GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin sorunlar ele al nd. 2 de Ehliyet s nvalar na yenilikler geliyor ULAfiTIRMA Bakanl ehliyet s navlar nda baz yenilikler getirmeye haz rlan yor. Teorik s navdan sonra iki defa pratik s nav uygulamas n n Ocak ay sonunda uygulamaya konmas bekleniyor. Ayr - ca otomobil ehliyeti edinme yafl n n 18 den 16 ya düflürülmesinin de düflünüldü ü belirtildi. 15 te ABTTF 20. kurulufl y ldönümünü kutlad AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. 4 te 10,11 Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor Kabine de köklü de ifliklik skeçeli Alekos Kontos yeni kabine de yok! DÜNYA B L M EKONOM Gazze de insanlar ölüyor, dünya seyrediyor 14 te Küçük kardefl de il, ikiz kardefl BAfiBAKAN Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. 3 te 9 da Avrupa Merkez Bankas ve euro 10 yafl nda 16 da Hükümetin tepkilere ra men hayata geçirmeye çal flt Tayinli Din Adam yasas nda tart flma büyüyor. Az nl n ve Dan flma Kurulu nun tepki gösterdi i ve 240 din adam n n devlet taraf ndan tayinini öngören yasay, Dan flma Kurulu Baflkan Milletvekili Çetin Mandac, Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman, Gümülcine Müftüsü brahim fierif, skeçe Müftüsü Ahmet Mete ve eski milletvekili lhan Ahmet le ele ald k. flte az nl k temsilcilerinin görüflleri ve son dönemde yaflanan tart flmalara yan tlar. 6,7 ve 8 de Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik Listesi nde baflkanl k görevinin Hasan Malkoç a geçmesinden sonra bir dizi nezaket ziyareti gerçeklefltirildi. Hasan Malkoç baflkanl ndaki Eflitlik Listesi üyeleri 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç makam nda ziyaret ederek bir süre görüfltü. Eflitlik Listesi ayn gün Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ni de ziyaret etti ve dernek yöneticileriyle görüfltü. 13 te SPOR Ünlü futbolcudan anlaml gol 19 da

2 HABER 2 GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u az nl k e itimiyle ilgili panel düzenledi. 3 Ocak Cumartesi günü Gümülcine Türk Gençler Birli- i nde yap lan panel kar ya- fl ve so uk hava engeline tak ld. Olumsuz hava flartlar nedeniyle baz konuflmac - lar ve paneli izlemek isteyenler kat lamad. GAT n panelinde Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, eski milletvekilleri Galip Galip, Mustafa Mustafa, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara konufltu. Konuflmac olmalar na ra men skeçe Milletvekili Çetin Mandac, eski milletvekili lhan Ahmet ve Rodop Evros SÖPA Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Derdiman panele kat lamad. GAT n organize etti i paneli GAT Asbaflkan rfan Çak r yönetti. BTAYTD BAfiKANI AHMET KARA Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara panelin aç l fl konuflmas nda GAT üyelerini tebrik ederek E itim Bat Trakya n n en önemli sorunudur. Acil çözüm bekleyen bir sürü sorun var az nl k e itiminde. Bu yüzden arkadafllar m z n yapt toplant y olumlu bir hareket olarak de erlendiriyoruz ve tebrik ediyoruz. leride daha genifl çapl bir toplant n n yap lmas gerekti ini de ifade etmek gerekir. diye konufltu. BTTÖB BAfiKANI SAM TORAMAN Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman e itimle, kimli in birbirinden ayr lmas n n BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: mümkün olmad n söyledi. Son y llarda göstermelik iyileflmelerin d fl nda az nl k e itimindeki sorunlar n ç gibi durdu unu ifade eden Toraman Bat Trakya da ciddi bir e itim sorunu var. Fakat burada bir Türk kimli- i sorunu oldu unu biliyoruz. Baflkanl n yapt m Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i bildi iniz gibi 1987 y l nda Yarg ya taraf ndan kapat ld. dedi. Bat Trakya Türk az nl k e itiminin dayand temelleri; Lozan antlaflmas, 1951 Türk Yunan Kültür Anlaflmas, 1968 Türk Yunan Kültür Protokolü olarak tan mlayan Toraman, bu anlaflmalarla az nl k e itiminin elde etti i kazan mlar anlatt. BTTÖB Baflkan Toraman az nl k e itiminin anlaflmalarla belirlendi ini ve rastgele yap lmas - n n büyük yanl fl olaca n söyledi. Toraman ayr ca e itim sorununun sadece ö retmenlerin de il tüm toplumun sorunu oldu unu vurgulad. RODOP M LLETVEK L AHMET HACIOSMAN Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, az nl n e itim sorunuyla çok daha fazla ilgilenmesi gerekti ini ifade ederek Y llarca e itim sorununa gereken önemi vermedik. Baflka fleylerle u raflt k e itimi ikinci plana att k. Bir toplum ayaklar üzerine basabilmesi için sa lam bir e itim sistemine sahip olmas gerekir. E er bir toplumun ekonomisi de iyi de ilse o zaman yine sorun var demektir. Toplumda birbirimizi d fllamak yerine e itim sorunlar n n üzerinde durmam z laz m. dedi. Türkçe nin olmad anaokullar n n kabul edilmemesi gerekti ini dile getiren Hac osman bu konuda milli e itim bakan n n sorulan sorulara yan t vermedi- ini belirtti. Toplumda mücadele ve fedakarl k olmadan bir fleyleri baflarman n mümkün olmad n kaydeden milletvekili Hac osman, Nas l ki bu toplum Zenginis in kitaplar n istemedi ve mücadele etti, e er isterse bundan sonra da mücadele eder ve taleplerinin yerine gelmesini sa lar. O y llarda, o istenmeyen kitaplar Atina da milli e itim bakanl n n önüne serildi ve iflte bugün okul kitaplar Türkiye den geliyor. diye konufltu. BAKEfi BAfiKANI GAL P GAL P Bat Trakya Az nl E itim ve Kültür fiirketi (BAKEfi) Baflkan Galip Galip konuflmas nda halk n e itim konusuna daha fazla önem vermesinin kaç n lmaz oldu unu anlatt. Galip flöyle dedi: Bir toplum anadilini, tarihini, örf ve adetlerini geleneklerini, dinini, kültürünü bilmezse yok olmaya mahkumdur. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatta bunun art k slogan haline getirilmesi flart oldu. Malesef toplumumuzda dile getirmeye çal flt m bu noktalar zay f. Bütün bunlar n neticesinde gitgide bizi daha zor günlerin bekledi i meydana ç km fl oluyor. BAKEfi olarak Türkçe e itim olay na önem verdiklerini belirten Galip, Çocuk anadilini iyi ö rendi i takdirde di er dilleri çok daha iyi ö reniyor. Kiflili i daha iyi gelifliyor ve kendine güveni art yor. O bak mdan bizim de ilk olarak ele ald m z konu çocuklar m z n anadillerini en iyi ö retecek bir sistem gelifltirmek. Tabii ki karfl m zda engeller var. fiu andaki hükümetin ça dafl az nl k e itim politikas diye vaadetti i birfley var. Ancak bugüne kadar en ufak bir örne ini dahi görmüfl de iliz. dedi. ESK M LLETVEK L MUSTAFA MUSTAFA Rodop eski milletvekili Mustafa Mustafa 1990 l y llarda az nl k e itimindeki sorunlar tart flmak istediklerinde tepkilerle karfl karfl ya kald klar n söyledi. Son dönemde e itim kurultay n n da yap ld na dikkat çeken Mustafa art k az nl k e itiminin tart fl lmaya baflland n kaydetti. Ö renci say s n n çok düflük oldu u okullar n birlefltirilmesi meselesinin toplum içinde tart fl lmaya ve bir çözüme kavuflmas gerekti ini dile getiren Mustafa flöyle dedi: Elde edece imiz baz kazan mlar garanti ederek birlefltirme olay na gidebiliriz belki de. Mustafa flöyle devam etti: Bugüne kadar gelen süreci art lar yla, eksileriyle görmek laz m. E itimi konuflurken hep endiflemizin vay bizi eritecekler, asimile edecekler noktas ndan kaynaklanmamas n istiyorum. Devlet tabii ki her zaman bu çaba içinde olacakt r. Çünkü devlet hep homojenlifltirmek isteyecektir. Ama bu o kadar da kolay de ildir. Onun için de e itimi, biraz da sosyalleflmenin ve kültürlü bir toplum olman n yolu olarak görmemiz laz m. Ne kadar ö rencimiz Yunanl n n bize dayatt anaokullar na gidiyor. Ne kadar devlet okullar na gidiyor. Bunu o insanlar karalamak için de il, politikam z tespit etmemiz için bilmemiz laz m. Mustafa, anaokulu e itiminin az nl k e itim sistemine dahil edilmesini, SÖ- PA n n kapat lmas n, onun yerine Türk dili ve edebiyat fakültesinin aç lmas n istediklerini de sözlerine ekledi. GAT n düzenledi i panel Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara n n konuflmas yla sona erdi.

3 HABER 3 HABER 3 Kabinede köklü de ifliklik BAfiBAKAN Kostas Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. ST L AN D S BAKANLIK DE fit RD, KONTOS KAB NE DIfiINDA KALDI Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. Yeni tar m bakan Sotiris Hacigakis oldu. Hükümetin önde gelen isimlerinden Ekonomi Bakan Yorgos Alogoskufis de yeni kabinede yok y l nda yaflanan olaylar döneminde d - fliflleri bakan olan Andonis Samaras ise y llar sonra kabinede yer ald. Samaras yeni kabinede Kültür Bakan olarak görev yapacak. YEN KAB NE 7 Ocak Çarflamba günü Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: hükümet sözcüsü Evangelos Andonaros taraf ndan aç klanan yeni kabine flöyle: D fliflleri Bakan : Dora Bakoyanni çiflleri Bakan : Prokopis Pavlopulos Milli Savunma Bakan : Evangelos Meymarakis Çal flma Bakan : Fani Palli Petralia Ekonomi Bakan : Yannis Papathanasiu Kalk nma Bakan : Kostis Hacidakis Tar m Bakan : Sotiris Hacigakis Adalet Bakan : Nikos Dendias Witten derne ine yeni yönetim W TTEN Bat Trakya Türkleri Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i, yeni yönetim kurulunu belirledi. 20 Aral k Cumartesi günü yap lan genel kurula yaklafl k 45 üye kat ld. 16 nc genel kurulda faliyet ve maliyet raporlar okunduktan ve kongre üyeleri taraf ndan onayland ktan sonra, derne in gelecekte nas l daha aktif hale getirilebilece i konusunda fikir al flveriflinde bulunuldu ve baz projeler görüflüldü. Ola an genel kurul toplant s nda yap - Deniz Ticaret Bakan : Anastasis Papaliguras Ulaflt rma Bakan : Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakan : Aris Spilyotopulos Bay nd rl k Bakan : Yorgos Suflias Makedonya Trakya Bakan : Stavros Kalafatis Sa l k Bakan : Dimitris Avramopulos Turizm Bakan : Kostas Markopulos Kültür Bakan : Andonis Samaras Hükümet Sözcüsü: Evangelos Andonaros lan seçimler sonucu yeni yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kuruluna seçilen kifliler aras nda yap lan görev da l m flöyle olufltu. 1- Dr. Mesut Hüseyin: Baflkan 2-Fahretin Ismail: Asbaflkan 3-Mehmet Hasan: Genel Sekreter 4-Nail Bektafl: Genel Muasip 5-Bilal Ibrahim: Lokal Sorumlusu 6-Burak Bilal: Gençlik Kolu Sorumlusu 7-Ertan Koca Mümün: Spor Sorumlusu Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Atefl düfltü ü yeri yakar... Gazze günlerdir atefl alt nda. srail ordusunun havadan ve denizden bafllatt sald r, kara harekat yla doru a ulaflm fl durumda. srail ordusunun yaklafl k 1.5 milyon Filistinlinin yaflad Gazze fieridi ne bafllatt sald r iki haftay geride b rak rken, srail in meflru müdafaa iddialar n n yersiz oldu u da her geçen gün daha da fazla anlafl l yor. srail in Hamas bahane ederek bafllatt sald r lardan en büyük darbeyi alanlar ise siviller... Bu yaz y kaleme al rken, savafl n bilançosu 700 ölü ve 3 bin yaral yd. Evet, Gazze fieridi ndeki atefl en çok çocuklar yak yor... srail in meflru müdafaa ad na BM denetimindeki bir okula yapt sald r n n görüntüleri hala haf zalarda. Savafl atefli hiçbir günah, suçu olmayan çocuklar yok ediyor. Hayatta kalanlarda da, yaflamlar boyunca tedavi edemeyecekleri, yok edemeyecekleri yaralar aç yor. Televizyon ekranlar nda, gazete sayfalar nda savafl n kanl ellerinin yok etti i çocuk görüntülerini, korkudan gözleri d flar f rlam fl çocuk bak fllar n unutmak mümkün mü? Günlerdir aç, susuz kalan çocuklar için düflmanlar ndan, srail askerlerinden süt, afl dilenen babalar n içine düfltü ü çaresizlik tarif edilebilir mi? Biz Gazze de yaflanan cehennemi, s cac k evlerimizden izlerken dehflete kap l yoruz. Peki hiç o cehennemin içinde oldu unuzu düflündünüz mü? Ya da bu cehennemin ortas nda bir yerlerde, dehflet içindeki çocuklar n z koruyup, güvence alt na almaya çal flan bir anne ya da baban n yerine kendinizi koydunuz mu? Ne kadar korku verici bir durum de il mi? Bakmaya bile k yamad m z, gözümüzden k skand m z çocuklar m z bizim için ne kadar de erliyse, neredeyse gülmeyi unutmufl Filistinli anne babalar için de bir o kadar de- erli. Gazze de bir insanl k suçu iflleniyor. Hatta bir savafl suçu. Uluslararas kamuoyu ise buna gereken cevab veremiyor ya da vermek ifline gelmiyor. Bu insanl k ay b n ise geçen yüzy l n en büyük soyk r m na maruz kalm fl bir rk gerçeklefltiriyor. Nazilerin yaklafl k 6 milyon Yahudi yi katletti ini düflünecek olursak, böylesine derin bir ac yaflam fl bir rk nas l olur da bugün bu flekilde davran r, bunu anlamak mümkün de il. Zulüm görenin, eline f rsat geçti inde en büyük zalim olabilece inin bir örne i sanki tüm yaflananlar. Gazze fieridi nde su yok, afl yok, elektrik yok... Hastanelerde t bbi malzeme ve ilaç yok... Hayat güvencesi yok... Herfleyden önemlisi de umut yok... Bar fl inanc yok... srail in ilan etti i, günde üç saatlik k smi ateflkes ise ne insani yard mlar n da t lmas, ne de rahat bir nefes al nmas için yeterli bir süre. Bat l bir yard m görevlisinin bu konuda söyledikleri ise üç saatlik ateflkesin ne anlama geldi ini kavramam z için yeterli: Annenizin ve baban z n hala hayatta olup olmad na bakabilece iniz üç saat bir insani yard m koridoru de ildir. Bu olsa olsa, srail askerleri için bir çay molas d r. Gazze deki geliflmelerle ilgili internette dolafl rken eski bir Filistin deyifli dikkatimi çekiyor: Eskiden Filistin için ölmek fliar ön plandayd. fiimdi Filistin için yaflamak gerekiyor. Tabii srail buna izin verirse...

4 HABER 4 Cemil ABTTF 20 yafl nda KABZA TERS AÇI Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Az nl k sorunlar n n Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurulmas ndan rahats z olan baz çevreler beklendi i gibi itirazlar n, rahats zl klar n dile getirmekte geç kalmad lar Aral k tarihleri aras nda Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay McDougall ve çal flma ekibinin organize etti i ilk Az nl klar Forum unda az nl k sorunlar n dile getirenler baz bas n yay n organlar taraf ndan yine günah keçisi, hatta vatan haini ilan edildi. Az nl k sorunlar n n uluslararas platformda dile getirilmesinden rahats z olanlar, o toplant da söz alan Bat Trakyal lar n söyledikleri ve toplant esnas nda da tt klar 8 sayfal k raporda yer alan bilgilerin yanl fll ndan bahsetmiyor, bahsedemiyor. Bu da önemli bir geliflme. Çünkü biz öküzün alt nda buza yerlefltirenleri de gördük. tiraz etmeyi ve hedef göstermeyi kendilerine adet edinen o kalemler, öyle anlafl l yor ki, söz konusu toplant ile ilgili az nl k bas n nda ç kan haberleri çok iyi tercüme etmifller. Yani Türkçeleri gayet iyi. Ufak bir detay gözlerinden kaçm fl veya kasten öyle yazm fllar. O toplant ya kat lan biri olarak ufak bir düzeltme yapmay zaruri buluyorum. O toplant da Bat Trakya temsilcileri bahsedildi i gibi 11 defa de il, 4 defa söz ald lar. Yine bahsedildi i gibi hiç bir AB ülkesinde az nl k sorunlar n dile getiren olmad. ifadesi de yanl fl. Konuflmac lar n listesine bir kere daha iyi bakmalar gerekiyor. Neyse, böyle ufak detaylarla bir kafl k suda bo ulmamak için daha fazla u raflmayal m. Bat Trakya temsilcileri taraf ndan dile getirilen sorunlar n varl n n kabulü, verilen bilgilerin do rulu una itiraz n olmamas, iflin belki de sevindirici yönünü oluflturmaktad r. Sorunun kabulü, çözümün yar s d r mant yla yaklaflacak olursak, ufukta bir fl k görme arzumuzu güçlendirmektedir. Toplant ya kat lan Bat Trakya temscilcilerinin günah keçisi veya vatan haini olarak lanse edilmesini ise afl r l k ve milliyetçilik damar n n bir ürünü olarak kabul ediyoruz. Daha önceki yaz lar mda da belirtti im gibi bu toplant da ilk defa Yunanistan diplomatlar, Bat Trakya temsilcilerinden özel konuflma talebinde bulundular. Oradaki varl m zdan pek de hoflnut olmad klar n diplomatik bir dille ifade ettiler. Kendilerine, Amac m z, vatan m z bu tür toplant larda küçük düflürmek de ildir. Bizler, memleketimizde sorunlar m z anlatacak muhatap bulam yoruz. Az nl k temsilcilerinin devlet temsilcileri ile görüflme ve sorunlar konuflma talepleri hep cevaps z kal yor. Siyasiler (baz istisnalar hariç) bölgeye düzenledikleri gezilerde az nl k temsilcileriyle bir araya gelmekten kaç n - yorlar. Atina nezdinde yap lan giriflimler maalesef sonuç getirmiyor. Sonuçta biz burada Yang ndan mal kaç rm yoruz Bu toplant ya resmi bir flekilde kat l yoruz. Gizlenmiyoruz. Sorunlar m z dile getiriyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Bu do al hakk m zd r. Bundan rahats zl k duymaman z gerekiyor. Gelin bunlar az nl kla konuflun. Hep diyalogdan bahsediliyor ama uygulamada hiç bir fley göremiyoruz. fleklinde görüfllerimizi ilettik. Yunanl diplomatlara söylediklerimizi, bizi elefltiren ve hatta hedef gösteren baz bas n yay n kurulfllar na da iletiyoruz. Unutmay n! Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Gazze de insanlar ölüyor, kime ne? Ortado u, en çok insan n öldü ü bölge olmaya devam ediyor. srail, Hamas ileri sürerek, Gazze deki sivilleri bombalamaya devam ediyor. Bu sat rlar n kaleme ald m s rada ço u çocuk ve sivillerin ölü say s 700 e yaklaflm flt. Yaral lar ise 2300 ü geçmifl durumda. Dünya seyrediyor, yeni umut Obama Florida da golf oynuyor. Obama, bu insanl k dram için bir baflkan görevdeyken benim konuflmam abes kaçar aç klamas yla s yr l yor. Putin, Merkel, Brown, Sarkozy ve di erleri hep mesafeli aç klamalarla yetiniyor. Diplomatik çözüm ar yorlar. Ar yorlar ama nafile...yaz klar olsun... Analistler, srail sald r lar n n 40 gün sonra yap lacak olan srail genel seçimleri için düzenlendi ini söylüyor. Hedef Hamas diyorlar ama ölenler silahs z, suçsuz insanlar, çocuklar... Hamas n Gazze de olmad n bile bile oralar n bombalamak ve suçsuz insanlar öldürme flerefsizli ine dünyan n art k daha fazla seyirci kalmamas gerekiyor. Arap dünyas neredesin? Kardefllerin kurfluna diziliyor. Siz seyrediyorsunuz! Dünyan n neredeyse dört bir yan nda srail karfl t gösteriler düzenleniyor. Memleketimizde Filistin halk bir baflka seviliyor. Atina, Selanik ve di er flehirlerde Kahrolsun srail ba ran nice H ristiyan Yunan vatandafl yollarda. Bat Trakya Müslüman Türkleri neredesiniz? AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. Habipo lu: «ABTTF, Bat Trakya Türklerinin gönüllü elçisidir» Gecede konuflan ABTTF baflkan Halit Habipo lu, ABTTF nin kurulufl amac ve kuruluflunun ilk y llar nda karfl laflt s k nt - lar hat rlatarak, «Federasyonumuz bugün 30 derne i çat s alt nda toplamay baflarm fl durumdad r. ABTTF, art k uluslararas zeminde sayg nl k kazanm fl ve kabul görmüfl uluslararas sivil toplum örgütü haline gelmifltir. Bat Trakya Türk Az nl, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey e özel dan flmanl k statüsünde üye bir örgüt olarak Birleflmifl Milletler dedir... AG T zemininde sesini duyurmaktad r. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ndedir... Avrupa Parlamentosu ndad r... Avrupa Az nl klar Federal Birli i (FUEN) üyesi bir örgüt olarak Avrupa Diyalog Forumu üyesidir. Avrupa Birli i Temel Haklar Ajans n n oluflturdu u Temel Haklar Platformu na üye olarak seçilmifltir... ABTTF, Brüksel de, Cenevre de, Varflova da, Paris te, Nanjing te, Helsinki de ve daha pek çok yerde Bat Trakya Türk Az nl n n sesini dünyaya duyurmak ve uluslararas toplumun dikkatini çekmek için çaba göstermektedir.» dedi. Habipo lu 20 y l içerisinde yap lan çal flmalar n ve elde edilen baflar lar n birlik, beraberlik ve dayan flman n eseri oldu unu ifade ederek, «Elde etti imiz bu baflar, bu akflam burada sergiledi imiz birlik ve beraberlik bizlerin yani diasporada yaflayan Bat Trakya Türkleri ile derneklerimizin yöneticileri ve ABTTF Yönetim Kurulu nun baflar s d r dedi. PLAKET TÖREN ABTTF nin 20 inci kurulufl y ldönümü etkinli inde Gümülcine de Baflkonsolos olarak görev yapm fl flimdiki T.C. Stuttgart Baflkonsolosu Ümit Yard m, T.C. Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut, FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF nin kurucu Genel Baflkan Cafer Alio lu, TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc ve TRT Yap mc -Yönetmen-Metin Yazar Metin Edirneli le teflekkür plaketi verildi. Plaket törenin ard ndan ABTTF kurucu baflkan Cefer Alio lu, Türkiye nin Studgart Baflkonsolosu Ümit Yard m ve Türkiye nin Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut k - sa birer konuflma yapt. BTTDD GENEL MERKEZ Geceye Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi ad na kat lan Baflkan Yard mc s Hasan Küçük ABTTF nin 20. Kulufl y ldönümünü kutlayarak, Genel Baflkan m Op. Dr. Erol Kaflifo lu nu temsilen aran zda bulunarak bu birlik ve beraberlik duygusunu paylaflmaktan dolay mutluluk duyuyorum. Sizlere Genel Baflkan m n en içten selam ve iyi dileklerini getirmifl bulunuyorum. Bat Trakya Türklerine yap lan haks zl klar karfl s nda verilen mücadeleye gönül vermifl insanlar üç bölgede faaliyet gösteriyorlar. Yunanistan da Bat Trakya da, anavatan Türkiye de ve diasporada... Diasporada yaflayan Bat Trakyal - lar, Avrupa a rl kl olmak üzere uluslararas zeminde Bat Trakya Türkleri ad na faaliyet gösteriyor. Bugün, 20. y l n kutlad - m z ABTTF nin Türk Az nl n mücadelesinde pekçok baflar ya imza att ortadad r. ABTTF yi baflar lar ndan ve çabalar ndan dolay kutlar m. diye konufltu. FUEN TEMS LC S Son olarak konuflan FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF, y llard r bizim ile birliktedir. Son iki y ld r ise ABTTF, FU- EN in üyesi olarak aktif bir üye olarak faaliyet gösteriyor. Ülkeniz Yunanistan da ne kadar bask alt nda oldu unuzu gayet iyi anl yorum. Ülkenizdeki Makedonlar n Gökkufla partisinin kurultay na ifltirak etti- imde hiç al fl k olmad m bir ortam ile karfl laflt m. AB üyesi Yunanistan yasalar - na uygun olarak kurulmufl siyasi bir partinin kurultay polisler eflli inde gerçeklefltirildi. ABTTF nin gerçeklefltirdi i her türlü çal flman n yan nda oldu umuzu belirtiriz. Art k yaln z de ilsiniz. dedi. E LENCE Protokol konuflmalar ve plaket töreninden sonra Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Bat Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birli i ad na çocuklar n folklor gösterileri yer ald. Ard ndan ABTTF ve ABTTF ye üye dernekler taraf ndan finanse edilerek haz rlanan Dünden Bugüne Bat Trakya Türk Az nl - adl belgeselin fragman gösterildi. Ard ndan Bat Trakya Türklerinin yak ndan tan d TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc, sahne alarak seslendirdi i Rumeli Türküleri ile salonu dolduran binlerce kifliye nefleli dakikalar yaflatt. MESAJ GÖNDERENLER 20 nici kurulufl y ldönümüne kat lamayan ancak mesaj gönderen, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Yunanistan Berlin Büyükelçisi Tassos (Anastassios) Kriekoukis, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Ali Sami Toraman ve Yunanistan Anadolu Ajans muhabiri Mehmet Hatipo lu nun gönderdi i mesajlar okundu.

5 2 Ocak 2009 HABER 5 K U L S... Keçilli ye bakan var m? SKEÇE den balkan koluna do ru giderken, tahrib edilmifl Hamidiye Köprüsü nü geçtikten birkaç kilometre sonra, kemerli, büyük eski bir tafl köprü göze çarpar. Köprü bafl ndaki P L MA tabelas, o yolun sizi Keçilli köyüne götürece ini izah eder. skeçe Balkan kolunda bulunmas na ve nüfusunun tamam n n Türk olmas na ra men, Kapodistrias kanunu ile Stavrupolis Belediyesine ba lanan bu köyde bugün yaklafl k 50 hane yafl yor. Köy sakinlerinin ço u tar m ve hayvanc l kla geçimini sa l yor. Keçilli köyü, son y llarda köyde yap lan lokanta ile kendisinden söz ettirmeye bafllad. 50 hanelik köyde bütün haneler yaflamasa da en az ndan haftan n baz günlerini köyde geçiriyorlar. Köy nüfusunun yaz aylar nda artt ise baflka bir gerçek. Köye ilk defa giden birisi, eski, bahçeli evlerine ve etraf ndaki do a güzelli ine hayran kal r. Köye giderken kemerli tarihi köprünün bugünün flartlar na art k cevap veremedi ini, teknik projelerden yoksun bir flekilde yap lm fl darac k otoyolun asfalt n n çöktü ünü, bir çok yerinde tek araban n bile zor geçti ine flahit olursunuz. Oksijen depolamak, do a harikas - na tan k olmak ve lokantadaki nefis kebapla karn n doyurmak için bir çok insan (turist) bu tehlikeleri göze alarak Keçilli ye gidiyor. Köyün giriflindeki tarihi çeflmeden akan buz gibi su, Demek ki burada bol su da bulunuyor tahminini çürütüyor. Çünkü köy sakinleriyle konufltu- unuz zaman, köyün neredeyse bütün su ihtiyac n n o çeflmeden karfl land n, hiç bir evde suyun olmad n anl yorsunuz. Köy sakinlerinden A. A. Biz burada öksüz muamelesi görüyoruz. Köy giriflindeki köprüden büyük arabalar geçemiyor. Köprü zaten y k lmak üzere. Yol dar ve asfalt bozulmufl. çecek, banyo yapacak suyumuz yok. Bütün bu sorunlara çare bulacak yönetici de maalesef göremiyoruz. Stavrupolis Belediyesi sanki bize öksüz muamelesi yap yor. Köydeki nüfus git gide art yor. E er bu köyün geliflmesini ve insanlar n burada kalmas n istiyorlarsa bize hizmet sunmak zorundad rlar. Biz vergimizi ödüyoruz, vatandafl olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz onun için öksüz muamelesi görmek istemiyoruz. Su ihtiyac m z bize zaman zaman Stavrupoli Belediyesi tanker ile karfl l yor. Yeterli de il. Bu sorunlar n çözümlenmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Onlara defalarca söyledik. Yine de söylüyoruz ve hizmet bekliyoruz. dedi. A.A. n n feryad bize ister istemez Keçilli ye bakan var m? sorusunu sorduruyor. A.A n n haks z oldu unu söyleyebilecek kiflinin varl na inanmak mümkün mü? B Z BURADAYIZ Biz Buraday z program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... Türkiye Cumhuriyeti kurulufluyla birlikte yurtd fl nda aç lan ilk diplomatik misyonlardan biri olan Filibe Baflkonsoloslu u'nda baflkonsolos Ümit Yalç n'la Türkiye- Bulgaristan iliflkilerinden Bulgaristan Türklerinin duruma kadar uzanan bir söylefli Yunanistan üniversitelerinde okuyan Bat Trakyal Türk ö rencilerin sorunlar ve beklentileri skeçe'den geleneksel köy dü ününden renkli görüntüler Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN KAB NE DE fi KL Yunanistan da Aral k ay n n son on günüyle, Ocak ay n n ilk on günü tabir yerindeyse k fl tatili dir. Noel tatili öncesinde tatil psikolojisi bafllar ve Ocak ay n n 10 una kadar devam eder. Okullar n 15 günlük Noel ve Y lbafl tatilinden sonra hayat normal gidiflat na girer. Taa ki yeni bir tatil dönemine kadar. Baflbakan Kostas Karamanlis, uzun zamand r konuflulan, tart fl lan kabine de iflikli ini, tatilin tam anlam yla bitmesini ve dolay s yla konuyla ilgili bask lar n yeniden bafllamas n beklemeden aç klad. Uzun zamand r kamuoyunda tart fl lan yeni hükümet senaryolar, Vatopedi Skandal yla daha da artm flt. Vulgarakis ve Russopulos un bakanl ktan ayr lmalar skandallar n kapanmas ve kamuoyunun rahatlamas için yeterli olmad. Vatopedi skandal kamuoyunda tart flma rekoru k rmak üzereyken, 16 yafl ndaki Aleksis Grigoropulos un polis kurflunuyla hayat n n kaybetmesi olay yafland ve k yamet koptu. Yunanistan bir anda fliddetin pençesine düfltü. Herkes olaylar sadece seyrediyordu. Polisin olaylara ve gösterilere müdahale ederek durumun iyice içinden ç k lmaz bir hal alaca düflünülerek, ya malama olaylar na bile seyirci kal nd. Polis ve hükümet bir zaafiyet içindemiydi yoksa olaylar n daha fazla büyümesi mi önleniyordu? Bu sorunun cevab, olaya hangi pencere den bakt n za ba l. Fakat kesin olan fley hükümetin Vatopedi Skandal ndan sonra çok daha kötü bir olayla karfl karfl ya kald yd. Büyüyen olaylar hükümeti ve baflbakan bir ç kmaza sürüklemek üzereyken y lbafl tatili imdata yetiflti. Baflbakan n yeni y lla birlikte küçük çapta bir hükümet de iflikli ine gidece ini düflünenler asl nda yan ld. Zira Karamanlis önemli ölçüde kadro de iflikli ine gitti. fiimdiye kadar pek de al flagelmifl bir yöntemle hükümetin önemli bakanl klar nda de ifliklikler oldu. Kabine de iflikli inin Ocak sonuna do ru aç klanmas bekleniyordu. Fakat baflbakan fota (ac su) yortusunun hemen ertesi günü, yani resmi tatilin bitti i gün kabine de iflikli ini aç klad. Böylece yeni y lla birlikte, yeni bir bafllang ç yap ld mesaj verilmek istendi. Karamanlis in bu kabine de iflikli inde en önemli manevras ekonominin bafl ndaki kifliyi de ifltirmesi oldu. Yorgos Alogoskufis uzun bir dönemden sonra ekonominin direksiyonunu yard mc s Yannis Papathanasiu ya teslim etti. 16 Eylül 2007 de yap lan seçimlerden sonra ekonomi bakan yard mc l görevine getirilen Papathanasiu önümüzdeki zor dönemde ekonomiyi rahatlatmak için u rafl verecek. Bana göre ikinci önemli de ifliklik ise Andonis Samaras n 16 y l sonra bakanl k koltu una oturtulmas yd. Yeni Demokrasi Partisi nin 1993 y l nda iktidardan eden isim olan Samaras, art k kabinede. Eski baflbakan Miçotakis ile yollar ayr ld ktan sonra Siyasi Bahar partisini kuran, bir süre partiyi yaflatan ve sonra tekrar YDP ye dönen Andonis Samaras Bat Trakya Türkleri 29 Ocak 1990 döneminde d fliflleri bakanl yapt dönemden hat rl yor. Samaras n hükümette nas l bir profil çizece ini önümüzdeki dönemde görece iz. Gelelim kendi bölgemize. Tarihin sayfalar nda yerini alan bir önceki hükümet döneminde Bat Trakya bölgesi oldukça flansl yd. Çünkü üç ilden iki bakan hükümette görev yap yordu. Rodop milletvekili Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakanl - nda, skeçe milletvekili Alekos Kontos da Tar m Bakanl ndayd. Geride b rakt - m z dönem Bat Trakya Türkleri için bir f rsatt ama ne yaz k ki umdu umuzu bulamad k. Milli e itim ve tar m bakanl klar gibi Bat Trakya Türkleri için en hayati iki alandan sorumlu bakanl klar n bafl nda hemflerilerimiz vard. Fakat biz mi kendimizi anlatamad k yoksa onlar m bizi anlamak istemedi bilemiyoruz. Acaba bizi anlamamalar veya anlam yor gibi yapmalar bir devlet politikas m d r diye de düflünüyoruz. skeçe milletvekili Alekos Kontos flimdi art k bakan de il. skeçe ye dönüp çal flmalar n buradan sürdürece ini tahmin ediyoruz. Rodop milletvekili ve kendisinden az nl k e itimi ad na çok fley bekledi imiz Evripidis Stilyanidis de art k Milli E itim Bakan de il. Ulaflt rma bakanl ndan mensup oldu u hükümete hizmet etmeye çal flacak. En az ndan bu defa milletvekili seçildi i ilin da bölgesindeki köy yollar - n n asfaltlanmamas nedeniyle ulafl mda yaflanan sorunlar dikkate al r da art k asfaltlanmam fl köy yolumuz kalmaz! Bas nda yer alan haberlere göre say n Stilianidis e itim bakanl nda kalaca - na kesin gözüyle bak yormufl ve de ifliklik için biraz da olsa sitemkarm fl. Yeni hükümet ekonomi, e itim ve güvenlik alanlar na öncelik verecek. Zaten baflbakan n tercihleri de bunu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki sorunlar çözme iradesi Bat Trakya Türk az nl n n sorunlar n da kapsar ve tünelin ucundaki fl k nihayet görünür.

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!...

GÜNDEM. Tayinli Cemaat daresi ne istifa ça r s. Gümülcine flehir park na ne oldu? Çevreye duyarl vatandafllar endifleli!... Gündem oku, gündemi yakala... 27 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 623 Fiyatı: 0.80 Euro TB Futbol Tak m Baflkonsolosla yemekte bulufltu SKEÇE Türk Birli i Futbol Tak m, Türkiye nin Gümülcine

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı