B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13.4.2015 B + H. Asit. Uzm.Ecz. Kayhan BOLELLİ. Asit HA H + A. Baz BOH B + OH"

Transkript

1 Uzm.Ecz. Kayhan BLELLİ İlk defa asitleri Antoine Lavoisier (1776) incelemiştir. Justus von Liebig (1838) organik asitlerden bahsetmiştir. İlk defa asit ve baz tanımı Svante Arrhenius (1884) tarafından yapılmıştır. Buna göre uygun koşullar altında iyonlaştığında iyonu veren madde asit, - iyonu veren madde ise bazdır. - Asit A A - Baz B B 1 2 Bu teoriye aminler gibi bünyesinde taşımayan ancak su ile ortama veren maddeler de dahildir. Bu maddelere pseudo baz adı verilir. - B 2 B 1923 de Johannes icolaus Brønsted ve Martin Lowry asit baz reaksiyonlarında temel değişmenin proton alışverişine dayandığını vurgulayarak, proton veren maddelerin asit, proton alan maddelerin ise baz olduğunu tanımlamıştır. Asit A A Baz B B - İki asit tanımı aynı olmakla beraber, baz tanımında farklılık vardır. Baz formülündeki B asit gibi davranabilir. Buna göre; Asit Baz Klasik teoriye göre sulu çözeltide bir asit bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturur. Brønsted e göre ise asitin baz ile reaksiyonu yeni bir asit ve yeni bir baz meydana getirir. Yeni baz reaksiyona giren asidin konjuge bazıdır. Yeni asit ise reaksiyona giren bazın konjuge asididir. 3 4 Asit Baz C 3 C C 3 C - C 3 3 C 3 2 * = 2 P 4 P 4 * = 3P4 2P4 P4 Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan bu tür bileşiklere amfoter (sadece proton alanlar ve verenler için; amfiprotik) bilesikler denir. Saf asetik asit ve sıvı amonyak da amfoter bileşiklere örnek oluştururlar. Örneklerde; su bir baz veya bir asit olarak davranmıştır: Cl 2 Cl 3 Asit Baz Baz Asit 3 2 Baz Asit 4 Asit Baz 5 6 1

2 Üçüncü asit baz teorisi Gilbert. Lewis (1923) tarafından açıklanmıştır. Buna göre asit elektron çifti alabilen madde, baz ise elektron çifti verebilen maddedir. Örneğin : : 3 BF 3 3 : BF 3 (Baz) (Asit) Lewis in bu teorisinden hareketle örnekteki gibi nonprotik asitlere LEWIS ASİTİ denir. rtamda proton olmadığı halde oluşan asit-baz reaksiyonları da bu teori ile açıklanmaktadır. TERİ ASİT BAZ Arrhenius idrojen verici idroksil verici Brønsted Proton verici Proton alıcı Lewis Elektron alıcı Elektron verici 7 8 Ayarlı birasityadabazın reaksiyonlarını kapsayan titrimetri yöntemine nötralimetri denir. Farklı bilim insanları farklı asitbaz tanımları ileri sürmüşlerdir. Bunlardan nötralimetri açısından önemli olanı BRØSTED in asit-baz tanımıdır. BRØSTED-LWRY e göre ortama proton verebilen maddeler asit, ortamdan proton alabilen maddeler ise baz olarak tanımlanmaktadır. Yani; asit A A- Buna göre asit-baz titrasyonları iki grupta incelenebilir: 1-Asidimetri 2-Alkalimetri baz B B 9 10 Asidik bir maddenin ayarlı bir baz çözeltisi (a, K) ile titre edilerek miktar tayininin yapılmasıdır. Bu yöntem ile karboksilli asidler, sülfonik asidler gibi kuvvetli asidlerin, kuvvetli asid özellik gösteren bazı fenol bileşiklerinin, sulu çözeltide asid özellik gösteren tuzların, esterlerin, keto-enol dengesine sahip bileşiklerin miktar tayinleri yapılabilmektedir. CC2 benzilbenzoat K CK C2 C a salisilik asid C 2 a CC3 Ca 2 Ca C3Ca 2 C C49 fenilbutazon a C C49 C a C49 aspirin

3 Bazik özellikteki bir maddenin Cl, 2 S 4 gibi kuvvetli asidlerin ayarlı çözeltileri ile titre edilerek miktar tayininin yapılmasıdır. Bu yöntemle bazik maddeler (primer ve sekonder aminler) ve sudaki çözeltisi bazik özellik gösteren tuzların miktar tayini yapılabilir. 2 C2 C C2 C2 3 etilendiamin C 3 CC 2 C25. Cl 3 baz lidokain 4Cl C 2 5 C 3 lidokain.cl Cl C CMe C 3 C C C3 C 3 Cl - Cl a (aşırısı) acl 2 efedrin Cl a (aşırısı) acl ötralimetri titrasyonlarında asid-baz indikatörleri denilen maddeler kullanılır. Bunlar zayıf asid veya bazik maddelerdir. İndikatörü In şeklinde gösterirsek aşağıdaki şekilde görüldüğü gibiiyonlaşır. In In - In proton vericisi olup asid şeklidir. In - ise proton alır yani bazik formudur. Asidik ve bazik formlarının renkleri değişiktir. Bu nedenle titrasyon sırasında ortamda gözle görülür bir renk değişikliği meydana getirirler. Koyu renkli ve p renk değiştirme aralığı dar olan maddeler için karışık indikatörler kullanılır. Reaksiyona katılan asit ve bazların, asitlik ve bazlık kuvvetleri yani disosiyasyon sabiteleri 10-7 den küçük ise sulu çözeltilerde titre edilemezler. Çünkü sulu ortamda disosiyasyon sabitesi küçüldükçe ekivalan nokta civarında p değişimleri azalır ve kullanılan indikatörün renk değiştirdiği aralık çokkısa olur. Titrasyonun bitiş noktası kolay ve kesin teşhis edilemez. Reaksiyon kantitatif olmaz ve bu da hesaplamalarda hataya neden olur Bu nedenle disosiyasyon sabitesi 10-7 den küçük olan zayıf asid ve zayıf bazları su yerine, başka uygun bir çözücüde çözüp titre etmek mümkündür. Bu zayıf asidvebazları titre edecek çözeltiler; kuvvetli asid ya da bazların yine sudan farklı, uygun bir çözücüde çözülmüş formlarıdır. Titrasyon ortamında % 1 oranında dahi su bulunursa dönüm noktası tayin edilememektedir. Asidik ve bazik maddelerin, çözücü olarak sudan farklı çözücüler kullanılarak miktar tayinlerinin gerçekleştirildiği titrimetrik yönteme susuz ortam titrasyonu denir. Esası yine asid-baz titrasyonlarına dayanır. Asid-baz reaksiyonlarında proton alışverişi sulu ortamda iyonlar (1), susuz ortamda ise moleküller (2) arasında olmaktadır. (1) a Cl acl (2) 3 Cl 4Cl

4 Zayıf bir baz olan trimetil aminin Cl 4 (perklorik asit) ile sulu ve susuz ortamdaki reaksiyonlarına bakarsak; Sulu ortamda: 3 Cl 4 - Cl 4 (1) Me 3 3 [Me 3 ] (2) Suyun proton ilgisi fazla olduğundan trimetil amin gibi zayıf bir baz hidroksonyum iyonundan kolayca proton alamaz, dolayısı ile 2 nolu reaksiyon zor yürür. albuki asetik asidin proton ilgisi suya göre az olduğundan 3 nolu reaksiyonda oluşan () yüklü katyondan baz daha kolay proton koparır. Böylece 4 nolu reaksiyon 2 nolu reaksiyondan çok daha kolay yürür. Susuz ortamda: Cl4 - C3C Cl 4 C 3C 2 Me 3 C 3C 2 [Me 3] C 3C (3) (4) Kısaca özetlenecek olursa; sulu çözeltide zayıf bir baz olan trimetilamin, asetik asid gibi zayıf tesirli bir çözücüde çözüldüğünde daha kuvvetli baz özelliği gösterir ve reaksiyon daha kolay yürür Çözücü: glasiyal asetik asid, asetik asid anhidriti, dioksan, benzen, kloroform; Ayarlı Çözelti: Cl 4 (perklorik asid), p-toluensülfonik asid; Primer Standart (Cl 4 için): K-ftalat, a 2 C 3 veya difenilguanidin; İndikatör : kristalviyole, α-naftol, metil kırmızısı, bromkrezol yeşili. Eğer susuz ortamda organik bazların halojenür tuzları tayin edilecekse ortama merküri asetat ilave etmek gerekir. Merküri asetat, hafif bazik karakter gösteren halojenür iyonlarının glasiyal asetik asid ile reaksiyona girmesini önler. Zayıf bazik karakterdeki aromatik aminlerin, aminoasidlerin, guanidin türevlerinin, morfolin, piridin, kinolin, pirazolon, oksazolin, purin ve sülfonamidlerin miktar tayini susuz ortamda Cl 4 ile yapılır. 2 rganik baz X- C3C (C 3C) 2g 2 rganik bazın asetatı gx2 Cl 4 rganik bazın perkloratı C3C C3C Öncelikle zayıf bir asid olan fenolün susuz ortamdaki reaksiyonları incelenecek olursa; C CMe C C 2Me C 3C - Fenol ile su arasında bir proton alışverişi olur. Adrenalin 2Me.C 3C - C 3C 2 - Cl 4-2Me.Cl 4 2C3C organik bazın perkloratı - 3 hidroksonyum iyonu

5 Eğer fenol su yerine propilaminde çözülür ve kuvvetli bir baz olan sodyum metilat ile titre edilirse reaksiyonlar aşağıdaki şekilde oluşur: Propil amin gibi bazik çözücülerin proton afinitesi suyunkinden daha fazla olduğu içinzayıf asidik maddeler bu çözücülerde daha fazla disosiye olurlar. Böylece fenol de daha kuvvetli asidmiş gibi davranır. - C C37 3 C3a C37 3 C3 C372 Çözücü: propilamin, bütilamin, etilendiamin, n-bütilamin, piridin; Ayarlı Çözelti: a-metilat, K-metilat, Li-etilat; İndikatör: timol mavisi, azoviyole, o-nitroanilin, kinaldin kırmızısı a ve K metilat ile titrasyon sırasında jelimsi çökelek oluşur. Bu da titrasyonun bitiş noktasının gözlenmesini engeller. Lietilat ile bu olaya rastlanmaz. Jel oluşumunu önlemek için ortama tetraalkilamonyumhidroksit ilave edilir. Keto-enol dengesi ile zayıf asidik karakter kazanan bileşiklerin, zayıf asidikyapıdakifenollerinveyinezayıf asidik özellikteki bazı sülfonamidlerin miktar tayini a-metilat ile susuz ortamda yapılır. Çok renkli çözeltiler ya da çok zayıf bazlarlaçalışırken, aşırı duyarlılık isteyen tayinlerde indikatör kullanmak yerine analiz örneğinin miktar tayini, Cl 4 ile potansiyometrik olarak yapılır. difenilhidantoin a ame C3 Renkli çözeltilerde kolorimetrik olarak da tayin yapılabilir. 2 S 2 sülfizoksazol Me C 3a S2 C 3 Me a Laboratuvarda Görüşmek Üzere

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil

T TRASYONU. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci. Morgil DENEYĐN N ADI: ASĐT T BAZ TĐTRASYONU T TRASYONU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci Morgil H.Ü.. Eğitim E Fakültesi HAZIRLAYAN: Yalçın Azem KAYA Deneyin Amacı: Sodyum hidroksit çözeltisi, derişimi imi bilinen

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı