FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ"

Transkript

1 FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ Fatma Nur DEMĠRCĠOĞLU 1 Seher ÖZDEMĠR 2 Haluk ÖZMEN 2 Tuba CINDIL 2 Mehmet Fatih YILDIZ 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon Özet: Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu çalışma, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusunda var olan kavram yanılgılarının ortaya çıkartılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Asit- Baz Teşhis Testi literatürden alınmıştır. Test, iki aşamalı çoktan seçmeli 18 soru içermektedir. Testten elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin asit-baz teorileri, konjüge asitbaz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıklarını göstermektedir. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması yararlı olabilir. Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Asit-Baz, Kavram Yanılgısı, İki aşamalı teşhis testi 1.GĠRĠġ Günlük hayatta karşılaşılan birçok olayın nedeni fizik ve kimya bilimleri ile açıklanabilmektedir. Fen bilimlerinin önemli bir dalı olan kimyanın, içerdiği kavramların çoğunun soyut olması nedeniyle, öğrenilmesi diğer derslere göre daha fazla zihinsel faaliyet gerektirmektedir. Farklı öğrenci seviyelerinde, yeni öğrenilen konular kapsamındaki bazı kimya terim ve kavramları öğrenci zihninde hedeflenenden farklı bir şekilde yapılanabilmekte ve farklı yorumlanabilmektedir. Asit ve baz kavramları ilk ve ikinci kademe öğretim programlarında yer alan oldukça önemli kavramlardan ikisidir (Özmen ve Yıldırım, 2005). Bu konuda öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi hususunda bir çok çalışma literatürde yer almaktadır (Artdej vd., 2010; Ayas ve Özmen, 1998; Canpolat vd., 2004; Demircioğlu, Özmen ve Ayas, 2001, 2004; Demircioğlu, Ayas ve Demircioğlu, 2005; Morgil vd., 2002; Özmen ve Demircioğlu, 2003; Ross ve Munby, 1991; Schmidt, 1995; Sheppard, 2006). Yanılgıların incelenmesine yönelik çalışmalar, öğrencilerin kavramlarla ilgili yerleşmiş görüşlerin bilimsel görüşlere dönüştürülmesi çabalarına karşı zihinsel bir direnç gösterdiklerini ortaya koymuştur (Huddle ve Pillay, 1996). Ayrıca bu çalışmalarda öğrencilerde yerleşmiş bazı fikirlerin genellemelerden tamamen farklı olduğu ve değiştirilmesinin de bir o kadar zor olduğu bulunmuştur (Stavy, 1991). Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir (Hackling ve Garnett, 1985). Bu sayede, yeni kavram yanılgılarının oluşması önlenirken bilginin de doğru ve kalıcı olarak yapılandırılması sağlanabilir. Özellikle öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında aldıkları dersleri ne ölçüde öğrendiklerinin ve varsa yanılgılarının tespiti daha da önem taşımaktadır. Çünkü öğretmenler nasıl öğrenirlerse öyle öğretme eğiliminde olacaklarından, sahip oldukları yanılgıları öğrencilerine aktarma durumu da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının yanılgılarının tespiti ve giderilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusundaki kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 2.YÖNTEM 2.1. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2 2.2. Veri toplama aracı: Öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Artdej vd. (2010) tarafından geliştirilen, iki aşamalı ve çoktan seçmeli 18 sorudan oluşan Asit-Baz Teşhis Testi kullanılmıştır. Test araştırmacılar tarafından Türkçe ye uyarlandıktan sonra çalışma örneklemi için geçerlik ve güvenirliği hesaplanarak kullanılmıştır. Testteki sorular asit ve bazlarla ilgili dokuz alt grup içermekte olup bu alt gruplar; elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler, asit ve baz çözeltileri, asit baz teorileri, konjüge asit-baz çiftleri, güçlü asit ve bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması, suyun ayrışması, sudaki H 3 O + ve OH - konsantrasyon değişimi şeklindedir. İki aşamalı olan bu testin ilk aşamasında öğrencilerden doğru olanı seçmelerinin istendiği dört seçenek, ikinci aşamada ise ilk aşamada seçtikleri seçeneği seçme gerekçelerinin yer aldığı beş seçenek bulunmaktadır. Testin geçerliliği, kimya eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından sağlanmıştır. Testin güvenilirliği 0.51 olarak hesaplanmıştır Verilerin analizi: Test sonuçları, doğru seçenek-doğru gerekçe 3 puan, yanlış seçenekdoğru gerekçe 2 puan, doğru seçenek-yanlış gerekçe 1 puan, yanlış seçenek-yanlış gerekçe ise 0 puan şeklinde kategorilendirilerek puanlandırılmıştır. Asit-Baz Teşhis Testi nden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Öğrencilerin her soru için verdikleri cevapların seçeneklere göre dağılımları hem cevap hem de gerekçe kısmı için ayrı ayrı olmak üzere yüzde ve frekans şeklinde hesaplanmıştır. Doğru seçenek ve doğru gerekçeyi aynı anda işaretleyerek tam doğru cevap veren öğrenci dağılımları ayrıca hesaplanmıştır. Tablolara ve test maddelerine bakılarak öğrencilerin kendilerine uygun gelen seçenekleri işaretleme nedenleri analiz edilerek incelenmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin taşıdıkları yanılgılar tablolaştırılmıştır. 3.BULGULAR Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için uygulanan Asit-Baz Teşhis Testi ne öğrencilerin verdikleri cevaplar yüzde frekans dağılımları şeklinde hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Genel olarak her soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Her bir soru için verilen cevapların seçeneklere göre dağılımı ve yüzde olarak ifadesi Sorular Şıklar A B C D E Boş F % F % f % f % f % f % Cevap 11 11, , , , ,3 Gerekçe , , ,6 1 1,1 5 5,4 Cevap 9 9,8 6 6, , , ,4 Gerekçe , , , ,1 4 4,3 Cevap , , , ,1 Gerekçe 6 6, , , Cevap 6 6,5 3 3, ,5 7 7, ,1 Gerekçe ,5 5 5,4 3 3, ,7 1 1,1 Cevap 17 18, , , ,9 Gerekçe 29 31, ,5 7 7,6 8 8, ,9 8 8,7 Cevap 40 43, , , ,4 Gerekçe 9 9, , , , , ,7 Cevap 4 4, , ,4 5 5, ,9 Gerekçe 6 6, ,9 8 8, ,9 Cevap 31 33, ,6 8 8, , ,9 Gerekçe 39 42, , ,9 3 3,3 2 2, ,9 Cevap 21 22, ,5 8 8, , ,3 Gerekçe 44 47, , ,1 4 4, ,6 3 3,3 Cevap 4 4, , , , ,7 Gerekçe 6 6, , ,3 7 7,6 8 8,7 Cevap 32 34, , , , ,6 Gerekçe 8 8, , , ,7 4 4,3 6 6,5

3 Cevap ,4 3 3, , ,1 Gerekçe 32 34, ,6 4 4,3 2 2,1 2 2,1 Cevap 3 3, , , , ,7 Gerekçe 17 18,5 5 5, , ,3 9 9,8 8 8,7 Cevap 4 4, ,6 4 4, , ,5 Gerekçe 4 4,3 2 2, , , ,1 5 5,4 Cevap ,1 7 7, , ,1 Gerekçe , , ,1 1 1,1 Cevap 35 38,1 6 6, ,1 7 7, ,7 Gerekçe 33 35,9 6 6,5 2 2, , ,9 7 7,6 Cevap 8 8, ,1 4 4,3 5 5, ,4 Gerekçe 3 3,3 8 8,7 8 8, , ,5 8 8,7 Cevap ,3 2 2,1 2 2, ,4 Gerekçe 3 3,3 6 6,5 8 8, , ,6 9 9,8 - Doğru seçeneklere ait veriler koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 1 e bakıldığında öğrencilerin 5. ve 7. soruların cevap kısımlarında, 6. ve 10. soruların gerekçe kısımlarında, 12., 14. ve 16. soruların ise hem cevap hem de gerekçe kısımlarında doğru seçeneğin haricindeki bir seçeneği daha fazla işaretledikleri görülmektedir. 5. sorunun gerekçe kısmında doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Testin içerdiği konu alanlarına göre soruların dağılımı ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Soruların konu dağılımına göre dağılımları ve doğru cevap yüzdeleri Konu Alt Grupları Sadece cevap kısmını doğru işaretleyenler (%) Öğrenci Cevapları Sadece gerekçe kısmını doğru işaretleyenler (%) Her iki kısmı birden doğru işaretleyenler (%) Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler 1. soru soru Asit baz çözeltileri 3. soru soru Asit baz teorileri 5.soru soru Konjuge asit baz çifti 7.soru soru Kuvvetli asit ve bazların ayrışması 9. soru soru Zayıf asitlerin ayrışması 11. soru soru Zayıf bazların ayrışması 13.soru soru Suyun ayrışması 15.soru soru H 3 O + ve OH nin sudaki konsantrasyon değişimi 17.soru soru

4 Tablo 2 ye bakıldığında, genel itibariyle bir sorunun her iki kısmını da doğru işaretleyenlerin sayısı sadece cevap ya da sadece gerekçeyi doğru işaretleyenlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 5., 6., 7. ve 15. sorularda bu fark çok fazlayken, 4. soruda ise bu fark en azdır. Bazı sorularda öğrenciler doğru olmayan bir seçeneği doğru seçenekten daha fazla işaretlemişlerdir. Bu sorulara ait veriler Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Başka bir seçeneğin doğru seçeneğe göre daha fazla işaretlendiği sorularda cevap yüzdeleri BaĢka bir seçeneğn doğru seçeneğe göre daha çok iģaretlendiği sorular *f C / f G **Yüzde C /Yüzde G Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi bir Bronsted-Lowry asididir? (HClO 4 / Bir proton verebilir) HCOO- / Bronsted-Lowry asidi proton alabilir. Soru 6: Aşağıdaki reaksiyonda seçeneklerde verilen maddelerin hangisi Lewis bazı olarak davranır? NH 3(g) + BH 3(g) BH 3 -NH 3(g) (NH 3 / Yalnız bir elektron çiftine sahiptir. Bu nedenle bir elektron çifti verebilir.) NH 3 /Diğer atomlardan bir elektron çifti alabilir. Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi SO 4-2 nin konjüge asididir? (HSO 4-2 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır.) H 2 SO 4 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır. Soru 10: Aşağıdaki ifadelerden hangisi kuvvetli asitlerle ilgili en doğrudur? (Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin birinci ayrışma basamağı çözeltide tamamen meydana gelebilir). Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin ayrıģması sonucu oluģan proton miktarı, hidroklorik asidin ayrıģmasıyla oluģandan daha fazladır. Soru 12: Aşağıdaki ifadelerden hangisi HF için Ka değerinin hesaplanması için en doğrudur? (K a = [H + ][F - ] /[HF] /HF kısmen ayrışan zayıf bir asittir ve HF moleküllerinin bir kısmı çözeltide kalır. Bu yüzden, asitlik sabiti şeklinde verilir.) K a = [H + ][F - ] /HF tamamıyla ayrıģabilir. Dengede, HF deriģimi K a nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] Ģeklinde verilir. Soru: 14 BOH derişimi 0.1 mol/litredir. OH - iyonu derişimi nedir? (Kb= 2.6* 10-8 ) (5.1*10-5 M / Dengede B + ve OH - derişimleri y molardır. BOH derişimi 0.1-y molar olur. y değeri BOH ın başlangıç derişiminden daha düşüktür. Bu durumda, BOH derişimi yaklaşık olarak 0.1 molar olur ve bazlık sabiti K b = [B + ][ OH - ]/[BOH] şeklinde hesaplanır. Bu yüzden 2.6*10-8 = y2/0.1 ve [OH - ] = 5.1*10-5 molar olur.) 2.6*10-7M / BOH çözeltisi tamamen ayrıģır ve oluģan B + iyonunun deriģimi 0.1molar olur. Dengede, BOH deriģimi K b nin hesaplanmasını etkilemez. K b, ürünlerin deriģiiminden hareketle hesaplanır. Bu yüzden [OH - ] = K b /[ B + ] = 2.6*10-8 / 0.1 = 2.6*10-7 molardır. 12/29 33/29 40/14 40/25 22/34 51/34 33/22 33/34 36 / 32 46/ 45 14/ 17 64/51 13,0 / 31,5 35,9 / %31,5 43,5 / 15,2 43,5 / %27,2 23,9 / %37,0 55,4 / %37,0 35,9 / %23,9 35,9 / %37,0 39,2 / %34,9 50,0 / %49,0 15,2 / %18,6 69,6 / %55,5

5 Soru 16: Suyun iyonlaşma sabiti (Ksu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? (Ksu sıcaklığa bağlıdır. / Suyun ayrışması sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça ayrışma derecesi de artar.) K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] /Herhangi bir sulu çözelti için, suyun deriģimi sabittir. Suyun deriģimi K su hesaplanmasını gerekir. Bu yüzden K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] Ģeklindedir. 6/6 36 / 33 6,5 / %6,5 39,1 / %35,9 *fc /fg : Cevabın frekansı / Gerekçenin frekansı **YüzdeC / YüzdeG : Cevabın yüzdesi / Gerekçenin yüzdesi -Soruların doğru cevap ve gerekçeleri parantez içinde italik olarak verilerek işaretlenme frekans ve yüzdeleri karşılarında belirtilmiştir. -Öğrencilerin en çok işaretlediği cevaplar ve gerekçeler doğru cevaplardan sonra verilmiş, frekans ve yüzdeleri karşılarına belirtilmiş, doğrulardan daha çok işaretlenen kısımlar koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 3 e bakıldığında öğrencilerin 6. ve 10. sorularda cevapları için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen gerekçeleri olarak bir başka seçeneği doğru seçeneğe göre daha fazla seçtikleri görülmektedir. 7. soruda gerekçeleri için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen, cevap için başka bir seçeneği doğru cevaba göre daha çok işaretlemişlerdir. 5. soruda başka bir seçeneği işaretleyenlerin sayısı daha fazla olmasına rağmen gerekçe için doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda literatürde belirlenen kavram yanılgılarından bazılarına çalışma örneklemindeki birçok öğrencinin de sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkarılan kavram yanılgıları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkatılan kavram yanılgıları Kavram Yanılgıları Proton çekimi arttıkça asitlerin kuvveti artar. H sayısı fazla olan asitler daha kuvvetlidir. H sayısı fazla olan asitler sulu çözeltilerinde daha büyük oranda ayrışırlar. H sayısı fazla olan asidin sulu çözeltisi daha asidiktir. Kuvvetli asitlerde moleküller arası hidrojen bağı daha güçlüdür. Kuvvetli asit ve bazlar aralarındaki bağın daha güçlü olması nedeniyle sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmaz. Zayıf asitler daha kolay iyonlaşır. Tek OH - grubu içeren bazlar tamamen iyonlaşır. Denge halinde, Kb değeri küçük olan bazın derişimi daha düşüktür. H 2 SO 4 ve HSO 4 -, SO 4- ün konjüge asitleridir. Tablodan da görüldüğü gibi, öğretmen adayları bir çok yanılgıya sahiptir. Bu durum asit-baz konusunu öğrendikleri ve bir daha okumayacakları dikkate alındığında düşündürücüdür. 4.TARTIġMA Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Asit-Baz konusundaki kavram yanılgılarının öğretmen adaylarında bile önemli ölçüde görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilerin zihinlerinde oluşmuş kavramları değiştirmeye yönelik direnç gösterdiklerini Huddle ve Pillay (1996) yaptıkları çalışmada belirtmiştir. Bu şekilde yeni bilgilerin yapılandırılmasında da engel oluşmaktadır. Öğrencilerin asitbaz teorileri, konjüge asit-baz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıkları düşünülmektedir. Elde edilen bulgular bu düşünceyi desteklemektedir. Soru 5 ve 6 ya bakıldığında öğrencilerin Bronsted-Lowry ve Lewis asit bazları konusunda kargaşaya düştükleri söylenebilir. Bu düşünce literatürdeki çalışmalarla da desteklenmektir (Schmidt, 1995; Çökelez ve Dumon, 2009; Artdej vd., 2010; Cartrette ve Mayo, 2011). Sulu çözeltilerinde Bronsted- Lowry asidinin proton veren, Lewis asit bazının ise e- çifti alan şeklinde tanımlanması ve bunun öğrencilere iyi bir şekilde açıklanmaması öğrencilerin tanımları ezberlemesine ve bu konuda bir soruyla karşılaştıklarında kargaşaya düşmelerine neden olabilir. Soru 7 ye bakıldığında öğrencilerin

6 konjüge asit-baz çiftleri konusunda yanılgılara sahip oldukları söylenebilir. Zayıf ve kuvvetli asit/bazları ayırt edemeyen, asit ve bazların kuvvetlerinin neye göre belirlendiğini bilmeyen öğrenciler iki protonlu asitlerin sulu çözeltilerinde basamaklar halinde iyonlaştığını da bilmemekte ve konjüge asit-baz çiftlerinin aynı atomları içeren negatif ve pozitif iyonların eşleşmesiyle oluştuğunu düşünmektadirler. Bu sonuçlar Schmidt in (1995) çalışmasıyla da desteklenir niteliktedir. Soru 10, 12 ve 14 kuvvetli ve zayıf asit/bazların ayrışması ve suyun ayrışması ile ilgili olup bu sorulara verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin ayrışma konusunda yanılgılara sahip oldukları, iyonlaşma sabitlerinin hesaplanması konusunda zorlandıkları düşünülmektedir. Benerjee (1991), Vidyapati ve Seeharamappa nın (1995) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar bu düşünceyi desteklemektedir. Öğrencilerin, proton çekiminin artması sonucu asit kuvvetlerinin arttığı yanılgısına sahip olduklarından dolayı iki protonlu asitlerin tek protonlu asitlere göre daha kuvvetli olduklarını düşündükleri söylenebilir. Hidrojen sayısının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 10 un cevap kısmında doğru cevaptan (%35) sonra en çok (%33) Sülfürik asidin sulu çözeltisi, hidroklorik asidinkinden daha asidiktir. ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı zamanda, Hidrojen bağının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 3 ün gerekçe kısmında doğru cevaptan (%54) sonra en çok (%34) seçtikleri Kuvvetli bir asitteki moleküller arası hidrojen bağları zayıf bir asittekinden daha güçlüdür şeklindeki cevaptan anlaşılmaktadır. Bu yüzden kuvvetli asitler daha hızlı reaksiyon verirler ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı nedenlerden dolayı HF nin kuvvetli asit olduğunu düşündükleri fikri Soru 12 nin gerekçe kısmında doğru cevaptan (%34) daha çok (%49) oranda seçtikleri HF tamamıyla ayrışabilir ifadesinden anlaşılmaktadır. Dengede, HF derişimi Ka nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden, asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] şeklinde verilir ifadesini içeren seçeneği işaretlemeleri ile desteklenebilir. H bağının artması nedeniyle de kuvvetli asitlerin sulu çözeltilerinde zayıf asitlere göre daha zor iyonlaştıkları yanılgısına sahip oldukları düşünülebilir. Artdej vd. (2010) yaptığı benzer çalışmada da aynı sonucu elde etmiştir. İyonlaşma konusunda yanılgılara sahip olan öğrenciler dolayısıyla asit ve baz çözeltilerinin konsantrasyonları konusunda da problem yaşamakta ve iyonlaşma sabitinin hesaplanmasında zorlanmaktadır. Artdej vd. (2010), öğrencilerin iyonlaşma sabitlerine ait formülleri konuyu ve içerdikleri kavramları bilmeden ezberlediklerini bu nedenle hesaplamalarda zorlandıklarını belirlemiştir. Görüldüğü üzere kimya konularının öğrenimi ve öğretimi sürecinde, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve özellikle somuttan soyuta öğretim ilkeleri de dikkate alındığında konular birbiri ile bağlantılı ve her bir konu yeni öğretilecek ve öğrenilecek konuya zemin hazırlamaktadır. 5. SONUÇ ve ÖNERĠLER Öğrencilerin asit-baz konusunda sahip oldukları yanılgıların tespitine yönelik bir çok çalışma literatürde mevcuttur. Ancak örneklemin öğretmen adayları olması ve adayların mezuniyet aşamasında olmaları nedeniyle sonuçların öneminin daha da arttığına inanılmaktadır. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması daha yararlı olabilir. Bu çalışma iki aşamalı teşhis testlerinin kavramsal anlamanın tespiti ve kavram yanılgılarının ortaya çıkartılmasında etkili olabileceği konusunda ve iki aşamalı testlerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak araştırmacılara ve öğretmenlere katkı sağlayabilir. Pilot çalışmada kullanılan test istatistiksel analiz sonucu düzeltilerek, konu içeriğinin de çözümlenmesi sonucu madde sayısının arttırılması ile geliştirilebilir. Bu sayede daha güvenilir veriler elde edilebilir.

7 6. KAYNAKLAR Artdej, R., Ratanaroutai, T., Coll, K-R. ve Thongpanchang, T. (2010). Thai Grade 11 Students Alternative Conceptions for acid-base chemistry. Research in Science and Technological Education, 28(2), Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz Kavramlarının Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ( ), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Benerjee, A. C. (1991). Misconceptions of Students and Teachers in Chemical Equilibrium. International Journal of Science Education, 13(4), Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçelen, S. ve Geban, Ö. (2004). Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), Cartrette, D. P. ve Mayo, P. M. (2011). Students Understanding of Acids /Bases in Organic Chemistry Contexts. Chemistry Education Research and Practice, 12, Çökelez, A. ve Duman, A. (2009). A Comparative Study of French and Turkish Students Idea on Acid-Base. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, Demircioğlu, G., Ayaş, A. ve Demircioğlu, H. (2005). Conceptual Change Achieved Through A New Teaching Program On Acids And Bases. Chemistry Education Research And Practice 6: Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2001). Kimya Öğretmen Adaylarının Asitler Ve Bazlarla İlgili Yanlış Anlamalarının Belirlenmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı, , İstanbul. Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2004). Asit Ve Baz Kavramları Üzerine Bir Araştırma Çerçevesinde Kimyada Karşılaşılan Kavram Yanılgıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), Hackling, M. W. ve Garnett, P. J. (1985). Misconception Of Chemical Equiblibrium. European Journal Of Science Education, 7(2), Huddle, P.A. ve Pillay, A. E. (1996). An In-Depth Of Study Of Misconceptions İn Stoichiometry And Chemical Equilibrium At A South African University. Journal Of Research İn Science Teaching, 33(1), Morgil, İ., Yılmaz, A., Şen, O. ve Yavuz, S. (2002). Öğrencilerin Asit-Baz Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Farklı Madde Türlerinin Kavram Yanılgılarını Saptama Amacıyla Kullanımı. V. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: ODTÜ. Özmen, H. ve Demircioğlu, G. (2003). Asitler Ve Bazlar Konusundaki Öğrenci Yanlış Anlamalarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Effect Of Work Sheets On Student s Success: Acid And Bases Sample, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), Ross, B. ve Munby, H. (1991). Concept Mapping And Misconceptions: A Study Of High-School Students Understanding Of Acids And Bases. International Journal Of Science Education, 13 (1), Schmidt, H-J. (1995). Applying The Concept Of Conjugation To The Bronsted Theory Of Acid-Base Reactions By Senior High School Students From Germany. International Journal Of Science Education 17, Sheppard, K. (2006). High School Students Understanding Of Titrations And Related Acid-Base Phenomena. Chemistry Education Research And Practice 7, Stavy, R. (1991). Using Analogy To Overcome Misconceptions About Consevation Of Matter. Journal Of Research İn Science Teaching. 28(4), Vidyapati, T. J. ve Seehanamappa, J. (1995). High Secondary School Students Concepts of Acids and Bases. School Science Review, 77, 278.

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 447-464 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üstkavramsal Öğretim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü,

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 67-84 SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Cemalettin ĠPEK 1 Cengiz BAYRAKTAR

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı