ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 UYUM GIDA AŞ. ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU SOM ĐSTANBUL, 03 Ağustos 2010

2 Đstanbul, Sn. Şule Gündoğdu Uyum Gıda A.Ş Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:17 K:4 Uyum Çarşı Beylikdüzü, Đstanbul Konu : Değerleme Raporu Vaki talebiniz üzerine Halkalı Toplukonut Alanı 3. Etap Manolya Sk. Kapı No: 1A Uyum Market Küçükçekmece Đstanbul adresindeki mülk tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir. Talep edilen mülke ilişkin Değerleme Raporumuzu yazımız ekinde takdim ediyoruz. Yaptığımız piyasa araştırması ve değerleme hesapları sonucunda konu mülkün bugünkü durumuyla ve güncel piyasa şartlarında, tarihi itibariyle, peşin ve tam mülkiyet hakkı değerini, TL (Đkimilyonyüzbin Türk Lirası) olarak tahmin ettiğimizi, bu değerle mülkün makul bir pazarlama süreci içinde alıcısı az olduğunu, tapu kayıtlarında yasal kısıtlamalar bulunduğunu bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Sorumlu Değerleme Uzmanı Nazan ÖZBAYDAR Form-040 / Rev.2 Page 2 of 55

3 KABULLER VE KISITLAMALAR - GĐRĐŞ Bu rapor, Uyum Gıda AŞ nin tarihli yazılı talebi üzerine hazırlanmıştır. Raporun düzenleme amacı Halkalı Toplukonut Alanı 3. Etap Manolya Sk. Kapı No: 1A Uyum Market Küçükçekmece Đstanbul adresindeki mülkün finansal raporlarda kullanılmak üzere satış değerlerinin tespit edilmesidir. Đstanbul Đli, Küçükçekmece Đlçesi, Halkalı Mahallesi, 246 pafta, 504 Ada, 2 parselde yer alan mülkün değer tespiti amacıyla, konu mülk tarihinde, SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ. yetkililerince gezilmiş, ayrıntılı bilgiler alınmış ve konu mülkün güncel piyasa koşullarında değeri takdir edilerek işbu Değerleme Raporu düzenlenmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 3 of 55

4 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Rapor Bilgileri 2. Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler 3. Değerleme Konusu Hakkında Bilgiler 4. Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Đlişkin Analizler 5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 6. Sonuç 7. Ekler Form-040 / Rev.2 Page 4 of 55

5 GAYRĐMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1. RAPOR BĐLGĐLERĐ 1.1. RAPOR TARĐHĐ RAPORUN NUMARASI 1.3. RAPOR TÜRÜ Bu rapor Đstanbul Đli, Küçükçekmece Đlçesi, Halkalı Mahallesi, 246 pafta, 504 Ada, 2 parselde yer alan market binası ve arsasının finansal raporlarda kullanılmak üzere satış değerlerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır RAPORU HAZIRLAYAN/LAR Bu değerleme raporu, gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi/kurum/kuruluslardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Değerleme Uzmanı Yük. Şehir Plancısı, Fatma Büyükbaş Umut (400527) ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Yük. Şehir Plancısı, Nazan Özbaydar (400226) tarafından hazırlanmıştır. Şehir Plancısı Başak Tekin çalışmalar sırasında destek vermiştir SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ ADI SOYADI Yük. Şehir Plancısı, Nazan Özbaydar, DEĞERLEME TARĐHĐ tarihinde konu mülklerin yerinde incelemeler yapılmış, ve tarihlerinde resmi kurum incelemeleri ve saha çalışmaları yapılmış ve tarihine kadar ofis çalışması yapılarak işbu rapor hazırlanmıştır DAYANAK SÖZLEŞMENĐN TARĐH VE NUMARASI Bu değerleme raporu şirketimiz ile Uyum Gıda AŞ. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli SOM-TDT referans numaralı dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır RAPORUN KURUL DÜZENLEMELERĐ KAPSAMINDA DEĞERLEME AMACI ĐLE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞINA DAĐR AÇIKLAMA Bu değerleme raporu, gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi/kurum/kuruluslardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Uyum Gıda AŞ. halka açık/borsaya kote olmamasına rağmen, müşterimiz Uyum Gıda AŞ nin talebi üzerine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun formatta hazırlanmıştır. Form-040 / Rev.2 Page 5 of 55

6 2. ŞĐRKETĐ VE MÜŞTERĐYĐ TANITICI BĐLGĐLER 2.1. ŞĐRKETĐN UNVANI VE ADRESĐ SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danısmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ., Halaskargazi Cad. Ebekızı Sok. Sosko Đs Merkezi A Blok Kat Osmanbey Şişli Đstanbul, Turkiye adresinde hizmet vermektedir. SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danısmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ yılında kurulmuştur. SOM Değerleme A.Ş.'nin temel işlevi; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerlerini tespit etmek, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konulara ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirebilecek fizibilite raporları hazırlamaktır. SOM Değerleme AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına Đlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmıştır. SOM AŞ., hizmet kalitesinin sürekliliği sağlamak amacıyla, yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucunda; Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve tarihinde TÜV SÜD belgelendirme kuruluşunun denetimi sonucu ISO 9001:2008 kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütmektedir MÜŞTERĐYĐ TANITICI BĐLGĐLER VE ADRESĐ Uyum Gıda AŞ. Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:17 K:4 Uyum Çarşı Beylikdüzü, Đstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Uyum A.Ş., 1998 yılında 8 girişimcinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Đlk mağazası olan Başakşehir 1. Etap ı kurulduğu yıl açan Uyum, günümüzde 1100 çalışanı, 30 mağazası ile hizmet vermektedir MÜŞTERĐ TALEPLERĐNĐN KAPSAMI VE VARSA GETĐRĐLEN SINIRLAMALAR Müşterimiz, Uyum Gıda AŞ. Đstanbul Đli, Küçükçekmece Đlçesi, Halkalı Mahallesi, 246 pafta, 504 Ada, 2 parselde kayıtlı gayrimenkulün finansal raporlarda kullanılmak üzere, değerleme tarihi itibari ile, güncel piyasa koşullarında peşin satış değerlerini içeren değerleme raporunu talep etmiştir. Müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Form-040 / Rev.2 Page 6 of 55

7 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĐLGĐLER 3.1. GAYRĐMENKULÜN YERĐ, KONUMU, TANIMI VE TAPU KAYITLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER TAPU BĐLGĐLERĐ ĐLĐ Đstanbul MEVKĐĐ - ĐLÇESĐ Küçükçekmece PAFTA 246 BUCAĞI - ADA 504 MAHALLESĐ Halkalı PARSEL 2 KÖY - YÜZÖLÇÜMÜ m² SOKAK - NĐTELĐĞĐ SAHĐBĐ Uyum Gıda ve Đhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. BAĞIMSIZ BÖLÜM BĐLGĐLERĐ MÜLKĐYET TÜRÜ Tam mülkiyet BLOK NO - PROJE NO - KAT - BÖLÜM NO - ARSA PAYI - NĐTELĐĞĐ - YASAL KISITLAMALAR Avan Proje Đrtifalı Yerde 1 Market Binası ve Arsası ( tarih, yevmiye no) Küçükçekmece Đlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü'nden tarihinde alınan yazılı bilgiye göre değerlemeye konu mülk üzerinde; tarih, 2231 yevmiye nolu, TL değerinde % 30 faiz oranıyla 1. dereceden Akbank A.Ş. lehine FBK süre ile ipotek bulunmaktadır tarih, 1201 yevmiye no ile konu mülkün bulunduğu parselin ticaret alanı nda kaldığı beyan edilmiştir. Tapu Sicil Müdürlüğü nde incelenen tapu kütüğünün beyanlar bölümünde kurşun kalemle Küçükçekmece Belediyesi nin yıkımla ilgili yazısının dosyasında olduğu belirtilmiştir. Bu yazı ile ilgili tapu görevlilerinden bilgi alınamamıştır, ancak yazı örneği belediye imar arşiv dosyasında incelenmiştir ve detayları 3.3. başlığında izah edilmiştir tarihi itibari ile tapu müdürlüğünden alınan yazılı takyidat belgesi rapor ekindedir. Form-040 / Rev.2 Page 7 of 55

8 GAYRĐMENKULÜN KONUMU ve ÇEVRE ÖZELLĐKLERĐ Değerlemeye konu mülk, Đstanbul Đli, Küçükçekmece Đlçesi, Halkalı Toplukonut Alanı 3. Etap ta Manolya Sokak a cepheli 504 ada 2 parsel üzerinde yer almaktadır. Mülkün 65 m güneyinde, Manolya Sokak ın bağlandığı 3. Cadde, 200 m batısında Fatih Sultan Mehmet Đlköğretim Okulu, 180 m güneydoğusunda Migros Market, 350 m güneydoğusunda Hacı Ömer Çetinsaya Camii, 450 m kuzeyinde TEM Otoyolu yer almaktadır. Değerlemeye konu mülke ulaşım, Halkalı Caddesi, Kent Bulvarı, 1. Cadde, 3. Cadde ve Manolya Sokak takip edilerek ulaşılmaktadır. Mülke toplu taşıma ile Atatürk Caddesi nden geçen ĐETT otobüsleri ve minibüslerle ulaşılmaktadır. Şema 1. Gayrimenkulün Konumu (Kaynak: Form-040 / Rev.2 Page 8 of 55

9 GAYRĐMENKULÜN TANIMI Değerlemeye konu mülk, Halkalı Toplukonut 3. Etap ta, 3. Caddeye bağlanan Manolya Sokak adresindeki m² arsa üzerinde yapı ruhsatına göre toplam m² kapalı alana sahip olan bodrum + zemin kattan oluşan yapıdır. Gayrimenkulden Görünüm Form-040 / Rev.2 Page 9 of 55

10 3.2. TAPU, PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB.. DÖKÜMANLAR, Tapu belgesi Form-040 / Rev.2 Page 10 of 55

11 Yapı Ruhsatı Form-040 / Rev.2 Page 11 of 55

12 Yapı Kullanma Đzin Belgesi Form-040 / Rev.2 Page 12 of 55

13 Röperli Kroki Đmar Planından Örnek Form-040 / Rev.2 Page 13 of 55

14 Zemin Kat Planı Bodrum Kat Planı Form-040 / Rev.2 Page 14 of 55

15 3.3. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKUL ĐLE ĐLGĐLĐ VARSA SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE VE GAYRĐMENKULÜN HUKUKĐ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLERE (ĐMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLER, KAMULAŞTIRMA ĐŞLEMLERĐ V.B.) ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ Halkalı Toplukonut Revizyon Uygulama Đmar Planı 1/ PLAN/ÖLÇEK/TARĐH FONKSĐYON ALANI Ticaret YAPI NĐZAMI - RUHSAT TARĐHĐ TAKS - KAT ĐRTĐFAKI - KAKS 0,50 KAT MÜLKĐYETĐ - YÜKSEKLĐK 7 m ĐSKAN BELGESĐ Küçükçekmece Belediyesi Đmar Müdürlüğü nden tarihinde alınan yazılı bilgiye göre değerlemeye konu mülk, tt'li Halkalı Toplukonut 1/1000 Uygulama Đmar Planı sınırları içinde, ayrık nizam ticaret alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları 0,50 emsal, 7 m yükseklik olarak belirlenmiştir. Değerlemeye konu mülkün bulunduğu parsel, bir önceki geçerli plan olan tasdik tarihli Halkalı Toplukonut 1/1000 Uygulama Đmar Planı na göre de yürürlükteki imar planıyla aynı yapılaşma koşullarına sahiptir. Değerlemeye konu mülkün bulunduğu 504 ada 2 parsele ait imar arşiv dosyasında tarihli yapı ruhsatı ve tarihli yapı kullanma izin belgesine göre, bodrum kat + zemin kattan oluşan mülkün bodrum katında 1 adet depo, 1 adet kazan dairesi, 1 adet çamaşır odası, 1 adet su deposu, 1 adet atık odası, 1 adet jeneratör ve makine dairesi ve kalan kısımda binaya ait otopark zemin katta ise yaklaşık 250 m² büyüklüğünde iç avlusu bulunan toplam 533 m² kullanım alanlı bölüm bulunmaktadır. Konu mülk yapı ruhsatına göre 533 m² lik market ve 786 m² lik ortak alanla birlikte toplam m² kapalı alana sahiptir. Değerlemeye konu mülke tarih 9971 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan tetkikte mevcut ruhsatlı bodrum + zemin katlı işgalli yapıda ruhsat eki projesine aykırı olarak yaklaşık ön cephede 2,75 m x 32 m, sol yan cephede 5 m x 42 m, arka cephede 5 m x 42 m ebadında çelik konstrüksiyon yapıldığı çatı ve cephelerinin kapatıldığı, projede avlu olarak görülen bölümün üstünün kapatılarak amacı dışında kullanıldığı tespit edilerek tarih, 303 cilt sayfa no ile yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Konu mülke ait ruhsat harici inşaatın 3194 sayılı yasanın 32. maddesine göre ruhsat harici kısımlarının yıktırılmasına tarih 2009/1403 karar nolu Encümen toplantısıyla karar verilmiş ve ilgili tapu müdürlüğüne üçüncü şahısların mağdur olmamaları için tarih, M.34.6.KÜÇ sayılı yazı ile bildirilmiştir. Son üç yılda herhangi bir alım satım işlemi söz konusu olmamıştır. Form-040 / Rev.2 Page 15 of 55

16 Đmar Müdürlüğü Dilekçe Cevabı Form-040 / Rev.2 Page 16 of 55

17 Yapı Tatil Tutanağı Form-040 / Rev.2 Page 17 of 55

18 Encümen Kararı Form-040 / Rev.2 Page 18 of 55

19 Tapu Sicil Müdürlüğü ne Đletilen Bilgilendirme Yazısı Ruhsatsız Kısımlar Form-040 / Rev.2 Page 19 of 55

20 3.4. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKULLER ĐLE ĐLGĐLĐ HERHANGĐ BĐR TAKYĐDAT (DEVREDĐLEBĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR SINIRLAMA) OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĐLGĐ, VARSA SÖZKONUSU GAYRĐMENKULÜN GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ENGEL TEŞKĐL EDĐP ETMEDĐĞĐ HAKKINDAKĐ GÖRÜŞ Değerlemeye konu mük üzerinde; tarih, 2231 yevmiye nolu, TL değerinde % 30 faiz oranıyla 1. dereceden Akbank A.Ş. ipoteği bulunmaktadır tarih, 1201 yevmiye no ile konu mülkün bulunduğu parselin ticaret alanı nda kaldığı beyan edilmiştir. Konu mülkün yapı kullanma izin belgesi alınmış olmasına rağmen, sonradan projeye aykırı büyütmeler yapılmıştır DEĞERLEMESĐ YAPILAN PROJELERĐN ĐLGĐLĐ MEVZUAT UYARINCA GEREKLĐ TÜM ĐZĐNLERĐNĐN ALINIP ALINMADIĞI, PROJESĐNĐN HAZIR VE ONAYLANMIŞ, ĐNŞAATA BAŞLANMASI ĐÇĐN YASAL GEREKLĐLĐĞĐ OLAN TÜM BELGELERĐNĐN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĐLGĐ VE PROJENĐN GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE BĐR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDAKĐ GÖRÜŞ Değerlemesi yapılan gayrimenkuller, proje aşamasında değildir. Projeye uygun olmayan ilaveler için herhangi bir tadilat ruhsatı veya projesi bulunmamaktadır DEĞERLEMESĐ YAPILAN PROJELER ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK, 29/6/2001 TARĐH VE 4708 SAYILI YAPI DENETĐMĐ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETĐM YAPAN YAPI DENETĐM KURULUŞU (TĐCARET UNVANI, ADRESĐ V.B) VE DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKUL ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐ DENETĐMLER HAKKINDA BĐLGĐ Değerlemeye konu mülke ait, Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti nin nolu iş bitirme tutanağına göre; 4708 sayılı yapı denetim yasası ve bu yasaya ait tarih, sayılı yapı denetim uygulama usul ve esasları yönetmeliği ile yapı ile ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak tarihinde iş bitirilmiştir. Konu mülkün yapı denetim firması olan, Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd Şti. nin mülkün yapım aşamasındaki adresi Rami Kışla Caddesi No: 15/19-B Eyüp, Đstanbul (Tel No: ) olarak geçmekte olup, Hadımköy Yolu Sanbir Bulvarı Altunkent Đş Merk. No:107 K:5/22 Büyükçekmece, Đstanbul (Tel No: ) adresine taşınmıştır EĞER BELĐRLĐ BĐR PROJEYE ĐSTĐNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE ĐLĐŞKĐN DETAYLI BĐLGĐ VE PLANLARIN SÖZ KONUSU DEĞERĐN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE ĐLĐŞKĐN OLDUĞUNA VE FARKLI BĐR PROJENĐN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERĐN FARKLI OLABĐLECEĞĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Değerlemesi yapılan gayrimenkuller, proje aşamasında değildir. Değerlemede binanın ruhsattaki yasal büyüklüğü dikkate alınarak değer verilmiştir, mevcut hali ile değeri farklı olacaktır. Form-040 / Rev.2 Page 20 of 55

21 4. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKULE ĐLĐŞKĐN ANALĐZLER 4.1. GAYRĐMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENĐN ANALĐZĐ VE KULLANILAN VERĐLER Konumu Đstanbul, ve doğu boylamlarıyla ve kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Đstanbul Boğazı, Karadeniz i, Marmara Denizi yle birleştirirken; Asya Kıtası yla Avrupa Kıtası nı birbirinden ayırmakta ve Đstanbul kentini de ikiye bölmektedir. Đstanbul, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi görmektedir ve km² lik alana sahiptir. Şema 2. Đstanbul un Konumu (Kaynak:www.wikipedia.org) Đdari Sınırlar Đl alanı, idari bakımdan doğu ve güneydoğudan Kocaeli nin Karamürsel, Gebze, Merkez ve Kandıra Đlçeleriyle, güneyden Bursa nın Gemlik ve Orhangazi Đlçeleriyle, batı ve kuzeybatıdan Tekirdağ ın Çorlu Çerkezköy ve Saray Đlçelerinin yanı sıra, Kırklareli nin de Vize Đlçesi topraklarıyla çevrilidir. Đstanbul Đli sınırları içerisinde 39 ilçe bulunmaktadır. Avrupa Yakası nda; Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Anadolu Yakası nda ise; Üsküdar, Beykoz, Şile, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Adalar, Maltepe, Sultanbeyli, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy bulunmaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 21 of 55

22 Şema 3. Đstanbul un Đlçeleri (Kaynak:www.wikipedia.org) Ulaşım Türkiye'nin en kalabalık ve en önemli sanayi, ticaret ve finans merkezi olan Đstanbul hem ülkenin diğer merkezlerine, hem de dış ülkelere çeşitli ulaşım yollarıyla bağlıdır. Bu ulaşım yolları arasında en önemlisi aynı zamanda Avrupa ile Ortadoğu'yu da birbirine bağlayan E-5 ve TEM otoyoludur. Đstanbul Boğazı'na yapılan iki köprü bu yolun işlekliğini daha da artırmıştır. Deniz ulaşımının Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan kentin bağlantılarında ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır. Hava ulaşımında hem yurtiçi ve yurtdışı ulaşımında varış ve kalkış yeri olup, uluslararası hava ulaşımındaki transit liman konumundadır. Anadolu Yakasında Sabiha Gökçen Hava Limanı daha çok iç hat ve charter seferleri ile faaliyettedir. Yeşilköy de bulunan ve en çok kullanılan havaalanı ise Atatürk Havalimanıdır. Đstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı, şehir merkezine 20 km mesafededir. Đklim Yaz ayları genellikle sıcak geçen, kış ayları bölgeyi etkisi altına alan sistemlere bağlı olarak fazla soğuk geçmeyen Đstanbul, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor görünse de, Marmara Denizi ve Đstanbul Boğazı'nın etkisiyle daha farklı bir iklime sahip olmuştur. Kış aylarında Karadeniz'den gelen soğuk-kuru hava kütlesi ile Balkanlardan gelen soğuk-yağışlı hava kütlesinin ve özellikle Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı hava kütlelerinin etkisi altındadır. Bütün ilde Karadeniz'in soğuk ve yağışlı havasıyla Akdeniz'in ılık havası birbirini izler. Đlde yaz-kış, gece-gündüz arasında büyük ısı farkları görülmez. Form-040 / Rev.2 Page 22 of 55

23 Şema 4. Đstanbul Ulaşım Haritası Su kaynakları Đstanbul daki en büyük akarsu, Riva çayıdır. Boğaza dökülen suların en önemlileri Küçüksu ve Göksu dereleridir. Bunlardan başka Haliç'e dökülen Kâğıthane ve Alibey Dereleri, Küçükçekmece Gölü ne dökülen Sazlıdere, Büyükçekmece Gölü ne dökülen Karasu Deresi, Terkos Gölü ne dökülen Trança Deresi, Đstanbul Đlinin belli başlı akarsularıdır. Đlde küçük fakat önemli üç göl mevcuttur. Bunların üçü de Avrupa yakasındadır. Denizden ayrılmış olan Terkos Gölü nün suyu tatlıdır. Marmara Denizi kıyısında bulunan 11 km² büyüklüğünde Küçükçekmece Gölü ve 16 km² büyüklüğündeki Büyükçekmece göllerinin suları tuzludur. Nüfus ve Demografik Yapı 1945'te nüfusu olan Đstanbul, 1950 sonrasında yaşanan artış ile 1955'de ve izleyen dönemlerde de yıllık binde arasında artışla 1990'da , 1997'de kişiye ulaşmış ve 2000 yılında yapılan sayımda da 10 milyonun üstünde nüfusa sahip bir şehir olmuştur. (Kaynak: Türkiye Đstatistik Kurumu'nun 2007 yılında gerçekleştirdiği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmasında ise, Đstanbul'a göçün hala devam ettiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada Đstanbul un nüfusunun kişiye ulaştığı tespit edilmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 23 of 55

24 Đstanbul, son 7 yılda 2 milyon 500 bin göç alırken, kentte en fazla nüfus artışı kişilik artışla Büyükçekmece'de yaşanmıştır. Sadece Eminönü ve Şile ilçelerinde nüfus azalışı yaşanmıştır. Đstanbul'un en kalabalık ilçesi kişi ile Gaziosmanpaşa olurken, kişi ile Ümraniye, kişi ie Küçükçekmece, kişi ile Kadıköy en kalabalık ilçeler arasındadır. Đstanbul'da kişi Avrupa, vatandaş da Asya yakasında bulunmaktadır. Đstanbul'da kadın yaşarken, erkeklerin sayısı olarak belirlenmiştir. Grafik 1. Đlçelere Göre Nüfus Ekonomi Ekonomik yönden Đstanbul, Türkiye nin en gelişmiş kentlerinden biridir. Batı ile Doğu arasında köprü olma özelliği ile yerli ve yabancı sermaye için, bölgelerarası ilişki kurma ve bölgelere açılma yönünden önemli bir merkezdir. Turizm, sanayi ve ticaret ekonomisinin en önemli kaynaklarıdır. Sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu il dışına taşınmasına karşın, kent imalat sanayi yönünden önemini korumaktadır. Đstanbul sanayinde asıl gelişme Cumhuriyet ten sonra başlamıştır lerden sonra hızlanan sermaye birikimleri, özel sektöre sağlanan destek, sanayi ve ticaret yönünden Đstanbul un önde gelen bir kent olmasına olanak sağlamıştır. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından başlıcaları Đstanbul da yerseçmiştir. Eskiden daha çok Haliç çevresinde yer alan fabrikaların 1960'lardan sonra E-5 Karayolu boyunca yaygınlaşması, kent alanının hızla gelişmesinin başlıca nedenlerindendir. Ayrıca Türkiye'deki küçük sanayi işyerlerinden yüzde 20'yi aşkın bir bölümü de Đstanbul ilindedir. Coğrafi konumu Đstanbul'un ilkçağdan beri önemli bir ticaret merkezi olmasına yol açmıştır. Türkiye'nin başka ülkelerden satın aldığı ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i ve dış satışlarının yüzde 25'i Đstanbul'dan gerçekleştirilir. Đstanbul'un ekonomik açıdan Türkiye düzeyinde bir başka özelliği de ülkenin en büyük banka, holding, sigorta, pazarlama ve reklam şirketi merkezlerinin burada bulunmasıdır. Ayrıca yabancı sermayeli şirketlerin de çok büyük bir bölümü Đstanbul'dadır. Türkiye basın yayın sanayisinin merkezi de Đstanbul'dur. Türkiye ölçeğinde yayın yapan önemli gazetelerin tümü Đstanbul'da yayıma hazırlanır. Ayrıca Türkiye'deki yayınevlerinin pek çoğu Đstanbul'dadır. Đstanbul doğal güzelliği, zengin kültür varlıkları, ulaşım ve konaklama konusundaki gelişimi ile Türkiye nin en gözde turizm merkezlerinden biri olmuştur. Türkiye ye gelen yabancı turistlerin büyük bir bölümü Đstanbul dan giriş yapmaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 24 of 55

25 Küçükçekmece Küçükçekmece Đlçesi, Đstanbul ili idari sınırları ve Đstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almakta olup, Đstanbul un batısında bulunmaktadır. Küçükçekmece Đlçesi nin kuzeyinde Gaziosmanpaşa, doğusunda Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler, batısında Avcılar ve Küçükçekmece Gölü, güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi yer almaktadır. Şema 5. Küçükçekmece nin Konumu Ulaşım Đstanbul u Trakya ya ve Avrupa ülkelerine bağlayan kara ve demir yolları Küçükçekmece Đlçesi nden geçmektedir. E- 5 ve TEM otoyolları bağlantısını sağlayan karayolu Atatürk Havalimanı na ulaşmak bakımından da önem taşımaktadır. Çift hatlı banliyö demiryolunun son istasyonu Küçükçekmece Đlçesi ne bağlı olan Halkalı dadır. Bu demiryolu hattı kuzeybatıya doğru uzanarak Bulgaristan ve Yunanistan a geçmektedir. Nüfus Yapısı Đlçe sınırları içindeki yerleşim yerlerinde nüfus 1965 ten 1970 e dek %100 e varan artışlar göstermiş, arasında da bu artış sürmüştür yılı itibariyle ilçenin nüfusu kişidir den sonra TEM otoyolunun açılması, Tem ile E-5 otoyolları bağlantı yollunun yapılması ve bu yolun kenarında sanayi tesislerinin yerleşmesi nüfus artışını hızlandırmıştır. Sanayi tesislerinin etrafında düzensiz konut yerleşmeleri oluşmuştur. Hızlı büyümenin başlıca nedenleri, Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi nin ve Halkalı Konutları nın kurulmasıdır. Form-040 / Rev.2 Page 25 of 55

26 Küçükçekmece Đlçesi Yıllara Göre Nüfus , , , , , , , , , , , , , , , ,795 Küçükçekmece Gölü Đstanbul'un 15 km batısında yer alan Küçükçekmece Gölü 14 km² lik bir alan kaplamaktadır. Gölün ağız kesimi kıyı kordonu ile kapalı olmasına rağmen, gölün denizle ilişkisi 1.5 metre derinliği olan bir geçitle sağlanmaktadır. Bu nedenle, gölün suyu yarı tuzludur. Ancak, son zamanlarda yapılaşmanın artması, gölü besleyen akarsuların cılızlaşması nedenleriyle, bu geçit ender olarak bağlantı sağlayabilmektedir. Çevresinde eosengre ve kalkerleri ile üst miyosen kum marn ve kalkerleri bulunan Küçükçekmece Gölü, doğusundan Nakkaş Deresi, batısından Eşkinoz Deresi ve bunlar arasındaki Sazlıdere den beslenmektedir. Küçükçekmece Gölü nde, eskiden bol miktarda balık bulunurken, 1970 lerden sonra evsel ve sanayi atıklarla gölün kirlenmesi sonucu, balıkların yaşamı olumsuz yönde etkilenmiştir. Küçükçekmece Gölü nün kirlenmesini engellemek amacıyla başlatılan kollektör çalışmaları yarım kaldığı için, sanayi atıkları büyük ölçüde azalmış olsa da, evsel atıklar hala göle akmaktadır. Bunun sonucu olarak Küçükçekmece Gölü halen tamamen ötrofik (sucul ortamlar-"daki fosfatlı ve azotlu besinlerin aşırı çoğalması sonucu oksijenin azalması. su kalitesinin kötüleşmesi, yeşillenme) durumdadır. Halkalı Değerlemeye konu mülkün yer aldığı Halkalı, Đstanbul'un Küçükçekmece Đlçesi nin bir semti olup, Halkalı Merkez Mahallesi, Đstasyon ve Atakent Mahallelerinin yer aldığı bölgedir. Merkez mahallesi oldukça dağınık çarpık kentleşmeye sahip olmakla birlikte, konu mülkün yer aldığı Atakent Mahallesi TOKĐ tarafından birçok konut inşaatının tamamlandığı ve devam ettiği Küçükçekmece Đlçesi'nin düzenli yapılaşmasının olduğu bir mahalledir. Atakent Mahallesinin I,II ve III. Etap konutları Türkiye'nin ilk toplu konutları olup temelleri 1950'li yıllara dayanmaktadır. Ayrıca TOKĐ 4. Etap konut projesi kapsamında söz konusu bölge'de Avrupa Konutları, Ihlamur Evleri, Güneş Park Evleri, Soyak Olympiakent, Divan Residence, Bosphorus City (Bezirganbahçe Konutları), Özgülkent Sitesi gibi birçok konut sitesi ve inşaatı yer almaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 26 of 55

27 4.2. MEVCUT EKONOMĐK KOŞULLARIN, GAYRĐMENKUL PĐYASASININ ANALĐZĐ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERĐLER Türkiye de 2001 yılında yaşadığımız ekonomik krizle başlayan dönem, sonrasında yaşadığımız diğer krizlerle pek çok sektörde olduğu gibi, gayrimenkul sektöründe de ciddi bir küçülmeye neden olmuştur yılının ikinci yarısından itibaren, ekonominin olumlu sinyaller vermesi bankacılık sektöründe faizlerin düşmesini, ülke genelindeki yatırımların ve konut - ticari kredilere olan taleplerin artmasını sağlamıştır. Tüm bu olumlu gelişmeler ile birlikte birikmiş talepleri karşılayan gayrimenkul piyasası canlanmış ve özellikle son yıllarda fiyatların önemli ölçüde artmasına neden olmuştur yılının ikinci döneminde konut kredisi faiz oranlarındaki hızlı düşüş 2006 yılının birinci dönemine kadar devam etmiştir yılının ortalarına kadar olan dönemde faiz oranları % 0,90 - % 1,10 lara kadar düşmüştür. Ancak piyasalardaki dalgalanma nedeniyle, inşaat malzemelerinde artış ortaya çıkmış, üretilen konut alanlarına talep azalmış ve konut satış oranları düşmüştür. Mayıs 2006 ya kadar % 0,90 lara kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, Mayıs ayında yaşanan dalgalanmayla birlikte % 2,10 lara kadar çıkmıştır yılında banka faizlerinin artmasıyla gayrimenkul satış değerlerindeki artışların yavaşladığı, bazı bölgelerde satış değerlerinin olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. Mortgage sistemi tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumu ile yasallaşmıştır. Konut kredisi kullanımı 2007 yılının ilk dokuz aylık döneminde sektörün beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eylül ayında sıçrama yapması beklenen konut kredi kullanımı temmuz ayında başlayan global dalga nedeniyle yaz aylarındakine benzer durgun bir seyir sergilemiştir. Avrupa Birliği için tarih alındıktan sonra yapılan bazı ekonomik ve politik düzenlemeler sonucu, yabancı yatırımcıların Türkiye de yatırım risklerinin azalacağı düşüncesiyle, yatırıma daha sıcak baktıkları gözlenmiştir yılı başlarına kadar, yabancı yatırımcılar özellikle alışveriş merkezi yatırımı konusunda tüm Türkiye de harekete geçmişlerdir. Ancak 2008 yılının Mart ayında Anayasa Mahkemesi kararı ile yabancı şirketlere gayrimenkul alımının sınırlanması yabancı yatırımcıların projelerini ertelemelerine/vazgeçmelerine neden olmuştur yılının üçüncü çeyreğinde ortaya çıkan küresel mali kriz Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve birçok gelişmekte olan ülkenin piyasa ekonomilerini etkilemiştir. Gayrimenkul piyasası bu dönemde kredi faizlerinin yükselmesi, yatırımların ertelenmesi gibi nedenlerle durgun bir döneme girmiştir, bu durumdan Türk Gayrimenkul Piyasası da etkilenmiştir ancak Türkiye nin küresel mali krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğu da global yatırım kaynakları tarafından belirtilmektedir. Değerleme tarihi itibariyle piyasada konut faiz oranları 10 yıl için %1 seviyelerine kadar düşmüş olup, birikmiş taleplerin bu dönemde karşılanmakta olduğu ve yüksek faiz oranı ile konut kredisi kullanarak gayrimenkul edinmiş olan alıcıların mevcut kredilerini yeniden yapılandırdıkları gözlenmektedir DEĞERLEME ĐŞLEMĐNĐ OLUMSUZ YÖNDE ETKĐLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER Değerleme işlemini genel anlamda olumsuz yönde etkileyen ve sınırlayan herhangi bir faktör bulunmamaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 27 of 55

28 4.4. GAYRĐMENKULÜN YAPISAL, ĐNŞAAT ÖZELLĐKLERĐ YAPI CĐNSĐ Betonarme ĐNŞA YILI 2004 CEPHE Bkz. Açıklamalar BÜYÜKLÜK Projesinde m², Mevcutta m² KULLANIMI ODA SAYISI - WC SAYISI 2 BALKON SAYISI - BANYO SAYISI - KĐLER - KÖMÜRLÜK - ÇAMAŞIR ODASI - ÜTÜ ODASI - ŞÖMĐNE - BARBEKÜ - OTOPARK Açık otopark MANZARA - ZEMĐN DÖŞEMELERĐ Market SALON Bkz. Açıklamalar ODALAR Bkz. Açıklamalar MUTFAK Bkz. Açıklamalar HOL Bkz. Açıklamalar BANYO Bkz. Açıklamalar WC Bkz. Açıklamalar DOĞRAMALAR GĐRĐŞ KAPISI Fotoselli Alüminyum Kapı ĐÇ KAPILAR - PENCERELER Alüminyum PANJUR - Değerlemeye konu mülk, Halkalı Toplukonut 3. Etap ta, 3. Caddeye bağlanan Manolya Sokak adresindeki m² arsa üzerinde, yapı ruhsatına göre toplam m² kapalı alana sahip olan bodrum + zemin kattan oluşan yapıdır. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katında 1 adet depo, 1 adet kazan dairesi, 1 adet çamaşır odası, 1 adet su deposu, 1 adet atık odası, 1 adet jeneratör ve makine dairesi ve kalan kısımda binaya ait otopark zemin katta ise yaklaşık 250 m² büyüklüğünde iç avlusu bulunan toplam 533 m² kullanım alanlı bölüm bulunmaktadır. Konu mülk yapı ruhsatına göre 533 m² lik market ve 786 m² lik ortak alanla birlikte toplam m² kapalı alana sahiptir. Yerinde yapılan incelemelere göre değerlemeye konu mülkün genelinde mimari projesinden farklılıklar görülmektedir. Mevcut durumda mülkün bodrum katında depo alanları, soğuk hava odaları, kasap, şarküteri bölümleri, personel yemekhanesi, soyunma odaları ve WC ler, ekmek fırını, un deposu ve fırın bölümünün dinlenme odası ile duşları ve 2 adet asansör yer almaktadır. Mülkün zemin katında market bölümü, kasalar, girince sol tarafta unlu mamuller bölümünde 1 adet fırın, marketin arka tarafında meyve deposu, soğuk hava deposu ve yükleme kapısı yer almaktadır. Binaya girildiğinde karşıda sağ tarafta 1 adet, sol tarafta unlu mamuller bölümde de 1 adet asansör bulunmaktadır. Yapıda ruhsat eki projesine aykırı olarak yaklaşık ön cephede 2,75 m x 32 m, sol yan cephede 5 m x 42 m, arka cephede 5 m x 42 m ebadında çelik konstrüksiyon yapıldığı çatı ve cephelerinin kapatıldığı, projede avlu olarak görülen bölümün üstünün kapatılarak amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 28 of 55

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. BÖLÜM 2. 2.1. 2.2. SERTİFİKASYON VE ONAY

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE İLÇESİ, SAMANDIRA MAHALLESİ (8085 Ada 33 Parsel ) HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEMEVE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV948 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT IBIS OTEL ESENYURT

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ EKSPERTİZ RAPORU ARALIK 2014 RAPOR NO: 2014 / 135 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KÂĞITHANE-MERKEZ 2012_300_31 6868 ADA 1 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ 113 ADA 8 PARSEL 2014_300_13 FECİR İŞ MEREZİ DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR-İKİTELLİ OSB 2013_300_43_REV. 525 ADA 11 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ EKSPERTİZ RAPORU ARALIK 2013 RAPOR NO: 2013 / 090 1

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV946 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ÜMRANİYE- KÜÇÜKBAKKALKÖY 2013_300_23 FİNANS MERKEZİ ARSA DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GYO A.Ş. İSTANBUL-ŞİŞLİ- MECİDİYEKÖY 2013_300_37_REVİZYON MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ 2013 ADA 85 PARSEL 124, 125, 126, 127, 128, 129 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİNDEKİLER 1. RAPOR

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ESENYURT-KAPADIK KÖYÜ 2013_300_31 AKBATI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIMI A.Ş. İSTANBUL ÜSKÜDAR-KISIKLI 2013_300_02 2773 ADA - 2 PARSEL 2774 ADA - 2 PARSEL 804 ADA 57 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ...

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIMI A.Ş. İSTANBUL ÜSKÜDAR-KISIKLI 2013_300_35_REV. 2773 ADA - 2 PARSEL 2774 ADA - 2 PARSEL 804 ADA 57 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ...

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY 1957 Ada 6 Parsel 2013_300_14 LEVENT OTEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER...

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ESENYURT-KAPADIK KÖYÜ 2013_300_34_REV. 7 ADET DUBLEKS KONUT İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 404 ADA 39 PARSEL ESENYURT İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2014 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2. RAPOR,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ EYÜP İLÇESİ'NDE YER ALAN 247 ADA 56 PARSEL ÜZERİNDEKİ TESİS GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGY-1410008 EYÜP RAPOR BİLGİLERİ SÖZLEŞME TARİHİ 01.12.2014

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

KİRA BEDELİ TESPİT RAPORU

KİRA BEDELİ TESPİT RAPORU KİRA BEDELİ TESPİT RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL BEŞİKTAŞ-ETİLER 2014_300_12 AKMERKEZ İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2010R132 Rapor Tarihi: 31.12.2010 Raporu Talep Eden: AKMERKEZ GYO NİSPETİYE CD.ULUS E3 BLOK KAT:1 34337 ETİLER / BEŞİKTAŞ

Detaylı