Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor"

Transkript

1 ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden geçen bulvarda, 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçitten 7 si tamamlan rken, asfalt serim çal flmalar da sürdürülüyor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan gece gündüz yürütülen çal flmalarla bulvar n rekor say lacak bir sürede tamamlanmas bekleniyor. HABER 3. SAYFADA Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl verilerine göre; y l n ilk ay nda Ankara da toplam 464 yang n meydana geldi. tfaiyenin an nda müdahalesi sonucu 456 yang n k smi hasarla atlat l rken, 8 yang n a r hasara neden oldu. HABER 16. SAYFADA Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ATO personeline ingilizce dil e itimi 13 TE 16 DA Alt nda Belediyesi sanatç lar sergide Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n, imkan olmayan vatandafllar n ihtiyaçlar n n bir k sm n karfl lamak amac yla hayata geçirdi i Paylafl m Noktas, umut da tmaya devam ediyor. HABER 16. SAYFADA 18 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Melih Gökçek ten Alt nok a elefltiri Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok un, 3 y l 7 gün kesinleflmifl cezas bulundu unu aç klayan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Seçilse de seçilmese de fiilen bu cezay alan birinin belediye baflkan olmas mümkün de ildir HABER 13. SAYFADA PURSAKLAR Pursaklar, Zab tas n n denetimleri sürüyor Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü- ü ekipleri denetimlerini aral ks z olarak sürdürüyor. Zab ta Müdürlü- ü ekipleri, ilçede halk n huzurunu bozan, esnaf n ticaretini engelleyen seyyar sat c ve dilencilere müdahale ediyor. HABER 4. SAYFADA Baflkan Mustafa Ak tan okul ziyareti Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Mehmet Örücü lkokulu nu ziyaret ederek ö renci velileri ile bir araya geldi. Baflkan Ak, s - cak ve samimi bir ortamda gerçekleflen okul ziyareti s - ras nda bir s n fa da girerek ö renci velilerinin istek ve önerilerini dinledi. HABER 13. SAYFADA Süleyman Göksu Erol Da l GÜNCEL Bugün 4 te Bugün 2 de Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, mesaiye dolmuflçularla bafllad SABAHA KARSI BULUSTULAR Mamak-Kayafl dolmuflçular yla Sabah saat da bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, dolmuflçu esnaf yla birlikte kahvalt yapt. MAMAK Baflkan Akgül, dolmuflçular n gün içerisindeki servis s ras n belirleyen çekilifli gerçeklefltirdi. Fethi Yaflar, yeni projelerini tan tt Cumhuriyet Halk Partisi nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yenimahalle den yeniden aday gösterdi i mevcut Baflkan Fethi Yaflar, geçen dönem hizmetlerini ve projelerini düzenledi i toplant yla duyurdu. Toplant da konuflan, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de yaflaman n ayr cal k oldu unu dosta düflmana, tüm Türkiye ye gösterece iz. Ankara y ve Yenimahalle yi çok seviyorum. Geçen 5 y lda ne söz verdiysem yerine getirmifl olman n huzuru içerisinde, bafl m dik karfl n zday m Yenimahalle Belediyesi nin 7 den 70 e herkese sahip ç kan, cezac de il e itici, ayr mc de il kucaklay c bir belediye oldu una vurgu yapan Yaflar, projelerini slaytlar eflli inde anlatt. Program da Sanatç Onur Ak n, Yaflar için yazd seçim flark s n ilk kez seslendirdi. HABER FOT RAF KENAN ERGEN YEN MAHALLE Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde düzenlenen toplant ya CHP Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mansur Yavafl baflta olmak üzere CHP milletvekilleri Bülent Kuflo lu, zzet Çetin, Levent Gök, Sinan Aygün, parti meclis üyeleri, CHP l Baflkan Zeki Alç n, Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP ilçe belediye baflkan adaylar, Yaflar Ailesi ve çok say da vatandafl kat ld. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Sabah saat da Mamak-Kayafl dolmuflçular yla kahvalt da bir araya geldi. Akgül, dolmuflçu esnaf n n sorunlar n ve taleplerini dinledi. Mamak ta yaflanan dönüflümle birlikte özellikle esnaf n son derece karl ç kt n dile getiren Akgül; Mamak art k bir cazibe merkezi haline geliyor. Art k insanlar Baflkent in di er ilçelerinden Mamak a geliyor. Yap m devam eden projelerle birlikte ayn zamanda yeni projeler Mamak a olan talebi her manada art racak. Sizin yolunuzun üzerinde infla edilecek olan hastaneyle birlikte sizlerin iflleri daha da kazançl hale gelecek YAPILANLARI GÖRÜYORUZ Mamak-Kayafl Dolmufl Duraklar Baflkan Bayram Akyol: Sabah n erken saatinde bizleri yaln z b rakmayarak sorunlar m - z dinleyen, bize olan deste ini her ortamda yenileyen baflkan m za çok teflekkür ediyorum. Befl y ld r Mamak ta yap - lanlar görüyoruz. Bizler vatandaflla birebir muhatap oluyoruz ve vatandafllarda yap lanlar görüyor. Baflkan m z n ard ndaki bu halk deste inin nedeni de iflte yaflanan bu baflar l dönüflüm ve hizmetlerdir. Mamak yakalad bu baflar l dönüflümü önümüzdeki befl y lda çok daha üst noktalara tafl yacak Mamak n kapal spor salonu inflaat bitti Mamak, uluslararas ölçekte infla edilen 4250 kiflilik kapal spor salonuna kavufluyor. Alt yap dan sporcu yetifltirecek tesisi gezen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, gençlerimizi spora yönlendirerek kötü al flkanl klardan uzak tutabiliriz HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA /2 G eçti imiz günlerde CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu taraf ndan belediye baflkan adayl resmen aç klanan Fethi Yaflar a destek gün geçtikçe art yor. Fethi Yaflar, sosyal paylafl m sitesi Twitter da en çok konuflulan isimler aras na girdi. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Fethi Yaflar, günlük faaliyetlerini Twitter daki takipçileriyle paylafl yor. Halk n Abisi Fethi Yaflar a destek ç gibi büyümeye devam ediyor. Yenimahalle nin sokaklar n arfl nlayarak vatandafl n taleplerini dinleyen ve çözüm üreten Fethi Yaflar, herkesten takdir görüyor. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar hakk nda Twitter da yap lan baz yorumlar flöyle: Kültür Merkezi nin ad n Naz m Hikmet koydunuz diye elefltirenler M.Akif'de kurulan modern yap lar görmezler Hizmet çin FethiYaflar Evlatlar n z için, Milletimiz için, Semtiniz için, Mutlu yar nlar için, Hizmet çin FethiYaflar Ötekilefltirmeden Hizmet çin FethiYaflar Yenimahalle de sosyal belediyecilik anlay fl devam etsin. Hizmet çin FethiYaflar Geriye de il tam gaz ileri gitmek için Hizmet çin FethiYaflar Varl k içinde, birlik içinde, özgür biçimde. Hizmet çin FethiYaflar Özgür, mutlu ve RENGARENK bir Yenimahalle için Hizmet çin FethiYaflar Derdi, ifli, gücü Halk olan bu baflkan Yenimahalle'ye çok yak fl yor Hizmet çin FethiYaflar' seçin Parlayan y ld z Yenimahalle için Hizmet çin FethiYaflar Yenimahallede Avrupa standartlar n yaflayabilmek için Hizmet çin FethiYaflar Sözde de il özde belediyecilik ad na Hizmet çin FethiYaflar Hangi halk baflkan n bu kadar içten sevmifl Hizmet çin FethiYaflar Umutlu yar nlar için Hizmet çin FethiYaflar Yapt klar yapacaklar n n teminat oldu undan Hizmet çin FethiYaflar Baflar n n ekip ifli oldu unu dile B üyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas çal flanlar yla bir araya gelen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Akgül e e itime destek teflekkürü Fethi Yaflar Twitter da dünya gündeminde Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Hizmet çin FethiYaflar tabelas yla Dünya, Türkiye ve Ankara n n gündemine oturdu. Yaflar hem Türkiye de hem de dünyada ilk 10 a girdi. Türkiye s ralamas nda 6 nc olan Yaflar, dünyada ise 9 uncu s raya yerleflti. BUGÜN Ankara S cakl k getiren Baflkan Yaflar, kendisini destekleyen herkese teflekkür etti. Twitter da en çok konuflulan ilk 10 isim aras na giren Yaflar, Baflar m z bir kez daha kan tland. Gurur duyarak bildirmek istiyorum ki özverili çal flmalar yla tabelam z dünya, Türkiye ve Ankara gündemine girdi. Kolektif çal flmayla neler yap labilece ini herkese kan tlad k. Do ru ve dürüst hizmet anlay fl n benimsedik. nsanlar ötekilefltirmedik ve sözlerimizin arkas nda durduk. Baflkalar n n listeye para verip reklam ve sponsorlu girmesine ra men bizim sadece gönüllülerimizle listeleri alt üst etmemiz ise çok daha büyük bir baflar d r. Birlikte çal flt m mesai arkadafllar ma ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teflekkür ediyorum Gökçek, Halk Ekmek personeliyle bulufltu H CR 18 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 5 fiubat 1429 Melih Gökçek, ikramiye müjdesi verdi. ller Bankas Lokali nde gerçekleflen toplant da, Büyükflehir Belediyesi iflçilerine zam yapt klar n ancak Halk Fabrikas çal flanlar na yapamad klar n belirten Baflkan Gökçek, bir maafl ikramiye müjdesinde bulundu. Halk Ekmek çal flanlar n n alk fllar yla ve sevinç gösterileriyle konuflmas n sürdüren Baflkan Gökçek, Biz biliyorsunuz belediyede bütün iflçi kardefllerimize belli bir zam yapt k. Siz tabi toplu sözleflme oldu u için böyle bir fley yapamad k. Ali lkbahar a dedim ki bu arkadafllara yapamad k, çal flt n z, onun karfl l n alman z istedim. Bu aç nas l kapat r z. Birer maafl ikramiye verelim bu aç kapatal m. Mutlu olun bizden de dualar n z, deste inizi eksik etmeyin Sözleri s k s k alk fllarla kesilen Baflkan Gökçek, Ankara n n nereden nereye geldi ini vurgulayarak, Havas kirli bir Ankara y birlikte teslim ald k. Öylesine kirliydi ki K z lay da mübala a de ildir bu sözler, kufllar dallardan K fl aylar nda hava kirli oldu u için dökülürlerdi. Öyle bir Ankara y ald k, do algaz getirdik TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül e e itimciler teflekkür ziyaretlerinde bulundu. Saimekad n lkö retim Okulu Müdürü Haydar Eraslan ve Okul Aile Birli i Baflkan Behiye Da l, Akgül e teflekkür ziyaretinde bulundu. E itim ö retimin Mamak n gelece ine yap lm fl en büyük yat r m oldu unu dile getiren Akgül; Belediye olarak Mamak ta bulunan binlerce ö renciye bilgi evleriyle e itim deste i sa l yoruz. Bunun yan s ra ilçemizde bulunan bütün okullara yönelik altyap hizmetleriyle de destek veriyoruz. Okullar n fiziki anlamda daha iyi daha kaliteli bir hale gelmesi için üzerimize düfleni yap yoruz Mamak ta bulunan okullara özellikle her e itim ö retim y l öncesinde boya, badana, çevre düzenlenmesi, istinat duvar, asfalt gibi birçok konuda destek verdiklerini anlatan Akgül e itime sa lad klar deste in artarak devam edece ini dile getirdi. Mamak Belediyesi Saimekad n lkö retim Okulu nda okul giriflinin yeniden düzenlenmesi, girifl kap lar n n yap lmas, istinat duvarlar n n yap m, okulun çevre düzenlenmesinin yap m n gerçeklefltirdi. Okul Müdürü Haydar Erslan, Okul Aile Birli i Baflkan Behiye Da l ve Rehber Ö retmen Esra Özbek le birlikte Akgül e plaket takdim etti. Gezi - Gözlem Erol Da l Kahramanmarafl Kurtulufl Bayram 12 fiubat Kahramanmarafl n Kurtulufl bayram d r. Her y l flehirde büyük bir sevinçle kutlamalar yap l r. Bu y l 12 fiubat geldi inde eflimle birlikte Kahramanmarafl n yolunu tuttuk. Uzun bir otobüs yolculu undan sonra sabah saatlerinde flehre vard k. Güneflli hava gün boyu flehirde yap lacak kutlamalar n güzel geçece inin habercisiydi sanki. K br s Meydan nda mütevazi bir pastahanede eflimle birlikte sabah kahvalt m z yapt k. Çay m yudumlarken do du um ve büyüdü üm ama y llar önce y k lan mahallem, Kireçci Soka an lar mda yafl yordu. Bir duvar n kale yapt m z hamam zamana meydan okurcas na hala dimdik ayakta durmaktayd. Kahvalt m z yapt ktan sonra eflimle birlikte K br s Meydan nda bulunan müftülü e do ru yürümeye bafllad k. Saat 10:00 da yap lacak olan anma töreni için kad nlar, erkekler ve çocuklar tören yerini doldurmufltu. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik ve yan nda bulunan yetkililer üstü aç k bir makam arabas yla K br s Meydan nda bulunan halk selamlayarak törenleri bafllatm fl oldu. S ray günün anlam ve önemini belirten konuflma ald. Peki ne olmufltu da Kahramanmarafl ta 12 fiubat 1920 den beri bu güzel ilde hala coflkulu kutlamalar yap l yor? Frans z iflgal komutan General Kuerette yaklafl k 1500 kiflilik bir askeri birlikle Marafl a geldi. Frans z askerlerinin gelifli 6 Ocak 1920 y l nda Marafl taki Türkler taraf ndan protesto edildi. Ayn zamanda Frans zlar slahiye ye bir birlik daha gönderdiler. Marafl yolunu güvence alt na almaya çal fl yorlard. Gönderilen bu askerler K l l köy yak nlar nda Muallim Hayrullah Bey ve arkadafllar taraf ndan bask na u ray p 30 kiflilik bu Frans z birli ini öldürmüfltü. Bu olaylar sonraki yaflanacak olaylar n bafllang c yd. Marafl ta hamamdan ç kan üç Türk kad na Frans z askerler taraf ndan, Buras art k Türk memleketi de ildir. Peçeyle gezilmez diyerek kad nlar n peçelerini zorla açmak istemifllerdi. Olaya ilk müdahale Çakmakç Sait taraf ndan Dokunmay n bac lar ma diyerek Frans z askerlerinin üzerine yürümüfltü. Çakmakç Sait Frans z askerleri taraf ndan atefl edilip yaralanm flt. Bunu gören Sütçü mam silah yla atefl edip bir Frans z askerini yaralm fl di erini de öldürmüfltü. lk kurflunu atan Sütçü mam Marafl taki Kurtulufl haraketini bafllatm flt r. 21 Ocak 1920, günlerden Çarflamba, flehrin her taraf nda karfl l kl silahlar s k l yordu. Bu çat flmalar 22 gün 22 gece sürdü. 12 fiubat 1920 sabah Marafl taki Frans zlar tamamen temizlendi. Frans zlar slahiye ye kadar kaçt lar. Kaçamayanlardan 100 tanesi Türkler taraf ndan esir al nd. Savafl bitmifl. Bütün kahraman ve gaziler erken saatte Marafl n merkezinde toplan p aralar nda sevinç gözyafllar dökenlerle birlikte birbirlerine sar lm fl sevinç gösterilerinde bulunmufllard. O günden sonra her y l 12 fiubat günü küçü übüyü ü, köylüsü-mahallelisi elele vererek kutlamalara devam ediyorlar. Bu sevinç gelenek haline geldi. Devlet taraf ndan 12 fiubat Marafl Kurtulufl Bayram olmas kararlaflt r ld. Marafl l lar n kahramanl klar ndan dolay 1925 y l nda Türkiye nin Büyük Meclis inin karar yla Gazi Mustafa Pafla n n onay yla flehre stiklal Madalyas verildi. 7 fiubat 1970 te Marafl a Kahranmanl k ünvan verilmesiyle de flehir Kahramanmarafl ad n ald. Günün anlam ve önemini belirten konuflmadan sonra Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik kürsiye ç k p Kahramanmarafl n ülkemiz aç s ndan önemini belirten konuflmas n yapt. Ömer Çelik in konuflmas ndan sonra da Kahramanmarafl n Kurtulufl Savafl n anlatan bir tiyatro sergilendi. Protokol önünden geçen çetelerin yürümesiyle resmi tören tamamland. Eflimle birlikte tören yerinden ayr l rken bir kez daha gördük ki,12 fiubat Kahramanmarafl Kurtulufl Bayram ülkemiz için önem arzeden bir olay. Marafll kahramanlar taraf ndan yaz lm fl bir destand r.

3 KEÇMEK te fliir dinletisi ve konser S evgililer Günü etkinlikleri kapsam nda KEÇMEK diksiyon kursu ö rencileri taraf ndan verilen fliir dinletisi ve mini konser Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen Aflk- efsun program n n dinlemeye gelenler aras nda Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da vard. Programda vatandafllara hitaben bir konuflma yapan Baflkan Mustafa Ak, KEÇMEK kursiyerlerine fliir dinletisi ve mini konser için teflekkür ederek Bize düflen ö rencilerimize imkan sa lay p yollar açmak. Sanat, kültür, spor, e itim bir flehrin ana ruhunu oluflturur. fiehri oluflturan insanlar n sanata ihtiyac vard r Sevgililer Günü nü birbirini seven insanlar n bir araya geldi i gün olarak gördüklerini belirten Baflkan Ak, Biz birbirimizi 365 gün seviyoruz. Bu programdan önce 14 çiftimizin toplu nikah n k yd k. Onlara da mutluluklar diliyorum. Aile önemlidir. Sevinçlere de zorluklara da birlikte sabredilmelidir. Aileler her zaman toplumu güçlü k lan unsurlard r mesajlar n verdi. Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. ANKARA /3 Mamak n kapal spor salonu inflaat bitti ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor E skiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden geçen bulvarda, 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçitten 7 si tamamlan rken, asfalt serim çal flmalar da sürdürülüyor. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl taraf ndan gece gündüz yürütülen çal flmalarla bulvar n rekor say lacak bir sürede tamamlanmas bekleniyor. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, çal flmalar n 7 gün 24 saat vardiyalar halinde yürütüldü ünü kaydederek Anadolu Bulvar n Konya Yolu na ba layacak ODTÜ Yolu nda sona gelindi. ODTÜ Yolu ndaki 8 adet köprülü kavflak ve alt üst geçitten 7 si tamamland. Bir adet yaya üst geçiti ile D fliflleri Bakanl Köprüsü nün yap m da tamamlanmak üzere diye konufltu. ODTÜ Yolu nun rekor sürede tamamlanarak, fiubat ay sonunda hizmete aç lmas n n planland n müjdeleyen Baflkan Gökçek, 4 kilometrelik bulvarda 8 adet köprülü kavflak veya alt üst geçit, bir adet yaya üst geçidinin yer ald n, bulvar n 4 gidifl 4 gelifl toplam 8 flerit oldu unu söyledi. Baflkan Gökçek, ODTÜ Yolu nda devam eden çal flmalarla ilgili flu bilgileri verdi: ODTÜ Yolu nda asfaltlama çal flmalar kapsam nda ikinci tabaka asfalt olan binder serimi devam ediyor. Kald r m çal flmalar ise son sürat devam ederken, ayd nlatma direkleri dikim çal flmalar da sürüyor. ODTÜ Yolu nda peyzaj ve çevre düzenlemesi çal flmalar h zla devam ederken, yönlendirme levhalar ve yol çizgileri çal flmalar na ise en k sa sürede bafllanacak. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, ODTÜ Yolu nda a açland rma çal flmalar n n da son h zla devam etti ini ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: fiu ana kadar, ODTÜ Yolu nda refüj ve yan bantlara 950 adet kuturunda 6-7 metre boyunda küp hlamur a açlar dikildi. Yan bant ve yamaçlara ayr ca mavi ve yeflil renkli 2500 adet büyük boylu atlas sedirleri, yan bantlara 50 adet akçaa aç ve 50 adet büyük boylu maz, 100 bin adet çal ve mevsimlik çiçek dikilirken, 40 bin metrekare de rulo çim serildi. Baflkan Gökçek, ODTÜ Yolu nun hlamur a açlar yla donat ld n, di er a açland rma ve yeflillendirme çal flmalar yla bulvar n yeflillikler içinde olaca n anlatt. Baflkan Gökçek, bulvar üzerinde bulunan 8 adet köprülü kavflak, alt üst geçitten 7 sinin tamamland n, bir adet yaya üst geçidin yap m n n bitmek üzere oldu unu ve D fliflleri Bakanl Köprüsü nün ise tamamlanmak üzere oldu unu belirterek, flunlar söyledi: Eskiflehir Yolu nu ODTÜ Yolu na ba layacak olan ODTÜ A1 Köprüsü tamamland. ODTÜ nün ana giriflinden 200 metre ileride, yeni yap lan bulvar n alt nda gerçeklefltirilen ODTÜ A1 U Altgeçidi de yap ld. Bu U dönüflü ile ODTÜ içinden ç kan araçlar n Eskiflehir Yolu na giriflleri sa lanacak. ODTÜ A4 kap s girifline yap lan ODTÜ A4 yaya üst geçidinde ise sona yaklafl ld. ODTÜ A4 Köprüsü de tamamlan rken, bu köprü ile Çi dem Mahallesi, flçi Bloklar Mahallesi ve 1516 Cadde den ODTÜ Yolu na kat l m sa lanacak. Karakusunlar Mahallesi 1505 Caddeyi 1545/1. Soka a ba layan alt geçit te yap ld. Çankaya flçi Bloklar Mahallesi Cadde üzerinde yap lan Cadde Köprüsü nün yap m da tamamland. Muhsin Yaz c o lu Caddesi üzerine yap lan Muhsin Yaz c o lu Altgeçidi yap m sona ererken, Anadolu Bulvar n n devam olan ODTÜ Yolu nu Konya Yolu na ve Cevizlidere Mahallesi ne ba lamak için yap lan Fen Lisesi Köprüsü de tamamland. Çankaya flçi Bloklar Mahallesi Cadde Köprüsü sonras nda yap lan D fliflleri Bakanl Köprüsü ise tamamlanmak üzere. Köprünün Prefabrik kirifllerin yerine koyma çal flmalar devam ediyor. AL HSAN YILMAZ G aziler ve flehit aileleri ile kahvalt da buluflan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül e destekleri için teflekkür plaketi verildi. Toplant ya Akgül ün yan s ra Türkiye Gaziler Vakf Baflkan Lokman Aylar, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, baflkan yard mc lar ve çok say da vatandafl kat ld. Vakf n hem gaziler hem de flehit aileleri için yürüttü ü projeler hakk nda Akgül e bilgi veren Aylar, Mamak Belediyesi nin engelli vatandafllar için yapt çal flmalar ve vak fa verilen destekten dolay Akgül e teflekkür plaketi takdim etti. Mamak ta yaflayan gazilerin sorunlar n dinleyerek fikir al flveriflinde bulunan Akgül, flehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi. M amak, uluslararas ölçekte infla edilen 4250 kiflilik kapal spor salonuna kavufluyor. lçenin sahip oldu u potansiyeli harekete geçirerek alt yap dan sporcu yetifltirecek tesisi gezen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, gençlerimizi spora yönlendirerek kötü al flkanl klardan uzak tutabiliriz Durali Al ç Mahallesi nde yap m tamamlanan dev tesis 16 bin metrekare alan üzerine infla edildi. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak a dev ve kal c eserler kazand rd klar n n alt n çizdi. Yap lan tesisler sayesinde sporcular n yer sorununun ortadan kalkt n belirten Akgül, Mamak Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mamak fiehir Stad, Baflak Kapal Spor Salonu, 4250 Kiflilik Kapal Spor Salonuyla sporun baflkenti oluyoruz. Bu tesisler sayesinde amatör spor kulüplerinin de birçok sorununu ortadan kald rd k diye konufltu. 16 bin metrekarelik alanda 2 katl olarak infla edilen, 4250 kiflilik kapal spor salonunun zemin kat nda 2 adet fitness salonu idari ofisler, sa l k odas, doping odas, soyunma odas, hakem odalar, bilet sat fl ofisleri, s nak ve dufllar bulunuyor. Tesisin birinci kat nda 8 adet derslik, ikinci katta da 2 adet kafeterya, bas n odas, naklen yay n odas, 2 adet loca yer al yor. Ayr ca tesiste 2 adet scoreboard ve 2 adet 40 metrekarelik LED ekran ile 13 adet kamera ba lant noktas yla tafl nabilir canl yay n görüntü aktar m sistemi ve konser sistemi yer al yor. Akgül, flehit yak nlar ve gazilerle bulufltu fiehit ve gazilerin haklar n n ödenemeyece ini belirterek sözlerine bafllayan Akgül, Bu vatan için canlar n hiçe sayarak savaflm fl ve bu u urda gazi olan vatandafllar m z bafl m z n tac d r. Yaflad m z bu topraklar bizlere flehitlerimizin ve gazilerimizin miras d r Bu vatan n imkâns zl klar içinde azimle, zaferlerle kuruldu unu belirten Kore gazisi 87 yafl ndaki Zeynel Kavlak vatan sizlere emanet Gazi ve flehit ailelerine yönelik ilçede yap lan çal flmalar konuklar yla paylaflan Akgül, yap lan park, bahçe, cadde ve sokak gibi alt yap çal flmalar n engelli vatandafllar düflünülerek hayata geçti ini kaydetti. Kahvalt ya kat lan gaziler ve flehit aileleri ise hat rlanman n kendilerini mutlu etti ini belirterek, düzenlenen organizasyondan ötürü teflekkür etti.

4 ANKARA 4 Tiryaki, dans gösterisini izledi A lt nda Belediyesi ile Kültür Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü Halk Danslar Toplulu u nun düzenledi i dans gösterisi ve müzik dinletisi büyük be eni toplad. Cemil Meriç Kültür Merkezi nde gerçekleflen etkinli e 1000 den fazla kifli kat ld. Söz konusu etkinlikte Ankara, Trabzon, Ayd n, Gaziantep, Ad yaman ve Artvin gibi Türkiye nin farkl bölgelerine ait yöresel oyunlar sergilendi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada Türkiye nin birçok yerinde olmayan kültür mekânlar na sahip olduklar n n alt n çizdi. Alt nda l vatandafllar n her geçen gün kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha yak ndan ilgilendi ini dile getiren Baflkan Tiryaki: Geleneksel Türk Kültür ve Sanat n unutturmamak ad na ne gerekiyorsa yapaca z Baflkan Tiryaki, okuyan, sorgulayan, araflt ran bir Alt nda için sürekli çal flacaklar n belirterek sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaç nmayacaklar n söyledi. A nkara Büyükflehir Belediye Meclisi ayl k ola an toplant lar n n son gününde Ali hsan Ölmez in baflkanl nda topland ve gündemde yer alan maddeleri görüfltü. Büyükflehir Belediye Meclisi, Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan büyük bir h zla yap m sürdürülen ve ay sonunda aç l fl yap lmas planlanan, ODTÜ Bulvar olarak an lan yeni yolun 1071 Malazgirt Bulvar olarak isimlendirilmesini oy birli i ile kabul etti. Belediye meclisinde ayr ca, Bat kent te yap m devam eden ve 1695 Cadde olarak bilinen yeni bulvar n da Bat Bulvar olarak isimlendirilmesine iliflkin Baflkanl k yaz s n ise oy çoklu u ile kararlaflt r ld. Belediye Meclisi nde, Ankara ilinin tar msal kalk nma hamlelerini gerçeklefltirmek amac yla Ankara Büyükflehir Belediye, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlar ile ikili bir protokol yap lmas, bu protokole gerekti inde Valilik, lçe Kaymakamlar, lçe Belediyelerinin de kat lmas, gerekti inde protokol gere i ilçelerde kurulacak olan tesis fabrika gibi müesseselerde, Büyükflehir Belediyesi, ASK, EGO nun ortak oldu u flirketler ile bu flirketlerin ortak oldu u flirketlerin de yer almas, gerekti inde kooperatif, sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i yap labilmesi, gerekti inde Ankara Kalk nma Ajans ve Bakanl klar ile iflbirli i yap lmas, kredi ve hibe baflvurular nda bulunulmas konular nda yetkilendirilmesi ile protokolde bulunacak maddeler konusunda Büyükflehir Belediyesi P ursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri denetimlerini aral ks z olarak sürdürüyor. lçede s klaflt r lan denetimler huzurlu yaflam sa l yor. lçenin düzenini, halk n sa l k ve huzurunu korumak, yetkili organlar n bu amaçla alacaklar kararlar n yürütülmesini sa lamakla görevli olan zab ta müdürlü ü, 2014 y l nda da yo un mesai yap yor. Ekipler, uygunsuz üretim, sat fl ve yap lara geçit vermiyor. Kanunlar n verdi i yetkilere uygun olarak hizmet veren Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, ilçede halk n huzurunu bozan, esnaf n ticaretini engelleyen seyyar sat c ve dilencilere müdahale ediyor. Pursaklar, Saray, Alt nova ve Sirkeli nin de aralar nda bulundu u halk pazar noktalar baflta olmak üzere ilçe genelinde görev yapan ekipler, okul kantinleri, ifl yerleri, pastane, f r n, lokantalarda yap lan denetimlerde, özellikle üretim, sat fl izni ve sa l k kurallar na dikkat ediyor. Böylece kanunlarda belirtilen flartlar tafl mayan ifl yeri sahipleri için gerekli ifllemler yap l yor. Halk n sa l n n önemine dikkat çeken yetkililer, önceliklerinin sa l k, güvenlik ve huzur oldu unu belirtiyorlar. Kamuoyunda ODTÜ Yolu olarak bilinen yolu Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nin karar yla 1071 Malazgirt Bulvar olarak belirlendi. ODTÜ Yolu nun yeni ad : 1071 Malazgirt Bulvar Yaflar Çi demtepe de ev ziyaretinde bulundu HAYRETT N VURAL Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, fientepe nin Çi demtepe Mahallesi nde yaflayan Dikmen ailesinin evini ziyaret etti. Yaflar yüzlerce seveni karfl lad. Çi demtepeliler ile bir araya gelmekten mutluluk duydu unu söyleyen Yaflar, destekçilerine teflekkür etti ve daha güzel bir bölgede yaflaman z için elimde geleni yapaca m Vatandafllar n taleplerini dinleyen Yaflar, Çi demtepelilerin tapu sorununu çözeceklerini belirtti. Ben en çok çocuklar n gülmesi için baflkanl k yap yorum. Bu çocuklar n benim torunumdan fark yok. Onlara daha iyi flartlar sa lamak istiyorum. Bu yüzden buralara Karfl yaka ve Macun da yapt m gibi konut projeleri yapaca m. Bu konutlar sizlere uygun, faizsiz fiyatlarla sat lacak. Gecekondular n z davul, zurna eflli inde y kaca z diyen Yaflar, konuflmas yla büyük alk fl ald. Ev sahibi Önder Dikmen in evinin bahçesinde konuflma yapan Yaflar, daha sonra Dikmen ailesinin yuvas nda mahallelilerle sohbet etti. D flar daki kalabal n küçük bir bölümünün s abildi i evde s cak bir sohbet gerçeklefltiren Yaflar, mahalle sakinlerinin gönlünü ald. lk defa bir baflkan n mahalleye konuk oldu unu söyleyen bir vatandafl, Sizinle gurur duyuyorum. Bu kadar içten ve mütevaz duruflunuzun bütün siyasilere örnek olmas n diliyorum Mahallelilerle s cak bir sohbetin ard ndan, Dikmen ailesinin evinden ayr lan Fethi Yaflar, fientepe de açt Seçim letiflim Merkezi'ne de u rad. Çaml dere Osmansin Köyü Dernek Baflkan ve Burç Mahallesi muhtar n n karfl lad Yaflar seçim bürosundaki destekçileriyle sohbet edip çay içti. Genel Sekreteri yetkili k l nmas hususlar ndaki Baflkanl k Yaz s n gündeme al narak oy birli i ile kabul edildi. Belediye Meclisi nde Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen kentsel dönüflüm projeleri ile ilgili maddeler de görüflüldü. Yeni Mamak Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Projesi nde zemin katlarda bulunan Büyükflehir Belediyesi ne ait 53 konutun site aidatlar, yak t, bak m, gibi masraflardan kurtulmas, gecekondusu bulunan hak sahiplerine ödenen kiran n azalt lmas amac yla gelen baflvurular do rultusunda zemin katlardaki konutlar n noter huzurunda çekilecek kura sonucunda hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili madde de oy birli i ile kabul edildi. Meclis te ayr ca Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Geliflim Projesi nde hak sahipli i iptal edilenler ve konut kuras sonucu en alt bodrum kattan konut isabet etmifl hak sahiplerine yeni konut yap m, site yönetim giderlerinin ödenmesi ve Büyükflehir Belediye Baflkanl taraf ndan bildirilen konutlar n TOK sto una aktar lmas n içeren ve imza aflamas na gelmifl bulunan ek protokolün onaylanmas konusunda Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan na veya yetkili k laca Belediye personelinin yetkili k l nmas ile ilgili madde oy çoklu u ile kabul edildi. Belediye Meclisi nin fiubat ay son toplant s nda ayr ca, Zafer Çarfl s üstünde bulunan Zafer Park n n fiehrin bütünlü üne hitap etmesi ve 12 metre ve üstündeki yol üzerinde bulunmas nedeniyle Büyükflehir Bölge Park olarak belirlenmesini öngören naz m imar plan de iflikli inin onay n uygun bulan mar ve Bay nd rl k Komisyonu Raporu da oy çoklu u ile kabul edildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU S YAS PART LERDE KR T K GÜNLER 30 Mart 2014 seçimleri için gün say l yor. Ankara tüm il s n rlar yla, Büyükflehir olarak seçime girecek. Beldeler ve Köyler bundan böyle mahalle olacaklar. Ankara da 25 ilçeye ve bunlar kapsayan Büyükflehir e Belediye Baflkan seçilecek. Partilerde hummal bir çal flma göze çarp yor. Bilindi i üzere siyasi partiler Belediye Baflkan Adaylar n belirlediler. Tüm partilerde, meclis üyelikleri için çok talep var. En büyük s k nt, ilçe belediye s n rlar n n genifllemesine ra men, meclis üye say lar n n artmamas. fiimdi Partiler, gerçekten zor bir dönemeçte. Komisyonlarda, meclis üyeleri belirlenmeye çal fl l yor Partiler stratejik hesaplar yap yorlar, nerden hangi meclis aday n alsak diye düflünüyorlar. Ne yapsak ta, bu süreçten en az hata ile seçmenin karfl s na ç ksak diyorlar. Listeler 18 fiubat mesai bitimine kadar Seçim Kurullar na teslim edilecek. Bu arada seçim faaliyetlerini de ihmal etmiyorlar. Adaylar sahaya indiler, dur durak bilmiyorlar. Seçim Minibüsleri, caddelerde turlar na devam ediyor. Siyasi Partilerin parti bayraklar yla süslü seçim bürolar misafirlerini a rlamaya bafllad. Demli çaylarla, koyu sohbetler k r la gidiyor. Sosyal Paylafl m Siteleri güzel tan t mlara sahne oluyor. An nda renkli görüntüler seçmenlere ulaflt r l yor. Seçim Koordinasyon Merkezleri, tam donan ml ve teknolojiye uygun olarak çok detayl çal flma içindeler. Partilerin Genel Merkezlerinde son de erlendirmeler yap l yor. YSK karar na göre Mahalli idareler seçimlerinin bafllang ç tarihinin 1 Ocak 2014 Çarflamba, seçim propagandas serbestli inin bafllang ç tarihini ise 20 Mart 2014 Perflembe günü olarak belirlendi. Propaganda için kullan lan el ilanlar ve di er her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayra, Dini ibareler bulundurulmayacak, seçim propagandalar nda, Türkçe den baflka dil ve yaz kullan lmayacak. 20 Mart Perflembe günü sabah ndan, 29 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda serbestli i süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullar nda, 20 Mart 2014 tarihinden önceki zamanlarda ise yetki mülki idare amirlerinde olacak. Aç k yerlerde, güneflin batmas n müteakip ikinci saatin sonundan, güneflin do mas na kadar toplu olarak sözlü propaganda yap lamayacak. 1 Ocak - 29 Mart tarihleri aras nda seçime kat lan siyasi partiler veya ba ms z adaylar ad na kapal yer toplant s yap labilecek. Kapal yer toplant s yapmak isteyenler, üç kiflilik bir heyet kurarak en yak n zab ta amir veya memuruna haber verecek. Köylerde ise muhtara veya vekiline haber verilmesi yeterli olacak. Mabetlerde, okullarda, k flla, karargâh, ordugâh gibi, askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen di er yerlerde kapal yer toplant s yap lamayacak. Hoflgörülü ve huzurlu bir seçim olmas n diliyorum. Kazanan demokrasi olsun Pursaklar da zab ta denetimlerini sürdürüyor Pursaklar Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: 13834 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı