ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF"

Transkript

1 EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder Okula Hazırım Öğrencilerden günlük programa uygun ders araç gereçlerini ve yapılması beklenen çantalarına koymaları istenir Öğrenciler sınıfta, ders programına uygun araç ve gereçleri tek tek çıkararak bunları neden çantaya koyduklarını açıklarlar Okula hazırlıklı gelmeyen bir çocuğun yaşadıkları ile ilgili bir örnek olay anlatılır Siz olsaydınız ne yapardınız? Neden? sorusu yöneltilerek okula hazırlıklı gelmenin gerekliliğini açıklamaları sağlanır Ortak ve Farklı Yanlarımız Verilen çalışma kâğıdını arkadaşları ile birlikte doldurmaları istenir Benzer ve farklı yanlarını karşılaştırarak farklılıkların doğal olduğu vurgulanır ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A320, B31,B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31,C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A31, A310, A321, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A31 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 12) 12 Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar A32, C38, C315, C316, C318 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir A32, B39, B316, B317 kazanı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme GiriĢimcilik (A32-1) 1 Kişiler arasındaki farklılıkları tanır Kariyer Bilincini GeliĢtirme(A32-2) 2 İnsanların tek ve kendine özgü olduğunu fark eder Özel Eğitim (A32-1 ) 1 Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (A32-5 ) 5 Her insanın farklı olduğunu, farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 1 VE LAR VE ATATÜRKÇÜLÜ K VE LAR Ġlköğretim Haftası (Okulların açıldığı İlk hafta) A İlköğretim İzlenimleri 1 İlköğretim Haftası nı Kutlama Tarihi 2 Okulun, okuma ve yazmanın önemi, 3 İlköğretim Haftası etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır

2 EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LAR VE ATATÜRKÇ ÜLÜK A33 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir A34 Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir ArkadaĢ Ediniyorum Arkadaş seçimi ile ilgili hazırlanan formdaki açık uçlu cümleleri tamamlamaları istenir Siz olsaydınız ne yapardınız? etkinliği ile arkadaş edinmedeki değerler konuşulur Seni Dinliyorum, Seni Önemsiyorum Öğrencilere konuşma ve dinleme rolleri verilerek iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmanın önemi tartışılır İletişim kurarken hangi davranışların uygun, hangi davranışların uygunsuz olacağı ile ilgili beyin yapılır Uygun davranışlara yönelik canlandırmalar A33, A319, B320, C310 Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir A33, A37, A314, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, C320, C321 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Etkileşim) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir yaptırılır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 2 BELĠRLĠ GÜN VE LAR Ġlköğretim Haftası (Okulların açıldığı İlk hafta) A İlköğretim İzlenimleri 1 İlköğretim Haftası nı Kutlama Tarihi 2 Okulun, okuma ve yazmanın önemi, 3 İlköğretim Haftası etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile A34 ı formu ile Toplumsallık durulacaktır

3 EYLÜL 2 (26 EYLÜL 30 EYLÜL ) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜL ÜK A35 Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder A36 Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder Bana Yardım Ettiğin Ġçin Mutluyum Farklı duygu durumlarını ifade eden hikâyeler okunur Hikâyelerde hangi duygu durumlarında bahsedildiğini fark etmeleri sağlanır Farklı duygu durumlarında duygularını nasıl ifade ettikleri sorulur Bu duyguları uygun şekilde ifade etmekle ilgili örnekler verilir Sıra arkadaşlarıyla bu örnekleri canlandırmaları istenir BaĢkalarına Saygılı Olmak Her öğrenciye kendi istek, ihtiyaç ve görüşünün kabul edilmesi konusunda direteceği bir problem durumu verilir Böyle bir durumda isteklerini nasıl dile getirebilecekleri, arkadaşlarının istek ve görüşlerine karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği tartışılır Beyin tekniği ile saygı kavramının anlamını bulmaları sağlanır Öğrencilerin yaşantılarından örnekler vermeleri istenir A35, C32 lar Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A35 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 14) 14 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Özel Eğitim (9) 9 Kızgınlık, öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A36 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 14) 14 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (13a) 13a İsteklerini ifade eder 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A35 ve A36 lar sözlü sunum ile A35 ve A36 lar sözlü sunum ile Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır [!] Mutluluk, korku, kızgınlık ve üzüntü duyguları durulacaktır Dürüstlük, adalet, saygı ve sabır durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 3

4 EYLÜL 2 (26 EYLÜL 30 EYLÜL ) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A37 Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır A38 Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler Demokrasinin Üstünlükleri Öğrencilerden sınıftaki ve okuldaki demokratik uygulamaların neler olduğu hakkında tartışarak görüş bildirmeleri ve bu uygulamaları listelemeleri istenir Listelenen demokratik uygulamaların üstünlüklerinin neler olduğunu araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sınıfta sunmaları sağlanır Yanlı DavranıĢlarla Nasıl BaĢ Edebilirim? Yanlı davranışların konu olduğu çeşitli senaryolar verilir Öğrenciler bu senaryoları canlandırırlar Öğrencilere canlandırma sırasında ne hissettikleri ve böyle durumlarda ne yapabilecekleri sorulur Cevaplar doğru davranış örnekleriyle karşılaştırılarak değerlendirilir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir İnsan Hakları ve Vatandaşlık (13, 38) A33, A38, A314, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A38 lar formu ile Adalet, hoģgörü, saygı ve sabır durulacaktır Doğruluk ve saygı durulacaktır [!] Yaş, cinsiyet ve bedensel engele yönelik yanlı davranışlardan kaçınılması durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 4

5 EKĠM 3 (03 EKĠM 07 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A39 Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır A310 Okulunun ve sınıfının krokisini çizer Ben Sorun Çözebilirim Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili üç ayrı senaryo oluşturmaları istenir Her bir senaryoyu canlandırarak buradaki sorunu çözmek için önerilerinin sunarlar Çözüm önerilerinden en uygun olanına karar vermeleri istenir Cetvelim Nerede? Yüksek bir yerden aşağıda bulunanlar seyredilir Yukarıdan bakıldığında varlıkların nasıl göründükleri sorulur Varlıkların gerçek görüntü ve boyutları ile yukarıda bakıldığındaki görüntü ve boyutlarının farklı olduğuna dikkat çekilir Kroki kavramı tanıtılır Basit olarak okulun ve sınıfın krokisini çizmeleri istenir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A39, A311, A313 A328 B37 B318 B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir A310, A310, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A310 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 3) 3 Harita ve kroki okur A310 için Matematik dersi Üçgen, kare, Dikdörtgen ve Çember alt öğrenme alanı (Kazanım 2) 2 Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer VE LAR VE ATATÜRK VE LAR Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının ilk pazartesi günü 4 Ekim) 1 Çocuk nedir? 2 Dünya Çocuk 3 Gününün Önemi Etkinliklere Katılma Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 1 Çevremizdeki Hayvanların Adları ve Tanıtma 2 Hayvanlara Karşı Davranışlarımız, 3 Hayvanları Koruma Günü Etkinliklerine Katılma 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A38 ve A39 lar formu ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 5

6 EKĠM 3 (03 EKĠM 07 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜL ÜK A311 Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar A312 Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir Okulumun Doğduğu Gün Öğrencilerin okullarının geçmişiyle ilgili neleri öğrenmek istedikleri sorularak, merak uyandırılır Belirledikleri sorular doğrultusunda araştırma kâğıdı hazırlamaları istenir Öğrenciler okullarının tarihi ile ilgili bilgi toplayıp sınıfta sunum yaparlar Peki, ġimdi Ne Olacak? Örnek olay yöntemi ile okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadıklarında ortaya çıkabilecek sorunlar fark ettirilir Her soruna yönelik en az üç çözüm yolu önermeleri istenir Ders içi iliģkilendirme A31, A311, A321, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A311, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A38, A312, A313, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir 4 EKĠM HVANLARI KORUMA GÜNÜ Ġ ÇERÇEVESĠN DE BRAMPAġA ADAPARK A HVANAT BAHÇESĠ VE DOĞI ĠNCELEME GEZĠSĠ YAPILACAKTI R 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A311 performans ödevi ile A312 sözlü sunum ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 6

7 EKĠM 4 (10 EKĠM 14 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LAR VE ATATÜRKÇ ÜLÜK A313 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder A314 Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular A315 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir Kazanmak da Kaybetmek de Doğal Sınıf iki gruba ayrılarak bayrak yarışı yaptırılır Yarış sonucunda yarışı kaybeden grubun, yarışı kazanan grubu kutlamaları sağlanır Kaybeden grubun kazanmasını sağlayacak yeni bir oyun oynatılır Öğrencilerin kaybetme ve kazanma duygularını yaşayarak bunun doğal olduğunu anlamaları sağlanır Derse Geç Kalırsam Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlar belirlenir Bu sorunlara ilişkin çözüm yollarının neler olabileceği küçük grup yöntemi ile buldurulur Üretilen çözüm yolları tahtaya yazılır Her bir sorun için en uygun çözüm yolu birlikte belirlenir Öğrencilere örnek durumlar verilerek bu çözüm yollarını uygulamaları sağlanır Okulumu Seviyorum Öğrencilere akrostiş tekniği hakkında kısa bir açıklama yapıldıktan sonra bu teknikten yararlanarak, okulla ilgili olumlu duygu ve düşüncelerini ifade eden şiirler yazmaları istenir Okulları ile ilgili duygularını nedenlerini açıklamalarına fırsat verilir Okul yaşamında karşılaştıkları güçlükler varsa bunların neler olduğu sorulur Atatürk ün yaşamı boyunca öğrenmeye olan ilgi ve isteğine dikkat çekilir Atatürk ün de bir zamanlar öğrenci olduğu hatırlatılarak, onun öğrencilik yılları ile ilgili anılarından örnekler verilir Babasının ölümü ile okul değiştirmesi sonucu yaşadığı sorunlarına rağmen güçlükler karşısında yılmazlığı vurgulanır Ders içi iliģkilendirme A313, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A38, A311, A314, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (38) 38 Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm yolları üretir Ders içi iliģkilendirme A33, A37, A315, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 7 Atatürkçülük le ilgili konular (A314-13) 13Atatürk ü n güçlükler karģısında yılmadığını fark edebilme AÇIKLAMA: Atatürk ün öğrenim hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen başarılı bir öğrenci olduğu vurgulanacak tır Güçlükler karşısında yılmamanın önemi durulacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A313 ve A314 lar formu ile bilir A313 ve A314 lar formu ile bilir A315 dereceleme ölçeği ile bilir Adalet durulacaktır

8 EKĠM 5 (17 EKĠM 21 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LA R VE ATATÜRK A316 Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır A317 Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir A318 Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar Tükenmesin Kişisel bakım için hangi kaynaklardan yararlanıldığı ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulur boşa harcandığında ortaya çıkabilecek sorunlar tartışılır Karnım Zil Çalıyor! Sınıfa bir sağlık uzmanı davet edilir Dengeli, düzenli beslenme ve sağlığı koruma ile ilgili sorular sorulur Sağlık uzmanı tarafından birbirlerinin sağlığını nasıl etkiledikleriyle ilgili örnekler verilir Kendi sağlıkları ve arkadaşlarının sağlıklarını korumak için sorumluluklarının neler olduğu hakkında konuşulur Ders içi iliģkilendirme A316, A322, B326, B328 lar ı Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Sağlık Kültürü (19, 22) 19 Düzenli beslenme alışkanlığı edinir 22 Dengeli beslenmeye özen gösterir Ders içi iliģkilendirme A318, B32, B344, B345 lar Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir A316, A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A316 ve A317 lar çoktan seçmeli test ile bilir A315, A316 ve A317 lar çoktan seçmeli test ile bilir A316, A317 ve A318 lar çoktan seçmeli test ile bilir [!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı durulacaktır Yardımseverlik durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 8

9 EKĠM 6 (24 EKĠM 28 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜ LÜK A319 Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder A320 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir Kazalara Dikkat Edelim Okulda meydana gelebilecek kaza ve acil durumların neler olabileceği belirlenir Belirlenen bu durumlarda (örneğin yaralanmalar) neler yapılabileceği tartışılır PaylaĢtığımız Özel Günler Öğrenciler; özel günlerin yazılı olduğu kâğıtlardan birini seçerler Bu özel günlerde neler yaptıklarını anlatırlar Anlatılanlardan yola çıkarak özel günlerde toplumsal paylaşımların gerçekleştiği fark ettirilir Millî bayramların coşkulu kutlanabilmesi için yapılabileceklerle ilgili beyin yapılır Ders içi iliģkilendirme A319, A321, B326, B335, C33, C311, C312, C313 lar Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir A318, B34 B339 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (2) 2 Acil ve kriz durumlarında nasıl davranılacağını bilir Ders içi iliģkilendirme A320,, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 1 Niçin Bayram Kutluyoruz? 2 Cumhuriyet Bayramı na Hazırlık 3 Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri Kızılay Haftası (29Ekim- 4 Kasım) 1 Kızılay Kurumunu Tanıtma 2 Kızılay Haftası anlam ve önemi 3 Kızılay Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A319 yazılı sunum ile bilir A320numa ralı sözlü sunum ile bilir Yardımseverlik durulacaktır Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 9

10 EKĠM 6 (24 EKĠM 28 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK A321 Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular Bayramları Neden Kutluyoruz? Millî bayramlarla ilgili ön bilgileri hatırlanır Hangi millî bayramın ne zaman ve neden kutlandığı sorusu yöneltilerek dikkatleri çekilir Bayram kutlamaları ile ilgili anıları kısaca anlattırılır Öğrencilere küçük kâğıtlar dağıtılır Sizce millî bayramları neden kutluyoruz? sorusu sorularak verilen kâğıtlara cevapları yazmaları ve bu düşünceleri birbirleriyle paylaşmaları istenir Öğrencilerin bayramları anlam ve önemleri bakımından birbirinden ayırt edebilmeleri amacıyla eşleştirme kartları hazırlanır Kartların bir kısmında hangi bayramların kutlandığı yazılırken diğer kısmında bayramları kutlama nedenleri açıklanır Bu kartlarla neden sonuç çalışması yaptırılır Ders içi iliģkilendirme A31, A321, B31,B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31,C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A319, A320, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Atatürkçülükle ilgili konular (A320-10) 10 Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuģtuğunu söyleme AÇIKLAMA: İnsan hak ve hürriyetlerine cumhuriyet yönetimiyle kavuşulduğu durulacaktır VE LAR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 1 Niçin Bayram Kutluyoruz? 2 Cumhuriyet Bayramı na Hazırlık 3 Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri Kızılay Haftası (29Ekim- 4 Kasım) 1 Kızılay Kurumunu Tanıtma 2 Kızılay Haftası anlam ve önemi 3 Kızılay Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A321 formu ile [!] 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi durulacaktır Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 10

11 EKĠM - KASIM 7 (31 EKĠM 04 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A322 Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder Atatürk Öğrenciyken Öğrencilere çeşitli sorular sorularak Atatürk ün öğrenim hayatına merak uyandırılır Öğrenimini askerî okullarda tamamladığı belirterek bu yıllara ait ı inceletilir Öğrencilerden Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak resim, anı, fotoğraf toplamaları istenir Bunlar Atatürk köşesinde sergilenir Büyüklerinden sorarak veya çeşitli kaynaklardan araştırarak kurmay subay ın anlamını öğrenmeleri istenir Elde ettikleri bilgileri sınıfta paylaşarak Atatürk ün de öğrenim hayatını kurmay subay olarak tamamladığı söylenir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A310, A322, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A318, A322, B326, B335, C33, C311, C312, C313 Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A322 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 8) 8 Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır VE LAR VE ATATÜRK- [!] Atatürkçülükle ilgili konular (A322-12) 12 Atatürk ün öğrenim hayatı bilgisi AÇIKLAMA: Atatürk ün ilk öğrenimini yaptığı okulların adları belirtilerek öğrenim hayatını kurmay subay olarak tamamladığı açıklanacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A3212 sergileme ile [!] Bu Atatürk Haftası na denk gelecek günlerde işlenecektir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 11

12 EKĠM - KASIM 7 (31 EKĠM 04 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK A323 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler A324 Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır Ama Bu Süt EkĢimiĢ Satın alınan bir sütün bozuk çıkması durumunda ortaya çıkan problem durumu verilir Öğrencilere böyle bir durumda neler yapabilecekleri sorulur Tüketici olarak sahip olunan haklar tartışılır Problem çözme yöntemiyle çeşitli tüketici problemleri çözülür Öğrenciler örnek tüketici davranışlarını sınıfta oluşturulan pazarda sergilerler Nasıl Öğreniyorum? Öğrencilerin yaş düzeyine uygun bir öğrenme stilleri anketi uygulanır Her öğrenciden anket sonuçlarına göre nasıl daha iyi öğrendiğini açıklaması istenir Çeşitli öğrenme teknikleri durulur Öğrencilerin bu teknikler arasından kendilerine uygun olanları seçmeleri sağlanır Ders içi iliģkilendirme A315, A323, B326, B328 lar ı Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (52) 52 Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır Ders içi iliģkilendirme A324, C317 lar Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A323 kısa cevaplı sorular ile Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (8) 8 Öğrenme için gerekli beceriler edinir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 12

13 KASIM 8 (07 KASIM 11 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A325 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır Nasıl Kullanacağım? Öğrenciler, gazete ve dergilerden kestikleri la bir kolaj çalışması yaparlar Bu kolajlarla bilgi edinmemize yarayan araçlar panosu hazırlanır Bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin çeşitli yönergeler belirlenir Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde kitap ansiklopedi, bilgisayar ve benzeri araçların nasıl kullanılacağı ile ilgili çalışmalar yaparlar Ders içi iliģkilendirme A325, B36, C313 Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir A325 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 14) Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (15) 15 Sözlü ve yazılı talimatlara uyar Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A325 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 14) 14 Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır VE LAR Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 1 Atatürk ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 2 Atatürk Haftası anlam ve önemi 3 Atatürk Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A324 ve A325 lar formu ile [!] Bilgi teknolojileri bilgiye ulaşmayı sağlayan kitap, ansiklopedi, bilgisayar ve bütün araçları kapsar : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 13

14 KASIM 8 (07 KASIM 11 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A326 Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar Dikkat! Kırmızı IĢık Yandı Okula geliş ve gidişlerinde kendilerinin başkalarının güvenliği için neler yapmaları gerektiği konusunda beyin yapılır Trafik işaret ve levhaları ile ilgili resimli kartlar hazırlanır Sınıf iki gruba ayrılır Kartlar gösterilerek anlamları gruplara sorulur Çalışma sonunda öğrenciler bu trafik işaret ve levhalarını, trafik akışını gösteren bir panoda uygun yerlere yerleştirirler Trafik kuralları ile ilgili hazırlanan form dağıtılır Okula geliş ve gidişlerinde uydukları kuralları işaretlemeleri istenir Ünite Etkinlikleri çerçevesinde 11 Kasım 2011 Cuma Günü Topkapı Trafik Eğitim Parkı na gezi düzenlenecektir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN Ders içi iliģkilendirme A326 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A326 ı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 4) 4 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (19) 19 Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir VE LAR VE ATATÜRK- VE LAR Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 1 Atatürk ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 2 Atatürk Haftası anlam ve önemi 3 Atatürk Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A326 öz değerlendirme formu ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 14

15 KASIM 9 (14 KASIM 18 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A327 Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler A328 Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar A329 Kulüp ve diğer grup nda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur Hayır, Kabul Edemem Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bunları nasıl çözebileceklerini açıklamaları istenir Yapmayı istemedikleri; fakat başkaları tarafından zorlandıkları durumlara örnek verirler Bu davranışları neden yapmak istemediklerini yazarlar Baskı karşısında kullanılabilecek ifadelerin neler olabileceği sorulur Bu ifadelerin kullanıldığı diyalog örnekleri okunur Örnek durumlar içeren çalışma kâğıtlarına uygun ifadeleri yazmaları istenir Çalışma kâğıtlarındaki örneklerden bazıları canlandırılır Ġhtiyaç Avcısı Örnek senaryolar verilerek öğrencilerin senaryolardaki grupların ihtiyaçlarına uygun fikirler üretmeleri istenir Daha sonra öğrenciler sınıfta nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir üretmeye özendirilir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A327 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (32) 32 Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir A38, A311, A313, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (25, 38) 25 Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi gösterir 38 Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm yolları üretir Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (3) 3Problem çözme sürecini açıklar A312, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK- 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A327 öz değerlendirme formu ile A328 sözlü sunum ile A329 öz değerlendirme formu ile Öz güven durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 15

16 KASIM 10 (21 KASIM 25 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A330 Kulüp nda alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular A331 Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır Kulüp Projesi Kulüp nda görev alan arkadaşları ile birlikte bir proje tasarlamaları istenir Öğrencilerin projelerini uygulamaya koymaları için destek verilir ArkadaĢımı Seçiyorum Öğrencilerinize kaç arkadaşları olduğunu küçük kâğıtlara yazmalarını söyleyiniz Her öğrencinin arkadaş sayılarını söylemelerini isteyiniz En çok arkadaşa sahip üç öğrencinin isimlerini tahtaya sıra ile yazınız Bu öğrencilerin arkadaşlarının çok olmasının nedenlerini açıklamalarını isteyiniz Bu arkadaşların özelliklerini söylemelerini sağlayınız Öğrencilerinize arkadaşlarınızın güvenini kazanmak için hangi davranışlarda bulunmak gerektiğini söylemelerini isteyiniz A312, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A330 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun KonuĢma (Kazanım 2) 2 Grup nda duygu ve düşüncelerini paylaşır Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR Öğretmenler Günü ( 24 Kasım) 1 Öğretmenler Günü Kutlama Tarihi 2 Öğretmenler Gününün Anlam ve Önemi 3 Öğretmenler Günü Etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A330 proje ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) Özgüven durulacaktır Doğruluk ve dürüstlük durulacaktır 16

17 KASIM 10 (21 KASIM 25 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A332 Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır A333 Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar A334 Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Kimlerle Aynı Takımda Olmak Ġsterdim? Öğrencilerden ortak bir çalışmada kimlerle birlikte olmak istediklerini ve bunun nedenlerini açıklamaları istenir Birlikte çalışmak istedikleri arkadaşları ile bir takım oyunu oynatılır Oyunun sonucunda grup üyelerinin tutum ve davranışları değerlendirilir Çevrem Tertemiz Öğrencilere okullarını ve çevrelerini temiz tutmak için neler yapabilecekleri sorulur Temiz Okul, Temiz Çevre konulu bir proje yarışması düzenlenir Öğrenciler gruplara ayrılarak proje nı gerçekleştirirler Hazırlanan projelerden birinci seçilen uygulamaya konulur Neler Öğrendim? Okul Heyecanım temasında sıkça kullanılan ve yeni öğrenilen kavramların neler olduğu sorulur Bu kavramlarla cümleler kurmaları ve hikâyeler oluşturmaları istenir Oluşturulan hikâyeleri canlandırmaları ve/veya resimlemeleri söylenir A319, A320, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A333 ı Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevredeki ı Etkili Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B322, B335, C312, C330, C332 lar ı Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B33, B311, B313, B320, C35, C310 lar Yaratıcı DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A334, B346, C333 lar Temalarla Ġlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A334 için Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak Ġfade Etme (Kazanım 1) 1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A331 ve A332 lar akran değerlendirme formu ile A333 ve A334 lar ürün dosyası ile A333 ve A334 lar ürün dosyası ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 17

18 KASIM - ARALIK 11 (28 KASIM 02 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- B31 Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir B32 Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır B33 Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder Evimiz Yuvamızdır İnsanlar en çok nelere ihtiyaç duyarlar cümlesi tahtaya yazılır Beyin yapılarak insanların temel ihtiyaçları listelenir Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar durularak bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtmeleri istenir Çiçekler Nasıl Büyür? Sınıfa çeşitli canlıların resimleri dağıtılır Üzerinde insan, hayvan ve bitki yazan kartlar sınıfta uygun bir yere konur Öğrencilerin ellerindeki resimleri uygun kutuya atmaları istenir Sınıfa toprak, saksı ve fide getirmeleri istenir Öğretmen rehberliğinde dikilen fideleri, evlerine götürerek bakımlarını üstlenmeleri istenir Belli aralıklarla sınıfa getirilen bitkilerin büyüme ve gelişimi birlikte lenir Bir Ev Tasarlıyorum Her öğrencinin kendi evleriyle ilgili konuşması istenir Kendileri bir ev tasarlasalar bunun nasıl bir ev olacağı konusundaki düşüncelerini resim, şiir ve maket yapımı gibi sanat yoluyla ifade etmeleri istenir A316, A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A31, A320, B31, B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31, C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir B32, C320, C322 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Karşılıklı Bağımlılık) becerisini geliştirmeye yöneliktir A317, B32, B344, B345 lar Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B33, B311, B313, B320, C35, C310 lar Yaratıcı DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme B33 için Matematik dersi Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanı (Kazanım 1) 1 Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 18 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B31 kısa cevaplı sorular ile B32 formu ile B33 sergileme ile [!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı durulacaktır

19 ARALIK 12 (05 ARALIK 09 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM B34 Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir B35 Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder B36 Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır Adresinizi Biliyor Musunuz? Kaybolan bir çocuğun öyküsü anlatılır Öykü hakkında sorular sorularak adres bilgilerine sahip olmanın önemini fark etmeleri sağlanır GüneĢi Seyredelim Güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili bir film seyredilir Okul bahçesinde ana yönler gösterilir Evlerinin krokisini çizmeleri istenir Bu kroki n evlerinin yerini ana yönleri (kuzey, güney, doğu, batı) kullanarak tarif etmeleri istenir Evimi Arıyorum Kibrit çöpleri ve artık materyallerle ev modelleri oluştururlar Bu evin kendi evi olduğunu varsayarak ve yönlere göre bu evin yerini tarif etmeleri istenir Bu tarifte geçen yönleri hangi yöntemlerle bulacaklarını sınıfa getirilen kaynaklardan araştırmaları sağlanır Kuzey-Güney-Doğu-Batı oyunu oynatılır Öğretmen rehberliğinde basit bir pusula yaparlar ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A318, B34, B339 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A310, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir A324, B36, C313 lar Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK- 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B34 ve B35 lar sözlü sunum ile B34 ve B35 lar sözlü sunum ile B36 araģtırma kâğıdı ile [!] Ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 19

20 ARALIK 13 (12 ARALIK 16 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM B37Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır B38 Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır Dedem ve Ninem Aile büyüklerinin çocukluğunu araştırmaları istenir Edindikleri bilgileri ve dinledikleri anıları yazarlar Gönüllü öğrenciler araştırma sonuçlarını sınıfla paylaşırlar Kendi Yıldızını Bul Sınıftaki öğrenci sayısı kadar elma getirilir Her öğrenciden bir elma seçmesi istenir Elmalarını arkadaşlarının elmaları ile karşılaştırarak, elmaların farklılıklarını belirlemeleri söylenir Elmalar tekrar torbaya konularak öğrencilerden kendi elmalarını bulmaları istenir Ayırt edici ve farklı özelliklerin önemi vurgulanır Öğretmen rehberliğinde elmalar ortadan enine kesilir Öğrencilerin dikkati elmanın çekirdek yuvasına çekilir Bunun bir yıldıza benzediği fark ettirilir Dış görünüşü nasıl olursa olsun her insanın da onu diğer insanlardan farklı kılan kişilik özelliğinin (yıldızının) olduğu açıklanır Öğrencilerden kişilik özelliğini (yıldızını) söylemeleri istenir Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda Atatürk ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu sorularak, geçmiş bilgileri hatırlatılır Atatürk ün insan sevgisini vurgulayan bir anısı öğrencilere okunur Çeşitli sorularla Atatürk ün kişilik özelliklerinden insan sevgisi sezdirilir Bununla ilgili birkaç örnek açıklanır DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A310, A321, B37, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325, C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A310, B35, B37, B341, C325, C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir A32, B38, B316, B317 lar Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (5) 5 Her insanın farklı olduğunu, farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir Özel Eğitim (2) 2 Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir VE LAR VE ATATÜRK- VE LAR Ġnsan Hakları Haftası ( 10 Aralık Günü Başlayan Hafta) 1 İnsan Hakları Haftası nı Kutlama Tarihi 2 İnsan Haklarının Önemi 3 İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri Atatürkçülükle ilgili konular (B39-7) 7 Atatürk ün kiģiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyuģ AÇIKLAMA: Atatürk ün kişilik özelliklerinden insan sevgisi durulacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B37 araģtırma kâğıdı ile B38 formu ile HoĢgörü durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 20

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 19 23 EYLÜL (1. Hafta) 4 2016-2017 ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır EKİİM EYLÜL 7-8 eylül 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI TEMA: OKUL HEYECANIM 7 EYLÜL- ARALIK -0 A... Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

2013 2014 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN

2013 2014 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN 0 04 Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı SINIF LE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR TEMA DERS LARI 7. Atatürk'ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark edebilme. AÇIKLAMA:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER 2. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN LER TEMA ADI OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN TOPLAM Kazanım Sayısı Ders Saati Oranı (%) Kazanım Sayısı Ders Saati

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

TEMA ADI: OKUL HEYECANIM TEMA SÜRESİ: 14 EYLÜL 31 ARALIK 2015 ETKİNLİKLER

TEMA ADI: OKUL HEYECANIM TEMA SÜRESİ: 14 EYLÜL 31 ARALIK 2015 ETKİNLİKLER HAT BİLGİSİ -1.SINIF TEMA ADI: OKUL HEYECANIM TEMA Sİ: 1 EYLÜL 31 ARALIK 2015 HAFT A ARA DİS. İLİŞ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır. A. 1.2. Duygularını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1. TEMA: OKUL HEYECANIM 1 A.1.27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

2011-2012 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 5. SINIFLAR BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI

2011-2012 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU 5. SINIFLAR BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI -8 Ekim 0 7- Ekim 0 EKĠM 0- Ekim 0 0-07 Ekim 0 6-0 Eylül 0 EYLÜL 9- Eylül 0 5 ve Katılım ve ve Katılım ve Katılım ve ve Katılım 0-0 VE ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU B.. Atatürk

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 4 1.TEMA: OKUL HEYCANIM A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır. A.1.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. A.1.3. Neleri kolayca

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 201 / 12 Haziran 2015) Yıllık plan, Gizem Yayınlarına ait onaylı ders kitabı esas alınarak

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU 4. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Ekim 0 EKİM -9 Ekim 0 08- Ekim 0 0-0 Ekim 0-8 Eylül 0 EYLÜL 7- Eylül 0 ve ve ve ve ve ve B.. Atatürk ve B.. Düzenli B.. Düzenli B.. Atatürk ve 0-0 VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLK OKULU. SINIFLAR

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım.

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Serbest Okuma DÜNYA Dünya Güneş ten koptu. Önce ateşten toptu. Geçince uzun yıllar, Yavaş yavaş soğudu. Yağmur yağdı,sel oldu. Çukurları doldurdu. Büyük yerlerde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTA OKULU 5.SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI - Kasım 0 0-08 Kasım 0 EKİM-KASIM 0 Ekim-0 Kasım 0 - Ekim 0 07- Ekim Ekim 0 0 Eylül Ekim 0 EYLÜL -7 Eylül 0 6-0 Eylül 0 ve ve ve ve ve A.. Sportif B.. Düzenli B.. Atatürk ve A.. Sportif A.. Sportif B..

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ İLKOKUL 3. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ İLKOKUL 3. SINIFLAR BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI -8 Ekim 0 7- Ekim 0 EKİM 0- Ekim 0 0-07 Ekim 0 6-0 Eylül 0 EYLÜL 9- Eylül 0 0-0 VE ÖĞRETİM YILI BEDEN İ İLKOKUL. SINIFLAR BEDEN İ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5 ve ve ve ve ve ve B.. Düzenli B..

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

3-A SINIFI TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ. Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma. AÇIKLAMA

3-A SINIFI TEMA SÜRESİNCE YAPILAN ETKİNLİK RESİMLERİ. Kibrit çöpünden Romen rakamlarını oluşturma. AÇIKLAMA DERS ADI TEMA ADI : MATEMATİK 3-A SINIFI : SAYILAR VE ŞEKİLLER 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösteriyle isimlendirir. 3. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL EKİM 2014) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (8 EYLÜL 2014-17 EKİM 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Özel YÜCE Okulları. İlgi ye Göre Farklılaştırılmış Öğretim

Özel YÜCE Okulları. İlgi ye Göre Farklılaştırılmış Öğretim Özel YÜCE Okulları İlgi ye Göre Farklılaştırılmış Öğretim Farklılaştırılmış Öğretim IB Temel Değerler 21.YY Eğitimi PYP deneyimi sizden farklı biri El eşleri Öğretmenlik deneyimi size yakın biri Öğretmenlik

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.TEMA: OKUL HEYECANIM EYLÜL 19 EYLÜL - 23 EYLÜL (1. Hafta) A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar. A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma - ÖĞRETİM YILI... İLKÖĞRETİM OKULU MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF:. EYLÜL 3. 2. İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder (. İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir I:

Detaylı