REFAH DEVLETİNİN GELECEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFAH DEVLETİNİN GELECEĞİ"

Transkript

1 REFAH DEVLETİNİN GELECEĞİ Yazarı: ANDREW DİLNOT * Çeviren: D. Zeynel BAKICI 1 GİRİŞ Tıpkı 1980 lerde olduğu gibi refah devletinin geleceği, 1990 larda da dünya politik gündeminin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Refah devleti kavramının kendi içinde tartışmaya yol açan sorunları, bir koldan, patlamaya ayarlı demografik bombanın yarattığı maliyet baskısı olarak ortaya çıkarken diğer koldan da refah devleti hazırlıklarının yarattığı etki şeklinde ortaya çıkıyor. Ama problem genel olarak tahmin yada iddialı tahminlerin çarpışması olarak kendini göstermektedir. Biz de bu değerlendirmemizde iddiadan uzak kalarak tarafsız ve soğukkanlı bir tutum göstermeye çalışacağız. İkinci bölümde refah devleti'nin etkileme genişliği, büyüklüğü ve tarihi hakkında genel bir açıklama yer almaktadır. Üçüncü bölümde devlet katılımının motivasyonu tartışılırken dördüncü bölümde refah devletinde krize ilişkin argümanlar alınmaktadır. Beşinci bölümde refah devletini mali açıdan karşılayamayız düşüncesi üzerinde durulmuş ve asıl olarak ne kadar karşılayabiliriz değil karşılamayı ne kadar istiyoruz sorusuna eğilinmiştir. 2. ARKA PLAN Refah devleti tam olarak açıklanmış ve uluslararası homojenliğe kavuşmuş bir kavram değildir. Bu cümleyle sadece değişik devletlerde değişik anlayışların olması değil,tek tek bireylerin de refah devletini farklı yorumlaması, kavrama ne karşı çıktıkları ne de kabul ettikleri bir düşünceler kümesine, ama uygulamayla ilişkisi çok zayıf bir düşünceler kümesine çevirmeleri anlatılmak istenmektedir. Refah kavramı Amerika 'da, İngiltere' de sosyal güvenlik hakları olarak bilinen uygulamalara karşılık olmaktadır ama İngiltere de konsept tüm gelir ve tüm faydalananları içine alırken Amerika da sadece hükümet kaynaklı emeklilik sistemi anlamına gelmektedir. Çalışmamızda refah devleti kavramını ( İngiltere de olduğu gibi) tüm sosyal güvenlik haklarını içine alan bir temelden inceleyeceğiz. İncelememizde bu haklar sağlık, kişisel sosyal güvenlik hakları ve eğitim harcamaları gibi ana konuların yanında 1

2 sığınma evleri gibi daha küçük programlar da olacaklardır. Bu geniş tutmanın amacı, refah devleti deyince insanların aklına gelen kavrama geniş tutmanın daha yakın olmasıdır. Refah devleti hakkında ilk açıklanması gereken nokta, kanımca olağanüstü büyüklüğüdür. İngiltere de sosyal güvenlik toplam kamu harcamalarının %31'ini oluştururken sağlık ve personel harcamaları %16, eğitim %12 rakamlardadır. Hemen hemen kamu harcamalarının %60 'ı refah devleti tarafından absorbe edilmekte yada toplam milli gelirin % 25' ine ve her ev başına sterlin gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır. Hills ( 1993 ) 'in gösterdiği gibi İngiltere'de refah devleti harcamaları OECD'yi oluşturan 21 Devletten her dörtlü gurubun Toplam Milli gelirinden daha fazlasını yutmaktadır. Devletin bu ekonomik aktivitesinin geçen yüzyıldaki artışının ve şimdiki baskınlığının ana sebebi, bu hizmetlerin refah devleti olmak anlamına geldiği iddiasının güçlenmesiydi. Aynı şekilde gelecekte de bu hizmetlerin yorumu vergilendirmeyi ve geri dağıtımın oranını belirleyecek faktördür. Tüm dünyada bu hizmetlerin geleceği hakkında genel bir tartışma yer almaktadır ve tartışmanın sebebi de hizmetlerin büyüklüğü ve maliyetidir. Bir çok durumda refah devleti kavramı çok kapalı, anlaşılmaz kalmakta ve tehlikeli olmaktadır. Uluslararası düzeyde, verilen hizmetlerin tedariki ve bu tedarikin devlet tarafından elde edilme şeklinde çok büyük farklılıklar vardır. Bu alanda genel kuralları da araştırmak çalışmamızın ana mihverlerinden birini teşkil etmektedir. Bu yolları araştırırken kurumlar, milletler ya da bireylere dayalı öneriler bizim çalışmamızda yer almayacaktır. Mesela hem İngiltere de hem Amerika da sağlık harcamalarının altında aynı ihtiyaç yatarken, sistemler arasındaki fark çok keskin olduğu için alınacak tepkiler çok farklı olacaktır. Bu yüzden daha genel olarak incelenmeye gidilecektir. Amaçlardaki farklar, kurumlar, finansman kaynakları ve sosyal güvenlik hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki farklar, John Hills in araştırmasında ortaya koyduğu ana noktalardan birisidir ve çalışmamız derinleştikçe ondan faydalanmamız yerinde olacaktır. Bu tanıtım bölümünde Refah devleti nin kısa bir tarihini vermek yerinde olacaktır, böylece her ülkedeki değişik gelişimi biraz önce bahsedilen farklı anlayışların da açıklamasına yardımcı olacaktır. Modern refah devletleri, aslında yüzyıl önceye ya da biraz daha geriye dayanmaktadırlar. Yaşlılıkla ilgili ilk sosyal güvenlik adımları Bismarck Almanya sında 1880 lerin başında atılmıştır. Danimarka böyle bir sisteme 1891 de geçerken Yeni Zelanda 1898 de başlamıştır. ( Kohler ve Zacker ) İngiltere de emeklilikle ilgili haklar daha yavaş gelişmesine karşın 1908 de hastalık ve işsizliğe karşı sosyal güvencelerle beraber 2

3 başlamış ve 1911'de ulusal sigorta kanunu ile yasalaşmıştır. Ama savaş öncesi yıllarda bu haklar için bir kamuoyu baskısı oluşmamış, haklar gönüllü olarak verilmiştir denilebilir. Eğitimde devlet elinin gelişmesi İngiltere de daha erkence olmuştur 'de Forster İlk Öğretim Yasası ile eğitim zorunlu hale gelmiş ama ücretsiz hale gelmemiştir. Forster in kendisi ücretsiz eğitimin sadece gereksiz değil zararlı da olduğunu savunmuştur. " Velileri çocuğun öğrenim masraflarından ayrı tutmaya ne gerek vardır? Büyük çoğunluk bunları ödeyebilmektedir ve ödemeye devam edeceklerdir." ( Bu konu ve İngiltere de refah devletinin gelişimi hakkında daha geniş bilgi için Timmins 95 ) 1880 de okul 5-10 yaş arası çocuklara zorunlu hale getirildi ve bu yaş sınırı 2. Dünya Savaşına kadar sistemli bir şekilde genişletildi. İngiltere deki sağlık sektöründe özel girişimin büyük rolü 2. Dünya Savaşına kadar artmaya devam etti. Özellikle hastaneler,hastalara sağlanan ( çeşitli fonlar vasıtasıyla) kaynaklarla çok karlı bir şekilde fakat eşit bakım konusuna eğilmeden çalışmaktaydılar. 1911'de Milli Sigorta Kanunu ile Aile Hekimliği yada genel pratisyenlik devletçe yürürlüğe kondu de yetişkin nüfusun % 43 ü " panel hekimlerince " muayene edilir hale geldi. Avrupa da 2. Dünya Savaşı ve savaş sonrası yorumu,savaş öncesi özel,karşılıklı ve devlet kaynaklı sosyal güvenliğe ve kontrole yeni bir görünüm kazandırdı. Refah devletinin üç ana alanında da daha pahalı daha cömert ve daha standartlaşmış hizmetler verilmeye başlandı. Devlet arasındaki farklı uygulamalar devam etti ama bir devletin içindeki vatandaşlara uygulanan farklılıklar ortadan kaldırıldı. İngiltere de Beveridge Raporu ve bunun 1946 ve 1948 yılları arasında geniş kapsamlı uygulaması yepyeni ve büyük bir sosyal güvenlik sistemi yarattı de Butler yasası yeni bir devlet eğitim sistemi kurulmasını sağladı. 5 Temmuz 1948 de devletin işlettiği ve devletin finanse ettiği tüm sağlık konularında hizmet verebilecek olan ulusal sağlık servisi uygulamaya konuldu. Bu,yeni cesur bir dünyaydı ve gelişmiş devletler arasında değişik gövde gösterileri yapılmaktaydı. Geleceğe bakarken, her zaman refah devletinin en fazla 50 yaşında olduğunu unutmamalıyız. O tarihlerden önce Refah Devleti kavramı çok farklıydı ve son 50 yıl içinde de bu kavram çok değişti. 3. NEDEN REFAH DEVLETİ? Refah devletlerinin gelişimlerinde olduğu gibi, şimdi reforma ve yenilenmeye olan eğilim de aşamalıdır. Genel tartışmalar,tipik olarak aratan değişimle ilgilidir yada reformun parça parça oluşması,tartışmaların yapısal eksikliklerinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Sebep ne olursa olsun devletler tarafından işletilen ve finanse edilen bu kurumların niye yaşamaya 3

4 devam ettikleri sorusu daha seyrek soruluyor. Aralarındaki ayrım çok belirgin olmasa da, hem uygulamada hem de teoride, iki geniş kapsamlı sebep vardır. Birincisi verimlilikle ilgili sebeplerdir, bu görevlerden bazılarının sadece devlet tarafından yapılabileceği yada devlet tarafından daha verimli yapıldığı düşüncesidir. İkincisi etik ve politik prensiplerimiz,dağıtım ve yeniden dağıtım, bireyin,ailenin,daha geniş toplulukların ve devletin bağıl rollerin refah devleti tercihleriyle uyuşmasıdır. 3.1 ETKİNLİK ARGÜMANLARI Kamu malları, dışsallıklar, koruyucu devlet ve sigorta piyasasının niteliğiyle ilgili üç büyük verimlilik argümanı vardır. Refah devletinin üç ana harcama gerektiren programından herhangi birinin tam kamu malları olduğunu iddia etmek zordur. sosyal güvenlik yardımları,sağlık ve eğitim uygulamaları geniş ölçüde rakipsizdir. Temel gerçek, dünyanın her tarafında şimdiye dek bu faaliyetler özel sektör tarafından yapılmışlardır ve bu da bize, bu faaliyetlerin devlet tarafından satılan özel sektör hizmetleri olduğunu anlatmaktadır. Tabii ki, bu faaliyetlerin kamu hizmeti olarak arzının getirdiği pozitif dışsallıklar vardır. Bu faaliyetlerin kamu hizmeti olarak statü kazanması, bazı bireyler için, eğer bunlar özel sektör girişimi olsaydı bunlardan daha az yararlanabilecekler gibi bir tehlikeyi yok etmektedir. Eğitimde en açık şekilde göze çarpan dışsallık,daha iyi eğitilmiş, daha üretken ve daha medeni bir iş gücünün ve toplumun ortaya çıkması ve eğitilmiş bir toplumdan ceteris paribus a ulaşmayı ummamızdır. Sağlık sektöründe geleneksel argüman aşılama programlarıyla hastalıkların önlenmesidir ki, bu bizim kendi davranışlarımızın muazzam miktarlarda aktiviteye yol açma potansiyeli olduğudur. Sosyal güvence konusunda da şimdilik etnik ve politik etkileri göz ardı ederek,refah dağılımının ekonomide huzursuzluk yarattığı açıktır diyebiliriz ama meselâ Bismarck Almanya sında verilen sosyal güvenceler toplumsal hareketlenmeyi yada devrimi engellemeyi amaçlamış, yığınlara gönüllü olarak verilen faydalarla ani bir değişimin yıkıcı etkilerinden kaçılmak istenmiştir: Sosyal düzen için Sosyal Güvenlik Sistemi. Fakat bu dışsallıklar, İngiltere de ekonomik çıktının çeyreğini yutan bu aktiviteleri tam olarak açıklamaktan uzak kalmaktadırlar. Başka bir potansiyel sebep de bireylerin bilgilenme ve seçim konusunda hata yapabilecekleri ve bu yüzden devlet aktivitesine ihtiyaç duyulduğu düşüncesidir. Burada bireylerin hatalı karar verecekleri,meselâ eğitimi çok fazla yada çok az tüketecekleri ve daha sonra bundan pişman olacakları, emeklilik dönemleri için yeterli parayı biriktirmeyecekleri, kendilerini işsizliğe karşı sigortalamayacakları, kendilerine 4

5 uygun bir doktor seçmeyecekleri gibi olasılıklar üzerinde durulmakta ve bu yüzden devlet koruması ihtiyacına işaret edilmektedir. Bunlar doğru kararı vermek için gereken tüm bilgilere sahip olduğumuza yada vereceğimiz kararların doğru olduğuna inandığımız için akla yatkın görünmektedirler. Devletin hangi alanlarda olması gerektiği konusu da kişiden kişiye değişir. En liberal insan bile, çocukların 7 yaşında ilkokulu istemedikleri için bırakmaları konusunda liberal davranmayacaktır. Herhalde kimse emekliliğinde sıfır gelir sahibi bir hayatı sürdürmek istemez. Ama burada asıl sorun bu hizmetlerin verilmesinden çok, mecburi olmasıdır. Belli bir yaşa kadar eğitimi zorunlu kılmak için devlet tarafından finanse edilen ve idare edilen bir eğitim sistemine ihtiyacımız yoktur. Özel emekliliği zorunlu hale getirebiliriz fakat devletin emeklilik yükümlülüğünü taşımasına gerek yoktur. Aynı şekilde,sağlık sigortası yaptırmak için gerekli parası olmayanlara devletin baktığı, zorunlu bir özel sağlık sigortası sistemi de kurulabilir. Bazı durumlarda devlet uygulaması daha kolay ve etkili olabilir ama diğer bir yolda,kontrol edilen özel uygulamalar doğrultusundadır. Verimlilikle ve sigorta pazarı ile ilgili diğer bir argüman da Steven Webb in makalesinde tartışılmıştır. Devlet uygulamasıyla ilgili belirgin problem dağıtım amaçlarından bağımsız olarak yanlış seçimdir. Eğer sigorta gönüllülük çerçevesi içinde olursa sadece en kötü riskler sigorta kapsamına girecekler ve özel sigortacılık tutunamayacaktır. Eğer seçim ya da yanlış bilgilenmeden bahsediyorsak tepki devlet uygulamasından ya da zorunluluğundan gelebilir. 3.2 ETİK VE POLİTİK ARGÜMANLAR Refah devleti söz konusu olduğunda ekonomik faaliyetleri etik ve politik faktörleri göz ardı ederek açıklamaya çalışmak saçma olur. Çünkü Refah devleti tamamen etik ve politik temeller üzerinde yükselmiştir. Burada da iki geniş tartışma konusu karşımıza çıkmaktadır. Birincisi belli olaylardan kim sorumludur, ikincisi ise eşit dağıtım nasıl bir şeydir? Sorumluluk sorunsalı en açık şekilde işsizlik konusunda görülür. İşsizlik sigortasının özelleştirilmesini savunanlar (Minford gibi 1983 ) işsizliği bireyin sorumluluğunda görmüşlerdir. Devlet kaynaklı işsizlik sigortasını savunanlar ise, Beveridge klasik örneğindeki gibi, işsizliği bireyin değil toplumun bir hastalığı olarak görmüşlerdir. ( Beveridge 1924) Eğer işsizlik toplum seviyesinde bir problem olarak görülüp o düzeyde tedavisi yapılmak isteniyorsa devletin işsizlere gelir olarak ödeme yapması mantıklı gözükmektedir. Diğer 5

6 taraftan işsizlik bireysel düzeyde bir sorunsa bu durumda özel sektörün bu konuyla ilgilenmesi düşünülebilir. Benim üzerinde bilgi sahibi olduğum hiç bir gelişmiş ülkenin bu son cümleye göre hareket etmediğini belirtmeliyim. Sorumluluk konusundan daha da önemli olan ise neyin adil ve doğru olduğu konusudur. Refah devletlerinde alışılan görüş kabul edilebilir bir toplum için neyin gerekli olduğudur. Hepimizin adil bir gelir dağılımı, adil bir eğitim fırsatı, adil bir sağlık ve tedavi hakkı konularında görüşümüz vardır. İşte bu görüşler Refah Devleti'nin bu konulara yaklaşımını belirlemiş ve gelecekteki değişiklikleri de belirleyecektir. Bölüm beşte de tartışılacağı gibi, dağıtım amaçları ve yeniden dağıtım etkileri sistemin bunları ne kadar karşılayabileceği tartışmalarından ayrı tutulamaz. 4. NE KRİZİ? Refah devletinin bir krizle karşı karşıya olduğu ya da, en azından İngiltere'de genel bir politik problem ve tartışma konusu olarak bu krizin yer aldığından bahsedilmektedir. Bu gelişmiş dünyanın bir çok ülkesinde de mevcuttur. Bu değerlendirmenin amacı problemleri göz ardı etmek ya da görmezlikten gelmek değildir ama problemler ve tepkiler hakkında tutarlı yorumlar yapmak istiyorsak bu sorunları daha net görmeliyiz. Geniş açılı bakınca üç problem kümesi göze çarpmaktadır: Yükselen maliyetler, Refah Devleti uygulamalarının davranışsal etkileri ve Refah Devleti uygulamalarının kalitesi hakkındaki olumsuz görüşler. 4.1 Maliyetler Maliyetlerin artması ve vergilendirmeyle ilgili tartışmalar yeni değildir. Refah devleti uygulamalarının her aşamasının başında maliyet ve vergilendirme tartışmaları da olmuştur döneminin kararlı ve devlet kuruluşlarını modern İngiltere için şart gören hükümeti zamanında bile finans herhangi bir teklifin geçerliliği için baş şart olarak koşulmuştur. Ama son yılda yüksek vergilere karşı olan genel direncin artmasıyla beraber maliyet sorunu daha da tartışılır hale gelmiştir. Savaş sonrası dönemin (II. Dünya Savaşı) ilk 30 yılında gelişmiş ülkelerde hızlı ekonomik gelişme ve cömertlik felsefesiyle para harcayan refah devletlerinin artmasıyla vergilerdeki yükseliş çok hızlı olmuştur. Daha yakın zamanlarda ise istikrarlı olmayan ekonomiler ve yüksek vergilerin ekonomideki gelişim inisiyatiflerini sarsabileceği düşüncesi,oy verenlerin vergi ödemeye daha az istekli ve politikacıların da maliyeti karşılayan faktör de olsa daha yüksek vergiler istemeye isteksiz olduğu bir ortam yaratmıştır. 6

7 Artan maliyetler artan vergilerle karşılandıkları süre içinde kriz etkisi yaratmamışlardır. Bu dengeyi savunan görüşün sarsılmasıyla kriz özellikleri kazanmışlardır. Avrupa Birliği üye devletlerini göz önüne alırsak hem teknokrat-bürokrat hem de hükümetler düzeyinde bu görüşün güç kazandığı görülmektedir. Yayınlanan en son raporda ( Avrupa Komisyonu 1995) Sosyal Güvenlik konusuna eğilen AB İnfo Sistemi üç krizi tanımlamıştır : İlerlemiş ve şiddetli, kronik, yaklaşan kriz. İlerlemiş Kriz olarak bahsedilen, maliyetleri arttıran ve gelirleri düşüren işsizlik krizidir. Kronik olarak tanımlanan kriz kamu ihtiyacının doyma noktasına bu alanda hiçbir zaman ulaşmadığı ve hep arttığı bilinen, devletçe finanse edilen sağlık sektörü krizidir. Bu krizde devlet uygulamaların ihtiyacı karşılamadığı da bildirilmiştir. Yaklaşan kriz ise savaş sonrası dönemde patlama gösteren doğumlar ve bu doğumlarla dünyaya gelen insanların önümüzdeki milenyumun ikinci on yılında sahip olacakları emeklilik hakları olarak bildirilmektedir ki bunların çocukları ve onların çocukları bu insanların taleplerini kendi sayılarındaki azlık nedeniyle karşılayamayacak şekilde bir durum olmasıdır. Gene Avrupa Komisyonu raporunda belirtildiği üzere bu krizlerin sebep olduğu baskı Avrupa Sosyal Güvenlik Politikalarında karşı koyulmaz bir değişiklik meydana getirmiştir. emeklilik reformu, işsizlik kısıtlamaları, nakit karlar, tıp sektörü maliyetleri, katkıların ayarlanması, özelleştirmeyi de içine alan alternatif finans kaynakları, idari değişimler ve aktif istihdam ölçüleri... kemer sıkmanın son aşaması olarak da görülmemeli... daha da iktisatlı davranış tedbirleri beklenmeli... Bu analiz, Avrupa da bir kriz yaşandığına dair yaygın bir görüşün olduğunu ispatlarken aynı türden görüşler Kuzey Amerika da ve diğer bölgelerde de yaygındır. Eğer maliyetlerin oluşturduğu baskının sebeplerini tanım olarak değil de gerçek nedenler olarak araştırırsak önümüze demografik faktörlerin yani refah devletine bel bağlayan artan sayıdaki nüfusun,özellikle yaşlı nüfusun çıktığını görürüz. En belirgin örnek olarak yalnız velilerin sosyal değişime yaptıkları aynı türden etki gözlenmektedir. Ekonomik değişim daha yüksek oranda işsizlik sonucunu getirmektedir. Teknolojik değişim geçmişte daha pahalıya mal olan sağlık hizmetlerini ucuzlatabilir ama gelecekte yeni ve daha pahalı formlara yol açabilir. Şimdilik talep ve beklentiler tartışmasını bırakıyoruz. Saydıklarımızın hepsini beraber ele aldığımızda,harcamalardaki kararlı artışa koyulacak ölçüler olmadan,şu anda olduğundan daha ani bir büyüme söz konusu olacaktır. Fakat bu durumun kriz oluşturabilme özelliği,vergi artışları kriz olarak değerlendiriliyorsa geçerlidir. Bu konu da, 7

8 doğrudan ödeme gücü / ödeme istekliliği bölümünde tartışılmakla beraber,refah devletinin teşvik edici etkilerinin tartışıldığı bölümlerle de alakalıdır. 4.2 Kötü Davranış ve Refah Devleti Tıpkı maliyetler ve vergi uygulamalarının refah devletindeki yerinin yeni olmadığı gibi, refah devletinin uygulamalarının bireylerinin davranışları üzerindeki etkileri de çok eskidir. Bu konunun ilk ortaya çıkışı Aziz Paul ün ihtiyaçların toplumsal olarak karşılanmasına dair görüşlerine kadar gider. Aziz Paul ün erkekleri çalışmaya teşvik eden, eğer çalışmazlarsa her tür destekten mahrum bırakılmalarını öngören (2 Thasselonian Ch3,ww6-14) ve genç dulların topluma bağımlı yaşamalarındansa tekrar evlenmelerini destekleyen (1 Timothy. Ch6vv9-15)görüşleriyle alakalıdır. Bu görüşler İngiltere de 1834 yasasında belirtilen,özel sektörce verilen maaşların en düşüğünün devlette aynı mevkide çalışanın aldığı maaştan yüksek tutulma zorunluluğu ve 1830 da çıkan Fakirlik Yasasının,1834 kanunuyla yenilenmesi uygulamalarında benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde çalışma üzerinde ortaya çıkan,sadece işe geri dönebilecek fiziki özelliklere sahip olanlara, işsiz kaldıkları dönemlerde destek sağlanması görüşü de St. Paul ün görüşlerini yansıtır. Bu tür kaygıların çok doğrudan bir gerçekçiliğe göre şekillendiğinden, geçmişte kalmaları kimse için sürpriz olmayacaktır. Eğer bireylere sunduğunuz seçeneklerden birisi ihtiyaçlara olan gereksinimlerini kendilerine daha masraflı olarak ulaştırıyor,diğeri ise daha ucuza bunu başarabiliyorsa kişilerin ikinci yolu seçecekleri çok açıktır. Bireylerden eşit iki maldan daha pahalısını almalarını bekleyemeyeceğimiz gibi,aynı nitelikteki iki işten, daha az gelir olanakları sunanı seçmelerini bekleyemeyiz. Eğer sosyal güvenlik sistemi bireylere isteyebilecekleri tüm geliri sağlıyorsa,bireyler ücretli işlerden para dışında başka bir yardıma sahip değillerse ve sosyal güvenlik sisteminde yardım almadan önce iş aranması istenmiyor ise şüphesiz, bu tür bir sistemin varlığı ekonomiye zarar verir. Ortalama bir insan için tek başına çocuk büyütmek bir eşle birlikte çocuk büyütmekten daha zor değilse ve böyle bir durumda sosyal güvenlik sistemi ödemeyi diğer eşin olup olmadığını kontrol etmeden gerçekleştiriyorsa ve bu yüzden alınan yardımda ahlaki bir sorun görülmüyorsa,sosyal güvenlik sistemi toplumsal çözülme için hareket eden bir araç haline gelir. Eğer Sosyal Sağlık Sistemi bireylerin herhangi bir talebi üzerine ciddi bir kontrol yapmadan tedavi yada operasyon gerçekleştiriyorsa,sağlık adına çok az şey yapılmış fakat maliyetler çığırından çıkarılmış olur. Eğer doktorlar taleplerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmeden alıyorlarsa,finansman yada sistemden gelecek eleştirilere karşı aşırı 8

9 derecede korunuyorlarsa, o zaman uygunsuz ve pahalı devlet hizmetleri ani artışlar gösterebilir. Tüm refah devletlerinde bu sorunlara rastlanmaktadır ve düzeltmenin en acil olduğu alanlar da bu konular olarak görülmektedir. Bununla beraber sosyal güvenlik sisteminin bir çok insan için en iyi standardı daha da genel olarak en ekonomik standardı oluşturduğu söylenebilir ki bir çok refah devleti vatandaşı için iş peşinden koşulması gereken bir kavramdır ve bu devletlerde iş araması gereken insanların sayısının artması da acil olarak gerekmektedir. Sosyal güvenlik Sistemi içinde diğer alternatiflerin iticiliğine rağmen ve tek başına çocuk büyütmenin bu sistemde de zor olmasına rağmen ve sağlık hizmetleri çok özenli şekilde kontrol edilmesi çabasına rağmen Refah Devleti konusunda artık yapılabilecek (masrafları düşürmek açısından ) bir şey olmadığı ya da Refah devleti tarafından teşvik edilen ve bireyleri ondan bir şey beklememeye iten bir değişimden bahsedilmemektedir. Çözülmek istenen problemlerin çok iyi tanımlanmasından bahsedilmektedir, çünkü azalan problem tekrar doğabilir. Genel politika hataları yardımcı olamaz ve hükümetleri içinden uzun zaman çıkılamayacak yanlışlara sürükleyebilir. 4.3 Çalışmaya Teşvikler Üzerinde durduğumuz konuda en büyük problem istihdamın teşviki olarak belirlenmiş ve inanılmaz büyüklükte bir tartışma literatürü konunun sınırlarını çizebilmek için yaratılmıştır. Bu konuyu özetlemeye çalışmak cesurca bir girişim olur ama öz olarak işsizliğin seviyesi ve zamanıyla işsizlik sigortası zamanı arasında belirleyici olacak bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bu tartışmaların etkisi küçük olmakla zaten gelişmiş dünyada yüksek işsizlik oranının açıklamasına küçük bir katkı yapmıştır. ( Atkinson ve Micklewright 1991, Dilnot ve Duncan 1992 ) Bu iki araştırmanın birincisinde belirginleşen genç yaştaki erkeklerin en tepkisiz kümeyi oluşturdukları ve işsizlik sigortasının teşvik ettiği çalışmama olgusunu araştırmak istiyorsak istihdam pazarının sınırlarındaki gurupları incelememiz gerektiğidir. Bu tür guruba iyi bir örnek olarak okul öncesi çocuk sahibi anneleri verebiliriz. Bu genç anneler çocuğun bakımı ve masraflarını en çok karşılamak durumundadırlar. Bu durumdaki anneler ya ev işleri ve kendi çocuklarının bakımını aynı anda yapmaktadırlar ya da ücretli bir iş bulmakta ve çocuklarının bakımı için başka bir bireyi çalıştırmakta, ev işlerini akşamları, hafta sonları veya aynı şekilde ücretli birini tutarak halletmektedirler. Bu durumda eğer ücretli olarak çalıştığı işin geliri düşükse ve eşi yoksa, ya da işsizlik sigortasından yararlanan eşinin hakkı kadın çalışmaya başlarsa düşecek olanlarda çalışmak hiç de optimal gözükmektedir. 9

10 Steven Webb emek piyasasında hükümetlere karşı olabilecek tepkileri makalesinde incelemiştir. Eğer ücretli emek piyasasında ödenen ücretle çalışmayana ödenen arasında küçük bir fark varsa istihdam üzerine 5 olasılık ortaya çıkar. Birincisi çalışmayanları sosyal Güvenlik Hakların dan büyük ölçüde mahrum etmek. Bu İngiltere de son 15 yıldır uygulanmaktaydı ve çocuksuz genç işsizleri etkiledi ( Atkinson ve Mickeywright 1989 ) ama hakları arttırma politikası fiyat enflasyonuyla üstü kapalı bir şekilde başa çıkmaya çalışmak şeklinde oldu çünkü fiyatların yan kazanımlar ya da gelirlerle düştüğü biliniyordu. ( 1980 den beri ilk kez 1/3 oranında. ) İkinci strateji çalışmayı teşvik adına çalışanların ücretini yüksek tutmak ve sosyal güvenlik haklarını kullanımlarında onlara kolaylık sağlamak. Bu strateji İngiltere de hükümet politikalarında geniş bir yer tutmuştur ve çalışan ücreti ile işsizlik gelirleri arasındaki farkı büyütmeyi amaçlamıştır. ( Dilnot ve Duncan 1992) Üçüncü strateji,çalışan kesimin masraflarını minimuma indirmek şeklinde olmuştur. Çalışan gruplar için bu desteğin en gerekli olduğu konu çocuk bakımıdır. Bazı OECD ülkelerinde, mesela Danimarka, devletçe işletilen okul öncesi kreşlerin yaygınlığı genç annelerin ücretli bir işe geri dönmelerini sağlamaktadır. İngiltere de de yakın zamanda çocuk bakımının aile kredisi ve bütçesinden düşülmesini sağlama yolunda çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Dört yaş çocuklar için dadılık okulları açılmasına başlanmıştır ve Duncan bu konuda (1995) yapılabilecek bir çok girişimi ele almıştır. Dördüncü strateji yalnız veliler için diğer bir yetişkinin desteğinin sağlanması, genellikle de kayıp eşin bulunması şeklinde olmuştur. Bu yolla eşin istihdama katılması ve kendine ücretli bir iş bulma şansının arttırılması hedeflenmiştir. Bu İngiltere deki Çocuk Destek Kurumu'nun hedeflerinden biridir ve Avustralya ve ABD gibi diğer ülkelerde de gerçekleştirilmesine uğraşılmaktadır. Beşinci ve en geniş ya da diğerlerin metodunu içeren yol, çalıştıkları işten alacakları düşük ücretlerden memnunsuz kalacak olanların ücretlerinin nasıl arttırılabileceği yollarını araştırmak ve uygulamaktır. Bu, yalnız veliler için iş geliştirme ve tecrübe programlarını içerir. Amerika da görüldüğü gibi bu programlar en küçük çocuk okul yaşına eriştiği zaman başlamaktadır. Diğer sık ortaya atılan bir dal da asgari bir ücretin zorunlu kılınmasıdır. Bu tür bir reform iyi niyetli olmakla beraber bu alanda fazla bir etkinliğe kavuşamaz diye düşünüyorum. Mesela yalnız veliler için çalışmama gerekleri değişik şekillerde, birçok gereksinmelerinin Sosyal Güvenlik sistemince karşılanması gibi, ortaya çıkmaktadır. Çocukları büyürken asgari ücreti geçen finansal olarak etkili bir saatlik ücrete ihtiyaç duyacaklardır. 10

11 Bu bölüm tabi ki tüm çıkarsamaları ortaya koyduğunu iddia etmemektedir ama iki basit durumun üzerinde durmaktadır. Bir çalışmamayı teşvik eden durumların mevcudiyeti ve hakların azaltılması için bir çok yolun olması. İki çalışmamayı teşvik eden durumlar iyi tanımlanmış ve toplumun spesifik guruplarında karşılaşılmıştır. ( Duncan ve Giles ) 4.4 Tasarruf Teşvikleri Bir yandan çalışmamayı teşvik eden durumlar mevcutken yaşlılar için devlet hizmetlerinin özel sektörle değiştirilmesi konusu da uzun zamandır çözüm bekleyen bir problem olarak durmaktadır. Doğal olarak devletin emeklilik hizmet ve uygulamaları artarsa özel sektörün bu konudaki gelişimini durması ve küçülmesi beklenmelidir. Özel sektörün ne kadar küçüleceği devlet uygulamalarının ve sosyal haklarının vaat edilen düzeyiyle ve bu vaatlerin ne de güvenilir yani insanlarca ciddiye alınır olacağıyla orantılı olacaktır. İngiltere de özel emeklilik devlet uygulamalarının daha fazla olmasına rağmen, Kıta Avrupa'sı ülkelerinden daha gelişmiştir. Yaşlılar için devlet hizmetleri konusu söz konusu olunca ülkeden ülkeye ve gelişmiş sistemlerin birinden birine değişmekte ve değer ölçümleri bu farklılığı yansıtmaktadır. Gelişmiş sistemlerde diğer bir tasarruftan kaçınmaya yol açabilecek tehlike de ister servet incelemeli ister değer incelemeli sistemde gerçekleşmiş olsun vatandaşların emeklilikte çalışırken ki durumlarından çok az daha kötü durumda olacaklarıdır. Bu durumda ( İngiltere de dahil olmak üzere bir çok sistemler servete dayalı hakları özel gelirin seviyesine göre düşürmektedirler, çalışırken kazandığı paranın düzeyine oranla devlet emekliliğinin seviyesinin azaltılması ) emekli olununca yapılabilecek harcamalar eğer tasarruf edilmiş ya da biriktirilmiş, özel emeklilik primleri olarak yatırılmış miktarlar harcanmış da olsa gerçekleşebilmektedir. Servete dayalı emeklilik seviyesine güven arttıkça bu problemin de kötüleşmesi kaçınılmazdır ve prensip olarak pratik uygulamasından çok daha etkindir. Servet ölçümüne dayalı emeklilik gelirleri arttıkça problem de büyüyecektir. Bu moral olarak da yıkıcı durumu düzeltebilmek için yükselen genel bir tepki, Şili ya da Avustralya da olduğu gibi özel emeklilik primlerinin yatırılmasını yani özel emeklilik için çalışırken tasarruf etmeyi zorunlu hale getirmektir. İngiltere de ister özel ister devlet kaynaklı emekliliğe ama mutlaka ikisinden birine, emeklilik ödemeleri -eğer en üst düzey emeklilik söz konusuysa- yapılmak zorundadır. ( Dilnot, Dünya Bankası Uluslararası Forumu ve İngiltere 1994 ) 11

12 4.5 Aile Kuruluşu ve Boşanma Teşvikleri Refah devletinin rolünün en hassas olduğu noktalardan biri sosyal güvence ve iskan politikasıdır. Boşanmaların artması ve tek ebeveyn sayısındaki artış yüzünden sosyal güvenlik sistemi sıklıkla suçlanmaktadır. Ekonominin hemen hemen tüm alanlarında olduğu gibi,bu alan da iyi bir hikayenin süregeldiği bir alandır ve diğerlerinde olduğu gibi herkesin anlattığı bu hikayeye güvenilmemelidir. Bireylerin kuracakları ilişkilerde ekonomik faktörlerin rolü olduğu kesindir. Ama yalnız velilere yapılan ödemelerin durdurulması durumunda daha az yalnız veli olacağı yani daha az ailenin dağılacağı tezi de komiktir. Gene desteklenmeyen düşünce şudur ki son on yıllarda bu tür hakların aile dağılmasında genel bir etkiye sahip olduğudur. Ama şu soru sosyolojik açıdan sorulmalı ve daha kötü alternatif de düşünülmelidir : Kadınlar sosyal güvenlik haklarıyla yaşamayı ve yalnız anne olmayı başka bir şeyden kaçtıkları için mi yoksa iki kişilik yaşamın ekonomik olarak daha zor olmasından mı seçiyorlar? ÖDEYEBİLME GÜCÜ YA DA ÖDEME İSTEKSİZLİĞİ? Refah devletinin geleceği hakkındaki tartışmaların ucunda, ileride bu düzenekte gidildiği düşünülürse, bu tür bir masraf yığınını ödeyebilirmiyiz? unsuru üzerinde odaklaşmaktadır. Milli gelir ve gerçek gelirle bağıntılı olarak devlet yapılanmasının kurumlarının maliyetlerinin artacağı kesindir. Dramatik reformlar uygulanmadığı sürece bu gerçekleşecektir. İngiltere de bu tür bir sosyal güvenlik haklarını kapsayacak şekilde kazanç indekslemesi yerine fiyat formunda yapılmıştır. Şimdi eğitim ve sağlık konusunda sıkı kontroller de mevcuttur ama bu durumda bile Gayri Safi Milli Hasıla nın bu hizmetlerce emilen bölümünde bir değişiklik olması beklenmemektedir çünkü faydalanan gurupların sayısı artmaktadır. Medikal araştırmalar ve hayalperest beklentiler harcamaları pompalamaya devam etmektedirler. Diğer ülkeler de aynı türden bir yolu izleseler de Hills in gösterdiği gibi onlar demografik gelişme anlamında İngiltere den daha zorlu durumlarla karşılaşmaktadırlar. Hükümetlerin önündeki bir seçenek vergi gelirlerini yükseltip artan harcamaları dengelemek ve böylece bu hizmetleri azaltmayı seçmemektir. Hills in gösterdiği gibi bunu İngiltere de yapabilmek için,vergileri önümüzdeki elli yıl içinde GSMH nın % 5 i gibi bir oranda arttırmak ve böylece kamu harcamalarındaki artışları dengelemek gerekmektedir. Ya da temel vergi oranını % 25'den %40'ın biraz üstüne çekmek gerekmektedir. Diğer Avrupa ülkelerinde mevcut durumu korumak için yapılacak artışlar çok daha fazla olacaktır. İşte ödeyebilir miyiz sorusunun nesnesi bu vergi artışlarıdır. 12

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007 Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar * Bu rapor, Sosyal Politika Forumu Sosyal Politikaları İzleme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ

SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ SOMUT GERÇEK AVRUPA DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ Rosanna Tarricone ve Agis D. Tsouros tarafından düzenlenmiştir. ÖZET Avrupa daki demografik, epidemiyolojik, sosyal ve kültürel trendler, geleneksel bakım yöntemlerini

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 39. Türkiye de yurtiçi tasarruf 2000 li yıllarda düşmüştür ve uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşüktür (Bölüm 2). Bölüm 3 de düşük düzeydeki

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

Dr. Michael Teitelbaum: Önce felç oldu sonra korkunç bir şekilde yavaş yavaş öldü.

Dr. Michael Teitelbaum: Önce felç oldu sonra korkunç bir şekilde yavaş yavaş öldü. MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 11. Ders Dökümü 19 Şubat 2009 Profesör Robert Wyman: Bu gün ilk kez bir misafir hocamız olacak. Size Dr. Michael Teitelbaum u tanıştırma mutluluğunu yaşıyorum.

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

EVDE BAKIM HİZMETLERİ Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN (MD) Ankara 2005 Kapak ismi Hazırlayan Redaksiyon : Evde Bakım Hizmetleri : Dr. Dursun AYDIN : Enginer

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı