4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA"

Transkript

1 Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen miting, ekonomik pakete tepki olarak organize edilse de, ilk mitingin yarattýðý sonuçlar nedeniyle mitingin içeriðini aðýrlýklý olarak halkýn kendisini yönetme isteði ve baðýmsýzlýk talebi oluþturdu. Mitingde sendikalar herhangi bir pankart kýsýtlamasý getirmedi. Pankartlarýn hemen hepsinde Türkiye'yi eleþtiren ifadeler yer aldý. Ýlk mitingin ardýndan tepki gösteren Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Besleme" sözüne de göndermeler yapýlan pankartlar dikkat çekti. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE BDP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis'in Çorum Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarý uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasýna iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði yazýlý soru önergesini Baþbakan Erdoðan adýna Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu cevapladý. Konuya iliþkin Çorum Valiliðince yerel gazetelerde çýkan haberlerden sonra soruþturma baþlatýldýðýný ancak iddialarýn "sübut" bulmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine dosyanýn iþlemden kaldýrýldýðýný belirten Çubukçu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin anayasa ile Milli Eðitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak hazýrlandýðýný kaydetti. Dersin müfredatýnda uygulamalý eðitim olduðunu ve bu kapsamda öðrencilere eðitim verildiðinin altýný çizen Çubukçu, "Dini bilgilerin yanýnda milli birlik ve beraberliði kazandýrýcý, sevgi, saygý, kardeþlik, arkadaþlýk ve dostluk baðlarýný güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, þehitlik, gazilik gibi... 3 DE 8 DE Kalaba kasabasýnda bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði yönünde bilgi alan Avanos Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan aldýðý talimatla operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda bir tanker gizli dolum bölgesinden akaryakýt boþaltýrken yakalandý. 6 DA Japonlarýn kültür ve güvenli turizme çok önem verdiklerini belirlediklerini kaydeden Biçen, Türkiye nin bölge ülkeleri içinde en güvenli ve istikrarlý ülke olduðunu vurguladý. Biçen, 2013 yýlýnda yurt dýþýna seyahat etmesi öngörülen 20 milyon Japon turistten en fazla payý almak için uygun bir zeminin bulunduðuna dikkat çekti. Biçen, Ahiler Kalkýnma Ajansý olarak bu zeminin doðru kullanýlmasý ve geliþtirilmesi için projeler hazýrlayacaklarýný da vurguladý.

2 Eyyy yurdumda geliþen ak günlerin kýpkýrmýzý gül dalý Ve kurak her bölgemin el deðmedik su bulunca yediveren topraðý seni temin ederim ki, istersen bu sözümü iyice bir yere yaz. Faþizm haziraný olan bir ülkede fazla yaþamaz.. Yani böylesi bir ülkede faþizm ne kadar güçlü gelirse gelsin Ve yanýnda ne kadar satýlmýþ gammazcý, zindancý olduðunu bilirse bilsen Gene de boyun kemiðinin kýstýðýný görecek ki, Devrimin iþleteceði bir çelik mengenede (*) 20 yýllýk, 25 yýllýk, 40 yýllýk diktatörlükler birer birer domino taþlarý misali yýkýlýp gidiyorlar. Tunus ta, Mýsýr da ve Libya da (her ne kadar Kaddafi kendisini devrimci sosyalist gibi göstermeye çalýþsa da) yýllarca faþist gerici diktatörlüklerin ekonomik, siyasal ve sosyal zulüm politikalardan nasibini almýþ milyonlar ardý ardýna diktatörleri alaþaðý ediyorlar. Günlerdir birçok kesimden birçok kiþi Afrika ve Ortadoðu coðrafyasýnda gerici, þeriatçý ve faþist diktatörlerin, siyasal baskýcý yönetimlerin birer birer yýkýldýklarýný, bunun kaçýnýlmaz sonlarý olduðunu yazýyor, söylüyor. Ýnsanlýk tarihine bakýnca bu yaþanan ve söylenenleri anlamak oldukça normal ve de anlaþýlýr bir durum olarak orta yerde duruyor. Ancak normal olmayan, anlaþýlmayan bir þeyler de var. Özellikle birçok kiþi ve kesimin görmediði, görmek istemediði, gerçekleri manipüle ettiði çok önemli bir gerçeklik daha var. Ýþte dikkat edilmesi gereken asýl önemli nokta burasý.. Yani gözlerden ýrak edilmeye çalýþýlan þey Evet, her türlü haksýzlýða, fakirliðe ve anti demokratik uygulamalarla karþý karþýya kalan Afrika ve Ortadoðu halklarý býçak kemiðe dayandýðý için diktatörlerine karþý ayaklandýlar.. Her ne kadar bu kalkýþmalar gerçek anlamda demokrasi güçleri tarafýndan örgütlenememiþ olsa da, sol siyasi önderliklerden yoksun olsa da diktatörlerin saraylarýný baþlarýna birer birer geçirmeye devam ediyor. Yani tarihin o durdurulamaz akýþý önünde hiçbir güç duramýyor ve halklar isyan ediyor.., Ama neden yaný baþýmýzdaki coðrafyada bir çok ülkede bunlar yaþanýrken, onlarca yýldýr bu ülkede her türlü eþitsizlik, fakirlik, anti demokratik uygulamalarla karþý karþýya olan, her on yýllarda askeri faþist gerici darbeler sonucu yüzlerce özgürlük sevdalýsýnýn idam edildiði - öldürüldüðü, binlerce kiþinin yaralanýp sakat kaldýðý, onbinlerce kiþinin zindanlara doldurulduðu, insanlýk dýþý iþkencelerden geçirildiði ve sayýsýný bilemediðimiz kadar çok kiþinin sürgünlere gönderildiði ya da gitmek zorunda olduðu ülkemiz halklarý bir türlü kendi diktatörlerine karþý ayaða kalkmaz, seslerini yükseltmezler? Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye halklarý da her türlü anti demokratik uygulamalar altýnda inim inim inlemediler mi? Zaman zaman halkýn geliþen muhalefeti karþýsýnda kýsmi verilen haklar her defasýnda zor kullanýlarak geri alýnmadý mý? Ve de sesini çýkaran milyonlarca dar gelirli iþçi, memur, köylü ekonomik sýkýntýlardan nasibini fazlasýyla almadý mý? Farklý inanç ve kimlikler, ötekileþtirilmek istenenler, azýnlýklar her türlü psikolojik, sosyolojik baskýlara uðratýlmadý mý? Son yýla baktýðýmýzda gördüklerimizi birlikte anýmsayalým. 27 Mayýs 1960 darbesi hakim sýnýflarýn iki kliði arasýndaki bir iktidar kavgasýydý ve halka daha fazla zulüm, daha fazla fakirlik olarak yansýmadý mý? Haziran yürüyüþlerini organize eden iþçi sýnýfý tarihin en acýmasýz faþizan siyasal ve ekonomik politikalarýyla karþý karþýya kalmadý mý? 12 Mart 1971 askeri darbesini yapan faþist generaller Memduh Taðmaç, Faruk Gürler, Muhsin Batur ve Celal Eyiceoðlu, Melenler, Erim lerin emirleriyle sayýsýz keyfi gözaltýlar, tutuklamalar ve katliamlar gerçekleþtirilmedi mi? Bu ülkenin pýrýl pýrýl aydýnlýk gençleri idam sehpalarýna gönderilmedi mi? Bir çok yiðit ülkenin deðiþik iþkencehanelerinde ölümsüzlüðe uðurlanmadý mý? Geliþen halk muhalefetini bastýrmak için her türlü insanlýk dýþý uygulamalar hayata geçirilmedi mi? 12 eylül 1980 de Kenan Evren ve arkadaþlarý tarafýndan gerçekleþtirilen faþist darbe sonucunda kiþinin göz altýna alýndýðý, 1 milyon 683 bin kiþinin fiþlendiði, açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandýðý, 7 bin kiþi için idam cezasý istendiði ve 517 kiþiye idam cezasý verildiði, haklarýnda idam cezasý verilenlerden 50 sinin asýldýðý unutuldu mu? Ayrýca yine ayný dönemde yüzlerce kiþinin kuþkulu ölümleri, binlercesinin yaralandýðý, sakat kaldýðý, onbinlerce kiþinin yerini yurdunu terk edip mülteci olarak sürgünlere gittiði, onbinlerce kiþinin zindanlara konduðu, öðretmen, gazeteci, aydýn, yazar sanatçýnýn, yine Aþýk Ýhsani nin dediði gibi hatta kim ki okur yazarsa cezaevlerine doldurulduðu bu uygulamalarýn Afrika ve Ortadoðu coðrafyasýnda yaþanan diktatörlük yönetimlerinden ne farký var ki? Tunus ta bir gencin kendisini yakmasýyla baþlayan ayaklanmalar Tunus ve Mýsýr da iktidarlarý alaþaðý etti. Tunus ta baþlayan isyan ateþleri birer iþaret fiþeði gibi Ürdün, Sudan, Yemen, Cezayir ve Fas taki iktidarlarý da sallamaya devam etti. Sonra Arnavutluk ve Hýrvatistan gibi Avrupa ülkelerine de sýçradý. Buralarda da halk muhalefeti kendini oldukça hissettirir oldu ve iktidarlarý titretmeye baþladýlar. Ülkemizde ise kapitalist emperyalist sistemin yaþadýðý krizi çok derinlerde hisseden, her geçen gün büyüyen iþsizlikten çok fazla etkilenen, yukarýlara týrmanan fiyatlardan, pahalýlýktan þikayet eden milyonlara karþý iktidardakiler ezilenlere ve onlarýn temsilcilerine karþý her türlü baskýcý saldýrýlardan kaçýnmýyor. Süreç içersinde halka sunduklarý sözde her açýlým, her çözüm paketi balonlarý bir bir patlayan AKP iktidarý, son olarak Torba yasasý ile emekçilerin, ezilenlerin kazanýlmýþ kýsmý haklarýný da budamaya devam ediyor. Meydanlarda, fabrikalarda, okullarda, sokakta seslerini duyurmak isteyen muhalifleri susturmak için yasaklamalar, sansürler, tutuklamalarla tüm mekanizmalarý ve sindirme politikalarýný uygulamaya devam ediyor. Özünde anti demokratik uygulamalarla baský altýna alýnmýþ, sindirilmeye çalýþýlan, zamlar, vergiler ve hayat pahalýlýðýyla baský altýna alýnýp fakirleþtirilen halkýmýzýn Ortadoðu ve Afrika daki ülkelerden çok da farklý olmadýðý gün gibi ortada deðil mi? Bildiðimiz gibi önümüzdeki günlerde 6 Martta Ýzmir de Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitingi, ardýndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü, 21 Martta Newroz mitingleri gerçekleþtirilecektir. Her etkinlik ve eylem özgürlük söylemleriyle süslenmeli, bugünden itibaren iktidara karþý demokrasi, insan haklarý, özgürlük misyonuna sahip tüm kiþi ve kurumlarýn tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, mücadeleyi hayatýn her alanýnda yükseltmesi kaçýnýlmaz bir gerçekliktir. Bu korku imparatorluðuna teslim olmamak, karanlýklarý yýrtýp, hep birlikte aydýnlýk yarýnlara ulaþmak umuduyla çaðýr Muzafferi, Nazým da gelsin.. / Haydi be, elinizi çabuk tutuverin / Þu kara gidiþin yeþil köküne aðzý keskin balta gibi inelim (*) (*) Aþýk Ýhsani Mektup Erdal YILDIRIM 01 Mart 2011 Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen miting, ekonomik pakete tepki olarak organize edilse de, ilk mitingin yarattýðý sonuçlar nedeniyle mitingin içeriðini aðýrlýklý olarak halkýn kendisini yönetme isteði ve baðýmsýzlýk talebi oluþturdu. Mitingde sendikalar herhangi bir pankart kýsýtlamasý getirmedi. Pankartlarýn hemen hepsinde Türkiye'yi eleþtiren ifadeler yer aldý. Ýlk mitingin ardýndan tepki gösteren Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Besleme" sözüne de göndermeler yapýlan pankartlar dikkat çekti. BESLEME CEVABI: BÝR VERÝP BEÞ ALIYORSUN Mitingde Baþbakan Erdoðan'a yönelik "Kimsin be sen" ve "Ýþgalci TC Devleti defol" yazan pankartý taþýyan grubun miting alanýna girmesine izin verilmeyince, protestocular ve polisler arasýnda gerginlik yaþandý. Pankartlarda, Talimatla Yönetilmeye HAYIR!, AKP elini yakamýzdan çek!, Artýk yeter!, Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz!, Ne rehin, ne yama, " Bir verip 5 alýyorsun utanmadan beslenme diyorsun", "Yaþasýn baðýmsýz birleþik Kýbrýs", "Sistem tabutun hazýr. Seni Ýnönü ye gömmeye geldik" gibi ifadelere yer verildi. TÜRKÝYE'DEN ÖDP KATILDI Mitinge Sendikal Platform'un yaný sýra siyasi partiler de katýldý. Meclis'teki ana muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'nin (DP) desteklediði mitinge Türkiye'den, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi de (ÖDP) destek verdi. EROÐLU VE KÜÇÜK'TEN UYARI Toplumsal Varoluþ Mitingi'ne iliþkin olarak Kuzey Kýbrýs Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Baþbakan Ýrsen Küçük ten uyarýlar geldi. Eroðlu, mitingin Türkiye ye yönelikmiþ gibi gösterilmesinin yanlýþ olacaðýný söylerken, Küçük, "önceki mitingden Kýbrýs Türkü nün zararlý çýktýðýný belirterek, Bugün dünya kamuoyu önünde tekrarlanacak mitingin sonuçlarýnýn bizleri nereye taþýyacaðýný kestirenler var mýdýr dedi. 28 Ocak ta yaþananlarýn bu mitingde de tekrarlanmamasý için özellikle mitingleri düzenleyen Sendikal Platforma büyük görevler düþtüðünü kaydeden Eroðlu, Ayný tavýr içine girilirse bundan sadece Kýbrýs Türk halkýnýn büyük zarar göreceði" ifadesini kullandý. 'BESLEME' KRÝZ YARATMIÞTI 28 Ocak'ta yapýlan mitingin ardýndan Türkiye'den Kýbrýslýlara sert tepkiler yönelmiþti. Baþbakan Erdoðan, Kýbrýs'taki hak taleplerine karþýlýk "Besleme" gibi sert ifadeler kullanmýþtý. Gerilimin artmasýnýn ardýndan Türkiye Kýbrýs Elçiliði'ne Teknik Heyet Baþkaný Halil Ýbrahim Akça atanmýþtý. Akça'nýn atanmasýnýn da dünkü mitinge katýlýmý artýrdýðý belirtiliyor. BirGün

3 Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarýný uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasý olayý ile ilgili olarak açýlan soruþturmanýn iddialarýn sübut bulunmamasý nedeniyle iþlemden kaldýrýldýðý öðrenildi. BDP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis'in Çorum Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarý uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasýna iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði yazýlý soru önergesini Baþbakan Erdoðan adýna Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu cevapladý. Konuya iliþkin Çorum Valiliðince yerel gazetelerde çýkan haberlerden sonra soruþturma baþlatýldýðýný ancak iddialarýn "sübut" bulmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine dosyanýn iþlemden kaldýrýldýðýný belirten Çubukçu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin anayasa ile Milli Eðitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak hazýrlandýðýný kaydetti. Dersin müfredatýnda uygulamalý eðitim olduðunu ve bu kapsamda öðrencilere eðitim verildiðinin altýný çizen Çubukçu, "Dini bilgilerin yanýnda milli birlik ve beraberliði kazandýrýcý, sevgi, saygý, kardeþlik, arkadaþlýk ve dostluk baðlarýný güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, þehitlik, gazilik gibi milli deðerleri kazandýrýcý kavramlarýn öðrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir" dedi. Çubukçu, soru önergesine verdiði yanýtta AÝHM'in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile ilgili verdiði kararda bu dersin zorunluluðunu ortadan kaldýrmadýðýný iddia ederek, "Alevilerin bu dersten muafiyet istekleri kabul görmemiþtir. Ancak içerik bakýmýndan Alevi vatandaþlarýna da yer verilmesi gerektiði belirtilmiþtir. Bu kapsamda yapýlan çalýþtaylar sonucunda dersin programý yeniden düzenlenmiþ ve Alevilik-Bektaþilik, Caferilik ve Nusayrilik konularýna da yer verilmiþtir. Bunun üzerine zorunlu din dersleri ile Alevilik yok edilmemekte bilakis Alevilik öðrencilerimize bilimsel bir çerçevede doðru olarak öðretilmektedir" dedi. corumhaber.net Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Ve Kamuoyu na Ülkemiz 12 Haziran seçimlerine doðru giderken; siyasi partilerimiz, ülke sorunlarýna ve çözüm yollarýna yoðunlaþmýþlarken; biz Aleviler olarak bu kez de; hem siyasi partilerimize, hem hükümete, hem de tüm Dünya ya Ýzmir den sesleneceðiz. Sorunlarýmýzý ve istemlerimizi not etmelerini, seçim bildirgeleri ile parti programlarýna almalarýný ve sonuçta çözmelerini isteyeceðiz. Alevi sorunlarý, yapay muhataplarla, Dikme Dedeler le çözülmez. Alevi sorunlarý; sanki Sünni kardeþlerimizden bir þeyler alýnýyormuþ da, Alevilere ihsan ediliyormuþ gibi bir anlayýþla çözülmez. Alevilerin talepleri; insan haklarý kapsamýnda ele alýnarak, laiklik ve demokrasi temel baþlýðý altýnda ve elbette içtenlikle yaklaþýlýrsa çözülebilir. Yüzbinlerce insanýmýzla; bir kez daha Ýzmir Gündoðdu Meydaný ndan 6 Mart 2011 günü saat:13:00 de sesleneceðiz. Eminiz saðýr sultan da duyacaktýr. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Ali BALKIZ Genel Baþkan T.C. HACIBEKTAÞ Ýcra Memurluðu Dosya no : 2010/89 TAL. GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Ýcra Müdürlüðunden Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsafý : Hacýbektaþ ilçesi Bala Mahallesi Viranbað mevkiinde 153 ada 11 parsel sayýlý 1.561,00 M2 tek tatlý kagir ev ve bahçesi (ev tek katlý 3-A grubu standartlarýnda-evin deðeri TL,arsa deðeri TL)TOPLAM TL kýymetinde SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ günü saat den a kadar beþer dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla günü saat den a kadar on dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir.alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu,kdv, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname tebligat yapýlamayan taraf var ise ilanen tebligat yapýlmýþ sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/89 talimat sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.01/03/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B 19 ) Ýcra Müdür V

4 Alevi Çalýþtaylarý; Alevileri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de kimlik olarak teslim alarak, sünnileþtirme projesidir. AKP ye, liberallere ve siyasal Ýslamcýlara göre AKP hükümeti Alevi sorununun çözümünde makul ve tatminkâr adýmlar atmýþ. Olmayaný, olmuþ gibi gösterme yaklaþýmý, toplumu avutma ve yanýltma resmi dilin yeni versiyonu olsa gerek. Kendine demokrat olanlarýn, farklý kimliklere yönelik zalim tutumunun insanlýk suçu sayýldýðý bu yerkürede, zalimler ve inkârcýlar, kendine demokrat tutumlarýný gizlemek amacýyla, maðdurlar için sürekli olumlu adýmlar attýklarýný iddia ederler. Oysa ortada yeni denilen, iyileþtirme denilen tek bir husus yoktur. Alevilerin sorunlarýnýn çözümünde de bu geçerlidir. Soyut yeni ile soyut iyileþtirmenin somut bir karþýlýðý yok. O zaman Bulaç, olmayanlardan nasýl bir makul ve tatminkâr adým çýkarýr? Bahsettiði bu makul ve tatminkâr adýmlar ise, ileri deðil, geri vitese takýlmýþ ise, bunu ileri adým diye pazarlamak için, nasýl bir ruh haline sahip olmak gerekir? Nedir bu makul ve tatminkâr adýmlar? Örneðin, AÝHM in zorunlu din dersi için verdiði karara uygun demokratik ve hukuksal deðiþim mi gerçekleþti? Ya da cemevlerine yönelik devletin hukuksal ayrýmcýlýk uygulamasý ve görüþü mü giderildi? Yoksa Alevi köylerine zorla cami yapýmý mý engellendi? 35 insanýn vahþice yakýldýðý otel, tarihsel yüzleþmenin bir giriþimi adýna müze mi oldu? Bunlarýn hiçbirinde, ama hiç birinde makul ve tatminkâr bir adým olmadýðý gibi, geri adýmlar söz konusudur. Bir türlü itiraf edilmeyen gerçeðin kendisi þu; Açýlým sepeti içine konulan Aleviler, Kürtler ve Romanlar, gizli; ama gerçek olan siyasal Ýslamcý dinci gericilik açýlýmlarýný gizlemek için istismar edilmiþtir. AVUTAN AÇILIMLARIN GÖLGESÝNDE, SÝYASAL ÝSLAMCI GERÝCÝLÝÐÝN GERÇEK AÇILIMI GÝZLENÝYOR Kanýmca AKP ve yandaþlarýnýn, makul ve tatminkâr adýmlardan kastettiði þeyin kendisi, aslýnda son dönemlerde devlet ve hükümet desteðinin en çok artýrýldýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn yeni konumu olsa gerek. Laiklik karþýtý bir kamu kurumu olan Diyanet, AKP eliyle ruhban sýnýfýnýn yeni örgütlenme alaný haline dönüþtürülmüþtür. Devlet fetvasý ve hutbesiyle, vicdanlarýn iþgal edilmesi anlamýnda bu doðrudur. Saðlýk sistemi Aile hekimliði üzerinden piyasalaþýrken, din ve inanç özgürlüðü ise Aile Ýmamlýðý üzerinde dinsel tahakküm kurma mekanizmasýna dönüþtürülmüþtür. Sanýrým AKP ve yandaþlarý sözde ve sanal Alevi açýlýmý tartýþmalarýnýn gölgesinde gerçekleþen, dinci gericilik ekseninde güçlendirilen tahakküm mekanizmalarýný örtmeye çalýþýyor. Gerçek açýlým, 87 yýllýk cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan 55 bin okul yerine, yapýlan 90 bin caminin kendisidir. Gerçek açýlým sayýlarý 3 bini geçmeyen Kuran kurslarýnýn, AKP ile 10 bine ulaþmýþ olmasýdýr. Cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin siyasal ve ekonomik alandaki güçlenmesine katký sunan açýlýmdýr. Yani Aleviler, Kürtler ve Romanlar için medya üzerinden bir sanal açýlým ile toplumsal algý yönetenler, aslýnda fiilen dinci gericiliðin toplumsal, özel ve kamusal alanýn tümünde güçlenmesi ve konumlandýrýlmasý gerçekleþiyordu. Sözde Alevi açýlýmý tartýþýlýr ve çalýþtaylarý yapýlýrken, aslýnda AKP kendi Alevisini yaratma çabasýna hýz veriyordu. Diyanet güçlendiriliyor, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Kanunu meclisten geçiyordu. Ýmam hatiplere daha fazla avantaj saðlanýyor, Ýlahiyat fakültelerinin sayýsý iki katýna, öðrenci kontenjan sayýsý 3 katýna çýkarýlýyordu. Zorunlu din dersinin AÝHM ve iç hukuka aykýrýlýðýný düzeltmek yerine, ikinci din dersi hazýrlýðý yapýlýyordu. Yani Alevi açýlýmýn gölgesinde siyasal Ýslamcý gericiliði güçlendirilen adýmlar atýlýyordur. Örneðin AKP 2010 Temmuz unda SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) mevzuatýný deðiþtirerek Ünvan Deðiþikliði Sýnavý adý altýnda imamlarýn yönetici olmalarýný saðladý. Huzur Evlerinin kapýsýný tarikatlara ve cemaatlere açtý. AKP Alevi çalýþtayý ile gündemi meþgul ederken, Saðlýk Bakanlýðý "Klinik Araþtýrmalar Hakkýnda Yönetmelik" ile etik kuruluna ilahiyatçýlarýn atanmasýný karara baðladý. AKP Alevi çalýþtayý yaparken, Milli Eðitim Bakanlýðý, Ýl ve ilçe milli eðitim müdürleri ile okul müdürlerini Din dersi öðretmelerini ve Ýlahiyatçýlarla doldurmayý tamamladý. AKP Alevi Çalýþtayý yaperken, Ýçiþleri Bakanlýðý, imamlýk eðitimi alan bürokratlardan vali atýyordur. 81 valinin her 7 sinden biri imamlýk eðitimi almýþtýr. 12 valide doðrudan imam hatip mezunudur. AKP sözde Alevi çalýþtayý yaparken, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Alevileri tehdit olarak gören, resmi belgeleri internet sayfalarý koyabiliyordu. Sözde Açýlým, aslýnda Alevileri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de kimlik olarak teslim alma projesidir. Sözde Kürt açýlýmý tartýþýlýrken, Güney Doðu da siyasal Ýslamcý dinci gericilik Kürt Ýslam Sentezine uygun yapýlanmayý örgütlüyordu. Siyasal Ýslamcý cemaatlere bu bölgede avantajlar saðlanýyor. Kürtlerin oylarý ile seçilmiþ BDP yöneticilerine yönelik kamuoyunda linç siyaseti geliþtiriliyor. BDP liler kamuoyunda olumsuzlaþtýrma ve itibarsýzlaþtýrma kampanyalarý AKP nin temel siyaseti haline dönüþüyor. AKP barýþýn deðil, gerilimin dilini üretiyordu. Aslýnda Kürt sorunundan çözümünde demokratik açýlýmý deðil, Kürt Ýslam Sentezinin açýlýmý gerçekleþti. Hizbullah bu süreçte aklanmaya çalýþýldý. Sözde Roman açýlýmý tartýþýlýrken, AKP eliyle onlarca çakma Roman derneði kuruluyor, AKP romanlarý yaratýlýyor ve Romanlarýn yerleþim alanlarýnda talan ve vurgun gerçekleþtiriliyor. Roman Açýlýmý, TOKÝ ve Fatih Belediyesi nin Sulukule deki rant ve vurgun açýlýmý olarak karþýmýza çýkýyor. Romanlarýn yoksullukla mücadelesine destek olmayan, sosyal dýþlanmalarýna kör kalan, eðitimde ayrýmcýlýða alternatif sunamayan politikalarýn adýna Roman açýlýmý deniliyor. Ama; AKP hükümetinin gerçek açýlýmý, Romanlarýn arsalarýnýn metre karesini 500 liraya kamulaþtýrýp, 2 bin 552 liraya satmasýdýr. Yani Çingenlerin kendi ifadesiyle, Açýlým aslýnda Sulukule de kentsel soykýrýmdýr. AKP hükümetin kendine demokrat tutumu ile siyasal Ýslamcý, dinci gericiliðini beslenmesi, güçlendirilmesi doðrultusunda ciddi açýlýmlar yapmýþtýr; gerçek açýlým budur. Demokratik denilen açýlým ve süreç, aslýnda gericilik açýlýmýdýr. Alevilerin, Kürtlerin ve Romanlarýn istismarýdýr. AKP VE YANDAÞLARININ MAKUL VE TATMINKAR ÝNCÝLERÝ Ne deðiþti? Makul ve tatminkâr denilen þey, aslýnda Sünni ulemanýn kaleminden yazýlmýþ, vehhabilik dilinden üretilmiþ yeni ve AKP tipi Alevilik anlatýmýnýn, zorunlu din dersine eklenmesi kastediliyor. AKP ve yandaþlarýnýn makul ve tatminkâr adýmlardan kastettiði þeyin kendisi de budur. Sünni ulemanýn yazdýðý, Alevi toplumunda karþýlýðý olmayan, AKP yandaþý kimi Alevilerden görüþ alýnarak hazýrlanan AKP Tipi Alevilik Anlayýþýnýn, eðitim öðretim yýlýnda okutulacak zorunlu din dersine konulmasý olmuþ. Hiçbir Alevinin onay vermediði AKP Tipi Alevilik anlatýmýnýn patenti AKP ye ait aittir. Dolaysýyla Alevileri ve Aleviliði tarif etmekten uzak bir tuzaktýr. Ýmam Hatipli ve Ýlahiyat mezunu Sünni öðretmenler ise bu AKP Tipi Alevilik kýsmýný çocuklara aktaracak. Hükümet ve Alevi çalýþtay ekibi ise, Alevilerden gelen eleþtirilere "bu kaygý yersiz diyerek Alevisiz Alevilik anlatýmýný Sünni hafýzlarýn, Ýmam Hatipli Sünni eðitimciler eliyle uygulamaya koymayý, demokratik ve katýlýmcý ilan ediyor! Özetlenecek olursa, AKP hükümeti Alevileri Aleviliðin kitabý yazýlacaksa onu biz yazarýz, Alevilik öðretilecekse onu da biz öðretiriz hükmüne maruz býrakmak istiyor. ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ YOK Söz konusu devletin ve siyasi iktidarýn Alevilerle kurduðu iliþki olunca, gerek eski resmi ideolojinin söylemi, gerekse yeni resmi ideolojinin söyleminde deðiþim olmamýþtýr. Her ikisi de devletin mezhebi içinde Aleviliði eritmek istemiþtir. Gerek eski gerekse yeni resmi ideoloji, Aleviliðin kendine özgünlüðüne asla sýcak bakmamýþtýr. Onu devletleþtirmek, sonra devletin resmi din kurumlarý içinde homojenleþtirmek ve mevcut din anlayýþýna eklemlemek olmuþtur. AKP bundan farklý bir çaba içinde deðildir. AKP sorunun çözümünde demokratik ve hukuksal zemini deðil, bir insanlýk suçu olan asimilasyonu tercih etmiþtir. Yani eski resmi ideoloji ile yeni resmi ideolojinin sorun çözme yaklaþýmýnda, esasen bir fark yoktur. Ýnkar ve tekçilik, politik bir tercih olarak, AKP in fýtratýnda zaten var. Yani her iki yaklaþýmda Alevileri kendi özel yaþam alanlarýnda kendi inançlarýný özgürce ifade etme, yaþama, geliþtirme, tanýma ve kabul üzerinden geliþmiyor. Tarihte ilk Alevi açýlýmý kavramýný kendilerinin dillendirdiðini ifade eden AKP, doðruyu da söylemiyor ve üstelik yakýn tarihimizi de tahrif ediyor. Zira, Ýlk Alevi Açýlýmýn tarihi 1963 tür. TBMM tutanaklarý ve hazýrlanan ama TBMM genel Kuruluna gelmeyen yasa tasarýlarý incelenirse, AKP versiyonu olan, Aleviliði devletleþtir ve mevcut devlet mezhebi içinde erit politikasý, o gün Mezhepler Dairesi olarak gündeme gelmiþtir yýlýndan bugüne kadar Alevileri umutlandýran ama her biri ayný tarzý ve tuzaðý benimsemiþ 6 Alevi Açýlýmý görebilir. Ýlk Alevi Açýlýmý ya da AKP ile Alevilik tartýþýlmaya baþlandý iddiasý, son 20 yýldýr Alevi hareketinin küreselleþen mücadelesinin sonucu, Alevi hak ve taleplerini siyasetin gündemine sokmaya baþarmýþ tarihini görmezden gelen üç maymun siyasetidir. Washington un, Brüksel in ezberlediði ve raporladýðý Alevi hak ve taleplerine, Ankara nýn vurdumduymazlýðý devam ediyor; bu alan da bir deðiþim yok. AKP ve yandaþlarýnýn yaptýðý tek þey var; Alevi istismarcýlýðý Bu açýdan AKP nin 7 oturum yaptýðý çalýþtayýnda, Sünni ulemanýn Aleviler adýna ahkâm kesmesini, çoðunluk inancýn mensubu duygusuyla belirleyici olma çabalarýný, siyasal Ýslamcý yazarlarca Alevilerin aþaðýlandýðý calýþtay diyaloglarýný bilmiyormuþlar gibi, bunu önemli bir iþ olarak görmeleri tuhaf deðildir. Çünkü onlarýnda bir misyonu var. AKP ve yandaþlarý Alevilerle duygudaþlýk kurma yetisinden yoksun bir dayatmayý temsil ediyor. Aleviler adýna söylenen sözün her birine karþý önyargýlý ve çoðunluk inancýn baskýn diliyle, Alevilerin ne yapmasý gerektiðine hüküm veriyorlar. Alevi kurumlarýnýn görüþlerine ve önerilerine karþý fikirlerini devletin ve iktidarýn Alevi inkârcýlýðýnýn ezberlerinden besliyorlar. DAYATILAN ULEMANIN DERSÝ, EVRENSEL HUKUK NORMLARI DEÐÝL! AKP ve yandaþlarý Alevi örgütlerine sesleniyor; "Amaç baðcý dövmek deðil de üzüm yemek". Bu iki geri adýmý destekleyin diyor. Sonra da iyi Alevi ve kötü Alevi deðerlendirmesi olarak algýlayacaðýmýz deðerlendirmeler yapýyorlar. Ýyi Alevi, AKP ye ve siyasal Ýslamcý gericiliðe biat edenler. Kötü Aleviler ise Ulemanýn zýrhýna deðil, Ali Bulaç ýn deyimiyle AÝHM zýrhý içine girenler. AKP ve yandaþlarý, AÝHM e karþý olabilir. Hukukun evrensel ilkelerinde güvence altýna alýnmýþ, din, vicdan ve inanç özgürlüðüne karþý olabilir. Kendillerinin karþý olduðuna, Alevilerinde karþý olmasýný talep etmeleri ve Alevileri AÝHM zýrhý içine girmek ile olumsuzlaþtýrmasý, saðlýklý bir düþünce yapýsýna uygun deðildir. Gerek bilimsel, gerek ahlaki, gerekse entelektüel açýdan patolojik bir yaklaþýmdýr. Ulemanýn sýðýndýðý þeriatýn kurallarýna deðil, evrensel hukuk normlarýna sahip çýkanlarý, din eðitimine karþý çýkýyormuþ gibi ucuz ve popülist yaklaþýmla deðerlendirilmesi, külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Alevi hareketinin karþý çýktýðý þeyin kendisi bireyin din eðitim hakký deðildir. Din eðitimi hakkýnýn evrensel özgürlükler ve haklar ekseninde verilmesi talebidir. Alevilerin karþý çýktýðý, AKP nin ise ýsrarla savunduðu ve korumaya inatla devam ettiði zorunlu din eðitimi ise, faþist bir askeri darbenin ürünüdür. Darbecilerin ve dinci gericiliðin asimilasyon ve tektipleþtirme amacý güden derstir. Alevilerin karþý çýktýðý ders budur. Yoksa Alevileri din eðitimine karþý göstermek art niyetli ve Alevilerce alýcýsý olmayacak kadar ucuz bir popülizmdir. Aleviler isteyenin din eðitimi alma hakkýna saygý duyar. Bunun ise, okutulacak dersin Dinler Tarihi hakkýnda olmasýný, çoðulculuk ilkesine, kiþinin isteðine baðlýlýk ilkesine sahip olmasýný benimseyen, öðrencinin bu dersten muaf kalma hakkýný tanýyan, muaf olma durumunda alternatif ders sunabilen, objektif ve nesnel olmasýný benimser. Bu ise, evrensel normlara uygunluk içeren bir yaklaþýmdýr. AKP ve yandaþlarýnýn karýþtýrdýðý ve kabul etmediði husus ise, bireysel haklarý korumak ve çocuðun yüksek çýkarýný önemsemektir. Çocuklarýn öncelikle bu dünyaya hazýrlanmasýndan daha çok, uhrevi dünyaya tektipleþtirerek hazýrlamakta olan, itaatkar, biat eden, sorgulama yetisini kaybetmiþ bir kuþak yetiþtirme amacý güden, zorunlu din dersine Aleviler haklý olarak itiraz etmektedir. DESPOTÝZMÝ AYDINLIKTA DEÐÝL, KARANLIKTA ARAYIN AKP ve yandaþlarýnýn, düþünsel krizi ve fakirliði, Alevi sorununu çözüleceði zemini tarif edememesidir. Açýktan da ifade etmeseler de, ileri sürdükleri argümanlarýn kendisi teolojik zemindir. Oysa Aleviler sorunun çözümü olarak bir teolojik zemini devletle, AKP iktidarýyla ve Sünni ulemayla paylaþmak niyetinde deðildir. Aleviler sorunun çözüm zemini olarak, siyasal, hukuk ve demokrasi zemini olarak tarif etmektedir. Yurttaþlýk haklarýnýn eþitlenmesi ve güçlendirilmesi talebidir. AKP ve yandaþlarý tercihini siyasal Ýslamcý referanslara ve kaynaklara teslim ettiðinden, laiklik, cumhuriyet, sosyal devlet, çaðdaþ evrensel hukuk normlarý ve demokrasi ile barýþmaya yanaþmýyor. Bu nedenle, Alevileri ýsrarla sýnýrlarý Sünni ulemaca belirlenmiþ teolojik zemine çekmeye çalýþýyor. Aleviler, dayatýlan teolojik zemine iþtirak etmeyince, Alevileri "istemezük" kategorisine sokmaya çalýþýyor, Alevi kurumlarýný ise "sorunu çözmek deðil, sorun üzerinden politikalar yürütmek" ve "dolaylý yoldan dine husumet" beslemekle suçluyor. Bu mesnetsiz suçlamanýn gizeminde ise, Alevi toplumu içine bir nifak sokabilir miyiz yaklaþýmýnýn yattýðý belli. Ama bu yaklaþýmýn kendisi dipsiz kuyudan su çekmeye devam edecek. AKP ve yandaþlarý, toplumsal mühendislik görevi üstlenmiþ edasýyla, Alevilerin kahir ekseriyetinin (ezici çoðunluðu) AKP nin Alevi açýlýmýyla mutabýk kaldýðýný iddia ediyor. Hatta AKP yandaþý medya ve Ali Bulaç gibi köþe yazarlarý hýzýný alamýyor, düþünsel tartýþmayý terk edip, bu kez Alevi kurumlarýna saldýrýyorlar, hakaret edip ve mesnetsiz suçlamalara baþvuruyorlar. AKP nin sinsi tuzaðýný görüp, Alevi toplumunu bu tuzaklara karþý uyaran Alevi kanaat önderlerini rant saðlamak üzere örgütlenenler, ateist-materyalist felsefeden gelme eski tüfek aydýnlar grubu, bunlarýn derdi Aleviler deðil, doðrudan dine husumet etmekle suçluyor. Sonrada kalkýp, 12 Eylül askeri faþist darbesinde, cemaatlerle birlikte hazýrlanan zorunlu din dersini ve sivil olmaktan uzak devletin resmi din müfredatýndan çýkmýþ Ýslamcýlýðýn, çocuklara öðretilerek, aydýn despotizminden kurtulacak iddiasýnda bulunuyorlar. Eh bunlara eklenecek laf yok Vicdanýný ve itikadýný tanrýsýyla özgürce buluþturmaktan acizlere, AKP ve yandaþlarýnýn önerdiði, devletin zorunlu din dersi, devlet diyaneti, bir de devletin din fetvasý da az. Ama bir þey kesindir; Aleviler vicdaný devlet kurumlarýna ve onlarýn ruhban sýnýfýna teslim etmeyecek kadar, vicdanýn özgürlüðünü savunmaya devam edecektir. O nedenle AKP ve yandaþlarý despotizmi karanlýk yerine, aydýnlarda arayanlarýn, kendi rantçýlýklarýný gizlemesi kadar doðal bir tavrý olamaz. Rantý ve din istismarcýlýðýný yanlýþ yerde arayan yandaþ medya yazarlarý, önce gazetecilik sorumluluðunu kullanarak, mütedeyyin insanlarýn siyasal Ýslamcý sermaye ve onlarýn yer tanrýlarý tarafýndan emeklerinin nasýl güvencesiz iþlerde nasýl sömürüldüðünü, inançlarýnýn ise siyasal Ýslamcý dinbazlar tarafýndan nasýl istismar edildiðini araþtýrmalýdýr.

5 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM KIZILET KUÞLAR, ilerici, devrimci ve çaðcýl ALEVÝLERÝN romaný. KIZILET KUÞLAR, bir Köy Romaný olduðu kadar, ayný zamanda 1946 dan bu yana üç köyün kiþiliðinde toplumsal sorunlarýn da katýksýz bir öyküsüdür. Burada edebiyatýn en zor yaný iþlenmeye çalýþýlmýþtýr. Üç köyden 21 köylünün portresi tam olarak çizilmiþ; bu portrelerin yöresi, sözü edilen bu üç köyde (Büyükkadý, Þarabi, Þükürlü) yaþayan sayýsýz insanca doldurulmuþtur. Benim için 21 rakamýnýn iki önemli anlamý vardýr: Birincisi doðup büyüdüðüm kentimin kod numarasý dýr; ikincisi de piþip adam olmaya çalýþtýðým o ocaðýn, KÖY ENSTÝTÜLERÝ nin, ülkemiz genelindeki sayýsýdýr. Yinelemeler çok olmuþtur. Böylesi bir yapýtta, kaçýnýlmaz bir olgudur bu; çünkü ortaya konan bu oyunun her bölümünde ayný sahne, ayný kostüm, ayný dil, ayný cem, ayný saz, ayný söz kullanýlmýþtýr. Ne olursa olsun, böylesi bir giriþim, bir ÝLK tir. KIZILET KUÞLAR, 11/12 yaþlarýmda iken, 30/60 yaþlarýnda bulunan köylülerimle olan bir arkadaþlýðýmýn romanýdýr. Ýkinci bölüm, öz portremi çizen ve çoðu ödül almýþ öykülerimden oluþan bir harmandýr. Sözün özü: KIZILET KUÞLAR, tam anlamýyla bir gerçekliðin romanýdýr. Bu yapýtý gün ýþýðýna çýkarmakla, o günkü arkadaþlarýma karþý bir vefa borcumu ödemiþ olacaðýma inanýyorum. Kitaptan: Fehmi, gözlerini yeniden öðrencisinin gözlerinde tuttu. Diyarbakýr ýn Büyükkadýköyü nde yumurtadan çýktým; kýzýlet bir kuþtum doktor. Anamýn elleriyle eþelediði topraktan karnýmý doyurdum. Sonra kanatlandým; ülkemin göklerinde uçtum bir zaman. Bu arada yýrtýcý kuþlarýn, salyalý kurtlarýn hýþmýna çok uðradým. Kimi zaman da acýmasýz avcýlarca baðrýmdan vuruldum. Ýþte sonunda böyle kan içinde açan kýrmýzý bir güle döndüm. Hele yapýtýmý bir oku; sonra konuþalým istersen. KÝTABI EDÝNME ADRESÝ: BÜÞAK-DER (Büyükkadý ve Þarabi Köylüleri Kültür ve Dayanýþma Derneði) DÝYARBAKIR Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ 1980 de Çorum Katliamý sonucu Ýstanbul a göç eden bir Alevi ailenin hikâyesinden yola çýkan Saklý Hayatlar, önyargýlarýn yol açtýðý bir trajediyi aþkýn ve masumiyetin aynasýnda sorgularken, bu topraklarda yaþayan ve yaþatýlan ayrýmcýlýðý da gözler önüne seriyor. Filmin yönetmeni A. Haluk Ünal, Türkiye nin tüm saklý hayatlarýný örnekleyen Alevi kimliðinin dramý, ayný zamanda Sünni çoðunluðun da trajedisidir diyor. Ünal ýn senaryosunu yazdýðý ve yönetmenliðini yaptýðý Saklý Hayatlar da Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin Ceylan, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer ve Irmak Ceren Öztürk rol alýyor.

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver baþkanlýðýnda toplanan Nevþehir Belediyesi Daimi Encümeni, Nevþehir Belediyesi sýnýrlarý içerisinde kalan iþyerlerinde 2011 yýlý için uygulanacak açma ve kapama saatlerini belirledi. Buna göre, süreli açýk kalacak iþyerleri içerisinde deðerlendirilen oyun,bilardo ve internet salonlarý,lunapark, go-kart ve benzeri eðlence yerleri,her türlü açýk kapalý alkollü içecek satýlan lokanta,gazino, disco, taverna,birahane,bar vb. gibi iþyerleri ile,tekel bayileri, alkolsüz içecek satýlan kahvehaneler,cafe ve cafeteryalar,çay bahçesi ile benzeri yerler,sinema,tiyatro ve kültür merkezleri,düðün ve toplantý salonlarý ile dernek ve kulüp lokalleri Ekim,Kasým,Aralýk,Ocak,Þubat,Mart,Nisan ve Mayýs aylarýnda saat de, Haziran,Temmuz,Aðustos ve Eylül aylarýnda da saat e kadar açýk kalabilecek. Bunun dýþýnda kalan iþyerleri arasýnda ele alýnan otel,motel ve pansiyon gibi konaklama iþyerleri,lokanta ve çorba salonlarý,ekmek ve unlu mamül üreten iþyerleri,pastane ve unlu ürünler ile diðer gýda ürünlerinin satýlýp yenildiði iþyerleri,akaryakýt istasyonlarý ve içerisinde bulunan iþyerleri,taksi duraklarý,hamam,sauna ve yüzme havuzu,bakkal,market ve kuruyemiþ satýcýlarý,büfeler ile ayakta yiyecek içecek satan iþyerleri ve özel izinli iþyerleri bu uygulama dýþýnda tutularak 24 açýk bulundurulabilmeleri kararlaþtýrýldý. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Avanos Ýlçe Jandarma Bölük Komutanlýðý'na baðlý ekipler, kaçak akaryakýt iþi yapan akaryakýt istasyonlarýna göz açtýrmýyor. Kalaba kasabasýnda bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði yönünde bilgi alan Avanos Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan aldýðý talimatla operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda bir tanker gizli dolum bölgesinden akaryakýt boþaltýrken yakalandý. Ýki kiþinin gözaltýna alýndýðý istasyonda yapýlan inceleme sonucunda akaryakýt istasyonunda iki adet gizli dolum aðzý bulundu. Vaziyet planýna uymayan iki adet 40 tonluk düzenekli yer altý tanký ve içerisinde 14 bin 167 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Kaçak akaryakýt ve tanklar, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðin'e teslim edildi. Gözaltýna alýnan 2 kiþi ise Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'nca serbest býrakýldý. Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Selim Biçen, 2013 yýlýnda 20 milyon Japon un yurt dýþýna seyahat edeceðinin tahmin edildiðini belirterek, Kapadokya olarak en büyük payý almak üzere projeler hazýrlayacaklarýný söyledi. Japonlarýn kültür ve güvenli turizme çok önem verdiklerini belirlediklerini kaydeden Biçen, Türkiye nin bölge ülkeleri içinde en güvenli ve istikrarlý ülke olduðunu vurguladý. Biçen, 2013 yýlýnda yurt dýþýna seyahat etmesi öngörülen 20 milyon Japon turistten en fazla payý almak için uygun bir zeminin bulunduðuna dikkat çekti. Biçen, Ahiler Kalkýnma Ajansý olarak bu zeminin doðru kullanýlmasý ve geliþtirilmesi için projeler hazýrlayacaklarýný da vurguladý. Biçen, projelerinden bazýlarýný þu þekilde sýraladý: Türk Japon Dostluk Derneði nin bölgede þube açmasý saðlanacak. Kapadokya Bölgesi ndeki tabela ve benzeri açýk hava tanýtým uygulamalarýnda Türkçe ve Ýngilizceden sonra 3. dil olarak Japonca eklenecek. Japonca yayýn yapan ve Kapadokya bölgesini tanýtan bir internet sitesi oluþturulacak. Her yýl Tokyo da yapýlan turizm fuarýna iþtirak edilecek. Biçen, 2010 yýlýnda Japonya dan Türkiye ye 195 bin 404 turistin seyahat ettiðini hatýrlatarak, Japon Seyahat Acentalarý Birliði Baþkaný Hiroshi Sawabe ile yaptýklarý görüþmede iþbirliði konusunda ortak görüþte olduklarýný ve geliþtirecekleri projelerle Türkiye gelen Japon turist sayýsýný 2013 yýlýnda 300 bin ve üzeri rakamlara taþýmayý hedeflediklerini belirtti. Japonya Seyahat Acentalarý birliði( JATA) ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn iþbirliði ile Türkiye ye gelen Japon turist sayýsýný artýrmak ve sürdürülebilirliðini saðlamak amacýyla düzenlenen toplantý 22 Þubat 2011 de Nevþehir in Avanos ilçesinde gerçekleþtirilmiþti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda Kültür Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Yazar, Japonya Seyahat Acentalarý Birliði Baþkaný Hiroshi Sawabe, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Selim Biçen ve ajans birim baþkanlarý, Nevþehir Kültür ve Turizm Müdürü Veleddin Birsöz, Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman ve Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü nün yaný sýra Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarý ve turistik iþletmelerin yöneticileri de hazýr bulunmuþtu. Konu: Sebze ve meyve fiyatlarý %25 ucuzlayacak Sebze ve meyve fiyatlarý 22 Martta yürürlüðe girecek hal yasasý ile %25 ucuzlayacak.yasaya göre artýk pazarcý esnafý tarladan ve üreticiden direk ürün alabilecek. Rüsüm bedeli ödeyen esnaf, komisyoncuya ayrýca ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Yürürlüðe girecek olan yasa vatandaþýmýza kolaylýklar saðlayacak.oda yönetimi olarak bizlerde esnafýmýza hangi ürünün hangi bölgede ucuz olacaðýný duyuracaðýz yýlýnda yeniden düzenlenen yasa nedeniyle pazarcýlarýn satacaklarý mallarý kabzýmallardan ve hallerden almalarý zorunlu idi. Mevcut yasa esnafýmýzý kabzýmallarýn kucaðýna itiyordu. Komisyoncu terimini tarif etmek gerekirse; Türk köylüsünün ürettiði mallarý sebze hallerinde köylünün adýna pazarcýya satan aracý demektir. Kabzýmal ise kendi nam ve hesabýna mal satan kiþi demektir. 15 yýl önce yürürlüðe giren kanun bizi kendi namýna mal alýp satanlarýn kucaðýna itti. 22 Martta yürürlüðe girecek kanunla birlikte aracýlar ortadan kalkacak ve pazarcý esnaflarýmýz üreticiden doðrudan mal alabilecektir. Bu sayede Kabzýmalda köylünün malýyla rekabet eder hale gelecek ve tekel oluþumu ortadan kaldýrýlacak ayný zamanda pazarda mallar ucuzlayacak. Yeni yasayla birlikte pazarlara bolluk gelecek.pazarcý esnafýmýz ile birlikte köylü ve tüketici de bu iþten karlý çýkacaktýr. TÜRKÝYE SEBZECÝLER VE PAZARCILAR FEDERASYONU YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ, NEVÞEHÝR UMUM PAZARCILAR ESNAF ODASI BAÞKANI OSMAN GÜNERÝ

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı