KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BarıĢ Can YILMAZ HAZĠRAN 2008 TRABZON

2 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA BarıĢ Can YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce Yüksek Lisans (Fen Bilgisi Eğitimi) Unvanı Verilmesi Ġçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : Tezin Savunma Tarihi : Tez DanıĢmanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi : Prof. Dr. Salih ÇEPNĠ : Yrd. Doç. Dr. Hakan ġevki AYVACI : Yrd. Doç. Dr. Esra KELEġ Enstitü Müdürü : Prof. Dr. Emin Zeki BaĢkent Trabzon 2008

3 ÖNSÖZ Eğitimde ideal öğretmen kavramı çok eski zamanlardan beri tartışıla gelen bir konudur. Bu bağlamda ideal öğretmenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği tarih boyunca filozofların, bilim insanlarının, akademisyenlerin yani eğitimle ilgili olan çoğu insanın ilgisini çekmiştir. Acaba ideal öğretmenlerde olması gereken yeterlikler nelerdir? Henüz bile bu sorunun cevabı kesin olarak verilmemekle beraber daha uzun bir zaman bu sorunun eğitim bilimin en önemli tartışma odaklarından biri olacağına olan inancım tamdır. Eğitim alanlarından bir tanesi de Fen Eğitimi dir. Doğayı anlama, tanıma, keşfetme çabası olan fen biliminin eğitimi için fen ve teknoloji öğretmenlerinin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği konusunda bilim insanları değişik kuramlar geliştirmişlerdir. Bu kuramların öngördüğü özelliklerin, eğitim programlarında uygulamaya dönüşmesi için ülkeler müfredatlarında sık sık değişikliklere giderek eğitim seviyelerini yükseltmeyi hedeflemişlerdir. Teoriden uygulamaya geçirilen yeni eğitim yaklaşımları içeren müfredatlar beraberlerinde yeni yeterlikleri getirmiş ya da kimi yeterliklerin önceliğini değiştirmiştir. Fen ve teknoloji müfredatının, ülkemizde yapılandırıcı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramına göre yeniden gözden geçirilerek uygulamaya konması beraberinde kimi sıkıntılar, ve zorluklar getirmiştir. Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni müfredatta ihtiyaç duyduğu yeterlikler nitel bir yaklaşımla belirlenmeye çalışılmıştır. Yüksek lisans tezimin danışmanlığını yapması ile birlikte bana maddi ve manevi desteğini asla esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Salih Çepni ye, hem lisans hem lisansüstü eğitimimde ve tezimin şekillenmesinde emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ya, Yrd Doç. Dr. Hasan Genç e, Yrd. Doç. Dr Nedim Alev e, Yrd. Doç. Dr. Esra Keleş e şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezimin veri toplama süreci boyunca bana desteğini esirgemeyen Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve bana zamanlarını ayıran ve yardımcı olan çok değerli Sinop un değerli öğretmenlerine teşekkürü bir borç bilirim. Barış Can YILMAZ Trabzon 2008 II

4 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... II İÇİNDEKİLER... III ÖZET... VI SUMMARY... VII TABLOLAR(ÇİZELGELER) DİZİNİ... XIII SEMBOLLER DİZİN... X 1. GENEL BİLGİLER Giriş Araştırmanın Problemi Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın Varsayımları Konu ile İlgili Araştırmalar YAPILAN ÇALIŞMALAR Araştırmanın Yöntemi Araştırma Önerisinin Oluşturulması Literatür Taraması Araştırmanın Örneklemi Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi İçerik Analizi (Content Analysis) Araştırma Verilerinin Çözümlenmesi Mülakat Verilerinin Kodlanması Temaların Bulunması Kodların ve Temaların Düzenlenmesi BULGULAR III

5 3.1. Yarı-yapılandırılmış Mülakattan Elde Edilen Bulgular Mülakat 1 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 2 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 3 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 4 ten Elde Edilen Bulgular Mülakat 5 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 6 dan Elde Edilen Bulgular Mülakat 7 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 8 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 9 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 10 dan Elde Edilen Bulgular Mülakat 11 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 12 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 13 den Elde Edilen Bulgular Kodların Temalara Dönüştürülmesi Sıkıntıların Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 1 (T1): Aşırı Kırtasiyecilik ile İlgili Bulgular Tema 2 (T2): Araştırma Kültürü Yoksunluğu ile İlgili Bulgular Tema 3 (T3): SBS Belirsizliği ile İlgili Bulgular Tema 4 (T4): Fiziki Altyapı Yetersizliği ile İlgili Bulgular Tema 5 (T5): Aşırı Sınıf Mevcudu ile İlgili Bulgular Tema 6 (T6) Okul Dershane Uyuşmazlığı ile İlgili Bulgular Tema 7 (T7): Zaman Yetersizliği ile İlgili Bulgular Tema 8 (T8): MEB Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 9 (T9): Öğretim Programı Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 10 (T10): Veli Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 11 (T11): Öğrenci Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Sıkıntı Temalarının OMGY ile Karşılaştırma Bulguları Önerilerin Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 12 (T12): Altyapı Önerileri ile İlgili Bulgular IV

6 Tema 13 (T13): Kırtasiyecilik ile İlgili Bulgular Tema 14 (T14): Seçme Özgürlüğü ile İlgili Bulgular Tema 15 (T15): SBS Açıklaması ile İlgili Bulgular Tema 16 (T16): Hizmet-İçi Eğitim ile İlgili Bulgular Tema 17 (T17): Müfredatın Etkililiği ile İlgili Bulgular Tema 18 (T18): Veli Diyaloğu ile İlgili Bulgular Tema 19 (T19): Öğretim Süreci ile İlgili Bulgular Tema 20 (T20): Dershane ile İlgili Bulgular Öneri Temaları ile İlgili Genel Bulgular Yeterliklerin Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 21 (T21): Gelişime Açık Olabilme ile İlgili Bulgular Tema 22 (T22): Öğretim Yöntem Becerileri ile İlgili Bulgular Tema 23 (T23): Duyuşsal Yeterlilikler ile İlgili Bulgular Tema 24 (T24): Kişilik Özellikleri ile İlgili Bulgular Tema 25 (T25): Alan Bilgisi Yeterlikleri ile İlgili Bulgular Tema 26 (T26): Kişilerarası İletişim Yeterlikleri ile İlgili Bulgular Yeterlik Temalarının OMGY ile Karşılaştırma Bulguları Temaların Düzenlenmesi ile İlgili Bulgular A Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular B Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular C Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular D Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular E Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular F Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular TARTIŞMA SONUÇLAR ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ V

7 ÖZET Öğretmenin nasıl bir öğretim programında öğretim yaptığı, sahip olması gereken yeterliklerin belirlenmesinde önemlidir. Öğretim programının amacı, içeriği, hedefleri ve yaklaşımı öğretmenin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği konusunda belirleyici özellik taşır. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapısalcı kuramın ve çoklu zekâ kuramının 2004 yılında hayata geçirilmesiyle beraber karşılaştıkları güçlükleri yarı yapılandırılmış bir mülakat ile belirleyip temel yeterlik, alt yeterlik ve performans göstergeleri ile örtüşümünü inceleyerek sahip olunması gereken öğretmen yeterliklerini belirlemektir. Bu araştırmada, araştırmacının ontolojik ve epistemolojik kabullenimlerinin nitele yakın olmasından ötürü doğal araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma problemleri kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat sorularıyla, eski ve yeni öğretim programında üç yıldan fazla görev almış öğretmenlerin seçildiği amaçlı örneklem ile derinlemesine mülakatlar yürütülmüş elde edilen veriler belgelenip her bir mülakatın kodlaması ve gruplandırılması yapılmıştır. Araştırma, 12 farklı ilköğretim okulundan 14 fen ve teknoloji dersine giren öğretmene derinlemesine yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların nitel analiz yöntemleriyle incelenerek 233 performans göstergesi ile karşılaştırılması sonucu temel yeterlik ve alt yeterlikler belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenlerin karşılaştıkları sıkıntıların çoğu alt yapı eksikliği ve ekonomik temelli olması, yeterliklerin belirlenmesini zorlaştırmıştır. Müfredatlar okulların fiziki kapasitesi düşünülerek hazırlanmalı ve buna göre esneklik kazandırılmalıdır. Etkinlik ve uygulamalar daha az kırtasiyecilik içermelidir. Öğretmenler yeni müfredat ile ilgili öncelikle kendilerini sonra velileri bilgilendirmelidir. Sadece yeterliklerin varlığının tek başına müfredat başarısı için yeterli olmadığı, altyapı, zaman ve hizmet içi kurs etkenlerinin öğretmen yeterliklerini destekler nitelikte ayarlanması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Fen ve Teknoloji Eğitimi, Öğretmen Yeterlikleri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Nitel Analiz VI

8 SUMMARY A Qualitative Study to Determine the Proficiencies of Science and Technology Teachers in the New Science and Technology Curriculum It is vital to know what kind of a curriculum that the teacher is instructing, in order to determine the competencies of the relevant teacher. Teachers competencies are distinguished by the curriculums aims, content and its theoretical approaches. The purpose of this research is to discover the relevant competencies, sub-competencies and performance indicators of the teachers with a semi-constructed interview inventory, who have been instructing in the 2004 curriculum which was reshaped under the influence of multiple intelligence theory and constructivist approach. The researchers epistemological and ontological approaches are more likely to be close to qualitative paradigms which led him to use naturalistic approaches. Within the concept of research questions, semi-constructed interviews were executed with teachers who were experienced more than three years with the new and the old science and technology curriculum. The data gathered were documented to be coded and reducted to make meaningful suggestions. The research was conducted in 12 government schools with 14 science and technology teachers and the results were compared with 233 performance indicators in order to determine the competencies and sub-competencies. The curriculum must be prepared and must have flexibility by considering the physical backgrounds of the schools. The applications and activities which take place in the curriculum should take less paper work to do. Formerly the teachers who are instructing in the new curriculum must be informed and subsequently the parents must be aware of the new curriculum too. The competencies just by themselves are not enough to be successful in order to achieve the aims of the curriculum. It is thought to be that physical conditions time and in service training courses are vital to reinforce teacher competencies. Key Words : Science and Technology Education, Teacher Competencies, Science and Technology Teacher, Qualitative Analysis VII

9 TABLOLAR/ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 1. Mülakat yapılan örneklem öğretmenlerinin tecrübe ve cinsiyet özellikleri Tablo 2. Mülakat 1 den elde edilen bulgular Tablo 3. Mülakat 2 elde edilen bulgular Tablo 4. Mülakat 3 den elde edilen bulgular Tablo 5. Mülakat 4 ten elde edilen bulgular Tablo 6. Mülakat 5 ten elde edilen bulgular Tablo 7. Mülakat 6 dan elde edilen bulgular Tablo 8. Mülakat 7 den elde edilen bulgular Tablo 9. Mülakat 8 den elde edilen bulgular Tablo10. Mülakat 9 dan elde edilen bulgular Tablo11. Mülakat 10 dan elde edilen bulgular Tablo12. Mülakat 11 den elde edilen bulgular Tablo13. Mülakat 12 den elde edilen bulgular Tablo 14. Mülakat 13 ten elde edilen bulgular Tablo 15. Sıkıntıların oluşturduğu T1 ile ilgili bulgular Tablo 16. Sıkıntıların oluşturduğu T2 ile ilgili bulgular Tablo 17. Sıkıntıların oluşturduğu T3 ile ilgili bulgular Tablo 18. Sıkıntıların oluşturduğu T4 ile ilgili bulgular Tablo 19. Sıkıntıların oluşturduğu T5 ile ilgili bulgular Tablo 20. Sıkıntıların oluşturduğu T6 ile ilgili bulgular Tablo 21. Sıkıntıların oluşturduğu T7 ile ilgili bulgular Tablo 22. Sıkıntıların oluşturduğu T8 ile ilgili bulgular Tablo 23. Sıkıntıların oluşturduğu T9 ile ilgili bulgular Tablo 24. Sıkıntıların oluşturduğu T10 ile ilgili bulgular Tablo 25. Sıkıntıların oluşturduğu T11 ile ilgili bulgular Tablo 26. Sıkıntı temalarının sıklık yüzdeleri ve performans göstergeleri ile olan ilişkisi Tablo 27. Önerilerin oluşturduğu T12 ile ilgili bulgular VIII

10 Tablo 28. Önerilerin oluşturduğu T13 ile ilgili bulgular Tablo 29. Önerilerin oluşturduğu T14 ile ilgili bulgular Tablo 30. Önerilerin oluşturduğu T15 ile ilgili bulgular Tablo 31. Önerilerin oluşturduğu T16 ile ilgili bulgular Tablo 32. Önerilerin oluşturduğu T17 ile ilgili bulgular Tablo 33. Önerilerin oluşturduğu 18 ile ilgili bulgular Tablo34. Önerilerin oluşturduğu T19 ile ilgili bulgular Tablo 35. Önerilerin oluşturduğu T20 ile ilgili bulgular Tablo 36. Öneri temalarının sıklık yüzdeleri ve frekans ile olan ilişkisi Tablo 37. Yeterliklerin oluşturduğu T21 ile ilgili bulgular Tablo 38. Yeterliklerin oluşturduğu T22 ile ilgili bulgular Tablo 39. Yeterliklerin oluşturduğu T23 ile ilgili bulgular Tablo 40. Yeterliklerin oluşturduğu T24 ile ilgili bulgular Tablo 41. Yeterliklerin oluşturduğu T25 ile ilgili bulgular Tablo 42. Yeterliklerin oluşturduğu T26 ile ilgili bulgular Tablo 43. Yeterlik temalarının performans göstergeleri ve sıklık yüzdeleri ile olan örtüşümü Tablo 44. A yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 45. B yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 46. C yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 47. D yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 48. E yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 48. F yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Ek Tablo 1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) IX

11 SEMBOLLER DĠZĠNĠ OMGY :Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri SBS :Seviye Belirleme Sınavı OKS :Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı PG :Performans Göstergesi MEB :Milli Eğitim Bakanlığı TEDP: :Temel Eğitime Destek Projesi M1 :Mülakat 1 M2 :Mülakat 2 M3 :Mülakat 3 M4 :Mülakat 4 M5 :Mülakat 5 M6 :Mülakat 6 M7 :Mülakat 7 M8 :Mülakat 8 M9 :Mülakat 9 M10 :Mülakat 10 M11 :Mülakat 11 M12 :Mülakat 12 M13 :Mülakat 13 M14 :Mülakat 14 T1 :Tema 1 Aşırı Kırtasiyecilik T2 :Tema 2 Araştırma Kültürü Yoksunluğu T3 :Tema 3 Seviye Belirleme Sınavı Belirsizliği T4 :Tema 4 Fiziki Altyapı Yetersizliği T5 :Tema 5 Aşırı Sınıf Mevcudu T6 :Tema 6 Okul Dershane Uyuşmazlığı T7 :Tema 7 Zaman Yetersizliği T8 :Tema 8 Milli Eğitim Bakanlığı Kaynaklı Sıkıntılar T9 :Tema 9 Öğretim Programı Kaynaklı Sıkıntılar T10 :Tema 10 Veli Kaynaklı Sıkıntılar T11 :Tema 11 Öğrenci Kaynaklı Sıkıntılar T12 :Tema 12 Altyapı Önerileri T13 :Tema 13 Kırtasiyecilik Önerileri T14 :Tema 14 Seçme Özgürlüğü T15 :Tema 15 Seviye Belirleme Sınavı Açıklaması T16 :Tema 16 Hizmet-İçi Eğitim T17 :Tema 17 Müfredatın Etkililiği T18 :Tema 18 Veli Diyaloğu T19 :Tema 19 Öğretim Süreci T20 :Tema 20 Dershane T21 :Tema 21 Gelişime Açık Olabilme T22 :Tema 22 Öğretim Yöntem Becerileri T23 :Tema 23 Duyuşsal Yeterlilikler T24 :Tema 24 Kişilik Özellikleri X

12 T25 T26 A B C D E F f SY : Tema 25 Alan Bilgisi Yeterlikleri : Tema 26 Kişilerarası İletişim Yeterlikleri : Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim : Öğrenciyi Tanıma : Öğretme ve Öğrenme Süreci : Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme : Okul, Aile ve Toplum İlişkileri : Program ve İçerik Bilgisi : Frekans : Sıklık Yüzdesi XI

13 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1 GiriĢ Gelişen dünyada ülkelerin refah seviyesini en çok etkileyen, siyasi ve sosyal gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartlarını ortaya çıkaran politikalar fen ve teknoloji kaynaklı olmuştur. Fen ve teknolojinin bu özelliği nedeniyle bütün ülkeler teknolojiyi üretmek, elde etmek, kullanmak, yaymak ve bunu mümkün olduğunca eğitim felsefelerine yansıtmak için her türlü çabayı göstermektedirler [1]. Fen ve teknolojinin hızla gelişimi ve artık her bireyi etkilemesi fen ve teknolojinin günlük hayattaki önemini arttırmaktadır. Bu yüzden tüm ülkeler fen ve teknoloji eğitimi konusunda kendini yeniden şekillendirme ihtiyacı hissetmektedirler [2]. Fen ve teknolojinin, bilimin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olması, bu ülkelerin öğretim program geliştirmelerini, bu yönde şekillendirmekte ve beklenen davranış, hedef, faaliyetlerin tümünü öğretim programları içersinde fen ve teknoloji öğretiminde yoğunlaştırmaktadır [3]. Ülkeler, öğretim programlarını nitelikli insan yetiştirme hedeflerini gerçekleştirmek için süreç içersinde yeniden gözden geçirmek ve gerekirse değiştirmek zorundadırlar [4]. Yeni bilgilerin günlük yaşamı doğrudan etkilemesi, ülkelerin eğitim sistemlerini; öğretmen ve öğrencinin gerekli yeterliklere sahip nitelikli insanlar olarak yetişmeleri yönünde geliştirmeye mecbur bırakmaktadır [5]. Öğretim programların en önemli uygulayıcı elemanı olan öğretmen, öğrenciyi bilgiye ulaştırırken aynı zamanda kendini de geliştirmelidir. Bu yüzden gelişim ihtiyacı her meslek gibi öğretmenin işlev ve yeterliklerini de yenilemesini zorunlu kılmaktadır [6]. Bu bağlamda öğretmenlerin kendilerini karşılaştıkları sorunlar karşısında belli yeterliklere ulaştırmaları da, kendilerini sürekli yenilemeleri de çok önemlidir [7] Öğretim programlarındaki hedef davranışların gerçekleşmesini sağlamak ve bunu denetlemek öğretmenin temel görevlerinden biridir [8]. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde ilköğretim süresince bireylerin aldığı fen eğitimi, fen ve teknolojiye karşı olumlu tutum geliştirmelerinde ve nitelikli birer birey olmalarında çok önemlidir. Öğretmen, eğitimin planlı olarak gerçekleşmesini sağlayan profesyonel kişidir. [9] Bir kişiye, görevinin gerektirdiği belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özellikler yeterlik olarak tanımlanmaktadır. Mesleklerin gelişimi de yeterliklerle

14 2 paraleldir [34]. Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri başarılı olarak yapma kapasitesi yine diğer bir yeterlik tanımıdır [10]. Yeterlik kavramı, bir işi ya da görevi etkili bir şekilde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken nitelikleri tanımlar. Yeterlik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan asgari yetenek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavram olup bu kavram, belirli bir görevi ya da rolü kabul edilebilir bir düzeyde yerine getirmek için sahip olunması gereken en düşük kapasiteyi vurgular [11]. Mansfield e göre [12] yeterlik alanları, işi yapan kişinin işinde etkili olabilmesi için gerek duyduğu becerilerin ve özelliklerin detaylı ve davranışsal özel tanımlarını içermelidir. Öğretmende yeterlik duygusunun temelinde öğretmenin, mesleki yeterliliğini kişisel bir dünya görüşüne dayandırması ve kendisini olumlu olarak algılaması yattığı ifade edilmektedir [13]. Yeterlik duygusu bilişsel mekanizmalar tarafından düzenlenen ve oluşturulan bir davranış olduğu [14] ve öğretmenlerin yeterlik duygusunun öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin başarılı olması ve öğrencilerin öğrenmeye motive edilmesi açısından çok önemli olduğu ülkelerin araştırma kurumları tarafından birçok kez vurgulanmıştır [15]. Eğitim sürecinin öğretmenin yeterlikleriyle birebir ilişkisi vardır. Öğretmenin olumlu şekilde istendik davranış değişikliği meydana getirebilmesi için temel bilgi beceri ve yeterliklere sahip olması ve bunları etkili şekilde kullanabilmesi gerekmektedir [9]. İdeal öğretmen, dostça ve iş birliği içinde çalışma alışkanlığına sahip olan, alan bilgisine hâkim, öğrenci ihtiyaçlarını anlayabilen, bilimsel eksikliği olmayan, saygı ve sevgi kavramlarını oturtmuş, yöntem çeşitliliğine sahip bireydir [16]. Temelde öğretmen yeterliklerinin genel kültür, konu alanı bilgisi, meslekî beceri ve yeterlikler gibi alanları içerdiği, öğretmenin kişisel özelliklerinin; hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, esprili, yüksek başarı beklentisi içinde olan, cesaretlendirici ve destekleyici olması gerekliliği belirtilmiştir [15]. Yapısalcı yaklaşıma göre öğretmen; öğretici yerine, öğrenme ve öğretme sürecini düzenler, öğrenciye rehberlik eder ve onu yönlendirir. Ayrıca öğretmen öğrencilerin öğrenme güçlüklerine karşı duyarlı olmakla, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırma sürecinde sabırlı olmakla, öğrencinin ön bilgilerini dikkate almakla yükümlüdür. Öğretmen, öğrencilerin fikirlerini ortaya koyabildiği ve tartabildiği bir öğrenme ortamı yaratabilmeli, öğrenciye bilimsel yönden destek sağlayabilmeli, öğrenciye sıkıntılar hakkında önerilerde bulunabilmeli, bağımsız düşünebilme konusunda öğrenciyi cesaretlendirebilmelidir [17,18].

15 3 Yapısalcı yaklaşımla hazırlanan öğretim programları, öğretmenin rolünü de değiştirmiştir. Öğretmen rolünün değişmesiyle, öğretmenin aynı zamanda sahip olması gereken yeterliklerin de öncelikleri değişmiştir [2]. Ülkemizde de pilot uygulamaları yapıldıktan sonra, 2004 yılında kapsamlı bir değişiklikle yapısalcı yaklaşımı temel alan yeni bir fen ve teknoloji öğretim programı uygulamaya konmuştur. Öğrencinin kendisinin bilgiyi yapılandırdığı bu yeni yaklaşımla düzenlenen öğretim programı, öğretmen merkezlilikten çıkartılarak öğrenci merkezli olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu durumda öğretmen gerekli öğrenme ortamını düzenleyen rehber, yönlendirici birey durumuna gelmiştir [19]. Türkiye için yeni bir olgu olan yapılandırmacı öğretim programlarındaki öğretmen yeterlikleri hakkında kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmen yeterliği eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir etkendir. Öğretmenlik mesleği alan bilgisi, genel kültür ve pedagoji bilgi ve becerisini gerektiren bir meslektir. [ 20,21, 22]. Öğretmenlerin eğitim sürecindeki yeterlikleri, öğretmen eğitiminde kayda değer bir konu olarak eğitim bilimcilerin ilgisini çekmektedir [23]. Öğretmenin kişisel özellikleri, öğrenme etkinliklerini yönetme kabiliyeti, öğrenme sürecini izleme ve ders vermedeki yeterliliği, özgeçmişi, öğrenci ve kişilerarası ilişkileri başarısını etkilemektedir [24]. Öğretmenlerin yeterlik inançlarının çoğunlukla; sınıf dışındaki etkenler ve kişisel etkilerin nasıl yorumlandığının birleşiminden oluştuğu saptanmıştır. [25]. EARGED (Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi) in yapmış olduğu çalışmalar neticesinde öğretmenin öncelikle çağdaş bir insan olması gerektiği ve var olan şartlarda en iyisini görev bilinci içersinde yapma gayretinde olması gerektiği tavsiye edilmektedir. Bunun yanında kendini geliştirmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanması, eğitim kuruluşlarıyla diyalog kurması dünyayı takip etmesi ve bireyi iyi tanıyabilmesi gerektiği önerilmektedir [26] Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1973 yılından 1999 yılına kadar, öğretmen yetiştirme ve istihdamına yön verecek nitelikte, öğretmen yeterlikleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. İlk çalışmayı 1999 yılında MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü bir komisyon kurarak başlatmış ve yeterlik alanlarının genel çerçevesi çizilmiştir [27]. Her öğretmenin sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumlar öğretmen yeterliklerinin tanımındadır. Eğitim reformunda yeterlikler; öğretimin, öğrenim çıktılarının ve liderlik kalitesini belirlemede önemli rol oynamaktadır ve öğrencilerin kaliteli eğitim

16 4 alması ve okulların kaliteli yönetilmesi isteğini ortaya koymaktadır. MEB e göre öğretmen yeterliklerini Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) ve Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri oluşturmakta olup Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY), Kasım 2006 tarih ve 2590 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanmıştır [15]. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP) kapsamında, 2002 yılı Eylül ayında başlattığı çalışmalarını 2006 yılında tamamlamış ve yürürlüğe koymuştur. Türkiyede öğretmenlerin yeterliklerini belirlemede son zamanlarda yapılan en kapsamlı çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorumluluğu Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü nde olan Temel Eğitime Destek Projesi dir. Bu proje kapsamında 120 öğretmen, 25 öğretim elemanı, 18 ilköğretim müfettişi, 6 ölçmedeğerlendirme uzmanı, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı temsilcileri, eğitim öğretim ve sendika temsilcileri görev almıştır [11]. Bu çalışma; tüm öğretmenlerde bulunması gereken yeterlikleri: 6 ana yeterlik alanı, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesi olarak belirlemiştir. İlköğretim öğretmenlerinin 17 alanda sahip oldukları özel alan yeterlikleri ; düşük düzey, orta düzey ve yüksek düzey olarak, öğretmen yeterliklerini geliştirmek için okul temelli mesleki gelişim kılavuzunda belirtilmiştir [32]. Bu kapsamda belirlenen Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) tezin verilerin çözümlenmesinde ve analizinde kullanılan öğretmen temel yeterliklerini, alt yeterlikleri ve performans göstergelerin (PG) bulunduğu tabloda (Ek Tablo 1) verilmiştir [33]. Bu tabloda tanımlanan 6 temel yeterlik alanları şöyledir; A -Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim, B.Öğrenciyi Tanıma, C. Öğretme ve Öğrenme Süreci, D.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, E. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, F. Program ve İçerik Bilgisi. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Kılavuzu (OMGY) incelendiğinde; A yeterlik alanının 8, B yeterlik alanının 4, C yeterlik alanının 7, D yeterlik alanının 4, E yeterlik alanının 5 ve F yeterlik alanının 3 adet alt yeterlik olmak üzere toplamda 31 adet alt yeterlik içerdiği görülmektedir.

17 AraĢtırmanın Problemi İnsan hayatına her gün birçok bilgi girmekte ve sahip olduğumuz bilgi birikimi artmaktadır. Bu durum ülkelerin fen eğitimine, okul öncesi dönemden itibaren başlamalarına sebep olmakta ve öğretim programlarını buna göre yeniden düzenleme ya da değiştirme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde iyi bir eğitim sistemi hayati önem taşımaktadır. Kaliteli bir eğitimin ön koşulu; iyi, donanımlı, nitelikli öğretmenlerdir. Nitelikli öğretmenlerin çağın koşullarına uygun donanımı ve öğretmenin okuryazarlık düzeyi öğretmen eğitiminde önemlidir [34]. Yapısalcı öğrenmenin gerçekleşmesi için yeni bilgilerle, önceki bilgiler arasında bağlantı kurulması önemlidir [35]. Bu yaklaşımda yapısalcı öğretmen ile geleneksel fen öğretmenin rolleri farklılık göstermektedir. Geleneksel fen öğretmeni kitaplarda ve çeşitli bilimsel kaynaklardan aldığı bilimsel bilgileri öğrencilerine aktarmaktadır. Ancak yapısalcı fen öğretmeni; öğrencilerin sorduğu sorulara doğrudan cevaplar vermek yerine öğrenciyi düşünmeye sevk ederek, öğrencilerin araştırarak bilgiyi bulmalarında rehberlik etmelidir [36]. Programın önemli parçasından biri olan öğretmenin rolü; öğrencileri soru sormaya teşvik edici ve bilgiyi aktarmaktan çok bir yönlendirici olarak belirlenmiştir [37]. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerini önceden belirlenmiş öğretim programının sıkıcılığından arındırmaya çalışmalı, öğrencilerin ana düşünceler üzerinde odaklaşmasını sağlamalı ve belirli sonuçlara ulaşmaları için ilgilerini merkeze alabilmelidirler [38]. Öğretmen otorite değil, sınıf içinde gözlemci olmalıdır. Sınıf yönetimi, emir verme ya da zor kullanarak yapılmamalıdır. Denetim dolaylı duygusal ve zihinsel bir süreçtir [39]. Ülkemizde, eğitimden sorumlu bakanlık olan MEB nın değişim ve yenileme ihtiyacını hissederek, çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarıyla 2004 yılında fen ve teknoloji dersi öğretim programında yapısalcı yaklaşımı temel alan değişiklikler yapmıştır. Hazırlanan bu çalışmada; 2004 yılında bütünleştirici ve çoklu zekâya göre yeniden şekillendirilmiş ve yenilenmiş fen ve teknoloji öğretim programında görev yapan, fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin, öne çıkan öğretmen yeterliklerinin neler olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Bu temel problemin yanında aşağıdaki alt problemlere de cevap bulunmaya çalışılacaktır.

18 6 Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji müfredatında karşılaştığı sıkıntılar nelerdir? Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji öğretim programında karşılaştığı sıkıntılara olası çözüm önerileri nelerdir? Fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin, MEB tarafından 2006 yılında belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) ile ilişkisi nasıldır? 1.3. AraĢtırmanın Gerekçesi ve Önemi Yenilik her zaman beraberinde bazı sıkıntıları da getirmektedir. Yeniye olan direnç ve yeniye olan uyum süreci kimi sıkıntıların yaşanmasına sebep olmaktadır. Öğretim programlarının ise uygulamacıları öğretmenler olduğundan, sıkıntıların belirlenmesinde öğretmen önerilerinden faydalanılması gerekliliği tartışılmaz bir durumdur [6]. Aynı zamanda doğrudan sıkıntıyı yaşayanlar aracılığıyla öneri ve sıkıntıların belirlenmesi problem durumuna verilebilecek önerilerin sağlıklı tespit edilmesi açısından da önemlidir. Öğretmen yeterlikleri hakkında mevcut literatür incelendiğinde, önümüze bir çok kaynak çıkmaktadır. Ancak ülkemizde yapısalcı fen ve teknoloji öğretim programındaki, fen ve teknoloji öğretmenlerinin sahip olması gereken öğretmen yeterlikleri konusunda kapsamlı bir doküman bulunmamaktadır [27]. Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi; öğretmen yetiştirilmesi, seçimi ve istihdamı konusunda belirleyici bir özelliğe sahiptir. Öğretmen yeterliklerinin belirlenememesi doğrudan öğretmenin yönettiği öğrenme ve öğretme süreçlerinin de etkililiğini ve verimliliğini azaltan bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ülkenin koşullarının farklılığı, ihtiyaç duyduğu öğretim programı ve öğretmen yeterliklerini de farklı kılmaktadır. Yeni kuramlar beraberinde, yeni öğretim programı ve beraberinde yeni öğretmen yeterliklerini de getirmiştir [40]. MEB in belirlediği OMGY süreç içersinde yeniden gözden geçirilerek 2004 yılında belirlenmiş 233 performans göstergesi, projenin bitirildiği 2006 yılında 206 ya düşürülmüştür dan beri bu öğretmen yeterliklerindeki önceliğinin OMGY ye göre değişiminin ne yönde gerçekleştiği ile ilgili bir araştırmanın bulunmayışı, araştırmanın diğer bir gerekçesidir. Bu bakımdan yeterlik alanlarındaki değişimin görülebilmesi adına, bu çalışma bulguları ve sonuçları bakımından yeterlik önceliklerini sunmasından ötürü literatür için önemli olduğu düşünülmektedir.

19 7 Türkiye de Fen ve Teknoloji öğretim programı 2004 yılında yapılan pilot çalışmalar ışığında yapısalcı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramları temel alınarak değiştirilmiştir. Öğrenci ve öğretmen rollerinin de değiştiği, aktif öğrenmenin daha çok vurgulandığı bu kuramlarda kimi öğretmen yeterliklerinin önemi ve kullanımı artmış ya da kimi yeterliklerin daha da geliştirilerek daha üst seviyede yeterlik alanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın gerekçesi var olan yeni süreçte, öne çıkan öğretmen yeterliklerini nitel bir araştırma yaklaşımıyla belirlemek ve öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar için olası çözüm önerilerinin bulunduğu bir araştırma ile literatüre katkı sağlayarak, bu konuda araştırma yapan diğer araştırmacılara faydalı olabilmektir AraĢtırmanın Amacı Araştırmanın amacı; 2004 yılında yapısalcı yaklaşım ve çoklu zekâya göre yenilenen fen ve teknoloji dersi programında öne çıkan öğretmen yeterliklerini, öğretmenlerin karşılaştıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılara ilişkin önerileri, öğretmenlerin bakış açısıyla değerlendirmek ve belirlenen öğretmen yeterliklerinin MEB tarafından benimsenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) ile örtüşümünü belirlemektir AraĢtırmanın Sınırlılıkları Veri toplamada aracı olarak kullanılan yarı-yapılandırılmış mülakat kapsamındaki sorular araştırmanın problem ve alt problemlerine cevap olabilecek 4 temel soru ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtilen maddeler halinde sıralanabilir; 1. Araştırma yılının güz döneminde randevu alınabilen ve istekli öğretmenlerle sınırlı zaman dâhilinde yapılabilmiştir. 2. Sinop ilinde 67 adet fen ve teknoloji öğretmeni olmasına karşın araştırma kapsamında ancak 12 okuldaki 14 öğretmen ile mülakat yapılabilme olanağı sağlanabilmiştir. 3. Çalışmada sadece MEB in Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Kılavuzunun belirlediği yeterlik alanları kıstas alınmıştır.

20 8 4. Nitel çalışmanın doğası gereği veri analizinin uzun zaman alması ve süreçte ve anlık olarak sübjektif veri kirliliğinin varlığı bulunmaktadır. (Bu yüzden isteksiz veya kaygılı öğretmenler verileri kirleteceği endişesiyle araştırma örnekleminden atılmıştır) 1.6 AraĢtırmanın Varsayımları Araştırmada öğretmenlerin yeni fen ve teknoloji öğretim programının içeriğini ve pratik uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip oldukları varsayılmaktadır. Mülakat yapılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin mülakat sorularına verdiği cevaplarda samimi ve içten oldukları varsayılmaktadır Konu ile Ġlgili AraĢtırmalar Tarihsel bir sıralama yapıldığında öğretmen yeterlikleri hakkında birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Yeterlik temelli eğitim programlarının başlangıcı 1960 ların sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri nde öğretmen eğitimi alanında başlamıştır. İngiltere ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri ise özellikle öğretmen eğitiminden çok meslekî-teknik eğitim alanlarında yeterlik temelli yaklaşımları kullanmışlardır yılında öğretmenlerin yeterlik ölçütlerini yaptıkları çalışmalarda belirleyen Thomas ve Kay [41] öğretmenin, öğrencilerin öğrenme problemlerini değerlendirebilmesini, öğrencilerle ilgili planlamaların öğrencileri kapsamasını vurgulamıştır. Ayrıca öğretmenin önemli yeterliklerinden bazılarının sınıfı etkili bir biçimde organize edebilmesini ve yönetebilmesini, başarılı bir şekilde soru sorma ve öğretim için kaliteli materyalleri değerlendirebilmesi olarak belirtmiştir. Öğretmen eğiticilerinin yeterlik alanları ile ilgili çalışmada (2002) Lunenberg [42] ise altı temel yeterlik alanının varlığını ve bunların 1) konu yeterlikleri 2) Pedagojik ve didaktik yeterlikler 3) organizasyonel yeterlikler 4) iletişim yeterlikleri 5) öğrenme ve yetiştirme yeterlikleri ve 6) Özel yeterlikler (problem merkezli program yeterlikleri ve bilgisayar yönetebilme, kullanabilme yeterlikleri) olduğunu çalışmalarında tespit etmiştir. İngiltere de 2002 yılında CATE standartlarında (Council for the Accreditation of Teacher Education) öğretmen yeterliklerini;

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SOSYAL PSİKOLOJİ-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları

İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdari Yargı KAM 423 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları

Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları Karar Verme Psikolojisi (PSY 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Verme Psikolojisi PSY 314 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EK-1 Tez önerisi öğrencinin yapacağı tez çalışmasını ana hatlarıyla tanımlandığı bir dokümandır. Ayrıca

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı