AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM"

Transkript

1 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi unsurarda değiģikik göstermektedir. Bu çaıģmanın amacı aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererinde farkıık oup omadığını araģtırmak, farkıık var ise bunarın nedenerini beiremektir. Bu amaç doğrutusunda, Güney Marmara bögesinde faaiyette buunan aie iģetmerinde, 111 kiģi 1. nesi, 150 kiģi 2. nesi omak üzere topam 261 kiģi üzerinde anket tekniği kuanıarak bir araģtırma yapımıģtır. AraĢtırmada topanan verier ie gerçekeģtirien faktör anaizi sonucunda geenekçiik, giriģimciik, riya, akıcıık, tevazu ve merkeziyetçiik boyutarı ede edimiģtir. Gene oarak aie iģetmeerinde nesier arasında geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarında farkıık oduğu sonucuna uaģımıģtır. Anahtar Keimeer: Aie ĠĢetmesi, Nesi, Değer, Yönetici Değereri CHANGING MANAGERIAL VALUES BETWEEN GENERATIONS IN FAMILY BUSINESSES ABSTRACT In societies that face socia change, not ony tangibe but aso spiritua have factors such as vaues have shown variations. The aim of this study is to investigate whether there are differences in manageria vaues between generations. If there is any difference, the aim is to determine the reasons of these differences. In this framework, tota 261 persons of which 111 first generation and 150 second generation that were economicay active in South Marmara region seected and performed a research study on these group of peope based on survey technics. The data obtained in this survey were used is factor anaysis. The anaysis resuted with dimensions of traditionaism, entrepreneurship, hypocricy, rationaism, modesty and centraization. The differences have been observed in the dimension of traditionaism and centraization between the first and second generations within the perspective of manageria vaues. Keywords: Famiy Business, Generation, Vaue, Manageria Vaues 1. GĠRĠġ Topum üyeerini bir arada tutan ve bireyin çevresindeki nesne ve oayara bakıģını ouģturan en önemi kütür unsuru değererdir. Bireyer, içinde buundukarı kütürün parçasıdırar. KiĢierde değererin ouģumuna etki eden en önemi etken, içinde doğup büyüdüğü Baıkesir Üniversitesi, Bandırma Mesek Yüksek Okuu

2 69 topumsa kütürdür. Bireyin sahip oduğu değerer topumun kütüre değererini ortaya koymaktadır. Birey ve topum arasında bağ ouģturan ve bireyin doğumu ie baģayıp yaģam boyu süren topumsaaģması kütüre değerer üzerinde etkiye sahiptir (Özkap, 2009: 85). TopumsaaĢma ie topumda değiģimer ortaya çıkmakta ve değiģim süreki omaktadır. Teknoojik geiģme, iģetmeciik uyguamaarı ve küreseeģmenin tüm dünya ükeerini etkiemesi sonucunda, eğitim, teknooji, hukuk, ahaki ve sosya değerer ie iģ yaģamında önemi değiģmeer yaģanmaktadır. Özeike teknooji gibi gözenebiir maddi değiģikiker küreseeģme sayesinde diğer topuukara da uaģmaktadır. Teknoojinin içinde yer adığı maddi unsurar beraberinde değerer gibi manevi unsurarı da getirir. DeğiĢimin zaman içinde beiri değerer üzerindeki etkierini araģtırmak, iģ hayatında doğru kararar amak, etkin ve etkii bir ietiģim kurmak açısından önemidir. Türkiye açısından değiģim konusuna bakıdığında, Osmanı dan baģayıp, Cumhuriyet in ianından sonra hıza uyguamaya konuan ve günümüze kadar geen moderneģme çabası vardır. ModerneĢme ie topumun tüm aanarına kapsayacak Ģekide sosya kurum ve insanarın yaģam tarzının değiģmesi kastedimektedir. Geenekse ve modern topumar, eskiden kuanıan batı topumu ve batıı omayan topum kavramarının yererine geçen nispeten yeni terimerdir (Rzayeva, 2010: 34). Bu moderneģme çabaarı sonucunda topumun bei bir kesimi Batı kütüründen etkienirken bir kısmı kendine has değererini korumaya devam etmiģtir. Bunun sonucunda da ortaya ikii bir kütür yapısı çıkmıģtır (Sargut, 2001: 141). Türker Ġsami mirasının tamamından değise de, büyük bir böümünden vazgeçerek Avrupa ya yönemiģer ve yönetimde, topumda ve kütürde Avrupa yaģam tarzını benimseyip hayata geçirmek üzere kesintisiz, kararı bir çaba sarf etmiģerdir. Bu dönüģüm sırasında kimik, otorite ve sadakate dair eski Ġsami kavramarın yerine, Avrupa kaynakı yeni kavramarın geçmesi yaģamsa bir önem taģımıģtır (Lewis, 2008: 658). Sosyo kütüre dokusunda batı ve doğu kaynakarının bir arada buunduğu ükeer arasında en iyi örnek oarak Türkiye gösterimektedir (Rzayeva, 2010: 34). Bunun sebebi ise, iki yüzyıı aģkın süredir gerçekeģtirdiği batııaģmadır. Bu noktadan harekete, aie iģetmeerinde, iģetme sahiperinin günük iģetme faaiyeterini yerini getirirken hangi yönetici değererini benimsedikeri, sonrasında da nesier arasında yönetici değererinde modern ve yere değerer açısından herhangi bir değiģim oup omadığının beirenmeye çaıģıması amaçanmıģtır. AraĢtırmanın devam eden böümerinde sırasıya iteratür inceemesi yapıacak, hipotez ouģturuacak, araģtırma yöntemi açıkanacak, araģtırma buguarı anaiz ediecek ve sonuç kısmında gene bir değerendirme yapıacaktır. 2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 2.1. DEĞER, YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠ VE AĠLE ĠġLETMESĠ KAVRAMLARI Kütürü ouģturan öğeerden biri oan değer kavramı bazı araģtırmacıar tarafından tanımanmıģtır. Rokeach a göre değer; ters veya karģı davranıģ tarzı ya da ouģan son duruma göre kiģise ya da sosya oarak tercih ediebien beiri davranıģ ya da ouģan son durumu beirten süreki inançtır (Rohan, 2000: ). Hofstede a göre değer, diğererine göre kesin oan durumun tercih edimesine oan yaygın eğiimdir (Hofstede, 1998: ).

3 70 Schwartz a göre değer, insanarı ve oayarı değerendiren sosya aktörere (Örgüt Lidereri, Kura Koyucuar, Bireyer) rehberik eden arzu ediebiir kavramdır (Schwartz, 1999: 23-47). GeniĢ anamıya değerer; iyi-kötü, güze-çirkin, norma-anorma, rasyone-irrasyone gibi geneike biinç dıģı ve nadiren tartıģıan duygu ve düģünceeri içerir (Doğan, 2007: 41). Kütürü ouģturan faktörerden biri oan değerer (Köse, 2001: ), örgüt üyeerinin durum, oay, nesne ve bireyeri iyi veya kötü oarak değerendirmede kuandıkarı öçüter oarak tanımanabiir (Özkap ve Kıre, 1996: 173). Örgütse değerer, örgütte neyin istenir, neyin istenmez oduğunu beireyen ve iģgörenerce benimsenen inançardır (Türk, 2007: 18) ve örgütse sorunarın çözümünde maku ve uygun oarak kabu edien çözüm biçimerini göstermektedirer (ġiģman, 2007: 94). Örgütse değererin kaynağını, örgüt üyeerinin insan, çevre ve bu ikisinin etkieģimi sonucu ortaya çıkan durumara iiģkin kabu edien doğruarı ouģturmaktadır (Sabuncuoğu ve Tüz, 2003: 43). Örgütte neyin önemi oduğunu gösteren örgütse değerer, davranıģarın beiri hae gemesi ie anaģıabiir omaktadır (Hofstede, 2004: 10). Tüm bu tanımamaardan sonra değereri, kiģierin çevresindeki insanarı ve oayarı değerendirirken, neeri tercih etmesi gerektiğine iiģkin duygu ve düģünceer oarak tanımayabiiriz. Yönetici değereri ise, yöneticierin örgütse süreçteki tutum ve davranıģarını yönendiren, amıģ odukarı karararın, sergiemiģ odukarı tutumarın veya göstermiģ odukarı davranıģarın doğru odukarına dair inançardır (Doğan, 2007: 23). Bir yönetici için iģetmenin çaıģma modeini ve faaiyetetinin sonucunu etkieyen, beiri insan topuukarınca ouģturuan inançar, değerer, örf ve adeter ie diğer kiģierarası iiģkierden ouģan kütürün büyük önemi vardır. Çünkü kütür, o topumda faaiyet gösteren iģetmeerin çaıģma biçimini ve faaiyeterinin sonucunu da önemi öçüde etkieyecektir. Bu sebepe yönetici de, çaıģma Ģekini topumun kütürüne göre ayarama gereği duymakta ve bu da yönetimin kütüre bağı oduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır (Erdoğan, 1997: ). AraĢtırmamızda aie iģetmeerindeki nesierin günük eyem ve karararında referans oarak adıkarı doğruar yönetici değereri oarak kabu edimiģtir. Modern topumarın beirgin özeikerinden biri oan aie yaģamı ie iģ yaģamının ayrı omasına verien önemin, aie iģetmeeri kavramıya beraber beirsizeģtiği görümektedir. Çünkü aie iģetmeerinde aie ve iģ, geenek ve giriģimciik adeta birbirine geçmiģ durumdadır (Özer, 2006: ). Aie iģetmeerini diğer iģetmeerden ayıran, temede aie üyeerinin iş gücü kaynağı oarak görümesi, aie üyeerine geir kaynağı üretimesi ve üretimin amacının mükiyet oması gibi bir takım özeiker buunmaktadır. Bir iģetmenin aie iģetmesi oduğunun göstergeeri aiede en az iki nesin iģetme yönetimiye igienmiģ oması ie mevcut ve daha önceki yöneticierin çocukarının yönetimde görev aması oarak gösterimektedir (Sevinç, 2010: ). Aie iģetmesi kavramı farkı yazarar tarafından tanımanmıģtır. Bu tanımar inceendiğinde; iģetme üyeerinin örgüt içerisinde aie temei iiģkiseiği baģarmaya ve / veya korumaya yöneik uğraģı içerisinde oması (Sirman ve Hitt, 2003: ), iģetmenin sahipiğinde ve yönetiminde hakim oan aie üyeeri tarafından iģerin yürütümesi Sonfied ve Lussier, 2004: ), karararın aınmasında büyük öçüde aie üyeerinin etkii oması (Yurt, 2008), ve iģetmenin, bir aienin en az iki nesi ie özdeģeģmiģ oması (Tikici ve Uu-

4 71 yo, 2006: ) gibi özeikere vurgu yapımaktadır. Bu özeikere ek oarak, aie iģetmeerinde sonraki nesin, kuruan Ģirketin varıkarını devam ettirmesi düģüncesi de görümektedir. Fakat bir aie iģetmesinin bir sonraki nese aktarıması sadece mai varıkarın aktarıması deği, aynı zamanda sosya ve kütüre sermayenin, iģetme tarafından benimsenen değererin ve iģetmenin içinde yer adığı iiģkier ağının da aktarımasıdır (Kosgeb, 2010). Aienin mevcut normarı, aie Ģirketerinin büyük bir çoğunuğunda kuanıır. Aie değereri ve inançarı, örgütteki iģerin yapıma Ģekini, kiģier arasındaki iiģkieri, iģerin yapıması sırasında kuanıan yöntemeri, kısacası örgüt kütürünü önemi öçüde etkier (Yurt, 2008). Tüm bu açıkamaardan sonra araģtırmamız kapsamında aie iģetmesi kavramını, aie üyeerinin iģetme sahipiğinde büyük öçüde pay sahibi oduğu, yönetim kademeerinde buunduğu ve karararın aınmasında etkii oduğu, mai varıkar ie birikte sosya ve kütüre sermayenin de sonraki nese aktarıdığı iģetmeer oarak ifade edebiiriz YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠME ĠLĠġKĠN AMPĠRĠK ARAġTIRMALAR Bireyin topumsaaģması sürecinde iģ yaģamında oan geiģmeerin yönetici değererine önemi etkisi oduğu beirtimektedir. Yönetici değererinin değiģimi ve bu değiģime neden oan faktörer çeģiti görüģ ve araģtırmaara ortaya konumuģtur. Amerika BireĢik Deveteri ve Hong Kong daki yöneticierin değer farkııkarının ve bu yönetici değererinin karar verme davranıģına etkisinin karģıaģtırıdığı araģtırmada, Hong Kong ve Amerika BireĢik Deveteri nde haen yönetici oan kiģier ie geeceğin yönetici adayı durumundaki MBA öğrencierinden verier topanmıģtır. ABD i ve Hong Kong u MBA öğrencieri machiaveianizm değerine, yönetici gruparına göre daha faza önem vermektedirer. Öğrencier amaçarını gerçekeģtirmede sosya gücü ve etkiyi kuanmaya yöneticiere göre daha isteki görümüģtür. Kontro odağı değeri ABD i öğrencier ve yöneticier arasında farkı buunmuģtur. ABD i MBA öğrencierinin iģ çevresinde bağımsız karar amaya daha faza önem verdikeri buunmuģtur. Hong Kong u MBA öğrencieri beirsiziğe dayanamama değerinde Hong Kong u yöneticiere orana daha yüksek skora sahip çıkmıģardır. Bu değererin farkıık göstermeerinin nedeneri değiģen iģ çevresi ie birikte kürese iģbirikeri oarak gösterimiģtir (Raston, 1993: 21-37). Ekonomik sistem ve üke kütürünün, Amerika BireĢik Deveteri, Rusya, Japonya ve Çin deki yöneticierin bireyse iģ değereri üzerindeki etkierinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda Amerikaı ve Rus yöneticierin kendini geiģtirme boyutu Çin ve Japon yöneticiere göre önemi derecede yüksek buunmuģtur. Bu farkıığın nedeninin, o ükeerin kütürerinin oabieceği beirtimiģtir. Batıı kapitaist sisteme ait uyguamaarın Rusya ve Çin deki iģ değereri üzerine etki ettiği beirenmiģ ve Rusya nın Çin e orana Batıı kapitaist sistemi daha faza benimsediği sonucuna uaģımıģtır (Raston, 1996: ). Rusya daki yönetici değererinin piyasa ekonomisine geçiģ ie igii oarak ekonomik, poitik ve sosya değiģimer bağamında nası bir geiģme gösterdiğinin beirenmesinin çaı- Ģıdığı araģtırma sonucunda, Rus yöneticierin güç, baģarı, zevk, uyarım, bireyse bağımsızık ve geenek boyutarında önemi artıģ gösterdiği beirenmiģtir. Rus yöneticierin güç boyutunda sahip oduğu artıģın nedeni oarak ekonomik değiģim ie ototrite gücün kayboması ve daha az hiyerarģik örgüt yapıarının ortaya çıkması gösterimiģtir. Uyarım boyutunda görüen artıģ,

5 72 iģetme davranıģarında Rus yöneticierin yeni sistemdeki değiģikikerin ideriğini yapmaarının bekenen davranıģ oduğu görüģünü ifade etmektedir. Bireyse bağımsızık boyutundaki artıģ, Rus yöneticierin bağımsız düģünce ve davranıģa verdiği önemin arttığını göstermektedir. Bunun nedeninin de tariheri boyunca karar vermede özgür tercihte buunmamaarı ve sistem değiģikiği sonrasında kendi karararını aabime fırsatını yakaamaarının oabieceği beirtimiģtir. Geenek boyutunda Rus yöneticierinde önemi artıģ görümüģtür. Yeni değiģen iģetme kütüründe Rus yöneticier saygı, bağıık ve geenekerin kabuünde faza biinçi durumdadırar, bir taraftan yeni uyguamaar kabu ediirken diğer taraftan geenekerini koruma eğiime içinde odukarı görümüģtür. Rus yönetici değererinin Amerikaı yönetici değererine göre daha faza farkıaģtığı beirenmiģtir. Rus yöneticierinin yeni Amerikan yönetim değererine sahip odukarını, bunun nedeninin de ibera sisteme geçiģ oduğu sonucuna uaģımıģtır. Rus topumunda ibera sistemin artması nedeniye gene iģ çevresinde, Rus iģetme yöneticierinin pazar oryantasyonunda, örgütse yapıarında ve Ģirket yönetim Ģekierinde önemi değiģikiker yer amıģtır (Aexashin ve Benkinsopp, 2005: ). Amerikaı ve Rus yöneticier arasında yönetse değererdeki benzerik ve farkııkarı beiremek amacıya, her iki ükedeki Ģirket yöneticieri ie iģetme yönetimi öğrencieri üzerinde yapıan araģtırma sonunda iki üke arasında önemi kütüre farkııkar oduğu ortaya çıkarımıģtır. Amerikaıar, Rusardan daha faza bireyseci buunmuģtur. Amerikaıarın ayrıca düģük güç mesafesine ve beirsizikten kaçınma düzeyine sahip oduğu buunmuģtur. Rusar, Amerikaıara göre daha faza machiaveianizmci ve açık fikiri kiģier oarak görümüģtür. Rusya daki genç yöneticierin batıya ait yönetse değerere yakınaģtığı sonucuna varımıģtır (Eenkov, 1997: ). Amerika BireĢik Deveteri ve Çini yöneticierin yönetici değererinin karģıaģtırıdığı çaıģmada Çini yöneticierin güç mesafesi, beirsizikten kaçınma ve iģ ahâkı açısından Amerika BireĢik Deveterindeki yöneticierden daha yüksek skora sahip odukarı hipotezi kabu edimiģtir. Bireyseik açısından ise, Amerika BireĢik Deveteri ndeki yöneticierin Çini yöneticierden daha yüksek skora sahip odukarı hipotezi doğruanmıģtır. Teknooji yönetimi, araģtırma ve geiģtirme yönetimi, proje yönetimi ve yeniik yönetimi gibi batıya özgün uyguamaarın Çin de de uyguanmakta oduğu görümüģtür (Chinta ve Capar, 2007: ). Çin Hak Cumhuriyeti, Amerika BireĢik Deveteri ve Singapur daki Çin asıı yöneticierin kiģise değer sistemerinin araģtırıdığı çaıģma sonucunda Singapur daki yöneticierin Amerika BireĢik Deveteri ndeki yöneticiere benzer kütüre değerere sahip oduğu buunmuģtur ve bunun nedeninin her iki ükedeki batıı yasa ve poitik sistem, kapitaist iģ çevresi, eğitim sisteminin batıı oması ve batıı yönetim teorierinin öğretimesi faktörerinin oabieceği beirtimiģtir (Tan, 2002: ). Yeni nesi Çini yöneticierin önem verdikeri yönetici değererini beiremeye yöneik yapıan çaıģmada, bireyciik, ortakaģa davranıģ ve konfüçyüs boyutarının nesier arasında farkıık gösterip göstermediği araģtırımıģtır (Raston, 1999: ). ÇaıĢmadan çıkan en önemi sonuç, yeni nesi Çini yöneticierin değererinin anaģıması oarak gösterimiģtir. Yeni nesi Çini yöneticierin bağımsız hareket eden ve risk aan yapıda ve önceki nesi Çini yöneticiere göre daha faza bireyci, daha az ortakaģa davranıģçı ve daha az Konfüçyüs fese-

6 73 fesine bağı odukarı görümüģtür. Genç Çini yöneticierin büyürken içinde buundukarı sosya reform, açıkık poitikası dönemi ve izin verien batıı sosya etkiere ouģan özgürük ortamı yeni nesiin görünen değererini yansıtmaktadır. Yeni nesi Çini yöneticier, özeike bireyciikte önceki nesi Çini yöneticiere göre, batıı yöneticiere daha faza benzerik göstermektedir. Hindistan da yapıan araģtırma ie yaģ faktörünün yönetici değereri üzerinde etkisi oup omadığının Mükemmeik uyguaması (I), Stratejik Kontro ve Sosya Tanınma (II), Etkieme, Arabuucuk ve ÇatıĢma Yönetimi (III) ie Finansa Kontroe Duyarıık (IV) boyutarı çerçevesinde beirenmesine çaıģıdığı araģtırma sonunda Hindistan daki genç yöneticierin farkı yönetici değererine sahip odukarı buunmuģtur (meahi ve Guermat, 2004: ). Etkieme, arabuucuuk ve çatıģma çözümü, stratejik kontro ve sosya farkındaık, finansa kontroe duyarıık gibi faktörer açısından farkıık buunduğu tespit edimiģtir. YaĢça tecrübei yöneticier I. ve III. Boyutarda genç yöneticiere göre daha faza önem verirken, Genç yöneticier II. ve IV. Boyutarda YaĢça tecrübei yöneticiere orana daha faza önem verdikeri sonucuna uaģımıģtır. Yönetici uyguamaarı oarak yaģça tecrübei yöneticier ie genç yöneticier farkı değer seterine önem vermektedirer. Genç yöneticierin, yaģça tecrübei yöneticierden farkı omasının birkaç nedeninin oabieceğini beirtmiģerdir. TopumsaaĢma bakıģ açısına göre yaģça tecrübei ve genç yönetici uyguamaarını bireģtirmede, güç uyguayan yaģça tecrübei yöneticierin çok faza destekeyici oabimesi ve yeni yönetim uyguamaarının ihtiyaç duyuduğu mevcut goba ekonomide genç yöneticierin uyguamaarını kendi uyguamaarında beki de daha faza özdeģeģtiriyor oabiecekeri beirtimiģtir. Genç yöneticierin, yaģı yöneticierden farkıık göstermesinin nedeninin, yeni yönetim uyguamaarının ihtiyaç duyuduğu mevcut kürese ekonominin oabieceği gösterimiģtir. Yönetici değererindeki değiģime iiģkin oarak inceenen yabancı iteratürdeki araģtırmaardan sonra Türkiye deki yöneticierin yönetici değer ve tutumarına iiģkin araģtırmaarı aģağıdaki gibi beireyebiiriz. Osmanı dan bu yana Türk iģgörme anayıģını Ģekiendiren iki zıt kütür oduğunun beirtidiği, 32 tanesi yere 26 tanesi batı kaynakı omak üzere topam 58 değerden ouģan bir değer profii ie doğu-batı ikieminin iģgörme anayıģını nası ve ne yönde etkiediğinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda, yörese düzeyde iģgörme anayıģını Ģekiendiren iki teme kütüre at yapının buunduğu ortaya konumuģ, ede edien buguarın günümüz iģgörme anayıģını Ģekiendiren ana unsurardan birinin devradığımız kütüre biinçatı oduğu açık bir biçimde ifade edimiģtir (Ademir, 2003: 5-28). Amerikaı ve Türk yöneticierinin yönetici değererinin tespit edimeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda güç, rekabet, baģarı, iyiikseverik, hayattan zevk ama, öz yöneim boyutarına Amerikaı yöneticierin Türk yöneticiere orana daha faza önem verdikeri, güvenik, uyum, uyarıım, muhafazakarık, evrenseik boyutarında ise Türk yöneticierin Amerikaı yöneticiere göre daha faza önem verdikeri beirenmiģtir (Harcar, 2005: 70). Kütür niteikerinin, Türk yöneticierinin yönetse tarzarı ya da yönetse değereri üzerinde bir etkisinin oup omadığının, beirenen yönetse değererin Japonara özgü Z teorisi ie karģıaģtırıarak tespit edimeye çaıģıdığı araģtırma kapsamında Konya da görev yapan kamu ve öze sektör yöneticieri üzerinde anket uyguaması gerçekeģtirimiģtir (ġahin, 2005:

7 ). Türk yönetse kütürünün bir ürünü oan yönetse değererimizin Türk kütürü ie iiģkii görünüm sunduğu ve Japon Z teorisinin değererini Türk yöneticierin benimsemekten ya da uyguamaktan uzak oduğu sonucuna varımıģtır. Türk yönetim tipine iiģkin özeiker de Ģu Ģekide beirtimiģtir: Merkeziyetçi yapı, otoriter yönetim, biimseikten ve bigi edinmekten yoksun yönetim, hizmet sunumunda eģ-dost iiģkisinin ön pana çıkması, değiģikikere direnme, stratejik panama yapmaktan ve geiģtirmekten uzak oma, yetki devrine sıcak bakmama, bireyse sorumuuk, sorumuuktan kaçma, karararı üst makamar aır, biçimse denetim, giziik, uzmanaģmaya dayanmayan kariyer, statü semboerine önem verme (araba, üks çaıģma odaarı vb.), ast ie üst arasında etkii bir ietiģim sisteminin omaması, gene oarak bireyse baģarıya dayaı bireyse ödü sistemi, hızı değerendirme ve terfi, iģ güvencesinin omaması, hemen her konu ie igii komisyon ouģturma ve topantı yapma, üst yönetim rutin iģere uğraģır, iģ ve öze hayatın tam oarak bütüneģmesi, örf ve adetere bağıık. Türkiye de öze sektör sanayi iģetmeerindeki yöneticierin yönetse değererinin beirenmesinin amaçandığı bir diğer çaıģmada, Türkiye nin batııaģma hareketi nedeniye ikii bir kütür yapısına sahip oduğu ve Türk yöneticierin batıı yöneticiere benzer özeiker taģıdığı görüģü doğruanmıģtır. AraĢtırmada batı kaynakı değererin benimsenme düzeyinin yere değerere göre daha yüksek oduğu, bunun nedeninin de yöneticierin yaģ ortaamasının düģüküğü ve eğitim düzeyerinin yüksekiği oarak gösterimiģtir (Doğan, 2007: 167). Türkiye deki yöneticierin sahip oduğu değererdeki farkııkar Raston vd. nin 1993 yıındaki çaıģmasına benzer bir çaıģma ie araģtırımıģ ve bu değerer değiģen iģ yaģamıya iiģkiendirimiģtir (Çakmakçı ve Karabatı, 2008: ). Bu amaça üst düzey yöneticier ve bir grup MBA öğrencisi arasındaki bireyse değer farkııkarı beirenmeye çaıģımıģtır. AraĢtırma sonuçarına göre, iģyeri sosyaizasyonu, bireyse değereri ve uyguamaarı etkiemektedir. Yöneticier ve MBA öğrencieri arasında güvenik ve uyarım dıģında Schwarts ın diğer bütün boyutarı açısından anamı farkıık oduğu sonucuna uaģımıģtır. 3. ARAġTIRMA HĠPOTEZĠ Yönetici değererine iiģkin çaıģmaarda, farkı yaģardaki yöneticierin sahip oduğu yönetici değereri araģtırma konusu yapımıģtır. Yeni nesi Çini yöneticier ve önceki nesi çini yöneticierin değereri arasındaki farkııkarın beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda yeni nesi Çini yöneticierin önceki nesi Çini yöneticiere göre daha faza bireyci ve batıya ait özgürükçü değerere sahip oduğunu buunmuģtur (Raston, 1999: ). YaĢ faktörünün yönetici değereri üzerindeki etkisinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda yönetim uyguamaarı oarak genç ve yaģça ieri yöneticier arasında değer farkııkarı tespit edimiģtir (Meahi ve Guermat, 2004: ). Bu araģtırmaardan harekete aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererinde farkıık oabieceği düģüncesi ie araģtırmamızda test etmek istediğimiz hipotez aģağıda ouģturumuģtur. H1. Aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değereri açısından anamı fark vardır. 4. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ Aie ĠĢetmeerinde yönetici değererindeki değiģim üzerine yaptığımız araģtırmada M. Ceyhan Ademir, Yasemin Arbak ve Ömür N. T. Özmen in beirediği 32 yere ve 26 batı

8 75 kaynakı topam 58 değerin ouģturduğu iģ görme profiinden (Ademir, 2003: 5-28) yararanıarak anket kağıdının birinci böümü ouģturumuģtur. Ancak Ademir, Arbak ve Özmen in Türkiye de ĠĢgörme AnayıĢı: Tanımı ve Boyutarı baģıkı çaıģması ie Doğan, Yozgat ve AĢkın ın Türkiye de Yönetse Değerer ve Yönetici Profii Üzerine Bir AraĢtırma (Doğan, 2007: ) çaıģmasında öçek ie igii oarak karģıaģtıkarı sorunu gidermek amacı ie öçekteki 58 değer ifadesi yerine bu değer ifadeerini açıkayan cümeer kuanımıģtır. Her bir değerin iģgörme anayıģını ne öçüde temsi ettiği sorumuģ ve kuanıan 5 i ikert öçekte 1 hiç temsi etmediğini, 5 ise tam anamıya temsi ettiğini ifade etmiģtir. Anket kağıdının 2. böümü demografik soruar ie iģetmeerin faaiyette buundukarı iģ yaģamındaki değererin değiģim nedeneri oabiecek faktöreri tespit etmeye yöneik soruardan ouģmuģtur. Bu çaıģmanın araģtırma evrenini Bursa, Baıkesir ve Çanakkae ierini kapsayan Güney Marmara bögesinde faaiyette buunan ticaret odaarına kayıtı oan, en azından 2. nesin iģ baģında oduğu aie iģetmeeri ouģturmaktadır. Örnekem, araģtırmanın evrenini ouģturan ticaret odaarından temin edierek isteenen iģetmeer arasından her bir iģetmeye eģit seçime Ģansı tanıyan rassa örnekeme metodu ie 200 iģetme oarak seçimiģ ve bu iģetmeerde iģbaģında oan 1. nesi ve sonraki nesi temsicieri ie yüz yüze ve e-mai (posta) you ie hazıranan anket formu dodurumuģtur. Bazı iģetmeerin araģtırmaya katkı vermek istememesi, bazıarınında çeģiti soruara cevap vermek istememesi nedeni ie örnekemdeki bütün iģetmeerden veri topanamamıģ ancak diğer iģetmeerde yapıan çaıģmaar sonucu 112 kiģi 1. nesi, 151 kiģi 2. nesi omak üzere 263 cevapayıcıdan veri topanmıģtır. 1. nesi oarak cevapayan 112 kiģiden 58 kiģi Bursa da, 43 kiģi Baıkesir de, 11 kiģi Çanakkae de faaiyet gösteren Aie iģetmeerinde, 2. nesi oarak cevapayan 151 kiģiden 72 kiģi Bursa da, 61 kiģi Baıkesir de, 18 kiģi Çanakkae de faaiyet gösteren Aie ĠĢetmeerinde çaıģmaktadırar. 5. ARAġTIRMA BULGULARI AraĢtırmaya katıan aie iģetmeerinde 111 kiģi 1. nesii, 150 kiģi 2. nesii temsi etmektedir. Aie iģetmeerinde yönetime katıan bayanarın oranı 1. neside %2,75 iken 2. neside bu oran %17,97 dir. 2. neside bayanarın aie iģetmeerinde yönetime katımaarı ve bir fii çaıģıyor omaarı önceki nesie göre artıģ göstermiģtir. Aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererindeki değiģim ve değiģimin nedeneri üzerine yaptığımız araģtırmada 1. ve 2. nesi omak üzere iki grup arasında ortaya çıkacağı varsayıan farkııkar, T-testi ie ortaya konumaya çaıģıacaktır. T-testi, beiri bir konuda iki grup arasında anamı bir fark oup omadığını öçer (Saruhan ve Özdemirci, 2005: 156). AraĢtırmamız ie igii oarak faktör anaizi yapabimek için önceike değiģkenere ait koreasyon matrisi inceenmiģtir. DeğiĢkenerin faktör anaizine uygun oabimesi için geneike koreasyon katsayıarının 0,9 dan büyük ve 0,2 den küçük omaması istenmektedir. 0,9 dan büyük oması değiģkener arasında çoku doğrusaığa iģaret edeceğinden araarında bu tür iiģki oan değiģkenerden biri anaize dahi edimemeidir. Çoku doğrusaık istenmeyen bir durum oduğu gibi değiģkener arasında hiç iiģki omaması (0,2 den küçük) da istenmeyen bir durumdur (Özdamar, 2004: 235).

9 76 DeğiĢkenere ait koreasyon matrisi bu açıardan inceenmiģ ve diğer değiģkenere anamı iiģki göstermeyen yani koreasyon katsayıarının anamsız oduğu bazı değiģkener anaizden çıkarımıģtır. KMO test sonuçarı faktör anaizi yapabimek için örnekem sayısının yeteri oup omadığını gösteren bir öçüdür. Bu öçü 0 ie 1 arasında değiģmektedir. 0,5 den büyük oması kabu ediebiirdir. Ancak 1 e ne kadar yakaģırsa o kadar iyidir. Tabo 1 KMO and Bartett s Testeri Kaiser-Meyer Okin Measure of Samping Adequacy,742 Bartett s Test of Sphericity Appros.Chi-Square 2567,360 df 666 Sig.,000 Tabo 1 de görüen anaiz sonucuna göre bu değer 0,742 oarak beirenmiģtir. Bu sonuç örnekem sayımızın faktör anaizine uygunuk açısından yeteri oduğunu göstermektedir. Baret testi ise koreasyon matrisinin birim matris oduğu sıfır hipotezini test etmektedir. Bu sıfır hipotezinin reddedimesi yani koreasyon matrisinin birim matris omaması gerekmektedir. Aksi takdirde birbiriye iiģkii değiģken yok demektir. Bu da faktör anaizinin mantığına ve amacına aykırıdır. ÇaıĢmada Baret testine göre sıfır hipotezi reddedimiģtir ( anamııka). Bu ön inceemeye göre verierimiz faktör anaizine uygundur. Faktör anaizi, değiģken sayısını azatmak için kuanıan bir anaizdir. Faktör anaizi sonucunda beirenen boyutarda yer amayan değerer çıkarıır ve sonraki aģamaarda yapıacak anaizerde değiģken sayısı azatııģ our (Sipahi, 2008: 73). ÇaıĢmada teme bieģener extraction ve varimax dönüģtürme yöntemiye faktör anaizi yapımıģtır. Ġk anaizden sonra yamaç-eğim grafiği (scree pot) inceenerek verierimiz için 6 faktör boyutunun uygun oduğu beirenmiģtir. Bu 6 faktör topam varyansın %42,32 sini açıkamaktadır. Tabo 2 Yönetici Değer Boyutarının Beirenmesine Yöneik Faktör Anaizi Rotated Component Matrix SPSS Çıktıarı Kaderciik,629 Tembeik,603 Component

10 77 Kanaatkarık,590 Sadakat,575 Duygusaık,567 HoĢgörü,553 Hizipçiik,507 Kayırmacıık,491 Ġsraf,476 Dostuk,448 Din,424 Risk amak,609 ĠĢbiriği,591 ĠĢini iyi ve düzgün yapmak,558 GiriĢkenik,548 Sorgucuuk,513 Yetkinik,507 Ġtaatkarık,506 Ġradeciik,455 Haddini bimek,675 Çıkarcıık,632 GösteriĢ,594 KuĢkucuuk,521 Ġkiyüzüük,461 Maddiyatçık,419 Ayrıntıara önem vermek,685 Akıcıık,573 Biimseik,557 Bireyin hak ve özgürükerine önem verme,496 Güven,426 Tevazu,696 Adi omak,651 Miiyetçiik,471 Aie Bağarı,458

11 78 Merkeziyetçiik,666 Sürekiik,525 Baskıcıık,449 Extraction Method: Principa Component Anaysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normaization a. Rotation converged in 7 iteritaions Beirtien kriterer doğrutusunda gerçekeģtirien faktör anaizinde faktör yükeri 0,40 ve üzerinde oan değerer dikkate aınmıģ ve bu değererde Tabo 2 de gösterimiģtir. Ede edie atı faktör boyutu topam 37 değerden ouģmuģ ve 21 değer çaıģma kapsamı dıģında kamıģtır. Faktörere dahi oan soruara baktığımızda ortak özeikerine göre bu faktöreri aģağıdaki gibi isimendirmek mümkündür. 1. faktör: Geenekçiik boyutu 2. faktör: GiriĢimciik boyutu 3. faktör: Riya boyutu 4. faktör: Akıcıık boyutu 5. faktör: Tevazu boyutu 6. faktör: Merkeziyetçiik boyutu Geenekçiik boyutu adını verdiğimiz 1. Faktör topam 11 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 10 tanesi (kaderciik, tembeik, kanaatkarık, sadakat, duygusaık, hizipçiik, kayırmacıık, israf, dostuk, din) yere kaynakı değererden ouģurken, 1 tanesi (hoģgörü) batı kaynakı değerdir. GiriĢimciik boyutu adını verdiğimiz 2. Faktör topam 8 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 6 tanesi (risk amak, iģbiriği, giriģkenik, sorgucuuk, yetkinik, iradeciik) batı kaynakı değererden ouģurken 2 tanesi (iģini iyi ve düzgün yapmak, itaatkarık) yere değererden ouģmaktadır. Riya boyutu adını verdiğimiz 3. Faktör topam 6 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 5 tanesi (haddini bimek, çıkarcıık, gösteriģ, kukucuuk, ikiyüzüük) yere değererden ouģurken, 1 tanesi (maddiyatçıık) batı kaynakı değerdir. Akıcıık boyutu adını verdiğimiz 4. Faktör topam 5 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 4 tanesi (ayrıntıara önem vermek, akıcıık, biimseik, bireyin hak ve özgürükerine önem vermek) batı kaynakı değererden ouģurken, 1 tanesi (güven) yere kaynakı değerdir. Tevazu boyutu adını verdiğimiz 5. Faktör topam 4 değerden ouģmaktadır. Bunardan 3 tanesi (tevazu, miiyetçiik, aie bağarı) yere kaynakı değererden ouģurken 1 tanesi (adi omak) batıı değerdir.

12 79 Merkeziyetçiik boyutu adını verdiğimiz 6. Faktör topam 3 değerden ouģmaktadır ve bu değereerin (merkeziyetçiik, sürekiik, baskıcıık) tamamı yere kaynakı değererdir. Gene oarak boyutar için ede edien güveniirik değereri 0,60 <= afa <0,80 araığındadır ve bu araık faktörerin iç tutarıığının güveniir oduğunu göstermektedir (Baydur ve Eser, 2006: 12). AraĢtırmamızdaki faktörere dahi oan soruarın güveniirik anaizine göre; 1. faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa : 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0,602 dir. Bu sonuçara göre öçekerin güveniir oduğu söyenebiir. ÇaıĢmada faktöreri temsi eden değiģkenerin norma dağııp dağımadığı Komogorov-Smirnov normaik testi aracıığıya beirenmiģtir. Komogorov Smirnov Testi dağıımın norma oduğu sıfır hipotezini test etmektedir. Testte sıfır hipotezinin red edimemesi dağıımın norma oduğunu göstermektedir. Tabo 3 Faktör Skorarı Ġçin Komogorov-Smirnov Normaik Testi Geenekçiik GiriĢimciik Riya Akıcıık Tevazu Merkeziyetçiik Gözem Sayısı Komogorov- Smirnov Z ,236 0,686 0,848 0,968 1,217 0,505 Anamıık Düzeyi 0,094 0,735 0,474 0,306 0,105 0,961 Faktör skor değiģkenerine ait normaik testeri Tabo 3 de özetenmiģtir. Bu sonuçara göre değiģkener norma dağımaktadır. Doayısıya parametrik tester kuanıabiir. ÇaıĢmamızda 1. nesi ve 2. Nesi oarak iki grup buunmaktadır ve bu nedene araģtırma amacına uygun oarak ouģturuan hipotezi test edebimek için t-testi kuanımıģtır.

13 80 Grup farkıığını araģtıran parametrik testerde dikkat edimesi gereken önemi noktaardan biri grup varyansarının eģit oup omadığı ie igiidir. Grup varyansarının eģit oup omaması durumuna göre serbestik derecesi, doayısıya da test istatistiğinin değeri değiģtiğinden önceike grup varyansarının homojeniği test edimei buradan çıkan sonuca göre de farkıık testeri yapıarak yorumanmaıdır. Grup varyansarının homojeniğini test edebimek için çeģiti tester kuanısa da bu çaıģmada Levene Testi kuanımıģtır. Levene testi ve daha sonra bu testin sonucuna göre yapıan farkıık testeri igii taboda özetenmiģtir. Test etmek için beirediğimiz H1 hipotezi ve buna iiģkin sonuçar aģağıdadır. H1. Aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değereri açısından anamı farkıık vardır. Bu ik hipotez bağamında ouģturuan at hipotezer ve sonuçarının yorumarı aģağıdaki gibidir: H1a. Aie iģetmeerinde nesier arasında geenekçiik boyutu açısından anamı farkıık vardır. H1a hipotezi kabu edimiģtir (p<0,05, Ho ret). Yapıan T-testi sonucuna göre nesier arasında geenekçiik boyutunda (kaderciik, tembeik, kanaatkarık, sadakat, duygusaık, hoģgörü, hizipçiik, kayırmacıık, israf, dostuk, din) istatistiki açıdan anamı fark buunmuģtur. 1. nesi geenekçiik boyutuna 2. nesie göre daha faza önem vermektedir. H1b. Aie iģetmeerinde nesier arasında giriģimciik boyutu açısından anamı farkıık vardır. H1b hipotezi ret edimiģtir (p>0,05, Ho kabu). Yapıan T-testi sonucunda nesier arasında giriģimciik boyutunda (risk amak, iģbiriği, iģini iyi ve düzgün yapmak, giriģkenik, sorgucuuk, yetkinik, itaatkarık, iradeciik) anamı bir fark buunmamıģtır. H1c. Aie iģetmeerinde nesier arasında riya boyutu açısından anamı farkıık vardır. H1c hipotezi ret edimiģtir (p>0,05, Ho kabu). Yapıan T-testi sonucunda nesier arasında riya boyutunda (haddini bimek, çıkarcıık, gösteriģ, kuģkucuuk, ikiyüzüük, maddiyatçıık) anamı bir fark buunmamıģtır. vardır. H1d. Aie iģetmeerinde nesier arasında akıcıık boyutu açısından anamı farkıık H1d hipotezi ret edimiģtir (p>0,05, Ho kabu). Yapıan T-testi sonucunda nesier arasında akıcıık boyutunda (ayrıntıara önem vermek, akıcıık, biimseik, bireyin hak ve özgürükerine önem vermek, güven) anamı bir fark buunmamıģtır. vardır. H1e. Aie iģetmeerinde nesier arasında tevazu boyutu açısından anamı farkıık H1e hipotezi ret edimiģtir (p>0,05, Ho kabu). Yapıan T-testi sonucunda nesier arasında tevazu boyutunda (tevazu, adi omak, miiyetçiik, aie bağarı) anamı bir fark buunmamıģtır. H1f. Aie iģetmeerinde nesier arasında merkeziyetçiik boyutu açısından anamı farkıık vardır.

14 81 H1f hipotezi kabu edimiģtir (p<0,05, H0 ret). Yapıan T-testi sonucuna göre nesier arasında merkeziyetçiik boyutunda (merkeziyetçiik, sürekiik, baskıcıık) istatistiki açıdan anamı fark buunmuģtur. 1. nesi merkeziyetçiik boyutuna 2. nesie göre daha faza önem vermektedir. Geenekçiik GiriĢimciik Riya Akıcıık Tevazu 1.Nesi 2.Nesi 1.Nesi 2.Nesi 1.Nesi 2.Nesi 1.Nesi 2.Nesi 1.Nesi 2.Nesi Tabo 4 Nesiere Göre T-Testi Sonuçarı Sayısı 111, , , , , , , , , , Ortaama Farkı, , , , , , , , , , Derecesi 259 2, ,050 2, , ,104-1, , ,689-1,30 1 t Gözem Ortaama Serbestik Anamıık Düzeyi,033,032,152,162,184, ,510, ,979 -,503, ,556, ,317 -,541,589

15 82 Merkeziyetçiik 1.Nesi 111, , ,91 8,000 2.Nesi 150 -, , ,332 4,83 6,000 Yönetici değeri boyutarında nesiere iiģkin farkııkarın değerendiridiği bu kısımda, Tabo 4 de de görüeceği üzere, geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarında nesier arasında anamı farkıık buunmuģtur. 1. nesin, 2. nesie göre geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarında daha yüksek skorara sahip oduğu görümektedir. Bu sonuç, 2. nesin geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarına daha az önem verdiğini göstermektedir. Nesier arasında farkıık oarak tespit edien geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarı yere değerer oarak beirtimiģtir (Ademir, 2003: 5-28). AraĢtırma sonuçarına göre yere değererin öneminin 2. neside azadığını, adem-i merkeziyetçiiğe ve moderniğe doğru bir yöneim oduğunu söyeyebiiriz. Merkeziyetçiik, yeni nesi yöneticierde önemini yitiriyor oarak görümektedir. Günümüz iģetmeciik dünyasında yaratıcıık ve çaıģanarın karar sürecine katımaarı iģetmeer arasında fark yaratan bir özeik oarak görümektedir. Yaratıcıığın ortaya çıkarıabimesi için merkeziyetçi yapıdan doayısı ie bürokratik ve hiyerarģik bir yapıdan iģetmeerin uzakaģması gerektiği düģüncesi yeni nesi tarafından benimsenerek merkeziyetçiiğin öneminin azamasına yo açmıģ oabiir. ModerneĢme ie birikte batıı yönetim teknik ve uyguamaarının topumumuzda yer buması yeni nesiin geenekçi değererden uzakaģmasının nedeni oabiir. GeiĢen iģetmeciik anayıģı, yeni nesii geenekse uyguamaardan uzakaģtırarak iģ hayatında baģarıı ounması için gereki oduğu düģünüen modern uyguama çabaarına yönendirebiir. ĠĢ hayatında baģarıı oabimek için gereki yeniikerin ve yöntemerin benimsenmesinin, yeni iģetme kütürünün ortaya çıkmasının, yeni nesin bir takım geenekse değererden uzakaģarak modern değerere yakınaģmasında etkii oduğunu söyeyebiiriz. Türkiye de yönetici değererinin neer oduğuna iiģkin yapıan araģtırma sonucunda Türk yönetici özeikeri arasında merkeziyetçi yapı ve değiģikikere direnme özeikeri yer amaktadır (ġahin, 2005: ). DeğiĢikikere direnme, diğer bir ifade ie geenekçiik ve merkeziyetçiik Osmanı dan baģayıp Cumhuriyet döneminde de mevcudiyetini devam ettiren iki özeik oarak görümektedir. Osmanı döneminde batıdaki geiģmeere en faza igienen II. Mahmut moderneģme çabaarı içinde dahi deveti merkezieģtirme amacı güdüyordu (Lewis, 2008: 72). Metin Heper, 19. yüzyıda merkezin Batı dan geen etkier karģısında giriģtiği savunma modernizasyonu diye niteendiriebiecek yenieģme çabaarının aynı zamanda merkezi güçendirme niyetinden de kaynakandığını beirterek Cumhuriyet ie geen yeni siyasa sistemin merkeziyetçi özeiker gösterdiğini, Osmanı da görüen merkezi bürokrasinin özerk bir statü ede edecek öçüde güç sahibi ouģu anamındaki bürokratik yönetim geeneğini devam ettirdiğini ifade etmiģtir. Cumhuriyet te de tıpkı Osmanı da oduğu gibi, moderneģmenin, devet seçkinerince hazıranan bir projenin yukarıdan aģağıya merkeziyetçi

16 83 düģünce ie topuma benimsettirierek baģarıabieceği düģünümüģtür (Söğütü, 2010: 49-68). AraĢtırmamızdan ede edien sonuçar göstermiģtir ki, Osmanı döneminden baģayıp Cumhuriyet döneminde de devam eden merkeziyetçiik ve geenekçiik değereri günümüzdeki yeni nesi yöneticierde önemini yitirmektedir. 6. SONUÇ KiĢierin çevresindeki insanarı ve oayarı değerendirirken neeri tercih etmesi gerektiğine iiģkin duygu ve düģünceer oarak tanımanan değerer topum kütüründen ve deği- Ģimerinden etkienirer. Yöneticierin örgütse süreçteki tutum ve davranıģarını yönendiren, amıģ odukarı karararın, sergiemiģ odukarı tutumarın veya göstermiģ odukarı davranıģarın doğru oduğuna dair inançar yönetici değereri oarak ifade edimektedir. Yöneticierin sahip oduğu değerer iģetmeerdeki günük iģeyiģe ve geecekte gerçekeģtirimesi düģünüen hedeferine etki etmektedir. Yönetici değereri moderneģme ie değiģim gösterebimektedir. Türkiye nin özeike moderneģme konusunda en iyi örnek oduğu, bunun sebebinin de iki yüzyıı aģkın süredir etkisi atında kadığı batııaģma oarak gösterimektedir. Türk topumu değiģimerin etkisi ie geenekse değererin hepsinden omasa da bir böümünden uzakaģarak batıı modern değerere yönemiģtir. Aie ĠĢetmeerinde nesier arasında yönetici değererindeki değiģime ve değiģimin nedenerine iiģikin oarak yaptığımız bu araģtırmada 1. nesiden 111, 2. nesiden 150 kiģi omak üzere topam 261 kiģi üzerinde anket tekniği uyguanmıģtır. Ede edien verierin anaizi sonucunda geenekçiik, giriģimciik, riya, akıcıık, tevazu ve merkeziyetçiik boyutarından ouģan atı adet değer boyutu buunmuģtur. Gene oarak Aie ĠĢetmeerinde nesier arasında geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarında farkıık oduğu sonucuna uaģımıģtır. Ede edien sonuçarın bekenidiği gibi çıktığı çaıģmada geenekçiik ve merkeziyetçiik yere değererinin birinci neside önemi görümesi gayet doğadır. Çünkü özeike merkeziyetçiik omak üzere bu değererimiz tarihimizde Türkiye içinde kabu ediip uyguanmıģ değererdir. Bu değererin ikinci neside öneminin azaması, bununa birikte batıı değer oan giriģimciiğin önem kazanması ise moderneģmenin bir sonucudur. AraĢtırma sonuçarına göre nesier arasında farkıık oarak buunmayan yere riya ve tevazu değereri ie batıı akıcıık değerinin topumsa kütürün etkisi ie aie iģetmeerinde hem birinci hemde ikinci nesi tarafından kabu edidiğini, doayısı ie Türkiye de ikii kütür yapısının var oduğunu söyeyebiiriz. Ġki yüzyıdan beri batııaģmanın yaģandığı Türkiye de bir yandan yeni değerer yer aırken diğer taraftan da geenekse değererin yerini korumaya devam ettiği, geenekse ve batıı değererin bir arada buunabidiği (Ademir, 2003: 5-28) görüģü ie Türkiye de batııaģma hareketeri sonucu sahip oduğu beirtien ikii kütür yapısının haen sürdüğü (Sargut, 2001: 141) görüģüne iiģkin oarak yazıanarın yaptığımız araģtırma kapsamında doğruanmıģ oduğunu ifade edebiiriz. AraĢtırmamızda ede ettiğimiz sonuçar doğrutusunda; güney marmara bögesinde faaiyette buunan aie iģetmeerinde; pazar, maiyet, rekabet, teknooji ve ürün sunma süreçerinin karmaģıkığı faktörerinin yönetici değererinin değiģim göstermesinde etkii oduğu

17 84 söyenebiir. ĠĢ yaģamına iiģkin faktörerin yönetici değererinin değiģimi üzerindeki etkisinin az oduğu, topumsa kütürün etkierinin de görüdüğü ifade ediebiir. Türkiye de yaģayan topum değiģime açık bir topumdur. Bu nedene değiģimin Türkiye de, özeike son 30 yıda sözü edien sanayi ve teknooji aanarında batıı ükeerden edinien geiģmeere birikte, moderneģme sürecinde, iģ yaģamında yönetici değer ve uyguamaarında etkisini göstermektedir. KAYNAKÇA Aie ĠĢetmesi Tanımı, Ademir, M. Ceyhan, Yasemin Arbak ve Ömür N.T. Özmen, Türkiye de ĠĢ Görme Anayı- Ģı:Tanımı ve Boyutarı, Yönetim AraĢtırmaarı Dergisi, Aexashin, Yuri ve John Benkinsopp, Changes in Russian Manageria Vaues: a test of the convergence hypothesis?, Int. J. Of Human Resource Management, Vo. 16, No. 3, 2005, s Baydur, Hakan ve Erhan Eser, YaĢam Kaitesi Öçekerinin Psikometrik Çözümemesi, Sağıkta Birikim Dergisi, Cit:1, Sayı: 2, Chinta, Ravi, Nejat Capar, Comparative Anaysis of Manageria Vaues in the USA and China, Journa of Technoogy Management in China, Vo. 2, Iss. 3, 2007, s Çakmakçı, Ufuk M. ve Serdar Karabatı, Exporing manageria vaue in the changing Turkish business context, Journa of Management Deveopment, Vo. 27, No. 7, 2008, s Doğan, Binai, Örgüt Kütürü, 1. Basım, Ġstanbu, Beta, Doğan Binai, Ocay Bige AĢkun, Uğur Yozgat, Türkiye de Yönetse Değerer ve Yönetici Profii Üzerine Bir AraĢtırma, 1. Bası, Beta Basım, Ġstanbu, Eenkov, Detein S., Differences and Simiarities in Manageria Vaues between U.S. and Russian Managers, Int. Studies of Mgt. & Org., Vo. 27, No. 1, Spring 1997, s Erdoğan, Ġhan, ĠĢetmeerde DavranıĢ, 2. Baskı, ĠĢetme Fakütesi, Ġstanbu, Harcar, Tijen, 2000 i yıarda Amerikan ve Türk Yöneticierinin Yöneticiik Değererine ĠiĢkin iki kütür arası karģıaģtırmaya yöneik bir AraĢtırma, YayımanmamıĢ Doktora Tezi. Ġstanbu Hofstede, Geert, Attitudes, Vaues and Organizationa Cuture: Disentanging the Concepts, Organization Studies, Vo. 19, No. 3, 1998, ss Hofstede, Geert, Cuture s Consequences, Comparing Vaues, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, 2. Baskı, Sage, London, Köse, Sevinç, Semra Tetik ve Cuma Ercan, Örgüt Kütürünü OuĢturan Faktörer, Yönetim ve Ekonomi, Cit. 7, No. 1, 2001, ss

18 85 Lewis, Bernard, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Ankara: ArkadaĢ, Çev. Boğaç Babür Turna. Meahi, Kema ve Cherif Guermat, Does Age Matter?An empirica examination of the effect of age on manageria vaues and practices in India, Journa of Word Business, Vo. 39, Iss. 2, May 2004, s Özdamar, Kazım, Paket Programar ie Ġstatistikse Veri Anaizi 1, 5. Baskı, Ġstanbu: Kaan, Özdamar, Kazım, Paket Programar ie Ġstatistikse Veri Anaizi 2, 5. Baskı, Ġstanbu: Kaan, Özkap, Enver, Çiğdem Kıre, Örgütse DavranıĢ, Anadou Üniversitesi Eğitim Sağık ve Biimse AraĢtırma ÇaıĢmaarı Vakfı Yayınarı, Özer, Hayrettin, Derya Ergun Özer, Güten Eren GümüĢtekin, Aie ĠĢetmeerinde Nepotizmin GeiĢme Evreeri ve KurumsaaĢma, Seçuk Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü Dergisi, Sayı. 17, 2006, s Raston, David A., David J. Gustafson, Robert H. Terpstra, David H. Hot, Fanny Cheung and Barbara Ribbens, The Impact of Manageria Vaues on Decision-Making Behavior: A Comparison on the United Statesand Hong Kong, Asia Pasific Journa of Management, Vo. 10, No. 1, 1993, s Raston, David A., David H. Hot, Robert H. Terpstra ve Yu Kai-Cheng, The Impact of Nationa Cuture and Economic Ideoogy on Manageria Work Vaues: A Studyof The United States, Russia, Japan and China, Journa of Internationa Business Studies, Vo.. 28, No. 1, December 1996, s Raston, David A., Caroyn P. Egri, Say Steawart, Robert H. Terpstra ve Yu Kaicheng, Doing Business in the 21st Century with the New Generation of Chinese Managers: A Study of Generationa Shifts in Work Vaues in China, Journa of Internationa Business Studies, Vo. 30, No. 2, 1999, s Rohan, Meg J., A Rose by Any Name? The Vaues Construct, Personaity and Socia Psychoogy Review, Vo. 4, No.3, 2000, ss Rzayeva, Roida, ModerneĢme Süreci Üzerine, , Sabuncuoğu, Zeyyat, Meek Tüz, Örgütse Psikooji, 4. Baskı, Furkan Ofset, Bursa, Sargut, Seami, Kütürer Arası FarkıaĢma ve Yönetim, 2. Baskı, Ankara: Ġmge, Schwartz, Shaom H., A Thory of Cutura Vaues and Some Impications for Work, Appied Psychoogy: An Internationa Review, 1999, Vo. 48, No. 1, ss Sevinç, Ġsmai, Büyüme Sürecindeki Aie ĠĢetmeerinin KarĢıaĢabiecekeri Sorunar: Konya da Faaiyet Gösteren Aie ĠĢetmeerinde Bir Uyguama, Seçuk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Biimer Fakütesi Dergisi, Cit. 19, Sayı. 2, 2010, s Sirmon, David G., Michae A. Hitt, Managing Resources: Linking Unique Resources, Management and Weath Creation in Famiy Firms. Entrepreneurship in Theory and Practice, 2003, s

19 86 Saruhan, ġadi Can ve Ata Özdemirci, Biim, Fesefe ve Metodooji, 1. Baskı, Akım Yayınevi, Ġstanbu, Sipahi, Beri, E. Serra Yurtkoru, Murat Çinko, Sosya Biimerde SPSS e Veri Anaizi, Ġstanbu, Beta, Sonfied, Matthew C., Robert N. Lussier, First-, Second- and Third- Generation Famiy Firms: A Comparison, Famiy Business Review, Vo.XVII, No.3, September 2004, ss Söğütü, Ġyas Cumhuriyet Türkiye sinde ModerneĢme ve Bürokratik Vesayet, Kocaei Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü Dergisi, (19) 2010 / 1 ġahin, Ai, Kütüre Niteikerimizin Türk Yönetse Değererine Etkisi ve Japon Teorisiye KarĢıaĢtırıması, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Biimer Dergisi, Cit. 7, Sayı.1., 2005, s ġiģman, Mehmet, Örgüter ve Kütürer, 2. Baskı, Pegem A Yayıncıık, Tan, Benjamin Lin Boon, Researching Manageria Vaues: a cross-cutura comparison, Journa of Business Research, Vo. 55, Iss. 10, October 2002, s Tikici, Mehmet ve Osman Uuyo, Aie ĠĢetmeerinin Geecek KuĢağa Devrinde KarĢıaĢıan Sorunarın AĢımasında Lider Yönetici Önerisi, 2. Aie ĠĢetmeeri Kongresi, Ġstanbu Kütür Üniversitesi, 2006, s Türk, M. Sezai, Örgüt Kütürü ve ĠĢ Tatmini, 1. Baskı, Gazi Yayıncıık, 2007 Yurt, Sercen, Aie ġirketi Nedir? Teme Özeikeri neerdir? adresi.net

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu TıbbiHızİstatistik ve Oran Prof.Dr.İhsan Haifeoğu Sağık Hizmeterinde Kuanıan Hız ve Oranar Çeşiti sağık sorunarının ve sağık hizmeterinin somut oarak görüebimesi ve değerendiriebimesi amacıya birçok sağık

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknoojikarastiraar.co ISSN:1305-631X Yapı Teknoojieri Eektronik Dergisi 2006 (2) 43-48 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ H.Murat Yıaz a, Murat Yakar b a Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL. Vol.: 6 Issue: 3 Year: 2018, pp

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL. Vol.: 6 Issue: 3 Year: 2018, pp BMIJ ISSN: 2148-258 BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL Vo.: Issue: 3 Year: 2018, pp. 437-451 Citation: Köyüoğu A.S. & Tekin M. & Çerçi H.S. (2018), Rekamın Tüketicier Üzerindeki Etkisinin

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Bulanık Mantık Kontrol Denetçisi ile Çözgü Gerginliği Simülasyonu

Bulanık Mantık Kontrol Denetçisi ile Çözgü Gerginliği Simülasyonu 6 th Iteratioa Advaced Techoogies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Eazığ, Turkey Buaık Matık Kotro Deetçisi ie Çözgü Gergiiği Simüasyou L. Dağkurs 1, R.Ere, B.Hasçeik 3 1 Uiversity of GaziosmapaĢa Tokat/Turkey,

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

HİPERTANSİYON ÖLÇÜMLERİ VE YENİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

HİPERTANSİYON ÖLÇÜMLERİ VE YENİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİ HİPERTANSİYON ÖLÇÜMLERİ VE YENİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT İstinye Üniversitesi Tıp Fakütesi Nefrooji Uzmanı Liv Hospita-İSTANBUL 26 Kasım 2017 www.tekinakpoat.com Pan Gene bigier: Tarihçe,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ KABLOLU KÖPRÜLERİN STOKASTİK SONLU ELEMAN ANALİZİ STOCHASTIC FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CABLE STAYED BRIDGES TO EARTHQUAKES

DEPREM ETKİSİNDEKİ KABLOLU KÖPRÜLERİN STOKASTİK SONLU ELEMAN ANALİZİ STOCHASTIC FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CABLE STAYED BRIDGES TO EARTHQUAKES DEPRE ETİSİNDEİ ABLOLU ÖPRÜLERİN STOASTİ SONLU ELEAN ANALİZİ STOHASTI FINITE ELEENT ANALYSIS OF ABLE STAYED BRIDGES TO EARTHQUAES BAYRATAR A ÇAVDAR Ö. ÇAVDAR A. SOYLU. Posta Adresi: * TÜ Gümüşhane üh.

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi MO1005-EA Kullanım Kılavuzu 3214 MO1005-E Kuanım Kıavuzu 3214 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi şekide yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak için e atında

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden Seami Öztürk Başkan Atınok Öz ü ZİYARET ETTİ FLASHABER / Karta Beediye Başkanı Op. Dr. Atınok Öz ü, Kadıköy eski Beediye Başkanı Av. Seami Öztürk makamında ziyaret etti. 30 Mart yere seçimerinde Kartaıar

Detaylı

Saatinizi aydınlık yerde tutmanızla ilgili diğer bilgiler için Güç Kullanımı bölümüne bakınız. Saatiniz kolunuzda değilken saatin ekranını parlak

Saatinizi aydınlık yerde tutmanızla ilgili diğer bilgiler için Güç Kullanımı bölümüne bakınız. Saatiniz kolunuzda değilken saatin ekranını parlak MO004-E Kuanım Kıavuzu 397 Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır Ekran ışığının çok sık kuanımı pi gücünü çabuk harcar ve piin şarj edimesi gerekebiir şağıdaki

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

MO1004-EA Kullanım Kılavuzu 3197

MO1004-EA Kullanım Kılavuzu 3197 MO004-E Kuanım Kıavuzu 397 Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır Ekran ışığının çok sık kuanımı pi gücünü çabuk harcar ve piin şarj edimesi gerekebiir şağıdaki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında MO0605-EA Kuanım Kıavuzu 4732 4733 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için önceike sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararanmanız için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, gereki oduğunda tekrar

Detaylı