TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 Dönem : 1 Yasama Yılı: 4 T.B.M.M. (S. Sayısı: 773) Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/9,3/9,3/898, 3/899) T.C. Sayıştay Başkanlığı Sayı: Z TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Genel Bütçeli Dairelerin Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Necip PEKÇEVİK Birinci Başkan V. GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu Hükümleri uyarınca ilgili Bakanlıklarca düzenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan Bütçe Yılı Kesinhesapları, Sayıştay'ca Yönetim Dönemi Hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvellerde gösterilmiştir. ödenekler, giderler ve gelirlerin gerçekleşme durumuna ilişkin tespitler, " Yılı Genel Bütçe Uygulama Sonuçlan" raporunda, Devlet borçları ile ilgili tespitler, " Yılı Hazine İşlemleri Raporu" nda, Dış borçların, tam ve doğru tespiti için yapılan çalışmalar, hazine alacakları ve K.I.T. sermayelerine ilişkin tespitler" Hazine Hesapları 1 Yılı İzleme Raporu"nda, Yer almış ve ek'te sunulmuştur.

2 -- 1.ÖDENEK DIŞI GİDER Genel Bütçeli İdarelerin ödenek dışı giderleri, ekli gider cetvellerinde gösterildiği üzere (yetmişüçtrilyon altıyüzellibeşmilyar altıyüzonmilyon dörtyüzseksenbin) lirası yasalara göre ödenek aranmaksızın yapılacak giderlere, (doksanyeditrilyon dörtyüzseksenmilyar yüzdoksanyedimilyon seksenbin) lirası personel giderlerine, (doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon iklyüzotuzbin) lirası sorumluluk gerektiren giderlere ait olmak üzere toplam (ikiyüzaltmışbirtrilyon dörtyüzkırkbirmilyar üçyüzikimilyon yediyüzdoksanbin) lira olarak tespit edilmiştir. 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun: 45 inci maddesinde; "Devlet hizmetlerinin müstelzim olduğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat ile tayin olunur. İfası bir kanun ile emrolunan hidemat karşılığının behemal senesi bütçesine ithali lazımdır." 5 nci maddesinde; "Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamada bulunamayacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğaltamazlar..." Hükümleri mevcuttur. Bu hükümlere göre belirli hizmetler için bütçeye konulmuş bulunan ödeneklerden fazla harcama yapılmaması gerekmektedir. Bu duruma göre (ikiyüzaltmışbirtrilyon dörtyüzkırkbirmilyar üçyüzikimilyon yediyüzdoksanbin) lira ödenek dışı giderin; Ödeme emri beklenmeksizin ödenmesi gereken (yetmişüçtrilyon altıyüzellibeşmilyar altıyüzonmilyon dörtyüzseksenbin) liralık kısmı, 15 Sayılı Kanun'un 48 inci maddesine ilişkin ödemeler ile 657 Sayılı Kanun'un 6 nci maddesi gereğince verilen sürekli görev yolluğu ödemelerinden oluşmaktadır (doksanyeditrilyon dörtyüzseksenmilyar yüzdoksanyedimilyon seksenbin) liralık kısmı ise ödenek beklenmeksizin ödenmesi gereken, 657 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre verilen doğum ve ölüm yardımı ile ödenmesinde zaruret olan personel giderlerine aittir. Söz konusu giderlere tamamlayıcı ödenek verilmesi uygun olur.

3 -3- Kalan (doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon ikiyüzotuzbin) liralık ödenek dışı gider yasalarla izin verilmeyen giderlere ilişkindir. Bu miktarın (seksenaltıtrilyon dörtyüzkırksekizmilyar dokuzyüzdoksandokuzmiiyon ikiyüzdoksanbin) liralık kısmı, "Yeşil Kart" Uygulamasına ait olup; 3816 bayılı "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında" Kanun'un "Mali Kaynak ve Ödeme" Başlıklı 9 uncu maddesinde aynen: "Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, Yeşil Karttan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir. Yataklı tedavi kurumları, bu kanun kapsamına giren kişilere verdikleri Sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler, ödeme, en geç 15 gün içerisinde ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir." hükümleri yer almaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 81 inci maddesi uyarınca saymanların sorumluluğunda bulunan ( doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon ikiyüzotuzbin) lira için tamamlayıcı ödenek verilip verilmemesi yüce Meclis'in takdirindedir.

4 1-ÖDENEK DIŞI GİDER ÖDENEK DIŞI GİDERLERİN DAĞILIM! TABLOSU Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per ANAYASA MAHKEMESİ TOPLAM: BAŞBAKANLIK TOPLAM: DANIŞTAY TOPLAM: 9 7 YARGITAY

5 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe YARGITAY DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLAM: TOPLAM: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TOPLAM: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜD

6 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜD. TOPLAM: ADALET BAKANLIĞI TOPLAM: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLAM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI '

7 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ TOPLAM: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM: JANDARMA GENEL KOMUTANUGI TOPLAM: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TOPLAM: MALİYE BAKANLIĞI

8 -8- z c S O -e CM 9 48 T" eti co CM o o S 8 in oo co m O T co co o co 81 S CM 9 48 S CM S o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o T - * - * - C O T - ^ - C O T - T - T - T - T - C O C O * - T - ' l f r T - T - C M C Ç T - ) T - C M C M 5 ' t i n C T - C M T - C M C O T - ^ - C M T - C M C M C M C» - ı - o o o g o û e o o g g g o o g o g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o V - C M C M C M C M C M C M i n T - T - T - T - T - * - T - T - T - T ~ T - N T - T - o o o o o o o m o o o o o o o o o o o o o o o T - T - T - T - r - T - T - T - T - T - C M C M C M c M O O T f t C D C O C O C O C O O ) O O O O O O O O T - * - V - * - T - T - T - T - T - V - T - T - T - T - T -

9 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe MALİYE BAKANLIĞI TOPLAM: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

10 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per MİLLİ EĞİTİM BAKANUGI TOPLAM: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TOPLAM : SAĞLIK BAKANUGI

11 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAM : ULAŞTIRMA BAKANUGI TOPLAM: TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

12 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAM: ORMAN BAKANUGI TOPLAM: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANUGI TOPLAM: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TOPLAM:

13 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TOPLAM: KÜLTÜR BAKANLIĞI

14 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per KÜLTÜR BAKANLİĞİ TOPLAM: TURİZM BAKANLIĞI TOPLAM: ÇEVRE BAKANLIĞI TOPLAM: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TOPLAM : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

15 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TOPLAM: GENELTOPLAM

16 -16-. İZAHNAMELER.1. GELİR İZ AH NAM ES I 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca, gelir Izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahsilatta fark mevcutsa gerekli açıklamaları kapsayacak biçimde hazırlanması gerektiği hususu önceki yıllar kesinhesaplarına ilişkin Genel Uygunluk Bildirimlerinde de belirtildiği halde; aşağıda gösterilen gelir türlerine ilişkin gelir kesinhesabındaki açıklamalar tahmin ile tahsilat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden yetersiz bulunmuştur. (BİN TL) GELİR TÜRÜ 13 Veraset ve İntikal Vergisi 133 Taşıt Alım Vergisi 14 İthalde Alınan KDV TAHMİN TAHSİLAT TAHSİLAT TAHMİN ORANI (%) Kaldırılan Vergiler Artıkları Devlet Payları Petrolden Devlet Hissesi Oyun Kağıdı Gelirleri Belli Giderler Karşılığı Gelirler T.C. Merkez Bankası Safi Hasılatı Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri Haz.Arsa ve A.Diğ.Taş.MaI.Sat.Gelirleri Enerji Dağ. Ve Sant. Dev.Geliri Taşınır Mallar Gelirleri Taşınır Mallar Kira Gelirleri Hazine Port. Ve İştirak Gel K.I.T.lerden elde Edilen Gelirler Döner Ser.Yıl Sonu Kar.Ak Türk Telekominikasyon A.Ş. Sağ.Gelirler Türkiye ElektDağAŞ.Sağ.Gel D.M.O. Gen.Müd.Sağ.Gel İadeli Borç Faizleri

17 Diğer Faizler Devlet Tahvili Primli Satış Geliri İkrazlardan Geri Alınanlar Tavizlerden Geri Alınanlar Para Cezaları Mahkeme Para Cezaları İdari Para Cezalan Trafik Para Cezaları Çeşitli Gelirler Hibe ve Yardımlar Mer.Ban.34 N. NATO Hs.Haz.Dev.Mik Sayılı Kanun Gelirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 773)

18 GİDER İZAHNAMESİ 15 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun Gider Kesinhesap Cetveli başlıklı 13 üncü maddesinin son fıkrasında; "Her bakanlık kendi bütçesine ait kesinhesaba ödeneğin kullanılması ve hizmetin görülmesi hakkında bir açıklama ekler." hükmü mevcuttur. Aynı Kanun'un 14 üncü maddesi hükmü uyarınca da gider izahnamelerinin Hazine Genel Hesabı'na bağlanması ve sözkonusu izahnamelerin; Sayıştay Genel Kurulu'nun tarih ve 57 / sayılı kararında gider izahnamelerinin masraf bütçesi ile o yıl zarfında ifası derpiş olunan hizmetlerin ne derecelerde tahakkuk etmiş bulunduğu hakkında gerekli bilgiyi kapsaması, Yine Sayıştay Genel Kurulu'nun tarih ve 37 /1 sayılı kararı uyarınca da; "Program Bütçe Sisteminde; teşkilat, program, alt program ve faaliyet/proje düzeyinde hazırlanıp uygulama cetvelinde yeralan ve hizmetin önemini, gelişimini ve hedeflerini açıklaması sebebiyle bütçe uygulamasında ehemmiyet arzeden gerekçelerin; Ödeneklerin kullanılması ve ilgili bulunduğu hizmetin ifası hakkında bilgileri kapsayan "Gider Izahnameleri" ile yakın ilgisi bulunduğundan 15 sayılı kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri hükümleri uyarınca gider ve gelir kesinhesap cetveline bağlanması gereken gider ve gelir izahnamelerinin program bütçe sistemi gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hazırlanması," gerekmektedir. Mali Yılı Bütçe Hazırlama Rehberinin, "Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formların doldurulmasına ilişkin bilgiler ve form örnekleri" başlıklı bölümünde "Hizmet Gerekçeleri" ile ilgili olarak; "Hizmet gerekçelerinde, öncelikle her bir faaliyet altındaki hizmetlerin mevcut durumu belirtilecektir. Bu çerçevede hizmetin yasal dayanağı, önceki yıllarda yapılan işler ve üretilen hizmetler, yapılması planlanan iş ve hizmetler, bu iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak kaynakların planlanması ve ileriye dönük politika ve projeler hakkında gerekli hesaplama teknikleri de kullanılmak suretiyle ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir. Faaliyet maliyetinin tespitine ilişkin bu değerlendirme ve açıklamalar sırasında çeşitli sayısal bilgiler (cins, miktar, fiyatlandırma kriterleri gibi) mutlaka kullanılacaktır. Ayrıcı faaliyete ilişkin özellik

19 -19- arzeden sayısal bilgiler de (örneğin, sağlık hizmetlerine ilişkin olarak doktor, hemşire, hasta yatak sayıları; eğitim hizmetlerine ilişkin olarak okul, öğretmen, derslik sayıları vb.) kuruluşların durumlarına göre belirtilecektir. Böylece, faaliyet maliyeti program bütçe esaslarına uygun olarak saptanacak ve program maliyeti gerçekçi bir şekilde tespit edilecektir. Her bir program, alt program ve faaliyet için ayrı bir form düzenlenecektir." şeklindedir. Yukarıda belirtilen hükümlere rağmen; Gider izahnamelerinin faaliyet-proje bazında incelenmesinde, -genişi olarak- bu hükümlere uyulmadığı görülmüş olup, daireler itibariyle: a-"bütçe Hizmet Gerekçesi ile Gider Izahnamesinin Hedefler ve Gerçekleşen Değerler Açısından Yeterlilik Durumu Tablosu"nda; Bütçe hizmet gerekçesi ile kesinhesap gider izahnamesinin birlikte incelenmesi neticesinde hedef, mali ve fiziki gerçekleşme durumu hakkında yeterli bilgiyi içermeyen, örnekleme metodu ile seçilmiş faaliyet projeler, b-"gider Izahnamesi Yetersiz Olan Faaliyet-Proje Tablosu"nda; projeler, İptal edilme oranı yüksek olduğu halde iptal nedenleri yeterince açıklanmayan faaliyet c-"gider Izahnamesi Yetersiz Olan Özel Ödenekler Tablosu"nda; Bütçe dışı olan, özel kanunlar gereğince verilen Özel ödeneklerden fiziki gerçekleşme durumu hakkında yeterli bilgiyi içermeyen, örnekleme metodu ile seçilmiş faaliyet-projeler, gösterilmiştir. Bu bakımdan, söz konusu dairelere ait gider izahnameleri, aşağıda gösterilen tablodaki faaliyet-projeler itibariyle yetersiz bulunmuştur.

20 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL DAİRESİ: BAŞBAKANLIK FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

21 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: BAŞBAKANLIK HİZMETE AİT F A ALİ Y ET-P RO J EN İ N FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇEDEKİ ADI SAİT HALİM PAŞA YALISININ RESTORASYON VE İNŞAAT GİDERLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ İNSAN HAKLARI HlZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

22 GİDER IZAHNAMESI YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

23 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HİZMETE AİT F A ALİ Y ET-P RO J E N İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI HAZİNE POLİTİKASININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HİZMETLER BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 1111 SİGORTACILIK HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ 1 4 DEVLET BORÇLARI MUHASEBESİNİN OTOMAS YON PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ

24 BÖTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-P RO J E N İ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET-PROJE ADI AVRUPA BİRLİĞİ HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ DIŞ TİCARET TANITIM FAALİYETLERİ YOK BELİRLENMEMİŞ

25 DAİRESİ: DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

26 DAİRESİ: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

27 DAİRESİ: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

28 DAİRESİ: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT F AA Lİ YET-PRO J ENİ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET-PROJE ADI GAPBİS Projesi BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YIU İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ Kadastro Hizmetlerinin Yürütülmesi VAR BELİRLENMİŞ Kadastro Projeleri VAR BELİRLENMİŞ Fotogrametri çalışmalarının yürütülmesi VAR BELİRLENMİŞ

29 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLEŞEN DEĞERLER ACİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE AİT F AALİ YET-P RO J E N İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI HAVATAHMİNLERİ.ZİRAİ ME TEOROLOJİ VE İKLİM RASAT LARI HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ

30 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL DAİRESİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

31 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ HİZMETE AİT F A AL İ Y ET-P RO J E N İ N FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇEDEKİ ADI İLLERDE KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİNİN UYGULAN MASİ VE İZLENMESİNDE MODERNİZASYON PROJESİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

32 GİDER ÎZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABL DAİRESİ: EMNİYET GENEL MUDURLUGU ÖZELÖDENEĞİN 3448 SAYILI KANUN YASAL DAYANAĞI FAALİYET- PROJE ADI 3448 SAYILI KANUN EGM SİLAH MERMİ YAPIMI.ALIMl

33 DAİRESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

34 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ ÎLE KESÎNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ E N İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI GÜVENLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ

35 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLO DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ ÖZEL ÖDENEĞİN 31 SAYILI KANUN YASAL DAYANAĞI FAALİYET- PROJE 99 8 ADI 31 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRK S.K. HARP SANAYİ GÜÇLENDİRME HİZ METLERİ

36 DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

37 BÜTÇE HlZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-P ROJ ENİN FAALİYET-PROJE 111 BÜTÇEDEKİ ADI SAVUNMA ARAÇ GEREÇ ALIMLARI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ TEKNİK DONATIM PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

38 DAİRESİ: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

39 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

40 GİDER ÎZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLOS DAİRESİ: MALİYE BAKANLIĞI ÖZELÖDENEĞİN YASAL DAYANAĞI 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN FAALİYET- PROJE ADI İDARİ VE MALİ İŞLER HİZMET LERİ DEVLET MUHASEBE HİZMET LERİ DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMETLER MALİYE BAKANLIĞI EK BİNASI GİDERLERİ MİLLİ EMLAK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

41 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: MALİYE BAKANLİĞİ FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

42 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: MALİYE BAKANLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-PROJENİN FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI KAMU HARCAMALAR! VE PERSONEL YÖNETİMİNE İLİŞKİN GİDERLER BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 11 6 GELİR İDARESİNE İLİŞKİN GİDERLER YOK BELİRLENMEMİŞ DEVLET BÜTÇESİ VE MALİ DENETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ DEVLET MUHASEBE PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

43 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLO DAİRESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZELÖDENEĞİN YASAL DAYANAĞI 436 SAYILI KANUN 436 SAYILI KANUN 436 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN FAALİYET- PROJE AD! 436 SAYILI KANUNU GEREĞİNCE ELDE EDİLEN GELİRLERLE YÜRÜTÜLEN İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ 3418 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN, EĞİTİM GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLE RİNİN VERGİSİNDEN ELDE EDİLEN HASILATLA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER - - -

44 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: BAYINDIRLIK BAKANLIĞI FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

45 DAİRESİ: BAYINDIRLIK BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GlDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU BÜTÇEDEKİ ADI ERZİNCAN VE TUNCELİ DEP. HASAR GÖREN KAMU SINA. YAPIM VE ONARIM HİZMET LERİ HİZMETE AİT F AALİYET-P RO J E N İ N BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN.MÜD. YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ GÜMRÜK MÜST.YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ KAMU KONUTU LOJ.VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YOK BELİRLENMEMİŞ

46 DAİRESİ: ULAŞTİRMA BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU BÜTÇEDEKİ ADI DEMİRYOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM PROJESİ HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ E N İ N BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP. VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 11 KIYI TESİSLERİ YAPIM, BAKIM VE BÜYÜK ONARIM PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ HAVA MEYDANLARI YAPIM, BAKIM VE BÜYÜK ONARIM PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ

47 DAİRESİ: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÖVENL K BAKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

48 DAİRESİ: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT FAALİ YET-PROJ ENİN FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI AVRUPA TOPLULUĞU HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YIU İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ İŞ HAYATININ DENETİMİ VAR BELİRLENMEMİŞ ÇALIŞMA HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ YAKIN VE ORTADOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

49 DAİRESİ: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

50 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ EN İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ÖLÇÜLER VE STANDARTLAR HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

51 DAİRESİ: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÖTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT F A AL İ Y ET-P RO J EN İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI MADENCİLİĞİN GELİŞTİRİLME Sİ VE İŞLETİLMESİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

52 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: KÜLTÜR BAKANLIĞI HİZMETE AİT F AA Lİ YET-P RO J EN İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI TELİF HAKLARI VE SİNEMA HİZMETLERİ YATIRIM PROJELERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ANITLAR VE MÜZECİLİK HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ PAMUKKALE VE KAPADOKYA KORUMA GELİŞTİRME VE DÜZENLEME GİDERLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

53 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: TURİZM BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

54 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: TURİZM BAKANLIĞI HİZMETE AİT F A ALİ YET-P RO J EN İ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET - PROJE ADI TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ TURİZM ALAN VE MERKEZ LERİ İLE TURİZM YERLEŞİM MERKEZLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMALAR YOK BELİRLENMEMİŞ DOĞAL VE KÜLTÜREL VAR LIKLAR İLE TURİZMİN ÇEŞİT LENDİRİLMESİ VE YAYGIN LAŞTIRILMASI KAPSAMINDAKİ PLANLAMA VE ALTYAPI UYGULAMALARI YOK BELİRLENMEMİŞ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO. 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO. 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve -3- İÇİNDEKİLER Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 2002 Malî Yılı Genel ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GIIDA,, TARIIM VE HAYVANCIILIIK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MİİLLİİ EĞİİTİİM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı