ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES"

Transkript

1 ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde sergiledikleri beceriler, öretmen adaylarnn görülerine göre deerlendirilmitir. Aratrma tarama modeline dayal betimsel bir aratrma olup uygulamas öretim ylnda Kilis il merkezinde 10 resmi ilköretim okulunda görevli 40 snf ve bran öretmeni ve Muallim Rfat Eitim Fakültesi Snf öretmenlii, Türkçe öretmenlii ve Sosyal Bilgiler öretmenlii programlarnda okuyan 117 öretmen aday örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde teknii kullanlmtr. Aratrma elde edilen bulgular nda ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim uygulamalarnda öretim strateji ve yöntemlerini seçip uygulamada ve öretim teknolojilerinden yararlanmada az düzeyde yeterli olduklar; konu alann bilmede nispeten daha yeterli olduklar sonucuna ulalmtr. Anahtar Kelimeler: Snf Yönetimi, 7lköretim, Öretim Etkinlikleri ASSESING TEACHERS CLASSROOM INSTRUCTION ACTIVITIES BASED ON TEACHER CANDIDATE S OPINIONS In this research, classroom instruction activity skills, shown by primary school teachers, were evaluated according to the teacher nominees opinion. This research is a descriptive research based on scanning model an applied to 40 classroom and branch teacher employing in Kilis povinence pimary shools and 117 teacher nominees who enrolled Turkish Teaching, Primary School Teaching and Social Studies Teaching programs on Muallim Rfat Faculty of Education. Frequencies and percentages has used for data analysis. In the light of findings derived from research, teacher are poor sufficient on choosing and applying the instruction strategies and methodology and using instruction technologies and avarage sufficient on awareness of subject area in classroom instruction applications. Key Words: Classroom Management, Primary Education, Instruction Activities Giri! Eitim sistemi içinde okullar, eitsel hedeflerin örencilere kazandrlmas için hazrlanm özel çevrelerdir. Bu özel çevre, istenen davranlarn kazandrlmas için kolaylatrc, istenmeyen davranlarn ise temizlenecei ekilde tasarlanm bir çevredir. Baar (2001, 2 3) a göre okul denen özel çevrenin örencileri d çevrenin güçlüklerinden koruma, istenmeyen davranlar temizleme ve farkllklarn oluturaca dengesizlikleri dengeleme olmak üzere üç temel ilevi vardr. Okullarn bu temel ilevlerini gerçekletirecei yerler ise özel olarak düzenlenmi snflardr. Terzi ye (2002) göre okul denince ilk akla gelen ey çou kez snftr. Özel bir öretim ortam olan snf, eitim sisteminin üretim merkezi, eitimsel amaçlarn davrana Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralk Üniversitesi Muallim Rfat Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü.

2 SBArD Mart 2011, Say 17, sh dönütürüldüü yerdir. Bir baka ifade ile snf, nitelikli insan gücünün yetitirildii eitim sisteminin ilevsel bir parçasdr. Yönetimsel kurallarla ilk kez snf denilen ortamda karlaan örencilere, programlarda yer alan bilgi ve beceriler yannda toplumsal yaamn gerekli kld her türlü ilke, kural, davran, tutum ve deerler en salkl biçimde snf ortamnda kazandrlabilir (Sarta, 2000). Bunun gerçeklemesi ise öretmenin snf yönetimi balamnda birçok görevi yerine getirmesine baldr. Snf yönetimi balamnda öretmenin temel görevi örencilerde hedefler dorultusunda istendik davran deiiklii meydana getirmektir. Ancak öretmen bu temel görevini yerine getirirken, derslere devam etmeyenleri belirleme, örencilerin snf içi etkinliklerini ve ödevlerini kontrol etme, öretim materyallerini düzenleme, snftaki çalma koullarn gelitirme, öretimi engelleyici etmenleri ortadan kaldrma gibi baz akademik olmayan ilerle de uramak zorundadr. Snfta bu tür ilerin düzenlenmesi snf yönetimi olarak kabul edilmektedir. Öretmenlerin snf yönetiminde baarl olmas, birçok etmene bal olmakla birlikte örencilerle salkl iletiim kurma ve olumlu snf ortam oluturma bunlarn banda gelmektedir. Stanton ve Capel e göre etkili öretmen, örencilerine kars açk, onlarla iyi anlasan, samimi, kararl, duyarl, sevecen, hogörülü ve anlayl kiilik özellikleri gösteren davranlara sahip kiidir (Stanton, 1985; Capel & arkadalar, 1995, Akt: Dilekmen). Snfn iyi yönetilmesi, eitimde baarl olmak için ilk adm olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle öretmenin liderlik rolü ön plana çkmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadr. Bu balamda yönetim ile öretim birbiriyle balantl olmaktadr. Bir bakma snf yönetiminde baarl olanlar genellikle iyi öretmen özelliklerini tamaktadrlar. Öretmenlerin eiticilik özellii kadar yöneticilik özelliklerinin de gelitirilmesi önem kazanmaktadr (Demirel, 1998:113). Buna göre baarl bir öretim için snfn iyi yönetilmesi; baarl bir snf yönetimi için etkili bir öretimin gerçekletirilmesi gerekmektedir. Snf yönetimi kapsamnda öretmenin en temel görevlerinden biri örenmeyi salamadr. Bilgiyi örencilere aktaran, örenme etkinliklerini yönlendiren, rehberlik eden öretmenin bu rolde kendine güveni tam olmaldr. Öretmenlerin örenmeyi salamadaki temel görevleri ve bu görevleri yerine getirirken yapmalar gereken ilemler unlardr (Erden, 1992): 1. Öretim Planlarnn Hazrlanmas: Formal eitim planl bir süreçtir. Öretmenler bu sürecin banda örencilere hangi davranlar, hangi kapsamla, nasl kazandracaklarn planlamalar gerekir. Öretmenlerin planlama aamasnda, okul programnda yer alan davran ve kapsamdan örencileri içini uygun olanlar seçerek kendi yllk ve günlük planlarn hazrlamalar gerekir. 2. Öretimi Salama: Öretmenin örenme-öretme sürecinde en önemli görevi örenme yaantlar düzenleyerek örenmeyi salamaktr. Aratrmalar etkili bir öretmenin öretim srasnda u ilemleri gerçekletirmeleri gerektiini göstermektedir. a) Derse bir önceki örenmeleri ve önkoul bilgileri özetleyerek balama. b) Hedefleri örencilere duyurma c) Yeni materyali küçük admlarla ve her admdan sonra uygulama yaptrarak sunma. 58

3 H. 7smail ASLANTAO d) Detayla açklama yapma. e) Çok sayda soru sorma ve örencilerin kavrama düzeylerini kontrol etme. f) 7lk uygulamalarda örenciye rehberlik etme. g) Örencilere sistematik dönüt düzeltme salama. h) Örencilere snfta yapacaklar altrmalar verme ve bunlar kontrol etme. Eitsel hedeflerin gerçeklemesi önemli ölçüde öretmenin snf içi öretim uygulamalarnn baarsnda baldr. Etkili öretmen örencilerin ilgilerini bir konuya toplayabilir ve bunu sürdürebilir. Baarl bir öretmen, iyi örenmeye yol açan bir snf ortam salar. Böyle bir snf yönetiminde örenme amaçlarna uygun öretim teknikleri seçilir. Öretim stratejileri örencinin örenme stilleriyle etkiletirilir, uyumlu klnr. Örenmeyi salama olarak ifade edilen öretme ii, öretim ortamnn eitimsel amaçlar gerçekletirecek ekilde düzenlenmesini gerekli klar. Açkgöz (2000:9 10) e göre öretme, genel olarak örenmenin kolaylatrlmas, örenmeye rehberlik edilmesi ve örenene örenmeyi gerçekletirmesi konusunda yardmc olunmasdr. Öretmen yüzyllardr öretim sürecinde barolü oynamaktadr. Bu roller kimi zaman arlkl bir ekilde öreticilik olarak ön plana çkarken baz zamanlarda danman, mesleki uzman, toplumsal lider, otorite figürü, aile reisi, rehber olarak kendini göstermektedir. Örgün eitim kurumlarnda hedef alnan davranlar, program hazrlama, araç-gereç salama, öretim etkinliklerini uygulama ve sonucu deerlendirme gibi ilemleri içermekte olup; bu ilemlere yürütme sorumluluu öretmene aittir (Sümbül, 1996). Baarl bir eitim-öretim için, snftaki eitim-öretim ortamnn amaçlar gerçekletirecek ekilde düzenlenmesi snf yönetiminin ana ilevidir. Bu konuda yaplmas gereken temel etkinlikleri Celep (2002) öretim için uygun fiziksel ortamn hazrlanmas, planlamann en uygun biçimde yaplmas, zamann iyi yönetilmesi ve etkili kullanlmas, snftaki sosyal ilikilerin ve öretimle ilgili davranlarn öretim amaçlarna uygun olarak düzenlenmesi eklinde sralamaktadr. Korkmaz (2003:189) da snf yönetiminde öretmenin görevinin örencilerin öretim etkinliklerini destekleyici, olumlu davranlar kazanmalarna yardmc ve yönlendirici, istenmeyen davranlara kar ise deitirici ve gelitirici bir tutum sergilemek olduunu belirtmektedir. Etkili snf yöntemi, önemli ölçüde etkili öretmenlik davranlarnn snf içinde sergilenmesine baldr. Açkgöz (2000) e göre etkili bir öretmen hangi tipteki öretmen rolünü üstlenirse üstlensin, öretimin nasl yaplacan veya öretim süresi içerisinde yaanan sorunlar nasl çözmesi gerektiini bilen deil, bildiklerini nerede, nasl ve ne zaman kullanacan bilen öretmendir Eitim-öretim ortamnda öretmen farkl yaklam, metot ve teknikleri kullanrken bazen bir lider, bazen rehber, bazen yönetici ve bazen de bakan rollerini ve görevlerini üstlenebilir. Bu nedenle öretmen, snf ortamnda yönetimle ilgili teorik bilgileri bilmesinin yan sra, yönetim süreçlerini snf ortamnda uygulayabilmelidir. Snfta düzenli ve güvenli bir ortam yaratmaldr. Bunun yannda örencilerde sorumluluk bilincinin oluturulmas ve davranlarn düzenleyebilmelerini salamakta snf yönetimi açsndan önemli bir yer tutmaktadr (Kuuoglu, 2004). Can (2004) e göre, etkili bir öretmenin u davranlar sergilemesi gerekir: 59

4 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Öretim amaçlar ile tutarl davranr. Temel konuyu kavratmada altrmalar yapar. Yarglar gelitirerek, ana noktay vurgulayarak ve geçerlilik ölçütlerine uygun snavlar yaparak temel konuyu sürdürür. Ödül ve yaptrma gerektiinde yer verir. Zaman ve dier etkenlerin farknda olup bu etkenleri önemser. Örencileri öretimle aktif olarak ilikili tutar. Dikkatlice planlanm bilgiler nda örencilere baz seçenekler su-nar. Etkili öretmen, öretim uygulamalarnda nasl davranacan ve snf içi uygulamalar nasl örgütleyeceini bilir. Öretmenden snf içi öretim uygulamalarnda iyi bir motivatör olma, örencilerle etkili ve salkl bir iletiim kurma, konulara uygun yöntem ve teknikleri etkili bir ekilde kullanma, örencileri derse aktif olarak katma gibi özellikleri sergilemesi beklenir. Doveston a (1985) göre etkili öretmen, örenciler ile iyi ilikiler içinde bulunabilen, sunduu konuya yönelik öretim stratejisi gelitirebilen, yeni öretim teknik ve kaynaklarn kullanan öretmendir (Akt.Dilekmen, 2008). Öretmenlerin görevlerinin merkezinde öretme ii bulunmaktadr. Snf içinde iyi bir öretimin gerçeklemesi, öretmenin örencilerle salkl ve etkili bir iletiim kurmasna, dersin içeriine uygun strateji-yöntem ve teknikleri seçip uygulamasna, zaman etkili yönetmesine, uygun materyalleri seçmesine baldr. Eitsel hedefler her eyden önce nitelikli bir öretimle gerçekleebilir. Öretimin nitelii de büyük ölçüde öretmenin niteliine ve snf içi öretim etkinliklerinde gösterecei performansa baldr. Ara!t"rman"n Amac" Aratrma ile ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerini yönetme becerilerinin nasl olduunun öretmen adaylarnn görülerine göre belirlenmesi amaçlanmaktadr. Bu amaçla u sorulara cevap aranmtr: 7lköretimde görev yapan öretmenlerin; 1. Konu alan bilgi düzeyleri nedir? 2. 7lköretimde görev yapan öretmenlerin öretim strateji ve yöntemlerini kullanma becerileri ne düzeydedir? 3. 7lköretimde görev yapan öretmenlerin öretim materyal ve teknolojilerinden yararlanmalar ne düzeydedir? Yöntem Aratrmann yürütülmesinde tarama modeli kullanlm olup, betimsel bir nitelik tamaktadr. Aratrma bir durum çalmas nitelii tamaktadr. Yldrm a (2005) göre durum çalmalarnda gözlem, görüme ve doküman incelemesi gibi veri toplama yöntemleri kullanlabilir. Bu aratrmada veri toplamak için anketten yararlanlmtr. Aratrmann örneklemini oluturan Kilis Muallim Rfat Eitim Fakültesi nde 3.snfa devam eden örenciler, aratrmada kullanlan anket maddelerini cevaplandrmadan önce 5 hafta boyunca Kilis il merkezinde bulunan ilköretim 60

5 H. 7smail ASLANTAO okullarnda görev yapan öretmenleri ders etkinliklerinde izlediler. Aratrmaya katlan örenciler be hafta boyunca günde ikier saat olmak üzere öretmenlerin snfta sergiledikleri etkinlikleri dört farkl boyutu (planlama, konu alan bilgisi, öretim sürecini yönetme, iletiim) dikkate alarak izlediler. Evren ve Örneklem Aratrmann evrenini öretim ylnda Kilis Muallim Rfat Eitim Fakültesinin ilköretim ve Türkçe öretmenlii bölümlerinin 3.snflarnda okuyan yaklak 170 örenci oluturmaktadr. Evren küçük ve ulalabilir olduu için tüm evren aratrmann örneklemine dâhil edilmitir. Aratrmann yapld öretim ylnda Kilis Muallim Rfat Eitim Fakültesi 7lköretim Snf Öretmenlii 3.snfta 42, Sosyal bilgiler öretmenlii 3. snfta 44 ve Türkçe öretmenlii 3.snfta 42 birinci öretim ve 42 de ikinci öretim olmak üzere toplam 170 örenci örenim görmekteydi. Aratrmaya katlan örenciler önce okullarda 5 hafta boyunca öretmenleri snf içi öretim etkinliklerinde izlediler ve daha sonra aratrmada veri toplamak için hazrlanan anketi gözlemleri nda doldurdular. Veri Toplama Araçlar" Bu aratrmada YÖK tarafndan eitim fakülteleri için hazrlanan Fakülte-Okul 7birlii Klavuzunda bulunan Aday Öretmen Deerlendirme Formu gözden geçirildikten sonra yeni maddeler eklenerek gelitirilmi ve veri toplama arac olarak kullanlmtr. Anket, Öretmenlerde gözlenecek davranlar bal altnda 18 maddeden olumaktadr. Anketteki maddeler (1) konu alan bilgisi, (3) öretim sürecini yönetme becerisi ve (3) öretim materyal ve teknolojilerinden yararlanma becerisi, olmak üzere üç boyutta toplanmtr. Anketin ilk üç maddesi alan bilgisi, 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10., ve 12. maddeler öretim strateji ve yöntemlerini kullanma ve geri kalan maddeler ise öretim materyal ve teknolojilerinden yararlanma becerisi ni ölçecek ekilde hazrlanmtr. Taslak olarak gelitirilen ankete eitim bilimleri alanndaki öretim elemanlarnn da görüleri alnarak son ekli verilmitir. Ankette öretmenlerin göstermeleri gereken özellikleri ifade eden maddelerde gözlenen davrann gözlenme düzeyi Likert tipi ölçekle üç düzeye ayrlmtr. Ölçekteki düzeyler, öretmenlerin göstermesi beklenen özelliklerin gözlenme sklna göre Az, Orta ve 7yi olarak belirtilmitir. Aratrmada Kilis Muallim Rfat Eitim Fakültesi 7lköretim ve Türkçe Öretmenlii bölümlerinde öretim ylnda 3.snfta okuyan örencilerin ilköretimde görev yapan öretmenleri snf içi öretim etkinliklerinde izlemeleri sonucu oluturduklar görülerinden yararlanlmtr. Örencilerin 3.snf 2.dönemde aldklar Snf Yönetimi dersi 2 saat teorik ve 2 saat uygulama bölümlerinden olumaktayd. Snf yönetimi ile ilgili teorik konular ilendikten sonra snf öretmenlii örencileri ikierli; sosyal bilgiler ve Türkçe öretmenlii örencileri ise beerli gruplara ayrldlar. Gruplar gözlem yapmak üzere 5 hafta boyunca günde iki saat gözlem yapmak üzere okullara gönderildiler. Örencilerin okullara gönderilmesi için Kilis 7l Milli Eitim Müdürlüü ile görüülüp ve resmi yazmalar yaplarak gerekli izinler alnd. 61

6 SBArD Mart 2011, Say 17, sh öretim ylnda Kilis Muallim Rfat Eitim Fakültesi nin 7lköretim Bölümü Snf Öretmenlii, Sosyal Bilgiler Öretmenlii ve Türkçe Öretmenlii bölümünde okuyan 170 örenci snf yönetimi dersinin uygulamasnda Kilis il merkezinde bulunan okullara 5 hafta boyunca gözlem yapmak üzere gitmilerdir. Örencilerin gözlem yapmalarndan önce dersin teorik ksm 10 hafta boyunca örencilere anlatlmtr. Ayrca anketteki maddeler gözlem sürecinden hemen önce aratrmac tarafndan örencilere açklanmtr. Gözlemin nasl yaplmas gerektii ile ilgili açklamalar gözleme katlan tüm örencilere etraflca açklanmtr. Gözlem sonucunda örencilere anket formu verilerek doldurmalar istenmitir. Örencilerin doldurduklar anketler toplanarak incelenmitir. Eksik ve hatal olan anketler belirlenerek çkarlmtr. Baz örenciler ise aldklar anketleri teslim etmilerdir. Toplam 117 anket deerlendirmeye alnmtr ve veriler SPSS for windovs istatistik paket program kullanlarak analizi yaplmtr. Verilerin Analizi Verilerin analizinde frekans dalmlar ve yüzde hesaplarndan yararlanlmtr. Gözlemciler tarafndan doldurulan gözlem formlar tek tek incelenerek eksik ve hatal olanlar çkarldktan sonra veriler tablolara aktarlmtr. Tablolara aktarlan verilerin frekanslar ve yüzdeleri hesaplanarak analiz edilmitir. Daha sonra tablolatrlan verilerle ilgili deerlendirmeler ve yorumlar yaplmtr. Bulgular ve Yorum Aratrmada veri toplamak için gelitirilen anketten elde edilen veriler tablolatrlm ve verilere dayal analiz ve yorumlar yaplmtr. Tablodaki veriler aratrmann alt problemleri ele alnmadan önce genel olarak aratrmann amacnda belirtilen temel probleme göre ele alnp yorumlanmtr. Tablo 1. Öretmen adaylarnn ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim yönetimi becerileri konusundaki görüleri S"ra No 1 Maddeler Konunun gerektirdii sözel ve görsel dili (ekil, ema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme Az Orta yi Xort SS f % f % f % 20 17, , ,5 2,09 0,65 2 Konuya ve hedeflere uygun materyalleri kullanma 55 47, , ,1 1,76 0,72 3 Konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma 65 55, , ,5 1,58 0,70 4 Derse uygun bir giri yapabilme 29 24, , ,5 2,01 0,71 5 Dersin hedeflerinden örencileri haberdar etme 47 40, , ,2 1,68 0,71 62

7 H. 7smail ASLANTAO 6 Önceki konularla ilenen konu arasnda ba kurma 25 21, , ,6 1,96 0,77 7 Örencilerin soru sormalarn tevik etme 51 43, , ,9 2,27 0,70 8 Örencilere düünmeyi salayan sorular sorabilme 53 45, , ,4 1,76 0,72 9 Örencilerin etkinliklerini kontrol etme 54 46, , ,8 1,66 0, Örenciler skldklarnda dersi fazla kesintiye uratmayacak uygun bir ara verme (Fkra ya da örnek olay anlatma vb.) Sunum yaplyorsa sunumu görsel materyallerle destekleme 59 50, , ,5 1,64 0, , , ,2 1,88 0,67 12 Dönüt ve düzeltmeleri uygun ekilde yapabilme 14 12, , ,3 1,88 0,81 13 Öretim teknolojilerinden yararlanabilme 59 50, , ,8 1,47 0,70 15 Örenci sorularna uygun ve yeterli yantlar oluturabilme 16 13, , ,3 2,37 0,70 15 Konuyu gerçek hayatla ilikilendirebilme 49 41, , ,5 2,31 0,70 16 Dersin sonunda özetleme yapabilme 30 25, , ,9 2,07 0,64 17 Derse ilgi ve güdünün sürekliliini salayabilme 59 50, , ,5 1,66 0,69 18 Övgü, takdir etme ve dier pekitirme ekillerine bavurma 35 29, , ,3 1,98 0,70 Tablodaki veriler incelendiinde ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim yönetimi becerilerinde orta düzeyde yeterli olduklar anlalmaktadr. Ancak öretim yönetiminin farkl boyutlar açsndan öretmenlerin ayn derecede alglandklar söylenemez. Tablodaki verilere bakldnda ankete katlan öretmen adaylarnn öretmenlerin snf içi öretim becerileri konusundaki alglarnn farkllat görülmektedir. Baz maddelerde öretmen adaylarnn alg düzeyleri düükken baz maddelerde nispeten yüksek bazlarnda ise orta düzeyde olduu görülmektedir. Anketi cevaplandranlarn alglarna göre öretmenlerin beceri düzeylerinin yüksek görüldüü maddeler: 12.madde: Dönüt ve düzeltmeleri uygun ekilde yapabilme (f:67, % 57,3) 63

8 SBArD Mart 2011, Say 17, sh madde: Örenci sorularna uygun ve yeterli yantlar oluturabilme (f:53, %45,3) Bu maddeler incelendiinde öretmenlerin anketi cevaplayan öretmen adaylarnn alglarna göre öretmenlerin yeterli düzeyde olduklar anlalmaktadr. Öretmenlerin özellikle ders içindeki kesinti engellemelere kar çounlukla uygun tedbirleri aldklar anlalmaktadr. Anketi cevaplandran 117 katlmcdan sadece 4 kii öretmenlerin snf içinde oluan kesinti engellemelere kar uygun tedbirleri alma konusunda yetersiz olduklarn düünmektedirler. 12. ve 15 maddeler daha çok öretmenlerin alan bilgisi yeterliliklerini ölçmeye yöneliktir. Bu maddelere verilen cevaplardan öretmenlerin alanlarnda yeterli olduklar söylenebilir. 6.madde de 12.ve 15. maddelere paralel bir madde olarak düünülebilir. Çünkü önceki konu ile ilenen konu arasnda ba kurabilmek alan bilgisini de gerektirmektedir. Bu durum dikkate alndnda 6. maddeye 117 katlmcdan 92 si öretmenlerin orta ve iyi düzeyde olduklarn belirtmektedirler. Aratrmaya katlp anketi cevaplandranlarn alglarna göre öretmenlerin beceri düzeylerinin düük görüldüü maddeler: Madde 2: Konuya ve hedeflere uygun materyalleri kullanma (f:55, % 47) Madde 3: Konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma (f:65, % 56,5) Madde 5: Dersin hedeflerinden örencileri haberdar etme (f:47, %40,7) Madde 7: Örencilerin soru sormalarn tevik etme (f:51, % 43,6) Madde 8: Örencilere düünmeyi salayan sorular sorabilme (f:53, % 43,5) Madde 9: Örencilerin etkinliklerini kontrol etme (f:54, % 46,2) Madde 10: Örenciler skldklarnda dersi fazla kesintiye uratmayacak uygun bir ara verme (Fkra ya da örnek olay anlatma vb.) (f:59, % 50,4) Madde 13: Öretim teknolojilerinden yararlanabilme (f:59, % 50,4) Madde 15: Konuyu gerçek hayatla ilikilendirebilme (f:49, % 41.1) Madde 17: Derse ilgi ve güdünün sürekliliini salayabilme (f:59, % 50,4) Tablodan anlaldna göre aratrmaya katlarak anketi cevaplandran öretmen adaylar yukardaki 10 maddede belirtilen becerilerde öretmenleri dier maddelerde belirtilen becerilere göre daha düük düzeyde yeterli görmektedirler. Bu on madde anketin yarsn oluturmaktadr. Buradan hareketle öretmen adaylarnn alglarna göre öretmenlerin snf içi öretimin yönetiminde beceri düzeylerinin düük olduu alanlarn yeterli olduklar alanlara göre daha fazla olduu söylenebilir. Aratrma bulgularna göre öretmenlerin yarsndan çounun (% 56,5) konuya ve dersin hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanamadklar anlalmaktadr. Ankete cevap veren 117 kiiden sadece 17 si (%14,5) öretmenleri konulara ve dersin hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanmada yeterli olduklarn düünmektedirler. Anketin dier maddeleriyle karlatrldnda 3.maddeye verilen cevaplarda anketi cevaplandran 117 kiiden 65 i (% 55,6) öretmenleri ad geçen beceri açsndan az düzeyde yeterli bulmaktadrlar. Bu verilere göre, öretmenlerin öretim yöntem ve tekniklerini uygulama konusunda yetersiz olduklar söylenebilir. Oysa etkili ve verimli bir öretimin gerçeklemesi için uygun yöntem ve tekniklerden yaralanmaya baldr. 64

9 H. 7smail ASLANTAO Aratrmaya katlarak anketi cevaplandran öretmen adaylarnn yüzde elliden fazlas öretmenlerin öretim etkinliklerini sürdürürken öretim teknolojilerinden yararlanma konusunda az düzeyde yeterli olduklarn düünmektedirler. Anketi cevaplayan 117 katlmcdan sadece 15 i (% 12,8) öretmenlerin bu konuda iyi düzeyde olduklarn belirtmilerdir. Nitekim aratrma esnasnda yüz yüze görüülen öretmen adaylarnn bu durumu teyit ettikleri gözlemlenmitir. Teknolojinin öretim etkinlerinde kullanlmas dersin verimlilii, örencilerin aktif katlm ve dikkat sürelerinin artmas gibi konularda önemli bir etken olduu ve ayrca zamandan ve emekten tasarruf salad bilinen bir gerçektir. Dolaysyla öretmenlerin öretim etkinliklerinde öretim teknolojilerinden mümkün olduunca yararlanmalar öretimin etkililii ve verimini artracaktr. Yukarda verilen 10 maddeyle ilgili veriler incelendiinde öretmenlerin çada eitimin gerei olan örencilerin derse aktif katlmlarn salama konusunda istenen düzeyde olmadklar anlalmaktadr. Aktif katlmn gerei olan örenci etkinliklerini kontrol etme, soru sorma, düünmeyi salayc sorular sorma, örencilerin soru sormalarna frsat sunma, konuyu gerçek hayatla ilikilendirme, örenciler skldklarnda uygun tedbirleri alma gibi konularda aratrmaya katlp anketi cevaplandran öretmen adaylarna göre öretmenler az düzeyde yeterli görülmektedirler. Örencilerin derse aktif katlmlarnn salanmas konusunda öretmenin ilenen ders konularna uygun düünmeyi salayc soru sormalar önemli bir etkinliktir. Bu konu ile ilgili maddeye verilen cevaplarda öretmen adaylarnn 25 i (%21,4) öretmenlerin iyi düzeyde olduklarn belirtmektedirler. Yine benzer bir madde olan Örencilerin soru sormalarn tevik etme maddesine verilen cevapta 117 kiiden 51 i (% 43,6) öretmenlerin bu beceriyi az düzeyde gösterdiklerini düünmektedirler. Tablodaki verilere göre öretmen adaylarnn çok az (17 kii, %14,5) Örenciler skldklarnda dersi fazla kesintiye uratmayacak uygun bir ara verme (Fkra ya da örnek olay anlatma vb.) etkinliinde iyi düzeyde olduklarn; 59 u (%50,4) az düzeyde yeterli olduklarn belirtmektedirler. Öretimin etkili olarak yönetilmesinin artlarndan biri de örencilerin derse ilgi ve güdülerinin sürekliliinin salanmasdr. Bu hususu belirten anketin 17.maddesine verilen cevaplara bakldnda anketi cevaplayan 117 kiiden 59 u (% 50,4) öretmenlerin az düzeyde, 17 kii (514,5) iyi düzeyde yeterli olduunu belirtmilerdir. Bu verilere göre öretmenlerin önemli bir ksmnn örencilerin derse ilgi ve güdülerinin sürekliliinin salanmasnda beklenen düzeyde olmadklar söylenebilir. Tablodaki veriler incelendiinde, anketi cevaplandran öretmen adaylarnn alglarnn orta düzeyde younlat maddeler: Madde 1: Konunun gerektirdii sözel ve görsel dili (ekil, ema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme (f:66, %56,4) Madde 4: Derse uygun bir giri yapabilme (f:57, % 48,7) Madde 6: Önceki konularla ilenen konu arasnda ba kurma (f:55, %47,0) Madde 16: Dersin sonunda özetleme yapabilme (f:59, 50,4) Madde 18: Övgü, takdir etme ve dier pekitirme ekillerine bavurma (f:66, %56,8) Aratrmaya katlp anketi cevaplandran öretmen adaylar öretmenleri konunun gerektirdii materyalleri uygun biçimde kullanma becerisinde orta 65

10 SBArD Mart 2011, Say 17, sh düzeyde yeterli görmektedirler. Özellikle kuramsal bilgiye dayal soyut konularn ilenirken konuyu somutlatracak materyallerden yararlanmak dersi örenci için skclktan kurtard bilinmektedir. Bu nedenle öretmenlerin konular ilerken ekillerden, grafiklerden, tablolardan ve dier görsellerden yararlanmas mümkün olduu ölçüde yararlanmas öretimin yönetimini etkili hale getirecei gözden uzak tutulmamaldr. Anketin 18.maddesinde, orta düzeyde alglamann ön planda olduu görülmektedir. Anketi cevaplandran 117 kiiden 66 s (% 56,8) ota düzeyde bir alglamaya sahiptir. Bu maddenin verilerine bakldnda, öretmenlerin, örenci etkinliklerini pekitirme konusunda orta düzeyde yeterli olduklar kanaatine varlmaktadr. Tabloya göre, orta düzey alglamann nispeten yüksek olduu be madde bulunmaktadr. Yine iyi düzeyde alglanan madde says orta düzeyde alglananda olduu gibi betir. Dier on maddenin verilerine göre öretmen adaylar ilköretimde görev yapan öretmenleri, snf içi etkinliklerin yönetimi konusunda az düzeyde yeterli görmektedirler. Tart"!ma, Sonuç ve Öneriler Aratrmadan elde edilen verilere dayal yaplan çözümlemelerde aratrmaya katlan öretmen adaylarnn % 56 s ilköretimde görev yapan öretmenleri konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma becerisinde az düzeyde yeterli görmektedirler. Etkili ve verimli bir öretimin etkenlerinden biri de dersin hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri seçip doru bir biçimde uygulamaktr. Özelikle de örencilerin etkin katlmn salayan; örencileri düünmeye, aratrmaya, ibirliine yönelten yöntem ve teknikleri kullanmak çada eitim anlaynn gereidir. Bu nedenle öretmenlerin gerek hizmet öncesi gerek hizmet içinde öretme strateji, yöntem ve teknikleri konusunda yeterli bir donanma sahip olmalar salanmaldr. Moore (2000:14) a göre, öretmen örencilere bilgiyi aktarmada güçlük yayorsa etkili bir öretimi salayamaz. Demirel (2004:72) e göre snf içinde örenme-öretme sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntemlerin seçimiyle doru orantldr. Bu nedenle öretmenlerin öretimde yöntem becerisi ve zenginliine sahip olmas etkili öretmenlik için temel bir zorunluluktur. Aratrmada öretmenlerin aktif katlm salama konusunda yeterli görülmedikleri anlalmaktadr. Bu beceriyi ölçtüü varsaylan anketin 2,3,5,7,8,9,10,13,15,17 maddelerine verilen cevaplara bakldnda aratrmaya katlan öretmen adaylar öretmenleri büyük ölçüde az düzeyde yeterli görmektedirler. Oysa çada eitim anlaynda eitimin aktif katlm salayc ve örenci merkezli olmas gerektii ileri sürülmektedir. Bu anlayn Türk eitim sisteminde tam olarak yerlemedii anlalmaktadr. Bu aratrmaya benzer baz aratrmalarda benzer sonuçlara ulald görülmektedir. Özbek ve Yeil (2009) in yaptklar bir aratrmada öretmen adaylar öretim elemanlarn, öretim strateji ve yöntemleri konusunda az düzeyde yeterli görmektedirler. Baka bir aratrmada Oen ve Erien (2002) benzer bulgular elde ettikleri anlalmaktadr. Aksu, Çivitçi ve Duy (2008) Yüksek öretim örencilerinin öretim elemanlarnn ders uygulamalar ve snf içi davranlarna ilikin görüleri adl çalmada öretim elemanlarnn örencilerin derse aktif katlmlarnn 66

11 H. 7smail ASLANTAO salanmasnda örenci görülerine bavurmular ve örenciler öretim elamanlarn % 54 orannda ksmen yeterli görürken, % 20 orannda yetersiz görmektedirler. Anketi cevaplayanlarn ancak % 26 s öretim elemanlarn örencilerin derse aktif katlmn salamada yeterli bulmaktadrlar. Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin öretim teknolojilerinden yararlanmada yeterli olmadklar sonucuna ulalmtr. Öretim etkinliklerinde öretim teknolojilerinden yararlanmak, öretimin hedeflerine daha kolay ve etkin olarak ulalmasn salayacaktr. Öretimde teknoloji materyal kullanmay da gerekli klar. Materyal kullanm ise öretim ortamnn daha ilgi çekici; örencilerin dikkatlerinin uyank ve derse motive olmalarn salayc bir etkisinin olduu bilinen bir gerçektir. Bilgisayar ve internet gibi araçlar öretim ortamnda etkili olarak kullanmak öretimde verimlilik ve etkililii artracaktr. Aratrma bulgularna göre öretmenlerin kendi branlarnn gerektirdii konu alan uzmanlnda dier özelliklere göre daha yeterli olduklar anlalmaktadr. Klç ve Saruhan (2006) tarafndan yaplan bir aratrmada, öretmen adaylar öretmenlerin en baarl olduklar alan alan ile ilgili temel ilke ve kavramlar kullanma ve konuyu yaamla ilikilendirme olarak belirtmilerdir. Sonuç olarak ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde göstermeleri gereken beceriler açsndan beklenen düzeyde olmadklar ve bu sonucun benzer aratrma sonuçlar ile paralellik gösterdii anlalmaktadr. Aratrmaya katlan öretmen adaylarnn gözlemlerine dayanan görülerine göre öretmenlerin en az yeterli görüldükleri beceri alannn konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma (f:65, % 56,5) ; en yeterli görüldükleri becerinin ise ders esnasnda snfn farkl noktalarnda bulunabilme olduu tablodaki verilerden anlalmaktadr. Aratrmada ulalan sonuçlara göre sunulabilecek öneriler maddeler halinde belirtilmitir: 1.7lköretimde görev yapan öretmenler çada örenme yaklamlar, snf yönetimi, öretim strateji ve yöntemlerini kullanma, aktif örenme gibi konularda hizmet içi eitime tabi tutulmaldr. 2. Yeni uygulamaya konulan ilköretim programlar konusunda uzman kiiler tarafndan öretmenlere okullarda yerinde rehberlik ve bilgilendirme yaplmaldr. Kaynakça Açkgöz, K. Ü. Etkili Örenme ve Öretme, Kanylmaz Yaynclk, 7zmir, Aksu, M. B., Çivitçi, A ve Duy, B. Yüksek Öretim Örencilerinin Öretim Elemanlarnn Ders Uygulamalar ve Snf 7çi Davranlarna 7likin Görüleri, nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 2008, ss Baar, Hüseyin. Snf Yönetim, Pegema Yaynclk, Ankara, Can, Niyazi. Öretmenlerin Gelitirilmesi ve Etkili Öretmenlik Davranlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say: 16 (1), 2004, ss Capel, S., Leask, M.,&Tourner, T. Learning to Teach in the Secondary School A Comparison to School Experience, London&New York, Roudledge, Celep, C. Snf Yönetimi ve Disiplini, Ankara, An Yaynclk,

12 SBArD Mart 2011, Say 17, sh Demirel, Ö. Genel Öretim Yöntemleri, Karde Yaynevi, Demirel, Ö. Öretme Sanat, Pegema Yaynclk, Ankara, Dilemken, M. Etkili Eitim 7çin Etkili Öretmenlik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(8), 2008, ss Erden, M. "Öretmen Yetitirme Programlarnn Pedagojik Formasyon Derslerinin Gelitirilmesine Yönelik Baz Önerileri", Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, say: 8, 1992, ss Klç, A. ve Saruhan, H. Teknik Eitim Fakültesi Öretmen Adaylarnn Öretmenlik Becerileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 2006, ss Kran, H. ve dierleri. Etkili Snf Yönetimi, An Yaynclk, Ankara, Korkmaz, 7. 7stenmeyen Davranlarn Önlenmesi, Snf Yönetimi, (Edt. Zeki Kaya), Pegem Yaynlar, Ankara, Kuuoglu, H. Snf Öretmenlii Bölümü Mezunu Aday Öretmenlerin Kendi Alglamalarna Göre Snf Yönetimi Alanndaki Yeterliliklerini Alglamalarna Dair Görüleri ve Önerileri, XIII. Ulusal Eitim Bilimleri Kurultay, 7nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi, Malatya, Moore, K. D. Öretim Becerileri, (çev. N. Kaya), Nobel Yaynclk, Ankara, Sarta, M. Snf Yönetimi ve Disiplinle 7lgili Kurallar Gelitirme ve Uygulama, Snf Yönetiminde Yeni Yakla*mlar, (Edt. Leyla Küçükahmet), Nobel Yayn Datm, Ankara, Sünbül, A. Murat. Öretmen Nitelii ve Öretimdeki Rolleri, Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi Dergisi, 8(3), 1996, ss Terzi. A.R. Snf Yönetimi Açsndan Etkili Öretmen Davranlar, Milli Eitim Dergisi, 2002, s Özbek, R. ve Yeil R. Öretim Elemanlarnn Snf 7çi Öretim Yeterlikleri, nönü Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 2009, ss Oen, H.O. ve Erien, Y. Öretmen Yetitiren Kurumlarda Öretim Elemanlarnn Etkili Öretmenlik Özellikleri, Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Say: 1, Ankara

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER

LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER LSE ÖRENCLERNN TARH DERSNN AMAÇLARINA YÖNELK GÖRÜLER smail H. DEMRCOLU * Özet Lise örencilerinin tarih dersinin amaçlar hakkndaki düünceleri, bu dersin ilenii ve örencilerin tarih dersine yönelik görülerini

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas*

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 0:5-5 (00) lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* dris "ahin** ÖZET Bu çalmayla,

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES afak ULUÇINAR * Arzu CANSARAN** Aysun KARACA*** Özet Fen alan derslerindeki kavramlarn birçok örenci tarafndan anlalmasnn güç olduu bir gerçektir. Deneysel

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal Hayat Bilgisi Dersi Kazanmlarnn Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazandrmadaki Etkililiinin

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

DÜNYADA E T M YÖNET C LER N N YET T R LMES NE L K N BALICA YÖNEL MLER VE TÜRK YE Ç N ÇIKARILAB LECEK BAZI SONUÇLAR *

DÜNYADA E T M YÖNET C LER N N YET T R LMES NE L K N BALICA YÖNEL MLER VE TÜRK YE Ç N ÇIKARILAB LECEK BAZI SONUÇLAR * DÜNYADA E T M YÖNET C LER N N YET T R LMES NE L K N BALICA YÖNEL MLER VE TÜRK YE Ç N ÇIKARILAB LECEK BAZI SONUÇLAR * Mehmet MAN * Selahattin TURAN ** Özet Son yllarda, bata gelimi ülkeler olmak üzere okullarn

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI Murat GÖKDERE * Salih ÇEPN ** Özet Özel durum yaklam kapsamnda yürütülen bu çalma, üstün yeteneklilerin

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ! COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!ANTEP, BOLU TÜRKÇE Ö!RET"M" ARA#TIRMA VE UYGULAMA MERKEZLER"NDE TÜRKÇE

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI 2017 ADAY ÖĞRETMENİN MCBÜ.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER *

LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER * LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER * Ylmaz TONBUL ** Özet Bu çalmann amac ilköretim okullarnda Mesleki Çalmalar ad altnda yürütülen uygulamalarn etkililii ile ilgili

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE KARI TUTUMLARINA, AKADEMK ÖZGÜVENLERNE ETKS

LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE KARI TUTUMLARINA, AKADEMK ÖZGÜVENLERNE ETKS 1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI SINIF ÖRETMENL PROGRAMI DOKTORA TEZ LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 11-20 (2006) Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Nermin (Öner) Koruklu* ÖZET Bu çalma, okullarda yaanan

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES Muharrem TANYILDIZI Çetin SEMERC * Özet Aratrmann genel amac, çevrim içi eitim uygulamalarna ilikin öretim eleman ve örenci görülerini

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

ÖRENCLERN ÜNVERSTEDEK YAAM KALTESNE LKN ALGILARININ DEMOKRATK YAAM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESNDE DEERLENDRLMES (ÇUKUROVA ÜNVERSTES ÖRNE) *

ÖRENCLERN ÜNVERSTEDEK YAAM KALTESNE LKN ALGILARININ DEMOKRATK YAAM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESNDE DEERLENDRLMES (ÇUKUROVA ÜNVERSTES ÖRNE) * ÖRENCLERN ÜNVERSTEDEK YAAM KALTESNE LKN ALGILARININ DEMOKRATK YAAM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESNDE DEERLENDRLMES (ÇUKUROVA ÜNVERSTES ÖRNE) * Ahmet DOANAY ** Mediha SARI *** Özet Bu çalmann genel amac, Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case)

Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case) Elementary Education Online, 8(1), 119-128, 2009. lköretim Online, 8(1), 119-128, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary School Physical Education Teachers Strategies against Discipline

Detaylı

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Mustafa Cemilolu Uluda Üniversitesi Eitim

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

FRANSA'DA ÖRETMEN ETM: ÖRETMEN YETTRME ENSTTÜLER

FRANSA'DA ÖRETMEN ETM: ÖRETMEN YETTRME ENSTTÜLER FRANSA'DA ÖRETMEN ETM: ÖRETMEN YETTRME ENSTTÜLER Eriman TOPBA * Özet Bu çalmada, Fransa'da Öretmen Yetitirme Enstitüleri (Institut Universitaires de Formation des Maitres)'nin durumu incelenmektedir. Bu

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı