5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN"

Transkript

1 5. Bölüm HAYAT SİGORTALARI Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

2 AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hayat sigortası kavramını ve tarihi gelişimini açıklayabilecek, Hayat sigortasının özelliklerini açıklayabilecek, Hayat sigortası mevzuatını açıklayabilecek, Hayat sigortası sözleşmesinin taraflarını açıklayabilecek, Hayat sigortalarının Dünyada ve Türkiye deki gelişimini açıklayabilecek, ANAHTAR KAVRAMLAR Hayat Sigortaları Hayat Sigortası Sözleşmesi Vefat Tasarruf İÇİNDEKİLER GİRİŞ HAYAT SİGORTASI KAVRAMI Hayat Sigortalarının Tarihi Gelişimi Hayat Sigortalarının Özellikleri Hayat Sigortalarının Türleri HAYAT SİGORTASI MEVZUATI Hayat Sigortası Sözleşmesi Hayat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri Hayat Sigortası Teminatları ve Teminat Dışı Haller TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞI Türkiye de Hayat Sigortalarının Organizasyonel Yapısı Türkiye de Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞININ GELİŞİMİ 1

3 GİRİŞ İnsanoğlu tarihin ilk çağlarından bu yana sürekli olarak çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Kaza, hastalık, ölüm, işsizlik, yangın, sel vs. gibi nedenlerle can, mal ve mülkün kaybedilmesi riskleri hayatın her döneminde karşılaşılan risklerden bazılarıdır. Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Hayat sigortaları, kişilerin hastalık, sakatlık ve ölüm gibi risklerle karşılaşmaları halinde sigortalıya veya yakınlarını bu risklere karşı (sigorta priminin belli bir süre içinde ödenmesi karşılığında) tazminat ödemek suretiyle koruyan ayrıca emeklilikleri için tasarruf etmelerine olanak sağlayan bir yatırım aracıdır. Hayat sigortası, ekonominin ihtiyaç hissettiği uzun vadeli fonları sağlama noktasında da önemli bir işleve sahiptir. Hayat sigortaları aracılığı ile sağlanan fonlar, makroekonomik istikrarı destekleyen ve sermaye piyasalarının gelişmesine önemli katkı sağlayan unsurlar olarak görülmektedir. Bu nedenle yeterli sigorta bilincine sahip gelişmiş ekonomilerde hayat sigortası ile sağlanan fonların gelişmekte olan ülkelerde sağlanan hayat sigortası fonlarına göre çok daha büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Ülkemiz de ise yeterli sigorta bilincinin gelişmemesinin yanı sıra çeşitli nedenlerle hayat sigortaları yeterince büyüyememiştir. HAYAT SİGORTASI KAVRAMI Sigorta konusuna göre sigortalar, hayat sigortaları, mal (hayat dışı elementer) ve sorumluluk sigortaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Dünyada kabul görmüş ayırım ise sigortaları hayat ve hayat dışı olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Hayat dışı sigortaların konusu emtiadır. Sigorta şirketleri tarafından hasar durumunda sigorta konusunda meydana gelen hasarı telafi etme imkânı her zaman mevcuttur. Ancak hayat sigortalarında ölen ya da sakat kalan bir kişinin hasarını hiçbir sigorta şirketi karşılayamamaktadır. Sigorta şirketleri böyle bir durumda sözleşmede yazılı meblağı ödeyerek üzerine aldığı riski tazmin edebilmektedir. i Şekil 1 de sigorta konusuna göre özel sigorta türleri gösterilmektedir. Şekil 1: Sigorta Konusuna Göre Sigorta Türleri i Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s

4 Kaynak: Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s Hayat sigortası kavramını toplumsal ve bireysel açıdan iki farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Toplumsal açıdan bakıldığında hayat sigortası; Bireylerin yaşamlarıyla ilgili finansal risklerinin bu bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gruba devredilmesini ve yaşamla ilgili önceden belli olmayan finansal zararların karşılanabilmesi amacıyla bir fon birikimi sağlayan sosyal bir araçtır. Bu tanımın iki temel unsuru bulunmaktadır. Birincisi, bireyden gruba doğru bir risk devri, ikinci ise grubun üyeleri arasında zarar paylaşımı olmasıdır. Sigorta, insanların zararlarını birlikte karşılama ihtiyacından doğmuştur. Bireysel açıdan bakıldığında hayat sigortası; Bir tarafın (sigorta ettiren) diğer tarafa (sigortacı) önceden belirlenen bir meblağ (prim) ödemesi ve karşılığında sigortalı kişinin poliçede belirtilen bir süre içinde; ölmesi veya önceden belirlenen bir tarihe kadar sağ kalması halinde sigortacının belli miktarda bir parayı ödemek üzere anlaştığı bir sözleşmedir. ii Genel olarak hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolar Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2: Hayat Sigortalarının Güvence Altına Aldığı Rizikolar Hayat Sigortalarının Tarihi Gelişimi Bilinen ilk hayat sigorta poliçesi, halktan bir adam olan William Gybbons adında bir Londralının hayatı üzerine 1583 yılında tanzim edilmiştir. Her ne kadar poliçe "Tanrı William Gybbons'a sağlıklı ve uzun bir yaşam versin" şeklinde bir cümle ile sona erdiyse de Mr Gybbons aynı yıl içinde vefat etmiştir. Prim olarak sadece 32 Pound ödenmiştir. Ancak Mr Gybbons'ın varisleri 400 Pound'luk sigorta bedelini tahsil etmişlerdir. Modern anlamda hayat sigortacılığı ölüm riskinin hesaplanmaya başlanması ve ölüm tablolarının (mortalite tablolarının) oluşturulmasıyla başlamıştır. iii İngiltere'de ii Finans Emeklilik A.Ş., ( ) iii Özgür Akpınar, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1484, 2.Bölüm, Eskişehir, 2012, s

5 başarılı bir şekilde çalışan ilk hayat sigortası şirketi "The Amicable Society for a Perpetual Assurance Office" adı altında yıllarında çalışmaya başlamıştır. 18. Yüzyıl sonlarına doğru farklı yaşlardaki gerçek vefat oranları İngiliz Hayat Sigortası Şirketlerinin her bir yaşta gerçek riski tespit etmelerine ve böylece hayat sigortası şirketlerinin bilimsel ilkeler doğrultusunda çalışmalarına imkân sağlamıştır. iv Hayat Sigortalarının Özellikleri Hayat sigortaları sigortalı aileye gelir getiren, kişinin beklenmedik vefatı halinde birikimlerinden ayrı olarak aileye belirli bir meblağ ödenmesini de sağlamaktadır. Hayat sigortalarının bu özelliği diğer finansal araçlarda bulunmamaktadır. Hayat sigortaları küçük birikimlerin tasarruf edilmesi, risk gerçekleştiğinde toplu para ödenmesi ve vergi avantajı gibi özellikleriyle diğer finansal tasarruf araçlarından ayrılmaktadır. v Hayat sigortalarını diğer sigorta dallarından ayıran en önemli unsur koruma ve tasarruf fonksiyonlarına birlikte sahip olmasıdır. vi Hayat ve hayat dışı sigortalar arasındaki bazı temel farklılıklar ise şunlarıdır; vii Hayat dışı sigortalarda sigorta değeri ve sigorta bedeli birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Hayat sigortalarında ise böyle bir eşitlik söz konusu değildir. Hayat dışı sigortalarda sadece risk unsuru söz konusu iken, hayat sigortalarında risk unsurunun yanı sıra tasarruf unsuru da bulunmaktadır. Hayat dışı sigortalar (bazı kanunen zorunlu tutulan sigortalar hariç) vergi ve fonlara tabidir. Hayat sigortaları ise teşvik amaçlı vergi avantajına sahiptir. Hayat sigortalarında süre en az on yıl üzerinden yapılmakta iken, hayat dışı sigortalarda ise süre bir gün olabileceği gibi 1 ay, 6 ay ya da 12 ay olabilmektedir. Hayat Sigortalarının Türleri Hayat sigortaları, sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, kişilerin emeklilik programlarına bir destek niteliğinde ve nihayet, yatırım amaçlı kullanılır olmuştur. Bu nedenle hayat sigortaları iki ana başlık altında incelenebilir. viii Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Risk ağırlıklı hayat sigortalarında sigorta süresi içinde, bu süre genellikle bir yıldır, sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda belirlenen tazminat tutarı kanuni varislere ya da poliçede lehdar olarak belirlenen kişilere ödenmektedir. Bu başlık altında verilen ikinci teminat yaşam kaybı riski yanında kişinin malül kalması durumunda uğrayacağı maddi kayıplara karşı teminat sağlayan maluliyet teminatıdır. Bu poliçelerle hastalık veya kaza sonucu oluşacak tam veya kısmi kalıcı maluliyet durumunda poliçede belirlenen tazminat tutarı ödenmektedir. iv Finans Emeklilik A.Ş. ( ) v Halil Yolcu, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2009, s. 8. vi Enver Alper Güvel ve Afitap Öndaş Güvel, Sigortacılık, Seçkin Yayınevi, 6.Baskı, 2012, s vii Özbolat, 2011, s viii TSRSB, ( ) 4

6 Birikimli Hayat Sigortaları Birikimli Hayat sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimli hayat sigortaları iki temel güvence sağlamaktadır. Bunlar; 1)Sigorta süresince prim ödeyen sigortalının, sigorta süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kişilere toplu para ödenmektedir. Yaşam kaybı riski dışında teminat altına alınmışsa poliçe süresi içinde hastalık veya kaza sonucu oluşacak maluliyet nedeniyle uğranacak kayıplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalıya ödenmektedir. 2)Poliçe süresi içinde teminat altına herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılabilmektedir. Hayat sigortaları ayrıca kişilerin, kredi yoluyla taşınmaz alımlarında teminat vasıtası olarak, çocukların eğitimlerinin finansman aracı olarak, yatırım aracı olarak ve kişilerin diğer ihtiyaçlarına yönelik olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hayat sigortası poliçeleri, mal sigortalarında olduğu gibi, sigortalıyı hasar meydana gelmeden önceki mali durumuna getirmeyi amaçlayan tazminat sözleşmeleri değil, menfaat veya meblağ poliçeleridir. İnsan hayatının para karşılığı, bir bina, tekne veya otomobilde olduğu gibi tespit edilemediği için, sigortalı, kendi hayatının değerini, makul ölçüler içerisinde olmak kaydıyla, kendisi belirlemekte, sigortacı ile mutabık kalındığı taktirde, belirlenen bu değer, sigorta bedeli olmaktadır. Uygulama biçimlerine göre hayat sigortaları; ferdi sigortalar (bireyleri tek tek teminat kapsamına alan) ve grup sigortaları (benzer özelliklere sahip birden fazla belirli kişiyi teminat kapsamına alan) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Risk sınıflarına göre yapılan ayrıma göre ise hayat sigortaları; vefata bağlı sigortalar, yaşama bağlı sigortalar ve karma hayat sigortaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. HAYAT SİGORTASI MEVZUATI Sigorta hukuku temel olarak özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Sigorta hukuku içinde yer alan özel sigorta hukuku alt grubunda yer alan can sigortalarının bir türü olan hayat sigortaları uygulamalarında esas alınacak hükümler esas itibariyle, Genel hükümler (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu gibi) Hayat Sigortası Genel Şartları ve Hayat Sigortaları Yönetmeliği dir. ix ix Neşe Çoban Çelikdemir, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1484, 3.Bölüm, Eskişehir, 2012, s

7 Sigortacılık Kanunu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu tarihinde kabul edilerek tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Sigortacılık Kanunun amacı Kanunun 1. Maddesinde ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda sigortacılık ile ilgili düzenlemeler, sigorta hukukunun genel hükümleri ile can ve zarar sigortaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayat Sigortası Genel Şartları Hazine Müsteşarlığı nca 1 Mart 1995 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Hayat Sigortası Genel Şartları, sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerinde aynı şekilde uygulamak zorunda olduğu genel şartları ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar da konulabilir. Hayat Sigortaları Yönetmeliği 18 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliğinin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerinin korunması ile hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Bahsi geçen yönetmelik, tarihinde Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Hayat Sigortası Sözleşmesi Hayat sigortası sözleşmesi, sigortalı vasfıyla, hayatında oluşabilecek riskleri, sigorta şirketlerine belirlenen bir prim ödeyerek, karşılığında hayatta kalması halinde, önceden belirlenen bir tarihte ya da vefatı halinde, sigorta şirketinin belli bir meblağın ödenmek üzere anlaştıkları bir sözleşmedir. x Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir. xi Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte x Murat Özbolat, Türkiye de Hayat Sigortaları & Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 25. xi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, md.11. 6

8 tutabilir. Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı/sigorta ettiren arasında bir sözleşmedir. Bu nedenle hem sigorta şirketini hem de sigortalı/sigorta ettireni bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Karşılıklı yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel şartların okunması gerekmektedir. Aynı şekilde özel şartların neler olduğu konusunda da bilgi alınmalıdır. Hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikten sonra beş gün içinde sigortacıya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim esnasında sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir), nüfus dairesi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni, gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı gibi belgelerin sigorta şirketine verilmesi gerekmektedir. Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde hayat sigortası sözleşmesinden cayabilir. Sigorta sözleşmesi düzenlenmeden önce Sigorta Şirketi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formu nun bir suretini vermek zorundadır. Bilgilendirme formu, sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. xii Hayat sigortası genel şartlarına göre, hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir. Rizikonun üzerinde gerçekleştiği şahsa riziko şahsı denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır. Hayat sigortası sözleşmesindeki taraflar Şekil 3 te gösterilmektedir. xii Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye Yönelik Yönetmelik, md

9 Şekil 3: Hayat Sigortası Sözleşmesinde Taraflar Hayat Sigortalarında Tarafların Yükümlülükleri Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Sigorta ettiren sözleşmesinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Prim ödeme borcu, sigorta ettirenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Sigorta ettirenin diğer yükümlülükleri şunlardır; sözleşme yapılmadan ihbar görevi, sözleşme süresi boyunca ihbar görevi, rizikoyu ağırlaştırmama görevi ve riziko sonrası ihbardır. Sigortacının Yükümlülükleri Sigorta tazminatını ödemek sigortacının yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. Sigorta tazminatı ya da bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve yapılacak olan ihbardan sonra kırkbeş gün sonra muaccel olur. Hayat sigortaları için bu süre onbeş gündür. Sigortacının diğer yükümlülükleri şunlardır; Rizikoyu taşımak, sigortalıyı bilgilendirmek, sigorta poliçesi vermek ve giderleri ödemektir. Hayat Sigortası Teminatları ve Teminat Dışı Haller 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde hayat sigorta grubu sekiz ana branş (Hayat, Evlilik/Doğum Sigortası, Yatırım Fonlu Sigortalar, Sermaye İtfa Sigortası, Fonların Yönetimi İşlemi, Kaza, Hastalık/Sağlık, Tontin xiii ) olarak düzenlenmiştir. Hayat sigorta şirketleri bu branşların tamamında üretimde bulunabilmektedirler. Emeklilik şirketleri ise hayat grubu sigorta branşlarından hastalık/sağlık branşı hariç diğer branşlarda prim üretebilmektedirler. Ancak, hayat gurubu sigortalarında yer alan yatırım fonlu sigortalar ile evlilik/doğum sigortası branşlarında 2011 yılında üretim yapılamamıştır. Fonların yönetimi işlemi branşında ise halen ruhsat alınamamıştır. xiii Tontin sigorta poliçesi, en az on katılımcının, belli bir ödeme yaparak oluşturdukları fonun işletilmesi sonucu elde edilen getirinin katılımcılara kâr payı olarak ödenmesi şeklinde işlemektedir. Katılımcı sayısı azaldıkça (vefat durumunda) yaşayan katılımcıların kar payı artmaktadır ve bu durum tek bir katılımcı hayatta kalıncaya kadar devam etmektedir. Sağ kalan son katılımcı ise tüm varlıkların sahibi olmaktadır. 8

10 Hayat alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri hayat sigortası poliçelerinde, aşağıdaki teminatları verebilmektedirler. Vefat Maluliyet Tehlikeli Hastalıklar İşsizlik Geçici İş Göremezlik Kaza Sonucu Gündelik Tedavi Tedavi Masrafları Hayat Sigortası Genel Şartları na göre hayat sigortalarında teminat dışı durumlar şunlardır; Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez. Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir. Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür. 9

11 TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞI Türkiye de Hayat Sigortalarının Organizasyonel Yapısı tarihinde çıkarılan 303 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sigorta hizmetleri ile ilgili yetki Başbakanlığa devredilmiştir. Başbakanlık bu yetkisini ya doğrudan kendisinde tutmakta ya da Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı na devretmektedir tarihinde yürürlüğe giren 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı na bağlanmış ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. xiv Sigortacılık Genel Müdürlüğü 20 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşar yardımcısına bağlı olarak çalışan, sigorta sektörünü denetlemenin dışında tüm sigorta ile ilgili konuları takip eden ve düzenleyen kamu kuruluşudur. Genel Müdürlük bünyesindeki Hayat Sigorta Şirketleri Şubesi nin görevleri şunlardır; Hayat sigorta şirketlerinin kuruluş taleplerinin incelenmesi ve ön izin verilmesi, Hayat sigortalarıyla ilgili raporlar hazırlanması, Hayat sigortalarıyla ilgili teşvik politikalarının oluşturulması, Hayat sigortalarıyla ilgili vergi politikalarının ve vergi mevzuatının oluşturulmasına yardımcı olacak çalışmalarda bulunulması Hayat sigortacılığı faaliyetlerine ilişkin uluslar arası kuruluşlar ile ilgili çalışmaların yapılması, Portföy devri, birleşme ve hisse devri işlemlerinin sonuçlandırılması, Genel Müdürlük bünyesindeki Hayat Sigortası Faaliyetleri Dairesi nin görevleri şunlardır; Sigortacılık eğitimi amacıyla eğitimler düzenlenmesi, Toplumda sigortacılık bilincinin yerleşmesini teminen yaygın ve örgün eğitim kurumlarıyla gerekli temasın kurulması, Sektörün sorunlarına ilişkin incelemelerde bulunarak, çözümü yönünde değerlendirmeler yapılması, Sigortacılık üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olabilecek mevzuatın takip edilmesi, Sigortacılığı geliştirici yönde araştırma yapılması ve ilgili mevzuatta bu yönde yapılması gereken düzenlemelerin tespit edilmesi, Mevcut genel şartların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, Hizmet içi eğitim amacıyla yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile ilişkiye geçilmesi, programlar hazırlanması, xiv Güvel, s

12 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesinde de Birliğin sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hükmü yer almıştır. Birlik nezdinde oluşturulan yapılar şunlardır; Motorlu Taşıtlar Bürosu Güvence Hesabı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sigorta Tahkim Komisyonu Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigortacılık Eğitim Merkezi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliğe haiz olarak Sigorta Bilgi Merkezi kurulmuştur. 3 Aralık 2011 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile Sigorta Bilgi Merkezi nin adı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER) ile birlikte Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER),Hasar Takip Merkezi (HATMER) ve Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nin alt bilgi merkezleri olarak faaliyet göstermeye devam etmektedirler. xv Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 9 Ağustos 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle Sigorta Bilgi Merkezi adıyla faaliyetine başlamış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile unvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir. Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezinin amacı, hayat ve kaza branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi, kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Hayat Sigortası Bilgi Merkezi nin görevleri şunlardır; xvi Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşlarında düzenledikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin kayıtların en çok bir gün gecikmeyle tutulduğu bir veri tabanını oluşturmak, Üye şirketler sigorta sözleşmelerine ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini üye sigorta şirketlerinden en çok bir günlük gecikmeyle alarak Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek, Üye şirketler sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, xv Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2011, s. 75. xvi Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği, md

13 Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek, Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Müsteşarlık tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek, Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak, Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek. (Hayat) Sigorta Şirketleri Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle uğraşamazlar. Sigorta şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir. Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış sigorta şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi ibaresini kullanamazlar. Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigortacılık kanunu hükümlerine tabidirler ve Levha ya kayıtlı olmaları gereklidir. Sigorta şirketleri, merkezi İstanbul da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine giriş aidatını ödeyerek üye olmak zorundadır. Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Türkiye de Hayat Sigortalarında Vergi Avantajı Hayat sigortalarında vergi avantajı, sigorta priminin ödenmesi ve süre sonunda olmak üzere iki aşamada değerlendirilebilir. xvii Sigorta Priminin Ödenmesi Aşamasında Vergi Avantajı Ücretli çalışanlar ( tarihinden önce düzenlenen poliçeleri için), kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretlerinin %15'i kadar olan sosyal güvenlik kurumları primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler ( tarihinden önce düzenlenen poliçeleri için) ise kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş xvii ( ) 12

14 olması ve beyan edilen gelirin %5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartı ile vergi matrahından indirebilirler. Ücretli çalışanlar ( tarihinden sonra düzenlenen poliçeleri için) kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin % 5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler ise ( tarihinden sonra düzenlenen poliçeleri için), kendileri, eş ve küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler. Süre sonunda Vergi Avantajı tarihinden önce düzenlenen poliçeler için: Vergi istisnası: En yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme (emeklilik ikramiyesi) tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisinden istisna edilir. Vergilendirilmesi: Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir tarihinden sonra düzenlenen poliçeler için: Vergi istisnası: %10'u Gelir Vergisinden istisna edilecektir ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmayacaktır. Vergilendirilmesi: Menkul sermaye iradı olarak beyanname verilmeyecek, ödeme yapılırken %10'u aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapılacaktır. Gelir Vergisi Yasası gereği 07/10/2001 tarihi sonrasında aktedilmiş Hayat Sigortalarında yapılacak geri ödemelerde uygulanacak vergi stopaj oranları, Maliye Bakanlığı tarih GVK-83 sayılı sirkülerinde belirtilmiştir. Buna göre zorunlu vergi stopaj oranları aşağıdaki şekildedir; xviii 10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen getiri tutarı üzerinden %15 vergi kesilecektir. 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen getiri tutarı üzerinden %10 vergi kesilecektir. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HAYAT BRANŞININ GELİŞİMİ Swiss Re nin dünya sigorta piyasası için hazırladığı 2011 yılı raporuna göre, 4 trilyon 596 milyar dolar tutarındaki dünya prim üretiminin, 2 trilyon ABD doları hayat dışı, 2.6 trilyon ABD doları ise hayat alanında gerçekleşmiştir. Prim üretimi hayat alanında % 2,7 oranında azalırken, hayat dışı branşlarda % 1,9 oranında artış göstermiştir. Aynı yıl dünya prim üretiminde sanayileşmiş ülkeler % 85, gelişmekte olan ülkelerin ise %15 lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. xix Grafik 1 de dünya prim üretiminin hayat ve hayat dışı alanlardaki toplam üretimi yıllar itibariyle gösterilmektedir. xviii ( ) xix Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No: 3/

15 Grafik 1:Dünyada Toplam Prim Üretimi (Milyar ABD Doları) Hayat Dışı Hayat Toplam Kaynak: Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No:03/2012 Dünya prim üretiminde 2011 yılı itibariyle Türkiye nin payı hayat alanında 0,06, hayat dışı alanda ise 0,44 olarak gerçekleşmiştir. Dünyada 661 ABD doları olan kişi başına prim üretimi ülkemizde 2011 yılında 135 ABD dolarına ulaşmıştır. Direkt primin GSYH ya oranı ise %1,30 iken dünyada aynı oran %6,6 dır. xx Tablo 1 de 2011 yılı dünya toplam prim üretiminin bölgeler ve ülkeler bazında dağılımı gösterilmektedir. xx Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2011, s

16 Tablo 1: Dünya Prim Üretimi Dağılımı (Milyar ABD Doları) 2011 Prim hacmine göre sırası Hayat Hayat Dışı Toplam Kişi Başına Prim Üretimi Prim/ GSYİH Sanayileşmiş Ülkeler ,6 ABD ,1 Japonya ,0 İngiltere ,8 Fransa ,5 Almanya ,8 İtalya ,0 Hong Kong ,4 Gelişmekte Olan Piyasalar ,7 Latin Amerika ve Karayipler ,8 Brezilya ,2 Meksika ,9 Merkez ve Doğu Avrupa ,6 Rusya ,4 Güney ve Doğu Asya ,0 Çin ,1 Hindistan ,0 Orta Doğu ve Merkez Asya ,5 Birleşik Arap Emirlikleri ,8 Afrika ,6 DÜNYA ,6 Kaynak: Swiss Re, Sigma Magazine, World Insurance in 2011, No: 03/ yılı itibariyle Türkiye de toplam prim üretimi 17,2 milyar TL olup, bunun 2,7 milyar TL si hayat, 14,5 milyar TL si hayat dışı alanda gerçekleşmiştir. Hayat branşının toplam prim üretimi içindeki payı aynı yıl %15,64 iken hayat dışı alanın payı %84,36 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 2 de Türkiye de hayat ve hayat dışı alanda prim üretimleri yıllar itibariyle gösterilmektedir. 15

17 Grafik 2:Türkiye de Toplam Prim Üretimi (Milyon TL) Hayat Dışı Hayat Toplam Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor-2011, s yılında Türkiye de hayat branşında 9, hayat/emeklilik branşında 14 olmak üzere 23 şirket prim üretiminde bulunmuştur. Hayat ve hayat/emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler 2011 yılı itibariyle toplam kişilik bir istihdam yaratmışlardır. Hayat branşı poliçe ve sertifikaları kapsamında, yürürlükteki vefat, maluliyet ve işsizlik gibi risklere ilişkin teminatlar toplamı 341 milyar TL dir. Söz konusu tutarın % 96 sı vefat sigortaları kapsamında verilen teminatlara ilişkindir. Hayat branşında ödenen tazminatların 2008 ve 2009 yılında arttığı 2010 yılında ise bir önceki yıla göre az da olsa azaldığı görülmektedir yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %8 lik bir artış görülmektedir yılında verilen teminatların %72 si, ödenen tazminatların ise %93 ü vefat teminatlarına aittir. Tablo 2 de hayat branşına ait çeşitli seçilmiş göstergeler yıllar itibariyle sunulmuştur. 16

18 Tablo 2: Hayat Branşı Seçilmiş Göstergeler Çeşitli Seçilmiş Göstergeler Hayat Sigorta Şirketi Sayısı Hayat/Emeklilik Şirketi Sayısı Hayat Sigortası Şirketi Personel Sayısı Hayat/Emeklilik Şirketi Personel Sayısı Hayat Branşı Verilen Teminat (Milyar TL) 154,6 224,3 215,6 259,5 340,6 Hayat Branşı Ödenen Tazminat (Milyon TL) , , , ,1 Hayat Branşı Yürürlükteki Ferdi Poliçe Miktarı Hayat Branşı Toplam Birikim Tutarı (Milyon TL) 4.214, , , , ,0 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor

19 Özet İnsanların yaşamları boyunca her an çeşitli riskler ile karşı karşıya kalması onları bu risklerden korunmak için arayışlara itmiştir. Hayat sigortaları, bireylerin karşılaşabilecekleri bu risklere karşılık maluliyet ve vefat gibi teminatlar sunmasının yanı sıra onlara tasarruf yapma olanağını da sağlamaktadır. Hayat sigortaları bireysel faydalarının yanı sıra ekonomiye de uzun vadeli fon sağlamak suretiyle önemli katkılarda bulunmaktadır. Hayat sigortası uygulamalarında esas alınacak hükümler esas itibariyle,türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sigortacılık Kanunu gibi genel hükümler ile Hayat sigortası genel şartları ve Hayat sigortaları yönetmeliğinden oluşmaktadır. Hayat Sigortası Genel Şartları, sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerinde aynı şekilde uygulamak zorunda olduğu genel şartları ortaya koymaktadır. Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şartlar da konulabilmektedir. Hayat sigortası yönetmeliği ise,hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Sigorta şirketi ile sigorta ettirenin karşılıklı irade beyanı ile kurulan hayat sigortası sözleşmesi, taraflara çeşitli hak ve yükümlülüklerde yüklemektedir. Sigortacının (sigorta şirketi) yükümlülükleri, sigortalıyı aydınlatmak, sigorta poliçesi vermek, giderleri ödemek, rizikoyu taşımak ve sigorta tazminatlarını ödemektir. Sigorta ettirenin yükümlülükleri ise, sözleşme öncesi ve sonrası ihbar görevi, prim ödeme borcu, rizikoyu ağırlaştırmama görevi ve riziko sonrası ihbar görevidir sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında hayat sigorta grubu sekiz ana branş olarak belirlenmiştir. Bunlar, hayat, evlilik/doğum sigortası, yatırım fonlu sigortalar, sermaye itfa sigortası, fonların yönetimi işlemi, kaza, hastalık/sağlık ve tontin dir. Ülkemizde hayat alanında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin hayat sigortası poliçelerinde verebilecekleri teminatlar ise şunlardır; vefat, maluliyet, tehlikeli hastalıklar, işsizlik, geçici iş göremezlik, kaza sonucu gündelik tedavi ve tedavi masraflarıdır. Ülkemiz uygulamasında yeterince yaygınlaşmayan ve fon büyüklüğüne ulaşamayan hayat branşının daha hızlı ve etkin büyümesini sağlamak üzere oluşturulan yapıya bağlı olarak 2008 yılında Sigorta Bilgi Merkezi kurulmuştur. 3 Aralık 2011 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile Sigorta Bilgi Merkezi nin adı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde dört alt bilgi merkezi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerini getirilmesini sağlamak amacıyla kurulan, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) dir. Dünya sigortacılık sektörüne pararel olarak ülkemiz mevzuatında da sigortacılık faaliyetleri hayat ve hayat dışı olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır yılında dünya toplam prim üretimi 4,6 trilyon ABD doları olup, hayat branşı üretimi milyar ABD dolarıdır. Dünya sigorta sektöründe hayat branşı toplam prim üretiminin yaklaşık %60 lık bir payını oluşturmasına karşılık ülkemizde toplam prim üretiminin sadece %15 i hayat alanında gerçekleşmektedir. Ülkemizde hayat branşında 9 u hayat, 14 ü hayat/emeklilik olmak üzere toplam 23 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 18

20 KENDİMİZİ SINAYALIM 1.Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortası branşlarından biri değildir? a. Evlilik/Doğum Sigortası b. Hayat c. Yatırım Fonlu Sigortalar d. Sermaye İtfa Sigortaları e. Yangın/Doğal Afetler 2. Hayat sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiye ne ad verilir? a. Sigortacı b. Sigorta Ettiren c. Lehdar d. Riziko Şahsı e. Sigortalı 3. Aşağıdaki şıkların hangisinde bilgilendirme formu doğru olarak tanımlanmıştır? a. Hayat sözleşmesi kurulduktan sonra sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen ve sigorta ettirenin yükümlülüklerine ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. b. Hayat sözleşmesi kurulduktan sonra sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigorta şirketi tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. c. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen ve sigorta ettirenin yükümlülüklerine ilişkin özet bilgileri içeren belgedir d. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sadece sigortanın kapsamına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. e. Hayat sözleşmesi kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgedir. 4.Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi nin faaliyetleri kim tarafından denetlenir? a. Emeklilik Gözetim Merkezi b. Sigorta Hasar Takip Merkezi c. Sigortacılık Eğitim Merkezi d. Hazine Müsteşarlığı e. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı 19

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

Hayat Kredi Sigortası

Hayat Kredi Sigortası Hayat Kredi Sigortası Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde,

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Yayımlandığı Resmi Gazete: 09.08.2008 26972 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık)

Yayımlandığı Resmi Gazete: 09.08.2008 26972 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık) Yayımlandığı Resmi Gazete: 09.08.2008 26972 Yayımlayan Kurum: Hazine Müsteşarlığı (Başbakanlık) SĠGORTA BĠLGĠ MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: :00:00. Yayınlayan Kurum: Yayınlanan Resmi Gazete: 28437

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: :00:00. Yayınlayan Kurum: Yayınlanan Resmi Gazete: 28437 Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.4.2015 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayınlanan Resmi Gazete: 28437 Yayınlanan Tarih: 10.10.2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği. Yayınlanan Resmin Gazete: 28437. Yayınlanan Tarih: 10.10.2012 00:00:00. Yayınlayan Kurum: BİRİNCİ BÖLÜM

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği. Yayınlanan Resmin Gazete: 28437. Yayınlanan Tarih: 10.10.2012 00:00:00. Yayınlayan Kurum: BİRİNCİ BÖLÜM Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği Yayınlanan Resmin Gazete: 28437 Yayınlanan Tarih: 10.10.2012 00:00:00 Yayınlayan Kurum: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim 2017 1 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: 09.08.2008-26972 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 30/10/2012 SİRKÜLER NO : 2012/88 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI)

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ. (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASI) SİRKÜLER RAPOR İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372 Sirküler Tarihi : 28.11.2013 Sirküler No : 2013 / 39 GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ (Seri No :92) (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 02.12.2013 Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 Konu: ÜYELERİNE VE ÇALIŞANLARINA EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERİN EMEKLİLİK TAAHHÜT PLANLARI KAPSAMINDAKİ BİRİKİM

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE HAYAT SİGORTALARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE HAYAT SİGORTALARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE HAYAT SİGORTALARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİRKÜLERİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 101 İST, 05.11.2012 ÖZET: Şahıs sigortaları ve bireysel emeklilikle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımlandı. ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİKLE İLGİLİ GELİR

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler Ö z e t B ü l t e n Tarih : 16.07.2012 Sayı : 2012/25 Değerli Müşterimiz, 29.06.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sistem ile ilgili yasal düzenlemelerde

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞAHIS SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİSEL AVANTAJLAR A- Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) İlişkin Vergisel Avantajlar; 1-) Katılımcı tarafından

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI)

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI) A. SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğniz taktirde, istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı