4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA"

Transkript

1 Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen miting, ekonomik pakete tepki olarak organize edilse de, ilk mitingin yarattýðý sonuçlar nedeniyle mitingin içeriðini aðýrlýklý olarak halkýn kendisini yönetme isteði ve baðýmsýzlýk talebi oluþturdu. Mitingde sendikalar herhangi bir pankart kýsýtlamasý getirmedi. Pankartlarýn hemen hepsinde Türkiye'yi eleþtiren ifadeler yer aldý. Ýlk mitingin ardýndan tepki gösteren Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Besleme" sözüne de göndermeler yapýlan pankartlar dikkat çekti. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE BDP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis'in Çorum Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarý uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasýna iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði yazýlý soru önergesini Baþbakan Erdoðan adýna Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu cevapladý. Konuya iliþkin Çorum Valiliðince yerel gazetelerde çýkan haberlerden sonra soruþturma baþlatýldýðýný ancak iddialarýn "sübut" bulmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine dosyanýn iþlemden kaldýrýldýðýný belirten Çubukçu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin anayasa ile Milli Eðitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak hazýrlandýðýný kaydetti. Dersin müfredatýnda uygulamalý eðitim olduðunu ve bu kapsamda öðrencilere eðitim verildiðinin altýný çizen Çubukçu, "Dini bilgilerin yanýnda milli birlik ve beraberliði kazandýrýcý, sevgi, saygý, kardeþlik, arkadaþlýk ve dostluk baðlarýný güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, þehitlik, gazilik gibi... 3 DE 8 DE Kalaba kasabasýnda bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði yönünde bilgi alan Avanos Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan aldýðý talimatla operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda bir tanker gizli dolum bölgesinden akaryakýt boþaltýrken yakalandý. 6 DA Japonlarýn kültür ve güvenli turizme çok önem verdiklerini belirlediklerini kaydeden Biçen, Türkiye nin bölge ülkeleri içinde en güvenli ve istikrarlý ülke olduðunu vurguladý. Biçen, 2013 yýlýnda yurt dýþýna seyahat etmesi öngörülen 20 milyon Japon turistten en fazla payý almak için uygun bir zeminin bulunduðuna dikkat çekti. Biçen, Ahiler Kalkýnma Ajansý olarak bu zeminin doðru kullanýlmasý ve geliþtirilmesi için projeler hazýrlayacaklarýný da vurguladý.

2 Eyyy yurdumda geliþen ak günlerin kýpkýrmýzý gül dalý Ve kurak her bölgemin el deðmedik su bulunca yediveren topraðý seni temin ederim ki, istersen bu sözümü iyice bir yere yaz. Faþizm haziraný olan bir ülkede fazla yaþamaz.. Yani böylesi bir ülkede faþizm ne kadar güçlü gelirse gelsin Ve yanýnda ne kadar satýlmýþ gammazcý, zindancý olduðunu bilirse bilsen Gene de boyun kemiðinin kýstýðýný görecek ki, Devrimin iþleteceði bir çelik mengenede (*) 20 yýllýk, 25 yýllýk, 40 yýllýk diktatörlükler birer birer domino taþlarý misali yýkýlýp gidiyorlar. Tunus ta, Mýsýr da ve Libya da (her ne kadar Kaddafi kendisini devrimci sosyalist gibi göstermeye çalýþsa da) yýllarca faþist gerici diktatörlüklerin ekonomik, siyasal ve sosyal zulüm politikalardan nasibini almýþ milyonlar ardý ardýna diktatörleri alaþaðý ediyorlar. Günlerdir birçok kesimden birçok kiþi Afrika ve Ortadoðu coðrafyasýnda gerici, þeriatçý ve faþist diktatörlerin, siyasal baskýcý yönetimlerin birer birer yýkýldýklarýný, bunun kaçýnýlmaz sonlarý olduðunu yazýyor, söylüyor. Ýnsanlýk tarihine bakýnca bu yaþanan ve söylenenleri anlamak oldukça normal ve de anlaþýlýr bir durum olarak orta yerde duruyor. Ancak normal olmayan, anlaþýlmayan bir þeyler de var. Özellikle birçok kiþi ve kesimin görmediði, görmek istemediði, gerçekleri manipüle ettiði çok önemli bir gerçeklik daha var. Ýþte dikkat edilmesi gereken asýl önemli nokta burasý.. Yani gözlerden ýrak edilmeye çalýþýlan þey Evet, her türlü haksýzlýða, fakirliðe ve anti demokratik uygulamalarla karþý karþýya kalan Afrika ve Ortadoðu halklarý býçak kemiðe dayandýðý için diktatörlerine karþý ayaklandýlar.. Her ne kadar bu kalkýþmalar gerçek anlamda demokrasi güçleri tarafýndan örgütlenememiþ olsa da, sol siyasi önderliklerden yoksun olsa da diktatörlerin saraylarýný baþlarýna birer birer geçirmeye devam ediyor. Yani tarihin o durdurulamaz akýþý önünde hiçbir güç duramýyor ve halklar isyan ediyor.., Ama neden yaný baþýmýzdaki coðrafyada bir çok ülkede bunlar yaþanýrken, onlarca yýldýr bu ülkede her türlü eþitsizlik, fakirlik, anti demokratik uygulamalarla karþý karþýya olan, her on yýllarda askeri faþist gerici darbeler sonucu yüzlerce özgürlük sevdalýsýnýn idam edildiði - öldürüldüðü, binlerce kiþinin yaralanýp sakat kaldýðý, onbinlerce kiþinin zindanlara doldurulduðu, insanlýk dýþý iþkencelerden geçirildiði ve sayýsýný bilemediðimiz kadar çok kiþinin sürgünlere gönderildiði ya da gitmek zorunda olduðu ülkemiz halklarý bir türlü kendi diktatörlerine karþý ayaða kalkmaz, seslerini yükseltmezler? Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye halklarý da her türlü anti demokratik uygulamalar altýnda inim inim inlemediler mi? Zaman zaman halkýn geliþen muhalefeti karþýsýnda kýsmi verilen haklar her defasýnda zor kullanýlarak geri alýnmadý mý? Ve de sesini çýkaran milyonlarca dar gelirli iþçi, memur, köylü ekonomik sýkýntýlardan nasibini fazlasýyla almadý mý? Farklý inanç ve kimlikler, ötekileþtirilmek istenenler, azýnlýklar her türlü psikolojik, sosyolojik baskýlara uðratýlmadý mý? Son yýla baktýðýmýzda gördüklerimizi birlikte anýmsayalým. 27 Mayýs 1960 darbesi hakim sýnýflarýn iki kliði arasýndaki bir iktidar kavgasýydý ve halka daha fazla zulüm, daha fazla fakirlik olarak yansýmadý mý? Haziran yürüyüþlerini organize eden iþçi sýnýfý tarihin en acýmasýz faþizan siyasal ve ekonomik politikalarýyla karþý karþýya kalmadý mý? 12 Mart 1971 askeri darbesini yapan faþist generaller Memduh Taðmaç, Faruk Gürler, Muhsin Batur ve Celal Eyiceoðlu, Melenler, Erim lerin emirleriyle sayýsýz keyfi gözaltýlar, tutuklamalar ve katliamlar gerçekleþtirilmedi mi? Bu ülkenin pýrýl pýrýl aydýnlýk gençleri idam sehpalarýna gönderilmedi mi? Bir çok yiðit ülkenin deðiþik iþkencehanelerinde ölümsüzlüðe uðurlanmadý mý? Geliþen halk muhalefetini bastýrmak için her türlü insanlýk dýþý uygulamalar hayata geçirilmedi mi? 12 eylül 1980 de Kenan Evren ve arkadaþlarý tarafýndan gerçekleþtirilen faþist darbe sonucunda kiþinin göz altýna alýndýðý, 1 milyon 683 bin kiþinin fiþlendiði, açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandýðý, 7 bin kiþi için idam cezasý istendiði ve 517 kiþiye idam cezasý verildiði, haklarýnda idam cezasý verilenlerden 50 sinin asýldýðý unutuldu mu? Ayrýca yine ayný dönemde yüzlerce kiþinin kuþkulu ölümleri, binlercesinin yaralandýðý, sakat kaldýðý, onbinlerce kiþinin yerini yurdunu terk edip mülteci olarak sürgünlere gittiði, onbinlerce kiþinin zindanlara konduðu, öðretmen, gazeteci, aydýn, yazar sanatçýnýn, yine Aþýk Ýhsani nin dediði gibi hatta kim ki okur yazarsa cezaevlerine doldurulduðu bu uygulamalarýn Afrika ve Ortadoðu coðrafyasýnda yaþanan diktatörlük yönetimlerinden ne farký var ki? Tunus ta bir gencin kendisini yakmasýyla baþlayan ayaklanmalar Tunus ve Mýsýr da iktidarlarý alaþaðý etti. Tunus ta baþlayan isyan ateþleri birer iþaret fiþeði gibi Ürdün, Sudan, Yemen, Cezayir ve Fas taki iktidarlarý da sallamaya devam etti. Sonra Arnavutluk ve Hýrvatistan gibi Avrupa ülkelerine de sýçradý. Buralarda da halk muhalefeti kendini oldukça hissettirir oldu ve iktidarlarý titretmeye baþladýlar. Ülkemizde ise kapitalist emperyalist sistemin yaþadýðý krizi çok derinlerde hisseden, her geçen gün büyüyen iþsizlikten çok fazla etkilenen, yukarýlara týrmanan fiyatlardan, pahalýlýktan þikayet eden milyonlara karþý iktidardakiler ezilenlere ve onlarýn temsilcilerine karþý her türlü baskýcý saldýrýlardan kaçýnmýyor. Süreç içersinde halka sunduklarý sözde her açýlým, her çözüm paketi balonlarý bir bir patlayan AKP iktidarý, son olarak Torba yasasý ile emekçilerin, ezilenlerin kazanýlmýþ kýsmý haklarýný da budamaya devam ediyor. Meydanlarda, fabrikalarda, okullarda, sokakta seslerini duyurmak isteyen muhalifleri susturmak için yasaklamalar, sansürler, tutuklamalarla tüm mekanizmalarý ve sindirme politikalarýný uygulamaya devam ediyor. Özünde anti demokratik uygulamalarla baský altýna alýnmýþ, sindirilmeye çalýþýlan, zamlar, vergiler ve hayat pahalýlýðýyla baský altýna alýnýp fakirleþtirilen halkýmýzýn Ortadoðu ve Afrika daki ülkelerden çok da farklý olmadýðý gün gibi ortada deðil mi? Bildiðimiz gibi önümüzdeki günlerde 6 Martta Ýzmir de Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk Hakký mitingi, ardýndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü, 21 Martta Newroz mitingleri gerçekleþtirilecektir. Her etkinlik ve eylem özgürlük söylemleriyle süslenmeli, bugünden itibaren iktidara karþý demokrasi, insan haklarý, özgürlük misyonuna sahip tüm kiþi ve kurumlarýn tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, mücadeleyi hayatýn her alanýnda yükseltmesi kaçýnýlmaz bir gerçekliktir. Bu korku imparatorluðuna teslim olmamak, karanlýklarý yýrtýp, hep birlikte aydýnlýk yarýnlara ulaþmak umuduyla çaðýr Muzafferi, Nazým da gelsin.. / Haydi be, elinizi çabuk tutuverin / Þu kara gidiþin yeþil köküne aðzý keskin balta gibi inelim (*) (*) Aþýk Ýhsani Mektup Erdal YILDIRIM 01 Mart 2011 Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen miting, ekonomik pakete tepki olarak organize edilse de, ilk mitingin yarattýðý sonuçlar nedeniyle mitingin içeriðini aðýrlýklý olarak halkýn kendisini yönetme isteði ve baðýmsýzlýk talebi oluþturdu. Mitingde sendikalar herhangi bir pankart kýsýtlamasý getirmedi. Pankartlarýn hemen hepsinde Türkiye'yi eleþtiren ifadeler yer aldý. Ýlk mitingin ardýndan tepki gösteren Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Besleme" sözüne de göndermeler yapýlan pankartlar dikkat çekti. BESLEME CEVABI: BÝR VERÝP BEÞ ALIYORSUN Mitingde Baþbakan Erdoðan'a yönelik "Kimsin be sen" ve "Ýþgalci TC Devleti defol" yazan pankartý taþýyan grubun miting alanýna girmesine izin verilmeyince, protestocular ve polisler arasýnda gerginlik yaþandý. Pankartlarda, Talimatla Yönetilmeye HAYIR!, AKP elini yakamýzdan çek!, Artýk yeter!, Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz!, Ne rehin, ne yama, " Bir verip 5 alýyorsun utanmadan beslenme diyorsun", "Yaþasýn baðýmsýz birleþik Kýbrýs", "Sistem tabutun hazýr. Seni Ýnönü ye gömmeye geldik" gibi ifadelere yer verildi. TÜRKÝYE'DEN ÖDP KATILDI Mitinge Sendikal Platform'un yaný sýra siyasi partiler de katýldý. Meclis'teki ana muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'nin (DP) desteklediði mitinge Türkiye'den, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi de (ÖDP) destek verdi. EROÐLU VE KÜÇÜK'TEN UYARI Toplumsal Varoluþ Mitingi'ne iliþkin olarak Kuzey Kýbrýs Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Baþbakan Ýrsen Küçük ten uyarýlar geldi. Eroðlu, mitingin Türkiye ye yönelikmiþ gibi gösterilmesinin yanlýþ olacaðýný söylerken, Küçük, "önceki mitingden Kýbrýs Türkü nün zararlý çýktýðýný belirterek, Bugün dünya kamuoyu önünde tekrarlanacak mitingin sonuçlarýnýn bizleri nereye taþýyacaðýný kestirenler var mýdýr dedi. 28 Ocak ta yaþananlarýn bu mitingde de tekrarlanmamasý için özellikle mitingleri düzenleyen Sendikal Platforma büyük görevler düþtüðünü kaydeden Eroðlu, Ayný tavýr içine girilirse bundan sadece Kýbrýs Türk halkýnýn büyük zarar göreceði" ifadesini kullandý. 'BESLEME' KRÝZ YARATMIÞTI 28 Ocak'ta yapýlan mitingin ardýndan Türkiye'den Kýbrýslýlara sert tepkiler yönelmiþti. Baþbakan Erdoðan, Kýbrýs'taki hak taleplerine karþýlýk "Besleme" gibi sert ifadeler kullanmýþtý. Gerilimin artmasýnýn ardýndan Türkiye Kýbrýs Elçiliði'ne Teknik Heyet Baþkaný Halil Ýbrahim Akça atanmýþtý. Akça'nýn atanmasýnýn da dünkü mitinge katýlýmý artýrdýðý belirtiliyor. BirGün

3 Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarýný uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasý olayý ile ilgili olarak açýlan soruþturmanýn iddialarýn sübut bulunmamasý nedeniyle iþlemden kaldýrýldýðý öðrenildi. BDP Tunceli Milletvekili Þerafettin Halis'in Çorum Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretmeninin Alevi çocuklarý uygulamalý ders adý altýnda camilere götürmesi ve küçük kýzlara türban taktýrmasýna iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði yazýlý soru önergesini Baþbakan Erdoðan adýna Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu cevapladý. Konuya iliþkin Çorum Valiliðince yerel gazetelerde çýkan haberlerden sonra soruþturma baþlatýldýðýný ancak iddialarýn "sübut" bulmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine dosyanýn iþlemden kaldýrýldýðýný belirten Çubukçu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin anayasa ile Milli Eðitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak hazýrlandýðýný kaydetti. Dersin müfredatýnda uygulamalý eðitim olduðunu ve bu kapsamda öðrencilere eðitim verildiðinin altýný çizen Çubukçu, "Dini bilgilerin yanýnda milli birlik ve beraberliði kazandýrýcý, sevgi, saygý, kardeþlik, arkadaþlýk ve dostluk baðlarýný güçlendirici, vatan, millet, bayrak, sancak, þehitlik, gazilik gibi milli deðerleri kazandýrýcý kavramlarýn öðrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir" dedi. Çubukçu, soru önergesine verdiði yanýtta AÝHM'in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile ilgili verdiði kararda bu dersin zorunluluðunu ortadan kaldýrmadýðýný iddia ederek, "Alevilerin bu dersten muafiyet istekleri kabul görmemiþtir. Ancak içerik bakýmýndan Alevi vatandaþlarýna da yer verilmesi gerektiði belirtilmiþtir. Bu kapsamda yapýlan çalýþtaylar sonucunda dersin programý yeniden düzenlenmiþ ve Alevilik-Bektaþilik, Caferilik ve Nusayrilik konularýna da yer verilmiþtir. Bunun üzerine zorunlu din dersleri ile Alevilik yok edilmemekte bilakis Alevilik öðrencilerimize bilimsel bir çerçevede doðru olarak öðretilmektedir" dedi. corumhaber.net Deðerli Basýn Çalýþanlarý; Ve Kamuoyu na Ülkemiz 12 Haziran seçimlerine doðru giderken; siyasi partilerimiz, ülke sorunlarýna ve çözüm yollarýna yoðunlaþmýþlarken; biz Aleviler olarak bu kez de; hem siyasi partilerimize, hem hükümete, hem de tüm Dünya ya Ýzmir den sesleneceðiz. Sorunlarýmýzý ve istemlerimizi not etmelerini, seçim bildirgeleri ile parti programlarýna almalarýný ve sonuçta çözmelerini isteyeceðiz. Alevi sorunlarý, yapay muhataplarla, Dikme Dedeler le çözülmez. Alevi sorunlarý; sanki Sünni kardeþlerimizden bir þeyler alýnýyormuþ da, Alevilere ihsan ediliyormuþ gibi bir anlayýþla çözülmez. Alevilerin talepleri; insan haklarý kapsamýnda ele alýnarak, laiklik ve demokrasi temel baþlýðý altýnda ve elbette içtenlikle yaklaþýlýrsa çözülebilir. Yüzbinlerce insanýmýzla; bir kez daha Ýzmir Gündoðdu Meydaný ndan 6 Mart 2011 günü saat:13:00 de sesleneceðiz. Eminiz saðýr sultan da duyacaktýr. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. Ali BALKIZ Genel Baþkan T.C. HACIBEKTAÞ Ýcra Memurluðu Dosya no : 2010/89 TAL. GAYRÝMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Hacýbektaþ Ýcra Müdürlüðunden Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi evsafý : Hacýbektaþ ilçesi Bala Mahallesi Viranbað mevkiinde 153 ada 11 parsel sayýlý 1.561,00 M2 tek tatlý kagir ev ve bahçesi (ev tek katlý 3-A grubu standartlarýnda-evin deðeri TL,arsa deðeri TL)TOPLAM TL kýymetinde SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ günü saat den a kadar beþer dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri Duruþma Salonunda, açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla günü saat den a kadar on dakika ara ile Adliye Hukuk Mahkemeleri duruþma salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn ilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir.alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu,kdv, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Ýþ bu þartname tebligat yapýlamayan taraf var ise ilanen tebligat yapýlmýþ sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/89 talimat sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.01/03/2011 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( B 19 ) Ýcra Müdür V

4 Alevi Çalýþtaylarý; Alevileri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de kimlik olarak teslim alarak, sünnileþtirme projesidir. AKP ye, liberallere ve siyasal Ýslamcýlara göre AKP hükümeti Alevi sorununun çözümünde makul ve tatminkâr adýmlar atmýþ. Olmayaný, olmuþ gibi gösterme yaklaþýmý, toplumu avutma ve yanýltma resmi dilin yeni versiyonu olsa gerek. Kendine demokrat olanlarýn, farklý kimliklere yönelik zalim tutumunun insanlýk suçu sayýldýðý bu yerkürede, zalimler ve inkârcýlar, kendine demokrat tutumlarýný gizlemek amacýyla, maðdurlar için sürekli olumlu adýmlar attýklarýný iddia ederler. Oysa ortada yeni denilen, iyileþtirme denilen tek bir husus yoktur. Alevilerin sorunlarýnýn çözümünde de bu geçerlidir. Soyut yeni ile soyut iyileþtirmenin somut bir karþýlýðý yok. O zaman Bulaç, olmayanlardan nasýl bir makul ve tatminkâr adým çýkarýr? Bahsettiði bu makul ve tatminkâr adýmlar ise, ileri deðil, geri vitese takýlmýþ ise, bunu ileri adým diye pazarlamak için, nasýl bir ruh haline sahip olmak gerekir? Nedir bu makul ve tatminkâr adýmlar? Örneðin, AÝHM in zorunlu din dersi için verdiði karara uygun demokratik ve hukuksal deðiþim mi gerçekleþti? Ya da cemevlerine yönelik devletin hukuksal ayrýmcýlýk uygulamasý ve görüþü mü giderildi? Yoksa Alevi köylerine zorla cami yapýmý mý engellendi? 35 insanýn vahþice yakýldýðý otel, tarihsel yüzleþmenin bir giriþimi adýna müze mi oldu? Bunlarýn hiçbirinde, ama hiç birinde makul ve tatminkâr bir adým olmadýðý gibi, geri adýmlar söz konusudur. Bir türlü itiraf edilmeyen gerçeðin kendisi þu; Açýlým sepeti içine konulan Aleviler, Kürtler ve Romanlar, gizli; ama gerçek olan siyasal Ýslamcý dinci gericilik açýlýmlarýný gizlemek için istismar edilmiþtir. AVUTAN AÇILIMLARIN GÖLGESÝNDE, SÝYASAL ÝSLAMCI GERÝCÝLÝÐÝN GERÇEK AÇILIMI GÝZLENÝYOR Kanýmca AKP ve yandaþlarýnýn, makul ve tatminkâr adýmlardan kastettiði þeyin kendisi, aslýnda son dönemlerde devlet ve hükümet desteðinin en çok artýrýldýðý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn yeni konumu olsa gerek. Laiklik karþýtý bir kamu kurumu olan Diyanet, AKP eliyle ruhban sýnýfýnýn yeni örgütlenme alaný haline dönüþtürülmüþtür. Devlet fetvasý ve hutbesiyle, vicdanlarýn iþgal edilmesi anlamýnda bu doðrudur. Saðlýk sistemi Aile hekimliði üzerinden piyasalaþýrken, din ve inanç özgürlüðü ise Aile Ýmamlýðý üzerinde dinsel tahakküm kurma mekanizmasýna dönüþtürülmüþtür. Sanýrým AKP ve yandaþlarý sözde ve sanal Alevi açýlýmý tartýþmalarýnýn gölgesinde gerçekleþen, dinci gericilik ekseninde güçlendirilen tahakküm mekanizmalarýný örtmeye çalýþýyor. Gerçek açýlým, 87 yýllýk cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan 55 bin okul yerine, yapýlan 90 bin caminin kendisidir. Gerçek açýlým sayýlarý 3 bini geçmeyen Kuran kurslarýnýn, AKP ile 10 bine ulaþmýþ olmasýdýr. Cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin siyasal ve ekonomik alandaki güçlenmesine katký sunan açýlýmdýr. Yani Aleviler, Kürtler ve Romanlar için medya üzerinden bir sanal açýlým ile toplumsal algý yönetenler, aslýnda fiilen dinci gericiliðin toplumsal, özel ve kamusal alanýn tümünde güçlenmesi ve konumlandýrýlmasý gerçekleþiyordu. Sözde Alevi açýlýmý tartýþýlýr ve çalýþtaylarý yapýlýrken, aslýnda AKP kendi Alevisini yaratma çabasýna hýz veriyordu. Diyanet güçlendiriliyor, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Kanunu meclisten geçiyordu. Ýmam hatiplere daha fazla avantaj saðlanýyor, Ýlahiyat fakültelerinin sayýsý iki katýna, öðrenci kontenjan sayýsý 3 katýna çýkarýlýyordu. Zorunlu din dersinin AÝHM ve iç hukuka aykýrýlýðýný düzeltmek yerine, ikinci din dersi hazýrlýðý yapýlýyordu. Yani Alevi açýlýmýn gölgesinde siyasal Ýslamcý gericiliði güçlendirilen adýmlar atýlýyordur. Örneðin AKP 2010 Temmuz unda SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) mevzuatýný deðiþtirerek Ünvan Deðiþikliði Sýnavý adý altýnda imamlarýn yönetici olmalarýný saðladý. Huzur Evlerinin kapýsýný tarikatlara ve cemaatlere açtý. AKP Alevi çalýþtayý ile gündemi meþgul ederken, Saðlýk Bakanlýðý "Klinik Araþtýrmalar Hakkýnda Yönetmelik" ile etik kuruluna ilahiyatçýlarýn atanmasýný karara baðladý. AKP Alevi çalýþtayý yaparken, Milli Eðitim Bakanlýðý, Ýl ve ilçe milli eðitim müdürleri ile okul müdürlerini Din dersi öðretmelerini ve Ýlahiyatçýlarla doldurmayý tamamladý. AKP Alevi Çalýþtayý yaperken, Ýçiþleri Bakanlýðý, imamlýk eðitimi alan bürokratlardan vali atýyordur. 81 valinin her 7 sinden biri imamlýk eðitimi almýþtýr. 12 valide doðrudan imam hatip mezunudur. AKP sözde Alevi çalýþtayý yaparken, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Alevileri tehdit olarak gören, resmi belgeleri internet sayfalarý koyabiliyordu. Sözde Açýlým, aslýnda Alevileri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de kimlik olarak teslim alma projesidir. Sözde Kürt açýlýmý tartýþýlýrken, Güney Doðu da siyasal Ýslamcý dinci gericilik Kürt Ýslam Sentezine uygun yapýlanmayý örgütlüyordu. Siyasal Ýslamcý cemaatlere bu bölgede avantajlar saðlanýyor. Kürtlerin oylarý ile seçilmiþ BDP yöneticilerine yönelik kamuoyunda linç siyaseti geliþtiriliyor. BDP liler kamuoyunda olumsuzlaþtýrma ve itibarsýzlaþtýrma kampanyalarý AKP nin temel siyaseti haline dönüþüyor. AKP barýþýn deðil, gerilimin dilini üretiyordu. Aslýnda Kürt sorunundan çözümünde demokratik açýlýmý deðil, Kürt Ýslam Sentezinin açýlýmý gerçekleþti. Hizbullah bu süreçte aklanmaya çalýþýldý. Sözde Roman açýlýmý tartýþýlýrken, AKP eliyle onlarca çakma Roman derneði kuruluyor, AKP romanlarý yaratýlýyor ve Romanlarýn yerleþim alanlarýnda talan ve vurgun gerçekleþtiriliyor. Roman Açýlýmý, TOKÝ ve Fatih Belediyesi nin Sulukule deki rant ve vurgun açýlýmý olarak karþýmýza çýkýyor. Romanlarýn yoksullukla mücadelesine destek olmayan, sosyal dýþlanmalarýna kör kalan, eðitimde ayrýmcýlýða alternatif sunamayan politikalarýn adýna Roman açýlýmý deniliyor. Ama; AKP hükümetinin gerçek açýlýmý, Romanlarýn arsalarýnýn metre karesini 500 liraya kamulaþtýrýp, 2 bin 552 liraya satmasýdýr. Yani Çingenlerin kendi ifadesiyle, Açýlým aslýnda Sulukule de kentsel soykýrýmdýr. AKP hükümetin kendine demokrat tutumu ile siyasal Ýslamcý, dinci gericiliðini beslenmesi, güçlendirilmesi doðrultusunda ciddi açýlýmlar yapmýþtýr; gerçek açýlým budur. Demokratik denilen açýlým ve süreç, aslýnda gericilik açýlýmýdýr. Alevilerin, Kürtlerin ve Romanlarýn istismarýdýr. AKP VE YANDAÞLARININ MAKUL VE TATMINKAR ÝNCÝLERÝ Ne deðiþti? Makul ve tatminkâr denilen þey, aslýnda Sünni ulemanýn kaleminden yazýlmýþ, vehhabilik dilinden üretilmiþ yeni ve AKP tipi Alevilik anlatýmýnýn, zorunlu din dersine eklenmesi kastediliyor. AKP ve yandaþlarýnýn makul ve tatminkâr adýmlardan kastettiði þeyin kendisi de budur. Sünni ulemanýn yazdýðý, Alevi toplumunda karþýlýðý olmayan, AKP yandaþý kimi Alevilerden görüþ alýnarak hazýrlanan AKP Tipi Alevilik Anlayýþýnýn, eðitim öðretim yýlýnda okutulacak zorunlu din dersine konulmasý olmuþ. Hiçbir Alevinin onay vermediði AKP Tipi Alevilik anlatýmýnýn patenti AKP ye ait aittir. Dolaysýyla Alevileri ve Aleviliði tarif etmekten uzak bir tuzaktýr. Ýmam Hatipli ve Ýlahiyat mezunu Sünni öðretmenler ise bu AKP Tipi Alevilik kýsmýný çocuklara aktaracak. Hükümet ve Alevi çalýþtay ekibi ise, Alevilerden gelen eleþtirilere "bu kaygý yersiz diyerek Alevisiz Alevilik anlatýmýný Sünni hafýzlarýn, Ýmam Hatipli Sünni eðitimciler eliyle uygulamaya koymayý, demokratik ve katýlýmcý ilan ediyor! Özetlenecek olursa, AKP hükümeti Alevileri Aleviliðin kitabý yazýlacaksa onu biz yazarýz, Alevilik öðretilecekse onu da biz öðretiriz hükmüne maruz býrakmak istiyor. ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ YOK Söz konusu devletin ve siyasi iktidarýn Alevilerle kurduðu iliþki olunca, gerek eski resmi ideolojinin söylemi, gerekse yeni resmi ideolojinin söyleminde deðiþim olmamýþtýr. Her ikisi de devletin mezhebi içinde Aleviliði eritmek istemiþtir. Gerek eski gerekse yeni resmi ideoloji, Aleviliðin kendine özgünlüðüne asla sýcak bakmamýþtýr. Onu devletleþtirmek, sonra devletin resmi din kurumlarý içinde homojenleþtirmek ve mevcut din anlayýþýna eklemlemek olmuþtur. AKP bundan farklý bir çaba içinde deðildir. AKP sorunun çözümünde demokratik ve hukuksal zemini deðil, bir insanlýk suçu olan asimilasyonu tercih etmiþtir. Yani eski resmi ideoloji ile yeni resmi ideolojinin sorun çözme yaklaþýmýnda, esasen bir fark yoktur. Ýnkar ve tekçilik, politik bir tercih olarak, AKP in fýtratýnda zaten var. Yani her iki yaklaþýmda Alevileri kendi özel yaþam alanlarýnda kendi inançlarýný özgürce ifade etme, yaþama, geliþtirme, tanýma ve kabul üzerinden geliþmiyor. Tarihte ilk Alevi açýlýmý kavramýný kendilerinin dillendirdiðini ifade eden AKP, doðruyu da söylemiyor ve üstelik yakýn tarihimizi de tahrif ediyor. Zira, Ýlk Alevi Açýlýmýn tarihi 1963 tür. TBMM tutanaklarý ve hazýrlanan ama TBMM genel Kuruluna gelmeyen yasa tasarýlarý incelenirse, AKP versiyonu olan, Aleviliði devletleþtir ve mevcut devlet mezhebi içinde erit politikasý, o gün Mezhepler Dairesi olarak gündeme gelmiþtir yýlýndan bugüne kadar Alevileri umutlandýran ama her biri ayný tarzý ve tuzaðý benimsemiþ 6 Alevi Açýlýmý görebilir. Ýlk Alevi Açýlýmý ya da AKP ile Alevilik tartýþýlmaya baþlandý iddiasý, son 20 yýldýr Alevi hareketinin küreselleþen mücadelesinin sonucu, Alevi hak ve taleplerini siyasetin gündemine sokmaya baþarmýþ tarihini görmezden gelen üç maymun siyasetidir. Washington un, Brüksel in ezberlediði ve raporladýðý Alevi hak ve taleplerine, Ankara nýn vurdumduymazlýðý devam ediyor; bu alan da bir deðiþim yok. AKP ve yandaþlarýnýn yaptýðý tek þey var; Alevi istismarcýlýðý Bu açýdan AKP nin 7 oturum yaptýðý çalýþtayýnda, Sünni ulemanýn Aleviler adýna ahkâm kesmesini, çoðunluk inancýn mensubu duygusuyla belirleyici olma çabalarýný, siyasal Ýslamcý yazarlarca Alevilerin aþaðýlandýðý calýþtay diyaloglarýný bilmiyormuþlar gibi, bunu önemli bir iþ olarak görmeleri tuhaf deðildir. Çünkü onlarýnda bir misyonu var. AKP ve yandaþlarý Alevilerle duygudaþlýk kurma yetisinden yoksun bir dayatmayý temsil ediyor. Aleviler adýna söylenen sözün her birine karþý önyargýlý ve çoðunluk inancýn baskýn diliyle, Alevilerin ne yapmasý gerektiðine hüküm veriyorlar. Alevi kurumlarýnýn görüþlerine ve önerilerine karþý fikirlerini devletin ve iktidarýn Alevi inkârcýlýðýnýn ezberlerinden besliyorlar. DAYATILAN ULEMANIN DERSÝ, EVRENSEL HUKUK NORMLARI DEÐÝL! AKP ve yandaþlarý Alevi örgütlerine sesleniyor; "Amaç baðcý dövmek deðil de üzüm yemek". Bu iki geri adýmý destekleyin diyor. Sonra da iyi Alevi ve kötü Alevi deðerlendirmesi olarak algýlayacaðýmýz deðerlendirmeler yapýyorlar. Ýyi Alevi, AKP ye ve siyasal Ýslamcý gericiliðe biat edenler. Kötü Aleviler ise Ulemanýn zýrhýna deðil, Ali Bulaç ýn deyimiyle AÝHM zýrhý içine girenler. AKP ve yandaþlarý, AÝHM e karþý olabilir. Hukukun evrensel ilkelerinde güvence altýna alýnmýþ, din, vicdan ve inanç özgürlüðüne karþý olabilir. Kendillerinin karþý olduðuna, Alevilerinde karþý olmasýný talep etmeleri ve Alevileri AÝHM zýrhý içine girmek ile olumsuzlaþtýrmasý, saðlýklý bir düþünce yapýsýna uygun deðildir. Gerek bilimsel, gerek ahlaki, gerekse entelektüel açýdan patolojik bir yaklaþýmdýr. Ulemanýn sýðýndýðý þeriatýn kurallarýna deðil, evrensel hukuk normlarýna sahip çýkanlarý, din eðitimine karþý çýkýyormuþ gibi ucuz ve popülist yaklaþýmla deðerlendirilmesi, külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Alevi hareketinin karþý çýktýðý þeyin kendisi bireyin din eðitim hakký deðildir. Din eðitimi hakkýnýn evrensel özgürlükler ve haklar ekseninde verilmesi talebidir. Alevilerin karþý çýktýðý, AKP nin ise ýsrarla savunduðu ve korumaya inatla devam ettiði zorunlu din eðitimi ise, faþist bir askeri darbenin ürünüdür. Darbecilerin ve dinci gericiliðin asimilasyon ve tektipleþtirme amacý güden derstir. Alevilerin karþý çýktýðý ders budur. Yoksa Alevileri din eðitimine karþý göstermek art niyetli ve Alevilerce alýcýsý olmayacak kadar ucuz bir popülizmdir. Aleviler isteyenin din eðitimi alma hakkýna saygý duyar. Bunun ise, okutulacak dersin Dinler Tarihi hakkýnda olmasýný, çoðulculuk ilkesine, kiþinin isteðine baðlýlýk ilkesine sahip olmasýný benimseyen, öðrencinin bu dersten muaf kalma hakkýný tanýyan, muaf olma durumunda alternatif ders sunabilen, objektif ve nesnel olmasýný benimser. Bu ise, evrensel normlara uygunluk içeren bir yaklaþýmdýr. AKP ve yandaþlarýnýn karýþtýrdýðý ve kabul etmediði husus ise, bireysel haklarý korumak ve çocuðun yüksek çýkarýný önemsemektir. Çocuklarýn öncelikle bu dünyaya hazýrlanmasýndan daha çok, uhrevi dünyaya tektipleþtirerek hazýrlamakta olan, itaatkar, biat eden, sorgulama yetisini kaybetmiþ bir kuþak yetiþtirme amacý güden, zorunlu din dersine Aleviler haklý olarak itiraz etmektedir. DESPOTÝZMÝ AYDINLIKTA DEÐÝL, KARANLIKTA ARAYIN AKP ve yandaþlarýnýn, düþünsel krizi ve fakirliði, Alevi sorununu çözüleceði zemini tarif edememesidir. Açýktan da ifade etmeseler de, ileri sürdükleri argümanlarýn kendisi teolojik zemindir. Oysa Aleviler sorunun çözümü olarak bir teolojik zemini devletle, AKP iktidarýyla ve Sünni ulemayla paylaþmak niyetinde deðildir. Aleviler sorunun çözüm zemini olarak, siyasal, hukuk ve demokrasi zemini olarak tarif etmektedir. Yurttaþlýk haklarýnýn eþitlenmesi ve güçlendirilmesi talebidir. AKP ve yandaþlarý tercihini siyasal Ýslamcý referanslara ve kaynaklara teslim ettiðinden, laiklik, cumhuriyet, sosyal devlet, çaðdaþ evrensel hukuk normlarý ve demokrasi ile barýþmaya yanaþmýyor. Bu nedenle, Alevileri ýsrarla sýnýrlarý Sünni ulemaca belirlenmiþ teolojik zemine çekmeye çalýþýyor. Aleviler, dayatýlan teolojik zemine iþtirak etmeyince, Alevileri "istemezük" kategorisine sokmaya çalýþýyor, Alevi kurumlarýný ise "sorunu çözmek deðil, sorun üzerinden politikalar yürütmek" ve "dolaylý yoldan dine husumet" beslemekle suçluyor. Bu mesnetsiz suçlamanýn gizeminde ise, Alevi toplumu içine bir nifak sokabilir miyiz yaklaþýmýnýn yattýðý belli. Ama bu yaklaþýmýn kendisi dipsiz kuyudan su çekmeye devam edecek. AKP ve yandaþlarý, toplumsal mühendislik görevi üstlenmiþ edasýyla, Alevilerin kahir ekseriyetinin (ezici çoðunluðu) AKP nin Alevi açýlýmýyla mutabýk kaldýðýný iddia ediyor. Hatta AKP yandaþý medya ve Ali Bulaç gibi köþe yazarlarý hýzýný alamýyor, düþünsel tartýþmayý terk edip, bu kez Alevi kurumlarýna saldýrýyorlar, hakaret edip ve mesnetsiz suçlamalara baþvuruyorlar. AKP nin sinsi tuzaðýný görüp, Alevi toplumunu bu tuzaklara karþý uyaran Alevi kanaat önderlerini rant saðlamak üzere örgütlenenler, ateist-materyalist felsefeden gelme eski tüfek aydýnlar grubu, bunlarýn derdi Aleviler deðil, doðrudan dine husumet etmekle suçluyor. Sonrada kalkýp, 12 Eylül askeri faþist darbesinde, cemaatlerle birlikte hazýrlanan zorunlu din dersini ve sivil olmaktan uzak devletin resmi din müfredatýndan çýkmýþ Ýslamcýlýðýn, çocuklara öðretilerek, aydýn despotizminden kurtulacak iddiasýnda bulunuyorlar. Eh bunlara eklenecek laf yok Vicdanýný ve itikadýný tanrýsýyla özgürce buluþturmaktan acizlere, AKP ve yandaþlarýnýn önerdiði, devletin zorunlu din dersi, devlet diyaneti, bir de devletin din fetvasý da az. Ama bir þey kesindir; Aleviler vicdaný devlet kurumlarýna ve onlarýn ruhban sýnýfýna teslim etmeyecek kadar, vicdanýn özgürlüðünü savunmaya devam edecektir. O nedenle AKP ve yandaþlarý despotizmi karanlýk yerine, aydýnlarda arayanlarýn, kendi rantçýlýklarýný gizlemesi kadar doðal bir tavrý olamaz. Rantý ve din istismarcýlýðýný yanlýþ yerde arayan yandaþ medya yazarlarý, önce gazetecilik sorumluluðunu kullanarak, mütedeyyin insanlarýn siyasal Ýslamcý sermaye ve onlarýn yer tanrýlarý tarafýndan emeklerinin nasýl güvencesiz iþlerde nasýl sömürüldüðünü, inançlarýnýn ise siyasal Ýslamcý dinbazlar tarafýndan nasýl istismar edildiðini araþtýrmalýdýr.

5 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM KIZILET KUÞLAR, ilerici, devrimci ve çaðcýl ALEVÝLERÝN romaný. KIZILET KUÞLAR, bir Köy Romaný olduðu kadar, ayný zamanda 1946 dan bu yana üç köyün kiþiliðinde toplumsal sorunlarýn da katýksýz bir öyküsüdür. Burada edebiyatýn en zor yaný iþlenmeye çalýþýlmýþtýr. Üç köyden 21 köylünün portresi tam olarak çizilmiþ; bu portrelerin yöresi, sözü edilen bu üç köyde (Büyükkadý, Þarabi, Þükürlü) yaþayan sayýsýz insanca doldurulmuþtur. Benim için 21 rakamýnýn iki önemli anlamý vardýr: Birincisi doðup büyüdüðüm kentimin kod numarasý dýr; ikincisi de piþip adam olmaya çalýþtýðým o ocaðýn, KÖY ENSTÝTÜLERÝ nin, ülkemiz genelindeki sayýsýdýr. Yinelemeler çok olmuþtur. Böylesi bir yapýtta, kaçýnýlmaz bir olgudur bu; çünkü ortaya konan bu oyunun her bölümünde ayný sahne, ayný kostüm, ayný dil, ayný cem, ayný saz, ayný söz kullanýlmýþtýr. Ne olursa olsun, böylesi bir giriþim, bir ÝLK tir. KIZILET KUÞLAR, 11/12 yaþlarýmda iken, 30/60 yaþlarýnda bulunan köylülerimle olan bir arkadaþlýðýmýn romanýdýr. Ýkinci bölüm, öz portremi çizen ve çoðu ödül almýþ öykülerimden oluþan bir harmandýr. Sözün özü: KIZILET KUÞLAR, tam anlamýyla bir gerçekliðin romanýdýr. Bu yapýtý gün ýþýðýna çýkarmakla, o günkü arkadaþlarýma karþý bir vefa borcumu ödemiþ olacaðýma inanýyorum. Kitaptan: Fehmi, gözlerini yeniden öðrencisinin gözlerinde tuttu. Diyarbakýr ýn Büyükkadýköyü nde yumurtadan çýktým; kýzýlet bir kuþtum doktor. Anamýn elleriyle eþelediði topraktan karnýmý doyurdum. Sonra kanatlandým; ülkemin göklerinde uçtum bir zaman. Bu arada yýrtýcý kuþlarýn, salyalý kurtlarýn hýþmýna çok uðradým. Kimi zaman da acýmasýz avcýlarca baðrýmdan vuruldum. Ýþte sonunda böyle kan içinde açan kýrmýzý bir güle döndüm. Hele yapýtýmý bir oku; sonra konuþalým istersen. KÝTABI EDÝNME ADRESÝ: BÜÞAK-DER (Büyükkadý ve Þarabi Köylüleri Kültür ve Dayanýþma Derneði) DÝYARBAKIR Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ 1980 de Çorum Katliamý sonucu Ýstanbul a göç eden bir Alevi ailenin hikâyesinden yola çýkan Saklý Hayatlar, önyargýlarýn yol açtýðý bir trajediyi aþkýn ve masumiyetin aynasýnda sorgularken, bu topraklarda yaþayan ve yaþatýlan ayrýmcýlýðý da gözler önüne seriyor. Filmin yönetmeni A. Haluk Ünal, Türkiye nin tüm saklý hayatlarýný örnekleyen Alevi kimliðinin dramý, ayný zamanda Sünni çoðunluðun da trajedisidir diyor. Ünal ýn senaryosunu yazdýðý ve yönetmenliðini yaptýðý Saklý Hayatlar da Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin Ceylan, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer ve Irmak Ceren Öztürk rol alýyor.

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver baþkanlýðýnda toplanan Nevþehir Belediyesi Daimi Encümeni, Nevþehir Belediyesi sýnýrlarý içerisinde kalan iþyerlerinde 2011 yýlý için uygulanacak açma ve kapama saatlerini belirledi. Buna göre, süreli açýk kalacak iþyerleri içerisinde deðerlendirilen oyun,bilardo ve internet salonlarý,lunapark, go-kart ve benzeri eðlence yerleri,her türlü açýk kapalý alkollü içecek satýlan lokanta,gazino, disco, taverna,birahane,bar vb. gibi iþyerleri ile,tekel bayileri, alkolsüz içecek satýlan kahvehaneler,cafe ve cafeteryalar,çay bahçesi ile benzeri yerler,sinema,tiyatro ve kültür merkezleri,düðün ve toplantý salonlarý ile dernek ve kulüp lokalleri Ekim,Kasým,Aralýk,Ocak,Þubat,Mart,Nisan ve Mayýs aylarýnda saat de, Haziran,Temmuz,Aðustos ve Eylül aylarýnda da saat e kadar açýk kalabilecek. Bunun dýþýnda kalan iþyerleri arasýnda ele alýnan otel,motel ve pansiyon gibi konaklama iþyerleri,lokanta ve çorba salonlarý,ekmek ve unlu mamül üreten iþyerleri,pastane ve unlu ürünler ile diðer gýda ürünlerinin satýlýp yenildiði iþyerleri,akaryakýt istasyonlarý ve içerisinde bulunan iþyerleri,taksi duraklarý,hamam,sauna ve yüzme havuzu,bakkal,market ve kuruyemiþ satýcýlarý,büfeler ile ayakta yiyecek içecek satan iþyerleri ve özel izinli iþyerleri bu uygulama dýþýnda tutularak 24 açýk bulundurulabilmeleri kararlaþtýrýldý. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Avanos Ýlçe Jandarma Bölük Komutanlýðý'na baðlý ekipler, kaçak akaryakýt iþi yapan akaryakýt istasyonlarýna göz açtýrmýyor. Kalaba kasabasýnda bir akaryakýt istasyonuna kaçak akaryakýt geleceði yönünde bilgi alan Avanos Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan aldýðý talimatla operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda bir tanker gizli dolum bölgesinden akaryakýt boþaltýrken yakalandý. Ýki kiþinin gözaltýna alýndýðý istasyonda yapýlan inceleme sonucunda akaryakýt istasyonunda iki adet gizli dolum aðzý bulundu. Vaziyet planýna uymayan iki adet 40 tonluk düzenekli yer altý tanký ve içerisinde 14 bin 167 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Kaçak akaryakýt ve tanklar, Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðin'e teslim edildi. Gözaltýna alýnan 2 kiþi ise Avanos Cumhuriyet Savcýlýðý'nca serbest býrakýldý. Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Selim Biçen, 2013 yýlýnda 20 milyon Japon un yurt dýþýna seyahat edeceðinin tahmin edildiðini belirterek, Kapadokya olarak en büyük payý almak üzere projeler hazýrlayacaklarýný söyledi. Japonlarýn kültür ve güvenli turizme çok önem verdiklerini belirlediklerini kaydeden Biçen, Türkiye nin bölge ülkeleri içinde en güvenli ve istikrarlý ülke olduðunu vurguladý. Biçen, 2013 yýlýnda yurt dýþýna seyahat etmesi öngörülen 20 milyon Japon turistten en fazla payý almak için uygun bir zeminin bulunduðuna dikkat çekti. Biçen, Ahiler Kalkýnma Ajansý olarak bu zeminin doðru kullanýlmasý ve geliþtirilmesi için projeler hazýrlayacaklarýný da vurguladý. Biçen, projelerinden bazýlarýný þu þekilde sýraladý: Türk Japon Dostluk Derneði nin bölgede þube açmasý saðlanacak. Kapadokya Bölgesi ndeki tabela ve benzeri açýk hava tanýtým uygulamalarýnda Türkçe ve Ýngilizceden sonra 3. dil olarak Japonca eklenecek. Japonca yayýn yapan ve Kapadokya bölgesini tanýtan bir internet sitesi oluþturulacak. Her yýl Tokyo da yapýlan turizm fuarýna iþtirak edilecek. Biçen, 2010 yýlýnda Japonya dan Türkiye ye 195 bin 404 turistin seyahat ettiðini hatýrlatarak, Japon Seyahat Acentalarý Birliði Baþkaný Hiroshi Sawabe ile yaptýklarý görüþmede iþbirliði konusunda ortak görüþte olduklarýný ve geliþtirecekleri projelerle Türkiye gelen Japon turist sayýsýný 2013 yýlýnda 300 bin ve üzeri rakamlara taþýmayý hedeflediklerini belirtti. Japonya Seyahat Acentalarý birliði( JATA) ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn iþbirliði ile Türkiye ye gelen Japon turist sayýsýný artýrmak ve sürdürülebilirliðini saðlamak amacýyla düzenlenen toplantý 22 Þubat 2011 de Nevþehir in Avanos ilçesinde gerçekleþtirilmiþti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantýda Kültür Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Yazar, Japonya Seyahat Acentalarý Birliði Baþkaný Hiroshi Sawabe, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Selim Biçen ve ajans birim baþkanlarý, Nevþehir Kültür ve Turizm Müdürü Veleddin Birsöz, Avanos Kaymakamý Aylin Kýrcý Duman ve Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü nün yaný sýra Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarý ve turistik iþletmelerin yöneticileri de hazýr bulunmuþtu. Konu: Sebze ve meyve fiyatlarý %25 ucuzlayacak Sebze ve meyve fiyatlarý 22 Martta yürürlüðe girecek hal yasasý ile %25 ucuzlayacak.yasaya göre artýk pazarcý esnafý tarladan ve üreticiden direk ürün alabilecek. Rüsüm bedeli ödeyen esnaf, komisyoncuya ayrýca ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Yürürlüðe girecek olan yasa vatandaþýmýza kolaylýklar saðlayacak.oda yönetimi olarak bizlerde esnafýmýza hangi ürünün hangi bölgede ucuz olacaðýný duyuracaðýz yýlýnda yeniden düzenlenen yasa nedeniyle pazarcýlarýn satacaklarý mallarý kabzýmallardan ve hallerden almalarý zorunlu idi. Mevcut yasa esnafýmýzý kabzýmallarýn kucaðýna itiyordu. Komisyoncu terimini tarif etmek gerekirse; Türk köylüsünün ürettiði mallarý sebze hallerinde köylünün adýna pazarcýya satan aracý demektir. Kabzýmal ise kendi nam ve hesabýna mal satan kiþi demektir. 15 yýl önce yürürlüðe giren kanun bizi kendi namýna mal alýp satanlarýn kucaðýna itti. 22 Martta yürürlüðe girecek kanunla birlikte aracýlar ortadan kalkacak ve pazarcý esnaflarýmýz üreticiden doðrudan mal alabilecektir. Bu sayede Kabzýmalda köylünün malýyla rekabet eder hale gelecek ve tekel oluþumu ortadan kaldýrýlacak ayný zamanda pazarda mallar ucuzlayacak. Yeni yasayla birlikte pazarlara bolluk gelecek.pazarcý esnafýmýz ile birlikte köylü ve tüketici de bu iþten karlý çýkacaktýr. TÜRKÝYE SEBZECÝLER VE PAZARCILAR FEDERASYONU YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ, NEVÞEHÝR UMUM PAZARCILAR ESNAF ODASI BAÞKANI OSMAN GÜNERÝ

7 7 Orta Doðu nun dikta rejimleri birer birer yýkýlýrken, bu yýkýntýnýn altýndan batýnýn pisliðe bulanmýþ sözde demokrasileri çýkmaktadýr. Diktatörleri koltuklarýndan yuvarlayan isyan ateþi insan haklarý, demokrasi denilince mangalda kül býrakmayan ülkelerin medeni görünümlü liderlerini ve sermayedarlarýný da tedirgin etmiþtir. Zira onlar, halk isyanlarýnýn sadece diktatörleri deðil, o diktatörleri var eden ve kendi çýkarlarý için kullanan küresel kapitalizmi de hedef aldýðýný çok iyi bilmektedir lý yýllarýn sonlarýndan itibaren krize giren kapitalizmin varlýðýný sürdürebilmek için benimsediði yol, kapitalizmin sömürü alanýný tüm dünyaya yaymak olmuþtur. Küreselleþme adý da verilen bu süreçte Latin Amerika dan Afrika ya, Orta Doðu dan Uzak Doðu ya kadar tüm yerkürenin emek gücüyle ve doðal kaynaklarýyla kapitalizme hizmet etmesi hedeflenmiþtir. Kapitalizmin hedefindeki halklarýn bu sömürü düzenine demokratik bir ortam içerisinde razý olmasý elbette mümkün deðildir. Ýþte bu yüzden ülkelerin toplumsal yapýlarý dikkate alýnarak halklarýn baský altýnda bu düzeni kabullenmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu baðlamda Þili, Arjantin ve Türkiye de önce askeri darbeler yapýlmýþ ve toplum uluslararasý kapitalizmin ihtiyacý doðrultusunda sindirilmiþ ve daha sonra iktidarlar sözde sivilleþtirilmiþ yani sözde demokrasiye geçilmiþtir. Bugün halk hareketlerinin yaþandýðý ülkelerde ise ayný süreçte kurulan dikta rejimlerinde darbeleri gerçekleþtiren diktatörler aradan geçen yýllýk süre içinde koltuklarýnda oturmaya devam etmiþ ve bu ülkelerde sözde de olsa demokrasiye geçilmemiþtir. Küreselleþme süreci içinde baský altýna alýnan tüm ülkelerde -sözde demokrasiye geçen ülkelerde görece daha az olmakla birlikte- bir taraftan emek gücü diðer taraftan da doðal kaynaklar en ucuz biçimde uluslararasý sermayenin hizmetine sunulmuþtur. Bunun sonucu olarak bu ülkelerin halklarý yoksullaþmýþ ve en kötü koþullarda yaþamak, çalýþmak zorunda kalmýþtýr. Halk yoksullaþýrken sözde demokrasilerde iktidara yakýn küçük bir zümre kendilerine tanýnan imtiyazlarla sermaye birikimi edinirken; dikta rejimlerinde diktatörler, uluslararasý sermayeden aldýklarý rüþvetlerle çok büyük servetler edinmiþtir. Ýþte bu yüzden yoksulluða ve otoriter rejimlere karþý isyan eden halklar, diktatörlerle birlikte o diktatörlerin ardýndaki küresel kapitalizmi ve onu yönlendiren demokrat görünümlü aktörleri de hedefine almaktadýr. Dikta rejimlerin gerçek mimarý olan sözde demokratlarýn kimler olduðunu açýkça ifþa etmek Türkiye açýsýndan da özel bir öneme sahiptir. Çünkü halklarýný baský altýnda tutan ve hatta onlarý katleden bu diktatörlerin ardýndaki güçlere Türkiye de de demokrasi, insan haklarý adýna bel baðlayanlar olmuþtur. Dikta rejimlerinin ardýndaki güçlerin en baþýnda elbette kapitalizmin hegemon devleti ABD gelmektedir. Vietnam da, Irak ta, Afganistan da, Pakistan da ve daha onlarca ülkede katliamlar gerçekleþtiren ABD nin sözde de olsa demokrat olmadýðý -ABD hayraný dar bir kesim dýþýnda- hemen herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Esas aldatýcý olan ABD nin demokrasi dýþý rolünü kabul edip, AB ülkelerinin kapitalizmin demokratik, sosyal yüzü olarak gösterilmesidir. Özellikle 1999 yýlý sonunda Türkiye nin aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte birçok sendika ve emekten yana olduðunu söyleyen birçok siyasi parti AB yi Türkiye de insan haklarýnýn, demokrasinin ve sosyal haklarýn anahtarý olarak göstermiþtir. Oysa halk isyanlarýyla yýkýlan dikta rejimlerinin yýkýntýsýnýn altýndan baþta Almanya ve Ýtalya olmak üzere AB içinde demokrasisi geliþmiþ olarak kabul edilen ülkeler çýkmýþtýr. Cezayir, Fas ve diðer bölge ülkelerinde yaþanmasý olasý benzer süreçler sonucunda diðer birçok AB ülkesinin de diktatörlerin destekçisi olduðunun açýða çýkacaðýna kuþku yoktur. Þunu unutmamak gerekir ki Avrupa ülkeleri tüm aldatmacasýna raðmen halen dünyada demokrasinin beþiði olarak kabul ediliyorsa bu o ülkelerde 19. yüzyýlda gerçekleþen iþçi sýnýfý mücadelelerinin sonucudur. Ancak üzüntüyle izlemekte olduðumuz durum; özellikle küreselleþme süreciyle birlikte Avrupa iþçi sýnýfýnýn mücadele gücünü önemli ölçüde yitirdiðidir. Ýþçi sýnýfýnýn gücünü yitirmesi sermayenin egemenliði arttýrmýþ ve Avrupa da sosyal kazanýmlar ve demokrasi hýzla gerilemeye baþlamýþtýr. Böylece Avrupa ülkelerinin kendi içinde demokrasi zayýflarken, bu ülkelerin iktidarlarý insanlýk düþmaný diktatörleri destekleyecek kadar insanlýk dýþý bir tutum içerisine girebilmiþtir. Ortadoðu daki halk hareketleri kapitalizmin tek bir yüzü olduðunu ve onun da insanlýk için felaketleri getirdiðini bir kez daha göstermiþtir. Umarýz AB yi demokrasinin insan haklarýnýn ve sosyal haklarýn savunucusu olarak görenler de bu gerçeðin farkýna varýr ve AB ye üyelik gerekçesiyle Türkiye emekçilerinin çalýþma standartlarý ve sosyal haklarýný geriye götüren yapýsal düzenlemeleri desteklemekten vazgeçerler (!) Evrensel Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Kamuoyunda Torba Yasa ismi ile bilinen 6111 sayýlý "Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun" TBMM de kabul edilip onaylanmasý için Cumhurbaþkanlýðý na gönderildiði aþamada DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB genel baþkanlarýnýn imzasýný taþýyan ortak bir yazý ile Cumhurbaþkanlýðý ndan randevu talep edilmiþ, ayrýca yasa hakkýnda dört örgütün ortak deðerlendirmeleri bir ön raporla sunularak, yasanýn veto edilmesi istenmiþti. Ancak, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, randevu talebimize yanýt vermediði gibi, deðerlendirme ve eleþtirilerimize adeta kulak týkayarak, yasayý onaylayýp yürürlüðe koymuþ bulunmaktadýr. AKP iktidarýnýn, birçok yasal düzenlemede olduðu gibi, Torba Yasa nýn hazýrlýk sürecinde de emek ve meslek örgütlerinin görüþlerine baþvurmadan, eleþtiri ve deðerlendirmelerini dikkate almadan, adeta "ben çalarým, ben oynarým" mantýðýyla sergilediði emek karþýtý tutuma, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de ortak olmuþtur. Bu yasanýn baþlangýç sürecinden bu yana, birlikte güç birliði yaparak, yasanýn çýkarýlmamasý için mücadele eden emek ve meslek örgütleri DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Torba Yasa ile kabul edilen, emekçileri güvencesizliðe ve geleceksizliðe sürükleyen, emeðe ve halka dönük yeni saldýrýlara zemin hazýrlayan düzenlemeleri kamuoyu ile bir kez daha paylaþmayý bir sorumluluk olarak görmekteyiz: 1) Resmi 3 milyon iþsize karþýn, sadece 170 bin kiþinin faydalanabildiði Ýþsizlik Fonu nun prim gelirlerinin yarýsýnýn, taþeron firmalara, Özel Ýstihdam Bürolarýna aktarýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr. 2) Belediye iþçilerine sürgün yolu açýldý. Sendikasýzlaþtýrma kapýda. Norm kadroda ya da deðil, belediye iþçileri "Ýhtiyaç fazlasý" ilan edildikleri taktirde, Milli Eðitim veya Emniyet teþkilatýnýn taþra teþkilatlarýna gönderilecek. Atandýklarý yere 5 günde baþlamazlarsa iþlerini kaybedecekler. Ýþçiyi yollayan belediye 5 yýl boyunca yeni kadrolu iþçi alamayacak. Hizmet alým yöntemiyle taþeron ile anlaþacak. Taþeronlaþma yaygýnlaþacak. 3) Kriz döneminde, þirketler krizdeyiz diyerek iþçi ücretlerini ödemediler. Ýþçilerin ücretleri Ýþsizlik Fonu ndan, iþçilerin kendi haklarýndan ödendi. Þimdi bu uygulama sadece genel kriz koþullarýna tabi olmayacak, sektörel ve bölgesel düzeyde de uygulanabilecek. Þirketler her dara düþtüðünde ücretsiz izinler, kýsa çalýþma ödeneði devreye girecek. Bu uygulamanýn olduðu iþyerlerinde iþten çýkartmalar kolaylaþacak. Ýþverenler kriz bittiðinde bu fona, iþçilere yapýlan ödemelerin karþýlýðýnda bir geri ödeme yapmýyorlar. Olan iþçilerin iþsiz kaldýklarýnda kullanacaklarý haklarýna oluyor. 4) Torba Yasa ile kamuda esnek istihdam artýk yasal hale getiriliyor. Öngörülen deðiþiklik ile bir kamu emekçisi birkaç farklý kurumda çalýþtýrýlabileceði gibi, 8 saatlik çalýþma süresinin dýþýnda farklý þekillerde çalýþtýrýlabilecektir. 5) Kamu emekçileri, rýzalarý dýþýnda kurum içi ve kurumlar arasýnda 1 yýldan 6 aya kadar görevlendirilebilecek. Sürgün kural haline gelecek. 6) Özel sektörde 10 yýlýn üzerinde yöneticilik yapmýþ kiþiler, kamu kurumlarýnýn baþýna getirilecekler. Böylelikle kamu yararý ilkesinin yerine, piyasa koþullarýna uyum saðlanmaya çalýþýlacak. Özel sektör zihniyeti kamuyu yönetecek. 7) Ýþyeri denetimlerini iþ müfettiþlerinin yerine çalýþma bakanlýðýnýn memurlarý yapacak. Ýþçi daha korumasýz hale gelecek. Ýþ kazalarý konusunda yaþanan süreç ortada. Böylelikle kamuda nüfuzu olan þirketler denetimden kaçabilecek. 8) Ýþ öðrenimi adý altýnda, daha kuralsýz ve düþük ücretle çalýþmanýn aracý olan stajyerlik uygulamasýnda ücretler düþürüldü. Stajyerler 229 TL yerine 178 TL alacak. 20 den az kiþi çalýþtýran iþ yerlerinde stajyer ücretleri 89 TL olacak. Stajyer uygulamasýnýn yapýlabileceði yerlerde iþçi sýnýrý 20 den, 5 e çekildi. 9) Böylelikle denetimin en az olduðu alanlar stajyer kullanýmýna açýlýyor. Gençler ve meslek lisesi öðrencileri yoðun bir emek sömürüsüne ve iþ güvenliðinden yoksun ortamlara mahkum ediliyor. 10) Ýstihdamý teþvik adý altýnda yeni iþsizler yaratýlacak yaþ arasý erkekleri istihdam edenlerin sigorta primlerinin Ýþsizlik Sigortasý Fonu ndan karþýlanmasý sonucunda 30 yaþ ve üzeri çalýþan iþçilerin iþe alýnmasý neredeyse imkânsýz hale gelecek. 11) Kýsmi süreli çalýþan iþçiler eksik sigorta primlerini kendi cebinden ödeyecek. 12) 81 No lu ILO Sözleþmesi ne ve Anayasanýn 90. maddesine raðmen sözleþmeli çalýþanlara grev yasaklanýyor, en temel sendikal eylemlerin ise, "memuriyetten çýkarýlma" tehdidi ile önüne geçilmek isteniyor. 13) Sicil yerine disiplin kavramý getirilerek cezalandýrma mantýðý öne çýkarýlýyor. Bu düzenlemeyle bir anlamda Hükümet açýsýndan "uslu durmayan", onun iþaret ettiði sendikaya üye olmayan, hakkýna sahip çýkan kamu emekçileri cezalandýrýlacak. 14) Kamuda daha az engelli istihdam edilecek. DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak Torba Yasa ile emeðin kazanýlmýþ haklarýna yönelik yapýlan saldýrýnýn, arkadan gelecek daha büyük hak gasplarýna zemin hazýrladýðýný düþünmekteyiz. Gerek Ýstihdam Strateji Belgesi nde, gerek TÝSK, TÜSÝAD ve TOBB un Ekim 2010 tarihinde hazýrladýðý son taslak raporunda ve gerekse de Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirmesi Ýstihdam Teknik Komitesi (YOÝKK) eylem planý önerilerinde bu hususlar görülmektedir. Seçim sonrasýna ertelenen hedefler, 4857 sayýlý yasada yapýlacak deðiþikliklerle çok daha kapsamlý ve bütünlüklü bir saldýrýnýn temel verilerini bize sunmaktadýr. Kýdem tazminatý hakkýnýn gasp edilmesi, bölgesel asgari ücret, Özel Ýstihdam Bürolarý nýn geçici iþ iliþkisi oluþturabilmesi, Asgari ücretin çýraklar ve yaþ gençler için düþürülmesi, "güvenceli esneklik" adý altýnda esnekliðin bütün biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlarak kayýtdýþýnýn yasallaþtýrýlmasý, kayýtiçi sektörlerin ise kuralsýzlaþtýrýlmasý, AKP nin seçim sonrasýnda yeniden hükümet olmasý halinde emekçileri bekleyen tehditlerdir. Ancak sermayenin ve AKP nin emek düþmaný bu programýný uygulamayacaðýný taahhüt etmeyen her türlü siyasal partinin de bu suça ortak olacaðýný ve emekçilerin desteðini alamayacaðýný deklere ederiz. Temel gündemimiz, gelecek yeni saldýrý dalgasýna karþý ortak mücadele hattýný þimdiden örmektir. Bu anlamda çaðrýmýz tüm emek güçlerinedir. Emek örgütleri ya bu yasalara ve anlayýþa karþý sonuna kadar direnecektir, ya da tarihin tozlu sayfalarýnda bir teferruat olarak kalacaklardýr. DÝSK - KESK - TMMOB -TTB

8 Ýlk kez 1973 yýlýnda baþlayýp ve 1979 yýlýnda sona eren Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaþmasý nýn (GATT) 7. turunda tarýmýn serbest piyasa içine alýnmasý ciddi olarak tartýþýldý. Tarýmýn serbest piyasa içine alýnmasý, Türkiye nin de katýlýmcýsý olduðu bu toplantýya katýlan tüm ülkelerin oy birliðiyle reddedildi. GATT ýn her turunda tarýmýn serbest piyasa içine alýnmasý tartýþýlýyordu fakat insanlarýn temel gýda maddelerine eriþiminin saðlanmasý þirketlere terk edilemeyecek önemde görüldüðünden bu uygulama gerçekleþmiyordu. GATT ýn sekizinci ve son toplantýsý olan Uruguay Turu na gelindiðinde ise ( ) tarým serbest piyasa içine alýndý. Tarýmýn serbest piyasa içine alýnmasýyla bugünlerde tahtlar bir yana þahlar bir yana savrulmaya baþladý. Ayaklanan ayaklanana! Ee, ne yaparsýn, yeni çaðýmýzýn isyanlarý daha bulaþýcý. Açlýða mahkûm edilenler, yönetenlerin kabusu olacaðý bir süreci alenen baþlattýlar. Ayaklanmalarýn önemli nedeni gýda fiyatlarý Gýda fiyatýnýn artýþýnda küresel iklim krizinin etkisi var. Gýdanýn üretilme tarzý da küresel iklim deðiþikliðini %47-54 oranýnda etkiliyor. Küresel iklim krizi ile gýda üretim tarzýnýn birbirini olumsuz etkilemesiyle gýda ve iklim krizi daha da büyüyor. Ancak en önemli neden küresel tarým ve gýda þirketleri. Gýdanýn fiyatýný belirleyenler küresel þirketler Temel üretim girdisi olan tohum, gübre ve mazot saðlayan þirketlerin girdilere yaptýðý yüksek zamlar, çiftçileri (maliyeti karþýlayamadýðý için) üretimden vazgeçmeye zorluyor. Çiftçilerin zor zahmet ürettiði ürünlerin fiyatlarý dünya borsalarýnda büyük tarým ve gýda þirketleri tarafýndan belirleniyor. Yani gýdanýn egemenliði büyük tarým ve gýda þirketlerinde. Þu an dünya üzerinde üretilecek olan gýda -üç yýl sonrasý dahilbüyük tarým ve gýda þirketleri tarafýndan satýn alýnmýþ durumda. Tarýmsal girdinin de, tarýmsal üretimde elde edilen gýdanýn alým fiyatýný da belirleyenler ayný küresel þirketler. Ülke yönetimleri üzerinde etkili olan bu küresel þirketler nedeniyle gýda üretim tarzý deðiþtirilemiyor. Saðlýklý ve ucuz gýdaya eriþilemiyor, küremizin ýsýnmasý engellenemiyor. Çaðýmýzýn çeliþkisi; küresel þirketler ile emekçi yoksul halk ve doða arasýndaki çeliþki. Çeliþki her geçen gün derinleþiyor. Protestolar þirketler için kaygý yaratýyor ama gýda spekülatörlüðü yapmaktan caydýrmaya yetmiyor çünkü arkalarýnda G-8 ile G-20 koruyucularý var. Bazen dünyanýn büyük babalarý G-8 ler ve babalarý G-20 ler toplanýyor ancak yapýlan bu toplantýlar, temel gýda maddelerinin serbest piyasalarda ticarete konu edilmemesini saðlayamýyor. Çünkü, büyük babalar ve babalar çocuklarý arasýnda ayýrým yapýyor. Paralý çocuklarýný kayýrýyorlar. Çözüm için toplanan geliþmiþ ülkeler bu nedenle çözümsüzlük üreterek daðýlýyorlar. G-8 ve G-20 lerin desteklediði þirketlerin marifetiyle temel gýda maddeleri olan pirinç, buðday ve bitkisel yaðýn fiyatý 2006 da %30 arttý. Ayný ürünlerin artýþý % 37. Azgeliþmiþ ülkelerin yýllýk gýda ithalat harcamalarý 2000 yýlýna göre üç misli arttý. Sebep gýda ithalatýnýn artmasý deðil, gýda fiyatlarýnýn küresel þirketlerce yükseltilmesi. Bu durum, 75 milyon insaný daha açlar ordusuna kattý. 125 milyon insaný yoksulluða mahkûm etti. Artan fiyatlar dünya insanlarýný yoksullarýn protestolarýyla yüzleþtirdi 2010 dan günümüze, Avustralya da ve Güney Amerika da seller, Rusya da kuraklýk ve yangýn, Avrupa da ve Çinde kuraklýk, kuzey yarým kürede kar fýrtýnalarý ve Hindistan da þiddetli muson yaðmurlarý yaþandý. Küresel buðday fiyatlarý ikiye katlandý. Mýsýr fiyatlarý %73 arttý. Son üç ayda þeker ve zeytinyaðý fiyatý %20-22 oranýnda arttý. Bu yeni artýþlar 44 milyon insanýn daha da fazla yoksullaþmasýna neden oldu. Küresel ýsýnmanýn nedeni endüstriyel tarým, IMF ve DB Gýdanýn üretim modelinde doðayla uyumlu olmayan tarz ýsrarý sürüyor. Engellen(e)miyor. Küresel iklim deðiþikliði bir yandan, küresel þirketler diðer yandan yoksullarý vuruyor. Tarýmýn serbest piyasa içine alýnmasýnýn baþ aktörleri IMF ve Dünya Bankasý nýn isyanlar karþýsýnda etekleri tutuþmuþ durumda. IMF Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky, Gýda fiyatlarýndaki dalgalanma nedeniyle, büyük bir endiþe hakim. Dünya Bankasý Baþkaný Zoellick, Fiyatlar tehlikeli seviyelerde. Mýsýr ve Tunus taki protestolarda kýþkýrtýcý bir unsur oldu diyor. Geçmiþ sicillerine göre IMF ve Dünya Bankasý nýn dediklerine uyulur mu? TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, yýllardýr Türkiye ye tarýmdan çýkýn diyen IMF nin þimdi avantaj tarýmda dediðini, bunun da kendisini güldürdüðünü söylemiþti. G-20 dönem Baþkaný Nicolas Sarkozy, gýda fiyatlarýndaki ani yükseliþleri ve dalgalanmayý durdurmak için emtia piyasasýndaki spekülatörlerin engellenmesi gerektiðini söylüyor ve asýl soruna parmak basýyor. Ýthalat vergileriyle oynamak çözüm deðil Gýda sýkýntýsý çeken ülkelerin hükümetleri bir yandan G-20 den gelecek kararlara kulak kabartmýþ bekliyor diðer yandan peþ peþe önlemler alýyor. AB, þekerde ve hayvan yeminde ithalat vergisini azaltma ve bazý tahýllarda dondurma kararlarý alýyor. Brezilya, pamukta ithalat vergisini %10 düþürdü. Hindistan, bazý gýda maddelerinde ithalat vergilerini azaltýlýyor ve soðan (Hint mutfaðýnýn temel maddesi) ithalatýndaki %5 lik ithalat vergisini kaldýrýyor. Güney Kore, 67 üründe ithalat vergilerini düþürüyor. Cezayir, þekerdeki KDV ve ithalat tarifelerini donduruyor, gýda fiyatlarýný %40 düþürmek için çalýþýrken bazý ürünlere fiyat kontrolü getiriyor. Fas, þeker ve buðdayda uygulanan ithalat vergilerini aþaðýya çekiyor. Bangladeþ, yemeklik yaðlarda ithalat vergisini düþürüyor. Endonezya, pirinç, buðday, soya fasulyesi ve hayvan yemi için ithalat vergilerini kaldýrýyor. Rusya, buðday ve þekerkamýþý ithalatýnda uygulanan tarifeleri indiriyor. Filipinler, buðdayda uygulanan %3 lük vergiyi altý aylýðýna kaldýrýyor. Türkiye nin elinde, hasat dönemine kadar kullanabileceði 5.5 milyon ton buðday olmasýna karþýn, ithalatta gümrük vergilerinin sýfýrlanmasý için kararname hazýrlanýyor. Bu tür giriþimler, isyanlarý ancak ötelemeye yarar, çözmez. Ülkeler kendine yeterlilik için üretimi arttýrmadýkça, küresel iklim deðiþikliðine neden olan üretim modelini deðiþtiremedikçe, gýda fiyatlarýný dünya borsalarýnda küresel þirketler belirledikçe, ithalat vergileriyle oynamak sadece küresel þirketlerin kârýna kâr katar. Ülkelerin bu önlemlerine küresel þirketler ellerini ovuþturarak, býyýk altýndan gülüyor *ÇÝFTÇÝ-SEN (Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu) Genel Baþkaný

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM

DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB'DEN ORTAK EYLEM Onaylayan Administrator Friday, 04 February 2011 HSGG Orijinali için týklayýn DÝSK, KESK, TMMOB VE TTB TORBA YASAYA KARÞI 81 ÝLDEN YÜRÜYÜÞ BAÞLATACAK, 3 ÞUBAT TA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı