077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:" name="description"> 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:">

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!"#! $ %!& & "' (%& )*"

Transkript

1 !!!"#! $ %!& & "' (%& )*

2 "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ % !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!! ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# = > 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: "$!!:!*""2<-9: "":!98)"$&!#!!# !8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: 7 > %A2 -- 2%3B532B.C6 6 D.-/ > 0 -.2/ = 0 0 E F 2%3B532 3G H %3B532 3G-3 H 335 = E - -2%3B532I%3 4 H 3356 = 0> --% AI 3B./ D 0 00 A22--H HB1 0= E F 2 3/// D E F 2H2 G2H H3%23H35EI2231//

3 0 G3H H3I5/G-3 3H 0 J-H /G-3 0> 2 H H H %5523 I12-1- H 335 0= >

4 $%!& %!& & "' ' $,-.. 2<89F"!:: ; 99: "9'9;"" 8'9'98<!8!!9!!"!; 9&"K;8; :!!<#"!"'$!"#!':! 8! )!" : 8!+## )"!"#!# '))" : 'K ;8 ):)!98)"$"$"?!" <!! 8')!9#"# 9!!!'K '')"$!! 99:!"!+K()! 8!+##!# 99: 8!:##!!:#!!# 8!(#!9#"# 9!!!'K'": ; 99:!:!!#"#'))" '; 99: ""!#"!" ;8 8 8": 'K(!8!:#!'K!"!+ : '!"!+ '!"+!9#"#?!':&'8": "9!#'#'!!!!!9#"#9!!!' ""&!#!!#"#"!?! 8: H": -9: '!(9! #"! ":!98)" &!#!!#"!?#+ : 1" :' ; 9:!"!::! :)(!"!9#K :!;!"!#"! '9 )!!' 9!?! 9)"!' 8 $!#! " :!#!':!# ;" ': 8 :;"K H$!"!;";8K'$$! 8!:)($!!?!?#+# ': $ 99:!: 8!(#9#?!+#!" #:# $8# ')!!' K)-)$ $9$0B9)"8!(# #:#$ (9)"">!::9!":! 8!(!"' #.$ /0-123 "H": '9"? &" "":')!!' :"K:" "' K'": '":?:8!&!#"#'!#!8!; ' &" )" 8": $8$!!8!!?!&)' " KH":"9)98!')") ''::!;!"#:?:8!&!#"#'!#!!8!&!#!!' ; L : :'"))*" &!! 8": :'"'" ;': '$!"!8!K'$!"#:!8!8"''!:!8!'! $'$$ '$$$!# :! ;?!"&!#!):! #"#K!:8!(#9#"#)$:$ '))"!98)"$ 9!! #K(!8!!" '!:#!"K":8"K$8! ; '": 8!(#9#"#" )$:$$!9#&"K&+ : "?!'#"'!:## #"#9!!8!";8":!"!8##"# 9!9! #;$&$8$!!!:'&!#!!#"!! : ':

5 $!&!* * 4!!!$ #* (%& (5 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# =>D:!?077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!'""8'!#"!!'K2<-9: "":!98)"$8!(# #:# %!(#!"":!98)"':!!#3!#!9$"$ $:$ AKÇALAR BELDES Aktif Kayıt Pasif Kayıt Toplam Sicil 2314 Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı 0 0 Yatırım Harcaması 0 0 Kira Beyan 11 0 Tahakkuk Tahsilat ÇALI BELDES Toplam Sicil 5867 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt GÖLYAZI BELDES Toplam Sicil 647 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı 146 Arazi Beyanı 582 Çevre Beyan 558 lan Reklam Beyanı Pasif Kayıt

6 Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat 6934 GÖRÜKLE BELDES Aktif Kayıt Toplam Sicil Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan 6 Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt HASANAA BELDES Toplam Sicil 2226 Aktif Kayıt Bina Beyanı Arsa Beyanı Arazi Beyanı 4186 Çevre Beyan lan Reklam Beyanı Yatırım Harcaması Kira Beyan Tahakkuk Tahsilat Pasif Kayıt 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!! ""2<-9: "":!98)"$&!#!!# 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8" 8!(!':! )!"(9)"" +'K!!K +"K!() +: 2< -9: B9)" )" ":!98)"$ 9!!" #:# " " B9)" -!8#!#!!#!9$"$ $:$ Beldeler Memur çi Akçalar Beldesi Çalı Beldesi 8 23 Hasanaa Beldesi 5 8 Kayapa Beldesi 4 11 Gölyazı Beldesi 2 6 Görükle Beldesi 30 22

7 > 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: "$!!:!*""2<-9: "":!98)"$&!#!!# 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8"!:"$!!:!* "" 8!#"!!')*"!!:! ;"! <):)!<!# 2-9: "'$!"#!" 2$!!:!* 5- ) "!':!# #:#MG!9!"!! ;9"!: "$!:!* ; :!!<#"!" 8!(#!##"!";" "!?!!:'!8#:!! 2$!!:!* '!8#: 8": 8 8!(#!':!#N '!8#:! ):! #"!B)9:9-O):! #"!!':!#!9#8!(# #:# 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!: 077-!8## 8!9!8! :+' 9)"! ";;8"!: $?!9; ()!!#"#" 8'!:!!#"#" )*"!?! 9!'!"#3#"!"!:!!? ; ;""!8#!8# 99: )*"! "" 8!8#"!"!9# 9!!"!!' $?!9; 9#!9#"! '!8#:!! $!#!()!#"!#"!9# 9!!"#8' $?!9;; # 9!!"#

8 6 #7!& $!&!& "!#)()*8!! )* 8!!5 5 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-? 0 '&'!!':'$!"#! #)!">D7!:'!8#::!'!!':+: 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-? E DCC =00 00? 0-.<- 0<.?.- =A-C. 0>0:!? 07== 9!+: P 8!8#"!"!" " H! $'$$ ':)"' ):!! 8!!' +"" )$:$$!" ;" )98!!"!9#"! "; 8": ;"'K?:8!&?!";$;')!8?#+#;' F""'))"!98)"$"!Q-:!"!:)98!B!"#R&!#!!#;!!:# #'! $ '$$ '$$$!#"#" '" Q3"! G+ : " '" )98! B!"#R "#?!+#!!!# 9:" : " )$:$9$"!-:!"!: )98! (!"#"! ;!# )!!' " "!'!#" :!';"" 8!(#!9# 8!+##!'!! ':)"'! )$:$$!9#!'!! ':)"'):!! $!# 9!!" #:#!'!!!!#"#" 9"" :!'; ;$ 9!8 ' K ) (9)" ;!+#"!!()!!9#"#"!#"!9# 9!!" #:#1!:!"!!!" ":": K:<)" 8!! <!)!!' " 9:' '!8#:!:#"!!#"!!' '& '"!')$:$$!9# 9!!" #)$(!:!"!!! ; "()9:!:<)";""##"!!8"#'8!+#?!+#!"!!'!' ; 8!(#!9# +)$"$?! : #"#" 8" )'!"%": -9: "!':!# #:#3':!#!" 9:!"!: )98! (!"#"! 8!!"')"$')!# :' & "' -:!"!: )98! B!"#"! $8$"?! :'!" 8": 99: "" $8$!"!9# %": : +"" : -?-?=?==?<,-?D-CA?=3 8 +K":":F"9!!## '!"!#!'9 $ 98'$!"!8#?< :!;!"# 8!+## $$ + "";$$"$$!!';" $$! ')!!'?!'#" "' 8!! #"! 8 G+ :"'!:## #"# ":": 9:9 8""' : : 9:"" &"" #:# C<2C >, F9: <.."?&. +---?B)=-? <0E0C

9 '!'( 99: ()*9 '!(9! #"!K ;8 +!: '"!9 '))"!:!#"#":9(: '()!! '!'("$!!9#!!9# 9!!" #)$( '" <):)!<!#!#"!!''!8#:! '" : '!: ';!+#<!:$! + ()!!#?!+#!" #:# > & >-?- 0?-0 =? B> =--?=3 8(9)""" ':)"'):!! : )$$!#+! 9:':!( )" ':":!("?+ ; (9)""()9:!8)$: 99!!"# $ - C- C=<?--?0B-- 0?-0?C <.=.?0B3 8 (9)""" " 3 ; " 9: )$$!' :!("" ':)"'):!!:!';"" 8!(#!;" 9 &"()!?!+#!"!!'K :!(" > & >- >C G )":!!!"!"99:!(9!9!#"!!'8##'?< +)!" )"!"# 8!+## 3#+!!?!99K3#+! 9"9:"!()!#"!#"!9#9!!"# #../=-C0-.& %## &9" S" ""!8#!!''$$!"/!# " (9)""!: ; 8:'" +"" 9 &"K 2< -9: " '$!"#!" : ()!!!K ":": ":!": 9:" ' +" 8!(# #:# 0-.0-?=?--2<- '+99: 8""-9: A=--BCBC<-??=2DE2. =#<.-.D.E2.-.-B0.G0-=<.-.-<.=. " 2< 89" ;!!"!9# ;': ;' : < 89 <'!"9#

10 '"))*: H$$ $P"!'; 8"'8!+#!!8!(## C? -?-? =?-- H H H -GB? =?=- <,--C0I0?G0-=-= !8## 8!9!8! :+ ' 9)"! " ; ;8"!: ":": 9:"" ' 8!+#!! 8!(#!!' '!(!:#!9# UUU"$<;:!9" 8"" 99!!"# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-C < - EE?.0.-?? B>---?-?=?=-C<<.--=.3 $?:!#'!#" : ; <):)!<!# ":": 9!8<!9#"! 8 + $?:!#'!9!8<!9#"!8!8#"!$8$"?!:?>.-.-2C=3 H: -)98! :'"''$!"#!':!)!";:()! # + ' 9 "! '!?! 8)!";()!?!+#!" # ;: ' '$!"#! 9$"$ $:$ ()! : : 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<-C0 E=? 0<.?.-.-==?> /->E2.-=.3!!"!"!: )!" "!!: $?9!:!#"#" ':)"'):!!!#"!9# &"?;8 +()!?!+#!" # $?9!: : : ":": 9: + ;$$"!" '+" '$!"!!' ' '!:# 8!(#!" " """ 9!!"!9# &" '$!"#!" -- ():)')""8"" 99!!" #:# J/. C,--C <- <>< >/- <- 1I$( (& BA?=<=-C<>.-CE?0-0-.=.=A-.?. J /. C,--C +-.0? - *?=<- >.-C & >-? CA - 2? >, >C >0 CA 00<..?.?2.-.-2D..-.--?-?=<G.2C<<.--=.3 G!+#!"!" ()! #"! I!;#:! 8!(#!" <):)!<! )"" )!!' 8!8#"!"!':!# $ 9!8<! +""!:!"!! : ;";#!'!!'K(!+!9"!<#9:''!8:""':)"'):!! I!;#:! F": 9!!"

11 9:''!8:""9"!<#"9"$!!9#K<):)!<#"#'":":+"" :; '::"9:''!8:"I!;#:! ')"$8!(#!"?!''#"!:9!?;";" 8!(#!':!#

12 M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A Y A Z I L I M L S T E S YAZILIMLAR MÜDÜRLÜKLER Sunucu letim Sistemi WEB Alan Adalrı WAP Yazılımı YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Yaz. Otomasyon Uygulaması Veri Tabanı Otomasyon Modül Muhtarlık Otomasyon Yazılımı CBS yazılımı CBS Harita Mod. CBS yazılımı Bilgi lem Md Destek Hizmetleri Md. Fen leri Md Ulaım Md Hukuk leri Md. 1 mar ve ehircilik Md. nsan Kaynakları Md. letme Md. 1 Kültür ve Sos.ler Md. Mali Hizmetler Md. Özel Kalem Md. 4 Park ve Bahçeler Md. Plan ve Proje Md. Salık leri Md. 3 Tefti Kurulu Md. Temizlik leri Md. Veterinerlik Md. 1 Yazı leri Md. 4 Zabıta Md. 1 MUHTARLIKLAR 24 SPOR 2 CBS Planlama Mod. CBS Emlak stimlak Mod. CBS mar Mod CBS Fen leri Mod TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM CBS Veritabanı CBS nternet Sunucusu Sesli Yanıt Sistemi PDKS YAZILIMI SMS Sistemi Kamera Sistemi Araç Takip Yazılım

13 ; $ %!& * 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- -?H 0 ==?-CEC=3 8 +'$!"#!" $8$!!!#";?+ :")':!!#"!'$!"#!; 9 &" 8"' K;8?+ :;!!9#"! 8'9' : '!(!9:9 ':" : ")':!!" ")':!8! : ;!!":#!#9!!"#$!!&!')"!"# '$$$!#:!!!"#' #:# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- 0 ==?-->,2C->/=3!'#!"!!9#)!"<!'("';'("8!(:#'!#:9(: $8$!"")':!!!:9(: "!'9!'#'! -+')"$9$ <!;!;9!?!!!#+!')":) 8!(## A=--BCBC<-====?-- >,2C->/=3!'#!"!!9#)!" <! ;':;!?! $)!"!")"9 99: ')":) ':9(: " 9)$"! '(" 9!?!! +" )!!'!#+!')":)8!(!9#9!!"# 9:;: <.. <=< 0 A =- - BC BC<- --? B>--?-= (!:!"!#"! ;$$"!" ;9!8! 99: '!8#:!:#"!!#"!!' <!9#"!: #-BA--EE?.-.-C--.DE2.-.->,2C->/= 8 + 8" ;!!"!"!?! $?:!!#"!!: ;9!8!K +" &' K?:8!& $8$!" $?:!#'!! 8";9!8! K )": 99: +" '$!"#!; 9 &" ' ;" &!#!!#8!(## 0?C--0?<H ==K0B=2? L-?-CA?C3 8 +'$!"#!"")':!!"")':!8!U99M'!;)9$+: N$8$!!!#"#" &!#!9#"# 9!!8!"!":" K!?! 8"?#+# :'"))*8 9!?(!":" :' ;8?+ : ;!!9#"!?:8!& $8$!" : ")':!!" ")':!8!: ;!!":#!#"!: '))"!98)"$"'!:9!:## #:#$!!&! 8!(#!"&!#!! 3!!" 8 >!:!":"8" 9!!" #:#

14 @$:'$!"#!':!)!"!":9()! #"#"'$!"# 99;::""8!(#!" 9)"!9#"!!?! :'"')$! +" 9!?()$$ " 3!!":9()! #!#"!!'99: 8!(#!!'K: "! ""9!#'#8!(#!9#9!!"# <,-? >.-.- /. DA. =-D -?H 0 C<2C?-- G?-0 <-C- 0- =A<-? ==? 0-.D CA =?-C? >.- < C.A. CC C0 > <--C

15 M Ü D Ü R LÜ K L E R B A Z I N D A D O N A N I M L S T E S DONANIM MÜDÜRLÜKLER SUNUCU BLGSAYAR Diz Üstü Bilgisayar YAZICI MODEM ROUTER HUB SWITCH PLOTER BAKANLIK BLG LEM PLAN PROJE MD ÖZEL KALEM YAZI LER FEN LER ULAIM HZMELER MAL HZMETLER HUKUK MAR VE EHRCLK KÜLTÜR VE SOS. LER PARK VE BAHÇELER NSAN KAYNAKLARI DESTEK HZMETLER TARAYICI PROJEKSYON GÜÇ Kaynakları SANTRAL KLMA Rüzgar Güne Paneli SALIK LER SVL SAVUNMA TEMZLK LER VETERNER LER ZABITA LETME MÜDÜRLÜÜ TEFT KURULU MÜDÜRLÜÜ YG MUHTARLIKLAR SPOR TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM PDKS Cihaz Kamera Telsiz stasyon Telsiz Araç Takip Cihazı

16 9 *("!'!!"((& ((&!(5 9 O!N! #)( P!!%& * +(" #)( P & +( >8##U;"''!:# 8##U;"''!:# 6=>=>0 6>D7> 670>7 08##U;"''!:# 60>>% 60>=>>% =8##U;"''!:# 67D% 6=D>% 6>7K% 78##U;"''!:# 67>07>K% 6070D>KD% D8##U;"''!:# 670DK0% 6==0K>7 8##U;"''!:# 67D>K>> 9 O!!!#)( Q#!& +(5 >8##U;+8!:&-!8#9# 8##U;+8!:&-!8#9# 08##U;+8!:&-!8#9# =8##U;+8!:&-!8#9# 78##U;+8!:&-!8#9# D8##U;+8!:&-!8#9# 8##U;+8!:&-!8#9# 6D0= 6=> 6> 6>=0= 6>0> 67>= 6D=7

17 Ziyaret Edilen Sayfalar Ziyaret Araç Takip 2947 Bakanı zleyin 5937 Bakanın Mesajı 1563 Bakanın Ofisi Bakanın Programı Bakanlarımız 1669 Belediye Meclisi 3996 E-Hizmet Encümen 1777 Hizmetlerimiz l Genel Meclisi 1998 mar Durumu Kent Rehberi 8432 Komisyonlar 1419 Mecliste lk Söz Hakkı 509 Muhtarlıklar 4388 Mustafa Bozbey 5156 Müdürlükler 9963 Organizasyon eması 3960 Politikalarımız 603

18 WEB STESNE YAPILAN ZYARETÇ MKTARLARI Miktar Sayfa çerikleri!#(!& $!& 7 Q!)* Araç Takip Bakanı zleyin Bakanın Mesajı Bakanın Ofisi Bakanın Programı Bakanlarımız Belediye Meclisi E-Hizmet Encümen Hizmetlerimiz l Genel Meclisi mar Durumu Kent Rehberi Komisyonlar Mecliste lk Söz Hakkı Muhtarlıklar Mustafa Bozbey Müdürlükler Organizasyon eması Politikalarımız YIL ARAMA SAYISI BALANAN MEKUL CEVAPSIZ HAT DÜMED ARAMA GÜNÜ TOPLAM

19 9; $7"!!& & +( 08##:;!8D!:--" :M M0N 0N =8##:;!8D!:--" : 78##:;!8==>!:--" : D8##:;!8>0!:--" : 8##:;!8>>>!:--" : 99 +)4!! 8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6D;"' 08##":"::": +'!!&!#+" ':!#6;"' 08##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6;"' =8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6D;"' =8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6==;"' 78##":"::": +'!!&!#+" ':!#6>=;"' 78##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6;"' D8##":"::": +'!!&!#+" ':!#6>D>;"' D8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6D0;"' 8##":"::": +'!!&!#+" ':!#60=;"H 8##":"::";8?+ :!!&!#+" ':!#6 :!#6=>"H 9F O!N!& "& (& ( 8##!$$ $;9!#"# ':!#6>=!: 08##!$$ $;9!#"# ':!#6!: =8##!$$ $;9!#"# ':!#6>!: 78##!$$ $;9!#"# ':!#6DD!: D8##!$$ $;9!#"# ':!#6D0=D!: 8##!$$ $;9!#"# ':!#60D0!: 0D0!:

20 9: O!N! +!!P!!$ %& +( 08##'":?;+8!:& ':!#6D>!: =8##'":?;+8!:& ':!#67=!: 78##'":?;+8!:& ':!#60D!: D8##'":?;+8!:& ':!#60!: 8##'":?;+8!:& ':!#6D>!: D>!: 9J +# +(O!Q!"! %4 0":"::"8!(#!";!$$ ':!#6DM>0N =":"::"8!(#!";!$$6>>0 7":"::"8!(#!";!$$6D0 D":"::"8!(#!";!$$6 > ":"::"8!(#!";!$$6 > 9 P!& +(5 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6> 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6 >8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60> 08##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 =8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60 D8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#60> 8##":"::"8!8#"!"!"?! ':!!#6

21 9 +Q(P+ 08##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6MDD0N =8##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#67= D8##":"::"8!8#"!"!"'!+#$?9!: ':!!#6 8##":"::"8!8#"!"!" '!+#$?9!: ':!!#6D 6D 9 &!+( ':!!#60 ':!!#6>= ':!!#60 ':!!#6>= ':!!#6== ':!!#60 ':!!#6=0 6=0 9 %P P >8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6DD 8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6= 08##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6> =8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6> 78##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#60 D8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#6 8##":"::"8!8#"!"!""!!:$?9!::!'; ':!!#60 60

22 96 $!"&!" &!& +( 8##":"::";" ;!$$ ':!!#6 08##":"::";" ;!$$ ':!!#6D =8##":"::";" ;!$$ ':!!#6= 78##":"::";" ;!$$ ':!!#6> D8##":"::";" ;!$$ ':!!#6D 8##":"::";" ;!$$ ':!!#6 6 9;!4+& +( 8## "!' ':!# ## ':"""!' ':!# #((" #(("&!& Q!4!!!4& +( 8##"! D=!:99 : MKTARLAR STEK GERÇEKLETRME MKTARLARI MÜDÜRLÜKLER 109 Bilgi lem Md. Ve Dier Birimler Destek Hizmetleri Md. Fen leri Md. Hukuk leri Md. mar ve ehircilik Md. nsan Kaynakları ve Eitim Md. letme Md. Kültür Sosyal l.md Mali Hizmetler Md. Özel Kalem Md. Park ve Bahçeler Md. Plan ve Proje Md. Salık leri Md. Sivil Savunma Uzman. Tefti Kurulu Md. Temizlik l.md. Ulaım Hizmetleri Müdürlüü Veteriner l.md. Yazı l.ve Kar.Md. Zabıta Md.

23 Müdürlük Gerçekletirilen stek Bilgi lem Md. Ve Dier Birimler 315 Destek Hizmetleri Md. 66 Fen leri Md. 288 Hukuk leri Md. 22 mar ve ehircilik Md. 470 nsan Kaynakları ve Eitim Md. 217 letme Md. 185 Kültür Sosyal l.md 19 Mali Hizmetler Md. 327 Özel Kalem Md. 108 Park ve Bahçeler Md. 35 Plan ve Proje Md. 239 Salık leri Md. 107 Sivil Savunma Uzman. 4 Tefti Kurulu Md. 16 Temizlik l.md. 191 Ulaım Hizmetleri Müdürlüü 96 Veteriner l.md. 67 Yazı l.ve Kar.Md. 33 Zabıta Md F > & 0?. Büro Birimlere Verilen Servis Miktarı Bilgi Sistemleri Bürosu 1396 Bilgi lem Bürosu 1473 Bilgi lem Müdürlüü 2009 Servis Miktarları 51% 49% Bilgi Sistemleri Bürosu Bilgi Sistemleri Bürosu

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. BAŞKANIN SUNUŞU 3 2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5 2.1. Yasal Dayanak 5 2.2. Stratejik Plan Modeli 6 2.3. Stratejik

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KONAK BELED YES DONANIM DURUMU

KONAK BELED YES DONANIM DURUMU PERSONEL DURUMU Müdür : Birimler Yetkilisi (Tekniker) : Donan m - Yaz l m - dari fller Birim Yetkilisi : 3 Memur : 2 fiirket eleman : 2 MÜDÜRLÜK filemler Müdürlü ümüz, Belediye çal flmalar n n, halk m

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011 Performans Programı 2011 2 İçindekiler SUNUŞ ------------------------------------------------------------------------------------- 4 GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 07.02.2012 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ] 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ahmet TANBOĞA Bilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz,

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 2009 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 Gölbaşı Belediye Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK)

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ ADRES: Meram Belediye Sarayı Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332 320 10 00-2005 Faks :+90.332.320

Detaylı

Keçiören Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Keçiören Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Mart 2013 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu...9 I- Genel Bilgiler A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz... 14 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ Üst Yöneticinin Sunuşu : DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ Belediyemizin 0 Mali Yılı İdare Performans Programı, Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya giren ilk beş yıllık (0070) Stratejik Planına bağlı olarak, Meclisimizin

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332 320 10 00-2005 Faks :+90.332.320 01 23 E-POSTA: Bilgi Edinme

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı