doldurdular, ortaya Çukurova ç kt. Ova güne le, kla doldu. Sular sak rdad. Toprak bereketten deniz gibi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "doldurdular, ortaya Çukurova ç kt. Ova güne le, kla doldu. Sular sak rdad. Toprak bereketten deniz gibi"

Transkript

1 Ya ar Kemal - nce Memed 4 Roman n ba lang ndaki Leonardo da Vinci'nin yaz Mentor Books'un bast The Notebooks of Leonardo da Vinci'den al nm (sayfa 202) ve Murat Belge taraf ndan çevrilmi tir. "S rlar n yak nlar ndaki Kalindra ehrine girdim. Bu ehir Toros da lar n F rattan ayr lan kolunun eteklerinde kuruludur. Ve bat nda koca Toros da n doru u yükselir. Bu doruk öylesine yüksektir ki gökyüzüne dokunur gibidir. Dünyan n hiçbir yerinde bu da dan daha yüksek bir da yoktur. Daha güne do madan dört saat önce yamaçlar na gün vurur. Bu da dünyan n en ak ta ndan yarat ld için l l ldar ve karanl n ortas nda par ldayan ay gibi çevredeki Ermenilerin yollar ayd nlat r. Yüksekli i öyle bir yüksekliktir ki, en uzak gökteki bulutlar n, düz bir çizgi imlinde dört mil yukar na ç kar. Bat ya do ru bakt zda gecenin üçüncü k sm ndan sonra bile güne in bu doruklar ayd nlatt görürsünüz. Hani bir zamanlar durgun havalarda, gökta sand z, gecenin karanl nda biçim de tirdi ini gördü ümüz, kimi zaman iki üç parçaya ayr lan, kimisinde k sa, kimisinde uzun gözüken ey i te budur. Bütün bu de ikli in sebebi da n bu k sm yla güne in aras na giren, gün klar kesen bulutlard r. Torosun bu yamac o kadar yüksektir ki, haziran ay nda güne tam tepedeyken, da n gölgesi on iki günlük Sarmatyan n k lar na dü er. Aral k ortas ndaysa, kuzeye do ru bir ayl k yolculuk sonunda ula labilen Karadeniz da lar na kadar uzan r. Rüzgara bakan yüzü her zaman bulutludur, pusludur. Çünkü kayaya çarpan rüzgar iki kola ayr r, sonra da da n öbür yan ndan iki kol yeniden birle ir ve bu esinti s ras nda her kö e bucaktan toplad bulutlar ard s ra sürükler getirir, orada b rahr. Buralarda her zaman gök gürler, ld mlar dü er, bulutlar öylesine toplan r ki ya tan kayalar yar r, a do ru seller akar. Da n ete ine yerle enler çok zengindir, buralarda güzel dereler, çaylar akar, her zaman verimlidir, her kö eden ürün f r. Üç mil t rmand ktan sonra koca çam ormanlar na, gürgenliklere, böyle ba ka a açlara gelinir. Bundan sonra, bir üç mil daha çay rlardan, otlaklardan geçilir. Ondan sonras y l boyu eksilmeyen kard r. Bu karl alan da on dört mil daha gider. Oralarda daha doru a varmadan, yak bir havayla kar la r ama rüzgar n imini timini duymazs z. Orada hiçbir canl da ya amaz. Yaln z doruktaki yar klarda bar nan, avlar aramak için bulutlardan a ya süzülen birkaç al ku vard r. A açl kl tepeler bitince, bulutlar n ba lad yerin yukar ç plak kayal klard r. Kayalar da apakt r. Görülmemi bir akl ktad r. Bu sert, zorlu yamaçlardan doru a ç kman n mümkünü yoktur."* Toroslar ovay bir ay gibi çepeçevre ku at r. Ve Çukurova Akdenizle da lar n aras nda kal r. Ovay ku atan da lar kat katt r. Ta görünmeze kadar aç k maviden, maviden, mordan, laciverde uzan r, çok uzaklarda da gö ün belli belirsizli inin içine kar r gider. Da lar n koyaklar koyu gölgelidir. Gün do arken gölgeler bat ya, y rken do uya dönerler. Çok caklarda oralardan ovaya ince bir serinlik iner gibi olur. Ve da lar gün gün, an an de ir. Gün do arken kimi günler alt n sar na batar, bu sar k k la, sütbeyaza, ard ndan ince bir maviye keser. Mosmor da olur. leüstleri, çok s caklarda bir turuncuda da tüter, her yer yanarken, her yan bombozken. Sonra da laciverde dönü ür, bahar aylar nda menek edir da lar. Yamaçlar na alt n çiviler çak lm gibidir. Menek enin, laciverdin üstünden, yumu ac k, sonsuza kayarlar bir k selinde. Görkemli Düldül da kat kat olmu, üst üste binmi yat k da lar n ard ndad r. Sütbeyaz yla bütün yöreyi tarak döner. Ba ço u zaman bulutsuzdur. Yaz n da daha çok mor bulut rengindedir, ya da tüten bir k ms bak r morundad r. Lacivert, çok pembe kar nda tüter söner. Doru unda da bir iri, dönen, savrulan y ld z sal r durur. Leonardo da Vinci 10 Toros da lar n doruklar salt kayal kt r. Kayalar ak, pembe k rm, kahverengi, turuncu, ye il çakmakta r. Çakmak-ta larm n üstünde geni kanatl kartallar dönerler. Çakmakta doruklardan a lara inilince ormanlar ba lar. Bunlar çok gür ormanlard r. Yaban l hayvanlar bar na r buralar. Her bir çam, sediri, gürgeni, ç nar gö e a r. P narlar kaynar her bir koyaktan, kaya dibinden, yamaçtan. Yarpuz, çam, çiçek kokar sular. Kimisinde, büyüceklerinin içinde alabal klar oynar. Bir a açtan çakmakta ma, bir yamaçtan dereye son h zla inerler. Ve Çukurovay Toroslar yaratm r. Çok eskiden Akdeniz Toroslar n tam ete inden ba lard. Sonra Ceyhan, Seyhan, sonra öteki irili ufakl dereler, çaylar Toroslar n tüm bereketli topraklar ta yarak denizi

2 doldurdular, ortaya Çukurova ç kt. Ova güne le, kla doldu. Sular sak rdad. Toprak bereketten deniz gibi ta. Seyhanm anas Zamant suyudur. Kayna Uzunyayla-dan al r, uzun bir düzlükten geçtikten sonra Toroslara var r. Orada çakmakta ndan kayalara çarpar, mor, sert kayal klard r bunlar. Zamant kayalarda köpürür, derin koyaklara dü er. Çok a lardan topra oyarak ba döndürücü bir h zla akar. Gene önüne kayalar ç kar, kayalar a amaymca topra deler, yerin dibine girer... Uzun bir süre yer üstünde gözükmez. Sonra birden yukar ya f r. Deli bir h zla, ç lg nca savrularak kayadan kayaya ba vurur, önüne bir çakmakta ndan da yeniden ç ncaya kadar. Sonra gene yerin dibine batar, ç kar... Çok çok p nar, çok dere, çok çay al r Toroslar a mcaya kadar. Bir de Göksuyu al r. Göksu Torosun Tahtal da ndan do ar, o da çok p nar dere, çok çay al r, sonra da gelir Zamant ya kat r. Ondan sonra bunlar n ad na Seyhan derler, bir ulu su olur. Her bir su o kadar ayd nl kt r ki, sanki akan su de ildir de kt r. Dibine kitap dü se okunur. Ceyhana gelince onun gözü Binbo alar n göbe indedir. lk do unda ona Horman deresi derler. Horman deresi Nurhak da lar ndan gelen Sö ütlü deresiyle birle ir... Co kun deli bir su olur. Toroslar bir uçtan bir uca biçerken Aksu, Körsulu, Çay r, Savrun, Sumbas, Handeresi, Cerpeçe çaylar ve daha nicelerini, binlerce p nar, gözü, dereyi alarak büyük Akdenize 11 ula r. Seyhan da, Ceyhan da Akdenize binlerce, yüz binlerce ton toprakla birlikte gelirler. Binlerce, yüz binlerce ton mil yayarlar Akdeniz k lar na. Her y l ova biraz daha, biraz daha büyür ve Torosta kayal klar her y l biraz daha ar narak sivri ak kayal klar biraz daha ortaya ç kar. Ve belki bir gün Torosta hiç a aç, hiç toprak kalmayacak, koca Toros salt kayal k olaraktan dikilip duracak gökle toprak aras nda. Keskin kayalar zg n bak r mor k nda tütecek ve belki de bir damla su kalmayacak bu ç plak kayal klar n Torosunda... Belki bir tek bitki bitmeyecek bu ustura keskini kayalarda. Belki bir tek canl ya amayacak. Akdeniz k lar nda toprak da deniz gibi dalgalan r, köpü-rür. Geni ova da, ulu Toroslar da Akdeniz kadar mavi, Akdeniz kadar kl r. Akdenizin üstünde ne kadar k kaynarsa, ovan n da, Torosun da üstünde öylesine klar balk r. Da lar nas l kaya, çam, yarpuz, çiçek kokular yla yüklüyse, geni, düz ova da toprak, deniz, portakal, limon, turunç kokular yla yüklüdür. Ve y n her gününde gebe toprak ç lg ncas na a açm, verimden delirmi gerinerek bahar, Torosun gönderece i ya muru bekler. Günün birinde de Alada m gö ünü kapkara bir bulut örter, s cak bir ya mur yeli bütün ovan n üstünü yalayarak geçer. Ard ndan iri, s cak damlalar dökülür. Sonra da ya mur bo an r, ortal k sel sele gider. Ya mur kesilir kesilmez de ova a na kadar bitkiyle, çiçekle, ku larla, böceklerle dolar. Ova bir sevinç mestli inde yumu ak, k nennilenir. Turunç, portakal, limon a açlar köpürür. Il k yeller çiçek kokular al r, bütün ovay ba tan sona geçerek Toros da lar na götürür. Da lardan sularla birlikte kartallar da inerler ovaya. Batakl klar bir ku cenneti olur y n on iki ay nda da... Renk renk, cins cins ku lar doldururlar batakl klar. Do udan bat ya, güneyden kuzeye göç eden ku lar Çukurova bataklar na u ramadan yollar na gidemezler. Çukurovada her ey saydamd r. Kayalar, toprak, a açlar bile. Ku lar, böcekler, y lanlar, insanlar bile... Gökyüzü ktan bir mavidir. Geceleri de ortal k silme y ld z dö elidir. Ve sular n dibine Kuran dü se okunur. 12 Anavarza kayal klar ndan, kayal klardaki kaktüs orman n aras ndan a ovaya saklanarak, sinerek inen Memed kendisini devedikenlerinin içinde buldu. Burada devedikenleri bir orman gibi üst üste bitmi lerdi. Dikenlerin üstünden Meme-din ba bir görünüyor, bir yitiyordu. Bahar alabildi ine patlam, Anavarzan n kayal klar aras ndaki k rm topraklarda sar çi dem çiçekleri üst üste f rm. Kayal klardaki, her birisi bir a aç büyüklü ündeki kaktüsler de k rm, mavi, sar, ak çiçeklerini açm lard. E ekanlar, balar lar, sar caar lar büyük çiçeklerin içlerini doldurmu lar, kanatlar ipiltilerde, çiçeklere girip ç yorlard. Kayalardan, kayalar n üstündeki örenlerden bir ye illiktir a lara delicesine iniyordu. Memed geceyi büyük surun do u yönündeki bir kovukta geçirmi ti. Ç ng rakl y lan korkusundan ilk horozlar ötünceye kadar gözlerine uyku girmemi ti. Uyand nda gün ku luk olmu tu. nceden k bir yel esiyordu. Kocaman el büyüklü ündeki ak kelebekler küme küme çiçeklere, otlara iniyor kalk yorlard. A daki Akçasa-z n üstüne kal n bir pus çökmü, hiçbir ey gözükmüyordu. Güneyde Ceyhan rma n kayal klar yalad yerlerin üstünde, öyle durup duran bir top ak bulutun alt nda on bir tane kartal uçuyordu, kanatlar germi, yönlerini daha yeni fisile-mi güney yeline dönmü ler, orada, çok mavilemi duru gökyüzünde k rdamaz gibi duruyorlard. Devedikenleri de mor dikenlerini koskocaman açm lar, bir ho, ot gibi, ac p rak gibi kokuyorlard. Meçned bir ara oldu-

3 13.. i S'1 u yerde durdu. Gözü Anavarza kayal klar na çak ld kald. Yüzüne birden bir mucuk bulutu gelip s vand. Memed, bu sinekleri duymu tu. Yüzündeki sinekleri iki eliyle s rd. Bir daha yüzünü bo b rakmad. Sinek bulutu geldikçe korunuyordu. Dün ak amdan beri kafas Recep Çavu a, Deli Durduya, Abdi A aya tak lm. imdi hepsi de toprak olmu lard. Bu insanlar ne istiyorlard, Deli Durdu, Recep Çavu ne istiyordu? Bu ölümlü dünyada Abdi A a ne istiyordu? Ferhat Hoca ne istiyor? Sar çiçekli Mahmut A an n öldü ünü duyunca sevincinden deli divaneye dönmü tü. Sabaha kadar uyumam, Memede, "söyle hele, kur unu yiyince ne yapt, nas l inledi, ne söyledi?" diye sormu durmu tu. Memed de durmadan yeniden, yeniden anlatm. Ferhat Hoca, onun anlatmas na doymuyor, "daha, daha, daha Memed, daha," diyor, onu yeniden, yeniden, anlatmaya zorluyordu. Memed de art k uydurmaya ba lam. O uydurdukça öteki daha istiyordu. Mahmut A an n ölümünden bu kadar tat m al yordu? Onun her anlat nda yüzü büyük tatla geriliyor, gözleri yordu. Böylesine sevinç, hiçbir olay kar nda hiç kimsede görülmü de ildi. Ya Recep Çavu, o ne istiyordu? Memed, birçok olay, birçok ki iyi anlam da bu Recep Çavu u hiç anlamam. Her olay, her devinim, yaralanmas, ölmesi bile onun için bir öfke, bir sevinçti. O, devinimi, eylemleri, daha da çok eylemleriyle dünyay dolduruyor-du. Ya K lba lu, o ne istiyordu? stedi i ya z at i te da larda dola p duruyor, varsa da at yakalasa, alsa götürse ya... Attan, insanlardan, her eyden, uçan ku tan, v layan sinekten bile ödü kopuyor, o da bir eyler istiyor, istiyor ya, ne? Hürü Ana! O ne istedi ini biliyor, diye güldü Memed. Hürü Anan n ince uzun bedeni, sevgi dolu gözleri, candan yürekten halleri geldi gözlerinin önüne. çine u kokulu, k bahar güne i gibi bir sevgi doldu, "benim gül anam," dedi. " te böyle bir anas olan ki inin k yamete kadar dünyas cennet olur, öyle de il mi anam?" Hatçe geldi gözlerinin önüne, kur unu yiyip de ölece ini anlay nca, önce gözlerini Memede, sonra Iraz Anaya, sonra da belekteki çocu a dikmi öylece, can ç ncaya kadar bakm kalm. Birden fark na vard ki, ba dikenlerin üstünden gözüküyor, ya birisi görmü se... Karn da ac km. A n içi de 14 kay gibi olmu, anla. lerdeki çukura do ru yürüdü, az inince art k ba dikenlerin üstünden gözükmedi. Bir sürü küçücük ku, sapsar, ye il k rm, boyunlar halkal, mor çiçeklere, küme küme, incecik kanat sesleriyle inip kalk yorlard, Önünden usulca, çok uzun bir karay lan s rt menevi leyerek ak yordu. Memedin eli tabancas na gitti yava ça, y lan onu görmemi, gördüyse de ald rmam, orada öyle usulcana ak p gidiyordu. Memedin eli tabancan n üstünde kalakalm onun geçip gitmesini bekliyordu. urdur, diye geçirdi içinden. Atalar, bir eyi hiç bo yere söylemezler. Bir insan n kar na y lan ç kmas urdur. lan biraz gittikten sonra ba kald rd, belki bir kar kadar yukar ya dikti, Memedle göz göze geldiler. lan k rm çatal dilini ç kard, di leri de gözüktü, Memed tabancas kab ndan ç kard. Eli titriyordu. Ya lan üstüne sald rsa? Hemencecik de korkusu geçti, y lana ni an almaya gerek yoktu. Bir insan ne yana ni an al rsa als n, e er oralarda bir y lan varsa, kur un gider onu bulurdu. Bu da Allah n bir hikmeti i te. Ama gene de Memedin y lana dönük tabancal eli titriyor, yüre i de at yordu. Sonunda y lan gözlerini onun gözünden ay rd, bir kar daha yükselerek geriye, Memede döner gibi etti, imdi ba iki kar kadar yukar ya kald rm, dili de çok daha uzam, çok daha k rm kesilmi ti. Memed gerilmi, tetikteydi. Y lan ona dokunmazsa bir ey yapmayacakt. Böylece y lanla kar kar ya ne kadar bir süre geçti, hiç bilemedi, önündeki dikenlere bir küme, o sapsar küçücük ku lardan kondu. Y lan ba onlara çevirdi, ku lar konar konmaz da p rrr, diye uçtular az ilerdeki daha gür dikenlere kondular. Tam bu s rada da Memedin elindeki tabanca patlad, kocaman karay lan ayak ucuna k vr larak cans z dü tü. Memed, tüh, diye içinden geçirdi, eli aya kesilmi, yüzü apak ka t gibi olmu, yüre i delicesine at yordu, tüh, u urumuzu öldürdük. çine, imdiye kadar hiç bilmedi i bir korku dü tü. Ortadan biçilmi y lan n kuyru u daha öfkeyle oynuyor, yere ap ap vuruyordu. Arkas na bakt. Tabanca sesini duyan olmu muydu acaba, uzaktaki bulutun alt nda dönen kartallar ço alm lard. ki üç 15 ad m arka arkaya giderek y landan uzakla, bir karaçal kümesini dolanarak çukura indi. çindeki korkusu gittikçe az yor, onu bir ho ediyordu. Sanki dünyan n bütün karanl yüre inin ba na çökmü tü. Dün gece Anavarza kayal klar na ula nca sevinçten deliye dönmü, bir kurtulman n tad nda ku gibi yeynilmi ti. imdi korkunç bir karanl k duvar na ba vurmu tu. Birdenbire yöresini, dört bir yan candarmalarm çevirdi ini anlad. Sel yata n dibine oturdu, s rt ndan kara imam cüppesini ç kard, tüfe i cüppenin alt ndayd, omuzun-dan ald, yava ça mekanizmay çevirdi. Kur un namlunun a -zmdayd. Az ilerden, sel

4 yata n k ndan çiçeklenmi bir bö ürtlen kümesi a lara, Ceyhan rma na do ru uzay p gidiyordu. Çal n dibine vard, diz çöktü, eski, dört kö e, üstünde bir tuhaf yaz lar olan, yar topra a gömülmü ta görünce yüre ine az k su serpildi, sevindi. Ta n yanma var nca sevinci daha da artt. Ta lar üst üste, merdiven gibi derin bir çukura do ru iniyorlar, çukurun dibinde yatm çinke ta ndan mor kal n direkler duruyordu. te buras iyi bir s nakt. Memed burada bir bölük candarmayla bile dövü ebilir, belki de gece olunca kaçar can u Çukurova belas ndan kurtarabilirdi. Kurtar ak ta n yanma çöktü oturdu. Çok yorulmu tu, belini ak ta a rahatça dayad. Korkusu bir türlü geçmiyordu. u elindeki tüfe i, belindeki tabancay b rakabilse, b raksa da böyle dümdüz, herkes gibi yollara dü üp o köye varsa, selamünaley-küm Abdülselam Hoca, benim ad m Molla Memed, beni Ferhat Hoca sana gönderdi dese, olmaz m yd? Ama tüfe inden bir türlü ayr lamam. Önce tüfe ini Ferhat Hocada b rakm, sonra tüfe i b rakt ndan dolay bir sonsuz bo lu un içine dü üp ortada yapayaln z, ç lç plak, bütün mümkünü çareleri kesilmi kal nca geriye dönmü, utanarak, Ferhat Hocadan tüfe ini geri istemi ti. Sonra da lardan Çukurovaya gelinceye kadar silahlar be kere saklam, be inde de onlardan ayr lamam, geriye dönmü, imam cüppesinin alt na silahlar yeniden ku anm. Fesi at p apka giymesi de kolay olmam. Sonunda bu çizgili kaskete bir iyice al, y llard r ba nda ta fesi ne tuhaf, çabucak unutmu gitmi ti. Ta a belini dayay nca rt na bir serinlik geldi. Yanma yönüne daha korkuyla bakm yor - 16 du. Devedikenlerinin kocaman, mosmor, üst üste açm çiçekleri esen incecik yelde a r sallan yordu. Gökyüzü, kalesi gözüken Anavarza kayal klar, yukardaki Akçasazm yüksek a açlar, gün ve gözüken her ey mosmor kesilmi ti. Devedikeni çiçekleri morlar a r a r bütün ovaya yay yorlard. Gündo- uda, az ilerde Hemite da, kuzeydeki Toroslar da mosmor kesilmi lerdi. Memed, Müslümü bekleyece i Akçasazdaki uzun kavak a ac bu sabah uyan r uyanmaz, gözleriyle batakl tarayarak kolayl kla bulmu tu. imdi aya a kalksa da yönünü kuzeye dönse kavak a ac bu çukurdan bile görebilirdi. Kavak a ac, hay ma allah, öylesine uzam gitmi ti. Bu Müslüme de bir ey olmas nd. O da inatç, Allan n belas bir eydi. Tüfe ini elinden bir türlü b rakm yordu. Ama çok becerikliydi ve Yüzba yla Kerti Ali Onba ya kin ba lam. Böylesine bir deve kini olur de il! Bu Faruk Yüzba yla Kerti Ali Onba n ölümleri mümkünü çaresi yok onun elinden olacakt. Müslüm gibi bir insan hiç görmemi ti Memed. Ne görmü, ne de duymu tu. Onu oraya, Abdülselam Hocan n köyüne o götürecekti. Köyü o biliyordu. O köy denizin k nda, Gavur da lar n dibinde, Payas kalesi yakmlar ndayd. Memed, o köyü dü ününce kendi kendine gülümsedi, içi aç ld biraz, çocuklu u akl na geldi. O köye gidecekti. Ba ka hiçbir eyi dü ünmemi ti o zamanlar, o köye gidecekti, derdi günü buydu, o köye gidecek o adam n kap na çoban duracak, denizi görecek, portakal bahçelerinin içinde gezecek, portakal çiçeklerinin kokusu onu mest edecekti. Dursun nereye gitmi ti acaba? Belki de köyüne, yani o köye gitmi ti. Kim bilir, Abdülselam Hocan n köyü Dursunun köyü olamaz m? K da bin tane köy yok ya... Olamaz ya. Dursun merhaba, diyor ona. Merhaba Memed, merhaba incecik o lan. Eskisi gibi önce saçlar, sonra omuzunu ok uyor, sonra da kucaklayarak yerden kald yor. Merhaba incecik o lan, merhaba Memed... Nas l benim köyüm, bak, ne kadar da güzel de il mi? Denize bak, ne kadar da köpürüyor, Allan n bir hikmeti, üstündeki gemilere bak, nas l da yalp yalp ediyor, süt beyaz, bir kl, a doymu bulut gibi, kay yor, kay yor, kay yor incecik o lum kay yor. Gözleri 17 ne güzel güler Dursunun... Ela gözleri keder, ac dolu... Onun gözlerinde kederle sevinç bir aradad r. Bir tuhaft r yüzü. Dünyada hiçbir yüz onun yüzü gibi s cak de ildir. Hiçbir göz onun gözü gibi insana candan yürekten, ok ayarak, insan sevgi na sararak bakamaz. E ya m oldun Memedim, Abdiyi mi öldürdün? Ünün da ta tuttu, vard gitti de Ankaraya ünü büyük Gazi Mustafa Kemali buldu. Mustafa Kemal Pa a senin nam duyunca çok sevinmi tir. O da senin gibi f kara bir dul avrad n o lu. O da senin gibi fakir karay seviyor. Senin ününü, nam duyunca o, incecik o lan, var n u incecik o lan bulun da... bulun da... bulun da... Mor kayalardan mor y lanlar iniyordu, sular gibi ak yor, ça yordu. Mor kayalar çalkalan yordu... Kayalar sular n üstüne inmi ler batm yorlar, her bir yanlar ndan klar f yordu, mosmor klar... Dursun mor klar n, devedikenlerinin, mor k l k l y lanlar n ortas nda kalm dönüyordu. Memedin ba arkaya, ak yaz ta a, be yaprakl kabartma bir çiçe in üstüne dü tü. O uyur uyumaz da öteden öteki karay lan n t pk bir karay lan gene a r a r, hiç akm yorcasma geldi. Memedin önünden akarken ba kald rd ona bir tuhaf bakt, ard ndan da ba indirdi gene akt hiç belli etmeden akt gitti. Sonra ard ndan onun t pk bir y lan daha geldi geçti. Bu y lan uzun uzun Memedin yan nda durdu, onu koklar gibi etti, birkaç kere ba ellerine uzatt, elini yalar gibi yapt ktan sonra ba

5 çekti. Bir süre bir top oldu önünde k vr ld kald. Yuma n üstündeki ba Memede dönüktü. Orada ne kadar kald, ba yuma n üstünde ne kadar uyudu, oras belli de il, yanma ba ka kara bir y lan yakla rken ba kald rd, yöreyi ara rd, az ötesinden geçen y lan n arkas na tak ld, ikisi birlikte bö ürtlen çal lar n aras ndan akarak, merdivenlerden a ya, ta direklerin yanma indiler. Memedin tam aln n ortas na devedikenlerinden s zan bir güne parças vurmu tu. Anavarza kayal klar ndan bir ku un kesik kesik sesi geliyordu. Büyük mor, sar, ak kelebekler, cins cins, güne e gelince çakan ar lar, yüzlerce küçücük renkli ku devedikenlerine iniyor kalk yorlard. Ötelerde, Ceyhan rma n öte gecesinde toz direkleri parlay p sönüyordu. 18 Güneyde Akdenizin üstünde ak bulutlar kabar r, garbi yeli esmeye ba larken Memed uyand. Ter içinde kalm. Gözlerini u tururken yan ba na keleplenip oturmu kocaman karay lan gördü. nl kla ona bakt. Y lan n çatal dili az k d ar-da kalm, göz göze geldiler, y lan n ba nda, s rt nda pul pul ye il, çakan menevi ler vard. Memed, tabancas na davrand, "Allah belas versin," diye öfkelenerek aya a kalkt. "Burada da yer gök y lan." Dereye a yürüdü. Devedikenlerinden d ar ya ç kmak istemiyordu. Ba dikenlerin üstüne ç kt kça iliyor, ya da derenin dibine iniyordu. Derenin dibi de safi p rakt. Daha p -raklar ye il oldu undan bacaklar na yap yordu. Ama Memed, p raklar n içinde uyumu bir y lana basar m, diye, kendini kollayarak yürüyordu. Biraz yürüdükten sonra çok derin bir çukura dü tü. Çukurdaki devedikenleri boyunu geçiyordu. Burada dikenlik bir orman gibiydi. Küçücük, renk renk binlerce ku kayna yordu. Her ad m att kça, üst üste binmi bir ku kümesi v rdayarak, tela la havalan yordu. Kelebekler, küren küren buradan oraya ak yor, bir dikene konduklar nda dikeni süt-beyaz ediyorlard. Memed birden Hatçeyi dü ündü. Dikenlik, hiç bilmedi i bir kokuda ac kokuyordu. Memed imdiye kadar hiç böyle bir koku bilmemi ti. Ard ndan Seyran dü tü akl na, köye girememi ti. Köyü, o geceyi dü ününce tüyleri ürperdi. Az daha kapana yordu. Candarmalar, Memedin köye u rayaca dü ünmü ler, köyün yöresini s s ya ku atm lar, ku uçurtmuyorlard. Bir candarman n öksürmesi, alt ndaki at n ürküp kaçmas onu yüzde yüz bir ölümden kurtarm. Arkas ndan s lan kur unlar n hesab yoktu. Ova uzun bir süre kur un sesleriyle yank lanm. Anavarzan n alt na gelince-dir ki at n ba çekmi, attan inmi, kayal klara o h zla t rmanm. Biliyordu, yak nda Anavarzay da çevirecekler, yeri gö ü insan alacak, onu yakalayacaklard. Çok uykusu vard, yorulmu, tükenmi ti. Ba kale surunun duvar na dayar dayamaz uyumu tu. Uyand nda çok rm. Yan nda yönünde ne candarma, ne ba ka insan vard... Kayal klardan a ya indi inde ac ndan ölüyordu. imdi de ac ndan ölüyordu. Buralar bo b rakmazlar, çevirirler Akçasaz da... Ve Akçasazdan da 19 kurtulu un mümkünü çaresi yoktu. Yürüdükçe terliyordu. F -kara Seyran, diye dü ündü. O da gün görmedi Hatçe gibi. Anam da gün görmedi. Bana kim bula ysa ac yla yo ruldu, iflah olmad. Hürü Ana akl na gelince içi sevinçle doldu. Bir tek onu mutlu edebilmi ti. Uzaklardan bir turaç sesi geldi. Artan garbi yeli dikenleri yat yor, h rdat yordu. Belki de bu beladan da Allah onu kurtarabilirdi. Birden kar na, hap diye, bir sö üt ç kt. Oraya ko tu. E yal b rakt na pi man olmu tu. Ne demi ti de, bir hayalin ard na tak p inmi ti buralara. Da da kalsa ölecekti, yüzde yüz ölecekti ya, dövü e dövü e ölecekti. Ama o dövü tü ü candarmalar n suçu neydi? Ama kendisinin de bir suçu yoktu. O sadece tatl can savunuyordu. Ötekiler ondan ne istiyorlard? Ölürüm de askere gitmem, dedi. Sö üt a ac n yanma gelince, vard bir tümse in üstüne sekilendi. S rt ndaki da arc da hemen oradan ald, ipini çekerek büzgüsünü açt. Bu da arc kim vermi ti ona, ne zaman omuzuna geçirmi ti, hiç an msam yordu. Da arc ktan kocaman, hiç dokunulmam bir somun ç kard. Üç tane de peynir topa vard bir bezin içinde. Üç yumurta, on bir tane de ceviz gördü da arc n dibinde. Yanma yönüne bak nd, ortal kta su falan yoktu. imdi yeme i yerse susuzluktan kavrulacakt. Somunu, öteki yiyecekleri da arc a geri koydu, da arc n a büzdü omuzuna ast. Tüfe i a r geliyordu, ç kard önüne koydu. mam cüppesini ç karm, yanma, devedikenlerinin üstüne sermi ti. Ne yapaca, bu kapandan nas l kurtulaca dü ünürken, gözleri ortal kta bir y lan ar yordu. Kavak ac na gitmeli miydi? Ya Müslümü yakalam larsa, Kerti Ali de onu i kenceye çekmi se, o da kava n yerini söylemi se... Birden kendine sonsuz öfkelendi, etleri gerildi, kaslar a. Delirme ulan, delirme Memed, delirme yüreksiz, dedi. Müslümü yakalasalar da, etlerini parça parça kerpetenle koparsalar, gözlerini oysalar, derisini yüzseler de Müslüm hiç yerimizi söyler mi, delirme ulan, delirme Memed. imdi onun Müslüm için böyle dü ündü ünü Hürü Ana duysa onu itin götüne sokar sokar ç kar rd. Hürü Ana

6 Müslümü ne bilirdi ki? Belki de obada görmü tü onu. Memedin kafas iyice kar. Akdenizin üstündeki bu- 20 lutlar iyice yekinmi, mi lerdi. Garbi yeli az tm dünyay toza bo uyor, toz direkleri dönerek, yüzlerce, Akçasaz n üstüne geliyor, orada sönüyorlard. A daki, Ceyhan rma n yan ndaki yoldan durmadan atl lar, çamparalar Anavarza kayal klar nda yank lanan at arabalar geçiyordu. Garbi yeliyle birlikte de ku lar havalanm. Her bir yan ot, çiçek, saz kokuyordu. Patlam bir ye il doldurmu tu dünyay. Patlam bir devedikeni pembesi, moru alm ortal. Memed yerinden kalkt, s rt a aca döndü, alvar n ba çözdü, ötelere, devedikenlerinin dibine uzun çö dürdü. Arkas na dönünce Anavarza kayal klar nda cam parças gibi bir eyin parlay p söndü ünü gördü. O gördü ü ey belirsiz aral klarla, güne gelince parlay p sönüyordu. Arkas ndan da bir cay rt ba lad. Memed o parlay p sönen eylerin candarmalar n al nlar ndaki ld z oldu unu anlad. Cay rt kesilmiyor, kayal klarda yank lanarak bir cehennem gürültüsünde sürüyordu. Eyvah, diye dü ündü Memed, Müslümü k st rm olmas nlar. Yüre i çarpt. A ac n yanma dikilmi, gözleri Anavarzada. Kur un sesleri kesilmeden sürüyordu. Tela land. Acaba Müslümün yard na ko sa m yd, ko up gitse, o ula ncaya kadar Müslümü çoktan haklam olurlard. Gitmese... Gitmese... Bir kar çocu u kurdun a na atm olur, bundan sonra da, e er içinde az k adaml k varsa ölünceye kadar kendini ba lamaz, içindeki kurt onu yer bitirir bo kovana çevirirdi. Hiçbir eyi dü ünmeden yerdeki cüppesini ald giydi, tüfe ini de omuzuna ast ko maya ba lad. Kar dan devedikenlerini dalgaland rarak ona do ru uçarak gelen y lan görünceye kadar sürdü bu ko mas. Kara, uzun y lan görmesiyle, o anda da baca na demir bir çubu un h zla inmesi bir oldu, baca kökten kesilmi cesine ac. Y lan, hiçbir ey olmam gibi, yerden üç dört kar yüksekte, devedikenlerini sallayarak uçup gidiyordu. Y lan yitip gidinceye kadar arkas ndan bakt, sonra bacaklar titredi, oldu u yere çöktü kald. Uzun bir süre yerinden k rdayamad. Kula kayal klardaki kur un seslerindeydi. Birden aya a f rlad, gene ko maya ba lad. O ko arken de birden kur un sesleri, hep birden kirp, diye kesildi. "Eyvah," diye ba rd Memed, "Müslüm gitti." Gene bacaklar onu çekemedi, yere çöktü. Orada, çöktü ü yer- 21 de ne kadar kald bilemiyor. Gözlerinin önünden son h zla f rt f rt k rlang çlar geçiyordu durmadan. Koskocaman ak benekli bir mavi kelebek gördü. Kelebek ba n yöresinde doland doland geldi elinin üstüne kondu, kanatlar da çat p orada öylece durup bekledi. Memed, kelebek uçup gider, diye, ne elini rdatabiliyor, ne de öyle seslice soluk alabiliyordu. Burnuna bir güzel, ince bir çiçek kokusu geldi. Kula kiri te, Anavar-za kayal klar ndan en küçük bir ses, bir ç rt bekliyordu. Elindeki kelebek de yerinden hiç rdam yor, kanatlar biti tirmi öyle duruyordu. Âz sonra, kayal klar n dibinden bir yayl m ate i sesi daha geldi. Memedin gözü elindeki kelebe e gitti, kur un sesleri aras z sürüyordu. u Allahm belas na bak, dedi içinden gülümseyerek, ne de güzel konacak yeri bulmu. Aya a kalkarken, hastir, dedi kelebe e, elini sallad, kelebek uçtu, çok yükseklere havaland, sanki kanatlar tutmuyormu gibi bo lukta, kanatlar sarkarcas na oradan oraya çavarak geldi, bir s rkuyru unun tepeden t rna a s val san, pembe çiçeklerinin üstüne kondu. Memedin eli üstünde ne biçim duruyorsa öyle durdu. Memed, s rkuyru una do ru h zla ilerledi ve kuyru u sallad, mavi kelebek havaland, bu sefer uzun bir süre havalarda dola, sonra da gene geldi, ba ka bir s rkuyru una kondu. Art k Memed, kelebekten vazgeçmi ti. Ondan yana bakmad bile. Anavarzanm alt ndan kur un sesleri bir kesiliyor, ard ndan da daha yo un kayal klarda yank lan yordu. Tüfe in namlusu üstünde k rm, kara benekleri büyük bir u urböce i gördü. Bu bir büyük u ur, dedi ama, ald rmad. Az sonra böcek uçtu gitti. ki üç ad m sonra yuvarlak bir diken kümesinin üstünde urböceklerini kayna r görünce a kulaklar na vard, kümenin yanma çömeldi, kayna an böcekleri seyretmeye ba lad. Diken kümesi böcekten k pk rm olmu tu. u y lanlarda, kelebekte, ba ma konan ku ta, oysa ba na hiç ku konmam, bu u urböceklerinde bir ey, bir iyilik, bir hay r var in allah, diye umutland. Haydi varay m da kavak a ac na gideyim. Sel yata na indi, çabuk çabuk Akçasazdaki kavak ac na yürüdü. A aca geldi inde tükenmi bitmi, devedikenleri, bö ürtlenler karaçal lar, z ncarlar her bir yan dalam lar, alvar, saltas n etekleri parça parça olmu, y rt lm bacaklar nda 22 kan kurumu, tüm bedeni s zl yordu. Belinden iki a zl Çerke hançerini ç kard, sazl n k on ad m ötesindeydi, oraya gitti. Burada sular n dibi çamur de il, çak lta yd, susuzluktan ölüyordu, içmedi. Hançeriyle k ya epeyce u ra arak bir çay-kara kazd. Çaykaradan buz gibi bir su ç kt. K ya oturdu suyun durulmas bekledi. Su durulunca, da arc ald açt, yiyece ini ç kard, yere serdi i cüppesinin üstüne koydu. Çay-karaya vard, buz gibi suyu avuçlayarak içti. O kadar susam ki dayanamad,

7 çaykaran n önüne yatt, a suya dayad. Karn ti, davul gibi oldu. Bir süre çaykaran n ba nda, öyle a uzand kald. Bütün bedeni havanda dövülmü çesi-ne s zl yordu. Anavarza kayal klar ndan yeni bir yayl m cay rt gelince aya a f rlad, yönünü oraya döndü. Gün a sarkm gitmi, neredeyse batacakt. Cay rt n ba lamas yla kesilmesi bir oldu. Birden ac kt akl na geldi, hemencecik de cüppenin ba na çöktü. Eli, a makina gibi i liyordu. Bir çabuk çabuk yiyor, bir çaykaraya gidiyor bir avuç su içiyordu. Karn doyurunca kalkt, da arc doldurdu, y rt k saltas toparlad, geldi kavak a ac na belini dayad oturdu. Gözleri k lm yöreyi seyrediyordu. Batakl n k nda su kaplumba alar güne liyor, arada bir de içlerinden birisi suya at yordu kendini. Kurba alar uzun bacaklar yla sazl klardan, nilüfer yapraklar n üstünden azman çiçeklerin üstüne, oradan da suya atl yorlar, suyun içinde uzun bacaklar yla ötelere kadar gidiyorlard. Sa da, bir s ra ulu sö üt a açlar bitmi ti. Gündo usu kaplan sökemez, y lan giremez bir ncarl k, çal k, kam kt, mor kam lar, kava n yar beline kadar uzam lar, bir ormanm çasma, esen garbi yelinde g rdayarak, h rdayarak sallan yorlard. Günbat ya, Anavarzadan yana da yemye il bir sazl k, berdilik, ta kayal klar n dibine kadar sular n içinde top top uzan yordu. Aya ndaki ayakkab da da i kalmam. Keski çar k giyseydim, diye dü ündü. Ayaklar da deh et s zl yordu. Nas l s zlamas n ki, diye dü ündü, f karalar günlerce, kayal k, çal k, ormanl k demeden yol teptiler. Gün batarken az ilerisinden, top top sazl klar n oradan, tabanca sesine benzer bir ey pat diye, dü tü. Ard ndan da bir 23 inilti geldi. Memed aya a f rlad, niltinin geldi i yöne do ru birkaç ad m att, batakl n k na gelince durdu. Keskin kulaklar yla, sesin geldi i yan dinledi. Birkaç kez uzaklardan su ap rt geldi. Bal k atlamas na benziyor, dedi. Karanl k iyice kavu uncaya kadar oldu u yerde bekledi, bir daha bir ses duyamaymca geldi eski yerine kavak a ac na s rt dayad oturdu. Burnuna türlü kokular geliyordu, biribirine kar... Batakl k, ye ilden patlam sazl k kokular, yarpuz, su püreni, ekin, toz kokular... Gece cikilemeye, uçsuz bucaks z batakl n bütün kurba alar bir a zdan ötmeye, yak nlardaki köylerin köpekleri havlamaya ba lad lar. Birkaç ad m ötesinde bir çakal üç kere üst üste pavk rd, onu görünce bir anda karart deve-dikenli in içinde yitti gitti. Onun ard ndan bir çakal daha geldi, önceki çakal n oldu u yerde o da pavk rd. Onlar n arkas ndan birkaç çakal daha geldi, onlar da orada pavk p hemen yittiler. Karanl k çöktükçe batakl k u ulduyor, derinden solukland kça toprak sallan yordu. Garbi yeli az tm kava bir iyice sall yor, neredeyse yere yat racak, kam lar n ba lar biribirlerine giriyordu. Anavarza kayal klar ndan puhu sesleri geliyordu, karanl kta bir tuhaf ku karart lar gecenin içinde, gö ün ayd nl k kalm yerinde daha dönüyorlard. Memed, karanl n üstünde k içinde dönen ku lara nl kla bak yordu. imdi filintam elime alsam, u ayd nl n içinde kendi kendilerine dönen ku lardan birisini tenger menger dü ürsem... diye dü ündü. Ama bu yörenin bütün köylüleri, candarmalar buraya dolu urlard. Candarmalar neysem ne ya, ille de köylüler zalim olurlar. u dünyada u köylü milleti kadar zalim bir millet var m, hele de zulmü kendi kendine. Dünyada hiçbir eyden, y landan ejderhadan, beyden pa adan, aslandan kaplandan, tek boynuzlu gergedandan korkmayacaks n, ille de bu köylü milletinden korkacaks n. Ne dostlu una güveneceksin, ne de dü manl na. Bir bakm n dostken dü man, dü manken dost olmu lar. Ferhat Hoca hep ne der, bu köylü milletine güven olmaz. Pek iyi, çok güzel, Ferhat Hoca köylü de il mi? Topal Ali, Sar Ümmet, Koçyi it Köro lu, saz güzel, sözü güzel Dadalo lu da, Genç Osman, Gizik Duran, zenginden al p f karaya veren Çöt-delek, Müslüm çocuk da köylü de il mi? K rklara kar anlar, 24 pirler ermi ler, hep köylü de iller mi? Ben de köylü de il miyim? Ama biz ba kay z. Tek tek, köylüler ba ka, diye geçirdi içinden... Ölümü kal, sevday zulümü bilen, Allah avazl Karacao lan da köylü de il mi? Köylü de iller, diye ba rd içinden... Onlar ba ka bir eyler, ba ka bir insanlar. Köylüler, dünya kuruldu undan bu yana zulüm alt ndalar, zulme dayanm lar, yoksullu a, alçalmaya, a lanmaya, öldürülmeye, tutsakl a, on y l askerli e, Yemene dayanm lar, bunlar dayanamam lar. En çok zulüm görenden korkacaks n. F rsat bulursa bin misli zulmeder... At ki nemeleri, çakal pavk rmalar, horoz sesleri, batakl n yerleri sarsan soluklanmalar aras nda dalar gibi oldu. Bir ya mur ya yordu üstüne. Bir ya mur ya yor, bir gün aç yordu. Bir ta n üstüne birisi oturmu elinde bir al ku la ya z bir at n dizginini tutuyordu. Kayal klardan doludizgin atl lar iniyor, atlar n nallar ndan ç kan k lc mlar ortal a saç yordu. Atl lar n kar na Müslüm ç yordu, bas yordu kur unu atl lara. Atl lar n her birisi bir yere da yorlar, her birisinin nallar n k lc mlar bir tepeden gözüküyordu. Y lanlar ak yordu durmadan, rm çatal dilleri d arda... Yemye il y lanlar. Birden mosmor oluyorlar, ard ndan yal ma kesiyor, durmadan, durmadan Anavarza üstünden bu yana ak yorlar. Dilleri k rm, gözleri mercan... Mor

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum.

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum. 21-1-924 Lambay yakma, b rak, sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. Kar ya yor ve ben hat rl yorum. Kar... Üflenen bir mum gibi söndu koskocaman klar... Ve ehir kör bir insan

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı.

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı. Yaşar Kemal _ Yer Demir Gök Bakır 1 Hasan önde, Ummahan arkada, meşeliğe doğru usul usul gidiyorlardı. Hasan ellerini koynuna sokmuş, öne doğru yumulmuştu. Ummahan hep ayaklarının ucuna bakıyordu. Hiç

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

Ç NDEK LER. 2006 Temmuz

Ç NDEK LER. 2006 Temmuz 2006 Temmuz Ç NDEK LER Ahter K z m, E 40 Al t k, E 07 Amerikadan Hat ralar (3), E 52 Amerikadan Hat ralar (5), E 54 Amerikadan Hat ralar (2), E 51 Amerikadan Hat ralar (4), E 53 Ara, E 28 Aynalar, E 32

Detaylı

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru Komünar 1 Ç NDEK LER Komünardan...2 Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru tir...3 Topyekün mha Sava Kar s nda Direni i, Ulusa Demokratik Birli i, Seferberlik Ruhuyla KCK'nin n as n Geli tirerek

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te Eylül/Ekim/Kasım 93'te 1 Merhaba Yeni nsan/ Baki Altın 6 Al Gözlerim Sende Kalsın/ Hayati Azim 14 Veba/ Tolga Karadeniz 17 Korku/ brahim Karaca 23 Munzur: Bir Dü ün E v i / Harun U y a r 24 Toroslarda

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12 bu say da > Türkiye Enduro fiampiyonas Müge Polatkan K lavuz > kiteker Motosiklet Fan Kulübü

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı