KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT. Doğan ġen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT. Doğan ġen"

Transkript

1 KATMA DEĞER VERGĠSĠNDE TEVKĠFAT Doğan ġen

2 TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDE KDV NĠN YERĠ VE KDV DE VERGĠ SORUMLULUĞU 2

3 GENEL BÜTÇE VERGĠ GELĠRLERĠ TAHSĠLATI (ÖZET) 2012 (Bin TL) % 2013 (Bin TL) % Gelir Vergisi %21, %21,42 Kurumlar Vergisi %10, %8,55 KDV %32, %33,71 Diğer Vergiler %35, %36,32 Toplam Vergi Gelirleri %100, %100,00 3

4 KDV DE MÜKELLEF (KDV Kanunu Md. 8) KDVK nun 8.maddesinde kimlerin KDV mükellefi oldukları sayma yöntemiyle belirlenmiģtir: - Mal teslimi ve hizmet ifası yapanlar, - Ġthalatta mal ve hizmet ithal edenler, - Transit taģımalarda gümrük veya geçiģ iģlemine muhatap olanlar, - vb. 4

5 KDV DE VERGĠ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iģyerinin, kanuni merkez ve iģ merkezinin bulunmaması hallerinde ve, gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi iģlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 5

6 KDV DE VERGĠ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca uygulaması kapsamına alınan iģlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamıģ iģlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. 6

7 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ Tevkifat sorumlusu, tevkif ettiği KDV yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek zorundadır. 7

8 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ KDV2 Beyannamesi yasal süresinde teslim edildi. KDV2 nin ödemesi yapılmadı. Müeyyide: Gecikme zammı uygulanır. 8

9 TEVKĠFAT SORUMLULUĞUNUN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN MÜEYYĠDESĠ KDV2 Beyannamesi yasal süresi içerisinde teslim edilmedi veya eksik beyan verildi. Müeyyidesi: Vergi Ziyaı Cezası (1 Kat) + Gecikme Faizi Her iki halde de ödenmeyen vergi KDV1 Beyannamesinde indirilmemiģ olsa bile sonuç değiģmez. 9

10 VERGĠ ZĠYAI CEZASI (VUK 341. Madde) - Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerinin, - zamanında yerine getirmemesi veya - eksik yerine getirmesi yüzünden - verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya - eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 10

11 KDV TEVKĠFATI AÇISINDAN MÜTESELSĠL SORUMLULUK KDV tevkifatı uygulanan iģlemin; - gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına ait olması, - hesaplanan verginin alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmiģ olması Ģartıyla, - satıcıya ait kısmın hazineye intikal ettirilmemiģ olması halinde, - alıcı bu vergiler için sorumlu tutulmayacaktır. 11

12 KDV DE MÜTESELSĠL SORUMLULUK (84 NO.LU TEBLĠĞ) Genel prensip; alıcı, satıcı tarafından Hazine ye intikal ettirilmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. - Ancak, mal teslimi veya hizmet ifasının, gerçek bir iģleme dayanması, - iģleme ait ödemenin, banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ya da çek kullanılarak yapılması halinde halinde alıcı müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap olmayacaktır. 12

13 KDV TEVKĠFATININ ALICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1.Durum 2.Durum 3.Durum KDV1 500,00 Ödeme 100,00 Ödeme 200,00 Devir KDV2 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme Yeni KDV1 300,00 Ödeme 100,00 Devir 400,00 Devir Ek finansal yük oluģturmaz Kısmi finansal yük oluģturur Finansal yük oluģturur 14

14 KDV TEVKĠFATININ SATICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Tevkifat uygulanması sebebiyle satıcının devreden KDV tutarının aylar itibarıyla artıģ göstermesi durumunda, satıcı üzerinde de finansal yük oluģtuğunu söyleyebiliriz. 15

15 KDV DE TEVKĠFATIN NEDENLERĠ VE KDV TEVKĠFATI UYGULAMASININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 16

16 TAM TEVKĠFATIN ORTAYA ÇIKIġ SEBEPLERĠ Tam tevkifatın çıkıģ sebebi; - mal teslimi veya hizmet ifasının KDV nin konusuna girmesi fakat, - herhangi bir sebepten dolayı satıcının KDV mükellefi olmadığı durumlarda, - alıcı tam tevkifat yapmakla yükümlü tutulmuģtur. 17

17 KISMĠ TEVKĠFATIN ORTAYA ÇIKIġ SEBEPLERĠ - Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımının yaygın olması, - Bazı sektörlerde KDV li girdilerin azlığı, - KDV kayıp ve kaçağının yüksek olarak görüldüğü sektörler, - Beyan edilen vergilerin ödenmediği sektörlerin varlığı ve - Vergi idaresinin bazı sektörlerde satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul etmesi. 18

18 KDV TEVKĠFATININ YASAL DAYANAKLARI - KDV Kanunu Md. 9/1 - KDV Kanunu Md. 29/4 - VUK Md Mülga 117 No.lu KDVK Genel Tebliği (118 ve 122 No.lu Tebliğlerle revize edildi.) - 60 No.lu KDV Sirküleri (63 No.lu KDV Sirküleri ile revize edildi.) - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( tarihinden geçerli olmak üzere) 19

19 KDV TEVKĠFATI TAM TEVKĠFAT ĠĢlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının iģleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 20

20 TEVKĠFATIN BEYANI Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi iģlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Tevkifat kapsamındaki iģlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu değildir. 21

21 TEVKĠFATIN BEYANI ĠĢleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, iģlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. 22

22 TEVKĠFATIN BEYANI - ĠĢlem bedelinin ödenmemesi, - iģleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, - alıcıya geç gelmesi veya - hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 23

23 TEVKĠFATIN BEYANI Genel bütçeli idareler dıģındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bunların baģka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 24

24 KDV NĠN ĠKMALEN VEYA RE SEN TARH EDĠLMESĠ HALĠNDE VERGĠNĠN ĠNDĠRĠMĠ Vergi idaresi tarafından KDV tevkifatının sonradan mükellef tarafından piģmanlıkla veya idare tarafından ikmalen veya re sen tarhedilmesi halinde, KDV2 beyannamesi ile beyan edilen verginin hangi dönemde indirim konusu yapılabileceği konusunda KDVGUT de tam bir açıklık bulunmamaktadır. KiĢisel GörüĢümüz: PiĢmanlıkla, ikmalen veya re sen tarh edilen halinde indirim, piģmanlık KDV2 beyannamesinin verildiği dönem, re sen veya ikmalen tarhedilen vergilerde ise vergi idaresine ödemenin gerçekleģtiği takvim yılı aģılmamak kaydıyla her iki halde de kanuni defterle kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilir. 25

25 KDV NĠN ĠNDĠRĠMĠ 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir. Bu beyannamede tevkif edilen KDV nin tamamının beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 26

26 KISMĠ TEVKĠFATTA KDV NĠN ĠNDĠRĠMĠ SATICI TARAFINDAN BEYAN EDĠLECEK KISMI Takvim yılı aģılmamak Ģartıyla,iĢleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme iliģkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. ALICI TARAFINDAN BEYAN EDĠLECEK KISMI 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 27

27 ÖRNEK Satıcı (B) Alıcı (A) Fatura Tarihi xxx ĠĢlem Bedeli 1.000,00 Hesaplanan KDV 180,00 Tevkifat Oranı 7/10 Alıcı Tar.Tevkif Edilecek KDV 126,00 Satıcı Tar.Beyan Edilecek KDV 54,00 28

28 ALICI (A) NIN YAPACAĞI ĠġLEMLER - Bu alıģla ilgili olarak 2 No.lu KDV Beyannamesi Alıcı (A) tarafından 24 Hazirana kadar Maliye Bakanlığına teslim edilecektir ve - Alıcı (A) 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği 126,00 TL. KDV ni aynı dönemde 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. 29

29 ALICI (A) NIN YAPACAĞI ĠġLEMLER - Alıcı (A), 2 No.lu KDV Beyannamesini yanlıģlıkla süresinden sonra, - mesela 24 Ağustosta verirse, - 126,00 TL. lık tutar da 24 Ağustosta verilmesi gereken temmuz dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek, - (A) nın satıcıya ödediği/borçlandığı 54,00 TL.lık tutar ise yıl geçmemek Ģartıyla alıģ faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. 30

30 ÖRNEĞE ĠLĠġKĠN YEVMĠYE KAYDI / / Ticari Mallar 1.000, Ġndirilecek KDV 180, Sor.Sıfatıyla Bey.Ed.KDV 126, Satıcı (B) 1.054,

31 SATICININ ALICIYA FATURAYI GEÇ ĠNTĠKAL ETTĠRMESĠ - Satıcının bu faturayı süresinden sonra, mesela, 16 Temmuz da düzenleyip (A) ya intikal ettirmesi, - sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haziran a kadar yapılmasına engel değildir. - Bu durumda hesaplanan verginin 126,00 TL. kısmı mayıs dönemi KDV1 Beyannamesi ile, 54,00 TL. lık kısmı (takvim yılı aģılmamak kaydıyla) faturanın defterlere kaydedildiği dönem için verilecek KDV1 Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. 32

32 TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 33

33 TAM TEVKĠFAT Tam tevkifat, iģlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının iģleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Tam tevkifat uygulanacak iģlemler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin I/C bölümünde sayılanlarla sınırlıdır. 34

34 TAM TEVKĠFAT UYGULANACAK ĠġLEMLER - Ġkametgahı, iģyeri, kanuni ve iģ merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan teslim ve hizmetler, - Serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, - Kiralama iģlemleri, - Reklam verme iģlemleri. 35

35 ĠKAMETGAHI, ĠġYERĠ, KANUNĠ MERKEZĠ VE Ġġ MERKEZĠ TÜRKĠYE DE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER Bu bölümde KDV Kanunu nun 9.maddesinde sayılanlar yer almaktadır. Ġkametgahı, iģyeri, kanuni merkezi ve iģ merkezi Türkiye dıģında olanlar, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. 36

36 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER - Dar mükellefler tarafından verilen hizmetin Türkiye de ifa edilmesi, - bunların yurtdıģında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV nin konusuna girmektedirler. 37

37 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN ĠġLEMLER - Alınan hizmet KDV nin konusuna girmiyorsa, - veya KDV den müstesna tutulmuģsa, - Türkiye de yapılmamıģ ya da - hizmetten Türkiye de faydalanılmamıģsa hizmet, KDV ye tabi olmayacaktır. 38

38 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - Türkiye de inģa edilecek bir AVM için yurt dıģında çizilip Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti, - Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin iģletilmesine iliģkin olarak yurt dıģından verilen danıģmanlık hizmeti, 39

39 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dıģından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, - KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluģuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki geliģmeler hakkında yurt dıģından bilgi gönderilmesi hizmeti. 40

40 HĠZMET ĠTHALATINA ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER - YurtdıĢında yerleģik.. Ltd.nin uzman personeli tarafından Ģirket personeline demiryolu hattı bakım ve onarımı ile ilgili olarak Türkiye de verilen eğitim hizmeti karģılığında yapılacak ödemeler KDV ne tabidir.(gġb Özelge ) - Ġrlanda mukimi Google firmasından alınan reklam hizmetinden Türkiye de yararlanıldığı için ödenen bedeller KDV ne tabidir. (GĠB Özelge ) 41

41 YURTDIġINDAN TEMĠN EDĠLEN KREDĠLER YurtdıĢında kayıtlı banka ve finans kurumlarından alınan - krediler, - bu kapsamdaki iģlemler nedeniyle ödenen faiz, - komisyon ve - kur farkları KDVK nun 17/4-e maddesi gereği KDV den istisnadır. 42

42 YURTDIġINDAN TEMĠN EDĠLEN KREDĠLER Esas faaliyet konularından biri kredi vermek olmayan yurt dıģında mukim kiģi ve kurumlardan alınan kredilerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu açıdan kiģi ve kurumlara ödenen - faiz, - komisyon ve - kur farkı bedelleri için KDV tevkifatı uygulanacaktır. 43

43 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLEN MAL TESLĠMĠ ĠġLEMLERĠ Dar mükellefler tarafından KDV siz olarak gerçekleģtirilen mal teslimleri için de KDV tevkifatı uygulanacaktır. 44

44 DEBĠT NOTE LARIN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU Ġthalatın gerçekleģmesinden sonra ithalatı gerçekleģtirilen malla ilgili olarak satıcı lehine oluģan fiyat farkları için, yurtdıģı satıcı tarafından düzenlenen belgeye debit note adı verilir. Debit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 45

45 CREDĠT NOTE LARIN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU Ġthalatın gerçekleģmesinden sonra ortaya ithalatı gerçekleģtirilen malla ilgili olarak alıcı lehine ortaya çıkan fiyat farkları için, yurtdıģı satıcı tarafından düzenlenen belgeye credit note adı verilir. Credit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme iģleminin yapılması gereklidir. 46

46 YURTDIġI CĠRO PRĠMLERĠNĠN KDV TEVKĠFATI KARġISINDAKĠ DURUMU YurtdıĢı satıcılara yıl sonlarında veya belirli dönem sonlarında veya belli bir ciro aģıldığında (satıģ primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl iģleme iliģkin matrahın değiģmesi sonucunu doğurmaktadır. Ciro primleri için düzenlenecek belgelerde yer alan tutarların, belge tarihindeki döviz alıģ kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV tutarının KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme iģleminin yapılması gereklidir. 47

47 ROYALTĠ VE LĠSANS ÖDEMELERĠ Royalti = Telif hakkı, Lisans = Bir malı yabancı firma adına üretme izni Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 48

48 FRANCHISING HĠZMETLERĠ Franchising bir pazarlama modelidir. Bu sistemde marka, patent, know-how, ticaret ünvanı, marka ve benzerlerinin imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koģul ve sınırları kapsayan anlaģmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırmakta karģılığında giriģ ücreti ve dönemsel ücretler almaktadır. Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 49

49 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE YAPILAN TESLĠM VE HĠZMETLER KDV Kanunu nun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. GVK da serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır Ģeklinde tanımlanmıģtır. 50

50 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠNDE SÜREKLĠLĠK KAVRAMI Serbest meslek faaliyetinde süreklilik, serbest meslek faaliyetini icra edenin KDV mükellefiyeti açısından belirleyici unsurdur; - Serbest meslek faaliyetini mutad (alıģılmıģ) ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, - Arızi (geçici) olarak serbest meslek faaliyeti icra edenler için KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. 51

51 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNADAN YARARLANMA HAKKI TANINANLAR - Müellif (Yazar), - Mütercim (Tercüman-Çevirmen), - HeykeltıraĢ, - Hattat, - Ressam, - Bestekar, - Bilgisayar Programcısı ve - Mucitlerin ve - Bunların kanuni mirasçılarıdır. 52

52 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠRENLER - Ģiir, - hikaye, - roman, - makale, - bilimsel araģtırma ve inceleme, - bilgisayar yazılımı, - röportaj, - karikatür, - fotoğraf, 53

53 GVK Md. 18 E GÖRE ĠSTĠSNA KAPSAMINA GĠRENLER - film, - video bant, - radyo ve televizyon senaryo ve oyunu - gibi eserler ve ihtira beratı (patent) girmektedir. 54

54 GVK Md. 18 KAPSAMINDA GELĠRĠN OLUġUMU Hasılatın ve eserleri; - gazete, - dergi, - bilgisayar ve internet ortamı, - radyo, - televizyon ve videoda yayınlanması veya 55

55 GVK Md. 18 KAPSAMINDA GELĠRĠN OLUġUMU - kitap, - resim, - heykel - nota halindeki eserler ile ihtira beratlarının satılması veya - bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya - kiralanması karģılığında elde edilmesi gerekmektedir. 56

56 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI GVK nun 18.maddesinde sayılan teslim ve hizmetleri sadece GVK nun 94. maddesinde belirtilen kiģi, kurum ve kuruluģlara yapanların hesaplayacağı KDV nin, bu kiģi veya kuruluģlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. 58

57 TEVKĠFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Kamu idare ve müesseseleri, - Ġktisadi kamu müesseseleri, - Sair Kurumlar, - Ticaret ġirketleri, - ĠĢ Ortaklıkları, - Dernekler, - Vakıflar, - Dernek ve Vakıfların Ġktisadi ĠĢletmeleri, - Kooperatifler, 59

58 TEVKĠFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Yatırım fonu yönetenler, - Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur ticaret ve serbest meslek erbabı, - Zirai kazançlarını bilanço veya zirai iģletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler. 60

59 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI Ayrıca, 18.madde kapsamında iģlem yapan kiģilerin, bu Ģekilde iģlem iģlem yapılmasını önceden vergi sorumlularına bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki serbest meslek mensupları ayrıca KDV Beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. Uygulama için vergi sorumluları gider pusulası tanzim edeceklerdir. 61

60 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV STOPAJI Düzenlenecek gider pusulasında GVK 94/2-a maddesi gereği %17 stopaj gösterilecektir. Vergi sorumluları stopaj tutarı dahil iģlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir. 62

61 ÖRNEK Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür baģına 200,00 TL. net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi iģletmesi bu hizmetle ilgili Gelir Vergisi ve KDV tevkifat tutarlarını Ģu Ģekilde hesaplayacaktır: 63

62 ÖRNEK Gelir Vergisi Stopaj Oranı %17 Brüt Stopaj Matrahı 200 / 0,83 = 240,96 Gelir Vergisi Stopajı (%17) 40,96 Net Ödenen 200,00 KDV Matrahı 240,96 KDV 240,96 x %18 = 43,37 64

63 ÖRNEK Hizmet Üretim Gid. 240, Ġndirilecek KDV 43, Satıcılar 200, Öd.Stopaj 40, Sor.Sıfatıyla Öd.KDV 43,

64 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI GVK 18.madde kapsamına giren hizmetlerin GVK 94.maddesinde sayılmayan kiģi, kurum ve kuruluģlara verilmesi halinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 66

65 SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV TEVKĠFATI - Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile, - GVK 18.md. kapsamına girmesi mümkün olmayanlar tarafından yapılan teslimler için, - kısmi tevkifat hükümleri saklı olmak kaydıyla, - yapılan iģlem üzerinden hesaplanan KDV kendileri tarafından beyan edilecektir. 67

66 GVK Md. 94 DE YER ALANLAR TARAFINDAN ĠSTENECEK YAZI Alıcılar, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda iģlemi yapanlar; - Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV ye tabi olmadığını, - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini belirteceklerdir. 68

67 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ GVK Md. 70 te sayılan mal ve hakların kiralanması iģlemleri KDV ye tabi tutulmuģtur. Bu iģlemlerin KDV ye tabi olması, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması Ģartına bağlı değildir. 69

68 KDVK DA YER ALAN ĠSTĠSNALAR (KDVK 17/4-d) - Ġktisadi iģletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması iģlemleri ile, - Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluģların yapacağı GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması iģlemleri. 70

69 KDVK DA YER ALAN ĠSTĠSNALAR (KDVK 17/4-o) - Gümrük antrepoları ve - Geçici depolama yerleri ile - Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; - ithalat ve ihracat iģlemlerine konu mallar ile - transit rejim kapsamında iģlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile - vergisiz satıģ yapılan iģyerlerinin ve - bu iģyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, 71

70 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Kiralama iģlemleri ile ilgili KDV; - Kiraya verenin baģka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir), - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), Ģartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 72

71 KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Ayrıca, kiracının; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta Ģirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan iģletmeler, - Sadece KDV ye tabi iģlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından aynı kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. 73

72 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. Reklam hizmeti alanın, sadece sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyetinin bulunması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. 74

73 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. 75

74 REKLAM VERME ĠLE ĠLGĠLĠ ÖRNEKLER - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - ġahıslara veya kuruluģlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleģtirilmek, - Gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri Ģekillerde reklam vermektir. 76

75 REKLAM VERME ĠġLEMLERĠ Reklam hizmeti alanın; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta Ģirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan iģletmeler, - Sadece KDV ye tabi iģlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 77

76 KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI 78

77 KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 79

78 KISMĠ TEVKĠFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iģleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 80

79 ĠġLEME MUHATAP OLAN ALICILAR - ĠĢleme taraf olanlar, - mükellefin temsilcisi, - vekili, - mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir Ģahıs veya - kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kiģilerdir. Bu Ģahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır. Vergi sorumlusunun KDV mükellefi olması Ģart değildir. 81

80 KISMĠ TEVKĠFATIN KAPSAMI Kısmi tevkifat uygulayacak alıcıların kimler olduğu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin I/C sayılanlarla sınırlıdır. Bu bölümde sayılanlar dıģındaki iģlemlerde, iģleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 82

81 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR Grup 1 Grup 2 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C /a bölümünde belirtilen alıcılar (Bütün KDV Mükellefleri) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C /b bölümünde belirtilen alıcılar (BelirlenmiĢ Alıcılar-KDV Mükellefi Olsun Olmasın) 83

82 GRUP 1 (KDVUGT I/C /a) Grup 1 tüm KDV mükelleflerinden oluģur. Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir. 84

83 GRUP 2 BELĠRLENMĠġ ALICILAR (KDVUGT I/C /b) sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģlar, il özel idareleri ve bunların teģkil ettikleri birlikler, belediyelerin teģkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dıģındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluģları, - Döner sermayeli kuruluģlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, - Kanunla kurulan veya tüzel kiģiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teģebbüsleri (Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri), - ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluģlar, 85

84 GRUP 2 BELĠRLENMĠġ ALICILAR (KDVUGT I/C /b) - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iģlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluģlara ait olan (tek baģına ya da birlikte) kurum, kuruluģ ve iģletmeler, - Payları Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iģlem gören Ģirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları, hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuģlardır. Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 86

85 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - BelirlenmiĢ alıcıların birbirlerine karģı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (ĢirketleĢenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. - Tebliğin (I/C ) (Grup 2) ayrımında yer alanların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır. (Ġstisnası: : Ancak, bu kural profesyonel spor kulüplerince (ĢirketleĢenler dahil) belirlenmiģ alıcılara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir.). 87

86 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluģların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dıģındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. - KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Grup 2 ayrımı kapsamındaki belirlenmiģ alıcılardan olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında, tevkifat uygulaması yapılmayacaktır. 88

87 KISMĠ TEVKĠFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - KDV mükellefiyeti bulunmayanların, belirlenmiģ alıcılar kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır. - Payları BĠST de iģlem gören bir Ģirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu Ģirket belirlenmiģ alıcılar kapsamında yer almamaktadır. 89

88 KISMĠ TEVKĠFAT YÖNÜNDEN BELEDĠYELERĠN DURUMU Belediyeler (büyükģehir belediyeleri dahil) KDVUGT (I/C /b) ayrımında yer almamaktadırlar. Belediyelerin tevkifat yapma yükümlülüğü, evvelce yayınlanan 117 seri no.lu KDVGT ile kaldırıldığından, 01/05/2012 tarihinden bu yana belediyelerin, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları bulunmamaktadır. Ancak belediyelerin bünyelerinde oluģan iktisadi iģletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması halinde tebliğin (I/C /a) bölümü çerçevesinde tevkifat yapma zorunlulukları bulunmaktadır. 90

89 KISMĠ TEVKĠFAT YÖNÜNDEN ÖZELLĠKLĠ KURUMLAR - Vakıflara yapılan teslim ve hizmetler: BelirlenmiĢ alıcılar arasında yer almadıkların yapılan teslimler tevkiftaa tabi değildir. - SGK na yapılan teslim ve hizmetler: BelirlenmiĢ alıcılar arasında yer almadıkların yapılan teslimler tevkifata tabi değildir. 91

90 ĠSTĠSNALAR Ayrıca KDV Kanunun; - 11/1-c (imalatçıların ihraç kaydıyla yapacağı teslimler) ve - Geçici 17. (Dahilde iģleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar teslimi) maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDVK uyarınca KDV den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır. 92

91 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir iģlemin KDV dahil bedeli TL. yi aģmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aģılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 93

92 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Tespit edilen tutarı aģan iģlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı iģleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aģılması halinde tevkifat yapılacaktır. 94

93 ĠġLEM BEDELĠNE ĠLĠġKĠN SINIR Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaģılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aģıp aģmadığına bakılarak gerekli iģlem yapılacaktır. 95

94 BĠLDĠRĠM ZORUNLULUĞU - Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan iģlemlerde satıcılar, - tevkifat uygulanan satıģları ile - satıģ yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, - satıģın yapıldığı döneme ait KDV1 ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. 96

95 KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANACAK HĠZMETLER 97

96 YAPIM ĠġLERĠ ĠLE BU ĠġLERLE BĠRLĠKTE ĠFA EDĠLEN MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK VE ETÜT PROJE HĠZMETLERĠ TEVKĠFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleģme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taģkın koruma ve benzerlerine iliģkin her türlü inģaat iģleri. 98

97 YAPIM ĠġLERĠ ĠLE BU ĠġLERLE BĠRLĠKTE ĠFA EDĠLEN MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK VE ETÜT PROJE HĠZMETLERĠ TEVKĠFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Yukarıda sayılan yapılar ve inģaat iģleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ıģık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri iģler. (Bu iģler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inģaat iģinden sonra veya inģaat iģinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) 99

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI

İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI KEMAL OKTAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR N. HİDAYET YILDIZ YMM & BAĞIMSIZ DENETÇİ KILAVUZ DENETİM YMM SEYFİ AYRAL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİ MÜDÜR & YMM & BAĞIMSIZ

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNA YENİ KDV TEBLİĞİ UYGULAMA İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren KDV

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

KONU : KDV Tevkifatı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

KONU : KDV Tevkifatı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Sayın MeslektaĢımız; 23.04.2012 Sirküler, 2012/09 KONU : KDV Tevkifatı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 14 Nisan 2012 tarihli Resmi

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012/09. : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012/09 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.04.2012 Konusu Mevzuat : KDV Tevkifatı İle İlgili 117 Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yasal Dayanak : 14.04.2012 Tarih

Detaylı

No: 2012/57 Tarih:

No: 2012/57 Tarih: No: 2012/57 Tarih: 18.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

YM ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YM ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO : 2012/ 327-09 İstanbul, 04.05.2012 KONU Talepleri : KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine

Detaylı

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN KDV DE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI Dünya Gazetesinin 13 Kasım 2008 tarihli sayısında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi Katma Değer Vergisi Kanunu nda

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ. Söz konusu tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ. Söz konusu tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 20.04.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: KDV Tevkifat Uygulamasındaki Değişiklikler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin de ;KDV tevkifat

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) İÇİNDEKİLER 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI -1 1.1. Kdv Tevkifatının Niteliği 1.2. Beyan 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) ( T R.G.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) ( T R.G.) Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) (14.04.2012 T. 28264 R.G.) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9 uncu maddesinin birinci ve 29

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı Genelge : 2011/06 08.12.2011 DUYURU (Sadece MüĢterilerimiz içindir) KONU : Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer

Detaylı

Page 1 of 22 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr SİRKÜ : 2012/09 KAYSERİ Konu : KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 04.05.2012 117 No.lu KDV Genel Tebliği 3065 Sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca çeşitli mal

Detaylı

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) Maliye Bakanlığından: 14 Nisan 2012 Tarih ve Sayı: 28264 Resmi Gazete 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1) 9 uncu maddesinin

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28264 Resmi Gazete Tarihi 14/04/2012 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28264 Resmi Gazete Tarihi 14/04/2012 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma

Detaylı

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30 İstanbul, 16.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/30 14.04.2012 tarih ve 28264 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI KONU : KDV TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde KDV

Detaylı

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE VERGİSEL YANSIMALAR Mustafa ŞEN ÖZ Günümüz piyasa şartlarında işgücünün alt işverenlerden yahut ilgili alanlarda faaliyette bulunan kişilerden temin

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

BU MADDENİN YENİ VERSİYONU İÇİN KDV 6 ya BAKINIZ. MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

BU MADDENİN YENİ VERSİYONU İÇİN KDV 6 ya BAKINIZ. MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: BU MADDENİN YENİ VERSİYONU İÇİN KDV 6 ya BAKINIZ. MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

SĠRKÜLER RAPOR ( )

SĠRKÜLER RAPOR ( ) DMF SĠSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĠM DANIġMANLIK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28264 Resmi Gazete Tarihi 14/04/2012 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU 1 HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Türkiyede mukim kişi ve kuruluşlar, yurt dışından

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ A- TAM TEVKİFAT TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI SİRKÜLER NO: 2012 / 15 04 Mayıs 2012 Konu: KDV Tevkifat oranları hk. 117 seri nolu KDV genel tebliğine göre 01.05.2012 tarihinden geçerli olan katma değer vergisi tevkifat oranları aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER 1. KONU: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde KDV uygulamasında sorumluluk konusunda düzenlemeler

Detaylı

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi.

* Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 37 İST,03.03.2004 ÖZET: * Tevkifat kapsamına alınan işlemlere yeni düzenleme getirildi. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 Konu: 117 SERİ NUMARALI K.D.V GENEL TEBLİĞİ İLE KISMİ K.D.V TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V İADESİ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 14.04.2012

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol, hasta. Tarih 08/08/2011 : KDVK-60/2011-1

Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol, hasta. Tarih 08/08/2011 : KDVK-60/2011-1 Tarih 08/08/2011 Sayı KDVK-60/2011-1 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/60 Konusu : Tarihi : 8/8/2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1.. 2. ĠġGÜCÜ TEMĠN HĠZMETĠNDE

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

KDV TEVKİFATI KONUSUNDAKİ SON DÜZENLEMELER (TAM TEVKİFAT)

KDV TEVKİFATI KONUSUNDAKİ SON DÜZENLEMELER (TAM TEVKİFAT) KDV TEVKİFATI KONUSUNDAKİ SON DÜZENLEMELER (TAM TEVKİFAT) Zihni KARTAL * GİRİŞ Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe kesinti, Fransızca stopaj sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Tevkif kelimesinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 36 İst. 2 Mart 2004 KONU : 89 Seri Nolu K.D.V. Genel Tebliği

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2014 GÜNCELLENMİŞ HALİ) TEVKĠFATA TABĠ MAL VEYA HĠZMET TEVKĠFAT ORANI TEVKĠFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM ) KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDEKĠ YERĠ (26/04/2014

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Fevzi BULUT* Oktay COŞKUN** 1-GİRİŞ: Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına, vergi emniyetinin sağlanması açısından

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI Fevzi BULUT * Oktay COŞGUN ** 1-GİRİŞ Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye de ikametgahının, işyerinin, kanuni ve

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı