T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI. Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ"

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Celal KIRCA Temel Đslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora Tezi Haziran 2009 KAYSERĐ

2 II

3 III T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR ve KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) Tezi Hazırlayan Mustafa KARAGÖZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Celal KIRCA Temel Đslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora Tezi Haziran 2009 KAYSERĐ

4 IV

5 ÖNSÖZ Yaşanan dönemin özellikleri, karşılaşılan problemler ve Kur an ı anlamaya çalışanların bilgi birikimleri ve bakış açılarına göre farklı tefsir ekollerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu yaklaşımlardan birisi, özellikle dilbilim alanında karşılaşılan problemlerin çözümünü hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda ayetleri öncelikle dilbilimsel açıdan izah etmeye çalışan müfessirlerin temsil ettiği yaklaşımdır. Kullanılan dil açısından Đslam toplumunun homojen diyebileceğimiz yapısı, hicri ikinci asrın ortalarından itibaren çeşitli faktörler nedeniyle değişmiş, bu değişim dile, dolayısıyla Kur an ın anlaşılmasına da yansımıştır. Bu durumu hisseden müfessir ve dilci âlimler, lafızların anlamını ve dilin kurallarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmış, bu çalışmaların sonuçları tefsire yansımıştır. Dolayısıyla sahabe ve tâbiîn dönemi tefsir faaliyetlerinde dilsel izahlar görülse de, dilbilimsel tefsir faaliyetlerinin hicri ikinci asrın ortalarından itibaren başladığını söylemek daha doğru olur. Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiîn tarafından yapılan dilsel izahlar ise dilbilimsel tefsirin ilk nüveleri olarak kabul edilebilir. Mukâtil b. Süleyman ın, (ö.150/767) Kur an ın farklı yerlerinde geçen bir lafzın kullanıldığı farklı anlamları ele alan el-vücûh ve n-nezâir adlı eseri günümüze ulaşmış ilk dilbilimsel tefsir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mukâtil den sonra aynı meseleyi ele alan eserlerin yanı sıra, Garîbü l-kur ân, Meâni l-kur ân ve Đ râbü l-kur ân adıyla birçok eser telif edilmiştir. Bu eserlerin ortak yönü, Kur an tefsirinde kelimelerin okunuşu, anlamı, yapısı ve cümle içerisindeki dizilişi gibi dilbilimin çeşitli alanlarını ilgilendiren problemlerin çözümü olduğu için, bu faaliyeletlerin lügavî, filolojik ya da dilbilimsel tefsir olarak nitelendirildiği, dilbilimsel yönelişi ifade etmek için her üç kavramın da kullanıldığı görülmektedir. Đsimlendirmede bu tür farklılıklar olmakla birlikte, olgusal olarak dilbilim alanında karşılaşılan sorunları gidermeyi hedefleyen yaklaşımın varlığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Sözkonusu yaklaşıma göre telif edilen eserler de bu olguya şahitlik etmektedir. Nitekim bu dönemde telif edilen tefsirlere bakıldığında Mukâtil b. Süleyman ın et-tefsîru l-kebîr inde yaptığı gibi, bazı âlimler dilbilimsel izahlara ihtiyaç duydukları oranda yer verip, Kur an ı genel manada tefsir etmeyi amaçladığı halde, bazı âlimlerin tefsirlerinde dilbilimsel yönün daha yoğun bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Bu âlimler

6 II Kur an ı baştan sona ve genel olarak tefsir etmek yerine, tefsirlerinin telif amacına uygun olarak gerekli gördükleri ayetleri dilbilim açısından açıklamak gibi daha özel bir amacı hedeflemişlerdir. Đbn Kuteybe (ö.276/889) ve Zeccâc (ö.311/923) gibi, bu amacı eserlerinde açıkça belirtenler olduğu gibi, amaçlarını açıkça zikretmeyen bazı müelliflerin eserlerindeki yaklaşımdan, Kur an ı dilbilim ağırlıklı tefsir etmeyi gaye edindikleri anlaşılmaktadır. Hicri 2. ve 3. asır tefsir faaliyetleri arasında dilbilimsel tefsirin önemli bir yere sahip olmasından hareketle, bu yaklaşım sonucu ortaya çıkan ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı olan eserlerin incelenmesi gerektiği düşüncesi böyle bir konuyu seçmemizde etkili olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, dilbilimsel tefsir ekolünü ortaya çıkartan etkenlerin tespiti, bu yaklaşıma göre telif edilen eserlerin mukayeseli olarak incelenmesi ve dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılmasına katkılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Dilbilimsel tefsirin ortaya çıkmasına neden olan olguların yaşandığı, ortaya çıktığı ve geliştiği dönem olması hasebiyle, hicri ilk üç asırla sınırlandırmayı uygun gördüğümüz çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte çalışmanın konusu, amacı, önemi, kapsamı, sınırları ve yöntemi üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın kavramsal ve tarihsel zeminini oluşturan birinci bölümde, dilbilimin tanımı yapılacak ve alt dalları hakkında kısa malumat verilecektir. Bu arada dilbilim-filoloji ilişkisine, dilbilim faaliyetlerinin tarihsel süreç içerisindeki kısa bir öyküsüne yer verildikten sonra, dilbilimin tefsirle ilişkisi üzerinde durularak dilbilimsel tefsir kavramının analizi yapılacaktır. Dilbilimsel tefsirin doğuşu ve gelişiminin ele alındığı ikinci bölümde, ilk olarak dilbilimsel tefsiri ortaya çıkartan, dinî, kültürel, politik ve ekonomik etkenler üzerinde durulacaktır. Daha sonra dilbilimsel tefsirin ilk nüve ve örneklerinin ortaya çıktığı Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîn dönemi hakkında kısa değerlendirmeler yapılacak ve örnekler zikredilecektir. Tedvin dönemi dilbilimsel tefsir faaliyetleri kısmında, hicri ilk üç asırda telif edilmiş ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı eserler karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilecektir. Bu bağlamda garîbü l-kur ân, meâni l-kur ân ve i râbü l- Kur ân, vücûh-nezâir türü eserler mukayeseli olarak tanıtılarak bu eserlerdeki dilbilimsel yön ortaya konulacaktır. Dolayısıyla çalışmamızın bu bölümünde büyük ölçüde dilbilimsel tefsirin, tefsir tarihi içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılacaktır.

7 III Çoğu kez açıkça zikretmeseler de dilbilimsel tefsir müelliflerinin Kur an ın anlaşılması konusunda bir yöntem izledikleri ve dilbilim ağırlıklı bir yöntem oluşturma çabası içerisinde oldukları görülmektedir. Buradan hareketle, çalışmamızın üçüncü bölümünde, dilbilimsel tefsir yöntem ilişkisi ve dilbilimsel tefsirin bir yöntem sunması açısından Kur an ı anlamaya katkısı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda bu bölümde Kur an ın anlaşılmasında dilbilimin işlevi ve sınırları tartışıldıktan sonra, ikinci bölümde incelediğimiz eserlerden seçtiğimiz örnekler vasıtasıyla, alt dalları açısından dilbilimin Kur an ın anlaşılmasına sağladığı katkının ortaya konulmasına çalışılacaktır. Çalışmamızın Giriş kısmında ayrıntılı olarak belirtileceği üzere, araştırmamızın temel kaynaklarını oluşturan eserler, tümevarım yöntemiyle ve büyük ölçüde tarihsel bakış açısıyla ele alınacaktır. Sözkonusu eserlerle ilgili değerlendirmelerimizi ise tasvirî ve karşılaştırmalı olarak yapmaya çalışacağız. Dilbilimsel tefsirin bir ekol olarak ele alındığı çalışmamızda, hicri ilk üç asırda dilbilimsel yaklaşıma göre telif edilen eserlerin genel karakteristikleri üzerinde durulmuş ve bir tefsir yöntemi olması açısından dilbilimin imkân ve sınırları tartışılmıştır. Çalışmamız bir ekolü ele alması açısından, genel tefsir tarihine nispetle derinlemesine yapılmış bir inceleme özelliği taşısa da, dilbilimsel yaklaşımın belli bir özelliğinin ya da bu yaklaşıma göre telif edilmiş belli bir eserin incelenmesine oranla, daha genel bir çalışma niteliğindedir. Biz çalışmamızda dilbilimsel tefsir ekolünü bir bütün olarak incelemeyi amaçladığımız için konumuzu belli bir eserle sınırlandırmadık. Bununla birlikte, araştırmamız sürecinde, dilbilimsel tefsirin örnekleri olarak ortaya çıkan eserlerle ilgili müstakil çalışmaların yapılmasının önemli olduğu kanaatine vardık. Bu bağlamda sözgelimi dilbilimsel tefsir açısından belli bir müellifin eserinin müstakil ya da karşılaştırmalı olarak incelenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde belli bir türde yazılmış eserler de müstakil ya da diğer türlerle mukayeseli olarak çalışılabilir. Örneğin, meâni l-kur ân türü eserler kendi içlerinde ya da garîbü l-kur ân türü eserler kendi içlerinde çalışılabileceği gibi, meâni l- Kur ânlarla garîbü l-kur ânların karşılaştırmalı olarak incelendiği araştırmalara da ihtiyaç vardır. Yapılacak bu çalışmaların dilbilimsel tefsirin tefsir tarihi içerisindeki yeri, konumu ve işlevinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Çalışmamız, yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu tür araştırmaların bir halkası olarak kabul edilebilir. Üç asırlık bir birikimin incelendiği araştırmamızda istemeden de olsa düştüğümüz hataların ve eksik kalan yönlerin hoşgörüyle karşılanmasını bekliyoruz. Bu

8 IV hususlarda yapılacak tenkit ve değerlendirmelerin ilerki çalışmalarımızda bizler için ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz. Konu belirleme ve proje hazırlama safhasından çalışmamızın bu hale gelinceye kadarki süreçte tenkit ve önerileriyle yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Celal KIRCA yla, Prof. Dr. Erdoğan PAZARBAŞI ve Doç. Dr. Celal TÜRER e teşekkür ederim. Yine çalışmamızı okuyarak yaptıkları önerileriyle bu hale gelmesine katkı sağlayan ve kendilerinden istifade etme imkânı bulduğum hocalarım Prof. Dr. Ahmet COŞKUN, Prof. Dr. M. Zeki DUMAN ve Doç. Dr. Đbrahim GÖRENER e teşekkür ederim. Ayrıca çalışmamızı okuyup yaptıkları tenkitlerle katkıda bulunan Doç. Dr. Halim ÖZNURHAN, Doç. Dr. Ali BULUT ve Dr. Şahin GÜVEN e şükranlarımı sunarım. Araştırmam sırasında kaynak konusundaki eksikliklerimin büyük bir kısmını giderme imkânı bulduğum ĐSAM Kütüphanesi ne ve Uzman Melek DENĐZ in şahsında Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ne de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Son olarak çalışmalarım sırasında gösterdikleri fedarkarlık ve anlayışın yanı sıra, sürekli desteklerini gördüğüm eşim Yasemin Hanım a ve kızım Rana ya teşekkür ederim. Mustafa KARAGÖZ Kayseri 2009

9 V DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR VE KUR AN I ANLAMAYA KATKISI (HĐCRĐ ĐLK ÜÇ ASIR) MUSTAFA KARAGÖZ ÖZET Dilbilimsel Tefsir ve Kur an ı Anlamaya Katkısı (Hicri Đlk Üç Asır) başlıklı çalışmamızın konusu, hicri ilk üç asır bağlamında dilbilimsel tefsir ekolünün ortaya çıkışı ve gelişiminin ele alınması ve dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılmasındaki işlevinin tespit edilmesidir. Çalışmamız giriş, üç bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluşmaktadır. Çalışmamız içerisinde yer alan konuları belirtmek gerekirse, birinci bölümde ilk olarak dilbilimin tanımı yapılmış, dilbilim-filoloji üzerinde durulmuş ve dilbilimin alt dalları hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra Batı da ve Doğu da dilbilim çalışmalarının tarihçesine yer verilmiştir. Son olarak da dilbilim-tefsir ilişkisi ve Dilbilimsel Tefsir kavramı üzerinde durulmuştur. Đkinci bölümde, dilbilimsel tefsiri ortaya çıkartan, dinî, kültürel, politik ve ekonomik etkenler üzerinde durulduktan sonra Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîne ait lügavî izahlar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Tedvin dönemi dilbilimsel tefsir faaliyetleri kısmında, hicri ilk üç asırda telif edilmiş ve dilbilimsel tefsirle doğrudan alakalı eserler karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, dilbilimin alt dalları bağlamında dilbilimsel tefsirin Kur an ın anlaşılması açısından işlevi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız sonuç ve kaynakça ile son bulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dilbilimsel Tefsir, Filolojik Tefsir, Dilbilim, Anlam, Anlama.

10 VI LINGUISTIC TAFSEER AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS UNDERSTANDING THE QUR AN (FIRST THREE CENTURIES AFTER HIJRAH) MUSTAFA KARAGÖZ ABSTRACT This Ph.D thesis which is entitled Linguistic Tafseer and its contribution towards understanding the Qur an, (First three centuries after Hijrah) consists of an introduction, three main chapters, a conclusion and a bibliography. The first chapter is entitled Conceptual and Historical Framework. In this chapter we dwelled upon linguistics-philology relationship and gave information about subdivisions of linguistics. An information relating to the history of linguistical studies in the East and in the West. At the end of first chapter the subjects of linguistics- Tafseer relationship and concept of Linguistic Tafseer are also studied. The second chapter is entitled Emergence and development of Linguistic Tafseer. In this chapter we tried to determine religious, cultural, political and economical factors which played a role in the emergence of Linguistic Tafseer. Then some evaluations are made concerning explanations by the Prophet, His Companions and the followers of the Companions pertaining to language. We also studied and compared the Works of Tafseer related to Linguistics during the period of first three centuries after Hijrah. The third chapter is entitled Understanding of the Qur an and Linguistic Tafseer. In this chapter we tried to find out the function of the Linguistic Tafseer in the context of its sub-divisions in comprehending the Qur an. The thesis ends with a conclusion and a bibliography. Key Words: Linguistic Tafseer, Philological Tafseer, Linguistics, Meaning, Understanding.

11 VII ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... I ÖZET... V ABSTRACT...VI ĐÇĐNDEKĐLER...VII KISALTMALAR... X GĐRĐŞ 1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı ve Önemi Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları Çalışmanın Yöntemi...24 BĐRĐNCĐ BÖLÜM KAVRAMSAL VE TARĐHSEL ÇERÇEVE 1. Dilbilim Dilbilimin Tanımı Dilbilim-Filoloji Đlişkisi ve Mukayesesi Dilbilimin Alt Dalları Sesbilim/Fonoloji/ Dirâsetü n-nizâmi s-savtî Biçimbilim/Morfoloji/Sarf Sözdizimi/Sentaks/Nahiv Sözcükbilim/Lexicology/Dirâsetü l-müfredât Anlambilim/Semantik/Đlmü d-delâle Tarihsel Süreç Đçerisinde Dilbilim Çalışmaları Batı daki Dilbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Doğu daki ve Đslam Kültüründeki Dilbilim Çalışmalarına Genel Bir Bakış Dilbilimsel Tefsir Tefsirle Đlişkisi Bakımından Dilbilim Dilbilimsel Tefsir Kavramı...60

12 VIII ĐKĐNCĐ BÖLÜM DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐRĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1. Bir Yaklaşım Tarzı veya Ekol Olarak Dilbilimsel Tefsir Dilbilimsel Tefsirin Ortaya Çıkmasına ve Gelişmesine Yol Açan Etkenler Dinî Etkenler Kur an ı Doğru Anlama Gayretleri Dilbilim Çalışmalarında Kur an ın Delil Olarak Kabul Edilmesi Đlmî ve Sosyo-Kültürel Etkenler Sosyo-Politik Etkenler Sosyo-Ekonomik Etkenler Dilbilimsel Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi Tedvin Öncesi Dönem (Dilbilimsel Tefsirin Đlk Nüveleri) Hz. Peygamber Dönemi Sahabe Dönemi Tabiîn Dönemi Tedvin Dönemi Dilbilimsel Tefsir (Dilbilimsel Tefsirin Teşekkülü) Dilbilimsel Tefsirle Doğrudan Alakalı Eserler Garîbü l-kur ân Türü Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Ebû Ubeyde nin Mecâzü l-kur ân ı Đbnü'l-Yezîdî nin Garîbü'l-Kur ân ı Đbn Kuteybe nin Garîbü l-kur ân ı Meâni l-kur ân-đ râbü l-kur ân Türü Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Said b. Mes ade el-ahfeş in Meâni l-kur ân ı Ferrâ nın Meâni l-kur ân ı Zeccâc ın Meâni l-kur ân ve Đ râbüh Adlı Eseri Vücûh ve Nezâir Türünde Yazılan Eserler ve Dilbilimsel Tefsir Mukâtil b. Süleyman ın el-vücûh ve n-nezâir Adlı Eseri Yahya b. Sellâm ın et-tesârîf Adlı Eseri Müberred in Mâ Đttefeka Lafzuhû ve Đhtelefe Ma nâh Adlı Eseri.171

13 IX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KUR AN IN ANLAŞILMASI VE DĐLBĐLĐMSEL TEFSĐR 1. Dilbilimsel Tefsir-Anlama Yöntemi Đlişkisi Kur an ın Anlaşılmasında Dilbilimin Đşlevi Kur an ın Anlaşılmasında Dilbilimin Sınırları Dilbilimin Alt Dalları Bağlamında Dilbilimsel Tefsirin Kur an ı Anlamaya Katkısı Doğru Anlamın Elde Edilmesinde Sarf ve Đştikak Đlminin Önemi Doğru Anlamın Elde Edilmesinde Nahvin Önemi Anlambilim Açısından Dilbilimsel Tefsirin Katkısı Eşanlamlılık ve Furûk Eşanlamlılık Olgusu ve Furûk Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Eşanlamlılık ve Furûk Çokanlamlılık ve Eşadlılık Çokanlamlılığa Yol Açan Etkenler Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Çokanlamlılık Olgusu Ezdâd Ezdâdın Tanımı ve Ezdâda Yol Açan Etkenler Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Ezdâd Olgusu Anlam Değişmesi Anlam Değişmesinin Nedenleri Anlam Değişmesinin Çeşitleri Kur an ın Anlaşılması Bağlamında Anlam Değişmesi SONUÇ KAYNAKÇA...271

14 X KISALTMALAR AÜFEDF AÜSBE Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü b. ibn, oğlu bkz. çev. DĐA DĐB ed. EKEV EÜ EÜĐF EÜSBE GÜSBE Bakınız Çeviren Diyanet Đslam Ansiklopedisi Diyanet Đşleri Başkanlığı Editör Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü h. Hicri Hz. ĐĐE ĐSAM krş. KSÜ Hazreti Đslâm Đlimleri Enstitüsü Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Araştırmaları Merkezi Karşılaştırınız Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi m. Miladi MÖ MÜĐF MÜSBE nşr. OMÜĐF Milattan Önce Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Neşreden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi

15 XI OMÜSBE Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ö. Ölüm tarihi SDÜSBE Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s. sahife ss. SÜĐF SÜSBE t.y. TDK TDV thk. TTK UÜSBE vb. vd. vs. y.y. YKY sahifeler arası Selçuk Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Baskı tarihi belirtilmemiş Türk Dil Kurumu Türkiye Diyanet Vakfı Tahkik eden Türk Tarih Kurumu Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve benzeri ve devamı ve saire Baskı yeri belirtilmemiş Yapı Kredi Yayınları

16 GĐRĐŞ 1. Çalışmanın Konusu Tarihsel süreç içerisinde Kur an ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili farklı birçok yöneliş ortaya çıkmıştır. Muhatapların ihtiyaçlarına ve müfessirlerin ilgi alanlarına, yaşadıkları sosyo-kültürel ve sosyo-politik çevrelere göre ortaya çıkan yönelişlerin en önemlileri, dilbilimsel, fıkhî, kelamî, tasavvufî, felsefî, bilimsel ve sosyolojik yönelişlerdir. 1 Bu araştırmanın konusunu, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ekollerden biri olan dilbilimsel tefsir in doğuşu ve bir anlama yöntemi olarak Kur an ın anlaşılmasına katkısının ele alınması oluşturmaktadır. Kur an-ı Kerim, Allah ın insanlara mesajını gönderdiği vahiylerden müteşekkil bir kitaptır. Allah, insanlara mesajını gönderirken kendi aralarındaki iletişim aracı olan dili kullanmış ve sünnetullah gereği her topluma o toplumun kullanmakta olduğu dil ile hitap etmiştir. 2 Kur an ın ilk muhatapları Arap olduğu için Kur an ın dili, indiği dönemin ve coğrafyanın dilsel ve kültürel özelliklerini yansıtan Arapça olmuştur. 3 Dolayısıyla Kur an ın anlaşılmasının öncelikli şartlarından birisi, Arapça nın bütün özellikleriyle bilinmesidir. 4 Zira Kur an ın dili, lafızları, lafızların manaya delalet yolları, cümle yapısı ve üslûbu gibi özellikleriyle Hz. Peygamberin yaşadığı toplumun dilidir. 5 Kur an, Arapça olarak indirildiği için Arapçanın dil özelliklerinin bilinmesi 1 Kur an a yönelişler ve tefsir ekolleri hakkında geniş bilgi için bkz. Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, Ankara 1989, s ; Celal Kırca, Đlimler ve Yorumlar Açısından Kur an a Yönelişler, Tuğra Neşriyat, Đstanbul 1993, s ; Halis Albayrak, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, Đstanbul 1998, s ; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, MÜĐF Vakfı Yayınları, Đstanbul 2003, s ; Suat Yıldırım, Kur an ı Anlama Yöntemi (Konunun Genel Çerçevesi), Güncel Dinî Meseleler Birinci Đhtisas Toplantısı (02-06 Ekim 2002 Ankara), DĐB Yayınları, Ankara 2004, s ; Davut Aydüz, Tefsir Tarihi Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yayınları, Đstanbul 2004, s Đbrahim, 14/4. 3 Muhammed b. Đdris eş-şâfiî, er-risâle, (thk. Ahmed Muhammed Şakir), Dâru l-kütübi l-đlmiyye, Beyrut, t.y., s ; Muhammed b. Cerîr et-taberî, Câmiu l-beyân an Tevîli Âyi l-kur ân, (thk. Abdullah b. Abdülmühsin et-türkî), 26 cilt, Dâru Hicr, y.y., t.y., I, 12-13; Abdurrahman Đbn Haldûn, Mukaddime, Dâru l-kütübi l-lübnânî, Beyrut 1960, s. 780; Ahmed Emin, Fecru l-đslâm, (çev. Ahmed Serdaroğlu), Kılıç Kitabevi, Ankara 1976, s ; Celal Kırca, Kur an ı Anlamada Dil Problemi, Kur an Mesajı Dergisi, sayı 9, Đstanbul 1998, s Şâfiî, er-risâle, s ; Đbn Haldûn, Mukaddime, s Ebû Ubeyde Ma mer b. el-müsennâ, Mecâzü l-kur ân, (thk. Fuad Sezgin), 2 cilt, Müessesetü r-risâle, Beyrut 1981, I, 8; Taberî, Câmiu l-beyân, I, 12-13; Ahmed Emin, Fecru l-đslam, s ; Kırca, Đlimler ve Yorumlar Açısından Kur an a Yönelişler, s. 167; Şahin Güven, Kur an ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu, Denge Yayınları, Đstanbul 2005, s. 40.

17 2 onun anlaşılmasının olmazsa olmazıdır. Đlk dönemlerden başlayarak günümüze kadar yapılan tefsir çalışmalarında Kur an ın öncelikli olarak dil çerçevesinde anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılması 6 bunun doğal bir sonucudur. Bununla birlikte Arapça nın dil özelliklerinin bilinmesi Kur an ın anlaşılmasında tek başına yeterli değildir. Kur an, indiği dönemin dil özelliklerini ve kavramlarını kullanmış, fakat birçok sözcüğe yeni bir içerik kazandırmış, deyim yerindeyse onları terimleştirmiştir. Bu sözcükler, Kur an da lügat anlamlarının yanı sıra, Kur an ın kazandırdığı içerikle de kullanılmıştır. Bu açıdan Kur an ın kendine has dil ve üslûp özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu iki hususun yanı sıra, ayrıca ayetlerin tarihsel bağlamı hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir. Zira kelimelerin ve cümlelerin delaletlerinin, hatta ayetin dilsel bağlamın (siyak-sibak) bilindiği her durumda ayetlerin tam olarak anlaşılmasını beklemek, doğru olmayabilir. Ayetin bahsettiği konunun arka planı ve tarihsel bağlamı da bilinmelidir. Tarihsel süreç içerisinde Kur an ın yorumlanması bağlamında dilbilimsel tefsir in dışında, farklı birçok yönelişin ortaya çıktığını belirtmiştik. Dilbilimsel tefsir faaliyetlerinin tefsir tarihindeki yeri ve önemi hakkında bize ışık tutacağını düşündüğümüz için, dilbilimsel yaklaşımla birlikte, hicri ilk üç asırda ortaya çıkan tefsir ekol ve yaklaşımlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri hakkında kısa bir bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. Kur an ın indirildiği dönem ve çevrede yaşayan insanlar, Kur an kullandıkları dille indirildiği ve tenzil dönemiyle kendi aralarında zamansal bir uzaklık olmadığı için, kelimelerin anlamı bakımından çok fazla sorun yaşamıyorlardı. Bununla birlikte, kelimelerin anlamını bilmenin yeterli olmadığı yerlerde; yani, itikad, ahlak, ibadet ve uygulamaya ilişkin durumlarda Hz. Peygamber in açıklamalarına ihtiyaç duyuluyordu. 7 Bu tür durumlarda Hz. Peygamber bazen kendisi bir ayeti okuyarak izah ediyor, bazen sahabeye soru sorarak bu soru bağlamında ya da sahabenin sormuş olduğu bir soru üzerine ayetleri açıklıyordu. Onun tefsir etme tarzı, mücmelin tebyini, mutlak olanların takyidi, müşkil olanların izahı, anlamı kapalı olan bazı kelimelerin açıklanması 6 Güven, Çokanlamlılık, s Ebû Đshak eş-şâtıbî, el-muvâfakât, (çev. Mehmet Erdoğan), 4 cilt, Đz Yayıncılık, Đstanbul 1993, III, ; Kırca, Kur an ve Bilim, Marifet Yayınları, Đstanbul 1996, s. 151, 172; Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, 2 cilt, Yeni Akademi Yayınları, Đstanbul 2006, I, 14-16, Tefsir konusunda Hz. Peygamberin önemi ile ilgili olarak ayrıca bkz. Hâris el-muhâsibî, el-aklü ve Fehmü l-kur ân, (thk. Hüseyin Kuvvetli), Dâru l-kendîme-dâru l-fikr, Beyrut 1978, s. 305.

18 3 şeklindeydi. 8 Bunun yanı sıra, Hz. Peygamber kelimelerin müteradiflerini zikrederek, tariflerini yaparak, şer î/terim manasını bildirerek, geniş anlamının kastedildiğine dikkat çekerek açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin, Bakara Sûresi 2/57. ayette geçen menn (:kudret helvası) kelimesiyle ilgili olarak Hz. Peygamber mantar menn kapsamındadır 9 diyerek menn lafzıyla sadece kudret helvası kastedilmeyip, insanların çaba sarf etmeksizin elde ettikleri bütün rızıkların kelimenin kapsamında olduğuna işaret etmesi bir tür dilsel izahtır. Ancak onun yapmış olduğu dilsel açıklamalar teferruata girmeksizin en kısa yoldan kelimenin anlaşılmasına yönelik olmuştur. 10 Tenzil döneminde sahabe, ayetlerin kıraati, anlamı ve uygulaması konusunda bir sorunla karşılaştığında Hz. Peygamber e başvurarak bunu çözüyordu. Onun vefatıyla birlikte söz konusu problemlerin çözümü bizzat sahabeye kalmıştı. Sahabe tefsir konusunda bir takım avantajlara sahipti. Bu avantajların en önemlisi nüzul sebeplerine şahit olmalarıdır. Zira bazı ayetlerin tam olarak anlaşılabilmesi için, ayetin hangi olayla ilgili olarak indirildiğini, nüzul ortamını iyi bilmek gerekmektedir. Ayrıca, sahabe gerek zaman gerekse mekân açısından tenzil döneminde yaşadığı için o gün kullanılan dili ve Arapların örf, adetlerini -hepsi aynı oranda olmasa bile- iyi bilmekteydi. Đşte bu gibi avantajlar sayesinde, onlar Kur an ı tefsir ediyor, dilsel izahlarda bulunarak anlaşılmayan kelimelerin anlamlarını açıklıyorlardı. Hz. Peygamber vefat etmeden önce müslümanlar büyük ölçüde aynı kültürel şartlarda yaşayan ve aynı dili konuşan insanlardan oluştuğu için, onların oluşturduğu bu toplum kültürel ve dilsel açıdan homojen bir yapı arz etmekteydi. Sahabe döneminde, bu homojen yapı kısmen de olsa devam ettiği için tefsirdeki ihtilaflar çok fazla değildi. Nitekim Đbn Teymiye (ö.728/1328), sahabenin ihtilafının nicelik açısından az olduğunu; nitelik olarak ise tezat içeren bir ihtilaf değil, çeşitlilik/tenevvu arz eden bir ihtilaf olduğunu belirtmektedir. 11 Tefsir konusunda sahabenin iki farklı eğilim sergilediğini söylemek mümkündür. Onların bir kısmı, ayetleri tefsir etme konusunda çekingen davranıyordu. Nitekim Hz. 8 Hz. Peygamber in Kur an ı tefsir etmesine vesile olan durumlar ve tefsir etme tarzlarıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, I, ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 2 cilt, DĐB Yayınları, Ankara 1998, I, 47-69; Demirci, Tefsir Tarihi, s Buhârî, Tefsîr, 4, (Bakara Sûresi), V, Hz. Peygamber in yapmış olduğu dilsel tefsir örnekleriyle ilgili geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Peygamberimizin Kur an ı Tefsiri, I, ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 48-65; Müsâid b. Süleyman b. Nâsır et-tayyar, et-tefsîru l-lügavî li l-kur âni l-kerim, Dâru Đbni l-cevzîyye, Demmâm 1422, s Đbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli t-tefsîr, (thk. Mahmud Muhammed Mahmud Nassâr), Mektebetü t- Türâsi l-đslâmî, Kahire t.y., s ; krş. Demirci, Tefsir Tarihi, s. 85.

19 4 Ebubekir e ebben 12 kelimesinin anlamı sorulduğunda Allah ın kitabıyla ilgili olarak kendi düşünceme göre bir söz söylersem hangi yer beni üzerinde taşır ve hangi gök beni gölgelendirir? 13 diyerek tavrını ortaya koymuştur. Sahabeden bazıları ise, hakkında nakil bulunmayan ayetlerde kendi ictihadlarıyla Kur an ı tefsir etmekteydi. Sahabiler ictihadlarını büyük ölçüde dilsel açıklamalarla temellendirmekteydi. Sözgelimi, Abdullah b. Abbas ın kelimelerin anlamını açıklarken dilsel izahlarda bulunduğu, bu bağlamda kendisini imtihan etme amacıyla bir takım sorular soran Nafi b. Ezrak a Arap şiiriyle cevaplar verdiği, kaynaklarımızda geçmektedir. 14 Tabiîn dönemine gelindiğinde tefsir faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Sahabe arasındaki ilim sahibi kişilerden dersler almaları, tabiînin tefsir konusunda önemli bir rol üstlenmelerini sağlamıştır. 15 Tabiînin tefsir faaliyetleri, genel olarak, sebebi nüzul ve dil gibi konularda sahabeden yaptıkları rivayetler, kıraatlerle ilgili açıklamalar, Ehl-i Kitab a müracaat ve kendi ictihadları ışığında şekillenmekteydi. Tabiîn döneminde de dilsel açıklamaların devam ettiğini görüyoruz. Tabiînin önde gelen müfessirlerinden olan, Said b. Cübeyr, Mücahid, Đkrime gibi şahsiyetler dilsel açıklamalar yapmışlardır. Örneğin, tabiîn müfessirlerinden Said b. Cübeyr, Nisa Sûresi 4/51. ayette geçen cibt kelimesinin Habeş dilinde sihirbaz anlamına geldiğini söylemiştir. 16 Tabiîn sonrası dönemde, geçmişten gelen ilmî birikimin etkisiyle ve bu dönemdeki problemlerin geçmişe göre artması ve kategorikleşmesi sonucunda, tefsirde yavaş yavaş farklı yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Tabiîn dönemine kadarki problemlerin daha çok münferit olduğunu söyleyebiliriz. Bu döneme kadar insanlar problemlerini çözme gayesi ve ilme verdikleri önem nedeniyle Kur an ve tefsirle ilgili faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ancak, tabiîn sonrası dönemde problemler ve ihtiyaçlar nicelik olarak arttığı gibi nitelik olarak da belli konular etrafında, tabir yerindeyse, kategorik olarak toplanmaya başlamıştır. Bunun en önemli sebebi, Đslam coğrafyasının genişlemesine 12 Abese, 80/ Taberî, Câmiu l-beyân, I, Celâleddin Abdurrahman es-suyûtî, el-đtkân fî Ulûmi l-kur ân, (thk. Mustafa Dîb el-bugâ), 2 cilt, Dâru Đbn Kesîr, Dımaşk 2002, I, 382; Aişe Abdurrahman bintü ş-şâtî bu konuyla ilgili olarak, el-đ câzu l- Beyâniyyü li l-kur ân ve Mesâilü Đbn ül-ezrak (Kahire 1984) adıyla bir doktora çalışması yapmıştır. 15 Đbn Teymiye, Mukaddime fî Usûli t-tefsîr, s Taberî, Câmiu l-beyân, VII, 137; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 150. Tâbiîn dönemi tefsir faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, ; M. Zeki Duman, Tabiûn Döneminde Tefsir Faaliyeti (Meşhur Müfessirler, Kaynakları ve Bu Tefsirin Değeri), EÜĐF Dergisi, sayı: 4, Kayseri 1987, s

20 5 bağlı olarak farklı kültürel ve coğrafi özelliklere sahip insanların Đslam ı seçmesi, dolayısıyla, dilsel ve kültürel açıdan homojen olan yapının değişmeye başlamasıdır. Bu döneme kadar, gündelik olarak yaptıkları Kur an ı okuma, anlama faaliyetleriyle ve ibadet-muamelat gibi pratik işlerle ilgili olarak var olan şeyi öğrenmek insanlara yetiyor olabilirdi. Ancak, farklı kültürlere mensup pek çok insanın Müslüman olması, dilsel ve kültürel alandaki homojen yapının değişmesine neden oldu. Bunun sonucunda sadece diğer kültürlerden Müslüman olanlar sorun yaşamakla kalmadı; aynı zamanda, mevalinin yanlış kullanımıyla karşı karşıya kalan Araplar arasında da dilin yanlış kullanılması yaygınlaştı. 17 Bu durum, gündelik olarak yapılan faaliyetlerde bile farklı sorunların doğmasına yol açtı. Kur an ı okuma ve anlama konusunda yaşanan dilsel sorunlarla ibadet- muamelat gibi hususlarda ortaya çıkan yerel ve kültürel sorunlar, var olanı öğrenmenin ötesine geçmeyi gerektirdi. Dolayısıyla dile ve ahkâm ayetlerine önem veren eserler yaygınlaştı. Bu bağlamda Mukâtil b. Süleyman ın Kitabü l-vücûh ve n-nezâir ve Kitâbü Tefsiri Hamsi Mie Aye adlı eserlerini örnek olarak zikredebiliriz. Homojen yapının değişmesi, sadece, kısa vadede ortaya çıkan problemler sonucunda ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz bu ekolleri doğurmakla kalmadı; aynı zamanda, farklı din ve kültürlere mensup olan insanların müslüman olması, birdenbire ve tamamıyla eski inançlarının etkisinden kurtularak her yönüyle Đslam inancını zihinsel anlamda kabullenmelerine yetmedi. Ayrıca müslümanların kendi içlerinde özellikle de siyasi kökenli çekişmeler tezahür etti. Bu çekişmeler, daha sonra kelam ilminin temel problemleri olarak literatürdeki yerini alacak olan büyük günah meselesi, kader ve efâl-i ibâd gibi çeşitli tartışmalara yol açtı. Fetihler sonucu ortaya çıkan farklılıkların getirdiği etkileşimin ve ilk fikir ayrılıklarıyla birlikte gelişen diğer nedenlerin sonucunda inançla ilgili konularda problemler ortaya çıktı. Özellikle dışardan ithal edilen bazı görüş ve akımlarla Mutezilî âlimler mücadele etmiş, böylece kelam ilmi teşekkül etmeye ve sistemleşmeye başlamıştır. 18 Kelam ilminin teşekkülü ve birçok kelâmî probleme ayetlerden çözüm aranması, ya da farklı fırka ve mezheplerin görüşlerini ayetlerle delillendirme ihtiyacı tefsirde kelamî ve mezhebî yönelişleri doğurdu. Đtikâdî ve kelamî konulardaki ihtilafın ve problemlerin ortaya çıkışı nisbeten daha sonra olduğu için, bu 17 Đbn Haldûn, Mukaddime, s , Đlk ihtilaflar hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmed Emîn, Fecru l-đslâm, s , , , ; Duha l-đslâm, 3 cilt, Dâru l-kütübi l-arabiyye, Beyrut, t.y, I, , ; III, 1-20; W. Montgomery Watt, Đslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. Ethem Ruhi Fığlalı), Umran Yayınları, Ankara 1981, s ; Đsmail Yiğit, Emevîler, DĐA, Đstanbul 1995; XI,

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ I) Tarih... 3 II) Tarihsel... 6 III) Tarihsellik... 7 IV)Tarihselcilik... 9 A) Anlama

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science -Te vîlü Müşkili l-kur ân Çerçevesinde- Özet Abdulmuttalip Arpa *1 İlk dönem İslamî kaynaklar ve bu kaynakları vücuda getiren âlimlerin sahip olduğu değer bilinen bir gerçektir. İbn Kuteybe ilk dönem âlimlerinden

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

KUR`ÂN FİLOLOJİSİYLE İLGİLİ ÜÇ İLİM DALI VE BU DALLARDA ESER VEREN MÜELLİFLER

KUR`ÂN FİLOLOJİSİYLE İLGİLİ ÜÇ İLİM DALI VE BU DALLARDA ESER VEREN MÜELLİFLER KUR`ÂN FİLOLOJİSİYLE İLGİLİ ÜÇ İLİM DALI (Garîbü l-kur ân, Meânî l-kur ân, İ râbu l-kur ân) VE BU DALLARDA ESER VEREN MÜELLİFLER (Hicrî İlk Üç Asır) Araş. Gör. Ali BULUT* ÖZET Kur ân-ı Kerîm, birçok dînî

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN KASIM - ARALIK 2014 10 TL İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 38 BAŞYAZI Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İNCELEME İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN İKTİBAS Kur an a Yönelik Lügat Çalışmaları

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

HADÎSLERİN ÖĞRETİLMESİNDE ÇİZGİLERDEN YARARLANMA: KIRK HADÎS KIRK ÇİZGİ 1 ÖRNEĞİ * ÖZET

HADÎSLERİN ÖĞRETİLMESİNDE ÇİZGİLERDEN YARARLANMA: KIRK HADÎS KIRK ÇİZGİ 1 ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1119-1140, ANKARA-TURKEY HADÎSLERİN ÖĞRETİLMESİNDE ÇİZGİLERDEN YARARLANMA: KIRK HADÎS KIRK ÇİZGİ 1 ÖRNEĞİ *

Detaylı

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Ahmet Faruk GÜNEY GirişBu araştırma, İstanbul un fethi öncesi (kuruluş) Osmanlı coğrafyasında, tefsir ilmini, tefsire

Detaylı

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER)

ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ (KAVRAMLARI, SINIRLARI, OLUŞUMUNA ETKİ EDEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLER) İslam Düşüncesinin Tanımı İslam Dünyasına Akli Çabanın Girişine Zemin Hazırlayan Unsurlar

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 11 SAYI / NUMBER: 22 TEMMUZ-ARALIK / JULY-DECEMBER

Detaylı

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Emine ARMAĞAN * / Necmettin GÖKKIR ** Öz: Osmanlı da Tanzimat ın ilanının ardından başlatılan reform süreci pek çok alanı olduğu

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

DEÜİFD, XXX/2009, ss. 9-33 GAZALİ NİN DİL FELSEFESİNİN DAYANDIĞI İLKELER VE KAVRAMSAL UZANIMLARI ÖZET Mehmet AYDIN* Bu makalede, Gazali nin dinî ve felsefî eserlerinde yer alan görüşlerini belirli bir

Detaylı

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME Nurullah Ardıç (Dr., Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) Siyer Atölyesi 2009 a katılacak tebliğ sahipleri için hazırlanmıştır. Atıf için kullanılamaz

Detaylı

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr.

ISSN 1300-8498. Yayın Türü Üç Aylık, Yerel, Süreli Yayın. Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Cilt: 50 Sayı: 4 Ekim - Kasım - Aralık 2014 ISSN 1300-8498 Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali İşler ve Dağıtım

Detaylı

TEFSİR TARİHİ İÇİN BİR VERİTABANI MODELİ. Muhammet ABAY*

TEFSİR TARİHİ İÇİN BİR VERİTABANI MODELİ. Muhammet ABAY* sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 33-54 tefsir TEFSİR TARİHİ İÇİN BİR VERİTABANI MODELİ Muhammet ABAY* A Database Model for The History of Tafsir The first stage in a study

Detaylı