GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin sorunlar ele al nd. 2 de Ehliyet s nvalar na yenilikler geliyor ULAfiTIRMA Bakanl ehliyet s navlar nda baz yenilikler getirmeye haz rlan yor. Teorik s navdan sonra iki defa pratik s nav uygulamas n n Ocak ay sonunda uygulamaya konmas bekleniyor. Ayr - ca otomobil ehliyeti edinme yafl n n 18 den 16 ya düflürülmesinin de düflünüldü ü belirtildi. 15 te ABTTF 20. kurulufl y ldönümünü kutlad AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. 4 te 10,11 Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor Kabine de köklü de ifliklik skeçeli Alekos Kontos yeni kabine de yok! DÜNYA B L M EKONOM Gazze de insanlar ölüyor, dünya seyrediyor 14 te Küçük kardefl de il, ikiz kardefl BAfiBAKAN Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. 3 te 9 da Avrupa Merkez Bankas ve euro 10 yafl nda 16 da Hükümetin tepkilere ra men hayata geçirmeye çal flt Tayinli Din Adam yasas nda tart flma büyüyor. Az nl n ve Dan flma Kurulu nun tepki gösterdi i ve 240 din adam n n devlet taraf ndan tayinini öngören yasay, Dan flma Kurulu Baflkan Milletvekili Çetin Mandac, Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman, Gümülcine Müftüsü brahim fierif, skeçe Müftüsü Ahmet Mete ve eski milletvekili lhan Ahmet le ele ald k. flte az nl k temsilcilerinin görüflleri ve son dönemde yaflanan tart flmalara yan tlar. 6,7 ve 8 de Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik Listesi nde baflkanl k görevinin Hasan Malkoç a geçmesinden sonra bir dizi nezaket ziyareti gerçeklefltirildi. Hasan Malkoç baflkanl ndaki Eflitlik Listesi üyeleri 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç makam nda ziyaret ederek bir süre görüfltü. Eflitlik Listesi ayn gün Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ni de ziyaret etti ve dernek yöneticileriyle görüfltü. 13 te SPOR Ünlü futbolcudan anlaml gol 19 da

2 HABER 2 GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u az nl k e itimiyle ilgili panel düzenledi. 3 Ocak Cumartesi günü Gümülcine Türk Gençler Birli- i nde yap lan panel kar ya- fl ve so uk hava engeline tak ld. Olumsuz hava flartlar nedeniyle baz konuflmac - lar ve paneli izlemek isteyenler kat lamad. GAT n panelinde Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, eski milletvekilleri Galip Galip, Mustafa Mustafa, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara konufltu. Konuflmac olmalar na ra men skeçe Milletvekili Çetin Mandac, eski milletvekili lhan Ahmet ve Rodop Evros SÖPA Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Derdiman panele kat lamad. GAT n organize etti i paneli GAT Asbaflkan rfan Çak r yönetti. BTAYTD BAfiKANI AHMET KARA Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara panelin aç l fl konuflmas nda GAT üyelerini tebrik ederek E itim Bat Trakya n n en önemli sorunudur. Acil çözüm bekleyen bir sürü sorun var az nl k e itiminde. Bu yüzden arkadafllar m z n yapt toplant y olumlu bir hareket olarak de erlendiriyoruz ve tebrik ediyoruz. leride daha genifl çapl bir toplant n n yap lmas gerekti ini de ifade etmek gerekir. diye konufltu. BTTÖB BAfiKANI SAM TORAMAN Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman e itimle, kimli in birbirinden ayr lmas n n BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: mümkün olmad n söyledi. Son y llarda göstermelik iyileflmelerin d fl nda az nl k e itimindeki sorunlar n ç gibi durdu unu ifade eden Toraman Bat Trakya da ciddi bir e itim sorunu var. Fakat burada bir Türk kimli- i sorunu oldu unu biliyoruz. Baflkanl n yapt m Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i bildi iniz gibi 1987 y l nda Yarg ya taraf ndan kapat ld. dedi. Bat Trakya Türk az nl k e itiminin dayand temelleri; Lozan antlaflmas, 1951 Türk Yunan Kültür Anlaflmas, 1968 Türk Yunan Kültür Protokolü olarak tan mlayan Toraman, bu anlaflmalarla az nl k e itiminin elde etti i kazan mlar anlatt. BTTÖB Baflkan Toraman az nl k e itiminin anlaflmalarla belirlendi ini ve rastgele yap lmas - n n büyük yanl fl olaca n söyledi. Toraman ayr ca e itim sorununun sadece ö retmenlerin de il tüm toplumun sorunu oldu unu vurgulad. RODOP M LLETVEK L AHMET HACIOSMAN Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, az nl n e itim sorunuyla çok daha fazla ilgilenmesi gerekti ini ifade ederek Y llarca e itim sorununa gereken önemi vermedik. Baflka fleylerle u raflt k e itimi ikinci plana att k. Bir toplum ayaklar üzerine basabilmesi için sa lam bir e itim sistemine sahip olmas gerekir. E er bir toplumun ekonomisi de iyi de ilse o zaman yine sorun var demektir. Toplumda birbirimizi d fllamak yerine e itim sorunlar n n üzerinde durmam z laz m. dedi. Türkçe nin olmad anaokullar n n kabul edilmemesi gerekti ini dile getiren Hac osman bu konuda milli e itim bakan n n sorulan sorulara yan t vermedi- ini belirtti. Toplumda mücadele ve fedakarl k olmadan bir fleyleri baflarman n mümkün olmad n kaydeden milletvekili Hac osman, Nas l ki bu toplum Zenginis in kitaplar n istemedi ve mücadele etti, e er isterse bundan sonra da mücadele eder ve taleplerinin yerine gelmesini sa lar. O y llarda, o istenmeyen kitaplar Atina da milli e itim bakanl n n önüne serildi ve iflte bugün okul kitaplar Türkiye den geliyor. diye konufltu. BAKEfi BAfiKANI GAL P GAL P Bat Trakya Az nl E itim ve Kültür fiirketi (BAKEfi) Baflkan Galip Galip konuflmas nda halk n e itim konusuna daha fazla önem vermesinin kaç n lmaz oldu unu anlatt. Galip flöyle dedi: Bir toplum anadilini, tarihini, örf ve adetlerini geleneklerini, dinini, kültürünü bilmezse yok olmaya mahkumdur. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatta bunun art k slogan haline getirilmesi flart oldu. Malesef toplumumuzda dile getirmeye çal flt m bu noktalar zay f. Bütün bunlar n neticesinde gitgide bizi daha zor günlerin bekledi i meydana ç km fl oluyor. BAKEfi olarak Türkçe e itim olay na önem verdiklerini belirten Galip, Çocuk anadilini iyi ö rendi i takdirde di er dilleri çok daha iyi ö reniyor. Kiflili i daha iyi gelifliyor ve kendine güveni art yor. O bak mdan bizim de ilk olarak ele ald m z konu çocuklar m z n anadillerini en iyi ö retecek bir sistem gelifltirmek. Tabii ki karfl m zda engeller var. fiu andaki hükümetin ça dafl az nl k e itim politikas diye vaadetti i birfley var. Ancak bugüne kadar en ufak bir örne ini dahi görmüfl de iliz. dedi. ESK M LLETVEK L MUSTAFA MUSTAFA Rodop eski milletvekili Mustafa Mustafa 1990 l y llarda az nl k e itimindeki sorunlar tart flmak istediklerinde tepkilerle karfl karfl ya kald klar n söyledi. Son dönemde e itim kurultay n n da yap ld na dikkat çeken Mustafa art k az nl k e itiminin tart fl lmaya baflland n kaydetti. Ö renci say s n n çok düflük oldu u okullar n birlefltirilmesi meselesinin toplum içinde tart fl lmaya ve bir çözüme kavuflmas gerekti ini dile getiren Mustafa flöyle dedi: Elde edece imiz baz kazan mlar garanti ederek birlefltirme olay na gidebiliriz belki de. Mustafa flöyle devam etti: Bugüne kadar gelen süreci art lar yla, eksileriyle görmek laz m. E itimi konuflurken hep endiflemizin vay bizi eritecekler, asimile edecekler noktas ndan kaynaklanmamas n istiyorum. Devlet tabii ki her zaman bu çaba içinde olacakt r. Çünkü devlet hep homojenlifltirmek isteyecektir. Ama bu o kadar da kolay de ildir. Onun için de e itimi, biraz da sosyalleflmenin ve kültürlü bir toplum olman n yolu olarak görmemiz laz m. Ne kadar ö rencimiz Yunanl n n bize dayatt anaokullar na gidiyor. Ne kadar devlet okullar na gidiyor. Bunu o insanlar karalamak için de il, politikam z tespit etmemiz için bilmemiz laz m. Mustafa, anaokulu e itiminin az nl k e itim sistemine dahil edilmesini, SÖ- PA n n kapat lmas n, onun yerine Türk dili ve edebiyat fakültesinin aç lmas n istediklerini de sözlerine ekledi. GAT n düzenledi i panel Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara n n konuflmas yla sona erdi.

3 HABER 3 HABER 3 Kabinede köklü de ifliklik BAfiBAKAN Kostas Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. ST L AN D S BAKANLIK DE fit RD, KONTOS KAB NE DIfiINDA KALDI Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. Yeni tar m bakan Sotiris Hacigakis oldu. Hükümetin önde gelen isimlerinden Ekonomi Bakan Yorgos Alogoskufis de yeni kabinede yok y l nda yaflanan olaylar döneminde d - fliflleri bakan olan Andonis Samaras ise y llar sonra kabinede yer ald. Samaras yeni kabinede Kültür Bakan olarak görev yapacak. YEN KAB NE 7 Ocak Çarflamba günü Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: hükümet sözcüsü Evangelos Andonaros taraf ndan aç klanan yeni kabine flöyle: D fliflleri Bakan : Dora Bakoyanni çiflleri Bakan : Prokopis Pavlopulos Milli Savunma Bakan : Evangelos Meymarakis Çal flma Bakan : Fani Palli Petralia Ekonomi Bakan : Yannis Papathanasiu Kalk nma Bakan : Kostis Hacidakis Tar m Bakan : Sotiris Hacigakis Adalet Bakan : Nikos Dendias Witten derne ine yeni yönetim W TTEN Bat Trakya Türkleri Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i, yeni yönetim kurulunu belirledi. 20 Aral k Cumartesi günü yap lan genel kurula yaklafl k 45 üye kat ld. 16 nc genel kurulda faliyet ve maliyet raporlar okunduktan ve kongre üyeleri taraf ndan onayland ktan sonra, derne in gelecekte nas l daha aktif hale getirilebilece i konusunda fikir al flveriflinde bulunuldu ve baz projeler görüflüldü. Ola an genel kurul toplant s nda yap - Deniz Ticaret Bakan : Anastasis Papaliguras Ulaflt rma Bakan : Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakan : Aris Spilyotopulos Bay nd rl k Bakan : Yorgos Suflias Makedonya Trakya Bakan : Stavros Kalafatis Sa l k Bakan : Dimitris Avramopulos Turizm Bakan : Kostas Markopulos Kültür Bakan : Andonis Samaras Hükümet Sözcüsü: Evangelos Andonaros lan seçimler sonucu yeni yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kuruluna seçilen kifliler aras nda yap lan görev da l m flöyle olufltu. 1- Dr. Mesut Hüseyin: Baflkan 2-Fahretin Ismail: Asbaflkan 3-Mehmet Hasan: Genel Sekreter 4-Nail Bektafl: Genel Muasip 5-Bilal Ibrahim: Lokal Sorumlusu 6-Burak Bilal: Gençlik Kolu Sorumlusu 7-Ertan Koca Mümün: Spor Sorumlusu Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Atefl düfltü ü yeri yakar... Gazze günlerdir atefl alt nda. srail ordusunun havadan ve denizden bafllatt sald r, kara harekat yla doru a ulaflm fl durumda. srail ordusunun yaklafl k 1.5 milyon Filistinlinin yaflad Gazze fieridi ne bafllatt sald r iki haftay geride b rak rken, srail in meflru müdafaa iddialar n n yersiz oldu u da her geçen gün daha da fazla anlafl l yor. srail in Hamas bahane ederek bafllatt sald r lardan en büyük darbeyi alanlar ise siviller... Bu yaz y kaleme al rken, savafl n bilançosu 700 ölü ve 3 bin yaral yd. Evet, Gazze fieridi ndeki atefl en çok çocuklar yak yor... srail in meflru müdafaa ad na BM denetimindeki bir okula yapt sald r n n görüntüleri hala haf zalarda. Savafl atefli hiçbir günah, suçu olmayan çocuklar yok ediyor. Hayatta kalanlarda da, yaflamlar boyunca tedavi edemeyecekleri, yok edemeyecekleri yaralar aç yor. Televizyon ekranlar nda, gazete sayfalar nda savafl n kanl ellerinin yok etti i çocuk görüntülerini, korkudan gözleri d flar f rlam fl çocuk bak fllar n unutmak mümkün mü? Günlerdir aç, susuz kalan çocuklar için düflmanlar ndan, srail askerlerinden süt, afl dilenen babalar n içine düfltü ü çaresizlik tarif edilebilir mi? Biz Gazze de yaflanan cehennemi, s cac k evlerimizden izlerken dehflete kap l yoruz. Peki hiç o cehennemin içinde oldu unuzu düflündünüz mü? Ya da bu cehennemin ortas nda bir yerlerde, dehflet içindeki çocuklar n z koruyup, güvence alt na almaya çal flan bir anne ya da baban n yerine kendinizi koydunuz mu? Ne kadar korku verici bir durum de il mi? Bakmaya bile k yamad m z, gözümüzden k skand m z çocuklar m z bizim için ne kadar de erliyse, neredeyse gülmeyi unutmufl Filistinli anne babalar için de bir o kadar de- erli. Gazze de bir insanl k suçu iflleniyor. Hatta bir savafl suçu. Uluslararas kamuoyu ise buna gereken cevab veremiyor ya da vermek ifline gelmiyor. Bu insanl k ay b n ise geçen yüzy l n en büyük soyk r m na maruz kalm fl bir rk gerçeklefltiriyor. Nazilerin yaklafl k 6 milyon Yahudi yi katletti ini düflünecek olursak, böylesine derin bir ac yaflam fl bir rk nas l olur da bugün bu flekilde davran r, bunu anlamak mümkün de il. Zulüm görenin, eline f rsat geçti inde en büyük zalim olabilece inin bir örne i sanki tüm yaflananlar. Gazze fieridi nde su yok, afl yok, elektrik yok... Hastanelerde t bbi malzeme ve ilaç yok... Hayat güvencesi yok... Herfleyden önemlisi de umut yok... Bar fl inanc yok... srail in ilan etti i, günde üç saatlik k smi ateflkes ise ne insani yard mlar n da t lmas, ne de rahat bir nefes al nmas için yeterli bir süre. Bat l bir yard m görevlisinin bu konuda söyledikleri ise üç saatlik ateflkesin ne anlama geldi ini kavramam z için yeterli: Annenizin ve baban z n hala hayatta olup olmad na bakabilece iniz üç saat bir insani yard m koridoru de ildir. Bu olsa olsa, srail askerleri için bir çay molas d r. Gazze deki geliflmelerle ilgili internette dolafl rken eski bir Filistin deyifli dikkatimi çekiyor: Eskiden Filistin için ölmek fliar ön plandayd. fiimdi Filistin için yaflamak gerekiyor. Tabii srail buna izin verirse...

4 HABER 4 Cemil ABTTF 20 yafl nda KABZA TERS AÇI Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Az nl k sorunlar n n Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurulmas ndan rahats z olan baz çevreler beklendi i gibi itirazlar n, rahats zl klar n dile getirmekte geç kalmad lar Aral k tarihleri aras nda Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay McDougall ve çal flma ekibinin organize etti i ilk Az nl klar Forum unda az nl k sorunlar n dile getirenler baz bas n yay n organlar taraf ndan yine günah keçisi, hatta vatan haini ilan edildi. Az nl k sorunlar n n uluslararas platformda dile getirilmesinden rahats z olanlar, o toplant da söz alan Bat Trakyal lar n söyledikleri ve toplant esnas nda da tt klar 8 sayfal k raporda yer alan bilgilerin yanl fll ndan bahsetmiyor, bahsedemiyor. Bu da önemli bir geliflme. Çünkü biz öküzün alt nda buza yerlefltirenleri de gördük. tiraz etmeyi ve hedef göstermeyi kendilerine adet edinen o kalemler, öyle anlafl l yor ki, söz konusu toplant ile ilgili az nl k bas n nda ç kan haberleri çok iyi tercüme etmifller. Yani Türkçeleri gayet iyi. Ufak bir detay gözlerinden kaçm fl veya kasten öyle yazm fllar. O toplant ya kat lan biri olarak ufak bir düzeltme yapmay zaruri buluyorum. O toplant da Bat Trakya temsilcileri bahsedildi i gibi 11 defa de il, 4 defa söz ald lar. Yine bahsedildi i gibi hiç bir AB ülkesinde az nl k sorunlar n dile getiren olmad. ifadesi de yanl fl. Konuflmac lar n listesine bir kere daha iyi bakmalar gerekiyor. Neyse, böyle ufak detaylarla bir kafl k suda bo ulmamak için daha fazla u raflmayal m. Bat Trakya temsilcileri taraf ndan dile getirilen sorunlar n varl n n kabulü, verilen bilgilerin do rulu una itiraz n olmamas, iflin belki de sevindirici yönünü oluflturmaktad r. Sorunun kabulü, çözümün yar s d r mant yla yaklaflacak olursak, ufukta bir fl k görme arzumuzu güçlendirmektedir. Toplant ya kat lan Bat Trakya temscilcilerinin günah keçisi veya vatan haini olarak lanse edilmesini ise afl r l k ve milliyetçilik damar n n bir ürünü olarak kabul ediyoruz. Daha önceki yaz lar mda da belirtti im gibi bu toplant da ilk defa Yunanistan diplomatlar, Bat Trakya temsilcilerinden özel konuflma talebinde bulundular. Oradaki varl m zdan pek de hoflnut olmad klar n diplomatik bir dille ifade ettiler. Kendilerine, Amac m z, vatan m z bu tür toplant larda küçük düflürmek de ildir. Bizler, memleketimizde sorunlar m z anlatacak muhatap bulam yoruz. Az nl k temsilcilerinin devlet temsilcileri ile görüflme ve sorunlar konuflma talepleri hep cevaps z kal yor. Siyasiler (baz istisnalar hariç) bölgeye düzenledikleri gezilerde az nl k temsilcileriyle bir araya gelmekten kaç n - yorlar. Atina nezdinde yap lan giriflimler maalesef sonuç getirmiyor. Sonuçta biz burada Yang ndan mal kaç rm yoruz Bu toplant ya resmi bir flekilde kat l yoruz. Gizlenmiyoruz. Sorunlar m z dile getiriyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Bu do al hakk m zd r. Bundan rahats zl k duymaman z gerekiyor. Gelin bunlar az nl kla konuflun. Hep diyalogdan bahsediliyor ama uygulamada hiç bir fley göremiyoruz. fleklinde görüfllerimizi ilettik. Yunanl diplomatlara söylediklerimizi, bizi elefltiren ve hatta hedef gösteren baz bas n yay n kurulfllar na da iletiyoruz. Unutmay n! Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Gazze de insanlar ölüyor, kime ne? Ortado u, en çok insan n öldü ü bölge olmaya devam ediyor. srail, Hamas ileri sürerek, Gazze deki sivilleri bombalamaya devam ediyor. Bu sat rlar n kaleme ald m s rada ço u çocuk ve sivillerin ölü say s 700 e yaklaflm flt. Yaral lar ise 2300 ü geçmifl durumda. Dünya seyrediyor, yeni umut Obama Florida da golf oynuyor. Obama, bu insanl k dram için bir baflkan görevdeyken benim konuflmam abes kaçar aç klamas yla s yr l yor. Putin, Merkel, Brown, Sarkozy ve di erleri hep mesafeli aç klamalarla yetiniyor. Diplomatik çözüm ar yorlar. Ar yorlar ama nafile...yaz klar olsun... Analistler, srail sald r lar n n 40 gün sonra yap lacak olan srail genel seçimleri için düzenlendi ini söylüyor. Hedef Hamas diyorlar ama ölenler silahs z, suçsuz insanlar, çocuklar... Hamas n Gazze de olmad n bile bile oralar n bombalamak ve suçsuz insanlar öldürme flerefsizli ine dünyan n art k daha fazla seyirci kalmamas gerekiyor. Arap dünyas neredesin? Kardefllerin kurfluna diziliyor. Siz seyrediyorsunuz! Dünyan n neredeyse dört bir yan nda srail karfl t gösteriler düzenleniyor. Memleketimizde Filistin halk bir baflka seviliyor. Atina, Selanik ve di er flehirlerde Kahrolsun srail ba ran nice H ristiyan Yunan vatandafl yollarda. Bat Trakya Müslüman Türkleri neredesiniz? AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. Habipo lu: «ABTTF, Bat Trakya Türklerinin gönüllü elçisidir» Gecede konuflan ABTTF baflkan Halit Habipo lu, ABTTF nin kurulufl amac ve kuruluflunun ilk y llar nda karfl laflt s k nt - lar hat rlatarak, «Federasyonumuz bugün 30 derne i çat s alt nda toplamay baflarm fl durumdad r. ABTTF, art k uluslararas zeminde sayg nl k kazanm fl ve kabul görmüfl uluslararas sivil toplum örgütü haline gelmifltir. Bat Trakya Türk Az nl, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey e özel dan flmanl k statüsünde üye bir örgüt olarak Birleflmifl Milletler dedir... AG T zemininde sesini duyurmaktad r. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ndedir... Avrupa Parlamentosu ndad r... Avrupa Az nl klar Federal Birli i (FUEN) üyesi bir örgüt olarak Avrupa Diyalog Forumu üyesidir. Avrupa Birli i Temel Haklar Ajans n n oluflturdu u Temel Haklar Platformu na üye olarak seçilmifltir... ABTTF, Brüksel de, Cenevre de, Varflova da, Paris te, Nanjing te, Helsinki de ve daha pek çok yerde Bat Trakya Türk Az nl n n sesini dünyaya duyurmak ve uluslararas toplumun dikkatini çekmek için çaba göstermektedir.» dedi. Habipo lu 20 y l içerisinde yap lan çal flmalar n ve elde edilen baflar lar n birlik, beraberlik ve dayan flman n eseri oldu unu ifade ederek, «Elde etti imiz bu baflar, bu akflam burada sergiledi imiz birlik ve beraberlik bizlerin yani diasporada yaflayan Bat Trakya Türkleri ile derneklerimizin yöneticileri ve ABTTF Yönetim Kurulu nun baflar s d r dedi. PLAKET TÖREN ABTTF nin 20 inci kurulufl y ldönümü etkinli inde Gümülcine de Baflkonsolos olarak görev yapm fl flimdiki T.C. Stuttgart Baflkonsolosu Ümit Yard m, T.C. Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut, FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF nin kurucu Genel Baflkan Cafer Alio lu, TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc ve TRT Yap mc -Yönetmen-Metin Yazar Metin Edirneli le teflekkür plaketi verildi. Plaket törenin ard ndan ABTTF kurucu baflkan Cefer Alio lu, Türkiye nin Studgart Baflkonsolosu Ümit Yard m ve Türkiye nin Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut k - sa birer konuflma yapt. BTTDD GENEL MERKEZ Geceye Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi ad na kat lan Baflkan Yard mc s Hasan Küçük ABTTF nin 20. Kulufl y ldönümünü kutlayarak, Genel Baflkan m Op. Dr. Erol Kaflifo lu nu temsilen aran zda bulunarak bu birlik ve beraberlik duygusunu paylaflmaktan dolay mutluluk duyuyorum. Sizlere Genel Baflkan m n en içten selam ve iyi dileklerini getirmifl bulunuyorum. Bat Trakya Türklerine yap lan haks zl klar karfl s nda verilen mücadeleye gönül vermifl insanlar üç bölgede faaliyet gösteriyorlar. Yunanistan da Bat Trakya da, anavatan Türkiye de ve diasporada... Diasporada yaflayan Bat Trakyal - lar, Avrupa a rl kl olmak üzere uluslararas zeminde Bat Trakya Türkleri ad na faaliyet gösteriyor. Bugün, 20. y l n kutlad - m z ABTTF nin Türk Az nl n mücadelesinde pekçok baflar ya imza att ortadad r. ABTTF yi baflar lar ndan ve çabalar ndan dolay kutlar m. diye konufltu. FUEN TEMS LC S Son olarak konuflan FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF, y llard r bizim ile birliktedir. Son iki y ld r ise ABTTF, FU- EN in üyesi olarak aktif bir üye olarak faaliyet gösteriyor. Ülkeniz Yunanistan da ne kadar bask alt nda oldu unuzu gayet iyi anl yorum. Ülkenizdeki Makedonlar n Gökkufla partisinin kurultay na ifltirak etti- imde hiç al fl k olmad m bir ortam ile karfl laflt m. AB üyesi Yunanistan yasalar - na uygun olarak kurulmufl siyasi bir partinin kurultay polisler eflli inde gerçeklefltirildi. ABTTF nin gerçeklefltirdi i her türlü çal flman n yan nda oldu umuzu belirtiriz. Art k yaln z de ilsiniz. dedi. E LENCE Protokol konuflmalar ve plaket töreninden sonra Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Bat Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birli i ad na çocuklar n folklor gösterileri yer ald. Ard ndan ABTTF ve ABTTF ye üye dernekler taraf ndan finanse edilerek haz rlanan Dünden Bugüne Bat Trakya Türk Az nl - adl belgeselin fragman gösterildi. Ard ndan Bat Trakya Türklerinin yak ndan tan d TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc, sahne alarak seslendirdi i Rumeli Türküleri ile salonu dolduran binlerce kifliye nefleli dakikalar yaflatt. MESAJ GÖNDERENLER 20 nici kurulufl y ldönümüne kat lamayan ancak mesaj gönderen, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Yunanistan Berlin Büyükelçisi Tassos (Anastassios) Kriekoukis, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Ali Sami Toraman ve Yunanistan Anadolu Ajans muhabiri Mehmet Hatipo lu nun gönderdi i mesajlar okundu.

5 2 Ocak 2009 HABER 5 K U L S... Keçilli ye bakan var m? SKEÇE den balkan koluna do ru giderken, tahrib edilmifl Hamidiye Köprüsü nü geçtikten birkaç kilometre sonra, kemerli, büyük eski bir tafl köprü göze çarpar. Köprü bafl ndaki P L MA tabelas, o yolun sizi Keçilli köyüne götürece ini izah eder. skeçe Balkan kolunda bulunmas na ve nüfusunun tamam n n Türk olmas na ra men, Kapodistrias kanunu ile Stavrupolis Belediyesine ba lanan bu köyde bugün yaklafl k 50 hane yafl yor. Köy sakinlerinin ço u tar m ve hayvanc l kla geçimini sa l yor. Keçilli köyü, son y llarda köyde yap lan lokanta ile kendisinden söz ettirmeye bafllad. 50 hanelik köyde bütün haneler yaflamasa da en az ndan haftan n baz günlerini köyde geçiriyorlar. Köy nüfusunun yaz aylar nda artt ise baflka bir gerçek. Köye ilk defa giden birisi, eski, bahçeli evlerine ve etraf ndaki do a güzelli ine hayran kal r. Köye giderken kemerli tarihi köprünün bugünün flartlar na art k cevap veremedi ini, teknik projelerden yoksun bir flekilde yap lm fl darac k otoyolun asfalt n n çöktü ünü, bir çok yerinde tek araban n bile zor geçti ine flahit olursunuz. Oksijen depolamak, do a harikas - na tan k olmak ve lokantadaki nefis kebapla karn n doyurmak için bir çok insan (turist) bu tehlikeleri göze alarak Keçilli ye gidiyor. Köyün giriflindeki tarihi çeflmeden akan buz gibi su, Demek ki burada bol su da bulunuyor tahminini çürütüyor. Çünkü köy sakinleriyle konufltu- unuz zaman, köyün neredeyse bütün su ihtiyac n n o çeflmeden karfl land n, hiç bir evde suyun olmad n anl yorsunuz. Köy sakinlerinden A. A. Biz burada öksüz muamelesi görüyoruz. Köy giriflindeki köprüden büyük arabalar geçemiyor. Köprü zaten y k lmak üzere. Yol dar ve asfalt bozulmufl. çecek, banyo yapacak suyumuz yok. Bütün bu sorunlara çare bulacak yönetici de maalesef göremiyoruz. Stavrupolis Belediyesi sanki bize öksüz muamelesi yap yor. Köydeki nüfus git gide art yor. E er bu köyün geliflmesini ve insanlar n burada kalmas n istiyorlarsa bize hizmet sunmak zorundad rlar. Biz vergimizi ödüyoruz, vatandafl olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz onun için öksüz muamelesi görmek istemiyoruz. Su ihtiyac m z bize zaman zaman Stavrupoli Belediyesi tanker ile karfl l yor. Yeterli de il. Bu sorunlar n çözümlenmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Onlara defalarca söyledik. Yine de söylüyoruz ve hizmet bekliyoruz. dedi. A.A. n n feryad bize ister istemez Keçilli ye bakan var m? sorusunu sorduruyor. A.A n n haks z oldu unu söyleyebilecek kiflinin varl na inanmak mümkün mü? B Z BURADAYIZ Biz Buraday z program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... Türkiye Cumhuriyeti kurulufluyla birlikte yurtd fl nda aç lan ilk diplomatik misyonlardan biri olan Filibe Baflkonsoloslu u'nda baflkonsolos Ümit Yalç n'la Türkiye- Bulgaristan iliflkilerinden Bulgaristan Türklerinin duruma kadar uzanan bir söylefli Yunanistan üniversitelerinde okuyan Bat Trakyal Türk ö rencilerin sorunlar ve beklentileri skeçe'den geleneksel köy dü ününden renkli görüntüler Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN KAB NE DE fi KL Yunanistan da Aral k ay n n son on günüyle, Ocak ay n n ilk on günü tabir yerindeyse k fl tatili dir. Noel tatili öncesinde tatil psikolojisi bafllar ve Ocak ay n n 10 una kadar devam eder. Okullar n 15 günlük Noel ve Y lbafl tatilinden sonra hayat normal gidiflat na girer. Taa ki yeni bir tatil dönemine kadar. Baflbakan Kostas Karamanlis, uzun zamand r konuflulan, tart fl lan kabine de iflikli ini, tatilin tam anlam yla bitmesini ve dolay s yla konuyla ilgili bask lar n yeniden bafllamas n beklemeden aç klad. Uzun zamand r kamuoyunda tart fl lan yeni hükümet senaryolar, Vatopedi Skandal yla daha da artm flt. Vulgarakis ve Russopulos un bakanl ktan ayr lmalar skandallar n kapanmas ve kamuoyunun rahatlamas için yeterli olmad. Vatopedi skandal kamuoyunda tart flma rekoru k rmak üzereyken, 16 yafl ndaki Aleksis Grigoropulos un polis kurflunuyla hayat n n kaybetmesi olay yafland ve k yamet koptu. Yunanistan bir anda fliddetin pençesine düfltü. Herkes olaylar sadece seyrediyordu. Polisin olaylara ve gösterilere müdahale ederek durumun iyice içinden ç k lmaz bir hal alaca düflünülerek, ya malama olaylar na bile seyirci kal nd. Polis ve hükümet bir zaafiyet içindemiydi yoksa olaylar n daha fazla büyümesi mi önleniyordu? Bu sorunun cevab, olaya hangi pencere den bakt n za ba l. Fakat kesin olan fley hükümetin Vatopedi Skandal ndan sonra çok daha kötü bir olayla karfl karfl ya kald yd. Büyüyen olaylar hükümeti ve baflbakan bir ç kmaza sürüklemek üzereyken y lbafl tatili imdata yetiflti. Baflbakan n yeni y lla birlikte küçük çapta bir hükümet de iflikli ine gidece ini düflünenler asl nda yan ld. Zira Karamanlis önemli ölçüde kadro de iflikli ine gitti. fiimdiye kadar pek de al flagelmifl bir yöntemle hükümetin önemli bakanl klar nda de ifliklikler oldu. Kabine de iflikli inin Ocak sonuna do ru aç klanmas bekleniyordu. Fakat baflbakan fota (ac su) yortusunun hemen ertesi günü, yani resmi tatilin bitti i gün kabine de iflikli ini aç klad. Böylece yeni y lla birlikte, yeni bir bafllang ç yap ld mesaj verilmek istendi. Karamanlis in bu kabine de iflikli inde en önemli manevras ekonominin bafl ndaki kifliyi de ifltirmesi oldu. Yorgos Alogoskufis uzun bir dönemden sonra ekonominin direksiyonunu yard mc s Yannis Papathanasiu ya teslim etti. 16 Eylül 2007 de yap lan seçimlerden sonra ekonomi bakan yard mc l görevine getirilen Papathanasiu önümüzdeki zor dönemde ekonomiyi rahatlatmak için u rafl verecek. Bana göre ikinci önemli de ifliklik ise Andonis Samaras n 16 y l sonra bakanl k koltu una oturtulmas yd. Yeni Demokrasi Partisi nin 1993 y l nda iktidardan eden isim olan Samaras, art k kabinede. Eski baflbakan Miçotakis ile yollar ayr ld ktan sonra Siyasi Bahar partisini kuran, bir süre partiyi yaflatan ve sonra tekrar YDP ye dönen Andonis Samaras Bat Trakya Türkleri 29 Ocak 1990 döneminde d fliflleri bakanl yapt dönemden hat rl yor. Samaras n hükümette nas l bir profil çizece ini önümüzdeki dönemde görece iz. Gelelim kendi bölgemize. Tarihin sayfalar nda yerini alan bir önceki hükümet döneminde Bat Trakya bölgesi oldukça flansl yd. Çünkü üç ilden iki bakan hükümette görev yap yordu. Rodop milletvekili Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakanl - nda, skeçe milletvekili Alekos Kontos da Tar m Bakanl ndayd. Geride b rakt - m z dönem Bat Trakya Türkleri için bir f rsatt ama ne yaz k ki umdu umuzu bulamad k. Milli e itim ve tar m bakanl klar gibi Bat Trakya Türkleri için en hayati iki alandan sorumlu bakanl klar n bafl nda hemflerilerimiz vard. Fakat biz mi kendimizi anlatamad k yoksa onlar m bizi anlamak istemedi bilemiyoruz. Acaba bizi anlamamalar veya anlam yor gibi yapmalar bir devlet politikas m d r diye de düflünüyoruz. skeçe milletvekili Alekos Kontos flimdi art k bakan de il. skeçe ye dönüp çal flmalar n buradan sürdürece ini tahmin ediyoruz. Rodop milletvekili ve kendisinden az nl k e itimi ad na çok fley bekledi imiz Evripidis Stilyanidis de art k Milli E itim Bakan de il. Ulaflt rma bakanl ndan mensup oldu u hükümete hizmet etmeye çal flacak. En az ndan bu defa milletvekili seçildi i ilin da bölgesindeki köy yollar - n n asfaltlanmamas nedeniyle ulafl mda yaflanan sorunlar dikkate al r da art k asfaltlanmam fl köy yolumuz kalmaz! Bas nda yer alan haberlere göre say n Stilianidis e itim bakanl nda kalaca - na kesin gözüyle bak yormufl ve de ifliklik için biraz da olsa sitemkarm fl. Yeni hükümet ekonomi, e itim ve güvenlik alanlar na öncelik verecek. Zaten baflbakan n tercihleri de bunu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki sorunlar çözme iradesi Bat Trakya Türk az nl n n sorunlar n da kapsar ve tünelin ucundaki fl k nihayet görünür.

6 HABER 6 Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor Hükümetin tepkilere ra men hayata geçirmeye çal flt Tayinli Din Adam yasas nda tart flma büyüyor. Geçti imiz günlerde tayinle ifl bafl na getirilecek baz din adam adaylar n n Gümülcine de mülakata kat lmas olay tekrar gündeme getirdi. Gümülcine de yay nlanan Cumhuriyet gazetesinde, eski milletvekili lhan Ahmet in 2005 y l nda sundu u bir soru önergesiyle imamlar n maafla ve sigortaya ba lanmas n talep etmesinin ortaya ç kmas ndan sonra ise olay yeni bir boyut kazand. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu nun tepki gösterdi i ve 240 din adam n n devlet taraf ndan tayinini öngören yasay, milletvekilleri ve müftülerle de erlendirdik. Son günlerde az nl k kamuoyunu meflgul eden tart flmay YDP eski milletvekili lhan Ahmet in yan s ra, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe PASOK Milletvekili Çetin Mandac, Rodop PASOK Milletvekili Ahmet Hac osman, Gümülcine seçilmifl Müftüsü brahim fierif ve skeçe seçilmifl Müftüsü Ahmet Mete yle ele ald k. flte az nl k temsilcilerinin görüflleri... ESK M LLETVEK L LHAN AHMET : Tayinli din adam yasas n n az nl n tepkisine ra men hayata geçirilmeye çal fl ld n görüyoruz. Örne in geçti imiz günlerde baz din adamlar yla mülakatlar n yap ld n ö reniyoruz. Sizin bu konuyla ilgili görüflünüz, tutumunuz nedir? lhan AHMET: Din adamlar n n sosyal güvenceye sahip olmas baflka bir meseledir, bir komisyon taraf ndan tayin edilmeleri baflka bir meseledir. Bu ilke olarak do ru olabilir ancak, bu tayinlerin H ristiyanlardan oluflan befl kiflilik bir komisyon taraf ndan yap lmas kabul edilemez. Dan flma Kurulu nda da do ru bulunmam flt r. : Yani tayin olabilir, fakat tayinlerin böyle bir komisyon taraf ndan olmas n m sorun olarak de- erlendiriyorsunuz? lhan AHMET: Tabii bu birinci problemdir. kinci problem de müftü meselesinin çözümlenmemifl olmas d r. Burada bir s k nt vard r. Müftü meselesi çözümlenmemifltir. Bunun yan s ra bu yasada gerekli tadilat yap lmam flt r. Yasan n bu flekilde uygulanmas mümkün de ildir. Dan flma Kurulu da bunu oybirli iyle dile getirmifltir. Benim de görüflüm bu yöndedir. : Fakat geçti imiz günlerde baz din adamlar n n baflvuruda bulundu unu, hatta mülakatlar n yap ld n duyuyoruz. lhan AHMET: Pek çok din adam m z müracaat etmifltir. Benim ald m bilgilere göre Rodop ilinde 160 kifli müracaat etmifltir. Ancak yasa uyar nca 100 kifli göreve al nacakt r. fiu anda 100 kifli seçildi. : Peki bu müracaat edenler flu anda camilerde görev yapan din adamlar m, yoksa baflka kifliler mi? lhan AHMET: Onu bilemiyorum. Fakat ald m bilgilere göre aralar nda flu an imaml k yapanlar da var. fiunu söylemek istiyorum. Bu insanlar da bizim insanlar - m z. Ve bunlar da camilerimizde görev yapacaklard r. Dolay s yla az nl n birlik ve beraberli ini bozmadan, bu flekilde görevi kabul etmifl imamlar da, kabul etmemifl olanlar da, hep birlikte bu yasan n ilgili maddelerinin de ifltirilmesi için mücadele vermek zorunday z. Benim mesaj m budur. Görevi bu flekilde kabul edenlerle, etmeyenler aras nda bir uçurum yaratmadan, herkesi kucaklayarak hem müftü seçimlerinin yap lmas n, hem bu yasan n düzeltilmesi için mücadele vermemiz gerekir. : Tamam da burada az nl n kabul etmedi- i, istemedi i bir yasan n, az nl a ra men hayata geçirilmesi sözkonusu. lhan AHMET: Bu yasa uygulamaya geçiriliyor ama bu yasay imzalayan insanlar m z da var. Bunu da gözönünde bulundurmak laz m. Yasay Dan flma Kurulu kabul etmedi, ama 100 tane insan m z da bunu kabul etti ve göreve bafllayacakt r. Bizim müftü seçimine endeksli olarak, din adamlar n n sosyal sigorta hakk ndan yararlanmalar n talep etmemiz gerekir. : Bu yasa yürürlü e girince camilerdeki din adamlar devlet memuru olacak. Bu az nl n dini özerkli ine ayk r de ilmidir? lhan AHMET: Bugün müftü seçimi olsa, seçimden sonra göreve gelen müftü devletin memuru olacakt r. Biz diyoruz ki; imamlar halk belirlerse o zaman devlet memuru olmalar nda sak nca yok. Halk belirlesin, devlet paras n versin. Aynen müftüde oldu u gibi. Nas l ki müftümüzü bir seçelim diyoruz, burada da halk din adam n belirlesin, devlet paras n ödesin diyoruz. : Geçti imiz günlerde az nl k bas n nda yer ald y l nda meclise sundu unuz bir soru önergesiyle imamlar n maafla ba lanmas n ve sigortal olmas n talep etmiflsiniz. Böyle bir fleye neden gereksinim duydunuz? lhan AHMET: lk olarak flunu söylemeliyim. Az nl n içinde böyle bir talebi yaz - hanemize ileten insanlar oldu. Sosyal sigortas olmayan insanlar n oldu unu, bu insanlar n OGA sigortas yapmak zorunda kald klar n, bu nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmekte zorland klar n, yeni neslin din adam görevini üstlenmekten çekindiklerini köylerde ve de iflik ziyaretlerimizde konufltu umuz insanlar oldu. Baz din adamlar m z n büyük ekonomik s - k nt ve sa l k sorunlar yla karfl karfl ya olduklar n bize aktard lar. Biz de anayasan n eflitlik ilkesine göre hareket ederek, buradaki müftülerin ve cemaat n kontrolü alt nda din adamlar na sosyal güvence hakk talep ettik. Fakat bakanl k bana verdi i yan tta Müslüman din adamlar n n sosyal sigortaya tabi olmalar n n mümkün olamayaca n söyledi. Bakanl k yan t nda, Kilise nin devletle bir anlaflma yapt - n, Kilise nin toprak verdi ini, devletin de onlara sosyal sigorta hakk verdi ini, ancak Müslümanlarda böyle bir fleyin sözkonusu olmad - bana söylenmifltir. Bundan tam iki y l sonra bir kanuna ek yap larak flu anda konufltu umuz kanun geçmifltir. Tabii biz buna tepkimizi koyduk. Milletvekili olarak Dan flma Kurulu nu toplad m ve tepkimizi koyduk. Hatta koydu umuz tepkiden dolay yasa birbuçuk y ldan beri zor uygulan yor. Tam olarak uygulanacak m, uygulanmayacak m belli de- il. Az nl kta bir fleyi talep etmekle, sonucu kar flt rmamak laz m. Vak f yasas nda da biz baflka fley istedik ama baflka fley ç kt. : O zaman hükümette flöyle bir sorun var; biz bir fleyler talep ediyoruz, bize baflka fleyler veriliyor. lhan AHMET: Bu eski hükümetler döneminde de böyle olmufltur. PASOK döneminde de, eski milletvekilimiz Galip Galip de birçok fleyleri talep etmifltir, fakat PASOK farkl uygulamalara gitmifltir. Az nl k e itimi için bir fleyler talep etmifltir, Frangudaki gelmifltir o dönemlerde. Demek istedi imi fludur; az nl k milletvekilleri arac l yla taleplerini ortaya koyar, hükümetler de, devletler de kendilerine göre baz tedbirler al r. Bize dü-

7 HABER 7 SORU Protokol Numaras : Tarih: SAYIN: ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANI KONU: Müslüman Az nl a Mensup Din Adamlar le lgili Maafl ve Sigorta Düzenlemeleri Müslüman Az nl a Mensup Din Adamlar ile ilgili 1920/91 say l kanunun 5. maddesi, 1. paragraf nda Müftü nün görevleri belirtilmektedir. Buna göre, Müftü Müslüman din adamlar n atar, denetler ve görevlerine son verir, Müslüman kifliler aras nda nikah k yar, fieriat kanunlar ile ilgili konularda dan flmanl k yapar. Yasaya göre, Trakya daki Az nl a mensup din görevlilerini resmen Müftü atar. Bugün Rodop ilinde, Gümülcine Müftülü ü taraf ndan atanan din görevlileri üç guruba ayr l r; imamlar (130 kifli), müezzinler (30 kifli) ve hatipler (25 kifli). Her ne kadar söz konusu din görevlileri resmen atanm fl olsalar da, maalesef bugüne kadar maafl ve sosyal sigortalar konusunda herhangi bir itina gösterilmemifl, tüm gelirleri inananlar n Trakya daki camilere yapt klar ba fllarla s - n rl kalm flt r. Din görevlilerinin büyük bir bölümü, kendi kiflisel giriflimleri sonucunda Çiftçi Sigortalar Kurumu nda (OGA), küçük bir bölümü ise IKA ve TEBE de sigortal d r. PASOK hükümeti, Trakya ya gönderdi i temsilcilerinin a z ndan, Müslüman Az nl a mensup din adamlar n n maafl ve sigorta düzenlemeleri ile ilgili önlemler aç klam fl fakat bunlar n hiç biri uygulanmam flt r. Theodoros Pangalos, 1998 Temmuz ay nda, D fliflleri Bakan olarak Gümülcine ye gerçeklefltirdi i ziyaret s ras nda, Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i Binas nda gerçekleflen bir toplant ya baflkanl k etmifl ve buradan; D fliflleri Bakanl, Müslüman Az nl a mensup din görevlilerinin terfi etmelerini arzulamakta, bu çerçevede Trakya daki camilerde görev yapan imamlar n maafla ba lanmalar ve emeklilik hakk kazanmalar için çözüm aranmaktad r fleklinde bir aç klama yapm flt r. Anayasa hükümlerince korunan Yunan Ortodoks Kilisesi bünyesinde görev yapan din görevlileri, Yunan devleti s n rlar içinde yaflayan ve baflka dinlere mensup din görevlilerinin yoksun b rak ld klar imtiyazlardan yararlanmaktad rlar. Yunan devleti dinsel hoflgörüyü ve dini özgürlükleri desteklemektedir. Sonuç olarak, din ayr m gözetmeksizin Yunan vatandafllar n n tamam, dinsel haklardan eflit bir biçimde faydalanmal d rlar. Yunan devleti taraf ndan da benimsenen bu düflünceden yola ç karak, Yunan Ortodoks Kilisesi bünyesinde görev yapan din görevlilerine maafl ve sosyal sigorta hakk tan n rken Müzlüman Az nl a mensup din görevlilerinin bu haklardan mahrum b rak lmas akla hayale s maz, zira bu iki gurup aras ndaki tek fark dinleridir. Yukar dakiler do rultusunda SAYIN BAKANA SORULUR: Az nl k toplumuna mensup din görevlilerinin içine düfltükleri ç kmazdan kurtulmalar, onlar n da maafl ve sosyal sigorta hakk ndan faydalanmalar için ne gibi önlemler almay tasarl yor? Soruyu yönelten milletvekili Ahmet lhan flen bunlar n zaman içinde de ifltirilmesi, kald r lmas için mücadele etmektir. fiu an görevde olan milletvekillerinin bence bu yasan n de- ifltirilmesi için bir soru önergesi yat rmalar laz m. Bu konuda bir soru önergesi yat rmad klar n görüyorum. Niçin parlamentoya vak f yasas n n filanca maddesinin de ifltirilmesi için soru veya öneri yap lm yor? : 2005 y l nda sundu unuz soru önergesini neden bas nla paylaflmad - n z veya parlamento çal flmalar n z n yer ald kitapta yer vermediniz? Biliyorsunuz bu konu son günlerde az nl k bas n nda ve kamuoyunda tart fl lan, konuflulan bir konu oldu. lhan AHMET: Olay baflka yere götürmek isteyenler onlar. Haz rlad m z kitapta her fleyin yer almas bir defa mümkün de il. Pek çok çal flma vard. Biz seçtiklerimizi kitaba koyduk. Özellikle de olumlu cevap al nan soru önergelerini kitaba koyduk. Aynen bu konu da böyleydi. Saklamak, gizlemek diye bir fley sözkonusu de il. DANIfiMA KURULU BAfiKANI VE SKEÇE M LLETVEK L ÇET N MANDACI : Hükümet tayinli imam yasas n hayata geçirme konusunda kararl görünüyor. Hatta geçti imiz günlerde mülakatlar yap lm fl bile. Sizin bu konuyla ilgili görüflünüz nedir? Çetin MANDACI: Az nl - m z n hassasiyetine ra men hükümetin bu flekilde hareket etmesi düflündürücüdür. Ben bunu aç k bir müdahale olarak görüyorum. Çünkü baflka bir dine mensup kiflilerden oluflan bir komisyonun farkl bir topluma din adam tayin etmesi çok yanl fl bir fleydir. Hükümetin bunda srar etmesi art niyetini gösterir. Ben olaya biraz farkl yaklaflaca m. Öyle görüyoruz ki, Yeni Demokrasi Partisi sanki az nl n oylar na ihtiyac yokmufl gibi hareket ediyor. Bunu 16 ö rencinin kay t olay nda gördük, minare olay nda gördük, vak flar meselesinde gördük, flimdi de 240 din adam meselesinde görüyoruz. : Peki bu noktadan sonra ne olur? Çetin MANDACI: Tabii ki biz bunu kabul etmeyiz. Böyle bir uygulamay kabul etmemiz mümkün de il. Yasay haz rlayanlar, yani yanl fl yapanlar bunu geri alacakt r. Almas gerekir. : Siz milletvekili olarak bu yasan n de ifltirilmesi için meclise soru önergesi vermeyi düflünür müsünüz? Çetin MANDACI: Vak flar yasas mecliste görüflülürken 240 imam yasas n gündeme getirmifltim. Mecliste yapt m konuflmada bu yasan n uygulanmas n n mümkün olmad n belirterek, tepkimizi dile getirmifltim. Gerekçeleriyle aç klam flt m. Gerekirse tabii ki yine sorumuzu sorar z. Fakat flu anki Milli E itim Bakan bu konuda srarl. Geri ad m atma niyetinde de il. E er geri ad m atmaz ise halk zaman geldi inde gereken cevab verir. : 2005 y l nda dönemin milletvekili lhan Ahmet in imamlar n maafl ve sosyal sigorta haklar yla ilgili bir soru önergesi var. Konu geçti imiz günlerde az nl k bas n nda yer ald. Siz bunu nas l yorumluyorsunuz? Çetin MANDACI: Burada önemli olan iyiniyet meselesi ve güven ortam. mamlar n maafla ve sigortaya ba lanmalar nda sak nca yok, fakat ilk önce müftülük sorunu çözümlenmeli. Müftülük problemi çözüme kavuflmadan bu ifl yap l rsa çok yanl fl olur. Müftülük sorunu çözümlenir, az nl k istedi i kiflileri müftülük makam nda görür, o zaman bu meseleye de bak l r. Bence bunun için erkendi. Bu aflamada imamlar n devlet memuru statüsüne girmesi yanl flt. Müftülü- ü çözmeden, imamlara el atarsan burada bir art niyet var demektir. mamlar n bugüne kadar devlet memuru olsun, sigortaya ba lans n diye bir talebi yoktu. Y llarca köylerdeki imamlar m z halk seçti ve idare etti. Böyle bir talep yoktu; bu mesele nereden ç kt be nde anlam yorum. Fakat say n Bakan e er lhan Ahmet in iste ine kulak vermiflse, neden di er isteklerine de kulak vermedi? Ben lhan Ahmet in kötü niyetle bu giriflimi yapt na inanm yorum. De il lhan Ahmet in, halk m z n güvenmifl oldu u insanlar m z n kötü niyetli olabilece ini düflünmüyorum. Burada kötü niyetli olan Gümülcineli bakan m zd r. Hükümet e er bu yasay uygulamaya kalkarsa yüzüne gözüne bulaflt r r. Elbette biz de tepkimizi ortaya koyar z. : Yap lan mülakatlara kat lan ve sözleflmeleri imzalayan din adamlar için ne söylemek istersiniz? Çetin MANDACI: Onlar için söylenecek bir fley yok. Herkes davran fl yla, karar yla kendi yolunu çizer. Herkesin özgürlü ü sözkonusu. Onlar da zaman gelince gelecek nesillere gereken hesab verirler herhalde. : Herfleye ra men yasa bir anlamda uygulanmaya bafllanm fl. Bu aflamada az nl k ne yapacak? Çetin MANDACI: Az nl - n ne yapaca n hep beraber oturup konuflaca z ve gereken karar alaca z. Art k bir yürüyüfl mü yapar z, yoksa farkl bir fley mi yapar z, oturup hep beraber karar n alaca z. Tabii ki tüm Bat Trakya genelinde yap lmas laz m. Hatta Yeni Demokrasi Partisi ndeki az nl k üyelerinin istifa etmesi de düflünülebilir. O da bir hareket noktas olabilir. Bu yasa uygulan rsa, az nl ktaki YDP üyelerinin partilerinden istifa etmesi gerekir ki tepkilerini ortaya koysunlar. flimize geldi inde az nl kç l k, iflimize geldi inde partizanl k yapmayal m. Partilerde farkl, az nl k içinde farkl konuflmayal m. Yar n öbür gün PASOK iktidara geldi- inde bu ifli yaparsa, o zaman gelsinler benden de istifam istesinler. Çünkü bu toplumun önde gelenleri samimi olmak zorundad r. RODOP M LLETVEK L AHMET HACIOSMAN : Bat Trakya Türklerinin tepkilerine ra men hükümetin son zamanlarda tayinli din adam yasas n hayata geçirilmeye çal fl lmas n nas l de erlendiriyorsunuz? Ahmet HACIOSMAN: mamlar yasas diye bilinen yasa 2007 nin fiubat ay nda ülkemizin parlamentosunda görüflülerek kabul edilmifltir. ktidar partisinin d fl nda bütün partilerin karfl ç kmas na ra men hükümet bu yasay geçirdi. Bu yasan n Bat Trakya Türkleri taraf ndan kabul edilmedi i defalarca dile getirilmesine ra men bu yasa geçti. Bölgemiz milletvekili olan say n Stilyanidis in e itim bakan olmas bu konular n görüflülmesi için bir f rsatt. Bugün ö reniyoruz ki say n Stilianidis baflka bakanl a geçmifl. Kendisiyle bu konular uzun uzun konuflmak için randevu talep etmifltik. Ama bu görüflme talebimiz karfl l ks z kald. fiunu söylemek gerekir. Az nl k tayinli din adam yasas n kabul etmiyor, kabul edemez. B rakal m da insanlar m z bugüne kadar kendi imam n nas l tutuyorsa, anlaflt kifliyle bugüne kadar nas l idare ediyorsa bu flekilde devam etsin. Toplumun camilerine müdahale etmek büyük bir yanl flt r ve üzerinde düflünülmesi gerekir. : Olaya dini özerklik çerçevesinden bakacak olursak ne söylemek istersiniz? Ahmet HACIOSMAN: Bunu bir müdahale olarak de- erlendirmek laz m. Hiç bir surette camilere imam tayin edilmesi olay n n dini özgürlüklerle ba dafl r bir yan yoktur. B rakal m da Bat Trakya Türk az nl kendi Devam sayfa 8 de

8 HABER 8 camisinde görmek istedi i din adam n kendi belirlesin. Zaten böyle bir ihtiyaç olmam flt r. Bu uygulama nereden geldiyse çok yanl fl yap lm flt r. Biran önce geri al nmal d r. Zaten bu tür görevlilere de camilerimizde yer yoktur. : Peki ama bu kadro için mülakata kat lan baz kiflilerin oldu u söyleniyor. Ahmet HACIOSMAN: Her ne kadar mülakata kat lanlar olsa da böyle bir uygulaman n mümkün olaca na ben inanm yorum. Bu kardefllerimizin camilerimizde huzursuzluk yaratacak fleylerden kaç nmalar gerekti ini söylemek isterim. Camiler Allah n evleridir. Camilerimizde zaten böyle bir sorun yoktu. Bundan sonra da olmamal d r. Ben kimlerin baflvuruda bulundu unu tabii ki bilmiyorum. Ama herkesin huzursuzluk yaratacak hareketlerden kaç nmas flart. Sonuç itibar yla tekrar söyleyelim; bu yasa son derece yanl fl bir yasad r. Halk m z aras nda olumlu sonuçlar olmayacak bir uygulamad r ve vazgeçilmesi gerekir. : Rodop eski milletvekili say n lhan Ahmet in 2005 y l nda din adamlar n n maafl ve sigortaya ba lanmalar talebiyle meclise sundu u bir soru önergesi var. Konu geçti imiz günlerde az nl k bas - n nda ve kamuoyunda da tart fl ld. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Ahmet HACIOSMAN: Ben bir az nl k ferdi olarak flunu söylemek istiyorum. Az nl - m z ilgilendiren hassas konularda birbirimizle tart flmaktan hofllanmad m söylemek istiyorum. Çeflitli yerlerde yapt m z görüflmelerde bu konuya de inip, bu yasaya tepki gösterdi imiz zaman bu talebin az nl k milletvekilinden geldi ini söyleyenler oluyor. fiimdi üzerinde konufltu umuz yasa 2007 tarihinde meclis genel kurulundan geçiyor. Ne yaz k ki dönemin milletvekili yasa meclisten geçerken hiç bir müdahalede bulunmam fl. Ne yaz k ki talihsiz bir soru önergesi olmufl diye düflünüyorum. Keflke böyle bir fley olmasayd. Çok üzücü bir olay olarak addediyorum ve bu konunun üzerinde daha fazla durmak istemiyorum. : Siz bir milletvekili olarak az nl n kabul etmedi i bu yasan n de ifltirilmesi veya iptal edilmesi için giriflimde bulunmay düflünüyormusunuz? Ahmet HACIOSMAN: Zaten say n milli e itim bakanl ndan bir görüflme istememizin nedenlerinden bir tanesi de buydu. E itimimizi ilgilendiren konular n yan s - ra tayinli din adam yasas yla ilgili çekincelerimizi de dile getirecektik. Fakat ne yaz k ki say n Stilyanidis le bu görüflme mümkün olmad. Ne yaz k ki yasa ç km fl. Keflke 2007 y l nda yasa ç - karken müdahale edilseydi. Az nl n tepkisi dile getirilseydi. Kanunlafl rken çekincelerin dile getirilmesi çok daha kolay olurdu. Nas l ki vak flar yasas ç karken ben komisyonda görüfllerimizi dile getirdim, Çetin arkadafl m z genel kurulda tepkisini koydu, keflke o zaman da ayn tepki ortaya konsayd. Tabii flimdi de dile getirilebilir. Önümüzdeki günlerde göreve getirilen yeni milli e itim bakan ndan say n Çetin Mandac yla konufltuktan sonra birlikte görüflme talebinde bulunup di er sorunlar m zla birlikte bu problemi de dile getirip görüfllerimizi aktarabilmeyi ümit ediyorum. Düflüncem budur. Tekrar ediyorum. Az nl n kabul etmedi i yasan n veya yasalar n sorunsuz bir flekilde uygulanmas mümkün de- ildir. Önemli olan konuflarak, diyalog çerçevesinde, iyiniyetle sorunlara çözüm bulmakt r. Önümüzdeki dönemde bunun gerçe e dönüflmesini ümit ediyorum. GÜMÜLC NE MÜFTÜSÜ BRAH M fier F : Say n müftüm az nl n tepkilerine ra men tayinli imam yasas n n yavafl yavafl uygulamaya kondu- una flahit oluyoruz. Geçti- imiz günlerde tayin edilecek din adamlar n n belirlenmesi için mülakatlar n yap ld haberleri geldi. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? brahim fier F: Bu hususta yasan n söyledikleriyle, bize ulaflan bilgilere bak l nca baz tezatlar var. Tabii ki her toplumda bu gibi f rsatlar de erlendirmek isteyen insanlar olabilir. Kaydoldu unu söyledi iniz insanlar din adam olabilecek ehliyete sahip olmayan insanlard r. Zaman içinde olay n nas l geliflece ini ben de flahsen merak ediyorum. fiu anda camilerimizde din adam görevi yapan, yani cemaat n önüne geçerek namaz k ld ran insanlardan buraya müracaat edenler çok az. Bu çok az kifliye de toplumdan büyük tepki var. Tabii bu duruma üzülüyoruz. Bize befl camiden soydafllar m z gelip tepkilerini dile getirdiler. Bu camilerdeki görevli din adamlar n n bu kadro için müracaat ettiklerini ö renen halk tepki içinde, bir k zg nl k içinde bize geldi ve bu tepkisini dile getirdi. Halk bu din görevlilerini camilerden uzaklaflt r yor. Bu gösteriyor ki yönetim halka ra men yine bir fleyler yapmak istiyor. Art k bunu dünya kamuoyuna ilan ediyoruz; topluma ra men, toplumun tepkisine ra men birfleyler yap lmak isteniyor. Biz din adamlar olarak, seçilmifl müftülük olarak bunun karfl s nday z. Böyle yap lmas n n yanl fl oldu unu geçmiflte de söyledik, bugün de söylüyoruz. Bunun anlaflmalara ve halk n istedi i gibi yap lmas laz m. Böyle bir yard m yap lacaksa bunun halk n seçece i müftüye verilmesi, o müftünün de görev yapan insanlara bunu da tmas d r do ru olan. Müftüler halka sorulmadan tayin edildi. fiimdi de camideki din adam tayin edilecek yine halka sorulmadan. Son derece yanl fl bir yoldur bu. : Bunu az nl n dini özerkli i aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? brahim fier F: Din adamlar devlet memuru statüsüne sokulup, kontrolü baflka yere verilecek. Bu olay az nl n dini özerkli ine yap lan büyük bir darbedir. Az nl k olarak bunu hiçbir sürette kabul etmiyoruz. Tabii bunun uygulamas n n nas l olaca n bilmiyoruz. Bize ulaflan bilgilere göre buraya baflvuranlar n çok az flu anda görev yapan kifliler. Bunlar n imam m, din dersi ö retmeni mi, hatip mi, ne olaca belli de- il. Bir de 100 kiflinin aras nda 16 s n n bayan olaca bilgisini de ald k. Biliyorsunuz bizde bayanlar camide namaz k ld rm yor. Bunlar n olurlarsa ne olaca da yine meçhul. Sonra Rodop ilinde tam 164 cami var. Ayr lan kadro 100 kiflilik. 16 s bayan olursa 84 cami kal yor. Di er 80 cami ne olacak. Yani anlayaca n z flu an birçok fley hala belirsiz. : Eski milletvekili say n lhan Ahmet in din adamlar n n maafla ve sigortaya ba lanmalar n talep eden bir soru önergesi var. Kendisi ben farkl fley istedim, fakat farkl fley verdiler diyor. Sizin bu konudaki düflünceniz nedir? brahim fier F: Önemli olan bu yaz y okuyan insanlar n ne anlad d r. Son olarak say n milletvekili ayd nlar yaz y iyi okusunlar diyor. Ben son yay nlanan yaz n n tümünü okumad m henüz. Fakat karfl m zdaki insanlar n ne anlad tabii ki çok önemli. E er okuyanlar bundan milletvekilinin talep etti ini anl yorsa, o zaman ay p etmifl demektir. E er gerçekten öyle de ilse o zaman üzerinde düflünmek laz m. SKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE : Hükümet tepkilere ra men 240 din adam - n n tayinini öngören yasay uygulamaya koymakta kararl görünüyor. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? Ahmet METE:Yunan devleti ne milletvekiline, ne müftüye ne de baflka birine sayg duymuyor ve insan yerine koymuyor. E er sayg duysayd bu halk n istemedi i fleyleri dayatmayla getirmezdi. Kendi parlamentosundaki temsilcilere de sayg duymuyor, çünkü onlara ne yapal m diye dan flm yor. Tayinli imamlar yasay yla Bat Trakya daki birlik ve beraberlik de son darbeyle bitirilmek isteniyor. Çünkü elimizde kalan son kale camiler ve imamlard. Benim sözüm o sözleflmeyi imzalayan ve mülakata giden imamc klara olacak: Sen niçin ve kimden para ald na dikkat et bakal m. E er papaz olacaklarsa kiliseye gitsinler. Ama camiye gelip, slam baltalayacaklarsa dikkat etsinler. Ald klar Bat Trakya Müslüman Türk toplumunu bat rmak için oldu undan ellenmesi de haramd r, yenmesi de haramd r. Ben olay n dini boyutunu söylüyorum. Hazreti Muhammed in ümmeti oldu unu söyleyen o imamc klar, balta sap yap l yorlar da haberleri yok. skeçe de Servili Camii ve iki köy camisinin d fl nda bizim kuflkuyla bakt m z hiçbir imam yoktur faal imamlardan. Yunan devleti bizi ne kadar da seviyormufl. Kilisenin papaz n metropolit öderken, bizim imamc klar devlet ödeyecek. Ve ben Müslüman m diyecek. Acaba bunlar Allah için mi, yoksa Yunan devleti için mi namaz k lacak? : Sizce yasan n uygulanmas dini özgürlü e darbe midir? Ahmet METE: Daha önce de söyledim. Maalesef devletimiz ne dini özgürlük, ne milli özgürlük tan m yor. Bizim seçti imiz insanlar bile tan m yor ve sayg göstermiyor. srail de flu anda yap lan zulmün, gizlisi kapakl s bize güle güle yap l yor. Hiç kimse az nl k hakk, insan hakk demesin. E er öyle olsayd benim tuttu um imama sayg gösterilirdi. fiimdi benim bafl ma imam tayin edilmeye çal fl l yor. Halka sesleniyorum: fiu ana kadar tüm zor flartlara ra men imam - m z kendimiz tuttuk. mamlar m za, camilerimize sahip ç kal m. Elimizde bir tek bunlar kald. Bunlar da elimizden ç karsa biz de kalkal m baflka bir yerlere gidelim. Zaten müftülük sorunu çözüme kavuflmadan bu meselenin ele al nmas son derece yanl flt r. : Eski milletvekili lhan Ahmet in 2005 y l nda verdi i soru önergesi hakk nda az nl k kamuoyunda tart - fl lan konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Ahmet METE: Toplumun s - k nt s n n topyekün çözümlenmesi laz m. Herkes kendi kafas na göre birfleyler isterse o zaman baz s k nt lar biz ça- rm fl oluruz. Bunlar n diyalogla, karfl l kl istiflare yap - larak karara ba lanmas nda fayda var. Eve kap dan girilir. Kap kapal ysa bana bacay aç demenin alemi yok.

9 B L M-TEKN K 9 Küçük kardefl de il, ikiz kardefl BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Mexico City her sene 25cm. kadar bat yor... Ortalama bir buzda n n a rl 20 milyon ton. Bir insan yaflam boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salg - lar. Çocuklar baharda daha fazla büyüyor. nsanlar beyinlerinin %10 unu kullan rlar. Newton, yer çekimi kanununu fark etti- i zaman, 23 yafl ndayd. Sa elini kullanan insanlar, sol elini kullananlara göre, ortalama dokuz y l daha fazla yafl yorlar. B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Ölü y kama. -Kat durumdan s v ya geçme. 2)Çocu a olan kad n. -(Kap ve pencerede) Üste eflik. -Binek hayvan. 3)Gazete veya dergi yaz s. -Ev halk. 4)Bir tarikat n ilk kurucusu. -C va n n simgesi. - (halkdili) Cenin. 5)Baryum un simgesi. - Ak ll ca. 6)O yer. -Aromas olan, hofl kokulu. 7)Bir cins av köpe i. -Ar n n yapt. 8)Hofl kokul. -Hararet. 9)Küçük gümüfl para. -Yüce. -Aktinyum un simgesi. 10) lgi eki. -Havadaki su buhar. -(argo) Gösterifl. 11) (edebiyat) Hz. Muhammed in niteliklerini öven kaside. - Alan. 12)Kadife üzerindeki ince tüy. Hitit. - Baba, cet. 13)Yo urtla yap lan içecek. -Çok kal n ip. 14)Kan tlanabilen bilimsel önerme. - Kent flehir. YUKARIDAN AfiA IYA 1)Tasa, kayg, üzüntü. -Bir türkü ezgisi. - Çizgi. 2) flletilen paran n faizsiz bölümü. - Düflünüleni, dolayl olarak anlatan söz. 3) çki da tan kimse. -Çok y ll k bitki. -Avrupa Birli i ortak para birimi. 4)(tiyatro) Antrakt. - Bo a gürefli alan. -Namus, haya. 5)Dilsiz. - Dört köfle döfleme tafl. -(anatomi) Meflime, plesenta. 6)Ertelem. -Ifl k ye inli i birimi. 7) lave. -Toptan, toplam. -Hindistan da bir topluluk. 8)Mürekkep kuruma kumu. -Lakin, fakat. -Kuyruk sokumu. -Arsenik in simgesi. 9)Argoda, yak fl kl. -Bir yerde toplanan kalabal k, halk. 10)El kitab. -Kesilmifl hayvan n iç organlar yla bafl ve ayaklar. 11)Bir kad n giysisi. -Suyu s cak olarak yerden ç kan hamam. -(felsefe) Tanr tan maz (kimse). GÜNEfi sisteminin de dahil oldu u Samanyolu galaksisinin, bugüne dek bilinenden daha büyük, bilinenden yüzde 15 daha genifl ve yüzde 50 daha yo un oldu u, ayr ca san ld ndan daha h zl döndü ü belirlendi. Samanyolu na en yak n galaksi olan Andromeda n n daha büyük oldu u ve galaksimizin onun küçük kardefli oldu u san l rken, son çal flmalar, her iki galaksinin ikiz kardefller oldu unu ortaya ç kard. ABD deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi nden Mark Reid, Kaliforniya Long Beach de yap lan Amerikan Astronomi Toplulu u nun toplant s nda yapt sunumda, Belirlenen farklar n büyük önemi var dedi. Küçük kardefl de il ikiz kardefl Yapt klar yeni haritalama çal flmas yla, Samanyolu galaksisindeki madde yo unlu unun bilinenden yüzde 50 fazla oldu unu anlad klar n ifade eden Reid, Daha önce Andromeda n n bask n oldu unu ve bizimkinin, onun küçük kardefli oldu unu düflünürdük. Ama flimdi biliyoruz ki bizler daha çok ikiz kardeflleriz dedi. Ancak bu bir aç dan da iyi bir haber de il. Çünkü daha büyük bir Samanyolu demek, 2 galaksi aras ndaki çekim gücünün san ld ndan daha fazla oldu u ve dolay s yla Samanyolu nun, Andromeda ile hesaplanandan daha önce çarp flaca anlam na geliyor. Ama yine de bu çarp flmaya henüz 2-3 milyar y l bulunuyor. Haritalama yöntemi Yeni haritalama, dünya yörüngesindeki 10 adet radyo teleskop anteninin oluflturdu u sistemle, yeni do mufl en parlak y ld zlar n de iflik zamanlarda ölçülmesi ve bunlar n böylece 3 boyutlu konumlar n n belirlenmesi yöntemiyle yap ld. lk kez uygulanan bu yöntemle, Samanyolu galaksisinin, kendi merkezi çevresindeki dönüfl h z n n daha önce bilindi i gibi saatte 792 bin de il, saatte 914 bin kilometre oldu unu da ortaya kondu. H z n daha fazla oldu undan yola ç k larak, galaksimizdeki Karanl k Madde nin daha fazla oldu unu, dolay s yla galaksinin yo unlu unun, daha önce hesaplanan n 1.5 kat oldu unu da gösterdi Ka ts z faks gerçek oldu KA IT arama iflkencesine son: Teknolojinin geliflmesinden faks makineleri de nasibini ald. E-posta ça nda faks teknolojisi antika gibi gözükse de, ifl dünyas nda bugüne kadar vazgeçilmemifl bir teknoloji olmaya devam ediyor. Bu yüzden Panasonic faks cihazlar n gelifltirmeye devam etti ve art k tamamen kâ ts z çal flabilen bir modeli tan tt. 23 Ocaktan itibaren KX-PW 608 serisi cihazlar Japonya da temin edilebilecek, Avrupa ya has bir ç k fl tarihi henüz belli de il. Kâ t yerine dokunmatik ekran söz konusu oluyor. Yeni metin ekrana do rudan girilebiliyor ve gelen mesajlar direkt ekranda görüntülenebiliyor. Alternatif olarak metinler ayn SMS mesajlar gibi nümerik klavye üzerinden girilebiliyor. Ayr ca gelen fakslar do rudan di er al c - lara iletme veya Word format nda bir SD bellek kart na kaydetmek de mümkün. Böylece fakslar PC ye de tafl nabiliyor veya PC den faks makinesine aktar m yap labiliyor GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan sa a: 1)Ay nga, Ebet. 2)Akor, Riyala. 3)Br, Etiket. 4)Akala, Orak. 5)Kaz, Nan, Kok. 6)Ac, Bat, Ce. 7)Aç, Agu, Araf. 8)Asbest, Ebe. 9)Arkaç, Havan. 10) dil, Lofl. 11)As, Ametal. 12)Marn, Ku, Vat. 13)Eda, Debdebe. 14)Tamim, Abril. Yukar dan afla ya: 1)Akbakla, Akamet. 2)Yarka, Çar, Sada. 3)Ir, aza, Ksi, Ram. 4)Noel, Cabadan. 5)Tan, Geçim, Dm. 6)Ari, Abus, Leke. 7) kona, Th, Tuba. 8)Eyar, Ta, Ala, Db. 9)Batak, Revolver. 10)El, Kocabafl, Abi. 11)Ats, Kefen, Otel.

10 BUKET Sevgili dostlar m, Biliyorsunuz her fleyin bafl sa l k. Bunun için de birey olarak baz önlemler almam z ve kendimize dikkat etmemiz flart. Kad nlarda ölüm nedenlerinde ikinci s rada meme kanseri yer al yor. Bu kanser türünün teflhisinde ise en önemli görüntüleme yöntemi olan mamografi hayat kurtar yor. Mamografi, düflük dozda çekilen meme röntgen filmidir. Kad nlar n bir ço u ise mamografinin a r l bir ifllem oldu u düflüncesi ile bundan kaç n rlar. Asl nda böyle bir fleyin gerçekle yak ndan uzaktan ilgisi yoktur. Mamografide herhangi bir ac hissedilmedi i gibi, meme kanseri tan s nda alt n standart görüntüleme yöntemidir. Meme kanseri di er kanser türlerine göre daha yavafl ilerler ve tümör biyolojisi daha iyi bilinir. Erken teflhis, memeye yap lacak cerrahi müdahalenin boyutunu da küçültür. Doktorlar, 40 yafl n geçen her kad n n senede bir kez tarama amaçl mamografi çektirmesini tavsiye ediyorlar. Hatta kiflinin ailesinde meme kanseri vakas var ise mamografinin 40 yafl öncesinde çektirilmeye bafllamas uygun görülüyor. Kad nlar m z bu konuda bilinçlendirmek için kurumlar m za da ifl düflüyor. Derneklerimizin kad n ve sa l k kollar n n bu ve buna benzer konularda bilgilendirme toplant lar yapt n biliyoruz. Ancak bu tür etkinliklerin daha da artarak ve daha genifl kitlelelere ulaflacak flekilde tekrarlanmas gerekti inin bir kez daha alt n çizmeden de edemiyoruz. Sa l k konusunda al nacak önlemler, hayat kurtar r. Erken teflhis, sadece meme kanserinde de il, di er birçok hastal kla da bafl edebilmede önemli rol oynar. Feride... ELMALI TART MALZEMELER: 3 yumurta 1 su barda tozfleker 1 paket margarin 1 limon kabu u 1 paket kabartma tozu Alabildi i kadar un 2 çorba kafl üzüm 2 çorba kafl file f nd k Üzeri için: 3 elma 1 tatl k. tarç n 2 çorba kafl tozfleker Pudra flekeri HAZIRLANIfiI: Önce kar flt rma kasesine yumurtalar k ral m. Yumuflat lm fl margarini ekleyip birkaç kafl k un ekleyerek kar flt ral m. Margarin iyice eriyince limon kabu u rendesini, tozflekeri, kabartma tozu ve un ekleyerek tart hamuru k vam na getirelim. Hamurdan bir portakal büyüklü ünde ay r p buzlu- a atarak sertlefltirelim. çine birkaç kafl k daha un ekleyerek k vam n daha sert yapabilirsiniz. Geri kalan hamura file f nd ekleyerek f r n kab na yayal m. Di er tarafta rendelenmifl elmay piflirip so utal m. çine tarç n,üzüm ve tozflekeri ekleyelim. Hamurun üzerine yayal m. Buzluktan ç kartt m z hamuru rendeleyelim. 170 derecede üzeri ve alt k zarana kadar piflirip üzerine pudraflekeri eleyerek l k servis yapal m.

11 BUKET DÜ ÜM fi 11 Sevgili han mlar; Sizlere tan tmaya çal flt m bu iflleme çeflitlerini inan yorum ki siz belki de hemen hemen hepsini biliyorsunuz. Bazen ayn isimle, bazen de farkl isimle bu iflleme çeflitlerini örtülerinize yap yorsunuzdur. Benim amac m sizlere hem nak fl çeflitlerimizi tan tmak, hem de onlar hakk nda biraz olsun bilgi verebilmek. Dü üm ifli, ayn zamanda tohum i nesi de denilen bir iflle kar flt r lan bir iflleme çeflididir. Dü üm ifli: neniz deseninize göre seçti iniz iplik ile kumafl n z n yüzüne ç kar l r. Kumafl n zda ald n z az bir bat flla tekrar kumafl n yüzüne ç k l r. Daha sonra (fiekil 3) te gördü ünüz gibi i neniz o ipli in üzerinde dolan p, dü üm fleklini al r. Daha sonra i ne yine kumafl n z n alt ndan geçip, desen üzerinde ayn ifllem tekrarlan r. TOHUM fi Daha çok yap lan ifllemlerde çiçek tohumu yapmakta veya çocuk giysilerinde hayvan motiflerini süslemekte kullan l r. Bu ifl fleklinde (flekil 1) de görüldü ü gibi i nemiz, desenimizin yap lacak yerinde yüz k sm na ç kar l r. nede olan ip, i neye defa sar larak ayn yere bat r l p tohum flekli elde edilir. stenilen yere, flekle göre birden fazla renk kullan labilir. Bütün nak fl ifllemlerinin yan nda yard mc olarak kullan lan bir iflleme türü oldu u gibi, tek bafl na da kullan labilir. Özellikle son zamanlarda elbise süslemelerinde, pul boncuk ifllemlerinde kullan lmaktad r. Mediha Bekiro lu Nak fl Ö retmeni Yüksek topuk varis yap yor! Yüksek topuklu ayakkab giyen kad nlarda varis hastal n n görülme oran n n oldukça yüksek oldu u belirtildi. Varis hastal nda özellikle kad nlar n risk grubu içinde yer ald n bildirildi. Unutulmamal ki, tedavi edilmeyen veya önlem al nmayan hastalarda varis ilerliyor. Varis çorab kullanmak ise varisleri ortadan kald rmaktan çok varisin geliflmesine ve ilerlemesine engel oluyor, hastal a ba l flikayetleri azalt yor. Uzmanlara göre, afl r kilolular, uzun süre ayakta ya da oturarak a r yük kald ranlar, çok s cak ortamlardaki ifllerde çal flanlar, sürekli yüksek topuklu ayakkab giyen kad nlar varis riski tafl yor. Varisin tedavisi ilaçla, fl k ve lazer tedavisinin yan s ra cerrahi müdahaleyle yap labiliyor. Doktorlar, varis hastas kad nlara flu uyar larda bulunuyor: Uzun süre hareketsiz ayakta kal nmamal. Bu yap lam yorsa aya n bilekten ileri geri hareketi, ayak uçlar nda yükselme gibi basit egzersizler uygulanmal d r. Mümkün oldu unca bacaklar uzat lmal hatta tabure, sehpa, masa, sandalye üzerinde yükseltilmelidir. Düzenli olarak günlük normal tempolu yürüyüfller yap lmal, bisiklete binilmeli veya yüzülmeli. Yo un kas faaliyetini veya a rl k kald rmay gerektiren egzersizler ile dar, eklem yerlerini s kan pantolon giyilmesinden kaç n lmal. Banyoda bacaklar so uk suyla y kanmal, s cak sudan uzak tutulmal. Yata n ayak k sm bir miktar yükseltilmelidir. Varis üzerinde fliddetli a r, k zar kl k, hassasiyet ve varis içinde sertlik olufltu unda mutlaka hekime baflvurulmal d r. Epilasyon, mezoterapi, karboksiterapi gibi estetik ifllemlerin varis bulunan bacakta uygulanmas sorunlara yol açabilir.

12 KADIN -SA LIK 12 Do ru bilinen yanl fllar Güzellik konusunda herkesin söyleyecek sözleri, kendince formülleri var. Ama bazen kulaktan dolma bilgilerle güzelleflece im diye hatalar yap yor, fark nda olmadan saçlar m za, cildimize zarar veriyoruz. flte do ru bilinen baz yanl fllar... Saçlar her gün y kamak onlar n daha sa l kl olmas n sa lar. (YANLIfi) Aksine bu durum saçlar daha çok y pratabiliyor! Her gün y kamak, saç korteksinin fliflmesine sebep oluyor ve bu durumda da saçlarda k r lmalar daha çok yaflan yor! Kükürtlü sabun sivilcelere iyi gelir. (DO RU) Bu sabunlar düzenli kullan ld nda bazik etkisi ile sivilce iltihaplar n kurutabiliyor, fakat sonras nda uygun bir nemlendirici kullanmak flart! Ayr ca bir kez kullanmak veya ara ara kullanmak da sonuç vermiyor. Portakal kabu u görünümdeki selülitler, sadece fazla kilosu olanlar n sorunudur. (YANLIfi) Selülit, bir dolafl m problemi... Bu yüzden zay ffliflman herkesin karfl lafl labilece i bir sorun. Kilolu insanlar n selülitle daha s k karfl laflmalar n n sebebi ise fazla kilolar ndan dolay yaflad klar dolafl m sorunu... Tabii bunun yan nda genetik nedenler, kahve, kola tüketimi, do um kontrol haplar, hareketsizlik de bu sorunu tetikliyor. Saçlar s k ca atkuyru u yapmak saç dökülmesine neden olur. (DO RU) Saçlar s k ca topland nda saç diplerinde gerilmeler yaflan yor. Bu da saç kökünü zedeleyebilece i için dökülmeye sebep oluyor. Kola ve kahve içmek selülitleri ço alt r. (DO RU) Kola ve kahve gibi kafein oran yüksek g dalar, selülit oluflumunu tetikliyor. Bununla birlikte kafein, haricen uyguland nda selülitli görüntüyü düzeltmeye de yard mc oluyor! H zl kilo al p vermek vücutta çatlaklar n oluflmas na neden olur. (DO RU) Bir zay flay p bir fliflmanlad m zda vücut dengemiz h zl bir flekilde bozuluyor. Cildimiz yeterince elastik davran fl gösteremedi inde de çatlaklar olufluyor. Sabun kullanmak cildi kurutur. (DO RU) Sabun içeri i itibariyle bazik bir ürün. Bu yüzden de ciltte kurumalara ve gerilmelere sebep olabiliyor. Fondöten sürmek sivilcelerin artmas na sebep olabilir. (DO RU) Sivilcelerin iyileflebilmesi için hava ile temas etmesi gerekiyor. Fondöten içeri i yönüyle ya bazl bir kozmetik ve cildin hava ile temas n önlüyor. Ayr ca sürme an nda sivilce iltihab n n da lmas - na da sebep olabiliyor. Bu yüzden fondöten kullan ld nda sivilcelerin artmas mümkün. S k s k banyo yapmak cildin kurumas na neden olur. (DO RU) Cildimiz asidik bir yap ya sahip. Sabun ve dufl jeli gibi ürünler, cildimizi bazik seviyeye getiriyor ve bu da kurumalara sebep olabiliyor. Dolay s yla dufltan sonra mutlaka vücudu kremlerle nemlendirmek gerekiyor. Yüzüstü yatmak cildin daha erken k r flmas na sebep olur. (DO RU) Nas l ki ayn hareketi ve mimi i sürekli tekrarlamak o bölgenin daha h zl k r flmas na sebep oluyorsa, sürekli yüzüstü yatmak da belirli bölgelerin daha h zl k r flmas na sebep olabiliyor. Saçlar m z ne kadar s k kestirirsek o kadar h zla uzar. (DO RU) Saçlar m z diplerinden besleniyor. Saç ne kadar uzun olursa da beslenmesi o denli zor oluyor. flte bu yüzden s k kestirilen ve daha k sa olan saçlar daha çabuk uzuyor. Ya l ciltlerin nemlendirilmeye ihtiyac yoktur. (YANLIfi) Nemsiz kuruluk ve ya s z kuruluk durumlar ayr kavramlar. Ya l cilde sahip kiflilerin de ciltlerini nemlendirmeleri, ancak su bazl nemlendiricileri tercih etmeleri gerekiyor. A da yapt ktan sonra günefle ç kmamak gerekir. (DO RU) A da uygulamas özellikle yüz bölgesinde hassasiyet yarat yor ve bu durum bazen lekelenmelere ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu yüzden a da sonras günefle ç kmamak, ç k lacaksa da mutlaka koruyucu ürün uygulamak gerekiyor. Tüyleri jilet ile almak daha s k ve kal n ç kmalar na sebep olur. (YANLIfi) Tüyleri jiletle almak kal nlaflmaya neden olmuyor. Sadece trafl edilmifl k l n ç karken ucu daha keskin oldu undan kal nm fl imaj veriyor. Arada s rada flampuan de ifltirmek saçlar daha sa l kl yapar. (DO RU) Her ürünün ph derecesi birbirinden farkl. çindeki etken maddelerden dolay uzun süreli olarak ayn ürünü kullanmak, saçlarda hassasiyet oluflturuyor. Oluflan bu hassasiyet de saçlar n serbest radikallerden daha kolay etkilenip y pranmas na neden oluyor. Zeytinya saçlar güçlendirir, canland r r. (DO RU) Zeytinya gibi faydal baz do al ürünler uygun ölçülerde kullan ld nda saçlara parlakl k ve canl l k kazand rabiliyor. E er beyaz bir saç kopart rsan, o bölgede daha çok beyaz ç kar. (YANLIfi) Her saç telinin hücresi ayr... Bu yüzden de tek bir teli koparman n yandaki di er saç tellerine herhangi bir etkisi olmuyor. Pudra sürmek sivilceleri kurutur. (YANLIfi) Pudran n sivilceyi kuruttu u gözlense de, cildin hava almas n engelledi i ve uzun vadede daha fazla sivilce oluflumuna sebep oldu u da bir gerçek. BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Al m sat m iflleri, ev de ifliklik veya ev de ifltirme ya da ailenizi ilgilendiren önemli de ifliklikler aç s ndan önemli bir hafta. De ifliklikler hoflunuza gidecek. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Bu aralar seyahate ç kma plan yapabilirsiniz. Kat laca n z sosyal toplant larda romantik f rsatlarla karfl laflabilirsiniz ancak, karfl laflaca n z kiflilere güvenmeyebilirsiniz. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Konuflurken kulland n z kelimelere dikkat ediniz. Çünkü sonra piflman olabilirsiniz. Ani kazançlar sizi flafl rtabilir. Ancak para kayb nda u ramamak için dikkatli olmal s n z. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) fians n z yan n zda oldu u bir dönemdesiniz. Baflar l giriflimler yapmak için uygun bir dönemdesiniz. Ailenize yard m etmek için insiyatif kullanabilirsiniz. Çekicili iniz art yor. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos Yarat c fikirlerinizden istifade etmelisiniz. Rüya görme say n zda art fl olabilir. Bütün rüyalara inanmay n. Sa l n za daha fazla önem vermelisiniz. Harcamalar n za dikkat! BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Sorumluluklar n z art yor. Hayat n z n farkl bölümlerinde de iflik yükler tafl man z gerekebilir. Maddi aç dan s k c bir hafta ancak sevdi inizin sizin çin haz rlad süprizler keyfinizi yerine getirecektir. TERAZİ (23 Eylül-23 Ekim) Fikir ve projeleriniz önemli kiflilerin dikkatini çekebilir. Karl sat fllar yapabilirsiniz. Yapaca n z gizli görüflmeler aleyhinize dönebilir. Oldu unuz gibi görünmeye daha fazla özen göstermelisiniz. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Bu hafta yapaca n z seyahatlerde, keyifli anlar geçirme flans n bulacaks n z. Seyahat dönüflü bir arkadafl n za yard m etmeniz gerekebilir. Ona yard m etmeyi ihmal etmeyin. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Artan sorumluluklar n z ve alaca n z yükler nedeniyle baz konularda harekete geçip geçmeme konusunda s k nt yaflayabilirsiniz. Ailenize daha fazla zaman ay rmal s n z. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Yaflad n z sevgi dolu iliflkinizi önümüzdeki günlerde daha ciddi bir platforma tafl yabilirsiniz. Partnerinize güvenmelisiniz. Çevreden gelecek dedikodulara ald rmay n. Ailenizin deste i flart. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) Bu hafta alaca n z davetlerde tan flaca n z kifliler, size yeni bir gelecek vaat edebilir. Bilginize ve uzmanl k alan n za güveniniz. Yapamayaca n z ifle evet demeyin. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Tan flaca n z kifliler size yeni aflklara yelken açmaya yard mc olacakt r. Özel iliflkilerinizi ifl iliflkilerinizle kar flt rmay n. Sa l n za dikkat edin. Parasal s k nt afl labilecek niteliktedir.

13 HABER 13 Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik Listesi nde baflkanl k görevinin Hasan Malkoç a geçmesinden sonra bir dizi nezaket ziyareti gerçeklefltirildi. Eflitlik Listesi üyeleri ziyaretlerine Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç la bafllad. Hasan Malkoç baflkanl ndaki Eflitlik Listesi üyeleri, 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç makam nda ziyaret ederek bir süre görüfltü. Eflitlik Listesi ayn gün Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ni de ziyaret etti. Liste üyeleri burada dernek baflkan Ahmet Kara ve yönetim kurulu üyeleri taraf ndan karfl land. skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi ayn gün skeçe Müftülü ü ne de giderek Müftü Ahmet Mete yle bir süre görüfltü. Eflitlik Listesi üyeleri son olarak skeçe Türk Birli i ni ziyaret etti. TB Baflkan Ozan Ahmeto lu ve di er yöneticiler taraf ndan karfl lanan liste üyelerinin ziyareti yaklafl k bir saat sürdü. Eflitlik Listesi nin yeni baflkan Hasan Malkoç, listenin çal flmalar na devam SKEÇE MÜFTÜLÜ Ü BATI TRAKYA AZINLI I YÜKSEK TAHS LLER DERNE etti ini belirterek, Bu liste skeçe Türkleri nin yerel yönetimdeki sesi oldu. Az nl - n beklentilerini, taleplerini hem yerel yönetime, hem de kamuoyuna aktarmaya çal fl yoruz. Çal flmalar m z bundan sonra da büyüyerek devam edecek. Bu çabam zda az nl k kurumlar n n da deste ini bekliyoruz. diye konufltu. Helal kesim garanti belgesine sahip T KAT sucuk, salam ve sosis çeflitleri en k sa zamanda Bat Trakya daki marketlerimizde... Gümülcine ve skeçe ye bayiilikler verilecektir. lgilenenler: veya no lu telefonlara baflvurabilir. Necmi Hasano lu OKU-YORUM IfiIK Dünyan n yaflad süreci sürekli dile getirmek zorunda kal yoruz. Ama ne kendimizi ne de bulundu umuz co rafyay dünyadan ba ms z düflünmemiz zor. Do ru da de il. Tabii bundan bulundu umuz co rafya dünyan n merkezidir anlam da ç kmamal. Demeye çal flt m z; dünyadak geliflmelerin bizleri de öyle veya böyle etkiledi i gerçe idir. Teknolojik geliflmenin hem ulafl m hem de iletiflim aç s ndan uzaklar bilinmez olmaktan ç kard n neredeyse ilkokul ö rencileri bile sloganlaflt rm fl durumda. Bunun insan hayat na birçok olumlu katk s oldu u aflikar. Günlük yaflant m zda da zaten bunu görmek ve yaflamaktay z. Bizim gibi az nl k toplumlar na bu geliflmelerin faydas oldu mu diye düflündü ümüzde de bilinmeyenin, bilinebilir hale gelmesi akl m za geliyor. Daha önce dünyan n bizden haberi yokken bu teknik geliflmelerin yads namaz bir sonucu olarak art k isteyen bizi rahatl kla bilme imkanlar na kavufltu. Uça a atlay p gelebilece i, telefon edip konuflabilece i gibi rahat koltu undan bilgisayar n n tufllar na basarak hakk m zda bilgiler edinebilmektedir. Bunun tam tersi de efl zamanl olarak bizim için de geçerli. Biz de neyin nerede ve nas l oldu u kadar kimin ne oldu unu da ö renebilmekteyiz. Tabii bunun için bir ön bilgi ya da temel bilgi sahibi olamas flart insan n. Yoksa neredeyse art k herfleyin sanallaflt zaman m zda sürmenaj olup kaymak da olas. Etrafta o kadar çok bilgi var ki bunlar n bizlerin kula m za, gözümüze ulaflmas yla oluflturdu u kontrol d fl halet-i ruhiye, de erlendirme melekesini de dumura u rat yor neredeyse. Ölçü olarak belirledi iz ve idraki içerisinde bulundu unuz k ymetleriniz bir müddet sonra anlams z fleyler haline rahatl kla gelebilir. Ya da tam tersi. drakinizle bir de er biçemedi iz fleyler de çok önemli hale geliverebilir. Toplum olarak uluslararas mücadelemizi önemsiyoruz. Bunda hiç de haks z de iliz. Çünkü zulmet üstümüzdeyken o kadar bunald k ki... Buraya yak lm fl bir mum fl bile olsa bizim için büyük önem ve anlam tafl maktad r. Ancak karanl ktan ç k flta fl k genelde insan n gözünü kör eder. Bast yeri de gitti i yeri de görmekte zorlan r kifli. Hatta göremez. Bu fl k gerçek günefl fl olabilece i gibi, üretilmifl bir fl k da olabilir. Yap lmas gereken ilk ifl fl n bize verdi i geçici körlü ün kalkmas n beklemektir. Zira bu körlük ile zulmet sonucu itibar yla farks zd r. Sonra bu fl n bizim istedi imiz fl k olup olmad n alg lamak gelir. Bunu da ak l ve bilgiyle yapmal sab r ve tecrübe ile perçinlemeli. Dünyada; insan haklar n n bir sektöre dönüfltürülerek etrafa yayd üretilmifl fl k maalesef gözümüzü kör eder durumda. Bu sahte fl a ulaflmak için koflanlar n t pk sineklerde oldu u gibi yanmalar ve yok olmalar da art k çok rahat gözlemlenir durumda. Daha kötüsü bu sahteli in bizleri gerçek insanl k güneflinin varl nda s nmak gibi bir haktan mahrum etti idir. Örnek mi? Çoook. Sadece fl n kör edicili inin geçmesini bekleyip flöyle bir etraf m za bakal m. S k nt m z n asl nda bir mühtedi sendromundan baflka bir fley olmad n görmekte gecikmeyece iz.

14 DÜNYA 14 nsanlar ölüyor, dünya seyrediyor SRA L, Gazze fieridi nde karadan ve havadan katliam yapmaya devam ediyor. Gazze flehri 6 Ocak ta kuflat ld, her bir saate bir çocuk öldürülüyor. Tüm dünyan n gözleri önünde srail, kanl kara ve hava harekat yla Gazze fieridi nde k y ma devam ediyor. Hergün neredeyse her saat bafl bir çocu un ölüm haberi geliyor. Ev ev Hamas üyesi arayan ve sivilleri ailece yok eden srail askerleri Gazze fieridi nin Zeytun mahallesinde bir anne baba ve yafllar 4 ile 15 aras nda de iflen 8 çocu unu tank atefliyle vururken bat daki mülteci kamp nda da yine anne baba ve 5 çocuklar hava bombard manda öldürüldü. Sadece kara harekat nda yaklafl k 100 Filistinli öldürülürken operasyonun bafllad günden bu yana ölenlerin say s 800 e yaklaflt. GAZZE fier D N BOfiALTIN! Gazze fieridi ni üç parçaya böldükten sonra srail ordusu Gazze flehrini bütünüyle kuflatt ve 1 milyon 400 bin Gazzeliye evlerinizi boflalt n ça r s yapt. Ça r Gazze flehrinin Rimal semtinden radyo ve ka t bildiri yoluyla yap ld. srail güçlerinin Gazze ye giden ana yollar ele geçirerek, Gazze flehrini Gazze nin kuzeyinden ay rd belirtiliyor. Hamas ve srail aras ndaki çat flmalar Gazze flehrinin kuzeyindeki Jebaliye ve Beyt Lahya bölgelerinde en yo un flekilde yaflan yor. YO UN ÇATIfiMALAR Hamas ile rail askerleri aras nda yo un çat flmalar yaflan rken, Hamas srail kuvvetlerine RPG ve havan toplar yla karfl l k vermeye çal fl - yor. Gazze kentinin, srail kuvvetleri taraf ndan tamamen çember içine al nd ve Gazze fieridi ndeki di er kesimlerle ba lant s n n kesildi- i, z rhl birliklerin, Gazze ye aç lan tüm yollar kontrol alt - na ald belirtiliyor. Hamas TV si El Aksa da konuflan zzettin El Kassam Tugaylar sözcüsü Ebu Rudeyna ise, Her sokak bafl nda sizi bekleyen binlerce yi it mücahidimiz var dedi. Öte yandan srail Savunma Bakan Ehud Barak, henüz gayelerine tam olarak ulaflamad klar n, sald r lar n devam edece ini aç klad. D fliflleri Bakan Tzipi Livni ise sivil ölümlerinin normal oldu unu söyleyerek savafllarda olur böyle fleyler dedi. AMBULANSLAR VURULDU srail kanl sald r lar nda, 4 ambulans ile 3 seyyar klini i daha imha etti. Bütün Gazze fieridi nde sadece 34 ambulans vard ve bunlardan beflini Türkiye göndermiflti. Dahas srail bombard man nda, yaral almaya giden 3 doktor Gazze de her bir saate bir çocuk öldürülüyor daha öldürüldü. OBAMA ÇALIMI Ortado u bar fl için umut olarak görülen Obama, sald r lar karfl s nda tek kelime etmezken, savafl n onuncu gününde yapt aç klamalar da soruna ne kadar mesafeli durdu unu bir kez daha kan tlad. Obama Gazze için konuflmama gerekçesini Bir baflkan görevdeyken, benim konuflmam nezaketsizlik olur sözleriyle anlatt.obama n n bu sözleri siyaset analizcileri taraf ndan diplomatik çal m olarak de- erlendirildi. RUSYA SESS Z Uzun süredir Ortado u sorununun çözümüne katk sa layan, srail in karfl s nda Hamas muhatap alarak Filistin e destek veren Moskova n n Gazze fieridi nde yaflanan insanl k dram karfl - s nda bir k nama mesaj bile yay nlamamas dikkat çekiyor. Rusya, Hamas n Suriye deki lideri Halid Meflal i Moskova da a rlam flt ancak flimdi Filistin de yaflanan drama sessizli i, yorumlar zorluyor. MERKEL HAMASI SUÇLUYOR Avrupa n n büyük gücü Almanya da, Baflbakan Angela Merkel srail i k namad gibi her f rsatta sald r n n sorumlusunun Hamas oldu unu yinelemekle yetindi. Merkel ayr ca srail Baflbakan Ehud Olmert ile telefon görüflmesi yaparak bir an önce ateflkesin sa lanmas için çaba harcanmas n istedi ini de yineledi. Ancak bunun için srail in güvenli inin sa lanmas - n ve Gazze fieridi ne yasa d fl yollardan silah sokulmas n n önlenmesini de flart kofltu. SRA L TANKI KEND ASKERLER N VURDU srail ordusu, Gazze fieridi nde bir srail tank ndan yanl fll kla aç lan ateflte 3 askerin öldü ünü bildirdi. srail ordusu, 6 Ocak ta yapt aç klamada, srail askerlerinin iflgal etti i binaya aç lan topçu ateflinde 4 ü a r 24 srail askerinin de yaraland belirtildi. srail ordusuna göre, Hamas a karfl kara harekat n n bafllad Cumartesi gününden bu yana ölen asker say - s 4 e ç kt. Naz m Hikmet e vatandafll k hakk geri verildi NAZIM Hikmet i Türkiye vatandafll ndan ç karan 1951 tarihli Bakanlar Kurulu karar hükümet taraf ndan ortadan kald r ld. Hükümet Naz m n naafl n n Türkiye ye getirilmesine olumlu bak yor. fiair Naz m Hikmet in Türk vatandafll - ndan ç kart lmas yla ilgili Bakanlar Kurulu karar, 5 Ocak ta toplanan Bakanlar Kurulu nda al nan kararla ortadan kald r ld. Konuyla ilgili bilgi veren Hükümüt Sözscüsü ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek flunlar söyledi: Kurul da Naz m Hikmet inkurulu karar n n ortadan kald r lmas ele al nd tarihinde Türk vatandafll ndan ç kar lm fl olan Naz m Hikmet in tekrar Türk vatandafll na dönmesine imkan tan - yan karar imzaya aç ld ve tamamland. Do ru bir ifl yapt m z düflünüyoruz. Esasen Türk vatandafll ndan ç kar lmas n gerektirecek yasa maddeleri mevzuattan ç kar lm flt r Unesco taraf ndan Naz m Hikmet y l ilan edilmifltir. Art k gere i kalmam fl, anlam kalmam fl, hukuki dayanaklar kalmam fl bu karar n ortadan kald r lmas gerekiyordu. Çiçek, Hikmet in mezar n n Türkiye ye getirilmesiyle ilgili çal flmalar n n olmad - n ancak hükümetin buna s cak bakt n söyledi. Vasiyet Yoldafllar, nasip olmazsa görmek o günü, Ölürsem kurtulufltan önce yani, Al p götürün Anadolu da bir köy mezarl na gömün beni

15 HABER 15 Ehliyet s navlar na yenilikler geliyor Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM ULAfiTIRMA Bakanl ehliyet s navlar nda baz yenilikler getirmeye haz rlan yor. Teorik s navdan sonra iki defa pratik s nav uygulamas n n Ocak ay sonunda uygulamaya konmas bekleniyor. Ayr ca otomobil ehliyeti edinme yafl n n 18 den 16 ya düflürülmesinin de düflünüldü ü belirtildi. Tan Nea gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, ehliyet s navlar nda sözlü ve pratik te ruflvet in ortadan kald r lmas için yeni uygulamaya geçilecek. Yeni uygulamaya göre sürücü adaylar iki defa direksiyon s nav na girecek. Avrupa müktesebat na göre bir çok AB ülkesinde ehliyet edinme yafl n n 16 olmas ve ayn uygulaman n 2013 y l ndan sonra Yunanistan da da mecburen uygulamaya geçece i gerekçesiyle, Ulaflt rma Bakanl n n ehliyet edinme yafl n n 16 ya düflürülmesi plan n da gözden geçirdi i kaydedildi. Ulaflt rma uzmanlar ehliyet edinme yafl n n 16 ya düflürülmesine ise karfl ç - k yor. Ulaflt rma Bakanl n n yapaca de- ifliklikler aras nda, pratik s nav n iki D&B K AK D S MÜTEAHH TL K BÜROSU bölümden oluflmas, s nav saati de iflikli i, s nav merkezleri ve ehliyetin son kullanma tarihi ile ilgili olaca kaydedildi. Buna göre; pratik s nav iki bölümden oluflacak. Sürücü adaylar önce valiliklerin belirleyece i özel pistlerde pratik s nava tabii tutulacak. Birinci s nav geçmeleri halinde ise bugünkü uygulamada oldu u gibi trafikte ikinci bir pratik s nava tabii tutulacaklar. S nav saati bugün oldu u gibi 14:30 da yap lmayacak. S navlar sabah saatlerinde bafllayacak. Sürücü adaylar valiliklerde kurulacak elektronik sistem sayesinde birden çok valilikte s nava girebilecek. Ehliyet son kullanma tarihi bugün oldu u gibi al fl tarihinden 65 inci yafl - na kadar geçerli olmayacak ten itibaren ehliyetler her on y lda bir yenilenecek. Söz konusu yenilikler için haz rlanan tekliflerin Ulaflt rma Bakanl taraf ndan de erlendirildi i ve onaylanmas halinde Ocak ay n n sonundan itibaren uygulanabilece i kaydedildi. skeçe de bedava flehir içi ulafl m SKEÇE Belediyesi, üç otobüs hatt n n daha hizmete girece ini aç klad. Sinkinonia program çerçevesinde birinci hatt n OAED-KETEK-Yeni Mahalle (Drosero), ikinci hatt n Astikos Sinikismos, üçüncü hatt n da tren istasyonuna (OSE) hizmet verece i belirtildi. Belediye taraf ndan konuyla ilgili yap lan yaz l aç klamada, birinci hatt n 5, ikinci hatt n 10 ve üçüncü hatt n da 10 durakl olaca ifade edildi. Belediye sakinlerine bedava ulafl m verecek yeni uygulaman n 1 Ocak tan itibaren bafllayaca ve haftan n 6 gününde hizmet verece i kaydedildi. fiehir içi otobüs duraklar n n önümüzdeki günlerde belirlenece i ve otobüslerin geçifl saatlerinin duraklara yerlefltirilecek tabelalarda yaz laca bildirildi. Söz konusu yeni uygulaman n Yunanistan Belediyeler Birli i (KEDKE), çiflleri ve Ulaflt rma bakanl klar ile KTEL otobüs flirketinin iflbirli iye uygulanaca belirtildi. Gümülcine L. Dimokratias 60 da (Pazar yeri yan ) yeni binada, oturmaya haz r yeni daireler, KDV siz (FPA) uygun fiyata sat l kt r. lgilenenler; , veya no lu telefonlara baflvurabilir. STRES HASTALI I Stres; insan n iç dengesini ve uyumunu bozan zorlama olarak tan mlan r. Günümüzde midesi yanan, bafl a r yan, kalbi çarpan, gö sü s k flan, endifle ve tedirginlik içindeki insanlar, rahats zl klar ile stres aras ndaki iliflkinin genellikle fark ndad rlar. Stres hastal n n kayna ne olabilir diye düflündü ümüz zaman, insan n sahip oldu u ianç esaslar na ve yüce de erlerine nedenli sahip ç k p ç kmad na göz atmam z laz md r. Ergenlik dönemine yaklaflm fl bir genç düflününüz, kimlik duygusu geliflmek üzere ve idealleri ile özdeflim kurmaya bafllayacak. Bu gencin önüne sunulan maneviyattan uzak, sadece maddeye dayal yaflant biçiminin önerisi ile bu genç diyecektir ki: Zengin olmal y m, meflhur olmal y m, dünyaya bir defa geliyorum, hayat n tad n çkarmal y m; evim, arabam, k z arkadafllar m olmal, kimse bana kar flmamal. Ego idealinde hedef de er olarak bu öneriyi benimseyen gencin hayat n flu davran fl ve düflünce kal plar flekillendirecektir: Amac ma ulaflmam için en önemli arac m parad r Toplumda be enilen, kabul gören kifliler maddi güce sahip olanlard r. Paras z rahat yaflamak mümkün de ildir. Paras olan nas l kazan rsa kazans n sayg n duruma gelmektedir Bunlar gibi kabul gören, günümüzde ön plana ç karak de iflen de- erlerin hem bireysel hem toplumsal sonuçlar olacakt r. nsanlar fark nda olmadan bir yar flma ortam nda kendilerini bulmaktad rlar. Bireyler daha bencil, ç karc ve tüketim ç lg n hâline gelmektedir. Sevgisiz ve ac mas z insanlar daha baflar l ve zengin olabilmekte ama mutlu olamamaktad r. Maddeci tarz yaflant biçiminde benimseyen kimseler flu yüce de- erler kaybolur: Emek, çal flmak, dürüst olmak, insanlara faydal olmak, iyilikte yar flmak, yard m sever olmak, kavgac l de il ac ma duygusunu ön plana ç karmak, tüketim ç lg nl de il kanaat di er bir ifadeyle yetinme duygusu. Bugün bat toplumlar nda istatistik sonuçlar na göre, stresin ve depresyonun anlaml biçimde art fl nda bu yüce de erlerin geri plana itilmesinden kaynakland aç kça anlafl lm flt r. nsanlardaki dizginlenemeyen h rs, beklenti düzeyinin yükseldi i kiflinin gücünü aflt nda ne kadar varl kl olursa olsun fakir konumuna düfler ve böylece önlenemez bir duruma gelen stres hastal bafllar. flte buradan kanaatin yani yetinme duygusunun ne büyük zenginlik oldu u ortaya ç kmaktad r. Peygamberimiz (s.a.s.) de en büyük zenginli in kanaat oldu unu ifade buyurmufllard r. ABD Morrishtown Stres Tan ve Tedavi Merkezi müdürü Dr. William Rosenblatt, yap lan uzun araflt rmalar n sonuçlar n flöyle özetlemektedir: Evli insanlar bekârlardan, dengeli beslenenler beslenme bozuklu u olanlardan, içki ve sigara kullanmayanlar tiryaki ve alkoliklerden, spor yapanlar hantal insanlardan, sa lam dinî inanca sahip olanlar inançs zlardan daha az strese maruz kalmaktad rlar. Bunalan insan, bir s na a ihtiyaç duyar. nanan insan n en önemli s na duad r. Bir yafl nda bir çocuk düflününüz, en mutlu an n n ne oldu u soruldu unda konuflabilse herhalde flunu söyleyecektir: Herhangi birfleyden korkup annemin kuca na s nd m and r. flte insan da dua ile Allah a s narak yaln z olmad n anlayacakt r. Duan n üç önemli psikolojik faydas vard r: 1. Problemlerini kelimelerle ifade etmeye imkan verir. Problemin kar fl k ve belirsizlikten kurtulmas na yard m eder. 2. Dua kifliye yükünün paylafl ld, yaln z olmad duygusunu verir. En çaresiz ve ümitsiz durumlarda her fleyi duyan, her fleyi bilen ve gücü yeten Allah a inanmak, s nmak ve güvenmek o kifliye sakinlik ve huzur verir. Güven duygusunun geliflmesine ve korkular n yenmesine yard mc olur. 3. Çaresiz olan kifli pasiftir, bir fley yapamamaktad r. Dua etmekle yapmak konusunda bir ad m atm fl olur.

16 EKONOM Avrupa Merkez Bankas ve euro 10 yafl nda AVRUPA Merkez Bankas (AMB) ve euro tam 10 yafl na girdi. Bundan 10 y l önce euro Avrupa Birli i nin (AB) ortak para birimi olarak tedavüle girdi inde baflar l olup olamayaca konusunda endifleler de yüksekti. Ancak k sa sürede dolar karfl s nda yerini sa lamlaflt - ran euro endifleleri de bofla ç kard. AMB ise faaliyete bafllamas ndan bu yana 8 y l üst üste yüzde 2 lik enflasyon hedefini tutturamad için elefltirilerin odak noktas olmay sürdürüyor. Uzmanlar, AMB nin gerçeklerin fark na vararak enflasyon hedefini yüzde 2,5 ve daha yukar ya do ru güncellemesi gerekti ini düflünüyor. Geçen hafta aç klanan Nisan ay enflasyon rakam da bu endifleleri destekler nitelikteydi. Resmi istatistik kurumu Eurostat n verilerine göre AB de ortak para kullanan 15 ülkenin dâhil oldu u Euro Bölgesi nde enflasyon May s ay nda yüzde 3,6 ile tekrar tarihi zirvesine ç kt. 10 UNCU YIL BÜLTEN Tüm bu geliflmelerle birlikte 10 uncu y l n kutlayan Avrupa Merkez Bankas (AMB), ayl k bültenini AB nin genel ve mali sorunlar n n ele al nd bir 10 uncu Y ldönümü özel say s bafll yla yay nlad. Banka, bültende AB nin gelecekte yavafl yavafl geniflleyece ini, euronun ilk 10 y l nda genifllemenin çok h zl gerçekleflti ini belirtti. Bültende, Bu geniflleme birçok aç dan AB tarihindeki en büyük ve en kapsaml genifllemedir. Toplam üye say s 15 ten 27 ye yükselmifl ve toplam nüfus yaklafl k 100 milyon kifliden 500 milyon kifliye ulaflm flt r. Yine de bir bütün olarak ele al nd nda bu büyümenin ekonomik etkisi üzerinde görece fazla durulmad. Toplam GSY H, yeni üyelerin ço unda kat l m sürecinde, AB ortalamas n n önemli ölçüde alt nda, kifli bafl na yüzde 10 dan az artm flt ifadeleri yer ald. Türkiye, H rvatistan ve Makedonya AB ye adayl k statüsünde bulunan ülkeler. AMB nin de erlendirmesinde, tüm yeni üye olmufl ve olacak devletlerin euroyu bir gün kabul edecekleri gerçe i göz önüne al nd nda, AB mali kurumsal çerçevesinin, AB nin genifllemesine yak n dikkat göstermesi ve bu dikkati sürdürmesi gerekti i vurguland. Euro bugün AB üyesi 15 ülkede 320 milyon kifli taraf ndan kullan l yor. AMB, yine de bankan n ve euronun ilk 10 y ll k deneyiminin Avrupa para bölgesinin iyi çal flt sonucunu verdi ini belirtti. Do al gaz kiri büyüyor UKRAYNA gaz flirketi Naftogaz, Rus Gazprom un Avrupal müflterilerine Ukrayna üzerinden gönderdi i gaz üçte iki oran nda azaltt n aç klad. Naftogaz Sözcüsü Valentin Zemlyankisy Gazprom un, daha önce günde gönderdi i 300 milyon metreküplük gaz 221 milyona, ard ndan da 92 milyon metreküpe düflürdü ünü belirterek, gönderdikleri tüm gaz bu. Avrupa bunu ciddi bir flekilde hissedecek dedi. Gazprom dan konuyla ilgili herhangi bir aç klama yap lmazken, Rusya Baflbakan Vladimir Putin e bilgi veren flirket yetkilileri, Ukrayna üzerinden gönderilen gaz n 65,3 milyon metreküp eksik gönderilece- ini aç klam fllard. Ukrayna y transit gaz çalmakla suçlayan Gazprom, Kiev in transit borulardan çald miktarda gaz Avrupa ya göndermekle yükümlü oldu u gaz miktar ndan düflece ini kaydetmiflti. Gazprom Baflkan Aleksiy Putin e verdi i brifingde Ukrayna n n kendilerine hala 604 milyon dolarl k gaz borcu bulundu unu belirterek, Kiev in transit borulardan her gün gaz çald n ve borcunun yine k sa süre içinde milyar dolarlara ulaflabilece- ini ifade etmiflti. ROMANYA NIN GAZI YÜZDE 75 ORANINDA KES LD Romanya n n Transgaz flirketi Müdürü Ioan Rusu, Reuters e yapt aç klamada, Rusya dan ithal edilen do al gaz flimdi yüzde 75 oran nda azald dedi. Bu arada Rusya n n Ukrayna üzerinden Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Makedonya ya (FYROM) verilen do al gaz n kesilmesi nedeniyle Bulgaristan Baflbakan Sergey Stanishev, durumu görüflmek acil toplant ça r s yapt. Bulgaristan Ekonomi Bakanl daha önce Rusya n n, Ukrayna üzerinden Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Makedonya ya (FYROM) verdi i do al gaz n kesildi ini aç klam flt. Bakanl k ayr ca, do al gaz n kesilmesi nedeniyle sanayicilerden petrol gibi alternatif yak tlara yönelmesini ve vatandafllar n ise s nmak için di er araçlar kullanmas n istedi. Ekonomi Bakanl, gece hava s - cakl n n eksi 15 dereceye düfltü ü ülkede, do al gaz depolama tesisinden maksimum 4,3 milyon metre küp do al gaz pompalamaya bafllad n da bildirdi. Bulgaristan da günlük yaklafl k 11 milyon metre küp do al gaz tüketiliyor. Bulgaristan ve Makedonya, alternatif do al gaz boru hatlar bulunmad için Rusya n n do al gaz kesintisinden en kötü etkilenen ülkeler olacak. AB DO AL GAZ KES NT S N KINADI: BU H ÇB R fiek LDE KABUL ED LEMEZ Avrupa Birli i, Rusya ile Ukrayna aras ndaki uyuflmazl n sonucu olarak Avrupa ülkelerine do al gaz sevkiyat n n kesilmesini hiçbir fleklide kabul edilemez ifadesiyle k nad. AB den yap lan yaz l aç klamada, Önceden uyar olmaks z n, Rusya ve Ukrayna da en üst seviyede verilen garantilerin aksine baz AB üyesi ülkelere yap lan do al gaz ak fl n n ciddi oranda düflürülmesi hiçbir flekilde kabul edilemez denildi. 16 LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER - RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER - SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

17 ARAfiTIRMA - YORUM 17 HAFTANIN SOHBET R za KIRLIDÖKME Hani çocuklar çiçekti? Muhterem hemflerilerim; 2009 y l n n ilk sohbetini taa iki hafta önceden yazm flt k. Nefleli, ve yeni y la yarafl r, ruh ve inanç dolu bir sohbetti. Bafll aynen yukar da okudu unuz gibi idi. Yani HAN ÇOCUKLAR Ç ÇEKT. Bu bahsetti imiz sohbetimize koydu umuz bafll k bir çocuk fliirindendi. Bu sohbetimizde befl tane çok güzel çocuk fliiri, anekdot 1924 YEN Z YA gazetesi ve 1952 M LL YET gazetelerinden çok hofl espriler okuyacakt n z. Ancak, insanl k ay b n da aflan canavar insanlar afla daki foto raflarda da gördü ünüz gibi suçsuz ve masum F L ST N çocuklar n n dram n gördükten sonra, bahsetti imiz sohbetimizin yanl z bafll n b rakt k. Ve çeflitli elektronik kaynaklardan ald m z F L ST N ÇOCUKLARINI MHA tiyatrosunun utanç verici olay n bir tarihi vesika olarak sizlere üzülerek sunuyoruz ve bu dünyada her ak ll insan HAN ÇOCUKLAR Ç ÇEKT? sorusu ile vicdan muhasebesine davet ediyoruz.

18 HABER 18 B.Trakyal gençler Bursa da bulufltu BTAYTD Genç Akademisyenler Toplulu u Bursa ya bir gezi düzenledi Aral k tarihleri aras nda gerçekleflen gezide Yunan üniversitelerinde e itimini sürdüren 45 G.A.T. üyesi kat ld. Ö renciler Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Bursa fiubesi taraf ndan misafir edildi. Genç üniversiteliler, Bursa n n tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Uluda Üniversitesi ni ziyaret ederek üniversite hakk nda bilgi edindi. Genç Akademisyenler Toplulu u üyeleri ayr ca Osmangazi Belediyesi ni ziyaret etti ve Belediye Baflkan Recep Altepe ile görüfltü. Ö rencilerle yak ndan ilgilenen Baflkan Altepe G.A.T. Baflkan Olcay Hüseyin e hat ra niteli inde bir plaket verdi. G.A.T. gezisinin son gününde ise stanbul dan gelen 40 Bat Trakya l ö renciden oluflan heyet ile birlikte, Yunanistan da e itimini sürdüren ö renciler Uluda ziyaret etti ve akflam yeme ini birlikte yedi. Üniversite ö rencileri kan verdi BTAYTD Genç Akademisyenler Toplulu u, GAT Selanik Teflkilat ile yapt ortak çal flma sonucu Selanik teki AXEPA hastanesinde kurulmufl olan G.A.T. Kan Bankas na kan ba fl nda bulunmak üzere bir kampanya düzenledi. Yaklafl k 25 kiflinin kat ld kampanya, 4 Ocak Pazar günü Gümülcine deki Yüksek Tahsilliler Derne i lokalinde gerçekleflti. Kan ba fl n n ard ndan, kampanya s ras nda yard mlar ndan dolay G.A.T. yöneticileri Dr. Hasan Ahmet e bir teflekkür plaketi sundu. Gat yönetimi, kan ba fl kampanyalar n n önümüzdeki günlerde Selanik te ve yaz aylar nda da tekrar Bat Trakya da düzenlenece ini belirtti. Kan ba fl nda bulunmufl kiflilerin, kendileri veya yak nlar n n acil kana ihtiyac oldu unda, G.A.T. Kan Bankas ndan yararlanabilece i belirtildi. ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ στην οδο ΡΩΣΣΙΔΗ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και στην οδο ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ SATILIK DÜKKAN VE DA RELER KAT KARfiILI I ARSALAR ARSALAR SATIN ALINIR Emine TABAK AHMET E T MC GÖZÜYLE ÇOCUKLARDA TUVALET E T M Bu haftaki yaz m zda çocu umuza ne zaman ve nas l tavalet e itimi vermeliyiz sorusuna cevap aramaya çal flaca- z. Biz ziyarette karfl laflt m bir anneannenin, böbürlenerek, torununun poposunu nas l az c k da layarak ona tuvalet e itim kazand rd n anlatmas, bu konuyu ele almama vesile olmufltur. Anneanne birbuçuk yafl ndaki torununa tuvalet e itimi verebilmek için, s cak bir cisimle onun poposunu da lad n ve çocu un korkarak tuvaletini söylemeye bafllad n anlat yordu. Fakat akflamlar korkarak uykudan uyanmaya bafllad, ama olsun sonuçta çiflini söylüyor ya, önemli olan o demesi karfl s nda sessiz kalamayarak, ne kadar yanl fl bir fley yaparak, çocu a yarardan çok zarar vermifl oldu unu kendisine anlatmaya çal flt m. Tuvalet e itimi genellikle birbuçuk-ikibuçuk yafllar aras nda verilmelidir. Daha erken bir tuvalet e itim vermek ya da geç kalmak problemlere yol açabilir. Çocuk bir iki saat kuru kalabildi inde, tuvalet zaman geldi ini fark eder ve iflaretlerini verirse, ara s ra gündüz uykular ndan kuru kalkmaya bafllarsa, bu e itimi almaya haz r demektir. Çocu un tuvalet e itimini bafllang çta laz ml a oturarak yaparsak daha iyi olur. Çocu un tuvaletinin geldi ini tahmin etti imiz bir zamanda laz ml a oturturuz. Tuvaletini yapt nda da onu severek, öperek, güzel sözler söyleyerek ödüllendirmemiz gerekir. Zamanla tuvalet al flkanl n zaten kazanacakt r. Bunun için, çok bask yapmadan bunu zamana b rakmal y z. Sürekli bez ba lamak, çocu un yafl na uygun davranmamak, ona bebek gibi davranmak da tuvalet al flkanl n n gecikmesine neden olabilir. Çok titiz olan annelerin çocuklar da sürekli altlar ba land için annelerine öfke duyarlar ve tuvaletlerini söylememeye devam ederler. Tuvalet al flkanl asl nda genetiktir. Her çocuk, anne babas na ya da yak n akrabalar na çeker. Bunun için de çocuklar çok zorlam n n anlam yoktur. Ayn zamanda beyinden gelecek uyar larla tuvalet al flkanl kazan l r. Beyin verece i emirlerle çocu u yönlendirir. Ancak, belli bir yafla geldi inde mesela befl yafl gibi, tüm çabalara ra men çocu- umuz hala bu al flkanl kazanamam flsa, bir çocuk psikiyatrisine baflvurmak gerekir. Çünkü tedavisi gerekebilir. Tuvalet e itimi vermek için çocu a çok bask yapmamal - y z. Bir süre ö retmeye çal fl p, bir iki ay ara verip tekrar denemeliyiz. Afl r bask, çocukta bir tak m psikolojik bozukluklara yol açabilir. Bunlar konuflmas nda gecikme, düzgün konuflmama, gece korkular, parmak emme v.s. gibi flekillde ortaya ç kabilir. Ayr ca, çocu umza gösterece imiz afl r ilgi, ya da ilgisizlik, titizlik, çocu a az vakit ay rma, yeni bir kardeflin do umu gibi durumlarda olumsuz etkiler, özellikle çocu umuzu korkutarak, tuvalet al flkanl n kazand rmaya çal flmak, yap labilecek en büyük hatad r. Bu, çocu umuzun kekemeli ine bile neden olabilir. En iyisi, tüm e itiminde oldu u gibi, tuvalet e itiminde de çocu umuza ilgi ve sevgiyle yaklaflarak, sab rla bu al flkanl kazanmas na yard mc olmal y z.

19 SPOR 19 Ünlü futbolcudan anlaml gol SRA L in sald r lar karfl s nda Filistin e destek tüm dünyada sürüyor. spanya n n Sevilla tak m nda forma giyen Mali as ll futbolcu Frederic Kanoute da Filistin i deste ini, att gol sonras formas n n alt ndaki Filistin yaz l siyah tiflörtü ile gösterdi. spanya Kral Kupas için oynanan Sevilla-Deportivo maç nda gol atan Sevillal Kanoute, formas n n içinde bulunan Filistin yaz l siyah bir tiflörtü göstererek, Filistin halk na destek verdi. Sevilla n n 2-1 kazand maçta tak - m n n 2. golünü atan Kanoute, gol sevincini farkl dillerde Filistin yaz l tiflörtü göstererek yaflad. Kanoute nin Filistin e deste i, formas n kald rmas ndan dolay hakem taraf ndan sar kartla cezaland r ld. Befliktafl ta Tekke sesleri BEfi KTAfi Kulübü Asbaflkan Levent Erdo an, Rusya n n Zenit Saint Petersburg tak m nda forma giyen Fatih Tekke nin gündemlerinde oldu unu ve görüflmelerin sürdü ünü aç klad. Befliktafll lar mutlu edecek haber, Siyah-beyazl kulübün Asbaflkan Levent Erdo an dan geldi. Devre aras nda tak ma mutlaka takviye yap laca n söyleyen Levent Erdo- an, Rusya n n Zenit Saint Petersburg tak m nda fazla forma flans bulamad - için mutsuz olan Fatih Tekke ile ilgilendiklerini söyledi. Erdo an, y ld z futbolcuyla ve Rus kulübüyle bir görüflme yapt klar n ve bu konuda temaslar n sürdü ünü ifade etti. ÜM D M Z VAR Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ta oynayan Y ld ray n da gündemlerinde oldu unu ancak bu transferin flimdilik zora girdi ini belirten Erdo an, Teknik heyetin iste i do rultusunda yerli ve yabanc isimlerden oluflan bir listeye sahibiz. Henüz bitmifl bir fley yok. Sürpriz ve önemli bir ismi mutlaka tak ma katmaya çal fl yoruz. Özellikle Fatih Tekke konusunda ümidimiz var diye konufltu. SATILIK DA RE Türkiye nin Gümülcine Baflkonsoloslu u nun arkas ndaki Andreas Papandreu caddesi üzerinde, özel s tma sistemine sahip, 116 metrekarelik daire, sahibinden sat l kt r. lgilenenler; no lu telefona baflvurabilir. flte Servet in Galatasaray dan istedi i ücret SARI k rm z l forma ile baflar l bir performans sergileyen Servet Çetin, y ll k 900 bin Euro luk ücretinin 1 milyon 750 bin Euro ya ç - kar lmas n talep ediyor. Galatasaray n bu oyuncuya önerdi i rakam ise 1.4 milyon Euro. Galatasaray da Servet Çetin s - k nt s yaflan yor. Kulüp baflkan Adnan Polat 29 Aral k 2008 de düzenledi i bas n toplant s nda, Servet le önümüzdeki hafta sözleflme imzalar z demiflti. Ancak, milli futbolcunun ücretine istedi i zam, sar k rm z l lar n planlar n bozdu. 900 bin Euro luk ücretinin iki kat na ç kar l p Fernando Meira ile eflit düzeye getirilmesi konusunda direnen Servet, sar k rm z - l yöneticileri terletiyor. Servet, y ll k 1 milyon 750 bin Euro isterken sar k rm z l yönetimin 1.4 milyon Euro önerdi i, milli futbolcunun bu teklife s cak bakmad ifade edildi. Marsilya, B.Dortmund ve O.Lyon un göz koydu u Servet in sözleflmesi sezonunun sonunda bitiyor. Aslantepe ye ç kmal s n Servet Çetin konusunda srarc olan G.Saray Yönetimi nin milli stoperle yap lan görüflmelerde, Yeni stad m z bitiyor. Aslantepe de aram zda olmal s n. G.Saray camias ve taraftar seni çok seviyor. Gitmeni istemiyoruz dedikleri ö renildi. G.Saray Baflkan Adnan Polat ve futbol komitesinin, Aslantepe Stad na y ld zlar ndan kay p vermeden ç kmay çok istedikleri ifade edildi. Arda Turan ve Mehmet Topal n sözleflmelerini 2012, Ayhan Akman n sözleflmesini ise 2011 e kadar uzatan yönetim, Servet i de ikna edip rahat bir nefes almak istiyor.

20 Μ ίεέφ g L:: ϊ ϊ ς :LJJS::::::::::::::::::::::::::::::: œφί Φ :: ό Φ ::::::::::: ύ ζ T:PKO:::::::ύ ωt:jhrj χ

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı