CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI"

Transkript

1 ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK, CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI Doç.Dr. Levent Sevgi EMO Ýstanbul Þubesi (e_posta: Tel: ) Özetçe: Günümüzde, yaºanmakta olan çevre, gürültü, etik kirlilik gibi olgular yanýna bir yenisi -elektromanyetik kirlilik- eklenmiþtir. Özellikle cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn hýzla artmasý, her yýl binlerce yeni baz istasyonunun planlanmasýný ve kurulmasýný gündeme getirmektedir. Cep telefonlarý kullanýmý kiþinin seçimine baðlý olmasýna karþýn, apartman çatýlarýna, bina cephelerine, okul, hastane bahçelerine baz istasyonu anteni kurulmasý kiþisel istencin dýþýndadýr. Bu nedenle son dönemde tartýþmalar ve þikayetler baz istasyonlarý üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Bu yazýnýn amacý konuyla ilgili temel tanýmlarý vermek ve saðlýklý çözümler üretebilmek için gerekli önerileri sunmaktýr. I. Giriº Gündelik yaþantýmýzda sýk karþýlaþtýðýmýz bilgisayarlarýn radyo yayýnlarýný bozmasý, saç kurutma makinasýnýn TV lerde karlanmaya neden olmasý, cep telefonlarýnýn araçlarýn ABS fren sistemini kilitlemesi benzeri olaylar elektromanyetik (EM) giriºim ve etkileºim (EMI, Electromagnetic Interference) olaylarýndan sadece bir kaçýdýr. Bir EMI probleminde üç unsur, EMI kaynaðý, giriþimden etkilenen kurban ve kaynak ile kurban arasýndaki giriºim yolu, bulunur. Bir EMI probleminde cihaz cihaz etkileºimi söz konusu ise EMC (Electromagnetic Compatibility) elektromanyetik uyumluluk problemi olarak isimlendirilir. Etkileþim cihaz canlý doku arasýnda ise problem BEM (Bio-electromagnetic) Biyo-elektromanyetik olarak anýlýr. EMC mühendisliðinin ana amacý üç EMI unsurundan en az birini ortadan kaldýrmak yada etkilerini en aza indirmek iken BEM mühendisliðinin amacý EM enerjinin canlý dokularda yaratacaðý kýsa, orta ve uzun süreli etkileri incelemek ve en aza indirmek yönündedir. EMC ve BEM tartýþmalarý özellikle cep telefonlarý ve baz istasyonlarý ile kamuoyunun ilgisini çekmiþtir[1]. Görünen o ki, cep telefonlarýnýn kullanýmý daha da yaygýnlaþacak ve belki çok yakýn bir gelecekte kola takýlacak bir cihazla hem telefon, faks, görüntü iletimi saðlanacak, hem de kimlik, saðlýk, banka hesabý gibi tüm kiþisel bilgiler depolanacaktýr. Bunun önüne geçilecek gibi görünmediðinden sorun ve çözüm yaklaþan bu yeni düzende EM kirlilik etkilerine ne derece önem verileceði noktasýnda yoðunlaþmaktadýr[2,3]. EM kirlilik elektrik, elektronik, elektro-mekanik, kimya, sistem, týp ve biyoloji benzeri konularý içeren çok disiplinli bir konudur. II. EMC, BEM, Kuruluºlar ve Standartlar EMC, elektronik cihazlarýn bir arada, birbirini rahatsýz etmeden ve birbirinden en az etkilenerek çalýþabilmesi için gerekli düzenlemelerle ilgilenir. Örneðin, buzdolabý, çamaþýr makinasý gibi þehir þebekesinden yüksek akým çeken cihazlar çalýþýrken þehir þebekesine gürültü aktarmamasý için üreticinin almasý gereken önlemleri ayrýntýlý olarak sýralar. Ya da, televizyon üreticisine ürününün ne tür etkilere karþý dayanýklý olmasý gerektiðini belirtir. Ya da, kiþisel bir bilgisayardan çevreye istenmeyen sýzýntýnýn frekansa ve uzaklýða göre en fazla ne olmasý gerektiðini belirler. Tüm bunlar standartlar halinde yayýnlanýr. Standartlarý belirleyen baþlýca üç uluslararasý kuruluþ vardýr. Bunlar; uluslar arasý IEC (International Electrotechnical Committe), CISPR (Comite International Special des Perturbations RadioElectriques) kuruluþlarý ile Avrupa Birliðinin (AB) CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) kuruluþudur. Bu kuruluþlar ve onlarýn belirlediði teknik uzman kadrolar bilimsel ve teknolojik çalýþmalarý yürütür, izler, inceler ve deðiþik standartlar olarak belgelere döker. IEC standartlarý IEC ile CENELEC standartlarý EN ile baþlar (örneðin IEC ve EN EMC baðýþýklýk test düzenleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi içerir.) Tam üye olmayý hedeflediðimiz AB yasal EMC düzenleme çalýþmalarýný 1992 de baþlatmýþ ve 4 yýllýk geçiþ sürecinden sonra 1996 da zorunlu hale getirmiþtir. Artýk AB pazarýna girecek her ürün EM uyumluluk, CE (Conformity Europe) markasý taþýmak zorundadýr. Bunun anlamý, o ürünün baðlý olduðu EN tipi standartlarca belirlenen tüm koþullarý saðladýðýnýn belgelenmesi ve üretici firmanýn bunu garanti etmesidir. BEM, cihaz insan etkileþimiyle (EM enerji canlý doku iliþkisi ile) ilgilenir. Konuyla ilgili uluslararasý kuruluþ International Radiation Protection Agency (IRPA) dýr. IRPA 1974 yýlýnda NIR (Non-Ionizing Radiation) Ýyonlaþtýrmayan Radyasyon çalýþma grubunu oluþturmuþ ve 0Hz 300GHz frekans bölgesinde BEM konusunu incelemekle görevlendirmiþtir. Bu çalýþma grubu 1977 yýlýnda Paris te yapýlan bir IRPA kongresinde INIRC (International Non-Ionizing Radiaiton Committe) Uluslararasý Ýyonlaþtýrmayan Radyasyon Komitesine dönüºtürülmüºtür. IRPA/INIRC, WHO (World Health Organisation) Dünya saðlýk Örgütü nün Çevre Saðlýðý

2 birimi ile birlikte UNEP (United Nations Environment Programme) Birleþmiþ Milletler Çevre Programýnca desteklenen bir dizi çalýþma sonucu çevre saðlýk kriterlerini oluþturmuþtur. Bu belgelerde iyonlaþtýrmayan radyasyon konusundaki (problemin fiziði, kaynaklar, ölçü teknikleri ve cihazlarý, vb.) bilgiler derlenmiþtir. Bu bilgiler sürekli gözden geçirilmiþ, yenilenmiþ ve bugün konuþulan temel ve türetilmiþ limitlerin kaynaðýný oluºturmuºtur. IRPA nýn 1992 yýlýnda Kanada da yapýlan sekizinci uluslararasý kongresinde baðýmsýz ICNIRP (International Committe on Non-Ionising Radiation Protection) Uluslararasý Ýyonlaþtýrmayan Radyasyondan Koruma Komitesi kurulmuþ ve bu kurul IRPA/INIRC kurumunun yerini almýþtýr. ICNIRP günümüzde Birleþimiþ Milletler, WHO, IRPA ve AB benzeri örgütlerin BEM konusunda tanýdýðý uzman kurumdur. ICNIRP; Ýyonlaþtýrmayan radyasyon konusunda baðýmsýz, bilimsel çalýþmalar yapmak, ulusal ve uluslararasý saðlýk kuruluþlarý ve örgütleri ile ortak çalýþmalar yürütmek ve yapýlan çalýþmalarý izlemek, bunlarýn sonunda elde edilen verilere dayanarak iyonlaþtýrmayan radyasyon konusunda insan ve toplum saðlýðý kýlavuzlarý hazýrlamakla yükümlü olup üyeleri fizik, biyoloji, epidemiyoloji, týp ve mühendislik alanlarýnda tanýnmýþ uzmanlarda seçilir. Ýlki 1988 yýlýnda yayýnlanan IRPA/INIRC BEM kýlavuzlarý ICNIRP tarafýndan sürekli güncellenmektedir (sonuncusu 1998 yýlýnda yayýnlanmýþtýr) [4]. ICNIRP kýlavuzlarýnda sözü edilen sýnýr deðerler ve seviyeler bilimsel bütün verilerin derlenmesi ve gözden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Bu deðerlere ulaþmada kýsa ve orta vadeli ve hemen gözlenebilecek adale kasýlmasý, yanma, þok, sýcaklýk artmasý benzeri etkilerden yola çýkýlmýþtýr. Uzun dönemde kanserojen etkiler yaratabileceði gibi etmenler göz önüne alýnmamýþtýr. Bu etkiler söz konusu olduðunda ICNIRP eldeki bilimsel verilerin bunun aksini gösterecek herhangi bir etkiyi göstermediðini söylemektedir. Her ne kadar epidemiyolojik (insan ya da denek hayvanlarla yapýlan istatistiksel) çalýþmalar bir takým bulgulardan söz etse de ICNIRP bu bulgularýn bilimsel yeterlilikten uzak olduðunu belirtmektedir. III. EMC ve BEM Limitleri ICNIRP nin BEM konusunda belirlediði iki tip limit vardýr; temel limitler ve türetilmiº limitler[4]. Temel limit olarak ortalama insanda vücut sýcaklýðýný 1 derece arttýracak EM enerji yutulmasýnýn zararlý olduðu düþüncesinden yola çýkýlmýþtýr. Bunun sonucu kilogram baþýna dokularýn yutabileceði en yüksek güç deðeri olarak 4W bulunmuþtur. Ýþ yerleri için 10 kat, genel ve meskun yerler için ise 50 kat güvenlik paylarý alýnarak temel limitler fabrika, atölye gibi iº yerleri için 0.4 W/kg SAR genel yerler için 0.08 W/kg SAR olarak belirlenmiþtir. Burada SAR, özgül soðurma oraný (Specific Absorbtion Rate) olarak kullanýlmaktadýr. Dokularda ýsýl yutulma dokunun iletkenliði ile ilgilidir. Hacmi V olan bir dokunun iletkenliði (σ [S/m]), yoðunluðu (ρ [kg/m 3 ]) ve dokunun içine nüfuz eden elektrik alan þiddeti (E[V/m]) biliniyorsa SAR deðeri σe 2 /ρ çarpýmýnýn hacim üzerinden toplamý (integrali) alýnarak elde edilir. Yani, SAR deðerinin bulunmasý için dokunun içindeki elektrik alan þiddetinin ölçülmesi gerekir. Oysa canlýlarda bu ancak týbbi deneklerle yapýlmaktadýr. Bu nedenle SAR ölçülmesi ya insanýn EM özelliklerine yakýn deðiþik kimyasal jellerden yapýlmýþ robotlar üzerinde yapýlýr, ya da bu amaçla güçlü sayýsal teknikler kullanýlarak bilgisayar benzetimlerinden yararlanýlýr. SAR modelleme çalýþmalarý yürüten uluslararasý birkaç bilimsel araþtýrma grubu içinde Türkiye de vardýr [5,6]. Temel limitler sadece dokularda yutulan ve ýsýya dönüþen güçle ilgilidir. Temel limitlerden yola çýkarak türetilen limitler ise kolay ölçülebilen EM güç yoðunluðu (metrekareye düþen güç, [W/m 2 ]) cinsinden verilmiºtir. Uzak alan kabulü altýnda güç yoðunluðu ile elektrik ya da manyetik alan þiddeti arasýnda basit bir katsayý farký vardýr. O nedenle herhangi birinin ölçülmesi diðerlerinin hemen elde edilmesi demektir (manyetik alan ölçülen elektrik alan deðerin 377 ye bölünmesi ile, güç yoðunluðu da elektrik ve manyetik alan þiddetlerinin çarpýmý ile elde edilebilir). Türetilen limitler frekansa göre ortamlarda izin verilen en yüksek deðerleri (alan þiddeti ya da güç yoðunluðu) belirlemektedir. EMC limitleri açýktýr ve bu cihazlarýn bu limitleri saðladýðýnýn test edilmesi ve ölçülmesi kolaydýr. Ele alýnan cihazýn baðlý olduðu standartta ölçü düzeni, ölçü ve testlerin hangi koþullarda ve nasýl yapýlacaðý, hangi özelliklere sahip ölçü aletlerinin kullanýlacaðýna varýncaya dek ayrýntýlý bilgi bulunur.

3 BEM limitleri tartýþmalýdýr. Yukarýda belirtildiði gibi sadece dokulardaki ýsýl etkileri göz önüne alýr. Psikolojik ya da biyolojik gibi etkiler göz önüne alýnmamýþtýr. Aslýnda teknik, aletsel bir deðer olarak ýsýl etkilerden (yani SAR dan) baþka bir parametre de belirlemek kolay deðildir. ICNIRP nin ýsýl etkiler cinsinden limitleri belirlemenin yeterli olacaðý konusunda görüþü[3] olmasýna karþýn limitlerin kendileri tartýþma konusudur. Bu nedenle ülkeler ya da uluslararasý kuruluþlarýn kabul ettiði deðerler arasýnda da farklýlýklar olabilmektedir. BEM konusunda bilinenler bilinmeyenlere göre çok az olduðundan Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) 1996 yýlýnda EMF (Electromagnetic Field) diye bir proje (bkz. baþlatmýþtýr ve 2005 yýlýnda sonlandýrmayý hedeflemektedir. Bu proje ile BEM konusunda yapýlan bütün çalýþmalara ulaþmak, tartýþmak ve olasý etkiler konusunda saðlýklý veri tabaný oluþturmak hedeflenmektedir. IV. GSM ªebekeleri ve Güncel Durum GSM (Global System Mobile) 900MHz frekansý civarýnda MHz arasý band ayrýlmýþ hücresel telefon sistemidir. Bu sistemde her bir telefon abonesi yaklaþýk 200 khz konuþma bandýný kullanýr. Zamanda çoðullama gibi teknikler de kullanýlarak ayný anda daha fazla konuþma yapabilme olanaðý saðlansa da bu sayý sýnýrlýdýr. Türkiye de iki GSM þebekesinin toplam abone sayýsý on milyonu aþmýþtýr. Bu kadar aboneye ayný sýnýrlý frekans bandýna hizmet vermenin tek yolu kapsama alanýný küçük küçük hücrelere bölmek ve ayný frekanslarý deðiþik bölgelerde tekrar tekrar kullanmaktýr. GSM hücresel sistemde kapsama alanýna göre üç tip hücre vardýr; makro, mini, mikro hücreler. Makro hücreler yerleþimin seyrek olduðu (taþra) bölgelerinde 25-35km çapýnda bir alana hizmet verebilir. Ancak yoðun yerleþimin olduðu (örneðin Ýstanbul da Kadýköy, Beþiktaþ, vb.) bölgelerde makro hücrelerle ayný anda bütün abonelere hizmet vermek olasý deðildir. Yoðun yerleþim bölgelerinde daha küçük hücrelerle kapsama saðlanmak zorundadýr. Mini hücrelerde hücre yarýçaplarý bir iki bin metreye, mikro hücrelerde ise birkaç yüz metreye inmek zorunda kalabilmektedir. Bu ise bina çatýlarýna, iþ, alýþveriþ merkezleri cephelerine baz istasyonu anteni kurmak anlamýna gelir. Çevre Bakanlýðý 11 Mayýs 2000 tarihinde baz istasyonlarý ile ilgili bir Genelge yayýnlamýþtýr[7]. Bu genelge ile valiliklere sorumluluk, TÜBÝTAK ve üniversitelere de denetleme ve ölçme yetkisi verilmektedir. Genelge ile alevlenen tartýþmalar Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn 4 Aðustos 2000 tarihli Yönetmeliði [8] ile artmýþ ve Saðlýk gibi diðer bakanlýklarla, Meslek Odalarý (özellikle Elektrik Mühendisleri Odasý,EMO) Üniversiteler, TSE, TÜBÝTAK ve ilgili birimlerini de içine alacak ºekilde geniºlemiºtir. Tüketicileri koruma dernekleri Çek bazýný çatýmdan kampanyalarý baþlatmakta, bir bakanlýk sökün derken diðeri söktürmem diyebilmekte, kamuoyu haklý olarak ne oluyor diye kaygýyla izlemektedir. V. Cep Telefonlarý ve Baz Ýstasyonlarý Tehlikeli mi? Sorunun yanýtý ICNIRP tarafýndan belirlenen limitlerin saðlanýp saðlanmadýðýnda aranmalýdýr. ICNIRP genel halk için temel limiti 50 kat güvenlik payý ile 0.08 W/kg SAR deðeri olarak belirlemiþtir (bu deðer, günün belirli saatlerinde bulunulan iþ yerleri için 10 kat güvenlik payý ile 0.4 W/kg dýr). Temel limitlerden ölçülebilir türetilmiþ limitlere geçildiðinde 900MHz ve 1800MHz GSM sistemleri için sýnýr deðerler, sýrasýyla, 42 V/m ve 59 V/m (güç yoðunluðu olarak 4.5 W/m 2 ve 9 W/m 2 ) olarak belirlenmiºtir [7,8]. Türkiye, ABD ve AB tarafýndan da kabul edilen bu ICNIRP deðerlerini hem Çevre Bakanlýðý Genelgesi hem de Ulaþtýrma Bakanlýðý Yönetmeliði ile kabul etmiþtir. Ancak, Ýtalya, Rusya gibi bu deðerin altýnda (6 V/m) limitlerini belirleyen ülkeler de bulunduðu unutulmamalýdýr[3]. Baz istasyonlarý tipik olarak 10-30m yüksekliðindeki kulelere yerleþtirilir. Genelde her kulede 120 lik yatay açýyý kapsayan üç anten bulunur. Her anten düþeyde tipik olarak 5-6 lik hüzmeye sahiptir. Bu hüzme yataydan biraz aþaðý yöneltilerek kuleye en yakýn 50m de yere deðer. Her anten birkaç konuþma kanalýna (tipik olarak 2-4, en fazla 16) sahiptir. Bir kule ile 30-40km lik yarý çaplý bir alanýn kapsanabilmesi için her kanal ortalama 40-60w çýkýþ gücüne ve antenler 15-18dB kazanca sahiptir. 60W güç ile 10m yüksekliðindeki bir kuleden 50m ötede ölçülecek alan þiddeti birkaç V/m civarýnda olacaktýr. Bu deðer çevredeki yakýn binalardan ya da balkonlardan yansýma durumunda artabilir. Yapýlan ölçmeler, çok anormal bir baz istasyonu yerleþimi seçilmediði sürece, ölçülecek elektrik alan deðerin 5-10V/m nin üstüne çýkmayacaðýný göstermektedir. Ancak, yanlýþ yer seçimi ve hatalý yerleþim ile verilen sýnýr deðerlerinin aþýlmasý söz konusu olabilir. Cep telefonlarýnda durum daha ciddidir. Ortalama 2W çýkýþ gücüne sahip 900MHz de çalýþan bir cep telefonundan 2.2cm ötede 400V/m þiddetinde elektrik alan deðeri ölçülmüþtür[3]. Bu deðer 1800MHz ve 1W çýkýþ gücü ile 200V/m dir. Yani, beynimizin dibinde ölçülen deðer baz istasyonlarýnýn neden olduðu etki yanýnda yüz kattan daha fazla olabilmektedir.

4 Bilim, gelinen noktada elektromanyetik alanlarýn insan saðlýðýna kesinlikle zararý yoktur diyecek durumda deðildir. Günümüzde kesin zararlý deðildir yargýsý kadar sýnýrlý bulgularla varýlan kesin zararlýdýr yargýsý da bilimsel olmaktan uzaktýr. Sadece cep telefonlarýnýn deðil, yüksek gerilim hatlarý, mikrodalga fýrýnlarý, TV, bilgisayar, vb. cihazlarýn insan saðlýðýna etkileri konusunda aralýksýz çalýþmalar, deneyler sürdürülmektedir. Her gün deðiþik deney sonuçlarý ve bulgular yayýnlanmakta ve deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalarýn önemli bir derlemesi Ýngiltere de baðýmsýz bir uzman grubun bir yýlý aþkýn bir sürede titiz çalýþmasý sonucu yayýnladýðý (Mayýs 2000 de) raporda [3] yer almaktadýr. Söz konusu raporda, ne yazýk ki, deneylerle elde edildiði söylenen (baþ aðrýsý, uyku düzensizliði, unutkanlýk yarattýðý, kanser riskini arttýrdýðý, P55 genini bozarak baðýþýklýk sistemini zayýflattýðý, kan bariyerlerine zarar verdiði gibi) týbbi bulgularýn önemli bir kýsmýnýn bilimsel ve tekrarlanabilir olmaktan uzak, çeliþkili hatta tutarsýz olduðu belirtilmekte, bir kýsmýnýn ise baz istasyonlarý ile iliþkilendirilemeyeceðinin altý çizilmekte ve bilimsel deneylerin sürdürülmesi gereði vurgulanmaktadýr. Bilinmeyenlerin bilinenler yanýnda çok fazla olduðu günümüzde Ya henüz bir zararý kanýtlanamamýþ, öyleyse boþ ver denecek, Ya da ileride geri dönülmez zararlarý olduðu kanýtlanabilir, öyleyse þimdiden önlem almak ve konuya duyarlý yaklaþmak gerek diye düºünülecektir. Bilimin önderliðinde geliþmiþ toplumlar bu ikinci görüþü benimsemektedirler. VI. Sonuçlar ve Öneriler GSM þebekelerinin yaygýnlaþmasý ve yeni hatlarýn devreye sokulmasý, her yerde baz istasyonlarýnýn kurulmaya baþlamasý son günlerde EM kirlilik tartýþmalarýný sadece ülkemizde deðil bütün dünyada ön plana çýkarmýþtýr. Tartýþmanýn bilimsel temellere oturtulmasý, kavramlarýn ve büyüklüklerin netleþmesi yaþanmaya baþlanan kaosu bir ölçüde önleyecek ve olaylarýn saðlýklý geliþimini saðlayacaktýr. Ortalýkta üniversitelerce ve diðer bilim kurumlarýnca verilen ve bazýsý yanlýþ hesap ve ölçülere dayanan çeliþkili raporlar dolaþmaktadýr. GSM þirketleri, belli bir yerde, örneðin yerden 35m yüksekte ve þehir dýþýnda bir kule þeklinde baz istasyonu tesisi için aldýklarý raporu meskun mahalde ve bir binanýn ikinci katýnda (yerden 3-4m yüksekte) cepheye kurduklarý bir baþka tesis için örnek gösterebilmektedirler. Basýnda bilimsel kaynak göstermeden yazýlar yayýnlanmakta ve bu durum halk arasýnda söylentilerin artmasýna neden olabilmektedir. Bilim çevreleri dahil kamuoyu lehte ve aleyhte diye adeta takým tutar gibi ikiye bölünmeye baþlamýþtýr. Bunlarýn önüne geçebilmek ve soruna saðlýklý yaklaþýmlar için þu öneriler sýralanabilir: EMC ve BEM disiplinler arasý, karmaþýk konulardýr. EM spektrum geniþtir ve farklý frekanslarda farklý etkileþimler söz konusudur. 900 ve 1800MHz frekans bölgesini kullanan cep telefonlarý daha da artan bir hýzda yaþantýmýzda olacaktýr. Konunun toplum saðlýðý ve psikolojisi gibi boyutlarý olduðundan ciddi önlemler gereklidir. Türkiye de bugün 10 milyon civarýnda cep telefonu abonesi vardýr. Varolan GSM þebekelerinin yanýna yenileri gelmek üzeredir. Sadece bu yýl Türkiye de 3000 den fazla yeni baz istasyonu kurulacaðý, bu sayýnýn üçüncü þebeke de devreye girdiðinde çok artacaðý beklenmektedir. Çevre ve Ulaþtýrma Bakanlýklarý, çatýþýr gibi görünse de, özünde benzer yaklaþýmlar içerisindedir. TÜBÝTAK, üniversiteler, ilgili kamu kuruluþlarý ve bakanlýklar, meslek odalarý (EMO), yerel yönetimler ve GSM þebekeleri bir arada ayný dili konuþur duruma gelmeli ve yuvarlak masa etrafýnda toplanarak çözüm aramalýdýr. Tipik ölçü aletleri saptanmalý ve ayný parametreler ölçülmelidir. Özellikle baz istasyonlarý civarýndaki elektrik alan þiddetinin ölçülmesi için birkaç bin Amerikan dolarýný geçmeyen basit, geniþ bantlý taþýnabilir alan ölçer cihazlar vardýr. Bu alet ile herhangi bir ortamdaki birkaç yüz MHz den birkaç GHz e kadar geniº bir banttaki toplam güç ölçülebilir. Bu durumda elde edilen deðer limitlerin civarýnda ya da üstünde ise frekans seçici (örneðin, spectrum analyzer) bir alýcý ile daha hassas ölçüm yapýlabilir. Ölçü ve denetleme için EMC uzmanlýðý aranmalýdýr. Bu konuda EMO ve üniversiteler sertifikalý kurslar düzenlemeli ve ölçü ve denetleme personeli bu kurslardan geçirilmelidir. Mühendislik kurallarýna uygun kurulmuþ baz istasyonu tesislerinin belirlenen limitlerin altýnda EM etki yaratacaðý söylenebilir. ANCAK, limitlerin kendileri tartýþma konusudur ve ülkelere ve kurumlara göre farklýlýklar vardýr. ANCAK, tesis kurumu ve alan seçimi ÇOK ÖNEMLÝdir. Dikkat edilmezse limitler kolayca aþýlabilir. Tesis için yer seçimi ve kurumu, uzman kiþi ve kurumlar gözetiminde üç þebekeyi de içine alacak bir planlama ile gerçeklenmelidir. Cep telefonlarýnda durum daha ciddidir. Piyasadaki modellerden bir çoðu ICNIRP sýnýr deðerlerini aþmaktadýr. Bu nedenle üreticilerden ürünlerinin SAR deðerlerini modeller üzerinde belirtmeleri

5 istenmelidir. Gençlerin ve özellikle çocuklarýn cep telefonu kullanmalarýnýn özendirilmesi engellenmelidir. Dünya Saðlýk Örgütü, WHO saðlýklý olmayý sadece hasta olmamak ya da belli bir hastalýk taþýmamak olarak deðil fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi durumda olmak diye tanýmlamaktadýr. Bu nedenle EM dalgalarýn, cep telefonu ya da baz istasyonu antenlerinin etkilerine bu tanýmlama ýþýðýnda bakmak gerekir. Balkonunun karþýsýnda, birkaç metre ötede bir baz istasyonu anteni kurulmasý psikolojik etkiler nedeniyle kiþide gerçek rahatsýzlýklara neden olabilir. Olaylara sadece limitler saðlanýyor o halde sorun yok diye yaklaþmak karþý karþýya olunan problemi hafife almak anlamýna gelecektir. Ayrýca, Çevre Ýçin Hekimler derneði ve Ýstanbul Tabip Odasý nýn belirttiði gibi, soruna bilimsel yaklaþmamak, süren belirsizlik, kiþi ve kurumlara karþý güvensizlik sonucu ortaya çýkan ve kendisini öznel yakýnmalar, kaygý, korku gibi bulgularla gösteren psikolojik etkilenmelere önem verilmelidir. Çevre, Saðlýk gibi bakanlýklar BEM konusunda çalýþmalarý sürdürmeli ve bu yönde ulusal projeler desteklenmelidir. Bu konuda bilinenler bilinmeyenler yanýnda çok ama çok azdýr. Bu nedenle, konunun uzmanlarý olan saygýn kurumlar bir yandan ölçülebilir, kontrol edilebilir limitler koyarken bir yandan da bilinmeyene karþý temkinli ve uyanýk olmak gereðinin (bu yaklaþýma precautionary approach denmekte) altýný ýsrarla çiziyorlar[3]. Özellikle olumsuz EM etkiler bu etkilere maruz kalma süresi ile orantýlý olduðundan önlerinde yetiþkinlere göre daha uzun yaþam süresi olan çocuklara ve gençlere karþý daha koruyucu davranma gereði açýktýr. Tartýþmalarýn yoðunlaþtýðý baz istasyonlarýnýn planlanmasý, ölçülerin yapýlmasý ve denetlenmesi konularýnda ilgili bakanlýklar, EMO, TÜBÝTAK ve üniversiteler sorumluluk bilinciyle çalýþmalarýný sürdürmelidir. Özellikle EMO nýn uzmanlýk alaný olmasý, Türkiye nin dört bir yanýnda þubeleri bulunmasý ve her an her yerde ölçü yapabilecek yeteneðe sahip olmasý nedenleriyle problemin çözümünde doðal adreslerden birisi olduðu açýktýr. EMO Ýstanbul þubesi, bünyesinde yürüttüðü çalýþmalarýna, sorumluluðu gereði EMC çalýþmalarýný da eklemiþtir. Bir yandan ayrý bir uzmanlýk gerektiren EMC mühendisliði ve EMC ölçülerinde kurslar seminerler düzenleyip üyelerine sertifika vermek, bir yandan da Büyükþehir ve ilçe belediyelerle baz istasyonlarýnda ölçüler yapmak üzere çalýþmalarýna baþlamýþtýr. EMO gerek bu çalýþmalarý ile gerekse kamuoyunun beklentileri doðrultusunda saðlýklý çözümler üretmek amacýyla konu üzerindeki duyarlý yaklaþýmýný sürdürecektir. Kaynaklar [1] L. Sevgi, EM Kirlilik, Cep Telefonlarý ve Baz Ýstasyonlarý, EMO Ýstanbul Þube Bülteni, sf.21,26, Haziran- Temmuz 2000 [2] Biliþim Toplumuna Giderken EM Kirlilik Etkileri Sempozyumu, Biliþim Derneði Kitapçýðý, Gazi Üniversitesi, Ankara, 11 Kasým 1999 [3] IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) Raporu, Mobile Phones and Health, (bkz. [4] ICNIRP Guidelines fro Limiting Exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300GHz), Health Physics, 74, , 1998 [5] F. Akleman - L. Sevgi, "FDTD Analysis of Human Head Mobile Phone Interaction in Terms of Specific Absorption Rate (SAR) Calculations and Antenna Design", Proc. of IEEE-APS, Conference on Antennas & Propagation for Wireless Comm., pp.85-88, Waltham, MA, USA 1998 [6] M. Orhan Ozyalcin & L. Sevgi, "Comparisons of FDTD and TLM methods in Shielding effectiveness analysis", Proc. of IEEE CEFC'98 the Eight Biennial IEEE Conference on Electromagnetic field Computation, June 1-3, 1998, Tuscon, Arizona, USA [7] TC. Çevre Bakanlýðý, Çevre Kirliliðini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüðü Genelgesi, (Sayý:B.19.0.ÇKÖ ), 11 Mayýs 2000 [8] Ulaþtýrma Bakanlýðý GSM Baz istasyonlarý Kuruluþ, ölçü ve denetlenme Yönetmeliði, Resmi Gazete, Sayý 24130, 4 Aðustos 2000

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Recep KAPAR Yrd. Doç. Dr., Muðla Üniv. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Uygun iþ yaklaþýmý (decent work) * uluslararasý sistemin ve ülkelerin ekonomik,

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı