KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BarıĢ Can YILMAZ HAZĠRAN 2008 TRABZON

2 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA BarıĢ Can YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce Yüksek Lisans (Fen Bilgisi Eğitimi) Unvanı Verilmesi Ġçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : Tezin Savunma Tarihi : Tez DanıĢmanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi : Prof. Dr. Salih ÇEPNĠ : Yrd. Doç. Dr. Hakan ġevki AYVACI : Yrd. Doç. Dr. Esra KELEġ Enstitü Müdürü : Prof. Dr. Emin Zeki BaĢkent Trabzon 2008

3 ÖNSÖZ Eğitimde ideal öğretmen kavramı çok eski zamanlardan beri tartışıla gelen bir konudur. Bu bağlamda ideal öğretmenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği tarih boyunca filozofların, bilim insanlarının, akademisyenlerin yani eğitimle ilgili olan çoğu insanın ilgisini çekmiştir. Acaba ideal öğretmenlerde olması gereken yeterlikler nelerdir? Henüz bile bu sorunun cevabı kesin olarak verilmemekle beraber daha uzun bir zaman bu sorunun eğitim bilimin en önemli tartışma odaklarından biri olacağına olan inancım tamdır. Eğitim alanlarından bir tanesi de Fen Eğitimi dir. Doğayı anlama, tanıma, keşfetme çabası olan fen biliminin eğitimi için fen ve teknoloji öğretmenlerinin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği konusunda bilim insanları değişik kuramlar geliştirmişlerdir. Bu kuramların öngördüğü özelliklerin, eğitim programlarında uygulamaya dönüşmesi için ülkeler müfredatlarında sık sık değişikliklere giderek eğitim seviyelerini yükseltmeyi hedeflemişlerdir. Teoriden uygulamaya geçirilen yeni eğitim yaklaşımları içeren müfredatlar beraberlerinde yeni yeterlikleri getirmiş ya da kimi yeterliklerin önceliğini değiştirmiştir. Fen ve teknoloji müfredatının, ülkemizde yapılandırıcı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramına göre yeniden gözden geçirilerek uygulamaya konması beraberinde kimi sıkıntılar, ve zorluklar getirmiştir. Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeni müfredatta ihtiyaç duyduğu yeterlikler nitel bir yaklaşımla belirlenmeye çalışılmıştır. Yüksek lisans tezimin danışmanlığını yapması ile birlikte bana maddi ve manevi desteğini asla esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Salih Çepni ye, hem lisans hem lisansüstü eğitimimde ve tezimin şekillenmesinde emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ya, Yrd Doç. Dr. Hasan Genç e, Yrd. Doç. Dr Nedim Alev e, Yrd. Doç. Dr. Esra Keleş e şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezimin veri toplama süreci boyunca bana desteğini esirgemeyen Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve bana zamanlarını ayıran ve yardımcı olan çok değerli Sinop un değerli öğretmenlerine teşekkürü bir borç bilirim. Barış Can YILMAZ Trabzon 2008 II

4 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... II İÇİNDEKİLER... III ÖZET... VI SUMMARY... VII TABLOLAR(ÇİZELGELER) DİZİNİ... XIII SEMBOLLER DİZİN... X 1. GENEL BİLGİLER Giriş Araştırmanın Problemi Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın Varsayımları Konu ile İlgili Araştırmalar YAPILAN ÇALIŞMALAR Araştırmanın Yöntemi Araştırma Önerisinin Oluşturulması Literatür Taraması Araştırmanın Örneklemi Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi İçerik Analizi (Content Analysis) Araştırma Verilerinin Çözümlenmesi Mülakat Verilerinin Kodlanması Temaların Bulunması Kodların ve Temaların Düzenlenmesi BULGULAR III

5 3.1. Yarı-yapılandırılmış Mülakattan Elde Edilen Bulgular Mülakat 1 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 2 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 3 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 4 ten Elde Edilen Bulgular Mülakat 5 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 6 dan Elde Edilen Bulgular Mülakat 7 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 8 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 9 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 10 dan Elde Edilen Bulgular Mülakat 11 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 12 den Elde Edilen Bulgular Mülakat 13 den Elde Edilen Bulgular Kodların Temalara Dönüştürülmesi Sıkıntıların Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 1 (T1): Aşırı Kırtasiyecilik ile İlgili Bulgular Tema 2 (T2): Araştırma Kültürü Yoksunluğu ile İlgili Bulgular Tema 3 (T3): SBS Belirsizliği ile İlgili Bulgular Tema 4 (T4): Fiziki Altyapı Yetersizliği ile İlgili Bulgular Tema 5 (T5): Aşırı Sınıf Mevcudu ile İlgili Bulgular Tema 6 (T6) Okul Dershane Uyuşmazlığı ile İlgili Bulgular Tema 7 (T7): Zaman Yetersizliği ile İlgili Bulgular Tema 8 (T8): MEB Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 9 (T9): Öğretim Programı Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 10 (T10): Veli Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Tema 11 (T11): Öğrenci Kaynaklı Sıkıntılar ile İlgili Bulgular Sıkıntı Temalarının OMGY ile Karşılaştırma Bulguları Önerilerin Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 12 (T12): Altyapı Önerileri ile İlgili Bulgular IV

6 Tema 13 (T13): Kırtasiyecilik ile İlgili Bulgular Tema 14 (T14): Seçme Özgürlüğü ile İlgili Bulgular Tema 15 (T15): SBS Açıklaması ile İlgili Bulgular Tema 16 (T16): Hizmet-İçi Eğitim ile İlgili Bulgular Tema 17 (T17): Müfredatın Etkililiği ile İlgili Bulgular Tema 18 (T18): Veli Diyaloğu ile İlgili Bulgular Tema 19 (T19): Öğretim Süreci ile İlgili Bulgular Tema 20 (T20): Dershane ile İlgili Bulgular Öneri Temaları ile İlgili Genel Bulgular Yeterliklerin Oluşturduğu Temalarla İlgili Bulgular Tema 21 (T21): Gelişime Açık Olabilme ile İlgili Bulgular Tema 22 (T22): Öğretim Yöntem Becerileri ile İlgili Bulgular Tema 23 (T23): Duyuşsal Yeterlilikler ile İlgili Bulgular Tema 24 (T24): Kişilik Özellikleri ile İlgili Bulgular Tema 25 (T25): Alan Bilgisi Yeterlikleri ile İlgili Bulgular Tema 26 (T26): Kişilerarası İletişim Yeterlikleri ile İlgili Bulgular Yeterlik Temalarının OMGY ile Karşılaştırma Bulguları Temaların Düzenlenmesi ile İlgili Bulgular A Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular B Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular C Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular D Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular E Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular F Temel Yeterlik Alanı ile İlgili Bulgular TARTIŞMA SONUÇLAR ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ V

7 ÖZET Öğretmenin nasıl bir öğretim programında öğretim yaptığı, sahip olması gereken yeterliklerin belirlenmesinde önemlidir. Öğretim programının amacı, içeriği, hedefleri ve yaklaşımı öğretmenin hangi yeterliklere sahip olması gerektiği konusunda belirleyici özellik taşır. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapısalcı kuramın ve çoklu zekâ kuramının 2004 yılında hayata geçirilmesiyle beraber karşılaştıkları güçlükleri yarı yapılandırılmış bir mülakat ile belirleyip temel yeterlik, alt yeterlik ve performans göstergeleri ile örtüşümünü inceleyerek sahip olunması gereken öğretmen yeterliklerini belirlemektir. Bu araştırmada, araştırmacının ontolojik ve epistemolojik kabullenimlerinin nitele yakın olmasından ötürü doğal araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma problemleri kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat sorularıyla, eski ve yeni öğretim programında üç yıldan fazla görev almış öğretmenlerin seçildiği amaçlı örneklem ile derinlemesine mülakatlar yürütülmüş elde edilen veriler belgelenip her bir mülakatın kodlaması ve gruplandırılması yapılmıştır. Araştırma, 12 farklı ilköğretim okulundan 14 fen ve teknoloji dersine giren öğretmene derinlemesine yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların nitel analiz yöntemleriyle incelenerek 233 performans göstergesi ile karşılaştırılması sonucu temel yeterlik ve alt yeterlikler belirlenmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenlerin karşılaştıkları sıkıntıların çoğu alt yapı eksikliği ve ekonomik temelli olması, yeterliklerin belirlenmesini zorlaştırmıştır. Müfredatlar okulların fiziki kapasitesi düşünülerek hazırlanmalı ve buna göre esneklik kazandırılmalıdır. Etkinlik ve uygulamalar daha az kırtasiyecilik içermelidir. Öğretmenler yeni müfredat ile ilgili öncelikle kendilerini sonra velileri bilgilendirmelidir. Sadece yeterliklerin varlığının tek başına müfredat başarısı için yeterli olmadığı, altyapı, zaman ve hizmet içi kurs etkenlerinin öğretmen yeterliklerini destekler nitelikte ayarlanması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Fen ve Teknoloji Eğitimi, Öğretmen Yeterlikleri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Nitel Analiz VI

8 SUMMARY A Qualitative Study to Determine the Proficiencies of Science and Technology Teachers in the New Science and Technology Curriculum It is vital to know what kind of a curriculum that the teacher is instructing, in order to determine the competencies of the relevant teacher. Teachers competencies are distinguished by the curriculums aims, content and its theoretical approaches. The purpose of this research is to discover the relevant competencies, sub-competencies and performance indicators of the teachers with a semi-constructed interview inventory, who have been instructing in the 2004 curriculum which was reshaped under the influence of multiple intelligence theory and constructivist approach. The researchers epistemological and ontological approaches are more likely to be close to qualitative paradigms which led him to use naturalistic approaches. Within the concept of research questions, semi-constructed interviews were executed with teachers who were experienced more than three years with the new and the old science and technology curriculum. The data gathered were documented to be coded and reducted to make meaningful suggestions. The research was conducted in 12 government schools with 14 science and technology teachers and the results were compared with 233 performance indicators in order to determine the competencies and sub-competencies. The curriculum must be prepared and must have flexibility by considering the physical backgrounds of the schools. The applications and activities which take place in the curriculum should take less paper work to do. Formerly the teachers who are instructing in the new curriculum must be informed and subsequently the parents must be aware of the new curriculum too. The competencies just by themselves are not enough to be successful in order to achieve the aims of the curriculum. It is thought to be that physical conditions time and in service training courses are vital to reinforce teacher competencies. Key Words : Science and Technology Education, Teacher Competencies, Science and Technology Teacher, Qualitative Analysis VII

9 TABLOLAR/ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 1. Mülakat yapılan örneklem öğretmenlerinin tecrübe ve cinsiyet özellikleri Tablo 2. Mülakat 1 den elde edilen bulgular Tablo 3. Mülakat 2 elde edilen bulgular Tablo 4. Mülakat 3 den elde edilen bulgular Tablo 5. Mülakat 4 ten elde edilen bulgular Tablo 6. Mülakat 5 ten elde edilen bulgular Tablo 7. Mülakat 6 dan elde edilen bulgular Tablo 8. Mülakat 7 den elde edilen bulgular Tablo 9. Mülakat 8 den elde edilen bulgular Tablo10. Mülakat 9 dan elde edilen bulgular Tablo11. Mülakat 10 dan elde edilen bulgular Tablo12. Mülakat 11 den elde edilen bulgular Tablo13. Mülakat 12 den elde edilen bulgular Tablo 14. Mülakat 13 ten elde edilen bulgular Tablo 15. Sıkıntıların oluşturduğu T1 ile ilgili bulgular Tablo 16. Sıkıntıların oluşturduğu T2 ile ilgili bulgular Tablo 17. Sıkıntıların oluşturduğu T3 ile ilgili bulgular Tablo 18. Sıkıntıların oluşturduğu T4 ile ilgili bulgular Tablo 19. Sıkıntıların oluşturduğu T5 ile ilgili bulgular Tablo 20. Sıkıntıların oluşturduğu T6 ile ilgili bulgular Tablo 21. Sıkıntıların oluşturduğu T7 ile ilgili bulgular Tablo 22. Sıkıntıların oluşturduğu T8 ile ilgili bulgular Tablo 23. Sıkıntıların oluşturduğu T9 ile ilgili bulgular Tablo 24. Sıkıntıların oluşturduğu T10 ile ilgili bulgular Tablo 25. Sıkıntıların oluşturduğu T11 ile ilgili bulgular Tablo 26. Sıkıntı temalarının sıklık yüzdeleri ve performans göstergeleri ile olan ilişkisi Tablo 27. Önerilerin oluşturduğu T12 ile ilgili bulgular VIII

10 Tablo 28. Önerilerin oluşturduğu T13 ile ilgili bulgular Tablo 29. Önerilerin oluşturduğu T14 ile ilgili bulgular Tablo 30. Önerilerin oluşturduğu T15 ile ilgili bulgular Tablo 31. Önerilerin oluşturduğu T16 ile ilgili bulgular Tablo 32. Önerilerin oluşturduğu T17 ile ilgili bulgular Tablo 33. Önerilerin oluşturduğu 18 ile ilgili bulgular Tablo34. Önerilerin oluşturduğu T19 ile ilgili bulgular Tablo 35. Önerilerin oluşturduğu T20 ile ilgili bulgular Tablo 36. Öneri temalarının sıklık yüzdeleri ve frekans ile olan ilişkisi Tablo 37. Yeterliklerin oluşturduğu T21 ile ilgili bulgular Tablo 38. Yeterliklerin oluşturduğu T22 ile ilgili bulgular Tablo 39. Yeterliklerin oluşturduğu T23 ile ilgili bulgular Tablo 40. Yeterliklerin oluşturduğu T24 ile ilgili bulgular Tablo 41. Yeterliklerin oluşturduğu T25 ile ilgili bulgular Tablo 42. Yeterliklerin oluşturduğu T26 ile ilgili bulgular Tablo 43. Yeterlik temalarının performans göstergeleri ve sıklık yüzdeleri ile olan örtüşümü Tablo 44. A yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 45. B yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 46. C yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 47. D yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 48. E yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Tablo 48. F yeterlik alanının performans göstergeleri ile temaların ilişkisini gösteren tablo Ek Tablo 1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) IX

11 SEMBOLLER DĠZĠNĠ OMGY :Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri SBS :Seviye Belirleme Sınavı OKS :Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı PG :Performans Göstergesi MEB :Milli Eğitim Bakanlığı TEDP: :Temel Eğitime Destek Projesi M1 :Mülakat 1 M2 :Mülakat 2 M3 :Mülakat 3 M4 :Mülakat 4 M5 :Mülakat 5 M6 :Mülakat 6 M7 :Mülakat 7 M8 :Mülakat 8 M9 :Mülakat 9 M10 :Mülakat 10 M11 :Mülakat 11 M12 :Mülakat 12 M13 :Mülakat 13 M14 :Mülakat 14 T1 :Tema 1 Aşırı Kırtasiyecilik T2 :Tema 2 Araştırma Kültürü Yoksunluğu T3 :Tema 3 Seviye Belirleme Sınavı Belirsizliği T4 :Tema 4 Fiziki Altyapı Yetersizliği T5 :Tema 5 Aşırı Sınıf Mevcudu T6 :Tema 6 Okul Dershane Uyuşmazlığı T7 :Tema 7 Zaman Yetersizliği T8 :Tema 8 Milli Eğitim Bakanlığı Kaynaklı Sıkıntılar T9 :Tema 9 Öğretim Programı Kaynaklı Sıkıntılar T10 :Tema 10 Veli Kaynaklı Sıkıntılar T11 :Tema 11 Öğrenci Kaynaklı Sıkıntılar T12 :Tema 12 Altyapı Önerileri T13 :Tema 13 Kırtasiyecilik Önerileri T14 :Tema 14 Seçme Özgürlüğü T15 :Tema 15 Seviye Belirleme Sınavı Açıklaması T16 :Tema 16 Hizmet-İçi Eğitim T17 :Tema 17 Müfredatın Etkililiği T18 :Tema 18 Veli Diyaloğu T19 :Tema 19 Öğretim Süreci T20 :Tema 20 Dershane T21 :Tema 21 Gelişime Açık Olabilme T22 :Tema 22 Öğretim Yöntem Becerileri T23 :Tema 23 Duyuşsal Yeterlilikler T24 :Tema 24 Kişilik Özellikleri X

12 T25 T26 A B C D E F f SY : Tema 25 Alan Bilgisi Yeterlikleri : Tema 26 Kişilerarası İletişim Yeterlikleri : Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim : Öğrenciyi Tanıma : Öğretme ve Öğrenme Süreci : Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme : Okul, Aile ve Toplum İlişkileri : Program ve İçerik Bilgisi : Frekans : Sıklık Yüzdesi XI

13 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1 GiriĢ Gelişen dünyada ülkelerin refah seviyesini en çok etkileyen, siyasi ve sosyal gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartlarını ortaya çıkaran politikalar fen ve teknoloji kaynaklı olmuştur. Fen ve teknolojinin bu özelliği nedeniyle bütün ülkeler teknolojiyi üretmek, elde etmek, kullanmak, yaymak ve bunu mümkün olduğunca eğitim felsefelerine yansıtmak için her türlü çabayı göstermektedirler [1]. Fen ve teknolojinin hızla gelişimi ve artık her bireyi etkilemesi fen ve teknolojinin günlük hayattaki önemini arttırmaktadır. Bu yüzden tüm ülkeler fen ve teknoloji eğitimi konusunda kendini yeniden şekillendirme ihtiyacı hissetmektedirler [2]. Fen ve teknolojinin, bilimin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olması, bu ülkelerin öğretim program geliştirmelerini, bu yönde şekillendirmekte ve beklenen davranış, hedef, faaliyetlerin tümünü öğretim programları içersinde fen ve teknoloji öğretiminde yoğunlaştırmaktadır [3]. Ülkeler, öğretim programlarını nitelikli insan yetiştirme hedeflerini gerçekleştirmek için süreç içersinde yeniden gözden geçirmek ve gerekirse değiştirmek zorundadırlar [4]. Yeni bilgilerin günlük yaşamı doğrudan etkilemesi, ülkelerin eğitim sistemlerini; öğretmen ve öğrencinin gerekli yeterliklere sahip nitelikli insanlar olarak yetişmeleri yönünde geliştirmeye mecbur bırakmaktadır [5]. Öğretim programların en önemli uygulayıcı elemanı olan öğretmen, öğrenciyi bilgiye ulaştırırken aynı zamanda kendini de geliştirmelidir. Bu yüzden gelişim ihtiyacı her meslek gibi öğretmenin işlev ve yeterliklerini de yenilemesini zorunlu kılmaktadır [6]. Bu bağlamda öğretmenlerin kendilerini karşılaştıkları sorunlar karşısında belli yeterliklere ulaştırmaları da, kendilerini sürekli yenilemeleri de çok önemlidir [7] Öğretim programlarındaki hedef davranışların gerçekleşmesini sağlamak ve bunu denetlemek öğretmenin temel görevlerinden biridir [8]. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde ilköğretim süresince bireylerin aldığı fen eğitimi, fen ve teknolojiye karşı olumlu tutum geliştirmelerinde ve nitelikli birer birey olmalarında çok önemlidir. Öğretmen, eğitimin planlı olarak gerçekleşmesini sağlayan profesyonel kişidir. [9] Bir kişiye, görevinin gerektirdiği belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özellikler yeterlik olarak tanımlanmaktadır. Mesleklerin gelişimi de yeterliklerle

14 2 paraleldir [34]. Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri başarılı olarak yapma kapasitesi yine diğer bir yeterlik tanımıdır [10]. Yeterlik kavramı, bir işi ya da görevi etkili bir şekilde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken nitelikleri tanımlar. Yeterlik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan asgari yetenek, bilgi ve becerileri ifade eden bir kavram olup bu kavram, belirli bir görevi ya da rolü kabul edilebilir bir düzeyde yerine getirmek için sahip olunması gereken en düşük kapasiteyi vurgular [11]. Mansfield e göre [12] yeterlik alanları, işi yapan kişinin işinde etkili olabilmesi için gerek duyduğu becerilerin ve özelliklerin detaylı ve davranışsal özel tanımlarını içermelidir. Öğretmende yeterlik duygusunun temelinde öğretmenin, mesleki yeterliliğini kişisel bir dünya görüşüne dayandırması ve kendisini olumlu olarak algılaması yattığı ifade edilmektedir [13]. Yeterlik duygusu bilişsel mekanizmalar tarafından düzenlenen ve oluşturulan bir davranış olduğu [14] ve öğretmenlerin yeterlik duygusunun öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin başarılı olması ve öğrencilerin öğrenmeye motive edilmesi açısından çok önemli olduğu ülkelerin araştırma kurumları tarafından birçok kez vurgulanmıştır [15]. Eğitim sürecinin öğretmenin yeterlikleriyle birebir ilişkisi vardır. Öğretmenin olumlu şekilde istendik davranış değişikliği meydana getirebilmesi için temel bilgi beceri ve yeterliklere sahip olması ve bunları etkili şekilde kullanabilmesi gerekmektedir [9]. İdeal öğretmen, dostça ve iş birliği içinde çalışma alışkanlığına sahip olan, alan bilgisine hâkim, öğrenci ihtiyaçlarını anlayabilen, bilimsel eksikliği olmayan, saygı ve sevgi kavramlarını oturtmuş, yöntem çeşitliliğine sahip bireydir [16]. Temelde öğretmen yeterliklerinin genel kültür, konu alanı bilgisi, meslekî beceri ve yeterlikler gibi alanları içerdiği, öğretmenin kişisel özelliklerinin; hoşgörülü, sabırlı, açık fikirli, esnek ve uyarlayıcı, sevecen, anlayışlı, esprili, yüksek başarı beklentisi içinde olan, cesaretlendirici ve destekleyici olması gerekliliği belirtilmiştir [15]. Yapısalcı yaklaşıma göre öğretmen; öğretici yerine, öğrenme ve öğretme sürecini düzenler, öğrenciye rehberlik eder ve onu yönlendirir. Ayrıca öğretmen öğrencilerin öğrenme güçlüklerine karşı duyarlı olmakla, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırma sürecinde sabırlı olmakla, öğrencinin ön bilgilerini dikkate almakla yükümlüdür. Öğretmen, öğrencilerin fikirlerini ortaya koyabildiği ve tartabildiği bir öğrenme ortamı yaratabilmeli, öğrenciye bilimsel yönden destek sağlayabilmeli, öğrenciye sıkıntılar hakkında önerilerde bulunabilmeli, bağımsız düşünebilme konusunda öğrenciyi cesaretlendirebilmelidir [17,18].

15 3 Yapısalcı yaklaşımla hazırlanan öğretim programları, öğretmenin rolünü de değiştirmiştir. Öğretmen rolünün değişmesiyle, öğretmenin aynı zamanda sahip olması gereken yeterliklerin de öncelikleri değişmiştir [2]. Ülkemizde de pilot uygulamaları yapıldıktan sonra, 2004 yılında kapsamlı bir değişiklikle yapısalcı yaklaşımı temel alan yeni bir fen ve teknoloji öğretim programı uygulamaya konmuştur. Öğrencinin kendisinin bilgiyi yapılandırdığı bu yeni yaklaşımla düzenlenen öğretim programı, öğretmen merkezlilikten çıkartılarak öğrenci merkezli olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu durumda öğretmen gerekli öğrenme ortamını düzenleyen rehber, yönlendirici birey durumuna gelmiştir [19]. Türkiye için yeni bir olgu olan yapılandırmacı öğretim programlarındaki öğretmen yeterlikleri hakkında kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmen yeterliği eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir etkendir. Öğretmenlik mesleği alan bilgisi, genel kültür ve pedagoji bilgi ve becerisini gerektiren bir meslektir. [ 20,21, 22]. Öğretmenlerin eğitim sürecindeki yeterlikleri, öğretmen eğitiminde kayda değer bir konu olarak eğitim bilimcilerin ilgisini çekmektedir [23]. Öğretmenin kişisel özellikleri, öğrenme etkinliklerini yönetme kabiliyeti, öğrenme sürecini izleme ve ders vermedeki yeterliliği, özgeçmişi, öğrenci ve kişilerarası ilişkileri başarısını etkilemektedir [24]. Öğretmenlerin yeterlik inançlarının çoğunlukla; sınıf dışındaki etkenler ve kişisel etkilerin nasıl yorumlandığının birleşiminden oluştuğu saptanmıştır. [25]. EARGED (Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi) in yapmış olduğu çalışmalar neticesinde öğretmenin öncelikle çağdaş bir insan olması gerektiği ve var olan şartlarda en iyisini görev bilinci içersinde yapma gayretinde olması gerektiği tavsiye edilmektedir. Bunun yanında kendini geliştirmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanması, eğitim kuruluşlarıyla diyalog kurması dünyayı takip etmesi ve bireyi iyi tanıyabilmesi gerektiği önerilmektedir [26] Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1973 yılından 1999 yılına kadar, öğretmen yetiştirme ve istihdamına yön verecek nitelikte, öğretmen yeterlikleri konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. İlk çalışmayı 1999 yılında MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü bir komisyon kurarak başlatmış ve yeterlik alanlarının genel çerçevesi çizilmiştir [27]. Her öğretmenin sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumlar öğretmen yeterliklerinin tanımındadır. Eğitim reformunda yeterlikler; öğretimin, öğrenim çıktılarının ve liderlik kalitesini belirlemede önemli rol oynamaktadır ve öğrencilerin kaliteli eğitim

16 4 alması ve okulların kaliteli yönetilmesi isteğini ortaya koymaktadır. MEB e göre öğretmen yeterliklerini Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) ve Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri oluşturmakta olup Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY), Kasım 2006 tarih ve 2590 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayınlanmıştır [15]. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP) kapsamında, 2002 yılı Eylül ayında başlattığı çalışmalarını 2006 yılında tamamlamış ve yürürlüğe koymuştur. Türkiyede öğretmenlerin yeterliklerini belirlemede son zamanlarda yapılan en kapsamlı çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorumluluğu Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü nde olan Temel Eğitime Destek Projesi dir. Bu proje kapsamında 120 öğretmen, 25 öğretim elemanı, 18 ilköğretim müfettişi, 6 ölçmedeğerlendirme uzmanı, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı temsilcileri, eğitim öğretim ve sendika temsilcileri görev almıştır [11]. Bu çalışma; tüm öğretmenlerde bulunması gereken yeterlikleri: 6 ana yeterlik alanı, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesi olarak belirlemiştir. İlköğretim öğretmenlerinin 17 alanda sahip oldukları özel alan yeterlikleri ; düşük düzey, orta düzey ve yüksek düzey olarak, öğretmen yeterliklerini geliştirmek için okul temelli mesleki gelişim kılavuzunda belirtilmiştir [32]. Bu kapsamda belirlenen Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) tezin verilerin çözümlenmesinde ve analizinde kullanılan öğretmen temel yeterliklerini, alt yeterlikleri ve performans göstergelerin (PG) bulunduğu tabloda (Ek Tablo 1) verilmiştir [33]. Bu tabloda tanımlanan 6 temel yeterlik alanları şöyledir; A -Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim, B.Öğrenciyi Tanıma, C. Öğretme ve Öğrenme Süreci, D.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, E. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, F. Program ve İçerik Bilgisi. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Kılavuzu (OMGY) incelendiğinde; A yeterlik alanının 8, B yeterlik alanının 4, C yeterlik alanının 7, D yeterlik alanının 4, E yeterlik alanının 5 ve F yeterlik alanının 3 adet alt yeterlik olmak üzere toplamda 31 adet alt yeterlik içerdiği görülmektedir.

17 AraĢtırmanın Problemi İnsan hayatına her gün birçok bilgi girmekte ve sahip olduğumuz bilgi birikimi artmaktadır. Bu durum ülkelerin fen eğitimine, okul öncesi dönemden itibaren başlamalarına sebep olmakta ve öğretim programlarını buna göre yeniden düzenleme ya da değiştirme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde iyi bir eğitim sistemi hayati önem taşımaktadır. Kaliteli bir eğitimin ön koşulu; iyi, donanımlı, nitelikli öğretmenlerdir. Nitelikli öğretmenlerin çağın koşullarına uygun donanımı ve öğretmenin okuryazarlık düzeyi öğretmen eğitiminde önemlidir [34]. Yapısalcı öğrenmenin gerçekleşmesi için yeni bilgilerle, önceki bilgiler arasında bağlantı kurulması önemlidir [35]. Bu yaklaşımda yapısalcı öğretmen ile geleneksel fen öğretmenin rolleri farklılık göstermektedir. Geleneksel fen öğretmeni kitaplarda ve çeşitli bilimsel kaynaklardan aldığı bilimsel bilgileri öğrencilerine aktarmaktadır. Ancak yapısalcı fen öğretmeni; öğrencilerin sorduğu sorulara doğrudan cevaplar vermek yerine öğrenciyi düşünmeye sevk ederek, öğrencilerin araştırarak bilgiyi bulmalarında rehberlik etmelidir [36]. Programın önemli parçasından biri olan öğretmenin rolü; öğrencileri soru sormaya teşvik edici ve bilgiyi aktarmaktan çok bir yönlendirici olarak belirlenmiştir [37]. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerini önceden belirlenmiş öğretim programının sıkıcılığından arındırmaya çalışmalı, öğrencilerin ana düşünceler üzerinde odaklaşmasını sağlamalı ve belirli sonuçlara ulaşmaları için ilgilerini merkeze alabilmelidirler [38]. Öğretmen otorite değil, sınıf içinde gözlemci olmalıdır. Sınıf yönetimi, emir verme ya da zor kullanarak yapılmamalıdır. Denetim dolaylı duygusal ve zihinsel bir süreçtir [39]. Ülkemizde, eğitimden sorumlu bakanlık olan MEB nın değişim ve yenileme ihtiyacını hissederek, çeşitli ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarıyla 2004 yılında fen ve teknoloji dersi öğretim programında yapısalcı yaklaşımı temel alan değişiklikler yapmıştır. Hazırlanan bu çalışmada; 2004 yılında bütünleştirici ve çoklu zekâya göre yeniden şekillendirilmiş ve yenilenmiş fen ve teknoloji öğretim programında görev yapan, fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin, öne çıkan öğretmen yeterliklerinin neler olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Bu temel problemin yanında aşağıdaki alt problemlere de cevap bulunmaya çalışılacaktır.

18 6 Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji müfredatında karşılaştığı sıkıntılar nelerdir? Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji öğretim programında karşılaştığı sıkıntılara olası çözüm önerileri nelerdir? Fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin, MEB tarafından 2006 yılında belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (OMGY) ile ilişkisi nasıldır? 1.3. AraĢtırmanın Gerekçesi ve Önemi Yenilik her zaman beraberinde bazı sıkıntıları da getirmektedir. Yeniye olan direnç ve yeniye olan uyum süreci kimi sıkıntıların yaşanmasına sebep olmaktadır. Öğretim programlarının ise uygulamacıları öğretmenler olduğundan, sıkıntıların belirlenmesinde öğretmen önerilerinden faydalanılması gerekliliği tartışılmaz bir durumdur [6]. Aynı zamanda doğrudan sıkıntıyı yaşayanlar aracılığıyla öneri ve sıkıntıların belirlenmesi problem durumuna verilebilecek önerilerin sağlıklı tespit edilmesi açısından da önemlidir. Öğretmen yeterlikleri hakkında mevcut literatür incelendiğinde, önümüze bir çok kaynak çıkmaktadır. Ancak ülkemizde yapısalcı fen ve teknoloji öğretim programındaki, fen ve teknoloji öğretmenlerinin sahip olması gereken öğretmen yeterlikleri konusunda kapsamlı bir doküman bulunmamaktadır [27]. Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi; öğretmen yetiştirilmesi, seçimi ve istihdamı konusunda belirleyici bir özelliğe sahiptir. Öğretmen yeterliklerinin belirlenememesi doğrudan öğretmenin yönettiği öğrenme ve öğretme süreçlerinin de etkililiğini ve verimliliğini azaltan bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ülkenin koşullarının farklılığı, ihtiyaç duyduğu öğretim programı ve öğretmen yeterliklerini de farklı kılmaktadır. Yeni kuramlar beraberinde, yeni öğretim programı ve beraberinde yeni öğretmen yeterliklerini de getirmiştir [40]. MEB in belirlediği OMGY süreç içersinde yeniden gözden geçirilerek 2004 yılında belirlenmiş 233 performans göstergesi, projenin bitirildiği 2006 yılında 206 ya düşürülmüştür dan beri bu öğretmen yeterliklerindeki önceliğinin OMGY ye göre değişiminin ne yönde gerçekleştiği ile ilgili bir araştırmanın bulunmayışı, araştırmanın diğer bir gerekçesidir. Bu bakımdan yeterlik alanlarındaki değişimin görülebilmesi adına, bu çalışma bulguları ve sonuçları bakımından yeterlik önceliklerini sunmasından ötürü literatür için önemli olduğu düşünülmektedir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL FİZİK LABORATUAR UYGUALAMALARINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM DOKTORA TEZİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2014-YL-002 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 Elementary Education Online, 6(2), 284-304, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 284-304, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 İsmet ŞAHİN* Abstract.The

Detaylı