5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN"

Transkript

1 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

2 AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek, Hayat sigortasının özelliklerini açıklayabilecek, Hayat sigortası mevzuatını açıklayabilecek, Hayat sigortası sözleşmesinin taraflarını açıklayabilecek, Hayat sigortalarının Dünyada ve Türkiye deki gelişimini açıklayabilecek, ANAHTAR KAVRAMLAR Hayat Sigortaları Hayat Sigortası Sözleşmesi Vefat Tasarruf İÇİNDEKİLER GİRİŞ HAYAT SİGORTASI KAVRAMI Hayat Sigortalarının Tarihi Gelişimi Hayat Sigortalarının Özellikleri Hayat Sigortalarının Türleri HAYAT SİGORTASI MEVZUATI Hayat Sigortası Sözleşmesi Hayat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri Hayat Sigortası Teminatları ve Teminat Dışı Haller TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞI Türkiye de Hayat Sigortalarının Organizasyonel Yapısı Türkiye de Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞININ GELİŞİMİ 1

3 GİRİŞ İnsanoğlu tarihin ilk çağlarından bu yana sürekli olarak çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Kaza, hastalık, ölüm, işsizlik, yangın, sel vs. gibi nedenlerle can, mal ve mülkün kaybedilmesi riskleri hayatın her döneminde karşılaşılan risklerden bazılarıdır. Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Hayat sigortaları, kişilerin hastalık, sakatlık ve ölüm gibi risklerle karşılaşmaları halinde sigortalıya veya yakınlarını bu risklere karşı (sigorta priminin belli bir süre içinde ödenmesi karşılığında) tazminat ödemek suretiyle koruyan ayrıca emeklilikleri için tasarruf etmelerine olanak sağlayan bir yatırım aracıdır. Hayat sigortası, ekonominin ihtiyaç hissettiği uzun vadeli fonları sağlama noktasında da önemli bir işleve sahiptir. Hayat sigortaları aracılığı ile sağlanan fonlar, makroekonomik istikrarı destekleyen ve sermaye piyasalarının gelişmesine önemli katkı sağlayan unsurlar olarak görülmektedir. Bu nedenle yeterli sigorta bilincine sahip gelişmiş ekonomilerde hayat sigortası ile sağlanan fonların gelişmekte olan ülkelerde sağlanan hayat sigortası fonlarına göre çok daha büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Ülkemiz de ise yeterli sigorta bilincinin gelişmemesinin yanı sıra çeşitli nedenlerle hayat sigortaları yeterince büyüyememiştir. HAYAT SİGORTASI KAVRAMI Sigorta konusuna göre sigortalar, hayat sigortaları, mal (hayat dışı elementer) ve sorumluluk sigortaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dünyada kabul görmüş ayırım ise sigortaları hayat ve hayat dışı olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Hayat dışı sigortaların konusu emtiadır. Sigorta şirketleri tarafından hasar durumunda sigorta konusunda meydana gelen hasarı telafi etme imkânı her zaman mevcuttur. Ancak hayat sigortalarında ölen ya da sakat kalan bir kişinin hasarını hiçbir sigorta şirketi karşılayamamaktadır. Sigorta şirketleri böyle bir durumda sözleşmede yazılı meblağı ödeyerek üzerine aldığı riski tazmin edebilmektedir. i Şekil 1 de sigorta konusuna göre özel sigorta türleri gösterilmektedir. Şekil 1: Sigorta Konusuna Göre Sigorta Türleri i Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s

4 Kaynak: Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s Hayat sigortası kavramını toplumsal ve bireysel açıdan iki farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Toplumsal açıdan bakıldığında hayat sigortası; Bireylerin yaşamlarıyla ilgili finansal risklerinin bu bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gruba devredilmesini ve yaşamla ilgili önceden belli olmayan finansal zararların karşılanabilmesi amacıyla bir fon birikimi sağlayan sosyal bir araçtır. Bu tanımın iki temel unsuru bulunmaktadır. Birincisi, bireyden gruba doğru bir risk devri, ikinci ise grubun üyeleri arasında zarar paylaşımı olmasıdır. Sigorta, insanların zararlarını birlikte karşılama ihtiyacından doğmuştur. Bireysel açıdan bakıldığında hayat sigortası; Bir tarafın (sigorta ettiren) diğer tarafa (sigortacı) önceden belirlenen bir meblağ (prim) ödemesi ve karşılığında sigortalı kişinin poliçede belirtilen bir süre içinde; ölmesi veya önceden belirlenen bir tarihe kadar sağ kalması halinde sigortacının belli miktarda bir parayı ödemek üzere anlaştığı bir sözleşmedir. ii Genel olarak hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolar Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2: Hayat Sigortalarının Güvence Altına Aldığı Rizikolar Hayat Sigortalarının Tarihi Gelişimi Bilinen ilk hayat sigorta poliçesi, halktan bir adam olan William Gybbons adında bir Londralının hayatı üzerine 1583 yılında tanzim edilmiştir. Her ne kadar poliçe "Tanrı William Gybbons'a sağlıklı ve uzun bir yaşam versin" şeklinde bir cümle ile sona erdiyse de Mr Gybbons aynı yıl içinde vefat etmiştir. Prim olarak sadece 32 Pound ödenmiştir. Ancak Mr Gybbons'ın varisleri 400 Pound'luk sigorta bedelini tahsil etmişlerdir. Modern anlamda hayat sigortacılığı ölüm riskinin hesaplanmaya başlanması ve ölüm tablolarının (mortalite tablolarının) oluşturulmasıyla başlamıştır. iii İngiltere'de ii Finans Emeklilik A.Ş., ( ) iii Özgür Akpınar, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1484, 2.Bölüm, Eskişehir, 2012, s

5 başarılı bir şekilde çalışan ilk hayat sigortası şirketi "The Amicable Society for a Perpetual Assurance Office" adı altında yıllarında çalışmaya başlamıştır. 18. Yüzyıl sonlarına doğru farklı yaşlardaki gerçek vefat oranları İngiliz Hayat Sigortası Şirketlerinin her bir yaşta gerçek riski tespit etmelerine ve böylece hayat sigortası şirketlerinin bilimsel ilkeler doğrultusunda çalışmalarına imkân sağlamıştır. iv Hayat Sigortalarının Özellikleri Hayat sigortaları sigortalı aileye gelir getiren, kişinin beklenmedik vefatı halinde birikimlerinden ayrı olarak aileye belirli bir meblağ ödenmesini de sağlamaktadır. Hayat sigortalarının bu özelliği diğer finansal araçlarda bulunmamaktadır. Hayat sigortaları küçük birikimlerin tasarruf edilmesi, risk gerçekleştiğinde toplu para ödenmesi ve vergi avantajı gibi özellikleriyle diğer finansal tasarruf araçlarından ayrılmaktadır. v Hayat sigortalarını diğer sigorta dallarından ayıran en önemli unsur koruma ve tasarruf fonksiyonlarına birlikte sahip olmasıdır. vi Hayat ve hayat dışı sigortalar arasındaki bazı temel farklılıklar ise şunlarıdır; vii Hayat dışı sigortalarda sigorta değeri ve sigorta bedeli birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Hayat sigortalarında ise böyle bir eşitlik söz konusu değildir. Hayat dışı sigortalarda sadece risk unsuru söz konusu iken, hayat sigortalarında risk unsurunun yanı sıra tasarruf unsuru da bulunmaktadır. Hayat dışı sigortalar (bazı kanunen zorunlu tutulan sigortalar hariç) vergi ve fonlara tabidir. Hayat sigortaları ise teşvik amaçlı vergi avantajına sahiptir. Hayat sigortalarında süre en az on yıl üzerinden yapılmakta iken, hayat dışı sigortalarda ise süre bir gün olabileceği gibi 1 ay, 6 ay ya da 12 ay olabilmektedir. Hayat Sigortalarının Türleri Hayat sigortaları, sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, kişilerin emeklilik programlarına bir destek niteliğinde ve nihayet, yatırım amaçlı kullanılır olmuştur. Bu nedenle hayat sigortaları iki ana başlık altında incelenebilir. viii Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Risk ağırlıklı hayat sigortalarında sigorta süresi içinde, bu süre genellikle bir yıldır, sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda belirlenen tazminat tutarı kanuni varislere ya da poliçede lehdar olarak belirlenen kişilere ödenmektedir. Bu başlık altında verilen ikinci teminat yaşam kaybı riski yanında kişinin malül kalması durumunda uğrayacağı maddi kayıplara karşı teminat sağlayan maluliyet teminatıdır. Bu poliçelerle hastalık veya kaza sonucu oluşacak tam veya kısmi kalıcı maluliyet durumunda poliçede belirlenen tazminat tutarı ödenmektedir. iv Finans Emeklilik A.Ş. ( ) v Halil Yolcu, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2009, s. 8. vi Enver Alper Güvel ve Afitap Öndaş Güvel, Sigortacılık, Seçkin Yayınevi, 6.Baskı, 2012, s vii Özbolat, 2011, s viii TSRSB, ( ) 4

6 Birikimli Hayat Sigortaları Birikimli Hayat sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimli hayat sigortaları iki temel güvence sağlamaktadır. Bunlar; 1)Sigorta süresince prim ödeyen sigortalının, sigorta süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kişilere toplu para ödenmektedir. Yaşam kaybı riski dışında teminat altına alınmışsa poliçe süresi içinde hastalık veya kaza sonucu oluşacak maluliyet nedeniyle uğranacak kayıplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalıya ödenmektedir. 2)Poliçe süresi içinde teminat altına herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılabilmektedir. Hayat sigortaları ayrıca kişilerin, kredi yoluyla taşınmaz alımlarında teminat vasıtası olarak, çocukların eğitimlerinin finansman aracı olarak, yatırım aracı olarak ve kişilerin diğer ihtiyaçlarına yönelik olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hayat sigortası poliçeleri, mal sigortalarında olduğu gibi, sigortalıyı hasar meydana gelmeden önceki mali durumuna getirmeyi amaçlayan tazminat sözleşmeleri değil, menfaat veya meblağ poliçeleridir. İnsan hayatının para karşılığı, bir bina, tekne veya otomobilde olduğu gibi tespit edilemediği için, sigortalı, kendi hayatının değerini, makul ölçüler içerisinde olmak kaydıyla, kendisi belirlemekte, sigortacı ile mutabık kalındığı taktirde, belirlenen bu değer, sigorta bedeli olmaktadır. Uygulama biçimlerine göre hayat sigortaları; ferdi sigortalar (bireyleri tek tek teminat kapsamına alan) ve grup sigortaları (benzer özelliklere sahip birden fazla belirli kişiyi teminat kapsamına alan) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Risk sınıflarına göre yapılan ayrıma göre ise hayat sigortaları; vefata bağlı sigortalar, yaşama bağlı sigortalar ve karma hayat sigortaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. HAYAT SİGORTASI MEVZUATI Sigorta hukuku temel olarak özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Sigorta hukuku içinde yer alan özel sigorta hukuku alt grubunda yer alan can sigortalarının bir türü olan hayat sigortaları uygulamalarında esas alınacak hükümler esas itibariyle, Genel hükümler (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi) Hayat Sigortası Genel Şartları ve Hayat Sigortaları Yönetmeliği dir. ix ix Neşe Çoban Çelikdemir, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1484, 3.Bölüm, Eskişehir, 2012, s

7 Sigortacılık Kanunu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu tarihinde kabul edilerek tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Sigortacılık Kanunun amacı Kanunun 1. Maddesinde ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda sigortacılık ile ilgili düzenlemeler, sigorta hukukunun genel hükümleri ile can ve zarar sigortaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayat Sigortası Genel Şartları Hazine Müsteşarlığı nca 1 Mart 1995 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Hayat Sigortası Genel Şartları, sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerinde aynı şekilde uygulamak zorunda olduğu genel şartları ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar da konulabilir. Hayat Sigortaları Yönetmeliği 18 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliğinin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerinin korunması ile hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bahsi geçen yönetmelik, tarihinde Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Hayat Sigortası Sözleşmesi Hayat sigortası sözleşmesi, sigortalı vasfıyla, hayatında oluşabilecek riskleri, sigorta şirketlerine belirlenen bir prim ödeyerek, karşılığında hayatta kalması halinde, önceden belirlenen bir tarihte ya da vefatı halinde, sigorta şirketinin belli bir meblağın ödenmek üzere anlaştıkları bir sözleşmedir. x Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir. xi Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte x Murat Özbolat, Türkiye de Hayat Sigortaları & Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 25. xi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, md.11. 6

8 tutabilir. Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı/sigorta ettiren arasında bir sözleşmedir. Bu nedenle hem sigorta şirketini hem de sigortalı/sigorta ettireni bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Karşılıklı yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartların okunması gerekmektedir. Aynı şekilde özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alınmalıdır. Hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikten sonra beş gün içinde sigortacıya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim esnasında sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir), nüfus dairesi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni, gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı gibi belgelerin sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir. Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde hayat sigortası sözleşmesinden cayabilir. Sigorta sözleşmesi düzenlenmeden önce Sigorta Şirketi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formu nun bir suretini vermek zorundadır. Bilgilendirme formu, sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. xii Hayat sigortası genel şartlarına göre, hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir. Rizikonun üzerinde gerçekleştiği şahsa riziko şahsı denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır. Hayat sigortası sözleşmesindeki taraflar Şekil 3 te gösterilmektedir. xii Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye Yönelik Yönetmelik, md

9 Şekil 3: Hayat Sigortası Sözleşmesinde Taraflar Hayat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Sigorta ettiren sözleşmesinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Prim ödeme borcu, sigorta ettirenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Sigorta ettirenin diğer yükümlülükleri şunlardır; sözleşme yapılmadan ihbar görevi, sözleşme süresi boyunca ihbar görevi, rizikoyu ağırlaştırmama görevi ve riziko sonrası ihbardır. Sigortacının Yükümlülükleri Sigorta tazminatını ödemek sigortacının yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. Sigorta tazminatı ya da bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve yapılacak olan ihbardan sonra kırkbeş gün sonra muaccel olur. Hayat sigortaları için bu süre onbeş gündür. Sigortacının diğer yükümlülükleri şunlardır; Rizikoyu taşımak, sigortalıyı bilgilendirmek, sigorta poliçesi vermek ve giderleri ödemektir. Hayat Sigortası Teminatları ve Teminat Dışı Haller 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde hayat sigorta grubu sekiz ana branş (Hayat, Evlilik/Doğum Sigortası, Yatırım Fonlu Sigortalar, Sermaye İtfa Sigortası, Fonların Yönetimi İşlemi, Kaza, Hastalık/Sağlık, Tontin xiii ) olarak düzenlenmiştir. Hayat sigorta şirketleri bu branşların tamamında üretimde bulunabilmektedirler. Emeklilik şirketleri ise hayat grubu sigorta branşlarından hastalık/sağlık branşı hariç diğer branşlarda prim üretebilmektedirler. Ancak, hayat gurubu sigortalarında yer alan yatırım fonlu sigortalar ile evlilik/doğum sigortası branşlarında 2011 yılında üretim yapılamamıştır. Fonların yönetimi işlemi branşında ise halen ruhsat alınamamıştır. xiii Tontin sigorta poliçesi, en az on katılımcının, belli bir ödeme yaparak oluşturdukları fonun işletilmesi sonucu elde edilen getirinin katılımcılara kâr payı olarak ödenmesi şeklinde işlemektedir. Katılımcı sayısı azaldıkça (vefat durumunda) yaşayan katılımcıların kar payı artmaktadır ve bu durum tek bir katılımcı hayatta kalıncaya kadar devam etmektedir. Sağ kalan son katılımcı ise tüm varlıkların sahibi olmaktadır. 8

10 Hayat alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri hayat sigortası poliçelerinde, aşağıdaki teminatları verebilmektedirler. Vefat Maluliyet Tehlikeli Hastalıklar İşsizlik Geçici İş Göremezlik Kaza Sonucu Gündelik Tedavi Tedavi Masrafları Hayat Sigortası Genel Şartları na göre hayat sigortalarında teminat dışı durumlar şunlardır; Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez. Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir. Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür. 9

11 TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞI Türkiye de Hayat Sigortalarının Organizasyonel Yapısı tarihinde çıkarılan 303 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sigorta hizmetleri ile ilgili yetki Başbakanlığa devredilmiştir. Başbakanlık bu yetkisini ya doğrudan kendisinde tutmakta ya da Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı na devretmektedir tarihinde yürürlüğe giren 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı na bağlanmış ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. xiv Sigortacılık Genel Müdürlüğü 20 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşar yardımcısına bağlı olarak çalışan, sigorta sektörünü denetlemenin dışında tüm sigorta ile ilgili konuları takip eden ve düzenleyen kamu kuruluşudur. Genel Müdürlük bünyesindeki Hayat Sigorta Şirketleri Şubesi nin görevleri şunlardır; Hayat sigorta şirketlerinin kuruluş taleplerinin incelenmesi ve ön izin verilmesi, Hayat sigortalarıyla ilgili raporlar hazırlanması, Hayat sigortalarıyla ilgili teşvik politikalarının oluşturulması, Hayat sigortalarıyla ilgili vergi politikalarının ve vergi mevzuatının oluşturulmasına yardımcı olacak çalışmalarda bulunulması Hayat sigortacılığı faaliyetlerine ilişkin uluslar arası kuruluşlar ile ilgili çalışmaların yapılması, Portföy devri, birleşme ve hisse devri işlemlerinin sonuçlandırılması, Genel Müdürlük bünyesindeki Hayat Sigortası Faaliyetleri Dairesi nin görevleri şunlardır; Sigortacılık eğitimi amacıyla eğitimler düzenlenmesi, Toplumda sigortacılık bilincinin yerleşmesini teminen yaygın ve örgün eğitim kurumlarıyla gerekli temasın kurulması, Sektörün sorunlarına ilişkin incelemelerde bulunarak, çözümü yönünde değerlendirmeler yapılması, Sigortacılık üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olabilecek mevzuatın takip edilmesi, Sigortacılığı geliştirici yönde araştırma yapılması ve ilgili mevzuatta bu yönde yapılması gereken düzenlemelerin tespit edilmesi, Mevcut genel şartların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, Hizmet içi eğitim amacıyla yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile ilişkiye geçilmesi, programlar hazırlanması, xiv Güvel, s

12 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesinde de Birliğin sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hükmü yer almıştır. Birlik nezdinde oluşturulan yapılar şunlardır; Motorlu Taşıtlar Bürosu Güvence Hesabı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sigorta Tahkim Komisyonu Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigortacılık Eğitim Merkezi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliğe haiz olarak Sigorta Bilgi Merkezi kurulmuştur. 3 Aralık 2011 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile Sigorta Bilgi Merkezi nin adı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER) ile birlikte Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER),Hasar Takip Merkezi (HATMER) ve Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nin alt bilgi merkezleri olarak faaliyet göstermeye devam etmektedirler. xv Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 9 Ağustos 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle Sigorta Bilgi Merkezi adıyla faaliyetine başlamış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile unvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir. Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı, hayat ve kaza branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi, kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Hayat Sigortası Bilgi Merkezi nin görevleri şunlardır; xvi Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşlarında düzenledikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin kayıtların en çok bir gün gecikmeyle tutulduğu bir veri tabanını oluşturmak, Üye şirketler sigorta sözleşmelerine ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini üye sigorta şirketlerinden en çok bir günlük gecikmeyle alarak Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek, Üye şirketler sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, xv Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2011, s. 75. xvi Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği, md

13 Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek, Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek, Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak, Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek. (Hayat) Sigorta Şirketleri Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle uğraşamazlar. Sigorta şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir. Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış sigorta şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi ibaresini kullanamazlar. Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigortacılık kanunu hükümlerine tabidirler ve Levha ya kayıtlı olmaları gereklidir. Sigorta şirketleri, merkezi İstanbul da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine giriş aidatını ödeyerek üye olmak zorundadır. Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Türkiye de Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Hayat sigortalarında vergi avantajı, sigorta priminin ödenmesi ve süre sonunda olmak üzere iki aşamada değerlendirilebilir. xvii Sigorta Priminin Ödenmesi Aşamasında Vergi Avantajı Ücretli çalışanlar ( tarihinden önce düzenlenen poliçeleri için), kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretlerinin %15'i kadar olan sosyal güvenlik kurumları primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler ( tarihinden önce düzenlenen poliçeleri için) ise kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş xvii ( ) 12

14 olması ve beyan edilen gelirin %5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartı ile vergi matrahından indirebilirler. Ücretli çalışanlar ( tarihinden sonra düzenlenen poliçeleri için) kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin % 5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler ise ( tarihinden sonra düzenlenen poliçeleri için), kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Süre sonunda Vergi Avantajı tarihinden önce düzenlenen poliçeler için: Vergi istisnası: En yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme (emeklilik ikramiyesi) tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisinden istisna edilir. Vergilendirilmesi: Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir tarihinden sonra düzenlenen poliçeler için: Vergi istisnası: %10'u Gelir Vergisinden istisna edilecektir ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmayacaktır. Vergilendirilmesi: Menkul sermaye iradı olarak beyanname verilmeyecek, ödeme yapılırken %10'u aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapılacaktır. Gelir Vergisi Yasası gereği 07/10/2001 tarihi sonrasında aktedilmiş Hayat Sigortalarında yapılacak geri ödemelerde uygulanacak vergi stopaj oranları, Maliye Bakanlığı tarih GVK-83 sayılı sirkülerinde belirtilmiştir. Buna göre zorunlu vergi stopaj oranları aşağıdaki şekildedir; xviii 10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen getiri tutarı üzerinden %15 vergi kesilecektir. 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen getiri tutarı üzerinden %10 vergi kesilecektir. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞININ GELİŞİMİ Swiss Re nin dünya sigorta piyasası için hazırladığı 2011 yılı raporuna göre, 4 trilyon 596 milyar dolar tutarındaki dünya prim üretiminin, 2 trilyon ABD doları hayat dışı, 2.6 trilyon ABD doları ise hayat alanında gerçekleşmiştir. Prim üretimi hayat alanında % 2,7 oranında azalırken, hayat dışı branşlarda % 1,9 oranında artış göstermiştir. Aynı yıl dünya prim üretiminde sanayileşmiş ülkeler % 85, gelişmekte olan ülkelerin ise %15 lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. xix Grafik 1 de dünya prim üretiminin hayat ve hayat dışı alanlardaki toplam üretimi yıllar itibariyle gösterilmektedir. xviii ( ) xix Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No: 3/

15 Grafik 1:Dünyada Toplam Prim Üretimi (Milyar ABD Doları) Hayat Dışı Hayat Toplam Kaynak: Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No:03/2012 Dünya prim üretiminde 2011 yılı itibariyle Türkiye nin payı hayat alanında 0,06, hayat dışı alanda ise 0,44 olarak gerçekleşmiştir. Dünyada 661 ABD doları olan kişi başına prim üretimi ülkemizde 2011 yılında 135 ABD dolarına ulaşmıştır. Direkt primin GSYH ya oranı ise %1,30 iken dünyada aynı oran %6,6 dır. xx Tablo 1 de 2011 yılı dünya toplam prim üretiminin bölgeler ve ülkeler bazında dağılımı gösterilmektedir. xx Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2011, s

16 Tablo 1: Dünya Prim Üretimi Dağılımı (Milyar ABD Doları) 2011 Prim hacmine göre sırası Hayat Hayat Dışı Toplam Kişi Başına Prim Üretimi Prim/ GSYİH Sanayileşmiş Ülkeler ,6 ABD ,1 Japonya ,0 İngiltere ,8 Fransa ,5 Almanya ,8 İtalya ,0 Hong Kong ,4 Gelişmekte Olan Piyasalar ,7 Latin Amerika ve Karayipler ,8 Brezilya ,2 Meksika ,9 Merkez ve Doğu Avrupa ,6 Rusya ,4 Güney ve Doğu Asya ,0 Çin ,1 Hindistan ,0 Orta Doğu ve Merkez Asya ,5 Birleşik Arap Emirlikleri ,8 Afrika ,6 DÜNYA ,6 Kaynak: Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No: 03/ yılı itibariyle Türkiye de toplam prim üretimi 17,2 milyar TL olup, bunun 2,7 milyar TL si hayat, 14,5 milyar TL si hayat dışı alanda gerçekleşmiştir. Hayat branşının toplam prim üretimi içindeki payı aynı yıl %15,64 iken hayat dışı alanın payı %84,36 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 2 de Türkiye de hayat ve hayat dışı alanda prim üretimleri yıllar itibariyle gösterilmektedir. 15

17 Grafik 2:Türkiye de Toplam Prim Üretimi (Milyon TL) Hayat Dışı Hayat Toplam Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor-2011, s yılında Türkiye de hayat branşında 9, hayat/emeklilik branşında 14 olmak üzere 23 şirket prim üretiminde bulunmuştur. Hayat ve hayat/emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler 2011 yılı itibariyle toplam kişilik bir istihdam yaratmışlardır. Hayat branşı poliçe ve sertifikaları kapsamında, yürürlükteki vefat, maluliyet ve işsizlik gibi risklere ilişkin teminatlar toplamı 341 milyar TL dir. Söz konusu tutarın % 96 sı vefat sigortaları kapsamında verilen teminatlara ilişkindir. Hayat branşında ödenen tazminatların 2008 ve 2009 yılında arttığı 2010 yılında ise bir önceki yıla göre az da olsa azaldığı görülmektedir yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %8 lik bir artış görülmektedir yılında verilen teminatların %72 si, ödenen tazminatların ise %93 ü vefat teminatlarına aittir. Tablo 2 de hayat branşına ait çeşitli seçilmiş göstergeler yıllar itibariyle sunulmuştur. 16

18 Tablo 2: Hayat Branşı Seçilmiş Göstergeler Çeşitli Seçilmiş Göstergeler Hayat Sigorta Şirketi Sayısı Hayat/Emeklilik Şirketi Sayısı Hayat Sigortası Şirketi Personel Sayısı Hayat/Emeklilik Şirketi Personel Sayısı Hayat Branşı Verilen Teminat (Milyar TL) 154,6 224,3 215,6 259,5 340,6 Hayat Branşı Ödenen Tazminat (Milyon TL) , , , ,1 Hayat Branşı Yürürlükteki Ferdi Poliçe Miktarı Hayat Branşı Toplam Birikim Tutarı (Milyon TL) 4.214, , , , ,0 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor

19 Özet İnsanların yaşamları boyunca her an çeşitli riskler ile karşı karşıya kalması onları bu risklerden korunmak için arayışlara itmiştir. Hayat sigortaları, bireylerin karşılaşabilecekleri bu risklere karşılık maluliyet ve vefat gibi teminatlar sunmasının yanı sıra onlara tasarruf yapma olanağını da sağlamaktadır. Hayat sigortaları bireysel faydalarının yanı sıra ekonomiye de uzun vadeli fon sağlamak suretiyle önemli katkılarda bulunmaktadır. Hayat sigortası uygulamalarında esas alınacak hükümler esas itibariyle,türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sigortacılık Kanunu gibi genel hükümler ile Hayat sigortası genel şartları ve Hayat sigortaları yönetmeliğinden oluşmaktadır. Hayat Sigortası Genel Şartları, sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerinde aynı şekilde uygulamak zorunda olduğu genel şartları ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar da konulabilmektedir. Hayat sigortası yönetmeliği ise,hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Sigorta şirketi ile sigorta ettirenin karşılıklı irade beyanı ile kurulan hayat sigortası sözleşmesi, taraflara çeşitli hak ve yükümlülüklerde yüklemektedir. Sigortacının (sigorta şirketi) yükümlülükleri, sigortalıyı aydınlatmak, sigorta poliçesi vermek, giderleri ödemek, rizikoyu taşımak ve sigorta tazminatlarını ödemektir. Sigorta ettirenin yükümlülükleri ise, sözleşme öncesi ve sonrası ihbar görevi, prim ödeme borcu, rizikoyu ağırlaştırmama görevi ve riziko sonrası ihbar görevidir sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında hayat sigorta grubu sekiz ana branş olarak belirlenmiştir. Bunlar, hayat, evlilik/doğum sigortası, yatırım fonlu sigortalar, sermaye itfa sigortası, fonların yönetimi işlemi, kaza, hastalık/sağlık ve tontin dir. Ülkemizde hayat alanında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin hayat sigortası poliçelerinde verebilecekleri teminatlar ise şunlardır; vefat, maluliyet, tehlikeli hastalıklar, işsizlik, geçici iş göremezlik, kaza sonucu gündelik tedavi ve tedavi masraflarıdır. Ülkemiz uygulamasında yeterince yaygınlaşmayan ve fon büyüklüğüne ulaşamayan hayat branşının daha hızlı ve etkin büyümesini sağlamak üzere oluşturulan yapıya bağlı olarak 2008 yılında Sigorta Bilgi Merkezi kurulmuştur. 3 Aralık 2011 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile Sigorta Bilgi Merkezi nin adı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde dört alt bilgi merkezi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerini getirilmesini sağlamak amacıyla kurulan, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) dir. Dünya sigortacılık sektörüne pararel olarak ülkemiz mevzuatında da sigortacılık faaliyetleri hayat ve hayat dışı olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır yılında dünya toplam prim üretimi 4,6 trilyon ABD doları olup, hayat branşı üretimi milyar ABD dolarıdır. Dünya sigorta sektöründe hayat branşı toplam prim üretiminin yaklaşık %60 lık bir payını oluşturmasına karşılık ülkemizde toplam prim üretiminin sadece %15 i hayat alanında gerçekleşmektedir. Ülkemizde hayat branşında 9 u hayat, 14 ü hayat/emeklilik olmak üzere toplam 23 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 18

20 KENDİMİZİ SINAYALIM 1.Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortası branşlarından biri değildir? a. Evlilik/Doğum Sigortası b. Hayat c. Yatırım Fonlu Sigortalar d. Sermaye İtfa Sigortaları e. Yangın/Doğal Afetler 2. Hayat sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiye ne ad verilir? a. Sigortacı b. Sigorta Ettiren c. Lehdar d. Riziko Şahsı e. Sigortalı 3. Aşağıdaki şıkların hangisinde bilgilendirme formu doğru olarak tanımlanmıştır? a. Hayat sözleşmesi kurulduktan sonra sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen ve sigorta ettirenin yükümlülüklerine ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. b. Hayat sözleşmesi kurulduktan sonra sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigorta şirketi tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. c. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen ve sigorta ettirenin yükümlülüklerine ilişkin özet bilgileri içeren belgedir d. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sadece sigortanın kapsamına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. e. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. 4.Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi nin faaliyetleri kim tarafından denetlenir? a. Emeklilik Gözetim Merkezi b. Sigorta Hasar Takip Merkezi c. Sigortacılık Eğitim Merkezi d. Hazine Müsteşarlığı e. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı 19

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI

SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2012 1 BİRİNCİ GÜN...6 BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...7 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 7 1.2. Sigortanın Tarihi... 8 1.2.1. Dünyada

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI

BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI BANKA VE ÖZEL KURUMLAR TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI DERS NOTLARI EYLÜL 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ GÜN 1. SİGORTAYA GİRİŞ.....6 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları...6 1.2. Sigortanın Tarihi........6

Detaylı

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta

1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta 1 SĠGORTA ACENTELERĠ TEKNĠK PERSONEL EĞĠTĠM PROGRAMI DERS NOTLARI 2 Birinci Gün... 7 BÖLÜM 1: SĠGORTAYA GĠRĠġ... 8 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 8 1.2. Sigortanın Tarihi... 9 1.2.1. Dünyada

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 99 Çağrı Merkezi:

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte sunulan 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla düzenlediğimiz

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ DUYGU TUNALIOĞLU TEZGEL TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.)

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1. Genel Bilgiler Ana şirketin adı: American Life Hayat Sigorta

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Aksigorta A.Ş.

Detaylı