YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ"

Transkript

1 YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG

2 ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka da Jaoa Paulo Ajami tarafýndan kurulan Global Fire Equipment S.A. þirketi 1994 yýlýndan beri hem ciro ve hem de müþteri sayýsýnda olaðanüstü bir büyüme yaþamýþ ve büyük hava limanlarýndan Antarktika araþtýrma merkezine kadar prestijli binalarda kurulu bulunan en geliþmiþ yangýn algýlama cihazlarýyla, 70 ülkede müþterilerine destek saðlayan bir dünya lideridir. Portekiz in Alvarge bölgesinde modern bir lojistik merkezinde tesis edilen GFE, müþteri memnuniyetini kendi önceliklerinin en üstünde tutarak, Yangýn Algýlama Ürünlerini eksiksiz bir ürün yelpazesi aralýðýnda tasarlamakta, imal etmekte ve ihraç etmektedir.

3 GFE

4 PANELLER DEDEKTÖRLER YANGIN ÝHBAR BUTONLARI SÝRENLER MODÜLLER ARA BÝRÝM ÜNÝTELERÝ YAZILIM KAPI TUTUCULARI PSU (Güç Kaynaðý Üniteleri)

5 PANELLER

6 JUNO NET Network yapýlabilen Yangýn Algýlama Sistemi EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði JUNO JET, karmaþýk yapýdaki geniþ alanlar için Yangýn Algýlama Sistemlerinin konfigürasyonunu kolaylaþtýran ve network yapýlabilme özelliklerine sahip güçlü bir Analog Adreslenebilir Yangýn Alarm Kontrol Sistemidir. Modüler yapýsý ve akýllý daðtým özelliði ile 96 çevrime (loop) kadar sistemlerin yapýlandýrýlabilmesine imkan saðlamaktadýr. Yüksek bir seviyede kendinden-yedeklemeli ve acil durum yedekleme özellikleriyle JUNO JET, tam anlamýyla en kapsamlý þekilde kurulmuþ olan sistemleri kontrol edecek þekilde donatýlmýþtýr. Çok çeþitli arabirim özelliklerinin kullanýlmasý sayesinde JUNO JET, büyük kuruluþlarýn yangýndan korunmasýnda etkili ve etkin bir lojistik çözüm saðlamak ve en ideal biçimde konumlandýrýlmak üzere tasarlanýp geliþtirilmiþtir. JUNO JET, tek bir panel ile 13 çevrime (loop) kadar baðýmsýz bir sistem þeklinde yapýlandýrýlmakta ve ilave panel kasalarýyla birlikte temin edilerek network aðýna baðlanabilir bir alt-panel serisi aracýlýðýyla veya sistemin uzaktan kontrol ve görüntülenmesine imkan veren bir tekrarlayýcý panel ile birleþtirilerek 96 çevrime (loop) kadar geniþletilebilmektedir. JUNO JET panelleri, network að oluþturabilme özelliði, müþteri gereksinimlerine göre sistemin tasarlanmasý ve geniþ bir programlama seçeneði yelpazesi aracýlýðýyla geliþtirilmektedir. I/O (Giriþ/Çýkýþ) ve ikaz/uyarý cihazlarýnýn esnek þekilde sebep ve sonuç programlamasýnýn yapýlarak, yangýn anýnda veya yangýn uyarýlarýnda en etkin müdahalenin yapýlmasýný saðlamaktadýr. Sistemin etkileþimli bir grafik gösteriminin tercih edilmesi halinde, ODYSSEY grafik yazýlýmý aracýlýðýyla, meydana gelen tüm olaylar ve sistemin izlenebilirliliði, yetkili personelin bilgisayarlarýnda görüntülenebilmektedir. Sistemde bulunan tüm cihazlarýn kendi konumlarý,gerçek zamanlý olarak gösteren bir bina resmi üzerinde görüntülenebilmektedir. Yangýn veya hata durumunda müþteri, bir kaç mouse týklamasýyla sistemi kontrol edebilmekte ve tüm gerekli bilgiye eriþebilmektedir. Baþlangýçtaki otomatik cihaz algýlamasý, çalýþtýrma aþamasýnda geçen zamaný kýsaltmaktadýr. JUNO JET montaj modunda tamamen aktif olan sistem üzerinde adresli olarak baðlý cihazlarý algýlamakta, tanýmakta ve sistemdeki cihazlarý çalýþýr bir durumda iken iki dakikadan daha kýsa bir sürede sisteme tanýtabilmektedir. Üzerindeki mevcut program sayesinde, sisteme enerji verilmesinden itibaren Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. Sistemi müþteri ihtiyacýna göre düzenlemek için yapýlan ilave programlama,panel üzerindeki tuþ takýmý ile, IR (kýzýlötesi) programlayýcý ile, PS/2 baðlantýlý klavye ile veya Global Fire web sitesinden ücretsiz indirilebilen GFE Connector yazýlýmýnýn çalýþtýðý bir diz üstü bilgisayarý ile uygulanabilmektedir. 1

7 JUNO - NET Network yapýlabilen Yangýn Algýlama Sistemi Temel Özellikler Ýlave güvenlik için akýllý daðýtým yapýlmýþ 1 den 96 çevrime ( loop) kadar tam geniþletilebilir sistem Her bir loop için 125 cihazý adresleyebilme Her bir loop için 32 bireysel programlanabilir adres ile 96 adet loop sirenine kadar baðlayabilme Her bir loop için 96 VULCAN 2 (adreslenebilir) ultra düþük akýmlý siren veya flaþörler. Kombine flaþörlü sirenlerin kullanýlmasý durumunda bu ünitelerden sadece 64 tanesi her çevrim için monte edilmelidir. Bu sayý bu ünitelerin adreslenebilir, shadow (adres bilgisi gerektirmeyen), yardýmcý ve dedektör-siren/flaþör modelleri içermektedir. Geliþmiþ analog adreslenebilir haberleþme protokolleri ile uyumludur 2 Yangýn çýkýþ deðiþtirme rölesi ve 1 Hata çýkýþ rölesi (Normalde Kapalý kontaklý) Yangýn, Hata ve ön-alarm uzaktan gösterge için açýk kollektör çýkýþý Ana panel ve her bir alt panelde 2 izlenebilir konvansiyonel siren çýkýþý Opsiyonel entegre Alt-Paneller ile tekrarlama panelleri (J-NET-REP+Loop Card) 384 adet programlanabilir bölge (zone) 512 adet tamamen programlanabilir siren ve I/O gruplarý 2000 olay kayýt kapasiteli FIFO (ilk giren ilk çýkar) 4 satýr, 40 karakter arka aydýnlatmalý LCD ekran Programlama seçenekleri: dahili tuþ takýmý, IR uzaktan kumanda (tercihli), PS2 tuþ takýmý ve GFE Baðlantý Yazýlýmý Alarm yönetim ve raporlamasý için ODYSSEY PC grafik yazýlýmý Çoklu dil desteði (menüden seçimli) MODBUS (ASCII&RTU) ve BMS desteði ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR ANA KAYNAK ÝKÝNCÝ KAYNAK GÜÇ KAYNAÐI SINIFLAMASI SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) DEPOLAMA SICAKLIÐI NEM/KORUMA SINIFI 1-4 ÇEVRÝM 1-4 çevrim her çevrim için Max 275 ma 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 - %15 V AC 28 V DC Nominal 65 W (1-3 Çevrim) W (4 Çevrim) 130 ma (1-3 Çevrim) ma (4 Çevrim) 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 5,1 Kg (bataryasýz) -10º C º C -10º C º C MAX. %95 IP ÇEVRÝM 4-13 çevrim her çevrim için Max 275 ma 4/6/8 adet, 24 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 150 W (4-6 Çevrim) W (7-13 Çevrim) 130 ma + 90 ma / alt-panel 2 x 12 V 12 AH 420 (Y) x 550 (G) x 127 (D) mm 8,1 Kg (bataryasýz) -10º C º C -10º C º C MAX. %95 IP21 J-NET-EN54-SC-001 J-NET-EN54-SC-002 J-NET-EN54-SC-003 J-NET-EN54-SC-004 J-NET-EN54-SC-004-L J-NET-EN54-SC-005 J-NET-EN54-SC-006 J-NET-EN54- ANA PANEL 1 Çevrim - PSU 2.4A 2 Çevrim - PSU 2.4A 3 Çevrim - PSU 2.4A 4 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 4 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 5 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 6 Çevrim - PSU 5A J-NET-EN54-SC-007 J-NET-EN54-SC-008 J-NET-EN54-SC-009 J-NET-EN54-SC-010 J-NET-EN54-SC-011 J-NET-EN54-SC-012 J-NET-EN54-SC-013 J-NET-EN54- ANA PANEL Büyük Kasa - 7 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 8 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 9 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 10 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 11 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 12 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 13 Çevrim - PSU 7.5A 2

8 J-NET-CON-SP1 Juno Net Ana Konnektör Kartý 1 Çevrimli Geniþleme Alt-Paneli J-NET-CON-SP1 in sunuluþu müþterilerimize yeni bir esneklik seviyesi ve rekabet kabiliyeti kazandýrmaktadýr. J-NET-CON kartýna tek çevrimli bir alt-panel ilave ederek standart kutumuza 4 çevrim ilave edebilmekteyiz. JUNO JET panellerinin yeni ürün aralýðý çevrim arasýnda adýmlar halinde tüm türleri kapsamaktadýr. Bu yeni kart kullanýlarak JUNO JET paneli 1 4 çevrim arasýnda standart kasa ve 4 13 çevrim arasýnda daha büyük kasa ile sunulmaktadýr. J-NET-CON-SP1, JUNO NET Ana Panelin diðer Alt-Panellere ve/veya Tekrarlayýcýlarla ara yüz oluþturduklarý zaman veya JUNO NET Sistemleri GFE nin grafik yazýlýmý ODYSSEY, BMS veya MODBUS arasýnda baðlantý kurulduðunda her türden ara yüz kartý ile uyumluluk göstermektedir. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR SUKUNET AKIMI (CÝHAZLAR YOK ÝKEN) DEPOLAMA SICAKLIÐI J-NET-CON-SP1 J-NET-CON-SP1 1 Çevrim Her çevrim için max 275 ma 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 - Deðiþimli C-NO-NC 50 VAC / DC 1A dirençli 1 Normalde kapalý 50 VAC / DC 1A dirençli 2, 28 V DC 300 ma / çýkýþ 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 80 ma 163 (D) x 120 (G) x 27 (Y) mm 240 g -10º C ile +50º C -10º C ile +50º C Juno Net Ana Baðlantý Kartý 1 Çevrimli geniþleme Alt-Panel 3

9 J-NET-SP Juno Net Alt-Panel JUNO NET Alt-Panelleri, gruplardaki sistemlerin 1, 2 veya 3 lü çevrimler halinde geniþlemesine imkan saðlamaktadýr. Baðýmsýz ana ve ikinci güç kaynaklarýyla birlikte kapalý bir kabin içinde temin edildiðinde, 5A bir Besleme/Þarj ünitesi ve yedek yeniden þarj edilebilir bataryalar için boþ alan içeren her bir kabin içinde 9 çevrime kadar monte edilebilmektedir. Bir RS422/RS 485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüzü, sistemin geri kalaný ile að oluþturabilmesi için her kabinde gerekmektedir. Her bir alt-panel kartý, kendine özgü baðýmsýz iþlemci aracýlýðýyla 3 Analog Adreslenebilir Algýlama Çevrimine kadar kontrol etmektedir. Ana kontrol ünitesi ile haberleþmenin kesilmesi durumunda, Yangýn/Hata olaylarýný algýlayan alt-paneli baðýmsýz þekilde çalýþtýrabilmekte ve kendi siren ve rölelerini etkinleþtirebilmektedir. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR PRIMER BESLEME SEKONDER BESLEME GÜÇ KAYNAÐI KAPASÝTESÝ SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) DEPOLAMA SICAKLIÐI NEM / KORUMA SINIFI J-NET-SP BAÐIMSIZ KART 1,2 veya 3 çevrim - Max. 275 ma/ Çevrim 2 adet, 28 V DC / 500 ma de her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma YOK YOK 28 V DC Nominal YOK 90 ma 2x12V 12 AH 113 (Y) x 180 (G) x 26 (D) mm 0,3 Kg -10º C º C -10º C --+50º C J-NET-SPX (KUTULU) 1-9 çevrim - Max. 275 ma her çevrim için 4/6/8 24 V DC / 500 ma her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma YOK 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 150 W 90 ma/alt-panel 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 4,2 Kg (Akü hariç) -10 C - 50 C -10 C - 50 C Max. % 95 yoðuþmasýz / IP21 J-NET-SP J-NET-SP-001-SA J-NET-SP-002-SA J-NET-SP-003-SA J-NET ALT-PANEL KARTI Alt-Panel Kartý / Çevrim Hariç Alt-Panel Kartý / 1 Çevrimli Alt-Panel Kartý / 2 Çevrimli Alt-Panel Kartý / 3 Çevrimli J-NET-SPX-001 J-NET-SPX-002 J-NET-SPX-003 J-NET-SPX-004 Jl-NET-SPX-005 J-NET-SPX-006 J-NET-SPX-007 J-NET-SPX-008 J-NET-SPX-009 JUNO NET ALT-PANEL (KABÝNLÝ) 1 Çevrimli - 5.4A PSU 2 Çevrimli - 5.4A PSU 3 Çevrimli - 5.4A PSU 4 Çevrimli - 5.4A PSU 5 Çevrimli - 5.4A PSU 6 Çevrimli - 5.4A PSU 7 Çevrimli - 5.4A PSU 8 Çevrimli - 5.4A PSU 9 Çevrimli - 5.4A PSU 4

10 J-NET-EN54-REP Juno Net Tekrarlayýcý Panel 2 renk seçeneði JUNO NET Tekrarlama Paneli J-NET-EN54-REP sistem içinde çoklu iþletim noktalarýna imkan saðlayarak kontrol panel bilgilerini ve kontrol imkanlarýný arttýrmaktadýr. J-NET-EN54-REP RS422/RS485, Fiber Optik veya TCP/IP aðý aracýlýðýyla Ana Kontrol Panel ile haberleþmektedir. Alt-Paneller sisteme, alt panel baþýna üç ilave algýlama çevrimine kadar baðlantý yapma imkaný saðlamak için tekrarlayýcý panele entegre edilebilirler. J-NET-EN54-REP çoklu bina komplekslerinde muhtelif konumlarda sistemin görüntülenmesi ve kontrolünün gerekli olduðu durumlar için idealdir. Kontrol panelin yüklenmesine baðlý olarak J-NET-EN54-REP in enerjisi kontrol panelinin yardýmcý güç çýkýþýndan, harici bir 24 Volt güç kaynaðýndan veya tercihli dahili komple 24V, 2.4 A veya 5 A bir güç ünitesinden temin edilebilmektedir. Bir alt-panelin tekrarlayýcý gövdeye takýlý olmasý durumunda 5 A bir güç kaynaðýna ihtiyaç bulunmaktadýr. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR ANA KAYNAK ÝKÝNCÝ KAYNAK GÜÇ KAYNAÐI SINIFLAMASI SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) NEM / KORUMA SINIFI ÇEVRÝM KARTSIZ YOK 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ YOK 28 V DC Nominal N/A 110 ma 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 4,5 Kg (Akü hariç) MAX.%95 yoðuþmasýz / IP21 ÇEVRÝM KARTLI 1,2 veya 3 çevrim - Max. 275 ma/ Çevrim 2 adet, 28 V DC / 500 ma de her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 65 W 130 ma çevrimde cihazlar takýlý deðil iken 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 5,1 Kg (Akü hariç) MAX. %95 yoðuþmasýz / IP21 J-NET-EN54-REP Juno Net EN54 Tekrarlayýcý 5

11 JUNIOR V4 Tek Çevrimli Analog Adreslenebilir 2 çevrime geniþletilebilir Kontrol paneli EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði Global Fire JUNIOR V4, iki çevrime geniþletilebilen tek çevrimli Analog adreslenebilen bir kontrol panelidir. Ufak ve orta ölçekli iþ yerleri için uygun maliyetli çözümler sunmaktadýr. JUNIOR V4, bilinen analog adresli haberleþme protokolleriyle uyumlu 125 e kadar adreslenebilir cihazý destekleyebilmektedir. Global Fire ýn ileri haberleþme mekanizmasý kullanýlarak baðýmsýz olarak adreslenebilen en fazla 32 adet çevrim beslemeli siren JUNIOR V4 algýlama çevrimlerinin her birine baðlanabilmektedir. JUNIOR V4 ayrýca tüm diðer GFE Ara yüz cihazlarý ile birlikte GFE nin yeni VULCAN 2 adreslenebilir Flaþörlü-Siren-Ýzolatörü ile birlikte Gölge (adreslenmeyen) ve Yardýmcý Sirenleri/Flaþörleri de desteklemektedir. Panel, son kullanýcýya Yangýn/Hata oluþumlarýnýn anlaþýlýr yazýlý bildirimlerini her biri 40 karakterlik 4 satýr halinde arka aydýnlatmalý bir LCD gösterge ile donatýlmýþtýr. Ayrýca 16 Bölge için Yangýn LED göstergesi de mevcuttur. Junior Tekrarlayýcýlarý ve Mini-Tekrarlayýcýlarý, sistemin uzaktan görüntülenmesi ve kontrol edilmesini kolaylaþtýrmak için RS422/RS485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüz üzerinden baðlanabilmektedir. Sistemin etkileþimli bir grafik sunumu ODYSSEY in (tercihli) grafik yazýlýmý aracýlýðý ile kullanýcýlarýn bilgisayarýnda görüntülenebilmektedir. Sistemde bulunan tüm cihazlar, kendi konumlarýný gerçek zamanlý olarak gösteren bir bina resmi üzerinde görüntülenebilmektedir. Yangýn veya hata durumunda müþteri, bir kaç fare týklamasýyla sistemi kontrol edebilmekte ve tüm gerekli bilgiye eriþebilmektedir. Baþlangýçtaki otomatik cihaz algýlama, çalýþtýrma aþamasýnda geçen zamaný kýsaltmaktadýr. Üzerindeki mevcut program, güç uygulandýðý andan itibaren Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. JUNO JET montaj modunda tamamen aktif olan sistem üzerinde adresli ve baðlý cihazlarý algýlamakta ve tanýmaktadýr ve cihazlarý tam çalýþýr bir durumda iki dakikadan daha kýsa bir sürede sisteme baðlayabilmektedir. Üzerinde yüklü olan program, cihaz çalýþtýrýldýðý andan itibaren sistemin Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. Sistemi müþteri ihtiyacýna göre düzenlemek için hazýrlanan varsayýlan program, Global Fire web sitesinden ücretsiz edinilen üzerinde GFE Connector yazýlýmýnýn çalýþtýðý bir diz üstü bilgisayarý ile uygulanabilmektedir. 6

12 JUNIOR V4 Tek Çevrimli Analog Adreslenebilir Kontrol Paneli, 2 Çevrime Geniþletilebilmektedir. Temel Özellikler Tek çevrimli panel, JNR-V4-Card kullanýlarak ikili çevrime geniþletilebilir RS422/485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüzleri aracýlýðýyla Mini-tekrarlayýcýlara baðlanmayý desteklemektedir Her çevrim için 125 Cihaz adresi Her çevrim için 32 baðýmsýz programlanabilen siren adresleri mevcuttur Her çevrim için 96 VULCAN 2 (adreslenebilir) ultra düþük akýmlý siren veya flaþörler. Birleþtirilmiþ flaþörlü sirenlerin kullanýlmasý durumunda bu ünitelerden sadece 64 tanesi her çevrim için monte edilmelidir. Bu sayý bu ünitelerin adreslenebilir, shadow (adres bilgisi gerektirmeyen), yardýmcý ve dedektör-siren/flaþör modelleri içermektedir. 2 Yangýn çýkýþ (deðiþtirme) rölesi ve 1 Hata çýkýþ rölesi (NC = Normalde Kapalý) 384 adet tam programlanabilir bölge 512 adet tam programlanabilir siren ve I/O gruplarý 2000 adet olay kayýtý GFE nin Analog Adreslenebilir Cihaz türleri ile uyumlu Her satýrýnda 40 karakter olan 4 satýrlý arka aydýnlatmalý LCD gösterge desteði GFE Connector Yazýlýmý ile senaryo proje dosyalarýný panele yükleme/indirme imkaný Alarm yönetimi ve raporlamasý için ODYSSEY PC grafik yazýlýmý Çoklu dil desteði (menüden seçimli) Entegre 16 bölge için LED yangýn bölgesi göstergesi BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ÇEVRÝM AKIMI YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞLARI KONVANSIYONEL SÝREN ÇIKIÞLARI JNR-V4-1 JNR-V4-2 JNR-V4-CARD JUNIOR V %10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 Min Max.V DC -BAT ÞARÞÖRÜ o/p 28 V DC 1.6 Amp 20 C 2 x 12 V 7Ah Sýzdýrmaz VRLA Kurþun Asit Bataryalarý 275 ma/çevrim 2 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz ma her devre için max. akým Tam izlemeli % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 2.0 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm Junior V4, 1 Çevrimli 2 Çevrime Geniþletilebilir, PSU 2.4 A Junior V4, 2 Çevrimli, PSU 2.4 A Junior V4 Çevrim Kartý 7

13 JUNIOR MINI-REP Junior Mini-Tekrarlayýcý Paneli 2 renk seçeneði JUNIOR MINI-REP GFE nin Analog Adreslenebilir Yangýn Algýlama Panellerinin her hangi birisi için uzaktan kontrol, sistemin durumu ve fonksiyonlarýn izlenmesini saðlamaktadýr. Panelde tüm Yangýn, Hata, Test ve Hizmet Dýþý durumlar izlenebilmektedir. Kullanýcý, giriþ seviyesi 1,2 (yetkili kullanýcý seviyesi) ve 3 de (devreye alma elemaný/programlama seviyesi) tüm fonksiyonlarý kontrol edebilmektedir. EN54-2 ile uyumludur. Gösterge ve Kontrol Fonksiyonlarý, GFE nin Analog Adreslenebilir Yangýn Algýlama Panellerinin herhangi birinde, ayný tarzda gösterilir ve tekrarlanýr. Seviye 2 ve 3 e giriþ, müþterek panel için ayný þekilde programlanmýþ, bir kodu kullanma vasýtasýyla olur. Beyaz ve kýrmýzý olarak 2 renkte sunulmaktadýr. Standart olarak bir RS485 arabirime sahiptir. Bu ünite, JUNIOR MINI-REP panelinin RS485, Fiber Optik veya TCP/IP kullanýlarak JUNIOR ve JUNO JET adreslenebilir panellerle arabirim oluþturacak þekilde GFE nin tüm standart veri çevrim arabirimleri ile de uyumludur. Kontrol Panelinin Yardýmcý Besleme Çýkýþýndan doðrudan güç verilmesi durumunda tek bir Adreslenebilir Panele max. 4 JUNIOR MINI-REP paneli baðlanabilmektedir. GÜÇ AKIMI BAÐLANTILAR TEKRARLAYICI AÐI JUNIOR-MINI-REP JUNIOR MINI-REP Panel yard. güç kaynaðý çýkýþýndan alýnan nominal 28 V DC, 80 ma +Güç, - Güç ve arabirim baðlantýlarý RS485, Fiber Optik, TCP/IP Panel yard. güç kaynaðý çýkýþýndan beslenmesi durumunda max. 4 e kadar að baðlantýsý % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 256 (G) x 194 (Y) x 75 (D) mm 1.5 Kg Junior Mini Tekrarlayýcý Panel - Çevrimsiz 1 x RS485 Ara yüzü içermektedir 8

14 ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði ORION konvansiyonel kontrol panel ürün aralýðý, kullaným kolaylýðý gerektiren ufak ölçekli düþük maliyetli projeler için yaratýcý þekilde tasarlanmýþ ve görsel estetiðe sahip bir çözüm sunmaktadýr. 2, 4 ve 8 bölgeli olarak sunulmaktadýr ve 2 farklý tip tekrarlayýcý modele sahiptir. Bu panel sýnýfýnda yer alan seçkin programlanabilir özellikler, bu tip panellerdeki mevcut olan olanaklarla aykýrý düþmektedir ve bölgeye göre zaman geciktirme, Gündüz/Gece modu, seçilebilir kilitlemesiz bölgeler ve çakýþma tespit gibi özelliklere sahiptir. Sistemin kolay ve etkin þekilde test edilmesini saðlayan tek-kiþilik test modunda olduðu gibi basitleþtirilmiþ kontrol ve tek-butonla engelleme imkanlarý sunan çalýþmasý olaðan üstü sezgisel bir paneldir. Geliþmiþ konfigürasyon çözümleri þunlarý içermektedir: 4 uzaktan kontrollü tekrarlayýcý panele baðlanma imkaný saðlayan tahsis edilmiþ bir RS232 haberleþme arabirimi, sektörde bu seviyede sistem entegrasyonu ve uyumluluðu olabilecek en üst seviyelerden birini veren adreslenebilir çevrim ara yüzü modülleri ve çoðaltýlmýþ bölge çýkýþ röleleri. 9

15 ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli Temel Özellikler 2, 4 ve 8 bölgeli geniþletilemeyen kontrol panelleri Her Bölge için 32 ye kadar konvansiyonel duman ve/veya ýsý dedektörleri Aktif hat sonlandýrma denetimi Programlanabilir kilitlemesiz Bölgeler (non-latching zones) Her Bölge için programlanabilir aç/kapa gecikme zamanlayýcýsý Bitiþik Bölgeler için programlanabilir bölge çakýþmasý Tek kiþilik test Denetimli yardýmcý 24 volt çýkýþý 2 denetimli / izlenebilen siren çýkýþlarý Sýnýf Deðiþimi, Gündüz/Gece modu ve Reset aktivasyonu için kullanýlan 3 uzaktan kumanda giriþi 2 röle çýkýþý yangýn ve hata EN54-2 ve EN54-4 standardýna tam uyumlu Tekrarlama paneli çýkýþý Her bölge için LED ler ve ilave röle çýkýþlarý için çoðullaþtýrýlmýþ çýkýþ (GFE-MPX-REL) Adreslenebilir Çevrim Ara yüzü kartý (GFE-ADLI) KAYNAK ÖZELLÝKLERÝ BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ANA SÝGORTA AkÜ SÝGORTASI ALGILAMA DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ DEVRE SAYISI BÖLGE AKIMI SÜKUNET / ALARM MAX. KABLO DÝRENCÝ / KAPASÝTANS HAT SONU DENETÝMÝ Bs5839 DEDEKTÖR SÖKME UYUMLULUÐU HER BÖLGE ÝÇÝN CÝHAZ SAYISI ALARM DÝRENÇ DEÐERÝ SÝREN DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ ALARM VOLTAJI / HAT SONU DÝRENCÝ YARDIMCI ÇIKIÞ ÖZELLÝKLERÝ YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞI RÖLE KONTAKT DEÐERÝ UZAKTAN KONTROL GÝRÝÞ ÖZELLÝKLERÝ TAHLÝYE GÜNDÜZ / GECE MODU RESET MEKANÝK VE ÇALIÞMA ÖZELLÝKLERÝ ORION 2 ORION 4 ORION 8 ORION 230 +%10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 min max. V DC - BAT þarjörü o/p 28 V DC 1.1 Amp 20 C 2 x 12V x 7Ah Sýzdýrmaz tip Akü 4 A -250 V Yavaþ Atýmlý - 20 mm 1.6 Amp resetlenebilir 2,4 veya 8 4 ma / 60 ma Max. 40 Ohm / uf Aktif EOL Kapasitör EVET, diyotlarýn dedektör soketine takýlmasý þartýyla 32 Max. - EN Ohms 2-500mA max her devre için çekilen akým tam izlenebilir 27.5 V DC Nominal / 10 K Ohms - 1/4 Watt 1 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz 50 V DC - 1 Amp direnç yükü Kilitlemesiz Kuru kontak Kilitlemesiz Kuru kontak % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile 50 C 1.7 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 4 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 8 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 10

16 ORION MINI-REP Orion Mini Tekrarlayýcý Paneli 2 renk seçeneði ORION MINI-REP uzaktan kontrol, sistem durumunu görüntüleme ve izleme fonksiyonlarýný saðlamaktadýr. Tüm Yangýn, Hata, Test ve Engelleme iþlemleri görüntülenmektedir. Kullanýcý, 1 ve 2 eriþim Seviyelerinde tüm fonksiyonlarý kontrol edebilmektedir. EN54-2 ile uyumludur. Görüntüleme ve Kontrol Fonksiyonlarý, ORION Yangýn Algýlama Panelinde olduðu gibi ayný þekilde çoðaltýlmakta ve gösterilmektedir. Seviye 2 ye eriþim dört basamaklý bir kod (ORION Konvansiyonel Panelde kullanýlan ayný kod) aracýlýðýyla olmaktadýr. Standart olarak bir RS232 arabirim dahildir. Bu ünite GFE 'nin tüm standart çevrim arabirimleri ile uyumludur. Bu uyumluluk sayesinde Orion Mini Tekrarlayýcý paneli aþaðýdaki 4 farklý arabirim teknolojilerini kullanarak ORION Konvansiyonel Panele baðlanabilmektedir. RS232 RS485 Fiber Optik TCP/IP (ORION konvansiyonel sistemler için özel) Bir ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneline en fazla 4 Orion Mini Tekrarlayýcý paneli baðlanabilmektedir. Eðer data çevrim arabirimleri kullanýlýrsa sadece bir tekrarlayýcý panel sistemin kontrolünü ve görüntülenmesini saðlayacaktýr. Tekrarlayýcý panellerin kalaný sadece sistem durumunu görüntüleyecektir. Bu ünite beyaz ve kýrmýzý renklerde sunulmaktadýr. GÜÇ AKIMI BAÐLANTILAR TEKRARLAYICI AÐI ORION MÝNÝ-REP ORION REP Panel yard. Güç kaynaðý çýkýþýndan alýnan nominal 28 V DC. 40 ma +Güç, -Güç TX ve RX Rs232, RS485, FO veya TCP/IP - 1 Görüntüleme & Kontrol Sadece 3 Görüntüleme %95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 1.4 Kg 256 (G) x 194 (Y) x 75 (D) mm Konvansiyonel Mini Tekrarlayýcý Panel -1 X RS232 Arabirim içermektedir 11

17 ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli 2 renk seçeneði ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli Güvenilir Yangýn Söndürme Sistemleri için büyüyen dünya talebini karþýlamak üzere geliþtirilmiþ ve tasarlanmýþ, estetik bir çözüm sunmaktadýr. ORION EX EN54-2, EN54-4 ve EN ile uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Bu panelde yer alan benzersiz programlanabilir fonksiyonlarý, pahalý yaþam alanlarýnda ve genellikle ekipmanlarýn zarar görmesi durumunda bir iþ yerinin uygun þekilde çalýþmasýný kýsmen veya tamamen bozulmasýna sebep olacak tüm alanlarda en uygun þekilde kurulumu yapýlmakta ve kullanýlmaktadýr. Sistemin kolay ve etkin þekilde test edilmesini saðlayan tek-kiþilik test modunda olduðu gibi basitleþtirilmiþ kontrol ve tek-butonla engelleme imkanlarý sunan çalýþmasý olaðan üstü sezgisel bir paneldir. Geliþmiþ konfigürasyon çözümleri þunlarý içermektedir: programlanabilir ön-baþlatma ve yangýn söndürme süreleri, elektro valf ve akýþ anahtarý durum göstergeleri, manuel ve uzaktan aktivasyon iptali. Üç adet normal yangýn algýlama bölgesi mevcuttur. Tüm giriþler Yangýn, Aktivasyon ve Hata koþullarý için tümüyle izlenmektedir. Bu yeni yangýn söndürme cihazlarýnýn geliþtirilme çalýþmalarý devam etmektedir. Tekrarlama panelleri gibi, adresli sistem arabirimleri, I/O geniþleme kartlarý ve ayný zamanda uzak baðlantý için ihbar/durdurma butonlarý bu ürün serisine dahil edilecek ilave özelliklerden bazýlarýdýr. 12

18 ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli Temel Özellikler 3 Yangýn Algýlama Bölgesi Her Bölge için en fazla 32 konvansiyonel duman ve/veya ýsý dedektörü Aktif hat sonu izleme Programlanabilir Ön-Baþlatma ve yangýn söndürme süreleri Uzaktan el ile aktivasyon ve uzaktan iptal etme Elektro vana ve Basýnç Anahtarý Durum Göstergesi Tek kiþi ile test Denetlenebilir yardýmcý 24 V besleme çýkýþý 2 Denetlenebilir/izlenebilir siren çýkýþý Tahliye ve Reset aktivasyonu için kullanýlan 2 uzaktan giriþ Durum göstergeli yangýn ve hata için 2 röle çýkýþý EN54-2, EN54-4 ve EN ile tam uyumluluk GÜÇ BESLEME ÖZELLÝKLERÝ BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ANA SÝGORTA AkÜ SÝGORTASI ALGILAMA DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ BÖLGE SAYISI BÖLGE AKIMI SÜKUNET / ALARM MAX. KABLO REZÝSTANSI / KAPASÝTANS HAT SONU DENETÝMÝ BS5839 DEDEKTÖR ÇIKARMA UYUMLULUÐU HER BÖLGE ÝÇÝN CÝHAZ ALARM DÝRENÇ DEÐERÝ SÝREN DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ AKIM ÇIKIÞI VOLTAJ ÇIKIÞI HAT SONU DÝRENCÝ YARDIMCI ÇIKIÞ ÖZELLÝKLERÝ YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞI RÖLE KONTAK DEÐERÝ UZAKTAN KONTROL GÝRÝÞ ÖZELLÝKLERÝ TAM ÝZLEMELÝ GÝRÝÞLER TAHLÝYE VE RESET MEKANÝK VE ÇALIÞMA ÖZELLÝKLERÝ ORION EX ORION EX 230 +%10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 min max. V DC akü þarj çýkýþý 28 V DC 1.85 Amp 20 C 2 x 12V x 7Ah Sýzdýrmaz Akü 4 A -250 V Yavaþ Atýmlý - 20 mm 1.85 Amp - Resetlenebilir 3 4 ma / 60 ma - Maximum 40 Ohms / uf Aktif EOL - Kapasitör EVET, diyotlarýn algýlayýcý tabanýna takýlmasý þartýyla 32 Max. - EN Ohms 2-300mA max. her devre için çekilen akým tam izlenebilir 27.5 V DC Nominal 10 K Ohms - 1/4 Watt 1 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz 50 V DC - 1 Amp direnç yükü Uzaktan Aktivasyon, Uzaktan Ýptal, Elektro vana durumu, Akýþ Anahtarý Durumu Kilitlemesiz Kuru kontak %95 RH Yoðuþmasýz -10 C C 1.7 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli 13

19 DEDEKTÖRLER

20 ZEOS-AD Intelligent Adreslenebilir Yangýn Dedektörleri ZEOS-AD serisi Intelligent Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. EN54-5 ve EN54-7 ile uyumlu ZEOS-AD serisi dedektörleri Optik, Isý ve kombine Duman&Isý dedektör modelleri þeklinde sunulmaktadýr. Opsiyonel olarak kýsa devre çevrim izolatörlü olarak da sunulmaktadýrlar. Temel Özellikler 360 derece görüþ mesafeli çift LED Geliþtirilmiþ algýlama ve haberleþme protokolleri Kolay montaj ve bakým Estetik ince profilli gövde tasarýmý Saðlam sensör baþlýðý, yenileme ihtiyacý yoktur SMD devre kartý tasarýmý. Yüksek kalite ve güvenirlik garantili. AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA AKIM CÝHAZ ALARMDA HASSASÝYET KABLO ÖLÇÜSÜ RESET/BAÞLATMA SÜRELERÝ RENK / GÖVDE MALZEMESÝ / / ZEOS-AD-S ZEOS-AD-H ZEOS-AD-SH ZEOS-AD-SI ZEOS-AD-HI ZEOS-AD-SHI ZEOS-AD Çevrim beslemeli V DC 450 ua max. 4 ma - Alarm LED Iþýklý EN54-5 ve EN54-7 e uygun mm 2 Max. 20 saniye Beyaz / ABS -10 C ile +50 C / %95 RH Yoðuþmasýz 100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlýk dahil / 92 gr (tabansýz) & 144 gr tabanlýk dahil Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Kombine Duman ve Isý Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Adreslenebilir Kombine Duman ve Isý Dedektörü / Ýzolatörlü 15

21 ZEOS-AS Soft Adreslemeli Intelligent Yangýn Dedektörleri ZEOS-AS serisi Intelligent Akýllý Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. GFE nin ZEOS-AS serisi, EN54-5 ve EN54-7 ile uyumludur ve kombine, optik duman ve ýsý dedektörlerinden oluþmaktadýr. Opsiyonel olarak kýsa devre çevrim izolatörlü olarak da sunulmaktadýrlar. ZEOS-AS yangýn dedektör serisinde adresleme yapmak için DIP Switch kullanýlmamaktadýr, bunun yerine GFE nin kendine özgü Akýllý Adresleme Programlayýcýs ( GFE-PROGRAMMER) kullan lmaktadýr. Adresleme, GFE nin geliþtirip tasarladýðý intelligent cihaz programlayýcýsý ile veya alternatif olarak GFE nin Akýllý Adreslenebilir Yangýn Kontrol Panelleri ile yapýlmaktadýr. GFE nin otomatik adresleme ayar modu ASET 'dir. Temel Özellikler 360 derece görüþ mesafeli çift LED Geliþtirilmiþ algýlama ve haberleþme protokolleri Kolay montaj ve bakým Estetik ince profilli gövde tasarýmý Saðlam sensör baþlýðý, yenileme ihtiyacý yoktur. SMD devre kartý tasarýmý. Yüksek kalite ve güvenirlik garantili. AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA AKIM CÝHAZ ALARMDA HASSASÝYET KABLO ÖLÇÜSÜ RESET/BAÞLATMA SÜRELERÝ RENK / GÖVDE MALZEMESÝ / / ZEOS-AS-SI ZEOS-AS-HI ZEOS-AS-SHI ZEOS-AS Çevrim beslemeli V DC 450 ua max. 4 ma - Alarm LED Iþýklý EN54-5 ve EN54-7 e uygun mm 2 Max. 20 saniye Beyaz / ABS -10 C ile +50 C / %95 RH Yoðuþmasýz 100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlýk dahil / 92 gr (tabansýz) & 144 gr tabanlýk dahil Intelligent Soft Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Soft Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Soft Adreslenebilir Kombine Optik Duman & Isý Dedektörü / Ýzolatörlü 16

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

GLOBAL FIRE YANGIN ALARM TÜM SERİSİ YANGIN ALARM PANELLERİ TÜM SERİSİ, DEDEKTÖRLER TÜM SERİSİ,MODÜLLER, SİRENLER, ÇAĞRI BUTONLARI VE AKSESUARLARI JUNO-NET PANEL ve AKSAMLARI Juno Net 1-4 Loop Juno Net

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A 4 A 7 VA HI LO ok MUTE MGA-8 OCP-7 Ameliyathane

Detaylı