ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF"

Transkript

1 EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder Okula Hazırım Öğrencilerden günlük programa uygun ders araç gereçlerini ve yapılması beklenen çantalarına koymaları istenir Öğrenciler sınıfta, ders programına uygun araç ve gereçleri tek tek çıkararak bunları neden çantaya koyduklarını açıklarlar Okula hazırlıklı gelmeyen bir çocuğun yaşadıkları ile ilgili bir örnek olay anlatılır Siz olsaydınız ne yapardınız? Neden? sorusu yöneltilerek okula hazırlıklı gelmenin gerekliliğini açıklamaları sağlanır Ortak ve Farklı Yanlarımız Verilen çalışma kâğıdını arkadaşları ile birlikte doldurmaları istenir Benzer ve farklı yanlarını karşılaştırarak farklılıkların doğal olduğu vurgulanır ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A320, B31,B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31,C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A31, A310, A321, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A31 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 12) 12 Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar A32, C38, C315, C316, C318 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir A32, B39, B316, B317 kazanı Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme GiriĢimcilik (A32-1) 1 Kişiler arasındaki farklılıkları tanır Kariyer Bilincini GeliĢtirme(A32-2) 2 İnsanların tek ve kendine özgü olduğunu fark eder Özel Eğitim (A32-1 ) 1 Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğinin farkına varır Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (A32-5 ) 5 Her insanın farklı olduğunu, farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 1 VE LAR VE ATATÜRKÇÜLÜ K VE LAR Ġlköğretim Haftası (Okulların açıldığı İlk hafta) A İlköğretim İzlenimleri 1 İlköğretim Haftası nı Kutlama Tarihi 2 Okulun, okuma ve yazmanın önemi, 3 İlköğretim Haftası etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır

2 EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LAR VE ATATÜRKÇ ÜLÜK A33 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir A34 Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir ArkadaĢ Ediniyorum Arkadaş seçimi ile ilgili hazırlanan formdaki açık uçlu cümleleri tamamlamaları istenir Siz olsaydınız ne yapardınız? etkinliği ile arkadaş edinmedeki değerler konuşulur Seni Dinliyorum, Seni Önemsiyorum Öğrencilere konuşma ve dinleme rolleri verilerek iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmanın önemi tartışılır İletişim kurarken hangi davranışların uygun, hangi davranışların uygunsuz olacağı ile ilgili beyin yapılır Uygun davranışlara yönelik canlandırmalar A33, A319, B320, C310 Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir A33, A37, A314, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, C320, C321 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Etkileşim) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir yaptırılır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 2 BELĠRLĠ GÜN VE LAR Ġlköğretim Haftası (Okulların açıldığı İlk hafta) A İlköğretim İzlenimleri 1 İlköğretim Haftası nı Kutlama Tarihi 2 Okulun, okuma ve yazmanın önemi, 3 İlköğretim Haftası etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A31, A32 ve A33 lar öz değerlendirme formu ile A34 ı formu ile Toplumsallık durulacaktır

3 EYLÜL 2 (26 EYLÜL 30 EYLÜL ) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜL ÜK A35 Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder A36 Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder Bana Yardım Ettiğin Ġçin Mutluyum Farklı duygu durumlarını ifade eden hikâyeler okunur Hikâyelerde hangi duygu durumlarında bahsedildiğini fark etmeleri sağlanır Farklı duygu durumlarında duygularını nasıl ifade ettikleri sorulur Bu duyguları uygun şekilde ifade etmekle ilgili örnekler verilir Sıra arkadaşlarıyla bu örnekleri canlandırmaları istenir BaĢkalarına Saygılı Olmak Her öğrenciye kendi istek, ihtiyaç ve görüşünün kabul edilmesi konusunda direteceği bir problem durumu verilir Böyle bir durumda isteklerini nasıl dile getirebilecekleri, arkadaşlarının istek ve görüşlerine karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği tartışılır Beyin tekniği ile saygı kavramının anlamını bulmaları sağlanır Öğrencilerin yaşantılarından örnekler vermeleri istenir A35, C32 lar Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A35 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 14) 14 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Özel Eğitim (9) 9 Kızgınlık, öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir A34, A35, A36, B314, B315, B319, C32 lar ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A36 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Kendini Sözlü Olarak Ġfade Etme (Kazanım 14) 14 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (13a) 13a İsteklerini ifade eder 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A35 ve A36 lar sözlü sunum ile A35 ve A36 lar sözlü sunum ile Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır [!] Mutluluk, korku, kızgınlık ve üzüntü duyguları durulacaktır Dürüstlük, adalet, saygı ve sabır durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 3

4 EYLÜL 2 (26 EYLÜL 30 EYLÜL ) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A37 Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır A38 Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler Demokrasinin Üstünlükleri Öğrencilerden sınıftaki ve okuldaki demokratik uygulamaların neler olduğu hakkında tartışarak görüş bildirmeleri ve bu uygulamaları listelemeleri istenir Listelenen demokratik uygulamaların üstünlüklerinin neler olduğunu araştırmaları ve araştırma sonuçlarını sınıfta sunmaları sağlanır Yanlı DavranıĢlarla Nasıl BaĢ Edebilirim? Yanlı davranışların konu olduğu çeşitli senaryolar verilir Öğrenciler bu senaryoları canlandırırlar Öğrencilere canlandırma sırasında ne hissettikleri ve böyle durumlarda ne yapabilecekleri sorulur Cevaplar doğru davranış örnekleriyle karşılaştırılarak değerlendirilir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN ĠletiĢim becerisini geliştirmeye yöneliktir İnsan Hakları ve Vatandaşlık (13, 38) A33, A38, A314, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A38 lar formu ile Adalet, hoģgörü, saygı ve sabır durulacaktır Doğruluk ve saygı durulacaktır [!] Yaş, cinsiyet ve bedensel engele yönelik yanlı davranışlardan kaçınılması durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 4

5 EKĠM 3 (03 EKĠM 07 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A39 Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır A310 Okulunun ve sınıfının krokisini çizer Ben Sorun Çözebilirim Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili üç ayrı senaryo oluşturmaları istenir Her bir senaryoyu canlandırarak buradaki sorunu çözmek için önerilerinin sunarlar Çözüm önerilerinden en uygun olanına karar vermeleri istenir Cetvelim Nerede? Yüksek bir yerden aşağıda bulunanlar seyredilir Yukarıdan bakıldığında varlıkların nasıl göründükleri sorulur Varlıkların gerçek görüntü ve boyutları ile yukarıda bakıldığındaki görüntü ve boyutlarının farklı olduğuna dikkat çekilir Kroki kavramı tanıtılır Basit olarak okulun ve sınıfın krokisini çizmeleri istenir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A39, A311, A313 A328 B37 B318 B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir A310, A310, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A310 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 3) 3 Harita ve kroki okur A310 için Matematik dersi Üçgen, kare, Dikdörtgen ve Çember alt öğrenme alanı (Kazanım 2) 2 Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer VE LAR VE ATATÜRK VE LAR Dünya Çocuk Günü (Ekim Ayının ilk pazartesi günü 4 Ekim) 1 Çocuk nedir? 2 Dünya Çocuk 3 Gününün Önemi Etkinliklere Katılma Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) 1 Çevremizdeki Hayvanların Adları ve Tanıtma 2 Hayvanlara Karşı Davranışlarımız, 3 Hayvanları Koruma Günü Etkinliklerine Katılma 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A38 ve A39 lar formu ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 5

6 EKĠM 3 (03 EKĠM 07 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜL ÜK A311 Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar A312 Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir Okulumun Doğduğu Gün Öğrencilerin okullarının geçmişiyle ilgili neleri öğrenmek istedikleri sorularak, merak uyandırılır Belirledikleri sorular doğrultusunda araştırma kâğıdı hazırlamaları istenir Öğrenciler okullarının tarihi ile ilgili bilgi toplayıp sınıfta sunum yaparlar Peki, ġimdi Ne Olacak? Örnek olay yöntemi ile okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadıklarında ortaya çıkabilecek sorunlar fark ettirilir Her soruna yönelik en az üç çözüm yolu önermeleri istenir Ders içi iliģkilendirme A31, A311, A321, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A311, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A38, A312, A313, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir 4 EKĠM HVANLARI KORUMA GÜNÜ Ġ ÇERÇEVESĠN DE BRAMPAġA ADAPARK A HVANAT BAHÇESĠ VE DOĞI ĠNCELEME GEZĠSĠ YAPILACAKTI R 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A311 performans ödevi ile A312 sözlü sunum ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 6

7 EKĠM 4 (10 EKĠM 14 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LAR VE ATATÜRKÇ ÜLÜK A313 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder A314 Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular A315 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir Kazanmak da Kaybetmek de Doğal Sınıf iki gruba ayrılarak bayrak yarışı yaptırılır Yarış sonucunda yarışı kaybeden grubun, yarışı kazanan grubu kutlamaları sağlanır Kaybeden grubun kazanmasını sağlayacak yeni bir oyun oynatılır Öğrencilerin kaybetme ve kazanma duygularını yaşayarak bunun doğal olduğunu anlamaları sağlanır Derse Geç Kalırsam Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlar belirlenir Bu sorunlara ilişkin çözüm yollarının neler olabileceği küçük grup yöntemi ile buldurulur Üretilen çözüm yolları tahtaya yazılır Her bir sorun için en uygun çözüm yolu birlikte belirlenir Öğrencilere örnek durumlar verilerek bu çözüm yollarını uygulamaları sağlanır Okulumu Seviyorum Öğrencilere akrostiş tekniği hakkında kısa bir açıklama yapıldıktan sonra bu teknikten yararlanarak, okulla ilgili olumlu duygu ve düşüncelerini ifade eden şiirler yazmaları istenir Okulları ile ilgili duygularını nedenlerini açıklamalarına fırsat verilir Okul yaşamında karşılaştıkları güçlükler varsa bunların neler olduğu sorulur Atatürk ün yaşamı boyunca öğrenmeye olan ilgi ve isteğine dikkat çekilir Atatürk ün de bir zamanlar öğrenci olduğu hatırlatılarak, onun öğrencilik yılları ile ilgili anılarından örnekler verilir Babasının ölümü ile okul değiştirmesi sonucu yaşadığı sorunlarına rağmen güçlükler karşısında yılmazlığı vurgulanır Ders içi iliģkilendirme A313, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A38, A311, A314, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (38) 38 Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm yolları üretir Ders içi iliģkilendirme A33, A37, A315, B329, B331 lar Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 7 Atatürkçülük le ilgili konular (A314-13) 13Atatürk ü n güçlükler karģısında yılmadığını fark edebilme AÇIKLAMA: Atatürk ün öğrenim hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen başarılı bir öğrenci olduğu vurgulanacak tır Güçlükler karşısında yılmamanın önemi durulacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A313 ve A314 lar formu ile bilir A313 ve A314 lar formu ile bilir A315 dereceleme ölçeği ile bilir Adalet durulacaktır

8 EKĠM 5 (17 EKĠM 21 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN BELĠRLĠ GÜN VE LA R VE ATATÜRK A316 Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır A317 Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir A318 Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar Tükenmesin Kişisel bakım için hangi kaynaklardan yararlanıldığı ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulur boşa harcandığında ortaya çıkabilecek sorunlar tartışılır Karnım Zil Çalıyor! Sınıfa bir sağlık uzmanı davet edilir Dengeli, düzenli beslenme ve sağlığı koruma ile ilgili sorular sorulur Sağlık uzmanı tarafından birbirlerinin sağlığını nasıl etkiledikleriyle ilgili örnekler verilir Kendi sağlıkları ve arkadaşlarının sağlıklarını korumak için sorumluluklarının neler olduğu hakkında konuşulur Ders içi iliģkilendirme A316, A322, B326, B328 lar ı Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ders içi iliģkilendirme A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Sağlık Kültürü (19, 22) 19 Düzenli beslenme alışkanlığı edinir 22 Dengeli beslenmeye özen gösterir Ders içi iliģkilendirme A318, B32, B344, B345 lar Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir A316, A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A316 ve A317 lar çoktan seçmeli test ile bilir A315, A316 ve A317 lar çoktan seçmeli test ile bilir A316, A317 ve A318 lar çoktan seçmeli test ile bilir [!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı durulacaktır Yardımseverlik durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 8

9 EKĠM 6 (24 EKĠM 28 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRKÇÜ LÜK A319 Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder A320 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir Kazalara Dikkat Edelim Okulda meydana gelebilecek kaza ve acil durumların neler olabileceği belirlenir Belirlenen bu durumlarda (örneğin yaralanmalar) neler yapılabileceği tartışılır PaylaĢtığımız Özel Günler Öğrenciler; özel günlerin yazılı olduğu kâğıtlardan birini seçerler Bu özel günlerde neler yaptıklarını anlatırlar Anlatılanlardan yola çıkarak özel günlerde toplumsal paylaşımların gerçekleştiği fark ettirilir Millî bayramların coşkulu kutlanabilmesi için yapılabileceklerle ilgili beyin yapılır Ders içi iliģkilendirme A319, A321, B326, B335, C33, C311, C312, C313 lar Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir A318, B34 B339 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (2) 2 Acil ve kriz durumlarında nasıl davranılacağını bilir Ders içi iliģkilendirme A320,, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 1 Niçin Bayram Kutluyoruz? 2 Cumhuriyet Bayramı na Hazırlık 3 Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri Kızılay Haftası (29Ekim- 4 Kasım) 1 Kızılay Kurumunu Tanıtma 2 Kızılay Haftası anlam ve önemi 3 Kızılay Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A319 yazılı sunum ile bilir A320numa ralı sözlü sunum ile bilir Yardımseverlik durulacaktır Sevgi, barıģ ve hoģgörü durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 9

10 EKĠM 6 (24 EKĠM 28 EKĠM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK A321 Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular Bayramları Neden Kutluyoruz? Millî bayramlarla ilgili ön bilgileri hatırlanır Hangi millî bayramın ne zaman ve neden kutlandığı sorusu yöneltilerek dikkatleri çekilir Bayram kutlamaları ile ilgili anıları kısaca anlattırılır Öğrencilere küçük kâğıtlar dağıtılır Sizce millî bayramları neden kutluyoruz? sorusu sorularak verilen kâğıtlara cevapları yazmaları ve bu düşünceleri birbirleriyle paylaşmaları istenir Öğrencilerin bayramları anlam ve önemleri bakımından birbirinden ayırt edebilmeleri amacıyla eşleştirme kartları hazırlanır Kartların bir kısmında hangi bayramların kutlandığı yazılırken diğer kısmında bayramları kutlama nedenleri açıklanır Bu kartlarla neden sonuç çalışması yaptırılır Ders içi iliģkilendirme A31, A321, B31,B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31,C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A319, A320, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Atatürkçülükle ilgili konular (A320-10) 10 Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuģtuğunu söyleme AÇIKLAMA: İnsan hak ve hürriyetlerine cumhuriyet yönetimiyle kavuşulduğu durulacaktır VE LAR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 1 Niçin Bayram Kutluyoruz? 2 Cumhuriyet Bayramı na Hazırlık 3 Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri Kızılay Haftası (29Ekim- 4 Kasım) 1 Kızılay Kurumunu Tanıtma 2 Kızılay Haftası anlam ve önemi 3 Kızılay Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A321 formu ile [!] 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi durulacaktır Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen haftada işlenecektir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 10

11 EKĠM - KASIM 7 (31 EKĠM 04 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A322 Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder Atatürk Öğrenciyken Öğrencilere çeşitli sorular sorularak Atatürk ün öğrenim hayatına merak uyandırılır Öğrenimini askerî okullarda tamamladığı belirterek bu yıllara ait ı inceletilir Öğrencilerden Atatürk ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak resim, anı, fotoğraf toplamaları istenir Bunlar Atatürk köşesinde sergilenir Büyüklerinden sorarak veya çeşitli kaynaklardan araştırarak kurmay subay ın anlamını öğrenmeleri istenir Elde ettikleri bilgileri sınıfta paylaşarak Atatürk ün de öğrenim hayatını kurmay subay olarak tamamladığı söylenir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A310, A322, B38, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325,C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A318, A322, B326, B335, C33, C311, C312, C313 Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A322 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Sunu (Kazanım 8) 8 Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır VE LAR VE ATATÜRK- [!] Atatürkçülükle ilgili konular (A322-12) 12 Atatürk ün öğrenim hayatı bilgisi AÇIKLAMA: Atatürk ün ilk öğrenimini yaptığı okulların adları belirtilerek öğrenim hayatını kurmay subay olarak tamamladığı açıklanacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A3212 sergileme ile [!] Bu Atatürk Haftası na denk gelecek günlerde işlenecektir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 11

12 EKĠM - KASIM 7 (31 EKĠM 04 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK A323 Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler A324 Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır Ama Bu Süt EkĢimiĢ Satın alınan bir sütün bozuk çıkması durumunda ortaya çıkan problem durumu verilir Öğrencilere böyle bir durumda neler yapabilecekleri sorulur Tüketici olarak sahip olunan haklar tartışılır Problem çözme yöntemiyle çeşitli tüketici problemleri çözülür Öğrenciler örnek tüketici davranışlarını sınıfta oluşturulan pazarda sergilerler Nasıl Öğreniyorum? Öğrencilerin yaş düzeyine uygun bir öğrenme stilleri anketi uygulanır Her öğrenciden anket sonuçlarına göre nasıl daha iyi öğrendiğini açıklaması istenir Çeşitli öğrenme teknikleri durulur Öğrencilerin bu teknikler arasından kendilerine uygun olanları seçmeleri sağlanır Ders içi iliģkilendirme A315, A323, B326, B328 lar ı Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (52) 52 Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır Ders içi iliģkilendirme A324, C317 lar Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A323 kısa cevaplı sorular ile Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (8) 8 Öğrenme için gerekli beceriler edinir : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 12

13 KASIM 8 (07 KASIM 11 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A325 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanır Nasıl Kullanacağım? Öğrenciler, gazete ve dergilerden kestikleri la bir kolaj çalışması yaparlar Bu kolajlarla bilgi edinmemize yarayan araçlar panosu hazırlanır Bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin çeşitli yönergeler belirlenir Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde kitap ansiklopedi, bilgisayar ve benzeri araçların nasıl kullanılacağı ile ilgili çalışmalar yaparlar Ders içi iliģkilendirme A325, B36, C313 Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir A325 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 14) Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (15) 15 Sözlü ve yazılı talimatlara uyar Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A325 için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 14) 14 Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır VE LAR Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 1 Atatürk ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 2 Atatürk Haftası anlam ve önemi 3 Atatürk Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A324 ve A325 lar formu ile [!] Bilgi teknolojileri bilgiye ulaşmayı sağlayan kitap, ansiklopedi, bilgisayar ve bütün araçları kapsar : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 13

14 KASIM 8 (07 KASIM 11 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A326 Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar Dikkat! Kırmızı IĢık Yandı Okula geliş ve gidişlerinde kendilerinin başkalarının güvenliği için neler yapmaları gerektiği konusunda beyin yapılır Trafik işaret ve levhaları ile ilgili resimli kartlar hazırlanır Sınıf iki gruba ayrılır Kartlar gösterilerek anlamları gruplara sorulur Çalışma sonunda öğrenciler bu trafik işaret ve levhalarını, trafik akışını gösteren bir panoda uygun yerlere yerleştirirler Trafik kuralları ile ilgili hazırlanan form dağıtılır Okula geliş ve gidişlerinde uydukları kuralları işaretlemeleri istenir Ünite Etkinlikleri çerçevesinde 11 Kasım 2011 Cuma Günü Topkapı Trafik Eğitim Parkı na gezi düzenlenecektir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN Ders içi iliģkilendirme A326 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme A326 ı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı: Görsel Okuma (Kazanım 4) 4 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir Ara disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (19) 19 Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir VE LAR VE ATATÜRK- VE LAR Atatürk Haftası (10-16 Kasım) 1 Atatürk ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri 2 Atatürk Haftası anlam ve önemi 3 Atatürk Haftası ekinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A326 öz değerlendirme formu ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 14

15 KASIM 9 (14 KASIM 18 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM A327 Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler A328 Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar A329 Kulüp ve diğer grup nda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur Hayır, Kabul Edemem Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bunları nasıl çözebileceklerini açıklamaları istenir Yapmayı istemedikleri; fakat başkaları tarafından zorlandıkları durumlara örnek verirler Bu davranışları neden yapmak istemediklerini yazarlar Baskı karşısında kullanılabilecek ifadelerin neler olabileceği sorulur Bu ifadelerin kullanıldığı diyalog örnekleri okunur Örnek durumlar içeren çalışma kâğıtlarına uygun ifadeleri yazmaları istenir Çalışma kâğıtlarındaki örneklerden bazıları canlandırılır Ġhtiyaç Avcısı Örnek senaryolar verilerek öğrencilerin senaryolardaki grupların ihtiyaçlarına uygun fikirler üretmeleri istenir Daha sonra öğrenciler sınıfta nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir üretmeye özendirilir ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A327 Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (32) 32 Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir A38, A311, A313, A328, B37, B318, B338 lar Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık (25, 38) 25 Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi gösterir 38 Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm yolları üretir Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (3) 3Problem çözme sürecini açıklar A312, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK- 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A327 öz değerlendirme formu ile A328 sözlü sunum ile A329 öz değerlendirme formu ile Öz güven durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 15

16 KASIM 10 (21 KASIM 25 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A330 Kulüp nda alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular A331 Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır Kulüp Projesi Kulüp nda görev alan arkadaşları ile birlikte bir proje tasarlamaları istenir Öğrencilerin projelerini uygulamaya koymaları için destek verilir ArkadaĢımı Seçiyorum Öğrencilerinize kaç arkadaşları olduğunu küçük kâğıtlara yazmalarını söyleyiniz Her öğrencinin arkadaş sayılarını söylemelerini isteyiniz En çok arkadaşa sahip üç öğrencinin isimlerini tahtaya sıra ile yazınız Bu öğrencilerin arkadaşlarının çok olmasının nedenlerini açıklamalarını isteyiniz Bu arkadaşların özelliklerini söylemelerini sağlayınız Öğrencilerinize arkadaşlarınızın güvenini kazanmak için hangi davranışlarda bulunmak gerektiğini söylemelerini isteyiniz A312, A329, A330, B334 lar GiriĢimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A330 için Türkçe dersi KonuĢma öğrenme alanı: Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun KonuĢma (Kazanım 2) 2 Grup nda duygu ve düşüncelerini paylaşır Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR Öğretmenler Günü ( 24 Kasım) 1 Öğretmenler Günü Kutlama Tarihi 2 Öğretmenler Gününün Anlam ve Önemi 3 Öğretmenler Günü Etkinlikleri 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A330 proje ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) Özgüven durulacaktır Doğruluk ve dürüstlük durulacaktır 16

17 KASIM 10 (21 KASIM 25 KASIM) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- A332 Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır A333 Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar A334 Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır Kimlerle Aynı Takımda Olmak Ġsterdim? Öğrencilerden ortak bir çalışmada kimlerle birlikte olmak istediklerini ve bunun nedenlerini açıklamaları istenir Birlikte çalışmak istedikleri arkadaşları ile bir takım oyunu oynatılır Oyunun sonucunda grup üyelerinin tutum ve davranışları değerlendirilir Çevrem Tertemiz Öğrencilere okullarını ve çevrelerini temiz tutmak için neler yapabilecekleri sorulur Temiz Okul, Temiz Çevre konulu bir proje yarışması düzenlenir Öğrenciler gruplara ayrılarak proje nı gerçekleştirirler Hazırlanan projelerden birinci seçilen uygulamaya konulur Neler Öğrendim? Okul Heyecanım temasında sıkça kullanılan ve yeni öğrenilen kavramların neler olduğu sorulur Bu kavramlarla cümleler kurmaları ve hikâyeler oluşturmaları istenir Oluşturulan hikâyeleri canlandırmaları ve/veya resimlemeleri söylenir A319, A320, A332, B320, C39 lar Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A333 ı Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevredeki ı Etkili Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B322, B335, C312, C330, C332 lar ı Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B33, B311, B313, B320, C35, C310 lar Yaratıcı DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir A334, B346, C333 lar Temalarla Ġlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Dreslerle ĠliĢkilendirme A334 için Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı: Kendini Yazılı Olarak Ġfade Etme (Kazanım 1) 1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler A331 ve A332 lar akran değerlendirme formu ile A333 ve A334 lar ürün dosyası ile A333 ve A334 lar ürün dosyası ile : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 17

18 KASIM - ARALIK 11 (28 KASIM 02 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN VE LAR VE ATATÜRK- B31 Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir B32 Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır B33 Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder Evimiz Yuvamızdır İnsanlar en çok nelere ihtiyaç duyarlar cümlesi tahtaya yazılır Beyin yapılarak insanların temel ihtiyaçları listelenir Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar durularak bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtmeleri istenir Çiçekler Nasıl Büyür? Sınıfa çeşitli canlıların resimleri dağıtılır Üzerinde insan, hayvan ve bitki yazan kartlar sınıfta uygun bir yere konur Öğrencilerin ellerindeki resimleri uygun kutuya atmaları istenir Sınıfa toprak, saksı ve fide getirmeleri istenir Öğretmen rehberliğinde dikilen fideleri, evlerine götürerek bakımlarını üstlenmeleri istenir Belli aralıklarla sınıfa getirilen bitkilerin büyüme ve gelişimi birlikte lenir Bir Ev Tasarlıyorum Her öğrencinin kendi evleriyle ilgili konuşması istenir Kendileri bir ev tasarlasalar bunun nasıl bir ev olacağı konusundaki düşüncelerini resim, şiir ve maket yapımı gibi sanat yoluyla ifade etmeleri istenir A316, A317, B31, B342 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A31, A320, B31, B321, B327, B330, B342, B343, B345, C31, C36, C39, C321, C323 lar EleĢtirel DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir B32, C320, C322 lar Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Karşılıklı Bağımlılık) becerisini geliştirmeye yöneliktir A317, B32, B344, B345 lar Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir A326, A333, B33, B311, B313, B320, C35, C310 lar Yaratıcı DüĢünme becerisini geliştirmeye yöneliktir Diğer Derslerle ĠliĢkilendirme B33 için Matematik dersi Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanı (Kazanım 1) 1 Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 18 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B31 kısa cevaplı sorular ile B32 formu ile B33 sergileme ile [!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı durulacaktır

19 ARALIK 12 (05 ARALIK 09 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM B34 Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir B35 Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder B36 Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır Adresinizi Biliyor Musunuz? Kaybolan bir çocuğun öyküsü anlatılır Öykü hakkında sorular sorularak adres bilgilerine sahip olmanın önemini fark etmeleri sağlanır GüneĢi Seyredelim Güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili bir film seyredilir Okul bahçesinde ana yönler gösterilir Evlerinin krokisini çizmeleri istenir Bu kroki n evlerinin yerini ana yönleri (kuzey, güney, doğu, batı) kullanarak tarif etmeleri istenir Evimi Arıyorum Kibrit çöpleri ve artık materyallerle ev modelleri oluştururlar Bu evin kendi evi olduğunu varsayarak ve yönlere göre bu evin yerini tarif etmeleri istenir Bu tarifte geçen yönleri hangi yöntemlerle bulacaklarını sınıfa getirilen kaynaklardan araştırmaları sağlanır Kuzey-Güney-Doğu-Batı oyunu oynatılır Öğretmen rehberliğinde basit bir pusula yaparlar ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A318, B34, B339 lar Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A310, B35, B38, B341, C325 C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir A324, B36, C313 lar Bilgi Teknolojilerini Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir VE LAR VE ATATÜRK- 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B34 ve B35 lar sözlü sunum ile B34 ve B35 lar sözlü sunum ile B36 araģtırma kâğıdı ile [!] Ana yönler (kuzey, güney, doğu, batı) durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 19

20 ARALIK 13 (12 ARALIK 16 ARALIK) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 2 TEMA : BENĠM EġSĠZ YUVAM B37Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır B38 Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır Dedem ve Ninem Aile büyüklerinin çocukluğunu araştırmaları istenir Edindikleri bilgileri ve dinledikleri anıları yazarlar Gönüllü öğrenciler araştırma sonuçlarını sınıfla paylaşırlar Kendi Yıldızını Bul Sınıftaki öğrenci sayısı kadar elma getirilir Her öğrenciden bir elma seçmesi istenir Elmalarını arkadaşlarının elmaları ile karşılaştırarak, elmaların farklılıklarını belirlemeleri söylenir Elmalar tekrar torbaya konularak öğrencilerden kendi elmalarını bulmaları istenir Ayırt edici ve farklı özelliklerin önemi vurgulanır Öğretmen rehberliğinde elmalar ortadan enine kesilir Öğrencilerin dikkati elmanın çekirdek yuvasına çekilir Bunun bir yıldıza benzediği fark ettirilir Dış görünüşü nasıl olursa olsun her insanın da onu diğer insanlardan farklı kılan kişilik özelliğinin (yıldızının) olduğu açıklanır Öğrencilerden kişilik özelliğini (yıldızını) söylemeleri istenir Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda Atatürk ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu sorularak, geçmiş bilgileri hatırlatılır Atatürk ün insan sevgisini vurgulayan bir anısı öğrencilere okunur Çeşitli sorularla Atatürk ün kişilik özelliklerinden insan sevgisi sezdirilir Bununla ilgili birkaç örnek açıklanır DERS ĠÇĠ, DĠĞER DERSLERLE VE ARA DĠSĠPLĠNLERLE ĠLĠġKĠLEN A31, A310, A321, B37, B312, B319, B323, B330, C37, C311, C314, C315, C323, C325, C327 lar AraĢtırma becerisini geliştirmeye yöneliktir A39, A310, B35, B37, B341, C325, C330 lar Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir A32, B38, B316, B317 lar Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir Ara Disiplinlerle ĠliĢkilendirme Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma (5) 5 Her insanın farklı olduğunu, farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir Özel Eğitim (2) 2 Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir VE LAR VE ATATÜRK- VE LAR Ġnsan Hakları Haftası ( 10 Aralık Günü Başlayan Hafta) 1 İnsan Hakları Haftası nı Kutlama Tarihi 2 İnsan Haklarının Önemi 3 İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri Atatürkçülükle ilgili konular (B39-7) 7 Atatürk ün kiģiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyuģ AÇIKLAMA: Atatürk ün kişilik özelliklerinden insan sevgisi durulacaktır 1Anlatım 2Tüme varım 3 Tümden 4 Grup 5 Gezi 6 Gösteri 7 Soru yanıt 8 Örnek olay 9 Beyin 10 Canlandırma 11 Grup 12 Oyunlar 13 Rol yapma 14 Canlandırma A Yazılı 1 Hayat Bilgisi 2 Ansiklopediler 3 Güncel yayınlar 4 Resim, harita ve 5 Öykü, hikâye B Kaynak kişiler 1Öğretmenler 2 Okul müdürü 3 Aile bireyleri 4 Çevremizdeki çalışanlar C Görsel 1 Televizyon, 2 Video 3 Video kasetler 4 Etkinlik örnekleri 5 Bilgisayar vb 6 Levhalar 7 Resimler B37 araģtırma kâğıdı ile B38 formu ile HoĢgörü durulacaktır : Ara disiplinlerle ilişkilendirme ( Parantez içindeki 1 rakam Hayat Bilgisi ı, 2 rakam ilişkilendirildiği ara disiplin ını gösterir) 20

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com www.ankaracocukmuzesi.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52 6. SINIF ETKİNLİKLER MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM

TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRKÇE DİLİ ÜSKÜP, Mayıs 2007 1 MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU MAKEDONZA E?ITIM VE BILIM BAKANLW?W I SINIF ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı