TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 Dönem : 1 Yasama Yılı: 4 T.B.M.M. (S. Sayısı: 773) Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/9,3/9,3/898, 3/899) T.C. Sayıştay Başkanlığı Sayı: Z TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Genel Bütçeli Dairelerin Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Necip PEKÇEVİK Birinci Başkan V. GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye Kanunu Hükümleri uyarınca ilgili Bakanlıklarca düzenlenip birer nüshası Sayıştay'a gönderilmiş bulunan Bütçe Yılı Kesinhesapları, Sayıştay'ca Yönetim Dönemi Hesapları ve Hazine Genel Hesabı ile karşılaştırılarak uygunluk derecesi bağlı cetvellerde gösterilmiştir. ödenekler, giderler ve gelirlerin gerçekleşme durumuna ilişkin tespitler, " Yılı Genel Bütçe Uygulama Sonuçlan" raporunda, Devlet borçları ile ilgili tespitler, " Yılı Hazine İşlemleri Raporu" nda, Dış borçların, tam ve doğru tespiti için yapılan çalışmalar, hazine alacakları ve K.I.T. sermayelerine ilişkin tespitler" Hazine Hesapları 1 Yılı İzleme Raporu"nda, Yer almış ve ek'te sunulmuştur.

2 -- 1.ÖDENEK DIŞI GİDER Genel Bütçeli İdarelerin ödenek dışı giderleri, ekli gider cetvellerinde gösterildiği üzere (yetmişüçtrilyon altıyüzellibeşmilyar altıyüzonmilyon dörtyüzseksenbin) lirası yasalara göre ödenek aranmaksızın yapılacak giderlere, (doksanyeditrilyon dörtyüzseksenmilyar yüzdoksanyedimilyon seksenbin) lirası personel giderlerine, (doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon iklyüzotuzbin) lirası sorumluluk gerektiren giderlere ait olmak üzere toplam (ikiyüzaltmışbirtrilyon dörtyüzkırkbirmilyar üçyüzikimilyon yediyüzdoksanbin) lira olarak tespit edilmiştir. 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun: 45 inci maddesinde; "Devlet hizmetlerinin müstelzim olduğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat ile tayin olunur. İfası bir kanun ile emrolunan hidemat karşılığının behemal senesi bütçesine ithali lazımdır." 5 nci maddesinde; "Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamada bulunamayacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğaltamazlar..." Hükümleri mevcuttur. Bu hükümlere göre belirli hizmetler için bütçeye konulmuş bulunan ödeneklerden fazla harcama yapılmaması gerekmektedir. Bu duruma göre (ikiyüzaltmışbirtrilyon dörtyüzkırkbirmilyar üçyüzikimilyon yediyüzdoksanbin) lira ödenek dışı giderin; Ödeme emri beklenmeksizin ödenmesi gereken (yetmişüçtrilyon altıyüzellibeşmilyar altıyüzonmilyon dörtyüzseksenbin) liralık kısmı, 15 Sayılı Kanun'un 48 inci maddesine ilişkin ödemeler ile 657 Sayılı Kanun'un 6 nci maddesi gereğince verilen sürekli görev yolluğu ödemelerinden oluşmaktadır (doksanyeditrilyon dörtyüzseksenmilyar yüzdoksanyedimilyon seksenbin) liralık kısmı ise ödenek beklenmeksizin ödenmesi gereken, 657 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre verilen doğum ve ölüm yardımı ile ödenmesinde zaruret olan personel giderlerine aittir. Söz konusu giderlere tamamlayıcı ödenek verilmesi uygun olur.

3 -3- Kalan (doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon ikiyüzotuzbin) liralık ödenek dışı gider yasalarla izin verilmeyen giderlere ilişkindir. Bu miktarın (seksenaltıtrilyon dörtyüzkırksekizmilyar dokuzyüzdoksandokuzmiiyon ikiyüzdoksanbin) liralık kısmı, "Yeşil Kart" Uygulamasına ait olup; 3816 bayılı "ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında" Kanun'un "Mali Kaynak ve Ödeme" Başlıklı 9 uncu maddesinde aynen: "Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, Yeşil Karttan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir. Yataklı tedavi kurumları, bu kanun kapsamına giren kişilere verdikleri Sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler, ödeme, en geç 15 gün içerisinde ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir." hükümleri yer almaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 81 inci maddesi uyarınca saymanların sorumluluğunda bulunan ( doksantrilyon üçyüzbeşmilyar dörtyüzdoksanbeşmilyon ikiyüzotuzbin) lira için tamamlayıcı ödenek verilip verilmemesi yüce Meclis'in takdirindedir.

4 1-ÖDENEK DIŞI GİDER ÖDENEK DIŞI GİDERLERİN DAĞILIM! TABLOSU Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per ANAYASA MAHKEMESİ TOPLAM: BAŞBAKANLIK TOPLAM: DANIŞTAY TOPLAM: 9 7 YARGITAY

5 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe YARGITAY DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLAM: TOPLAM: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TOPLAM: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜD

6 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜD. TOPLAM: ADALET BAKANLIĞI TOPLAM: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TOPLAM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI '

7 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ TOPLAM: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM: JANDARMA GENEL KOMUTANUGI TOPLAM: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TOPLAM: MALİYE BAKANLIĞI

8 -8- z c S O -e CM 9 48 T" eti co CM o o S 8 in oo co m O T co co o co 81 S CM 9 48 S CM S o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o T - * - * - C O T - ^ - C O T - T - T - T - T - C O C O * - T - ' l f r T - T - C M C Ç T - ) T - C M C M 5 ' t i n C T - C M T - C M C O T - ^ - C M T - C M C M C M C» - ı - o o o g o û e o o g g g o o g o g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o V - C M C M C M C M C M C M i n T - T - T - T - T - * - T - T - T - T ~ T - N T - T - o o o o o o o m o o o o o o o o o o o o o o o T - T - T - T - r - T - T - T - T - T - C M C M C M c M O O T f t C D C O C O C O C O O ) O O O O O O O O T - * - V - * - T - T - T - T - T - V - T - T - T - T - T -

9 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe MALİYE BAKANLIĞI TOPLAM: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

10 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per MİLLİ EĞİTİM BAKANUGI TOPLAM: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TOPLAM : SAĞLIK BAKANUGI

11 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAM : ULAŞTIRMA BAKANUGI TOPLAM: TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

12 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLAM: ORMAN BAKANUGI TOPLAM: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANUGI TOPLAM: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TOPLAM:

13 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TOPLAM: KÜLTÜR BAKANLIĞI

14 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Per KÜLTÜR BAKANLİĞİ TOPLAM: TURİZM BAKANLIĞI TOPLAM: ÇEVRE BAKANLIĞI TOPLAM: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TOPLAM : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

15 Dairesi Tertibi Miktarı Yasal Giderler Pe GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TOPLAM: GENELTOPLAM

16 -16-. İZAHNAMELER.1. GELİR İZ AH NAM ES I 15 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca, gelir Izahnamelerinin Hazine Genel Hesabına bağlanması ve söz konusu izahnamelerin, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahsilatta fark mevcutsa gerekli açıklamaları kapsayacak biçimde hazırlanması gerektiği hususu önceki yıllar kesinhesaplarına ilişkin Genel Uygunluk Bildirimlerinde de belirtildiği halde; aşağıda gösterilen gelir türlerine ilişkin gelir kesinhesabındaki açıklamalar tahmin ile tahsilat arasındaki farklara ait bilgileri içermediğinden yetersiz bulunmuştur. (BİN TL) GELİR TÜRÜ 13 Veraset ve İntikal Vergisi 133 Taşıt Alım Vergisi 14 İthalde Alınan KDV TAHMİN TAHSİLAT TAHSİLAT TAHMİN ORANI (%) Kaldırılan Vergiler Artıkları Devlet Payları Petrolden Devlet Hissesi Oyun Kağıdı Gelirleri Belli Giderler Karşılığı Gelirler T.C. Merkez Bankası Safi Hasılatı Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri Haz.Arsa ve A.Diğ.Taş.MaI.Sat.Gelirleri Enerji Dağ. Ve Sant. Dev.Geliri Taşınır Mallar Gelirleri Taşınır Mallar Kira Gelirleri Hazine Port. Ve İştirak Gel K.I.T.lerden elde Edilen Gelirler Döner Ser.Yıl Sonu Kar.Ak Türk Telekominikasyon A.Ş. Sağ.Gelirler Türkiye ElektDağAŞ.Sağ.Gel D.M.O. Gen.Müd.Sağ.Gel İadeli Borç Faizleri

17 Diğer Faizler Devlet Tahvili Primli Satış Geliri İkrazlardan Geri Alınanlar Tavizlerden Geri Alınanlar Para Cezaları Mahkeme Para Cezaları İdari Para Cezalan Trafik Para Cezaları Çeşitli Gelirler Hibe ve Yardımlar Mer.Ban.34 N. NATO Hs.Haz.Dev.Mik Sayılı Kanun Gelirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 773)

18 GİDER İZAHNAMESİ 15 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun Gider Kesinhesap Cetveli başlıklı 13 üncü maddesinin son fıkrasında; "Her bakanlık kendi bütçesine ait kesinhesaba ödeneğin kullanılması ve hizmetin görülmesi hakkında bir açıklama ekler." hükmü mevcuttur. Aynı Kanun'un 14 üncü maddesi hükmü uyarınca da gider izahnamelerinin Hazine Genel Hesabı'na bağlanması ve sözkonusu izahnamelerin; Sayıştay Genel Kurulu'nun tarih ve 57 / sayılı kararında gider izahnamelerinin masraf bütçesi ile o yıl zarfında ifası derpiş olunan hizmetlerin ne derecelerde tahakkuk etmiş bulunduğu hakkında gerekli bilgiyi kapsaması, Yine Sayıştay Genel Kurulu'nun tarih ve 37 /1 sayılı kararı uyarınca da; "Program Bütçe Sisteminde; teşkilat, program, alt program ve faaliyet/proje düzeyinde hazırlanıp uygulama cetvelinde yeralan ve hizmetin önemini, gelişimini ve hedeflerini açıklaması sebebiyle bütçe uygulamasında ehemmiyet arzeden gerekçelerin; Ödeneklerin kullanılması ve ilgili bulunduğu hizmetin ifası hakkında bilgileri kapsayan "Gider Izahnameleri" ile yakın ilgisi bulunduğundan 15 sayılı kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri hükümleri uyarınca gider ve gelir kesinhesap cetveline bağlanması gereken gider ve gelir izahnamelerinin program bütçe sistemi gerekçelerindeki şekil ve esaslara mütenazır ve ayrıntılı olarak hazırlanması," gerekmektedir. Mali Yılı Bütçe Hazırlama Rehberinin, "Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formların doldurulmasına ilişkin bilgiler ve form örnekleri" başlıklı bölümünde "Hizmet Gerekçeleri" ile ilgili olarak; "Hizmet gerekçelerinde, öncelikle her bir faaliyet altındaki hizmetlerin mevcut durumu belirtilecektir. Bu çerçevede hizmetin yasal dayanağı, önceki yıllarda yapılan işler ve üretilen hizmetler, yapılması planlanan iş ve hizmetler, bu iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak kaynakların planlanması ve ileriye dönük politika ve projeler hakkında gerekli hesaplama teknikleri de kullanılmak suretiyle ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir. Faaliyet maliyetinin tespitine ilişkin bu değerlendirme ve açıklamalar sırasında çeşitli sayısal bilgiler (cins, miktar, fiyatlandırma kriterleri gibi) mutlaka kullanılacaktır. Ayrıcı faaliyete ilişkin özellik

19 -19- arzeden sayısal bilgiler de (örneğin, sağlık hizmetlerine ilişkin olarak doktor, hemşire, hasta yatak sayıları; eğitim hizmetlerine ilişkin olarak okul, öğretmen, derslik sayıları vb.) kuruluşların durumlarına göre belirtilecektir. Böylece, faaliyet maliyeti program bütçe esaslarına uygun olarak saptanacak ve program maliyeti gerçekçi bir şekilde tespit edilecektir. Her bir program, alt program ve faaliyet için ayrı bir form düzenlenecektir." şeklindedir. Yukarıda belirtilen hükümlere rağmen; Gider izahnamelerinin faaliyet-proje bazında incelenmesinde, -genişi olarak- bu hükümlere uyulmadığı görülmüş olup, daireler itibariyle: a-"bütçe Hizmet Gerekçesi ile Gider Izahnamesinin Hedefler ve Gerçekleşen Değerler Açısından Yeterlilik Durumu Tablosu"nda; Bütçe hizmet gerekçesi ile kesinhesap gider izahnamesinin birlikte incelenmesi neticesinde hedef, mali ve fiziki gerçekleşme durumu hakkında yeterli bilgiyi içermeyen, örnekleme metodu ile seçilmiş faaliyet projeler, b-"gider Izahnamesi Yetersiz Olan Faaliyet-Proje Tablosu"nda; projeler, İptal edilme oranı yüksek olduğu halde iptal nedenleri yeterince açıklanmayan faaliyet c-"gider Izahnamesi Yetersiz Olan Özel Ödenekler Tablosu"nda; Bütçe dışı olan, özel kanunlar gereğince verilen Özel ödeneklerden fiziki gerçekleşme durumu hakkında yeterli bilgiyi içermeyen, örnekleme metodu ile seçilmiş faaliyet-projeler, gösterilmiştir. Bu bakımdan, söz konusu dairelere ait gider izahnameleri, aşağıda gösterilen tablodaki faaliyet-projeler itibariyle yetersiz bulunmuştur.

20 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL DAİRESİ: BAŞBAKANLIK FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

21 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: BAŞBAKANLIK HİZMETE AİT F A ALİ Y ET-P RO J EN İ N FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇEDEKİ ADI SAİT HALİM PAŞA YALISININ RESTORASYON VE İNŞAAT GİDERLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ İNSAN HAKLARI HlZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

22 GİDER IZAHNAMESI YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

23 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HİZMETE AİT F A ALİ Y ET-P RO J E N İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI HAZİNE POLİTİKASININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HİZMETLER BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 1111 SİGORTACILIK HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ 1 4 DEVLET BORÇLARI MUHASEBESİNİN OTOMAS YON PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ

24 BÖTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-P RO J E N İ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET-PROJE ADI AVRUPA BİRLİĞİ HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ DIŞ TİCARET TANITIM FAALİYETLERİ YOK BELİRLENMEMİŞ

25 DAİRESİ: DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

26 DAİRESİ: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

27 DAİRESİ: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

28 DAİRESİ: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT F AA Lİ YET-PRO J ENİ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET-PROJE ADI GAPBİS Projesi BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YIU İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ Kadastro Hizmetlerinin Yürütülmesi VAR BELİRLENMİŞ Kadastro Projeleri VAR BELİRLENMİŞ Fotogrametri çalışmalarının yürütülmesi VAR BELİRLENMİŞ

29 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLEŞEN DEĞERLER ACİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE AİT F AALİ YET-P RO J E N İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI HAVATAHMİNLERİ.ZİRAİ ME TEOROLOJİ VE İKLİM RASAT LARI HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ

30 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL DAİRESİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

31 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ HİZMETE AİT F A AL İ Y ET-P RO J E N İ N FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇEDEKİ ADI İLLERDE KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİNİN UYGULAN MASİ VE İZLENMESİNDE MODERNİZASYON PROJESİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

32 GİDER ÎZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABL DAİRESİ: EMNİYET GENEL MUDURLUGU ÖZELÖDENEĞİN 3448 SAYILI KANUN YASAL DAYANAĞI FAALİYET- PROJE ADI 3448 SAYILI KANUN EGM SİLAH MERMİ YAPIMI.ALIMl

33 DAİRESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

34 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ ÎLE KESÎNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ E N İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI GÜVENLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ

35 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLO DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ ÖZEL ÖDENEĞİN 31 SAYILI KANUN YASAL DAYANAĞI FAALİYET- PROJE 99 8 ADI 31 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRK S.K. HARP SANAYİ GÜÇLENDİRME HİZ METLERİ

36 DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

37 BÜTÇE HlZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-P ROJ ENİN FAALİYET-PROJE 111 BÜTÇEDEKİ ADI SAVUNMA ARAÇ GEREÇ ALIMLARI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ TEKNİK DONATIM PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

38 DAİRESİ: SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

39 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

40 GİDER ÎZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLOS DAİRESİ: MALİYE BAKANLIĞI ÖZELÖDENEĞİN YASAL DAYANAĞI 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN 348 SAYILI KANUN FAALİYET- PROJE ADI İDARİ VE MALİ İŞLER HİZMET LERİ DEVLET MUHASEBE HİZMET LERİ DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMETLER MALİYE BAKANLIĞI EK BİNASI GİDERLERİ MİLLİ EMLAK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

41 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: MALİYE BAKANLİĞİ FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

42 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: MALİYE BAKANLIĞI HİZMETE AİT FAALİYET-PROJENİN FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI KAMU HARCAMALAR! VE PERSONEL YÖNETİMİNE İLİŞKİN GİDERLER BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 11 6 GELİR İDARESİNE İLİŞKİN GİDERLER YOK BELİRLENMEMİŞ DEVLET BÜTÇESİ VE MALİ DENETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ DEVLET MUHASEBE PROJESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

43 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN ÖZEL ÖDENEKLER TABLO DAİRESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZELÖDENEĞİN YASAL DAYANAĞI 436 SAYILI KANUN 436 SAYILI KANUN 436 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN 3418 SAYILI KANUN FAALİYET- PROJE AD! 436 SAYILI KANUNU GEREĞİNCE ELDE EDİLEN GELİRLERLE YÜRÜTÜLEN İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ 3418 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN, EĞİTİM GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLE RİNİN VERGİSİNDEN ELDE EDİLEN HASILATLA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER - - -

44 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: BAYINDIRLIK BAKANLIĞI FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

45 DAİRESİ: BAYINDIRLIK BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GlDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU BÜTÇEDEKİ ADI ERZİNCAN VE TUNCELİ DEP. HASAR GÖREN KAMU SINA. YAPIM VE ONARIM HİZMET LERİ HİZMETE AİT F AALİYET-P RO J E N İ N BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN.MÜD. YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ GÜMRÜK MÜST.YATIRIMLARI YOK BELİRLENMEMİŞ KAMU KONUTU LOJ.VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YOK BELİRLENMEMİŞ

46 DAİRESİ: ULAŞTİRMA BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE 11 1 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU BÜTÇEDEKİ ADI DEMİRYOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM PROJESİ HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ E N İ N BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP. VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ 11 KIYI TESİSLERİ YAPIM, BAKIM VE BÜYÜK ONARIM PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ HAVA MEYDANLARI YAPIM, BAKIM VE BÜYÜK ONARIM PROJESİ VAR BELİRLENMEMİŞ

47 DAİRESİ: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÖVENL K BAKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

48 DAİRESİ: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT FAALİ YET-PROJ ENİN FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI AVRUPA TOPLULUĞU HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YIU İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ İŞ HAYATININ DENETİMİ VAR BELİRLENMEMİŞ ÇALIŞMA HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ YAKIN VE ORTADOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

49 DAİRESİ: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABL FAALİYET - PROJE ÖDENEK GİDER

50 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇİSİNDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMETE AİT FAALİ YET-P ROJ EN İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ HİZMETLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ÖLÇÜLER VE STANDARTLAR HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

51 DAİRESİ: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÖTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAMES HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU HİZMETE AİT F A AL İ Y ET-P RO J EN İ N FAALİYET - PROJE BÜTÇEDEKİ ADI MADENCİLİĞİN GELİŞTİRİLME Sİ VE İŞLETİLMESİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ENERJİ KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ YOK BELİRLENMEMİŞ

52 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESİNHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER ACISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: KÜLTÜR BAKANLIĞI HİZMETE AİT F AA Lİ YET-P RO J EN İ N FAALİYET-PROJE BÜTÇEDEKİ ADI TELİF HAKLARI VE SİNEMA HİZMETLERİ YATIRIM PROJELERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ VAR YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ ANITLAR VE MÜZECİLİK HİZMETLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ PAMUKKALE VE KAPADOKYA KORUMA GELİŞTİRME VE DÜZENLEME GİDERLERİ VAR BELİRLENMEMİŞ

53 GİDER İZAHNAMESİ YETERSİZ OLAN FAALİYET - PROJE TABLO DAİRESİ: TURİZM BAKANLIĞI FAALİYET-PROJE ÖDENEK GİDER

54 BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİ İLE KESINHESAP GİDER İZAHNAME HEDEFLER VE GERÇEKLESEN DEĞERLER AÇISINDAN YETERLİLİK DURU DAİRESİ: TURİZM BAKANLIĞI HİZMETE AİT F A ALİ YET-P RO J EN İ N BÜTÇEDEKİ FAALİYET - PROJE ADI TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ BÜTÇE HİZMET GEREKÇESİNDE AÇIKLAMALARA YER VERİLİP VERİLMEDİĞİ YOK YILI İÇİN SOMUT HEDEF OLARAK BELİRLENME DURUMU BELİRLENMEMİŞ TURİZM ALAN VE MERKEZ LERİ İLE TURİZM YERLEŞİM MERKEZLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMALAR YOK BELİRLENMEMİŞ DOĞAL VE KÜLTÜREL VAR LIKLAR İLE TURİZMİN ÇEŞİT LENDİRİLMESİ VE YAYGIN LAŞTIRILMASI KAPSAMINDAKİ PLANLAMA VE ALTYAPI UYGULAMALARI YOK BELİRLENMEMİŞ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem: Yasama Yılı: TBMM (S. Sayısı: ) Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Malî Yıh Kesinhesap

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı