Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize sonsuz teþekkürler... Tek Kutuplu Yük Ayýrýcýlar

2 Türkiye den Dünya ya Kaçak Ak m Korumal Devre Kesiciler Kapadokya / NEVÞEHÝR Elektrik dalgalanmalarýna, kýsa devrelere karþý hem kullanýcýlarý hem de cihaz ve binalarý korur. Kesme kapasitesi 25kA 160A ya kadar 30mA, 100mA, 300mA kaçak ak m eþiði Kolay montaj Nötr baðlantýsýný gösteren led 3 faz ve 4 faz termik/manyetik korumalý yapýya uygun Beyan edilen kaçak akým korumasý için zaman gecikme özelliði Termik ayar sahasý

3 BAÞKANDAN Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Federal Dostlarý, Federal bültenin yeni sayýsýnda tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle, 2015 yýlýna girdiðimiz bu günlerde bu yýlýn ülkemize ve Dünya' ya barýþ ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin de bildiði gibi, bu sene 25. yýlýmýzý kutluyoruz. Bu günlere gelmek için çok yol kat ettik. Sektöre girdiðimiz zaman ülkemizde devre kesici üretimi yapan tek bir firma yoktu. Yabancý menþeli firmalar sektöre hakimdi. 8kg þalteri, 8 kg gümüþ fiyatýna satýyorlardý. Biz ise onlarýn %30 fiyatýna satarak pazara girdik ve sadece Türkiye' de deðil bölgemizde bir denge unsuru olduk. Bundan sadece biz kazanmadýk, ülkemize büyük kazançlar saðladýk. Ýþimizden kazandýðýmýzý iþimize, ülkemize yatýrdýk. Ürün gamýmýzý her geçen gün arttýrdýk, þu anda alçak gerilim sektöründeki ürünlerin %95 ini üretir duruma geldik. Biz her zaman zoru baþarmýþ, yeni fikirlere açýk, kendini geliþtiren bir kurum olduk. Bildiðiniz gibi, elektromekanik sektörü çok hassas ve zor bir sektör. Hi-Tech diye tabir edilir. Fakat bizim için bu sektör artýk Hi-Tech olmaktan çýktý. Ýleri teknoloji ve edindiðimiz tecrübe ile yeni ürünler üretmek bizim için oldukça kolay. Bu günlere gelmemizde emeði geçen, tüm çalýþanlarýmýza ve yýllardýr bizimle birlikte yola devam eden bayilerimize bu vesile ile buradan teþekkür ederim. 25 yýlý sektörde dolu dolu yaþadýk. Sürekli bir üretim heyecaný içinde geçti yýllar. Kendimizi, kendi ülkemize kabul ettirmek, ülkemize kaliteli ürün satýlmasýný saðlamak için gece gündüz çalýþtýk. Hayatýmýn hiçbir safhasýnda duyarsýz bir insan olamadým. Etrafýmda olan bitene kayýtsýz kalamadým, hadiseler karþýsýnda tavrýmý net bir þekilde koymaktan da hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu tavrýmýz birilerinin hoþuna gitmese de ve bazý bedellerini ödesek de bundan da hiç piþman olmadým. Mükemmelliðin sonu yoktur vizyonu ile, iþin hep eðitim tarafýnda, doðru yapýlma tarafýnda oldum. Mühendis olmamýn etkisi var mý bilemem ama, kalite benim için her zaman 1. sýrada yer aldý. Sadece ürün kalitesi deðil, üretici firmalar, çalýþanlar, denetleyici kurumlar, son kullanýcýlar, bayiler hepsinde kaliteyi aradým. Eksiklik gördüysem de bunu açýk yüreklilikle dile getirdim ve elimden gelen tüm imkânlarýmý da seferber ettim. Tüm çalýþanlarýmýz ile birlikte, çalýþmayý insanlýða bir hizmet ve ibadet kabul ederek yorulmadan yolumuza devam ettik. Her insan mutlaka bir hedefin peþinden gitmeli. Sadece kendi kabuðundaki olan bitenle ilgilenirse, ne ülkemiz ne de dünya kazanýr. Bu nedenle olan bitene kayýtsýz kalmayan bir topluluk olmamýzý temenni eder, 2015 yýlýnýn istikrarlý bir yýl olmasýný temenni ederim. / Mart

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu 11 yýlý aþkýn bir süredir siz deðerli okuyucularýmýz ile birlikte 13. sayýmýza ulaþmýþ olmanýn mutluluðu içindeyiz. Geçen 11 sene boyunca birbirinden farklý konularla ve haberlerle sizlerle birlikte olduk. Yeni sayýmýz için projeler, güncel haberler, röportajlar ve daha pek çok konunun yer aldýðý içerik hazýrladýk. Bir sonraki sayýmýzda buluþuncaya kadar hoþça kalýn. Ýyi okurlar. Benden size yine bir hikaye Beyninize Bir Köpekbalýðý Atýn; Japonlar taze balýðý hep çok sevmiþlerdir. Fakat Japonya sahillerinde bol balýk bulmak mümkün olmamaktadýr. Balýkçýlar, Japon nüfusu doyurabilmek için daha büyük tekneler yaptýrýp daha uzaklara açýlabilmiþlerdir. Balýk için uzaklara gidildikçe, geri dönmesi de daha çok vakit alýr olmuþtur. Dönüþ bir-iki günden daha uzarsa, tutulan balýklarýn da tazeliði kaybolmaktadýr.japonlar tazeliði kaybolmuþ balýðýn lezzetini sevmemiþlerdir. Bu problemi çözebilmek için balýkçýlar teknelerine soðuk hava depolarý kurdurmuþlardýr. Böylece istedikleri kadar uzaða gidip, tuttuklarýný da soðuk hava deposunda dondurulmuþ olarak saklayabileceklerdi. Ancak Japon halký taze ile donmuþ balýk lezzet farkýný hissedebiliyordu. Ve donmuþ olanlara fazla para ödemek istemiyorlardý. Balýkçýlar bu defa teknelerine balýk akvaryumlarý yaptýrdýlar. Balýklar içeride biraz fazla sýkýþacaklardý, hatta, birbirlerine çarpa çarpa birazda aptallaþacaklardý, ama yine de canlý kalabileceklerdi. Japon halký canlý olmasýna raðmen bu balýklarýn da lezzet farkýný anlayabiliyorlardý. Hareketsiz, uyuþmuþ vaziyette günlerce yol gelen balýðýn, canlý, diri hareketli taze balýða göre lezzeti yine de etkilenmiþti.balýkçýlar nasýl olacakta Japonya'ya taze lezzetli balýðý getirebileceklerdi? Siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? Hedeflerinize ulaþýr ulaþmaz, mesela mükemmel bir eþ buldunuz veya çok baþarýlý bir firmaya girdiniz, borçlarý ödediniz v.s. Heyecanýnýz kaybolmaya baþlamaz mý? Aþýrý çalýþmanýz gerekmiyorsa rahatlamaz mýsýnýz? Lotoda büyük ikramiyeyi kazananlar parayý savurmaya baþlamaz mý? Japonlarýn taze balýk probleminde olduðu gibi çözüm aslýnda basittir. Ýnsanoðlu ancak mükemmeliyetçi ise ekstra çaba sarf eder. "Mükemmeliyetin sonu yoktur" ilkesini benimseyenler problemlerle baþ etmede hiçbir zaman pes etmezler. Ne kadar akýllý, uzman, çözüm odaklý iseniz iyi bir problemle uðraþmaktan o kadar zevk alýrsýnýz. Problem sizi ne kadar zorluyorsa ve siz onu adým adým çözebiliyorsanýz bundan da o derece mutluluk duyarsýnýz, heyecan duyarsýnýz ve enerji dolu, canlý, ayakta kalýrsýnýz. Japonlarda balýklarý yine teknelerindeki akvaryumlarda tuttular, ancak içine küçük bir de köpekbalýðý attýlar. Bir miktar balýk köpekbalýðý tarafýndan yutulmuþtu, ama geride kalanlar son derece hareketli ve taze kalabilmiþlerdi. Buradan da görüleceði üzere problemlerden, uzaklaþmaktansa içine atlamak, boðuþmak ve onlarý yenmek gerekir. Problemimiz çok ve çeþitli olabilir. Ümitsiz olmayýn. Onlarý tanýyýn, organize edin, kararlý olun, daha çok bilgi ve yardým desteði ile onlarla savaþýn. Beyninize bir köpekbalýðý atýn ve nelere ulaþabileceðinizi o zaman görün Giriþ 2 3 Haber Baþkandan Editörden - Ýçindekiler Elektrik Perpa Dergisi: Mesut NURDOÐAN Röportaj Federal Elektrik URGE PROJESÝ Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetiminin 2015 Planlarý Federal Elektrik Ýhracat yaptýðý ülkelerde tüm kamu kuruluþlarý tarafýndan onaylý marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik Cezayir Algerian Electric Expo 2014 e katýldý 4-7 Aralýk 2014' de Federal Mýsýr Fuarýnda Kazakistan, Azerbeycan Ticaret Heyeti Gezisi Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Federal Elektrik Ýhracat Faaliyetlerini Ýstanbul' da yürütüyor Akan Elektrik / Sivas GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali AKMAN ve Gaz Daðýtým Þirketlerinin deðerli teknik yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesislerimizi ziyaret etti Satýþ Personeli Eðitimlerine devam ediyor "Geleneksel Ýftar Yemeði" 03 / Mart 2015

5 ÝÇÝNDEKÝLER Haber Federal 25. Yýlýný Kutladý D Tipi Otomatik Sigorta Ürün Gamýna Eklendi Federal Otomatik Sigortalar Hem AC hem de DC akýmda çalýþmaktadýr Fanatik Otomatik Sigortalar Tek Kutuplu Yük Ayýrýcýlar 4 Kutuplu Kontaktör S Tipi Akým Trafolarý Sevkiyatlarý baþladý Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor Federal Elektrik Alçak Gerilim Parafudrlarý ile KORUMA ALTINDASINIZ Federal Ailesi nden Bir Aný Fabrikada Mangal Keyfi Federal Elektrik Çalýþanlarý Kartepe' de Eðlenceli Saatler Geçirdi Toplu Tiyatro Gösterisi Dünya Gazetesi: Yüzde 15 Fiyat Avantajýna Tabi Teknolojik Ürünler Belirlendi Ato'dan "Kamu Alýmlarýnda Yerli Katký ve Offset Paneli" Eðitim /30 Ýnsaný Olmak Reklamlar KAK Þalter Yatay Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar Doðalgaz Sayaçlarý Genel Ürün Reklamý Akým Trafolarý Dikey Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar 31 Kontaktörler 34 Altýn Halka: Ne? Nasýl? Neden? Teþekkürün GÜCÜ Otomatik Sigortalar Kaçak Akým Koruma Þalterleri Sahibi Ýrfan NURDOÐAN Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Betül DENÝZ Hakký ERSÝN Baský Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) / Mart

6 HABER 05 / Mart 2015

7 HABER / Mart

8 HABER 07 / Mart 2015

9 Türkiye den Dünya ya Yatay Tip Sigortal Yük Ay r c Nemrut Daðý / ADIYAMAN Alternatif baðlant imkan (klemensli, kablo s k þt r c l, bara ve pabuç baðlant l ) Kapak ve gövde aras nda mühürleme baðlantýsý NH buþonlar aras mesafenin muadillerine göre fazla olmas Switch ile uyar sinyali alabilme IP30 a uygun, Hava tahliye ve sirkülasyon alanýnýn rakiplere göre fazla olmasý 160A ya kadar NH00 ve NH000 a uygun Baðlant tipleri standart standart opsiyonel DÜNYA DA ÝLK

10 HABER Federal Elektrik URGE PROJESÝ Sektöründe kurulan kümeler ile URGE projesinin ilk adýmý atýldý. Federal Elektrik proje yöneticisi Oðuzhan Eþki Ýle proje hakkýnda konuþtuk. FB: Öncelikle UR-GE nin açýlýmýndan bahseder misiniz. URGE neyi ifade ediyor? UR-GE "Uluslararasý Rekabetçiliði Geliþtirilmesi"nin Desteklenmesine yönelik Ekonomi Bakanlýðý'nýn 2010/8 sayýlý "Uluslar arasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi Hakkýnda Teblið" çerçevesinde yürütülen bir programdýr. Amacý, þirketlerin uluslar arasý pazarlarda rekabet gücünü artýrmaya yönelik eðitim danýþmanlýk giderleri ile iþbirliði kuruluþlarýnýn proje bazlý giderlerinin desteklenmesidir. bir alanda faaliyet gösteren ve etkileþim içinde bulunan þirket ve kurumlarýn oluþturduðu coðrafi yoðunlaþma o bölgedeki giriþimlerin daha rekabetçi ve baþarýlý olabilmesi için büyük avantaj saðlamaktadýr. Kümelenme projeleri içerisinde sektördeki tedarikçiler, üreticiler, daðýtýmcýlar, taþýmacýlar, perakendeciler, bir araya getirilmektedir. Kümelenme sayesinde yenilikçilik ve dýþa açýlým saðlandýðý gibi pazarlara ve bilgiye ulaþým da kolaylaþýr. Henüz iþin baþýndayýz. Daha ilk toplantýmýzý yaptýk. Kümede yer alan firma ziyaretleri oluyor. Bu iþin üzerinde önemle duruyoruz. Umarým baþarýlý sonuçlarýmýzý sonraki yayýnlarýnýzda okuyucular ile paylaþýrýz. Teþekkür ederiz. FB: Neden bu projeye katýlma ihtiyacý hissettiniz? Her iþletme bir fikirle yola çýkar, iþletmelerin büyümesini ve ileri gitmesini saðlayan þey yeni fikirlerin kullanýlmasýdýr. Bu nedenle tek baþýna düþünmek, tek baþýna hareket etmek yerine ayný sektördeki kurumlarla kümelenerek birlikte hareket etmeyi seçtik. FB: Kümelenme neden önemlidir? Günümüz rekabet koþullarýnda, fiziksel kaynaklara sahip olan þirket ve kurumlar deðil, bu kaynaklarý rakiplerinden daha verimli kullananlar rekabet edebilmekte ve varlýklarýný sürdürebilmektedir. Belli FB: URGE faaliyetlerinde devlet teþviði var mý? Proje bazlý programlarda devletin birçok desteði bulunuyor. Eðitim, danýþmanlýk, yurtdýþý Pazar araþtýrmalarý, pazarlama desteði, fuar ziyaretleri, alým heyetler, istihdam gibi konularda farklý oranlarda Ekonomi Bakanlýðýnýn desteði bulunmaktadýr. Destek dýþýnda kalan giderleri de kümede yer alan firmalar ortak karþýlamaktadýrlar. 09 / Mart 2015

11 Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetiminin 2015 Planlarý Federal Elektrik Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili Lojistik ve Planlama Müdürü Mehmet Özgen ile iþleyiþ hakkýnda konuþtuk. FB: Mehmet Bey, öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Yaklaþýk 8 yýldýr Federal Elektrik' te çalýþýyorum. Müþteri sipariþinin alýnmasýndan itibaren sipariþin en uygun zamanda sevk edilmesini saðlamak için, üretim planlama, satýn alma, lojistik ve ithalat faaliyetlerinin koordinasyonu ile görevliyim. FB: Federal Elektrik de tedarik zinciri ve buna baðlý üretim planlama süreçlerinden bahseder misiniz? Tedarik zincirinin baþlangýç noktasý tüketici, uç noktasý ise hammadde tedarikçileridir. Tedarik zincirinin genel amacý; dünyada kýsýtlý olan kaynaklarýn en verimli þekilde kullanarak ihtiyacý karþýlamaktýr. Bu ihtiyaçlarý karsýlarken Tedarik Zincirini oluþturan yedi önemli konunun hepsi dikkate alýnmalýdýr. Bu maddeler; - Doðru Ürün Seçimi - Doðru Müþteriye, - Doðru Zamanda - Doðru Yere - Doðru Kalitede - Doðru Adetlerde - Doðru Fiyata/Maliyete ürünü sevk etmektir. Federal Elektrik`te Dünya çapýnda 200`un üzerinde satýþ noktasý vardýr çeþit ürün, 36,000 adet hammadde ve malzeme komplelerinin yukarýdaki konulara uygun yönetimi için yaklaþýk 20 senedir Federal ERP sistemi kullanýlmaktadýr. Malzeme planlamasýndan, muhasebe yönetimi, bakým, Ýnsan Kaynaklarýna kadar tüm þirket koordinasyonu buradan yapýlmaktadýr. Tedarik zinciri müþterinin hangi ürünlere ihtiyacý olduðu tespiti (tahmin) ile baþlar, daha sonra bu tespitler üzerinden malzeme ve diðer kaynak planlarý yapýlýr. Planlama sýrasýnda, bu süreçlerin içerisinde birçok deðiþken plana uygun gitmeyeceði düþünülerek önlemler alýnýr. Küresel düzeyde rekabet etmek için; ürünlerinizi sürekli en iyi kalitede üretmek, en hýzlý teslim süreleri sunmak ve bunu da yaparken en uygun fiyatý saðlamanýz gerekmektedir. Bu nedenle Tedarik zinciri yönetimi oldukça önem arz etmektedir. FB: 3250 çeþit ürün ve farklý malzeme ve malzeme komplesini üreten fabrikada tedarik zincirinde karþýlaþtýðýnýz ne gibi zorluklar var? Tedarik zincirini oluþturan yedi maddenin, en önemlileri doðru fiyat, doðru kalite ve en önemlisi doðru zamanda müþteriye ulaþtýrýlmasýdýr. Sadece bu üç konunun 3250 çeþit urun için yönetimi ise oldukça zahmetlidir. Müþterinin taleplileri, pazarlama-satýþ ekibinin geri beslemeleri ile toplanýr. Pazarýn belirlemiþ olduðu bir fiyat seviyeniz vardýr, burada artýþ veya azalýþlar piyasaya göre belirlenmek zorundadýr. Kalite ise müþterinin beklentisi ile doðru orantýlýdýr. Yerel üretici olarak, bizden beklenti her zaman üst seviye kalite olmuþtur. Teslim süreleri ise bizim en çok konuþtuðumuz ve en büyük geliþimi planladýðýmýz alandýr yýlýnda Türkiye pazarýnda ortalama teslim süremiz 19 gündür. Yurt dýþý için bu süre 2 katýndan daha fazladýr. Ürün çeþitliliðimiz düþünüldüðünde bu süreyi kýsaltmak çok da kolay deðildir. Buradaki geliþme yine müþterilerimizin bizi desteklemesi ile baþarýlabilir. Terzi misali kendimize göre oluþturduðumuz ERP sayesinde süreçlerin takibini kontrol altýnda yürütebiliyoruz. Bu yazýlýmý 1994 yýlýnda kullanmaya baþladýk ve her geçen sürede sürekli geliþtiriyoruz. Üretimin baþlangýç noktasýndan sonuna kadar ki tüm prosesler, ERP yazýlým programý ve barkod sistemi ile kontrol edilmektedir. Gördüðümüz eksiklikleri yine ERP üzerinden analizlerini yaparak, aksiyonlar alýyoruz. FB: Tedarik Zincirini nasýl analiz ediyorsunuz? Her þeyden önce yapýlacak olan analizlerin ve düzeltici faaliyetlerin ölçülebilir olmasý önem arz etmektedir. Müþterilerimiz ve pazardan aldýðýmýz bilgilerin de ayný þekilde olmasýna özen gösteriyoruz. Geliþmeye açýk bir konu seçildiðinde, hedefler ve alýnacak aksiyonlar çok net belirtilmelidir. Bunun için tüm bilgiler ERP üzerinden geriye doðru giderek süreçleri inceleyerek kök sebepler bulmaya çalýþýyoruz. Sonrasýnda "Düzeltici Önleyici Faaliyet" formumuz doldurularak iyileþtirme süreçlerimiz baþlatýlýyor. Hatalar, RÖPORTAJ düzeltilmesi gereken iþlemler ve alýnan önlemler bu formla kayýt altýna alýnmaktadýr. Konu nedir, nerede, ne zaman nasýl olmuþtur, sonuçlarý nelerdir, nasýl düzeltilecektir, tekrarlanmamasý için ne önlemler alýnmýþtýr, hatadan ne öðrenilmiþtir, gibi tüm bilgiler ERP de bu formada yer almakta ve ilgili birimler ile paylaþýlmaktadýr. Böylelikle ayný hatanýn tekrarlama olasýlýðý düþürülmektedir. Yýllýk olarak yapýlan 'Yönetim Gözden Geçirme' toplantýlarýnda bu konularak konuþularak, iyileþtirmenin ve geliþmenin sürekliliðini saðlamaya çalýþýyoruz için belirlediðiniz hedefler ve yeni stratejiler nelerdir? Bunlarýn piyasaya yansýmasý nasýl olacaktýr? Tedarik Zinciri Türkiye ve Dünya için yeni ve hýzla geliþen bir kavramdýr. Biz de bu alanda birçok yenilik yapmayý planlýyoruz yýlýnda özellikle tedarikçilerimiz ile yaptýðýmýz birçok çalýþma oldu. Yapýlan bu çalýþmalarýn 2015 yýlýnda müþterilerimize net bir þekilde yansýmasýný göreceðiz yýlý için en büyük hedefimiz teslim sürelerimizi %20-25 arasýnda aþaðýya çekmek olacaktýr yýlýnda özellikle üzerinde duracaðýmýz konu ise kümelenme çalýþmalarýdýr. Gerek tedarikçi, gerek ise müþterilerimiz ile oluþturacaðýmýz ortak komisyonlar bize ve piyasaya yol gösterecektir. Problemin gerçek (kök) sebebini bulmak, doðru planlama ve çözüm için çok önemlidir. Kümelenme çalýþmalarý birçok geliþmiþ ülkenin yapmýþ olduðu bir çalýþmadýr, Türkiye`de bu sektörde birçok konuda olduðu gibi bu konuda da öncü olmak istiyoruz yýlýnda tedarik zincirinin tüm halkalarýný birbirine daha çok yakýnlaþtýrmak ve dolayýsýyla son kullanýcýya en verimli þekilde ulaþmaya çalýþacaðýz. / Mart

12 HABER Federal Elektrik Ýhracat yaptýðý ülkelerde tüm kamu kuruluþlarý tarafýndan onaylý marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik, yenilenen ürün yelpazesi ile dünya pazarlarýnda kamu ve özel sektör ihtiyaçlarýna cevap vermeye devam ediyor. Bu amaçla Mýsýr' da seminer veren Dýþ Ticaret yetkilisi konu hakkýnda bültenimize açýklamalarda bulundu. 20 yýlý aþkýn bir süredir çözüm ortaðý olduðumuz, projelerinde yer aldýðýmýz Mýsýr Arap Cumhuriyeti, Elektrik Daðýtým Ýdarelerinin, profesyonel yöneticileri, teknik ekipleri ve çalýþanlarý ile Mýsýr Le Meridien Hotel de bir araya geldik. Ürün çeþitliliðimiz, farklý koþullara göre sunduðumuz esnek çözümler, geniþ üretim kabiliyetimiz ve yýllardýr ispatlanmýþ kalitemizle, bölgesel olarak farklý iklim koþullarýna sahip Mýsýr gibi ülkelerde, farklý amaçlara göre kolaylýkla adapte olabilen ürün optimizasyonu saðlayabiliyoruz. Mýsýr da kamu ve özel sektörde uzun yýllardýr bilinen ve aranýlan marka olmamýz sebebiyle, 9 farklý bölgenin elektrik daðýtým otoriteleri yanýnda çalýþanlarý ile bir araya geldik. Kurumlarýn ihtiyaçlarý, geleceðe yönelik ekipman ihtiyacý analizleri, farklý kullaným alanlarý, teknik özelliklerimiz, test sistemlerimiz, Ar -Ge faaliyetlerimiz ve ürün geliþtirme çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý olarak bilgi paylaþýmýnda bulunduk. Sektörün profesyonelleri tarafýndan dikkatle takip edilen teknik sunuma, katýlýmcýlar yoðun ilgi gösterdi. Federal Elektrik Cezayir Algerian Electric Expo 2014 e katýldý Federal Elektrik, bayi ve ülke aðýný geniþletmeye devam ediyor. Federal Elektrik, Kuzey Afrika ülkeleri içinde geliþmekte olan sanayisi ve yer altý zenginlikleri ile öne çýkan ülkelerden Cezayir de, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda, Algerian Electric Expo 2014 fuarýna katýldý. Fuara katýlan Dýþ Ticaret Sorumlusu; "Cezayir ve haklý ile yüzyýllara dayanan ortak kültür ve tarih mirasýna sahibiz. Dost ve kardeþ ülke Cezayir halkýnýn Türk ürünleri ve Türk kalitesine karþý ayrý bir ilgisi ve beðenisi var. Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelmek, karþýlýklý iþ birliði antlaþmalarý yaparak, Federal markasý ve kalitesini daha geniþ coðrafyalara taþýmak bizler için de gurur verici bir olaydýr. Türkiye den Dünya'ya sloganýyla, daðýtým aðýmýzý geniþletmeye, çizgimizi daha iyiye taþýmaya devam ediyoruz." dedi. 11 / Mart 2015

13 HABER 4-7 Aralýk 2014' de Federal Mýsýr Fuarýnda Federal Elektrik A.Þ. her geçen gün portföyüne yeni pazarlar eklemeye, mevcut pazarlarda Pazar payýný arttýrmaya, aranýlan marka olmaya devam ediyor. Federal Elektrik dýþ ticaret sorumlusu fuar hakkýnda detaylý bilgi verdi. "Geniþ ürün yelpazemiz ve yüksek kalitemizle, 20 yýlý aþkýn bir süredir, Mýsýr Sanayisinde varlýðýmýzý sürdürmeye devam ediyoruz. Güçlü yapýsý, derin ve köklü gelenekçi iþ anlayýþý ve geliþmeye açýk sanayisi ile Mýsýr, geçen yýllarda meydana gelen çalkantýlý dönemleri avantaja çevirmeye ve üretim yatýrýmlarýna devam ediyor. Federal ailesi olarak, 4-7 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda International Cairo Convention Center da gerçekleþtirilen Electrix 2014 fuarýnda katýldýk. Açýlýþýný Mýsýr Enerji bakaný Dr. Mohamed Shaker El- Markabi tarafýndan yapýlan fuarda, Reel Sektör temsilcileri, müþavir, Federal Elektrik Ekim 2014 tarihleri arasýnda Elektrik Elektronik ve Hizmet Ýhracatçýlarý Birliði (TET - Turkish Electro Technology) tarafýndan düzenlenen Kazakistan Azeybeycan ticaret heyetine katýldý. Kazakistanda; Rixos Almaty Hotelde, TET' in düzenlemiþ olduðu ikili görüþmelere katýlan firma, daha sonra Almatide düzenlenen Power Kazakhstan fuarýný ziyaret etti. mühendis ve danýþman firmalar, sektör çalýþanlarý, proje tasarým guruplarý ve Türk firmalarýn baþlý baþýna en büyük metrekare de sergilendiði fuarda, standýmýz ve ürünlerimiz özel bir ilgi gördü. Geçen yýllarýn aksine daha verimli ve ilgili olduðunu gözlemlediðimiz Electrix 2014 fuarýnda, müþteri-tedarikçi çerçevesinin yanýnda, projeleri için Ar-Ge yapan kuruluþlarýn, özellikle arayarak bizlerle irtibata geçmesi, kullanacaklarý projeler için teknik fikirlerini paylaþmalarý ve bizim görüþlerimize baþvurmalarý bizleri ayrýca sevindiren bir nokta oldu. 29 Ekim tarihinde Azerbeycan' ýn Bakü þehrindeki ikili görüþmelerden sonra Nerimanov caddesinde Türk firmalarýný ziyaret eden firma yetkilisi, sektörel ticaret heyetlerinin ve fuarlarýn öneminden bahsetti. "Federal Elektrik olarak, yurtdýþýnda tertiplenen fuarlara katýlmakta, Sektörel Ticaret Heyetleri ile birlikte farklý coðrafyalardaki ülkeleri ziyaret etmekte, yýl içerisinde çalýþmakta olduðumuz veya çalýþmak istediðimiz yurtdýþý firmalarýný ziyaret etmekteyiz. Bulunduðumuz sektörü baz alarak yapacaðýmýz deðerlendirmede, rekabetin had safhada olduðunu söyleyebiliriz, Türkiye den Dünya ya sloganýyla yola çýkan Federal, üstlendiði misyonda, yenilikçi ve geliþmeci uygulamalarýyla, dünya pazarlarýnda geldiðimiz nokta ve aranýlan marka olmamýzýn haklý gururunu yaþýyoruz." Kazakistan, Azerbeycan Ticaret Heyeti Gezisi o nedenle teknoloji çaðýnda, mail ya da telefonun dýþýnda yüz yüze görüþmenin ticaret hacmini geliþtirme yönünde büyük faydalar saðlayacaðý düþüncesindeyiz. Böylelikle, kendimizi daha doðru bir þekilde tanýtabilir, müþterilerimizi yakýndan tanýyabilir, önceliklerini ve iþ potansiyelini doðru konumlandýrabiliriz. Bu nedenle, 2014 yýlýnda, yurtdýþý fuar ve sektörel gezilere oldukça önem verdik." / Mart

14 Türkiye den Dünya ya Doðalgaz Sayaçlarý Pamukkale / DENÝZLÝ TS 5910 EN MID-112 (IG ) SLM 1432 SK MI002 TR /318 AT T P ONAYLI

15 HABER Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Bildiðiniz gibi Milli Eðitim Bakanlýðý Fatih Projesi adý altýnda yeni bir eðitim sistemine geçiyor. 3 yýl sürecek olan proje ile ilgili ihale sonucunda, ana pano ve enerji panolarýnda kullanýlacak alçak gerilim ürünlerinin galibi Federal Elektrik oldu. Fatih Projesi 'Fýrsatlarý Artýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi anlamýna geliyor. Proje kapsamýnda Türkiye genelindeki 620 bin dersliðin eðitim standarttý tamamen deðiþiyor. Bilinen kitaplý ve defterli eðitim yerine, müfredat biliþim teknolojilerinden faydalanan yeni bir þekle bürünmüþ olacak. Federal Elektrik te bu projede pano ürünleri ile yer alýyor. Kaçak akým koruma þalteri, otomatik sigorta ve termik manyetik devre kesicilerin kullanýldýðý panolarda sevkiyatlar baþladý. Kendi ülkemize ve kendi çocuklarýmýza yapýlan bu yatýrýmda kendi ülkemizin markasýnýn kullanýlýyor olmasý oldukça sevindirici. Federal Elektrik Ýhracat Faaliyetlerini Ýstanbul' da yürütüyor Federal Elektrik ihracat faaliyetlerine hýz vermek amacýyla Adapazarý' ndan Ýstanbul Perpa Ticaret Merkezi' ne taþýndý. Þirketin Genel Müdür Yardýmcýsý Mesut Nurdoðan konuyla ilgili bültenimize þu açýklamalarda bulundu. "Ýstanbul, ticaretin merkezi. Bu nedenle firmalarýn burada yer almasý gayet normal. Yýllardan beri düþündüðümüzü bu yýl uygulamaya aldýk. Sektörün en yoðun olduðu yerde olmanýzýn avantajýnýn yaný sýra, güzergah olarak yurtdýþý müþterilerin tercih ettiði yerdesiniz de. Bu ikisi de oldukça önemli. Ýhracat ile ilgili yer deðiþikliðin yaný sýra organizasyonel de birtakým deðiþiklikler yaptýk. Ýhraç kayýtlý satýþlar için bir birim kurduk, onlar sürekli olarak bu firmalarla iletiþim halinde. Uygulamamýzýn sonuçlarýný en hýzlý ve en verimli þekilde de aldýk. Bunun yanýnda ihalelerle ilgili de ayrý bir birim de oluþturduk. Tüm ihaleler tek bir merkezde toplanmakta, tüm iþlemler bu merkezde yürütülmektedir. Geçtiðimiz aylarda yapýlan Arabistan ihalesi sonuçlarý elimize ulaþtý. Beklediðimiz baþarýyý elde ettik. Birimleri ayýrdýðýmýzda herkesin kendi sorumluluðunda olan iþi titizlikle ve daha özverili yaptýðýný gördük ve bu da sonuçlara olumlu olarak yansýdý. Yýllýk belirlenen hedeflerin yaný sýra, ihracat ekibi ile her ay bir araya gelerek aylýk hedefler belirliyoruz. Bu yoðun çalýþmalarýmýz neticesinde 2015 yýlýnda ihracatta beklentinin üzerinde büyüme oraný yakalayacaðýmýzý tahmin ediyorum. Akan Elektrik / Sivas Uzun yýllardýr Sivas ve çevre illerde bayiliðimizi yapan Elk. Müh. Þenol AKAN Bey geçirdiði rahatsýzlýk yüzünden 28 Kasým 2014 günü 51 yaþýnda rahmetli olmuþtur yýlýnda Sivas da doðmuþ, öðrenimini de Sivas da tamamlamýþ, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik fakültesi Elektrik bölümünden mezun olmuþtur.elektrik malzeme toptancýlýðý baba mesleði olup yaklaþýk 30 yýldýr bölgede faaliyet göstermekteydi. Kiþiliði, doðruluðu, dürüstlüðü ile sektörde tanýnan Sn. Þenol AKAN evli ve üç çocuk babasýydý. Ýþlerini oðlu Sn. Semih AKAN Bey devam ettirmektedir. Kendisine Allah (CC) dan rahmet, ailesine sabýrlar dileriz. / Mart

16 HABER GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali AKMAN ve Gaz Daðýtým Þirketlerinin deðerli teknik yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesislerimizi ziyaret etti Türkiye Doðal Gaz Daðýtým Sektörü ve Gazbir'in teknik merkezi Gazmer'in yöneticileri doðalgaz sayacý üretim tesisini yerinde görmek üzere Federal Elektrik fabrikasýný gezdi. GELÝÞEN TEKNOLOJÝ Federal Group Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan misafirlerine tesisi gezdirmeden önce kýsa bir sunum yaptý. Nurdoðan Federal Elektrik in gaz sayaçlarý üretiminde 2008 yýlýndan beri sürekli geliþmekte olduðunu, yurt içi ve yurt dýþýnda çeþitli projelerde büyüyerek yer aldýðýný belirtti. Enerji sektörünün bir kolu olan gaz sayaçlarýnda ülkenin dýþa baðýmlý olmamasý için yaptýklarý çalýþmalarý aktaran Nurdoðan teknolojinin nimetlerinden faydalandýklarýný söyledi. TESÝSÝ GEZDÝLER Nurdoðan, Türkiye çapýnda tüketicinin kullanýmýnda olan binlerce federal sayacýn, Avrupa standartlarýnýn üzerinde 15 / Mart 2015 dayanýklýlýk ve ömre sahip olduðunu vurguladý. Nurdoðan, Türkiye Pazar payýnda ki yerlerinin yeni yýlla birlikte yeni yatýrýmlarla artacaðýný söyleyerek misafirlerine tesisleri gezdirdi. Daðýtým þirketi yöneticileri üretim tesisinde yerli sayacýn üretim safhalarýný yerinde görerek teknolojinin geliþimine tanýklýk ettiler. DIÞA BAÐIMLIYKEN Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, Gazbir olarak, doðalgaz daðýtýmýnda; ürün, iþgücü ve sistem kalitesinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yaptýklarýný, bunun yanýnda yerli giriþimcilerin de, standartlar kapsamýnda, optimum kaliteyi yakalayarak piyasa oyuncusu olmalarý noktasýnda destek verdiklerini belirtti. Akman, doðalgaz daðýtýmýnýn ilk yýllarýnda, müteahhitlik hizmetleri dahil tamamýna yakýný dýþ kaynaklý ürün ve hizmet kullanýldýðýný belirterek geliþmeleri aktardý. YERLÝ ÜRETÝM ARTTI Genel Müdür Akman "Yüzde 80'in üzerinde bir yerlileþme saðlanmýþ olmasý, baþta daðýtým sektörü olmak üzere ülkenin bir baþarýsýdýr. Bu kapsamdaki çalýþmalar geliþtirilerek sürdürülecektir. Diðer taraftan bir çok ülke sanayicisi bu alandaki üretimlerini dýþ pazarlara gönderebilme imkanýna sahip olmuþtur" dedi. Akman konuþmasýnýn ardýndan Ülkeye böyle bir tesis kazandýrdýðý için Mustafa Nurdoðan ve Federal Elektrik e teþekkür etti.

17 HABER Satýþ Personeli Eðitimlerine devam ediyor Yurtiçi ve yurtdýþý satýþ pazarlama ekibi, tarihinde Federal Elektrik' in Adapazarý' ndaki fabrikasýnda,"bayi ve Müþteri Düzeyinde Ýliþki Yönetimi" eðitimini aldý. 1 gün süren eðitimde karakterlere göre davranýþ þekilleri incelendi. Federal Elektrik' te iþe giriþlerde tüm personele daha detaylý olarak uygulanan karakter analizinin, bayi ve müþteri boyutu da deðerlendirildi. Oldukça verimli geçen eðitim sonunda sertifikalarýný "Geleneksel Ýftar Yemeði" alan pazarlama ekibi, bir sonraki gün yýlý deðerlendirmek üzere aylýk toplantý için tekrar bir araya geldi. Federal Elektrik' in geleneksel hale gelen iftar yemekleri her sene olduðu gibi bu senede devam etti. Bayilerinin yaný sýra, Tedaþ yetkilileri ve müþterilerin de katýldýðý iftar yemeðinde davetlilere sema gösterileri sunuldu. Verilen iftar yemeklerinde Federal Elektrik Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan NURDOÐAN konuþma yaptý. Nurdoðan: "Mübarek Ramazan ayý birlik, beraberlik, kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn en yükseðe ulaþtýðý, hayýr ve hasenat iþlerinin arttýðý bir ay. Müþterilerimiz ile samimi paylaþýmlara vesile olan Ramazan ayýnýn tüm ülkemize bereket getirmesini diler, bu rahmet ve fazilet ayýnda bizleri bu anlamlý iftar yemeðinde yalnýz býrakmayan tüm dostlarýmýza þahsým ve firmamýz adýna teþekkür ederim." diyerek tüm davetliler ile tek tek ilgilendi. Federal Elektrik 25. Yýlýný Kutladý Federal Elektrik'in kurulduðu günden bugüne 25 yýl geçti. Federal Elektrik' in kurulduðu günden bugüne 25 yýl geçti. Satýþ Pazarlama Müdürü Burak Demirkýzdýran 25. Yýl ile ilgili bayi ziyaretlerinde bulundu. Tüm bayilerine bu yýla özel plaket hazýrladýklarýný ve il il gezerek takdim ettiklerini belirtti. Federal Elektrik' in sektörde bu konumda olmasýnýn bayileriyle mümkün olduðunu ve bu nedenle böyle bir uygulamaya gittiklerini dile getirdi. Önümüzde daha uzun yýllar var, bayi aðýmýzý her geçen gün arttýrmaya devam ediyoruz. Yýllardýr bizimle birlikte yol alan bayilerimize buradan firmamýz adýna teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. / Mart

18 Türkiye den Açýk Tip Devre Kesiciler 630A A EasyPan Bara Sistemi 3 kutuplu, 2-12 yollu Kompakt Tip Devre Kesiciler 16A A Kaçak Akým Korumalý Devre Kesiciler Cam Elyaf Takviyeli Polyester Pano EasyPan Daðýtým Panosu yollu Kontaktörler 6A - 750A Kompanzasyon Kontaktörleri 12A - 150A Termik Röle 1,8A - 93A Kondansatörler 1,67kVAr - 30kVAr Harmonik Filtre ve Þönt Reaktör Trifaze - Monofaze

19 Dünya ya Sigorta Kutularý (Sýva Altý ve Sýva Üstü) 1, 2, 9, 12, 18, 24 Otomatik Sigortalar 3kA - 4,5kA - 6kA - 10kA 2A - 125A Kaçak Akým Koruma Þalterleri 25A - 125A Kaçak Akým Korumalý Otomatik Sigortalar 6A - 40A Tesisat Kontaktörleri 20A - 63A Darbe Akým Anahtarý 16A Parafudrlar B - C - D -B+C Type Reaktif Röle Güç Analizörü Multimetre Röleli / Rölesiz Voltmetre - Ampermetre Dijital ve Analog 0-500V / 10A A A.G. Akým Trafosu (Mühürlü-Mühürsüz) 30A A Statik Kontaktörler Doðalgaz Sayaçlarý Analog - Dijital Dikey Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar 160A - 630A Yatay Tip Yük Ayýrýcýlar 160A A Yük Ayýrýcýlar (1 pole - 3 pole) Solid Link NH00 - NH1 NH2 - NH3 NH Sigorta ve Altlýklar 6A - 630A Silindir Sigorta 2A - 100A Paket Þalter 10A - 63A Dijital Elektronik Balastlar

20 HABER D Tipi Otomatik Sigorta Ürün Gamýna Eklendi Federal Elektrik' te üretimi yapýlan otomatik sigortalara B ve C tipinin yaný sýra D tipi ürün de eklendi. Bildiðiniz gibi, B,C ve D harfleri sigortanýn ani açma akým deðerini temsil etmektedir. Buna göre; B Tipi Anahtarlý Otomatik Sigortalar, nominal iþletme akýmýnýn 3-5 katý arasýndaki akýmlarýnda ani açma yaparlar. C Tipi Anahtarlý Otomatik Sigortalar, nominal iþletme akýmýnýn 5-10 katý arasýndaki akýmlarýnda ani açma yaparlar. D Tipi Anahtarlý Otomatik Sigortalar, nominal iþletme akýmýnýn katý arasýndaki akýmlarda ani açma yaparlar. Kýsaca bir tablo üzerinde göstermek gerekirse: Tip Ani Açma Akým Deðeri Kullaným Alanlarý B C D (3-5) In (5-10)In (10-20)In Ev ve benzeri yerler Aydýnlatma ve rezistif yük devresi vb. Endüktif yükler Transformatör ve motor devresi vb. Endüktif yükler Kompresör devresi vb. Federal Otomatik Sigortalar Hem AC hem de DC akýmda çalýþmaktadýr Federal Elektrik' in üretmiþ olduðu 3kA-6kA ve 10kA otomatik sigortalar AC çalýþma geriliminin yaný sýra DC gerilim aralýðýnda da çalýþmaktadýr.kutup baþýna 60V DC akýmda çalýþan otomatik sigortalarýn; "Aþýrý yük (termik) karakteristiði AC ile ayný. "Kýsa devre (manyetik) karakteristiði AC akýma göre %40 artmaktadýr. Fanatik Otomatik Sigortalar Fanatik Þalterlerden sonra Federal' in yeni tasarýmý Fanatik Otomatik Sigortalar oldu. Bildiðiniz gibi, fanatik kelimesinin anlamý: "Yüksek sempati ve sevginin bir marka, kurum ya da topluma mal olmuþ birey üzerinde yoðunlaþmasýdýr. Bu tanýmdan da yola çýkarak hem Federal hem de futbol takým fanatikliðini bir araya getirilmiþ oldu. Özel sipariþ olarak talep edilebilen ürün numuneleri fanatik bayilere gönderildi bile. 19 / Mart 2015

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 4.5 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 4.5 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 6 ka - 2P-4P

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýc

Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýc SÝGORTLI YÜK YIRICILR www.federal.com.tr Dikey Sigoryalý Yük yýrýcýlar ÝÇÝNDEKÝLER FVS FVS FVS60 Özellikler ksesuarlar Teknik Resimler Teknik Tablo Dikey Sigorta ltlýklarý Sigortalý Yük yýrýcýlar 9 10

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı