuyorlar. Buna bir dur demenin zamaný çoktan geldi geçiyor. Þiddet gerekirse þiddet!.." Nitekim, ilk þiddet dün gerçekleþti. "Ama, önce bankacýlar bizi darp etti, biz de onlara yönelince polis araya girdi ve satýþ ertelendi." dedi, Faiz Maðdurlarý Konseyi geçici baþkaný Bulut Akacan dostumuz. Bu satýrlarýn yazarýnýn R. Denktaþ politikalarýnýn kesin ve keskin karþýtý olduðunu bu köþeyi okuyanlar bilir. Fakat, Allahý var, R. Denktaþ bile bu konuda Þemsi Kazým'dan ve diðer bankacýlardan daha insaflýdýr. Olayý -ya da kelimenin tam anlamýyla rezaletiherkes hatýrlamaktadýr: Kulaksýz Sitesi'nde de benzer bir trajedi yaþanmýþtý yakýn zamanda. Bu kez Þemsi Kazým'ýn Universal Bank'ý deðil, Kaderler ailesinden Ertuð Kader'in sahibi olduðu Akfinansbank o Site'yi haczederek zimmetine geçirmiþti. Üstelik o arazi üzerine inþa edilmiþ ve tümü de Ýngilizlere satýlmýþ olan koca koca konutlarý da gaspederek Kulaksýz Sitesi'nden konut satýn alan Ýngilizler de kendilerini Cennet KKTC'de yabancý ve savunmasýz hissediyorlar ya, þiddet kullanamamýþlardý. Ulu adaletimiz de o konutlarýnda da satýþýna 'olur' vermiþti! R. Denktaþ, bir hukukçu olarak ve o haciz rezaletinin topluma ne büyük zararlar vereceðini öngörebilen bir politikacý olarak haciz mahalline gitmiþ, "yapmayýn, etmeyin" diyerek haczi durdurmaya çalýþmýþ, fakat Bankalar Diktatörlüðü'ne sözünü geçirememiþti Yarýn: Faiz Maðdurlarý Konseyi ne istiyor?

9 14 Kasým 2011 Pazartesi Tünel ALINTI TÜRKÝYE'DEKÝ EN BÜYÜK ÝKÝNCÝ HALK AKP hükümeti geçmiþte ne yapýldýysa onu devam ettiriyor. Kürt problemini eskiden yapýldýðý gibi ulusal güvenlik sorunu olarak tanýmladýðýndan, deðiþen hiçbir þey yok. Politik çözümü hak eden bir sorun olarak Kürt problemi; AKP tarafýndan da güvenlik sorunu çerçevesinde görüldü ve siyasi bir deðerlendirmenin öznesi olmadý. Türkiye'deki en büyük ikinci halkýn, kimlik ve demokratik haklarý söz konusu olduðunda, hükümetin gündeminin dýþýnda býrakýlmasý paradoksu iþaret eder. Siyasetçiler, Kürt problemini Türk devletinin egemenliði probleminden ayýrabilme yeterliliðine sahip olmadýðý için paradoks kökleþmiþtir. Türk hükümeti Ýngilizlerin Ýrlanda problemi ile ilgili olarak Ýngiltere'de hayata geçirdiklerini yapabilecek yetkinlikte deðil. Türk hükümetinin, toplam nüfusun yüzde 25'ine ulaþan bir halkýn haklarýnýn baský altýna alýnmasýnýn Türk devletinin egemenliði ile alakasýnýn olmadýðýný anlamasý gerekiyor. ABBAS VALÝ (Boðaziçi Üniversitesi Sosyoloji Profesörü) DÝPNOT Son on yýlda dünyada "terör suçu"ndan 35 bin kiþi mahkum oldu. 12 bin "terör suçlusu" ile Türkiye birinci sýrada. ÇIKAR DERVÝÞ BEY, ÇIKAR, YERLEÞÝKLER LEFKE'YE DE SAHÝP ÇIKAR ARÞÝV TARÝH 11 EKÝM 2010 BMW X5 ve X6 araçlarýn koçanlarýnda ABD yapýmý olduklarý açýkça belirtildiði halde, bu araçlarýn yüksek vergiye tabi olmasý gerekirken, mahkemenin Çangar lehine karar vermesi ve ona gümrük muafiyeti uygulamasý hala tartýþýlýyor... Gözden kaçmayanlar... CEMAATÝN KIYTIRIK SÖZCÜLERÝ Fethullah Gülen'in Kürtlere yönelik sarfettiði dehþet verici sözler Türkiye medyasýnda nedense tartýþýlmaya deðer görülmedi, hatta görmezden gelindi. AKP Hükümeti'nin Hocaefendisi, "akil adamý", yol göstericisi bu zat pervasýzca "Kürtlerin köklerini kurutun, evlerin ateþe verin" diye fetva veriyor ama kimseden "gýk" çýkmýyor. Bu arada Gülen Cemaati'ne ait televizyon kanallarýnda Atatürk'ün diktatörlüðü üzerine ahkamlar kesiliyor, Atatürk'ün aþklarý, çapkýnlýklarý, içtiði içki konuþuluyor. Kimler tarafýndan? Tabii ki Cemaatin kýytýrýk sözcüleri tarafýndan ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eroðlu zannediyor ki, çýkmaz ilan edilecek ve rahata erecek. Çýkmazla birlikte KKTC'nin hiç olmazsa Tayvanlaþacaðýný umuyor." Mehmet Ali TALAT VÝRGÜL... EROZYONA UÐRAYAN VÝZYON Kýbrýslý Türk kimliðinin erozyona uðradýðýný herkes görüyor, herkes konuþuyor ama Mehmet Ali Talat bir baþka görüyor, bir baþka konuþuyor. Vizyonu, Kýbrýslýlarýn Türkiye'den gönderilen nüfus karþýsýnda azýnlýða düþtüðünü görmesine mani mi oluyor acaba? Bu yüzden mi "Güneyden pasaport almak, saðlýk hizmeti almak erozyonu teþvik ediyor, toplumsal daðýlmaya neden oluyor" þeklinde parýldak bir fikirle çýkýyor karþýmýza? Yoksa Talat'ýn vizyonu erozyona mý uðradý? "Siz Lefke'ye sahip çýkmadýðýnýz takdirde, baþkasý sahip çýkmaz." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) TV ekranlarýna düþen görüntü ve seslere göre, Amerika'ya sýðýnmýþ olan Fethullah Gülen isimli zat, Kürtlere yönelik kan dondurucu sözler söylüyor. PKK'ye karþý mücadelenin otuz yýldýr neden baþarýlamadýðýný eleþtiriyor ve yol gösteriyor. "Beþ yüz mü, beþ bin mi, haydi ellibin olsunlar, senin de elinde bir milyon var, oralarda etraflarýný kuþat ve yok et" diyor. "Köklerini kes, kurut" diye buyuruyor. "Evlerin ateþe verilmesi"ni istiyor. Bunlarýn Kürt katliamýna iliþkin þimdiye kadar söylenmiþ en açýk ve korkunç 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... sözler olduðu ortada. Türkiye'yi yönettiði söylenen bir cemaatin lideri söylediðine göre, bunun bir "Fetva" olduðu açýk. Amerika'da oturan ve AKP hükümetinin düþünsel yöneticisi olan bir kiþi, Kürtlerin "Kökünün kurutulmasýný" istiyor. Kürtler açýsýndan çok büyük tehlike. Fakat sadece Kürtler mi? Hayýr! Çünkü ortada soykýrým gibi bir insanlýk suçu için fetva var. Bu nedenle, bu tehdit kendine "Ýnsaným" diyen herkesi ilgilendiriyor. Bu tehdit ve tehlikeyi Kürtlerin giderek daha çok algýladýklarý gözleniyor. Çünkü Memleketimden manzaralar "Beyni sulanmýþ zatýn insanlýk dýþý fetvasý" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu sadece duymuyorlar, birebir yaþýyorlar da. Fakat iktidardaki AKP, diðer partiler, medya, çeþitli aydýn ve yazarlar adeta görmezden geliyorlar, "yok" sayýyorlar. Herkes bu soykýrým fetvasý karþýsýndaki duruþunu, tutumunu ortaya koymak zorundadýr. Bu fetvanýn yanýnda mý, karþýsýnda mýdýr? Herkes insanlýk suçu karþýsýndaki yerini belirlemelidir. Peki cemaat mensuplarý, Fethullah Gülen'in Kürt soykýrýmýný isteyen fetvasý için ne diyor? Özellikle cemaat içinde yer alan Kürtler ne düþünüyor? Bir kýsým bu fetvaya aynen katýlýrken ve "Tamiller gibi Kürtler de ezilsin" derken, bazýlarýnýn da farklý düþündüðü anlaþýlýyor. Cemaatýn bu fetva karþýsýnda tutum belirlemesi önemlidir. bu fetva kendilerine verilmiþtir, uygulamasý kendilerinden istenmektedir. AKP, Kürt sorununu niye çözmüyor da, "Ezeceðim, bitireceðim" diyor? Herkes bu sorulara cevap istiyor. Yoksa Fethullah Gülen emrediyor, AKP de bu emri hayata mý geçiriyor? Devri Osmanlý'da Þeyhülislam fetva verir, padiþah da bunu hayata geçirirdi. Devri AKP'nin fetva vereni de Fethullah Gülen mi oluyor? Tayyip Erdoðan, Fethullah Gülen'in talimatlarýný mý uyguluyor? Bu hususlarýn artýk netleþtirilmesi gerekiyor. Taraf, Zaman, Radikal gibi gazeteler niye susuyorlar? "Kürt dostu" olduklarýný övünerek ifade eden liberaller, gerçek Müslümanlar ne güne duruyorlar? Fethullahçý fetva karþýsýnda ne düþünüyorlar? O halde bu gerçeði iyi görmek ve öncelikle çok yaygýn bir biçimde teþhir etmek gerekir. Dünyadaki tüm Kürtlere ve demokrat çevrelere bu fetvayý taþýmak ve tutum istemek gerekiyor. Buna baðlý olarak da birliði ve mücadeleyi yükseltmek lazým. Beyni sulanmýþ zatýn insanlýk dýþý bu fetvasý ancak böyle boþa çýkartýlýr. (ADÝL BAYRAM/ Özgür Gündem/Fetva)

10 10 14 Kasým 2011 Pazartesi Düdüklü Tencere Bülent Aykut Dün yazýmý yazarken eþim heyecanla odaya geldi ve "bir dilek tut" dedi. "Neden?" dedim. "Bugün ve þu an da saat 11-11" dedi. Ben de onunla birlikte bir dilek tuttum çýlgýnlýðý bizim eve de bir nebze olsun uðramýþtý. Evlenenler, doðuranlar için tam bir çýlgýnlýk... Ölenler için ise tam bir talihsizlik... Ýlla ki o tarihte evlenmek ya da doðurmak... Evlilik tarihim özel olsun... Ya da çocuðumun doðum günü çok özel olsun diye düþünmek çok entresan olsa gerek. Farklý gözükmek çabasý mýdýr, yoksa kendini özel hissetmek midir bu? Atatürk'le baðdaþtýrýp 9 ve 19 rakamý üzerinden hesaplar yaparak saptamalar yapma hastalýðý olanlar ayný saptamayý da 12 Eylül'den hemen sonra 7 rakamý ile Kenan Evren için yapmýþlardý. Bu tür saptamalarý da yapmak bir hastalýk mýdýr acaba? Bu rakamlar da benim okuduklarýmdan ve bana göre, komik olarak tespit ettiklerim: Rusya'da 'da evlenen bir çift 'de boþanmýþ buna ne demeli? ABD'de ise 'da evlenen çiftin 'de çocuklarý dünyaya gelmiþ 'de eþi ile beraber biriktirdiði 77 bin dolarý da alarak evi terketmiþ, yeni sevgilisinin evine yerleþmiþ 'te evlenip 'de sabah 5'te eþini yatakta sevgilisi ile yakalayan adamýn talihine ne demeli? Tarih bakýmýndan; talihli mi, yoksa talihsiz midirler? Tarih saplantýsý olduðu gibi, isim saplantýsý olanlar da var: Eskiden Kadir Gecesi doðanlarýn adý Kadir. Bayramda doðanlar Bayram. Ramazanda doðanlarýn adý Ramazan ÇILGINLIÐI... Bu rakamlar da benim okuduklarýmdan ve bana göre, komik olarak tespit ettiklerim: Rusya'da 'da evlenen bir çift 'de boþanmýþ buna ne demeli? ABD'de ise 'da evlenen çiftin 'de çocuklarý dünyaya gelmiþ 'de eþi ile beraber biriktirdiði 77 bin dolarý da alarak evi terketmiþ, yeni sevgilisinin evine yerleþmiþ 'te evlenip 'de sabah 5'te eþini yatakta sevgilisi ile yakalayan adamýn talihine ne demeli? Tarih bakýmýndan; talihli mi, yoksa talihsiz midirler? Cumhuriyet Bayramýnda doðan erkek çocuklarýn adý ise genellikle Cumhur olurdu. Ülkemizde ise ana, baba adý verme geleneðinin eski hýzý kalmasa bile, isimleri yaþatma adýna çok güzel ve çok anlamlý bir gelenektir bu. Þimdi ise çocuklarýmýzýn adý farklý olsun diye, ya dizi film karakterlerinin isimleri, ya da çok deðiþik, ilginç isimler verilmeye baþlandý. Bu bir yarýþ mýdýr acaba? Ben farklýyým, evlenme günüm çok ilginç tarihli olacak, çocuðumun adý herkes gibi deðil; çok deðiþik ve ilginç olacak, ben ve çocuðum asla sizler gibi olmayacaðýz mý demektir bu? Geçen gün, bir TV kanalýndaki yarýþmada yarýþmacý kendini tanýtýrken "çocuðum þu an 9 yaþýnda olmasýna raðmen 3 dil biliyor, mandolin, akordiyon çalýyor tenis oynuyor, diksiyon kursuna gidiyor" diyor. Ve konuþmasýna þöyle devam ediyor "yarýþmacý arkadaþlara baþarýlar dilerim" diðer yarýþmacýlardan biri ise konuþmasý bittiði halde tekrar söze girip "benim çocuðum da 10 yaþýnda ve baleye gidiyor, 2 dil biliyor ve buz pateni yapýyor" diyerek adeta öteki yarýþmacý kadýnýn çocuðuna "benim çocuðum senin çocuðunu sporu, kültürü ve lisanlarý ile ezer geçer" demek istiyordu. Yarýþmaya gelenler kendileri yerine çocuklarýný tanýtýyordu adeta. Eskiden çocuklar "benim babam senin babaný döver" diyerek birbirlerine meydan okurlardý þimdi ise bazý anne-babalar "benim çocuðum seninkinden üstün" havalarýnda. Bu da çocuklar üzerinden bir nevi hava atma þekli midir acaba? Çocuk yaþta, spor yapmanýn, yabancý dil öðrenmenin tabii ki çok büyük yararlarý var ama; bunu bazý ailelerin yarýþ þekline sokmasýnýn anlamý var mý? Çocuklar bunca yükü kaldýrabilir mi? Bazý aileler çocuklarý üzerinden yarýþýrken, çocuklar çocukluklarýný yaþayabiliyorlar mý acaba? Kendi istediklerini ve yapamadýklarýný çocuklarý üzerinden gerçekleþtirmek isteyen anne ve babalar doðru mu, yoksa yanlýþ mý yapýyor? Benim çocuðum þu tarihte doðacak, þu burçtan olacak diye sezaryan tarihinden 3-5 gün önce ya da sonra bile doðum yapanlar var artýk. Özel olsun da, nasýl olursa olsun diyerek, okul ve okul yönetimi hakkýnda hiçbir araþtýrma gereðini bile duymayan bazý aileler; sadece en pahalýsýndan olan özel okula çocuðunu neden gönderir acaba? Anne ve babasýnýn evlenme tarihi özel olsun, okulu özel olsun, adý özel olsun, doðum tarihi en özeli olsun, ehliyetini aldýðý gün en özel, en süratli arabasý olsun diyerek tarihe, zamana, takvimlere bile hükmederek sipariþ tarihli çocuklar yetiþtirmenin anlamý nedir? TÖREN NEDENÝYLE YOLLAR TRAFÝÐE KAPATILACAK KKTC'nin kuruluþunun 28'inci yýldönümünü kutlama törenleri nedeniyle Lefkoþa'da bazý yollar trafiðe kapalý olacak. Bu çerçevede 15 Kasým Salý günü saat 07.30'dan itibaren törenin yapýlacaðý Gönyeli Çemberi ile Kýbrýs Gazetesi arasýnda kalan yol tören bitene kadar trafik akýþýna kapatýlacak. Polisten yapýlan yazýlý açýklamada, belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altýnbaþ Petrol istasyonu önündeki yol kavþaðý ile Cezaevi kavþaðýndan kontrollü olarak trafik akýþý saðlanacaðý bildirildi. Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt'dan gelecek araç sürücüleri de þehir merkezine giden yol güzergâhlarýný kullanarak ulaþýmlarýný saðlayabilecek. Gazimaðusa'da ise provalar için yarýn saat 12.30'dan itibaren tören provasýnýn sona ereceði saate kadar Fazýl Polat Paþa Bulvarý ve 15 Kasým saat 12.00'den itibaren törenin sona ereceði saate kadar, Fazýl Polat Paþa Bulvarý, Fevzi Çakmak Bulvarý ve Ýlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akýþýna kapatýlacak. Buna göre, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akýþýný engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrýca trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. KATILIMCI YAKLAÞIMLAR KURSUNA KATILANLARA SERTÝFÝKA "Katýlýmcý Yaklaþýmlar" ismi altýnda katýlýmcýlýk konusunda düzenlenen iki toplumlu eðitim kursuna katýlan Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlara katýlým sertifikalarý 16 Kasým'da ara bölgede düzenlenecek törenle verilecek. Kurs, Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði (KTMMOB) ile Güney Kýbrýs'tan Kýbrýs Bilim ve Teknik Odasý (ETEK) iþbirliðinde Amerika Birleþik Devletleri Kalkýnma Ajansý (USAID) tarafýndan finanse edilen Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Ýþbirliði ve Güven için Hareket (UNDP-ACT) programý tarafýndan desteklenen Future Together projesi çerçevesinde düzenlendi. Tören Lefkoþa ara bölgedeki Ledra Palaca Oteli civarýnda bulunan Dayanýþma Evinde yer alacak.

11 14 Kasým 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... AÝHM KARARI: 'Türkiye'de eþcinsellere yönelik þiddete ceza yok' Gözaltýnda fiziksel ve psikolojik tacize uðrayan trans kadýn Esma Halat'ýn AÝHM'de görülen davasý sonuçlandý. AÝHM, "Türkiye'nin Halat'a gözaltýndayken uygulanan kötü muamele ile ilgili etkin soruþturma yürütmediðine" ve dolayýsý ile "Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin ihlal edildiðine" hükmetti. Halat'a manevi tazminat olarak Euro ve mahkeme masraflarý için Euro ödeyecek. Pembe Hayat Derneði konuya iliþkin bir basýn açýklamasý yaparak, Türkiye'nin bir an önce insan haklarý ihlallerine karþý adým atmasý gerektiðini belirtti: "AÝHM'in bu kararý, kolluk kuvvetlerinin trans bireylere yönelik uyguladýklarý þiddet konusunda iç soruþturma evrelerinde cezasýzlýkla ödüllendirildiðini, kolluk kuvvetlerinin uyguladýklarý þiddet konusunda ilgili idari birimlerin etkin soruþturma yürütmediklerini ve süreci uzun tutarak failleri koruduklarý, maðdurlarý süreç içerisinde yeniden maðdur haline getirdikleri gerçeðini destekler niteliktedir. AÝHM'in bu sembolik kararýný dikkate alarak, Türkiye Hükümeti bir an önce kolluk kuvvetleri tarafýndan trans bireylere yönelen insan haklarý ihlallerine karþý adým atmak zorundadýr. Kolluk kuvvetlerinin trans bireylere uyguladýklarý þiddet konusunda etkin soruþturma gerçekleþtirilmeli, yargý organlarý kolluk kuvvetlerini cezasýzlýk ile ödüllendirmemeli ve de trans bireylerin maruz kaldýklarý kötü muamele ve þiddete karþý her türlü mekanizma devreye sokulmalýdýr." Halat, Ekim 1999'da Ýstanbul'da evine doðru giderken bir polis memuru tarafýndan zorla götürüldüðü Beþiktaþ Polis Karakolu'nda fiziksel ve psikolojik tacize uðradýðý gerekçesiyle söz konusu polis memuru hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþ, iç hukuk yollarýnýn tükenmesinin ardýndan davayý AÝHM'e taþýmýþtý.(bianet.org) ALMANYA AÝLE BAKANLIÐI ARAÞTIRMASI... Zorla evlendirilenlerin çoðu Türkiyeli Almanya Aile Bakanlýðý'nýn zorla evlendirmelerle ilgili yaptýðý araþtýrma, maðdurlarýn çoðunu Türkiye'den göç edenlerin oluþturduðunu ve bu kiþilerin üçte ikisinin aile içi þiddet gördüðünü gösteriyor. Almanya Aile Bakanlýðý, maðdurlarýn daha iyi korunmasý amacýyla Almanya'da zorla evlendirmelere iliþkin bir araþtýrma gerçekleþtirdi. Hamburg Lawaetz Vakfý'na yaptýrýlan araþtýrmaya 2008 yýlýnda konuyla ilgili danýþma merkezlerine baþvuran yaklaþýk 3 bin 500 kiþi katýldý. Katýlanlardan yüzde 60'ý zorla evlendirilmekle tehdit edildiðini, yüzde 40'ý ise zorla evlendirildiðini belirtti. Araþtýrmanýn sonuçlarý þöyle: * Zorla evlendirilme tehditi ile karþý karþýya olan veya zorla evlendirilenlerin çoðunu, yaþý 18 ile 21 arasýnda deðiþen göçmen kökenliler oluþturuyor. * Maðdurlar arasýnda, ailesi Türkiye'den göç edenler çoðunlukta yer alýyor. * Maðdurlarýn yüzde 44'ü Türkiye kökenli; bunu Sýrbistan, Irak ve Afganistan kökenliler takip ediyor. * Maðdurlarýn ailelerinin Müslüman olduðu dikkat çekiyor. MUHALEFETTEN TEPKÝ: HÜKÜMET ÖNLEM ALMIYOR Yeþiller Partisi, Alman hükümetinin maðdurlarý korumak için yeterince önlem almadýðýný söyledi. Evliliðin daha kolay sonlandýrýlmasýný talep eden Yeþiller, maðdurlara ancak malî güvence saðlandýðý, baðýmsýz oturum hakký tanýndýðý takdirde etkin bir þekilde yardým edilebileceðini ifade etti. ZORLA EVLENDÝRME ALMANYA'DA SUÇ Almanya'da zorla evlendirme, 2005 yýlýnda Hatun Sürücü'nün erkek kardeþi tarafýndan Berlin'de öldürülmesinin ardýndan kamuoyunun dikkatini çekmiþti. Alman hükümeti, zorla evlendirme ile mücadele için bazý yasalar çýkarttý. Buna göre, bir kiþinin zorla evlenmeye maruz býrakýlmasý Almanya'da suç olarak kabul ediliyor ve 6 ay ila 10 yýl arasýnda hapis cezasý öngörülüyor. Bunun yaný sýra, zorla evlendirilerek memleketine gönderilen, topluma uyum saðlamýþ yabancý kadýnlara, Almanya'ya geri dönme hakký tanýnýyor. (Deutsche Welle Türkçe) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ÝNGÝLÝZ DAÝMÝ TEMSÝLCÝ: KIBRIS SORUNU 6-7 AY ÝÇÝNDE BÝTÝRÝLEBÝLÝR BM Güvenlik Konseyi'nin Ýngiliz Daimi Temsilcisi tarafýndan "Kýbrýs sorunu 6-7 ay içerisinde bitirilebilir. Bitirilemezse çözüm çabalarýnýn terk edilmesini de kapsayacak B planýnýn incelenmesi gerekir" tezinin ortaya konulduðu bildirildi. Fileleftheros "'6-7 Ay Ýçerisinde Bitirelim'... Ýngiliz Temsilci Çýkmaz Durumunda BM'nin Çekilmesi Konusunu Gündeme Getirdi" baþlýklý haberinde, Ýngiliz Daimi Temsilcinin (Mark Lyall Grant) bu tezi; Genel Sekreter'in Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn, New York'ta gerçekleþtirilen üçlü zirvenin ardýndan 4 Kasým'da Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmesi sýrasýnda ortaya koyduðunu yazdý. Gazete edindiði bilgilere dayanarak Ýngiliz diplomatýn Güvenlik Konseyi'ndeki konuþmasýna zemin olarak, Ban Ki Moon'un 'and game' (oyunun sonu) ifadesini aldýðýný ve çýkmaz durumunda yanýtlarýn neler olduðunun þimdiden belirlenmesi gerektiðini vurguladýðýný yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Öðrendiðimize göre Ýngiliz diplomatýn, müzakerelerde, özellikle de Kýbrýs Rum tarafý üzerinde bir baský ortamý yaratmayý hedeflediði çok açýktý. Ocak ayý ortalarýna tarihlenen yeni üçlü zirveye kadar görüþ birliklerine varýlmasý olanaðý bulunduðuna iþaret eden Ýngiliz diplomat 'iki aylýk sürede mümkün olan görüþ birliklerine varýlabilir ve 6-7 ay içerisinde çok taraflý konferans gerçekleþtirilebilir' ifadesini kullandý. Ancak bu senaryonun tutmamasý halinde ne olacak? Ýngiliz yetkili Aleksander Downer'dan, çýkmaz olmasý halinde ne olacaðý konusunda bilgi istedi ancak alelacele kendi versiyonunu ortaya koydu: çaba dursun, -kendi ifadesiyle- 'sivil misyonu da dâhil' BM Kýbrýs'tan çekilsin. Detay BUTROS GALÝ: vermekten kaçýnmasýna karþýn UNFICYP'in (BM Barýþ Gücü) çekilmesi ihtimalinin incelenmesini de kastettiði aþikârdý. Bu; Kýbrýs Rum tarafýna baský yapmak isteyen arabulucular tarafýndan sýklýkla perde önüne getirilen bir tehdittir. Bilindiði gibi Barýþ Gücü'nün Kýbrýs'tan gitmesi de, görev ve yetki sýnýrlarýnýn deðiþmesi de sadece Kýbrýs Rum tarafýný ýrgalar. Ýngiliz diplomatýn söyledikleri, Güvenlik Konseyi'nde de Güney Afrika temsilcisi haricinde destek görmedi. Güney Afrika temsilcisi Kýbrýs prosedürünün ilânihaye devam edip 'açýk gündem' olarak kalamayacaðýný söyledi. Downer doðrudan müzakere prosedürünün çökmesi halinde ne olacaðý konusunda bir þey söylemedi, sadece Kýbrýs sorununda çýkmaza düþülmesi halinde Genel Sekreter'in Güvenlik Konseyi'ne baþvurarak, atýlacak adýmlarý konsey üyeleriyle görüþeceðini belirtti. Ýngiltere'nin bu tutumu Lefkoþa'yý çok rahatsýz etti. Ancak Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague geçen hafta Kýbrýs Dýþiþleri Bakaný ile Londra'da yaptýðý görüþmede Güvenlik Konseyi'ndeki Ýngiliz Daimi Temsilcinin ortaya koyduðundan farklý ve Lefkoþa'yý memnun eden bir yaklaþým sergiledi. Daimi temsilcinin söylediklerinin, þahsi görüþleri olduðunu söylememesine karþýn münhasýr ekonomik bölgesi içerisinde doðal kaynak aramanýn Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik hakký olduðu belirtip, doðrudan müzakereler prosedürüne destek belirten Hague Ýngiltere tarafýndan müdahalede bulunulmayacaðýný ima etti. Kýbrýs-Ýngiltere dýþiþleri bakanlarý görüþmesinin, Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirilmesinden sonra gerçekleþtiðine de dikkat çekiliyor." KIBRIS SORUNUNDA BAÞARILI OLAMADIM Birleþmiþ Milletler (BM) Eski Genel Sekreteri Botros Gali, Kýbrýs sorununun çözümü için zaman gerekeceðini ve bu baðlamda, uluslararasý toplumun desteðinin þart olduðunu söyledi. Simerini gazetesine demeç veren Gali, uluslararasý toplumun halihazýrda, ekonomik kriz ve küreselleþme gibi daha önemli öncelikleri bulunduðunu ve Kýbrýs sorununun çözümünde, uluslararasý toplumun destek vermeye ne kadar hazýr olduðunun ve çözümle ne kadar ilgilendiðinin oldukça önemli olduðunu vurguladý. Gali, çözüm olmazsa yýl geriye gidileceðini ifade ederken, Kýbrýs sorununun uluslararasý toplumdaki genel havayla doðrudan iliþkili olduðunu kaydetti. Annan Planý, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Rum Yönetimi eski Baþkanlarý Spiros Kiprianu, Yorgos Vasiliui, Glafkos Kliridis ve Tasos Papadopulos ile çözüm perspektiflerine iliþkin sorulara yanýt vermekten kaçýnan Gali, bu sorularý uluslararasý toplumun vereceði desteðin önemini vurgulayarak geçiþtirdi. Gali, Kýbrýs sorununda baþarýsýz olduðunu da itiraf etti. MARKULLÝ: HÝDROKARBON YATAKLARI, TÜRKÝYE'NÝN TAVIR DEÐÝÞTÝRMESÝNDE EN BÜYÜK TEÞVÝKTÝR Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, "Doðu Akdeniz'de Levanten çanaðý bölgesinde büyük miktarda mevcut görünen hidrokarbon yataklarýnýn istifadesi bize göre Türkiye'nin tavýr deðiþtirmesi konusunda katalizör iþlevi görebilecek en büyük teþviktir. Türkiye'nin at gözlüklerini çýkartýp komþularýna ve özellikle Kýbrýs'a ve Kýbrýslýlara bakýþ açýsýný deðiþtirmesi þartýyla..." iddiasýnda bulundu. Markulli, Haravgi gazetesine verdiði mülakatta "bölgede, devletlerin ve halklarýn barýþ, ilerleme, kalkýnma ve refahýna dayanacak yeni bir 'mimari' aracýlýðýyla Türkiye'yi ve Kýbrýs DOWNER: Türk liderliðini, zihniyetlerini, anlayýþlarýný ve davranýþlarýný deðiþtirip bölgedeki çýkarlarýna baþka bir açýdan bakmaya ikna edebiliriz" ifadesini kullandý. Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'in "münhasýr ekonomik bölgesi" (MEB) ilan ettiði deniz bölgesindeki "egemenlik hakkýnýn" BM Güvenlik Konseyi, Ýngiliz Uluslar Topluluðu ve neredeyse bütün uluslararasý camia tarafýndan tanýndýðýný söyleyen Markulli "Türkiye'ye, MEB'inde doðal kaynak arama, çýkarma ve kullanma; bütün egemenlik haklarýna sahip olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yanýnda olduklarý güçlü mesajýný verdiler" dedi. TAPULARIN TEÞHÝSÝ KONUSUNDA ANLAÞTILAR BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn, New York'ta gerçekleþtirilen üçlü zirvenin ardýndan Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirirken (4 Kasým 2011), ilerleme olduðunu, hatta mülkiyet baþlýðýnda dahi görüþ birliði kaydedildiðini söylediði ileri sürüldü. Fileleftheros, "Tapularýn Teþhisinde Anlaþtýlar" baþlýklý haberinde, Downer'ýn BM Güvenlik Konseyi üyelerine, iki liderin, "tapularýn teþhisi konusunda anlaþtýklarýný" söylediðini yazdý, özetle þunlarý öne sürdü: "Ancak Güvenlik Konseyi üyelerini þu veya bu þekilde çok da ilgilendirmeyen bu konuda daha fazla detay vermekten kaçýndý. Ancak, müzakereler sýrasýnda ortaya çýkan bir konuyu ortaya koyduðu aþikârdýr. Türk tarafý sahte devleti, özgür bölgelerdeki Kýbrýs Türk mallarýnýn 'sahibi' olarak gösteriyor ve Türk tarafýna göre bu, istiladan sonra ve mülk mübadelesi çerçevesinde oldu. Kýbrýslý Türkler özgür bölgelerdeki mülklerini sahte devlete verdiler ve karþýlýk olarak iþgal bölgelerindeki Kýbrýs Rum mülkleri aldýlar. Bu 'iþlemle' özgür bölgelerdeki terk ettikleri mülklerinden feragat ettiler. Doðrudan müzakerelerde, tapularýn teþhis edilmesi; yani hangi mülkün kime ait olduðunun belirlenmesi konusunda anlaþmaya varýldý. Kýbrýs Rum tarafý sahte devletin 'mal sahipliliðini' veya diðer iþlemlerini tanýmadýðýný açýkladý ve bu çerçevede Aleksander Downer'ýn 'tapu teþhisi' dediði konuda anlaþmaya varýldý.

12 12 14 Kasým 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Mangalda yandý kömür Dumaný püfür püfür Buyrun yeylim içelim Geçip gidiyor ömür Ölümcül Kimlikler Amin Maalouf YAPI KREDÝ YAYINLARI "Bir kadýn, kýzýndan on yaþ küçük görünebildiðine inandýðý sürece dünyanýn en mutlu yaratýðýdýr." Oscar Wilde sen benim hiç bir þeyimsin hiç bir seviþmek yaþamýþlýðým henüz boþ bir roman sahifesinde hiç kimse misin bilmem ki nesin ne çok çýðlýklarýn silemediði zaten yok bir tren penceresinde Attila Ýlhan "Sen benim hiç bir þeyimsin" adlý þiirinden EMAA "ÝÇERÝSÝ VE DIÞARISI" ÝSÝMLÝ SERGÝ AÇIYOR Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA), ortaðý "Kýbrýs Güzel Sanatlar Odasý" (E.KA.TE) ile birlikte AB hibe programlarý kapsamýnda sürdürdüðü etkinlikler kapsamýnda "Ýçerisi ve Dýþarýsý" isimli sergi açýyor. Serginin açýlýþý sýrasýnda sertifika daðýtýmý da yapýlacak. Sergi açýlýþý etkinliði EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde 18 Kasým Cuma günü saat 18.00'de baþlayacak. Serginin açýlýþýný Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý yapacak. Gecede, teorik kurslara ve genç sanatçý geliþtirme programlarýna dahil olan katýlýmcýlara belgeleri de verilecek. Gece, Gommalar grubunun müzikleri ile devam edecek. "Ýçerisi ve Dýþarýsý" sergisi, yaz aylarýnda gerçekleþen "Kamusal Alanda Sanat" ve "Kolaj ve Baský" kurslarýndan çýkan ürünleri kapsayacak. Derin devlet belgesel oluyor n "Herkesin korkmadan konuþabildiði bir ülkede yaþamak istiyoruz" diyen yönetmen Demir, 1875'ten günümüze derin devletin tarihini, çekeceði dört bölümlük belgeselde anlatacak... Yönetmen Koray Demir, El Cezire televizyonuna "Türk Derin Devleti Tarihi" belgeseli hazýrlýyor. Bu ay çekimlerine baþlanacak ve ilkbaharda gösterime girecek belgeselde, dört bölüm halinde 1875'ten bugüne kadarki süreç anlatýlacak. Filmde, "derin devletin köklerine inileceðini" söyleyen Demir, belgeselin ilkbaharda gösterime gireceðini ve El Cezire'nin Türkiye'de açacaðý kanalda da gösterileceðini" açýkladý. Birinci bölümde, 1875 ile 1909 yýllarý arasýndaki dönemi anlatacaklarýný vurgulayan Demir, "Sonrasýnda arasý bir hikaye var. Ýkinci bölümde 1944'ten 2002'ye kadar olan dönemi anlatacaðýz. Son bölümde ise 2002'den bugüne ve geleceðe dönük bir bölüm olacak. Bu bölümde, Ergenekon denilen yapý yer alýyor" dedi. Belgeselin ilk bölümünde, "Türk derin devletinin nasýl kökleþtiði, nereye kök attýðý, nereye yayýldýðý, nereden güç bulduðu ve iliþkiler zincirinin" yer alacaðýný ifade eden Demir þöyle konuþtu: "Türk derin devletinin kökleri, 1870'lere dayanýyor. Biz ilk tohumlarýn atýldýðý yerden olayý baþlatýyoruz. Bugün derin devlet can çekiþiyor ama hala yaþýyor. Herkesin korkmadan yaþayabildiði, korkmadan konuþabildiði bir ülkede yaþamak istiyoruz." Yýlmaz Güney Festivali baþvurularý baþladý Yýlmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfýnýn katkýlarýyla, Yüz Çiçek Açsýn Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen festival, sinema (kýsa film, belgesel), öykü, þiir, karikatür ve fotoðraf dallarýnda olmak üzere beþ dalda gerçekleþtirilecek. 7 Kasým'da baþlayan baþvurular 15 Ocak tarihine kadar sürecek. Festival, 15 Ocak-15 Mart 2012 tarihleri arasýnda, Ýstanbul baþta olmak üzere birçok þehirde yapýlacak etkinliklerle devam edecek ve 31 Mart'ta düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Kendi alanlarýnda saygýn onlarca ismin jüri üyesi olarak katýlacaðý "2. Yýlmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali"nde maddi deðeri olmayan ödüller verilecek. Festival, Yýlmaz Güney'in sanat anlayýþýnda vücut bulan, halktan yana sanat yapan amatör ya da profesyonel tüm sanatçýlarý, ortak bir platformda buluþturmayý ve üretime teþvik etmeyi amaçlýyor. Baþvuru koþullarý ve baþvuru formalarýna "www.yilmazguneyksf.org" adresinden ulaþýlabilir. Düþünce özgürlüðü düþ mü, gerçek mi? Yayýncýlar Birliði Baþkaný Metin Celâl, Kitap Fuarý'nýn açýlýþýnda Kültür Bakaný Günay'dan düþünce özgürlüðü konusunda adým atýlmasýný istedi. Metin Celâl yayýncýlýðýn olumlu yönde ilerlediðini belirterek ekledi: "Tek bir þey hariç. O da düþünce ve ifade özgürlüðü." Terörle Mücadele Yasasý'nýn yazarlarýn tutuklanmasýný meþrulaþtýrdýðýný ifade eden Celâl, hükümetten ve salonda bulunan Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'dan yasanýn acilen deðiþtirilmesini talep etti. Günay, Ragýp Zarakolu'nun durumunu üzüntüyle yakýndan takip ettiðini ve üzerinde çalýþýlan yeni bir demokratik anayasayla bu sorunlarýn çözülmesini umduðunu söyledi. Fuarýn onur konuðu Ferit Edgü ise kitabýn ýþýk ve özgürlük olduðunu vurgulayarak "Kitabýnýza sahip çýkýn, onu kimseye kaptýrmayýn" çaðrýsý yaptý. Mýsýr'dan 25 yayýnevinin katýldýðý fuarda Mýsýr sinemasý, edebiyatý ve kültür tarihini konu alan etkinlikler gerçekleþtirilecek. 610 yayýnevi ve sivil toplum kuruluþunun standý açtýðý, onlarca panel ve yüzlerce imza günü etkinliðinin gerçekleþtirileceði Ýstanbul Kitap Fuarý 20 Kasým'da sona erecek. Türkiye Yayýncýlar Birliði, anlamlý bir faaliyetle fuara hareket getirdi. Üzerinde "Düþünce ve ifade özgürlüðü hemen þimdi, herkes için" yazan tiþörtler tüm standlara asýldý. Fuarýn bu yýlki temasý 'Umut: Düþ mü, Gerçek mi?' olarak belirlenmiþti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral 3D ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Babamýn Penguenleri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çelik Yumruklar ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Üç Silahþörler Cuma-Cumartesi Aslan Kral 3D ( )) 1. salon Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 14 Kasým 2011 Pazartesi Çýngý Memduh ENER POLÝS DEVLETÝ (16) Ertesi gün gemide ben da yer alacaktým Yani bir gece daha o evde kalacaktým Akþama iki polis hýrsýzlýkla suçladý Hakkýmda þikayet var diyerek tutukladý Telefon kayýp diye polise rapor etmiþ Sonra da piþman olup þikayetini çekmiþ Yarýn sabah mahkeme önüne çýkacaðým Hocam ben bu durumda söyle ne yapacaðým? Yargýçtan sýnýrdýþý edilmeyi isteyim Yasaklayýn Kýbrýs'a daha gelmeyim deyim Beni hapse koymasýn kovsun hocam razýyým DEFOL desin! Topuklar kýça vuran tazýyým" Dedim verdiyse sana niye polise gitsin Kayýp raporu verip neden þikayet etsin Þikayet çekilse da savcýlýk hiç affetmez Sýnýrdýþý edelim defolup gitsin demez Yasalar öyle söyler. Ne olur bilmem ancak Büyük olasýlýkla yargýç hapse sokacak Bence doðruyu anlat, affedilmek istersen Baþka sabýkan yoksa cezam az olsun dersen Güçlü bir avukat gerek seni eyi savunsun Kabul et, avukat düþük ceza üstünde dursun" Elbette o bilirdi olayýn doðrusunu Baþlatmak istemedim ahiret sorgusunu Mahkemede aleyhe þahit mi oldu dostu Öyle ise garanti serecek hapse postu Pazartesi okudum yargýç hapse göndermiþ Aklýmda deðil þimdi, ona ne kadar vermiþ Geç vakit çaðýrdýlar avkat geldi görmeye Görüþme odasýnda benimle görüþmeye Tutuklama anýnda vermezler ona izin Evi ararken caný çekmedi beyimizin Bodruma týkarken da saymaz bizi insandan Hem avkatý hem beni eder geç vakit candan Yeminle borcum olsun sana Hüseyin Çete Ýntikam alacaðým, þan olsun memlekete Yerin dibine sokmak boynumun borcu olsun Yakýþmaz mý ettiðnin beþ beterini bulsun?!!! Avkat geldi dinlesin, nasýl yer aldý olay Ondan istediklerim gayet basitti, kolay Tutuklama emrini kim verdi öðren onu Bir yargýç emri var mý "gen" olan ismin sonu Beni kelepçeleme emrini o mu verdi Evimi aratmaktan ne imiþ öðren derdi Tutuk evine týkan? Onu da öðren kimdir? Korsan devlet mi yoksa karabýyýk hekimdir? Eþi ile yataktan mý kaldýrýldý bilmem Korsanýn yapacaðna hiç akýl erdiremem Þu bali olayýna gelin bir göz atalým Uyuþturan ne varsa hep beraber bakalým Tiryaki yüzde beþken arttý yüzde yirmiye Kullanan yaþý düþtü ta onbirlere niye? 2006 yýlý 177 dava Kaçý beraat etti? kaç kiþi aldý hava? 2007 yýlý 230 oldu Sonraki 183, cezaevleri doldu Korsan devlet polisi önlemede yetersiz Satýcýlar fink atar takmaz kimseyi densiz Yetkili geçinenler istemsiz bu konuda Kullanan yakalanýr. Tutsan ya patronu da! Sivil toplum konudan þikayetçidir gayet Ne patron yakalanýr ne taþýyanlar hayret Teþvik edenler çoktur bilin ticaretini Tahmin etmek zor mudur TC'nin niyetini? (Sürecek) Güneyde ekonomik kriz tartýþýlýyor... Hristofyas'ýn yýllýk temsil ödeneði 35 bin 857 Euro Rum Merkez Bankasý Müdürü Athanasios Orfanidis, Rum ekonomisinin son günlerdeki gidiþatýný deðerlendirdi ve ekonomik kýsýr döngüden çýkýlmasý için hemen önlem alýnmasý gerektiðini belirtti. Kathimerini gazetesine demeç veren Orfanidis, bankalarýn desteklenmesiyle ilgili herhangi bir problem bulunmadýðýný belirterek, Rum bankalarýnýn temeldeki gücünden endiþe duyulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Moody's kredi derecelendirme kuruluþunun Güney Kýbrýs'ýn uzun ve kýsa vadeli notunu düþürmesi kararýna katýlmadýðýný kaydeden Orfanidis, bu durumun Güney Kýbrýs'ýn uluslararasý piyasalardaki güvenirliðini kaybetmesine neden olduðunu ifade etti. Orfanidis "Þayet Moody's not düþürmeden birkaç gün önce önlem alýnsaydý, Kýbrýs'ýn notu düþmeyecekti" dedi. Güney Kýbrýs'ýn güvenirliðini kaybetmesinin, þu an ekonomideki en büyük problem olduðu deðerlendirmesini yapan Orfanidis, devletin finansmanýyla ilgili problemin çözülmesi durumunda, geriye kalan problemlerin de çözülebileceðini belirtti. "HÜKÜMET SORUMSUZ" Gazete, bir diðer haberinde de DÝKO Baþkan Yardýmcýsý Nikolas Papadopulos'un, Rum Hükümeti'ni ekonomiyi ele alýþ konusunda sorumsuzca davranmakla suçladýðýný yazdý. Habere göre Papadopulos, Rum ekonomisinin ezelden beri "iþgale ve yýkýma bile dayandýðýný, bir tek Hristofyas hükümetine dayanamadýðýný" iddia etti. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, ekonomiyi düze çýkarma adýna gerekli olan cesareti gösteremediðini ve sendikalarýn arkasýna saklandýðýný ifade eden Papadopulos, Hristofyas'ýn önce Baþkan mý, yoksa sendikacý mý olduðuna karar vermesi gerektiðini belirtti. Papadopulos, Alithia gazetesine verdiði demecinde ise ekonominin ve bankalarýn çökme Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Kurallar: Aþaðýda yazýlý olan 10 adet seçmeli genel kültür sorusunu doðru yanýtlayýp, gazetemize en geç 18 Kasým 2011 Cuma günü saat 18.00'e kadar soru kupürünü kesip ileten okurlar arasýnda yapacaðýmýz kurada kazanan okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkmýþ olan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958'e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan - Kelebekler Eksilmesin Baþýndan, isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarýndan (Þener Levent Faize Özdemirciler Ümit Ýnatçý) kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Sorular: 1. KKTC de kaç tane günlük gazete çýkmaktadýr? a) 8 b) 11 c) 16 d) Ýsmi Hamitköy olarak deðiþtirilen yerleþim yerinin gerçek adý nedir? a) Aymarina b) Tremeþe c) Masari d) Mandres yýlýnda yayýnlanan Aynalý nýn Okuduðu Þiirler (Kýbrýs Destanlarý) isimli kitabýn yazarý kimdir? a) Mustafa Gökçeoðlu b) Mustafa Doðrusöz c) Arif Hasan Tahsin d) Ahmet Tolgay 4. Kýbrýslý Türklerin Halleri adlý eser hangi yazarýmýza aittir? a) Sevgül Uludað b) Ali Dayýoðlu c) Tufan Erhürman d) Ahmet An 5. Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk un son romanýnýn adý nedir? a) Saf ve Düþünceli Romancý b) Romancý c) Serenat d) Siyah Süt 6. Martin Luther King hangi yýllar arasýnda yaþamýþtýr? a ) b ) c ) d ) Paris ten geçen nehrin ismi nedir? a ) Don b ) Nil c ) Sen d ) Po de çekilen ve sinema klasikleri arasýnda çok önemli bir yere sahip olan Metropolis filminin yönetmeni kimdir? a ) Henry Fonda b ) Fritz Lang c ) Charlie Chaplin d ) Alfred Hitchcock 9. Hangisi Marlon Brando nun rol aldýðý filmlerden deðildir? a) Batýda Vuruþanlar-1966 b) Ýsyan-1969) c) Forrest Gump-1994 d) Komplo Çizgi film karakteri Tenten in asýl mesleði nedir? a) Gazeteci b) Dedektif c) Polis d) Asker Geçen haftanýn Cevap Anahtarý: 1-d 2-b 3-c 4-b 5-a 6-b 7-a 8-c 9-b 10-c Baþvuru için: Ad / Soyad : Tel : Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Ekonomideki bu kötü gidiþatý, Hristofyas'ýn olaylarý ele alýþýndaki beceriksizliðine baðlayan Papadopulos, Hristofyas'ýn istifa etmesi gerektiðini yineledi. Papadopulos, ekonomiyle ilgili önlem alýnmamasý durumunda, gelecek günlerin "çok daha korkunç" olacaðýný ifade etti. Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum Yönetimi Eski Baþkaný Yorgos Vasiliu'nun, ekonomik darboðazdan çýkýlmasý için maaþlarýn "A'dan Z'ye" 2 yýl süreyle dondurulmasýný önerdiðini yazdý. Habere göre Vasiliu, ekonominin düzelmesi için bütçede yapýlan kesintilerin tek baþýna yeterli olmayacaðý görüþünü de ortaya koyarken, 2012 yýlý bütçe açýðýnýn da yüzde 3'ü aþacaðý öngörüsünde bulundu. Gazete, ekonomi ekinde yer verdiði bir diðer haberinde de, Güney Kýbrýs'ýn ilerleyen zamanlarda Avrupa Destek Mekanizmasý'na baþvurmasýnýn olasý olduðunu yazdý. "DEVLET MEMURLARINA SKANDAL ÝMTÝYAZLAR" Bu arada, Politis gazetesi de Güney Kýbrýs'taki devlet memurlarýna ödenekler konusunda çok büyük imtiyazlar tanýndýðý haberini manþete çekti. Gazete, memurlara "günaydýn" demesi için bile para ödendiðini ve kendi aylýk maaþlarý dýþýnda "eðlenme", "ek sorumluluk", "düðün ve vaftizlerde temsiliyet", "yurtdýþý", "misafirlik", "eðitim" ve "doktor" gibi 40'a yakýn ödenekleri bulunduðunu ve bunun da, devlete milyonlarca Euro'ya mal olduðunu yazdý. Haberde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yýllýk temsil ödeneðinin 35 bin 857 Euro, Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun 29 bin 186 Euro, Baþkanlýk Müsteþarý Titos Hristofidis, Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ve Çocuk Haklarýnýn Korunmasý Komiseri Lida Kursumba'nýn da 23 bin 905 Euro olduðu da belirtildi. Geçen haftaki bilgi yarýþmasýný "Janna Kýral" kazandý 13 NEDEN DAÐA ÇIKMASINLAR? Dünya üzerindeki çeþitli ülkelerde, ezilen, horlanan, baský ve iþkenceler gören çeþitli halklar var. Anadolu coðrafyasý üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti denen topraklarda da yaþayan çeþitli halk kesimleri var. Kürt halký, bu kesimlerin içinde en çok nüfusa sahip olandýr. Suçlarý doðduklarý gün Kürt olarak dünyaya gelmeleridir. Atatürk kurtuluþ savaþýný baþlatýrken, yüzyýllardan beridir Anadolu'da yaþayan bu insanlarla birlikte savaþarak zafere ulaþmayý baþarmýþtý. Ancak gelin görün ki Kürt halký, daha sonraki yýllarda, "Dað Türkü" diye tanýmlanýp, TC faþizminin barbarlýk ve zulümü ile karþý karþýya gelmeye baþladý. Kürt halkýnýn, tarih boyunca yaþadýklarýný yazacak deðilim. Yaþanan son 30 yýllýk sürece bakacak olursak, bu halka uygulanan her türlü iþkence ve barbarlýðýn, en acýmasýz olanýný görürüz. Yalnýzca Kürt olduklarý için nelere maruz kaldýklarýný kendilerinden baþkasý tam olarak bilemez. Biz sadece gördüklerimizi ve duyduklarýmýzla bilgi sahibi olabiliriz. Onlarýn çektiklerini anlayabilmek için Türkiye'nin güneydoðu ve doðu illerine gidip onlarla birlikte yaþamak gerekir. Kürt halkýna uygulanan soykýrým ve asimilasyon onlarý bitiremedi, tüketemedi. Aksine bir öldürülüp bin doðdular. Canlarýna tak edip bardak taþýnca da silaha sarýlýp daða çýktýlar. Baþka seçenekleri kalmadýðý için bu yola baþvurdular ve terörist olarak damgalandýlar. Ben onlara Gerilla diyorum. Ok yaydan çýkmaya gerek, artýk hedefe varmadan onu kimse durduramaz... Silahlý mücadeleyi býrakýp, demokratik mücadeleye yönelmek istediler. Daðdan indi bazýlarý ve tutuklayýp hücrelere attýlar, Kürt aydýn ve siyasetçilerin tüümünü KCK suçlusu ilan edip, tutuklayýp içeri attýlar. Bu yöndeki tutuklamalar BDP çalýþan ve yönetici kadrolarýna kadar devam etti ve ediyor. TC faþizmi, her alanda bu halka barbarlýk yaparken, diðer yandan da milliyetçiliði körükleyerek halklar arasýnda düþmanlýðýn derinleþerek yaygýnlaþmasýný saðlýyor. Türk-Kürt çatýþmasýndan çýkar ve menfatý olanlar adeta ateþe benzin dökerek bu olaylarýn devam etmesini saðlýyorlar savaþýndan sonra ülkemizin kuzeyine getirilip yerleþtirilen Kürt kökenli insanlarýn baþlarýna neler geldiðini biliyoruz. PKK ya yardým ve yataklýk yaptýklarý suçlamasý yapýlarak, apar topar köyleri basýlarak evlerinden alýnarak sýnýrdýþý ediliþlerini unutmadýk. Aradan yýllar geçmesine raðmen ülkemizde yaþayan Kürt kökenli insanlar rahat býrakýlmayarak adeta göz hapsinde tutuluyorlar. Öðrenimlerini ülkemiz üniversitelerinde yapmaya gelen Kürt gençler de defalarca sýnýrdýþý edildiler. YDÜ üniversitesinde yapýlan provokasyonlar sonucunda yaþanan olaylarýn faturasý, Kürt öðrencilere çýkartýlarak, sýnýrdýþý edilmeleri saðlandý. Provokatörlük yapan Ülkücü çetelerin asker ve polis tarafýndan nasýl korunduklarý ve ödüllendirildikleri de inkar edilemez bir geçektir. Olaylarýn yaþandýðý YDÜ de, polis ve çevik kuvveti yönetenlerin de, ülkücü camia ile içli dýþlý oduklarýný bilmeyen yok. O yüzden Kürt gençler bedel öderken ülkücülere dokunulmayýp, korunup kollanýyorlar... Bu olaylardan sonra sýnýrdýþý edilen gençlerin, silaha sarýlýp daða çýkmayacaðýný kim söyleyebilir? Daða çýkarlarsa haksýz mýdýrlar? Onlarýn deyimi ile terörist, benim deyimimle de gerilla olurlarsa suçlusu kimdir?... Ankara'nýn buradaki Valiliði ( TC Elçiliði) ve askeri makamlarý, kendilerini hukuðun üstünde görerek, yaptýklarý bu canavarca uygulamalara son vermez ve bu öðrencilerin okuma haklarýný iade etmezlerse yaþanacak olaylarýn da suçlusu ve sorumlusu olacaklardýr. hatýrlatýrým.

14 14 14 Kasým 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Havaalaný, saray gibi büyük yapýlarda kral, baþkan gibi kiþilerin oturduklarý veya önemli törenlerin, karþýlamalarýn yapýldýðý yer (iki kelime). 2-Önemli bir olayý veya büyük bir kiþinin gelecek kuþaklarca tarih boyunca anýlmasý için yapýlan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliðinde yapý, anýt. Bir nota. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 3- Büyükanne. Can veya mal kaybýna veya zararýna sebep olan kötü olay. 4-Ýþçi. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. 5-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. Bal yapan hayvan. 6-Þeker karýþtýrýlarak piþirilmiþ meyve ezmesi. 7-Dünyaya en yakýn gezegen. Rütbesiz asker. Bazý top oyunlarýnda oyunculardan birinin topu baþkasýna geçirmesi. 8-Kendisine yapýlan iyiliðin deðerini bilmeyen, iyilik bilmez. Kirliliði gösteren iz. 9-Bir nota. Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. 10-Çayýrlýk, otlak. Kefenlenip tabuta konmuþ, gömülmeye hazýrlanmýþ ölü. 11-Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuþamayan ve rahat davranamayan, mahcup. Temiz. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:28/2 Kermiya Lemar Yolu Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Motorlu taþýtlarda hýz deðiþtirmek için, motorun yükünü azaltarak arabanýn hareket etmesini saðlayan diþliler topluluðu, vites kutusu. Vurgusuz soru eki. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Gerçekte var olmadýðý halde bazen görüldüðü sanýlan cin, peri, hortlak gibi görüntüler. 3-Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. 4-Rahat olamamak, kendinde bir eksiklik duymak. En kýsa zaman. 5-Demir'in kýsaltmasý. Tersi "Gözleri baðlý olanýn, oyuna katýlan öteki çocuklarý yakalamaya çalýþtýðý çocuk oyunu". 6- "... hesap" (Hesaba sayarak). Hindistan'da prenslere verilen unvan. 7-Baðýþlama. Bir yarýþýn belli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama. Saçýn küçük tutamlar biçiminde deðiþik renklerde boyanmýþ durumu. 8-Ýsim ve sýfatlardan isim ve sýfat türeten ek. Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. 9-Ýyi, pek iyi. Özellikle çöllerde, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansýyormuþ gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluþumu. 10-Karþýlýk olarak, benzetilerek yapýlan davranýþ, söz. Ýçinde tohum bulunan koruncak. 11- Ele avuca sýðmaz kimseler için kullanýlýr. Arýlarýn yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için yaptýðý düzgün, altýgen aðýzlý balmumu yuvacýklar topluluðu. Fox TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Little Big Soldier ÇÝN'DE MADEN KAZASI: 34 ÖLÜ Çin'de meydana gelen maden kazasýnda ölenlerin sayýsý 34'e yükseldi. Þinhua haber ajansý, kurtarma görevlilerine dayandýrdýðý haberinde, Yunnan eyaletinin Þizong kentinde 3 gün önce kömür madeninde meydana gelen kazada 34 kiþinin öldüðünü bildirdi. Haberde, madende hala 9 iþçinin bulunduðu, yüzlerce görevlinin iþçileri aramayý sürdürdüðü belirtildi. PAKÝSTAN'DA BOMBALI SALDIRI: 6 KÝÞÝ ÖLDÜ Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýndaki Hayber'de bombalý saldýrýda en az altý kiþi öldü. Yerel yönetimin yetkilisi Seyid Ahmed yerel ajanslara yaptýðý açýklamada, Hayber'in Afganistan sýnýrýna yakýn Mastak kasabasýnda bir hayvan arabasýna yerleþtirilen uzaktan kumandalý düzenekle hazýrlanmýþ patlayýcýnýn infilak ettirilmesi sonucu altý kiþinin öldüðünü, dört kiþinin yaralandýðýný söyledi. BERLUSCONÝ ÝSTÝFA ETTÝ Ýtalya'da, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Avrupa Birliði'nin (AB) istediði ekonomik reformlarý onaylamasýndan sonra beklenen oldu ve Baþbakan Silvio Berlusconi, hükümetiyle istifa etti. Cumhuriyet Senatosu tarafýndan önceki gün onaylanan dün de Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasýnýn ardýndan istifa edeceðini daha önce açýklayan Baþbakan Silvio Berlusconi, Cumhurbaþkanlýðý sarayý Quirinale'de kendisinin ve hükümetinin istifasýný Cumhurbaþkaný Napolitano'ya sundu. KUTUP GEZÝSÝNE HAZIRLANAN ÝNGÝLÝZ SOÐUK HAVA DEPOSUNDA KALIYOR Ýngiliz kaþif David Hempleman-Adams'ýn kýzý Amelia, babasýyla yapacaðý Güney Kutup gezisine hazýrlanmak amacýyla bir süpermarketin soðuk hava deposunda yaþýyor. Güney Kutbu'nda kayak yapacak en genç insan olmayý uman 16 yaþýndaki Amelia Hempleman-Adams, zorlu koþullara alýþabilmek için bir süredir Wiltshire'daki bir süpermarketin soðuk hava deposuna kurduðu çadýrýnda sýfýrýn altýnda 27 dereceye göðüs geriyor. Genç kaþif, 18 Kasým'da Güney Kutbu'na gitmek üzere Ýngiltere'den yola çýkacak babasýna eþlik edecek. RUSYA'NIN MARS'A GÖNDERDÝÐÝ UZAY ARACI KURTARILAMADI Rusya'nýn Mars'ýn en büyük uydusu Phobos'a gönderdiði, ancak Dünya'nýn yörüngesinde kalan insansýz uzay aracýný kurtarma çabalarý sonuçsuz kaldý. Rus uzay kurumu Roskosmos'dan bir yetkili, "Phobos-Grunt uzay aracýnýn telemetrik verilerini elde etmek ve komuta sistemini faaliyete geçirmek için yapýlan tüm giriþimler baþarýsýz oldu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Tnt Dr. Parnassus Saat: 19:30 Þeytanla girdiði bahis sonucu kýzýný kaybetmek üzere olan Dr. Parnassus onu kazanmak için yeni bir bahse girer. O: Christopher Plummer, Heath Ledger. Y: Terry Gilliam. Saat: 19:45 Çin'in eyaletler arasý savaþ döneminde üç adamýn ve bir atýn hikayesinin anlatýldýðý filmde eski bir asker(jackie Chan) ve düþman ordunun General'i(Leehom Wang) acýmasýz bir savaþtan sonra hayatta kalan iki askerdir. Chan General Wang'ý kaçýrýp kendi vatanýna götürmeye karar verir. Amacý ise karþýlýðýnda ödül alabilmektir. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktýr. Orijinal Ýsmi: Little Big Soldier Türkçe Ýsmi: Little Big Soldier Yapým Yýlý: 2010 Tür: Aksiyon, Macera, Komedi Yönetmen: Sheng Ding Oyuncular: Jackie Chan, Leehom Wang, Ken Lo Tnt Kazara Koca Saat: 22:00 Radyo programcýsý Dr. Emma Lloyd ile yayýncý niþanlýsý Michael, New York'ta evlilik belgesi almanýn sürücü ehliyeti almaktan daha kolay olduðunu düþünmektedirler. Sonuçta bu iþin herhangi bir elemesi ya da sýnavý yoktur. Ýkisi de 18 yaþýnýnýn üstünde ve akraba olmadýðý sürece sorun yok diye düþünürler. Evlenmek için yapmalarý gereken, belediyeye beraber gitmek, gerekli belgeleri hazýrlayarak imzalarý atmaktýr. Emma bir radyo yayýný sýrasýnda dinleyicilerine, her zamanki gibi, geliþigüzel aþk reçeteleri daðýtýrken Patrick Sullivan adlý itfaiyecinin aþk hayatýna öldürücü bir darbe indirir. Bu çok bilinçli olmayan ama yine de kötü niyetli davranýþýn altýnda kalmak istemeyen ve buna bir cevap vermek isteyen Patrick de okuduðu gazeteden Emma'nýn evlenmek üzere olduðunu öðrenince kusursuz ve unutulmaz bir intikam planý tasarlar ve uygular. O: Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan Kanal D 72. Koðuþ Saat: 23:00 Orhan Kemal'in baþyapýtý "72. Koðuþ", insan haysiyetinin düþebileceði en dipsiz kuyunun hikayesidir 'lý yýllar, II. Dünya Savaþý'nýn etkisindeki Türkiye'nin kýtlýk yýllarý. Cezaevinin 72 nolu koðuþunda çeþitli suçlardan yatan Adembabalar... Ýnsan, insanýn kurdudur dercesine, acýlarý, insanlýða özlemi, hayata dair düþleri, onuru, aþklarý ve kavgalarý içerisinde dipsiz bir çukurun içini görüyoruz. En yakýnýný üç kuruþa satabilecek kadar alçalmýþlarýn ve üç kuruþunu sonuna kadar paylaþabilenlerin dünyasýdýr bu çukur. 72. Koðuþ bir insanlýk öyküsüdür ve kaybettiðimiz deðerleri bir tokat gibi yüzümüze anýmsatýr. Orhan Kemal'in bu ölümsüz eserinin sinemasý uyarlamasý olan 72. Koðuþ günün en iyi seyirliklerinden. Yönetmen : Murat Saraçoðlu Türü : Dram -Suç- Politik Yapým yýlý : 2011 Oyuncular : Hülya Avþar, Yavuz Bingöl, Songül Öden, Bülent Þakrak, Volga Sorgu, Deniz Oral, Ahmet Mekin, Kerem Alýþýk, Civan Canova, Nursel Köse, Ayça Damgacý, Devrim Saltoðlu, Gaye Turgut, Osman Albayrak, Yýldýrým Gücük, Fuat Onan, Ömer Duran, Gülsüm Kamu

15 14 Kasým 2011 Pazartesi 15 ÜCRETSÝZLER

16 16 14 Kasým 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 14 Kasým 2011 Pazartesi Yenicami, Tatlýsu yu tek golle geçti n Lider Yenicami Kemal Uçaner in ayaðýndan bulduðu golle Tatlýsu gibi zor bir deplasmandan 3 puanla döndü. Maç boyunca çok iyi bir performans sergileyen defans oyuncusu Akos Sepper, beraberlik golünü engelleyen en önemli unsur oldu... Stad: Dr Ali Özsoy Stadý (Beylerbeyi) Hakemler: Gökhan Koþer, Ahmet Dayý, Ozan Kel Tatlýsu: Özgür, Hüseyin, Emre, Taner, Ýsmail, Emin(Salih), Allen, Ali, Morris, Onurcan, Nurettin Yenicami: Çaðatay, Neval, Akos, Okan, Devrim, Mehmet, Erdinç, Emrah(Hascan), Ý.Çýdamlý, Musa(H..Kayalýlar), Kemal.Uçaner(Ercan) Gol:Dk:35 Kemal Uçaner Lider Yenicami zorlu geçen Tatlýsu deplasmanýndan üç puan zor da olsa aldý. Güçlü rakibine karþý hýrslý ve atak bir futbol sergileyen ev sahibi Tatlýsu nun bir çok gol giriþimini tecrübeli defans oyuncusu Akos Seper büyümeden önleyerek maçýn yýldýzý oldu. Maçýn ilk pozisyonunu 14.dakikada Allen le yakalayan Tatlýsu Allen in vuruþundan sonuç alamadý. 24.dakikada bu kez Morris in kale sahasýna býraktýðý topa Allen vuramayýnca önemli bir pozisyon kaçmýþ oldu. 35.dakikada serbest vuruþ kullanan Ýbrahim in ortasýnda arka kale direðine seken topu iyi takip eden Kemal Uçaner topu filelere göndererek Yenicami yi 1-0 öne geçirdi. Maçýn ikinci yarýsýna iyi baþlayan Tatlýsu bu kez 48.dakikada önce Allein in sonra da Nurettin in vuruþlarýndan sonuç alamadý. 78.dakikada Ýbrahim Çýdamlý nýn soldan sýfýra girerek kestiði topa oyuna yeni giren Hascan ýn yakýn mesafeden vuruþunu kaleci Özgür harika bir refleksle çýkartarak önemli bir kurtarýþ yaptý. 79.dakikada Ýbrahim Çýdamlý nýn harika çalýmlarla saðdan getirip kale sahasý içindeki bekleyen Okan ýn önüne al da at dercesine býraktýðý topta kaleci Özgür farkýn ikiye Çetinkaya gol yaðdýrdý 5-0 Telsim Süper Lig de iddialý bir konumda olmak isteyen Çetinkaya Göçmenköy ü farklý yendi. Aldýðý 3 puanla puanýný 15 yapan sarý kýrmýzýlýlar Yenicami yi takip eden gruptan kopmamýþ oldu Ulus Sediral ýn yönettiði karþýlaþma Çetinkaya daha iyi baþladý ve ard arda pozisyonlar üreterek golü arayan taraf oldu. 9 uncu dakikada saðdan geliþen Çetinkaya ataðýnda Tunç un ortaya çevirdiði topu Ertan penaltý noktasý üzerinden dýþarýya attý. 29 uncu dakikada soldan Serhan ýn götürüp ortaladýðý topu Cedric yakýn direkte kafayla vurþunda topu dýþarýya gönderdi. 43 üncü dakikada Çetinkaya nýn golü geldi. Ertan ýn ara pasýnda defansýn arkasýna sarkan Cedric, topla buluþtuðu anda sert bir vuruþ yaparak topu aðlara gönderdi (Çetinkaya:1-Göçmenköy:0). Ýlk yarý Çetinkaya!nýn 1-0 lýk üstünlüðüyle noktalandý. 47 nci dakikada Kabore nin kullandýðý serbest vuruþta barajýn üstünden geçen topu kaleci Hasan kontrol etti. 49 uncu dakikada Batshi nin Göçmenköy ceza sahasýna girer girmez attýðý sert þutu kaleci Behai yatarak direk dibinden çýkardý. 52 nci dakikada hýzlý geliþen Çetinkaya ataðýnda Hüseyin Taþçý nýn pasýnda topla buluþan Batshi nin yerden vuruþu aðlarla çýkmasýný engelleyen isim oldu 79.dakikada karþý atakta Morris çok sert vursa da sonuç alamadý. Maçýn 86.dakikasýnda Tatlýsu defansýný tek adamla yakalyan 4 Yenicami futbolcusu pozisyonu harcayarak farký 2 ye çýkaramadý. Maçýn 89. Dakikasýnda ise Tatlýsu beraberliðe birkez daha yaklaþtý.önce Allen in vuruþunu Çaðatay, sonrada uzaklaþtýrýlamayan topu Morris tamamladý ancak bu kez de Okan direk dibinde gole izin vermedi. Maçýn geriye kalan dakikalarýnda baþka gol pozisyonu olmadý ve Yenicami ni 1-0 da olsa 3 puan alarak rakipleriyle arasýnki puan farkýný açtý. buluþtu (Çetinkaya:2-Göçmenköy:0). 64 üncüdakikada Batshi nin pasýyla ceza alanýna giren Cedric yerde kaldý. Açýlan topu önünde bulan Ertan farký üçe çýkaran golü kaydetti (Çetinkaya:3- Göçmenköy:0). 67 nci dakikada saðdan geliþen Çetinkaya ataðýnda Batshi nin ortaladýðý topu uzaklaþtýrmak isteyen Beytullah ters bir vuruþla topu kendi aðlarýna gönderdi (Çetinkaya:4-Göçmenköy:0). 71 inci dakikada Ertan ýn kullandýðý serbest vuruþta iyi yükselen Esin güzel bir kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi (Çetinkaya:5-Göçmenköy:0). 83 üncü dakikada saðdan süratle ceza alanýna giren Cemre nin sert þutunda top üst direkten geri döndü. Karþýlaþmanýn geriye kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Çetinkaya sahadan 5-0 lýk galibiyetle ayrýlarak haftayý üç puanla kapatan taraf oldu. Telsim 1'nci Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Gençlik Gücü Serdarlý Mormenekþe Y. Boðaziçi Esentepe Türkmenköy Görneç A. Yeþilova Ozanköy Baf Ü.Y Binatlý Hamitköy Dumlupýnar Çanakkale TOPLU SONUÇLAR: Telsim Süper Ligi'nde K. Kaymaklý - M.T.G: Lapta - Düzkaya: Lefke - Doðan T.B.: Cihangir - B. Baðcýl: Çetinkaya - Göçmenköy: Türk Ocaðý L. - Gönyeli: Tatlýsu HOSK - Yenicami: Telsim 1'inci Ligi'nde Görneç - Türkmenköy: Ozanköy - Y. Boðaziçi: Çanakkale - Hamitköy: Mormenekþe - Dumlupýnar:. 4-2 Binatlý - Serdarlý: Gençlik Gücü - Baf ÜY: A. Yeþilova - Esentepe: Telsim 2'inci Lig Doðu Grubu'nda Mehmetçik - Dörtyol: Akýncýlar - Vadili: Dipkarpaz - Akova: Turunçlu U. - Mutluyaka H.: 0-1 Maraþ - G. Birliði: Telsim 2'nci Lig Batý Grubu'nda Girne HE - Daðyolu: Aðýrdað B. - Deðirmenlik: Gaziveren - Yalova: Pýnarbaþý - Doðancý: Denizli - Karþýyaka: Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Çile Göçmen'im çile... Göçmenköy ülkemizin mütevazi kulüplerinden birisi. Geçen sezon süper lige çýkma baþarýsý göstererek tarihinde bir ilki gerçekleþtirdi. Süper Lig'de 8 maç geride kalýrken Göçmenköy bir galibiyet, bir de beraberlik elde edebildi. Dün güçlü Çetinkaya karþýsýnda sahada tel tel dökülen futbolculara belli ki Süper Lig gömleði çok büyük geldi. Göçmenköy formasýný giyen bir futbolcunun taþýmasý gereken Göçmen ruhunu dün sahada hiç kimsede göremedim. Çetinkaya ile Göçmenköy arasýndaki kalite farký asla tartýþýlamaz. Ama siz eðer Süper Lig takýmý olduysanýz, sahada bu kadar ezilmemeniz lazým. Çetinkaya 2. devrede oyunu býrakmasa her girdiði pozisyonu gole çevirip tarihi bir skor yapabilirdi. Bugün ligimizin en iyi savunmalarýndan biri Çetinkaya'da. En uzun defans da Çetinkaya'da. Ýlk devrede ýsrarla uzun topla bu takýmýn üzerine gitmeye çalýþýrsanýz duvara vurup geri gelirsiniz. Bunu tam 45 dakika izledik. Orta sahada top alýp çoðalamayan Göçmenköy savunmada da Cedric, Esin ve Batsi karþýsýnda sürekli adam paylaþma hatasý yaptý. Ýlk 45 dakikada belki biraz sert futbol ile kalelerinde tek gol gördüler ama 2. devrede o güç de kalmayýnca rakibe teslim oldular. Ýkinci golden sonra oyun disiplininden de uzaklaþan Göçmenköy sadece sahada farký koruma yönünde mücadele etti ve maç boyunca çekilen çileden 5-0'lýk skorla kurtuldu. Çetinkaya bu sezonun en rahat galibiyetini elde etti. Sezonun baþýnda þampiyonlukta favori gördüðüm takým olan Çetinkaya dün ilaç gibi bir galibiyet elde etti. Cedric, Esin ve Batsi gol yollarýnda sýký sýk pozisyon bulurken Ertan ve Akýn'ýn da katkýlarý ile çok güzel bir hücum çalýþmasý yaptýlar. Savunmada Serkan ve Abbas haricindekiler ataklarda çok kolay pozisyon üretebildiler. Çetinkaya için bu maç çok kolay kazanýlmýþ bir 90 dakika oldu. Göçmenköy'de bu skor çok ciddi bir moral kaybý yaþatacak. Takýmýn kadrosu tam olarak Süper Lig'de baþarýlý olabilecek düzeyde deðildir. Baþkan ve yönetim Göçmenköy'ün Süper Lig'de de baþarýlý olabilmesi için büyük çaba harcýyorlar. Teknik Direktör Hüseyin Cantürk de elindeki malzeme ile sahaya on bir futbolcu ile çýkýyor. Belki oyun düzeninde taktiksel anlamda bazý eleþtiriler alabilir ama bu kadro ile bir çok maçta daha çile çekmeye mahkum olacaklar... Telsim 2'nci Ligi Doðu Grubu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Vadili G. Birliði Akova Akýncýlar Mehmetçik Dörtyol Tur. Ulu Maraþ Mut.Hilal Dipkarpaz Telsim 2'nci Ligi Batý Grubu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yalova Deðirmenlik Doðancý Aðýr.Boðaz Girne H.E Gaziveren Denizli Karþýyaka Pýnarbaþý Daðyolu

19 14 Kasým 2011 Pazartesi 19 Binatlý 2-0 maðlup... Serdarlý nýn gözü zirvede STAT: Zafer HAKEMLER: Süleyman Çorba, Kerim Kolozali, Hakký Emir. BÝNATLI: Bildem (Yunus), Ayhan, R.Erkývanç,H. Eðitmen (Burç), Berkem (Lütfi), Orçun, Reþat, S. Düzbeyaz, Mutu, Hüseyin, Yasin. SERDARLI: Hamit, Gökhan, Serdar (Emrah), Kaan, Raif, Özgür, (Rauf), Emrah, Mustafa (Efe), S. Özer, Ali, Ufuk. GOLLER: Dk:62 Ufuk Fýrat, dk:83 Ali (Sedarlý). KIRMIZI KART: Dk:90 Salih Düzbeyaz (Binatlý). 13 üncü Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Oyunlarý Bisiklet Yarýþlarý tamamlandý... Pedaller yaðmur altýnda döndü n 13 üncü Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý çerçevesinde düzenlenen Bisiklet Kriteryum Yarýþý nda 43 sporcu pedal çevirdi Bisiklet Federasyonu nun 13 üncü Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý çerçevesinde düzenlediði ikini yarýþ olan Kriteryum Yarýþý dün (13 Kasým 2011, Pazar) gerçekleþti. Makedonya, Bulgaristan, Ýran, Sýrbistan ve Türkiye den sporcularýn konuk olduðu yarýþma sabah saat da baþladý ve 3 saat sürdü. Yaðmur altýnda gerçekleþen yarýþta 23 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonu Ahmet Örken (Türkiye) ve Kadýnlar Türkiye Þampiyonu Esra Kürkçü nün de yer almasý, yarýþçýlar arasýndaki heyecan ve mücadeleyi artýrdý. 13 üncü Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý Bisiklet Kriteryum Yarýþý nda, kategorilerine göre dereceye giren sporcular þöyle: Yýldýzlar Kategorisi nde 1)Soner Akbas -KKTC 2)Hüseyin Topal -KKTC 3)Onur Balkan - Türkiye Gençler Kategorisi nde 1)Stoyan Petrov -Makedonya 2)Radoslaw Pavlov -Sýrbistan 3)Agit Salman -Türkiye Büyük Erkekler Kategorisi nde 1)Shiri Hamid-Ýran 2)Sarafzade Said -Ýran 3)Ghareh Mohamma -Ýran Master Erkekler Kategorisi nde 1)Rahmani Mojdaba -Ýran 2)Mohammed Mahmo -Ýran 3)Ali Sükhan -KKTC Kadýnlar Kategorisi nde 1)Merve Tayfun-Türkiye 2)Esra Kürkçü -Türkiye 3)Fezile Iþýk -KKTC Gönyeli, galibiyet ile tanýþtý Gönyeli Telsim Süper Ligin dibinden kurtularak 3 puanla tanýþtý. Girne de oyanan karþýlaþmaya Gönyeli adeta fýrtýna gibi baþladý ve ilk 15 dakikada 2 gol buldu. 5. dakikada kaleci Hüseyin in uzaklaþtýramadýðý topu alan Solomon un pasýnda Evren rahat bir vuruþla topu aðlara yollayarak Gönyeli yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada fark 2 ye çýktý. T.Ocaðý dafans oyuncusu Sedat topu ayaðýnda fazla tuutup oyuna koymayýnca topu Selçuk a kaptýrdý. Selçuk topla rakip cezaalanýna girerken ayaðýndan açýlan topa vuran Özgür takýmý Gönyeli yi 2-0 öne geçiren golü attý. 31. dakikada Sesay sað taraftan topla rakip alana girdiði anda kale içerisine kestiði topu iyi takip eden Ediz topu boþ kaleye yollayarak farký 1 e indirdi dakikada skora denge geldi. Deniz in sað taraftan yaptýðý ortada rakip defans arasýndan topa kafa ile vuran Nurcan kaleci kemal in de hatasýndan yararlanarak topu aðlara yolladý ve skoru 2-2 yaptý. Ýlk yarý 2-2 beraberlikle son buldu. 57. dakikada Gönyeli takýmýndan Ýsmail rakip defans arkasýna uzun bir top attý. Bu topu iyi takip eden Solomon kaleci Hüseyin in de hatalý çýkýþýndan yararlanarak topu aðlara yolladý ve Gönyeli yi deplasmanda 3-2 öne geçirdi. 83. dakikada T.Ocaðý ndan Talat ýn 25 metreden attýðý sert þutta kaleci Kemal topu direk dibinden kornere attý. 84.dakikada rakibine sert giren Nurcan ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Maç da Gönyeli nin 3-2 üstünlüðü ile sona erdi. Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: OTOBÜS TURU Baf, Susuz, Kukla, Alehtora, Pisuri, Yeroþibu, Solomonin Çiçek Bahçesi... Tarih: 20 Kasým 2011 Pazar Ücret: 40 TL Müracaat: Telsim 1 nci Ligi nin önemli karþýlaþmasýnda, Binatlý ile Serdarlý karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý konuk ekip Serdarlý 2-0 kazandý. Zorlu Binatlý karþýsýnda dýþ sahada 2-0 galip gelmeyi baþaran Serdarlý, puanlarýný 11 den 14 e yükseltti ve puan cetvelinde iki basamak birden yükselerek 2 nci sýraya yerleþti. 10. dakikada, geliþen Serdarlý ataðýnda solda topla buluþan Ufuk Fýrat ýn içeri gönderdiði topa yükselen kaleci Bildem in tokatladýðý top kýsa düþtü, topa Ali sert vurdu, Mutlu son anda topu uzaklaþtýrdý. 44. dakikada, geliþen Binatlý ataðýnda solda topla buluþan Reþat Erkývanç iki rakibini geçti, topu Yasin e gönderdi ceza alaný içinde yaþanan karambolda boþ kalan topa Orçun sert vurdu, top yandan az farkla dýþarý gitti. Ýlk yarý golsüz beraberlikle kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf konuk Serdarlý oldu. 55. dakikada, ceza alaný dýþýnda rakibinden topu kapan Ali ceza alaný içine girerken sert vurdu, kaleci Bildem uzanarak topa son anda sahip oldu. 62. dakikada, kaleci Bildem in Ali yi düþmesiyle Serdarlý penaltý kazandý. Penaltý atýþýný Ufuk Fýrat gole çevirdi, Binatlý:0 Serdarlý: dakikada, sol çaprazýnda topla buluþan Ali sert ve düzgün bir vuruþla topu sað köþeye gönderdi ve takýmýný rahatlatan golü kaydetti, Binatlý:0 Serdarlý: dakikada, rakibine dirsek atan Binatlý futbolcusu Salih Düzbeyaz, direkt kýrmýzý kartla oyun dýþýna alýndý. Karþýlaþmayý 2-0 kazanan Serdarlý, 3 puaný hanesine yazan taraf oldu. Karþýlaþma sonrasý antrenör Kamil Özinal ile yönetici Uður Gümüþok arasýnda sürdürülen tartýþmaya polis anýnda müdahalesi ile büyümeden önlendi. SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik te devren satýlýk G.A. grubu Turizm Acentesi Tel :

20 Gönyeli galibiyet ile tanýþtý Telsim Süper Ligi'nin 8. haftasýnda Gönyeli galibiyet ile tanýþtý. Girne'de Türk Ocaðý ile karþýlaþan Gönyeli maçý 3-2 kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etmiþ oldu. Bu sonuçla Gönyeli ile Türk Ocaðý'nýn puanlarý 4 oldu. (Haberi sayfa 19'da) Çetinkaya, Göçmenköy'ü 5-0 maðlup etti... Neye uðradýðýný þaþýrdý n Çetinkaya, Göçmenköy karþýsýnda gol yaðdýrdý. Çok rahat bir galibiyet elde eden sarý-kýrmýzýlýlar puanýný 15 yaparak yarýþtan kopmadý. Bu maçta rakibi karþýsýnda tel tel dökülen Göçmenköy geçmiþ haftalarda sergilediði futbolu bu maçta sahaya yansýtamadý... Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Çile Göçmen'im çile... (Sayfa 18'de) Çetinkaya, Göçmenköy karþýsýnda tam 5 gol buldu. Batshi bu maçta oynadýðý güzel futbolu attýðý golle süsledi. Fotoðrafta Batshi'nin Ayker ile mücadelesi görülüyor. Fotoðraf: Necati Özsoy n Özellikle 2. devrede istediði gibi oyun sergileyen Çetinkaya da teknik direktör Turan Altay, kaleci Hasan Piro, Serhan ve Cedric e gerek kalmadýðýndan bu futbolcularý deðiþikliklerde kullandý. Çetinkaya nýn gollerini Cedric, Batshi, Ertan, Esin ve Beytullah (kk) kaydetti... YER: Þht.Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Ulus Sediral, Niyazi Nizam, Ömer Ateþ ÇETÝNKAYA: Hasan (Anýl), Tunç, Abbas, Hüseyin Taþçý, Serkan, Serhan (Çaðakan), Ertan, Akýn, Batshi, Esin, Cedric (Cemre) GÖÇMENKÖY: Behayi, Beytullah, Emre, Mehmet Kanat (Hüseyin Akkurt), Mehmet Baykent, Tabi, Ünal, Bülent, Kabore (Mustafa), Halil Ýbrahim (Tonguz) GOLLER: Dk:43 Cedric, dk:52 Batshi, dk:64 Ertan, dk:67 Beytullah (kk), dk:71 Esin (Çetinkaya) (Haberi sayfa 18 de) Telsim Süper Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami M.T.G K. Kaymaklý D.T.B Çetinkaya Lapta Lefke Tatlýsu B. Baðcýl Cihangir T.O.L Gönyeli Göçmenköy Düzkaya ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı