T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ"

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Celal KIRCA Temel Đslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora Tezi Haziran 2009 KAYSERĐ

2 II

3 III T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Celal KIRCA Temel Đslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora Tezi Haziran 2009 KAYSERĐ

4 IV

5 ÖNSÖZ Yaşanan dönemin özellikleri, karşılaşılan problemler ve Kur an ı anlamaya çalışanların bilgi birikimleri ve bakış açılarına göre farklı tefsir ekollerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu yaklaşımlardan birisi, özellikle dilbilim alanında karşılaşılan problemlerin çözümünü hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda ayetleri öncelikle dilbilimsel açıdan izah etmeye çalışan müfessirlerin temsil ettiği yaklaşımdır. Kullanılan dil açısından Đslam toplumunun homojen diyebileceğimiz yapısı, hicri ikinci asrın ortalarından itibaren çeşitli faktörler nedeniyle değişmiş, bu değişim dile, dolayısıyla Kur an ın anlaşılmasına da yansımıştır. Bu durumu hisseden müfessir ve dilci âlimler, lafızların anlamını ve dilin kurallarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmış, bu çalışmaların sonuçları tefsire yansımıştır. Dolayısıyla sahabe ve tâbiîn dönemi tefsir faaliyetlerinde dilsel izahlar görülse de, dilbilimsel tefsir faaliyetlerinin hicri ikinci asrın ortalarından itibaren başladığını söylemek daha doğru olur. Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiîn tarafından yapılan dilsel izahlar ise dilbilimsel tefsirin ilk nüveleri olarak kabul edilebilir. Mukâtil b. Süleyman ın, (ö.150/767) Kur an ın farklı yerlerinde geçen bir lafzın kullanıldığı farklı anlamları ele alan el-vücûh ve n-nezâir adlı eseri günümüze ulaşmış ilk dilbilimsel tefsir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mukâtil den sonra aynı meseleyi ele alan eserlerin yanı sıra, Garîbü l-kur ân, Meâni l-kur ân ve Đ râbü l-kur ân adıyla birçok eser telif edilmiştir. Bu eserlerin ortak yönü, Kur an tefsirinde kelimelerin okunuşu, anlamı, yapısı ve cümle içerisindeki dizilişi gibi dilbilimin çeşitli alanlarını ilgilendiren problemlerin çözümü olduğu için, bu faaliyeletlerin lügavî, filolojik ya da dilbilimsel tefsir olarak nitelendirildiği, dilbilimsel yönelişi ifade etmek için her üç kavramın da kullanıldığı görülmektedir. Đsimlendirmede bu tür farklılıklar olmakla birlikte, olgusal olarak dilbilim alanında karşılaşılan sorunları gidermeyi hedefleyen yaklaşımın varlığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Sözkonusu yaklaşıma göre telif edilen eserler de bu olguya şahitlik etmektedir. Nitekim bu dönemde telif edilen tefsirlere bakıldığında Mukâtil b. Süleyman ın et-tefsîru l-kebîr inde yaptığı gibi, bazı âlimler dilbilimsel izahlara ihtiyaç duydukları oranda yer verip, Kur an ı genel manada tefsir etmeyi amaçladığı halde, bazı âlimlerin tefsirlerinde dilbilimsel yönün daha yoğun bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Bu âlimler

6 II Kur an ı baştan sona ve genel olarak tefsir etmek yerine, tefsirlerinin telif amacına uygun olarak gerekli gördükleri ayetleri dilbilim açısından açıklamak gibi daha özel bir amacı hedeflemişlerdir. Đbn Kuteybe (ö.276/889) ve Zeccâc (ö.311/923) gibi, bu amacı eserlerinde açıkça belirtenler olduğu gibi, amaçlarını açıkça zikretmeyen bazı müelliflerin eserlerindeki yaklaşımdan, Kur an ı dilbilim ağırlıklı tefsir etmeyi gaye edindikleri anlaşılmaktadır. Hicri 2. ve 3. asır tefsir faaliyetleri arasında dilbilimsel tefsirin önemli bir yere sahip olmasından hareketle, bu yaklaşım sonucu ortaya çıkan ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı olan eserlerin incelenmesi gerektiği düşüncesi böyle bir konuyu seçmemizde etkili olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, dilbilimsel tefsir ekolünü ortaya çıkartan etkenlerin tespiti, bu yaklaşıma göre telif edilen eserlerin mukayeseli olarak incelenmesi ve dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılmasına katkılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Dilbilimsel tefsirin ortaya çıkmasına neden olan olguların yaşandığı, ortaya çıktığı ve geliştiği dönem olması hasebiyle, hicri ilk üç asırla sınırlandırmayı uygun gördüğümüz çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte çalışmanın konusu, amacı, önemi, kapsamı, sınırları ve yöntemi üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın kavramsal ve tarihsel zeminini oluşturan birinci bölümde, dilbilimin tanımı yapılacak ve alt dalları hakkında kısa malumat verilecektir. Bu arada dilbilim-filoloji ilişkisine, dilbilim faaliyetlerinin tarihsel süreç içerisindeki kısa bir öyküsüne yer verildikten sonra, dilbilimin tefsirle ilişkisi üzerinde durularak dilbilimsel tefsir kavramının analizi yapılacaktır. Dilbilimsel tefsirin doğuşu ve gelişiminin ele alındığı ikinci bölümde, ilk olarak dilbilimsel tefsiri ortaya çıkartan, dinî, kültürel, politik ve ekonomik etkenler üzerinde durulacaktır. Daha sonra dilbilimsel tefsirin ilk nüve ve örneklerinin ortaya çıktığı Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîn dönemi hakkında kısa değerlendirmeler yapılacak ve örnekler zikredilecektir. Tedvin dönemi dilbilimsel tefsir faaliyetleri kısmında, hicri ilk üç asırda telif edilmiş ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı eserler karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilecektir. Bu bağlamda garîbü l-kur ân, meâni l-kur ân ve i râbü l- Kur ân, vücûh-nezâir türü eserler mukayeseli olarak tanıtılarak bu eserlerdeki dilbilimsel yön ortaya konulacaktır. Dolayısıyla çalışmamızın bu bölümünde büyük ölçüde dilbilimsel tefsirin, tefsir tarihi içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılacaktır.

7 III Çoğu kez açıkça zikretmeseler de dilbilimsel tefsir müelliflerinin Kur an ın anlaşılması konusunda bir yöntem izledikleri ve dilbilim ağırlıklı bir yöntem oluşturma çabası içerisinde oldukları görülmektedir. Buradan hareketle, çalışmamızın üçüncü bölümünde, dilbilimsel tefsir yöntem ilişkisi ve dilbilimsel tefsirin bir yöntem sunması açısından Kur an ı anlamaya katkısı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda bu bölümde Kur an ın anlaşılmasında dilbilimin işlevi ve sınırları tartışıldıktan sonra, ikinci bölümde incelediğimiz eserlerden seçtiğimiz örnekler vasıtasıyla, alt dalları açısından dilbilimin Kur an ın anlaşılmasına sağladığı katkının ortaya konulmasına çalışılacaktır. Çalışmamızın Giriş kısmında ayrıntılı olarak belirtileceği üzere, araştırmamızın temel kaynaklarını oluşturan eserler, tümevarım yöntemiyle ve büyük ölçüde tarihsel bakış açısıyla ele alınacaktır. Sözkonusu eserlerle ilgili değerlendirmelerimizi ise tasvirî ve karşılaştırmalı olarak yapmaya çalışacağız. Dilbilimsel tefsirin bir ekol olarak ele alındığı çalışmamızda, hicri ilk üç asırda dilbilimsel yaklaşıma göre telif edilen eserlerin genel karakteristikleri üzerinde durulmuş ve bir tefsir yöntemi olması açısından dilbilimin imkân ve sınırları tartışılmıştır. Çalışmamız bir ekolü ele alması açısından, genel tefsir tarihine nispetle derinlemesine yapılmış bir inceleme özelliği taşısa da, dilbilimsel yaklaşımın belli bir özelliğinin ya da bu yaklaşıma göre telif edilmiş belli bir eserin incelenmesine oranla, daha genel bir çalışma niteliğindedir. Biz çalışmamızda dilbilimsel tefsir ekolünü bir bütün olarak incelemeyi amaçladığımız için konumuzu belli bir eserle sınırlandırmadık. Bununla birlikte, araştırmamız sürecinde, dilbilimsel tefsirin örnekleri olarak ortaya çıkan eserlerle ilgili müstakil çalışmaların yapılmasının önemli olduğu kanaatine vardık. Bu bağlamda sözgelimi dilbilimsel tefsir açısından belli bir müellifin eserinin müstakil ya da karşılaştırmalı olarak incelenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde belli bir türde yazılmış eserler de müstakil ya da diğer türlerle mukayeseli olarak çalışılabilir. Örneğin, meâni l-kur ân türü eserler kendi içlerinde ya da garîbü l-kur ân türü eserler kendi içlerinde çalışılabileceği gibi, meâni l- Kur ânlarla garîbü l-kur ânların karşılaştırmalı olarak incelendiği araştırmalara da ihtiyaç vardır. Yapılacak bu çalışmaların dilbilimsel tefsirin tefsir tarihi içerisindeki yeri, konumu ve işlevinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Çalışmamız, yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu tür araştırmaların bir halkası olarak kabul edilebilir. Üç asırlık bir birikimin incelendiği araştırmamızda istemeden de olsa düştüğümüz hataların ve eksik kalan yönlerin hoşgörüyle karşılanmasını bekliyoruz. Bu

8 IV hususlarda yapılacak tenkit ve değerlendirmelerin ilerki çalışmalarımızda bizler için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz. Konu belirleme ve proje hazırlama safhasından çalışmamızın bu hale gelinceye kadarki süreçte tenkit ve önerileriyle yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Celal KIRCA yla, Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI ve Doç. Dr. Celal TÜRER e teşekkür ederim. Yine çalışmamızı okuyarak yaptıkları önerileriyle bu hale gelmesine katkı sağlayan ve kendilerinden istifade etme imkânı bulduğum hocalarım Prof. Dr. Ahmet COŞKUN, Prof. Dr. M. Zeki DUMAN ve Doç. Dr. Đbrahim GÖRENER e teşekkür ederim. Ayrıca çalışmamızı okuyup yaptıkları tenkitlerle katkıda bulunan Doç. Dr. Halim ÖZNURHAN, Doç. Dr. Ali BULUT ve Dr. Şahin GÜVEN e şükranlarımı sunarım. Araştırmam sırasında kaynak konusundaki eksikliklerimin büyük bir kısmını giderme imkânı bulduğum ĐSAM Kütüphanesi ne ve Uzman Melek DENĐZ in şahsında Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ne de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Son olarak çalışmalarım sırasında gösterdikleri fedarkarlık ve anlayışın yanı sıra, sürekli desteklerini gördüğüm eşim Yasemin Hanım a ve kızım Rana ya teşekkür ederim. Mustafa KARAGÖZ Kayseri 2009

9 V DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR VE KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) MUSTAFA KARAGÖZ ÖZET Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı (Hicri Đlk Üç Asır) başlıklı çalışmamızın konusu, hicri ilk üç asır bağlamında dilbilimsel tefsir ekolünün ortaya çıkışı ve gelişiminin ele alınması ve dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılmasındaki işlevinin tespit edilmesidir. Çalışmamız giriş, üç bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluşmaktadır. Çalışmamız içerisinde yer alan konuları belirtmek gerekirse, birinci bölümde ilk olarak dilbilimin tanımı yapılmış, dilbilim-filoloji üzerinde durulmuş ve dilbilimin alt dalları hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra Batı da ve Doğu da dilbilim çalışmalarının tarihçesine yer verilmiştir. Son olarak da dilbilim-tefsir ilişkisi ve Dilbilimsel Tefsir kavramı üzerinde durulmuştur. Đkinci bölümde, dilbilimsel tefsiri ortaya çıkartan, dinî, kültürel, politik ve ekonomik etkenler üzerinde durulduktan sonra Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîne ait lügavî izahlar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Tedvin dönemi dilbilimsel tefsir faaliyetleri kısmında, hicri ilk üç asırda telif edilmiş ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı eserler karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, dilbilimin alt dalları bağlamında dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılması açısından işlevi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız sonuç ve kaynakça ile son bulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dilbilimsel Tefsir, Filolojik Tefsir, Dilbilim, Anlam, Anlama.

10 VI LINGUISTIC TAFSEER AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS UNDERSTANDING THE QUR AN (FIRST THREE CENTURIES AFTER HIJRAH) MUSTAFA KARAGÖZ ABSTRACT This Ph.D thesis which is entitled Linguistic Tafseer and its contribution towards understanding the Qur an, (First three centuries after Hijrah) consists of an introduction, three main chapters, a conclusion and a bibliography. The first chapter is entitled Conceptual and Historical Framework. In this chapter we dwelled upon linguistics-philology relationship and gave information about subdivisions of linguistics. An information relating to the history of linguistical studies in the East and in the West. At the end of first chapter the subjects of linguistics- Tafseer relationship and concept of Linguistic Tafseer are also studied. The second chapter is entitled Emergence and development of Linguistic Tafseer. In this chapter we tried to determine religious, cultural, political and economical factors which played a role in the emergence of Linguistic Tafseer. Then some evaluations are made concerning explanations by the Prophet, His Companions and the followers of the Companions pertaining to language. We also studied and compared the Works of Tafseer related to Linguistics during the period of first three centuries after Hijrah. The third chapter is entitled Understanding of the Qur an and Linguistic Tafseer. In this chapter we tried to find out the function of the Linguistic Tafseer in the context of its sub-divisions in comprehending the Qur an. The thesis ends with a conclusion and a bibliography. Key Words: Linguistic Tafseer, Philological Tafseer, Linguistics, Meaning, Understanding.

11 VII ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... I ÖZET... V ABSTRACT...VI ĐÇĐNDEKĐLER...VII KISALTMALAR... X GĐRĐŞ 1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı ve Önemi Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları Çalışmanın Yöntemi...24 BĐRĐNCĐ BÖLÜM KAVRAMSAL VE TARĐHSEL ÇERÇEVE 1. Dilbilim Dilbilimin Tanımı Dilbilim-Filoloji Đlişkisi ve Mukayesesi Dilbilimin Alt Dalları Sesbilim/Fonoloji/ Dirâsetü n-nizâmi s-savtî Biçimbilim/Morfoloji/Sarf Sözdizimi/Sentaks/Nahiv Sözcükbilim/Lexicology/Dirâsetü l-müfredât Anlambilim/Semantik/Đlmü d-delâle Tarihsel Süreç Đçerisinde Dilbilim Çalışmaları Batı daki Dilbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Doğu daki ve Đslam Kültüründeki Dilbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Dilbilimsel Tefsir Tefsirle Đlişkisi Bakımından Dilbilim Dilbilimsel Tefsir Kavramı...60

12 VIII ĐKĐNCĐ BÖLÜM DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐRĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1. Bir Yaklaşım Tarzı veya Ekol Olarak Dilbilimsel Tefsir Dilbilimsel Tefsirin Ortaya Çıkmasına ve Gelişmesine Yol Açan Etkenler Dinî Etkenler Kur an ı Doğru Anlama Gayretleri Dilbilim Çalışmalarında Kur an ın Delil Olarak Kabul Edilmesi Đlmî ve Sosyo-Kültürel Etkenler Sosyo-Politik Etkenler Sosyo-Ekonomik Etkenler Dilbilimsel Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi Tedvin Öncesi Dönem (Dilbilimsel Tefsirin Đlk Nüveleri) Hz. Peygamber Dönemi Sahabe Dönemi Tabiîn Dönemi Tedvin Dönemi Dilbilimsel Tefsir (Dilbilimsel Tefsirin Teşekkülü) Dilbilimsel Tefsirle Doğrudan Alakalı Eserler Garîbü l-kur ân Türü Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Ebû Ubeyde nin Mecâzü l-kur ân ı Đbnü'l-Yezîdî nin Garîbü'l-Kur ân ı Đbn Kuteybe nin Garîbü l-kur ân ı Meâni l-kur ân-đ râbü l-kur ân Türü Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Said b. Mes ade el-ahfeş in Meâni l-kur ân ı Ferrâ nın Meâni l-kur ân ı Zeccâc ın Meâni l-kur ân ve Đ râbüh Adlı Eseri Vücûh ve Nezâir Türünde Yazılan Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Mukâtil b. Süleyman ın el-vücûh ve n-nezâir Adlı Eseri Yahya b. Sellâm ın et-tesârîf Adlı Eseri Müberred in Mâ Đttefeka Lafzuhû ve Đhtelefe Ma nâh Adlı Eseri.171

13 IX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KUR AN IN ANLAŞILMASI VE DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR 1. Dilbilimsel Tefsir-Anlama Yöntemi Đlişkisi Kur an ın Anlaşılmasında Dilbilimin Đşlevi Kur an ın Anlaşılmasında Dilbilimin Sınırları Dilbilimin Alt Dalları Bağlamında Dilbilimsel Tefsirin Kur an ı Anlamaya Katkısı Doğru Anlamın Elde Edilmesinde Sarf ve Đştikak Đlminin Önemi Doğru Anlamın Elde Edilmesinde Nahvin Önemi Anlambilim Açısından Dilbilimsel Tefsirin Katkısı Eşanlamlılık ve Furûk Eşanlamlılık Olgusu ve Furûk Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Eşanlamlılık ve Furûk Çokanlamlılık ve Eşadlılık Çokanlamlılığa Yol Açan Etkenler Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Çokanlamlılık Olgusu Ezdâd Ezdâdın Tanımı ve Ezdâda Yol Açan Etkenler Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Ezdâd Olgusu Anlam Değişmesi Anlam Değişmesinin Nedenleri Anlam Değişmesinin Çeşitleri Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Anlam Değişmesi SONUÇ KAYNAKÇA...271

14 X KISALTMALAR AÜFEDF AÜSBE Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü b. ibn, oğlu bkz. çev. DĐA DĐB ed. EKEV EÜ EÜĐF EÜSBE GÜSBE Bakınız Çeviren Diyanet Đslam Ansiklopedisi Diyanet Đşleri Başkanlığı Editör Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü h. Hicri Hz. ĐĐE ĐSAM krş. KSÜ Hazreti Đslâm Đlimleri Enstitüsü Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Araştırmaları Merkezi Karşılaştırınız Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi m. Miladi MÖ MÜĐF MÜSBE nşr. OMÜĐF Milattan Önce Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Neşreden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi

15 XI OMÜSBE Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ö. Ölüm tarihi SDÜSBE Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s. sahife ss. SÜĐF SÜSBE t.y. TDK TDV thk. TTK UÜSBE vb. vd. vs. y.y. YKY sahifeler arası Selçuk Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baskı tarihi belirtilmemiş Türk Dil Kurumu Türkiye Diyanet Vakfı Tahkik eden Türk Tarih Kurumu Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve benzeri ve devamı ve saire Baskı yeri belirtilmemiş Yapı Kredi Yayınları

16 GĐRĐŞ 1. Çalışmanın Konusu Tarihsel süreç içerisinde Kur an ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili farklı birçok yöneliş ortaya çıkmıştır. Muhatapların ihtiyaçlarına ve müfessirlerin ilgi alanlarına, yaşadıkları sosyo-kültürel ve sosyo-politik çevrelere göre ortaya çıkan yönelişlerin en önemlileri, dilbilimsel, fıkhî, kelamî, tasavvufî, felsefî, bilimsel ve sosyolojik yönelişlerdir. 1 Bu araştırmanın konusunu, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ekollerden biri olan dilbilimsel tefsir in doğuşu ve bir anlama yöntemi olarak Kur an ın anlaşılmasına katkısının ele alınması oluşturmaktadır. Kur an-ı Kerim, Allah ın insanlara mesajını gönderdiği vahiylerden müteşekkil bir kitaptır. Allah, insanlara mesajını gönderirken kendi aralarındaki iletişim aracı olan dili kullanmış ve sünnetullah gereği her topluma o toplumun kullanmakta olduğu dil ile hitap etmiştir. 2 Kur an ın ilk muhatapları Arap olduğu için Kur an ın dili, indiği dönemin ve coğrafyanın dilsel ve kültürel özelliklerini yansıtan Arapça olmuştur. 3 Dolayısıyla Kur an ın anlaşılmasının öncelikli şartlarından birisi, Arapça nın bütün özellikleriyle bilinmesidir. 4 Zira Kur an ın dili, lafızları, lafızların manaya delalet yolları, cümle yapısı ve üslûbu gibi özellikleriyle Hz. Peygamberin yaşadığı toplumun dilidir. 5 Kur an, Arapça olarak indirildiği için Arapçanın dil özelliklerinin bilinmesi 1 Kur an a yönelişler ve tefsir ekolleri hakkında geniş bilgi için bkz. Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, Ankara 1989, s ; Celal Kırca, Đlimler ve Yorumlar Açısından Kur an a Yönelişler, Tuğra Neşriyat, Đstanbul 1993, s ; Halis Albayrak, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, Đstanbul 1998, s ; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, MÜĐF Vakfı Yayınları, Đstanbul 2003, s ; Suat Yıldırım, Kur an ı Anlama Yöntemi (Konunun Genel Çerçevesi), Güncel Dinî Meseleler Birinci Đhtisas Toplantısı (02-06 Ekim 2002 Ankara), DĐB Yayınları, Ankara 2004, s ; Davut Aydüz, Tefsir Tarihi Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yayınları, Đstanbul 2004, s Đbrahim, 14/4. 3 Muhammed b. Đdris eş-şâfiî, er-risâle, (thk. Ahmed Muhammed Şakir), Dâru l-kütübi l-đlmiyye, Beyrut, t.y., s ; Muhammed b. Cerîr et-taberî, Câmiu l-beyân an Tevîli Âyi l-kur ân, (thk. Abdullah b. Abdülmühsin et-türkî), 26 cilt, Dâru Hicr, y.y., t.y., I, 12-13; Abdurrahman Đbn Haldûn, Mukaddime, Dâru l-kütübi l-lübnânî, Beyrut 1960, s. 780; Ahmed Emin, Fecru l-đslâm, (çev. Ahmed Serdaroğlu), Kılıç Kitabevi, Ankara 1976, s ; Celal Kırca, Kur an ı Anlamada Dil Problemi, Kur an Mesajı Dergisi, sayı 9, Đstanbul 1998, s Şâfiî, er-risâle, s ; Đbn Haldûn, Mukaddime, s Ebû Ubeyde Ma mer b. el-müsennâ, Mecâzü l-kur ân, (thk. Fuad Sezgin), 2 cilt, Müessesetü r-risâle, Beyrut 1981, I, 8; Taberî, Câmiu l-beyân, I, 12-13; Ahmed Emin, Fecru l-đslam, s ; Kırca, Đlimler ve Yorumlar Açısından Kur an a Yönelişler, s. 167; Şahin Güven, Kur an ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu, Denge Yayınları, Đstanbul 2005, s. 40.

17 2 onun anlaşılmasının olmazsa olmazıdır. Đlk dönemlerden başlayarak günümüze kadar yapılan tefsir çalışmalarında Kur an ın öncelikli olarak dil çerçevesinde anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılması 6 bunun doğal bir sonucudur. Bununla birlikte Arapça nın dil özelliklerinin bilinmesi Kur an ın anlaşılmasında tek başına yeterli değildir. Kur an, indiği dönemin dil özelliklerini ve kavramlarını kullanmış, fakat birçok sözcüğe yeni bir içerik kazandırmış, deyim yerindeyse onları terimleştirmiştir. Bu sözcükler, Kur an da lügat anlamlarının yanı sıra, Kur an ın kazandırdığı içerikle de kullanılmıştır. Bu açıdan Kur an ın kendine has dil ve üslûp özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu iki hususun yanı sıra, ayrıca ayetlerin tarihsel bağlamı hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Zira kelimelerin ve cümlelerin delaletlerinin, hatta ayetin dilsel bağlamın (siyak-sibak) bilindiği her durumda ayetlerin tam olarak anlaşılmasını beklemek, doğru olmayabilir. Ayetin bahsettiği konunun arka planı ve tarihsel bağlamı da bilinmelidir. Tarihsel süreç içerisinde Kur an ın yorumlanması bağlamında dilbilimsel tefsir in dışında, farklı birçok yönelişin ortaya çıktığını belirtmiştik. Dilbilimsel tefsir faaliyetlerinin tefsir tarihindeki yeri ve önemi hakkında bize ışık tutacağını düşündüğümüz için, dilbilimsel yaklaşımla birlikte, hicri ilk üç asırda ortaya çıkan tefsir ekol ve yaklaşımlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri hakkında kısa bir bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. Kur an ın indirildiği dönem ve çevrede yaşayan insanlar, Kur an kullandıkları dille indirildiği ve tenzil dönemiyle kendi aralarında zamansal bir uzaklık olmadığı için, kelimelerin anlamı bakımından çok fazla sorun yaşamıyorlardı. Bununla birlikte, kelimelerin anlamını bilmenin yeterli olmadığı yerlerde; yani, itikad, ahlak, ibadet ve uygulamaya ilişkin durumlarda Hz. Peygamber in açıklamalarına ihtiyaç duyuluyordu. 7 Bu tür durumlarda Hz. Peygamber bazen kendisi bir ayeti okuyarak izah ediyor, bazen sahabeye soru sorarak bu soru bağlamında ya da sahabenin sormuş olduğu bir soru üzerine ayetleri açıklıyordu. Onun tefsir etme tarzı, mücmelin tebyini, mutlak olanların takyidi, müşkil olanların izahı, anlamı kapalı olan bazı kelimelerin açıklanması 6 Güven, Çokanlamlılık, s Ebû Đshak eş-şâtıbî, el-muvâfakât, (çev. Mehmet Erdoğan), 4 cilt, Đz Yayıncılık, Đstanbul 1993, III, ; Kırca, Kur an ve Bilim, Marifet Yayınları, Đstanbul 1996, s. 151, 172; Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, 2 cilt, Yeni Akademi Yayınları, Đstanbul 2006, I, 14-16, Tefsir konusunda Hz. Peygamberin önemi ile ilgili olarak ayrıca bkz. Hâris el-muhâsibî, el-aklü ve Fehmü l-kur ân, (thk. Hüseyin Kuvvetli), Dâru l-kendîme-dâru l-fikr, Beyrut 1978, s. 305.

18 3 şeklindeydi. 8 Bunun yanı sıra, Hz. Peygamber kelimelerin müteradiflerini zikrederek, tariflerini yaparak, şer î/terim manasını bildirerek, geniş anlamının kastedildiğine dikkat çekerek açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin, Bakara Sûresi 2/57. ayette geçen menn (:kudret helvası) kelimesiyle ilgili olarak Hz. Peygamber mantar menn kapsamındadır 9 diyerek menn lafzıyla sadece kudret helvası kastedilmeyip, insanların çaba sarf etmeksizin elde ettikleri bütün rızıkların kelimenin kapsamında olduğuna işaret etmesi bir tür dilsel izahtır. Ancak onun yapmış olduğu dilsel açıklamalar teferruata girmeksizin en kısa yoldan kelimenin anlaşılmasına yönelik olmuştur. 10 Tenzil döneminde sahabe, ayetlerin kıraati, anlamı ve uygulaması konusunda bir sorunla karşılaştığında Hz. Peygamber e başvurarak bunu çözüyordu. Onun vefatıyla birlikte söz konusu problemlerin çözümü bizzat sahabeye kalmıştı. Sahabe tefsir konusunda bir takım avantajlara sahipti. Bu avantajların en önemlisi nüzul sebeplerine şahit olmalarıdır. Zira bazı ayetlerin tam olarak anlaşılabilmesi için, ayetin hangi olayla ilgili olarak indirildiğini, nüzul ortamını iyi bilmek gerekmektedir. Ayrıca, sahabe gerek zaman gerekse mekân açısından tenzil döneminde yaşadığı için o gün kullanılan dili ve Arapların örf, adetlerini -hepsi aynı oranda olmasa bile- iyi bilmekteydi. Đşte bu gibi avantajlar sayesinde, onlar Kur an ı tefsir ediyor, dilsel izahlarda bulunarak anlaşılmayan kelimelerin anlamlarını açıklıyorlardı. Hz. Peygamber vefat etmeden önce müslümanlar büyük ölçüde aynı kültürel şartlarda yaşayan ve aynı dili konuşan insanlardan oluştuğu için, onların oluşturduğu bu toplum kültürel ve dilsel açıdan homojen bir yapı arz etmekteydi. Sahabe döneminde, bu homojen yapı kısmen de olsa devam ettiği için tefsirdeki ihtilaflar çok fazla değildi. Nitekim Đbn Teymiye (ö.728/1328), sahabenin ihtilafının nicelik açısından az olduğunu; nitelik olarak ise tezat içeren bir ihtilaf değil, çeşitlilik/tenevvu arz eden bir ihtilaf olduğunu belirtmektedir. 11 Tefsir konusunda sahabenin iki farklı eğilim sergilediğini söylemek mümkündür. Onların bir kısmı, ayetleri tefsir etme konusunda çekingen davranıyordu. Nitekim Hz. 8 Hz. Peygamber in Kur an ı tefsir etmesine vesile olan durumlar ve tefsir etme tarzlarıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, I, ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 2 cilt, DĐB Yayınları, Ankara 1998, I, 47-69; Demirci, Tefsir Tarihi, s Buhârî, Tefsîr, 4, (Bakara Sûresi), V, Hz. Peygamber in yapmış olduğu dilsel tefsir örnekleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, I, ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 48-65; Müsâid b. Süleyman b. Nâsır et-tayyar, et-tefsîru l-lügavî li l-kur âni l-kerim, Dâru Đbni l-cevzîyye, Demmâm 1422, s Đbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli t-tefsîr, (thk. Mahmud Muhammed Mahmud Nassâr), Mektebetü t- Türâsi l-đslâmî, Kahire t.y., s ; krş. Demirci, Tefsir Tarihi, s. 85.

19 4 Ebubekir e ebben 12 kelimesinin anlamı sorulduğunda Allah ın kitabıyla ilgili olarak kendi düşünceme göre bir söz söylersem hangi yer beni üzerinde taşır ve hangi gök beni gölgelendirir? 13 diyerek tavrını ortaya koymuştur. Sahabeden bazıları ise, hakkında nakil bulunmayan ayetlerde kendi ictihadlarıyla Kur an ı tefsir etmekteydi. Sahabiler ictihadlarını büyük ölçüde dilsel açıklamalarla temellendirmekteydi. Sözgelimi, Abdullah b. Abbas ın kelimelerin anlamını açıklarken dilsel izahlarda bulunduğu, bu bağlamda kendisini imtihan etme amacıyla bir takım sorular soran Nafi b. Ezrak a Arap şiiriyle cevaplar verdiği, kaynaklarımızda geçmektedir. 14 Tabiîn dönemine gelindiğinde tefsir faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Sahabe arasındaki ilim sahibi kişilerden dersler almaları, tabiînin tefsir konusunda önemli bir rol üstlenmelerini sağlamıştır. 15 Tabiînin tefsir faaliyetleri, genel olarak, sebebi nüzul ve dil gibi konularda sahabeden yaptıkları rivayetler, kıraatlerle ilgili açıklamalar, Ehl-i Kitab a müracaat ve kendi ictihadları ışığında şekillenmekteydi. Tabiîn döneminde de dilsel açıklamaların devam ettiğini görüyoruz. Tabiînin önde gelen müfessirlerinden olan, Said b. Cübeyr, Mücahid, Đkrime gibi şahsiyetler dilsel açıklamalar yapmışlardır. Örneğin, tabiîn müfessirlerinden Said b. Cübeyr, Nisa Sûresi 4/51. ayette geçen cibt kelimesinin Habeş dilinde sihirbaz anlamına geldiğini söylemiştir. 16 Tabiîn sonrası dönemde, geçmişten gelen ilmî birikimin etkisiyle ve bu dönemdeki problemlerin geçmişe göre artması ve kategorikleşmesi sonucunda, tefsirde yavaş yavaş farklı yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Tabiîn dönemine kadarki problemlerin daha çok münferit olduğunu söyleyebiliriz. Bu döneme kadar insanlar problemlerini çözme gayesi ve ilme verdikleri önem nedeniyle Kur an ve tefsirle ilgili faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ancak, tabiîn sonrası dönemde problemler ve ihtiyaçlar nicelik olarak arttığı gibi nitelik olarak da belli konular etrafında, tabir yerindeyse, kategorik olarak toplanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sebebi, Đslam coğrafyasının genişlemesine 12 Abese, 80/ Taberî, Câmiu l-beyân, I, Celâleddin Abdurrahman es-suyûtî, el-đtkân fî Ulûmi l-kur ân, (thk. Mustafa Dîb el-bugâ), 2 cilt, Dâru Đbn Kesîr, Dımaşk 2002, I, 382; Aişe Abdurrahman bintü ş-şâtî bu konuyla ilgili olarak, el-đ câzu l- Beyâniyyü li l-kur ân ve Mesâilü Đbn ül-ezrak (Kahire 1984) adıyla bir doktora çalışması yapmıştır. 15 Đbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli t-tefsîr, s Taberî, Câmiu l-beyân, VII, 137; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 150. Tâbiîn dönemi tefsir faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, ; M. Zeki Duman, Tabiûn Döneminde Tefsir Faaliyeti (Meşhur Müfessirler, Kaynakları ve Bu Tefsirin Değeri), EÜĐF Dergisi, sayı: 4, Kayseri 1987, s

20 5 bağlı olarak farklı kültürel ve coğrafi özelliklere sahip insanların Đslam ı seçmesi, dolayısıyla, dilsel ve kültürel açıdan homojen olan yapının değişmeye başlamasıdır. Bu döneme kadar, gündelik olarak yaptıkları Kur an ı okuma, anlama faaliyetleriyle ve ibadet-muamelat gibi pratik işlerle ilgili olarak var olan şeyi öğrenmek insanlara yetiyor olabilirdi. Ancak, farklı kültürlere mensup pek çok insanın Müslüman olması, dilsel ve kültürel alandaki homojen yapının değişmesine neden oldu. Bunun sonucunda sadece diğer kültürlerden Müslüman olanlar sorun yaşamakla kalmadı; aynı zamanda, mevalinin yanlış kullanımıyla karşı karşıya kalan Araplar arasında da dilin yanlış kullanılması yaygınlaştı. 17 Bu durum, gündelik olarak yapılan faaliyetlerde bile farklı sorunların doğmasına yol açtı. Kur an ı okuma ve anlama konusunda yaşanan dilsel sorunlarla ibadet- muamelat gibi hususlarda ortaya çıkan yerel ve kültürel sorunlar, var olanı öğrenmenin ötesine geçmeyi gerektirdi. Dolayısıyla dile ve ahkâm ayetlerine önem veren eserler yaygınlaştı. Bu bağlamda Mukâtil b. Süleyman ın Kitabü l-vücûh ve n-nezâir ve Kitâbü Tefsiri Hamsi Mie Aye adlı eserlerini örnek olarak zikredebiliriz. Homojen yapının değişmesi, sadece, kısa vadede ortaya çıkan problemler sonucunda ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz bu ekolleri doğurmakla kalmadı; aynı zamanda, farklı din ve kültürlere mensup olan insanların müslüman olması, birdenbire ve tamamıyla eski inançlarının etkisinden kurtularak her yönüyle Đslam inancını zihinsel anlamda kabullenmelerine yetmedi. Ayrıca müslümanların kendi içlerinde özellikle de siyasi kökenli çekişmeler tezahür etti. Bu çekişmeler, daha sonra kelam ilminin temel problemleri olarak literatürdeki yerini alacak olan büyük günah meselesi, kader ve efâl-i ibâd gibi çeşitli tartışmalara yol açtı. Fetihler sonucu ortaya çıkan farklılıkların getirdiği etkileşimin ve ilk fikir ayrılıklarıyla birlikte gelişen diğer nedenlerin sonucunda inançla ilgili konularda problemler ortaya çıktı. Özellikle dışardan ithal edilen bazı görüş ve akımlarla Mutezilî âlimler mücadele etmiş, böylece kelam ilmi teşekkül etmeye ve sistemleşmeye başlamıştır. 18 Kelam ilminin teşekkülü ve birçok kelâmî probleme ayetlerden çözüm aranması, ya da farklı fırka ve mezheplerin görüşlerini ayetlerle delillendirme ihtiyacı tefsirde kelamî ve mezhebî yönelişleri doğurdu. Đtikâdî ve kelamî konulardaki ihtilafın ve problemlerin ortaya çıkışı nisbeten daha sonra olduğu için, bu 17 Đbn Haldûn, Mukaddime, s , Đlk ihtilaflar hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmed Emîn, Fecru l-đslâm, s , , , ; Duha l-đslâm, 3 cilt, Dâru l-kütübi l-arabiyye, Beyrut, t.y, I, , ; III, 1-20; W. Montgomery Watt, Đslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. Ethem Ruhi Fığlalı), Umran Yayınları, Ankara 1981, s ; Đsmail Yiğit, Emevîler, DĐA, Đstanbul 1995; XI,

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMELERİ. Mustafa KARAGÖZ, Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010, 352 s.

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMELERİ. Mustafa KARAGÖZ, Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010, 352 s. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMELERİ Mustafa KARAGÖZ, Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010, 352 s. Ömer DİNÇ Kur an-ı Kerim in anlaşılması ve yorumlanabilmesinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL

İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TE VİL Perihan AYVALI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 İBN RÜŞD DE DİN-FELSEFE

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi Süleyman Karacelil Ankara: Gece Kitaplığı, 1, sayfa.

Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi Süleyman Karacelil Ankara: Gece Kitaplığı, 1, sayfa. Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi Süleyman Karacelil Ankara: Gece Kitaplığı, 1, sayfa. Tefsir sahasında usul konusunun önemli bir tartışma alanı olduğu bilinen bir husustur. Özellikle tefsirin bir usulünün

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

ERKEN DÖNEM TEFSĐR MUKADDĐMELERĐNĐN TEFSĐR USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ERKEN DÖNEM TEFSĐR MUKADDĐMELERĐNĐN TEFSĐR USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEMEL ĐSLAM BĐLĐMLERĐ ANABĐLĐM DALI ERKEN DÖNEM TEFSĐR MUKADDĐMELERĐNĐN TEFSĐR USÛLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ DOKTORA TEZĐ ALĐ BULUT Tez

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2 Ders Kodu: ILH Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: ILH Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) 1 Ders Adi: TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) 2 Ders Kodu: ILH3024 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

Hasan TUĞ. Özet: Anahtar Kelimeler: Sahabe, Kur ân, Tefsir.

Hasan TUĞ. Özet: Anahtar Kelimeler: Sahabe, Kur ân, Tefsir. Hasan TUĞ Özet: Kur ân ı Kerim in başlıca emirlerinden ve Hz. Peygamber (s.a.v) in aslî vazifelerden biri de tebliğ etme vazifesidir. Yani bu görevin kapsamı Kur ân ı açıklamak ve insanlara ulaştırmaktır.1

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Prof. Dr. Ahmet YAMAN Anabilim Dalı : Đslâm Hukuku Tel (Đş) : (0)0898 Faks : (0)0889 e-posta () : ayaman@akdeniz.edu.tr e-posta () : yamanahmet@hotmail.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi Đlâhiyat

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ

el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ el-itticâhâtü L-MÜNHARİFE FÎ TEFSÎRİ L-KUR ÂN İ L-KERÎM DEVÂFİ UHÂ VE DEF UHÂ Muhammed Hüseyin ez-zehebî, Mektebetü Vehbe, 3. Basım, 1406/1986, 112 s. Harun ABACI* Bu kitapta yazar, eski ve yeni yazılmış

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Doğum Yeri: Bölüm: Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme Temel İslam Bilimleri Tel: E-Posta: ilyascanikli@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s.

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 40, ss. 207-211. Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s. Bir birey olarak Müslüman

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sabri KIZILKAYA, İsnad ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Doktora

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ

TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ T.C FATİH SUTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TANZİMAT DÖNEMİNDE KULLANILAN GRAMER TERİMLERİ SAİFELDİN GADALLA ELHABİB ABDALLA

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı