İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT"

Transkript

1 İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT I

2 II

3 III Editörler/Edited by: Prof. Dr. Haluk SUMER Marmara University Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER Johannes Kepler University İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

4 IV Yayın No : 3093 Hukuk Dizisi : Baskı - Nisan İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye ait tir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, dağı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Aksine hareket edenler hakkında kanunî işlem yapılır. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Aydınlar Matbaacılık (Sertifika No: 29768) Bedrettin Dalan Bulvarı Org. San. Bölgesi Aykosan San. Sit. E Blok No: 2 Başakşehir/İSTANBUL Tel: (0212) Kapak Tasarım : Fatih Polat Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

5 V ÖNSÖZ Teknolojik gelişim ile birlikte rekabetin artması, bilgi çağının gereği olarak bireyler ve kurumlar arası iletişimin sürekli hale gelmesi, küreselleşmenin bir sonucu olarak ticari faaliyetlerin birbirine bağımlı olmaları ve işletme faaliyetlerinde kullanılan finansal, çevresel ve sosyal kaynakların gün geçtikçe daha da kıt hale gelmesi, işletmelerin devamlılıklarını güvence altına almalarını ve faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmelerini zorlaştırmaktadır. Tüm bu gelişmeler, işletmelerin geniş bir paydaş çevresine karşı sorumlu olmalarını gerektirmekte olup, bu gelişmelerle paralel olarak kurumsal itibarın yönetimi, işletme yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kurumsal itibar, işletmelerin geçmiş ve gelecekteki faaliyetlerine yönelik uzun vadede paydaşlar üzerinde oluşturduğu algı olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin itibarlarının artması ya da zedelenmesi tüm paydaşları eş zamanlı olarak etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerde etik değerlerin önem kazanması, müşteri beklentilerinin artması, yönetim kalitesi ve şeffaflığa yönelik talebin artması, bilgi çağının en önemli etkisi olarak işletme görünürlüğünün artması, finansal değerlerin yanı sıra sosyal ve çevresel değerlerin de öne çıkması paydaşların işletme üzerindeki etkisini artırarak, işletmelerin itibar yönetimine odaklanmalarına neden olmuştur. Zira itibar yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek, değer yaratılmasını ve işletmenin devamlılığının güvence altına alınması sağlar. İtibar yönetimi yalnızca işletmelerin kamuoyu önündeki görünürlüğünü değil, yönetim ve çalışan kalitesini, işletmenin hesap verebilirlik derecesini, ürün ve hizmet kalitesini, kurum ve ürüne yönelik farkındalığı ve finansal performansını da etkiler. Bu kitapta öncelikle itibar kavramı kavramsal olarak açıklanarak farklı paydaşlar açısından incelenmiş, akabinde farklı sektörlerdeki uygulamalarına yer verilmiş ve işletmelerin karşılaşabileceği özellikli durumlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. İtibar Yönetimi ni çeşitli disiplinler ve sektörler açısından inceleyen bu kitabın geniş bir çevreye yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. İtibar Yönetimi adlı bu kitap, Marmara Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi (Linz, Avusturya) arasındaki akademik işbirliği çerçevesinde biz editörlerin birlikte hazırladığı 7. kitap olmaktadır. Bu kitabın ve önceki kitapların oluşturulmasında eserleriyle katkıda bulunan tüm değerli yazarlara teşekkürü borç biliriz. Onların destekleri olmasaydı bu kitaplar yayınlanamazdı. Ayrıca bu kitabın hazırlanmasında sıkça danıştığımız İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz e, kitabın hazırlanmasında baştan sona bize yardımcı olan Almanca İşletme Bölümü öğretim görevlisi Dr. Cağrı Aksoy Hazır a ve kitabı titizlikle yayımlayan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. çalışanlarına ve sahibi Sayın Seyhan Satar a da içten teşekkürlerimizi sunar, kitabın öğrencilere ve işletme yöneticilerine yararlı olmasını dileriz. İstanbul, Nisan 2014 Prof. Dr. Haluk Sumer Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

6 VI

7 VII FOREWORD In today s business world, ensuring economic continuity and business sustainability is threatened by the increasing competition due to technological development, exponential communication between individuals and institutions as part of a fast moving information age, interdependency of business activities as a consequence of globalization and scarcity of financial, social and environmental resources. All these developments in the business world require an increased responsibility towards a wider group of stakeholders, and due to the same, corporate reputation has become an essential part of business management. Corporate reputation, created over a long period of time, can be defined as the perceptions and collective opinions of stakeholders in regard to both past and future activities of the business organizations. The increasing importance of ethical, social and environmental values in commercial activities, along with rising customer expectations, the increasing demand of the stakeholders towards management quality and transparency in addition to the raised profile of corporate identity as a result of the age of information and communication have increased the influence of stakeholders over the business organizations, which as a result have to focus more on corporate reputation. In this book, the definition and the measurement methods of corporate reputation are discussed. Various implementations in different disciplines and sectors are also considered and analyzed. Reputation Management is the seventh book which we as editors have prepared within the context of academic cooperation between Marmara University (Istanbul, Turkey) and Johannes Kepler University (Linz, Austria). We would like to thank all the authors who contributed with their valuable articles. We are also indebted to Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz from Business Administration in English Language of Marmara University for her kind support and valuable comments; and to Dr. Çağrı Aksoy Hazır from Business Administration in German Language of Marmara University for her substantial assistance to our work on this book; we are also grateful to Seyhan Satar, Chairman of Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. and to his employees for their care and attention in printing this work, which we hope to be of use to a wide range of students and business executives in improving firm value and creating a positive corporate reputation. Istanbul, April 2014 Prof. Dr. Haluk Sumer Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

8 VIII

9 IX İÇİNDEKİLER CONTEXT Birinci Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE KAVRAMLAR GENERAL İtibar Yönetimi; Tanım, Ölçüm ve Teori... 3 Reputation Management: Definition, Measurement and Theory Doç. Dr. Müjdelen Yener Doç. Dr. Sinem Ergun Corporate Image as an Indicator of Corporate Reputation Kurum İtibarının Göstergesi Olarak Kurum İmajı Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz İkinci Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİ REPUTATION MANAGEMENT AND STAKEHOLDER RELATIONS Web Tabanlı Kurumsal İtibar Yönetimi Web Based Corporate Reputation Management Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz Prof. Dr. Sahavet Gürdal Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki Geliştirmek İçin Kurumsal İtibar Yönetimi Corporate Reputation Management to Ensure Long Term Relations with Customers Doç. Dr. İrem Erdoğmuş Dr. Murat Yaşlıoğlu Sosyal Medyaya Kuramsal Yaklaşım ve Halkla İlişkiler Disiplini Açısından Sosyal Medyada İtibar Yönetimi Theoretical Approaches to Social Media and Reputation Management in Social Media in Terms of Public Relations Discipline Doç. Dr. Ebru Özgen Corporate Reputation and Credit Management Kurumsal İtibar ve Kredi Yönetimi Hon. Prof. Dr. Richard Guserl

10 X Integrated Reporting and Reputation Management Status quo, Perspectives Entegre Raporlama ve İtibar Yönetimi Mevcut Durum, Perspektifler Prof. Dr. Heinz Karl Prammer Dr. Daniela Schrack Yüksek Kaliteli Finansal Raporlama, Finansal Performans ve Kurumsal İtibar High Quality Financial Reporting, Financial Performance and Corporate Reputation Doç. Dr. Mert Erer Prof. Dr. Haluk Sumer Türk Ticaret Kanunu na Göre Şirketler Topluluğu nda Hakim Şirketin İtibarı ve Güven Sorumluluğu The Reputation of the Parent Company and Liability Thereof Under the Turkish Commercial Code Prof. Dr. Ayşe Sumer Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz Etik Kurumsal İtibar ve Sermaye Piyasasına Etkisi Ethical Corporate Reputation and its Effects on Capital Market Yrd. Doç. Dr. Deniz Özbay Prof. Dr. Yakup Selvi Üçüncü Bölüm İŞLETMENİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT IN DIFFERENT PARTS OF THE LIFECYCLE OF AN ENTERPRICE İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi Reputation and Crisis Management: The Role of Corporate Reputation as a Means of Crisis Management Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cingöz İşletme Ortaklarının Etkinliğini Arttırma Aracı Olarak Hile Riski Yönetimi Fraud Management as a Means to Improve Efficiency for the Shareholders Prof. Dr. Nejat Bozkurt Reputation Management and M&A Transactions İtibar Yönetimi ve Şirket Birleşme/Devralma İşlemleri Dr. Klaus Mittermair, MBA - Peter Riegler, M.A.I.S. Reputation and Initial Public Offering (IPO) İtibar ve Halka Arz Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

11 XI Dördüncü Bölüm İTİBAR YÖNETİMİ VE FARKLI SEKTÖRLER REPUTATION MANAGEMENT FOR DIFFERENT INDUSTRIES Bağımsız Denetçiler İçin İtibar Yönetimi Reputation Management for Independent Auditors Prof. Dr. Nuran Cömert Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma The Relationship between Corporate Reputation and Company Value: A Manufacturing Industry Based Research Yrd. Doç. Dr. Atilla Perek Dr. Çağrı Aksoy Hazır Sigortacılıkta İtibar Yönetimi Reputation Management in Insurance Sector Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş Arş. Grv. İskender Demirbilek Bankacılıkta İtibar: Oluşturulması, Korunması ve Sürdürülebilirlik Koşullar Reputation in Banking: Establishment, Maintaining and Sustainability Terms Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Editörlerin Diğer Ortak Kitapları Other Collaborative Books by the Editors

12 XII

13 XIII Yazarlar Prof. Dr. Asuman Akdoğan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan A. Asuman Akdoğan aynı yıl mevzun olduğu Fakülteye asistan olarak atandı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Akdoğan, ABD Rensselaer Polytechnic Institute den de Stratejik Yönetim konusunda MS derecesi aldı yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör kadrosuna atanan Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, aile işletmeleri - girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilik, çevreye duyarlı yönetim ve örgütsel davranış alanlarında çalışan Akdoğan ın, Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Özel Sektör Yönetici özellikleri başlıklı kitapları, İşletmecilik Sözlüğü, Aile İşletmeleri ve Yenilik, İnsan Kaynakları Yönetimi editörlükleri ile kitap bölümleri, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Nejat Bozkurt doğumlu olan Nejat Bozkurt, 1978 Yılında Marmara Üniversitesi TBF sinde lisans eğitimini tamamladı yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi nde 1984 yılında Doktor, 1995 yılında ise Doçentlik unvanı aldı yılında aynı üniversite de İİBF Muhasebe - Finansman anabilim dalında profesörlüğe atandı. Aynı üniversitenin Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programının yöneticiliğini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak denetim alanında çalışmakta olup, bu konuda çeşitli yayınları bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cingöz Ayşe Cingöz, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon alanında öğretim üyesidir yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora derecesi almıştır. Çalışma alanları; stratejik yönetim ve işletme politikası, stratejik insan kaynakları yönetimi, örgütsel küçülme, iç girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar yönetimidir. Ayşe Cingöz aynı zamanda, Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.

14 XIV Prof. Dr. Nuran Cömert Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi olup 1987 yılında İngiltere deki University of Bath da, 2011 yılında ise Buffalo daki New York Eyalet Üniversitesinde 1 yıl süreyle visiting scholar olarak bulundu. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Kurul Üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanı olan Cömert aynı zamanda YMM, CRMA, CFE mesleki belgeleri sahibi ve İstanbul YMMO, Association of Certified Fraud Examiner, Şeffaflık Derneği Türkiye ve Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir. Finansal Muhasebe ve Denetim alanında üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında dersler vermekte olup bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda kitap, makale, konferans bildirileri vb çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş; 2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda asistan olarak akademik kariyerine başladı, 2005 yılında doktorasını tamamladı, yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, 2012 yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş ın muhasebe konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Arş. Grv. İskender Demirbilek İskender Demirbilek, 1980 Adana doğumlu olup lisans eğitimini 2002 senesinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu nda Sigortacılık Bilim Dalında, Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Anabilim Dalında tamamlamış; bu dönemde The University College of West Flanders ta Digital Marketing & Logistics üzerine Uluslararası Eğitim Sertifikası almıştır yılında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Temel Sigortacılık ve Kaza Sigortaları Uzmanlık Sertifika Programını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında doktora programına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olup, Temel Sigortacılık, Sigorta İşletme Yönetimi, Türk Sigorta Sektöründe Güncel ve Ekonomik Yorumlar, Özel Emeklilik Fonları ve Bireysel Emeklilik Sistemi derslerine destek vermektedir.

15 XV Doç. Dr. İrem Eren Erdoğmuş İrem Eren Erdoğmuş Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde pazarlama alanında öğretim üyesidir yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünü bitirmiş; 2000 yılında Marmara Üniversitesi nde İngilizce İşletme üzerine yüksek lisansını, 2006 yılında da Boğaziçi Üniversitesi nde işletme/pazarlama alanında doktorasını tamamlamıştır. Uluslararası pazarlama, marka yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya ve Y Jenerasyonu konularında araştırmalar yapan, eğitim ve seminer veren İrem Eren Erdoğmuş un uluslararası ve ulusal dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlanmıştır. Doç. Dr. Mert Erer Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde lisans eğitimini 2002 yılında tamamladıktan sonra aynı bölümde muhasebe-finansman anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisansını ve 2008 yılında doktorasını tamamladı yılında muhasebe bilim dalında doçent unvanını alan Mert Erer, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde görev yapmaktadır. Harvard University, University of Texas at Dallas ve California State University Dominguez Hills de çalışmalarda bulunan Erer, son dönemde kaliteli finansal raporlama konusuna odaklanmıştır. Doç. Dr. Sinem Ergun H. Sinem Ergun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Londra Middlesex Üniversitesi nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu. Devamında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) Doktora programında doktora diploması almaya hak kazandı. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları girişimcilik, aile işletmeleri, küçük işletmeler ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri olarak özetlenebilir. Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş, 1951 de Gaziantep te doğmuş; 1972 de Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş; çeşitli bankalarda müfettişlik ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur de Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde doktorasını tamamlamış ve 1998 de Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda akademik çalışma hayatına başlamıştır. Evli ve iki çocuklu olup halen aynı Yüksekokulda müdür yardımcılığı görevini ve çeşitli bankacılık ve finans dersleriyle öğretim üyeliği faaliyetini sürdürmektedir.

16 XVI Hon. Prof. Dr. Richard Guserl Mag. Dr. Richard Guserl, born M.B.A. and Dr. at Johannes Kepler University, Linz, Austria. Many years of experience of financial management in the industry sector. Longstanding executive management positions as CFO and member of the board in the business of engineering and contracting (VAI, VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co, Linz, Austria), CFO and member of the board of VA TECH (VA Technologie AG, Linz, Austria). Lecturer and Hon. Professor at Johannes Kepler University, Linz, Austria. Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz, 1973 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise eğitimini Bakırköy Lisesi nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1994 de birincilikle mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi İİBF de Ticaret Hukuku Anabilim Dalında asistan olarak göreve başladı de yüksek lisansını Limited Şirkette Sermaye Payı ve Payın Devri adlı tezi ile tamamladıktan sonra, 2005 yılında Anonim Ortaklıklarda Tahvil adlı tezi ile Özel Hukuk Doktoru unvanı aldı de Yardımcı Doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olup, İşletme ve İktisat Fakültelerinde Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Prof. Dr. Ergun Tuna ile birlikte yazılmış Ticaret Hukuku Prensipleri, Cilt III Kıymetli Evrak (2013) adlı kitabı ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. Prof. Dr. Gülruh Gürbüz 1965 yılında doğdu. Liseyi English Highschool For Girls de okudu. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldı. Kıbrıs Uluslararası Amerikan Üniversitesi nde Turizm Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde öğretim üyesi olup, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Senato Üyesi, Yönetim - Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek Lisans ve Doktora Program Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Sahavet Gürdal Prof. Dr. Sahavet Gürdal, 1977 de Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden mezun olmuştur da yüksek lisans, 1984 de doktorasını bitiren Gürdal, 1977 de profesörlük unvanını almıştır. Bugüne dek Ege, Dokuz Eylül ve Manas (Kırgızistan) Üniversiteleri nde öğretim üyesi ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü nde görev yapmaktadır. Satış yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, lojistik yönetimi kitapları; pazarlama, satış, lojistik, tedarik zinciri, hizmet yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi vb. konularda birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri yanında, makaleleri ve STK larca yayımlanan çeşitli araştırmaları ve raporları da bulunmaktadır. Bugüne dek birçok kuruluşa eğitim, seminer ve konferans veren Gürdal aynı zamanda çeşitli akademik ve mesleki derneklere de üyedir.

17 XVII Dr. Çağrı Aksoy Hazır Çağrı Aksoy yılında İstanbul da doğmuştur. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi nden 2002 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminde yazmış olduğu bitirme tezi ile Siemens Mükemmellik Ödülü nü almıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Almanca İşletme Bölümü nde 2009 yılında tamamlamıştır. Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye deki İşletmelerde Uygulaması konulu tez ile 2013 yılında doktor unvanını almıştır. Araştırma alanları; uluslararası finansal raporlama standartları, yönetim muhasebesi, kurumsal yönetim ve denetimdir. Dr. Klaus Mittermair, MBA Klaus Mittermair, Mag. Dr. MBA CMC, is Head of Transactions & Restructuring of KPMG in Austria, Head of Automotive and a Partner of KPMG Austria since After finishing his MBA degree in the US Klaus joined KPMG in Munich in 1988, worked with an investment bank in Munich and PWC in Frankfurt. After working for 6 years in Germany Klaus started the Corporate Finance practice with KPMG in Austria in He lectures at universities on Mergers & Acquisitions and valuations. Yrd. Doç. Dr. Deniz Özbay 1980 İstanbul doğumlu olan Deniz Özbay 2004 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı nda 2007 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve 2013 yılında yine aynı bilim dalında doktor unvanı almıştır yılları arasında özel bir bankada mali analist olarak çalışmıştır yılından itibaren Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde çalışmaya devam etmektedir. Genel Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Kurumsal Yönetim ve Finans ve Yönetim Muhasebesi derslerini yürütmekte, aynı zamanda sosyal raporlama, sosyal muhasebe, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk temalı çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Ebru Özgen 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Ebru Özgen; 2012 yılında Halkla İlişkiler uzmanlık alanında doçent unvanını almıştır yılından bu yana Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü Halkla İlişkiler ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Halkla İlişkilere Giriş, Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama, Retorik ve İkna, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve İnteraktif Medya gibi pek çok farklı dersler vermiş/vermekte olan Doç. Dr. Ebru Özgen in, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Çalışanım Sen Çok Yaşa, Sosyal Medya Akademi başlıklı üç adet kitabı bulunmaktadır.

18 XVIII Yrd. Doç. Dr. Atilla Perek 1975 İstanbul doğumlu olan Ali Atilla Perek Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Öğretim Üyesidir. Lisansını İ.Ü. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü nde, yüksek lisansını İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, doktorasını M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlamıştır. Doktora tezinin konusu Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi dir. Yardımcı Doçent unvanını 2013 yılında almıştır. Uluslararası finansal raporlama standartları, mali analiz, marka ve şirket değerleme konularında araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir yılında TMSK adına KOBİ-UFRS yi Türkçeye çevirmiştir. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu TFRS lerin gözden geçirilmesine yönelik çalışma ve danışma komisyonu üyesidir. ICAEW kurumunun UFRS ve KOBİ-UFRS Türkçe ve İngilizce Eğitmen Sertifikası na sahiptir. Prof. Dr. Helmut Pernsteiner Dr. Helmut Pernsteiner is Professor for Business Administration and Head of the Department of Finance at Johannes Kepler University Linz/Austria (JKU). He is Vice-Head of the Department of Banking and Member of the Institute of Insurance at JKU. Up to 2016 he is Chairman of the Senate of JKU. He is Director of the MBA Program for Financial Management at JKU and Court Witness. He is in a strong cooperation with Prof. Haluk Sumer and Marmara University Istanbul in general for some years. His working areas are Finance in Emerging Markets, Mergers & Acquisitions and Financial Management in Family Enterprises. Prof. Dr. Heinz Karl Prammer Dr. Heinz Karl Prammer is Professor of Business management and the Head of Institute for Environmental Management in Companies and Regions at the Johannes Kepler University Linz. His main research fields are strategies of sustainability, environmental management systems and environmental management accounting with focus on life cycle assessment. Peter Riegler, M.A.I.S. Peter Riegler is Senior Associate at KPMG Advisory in Linz, Austria. He hold a Master Degree in Business and Economics of Johannes Kepler University Linz and a Master Degree of Advanced International Studies of the Diplomatic Academy in Vienna. In his work he focuses on the advisory of transactions and financial restructuring.

19 XIX Dr. Daniela Schrack Dr. Daniela Schrack, Mag., has been Research Associate at the Institute for Environmental Management in Companies and Regions at the Johannes Kepler University Linz since Her main fields of research are environmental management accounting with focus on material flow cost accounting, waste and resource management. Prof. Dr. Yakup Selvi 1966 İstanbul doğumlu olan Yakup Selvi 1987 yılında tamamladığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ndeki lisans eğitiminin ardından, yine aynı Üniversite de 1990 yılında yüksek lisans, 1998 yılında Doktora programından mezun oldu yıllarında University of Illinois at Urbana and Champaign, Illinois, A.B.D. de misafir öğretim üyesi olarak bulundu Yılında Youngstown Sate University Ohio, A.B.D. Master of Business Administration (MBA) programından mezun oldu tarihinde Doçent ve 2010 yılında da Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı nda öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış bildirileri, makaleleri, kitapları ve kitap bölüm yazarlıkları bulunan Prof. Dr. Selvi, İ. Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İ. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı, İ.Ü. Hastaneleri Genel Direktörlüğünde Finans Direktörlüğü yapmıştır. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çeşitli Muhasebe dersleri vermekte olan Prof. Dr. Selvi İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Prof. Dr. Ayşe Sumer Prof. Dr. Ayşe Sumer, 1958 İstanbul doğumludur. Orta eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1980 de mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İİBF de asistan olarak göreve başladı. Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi adlı tez ile 1990 da Özel Hukuk Doktoru unvanı aldı, 1991 de Yardımcı Doçent oldu. Türk Hukukunda Portföy Yöneticiliği adlı çalışma ile Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı nda Üniversite Doçenti unvanını (1996) aldı yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı nda Profesörlüğe yükseltildi (2002). Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü öğretim üyesi olup, Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku derslerini vermektedir. Sumer in yayınlanmış eserleri arasında Sermaye Piyasasında Meslek İlkeleri ve Türk Hukukunda Uygulanması (2001), Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Üçüncü Baskı (2002) kitapları ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

20 XX Prof. Dr. Haluk Sumer 1952 yılında İstanbul da doğmuş, orta eğitimini Avusturya Lisesi nde, yüksek eğitimini Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nde asistan, 1988 yılında Marmara Üniversitesi nde doçent ve 1994 yılında profesör olmuştur yılları arasında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü Başkanı, yılları arasında Almanca İşletme Enformatiği Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Helmut Pernsteiner ile birlikte Türkiye de ve Avusturya da yayınlanmış kitapları vardır. Deutscher Hochschullehlerverband für Betriebswirtschaftslehre, TURMOB, MÖDAV, TMUD, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Kurulu Üyesi, Almanca İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman anabilim dalında öğretim üyesi ve Yeminli mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz 1982 yılında İstanbul da doğan Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, Beyoğlu Anadolu Lisesi nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde mezun tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü nde yaptıktan sonra, 2011 yılında aynı üniversitede doktor unvanına hak kazanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü nde Öğr. Gör. Dr. olarak görev yapmaktadır. Dağıtım kanalları, lojistik yönetimi, tedarik zinciri, tüketici davranışları, satış yönetimi, pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama alanlarına ilgi duyan Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz ın bu alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası bildirileri, makaleleri, kitap bölümleri ve kitap bölümü çevirileri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli akademik ve mesleki derneklere üyedir. Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu olan Ali Kamil Uzun, OYAK da Mali Kontrolör, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş, Bolu Çimento Sanayii A.Ş, Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Garanti Bankası, Interbank Teftiş Kurullarında Müfettiş, İktisat Bankasında Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olan Ali Kamil Uzun, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Ali Kamil Uzun, Dünya Gazetesi ve İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından 2007 Yılın İşletmecisi seçilmiş, 2012 yılında Rotary Meslek Hizmet Ödülü, 2013 yılında İç Denetim Farkındalık Ödülü almıştır. Ali Kamil Uzun, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ekim 2011 1 KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi

Detaylı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde İç Denetimin Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın KKB 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU Gökmen Uçar 18 Sezgin Veysel Sunman Abdurrahman Özciğer Mustafa Aydın YÖNETİM Cantekin Osman Sindel İsmail Hakkı İmamoğlu Ertuğrul Bozgedik 19 KKB 2012 FAALİYET

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Doç. Dr. Orhan ÇELİK

Doç. Dr. Orhan ÇELİK Doç. Dr. Orhan ÇELİK Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951484 E-posta:ocelik@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans İktisat Bölümü 1994 Yüksek Lisans İşletme Anabilim Dalı 1997 Misafir

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009 Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009, Bilkent Otel,

Detaylı

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Özgeçmiş Akademik ve Mesleki Kariyer Ana Bilim Dalı Bilim Dalı : Muhasebe Finans : Muhasebe Profesörlük

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN GÜVENİLİR İŞLETME DANIŞMANI OLMA YOLUNDA İÇ DENETİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN GÜVENİLİR İŞLETME DANIŞMANI OLMA YOLUNDA İÇ DENETİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN GÜVENİLİR İŞLETME DANIŞMANI OLMA YOLUNDA İÇ DENETİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil UZUN

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRLEBİLİRLİK MERKEZİ SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma 17 Ekim 2012 İSTANBUL 09.00-09.15 Kayıt 9.15-10.00 SATIŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Hukuksal ve Finansal

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 6 19 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kavramlar Tapu Kanunu Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (3091 sayılı Kanun) Tebligat Kanunu Gecekondu Kanunu Afet Sigortaları Kanunu Afet

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 09.00-09.15 Kayıt Güler Manisalı Darman

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı