Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor"

Transkript

1 ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden geçen bulvarda, 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçitten 7 si tamamlan rken, asfalt serim çal flmalar da sürdürülüyor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan gece gündüz yürütülen çal flmalarla bulvar n rekor say lacak bir sürede tamamlanmas bekleniyor. HABER 3. SAYFADA Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl verilerine göre; y l n ilk ay nda Ankara da toplam 464 yang n meydana geldi. tfaiyenin an nda müdahalesi sonucu 456 yang n k smi hasarla atlat l rken, 8 yang n a r hasara neden oldu. HABER 16. SAYFADA Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ATO personeline ingilizce dil e itimi 13 TE 16 DA Alt nda Belediyesi sanatç lar sergide Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n, imkan olmayan vatandafllar n ihtiyaçlar n n bir k sm n karfl lamak amac yla hayata geçirdi i Paylafl m Noktas, umut da tmaya devam ediyor. HABER 16. SAYFADA 18 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Melih Gökçek ten Alt nok a elefltiri Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok un, 3 y l 7 gün kesinleflmifl cezas bulundu unu aç klayan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Seçilse de seçilmese de fiilen bu cezay alan birinin belediye baflkan olmas mümkün de ildir HABER 13. SAYFADA PURSAKLAR Pursaklar, Zab tas n n denetimleri sürüyor Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü- ü ekipleri denetimlerini aral ks z olarak sürdürüyor. Zab ta Müdürlü- ü ekipleri, ilçede halk n huzurunu bozan, esnaf n ticaretini engelleyen seyyar sat c ve dilencilere müdahale ediyor. HABER 4. SAYFADA Baflkan Mustafa Ak tan okul ziyareti Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mehmet Örücü lkokulu nu ziyaret ederek ö renci velileri ile bir araya geldi. Baflkan Ak, s - cak ve samimi bir ortamda gerçekleflen okul ziyareti s - ras nda bir s n fa da girerek ö renci velilerinin istek ve önerilerini dinledi. HABER 13. SAYFADA Süleyman Göksu Erol Da l GÜNCEL Bugün 4 te Bugün 2 de Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, mesaiye dolmuflçularla bafllad SABAHA KARSI BULUSTULAR Mamak-Kayafl dolmuflçular yla Sabah saat da bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, dolmuflçu esnaf yla birlikte kahvalt yapt. MAMAK Baflkan Akgül, dolmuflçular n gün içerisindeki servis s ras n belirleyen çekilifli gerçeklefltirdi. Fethi Yaflar, yeni projelerini tan tt Cumhuriyet Halk Partisi nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yenimahalle den yeniden aday gösterdi i mevcut Baflkan Fethi Yaflar, geçen dönem hizmetlerini ve projelerini düzenledi i toplant yla duyurdu. Toplant da konuflan, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de yaflaman n ayr cal k oldu unu dosta düflmana, tüm Türkiye ye gösterece iz. Ankara y ve Yenimahalle yi çok seviyorum. Geçen 5 y lda ne söz verdiysem yerine getirmifl olman n huzuru içerisinde, bafl m dik karfl n zday m Yenimahalle Belediyesi nin 7 den 70 e herkese sahip ç kan, cezac de il e itici, ayr mc de il kucaklay c bir belediye oldu una vurgu yapan Yaflar, projelerini slaytlar eflli inde anlatt. Program da Sanatç Onur Ak n, Yaflar için yazd seçim flark s n ilk kez seslendirdi. HABER FOT RAF KENAN ERGEN YEN MAHALLE Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde düzenlenen toplant ya CHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mansur Yavafl baflta olmak üzere CHP milletvekilleri Bülent Kuflo lu, zzet Çetin, Levent Gök, Sinan Aygün, parti meclis üyeleri, CHP l Baflkan Zeki Alç n, Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP ilçe belediye baflkan adaylar, Yaflar Ailesi ve çok say da vatandafl kat ld. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Sabah saat da Mamak-Kayafl dolmuflçular yla kahvalt da bir araya geldi. Akgül, dolmuflçu esnaf n n sorunlar n ve taleplerini dinledi. Mamak ta yaflanan dönüflümle birlikte özellikle esnaf n son derece karl ç kt n dile getiren Akgül; Mamak art k bir cazibe merkezi haline geliyor. Art k insanlar Baflkent in di er ilçelerinden Mamak a geliyor. Yap m devam eden projelerle birlikte ayn zamanda yeni projeler Mamak a olan talebi her manada art racak. Sizin yolunuzun üzerinde infla edilecek olan hastaneyle birlikte sizlerin iflleri daha da kazançl hale gelecek YAPILANLARI GÖRÜYORUZ Mamak-Kayafl Dolmufl Duraklar Baflkan Bayram Akyol: Sabah n erken saatinde bizleri yaln z b rakmayarak sorunlar m - z dinleyen, bize olan deste ini her ortamda yenileyen baflkan m za çok teflekkür ediyorum. Befl y ld r Mamak ta yap - lanlar görüyoruz. Bizler vatandaflla birebir muhatap oluyoruz ve vatandafllarda yap lanlar görüyor. Baflkan m z n ard ndaki bu halk deste inin nedeni de iflte yaflanan bu baflar l dönüflüm ve hizmetlerdir. Mamak yakalad bu baflar l dönüflümü önümüzdeki befl y lda çok daha üst noktalara tafl yacak Mamak n kapal spor salonu inflaat bitti Mamak, uluslararas ölçekte infla edilen 4250 kiflilik kapal spor salonuna kavufluyor. Alt yap dan sporcu yetifltirecek tesisi gezen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, gençlerimizi spora yönlendirerek kötü al flkanl klardan uzak tutabiliriz HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA /2 G eçti imiz günlerde CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu taraf ndan belediye baflkan adayl resmen aç klanan Fethi Yaflar a destek gün geçtikçe art yor. Fethi Yaflar, sosyal paylafl m sitesi Twitter da en çok konuflulan isimler aras na girdi. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Fethi Yaflar, günlük faaliyetlerini Twitter daki takipçileriyle paylafl yor. Halk n Abisi Fethi Yaflar a destek ç gibi büyümeye devam ediyor. Yenimahalle nin sokaklar n arfl nlayarak vatandafl n taleplerini dinleyen ve çözüm üreten Fethi Yaflar, herkesten takdir görüyor. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar hakk nda Twitter da yap lan baz yorumlar flöyle: Kültür Merkezi nin ad n Naz m Hikmet koydunuz diye elefltirenler M.Akif'de kurulan modern yap lar görmezler Hizmet çin FethiYaflar Evlatlar n z için, Milletimiz için, Semtiniz için, Mutlu yar nlar için, Hizmet çin FethiYaflar Ötekilefltirmeden Hizmet çin FethiYaflar Yenimahalle de sosyal belediyecilik anlay fl devam etsin. Hizmet çin FethiYaflar Geriye de il tam gaz ileri gitmek için Hizmet çin FethiYaflar Varl k içinde, birlik içinde, özgür biçimde. Hizmet çin FethiYaflar Özgür, mutlu ve RENGARENK bir Yenimahalle için Hizmet çin FethiYaflar Derdi, ifli, gücü Halk olan bu baflkan Yenimahalle'ye çok yak fl yor Hizmet çin FethiYaflar' seçin Parlayan y ld z Yenimahalle için Hizmet çin FethiYaflar Yenimahallede Avrupa standartlar n yaflayabilmek için Hizmet çin FethiYaflar Sözde de il özde belediyecilik ad na Hizmet çin FethiYaflar Hangi halk baflkan n bu kadar içten sevmifl Hizmet çin FethiYaflar Umutlu yar nlar için Hizmet çin FethiYaflar Yapt klar yapacaklar n n teminat oldu undan Hizmet çin FethiYaflar Baflar n n ekip ifli oldu unu dile B üyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas çal flanlar yla bir araya gelen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Akgül e e itime destek teflekkürü Fethi Yaflar Twitter da dünya gündeminde Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Hizmet çin FethiYaflar tabelas yla Dünya, Türkiye ve Ankara n n gündemine oturdu. Yaflar hem Türkiye de hem de dünyada ilk 10 a girdi. Türkiye s ralamas nda 6 nc olan Yaflar, dünyada ise 9 uncu s raya yerleflti. BUGÜN Ankara S cakl k getiren Baflkan Yaflar, kendisini destekleyen herkese teflekkür etti. Twitter da en çok konuflulan ilk 10 isim aras na giren Yaflar, Baflar m z bir kez daha kan tland. Gurur duyarak bildirmek istiyorum ki özverili çal flmalar yla tabelam z dünya, Türkiye ve Ankara gündemine girdi. Kolektif çal flmayla neler yap labilece ini herkese kan tlad k. Do ru ve dürüst hizmet anlay fl n benimsedik. nsanlar ötekilefltirmedik ve sözlerimizin arkas nda durduk. Baflkalar n n listeye para verip reklam ve sponsorlu girmesine ra men bizim sadece gönüllülerimizle listeleri alt üst etmemiz ise çok daha büyük bir baflar d r. Birlikte çal flt m mesai arkadafllar ma ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teflekkür ediyorum Gökçek, Halk Ekmek personeliyle bulufltu H CR 18 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 5 fiubat 1429 Melih Gökçek, ikramiye müjdesi verdi. ller Bankas Lokali nde gerçekleflen toplant da, Büyükflehir Belediyesi iflçilerine zam yapt klar n ancak Halk Fabrikas çal flanlar na yapamad klar n belirten Baflkan Gökçek, bir maafl ikramiye müjdesinde bulundu. Halk Ekmek çal flanlar n n alk fllar yla ve sevinç gösterileriyle konuflmas n sürdüren Baflkan Gökçek, Biz biliyorsunuz belediyede bütün iflçi kardefllerimize belli bir zam yapt k. Siz tabi toplu sözleflme oldu u için böyle bir fley yapamad k. Ali lkbahar a dedim ki bu arkadafllara yapamad k, çal flt n z, onun karfl l n alman z istedim. Bu aç nas l kapat r z. Birer maafl ikramiye verelim bu aç kapatal m. Mutlu olun bizden de dualar n z, deste inizi eksik etmeyin Sözleri s k s k alk fllarla kesilen Baflkan Gökçek, Ankara n n nereden nereye geldi ini vurgulayarak, Havas kirli bir Ankara y birlikte teslim ald k. Öylesine kirliydi ki K z lay da mübala a de ildir bu sözler, kufllar dallardan K fl aylar nda hava kirli oldu u için dökülürlerdi. Öyle bir Ankara y ald k, do algaz getirdik TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül e e itimciler teflekkür ziyaretlerinde bulundu. Saimekad n lkö retim Okulu Müdürü Haydar Eraslan ve Okul Aile Birli i Baflkan Behiye Da l, Akgül e teflekkür ziyaretinde bulundu. E itim ö retimin Mamak n gelece ine yap lm fl en büyük yat r m oldu unu dile getiren Akgül; Belediye olarak Mamak ta bulunan binlerce ö renciye bilgi evleriyle e itim deste i sa l yoruz. Bunun yan s ra ilçemizde bulunan bütün okullara yönelik altyap hizmetleriyle de destek veriyoruz. Okullar n fiziki anlamda daha iyi daha kaliteli bir hale gelmesi için üzerimize düfleni yap yoruz Mamak ta bulunan okullara özellikle her e itim ö retim y l öncesinde boya, badana, çevre düzenlenmesi, istinat duvar, asfalt gibi birçok konuda destek verdiklerini anlatan Akgül e itime sa lad klar deste in artarak devam edece ini dile getirdi. Mamak Belediyesi Saimekad n lkö retim Okulu nda okul giriflinin yeniden düzenlenmesi, girifl kap lar n n yap lmas, istinat duvarlar n n yap m, okulun çevre düzenlenmesinin yap m n gerçeklefltirdi. Okul Müdürü Haydar Erslan, Okul Aile Birli i Baflkan Behiye Da l ve Rehber Ö retmen Esra Özbek le birlikte Akgül e plaket takdim etti. Gezi - Gözlem Erol Da l Kahramanmarafl Kurtulufl Bayram 12 fiubat Kahramanmarafl n Kurtulufl bayram d r. Her y l flehirde büyük bir sevinçle kutlamalar yap l r. Bu y l 12 fiubat geldi inde eflimle birlikte Kahramanmarafl n yolunu tuttuk. Uzun bir otobüs yolculu undan sonra sabah saatlerinde flehre vard k. Güneflli hava gün boyu flehirde yap lacak kutlamalar n güzel geçece inin habercisiydi sanki. K br s Meydan nda mütevazi bir pastahanede eflimle birlikte sabah kahvalt m z yapt k. Çay m yudumlarken do du um ve büyüdü üm ama y llar önce y k lan mahallem, Kireçci Soka an lar mda yafl yordu. Bir duvar n kale yapt m z hamam zamana meydan okurcas na hala dimdik ayakta durmaktayd. Kahvalt m z yapt ktan sonra eflimle birlikte K br s Meydan nda bulunan müftülü e do ru yürümeye bafllad k. Saat 10:00 da yap lacak olan anma töreni için kad nlar, erkekler ve çocuklar tören yerini doldurmufltu. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik ve yan nda bulunan yetkililer üstü aç k bir makam arabas yla K br s Meydan nda bulunan halk selamlayarak törenleri bafllatm fl oldu. S ray günün anlam ve önemini belirten konuflma ald. Peki ne olmufltu da Kahramanmarafl ta 12 fiubat 1920 den beri bu güzel ilde hala coflkulu kutlamalar yap l yor? Frans z iflgal komutan General Kuerette yaklafl k 1500 kiflilik bir askeri birlikle Marafl a geldi. Frans z askerlerinin gelifli 6 Ocak 1920 y l nda Marafl taki Türkler taraf ndan protesto edildi. Ayn zamanda Frans zlar slahiye ye bir birlik daha gönderdiler. Marafl yolunu güvence alt na almaya çal fl yorlard. Gönderilen bu askerler K l l köy yak nlar nda Muallim Hayrullah Bey ve arkadafllar taraf ndan bask na u ray p 30 kiflilik bu Frans z birli ini öldürmüfltü. Bu olaylar sonraki yaflanacak olaylar n bafllang c yd. Marafl ta hamamdan ç kan üç Türk kad na Frans z askerler taraf ndan, Buras art k Türk memleketi de ildir. Peçeyle gezilmez diyerek kad nlar n peçelerini zorla açmak istemifllerdi. Olaya ilk müdahale Çakmakç Sait taraf ndan Dokunmay n bac lar ma diyerek Frans z askerlerinin üzerine yürümüfltü. Çakmakç Sait Frans z askerleri taraf ndan atefl edilip yaralanm flt. Bunu gören Sütçü mam silah yla atefl edip bir Frans z askerini yaralm fl di erini de öldürmüfltü. lk kurflunu atan Sütçü mam Marafl taki Kurtulufl haraketini bafllatm flt r. 21 Ocak 1920, günlerden Çarflamba, flehrin her taraf nda karfl l kl silahlar s k l yordu. Bu çat flmalar 22 gün 22 gece sürdü. 12 fiubat 1920 sabah Marafl taki Frans zlar tamamen temizlendi. Frans zlar slahiye ye kadar kaçt lar. Kaçamayanlardan 100 tanesi Türkler taraf ndan esir al nd. Savafl bitmifl. Bütün kahraman ve gaziler erken saatte Marafl n merkezinde toplan p aralar nda sevinç gözyafllar dökenlerle birlikte birbirlerine sar lm fl sevinç gösterilerinde bulunmufllard. O günden sonra her y l 12 fiubat günü küçü übüyü ü, köylüsü-mahallelisi elele vererek kutlamalara devam ediyorlar. Bu sevinç gelenek haline geldi. Devlet taraf ndan 12 fiubat Marafl Kurtulufl Bayram olmas kararlaflt r ld. Marafl l lar n kahramanl klar ndan dolay 1925 y l nda Türkiye nin Büyük Meclis inin karar yla Gazi Mustafa Pafla n n onay yla flehre stiklal Madalyas verildi. 7 fiubat 1970 te Marafl a Kahranmanl k ünvan verilmesiyle de flehir Kahramanmarafl ad n ald. Günün anlam ve önemini belirten konuflmadan sonra Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik kürsiye ç k p Kahramanmarafl n ülkemiz aç s ndan önemini belirten konuflmas n yapt. Ömer Çelik in konuflmas ndan sonra da Kahramanmarafl n Kurtulufl Savafl n anlatan bir tiyatro sergilendi. Protokol önünden geçen çetelerin yürümesiyle resmi tören tamamland. Eflimle birlikte tören yerinden ayr l rken bir kez daha gördük ki,12 fiubat Kahramanmarafl Kurtulufl Bayram ülkemiz için önem arzeden bir olay. Marafll kahramanlar taraf ndan yaz lm fl bir destand r.

3 KEÇMEK te fliir dinletisi ve konser S evgililer Günü etkinlikleri kapsam nda KEÇMEK diksiyon kursu ö rencileri taraf ndan verilen fliir dinletisi ve mini konser Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen Aflk- efsun program n n dinlemeye gelenler aras nda Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da vard. Programda vatandafllara hitaben bir konuflma yapan Baflkan Mustafa Ak, KEÇMEK kursiyerlerine fliir dinletisi ve mini konser için teflekkür ederek Bize düflen ö rencilerimize imkan sa lay p yollar açmak. Sanat, kültür, spor, e itim bir flehrin ana ruhunu oluflturur. fiehri oluflturan insanlar n sanata ihtiyac vard r Sevgililer Günü nü birbirini seven insanlar n bir araya geldi i gün olarak gördüklerini belirten Baflkan Ak, Biz birbirimizi 365 gün seviyoruz. Bu programdan önce 14 çiftimizin toplu nikah n k yd k. Onlara da mutluluklar diliyorum. Aile önemlidir. Sevinçlere de zorluklara da birlikte sabredilmelidir. Aileler her zaman toplumu güçlü k lan unsurlard r mesajlar n verdi. Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. ANKARA /3 Mamak n kapal spor salonu inflaat bitti ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor E skiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden geçen bulvarda, 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçitten 7 si tamamlan rken, asfalt serim çal flmalar da sürdürülüyor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan gece gündüz yürütülen çal flmalarla bulvar n rekor say lacak bir sürede tamamlanmas bekleniyor. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çal flmalar n 7 gün 24 saat vardiyalar halinde yürütüldü ünü kaydederek Anadolu Bulvar n Konya Yolu na ba layacak ODTÜ Yolu nda sona gelindi. ODTÜ Yolu ndaki 8 adet köprülü kavflak ve alt üst geçitten 7 si tamamland. Bir adet yaya üst geçiti ile D fliflleri Bakanl Köprüsü nün yap m da tamamlanmak üzere diye konufltu. ODTÜ Yolu nun rekor sürede tamamlanarak, fiubat ay sonunda hizmete aç lmas n n planland n müjdeleyen Baflkan Gökçek, 4 kilometrelik bulvarda 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçit, bir adet yaya üst geçidinin yer ald n, bulvar n 4 gidifl 4 gelifl toplam 8 flerit oldu unu söyledi. Baflkan Gökçek, ODTÜ Yolu nda devam eden çal flmalarla ilgili flu bilgileri verdi: ODTÜ Yolu nda asfaltlama çal flmalar kapsam nda ikinci tabaka asfalt olan binder serimi devam ediyor. Kald r m çal flmalar ise son sürat devam ederken, ayd nlatma direkleri dikim çal flmalar da sürüyor. ODTÜ Yolu nda peyzaj ve çevre düzenlemesi çal flmalar h zla devam ederken, yönlendirme levhalar ve yol çizgileri çal flmalar na ise en k sa sürede bafllanacak. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, ODTÜ Yolu nda a açland rma çal flmalar n n da son h zla devam etti ini ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: fiu ana kadar, ODTÜ Yolu nda refüj ve yan bantlara 950 adet kuturunda 6-7 metre boyunda küp hlamur a açlar dikildi. Yan bant ve yamaçlara ayr ca mavi ve yeflil renkli 2500 adet büyük boylu atlas sedirleri, yan bantlara 50 adet akçaa aç ve 50 adet büyük boylu maz, 100 bin adet çal ve mevsimlik çiçek dikilirken, 40 bin metrekare de rulo çim serildi. Baflkan Gökçek, ODTÜ Yolu nun hlamur a açlar yla donat ld n, di er a açland rma ve yeflillendirme çal flmalar yla bulvar n yeflillikler içinde olaca n anlatt. Baflkan Gökçek, bulvar üzerinde bulunan 8 adet köprülü kavflak, alt üst geçitten 7 sinin tamamland n, bir adet yaya üst geçidin yap m n n bitmek üzere oldu unu ve D fliflleri Bakanl Köprüsü nün ise tamamlanmak üzere oldu unu belirterek, flunlar söyledi: Eskiflehir Yolu nu ODTÜ Yolu na ba layacak olan ODTÜ A1 Köprüsü tamamland. ODTÜ nün ana giriflinden 200 metre ileride, yeni yap lan bulvar n alt nda gerçeklefltirilen ODTÜ A1 U Altgeçidi de yap ld. Bu U dönüflü ile ODTÜ içinden ç kan araçlar n Eskiflehir Yolu na giriflleri sa lanacak. ODTÜ A4 kap s girifline yap lan ODTÜ A4 yaya üst geçidinde ise sona yaklafl ld. ODTÜ A4 Köprüsü de tamamlan rken, bu köprü ile Çi dem Mahallesi, flçi Bloklar Mahallesi ve 1516 Cadde den ODTÜ Yolu na kat l m sa lanacak. Karakusunlar Mahallesi 1505 Caddeyi 1545/1. Soka a ba layan alt geçit te yap ld. Çankaya flçi Bloklar Mahallesi Cadde üzerinde yap lan Cadde Köprüsü nün yap m da tamamland. Muhsin Yaz c o lu Caddesi üzerine yap lan Muhsin Yaz c o lu Altgeçidi yap m sona ererken, Anadolu Bulvar n n devam olan ODTÜ Yolu nu Konya Yolu na ve Cevizlidere Mahallesi ne ba lamak için yap lan Fen Lisesi Köprüsü de tamamland. Çankaya flçi Bloklar Mahallesi Cadde Köprüsü sonras nda yap lan D fliflleri Bakanl Köprüsü ise tamamlanmak üzere. Köprünün Prefabrik kirifllerin yerine koyma çal flmalar devam ediyor. AL HSAN YILMAZ G aziler ve flehit aileleri ile kahvalt da buluflan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül e destekleri için teflekkür plaketi verildi. Toplant ya Akgül ün yan s ra Türkiye Gaziler Vakf Baflkan Lokman Aylar, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, baflkan yard mc lar ve çok say da vatandafl kat ld. Vakf n hem gaziler hem de flehit aileleri için yürüttü ü projeler hakk nda Akgül e bilgi veren Aylar, Mamak Belediyesi nin engelli vatandafllar için yapt çal flmalar ve vak fa verilen destekten dolay Akgül e teflekkür plaketi takdim etti. Mamak ta yaflayan gazilerin sorunlar n dinleyerek fikir al flveriflinde bulunan Akgül, flehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi. M amak, uluslararas ölçekte infla edilen 4250 kiflilik kapal spor salonuna kavufluyor. lçenin sahip oldu u potansiyeli harekete geçirerek alt yap dan sporcu yetifltirecek tesisi gezen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, gençlerimizi spora yönlendirerek kötü al flkanl klardan uzak tutabiliriz Durali Al ç Mahallesi nde yap m tamamlanan dev tesis 16 bin metrekare alan üzerine infla edildi. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak a dev ve kal c eserler kazand rd klar n n alt n çizdi. Yap lan tesisler sayesinde sporcular n yer sorununun ortadan kalkt n belirten Akgül, Mamak Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mamak fiehir Stad, Baflak Kapal Spor Salonu, 4250 Kiflilik Kapal Spor Salonuyla sporun baflkenti oluyoruz. Bu tesisler sayesinde amatör spor kulüplerinin de birçok sorununu ortadan kald rd k diye konufltu. 16 bin metrekarelik alanda 2 katl olarak infla edilen, 4250 kiflilik kapal spor salonunun zemin kat nda 2 adet fitness salonu idari ofisler, sa l k odas, doping odas, soyunma odas, hakem odalar, bilet sat fl ofisleri, s nak ve dufllar bulunuyor. Tesisin birinci kat nda 8 adet derslik, ikinci katta da 2 adet kafeterya, bas n odas, naklen yay n odas, 2 adet loca yer al yor. Ayr ca tesiste 2 adet scoreboard ve 2 adet 40 metrekarelik LED ekran ile 13 adet kamera ba lant noktas yla tafl nabilir canl yay n görüntü aktar m sistemi ve konser sistemi yer al yor. Akgül, flehit yak nlar ve gazilerle bulufltu fiehit ve gazilerin haklar n n ödenemeyece ini belirterek sözlerine bafllayan Akgül, Bu vatan için canlar n hiçe sayarak savaflm fl ve bu u urda gazi olan vatandafllar m z bafl m z n tac d r. Yaflad m z bu topraklar bizlere flehitlerimizin ve gazilerimizin miras d r Bu vatan n imkâns zl klar içinde azimle, zaferlerle kuruldu unu belirten Kore gazisi 87 yafl ndaki Zeynel Kavlak vatan sizlere emanet Gazi ve flehit ailelerine yönelik ilçede yap lan çal flmalar konuklar yla paylaflan Akgül, yap lan park, bahçe, cadde ve sokak gibi alt yap çal flmalar n engelli vatandafllar düflünülerek hayata geçti ini kaydetti. Kahvalt ya kat lan gaziler ve flehit aileleri ise hat rlanman n kendilerini mutlu etti ini belirterek, düzenlenen organizasyondan ötürü teflekkür etti.

4 ANKARA 4 Tiryaki, dans gösterisini izledi A lt nda Belediyesi ile Kültür Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü Halk Danslar Toplulu u nun düzenledi i dans gösterisi ve müzik dinletisi büyük be eni toplad. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde gerçekleflen etkinli e 1000 den fazla kifli kat ld. Söz konusu etkinlikte Ankara, Trabzon, Ayd n, Gaziantep, Ad yaman ve Artvin gibi Türkiye nin farkl bölgelerine ait yöresel oyunlar sergilendi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada Türkiye nin birçok yerinde olmayan kültür mekânlar na sahip olduklar n n alt n çizdi. Alt nda l vatandafllar n her geçen gün kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha yak ndan ilgilendi ini dile getiren Baflkan Tiryaki: Geleneksel Türk Kültür ve Sanat n unutturmamak ad na ne gerekiyorsa yapaca z Baflkan Tiryaki, okuyan, sorgulayan, araflt ran bir Alt nda için sürekli çal flacaklar n belirterek sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaç nmayacaklar n söyledi. A nkara Büyükflehir Belediye Meclisi ayl k ola an toplant lar n n son gününde Ali hsan Ölmez in baflkanl nda topland ve gündemde yer alan maddeleri görüfltü. Büyükflehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan büyük bir h zla yap m sürdürülen ve ay sonunda aç l fl yap lmas planlanan, ODTÜ Bulvar olarak an lan yeni yolun 1071 Malazgirt Bulvar olarak isimlendirilmesini oy birli i ile kabul etti. Belediye meclisinde ayr ca, Bat kent te yap m devam eden ve 1695 Cadde olarak bilinen yeni bulvar n da Bat Bulvar olarak isimlendirilmesine iliflkin Baflkanl k yaz s n ise oy çoklu u ile kararlaflt r ld. Belediye Meclisi nde, Ankara ilinin tar msal kalk nma hamlelerini gerçeklefltirmek amac yla Ankara Büyükflehir Belediye, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlar ile ikili bir protokol yap lmas, bu protokole gerekti inde Valilik, lçe Kaymakamlar, lçe Belediyelerinin de kat lmas, gerekti inde protokol gere i ilçelerde kurulacak olan tesis fabrika gibi müesseselerde, Büyükflehir Belediyesi, ASK, EGO nun ortak oldu u flirketler ile bu flirketlerin ortak oldu u flirketlerin de yer almas, gerekti inde kooperatif, sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i yap labilmesi, gerekti inde Ankara Kalk nma Ajans ve Bakanl klar ile iflbirli i yap lmas, kredi ve hibe baflvurular nda bulunulmas konular nda yetkilendirilmesi ile protokolde bulunacak maddeler konusunda Büyükflehir Belediyesi P ursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri denetimlerini aral ks z olarak sürdürüyor. lçede s klaflt r lan denetimler huzurlu yaflam sa l yor. lçenin düzenini, halk n sa l k ve huzurunu korumak, yetkili organlar n bu amaçla alacaklar kararlar n yürütülmesini sa lamakla görevli olan zab ta müdürlü ü, 2014 y l nda da yo un mesai yap yor. Ekipler, uygunsuz üretim, sat fl ve yap lara geçit vermiyor. Kanunlar n verdi i yetkilere uygun olarak hizmet veren Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, ilçede halk n huzurunu bozan, esnaf n ticaretini engelleyen seyyar sat c ve dilencilere müdahale ediyor. Pursaklar, Saray, Alt nova ve Sirkeli nin de aralar nda bulundu u halk pazar noktalar baflta olmak üzere ilçe genelinde görev yapan ekipler, okul kantinleri, ifl yerleri, pastane, f r n, lokantalarda yap lan denetimlerde, özellikle üretim, sat fl izni ve sa l k kurallar na dikkat ediyor. Böylece kanunlarda belirtilen flartlar tafl mayan ifl yeri sahipleri için gerekli ifllemler yap l yor. Halk n sa l n n önemine dikkat çeken yetkililer, önceliklerinin sa l k, güvenlik ve huzur oldu unu belirtiyorlar. Kamuoyunda ODTÜ Yolu olarak bilinen yolu Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nin karar yla 1071 Malazgirt Bulvar olarak belirlendi. ODTÜ Yolu nun yeni ad : 1071 Malazgirt Bulvar Yaflar Çi demtepe de ev ziyaretinde bulundu HAYRETT N VURAL Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, fientepe nin Çi demtepe Mahallesi nde yaflayan Dikmen ailesinin evini ziyaret etti. Yaflar yüzlerce seveni karfl lad. Çi demtepeliler ile bir araya gelmekten mutluluk duydu unu söyleyen Yaflar, destekçilerine teflekkür etti ve daha güzel bir bölgede yaflaman z için elimde geleni yapaca m Vatandafllar n taleplerini dinleyen Yaflar, Çi demtepelilerin tapu sorununu çözeceklerini belirtti. Ben en çok çocuklar n gülmesi için baflkanl k yap yorum. Bu çocuklar n benim torunumdan fark yok. Onlara daha iyi flartlar sa lamak istiyorum. Bu yüzden buralara Karfl yaka ve Macun da yapt m gibi konut projeleri yapaca m. Bu konutlar sizlere uygun, faizsiz fiyatlarla sat lacak. Gecekondular n z davul, zurna eflli inde y kaca z diyen Yaflar, konuflmas yla büyük alk fl ald. Ev sahibi Önder Dikmen in evinin bahçesinde konuflma yapan Yaflar, daha sonra Dikmen ailesinin yuvas nda mahallelilerle sohbet etti. D flar daki kalabal n küçük bir bölümünün s abildi i evde s cak bir sohbet gerçeklefltiren Yaflar, mahalle sakinlerinin gönlünü ald. lk defa bir baflkan n mahalleye konuk oldu unu söyleyen bir vatandafl, Sizinle gurur duyuyorum. Bu kadar içten ve mütevaz duruflunuzun bütün siyasilere örnek olmas n diliyorum Mahallelilerle s cak bir sohbetin ard ndan, Dikmen ailesinin evinden ayr lan Fethi Yaflar, fientepe de açt Seçim letiflim Merkezi'ne de u rad. Çaml dere Osmansin Köyü Dernek Baflkan ve Burç Mahallesi muhtar n n karfl lad Yaflar seçim bürosundaki destekçileriyle sohbet edip çay içti. Genel Sekreteri yetkili k l nmas hususlar ndaki Baflkanl k Yaz s n gündeme al narak oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi nde Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen kentsel dönüflüm projeleri ile ilgili maddeler de görüflüldü. Yeni Mamak Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Projesi nde zemin katlarda bulunan Büyükflehir Belediyesi ne ait 53 konutun site aidatlar, yak t, bak m, gibi masraflardan kurtulmas, gecekondusu bulunan hak sahiplerine ödenen kiran n azalt lmas amac yla gelen baflvurular do rultusunda zemin katlardaki konutlar n noter huzurunda çekilecek kura sonucunda hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili madde de oy birli i ile kabul edildi. Meclis te ayr ca Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Geliflim Projesi nde hak sahipli i iptal edilenler ve konut kuras sonucu en alt bodrum kattan konut isabet etmifl hak sahiplerine yeni konut yap m, site yönetim giderlerinin ödenmesi ve Büyükflehir Belediye Baflkanl taraf ndan bildirilen konutlar n TOK sto una aktar lmas n içeren ve imza aflamas na gelmifl bulunan ek protokolün onaylanmas konusunda Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan na veya yetkili k laca Belediye personelinin yetkili k l nmas ile ilgili madde oy çoklu u ile kabul edildi. Belediye Meclisi nin fiubat ay son toplant s nda ayr ca, Zafer Çarfl s üstünde bulunan Zafer Park n n fiehrin bütünlü üne hitap etmesi ve 12 metre ve üstündeki yol üzerinde bulunmas nedeniyle Büyükflehir Bölge Park olarak belirlenmesini öngören naz m imar plan de iflikli inin onay n uygun bulan mar ve Bay nd rl k Komisyonu Raporu da oy çoklu u ile kabul edildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU S YAS PART LERDE KR T K GÜNLER 30 Mart 2014 seçimleri için gün say l yor. Ankara tüm il s n rlar yla, Büyükflehir olarak seçime girecek. Beldeler ve Köyler bundan böyle mahalle olacaklar. Ankara da 25 ilçeye ve bunlar kapsayan Büyükflehir e Belediye Baflkan seçilecek. Partilerde hummal bir çal flma göze çarp yor. Bilindi i üzere siyasi partiler Belediye Baflkan Adaylar n belirlediler. Tüm partilerde, meclis üyelikleri için çok talep var. En büyük s k nt, ilçe belediye s n rlar n n genifllemesine ra men, meclis üye say lar n n artmamas. fiimdi Partiler, gerçekten zor bir dönemeçte. Komisyonlarda, meclis üyeleri belirlenmeye çal fl l yor Partiler stratejik hesaplar yap yorlar, nerden hangi meclis aday n alsak diye düflünüyorlar. Ne yapsak ta, bu süreçten en az hata ile seçmenin karfl s na ç ksak diyorlar. Listeler 18 fiubat mesai bitimine kadar Seçim Kurullar na teslim edilecek. Bu arada seçim faaliyetlerini de ihmal etmiyorlar. Adaylar sahaya indiler, dur durak bilmiyorlar. Seçim Minibüsleri, caddelerde turlar na devam ediyor. Siyasi Partilerin parti bayraklar yla süslü seçim bürolar misafirlerini a rlamaya bafllad. Demli çaylarla, koyu sohbetler k r la gidiyor. Sosyal Paylafl m Siteleri güzel tan t mlara sahne oluyor. An nda renkli görüntüler seçmenlere ulaflt r l yor. Seçim Koordinasyon Merkezleri, tam donan ml ve teknolojiye uygun olarak çok detayl çal flma içindeler. Partilerin Genel Merkezlerinde son de erlendirmeler yap l yor. YSK karar na göre Mahalli idareler seçimlerinin bafllang ç tarihinin 1 Ocak 2014 Çarflamba, seçim propagandas serbestli inin bafllang ç tarihini ise 20 Mart 2014 Perflembe günü olarak belirlendi. Propaganda için kullan lan el ilanlar ve di er her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayra, Dini ibareler bulundurulmayacak, seçim propagandalar nda, Türkçe den baflka dil ve yaz kullan lmayacak. 20 Mart Perflembe günü sabah ndan, 29 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda serbestli i süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullar nda, 20 Mart 2014 tarihinden önceki zamanlarda ise yetki mülki idare amirlerinde olacak. Aç k yerlerde, güneflin batmas n müteakip ikinci saatin sonundan, güneflin do mas na kadar toplu olarak sözlü propaganda yap lamayacak. 1 Ocak - 29 Mart tarihleri aras nda seçime kat lan siyasi partiler veya ba ms z adaylar ad na kapal yer toplant s yap labilecek. Kapal yer toplant s yapmak isteyenler, üç kiflilik bir heyet kurarak en yak n zab ta amir veya memuruna haber verecek. Köylerde ise muhtara veya vekiline haber verilmesi yeterli olacak. Mabetlerde, okullarda, k flla, karargâh, ordugâh gibi, askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen di er yerlerde kapal yer toplant s yap lamayacak. Hoflgörülü ve huzurlu bir seçim olmas n diliyorum. Kazanan demokrasi olsun Pursaklar da zab ta denetimlerini sürdürüyor Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri

5 ANTALYA (CHA) Ü lkeye kazand rd 30 milyar dolar civar ndaki gelirle ekonomiyi s rtlayan sektörlerden turizmde aslan pay üç ilin. Türkiye'ye turizmden elde edilen her 100 liran n 75'ini Antalya, stanbul Gaziantep Ticaret Odas (GTO) Baflkan Eyüp Bart k, Ülke ekonomisi büyümeli ama harcamas gereken kesimle büyümeli. Biz harcamamas gereken kesimi borçland rarak, harcayarak büyüyoruz. Turizm gelirinde aslan pay üç ilin GAZ ANTEP (CHA) G TO Baflkan Eyüp Bart k, yapt aç klamada, ülke olarak tasarruf oran n n dünyan n arka s ralar nda oldu unu dile getirdi. Bart k, ülke olarak tasarruf edilmesi gerekti ini ifade ederek, Ülke ekonomisi büyümeli ama harcamas gereken kesimle büyümeli. Biz harcamamas gereken kesimi borçland rarak, harcayarak büyüyoruz. Bu, maalesef tasarruf disiplininden gelmedi imiz için bu sorunla bafl bafla kald m z düflünüyorum. Teknoloji üretmemiz laz m. Yer alt kaynaklar m z yok, o zaman biz bu kadar zengin bir ülke de iliz. diye konufltu. Eyüp Bart k, ABD Baflkan Barack Obama n n, kamuda sözleflmeli çal flanlar n asgari ücretini yüzde 40 oran nda yükseltmesi ile Türkiye'de asgari ücrete yap lan ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6'l k zamm de erlendirerek, ülkede çal flan kesimin ald maafl n çok az oldu unu vurgulad. Türkiye nin henüz daha teknoloji üretme aflamas na gelmedi ini belirten Bart k, flunlar kaydetti: Türkiye, kaba ürün üretiyor. Kendim lojistik sektöründe oldu um için mesela bir TIR sevkiyat yapt m fleyin karfl l nda 4 tane cep telefonu ithal ediyoruz. Yani aram zda böyle bir denge fark var. Amerika n n son y llarda piyasaya para vermesi birazc k ekonominin büyümesini gerektiriyor. fl dünyas da büyüyor ama çal flan anlam nda büyümüyor. Çal flan ile ifl dünyas aras nda ciddi bir fark olaca n ön gördüm. Bence do ru bir öngörü. O aradaki fark kapatmaya çal fl yor. Kesinlikle ülkemizde bu tür fleyleri biz de istiyoruz. Çal flanlar n daha çok para almalar n istiyoruz. Çal flan kesimin ald maafl Türkiye de çok az, fakat ilginç bir fley var; Türkiye de tüketim anlam nda, tasarruf anlam nda biliyorsunuz istedi imiz seviyeye maalesef gelemiyoruz. Tüketmesi gereken kesim Türkiye de tüketmiyor, tüketmemesi ve Mu la kazand r yor. Geriye kalan 25 lira ise 78 il aras nda paylafl l yor. Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli- i'nin (AKTOB) yapt rd 'Turizm Sektörünün Yap s, Büyüklü ü ve Ekonomiye Katk s Araflt rmas 'n n sonuçlar kitap olarak yay nland. 100 sayfal k araflt rma, turizmin di er sektörlerle iliflkilerini, ekonomik ve sosyal hayata etkilerini detaylar yla ortaya koydu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ve Akdeniz Üniversitesi'nin de katk sa lad gereken Türkiye de tüketiyor. Yani bir iflletmenin sahibine gidiyorsunuz, onun kulland tüm avantajlar çal flan da kullan yor. Ben ifl dünyam z n biraz daha harcama yapmas gerekti ini, çal flan dünyam z n da tasarrufa yönelmesi gerekti ini düflünüyorum. Türkiye nin cari aç düzeltmesi için Güney Kore nin yap - s n incelemesi gerekti ini hat rlatan Bart k, ülkenin orta gelir tuza ndan kurtulmas gerekti- ini aç klad. Bart k, Cari aç düzeltmenin yolu Güney Kore nin yap s n incelemekten geçer. Y llar önceki Güney Kore ye bakt m zda bambaflka bir ülkeydi. fiu anda dünya markalar yla dünya liginde mücadele ediyorlar. Ne Samsung u biliyorduk, ne LG yi biliyorduk, ne Hyundai biliyorduk, ne KI- A y biliyorduk. Bunlarla beraber dünya ligine ç kt lar. Türkiye nin, orta gelir tuza ndan araflt rma bulgular na göre; turizm, ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkileyen sektörlerin bafl nda geliyor. Araflt rmada, turizmin di er sektörlerle iliflkileri, ekonomik ve sosyal hayata etkileri detaylar yla incelendi. kurtulamad n görüyoruz. Bundan kurtulmam z için art k büyük hamleler yapmam z gerekiyor. Büyük firmalar m z n büyük hamle yapmas gerekiyor. ifadelerine yer verdi. Art k a r sanayi üretmede zaman n gelip geçti ini dile getiren Bart k, Türkiye nin art k teknoloji üretmesi gerekti inin alt n çizdi. Türkiye nin üretim gücünün oldu una dikkat çeken Bart k, sözlerini flöyle tamamlad : Hükümetimizin bu konuda el atmas laz m. Büyük iflletmelerimizin de buna s cak bakmas laz m. Meseleye, masaya oturup ticari boyuttan bakmak de il, bunun yerine biraz risk almak laz m. Gaziantep, makine hal - s nda dünyan n en büyük üreticisi. Yüzde 20 ile 40 aras nda de iflen bir üretim kapasitemiz var, dünya talebinin bu kadar rakam n üretiyoruz. Gaziantep, hal da söz sahibi oldu. Bazen evdeki hesapla çarfl daki hesap birbirini tutabiliyor. Ülke olarak, ifl dünyas olarak birazc k bu riskti, almam z laz m. Türkiye yi, bu orta gelir tuza ndan hep beraber kurtarmal y z. lk yerli karbon filtresi 2 y ld r seri üretimi bekliyor ANKARA (CHA) S anayici Nihat Güçlü, 7 ay çal flt Afflin Elbistan kömür santralinin çevreye ve insanlara verdi i zarar gördükten sonra, mühendis arkadafl ile Türkiye nin ilk yüzde yüz yerli karbon monoksit gaz n azaltan 'Baca Gaz Ar tma Filtresi'ni üretti. Gaz sal n - m n yüzde 96 oran nda engelledi i TÜB TAK taraf ndan tescillenen filtreyi 2 y ld r bürokratik engellerle seri üretime geçiremeyen Güçlü, bakanl ktan projenin desteklenece i sözünü ald. Filtrenin üretimi durumunda, Türkiye de çevrenin kirlenmesine en büyük darbeyi vuran karbon sal n m n durdurmak için ar tma sistemi, maliyetinin onda birine yap labilecek. Nihat Güçlü, Ankara OST M'de 42 y ld r elektrik otomasyon panolar üretiyor y l nda, Afflin Elbistan Termik Santrali nde bant convertar sistemlerini kurarken, termik santralin bacas ndan ç kan karbon gaz n n bölge halk na verdi i zarara tan kl k etti. Ankara ya döndü ünde bölgede müflahede etti i problemi çözmek için mühendis arkadafl ile bacadan ç kan karbon gaz n engelleyecek bir proje gelifltirdi. TÜB TAK a da sunulan proje, kabul gördü ve iki y l içinde ilk yerli Baca Gaz Ar tma Tesisi üretildi. Karbon monoksit gaz n n yüzde 95 oran nda sal n m n engelleyen ilk cihaz yapan Nihat Güçlü ve ekibi, bir de prototip yapt. Cihaz, ayr ca, tutulan karbon gaz n gübreye çevirme özelli ine de sahip. Cihaz n patenti al nd ve TÜB TAK taraf ndan da teknik özellikleri tescillendi. Buraya kadar gösterilen baflar, s ra tesisin seri üretimini hayata geçirmeye gelince t kand. Çünkü Nihat Güçlü, yeteri kadar sermaye sahip de ildi. Bu gerekçeyle iki y ld r bu üretim gerçeklefltirilemiyor. Devlet deste i gerekiyordu. Ancak, Güçlü, iki y ld r bürokratik engellere tak l yordu. Güçlü, bir toplant da karfl laflt Bakan Taner Y ld z a bu projesini anlatt. Y ld z'la makam nda görüflen Güçlü, projenin desteklenece i sözünü bakandan ald. Güçlü, projeyi bakanl n deste- i ile hayata geçirece inden ümitli. Filtre üretiminin dünyada belli bafll baz ülkeler taraf ndan yap ld n anlatan Güçlü, filtrenin çok maliyetli oldu unu belirterek, Türkiye deki tüm kömür santrallerini gezdik. Bu projemiz hepsinden kabul gördü. Bütün bakanl klar projeyi be endi. Ama maalesef 2 y ld r bu projeyi devlet projesi yapmak için u rafl yoruz. Bu süre zarf nda projemize sahip ç kan olmad. Makinan n teknik özelliklerine de de inen Güçlü, flu bilgileri paylaflt : Do aya sal nan karbon gaz - n n tamam tutuluyor. Çal flan ve yap lan ilerde bacadan ç kan karbon gaz vard r. Maliyetleri kimse yükseltmek istemiyor. 2 binin üzerinde yapt m z testlerde yüzde seviyelerinde karbonu tuttu umuzu kan tlad k. Curuf k sm da gübre olarak tar mda kullan l yor. Ziraat fakültesinden onay m z da var. Projenin maliyetlerine iliflkin bilgiler de veren Güçlü, 150 milyon dolara yap lan bir ar tma sistemini maliyetinin onda birine üretebilecekleri (15 milyon dolara) kapasiteye sahip olduklar n da aç klad. Güçlü, cihaz n yap l fl nda kullan - lan malzemeler hakk nda da flunlar belirtti: Bacada ç kan gaz, de iflik noktalardan filtreye ç kan gaz tutuyoruz. Havaya ç kan buhar, gaz bizim kimyasal m z var. Birikiyor dibe, biriken gübre olarak kullan labilir. Cihazda püskürtme ve skada sistemlerini de kulland k. Yanan kömüre ve ç kan gaza göre flu baca sistemini yapt k. Hangi santralden düflünülürse, de erlendirme yap yoruz. bilgilerini verdi. Ürettikleri projeye, ABD li firmalar n da büyük ilgi gösterdi ini bildiren Nihat Güçlü, bu firmalar n cihaz n komple patentini istediklerini, Türkiye de yap lacak sistemde kendilerinin müdahil edilmemesinin istendi ini de kaydetti. ABD li firmalar ile bu gerekçe ile anlaflamad - n aktaran Güçlü, nflallah Enerji Bakanl ile bu projeyi üretece iz. Enerji Bakanl na ba l kömürle çal flan santraller var. En az ndan, küçükten bafllay p büyü e do ru gitmek istiyoruz. ifadelerini kulland. Projenin Türkiye de üretilmemesi durumunda ilgilenen ülkeye satacaklar dile getiren Güçlü, flöyle devam etti: Son dönemde enerji üretimi kömürle çal flan santrallere dönüyoruz. Ço alaca n düflünürüz. Her santrale bundan da laz m. Düflük güçte santral olacak. Ülkeye büyük kazanç olacakt r, diye düflünüyoruz. Yan sanayi kullanaca z, istihdam n sa lanmas n katk sa layaca z. /5 EKONOM Bart k: Ülke ekonomisi, harcamamas gereken kesimi borçland rarak büyüyor DÜZELTME Gazetemizin 15 fiubat tarihli nüshas n n 5. sayfas nda yay nlanan Marmarabirlik 2013 ü 30 milyon karla kapatt, on y ll k hedef ise 100 milyon TLbafll kl haberle ilgili, sehven eski bir foto raf yay nlanm flt r. Düzeltiriz. TZOB: Süt ürünlerinde en fazla art fl ayran ve peynirde ANKARA (CHA) T ürkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, süt ürünlerinde en fazla art fl n ayran ve peynir üretiminde görüldü ünü bildirdi. Bayraktar, Süt ürünleri içinde ayran üretimi yüzde 10,16 art flla 560 bin tonu, peynir üretimi yüzde 6,39 art flla 600 bin tonu aflt. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, içme sütü üretiminde yüzde 3,83, yo urt üretiminde yüzde 2,73 art fl görüldü ünü, içme sütünde 1 milyon 298 bin ton, yo urtta 1 milyon 81 bin tonluk üretime ulafl ld n, sanayiye aktar lan inek sütü miktar n n ise 2013 y l nda yüzde 0,08 art flla 7 milyon 939 bin tona ç kt n belirtti y l nda 6 milyon 745 bin ton olan sanayiye aktar lan inek sütü miktar n n, 2011 y l nda 7 milyon 74 bin tona, 2012 y l nda 7 milyon 932 bin tona, 2013 y l nda ise 7 milyon 939 bin tona ulafl ld n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: 2010 y l nda içme sütü üretimi 1 milyon 91 bin tonken, bu rakam 2011 y l nda 1 milyon 165 bin tona, 2012 y l nda 1 milyon 250 bin tona, 2013 y l nda 1 milyon 298 bin tona yükseldi. Yo urt üretimi, 2010 y l nda 908 bin tondan, 2011 y l nda 1 milyon 7 bin tona, 2012 y l nda 1 milyon 53 bin tona, 2013 y l nda 1 milyon 81 bin tona ç kt. En fazla üretim art fl görülen ayranda 2010 y l nda 398 bin ton olan üretim, 2011 y l nda 459 bin tonu, 2012 y l nda 508 bin tonu, 2013 y l nda ise 560 bin tonu aflt döneminde sanayiye aktar lan inek sütü miktar yüzde 17,7 artarken, içme sütü üretimi yüzde 19,02, yo urt üretimi yüzde 19,06 artt. Ayn dönemde üretimdeki art fl peynirde yüzde 26,89 u bulurken, ayranda yüzde 40,75 e ulaflt. HRACATTA YILLIK YÜZDE 25 ARTIfi Süt ve süt ürünlerinde 2010 y l nda 167 milyon 993 bin 183 dolar olan ihracat n, 2011 y l nda yüzde 34,56 artarak 226 milyon 44 bin 594 dolara ç kt ktan sonra 2012 y l nda yüzde 0,32 azalarak 225 milyon 319 bin 610 dolara indi ini bildiren Bayraktar, 2013 y l nda süt ve süt ürünleri ihracat yüzde 24,95 artarak 281 milyon 546 bin 808 dolara ulaflt döneminde ihracat yüzde 67,59 artt. IRAK TAN ABD YE, JAPONYA DAN MYANMAR A HRACAT Bayraktar, Türkiye nin 2013 y l nda içlerinde Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri Azerbaycan, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Ürdün, Lübnan, ABD ve Katar baflta olmak üzere 51 ülkeye 153 milyon 790 bin 592 dolarl k peynir ve lor, yine baflta Irak, Japonya, Çorlu Serbest Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, M s r, Azerbaycan, Filipinler, Kosova, Pakistan, Myanmar gelmek üzere 92 ülkeye 124 milyon 579 bin 128 dolarl k süt ve krema ihracat yapt n bildirdi. fiemsi Bayraktar, 2013 y l nda Irak, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, ABD, Suudi Arabistan, Afganistan, Gürcistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Ekvator Ginesi baflta olmak üzere 27 ülkeye tereya ve süt esasl ya lar ihracat gerçeklefltirdi ini vurgulad.

6 /6 DIfi HABERLER OSMAN EROL PEK N (CHA) - A BD D fliflleri Bakan, Asya turunun ikinci aya nda bugün Pekin de için Cumhurbaflkan Xi Jinping ve D fliflleri Bakan Wang Yi ile ayr ayr görüfltü. Wang Yi, Kerry nin ziyaretinin ikili iliflkilere iyi bir bafllang ç getirmesini umdu unu belirtti. Wang, iki ülkenin birbirinin çekirdek ç karlar na ve kayg lar na sayg göstererek, anlaflmazl klar uygun flekilde çözmesi dile ini aktard. ki Bakan n görüflmesinde Kore Yar madas, Güney Çin Denizi ndeki anlaflmazl klar ve Japonya konular n n da masaya yat r ld belirtiliyor. Wang, Kore Yar madas 'nda bar fl ve istikrar n korunmas gerekti ine de vurgu yapt. X - KERRY GÖRÜfiMES Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping, John Kerry i kabul etti. Kabulde Xi, Çin'in ABD'yle büyük ülkeler aras yeni tip iliflkileri oluflturmak için çaba harcayaca n söyledi ve sorunlar n uygun flekilde çözülmesinin önemine dikkat çekerek, ikili iliflkileri sa l kl ve istikrarl flekilde gelifltirmeye haz r olduklar n vurgulad. Kerry de Xi nin Çin geleneksel Fener Bayram n kutlad ve ABD Baflkan Barack Obama'n n yak nda Çin Cumhurbaflkan 'yla bir kez daha görüflece ini kaydetti. Kerry ayr ca kendilerinin de Çin ile oluflturulan "yeni tip büyük devlet iliflkisine büyük önem verdi ini ifade etti. Kerry, Seul temaslar nda da Çin in Kore Kimse Yok Mu aflevinde her Cuma s cak yemek verilecek LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Merkel in uça na giren Türk hakim karfl s na ç kt KÖLN (CHA)- G eçti imiz y l Almanya Baflbakan Angela Merkel in Köln/Bonn Havaalan ndaki makam uça na gizlice giren Volkan T. nin yarg lanmas na baflland. Köln Bölge Mahkemesi ne elleri kelepçeli olarak getirilen 25 yafl ndaki Volkan T., hava trafi ine tehlikeli müdahale, kamuya kapal alana izinsiz girme ve uyuflturucu kullanmakla suçland. Mahkemede, olay hat rlamad n ve uça n içine nas l girdi ini bilmedi ini söyleyen Volkan T. yakaland ktan sonra konuldu u ambulans n içinde sa l k personelinin polis köpe i taraf ndan iki yerinden s r ld n dile getirdi. Duruflma s ras nda devaml gülümseyen ve olay hat rlamak istemedi ini belirten ABD D fliflleri Bakan Jonh Kerry, Çin i tek tarafl olarak yeni bir hava savunma bölgesi kurmas konusunda uyard. Kerry böyle bir ad m n, artan gerilimlerin yafland bölgenin istikrar n tehdit edebilece ini söyledi. Kerry, Çin i tek tarafl ad m konusunda uyard Yar madas 'n n nükleer silahlardan ar nd r lmas konusunda daha büyük rol oynamas gerekti ini belirterek, "Nükleersiz bir Kuzey Kore" istediklerini aç klam flt. Kerry, söz konusu sorunun Pekin de ara verilmek zorunda kal nan Alt l Görüflmeler çerçevesinde ele al nmas gerekti ini söylemiflti. Kerry ayr ca, Japonya'n n da komflular yla iliflkilerini iyilefltirmesinin, ABD'nin de ç kar na oldu unu yinelemiflti. Seul, Kerry nin Asya turundaki ilk dura olmufltu. ABD D fliflleri Bakan, Pekin in ard ndan Endonezya ve Birleflik Arap Emirlikleri ne de gidecek. Öte yandan ABD Baflkan Barack Obama, Nisan ay nda Japonya, Güney Kore, Malezya ve Filipinler'i kapsayan Asya turuna ç kacak. Volkan T., çok stresli oldu unu ve annesinin istedi i yemekleri piflirmedi ini belirterek, "Sürekli vücut gelifltirme antrenman yap yorum. Vücut gelifltirme yar flmalar na kat lmak istedim. Çok iyi dinlendim ve tekrar çal flmak istiyorum. Bilirkifliye göre flizofren olan Volkan T., hareket ve düflüncelerini kontrol edemedi i için tehlikeli biri. Lavrov: Cenevre görüflmelerinde rejim de iflikli i hedefleniyor FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümü için güç kullan m ihtimalini deklare etmenin, Suriye hükümetinin müzakerelerden kap y vurup ç k p gitmesini hedefledi ini söyledi. Alman meslektafl Frank-Walter Steinmeier la görüflmesinin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Lavrov, ABD ve Fransa n n sadece müzakere yolu ile sorunun çözülemeyece i yönündeki demeçlerinden endifle duyduklar n ifade etti. Olas güç kullan m ile ilgili aç klaman n Suriye yönetimini görüflmelerden kap y çarp p gitmeye zorlad elefltirisi getiren Lavrov, Bu çok kötü bir giriflim. Biz tüm çal flmalar m z dürüst bir flekilde yap yoruz, ortaklar m zda da ayn s n bekliyoruz. uyar s nda bulundu. Bir k s m ad mlar n kamuoyu önünde, güç kullan m n n ihtimal dahilinde oldu u gibi, bir k s m ad mlar n da BM Güvenlik Konseyi arac l at ld na de inen Rus Bakan, Birileri anlaflma sayg l olmas gerekiyor ça r s yapt. Cenevre görüflmelerinde ABD nin hedefinin rejim de iflikli i oldu u iddias nda bulunan Lavrov, Onlar n tek konuflmak istedi i konu geçifl hükümetinin kurulmas Ondan sonra yo un bir flekilde bask s hissedilen terör gibi problemleri görüflmek istiyorlar. elefltirisi getirdi. Montrö de devem eden Cenevre 2 görüflmelerinin ikinci aflamas nda h rç nl n ötesine geçmek giderek zorlafl yor. Suriye de sald r lar devam ederken yap lan görüflmelerde delegeler henüz gündemi belirleyebilmifl de il. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: ATIF ALA MOGAD fiu (CHA) - S omali de kal c yat r mlar yapan uluslararas yard m kuruluflu Kimse Yok Mu, baflkent Mogadiflu da her Cuma s cak yemek da tacak. Kimse Yok Mu taraf ndan infla edilen yeni aflevinde her Cuma yaklafl k bin kifli karn n doyurabilecek. lki bu Cuma verilen yeme e çok say da kifli ifltirak etti. Aflevine gelebilen Mogadiflulu aileler, uzun bir süreden sonra ilk defa nezih bir ortamda s cak yemek yedi. Yeme in ard ndan meyve ikram edildi. Somali Sosyal Yard mlaflma Bakanl iflbirli i ile Hodan semti belediyesinde yap lan yemek organizasyonu y l boyu devam edecek. Bereket ismi verilen afl evinde y l sonuna kadar yaklafl k 50 bin kifliye yemek verilmesi bekleniyor. Önümüzdeki y llarda da devam edecek organizasyon kapsam nda yemek alacak aileler, aflevine, görevli güvenlik güçlerince al nacak. Aflevinde konuflan Hodan Belediye Baflkan Debaray, organizasyondan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Ülkede bu tür organizasyonlara muhtaç binlerce kifli oldu unu dile getiren Baflkan Debaray, katk lar ndan dolay Kimse Yok Mu ya teflekkür etti. Fransa dan Orta Afrika'ya 400 asker daha gidecek PAR S (CHA)- F ransa, Orta Afrika Cumhuriyeti nde (OAC) 400 asker daha yollayaca n aç klad. Birleflmifl Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin onay yla ülkede flu anda bin 600 Frans z askeri bulunuyor. Böylece Sangaris operasyonu kapsam nda Frans z askerlerinin bu ülkedeki say s 2 bine ç kacak. OAC de, Afrika Birli i ne ba l 5 bin kadar askerde görev yap yor. Ülkede bulunan uluslararas güçler eski Seleka ve Anti- Balaka milislerini silahs zland rmaya çal fl yor. OAC de 2013 Mart ay ndan beri artarak devam eden fliddet olaylar insan haklar savunucular taraf ndan Müslümanlara karfl yap lan etnik temizlik olarak adland r l yor.

7 Tefriflat yap lan Taceddin Veli Dergah yeniden aç ld BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- Güroymak Ovas tamamen dondu MEHMET OKAY B TL S (CHA)- S on bir kaç haftad r Sibirya so uklar - n n etkisi alt na giren do uda Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Mufl aras nda bulunan binlerce hektarl k ovan n yüzeyi kal n buz tabakalar yla kapland. Vangölü sahilleri, flelaleler, göller ve göletlerden sonra flimdi ise afl r so uklar nedeniyle Bitlis in Güroymak ilçesi ile S osyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) taraf ndan tefriflat yap lan Taceddin Veli Türbesi nin aç l fl na; Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, Ankara Büyükflehir KOÇ 21 Mart 20 Nisan Son derece tempolu olacak ve günlük ifllerin organize edilmesi gereken flartlar aflmaya çal flacaks n z. Ofis ortam n zda düzen gerektiren konular oldukça oyalay c olabilir. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni beceriler edinmek için daha fazla çaba göstermeniz gerekli. Sizi aflabilecek konular n üstesinden yard mlaflarak gelmeye çal fl rken, sa l n z korumal s n z. Ayn anda birkaç iflle ilgilenmeniz zorunlu hale gelebilir. Eve ait konularda baz fleylerin bitti i de iflik K ZLER 21 Mayıs koflullara uyum göstermeye 21 Haziran çal flacaks n z. Evde daha fazla sorumluluk getiren u rafllarla beraber, ev içindeki hareketlilik ve yak nlarla iliflkiler sizi gerebilir. Sab rl olman z gerekiyor. Bugün kendi kaynaklar n za özel bir önem vermelisiniz. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Kiflisel alanda yeni planlar n z göze çarp yor fakat, tam olarak kararl l k gösteremeyebilirsiniz. Baz güvensizlikler sizi tedbirli olmaya itiyor. Ancak parasal alanda daha aktif ve h rsl olabilirsiniz. Çal flma kapasitenizi zorlaman z geren koflullar sizin lehinize çal flabilir. Çabalar n z n sonuçlar size kazanç olarak rahatl kla dönebilecek. Birtak m planlar n z bekletmek ve istedi iniz gibi sürdürmekte zorlanacaks n z. Baz çözülmeler ve karars zl klar sizi bocalamaya itebilir. Hakim olamayaca n z olaylar karfl s nda sakin kalmal ve sab r göstermelisiniz. Kendi kendinize kalmak ve geçmifli sorgulamak belki do ru olabilir fakat. gereksiz kuruntulardan özellikle kaç nmal ve ifllerinizle ilgilenmelisiniz. Yeni hedefler koyabilece iniz ve h zl hareket edece iniz gününüzdesiniz. Artan ifl yükünüze ra men, pek çok konuyu halledebilecek ve baflar l olman n sonuçlar n görebileceksiniz. Yap c planlar ve ifle ait yeni organizasyonlar sizi öne ç karabilir. Üstlerinizden destek ve onay görmeniz kariyer konusunda önemli ilerlemeler elde edebileceksiniz. Genel olarak ortakl klar n ve iliflkilerin öne ç kaca flartlar alt na giriyorsunuz. Sizin kontrolünüz d fl nda geliflen olaylara haz r olmal ve sab rl davranmal s n z. fiimdiye kadar zorluk kayna olan iliflkilerin art k maddi yan ile ilgilenmeniz ve size kazanç getirebilecek geliflmeler yaflaman z çok olas. Ortaklafla yeni konularda sorumluluklar n z göz ard etmemelisiniz. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Pek çok konuda kendinizi rahat ve keyifli hissediyorsunuz. Özellikle yarat c konularda daha aktif olacak ve güvenle hareket edeceksiniz. Ayr ca aflk hayat n z ve iliflkiler aç s ndan dinamik olabilir ve gününüzün büyük bölümünü bu alana ay rabilirsiniz. Uzun zamand r düflündü ünüz de iflik hobilere yer açman z size canl l k ve tempo getirecektir. Gün boyunca rahat hareket edebilir ve pek çok konuda kendinizi daha iyi ortaya koyabilirsiniz. E itim konular önceli iniz YENGEÇ olmaya devam ederken, 22 Haziran yaz flmalar aç s ndan yüklü bir 22 Temmuz gündeminiz olacak. Yak nlar n z ya da komflularla iliflkileriniz ise size keyif verebilir. Düflüncelerinizi ak c biçimde kullanarak çok dikkat çekebilirsiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Son derece aktif ve ön planda olabileceksiniz. Bugün sizin için öncelik tafl yan konularda verimli ve baflar l olmaya yak ns n z. Her konuda planl hareket etmeniz ve yeni bafllang çlar n z sizi ileriye tafl yabilir. Yeni ad mlar atmaktan çekinmeyecek ve kontrolü elinizde tutabileceksiniz. liflkilerinizde biraz çaba ile olumlu geliflmeler elde etmenin keyfi yakalanabilir. Birtak m planlar n z bekletmek ve istedi iniz gibi sürdürmekte zorlanacaks n z. Baz çözülmeler ve karars zl klar sizi bocalamaya itebilir. Hakim olamayaca n z olaylar karfl s nda sakin kalmal ve sab r göstermelisiniz. Kendi kendinize kalmak ve geçmifli sorgulamak belki do ru olabilir fakat. gereksiz kuruntulardan özellikle kaç nmal ve ifllerinizle ilgilenmelisiniz. Pek çok konuda daha dikkatli olman z laz m. Sizin d fl n zda geliflebilecek olaylara haz r olmal s n z. Zira ortaklafla alanda de iflebilecek flartlar sizi yeni kararlara itebilir. Duygusal tepkileriniz iliflkilerinize olumsuz yans rken. Yanl fl karar alma riskiniz çok fazla. Ortak bir zeminde buluflaca n z yeni projeler öne ç karken, ikili iliflkilerinizde yap c olmal s n z. Birebir iliflkiler ad na sizi k s tlayan ve zorlayan konular üzerinde düflünmeniz gerek. Eflinizle olan iliiflkinizde elefltirilere aç k davranmal ve l ml olmal s n z. Bu sayede olumlu bir sonuç alabileceksiniz. Ortaklafla konularda yeni anlaflmalar ve ortakl klar gündeme gelebilir. Alaca n z teklifler üzerinde dururken, ve sizin kazançl ç kman z çok olas. Mufl Ovas aras nda bulunan binlerce hektarl k alan n yüzeyi buz tuttu. Ovan n dondu unu gören vatandafllar ise kal n buz tabakalar üzerinde hem kayarak hem de halay çekerek e lendi. Buz tabaklar üzerinde hat ra foto raf da çektirmeyi ihmal etmeyen vatandafllar gördükleri manzara karfl s nda flaflk nl klar n gizleyemedi. Ovan n bu denli dondu una ilk defa flahit olduklar n belirten vatandafllar, Sibirya so uklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini, so uk havalar nedeniyle flebeke sular n n bile dondu unu ifade etti. Ovan n donmas n n görsel bir güzellik yans tt na vurgu yapan vatandafllar, saatlerce buz tabakalar ve üzerinde e lenmenin tad n ç kard. So uklar nedeniyle flelaleler ve sazl k alanlar n tamam da dondu. Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf (SOS) taraf ndan tefriflat restorasyonu yap lan Hamamönü semtindeki Taceddin Veli Dergah yeniden ziyaretçilere aç ld. Belediye Baflkan Melih Gökçek ve SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek ile vak f üyeleri kat ld. Aç l flta bir konuflma yapan SOS Onursal Baflkan Nevin Gökçek, Mehmet Akif Ersoy un stiklal Marfl n yazd bir dergahta Taceddin Veli nin huzurunda olduklar ndan dolay çok mutlu olduklar n söyledi. Vak f olarak her alanda hizmet verdiklerini ifade eden Gökçek, manevi miraslara da sahip ç kt klar n ifade etti. Gökçek manevi önderlerin miraslar n n korunmas için çal flmalara devam edeceklerini belirterek, Dualarla ayakta duyuyoruz. Onlar n dualar na ihtiyac m z var. ifadelerini kulland. Kurdele kesimi esnas nda konuflan Baflbakan Yard mc s Emrullah fller ise, sivil toplum kurulufllar n n yapm fl olduklar çal flmalara de indi. fller, Kalan miraslar m za sahip ç k yorlar. Bu çal flmalar çok önemli. Devam edilmesini diliyorum. diye konufltu. Kurdele kesiminin ard ndan Taceddin Veli nin kabri ziyaret edildi. Baflbakan Yard mc s fller ve beraberindekiler Suriyeli bir mültecinin okudu u duay dinledi. Daha sonra baflta Taceddin Veli olmak üzere dergahta yatanlara dua edildi. /7 GÜNCEL YAfiAM Disiplin cezas alan sa l kç ya ek ödeme kesintisi yap lmayacak YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- T ürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taraf ndan yay nlanan genelge ile disiplin cezas alan personellerin ald klar cezalara göre belli sürelerde ek ödeme yap lmamas düzenlemesi kald r ld. Kurum taraf ndan 88 Kamu Hastane Birli ine gönderilen genelge ile disiplin cezas ndan ek ödeme kesintisi yap lmamas istendi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, fiubat 2013 de yay nlad Ba l Sa l k Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yap lmas na Dair Yönetmelik le disiplin cezas alan personellerin ald klar cezalara göre belli sürelerde ek ödeme yap lmayaca hükme ba lanm flt. Türk Sa l k-sen taraf ndan söz konusu düzenlemenin iptali için Dan fltay a dava aç lm flt. Davay görüflen Dan fltay 11. Dairesi söz konusu düzenlemenin iptaline karar vermiflti. Böyle bir cezay öngören yönetmelik hükmünün hukuka uygunlu unun bulunmad na hükmedildi. Söz konusu düzenlemenin aç kça hukuka ve ilgili mevzuata ayk r oldu una dikkat çekilerek yürütmesinin durdurulmas na karar verildi. Dan fltay karar n n kuruma tebli inin ard ndan Türkiye Kamu Hastaneler Birli i taraf ndan bir genelge yay nland. Genelgede Türk Sa l k-sen in açt dava sonucunda Dan fltay n verdi i karara dikkat çekilerek ek ödeme yönetmeli inde yer alan " nceleme heyetinin raporuna istinaden hakk nda disiplin soruflturmas aç l p, 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesine göre cezaland r lanlardan; uyarma cezas alanlara bir ay, k nama cezas alanlara iki ay, ayl ktan kesme cezas alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas alanlara alt ay süreyle ek ödeme yap lamaz. Ek ödeme yap lmamas ifllemine, kesinleflen cezan n ilgiliye tebli i tarihinden itibaren bafllan r düzenlemesi ile mesai içi çal fl lmayan günlerin belirlenmesinde hastane yöneticisinin onay n arayan düzenlemenin de yürütmesini durduruldu u belirtildi. Dan fltay karar n n dikkate al narak ek ödeme yönetmeli in söz konusu hükümlerin uygulanmamas gerekti i vurguland. 88 Kamu Hastane Birli ine gönderilen genelgede konunun tüm sa l k tesislerine duyurulmas istendi. Mekke de yaz lan Kur an levhas camiden çal nd AYHAN AVCI ÇANAKKALE (CHA)- Ç anakkale nin Ayvac k ilçesne ba l Küçükkuyu beldesindeki M hl Camisi'nden, de erli bir Kur'an levhas çal nd. zmir karayolu üzerinde bulunan ve yoldan geçenlerin namaz k lmas için aç k b rak lan camiye ö le üzeri camiye giden cemaat, mihrab n üzerinde bulunan el yazmas Kur'ân tablosunu göremeyince imama haber verdi. M hl Camisi mam Hatibi Selahaddin fievik, Mekke de yaflayan 82 yafl ndaki bir zat n el yazmas olan tabloyu camilerine hediye etti ini söyledi. mam Hatip fievik, yapt aç klamada, "Bundan 24 sene evvel Mekke de yaflayan bir zat, kendi el yaz s yla yazd Kur'an Kerîm hatt levhay camiye hediye etmiflti. Bugün geldi imizde, maalesef yerinde olmad n farkettik. Bize emanet edilen bu hatt n manevi de eri oldu u için görenlerin geri getirmesini bekliyoruz. Emanete sahip ç kamad m z için de çok üzgünüz." Ayn gün Küçükkuyu daki Burnaz Camisi'nden de baz eflyalar n çal nd n ö rendiklerini aktaran fievik, "Acaba organize bir flebeke mi diye düflündük. H rs zl ktan sonra arad m z esnaflar n ba fllar yla camimizin iç ve d fl taraflar na güvenlik kameras koyduraca z." fleklinde konufltu. ALTINDA ÖNDER MAHALLES B LARDO SPORUNU SEVENLER DERNE NDEN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI LANI Kütük numaral Derne imizin 07/03/2014 tarihinde Saat: 14:00 de Hac lar Mahallesi Selçuk Caddesi No:129/E Alt nda /ANKARA (Dernek Lokali) adresinde Ola anüstü Genel Kurul Toplant s yap lacakt r. An lan toplant da yasal ço unlu un sa lanamamas durumunda ikinci toplant m z ise 14/03/2014 tarihinde ayn saat ve ayn adreste toplanacakt r. lgililere ve üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama, Aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl seçimi, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 4- Gelir ve Gider Hesaplar n n okunmas görüflülmesi ve kabulü, 5- Yönetim ve denetim kurulu çal flma raporlar n n ibras, 6- Üyelik Aidatlar n n görüflülüp, karara ba lanmas, 7- Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler, kapan fl. OLAY-9

8 SA LIK /8 Türk doktorlar t p dünyas nda yeni bir sendrom tan mlad SAMSUN (CHA) M edical Park Samsun Hastanesi ve Bahçeflehir Üniversitesi T p Fakültesi doktorlar, 'Right Sided Arcus Aorta Syndrome' ad nda yeni bir sendromu t p literatürüne kabul ettirdi. Konuyla ilgili aç klamada bulunan Medical Park Samsun Hastanesi Gö üs Hastal klar Uzman Yrd. Doç. Dr. fievket Özkaya, bir grup doktor arkadafl yla öksürük ve nefes darl flikayetleri ile baflvuran hastalarda bir tak m inceleme ve araflt rmalarda bulunduklar n söyledi. Ast m benzeri öksürük ve nefes darl flikayetleri ile baflvuran hastalarda yeni bir sendrom saptad klar n kaydeden Özkaya, Aort damar n n sol yerine sa yerleflimli oldu- unda, bunun nefes borusu ile iliflkisini radyolojik ve solunum testleri ile flikayet bulgular n ortaya koyup, bunun yeni bir sendrom olarak adland r lmas gerekti ini belirterek, dünyan n önde gelen t p dergisinde yay nlatarak t p dünyas na katt k. Tüm dünyada right sided arcus aorta anomalisi olan hastalar n benzer flikayetlerle baflvurduklar n belirten hasta raporlar sunulmufltu. Uykusuzluk sa l k sorunlar na davetiye ç kar yor Güzel bir uykunun önemini en iyi uykusuzluk çekenler bilir. Güzel, dinlendirici bir uyku, sa l kl yaflam için gereklidir; kiflinin ruh halini, hormon düzeylerini ve kilosunu etkiler. Çocukken tüketilen brokoli kemikleri sa lamlaflt r yor SAMSUN (AA) Z engin vitamin içeri i, yüksek oranda lif içermesi ve kalori de erinin düflük olmas nedeniyle beslenme yönünden önemli bir sebze türü olan brokolinin, çocuklar n kemik geliflimini olumlu etkiledi i, daha çok yafll larda görülen kemik erimelerine karfl koruyucu özellik gösterdi i belirtiliyor. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, brokolinin insan sa l üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle son zamanlarda pazar ve marketlerde aranan bir sebze türü oldu unu belirterek, Besin içeri i zenginli i nedeniyle tüketimi artan brokoli, özellikle kemik erimelerine karfl koruyucu, yüksek tansiyon ve fliflmanl a karfl da etkilidir Türkiye de brokoli üretiminin y ll k 30 bin tonun üzerine ç kt n belirten Balkaya, flöyle konufltu: Brokoli, zengin vitamin içeri i, yüksek oranda lif içermesi ve kalori de erinin düflük olmas nedeniyle beslenme yönünden oldukça önemli bir sebze türü. çeri indeki A ve C vitaminleri, potasyum, magnezyum mineralleri yönünden zengindir. Kalsiyum, demir ve potasyum minerallerince oldukça zengin olan brokoli, çocuklar n kemik geliflimini olumlu yönde etkilemektedir. Yafll - larda görülen kemik erimelerine karfl koruyuculuk özelli i göstermektedir. Ayr ca yüksek tansiyon ve fliflmanl a karfl etkili oldu u birçok araflt rma sonucunda belirlenmifltir. Brokolinin sadece uygun bir beslenmeyi temin etmekle kalmad na de inen Balkaya, Ayn zamanda sa l kl ve uzun yaflam için avantaj sa layan bir sebze türüdür. nceba rsak, yutkunma ile ilgili görüntüleme merkezleri hizmete girdi ZM R (CHA) G ece uykusu 1,5 saat bile k salt lsa, gün içindeki uyan kl k üçte bir oran nda azal r. zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybala Sar çiçek Aydo- an uykusuzluk nedeniyle, gün içindeki uyku hali, bellek, düflünme ve bilgi iflleme süreçlerini bozdu unu ve ifl kazalar için büyük risk oluflturdu unu kaydetti. Sar çiçek Aydo an, uzun süreli uykusuzlu un yüksek tansiyon, kalp krizi ve inmelerde rol oynayabilece i belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, kaliteli bir uyku uyumak ve gün boyu zinde, uyan k hissetmek için uyku hijyeni olarak adland r lan al flkanl klar n edinilmesinin önemine vurgu yapt. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Uyku hijyeni için belki de en önemlisi haftan n yedi günü düzenli bir uyku-uyan kl k döngüsünü sürdürebilmektir. Yatakta geçirilen süre ne çok fazla, ne de çok az olmal d r. Örne in kendini gün içinde uykulu hisseden birinin günde en az 8 saat uyumas gerekliyken, gece uyumakta zorlanan biri günde en çok 7 saat uyku ile kendini s n rland rmal d r Bunlara ek olarak; normal uyku ve uyan kl k düzenini bozdu u için gün içinde flekerleme yapmaktan kaç - n lmas gerekti i uyar s nda da bulunan Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, kafeinli yiyecek ve içeceklerin de uykuyu etkiledi ini söyledi. SAMSUN (CHA) O rta Karadeniz Bölgesi ne hizmet veren ve bölgede ilklere imza atmaya devam eden Samsun Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) flimdi de ince ba rsak, yutkunma ve kab zl k hastal klar görüntüleme merkezlerini hizmete soktu. Bu tür flikayetlerle gelen hastalar Ankara ya yönlendirmek zorunda kald klar n belirten OMÜ Gastroenteroloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Y ld - r m, al nan iki yeni cihaz ile son 6 ayd r söz konusu hastal klarla ilgili vatandafllara hizmet vermeye bafllad klar n söyledi. Bugüne kadar mide ve kal n ba rsa görüntüleyebildiklerini, yeni al nan cihaz ve yetiflmifl akademik personel ile de ince ba rsa- da ayn flekilde görüntüleyebildiklerini hat rlatan Y ld r m, nce ba rsak büyük problemler oluflturan bir organ. Bu organ görüntülemek için hastalar m z flehir d fl na ç kmak zorunda kal - yordu. Art k hastanemizde hizmete giren bu cihaz sayesinde hastalar m z n ince ba- rsak problemlerini burada teflhis edebiliyoruz. Bildi- im kadar yla Karadeniz Bölgesi'nde bu cihazdan bulunmuyor. Gastroenteroloji bölümü olarak günümüze kadar mide ve kal n ba rsak görüntülemesini çok kolay yap yorduk. Bunlarla ilgili tedavi ifllemlerini yapabiliyorduk. Ama arada çok uzun bir ince ba rsak vard. nceba rsa a ulaflmak ve incelemek zordu, çok özel teknikler gerektiriyordu. Daha önce kapsül yöntemiyle görüntüleme Türkiye de uygulan yordu. Ama son y llarda bununla ilgili çok büyük geliflmeler oldu. Bunlardan bir tanesi de çift balon Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Kafeinin 14 saate kadar vücutta kald, uykuyu düflünüldü ünden daha fazla bozabilece i de ak lda tutulmal. Çay, kahve, kola, çikolata gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler, nikotin ve alkol yatma zaman na yak n tüketilmemeli. Alkol bafllang çta uykuya dalmay kolaylaflt rsa da, uykunun devaml l n bozar, canl rüyalara, bafl a r s na, terlemeye neden olabilir. Kafein içeren içecekler ya da alkol ve tek balon yöntemi. Bu sayede hastal klar teflhis ediliyor, tan s konuyor ve hemen tedavi yoluna gidiliyor. Biz hastanemizde 6 aydan bu yana çift balon yöntemini baflar yla uyguluyoruz. Gastroenteroloji Bölümü ne Samsun ve d fl ndan baflvuru yapan hastalar aras nda yutkunma ve kab zl k flikâyetlerinin son zamanlarda ço almaya bafllad n ifade eden Gastroenteroloji Uzman Doç. Dr. Beytullah Y ld r m, flöyle konufltu: Hastanemizde hizmete giren di er bir yenilik ise yemek borusu ve makat ç k fl hastal klar olan yani yutma zorluklar ile kab zl a ba l hastal klar teflhis etmek için özel bir laboratuvar. Burada özellikle bir tümöre ba l olmayan ama yemek borusunun kas lmas sonras ortaya ç kan yutma zorluklar n n araflt r lmas için söz konusu sigara ile birlikte tüketildi- inde uykuyu çok daha fazla etkiler diye konufltu. Yaflad n z sorunlar yata a tafl may n Egzersiz yapman n iyi uyumaya yard mc oldu unu, uyku öncesinde yavafl tempolu, dinlendirici egzersizlerin destekleyici oldu unu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, stresli ruh halinin uykuyu do rudan etkiledi ini de belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Egzersiz yapmak cihaz kullan yoruz. Bu tür flikâyetlerle gelen hastalar - m z cihazlar n bulundu u yerlere yönlendiriyorduk. iyi uyumaya yard mc d r. Her gün yatmadan önce yapacaklar n z bir düzene koymakta fayda var. Uyumadan önce moral bozucu konuflmalardan ve etkinliklerden uzak durulmal. Sorunlar n z yata a götürmeyin fleklinde konufltu. Uyumadan hemen önce yemek yemenin uykuyu bozabilece ini, yatma zaman - na yak n büyük ö ünler yenilmemesini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo- an, Beslenme de ifliklikleri de uyku sorunlar na yol açabilir. Küçük at flt rmalar için süt, ayran, yo urt tercih edilebilir. Uyku sorunu olanlar için baharatl yiyecekler ve çikolata iyi seçimler de ildir diye konufltu. Bu öneriler dikkate al nd nda uykusuzluk sorununun büyük ölçüde düzelece- ini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, tüm bunlara ra men hala uyku sorunu çeken kiflilerin psikiyatrist deste i almas gerekti ini sözlerine ekledi. Burada her iki yenilik için de cihazlar alm fl olmak ya da laboratuvar hizmete sokmufl olmak kadar, yetiflmifl Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Harita Mimoza Anafartalar Mah. Atatürk Bulv. No:1/B Alt nda Alt nda Sema Nur Sakarya Mah. Ulucanlar Cad. No:84/B Cebeci Alt nda F rat Hasköy Güneflevler Mah Sok. No: 9/B Hasköy Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Beypazar Kavflak Sok. Devlet Hastanesi Karfl s Beypazar papatya sok. No: 1/1 Beypazar Gürbüzer Dikmen Cad. No:140/D Dikmen Çankaya Ercan Mesnevi Sok. No:11/1 A.Ayranc Çankaya Çankaya Ayflenur Çukurambar Mah Cad. No:9/B Çukurambar Çankaya Akkaya Bahçelievler Mah. 1.Cad.(Taflkent Cad.) No:83/12 Çankaya Çankaya Yeni Bahar Tunus Cad. No:85/C Kavakl - dere Çankaya Serimer Adnan Saygun Cad. No:8/B S hhiye Çankaya lhan K br s Cad. No:56 Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada BA LICA ECZANAS BA LICA MAH.1214.SOK.NO:3-A Etimesgut Han meli Kaz m Karabekir Mah Sok. No: 3/A Etimesgut Etimesgut Solmaz Atakent Mah Sok. No: 8/A Elvankent Etimesgut Burcum Güzelkent Mah Sok. Arya Çarfl s No:5/25 Eryaman Etimesgut Zirve G.O.P. Mah. Ankara Cad. No:108/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan P narbafl P narbafl Mah. Atl lar Sok. No:38/B Keçiören Keçiören Altu Fatih Cad. No:138/C Keçiören Keçiören Hilal Tafl Etlik Mah. Adnan Yüksel Cad. Nurgül Sok. No:21/A-B Keçiören Keçiören Zübeyde Han m Etlik Mah. Etlik Cad. SSK Önü Yaya Üst Geçidi Alt No:57/B Etlik Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam fiirin T p Fakültesi Cad. No:86/B Abidinpafla Mamak Özdamar fiahintepe Mah Sok. No:4/A Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han Çi dem Cumhuriyet An ttepe Cad. No:103/B Polatl Polatl Beyhekim Merkez Mah.Gülyaz Cad. Necip Faz l K sakürek Sok. No:9/A Pursaklar Pursaklar Yi it P narbafl Mah. Yaflar Kemal Cad. No:85/10 Sincan Sincan Damla Akflemsettin Mah. K z l rmak Sok. No:89/A-B Sincan Sincan Beyaz Zambak Fatih Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.No:98 Sincan Sincan

9 Astronominin alt n ça n n bafllad rasathane TEKNOLOJ /9 "F klavye" ile 70 dünya flampiyonlu u Timur mparatorlu u'nun 4'üncü sultan, Emir Timur'un torunu gök bilimci Ulu Bey taraf ndan Özbekistan' n Semerkand kentinde 1428 y l nda yapt - r lan ve 15'inci as r mimarisinin ender örnekleri aras nda gösterilen "Ulu Bey Rasathanesi", dünya bilim tarihi miras n n özgün bir parças olarak gösteriliyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI SEMERKAND/ESK fieh R (AA) Y ld zlar n ve ay n hareketlerinin gözlendi i rasathane, sadece do u astronomisinin önemli merkezi olmakla kalmad, dünya astronomisinin de eflsiz öncüsü olan eserler burada kaleme al nd. Baz kaynaklarda yer verilen bilgilere göre, Ortaça n büyük gök bilimcisi Ulu Bey, devrinin ö retim geleneklerine uyarak önce din bilgilerini daha sonra mant k ve astronomi konular n ö rendi. Babas n n yard m yla ülke yönetiminde söz sahibi olan Ulu Bey, ça n n ünlü bilginlerini saraya toplad. Ulu Bey, astronomi ve matematik alanlar ndaki çal flmalar yla ün kazand. Genç yafl na ra men yaflad dönemde ilmi çal flmalara öncelik veren Ulu Bey, 1417'de astronomi alan nda çal flmalar geniflletmek için Registan Meydan 'na, iki yan nda iki minaresiyle dikdörtgen fleklinde medrese yapt rd. E itim odalar ve ö rencilerin yatak odalar da bulunan ve Ulu Bey'in, ölümüne kadar matematik ve astronomi derslerini verdi i bu medrese, 15'inci yüzy lda Asya k tas n n en iyi ve önemli üniversitelerinden biri olarak gösterildi. Medresenin e itim a rl, matematik ve gök bilim dal idi. El Kafli ve Kad zade-i Rumi gibi döneminin en ünlü bilim adamlar n bu medresede toplayan Ulu Bey, 8 ondal k kesre kadar do ru olan kesin sinüs ve kosinüs tablolar ve küresel trigonometri formülleri konusunda çal flmalar yapt. Ünlü bilgin ve filozof Nureddin Abdurrahman Cami, bu medresede e itim gördü. Bugün Ulu Bey Medresesi'nin bahçesinde, o dönem ders veren Ali Kuflçu, Bursal Kad zade Rumi, G yasettin Cemsid, Muhammed Havafi ve Ulu Bey'in simalar n n yer ald heykeller bulunuyor. Medresenin ard ndan 1428 y l nda BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA Semerkand'da bir tepenin üstüne 46 metre çap nda, 30 metre yüksekli inde yapt r lan gözlemevinde, ana salonun kubbesinde ay, günefl, di er y ld zlar incelendi. Zaman n n tek örne i olan Ulu Bey Rasathanesi, astronomi katalo unda "Ulu Bey'in Y ld z Çizelgesi" olarak bilinen ve kapsaml y ld z cetveli olan "Ulu Bey'in Y ld zlar Cetveli" önemli say l yor. Bu katalog, 17'nci yüzy la kadar astronomi çal flmalar na kaynakl k etti. Rasathanedeki gözlemlerde elde edilen veriler, Ulu Bey'in oldukça do ru bir saptamayla bir y l n uzunlu unu 365 gün 5 saat 49 dakika 15 saniye olarak hesaplamas n sa lad. Ulu Bey, günefl, ay ve gezegenlere iliflkin saptamalar yla da ilim dünyas na katk da bulundu. Y ld zlar n ve ay n hareketlerini gösteren tablolar haz rlayan Ulu Bey'in yapt zayiçe (y ld zlar n belli bir zamandaki yerlerini, durumlar n gösteren çizelge), kendisinden sonra gelenlerin baflvurdu u ana kaynaklardan biri oldu. Zic-i Kuraganiy (Ulu Bay Zayiçesi) adl eseri, Bat dillerine çevrildi. Ulu Bey'in o günlerde yapt do ru hesaplamalar, bugün bile bilim adamlar n flafl rt yor. Babas n n 1446'da ölümü üzerine tahta geçen Ulu Bey'in, 1449'da vefat ndan sonra rasathane bir çöküfl sürecine girdi ve zemininden itibaren afla da kalan k sm günümüze kadar ulaflt. Restore edilerek aç a ç kar lan k sm nda gözlem ifllemlerinin sürdürüldü ü, k smen yer alt na giren, hilal fleklindeki gözlem yerinin uzunlu u 11 metreyi buluyor. Rasathanenin hemen yan na infla edilen müzede, gözlemevinin maketiyle Ulu Bey'in gök cisimlerini incelemek için kulland aletlerin birer örne i sergileniyor. STANBUL (AA) B aflbakanl k genelgesinin Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmesiyle, 2017 sonuna kadar kamu kurumlar ndaki bilgisayarlarda kullan lmaya bafllanacak "F klavye" ile 1965'ten itibaren yar flmalara kat lan Türkiye Klavye Tak m n n, kazand 70 dünya flampiyonlu u ile ilk s rada yer ald bildirildi. "F klavyenin" mucidi olarak bilinen Uluslararas Bilgi fllem Federasyonu Türkiye Grubu Baflkanl ( ntersteno-türk) Onursal Baflkan hsan S tk Yener, AA muhabirine yapt aç klamada, ö retmenlik yaparken 1946'da bafllad Türkçe'ye uygun daktilo gelifltirme çal flmalar n n, 20 Ekim 1955'te, "Bakanl klar aras Standardizasyon Komitesi" taraf ndan, ard ndan da "Devlet Malzeme Ofisi" ve "Türk Standartlar Enstitüsü" taraf ndan kabul edildi ini söyledi. Bu tarihten itibaren aral ks z olarak çal flmalar na devam etti ini dile getiren Yener, bunu sadece Türkiye içerisiyle s n rlamad n, F klavyenin dünyadaki yerini almas için de birçok giriflimde ve çal flmada bulundu unu ifade etti Bu kapsamda Türkiye'de daktilo flampiyonalar düzenledi ini belirten Yener, flunlar aktard : "2. Dünya Savafl 'ndan sonra yenilenen Dünya fiampiyonalar Yönetmelikleriyle, 1955'ten bafllayarak her 2 y lda bir yap lmakta olan flampiyonalara Türk yar flç lar n kat labilmesi için çal flt k. 1960'larda elektrikli, 1970'lerde elektronik daktilolarla, 1980'lerden itibaren bilgisayarlarla ve 2000'lerde internet arac l yla yap lan dünya flampiyonalar na, Türk yar flmac lar damgas n vurdu. Paris'te 1965'te düzenlenen flampiyonada Türk yar flmac Ece Özbayrak ile ilk flampiyonlu umuzu kazand k. O tarihten bu yana yap lan yar flmalarda Türk yar flmac lar kazand klar 70 flampiyonlukla aç k ara önde bulunuyor. kinci s radaki Almanlar' n 48, Çekler'in ise 25 flampiyonluklar var. Yar flmalara Q klavye ile kat lan Amerikal lar' n ve ngilizler'in ise henüz hiç flampiyonluklar bulunmuyor." Yener, dünya flampiyonalar - n n 2 y lda bir yap ld n anlatarak, flunlar aktard : "1950'lerde Almanlar hep flampiyon olurdu ama f klavye sayesinde 1965'te ilk flampiyonlu umuz elde ettik. Son flampiyona 14 Temmuz 2013'te Belçika'da yap ld. Kimisi Q klavye kimisi de kendi dil özelliklerine göre düzenlenmifl klavyelerle kat ld. Bu flampiyonada gerek bireysel ve gerekse tak m halinde yar flmada da t lan toplam 33 madalyan n 15'ini alan tak m m z dünya flampiyonu oldu. Tüm baflar lar F klavye ile geldi. Bu baflar lar, F klavyenin bize ne kadar uygun oldu unu gösteriyor" Yener, Resmi Gazete'de yay nlanarak, yürürlü e giren "F klavye genelgesinin" çok önemli bir geliflme oldu unu vurgulayarak, "F klavye için art k her fley haz r. Yeter ki siz kullanmas n bilin. Harfler Türkçe'ye uygun yerlefltirildi i için klavyeye bakmadan rahatl kla ezbere yaz labiliyor. Harfleri aram yorsunuz. Bunun yaz l m zaten uzun zamand r haz r. F klavyenin üstünlü ü zaten kan tlanm fl. Dilimiz için en kullan fll klavye. Özellikle 10 parmakla yazanlar için çok avantajl " ifadelerini kulland. Soldan sa a 1. Çabucak... Savc l n soruflturma sonunda elde etti i kan tlar ve iddialar n içinde toplad, mahkemede okunan yaz, savca Kimyasal çözümlemeyle ayr flt r lamayan veya bireflim yoluyla elde edilemeyen madde... Yetki isteme, izin isteme (eski) Gösterge bilimi... Fark Paylama... Mimlemek ifli... Türk alfabesinin on üçüncü harfinin ad, okunuflu Daha kötü, çok kötü... Y ld r m (eski)... flaret vermek, uyarmak, ça rmak için kullan lan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluflan, elle veya baflka düzenlerle iflletilebilen araç ridyum elementinin simgesi... Bir giyece in gö üsle omuz aras nda kalan bölümüne eklenen parça... Koka yapraklar ndan ç kar - lan ve ba ml l k yapan uyuflturucu bir alkaloit Rize ilinden olan kimse... Hendek, tuzak Kalça kemi i (halk a z )... Zaman n bölünemeyecek kadar k sa parças, lahza... Havada pek az olarak bulunan, asal gazlar s n f ndan bir element (simgesi Ne)... Kar fl k renkli, çok renkli, alaca Öz, kök, içyüz (eski)... Çok ac çrek... Stronsiyum elementinin simgesi... Nobelyum elementinin simgesi yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer... Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmifl bir oyun türü... "Biraz zaman geçsin" anlam yla cümlelerin bafl na gelen bir söz Sezyum elementinin simgesi... Özenli... As l konu, temel motif, ana konu fieker üretiminde, billurlaflan fleker al nd ktan sonra kalan flekerli posa... Atom numaras 70, atom a rl 173,04 olan de erli bir element (simgesi Yb) Ayn aksan veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yap lan uyak... Portakal kabu u, cin ve vermutla yap lan içki Lekeletmek ifli... Eriflmek, kavuflmak... Yukar dan afla ya 1.Say lamayacak kadar çok, say s z... Gösterge (eski) Sadist... Kurum Ölüm (eski)... Gemi, tren, k flla, yat l okul vb. yerlerde üst üste yap lan yatak yeri... Gemileri, farkl iki su düzeyinin birinden öbürüne afl rmak için yap lm fl ara havuz Te men ve yukar s üst düzey subaylar n hizmetinde bulunan er, hizmet eri, emirber(eski)... Holmiyum elementinin simgesi... Yard m (eski) Klasik Türk müzi inde ve özellikle tekke müzi inde yer alan, kaval biçiminde, yan k sesli, kam fltan bir üflemeli çalg... Bir tür pembe elmas... Tat alma duyusu ile ilgili Eski M s r'da flehir devleti... Benzetme... Hangi fley Bitiflme (eski)... ran dili ve kültürü ile u raflan kimse Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, iflaretleme, an flt rma, ihsas... Topluluktan ayr durma (eski) Dik olma durumu... Etkilemek ifli, tesir Duman n de di i yerde b rakt - kara leke... Ekolojiyle u raflan kimse, ekoloji uzman... Karakter Birini bir göreve getirmek, tayin etmek... Kad n (eski)... Ey, hey anlam nda kullan lan bir seslenme sözü (eski) Niçin, neden... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan... Brom elementinin simgesi... San Köpek difllerinden sonra içeriye do ru, alt ve üst çenenin iki yan nda befler tane bulunan ve yiyecekleri ö ütmeye yarayan difllerin ortak ad, az difli, ö ütücü difl... Tar msal... Genellikle gerçek anlam ndan az çok ayr, kendine özgü bir anlam tafl yan kal plaflm fl söz öbe i, tabir Son birim... Örnek Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteli i kazanmam fl (kimse)... Genel görünümlü.

10 YAfiAM LHAN ÇULHA GAZ ANTEP (CHA)- G aziantep Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itimi Kurslar (GAMEK), kursiyerlerine Gaziantep kahramanlar n anma gezisi düzenledi. Gerçeklefltirdi i etkinliklerle kursiyerlerinin sosyal hayata adaptasyonuna katk da bulunan GAMEK, 8 flubat 1921 Gaziantep e Gazi lik ünvan n n verilmesinin 93. y ldönümü an s na /10 AB T KIZILCA HATAY (CHA)- S uriye s n r kap s nda yaflanan s k nt lar nedeniyle pazartesi gününden bu yana ç k fl yapamayan TIR kuyru u 50 kilometreye ulaflt. çerisinde her türlü g da maddeleri, süt, tavuk ve kuru maddeler bulunan TIR lar Cilvegözü nde ç k fl yapmak için bekliyor günden bu yana beklediklerini söyleyen sürücülerden Halil brahim Biriflik, düzenledi i müze gezileriyle ö rencilerine Gaziantep tarihini yak ndan inceleme olana sundu. Tarih bilincini canl tutmay hedefleyen GAMEK, bu amaçla kursiyerlerini Bayazhan Kent Müzesi ile Savafl Müzesi ni gezdirerek Gaziantep tarihi hakk nda bilgilendirdi. GAMEK Genel Koordinatörü Ramazan Dündar, kursiyerlerin müze gezisinden oldukça etkilendi inin alt n çizerek Gaziantep Büyükflehir Belediyesi nin büyük emekleriyle Cilvegözü nde TIR kuyru u 50 km ye ulaflt 'Dizi izleyecek zaman Peygamber Efendimiz in (sas) hayat n okumaya da ay r n' BULMACANIN ÇÖZÜMÜ fianl urfa dan geldiklerini, burada ma dur olduklar n söyledi. Yiyecek içecek bir fleylerinin kalmad n anlatan Biriflik, "Sorunun Suriye taraf ndan kaynakland n zannediyoruz." Salih Çekiç isimli sürücü ise "15 gündür buraday z. Ald m z kira 500 dolar, yemek param za yetmiyor. Yetkililer tam olarak bilgi vermiyor. Kap pazartesi günü kapand. Evden uzakta yüklerimizle ma dur olduk." diye konufltu. Gerçeklefltirdi i etkinliklerle kursiyerlerinin sosyal hayata adaptasyonuna katk da bulunan GAMEK, 8 flubat 1921 Gaziantep e Gazi lik ünvan n n verilmesinin 93. y ldönümü an s na düzenledi i müze gezileriyle ö rencilerine Gaziantep tarihini yak ndan inceleme olana sundu. GAMEK, kursiyerlerine tarih bilinci afl l yor flehrimize kazand r lan müzeler geçmiflimizin zor günlerini en iyi flekilde yans t yor. Gelece imizi daha emin ad mlarla kurmak için geçmiflimizi her zaman hat rlamal y z. 8 fiubat 1921 Gaziantep e Gazi lik unvan n n verilmesinin 93. y ldönümü an s na düzenledi imiz etkinlikler bu aç dan oldukça önemli. Çünkü GAMEK gelece ini daha iyi kurmaya haz rlanan Gazianteplilere hizmet veriyor. diye konufltu. Engellilerden 'Herkes O'nu Okuyor' kampanyas na kat l m HASAN KÜÇÜK MERS N (CHA) - H z. Muhammed (SAV)'i tan mak ve tan tmak için bafllat lan 'Herkes O nu Okuyor' yar flmas na Mersin deki engelli dernekleri de destek verdi. Mersin Kültürleraras Diyalog ve Düflünce Merkezi'nde (MEKAD M) bir araya gelen Engelli Derne i temsilcileri engelli vatandafllar n yar flmaya kat l m ile ilgili bilgi al flveriflinde bulundu. Ziyarete MEKAD M Baflkan Vekili Erdo an Günal, Kalp Gözüyle Görenler Derne i Baflkan Ahmet Remzi nan, Kalp Gözüyle Görenler Derne i Genel Sekreteri Y lmaz Öztürk, Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü Baflkan Mehmet fiükrü Demir, Mersin flitme Engellilerin E itimine Destek ve Kalk nma Derne i Baflkan Abuzer Özer, Türkiye Sakatlar Derne i Mersin fiubesi Bas n sözcüsü Mürsel Çiftçi ve MEKAD M üyeleri kat ld. MEKAD M Genel Sekreteri smail Elmac, Hz. Muhammed'in hayat yla ilgili kitap okumaya teflvik amac yla düzenlenen 'Herkes O'nu Okuyor' projesi kapsam nda Türkiye çap nda kampanya bafllat ld n belirtti. 24 Mart 2014 tarihine kadar adresinde son baflvurular n yap laca kampanyan n s navlar n n 31 Mart-12 Nisan aras nda yap laca n anlatan Elmac "Ortaokul, lise ve yetiflkin olmak üzere 3 ayr kategoride belirlenen kitaplar okuyanlara Mersin de 333 hediye da t lacak. Hediyeler içinde umre ziyaretleri, diz üstü bilgisayarlar ve mini tabletler de bulunuyor." diye konufltu. S nava engelli vatandafllar n usullere uygun bir flekilde al nabilmeleri için ilk defa MEKAD M olarak ad m att klar n anlatan Elmac flöyle devam etti: "Amac m z insanlar n alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in hayat n n do ru bir flekilde okunmas n sa lamak. Bu yar flmaya 40 bin kiflinin kat lmas n bekliyoruz. Geçti imiz günlerde 4 bin Roman vatandafl m z kat lma karar alm flt, bugün de engelli derneklerimizin hepsi kat lma kararlar n ilettiler, hepsine can- gönülden teflekkür ediyoruz." SEDAT YILMAZ ORDU (CHA)- A ktif Gönüllüler E itim Kültür ve Yard mlaflma Derne i (AKT FDER) Halil Efendi Sosyal Tesisleri nde organize edilen Peygamber Efendimiz'i (sas) anlatan program büyük ilgi gördü. Konuflmas nda duygusal anlar yaflayan TV programc s Ahmet Bozkufl, seyircileri de duyguland rd. fiiirleriyle Efendimiz'i (sas) anlatan Bozkufl, "Bir dizi izleyecek kadar zaman Peygamber Efendimiz in (sas) hayat - n okumaya da ay r n." diyerek, zaman iyi kullanmaya vurgu yapt. AKT FDER in kuruluflundan günümüze faaliyetleri slayt eflli inde kat l mc lara sunuldu. Afrika ülkelerinden olup Samsun 19 May s Fakültesi nde de iflik branfllarda okuyan üç ö rencinin (Muhammed Cuma, Ebubekir Ceye ve brahim Gabata) Kur an- Kerim tilaveti ile bafllayan programda ö renciler, daha sonra kendi memleketlerinden bahsetti. Türkiye nin çok güzel oldu unu, insanlar n çok s cak ve yard mseverli inden bahseden ö renciler, AKT FDER in organize etti i programda herkese Türkiye de gördükleri bu yak n ilgiden dolay teflekkür etti. Ard ndan Kimse Yok Mu Derne i nin faaliyetleri yine slayt eflli inde anlat ld. Daha sonra Kimse Yok Mu Samsun fiube Müdürü Cemil Baflbay, Kimse Yok Mu Derne i ile ilgili çal flmalar n anlatt. Yak n zamanda bafllatt klar un yard m kampanyas na Ünyelilerin de Kimse Yok Mu Ordu fiubesi taraf ndan dahil olabilece ini söyleyen Baflbay; g da, battaniye türünde yard mlar n devam etti ine de indi. Baflbay, Kimse Yok Mu Derne i hakk nda yak n zamanda ulusal bir gazetenin yalan, yanl fl, mesnetsiz bir haber yaparak derne e karfl karalama kampanyas n n da sürdü üne dikkat çekerek, Allah n davas na çamur at lmaz. Biz kendimiz için bir fleyler yapm yor. Ticaret yapm yoruz ki cebimize giren arts n. Ama Allah bu ya iflte bir sonra da yap lan bu yalan yanl fl haberler yalanland. Biz Allah yolunda ifl yap yoruz. Oradaki yap lan yar mlar yap lmam fl gibi göstermek, derne e çamur atmak, derne e gönüllü olarak yard mda bulunanlar töhmet alt nda b rakmak Allah n davas na ayk r ifl yapmakt r. Bu kirli oyunlara gelmeyiniz. diyerek yap lan yalan haberlerin derne e gönül verenleri karalama kampanyas oldu una de indi. BOZKUfi: HEP M Z O NU (SAS) OKUYALIM Ard ndan, Samanyolu Televizyonu nda oyunculuk, sunuculuk ve radyoculuk yapan, özellikle Ramazan aylar nda Eyüp Sultan Camii önünde iftar vaktinde program sunan Ahmet Bozkufl sahnede yerini ald. Baflta esprili bir girifl yapan Bozkufl, daha sonra Peygamber Efendimiz'in (sas) hayat n, yaflant s n ö renmenin faydalar na dikkatleri çekti. Peygamber Efendimiz'in (sas) merhametinden bahseden Bozkufl, Bazen öyle oluyor ki ceviz kabu unu doldurmayacak fleylerle ailemizi, yak nlar m z ve çevremizdekileri k r yoruz. Günümüzde h rs, öfke ve anl k tak nt lar m za yap lmayan kötülük neredeyse yok gibi. O Peygamber (sas) ki aff bol olan, Efendimiz'in (sas) amcas n öldüren Vahfli yi affetmifl, bize ne oluyor Allah aflk na. Vahfli utanc ndan, mahcubutiyetinden Efendimiz'in (sas) karfl s na gelemiyor. Ve onu Efendimiz (sas) bir mektup yazarak yan na gelmesini istiyor. Vahfli, ' fllemedi im günah yok ya Rasullullah (sas), bunlar n üstüne bir de amcan öldürdüm. Nas l senin huzuruna ç kar m diyor. Bize ne oluyor Allah aflk na. Hayat nda baba gibi çok de erli bir sözcü ü kullanamayan, daha 6 yafl nda iken annesini, ard ndan dedesini kaybeden, hayat nda aile büyüklerinden hep yoksun kalan Efendimiz (sas) hayat n lütfen okuyal m. Bak n, Allah onlardan raz olsun ki herkes O nu (sas) okuyor diye kaybedeni olmayan bir kampanya düzenledi.

11 Kayseri de Kent Müzesini 110 bin kifli ziyaret etti KAYSER (AA) - K ayseri Büyükflehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi bu y l n 11 ayl k bölümünde 110 bin kifli taraf ndan ziyaret edildi. Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Oktay Durukan, yapt yaz l aç klamada, 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan Kent ve Mimar Sinan Müzesi nin Türkiye nin ilk dijital müzesi oldu unu ifade etti. Kayseri yi tan mak isteyenlerin ilk u rak yeri haline gelen Kent ve Mimar Sinan Müzesi ne ilginin her geçen y l artt n belirten Durukan, 2012 y l nda müzeyi 107 bin kifli ziyaret etti y l n n 11 ay nda ise ziyaretçi say s 110 bine ulaflt. Haftan n yedi günü aç k olan Müze ücretsiz olarak gezilebiliyor diye konufltu. Kent ve Mimar Sinan müzesine olan ilginin bafll ca nedeni oldu unu ifade eden Durukan, flunlar kaydetti: Müzemizin birinci kat nda 12 farkl ekran var. Bu ekranlarda, 8 dakikal k videolarda Kayseri flehriyle ilgili akl n za gelebilecek, ticareti, sanayisi, sosyal hayat, Erciyes i, do al güzellikleri mutfak kültürüne kadar her konu ile ilgili bilgi var. Bunlar n tamam Türkçe ve ngilizce seslendiriliyor. Kula n za takt n z bir kulakl kla hangi ekran n önüne gelirseniz, o ekran otomatik olarak sizi alg l yor ve kanal de ifltirmeden istedi iniz dil seçene i ile o ekrandaki bilgilere sahip oluyorsunuz. Ayr ca 5 metrekarelik Kent Maketinde güncellenmifl haliyle flehirle ilgili mekanlar noktas ndaki bilgilere sahip olunabiliyor. TUR ZM /11 Güney fielalesi nde ziyaretçiler için sosyal alanlar oluflturulacak Denizli Valisi Demir: Heyelandan sonra ç kan haberlerle Türkiye kamuoyuna tafl nmas ndan sonra burada ziyaretçi say s nda önemli derecede art fl oldu DEN ZL (AA) - D enizli Valisi Abdülkadir Demir, Güney fielalesi nde meydana gelen heyelandan sonra yap lan haberlerle ziyaretçi say s n n önemli derecede artt n belirterek, Özellikle buraya gelen misafirlerimizin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere bütün sosyal alanlar burada oluflturulacak Demir ve beraberindeki heyet, Türkiye nin say l tabiat an tlar ndan Güney fielalesi nde inceleme yapt. Vali Demir, Güney fielalesi ndeki düzenleme çal flmalar n yerinde görmek için düzenledi i teknik gezide y k lan ve yeni oluflturulan alanda inceleme yaparak bilgi ald. Demir, inceleme sonras nda gazetecilere yapt aç klamada, flelalenin 13 May s ta heyelan sonucu y k ld n hat rlatt. Heyelandan sonra Denizli Valili i, Pamukkale Üniversitesi ve Tabiat Varl klar n Koruma Komisyonun deste i ile teknik çal flman n bafllad n ifade eden Demir, flöyle konufltu: Y k lan flelalenin yan nda tespit edilen alanda ikinci bir flelale için su verildi. Fakat su verilmesi s ras nda burada yap lan çal flmada eski yerinde su verilebilece i uzmanlar taraf ndan uygun görüldü. fiu anda da eskiye yak n bir görüntü oluflmaya bafllad. Heyelandan sonra ç kan haberlerle Türkiye kamuoyuna tafl nmas ndan sonra burada ziyaretçi say s nda önemli derecede art fl oldu. fiu anda gezinti fiziki ve çevre flartlar olarak çok uygun de il. Bununla ilgili olarak da Yaban hayvanlar müzesi ilgi görüyor ED RNE (AA) - GÖKHAN BALCI - T elef olan yaban hayvanlar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki müzede, ö rencilerin e itimi ve vatandafllar n bilinçlendirilmesi amac yla sergileniyor. Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beytullah Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne ve çevresindeki birçok yaban hayvan n n araçlar n çarpmas sonucu telef oldu unu söyledi. Telef olan hayvanlar n baz lar n n duyarl köylüler taraf ndan yetkililere teslim edildi ini belirten Özkan, bu yaban hayvanlar n n bilimsel incelemelerde kullan labildi ini ifade etti. Telef olan hayvanlar, gerekli ifllemlerin ard ndan üniversitedeki müzede sergilediklerini aktaran Özkan, flöyle konufltu: Araba çarpmas sonucu telef olan hayvanlar tahnit ederek ö renci materyali ve vatandafllara tan tmak amac yla bir müze oluflturduk. Su maymunu, yaban kedisi, tilki, köstebek, sincap, kokarca gibi yaban hayvanlar n n bulundu u müzede ayr ca, çevremizde yaflayan tüm omurgal lara ait iskeletler de var. Özkan, biyolojik müze materyallerinin de zengin oldu unu vurgulad. - Duyarl l k art yor Özkan, yapt klar ziyaretlerde köylülerin yaban hayvanlar yla ilgili duyarl l k düzeyinin artt n gördüklerini söyledi. Dolaflt klar yerlerde insanlarla konufltuklar n ve iletiflim bilgilerini b rakt klar n belirten Özkan, flöyle devam etti: Köylülerle konufltu umuzda son zamanlarda medyadan ve çevreden edindikleri bilgiler do rultusunda, yabani hayvanlara karfl daha duyarl olduklar n, öldürme girifliminde bulunmad klar n fakat bazen korktuklar n ve akademisyenlerden yard m alma ihtiyac duyduklar n söylüyorlar. Biz de dolaflt m z yerlerde iletiflim bilgilerimizi b rak yoruz ve köylülerden yaban hayvan gördüklerinde bize haber vermelerini istiyoruz. Gitti imiz yerlerde, çevrede bulunan omurgal lar, kufllar, memeliler sürüngenler, kertenkeleler, y lanlar hakk nda gerekli bilgileri veriyoruz. Sohbet esnas nda bunlar n resimlerini de gösteriyoruz. Özkan, merkeze ba l Sazl dere köyünde geçti imiz yaz ölü olarak bulunan bir Alacal Kokarca n n da müzede sergilenmeye baflland n aktard. Alacal Kokarca n n, Türkiye ve dünyadaki nadir olan türlerden oldu unu köylülere anlatt klar n dile getiren Özkan, Araba çarpmas sonucu öldü ü kanaatine vard k. Taze oldu u için de tahnit ederek bu materyali ö rencilere ö retim aç s ndan de erlendirmeyi düflündük. fiu anda bölümümüzün müzesinde di er nadir türlerle sergileniyor diye konufltu. valilik kaynaklar kullan larak 200 bin lira Güney Kaymakaml na aktar ld. Kaymakaml k hemen ihale yaparak bir inflaat firmas yla anlaflt. Özellikle buraya gelen misafirlerimizin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere bütün sosyal alanlar burada oluflturulacak. Demir, flelalede kilit tafl ve çevre düzenlemelerinde yap laca na dikkati çekerek hedeflerinin özellikle ziyaretçi say s n çok artt nisan ay na kadar buradaki çal flmalar tamamlamak oldu unu ifade etti. Güney fielalesi nin 2014 y l nda en önemli turizm merkezlerinden biri olmas için gayret gösterdiklerini vurgulayan Demir, Çevre fiehircilik il Müdürlü ü bünyesinde oluflturulan Tabiat Varl klar Komisyonun çal flmalar ile flelalenin eskisinden daha güzel olaca na inan yorum. Burada önemli olan buradaki suyun özelli idir. Bu su Pamukkale deki travertenlere rengini veren suyun so uk halidir. Keflke y k lmasayd diyoruz ama öncekinden daha güzel olaca na inan yorum diye konufltu. - Güney fielalesi Denizli nin Güney ilçesindeki flelale, 1993 y l nda zmir 2 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu taraf ndan 1. derecede do al S T alan, 1994 y l nda Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü taraf ndan da tabiat an t olarak ilan edilmiflti. 13 May s ta meydana gelen heyelanda 20 metre yükseklikteki kaya blokunun çökmesi üzerine Denizli Valili i ve Pamukkale Üniversitesi iflbirli i ile flelale yaklafl k 100 metre yak n nda tekrar oluflturulmufltu. Azerbaycan n zenginli i tarihine de yan yor BAKÜ (AA) - Ruslan Rehimov - K afkaslar n parlayan y ld z Azerbaycan n petrol ve do algazdan elde etti i gelir, ülkenin çehresini de ifltirirken, kültürel miraslar da bu zengilikten pay n al yor. Baflta baflkent Bakü olmak üzere tüm tarihi eserler kapsaml restorasyona tabi tutuluyor ve tarih merakl lar n n hizmetine veriliyor. Devlet deste iyle onar lan yap lardan biri de hem Azerbaycanl lar hem de Bakü ye gelen turistlerin ilgi gösterdi i, kentin tarihi sembolü say lan K z Kalesi. çeri flehirde Hazar Denizi k y s nda bulunan K z Kalesi, 4 y ll k restorasyon çal flmalar n n ard ndan kap lar n yeniden ziyaretçilere açt. Cumhurbaflkan lham Aliyev in 2009 da imzalad kararname ile bafllat lan çal flmalarla tarihi yap ya y llar n vermifl oldu u tahribat onar l rken, Kale, modern araç ve gereçlerle donat lm fl bir müze haline dönüfltü. Restorasyonun ard ndan d fl görünüflü tarihi yap s na kavuflan kalenin içinde dokunmatik ekranlar, digital kitaplar ve maketler görmek mümkün. Her kat nda farkl bir kompozisyonun sergilendi i kaleyi gezenler, teknolojik ekranlar kullanarak kalenin tarihi, yap l fl amac, mimarisi ve kaleyle ilgili efsaneler gibi farkl ve genifl konularda bilgi sahibi olabiliyor. Savafl merakl s ziyaretçiler, dokunmatik ekranlarda, kalenin savunmas yla ilgili oyunlar oynayabiliyor. Monitör ve maketlerde sadece kaleyle ilgili de il, çeri flehir ve Bakü deki eski yaflama dair bilgiler de veriliyor. Kalenin katlar ndan birinde kurulan özel fl kland rma sistemiyle günefl mabedi izlenimi oluflturulurken, bir di er kat ise eski rasathane fleklinde düzenlenmifl. Kalenin d fl restorasyonu yap l rken, duvarlara yuva yapan göçmen ebabil kufllar da unutulmad. Haydar Aliyev Fonu nun giriflimleri sonucu, Avrupa dan getirtilen 500 den fazla kufl yuvas çevredeki binalara yerlefltirildi ve kufllar n bu yuvalara tafl nmas sa land.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Bob Ross'u örnek alan çiftçi, tuvallere "hayat" veriyor B LEC K (AA) B ilecik'in Gölpazar ilçesinde yaflayan çiftçi Cemal Engin (59), 1990'l y llarda televizyonda yay nlanan ve 1995 y l nda lenf kanserinden hayat n kaybeden ABD'li ünlü ressam Bob Norman Ross'un sundu u "Resim Sevinci" programlar n izlerken ö rendi i ya l boya tekni iyle, hayallerini tuvalle yans t yor. lçeye ba l Kurflunlu köyünde yaflayan Engin, AA muhabirine, resme e itim ö retim y l nda ortaokulda resim ö retmeninin tavsiyesi üzerine bafllad n belirterek, çeflitli yar flmalara girerek dereceler ald n kaydetti. Ahilik roman, tiyatro ve filmle anlat lacak KIRfiEH R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Anadolu'nun en önemli kültürel de erlerinden olan Ahilik, topluma, roman, tiyatro ve filmlerle anlat lacak. Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kaz m Ceylan, AA muhabirine yapt aç klamada, Gümrük ve Ticaret Bakanl bünyesinde oluflturulan Ahilik Kutlamalar Merkez Kurulu'nun, Ahili in tan t m için çok ciddi çal flmalar yapt - n söyledi. B u kurulun içerisinde Araflt rma ve Uygulama Merkezi'nin de bulundu unu ifade eden Ceylan, Ahili in güncel sanat dallar yla tan t lmas için roman yaz m ile tiyatro ve senaryo yar flmas n n gündeme al nd n dile getirdi. Ahili in roman tad nda anlat lmas na büyük önem verdiklerini belirten Ceylan, teklif götürülen yazarlar Sinan Ya mur, Mehmet Niyazi ve Emine Ifl nsu'nun kaleme ald eserlerin bu y l bitirilerek teslim edilmesinin beklendi ini ifade etti. Amaçlar n n çeflitli sanat dallar n kullanarak, Ahili i bütün yönleriyle anlatmak oldu unu belirten Ceylan, flöyle devam etti: "Bunun için önce memleketimizin 3 de erli romanc s na Ahili in roman n yazmalar için teklifte bulunmufltuk. Yazmaya bafllad klar eserleri bu y l tamamlayacaklar n söylediler. nflallah bu y l Ahili i anlatan 3 romana kavuflaca z. stedikleri tüm dokümanlar verdim. Yaklafl k bir y l araflt rd lar. Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan çok büyük destek al yoruz. Bakanl k, daha önce benim yazd m Ahilikle ilgili kitab 40 bin adet bast rarak okullara da- tm flt. Halk ve üniversite kütüphanelerine gönderilmifl. Romanlara da benzer bir çal flma yap labilir. nflallah romanlar n Ahilik Kutlamalar na yetiflmesini ümit ediyoruz." Kaz m Ceylan, Gümrük ve Ticaret Bakanl n n katk lar ile Ahilik Kültürünü Uygulama ve sinem Kardeflim çin Küçük bir kasabada yaflan Russell ve Rodney kardefller buradan kaç p daha iyi bir hayat kurma plan yaparlar. Russell bir yapt bir hatadan dolay kendini hapiste bulurken kardefli Rodney ise kuzeydo udaki en ac mas z suç a n n içinde bulur. Russell özgürlü ü ve adaleti bulmak için mücadele verecektir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sadece Afl klar Hayatta Kal r Bu fetiflist, haval, güncel, romantik vampir dram n n kahramanlar Adam ve Eve (ya da Adem ve Havva). Aflklar yüzy llard r sürmektedir, fakat son derece ak ll ve bir o kadar da ince zevklere sahip bohem entelektüeller olarak dünyan n gidiflat canlar n s kmaktad r. Hayat n keyfini ç karmaya bakarlarken, sükunetleri Eve in ele avuca s maz k z kardeflinin gelifliyle bozulur. Zeki olduklar kadar k r lgan çiftimiz ça dafl dünyan n y k l p çökmesine tan k olurlarken ayakta kalabilecekler midir? Araflt rma Merkezi taraf ndan yürütülen tiyatro ve senaryo yar flmas n n da bafllat ld n söyledi. Yar flmaya Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü, Sinema Genel Müdürlü ü ve Türkiye lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birli i'nin katk sa lad n dile getiren Ceylan, eserlerin de erlendirilmesi için alanlar nda profesyonel kiflilerin oldu u iki ayr jüri oluflturuldu unu belirtti. Senaryo jürisinin baflkanl n ünlü yönetmen Osman S nav ve tiyatro jürisinin baflkanl n ise tiyatro sanatç s Semih Sergen'in yapt n ifade eden Ceylan, eserlerin gelmeye bafllad n aktard. Ceylan, flunlar kaydetti: "Tiyatro ve senaryo yar flmas Ahilik Haftas Kutlamas 'na yetiflecek. lk tan t m n kutlamalarda yapmay arzu ediyoruz. 30 Nisan'da müracaatlar sona eriyor. Bilim Kurullar 'n n de erlendirmesinden sonra jüri üyeleri gelen senaryo ve tiyatro eserlerini inceleyecek. Her ikisinde de profesyonel bir kadro oluflturuldu. Ahilik törenlerinde ödülleri verilecek. Dereceye giren tiyatro eserlerini Devlet Tiyatrolar repertuvar na alacak. Ahilikle ilgili oyunlar sahneleyecek. Sinema Genel Müdürlü ü de senaryolar n film haline getirilmesi için firmalara destek sa layacak. Bu yar flmalara kat lmak isteyenlerden aray p doküman isteyen çok kifli oldu. Mesela Azerbaycan'dan bir yazar arad. 'Ahilik yar flmas na kat lmak istiyorum' Bu, ayn zamanda uluslararas bir yar flma." Her iki yar flmada dereceye giren eserlere ödül verilece ine iflaret eden Ceylan, birincilere 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere de 10 bin lira verilmesinin kararlaflt r ld n sözlerine ekledi. nkara RoboCop Y l 2028, çok uluslu flirketler toplulu u OmniCorp robot teknolojisinin merkezinde yer almaktad r. Bu flirketin üretti i insans z araçlar deniz afl r ülkelerdeki askeri güçler taraf ndan y llard r kullan lmas na ra men, Amerika'da kanuni uygulamalarda kullan lmalar yasaklanm flt r. fiimdi OmniCorp'un eline bu tart flmal teknolojisini kendi evinde de öne ç karabilmek için alt n bir f rsat geçmifltir. Sevgi dolu bir efl, baba ve iyi bir polis olan Alex Murphy (Joel Kinnaman) Detroit'i yolsuzluk ve suçlardan temizlemek için elinden gelen en iyi ifli ç kartmaya çal fl rken ciddi bir flekilde yaraland nda, OmniCorp'a yar -insan, yar -robot bir polis yaratmak için bir flans do ar. Balay Ülkenin en zengin ifl adamlar ndan biri olan U ur, çok ünlü bir oyuncu olan efli Gül ü, sürpriz balay için Kaleköy e götürür. U ur, Gül ile bafl bafla kalmak için köylüleri köyden göndermifltir. Balay ndan bir hafta önce tan flm fl ve y ld r m nikah ile evlenmifl çift, günler geçtikçe iliflkileri ile ilgili yo un bir hesaplaflman n içine girerler. U ur a göre Gül, dilinin alt nda bir bakla sakl yor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin aras ndaki bu gerilimli durum çözülmez ve U ur bu sakl olan ortaya ç kard nda k yamet kopar.

13 Melih Gökçek ten Alt nok a elefltiri ANKARA/13 Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok un, 3 y l 7 gün kesinleflmifl cezas bulundu unu aç klayan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Seçilse de seçilmese de fiilen bu cezay alan birinin belediye baflkan olmas mümkün de ildir Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz K eçiören de bir ma azan n aç l fl na, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ile birlikte kat lan Baflkan Gökçek, aç l fl öncesinde burada toplanan yüzlerce Keçiörenliye hitaben bir konuflma yapt. Baflkan Gökçek, yapt konuflmada ilk önce ülke gündemine iliflkin de erlendirmelerde bulunarak, gezi park eylemleri ile bafllayarak 17 Aral k ta devam eden sürecin ülke ekonomisine verdi i zararlar rakamlarla örnekler vererek bir kez daha anlatarak, vatandafllar n oynanan oyunlara kanmamalar n ve geleceklerine sahip ç kmalar n istedi.. Konuflmas n Keçiörenliler seninle gurur duyuyor tezahüratlar aras nda sürdüren Baflkan Gökçek, Benim Keçiörenlilere borcumu ödemem mümkün de il diyerek, Neden mi? ben Keçiören Kalaba da do dum. lk burada belediye Baflkan seçildim. Yine buradan milletvekili oldum. Bunun idraki içindeyim Keçiören den Belediye Baflkan aday olan Turgut Alt nok hakk nda baz gerçekleri bilmeniz gerek diyerek konuflan Baflkan Gökçek, Keçiören de bir önceki dönemde belediye baflkan olan arkadafl yeniden aday oldu. Ama baz gerçekleri bilmeniz laz m, flimdi size bir sual soraca m. Turgut Alt nok, Belediye Baflkanl ndan giderken ne kadar borç b rakt biliyor musunuz? Tam 150 trilyon borç b rakt Baflkan Gökçek, Alt nok un Keçiören de yapmaya bafllayarak tamamlayamad kule hakk nda bilgi vererek sürdürdü ü konuflmas nda flunlar söyledi: Biliyor musunuz? Bu Kuleyi 2002 y l nda ilk önce 3,5 trilyon liraya ihale etti. nkar etsin bakal m. Sonra ikinci kez ihale yapt. Bu kez de 27, 5 trilyona ihale etti. U lucanlar Cezaevi Sanat Soka nda atölyesi bulunan yaklafl k 30 sanatç, farkl sanat dallar ndan eserleriyle, ortaklafla açt klar karma sergide eserlerini sanatseverlerin be enisine sundu. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Sanat Soka sanatç lar, Hazine Bakanl Sergi Salonu nda karma resim sergisi açt. Düzenlenen kokteylin ard ndan aç l fl yap lan serginin ilk gününde, Alt nda Belediyesi çal flanlar da sanatç lar yaln z b rakmad. Sergiye ilk gününde sanatseverler de büyük ilgi gösterdi. Alt nok diyormufl ki, kuleyi yapmad lar, b rakt lar. Ben kendisine soray m, yine kendi belediye baflkan iken bankadan 20 trilyon lira ald buras için nflaat durduruldu, çünkü mahkeme karar var. Buras n kaçak yapt. Kulenin imar plan yok. mar plan olmad için oras kaçak kendi kendini tatmin etmek için yapt bir ifl. Hem Keçiören Belediyesi ni bat rd hem kendisi sorumlu. Belediye Baflkanl döneminde yapm fl oldu u ifl ve ifllemlerden dolay Turgut Alt nok un yarg land n belirten Baflkan Gökçek, Bundan dolay 3 sene 7 gün mahkumiyet ald. Normal flartlar içinde Yarg tay karar onaylad zaman seçilse de seçilmese de Turgut Alt nok diye birisi yok Çünkü 3 y l mahkum olan birinin fiilen Belediye Baflkan olmas mümkün de ildir. Bunlar ço- unuz bilmiyorsunuz. Bilesiniz diye anlat yorum. Baflkan Gökçek, Keçiören de yap lan ve yap lacak olan çal flmalar hakk nda da bilgi vererek sürdürdü ü konuflmas nda Sincan Metrosunun aç ld n, Çayyolu Metrosunun da aç laca n kaydederek, Keçiören Metrosunun gecikme nedeninin yer alt ndaki kaya zeminin yo un olmas ndan kaynakland n ama bu y l içinde Keçiören metrosunun tamamlanaca - n kaydetti. Baflkan Gökçek, Keçiören de yap lmakta olan projeleri flöyle s ralad : A LE YAfiAM MERKEZ Sergide ayr ca Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi Sanat Soka- n n tan t m için de bir stant aç larak Alt nda Belediyesi nin çal flmalar tan t ld. Çok say da eserin yer ald - sergide, Ulucanlar Sanat Soka nda çal flmalar n sürdüren sanatç lar n çini, Allah nasip ederse Türkiye nin en büyük Aile Yaflama Merkezi ni Seçimlerden önce Keçiören de açaca z. 35 bin metrekare kapal alan var. Dev bir merkez yapt k. Buras tamamland nda bütün mahallelerden küçük büyük, han m erkek, hiç fark etmez herkes otobüslerle buraya getirilecek ve devaml olarak buradan yararlanacaks n z. çerisinde 40 n üzerinde aktivite var. Kad nlara ayr erkeklere ayr havuz. çerde her yafltan kiflinin zaman geçirece i bilgisayardan, masa tenisine, bilardodan pilatese, çeflitli oyuncaklardan oluflan devasa bir merkez olacak. Keçiören in giriflin de Gümüfldere de Ihlamur Vadisi Projesi ni hayata geçecek. Buras n Keçiören Belediye Baflkan bafllatt bizde elimizden gelen deste i verece iz. Keçiören in girifli de bir baflka güzel olacak inflallah. KEÇ ÖREN N TRAF Plan n geçirdik. Ziraat Fakültesi ile görüflmelerimiz devam ediyor. Keçiören den ç k fl rahatlatmak amac yla Sanatoryum Caddesi nden, Ziraat Fakültesi üzerinden geçip direkt Samsun Yolu na ba lant yolu yapaca z. Böylece Keçiören in ç k fl trafi ini rahatlatm fl olaca- z. Esertepe de dev bir park yap yoruz. 187 dönümlük bir arazi üzerinde olacak. Keçiören bizim en büyük s k nt lar m zdan biri arsa s k nt s d r. Park n yap laca arsay da 60 trilyon vererek TOK den sat n ald k. Bu da seçimden sonra bitmifl olacak. Yerel seçimlerin ard ndan köyler mahalle olacak ve tamam Büyükflehir s n rlar na dahil olacak. Biz de bu yerlere Büyükflehir olarak tar m ve hayvanc l k konusunda destek verece iz. Ankara n n dört bir taraf ndaki ilçelerini organize ediyoruz. Art k Ankara n n ilçelerinin üretti i yerel ürünler için sat fl merkezi yapmak istiyoruz. Ayr - ca bizim flirketlerimiz oralara baz ve tesis ve fabrikalar da kuracaklar. Ziraat Fakültesi nin yan ndaki Fatih Alt Geçidinin oldu u yerde yerel ürünlerin sat ld merkez kuraca z. Konuflman n ard ndan Baflkan Gökçek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ile birlikte Keçiören sokaklar nda vatandafllar selamlayarak gül ve karanfil da tt. Alt nda Belediyesi sanatç lar sergide ebru, minyatür, hat, tezhip, cam alt, cam iflleme, tafl bebek, seramik, resim, keçe, deri kesme, kukla, ahflap oyma ve ahflap boyama dallar nda eserleri bulunuyor. Sergi geleneksel sanatlara ilgi duyanlar n büyük ilgisini çekiyor. Baflkan Ak tan okul ziyareti K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mehmet Örücü lkokulu nu ziyaret ederek ö renci velileri ile bir araya geldi. Mustafa Ak, yap m tamamlanan ve k sa bir süre sonra e itim ö retime aç lacak olan Mehmet Örücü lkö retim Okulu ndaki Okul Aile Birli i toplant s na kat ld. Ö renci velilerinin de haz r bulundu u toplant da konuflan Baflkan Ak, Bugün buraya ö rencilerimizi ve velilerimizi ziyarete geldik. Okulumuz haftaya aç l yor. nflallah ö rencilerimiz burada ders görmeye bafllayacaklar. Yeni okulumuz mimari yap s yla birlikte çok güzel oldu Belediye olarak e itime öncelik verdiklerini ifade eden Baflkan Ak, Okullar m z n eksikleri ve çevre düzenlemeleriyle ilgili, belediye imkanlar dahilinde elimizden geleni yap yoruz. Gelece imizin teminat olan çocuklar - m z için ne yapsak azd r diye konufltu. Baflkan Ak, s cak ve samimi bir ortamda gerçekleflen okul ziyareti s ras nda bir s n - fa da girerek ö renci velilerinin istek ve önerilerini dinledi. Annesinin kuca nda olan minik bir k z bebek gören Baflkan Ak, bebe i kuca na al p sevdi. Bu s rada Baflkan Ak n yan na gelen yafll bir kad n Ben Baflkan mla birlikte bir foto raf çektirece im Baflkan Ak, yafll teyzenin bu arzusunu gülümseyerek yerine getirirken Sizi çok seviyorum Baflkan m iltifat yla karfl laflt.

14 E T M /14 "Arapça Ö retmenleri Haydi Türkiye'ye Projesi" STANBUL (AA) D ünyan n farkl ülkelerindeki Arap as ll ö retmenler, sanal ortam üzerinden yap lan mülakatlarda baflar l olmalar durumunda üniversite ve okullarda istihdam edilmek üzere Türkiye'ye davet ediliyor. Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okullar n n say lar nda son y llarda görülen art fl, bu kurumlardaki nitelikli Arapça ö retmenlerine olan ihtiyac her geçen gün daha fazla hissedilir hale getirdi. stanbul 29 May s Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi (SÜREM) Arapça Programlar Koordinatörlü ü'nün bu ihtiyac karfl lamak için düzenledi i "Arapça Ö retmenleri Haydi Türkiye'ye Projesi" çerçevesinde, dünyan n herhangi bir yerinde yaflayan, anadili Arapça olan ve Arapçay yabanc dil olarak iyi ö retebilen nitelikli ö retmenlerin Türkiye'de istihdam hedefleniyor. AA muhabirine konuflan projenin yöneticisi SÜREM Arapça Koordinatörü Yard.Doç. Dr. brahim Helalflah, projeyi önce sosyal medyadan duyurduklar n, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip okullar baflta olmak üzere Türkiye'deki e itim kurumlar nda çal flmak isteyen Arapça ö retmenlerinin CV'lerini göndererek baflvuruda bulundu unu söyledi. Gerekli inceleme ve elemelerin yap lmas n n ard ndan belirledikleri kriterleri tafl yan en iyi 50 hocayla skype üzerinden en az 30 dakika mülakat yapt klar n ifade eden Helalflah, "Mülakatta baflar l olan 20 ö retmeni, yedi günlük "Yabanc dil olarak Arapça ö retim yöntemleri" konulu e itim program na kat lmak üzere Türkiye'ye davet ettik. Hocalar n bilgi bak m ndan yeterlili inden ÇORUM (AA) Ç orum E itim ve Kültür Vakf (ÇEKVA) taraf ndan, ülke genelindeki üniversitelerde ö renim gören Çorumlu ö rencilere daha fazla burs verebilmek amac yla SMS ile kampanya bafllat ld. Merkezi stanbul'da bulunan ÇEK- VA'n n Genel Müdürü Erdal Karsl, beraberinde Çorum fiube Temsilcisi Ahmet Üniversitelilere "SMS" ile burs deste i emin olduktan sonra formasyonlar n en az 2 deneme dersi yaparak ölçtük" Baflar l olan hocalara belge verdiklerini ve bu hocalar n özgeçmifllerini 29 May s SÜREM referans yla Arapça ö retmeni ihtiyac olan kurumlara ilettiklerini belirten Helalflah, 5 hocay kendi kurumlar nda istihdam ettiklerini, stanbul fiehir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Beyo lu Anadolu mam Hatip Lisesi'ne de hocalar yönlerdirdiklerini kaydetti. Üniversitelerden gelen yo un istek üzerine flimdi "Arapça Ö retmenleri Haydi Türkiye'ye Projesi'nin 2'ncisini düzenlediklerini ifade eden Helalflah, fiubat ay nda yeni hocalar deneme dersleri ve de erlendirme için stanbul 29 May s Üniversitesi'nde misafir edeceklerini söyledi. Güngör ve üniversite ö rencileriyle Vali Sabri Baflköy'ü ziyaret etti. Ziyarette konuflan Karsl, ÇEKVA'n n e itim ve kültür alan nda hizmet verdi ini, Türkiye'nin dört bir köflesinde üniversite e itimi alan Çorumlu ö rencilere burs deste- i sa lad klar n söyledi. Her akademik y lda oldu u gibi akademik y l nda da burs için ÇEKVA'ya çok say - da ö rencinin burs müracaat nda bulundu unu vurgulayan Karsl, müracaattan yaln z binine karfl l k verilebildi inin alt n çizerek, flunlar kaydetti: " akademik y l nda vakfa 3 bin 200 ö renci burs müracaat nda bulundu. ÇEKVA olarak bu müracaatlar n bir k sm na karfl l k verebildik. Halen bin ö renciye ayl k 250 lira burs vermekteyiz. Bu rakam yükseltme hedefleriyle çal flmalar yürütmekteyiz. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 STANBUL (AA) S por Toto Süper Lig'de 21. haftay Bursaspor galibiyeti ile kapayan ve zirve yar fl n sürdüren Befliktafl'a 2014 y l u urlu geldi. Siyah-beyazl lar, 2014 y l nda yapt resmi maçlarda yenilgi yüzü görmezken, 2014 Befliktafl'a u urlu geldi 5 karfl laflman n 4'ünü kazand, 1'inde berabere kald y l n Gençlerbirli i yenilgisiyle kapayan Befliktafl, 2014 y l nda ise baflar l bir grafik çizdi. Yeni y lda ilk olarak deplasmanda Trabzonspor ile karfl laflan ve 1-1 berabere kalan siyah-beyazl lar, daha sonra üst üste 4 galibiyet elde etti. Bu dönemde Kayseri Erciyesspor'u 3-2, Gaziantepspor'u 2-1, Kas mpafla'y 3-0 ve son olarak da Bursaspor'u 1-0 ma lup eden Befliktafl, 5 maçta 13 puan toplad. Süper Lig'de 2013 y l sonunda bir maç eksi iyle lider Fenerbahçe'nin tam 12 puan gerisinde kalan siyah-beyazl lar, yeni y lda bu fark da azaltmay baflard. FENERBAHÇE savunmac lar yla kazan yor STANBUL - (AA) S por Toto Süper Lig'in 21. haftas nda Kas mpafla'y Bekir rtegün'ün att golle 2-1 yenen Fenerbahçe, 2014 y l nda savunma oyuncular yla kazan yor. Üç forvet oyuncusu da sakatlanan sar -lacivertliler, ligin ikinci yar s nda ald - 2 galibiyette de stoperlerinin att gollerle sahadan mutlu ayr ld. Ligin ikinci yar s n n ilk maç nda 18. haftada sahas nda Torku Konyaspor karfl s nda, iki stoperi Bruno Alves ve Egemen Korkmaz' n golleriyle flampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan alan ve en yak n rakibiyle aras ndaki puan fark n 10'a ç - karan lider Fenerbahçe, deplasmanda 19. haftada Eskiflehirspor'a 2-1, 20. haftada da Sivasspor'a 2-0 yenildi. ki hafta üst üste yaflad puan kay plar n n ard ndan ikinci s radaki Galatasaray ile puan fark 4'e kadar düflen Fenerbahçe, 21. hafta sahas nda Kas mpafla ile oynad maçta durum 1-1 iken 81. dakikada, Egemen'in yoklu unda forma giyen stoper Bekir rtegün'ün att golle 2-1 kazanmay baflard. Savunma oyuncular ndan Alves, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Bekir rtegün ve Joseph Yobo bu sezon ligde gol kaydederken, ilk 11'in de iflmez oyuncular ndan Gökhan Gönül gol atamad. Sar -lacivertlilerde ligde az süre olan savunma oyuncular Hasan Ali Kald r m ve Michal Kadlec de gol bulamad. Fenerbahçe, bu sezon savunma oyuncular - n n att gollerle 9 puan kazand. Ligde 10. haftada Bursaspor deplasman nda dakikada att golle tak m na galibiyeti getiren golü atan Egemen Korkmaz, Torku Konyaspor maç nda da skor 1-1 iken 80. dakikada att golle flampiyonluk yolunda tak m na çok önemli bir 3 puan daha kazand rd. Egemen Korkmaz' n yoklu unda dünkü Kas mpafla maç nda savunmada Alves ile görev yapan ve 3 hafta sonra ilk11'de oynayan Bekir rtegün ise 81. dakikada tak m n n galibiyet golünü atarak, iki hafta sonra gelen 3 puanda baflrol oynad. Ligde ilk golünü 3. haftada Sivasspor maç nda atan Alves, ikinci golünü 18. haftada Torku Konyaspor a lar na gönderdi. Savunma oyuncular ndan Caner Erkin ise 4. haftada deplasmanda Kas mpafla ve 17. haftada Kad köy'de Kayserispor maçlar nda birer gol kaydetti. Bu sezon ligde sadece ilk haftadaki Torku Konyaspor maç nda forma giyen ve devre aras nda tak mdan ayr lan Yobo ise bu maçta 1 gol att. Sar -lacivertlilerde savunma oyuncular 8 gol kaydetti. Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan oyunculardan Cristian ve Emre Belözo lu üçer, Alper Potuk ve Mehmet Topal da birer golle tak mlar na katk sa lad. Fenerbahçe'de ilk yar da 43 golün 31'ini atan forvet oyuncular Sow, Emenike, Webo ve Kuyt'tan, Hollandal futbolcu d fl ndaki 3 forvet oyuncusu ikinci yar da arka arkaya sakatl klar yaflad. kinci yar da 3 maçta oynayan Sow, birer maçta görev alan Emenike ve Webo ikinci yar da henüz gol atamazken, sadece Kuyt 19. haftada 2-1 yenildikleri Eskiflehirspor maç nda 1 gol kaydetti. lk yar y en yak n rakibi Galatasaray' n 8 puan önünde lider bitiren sar -lacivertlilerde Sow 9, Emenike 8, Kuyt ve Webo 7'fler gol atm flt. Kuyt, ikinci yar da gol say s n 8'e ç kard. Fenerbahçe, ligde savunma oyuncular n n gol att 6 maç n 5'ini kazan rken, sadece bir maçta sahadan yenilgiyle ayr ld. Yobo'nun gol att ligin ilk haftas ndaki Torku Konyaspor deplasman nda rakibine 3-2 yenilen sar -lacivertliler, 3. haftada Alves'in gol att sahas ndaki Sivasspor maç n 5-2, Caner Erkin'in gol att 4. hafta maç nda deplasmanda Kas mpafla'y 3-2, Egemen'in gol att 10. haftada deplasmandaki Bursaspor maç n 3-2 kazand. 18. haftada sahas nda Torku Konyaspor'u sadece savunma oyuncular Alves ve Egemen Korkmaz' n att gollerle 2-1 ma lup eden sar -lacivertliler, dün de Kas mpafla karfl - s nda Bekir rtegün'ün att golle 2-1 galip geldi. Eskiflehir'in kick boksçu flampiyon k zlar ESK fieh R - Ulusal ve uluslararas çok say da flampiyonluk elde eden milli kick boksçu Seda Duygu Aygün'ün yetifltirdi i 4 sporcu k z, kat ld klar flampiyonalarda baflar göstererek, antrenörlerinin izinden gidiyor. Kick boksta 52 kiloda Türkiye ve Avrupa flampiyonu olan Milli sporcu Oya Buse Toral, AA muhabirine yapt aç klamada, kick boksa oyun fleklinde bafllad n ancak giderek profesyonelleflti ini söyledi. Toral, 5 yafl ndan beri bu sporla u raflt n ifade ederek, flunlar kaydetti: "Haziran ay nda Gaziantep'te yap lacak Türkiye Kick Boks fiampiyonas 'na haz rlan yorum. Bu spora oyun fleklinde bafllad m ancak kendime hedef belirleyerek ilerledim. Kesinlikle düzenli çal flmak gerekiyor. Planl ve düzenli çal flt n z zaman flampiyonluk geliyor. Antrenörüm Seda Duygu Aygün gibi olmak dünya flampiyonu olmak istiyorum. Rakiplerime 'her zaman baflar l ve iyi olan kazans n' diyorum." Milli sporcu Hülya Taflç ise 4 y l önce spor yapmaya bafllad n anlatarak, flöyle konufltu: "Seda Duygu Aygün benim beden e itimi dersime giriyordu onun tavsiyesi üzerine bu spora bafllad m. Geçen y l 55 kiloda kick boksta Türkiye flampiyonu oldum. Bu y l boksta 57 kiloda Türkiye flampiyonu oldum. Daha büyük baflar lara imza atmak istiyorum. Bu y l yapt m 5 maç n 4'ünü nakavtla kazand m. Hedefim bu y l yap lacak boks ve kick boks maçlar nda kendimi gösterip dünya ve Avrupa flampiyonu olmak. Gerçekten iyi emek veriyoruz. Arkam zda çok iyi bir antrenör var, dolay s yla baflar kaç n lmaz." Sporculardan Büflra Mete de kick boksta Türkiye 3'üncülü ü elde etti ini belirterek, "Milli tak m aday sporcusuyum. Hedefim Seda Duygu Aygün gibi dünya çap nda baflar lara imza atmak. Antrenörümüz çok iyi oldu u için kendimi flanl hissediyorum. Bu sporu tüm bayanlara tavsiye ediyorum" Boksçu Hilal Hadak ise spora Seda Duygu Aygün sayesinde bafllad n anlatarak, "Geçen aylarda yap lan flampiyonaya kat ld m. Ma lup oldum ancak bu benim için büyük tecrübe oldu. Bundan sonras için daha çok h rsland m. Antrenmanlara daha düzenli gelip, önemli baflar lara imza atmak istiyorum" diye konufltu. Sporcu k zlar n antrenörü Seda Duygu Aygün de flampiyon k zlarla gurur duydu unu dile getirerek, "K zlar m z çok iyi haz rl yoruz. Hedefimiz haziran ay nda yap lacak Türkiye flampiyonas nda flampiyonluklar elde edip, milli tak m seviyesine yükselmek. Bu k zlardan korkulur. Türkiye, beklesin daha çok baflar lara imza ataca z" SPOR /15 "ISU'nun duvar n k raca z" SOÇ - (AA) R usya'n n Soçi kentinde düzenlenen 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'nda Türkiye'yi temsil ettikleri buz dans nda, partneri Alisa Agafonova ile kat ld klar k sa programda yar flmaya veda eden Alper Uçar, saha içinde oldu u kadar saha d fl nda da deste e ihtiyaçlar oldu unu belirterek, "Daha büyük ifller yapaca m za inan yoruz" AA muhabirinin sorular n yan tlayan milli sporcu, Soçi'de görevlerini yapt klar n ve Türkiye'yi en iyi flekilde temsil ettiklerini söyledi. Antrenörleri Alexander Zhulin'in de kendilerine inand n kaydeden Alper, "Daha büyük ifller yapaca m za inan yoruz ve yapaca z da. Fakat saha içinde oldu u kadar saha d fl nda da deste e ihtiyac m z var. Saha d fl ndaki lobi faaliyeti, sponsorluk, hakemimizin olmas, devletimizin bu spora bak fl aç s olarak daha çok destek vermesi ve bize yat r m yapmas gibi faktörler de devreye girince bunun geri dönüflü olacakt r" diye konufltu. K sa dans performanslar n n ard ndan ilk 20'ye kalamamalar konusunda "Soçi'de hüsran" gibi de erlendirmelerin yap lmamas n istedi ini kaydeden Alper, bu yorumlar n morallerini bozdu unu ifade etti. Uluslararas Buz Pateni Federasyonu'nun (ISU) karfl lar nda adeta afl lmas gereken bir duvar gibi durdu unu vurgulayan milli sporcu, flunlar söyledi: "Sporcu olarak çok büyük bir emek harc yoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çal flt k. Heyecan faktörü de çok önemli. Her sporcu bu kadar heyecan ve büyük bir yar flmay kald ramaz, bu kadar temiz kayamaz. Biz bu aç dan da çok memnunuz. Zamana ihtiyac m z oldu unu düflünüyoruz. Biz bu duvar, ISU'nun bu duvar n k raca z. Biz dirayetli olursak, bu flekilde kaymaya devam edersek, hakemimiz de bize eklendi inde, grubumuz da güçlü oldu u zaman ülkemize yak n zamanda çok daha büyük madalyalar ve kupalar kazand raca m z düflünüyorum." ISU'nun Almanya'n n Frankfurt kentinde düzenlenecek seminerine iki Türk hakemin kat laca n anlatan Alper Uçar, "Bu hakemlerimiz ISU sertifikas n al r almaz bu çalkant l, skandal sonuçlar de iflecek. Bunu umut ediyoruz. Soçi'de elimizden gelenin en iyisini yapt k. Türkiye'yi burada en iyi flekilde temsil ettik" diye konufltu. Olimpiyattaki rakipleri içinde geçmiflleri yaklafl k 20 y la dayanan çiftler oldu un anlatan milli sporcu, flöyle devam etti: "Biz 2010'dan bu yana, 4 y ll k bir çiftiz. Bu süreye bak ld nda burada inan lmaz baflard m z düflünüyorum. Bu nedenle 'biz dünyada tekiz' diyoruz. Erzurum'daki üniversite oyunlar öncesi 7 ayl k bir süreç içinde ald m z deste i madalya ile taçland rm flt k. Dortmund ve Zagreb'te de gümüfl madalya ve bronz madalya sahibiyiz. Bu baflar lar nedeniyle buraya geldik. Antrenörümüzün kendi lobisini kullanarak bizi buraya tafl mas na da minnettar z. Rusya bize büyük destek oldu bu konuda. Büyük bir ifl birli imiz söz konusu. Rusya'ya da bir fleyler verebilmeliyiz. Bunu yapabilmemiz için masa bafl nda da güçlenmemiz gerekli. Saha içinde hiçbir eksi imiz yok."

16 18 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl verilerine göre; y l n ilk ay nda Ankara da toplam 464 yang n meydana geldi. tfaiyenin an nda müdahalesi sonucu 456 yang n k smi hasarla atlat l rken, 8 yang n a r hasara neden oldu. A nkara da Ocak ay boyunca, hava s cakl - n n mevsim normallerinin hayli üzerinde geçmesinin de etkisiyle ot, saman, ekin ve çöplük alanlar nda meydana gelen yang n y llara göre ortalaman n üzerinde oldu. Geçen ay bu bölgelerde 159 yang n olay gerçekleflti. Ocak ay boyunca yaflanan yang nlardan 156 s konut, özel iflyeri ve bürolar n, 1 i kamu iflyerlerinin bulundu u binalarda yaflan rken, 56 yang n motorlu araçlarda, 29 yang n fabrika, atölye ve imalathanelerde, 9 yang n odunluk ve kömürlüklerde, 2 yang n ise ormanl k ve fidanl klarda gerçekleflti. Ayr ca 52 yang nda yukar da s n flama yap lan alanlar n haricinde di er de iflik mekanlarda olufltu. Ay boyunca yaflanan yang nlar n 185 inin kundaklama sonucu ç kt belirlendi. Yang nlar n ana unsurlar ndan tedbirsizlik ve ihmal sonucu at lan sigara ve kibrit, Ocak ay nda 111 yang n n ç k fl nedeni olurken, yang nlar n 90 elektrik konta ndan, 35 i baca tutuflmas, 25 i ocak, soba, tand r ve kalorifer kazan ndaki ateflin etrafa s çramas, 5 yang n akaryak t ve parlay c maddelerin alev almas, 9 yang n do al gaz ve tüp parlamas, sonucu ç kt. Ayr ca 4 yang n ise di er de iflik nedenlerden meydana geldi. Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl y l n ilk ay nda yang nlara müdahale d fl nda, Ankaral lar n çeflitli yard m taleplerini de karfl lad. Ankara tfaiyesi Ocak ay nda vatandafllardan gelen 809 u baca temizli i olmak Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland SEL M YÜKSEL G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n, imkan olmayan vatandafllar n ihtiyaçlar n n bir k sm n karfl lamak amac yla hayata geçirdi i Paylafl m Noktas, umut da tmaya devam ediyor. Paylafl m Noktas, bu kez de 2 çocu- uyla tek göz evde yaflayan Yeter Gül ün umudu oldu. Bir buçuk yafl ndaki troid hastas üzere toplam 920 yard m ça r s na cevap verdi. Ocak ay nda Ankaral lar n iste i üzerine tfaiye ekipleri 809 binan n baca temizli ini gerçeklefltirdi. Ayn ay içerisinde 29 su bask n olay na müdahale eden itfaiye ekipleri, 16 ayr olayda asansörde mahsur kalanlar kurtararak, 9 olayda da kilitli kalan kap lar açarak vatandafl n imdad na yetiflti. Söz konusu ay içerisinde itfaiye ekipleri, 20 intihara teflebbüs olay nda gerekli tedbiri alarak, intihar n önlenmesi hususundaki çal flmalara aktif olarak kat l rken, emniyetin sa lanmas nda da baflrolü oynad. Ay boyunca de iflik ihbarlar de erlendirerek tedbir amaçl 32 karargah ç k fl gerçeklefltiren itfaiye ekipleri, ayr ca vatandafllardan gelen talepler do rultusunda 5 bayrak ipi takma, indirme hizmetiyle de Ankaral lara A nkara Ticaret Odas (ATO, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yle iflbirli i gerçeklefltirip bünyesinde flletme Yüksek Lisans (MBA) program gerçeklefltirerek yeni y lda da ngilizce Dil E itim program na bafllad. Ankara Ticaret Odas ndan yap lan aç klamaya göre, ngilizce Dil E itimine yönelik program ATO Yönetim Kurulu karar yla bafllat ld. Bu karar do rultusunda, yabanc dil e itimi alan nda baflar lar yla ad ndan söz ettiren British Town ile protokol imzaland. Mesai saatleri d fl nda gerçekleflen ngilizce dil e itimine aralar nda komite, meclis üyeleriyle personelin bulundu u 43 kifli kat l yor. ATO ngilizce Dil E itim program için ikisi bafllang ç düzeyi, biri de business ngilizce (ifl ngilizcesi) olmak üzere üç s n f aç ld. ATO salonlar nda, haftada 9 saat olarak gerçeklefltirilecek dil e itim program nda bir kur 100 saatlik e itimden oluflacak. ATO Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, ATO olarak hem üyeleri hem de çal flanlar gelifltirmek için çok yönlü çal flmalar yürüttüklerini belirterek, mesai saatlerinde üyelere hizmet veren ATO nun mesai saatleri d fl nda da personelin mesleki ve kiflisel geliflimine yönelik faaliyetler düzenledi ini söyledi. Dünyadaki ekonomik ve teknolojik geliflmeler sonucunda ngilizcenin dünya dili haline geldi ini belirten Bezci, Türkiye nin AB ye üyelik ve uyum sürecinde de ngilizce dilini bilen ve kullanan insan kayna n n var olmas n n önemine dikkat çekti. Bezci, ATO olarak e itim programlar n desteklediklerini k z ve alt ayl k erkek çocu u ile tek bafl na yaflayan Yeter Gül ün, buzdolab ihtiyac Paylafl m Noktas taraf ndan giderildi. Gölbafl destek sa lad. Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl denetim hizmeti kapsam nda ay boyunca 795 iflyerinde gerçeklefltirdi i denetim sonucu tfaiye Uygunluk Raporu verilirken, 2 binada asansörün projeye uygunluk yönünde rapor, 3 flikayetlerle ilgili denetim, 2 hususta da vatandafllara bilgilendirme yönünde denetim gerçeklefltirdi. Yang nla mücadele de e itime önem veren Büyükflehir Belediyesi tfaiyesi Daire Baflkanl, Ocak ay nda da e itim faaliyetlerine devam etti. Ay boyunca 5 okulda gerçeklefltirdi i e itim ve tatbikatta, 967 ö renciyi yang nla mücadele konusunda bilgilendirdi. Ayr ca düzenledi i 12 konferansla da 778 vatandafl m za ulaflarak, onlar yang nla mücadelenin püf noktalar hakk nda ipuçlar verdi. ATO personeline ingilizce dil e itimi M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN IN RfiADLARI D: 1906 Ö: 1977 Hazreti Osman n ruhu Kur an üzere söz söylemek adetleriydi. Resulullah n Kur an- Kerimi tertil ile okudu u gibi, okur. Sonra ayeti kerimeler hakk nda insanlar irflad ederdi. Sahabeler bazen ayeti kerimelerin manas n birbirlerine kavrad klar flekilde açarlar, herkes kendi anlad n söyler, ihtilaf ettikleri yerlerde Nebi Aleyhisselam n da fikrini al rlard. Bir gün Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman toplanm fllar, Kur an- Kerimde Allah a iman ettikten sonra, istikamet alanlar için meleklerin isti far etti ini, onlar için hüzün keder olmad n beyan eden Ayeti Kerimedeki, kelimeyi kudsiyenin manas n konuflurlarken Hazreti Ebubekir, siz ne anl yorsunuz? Diye sormufltu. Çünkü bu iman edenler için büyük devlete ermek bak m ndan mühim bir süal teflkil ediyordu. Ashab Resülün her biri man ettikten sonra, istikamet alman n manas - n söylediler. Hazreti Osman bu mecliste Sümmestekamunun manas : Allah a inand ktan sonra günah etmezler demiflti. Ashab Resul, Resulullah n huzuruna gittiler. Bu ayeti kerimedeki anlad klar manay izah ettiler. Hakikatini Resulullahtan sordular. Resulullah da fiirk etmezler, Allahü Tealaya ortakl k katmazlar buyurdu. Bu mübarek beyan, Hazreti Osman n Rablar na iman ettikten sonra istikamet al rlar. Bu istikamette Resulullah n buyurdu u veçhile Allah a ortak koflmazlar. Bu yolda do rulurlar. Hazreti Osman da, Eyla tüznibu kelam Allah dedikten sonra, Allaha iman ettikten sonra günah etmezler demifltir. En büyük günah flirk koflmakt r. Bütün günahlardan s yr l rlar. Allah a teveccüh ederler düflüncesi Resulullah n Kur an- Kerimi anlay - fl üzere oldu u görülür. Hazreti Osman daima bu yolda gitmifl, insanlara o anlay fl üzere vaaz nasihatlar vermifltir. Bir sözlerinde: nsanlar!... Kur an Kerim okuyun, namaz k l n, mallar n z infak edin hay r iflleyin. flte iki cihan n kazanc budur. Cennetin derecat na insanlar bununla kavuflur. Bu dünyada hakiki bir ticarettir, bu ticaretten Mahru olanlar bu âlemden eli bofl dönerler demifltir. Bir sözünde de: Hased etmeyin. Haset edenin haset günah, ona kifayet eder demifltir. Hazreti Osman n bu sözü insanlar uyand r c pek muazzam bir düsturdur. Çünkü insanlar baflkalar n n mal nda gözü oldukça içerdeki iman halâvetini kaybederler. Sonra her türlü ahlaks zl a do ru yönelirler. Baflka bir sözlerinde de: Eceliniz gelmeden önce, amellerinizin hay rl s n yapmakta acele edin buyurdular. nsan daima ömrünün uzun oldu unu san r, hay rdan uzaklafl r, kötülü e do ru yönelir. nsan Allah n indinde hay rl insan edecek fley hay rl amelidir. nsan uzun sand fakat ani sönece- i bir ömür yolculu undad r. O bilinmedi i bir anda söner. nsan ecel hay rl yollarla sona ermesini dilemelidir. Yine bir irflatlar nda: yi bilin ki, dünya mal insan gurura sevk eder. Seni aldatmas n. Dünyan n ziyneti size gurur, fleytani vesvese vermesin buyurmufltur. Bu ne güzel uyand r c mübarek bir sözdür. Amma fleytan vesvesesi sevgisiyle insanlar oyalar aldat r, nefsi havas na dald r r. Gam güssaya dald r r. Sen onu Allah sevgisi muhabbetiyle y karsan, ona teveccüh edersin. O zaman gamdan azat olursun. DEVAM EDECEK DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA belirterek, Personelin kariyerlerine e itim faaliyetleri organize ederek katk da bulunmaya çal fl yoruz. Daha e itimli personel ATO nun çal flmalar - n n da daha verimli olmas n sa layacakt r hracat art rabilmek amac yla ATO üyelerinin yurt d fl fuarlara yönlendirdiklerini anlatan Bezci, Her y l üyelerimizle yurtd fl fuarlara ve ifl görüflmelerine kat lmaktay z. Bu görüflmelerde üyelerimizin tercümana ihtiyac olmadan kendi ba lant lar n bizzat kendilerinin kurmalar amac yla ATO da bussines (ifl) ingilizce kurslar n bafllatt k diye konufltu. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor Belediyesi taraf ndan kendisine buzdolab yard m yap lan Yeter Gül, bu yard ma çok sevindi ini dile getirerek, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl na teflekkür etti. Efli cezaevinde oldu- u için kendisine hiç kimsenin ifl vermedi ini söyleyen Yeter Gül, kendisine ve iki çocu- una Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n sahip ç kt n söyledi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı