TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 62. maddesi ile aynı Kanunun 67. maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalar, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarına ait bütçe ve muhasebe usul ve işlemlerini düzenlemek, uygulamada beraberliği sağlamaktır. Deyimler Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen Bakanlık deyimi; Ticaret Bakanlığını, Birlik deyimi; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalar Birliğini, Oda deyimi; Ticaret ve Sanayi Odalarını, Ticaret Odalarını, Sanayi Odalarını ve Deniz Ticaret Odalarını, Borsa deyimi; Ticaret Borsalarını, ifade eder. Madde 3 - Odaların ve borsaların bütçe ve hesap işleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İKİNCİ KISIM BÜTÇE - GELİR VE GİDERLERİ Hesap Dönemi - Bütçe Madde 4 - Oda ve borsaların hesap dönemi takvim yılıdır. Madde 5 - Oda ve borsaların bütçeleri bir yıllık gelir ve gider tahminlerini kapsar. Bütçenin Kısımları Madde 6 - Bütçe iki kısımdan meydana gelir; 1. Gelir kısmı, 2. Gider kısmı, Gelir Kısmı Madde 7 - Bütçenin gelir kısmı aşağıdaki fasılları kapsar: Fasıl 1 - Kayıt ücreti, Fasıl 2 - Yıllık aidat Fasıl 3 - Munzam aidat, (Odalar için) Fasıl 4 - Yapılan hizmetler karşılığı ücretler Fasıl 5 - Vesika gelirleri, Fasıl 6 - Yayın gelirleri, Fasıl 7 - Bağış ve yardımlar, Fasıl 8 - Misil zamları, Fasıl 9 - Parâ cezalan, Fasıl 10 - İştirakler kârı, Fasıl 11 - Yabancı gemilerden alınacak ücretler, Fasıl 12 - Muamele tescil ücreti, 419

2 Fasıl 13 - Borsalarda ajanlık ücreti olarak alınan paralardan artanlar, Fasıl 14 - Diğer gelirler (menkul ve gayrimenkul gelirleri ile mevduat faizleri dahil) Gider Kısmı Madde 8 - Bütçenin gider kısmı aşağıdaki fasılları kapsar: Fasıl 1 - Personel giderleri, Fasıl 2 - Huzur hakları, Fasıl 3 - İdare giderleri, Fasıl 4 - Sergi, fuar, kongre, kurs, burs ve organize sanayi bölgeleri giderleri, Fasıl 5 - Sabit kıymetlere yatırımlar, Fasıl 6 - Yayın giderleri, Fasıl 7 - Yardımlar, Fasıl 8 - Birlik aidatı, kanuni aidat pay ve fonlar, Fasıl 9 - İhtiyat akçesi, Fasıl 10 - Diğer giderler. İlave Fasıllar Madde 9 - Oda ve borsaların Yönetim Kurulu kararı, Birliğin teklifi ve Bakanlığın tastiki ile muhtemel gelir ve gider fasıllarına yeni fasıllar eklenebilir. Gelir Tahmini Madde 10 - Bütçenin gelir kısmı tahminleri hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Gelir, bir evvelki yıl tahsilatı gözönünde tutularak mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın surette tahmin edilir., b) Tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilmeyen ve sonraki yıllara devreden alacaklardan ancak, cari yıl içinde tahsili tahmin edilen miktar "Tahsil edilecek alacaklar" hesabında toplanır. Gider Tahmini Madde 11 - Bütçenin gider kısmını teşkil eden ödenekler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Bütçenin gider kısmı, bir evvelki yıl giderleri ile cari yıl içinde yapılması düşünülen işler gözönüne alınmak suretiyle ve mümkün olduğu kadar aktarmaya ihtiyaç göstermeyecek şekilde düzenlenir. b) Gerektiğinde fasıllar arasında meclisce, aynı faslın maddeleri arasında Yönetim Kurullarınca aktarma yapılabilir. c) Yıl içerisinde, karşılığı gelir bütçesinden gösterilmek suretiyle meclis kararı ile gider bütçesine ödenek ilavesi yapılabilir. Netice Hesabı Madde 12 - Gelir ve gider hesapları Fiili sonuçlarının bütçe tahminlerine göre meydana çıkacak farkları netice hesabına aktarılır. Hesap Cetvelleri ve Bilanço Madde 13 - Odalar ve borsaların yıllık bütçelerine ait aylık hesap cetvelleri ve bilanço (Örnek 2 ve 3'e göre) düzenlenir. ÜÇÜNCÜ KISIM 420

3 DEFTER - MAKBUZLAR - FİŞLER" Bütçe Gelirleri Madde 14 - Oda ve borsalarda "esas" ve "yardımcı" olmak üzere iki türlü defter tutulur.. a) Esas defter (Örnek: 4) Esas defter yevmiyeli defteri kebirdir. Kasa dışı (mahsup) muameleleri fazla olan oda ve borsalar birisi "kasa yevmiyesi" diğeri "mahsup yevmiyesi" olmak üzere iki esas defter tutabilirler. b) Yardımcı defterler 1- Bütçe gelirleri defteri (Örnek : 5) 2- Bütçe giderleri defteri (Örnek : 5) 3- Muvakkat borçlular defteri (Örnek : 6) 4- Muvakkat alacaklılar defteri (Örnek : 6) 5- Bankalar hesap defteri (Örnek : 7) 6- Tahakkuk takip müfredat defteri (Örnek : 8) 7- Demirbaş defteri (Örnek : 15) 8- İhtiyaçlara göre düzenlenecek diğer yardımcı defterler. Bu defterler yerine müteharrik yapraklı defter, makine veya bilgisayar usulü uygulanabilir. Madde 15 - Odalar ve borsalarda kullanılan fişler ve diğer evrak şunlardır: 1- Kasa makbuzu, (Örnek : 9) 2- Tahsilat bordrosu (Örnek : 10) 3- Tahsil fişleri (Örnek : 11) 4- Tediye fişleri (Örnek : 12) 5- Mahsup fişleri (Örnek : 13) 6- Kasa raporu (Örnek : 14) 7- Aylık mizan cetveli (Örnek : 2) 8- Bilanço (Örnek : 3) 9- Diğer evrak ve fişler (ihtiyaca göre). Bu evrak ve fişler ilgili örneklerdeki kapsam aynen muhafaza edilmek kaydıyla gereğinde makina veya bilgisayar sistemine göre değiştirilebilir. Bu değişiklik için oda veya borsalarda Yönetim Kurulu kararının alınması ve bu kararın Birlikçe onaylanması gerekir. Bütçe Gelirleri Defteri Madde 16 - Bütçe gelirleri defteri (Örnek : 5) bütçe fasılları itibariyle sahifelere ayrılır. Sahifelerin üzerine o faslın bütçedeki miktarı kaydolunur. Sahifeler o faslın maddelerini gösteren sütunlara ayrılmış olup, bu sütunlarda o maddenin adı ile bütçedeki gelir miktarı gösterilir. Tahsil edilen gelirler ait olduğu faslın sahifelerindeki madde sütununa tarih sırası ile geçirilir. Bütçe Giderleri Defteri Madde 17 - Bütçe giderleri defteri (Örnek : 5) bütçe gelirleri defterinin karşılığıdır. Yapılan aktarmalar sahifenin başındaki ödenek miktarına eklenir. Muvakkat Borçlular Defteri Madde 18 - Muvakkat borçlular defteri (Örnek : 6) oda ve borsalara karşı borçlu bulunan şahıs ve müesseselerin zati borçları için açılan hesapları kapsayan defterdir. Muvakkat Alacaklılar Defteri Madde 19 - Muvakkat alacaklılar defteri (Örnek : 6), oda ve borsalardan alacaklı bulunan şahıs ve müesseselerin zati alacakları için açılan hesapları kapsayan defterdir. 421

4 Banka Cari Hesap Defteri Madde 20- Bankalar cari hesap defteri (Örnek : 7), oda ve borsaların muhtelif bankalardaki çeşitli hesaplarına ayrı sahifeler ayrılmak suretiyle düzenlenen defterlerdir. Bu defterlerdeki hesap bakiyelerinin bankalardan gelen hesap hülasaları ile uygunluğu araştırılır ve sağlanır. Tahakkuk ve Takip Müfredat Defteri Madde 21 - Tahakkuk ve takip müfredat defteri (Örnek : 8), odalar ve borsaların 5590 sayılı Kanunun hükümlerine göre yapacakları tahakkuklar ile bu tahakkukların tahsilatını kaydetmek için tutulur. Bu amaçla kartoteks, makina veya bilgisayar usulleri uygulanabilir. Demirbaş Defteri Madde 22 - Demirbaş defteri (Örnek : 15), demirbaş hesabına kaydedilmesi gereken eşyanın takip edildiği defterdir. Defterlerin Tasdiki Madde 23 - Yevmiye defteri noterlikçe tastik edilir. Diğer defterlerle, bilgisayar sistemiyle tutulan kayıtlara ait defterler kullanılmaya başlamadan önce defterin cinsi, sahife numarası belirtilmek ve bütün sahifeleri mühürlemek suretiyle Yönetim Kurullarınca tastik edilir. Defterlerin sahifeleri koparılmaz. Tahsil Fişleri Madde 24 - Odalar ve borsalarda tahsilât, veznedar veya tahsildarlar yahut tahsilat ile görevlendirilmiş memurlar vasıtasiyle yapılır. Her tahsilat karşılığında bir makbuz verilir. Makbuzlar en az iki nüshadan ibarettir. Her nüsha ayrı renkte olacaktır. Makbuzlar, seri itibariyle cilt ve sıra numarası taşırlar. Makbuzsuz veya adi bir senetle tahsilat yapılamaz. Makbuzlar ihtiyaç nisbetinde odalar ve borsalar tarafından bastırılır ve muhasebeciler tarafından muhafaza olunur. Bu makbuzlar, veznedara, tahsildara veya görevlendirileceklere cilt, seri ve sıra numarası takip etmek şartiyle zimmet karşılığında verilir. Yeni makbuzlar verilirken kullanılmış olan ciltler geri alınır. Makbuzlar, asıl makbuz yaprağı ile dip koçan kısmını teşkil eden yapraklar arasında karbon konulmak suretiyle sabit boyalı veya tükenmez kalemlerle doldurulur. Makbuzlarda kazıntı ve silindi yapılamaz. Yanlış tanzim edilen makbuzlar üzerine geçerli açıklama yapılmak suretiyle iptal olunarak dip koçanları ile birlikte muhafaza edilir. Madde 25 - Her akşam yapılan tahsilat, tahsilat bordrosu ile vezneye yatırılır. Veznedarlar gerek doğrudan doğruya, gerekse tahsildarlar vasıtasiyle aldıklan paraları günü gününe ve sırası ilc kasa raporuna kaydederler. Kasada bulundurulabilecek para miktan da Yönetim Kurulu karar»le tesbit edilir. Madde 26 - Oda ve borsalar, tahsilatını tahsil fişleri vasıtasiyle muhasebeleştirilirler. Bu fişler, tanzim eden memurlar tarafından imzalanır. Tahsil fişleri kasa makbuzlarıyla birleştirilmek suretiyle de kullanılabilir. Sarfıyat Madde 27 - Oda ve borsalarda sarfiyat, bütçeleri dahilinde yapılır. Sarf evrakını; odalarda Yönetim Kurulları Başkanları veya başkan vekilleri ile Genel Kâtipler, Genel Kâtiplerin bulunmadığı hallerde muhasip üye, borsalarda ise; Yönetim Kurulu Başkanları veya başkan vekilleri ile Genel Kâtipler müştereken imzalarlar. Sarfiyat müsbit evraka dayanılarak düzenlenen, tediye fişleri ile yapılır. Bu fişler ve ilişkileri tarih ve numara sırasıyla dosyalanarak saklanır. Netice Hesapları 422

5 Madde 28 - Yılbaşında tahmin edilmiş olan gelir ve gider hesapları yevmiyeli defterikebirde ait oldukları hesaplara geçirilir ve masraf hesapları tahmin olunan masraflar hesabı karşılık yazılarak ve gelir hesaları da tahmin olunan gelir hesabı karşılık yazılarak kapatılır. Ancak,tasarruf ve fazla gelirden dolayı netice hesabının alacak bakiyesi vermesi mümkün olabilir. Bu bakiye ihtiyatlar hesabına alacak kaydedilir. Masraf fazlası halinde ihtiyatlardan masraf fazlasını karşılayacak miktar bu hesabın alacağına, ihtiyatlar hesabının borcuna kaydolunur. Ajanlık ve Şubelerin Gelir ve Giderleri Madde 29 - Oda ve borsaların çalışma bölgeleri içerisinde kurulan ajanlık ve şubelerin geliri, veznedarlar, tahsildar veya tahsilat ile görevlendirilenler vasıtasiyle ve kasa makbuzları ile tahsil olunur. Bu makbuzlar oda ve borsalar tarafından zimmet karşılığında ajanlık ve şubelere teslim olunur. Ajanlık ve şubelerde gelirleri tahsil eden sorumlular, üzerinde I.000 TL. liradan fazla para bulunduramazlar. Tahsilatın hergün bankaya yatırılması asıldır. Ajanlık ve şubelerce her ay sonu tahsil olunan gelir, merkez tarafından bütçe gelirleri defterine işlenir. Bu gibi teşekküllerin aylık mizanı ait oldukları meclis tarafından tasdik edildikten sonra muhafaza edilir. Ajanlar ve şube hesabı (Ajanlıklar ve Şubeler Cari Hesabı) adiyle açılacak bir hesaba kaydedilir. Ajanlık ve şubelerin oda ve borsalar adına yapacakları hizmetler dolayısiyle bunların gelir ve giderlerini takip için kullanılır. Bu hesabın ajanlık ve şubeler adedince tali hesabı vardır. Ajanlık ve şubelerin yaptıkları tahsilat bu hesabın borcuna sarfiyat da alacağına yazılır. Bu kayıtlar ajanlık ve şubelerin her ay sonunda gönderecekleri ayrıntılı hesap cetvellerinden yapılır. DÖRDÜNCÜ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Demirbaş Kaydı ve Silinnıesi Madde 30 - Oda ve borsalarda demirbaşlar, demirbaş hesabına kaydedilir. Ancak, kullanma süreleri bir yıldan kısa olan ve liradan düşük değerli eşyanın demirbaş hesabına kaydı ihtiyaridir. Demirbaşlardan kullanılmayacak duruma gelenler düzenlenecek tutanaklara istinaden Yönetim Kurulu kârarı ile demirbaş hesabından silinir. Emniyet Sigortası Madde 31 - Odalar ve Borsalar nakdi varlıklarını teminat altına alabilmek maksadiyle meclisleri kararıyla diledikleri takdirde emniyet sigortası yaptırabilirler. Kasa Tazminatı Madde 32 - Doğrudan doğruya nakit hareketlerinden sorumlu olan veznedar, tahsildar ve tahsilat ile görevlilere aylık fiili brüt ücretlerinin % 25'inden, bilumum kıymetlerin kayıt, tanzim ve kontrolü ile ilgili vezne hareketlerinden sorumlu muhasebe müdür ve yardımcıları, muhasebe uzmanı ve şeflerine yıllık fiili brüt ücretlerinin % 15'inden fazla olmamak üzere her ay peşin ödenmek kaydıyla kasa tazminatı verilir. Kefalet Madde 33 - Veznedarlarla tahsildarların şahsi kefalet göstermeleri zorunludur. Bu kefaletin miktarı Yönetim Kurullarınca belirlenir. Evrakın Saklanmasa ve Yok Edilmesi 423

6 Madde 34 - Oda ve borsaların muhasebe ile ilgili her türlü defter, fış, makbuz ve sarf evrakı 10 yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilir. Oda ve Borsalarımızın Aidata Esas Teşkil Edecek Fiili Gelirleri Madde sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 24. ve 55. maddelerinde belirtilen gelirlerden bir takvim yılı içinde tahsil edilen her türlü gelirler oda ve borsaların Fiili geliridir. Menkul ve gayrimenkullerden elde edilen gelirler adı geçen Kanunun 24. maddesindeki "diğer gelirler" ve 55. maddesindeki "tür gelirler" içinde yer alırlar. Odaların İGEME Aidatlarının Hesaplanması Madde 36 - İGEME aidatı, o yıla ait gider bütçesi kalemlerinden yalnızca İGEME aidatı dikkate alınmaksızın saptanacak baz üzerinden belirlenir. Madde 37-8/8/1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Muhasebe Yönetmeliğinin uygulamasındaki basılı evrak, fiş, makbuz ve defter örnekleri aynen kullanılacaktır. Bu örnekler Birlik Yönetim Kurulu tarafından her zaman değiştirilebileceği veya ilâve edilebileceği gibi, tamamen de kaldırılabilir. Yeniden düzenlenen örnekler Birlik tarafından oda ve borsalara bildirilir. Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; a) 8/8/1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan 1 numaralı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, b) 5590 sayılı Kanun'un 65. maddesinin (b) fıkrası gereğince Birlik Genel Kurulunca tastik olunan 2 numaralı Muhasebe Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 38 - Ticaret Bakanlığınca tasdik edilen işbu Yönetmelik 1/1/1983 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür. 424

7 ÖRNEKLER 1. a ve 1.b numaralı örnekler son sahifelerde gösterilmiştir. 1. Matbaa tekniği bakımından tasarruf için (lira kuruş) hanelerine ince sütun çizgileri bütçe formülünden başkasına konulmamıştır. Asıllar tab ettirilirken ilavesi lazımdır. 2. Numuneler, bu kitabın ebadına göre tanzim edilmiştir. Her teşekkül, kendi imkân ve ihtiyacına göre bunların ebadını tertipte serbesttir. 425

8 AYLIK MİZAN... Ayı HESAP İSİMLERİ Borç Yekünleri Alacak Yekûnleri Borç bakiyesi yekûnları Alacak bakiyesi yekûnları Lira Kş Lira Kş Lira Kş Lira Kş 426

9 AKTİF NAKİTLER Kasa Bankalar MENKUL KIYMETLER a Hisse senetleri b Tahviller BORÇLU HESAPLAR SABİT KIYMETLER a Binalar ve arsalar b Demirbaşlar... SENESİ BİLANÇOSU İHTİYATLAR a İhtiyatlar ALACAKLI HESAPLAR a... b... c Birlik aidatları PASİF Yekün : Yekün : NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAPLAR : Örnek : 3 YEVMİYELİ

10 Tarih No İ Z A H A T Madde No Tahmin olunan Tahmin olunan Umumi masraf Kasa Hesabı Umumi Yekûn gelirler gelirler hesabı Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K YEKÛN Borç Alacak Örnek : 4 428

11 DEFTERİ KEBİR Borçlu muvakkat hesap 5 Alacakla muvakkat hesap 6 Sabit kıymetler hesabı 7 Umumi varidat hesabı 8 İhtiyatlar hesabı 9 Bankalar cari hesabı 10 Birlik aidatı hesabı Senesi faaliyet ve netice hesabı Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Örnek : 4 429

12 TARİH İ Z A H A T Madde No Fasıl... Bütçedeki Miktar... Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde Madde Yekûn Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Lira K Örnek : 5 430

13 BORÇLU Alacaklı sahifesi de aynı BANKALAR CARİ HESABI Tarih Madde No İZAHAT Müfredat İcmâl Mad Borç Alacak Bakiye Tarih İZAHAT Lira K No Lira K Lira K Lira K Sayfa No : Örnek : 6 Örnek : 7 Sayfa No: 431

14 TAHAKKUK TAKİP MÜFREDAK DEFTERİ Tacirin adı soyadı :... GRUBU :... Sıra No :... Firması :... Kayıt Tarihi :... Şirketin ünvanı :... Sermayesi : Maliye Derecesi :... Adresi :... Hesap No: VUKUATI :... TAHAKKUKLAR TAHSİLLER YILI Kaydiye ve yıllık aidat Munzam aidat Miktarı Lira K Lira K Lira Kr Kaydiye ve yıllık aidat Munzam aidat Fiş MİKTARI Tarihi Tarihi numarası Lira Kr Fiş numarası DÜŞÜNCELER Örnek : 8 432

15 TAHSİLDAR BORDROSU Makbuz No Ne için tahsil olunduğu Kimden tahsil olunduğu Lira K Cilt veya Seri KASA MAKBUZU Sicil No LİRA KURUŞ Tarih Kimden alındığı :... Ne için alındığı : Yukarıda yazılı...lira...kuruş teslim edilmiştir. Tahsildar Veznedar Resmi Mühür Yukarıda yazılı... lira... Kuruş tahsildar... tarafından kasaya teslim edilmiştir. Tarih :.../.../... Tahsildar Veznedar Örnek :

16 ... Cilt veya Seri:... No:... TAHSİL FİŞİ.../.../... Alacaklandırılacak Hesap İZAHAT YEKÛN Yukarıda yazılı yalnız Lira Kuruşu tahsil olunur. Veznedar Tahakkuk ettiren... Cilt veya Seri:... No:... TEDİYE FİŞİ.../.../... Alacaklandırılacak Hesap İZAHAT YEKÛN Yukarıda yazılı yalnız Lira Kuruşu tahsil olunur. Selahiyettar İmzalar Muhasebe 434

17 Örnek : 14 KASA RAPORU Tarih :... T A H S İ L A T T E D İ Y A T Fiş No Lira Kr. Fiş No Lira Kr. Cilt ve Seri : No :... ODASI MAHSUP FİŞİ.../.../... BORÇ ALACAK Yalnız liradır. Eki :... Tanzim eden Muhasebe Müdürü Örnek :

18 Sıra No DEMİRBAŞ EŞYASI CİNSİ VE NEV İ Alındığı Tarih Yekûn DEMİRBAŞ DEFTER ÖRNEĞİ FİYATI TUTARI Demirbaş No KULLANILDIĞI YER Kayıt Terkini Karar DÜŞÜNCELER Tarih No Örnek :

19 Fasıl Madde GİDERİN NEV İ 1 MEMUR ve MÜSTAHDEM 1 Daima memur ücretleri 2 Hizmetliler ücreti 3 Müteferrik hizmetler ve yevmiyeler 4 Sigorta primi 5 Çocuk zammı 6 İkramiye 7 Tazminatlar 8 Doğum, ölüm yardımları 9 Tedavi masrafları 10 2 HUZUR HAKLARI 1 Meclis huzur hakları 2 Yönetim kurul huzur hakları 3 3 İDARE MASRAFLARI 1 Seyahat ve yol masrafları 2 Kasa tazminatı 3 Seçim masrafları 4 Kırtasiye ve matbaa 5 Hizmetliler giyim basrafı 6 Telefon 7 Elektrik 8 Posta, telgraf ve damga pulu 9 Temsil masrafları 10 Kiralar 11 Yakacak 12 Kitap, gazete, mecmua ve aboneleri 437

20 13 Dava ve icra masrafları 14 Müteferrik masraflar 15 Gayri melhuz masraflar 16 Sigorta sandığı idare masrafları iştirak hissesi 17 Türlü vergiler 18 Çeşitli sigortalar 19 Tamirat 20 Alelumum reddiyat 21 4 SERGİ, FUAR VE KONGRELER 1 Kongreler 2 Sergiler ve fuarlar 3 5 SABİT KIYMETLER VE YATIRIM 1 Gayrimenkuller 2 Tesisat 3 Demirbaşlar 4 Mefruşat 6. YAYIN MASRAFLARI YARDIMLAR 1 Mesleki tedrisat 2 Hayır kurumlarına 3 Diğer sosyal yardımlar 4 8 BİRLİK AİDATI, DİĞER AİDAT VE FONLAR. 9 İHTİYAT AKÇASI YEKÛN 438

21 Fasıl Madde GİDERİN NEV İ 1 KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT 1 Fevkalade derece 2 Birinci derece 3 İkinci derece 4 Üçüncü derece 5 Dördüncü derece 6 Beşinci derece 7 Ajanlar 8 Kayıt ücretleri 9 2 MUNZAM AİDAT veya BORSA TESCİL ÜCRETİ 1 Ticari kazançlardan 2 Kurumlar vergisinden 3 Tescil muamelesinden (Borsalar için) 3 VESİKA HARÇLARI 1 Her nevi şahadetnameler 2 Fatura tasdikleri 3 Kayıt, tescil ve diğer suretler 4 Mukavele ve taahhütnameler 5 İmza tasdikleri 6 Kefalet harçları 439

22 4 YAPILACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER SAYILI Kanuna göre alınacak ücret 2 5 MİSİL ZAMLARI ve PARA CEZALARI 1 Kardiye ve yıllık aidattan 2 Cezalar 3 6 YAYIN GELİRLERİ 1 Oda (veya Borsa) Mecmuası 2 Oda (veya Borsa) Gazetesi 3 Diğer yayınlar 4 7 TÜRLÜ GELİRLER 1 Banka faizleri 2 Sair gelirleri (Dağınık) 3 Analiz ücreti 4 Bağış ve yardımlar 5 Tahvil kupanlarından alınan 6 Gayrimenkul kiraları 7 8 BORSADA KAYITLI OLMAYANLARDAN ALINAN ÜCRETLER TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR 1 Kayıt ücretleri ve aidatlarından 2 Munzam aidatları 3 Borsa ücretlerinden 4 Cezalardan 5 Sair yardımlardan 6 YEKÛN 440

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım kredi kooperatifleri arasında çalışma merkezi...de/da olmak ve... sınırları

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı