İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT"

Transkript

1 İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT I

2 II

3 III Editörler/Edited by: Prof. Dr. Haluk SUMER Marmara University Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER Johannes Kepler University İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

4 IV Yayın No : 3093 Hukuk Dizisi : Baskı - Nisan İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Aksine hareket edenler hakkında kanunî işlem yapılır. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Aydınlar Matbaacılık (Sertifika No: 29768) Bedrettin Dalan Bulvarı Org. San. Bölgesi Aykosan San. Sit. E Blok No: 2 Başakşehir/İSTANBUL Tel: (0212) Kapak Tasarım : Fatih Polat Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

5 V ÖNSÖZ Teknolojik gelişim ile birlikte rekabetin artması, bilgi çağının gereği olarak bireyler ve kurumlar arası iletişimin sürekli hale gelmesi, küreselleşmenin bir sonucu olarak ticari faaliyetlerin birbirine bağımlı olmaları ve işletme faaliyetlerinde kullanılan finansal, çevresel ve sosyal kaynakların gün geçtikçe daha da kıt hale gelmesi, işletmelerin devamlılıklarını güvence altına almalarını ve faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmelerini zorlaştırmaktadır. Tüm bu gelişmeler, işletmelerin geniş bir paydaş çevresine karşı sorumlu olmalarını gerektirmekte olup, bu gelişmelerle paralel olarak kurumsal itibarın yönetimi, işletme yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kurumsal itibar, işletmelerin geçmiş ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik uzun vadede paydaşlar üzerinde oluşturduğu algı olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin itibarlarının artması ya da zedelenmesi tüm paydaşları eş zamanlı olarak etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerde etik değerlerin önem kazanması, müşteri beklentilerinin artması, yönetim kalitesi ve şeffaflığa yönelik talebin artması, bilgi çağının en önemli etkisi olarak işletme görünürlüğünün artması, finansal değerlerin yanı sıra sosyal ve çevresel değerlerin de öne çıkması paydaşların işletme üzerindeki etkisini artırarak, işletmelerin itibar yönetimine odaklanmalarına neden olmuştur. Zira itibar yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek, değer yaratılmasını ve işletmenin devamlılığının güvence altına alınması sağlar. İtibar yönetimi yalnızca işletmelerin kamuoyu önündeki görünürlüğünü değil, yönetim ve çalışan kalitesini, işletmenin hesap verebilirlik derecesini, ürün ve hizmet kalitesini, kurum ve ürüne yönelik farkındalığı ve finansal performansını da etkiler. Bu kitapta öncelikle itibar kavramı kavramsal olarak açıklanarak farklı paydaşlar açısından incelenmiş, akabinde farklı sektörlerdeki uygulamalarına yer verilmiş ve işletmelerin karşılaşabileceği özellikli durumlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. İtibar Yönetimi ni çeşitli disiplinler ve sektörler açısından inceleyen bu kitabın geniş bir çevreye yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. İtibar Yönetimi adlı bu kitap, Marmara Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi (Linz, Avusturya) arasındaki akademik işbirliği çerçevesinde biz editörlerin birlikte hazırladığı 7. kitap olmaktadır. Bu kitabın ve önceki kitapların oluşturulmasında eserleriyle katkıda bulunan tüm değerli yazarlara teşekkürü borç biliriz. Onların destekleri olmasaydı bu kitaplar yayınlanamazdı. Ayrıca bu kitabın hazırlanmasında sıkça danıştığımız İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz e, kitabın hazırlanmasında baştan sona bize yardımcı olan Almanca İşletme Bölümü öğretim görevlisi Dr. Cağrı Aksoy Hazır a ve kitabı titizlikle yayımlayan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. çalışanlarına ve sahibi Sayın Seyhan Satar a da içten teşekkürlerimizi sunar, kitabın öğrencilere ve işletme yöneticilerine yararlı olmasını dileriz. İstanbul, Nisan 2014 Prof. Dr. Haluk Sumer Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

6 VI

7 VII FOREWORD In today s business world, ensuring economic continuity and business sustainability is threatened by the increasing competition due to technological development, exponential communication between individuals and institutions as part of a fast moving information age, interdependency of business activities as a consequence of globalization and scarcity of financial, social and environmental resources. All these developments in the business world require an increased responsibility towards a wider group of stakeholders, and due to the same, corporate reputation has become an essential part of business management. Corporate reputation, created over a long period of time, can be defined as the perceptions and collective opinions of stakeholders in regard to both past and future activities of the business organizations. The increasing importance of ethical, social and environmental values in commercial activities, along with rising customer expectations, the increasing demand of the stakeholders towards management quality and transparency in addition to the raised profile of corporate identity as a result of the age of information and communication have increased the influence of stakeholders over the business organizations, which as a result have to focus more on corporate reputation. In this book, the definition and the measurement methods of corporate reputation are discussed. Various implementations in different disciplines and sectors are also considered and analyzed. Reputation Management is the seventh book which we as editors have prepared within the context of academic cooperation between Marmara University (Istanbul, Turkey) and Johannes Kepler University (Linz, Austria). We would like to thank all the authors who contributed with their valuable articles. We are also indebted to Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz from Business Administration in English Language of Marmara University for her kind support and valuable comments; and to Dr. Çağrı Aksoy Hazır from Business Administration in German Language of Marmara University for her substantial assistance to our work on this book; we are also grateful to Seyhan Satar, Chairman of Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. and to his employees for their care and attention in printing this work, which we hope to be of use to a wide range of students and business executives in improving firm value and creating a positive corporate reputation. Istanbul, April 2014 Prof. Dr. Haluk Sumer Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

8 VIII

9 IX İÇİNDEKİLER CONTEXT Birinci Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE KAVRAMLAR GENERAL İtibar Yönetimi; Tanım, Ölçüm ve Teori... 3 Reputation Management: Definition, Measurement and Theory Doç. Dr. Müjdelen Yener Doç. Dr. Sinem Ergun Corporate Image as an Indicator of Corporate Reputation Kurum İtibarının Göstergesi Olarak Kurum İmajı Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz İkinci Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİ REPUTATION MANAGEMENT AND STAKEHOLDER RELATIONS Web Tabanlı Kurumsal İtibar Yönetimi Web Based Corporate Reputation Management Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz Prof. Dr. Sahavet Gürdal Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki Geliştirmek İçin Kurumsal İtibar Yönetimi Corporate Reputation Management to Ensure Long Term Relations with Customers Doç. Dr. İrem Erdoğmuş Dr. Murat Yaşlıoğlu Sosyal Medyaya Kuramsal Yaklaşım ve Halkla İlişkiler Disiplini Açısından Sosyal Medyada İtibar Yönetimi Theoretical Approaches to Social Media and Reputation Management in Social Media in Terms of Public Relations Discipline Doç. Dr. Ebru Özgen Corporate Reputation and Credit Management Kurumsal İtibar ve Kredi Yönetimi Hon. Prof. Dr. Richard Guserl

10 X Integrated Reporting and Reputation Management Status quo, Perspectives Entegre Raporlama ve İtibar Yönetimi Mevcut Durum, Perspektifler Prof. Dr. Heinz Karl Prammer Dr. Daniela Schrack Yüksek Kaliteli Finansal Raporlama, Finansal Performans ve Kurumsal İtibar High Quality Financial Reporting, Financial Performance and Corporate Reputation Doç. Dr. Mert Erer Prof. Dr. Haluk Sumer Türk Ticaret Kanunu na Göre Şirketler Topluluğu nda Hakim Şirketin İtibarı ve Güven Sorumluluğu The Reputation of the Parent Company and Liability Thereof Under the Turkish Commercial Code Prof. Dr. Ayşe Sumer Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz Etik Kurumsal İtibar ve Sermaye Piyasasına Etkisi Ethical Corporate Reputation and its Effects on Capital Market Yrd. Doç. Dr. Deniz Özbay Prof. Dr. Yakup Selvi Üçüncü Bölüm İŞLETMENİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT IN DIFFERENT PARTS OF THE LIFECYCLE OF AN ENTERPRICE İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi Reputation and Crisis Management: The Role of Corporate Reputation as a Means of Crisis Management Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cingöz İşletme Ortaklarının Etkinliğini Arttırma Aracı Olarak Hile Riski Yönetimi Fraud Management as a Means to Improve Efficiency for the Shareholders Prof. Dr. Nejat Bozkurt Reputation Management and M&A Transactions İtibar Yönetimi ve Şirket Birleşme/Devralma İşlemleri Dr. Klaus Mittermair, MBA - Peter Riegler, M.A.I.S. Reputation and Initial Public Offering (IPO) İtibar ve Halka Arz Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

11 XI Dördüncü Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE FARKLI SEKTÖRLER REPUTATION MANAGEMENT FOR DIFFERENT INDUSTRIES Bağımsız Denetçiler İçin İtibar Yönetimi Reputation Management for Independent Auditors Prof. Dr. Nuran Cömert Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma The Relationship between Corporate Reputation and Company Value: A Manufacturing Industry Based Research Yrd. Doç. Dr. Atilla Perek Dr. Çağrı Aksoy Hazır Sigortacılıkta İtibar Yönetimi Reputation Management in Insurance Sector Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş Arş. Grv. İskender Demirbilek Bankacılıkta İtibar: Oluşturulması, Korunması ve Sürdürülebilirlik Koşullar Reputation in Banking: Establishment, Maintaining and Sustainability Terms Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Editörlerin Diğer Ortak Kitapları Other Collaborative Books by the Editors

12 XII

13 XIII Yazarlar Prof. Dr. Asuman Akdoğan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan A. Asuman Akdoğan aynı yıl mevzun olduğu Fakülteye asistan olarak atandı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Akdoğan, ABD Rensselaer Polytechnic Institute den de Stratejik Yönetim konusunda MS derecesi aldı yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör kadrosuna atanan Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, aile işletmeleri - girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilik, çevreye duyarlı yönetim ve örgütsel davranış alanlarında çalışan Akdoğan ın, Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Özel Sektör Yönetici özellikleri başlıklı kitapları, İşletmecilik Sözlüğü, Aile İşletmeleri ve Yenilik, İnsan Kaynakları Yönetimi editörlükleri ile kitap bölümleri, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Nejat Bozkurt doğumlu olan Nejat Bozkurt, 1978 Yılında Marmara Üniversitesi TBF sinde lisans eğitimini tamamladı yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi nde 1984 yılında Doktor, 1995 yılında ise Doçentlik unvanı aldı yılında aynı üniversite de İİBF Muhasebe - Finansman anabilim dalında profesörlüğe atandı. Aynı üniversitenin Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programının yöneticiliğini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak denetim alanında çalışmakta olup, bu konuda çeşitli yayınları bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cingöz Ayşe Cingöz, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon alanında öğretim üyesidir yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora derecesi almıştır. Çalışma alanları; stratejik yönetim ve işletme politikası, stratejik insan kaynakları yönetimi, örgütsel küçülme, iç girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar yönetimidir. Ayşe Cingöz aynı zamanda, Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.

14 XIV Prof. Dr. Nuran Cömert Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi olup 1987 yılında İngiltere deki University of Bath da, 2011 yılında ise Buffalo daki New York Eyalet Üniversitesinde 1 yıl süreyle visiting scholar olarak bulundu. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Kurul Üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanı olan Cömert aynı zamanda YMM, CRMA, CFE mesleki belgeleri sahibi ve İstanbul YMMO, Association of Certified Fraud Examiner, Şeffaflık Derneği Türkiye ve Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Finansal Muhasebe ve Denetim alanında üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında dersler vermekte olup bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda kitap, makale, konferans bildirileri vb çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş; 2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda asistan olarak akademik kariyerine başladı, 2005 yılında doktorasını tamamladı, yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, 2012 yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş ın muhasebe konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Arş. Grv. İskender Demirbilek İskender Demirbilek, 1980 Adana doğumlu olup lisans eğitimini 2002 senesinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu nda Sigortacılık Bilim Dalında, Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalında tamamlamış; bu dönemde The University College of West Flanders ta Digital Marketing & Logistics üzerine Uluslararası Eğitim Sertifikası almıştır yılında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Temel Sigortacılık ve Kaza Sigortaları Uzmanlık Sertifika Programını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında doktora programına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olup, Temel Sigortacılık, Sigorta İşletme Yönetimi, Türk Sigorta Sektöründe Güncel ve Ekonomik Yorumlar, Özel Emeklilik Fonları ve Bireysel Emeklilik Sistemi derslerine destek vermektedir.

15 XV Doç. Dr. İrem Eren Erdoğmuş İrem Eren Erdoğmuş Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde pazarlama alanında öğretim üyesidir yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü bitirmiş; 2000 yılında Marmara Üniversitesi nde İngilizce İşletme üzerine yüksek lisansını, 2006 yılında da Boğaziçi Üniversitesi nde işletme/pazarlama alanında doktorasını tamamlamıştır. Uluslararası pazarlama, marka yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya ve Y Jenerasyonu konularında araştırmalar yapan, eğitim ve seminer veren İrem Eren Erdoğmuş un uluslararası ve ulusal dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmıştır. Doç. Dr. Mert Erer Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde lisans eğitimini 2002 yılında tamamladıktan sonra aynı bölümde muhasebe-finansman anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisansını ve 2008 yılında doktorasını tamamladı yılında muhasebe bilim dalında doçent unvanını alan Mert Erer, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde görev yapmaktadır. Harvard University, University of Texas at Dallas ve California State University Dominguez Hills de çalışmalarda bulunan Erer, son dönemde kaliteli finansal raporlama konusuna odaklanmıştır. Doç. Dr. Sinem Ergun H. Sinem Ergun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Londra Middlesex Üniversitesi nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu. Devamında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) Doktora programında doktora diploması almaya hak kazandı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları girişimcilik, aile işletmeleri, küçük işletmeler ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri olarak özetlenebilir. Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş, 1951 de Gaziantep te doğmuş; 1972 de Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş; çeşitli bankalarda müfettişlik ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur de Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde doktorasını tamamlamış ve 1998 de Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda akademik çalışma hayatına başlamıştır. Evli ve iki çocuklu olup halen aynı Yüksekokulda müdür yardımcılığı görevini ve çeşitli bankacılık ve finans dersleriyle öğretim üyeliği faaliyetini sürdürmektedir.

16 XVI Hon. Prof. Dr. Richard Guserl Mag. Dr. Richard Guserl, born M.B.A. and Dr. at Johannes Kepler University, Linz, Austria. Many years of experience of financial management in the industry sector. Longstanding executive management positions as CFO and member of the board in the business of engineering and contracting (VAI, VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co, Linz, Austria), CFO and member of the board of VA TECH (VA Technologie AG, Linz, Austria). Lecturer and Hon. Professor at Johannes Kepler University, Linz, Austria. Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz, 1973 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise eğitimini Bakırköy Lisesi nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1994 de birincilikle mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi İİBF de Ticaret Hukuku Anabilim Dalında asistan olarak göreve başladı de yüksek lisansını Limited Şirkette Sermaye Payı ve Payın Devri adlı tezi ile tamamladıktan sonra, 2005 yılında Anonim Ortaklıklarda Tahvil adlı tezi ile Özel Hukuk Doktoru unvanı aldı de Yardımcı Doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olup, İşletme ve İktisat Fakültelerinde Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Prof. Dr. Ergun Tuna ile birlikte yazılmış Ticaret Hukuku Prensipleri, Cilt III Kıymetli Evrak (2013) adlı kitabı ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. Prof. Dr. Gülruh Gürbüz 1965 yılında doğdu. Liseyi English Highschool For Girls de okudu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldı. Kıbrıs Uluslararası Amerikan Üniversitesi nde Turizm Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde öğretim üyesi olup, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Senato Üyesi, Yönetim - Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek Lisans ve Doktora Program Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Sahavet Gürdal Prof. Dr. Sahavet Gürdal, 1977 de Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden mezun olmuştur da yüksek lisans, 1984 de doktorasını bitiren Gürdal, 1977 de profesörlük unvanını almıştır. Bugüne dek Ege, Dokuz Eylül ve Manas (Kırgızistan) Üniversiteleri nde öğretim üyesi ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü nde görev yapmaktadır. Satış yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, lojistik yönetimi kitapları; pazarlama, satış, lojistik, tedarik zinciri, hizmet yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi vb. konularda birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri yanında, makaleleri ve STK larca yayımlanan çeşitli araştırmaları ve raporları da bulunmaktadır. Bugüne dek birçok kuruluşa eğitim, seminer ve konferans veren Gürdal aynı zamanda çeşitli akademik ve mesleki derneklere de üyedir.

17 XVII Dr. Çağrı Aksoy Hazır Çağrı Aksoy yılında İstanbul da doğmuştur. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi nden 2002 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminde yazmış olduğu bitirme tezi ile Siemens Mükemmellik Ödülü nü almıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Almanca İşletme Bölümü nde 2009 yılında tamamlamıştır. Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye deki İşletmelerde Uygulaması konulu tez ile 2013 yılında doktor unvanını almıştır. Araştırma alanları; uluslararası finansal raporlama standartları, yönetim muhasebesi, kurumsal yönetim ve denetimdir. Dr. Klaus Mittermair, MBA Klaus Mittermair, Mag. Dr. MBA CMC, is Head of Transactions & Restructuring of KPMG in Austria, Head of Automotive and a Partner of KPMG Austria since After finishing his MBA degree in the US Klaus joined KPMG in Munich in 1988, worked with an investment bank in Munich and PWC in Frankfurt. After working for 6 years in Germany Klaus started the Corporate Finance practice with KPMG in Austria in He lectures at universities on Mergers & Acquisitions and valuations. Yrd. Doç. Dr. Deniz Özbay 1980 İstanbul doğumlu olan Deniz Özbay 2004 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı nda 2007 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve 2013 yılında yine aynı bilim dalında doktor unvanı almıştır yılları arasında özel bir bankada mali analist olarak çalışmıştır yılından itibaren Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde çalışmaya devam etmektedir. Genel Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Kurumsal Yönetim ve Finans ve Yönetim Muhasebesi derslerini yürütmekte, aynı zamanda sosyal raporlama, sosyal muhasebe, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk temalı çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Ebru Özgen 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Ebru Özgen; 2012 yılında Halkla İlişkiler uzmanlık alanında doçent unvanını almıştır yılından bu yana Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü Halkla İlişkiler ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halkla İlişkilere Giriş, Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama, Retorik ve İkna, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve İnteraktif Medya gibi pek çok farklı dersler vermiş/vermekte olan Doç. Dr. Ebru Özgen in, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Çalışanım Sen Çok Yaşa, Sosyal Medya Akademi başlıklı üç adet kitabı bulunmaktadır.

18 XVIII Yrd. Doç. Dr. Atilla Perek 1975 İstanbul doğumlu olan Ali Atilla Perek Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Öğretim Üyesidir. Lisansını İ.Ü. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü nde, yüksek lisansını İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, doktorasını M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlamıştır. Doktora tezinin konusu Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi dir. Yardımcı Doçent unvanını 2013 yılında almıştır. Uluslararası finansal raporlama standartları, mali analiz, marka ve şirket değerleme konularında araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir yılında TMSK adına KOBİ-UFRS yi Türkçeye çevirmiştir. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu TFRS lerin gözden geçirilmesine yönelik çalışma ve danışma komisyonu üyesidir. ICAEW kurumunun UFRS ve KOBİ-UFRS Türkçe ve İngilizce Eğitmen Sertifikası na sahiptir. Prof. Dr. Helmut Pernsteiner Dr. Helmut Pernsteiner is Professor for Business Administration and Head of the Department of Finance at Johannes Kepler University Linz/Austria (JKU). He is Vice-Head of the Department of Banking and Member of the Institute of Insurance at JKU. Up to 2016 he is Chairman of the Senate of JKU. He is Director of the MBA Program for Financial Management at JKU and Court Witness. He is in a strong cooperation with Prof. Haluk Sumer and Marmara University Istanbul in general for some years. His working areas are Finance in Emerging Markets, Mergers & Acquisitions and Financial Management in Family Enterprises. Prof. Dr. Heinz Karl Prammer Dr. Heinz Karl Prammer is Professor of Business management and the Head of Institute for Environmental Management in Companies and Regions at the Johannes Kepler University Linz. His main research fields are strategies of sustainability, environmental management systems and environmental management accounting with focus on life cycle assessment. Peter Riegler, M.A.I.S. Peter Riegler is Senior Associate at KPMG Advisory in Linz, Austria. He hold a Master Degree in Business and Economics of Johannes Kepler University Linz and a Master Degree of Advanced International Studies of the Diplomatic Academy in Vienna. In his work he focuses on the advisory of transactions and financial restructuring.

19 XIX Dr. Daniela Schrack Dr. Daniela Schrack, Mag., has been Research Associate at the Institute for Environmental Management in Companies and Regions at the Johannes Kepler University Linz since Her main fields of research are environmental management accounting with focus on material flow cost accounting, waste and resource management. Prof. Dr. Yakup Selvi 1966 İstanbul doğumlu olan Yakup Selvi 1987 yılında tamamladığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ndeki lisans eğitiminin ardından, yine aynı Üniversite de 1990 yılında yüksek lisans, 1998 yılında Doktora programından mezun oldu yıllarında University of Illinois at Urbana and Champaign, Illinois, A.B.D. de misafir öğretim üyesi olarak bulundu Yılında Youngstown Sate University Ohio, A.B.D. Master of Business Administration (MBA) programından mezun oldu tarihinde Doçent ve 2010 yılında da Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı nda öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış bildirileri, makaleleri, kitapları ve kitap bölüm yazarlıkları bulunan Prof. Dr. Selvi, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İ. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı, İ.Ü. Hastaneleri Genel Direktörlüğünde Finans Direktörlüğü yapmıştır. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çeşitli Muhasebe dersleri vermekte olan Prof. Dr. Selvi İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Prof. Dr. Ayşe Sumer Prof. Dr. Ayşe Sumer, 1958 İstanbul doğumludur. Orta eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1980 de mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İİBF de asistan olarak göreve başladı. Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi adlı tez ile 1990 da Özel Hukuk Doktoru unvanı aldı, 1991 de Yardımcı Doçent oldu. Türk Hukukunda Portföy Yöneticiliği adlı çalışma ile Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı nda Üniversite Doçenti unvanını (1996) aldı yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı nda Profesörlüğe yükseltildi (2002). Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi olup, Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku derslerini vermektedir. Sumer in yayınlanmış eserleri arasında Sermaye Piyasasında Meslek İlkeleri ve Türk Hukukunda Uygulanması (2001), Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Üçüncü Baskı (2002) kitapları ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

20 XX Prof. Dr. Haluk Sumer 1952 yılında İstanbul da doğmuş, orta eğitimini Avusturya Lisesi nde, yüksek eğitimini Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nde asistan, 1988 yılında Marmara Üniversitesi nde doçent ve 1994 yılında profesör olmuştur yılları arasında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü Başkanı, yılları arasında Almanca İşletme Enformatiği Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Helmut Pernsteiner ile birlikte Türkiye de ve Avusturya da yayınlanmış kitapları vardır. Deutscher Hochschullehlerverband für Betriebswirtschaftslehre, TURMOB, MÖDAV, TMUD, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Kurulu Üyesi, Almanca İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman anabilim dalında öğretim üyesi ve Yeminli mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz 1982 yılında İstanbul da doğan Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, Beyoğlu Anadolu Lisesi nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde mezun tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü nde yaptıktan sonra, 2011 yılında aynı üniversitede doktor unvanına hak kazanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü nde Öğr. Gör. Dr. olarak görev yapmaktadır. Dağıtım kanalları, lojistik yönetimi, tedarik zinciri, tüketici davranışları, satış yönetimi, pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama alanlarına ilgi duyan Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz ın bu alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası bildirileri, makaleleri, kitap bölümleri ve kitap bölümü çevirileri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli akademik ve mesleki derneklere üyedir. Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu olan Ali Kamil Uzun, OYAK da Mali Kontrolör, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş, Bolu Çimento Sanayii A.Ş, Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Garanti Bankası, Interbank Teftiş Kurullarında Müfettiş, İktisat Bankasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olan Ali Kamil Uzun, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Ali Kamil Uzun, Dünya Gazetesi ve İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından 2007 Yılın İşletmecisi seçilmiş, 2012 yılında Rotary Meslek Hizmet Ödülü, 2013 yılında İç Denetim Farkındalık Ödülü almıştır. Ali Kamil Uzun, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

XVIII. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

XVIII. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ #tidekongre2014 #tidekongre2014 STRATEJİK ORTAKLAR KONGRE SPONSORLARI KREDİ KAYIT BÜROSU BASIN SPONSORLARI #tidekongre2014 PROGRAM 20 EKİM 2014 PAZARTESİ 08:00-09:00 KAYIT VE KAHVALTI 09:00-09:30 AÇILIŞ

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

YR2014. Yıllık Rapor

YR2014. Yıllık Rapor YR2014 Yıllık Rapor İçindekiler 2 Kısaca TURKASSET 3 Kısa Tarihçe 4 Kuruluştan Bugüne 5 Başlıca Göstergeler 6 CEO Mesajı 8 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 10 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Sektör 12 2014

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 Genel Bilgiler 2 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 12 Şirketin Organizasyon,

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı