YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ"

Transkript

1 YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG

2 ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka da Jaoa Paulo Ajami tarafýndan kurulan Global Fire Equipment S.A. þirketi 1994 yýlýndan beri hem ciro ve hem de müþteri sayýsýnda olaðanüstü bir büyüme yaþamýþ ve büyük hava limanlarýndan Antarktika araþtýrma merkezine kadar prestijli binalarda kurulu bulunan en geliþmiþ yangýn algýlama cihazlarýyla, 70 ülkede müþterilerine destek saðlayan bir dünya lideridir. Portekiz in Alvarge bölgesinde modern bir lojistik merkezinde tesis edilen GFE, müþteri memnuniyetini kendi önceliklerinin en üstünde tutarak, Yangýn Algýlama Ürünlerini eksiksiz bir ürün yelpazesi aralýðýnda tasarlamakta, imal etmekte ve ihraç etmektedir.

3 GFE

4 PANELLER DEDEKTÖRLER YANGIN ÝHBAR BUTONLARI SÝRENLER MODÜLLER ARA BÝRÝM ÜNÝTELERÝ YAZILIM KAPI TUTUCULARI PSU (Güç Kaynaðý Üniteleri)

5 PANELLER

6 JUNO NET Network yapýlabilen Yangýn Algýlama Sistemi EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði JUNO JET, karmaþýk yapýdaki geniþ alanlar için Yangýn Algýlama Sistemlerinin konfigürasyonunu kolaylaþtýran ve network yapýlabilme özelliklerine sahip güçlü bir Analog Adreslenebilir Yangýn Alarm Kontrol Sistemidir. Modüler yapýsý ve akýllý daðtým özelliði ile 96 çevrime (loop) kadar sistemlerin yapýlandýrýlabilmesine imkan saðlamaktadýr. Yüksek bir seviyede kendinden-yedeklemeli ve acil durum yedekleme özellikleriyle JUNO JET, tam anlamýyla en kapsamlý þekilde kurulmuþ olan sistemleri kontrol edecek þekilde donatýlmýþtýr. Çok çeþitli arabirim özelliklerinin kullanýlmasý sayesinde JUNO JET, büyük kuruluþlarýn yangýndan korunmasýnda etkili ve etkin bir lojistik çözüm saðlamak ve en ideal biçimde konumlandýrýlmak üzere tasarlanýp geliþtirilmiþtir. JUNO JET, tek bir panel ile 13 çevrime (loop) kadar baðýmsýz bir sistem þeklinde yapýlandýrýlmakta ve ilave panel kasalarýyla birlikte temin edilerek network aðýna baðlanabilir bir alt-panel serisi aracýlýðýyla veya sistemin uzaktan kontrol ve görüntülenmesine imkan veren bir tekrarlayýcý panel ile birleþtirilerek 96 çevrime (loop) kadar geniþletilebilmektedir. JUNO JET panelleri, network að oluþturabilme özelliði, müþteri gereksinimlerine göre sistemin tasarlanmasý ve geniþ bir programlama seçeneði yelpazesi aracýlýðýyla geliþtirilmektedir. I/O (Giriþ/Çýkýþ) ve ikaz/uyarý cihazlarýnýn esnek þekilde sebep ve sonuç programlamasýnýn yapýlarak, yangýn anýnda veya yangýn uyarýlarýnda en etkin müdahalenin yapýlmasýný saðlamaktadýr. Sistemin etkileþimli bir grafik gösteriminin tercih edilmesi halinde, ODYSSEY grafik yazýlýmý aracýlýðýyla, meydana gelen tüm olaylar ve sistemin izlenebilirliliði, yetkili personelin bilgisayarlarýnda görüntülenebilmektedir. Sistemde bulunan tüm cihazlarýn kendi konumlarý,gerçek zamanlý olarak gösteren bir bina resmi üzerinde görüntülenebilmektedir. Yangýn veya hata durumunda müþteri, bir kaç mouse týklamasýyla sistemi kontrol edebilmekte ve tüm gerekli bilgiye eriþebilmektedir. Baþlangýçtaki otomatik cihaz algýlamasý, çalýþtýrma aþamasýnda geçen zamaný kýsaltmaktadýr. JUNO JET montaj modunda tamamen aktif olan sistem üzerinde adresli olarak baðlý cihazlarý algýlamakta, tanýmakta ve sistemdeki cihazlarý çalýþýr bir durumda iken iki dakikadan daha kýsa bir sürede sisteme tanýtabilmektedir. Üzerindeki mevcut program sayesinde, sisteme enerji verilmesinden itibaren Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. Sistemi müþteri ihtiyacýna göre düzenlemek için yapýlan ilave programlama,panel üzerindeki tuþ takýmý ile, IR (kýzýlötesi) programlayýcý ile, PS/2 baðlantýlý klavye ile veya Global Fire web sitesinden ücretsiz indirilebilen GFE Connector yazýlýmýnýn çalýþtýðý bir diz üstü bilgisayarý ile uygulanabilmektedir. 1

7 JUNO - NET Network yapýlabilen Yangýn Algýlama Sistemi Temel Özellikler Ýlave güvenlik için akýllý daðýtým yapýlmýþ 1 den 96 çevrime ( loop) kadar tam geniþletilebilir sistem Her bir loop için 125 cihazý adresleyebilme Her bir loop için 32 bireysel programlanabilir adres ile 96 adet loop sirenine kadar baðlayabilme Her bir loop için 96 VULCAN 2 (adreslenebilir) ultra düþük akýmlý siren veya flaþörler. Kombine flaþörlü sirenlerin kullanýlmasý durumunda bu ünitelerden sadece 64 tanesi her çevrim için monte edilmelidir. Bu sayý bu ünitelerin adreslenebilir, shadow (adres bilgisi gerektirmeyen), yardýmcý ve dedektör-siren/flaþör modelleri içermektedir. Geliþmiþ analog adreslenebilir haberleþme protokolleri ile uyumludur 2 Yangýn çýkýþ deðiþtirme rölesi ve 1 Hata çýkýþ rölesi (Normalde Kapalý kontaklý) Yangýn, Hata ve ön-alarm uzaktan gösterge için açýk kollektör çýkýþý Ana panel ve her bir alt panelde 2 izlenebilir konvansiyonel siren çýkýþý Opsiyonel entegre Alt-Paneller ile tekrarlama panelleri (J-NET-REP+Loop Card) 384 adet programlanabilir bölge (zone) 512 adet tamamen programlanabilir siren ve I/O gruplarý 2000 olay kayýt kapasiteli FIFO (ilk giren ilk çýkar) 4 satýr, 40 karakter arka aydýnlatmalý LCD ekran Programlama seçenekleri: dahili tuþ takýmý, IR uzaktan kumanda (tercihli), PS2 tuþ takýmý ve GFE Baðlantý Yazýlýmý Alarm yönetim ve raporlamasý için ODYSSEY PC grafik yazýlýmý Çoklu dil desteði (menüden seçimli) MODBUS (ASCII&RTU) ve BMS desteði ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR ANA KAYNAK ÝKÝNCÝ KAYNAK GÜÇ KAYNAÐI SINIFLAMASI SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) DEPOLAMA SICAKLIÐI NEM/KORUMA SINIFI 1-4 ÇEVRÝM 1-4 çevrim her çevrim için Max 275 ma 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 - %15 V AC 28 V DC Nominal 65 W (1-3 Çevrim) W (4 Çevrim) 130 ma (1-3 Çevrim) ma (4 Çevrim) 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 5,1 Kg (bataryasýz) -10º C º C -10º C º C MAX. %95 IP ÇEVRÝM 4-13 çevrim her çevrim için Max 275 ma 4/6/8 adet, 24 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 150 W (4-6 Çevrim) W (7-13 Çevrim) 130 ma + 90 ma / alt-panel 2 x 12 V 12 AH 420 (Y) x 550 (G) x 127 (D) mm 8,1 Kg (bataryasýz) -10º C º C -10º C º C MAX. %95 IP21 J-NET-EN54-SC-001 J-NET-EN54-SC-002 J-NET-EN54-SC-003 J-NET-EN54-SC-004 J-NET-EN54-SC-004-L J-NET-EN54-SC-005 J-NET-EN54-SC-006 J-NET-EN54- ANA PANEL 1 Çevrim - PSU 2.4A 2 Çevrim - PSU 2.4A 3 Çevrim - PSU 2.4A 4 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 4 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 5 Çevrim - PSU 5A Büyük Kasa - 6 Çevrim - PSU 5A J-NET-EN54-SC-007 J-NET-EN54-SC-008 J-NET-EN54-SC-009 J-NET-EN54-SC-010 J-NET-EN54-SC-011 J-NET-EN54-SC-012 J-NET-EN54-SC-013 J-NET-EN54- ANA PANEL Büyük Kasa - 7 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 8 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 9 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 10 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 11 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 12 Çevrim - PSU 7.5A Büyük Kasa - 13 Çevrim - PSU 7.5A 2

8 J-NET-CON-SP1 Juno Net Ana Konnektör Kartý 1 Çevrimli Geniþleme Alt-Paneli J-NET-CON-SP1 in sunuluþu müþterilerimize yeni bir esneklik seviyesi ve rekabet kabiliyeti kazandýrmaktadýr. J-NET-CON kartýna tek çevrimli bir alt-panel ilave ederek standart kutumuza 4 çevrim ilave edebilmekteyiz. JUNO JET panellerinin yeni ürün aralýðý çevrim arasýnda adýmlar halinde tüm türleri kapsamaktadýr. Bu yeni kart kullanýlarak JUNO JET paneli 1 4 çevrim arasýnda standart kasa ve 4 13 çevrim arasýnda daha büyük kasa ile sunulmaktadýr. J-NET-CON-SP1, JUNO NET Ana Panelin diðer Alt-Panellere ve/veya Tekrarlayýcýlarla ara yüz oluþturduklarý zaman veya JUNO NET Sistemleri GFE nin grafik yazýlýmý ODYSSEY, BMS veya MODBUS arasýnda baðlantý kurulduðunda her türden ara yüz kartý ile uyumluluk göstermektedir. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR SUKUNET AKIMI (CÝHAZLAR YOK ÝKEN) DEPOLAMA SICAKLIÐI J-NET-CON-SP1 J-NET-CON-SP1 1 Çevrim Her çevrim için max 275 ma 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 - Deðiþimli C-NO-NC 50 VAC / DC 1A dirençli 1 Normalde kapalý 50 VAC / DC 1A dirençli 2, 28 V DC 300 ma / çýkýþ 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 80 ma 163 (D) x 120 (G) x 27 (Y) mm 240 g -10º C ile +50º C -10º C ile +50º C Juno Net Ana Baðlantý Kartý 1 Çevrimli geniþleme Alt-Panel 3

9 J-NET-SP Juno Net Alt-Panel JUNO NET Alt-Panelleri, gruplardaki sistemlerin 1, 2 veya 3 lü çevrimler halinde geniþlemesine imkan saðlamaktadýr. Baðýmsýz ana ve ikinci güç kaynaklarýyla birlikte kapalý bir kabin içinde temin edildiðinde, 5A bir Besleme/Þarj ünitesi ve yedek yeniden þarj edilebilir bataryalar için boþ alan içeren her bir kabin içinde 9 çevrime kadar monte edilebilmektedir. Bir RS422/RS 485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüzü, sistemin geri kalaný ile að oluþturabilmesi için her kabinde gerekmektedir. Her bir alt-panel kartý, kendine özgü baðýmsýz iþlemci aracýlýðýyla 3 Analog Adreslenebilir Algýlama Çevrimine kadar kontrol etmektedir. Ana kontrol ünitesi ile haberleþmenin kesilmesi durumunda, Yangýn/Hata olaylarýný algýlayan alt-paneli baðýmsýz þekilde çalýþtýrabilmekte ve kendi siren ve rölelerini etkinleþtirebilmektedir. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR PRIMER BESLEME SEKONDER BESLEME GÜÇ KAYNAÐI KAPASÝTESÝ SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) DEPOLAMA SICAKLIÐI NEM / KORUMA SINIFI J-NET-SP BAÐIMSIZ KART 1,2 veya 3 çevrim - Max. 275 ma/ Çevrim 2 adet, 28 V DC / 500 ma de her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma YOK YOK 28 V DC Nominal YOK 90 ma 2x12V 12 AH 113 (Y) x 180 (G) x 26 (D) mm 0,3 Kg -10º C º C -10º C --+50º C J-NET-SPX (KUTULU) 1-9 çevrim - Max. 275 ma her çevrim için 4/6/8 24 V DC / 500 ma her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma YOK 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 150 W 90 ma/alt-panel 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 4,2 Kg (Akü hariç) -10 C - 50 C -10 C - 50 C Max. % 95 yoðuþmasýz / IP21 J-NET-SP J-NET-SP-001-SA J-NET-SP-002-SA J-NET-SP-003-SA J-NET ALT-PANEL KARTI Alt-Panel Kartý / Çevrim Hariç Alt-Panel Kartý / 1 Çevrimli Alt-Panel Kartý / 2 Çevrimli Alt-Panel Kartý / 3 Çevrimli J-NET-SPX-001 J-NET-SPX-002 J-NET-SPX-003 J-NET-SPX-004 Jl-NET-SPX-005 J-NET-SPX-006 J-NET-SPX-007 J-NET-SPX-008 J-NET-SPX-009 JUNO NET ALT-PANEL (KABÝNLÝ) 1 Çevrimli - 5.4A PSU 2 Çevrimli - 5.4A PSU 3 Çevrimli - 5.4A PSU 4 Çevrimli - 5.4A PSU 5 Çevrimli - 5.4A PSU 6 Çevrimli - 5.4A PSU 7 Çevrimli - 5.4A PSU 8 Çevrimli - 5.4A PSU 9 Çevrimli - 5.4A PSU 4

10 J-NET-EN54-REP Juno Net Tekrarlayýcý Panel 2 renk seçeneði JUNO NET Tekrarlama Paneli J-NET-EN54-REP sistem içinde çoklu iþletim noktalarýna imkan saðlayarak kontrol panel bilgilerini ve kontrol imkanlarýný arttýrmaktadýr. J-NET-EN54-REP RS422/RS485, Fiber Optik veya TCP/IP aðý aracýlýðýyla Ana Kontrol Panel ile haberleþmektedir. Alt-Paneller sisteme, alt panel baþýna üç ilave algýlama çevrimine kadar baðlantý yapma imkaný saðlamak için tekrarlayýcý panele entegre edilebilirler. J-NET-EN54-REP çoklu bina komplekslerinde muhtelif konumlarda sistemin görüntülenmesi ve kontrolünün gerekli olduðu durumlar için idealdir. Kontrol panelin yüklenmesine baðlý olarak J-NET-EN54-REP in enerjisi kontrol panelinin yardýmcý güç çýkýþýndan, harici bir 24 Volt güç kaynaðýndan veya tercihli dahili komple 24V, 2.4 A veya 5 A bir güç ünitesinden temin edilebilmektedir. Bir alt-panelin tekrarlayýcý gövdeye takýlý olmasý durumunda 5 A bir güç kaynaðýna ihtiyaç bulunmaktadýr. ÇEVRÝMLER SÝREN ÇIKIÞLARI YANGIN ÇIKIÞ RÖLELERÝ HATA ÇIKIÞ RÖLELERÝ HARÝCÝ GÜÇ ÇIKIÞLARI ÝLAVE ÇIKIÞLAR ANA KAYNAK ÝKÝNCÝ KAYNAK GÜÇ KAYNAÐI SINIFLAMASI SUKUNET AKIMI (CÝHAZ YOK ÝKEN) BATARYALAR (DAHÝLÝ) NEM / KORUMA SINIFI ÇEVRÝM KARTSIZ YOK 2 adet, 28 V DC / 500 ma de, her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 600 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ YOK 28 V DC Nominal N/A 110 ma 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 4,5 Kg (Akü hariç) MAX.%95 yoðuþmasýz / IP21 ÇEVRÝM KARTLI 1,2 veya 3 çevrim - Max. 275 ma/ Çevrim 2 adet, 28 V DC / 500 ma de her biri 2 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 1 nominal 50 VAC / DC 1A dirençli 28 V DC 300 ma 384 Bölgeye kadar çoðaltýlmýþ 230 +%10 -%15 V AC 28 V DC Nominal 65 W 130 ma çevrimde cihazlar takýlý deðil iken 2 x 12 V 12 AH 375 (Y) x 345 (G) x 139 (D) mm 5,1 Kg (Akü hariç) MAX. %95 yoðuþmasýz / IP21 J-NET-EN54-REP Juno Net EN54 Tekrarlayýcý 5

11 JUNIOR V4 Tek Çevrimli Analog Adreslenebilir 2 çevrime geniþletilebilir Kontrol paneli EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði Global Fire JUNIOR V4, iki çevrime geniþletilebilen tek çevrimli Analog adreslenebilen bir kontrol panelidir. Ufak ve orta ölçekli iþ yerleri için uygun maliyetli çözümler sunmaktadýr. JUNIOR V4, bilinen analog adresli haberleþme protokolleriyle uyumlu 125 e kadar adreslenebilir cihazý destekleyebilmektedir. Global Fire ýn ileri haberleþme mekanizmasý kullanýlarak baðýmsýz olarak adreslenebilen en fazla 32 adet çevrim beslemeli siren JUNIOR V4 algýlama çevrimlerinin her birine baðlanabilmektedir. JUNIOR V4 ayrýca tüm diðer GFE Ara yüz cihazlarý ile birlikte GFE nin yeni VULCAN 2 adreslenebilir Flaþörlü-Siren-Ýzolatörü ile birlikte Gölge (adreslenmeyen) ve Yardýmcý Sirenleri/Flaþörleri de desteklemektedir. Panel, son kullanýcýya Yangýn/Hata oluþumlarýnýn anlaþýlýr yazýlý bildirimlerini her biri 40 karakterlik 4 satýr halinde arka aydýnlatmalý bir LCD gösterge ile donatýlmýþtýr. Ayrýca 16 Bölge için Yangýn LED göstergesi de mevcuttur. Junior Tekrarlayýcýlarý ve Mini-Tekrarlayýcýlarý, sistemin uzaktan görüntülenmesi ve kontrol edilmesini kolaylaþtýrmak için RS422/RS485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüz üzerinden baðlanabilmektedir. Sistemin etkileþimli bir grafik sunumu ODYSSEY in (tercihli) grafik yazýlýmý aracýlýðý ile kullanýcýlarýn bilgisayarýnda görüntülenebilmektedir. Sistemde bulunan tüm cihazlar, kendi konumlarýný gerçek zamanlý olarak gösteren bir bina resmi üzerinde görüntülenebilmektedir. Yangýn veya hata durumunda müþteri, bir kaç fare týklamasýyla sistemi kontrol edebilmekte ve tüm gerekli bilgiye eriþebilmektedir. Baþlangýçtaki otomatik cihaz algýlama, çalýþtýrma aþamasýnda geçen zamaný kýsaltmaktadýr. Üzerindeki mevcut program, güç uygulandýðý andan itibaren Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. JUNO JET montaj modunda tamamen aktif olan sistem üzerinde adresli ve baðlý cihazlarý algýlamakta ve tanýmaktadýr ve cihazlarý tam çalýþýr bir durumda iki dakikadan daha kýsa bir sürede sisteme baðlayabilmektedir. Üzerinde yüklü olan program, cihaz çalýþtýrýldýðý andan itibaren sistemin Yangýn/Hata alarmlarýný algýlamaya hazýrdýr. Sistemi müþteri ihtiyacýna göre düzenlemek için hazýrlanan varsayýlan program, Global Fire web sitesinden ücretsiz edinilen üzerinde GFE Connector yazýlýmýnýn çalýþtýðý bir diz üstü bilgisayarý ile uygulanabilmektedir. 6

12 JUNIOR V4 Tek Çevrimli Analog Adreslenebilir Kontrol Paneli, 2 Çevrime Geniþletilebilmektedir. Temel Özellikler Tek çevrimli panel, JNR-V4-Card kullanýlarak ikili çevrime geniþletilebilir RS422/485, Fiber Optik veya TCP/IP ara yüzleri aracýlýðýyla Mini-tekrarlayýcýlara baðlanmayý desteklemektedir Her çevrim için 125 Cihaz adresi Her çevrim için 32 baðýmsýz programlanabilen siren adresleri mevcuttur Her çevrim için 96 VULCAN 2 (adreslenebilir) ultra düþük akýmlý siren veya flaþörler. Birleþtirilmiþ flaþörlü sirenlerin kullanýlmasý durumunda bu ünitelerden sadece 64 tanesi her çevrim için monte edilmelidir. Bu sayý bu ünitelerin adreslenebilir, shadow (adres bilgisi gerektirmeyen), yardýmcý ve dedektör-siren/flaþör modelleri içermektedir. 2 Yangýn çýkýþ (deðiþtirme) rölesi ve 1 Hata çýkýþ rölesi (NC = Normalde Kapalý) 384 adet tam programlanabilir bölge 512 adet tam programlanabilir siren ve I/O gruplarý 2000 adet olay kayýtý GFE nin Analog Adreslenebilir Cihaz türleri ile uyumlu Her satýrýnda 40 karakter olan 4 satýrlý arka aydýnlatmalý LCD gösterge desteði GFE Connector Yazýlýmý ile senaryo proje dosyalarýný panele yükleme/indirme imkaný Alarm yönetimi ve raporlamasý için ODYSSEY PC grafik yazýlýmý Çoklu dil desteði (menüden seçimli) Entegre 16 bölge için LED yangýn bölgesi göstergesi BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ÇEVRÝM AKIMI YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞLARI KONVANSIYONEL SÝREN ÇIKIÞLARI JNR-V4-1 JNR-V4-2 JNR-V4-CARD JUNIOR V %10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 Min Max.V DC -BAT ÞARÞÖRÜ o/p 28 V DC 1.6 Amp 20 C 2 x 12 V 7Ah Sýzdýrmaz VRLA Kurþun Asit Bataryalarý 275 ma/çevrim 2 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz ma her devre için max. akým Tam izlemeli % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 2.0 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm Junior V4, 1 Çevrimli 2 Çevrime Geniþletilebilir, PSU 2.4 A Junior V4, 2 Çevrimli, PSU 2.4 A Junior V4 Çevrim Kartý 7

13 JUNIOR MINI-REP Junior Mini-Tekrarlayýcý Paneli 2 renk seçeneði JUNIOR MINI-REP GFE nin Analog Adreslenebilir Yangýn Algýlama Panellerinin her hangi birisi için uzaktan kontrol, sistemin durumu ve fonksiyonlarýn izlenmesini saðlamaktadýr. Panelde tüm Yangýn, Hata, Test ve Hizmet Dýþý durumlar izlenebilmektedir. Kullanýcý, giriþ seviyesi 1,2 (yetkili kullanýcý seviyesi) ve 3 de (devreye alma elemaný/programlama seviyesi) tüm fonksiyonlarý kontrol edebilmektedir. EN54-2 ile uyumludur. Gösterge ve Kontrol Fonksiyonlarý, GFE nin Analog Adreslenebilir Yangýn Algýlama Panellerinin herhangi birinde, ayný tarzda gösterilir ve tekrarlanýr. Seviye 2 ve 3 e giriþ, müþterek panel için ayný þekilde programlanmýþ, bir kodu kullanma vasýtasýyla olur. Beyaz ve kýrmýzý olarak 2 renkte sunulmaktadýr. Standart olarak bir RS485 arabirime sahiptir. Bu ünite, JUNIOR MINI-REP panelinin RS485, Fiber Optik veya TCP/IP kullanýlarak JUNIOR ve JUNO JET adreslenebilir panellerle arabirim oluþturacak þekilde GFE nin tüm standart veri çevrim arabirimleri ile de uyumludur. Kontrol Panelinin Yardýmcý Besleme Çýkýþýndan doðrudan güç verilmesi durumunda tek bir Adreslenebilir Panele max. 4 JUNIOR MINI-REP paneli baðlanabilmektedir. GÜÇ AKIMI BAÐLANTILAR TEKRARLAYICI AÐI JUNIOR-MINI-REP JUNIOR MINI-REP Panel yard. güç kaynaðý çýkýþýndan alýnan nominal 28 V DC, 80 ma +Güç, - Güç ve arabirim baðlantýlarý RS485, Fiber Optik, TCP/IP Panel yard. güç kaynaðý çýkýþýndan beslenmesi durumunda max. 4 e kadar að baðlantýsý % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 256 (G) x 194 (Y) x 75 (D) mm 1.5 Kg Junior Mini Tekrarlayýcý Panel - Çevrimsiz 1 x RS485 Ara yüzü içermektedir 8

14 ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli EN54-2 ve EN54-4 ONAYLI 1328-CPR renk seçeneði ORION konvansiyonel kontrol panel ürün aralýðý, kullaným kolaylýðý gerektiren ufak ölçekli düþük maliyetli projeler için yaratýcý þekilde tasarlanmýþ ve görsel estetiðe sahip bir çözüm sunmaktadýr. 2, 4 ve 8 bölgeli olarak sunulmaktadýr ve 2 farklý tip tekrarlayýcý modele sahiptir. Bu panel sýnýfýnda yer alan seçkin programlanabilir özellikler, bu tip panellerdeki mevcut olan olanaklarla aykýrý düþmektedir ve bölgeye göre zaman geciktirme, Gündüz/Gece modu, seçilebilir kilitlemesiz bölgeler ve çakýþma tespit gibi özelliklere sahiptir. Sistemin kolay ve etkin þekilde test edilmesini saðlayan tek-kiþilik test modunda olduðu gibi basitleþtirilmiþ kontrol ve tek-butonla engelleme imkanlarý sunan çalýþmasý olaðan üstü sezgisel bir paneldir. Geliþmiþ konfigürasyon çözümleri þunlarý içermektedir: 4 uzaktan kontrollü tekrarlayýcý panele baðlanma imkaný saðlayan tahsis edilmiþ bir RS232 haberleþme arabirimi, sektörde bu seviyede sistem entegrasyonu ve uyumluluðu olabilecek en üst seviyelerden birini veren adreslenebilir çevrim ara yüzü modülleri ve çoðaltýlmýþ bölge çýkýþ röleleri. 9

15 ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli Temel Özellikler 2, 4 ve 8 bölgeli geniþletilemeyen kontrol panelleri Her Bölge için 32 ye kadar konvansiyonel duman ve/veya ýsý dedektörleri Aktif hat sonlandýrma denetimi Programlanabilir kilitlemesiz Bölgeler (non-latching zones) Her Bölge için programlanabilir aç/kapa gecikme zamanlayýcýsý Bitiþik Bölgeler için programlanabilir bölge çakýþmasý Tek kiþilik test Denetimli yardýmcý 24 volt çýkýþý 2 denetimli / izlenebilen siren çýkýþlarý Sýnýf Deðiþimi, Gündüz/Gece modu ve Reset aktivasyonu için kullanýlan 3 uzaktan kumanda giriþi 2 röle çýkýþý yangýn ve hata EN54-2 ve EN54-4 standardýna tam uyumlu Tekrarlama paneli çýkýþý Her bölge için LED ler ve ilave röle çýkýþlarý için çoðullaþtýrýlmýþ çýkýþ (GFE-MPX-REL) Adreslenebilir Çevrim Ara yüzü kartý (GFE-ADLI) KAYNAK ÖZELLÝKLERÝ BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ANA SÝGORTA AkÜ SÝGORTASI ALGILAMA DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ DEVRE SAYISI BÖLGE AKIMI SÜKUNET / ALARM MAX. KABLO DÝRENCÝ / KAPASÝTANS HAT SONU DENETÝMÝ Bs5839 DEDEKTÖR SÖKME UYUMLULUÐU HER BÖLGE ÝÇÝN CÝHAZ SAYISI ALARM DÝRENÇ DEÐERÝ SÝREN DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ ALARM VOLTAJI / HAT SONU DÝRENCÝ YARDIMCI ÇIKIÞ ÖZELLÝKLERÝ YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞI RÖLE KONTAKT DEÐERÝ UZAKTAN KONTROL GÝRÝÞ ÖZELLÝKLERÝ TAHLÝYE GÜNDÜZ / GECE MODU RESET MEKANÝK VE ÇALIÞMA ÖZELLÝKLERÝ ORION 2 ORION 4 ORION 8 ORION 230 +%10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 min max. V DC - BAT þarjörü o/p 28 V DC 1.1 Amp 20 C 2 x 12V x 7Ah Sýzdýrmaz tip Akü 4 A -250 V Yavaþ Atýmlý - 20 mm 1.6 Amp resetlenebilir 2,4 veya 8 4 ma / 60 ma Max. 40 Ohm / uf Aktif EOL Kapasitör EVET, diyotlarýn dedektör soketine takýlmasý þartýyla 32 Max. - EN Ohms 2-500mA max her devre için çekilen akým tam izlenebilir 27.5 V DC Nominal / 10 K Ohms - 1/4 Watt 1 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz 50 V DC - 1 Amp direnç yükü Kilitlemesiz Kuru kontak Kilitlemesiz Kuru kontak % 95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile 50 C 1.7 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 4 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 8 Bölgeli Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneli 10

16 ORION MINI-REP Orion Mini Tekrarlayýcý Paneli 2 renk seçeneði ORION MINI-REP uzaktan kontrol, sistem durumunu görüntüleme ve izleme fonksiyonlarýný saðlamaktadýr. Tüm Yangýn, Hata, Test ve Engelleme iþlemleri görüntülenmektedir. Kullanýcý, 1 ve 2 eriþim Seviyelerinde tüm fonksiyonlarý kontrol edebilmektedir. EN54-2 ile uyumludur. Görüntüleme ve Kontrol Fonksiyonlarý, ORION Yangýn Algýlama Panelinde olduðu gibi ayný þekilde çoðaltýlmakta ve gösterilmektedir. Seviye 2 ye eriþim dört basamaklý bir kod (ORION Konvansiyonel Panelde kullanýlan ayný kod) aracýlýðýyla olmaktadýr. Standart olarak bir RS232 arabirim dahildir. Bu ünite GFE 'nin tüm standart çevrim arabirimleri ile uyumludur. Bu uyumluluk sayesinde Orion Mini Tekrarlayýcý paneli aþaðýdaki 4 farklý arabirim teknolojilerini kullanarak ORION Konvansiyonel Panele baðlanabilmektedir. RS232 RS485 Fiber Optik TCP/IP (ORION konvansiyonel sistemler için özel) Bir ORION Konvansiyonel Yangýn Algýlama Paneline en fazla 4 Orion Mini Tekrarlayýcý paneli baðlanabilmektedir. Eðer data çevrim arabirimleri kullanýlýrsa sadece bir tekrarlayýcý panel sistemin kontrolünü ve görüntülenmesini saðlayacaktýr. Tekrarlayýcý panellerin kalaný sadece sistem durumunu görüntüleyecektir. Bu ünite beyaz ve kýrmýzý renklerde sunulmaktadýr. GÜÇ AKIMI BAÐLANTILAR TEKRARLAYICI AÐI ORION MÝNÝ-REP ORION REP Panel yard. Güç kaynaðý çýkýþýndan alýnan nominal 28 V DC. 40 ma +Güç, -Güç TX ve RX Rs232, RS485, FO veya TCP/IP - 1 Görüntüleme & Kontrol Sadece 3 Görüntüleme %95 RH Yoðuþmasýz -10 C ile +50 C 1.4 Kg 256 (G) x 194 (Y) x 75 (D) mm Konvansiyonel Mini Tekrarlayýcý Panel -1 X RS232 Arabirim içermektedir 11

17 ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli 2 renk seçeneði ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli Güvenilir Yangýn Söndürme Sistemleri için büyüyen dünya talebini karþýlamak üzere geliþtirilmiþ ve tasarlanmýþ, estetik bir çözüm sunmaktadýr. ORION EX EN54-2, EN54-4 ve EN ile uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Bu panelde yer alan benzersiz programlanabilir fonksiyonlarý, pahalý yaþam alanlarýnda ve genellikle ekipmanlarýn zarar görmesi durumunda bir iþ yerinin uygun þekilde çalýþmasýný kýsmen veya tamamen bozulmasýna sebep olacak tüm alanlarda en uygun þekilde kurulumu yapýlmakta ve kullanýlmaktadýr. Sistemin kolay ve etkin þekilde test edilmesini saðlayan tek-kiþilik test modunda olduðu gibi basitleþtirilmiþ kontrol ve tek-butonla engelleme imkanlarý sunan çalýþmasý olaðan üstü sezgisel bir paneldir. Geliþmiþ konfigürasyon çözümleri þunlarý içermektedir: programlanabilir ön-baþlatma ve yangýn söndürme süreleri, elektro valf ve akýþ anahtarý durum göstergeleri, manuel ve uzaktan aktivasyon iptali. Üç adet normal yangýn algýlama bölgesi mevcuttur. Tüm giriþler Yangýn, Aktivasyon ve Hata koþullarý için tümüyle izlenmektedir. Bu yeni yangýn söndürme cihazlarýnýn geliþtirilme çalýþmalarý devam etmektedir. Tekrarlama panelleri gibi, adresli sistem arabirimleri, I/O geniþleme kartlarý ve ayný zamanda uzak baðlantý için ihbar/durdurma butonlarý bu ürün serisine dahil edilecek ilave özelliklerden bazýlarýdýr. 12

18 ORION EX Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli Temel Özellikler 3 Yangýn Algýlama Bölgesi Her Bölge için en fazla 32 konvansiyonel duman ve/veya ýsý dedektörü Aktif hat sonu izleme Programlanabilir Ön-Baþlatma ve yangýn söndürme süreleri Uzaktan el ile aktivasyon ve uzaktan iptal etme Elektro vana ve Basýnç Anahtarý Durum Göstergesi Tek kiþi ile test Denetlenebilir yardýmcý 24 V besleme çýkýþý 2 Denetlenebilir/izlenebilir siren çýkýþý Tahliye ve Reset aktivasyonu için kullanýlan 2 uzaktan giriþ Durum göstergeli yangýn ve hata için 2 röle çýkýþý EN54-2, EN54-4 ve EN ile tam uyumluluk GÜÇ BESLEME ÖZELLÝKLERÝ BÝRÝNCÝ - GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ - ÇIKIÞ BÝRÝNCÝ GÜÇ AKIMI - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ - ÇIKIÞ ÝKÝNCÝ GÜÇ AKIMI ÇIKIÞ DAHÝLÝ AKÜ KAPASÝTESÝ MAX. ANA SÝGORTA AkÜ SÝGORTASI ALGILAMA DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ BÖLGE SAYISI BÖLGE AKIMI SÜKUNET / ALARM MAX. KABLO REZÝSTANSI / KAPASÝTANS HAT SONU DENETÝMÝ BS5839 DEDEKTÖR ÇIKARMA UYUMLULUÐU HER BÖLGE ÝÇÝN CÝHAZ ALARM DÝRENÇ DEÐERÝ SÝREN DEVRESÝ ÖZELLÝKLERÝ AKIM ÇIKIÞI VOLTAJ ÇIKIÞI HAT SONU DÝRENCÝ YARDIMCI ÇIKIÞ ÖZELLÝKLERÝ YARDIMCI RÖLE ÇIKIÞI RÖLE KONTAK DEÐERÝ UZAKTAN KONTROL GÝRÝÞ ÖZELLÝKLERÝ TAM ÝZLEMELÝ GÝRÝÞLER TAHLÝYE VE RESET MEKANÝK VE ÇALIÞMA ÖZELLÝKLERÝ ORION EX ORION EX 230 +%10 -%15 V AC 28.5 V DC nominal V DC nominal (max.) 21.0 min max. V DC akü þarj çýkýþý 28 V DC 1.85 Amp 20 C 2 x 12V x 7Ah Sýzdýrmaz Akü 4 A -250 V Yavaþ Atýmlý - 20 mm 1.85 Amp - Resetlenebilir 3 4 ma / 60 ma - Maximum 40 Ohms / uf Aktif EOL - Kapasitör EVET, diyotlarýn algýlayýcý tabanýna takýlmasý þartýyla 32 Max. - EN Ohms 2-300mA max. her devre için çekilen akým tam izlenebilir 27.5 V DC Nominal 10 K Ohms - 1/4 Watt 1 Yangýn (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz 50 V DC - 1 Amp direnç yükü Uzaktan Aktivasyon, Uzaktan Ýptal, Elektro vana durumu, Akýþ Anahtarý Durumu Kilitlemesiz Kuru kontak %95 RH Yoðuþmasýz -10 C C 1.7 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil) 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm Konvansiyonel Yangýn Algýlama ve Söndürme Paneli 13

19 DEDEKTÖRLER

20 ZEOS-AD Intelligent Adreslenebilir Yangýn Dedektörleri ZEOS-AD serisi Intelligent Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. EN54-5 ve EN54-7 ile uyumlu ZEOS-AD serisi dedektörleri Optik, Isý ve kombine Duman&Isý dedektör modelleri þeklinde sunulmaktadýr. Opsiyonel olarak kýsa devre çevrim izolatörlü olarak da sunulmaktadýrlar. Temel Özellikler 360 derece görüþ mesafeli çift LED Geliþtirilmiþ algýlama ve haberleþme protokolleri Kolay montaj ve bakým Estetik ince profilli gövde tasarýmý Saðlam sensör baþlýðý, yenileme ihtiyacý yoktur SMD devre kartý tasarýmý. Yüksek kalite ve güvenirlik garantili. AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA AKIM CÝHAZ ALARMDA HASSASÝYET KABLO ÖLÇÜSÜ RESET/BAÞLATMA SÜRELERÝ RENK / GÖVDE MALZEMESÝ / / ZEOS-AD-S ZEOS-AD-H ZEOS-AD-SH ZEOS-AD-SI ZEOS-AD-HI ZEOS-AD-SHI ZEOS-AD Çevrim beslemeli V DC 450 ua max. 4 ma - Alarm LED Iþýklý EN54-5 ve EN54-7 e uygun mm 2 Max. 20 saniye Beyaz / ABS -10 C ile +50 C / %95 RH Yoðuþmasýz 100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlýk dahil / 92 gr (tabansýz) & 144 gr tabanlýk dahil Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Kombine Duman ve Isý Dedektörü Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Adreslenebilir Kombine Duman ve Isý Dedektörü / Ýzolatörlü 15

21 ZEOS-AS Soft Adreslemeli Intelligent Yangýn Dedektörleri ZEOS-AS serisi Intelligent Akýllý Adreslenebilir Dedektörleri, Global Fire Equipment'in intelligent kontrol panelleri olan JUNIOR ve JUNO NET sistemleri ile tam uyumlu olacak þekilde tasarlanmýþ ve geliþtirilmiþtir. GFE nin ZEOS-AS serisi, EN54-5 ve EN54-7 ile uyumludur ve kombine, optik duman ve ýsý dedektörlerinden oluþmaktadýr. Opsiyonel olarak kýsa devre çevrim izolatörlü olarak da sunulmaktadýrlar. ZEOS-AS yangýn dedektör serisinde adresleme yapmak için DIP Switch kullanýlmamaktadýr, bunun yerine GFE nin kendine özgü Akýllý Adresleme Programlayýcýs ( GFE-PROGRAMMER) kullan lmaktadýr. Adresleme, GFE nin geliþtirip tasarladýðý intelligent cihaz programlayýcýsý ile veya alternatif olarak GFE nin Akýllý Adreslenebilir Yangýn Kontrol Panelleri ile yapýlmaktadýr. GFE nin otomatik adresleme ayar modu ASET 'dir. Temel Özellikler 360 derece görüþ mesafeli çift LED Geliþtirilmiþ algýlama ve haberleþme protokolleri Kolay montaj ve bakým Estetik ince profilli gövde tasarýmý Saðlam sensör baþlýðý, yenileme ihtiyacý yoktur. SMD devre kartý tasarýmý. Yüksek kalite ve güvenirlik garantili. AKIM - SÜKUNET / DALGALANMA AKIM CÝHAZ ALARMDA HASSASÝYET KABLO ÖLÇÜSÜ RESET/BAÞLATMA SÜRELERÝ RENK / GÖVDE MALZEMESÝ / / ZEOS-AS-SI ZEOS-AS-HI ZEOS-AS-SHI ZEOS-AS Çevrim beslemeli V DC 450 ua max. 4 ma - Alarm LED Iþýklý EN54-5 ve EN54-7 e uygun mm 2 Max. 20 saniye Beyaz / ABS -10 C ile +50 C / %95 RH Yoðuþmasýz 100 (Ç) x 50 (Y) mm tabanlýk dahil / 92 gr (tabansýz) & 144 gr tabanlýk dahil Intelligent Soft Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Soft Adreslenebilir Isý ve Isý Artýþ Hýzý Dedektörü / Ýzolatörlü Intelligent Soft Adreslenebilir Kombine Optik Duman & Isý Dedektörü / Ýzolatörlü 16

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri

Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri Marka (ürün) Resim Ürün Açıklama Liste Intelligent Adresli Yangın Algılama Panelleri GST200-2/1 Intelligent adresli Yangın paneli 1 loop 235 adres 30 zon led gösterge paneli dahil LC200 loop arttırma kartı

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ Yangın Alarm Panelleri MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ EVPU ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ EVPU SAYA ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ - 1 Loop 240 Adres 1 looptan başlayarak, 2 loop arttırma kartı ile 9 loopa kadar genişletilebilir.

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TEKNİM ANOLOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TFP-1001 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ 1 LOOP, 240 CİHAZ 1 Çevrim, 240

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ Görsel Ürün Özellikler Fiyat KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALLERİ, 4000 SERİSİ FS4000/2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali - 2 adet yangın alarm hattı 161,20

Detaylı

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU MAVIGARD MG-80 SERİSİ Özellikler Kullanımı kolay ve EN 5- standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Görüntü Sensörü Yatay Çözünürlük Lens Görüş Açısı IR LED Sayısı Resim Pixel Sayısı Shutter Hızı AGC, BLC White Balance S/N Oranı Model Sayfa Besleme Adresli Yangın Çalışma Algılama

Detaylı

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ

2010/3 FĐYAT LĐSTESĐ 2 Çevrime kadar genişleyebilen plastik önyüzlü, adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network 1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic Akıllı

Detaylı

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m.

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m. KORNALAR SİRENLER SEYYAR LAMBALAR ZİLLER TEPE LAMBALARI BORULU KORNALAR LEDLER DEDEKTORLER KONVENSİYONEL GLOBAL w w w. s e l d a. c o m. t r YANGIN ALGILAMA & UYARI SİSTEMLERİ 2 0 1 4 Ü R Ü N K ATA L O

Detaylı

2010/7 FİYAT LİSTESİ

2010/7 FİYAT LİSTESİ BÖLÜM 1: Maxlogic serisi 2 çevrime kadar genişleyebilen adresli yangın alarm santralları ML-1210.N Maxlogic Akıllı Analog Adresli Yangın Alarm Santralı, Çevrimsiz, Network $1.500,00 MaxLogic ML-1211 Maxlogic

Detaylı

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri

Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri s e c u r i t y t e c h n o l o g i e s Adreslenebilir Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ AA402 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR PANELİ AA402 Adresli Yangın Algılama ve

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Yangın Algılama Ürünleri

Yangın Algılama Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT SD3 KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMİ ALPHA 4/8/12 SD3 Yangın Algılama Ürünleri Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 12 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 4 Bölgeli

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

APOLLO XP95 AKILLI YANGIN ALGILAMA ve ALARM SİSTEMLERİ 2011 BAYİ FİYAT LİSTESİ

APOLLO XP95 AKILLI YANGIN ALGILAMA ve ALARM SİSTEMLERİ 2011 BAYİ FİYAT LİSTESİ APOLLO XP95 AKILLI YANGIN ALGILAMA ve ALARM SİSTEMLERİ 2011 BAYİ LİSTESİ AVEKA Algılama ve Kontrol Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi H.Z. Türkkan Sokak Famas Plaza A6 D 24 Okmeydanı İstanbul

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası

Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası Building Management Systems Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası Bina Yönetim Sistemleri SCHNEIDER ELECTRIC TAC Esmi Intellia Elektrik baglanti ve Montaj cizimleri www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

2017 FİYAT KATALOĞU. Yangın Alarm Sistemleri. Micro Elektronik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

2017 FİYAT KATALOĞU. Yangın Alarm Sistemleri. Micro Elektronik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2017 FİYAT KATALOĞU Yangın Alarm Sistemleri Micro Elektronik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1203 Sokak No:7/A Halkapınar Mahallesi Toptancılar Çarşısı Konak / İZMİR info@microelektronik.com.tr

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ

ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli Yangın Alarm Panelleri AA402 1 Çevrimli Elektronik Adreslenebilir Akıllı Yangın Alarm Paneli 1 Çevrim, 250

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hızlı Seçim Kılavuzu LSN Çevre Yangın Sistemleri

Hızlı Seçim Kılavuzu LSN Çevre Yangın Sistemleri Yerel Güvenlik Ağı Kolay kablo bağlantısı Otomatik konfigürasyon özelliği (kendi kendine öğrenme modu) Tüm cihaz konfigürasyonlarını panelden merkezi olarak programlama Esnek ağ yapısı (Loop, stub, T-tap

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

Ocak 2010 Fiyat Listesi

Ocak 2010 Fiyat Listesi Ocak 2010 Fiyat Listesi YANGIN ALARM S STEMLER HORING LIH HORING LIH YANGIN ALARM KONTROL PANELLER AH-03312 Spesifikasyonlar 32 Zone 8 Zone 4 Zone Model AH-03312-32L AH-03312-8L AH-03312-4L Güç 220V AC/50Hz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 83 Telefonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ 1 Membran panelli 8 çevrime kadar genişleyebilen

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ FX6000 uygulayıcılar ve bina kullanıcıları tarafından özellikle talep edilen kolay kurulum ve kullanım özellikleri olan ve ayrıca

Detaylı

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL SES ANONS SİSTEMLERİ 42 Yangın Algılama Sistemleri IP-AF001 Adresli Yangın İhbar Santralleri GST 100 Adresli Tek Loop Yangın Alarm

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron k.com web: www.d ncerelektron k.com B a ş a r ı l

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PRS xpxxx ve LBB 4428/00 Güç Amplifikatörleri

PRS xpxxx ve LBB 4428/00 Güç Amplifikatörleri İletişim Sistemleri PRS xpxxx ve Güç Amplifikatörleri PRS xpxxx ve Güç Amplifikatörleri www.boschsecrity.com/tr 1, 2, 4 veya 8 ses çıkışı (100 / 70 / 50 V çıkış seçimi) Her amplifikatör kanalı için ses

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

FIRE SECURITY YANGIN ALARM SİSTEMLERİ ANALOG / ADRESLENEBİLİR DEDEKTÖRLER KABLOSUZ FOTOELEKTRİK DUMAN DEDEKTÖRÜ 4611 Kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalarda uygundur Dâhili siren

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Ürün Kod Açıklama Liste Fiyatı 2014 BSM Kartlı Geçiş Yönetim Yazılımı Sorunuz FA C2001.NET 1 Kapı, 2 Okuyucu Kontrol Ünitesi, TCP/IP Haberleşme 716,30

Detaylı

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks.

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks. ES Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çeliðine elektrik evresini

Detaylı