KAOLENİN YÜZEY ASİT-BAZ ÖZELLİĞİNİN FARKLI İKİ YÖNTEMLE BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAOLENİN YÜZEY ASİT-BAZ ÖZELLİĞİNİN FARKLI İKİ YÖNTEMLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 KOLEİ YÜZEY SİT-BZ ÖZELLİĞİİ FRKLI İKİ YÖTEMLE BELİRLEMESİ Ceyda BİLGİÇ, Demet TPOLOĞLU YZICI, aile VURL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2648, Eskişehir ÖZET Kaolenin yüzey asitliği ve bazlığı farklı iki yöntem yardımıyla incelendi. İlk metot Ters Gaz Kromatografisiyle (TGK), farklı apolar ve polar çözücüler kolona enjekte edilerek sonsuz seyrelme bölgesinde çalışılarak alıkonma zamanları belirlendi. Spesifik adsorpsiyon serbest enerjisi (ΔG ), esifik adsorpsiyon entalpisi (ΔH ), ve esifik adsorpsiyon entropisi (ΔS ) hesaplandı. Bulunan esifik adsorpsiyon entalpisi değerlerinden yararlanılarak Lewis yüzey asitlik (K ) ve bazlık (K D ) sabitleri belirlendi. İkinci metotta, DRIFTS (Diffuse reflectance infrared ectroscopy) tekniği kullanıldı ve piridin gibi bazik karakterli bir gaz molekülünün adsorpsiyonuyla, Lewis ve Bronsted asit alanları ayrı ayrı teit edildi. nahtar kelimeler: TGK, FTIR, kaolin, yüzey asitliği-bazlığı GİRİŞ Kaolen l 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O formülüne sahip %39,5 l 2 O 3, %46,55 SiO 2, %13,95 H 2 O içeren en çok bilinen iki tabakalı kil mineralidir ve doğada Fe 2 O 3, CaCO 3 ve mika gibi safsızlıkları da yapısında bulundurabilir. Saf olduğunda beyaz, safsızlıklara bağlı olarak yeşilimsi ve sarımsı renklerde olabilir. Kaolin tabakalı bir yapı göstermekte olup kristal yapısı bir dörtyüzlü ve birde sekizyüzlüden oluşan birbirine bağlı iki tabakadan meydana gelmiştir [1]. Kaolen sanayide geniş çapta yararlanılan bir maddedir. Her gün yeni bir kullanım alanı bulunmaktadır. Beyaz oluşu, ısı ve elektrik iletme açısından çok düşük iletkenlik özelliğine sahip olması, yumuşak oluşu ve çok iyi kaplama niteliğine sahip olması nedeniyle eşsiz bir endüstriyel mineraldir. Porselen endüstrisinin ana hammaddesi olan kaolen, lastik, kâğıt, refrakter madde, boya, çimento, kimya, eczacılık ve kozmetik alanlarında geniş kullanıma sahiptir [2]. Katı yüzey asit-baz miktarı, susuz aprotik çözücü ortamında görünen renk (Hammett) indikatörü, kalorimetrik, ektroskopik ve adsorpsiyon-desorpsiyon gibi yöntemler ile belirlenebilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanları ise; asidik ve bazik özelliklerdeki çözücü moleküllerinin adsorpsiyonunun ektroskopik (IR) ölçümlerle belirlendiği yöntem, X-ray fotoelektron ektroskopisi (XPS) yöntemi, sıcaklık programlı desorpsiyon (TPD) yöntemi ve çözücü gazların adsorpsiyonuna dayanan kalorimetrik yöntem veya ters gaz kromatografisi (TGK) yöntemi olarak sıralamak mümkündür. Bu farklı yöntemler birbirleriyle oldukça ilişkilidir ve birleştirildiğinde katı yüzeyin asidik ve bazik alanlarının kuvveti, sayısı ve tipi hakkında bilgi sağlarlar [3]. Ters gaz kromatografisi, toz haldeki katının yüzey özelliklerinin incelenmesinde kullanılan etkili bir tekniktir. Termodinamik bir yöntem olarak nitelenen ters gaz kromatografisi yöntemiyle sonsuz seyrelme bölgesinde, kolon içerisindeki sabit faz ile çözücü molekülleri arasındaki etkileşimlerden yararlanarak birçok termodinamik özellikle beraber yüzey asitlik ve bazlık parametreleri de belirlenebilir. TGK ile sonsuz seyrelme bölgesinde çalışılarak yüzey karakterizasyonu üzerine birçok çalışma yapılmıştır [4 6].

2 Infrared ektroskopisi katı yüzeylerindeki gaz ve sıvı adsorpsiyonunun incelenmesinde yaygın olarak kullanılır. Infrared ektroskopisi, maddenin infrared ışınlarını adsorplaması esasına dayanır. Hemen bütün moleküller (,O,C,.vb. hariç) infrared ışınlarını adsorpladıklarından infrared ektrumu verirler. Moleküllerin atomları arasındaki simetrik bağın kuvveti, bir bütün olarak o molekülün infrared ektrumunun hangi frekansta olduğunu belirler. Bu her molekül için karakteristiktir. Difüze Yansımalı Fourier Transform Spektroskopisi (DRIFTS), toz edilmiş numunelerin çok kısa zamanda ve zahmetsiz numune hazırlanarak doğrudan infrared ektrumunun alınmasına dayalı etkili bir yoldur [7]. Katı yüzeylerine piridin tutunması Lewis ve Bronsted asit merkezlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda temel alınmaktadır [8, 9]. Elde edilen ektrumlardan, adsorpsiyonu etkileyen alanların tipleri Lewis ve Bronsted grupları olarak sınıflandırılmıştır. 154 cm -1 civarında görünen piridinyum iyonunun tek başına ürettiği band, Bronsted asitliğinin göstergesi olarak alınır. 144 cm -1 civarında band Lewis asitliğini gösterir ve burada piridinyum iyonu adsorblanmaz. 149 cm -1 band hem Lewis hem Bronsted asit bölgelerinde adsorplandığını gösterir. Bu çalışmada; katı yüzey özelliklerinden en çok kullanılan yüzey asit-baz özellikleri kaolen için iki farklı yöntemle (DRIFTS ve TGK) belirlendi. DEEYSEL ÇLIŞMLR Çalışmada kullanılan kaolen Balıkesir yöresine aittir. 1-2 mesh boyutundaki katı örnek 6 dk. 13 C de etüvde kurutuldu. Etüvden alınan kaolin desikatörde soğutuldu. TGK ile yapılan deneyler gilent 789 gaz kromatografi cihazında, sonsuz seyrelme bölgesinde alev iyonlaşma dedektörü kullanarak yapıldı. 2, m uzunluğunda ve 5,35 mm iç çapında paslanmaz çelik kolon çalışılacak adsorbanla dolduruldu. Taşıyıcı gaz olarak azot gazı kullanıldı. n-lkanlar (C 6 -C 9 ) ve farklı asidik ve bazik karakterdeki bazı polar maddeler (karbontetraklorür (CCl 4 ), karbontriklorür (CCl 3 ), benzen (BZ), toluen (TL) ve dietileter (DEE)) kullanılarak kaolen üzerinde alıkonma zamanları belirlendi. Elde edilen pikler simetriktir ve alıkonma zamanı enjeksiyon hacmiyle değişmemektedir. Kolondaki ölü zaman metan gazı kullanılarak belirlendi. Piridinin gaz fazından katı örnek üzerindeki adsorpsiyonu DRIFTS tekniğiyle incelendi. DRIFT ektrumları Perkin Elmer 1 FTIR ektrometresi kullanılarak 4-4 cm -1 bölgesinde elde edildi. Katı yüzeylerin yüzey asitliği önceden adsorplanmış piridinin sıcaklık programlı desorpsiyonu ile de belirlendi. Burada piridinin desorplanma hızı sıcaklığa karşı izlenmektedir. Örneğin adsorpsiyondan önceki ektrumu kaydedildikten sonra oda sıcaklığında buharlaşmış olan piridinin desorpsiyonuna geçildi. dsorpsiyon ektrumları; başlangıçta, 15., 3., 45. ve 6. dakikalarda alındı. dsorpsiyondan sonra piridin kapatılarak, gaz fazındaki piridin vakumlanmış ve daha sonra desorpsiyon işlemine geçilmiştir. Desorpsiyon işlemleri, 1, 15, 2, 3 ve 4 o C lerde vakum altında 1 dakika olarak uygulandı. Bunu izleyen kısa soğumadan sonra tekrar ektrumlar alındı. Her çalışılan süre ve sıcaklık için aynı koşullarda KBr ektrumları referans olarak çekildi ve aradaki fark ektrumları alındı [1]. SOUÇLR VE TRTIŞM Spektroskopik yöntem (DRIFT), termodinamik yöntemle (TGK) birleştirildiğinde; katı yüzeyin kimyasal bileşimi, asit-baz alanların dağılımı ve katı yüzeylerin etkileşimleri sonucu meydana gelen bileşimler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sağlar. TGK kullanılma sırasında, katı parçacıkların yüzeyleri birbirleri ve temasta oldukları diğer maddelerle etkileşmektedirler. Bu etkileşmelerin niteliğini geniş çapta yüzeyin asidik veya bazik özelliği belirlemektedir. İncelenen katının yüzey özelliklerini TGK ile belirleyebilmek için her sıcaklık için net alıkonma hacimleri (V ) hesaplandı.

3 V T ( t t ). c T = j.f. (1) R Burada t R numunenin alıkonma zamanı, t metan gibi etkileşimde bulunmayan bir numunenin alıkonma zamanı, F kolon çıkışında ölçülen akış hızı, T oda sıcaklığı (K), T c kolon sıcaklığı (K) ve j James-Martin düzeltme faktörüdür [11, 12]. Eğer polar maddeler kolona enjekte edilirse, dağılım (diersiyon) etkileşimleri ve esifik etkileşimler enjekte edilen madde ve kolona doldurulan katı arasında yer alır. Standart adsorpsiyon serbest enerjisi, Δ G : Burada, D ΔG = ΔG + ΔG (2) D ΔG dağılım etkileşimlerini ve Δ G esifik etkileşimleri gösterir. Δ G değerinin belirlenmesi için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır: Saint-Flour ve Papirer e [13] göre RTlnV değerlerine karşı log P değerleri grafiğe geçirilir. Burada P ; doygun buhar 1/ 2 basıncıdır. Schultz [14] yöntemine göre; RTlnV değerlerine karşı a γ ) değerleri grafiğe D geçirilir. Burada γ L ; enjekte edilen maddenin yüzey enerjisinin dağılım bileşenini ve a enjekte edilen maddenin yüzey alanını gösterir. Dong ve arkadaşlarının [15] kullandığı yönteme göre RTlnV değerlerine karşı molar deformasyon sabitleri P D, grafiğe geçirilir. Donnet ve 1/ 2 υ α değerleri arkadaşlarının [16] kullandığı yönteme göre RTlnV değerlerine karşı ( L ) O L grafiğe geçirilir. ΔG o.( D L h, 2 = K hν ) 1/. α.( hν ). α + ( ΔG ) = RT lnv + C (3) ( S O, S L O, L Yukarıdaki yöntemlere göre çizilen grafiklerde n-alkan çizgisi ile ilgili polar sıvının bulunduğu nokta arasındaki dikey uzaklık, o polar sıvının Δ G değerini verir: ΔG = ΔG D ΔG = RT ln(v / V Re f Bu çalışmada polar sıvıların kolona doldurulan katı ile asit-baz etkileşimlerinin esifik etkileşimleri, Δ G, Donnet ve arkadaşlarının kullandıkları yönteme göre hesaplandı [16]. Δ G /T değerlerine karşı 1 / T değerlerinin grafiğe geçirilmesiyle elde edilen doğrunun eğimi esifik entalpiyi, Δ H ; kesim noktası esifik entropiyi, Δ S verir. ) Δ G = ΔH T. ΔS (5) Çizelge 1 çalışılan sıcaklıklar için polar maddeler ile kolona doldurulan katı arasındaki esifik termodinamik parametreleri göstermektedir. Bu çizelgeden görüldüğü üzere sıcaklık artışıyla ΔG değerleri azalmaktadır (CCl 4 hariç). Polar maddeler için ΔG değerleri şu sıraya göre artmaktadır: CCl 3 < CCl 4 < TL < DEE. D / oranı da aynı sırada artmaktadır: CCl 3 CCl 4 < TL < DEE. BZ bu sıralamaya uymamaktadır. ΔH değerleri arasında sadece CCl 4 için negatif değer bulundu. Bu da diğer polar maddelere göre CCl 4 ün kaolen ile diğerlerine göre düşük etkileşime sahip olduğunu göstermektedir. ynı durum kaolen-ccl 4 için literatürde de gözlenmiştir [17]. (4)

4 Çizelge 1. Polar bileşiklerin kaolen üzerinde adsorpsiyonu ile hesaplanan değerleri Δ G, ΔH ve Δ S - Δ G (kj/mol) - Δ H (kj/mol) - Δ S.1 3 (kj/mol K) 12 o C 13 o C 14 o C 15 o C o C o C Benzen 6,39 6,58 6,37 6,36 7,53-2,7 Dietileter 17,89 17,97 17,5 17,59 23,35-13,75 Tetraklorometan 6,44 7, 7,14 7,6-7,78 36,31 Toluen 8,4 8,35 7,85 7,76 18,1-24,3 Triklorometan 4,7 4,1 3,73 3,6 11,5-17,57 Polar molekül ve adsorban katı arasındaki esifik etkileşim entalpileri ve polar molekülün elektron verme sayısı (D) ve elektron alma sayısı, ( ) asitlik; K ve bazlık; K B sabitlerini belirlemek için kullanır [18]. Kaolinin yüzey asitliği ve bazlığı Gutmann ın aşağıdaki eşitliği kullanılarak hesaplandı: ΔH = K + B K D ΔH değerlerinin D / değerlerine karşı grafiğe geçirilmesiyle elde edilen doğrunun eğimi K yı ve kesim noktası K B yi verir (Şekil 1). Kaolen için K ve K B değerleri sırasıyla,25 ve.52 olarak bulundu. Riddle ve Fowkes K ve K B değerlerini karşılaştırarak yüzey karakterini tanımlayan Sc= K B / K parametresini öngörmüşlerdir [19]. Sc nin 1 den büyük olması yüzeyin bazik karakterde, Sc nin 1 den küçük olması asidik karakterde olduğunu gösterir. Kaolen için Sc değeri 2 olarak bulundu. Bu da yüzeyin bazik karakterli olduğunu göstermiştir. Benzer sonuç Uşak kaoleni için de elde edilmiştir [2] 5 (6) H /* y =,254x +,518 R 2 =, D/* Şekil 1: Kaolen için ( ΔH / ) ( D / ) grafiği Oksit yüzeylerine piridin tutunması Lewis ve Bronsted asit merkezlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda temel alınmaktadır. IR ektrumu kullanılarak Bronsted merkezlerine piridinyum iyonu şeklinde tutunan piridin türleri Lewis merkezlerine tutunan piridinden kolaylıkla ayırt edilebilir. monyaktan (pk B ~5) daha zayıf bir baz olan piridin (pk B ~9) yalnızca kuvvetli asit merkezleriyle reaksiyona girmesi sebebiyle asit merkezlerinin belirlenmesi

5 çalışmalarında tercih edilir [21]. Piridinin kaolen üzerindeki adsorpsiyonu ve desorpsiyonu DRIFTS yöntemiyle incelendi. dsorpsiyon ektrumları başlangıçta, 15, 3, 45 ve 6. dakikalarda alındı. 45. ve 6. dakikalarda alınan ektrumlar birbirlerine çok yakın olduğundan piridin adsorpsiyonun tamamlandığı anlaşıldı. Şekil 2 de gösterildiği gibi desorpsiyon işlemleri ise, 1, 15, 2, 3 ve 4 o C lerde uygulandı. Elde edilen desorpsiyon ektrumlardan, adsorpsiyonu etkileyen alanların tipleri Lewis ve Bronsted grupları olarak sınıflandırılmıştır cm -1 de görünen piridinyum iyonunun tek başına ürettiği band, Bronsted asitliğinin göstergesidir cm -1 deki band Lewis asitliğini gösterir ve burada piridinyum iyonu adsorplanmaz cm -1 band hem Lewis hem Bronsted asit bölgelerinde adsorplandığını gösterir. T ( o C) 1 15 bsorbans Dalga boyu (cm -1 ) Şekil 2: Farklı sıcaklıklarda (1, 15, 2, 3, 4 o C) piridin desorplatılmış kaolenin FTIR ectrumu KYKLR [1] Seyhan, İ., Kaolin, Bentonit, Kil ve Tuğla-Kiremit Toprakları Jeolojisi, Maden Tetkik ve rama Enstitüsü Yayınları ve Madenciliği, nkara, [2] Tozan, G., 1995, Kaolendeki luminyumun Hidroklorik sit Çözeltilerinde Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 85 sayfa.

6 [3] Satterfield, C.M., Heterogenous Catalysis in Industrial Practice, ew York:Mc Graw- Hill.,1991. [4] sten,. V., Veenendaal,.V., Koster, S., Surface characterization of industrial fibers with inverse gas chromatography, J. Chromatogr., 888, , 2. [5] Keller, D. S., Luner, P., Surfaece energetics of calcium carbonates using inverse gas chromatography, Colloid Surf., 161, , 2. [6] Sun, C., Berg, J. C., Effect of moisture on the surface free energy and acid-base properties of mineral oxides, J. Chromatogr., 969, 59-72, 22. [7] Parker, R.W., Frost, R.L., The pplication of DRIFT Spectroscopy to the Multicomponent nalysis of Organic Chemicals dsorbed on Montmorillonite, Clays Clay Miner., 44(1), 32-4, [8] Parry, E.P., n infrared study of pyridine adsorbed on acidic solids. Characterization of surface acidity, J. Catal., 2 (5), , [9] Basila, M.R., Kantner T.R., Rhee, K.H., The ature of the cidic Sites on a Silica- lumina. Characterization by Infrared Spectroscopic Studies of Trimethylamine and Pyridine Chemisorption, J. Phys. Chem., 68 (11), , [1] kçay, M., FT-IR Spectroscopic Investigation of the dsorption Pyridine on The Raw Sepiolite and Fe-Pillared Sepiolite from natolia, J. Mol. Struct., 694, 21-26, 24. [11] Conder, J.R., Young, C.L., Physicochemical Measurement by Gas Chromatography. Wiley-Interscience, ew York, [12] Grob (ed.), R.L., Modern Practice of Gas Chromatography. Wiley-Interscience, ew York, [13] St-Flour, C., Papier, E., Gas-solid chromatography. method of measuring surface free energy characteristics of short glass fibers. 1. Through adsorption isotherms, Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 21 (2), , [14] Schultz, J., Lavielle, L., Martin, C., The role of the interface in carbon fibre-epoxy composites, J. dhesion, 23, 45-6, [15] Dong, S., Brendle, M., Donnet, J.B., Study of the solid surface polarity by inverse gas chromatography at infinite dilution, Chromatographia, 28, , [16] Donnet, J.B., Park, S.J., Balard, H., Evaluation of ecific interactions of solid surfaces by inverse gas chromatography, Chromatographia, 31, , [17] Price, G.J., nsari, D.M., n Inverse Gas Chromatography Study of Calcination and Surface Modification of Kaolinite Clays, Phys. Chem. Chem. Phys., 23, 5, [18] Gutmann, V. The Donor-cceptor pproach to Molecular Interactions, Plenum Press, ew York, [19] Riddle, J.F.L., Fowkes, F.M., Spectral Shifts in cid-base Chemistry. 1. Van der Waals Contributions to cceptor umbers, J. m. Chem. Soc., 112, , 199. [2] Kubilay Ş., Gürkan R., Savran., Yalçınkaya Z., Determination of the Surface Properties of Untreated and Chemically Treated Kaolinites by Inverse Gas Chromatography, Colloid J., 68(3), [21] Little, L. H., Infrared ectra of adsorbed ecies. cedemic Pres, London, 75-82, 1966.

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 01330 Balcalı / Adana

B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 01330 Balcalı / Adana H BO / H SO ORTMIND NODİK OKSİT OLUŞUMU ve l/l O in %, NaCl deki KOROZYON DRNIŞLRI B.DOĞRU MERT, B. YZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 1

Detaylı

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Ramazan ORHAN a, Gülbeyi DURSUN b Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı