077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:" name="description"> 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:">

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!"#! $ %!& & "' (%& )*"

Transkript

1 !!!"#! $ %!& & "' (%& )*

2 "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ % !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!! ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# = > 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: "$!!:!*""2<-9: "":!98)"$&!#!!# !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: 7 > %A2 -- 2%3B532B.C6 6 D.-/ > 0 -.2/ = 0 0 E F 2%3B532 3G H %3B532 3G-3 H 335 = E - -2%3B532I%3 4 H 3356 = 0> --% AI 3B./ D 0 00 A22--H HB1 0= E F 2 3/// D E F 2H2 G2H H3%23H35EI2231//

3 0 G3H H3I5/G-3 3H 0 J-H /G-3 0> 2 H H H %5523 I12-1- H 335 0= >

4 $%!& %!& & "' ' $,-.. 2<89F"!:: ; 99: "9'9;"" 8'9'98<!8!!9!!"!; 9&"K;8; :!!<#"!"'$!"#!':! 8! )!" : 8!+## )"!"#!# '))" : 'K ;8 ):)!98)"$"$"?!" <!! 8')!9#"# 9!!!'K '')"$!! 99:!"!+K()! 8!+##!# 99: 8!:##!!:#!!# 8!(#!9#"# 9!!!'K'": ; 99:!:!!#"#'))" '; 99: ""!#"!" ;8 8 8": 'K(!8!:#!'K!"!+ : '!"!+ '!"+!9#"#?!':&'8": "9!#'#'!!!!!9#"#9!!!' ""&!#!!#"#"!?! 8: H": -9: '!(9! #"! ":!98)" &!#!!#"!?#+ : 1" :' ; 9:!"!::! :)(!"!9#K :!;!"!#"! '9 )!!' 9!?! 9)"!' 8 $!#! " :!#!':!# ;" ': 8 :;"K H$!"!;";8K'$$! 8!:)($!!?!?#+# ': $ 99:!: 8!(#9#?!+#!" #:# $8# ')!!' K)-)$ $9$0B9)"8!(# #:#$ (9)"">!::9!":! 8!(!"' #.$ /0-123 "H": '9"? &" "":')!!' :"K:" "' K'": '":?:8!&!#"#'!#!8!; ' &" )" 8": $8$!!8!!?!&)' " KH":"9)98!')") ''::!;!"#:?:8!&!#"#'!#!!8!&!#!!' ; L : :'"))*" &!! 8": :'"'" ;': '$!"!8!K'$!"#:!8!8"''!:!8!'! $'$$ '$$$!# :! ;?!"&!#!):! #"#K!:8!(#9#"#)$:$ '))"!98)"$ 9!! #K(!8!!" '!:#!"K":8"K$8! ; '": 8!(#9#"#" )$:$$!9#&"K&+ : "?!'#"'!:## #"#9!!8!";8":!"!8##"# 9!9! #;$&$8$!!!:'&!#!!#"!! : ':

5 $!&!* * 4!!!$ #* (%& (5 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# =>D:!?077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!'""8'!#"!!'K2<-9: "":!98)"$8!(# #:# %!(#!"":!98)"':!!#3!#!9$"$ $:$ AKÇALAR BELDES Aktif Kayıt Pasif Kayıt Toplam Sicil 2314 Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı 0 0 Yatırım Harcaması 0 0 Kira Beyan 11 0 Tahakkuk Tahsilat ÇALI BELDES Toplam Sicil 5867 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt GÖLYAZI BELDES Toplam Sicil 647 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı 146 Arazi Beyanı 582 Çevre Beyan 558 lan Reklam Beyanı Pasif Kayıt

6 Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat 6934 GÖRÜKLE BELDES Aktif Kayıt Toplam Sicil Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan 6 Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt HASANAA BELDES Toplam Sicil 2226 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı 4186 Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!! ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8" 8!(!':! )!"(9)"" +'K!!K +"K!() +: 2< -9: B9)" )" ":!98)"$ 9!!" #:# " " B9)" -!8#!#!!#!9$"$ $:$ Beldeler Memur çi Akçalar Beldesi Çalı Beldesi 8 23 Hasanaa Beldesi 5 8 Kayapa Beldesi 4 11 Gölyazı Beldesi 2 6 Görükle Beldesi 30 22

7 > 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: "$!!:!*""2<-9: "":!98)"$&!#!!# 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8"!:"$!!:!* "" 8!#"!!')*"!!:! ;"! <):)!<!# 2-9: "'$!"#!" 2$!!:!* 5- ) "!':!# #:#MG!9!"!! ;9"!: "$!:!* ; :!!<#"!" 8!(#!##"!";" "!?!!:'!8#:!! 2$!!:!* '!8#: 8": 8 8!(#!':!#N '!8#:! ):! #"!B)9:9-O):! #"!!':!#!9#8!(# #:# 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8"!: $?!9; ()!!#"#" 8'!:!!#"#" )*"!?! 9!'!"#3#"!"!:!!? ; ;""!8#!8# 99: )*"! "" 8!8#"!"!9# 9!!"!!' $?!9; 9#!9#"! '!8#:!! $!#!()!#"!#"!9# 9!!"#8' $?!9;; # 9!!"#

8 6 #7!& $!&!& "!#)()*8!! )* 8!!5 5 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-? 0 '&'!!':'$!"#! #)!">D7!:'!8#::!'!!':+: 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-? E DCC =00 00? 0-.<- 0<.?.- =A-C. 0>0:!? 07== 9!+: P 8!8#"!"!" " H! $'$$ ':)"' ):!! 8!!' +"" )$:$$!" ;" )98!!"!9#"! "; 8": ;"'K?:8!&?!";$;')!8?#+#;' F""'))"!98)"$"!Q-:!"!:)98!B!"#R&!#!!#;!!:# #'! $ '$$ '$$$!#"#" '" Q3"! G+ : " '" )98! B!"#R "#?!+#!!!# 9:" : " )$:$9$"!-:!"!: )98! (!"#"! ;!# )!!' " "!'!#" :!';"" 8!(#!9# 8!+##!'!! ':)"'! )$:$$!9#!'!! ':)"'):!! $!# 9!!" #:#!'!!!!#"#" 9"" :!'; ;$ 9!8 ' K ) (9)" ;!+#"!!()!!9#"#"!#"!9# 9!!" #:#1!:!"!!!" ":": K:<)" 8!! <!)!!' " 9:' '!8#:!:#"!!#"!!' '& '"!')$:$$!9# 9!!" #)$(!:!"!!! ; "()9:!:<)";""##"!!8"#'8!+#?!+#!"!!'!' ; 8!(#!9# +)$"$?! : #"#" 8" )'!"%": -9: "!':!# #:#3':!#!" 9:!"!: )98! (!"#"! 8!!"')"$')!# :' & "' -:!"!: )98! B!"#"! $8$"?! :'!" 8": 99: "" $8$!"!9# %": : +"" : -?-?=?==?<,-?D-CA?=3 8 +K":":F"9!!## '!"!#!'9 $ 98'$!"!8#?< :!;!"# 8!+## $$ + "";$$"$$!!';" $$! ')!!'?!'#" "' 8!! #"! 8 G+ :"'!:## #"# ":": 9:9 8""' : : 9:"" &"" #:# C<2C >, F9: <.."?&. +---?B)=-? <0E0C

9 '!'( 99: ()*9 '!(9! #"!K ;8 +!: '"!9 '))"!:!#"#":9(: '()!! '!'("$!!9#!!9# 9!!" #)$( '" <):)!<!#!#"!!''!8#:! '" : '!: ';!+#<!:$! + ()!!#?!+#!" #:# > & >-?- 0?-0 =? B> =--?=3 8(9)""" ':)"'):!! : )$$!#+! 9:':!( )" ':":!("?+ ; (9)""()9:!8)$: 99!!"# $ - C- C=<?--?0B-- 0?-0?C <.=.?0B3 8 (9)""" " 3 ; " 9: )$$!' :!("" ':)"'):!!:!';"" 8!(#!;" 9 &"()!?!+#!"!!'K :!(" > & >- >C G )":!!!"!"99:!(9!9!#"!!'8##'?< +)!" )"!"# 8!+## 3#+!!?!99K3#+! 9"9:"!()!#"!#"!9#9!!"# #../=-C0-.& %## &9" S" ""!8#!!''$$!"/!# " (9)""!: ; 8:'" +"" 9 &"K 2< -9: " '$!"#!" : ()!!!K ":": ":!": 9:" ' +" 8!(# #:# 0-.0-?=?--2<- '+99: 8""-9: A=--BCBC<-??=2DE2. =#<.-.D.E2.-.-B0.G0-=<.-.-<.=. " 2< 89" ;!!"!9# ;': ;' : < 89 <'!"9#

10 '"))*: H$$ $P"!'; 8"'8!+#!!8!(## C? -?-? =?-- H H H -GB? =?=- <,--C0I0?G0-=-= !8## 8!9!8! :+ ' 9)"! " ; ;8"!: ":": 9:"" ' 8!+#!! 8!(#!!' '!(!:#!9# UUU"$<;:!9" 8"" 99!!"# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-C < - EE?.0.-?? B>---?-?=?=-C<<.--=.3 $?:!#'!#" : ; <):)!<!# ":": 9!8<!9#"! 8 + $?:!#'!9!8<!9#"!8!8#"!$8$"?!:?>.-.-2C=3 H: -)98! :'"''$!"#!':!)!";:()! # + ' 9 "! '!?! 8)!";()!?!+#!" # ;: ' '$!"#! 9$"$ $:$ ()! : : 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-C0 E=? 0<.?.-.-==?> /->E2.-=.3!!"!"!: )!" "!!: $?9!:!#"#" ':)"'):!!!#"!9# &"?;8 +()!?!+#!" # $?9!: : : ":": 9: + ;$$"!" '+" '$!"!!' ' '!:# 8!(#!" " """ 9!!"!9# &" '$!"#!" -- ():)')""8"" 99!!" #:# J/. C,--C <- <>< >/- <- 1I$( (& BA?=<=-C<>.-CE?0-0-.=.=A-.?. J /. C,--C +-.0? - *?=<- >.-C & >-? CA - 2? >, >C >0 CA 00<..?.?2.-.-2D..-.--?-?=<G.2C<<.--=.3 G!+#!"!" ()! #"! I!;#:! 8!(#!" <):)!<! )"" )!!' 8!8#"!"!':!# $ 9!8<! +""!:!"!! : ;";#!'!!'K(!+!9"!<#9:''!8:""':)"'):!! I!;#:! F": 9!!"

11 9:''!8:""9"!<#"9"$!!9#K<):)!<#"#'":":+"" :; '::"9:''!8:"I!;#:! ')"$8!(#!"?!''#"!:9!?;";" 8!(#!':!#

12 M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A Y A Z I L I M L S T E S YAZILIMLAR MÜDÜRLÜKLER Sunucu letim Sistemi WEB Alan Adalrı WAP Yazılımı YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Yaz. Otomasyon Uygulaması Veri Tabanı Otomasyon Modül Muhtarlık Otomasyon Yazılımı CBS yazılımı CBS Harita Mod. CBS yazılımı Bilgi lem Md Destek Hizmetleri Md. Fen leri Md Ulaım Md Hukuk leri Md. 1 mar ve ehircilik Md. nsan Kaynakları Md. letme Md. 1 Kültür ve Sos.ler Md. Mali Hizmetler Md. Özel Kalem Md. 4 Park ve Bahçeler Md. Plan ve Proje Md. Salık leri Md. 3 Tefti Kurulu Md. Temizlik leri Md. Veterinerlik Md. 1 Yazı leri Md. 4 Zabıta Md. 1 MUHTARLIKLAR 24 SPOR 2 CBS Planlama Mod. CBS Emlak stimlak Mod. CBS mar Mod CBS Fen leri Mod TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM CBS Veritabanı CBS nternet Sunucusu Sesli Yanıt Sistemi PDKS YAZILIMI SMS Sistemi Kamera Sistemi Araç Takip Yazılım

13 ; $ %!& * 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- -?H 0 ==?-CEC=3 8 +'$!"#!" $8$!!!#";?+ :")':!!#"!'$!"#!; 9 &" 8"' K;8?+ :;!!9#"! 8'9' : '!(!9:9 ':" : ")':!!" ")':!8! : ;!!":#!#9!!"#$!!&!')"!"# '$$$!#:!!!"#' #:# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- 0 ==?-->,2C->/=3!'#!"!!9#)!"<!'("';'("8!(:#'!#:9(: $8$!"")':!!!:9(: "!'9!'#'! -+')"$9$ <!;!;9!?!!!#+!')":) 8!(## A=--BCBC<-====?-- >,2C->/=3!'#!"!!9#)!" <! ;':;!?! $)!"!")"9 99: ')":) ':9(: " 9)$"! '(" 9!?!! +" )!!'!#+!')":)8!(!9#9!!"# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- --? B>--?-= (!:!"!#"! ;$$"!" ;9!8! 99: '!8#:!:#"!!#"!!' <!9#"!: #-BA--EE?.-.-C--.DE2.-.->,2C->/= 8 + 8" ;!!"!"!?! $?:!!#"!!: ;9!8!K +" &' K?:8!& $8$!" $?:!#'!! 8";9!8! K )": 99: +" '$!"#!; 9 &" ' ;" &!#!!#8!(## 0?C--0?<H ==K0B=2? L-?-CA?C3 8 +'$!"#!"")':!!"")':!8!U99M'!;)9$+: N$8$!!!#"#" &!#!9#"# 9!!8!"!":" K!?! 8"?#+# :'"))*8 9!?(!":" :' ;8?+ : ;!!9#"!?:8!& $8$!" : ")':!!" ")':!8!: ;!!":#!#"!: '))"!98)"$"'!:9!:## #:#$!!&! 8!(#!"&!#!! 3!!" 8 >!:!":"8" 9!!" #:#

14 @$:'$!"#!':!)!"!":9()! #"#"'$!"# 99;::""8!(#!" 9)"!9#"!!?! :'"')$! +" 9!?()$$ " 3!!":9()! #!#"!!'99: 8!(#!!'K: "! ""9!#'#8!(#!9#9!!"# <,-? >.-.- /. DA. =-D -?H 0 C<2C?-- G?-0 <-C- 0- =A<-? ==? 0-.D CA =?-C? >.- < C.A. CC C0 > <--C

15 M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A D O N A N I M L S T E S DONANIM MÜDÜRLÜKLER SUNUCU BLGSAYAR Diz Üstü Bilgisayar YAZICI MODEM ROUTER HUB SWITCH PLOTER BAKANLIK BLG LEM PLAN PROJE MD ÖZEL KALEM YAZI LER FEN LER ULAIM HZMELER MAL HZMETLER HUKUK MAR VE EHRCLK KÜLTÜR VE SOS. LER PARK VE BAHÇELER NSAN KAYNAKLARI DESTEK HZMETLER TARAYICI PROJEKSYON GÜÇ Kaynakları SANTRAL KLMA Rüzgar Güne Paneli SALIK LER SVL SAVUNMA TEMZLK LER VETERNER LER ZABITA LETME MÜDÜRLÜÜ TEFT KURULU MÜDÜRLÜÜ YG MUHTARLIKLAR SPOR TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM PDKS Cihaz Kamera Telsiz stasyon Telsiz Araç Takip Cihazı

16 9 *("!'!!"((& ((&!(5 9 O!N! #)( P!!%& * +(" #)( P & +( >8##U;"''!:# 8##U;"''!:# 6=>=>0 6>D7> 670>7 08##U;"''!:# 60>>% 60>=>>% =8##U;"''!:# 67D% 6=D>% 6>7K% 78##U;"''!:# 67>07>K% 6070D>KD% D8##U;"''!:# 670DK0% 6==0K>7 8##U;"''!:# 67D>K>> 9 O!!!#)( Q#!& +(5 >8##U;+8!:&-!8#9# 8##U;+8!:&-!8#9# 08##U;+8!:&-!8#9# =8##U;+8!:&-!8#9# 78##U;+8!:&-!8#9# D8##U;+8!:&-!8#9# 8##U;+8!:&-!8#9# 6D0= 6=> 6> 6>=0= 6>0> 67>= 6D=7

17 Ziyaret Edilen Sayfalar Ziyaret Araç Takip 2947 Bakanı zleyin 5937 Bakanın Mesajı 1563 Bakanın Ofisi Bakanın Programı Bakanlarımız 1669 Belediye Meclisi 3996 E-Hizmet Encümen 1777 Hizmetlerimiz l Genel Meclisi 1998 mar Durumu Kent Rehberi 8432 Komisyonlar 1419 Mecliste lk Söz Hakkı 509 Muhtarlıklar 4388 Mustafa Bozbey 5156 Müdürlükler 9963 Organizasyon eması 3960 Politikalarımız 603

18 WEB STESNE YAPILAN ZYARETÇ MKTARLARI Miktar Sayfa çerikleri!#(!& $!& 7 Q!)* Araç Takip Bakanı zleyin Bakanın Mesajı Bakanın Ofisi Bakanın Programı Bakanlarımız Belediye Meclisi E-Hizmet Encümen Hizmetlerimiz l Genel Meclisi mar Durumu Kent Rehberi Komisyonlar Mecliste lk Söz Hakkı Muhtarlıklar Mustafa Bozbey Müdürlükler Organizasyon eması Politikalarımız YIL ARAMA SAYISI BALANAN MEKUL CEVAPSIZ HAT DÜMED ARAMA GÜNÜ TOPLAM

19 9; $7"!!& & +( 08##:;!8D!:--" :M M0N 0N =8##:;!8D!:--" : 78##:;!8==>!:--" : D8##:;!8>0!:--" : 8##:;!8>>>!:--" : 99 +)4!! 8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6D;"' 08##":"::": +'!!&!#+" ':!#6;"' 08##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6;"' =8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6D;"' =8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6==;"' 78##":"::": +'!!&!#+" ':!#6>=;"' 78##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6;"' D8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6>D>;"' D8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6D0;"' 8##":"::": +'!!&!#+" ':!#60=;"H 8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6 :!#6=>"H 9F O!N!& "& (& ( 8##!$$ $;9!#"# ':!#6>=!: 08##!$$ $;9!#"# ':!#6!: =8##!$$ $;9!#"# ':!#6>!: 78##!$$ $;9!#"# ':!#6DD!: D8##!$$ $;9!#"# ':!#6D0=D!: 8##!$$ $;9!#"# ':!#60D0!: 0D0!:

20 9: O!N! +!!P!!$ %& +( 08##'":?;+8!:& ':!#6D>!: =8##'":?;+8!:& ':!#67=!: 78##'":?;+8!:& ':!#60D!: D8##'":?;+8!:& ':!#60!: 8##'":?;+8!:& ':!#6D>!: D>!: 9J +# +(O!Q!"! %4 0":"::"8!(#!";!$$ ':!#6DM>0N =":"::"8!(#!";!$$6>>0 7":"::"8!(#!";!$$6D0 D":"::"8!(#!";!$$6 > ":"::"8!(#!";!$$6 > 9 P!& +(5 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6> 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6 >8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60> 08##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 =8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 D8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60> 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6

21 9 +Q(P+ 08##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6MDD0N =8##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#67= D8##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6 8##":"::"8!8#"!"!" '!+#$?9!: ':!!#6D 6D 9 &!+( ':!!#60 ':!!#6>= ':!!#60 ':!!#6>= ':!!#6== ':!!#60 ':!!#6=0 6=0 9 %P P >8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6DD 8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6= 08##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6> =8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#60 D8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6 8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#60 60

22 96 $!"&!" &!& +( 8##":"::";" ;!$$ ':!!#6 08##":"::";" ;!$$ ':!!#6D =8##":"::";" ;!$$ ':!!#6= 78##":"::";" ;!$$ ':!!#6> D8##":"::";" ;!$$ ':!!#6D 8##":"::";" ;!$$ ':!!#6 6 9;!4+& +( 8## "!' ':!# ## ':"""!' ':!# #((" #(("&!& Q!4!!!4& +( 8##"! D=!:99 : MKTARLAR STEK GERÇEKLETRME MKTARLARI MÜDÜRLÜKLER 109 Bilgi lem Md. Ve Dier Birimler Destek Hizmetleri Md. Fen leri Md. Hukuk leri Md. mar ve ehircilik Md. nsan Kaynakları ve Eitim Md. letme Md. Kültür Sosyal l.md Mali Hizmetler Md. Özel Kalem Md. Park ve Bahçeler Md. Plan ve Proje Md. Salık leri Md. Sivil Savunma Uzman. Tefti Kurulu Md. Temizlik l.md. Ulaım Hizmetleri Müdürlüü Veteriner l.md. Yazı l.ve Kar.Md. Zabıta Md.

23 Müdürlük Gerçekletirilen stek Bilgi lem Md. Ve Dier Birimler 315 Destek Hizmetleri Md. 66 Fen leri Md. 288 Hukuk leri Md. 22 mar ve ehircilik Md. 470 nsan Kaynakları ve Eitim Md. 217 letme Md. 185 Kültür Sosyal l.md 19 Mali Hizmetler Md. 327 Özel Kalem Md. 108 Park ve Bahçeler Md. 35 Plan ve Proje Md. 239 Salık leri Md. 107 Sivil Savunma Uzman. 4 Tefti Kurulu Md. 16 Temizlik l.md. 191 Ulaım Hizmetleri Müdürlüü 96 Veteriner l.md. 67 Yazı l.ve Kar.Md. 33 Zabıta Md F > & 0?. Büro Birimlere Verilen Servis Miktarı Bilgi Sistemleri Bürosu 1396 Bilgi lem Bürosu 1473 Bilgi lem Müdürlüü 2009 Servis Miktarları 51% 49% Bilgi Sistemleri Bürosu Bilgi Sistemleri Bürosu

..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR)

..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR) ..BELEDYES KADRO HDASI (MEMUR) L :.. MECLS KARARININ LÇES : TARH SAYISI KURUMU :.. BELEDYES 10000 SINIFI I DERECES ADED GEREKÇES G..H Bakan Yardımcısı 4400 G..H Özel Kalem Müdürü 11165 G..H Tefti Kurulu

Detaylı

! "# $! % " $ " '$ &" $ %$ $ $" ((( ( &" $ )" * +( % ", $ - (.$ # $ $ %$ $ &" $ $ " ( " % 0$" # "$ %

! # $! %  $  '$ & $ %$ $ $ ((( ( & $ ) * +( % , $ - (.$ # $ $ %$ $ & $ $  (  % 0$ # $ % ! #! & ' & ((( ( & ) * + +(, - (. # + & ( /(( 0 #!1 ((, 2 3 ( '0 0 04!.! 567( + 8 ( -4(-* 0 ( *(+( /(+*! (# 0# & 9* & &,! 1 2 (.#:4 8(, //'(( 4(, 0*02( ) * ( '+! *! ((, +( ; ### ; ; ( #, (( < 9 9 ( 8 /

Detaylı

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEKL (MEMUR)

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEKL (MEMUR) L :. MECLS KARARININ LÇES :. TARH SAYISI KURUMU :. BELEDYE BAKANLII DOLU KADRO DEKLK CETVEL 00 G..H Personel Md. 4400 G..H Özel Kalem Pro.Md. 00 G..H mar Md. 11080 11085 G..H nsan Kaynakları ve Eitim Müdürü

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ LETME VE T RAKLER MÜDÜRLÜ Ü Gebze Belediyesi s n rlar içerisindeki belde sakinlerini ilgilendiren Belediye ve ktisadi konularla, kanunlarda belirlenen görevlerimiz ve stratejik plan çerçevesinde Belediye

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00 de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu -Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde //7-44 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

ç ö ö ş ç ş ş ç Ş ç ç Ö Ü ç

ç ö ö ş ç ş ş ç Ş ç ç Ö Ü ç Ş ç ö ö ş ç ş ş Ş ç ö ö ş ç ş ş ç Ş ç ç Ö Ü ç ç Ü Ü ÜÖÜ ç ş ş ş ç ö ç ç ç ş Ü ç ş ş ş ç Ş Ü Ç ç Ş Ü ş Ç Ü Ü ÜÜ ö ş ö ö ş ö ş ş ş ö ö ç ş ş ç ş ş ş ş ç ş Ö Ç Ç ç ş ş ç ş ş ş çç Ç ö Ş Ü Ü Ü ş ş ö ş Ş Ç Ç

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

İ ü ü ü ü İ ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü Ş Ş ü üü İ ü üü Ö ü ü ü ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ üü ü ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü

Detaylı

Ö ö Ü Ü ÜÜ ö Ö ö ö Ş « ö Ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö Ö Ş Ö Ö Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ş ö Ö ö Ç ö ö Ö Ö ö ö Ö Ç ö ö Ö Ö Ö» ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ş Ş ö Ş Ş ö ö ö ö Ş Ö Ö ö Ş ö Ş ö ö Ş Ş ö ö ö ö Ö Ş Ö

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ö Ğ ş ş ö ö ş Ç ş ş Ğ Ğ Ş Ğ ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş Ğ Ö ö ö ö Ç ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ö ş ö ö ö ş ş ö ş ö ö ö ş ö ö Ö ş ş ş ş ş ş Ç Ğ Ğ ö ş ş ş ö ö ş ö ö ş Ç ö ş ö ş ö ş ş ş ö ö ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş

Detaylı

ş ş» Ğ Ş ş Ş ş Ş Ş Ş ş ş Ş Ç ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş Ü Ü ş ş ş ş Ş ş ş Ş ş Ü Ş ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş Ş Ş ş ş ş ş

Detaylı

ü İİ İ Ü ü ü ö ü ü İ Ö ü ö ö ü ö ö ü ü ü ü ö ö üü ü üü ü ö ö ü ö Ü ü ü İ ö Ö ü ü ü ü İ İ ö ü Ö ü ü ü ü ö ö Ş ö ü ü ü ö ü Ç ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ö ö ü ü ö ü ü ü Ü ü ü Ş ü ü ü ü üü ü ö ü İ ö ö üü ü ü Ç

Detaylı

Ğ Ü Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ç Ş Ş Ğ Ü Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ü Ş Ş Ş Ö Ş Ü Ş Ö Ü Ş Ç « Ö Ö Ş « Ü Ü Ü Ü Ü «Ü Ş Ü «Ö Ö Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ü Ğ ÜŞ «Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ğ Ö Ö Ö Ö » Ü Ü Ü Ü Ş Ğ Ü Ç Ö « Ç Ö Ü Ş Ö Ş

Detaylı

ü ü ü ü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç ç ç ü ç ü ü üü ü ü ü üü ç ü ç ç ü ü ç ü ü ü ç ü ü üü üü ü ü ü üü ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü ü üü ü ü ü ü üü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü

Detaylı

ö ü ş ç» ş ü ü ü ü ç» Ö Ö Ç ş Ö Ü ş ü ü ü ü ü ü ş ü ü ü ü ü üü ö ç ş ö ü ş ç ş ü ü ü ü ç» ü ü ş Ö Ö Ç ü ü ü Ö ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü üü ö ç ş Ö Ü ç ü ç ö ö Ç ü ü ü ü ü ö ü

Detaylı

«ç Ü Ü Ü ü ç ü ü Ö Ü ü ü ü ü ü ü ö ü«ç ü ü ü ç ü ü ü» ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü Ü

Detaylı

Ğ Ğ ü «Ü Ğ Ö Ğ ü Ü ü Ğ ü ü ü Ç Ş ü Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ö ü Ç Ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü üü ü ü üü ü Ü ü» ü ü Ü ü üü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü üü ü ü Ü «ü ü ü

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö

ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö Ş ö Ü ö ö ö ö Ç ö Ç Ö Ö ö ö ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö Ş Ç Ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç Ç ö ö Ç ö Ö Ç ö ö Ç ö ö ö ö Ü ö ö Ü ö Ş ö Ü ö ö Ş ö ö Ş Ü ö Ş ö

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEKN K B R MLER EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren bir biçimde düzenlenmi

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 B. Teşkilat Yapısı 9 C. Fiziksel Kaynaklar 10 D. İnsan

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ğ Ğ ç ğ ç ç Ğ Ğ ğ ğ ğ Ç Ü Ü ç Ç Ü Ğ Ü ğ ğ ç Ç ğ ç ğ ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ğ ç Ö ç ğ ğ ğ ç ç Ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ Ğ çç ç

Detaylı

ş ş ğ ş ş ğ ğ ğ ş çç ş ç ğ ğ ş ş ğ ğ ş ç Ü ğ ğ ç ğ ş ç ğ ş ş ş ğ ğ ç ğ ç ş ç ş ğ ğ ş ç ç ç ç ç ğ ğ ş Ö ğ ğ ç ğ ğ ş ş ş ğ ç ş ğ ş ş ğ Ğ Ö ğ ç Ç ç Ö ğ Ş ş ğ Ğ Ç Ç Ş Ş Ğ Ü ğ Ş Ç ç ç ç ğ ğ ç Ğ ğ ç ğ ş ğ Ö

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 13 Ocak 2014 Salı günü saat 14.00 te toplandı. Yoklama ve açılışın yapılmasının

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 07.02.2012 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ] 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ahmet TANBOĞA Bilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz,

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HZMET SUNMAKLA GÖREVL/YETKL KURUMLARIN/ BRMLERN ADI HZMETN SUNUM SÜRECNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HZMETN ADI HZMETN TANIMI HZMETN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HZMETTEN

Detaylı

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009 KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 009 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN : FİKRET KESKİN İÇİNDEKİLER S.NO KONU BAŞLIĞI SAYFA I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve vizyon B-Yetki,Görev ve Sor. C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 3. İmar Durum Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından temin edilebilir -gerekli görüldüğünde

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö ü ü ü üü İ Ç İ ü ü üü İ ü ü üü ü ü ü üü ü Ç ö ü ö İ İ ü ü ü İ İ İ ü ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/61-1 DAİRESİ : HAL MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 13.02.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Hal Müdürlüğü nün 05/01/2009 tarih ve Bila sayılı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı