SAHTE ILACA CEP KONTROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHTE ILACA CEP KONTROL"

Transkript

1 Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat kent-sincan aras ndaki metro hatt nda test sürüfl gerçeklefltiren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, son durak olan Törekent istasyonunda Bat kent-sincan ve çal flmalar devam eden di er hatlar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, "Özellikle bu y l bafl itibariyle bir süreç bafll yor ortalar nda en geç sonuna kadar da di er ifade etti imiz istasyonlar aç lmak suretiyle, Ankara m z da çok büyük bir bölümü bu flekilde metro ile donatm fl olaca z." Baflbakan Erdo an, Bat kent metro dura ndan binerek test sürüflü ile Sincan taraf ndaki son durak olan Törekent istasyonuna metro ile geldi. Burada yap lan çal flmalarla ilgili tablolar inceleyen Erdo an, k sa bir bas n toplant s düzenleyerek yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, Toplam bütçesi bu metrolar n 2 milyar 565 milyon lirad r. Bat kent - Sincan metrosu hatt n n uzunlu u 15,5 kilometredir. Bu aradaki istasyon say s 11. diye konufltu. (CHA) 13 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada GÜNCEL Bakan Müezzino lu: Vatandafl ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edecek SAHTE ILACA CEP KONTROL GÜNCEL Benin Cumhurbaflkan Çankaya Köflkü nde Çankaya Köflkü, Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi'yi a rlad. Boni Yayi, Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan resmi törenle karfl - land. Cumhurbaflkanlar n refaketinde Türkiye ve Benin aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek için bakanlar düzeyinde 4 anlaflmaya imza at ld. (CHA) Süleyman Göksu MAMAK 2013 y l Mamak ta aç l fllarla geçti Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. HABER 2. SAYFADA Bugün 4 te Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, laç Takip Sistemi nde ( TS) yap lacak yeni bir uygulama ile vatandafllar n art k ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edebilece ini aç klad. Alt nok, BBP den Keçiören e aday Keçiören Belediyesi eski Baflkan Turgut Alt nok, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP), Keçiören Belediye Baflkanl na aday oldu. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, At nok un adayl n düzenledi i aç k hava toplant s nda duyurdu. Turgut Alt nok un BBP den Keçiören Belediye Baflkan adayl, Parti nin genel merkez binas nda düzenlenen bir törenle aç kland. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici nin de kat ld törene birçok ilçenin belediye baflkan adaylar ve çok say da partili kat ld. Konvoyla genel merkez binas na gelen Alt nok a, Destici, parti rozeti takt. Keçiörenliler aras nda anket düzenledi ini aç klayan Alt - nok, yüzde 84 oran nda destekald - n belirtti. SP ve DP den de adayl k teklifi ald n belirten Alt nok, vatandafllar n kendisini BBP den aday görmek istedi i için Büyük Birli i tercih etti ini söyledi. GÜNCEL BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, Büyük Birlik olarak baflta 30 Büyükflehir olmak üzere tüm seçim çevrelerinde aday göstereceklerini söyledi. Destici, Ben inan yorum ki önümüzdeki seçimlerde oy oran - n art rma ad na tek galip BBP olacak da 20 ye yak n belediye kazand k ve bunlar n hepsini iktidar partisinden ald k. Bugüne kadar di er belediyelere oranla 4 kat hizmet verdik. diye konufltu. Genel Baflkan Destici ve Alt nok, daha sonra partilileri selamlad. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN Sahte ilaçlarla mücadelede yeni dönem bafll yor. Y lbafl ndan itibaren faaliyete geçecek sistemle vatandafllar n ald klar ilac n barkodunun (karekodu) foto raf n çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu'na iletece ini belirten Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Kurumumuz, bu ilac inceleyerek ruhsatl m, ruhsats z m olup olmad n tespit edecek. Y lbafl ndan itibaren vatandafl n cepten ö renece i sistemin altyap s n kurup çal flmalar bafllataca z. EGO otobüsleri karak fla haz rland 16 DA A'DAN Z'YE TAK P laç takip sisteminin, dünyada ilk kez uygulanan çal flma oldu unu belirten Müezzino lu, laç takip sistemi, bir ilac n fabrikadan ç k fl, depoya gidifli, oradan eczane veya hastaneye gidifli, hastane ve eczaneden hastaya verilifli birebir takip edildi i bir sistem. Ruhsatl ilaç ne kadar üretildi, nerede üretildi, hangi güzergahtan nereye gitti, bunlar n a'dan z'ye takip edildi i bir sistem. Yeni bir uygulama ile bu sistemi daha da gelifltiriyoruz. Vatandafllar ald klar ilac n karekodunun foto raf n cep telefonu ile çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu na iletecek. Kurumumuz da gönderilen o foto raftan ilac n ruhsatl olup olmad n, kay t d fl m sistem d fl m tüm durumunu tespit ederek, vatandafla geri dönüfl yapacak. fleklinde konufltu.(cha) 3 TE CHP li Oran dan taksicilere ziyaret 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. BUGÜN / y l Mamak ta aç l fllarla geçti M amak Belediyesi Ankara n n en çok yat r m yapan ilçe belediyesi oldu. Belediyenin bölgedeki ihtiyaçlar göz önüne alarak haz rlad yat r mlar vatandafllar taraf ndan da büyük bir memnuniyetle karfl lan yor. Mamak ta aç l fl yap lan yat r mlar n bölgede hedeflenen de iflimin ilk basama oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; 2013 y l içerisinde Mamak ta aç l fl n gerçeklefltirdi imiz yat r mlar ilçemizin çehresini de ifltirdi. Yaln zca kentsel dönüflümde de il ayn zamanda sosyal dönüflümde ortaya koydu umuz hedeflere ulaflt k Mamak Belediyesi nin aç l fllar n yaparak vatandafl n hizmetine sundu u yat r mlar; 2013 y l içerisinde aç l fl gerçeklefltirilen ve ayn zamanda Mamak için ilk olma özelli i tafl yan yat r mlarda bulunuyor. Mamak n ilk yüzme havuzu olan Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumu taraf ndan ortaklafla yap lan Baflkent in en büyük Model Uçak Pisti ve Samsun Yolu kenar nda infla edilen An t Bayrak Park' n da aç l fl gerçeklefltirildi. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 10 Safer 1435 Mamak Belediyesi infla etti i kapal pazarlar hem modern hem de çok yönlü kompleksler fleklinde tasarl yor y l içerisinde Akdere, Abidinpafla ve Baflak mahallelerinde 3 adet yeni kapal pazar n aç l fl n gerçeklefltirerek vatandafl n hizmetin sundu. Aç l fl gerçeklefltirilen yeni pazarlar yine birçok hizmeti bünyesinde bar nd r yor. Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Alan, Abidinpafla Aile Merkezi-Kapal Pazaryeri ve Spor Alan, Baflak Kapal Pazaryeri ve Spor Alan haftan n yedi günü vatandafllara hizmet sunuyor. Mamakl lara çok yönlü hizmet veren kapal pazaryerlerinin bir di er özelli i ise yaz aylar nda dü ünlere ev sahipli i yapabilecek olmas. Mamakl STK lar n daha rahat ve daha verimli çal flmas için infla edilen; fiafaktepe Sivil Toplum Merkezi nin aç l fl da 2013 y l içerisinde gerçeklefltirildi. Merkezin iki kat dernekler ve STK lar n kullan m na sunuldu. Genifl toplant salonuyla hizmet veren merkezde, Mamak ta faaliyet gösteren hemfleri derneklerine ve sivil toplum kurulufllar na yer tahsisi yap ld. Mamakl kad nlar n ve çocuklar n en büyük destekçisi aile merkezleri ve bilgi evlerine yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, 2013 Y l içerisinde yeni aile merkezi ve bilgi evinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Abidinpafla Aile Merkezi ni ve Yeflilbay r Aile Merkezi ve Bilgi Evi ni de aç larak kad n ve çocuklar n hizmetine sunuldu. RUM 30 Teflrin-i Sani 1429 Miniklere trafik e itimi A lt nda l çocuklar n her alanda bilgi sahibi olmas n amaçlayan ve bunun için projeler gelifltiren Alt nda Belediyesi, Alemda Trafik E itim Merkezi nde, miniklere trafik e itimi verdi. Çocuk Sevenler lkö retim Okulu ö rencileri, Alt nda Belediyesi taraf ndan düzenlenen trafik seminerinde bir araya geldi. Alemda Trafik E itim Merkezi nde trafik e itimi alan ö renciler, hem teorik e itim ald hem de simülatörle araç sürme deneyimi yaflad. Ö rendikleri trafik kurallar n simülatörle hayata geçiren minikler, büyüklere Trafik kurallar na uyun. mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Yaklafl k 40 ö rencinin kat ld seminerde trafi in insan hayat ndaki önemi ve slayt gösterisi eflli inde trafik kurallar anlat ld. Emniyet kemerinin hem yayalar hem de sürücüleri hayata ba layaca n n alt çizilirken, trafikte h z yapman n olumsuz sonuçlar ndan bahsedildi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Yeniden Yaflam Park Çankaya da aç ld Ç ankaya Belediyesi bir yandan ilçe s n rlar içerisindeki yeflil alan miktar n art r rken bir yandan da bölgede yapt parklara toplumsal duyarl l art ran isimleri vererek örnek olmaya devam ediyor. Belediye son olarak Öveçler bölgesinde yap m n tamamlad ve organ naklinin önemine vurgu yapt Yeniden Yaflam Park n açarak Çankayal lar n hizmetine sundu. nsan hayat için büyük önem tafl yan organ nakline dikkat çeken park n aç l fl na Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Türkiye de ilk organ naklini gerçeklefltiren CHP Zonguldak Milletvekili ve Baflkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Zonguldak Milletvekili Ali hsan Köktürk, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Baflkent Üniversitesi Rektörü Kenan Araz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Haydar Han, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Öveçler bölgesinde toplam 3 bin 270 metrekare alan içerisinde 1880 metrekare çim alan, 250 metrekare çocuk oyun alan, 200 metrekare fitness alan ve 200 metrelik koflu yolu bölümü ile bölgenin büyük bir ihtiyac n karfl layaca n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, nsan m z n sa l ve hayata dönük sahip ç kma mücadelesinin öncü insanlar na hocal k vasf ndan daha yak flan bir baflka kavram var m bilmiyorum ama hastalar n n yaflam na yeni günler katt klar için ne kadar yararl bir ifl yapt klar n sizler daha iyi biliyorsunuz. Organ nakli ve organ ba fl ile ilgili duyarl l m z yükseltme ad na bu park n Yeniden Yaflam Park ad verilerek bu iflin bir parças olmaktan dolay kendimizi mutlu ve flansl hissediyoruz. Yaflama yaflam katma serüveninde organ nakli ifllemi yapan o de erli öpülesi ellere de sayg duymamak haks zl k olur. Bu vesileyle Yeniden Yaflam Park m z n Mehmet Haberal n öncülü ünde bafllat lan ve yeni canlara hayat imkan sa layan organ naklinin fl nda tüm halk m za hay rl olmas n diliyorum diye konufltu. Türkiye nin organ nakli konusunda çok ilerleme kaydetti ini dile getiren Mehmet Haberal ise Türkiye de 21. as r t pta organ nakli asr olarak de erlendirilmektedir. Ben 3 Kas m 1975 te ilk canl böbrek naklini yapt ktan sonra bugün ülkemizin ulaflt nokta gerçekten bütün milletimizin gurur duydu u noktaya gelmifltir. O kadar ki art k ülkemizde nakli yap lamayacak doku ve organ say s yok denecek kadar azd r, eskiden ülkemizden dünya ülkelerine nakil için gidilirken flimdi dünyan n çeflitli ülkelerinden bizim ülkemize nakil için gelenler var. Ben buradan sizlerin vas tas yla ça r da bulunmak istiyorum, lütfen organlar n z ba fllay n z ve birçok kronik organ hastas na yeniden yaflam sa lay n z. Bilgilerim beni yan ltm yorsa dünyada bu konuda yap lm fl olan ilk park olma özelli ini tafl yan bu park hizmete sunan baflta say n baflkan olmak üzere tüm eme i geçenlere sonsuz teflekkür etmek istiyorum Odabafl ndan hasta ziyareti G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i HASVAK Gölbafl Devlet Hastanesi nde hasta yak nlar yla görüfltü. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl HASVAK Devlet Hastanesindeki hastalar ziyaret etti. Baflkan Yakup Odabafl, HASVAK Devlet Hastanesi nin yatakl ve acil servislerinde tedavi olan vatandafllar n rahats zl klar yla ile bilgi ald yak nlar na geçmifl olsun dileklerini iletti ve onlarla sohbet etti. Odabafl, hastanede tedavi için yatmakta olan annelerin de ellerini öperek acil flifa dileklerini iletti. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, hasta ziyaretlerinin önemli oldu unu; onlara moral için bu ziyareti gerçeklefltirdi ini söyledi. Odabafl, baflta hekimler olmak üzere sa l k çal flanlar n n kutsal bir görev yapt klar n ifade ederek onlara baflar dileklerini iletti.

3 Keçiören de karak fl haz rl klar tamamland K eçiören Belediyesi zorlu k fl flartlar nda vatandafllar n ma dur olmamas için gereken bütün haz rl klar tamamlad. Keçiören Belediyesi ekipleri, kar ya fl n n hayat olumsuz yönde etkilememesi ve ulafl mda aksama yaflanmamas için her türlü önlemi ald. Belediyenin temizlik, zab ta, park - bahçeler ve fen iflleri Alt nda Belediyesi ne ba l Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencileri, 19. Gezici Film Festivali kapsam nda çizgi film yapmay ö rendi. Alt nda l çocuklara Ç ZG F LM DERS H ollandal iki e itimci eflli inde çizgi film yap m aflamalar n ö renen Alt nda l çocuklar, yetenekleriyle dikkat çekti. K ore Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen çizgi film dersinde keyifli anlar yafland. Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinden Merve Göker, yeni fleyler ö renmenin kiflisel geliflimi aç s ndan büyük önem tafl d n belirterek, çizgi filmin çok e lenceli bir ifl oldu unu, bu ders sayesinde yeteneklerini sergileme f rsat buldu unu söyledi. Merve, etkinlikler sayesinde arkadafll k ba lar n n güçlendi ini de sözlerine ekledi. Gençlik Merkezi üyesi Alican Ar kdo an ise, kendilerine bu imkan tan yan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi sayesinde tüm sosyal projelerde yer ald klar n ve bu sayede özgüven kazand klar n söyleyen Alican Çizgi film dersinde hamurdan de iflik flekiller yapt k, resimler çizdik. Ayr ca animasyon k yafetleri giyerek keyifli vakit geçirdik. Çok e lendik. Hollandal e itimci Jenny Van Der Broeke, çizgi filmin çok zahmetli ve sab r gerektiren bir çal flanlar ile tüm araçlar, 3 bin 500'e yak n cadde ve soka ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören de vatandafllar n ma dur olmamas için harekete geçti. Cadde ve sokaklar n trafi e aç k kalmas n sa lamak için dört koldan çal flt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Bu amaçla Ovac k tesislerindeki araçlar m z da karla mücadeleye uygun olarak yeniledik ifl oldu unu söyleyerek k sa gibi görünen filmlerin yap m aflamas n n aylar hatta y llar y llar sürdü ünü belirtti. Animasyonu, birkaç resmin arka arkaya h zl bir flekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü olarak tan mlayan EGO otobüsleri kara k fla haz r Broeke sektörün Türkiye de giderek geliflti ini kaydetti. Broeke, Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinin çizgi filme gösterdi i ilgiyi çok takdir etti ini belirterek, Alt nda l çocuklar n çok yetenekli oldu unu vurgulad. ANKARA /3 Lalegül Çarfl s törenle aç ld Y enimahalle Belediyesi, y llard r Yenimahalle nin en merkezi yerinde olmas na ra men yeterli ilgi görmemesi nedeniyle at l vaziyette bulunan Lalegül Çarfl s n n kaderini de ifltirdi. Bafltan sona yenilenen çarfl y hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, çarfl daki dükkanlar n d fl cephelerini yenilerken, modern bayan - erkek tuvaletleri, ayd nlatmalar ve otopark alan n da yeniden düzenledi. Çarfl n n ön taraf ndaki alan park olarak de erlendiren belediye, Lalegül Park n Yenimahallelilere kazand rm fl oldu. Yo un kat l m n oldu u aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, birim müdürleri, meclis üyeleri ve Yirmiflbefl Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker kat ld. Çarfl önünü ferahlatmak amac yla yap lan Lalegül Park, toplam 16 bin 500 metrekare alandan olufluyor. Parkta süs havuzlar, çocuk oyun park ve oturma alanlar bulunuyor. Park n giriflinde ise devasa ölçülerdeki Emek An t yer al yor. Lalegül Park, devam nda olan 23 Nisan Dünya Çocuklar Park ve belediyeye ait veterinerlik birimine ba lan yor. Kar k fl demeden aç l fla gelen herkese teflekkür eden Yaflar, vatandafllarla birlikte olmaktan gurur duydu unu ifade etti. Genç, yafll, çocuk demeden herkesin rahatça nefes alabilece i kamusal alanlar oluflturduklar n belirten Yaflar, Bu düzenleme ile y llard r at l vaziyette duran çarfl m z ifl yapar hale gelecek. Parklar sayesinde çevredeki esnaf n da kazanc artacak, yüzleri gülecek. Siyaseti bana rütbe versinler diye de il siz halk ma hizmet etmek için yap yorum. Hay rl ve u urlu olsun Yaflar a hizmetlerinden dolay teflekkür eden Yirmiflbert Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker ise, Mahallemize böyle güzel bir park arma an etti i için Yaflar a sayg lar m sunuyorum. Parklar sayesinde esnaf n da iflleri aç lacak, kazanc artacak. Stresten kaçmak isteyen vatandafl parklar m zda huzur bulabilecek diye konufltu. Yaflar daha sonra 25 Mart Mahallesi nde 3 bin 300 metrekare alana sahip Karanfil Park n n aç l fl n gerçeklefltirdi. çinde koflu yolu, çocuk oyun alan, fitness spor alan ve oturma alanlar bulunan park vatandafllar n hizmetine aç ld. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi E GO Genel Müdürlü ü, yük ve yolcu tafl yan ticari araçlar için geçen y l zorunlu hale getirilen, bu y l da 1 Aral k 2013 günü bafllayan k fl lasti i yönetmeli ine uyarak, a r k fl koflullar bast rmadan lastikleri de ifltirdi. Filodaki 1846 otobüsün k fll k bak mlar n yapan EGO Genel Müdürlü ü, Baflkentlilerin daha güvenli ve huzurlu yolculuk etmeleri için gerekli önlemleri ald. Macunköy deki yeni atölyelerde k fll k lastiklerin de ifliminin yan s ra otobüslerin antifiriz ve kalorifer bak mlar n da yapan teknik ekipler, Türkiye nin en genç otobüs filosunu daha da konforlu hale getirdi. Her ihtimale karfl araçlarda yine de zincir bulunduracaklar n bildiren EGO yetkilileri, K fl aylar nda yollar kapatan n kar de il önlem almayan araçlar oldu unun bilinciyle biz önlemimizi erkenden ald k. Araç filomuzun tümünü k fll k bak mdan geçirerek, lastiklerimizi de ifltirdik. Araçlar m z n tümünde kalorifer mevcut. Onlar n da bak m n yaparak Baflkentlilerin bu k fl da konforlu yolculuk yapmalar için tedbirlerimizi ald k diye konufltular. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 ANKARA A nkara Valili i Atatürk Toplant Salonu'nda gerçekleflen buluflmaya; Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n, ATO Otelciler Komitesi Baflkan Yard mc s Gülsüm Atalay ile Ankara da bulunan 15 Büyük Otellerin Genel Müdürleri kat ld. Ankara Vahfli Alâaddin Yüksel "Küreselleflen dünyada turizmin ülkelerin kalk nmas nda son derece etkili bir sektör oldu unu" ifade ederek "Turizmi iyi alg layan, iyi tart flan toplumlar dünyayla buluflmaktad r." Vali Yüksel "Seyahat endüstrisinde önemli geliflmeler olurken Ankara'da flimdi ve derhal yapmam z gereken flehrimizin rekabet avantaj n n kullan lmas d r. Bunu yapman n yegane yolu da Ankara'n n destinasyon kalitesinin artt r lmas n sa lamakt r. Ankara, turizm ad na beklentileri fazlas yla karfl layabilecek kapasitede büyük ve geliflmifl bir flehirdir." 4 Turizmin geliflmesini sa lamak ve etkili, düzenli hizmet sunabilmek için mesleki birlik ve beraberli in önemine de inen Vali Yüksel; "Otel flletmecili i meslek mensuplar n n ortak ihtiyaçlar n karfl lamak, mesle in geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak, turizmin ve turistik tesislerin ça n gereklerine uygun geliflmesini sa lamak ve de turizmle Sosyal medya üzerinden karla mücadele çal flmas K eçiören de kar ya fl n n bafllamas yla birlikte belediye ekipleri tuzlama çal flmalar için seferber oldu. Vatandafllar n sosyal medya üzerinden yapt talepleri de takip eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, tuzlama ekiplerini talep edilen mahallelere de yönlendirdi. Ankara da etkisini art ran ve so uk hava dolay s yla yollarda buzlanmaya neden olan kar ya fl n n ard ndan Keçiören Belediyesi ekipleri ilçe genelinde tuzlama çal flmas bafllatt. Ekipler gece gündüz aral ks z olarak çal flarak Keçiören deki cadde ve sokaklarda tuzlama yapt. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllar n twitter üzerinden gelen tuzlama taleplerine de yan t verdi. Kar ya fl n n bafllad akflam saatlerinden itibaren tuzlama çal flmalar na bafllad klar n belirten Baflkan Mustafa Ak, aral ks z olarak sürdürülen çal flmalarla Keçiören deki cadde ve sokaklar n trafi e aç k hale getirildi ini kaydetti. Ankara Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Çal flma Grubu Üyeleri, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'i ziyaret etti. Ankara ya uluslararas kongre ve ziyaretçi bürosu do rudan ya da dolayl olarak ilgisi bulunan daire, kurum, kurulufl ve kiflilerle irtibat halinde olabilmek ad na yapt n z çal flmalar önemsiyor ve destekliyorum." Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kumcusu Seçim Ayd n da "Ankara'da hizmet veren 5 y ld zl otel sahipleri ve Turizm iflletmecileri olarak her türlü s k nt m z ve sorunumuzu siz Say n Valimize rahatl kla ve kolayl kla iletiyor ve paylafl yoruz. Ankara Valimiz olarak, Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulmas nda engin tecrübenizle, bilginizle ve sevginizle bizlere yol gösterdiniz; duygu ve düflüncelerinizi bizlerle paylaflt n z. Deste iniz için size müteflekkiriz." dediler. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ile Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n ve Ankara'daki 5 y ld zl otel temsilcilerinden oluflan heyet, Ankara Valili i tarihi binas nda topluca foto raf çektirdiler. Sayg yla sunulur. Genifl Aç Süleyman GÖKSU MAM-I AZAM IN NESEB VE L M S LS LES Merhaba. Dört Hak Mezhepten Hanefi Mezhebinin kurucusu, mam Azam Ebu Hanife Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. mam- Âzam n ismi Numan, babas Sabit tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Küfe de do mufl, 150 (M.767) tarihinde Ba dat ta vefat etmifltir. mam- Azam ilmi hocas Hammâd dan, Hammâd hocas brahim Nehaî den, brahim Nehaî hocas mam Alkame den, mam Alkame hocas bn-i Mesud dan (rad yallâu teâlâ anhum); bn-i Mesud da, Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellemden, Resûlüllah aleyhi's-selâm da Cebrail aleyhi's-selâmdan alm flt r. Cebrail aleyhi's-selâma Allâhü azimü fl-flan emreylemifltir. mam- Âzam n Ashâb- Kiram dan Enes bn-i Mâlik, Abdullah bnü Ebî Evfâ, Sehl bn-i Said-i Ensârî Hazretlerini de görmek flerefine nail olmufllard r. Bu cihetle kendisi tabiindendir. ÂL M N DÜfiMES ÂLEM N DÜfiMES D R mam- Âzam Ebu Hanife Hazretleri bir gün yolda yürürken bir çocu un çamura düfltü ünü gördü. mam- Azam Hazretleri ona Bundan sonra düflmemek için daha dikkatli ol Çocuk Ey Müslümanlar n imam! Benim düflmem çok mühim bir ifl de ildir. Tekrar aya a kalkmam da kolayd r. Hem ben düfltü üm zaman yaln z bafl ma düflmüfl olurum. Ancak senin düflmenle bütün âlem düflmüfl olur. Senin tekrar aya a kalkman da gerçekten zor olur. mam- Âzam (rh.) çocu un bu sözleri üzerine a lad. Çocu un böyle ince fikir, ak ll ve zeki olufluna hayret etti. Sonra da talebelerine dedi ki Karfl n za, benim delilimden daha aç k bir delil ç karsa, benim tam anlayamad m bir fleyi siz anlarsan z öylece amel ediniz. O zaman beni taklit etmeyiniz. flte bunun üzerine talebelerinden mam Ebu Yusuf (rh.), mam Muhammed (rh.) ve di er talebeleri baz f khî meselelerde hocalar ndan farkl görüfl beyan etmifllerdir. mam- Azam Hazretlerinin böyle yapmas, onun ne kadar insafl ve verâ sahibi (flüpheli fleylerden uzak) oldu unun delilidir. Bizler de yaflam m z boyunca, daima insafl ve flüpheli fleylerden uzak olmal y z. Sincan da yine laleler açacak S incan Belediyesi, lçe nin sembolü olan laleler için haz rl klara flimdiden bafllad. lçeyi lale bahçesine dönüfltürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 1 milyon 200 bin lalenin ekimine bafllad. Bahar rengarenk mis kokulu laleler ile karfl layacak olan Sincan da, vatandafl da çal flmalar ilgi ile takip ediyor. Uzun bir süredir ilçede rastlanmayan laleyi 4 y l önce Sincanl lar ile buluflturan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu güne kadar 3 milyon 400 bin laleyi toprakla buluflturulmas n sa lad. lçenin sembolü olan lalenin eski de erine kavuflmas n amaçlayan Sincan Belediyesi, 2014 y l nda da tam 1 milyon 200 bin lale so an daha toprakla buluflturarak ilçeyi, laleler diyar na çevirecek. Her Nisan ay nda ilçeyi lale bahçesine çeviren Sincan Belediyesi, bu y lda vatandafl 1 milyon 200 bin lale ile buluflturacak. 47 çeflit lale ile bezenecek olan ilçede baharda adeta renk cümbüflü yaflanacak. Bahar rengârenk laleler ile karfl lamay hedefleyen Sincan Belediyesi, kald r m kenarlar, kavflaklar, park ve meydanlar lalelerle donat yor. lçe, bahar c v l c v l kufl seslerinin yan s ra lalenin rengârenk görüntüsü ve mis kokusu ile karfl layacak. Lalelerin Sincan süslemeye devam edece ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna Osmanl dan günümüze kalan ve Sincan m z n da kültür de erlerden biri olarak kabul edilen laleyi Sincan m z ile tekrar buluflturduk. Vatandafl n laleye olan özlemini sona erdirdik. Baharda cadde, sokak, yol ve parklar süsleyen binlerce lale ile sizlere görsel bir ziyafet sunduk. Çiçek kokular ve renk cümbüflü ile foto raf severlerinde ilgisini çeken laleler, foto raf karelerinde de yerini ald. Büyük ilgi gören lalelerimiz de vatandafl m z n dikkat ve özverisi ile korunuyor. Bu özverinizden dolay sizlere teflekkür ediyoruz. lçemiz sizler sayesinde gelifliyor ve güzellefliyor.

5 Bebek giyim sektörü oyuncular n n kafas kar fl k STANBUL (CHA) E konomide 5 milyar dolar pay bulunan çocuk giyim sektörünün önde gelen aktörlerinin gelece e bak fl birbirinden farkl yafl grubuna yönelik üretim yapan Civil'in Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, bu sene kendilerinin yüzde 40 büyüdü ünü söyledi. Y ld ran, 2014'ün de iyi geçece inden emin. Ancak Negifl SAKARYA (CHA) T oyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, bu y l ocak-kas m döneminde 91 bin 5 adet otomobil üretti. Fabrika, ayn dönemde 79 bin 108 adet otomobil ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i'nin (OSD) aç klad verilere göre, Toyota Türkiye, bu y l ocak ay nda 3 bin 783 adet, fiubat'ta 3 bin 525 adet, Mart'ta 3 bin 703 adet, Nisan'da 3 bin 407 adet, may sta 3 bin 522 adet, haziranda 9 bin 200 adet, temmuzda 14 bin 814 adet, a ustosta 11 bin 646 adet, eylülde 13 bin 897 adet, ekimde 10 bin 692 adet ve kas mda 12 bin 816 adet otomobil üretti. Fabrika, 11 ayl k dönemde üretti i 91 bin 5 adet otomobil ile Türkiye üretiminin yüzde 16's n gerçeklefltirdi. Geçen y l ocak-kas m döneminde 59 bin 418 adet otomobil ihracat yapan Toyota Türkiye, bu y l ayn dönemde ihracat n 79 bin 108 adete yükseltti. Fabrika bu y l ocakta 4 bin 593 adet, flubatta 3 bin 942 adet, martta 4 bin 370 adet, nisanda 3 bin 537 adet, may sta 4 bin 63 adet, haziranda 7 bin 853 adet, temmuzda 10 bin 746 adet, a ustosta 11 bin 47 adet, eylülde 9 bin 500 adet, ekimde 9 bin 835 adet ve kas mda 9 bin 622 adet otomobil ihracat yapt. Toyota Türkiye, 2012 y l nda 63 bin 549 adet, 2011 y l nda ise 81 bin 233 adet otomobil ihracat gerçeklefltirmiflti. Önceki y llarda, Euro bölgesindeki ekonomik daralma nedeniyle üretimi ve ihracat düflen Toyota Türkiye, üretimine Temmuz ay nda bafllad 11. nesil Corolla ile birlikte üretim ve ihrac n artt rd. Yo un olarak Avrupa'ya yap lan ihracat, Corolla ile Kuzey Afrika, Orta Do u, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine de yay lan Toyota Türkiye, 52 ülkede sat fla sunulan yeni modelin üretimi ve ihracat yla yüzleri güldürdü. Fabrika, 2013 takvim y - l sonuna kadar toplam 66 bin 506 adet Corolla üretmeyi planl yor. Verso ve Corolla modellerinin üretimini yapan Toyota Türkiye, BMW ile yap lan iflbirli i anlaflmas kapsam nda BMW motoru tafl yan ilk Toyota modeli Verso'yu Ocak 2014 tarihinden itibaren üretecek. Giyim in Yönetim Kurulu Baflkan Tacettin Negifl, 2013'te sektörde geçen senelere göre yüzde 10'u bulan gerileme yafland n ifade ederek, 2014 te de duraklaman n devam edece ini ancak bununla birlikte umutlar n koruduklar n belirtti. Civil Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, flirketinin 2013'te göstirdi i performanstan memnun. Bu sene yüzde 40 büyüdüklerini aktaran Y ld - ran, en çok ra bet gören ürünlerini organik mamuller; g da, g da takviye ürünleri ile oyuncak olarak s ralad te de iyi bir trend yakalayacaklar - na inanan Y ld ran, seneye çocuk giyim ürünlerine ilginin artaca n, sektörün daha da büyüyece ini dile getirdi. lave olarak, Bildi iniz gibi iletiflim ürünlerine duyarl gençlerin adedi art yor. STANBUL (AA) - fi ahin, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i nin (GYODER) düzenledi i Gayrimenkul Zirvesinde TOK nin çal flmalar na iliflkin bilgi verdi. fiahin, kurumun son dönemde ciddi at l m içerisinde oldu unu belirterek, çal flmalar n tüm h z yla sürdü- ünü söyledi. TOKi nin önemli bir dönüflüm süreci içerisinde girdi ine iflaret eden fiahin, TOK Baflkanl nda Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i bafllat lm fl ve 500 bin konut üretilmesi hedeflenmifltir. Bu hedefe ulaflmak için TOK öncelikle, kurumsal, hukuki, mali ve insan kaynaklar yönünden haz r hale getirilmifltir. Bu anlamda 25 ayr kanuni düzenleme yap lm fl, TOK hem mali yönden hem de h zl ifl yapabilme ve organize olabilme aç s ndan yeniden yap land r lm flt r. Toplu Konut daresi nin devletin genel bütçesinden pay almadan kendi kaynaklar n kendisinin üretmesi kararlaflt r lm flt r diye konufltu. TOK projelerinde finansman temini için iki yol düflünüldü ünü belirten fiahin, flunlar söyledi: Birincisi, arsa sat fl karfl l gelir paylafl m projeleri ile prestij konut üreterek kaynak sa lamakt r. Bu çerçevede yaklafl k 86 bin konut üretilmifltir. Bu da toplam konut üretiminin içinde yüzde 15 lik bir orana tekabül etmektedir. Has lat paylafl m modeli olarak adland rd m z bu projelerden kamuya yaklafl k 17,9 milyar lira kaynak sa lanacakt r. Bunun 9,8 milyar lira tahsil edilmifltir. kinci finansman temin yöntemi de, büyük flehir merkezlerinde Hazine den bedeli karfl l - nda ald m z de erli arazileri imarl hale getirerek sat fl ile kaynak sa lamak fleklinde olmufltur. Bu çerçevede alternatif uygulamalarla öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandafllara ulafl larak, kira öder gibi uzun vadelerde 10 y l, 15 y l, 20 y l gibi vadelerde ev sahibi olmalar sa lanmaktad r. Üretti imiz konutlar n yüzde 85 i sosyal konutlardan oluflmaktad r. Türkiye nin 81 ili, ilçe, belde ve köylerinde konut üretiminin 2003 y - l ndan 2011 y l n n haziran ay na gelindi inde 500 bin konutluk ilk hedefe ulafl ld n an msatan fiahin, 61. Hükümetin kurulmas yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TOKi ye 2023 y l na kadar 500 bin konut daha üretilmesi yönünde hedef koydu unu söyledi. Bugün geldi imiz noktada, 2013 DEN ZL (CHA) R enault Mais Genel Müdürü brahim Aybar, Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu, aç k pazar olan Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyaç duydu unu, bin kifliye 110 otomobil düflerken ABD de bunun bin 500 oldu unu söyledi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) flletme Kulübü taraf ndan her y l düzenlenen fl Dünyas nda Hedef, Giriflimcilik ve Liderlik konferans n n üçüncüsü, Türkiye nin önde gelen baz CEO lar n n kat l m yla yap ld. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi ndeki konferansa Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Baflkan Vekili Ali De irmenci, Cumhuriyet Baflsavc s smail Alkan, Tugay Komutan Tu general Memduh Hakbilen, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba c, Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Baflkan Süleyman Kocasert, ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Aç l flta konuflan PAÜ flletme Kulübü Baflkan Mutlu O uz, bu etkinlik için yaklafl k iki ayd r haz rland klar n belirterek, Türkiye nin önemli CEO lar n ö rencilerle buluflturmaktan dolay büyük sevinç duyduklar n söyledi. Üniversitede 74 faal ö renci kulübü oldu unu belirten Rektör Ba c ise bir y lda en az 100 bin kiflinin bilimsel etkinliklere kat ld - n ifade etti. Denizli nin giriflimcilik konusunda Türkiye ye örnek bir flehir oldu unu belirten Vali Demir de, Giriflimcilik sonradan ö renilecek bir ifltir ama Denizli gibi kentlerde do ufltan kazan lan bir yetenek gibi de görüyorum. Bu kentte insanlar, giriflimcilik için yarat lm fl. Bu kentin halk yla y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir. Kamu kurulufllar yla yap lan protokoller çerçevesinde ise 21 bin derslikli 940 okul, 13 Üniversite kampüsü, 964 spor salonu, yaklafl k 50 bin kapasiteli 143 yurt-pansiyon, 217 hastane 94 sa l k oca, 495 ticaret merkezi, 485 ibadethane, 41 kütüphane, 27 sevgi evi, 20 engelsiz yaflam merkezi, 95 kamu hizmet binas ve 14 stadyum projesi bulunmaktad r. Toplu Konut daresi, afetlerden zarar gören yerleflim bölgelerinde de afet konutlar yapmakta olup, toplam da 37 bin konut üretilmifltir. Bu çerçevede, özellikle Türkiye nin do- usunda, Van merkez ve Ercifl te 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 tarihlerinde /5 EKONOM TOK 610 bin konut rakam na ulaflt Toplu Konut daresi Baflkanl (TO- K ) Baflkan Yard mc - s Ahmet fiahin, 2013 y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir Toyota Türkiye, 11 ayda 91 bin otomobil üretip, 79 bin adet ihracat yapt meydana gelen depremlerin sonras nda a r k fl flartlar na ra men 300 günlük bir sürede 17 bin 500 betonarme afet konutu ve 80 adet sosyal donat lar ile birlikte bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmifltir. TOK nin, dünyadaki afetlere duyars z kalmad n, çal flmalar yla yard m faaliyelerinin içinde bulundu unu anlatan fiahin, flöyle devam etti: Bundan 8 y l önce Güney Asya da deprem ve tsunami sonras say n Baflbakan m z n talimatlar ve Türk halk - n n ba fllar yla, Endenozya da bin 50 konut ve sosyal donat larla birlikte Türk Köyü, Srilanka da 500 konut ve sosyal donat lardan oluflan Türk köyü, Pakistan n kuzeyi Keflmir de 2005 y - l nda meydana gelen deprem sonras nda kamu, konut, sosyal, kültürel ve e itim yap lar ndan müteflekkil flehir merkezi, 2010 y l nda meydana gelen sel felaketi sonras nda da 5 eyalette toplam 4 bin 620 konut ile 70 sosyal donat yap lm flt r. Somali de ise 200 yatakl hastane, 40 derslikli hemflire yüksek okulu, kapal ve aç k alanda iki bin kiflilik ibadethane bulunmaktad r. Suriye deki iç savafl sonras s nmac lar n bar nmalar na yönelik olarak Türkiye nin güney do usunda konteyner kentler yap lm fl ve toplamda 9 bin 232 adet konteyn r altyap ve sosyal donat ve çevre düzenlemesi ile birlikte 65 bin nüfuslu 4 flehir adac oluflturulmufltur. TOK nin yerel yönetimlerle beraber bafllatt büyük kapsaml Kentsel Yenileme Program do rultusunda 58 il ve 127 belediye ile 222 proje üzerinde kentsel yenileme çal flmas bafllat ld n kaydeden fiahin, bu kapsamda 51 bin konut tamamland n, toplamda 265 bin konut üretilece ini söyledi. Türkiye de bin kifliye 110, ABD de bin 500 otomobil düflüyor normal sohbet etmeniz mümkün de il. S radan bir iflyerine girseniz bile mutlaka bir projesini ve hedeflerini söyler. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan ilk sunumu, Renault Mais Genel Müdürü Aybar yapt. Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu kaydederek, Dünyan n her türlü üretimi, Türkiye de pazar buldu u zaman gelebilir durumda. Türkiye aç k bir pazar. AB ile Gümrük Birli i ba lant m z var, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeyiz ancak Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyac var. Trafikte daha fazla otomobil görme durumumuz var. Kifli bafl otomobil sahipli ine bakt - m zda halen bin kifliye 110 otomobil düflüyor. AB ülkelerinde bin kifliye 300, geliflmifl ülkelerde bin kifliye 600, ABD de bin kifliye bin 500 otomobil düflüyor ama yollarda trafik devam ediyor. Türkiye de bu yollar bu araçlar nas l kald racak sorusuna ise mutlaka trafikte birbirimize sayg l, trafik imkân n çok daha verimli kullanacak türde bir al flkanl m z olmak zorunda cevab n verebilirim. diye konufltu. Türkiye Forum AVM CEO su Hulusi Belgü ise son dönemlerde yeni al flverifl merkezleri kiralanabilir alanlarda, Rusya dan sonra Türkiye nin ciddi bir ata a kalkt - n belirterek, AB ülkelerinde durgunluk oldu unu ve ekonomik kriz sebebiyle yat r mlar n azald - n söyledi. Gelecek dönemde Türkiye nin ikinci s radaki yerini koruyaca n ifade eden Belgü, her sene 1,6 milyar insan n AVM leri ziyaret etti ini ve yaklafl k 60 milyar lira harcad n kaydetti. Rüzgar enerjisi yat r mlar daha sistematik hale geliyor ANKARA (CHA) R üzgar enerjisi müracaatlar bundan sonra Türkiye de daha sistematik hale gelecek. Enerji Piyasas Denetleme Kurumu (EPDK) taraf ndan ç kar lan yeni lisans yönetmeli ine göre Türkiye de rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmak isteyenler, art k her y l ekim ay nda bir haftal na müracaat da bulunacaklar. Yeni düzenlemeyi Cihan Haber Ajans (Cihan) muhabirine de erlendiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, Proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlard. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle, bu sorun kalkm fl oldu. Bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat - r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat na sahipler. Bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. EPDK taraf ndan kas mda ç kart - lan 'lisans yönetmeli i' ile her y l ekim ay nda bir hafta boyunca Türkiye'de rüzgâr müracaatlar al nacak y - l nda ilk baflvuru bir kereye mahsus olmak üzere nisan ay nda al nacak, ayn y l ekimde baflvuru bir daha baflvurular yap lacak. Sonraki y llarda ise sadece ekim ay nda bir hafta süreyle baflvurular kabul edilecek. Bununla birlikte TE Afi taraf ndan geçti imiz 29 Kas m'da ç kar lan bir yönetmelikle de müracaatlar için megavat bir rüzgar enerjisi kapasitesi aç kland. 2007'den bu yana herhangi bir kapasite artt r m nda bulunulmazken, yap lan bu yeni düzenlemeler, rüzgar yat r mc s n heyecanland rd. Bu düzenlemelerle birlikte RES yat r mlar nda ilerleyen günlerde bir art fl n olaca tahmin ediliyor. TÜREB Baflkan Ataseven, yeni geliflmelerin Türkiye'de bundan sonra sürdürülebilir enerji sektörünün olaca- na iflaret etti ini söyledi. Rüzgar müracaatlar n n daha düzenli ve sistematik olarak al naca n dile getiren Ataseven, "Bu neyi sa layacak? fiimdi proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlar. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat n bulunduruyorlar ve bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. diye konufltu. Ataseven, 1 Kas m 2007'den bu yana yaklafl k 78 bin 800 MW müracaat yap ld n belirterek, bunlar n de erlendirilmesi ve lisansland r lmas ve yat r ma geçmesinin çok uzun süreçler ald n belirtti. Ataseven, Rüzgar sektörü olarak 6 y ld r müracaatlarla u rafl yoruz, ama bundan sonraki süreçte daha belirgin düzenlemelerin oldu u tafllar n yerine oturdu u bir sektörden bahsediyor olaca z. Böylelikle rüzgar sektörü de h zl ivmeyle geliflmeye bafllayacak. ifadelerini kuland. TE Afi taraf ndan aç klanan kapasitelerle ilgili de illere göre yat r mc lar n yeni ölçüm istasyonlar n kuracaklar n da aç klayan Ataseven, Minimum bir y ll k ölçüm yapacaklar, bu ölçümlerden sonra enerji raporlar n alarak EPDK' ya rüzgar müracaat nda bulunabilecekler. bilgisini verdi.

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: 13834 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı