AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM"

Transkript

1 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi unsurarda değiģikik göstermektedir. Bu çaıģmanın amacı aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererinde farkıık oup omadığını araģtırmak, farkıık var ise bunarın nedenerini beiremektir. Bu amaç doğrutusunda, Güney Marmara bögesinde faaiyette buunan aie iģetmerinde, 111 kiģi 1. nesi, 150 kiģi 2. nesi omak üzere topam 261 kiģi üzerinde anket tekniği kuanıarak bir araģtırma yapımıģtır. AraĢtırmada topanan verier ie gerçekeģtirien faktör anaizi sonucunda geenekçiik, giriģimciik, riya, akıcıık, tevazu ve merkeziyetçiik boyutarı ede edimiģtir. Gene oarak aie iģetmeerinde nesier arasında geenekçiik ve merkeziyetçiik boyutarında farkıık oduğu sonucuna uaģımıģtır. Anahtar Keimeer: Aie ĠĢetmesi, Nesi, Değer, Yönetici Değereri CHANGING MANAGERIAL VALUES BETWEEN GENERATIONS IN FAMILY BUSINESSES ABSTRACT In societies that face socia change, not ony tangibe but aso spiritua have factors such as vaues have shown variations. The aim of this study is to investigate whether there are differences in manageria vaues between generations. If there is any difference, the aim is to determine the reasons of these differences. In this framework, tota 261 persons of which 111 first generation and 150 second generation that were economicay active in South Marmara region seected and performed a research study on these group of peope based on survey technics. The data obtained in this survey were used is factor anaysis. The anaysis resuted with dimensions of traditionaism, entrepreneurship, hypocricy, rationaism, modesty and centraization. The differences have been observed in the dimension of traditionaism and centraization between the first and second generations within the perspective of manageria vaues. Keywords: Famiy Business, Generation, Vaue, Manageria Vaues 1. GĠRĠġ Topum üyeerini bir arada tutan ve bireyin çevresindeki nesne ve oayara bakıģını ouģturan en önemi kütür unsuru değererdir. Bireyer, içinde buundukarı kütürün parçasıdırar. KiĢierde değererin ouģumuna etki eden en önemi etken, içinde doğup büyüdüğü Baıkesir Üniversitesi, Bandırma Mesek Yüksek Okuu

2 69 topumsa kütürdür. Bireyin sahip oduğu değerer topumun kütüre değererini ortaya koymaktadır. Birey ve topum arasında bağ ouģturan ve bireyin doğumu ie baģayıp yaģam boyu süren topumsaaģması kütüre değerer üzerinde etkiye sahiptir (Özkap, 2009: 85). TopumsaaĢma ie topumda değiģimer ortaya çıkmakta ve değiģim süreki omaktadır. Teknoojik geiģme, iģetmeciik uyguamaarı ve küreseeģmenin tüm dünya ükeerini etkiemesi sonucunda, eğitim, teknooji, hukuk, ahaki ve sosya değerer ie iģ yaģamında önemi değiģmeer yaģanmaktadır. Özeike teknooji gibi gözenebiir maddi değiģikiker küreseeģme sayesinde diğer topuukara da uaģmaktadır. Teknoojinin içinde yer adığı maddi unsurar beraberinde değerer gibi manevi unsurarı da getirir. DeğiĢimin zaman içinde beiri değerer üzerindeki etkierini araģtırmak, iģ hayatında doğru kararar amak, etkin ve etkii bir ietiģim kurmak açısından önemidir. Türkiye açısından değiģim konusuna bakıdığında, Osmanı dan baģayıp, Cumhuriyet in ianından sonra hıza uyguamaya konuan ve günümüze kadar geen moderneģme çabası vardır. ModerneĢme ie topumun tüm aanarına kapsayacak Ģekide sosya kurum ve insanarın yaģam tarzının değiģmesi kastedimektedir. Geenekse ve modern topumar, eskiden kuanıan batı topumu ve batıı omayan topum kavramarının yererine geçen nispeten yeni terimerdir (Rzayeva, 2010: 34). Bu moderneģme çabaarı sonucunda topumun bei bir kesimi Batı kütüründen etkienirken bir kısmı kendine has değererini korumaya devam etmiģtir. Bunun sonucunda da ortaya ikii bir kütür yapısı çıkmıģtır (Sargut, 2001: 141). Türker Ġsami mirasının tamamından değise de, büyük bir böümünden vazgeçerek Avrupa ya yönemiģer ve yönetimde, topumda ve kütürde Avrupa yaģam tarzını benimseyip hayata geçirmek üzere kesintisiz, kararı bir çaba sarf etmiģerdir. Bu dönüģüm sırasında kimik, otorite ve sadakate dair eski Ġsami kavramarın yerine, Avrupa kaynakı yeni kavramarın geçmesi yaģamsa bir önem taģımıģtır (Lewis, 2008: 658). Sosyo kütüre dokusunda batı ve doğu kaynakarının bir arada buunduğu ükeer arasında en iyi örnek oarak Türkiye gösterimektedir (Rzayeva, 2010: 34). Bunun sebebi ise, iki yüzyıı aģkın süredir gerçekeģtirdiği batııaģmadır. Bu noktadan harekete, aie iģetmeerinde, iģetme sahiperinin günük iģetme faaiyeterini yerini getirirken hangi yönetici değererini benimsedikeri, sonrasında da nesier arasında yönetici değererinde modern ve yere değerer açısından herhangi bir değiģim oup omadığının beirenmeye çaıģıması amaçanmıģtır. AraĢtırmanın devam eden böümerinde sırasıya iteratür inceemesi yapıacak, hipotez ouģturuacak, araģtırma yöntemi açıkanacak, araģtırma buguarı anaiz ediecek ve sonuç kısmında gene bir değerendirme yapıacaktır. 2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 2.1. DEĞER, YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠ VE AĠLE ĠġLETMESĠ KAVRAMLARI Kütürü ouģturan öğeerden biri oan değer kavramı bazı araģtırmacıar tarafından tanımanmıģtır. Rokeach a göre değer; ters veya karģı davranıģ tarzı ya da ouģan son duruma göre kiģise ya da sosya oarak tercih ediebien beiri davranıģ ya da ouģan son durumu beirten süreki inançtır (Rohan, 2000: ). Hofstede a göre değer, diğererine göre kesin oan durumun tercih edimesine oan yaygın eğiimdir (Hofstede, 1998: ).

3 70 Schwartz a göre değer, insanarı ve oayarı değerendiren sosya aktörere (Örgüt Lidereri, Kura Koyucuar, Bireyer) rehberik eden arzu ediebiir kavramdır (Schwartz, 1999: 23-47). GeniĢ anamıya değerer; iyi-kötü, güze-çirkin, norma-anorma, rasyone-irrasyone gibi geneike biinç dıģı ve nadiren tartıģıan duygu ve düģünceeri içerir (Doğan, 2007: 41). Kütürü ouģturan faktörerden biri oan değerer (Köse, 2001: ), örgüt üyeerinin durum, oay, nesne ve bireyeri iyi veya kötü oarak değerendirmede kuandıkarı öçüter oarak tanımanabiir (Özkap ve Kıre, 1996: 173). Örgütse değerer, örgütte neyin istenir, neyin istenmez oduğunu beireyen ve iģgörenerce benimsenen inançardır (Türk, 2007: 18) ve örgütse sorunarın çözümünde maku ve uygun oarak kabu edien çözüm biçimerini göstermektedirer (ġiģman, 2007: 94). Örgütse değererin kaynağını, örgüt üyeerinin insan, çevre ve bu ikisinin etkieģimi sonucu ortaya çıkan durumara iiģkin kabu edien doğruarı ouģturmaktadır (Sabuncuoğu ve Tüz, 2003: 43). Örgütte neyin önemi oduğunu gösteren örgütse değerer, davranıģarın beiri hae gemesi ie anaģıabiir omaktadır (Hofstede, 2004: 10). Tüm bu tanımamaardan sonra değereri, kiģierin çevresindeki insanarı ve oayarı değerendirirken, neeri tercih etmesi gerektiğine iiģkin duygu ve düģünceer oarak tanımayabiiriz. Yönetici değereri ise, yöneticierin örgütse süreçteki tutum ve davranıģarını yönendiren, amıģ odukarı karararın, sergiemiģ odukarı tutumarın veya göstermiģ odukarı davranıģarın doğru odukarına dair inançardır (Doğan, 2007: 23). Bir yönetici için iģetmenin çaıģma modeini ve faaiyetetinin sonucunu etkieyen, beiri insan topuukarınca ouģturuan inançar, değerer, örf ve adeter ie diğer kiģierarası iiģkierden ouģan kütürün büyük önemi vardır. Çünkü kütür, o topumda faaiyet gösteren iģetmeerin çaıģma biçimini ve faaiyeterinin sonucunu da önemi öçüde etkieyecektir. Bu sebepe yönetici de, çaıģma Ģekini topumun kütürüne göre ayarama gereği duymakta ve bu da yönetimin kütüre bağı oduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır (Erdoğan, 1997: ). AraĢtırmamızda aie iģetmeerindeki nesierin günük eyem ve karararında referans oarak adıkarı doğruar yönetici değereri oarak kabu edimiģtir. Modern topumarın beirgin özeikerinden biri oan aie yaģamı ie iģ yaģamının ayrı omasına verien önemin, aie iģetmeeri kavramıya beraber beirsizeģtiği görümektedir. Çünkü aie iģetmeerinde aie ve iģ, geenek ve giriģimciik adeta birbirine geçmiģ durumdadır (Özer, 2006: ). Aie iģetmeerini diğer iģetmeerden ayıran, temede aie üyeerinin iş gücü kaynağı oarak görümesi, aie üyeerine geir kaynağı üretimesi ve üretimin amacının mükiyet oması gibi bir takım özeiker buunmaktadır. Bir iģetmenin aie iģetmesi oduğunun göstergeeri aiede en az iki nesin iģetme yönetimiye igienmiģ oması ie mevcut ve daha önceki yöneticierin çocukarının yönetimde görev aması oarak gösterimektedir (Sevinç, 2010: ). Aie iģetmesi kavramı farkı yazarar tarafından tanımanmıģtır. Bu tanımar inceendiğinde; iģetme üyeerinin örgüt içerisinde aie temei iiģkiseiği baģarmaya ve / veya korumaya yöneik uğraģı içerisinde oması (Sirman ve Hitt, 2003: ), iģetmenin sahipiğinde ve yönetiminde hakim oan aie üyeeri tarafından iģerin yürütümesi Sonfied ve Lussier, 2004: ), karararın aınmasında büyük öçüde aie üyeerinin etkii oması (Yurt, 2008), ve iģetmenin, bir aienin en az iki nesi ie özdeģeģmiģ oması (Tikici ve Uu-

4 71 yo, 2006: ) gibi özeikere vurgu yapımaktadır. Bu özeikere ek oarak, aie iģetmeerinde sonraki nesin, kuruan Ģirketin varıkarını devam ettirmesi düģüncesi de görümektedir. Fakat bir aie iģetmesinin bir sonraki nese aktarıması sadece mai varıkarın aktarıması deği, aynı zamanda sosya ve kütüre sermayenin, iģetme tarafından benimsenen değererin ve iģetmenin içinde yer adığı iiģkier ağının da aktarımasıdır (Kosgeb, 2010). Aienin mevcut normarı, aie Ģirketerinin büyük bir çoğunuğunda kuanıır. Aie değereri ve inançarı, örgütteki iģerin yapıma Ģekini, kiģier arasındaki iiģkieri, iģerin yapıması sırasında kuanıan yöntemeri, kısacası örgüt kütürünü önemi öçüde etkier (Yurt, 2008). Tüm bu açıkamaardan sonra araģtırmamız kapsamında aie iģetmesi kavramını, aie üyeerinin iģetme sahipiğinde büyük öçüde pay sahibi oduğu, yönetim kademeerinde buunduğu ve karararın aınmasında etkii oduğu, mai varıkar ie birikte sosya ve kütüre sermayenin de sonraki nese aktarıdığı iģetmeer oarak ifade edebiiriz YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠME ĠLĠġKĠN AMPĠRĠK ARAġTIRMALAR Bireyin topumsaaģması sürecinde iģ yaģamında oan geiģmeerin yönetici değererine önemi etkisi oduğu beirtimektedir. Yönetici değererinin değiģimi ve bu değiģime neden oan faktörer çeģiti görüģ ve araģtırmaara ortaya konumuģtur. Amerika BireĢik Deveteri ve Hong Kong daki yöneticierin değer farkııkarının ve bu yönetici değererinin karar verme davranıģına etkisinin karģıaģtırıdığı araģtırmada, Hong Kong ve Amerika BireĢik Deveteri nde haen yönetici oan kiģier ie geeceğin yönetici adayı durumundaki MBA öğrencierinden verier topanmıģtır. ABD i ve Hong Kong u MBA öğrencieri machiaveianizm değerine, yönetici gruparına göre daha faza önem vermektedirer. Öğrencier amaçarını gerçekeģtirmede sosya gücü ve etkiyi kuanmaya yöneticiere göre daha isteki görümüģtür. Kontro odağı değeri ABD i öğrencier ve yöneticier arasında farkı buunmuģtur. ABD i MBA öğrencierinin iģ çevresinde bağımsız karar amaya daha faza önem verdikeri buunmuģtur. Hong Kong u MBA öğrencieri beirsiziğe dayanamama değerinde Hong Kong u yöneticiere orana daha yüksek skora sahip çıkmıģardır. Bu değererin farkıık göstermeerinin nedeneri değiģen iģ çevresi ie birikte kürese iģbirikeri oarak gösterimiģtir (Raston, 1993: 21-37). Ekonomik sistem ve üke kütürünün, Amerika BireĢik Deveteri, Rusya, Japonya ve Çin deki yöneticierin bireyse iģ değereri üzerindeki etkierinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda Amerikaı ve Rus yöneticierin kendini geiģtirme boyutu Çin ve Japon yöneticiere göre önemi derecede yüksek buunmuģtur. Bu farkıığın nedeninin, o ükeerin kütürerinin oabieceği beirtimiģtir. Batıı kapitaist sisteme ait uyguamaarın Rusya ve Çin deki iģ değereri üzerine etki ettiği beirenmiģ ve Rusya nın Çin e orana Batıı kapitaist sistemi daha faza benimsediği sonucuna uaģımıģtır (Raston, 1996: ). Rusya daki yönetici değererinin piyasa ekonomisine geçiģ ie igii oarak ekonomik, poitik ve sosya değiģimer bağamında nası bir geiģme gösterdiğinin beirenmesinin çaı- Ģıdığı araģtırma sonucunda, Rus yöneticierin güç, baģarı, zevk, uyarım, bireyse bağımsızık ve geenek boyutarında önemi artıģ gösterdiği beirenmiģtir. Rus yöneticierin güç boyutunda sahip oduğu artıģın nedeni oarak ekonomik değiģim ie ototrite gücün kayboması ve daha az hiyerarģik örgüt yapıarının ortaya çıkması gösterimiģtir. Uyarım boyutunda görüen artıģ,

5 72 iģetme davranıģarında Rus yöneticierin yeni sistemdeki değiģikikerin ideriğini yapmaarının bekenen davranıģ oduğu görüģünü ifade etmektedir. Bireyse bağımsızık boyutundaki artıģ, Rus yöneticierin bağımsız düģünce ve davranıģa verdiği önemin arttığını göstermektedir. Bunun nedeninin de tariheri boyunca karar vermede özgür tercihte buunmamaarı ve sistem değiģikiği sonrasında kendi karararını aabime fırsatını yakaamaarının oabieceği beirtimiģtir. Geenek boyutunda Rus yöneticierinde önemi artıģ görümüģtür. Yeni değiģen iģetme kütüründe Rus yöneticier saygı, bağıık ve geenekerin kabuünde faza biinçi durumdadırar, bir taraftan yeni uyguamaar kabu ediirken diğer taraftan geenekerini koruma eğiime içinde odukarı görümüģtür. Rus yönetici değererinin Amerikaı yönetici değererine göre daha faza farkıaģtığı beirenmiģtir. Rus yöneticierinin yeni Amerikan yönetim değererine sahip odukarını, bunun nedeninin de ibera sisteme geçiģ oduğu sonucuna uaģımıģtır. Rus topumunda ibera sistemin artması nedeniye gene iģ çevresinde, Rus iģetme yöneticierinin pazar oryantasyonunda, örgütse yapıarında ve Ģirket yönetim Ģekierinde önemi değiģikiker yer amıģtır (Aexashin ve Benkinsopp, 2005: ). Amerikaı ve Rus yöneticier arasında yönetse değererdeki benzerik ve farkııkarı beiremek amacıya, her iki ükedeki Ģirket yöneticieri ie iģetme yönetimi öğrencieri üzerinde yapıan araģtırma sonunda iki üke arasında önemi kütüre farkııkar oduğu ortaya çıkarımıģtır. Amerikaıar, Rusardan daha faza bireyseci buunmuģtur. Amerikaıarın ayrıca düģük güç mesafesine ve beirsizikten kaçınma düzeyine sahip oduğu buunmuģtur. Rusar, Amerikaıara göre daha faza machiaveianizmci ve açık fikiri kiģier oarak görümüģtür. Rusya daki genç yöneticierin batıya ait yönetse değerere yakınaģtığı sonucuna varımıģtır (Eenkov, 1997: ). Amerika BireĢik Deveteri ve Çini yöneticierin yönetici değererinin karģıaģtırıdığı çaıģmada Çini yöneticierin güç mesafesi, beirsizikten kaçınma ve iģ ahâkı açısından Amerika BireĢik Deveterindeki yöneticierden daha yüksek skora sahip odukarı hipotezi kabu edimiģtir. Bireyseik açısından ise, Amerika BireĢik Deveteri ndeki yöneticierin Çini yöneticierden daha yüksek skora sahip odukarı hipotezi doğruanmıģtır. Teknooji yönetimi, araģtırma ve geiģtirme yönetimi, proje yönetimi ve yeniik yönetimi gibi batıya özgün uyguamaarın Çin de de uyguanmakta oduğu görümüģtür (Chinta ve Capar, 2007: ). Çin Hak Cumhuriyeti, Amerika BireĢik Deveteri ve Singapur daki Çin asıı yöneticierin kiģise değer sistemerinin araģtırıdığı çaıģma sonucunda Singapur daki yöneticierin Amerika BireĢik Deveteri ndeki yöneticiere benzer kütüre değerere sahip oduğu buunmuģtur ve bunun nedeninin her iki ükedeki batıı yasa ve poitik sistem, kapitaist iģ çevresi, eğitim sisteminin batıı oması ve batıı yönetim teorierinin öğretimesi faktörerinin oabieceği beirtimiģtir (Tan, 2002: ). Yeni nesi Çini yöneticierin önem verdikeri yönetici değererini beiremeye yöneik yapıan çaıģmada, bireyciik, ortakaģa davranıģ ve konfüçyüs boyutarının nesier arasında farkıık gösterip göstermediği araģtırımıģtır (Raston, 1999: ). ÇaıĢmadan çıkan en önemi sonuç, yeni nesi Çini yöneticierin değererinin anaģıması oarak gösterimiģtir. Yeni nesi Çini yöneticierin bağımsız hareket eden ve risk aan yapıda ve önceki nesi Çini yöneticiere göre daha faza bireyci, daha az ortakaģa davranıģçı ve daha az Konfüçyüs fese-

6 73 fesine bağı odukarı görümüģtür. Genç Çini yöneticierin büyürken içinde buundukarı sosya reform, açıkık poitikası dönemi ve izin verien batıı sosya etkiere ouģan özgürük ortamı yeni nesiin görünen değererini yansıtmaktadır. Yeni nesi Çini yöneticier, özeike bireyciikte önceki nesi Çini yöneticiere göre, batıı yöneticiere daha faza benzerik göstermektedir. Hindistan da yapıan araģtırma ie yaģ faktörünün yönetici değereri üzerinde etkisi oup omadığının Mükemmeik uyguaması (I), Stratejik Kontro ve Sosya Tanınma (II), Etkieme, Arabuucuk ve ÇatıĢma Yönetimi (III) ie Finansa Kontroe Duyarıık (IV) boyutarı çerçevesinde beirenmesine çaıģıdığı araģtırma sonunda Hindistan daki genç yöneticierin farkı yönetici değererine sahip odukarı buunmuģtur (meahi ve Guermat, 2004: ). Etkieme, arabuucuuk ve çatıģma çözümü, stratejik kontro ve sosya farkındaık, finansa kontroe duyarıık gibi faktörer açısından farkıık buunduğu tespit edimiģtir. YaĢça tecrübei yöneticier I. ve III. Boyutarda genç yöneticiere göre daha faza önem verirken, Genç yöneticier II. ve IV. Boyutarda YaĢça tecrübei yöneticiere orana daha faza önem verdikeri sonucuna uaģımıģtır. Yönetici uyguamaarı oarak yaģça tecrübei yöneticier ie genç yöneticier farkı değer seterine önem vermektedirer. Genç yöneticierin, yaģça tecrübei yöneticierden farkı omasının birkaç nedeninin oabieceğini beirtmiģerdir. TopumsaaĢma bakıģ açısına göre yaģça tecrübei ve genç yönetici uyguamaarını bireģtirmede, güç uyguayan yaģça tecrübei yöneticierin çok faza destekeyici oabimesi ve yeni yönetim uyguamaarının ihtiyaç duyuduğu mevcut goba ekonomide genç yöneticierin uyguamaarını kendi uyguamaarında beki de daha faza özdeģeģtiriyor oabiecekeri beirtimiģtir. Genç yöneticierin, yaģı yöneticierden farkıık göstermesinin nedeninin, yeni yönetim uyguamaarının ihtiyaç duyuduğu mevcut kürese ekonominin oabieceği gösterimiģtir. Yönetici değererindeki değiģime iiģkin oarak inceenen yabancı iteratürdeki araģtırmaardan sonra Türkiye deki yöneticierin yönetici değer ve tutumarına iiģkin araģtırmaarı aģağıdaki gibi beireyebiiriz. Osmanı dan bu yana Türk iģgörme anayıģını Ģekiendiren iki zıt kütür oduğunun beirtidiği, 32 tanesi yere 26 tanesi batı kaynakı omak üzere topam 58 değerden ouģan bir değer profii ie doğu-batı ikieminin iģgörme anayıģını nası ve ne yönde etkiediğinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda, yörese düzeyde iģgörme anayıģını Ģekiendiren iki teme kütüre at yapının buunduğu ortaya konumuģ, ede edien buguarın günümüz iģgörme anayıģını Ģekiendiren ana unsurardan birinin devradığımız kütüre biinçatı oduğu açık bir biçimde ifade edimiģtir (Ademir, 2003: 5-28). Amerikaı ve Türk yöneticierinin yönetici değererinin tespit edimeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda güç, rekabet, baģarı, iyiikseverik, hayattan zevk ama, öz yöneim boyutarına Amerikaı yöneticierin Türk yöneticiere orana daha faza önem verdikeri, güvenik, uyum, uyarıım, muhafazakarık, evrenseik boyutarında ise Türk yöneticierin Amerikaı yöneticiere göre daha faza önem verdikeri beirenmiģtir (Harcar, 2005: 70). Kütür niteikerinin, Türk yöneticierinin yönetse tarzarı ya da yönetse değereri üzerinde bir etkisinin oup omadığının, beirenen yönetse değererin Japonara özgü Z teorisi ie karģıaģtırıarak tespit edimeye çaıģıdığı araģtırma kapsamında Konya da görev yapan kamu ve öze sektör yöneticieri üzerinde anket uyguaması gerçekeģtirimiģtir (ġahin, 2005:

7 ). Türk yönetse kütürünün bir ürünü oan yönetse değererimizin Türk kütürü ie iiģkii görünüm sunduğu ve Japon Z teorisinin değererini Türk yöneticierin benimsemekten ya da uyguamaktan uzak oduğu sonucuna varımıģtır. Türk yönetim tipine iiģkin özeiker de Ģu Ģekide beirtimiģtir: Merkeziyetçi yapı, otoriter yönetim, biimseikten ve bigi edinmekten yoksun yönetim, hizmet sunumunda eģ-dost iiģkisinin ön pana çıkması, değiģikikere direnme, stratejik panama yapmaktan ve geiģtirmekten uzak oma, yetki devrine sıcak bakmama, bireyse sorumuuk, sorumuuktan kaçma, karararı üst makamar aır, biçimse denetim, giziik, uzmanaģmaya dayanmayan kariyer, statü semboerine önem verme (araba, üks çaıģma odaarı vb.), ast ie üst arasında etkii bir ietiģim sisteminin omaması, gene oarak bireyse baģarıya dayaı bireyse ödü sistemi, hızı değerendirme ve terfi, iģ güvencesinin omaması, hemen her konu ie igii komisyon ouģturma ve topantı yapma, üst yönetim rutin iģere uğraģır, iģ ve öze hayatın tam oarak bütüneģmesi, örf ve adetere bağıık. Türkiye de öze sektör sanayi iģetmeerindeki yöneticierin yönetse değererinin beirenmesinin amaçandığı bir diğer çaıģmada, Türkiye nin batııaģma hareketi nedeniye ikii bir kütür yapısına sahip oduğu ve Türk yöneticierin batıı yöneticiere benzer özeiker taģıdığı görüģü doğruanmıģtır. AraĢtırmada batı kaynakı değererin benimsenme düzeyinin yere değerere göre daha yüksek oduğu, bunun nedeninin de yöneticierin yaģ ortaamasının düģüküğü ve eğitim düzeyerinin yüksekiği oarak gösterimiģtir (Doğan, 2007: 167). Türkiye deki yöneticierin sahip oduğu değererdeki farkııkar Raston vd. nin 1993 yıındaki çaıģmasına benzer bir çaıģma ie araģtırımıģ ve bu değerer değiģen iģ yaģamıya iiģkiendirimiģtir (Çakmakçı ve Karabatı, 2008: ). Bu amaça üst düzey yöneticier ve bir grup MBA öğrencisi arasındaki bireyse değer farkııkarı beirenmeye çaıģımıģtır. AraĢtırma sonuçarına göre, iģyeri sosyaizasyonu, bireyse değereri ve uyguamaarı etkiemektedir. Yöneticier ve MBA öğrencieri arasında güvenik ve uyarım dıģında Schwarts ın diğer bütün boyutarı açısından anamı farkıık oduğu sonucuna uaģımıģtır. 3. ARAġTIRMA HĠPOTEZĠ Yönetici değererine iiģkin çaıģmaarda, farkı yaģardaki yöneticierin sahip oduğu yönetici değereri araģtırma konusu yapımıģtır. Yeni nesi Çini yöneticier ve önceki nesi çini yöneticierin değereri arasındaki farkııkarın beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda yeni nesi Çini yöneticierin önceki nesi Çini yöneticiere göre daha faza bireyci ve batıya ait özgürükçü değerere sahip oduğunu buunmuģtur (Raston, 1999: ). YaĢ faktörünün yönetici değereri üzerindeki etkisinin beirenmeye çaıģıdığı araģtırma sonucunda yönetim uyguamaarı oarak genç ve yaģça ieri yöneticier arasında değer farkııkarı tespit edimiģtir (Meahi ve Guermat, 2004: ). Bu araģtırmaardan harekete aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererinde farkıık oabieceği düģüncesi ie araģtırmamızda test etmek istediğimiz hipotez aģağıda ouģturumuģtur. H1. Aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değereri açısından anamı fark vardır. 4. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ Aie ĠĢetmeerinde yönetici değererindeki değiģim üzerine yaptığımız araģtırmada M. Ceyhan Ademir, Yasemin Arbak ve Ömür N. T. Özmen in beirediği 32 yere ve 26 batı

8 75 kaynakı topam 58 değerin ouģturduğu iģ görme profiinden (Ademir, 2003: 5-28) yararanıarak anket kağıdının birinci böümü ouģturumuģtur. Ancak Ademir, Arbak ve Özmen in Türkiye de ĠĢgörme AnayıĢı: Tanımı ve Boyutarı baģıkı çaıģması ie Doğan, Yozgat ve AĢkın ın Türkiye de Yönetse Değerer ve Yönetici Profii Üzerine Bir AraĢtırma (Doğan, 2007: ) çaıģmasında öçek ie igii oarak karģıaģtıkarı sorunu gidermek amacı ie öçekteki 58 değer ifadesi yerine bu değer ifadeerini açıkayan cümeer kuanımıģtır. Her bir değerin iģgörme anayıģını ne öçüde temsi ettiği sorumuģ ve kuanıan 5 i ikert öçekte 1 hiç temsi etmediğini, 5 ise tam anamıya temsi ettiğini ifade etmiģtir. Anket kağıdının 2. böümü demografik soruar ie iģetmeerin faaiyette buundukarı iģ yaģamındaki değererin değiģim nedeneri oabiecek faktöreri tespit etmeye yöneik soruardan ouģmuģtur. Bu çaıģmanın araģtırma evrenini Bursa, Baıkesir ve Çanakkae ierini kapsayan Güney Marmara bögesinde faaiyette buunan ticaret odaarına kayıtı oan, en azından 2. nesin iģ baģında oduğu aie iģetmeeri ouģturmaktadır. Örnekem, araģtırmanın evrenini ouģturan ticaret odaarından temin edierek isteenen iģetmeer arasından her bir iģetmeye eģit seçime Ģansı tanıyan rassa örnekeme metodu ie 200 iģetme oarak seçimiģ ve bu iģetmeerde iģbaģında oan 1. nesi ve sonraki nesi temsicieri ie yüz yüze ve e-mai (posta) you ie hazıranan anket formu dodurumuģtur. Bazı iģetmeerin araģtırmaya katkı vermek istememesi, bazıarınında çeģiti soruara cevap vermek istememesi nedeni ie örnekemdeki bütün iģetmeerden veri topanamamıģ ancak diğer iģetmeerde yapıan çaıģmaar sonucu 112 kiģi 1. nesi, 151 kiģi 2. nesi omak üzere 263 cevapayıcıdan veri topanmıģtır. 1. nesi oarak cevapayan 112 kiģiden 58 kiģi Bursa da, 43 kiģi Baıkesir de, 11 kiģi Çanakkae de faaiyet gösteren Aie iģetmeerinde, 2. nesi oarak cevapayan 151 kiģiden 72 kiģi Bursa da, 61 kiģi Baıkesir de, 18 kiģi Çanakkae de faaiyet gösteren Aie ĠĢetmeerinde çaıģmaktadırar. 5. ARAġTIRMA BULGULARI AraĢtırmaya katıan aie iģetmeerinde 111 kiģi 1. nesii, 150 kiģi 2. nesii temsi etmektedir. Aie iģetmeerinde yönetime katıan bayanarın oranı 1. neside %2,75 iken 2. neside bu oran %17,97 dir. 2. neside bayanarın aie iģetmeerinde yönetime katımaarı ve bir fii çaıģıyor omaarı önceki nesie göre artıģ göstermiģtir. Aie iģetmeerinde nesier arasında yönetici değererindeki değiģim ve değiģimin nedeneri üzerine yaptığımız araģtırmada 1. ve 2. nesi omak üzere iki grup arasında ortaya çıkacağı varsayıan farkııkar, T-testi ie ortaya konumaya çaıģıacaktır. T-testi, beiri bir konuda iki grup arasında anamı bir fark oup omadığını öçer (Saruhan ve Özdemirci, 2005: 156). AraĢtırmamız ie igii oarak faktör anaizi yapabimek için önceike değiģkenere ait koreasyon matrisi inceenmiģtir. DeğiĢkenerin faktör anaizine uygun oabimesi için geneike koreasyon katsayıarının 0,9 dan büyük ve 0,2 den küçük omaması istenmektedir. 0,9 dan büyük oması değiģkener arasında çoku doğrusaığa iģaret edeceğinden araarında bu tür iiģki oan değiģkenerden biri anaize dahi edimemeidir. Çoku doğrusaık istenmeyen bir durum oduğu gibi değiģkener arasında hiç iiģki omaması (0,2 den küçük) da istenmeyen bir durumdur (Özdamar, 2004: 235).

9 76 DeğiĢkenere ait koreasyon matrisi bu açıardan inceenmiģ ve diğer değiģkenere anamı iiģki göstermeyen yani koreasyon katsayıarının anamsız oduğu bazı değiģkener anaizden çıkarımıģtır. KMO test sonuçarı faktör anaizi yapabimek için örnekem sayısının yeteri oup omadığını gösteren bir öçüdür. Bu öçü 0 ie 1 arasında değiģmektedir. 0,5 den büyük oması kabu ediebiirdir. Ancak 1 e ne kadar yakaģırsa o kadar iyidir. Tabo 1 KMO and Bartett s Testeri Kaiser-Meyer Okin Measure of Samping Adequacy,742 Bartett s Test of Sphericity Appros.Chi-Square 2567,360 df 666 Sig.,000 Tabo 1 de görüen anaiz sonucuna göre bu değer 0,742 oarak beirenmiģtir. Bu sonuç örnekem sayımızın faktör anaizine uygunuk açısından yeteri oduğunu göstermektedir. Baret testi ise koreasyon matrisinin birim matris oduğu sıfır hipotezini test etmektedir. Bu sıfır hipotezinin reddedimesi yani koreasyon matrisinin birim matris omaması gerekmektedir. Aksi takdirde birbiriye iiģkii değiģken yok demektir. Bu da faktör anaizinin mantığına ve amacına aykırıdır. ÇaıĢmada Baret testine göre sıfır hipotezi reddedimiģtir ( anamııka). Bu ön inceemeye göre verierimiz faktör anaizine uygundur. Faktör anaizi, değiģken sayısını azatmak için kuanıan bir anaizdir. Faktör anaizi sonucunda beirenen boyutarda yer amayan değerer çıkarıır ve sonraki aģamaarda yapıacak anaizerde değiģken sayısı azatııģ our (Sipahi, 2008: 73). ÇaıĢmada teme bieģener extraction ve varimax dönüģtürme yöntemiye faktör anaizi yapımıģtır. Ġk anaizden sonra yamaç-eğim grafiği (scree pot) inceenerek verierimiz için 6 faktör boyutunun uygun oduğu beirenmiģtir. Bu 6 faktör topam varyansın %42,32 sini açıkamaktadır. Tabo 2 Yönetici Değer Boyutarının Beirenmesine Yöneik Faktör Anaizi Rotated Component Matrix SPSS Çıktıarı Kaderciik,629 Tembeik,603 Component

10 77 Kanaatkarık,590 Sadakat,575 Duygusaık,567 HoĢgörü,553 Hizipçiik,507 Kayırmacıık,491 Ġsraf,476 Dostuk,448 Din,424 Risk amak,609 ĠĢbiriği,591 ĠĢini iyi ve düzgün yapmak,558 GiriĢkenik,548 Sorgucuuk,513 Yetkinik,507 Ġtaatkarık,506 Ġradeciik,455 Haddini bimek,675 Çıkarcıık,632 GösteriĢ,594 KuĢkucuuk,521 Ġkiyüzüük,461 Maddiyatçık,419 Ayrıntıara önem vermek,685 Akıcıık,573 Biimseik,557 Bireyin hak ve özgürükerine önem verme,496 Güven,426 Tevazu,696 Adi omak,651 Miiyetçiik,471 Aie Bağarı,458

11 78 Merkeziyetçiik,666 Sürekiik,525 Baskıcıık,449 Extraction Method: Principa Component Anaysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normaization a. Rotation converged in 7 iteritaions Beirtien kriterer doğrutusunda gerçekeģtirien faktör anaizinde faktör yükeri 0,40 ve üzerinde oan değerer dikkate aınmıģ ve bu değererde Tabo 2 de gösterimiģtir. Ede edie atı faktör boyutu topam 37 değerden ouģmuģ ve 21 değer çaıģma kapsamı dıģında kamıģtır. Faktörere dahi oan soruara baktığımızda ortak özeikerine göre bu faktöreri aģağıdaki gibi isimendirmek mümkündür. 1. faktör: Geenekçiik boyutu 2. faktör: GiriĢimciik boyutu 3. faktör: Riya boyutu 4. faktör: Akıcıık boyutu 5. faktör: Tevazu boyutu 6. faktör: Merkeziyetçiik boyutu Geenekçiik boyutu adını verdiğimiz 1. Faktör topam 11 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 10 tanesi (kaderciik, tembeik, kanaatkarık, sadakat, duygusaık, hizipçiik, kayırmacıık, israf, dostuk, din) yere kaynakı değererden ouģurken, 1 tanesi (hoģgörü) batı kaynakı değerdir. GiriĢimciik boyutu adını verdiğimiz 2. Faktör topam 8 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 6 tanesi (risk amak, iģbiriği, giriģkenik, sorgucuuk, yetkinik, iradeciik) batı kaynakı değererden ouģurken 2 tanesi (iģini iyi ve düzgün yapmak, itaatkarık) yere değererden ouģmaktadır. Riya boyutu adını verdiğimiz 3. Faktör topam 6 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 5 tanesi (haddini bimek, çıkarcıık, gösteriģ, kukucuuk, ikiyüzüük) yere değererden ouģurken, 1 tanesi (maddiyatçıık) batı kaynakı değerdir. Akıcıık boyutu adını verdiğimiz 4. Faktör topam 5 değerden ouģmaktadır. Bu değererden 4 tanesi (ayrıntıara önem vermek, akıcıık, biimseik, bireyin hak ve özgürükerine önem vermek) batı kaynakı değererden ouģurken, 1 tanesi (güven) yere kaynakı değerdir. Tevazu boyutu adını verdiğimiz 5. Faktör topam 4 değerden ouģmaktadır. Bunardan 3 tanesi (tevazu, miiyetçiik, aie bağarı) yere kaynakı değererden ouģurken 1 tanesi (adi omak) batıı değerdir.

12 79 Merkeziyetçiik boyutu adını verdiğimiz 6. Faktör topam 3 değerden ouģmaktadır ve bu değereerin (merkeziyetçiik, sürekiik, baskıcıık) tamamı yere kaynakı değererdir. Gene oarak boyutar için ede edien güveniirik değereri 0,60 <= afa <0,80 araığındadır ve bu araık faktörerin iç tutarıığının güveniir oduğunu göstermektedir (Baydur ve Eser, 2006: 12). AraĢtırmamızdaki faktörere dahi oan soruarın güveniirik anaizine göre; 1. faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa : 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0, faktör için cronbach afa: 0,602 dir. Bu sonuçara göre öçekerin güveniir oduğu söyenebiir. ÇaıĢmada faktöreri temsi eden değiģkenerin norma dağııp dağımadığı Komogorov-Smirnov normaik testi aracıığıya beirenmiģtir. Komogorov Smirnov Testi dağıımın norma oduğu sıfır hipotezini test etmektedir. Testte sıfır hipotezinin red edimemesi dağıımın norma oduğunu göstermektedir. Tabo 3 Faktör Skorarı Ġçin Komogorov-Smirnov Normaik Testi Geenekçiik GiriĢimciik Riya Akıcıık Tevazu Merkeziyetçiik Gözem Sayısı Komogorov- Smirnov Z ,236 0,686 0,848 0,968 1,217 0,505 Anamıık Düzeyi 0,094 0,735 0,474 0,306 0,105 0,961 Faktör skor değiģkenerine ait normaik testeri Tabo 3 de özetenmiģtir. Bu sonuçara göre değiģkener norma dağımaktadır. Doayısıya parametrik tester kuanıabiir. ÇaıĢmamızda 1. nesi ve 2. Nesi oarak iki grup buunmaktadır ve bu nedene araģtırma amacına uygun oarak ouģturuan hipotezi test edebimek için t-testi kuanımıģtır.

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI

AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI 297 Çetin BEKTAġ * Mehmet Ali KÖSEOĞLU ** ÖZET Bu çalışma, aile işletmelerinin sahip olduğu örgüt kültürü ile işletmenin

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine

Detaylı

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülçin 1 ŞİŞLİ* Sevinç KÖSE** ÖZ Bu araģtırmada üniversite öğrencilerinin kurum kültürü ile kurumsal imaj algıları

Detaylı

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 DOES POWER DISTANCE EFFECT ORGANIZATIONAL TRUST?

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 DOES POWER DISTANCE EFFECT ORGANIZATIONAL TRUST? GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 Arş. Gör. Osman USLU* Prof. Dr. Kadir ARDIÇ** ÖZET Sayısız pozitif çıktıya sahip olan örgütsel güvenin sürekliliğinin sağlanması, bir kurum kültürü haline getirilmesi

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 309-6672 Yıl/Year: Cilt/Volume: Sayı/Issue: Bahar/Spring 20 Bingöl BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1845-1863, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE

Detaylı