FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI"

Transkript

1 TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu Tel: + (312) Fax: + (312) İnternet E-posta Yayın No: 3251 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Fax: Temmuz, 2009 MTB: Adet

4 Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Ülkemizde kamu idarelerinin verimli, effaf ve hesap verebilir çal mas n n temel unsurlar n düzenleyen 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine birçok yeni uygulama getirilmi tir. Bu çerçevede, kamu kurumlar n n stratejik planlama ve performans programlar uyar nca belirlemi olduklar hedef ve göstergelere göre yürüttükleri faaliyetler ile bu hedeflerin gerçekle me durumunun aç kland faaliyet raporlar n n haz rlanmas da bu yeniliklerden birisidir. Kamu sektöründe stratejik plan ve performans program n n haz rlanmas çal malar nda pilot kurulu olarak yer alan Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Stratejik Plan na dayal olarak y ll k performans programlar n haz rlamakta ve performans sonuçlar n y ll k faaliyet raporlar nda kamuoyunun bilgisine sunmaktad r. Resmi istatistik alan nda ülkenin bilgi yöneticisi olma vizyonu ile hareket eden TÜ K in, belirledi i stratejik amaç ve hedefler do rultusunda 2008 y l nda yürüttü ü çal malar n n bir envanteri niteli ini ta yan TÜ K 2008 Mali Y l Faaliyet Raporu nun tüm ilgililere yararl olmas n dilerim. Nazım EKREN Devlet Naz m Bakanı EKREN ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s III

5 Başkan Sunuşu BA KAN SUNU U Ülkemiz kamu mali yönetimi mevzuat nda, kamu kurumlar n n hizmetlerini üretirken kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullanarak ürettikleri hizmeti, saydaml k ve hesap verilebilirlik ilkeleri do rultusunda topluma sunmalar hedeflenmi ve bu konulardaki usul ve esaslar tan mlanm t r. Bu do rultuda, kamu kurumlar n n her y l faaliyet raporlar n haz rlamas ve Nisan ay içerisinde kamuoyuna aç klamas mevzuat n gerekliliklerindendir. Karar al c lar n, ara t rmac lar n ve di er kullan c lar n beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafs z ve uluslararas standartlara uygun istatistikleri üretmek misyonuyla çal an TÜ K, 2008 Mali Y l Faaliyet Raporu nu kamuoyu ile payla maktan memnuniyet duymaktad r. Raporda, Kurumun 2008 y l ndaki faaliyet ve projelerinin gerçekle me durumlar ele al nm ve performans de erlendirmesi yap lm t r. Kamuoyunun bilgi edinme hakk ve effafl k ilkeleri gere i, Kurumumuzun web sitesinde de yay mlanan Raporun haz rlanmas nda eme i geçen tüm çal ma arkada lar ma te ekkür ederim. A. Ömer TOPRAK Türkiye statistik Kurumu Ba kan V. A. Ömer TOPRAK Türkiye İstatistik Kurumu Başkan V. V

6 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Bakan Sunu u III Ba kan Sunu u V çindekiler VII 1. Genel Bilgiler 1 A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C. dareye li kin Bilgiler 2 1. Fiziksel Yap 2 2. Örgüt Yap s 2 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 4. nsan Kaynaklar 6 5. Sunulan Hizmetler 7 6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 9 2. Temel Politika ve Öncelikler 11 A. TÜ K in Plan ve Programlar Resmi statistik Program, Stratejik Plan, Dokuzuncu Kalk nma Plan Avrupa Birli i statistik Sistemine Uyum Çal malar 14 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Faaliyetlere li kin Bilgi ve De erlendirmeler 25 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçlar ve Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar 29 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri statistiki Altyap Faaliyetleri statistik Üretim Faaliyetleri Alan Uygulamalar statistik Üretim Faaliyetleri Yöntem Ara t rmalar Faaliyeti Yay n ve Bilgi Da t m Faaliyetleri Bili im Faaliyetleri Bas n ve Tan t m Faaliyetleri Uluslararas Faaliyetler Yönetsel ve Mali Hizmetler Di er Faaliyetler D Kaynakl Projeler Performans Sonuçlar Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Stratejik Hedeflerdeki Gerçekle meler, Stratejik Hedeflere li kin De erlendirmeler, TÜ K Faaliyet Raporu, 2008 VII VII

7 İçindekiler 3.3 Performans Hedeflerine li kin De erlendirmeler, Faaliyet ve Projelere li kin De erlendirmeler, Göstergelere li kin De erlendirmeler, Performans Etkileyen Faktörler Kurumsal Ç kt lara li kin De erlendirmeler Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi Di er Hususlar Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin De erlendirilmesi 73 A. Üstünlükler 73 B. Zay fl klar 73 C. F rsatlar 73 D. Tehditler 74 E. De erlendirme Öneri ve Tedbirler 76 Ek 1. Mevzuat Listesi (2008 Y l nda Yürürlü e Giren) TÜ K Te kilat emas Harcama Birimleri Baz nda Gider Tablosu, Ekonomik S n fland rmaya Göre Gider Tablosu, Mali Y l Bütçe Uygulama Sonuçlar, Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek ve Harcama Gerçekle meleri, Gerçekle en Alan Uygulamalar, Performans Sonuçlar, Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü Gelir ve Giderleri, Y l nda Ç kar lan Yay nlar (Konular na göre) Y l nda Ç kar lan Haber Bültenleri (Konular na göre) Üst Yöneticinin ç Kontrol Güvence Beyan Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan 165 Grafik Listesi 1.1 Üniversite ve Yüksek Okul Mezunu Olan TÜ K Personelinin Meslek Dallar na Göre Da l m, Bütçe Ba lang ç Ödene i ve Y l Sonu Gerçekle en Harcamalar Toplam, Alan Uygulamalar n n Gerçekle me Durumu, Alan Uygulamalar n n Konular na Göre Da l m, Alan Uygulamalar n n Uyguland statistiki Birimlere Göre Da l m, Uygulamay Yürüten Birimlere Göre Alan Uygulamalar n n Da l m, Veri Giri i Yapan Birime Göre Alan Uygulamalar n n Da l m, Planlanan ve Gerçekle en Stratejik Hedefler, Amaçlar tibar yla Gerçekle me Beklenen ve Gerçekle en Stratejik Hedefler, Performans Hedeflerinin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, Faaliyetlerin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, Göstergelerin Gerçekle me Durumlar na Göre Da l m, VIII TÜİK, TÜ K Faaliyet Raporu, VIII

8 İçindekiler 3.12 Periyotlar na Göre Yay nlar n Da l m, Periyotlar na Göre Haber Bültenlerinin Da l m, Tablo Listesi 1.1 TÜ K Fiziki Kaynaklar n n Da l m, Merkez Te kilat Yap s, Ta ra Te kilat Yap s, Bili im ve leti im Araçlar n n Say sal Da l m, TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da l m, TÜ K Ba kanl na Al nan Personel Say s, Ana Harcama Kalemleri Ayr m nda Bütçe Da l m, Kurumsal Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Ekonomik Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Fonksiyonel Kod Baz nda Harcama Tutarlar, Bütçe Ba lang ç Ödenekleri ve Y l Sonu Gerçekle en Harcama Toplamlar n n Bütçe Harcama Kalemleri Ayr m nda Da l m (%), Amaçlar tibar yla Stratejik Hedeflerin Gerçekle me Durumu Simge ve K saltmalar AB ABGS ADNKS AR-GE A S BM CAPI CATI CBS COFOG COICOP CPA ÇOB DÖS M DPT EAMER E T EGM ESA EUROSTAT GSYH G B GYKA H A IMF IPAQ IPCC Avrupa Birli i Avrupa Birli i Genel Sekreterli i Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Ara t rma Geli tirme Avrupa statistik Sistemi Birle mi Milletler Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görü me Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me Co rafi Bilgi Sistemleri Devlet Fonksiyonlar n n S n flanmas Amaca Yönelik Ki isel Tüketim S n flamas Avrupa Ekonomik Toplulu unda Faaliyete Göre Ürünlerin statistiki S n flamas Çevre ve Orman Bakanl Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü Devlet Planlama Te kilat E itim ve Ara t rma Merkezi Müdürlü ü Ekonomik birli i Te kilat Emniyet Genel Müdürlü ü Avrupa Hesaplar Sistemi Avrupa Birli i statistik Ofisi Gayri Safi Yurt çi Has la Gelir daresi Ba kanl Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Hanehalk gücü Anketi Uluslararas Para Fonu Mobil Cihaz Hükümetleraras klim De i ikli i Paneli TÜ K Faaliyet Raporu, 2008 IX IX

9 İçindekiler AD AS BBS KKTC KOB MBP MEDSTAT MEB MERN S NACE NV GM OECD OLAP PHARE R P R PBS SAS SESRTCIC SGP SMIS SMS SR D TAIEX T KA T SG TKB TKY TÜFE TÜ K UAKS UAVT UE V UNFPA ÜFE YBS YTL statistik Ara t rma Dergisi statistik Ara t rma Sempozyumu statistiki Bölge Birimleri S n flamas Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Kat l m Ortakl Belgesi Çok Yararlananl statistik birli i Program Akdeniz statistik birli i Program Milli E itim Bakanl Merkezi Nüfus daresi Sistemi Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Ekonomik birli i ve Kalk nma Te kilat Çok Boyutlu Analiz ve Raporlama Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yap land r lmas için Destek (Yard m) Program Resmi statistik Program Resmi statistik Program Bilgi Sistemi statistiksel Analiz Sistemi slam Ülkeleri statistik, Ekonomik ve Sosyal Ara t rma ve E itim Merkezi Sat nalma Gücü Paritesi statistiksel Yönetim Bilgi Sistemi K sa Mesaj Servisi Sorularla Resmi statistikler Dizisi Teknik Destek ve Bilgi De i im Ofisi Türk birli i ve Kalk nma daresi Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi Tar m ve Köyi leri Bakanl Toplam Kalite Yönetimi Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Kay t Sistemi Ulusal Adres Veri Taban Ulusal E itim statistikleri Veritaban Birle mi Milletler Nüfus Fonu Üretici Fiyatlar Endeksi Yönetim Bilgi Sistemi Yeni Türk Liras X

10 Genel Bilgiler 1. Genel Bilgiler A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının ortaya konulması ve do ru politikaların olu turulması amacıyla; karar alıcıların, ara tırmacıların ve di er kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmaktır. Vizyonumuz, resmi istatistik alanında ülkenin bilgi yöneticisi olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar TÜ K, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ili kin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duydu u alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, de erlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜ K, 5429 sayılı Türkiye statistik Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumlulukları; Resmî statistik Programını hazırlamak, Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sa lamak, Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen di er alanlardaki istatistiklerini derlemek, de erlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak, Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, statistik alanındaki bilimsel ara tırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ili kin geli meleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak, statistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde belirlemek, Programın kurum ve kurulu lara verdi i resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunlu unu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sa lamak, Kalkınma plânları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedi i temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik plânlarına, yıllık amaç ve hedeflerine ba lı olarak te kilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geli tirici tedbirler almak, Programın uygulanmasına ili kin Yıllık zleme Raporlarını hazırlamak, statistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ili kin sistemlerin geli tirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi a ı ve bilgi akı sisteminin olu turulmasını koordine etmek, Ulusal kayıt sistemlerinin olu turulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sa lamak, TÜ K Faaliyet Raporu,

11 Genel Bilgiler Uluslararası düzeyde kar ıla tırmalar yapmak amacıyla di er ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, de erlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak, htiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geli tirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kurulu larla i birli i içinde ara tırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geli tirmek ve yürütmek, statistikle ilgili konularda di er ülkelerle ve uluslararası kurulu larla i birli ini sa lamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek, Kanunla verilen di er görevleri yerine getirmek sayılı Türkiye statistik Kanunu ile TÜ K'in görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinin yanı sıra, tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine de bir çerçeve getirilmi ve TÜ K'in koordinasyon rolü güçlendirilmi tir. Ayrıca, Kurumun görev alanına giren, özel önem ve öncelik ta ıyan konularda, kurullar olu turulması da hükme ba lanmı tır. Kurum çalı malarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan ve 2008 yılı içerisinde yürürlü e giren mevzuat listesi Ek 1'de verilmi tir. C. dareye li kin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Kurumun mevcut sabit sermayesi bakımından kendi mülkiyetinde olan hizmet binaları, Ankara merkez binası ile 11 Bölge Müdürlü ü binasıdır. Di er bölge müdürlüklerinin bir kısmı kamu kurum ve kurulu larının binalarından yararlanırken, bir kısmı ise kiralama yoluna gitmektedir. TÜ K in, 2008 yılı sonu itibarıyla sahip oldu u fiziki kaynakları Tablo 1.1'de verilmi tir. 1.1 TÜ K Fiziki Kaynaklarının Da ılımı, 2008 Toplam Merkez Ta ra Hizmet Binaları Kiralık Hizmet Binaları Tahsisli Resmi Hizmet Binaları 1-1 Lojman Demirba Ta ıtlar Kiralık Ta ıtlar Örgüt Yapısı TÜ K, Ba bakanlı a ba lı genel bütçeli bir kurumdur. 10 Kasım 2005 tarihinde kabul edilen ve 18 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren 5429 sayılı Türkiye statistik Kanunu ile statistik Konseyi ve Türkiye statistik Kurumu Ba kanlı ı olarak yapılandırılmı tır. statistik Konseyi, Resmi statistik Programı (R P) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görü ve önerileri kapsayan çalı malar yapmak üzere olu turulmu tur. Türkiye statistik Kurumu Ba kanlı ı ise, Kanunun uygulanmasını sa lamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Ta ra te kilatı olarak kurulmu tur. 2 TÜ K Faaliyet Raporu,

12 Genel Bilgiler TÜ K, Merkez te kilatı ve Türkiye genelinde 26 bölge müdürlü ü ile çalı malarını yürütmektedir. Merkez te kilatında; 8 Ana Hizmet Birimi, 3 Danı ma Birimi ve 2 Yardımcı Hizmet Birimi bulunmaktadır. Ayrıca, Ba kanlı a ba lı bir E itim ve Ara tırma Merkezi (EAMER) vardır. Merkez te kilatının yapılanması hizmet birimleri ayrımında Tablo 1.2'de, TÜ K Te kilat eması ise Ek 2'de verilmi tir. 1.2 Merkez Te kilatı Yapısı, 2008 Ba kan 3 Ba kan Yardımcısı Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Ba kanlı ı Tarım ve Çevre statistikleri Daire Ba kanlı ı Sanayi ve statistikleri Daire Ba kanlı ı Sosyal statistikler Daire Ba kanlı ı Ana Hizmet Birimleri Yöntem Ara tırmaları Daire Ba kanlı ı Dı li kiler Daire Ba kanlı ı Yayın ve Bilgi Da ıtım Daire Ba kanlı ı Bilgi ve leti im Teknolojileri Daire Ba kanlı ı Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı Danı ma Birimleri Hukuk Mü avirli i Basın ve Halkla li kiler Mü avirli i nsan Kaynakları Daire Ba kanlı ı Yardımcı Hizmet Birimleri Destek Hizmetleri Daire Ba kanlı ı Ta ra te kilatı; ulusal düzeydeki sayım ve ara tırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, de erlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını olu turmakla ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlü ünden olu an ta ra te kilatının bulundu u iller statistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ( BBS) göre Tablo 1.3'te verilmi tir. 1.3 Ta ra Te kilatı Yapısı, 2008 statistikî Bölge Bölge Müdürlükleri statistikî Bölge Bölge Müdürlükleri Birimleri Sınıflaması Birimleri Sınıflaması 1. Düzey 2. Düzey 1. Düzey 2. Düzey stanbul stanbul Nev ehir Orta Anadolu Edirne Kayseri Batı Marmara Balıkesir Zonguldak zmir Batı Karadeniz Kastamonu Ege Denizli Samsun Manisa Do u Karadeniz Trabzon Do u Marmara Batı Anadolu Akdeniz Bursa Kocaeli Ankara Konya Antalya Adana Hatay Kuzeydo u Anadolu Ortado u Anadolu Güneydo u Anadolu Erzurum Kars Malatya Van Gaziantep Diyarbakır Siirt TÜ K Faaliyet Raporu,

13 Genel Bilgiler 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar: TÜ K, bili im hizmetlerini yürütürken yeni teknolojileri de yakından takip etmektedir. Son yıllarda ki isel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi ileti im araçları, veri toplama, analiz ve da ıtım süreçlerinde etkin olarak kullanılmaya ba lanmı tır yılı sonu itibarıyla kurumdaki bili im ve ileti im araçlarının merkez ve ta ra te kilatı ayrımında sayısal da ılımı Tablo 1.4'te verilmi tir. 1.4 Bili im ve leti im Araçlarının Sayısal Da ılımı, 2008 Toplam Merkez Ta ra Ki isel Bilgisayar Diz üstü / Tablet Bilgisayar Sunucu Yazıcı Tarayıcı Video Konferans Mobil Cihaz (IPAQ) Projektör Telefon Faks Telefon Santralı Bili im Yapısı: TÜ K in bili im ve ileti im teknolojileri ile süreçlerini kısaca özetlersek; Web tabanlı yazılım geli tirme platformları kullanılarak, veri derleme sürecinde bili im imkanlarından faydalanılmakta ve internet vasıtasıyla kayna ından veri giri i sa lanmaktadır. Tablet bilgisayarlar ve benzeri mobil cihazlar ile veri derleme çalı maları, merkezde geli tirilen uygulamaların deste iyle bölge müdürlükleri sorumlulu unda yürütülmektedir. Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me (CATI) teknolojisi kullanılarak, kalite denetimi yapılmaktadır. Veri derleme sürecinde elde edilen veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlarına aktarılmaktadır. TÜ K veri tabanı platformlarında; üretim, kurumsal ve da ıtım olmak üzere üç farklı yapıdan olu an bir veri mimarisi benimsenmi tir. Üretim veri tabanları, cari döneme ait verilerin toplandı ı ve güncellemelerin gerçekle tirildi i operasyonel veri tabanlarıdır. Kurumsal veri tabanları, güncelleme i lemi tamamlanmı, süreç içerisinde kurum içi analiz/raporlamaya yönelik nihai veri tabanlarıdır. Da ıtım veri tabanları ise kurumsal veri tabanlarından beslenen, özellikle kurum dı ı kullanıcılara açık bilgi da ıtım amaçlı veri tabanlarıdır. Verilerin, analiz ve raporlama süreçlerinde, istatistiksel analizlerin yanı sıra, veriler arası ili kisel bütünlük testleri, tutarlılık analizleri ve çok boyutlu tablolamaya imkan sa layan yazılımlar kullanılmaktadır. Büyük veri hacimlerine sahip kurumsal veri tabanları üzerinde ileri düzeyde analiz/raporlama imkanı veren veri ambarı teknolojileri ile ilgili gerekli yazılım ürünleri sa lanmaktadır. Ayrıca, kurumsal veriler üzerinde karar destek amaçlı veri madencili i çalı maları yürütülmektedir. Üretilen istatistikî verilerin, etkin ve hızlı sunumuna ili kin olarak internet sayfası içeri inin dinamik olarak veri tabanlarından kar ılanması çalı maları yapılmaktadır. TÜ K Faaliyet Raporu,

14 Genel Bilgiler Web sayfası aracılı ıyla kullanıcı profilleri veri tabanı olu turularak otomatik e-posta hizmetleri ile birlikte, sayfa üzerinden sanal ma aza uygulamaları ile Internet üzerinden satı i lemleri yapılmaktadır. Veri güvenli ini sa lamak ve saldırılara kar ı korunmak için, internet giri i ile birlikte, uygulama ve veri tabanı sunucuları arasında donanımsal ve yazılımsal güvenlik duvarı kurulmu olup kurumsal anti-virüs sistemleri ile virüslerin ve spam e-postaların a üzerinde dola ımı engellenmektedir. Kurum Ba kanlı ının bili im güvenli i konusunda çıkardı ı iç genelge gere i, kurum içerisinde, Active Directory kullanımına geçilerek, kurumdaki tüm bilgisayar ve çevre birimlerinin daha hızlı, güvenli ve yönetilebilir bir alt yapıya kavu turulması için gerekli çalı malar ba latılmı tır. Merkez ve 26 bölge müdürlü ü otomasyon sistemine dahil edilerek, ka ıt üzerinde yürütülen evrak ve kurum yönetim süreçleri, personel, bütçe, yemekhane, telefon rehberi, toplantı yönetim sistemi, sa lık hizmetleri, donanım ve yazılım, envanter vb. otomasyon projeleri web ortamında geli tirilmi ve kullanımına ba lanmı tır. Otomasyon projelerinin e-imza ile kullanımı, evrak süreçleri için ba latılmı tır. Bölge Müdürlüklerinin e itiminde, uzaktan e itim teknolojileri kullanılmaktadır. TÜ K de yürütülen bili im hizmetleri a ırlıklı olarak Ankara merkezli gerçekle mekle birlikte, özellikle son yıllarda bölgesel veri i leme çalı malarında artı görülmektedir. Bölge müdürlüklerinin güçlendirilmesi politikası çerçevesinde, öncelikle bili im altyapılarının güçlendirilmesi ve mümkün olan operasyonel bili im süreçlerinin Bölge Müdürlüklerine kaydırılması yönündeki çalı malar büyük oranda tamamlanmı tır. Bu ba lamda, 2008 yılında Merkez ve Ta ra te kilatına adet ki isel bilgisayar, 73 adet dizüstü/tablet bilgisayar, 5 adet yazıcı ve 5 adet projeksiyon cihazı alınmı tır. Kütüphane ve Dokümantasyon: TÜ K Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Kurumun ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi ve belgelerin sa lanması, düzenlenmesi, korunması ve hizmete sunulması i levlerini yerine getirmektedir. TÜ K Kütüphanesi, istatistiki bilgi alanında en geni koleksiyona sahip ara tırma kütüphanesidir. Ayrıca, Ekonomik birli i ve Kalkınma Te kilatı (OECD) Derleme Kütüphanesi olma özelli i ta ımakta ve OECD yayınlarının büyük bir kısmını kullanıcıların istifadesine sunmaktadır. Kütüphane koleksiyonu ba ta TÜ K yayınları olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kurulu ların istatistik, ekonomi ve yan konularındaki kitap, doküman, süreli yayın ve CD türündeki kaynaklarından olu maktadır. TÜ K Kütüphanesini daha fonksiyonel, güncel, hızlı ve ihtiyaçlara anında cevap verebilen bir yapıya kavu turmak amacı ile 2008 yılında TÜ K yayınlarının elektronik ortama aktarımı çalı malarına ba lanmı tır yılı itibarıyla kütüphanede basılı ortamda bulunan materyal sayısı 38400, kitap dı ı materyal sayısı (CD-ROM ve disket) 1500 dür. Bilgisayar ortamında kataloglanan yayın sayısı ise dür yılında TÜ K Kütüphanesini kurum içi ve kurum dı ından 2150 ki i kullanmı tır. Yayın ve Bilgi Da ıtım: TÜ K, üretti i istatistikleri, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara paralel olarak kullanıcılarına sunmak amacıyla basılı ve manyetik ortamda da ıtımını gerçekle tirmekte, bunun yanı sıra yeni sunum teknikleri geli tirmek için çalı malar yapmaktadır. TÜ K tarafından üretilen istatistik ve göstergelerin sunumu, haber bülteni, yayın, kurumsal web sayfası, kısa mesaj (SMS), teleteks gibi kanallarla yapılmakta ve ka ıt ve manyetik ortamlarda da ıtımı sa lanmaktadır. Kurumsal olarak 2008 yılında 14 konuda 214 adet haber bülteni yayımlanmı ve 51 adet yayın basılmı tır. Ayrıca, kullanıcıların çe itli da ıtım kanallarından eri emedikleri bilgi talepleri TÜ K Faaliyet Raporu,

15 Genel Bilgiler kar ılanmakta veya kullanıcılar bilgi edinebilecekleri yerlere yönlendirilmektedir yılında kuruma yapılan bilgi taleplerinden; fiyat istatistikleri %24.6, dı ticaret istatistikleri %17.8 ve nüfus istatistikleri %15.4 ile en yüksek paya sahipken, bunları sırasıyla imalat sanayi %6.6, tarım %6.2, milli gelir %3.8, ula tırma %3.5, in aat %3.0 ve %19.1 ile di er konularda üretilen istatistikler izlemektedir yılı itibarıyla TÜ K web sayfası kullanıcı sayısı 3550 si iç, i dı olmak üzere toplam dir yılında TÜ K web sayfası, defa ziyaret edilmi, yayın görüntülenmi ve yayın indirilmi tir. 4. nsan Kaynakları TÜ K in personel sayısı, 31 Aralık 2008 itibarıyla merkez ve ta ra te kilatı olmak üzere toplam 3221 ki idir. Bu personelin %35 i merkez, %65 i ta ra te kilatında çalı maktadır. Kurum personelinin %49 u kadrolu, %49'u geçici personel, %2 si de sürekli i çi olarak istihdam edilmektedir. stihdam ekline göre personelin da ılımı, Merkez ve Ta ra te kilatı ayrımında Tablo 1.5'de verilmi tir. 1.5 TÜ K Personelinin stihdam ekline Göre Da ılımı, 2008 stihdam ekli Toplam Merkez Ta ra Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli çi Döner Ser. l. Md Toplam TÜ K merkez ve ta ra te kilatında kadrolu olarak çalı an toplam 1573 personelin %86 sı, üniversite veya yüksekokul mezunu olup üniversite mezunu personel; uzman, uzman yardımcısı, istatistikçi, matematikçi, ekonomist, programcı gibi çe itli kadrolarda istihdam edilmektedir. Üniversite veya yüksek okul mezunu olan 1359 ki inin 227 si yüksek lisans, 22 si ise doktora derecesine sahiptir. Söz konusu personelin meslek dalları itibarıyla da ılımı Grafik 1.1'de verilmi tir. 1.1 Üniversite ve Yüksek Okul Mezunu Olan TÜ K Personelinin Meslek Dallarına Göre Da ılımı, ,0 35,0 (%) 33,3 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 13,3 12,0 10,2 18,6 5,0 0,0 4,4 3,5 2,6 2,1 Meslekler statistik ktisat letme Mühendislik Matematik Kamu Yön.- Siy.Bil. Ekonometri Uluslararası li kiler Di er TÜ K Faaliyet Raporu,

16 Genel Bilgiler Kurumun bilimsel ve teknolojik yapısındaki geli melere paralel olarak izlenen insan gücü planlaması sonucunda, Kurumun özellikle ta ra te kilatındaki teknik personel sayısında artı olmu tur yılında Kuruma alınan 27 personelin, %56'sı ta ra te kilatında, %44'ü ise merkez te kilatında görevlendirilmi olup kadro unvanlarına göre da ılımı Tablo 1.6'da verilmi tir. 1.6 TÜ K Ba kanlı ı na Alınan Personel Sayısı, 2008 Kadro Unvanı Toplam Merkez Ta ra TÜ K Uzman Yardımcısı statistikçi 1-1 Mühendis Matematikçi 3-3 Di er Toplam Kurumumuz 2008 yılında oldu u gibi ileriki yıllarda da personel ihtiyacını, 3 Mayıs 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre A grubu kadrolar için Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ba arılı olan uzman yardımcıları ile, B grubu kadrolardan 4 yıllık lisans e itimi veren fakülte mezunları arasından istatistikçiler, matematikçiler ve di er kadro unvanlarından temin etmek suretiyle kar ılamaya devam edecektir. Ayrıca, özürlü kontenjan açı ını doldurmak için kurumun münhal kadrolarından özürlü personel alımı yapılması yönündeki çalı malara devam edilmi tir. 5. Sunulan Hizmetler Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile ihtiyaç duyulan di er alanlardaki resmi istatistikleri derleme, de erlendirme, analiz etme, yayımlama, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapma görevi yasa ile TÜ K e verilmi tir. Bu çerçevede TÜ K, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çe itlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretilmi olan istatistikleri kullanıcıların hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜ K tarafından sunulan hizmetleri genel olarak u ekilde sıralayabiliriz: statistiki Altyapı Hizmetleri: statistik altyapısını güçlendirmek amacıyla sınıflama ve standartların geli tirilmesi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Tarımsal letme Kayıt Sistemi ve Kayıtları Sistemi gibi önemli alanlarda ulusal kayıt sistemlerinin kurulması ve güncelleme çalı maları yapılmaktadır. Yöntem Ara tırma ve Geli tirme Hizmeti: TÜ K bünyesinde yapılan sayım ve ara tırmaların teknik altyapılarını hazırlamanın ve veri kalitesinin arttırılmasına yönelik metodolojik çalı maların yanı sıra, soru ka ıdı hazırlama, yöntem belirleme vb. konularda Kurum dı ından yapılan ba vurulara da cevap verilmektedir. Resmi istatistikler kapsamındaki kurum ve kurulu ların istatistik standartlarına ve sınıflamalarına uyumu konusunda da gerekli teknik destek sa lanmaktadır. TÜ K Faaliyet Raporu,

17 Genel Bilgiler statistik Üretimi: Resmi istatistik üretimi kapsamında, makroekonomik istatistikler, sosyal ve demografik istatistikler, tarım ve çevre istatistikleri, sanayi ve i istatistikleri vb. konularda istatistikler üretilmektedir. Makro Ekonomik statistikler: Milli gelir hesapları ve analizleri, dı ticaret istatistikleri, endüstriler arası i lemler ile ilgili hesaplar, kurumsal hesaplar, girdi-çıktı tabloları ve uydu hesapları, üretici ve tüketici fiyatları, satınalma gücü paritesi, güven endeksleri vb. Sosyal ve Demografik statistikler: Nüfus ve göç, demografi, i gücü piyasası, i gücü maliyeti ve kazanç yapısı, tüketim harcamaları, gelir ve ya am ko ulları, zaman kullanımı, sosyal koruma, toplumsal cinsiyet, ya am memnuniyeti, e itim, kültür, medya ve spor, sa lık ve i güvenli i, suç, adalet ve seçim, turizm vb. Tarım ve Çevre statistikleri: Tarımsal yapı, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal fiyat, tarımsal çevre, denge ve hesaplar, gıda güvenli i istatistikleri, ormancılık, uzaktan algılama, iklim de i ikli i, katı atık yönetimi ve su kirlili i, su, atık su, katı atık, hava emisyonu, hava kalitesi, çevresel istihdam ve harcama, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri vb. statistikleri: Yıllık i ve sanayi ürün istatistikleri, yapısal sanayi ve hizmet istatistikleri, kısa dönemli i istatistikleri, enerji istatistikleri, ula tırma istatistikleri, bilim ve teknoloji istatistikleri, mali aracı kurulu istatistikleri vb. Yayın ve Bilgi Da ıtım Hizmeti: Üretilen istatistik ve göstergeler çe itli araç ve kanallarla kamuoyu ile payla ılmaktadır. Bu kapsamda hizmetlerin sunumu, haber bülteni, yayın vb. araçlarla yapılmakta ve basılı yayın, manyetik veya elektronik ortamlarda da ıtımı sa lanmaktadır. Zaman içerisinde kullanıcıların görü ve önerilerini almak ve taleplerini de erlendirmek amacıyla kullanıcı memnuniyetine ili kin ara tırmalar yapılmakta ve yayın politikaları yeniden gözden geçirilmektedir. Ayrıca, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yürütülmektedir. Bili im Hizmetleri: Kurum stratejileri do rultusunda yazılım, veri tabanı yönetimi, a ve donanım vb. alanlarda bili im imkanları en üst düzeyde kullanılarak üretilen istatistiksel bilgiler Kurumun web sayfası üzerinden düzenli olarak yayımlanmakta, dinamik veri tabanları uygulamaları ile kullanıcıya daha kapsamlı bilgi sunulmakta ve web üzerinden bilgi payla ımı yaygınla tırılmaktadır. Basın ve Tanıtım Hizmeti: Kurumun üretti i istatistik ve göstergeler, genel sayımlar, önemli ara tırmalar ve kurumsal faaliyetler kamuoyuna gerek basılı bültenler yoluyla gerekse basın açıklamaları/toplantılar aracılı ıyla ve çe itli etkinliklerle tanıtılmaktadır. Uluslararası birli i Hizmetleri: Uluslararası kurulu lar, bölgesel te kilatlar ve ulusal istatistik ofisleri ile i birli i ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, TÜ K in uluslararası ortamdaki etkinli ini artırmak amacıyla uluslararası kurulu ların ve/veya ulusal istatistik ofislerinin talepleri do rultusunda, geli mekte olan ülkelere veya ülke gruplarına yönelik çe itli istatistik konularında e itim ve danı manlık hizmetleri verilmektedir. E itim Hizmetleri: Uzman yardımcıları uzmanlık alan e itimi, aday memur e itimi, e iticilerin e itimi gibi kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini güçlendirmek amacıyla kurum içine yönelik hazırlanan 8 TÜ K Faaliyet Raporu,

18 Genel Bilgiler programların yanı sıra, özellikle resmi istatistiklerin geli tirilmesi kapsamında kamu kesimindeki istatistik bilgisini arttırmak ve uygulamaların açıklamalarını yapmak üzere kurum dı ına yönelik e itimler de verilmektedir. Yönetsel ve Mali Hizmetler: Kurumun hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi ça da yönetim anlayı ları paralelinde yürütülmektedir. Planlama, programlama ve koordinasyon konularında gerek orta ve uzun vadeli gerekse yıllık düzeyde stratejiler olu turulmakta ve uygulanmaktadır. Kurumun mali, hukuki ve destek hizmetleri mevzuata uygun ekilde yürütülmektedir. Döner Sermaye Hizmetleri: Kamu kurum ve kurulu ları ile gerçek ve tüzel ki ilere, veri giri, bilgisayar programlama, sistem çözümleme, bilgisayar kiralama gibi her türlü bilgi i lem hizmetleri verilmesi, proje geli tirilmesi, ara tırma yapılması, anket düzenlenmesi ve alan uygulamaları yapılması, her türlü dizgi ve baskı i leri yapılması, üretilen her türlü bilgi, belge ve kitapların yurtiçi ve yurtdı ındaki mü terilere satılması hizmetleri Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü (DÖS M) aracılı ı ile yapılmaktadır. statistik Ara tırma Sempozyumu ( AS): Toplumda istatistik bilincini geli tirmek ve istatistik camiasını bir araya getirerek çe itli etkinliklerle istatistik hizmetlerini ve ürünlerini topluma yaymak amacıyla, 1990 yılından beri her yıl 9 Mayıs Türkiye statistik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda TÜ K, yerli ve yabancı birçok bilim adamını konuk ederek düzenledi i konferanslar, paneller ve etkinliklerle gerek personelinin gerekse üniversite ve çe itli kurulu ların katılımcılarının bilgi ve tecrübe payla ımına imkan sa lamaktadır. TÜ K'in ev sahipli inde her yıl düzenli olarak gerçekle tirilen AS, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kurulu larının deste i ile düzenlenmektedir. statistik Ara tırma Dergisi ( AD): TÜ K'in hakemli bir dergisidir. AD ile istatistiki ara tırmaların niteli inin yükseltilmesi, istatistik yöntem ve uygulamalarının geli tirilmesi, kuramsal ve uygulama alanındaki ara tırmacılar arasında ileti imin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. AD'de, temel ve uygulamalı bilim dallarında yapılan özgün ara tırma ve gözden geçirme makaleleri, teknik notlar, ele tirel derleme, tartı ma ve güncel çeviri makaleleri olmak üzere 6 farklı grupta kategorize edilen çalı malara yer verilmektedir. 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi TÜ K, Ba bakanlı a ba lı bir kurulu tur. Ba kan, TÜ K'in en üst yöneticisidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile be yıl süre için atanır. Ba kan, Ba kanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, resmî istatistik programına, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup Ba bakana kar ı sorumludur. Ba kanlıkta, ba kan yardımcıları, birinci hukuk mü aviri, daire ba kanları ve bölge müdürleri, ba kanın önerisi üzerine mü terek kararname ile, bunların dı ında kalan di er personelin atamaları ise Ba kan tarafından yapılır. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sa lamaktan, do rudan TÜ K Ba kanı na kar ı sorumludur. TÜ K Faaliyet Raporu,

19 Genel Bilgiler Daire Ba kanı ve Bölge Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda aranan artlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel artlara ilave olarak, 5429 sayılı Türkiye statistik Kanununun 23 üncü maddesi ile belirlenmi tir. Ba kanlıkta, daire ba kanlıkları ve bölge müdürlükleri bünyesinde i lerin niteli ine göre, devamlı veya geçici gruplar ve takımlar olu turulabilir. Ba kan bu birimlere sorumlular görevlendirir. Aralık 2008 tarihi itibarıyla, TÜ K merkez te kilatı bünyesinde 31 grup, 91 takım ve 14 müdürlük, bölge müdürlüklerinin her birinde ise 2 er grup, 6 ar takım ve birer ube müdürlü ü bulunmaktadır sayılı Türkiye statistik Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, kurum bünyesinde Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı kurulmu tur. Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı; resmi istatistik programı, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol, yönetim bilgi sistemleri, kurum bütçesi ve yatırım programının hazırlanması fonksiyonlarının koordinasyonu ile kesin hesap raporlama, ön mali kontrol, ayrıntılı harcama programı hazırlama, alacakların takibi, ta ınır ve ta ınmaz mal i lemleri ve mali konularda danı manlık fonksiyonlarının yürütülmesinden sorumludur. Di er taraftan, kurumsal mali yönetim ile ilgili olarak TÜ K bünyesinde yeniden yapılanma çalı maları devam etmi, bu çerçevede Kuruma be adet ç Denetçi kadrosu tahsis edilmi ancak bu kadrolara henüz atama yapılmamı tır. Mali Hizmetler Uzmanı olarak tahsis edilen altı kadrodan dördüne atama yapılmı, üç kadro tahsis edilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılı ına ise henüz atama yapılmamı tır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 ncı maddeleri ile ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeli e dayanılarak çıkarılan Türkiye statistik Kurumu Ba kanlı ı Ön Mali Kontrol Yönergesinde belirtilen mali karar ve i lemlerin ön mali kontrolleri Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Kurumumuz harcama birimleri tarafından, Ödeme Emri Belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır. 28 Haziran 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebli hükümlerine istinaden üst yöneticiden alınan onay gere ince, ihale yetkisi kurumumuz harcama yetkilileri tarafından Destek Hizmetleri Daire Ba kanlı ı na devredilmi olup kurumumuzun satın alma ve ihale i lemleri anılan Daire Ba kanlı ı tarafından yürütülmektedir. Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 1 Sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli bir idare olup muhasebe hizmetleri Ba bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlü ü nce yürütülmektedir. 10 TÜ K Faaliyet Raporu,

20 Temel Politikalar ve Öncelikler 2. Temel Politika ve Öncelikler A. TÜ K in Plan ve Programları 2005 yılında yürürlü e giren Türkiye statistik Kanunu, ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda önemli düzenlemeleri içeren R P in hazırlanmasını ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yapılmasını hükme ba lamı tır. Bunun yanı sıra, kamuda reform olarak nitelendirilen çok yıllı planlama dönemine geçi uygulamaları ba latılmı, bu kapsamda kurulu ların stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini bu plan do rultusunda olu turmaları için gerekli yasal düzenlemeler yapılmı tır. Bu do rultuda, TÜ K in de aralarında bulundu u 8 pilot kurulu ta stratejik planlama çalı maları ba latılmı tır dönemi için hazırlanan resmi istatistik programı ve stratejik planı, TÜ K in istatistik alanındaki hedeflerini ve yapılması gereken çalı malarını yeniden planlamasını gerekli kılmı tır. 1. Resmi statistik Programı, Resmi istatistiklerin üretimi, organizasyonu ve yayımına ili kin temel ilkeleri ve standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan her alanda, güncel, güvenilir, zamanlı, effaf, tarafsız ve sadece tek bir resmi istatistik üretilmesini sa lamak amacıyla 5429 Sayılı Türkiye statistik Kanununa dayanılarak be yıllık bir dönem için hazırlanmı ve Türkiye de istatistik sisteminde programlı döneme geçilmi tir. TÜ K Ba kanlı ı tarafından hazırlanan ve 30 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlü e giren Resmi statistik Programı, " ile verilerin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derlenece i, ne zaman yayımlanaca ı konularına açıklık getirilmi ve böylece resmi istatistikler bir standarda kavu turulmu tur. 2. Stratejik Plan, Dünyada ya anan sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik de i imler, kamu kesiminin yeniden yapılanma sürecine girmesine neden olmu, bu süreçte kamuda stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi ve performans yönetimi gibi ça da yönetim yakla ımları benimsenmeye ba lanmı tır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeydeki geli meler, istatistik alanındaki ihtiyaç ve beklentileri artırmı fakat kaynaklar her zaman sınırlı kalmı tır. Bu nedenle, önceliklerin belirlenebilmesi ve etkin bir kurumsal kaynak planlaması için stratejik planlama, Kurumumuz için bir tercih de il, zorunluluk haline gelmi tir. TÜ K'de 2004 yılında ba lanan stratejik planlama çalı maları, 5429 sayılı Türkiye statistik Kanunu nun yürürlü e girmesiyle, yeniden yapılanma sürecine paralel olarak ivme kazanmı tır sayılı Kanunun getirdi i de i iklikler, Mayıs 2006 da yürürlü e giren Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu dareleri çin Stratejik Planlama Kılavuzu nun 2. sürümü dikkate alınarak, TÜ K Stratejik Planı, içerik ve sunum açısından yenilenmi ve 29 Aralık 2006 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulmu tur. TÜ K Faaliyet Raporu,

FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2009 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK II MTB:2010-528-25 Adet Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Kamu idarelerinde karar süreçlerinin orta ve uzun vadeli bak aç s ile ekillendirilmesi,

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

TÜİK?"A(7A4 5B?A7)A 4+ 2 ßN+2+

TÜİK?A(7A4 5B?A7)A 4+ 2 ßN+2+ TÜİK II Bakan Sunuşu BAKAN SUNU U Dünyada, kamu yönetiminde ya anan sorunlar ve buna ba l olarak kamu mali yönetiminin yeniden yap land r lmas sürecinde, ülkemizde de bu yönde çe itli reform çal malar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2014 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2006 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2006 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2006 MALİ YILI T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde kamu idarelerinin verimli, şeffaf ve hesap verebilir çalışmasının temel unsurlarını düzenleyen 5018

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu T..C.. SAYII TAY BA KANLII II HATAY L ÖZEL DARES 22001122.YIILII DENET M RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYI TAY BA KANLI I 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TAKIMI & UZAKTAN ALGILAMA TAKIMI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kapsamındaki Kurumsal Toplantılar Başbakanlık

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İlerleme Raporu 25 Haziran 2013 Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 PERFORMANS PROGRAMI 2016 PERFORMANS PROGRAMI "Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur." 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL-KURUM E-POSTA HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL-KURUM E-POSTA HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL-KURUM E-POSTA HESAPLARI KULLANIM YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş ili

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı