GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin sorunlar ele al nd. 2 de Ehliyet s nvalar na yenilikler geliyor ULAfiTIRMA Bakanl ehliyet s navlar nda baz yenilikler getirmeye haz rlan yor. Teorik s navdan sonra iki defa pratik s nav uygulamas n n Ocak ay sonunda uygulamaya konmas bekleniyor. Ayr - ca otomobil ehliyeti edinme yafl n n 18 den 16 ya düflürülmesinin de düflünüldü ü belirtildi. 15 te ABTTF 20. kurulufl y ldönümünü kutlad AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. 4 te 10,11 Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor Kabine de köklü de ifliklik skeçeli Alekos Kontos yeni kabine de yok! DÜNYA B L M EKONOM Gazze de insanlar ölüyor, dünya seyrediyor 14 te Küçük kardefl de il, ikiz kardefl BAfiBAKAN Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. Rodop Milletvekili Evripidis Stilyanidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. 3 te 9 da Avrupa Merkez Bankas ve euro 10 yafl nda 16 da Hükümetin tepkilere ra men hayata geçirmeye çal flt Tayinli Din Adam yasas nda tart flma büyüyor. Az nl n ve Dan flma Kurulu nun tepki gösterdi i ve 240 din adam n n devlet taraf ndan tayinini öngören yasay, Dan flma Kurulu Baflkan Milletvekili Çetin Mandac, Rodop Milletvekili Ahmet Hac osman, Gümülcine Müftüsü brahim fierif, skeçe Müftüsü Ahmet Mete ve eski milletvekili lhan Ahmet le ele ald k. flte az nl k temsilcilerinin görüflleri ve son dönemde yaflanan tart flmalara yan tlar. 6,7 ve 8 de Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri SKEÇE Belediyesi nde Eflitlik Listesi nde baflkanl k görevinin Hasan Malkoç a geçmesinden sonra bir dizi nezaket ziyareti gerçeklefltirildi. Hasan Malkoç baflkanl ndaki Eflitlik Listesi üyeleri 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç makam nda ziyaret ederek bir süre görüfltü. Eflitlik Listesi ayn gün Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ni de ziyaret etti ve dernek yöneticileriyle görüfltü. 13 te SPOR Ünlü futbolcudan anlaml gol 19 da

2 HABER 2 GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u az nl k e itimiyle ilgili panel düzenledi. 3 Ocak Cumartesi günü Gümülcine Türk Gençler Birli- i nde yap lan panel kar ya- fl ve so uk hava engeline tak ld. Olumsuz hava flartlar nedeniyle baz konuflmac - lar ve paneli izlemek isteyenler kat lamad. GAT n panelinde Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, eski milletvekilleri Galip Galip, Mustafa Mustafa, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara konufltu. Konuflmac olmalar na ra men skeçe Milletvekili Çetin Mandac, eski milletvekili lhan Ahmet ve Rodop Evros SÖPA Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Derdiman panele kat lamad. GAT n organize etti i paneli GAT Asbaflkan rfan Çak r yönetti. BTAYTD BAfiKANI AHMET KARA Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara panelin aç l fl konuflmas nda GAT üyelerini tebrik ederek E itim Bat Trakya n n en önemli sorunudur. Acil çözüm bekleyen bir sürü sorun var az nl k e itiminde. Bu yüzden arkadafllar m z n yapt toplant y olumlu bir hareket olarak de erlendiriyoruz ve tebrik ediyoruz. leride daha genifl çapl bir toplant n n yap lmas gerekti ini de ifade etmek gerekir. diye konufltu. BTTÖB BAfiKANI SAM TORAMAN Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Sami Toraman e itimle, kimli in birbirinden ayr lmas n n BOYACI SELAM fiehr N Rengarenk, güzel mekanlar için... Her çeflit plastik ve ya l boya iflleri yap l r. TEL: mümkün olmad n söyledi. Son y llarda göstermelik iyileflmelerin d fl nda az nl k e itimindeki sorunlar n ç gibi durdu unu ifade eden Toraman Bat Trakya da ciddi bir e itim sorunu var. Fakat burada bir Türk kimli- i sorunu oldu unu biliyoruz. Baflkanl n yapt m Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i bildi iniz gibi 1987 y l nda Yarg ya taraf ndan kapat ld. dedi. Bat Trakya Türk az nl k e itiminin dayand temelleri; Lozan antlaflmas, 1951 Türk Yunan Kültür Anlaflmas, 1968 Türk Yunan Kültür Protokolü olarak tan mlayan Toraman, bu anlaflmalarla az nl k e itiminin elde etti i kazan mlar anlatt. BTTÖB Baflkan Toraman az nl k e itiminin anlaflmalarla belirlendi ini ve rastgele yap lmas - n n büyük yanl fl olaca n söyledi. Toraman ayr ca e itim sorununun sadece ö retmenlerin de il tüm toplumun sorunu oldu unu vurgulad. RODOP M LLETVEK L AHMET HACIOSMAN Rodop milletvekili Ahmet Hac osman, az nl n e itim sorunuyla çok daha fazla ilgilenmesi gerekti ini ifade ederek Y llarca e itim sorununa gereken önemi vermedik. Baflka fleylerle u raflt k e itimi ikinci plana att k. Bir toplum ayaklar üzerine basabilmesi için sa lam bir e itim sistemine sahip olmas gerekir. E er bir toplumun ekonomisi de iyi de ilse o zaman yine sorun var demektir. Toplumda birbirimizi d fllamak yerine e itim sorunlar n n üzerinde durmam z laz m. dedi. Türkçe nin olmad anaokullar n n kabul edilmemesi gerekti ini dile getiren Hac osman bu konuda milli e itim bakan n n sorulan sorulara yan t vermedi- ini belirtti. Toplumda mücadele ve fedakarl k olmadan bir fleyleri baflarman n mümkün olmad n kaydeden milletvekili Hac osman, Nas l ki bu toplum Zenginis in kitaplar n istemedi ve mücadele etti, e er isterse bundan sonra da mücadele eder ve taleplerinin yerine gelmesini sa lar. O y llarda, o istenmeyen kitaplar Atina da milli e itim bakanl n n önüne serildi ve iflte bugün okul kitaplar Türkiye den geliyor. diye konufltu. BAKEfi BAfiKANI GAL P GAL P Bat Trakya Az nl E itim ve Kültür fiirketi (BAKEfi) Baflkan Galip Galip konuflmas nda halk n e itim konusuna daha fazla önem vermesinin kaç n lmaz oldu unu anlatt. Galip flöyle dedi: Bir toplum anadilini, tarihini, örf ve adetlerini geleneklerini, dinini, kültürünü bilmezse yok olmaya mahkumdur. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatta bunun art k slogan haline getirilmesi flart oldu. Malesef toplumumuzda dile getirmeye çal flt m bu noktalar zay f. Bütün bunlar n neticesinde gitgide bizi daha zor günlerin bekledi i meydana ç km fl oluyor. BAKEfi olarak Türkçe e itim olay na önem verdiklerini belirten Galip, Çocuk anadilini iyi ö rendi i takdirde di er dilleri çok daha iyi ö reniyor. Kiflili i daha iyi gelifliyor ve kendine güveni art yor. O bak mdan bizim de ilk olarak ele ald m z konu çocuklar m z n anadillerini en iyi ö retecek bir sistem gelifltirmek. Tabii ki karfl m zda engeller var. fiu andaki hükümetin ça dafl az nl k e itim politikas diye vaadetti i birfley var. Ancak bugüne kadar en ufak bir örne ini dahi görmüfl de iliz. dedi. ESK M LLETVEK L MUSTAFA MUSTAFA Rodop eski milletvekili Mustafa Mustafa 1990 l y llarda az nl k e itimindeki sorunlar tart flmak istediklerinde tepkilerle karfl karfl ya kald klar n söyledi. Son dönemde e itim kurultay n n da yap ld na dikkat çeken Mustafa art k az nl k e itiminin tart fl lmaya baflland n kaydetti. Ö renci say s n n çok düflük oldu u okullar n birlefltirilmesi meselesinin toplum içinde tart fl lmaya ve bir çözüme kavuflmas gerekti ini dile getiren Mustafa flöyle dedi: Elde edece imiz baz kazan mlar garanti ederek birlefltirme olay na gidebiliriz belki de. Mustafa flöyle devam etti: Bugüne kadar gelen süreci art lar yla, eksileriyle görmek laz m. E itimi konuflurken hep endiflemizin vay bizi eritecekler, asimile edecekler noktas ndan kaynaklanmamas n istiyorum. Devlet tabii ki her zaman bu çaba içinde olacakt r. Çünkü devlet hep homojenlifltirmek isteyecektir. Ama bu o kadar da kolay de ildir. Onun için de e itimi, biraz da sosyalleflmenin ve kültürlü bir toplum olman n yolu olarak görmemiz laz m. Ne kadar ö rencimiz Yunanl n n bize dayatt anaokullar na gidiyor. Ne kadar devlet okullar na gidiyor. Bunu o insanlar karalamak için de il, politikam z tespit etmemiz için bilmemiz laz m. Mustafa, anaokulu e itiminin az nl k e itim sistemine dahil edilmesini, SÖ- PA n n kapat lmas n, onun yerine Türk dili ve edebiyat fakültesinin aç lmas n istediklerini de sözlerine ekledi. GAT n düzenledi i panel Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Ahmet Kara n n konuflmas yla sona erdi.

3 HABER 3 HABER 3 Kabinede köklü de ifliklik BAfiBAKAN Kostas Karamanlis hükümette önemli ölçüde de iflikli e gitti. Uzun zamandan beri beklenen kabine de iflikli i 7 Ocak Çarflamba günü aç kland. Befl bakan ve bir bakan yard mc s hükümet d fl nda kal rken, dört bakan da bakanl k de ifltirdi. ST L AN D S BAKANLIK DE fit RD, KONTOS KAB NE DIfiINDA KALDI Rodop Milletvekili Evripidis Stilianidis milli e itim bakanl ndan al nd ve ulaflt rma bakan yap ld. Ad Vatopedi skandal na kar flan skeçe milletvekili Alekos Kontos ise Tar m Bakanl ndan al nd. Yeni tar m bakan Sotiris Hacigakis oldu. Hükümetin önde gelen isimlerinden Ekonomi Bakan Yorgos Alogoskufis de yeni kabinede yok y l nda yaflanan olaylar döneminde d - fliflleri bakan olan Andonis Samaras ise y llar sonra kabinede yer ald. Samaras yeni kabinede Kültür Bakan olarak görev yapacak. YEN KAB NE 7 Ocak Çarflamba günü Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini Tel-Fax: web sitesi: hükümet sözcüsü Evangelos Andonaros taraf ndan aç klanan yeni kabine flöyle: D fliflleri Bakan : Dora Bakoyanni çiflleri Bakan : Prokopis Pavlopulos Milli Savunma Bakan : Evangelos Meymarakis Çal flma Bakan : Fani Palli Petralia Ekonomi Bakan : Yannis Papathanasiu Kalk nma Bakan : Kostis Hacidakis Tar m Bakan : Sotiris Hacigakis Adalet Bakan : Nikos Dendias Witten derne ine yeni yönetim W TTEN Bat Trakya Türkleri Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i, yeni yönetim kurulunu belirledi. 20 Aral k Cumartesi günü yap lan genel kurula yaklafl k 45 üye kat ld. 16 nc genel kurulda faliyet ve maliyet raporlar okunduktan ve kongre üyeleri taraf ndan onayland ktan sonra, derne in gelecekte nas l daha aktif hale getirilebilece i konusunda fikir al flveriflinde bulunuldu ve baz projeler görüflüldü. Ola an genel kurul toplant s nda yap - Deniz Ticaret Bakan : Anastasis Papaliguras Ulaflt rma Bakan : Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakan : Aris Spilyotopulos Bay nd rl k Bakan : Yorgos Suflias Makedonya Trakya Bakan : Stavros Kalafatis Sa l k Bakan : Dimitris Avramopulos Turizm Bakan : Kostas Markopulos Kültür Bakan : Andonis Samaras Hükümet Sözcüsü: Evangelos Andonaros lan seçimler sonucu yeni yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kuruluna seçilen kifliler aras nda yap lan görev da l m flöyle olufltu. 1- Dr. Mesut Hüseyin: Baflkan 2-Fahretin Ismail: Asbaflkan 3-Mehmet Hasan: Genel Sekreter 4-Nail Bektafl: Genel Muasip 5-Bilal Ibrahim: Lokal Sorumlusu 6-Burak Bilal: Gençlik Kolu Sorumlusu 7-Ertan Koca Mümün: Spor Sorumlusu Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Atefl düfltü ü yeri yakar... Gazze günlerdir atefl alt nda. srail ordusunun havadan ve denizden bafllatt sald r, kara harekat yla doru a ulaflm fl durumda. srail ordusunun yaklafl k 1.5 milyon Filistinlinin yaflad Gazze fieridi ne bafllatt sald r iki haftay geride b rak rken, srail in meflru müdafaa iddialar n n yersiz oldu u da her geçen gün daha da fazla anlafl l yor. srail in Hamas bahane ederek bafllatt sald r lardan en büyük darbeyi alanlar ise siviller... Bu yaz y kaleme al rken, savafl n bilançosu 700 ölü ve 3 bin yaral yd. Evet, Gazze fieridi ndeki atefl en çok çocuklar yak yor... srail in meflru müdafaa ad na BM denetimindeki bir okula yapt sald r n n görüntüleri hala haf zalarda. Savafl atefli hiçbir günah, suçu olmayan çocuklar yok ediyor. Hayatta kalanlarda da, yaflamlar boyunca tedavi edemeyecekleri, yok edemeyecekleri yaralar aç yor. Televizyon ekranlar nda, gazete sayfalar nda savafl n kanl ellerinin yok etti i çocuk görüntülerini, korkudan gözleri d flar f rlam fl çocuk bak fllar n unutmak mümkün mü? Günlerdir aç, susuz kalan çocuklar için düflmanlar ndan, srail askerlerinden süt, afl dilenen babalar n içine düfltü ü çaresizlik tarif edilebilir mi? Biz Gazze de yaflanan cehennemi, s cac k evlerimizden izlerken dehflete kap l yoruz. Peki hiç o cehennemin içinde oldu unuzu düflündünüz mü? Ya da bu cehennemin ortas nda bir yerlerde, dehflet içindeki çocuklar n z koruyup, güvence alt na almaya çal flan bir anne ya da baban n yerine kendinizi koydunuz mu? Ne kadar korku verici bir durum de il mi? Bakmaya bile k yamad m z, gözümüzden k skand m z çocuklar m z bizim için ne kadar de erliyse, neredeyse gülmeyi unutmufl Filistinli anne babalar için de bir o kadar de- erli. Gazze de bir insanl k suçu iflleniyor. Hatta bir savafl suçu. Uluslararas kamuoyu ise buna gereken cevab veremiyor ya da vermek ifline gelmiyor. Bu insanl k ay b n ise geçen yüzy l n en büyük soyk r m na maruz kalm fl bir rk gerçeklefltiriyor. Nazilerin yaklafl k 6 milyon Yahudi yi katletti ini düflünecek olursak, böylesine derin bir ac yaflam fl bir rk nas l olur da bugün bu flekilde davran r, bunu anlamak mümkün de il. Zulüm görenin, eline f rsat geçti inde en büyük zalim olabilece inin bir örne i sanki tüm yaflananlar. Gazze fieridi nde su yok, afl yok, elektrik yok... Hastanelerde t bbi malzeme ve ilaç yok... Hayat güvencesi yok... Herfleyden önemlisi de umut yok... Bar fl inanc yok... srail in ilan etti i, günde üç saatlik k smi ateflkes ise ne insani yard mlar n da t lmas, ne de rahat bir nefes al nmas için yeterli bir süre. Bat l bir yard m görevlisinin bu konuda söyledikleri ise üç saatlik ateflkesin ne anlama geldi ini kavramam z için yeterli: Annenizin ve baban z n hala hayatta olup olmad na bakabilece iniz üç saat bir insani yard m koridoru de ildir. Bu olsa olsa, srail askerleri için bir çay molas d r. Gazze deki geliflmelerle ilgili internette dolafl rken eski bir Filistin deyifli dikkatimi çekiyor: Eskiden Filistin için ölmek fliar ön plandayd. fiimdi Filistin için yaflamak gerekiyor. Tabii srail buna izin verirse...

4 HABER 4 Cemil ABTTF 20 yafl nda KABZA TERS AÇI Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Az nl k sorunlar n n Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurulmas ndan rahats z olan baz çevreler beklendi i gibi itirazlar n, rahats zl klar n dile getirmekte geç kalmad lar Aral k tarihleri aras nda Birleflmifl Milletler Az nl klar Ba ms z Uzman Gay McDougall ve çal flma ekibinin organize etti i ilk Az nl klar Forum unda az nl k sorunlar n dile getirenler baz bas n yay n organlar taraf ndan yine günah keçisi, hatta vatan haini ilan edildi. Az nl k sorunlar n n uluslararas platformda dile getirilmesinden rahats z olanlar, o toplant da söz alan Bat Trakyal lar n söyledikleri ve toplant esnas nda da tt klar 8 sayfal k raporda yer alan bilgilerin yanl fll ndan bahsetmiyor, bahsedemiyor. Bu da önemli bir geliflme. Çünkü biz öküzün alt nda buza yerlefltirenleri de gördük. tiraz etmeyi ve hedef göstermeyi kendilerine adet edinen o kalemler, öyle anlafl l yor ki, söz konusu toplant ile ilgili az nl k bas n nda ç kan haberleri çok iyi tercüme etmifller. Yani Türkçeleri gayet iyi. Ufak bir detay gözlerinden kaçm fl veya kasten öyle yazm fllar. O toplant ya kat lan biri olarak ufak bir düzeltme yapmay zaruri buluyorum. O toplant da Bat Trakya temsilcileri bahsedildi i gibi 11 defa de il, 4 defa söz ald lar. Yine bahsedildi i gibi hiç bir AB ülkesinde az nl k sorunlar n dile getiren olmad. ifadesi de yanl fl. Konuflmac lar n listesine bir kere daha iyi bakmalar gerekiyor. Neyse, böyle ufak detaylarla bir kafl k suda bo ulmamak için daha fazla u raflmayal m. Bat Trakya temsilcileri taraf ndan dile getirilen sorunlar n varl n n kabulü, verilen bilgilerin do rulu una itiraz n olmamas, iflin belki de sevindirici yönünü oluflturmaktad r. Sorunun kabulü, çözümün yar s d r mant yla yaklaflacak olursak, ufukta bir fl k görme arzumuzu güçlendirmektedir. Toplant ya kat lan Bat Trakya temscilcilerinin günah keçisi veya vatan haini olarak lanse edilmesini ise afl r l k ve milliyetçilik damar n n bir ürünü olarak kabul ediyoruz. Daha önceki yaz lar mda da belirtti im gibi bu toplant da ilk defa Yunanistan diplomatlar, Bat Trakya temsilcilerinden özel konuflma talebinde bulundular. Oradaki varl m zdan pek de hoflnut olmad klar n diplomatik bir dille ifade ettiler. Kendilerine, Amac m z, vatan m z bu tür toplant larda küçük düflürmek de ildir. Bizler, memleketimizde sorunlar m z anlatacak muhatap bulam yoruz. Az nl k temsilcilerinin devlet temsilcileri ile görüflme ve sorunlar konuflma talepleri hep cevaps z kal yor. Siyasiler (baz istisnalar hariç) bölgeye düzenledikleri gezilerde az nl k temsilcileriyle bir araya gelmekten kaç n - yorlar. Atina nezdinde yap lan giriflimler maalesef sonuç getirmiyor. Sonuçta biz burada Yang ndan mal kaç rm yoruz Bu toplant ya resmi bir flekilde kat l yoruz. Gizlenmiyoruz. Sorunlar m z dile getiriyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Bu do al hakk m zd r. Bundan rahats zl k duymaman z gerekiyor. Gelin bunlar az nl kla konuflun. Hep diyalogdan bahsediliyor ama uygulamada hiç bir fley göremiyoruz. fleklinde görüfllerimizi ilettik. Yunanl diplomatlara söylediklerimizi, bizi elefltiren ve hatta hedef gösteren baz bas n yay n kurulfllar na da iletiyoruz. Unutmay n! Ateflin olmad yerden duman ç kmaz! Gazze de insanlar ölüyor, kime ne? Ortado u, en çok insan n öldü ü bölge olmaya devam ediyor. srail, Hamas ileri sürerek, Gazze deki sivilleri bombalamaya devam ediyor. Bu sat rlar n kaleme ald m s rada ço u çocuk ve sivillerin ölü say s 700 e yaklaflm flt. Yaral lar ise 2300 ü geçmifl durumda. Dünya seyrediyor, yeni umut Obama Florida da golf oynuyor. Obama, bu insanl k dram için bir baflkan görevdeyken benim konuflmam abes kaçar aç klamas yla s yr l yor. Putin, Merkel, Brown, Sarkozy ve di erleri hep mesafeli aç klamalarla yetiniyor. Diplomatik çözüm ar yorlar. Ar yorlar ama nafile...yaz klar olsun... Analistler, srail sald r lar n n 40 gün sonra yap lacak olan srail genel seçimleri için düzenlendi ini söylüyor. Hedef Hamas diyorlar ama ölenler silahs z, suçsuz insanlar, çocuklar... Hamas n Gazze de olmad n bile bile oralar n bombalamak ve suçsuz insanlar öldürme flerefsizli ine dünyan n art k daha fazla seyirci kalmamas gerekiyor. Arap dünyas neredesin? Kardefllerin kurfluna diziliyor. Siz seyrediyorsunuz! Dünyan n neredeyse dört bir yan nda srail karfl t gösteriler düzenleniyor. Memleketimizde Filistin halk bir baflka seviliyor. Atina, Selanik ve di er flehirlerde Kahrolsun srail ba ran nice H ristiyan Yunan vatandafl yollarda. Bat Trakya Müslüman Türkleri neredesiniz? AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu 20 inci kurulufl y ldönümünü düzenledi i etkinlikle kutlad. 3 Ocak Cumartesi günü Dortmund Beyaz Saray da gerçeklefltirilen etkinli e, Avrupa n n çeflitli ülkelerinden yaklafl k 1700 kifli kat ld. Habipo lu: «ABTTF, Bat Trakya Türklerinin gönüllü elçisidir» Gecede konuflan ABTTF baflkan Halit Habipo lu, ABTTF nin kurulufl amac ve kuruluflunun ilk y llar nda karfl laflt s k nt - lar hat rlatarak, «Federasyonumuz bugün 30 derne i çat s alt nda toplamay baflarm fl durumdad r. ABTTF, art k uluslararas zeminde sayg nl k kazanm fl ve kabul görmüfl uluslararas sivil toplum örgütü haline gelmifltir. Bat Trakya Türk Az nl, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey e özel dan flmanl k statüsünde üye bir örgüt olarak Birleflmifl Milletler dedir... AG T zemininde sesini duyurmaktad r. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ndedir... Avrupa Parlamentosu ndad r... Avrupa Az nl klar Federal Birli i (FUEN) üyesi bir örgüt olarak Avrupa Diyalog Forumu üyesidir. Avrupa Birli i Temel Haklar Ajans n n oluflturdu u Temel Haklar Platformu na üye olarak seçilmifltir... ABTTF, Brüksel de, Cenevre de, Varflova da, Paris te, Nanjing te, Helsinki de ve daha pek çok yerde Bat Trakya Türk Az nl n n sesini dünyaya duyurmak ve uluslararas toplumun dikkatini çekmek için çaba göstermektedir.» dedi. Habipo lu 20 y l içerisinde yap lan çal flmalar n ve elde edilen baflar lar n birlik, beraberlik ve dayan flman n eseri oldu unu ifade ederek, «Elde etti imiz bu baflar, bu akflam burada sergiledi imiz birlik ve beraberlik bizlerin yani diasporada yaflayan Bat Trakya Türkleri ile derneklerimizin yöneticileri ve ABTTF Yönetim Kurulu nun baflar s d r dedi. PLAKET TÖREN ABTTF nin 20 inci kurulufl y ldönümü etkinli inde Gümülcine de Baflkonsolos olarak görev yapm fl flimdiki T.C. Stuttgart Baflkonsolosu Ümit Yard m, T.C. Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut, FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF nin kurucu Genel Baflkan Cafer Alio lu, TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc ve TRT Yap mc -Yönetmen-Metin Yazar Metin Edirneli le teflekkür plaketi verildi. Plaket törenin ard ndan ABTTF kurucu baflkan Cefer Alio lu, Türkiye nin Studgart Baflkonsolosu Ümit Yard m ve Türkiye nin Essen Baflkonsolosu Dr. Hakan Akbulut k - sa birer konuflma yapt. BTTDD GENEL MERKEZ Geceye Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi ad na kat lan Baflkan Yard mc s Hasan Küçük ABTTF nin 20. Kulufl y ldönümünü kutlayarak, Genel Baflkan m Op. Dr. Erol Kaflifo lu nu temsilen aran zda bulunarak bu birlik ve beraberlik duygusunu paylaflmaktan dolay mutluluk duyuyorum. Sizlere Genel Baflkan m n en içten selam ve iyi dileklerini getirmifl bulunuyorum. Bat Trakya Türklerine yap lan haks zl klar karfl s nda verilen mücadeleye gönül vermifl insanlar üç bölgede faaliyet gösteriyorlar. Yunanistan da Bat Trakya da, anavatan Türkiye de ve diasporada... Diasporada yaflayan Bat Trakyal - lar, Avrupa a rl kl olmak üzere uluslararas zeminde Bat Trakya Türkleri ad na faaliyet gösteriyor. Bugün, 20. y l n kutlad - m z ABTTF nin Türk Az nl n mücadelesinde pekçok baflar ya imza att ortadad r. ABTTF yi baflar lar ndan ve çabalar ndan dolay kutlar m. diye konufltu. FUEN TEMS LC S Son olarak konuflan FUEN Direktörü Jan Diedrichsen, ABTTF, y llard r bizim ile birliktedir. Son iki y ld r ise ABTTF, FU- EN in üyesi olarak aktif bir üye olarak faaliyet gösteriyor. Ülkeniz Yunanistan da ne kadar bask alt nda oldu unuzu gayet iyi anl yorum. Ülkenizdeki Makedonlar n Gökkufla partisinin kurultay na ifltirak etti- imde hiç al fl k olmad m bir ortam ile karfl laflt m. AB üyesi Yunanistan yasalar - na uygun olarak kurulmufl siyasi bir partinin kurultay polisler eflli inde gerçeklefltirildi. ABTTF nin gerçeklefltirdi i her türlü çal flman n yan nda oldu umuzu belirtiriz. Art k yaln z de ilsiniz. dedi. E LENCE Protokol konuflmalar ve plaket töreninden sonra Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Bat Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birli i ad na çocuklar n folklor gösterileri yer ald. Ard ndan ABTTF ve ABTTF ye üye dernekler taraf ndan finanse edilerek haz rlanan Dünden Bugüne Bat Trakya Türk Az nl - adl belgeselin fragman gösterildi. Ard ndan Bat Trakya Türklerinin yak ndan tan d TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatç s Rüstem Avc, sahne alarak seslendirdi i Rumeli Türküleri ile salonu dolduran binlerce kifliye nefleli dakikalar yaflatt. MESAJ GÖNDERENLER 20 nici kurulufl y ldönümüne kat lamayan ancak mesaj gönderen, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Yunanistan Berlin Büyükelçisi Tassos (Anastassios) Kriekoukis, Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i Baflkan Ali Sami Toraman ve Yunanistan Anadolu Ajans muhabiri Mehmet Hatipo lu nun gönderdi i mesajlar okundu.

5 2 Ocak 2009 HABER 5 K U L S... Keçilli ye bakan var m? SKEÇE den balkan koluna do ru giderken, tahrib edilmifl Hamidiye Köprüsü nü geçtikten birkaç kilometre sonra, kemerli, büyük eski bir tafl köprü göze çarpar. Köprü bafl ndaki P L MA tabelas, o yolun sizi Keçilli köyüne götürece ini izah eder. skeçe Balkan kolunda bulunmas na ve nüfusunun tamam n n Türk olmas na ra men, Kapodistrias kanunu ile Stavrupolis Belediyesine ba lanan bu köyde bugün yaklafl k 50 hane yafl yor. Köy sakinlerinin ço u tar m ve hayvanc l kla geçimini sa l yor. Keçilli köyü, son y llarda köyde yap lan lokanta ile kendisinden söz ettirmeye bafllad. 50 hanelik köyde bütün haneler yaflamasa da en az ndan haftan n baz günlerini köyde geçiriyorlar. Köy nüfusunun yaz aylar nda artt ise baflka bir gerçek. Köye ilk defa giden birisi, eski, bahçeli evlerine ve etraf ndaki do a güzelli ine hayran kal r. Köye giderken kemerli tarihi köprünün bugünün flartlar na art k cevap veremedi ini, teknik projelerden yoksun bir flekilde yap lm fl darac k otoyolun asfalt n n çöktü ünü, bir çok yerinde tek araban n bile zor geçti ine flahit olursunuz. Oksijen depolamak, do a harikas - na tan k olmak ve lokantadaki nefis kebapla karn n doyurmak için bir çok insan (turist) bu tehlikeleri göze alarak Keçilli ye gidiyor. Köyün giriflindeki tarihi çeflmeden akan buz gibi su, Demek ki burada bol su da bulunuyor tahminini çürütüyor. Çünkü köy sakinleriyle konufltu- unuz zaman, köyün neredeyse bütün su ihtiyac n n o çeflmeden karfl land n, hiç bir evde suyun olmad n anl yorsunuz. Köy sakinlerinden A. A. Biz burada öksüz muamelesi görüyoruz. Köy giriflindeki köprüden büyük arabalar geçemiyor. Köprü zaten y k lmak üzere. Yol dar ve asfalt bozulmufl. çecek, banyo yapacak suyumuz yok. Bütün bu sorunlara çare bulacak yönetici de maalesef göremiyoruz. Stavrupolis Belediyesi sanki bize öksüz muamelesi yap yor. Köydeki nüfus git gide art yor. E er bu köyün geliflmesini ve insanlar n burada kalmas n istiyorlarsa bize hizmet sunmak zorundad rlar. Biz vergimizi ödüyoruz, vatandafl olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz onun için öksüz muamelesi görmek istemiyoruz. Su ihtiyac m z bize zaman zaman Stavrupoli Belediyesi tanker ile karfl l yor. Yeterli de il. Bu sorunlar n çözümlenmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Onlara defalarca söyledik. Yine de söylüyoruz ve hizmet bekliyoruz. dedi. A.A. n n feryad bize ister istemez Keçilli ye bakan var m? sorusunu sorduruyor. A.A n n haks z oldu unu söyleyebilecek kiflinin varl na inanmak mümkün mü? B Z BURADAYIZ Biz Buraday z program n n Yunanistan ve Bulgaristan'daki yolculu u sürüyor... Türkiye Cumhuriyeti kurulufluyla birlikte yurtd fl nda aç lan ilk diplomatik misyonlardan biri olan Filibe Baflkonsoloslu u'nda baflkonsolos Ümit Yalç n'la Türkiye- Bulgaristan iliflkilerinden Bulgaristan Türklerinin duruma kadar uzanan bir söylefli Yunanistan üniversitelerinde okuyan Bat Trakyal Türk ö rencilerin sorunlar ve beklentileri skeçe'den geleneksel köy dü ününden renkli görüntüler Hülya Emin'in haz rlay p sundu u Biz Buraday z Cumartesi 19:45'de TRTINT'te Biz Buraday z, Cumartesi 19:45 te TRT int ekranlar nda. Tekrar TRT-INT Sal günü saat: 05:30 ve 13:30 TRT-TÜRK Cuma günü saat:12:30 Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN KAB NE DE fi KL Yunanistan da Aral k ay n n son on günüyle, Ocak ay n n ilk on günü tabir yerindeyse k fl tatili dir. Noel tatili öncesinde tatil psikolojisi bafllar ve Ocak ay n n 10 una kadar devam eder. Okullar n 15 günlük Noel ve Y lbafl tatilinden sonra hayat normal gidiflat na girer. Taa ki yeni bir tatil dönemine kadar. Baflbakan Kostas Karamanlis, uzun zamand r konuflulan, tart fl lan kabine de iflikli ini, tatilin tam anlam yla bitmesini ve dolay s yla konuyla ilgili bask lar n yeniden bafllamas n beklemeden aç klad. Uzun zamand r kamuoyunda tart fl lan yeni hükümet senaryolar, Vatopedi Skandal yla daha da artm flt. Vulgarakis ve Russopulos un bakanl ktan ayr lmalar skandallar n kapanmas ve kamuoyunun rahatlamas için yeterli olmad. Vatopedi skandal kamuoyunda tart flma rekoru k rmak üzereyken, 16 yafl ndaki Aleksis Grigoropulos un polis kurflunuyla hayat n n kaybetmesi olay yafland ve k yamet koptu. Yunanistan bir anda fliddetin pençesine düfltü. Herkes olaylar sadece seyrediyordu. Polisin olaylara ve gösterilere müdahale ederek durumun iyice içinden ç k lmaz bir hal alaca düflünülerek, ya malama olaylar na bile seyirci kal nd. Polis ve hükümet bir zaafiyet içindemiydi yoksa olaylar n daha fazla büyümesi mi önleniyordu? Bu sorunun cevab, olaya hangi pencere den bakt n za ba l. Fakat kesin olan fley hükümetin Vatopedi Skandal ndan sonra çok daha kötü bir olayla karfl karfl ya kald yd. Büyüyen olaylar hükümeti ve baflbakan bir ç kmaza sürüklemek üzereyken y lbafl tatili imdata yetiflti. Baflbakan n yeni y lla birlikte küçük çapta bir hükümet de iflikli ine gidece ini düflünenler asl nda yan ld. Zira Karamanlis önemli ölçüde kadro de iflikli ine gitti. fiimdiye kadar pek de al flagelmifl bir yöntemle hükümetin önemli bakanl klar nda de ifliklikler oldu. Kabine de iflikli inin Ocak sonuna do ru aç klanmas bekleniyordu. Fakat baflbakan fota (ac su) yortusunun hemen ertesi günü, yani resmi tatilin bitti i gün kabine de iflikli ini aç klad. Böylece yeni y lla birlikte, yeni bir bafllang ç yap ld mesaj verilmek istendi. Karamanlis in bu kabine de iflikli inde en önemli manevras ekonominin bafl ndaki kifliyi de ifltirmesi oldu. Yorgos Alogoskufis uzun bir dönemden sonra ekonominin direksiyonunu yard mc s Yannis Papathanasiu ya teslim etti. 16 Eylül 2007 de yap lan seçimlerden sonra ekonomi bakan yard mc l görevine getirilen Papathanasiu önümüzdeki zor dönemde ekonomiyi rahatlatmak için u rafl verecek. Bana göre ikinci önemli de ifliklik ise Andonis Samaras n 16 y l sonra bakanl k koltu una oturtulmas yd. Yeni Demokrasi Partisi nin 1993 y l nda iktidardan eden isim olan Samaras, art k kabinede. Eski baflbakan Miçotakis ile yollar ayr ld ktan sonra Siyasi Bahar partisini kuran, bir süre partiyi yaflatan ve sonra tekrar YDP ye dönen Andonis Samaras Bat Trakya Türkleri 29 Ocak 1990 döneminde d fliflleri bakanl yapt dönemden hat rl yor. Samaras n hükümette nas l bir profil çizece ini önümüzdeki dönemde görece iz. Gelelim kendi bölgemize. Tarihin sayfalar nda yerini alan bir önceki hükümet döneminde Bat Trakya bölgesi oldukça flansl yd. Çünkü üç ilden iki bakan hükümette görev yap yordu. Rodop milletvekili Evripidis Stilianidis Milli E itim Bakanl - nda, skeçe milletvekili Alekos Kontos da Tar m Bakanl ndayd. Geride b rakt - m z dönem Bat Trakya Türkleri için bir f rsatt ama ne yaz k ki umdu umuzu bulamad k. Milli e itim ve tar m bakanl klar gibi Bat Trakya Türkleri için en hayati iki alandan sorumlu bakanl klar n bafl nda hemflerilerimiz vard. Fakat biz mi kendimizi anlatamad k yoksa onlar m bizi anlamak istemedi bilemiyoruz. Acaba bizi anlamamalar veya anlam yor gibi yapmalar bir devlet politikas m d r diye de düflünüyoruz. skeçe milletvekili Alekos Kontos flimdi art k bakan de il. skeçe ye dönüp çal flmalar n buradan sürdürece ini tahmin ediyoruz. Rodop milletvekili ve kendisinden az nl k e itimi ad na çok fley bekledi imiz Evripidis Stilyanidis de art k Milli E itim Bakan de il. Ulaflt rma bakanl ndan mensup oldu u hükümete hizmet etmeye çal flacak. En az ndan bu defa milletvekili seçildi i ilin da bölgesindeki köy yollar - n n asfaltlanmamas nedeniyle ulafl mda yaflanan sorunlar dikkate al r da art k asfaltlanmam fl köy yolumuz kalmaz! Bas nda yer alan haberlere göre say n Stilianidis e itim bakanl nda kalaca - na kesin gözüyle bak yormufl ve de ifliklik için biraz da olsa sitemkarm fl. Yeni hükümet ekonomi, e itim ve güvenlik alanlar na öncelik verecek. Zaten baflbakan n tercihleri de bunu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki sorunlar çözme iradesi Bat Trakya Türk az nl n n sorunlar n da kapsar ve tünelin ucundaki fl k nihayet görünür.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı