Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize sonsuz teþekkürler... Tek Kutuplu Yük Ayýrýcýlar

2 Türkiye den Dünya ya Kaçak Ak m Korumal Devre Kesiciler Kapadokya / NEVÞEHÝR Elektrik dalgalanmalarýna, kýsa devrelere karþý hem kullanýcýlarý hem de cihaz ve binalarý korur. Kesme kapasitesi 25kA 160A ya kadar 30mA, 100mA, 300mA kaçak ak m eþiði Kolay montaj Nötr baðlantýsýný gösteren led 3 faz ve 4 faz termik/manyetik korumalý yapýya uygun Beyan edilen kaçak akým korumasý için zaman gecikme özelliði Termik ayar sahasý

3 BAÞKANDAN Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Federal Dostlarý, Federal bültenin yeni sayýsýnda tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle, 2015 yýlýna girdiðimiz bu günlerde bu yýlýn ülkemize ve Dünya' ya barýþ ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin de bildiði gibi, bu sene 25. yýlýmýzý kutluyoruz. Bu günlere gelmek için çok yol kat ettik. Sektöre girdiðimiz zaman ülkemizde devre kesici üretimi yapan tek bir firma yoktu. Yabancý menþeli firmalar sektöre hakimdi. 8kg þalteri, 8 kg gümüþ fiyatýna satýyorlardý. Biz ise onlarýn %30 fiyatýna satarak pazara girdik ve sadece Türkiye' de deðil bölgemizde bir denge unsuru olduk. Bundan sadece biz kazanmadýk, ülkemize büyük kazançlar saðladýk. Ýþimizden kazandýðýmýzý iþimize, ülkemize yatýrdýk. Ürün gamýmýzý her geçen gün arttýrdýk, þu anda alçak gerilim sektöründeki ürünlerin %95 ini üretir duruma geldik. Biz her zaman zoru baþarmýþ, yeni fikirlere açýk, kendini geliþtiren bir kurum olduk. Bildiðiniz gibi, elektromekanik sektörü çok hassas ve zor bir sektör. Hi-Tech diye tabir edilir. Fakat bizim için bu sektör artýk Hi-Tech olmaktan çýktý. Ýleri teknoloji ve edindiðimiz tecrübe ile yeni ürünler üretmek bizim için oldukça kolay. Bu günlere gelmemizde emeði geçen, tüm çalýþanlarýmýza ve yýllardýr bizimle birlikte yola devam eden bayilerimize bu vesile ile buradan teþekkür ederim. 25 yýlý sektörde dolu dolu yaþadýk. Sürekli bir üretim heyecaný içinde geçti yýllar. Kendimizi, kendi ülkemize kabul ettirmek, ülkemize kaliteli ürün satýlmasýný saðlamak için gece gündüz çalýþtýk. Hayatýmýn hiçbir safhasýnda duyarsýz bir insan olamadým. Etrafýmda olan bitene kayýtsýz kalamadým, hadiseler karþýsýnda tavrýmý net bir þekilde koymaktan da hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu tavrýmýz birilerinin hoþuna gitmese de ve bazý bedellerini ödesek de bundan da hiç piþman olmadým. Mükemmelliðin sonu yoktur vizyonu ile, iþin hep eðitim tarafýnda, doðru yapýlma tarafýnda oldum. Mühendis olmamýn etkisi var mý bilemem ama, kalite benim için her zaman 1. sýrada yer aldý. Sadece ürün kalitesi deðil, üretici firmalar, çalýþanlar, denetleyici kurumlar, son kullanýcýlar, bayiler hepsinde kaliteyi aradým. Eksiklik gördüysem de bunu açýk yüreklilikle dile getirdim ve elimden gelen tüm imkânlarýmý da seferber ettim. Tüm çalýþanlarýmýz ile birlikte, çalýþmayý insanlýða bir hizmet ve ibadet kabul ederek yorulmadan yolumuza devam ettik. Her insan mutlaka bir hedefin peþinden gitmeli. Sadece kendi kabuðundaki olan bitenle ilgilenirse, ne ülkemiz ne de dünya kazanýr. Bu nedenle olan bitene kayýtsýz kalmayan bir topluluk olmamýzý temenni eder, 2015 yýlýnýn istikrarlý bir yýl olmasýný temenni ederim. / Mart

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu 11 yýlý aþkýn bir süredir siz deðerli okuyucularýmýz ile birlikte 13. sayýmýza ulaþmýþ olmanýn mutluluðu içindeyiz. Geçen 11 sene boyunca birbirinden farklý konularla ve haberlerle sizlerle birlikte olduk. Yeni sayýmýz için projeler, güncel haberler, röportajlar ve daha pek çok konunun yer aldýðý içerik hazýrladýk. Bir sonraki sayýmýzda buluþuncaya kadar hoþça kalýn. Ýyi okurlar. Benden size yine bir hikaye Beyninize Bir Köpekbalýðý Atýn; Japonlar taze balýðý hep çok sevmiþlerdir. Fakat Japonya sahillerinde bol balýk bulmak mümkün olmamaktadýr. Balýkçýlar, Japon nüfusu doyurabilmek için daha büyük tekneler yaptýrýp daha uzaklara açýlabilmiþlerdir. Balýk için uzaklara gidildikçe, geri dönmesi de daha çok vakit alýr olmuþtur. Dönüþ bir-iki günden daha uzarsa, tutulan balýklarýn da tazeliði kaybolmaktadýr.japonlar tazeliði kaybolmuþ balýðýn lezzetini sevmemiþlerdir. Bu problemi çözebilmek için balýkçýlar teknelerine soðuk hava depolarý kurdurmuþlardýr. Böylece istedikleri kadar uzaða gidip, tuttuklarýný da soðuk hava deposunda dondurulmuþ olarak saklayabileceklerdi. Ancak Japon halký taze ile donmuþ balýk lezzet farkýný hissedebiliyordu. Ve donmuþ olanlara fazla para ödemek istemiyorlardý. Balýkçýlar bu defa teknelerine balýk akvaryumlarý yaptýrdýlar. Balýklar içeride biraz fazla sýkýþacaklardý, hatta, birbirlerine çarpa çarpa birazda aptallaþacaklardý, ama yine de canlý kalabileceklerdi. Japon halký canlý olmasýna raðmen bu balýklarýn da lezzet farkýný anlayabiliyorlardý. Hareketsiz, uyuþmuþ vaziyette günlerce yol gelen balýðýn, canlý, diri hareketli taze balýða göre lezzeti yine de etkilenmiþti.balýkçýlar nasýl olacakta Japonya'ya taze lezzetli balýðý getirebileceklerdi? Siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? Hedeflerinize ulaþýr ulaþmaz, mesela mükemmel bir eþ buldunuz veya çok baþarýlý bir firmaya girdiniz, borçlarý ödediniz v.s. Heyecanýnýz kaybolmaya baþlamaz mý? Aþýrý çalýþmanýz gerekmiyorsa rahatlamaz mýsýnýz? Lotoda büyük ikramiyeyi kazananlar parayý savurmaya baþlamaz mý? Japonlarýn taze balýk probleminde olduðu gibi çözüm aslýnda basittir. Ýnsanoðlu ancak mükemmeliyetçi ise ekstra çaba sarf eder. "Mükemmeliyetin sonu yoktur" ilkesini benimseyenler problemlerle baþ etmede hiçbir zaman pes etmezler. Ne kadar akýllý, uzman, çözüm odaklý iseniz iyi bir problemle uðraþmaktan o kadar zevk alýrsýnýz. Problem sizi ne kadar zorluyorsa ve siz onu adým adým çözebiliyorsanýz bundan da o derece mutluluk duyarsýnýz, heyecan duyarsýnýz ve enerji dolu, canlý, ayakta kalýrsýnýz. Japonlarda balýklarý yine teknelerindeki akvaryumlarda tuttular, ancak içine küçük bir de köpekbalýðý attýlar. Bir miktar balýk köpekbalýðý tarafýndan yutulmuþtu, ama geride kalanlar son derece hareketli ve taze kalabilmiþlerdi. Buradan da görüleceði üzere problemlerden, uzaklaþmaktansa içine atlamak, boðuþmak ve onlarý yenmek gerekir. Problemimiz çok ve çeþitli olabilir. Ümitsiz olmayýn. Onlarý tanýyýn, organize edin, kararlý olun, daha çok bilgi ve yardým desteði ile onlarla savaþýn. Beyninize bir köpekbalýðý atýn ve nelere ulaþabileceðinizi o zaman görün Giriþ 2 3 Haber Baþkandan Editörden - Ýçindekiler Elektrik Perpa Dergisi: Mesut NURDOÐAN Röportaj Federal Elektrik URGE PROJESÝ Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetiminin 2015 Planlarý Federal Elektrik Ýhracat yaptýðý ülkelerde tüm kamu kuruluþlarý tarafýndan onaylý marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik Cezayir Algerian Electric Expo 2014 e katýldý 4-7 Aralýk 2014' de Federal Mýsýr Fuarýnda Kazakistan, Azerbeycan Ticaret Heyeti Gezisi Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Federal Elektrik Ýhracat Faaliyetlerini Ýstanbul' da yürütüyor Akan Elektrik / Sivas GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali AKMAN ve Gaz Daðýtým Þirketlerinin deðerli teknik yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesislerimizi ziyaret etti Satýþ Personeli Eðitimlerine devam ediyor "Geleneksel Ýftar Yemeði" 03 / Mart 2015

5 ÝÇÝNDEKÝLER Haber Federal 25. Yýlýný Kutladý D Tipi Otomatik Sigorta Ürün Gamýna Eklendi Federal Otomatik Sigortalar Hem AC hem de DC akýmda çalýþmaktadýr Fanatik Otomatik Sigortalar Tek Kutuplu Yük Ayýrýcýlar 4 Kutuplu Kontaktör S Tipi Akým Trafolarý Sevkiyatlarý baþladý Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor Federal Elektrik Alçak Gerilim Parafudrlarý ile KORUMA ALTINDASINIZ Federal Ailesi nden Bir Aný Fabrikada Mangal Keyfi Federal Elektrik Çalýþanlarý Kartepe' de Eðlenceli Saatler Geçirdi Toplu Tiyatro Gösterisi Dünya Gazetesi: Yüzde 15 Fiyat Avantajýna Tabi Teknolojik Ürünler Belirlendi Ato'dan "Kamu Alýmlarýnda Yerli Katký ve Offset Paneli" Eðitim /30 Ýnsaný Olmak Reklamlar KAK Þalter Yatay Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar Doðalgaz Sayaçlarý Genel Ürün Reklamý Akým Trafolarý Dikey Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar 31 Kontaktörler 34 Altýn Halka: Ne? Nasýl? Neden? Teþekkürün GÜCÜ Otomatik Sigortalar Kaçak Akým Koruma Þalterleri Sahibi Ýrfan NURDOÐAN Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Betül DENÝZ Hakký ERSÝN Baský Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) / Mart

6 HABER 05 / Mart 2015

7 HABER / Mart

8 HABER 07 / Mart 2015

9 Türkiye den Dünya ya Yatay Tip Sigortal Yük Ay r c Nemrut Daðý / ADIYAMAN Alternatif baðlant imkan (klemensli, kablo s k þt r c l, bara ve pabuç baðlant l ) Kapak ve gövde aras nda mühürleme baðlantýsý NH buþonlar aras mesafenin muadillerine göre fazla olmas Switch ile uyar sinyali alabilme IP30 a uygun, Hava tahliye ve sirkülasyon alanýnýn rakiplere göre fazla olmasý 160A ya kadar NH00 ve NH000 a uygun Baðlant tipleri standart standart opsiyonel DÜNYA DA ÝLK

10 HABER Federal Elektrik URGE PROJESÝ Sektöründe kurulan kümeler ile URGE projesinin ilk adýmý atýldý. Federal Elektrik proje yöneticisi Oðuzhan Eþki Ýle proje hakkýnda konuþtuk. FB: Öncelikle UR-GE nin açýlýmýndan bahseder misiniz. URGE neyi ifade ediyor? UR-GE "Uluslararasý Rekabetçiliði Geliþtirilmesi"nin Desteklenmesine yönelik Ekonomi Bakanlýðý'nýn 2010/8 sayýlý "Uluslar arasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi Hakkýnda Teblið" çerçevesinde yürütülen bir programdýr. Amacý, þirketlerin uluslar arasý pazarlarda rekabet gücünü artýrmaya yönelik eðitim danýþmanlýk giderleri ile iþbirliði kuruluþlarýnýn proje bazlý giderlerinin desteklenmesidir. bir alanda faaliyet gösteren ve etkileþim içinde bulunan þirket ve kurumlarýn oluþturduðu coðrafi yoðunlaþma o bölgedeki giriþimlerin daha rekabetçi ve baþarýlý olabilmesi için büyük avantaj saðlamaktadýr. Kümelenme projeleri içerisinde sektördeki tedarikçiler, üreticiler, daðýtýmcýlar, taþýmacýlar, perakendeciler, bir araya getirilmektedir. Kümelenme sayesinde yenilikçilik ve dýþa açýlým saðlandýðý gibi pazarlara ve bilgiye ulaþým da kolaylaþýr. Henüz iþin baþýndayýz. Daha ilk toplantýmýzý yaptýk. Kümede yer alan firma ziyaretleri oluyor. Bu iþin üzerinde önemle duruyoruz. Umarým baþarýlý sonuçlarýmýzý sonraki yayýnlarýnýzda okuyucular ile paylaþýrýz. Teþekkür ederiz. FB: Neden bu projeye katýlma ihtiyacý hissettiniz? Her iþletme bir fikirle yola çýkar, iþletmelerin büyümesini ve ileri gitmesini saðlayan þey yeni fikirlerin kullanýlmasýdýr. Bu nedenle tek baþýna düþünmek, tek baþýna hareket etmek yerine ayný sektördeki kurumlarla kümelenerek birlikte hareket etmeyi seçtik. FB: Kümelenme neden önemlidir? Günümüz rekabet koþullarýnda, fiziksel kaynaklara sahip olan þirket ve kurumlar deðil, bu kaynaklarý rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet edebilmekte ve varlýklarýný sürdürebilmektedir. Belli FB: URGE faaliyetlerinde devlet teþviði var mý? Proje bazlý programlarda devletin birçok desteði bulunuyor. Eðitim, danýþmanlýk, yurtdýþý Pazar araþtýrmalarý, pazarlama desteði, fuar ziyaretleri, alým heyetler, istihdam gibi konularda farklý oranlarda Ekonomi Bakanlýðýnýn desteði bulunmaktadýr. Destek dýþýnda kalan giderleri de kümede yer alan firmalar ortak karþýlamaktadýrlar. 09 / Mart 2015

11 Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetiminin 2015 Planlarý Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili Lojistik ve Planlama Müdürü Mehmet Özgen ile iþleyiþ hakkýnda konuþtuk. FB: Mehmet Bey, öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Yaklaþýk 8 yýldýr Federal Elektrik' te çalýþýyorum. Müþteri sipariþinin alýnmasýndan itibaren sipariþin en uygun zamanda sevk edilmesini saðlamak için, üretim planlama, satýn alma, lojistik ve ithalat faaliyetlerinin koordinasyonu ile görevliyim. FB: Federal Elektrik de tedarik zinciri ve buna baðlý üretim planlama süreçlerinden bahseder misiniz? Tedarik zincirinin baþlangýç noktasý tüketici, uç noktasý ise hammadde tedarikçileridir. Tedarik zincirinin genel amacý; dünyada kýsýtlý olan kaynaklarýn en verimli þekilde kullanarak ihtiyacý karþýlamaktýr. Bu ihtiyaçlarý karsýlarken Tedarik Zincirini oluþturan yedi önemli konunun hepsi dikkate alýnmalýdýr. Bu maddeler; - Doðru Ürün Seçimi - Doðru Müþteriye, - Doðru Zamanda - Doðru Yere - Doðru Kalitede - Doðru Adetlerde - Doðru Fiyata/Maliyete ürünü sevk etmektir. Federal Elektrik`te Dünya çapýnda 200`un üzerinde satýþ noktasý vardýr çeþit ürün, 36,000 adet hammadde ve malzeme komplelerinin yukarýdaki konulara uygun yönetimi için yaklaþýk 20 senedir Federal ERP sistemi kullanýlmaktadýr. Malzeme planlamasýndan, muhasebe yönetimi, bakým, Ýnsan Kaynaklarýna kadar tüm þirket koordinasyonu buradan yapýlmaktadýr. Tedarik zinciri müþterinin hangi ürünlere ihtiyacý olduðu tespiti (tahmin) ile baþlar, daha sonra bu tespitler üzerinden malzeme ve diðer kaynak planlarý yapýlýr. Planlama sýrasýnda, bu süreçlerin içerisinde birçok deðiþken plana uygun gitmeyeceði düþünülerek önlemler alýnýr. Küresel düzeyde rekabet etmek için; ürünlerinizi sürekli en iyi kalitede üretmek, en hýzlý teslim süreleri sunmak ve bunu da yaparken en uygun fiyatý saðlamanýz gerekmektedir. Bu nedenle Tedarik zinciri yönetimi oldukça önem arz etmektedir. FB: 3250 çeþit ürün ve farklý malzeme ve malzeme komplesini üreten fabrikada tedarik zincirinde karþýlaþtýðýnýz ne gibi zorluklar var? Tedarik zincirini oluþturan yedi maddenin, en önemlileri doðru fiyat, doðru kalite ve en önemlisi doðru zamanda müþteriye ulaþtýrýlmasýdýr. Sadece bu üç konunun 3250 çeþit urun için yönetimi ise oldukça zahmetlidir. Müþterinin taleplileri, pazarlama-satýþ ekibinin geri beslemeleri ile toplanýr. Pazarýn belirlemiþ olduðu bir fiyat seviyeniz vardýr, burada artýþ veya azalýþlar piyasaya göre belirlenmek zorundadýr. Kalite ise müþterinin beklentisi ile doðru orantýlýdýr. Yerel üretici olarak, bizden beklenti her zaman üst seviye kalite olmuþtur. Teslim süreleri ise bizim en çok konuþtuðumuz ve en büyük geliþimi planladýðýmýz alandýr yýlýnda Türkiye pazarýnda ortalama teslim süremiz 19 gündür. Yurt dýþý için bu süre 2 katýndan daha fazladýr. Ürün çeþitliliðimiz düþünüldüðünde bu süreyi kýsaltmak çok da kolay deðildir. Buradaki geliþme yine müþterilerimizin bizi desteklemesi ile baþarýlabilir. Terzi misali kendimize göre oluþturduðumuz ERP sayesinde süreçlerin takibini kontrol altýnda yürütebiliyoruz. Bu yazýlýmý 1994 yýlýnda kullanmaya baþladýk ve her geçen sürede sürekli geliþtiriyoruz. Üretimin baþlangýç noktasýndan sonuna kadar ki tüm prosesler, ERP yazýlým programý ve barkod sistemi ile kontrol edilmektedir. Gördüðümüz eksiklikleri yine ERP üzerinden analizlerini yaparak, aksiyonlar alýyoruz. FB: Tedarik Zincirini nasýl analiz ediyorsunuz? Her þeyden önce yapýlacak olan analizlerin ve düzeltici faaliyetlerin ölçülebilir olmasý önem arz etmektedir. Müþterilerimiz ve pazardan aldýðýmýz bilgilerin de ayný þekilde olmasýna özen gösteriyoruz. Geliþmeye açýk bir konu seçildiðinde, hedefler ve alýnacak aksiyonlar çok net belirtilmelidir. Bunun için tüm bilgiler ERP üzerinden geriye doðru giderek süreçleri inceleyerek kök sebepler bulmaya çalýþýyoruz. Sonrasýnda "Düzeltici Önleyici Faaliyet" formumuz doldurularak iyileþtirme süreçlerimiz baþlatýlýyor. Hatalar, RÖPORTAJ düzeltilmesi gereken iþlemler ve alýnan önlemler bu formla kayýt altýna alýnmaktadýr. Konu nedir, nerede, ne zaman nasýl olmuþtur, sonuçlarý nelerdir, nasýl düzeltilecektir, tekrarlanmamasý için ne önlemler alýnmýþtýr, hatadan ne öðrenilmiþtir, gibi tüm bilgiler ERP de bu formada yer almakta ve ilgili birimler ile paylaþýlmaktadýr. Böylelikle ayný hatanýn tekrarlama olasýlýðý düþürülmektedir. Yýllýk olarak yapýlan 'Yönetim Gözden Geçirme' toplantýlarýnda bu konularak konuþularak, iyileþtirmenin ve geliþmenin sürekliliðini saðlamaya çalýþýyoruz için belirlediðiniz hedefler ve yeni stratejiler nelerdir? Bunlarýn piyasaya yansýmasý nasýl olacaktýr? Tedarik Zinciri Türkiye ve Dünya için yeni ve hýzla geliþen bir kavramdýr. Biz de bu alanda birçok yenilik yapmayý planlýyoruz yýlýnda özellikle tedarikçilerimiz ile yaptýðýmýz birçok çalýþma oldu. Yapýlan bu çalýþmalarýn 2015 yýlýnda müþterilerimize net bir þekilde yansýmasýný göreceðiz yýlý için en büyük hedefimiz teslim sürelerimizi %20-25 arasýnda aþaðýya çekmek olacaktýr yýlýnda özellikle üzerinde duracaðýmýz konu ise kümelenme çalýþmalarýdýr. Gerek tedarikçi, gerek ise müþterilerimiz ile oluþturacaðýmýz ortak komisyonlar bize ve piyasaya yol gösterecektir. Problemin gerçek (kök) sebebini bulmak, doðru planlama ve çözüm için çok önemlidir. Kümelenme çalýþmalarý birçok geliþmiþ ülkenin yapmýþ olduðu bir çalýþmadýr, Türkiye`de bu sektörde birçok konuda olduðu gibi bu konuda da öncü olmak istiyoruz yýlýnda tedarik zincirinin tüm halkalarýný birbirine daha çok yakýnlaþtýrmak ve dolayýsýyla son kullanýcýya en verimli þekilde ulaþmaya çalýþacaðýz. / Mart

12 HABER Federal Elektrik Ýhracat yaptýðý ülkelerde tüm kamu kuruluþlarý tarafýndan onaylý marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik, yenilenen ürün yelpazesi ile dünya pazarlarýnda kamu ve özel sektör ihtiyaçlarýna cevap vermeye devam ediyor. Bu amaçla Mýsýr' da seminer veren Dýþ Ticaret yetkilisi konu hakkýnda bültenimize açýklamalarda bulundu. 20 yýlý aþkýn bir süredir çözüm ortaðý olduðumuz, projelerinde yer aldýðýmýz Mýsýr Arap Cumhuriyeti, Elektrik Daðýtým Ýdarelerinin, profesyonel yöneticileri, teknik ekipleri ve çalýþanlarý ile Mýsýr Le Meridien Hotel de bir araya geldik. Ürün çeþitliliðimiz, farklý koþullara göre sunduðumuz esnek çözümler, geniþ üretim kabiliyetimiz ve yýllardýr ispatlanmýþ kalitemizle, bölgesel olarak farklý iklim koþullarýna sahip Mýsýr gibi ülkelerde, farklý amaçlara göre kolaylýkla adapte olabilen ürün optimizasyonu saðlayabiliyoruz. Mýsýr da kamu ve özel sektörde uzun yýllardýr bilinen ve aranýlan marka olmamýz sebebiyle, 9 farklý bölgenin elektrik daðýtým otoriteleri yanýnda çalýþanlarý ile bir araya geldik. Kurumlarýn ihtiyaçlarý, geleceðe yönelik ekipman ihtiyacý analizleri, farklý kullaným alanlarý, teknik özelliklerimiz, test sistemlerimiz, Ar -Ge faaliyetlerimiz ve ürün geliþtirme çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý olarak bilgi paylaþýmýnda bulunduk. Sektörün profesyonelleri tarafýndan dikkatle takip edilen teknik sunuma, katýlýmcýlar yoðun ilgi gösterdi. Federal Elektrik Cezayir Algerian Electric Expo 2014 e katýldý Federal Elektrik, bayi ve ülke aðýný geniþletmeye devam ediyor. Federal Elektrik, Kuzey Afrika ülkeleri içinde geliþmekte olan sanayisi ve yer altý zenginlikleri ile öne çýkan ülkelerden Cezayir de, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda, Algerian Electric Expo 2014 fuarýna katýldý. Fuara katýlan Dýþ Ticaret Sorumlusu; "Cezayir ve haklý ile yüzyýllara dayanan ortak kültür ve tarih mirasýna sahibiz. Dost ve kardeþ ülke Cezayir halkýnýn Türk ürünleri ve Türk kalitesine karþý ayrý bir ilgisi ve beðenisi var. Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelmek, karþýlýklý iþ birliði antlaþmalarý yaparak, Federal markasý ve kalitesini daha geniþ coðrafyalara taþýmak bizler için de gurur verici bir olaydýr. Türkiye den Dünya'ya sloganýyla, daðýtým aðýmýzý geniþletmeye, çizgimizi daha iyiye taþýmaya devam ediyoruz." dedi. 11 / Mart 2015

13 HABER 4-7 Aralýk 2014' de Federal Mýsýr Fuarýnda Federal Elektrik A.Þ. her geçen gün portföyüne yeni pazarlar eklemeye, mevcut pazarlarda Pazar payýný arttýrmaya, aranýlan marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik dýþ ticaret sorumlusu fuar hakkýnda detaylý bilgi verdi. "Geniþ ürün yelpazemiz ve yüksek kalitemizle, 20 yýlý aþkýn bir süredir, Mýsýr Sanayisinde varlýðýmýzý sürdürmeye devam ediyoruz. Güçlü yapýsý, derin ve köklü gelenekçi iþ anlayýþý ve geliþmeye açýk sanayisi ile Mýsýr, geçen yýllarda meydana gelen çalkantýlý dönemleri avantaja çevirmeye ve üretim yatýrýmlarýna devam ediyor. Federal ailesi olarak, 4-7 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda International Cairo Convention Center da gerçekleþtirilen Electrix 2014 fuarýnda katýldýk. Açýlýþýný Mýsýr Enerji bakaný Dr. Mohamed Shaker El- Markabi tarafýndan yapýlan fuarda, Reel Sektör temsilcileri, müþavir, Federal Elektrik Ekim 2014 tarihleri arasýnda Elektrik Elektronik ve Hizmet Ýhracatçýlarý Birliði (TET - Turkish Electro Technology) tarafýndan düzenlenen Kazakistan Azeybeycan ticaret heyetine katýldý. Kazakistanda; Rixos Almaty Hotelde, TET' in düzenlemiþ olduðu ikili görüþmelere katýlan firma, daha sonra Almatide düzenlenen Power Kazakhstan fuarýný ziyaret etti. mühendis ve danýþman firmalar, sektör çalýþanlarý, proje tasarým guruplarý ve Türk firmalarýn baþlý baþýna en büyük metrekare de sergilendiði fuarda, standýmýz ve ürünlerimiz özel bir ilgi gördü. Geçen yýllarýn aksine daha verimli ve ilgili olduðunu gözlemlediðimiz Electrix 2014 fuarýnda, müþteri-tedarikçi çerçevesinin yanýnda, projeleri için Ar-Ge yapan kuruluþlarýn, özellikle arayarak bizlerle irtibata geçmesi, kullanacaklarý projeler için teknik fikirlerini paylaþmalarý ve bizim görüþlerimize baþvurmalarý bizleri ayrýca sevindiren bir nokta oldu. 29 Ekim tarihinde Azerbeycan' ýn Bakü þehrindeki ikili görüþmelerden sonra Nerimanov caddesinde Türk firmalarýný ziyaret eden firma yetkilisi, sektörel ticaret heyetlerinin ve fuarlarýn öneminden bahsetti. "Federal Elektrik olarak, yurtdýþýnda tertiplenen fuarlara katýlmakta, Sektörel Ticaret Heyetleri ile birlikte farklý coðrafyalardaki ülkeleri ziyaret etmekte, yýl içerisinde çalýþmakta olduðumuz veya çalýþmak istediðimiz yurtdýþý firmalarýný ziyaret etmekteyiz. Bulunduðumuz sektörü baz alarak yapacaðýmýz deðerlendirmede, rekabetin had safhada olduðunu söyleyebiliriz, Türkiye den Dünya ya sloganýyla yola çýkan Federal, üstlendiði misyonda, yenilikçi ve geliþmeci uygulamalarýyla, dünya pazarlarýnda geldiðimiz nokta ve aranýlan marka olmamýzýn haklý gururunu yaþýyoruz." Kazakistan, Azerbeycan Ticaret Heyeti Gezisi o nedenle teknoloji çaðýnda, mail ya da telefonun dýþýnda yüz yüze görüþmenin ticaret hacmini geliþtirme yönünde büyük faydalar saðlayacaðý düþüncesindeyiz. Böylelikle, kendimizi daha doðru bir þekilde tanýtabilir, müþterilerimizi yakýndan tanýyabilir, önceliklerini ve iþ potansiyelini doðru konumlandýrabiliriz. Bu nedenle, 2014 yýlýnda, yurtdýþý fuar ve sektörel gezilere oldukça önem verdik." / Mart

14 Türkiye den Dünya ya Doðalgaz Sayaçlarý Pamukkale / DENÝZLÝ TS 5910 EN MID-112 (IG ) SLM 1432 SK MI002 TR /318 AT T P ONAYLI

15 HABER Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Bildiðiniz gibi Milli Eðitim Bakanlýðý Fatih Projesi adý altýnda yeni bir eðitim sistemine geçiyor. 3 yýl sürecek olan proje ile ilgili ihale sonucunda, ana pano ve enerji panolarýnda kullanýlacak alçak gerilim ürünlerinin galibi Federal Elektrik oldu. Fatih Projesi 'Fýrsatlarý Artýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi anlamýna geliyor. Proje kapsamýnda Türkiye genelindeki 620 bin dersliðin eðitim standarttý tamamen deðiþiyor. Bilinen kitaplý ve defterli eðitim yerine, müfredat biliþim teknolojilerinden faydalanan yeni bir þekle bürünmüþ olacak. Federal Elektrik te bu projede pano ürünleri ile yer alýyor. Kaçak akým koruma þalteri, otomatik sigorta ve termik manyetik devre kesicilerin kullanýldýðý panolarda sevkiyatlar baþladý. Kendi ülkemize ve kendi çocuklarýmýza yapýlan bu yatýrýmda kendi ülkemizin markasýnýn kullanýlýyor olmasý oldukça sevindirici. Federal Elektrik Ýhracat Faaliyetlerini Ýstanbul' da yürütüyor Federal Elektrik ihracat faaliyetlerine hýz vermek amacýyla Adapazarý' ndan Ýstanbul Perpa Ticaret Merkezi' ne taþýndý. Þirketin Genel Müdür Yardýmcýsý Mesut Nurdoðan konuyla ilgili bültenimize þu açýklamalarda bulundu. "Ýstanbul, ticaretin merkezi. Bu nedenle firmalarýn burada yer almasý gayet normal. Yýllardan beri düþündüðümüzü bu yýl uygulamaya aldýk. Sektörün en yoðun olduðu yerde olmanýzýn avantajýnýn yaný sýra, güzergah olarak yurtdýþý müþterilerin tercih ettiði yerdesiniz de. Bu ikisi de oldukça önemli. Ýhracat ile ilgili yer deðiþikliðin yaný sýra organizasyonel de birtakým deðiþiklikler yaptýk. Ýhraç kayýtlý satýþlar için bir birim kurduk, onlar sürekli olarak bu firmalarla iletiþim halinde. Uygulamamýzýn sonuçlarýný en hýzlý ve en verimli þekilde de aldýk. Bunun yanýnda ihalelerle ilgili de ayrý bir birim de oluþturduk. Tüm ihaleler tek bir merkezde toplanmakta, tüm iþlemler bu merkezde yürütülmektedir. Geçtiðimiz aylarda yapýlan Arabistan ihalesi sonuçlarý elimize ulaþtý. Beklediðimiz baþarýyý elde ettik. Birimleri ayýrdýðýmýzda herkesin kendi sorumluluðunda olan iþi titizlikle ve daha özverili yaptýðýný gördük ve bu da sonuçlara olumlu olarak yansýdý. Yýllýk belirlenen hedeflerin yaný sýra, ihracat ekibi ile her ay bir araya gelerek aylýk hedefler belirliyoruz. Bu yoðun çalýþmalarýmýz neticesinde 2015 yýlýnda ihracatta beklentinin üzerinde büyüme oraný yakalayacaðýmýzý tahmin ediyorum. Akan Elektrik / Sivas Uzun yýllardýr Sivas ve çevre illerde bayiliðimizi yapan Elk. Müh. Þenol AKAN Bey geçirdiði rahatsýzlýk yüzünden 28 Kasým 2014 günü 51 yaþýnda rahmetli olmuþtur yýlýnda Sivas da doðmuþ, öðrenimini de Sivas da tamamlamýþ, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik fakültesi Elektrik bölümünden mezun olmuþtur.elektrik malzeme toptancýlýðý baba mesleði olup yaklaþýk 30 yýldýr bölgede faaliyet göstermekteydi. Kiþiliði, doðruluðu, dürüstlüðü ile sektörde tanýnan Sn. Þenol AKAN evli ve üç çocuk babasýydý. Ýþlerini oðlu Sn. Semih AKAN Bey devam ettirmektedir. Kendisine Allah (CC) dan rahmet, ailesine sabýrlar dileriz. / Mart

16 HABER GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali AKMAN ve Gaz Daðýtým Þirketlerinin deðerli teknik yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesislerimizi ziyaret etti Türkiye Doðal Gaz Daðýtým Sektörü ve Gazbir'in teknik merkezi Gazmer'in yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesisini yerinde görmek üzere Federal Elektrik fabrikasýný gezdi. GELÝÞEN TEKNOLOJÝ Federal Group Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan misafirlerine tesisi gezdirmeden önce kýsa bir sunum yaptý. Nurdoðan Federal Elektrik in gaz sayaçlarý üretiminde 2008 yýlýndan beri sürekli geliþmekte olduðunu, yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli projelerde büyüyerek yer aldýðýný belirtti. Enerji sektörünün bir kolu olan gaz sayaçlarýnda ülkenin dýþa baðýmlý olmamasý için yaptýklarý çalýþmalarý aktaran Nurdoðan teknolojinin nimetlerinden faydalandýklarýný söyledi. TESÝSÝ GEZDÝLER Nurdoðan, Türkiye çapýnda tüketicinin kullanýmýnda olan binlerce federal sayacýn, Avrupa standartlarýnýn üzerinde 15 / Mart 2015 dayanýklýlýk ve ömre sahip olduðunu vurguladý. Nurdoðan, Türkiye Pazar payýnda ki yerlerinin yeni yýlla birlikte yeni yatýrýmlarla artacaðýný söyleyerek misafirlerine tesisleri gezdirdi. Daðýtým þirketi yöneticileri üretim tesisinde yerli sayacýn üretim safhalarýný yerinde görerek teknolojinin geliþimine tanýklýk ettiler. DIÞA BAÐIMLIYKEN Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, Gazbir olarak, doðalgaz daðýtýmýnda; ürün, iþgücü ve sistem kalitesinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yaptýklarýný, bunun yanýnda yerli giriþimcilerin de, standartlar kapsamýnda, optimum kaliteyi yakalayarak piyasa oyuncusu olmalarý noktasýnda destek verdiklerini belirtti. Akman, doðalgaz daðýtýmýnýn ilk yýllarýnda, müteahhitlik hizmetleri dahil tamamýna yakýný dýþ kaynaklý ürün ve hizmet kullanýldýðýný belirterek geliþmeleri aktardý. YERLÝ ÜRETÝM ARTTI Genel Müdür Akman "Yüzde 80'in üzerinde bir yerlileþme saðlanmýþ olmasý, baþta daðýtým sektörü olmak üzere ülkenin bir baþarýsýdýr. Bu kapsamdaki çalýþmalar geliþtirilerek sürdürülecektir. Diðer taraftan bir çok ülke sanayicisi bu alandaki üretimlerini dýþ pazarlara gönderebilme imkanýna sahip olmuþtur" dedi. Akman konuþmasýnýn ardýndan Ülkeye böyle bir tesis kazandýrdýðý için Mustafa Nurdoðan ve Federal Elektrik e teþekkür etti.

17 HABER Satýþ Personeli Eðitimlerine devam ediyor Yurtiçi ve yurtdýþý satýþ pazarlama ekibi, tarihinde Federal Elektrik' in Adapazarý' ndaki fabrikasýnda,"bayi ve Müþteri Düzeyinde Ýliþki Yönetimi" eðitimini aldý. 1 gün süren eðitimde karakterlere göre davranýþ þekilleri incelendi. Federal Elektrik' te iþe giriþlerde tüm personele daha detaylý olarak uygulanan karakter analizinin, bayi ve müþteri boyutu da deðerlendirildi. Oldukça verimli geçen eðitim sonunda sertifikalarýný "Geleneksel Ýftar Yemeði" alan pazarlama ekibi, bir sonraki gün yýlý deðerlendirmek üzere aylýk toplantý için tekrar bir araya geldi. Federal Elektrik' in geleneksel hale gelen iftar yemekleri her sene olduðu gibi bu senede devam etti. Bayilerinin yaný sýra, Tedaþ yetkilileri ve müþterilerin de katýldýðý iftar yemeðinde davetlilere sema gösterileri sunuldu. Verilen iftar yemeklerinde Federal Elektrik Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan NURDOÐAN konuþma yaptý. Nurdoðan: "Mübarek Ramazan ayý birlik, beraberlik, kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn en yükseðe ulaþtýðý, hayýr ve hasenat iþlerinin arttýðý bir ay. Müþterilerimiz ile samimi paylaþýmlara vesile olan Ramazan ayýnýn tüm ülkemize bereket getirmesini diler, bu rahmet ve fazilet ayýnda bizleri bu anlamlý iftar yemeðinde yalnýz býrakmayan tüm dostlarýmýza þahsým ve firmamýz adýna teþekkür ederim." diyerek tüm davetliler ile tek tek ilgilendi. Federal Elektrik 25. Yýlýný Kutladý Federal Elektrik'in kurulduðu günden bugüne 25 yýl geçti. Federal Elektrik' in kurulduðu günden bugüne 25 yýl geçti. Satýþ Pazarlama Müdürü Burak Demirkýzdýran 25. Yýl ile ilgili bayi ziyaretlerinde bulundu. Tüm bayilerine bu yýla özel plaket hazýrladýklarýný ve il il gezerek takdim ettiklerini belirtti. Federal Elektrik' in sektörde bu konumda olmasýnýn bayileriyle mümkün olduðunu ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini dile getirdi. Önümüzde daha uzun yýllar var, bayi aðýmýzý her geçen gün arttýrmaya devam ediyoruz. Yýllardýr bizimle birlikte yol alan bayilerimize buradan firmamýz adýna teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. / Mart

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı