Çev. Ayfle Merve KAMACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çev. Ayfle Merve KAMACI"

Transkript

1 355 ARNAVUTLUK, MAKEDONYA VE KOSOVA ÖZEL NDE BALKANLAR DA EMEKL L K S STEMLER N N KOORD NASYONU GEREKL L 1 P rof. Dr. Merita (Vaso) XHUMARI Tiran Üniversitesi, Arnavutluk Ekonomik Araflt rmalar Merkezi, Arnavutluk Çev. Ayfle Merve KAMACI 1. Sosyal Politika Ba lam Bu bildiride, Avrupa entegrasyon sürecinde Bat Balkan ülkelerinin karfl laflt sosyal sorunlar ve emeklilik sistemlerinin koordinasyonu gereksinimi ele al nacak. Ekonomik iflbirli in yan s ra, sosyal güvenlik düzenlemeleri de Balkan ülkelerinin Avrupa entegrasyon sürecinde önemli hususlardand r y l ndan sonra, AB gündeminde sosyal politikaya özellikle itina edilmifl, bu durumun yans malar AB nin Balkan ülkelerine yönelik yard m projelerinde de görülmüfltür. Sosyal politikaya verilen önem, AB entegrasyonu sürecinde Balkan ülkelerinin sa lam fl oldu u ilerleme ile de iliflkilidir. Makedonya AB üyeli i için aday ülke konumuna geldikten sonra, AB ile stikrar ve Ortakl k Anlaflmas n n imzalamas n n ard ndan Arnavutluk da, aday ülkelik baflvurusunu yapm flt r. Kosova ise flu s ralar ba ms zl n n keyfini ç karmakta 2 ve uluslararas yard mlarla birlikte devlet inflas sürecinden geçmektedir, ayr ca AB entegrasyonu sürecine yönelik eylemlere geçme öncesindedir. Sosyal politika geliflmeleri, özellikle de emeklilik sistemlerinin reformasyonu, her bir ülkedeki iç geçifl politikalar n, sosyalist rejimin düflüflünden sonra uluslararas örgütlerden al nan politikalar ve artan AB entegrasyon süreçlerinin etkisini yans tmaktad r. Di er bir taraftan emeklilik sistemi yaln zca tüm sosyal sistemdeki de ifliklikleri yans tmakla kalmaz, ayn zamanda de ifliklikleri etkileyen araçlardan biridir. Bilhassa her iki cinsin ifl gücü pazar na kat l - m, insanlar n serbest dolafl m gibi konularda harekete geçiren bir etkendir.

2 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress Yeni emeklilik planlar oluflturmak veya var olan sistemi Balkan ülkelerindeki yeni sosyal ve ekonomik gerçeklere uyum sa layacak flekilde yeniden modellemek, her Balkan ülkesinin stratejik hedeflerinin bafl nda gelmektedir. Sosyal devlet, temel yasalar - Anayasa düzeyinde kabul edilmektedir ve sosyal haklar n garanti edilmesi, stratejik hedeflerin bafl nda yer almaya devam etmektedir. Bu nedenle bu bölgede karar alma süreci, sosyal gereklilikler ve ekonomik kalk nma öncelikleri aras ndaki denge sa lanarak sürdürülmelidir. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya da farkl yaklafl mlar ve emeklilik sistemleri kullan lmaktad r. Arnavutluk taki yafll l k sigortas sistemi tipik Bismarck modeline dayanmaktad r. Bu model, ortaya ç kt Almanya da bile düzenleme aflamalar ndan geçmektedir. Kosova daki yafll l k sigortas sistemi, temelde Beveridge modeline dayand r larak oldukça yeni bir sistem olarak oluflturulmufltur. Makedonya sisteminde ise, Avrupa ülkelerinde gelifltirilen iki yafll l k sigortas sisteminin birleflimi kullan lmaktad r: An nda öde yöntemi ve sermaye fonlu yöntem. Asl nda Makedonya da daha çok sveç modeli takip edilmektedir. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya da nüfusun az olmas, nüfusun %50 den fazlas n n 35 yafl n alt nda olmas ile görece genç nüfus, yüksek iflsizlik oran, kifli bafl na düflen düflük GSY H oran ve benzeri ortak genel göstergeler olmas na ra men, neden farkl yaklafl mlar benimsenmifltir? Toplumlar m z n, modern emeklilik sistemlerini yap land rma anlam nda AB deneyimlerinden yararlanma avantaj bulunmaktad r. Çünkü toplumlar - m z AB geliflimlerinin etkilerine aç k konumdad r. Di er taraftan Balkan ülkeleri art k bölgede oluflturulan sistemle rekabet etmek üzere birbirlerinin emeklilik sistemlerini tam anlam yla koruyacak serbestli e sahip de ildir. Bat Balkanlar da sosyal güvenlik, geleneksel olarak hem eski sistemde hem de reforme edilen yeni sistemde istihdam durumu ile iliflkilendirilir. Pazar ekonomisine geçiflle nüfusun büyük katmanlar n n istihdam durumlar, devlet sektöründe istihdam halinden iflsizli e dönmüfltür. flsiz b rak lan kifliler, kendi ifllerini kendileri kurmaya veya aile flirketlerini devam ettirmeye çal flmaktad r. Di er yandan resmi olmayan ekonomi büyümelerinin, reforme edilen an nda-öde sosyal güvenlik sistemleri üzerinde olumsuz etkisi olmufltur.

3 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 357 Tablo 1: Bat Balkan Ülkelerinde Genel Göstergeler *veri bulunamad Kaynak: Krohnert Hobmann-Klingholz, Europe s Demographic Future, Berlin Institute for Population and Development, 2008, s.325.

4 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress Emeklilik sistemini incelemede kullan lan bölgesel yaklafl m, Balkan ülkelerinin ayn anda demokratik rejimler, serbest pazarlar, yasal ve sosyal devletler oluflturma aflamas nda karfl laflt meydan okumalara dayanmaktad r. Mevcut ekonomik büyümeye ra men, Bat Balkan ülkelerinin Avrupa ülkelerine k yasla kifli bafl na GSY H oranlar düflüktür. Bu ülkeler ayn zamanda küresel ekonomiye ba lanma anlam nda büyük s k nt lar yaflamaktad rlar. Sanayisizleflme Makedonya da ve Arnavutluk ta ifl imkânlar n bozmufl ve çok say da KOB ve serbest meslek erbab n n ortaya ç kmas na neden olmufltur. flsizlik, gayri resmi ekonomiler, düflük gelirler ve göçmen akrabalar ndan gönderilen havalelere bel ba layan ev halk, bu ülkelerin ortak özelliklerindendir. Düflük uluslararas sermaye ak fllar, düflük ihracat rekabetçili i ve genifl çapl yoksulluk durumlar Arnavutluk, Makedonya ve Kosova n n bu gibi aç k sistemlerde küresel ekonomi ile rekabet edebilirli ini elinden almaktad r. Bu ülkeler, kalk nmalar için elzem de erde olan bölgesel iflbirli i gereklili ini fark edememifllerdir. Balkan ülkeleri aras ndaki ekonomik iflbirli i ve iliflkiler, kendine pazarda yer bulmaya çal flan ifl gücü gibi di er verimlilik faktörlerinin serbest hareketini geniflletmenin öneminin alt n çizmektedir. fl gücünün serbest dolafl m, sosyal güvenlik koordinasyonu ve insanlar n emeklilik döneminde yaflamak istedikleri her yerde emeklilik maafl haklar n n kendilerine verilmesinin garanti edilmesi ile kolaylaflt r labilir. Ortak sorun/risklerin önemi ve emeklilik sistemlerinin karmafl kl, bunlar n Aç k Koordinasyon Methodu (AKM) nda AB deneyiminden yararlan larak koordine edilmesi sorusunu ortaya ç karmaktad r. 2. Emeklilik Reformlar Eski Yugoslavya dan kalan emeklilik sistemi yan s ra Arnavutluk taki emeklilik sistemi Belirli Yarar Esas na Dayanan sistemlerdir. Bu sistemde, emekliler çal flma y llar na ve maafllar na göre ek ödeme al r. Emekli maafllar tamamen maafl büyümelerine endekslidir, böylece yafll lar n yaflam standartlar kimi durumlarda çal flma yafl nda olan nüfusun durumundan daha iyi olmaktad r. Emekli maafllar n n amac sosyal statüyü korumakt r ve yerlefltirme oran 20, 40 y ll k çal flma sonras %70 ten %80 lere de ifliklik göstermektedir. Emeklilik yafl erkeklerde 60, kad nlarda 55 den azd r. Ayr ca madenciler gibi kimi iflçilere özel ayr cal klar sa lanmakta ve böylece bu iflçilere, herhangi bir gelir kesintisi olmadan, daha erken yafllarda emekli olma imkân verilmektedir. Sistem, genelde merkezi yönetimli olarak ve an nda öde (AÖ) temelinde finanse edilmektedir lardan sonra tüm Bat Balkan ülkeleri, artan sosyal taleplerden gelen devlet bütçesi üzerindeki bask y azaltmak için emeklilik reformlar n be-

5 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 359 nimsemifllerdir. Uluslararas örgütlerin, özellikle de Dünya Bankas n n yard mlar ile çok say da ülke, az geliflmifl sermaye piyasalar ortam nda, k smen özellefltirilmifl üç ayakl emeklilik sistemini uygulam flt r. Üç ayakl emeklilik sistemi terimi, 1994 y l nda yay mlanan Dünya Bankas destekli üç ayakl modelle iliflkilidir. Üç ayakl sistem afla dakilerden oluflmaktad r: 1. Devlet kontrolü alt nda, fon ayr lmam fl ve halka aç k olarak yönetilen tan mlanan kâr sistemi. 2. Devlet kontrolü alt nda, fon ayr lm fl ve özel olarak yönetilen tan mlanan katk sistemi. 3. Gönüllü emeklilik sistemi. Prensipte emeklilik sistemlerinin reform edilmesi politik tercihleri, tarihi gelenekleri ve farkl ülkelerin karfl laflmakta oldu u belirli ekonomik riskleri yans tmaktad r. Bat Avrupa ülkelerinin ço unda iki ayakl sistem terimi, genellikle kolektif ifl gücü anlaflmalar alt nda düzenlenen tamamlay c emeklilik taslaklar ile iliflkilendirilir. Baz ülkelerde bu türden kolektif taslaklar kamuya yar aç k flekildedir ve iflveren ile iflçiler aras ndaki iflbirli i yasalar n getirdi i zorunlulukla aç klanabilir. Di er ülkelerde ise kolektif taslaklar, s k bir flekilde özel tabanda oluflturulur ve kat l m zorunlu de ildir. ki ayakl emeklilik sistemlerinin temel özellikleri flu flekildedir: - kat l mc lara yönelik olarak mecburidir; - an nda öde ilkesine karfl olarak sermayeleflmeye dayanmaktad r; - özel hukuk huzurunda iflletilen fonlarla yönetilir; - tan mlanan katk prensibine dayal d r. Bu özellikler, H rvatistan, Makedonya ve Kosova da uygulanan iki ayakl emeklilik sistemlerinin tipik özellikleridir. Arnavutluk, S rbistan ve Karada da ise var olan emeklilik sistemleri yeniden flekillenme aflamas ndad r. Düflük istihdam oranlar, kay t d fl ekonomi ve katk toplamalar ndaki zay f kay tlar dolay s yla Arnavutluk ve di er Bat Balkan ülkelerindeki an nda öde emeklilik sistemi, ciddi bask alt ndad r. Resmi ekonomide yer alan özel flirketler ve serbest meslek çal flanlar bile minimum maafla göre ödeme yapmakta ve bu da çok say da insan n yaln zca minimum emeklilik maafl alaca anlam na gelmektedir. Ayr ca bu durum Sa l k Fonu, Emeklilik Fonu ve stihdam Fonu nun ço unlukla aç k vermesi ve bu fonlar n hükümetin zaten daralt lm fl bütçelerinden destek almas zorunlulu unu ifade eder. Hükümetin bu deste i sa lamas için de di er sosyal harcamalardan kesinti yap lmas gerekir. Emeklilik maafllar n n düflük oranlarda seyretmesine ra men, Makedonya da GSY H nin %9 unu ve Arnavutluk ta %5 ini kapsayan emeklilik giderleri oldukça pahal d r.

6 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress H rvatistan, Makedonya ve Kosova da uygulanan üç ayakl özellefltirilmifl emeklilik sistemi reformlar zorunlu bireysel tasarruflar flemas n oluflturmufltur. Kâr ve katk lar birbiriyle birlefltiren bu flema türlerinde, devletin eski sistemdeki gibi (örne in madenciler, askeri güçler vb. yönelik olarak) özel kategorilere dair öncelikler oluflturmas daha da zorlaflmaktad r. Geçifl sürecinde Balkan ülkelerinin karfl laflt temel s k nt gayri resmi istihdamd r. Bu, emeklilik sistemlerinin, maafla dayal modelde tan mlanan katk l emeklilik sistemlerine göre yeniden flekillendirilmesinin nedenlerinden biridir. Üç ayakl emeklilik sistemi modelinde, an nda öde finans yöntemi di er yöntemlerle birlefltirilmifltir. Bundaki amaç, kendi kendini destekleyen flemalar gelifltirmek ve sorumluluklar devlet, iflverenler ve iflçiler aras nda paylaflt rmakt r. Devlet, sigortal kiflilerin, tercihlerinin getirileri ile ilgili olarak objektif bir biçimde haberdar edildi inden emin olmal d r. Örne in, özel emeklilik fonlar veya yat r m düzenlemeleri ile ilgili olarak sigortal vatandafllar bilgilendirilmelidir. Genel emeklilik flemalar Arvanutluk, S rbistan ve Karada da yaln zca baz marjinal parametrik reformlara konu olmufltur. Bölgede zaten uygulanan üç ayakl emeklilik sistemlerine miras kalm fl sorunlar dikkate al n rsa, bu sistemleri benimsememifl olan ülkelere Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada ve S rbistan, ileriye yönelik reformlar takip etmeleri ve mevcut olan an nda öde emeklilik sistemlerinin etkinli ini art rmaya yo unlaflmalar ve k smen özellefltirilmifl sistemlere dalmaktan uzaklaflmalar tavsiye edilebilir. 3

7 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 361 Balkanlar daki emeklilik sisteminin karfl karfl ya oldu u ana sorun, sigorta kapsam ve yenileme oranlar n n art r lmas d r. Tekrar da t labilen faktör, eski rejimdeki gibi yine güçlüdür. Balkan devletlerinin ortak sorunu, emeklilik sistemlerinin pazar koflullar na daha iyi bir flekilde yerlefltirilmesi gereklili idir. Böylece teflvik edici fleyler art r lacak, sigorta prensibine öncelik tan nacak, gelir da l m ile karfl laflt rma yap lacak, daha yüksek katk lar ödenmesi özendirilecek ve bunlar n bir sonucu olarak daha yüksek kârlar elde edilebilecektir. Günümüzde AB, sosyal dayan flma ve sosyal içerme gibi yeni prensiplere yo unlaflmaktad r. Tüm sosyal aktörler, hatta savunmas z gruplar da dâhil olmak üzere, politika oluflturma sürecine kat labilmelidir. Bu fikir ilgili gruplar n uzun organizasyon geçmifllerinden gelmektedir. Bu gruplar art k, temsil ettikleri gruplar n yarar n korumak üzere yeni fikirlerle siyasi süreç alan na girmeye haz rlar. Bu, sosyal fark ndal n geliflmedi i ve grup temsilcilerinin yeterince etkin olamad toplumlar m zda nas l sa lanabilir? 3. AB Entegrasyonu Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyon Gereklili i Balkan ülkeleri için temel önceli in AB entegrasyonu olmas, emeklilik sistemleri ile ilgili olarak AB deneyimlerinden ve hedeflerinden yararlan lmas n kolaylaflt r yor. Balkan ülkeleri aras nda sosyal güvenlik ile ilgili ikili anlaflmalar n önemi yan s ra sosyal politika gündeminin ilk s ralar nda emeklilik sisteminin ilk aya düzenlemeleri yer alacakt r. Baz Balkan ülkelerinde yafll l k maafl sistemlerinin ilk aya n n ana özellikleri nelerdir? Bunlara bir bakal m.

8 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress Tablo 2. Yafll l k Maafl Sistemlerinin lk Aya na liflkin Karfl laflt rmal Veriler, 2007 Sosyal güvenlik, ifl gücü piyasas ndan iflçilerin kal c veya geçici olarak ayr lmas gibi belirsiz ekonomik geliflim risklerine karfl koruma sa layan bir araçt r. Piyasa küreselleflti i sürece sosyal güvenlik gibi araçlar da küreselleflir. Bu yüzden, iflçilerin çal fl p daha sonra emekliliklerini yaflamak istedikleri her yerde, bugün ve yar n, sosyal haklar n n garanti edilmesine yönelik belirli ortak kurallar belirlenmelidir. Balkan ülkeleri ters yönde ilerlemektedir. Bugün AB devletleri yüz y l önce oluflturulan emeklilik sistemlerinin düzenlenmesi üzerine müzakereler yap yorsa, sosyalist rejimler döneminde benzer emeklilik sistemleri olan Arnavutluk, Makedonya ve Kosova n n da bunu yapmas gerekir. Ancak bu ülkeler, bu sorunu öyle farkl bir flekilde yeniden düzenliyorlar ki, Shengen vizesi al nd nda, insanlar n ve mallar n serbest dolafl m n n önünde engeller oluflabilir. Balkan bölgesinde emeklilik sistemi, ifl gücünün ve hizmetlerin serbest piyasas, serbest ticareti ve serbest hareketine karfl nas ld r, esnek ortama nas l daha iyi yerlefltirilebilir? Emeklilik sistemi farkl sosyal yap lara, demografik ve ailevi de iflikliklere nas l karfl l k vermektedir? Serbest mesleklerin yayg n oldu u toplumlarda emeklilik sistemi, fakirlik azaltma amac yla eflitlik gibi de erleri güçlendir-

9 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 363 melidir veya buralarda katk prensibine ve sosyal adalete dayal gelir yenileme uygulanmal d r. Günümüzde AB yeni sosyal dayan flma formlar aray fl ndaysa, eski sosyalist sistemin ana özelli i olan yeniden da t lan faktör yine de güçlendirilmeli midir? Sosyal güvenlik yönetiminde üçlü yönetim organlar taraf ndan uygulanan ço ulcu politik sistem ve yeni ifl gücü iliflkileri, bu flekilde bir genel emeklilik sisteminin yeniden bölüflümü ile uyumlu olabilir mi? As l soru, herkesin insan sayg nl içinde yaflam n idame ettirebilece i gerekli kaynaklar n garanti edilmesinde yard mc olacak bir flekilde sosyal koruma sistemlerinin nas l organize edilece idir. Yani aktif nüfusun yafll lar için gereken ve kendilerine yetecek kadar gelir sa lamak üzere verebilecekleri kadar ödeme yapmas gerekmektedir. Bunlar, emeklilik sistemlerinin geliflimine yönelik elzem sorulard r. Emeklilik kurumlar, sürdürülebilirliklerini ve kâr yeterliliklerini art rmak, yeni realitelerde esnek olabilmek ve AB entegrasyonu sürecinde gerekli standartlara uyumlu olabilmek üzere yeniden flekillendirilme sürecindedir. Balkan ülkelerinin AB entegrasyon süreci, gündeme, sosyal koruma ve içerme konular n dâhil etmifltir. Emeklilik sistemi konusu da öncelikli konular aras ndad r. Sosyal Koruma Asgari Standartlar üzerine ILO Sözleflmesi, sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerinin geliflimine yönelik stratejik hedeflerde önemle vurgulanan prensip olarak kabul edilmelidir. Bu, di er sosyal faydalarla birlikte emeklilik sistemlerinin entegrasyonuna dair bir baflka araçt r ve sigorta kapsam ve kârlar n yeterlili i kurallar na uyumludur. Avrupa entegrasyon sürecinde olan Arnavutluk, Makedonya ve Kosova daki emeklilik sistemlerinin koordinasyon gereklili i ve bu sistemlerle ilgili olarak Avrupa deneyimlerinden nas l yararlan labilece i, üzerinde yo unlafl lmas gereken hususlardand r. Balkan ülkelerinin AB entegrasyon süreci, ekonomide bölgesel iflbirli ine yönelik daha do al bir ortam oluflturmufltur. Bu iflbirli inin, ifl gücünün serbest dolafl m n ve iflçilerin sosyal haklar n n garanti edilmesi gereklili ini beraberinde getirece i umulmaktad r. 4. AKM Bölgedeki En Baflar l Deneyimler Aras Karfl l kl Bilgi Edinimi Balkanlar daki emeklilik planlar n n ilk aya n n koordinasyonu ve Aç k Koordinasyon Metodu (AKM), emeklilik sistemlerine dair en iyi deneyimlerin paylafl lmas nda kullan labilir. Bölgenin farkl ülkelerine tafl nan ve buralarda çal flan Balkan vatandafllar na yönelik imkânlar art ran bölgesel ekonomik iflbirli i, emeklilik sistemlerinin yasal çerçevesinde ilerlemeler sa lanmas n, hükümetler ve emeklilik planlar n n yönetiminden sorumlu ilgili birimler aras ndaki ikili anlaflmalar n gelifltirilmesini gerektiriyor.

10 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress AB, sosyal içerme ve 2006 y l ndan bu yana sosyal koruma üzerine, aday ve aday aday ülkeleri Aç k Koordinasyon Methodu ile haz rlamay hedeflemektedir. 5 Ortak çerme Belgeleri (O B) süreci, fakirli in ve sosyal d fllaman n üstesinden gelme ile ilgili ve 2006 y l ndan bu yana da üç ana alan olan emeklilik sistemleri, sa l k ve uzun süreli bak m ile ilgili bafll ca risklerin ana hatlar n belirler. Bu anlamdaki hedefler flu flekildedir: Sosyal uyum, erkek ve kad n aras nda eflitlik ve herkese yeterli, eriflilebilir, finansal olarak sürdürülebilir, uyarlanabilir ve etkili sosyal koruma sistemleri ve sosyal içerme politikalar arac l yla efl imkânlar sa lama. Daha genifl ekonomik büyüme, daha fazla ve daha iyi ifl imkânlar ve daha etkili bir sosyal tutarl l k hedefleyen Lizbon hedefleri ve AB Sürdürülebilir Geliflim Stratejisi aras nda etkin ve karfl l kl etkileflim sa lama. Politika tasar m, uygulamas ve takibinde iyi yönetim, fleffafl k ve hissedarlar n kat l m n sa lama. AB sosyal politika iflbirli i 2002 y l nda, 2004 y l nda AB ye kat lan 10 ülke ile bafllam flt r. Her iki taraftaki süreçlerin ö renilmesi, Sosyal Koruma ve çerme Çal flmalar na dayanmaktad r. 6 Aday aday ülkelerin aras ndaki iflbirli inin sosyal koruma ile iliflkilendirilme süreci hâlâ haz rl k aflamas ndad r. Sonuncusu 4 Mart 2009 da Tiran da gerçeklefltirilen AB Sosyal Koruma ve Sosyal çerme Süreci seminerler serisi yan s ra, Sosyal Koruma ve Sosyal çerme çal flmalar hep birden Bat Balkan ülkelerini desteklemektedir. 7 Halk ve hatta sosyal ortaklar ve Akademi; sosyal güvenlik flemalar ve Avrupa genel sosyal güvenlik politikas koordinasyonu kavramlar n n ne ifade etti i ve kat l mdan sonra elde edilecek hak ve zorunluluklar hakk nda yeterince bilgilendirilmemektedir Bölgesel düzeyde birleflik sosyal koruma, tercihleri art racak, istikrarl bir istihdam ve buna ba l emeklilik sistemi haklar n teflvik edecektir. Balkanlar da Sosyal Güvenlik Koordinasyon A, Üsküp te Sosyal Politika Üzerine Bölgesel Koordinasyon Merkezi ile bafllat lm flt r. Bat Balkan ülkelerinin AB entegrasyonu ba lam nda karfl laflt rmal çal flmalar n gelifltirilmesi ve desteklenmesi için daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Kamu ve özel emeklilik sistemlerine dair entegre bir yaklafl m n hem yafll nüfus aras nda yoksullu un silinmesi üzerinde kesin bir etki yaratma hem de yeterli emekli maafllar oluflturmadaki önemi ana önceliktir. Bu zorlu yolda ülkelerimiz, katk sa alayan-

11 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 365 lar ve faydalananlar aras ndaki fleffafl art rmal, emeklilik sisteminde gerçeklefltirilen reformlarla nelerin kamuyu bekledi i hususunda daha fazla bilgilendirmelidir. Özellikle emeklilik sistemleri konusunda Balkan ülkeleri aras nda deneyim paylaflma ve birbirlerinin süreçlerinden ders ç karma amac yla AKM nin bir araç olarak kullan lmas n n önemine de inmek istiyorum: Arnavutluk, emeklilik sistemlerinin reform edilmesi sürecinde di er ülkelerden neler ö renebilir? Yeniden da t lan ö eleri azaltarak emeklilik sistemi üzerinde güven infla etmek Çal flan planlar na yönelik vergi özendirici unsurlar ortaya sunmak Üretim özendiricilerle tar m alan nda serbest çal flan kiflilere destek sa lamak Evde çal flanlar n sigorta süreçlerini ve zor ifllerin katsay lar n bilme arac l yla tüm yafll lara yönelik olarak minimum gelir düzeyini garanti etmek %40 ortalama yenileme oran nda, zorunlu emeklilik maafl planlar ndan emeklilik maafl n garanti etmek ILO Sözleflmesi 102/1952 (Onayl,2005) Katk lara göre kârlar farkl laflt rma ayar mekanizmas n yükseltmek ve sosyal statüyü korumak, dizinleme süresini yasalarda düzenlemek Yasalarca tasdiklenen göçmen iflçi haklar ve ikili anlaflmalar kinci aya desteklemek; bu, iflçilerce finanse edilebilir. Sigorta/maafl çocuk yard m sa lamak Kosova neler ö renebilir? fiu anki emeklilik sistemine güven duyulmas n sa lama, katk lara göre emekli maafllar n farkl laflt rmak için AÖ sistemini uygulama veya uygulamama Ülkede enerji üretimi ve ihrac nda emekli maafl tasarruflar n kullanma, ekonomik kalk nma ve istihdam art rmay hedefleme Dizinleme kurallar n yasalarca düzenleme Makedonya neler ö renebilir? Devlet, iflveren ve çal flan katk lar aras nda sorumlulu u paylaflt rma Emeklilik tasarruflar n yat r m olarak kullanmak üzere bölgede ekonomik iflbirli i sa lama ve istihdam art rma

12 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress Kalan emekli maafllar (en az befl y ll k sigortal ) için hiçbir koflul olmamas Cinsiyet yaklafl m kurallar birlefltirme Stratejik uzun vadeli sosyal ve ekonomik istikrar sa layan sosyal politika yaln zca vatandafllar n sosyal olarak korunmas n de il, ayr ca befleri potansiyellerin geliflmi üzerinde etkili olmay, insanlar n hukukun üstünlü üne sayg duymas n sa lamay hedeflemektedir. Vatandafllar, demokrasinin insan haklar na sayg oldu unu ve böyle bir demokrasiye, kat l mc emeklilik sisteminde dayan flma yoluyla ulafl labilece ini bilmeleri gerekir. Mevcut an nda-öde sisteminin sürdürülebilirli i üzerine bilhassa yo unlafl lmal d r. Ba ml l k oran n düflürmek ve de ifltirme oran n art rmak, günümüzde Balkan ülkelerinin en temel risklerindendir. Küresel piyasa etkisi ve fiyat liberalizasyonu, sonuç olarak sosyal standartlar n düflürülmesine neden olmufltur. Genç nesli katk da bulunanlar ve yafll nesli faydalananlar fleklinde tan mlamak üzere tüm nesilleri do rudan etkileyen etkili ve modern bir emeklilik sisteminin flekillendirilmesi gerekmektedir. Sosyal politikada demokrasi, belirli sosyal alanlar n sosyal politika oluflturma yap lar nda daha genifl flekilde temsil edilmesi olas l n ifade eder. Ancak ç karlar, gruplar ve bireyler bunlar n fark nda oldu unda temsil edilir. Sosyal yasamada hak ve sorumluluklara yönelik kamu bilgisi ve konuyla ilgili olarak tüm vatandafllar n bilgilendirilmesi, sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemlerinin oluflturulmas nda tüm aktörlerin kat l m n tetikleyecektir. Sosyal politika geçmiflinden al nacak bir sonuç da, ilgili gruplar n ve sosyal programlar n baflar s n tetikleyen faktörlerden olan sosyal ortaklar n ilgi alanlar ndan gelecek bask d r. Bu deneyimi yaln zca belirli koflullarda, kolektif bilinçten ve mekanik dayan flmadan bireyselli e ve organik dayan flmaya geçifl sürecinde kullanmal y z. Sosyal güvenlik kurumlar n ve bunlar n geliflim süreçlerini anlamak, herkes için bir güç kayna d r, çünkü bu kurumlar n nas l iflledi i toplumumuzun tüm bireylerini ilgilendirir.

13 Arnavutluk, Makedonya ve Kosova Özelinde Balkanlar da Emeklilik Sistemlerinin Koordinasyonu 367 Notlar 1 ERSTE Foundation taraf ndan desteklenen, Balkanlar da emekli maafl sisteminin sürdürülebilirli i üzerine gerçeklefltirilen çal flmadan al nan bulgular n baz lar, fiubat 2008 de Kosova Parlamentosu Ba ms zl k Deklarasyonunu kabul etmifltir. 3 EJSS makale Bartlett & Xhumari Bat Balkan ülkelerinde Sosyal Koruma ve Sosyal çerme çal flmalar : 5 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social protection and inclusion policies. Antonia CARPARELLI, Head of Unit EMPL E2: Conference on EU social protection and inclusion strategy, March 4, 2009 Tirana. 6 fiu anki 3 Aday ülke: Mart 2007 de O B imzas at lan ve ikinci O B takip süreci olan H rvatistan, 2004 sonunda O B süreci ilan edilen ancak hâlâ imzalanmayan Türkiye ve kat l m müzakereleri hâlâ bafllat lmayan ve O B süreci ilan edilmeyen Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti. 7 referans olarak kullan lm flt r. Referanslar Anita M. Schwarz, World Bank, Pension Review in Albania, December 2006 Anita M. Schwarz, World Bank, Study on Pension Policy Reform for Kosovo, May 2006, included in Kosovo Technical background paper Social sectors, July 7, European Commission, Synthesis reports on Pensions (2003, 2006, 2008) and the National Strategy Reports: Studies on Social Protection and Social Inclusion in the Western Balkan countries: AGE - The European Older People s Platform ILO Governance of social security, Hungary 2005 ILO Social Security Spending in South Eastern Europe: A Comparative Reviews, Hungary I am the contributor on the Albanian parts. ISBN (print); (web pdf) Bartlett, W. (2008) Europe s Troubled Region: economic development, institutional reform and social welfare in the Western Balkans, London: Routledge

14 Uluslararas Balkan Kongresi / 2 n d International Balkan Congress Bartlett, W. and Xhumari, M. (2007) Social security policy and pension reform in the Western Balkans, European Journal of Social Security, 9(4): It is presented in a conference organized by the World Bank in Tirana, June 2008, and published also in the web page: Bartlett, W. and Xhumari, M. (2007) Social security policies in the Western Balkans, in: Social Europe Series no.12, J. van Langendock (ed.) The Right to Social Security, Antwerp: Intersentia, pp Xhumari, M. (2006), Procesi dhe Institucionet e Politikes Sociale (Process and Institutions of Social Policy), Tirana University text for the students, ISBN , 327 pages. Co-author and researcher for the study on Social Protection and Social Inclusion in Albania of the project of EU Commission, published on its web: Xhumari, M. (2007) Social Policy Process and Institutions in Albania, Vysoka skola aplikovaneho Prava, Pocta Igoru Tomesovi, ISBN , page Xhumari, M. (2005) Free movement of citizens as an instrument of social policy in the European Integration Process, the Periodical Review of the Albanian Ministry of European Integration, (In English and Albanian), DU- DAJ, ISBN , Tirane. National Institute of Statistics in Albania - National Institute of Statistics in Macedonia - Statistical Office of Kosovo - Ministry of Finance/Statistics and Publications Institute of Social Insurance - Bank of Albania/Statistics and Publications -

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Çev: Ayfle Merve KAMACI

Çev: Ayfle Merve KAMACI 243 ECO T CARET VE KALKINMA BANKASI VE ECO BÖLGES NDE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA Ömer Faruk BAYKAL ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas, Genel Müdür Yard mc s Çev: Ayfle Merve KAMACI ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden II. SOSYAL GÜVENL K AÇIKLARININ ETK LER Y llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi bozulmufl ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 2007-2013

Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 2007-2013 Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 2007-2013 Andrew CHAPMAN DG EMPL A1 12.09.2006 Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Hukuki Dayanak (1) Antlaşmanın 146. Maddesi : ESF nin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 27 Yaflam n çinden kayna ; Kaynak: Ali Tezel, Habertürk, 21 Mart

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Baflar göstergeleri nedir? Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Göstergeler, projenin çeflitli düzeylerinde gerçeklefltirece imizi belirtti imiz ifllerin etkilerinin nas l ölçülece ini belirtirler. Göstergeler,

Detaylı