FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ"

Transkript

1 FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASĠT- BAZ KAVRAMLARIYLA ĠLGĠLĠ YANILGILARININ TESPĠTĠ Fatma Nur DEMĠRCĠOĞLU 1 Seher ÖZDEMĠR 2 Haluk ÖZMEN 2 Tuba CINDIL 2 Mehmet Fatih YILDIZ 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, 61335, Söğütlü- Trabzon Özet: Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Bu çalışma, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusunda var olan kavram yanılgılarının ortaya çıkartılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Asit- Baz Teşhis Testi literatürden alınmıştır. Test, iki aşamalı çoktan seçmeli 18 soru içermektedir. Testten elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin asit-baz teorileri, konjüge asitbaz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıklarını göstermektedir. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması yararlı olabilir. Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Asit-Baz, Kavram Yanılgısı, İki aşamalı teşhis testi 1.GĠRĠġ Günlük hayatta karşılaşılan birçok olayın nedeni fizik ve kimya bilimleri ile açıklanabilmektedir. Fen bilimlerinin önemli bir dalı olan kimyanın, içerdiği kavramların çoğunun soyut olması nedeniyle, öğrenilmesi diğer derslere göre daha fazla zihinsel faaliyet gerektirmektedir. Farklı öğrenci seviyelerinde, yeni öğrenilen konular kapsamındaki bazı kimya terim ve kavramları öğrenci zihninde hedeflenenden farklı bir şekilde yapılanabilmekte ve farklı yorumlanabilmektedir. Asit ve baz kavramları ilk ve ikinci kademe öğretim programlarında yer alan oldukça önemli kavramlardan ikisidir (Özmen ve Yıldırım, 2005). Bu konuda öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi hususunda bir çok çalışma literatürde yer almaktadır (Artdej vd., 2010; Ayas ve Özmen, 1998; Canpolat vd., 2004; Demircioğlu, Özmen ve Ayas, 2001, 2004; Demircioğlu, Ayas ve Demircioğlu, 2005; Morgil vd., 2002; Özmen ve Demircioğlu, 2003; Ross ve Munby, 1991; Schmidt, 1995; Sheppard, 2006). Yanılgıların incelenmesine yönelik çalışmalar, öğrencilerin kavramlarla ilgili yerleşmiş görüşlerin bilimsel görüşlere dönüştürülmesi çabalarına karşı zihinsel bir direnç gösterdiklerini ortaya koymuştur (Huddle ve Pillay, 1996). Ayrıca bu çalışmalarda öğrencilerde yerleşmiş bazı fikirlerin genellemelerden tamamen farklı olduğu ve değiştirilmesinin de bir o kadar zor olduğu bulunmuştur (Stavy, 1991). Fen öğretimini geliştirmek için öğrencilerde kavramlarla ilgili yerleşmiş ön bilgiler ve öğrencilerin gelişmiş yanılgıları tespit edilmeli ve bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir (Hackling ve Garnett, 1985). Bu sayede, yeni kavram yanılgılarının oluşması önlenirken bilginin de doğru ve kalıcı olarak yapılandırılması sağlanabilir. Özellikle öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında aldıkları dersleri ne ölçüde öğrendiklerinin ve varsa yanılgılarının tespiti daha da önem taşımaktadır. Çünkü öğretmenler nasıl öğrenirlerse öyle öğretme eğiliminde olacaklarından, sahip oldukları yanılgıları öğrencilerine aktarma durumu da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının yanılgılarının tespiti ve giderilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, genç kuşaklara kimya konularının temelini verecek olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, Asitler ve Bazlar konusundaki kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 2.YÖNTEM 2.1. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

2 2.2. Veri toplama aracı: Öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Artdej vd. (2010) tarafından geliştirilen, iki aşamalı ve çoktan seçmeli 18 sorudan oluşan Asit-Baz Teşhis Testi kullanılmıştır. Test araştırmacılar tarafından Türkçe ye uyarlandıktan sonra çalışma örneklemi için geçerlik ve güvenirliği hesaplanarak kullanılmıştır. Testteki sorular asit ve bazlarla ilgili dokuz alt grup içermekte olup bu alt gruplar; elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler, asit ve baz çözeltileri, asit baz teorileri, konjüge asit-baz çiftleri, güçlü asit ve bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması, suyun ayrışması, sudaki H 3 O + ve OH - konsantrasyon değişimi şeklindedir. İki aşamalı olan bu testin ilk aşamasında öğrencilerden doğru olanı seçmelerinin istendiği dört seçenek, ikinci aşamada ise ilk aşamada seçtikleri seçeneği seçme gerekçelerinin yer aldığı beş seçenek bulunmaktadır. Testin geçerliliği, kimya eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından sağlanmıştır. Testin güvenilirliği 0.51 olarak hesaplanmıştır Verilerin analizi: Test sonuçları, doğru seçenek-doğru gerekçe 3 puan, yanlış seçenekdoğru gerekçe 2 puan, doğru seçenek-yanlış gerekçe 1 puan, yanlış seçenek-yanlış gerekçe ise 0 puan şeklinde kategorilendirilerek puanlandırılmıştır. Asit-Baz Teşhis Testi nden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Öğrencilerin her soru için verdikleri cevapların seçeneklere göre dağılımları hem cevap hem de gerekçe kısmı için ayrı ayrı olmak üzere yüzde ve frekans şeklinde hesaplanmıştır. Doğru seçenek ve doğru gerekçeyi aynı anda işaretleyerek tam doğru cevap veren öğrenci dağılımları ayrıca hesaplanmıştır. Tablolara ve test maddelerine bakılarak öğrencilerin kendilerine uygun gelen seçenekleri işaretleme nedenleri analiz edilerek incelenmiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda, öğrencilerin taşıdıkları yanılgılar tablolaştırılmıştır. 3.BULGULAR Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için uygulanan Asit-Baz Teşhis Testi ne öğrencilerin verdikleri cevaplar yüzde frekans dağılımları şeklinde hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Genel olarak her soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Her bir soru için verilen cevapların seçeneklere göre dağılımı ve yüzde olarak ifadesi Sorular Şıklar A B C D E Boş F % F % f % f % f % f % Cevap 11 11, , , , ,3 Gerekçe , , ,6 1 1,1 5 5,4 Cevap 9 9,8 6 6, , , ,4 Gerekçe , , , ,1 4 4,3 Cevap , , , ,1 Gerekçe 6 6, , , Cevap 6 6,5 3 3, ,5 7 7, ,1 Gerekçe ,5 5 5,4 3 3, ,7 1 1,1 Cevap 17 18, , , ,9 Gerekçe 29 31, ,5 7 7,6 8 8, ,9 8 8,7 Cevap 40 43, , , ,4 Gerekçe 9 9, , , , , ,7 Cevap 4 4, , ,4 5 5, ,9 Gerekçe 6 6, ,9 8 8, ,9 Cevap 31 33, ,6 8 8, , ,9 Gerekçe 39 42, , ,9 3 3,3 2 2, ,9 Cevap 21 22, ,5 8 8, , ,3 Gerekçe 44 47, , ,1 4 4, ,6 3 3,3 Cevap 4 4, , , , ,7 Gerekçe 6 6, , ,3 7 7,6 8 8,7 Cevap 32 34, , , , ,6 Gerekçe 8 8, , , ,7 4 4,3 6 6,5

3 Cevap ,4 3 3, , ,1 Gerekçe 32 34, ,6 4 4,3 2 2,1 2 2,1 Cevap 3 3, , , , ,7 Gerekçe 17 18,5 5 5, , ,3 9 9,8 8 8,7 Cevap 4 4, ,6 4 4, , ,5 Gerekçe 4 4,3 2 2, , , ,1 5 5,4 Cevap ,1 7 7, , ,1 Gerekçe , , ,1 1 1,1 Cevap 35 38,1 6 6, ,1 7 7, ,7 Gerekçe 33 35,9 6 6,5 2 2, , ,9 7 7,6 Cevap 8 8, ,1 4 4,3 5 5, ,4 Gerekçe 3 3,3 8 8,7 8 8, , ,5 8 8,7 Cevap ,3 2 2,1 2 2, ,4 Gerekçe 3 3,3 6 6,5 8 8, , ,6 9 9,8 - Doğru seçeneklere ait veriler koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 1 e bakıldığında öğrencilerin 5. ve 7. soruların cevap kısımlarında, 6. ve 10. soruların gerekçe kısımlarında, 12., 14. ve 16. soruların ise hem cevap hem de gerekçe kısımlarında doğru seçeneğin haricindeki bir seçeneği daha fazla işaretledikleri görülmektedir. 5. sorunun gerekçe kısmında doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Testin içerdiği konu alanlarına göre soruların dağılımı ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Soruların konu dağılımına göre dağılımları ve doğru cevap yüzdeleri Konu Alt Grupları Sadece cevap kısmını doğru işaretleyenler (%) Öğrenci Cevapları Sadece gerekçe kısmını doğru işaretleyenler (%) Her iki kısmı birden doğru işaretleyenler (%) Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler 1. soru soru Asit baz çözeltileri 3. soru soru Asit baz teorileri 5.soru soru Konjuge asit baz çifti 7.soru soru Kuvvetli asit ve bazların ayrışması 9. soru soru Zayıf asitlerin ayrışması 11. soru soru Zayıf bazların ayrışması 13.soru soru Suyun ayrışması 15.soru soru H 3 O + ve OH nin sudaki konsantrasyon değişimi 17.soru soru

4 Tablo 2 ye bakıldığında, genel itibariyle bir sorunun her iki kısmını da doğru işaretleyenlerin sayısı sadece cevap ya da sadece gerekçeyi doğru işaretleyenlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 5., 6., 7. ve 15. sorularda bu fark çok fazlayken, 4. soruda ise bu fark en azdır. Bazı sorularda öğrenciler doğru olmayan bir seçeneği doğru seçenekten daha fazla işaretlemişlerdir. Bu sorulara ait veriler Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Başka bir seçeneğin doğru seçeneğe göre daha fazla işaretlendiği sorularda cevap yüzdeleri BaĢka bir seçeneğn doğru seçeneğe göre daha çok iģaretlendiği sorular *f C / f G **Yüzde C /Yüzde G Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi bir Bronsted-Lowry asididir? (HClO 4 / Bir proton verebilir) HCOO- / Bronsted-Lowry asidi proton alabilir. Soru 6: Aşağıdaki reaksiyonda seçeneklerde verilen maddelerin hangisi Lewis bazı olarak davranır? NH 3(g) + BH 3(g) BH 3 -NH 3(g) (NH 3 / Yalnız bir elektron çiftine sahiptir. Bu nedenle bir elektron çifti verebilir.) NH 3 /Diğer atomlardan bir elektron çifti alabilir. Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi SO 4-2 nin konjüge asididir? (HSO 4-2 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır.) H 2 SO 4 / H + ve SO 4-2 vermek üzere ayrışır. Soru 10: Aşağıdaki ifadelerden hangisi kuvvetli asitlerle ilgili en doğrudur? (Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin birinci ayrışma basamağı çözeltide tamamen meydana gelebilir). Sülfürik asit, sadece birinci iyonlaşma basamağında kuvvetli bir asittir. / Sülfürik asidin ayrıģması sonucu oluģan proton miktarı, hidroklorik asidin ayrıģmasıyla oluģandan daha fazladır. Soru 12: Aşağıdaki ifadelerden hangisi HF için Ka değerinin hesaplanması için en doğrudur? (K a = [H + ][F - ] /[HF] /HF kısmen ayrışan zayıf bir asittir ve HF moleküllerinin bir kısmı çözeltide kalır. Bu yüzden, asitlik sabiti şeklinde verilir.) K a = [H + ][F - ] /HF tamamıyla ayrıģabilir. Dengede, HF deriģimi K a nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] Ģeklinde verilir. Soru: 14 BOH derişimi 0.1 mol/litredir. OH - iyonu derişimi nedir? (Kb= 2.6* 10-8 ) (5.1*10-5 M / Dengede B + ve OH - derişimleri y molardır. BOH derişimi 0.1-y molar olur. y değeri BOH ın başlangıç derişiminden daha düşüktür. Bu durumda, BOH derişimi yaklaşık olarak 0.1 molar olur ve bazlık sabiti K b = [B + ][ OH - ]/[BOH] şeklinde hesaplanır. Bu yüzden 2.6*10-8 = y2/0.1 ve [OH - ] = 5.1*10-5 molar olur.) 2.6*10-7M / BOH çözeltisi tamamen ayrıģır ve oluģan B + iyonunun deriģimi 0.1molar olur. Dengede, BOH deriģimi K b nin hesaplanmasını etkilemez. K b, ürünlerin deriģiiminden hareketle hesaplanır. Bu yüzden [OH - ] = K b /[ B + ] = 2.6*10-8 / 0.1 = 2.6*10-7 molardır. 12/29 33/29 40/14 40/25 22/34 51/34 33/22 33/34 36 / 32 46/ 45 14/ 17 64/51 13,0 / 31,5 35,9 / %31,5 43,5 / 15,2 43,5 / %27,2 23,9 / %37,0 55,4 / %37,0 35,9 / %23,9 35,9 / %37,0 39,2 / %34,9 50,0 / %49,0 15,2 / %18,6 69,6 / %55,5

5 Soru 16: Suyun iyonlaşma sabiti (Ksu) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? (Ksu sıcaklığa bağlıdır. / Suyun ayrışması sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça ayrışma derecesi de artar.) K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] /Herhangi bir sulu çözelti için, suyun deriģimi sabittir. Suyun deriģimi K su hesaplanmasını gerekir. Bu yüzden K su = [H + ][OH - ]/[H 2 O] Ģeklindedir. 6/6 36 / 33 6,5 / %6,5 39,1 / %35,9 *fc /fg : Cevabın frekansı / Gerekçenin frekansı **YüzdeC / YüzdeG : Cevabın yüzdesi / Gerekçenin yüzdesi -Soruların doğru cevap ve gerekçeleri parantez içinde italik olarak verilerek işaretlenme frekans ve yüzdeleri karşılarında belirtilmiştir. -Öğrencilerin en çok işaretlediği cevaplar ve gerekçeler doğru cevaplardan sonra verilmiş, frekans ve yüzdeleri karşılarına belirtilmiş, doğrulardan daha çok işaretlenen kısımlar koyu renkle belirtilmiştir. Tablo 3 e bakıldığında öğrencilerin 6. ve 10. sorularda cevapları için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen gerekçeleri olarak bir başka seçeneği doğru seçeneğe göre daha fazla seçtikleri görülmektedir. 7. soruda gerekçeleri için doğru seçeneği işaretleyenlerin sayısı en fazla olmasına rağmen, cevap için başka bir seçeneği doğru cevaba göre daha çok işaretlemişlerdir. 5. soruda başka bir seçeneği işaretleyenlerin sayısı daha fazla olmasına rağmen gerekçe için doğru seçenek ve bir başka seçenek eşit olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda literatürde belirlenen kavram yanılgılarından bazılarına çalışma örneklemindeki birçok öğrencinin de sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkarılan kavram yanılgıları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Çalışma örnekleminde var olduğu ortaya çıkatılan kavram yanılgıları Kavram Yanılgıları Proton çekimi arttıkça asitlerin kuvveti artar. H sayısı fazla olan asitler daha kuvvetlidir. H sayısı fazla olan asitler sulu çözeltilerinde daha büyük oranda ayrışırlar. H sayısı fazla olan asidin sulu çözeltisi daha asidiktir. Kuvvetli asitlerde moleküller arası hidrojen bağı daha güçlüdür. Kuvvetli asit ve bazlar aralarındaki bağın daha güçlü olması nedeniyle sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmaz. Zayıf asitler daha kolay iyonlaşır. Tek OH - grubu içeren bazlar tamamen iyonlaşır. Denge halinde, Kb değeri küçük olan bazın derişimi daha düşüktür. H 2 SO 4 ve HSO 4 -, SO 4- ün konjüge asitleridir. Tablodan da görüldüğü gibi, öğretmen adayları bir çok yanılgıya sahiptir. Bu durum asit-baz konusunu öğrendikleri ve bir daha okumayacakları dikkate alındığında düşündürücüdür. 4.TARTIġMA Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Asit-Baz konusundaki kavram yanılgılarının öğretmen adaylarında bile önemli ölçüde görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilerin zihinlerinde oluşmuş kavramları değiştirmeye yönelik direnç gösterdiklerini Huddle ve Pillay (1996) yaptıkları çalışmada belirtmiştir. Bu şekilde yeni bilgilerin yapılandırılmasında da engel oluşmaktadır. Öğrencilerin asitbaz teorileri, konjüge asit-baz çifti, kuvvetli asit bazların ayrışması, zayıf asitlerin ayrışması, zayıf bazların ayrışması ve suyun ayrışması konusunu zihinlerinde tam anlamıyla yapılandıramadıkları düşünülmektedir. Elde edilen bulgular bu düşünceyi desteklemektedir. Soru 5 ve 6 ya bakıldığında öğrencilerin Bronsted-Lowry ve Lewis asit bazları konusunda kargaşaya düştükleri söylenebilir. Bu düşünce literatürdeki çalışmalarla da desteklenmektir (Schmidt, 1995; Çökelez ve Dumon, 2009; Artdej vd., 2010; Cartrette ve Mayo, 2011). Sulu çözeltilerinde Bronsted- Lowry asidinin proton veren, Lewis asit bazının ise e- çifti alan şeklinde tanımlanması ve bunun öğrencilere iyi bir şekilde açıklanmaması öğrencilerin tanımları ezberlemesine ve bu konuda bir soruyla karşılaştıklarında kargaşaya düşmelerine neden olabilir. Soru 7 ye bakıldığında öğrencilerin

6 konjüge asit-baz çiftleri konusunda yanılgılara sahip oldukları söylenebilir. Zayıf ve kuvvetli asit/bazları ayırt edemeyen, asit ve bazların kuvvetlerinin neye göre belirlendiğini bilmeyen öğrenciler iki protonlu asitlerin sulu çözeltilerinde basamaklar halinde iyonlaştığını da bilmemekte ve konjüge asit-baz çiftlerinin aynı atomları içeren negatif ve pozitif iyonların eşleşmesiyle oluştuğunu düşünmektadirler. Bu sonuçlar Schmidt in (1995) çalışmasıyla da desteklenir niteliktedir. Soru 10, 12 ve 14 kuvvetli ve zayıf asit/bazların ayrışması ve suyun ayrışması ile ilgili olup bu sorulara verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin ayrışma konusunda yanılgılara sahip oldukları, iyonlaşma sabitlerinin hesaplanması konusunda zorlandıkları düşünülmektedir. Benerjee (1991), Vidyapati ve Seeharamappa nın (1995) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar bu düşünceyi desteklemektedir. Öğrencilerin, proton çekiminin artması sonucu asit kuvvetlerinin arttığı yanılgısına sahip olduklarından dolayı iki protonlu asitlerin tek protonlu asitlere göre daha kuvvetli olduklarını düşündükleri söylenebilir. Hidrojen sayısının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 10 un cevap kısmında doğru cevaptan (%35) sonra en çok (%33) Sülfürik asidin sulu çözeltisi, hidroklorik asidinkinden daha asidiktir. ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı zamanda, Hidrojen bağının asitlerin kuvvetini etkilediği konusunda yanlış anlamalara sahip oldukları Soru 3 ün gerekçe kısmında doğru cevaptan (%54) sonra en çok (%34) seçtikleri Kuvvetli bir asitteki moleküller arası hidrojen bağları zayıf bir asittekinden daha güçlüdür şeklindeki cevaptan anlaşılmaktadır. Bu yüzden kuvvetli asitler daha hızlı reaksiyon verirler ifadesinin yer aldığı seçeneği işaretlemelerinden anlaşılabilir. Aynı nedenlerden dolayı HF nin kuvvetli asit olduğunu düşündükleri fikri Soru 12 nin gerekçe kısmında doğru cevaptan (%34) daha çok (%49) oranda seçtikleri HF tamamıyla ayrışabilir ifadesinden anlaşılmaktadır. Dengede, HF derişimi Ka nın hesaplanmasını etkilemez. Bu yüzden, asitlik sabiti K a = [H + ][F - ] şeklinde verilir ifadesini içeren seçeneği işaretlemeleri ile desteklenebilir. H bağının artması nedeniyle de kuvvetli asitlerin sulu çözeltilerinde zayıf asitlere göre daha zor iyonlaştıkları yanılgısına sahip oldukları düşünülebilir. Artdej vd. (2010) yaptığı benzer çalışmada da aynı sonucu elde etmiştir. İyonlaşma konusunda yanılgılara sahip olan öğrenciler dolayısıyla asit ve baz çözeltilerinin konsantrasyonları konusunda da problem yaşamakta ve iyonlaşma sabitinin hesaplanmasında zorlanmaktadır. Artdej vd. (2010), öğrencilerin iyonlaşma sabitlerine ait formülleri konuyu ve içerdikleri kavramları bilmeden ezberlediklerini bu nedenle hesaplamalarda zorlandıklarını belirlemiştir. Görüldüğü üzere kimya konularının öğrenimi ve öğretimi sürecinde, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve özellikle somuttan soyuta öğretim ilkeleri de dikkate alındığında konular birbiri ile bağlantılı ve her bir konu yeni öğretilecek ve öğrenilecek konuya zemin hazırlamaktadır. 5. SONUÇ ve ÖNERĠLER Öğrencilerin asit-baz konusunda sahip oldukları yanılgıların tespitine yönelik bir çok çalışma literatürde mevcuttur. Ancak örneklemin öğretmen adayları olması ve adayların mezuniyet aşamasında olmaları nedeniyle sonuçların öneminin daha da arttığına inanılmaktadır. Var olan yanılgılardan çalışma örnekleminin sahip oldukları tespit edilerek bunları gidermeye yönelik model uygulama, materyal geliştirme, deney vb. tasarlama gibi etkinlikleri içeren çalışmaların yapılması daha yararlı olabilir. Bu çalışma iki aşamalı teşhis testlerinin kavramsal anlamanın tespiti ve kavram yanılgılarının ortaya çıkartılmasında etkili olabileceği konusunda ve iki aşamalı testlerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak araştırmacılara ve öğretmenlere katkı sağlayabilir. Pilot çalışmada kullanılan test istatistiksel analiz sonucu düzeltilerek, konu içeriğinin de çözümlenmesi sonucu madde sayısının arttırılması ile geliştirilebilir. Bu sayede daha güvenilir veriler elde edilebilir.

7 6. KAYNAKLAR Artdej, R., Ratanaroutai, T., Coll, K-R. ve Thongpanchang, T. (2010). Thai Grade 11 Students Alternative Conceptions for acid-base chemistry. Research in Science and Technological Education, 28(2), Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz Kavramlarının Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ( ), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Benerjee, A. C. (1991). Misconceptions of Students and Teachers in Chemical Equilibrium. International Journal of Science Education, 13(4), Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçelen, S. ve Geban, Ö. (2004). Kimyadaki Bazı Yaygın Yanlış Kavramalar. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), Cartrette, D. P. ve Mayo, P. M. (2011). Students Understanding of Acids /Bases in Organic Chemistry Contexts. Chemistry Education Research and Practice, 12, Çökelez, A. ve Duman, A. (2009). A Comparative Study of French and Turkish Students Idea on Acid-Base. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, Demircioğlu, G., Ayaş, A. ve Demircioğlu, H. (2005). Conceptual Change Achieved Through A New Teaching Program On Acids And Bases. Chemistry Education Research And Practice 6: Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2001). Kimya Öğretmen Adaylarının Asitler Ve Bazlarla İlgili Yanlış Anlamalarının Belirlenmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı, , İstanbul. Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2004). Asit Ve Baz Kavramları Üzerine Bir Araştırma Çerçevesinde Kimyada Karşılaşılan Kavram Yanılgıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), Hackling, M. W. ve Garnett, P. J. (1985). Misconception Of Chemical Equiblibrium. European Journal Of Science Education, 7(2), Huddle, P.A. ve Pillay, A. E. (1996). An In-Depth Of Study Of Misconceptions İn Stoichiometry And Chemical Equilibrium At A South African University. Journal Of Research İn Science Teaching, 33(1), Morgil, İ., Yılmaz, A., Şen, O. ve Yavuz, S. (2002). Öğrencilerin Asit-Baz Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Farklı Madde Türlerinin Kavram Yanılgılarını Saptama Amacıyla Kullanımı. V. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: ODTÜ. Özmen, H. ve Demircioğlu, G. (2003). Asitler Ve Bazlar Konusundaki Öğrenci Yanlış Anlamalarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Effect Of Work Sheets On Student s Success: Acid And Bases Sample, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), Ross, B. ve Munby, H. (1991). Concept Mapping And Misconceptions: A Study Of High-School Students Understanding Of Acids And Bases. International Journal Of Science Education, 13 (1), Schmidt, H-J. (1995). Applying The Concept Of Conjugation To The Bronsted Theory Of Acid-Base Reactions By Senior High School Students From Germany. International Journal Of Science Education 17, Sheppard, K. (2006). High School Students Understanding Of Titrations And Related Acid-Base Phenomena. Chemistry Education Research And Practice 7, Stavy, R. (1991). Using Analogy To Overcome Misconceptions About Consevation Of Matter. Journal Of Research İn Science Teaching. 28(4), Vidyapati, T. J. ve Seehanamappa, J. (1995). High Secondary School Students Concepts of Acids and Bases. School Science Review, 77, 278.

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI

ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI ÖĞRENCİLERİN ASİT- BAZ KONUSUNDA KAVRAM YANILGILARI VE FARKLI MADDE TÜRLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI SAPTAMA AMACIYLA KULLANIMI İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Oya ŞEN, Soner YAVUZ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR Gökhan DEMİRCİOĞLU Haluk ÖZMEN Alipaşa AYAS KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü,Söğütlü, Akçaabat,TRABZON

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196 185 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI UNIVERSITY STUDENTS UNDERSTANDING ON NEUTRALITY OF PURE WATER Tacettin PINARBAŞI 1* & Nurtaç CANPOLAT 1 1Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN DERS MATERYALİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ASİT-BAZ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ Fitnat KÖSEOĞLU, Eylem BUDAK, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

KONU 16 Asit-Baz Dengesi

KONU 16 Asit-Baz Dengesi KONU 16 Asit-Baz Dengesi Hedefler ve Anahtar Becerileri Öğrenme: Hidratlı protonun doğasını gösterildiği şekilde kavramak H + (aq) or H 3 O + (aq) Arrhenius asit ve bazlarını tanımlamak ve tespit etmek.

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ

7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ 7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ Tuba CINDIL 1 Haluk ÖZMEN 2 Suat ÜNAL 3 1: Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAÖĞRETİMDE KİMYA DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seher TEKİN, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, TRABZON ÖZET:

Detaylı

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ Hakan Şevki AYVACI 1, Yasemin DEVECİOĞLU 2 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi A.B.D., Trabzon 2 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Arş. Gör Sacit KÖSE* Prof. Dr Alipaşa AYAS** Arş. Gör

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi

Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Asit-Baz Konusunda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Sınıf Düzeylerine Göre DeğiĢiminin Ġncelenmesi Ağgül Yalçın / TUSED / 8(3) 2011 161 TÜRK FEN EĞĠTĠMĠ DERGĠSĠ Yıl 8, Sayı 3, Eylül 2011 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 8, Issue 3, September 2011 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ Erdal TAŞLIDERE 1, Fikret KORUR 1, Ali ERYILMAZ 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 2

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ 1091 FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ Özet Meltem DURAN, Science Education Department, Gazi University, 06500, Ankara/TURKEY, meltemduran2@gmail.com

Detaylı

Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgıları. Misconceptions of Grade-10 Students About Force

Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgıları. Misconceptions of Grade-10 Students About Force GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı (005) 7 Lise. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgıları Misconceptions of Grade0 Students About Force İlhami KURU Fizik Öğretmeni, MEB Talim

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve.

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı I-II (2010) 89 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi 1 2 3 Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve 4 Abdullah

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması 1083 Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması Özet Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAL DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ Şenol BEŞOLUK * ve İsmail ÖNDER ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Eğitimi ABD **

Detaylı

Arş. Gör. Fatma Yaman Prof. Dr. Alipaşa Ayas Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi

Arş. Gör. Fatma Yaman Prof. Dr. Alipaşa Ayas Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Arş. Gör. Fatma Yaman Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi Hikayesel analoji modelinin, Dagher (1995), tarafından öğretmen analojileri üzerinde tanımlayıcı bir çalışma

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ RADYOAKTİVİTE KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ Doç. Dr. Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi, mustafa.bakac@gmail.com

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather

The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather The Effect of Conceptual Change Approach to Elımınate 9 th Grade Hıgh School Students Mısconceptıons About Climate and Wheather ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCILERİNİN İKLİM VE HAVA DURUMU KAVRAMIYLA İLGİLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE TAHMİN ET - GÖZLE - AÇIKLA STRATEJİSİNİN ETKİSİ: ASİT - BAZ ÖRNEĞİ Hakan ÖZDEMİR 1 Sacit KÖSE 2 Kadir BİLEN 3 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Matematikçiler Derneği www.matder.org.tr 8. Matematik Sempozyumu 12-14 Kasım 2009, Ankara İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARI İLE PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARINI KULLANMALARI ARASINDAKİ

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir?

(a) 1,60 (b) 0,80 (c) 0,10 (d) 0, Aşağıda gösterilen potansiyel enerji grafiğinde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi hangisidir? Adı ve Soyadı.. No:. SEÇEN GUBU ÇEVE MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL KİMYA İNAL SINAVI ; 17 AALIK 2010 YÖNEGE : 27 TEST SUSU 8 KLASİK SU VADI TEST SULAI 1 A B D 15 A B D 2 A B D 16 A B D 3 A B D 17 A B D 4 A

Detaylı

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya II CEAC 104 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir?

Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? 239 Öğretmen Adayları En İyi Nasıl Öğrenir? Gül KALELİ YILMAZ, Mustafa METİN, Salih BİRİŞÇİ, Kerem COŞKUN, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, E-mail: gulkaleliyilmaz@hotmail.com, mustafametinae@hotmail.com,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Eğitim ve Bilim 2006, Cilt 31, Sayı 141 (3-12) Education and Science 2006, Vol. 31, No 141 (3-12) Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Secondary School Students

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 27-39 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları* Dilek Erduran Avcı**, İzzet Kara***, Dilek Karaca****

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEM KAVRAMIYLA İLGİLİ YANILGILARINI GİDERMEDE KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ Yavuz AKBAŞ, Abdulkadir UZUNÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği

Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve Bazlar Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 2, Sayı 2, Kasım 2005 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 2, Issue 2, November 2005 http://www.tused.org Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi: Asitler ve

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı