FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ"

Transkript

1 FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ Fatma Nur DEMĠRCĠOĞLU 1 Seher ÖZDEMĠR 2 Haluk ÖZMEN 2 Tuba CINDIL 2 Mehmet Fatih YILDIZ 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon Özet: Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu çalışma, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusunda var olan kavram yanılgılarının ortaya çıkartılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Asit- Baz Teşhis Testi literatürden alınmıştır. Test, iki aşamalı çoktan seçmeli 18 soru içermektedir. Testten elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin asit-baz teorileri, konjüge asitbaz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıklarını göstermektedir. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması yararlı olabilir. Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Asit-Baz, Kavram Yanılgısı, İki aşamalı teşhis testi 1.GĠRĠġ Günlük hayatta karşılaşılan birçok olayın nedeni fizik ve kimya bilimleri ile açıklanabilmektedir. Fen bilimlerinin önemli bir dalı olan kimyanın, içerdiği kavramların çoğunun soyut olması nedeniyle, öğrenilmesi diğer derslere göre daha fazla zihinsel faaliyet gerektirmektedir. Farklı öğrenci seviyelerinde, yeni öğrenilen konular kapsamındaki bazı kimya terim ve kavramları öğrenci zihninde hedeflenenden farklı bir şekilde yapılanabilmekte ve farklı yorumlanabilmektedir. Asit ve baz kavramları ilk ve ikinci kademe öğretim programlarında yer alan oldukça önemli kavramlardan ikisidir (Özmen ve Yıldırım, 2005). Bu konuda öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi hususunda bir çok çalışma literatürde yer almaktadır (Artdej vd., 2010; Ayas ve Özmen, 1998; Canpolat vd., 2004; Demircioğlu, Özmen ve Ayas, 2001, 2004; Demircioğlu, Ayas ve Demircioğlu, 2005; Morgil vd., 2002; Özmen ve Demircioğlu, 2003; Ross ve Munby, 1991; Schmidt, 1995; Sheppard, 2006). Yanılgıların incelenmesine yönelik çalışmalar, öğrencilerin kavramlarla ilgili yerleşmiş görüşlerin bilimsel görüşlere dönüştürülmesi çabalarına karşı zihinsel bir direnç gösterdiklerini ortaya koymuştur (Huddle ve Pillay, 1996). Ayrıca bu çalışmalarda öğrencilerde yerleşmiş bazı fikirlerin genellemelerden tamamen farklı olduğu ve değiştirilmesinin de bir o kadar zor olduğu bulunmuştur (Stavy, 1991). Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir (Hackling ve Garnett, 1985). Bu sayede, yeni kavram yanılgılarının oluşması önlenirken bilginin de doğru ve kalıcı olarak yapılandırılması sağlanabilir. Özellikle öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında aldıkları dersleri ne ölçüde öğrendiklerinin ve varsa yanılgılarının tespiti daha da önem taşımaktadır. Çünkü öğretmenler nasıl öğrenirlerse öyle öğretme eğiliminde olacaklarından, sahip oldukları yanılgıları öğrencilerine aktarma durumu da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının yanılgılarının tespiti ve giderilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusundaki kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 2.YÖNTEM 2.1. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2 2.2. Veri toplama aracı: Öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Artdej vd. (2010) tarafından geliştirilen, iki aşamalı ve çoktan seçmeli 18 sorudan oluşan Asit-Baz Teşhis Testi kullanılmıştır. Test araştırmacılar tarafından Türkçe ye uyarlandıktan sonra çalışma örneklemi için geçerlik ve güvenirliği hesaplanarak kullanılmıştır. Testteki sorular asit ve bazlarla ilgili dokuz alt grup içermekte olup bu alt gruplar; elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler, asit ve baz çözeltileri, asit baz teorileri, konjüge asit-baz çiftleri, güçlü asit ve bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması, suyun ayrışması, sudaki H 3 O + ve OH - konsantrasyon değişimi şeklindedir. İki aşamalı olan bu testin ilk aşamasında öğrencilerden doğru olanı seçmelerinin istendiği dört seçenek, ikinci aşamada ise ilk aşamada seçtikleri seçeneği seçme gerekçelerinin yer aldığı beş seçenek bulunmaktadır. Testin geçerliliği, kimya eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından sağlanmıştır. Testin güvenilirliği 0.51 olarak hesaplanmıştır Verilerin analizi: Test sonuçları, doğru seçenek-doğru gerekçe 3 puan, yanlış seçenekdoğru gerekçe 2 puan, doğru seçenek-yanlış gerekçe 1 puan, yanlış seçenek-yanlış gerekçe ise 0 puan şeklinde kategorilendirilerek puanlandırılmıştır. Asit-Baz Teşhis Testi nden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Öğrencilerin her soru için verdikleri cevapların seçeneklere göre dağılımları hem cevap hem de gerekçe kısmı için ayrı ayrı olmak üzere yüzde ve frekans şeklinde hesaplanmıştır. Doğru seçenek ve doğru gerekçeyi aynı anda işaretleyerek tam doğru cevap veren öğrenci dağılımları ayrıca hesaplanmıştır. Tablolara ve test maddelerine bakılarak öğrencilerin kendilerine uygun gelen seçenekleri işaretleme nedenleri analiz edilerek incelenmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin taşıdıkları yanılgılar tablolaştırılmıştır. 3.BULGULAR Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için uygulanan Asit-Baz Teşhis Testi ne öğrencilerin verdikleri cevaplar yüzde frekans dağılımları şeklinde hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Genel olarak her soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Her bir soru için verilen cevapların seçeneklere göre dağılımı ve yüzde olarak ifadesi Sorular Şıklar A B C D E Boş F % F % f % f % f % f % Cevap 11 11, , , , ,3 Gerekçe , , ,6 1 1,1 5 5,4 Cevap 9 9,8 6 6, , , ,4 Gerekçe , , , ,1 4 4,3 Cevap , , , ,1 Gerekçe 6 6, , , Cevap 6 6,5 3 3, ,5 7 7, ,1 Gerekçe ,5 5 5,4 3 3, ,7 1 1,1 Cevap 17 18, , , ,9 Gerekçe 29 31, ,5 7 7,6 8 8, ,9 8 8,7 Cevap 40 43, , , ,4 Gerekçe 9 9, , , , , ,7 Cevap 4 4, , ,4 5 5, ,9 Gerekçe 6 6, ,9 8 8, ,9 Cevap 31 33, ,6 8 8, , ,9 Gerekçe 39 42, , ,9 3 3,3 2 2, ,9 Cevap 21 22, ,5 8 8, , ,3 Gerekçe 44 47, , ,1 4 4, ,6 3 3,3 Cevap 4 4, , , , ,7 Gerekçe 6 6, , ,3 7 7,6 8 8,7 Cevap 32 34, , , , ,6 Gerekçe 8 8, , , ,7 4 4,3 6 6,5

3 Cevap ,4 3 3, , ,1 Gerekçe 32 34, ,6 4 4,3 2 2,1 2 2,1 Cevap 3 3, , , , ,7 Gerekçe 17 18,5 5 5, , ,3 9 9,8 8 8,7 Cevap 4 4, ,6 4 4, , ,5 Gerekçe 4 4,3 2 2, , , ,1 5 5,4 Cevap ,1 7 7, , ,1 Gerekçe , , ,1 1 1,1 Cevap 35 38,1 6 6, ,1 7 7, ,7 Gerekçe 33 35,9 6 6,5 2 2, , ,9 7 7,6 Cevap 8 8, ,1 4 4,3 5 5, ,4 Gerekçe 3 3,3 8 8,7 8 8, , ,5 8 8,7 Cevap ,3 2 2,1 2 2, ,4 Gerekçe 3 3,3 6 6,5 8 8, , ,6 9 9,8 - Doğru seçeneklere ait veriler koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 1 e bakıldığında öğrencilerin 5. ve 7. soruların cevap kısımlarında, 6. ve 10. soruların gerekçe kısımlarında, 12., 14. ve 16. soruların ise hem cevap hem de gerekçe kısımlarında doğru seçeneğin haricindeki bir seçeneği daha fazla işaretledikleri görülmektedir. 5. sorunun gerekçe kısmında doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Testin içerdiği konu alanlarına göre soruların dağılımı ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Soruların konu dağılımına göre dağılımları ve doğru cevap yüzdeleri Konu Alt Grupları Sadece cevap kısmını doğru işaretleyenler (%) Öğrenci Cevapları Sadece gerekçe kısmını doğru işaretleyenler (%) Her iki kısmı birden doğru işaretleyenler (%) Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler 1. soru soru Asit baz çözeltileri 3. soru soru Asit baz teorileri 5.soru soru Konjuge asit baz çifti 7.soru soru Kuvvetli asit ve bazların ayrışması 9. soru soru Zayıf asitlerin ayrışması 11. soru soru Zayıf bazların ayrışması 13.soru soru Suyun ayrışması 15.soru soru H 3 O + ve OH nin sudaki konsantrasyon değişimi 17.soru soru

4 Tablo 2 ye bakıldığında, genel itibariyle bir sorunun her iki kısmını da doğru işaretleyenlerin sayısı sadece cevap ya da sadece gerekçeyi doğru işaretleyenlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 5., 6., 7. ve 15. sorularda bu fark çok fazlayken, 4. soruda ise bu fark en azdır. Bazı sorularda öğrenciler doğru olmayan bir seçeneği doğru seçenekten daha fazla işaretlemişlerdir. Bu sorulara ait veriler Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Başka bir seçeneğin doğru seçeneğe göre daha fazla işaretlendiği sorularda cevap yüzdeleri BaĢka bir seçeneğn doğru seçeneğe göre daha çok iģaretlendiği sorular *f C / f G **Yüzde C /Yüzde G Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi bir Bronsted-Lowry asididir? (HClO 4 / Bir proton verebilir) HCOO- / Bronsted-Lowry asidi proton alabilir. Soru 6: Aşağıdaki reaksiyonda seçeneklerde verilen maddelerin hangisi Lewis bazı olarak davranır? NH 3(g) + BH 3(g) BH 3 -NH 3(g) (NH 3 / Yalnız bir elektron çiftine sahiptir. Bu nedenle bir elektron çifti verebilir.) NH 3 /Diğer atomlardan bir elektron çifti alabilir. Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi SO 4-2 nin konjüge asididir? (HSO 4-2 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır.) H 2 SO 4 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır. Soru 10: Aşağıdaki ifadelerden hangisi kuvvetli asitlerle ilgili en doğrudur? (Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin birinci ayrışma basamağı çözeltide tamamen meydana gelebilir). Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin ayrıģması sonucu oluģan proton miktarı, hidroklorik asidin ayrıģmasıyla oluģandan daha fazladır. Soru 12: Aşağıdaki ifadelerden hangisi HF için Ka değerinin hesaplanması için en doğrudur? (K a = [H + ][F - ] /[HF] /HF kısmen ayrışan zayıf bir asittir ve HF moleküllerinin bir kısmı çözeltide kalır. Bu yüzden, asitlik sabiti şeklinde verilir.) K a = [H + ][F - ] /HF tamamıyla ayrıģabilir. Dengede, HF deriģimi K a nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] Ģeklinde verilir. Soru: 14 BOH derişimi 0.1 mol/litredir. OH - iyonu derişimi nedir? (Kb= 2.6* 10-8 ) (5.1*10-5 M / Dengede B + ve OH - derişimleri y molardır. BOH derişimi 0.1-y molar olur. y değeri BOH ın başlangıç derişiminden daha düşüktür. Bu durumda, BOH derişimi yaklaşık olarak 0.1 molar olur ve bazlık sabiti K b = [B + ][ OH - ]/[BOH] şeklinde hesaplanır. Bu yüzden 2.6*10-8 = y2/0.1 ve [OH - ] = 5.1*10-5 molar olur.) 2.6*10-7M / BOH çözeltisi tamamen ayrıģır ve oluģan B + iyonunun deriģimi 0.1molar olur. Dengede, BOH deriģimi K b nin hesaplanmasını etkilemez. K b, ürünlerin deriģiiminden hareketle hesaplanır. Bu yüzden [OH - ] = K b /[ B + ] = 2.6*10-8 / 0.1 = 2.6*10-7 molardır. 12/29 33/29 40/14 40/25 22/34 51/34 33/22 33/34 36 / 32 46/ 45 14/ 17 64/51 13,0 / 31,5 35,9 / %31,5 43,5 / 15,2 43,5 / %27,2 23,9 / %37,0 55,4 / %37,0 35,9 / %23,9 35,9 / %37,0 39,2 / %34,9 50,0 / %49,0 15,2 / %18,6 69,6 / %55,5

5 Soru 16: Suyun iyonlaşma sabiti (Ksu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? (Ksu sıcaklığa bağlıdır. / Suyun ayrışması sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça ayrışma derecesi de artar.) K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] /Herhangi bir sulu çözelti için, suyun deriģimi sabittir. Suyun deriģimi K su hesaplanmasını gerekir. Bu yüzden K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] Ģeklindedir. 6/6 36 / 33 6,5 / %6,5 39,1 / %35,9 *fc /fg : Cevabın frekansı / Gerekçenin frekansı **YüzdeC / YüzdeG : Cevabın yüzdesi / Gerekçenin yüzdesi -Soruların doğru cevap ve gerekçeleri parantez içinde italik olarak verilerek işaretlenme frekans ve yüzdeleri karşılarında belirtilmiştir. -Öğrencilerin en çok işaretlediği cevaplar ve gerekçeler doğru cevaplardan sonra verilmiş, frekans ve yüzdeleri karşılarına belirtilmiş, doğrulardan daha çok işaretlenen kısımlar koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 3 e bakıldığında öğrencilerin 6. ve 10. sorularda cevapları için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen gerekçeleri olarak bir başka seçeneği doğru seçeneğe göre daha fazla seçtikleri görülmektedir. 7. soruda gerekçeleri için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen, cevap için başka bir seçeneği doğru cevaba göre daha çok işaretlemişlerdir. 5. soruda başka bir seçeneği işaretleyenlerin sayısı daha fazla olmasına rağmen gerekçe için doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda literatürde belirlenen kavram yanılgılarından bazılarına çalışma örneklemindeki birçok öğrencinin de sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkarılan kavram yanılgıları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkatılan kavram yanılgıları Kavram Yanılgıları Proton çekimi arttıkça asitlerin kuvveti artar. H sayısı fazla olan asitler daha kuvvetlidir. H sayısı fazla olan asitler sulu çözeltilerinde daha büyük oranda ayrışırlar. H sayısı fazla olan asidin sulu çözeltisi daha asidiktir. Kuvvetli asitlerde moleküller arası hidrojen bağı daha güçlüdür. Kuvvetli asit ve bazlar aralarındaki bağın daha güçlü olması nedeniyle sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmaz. Zayıf asitler daha kolay iyonlaşır. Tek OH - grubu içeren bazlar tamamen iyonlaşır. Denge halinde, Kb değeri küçük olan bazın derişimi daha düşüktür. H 2 SO 4 ve HSO 4 -, SO 4- ün konjüge asitleridir. Tablodan da görüldüğü gibi, öğretmen adayları bir çok yanılgıya sahiptir. Bu durum asit-baz konusunu öğrendikleri ve bir daha okumayacakları dikkate alındığında düşündürücüdür. 4.TARTIġMA Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Asit-Baz konusundaki kavram yanılgılarının öğretmen adaylarında bile önemli ölçüde görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilerin zihinlerinde oluşmuş kavramları değiştirmeye yönelik direnç gösterdiklerini Huddle ve Pillay (1996) yaptıkları çalışmada belirtmiştir. Bu şekilde yeni bilgilerin yapılandırılmasında da engel oluşmaktadır. Öğrencilerin asitbaz teorileri, konjüge asit-baz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıkları düşünülmektedir. Elde edilen bulgular bu düşünceyi desteklemektedir. Soru 5 ve 6 ya bakıldığında öğrencilerin Bronsted-Lowry ve Lewis asit bazları konusunda kargaşaya düştükleri söylenebilir. Bu düşünce literatürdeki çalışmalarla da desteklenmektir (Schmidt, 1995; Çökelez ve Dumon, 2009; Artdej vd., 2010; Cartrette ve Mayo, 2011). Sulu çözeltilerinde Bronsted- Lowry asidinin proton veren, Lewis asit bazının ise e- çifti alan şeklinde tanımlanması ve bunun öğrencilere iyi bir şekilde açıklanmaması öğrencilerin tanımları ezberlemesine ve bu konuda bir soruyla karşılaştıklarında kargaşaya düşmelerine neden olabilir. Soru 7 ye bakıldığında öğrencilerin

6 konjüge asit-baz çiftleri konusunda yanılgılara sahip oldukları söylenebilir. Zayıf ve kuvvetli asit/bazları ayırt edemeyen, asit ve bazların kuvvetlerinin neye göre belirlendiğini bilmeyen öğrenciler iki protonlu asitlerin sulu çözeltilerinde basamaklar halinde iyonlaştığını da bilmemekte ve konjüge asit-baz çiftlerinin aynı atomları içeren negatif ve pozitif iyonların eşleşmesiyle oluştuğunu düşünmektadirler. Bu sonuçlar Schmidt in (1995) çalışmasıyla da desteklenir niteliktedir. Soru 10, 12 ve 14 kuvvetli ve zayıf asit/bazların ayrışması ve suyun ayrışması ile ilgili olup bu sorulara verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin ayrışma konusunda yanılgılara sahip oldukları, iyonlaşma sabitlerinin hesaplanması konusunda zorlandıkları düşünülmektedir. Benerjee (1991), Vidyapati ve Seeharamappa nın (1995) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar bu düşünceyi desteklemektedir. Öğrencilerin, proton çekiminin artması sonucu asit kuvvetlerinin arttığı yanılgısına sahip olduklarından dolayı iki protonlu asitlerin tek protonlu asitlere göre daha kuvvetli olduklarını düşündükleri söylenebilir. Hidrojen sayısının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 10 un cevap kısmında doğru cevaptan (%35) sonra en çok (%33) Sülfürik asidin sulu çözeltisi, hidroklorik asidinkinden daha asidiktir. ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı zamanda, Hidrojen bağının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 3 ün gerekçe kısmında doğru cevaptan (%54) sonra en çok (%34) seçtikleri Kuvvetli bir asitteki moleküller arası hidrojen bağları zayıf bir asittekinden daha güçlüdür şeklindeki cevaptan anlaşılmaktadır. Bu yüzden kuvvetli asitler daha hızlı reaksiyon verirler ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı nedenlerden dolayı HF nin kuvvetli asit olduğunu düşündükleri fikri Soru 12 nin gerekçe kısmında doğru cevaptan (%34) daha çok (%49) oranda seçtikleri HF tamamıyla ayrışabilir ifadesinden anlaşılmaktadır. Dengede, HF derişimi Ka nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden, asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] şeklinde verilir ifadesini içeren seçeneği işaretlemeleri ile desteklenebilir. H bağının artması nedeniyle de kuvvetli asitlerin sulu çözeltilerinde zayıf asitlere göre daha zor iyonlaştıkları yanılgısına sahip oldukları düşünülebilir. Artdej vd. (2010) yaptığı benzer çalışmada da aynı sonucu elde etmiştir. İyonlaşma konusunda yanılgılara sahip olan öğrenciler dolayısıyla asit ve baz çözeltilerinin konsantrasyonları konusunda da problem yaşamakta ve iyonlaşma sabitinin hesaplanmasında zorlanmaktadır. Artdej vd. (2010), öğrencilerin iyonlaşma sabitlerine ait formülleri konuyu ve içerdikleri kavramları bilmeden ezberlediklerini bu nedenle hesaplamalarda zorlandıklarını belirlemiştir. Görüldüğü üzere kimya konularının öğrenimi ve öğretimi sürecinde, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve özellikle somuttan soyuta öğretim ilkeleri de dikkate alındığında konular birbiri ile bağlantılı ve her bir konu yeni öğretilecek ve öğrenilecek konuya zemin hazırlamaktadır. 5. SONUÇ ve ÖNERĠLER Öğrencilerin asit-baz konusunda sahip oldukları yanılgıların tespitine yönelik bir çok çalışma literatürde mevcuttur. Ancak örneklemin öğretmen adayları olması ve adayların mezuniyet aşamasında olmaları nedeniyle sonuçların öneminin daha da arttığına inanılmaktadır. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması daha yararlı olabilir. Bu çalışma iki aşamalı teşhis testlerinin kavramsal anlamanın tespiti ve kavram yanılgılarının ortaya çıkartılmasında etkili olabileceği konusunda ve iki aşamalı testlerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak araştırmacılara ve öğretmenlere katkı sağlayabilir. Pilot çalışmada kullanılan test istatistiksel analiz sonucu düzeltilerek, konu içeriğinin de çözümlenmesi sonucu madde sayısının arttırılması ile geliştirilebilir. Bu sayede daha güvenilir veriler elde edilebilir.

7 6. KAYNAKLAR Artdej, R., Ratanaroutai, T., Coll, K-R. ve Thongpanchang, T. (2010). Thai Grade 11 Students Alternative Conceptions for acid-base chemistry. Research in Science and Technological Education, 28(2), Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz Kavramlarının Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ( ), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Benerjee, A. C. (1991). Misconceptions of Students and Teachers in Chemical Equilibrium. International Journal of Science Education, 13(4), Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçelen, S. ve Geban, Ö. (2004). Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), Cartrette, D. P. ve Mayo, P. M. (2011). Students Understanding of Acids /Bases in Organic Chemistry Contexts. Chemistry Education Research and Practice, 12, Çökelez, A. ve Duman, A. (2009). A Comparative Study of French and Turkish Students Idea on Acid-Base. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, Demircioğlu, G., Ayaş, A. ve Demircioğlu, H. (2005). Conceptual Change Achieved Through A New Teaching Program On Acids And Bases. Chemistry Education Research And Practice 6: Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2001). Kimya Öğretmen Adaylarının Asitler Ve Bazlarla İlgili Yanlış Anlamalarının Belirlenmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı, , İstanbul. Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2004). Asit Ve Baz Kavramları Üzerine Bir Araştırma Çerçevesinde Kimyada Karşılaşılan Kavram Yanılgıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), Hackling, M. W. ve Garnett, P. J. (1985). Misconception Of Chemical Equiblibrium. European Journal Of Science Education, 7(2), Huddle, P.A. ve Pillay, A. E. (1996). An In-Depth Of Study Of Misconceptions İn Stoichiometry And Chemical Equilibrium At A South African University. Journal Of Research İn Science Teaching, 33(1), Morgil, İ., Yılmaz, A., Şen, O. ve Yavuz, S. (2002). Öğrencilerin Asit-Baz Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Farklı Madde Türlerinin Kavram Yanılgılarını Saptama Amacıyla Kullanımı. V. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: ODTÜ. Özmen, H. ve Demircioğlu, G. (2003). Asitler Ve Bazlar Konusundaki Öğrenci Yanlış Anlamalarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Effect Of Work Sheets On Student s Success: Acid And Bases Sample, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), Ross, B. ve Munby, H. (1991). Concept Mapping And Misconceptions: A Study Of High-School Students Understanding Of Acids And Bases. International Journal Of Science Education, 13 (1), Schmidt, H-J. (1995). Applying The Concept Of Conjugation To The Bronsted Theory Of Acid-Base Reactions By Senior High School Students From Germany. International Journal Of Science Education 17, Sheppard, K. (2006). High School Students Understanding Of Titrations And Related Acid-Base Phenomena. Chemistry Education Research And Practice 7, Stavy, R. (1991). Using Analogy To Overcome Misconceptions About Consevation Of Matter. Journal Of Research İn Science Teaching. 28(4), Vidyapati, T. J. ve Seehanamappa, J. (1995). High Secondary School Students Concepts of Acids and Bases. School Science Review, 77, 278.

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196 185 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI UNIVERSITY STUDENTS UNDERSTANDING ON NEUTRALITY OF PURE WATER Tacettin PINARBAŞI 1* & Nurtaç CANPOLAT 1 1Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ Erdal TAŞLIDERE 1, Fikret KORUR 1, Ali ERYILMAZ 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 2

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi Ağgül Yalçın / TUSED / 8(3) 2011 161 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Arş. Gör. Fatma Yaman Prof. Dr. Alipaşa Ayas Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi

Arş. Gör. Fatma Yaman Prof. Dr. Alipaşa Ayas Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Arş. Gör. Fatma Yaman Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi Hikayesel analoji modelinin, Dagher (1995), tarafından öğretmen analojileri üzerinde tanımlayıcı bir çalışma

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ Hakan ÖZDEMİR 1 Sacit KÖSE 2 Kadir BİLEN 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 27-39 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Dilek Erduran Avcı**, İzzet Kara***, Dilek Karaca****

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ Yavuz AKBAŞ, Abdulkadir UZUNÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir?

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? 239 Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? Gül KALELİ YILMAZ, Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, E-mail: gulkaleliyilmaz@hotmail.com, mustafametinae@hotmail.com,

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Asitler ve Bazlar ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Ayşe Eren PÜTÜN

Asitler ve Bazlar ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Ayşe Eren PÜTÜN Asitler ve Bazlar Yazar Doç.Dr. Ayşe Eren PÜTÜN ÜNİTE 13 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; asit-baz kavramlarını ve aralarındaki farkı, suyun kendi kendine iyonlaşma olayını ve iyonlaşma sabitini,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞ UYGULAMALARIN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜNE GÖRE DÜZENLENMİŞ UYGULAMALARIN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Pabuçcu, A., Geban, Ö. (2015). 5e öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların Asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 191-206.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI Musa DİKMENLİ 1, Lütfullah TÜRKMEN 2, Osman ÇARDAK 3 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve

DENEY 6. CH 3 COO - + Na + + H 2 O ve DENEY 6 İLETKENLİK TİTRASYONU İLE KUVVETLİ VE ZAYIF ASİTLERİN ANALİZİ Deneyin Yapılışı: Deney için sırasıyla,5 N HCl;,1 N Asetik asit ve ikisinin de bilinmeyen miktarlarda bulunduğu karışımı,1 N NaOH ile

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2. SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI

BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2. SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 26-32 [2oo1J [ BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2 SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI THE USE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

TAHTA Asetik asit (aq) + su (s) Hidronyum iyonu (suda) + Asetat iyonu (suda).

TAHTA Asetik asit (aq) + su (s) Hidronyum iyonu (suda) + Asetat iyonu (suda). Bugün asitler ve bazlar hakkında konuşacağız, bu asit baz dengesidir. Bu yüzden denge hakkında geçen iki derste öğrendiklerinizi unutmayın. Daha sonraki derslerde yükseltgenme indirgenme dengesinden bahsedeceğiz.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaprakları, Bütünleştirici Öğrenme Kuramı, Fen ve Teknoloji, Öğrenci Başarısı. ABSTRACT

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaprakları, Bütünleştirici Öğrenme Kuramı, Fen ve Teknoloji, Öğrenci Başarısı. ABSTRACT ÇALIġMA YAPRAKLARININ ÖĞRENCĠ BAġARISI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: ASĠT BAZ ÖRNEĞĠ Sibel Er Nas, sibelernas@mynet.com ; Salih Çepni,cepnisalih@yahoo.com Nagihan Yıldırım, nagihan509@mynet.com; Tülay Şenel, tulaysenel41@yahoo.com

Detaylı

Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS. KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü Akçaabat TRABZON

Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS. KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü Akçaabat TRABZON LİSE 2 ÖĞRENCİLERİNİN MOL KAVRAMI ve KİMYASAL HESAPLAMALARLA İLGİLİ ANLAMA SEVİYELERİ ve PROBLEM ÇÖZME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi (16 Punto, bold)

Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi (16 Punto, bold) Atasoy & Akdeniz/ TÜFED-TUSED / 4(1) 2007 45 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 4, Sayı 1, Mayıs 2007 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 4, Issue 1, May 2007 http://www.tused.org Kavram Yanılgılarını

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 289 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ DARÇIN, Emine Selcen-AKGÜL, Pınar-AVCI, Dilek Erduran-BADEM, Özlem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Teknolojik

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜNTÜ KAVRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL ÖĞRENMELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜNTÜ KAVRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL ÖĞRENMELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ ĠLKÖĞRETĠM. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRÜNTÜ KAVRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL ÖĞRENMELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Sümeyra ÇĠFTCĠ Aytekin ÇÖKELEZ Yüksek Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Soner Yavuz Doğum Tarihi: 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2000 Y. Lisans Kimya Eğitimi

Detaylı

MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS REGARDING THE STRUCTURE AND CONDUCTIVITY OF MIXTURES

MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS REGARDING THE STRUCTURE AND CONDUCTIVITY OF MIXTURES Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 1-8 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARIŞIMLARIN YAPISI VE İLETKENLİĞİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI MISCONCEPTIONS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS

Detaylı