FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI"

Transkript

1 TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu Tel: + (312) Fax: + (312) İnternet E-posta Yayın No: 3251 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Fax: Temmuz, 2009 MTB: Adet

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Ülkemizde kamu idarelerinin verimli, effaf ve hesap verebilir çal mas n n temel unsurlar n düzenleyen 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine birçok yeni uygulama getirilmi tir. Bu çerçevede, kamu kurumlar n n stratejik planlama ve performans programlar uyar nca belirlemi olduklar hedef ve göstergelere göre yürüttükleri faaliyetler ile bu hedeflerin gerçekle me durumunun aç kland faaliyet raporlar n n haz rlanmas da bu yeniliklerden birisidir. Kamu sektöründe stratejik plan ve performans program n n haz rlanmas çal malar nda pilot kurulu olarak yer alan Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Stratejik Plan na dayal olarak y ll k performans programlar n haz rlamakta ve performans sonuçlar n y ll k faaliyet raporlar nda kamuoyunun bilgisine sunmaktad r. Resmi istatistik alan nda ülkenin bilgi yöneticisi olma vizyonu ile hareket eden TÜ K in, belirledi i stratejik amaç ve hedefler do rultusunda 2008 y l nda yürüttü ü çal malar n n bir envanteri niteli ini ta yan TÜ K 2008 Mali Y l Faaliyet Raporu nun tüm ilgililere yararl olmas n dilerim. Nazım EKREN Devlet Naz m Bakanı EKREN ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s III

5 Başkan Sunuşu BA KAN SUNU U Ülkemiz kamu mali yönetimi mevzuat nda, kamu kurumlar n n hizmetlerini üretirken kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullanarak ürettikleri hizmeti, saydaml k ve hesap verilebilirlik ilkeleri do rultusunda topluma sunmalar hedeflenmi ve bu konulardaki usul ve esaslar tan mlanm t r. Bu do rultuda, kamu kurumlar n n her y l faaliyet raporlar n haz rlamas ve Nisan ay içerisinde kamuoyuna aç klamas mevzuat n gerekliliklerindendir. Karar al c lar n, ara t rmac lar n ve di er kullan c lar n beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafs z ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek misyonuyla çal an TÜ K, 2008 Mali Y l Faaliyet Raporu nu kamuoyu ile payla maktan memnuniyet duymaktad r. Raporda, Kurumun 2008 y l ndaki faaliyet ve projelerinin gerçekle me durumlar ele al nm ve performans de erlendirmesi yap lm t r. Kamuoyunun bilgi edinme hakk ve effafl k ilkeleri gere i, Kurumumuzun web sitesinde de yay mlanan Raporun haz rlanmas nda eme i geçen tüm çal ma arkada lar ma te ekkür ederim. A. Ömer TOPRAK Türkiye statistik Kurumu Ba kan V. A. Ömer TOPRAK Türkiye İstatistik Kurumu Başkan V. V

6 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Bakan Sunu u III Ba kan Sunu u V çindekiler VII 1. Genel Bilgiler 1 A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C. dareye li kin Bilgiler 2 1. Fiziksel Yap 2 2. Örgüt Yap s 2 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 4. nsan Kaynaklar 6 5. Sunulan Hizmetler 7 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 9 2. Temel Politika ve Öncelikler 11 A. TÜ K in Plan ve Programlar Resmi statistik Program, Stratejik Plan, Dokuzuncu Kalk nma Plan Avrupa Birli i statistik Sistemine Uyum Çal malar 14 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Faaliyetlere li kin Bilgi ve De erlendirmeler 25 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlar ve Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar 29 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri statistiki Altyap Faaliyetleri statistik Üretim Faaliyetleri Alan Uygulamalar statistik Üretim Faaliyetleri Yöntem Ara t rmalar Faaliyeti Yay n ve Bilgi Da t m Faaliyetleri Bili im Faaliyetleri Bas n ve Tan t m Faaliyetleri Uluslararas Faaliyetler Yönetsel ve Mali Hizmetler Di er Faaliyetler D Kaynakl Projeler Performans Sonuçlar Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Stratejik Hedeflerdeki Gerçekle meler, Stratejik Hedeflere li kin De erlendirmeler, TÜ K Faaliyet Raporu, 2008 VII VII

7 İçindekiler 3.3 Performans Hedeflerine li kin De erlendirmeler, Faaliyet ve Projelere li kin De erlendirmeler, Göstergelere li kin De erlendirmeler, Performans Etkileyen Faktörler Kurumsal Ç kt lara li kin De erlendirmeler Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi Di er Hususlar Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin De erlendirilmesi 73 A. Üstünlükler 73 B. Zay fl klar 73 C. F rsatlar 73 D. Tehditler 74 E. De erlendirme Öneri ve Tedbirler 76 Ek 1. Mevzuat Listesi (2008 Y l nda Yürürlü e Giren) TÜ K Te kilat emas Harcama Birimleri Baz nda Gider Tablosu, Ekonomik S n fland rmaya Göre Gider Tablosu, Mali Y l Bütçe Uygulama Sonuçlar, Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek ve Harcama Gerçekle meleri, Gerçekle en Alan Uygulamalar, Performans Sonuçlar, Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü Gelir ve Giderleri, Y l nda Ç kar lan Yay nlar (Konular na göre) Y l nda Ç kar lan Haber Bültenleri (Konular na göre) Üst Yöneticinin ç Kontrol Güvence Beyan Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan 165 Grafik Listesi 1.1 Üniversite ve Yüksek Okul Mezunu Olan TÜ K Personelinin Meslek Dallar na Göre Da l m, Bütçe Ba lang ç Ödene i ve Y l Sonu Gerçekle en Harcamalar Toplam, Alan Uygulamalar n n Gerçekle me Durumu, Alan Uygulamalar n n Konular na Göre Da l m, Alan Uygulamalar n n Uyguland statistiki Birimlere Göre Da l m, Uygulamay Yürüten Birimlere Göre Alan Uygulamalar n n Da l m, Veri Giri i Yapan Birime Göre Alan Uygulamalar n n Da l m, Planlanan ve Gerçekle en Stratejik Hedefler, Amaçlar tibar yla Gerçekle me Beklenen ve Gerçekle en Stratejik Hedefler, Performans Hedeflerinin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, Faaliyetlerin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, Göstergelerin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, VIII TÜİK, TÜ K Faaliyet Raporu, VIII

8 İçindekiler 3.12 Periyotlar na Göre Yay nlar n Da l m, Periyotlar na Göre Haber Bültenlerinin Da l m, Tablo Listesi 1.1 TÜ K Fiziki Kaynaklar n n Da l m, Merkez Te kilat Yap s, Ta ra Te kilat Yap s, Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, TÜ K Ba kanl na Al nan Personel Say s, Ana Harcama Kalemleri Ayr m nda Bütçe Da l m, Kurumsal Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Ekonomik Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Fonksiyonel Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Bütçe Ba lang ç Ödenekleri ve Y l Sonu Gerçekle en Harcama Toplamlar n n Bütçe Harcama Kalemleri Ayr m nda Da l m (%), Amaçlar tibar yla Stratejik Hedeflerin Gerçekle me Durumu Simge ve K saltmalar AB ABGS ADNKS AR-GE A S BM CAPI CATI CBS COFOG COICOP CPA ÇOB DÖS M DPT EAMER E T EGM ESA EUROSTAT GSYH G B GYKA H A IMF IPAQ IPCC Avrupa Birli i Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Ara t rma Geli tirme Avrupa statistik Sistemi Birle mi Milletler Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görü me Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me Co rafi Bilgi Sistemleri Devlet Fonksiyonlar n n S n flanmas Amaca Yönelik Ki isel Tüketim S n flamas Avrupa Ekonomik Toplulu unda Faaliyete Göre Ürünlerin statistiki S n flamas Çevre ve Orman Bakanl Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü Devlet Planlama Te kilat E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü Ekonomik birli i Te kilat Emniyet Genel Müdürlü ü Avrupa Hesaplar Sistemi Avrupa Birli i statistik Ofisi Gayri Safi Yurt çi Has la Gelir daresi Ba kanl Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Hanehalk gücü Anketi Uluslararas Para Fonu Mobil Cihaz Hükümetleraras klim De i ikli i Paneli TÜ K Faaliyet Raporu, 2008 IX IX

9 İçindekiler AD AS BBS KKTC KOB MBP MEDSTAT MEB MERN S NACE NV GM OECD OLAP PHARE R P R PBS SAS SESRTCIC SGP SMIS SMS SR D TAIEX T KA T SG TKB TKY TÜFE TÜ K UAKS UAVT UE V UNFPA ÜFE YBS YTL statistik Ara t rma Dergisi statistik Ara t rma Sempozyumu statistiki Bölge Birimleri S n flamas Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Kat l m Ortakl Belgesi Çok Yararlananl statistik birli i Program Akdeniz statistik birli i Program Milli E itim Bakanl Merkezi Nüfus daresi Sistemi Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Ekonomik birli i ve Kalk nma Te kilat Çok Boyutlu Analiz ve Raporlama Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yap land r lmas için Destek (Yard m) Program Resmi statistik Program Resmi statistik Program Bilgi Sistemi statistiksel Analiz Sistemi slam Ülkeleri statistik, Ekonomik ve Sosyal Ara t rma ve E itim Merkezi Sat nalma Gücü Paritesi statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi K sa Mesaj Servisi Sorularla Resmi statistikler Dizisi Teknik Destek ve Bilgi De i im Ofisi Türk birli i ve Kalk nma daresi Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi Tar m ve Köyi leri Bakanl Toplam Kalite Yönetimi Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Kay t Sistemi Ulusal Adres Veri Taban Ulusal E itim statistikleri Veritaban Birle mi Milletler Nüfus Fonu Üretici Fiyatlar Endeksi Yönetim Bilgi Sistemi Yeni Türk Liras X

10 Genel Bilgiler 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının ortaya konulması ve do ru politikaların olu turulması amacıyla; karar alıcıların, ara tırmacıların ve di er kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmaktır. Vizyonumuz, resmi istatistik alanında ülkenin bilgi yöneticisi olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar TÜ K, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ili kin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duydu u alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, de erlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜ K, 5429 sayılı Türkiye statistik Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumlulukları; Resmî statistik Programını hazırlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sa lamak, Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen di er alanlardaki istatistiklerini derlemek, de erlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak, Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, statistik alanındaki bilimsel ara tırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ili kin geli meleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak, statistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde belirlemek, Programın kurum ve kurulu lara verdi i resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunlu unu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sa lamak, Kalkınma plânları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedi i temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik plânlarına, yıllık amaç ve hedeflerine ba lı olarak te kilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geli tirici tedbirler almak, Programın uygulanmasına ili kin Yıllık zleme Raporlarını hazırlamak, statistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ili kin sistemlerin geli tirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi a ı ve bilgi akı sisteminin olu turulmasını koordine etmek, Ulusal kayıt sistemlerinin olu turulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sa lamak, TÜ K Faaliyet Raporu,

11 Genel Bilgiler Uluslararası düzeyde kar ıla tırmalar yapmak amacıyla di er ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, de erlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geli tirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kurulu larla i birli i içinde ara tırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geli tirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda di er ülkelerle ve uluslararası kurulu larla i birli ini sa lamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek, Kanunla verilen di er görevleri yerine getirmek sayılı Türkiye statistik Kanunu ile TÜ K'in görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinin yanı sıra, tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine de bir çerçeve getirilmi ve TÜ K'in koordinasyon rolü güçlendirilmi tir. Ayrıca, Kurumun görev alanına giren, özel önem ve öncelik ta ıyan konularda, kurullar olu turulması da hükme ba lanmı tır. Kurum çalı malarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve 2008 yılı içerisinde yürürlü e giren mevzuat listesi Ek 1'de verilmi tir. C. dareye li kin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Kurumun mevcut sabit sermayesi bakımından kendi mülkiyetinde olan hizmet binaları, Ankara merkez binası ile 11 Bölge Müdürlü ü binasıdır. Di er bölge müdürlüklerinin bir kısmı kamu kurum ve kurulu larının binalarından yararlanırken, bir kısmı ise kiralama yoluna gitmektedir. TÜ K in, 2008 yılı sonu itibarıyla sahip oldu u fiziki kaynakları Tablo 1.1'de verilmi tir. 1.1 TÜ K Fiziki Kaynaklarının Da ılımı, 2008 Toplam Merkez Ta ra Hizmet Binaları Kiralık Hizmet Binaları Tahsisli Resmi Hizmet Binaları 1-1 Lojman Demirba Ta ıtlar Kiralık Ta ıtlar Örgüt Yapısı TÜ K, Ba bakanlı a ba lı genel bütçeli bir kurumdur. 10 Kasım 2005 tarihinde kabul edilen ve 18 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren 5429 sayılı Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve Türkiye statistik Kurumu Ba kanlı ı olarak yapılandırılmı tır. statistik Konseyi, Resmi statistik Programı (R P) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalı malar yapmak üzere olu turulmu tur. Türkiye statistik Kurumu Ba kanlı ı ise, Kanunun uygulanmasını sa lamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Ta ra te kilatı olarak kurulmu tur. 2 TÜ K Faaliyet Raporu,

12 Genel Bilgiler TÜ K, Merkez te kilatı ve Türkiye genelinde 26 bölge müdürlü ü ile çalı malarını yürütmektedir. Merkez te kilatında; 8 Ana Hizmet Birimi, 3 Danı ma Birimi ve 2 Yardımcı Hizmet Birimi bulunmaktadır. Ayrıca, Ba kanlı a ba lı bir E itim ve Ara tırma Merkezi (EAMER) vardır. Merkez te kilatının yapılanması hizmet birimleri ayrımında Tablo 1.2'de, TÜ K Te kilat eması ise Ek 2'de verilmi tir. 1.2 Merkez Te kilatı Yapısı, 2008 Ba kan 3 Ba kan Yardımcısı Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Ba kanlı ı Tarım ve Çevre statistikleri Daire Ba kanlı ı Sanayi ve statistikleri Daire Ba kanlı ı Sosyal statistikler Daire Ba kanlı ı Ana Hizmet Birimleri Yöntem Ara tırmaları Daire Ba kanlı ı Dı li kiler Daire Ba kanlı ı Yayın ve Bilgi Da ıtım Daire Ba kanlı ı Bilgi ve leti im Teknolojileri Daire Ba kanlı ı Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı Danı ma Birimleri Hukuk Mü avirli i Basın ve Halkla li kiler Mü avirli i nsan Kaynakları Daire Ba kanlı ı Yardımcı Hizmet Birimleri Destek Hizmetleri Daire Ba kanlı ı Ta ra te kilatı; ulusal düzeydeki sayım ve ara tırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, de erlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını olu turmakla ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlü ünden olu an ta ra te kilatının bulundu u iller statistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ( BBS) göre Tablo 1.3'te verilmi tir. 1.3 Ta ra Te kilatı Yapısı, 2008 statistikî Bölge Bölge Müdürlükleri statistikî Bölge Bölge Müdürlükleri Birimleri Sınıflaması Birimleri Sınıflaması 1. Düzey 2. Düzey 1. Düzey 2. Düzey stanbul stanbul Nev ehir Orta Anadolu Edirne Kayseri Batı Marmara Balıkesir Zonguldak zmir Batı Karadeniz Kastamonu Ege Denizli Samsun Manisa Do u Karadeniz Trabzon Do u Marmara Batı Anadolu Akdeniz Bursa Kocaeli Ankara Konya Antalya Adana Hatay Kuzeydo u Anadolu Ortado u Anadolu Güneydo u Anadolu Erzurum Kars Malatya Van Gaziantep Diyarbakır Siirt TÜ K Faaliyet Raporu,

13 Genel Bilgiler 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar: TÜ K, bili im hizmetlerini yürütürken yeni teknolojileri de yakından takip etmektedir. Son yıllarda ki isel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi ileti im araçları, veri toplama, analiz ve da ıtım süreçlerinde etkin olarak kullanılmaya ba lanmı tır yılı sonu itibarıyla kurumdaki bili im ve ileti im araçlarının merkez ve ta ra te kilatı ayrımında sayısal da ılımı Tablo 1.4'te verilmi tir. 1.4 Bili im ve leti im Araçlarının Sayısal Da ılımı, 2008 Toplam Merkez Ta ra Ki isel Bilgisayar Diz üstü / Tablet Bilgisayar Sunucu Yazıcı Tarayıcı Video Konferans Mobil Cihaz (IPAQ) Projektör Telefon Faks Telefon Santralı Bili im Yapısı: TÜ K in bili im ve ileti im teknolojileri ile süreçlerini kısaca özetlersek; Web tabanlı yazılım geli tirme platformları kullanılarak, veri derleme sürecinde bili im imkanlarından faydalanılmakta ve internet vasıtasıyla kayna ından veri giri i sa lanmaktadır. Tablet bilgisayarlar ve benzeri mobil cihazlar ile veri derleme çalı maları, merkezde geli tirilen uygulamaların deste iyle bölge müdürlükleri sorumlulu unda yürütülmektedir. Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me (CATI) teknolojisi kullanılarak, kalite denetimi yapılmaktadır. Veri derleme sürecinde elde edilen veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlarına aktarılmaktadır. TÜ K veri tabanı platformlarında; üretim, kurumsal ve da ıtım olmak üzere üç farklı yapıdan olu an bir veri mimarisi benimsenmi tir. Üretim veri tabanları, cari döneme ait verilerin toplandı ı ve güncellemelerin gerçekle tirildi i operasyonel veri tabanlarıdır. Kurumsal veri tabanları, güncelleme i lemi tamamlanmı, süreç içerisinde kurum içi analiz/raporlamaya yönelik nihai veri tabanlarıdır. Da ıtım veri tabanları ise kurumsal veri tabanlarından beslenen, özellikle kurum dı ı kullanıcılara açık bilgi da ıtım amaçlı veri tabanlarıdır. Verilerin, analiz ve raporlama süreçlerinde, istatistiksel analizlerin yanı sıra, veriler arası ili kisel bütünlük testleri, tutarlılık analizleri ve çok boyutlu tablolamaya imkan sa layan yazılımlar kullanılmaktadır. Büyük veri hacimlerine sahip kurumsal veri tabanları üzerinde ileri düzeyde analiz/raporlama imkanı veren veri ambarı teknolojileri ile ilgili gerekli yazılım ürünleri sa lanmaktadır. Ayrıca, kurumsal veriler üzerinde karar destek amaçlı veri madencili i çalı maları yürütülmektedir. Üretilen istatistikî verilerin, etkin ve hızlı sunumuna ili kin olarak internet sayfası içeri inin dinamik olarak veri tabanlarından kar ılanması çalı maları yapılmaktadır. TÜ K Faaliyet Raporu,

14 Genel Bilgiler Web sayfası aracılı ıyla kullanıcı profilleri veri tabanı olu turularak otomatik e-posta hizmetleri ile birlikte, sayfa üzerinden sanal ma aza uygulamaları ile Internet üzerinden satı i lemleri yapılmaktadır. Veri güvenli ini sa lamak ve saldırılara kar ı korunmak için, internet giri i ile birlikte, uygulama ve veri tabanı sunucuları arasında donanımsal ve yazılımsal güvenlik duvarı kurulmu olup kurumsal anti-virüs sistemleri ile virüslerin ve spam e-postaların a üzerinde dola ımı engellenmektedir. Kurum Ba kanlı ının bili im güvenli i konusunda çıkardı ı iç genelge gere i, kurum içerisinde, Active Directory kullanımına geçilerek, kurumdaki tüm bilgisayar ve çevre birimlerinin daha hızlı, güvenli ve yönetilebilir bir alt yapıya kavu turulması için gerekli çalı malar ba latılmı tır. Merkez ve 26 bölge müdürlü ü otomasyon sistemine dahil edilerek, ka ıt üzerinde yürütülen evrak ve kurum yönetim süreçleri, personel, bütçe, yemekhane, telefon rehberi, toplantı yönetim sistemi, sa lık hizmetleri, donanım ve yazılım, envanter vb. otomasyon projeleri web ortamında geli tirilmi ve kullanımına ba lanmı tır. Otomasyon projelerinin e-imza ile kullanımı, evrak süreçleri için ba latılmı tır. Bölge Müdürlüklerinin e itiminde, uzaktan e itim teknolojileri kullanılmaktadır. TÜ K de yürütülen bili im hizmetleri a ırlıklı olarak Ankara merkezli gerçekle mekle birlikte, özellikle son yıllarda bölgesel veri i leme çalı malarında artı görülmektedir. Bölge müdürlüklerinin güçlendirilmesi politikası çerçevesinde, öncelikle bili im altyapılarının güçlendirilmesi ve mümkün olan operasyonel bili im süreçlerinin Bölge Müdürlüklerine kaydırılması yönündeki çalı malar büyük oranda tamamlanmı tır. Bu ba lamda, 2008 yılında Merkez ve Ta ra te kilatına adet ki isel bilgisayar, 73 adet dizüstü/tablet bilgisayar, 5 adet yazıcı ve 5 adet projeksiyon cihazı alınmı tır. Kütüphane ve Dokümantasyon: TÜ K Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Kurumun ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi ve belgelerin sa lanması, düzenlenmesi, korunması ve hizmete sunulması i levlerini yerine getirmektedir. TÜ K Kütüphanesi, istatistiki bilgi alanında en geni koleksiyona sahip ara tırma kütüphanesidir. Ayrıca, Ekonomik birli i ve Kalkınma Te kilatı (OECD) Derleme Kütüphanesi olma özelli i ta ımakta ve OECD yayınlarının büyük bir kısmını kullanıcıların istifadesine sunmaktadır. Kütüphane koleksiyonu ba ta TÜ K yayınları olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kurulu ların istatistik, ekonomi ve yan konularındaki kitap, doküman, süreli yayın ve CD türündeki kaynaklarından olu maktadır. TÜ K Kütüphanesini daha fonksiyonel, güncel, hızlı ve ihtiyaçlara anında cevap verebilen bir yapıya kavu turmak amacı ile 2008 yılında TÜ K yayınlarının elektronik ortama aktarımı çalı malarına ba lanmı tır yılı itibarıyla kütüphanede basılı ortamda bulunan materyal sayısı 38400, kitap dı ı materyal sayısı (CD-ROM ve disket) 1500 dür. Bilgisayar ortamında kataloglanan yayın sayısı ise dür yılında TÜ K Kütüphanesini kurum içi ve kurum dı ından 2150 ki i kullanmı tır. Yayın ve Bilgi Da ıtım: TÜ K, üretti i istatistikleri, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara paralel olarak kullanıcılarına sunmak amacıyla basılı ve manyetik ortamda da ıtımını gerçekle tirmekte, bunun yanı sıra yeni sunum teknikleri geli tirmek için çalı malar yapmaktadır. TÜ K tarafından üretilen istatistik ve göstergelerin sunumu, haber bülteni, yayın, kurumsal web sayfası, kısa mesaj (SMS), teleteks gibi kanallarla yapılmakta ve ka ıt ve manyetik ortamlarda da ıtımı sa lanmaktadır. Kurumsal olarak 2008 yılında 14 konuda 214 adet haber bülteni yayımlanmı ve 51 adet yayın basılmı tır. Ayrıca, kullanıcıların çe itli da ıtım kanallarından eri emedikleri bilgi talepleri TÜ K Faaliyet Raporu,

15 Genel Bilgiler kar ılanmakta veya kullanıcılar bilgi edinebilecekleri yerlere yönlendirilmektedir yılında kuruma yapılan bilgi taleplerinden; fiyat istatistikleri %24.6, dı ticaret istatistikleri %17.8 ve nüfus istatistikleri %15.4 ile en yüksek paya sahipken, bunları sırasıyla imalat sanayi %6.6, tarım %6.2, milli gelir %3.8, ula tırma %3.5, in aat %3.0 ve %19.1 ile di er konularda üretilen istatistikler izlemektedir yılı itibarıyla TÜ K web sayfası kullanıcı sayısı 3550 si iç, i dı olmak üzere toplam dir yılında TÜ K web sayfası, defa ziyaret edilmi, yayın görüntülenmi ve yayın indirilmi tir. 4. nsan Kaynakları TÜ K in personel sayısı, 31 Aralık 2008 itibarıyla merkez ve ta ra te kilatı olmak üzere toplam 3221 ki idir. Bu personelin %35 i merkez, %65 i ta ra te kilatında çalı maktadır. Kurum personelinin %49 u kadrolu, %49'u geçici personel, %2 si de sürekli i çi olarak istihdam edilmektedir. stihdam ekline göre personelin da ılımı, Merkez ve Ta ra te kilatı ayrımında Tablo 1.5'de verilmi tir. 1.5 TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da ılımı, 2008 stihdam ekli Toplam Merkez Ta ra Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi Döner Ser. l. Md Toplam TÜ K merkez ve ta ra te kilatında kadrolu olarak çalı an toplam 1573 personelin %86 sı, üniversite veya yüksekokul mezunu olup üniversite mezunu personel; uzman, uzman yardımcısı, istatistikçi, matematikçi, ekonomist, programcı gibi çe itli kadrolarda istihdam edilmektedir. Üniversite veya yüksek okul mezunu olan 1359 ki inin 227 si yüksek lisans, 22 si ise doktora derecesine sahiptir. Söz konusu personelin meslek dalları itibarıyla da ılımı Grafik 1.1'de verilmi tir. 1.1 Üniversite ve Yüksek Okul Mezunu Olan TÜ K Personelinin Meslek Dallarına Göre Da ılımı, ,0 35,0 (%) 33,3 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 13,3 12,0 10,2 18,6 5,0 0,0 4,4 3,5 2,6 2,1 Meslekler statistik ktisat letme Mühendislik Matematik Kamu Yön.- Siy.Bil. Ekonometri Uluslararası li kiler Di er TÜ K Faaliyet Raporu,

16 Genel Bilgiler Kurumun bilimsel ve teknolojik yapısındaki geli melere paralel olarak izlenen insan gücü planlaması sonucunda, Kurumun özellikle ta ra te kilatındaki teknik personel sayısında artı olmu tur yılında Kuruma alınan 27 personelin, %56'sı ta ra te kilatında, %44'ü ise merkez te kilatında görevlendirilmi olup kadro unvanlarına göre da ılımı Tablo 1.6'da verilmi tir. 1.6 TÜ K Ba kanlı ı na Alınan Personel Sayısı, 2008 Kadro Unvanı Toplam Merkez Ta ra TÜ K Uzman Yardımcısı statistikçi 1-1 Mühendis Matematikçi 3-3 Di er Toplam Kurumumuz 2008 yılında oldu u gibi ileriki yıllarda da personel ihtiyacını, 3 Mayıs 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre A grubu kadrolar için Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ba arılı olan uzman yardımcıları ile, B grubu kadrolardan 4 yıllık lisans e itimi veren fakülte mezunları arasından istatistikçiler, matematikçiler ve di er kadro unvanlarından temin etmek suretiyle kar ılamaya devam edecektir. Ayrıca, özürlü kontenjan açı ını doldurmak için kurumun münhal kadrolarından özürlü personel alımı yapılması yönündeki çalı malara devam edilmi tir. 5. Sunulan Hizmetler Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile ihtiyaç duyulan di er alanlardaki resmi istatistikleri derleme, de erlendirme, analiz etme, yayımlama, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapma görevi yasa ile TÜ K e verilmi tir. Bu çerçevede TÜ K, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretilmi olan istatistikleri kullanıcıların hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜ K tarafından sunulan hizmetleri genel olarak u ekilde sıralayabiliriz: statistiki Altyapı Hizmetleri: statistik altyapısını güçlendirmek amacıyla sınıflama ve standartların geli tirilmesi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Tarımsal letme Kayıt Sistemi ve Kayıtları Sistemi gibi önemli alanlarda ulusal kayıt sistemlerinin kurulması ve güncelleme çalı maları yapılmaktadır. Yöntem Ara tırma ve Geli tirme Hizmeti: TÜ K bünyesinde yapılan sayım ve ara tırmaların teknik altyapılarını hazırlamanın ve veri kalitesinin arttırılmasına yönelik metodolojik çalı maların yanı sıra, soru ka ıdı hazırlama, yöntem belirleme vb. konularda Kurum dı ından yapılan ba vurulara da cevap verilmektedir. Resmi istatistikler kapsamındaki kurum ve kurulu ların istatistik standartlarına ve sınıflamalarına uyumu konusunda da gerekli teknik destek sa lanmaktadır. TÜ K Faaliyet Raporu,

17 Genel Bilgiler statistik Üretimi: Resmi istatistik üretimi kapsamında, makroekonomik istatistikler, sosyal ve demografik istatistikler, tarım ve çevre istatistikleri, sanayi ve i istatistikleri vb. konularda istatistikler üretilmektedir. Makro Ekonomik statistikler: Milli gelir hesapları ve analizleri, dı ticaret istatistikleri, endüstriler arası i lemler ile ilgili hesaplar, kurumsal hesaplar, girdi-çıktı tabloları ve uydu hesapları, üretici ve tüketici fiyatları, satınalma gücü paritesi, güven endeksleri vb. Sosyal ve Demografik statistikler: Nüfus ve göç, demografi, i gücü piyasası, i gücü maliyeti ve kazanç yapısı, tüketim harcamaları, gelir ve ya am ko ulları, zaman kullanımı, sosyal koruma, toplumsal cinsiyet, ya am memnuniyeti, e itim, kültür, medya ve spor, sa lık ve i güvenli i, suç, adalet ve seçim, turizm vb. Tarım ve Çevre statistikleri: Tarımsal yapı, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal fiyat, tarımsal çevre, denge ve hesaplar, gıda güvenli i istatistikleri, ormancılık, uzaktan algılama, iklim de i ikli i, katı atık yönetimi ve su kirlili i, su, atık su, katı atık, hava emisyonu, hava kalitesi, çevresel istihdam ve harcama, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri vb. statistikleri: Yıllık i ve sanayi ürün istatistikleri, yapısal sanayi ve hizmet istatistikleri, kısa dönemli i istatistikleri, enerji istatistikleri, ula tırma istatistikleri, bilim ve teknoloji istatistikleri, mali aracı kurulu istatistikleri vb. Yayın ve Bilgi Da ıtım Hizmeti: Üretilen istatistik ve göstergeler çe itli araç ve kanallarla kamuoyu ile payla ılmaktadır. Bu kapsamda hizmetlerin sunumu, haber bülteni, yayın vb. araçlarla yapılmakta ve basılı yayın, manyetik veya elektronik ortamlarda da ıtımı sa lanmaktadır. Zaman içerisinde kullanıcıların görü ve önerilerini almak ve taleplerini de erlendirmek amacıyla kullanıcı memnuniyetine ili kin ara tırmalar yapılmakta ve yayın politikaları yeniden gözden geçirilmektedir. Ayrıca, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yürütülmektedir. Bili im Hizmetleri: Kurum stratejileri do rultusunda yazılım, veri tabanı yönetimi, a ve donanım vb. alanlarda bili im imkanları en üst düzeyde kullanılarak üretilen istatistiksel bilgiler Kurumun web sayfası üzerinden düzenli olarak yayımlanmakta, dinamik veri tabanları uygulamaları ile kullanıcıya daha kapsamlı bilgi sunulmakta ve web üzerinden bilgi payla ımı yaygınla tırılmaktadır. Basın ve Tanıtım Hizmeti: Kurumun üretti i istatistik ve göstergeler, genel sayımlar, önemli ara tırmalar ve kurumsal faaliyetler kamuoyuna gerek basılı bültenler yoluyla gerekse basın açıklamaları/toplantılar aracılı ıyla ve çe itli etkinliklerle tanıtılmaktadır. Uluslararası birli i Hizmetleri: Uluslararası kurulu lar, bölgesel te kilatlar ve ulusal istatistik ofisleri ile i birli i ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, TÜ K in uluslararası ortamdaki etkinli ini artırmak amacıyla uluslararası kurulu ların ve/veya ulusal istatistik ofislerinin talepleri do rultusunda, geli mekte olan ülkelere veya ülke gruplarına yönelik çe itli istatistik konularında e itim ve danı manlık hizmetleri verilmektedir. E itim Hizmetleri: Uzman yardımcıları uzmanlık alan e itimi, aday memur e itimi, e iticilerin e itimi gibi kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini güçlendirmek amacıyla kurum içine yönelik hazırlanan 8 TÜ K Faaliyet Raporu,

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: Faks: İnternet

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı