Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý m 2 si kapalý alan olmak üzere toplam m 2 üzerinde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuþtur çeþit ürün üretilmektedir. AG þalt malzemeleri ürün yelpazesinin %95 ini üretir durumda olan Federal Elektrik, %5 lik bölüm ile ilgili olarak AR-Ge çalýþmalarýna devam etmektedir. Sevk ve idareden teknolojiye kadar, her alandaki geliþimi takip etmesi nedeniyle, ödülünü de pazarda 1. ve 2. sýralara yerleþerek almýþtýr. Federal Elektrik, alçak gerilimde bu pazardan pay alan ve 1., 2. sýralara yerleþen tek Türk firmasýdýr. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol No: 25 Hanlý / SAKARYA tel: (pbx) faks: web:

2 Firma bünyesinde, Mekanik Ar-Ge, Elektronik Ar-Ge ve Elektrik Ar-Ge çalýþmalarý, üç ayrý birimde, birbirleri ile koordineli olarak yürütülmektedir. Dünyanýn en geliþmiþ bilgisayar sistemleri ve CAD-CAM yazýlýmlarýndan olan Silicon Graphics ve Uni Graphics in kullanýldýðý Ar-Ge bölümünde üstün kaliteli ürünler konularýnda uzman ve deneyimli mühendisler ve tasarýmcýlar tarafýndan bugünün ve yarýnýn ihtiyaçlarýna, geleceðin teknolojisiyle yanýt verecek þekilde tasarlanmakta ve üretime hazýrlanmaktadýr. Ar-Ge bölümünde tasarlanan ve biçimsel olarak son þeklini alan ürünlerin tüm parçalarý prototip olarak Federal Elektrik bünyesinde üretilmektedir. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan ve ark, kontak basýncý, 3 boyutlu mekanik tasarým ve tolerans simülasyonlarý yapýlarak kontrol edilen ürünlerin önce prototipleri hazýrlanmakta, gözle de bire bir kontrolleri yapýldýktan sonra tasarýmlar network vasýtasýyla kalýp hanede bulunan Charmilles tel erezyon ve CNC tezgahlarýna aktarýlmakta ve kalýplarý hazýrlanmaktadýr. Kalýplar hazýrlandýktan sonra ilk ürünler üretilmektedir. Bu parçalardan üretilen numuneler mekaniki (çekme, kopma, sertlik, sürtünme v.s.) ve elektriksel (kýsa devre, termik ve manyetik açma v.s.) testlere tabi tutulmaktadýr. Testleri baþarýyla tamamlanan ürünler seri üretime hazýr hale gelmektedir. Uluslararasý standartlara uygun olarak üretilen ürünler kýsa devre testleri de dahil olmak üzere çaðdaþ test sistemleri ile donatýlmýþ laboratuarlarda modern test cihazlarý ile test edilmektedir.

3 Firmamýzda, 16A dan 2500A e kadar, kompakt tip devre kesiciler, 630A den 5000A e kadar açýk tip þalterler, paket þalterler, sigortalý- sigortasýz yük kesiciler, dikey yük ayýrýcýlar, NH býçaklý sigorta sigortalar, otomatik sigortalar, kaçak akým koruma þalterleri, kontaktörler, kompanzasyon kontaktörleri, yüksek akým kontaktörleri, yarý iletken kontaktörler, tesisat kontaktörleri, termik röleler, kondansatörler, motor koruma þalterleri, ölçü aletleri, muhtelif ölçü ve kumanda röleleri ve reaktif güç kontrol rölesi, akým trafolarý, güç analizörleri, aþýrý akým röleleri, daðýtým panolarý, bara sistemleri, çok tarifeli elektronik elektrik sayaçlarý, kombi sayaçlar, gaz ve su sayaçlarý üretilmektedir. Ayrýca Türkiye Vagon sanayiine Elektrikli Otomatik Isýtma Sistemleri üretilmektedir.

4 Federal Elektrik, sistemli geliþimini 1994 yýlýnda Uluslar arasý Standartlara taþýyarak, ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer almýþtýr. I. Uluslar arasý Teknoloji- Kalite ve Üretim Sistemleri kongresinde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü ne layýk görülmüþtür. Dünyayý günü gününe iyi takip eden ve Ar-Ge ye büyük yatýrým yapan grubun 100 e yakýn üründe Türkiye de ve Dünya da Endüstriyel Tasarým ve Patent tescilleri bulunmaktadýr. Üretimin baþlangýç noktasýndan sonuna kadar ki bütün proses, (hammadde ve mamul stoðundan, nihai ürün stoklarýna varýncaya kadar) ERP yazýlým programý ve barkod sistemi ile kontrol edilmektedir. Türkiye de kimsede yokken 1995 yýlýnda kurulan ERP yazýlýmý ile ISO 9001 standardýna uygun þekilde izlenebilirlik saðlanmakta ve depolardaki kayýt ve sayým hatalarý 0,5 in altýna düþmektedir. Ayrýca kaðýt israfýný önlemek amacýyla da tüm yazýþmalar dijital ortamda yapýlmaktadýr. Ýþe uygun eleman prensibinden yola çýkarak 1995 ten beri psikoteknik testler sonucunda eleman alýmlarý yapýlmaktadýr. 6 aylýk periyotlarla, 360 derece yetkinlik bazlý performans deðerlendirme sistemi tüm çalýþanlarýna uygulanmaktadýr. Bunun neticesinde, çalýþanlarýn becerileri tespit edilerek, sürekli geliþimleri için gerekli eðitim programlarý oluþturulmaktadýr. Federal, hep ilklerin öncüsü olmuþ bir firmadýr. ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldý. Türkiye nin ilk kýsa devre test laboratuarýný kurdu. Türkiye nin ilk Kalýpçýlýk Meslek Yüksekokulunun açýlmasýný saðladý. 1. Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi nde TS-EN-9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü aldý. UNÝ Graphic 3 boyutlu tasarým programýný Türkiye de özel sektörde kullanan ilk firma oldu. Vagon sanayiine özel tasarým ve donaným ýsýtma sistemi üreten ilk ve tek firmadýr. Müþteri memnuniyetinde de maliyetine en seri ve en hýzlý servis sunan tek firmadýr. Federal Elektrik te üretilen tüm ürünler, ulusal ISO 9001:2000 kalite güvence sisteminin yaný sýra, uluslararasý Amerikan AQA kalite güvence sistemine uygun olarak üretilmektedir. Federal Elektrik ürünlerinin kalitesini TSE nin yaný sýra uluslar arasý Ýngiliz ASTA, Fransa BVQI (BUREU VERITAS) LLOYD, Rusya GOST, Ukrayna Ukr SEPRO belgeleri ile tescil etti.

5