Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici"

Transkript

1 RF-4-96PC Personal Organizer Personal Organiser Kiflisel Düzenleyici User s Guide Bedienungsanleitung Kullan m K lavuzu

2 çindekiler Ruhsat Sözleflmesi Bildiri Kullanmaya Bafllamak ÜstKarakter (Shift) Tufllar Saatlerin Kullan lmas Alarmlar n Kurulmas Telefon Kayd Girilmesi Randevu Kayd Girilmesi Not Kayd Girilmesi Kay t Arama ve Düzenleme Parola Kullan m Hesap Makinesinin Kullan m Dönüfltürücülerin Kullan m PC Sync'in Kurulmas Kay tlar n Eflzamanlanmas Parola Koymak Pilin De ifltirilmesi Teknik Özellikler S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) FCC Bildirisi

3 Ruhsat Sözleflmesi BU RUHSAT SÖZLEfiMES N ELEKTRON K REFERANSI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. ELEKTRON K REFERANSI KULLANDI INIZ ZAMAN BU RUHSATIN fiartlarini KABUL ETM fi SAYILIRSINIZ. BU fiartlari KABUL ETMED N Z TAKD RDE, BU AMBALAJI VE SATIfi F fi N ELEKTRON K REFERANSI SATIN ALDI INIZ YERE GÖTÜRÜP, SATIN ALMAK Ç N ÖDED N Z PARAYI GER ALAB L RS N Z. ELEKTRON K REFERANS bu ambalajdaki yaz l m ürünü ve dokümantasyon, FRANKLIN ise Franklin Electronic Publishers, Inc. anlam na gelir. S n rl Kullan m Ruhsat ELEKTRON K REFERANS üzerindeki bütün haklar FRANKLIN'in mülkiyetinde kalacakt r. FRANKLIN, ELEKTRON K REFERANS' sat n alman z vas tas yla size söz konusu ürünün münhas r olmayan ve kiflisel bir kullan m hakk n vermektedir. ELEKTRON K REFERANS' n veya içerdi i verilerin kopyas n, ister elektronik biçimde ister matbu halde olsun, yapamazs n z. Bu tür kopyalamalar ilgili telif hakk yasalar n n ihlali say l r. Ayr ca, ELEKTRON K REFERANS'ta de ifliklik yapamaz, söz konusu ürünü de ifltiremez, bileflenlerine ay ramaz ve ürünün uyarlamas n, tersine derlemesini, çevirisini, türev çal flmalar n veya herhangi bir flekilde tersine mühendisli ini yapamazs n z. ELEKTRON K REFERANS' ilgili devlet yasa ve yönetmeliklerine uymadan, dolayl veya dolays z olarak ihraç ya da yeniden ihraç edemezsiniz. ELEKTRON K REFERANS, FRANKLIN'in gizli ve münhas r bilgilerini içermekte olup, bu bilgilerin izinsiz olarak aç klanmas n veya kullan lmas n engellemek için yeterli önlemleri almay kabul etmifl say l rs n z. Bu ruhsat, feshedilene kadar yürürlüktedir. Bu ruhsat, herhangi bir hükmüne uymad n z takdirde, FRANKLIN'in bildirisi gerekmeden derhal fesholur. 64

4 Bildiri Tavsiyeler Üretici, bütün önemli verilerin ayr, kal c kay tlar n n saklanmas n kesinlikle tavsiye eder. Baz koflullarda, hemen hemen her elektronik bellekli ürünün içerdi i veriler kaybolabilir veya de iflebilir. Bu yüzden üretici, yanl fl kullan m, onar m, kusur, pil de iflimi, belirtilen pil ömrü sona erdikten sonra kullan m veya baflka herhangi bir nedenle veri kayb ndan ya da verilerin kullan lamaz hale gelmesinden dolay hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üretici, kredi kart numaralar n n çal nmas, kaydedilmifl verilerin kayb veya de iflmesi gibi, bu ürünün veya ifllevlerinden herhangi birinin kullan m sonucunda meydana gelen mali zararlara veya üçüncü taraflar n taleplerine karfl dolayl veya dolays z hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu k lavuzda sa lanan bilgiler haber verilmeden de ifltirilebilir. Dikkat Düzenleyiciyi pantolonunuzun arka cebinde tafl may n. Düzenleyiciyi yere düflürmeyin veya düzenleyiciye afl r kuvvet uygulamay n. Düzenleyiciyi afl r s cakl klara maruz b rakmay n. Sadece yumuflak, kuru bir bezle temizleyin. Bu ürün su geçirmez olmad ndan, herhangi bir s v n n üniteye s çrama olas l n n bulundu u yerlerde kullanmay n veya muhafaza etmeyin. Ya mur suyu, su spreyi, meyve suyu, kahve, buhar, ter vs. de düzenleyicinin ar zalanmas na yol açacakt r. 65

5 Kullanmaya Bafllamak Düzenleyicinin lk Kez Kullan lmas Bu düzenleyiciyi ilk kez kulland n zda bir sistem s f rlama ifllemi yapmal s n z. Uyar! Sistemin s f rlanmas, kullan c n n girmifl oldu u tüm bilgi ve ayarlar n silinmesine yol açar. 1. Düzenleyiciyi ters çevirip, pil izolasyon tabakas n dikkatlice çekip ç kar n. 2. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak düzenleyiciyi kapat n. 3. Bir atafl kullanarak düzenleyicinin arkas ndaki s f rlama dü mesine hafifçe bas n. RESET? 4. Düzenleyiciyi s f rlamak için ENTER tufluna bas n. Ekran Örnekleri Hakk nda Bu Kullan m K lavuzundaki baz ekran örnekleri, ekranda gördüklerinizden biraz de iflik olabilir. Bu, düzenleyicinizin ar zaland anlam na gelmez. Ekran örneklerindeki mesaj dili olarak ngilizce seçilmifltir. 66

6 Kullanmaya Bafllamak Dilin De ifltirilmesi Bu düzenleyici, komut istemlerini ve di er mesajlar yedi dilde görüntüleyebilir. Bir dili seçmek için afla daki basamaklar izleyin: 1. tufluna bas n. NYC A TUE iflareti, Ana Saat kipinin göstergesidir. 2. ALT+L tufluna bas n. ENGLISH? 3. (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar n kullanarak English ( ngilizce), Español ( spanyolca), Français (Frans zca), Deutsch (Almanca), Italiano ( talyanca), Türkçe ve Nederlands (Hollandaca) aras nda geçifl yapabilirsiniz. 4. stedi iniz dil görüntüye geldi inde, seçmek için ENTER tufluna bas n. Ünite otomatik olarak Ana Saat kipine dönecektir. 67

7 Kullanmaya Bafllamak Otomatik Kapanma Yaklafl k yedi dakika hiçbir tufla bas lmad nda, pil tasarrufu için düzenleyici otomatik olarak kapan r. Devam etmek için ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna bas n. Pilin gerçek ömrü kullan ma ba l d r. Tufl Tonunun Aç l p Kapat lmas Tufl tonu, herhangi bir tufla bas ld nda ç kan "biip" sesidir. Tufl tonu aç k oldu unda, ekranda simgesi görüntülenir. Tufl tonunu aç p kapatmak için, önce ALT sonra da V( )tufluna bas n. Sembollerin Kullan lmas SYM tuflu, 22 sembolden herhangi birini girme seçene ini sa lar. Kilitlemek için ALT tufluna iki kez bast ktan sonra, SYM tufluna tekrar tekrar basarak izleyen semboller aras nda geçifl # $ ( ) ~ : / \ _ & < > ß!? 68

8 ÜstKarakter (Shift) Tufllar Bir sonraki tufla basmadan önce ALT tufluna bas p serbest b rak n. ALT görüntülenir. Euro karakterlerini elde etmek için Q- O ve A-H tufllar na bas n. ALT tuflunu kilitlemek için iki kez bas n. LOCK sembolünün görüntülenmesi, tufllar n flimdi ÜstKarakter kipinde oldu u anlam na gelir. Q-O ve A-H aras nda herhangi bir harfe basarak özel karakterler ve aksanl harfler aras nda geçifl yapabilirsiniz. A(12/24) Saati 12 veya 24 saat sistemine göre görüntüleme seçenekleri aras nda geçifl yapar. C( ) Çalar saati seçer ve günlük alarm, saat bafl melodisi ve Randevu alarm seçenekleri aras nda geçifl yaparak bunlar n etkinlefltirilmesini ve etkinlikten ç kar lmas n sa lar. D(DST) Ana Saat görüntülendi inde, yaz saati uygulamas n devreye sokar veya devreden ç kar r. F(MCK) Kullan labilir bellek miktar n gösterir. L(LANG) Komut istemi dilini de ifltirir. S(AM/PM) Saat için ö leden önce (a.m.) ve ö leden sonra (p.m.) seçenekleri aras nda geçifl yapar. V( ) Tufl tonunu açar veya kapat r. SET( ) Ana Saati, günlük alarm, gizli kipi ve dönüfltürme oranlar n ayarlar. (INS/EDIT) (DEL) (NEXT) Kullan c bilgilerini düzenler. Düzenleme kipinde, imlecin bulundu u yere bir karakter veya rakam girdisi yapar. mlecin solundaki karakteri siler. Bir sonraki kayd görüntüler. 69

9 Saatlerin Kullan lmas Saat ifllevi, Ana saati ayarlaman za ve dünyan n her yöresindeki yerel saatleri görüntülemenize olanak tan r. Dünya saatlerinin Ana saate ba l olmas nedeniyle, Dünya saatlerini görüntüleyebilmeniz veya Randevu ifllevini kullanabilmeniz için önce Ana saati ayarlaman z gerekir. Ana fiehrin Seçilmesi 1. Dünya saati ekran n görüntülemek için tufluna iki kez bas n. sembolünün görüntülenmemesi, Dünya saati anlam na gelir. 2. Listedeki flehirler aras nda geçifl yapmak için (Yukar ya do ru ara) ve (Afla ya do ruara) tufllar n kullan n. 3. stedi iniz flehrin ad n gördü ünüzde, SET tufluna basarak Ana flehriniz olarak seçin. Ana Saat Ekran n n Düzenlenmesi 1. Ana saat ekran n görüntülemek için tufluna bas n. sembolünün görüntülenmesi, Ana saat anlam na gelir. 2. Düzenlemeye bafllamak için SET tufluna bas n. NYC A TUE fiehir ad n n ilk harfi yan p söner. Ana flehrinizin yaz l fl n de ifltirmeyi arzu ederseniz, en fazla alt karakter kullanarak istedi iniz ismi yaz n. 70

10 Saatlerin Kullan lmas 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Tarihi girin ve Ana saati girmek için tufluna bas n. Ö leden önce (A) ve ö leden sonra (P) seçenekleri aras nda seçim yapmak için S tufluna bas n. 12 ve 24 saat biçimleri aras nda seçim yapmak için A tufluna bas n. 24 saat biçiminde A veya P görüntülenmez. 5. Ayarlar n z onaylamak için ENTER tufluna bas n. fiimdi tarih biçimini kurabilirsiniz. S tufluna bas p, (Afla ya do ru ara) tufluna basarak, bulunan biçimler aras nda geçifl yap n. stedi iniz biçimi seçmek için ENTER tufluna bas n. Dünya Saatinin Görüntülenmesi 1. Dünya saati ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. De iflik saat dilimlerinde yer alan 40 flehir önceden programlanm flt r. fiehirlerin listesini bu k lavuzun sonunda bulabilirsiniz. 2. Listedeki flehirler aras nda geçifl yapmak ve saatlerini görüntülemek için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar n kullan n. Yaz saatini görmek için D(DST) tufluna bas n. # iflareti görüntülenir. Yaz saatini kapatmak için yine D tufluna bas n. 71

11 Alarmlar n Kurulmas Saat bafl melodi, günlük alarm ve Randevu alarm seçenekleri bulunur. Bu üç alarm n da sesi de ifliktir. Alarm Simge Saat bafl melodi Günlük alarm Randevu alarm Günlük Alarm n Kurulmas 1. Önce sonra da SET tufluna bas n. ALARM SET A stenen saati kurmak için rakam tufllar n kullan n. 3. Saati kurduktan sonra ENTER tufluna bas n. Ekranda simgesi görüntülenir. Saat Bafl Melodi Seçene inin Kurulmas Önce tufluna, sonra da. simgesini görene kadar C tufluna bas n. Üç alarm seçene i aras nda geçifl yapmak için C tufluna bas n. Alarm iptal etmek için, simgeler kaybolana kadar C tufluna bas n. 72

12 Telefon Kayd Girilmesi fl ve Kiflisel olmak üzere iki telefon rehberi vard r. Kiflisel bir kay t girmek için tufluna bir kez, ifl kayd girmek için iki kez bas n. Her rehberde bulunan alanlar (her alanda kullan labilecek maksimum karakter say s verilmifltir) flunlard r: sim - 36 karakter, Adres - 72 karakter, E-posta ve URL - 48 karakter, Tel No.1 ve Tel No.2-24 karakter. Bir sembol girmek için, ALT tufluna iki kez bas p kilitledikten sonra, SYM tufluna tekrar tekrar basarak mevcut semboller aras nda seçim yapabilirsiniz. Kay tlar alfabetik s raya göre düzenlenmifltir. Girdilerinizi soyadlar na göre alfabetik s raya koymak için soyadlar n önce yazmal s n z. Örne in Mehmet Demir'i girmek için Demir Mehmet yaz n. Bir kay t girmek için afla dakileri basamaklar izleyin. 1. tufluna bir veya iki kez basarak istedi iniz rehberi seçin. 2. Bir isim yaz n. Not: Görüntü 12 karakteri geçti inde sola do ru kaymaya bafllar ve imleç görüntülenir. 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Her bir alana verinizi yazd ktan sonra tufluna bas p bir sonraki alana geçin. Bir alan atlamak için tufluna basarak bir sonraki alana geçebilirsiniz. 5. Kayd n z belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. 73

13 Randevu Kayd Girilmesi Her randevu kayd na, olay n ne oldu unu, tarihi ve saatini girebilirsiniz. sim alan na maksimum 36 karakter girebilirsiniz. Veriler Ocak ay ndan Aral k ay na kadar kronolojik s raya göre dizilir. Randevu kayd girmek için afla daki basamaklar izleyin. 1. tufluna bas n.. SCHEDULE? 2. Olay n ismini yaz p ENTER tufluna bas n. mleç tarih alan na geçer. 3. Tarih ve saati yaz n. 4. Kayd belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Randevulanan bir olay hat rlatmak üzere alarm kurmak istiyorsan z ALT+C tufluna bas n. sembolü görüntülenir. Randevunun saati geldi inde alarm çalar. Düzenleyici (kapal idiyse) aç l r ve ilgili kayd görüntüler. Alarm kapatmak için herhangi bir tufla basman z yeterlidir. 74

14 Not Kayd Girilmesi Bir not kayd na üç sat r veri girebilirsiniz. Birinci sat ra, harfler, rakamlar ve semboller dahil maksimum 72 karakter, ikinci ve üçüncü sat rlara ise 36'flar karakter yazabilirsiniz. Kay tlar alfabetik s raya göre muhafaza edilir. Bir not kayd girmek için afla daki basamaklar izleyin. 1. tufluna bas n. MEMO? 2. Verinizi yaz n. Aral k b rakmak için SPACE tufluna bas n. 3. mleci bir sonraki sat ra götürmek için tufluna bas n. 4. Verilerinizi belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Belle in De erlendirilmesi Düzenleyicinizin kullan labilir bellek miktar n kontrol etmek için önce sonra da ALT+F tufllar na bas p, CAPACITY XX% (KAPAS TE %XX) verisini görüntüleyebilirsiniz. Yeni kay tlar n yarat lmas veya kaydedilmesi için yeterli bellek kalmad nda ekranda MEMORY FULL (BELLEK DOLU) mesaj görüntülenir. Yeni kay t girebilmek için eski kay tlardan baz lar n silmeniz gerekecektir. Bu ifllemin nas l yap laca "Kay t Silinmesi" bafll alt nda aç klanm flt r. 75

15 Kay t Arama ve Düzenleme Telefon ve Not Kay tlar alfabetik s raya göre listelenir. Randevu kay tlar kronolojik s raya göre listelenir. Kay tlar direkt veya s rasal olarak arayabilirsiniz. Kay tlar n z inceleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. stedi iniz rehbere girmek için,, veya tufluna bas n. Kay t Arama Kay tlar kendi s ralar na göre görüntülemek için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar na bas n. Telefon ve Not rehberlerinde bir girdiyi çabukça bulmak için ilk birkaç harfini yaz n. Varsa, girilen harflerle bafllayan ilk kay t, yoksa, ona en yak n kay t görüntülenir. Telefon rehberinde, istedi iniz kayd bulduktan sonra, E-posta alan n görmek için tufluna bas n. URL alan n görmek için bu tufla iki kez bas n. Kay t Görüntüleme 1. Görüntülemek istedi iniz kayd bulun 'den fazla karakterli alanlar kayd rmak için ve tufllar na bas n. 3. Kay ttaki di er alanlar görüntülemek için ve tufllar na bas n. 76

16 Kay t Arama ve Düzenleme Kay t Düzenleme 1. Düzenlemek istedi iniz kayd bulun. Bu ifllemin nas l yap ld n ö renmek için "Kay t Arama" k sm na bak n z. 2. Önce ALT sonra da (EDIT/INS) tufluna bas n. 3. Düzenlemelerinizi yap n. mlecin bulundu u yerdeki karakteri silmek için önce ALT sonra da (DEL) tufluna bas n. Bir sonraki alana geçmek için (NEXT) tufluna bas n. 4. Yapt n z de ifliklikleri kaydetmek için ENTER tuflluna bas n. Kay t Silme 1. Düzenlemek istedi iniz kayd bulun. 2. C/Ce tufluna bas n. DELETE? 3. Kayd silmek için ENTER tufluna bas n. Silmeden ç kmak için ENTER d fl ndaki herhangi bir tufla bas n. 77

17 Parola Kullan m Uyar! Lütfen verilerinizin yaz l ayr bir kayd n saklay n. Parolan z unutursan z, düzenleyiciye kaydetmifl oldu unuz verilere eriflemezsiniz. Sistemi parolas z kullanabilmek için s f rlaman z gerekecek, ancak bu ifllem parolayla birlikte bellekte kaydedilmifl tüm verilerin silinmesine yol açacakt r. Sistem s f rlama iflleminin nas l yap ld n ö renmek için "Kullanmaya Bafllamak" k sm na bak n z. Parola Koymak 1.,, veya tufluna bas n. Bu rehberlerin herhangi birinde parolan z koyabilirsiniz. 2. SET tufluna bas n. PASSWORD? 3. Parolan z yaz n. Parolan z 6 harf ve rakam n herhangi bir birlefliminden oluflabilir. Parolan z n devreye girdi ini belirtmek için ekranda simgesi görüntülenir. Parolan z devreden ç karmak için SET tufluna iki kez bas n. Anahtar simgesi ekrandan kaybolacakt r. 78

18 Parola Kullan m Gizli Verilerin Girilmesi Gizli verilerinizi yazmaya bafllamadan önce, anahtar simgesinin ekranda görüntülenmedi inden emin olun. 1. stedi iniz rehberi seçip verilerinizi yaz n. 2. SET tufluna bas n. 3. Verilerinizi gizli belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Gizli Verilerin Görüntülenmesi 1. stedi iniz rehberi simgesine basarak seçin. 2. SET tufluna bas n. 3. Parolan z yaz n. 4. Yine SET tufluna bas n. SCHEDULE? fiimdi gizli verilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu ifllemin nas l yap ld n ö renmek için "Kay t Görüntülenmesi" k sm n okuyunuz. 79

19 Hesap Makinesinin Kullan m Bir Hesap flleminin Yap lmas 1. Hesap Makinesini görüntülemek için tufluna bir kez bas n Bir numara yaz n. 10 haneye kadar yazabilirsiniz. Ondal k yazmak için O(.) tufluna bas n. Numaray silmek için C/Ce tufluna bas n. 3. Toplama, ç karma, çarpma veya bölme ifllemleri için I(+), U(-), Y(x) veya T( ) tufllar na bas n. Veya karekök hesab yapmak için K( ) tufluna bas n. 4. Baflka bir numara yaz n. 5. Hesab yapmak için ENTER(=) tufluna bas n. Veya yüzdeyi hesaplamak için J(%) tufluna bas n. 6. Hesaplar silmek için C/Ce tufluna bas n. Hesap Makinesi Belle inin Kullan m 1. Hesap Makinesi kipinde bir hesap yap n veya bir numara yaz n. 80

20 Hesap Makinesinin Kullan m 2. Ekrandaki numaray bellekte sakl numarayla toplamak için R(M+) tufluna bas n. Ekrandaki numaray bellekte sakl numaradan ç karmak için E(M-) tufluna bas n. M 98. M harfi, numaran n belle e kaydedildi ini belirtir. Not: Üniteyi kapatt n zda bellek silinir. 3. Bellekteki numaray ça rmak için W(MR) tufluna bas n. 4. Belle i silmek için Q(MC) tufluna bas n. Not: Bir hesap sonucunun tamsay k sm veya bellekteki herhangi bir tamsay 10 haneyi geçti inde veya baflka herhangi bir geçersiz ifllem yap lmaya çal fl ld nda, bir hesap makinesi hatas meydana gelecek ve ekranda "-E-" iflareti görüntülenecektir. Hatay silmek için C/Ce tufluna bas n. 81

21 Dönüfltürücülerin Kullan m Metrik, Döviz ve Euro olmak üzere üç dönüfltürücü vard r. Dönüfltürücü seçenekleri ve hesap makinesi aras nda seçim yapmak için tufluna bas n. Metrik Dönüfltürme fllemlerinin Yap lmas Metrik dönüfltürücüyü kullanarak, önceden programlanm fl dokuz adet metrik dönüfltürme ifllemini yapabilirsiniz. nç Santimetre Yarda Metre Mil Kilometre C F Ayak Metre Ons Gram Libre Kilogram ABD galonu Litre ngiliz galonu Litre 1. Metrik dönüfltürücü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. INCH CM (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tuflunu kullanarak bir dönüfltürme kategorisi seçin. 3. Dönüfltürme yönünü seçmek için veya tufllar n kullan n. 82

22 Dönüfltürücülerin Kullan m 4. Dönüfltürülecek numaray yaz n. 5. Dönüfltürmek için veya tufluna bas n. Döviz Kurlar n n Ayarlanmas Kendi döviz isimlerinizi ve dönüfltürme oranlar n z girmek için afla daki basamaklar izleyin. Döviz ismi olarak maksimum dört karakter kullanabilirsiniz. 1. Döviz dönüfltürücü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. EURO USD Kurunu ayarlamak istedi iniz para birimini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. SET tufluna bas n ve istiyorsan z birinci para biriminin ismini de ifltirin. kinci para biriminin ismini de ifltirmek için (INS/EDIT) tufluna bas n. 4. Oran alan na gitmek için ENTER tufluna bas n. Dönüfltürme oran n girin. 5. Dönüfltürme oran n kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Girdi iniz dönüfltürme oran, önceden programlanm fl dönüfltürme oranlar menüsünde flimdi görüntülenecektir. 83

23 Dönüfltürücülerin Kullan m Döviz Dönüfltürme Hesaplar n n Yap lmas Dönüfltürme oranlar girildikten sonra döviz dönüfltürme hesaplar yap labilir. 1. Döviz dönüfltürücüsü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n 2. stedi iniz para birimlerini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. Dönüfltürme yönünü seçmek için (INS/EDIT) veya (DEL) tufllar n kullan n. 4. Dönüfltürülecek miktar yaz n. 5. Dönüfltürme ifllemini yapmak için (INS/EDIT) tufluna bas n. EURO Dönüfltürme fllemlerinin Yap lmas Önceden programlanm fl 11 adet sabit EURO kuru vard r. 1. Euro dönüfltürücüsü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. 2. stedi iniz para birimlerini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. ENTER tufluna bas n. 4. Dönüfltürülecek miktar yaz n. 5. Dönüfltürme ifllemini yapmak için (INS/EDIT) tufluna bas n. 84

24 PC Sync'in Kurulmas Ürünle birlikte sa lanan CD'de, PC Sync yaz l m n n nas l kullan laca anlatan bir README (Beni Oku) dosyas bulunmaktad r. Bu program n afla daki sistem bileflenlerini gerektirdi ini lütfen not ediniz: Windows 95 veya 98 ( ngilizce, Almanca veya Türkçe sürümü) 16 MB RAM Sabit diskte 20 MB bofl yer CD-ROM sürücüsü (kurmak için) Serbest bir seri iletiflim (COM) ba lant noktas PC Sync yaz l m n bilgisayar n za kurmak için afla daki basamaklar izleyin. 1. Bafllat Çal flt r seçene ine gidin. 2. D:setup-eng ( ngilizce sürümü için) yaz p ENTER tufluna bas n. Almanca sürümü için D:setup-det yaz n. Türkçe sürümü için D:setup-tur yaz n. 3. Ekrandaki talimatlar izleyin. CD-ROM için varsay lan sürücü D:'dir. CD- ROM'unuzun sürücü harfi baflkaysa, D:'yi CD-ROM sürücünüzün harfiyle de ifltirin. PC Sync program n bafllatmak için afla daki basamaklar izleyin: 1. Bafllat Programlar PC Düzenleyici seçene ine gidin. 2. PC Düzenleyici seçene ini t klat n. 85

25 Kay tlar n Eflzamanlanmas Kay tlar n z eflzamanlamadan önce ünitenizi bilgisayar n za ba laman z gerekecektir. 1. Bilgisayar n z kapat n pimli Düzenleyici PC Sync kablosunu bilgisayar n zdaki serbest bir seri (COM) ba lant noktas na tak n. 3. Bilgisayar n z aç n ve Düzenleyici program n çal flt r n. 4. Kablonun tek pimli fiflini, düzenleyicinizin sol taraf ndaki PC PORT (PC Ba lant Noktas ) deli ine tak n. Düzenleyiciniz kapal ysa ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak aç n. 5. Düzenleyicinizi eflzamanlamaya haz rlamak için SYNC tufluna bas n. Düzenleyici Yaz l m n n Yap lanmas n Onaylamak Bilgisayar n zda Bafllat Programlar PC Düzenleyici seçene ine gidip PC Düzenleyici fl kk n t klat n. Not: Bafll k çubu unda görüntülenen model numaras n n, Rolodex ünitenizin model numaras yla ayn olmas na dikkat edin. Model numaralar ayn de ilse flu basamaklar izleyin: 1. Araçlar Seçenekler fl kk na gidin. 2. PC Sync kablosunu takt n z COM ba lant noktas n seçin. 3. Tamam tuflunu t klat n. 86

26 Kay tlar n Eflzamanlanmas PC Sync ile Verilerin Eflzamanlanmas Verilerinizi eflzamanlad n z zaman, sadece eklenen/düzenlenen/silinen kay tlar eflzamanlan r (senkronize edilir). Düzenleyicinizin veya PC Sync Program n z n herhangi birinde silinmifl olan kay tlar her ikisinde de silinecektir. kisinden birine eklenen kay tlar her ikisine de eklenecektir. Düzenlenmifl olan kay tlar her ikisinde de güncellenecektir. Ayn kayd hem Düzenleyicide hem de PC Sync program nda düzenlediyseniz, her iki kayd n da kopyalar muhafaza edilecektir. 1. Kablonun hem bilgisayar n za hem de Düzenleyiciye s k ca tak l olmas na dikkat edin. 2. PC Sync program nda, Araçlar Seçenekler fl kk n t klat p COM ba lant noktas bilgilerinin do ru olmas na dikkat edin. 3. Windows PC Sync program nda Araçlar Eflzamanla seçene ini t klat n. 4. Eflzamanlama ifllemini onaylamak için Eflzamanla (SYNC) tuflunu t klat n. Uyar! Tek yönlü transferler için Eflzamanla seçene i kullan lmamal d r. Not: PC Sync Program verileriniz bozulursa ve eflzamanlama tarihçeniz kaybolursa, düzenleyicinizdeki verilerin tümünü PC Sync Program na yeniden yükleyebilirsiniz. Yukar daki basamak bir ve ikiyi izleyin ve Windows PC Sync program nda Araçlar Tüm Verileri Gönder fl kk n t klat n. fllemi onaylamak için Eflzamanla (SYNC) tuflunu t klat n. 87

27 Parola Koymak Uyar! Verileri düzenleyiciniz ve bilgisayar n z aras nda transfer edince, eflleflmifl bir çift haline gelirler. Düzenleyiciniz ve baflka bir bilgisayar aras nda veri eflzamanlamas yapmaya çal flt n zda, büyük bir olas l kla veriler bozulacakt r. En iyi uygulama, verileri eflleflmifl bir çift aras nda eflzamanlamakt r. Parola Koymak PC Sync program içinde Araçlar Parolay De ifltir seçene ini kullanarak parola koyabilirsiniz. Parola koymak için afla daki basamaklar izleyin: 1. Yeni Parola alan na en fazla 6 karakterlik bir parola girin. 2. Yeni Parolay Onayla alan na birinci basamakta girdi iniz parolan n ayn s n girin. 3. Tamam tuflunu t klat p kurun. Kurmadan ç kmak için ptal tuflunu t klat n. Parolay istedi iniz zaman de ifltirebilir veya silebilirsiniz. De ifltirmek için, parolan z Eski Parola alan na girdikten sonra, yukar da anlat lan flekilde yeni bir parola koyun. Parolan z silmek için, parolay Eski Parola alan na girdikten sonra Yeni Parola ve Yeni Parolay Onayla alanlar n bofl b rak n. Parolay silmek için Tamam tuflunu t klat n. Silmeden ç kmak için ptal tuflunu t klat n. 88

28 Pilin De ifltirilmesi Bu düzenleyici bir adet CR-2032 lityum pili kullan r. Afla daki basamaklar uygulamadan önce küçük bir y ld z tornavida ve yeni pil yan n zda haz r bulunmal d r. Uyar! Pil olmad zaman, bu düzenleyici, bilgileri yaklafl k sadece 30 saniyelik bir süre için korur. Dolay s yla, eski pili ç kard ktan sonra yenisini derhal monte etmeniz tavsiye edilir. 1. Düzenleyiciyi kapat p ters çevirin. 2. Y ld z tornavidayla pil haznesinin kapa n yerinde tutan viday söküp kapa ç kar n. Düzenleyicinin yan taraflar ndaki vidalar sökmeyin. 3. Eski pili ç kar p, yenisini pozitif (+) taraf yukar bakacak flekilde derhal yerlefltirin. 4. Pil haznesinin kapa n tak n. Uyar! Bu düzenleyici, bilgileri, pil güç sa lad sürece korur. Pil gücünü kaybederse veya yerinden ç kar l rsa, tüm bilgileriniz kaybolur. Verilerin bozulma veya kaybolma olas l na karfl tedbir olarak, önemli bilgilerinizin daima yaz l kopyalar n saklay n. Elektrostatik deflarj nedeniyle bu ünitenin çal flma kipi de iflebilir. S f rlama anahtar na basarak, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak veya pili ç kar p/takarak bu ünitenin yeniden normal çal flmas n sa layabilirsiniz. 89

29 Teknik Özellikler Model: RF-4-96PC Ebat: 11.8 X 8.85 X 1.4 cm A rl k: 71 gr (2.5 ons) Pil: 1 CR-2032 Lityum Depolama Kapasitesi: 96K ISBN: Ürünün Temizlenmesi Bu ürünü temizlemek için yumuflak bir cam silme s v s n bir bez parças na spreyleyerek yüzeyini silin. Üniteye direkt olarak s v spreylemeyin. Düzenleyicinizi afl r veya uzun süreli olarak s cak, so uk, rutubetli veya di er olumsuz koflullara maruz b rakmay n. EV VEYA BÜRO KULLANIMI Ç ND R Müflteri Deste i (001) (609) Telif Haklar, Ticari Markalar ve Patentler 2001 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J ABD. Her hakk sakl d r. ROLODEX, Newell Rubbermaid, Inc. flirketine ba l Berol Corporation' n tescilli markas d r. Patentler ifllem sürecindedir. S n rl Garanti (A.B.D d fl için) Bu ürün, piller hariç, sat n alma tarihinden sonra bir y l süreyle Franklin taraf ndan garanti edilmektedir. Ürün kusurlu iflçilik veya malzeme nedeniyle ar zalan rsa, takdir hakk Franklin'e ait olmak üzere ücretsiz olarak onar lacak ya da eflde er bir ürünle de ifltirilecektir. Amerika Birleflik Devletleri d fl nda sat n al nan ürünler garanti alt nda iade edilecekleri zaman, sat fl fifli ve ar zan n tan m yla birlikte sat fl yapan ilk yere geri verilmelidir. Geçerli bir sat fl fifli sa lanmad takdirde onar m ücrete tabidir. Kötü kullan m, kazara oluflan hasar ya da afl nma veya y pranma nedeniyle oluflan kusurlar bu garantinin aç kça haricindedir. Bu garanti, tüketicinin yasal haklar n etkilemez. 90

30 S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) SINIRLI GARANT, GARANT LER N MUAF YET VE SINIRLI ZARAR TAZM N (A) SINIRLI GARANT. FRANKLIN, BU FRANKLIN ÜRÜNÜNÜN, SATIfi F fi N N KANITLAYACA I LK SATIN ALMA TAR H NDEN T BAREN B R (1) YIL SÜREYLE MALZEME VEYA fiç L K KUSURLARINDAN YOKSUN OLACA INI OR J NAL SON KULLANICIYA GARANT EDER. BU SINIRLI GARANT, DO AL FELAKETLER, KAZA, YANLIfi KULLANIM, KÖTÜ KULLANIM, HMAL, DE fi KL K YAPMA, UYGUNSUZ ORTAM VEYA YANLIfi BAKIM DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN HASARLARI ÇERMEZ. BU SINIRLI GARANT ALTINDA FRANKLIN' N TEK YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULU U VE S Z N MÜNHASIR ZARAR TAZM N N Z, TAKD R HAKKI FRANKLIN'E A T OLMAK ÜZERE ÜRÜNÜN KUSURLU OLDU U VE SÖZ KONUSU KUSURLARIN GARANT SÜRES Ç NDE ORTAYA ÇIKTI I FRANKLIN TARAFINDAN TESP T ED LD TAKD RDE, ÜRÜNÜN VEYA KUSURLU PARÇASININ ONARILMASI VEYA DE fit R LMES OLACAKTIR. BU TAZM N, BU GARANT N N HLAL HAL NDEK MÜNHASIR ZARAR TAZM N N Z OLACAKTIR. BU GARANT S ZE BAZI HAKLAR TANIMAKTADIR; ADL BÖLGEDEN ADL BÖLGEYE DE fien D ER YASAL HAKLARINIZ DA BULUNAB L R. (B) GARANT LER N MUAF YET VE SORUMLULU UN SINIRLANMASI. BU FRANKLIN ÜRÜNÜ, SATILAB L R KAL TE, BELL B R AMAÇLA SATILAB L RL K VEYA AMACA UYGUNLUK GARANT LER VEYA YASA, KARARNAME, KULLANIM YA DA ALIfiVER fi N SEYR DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN GARANT LER DAH L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK YUKARIDA AÇIKÇA BEL RT LEN SINIRLI GARANT LER DIfiINDA BAfiKA ZIMN VEYA AÇIK H ÇB R GARANT VEYA KOfiUL OLMAKSIZIN "OLDU U G B " SA LANMAKTADIR. BU GARANT SADECE FRANKLIN TARAFINDAN ÜRET LEN ÜRÜNLERE UYGULANIR VE P LLER, P L TEMAS NOKTALARININ ÇÜRÜMES N VE P LLER N YOL AÇTI I D ER HASARLARI ÇERMEZ. NE FRANKLIN NE DE BAY LER M Z YA DA SATICILARIMIZ, GEL R VEYA KÂR KAYBI, KAYBOLAN VEYA HASARA U RAYAN VER LER VEYA D ER T CAR YA DA EKONOM K KAYIPLAR DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK, D REKT OLMAYAN, RASTLANTISAL, ÖZEL VEYA BAfiKA F LLER N DOLAYLI SONUCU OLARAK OLUfiAN ZARARLARDAN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILI I B ZE B LD R LM fi VEYA BU 91

31 S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) ZARARLAR BAfiKA fiek LDE TAHM N ED LEB L R OLSA DAH, S ZE VEYA BAfiKA B R GERÇEK VEYA TÜZEL K fi YE KARfiI SORUMLU OLMAYACAKTIR. AYRICA, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLER NDEN DE SORUMLU DE L Z. BAY LER M Z N, SATICILARIMIZIN VE B Z M S ZE OLAN TOPLAM MAKS MUM SORUMLULU UMUZ, BU FRANKL N ÜRÜNÜ Ç N ÖDEY P SATIfi F fi N ZLE KANITLAYACA INIZ M KTARI AfiMAYACAKTIR. BUNUN MAKUL B R R SK TAHS SATI OLDU U TARAFINIZCA KABUL ED L R. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE, BAfiKA B R F L N SONUCU DOLAYISIYLA DO AN VEYA RASTLANTISAL ZARARLARA L fik N SORUMLULUKLARIN SINIRLANMASINA VEYA HAR Ç BIRAKILMASINA Z N VER LMED NDEN, YUKARIDAK SINIRLAMALAR S ZE UYGULANMAYAB L R. LG L ADL BÖLGEN N YASALARI ZIMN GARANT LERDEN TAM FERAGATE Z N VERM YORSA, ZIMN GARANT LER N VE KOfiULLARIN SÜRES, BURADA VER LEN AÇIK GARANT N N SÜRES YLE SINIRLIDIR. (C) GARANT SERV S : ÜRÜNDE B R KUSUR BULDU UNUZDA, MAL ADE Z N ("RMA") NUMARASI ALMAK ÜZERE FRANKLIN' N MÜfiTER H ZMETLER OF S N 'DEN ARAYINIZ. SONRA ÜRÜNÜ (NAKL YE ÜCRETLER PEfi N ÖDENM fi OLARAK) AfiA IDAK ADRESE GÖNDER N Z: FRANKL N ELECTRONIC PUBLISHERS, INC. ATTN: SERVICE DEPARTMENT ONE FRANKLIN PLAZA BURLINGTON, NJ B R FRANKLIN ÜRÜNÜNÜ ADE EDERSEN Z, LÜTFEN RMA NUMARASIYLA B RL KTE ADINIZI, ADRES N Z, TELEFON NUMARANIZI, KUSURUN KISA B R TANIMINI VE LK SATIN ALMA TAR H N N KANITI OLARAK DA SATIfi F fi N Z N B R KOPYASINI GÖNDER N Z. ÜRÜNÜ ADE EDERKEN RMA NUMARASINI PAKET N KOLAYCA GÖRÜLEB L R B R YER NE YAZINIZ; AKS TAKD RDE ADEN Z N fileme KONMASI GEC KEB L R. ADEN Z GÖNDER RKEN, NAKL YES NDE ZLENEB L R B R YÖNTEM KULLANMANIZ TAVS YE ED L R. 92

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Kullan m K lavuzu Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Kullan m K lavuzu 24 Ruhsat Sözleflmesi BU RUHSAT SÖZLEfiMES N ELEKTRON K REFERANSI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. ELEKTRON K REFERANSI KULLANDI INIZ

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu

EST-5114. Interpreter. 14 Language Speaking Global Translator. Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu EST-5114 Interpreter 14 Language Speaking Global Translator Kullanıcı Kılavuzu www.franklin.com www.franklin.com/eu 1 Aygıtı kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik uyarıları ile önlemlerini

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Uygulamalar. çok uygun ve kullanışlıdır. Bu Kılavuz Hakkında T-45 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-44 T-44 T-44 T-44 T-5

Uygulamalar. çok uygun ve kullanışlıdır. Bu Kılavuz Hakkında T-45 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-44 T-44 T-44 T-44 T-5 MO1011-E TÜRKÇE Uygulamalar çok uygun ve kullanışlıdır. T-1 Uyarı! Bu Kılavuz Hakkında T-2 T-3 T-3 Bu Kılavuz Hakkında T-4 T-9 T-13 T-14 T-14 T-16 T-17 T-18 T-22 T-22 T-4 T-5 T-23 Barometre/Termometre

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Gelişmiş Global Çevirmen

Gelişmiş Global Çevirmen Gelişmiş Global Çevirmen Lisans Sözleşmesi (Sadece AB ve İsviçre dışında uygulanabilir) ELECTRONIC REFERENCE'İ KULLANMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN. ELECTRONIC REFERENCE'İ KULLANMANIZ, BU LİSANSIN

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı