Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Personal Organizer. Personal Organiser. Kiflisel Düzenleyici"

Transkript

1 RF-4-96PC Personal Organizer Personal Organiser Kiflisel Düzenleyici User s Guide Bedienungsanleitung Kullan m K lavuzu

2 çindekiler Ruhsat Sözleflmesi Bildiri Kullanmaya Bafllamak ÜstKarakter (Shift) Tufllar Saatlerin Kullan lmas Alarmlar n Kurulmas Telefon Kayd Girilmesi Randevu Kayd Girilmesi Not Kayd Girilmesi Kay t Arama ve Düzenleme Parola Kullan m Hesap Makinesinin Kullan m Dönüfltürücülerin Kullan m PC Sync'in Kurulmas Kay tlar n Eflzamanlanmas Parola Koymak Pilin De ifltirilmesi Teknik Özellikler S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) FCC Bildirisi

3 Ruhsat Sözleflmesi BU RUHSAT SÖZLEfiMES N ELEKTRON K REFERANSI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. ELEKTRON K REFERANSI KULLANDI INIZ ZAMAN BU RUHSATIN fiartlarini KABUL ETM fi SAYILIRSINIZ. BU fiartlari KABUL ETMED N Z TAKD RDE, BU AMBALAJI VE SATIfi F fi N ELEKTRON K REFERANSI SATIN ALDI INIZ YERE GÖTÜRÜP, SATIN ALMAK Ç N ÖDED N Z PARAYI GER ALAB L RS N Z. ELEKTRON K REFERANS bu ambalajdaki yaz l m ürünü ve dokümantasyon, FRANKLIN ise Franklin Electronic Publishers, Inc. anlam na gelir. S n rl Kullan m Ruhsat ELEKTRON K REFERANS üzerindeki bütün haklar FRANKLIN'in mülkiyetinde kalacakt r. FRANKLIN, ELEKTRON K REFERANS' sat n alman z vas tas yla size söz konusu ürünün münhas r olmayan ve kiflisel bir kullan m hakk n vermektedir. ELEKTRON K REFERANS' n veya içerdi i verilerin kopyas n, ister elektronik biçimde ister matbu halde olsun, yapamazs n z. Bu tür kopyalamalar ilgili telif hakk yasalar n n ihlali say l r. Ayr ca, ELEKTRON K REFERANS'ta de ifliklik yapamaz, söz konusu ürünü de ifltiremez, bileflenlerine ay ramaz ve ürünün uyarlamas n, tersine derlemesini, çevirisini, türev çal flmalar n veya herhangi bir flekilde tersine mühendisli ini yapamazs n z. ELEKTRON K REFERANS' ilgili devlet yasa ve yönetmeliklerine uymadan, dolayl veya dolays z olarak ihraç ya da yeniden ihraç edemezsiniz. ELEKTRON K REFERANS, FRANKLIN'in gizli ve münhas r bilgilerini içermekte olup, bu bilgilerin izinsiz olarak aç klanmas n veya kullan lmas n engellemek için yeterli önlemleri almay kabul etmifl say l rs n z. Bu ruhsat, feshedilene kadar yürürlüktedir. Bu ruhsat, herhangi bir hükmüne uymad n z takdirde, FRANKLIN'in bildirisi gerekmeden derhal fesholur. 64

4 Bildiri Tavsiyeler Üretici, bütün önemli verilerin ayr, kal c kay tlar n n saklanmas n kesinlikle tavsiye eder. Baz koflullarda, hemen hemen her elektronik bellekli ürünün içerdi i veriler kaybolabilir veya de iflebilir. Bu yüzden üretici, yanl fl kullan m, onar m, kusur, pil de iflimi, belirtilen pil ömrü sona erdikten sonra kullan m veya baflka herhangi bir nedenle veri kayb ndan ya da verilerin kullan lamaz hale gelmesinden dolay hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üretici, kredi kart numaralar n n çal nmas, kaydedilmifl verilerin kayb veya de iflmesi gibi, bu ürünün veya ifllevlerinden herhangi birinin kullan m sonucunda meydana gelen mali zararlara veya üçüncü taraflar n taleplerine karfl dolayl veya dolays z hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu k lavuzda sa lanan bilgiler haber verilmeden de ifltirilebilir. Dikkat Düzenleyiciyi pantolonunuzun arka cebinde tafl may n. Düzenleyiciyi yere düflürmeyin veya düzenleyiciye afl r kuvvet uygulamay n. Düzenleyiciyi afl r s cakl klara maruz b rakmay n. Sadece yumuflak, kuru bir bezle temizleyin. Bu ürün su geçirmez olmad ndan, herhangi bir s v n n üniteye s çrama olas l n n bulundu u yerlerde kullanmay n veya muhafaza etmeyin. Ya mur suyu, su spreyi, meyve suyu, kahve, buhar, ter vs. de düzenleyicinin ar zalanmas na yol açacakt r. 65

5 Kullanmaya Bafllamak Düzenleyicinin lk Kez Kullan lmas Bu düzenleyiciyi ilk kez kulland n zda bir sistem s f rlama ifllemi yapmal s n z. Uyar! Sistemin s f rlanmas, kullan c n n girmifl oldu u tüm bilgi ve ayarlar n silinmesine yol açar. 1. Düzenleyiciyi ters çevirip, pil izolasyon tabakas n dikkatlice çekip ç kar n. 2. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak düzenleyiciyi kapat n. 3. Bir atafl kullanarak düzenleyicinin arkas ndaki s f rlama dü mesine hafifçe bas n. RESET? 4. Düzenleyiciyi s f rlamak için ENTER tufluna bas n. Ekran Örnekleri Hakk nda Bu Kullan m K lavuzundaki baz ekran örnekleri, ekranda gördüklerinizden biraz de iflik olabilir. Bu, düzenleyicinizin ar zaland anlam na gelmez. Ekran örneklerindeki mesaj dili olarak ngilizce seçilmifltir. 66

6 Kullanmaya Bafllamak Dilin De ifltirilmesi Bu düzenleyici, komut istemlerini ve di er mesajlar yedi dilde görüntüleyebilir. Bir dili seçmek için afla daki basamaklar izleyin: 1. tufluna bas n. NYC A TUE iflareti, Ana Saat kipinin göstergesidir. 2. ALT+L tufluna bas n. ENGLISH? 3. (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar n kullanarak English ( ngilizce), Español ( spanyolca), Français (Frans zca), Deutsch (Almanca), Italiano ( talyanca), Türkçe ve Nederlands (Hollandaca) aras nda geçifl yapabilirsiniz. 4. stedi iniz dil görüntüye geldi inde, seçmek için ENTER tufluna bas n. Ünite otomatik olarak Ana Saat kipine dönecektir. 67

7 Kullanmaya Bafllamak Otomatik Kapanma Yaklafl k yedi dakika hiçbir tufla bas lmad nda, pil tasarrufu için düzenleyici otomatik olarak kapan r. Devam etmek için ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna bas n. Pilin gerçek ömrü kullan ma ba l d r. Tufl Tonunun Aç l p Kapat lmas Tufl tonu, herhangi bir tufla bas ld nda ç kan "biip" sesidir. Tufl tonu aç k oldu unda, ekranda simgesi görüntülenir. Tufl tonunu aç p kapatmak için, önce ALT sonra da V( )tufluna bas n. Sembollerin Kullan lmas SYM tuflu, 22 sembolden herhangi birini girme seçene ini sa lar. Kilitlemek için ALT tufluna iki kez bast ktan sonra, SYM tufluna tekrar tekrar basarak izleyen semboller aras nda geçifl # $ ( ) ~ : / \ _ & < > ß!? 68

8 ÜstKarakter (Shift) Tufllar Bir sonraki tufla basmadan önce ALT tufluna bas p serbest b rak n. ALT görüntülenir. Euro karakterlerini elde etmek için Q- O ve A-H tufllar na bas n. ALT tuflunu kilitlemek için iki kez bas n. LOCK sembolünün görüntülenmesi, tufllar n flimdi ÜstKarakter kipinde oldu u anlam na gelir. Q-O ve A-H aras nda herhangi bir harfe basarak özel karakterler ve aksanl harfler aras nda geçifl yapabilirsiniz. A(12/24) Saati 12 veya 24 saat sistemine göre görüntüleme seçenekleri aras nda geçifl yapar. C( ) Çalar saati seçer ve günlük alarm, saat bafl melodisi ve Randevu alarm seçenekleri aras nda geçifl yaparak bunlar n etkinlefltirilmesini ve etkinlikten ç kar lmas n sa lar. D(DST) Ana Saat görüntülendi inde, yaz saati uygulamas n devreye sokar veya devreden ç kar r. F(MCK) Kullan labilir bellek miktar n gösterir. L(LANG) Komut istemi dilini de ifltirir. S(AM/PM) Saat için ö leden önce (a.m.) ve ö leden sonra (p.m.) seçenekleri aras nda geçifl yapar. V( ) Tufl tonunu açar veya kapat r. SET( ) Ana Saati, günlük alarm, gizli kipi ve dönüfltürme oranlar n ayarlar. (INS/EDIT) (DEL) (NEXT) Kullan c bilgilerini düzenler. Düzenleme kipinde, imlecin bulundu u yere bir karakter veya rakam girdisi yapar. mlecin solundaki karakteri siler. Bir sonraki kayd görüntüler. 69

9 Saatlerin Kullan lmas Saat ifllevi, Ana saati ayarlaman za ve dünyan n her yöresindeki yerel saatleri görüntülemenize olanak tan r. Dünya saatlerinin Ana saate ba l olmas nedeniyle, Dünya saatlerini görüntüleyebilmeniz veya Randevu ifllevini kullanabilmeniz için önce Ana saati ayarlaman z gerekir. Ana fiehrin Seçilmesi 1. Dünya saati ekran n görüntülemek için tufluna iki kez bas n. sembolünün görüntülenmemesi, Dünya saati anlam na gelir. 2. Listedeki flehirler aras nda geçifl yapmak için (Yukar ya do ru ara) ve (Afla ya do ruara) tufllar n kullan n. 3. stedi iniz flehrin ad n gördü ünüzde, SET tufluna basarak Ana flehriniz olarak seçin. Ana Saat Ekran n n Düzenlenmesi 1. Ana saat ekran n görüntülemek için tufluna bas n. sembolünün görüntülenmesi, Ana saat anlam na gelir. 2. Düzenlemeye bafllamak için SET tufluna bas n. NYC A TUE fiehir ad n n ilk harfi yan p söner. Ana flehrinizin yaz l fl n de ifltirmeyi arzu ederseniz, en fazla alt karakter kullanarak istedi iniz ismi yaz n. 70

10 Saatlerin Kullan lmas 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Tarihi girin ve Ana saati girmek için tufluna bas n. Ö leden önce (A) ve ö leden sonra (P) seçenekleri aras nda seçim yapmak için S tufluna bas n. 12 ve 24 saat biçimleri aras nda seçim yapmak için A tufluna bas n. 24 saat biçiminde A veya P görüntülenmez. 5. Ayarlar n z onaylamak için ENTER tufluna bas n. fiimdi tarih biçimini kurabilirsiniz. S tufluna bas p, (Afla ya do ru ara) tufluna basarak, bulunan biçimler aras nda geçifl yap n. stedi iniz biçimi seçmek için ENTER tufluna bas n. Dünya Saatinin Görüntülenmesi 1. Dünya saati ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. De iflik saat dilimlerinde yer alan 40 flehir önceden programlanm flt r. fiehirlerin listesini bu k lavuzun sonunda bulabilirsiniz. 2. Listedeki flehirler aras nda geçifl yapmak ve saatlerini görüntülemek için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar n kullan n. Yaz saatini görmek için D(DST) tufluna bas n. # iflareti görüntülenir. Yaz saatini kapatmak için yine D tufluna bas n. 71

11 Alarmlar n Kurulmas Saat bafl melodi, günlük alarm ve Randevu alarm seçenekleri bulunur. Bu üç alarm n da sesi de ifliktir. Alarm Simge Saat bafl melodi Günlük alarm Randevu alarm Günlük Alarm n Kurulmas 1. Önce sonra da SET tufluna bas n. ALARM SET A stenen saati kurmak için rakam tufllar n kullan n. 3. Saati kurduktan sonra ENTER tufluna bas n. Ekranda simgesi görüntülenir. Saat Bafl Melodi Seçene inin Kurulmas Önce tufluna, sonra da. simgesini görene kadar C tufluna bas n. Üç alarm seçene i aras nda geçifl yapmak için C tufluna bas n. Alarm iptal etmek için, simgeler kaybolana kadar C tufluna bas n. 72

12 Telefon Kayd Girilmesi fl ve Kiflisel olmak üzere iki telefon rehberi vard r. Kiflisel bir kay t girmek için tufluna bir kez, ifl kayd girmek için iki kez bas n. Her rehberde bulunan alanlar (her alanda kullan labilecek maksimum karakter say s verilmifltir) flunlard r: sim - 36 karakter, Adres - 72 karakter, E-posta ve URL - 48 karakter, Tel No.1 ve Tel No.2-24 karakter. Bir sembol girmek için, ALT tufluna iki kez bas p kilitledikten sonra, SYM tufluna tekrar tekrar basarak mevcut semboller aras nda seçim yapabilirsiniz. Kay tlar alfabetik s raya göre düzenlenmifltir. Girdilerinizi soyadlar na göre alfabetik s raya koymak için soyadlar n önce yazmal s n z. Örne in Mehmet Demir'i girmek için Demir Mehmet yaz n. Bir kay t girmek için afla dakileri basamaklar izleyin. 1. tufluna bir veya iki kez basarak istedi iniz rehberi seçin. 2. Bir isim yaz n. Not: Görüntü 12 karakteri geçti inde sola do ru kaymaya bafllar ve imleç görüntülenir. 3. Bir sonraki alana gitmek için tufluna bas n. 4. Her bir alana verinizi yazd ktan sonra tufluna bas p bir sonraki alana geçin. Bir alan atlamak için tufluna basarak bir sonraki alana geçebilirsiniz. 5. Kayd n z belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. 73

13 Randevu Kayd Girilmesi Her randevu kayd na, olay n ne oldu unu, tarihi ve saatini girebilirsiniz. sim alan na maksimum 36 karakter girebilirsiniz. Veriler Ocak ay ndan Aral k ay na kadar kronolojik s raya göre dizilir. Randevu kayd girmek için afla daki basamaklar izleyin. 1. tufluna bas n.. SCHEDULE? 2. Olay n ismini yaz p ENTER tufluna bas n. mleç tarih alan na geçer. 3. Tarih ve saati yaz n. 4. Kayd belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Randevulanan bir olay hat rlatmak üzere alarm kurmak istiyorsan z ALT+C tufluna bas n. sembolü görüntülenir. Randevunun saati geldi inde alarm çalar. Düzenleyici (kapal idiyse) aç l r ve ilgili kayd görüntüler. Alarm kapatmak için herhangi bir tufla basman z yeterlidir. 74

14 Not Kayd Girilmesi Bir not kayd na üç sat r veri girebilirsiniz. Birinci sat ra, harfler, rakamlar ve semboller dahil maksimum 72 karakter, ikinci ve üçüncü sat rlara ise 36'flar karakter yazabilirsiniz. Kay tlar alfabetik s raya göre muhafaza edilir. Bir not kayd girmek için afla daki basamaklar izleyin. 1. tufluna bas n. MEMO? 2. Verinizi yaz n. Aral k b rakmak için SPACE tufluna bas n. 3. mleci bir sonraki sat ra götürmek için tufluna bas n. 4. Verilerinizi belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Belle in De erlendirilmesi Düzenleyicinizin kullan labilir bellek miktar n kontrol etmek için önce sonra da ALT+F tufllar na bas p, CAPACITY XX% (KAPAS TE %XX) verisini görüntüleyebilirsiniz. Yeni kay tlar n yarat lmas veya kaydedilmesi için yeterli bellek kalmad nda ekranda MEMORY FULL (BELLEK DOLU) mesaj görüntülenir. Yeni kay t girebilmek için eski kay tlardan baz lar n silmeniz gerekecektir. Bu ifllemin nas l yap laca "Kay t Silinmesi" bafll alt nda aç klanm flt r. 75

15 Kay t Arama ve Düzenleme Telefon ve Not Kay tlar alfabetik s raya göre listelenir. Randevu kay tlar kronolojik s raya göre listelenir. Kay tlar direkt veya s rasal olarak arayabilirsiniz. Kay tlar n z inceleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. stedi iniz rehbere girmek için,, veya tufluna bas n. Kay t Arama Kay tlar kendi s ralar na göre görüntülemek için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufllar na bas n. Telefon ve Not rehberlerinde bir girdiyi çabukça bulmak için ilk birkaç harfini yaz n. Varsa, girilen harflerle bafllayan ilk kay t, yoksa, ona en yak n kay t görüntülenir. Telefon rehberinde, istedi iniz kayd bulduktan sonra, E-posta alan n görmek için tufluna bas n. URL alan n görmek için bu tufla iki kez bas n. Kay t Görüntüleme 1. Görüntülemek istedi iniz kayd bulun 'den fazla karakterli alanlar kayd rmak için ve tufllar na bas n. 3. Kay ttaki di er alanlar görüntülemek için ve tufllar na bas n. 76

16 Kay t Arama ve Düzenleme Kay t Düzenleme 1. Düzenlemek istedi iniz kayd bulun. Bu ifllemin nas l yap ld n ö renmek için "Kay t Arama" k sm na bak n z. 2. Önce ALT sonra da (EDIT/INS) tufluna bas n. 3. Düzenlemelerinizi yap n. mlecin bulundu u yerdeki karakteri silmek için önce ALT sonra da (DEL) tufluna bas n. Bir sonraki alana geçmek için (NEXT) tufluna bas n. 4. Yapt n z de ifliklikleri kaydetmek için ENTER tuflluna bas n. Kay t Silme 1. Düzenlemek istedi iniz kayd bulun. 2. C/Ce tufluna bas n. DELETE? 3. Kayd silmek için ENTER tufluna bas n. Silmeden ç kmak için ENTER d fl ndaki herhangi bir tufla bas n. 77

17 Parola Kullan m Uyar! Lütfen verilerinizin yaz l ayr bir kayd n saklay n. Parolan z unutursan z, düzenleyiciye kaydetmifl oldu unuz verilere eriflemezsiniz. Sistemi parolas z kullanabilmek için s f rlaman z gerekecek, ancak bu ifllem parolayla birlikte bellekte kaydedilmifl tüm verilerin silinmesine yol açacakt r. Sistem s f rlama iflleminin nas l yap ld n ö renmek için "Kullanmaya Bafllamak" k sm na bak n z. Parola Koymak 1.,, veya tufluna bas n. Bu rehberlerin herhangi birinde parolan z koyabilirsiniz. 2. SET tufluna bas n. PASSWORD? 3. Parolan z yaz n. Parolan z 6 harf ve rakam n herhangi bir birlefliminden oluflabilir. Parolan z n devreye girdi ini belirtmek için ekranda simgesi görüntülenir. Parolan z devreden ç karmak için SET tufluna iki kez bas n. Anahtar simgesi ekrandan kaybolacakt r. 78

18 Parola Kullan m Gizli Verilerin Girilmesi Gizli verilerinizi yazmaya bafllamadan önce, anahtar simgesinin ekranda görüntülenmedi inden emin olun. 1. stedi iniz rehberi seçip verilerinizi yaz n. 2. SET tufluna bas n. 3. Verilerinizi gizli belle e kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Gizli Verilerin Görüntülenmesi 1. stedi iniz rehberi simgesine basarak seçin. 2. SET tufluna bas n. 3. Parolan z yaz n. 4. Yine SET tufluna bas n. SCHEDULE? fiimdi gizli verilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu ifllemin nas l yap ld n ö renmek için "Kay t Görüntülenmesi" k sm n okuyunuz. 79

19 Hesap Makinesinin Kullan m Bir Hesap flleminin Yap lmas 1. Hesap Makinesini görüntülemek için tufluna bir kez bas n Bir numara yaz n. 10 haneye kadar yazabilirsiniz. Ondal k yazmak için O(.) tufluna bas n. Numaray silmek için C/Ce tufluna bas n. 3. Toplama, ç karma, çarpma veya bölme ifllemleri için I(+), U(-), Y(x) veya T( ) tufllar na bas n. Veya karekök hesab yapmak için K( ) tufluna bas n. 4. Baflka bir numara yaz n. 5. Hesab yapmak için ENTER(=) tufluna bas n. Veya yüzdeyi hesaplamak için J(%) tufluna bas n. 6. Hesaplar silmek için C/Ce tufluna bas n. Hesap Makinesi Belle inin Kullan m 1. Hesap Makinesi kipinde bir hesap yap n veya bir numara yaz n. 80

20 Hesap Makinesinin Kullan m 2. Ekrandaki numaray bellekte sakl numarayla toplamak için R(M+) tufluna bas n. Ekrandaki numaray bellekte sakl numaradan ç karmak için E(M-) tufluna bas n. M 98. M harfi, numaran n belle e kaydedildi ini belirtir. Not: Üniteyi kapatt n zda bellek silinir. 3. Bellekteki numaray ça rmak için W(MR) tufluna bas n. 4. Belle i silmek için Q(MC) tufluna bas n. Not: Bir hesap sonucunun tamsay k sm veya bellekteki herhangi bir tamsay 10 haneyi geçti inde veya baflka herhangi bir geçersiz ifllem yap lmaya çal fl ld nda, bir hesap makinesi hatas meydana gelecek ve ekranda "-E-" iflareti görüntülenecektir. Hatay silmek için C/Ce tufluna bas n. 81

21 Dönüfltürücülerin Kullan m Metrik, Döviz ve Euro olmak üzere üç dönüfltürücü vard r. Dönüfltürücü seçenekleri ve hesap makinesi aras nda seçim yapmak için tufluna bas n. Metrik Dönüfltürme fllemlerinin Yap lmas Metrik dönüfltürücüyü kullanarak, önceden programlanm fl dokuz adet metrik dönüfltürme ifllemini yapabilirsiniz. nç Santimetre Yarda Metre Mil Kilometre C F Ayak Metre Ons Gram Libre Kilogram ABD galonu Litre ngiliz galonu Litre 1. Metrik dönüfltürücü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. INCH CM (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tuflunu kullanarak bir dönüfltürme kategorisi seçin. 3. Dönüfltürme yönünü seçmek için veya tufllar n kullan n. 82

22 Dönüfltürücülerin Kullan m 4. Dönüfltürülecek numaray yaz n. 5. Dönüfltürmek için veya tufluna bas n. Döviz Kurlar n n Ayarlanmas Kendi döviz isimlerinizi ve dönüfltürme oranlar n z girmek için afla daki basamaklar izleyin. Döviz ismi olarak maksimum dört karakter kullanabilirsiniz. 1. Döviz dönüfltürücü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. EURO USD Kurunu ayarlamak istedi iniz para birimini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. SET tufluna bas n ve istiyorsan z birinci para biriminin ismini de ifltirin. kinci para biriminin ismini de ifltirmek için (INS/EDIT) tufluna bas n. 4. Oran alan na gitmek için ENTER tufluna bas n. Dönüfltürme oran n girin. 5. Dönüfltürme oran n kaydetmek için ENTER tufluna bas n. Girdi iniz dönüfltürme oran, önceden programlanm fl dönüfltürme oranlar menüsünde flimdi görüntülenecektir. 83

23 Dönüfltürücülerin Kullan m Döviz Dönüfltürme Hesaplar n n Yap lmas Dönüfltürme oranlar girildikten sonra döviz dönüfltürme hesaplar yap labilir. 1. Döviz dönüfltürücüsü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n 2. stedi iniz para birimlerini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. Dönüfltürme yönünü seçmek için (INS/EDIT) veya (DEL) tufllar n kullan n. 4. Dönüfltürülecek miktar yaz n. 5. Dönüfltürme ifllemini yapmak için (INS/EDIT) tufluna bas n. EURO Dönüfltürme fllemlerinin Yap lmas Önceden programlanm fl 11 adet sabit EURO kuru vard r. 1. Euro dönüfltürücüsü ekran görüntülenene kadar tufluna bas n. 2. stedi iniz para birimlerini bulmak için (Yukar ya do ru ara) veya (Afla ya do ru ara) tufluna bas n. 3. ENTER tufluna bas n. 4. Dönüfltürülecek miktar yaz n. 5. Dönüfltürme ifllemini yapmak için (INS/EDIT) tufluna bas n. 84

24 PC Sync'in Kurulmas Ürünle birlikte sa lanan CD'de, PC Sync yaz l m n n nas l kullan laca anlatan bir README (Beni Oku) dosyas bulunmaktad r. Bu program n afla daki sistem bileflenlerini gerektirdi ini lütfen not ediniz: Windows 95 veya 98 ( ngilizce, Almanca veya Türkçe sürümü) 16 MB RAM Sabit diskte 20 MB bofl yer CD-ROM sürücüsü (kurmak için) Serbest bir seri iletiflim (COM) ba lant noktas PC Sync yaz l m n bilgisayar n za kurmak için afla daki basamaklar izleyin. 1. Bafllat Çal flt r seçene ine gidin. 2. D:setup-eng ( ngilizce sürümü için) yaz p ENTER tufluna bas n. Almanca sürümü için D:setup-det yaz n. Türkçe sürümü için D:setup-tur yaz n. 3. Ekrandaki talimatlar izleyin. CD-ROM için varsay lan sürücü D:'dir. CD- ROM'unuzun sürücü harfi baflkaysa, D:'yi CD-ROM sürücünüzün harfiyle de ifltirin. PC Sync program n bafllatmak için afla daki basamaklar izleyin: 1. Bafllat Programlar PC Düzenleyici seçene ine gidin. 2. PC Düzenleyici seçene ini t klat n. 85

25 Kay tlar n Eflzamanlanmas Kay tlar n z eflzamanlamadan önce ünitenizi bilgisayar n za ba laman z gerekecektir. 1. Bilgisayar n z kapat n pimli Düzenleyici PC Sync kablosunu bilgisayar n zdaki serbest bir seri (COM) ba lant noktas na tak n. 3. Bilgisayar n z aç n ve Düzenleyici program n çal flt r n. 4. Kablonun tek pimli fiflini, düzenleyicinizin sol taraf ndaki PC PORT (PC Ba lant Noktas ) deli ine tak n. Düzenleyiciniz kapal ysa ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak aç n. 5. Düzenleyicinizi eflzamanlamaya haz rlamak için SYNC tufluna bas n. Düzenleyici Yaz l m n n Yap lanmas n Onaylamak Bilgisayar n zda Bafllat Programlar PC Düzenleyici seçene ine gidip PC Düzenleyici fl kk n t klat n. Not: Bafll k çubu unda görüntülenen model numaras n n, Rolodex ünitenizin model numaras yla ayn olmas na dikkat edin. Model numaralar ayn de ilse flu basamaklar izleyin: 1. Araçlar Seçenekler fl kk na gidin. 2. PC Sync kablosunu takt n z COM ba lant noktas n seçin. 3. Tamam tuflunu t klat n. 86

26 Kay tlar n Eflzamanlanmas PC Sync ile Verilerin Eflzamanlanmas Verilerinizi eflzamanlad n z zaman, sadece eklenen/düzenlenen/silinen kay tlar eflzamanlan r (senkronize edilir). Düzenleyicinizin veya PC Sync Program n z n herhangi birinde silinmifl olan kay tlar her ikisinde de silinecektir. kisinden birine eklenen kay tlar her ikisine de eklenecektir. Düzenlenmifl olan kay tlar her ikisinde de güncellenecektir. Ayn kayd hem Düzenleyicide hem de PC Sync program nda düzenlediyseniz, her iki kayd n da kopyalar muhafaza edilecektir. 1. Kablonun hem bilgisayar n za hem de Düzenleyiciye s k ca tak l olmas na dikkat edin. 2. PC Sync program nda, Araçlar Seçenekler fl kk n t klat p COM ba lant noktas bilgilerinin do ru olmas na dikkat edin. 3. Windows PC Sync program nda Araçlar Eflzamanla seçene ini t klat n. 4. Eflzamanlama ifllemini onaylamak için Eflzamanla (SYNC) tuflunu t klat n. Uyar! Tek yönlü transferler için Eflzamanla seçene i kullan lmamal d r. Not: PC Sync Program verileriniz bozulursa ve eflzamanlama tarihçeniz kaybolursa, düzenleyicinizdeki verilerin tümünü PC Sync Program na yeniden yükleyebilirsiniz. Yukar daki basamak bir ve ikiyi izleyin ve Windows PC Sync program nda Araçlar Tüm Verileri Gönder fl kk n t klat n. fllemi onaylamak için Eflzamanla (SYNC) tuflunu t klat n. 87

27 Parola Koymak Uyar! Verileri düzenleyiciniz ve bilgisayar n z aras nda transfer edince, eflleflmifl bir çift haline gelirler. Düzenleyiciniz ve baflka bir bilgisayar aras nda veri eflzamanlamas yapmaya çal flt n zda, büyük bir olas l kla veriler bozulacakt r. En iyi uygulama, verileri eflleflmifl bir çift aras nda eflzamanlamakt r. Parola Koymak PC Sync program içinde Araçlar Parolay De ifltir seçene ini kullanarak parola koyabilirsiniz. Parola koymak için afla daki basamaklar izleyin: 1. Yeni Parola alan na en fazla 6 karakterlik bir parola girin. 2. Yeni Parolay Onayla alan na birinci basamakta girdi iniz parolan n ayn s n girin. 3. Tamam tuflunu t klat p kurun. Kurmadan ç kmak için ptal tuflunu t klat n. Parolay istedi iniz zaman de ifltirebilir veya silebilirsiniz. De ifltirmek için, parolan z Eski Parola alan na girdikten sonra, yukar da anlat lan flekilde yeni bir parola koyun. Parolan z silmek için, parolay Eski Parola alan na girdikten sonra Yeni Parola ve Yeni Parolay Onayla alanlar n bofl b rak n. Parolay silmek için Tamam tuflunu t klat n. Silmeden ç kmak için ptal tuflunu t klat n. 88

28 Pilin De ifltirilmesi Bu düzenleyici bir adet CR-2032 lityum pili kullan r. Afla daki basamaklar uygulamadan önce küçük bir y ld z tornavida ve yeni pil yan n zda haz r bulunmal d r. Uyar! Pil olmad zaman, bu düzenleyici, bilgileri yaklafl k sadece 30 saniyelik bir süre için korur. Dolay s yla, eski pili ç kard ktan sonra yenisini derhal monte etmeniz tavsiye edilir. 1. Düzenleyiciyi kapat p ters çevirin. 2. Y ld z tornavidayla pil haznesinin kapa n yerinde tutan viday söküp kapa ç kar n. Düzenleyicinin yan taraflar ndaki vidalar sökmeyin. 3. Eski pili ç kar p, yenisini pozitif (+) taraf yukar bakacak flekilde derhal yerlefltirin. 4. Pil haznesinin kapa n tak n. Uyar! Bu düzenleyici, bilgileri, pil güç sa lad sürece korur. Pil gücünü kaybederse veya yerinden ç kar l rsa, tüm bilgileriniz kaybolur. Verilerin bozulma veya kaybolma olas l na karfl tedbir olarak, önemli bilgilerinizin daima yaz l kopyalar n saklay n. Elektrostatik deflarj nedeniyle bu ünitenin çal flma kipi de iflebilir. S f rlama anahtar na basarak, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) tufluna basarak veya pili ç kar p/takarak bu ünitenin yeniden normal çal flmas n sa layabilirsiniz. 89

29 Teknik Özellikler Model: RF-4-96PC Ebat: 11.8 X 8.85 X 1.4 cm A rl k: 71 gr (2.5 ons) Pil: 1 CR-2032 Lityum Depolama Kapasitesi: 96K ISBN: Ürünün Temizlenmesi Bu ürünü temizlemek için yumuflak bir cam silme s v s n bir bez parças na spreyleyerek yüzeyini silin. Üniteye direkt olarak s v spreylemeyin. Düzenleyicinizi afl r veya uzun süreli olarak s cak, so uk, rutubetli veya di er olumsuz koflullara maruz b rakmay n. EV VEYA BÜRO KULLANIMI Ç ND R Müflteri Deste i (001) (609) Telif Haklar, Ticari Markalar ve Patentler 2001 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J ABD. Her hakk sakl d r. ROLODEX, Newell Rubbermaid, Inc. flirketine ba l Berol Corporation' n tescilli markas d r. Patentler ifllem sürecindedir. S n rl Garanti (A.B.D d fl için) Bu ürün, piller hariç, sat n alma tarihinden sonra bir y l süreyle Franklin taraf ndan garanti edilmektedir. Ürün kusurlu iflçilik veya malzeme nedeniyle ar zalan rsa, takdir hakk Franklin'e ait olmak üzere ücretsiz olarak onar lacak ya da eflde er bir ürünle de ifltirilecektir. Amerika Birleflik Devletleri d fl nda sat n al nan ürünler garanti alt nda iade edilecekleri zaman, sat fl fifli ve ar zan n tan m yla birlikte sat fl yapan ilk yere geri verilmelidir. Geçerli bir sat fl fifli sa lanmad takdirde onar m ücrete tabidir. Kötü kullan m, kazara oluflan hasar ya da afl nma veya y pranma nedeniyle oluflan kusurlar bu garantinin aç kça haricindedir. Bu garanti, tüketicinin yasal haklar n etkilemez. 90

30 S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) SINIRLI GARANT, GARANT LER N MUAF YET VE SINIRLI ZARAR TAZM N (A) SINIRLI GARANT. FRANKLIN, BU FRANKLIN ÜRÜNÜNÜN, SATIfi F fi N N KANITLAYACA I LK SATIN ALMA TAR H NDEN T BAREN B R (1) YIL SÜREYLE MALZEME VEYA fiç L K KUSURLARINDAN YOKSUN OLACA INI OR J NAL SON KULLANICIYA GARANT EDER. BU SINIRLI GARANT, DO AL FELAKETLER, KAZA, YANLIfi KULLANIM, KÖTÜ KULLANIM, HMAL, DE fi KL K YAPMA, UYGUNSUZ ORTAM VEYA YANLIfi BAKIM DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN HASARLARI ÇERMEZ. BU SINIRLI GARANT ALTINDA FRANKLIN' N TEK YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULU U VE S Z N MÜNHASIR ZARAR TAZM N N Z, TAKD R HAKKI FRANKLIN'E A T OLMAK ÜZERE ÜRÜNÜN KUSURLU OLDU U VE SÖZ KONUSU KUSURLARIN GARANT SÜRES Ç NDE ORTAYA ÇIKTI I FRANKLIN TARAFINDAN TESP T ED LD TAKD RDE, ÜRÜNÜN VEYA KUSURLU PARÇASININ ONARILMASI VEYA DE fit R LMES OLACAKTIR. BU TAZM N, BU GARANT N N HLAL HAL NDEK MÜNHASIR ZARAR TAZM N N Z OLACAKTIR. BU GARANT S ZE BAZI HAKLAR TANIMAKTADIR; ADL BÖLGEDEN ADL BÖLGEYE DE fien D ER YASAL HAKLARINIZ DA BULUNAB L R. (B) GARANT LER N MUAF YET VE SORUMLULU UN SINIRLANMASI. BU FRANKLIN ÜRÜNÜ, SATILAB L R KAL TE, BELL B R AMAÇLA SATILAB L RL K VEYA AMACA UYGUNLUK GARANT LER VEYA YASA, KARARNAME, KULLANIM YA DA ALIfiVER fi N SEYR DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN GARANT LER DAH L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK YUKARIDA AÇIKÇA BEL RT LEN SINIRLI GARANT LER DIfiINDA BAfiKA ZIMN VEYA AÇIK H ÇB R GARANT VEYA KOfiUL OLMAKSIZIN "OLDU U G B " SA LANMAKTADIR. BU GARANT SADECE FRANKLIN TARAFINDAN ÜRET LEN ÜRÜNLERE UYGULANIR VE P LLER, P L TEMAS NOKTALARININ ÇÜRÜMES N VE P LLER N YOL AÇTI I D ER HASARLARI ÇERMEZ. NE FRANKLIN NE DE BAY LER M Z YA DA SATICILARIMIZ, GEL R VEYA KÂR KAYBI, KAYBOLAN VEYA HASARA U RAYAN VER LER VEYA D ER T CAR YA DA EKONOM K KAYIPLAR DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK, D REKT OLMAYAN, RASTLANTISAL, ÖZEL VEYA BAfiKA F LLER N DOLAYLI SONUCU OLARAK OLUfiAN ZARARLARDAN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILI I B ZE B LD R LM fi VEYA BU 91

31 S n rl Garanti (Sadece A.B.D.) ZARARLAR BAfiKA fiek LDE TAHM N ED LEB L R OLSA DAH, S ZE VEYA BAfiKA B R GERÇEK VEYA TÜZEL K fi YE KARfiI SORUMLU OLMAYACAKTIR. AYRICA, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLER NDEN DE SORUMLU DE L Z. BAY LER M Z N, SATICILARIMIZIN VE B Z M S ZE OLAN TOPLAM MAKS MUM SORUMLULU UMUZ, BU FRANKL N ÜRÜNÜ Ç N ÖDEY P SATIfi F fi N ZLE KANITLAYACA INIZ M KTARI AfiMAYACAKTIR. BUNUN MAKUL B R R SK TAHS SATI OLDU U TARAFINIZCA KABUL ED L R. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE, BAfiKA B R F L N SONUCU DOLAYISIYLA DO AN VEYA RASTLANTISAL ZARARLARA L fik N SORUMLULUKLARIN SINIRLANMASINA VEYA HAR Ç BIRAKILMASINA Z N VER LMED NDEN, YUKARIDAK SINIRLAMALAR S ZE UYGULANMAYAB L R. LG L ADL BÖLGEN N YASALARI ZIMN GARANT LERDEN TAM FERAGATE Z N VERM YORSA, ZIMN GARANT LER N VE KOfiULLARIN SÜRES, BURADA VER LEN AÇIK GARANT N N SÜRES YLE SINIRLIDIR. (C) GARANT SERV S : ÜRÜNDE B R KUSUR BULDU UNUZDA, MAL ADE Z N ("RMA") NUMARASI ALMAK ÜZERE FRANKLIN' N MÜfiTER H ZMETLER OF S N 'DEN ARAYINIZ. SONRA ÜRÜNÜ (NAKL YE ÜCRETLER PEfi N ÖDENM fi OLARAK) AfiA IDAK ADRESE GÖNDER N Z: FRANKL N ELECTRONIC PUBLISHERS, INC. ATTN: SERVICE DEPARTMENT ONE FRANKLIN PLAZA BURLINGTON, NJ B R FRANKLIN ÜRÜNÜNÜ ADE EDERSEN Z, LÜTFEN RMA NUMARASIYLA B RL KTE ADINIZI, ADRES N Z, TELEFON NUMARANIZI, KUSURUN KISA B R TANIMINI VE LK SATIN ALMA TAR H N N KANITI OLARAK DA SATIfi F fi N Z N B R KOPYASINI GÖNDER N Z. ÜRÜNÜ ADE EDERKEN RMA NUMARASINI PAKET N KOLAYCA GÖRÜLEB L R B R YER NE YAZINIZ; AKS TAKD RDE ADEN Z N fileme KONMASI GEC KEB L R. ADEN Z GÖNDER RKEN, NAKL YES NDE ZLENEB L R B R YÖNTEM KULLANMANIZ TAVS YE ED L R. 92

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

14-Language Speaking Global Translator

14-Language Speaking Global Translator FR-S1400 14-Language Speaking Global Translator Mode d'emploi kullanıcı kılavuzu Lisans Sözleşmesi (yalnız ABD için) ELECTRONIC REFERENCE I KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ MUTLAKA OKUYUN.

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl TÜRKÇE EL TELS Z M T - 9 0 0 M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı