KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT. Doğan ġen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT. Doğan ġen"

Transkript

1 KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT Doğan ġen

2 TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDE KDV NĠN YERĠ VE KDV DE VERGĠ SORUMLULUĞU 2

3 GENEL BÜTÇE VERGĠ GELĠRLERĠ TAHSĠLATI (ÖZET) 2012 (Bin TL) % 2013 (Bin TL) % Gelir Vergisi %21, %21,42 Kurumlar Vergisi %10, %8,55 KDV %32, %33,71 Diğer Vergiler %35, %36,32 Toplam Vergi Gelirleri %100, %100,00 3

4 KDV DE MÜKELLEF (KDV Kanunu Md. 8) KDVK nun 8.maddesinde kimlerin KDV mükellefi oldukları sayma yöntemiyle belirlenmiģtir: - Mal teslimi ve hizmet ifası yapanlar, - Ġthalatta mal ve hizmet ithal edenler, - Transit taģımalarda gümrük veya geçiģ iģlemine muhatap olanlar, - vb. 4

5 KDV DE VERGĠ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iģyerinin, kanuni merkez ve iģ merkezinin bulunmaması hallerinde ve, gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi iģlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 5

6 KDV DE VERGĠ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca uygulaması kapsamına alınan iģlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamıģ iģlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. 6

7 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ Tevkifat sorumlusu, tevkif ettiği KDV yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek zorundadır. 7

8 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ KDV2 Beyannamesi yasal süresinde teslim edildi. KDV2 nin ödemesi yapılmadı. Müeyyide: Gecikme zammı uygulanır. 8

9 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ KDV2 Beyannamesi yasal süresi içerisinde teslim edilmedi veya eksik beyan verildi. Müeyyidesi: Vergi Ziyaı Cezası (1 Kat) + Gecikme Faizi Her iki halde de ödenmeyen vergi KDV1 Beyannamesinde indirilmemiģ olsa bile sonuç değiģmez. 9

10 VERGĠ ZĠYAI CEZASI (VUK 341. Madde) - Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerinin, - zamanında yerine getirmemesi veya - eksik yerine getirmesi yüzünden - verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya - eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 10

11 KDV TEVKĠFATI AÇISINDAN MÜTESELSĠL SORUMLULUK KDV tevkifatı uygulanan iģlemin; - gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına ait olması, - hesaplanan verginin alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmiģ olması Ģartıyla, - satıcıya ait kısmın hazineye intikal ettirilmemiģ olması halinde, - alıcı bu vergiler için sorumlu tutulmayacaktır. 11

12 KDV DE MÜTESELSĠL SORUMLULUK (84 NO.LU TEBLĠĞ) Genel prensip; alıcı, satıcı tarafından Hazine ye intikal ettirilmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. - Ancak, mal teslimi veya hizmet ifasının, gerçek bir iģleme dayanması, - iģleme ait ödemenin, banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ya da çek kullanılarak yapılması halinde halinde alıcı müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap olmayacaktır. 12

13 KDV TEVKĠFATININ ALICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1.Durum 2.Durum 3.Durum KDV1 500,00 Ödeme 100,00 Ödeme 200,00 Devir KDV2 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme Yeni KDV1 300,00 Ödeme 100,00 Devir 400,00 Devir Ek finansal yük oluģturmaz Kısmi finansal yük oluģturur Finansal yük oluģturur 14

14 KDV TEVKĠFATININ SATICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Tevkifat uygulanması sebebiyle satıcının devreden KDV tutarının aylar itibarıyla artıģ göstermesi durumunda, satıcı üzerinde de finansal yük oluģtuğunu söyleyebiliriz. 15

15 KDV DE TEVKĠFATIN NEDENLERĠ VE KDV TEVKĠFATI UYGULAMASININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 16

16 TAM TEVKĠFATIN ORTAYA ÇIKIġ SEBEPLERĠ Tam tevkifatın çıkıģ sebebi; - mal teslimi veya hizmet ifasının KDV nin konusuna girmesi fakat, - herhangi bir sebepten dolayı satıcının KDV mükellefi olmadığı durumlarda, - alıcı tam tevkifat yapmakla yükümlü tutulmuģtur. 17

17 KISMĠ TEVKĠFATIN ORTAYA ÇIKIġ SEBEPLERĠ - Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımının yaygın olması, - Bazı sektörlerde KDV li girdilerin azlığı, - KDV kayıp ve kaçağının yüksek olarak görüldüğü sektörler, - Beyan edilen vergilerin ödenmediği sektörlerin varlığı ve - Vergi idaresinin bazı sektörlerde satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul etmesi. 18

18 KDV TEVKĠFATININ YASAL DAYANAKLARI - KDV Kanunu Md. 9/1 - KDV Kanunu Md. 29/4 - VUK Md Mülga 117 No.lu KDVK Genel Tebliği (118 ve 122 No.lu Tebliğlerle revize edildi.) - 60 No.lu KDV Sirküleri (63 No.lu KDV Sirküleri ile revize edildi.) - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( tarihinden geçerli olmak üzere) 19

19 KDV TEVKĠFATI TAM TEVKĠFAT ĠĢlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının iģleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 20

20 TEVKĠFATIN BEYANI Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi iģlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Tevkifat kapsamındaki iģlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu değildir. 21

21 TEVKĠFATIN BEYANI ĠĢleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, iģlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. 22

22 TEVKĠFATIN BEYANI - ĠĢlem bedelinin ödenmemesi, - iģleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, - alıcıya geç gelmesi veya - hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 23

23 TEVKĠFATIN BEYANI Genel bütçeli idareler dıģındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bunların baģka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 24

24 KDV NĠN ĠKMALEN VEYA RE SEN TARH EDĠLMESĠ HALĠNDE VERGĠNĠN ĠNDĠRĠMĠ Vergi idaresi tarafından KDV tevkifatının sonradan mükellef tarafından piģmanlıkla veya idare tarafından ikmalen veya re sen tarhedilmesi halinde, KDV2 beyannamesi ile beyan edilen verginin hangi dönemde indirim konusu yapılabileceği konusunda KDVGUT de tam bir açıklık bulunmamaktadır. KiĢisel GörüĢümüz: PiĢmanlıkla, ikmalen veya re sen tarh edilen halinde indirim, piģmanlık KDV2 beyannamesinin verildiği dönem, re sen veya ikmalen tarhedilen vergilerde ise vergi idaresine ödemenin gerçekleģtiği takvim yılı aģılmamak kaydıyla her iki halde de kanuni defterle kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilir. 25

25 KDV NĠN ĠNDĠRĠMĠ 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir. Bu beyannamede tevkif edilen KDV nin tamamının beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 26

26 KISMĠ TEVKĠFATTA KDV NĠN ĠNDĠRĠMĠ SATICI TARAFINDAN BEYAN EDĠLECEK KISMI Takvim yılı aģılmamak Ģartıyla,iĢleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme iliģkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. ALICI TARAFINDAN BEYAN EDĠLECEK KISMI 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 27

27 ÖRNEK Satıcı (B) Alıcı (A) Fatura Tarihi xxx ĠĢlem Bedeli 1.000,00 Hesaplanan KDV 180,00 Tevkifat Oranı 7/10 Alıcı Tar.Tevkif Edilecek KDV 126,00 Satıcı Tar.Beyan Edilecek KDV 54,00 28

28 ALICI (A) NIN YAPACAĞI ĠġLEMLER - Bu alıģla ilgili olarak 2 No.lu KDV Beyannamesi Alıcı (A) tarafından 24 Hazirana kadar Maliye Bakanlığına teslim edilecektir ve - Alıcı (A) 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği 126,00 TL. KDV ni aynı dönemde 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. 29

29 ALICI (A) NIN YAPACAĞI ĠġLEMLER - Alıcı (A), 2 No.lu KDV Beyannamesini yanlıģlıkla süresinden sonra, - mesela 24 Ağustosta verirse, - 126,00 TL. lık tutar da 24 Ağustosta verilmesi gereken temmuz dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek, - (A) nın satıcıya ödediği/borçlandığı 54,00 TL.lık tutar ise yıl geçmemek Ģartıyla alıģ faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. 30

30 ÖRNEĞE ĠLĠġKĠN YEVMĠYE KAYDI / / Ticari Mallar 1.000, Ġndirilecek KDV 180, Sor.Sıfatıyla Bey.Ed.KDV 126, Satıcı (B) 1.054,

31 SATICININ ALICIYA FATURAYI GEÇ ĠNTĠKAL ETTĠRMESĠ - Satıcının bu faturayı süresinden sonra, mesela, 16 Temmuz da düzenleyip (A) ya intikal ettirmesi, - sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haziran a kadar yapılmasına engel değildir. - Bu durumda hesaplanan verginin 126,00 TL. kısmı mayıs dönemi KDV1 Beyannamesi ile, 54,00 TL. lık kısmı (takvim yılı aģılmamak kaydıyla) faturanın defterlere kaydedildiği dönem için verilecek KDV1 Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. 32

32 TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 33

33 TAM TEVKĠFAT Tam tevkifat, iģlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının iģleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Tam tevkifat uygulanacak iģlemler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin I/C bölümünde sayılanlarla sınırlıdır. 34

34 TAM TEVKĠFAT UYGULANACAK ĠġLEMLER - Ġkametgahı, iģyeri, kanuni ve iģ merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan teslim ve hizmetler, - Serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, - Kiralama iģlemleri, - Reklam verme iģlemleri. 35

35 ĠKAMETGAHI, ĠġYERĠ, KANUNĠ MERKEZĠ VE Ġġ MERKEZĠ TÜRKĠYE DE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER Bu bölümde KDV Kanunu nun 9.maddesinde sayılanlar yer almaktadır. Ġkametgahı, iģyeri, kanuni merkezi ve iģ merkezi Türkiye dıģında olanlar, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. 36

36 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER - Dar mükellefler tarafından verilen hizmetin Türkiye de ifa edilmesi, - bunların yurtdıģında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV nin konusuna girmektedirler. 37

37 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER - Alınan hizmet KDV nin konusuna girmiyorsa, - veya KDV den müstesna tutulmuģsa, - Türkiye de yapılmamıģ ya da - hizmetten Türkiye de faydalanılmamıģsa hizmet, KDV ye tabi olmayacaktır. 38

38 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - Türkiye de inģa edilecek bir AVM için yurt dıģında çizilip Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti, - Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin iģletilmesine iliģkin olarak yurt dıģından verilen danıģmanlık hizmeti, 39

39 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dıģından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, - KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluģuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki geliģmeler hakkında yurt dıģından bilgi gönderilmesi hizmeti. 40

40 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - YurtdıĢında yerleģik.. Ltd.nin uzman personeli tarafından Ģirket personeline demiryolu hattı bakım ve onarımı ile ilgili olarak Türkiye de verilen eğitim hizmeti karģılığında yapılacak ödemeler KDV ne tabidir.(gġb Özelge ) - Ġrlanda mukimi Google firmasından alınan reklam hizmetinden Türkiye de yararlanıldığı için ödenen bedeller KDV ne tabidir. (GĠB Özelge ) 41

41 YURTDIġINDAN TEMĠN EDĠLEN KREDĠLER YurtdıĢında kayıtlı banka ve finans kurumlarından alınan - krediler, - bu kapsamdaki iģlemler nedeniyle ödenen faiz, - komisyon ve - kur farkları KDVK nun 17/4-e maddesi gereği KDV den istisnadır. 42

42 YURTDIġINDAN TEMĠN EDĠLEN KREDĠLER Esas faaliyet konularından biri kredi vermek olmayan yurt dıģında mukim kiģi ve kurumlardan alınan kredilerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu açıdan kiģi ve kurumlara ödenen - faiz, - komisyon ve - kur farkı bedelleri için KDV tevkifatı uygulanacaktır. 43

43 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLEN MAL TESLĠMĠ ĠġLEMLERĠ Dar mükellefler tarafından KDV siz olarak gerçekleģtirilen mal teslimleri için de KDV tevkifatı uygulanacaktır. 44

44 DEBĠT NOTE LARIN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU Ġthalatın gerçekleģmesinden sonra ithalatı gerçekleģtirilen malla ilgili olarak satıcı lehine oluģan fiyat farkları için, yurtdıģı satıcı tarafından düzenlenen belgeye debit note adı verilir. Debit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 45

45 CREDĠT NOTE LARIN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU Ġthalatın gerçekleģmesinden sonra ortaya ithalatı gerçekleģtirilen malla ilgili olarak alıcı lehine ortaya çıkan fiyat farkları için, yurtdıģı satıcı tarafından düzenlenen belgeye credit note adı verilir. Credit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme iģleminin yapılması gereklidir. 46

46 YURTDIġI CĠRO PRĠMLERĠNĠN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU YurtdıĢı satıcılara yıl sonlarında veya belirli dönem sonlarında veya belli bir ciro aģıldığında (satıģ primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl iģleme iliģkin matrahın değiģmesi sonucunu doğurmaktadır. Ciro primleri için düzenlenecek belgelerde yer alan tutarların, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV tutarının KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme iģleminin yapılması gereklidir. 47

47 ROYALTĠ VE LĠSANS ÖDEMELERĠ Royalti = Telif hakkı, Lisans = Bir malı yabancı firma adına üretme izni Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 48

48 FRANCHISING HĠZMETLERĠ Franchising bir pazarlama modelidir. Bu sistemde marka, patent, know-how, ticaret ünvanı, marka ve benzerlerinin imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koģul ve sınırları kapsayan anlaģmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırmakta karģılığında giriģ ücreti ve dönemsel ücretler almaktadır. Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 49

49 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE YAPILAN TESLĠM VE HĠZMETLER KDV Kanunu nun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. GVK da serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır Ģeklinde tanımlanmıģtır. 50

50 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠNDE SÜREKLĠLĠK KAVRAMI Serbest meslek faaliyetinde süreklilik, serbest meslek faaliyetini icra edenin KDV mükellefiyeti açısından belirleyici unsurdur; - Serbest meslek faaliyetini mutad (alıģılmıģ) ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, - Arızi (geçici) olarak serbest meslek faaliyeti icra edenler için KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. 51

51 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNADAN YARARLANMA HAKKI TANINANLAR - Müellif (Yazar), - Mütercim (Tercüman-Çevirmen), - HeykeltıraĢ, - Hattat, - Ressam, - Bestekar, - Bilgisayar Programcısı ve - Mucitlerin ve - Bunların kanuni mirasçılarıdır. 52

52 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠRENLER - Ģiir, - hikaye, - roman, - makale, - bilimsel araģtırma ve inceleme, - bilgisayar yazılımı, - röportaj, - karikatür, - fotoğraf, 53

53 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠRENLER - film, - video bant, - radyo ve televizyon senaryo ve oyunu - gibi eserler ve ihtira beratı (patent) girmektedir. 54

54 GVK Md. 18 KAPSAMINDA GELĠRĠN OLUġUMU Hasılatın ve eserleri; - gazete, - dergi, - bilgisayar ve internet ortamı, - radyo, - televizyon ve videoda yayınlanması veya 55

55 GVK Md. 18 KAPSAMINDA GELĠRĠN OLUġUMU - kitap, - resim, - heykel - nota halindeki eserler ile ihtira beratlarının satılması veya - bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya - kiralanması karģılığında elde edilmesi gerekmektedir. 56

56 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI GVK nun 18.maddesinde sayılan teslim ve hizmetleri sadece GVK nun 94. maddesinde belirtilen kiģi, kurum ve kuruluģlara yapanların hesaplayacağı KDV nin, bu kiģi veya kuruluģlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. 58

57 TEVKĠFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Kamu idare ve müesseseleri, - Ġktisadi kamu müesseseleri, - Sair Kurumlar, - Ticaret ġirketleri, - ĠĢ Ortaklıkları, - Dernekler, - Vakıflar, - Dernek ve Vakıfların Ġktisadi ĠĢletmeleri, - Kooperatifler, 59

58 TEVKĠFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Yatırım fonu yönetenler, - Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur ticaret ve serbest meslek erbabı, - Zirai kazançlarını bilanço veya zirai iģletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler. 60

59 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI Ayrıca, 18.madde kapsamında iģlem yapan kiģilerin, bu Ģekilde iģlem iģlem yapılmasını önceden vergi sorumlularına bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki serbest meslek mensupları ayrıca KDV Beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. Uygulama için vergi sorumluları gider pusulası tanzim edeceklerdir. 61

60 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV STOPAJI Düzenlenecek gider pusulasında GVK 94/2-a maddesi gereği %17 stopaj gösterilecektir. Vergi sorumluları stopaj tutarı dahil iģlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir. 62

61 ÖRNEK Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür baģına 200,00 TL. net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi iģletmesi bu hizmetle ilgili Gelir Vergisi ve KDV tevkifat tutarlarını Ģu Ģekilde hesaplayacaktır: 63

62 ÖRNEK Gelir Vergisi Stopaj Oranı %17 Brüt Stopaj Matrahı 200 / 0,83 = 240,96 Gelir Vergisi Stopajı (%17) 40,96 Net Ödenen 200,00 KDV Matrahı 240,96 KDV 240,96 x %18 = 43,37 64

63 ÖRNEK Hizmet Üretim Gid. 240, Ġndirilecek KDV 43, Satıcılar 200, Öd.Stopaj 40, Sor.Sıfatıyla Öd.KDV 43,

64 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI GVK 18.madde kapsamına giren hizmetlerin GVK 94.maddesinde sayılmayan kiģi, kurum ve kuruluģlara verilmesi halinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 66

65 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI - Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile, - GVK 18.md. kapsamına girmesi mümkün olmayanlar tarafından yapılan teslimler için, - kısmi tevkifat hükümleri saklı olmak kaydıyla, - yapılan iģlem üzerinden hesaplanan KDV kendileri tarafından beyan edilecektir. 67

66 GVK Md. 94 DE YER ALANLAR TARAFINDAN ĠSTENECEK YAZI Alıcılar, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda iģlemi yapanlar; - Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV ye tabi olmadığını, - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini belirteceklerdir. 68

67 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ GVK Md. 70 te sayılan mal ve hakların kiralanması iģlemleri KDV ye tabi tutulmuģtur. Bu iģlemlerin KDV ye tabi olması, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması Ģartına bağlı değildir. 69

68 KDVK DA YER ALAN ĠSTĠSNALAR (KDVK 17/4-d) - Ġktisadi iģletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması iģlemleri ile, - Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluģların yapacağı GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması iģlemleri. 70

69 KDVK DA YER ALAN ĠSTĠSNALAR (KDVK 17/4-o) - Gümrük antrepoları ve - Geçici depolama yerleri ile - Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; - ithalat ve ihracat iģlemlerine konu mallar ile - transit rejim kapsamında iģlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile - vergisiz satıģ yapılan iģyerlerinin ve - bu iģyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, 71

70 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Kiralama iģlemleri ile ilgili KDV; - Kiraya verenin baģka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir), - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), Ģartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 72

71 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Ayrıca, kiracının; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta Ģirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan iģletmeler, - Sadece KDV ye tabi iģlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından aynı kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. 73

72 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. Reklam hizmeti alanın, sadece sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyetinin bulunması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. 74

73 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. 75

74 REKLAM VERME ĠLE ĠLGĠLĠ ÖRNEKLER - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - ġahıslara veya kuruluģlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleģtirilmek, - Gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri Ģekillerde reklam vermektir. 76

75 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta Ģirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan iģletmeler, - Sadece KDV ye tabi iģlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 77

76 KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI 78

77 KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 79

78 KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 80

79 ĠġLEME MUHATAP OLAN ALICILAR - ĠĢleme taraf olanlar, - mükellefin temsilcisi, - vekili, - mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir Ģahıs veya - kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kiģilerdir. Bu Ģahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır. Vergi sorumlusunun KDV mükellefi olması Ģart değildir. 81

80 KISMĠ TEVKĠFATIN KAPSAMI Kısmi tevkifat uygulayacak alıcıların kimler olduğu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin I/C sayılanlarla sınırlıdır. Bu bölümde sayılanlar dıģındaki iģlemlerde, iģleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 82

81 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR Grup 1 Grup 2 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C /a bölümünde belirtilen alıcılar (Bütün KDV Mükellefleri) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C /b bölümünde belirtilen alıcılar (BelirlenmiĢ Alıcılar-KDV Mükellefi Olsun Olmasın) 83

82 GRUP 1 (KDVUGT I/C /a) Grup 1 tüm KDV mükelleflerinden oluģur. Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir. 84

83 GRUP 2 BELĠRLENMĠġ ALICILAR (KDVUGT I/C /b) sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar, il özel idareleri ve bunların teģkil ettikleri birlikler, belediyelerin teģkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dıģındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluģları, - Döner sermayeli kuruluģlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, - Kanunla kurulan veya tüzel kiģiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teģebbüsleri (Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri), - ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluģlar, 85

84 GRUP 2 BELĠRLENMĠġ ALICILAR (KDVUGT I/C /b) - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iģlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluģlara ait olan (tek baģına ya da birlikte) kurum, kuruluģ ve iģletmeler, - Payları Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören Ģirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları, hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuģlardır. Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 86

85 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - BelirlenmiĢ alıcıların birbirlerine karģı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (ĢirketleĢenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. - Tebliğin (I/C ) (Grup 2) ayrımında yer alanların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır. (Ġstisnası: : Ancak, bu kural profesyonel spor kulüplerince (ĢirketleĢenler dahil) belirlenmiģ alıcılara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir.). 87

86 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dıģındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. - KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Grup 2 ayrımı kapsamındaki belirlenmiģ alıcılardan olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında, tevkifat uygulaması yapılmayacaktır. 88

87 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - KDV mükellefiyeti bulunmayanların, belirlenmiģ alıcılar kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. - Payları BĠST de iģlem gören bir Ģirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu Ģirket belirlenmiģ alıcılar kapsamında yer almamaktadır. 89

88 KISMĠ TEVKĠFAT YÖNÜNDEN BELEDĠYELERĠN DURUMU Belediyeler (büyükģehir belediyeleri dahil) KDVUGT (I/C /b) ayrımında yer almamaktadırlar. Belediyelerin tevkifat yapma yükümlülüğü, evvelce yayınlanan 117 seri no.lu KDVGT ile kaldırıldığından, 01/05/2012 tarihinden bu yana belediyelerin, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları bulunmamaktadır. Ancak belediyelerin bünyelerinde oluģan iktisadi iģletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması halinde tebliğin (I/C /a) bölümü çerçevesinde tevkifat yapma zorunlulukları bulunmaktadır. 90

89 KISMĠ TEVKĠFAT YÖNÜNDEN ÖZELLĠKLĠ KURUMLAR - Vakıflara yapılan teslim ve hizmetler: BelirlenmiĢ alıcılar arasında yer almadıkların yapılan teslimler tevkiftaa tabi değildir. - SGK na yapılan teslim ve hizmetler: BelirlenmiĢ alıcılar arasında yer almadıkların yapılan teslimler tevkifata tabi değildir. 91

90 ĠSTĠSNALAR Ayrıca KDV Kanunun; - 11/1-c (imalatçıların ihraç kaydıyla yapacağı teslimler) ve - Geçici 17. (Dahilde iģleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar teslimi) maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDVK uyarınca KDV den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır. 92

91 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir iģlemin KDV dahil bedeli TL. yi aģmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aģılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 93

92 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Tespit edilen tutarı aģan iģlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı iģleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aģılması halinde tevkifat yapılacaktır. 94

93 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaģılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aģıp aģmadığına bakılarak gerekli iģlem yapılacaktır. 95

94 BĠLDĠRĠM ZORUNLULUĞU - Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan iģlemlerde satıcılar, - tevkifat uygulanan satıģları ile - satıģ yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, - satıģın yapıldığı döneme ait KDV1 ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. 96

95 KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANACAK HĠZMETLER 97

96 YAPIM ĠġLERĠ ĠLE BU ĠġLERLE BĠRLĠKTE ĠFA EDĠLEN MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK VE ETÜT PROJE HĠZMETLERĠ TEVKĠFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleģme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taģkın koruma ve benzerlerine iliģkin her türlü inģaat iģleri. 98

97 YAPIM ĠġLERĠ ĠLE BU ĠġLERLE BĠRLĠKTE ĠFA EDĠLEN MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK VE ETÜT PROJE HĠZMETLERĠ TEVKĠFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Yukarıda sayılan yapılar ve inģaat iģleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ıģık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri iģler. (Bu iģler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inģaat iģinden sonra veya inģaat iģinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) 99

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

: Tevkifat uygulaması

: Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (TEVKİFAT UYGULAMASI) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına

Detaylı

11 Ekim 2012 / istanbul

11 Ekim 2012 / istanbul KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ BEYAN İNDİRİM TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iģyerinin, kanunî merkezi ve iģ merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT)

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) Zihni KARTAL * Veysel Karani PALAK ** GİRİŞ Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe kesinti, Fransızca stopaj sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK) Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin

Detaylı