CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI"

Transkript

1 ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK, CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI Doç.Dr. Levent Sevgi EMO Ýstanbul Þubesi (e_posta: Tel: ) Özetçe: Günümüzde, yaºanmakta olan çevre, gürültü, etik kirlilik gibi olgular yanýna bir yenisi -elektromanyetik kirlilik- eklenmiþtir. Özellikle cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn hýzla artmasý, her yýl binlerce yeni baz istasyonunun planlanmasýný ve kurulmasýný gündeme getirmektedir. Cep telefonlarý kullanýmý kiþinin seçimine baðlý olmasýna karþýn, apartman çatýlarýna, bina cephelerine, okul, hastane bahçelerine baz istasyonu anteni kurulmasý kiþisel istencin dýþýndadýr. Bu nedenle son dönemde tartýþmalar ve þikayetler baz istasyonlarý üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Bu yazýnýn amacý konuyla ilgili temel tanýmlarý vermek ve saðlýklý çözümler üretebilmek için gerekli önerileri sunmaktýr. I. Giriº Gündelik yaþantýmýzda sýk karþýlaþtýðýmýz bilgisayarlarýn radyo yayýnlarýný bozmasý, saç kurutma makinasýnýn TV lerde karlanmaya neden olmasý, cep telefonlarýnýn araçlarýn ABS fren sistemini kilitlemesi benzeri olaylar elektromanyetik (EM) giriºim ve etkileºim (EMI, Electromagnetic Interference) olaylarýndan sadece bir kaçýdýr. Bir EMI probleminde üç unsur, EMI kaynaðý, giriþimden etkilenen kurban ve kaynak ile kurban arasýndaki giriºim yolu, bulunur. Bir EMI probleminde cihaz cihaz etkileºimi söz konusu ise EMC (Electromagnetic Compatibility) elektromanyetik uyumluluk problemi olarak isimlendirilir. Etkileþim cihaz canlý doku arasýnda ise problem BEM (Bio-electromagnetic) Biyo-elektromanyetik olarak anýlýr. EMC mühendisliðinin ana amacý üç EMI unsurundan en az birini ortadan kaldýrmak yada etkilerini en aza indirmek iken BEM mühendisliðinin amacý EM enerjinin canlý dokularda yaratacaðý kýsa, orta ve uzun süreli etkileri incelemek ve en aza indirmek yönündedir. EMC ve BEM tartýþmalarý özellikle cep telefonlarý ve baz istasyonlarý ile kamuoyunun ilgisini çekmiþtir[1]. Görünen o ki, cep telefonlarýnýn kullanýmý daha da yaygýnlaþacak ve belki çok yakýn bir gelecekte kola takýlacak bir cihazla hem telefon, faks, görüntü iletimi saðlanacak, hem de kimlik, saðlýk, banka hesabý gibi tüm kiþisel bilgiler depolanacaktýr. Bunun önüne geçilecek gibi görünmediðinden sorun ve çözüm yaklaþan bu yeni düzende EM kirlilik etkilerine ne derece önem verileceði noktasýnda yoðunlaþmaktadýr[2,3]. EM kirlilik elektrik, elektronik, elektro-mekanik, kimya, sistem, týp ve biyoloji benzeri konularý içeren çok disiplinli bir konudur. II. EMC, BEM, Kuruluºlar ve Standartlar EMC, elektronik cihazlarýn bir arada, birbirini rahatsýz etmeden ve birbirinden en az etkilenerek çalýþabilmesi için gerekli düzenlemelerle ilgilenir. Örneðin, buzdolabý, çamaþýr makinasý gibi þehir þebekesinden yüksek akým çeken cihazlar çalýþýrken þehir þebekesine gürültü aktarmamasý için üreticinin almasý gereken önlemleri ayrýntýlý olarak sýralar. Ya da, televizyon üreticisine ürününün ne tür etkilere karþý dayanýklý olmasý gerektiðini belirtir. Ya da, kiþisel bir bilgisayardan çevreye istenmeyen sýzýntýnýn frekansa ve uzaklýða göre en fazla ne olmasý gerektiðini belirler. Tüm bunlar standartlar halinde yayýnlanýr. Standartlarý belirleyen baþlýca üç uluslararasý kuruluþ vardýr. Bunlar; uluslar arasý IEC (International Electrotechnical Committe), CISPR (Comite International Special des Perturbations RadioElectriques) kuruluþlarý ile Avrupa Birliðinin (AB) CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) kuruluþudur. Bu kuruluþlar ve onlarýn belirlediði teknik uzman kadrolar bilimsel ve teknolojik çalýþmalarý yürütür, izler, inceler ve deðiþik standartlar olarak belgelere döker. IEC standartlarý IEC ile CENELEC standartlarý EN ile baþlar (örneðin IEC ve EN EMC baðýþýklýk test düzenleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi içerir.) Tam üye olmayý hedeflediðimiz AB yasal EMC düzenleme çalýþmalarýný 1992 de baþlatmýþ ve 4 yýllýk geçiþ sürecinden sonra 1996 da zorunlu hale getirmiþtir. Artýk AB pazarýna girecek her ürün EM uyumluluk, CE (Conformity Europe) markasý taþýmak zorundadýr. Bunun anlamý, o ürünün baðlý olduðu EN tipi standartlarca belirlenen tüm koþullarý saðladýðýnýn belgelenmesi ve üretici firmanýn bunu garanti etmesidir. BEM, cihaz insan etkileþimiyle (EM enerji canlý doku iliþkisi ile) ilgilenir. Konuyla ilgili uluslararasý kuruluþ International Radiation Protection Agency (IRPA) dýr. IRPA 1974 yýlýnda NIR (Non-Ionizing Radiation) Ýyonlaþtýrmayan Radyasyon çalýþma grubunu oluþturmuþ ve 0Hz 300GHz frekans bölgesinde BEM konusunu incelemekle görevlendirmiþtir. Bu çalýþma grubu 1977 yýlýnda Paris te yapýlan bir IRPA kongresinde INIRC (International Non-Ionizing Radiaiton Committe) Uluslararasý Ýyonlaþtýrmayan Radyasyon Komitesine dönüºtürülmüºtür. IRPA/INIRC, WHO (World Health Organisation) Dünya saðlýk Örgütü nün Çevre Saðlýðý

2 birimi ile birlikte UNEP (United Nations Environment Programme) Birleþmiþ Milletler Çevre Programýnca desteklenen bir dizi çalýþma sonucu çevre saðlýk kriterlerini oluþturmuþtur. Bu belgelerde iyonlaþtýrmayan radyasyon konusundaki (problemin fiziði, kaynaklar, ölçü teknikleri ve cihazlarý, vb.) bilgiler derlenmiþtir. Bu bilgiler sürekli gözden geçirilmiþ, yenilenmiþ ve bugün konuþulan temel ve türetilmiþ limitlerin kaynaðýný oluºturmuºtur. IRPA nýn 1992 yýlýnda Kanada da yapýlan sekizinci uluslararasý kongresinde baðýmsýz ICNIRP (International Committe on Non-Ionising Radiation Protection) Uluslararasý Ýyonlaþtýrmayan Radyasyondan Koruma Komitesi kurulmuþ ve bu kurul IRPA/INIRC kurumunun yerini almýþtýr. ICNIRP günümüzde Birleþimiþ Milletler, WHO, IRPA ve AB benzeri örgütlerin BEM konusunda tanýdýðý uzman kurumdur. ICNIRP; Ýyonlaþtýrmayan radyasyon konusunda baðýmsýz, bilimsel çalýþmalar yapmak, ulusal ve uluslararasý saðlýk kuruluþlarý ve örgütleri ile ortak çalýþmalar yürütmek ve yapýlan çalýþmalarý izlemek, bunlarýn sonunda elde edilen verilere dayanarak iyonlaþtýrmayan radyasyon konusunda insan ve toplum saðlýðý kýlavuzlarý hazýrlamakla yükümlü olup üyeleri fizik, biyoloji, epidemiyoloji, týp ve mühendislik alanlarýnda tanýnmýþ uzmanlarda seçilir. Ýlki 1988 yýlýnda yayýnlanan IRPA/INIRC BEM kýlavuzlarý ICNIRP tarafýndan sürekli güncellenmektedir (sonuncusu 1998 yýlýnda yayýnlanmýþtýr) [4]. ICNIRP kýlavuzlarýnda sözü edilen sýnýr deðerler ve seviyeler bilimsel bütün verilerin derlenmesi ve gözden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Bu deðerlere ulaþmada kýsa ve orta vadeli ve hemen gözlenebilecek adale kasýlmasý, yanma, þok, sýcaklýk artmasý benzeri etkilerden yola çýkýlmýþtýr. Uzun dönemde kanserojen etkiler yaratabileceði gibi etmenler göz önüne alýnmamýþtýr. Bu etkiler söz konusu olduðunda ICNIRP eldeki bilimsel verilerin bunun aksini gösterecek herhangi bir etkiyi göstermediðini söylemektedir. Her ne kadar epidemiyolojik (insan ya da denek hayvanlarla yapýlan istatistiksel) çalýþmalar bir takým bulgulardan söz etse de ICNIRP bu bulgularýn bilimsel yeterlilikten uzak olduðunu belirtmektedir. III. EMC ve BEM Limitleri ICNIRP nin BEM konusunda belirlediði iki tip limit vardýr; temel limitler ve türetilmiº limitler[4]. Temel limit olarak ortalama insanda vücut sýcaklýðýný 1 derece arttýracak EM enerji yutulmasýnýn zararlý olduðu düþüncesinden yola çýkýlmýþtýr. Bunun sonucu kilogram baþýna dokularýn yutabileceði en yüksek güç deðeri olarak 4W bulunmuþtur. Ýþ yerleri için 10 kat, genel ve meskun yerler için ise 50 kat güvenlik paylarý alýnarak temel limitler fabrika, atölye gibi iº yerleri için 0.4 W/kg SAR genel yerler için 0.08 W/kg SAR olarak belirlenmiþtir. Burada SAR, özgül soðurma oraný (Specific Absorbtion Rate) olarak kullanýlmaktadýr. Dokularda ýsýl yutulma dokunun iletkenliði ile ilgilidir. Hacmi V olan bir dokunun iletkenliði (σ [S/m]), yoðunluðu (ρ [kg/m 3 ]) ve dokunun içine nüfuz eden elektrik alan þiddeti (E[V/m]) biliniyorsa SAR deðeri σe 2 /ρ çarpýmýnýn hacim üzerinden toplamý (integrali) alýnarak elde edilir. Yani, SAR deðerinin bulunmasý için dokunun içindeki elektrik alan þiddetinin ölçülmesi gerekir. Oysa canlýlarda bu ancak týbbi deneklerle yapýlmaktadýr. Bu nedenle SAR ölçülmesi ya insanýn EM özelliklerine yakýn deðiþik kimyasal jellerden yapýlmýþ robotlar üzerinde yapýlýr, ya da bu amaçla güçlü sayýsal teknikler kullanýlarak bilgisayar benzetimlerinden yararlanýlýr. SAR modelleme çalýþmalarý yürüten uluslararasý birkaç bilimsel araþtýrma grubu içinde Türkiye de vardýr [5,6]. Temel limitler sadece dokularda yutulan ve ýsýya dönüþen güçle ilgilidir. Temel limitlerden yola çýkarak türetilen limitler ise kolay ölçülebilen EM güç yoðunluðu (metrekareye düþen güç, [W/m 2 ]) cinsinden verilmiºtir. Uzak alan kabulü altýnda güç yoðunluðu ile elektrik ya da manyetik alan þiddeti arasýnda basit bir katsayý farký vardýr. O nedenle herhangi birinin ölçülmesi diðerlerinin hemen elde edilmesi demektir (manyetik alan ölçülen elektrik alan deðerin 377 ye bölünmesi ile, güç yoðunluðu da elektrik ve manyetik alan þiddetlerinin çarpýmý ile elde edilebilir). Türetilen limitler frekansa göre ortamlarda izin verilen en yüksek deðerleri (alan þiddeti ya da güç yoðunluðu) belirlemektedir. EMC limitleri açýktýr ve bu cihazlarýn bu limitleri saðladýðýnýn test edilmesi ve ölçülmesi kolaydýr. Ele alýnan cihazýn baðlý olduðu standartta ölçü düzeni, ölçü ve testlerin hangi koþullarda ve nasýl yapýlacaðý, hangi özelliklere sahip ölçü aletlerinin kullanýlacaðýna varýncaya dek ayrýntýlý bilgi bulunur.

3 BEM limitleri tartýþmalýdýr. Yukarýda belirtildiði gibi sadece dokulardaki ýsýl etkileri göz önüne alýr. Psikolojik ya da biyolojik gibi etkiler göz önüne alýnmamýþtýr. Aslýnda teknik, aletsel bir deðer olarak ýsýl etkilerden (yani SAR dan) baþka bir parametre de belirlemek kolay deðildir. ICNIRP nin ýsýl etkiler cinsinden limitleri belirlemenin yeterli olacaðý konusunda görüþü[3] olmasýna karþýn limitlerin kendileri tartýþma konusudur. Bu nedenle ülkeler ya da uluslararasý kuruluþlarýn kabul ettiði deðerler arasýnda da farklýlýklar olabilmektedir. BEM konusunda bilinenler bilinmeyenlere göre çok az olduðundan Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) 1996 yýlýnda EMF (Electromagnetic Field) diye bir proje (bkz. baþlatmýþtýr ve 2005 yýlýnda sonlandýrmayý hedeflemektedir. Bu proje ile BEM konusunda yapýlan bütün çalýþmalara ulaþmak, tartýþmak ve olasý etkiler konusunda saðlýklý veri tabaný oluþturmak hedeflenmektedir. IV. GSM ªebekeleri ve Güncel Durum GSM (Global System Mobile) 900MHz frekansý civarýnda MHz arasý band ayrýlmýþ hücresel telefon sistemidir. Bu sistemde her bir telefon abonesi yaklaþýk 200 khz konuþma bandýný kullanýr. Zamanda çoðullama gibi teknikler de kullanýlarak ayný anda daha fazla konuþma yapabilme olanaðý saðlansa da bu sayý sýnýrlýdýr. Türkiye de iki GSM þebekesinin toplam abone sayýsý on milyonu aþmýþtýr. Bu kadar aboneye ayný sýnýrlý frekans bandýna hizmet vermenin tek yolu kapsama alanýný küçük küçük hücrelere bölmek ve ayný frekanslarý deðiþik bölgelerde tekrar tekrar kullanmaktýr. GSM hücresel sistemde kapsama alanýna göre üç tip hücre vardýr; makro, mini, mikro hücreler. Makro hücreler yerleþimin seyrek olduðu (taþra) bölgelerinde 25-35km çapýnda bir alana hizmet verebilir. Ancak yoðun yerleþimin olduðu (örneðin Ýstanbul da Kadýköy, Beþiktaþ, vb.) bölgelerde makro hücrelerle ayný anda bütün abonelere hizmet vermek olasý deðildir. Yoðun yerleþim bölgelerinde daha küçük hücrelerle kapsama saðlanmak zorundadýr. Mini hücrelerde hücre yarýçaplarý bir iki bin metreye, mikro hücrelerde ise birkaç yüz metreye inmek zorunda kalabilmektedir. Bu ise bina çatýlarýna, iþ, alýþveriþ merkezleri cephelerine baz istasyonu anteni kurmak anlamýna gelir. Çevre Bakanlýðý 11 Mayýs 2000 tarihinde baz istasyonlarý ile ilgili bir Genelge yayýnlamýþtýr[7]. Bu genelge ile valiliklere sorumluluk, TÜBÝTAK ve üniversitelere de denetleme ve ölçme yetkisi verilmektedir. Genelge ile alevlenen tartýþmalar Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn 4 Aðustos 2000 tarihli Yönetmeliði [8] ile artmýþ ve Saðlýk gibi diðer bakanlýklarla, Meslek Odalarý (özellikle Elektrik Mühendisleri Odasý,EMO) Üniversiteler, TSE, TÜBÝTAK ve ilgili birimlerini de içine alacak ºekilde geniºlemiºtir. Tüketicileri koruma dernekleri Çek bazýný çatýmdan kampanyalarý baþlatmakta, bir bakanlýk sökün derken diðeri söktürmem diyebilmekte, kamuoyu haklý olarak ne oluyor diye kaygýyla izlemektedir. V. Cep Telefonlarý ve Baz Ýstasyonlarý Tehlikeli mi? Sorunun yanýtý ICNIRP tarafýndan belirlenen limitlerin saðlanýp saðlanmadýðýnda aranmalýdýr. ICNIRP genel halk için temel limiti 50 kat güvenlik payý ile 0.08 W/kg SAR deðeri olarak belirlemiþtir (bu deðer, günün belirli saatlerinde bulunulan iþ yerleri için 10 kat güvenlik payý ile 0.4 W/kg dýr). Temel limitlerden ölçülebilir türetilmiþ limitlere geçildiðinde 900MHz ve 1800MHz GSM sistemleri için sýnýr deðerler, sýrasýyla, 42 V/m ve 59 V/m (güç yoðunluðu olarak 4.5 W/m 2 ve 9 W/m 2 ) olarak belirlenmiºtir [7,8]. Türkiye, ABD ve AB tarafýndan da kabul edilen bu ICNIRP deðerlerini hem Çevre Bakanlýðý Genelgesi hem de Ulaþtýrma Bakanlýðý Yönetmeliði ile kabul etmiþtir. Ancak, Ýtalya, Rusya gibi bu deðerin altýnda (6 V/m) limitlerini belirleyen ülkeler de bulunduðu unutulmamalýdýr[3]. Baz istasyonlarý tipik olarak 10-30m yüksekliðindeki kulelere yerleþtirilir. Genelde her kulede 120 lik yatay açýyý kapsayan üç anten bulunur. Her anten düþeyde tipik olarak 5-6 lik hüzmeye sahiptir. Bu hüzme yataydan biraz aþaðý yöneltilerek kuleye en yakýn 50m de yere deðer. Her anten birkaç konuþma kanalýna (tipik olarak 2-4, en fazla 16) sahiptir. Bir kule ile 30-40km lik yarý çaplý bir alanýn kapsanabilmesi için her kanal ortalama 40-60w çýkýþ gücüne ve antenler 15-18dB kazanca sahiptir. 60W güç ile 10m yüksekliðindeki bir kuleden 50m ötede ölçülecek alan þiddeti birkaç V/m civarýnda olacaktýr. Bu deðer çevredeki yakýn binalardan ya da balkonlardan yansýma durumunda artabilir. Yapýlan ölçmeler, çok anormal bir baz istasyonu yerleþimi seçilmediði sürece, ölçülecek elektrik alan deðerin 5-10V/m nin üstüne çýkmayacaðýný göstermektedir. Ancak, yanlýþ yer seçimi ve hatalý yerleþim ile verilen sýnýr deðerlerinin aþýlmasý söz konusu olabilir. Cep telefonlarýnda durum daha ciddidir. Ortalama 2W çýkýþ gücüne sahip 900MHz de çalýþan bir cep telefonundan 2.2cm ötede 400V/m þiddetinde elektrik alan deðeri ölçülmüþtür[3]. Bu deðer 1800MHz ve 1W çýkýþ gücü ile 200V/m dir. Yani, beynimizin dibinde ölçülen deðer baz istasyonlarýnýn neden olduðu etki yanýnda yüz kattan daha fazla olabilmektedir.

4 Bilim, gelinen noktada elektromanyetik alanlarýn insan saðlýðýna kesinlikle zararý yoktur diyecek durumda deðildir. Günümüzde kesin zararlý deðildir yargýsý kadar sýnýrlý bulgularla varýlan kesin zararlýdýr yargýsý da bilimsel olmaktan uzaktýr. Sadece cep telefonlarýnýn deðil, yüksek gerilim hatlarý, mikrodalga fýrýnlarý, TV, bilgisayar, vb. cihazlarýn insan saðlýðýna etkileri konusunda aralýksýz çalýþmalar, deneyler sürdürülmektedir. Her gün deðiþik deney sonuçlarý ve bulgular yayýnlanmakta ve deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalarýn önemli bir derlemesi Ýngiltere de baðýmsýz bir uzman grubun bir yýlý aþkýn bir sürede titiz çalýþmasý sonucu yayýnladýðý (Mayýs 2000 de) raporda [3] yer almaktadýr. Söz konusu raporda, ne yazýk ki, deneylerle elde edildiði söylenen (baþ aðrýsý, uyku düzensizliði, unutkanlýk yarattýðý, kanser riskini arttýrdýðý, P55 genini bozarak baðýþýklýk sistemini zayýflattýðý, kan bariyerlerine zarar verdiði gibi) týbbi bulgularýn önemli bir kýsmýnýn bilimsel ve tekrarlanabilir olmaktan uzak, çeliþkili hatta tutarsýz olduðu belirtilmekte, bir kýsmýnýn ise baz istasyonlarý ile iliþkilendirilemeyeceðinin altý çizilmekte ve bilimsel deneylerin sürdürülmesi gereði vurgulanmaktadýr. Bilinmeyenlerin bilinenler yanýnda çok fazla olduðu günümüzde Ya henüz bir zararý kanýtlanamamýþ, öyleyse boþ ver denecek, Ya da ileride geri dönülmez zararlarý olduðu kanýtlanabilir, öyleyse þimdiden önlem almak ve konuya duyarlý yaklaþmak gerek diye düºünülecektir. Bilimin önderliðinde geliþmiþ toplumlar bu ikinci görüþü benimsemektedirler. VI. Sonuçlar ve Öneriler GSM þebekelerinin yaygýnlaþmasý ve yeni hatlarýn devreye sokulmasý, her yerde baz istasyonlarýnýn kurulmaya baþlamasý son günlerde EM kirlilik tartýþmalarýný sadece ülkemizde deðil bütün dünyada ön plana çýkarmýþtýr. Tartýþmanýn bilimsel temellere oturtulmasý, kavramlarýn ve büyüklüklerin netleþmesi yaþanmaya baþlanan kaosu bir ölçüde önleyecek ve olaylarýn saðlýklý geliþimini saðlayacaktýr. Ortalýkta üniversitelerce ve diðer bilim kurumlarýnca verilen ve bazýsý yanlýþ hesap ve ölçülere dayanan çeliþkili raporlar dolaþmaktadýr. GSM þirketleri, belli bir yerde, örneðin yerden 35m yüksekte ve þehir dýþýnda bir kule þeklinde baz istasyonu tesisi için aldýklarý raporu meskun mahalde ve bir binanýn ikinci katýnda (yerden 3-4m yüksekte) cepheye kurduklarý bir baþka tesis için örnek gösterebilmektedirler. Basýnda bilimsel kaynak göstermeden yazýlar yayýnlanmakta ve bu durum halk arasýnda söylentilerin artmasýna neden olabilmektedir. Bilim çevreleri dahil kamuoyu lehte ve aleyhte diye adeta takým tutar gibi ikiye bölünmeye baþlamýþtýr. Bunlarýn önüne geçebilmek ve soruna saðlýklý yaklaþýmlar için þu öneriler sýralanabilir: EMC ve BEM disiplinler arasý, karmaþýk konulardýr. EM spektrum geniþtir ve farklý frekanslarda farklý etkileþimler söz konusudur. 900 ve 1800MHz frekans bölgesini kullanan cep telefonlarý daha da artan bir hýzda yaþantýmýzda olacaktýr. Konunun toplum saðlýðý ve psikolojisi gibi boyutlarý olduðundan ciddi önlemler gereklidir. Türkiye de bugün 10 milyon civarýnda cep telefonu abonesi vardýr. Varolan GSM þebekelerinin yanýna yenileri gelmek üzeredir. Sadece bu yýl Türkiye de 3000 den fazla yeni baz istasyonu kurulacaðý, bu sayýnýn üçüncü þebeke de devreye girdiðinde çok artacaðý beklenmektedir. Çevre ve Ulaþtýrma Bakanlýklarý, çatýþýr gibi görünse de, özünde benzer yaklaþýmlar içerisindedir. TÜBÝTAK, üniversiteler, ilgili kamu kuruluþlarý ve bakanlýklar, meslek odalarý (EMO), yerel yönetimler ve GSM þebekeleri bir arada ayný dili konuþur duruma gelmeli ve yuvarlak masa etrafýnda toplanarak çözüm aramalýdýr. Tipik ölçü aletleri saptanmalý ve ayný parametreler ölçülmelidir. Özellikle baz istasyonlarý civarýndaki elektrik alan þiddetinin ölçülmesi için birkaç bin Amerikan dolarýný geçmeyen basit, geniþ bantlý taþýnabilir alan ölçer cihazlar vardýr. Bu alet ile herhangi bir ortamdaki birkaç yüz MHz den birkaç GHz e kadar geniº bir banttaki toplam güç ölçülebilir. Bu durumda elde edilen deðer limitlerin civarýnda ya da üstünde ise frekans seçici (örneðin, spectrum analyzer) bir alýcý ile daha hassas ölçüm yapýlabilir. Ölçü ve denetleme için EMC uzmanlýðý aranmalýdýr. Bu konuda EMO ve üniversiteler sertifikalý kurslar düzenlemeli ve ölçü ve denetleme personeli bu kurslardan geçirilmelidir. Mühendislik kurallarýna uygun kurulmuþ baz istasyonu tesislerinin belirlenen limitlerin altýnda EM etki yaratacaðý söylenebilir. ANCAK, limitlerin kendileri tartýþma konusudur ve ülkelere ve kurumlara göre farklýlýklar vardýr. ANCAK, tesis kurumu ve alan seçimi ÇOK ÖNEMLÝdir. Dikkat edilmezse limitler kolayca aþýlabilir. Tesis için yer seçimi ve kurumu, uzman kiþi ve kurumlar gözetiminde üç þebekeyi de içine alacak bir planlama ile gerçeklenmelidir. Cep telefonlarýnda durum daha ciddidir. Piyasadaki modellerden bir çoðu ICNIRP sýnýr deðerlerini aþmaktadýr. Bu nedenle üreticilerden ürünlerinin SAR deðerlerini modeller üzerinde belirtmeleri

5 istenmelidir. Gençlerin ve özellikle çocuklarýn cep telefonu kullanmalarýnýn özendirilmesi engellenmelidir. Dünya Saðlýk Örgütü, WHO saðlýklý olmayý sadece hasta olmamak ya da belli bir hastalýk taþýmamak olarak deðil fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi durumda olmak diye tanýmlamaktadýr. Bu nedenle EM dalgalarýn, cep telefonu ya da baz istasyonu antenlerinin etkilerine bu tanýmlama ýþýðýnda bakmak gerekir. Balkonunun karþýsýnda, birkaç metre ötede bir baz istasyonu anteni kurulmasý psikolojik etkiler nedeniyle kiþide gerçek rahatsýzlýklara neden olabilir. Olaylara sadece limitler saðlanýyor o halde sorun yok diye yaklaþmak karþý karþýya olunan problemi hafife almak anlamýna gelecektir. Ayrýca, Çevre Ýçin Hekimler derneði ve Ýstanbul Tabip Odasý nýn belirttiði gibi, soruna bilimsel yaklaþmamak, süren belirsizlik, kiþi ve kurumlara karþý güvensizlik sonucu ortaya çýkan ve kendisini öznel yakýnmalar, kaygý, korku gibi bulgularla gösteren psikolojik etkilenmelere önem verilmelidir. Çevre, Saðlýk gibi bakanlýklar BEM konusunda çalýþmalarý sürdürmeli ve bu yönde ulusal projeler desteklenmelidir. Bu konuda bilinenler bilinmeyenler yanýnda çok ama çok azdýr. Bu nedenle, konunun uzmanlarý olan saygýn kurumlar bir yandan ölçülebilir, kontrol edilebilir limitler koyarken bir yandan da bilinmeyene karþý temkinli ve uyanýk olmak gereðinin (bu yaklaþýma precautionary approach denmekte) altýný ýsrarla çiziyorlar[3]. Özellikle olumsuz EM etkiler bu etkilere maruz kalma süresi ile orantýlý olduðundan önlerinde yetiþkinlere göre daha uzun yaþam süresi olan çocuklara ve gençlere karþý daha koruyucu davranma gereði açýktýr. Tartýþmalarýn yoðunlaþtýðý baz istasyonlarýnýn planlanmasý, ölçülerin yapýlmasý ve denetlenmesi konularýnda ilgili bakanlýklar, EMO, TÜBÝTAK ve üniversiteler sorumluluk bilinciyle çalýþmalarýný sürdürmelidir. Özellikle EMO nýn uzmanlýk alaný olmasý, Türkiye nin dört bir yanýnda þubeleri bulunmasý ve her an her yerde ölçü yapabilecek yeteneðe sahip olmasý nedenleriyle problemin çözümünde doðal adreslerden birisi olduðu açýktýr. EMO Ýstanbul þubesi, bünyesinde yürüttüðü çalýþmalarýna, sorumluluðu gereði EMC çalýþmalarýný da eklemiþtir. Bir yandan ayrý bir uzmanlýk gerektiren EMC mühendisliði ve EMC ölçülerinde kurslar seminerler düzenleyip üyelerine sertifika vermek, bir yandan da Büyükþehir ve ilçe belediyelerle baz istasyonlarýnda ölçüler yapmak üzere çalýþmalarýna baþlamýþtýr. EMO gerek bu çalýþmalarý ile gerekse kamuoyunun beklentileri doðrultusunda saðlýklý çözümler üretmek amacýyla konu üzerindeki duyarlý yaklaþýmýný sürdürecektir. Kaynaklar [1] L. Sevgi, EM Kirlilik, Cep Telefonlarý ve Baz Ýstasyonlarý, EMO Ýstanbul Þube Bülteni, sf.21,26, Haziran- Temmuz 2000 [2] Biliþim Toplumuna Giderken EM Kirlilik Etkileri Sempozyumu, Biliþim Derneði Kitapçýðý, Gazi Üniversitesi, Ankara, 11 Kasým 1999 [3] IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) Raporu, Mobile Phones and Health, (bkz. [4] ICNIRP Guidelines fro Limiting Exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300GHz), Health Physics, 74, , 1998 [5] F. Akleman - L. Sevgi, "FDTD Analysis of Human Head Mobile Phone Interaction in Terms of Specific Absorption Rate (SAR) Calculations and Antenna Design", Proc. of IEEE-APS, Conference on Antennas & Propagation for Wireless Comm., pp.85-88, Waltham, MA, USA 1998 [6] M. Orhan Ozyalcin & L. Sevgi, "Comparisons of FDTD and TLM methods in Shielding effectiveness analysis", Proc. of IEEE CEFC'98 the Eight Biennial IEEE Conference on Electromagnetic field Computation, June 1-3, 1998, Tuscon, Arizona, USA [7] TC. Çevre Bakanlýðý, Çevre Kirliliðini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüðü Genelgesi, (Sayý:B.19.0.ÇKÖ ), 11 Mayýs 2000 [8] Ulaþtýrma Bakanlýðý GSM Baz istasyonlarý Kuruluþ, ölçü ve denetlenme Yönetmeliði, Resmi Gazete, Sayý 24130, 4 Aðustos 2000

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ 900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ A.Hikmet Eriş Tıbbi Radyofizik Uzmanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Termal Kamera Normal kameralar görüntüyü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Alper Firengiz Aktül Kavas, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sunum Başlıkları: Biraz Fizik: Elektromanyetik Dalgalar, EM Spektrum, EMD ların Enerjisi, EMD ların maddeyle etkileşimi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, baz istasyonu için basına yansıyan 10 Kat Fazla manşetli haber üzerine

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Haberleşme Ana Bilim Dalı Antenler ve Mikrodalga Tekniği ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK Aytuğ BOYACI 99220058 Gökay BAYRAK 99220042 Zekeriya

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ

100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ 100 KHZ- 3 GHZ FREKANS SPEKTRUMUNDA ORTAMDAKĐ ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐĞE GSM BANDLARININ ETKĐLERĐ Özgür GENÇ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Selçuk Üniversitesi, Konya 1 e-posta: ozgurgenc@ageselektrik.com

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26849

Resmî Gazete Sayı : 26849 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: ANTEN VE ORTAK ANTEN SİSTEM VE TESİSLERİNİN KURULMASINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK ve MODELLEME TEKNÝKLERÝ

ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK ve MODELLEME TEKNÝKLERÝ ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK ve MODELLEME TEKNÝKLERÝ Funda Akleman 1, M. Orhan Özyalçýn 1,2 & Levent Sevgi 3 1 Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleþme Müh. Bölümü, 80626 Maslak / Ýstanbul 2

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM

BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM BAZ İSTASYONLARI VE ELEKTROMANYETİK IŞINIM L. Namık AŞILA Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürü Atatürk Cad. No:178 Pasaport/İZMİR nasila@btk.gov.tr ÖZET Bir kamu hizmeti olan Telekomünikasyon

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nde Yürürlüðü Durdurma

Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nde Yürürlüðü Durdurma Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nde Yürürlüðü Durdurma TMMOB tarafýndan Danýþtay'da açýlan davada, mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn kamu ihalelerine girebilmeleri için ticaret, sanayi

Detaylı