SAHTE ILACA CEP KONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHTE ILACA CEP KONTROL"

Transkript

1 Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat kent-sincan aras ndaki metro hatt nda test sürüfl gerçeklefltiren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, son durak olan Törekent istasyonunda Bat kent-sincan ve çal flmalar devam eden di er hatlar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, "Özellikle bu y l bafl itibariyle bir süreç bafll yor ortalar nda en geç sonuna kadar da di er ifade etti imiz istasyonlar aç lmak suretiyle, Ankara m z da çok büyük bir bölümü bu flekilde metro ile donatm fl olaca z." Baflbakan Erdo an, Bat kent metro dura ndan binerek test sürüflü ile Sincan taraf ndaki son durak olan Törekent istasyonuna metro ile geldi. Burada yap lan çal flmalarla ilgili tablolar inceleyen Erdo an, k sa bir bas n toplant s düzenleyerek yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, Toplam bütçesi bu metrolar n 2 milyar 565 milyon lirad r. Bat kent - Sincan metrosu hatt n n uzunlu u 15,5 kilometredir. Bu aradaki istasyon say s 11. diye konufltu. (CHA) 13 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada GÜNCEL Bakan Müezzino lu: Vatandafl ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edecek SAHTE ILACA CEP KONTROL GÜNCEL Benin Cumhurbaflkan Çankaya Köflkü nde Çankaya Köflkü, Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi'yi a rlad. Boni Yayi, Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan resmi törenle karfl - land. Cumhurbaflkanlar n refaketinde Türkiye ve Benin aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek için bakanlar düzeyinde 4 anlaflmaya imza at ld. (CHA) Süleyman Göksu MAMAK 2013 y l Mamak ta aç l fllarla geçti Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. HABER 2. SAYFADA Bugün 4 te Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, laç Takip Sistemi nde ( TS) yap lacak yeni bir uygulama ile vatandafllar n art k ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edebilece ini aç klad. Alt nok, BBP den Keçiören e aday Keçiören Belediyesi eski Baflkan Turgut Alt nok, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP), Keçiören Belediye Baflkanl na aday oldu. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, At nok un adayl n düzenledi i aç k hava toplant s nda duyurdu. Turgut Alt nok un BBP den Keçiören Belediye Baflkan adayl, Parti nin genel merkez binas nda düzenlenen bir törenle aç kland. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici nin de kat ld törene birçok ilçenin belediye baflkan adaylar ve çok say da partili kat ld. Konvoyla genel merkez binas na gelen Alt nok a, Destici, parti rozeti takt. Keçiörenliler aras nda anket düzenledi ini aç klayan Alt - nok, yüzde 84 oran nda destekald - n belirtti. SP ve DP den de adayl k teklifi ald n belirten Alt nok, vatandafllar n kendisini BBP den aday görmek istedi i için Büyük Birli i tercih etti ini söyledi. GÜNCEL BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, Büyük Birlik olarak baflta 30 Büyükflehir olmak üzere tüm seçim çevrelerinde aday göstereceklerini söyledi. Destici, Ben inan yorum ki önümüzdeki seçimlerde oy oran - n art rma ad na tek galip BBP olacak da 20 ye yak n belediye kazand k ve bunlar n hepsini iktidar partisinden ald k. Bugüne kadar di er belediyelere oranla 4 kat hizmet verdik. diye konufltu. Genel Baflkan Destici ve Alt nok, daha sonra partilileri selamlad. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN Sahte ilaçlarla mücadelede yeni dönem bafll yor. Y lbafl ndan itibaren faaliyete geçecek sistemle vatandafllar n ald klar ilac n barkodunun (karekodu) foto raf n çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu'na iletece ini belirten Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Kurumumuz, bu ilac inceleyerek ruhsatl m, ruhsats z m olup olmad n tespit edecek. Y lbafl ndan itibaren vatandafl n cepten ö renece i sistemin altyap s n kurup çal flmalar bafllataca z. EGO otobüsleri karak fla haz rland 16 DA A'DAN Z'YE TAK P laç takip sisteminin, dünyada ilk kez uygulanan çal flma oldu unu belirten Müezzino lu, laç takip sistemi, bir ilac n fabrikadan ç k fl, depoya gidifli, oradan eczane veya hastaneye gidifli, hastane ve eczaneden hastaya verilifli birebir takip edildi i bir sistem. Ruhsatl ilaç ne kadar üretildi, nerede üretildi, hangi güzergahtan nereye gitti, bunlar n a'dan z'ye takip edildi i bir sistem. Yeni bir uygulama ile bu sistemi daha da gelifltiriyoruz. Vatandafllar ald klar ilac n karekodunun foto raf n cep telefonu ile çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu na iletecek. Kurumumuz da gönderilen o foto raftan ilac n ruhsatl olup olmad n, kay t d fl m sistem d fl m tüm durumunu tespit ederek, vatandafla geri dönüfl yapacak. fleklinde konufltu.(cha) 3 TE CHP li Oran dan taksicilere ziyaret 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. BUGÜN / y l Mamak ta aç l fllarla geçti M amak Belediyesi Ankara n n en çok yat r m yapan ilçe belediyesi oldu. Belediyenin bölgedeki ihtiyaçlar göz önüne alarak haz rlad yat r mlar vatandafllar taraf ndan da büyük bir memnuniyetle karfl lan yor. Mamak ta aç l fl yap lan yat r mlar n bölgede hedeflenen de iflimin ilk basama oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; 2013 y l içerisinde Mamak ta aç l fl n gerçeklefltirdi imiz yat r mlar ilçemizin çehresini de ifltirdi. Yaln zca kentsel dönüflümde de il ayn zamanda sosyal dönüflümde ortaya koydu umuz hedeflere ulaflt k Mamak Belediyesi nin aç l fllar n yaparak vatandafl n hizmetine sundu u yat r mlar; 2013 y l içerisinde aç l fl gerçeklefltirilen ve ayn zamanda Mamak için ilk olma özelli i tafl yan yat r mlarda bulunuyor. Mamak n ilk yüzme havuzu olan Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumu taraf ndan ortaklafla yap lan Baflkent in en büyük Model Uçak Pisti ve Samsun Yolu kenar nda infla edilen An t Bayrak Park' n da aç l fl gerçeklefltirildi. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 10 Safer 1435 Mamak Belediyesi infla etti i kapal pazarlar hem modern hem de çok yönlü kompleksler fleklinde tasarl yor y l içerisinde Akdere, Abidinpafla ve Baflak mahallelerinde 3 adet yeni kapal pazar n aç l fl n gerçeklefltirerek vatandafl n hizmetin sundu. Aç l fl gerçeklefltirilen yeni pazarlar yine birçok hizmeti bünyesinde bar nd r yor. Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Alan, Abidinpafla Aile Merkezi-Kapal Pazaryeri ve Spor Alan, Baflak Kapal Pazaryeri ve Spor Alan haftan n yedi günü vatandafllara hizmet sunuyor. Mamakl lara çok yönlü hizmet veren kapal pazaryerlerinin bir di er özelli i ise yaz aylar nda dü ünlere ev sahipli i yapabilecek olmas. Mamakl STK lar n daha rahat ve daha verimli çal flmas için infla edilen; fiafaktepe Sivil Toplum Merkezi nin aç l fl da 2013 y l içerisinde gerçeklefltirildi. Merkezin iki kat dernekler ve STK lar n kullan m na sunuldu. Genifl toplant salonuyla hizmet veren merkezde, Mamak ta faaliyet gösteren hemfleri derneklerine ve sivil toplum kurulufllar na yer tahsisi yap ld. Mamakl kad nlar n ve çocuklar n en büyük destekçisi aile merkezleri ve bilgi evlerine yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, 2013 Y l içerisinde yeni aile merkezi ve bilgi evinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Abidinpafla Aile Merkezi ni ve Yeflilbay r Aile Merkezi ve Bilgi Evi ni de aç larak kad n ve çocuklar n hizmetine sunuldu. RUM 30 Teflrin-i Sani 1429 Miniklere trafik e itimi A lt nda l çocuklar n her alanda bilgi sahibi olmas n amaçlayan ve bunun için projeler gelifltiren Alt nda Belediyesi, Alemda Trafik E itim Merkezi nde, miniklere trafik e itimi verdi. Çocuk Sevenler lkö retim Okulu ö rencileri, Alt nda Belediyesi taraf ndan düzenlenen trafik seminerinde bir araya geldi. Alemda Trafik E itim Merkezi nde trafik e itimi alan ö renciler, hem teorik e itim ald hem de simülatörle araç sürme deneyimi yaflad. Ö rendikleri trafik kurallar n simülatörle hayata geçiren minikler, büyüklere Trafik kurallar na uyun. mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Yaklafl k 40 ö rencinin kat ld seminerde trafi in insan hayat ndaki önemi ve slayt gösterisi eflli inde trafik kurallar anlat ld. Emniyet kemerinin hem yayalar hem de sürücüleri hayata ba layaca n n alt çizilirken, trafikte h z yapman n olumsuz sonuçlar ndan bahsedildi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Yeniden Yaflam Park Çankaya da aç ld Ç ankaya Belediyesi bir yandan ilçe s n rlar içerisindeki yeflil alan miktar n art r rken bir yandan da bölgede yapt parklara toplumsal duyarl l art ran isimleri vererek örnek olmaya devam ediyor. Belediye son olarak Öveçler bölgesinde yap m n tamamlad ve organ naklinin önemine vurgu yapt Yeniden Yaflam Park n açarak Çankayal lar n hizmetine sundu. nsan hayat için büyük önem tafl yan organ nakline dikkat çeken park n aç l fl na Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Türkiye de ilk organ naklini gerçeklefltiren CHP Zonguldak Milletvekili ve Baflkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Zonguldak Milletvekili Ali hsan Köktürk, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Baflkent Üniversitesi Rektörü Kenan Araz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Haydar Han, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Öveçler bölgesinde toplam 3 bin 270 metrekare alan içerisinde 1880 metrekare çim alan, 250 metrekare çocuk oyun alan, 200 metrekare fitness alan ve 200 metrelik koflu yolu bölümü ile bölgenin büyük bir ihtiyac n karfl layaca n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, nsan m z n sa l ve hayata dönük sahip ç kma mücadelesinin öncü insanlar na hocal k vasf ndan daha yak flan bir baflka kavram var m bilmiyorum ama hastalar n n yaflam na yeni günler katt klar için ne kadar yararl bir ifl yapt klar n sizler daha iyi biliyorsunuz. Organ nakli ve organ ba fl ile ilgili duyarl l m z yükseltme ad na bu park n Yeniden Yaflam Park ad verilerek bu iflin bir parças olmaktan dolay kendimizi mutlu ve flansl hissediyoruz. Yaflama yaflam katma serüveninde organ nakli ifllemi yapan o de erli öpülesi ellere de sayg duymamak haks zl k olur. Bu vesileyle Yeniden Yaflam Park m z n Mehmet Haberal n öncülü ünde bafllat lan ve yeni canlara hayat imkan sa layan organ naklinin fl nda tüm halk m za hay rl olmas n diliyorum diye konufltu. Türkiye nin organ nakli konusunda çok ilerleme kaydetti ini dile getiren Mehmet Haberal ise Türkiye de 21. as r t pta organ nakli asr olarak de erlendirilmektedir. Ben 3 Kas m 1975 te ilk canl böbrek naklini yapt ktan sonra bugün ülkemizin ulaflt nokta gerçekten bütün milletimizin gurur duydu u noktaya gelmifltir. O kadar ki art k ülkemizde nakli yap lamayacak doku ve organ say s yok denecek kadar azd r, eskiden ülkemizden dünya ülkelerine nakil için gidilirken flimdi dünyan n çeflitli ülkelerinden bizim ülkemize nakil için gelenler var. Ben buradan sizlerin vas tas yla ça r da bulunmak istiyorum, lütfen organlar n z ba fllay n z ve birçok kronik organ hastas na yeniden yaflam sa lay n z. Bilgilerim beni yan ltm yorsa dünyada bu konuda yap lm fl olan ilk park olma özelli ini tafl yan bu park hizmete sunan baflta say n baflkan olmak üzere tüm eme i geçenlere sonsuz teflekkür etmek istiyorum Odabafl ndan hasta ziyareti G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i HASVAK Gölbafl Devlet Hastanesi nde hasta yak nlar yla görüfltü. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl HASVAK Devlet Hastanesindeki hastalar ziyaret etti. Baflkan Yakup Odabafl, HASVAK Devlet Hastanesi nin yatakl ve acil servislerinde tedavi olan vatandafllar n rahats zl klar yla ile bilgi ald yak nlar na geçmifl olsun dileklerini iletti ve onlarla sohbet etti. Odabafl, hastanede tedavi için yatmakta olan annelerin de ellerini öperek acil flifa dileklerini iletti. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, hasta ziyaretlerinin önemli oldu unu; onlara moral için bu ziyareti gerçeklefltirdi ini söyledi. Odabafl, baflta hekimler olmak üzere sa l k çal flanlar n n kutsal bir görev yapt klar n ifade ederek onlara baflar dileklerini iletti.

3 Keçiören de karak fl haz rl klar tamamland K eçiören Belediyesi zorlu k fl flartlar nda vatandafllar n ma dur olmamas için gereken bütün haz rl klar tamamlad. Keçiören Belediyesi ekipleri, kar ya fl n n hayat olumsuz yönde etkilememesi ve ulafl mda aksama yaflanmamas için her türlü önlemi ald. Belediyenin temizlik, zab ta, park - bahçeler ve fen iflleri Alt nda Belediyesi ne ba l Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencileri, 19. Gezici Film Festivali kapsam nda çizgi film yapmay ö rendi. Alt nda l çocuklara Ç ZG F LM DERS H ollandal iki e itimci eflli inde çizgi film yap m aflamalar n ö renen Alt nda l çocuklar, yetenekleriyle dikkat çekti. K ore Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen çizgi film dersinde keyifli anlar yafland. Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinden Merve Göker, yeni fleyler ö renmenin kiflisel geliflimi aç s ndan büyük önem tafl d n belirterek, çizgi filmin çok e lenceli bir ifl oldu unu, bu ders sayesinde yeteneklerini sergileme f rsat buldu unu söyledi. Merve, etkinlikler sayesinde arkadafll k ba lar n n güçlendi ini de sözlerine ekledi. Gençlik Merkezi üyesi Alican Ar kdo an ise, kendilerine bu imkan tan yan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi sayesinde tüm sosyal projelerde yer ald klar n ve bu sayede özgüven kazand klar n söyleyen Alican Çizgi film dersinde hamurdan de iflik flekiller yapt k, resimler çizdik. Ayr ca animasyon k yafetleri giyerek keyifli vakit geçirdik. Çok e lendik. Hollandal e itimci Jenny Van Der Broeke, çizgi filmin çok zahmetli ve sab r gerektiren bir çal flanlar ile tüm araçlar, 3 bin 500'e yak n cadde ve soka ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören de vatandafllar n ma dur olmamas için harekete geçti. Cadde ve sokaklar n trafi e aç k kalmas n sa lamak için dört koldan çal flt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Bu amaçla Ovac k tesislerindeki araçlar m z da karla mücadeleye uygun olarak yeniledik ifl oldu unu söyleyerek k sa gibi görünen filmlerin yap m aflamas n n aylar hatta y llar y llar sürdü ünü belirtti. Animasyonu, birkaç resmin arka arkaya h zl bir flekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü olarak tan mlayan EGO otobüsleri kara k fla haz r Broeke sektörün Türkiye de giderek geliflti ini kaydetti. Broeke, Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinin çizgi filme gösterdi i ilgiyi çok takdir etti ini belirterek, Alt nda l çocuklar n çok yetenekli oldu unu vurgulad. ANKARA /3 Lalegül Çarfl s törenle aç ld Y enimahalle Belediyesi, y llard r Yenimahalle nin en merkezi yerinde olmas na ra men yeterli ilgi görmemesi nedeniyle at l vaziyette bulunan Lalegül Çarfl s n n kaderini de ifltirdi. Bafltan sona yenilenen çarfl y hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, çarfl daki dükkanlar n d fl cephelerini yenilerken, modern bayan - erkek tuvaletleri, ayd nlatmalar ve otopark alan n da yeniden düzenledi. Çarfl n n ön taraf ndaki alan park olarak de erlendiren belediye, Lalegül Park n Yenimahallelilere kazand rm fl oldu. Yo un kat l m n oldu u aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, birim müdürleri, meclis üyeleri ve Yirmiflbefl Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker kat ld. Çarfl önünü ferahlatmak amac yla yap lan Lalegül Park, toplam 16 bin 500 metrekare alandan olufluyor. Parkta süs havuzlar, çocuk oyun park ve oturma alanlar bulunuyor. Park n giriflinde ise devasa ölçülerdeki Emek An t yer al yor. Lalegül Park, devam nda olan 23 Nisan Dünya Çocuklar Park ve belediyeye ait veterinerlik birimine ba lan yor. Kar k fl demeden aç l fla gelen herkese teflekkür eden Yaflar, vatandafllarla birlikte olmaktan gurur duydu unu ifade etti. Genç, yafll, çocuk demeden herkesin rahatça nefes alabilece i kamusal alanlar oluflturduklar n belirten Yaflar, Bu düzenleme ile y llard r at l vaziyette duran çarfl m z ifl yapar hale gelecek. Parklar sayesinde çevredeki esnaf n da kazanc artacak, yüzleri gülecek. Siyaseti bana rütbe versinler diye de il siz halk ma hizmet etmek için yap yorum. Hay rl ve u urlu olsun Yaflar a hizmetlerinden dolay teflekkür eden Yirmiflbert Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker ise, Mahallemize böyle güzel bir park arma an etti i için Yaflar a sayg lar m sunuyorum. Parklar sayesinde esnaf n da iflleri aç lacak, kazanc artacak. Stresten kaçmak isteyen vatandafl parklar m zda huzur bulabilecek diye konufltu. Yaflar daha sonra 25 Mart Mahallesi nde 3 bin 300 metrekare alana sahip Karanfil Park n n aç l fl n gerçeklefltirdi. çinde koflu yolu, çocuk oyun alan, fitness spor alan ve oturma alanlar bulunan park vatandafllar n hizmetine aç ld. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi E GO Genel Müdürlü ü, yük ve yolcu tafl yan ticari araçlar için geçen y l zorunlu hale getirilen, bu y l da 1 Aral k 2013 günü bafllayan k fl lasti i yönetmeli ine uyarak, a r k fl koflullar bast rmadan lastikleri de ifltirdi. Filodaki 1846 otobüsün k fll k bak mlar n yapan EGO Genel Müdürlü ü, Baflkentlilerin daha güvenli ve huzurlu yolculuk etmeleri için gerekli önlemleri ald. Macunköy deki yeni atölyelerde k fll k lastiklerin de ifliminin yan s ra otobüslerin antifiriz ve kalorifer bak mlar n da yapan teknik ekipler, Türkiye nin en genç otobüs filosunu daha da konforlu hale getirdi. Her ihtimale karfl araçlarda yine de zincir bulunduracaklar n bildiren EGO yetkilileri, K fl aylar nda yollar kapatan n kar de il önlem almayan araçlar oldu unun bilinciyle biz önlemimizi erkenden ald k. Araç filomuzun tümünü k fll k bak mdan geçirerek, lastiklerimizi de ifltirdik. Araçlar m z n tümünde kalorifer mevcut. Onlar n da bak m n yaparak Baflkentlilerin bu k fl da konforlu yolculuk yapmalar için tedbirlerimizi ald k diye konufltular. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 ANKARA A nkara Valili i Atatürk Toplant Salonu'nda gerçekleflen buluflmaya; Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n, ATO Otelciler Komitesi Baflkan Yard mc s Gülsüm Atalay ile Ankara da bulunan 15 Büyük Otellerin Genel Müdürleri kat ld. Ankara Vahfli Alâaddin Yüksel "Küreselleflen dünyada turizmin ülkelerin kalk nmas nda son derece etkili bir sektör oldu unu" ifade ederek "Turizmi iyi alg layan, iyi tart flan toplumlar dünyayla buluflmaktad r." Vali Yüksel "Seyahat endüstrisinde önemli geliflmeler olurken Ankara'da flimdi ve derhal yapmam z gereken flehrimizin rekabet avantaj n n kullan lmas d r. Bunu yapman n yegane yolu da Ankara'n n destinasyon kalitesinin artt r lmas n sa lamakt r. Ankara, turizm ad na beklentileri fazlas yla karfl layabilecek kapasitede büyük ve geliflmifl bir flehirdir." 4 Turizmin geliflmesini sa lamak ve etkili, düzenli hizmet sunabilmek için mesleki birlik ve beraberli in önemine de inen Vali Yüksel; "Otel flletmecili i meslek mensuplar n n ortak ihtiyaçlar n karfl lamak, mesle in geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak, turizmin ve turistik tesislerin ça n gereklerine uygun geliflmesini sa lamak ve de turizmle Sosyal medya üzerinden karla mücadele çal flmas K eçiören de kar ya fl n n bafllamas yla birlikte belediye ekipleri tuzlama çal flmalar için seferber oldu. Vatandafllar n sosyal medya üzerinden yapt talepleri de takip eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, tuzlama ekiplerini talep edilen mahallelere de yönlendirdi. Ankara da etkisini art ran ve so uk hava dolay s yla yollarda buzlanmaya neden olan kar ya fl n n ard ndan Keçiören Belediyesi ekipleri ilçe genelinde tuzlama çal flmas bafllatt. Ekipler gece gündüz aral ks z olarak çal flarak Keçiören deki cadde ve sokaklarda tuzlama yapt. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllar n twitter üzerinden gelen tuzlama taleplerine de yan t verdi. Kar ya fl n n bafllad akflam saatlerinden itibaren tuzlama çal flmalar na bafllad klar n belirten Baflkan Mustafa Ak, aral ks z olarak sürdürülen çal flmalarla Keçiören deki cadde ve sokaklar n trafi e aç k hale getirildi ini kaydetti. Ankara Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Çal flma Grubu Üyeleri, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'i ziyaret etti. Ankara ya uluslararas kongre ve ziyaretçi bürosu do rudan ya da dolayl olarak ilgisi bulunan daire, kurum, kurulufl ve kiflilerle irtibat halinde olabilmek ad na yapt n z çal flmalar önemsiyor ve destekliyorum." Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kumcusu Seçim Ayd n da "Ankara'da hizmet veren 5 y ld zl otel sahipleri ve Turizm iflletmecileri olarak her türlü s k nt m z ve sorunumuzu siz Say n Valimize rahatl kla ve kolayl kla iletiyor ve paylafl yoruz. Ankara Valimiz olarak, Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulmas nda engin tecrübenizle, bilginizle ve sevginizle bizlere yol gösterdiniz; duygu ve düflüncelerinizi bizlerle paylaflt n z. Deste iniz için size müteflekkiriz." dediler. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ile Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n ve Ankara'daki 5 y ld zl otel temsilcilerinden oluflan heyet, Ankara Valili i tarihi binas nda topluca foto raf çektirdiler. Sayg yla sunulur. Genifl Aç Süleyman GÖKSU MAM-I AZAM IN NESEB VE L M S LS LES Merhaba. Dört Hak Mezhepten Hanefi Mezhebinin kurucusu, mam Azam Ebu Hanife Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. mam- Âzam n ismi Numan, babas Sabit tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Küfe de do mufl, 150 (M.767) tarihinde Ba dat ta vefat etmifltir. mam- Azam ilmi hocas Hammâd dan, Hammâd hocas brahim Nehaî den, brahim Nehaî hocas mam Alkame den, mam Alkame hocas bn-i Mesud dan (rad yallâu teâlâ anhum); bn-i Mesud da, Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellemden, Resûlüllah aleyhi's-selâm da Cebrail aleyhi's-selâmdan alm flt r. Cebrail aleyhi's-selâma Allâhü azimü fl-flan emreylemifltir. mam- Âzam n Ashâb- Kiram dan Enes bn-i Mâlik, Abdullah bnü Ebî Evfâ, Sehl bn-i Said-i Ensârî Hazretlerini de görmek flerefine nail olmufllard r. Bu cihetle kendisi tabiindendir. ÂL M N DÜfiMES ÂLEM N DÜfiMES D R mam- Âzam Ebu Hanife Hazretleri bir gün yolda yürürken bir çocu un çamura düfltü ünü gördü. mam- Azam Hazretleri ona Bundan sonra düflmemek için daha dikkatli ol Çocuk Ey Müslümanlar n imam! Benim düflmem çok mühim bir ifl de ildir. Tekrar aya a kalkmam da kolayd r. Hem ben düfltü üm zaman yaln z bafl ma düflmüfl olurum. Ancak senin düflmenle bütün âlem düflmüfl olur. Senin tekrar aya a kalkman da gerçekten zor olur. mam- Âzam (rh.) çocu un bu sözleri üzerine a lad. Çocu un böyle ince fikir, ak ll ve zeki olufluna hayret etti. Sonra da talebelerine dedi ki Karfl n za, benim delilimden daha aç k bir delil ç karsa, benim tam anlayamad m bir fleyi siz anlarsan z öylece amel ediniz. O zaman beni taklit etmeyiniz. flte bunun üzerine talebelerinden mam Ebu Yusuf (rh.), mam Muhammed (rh.) ve di er talebeleri baz f khî meselelerde hocalar ndan farkl görüfl beyan etmifllerdir. mam- Azam Hazretlerinin böyle yapmas, onun ne kadar insafl ve verâ sahibi (flüpheli fleylerden uzak) oldu unun delilidir. Bizler de yaflam m z boyunca, daima insafl ve flüpheli fleylerden uzak olmal y z. Sincan da yine laleler açacak S incan Belediyesi, lçe nin sembolü olan laleler için haz rl klara flimdiden bafllad. lçeyi lale bahçesine dönüfltürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 1 milyon 200 bin lalenin ekimine bafllad. Bahar rengarenk mis kokulu laleler ile karfl layacak olan Sincan da, vatandafl da çal flmalar ilgi ile takip ediyor. Uzun bir süredir ilçede rastlanmayan laleyi 4 y l önce Sincanl lar ile buluflturan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu güne kadar 3 milyon 400 bin laleyi toprakla buluflturulmas n sa lad. lçenin sembolü olan lalenin eski de erine kavuflmas n amaçlayan Sincan Belediyesi, 2014 y l nda da tam 1 milyon 200 bin lale so an daha toprakla buluflturarak ilçeyi, laleler diyar na çevirecek. Her Nisan ay nda ilçeyi lale bahçesine çeviren Sincan Belediyesi, bu y lda vatandafl 1 milyon 200 bin lale ile buluflturacak. 47 çeflit lale ile bezenecek olan ilçede baharda adeta renk cümbüflü yaflanacak. Bahar rengârenk laleler ile karfl lamay hedefleyen Sincan Belediyesi, kald r m kenarlar, kavflaklar, park ve meydanlar lalelerle donat yor. lçe, bahar c v l c v l kufl seslerinin yan s ra lalenin rengârenk görüntüsü ve mis kokusu ile karfl layacak. Lalelerin Sincan süslemeye devam edece ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna Osmanl dan günümüze kalan ve Sincan m z n da kültür de erlerden biri olarak kabul edilen laleyi Sincan m z ile tekrar buluflturduk. Vatandafl n laleye olan özlemini sona erdirdik. Baharda cadde, sokak, yol ve parklar süsleyen binlerce lale ile sizlere görsel bir ziyafet sunduk. Çiçek kokular ve renk cümbüflü ile foto raf severlerinde ilgisini çeken laleler, foto raf karelerinde de yerini ald. Büyük ilgi gören lalelerimiz de vatandafl m z n dikkat ve özverisi ile korunuyor. Bu özverinizden dolay sizlere teflekkür ediyoruz. lçemiz sizler sayesinde gelifliyor ve güzellefliyor.

5 Bebek giyim sektörü oyuncular n n kafas kar fl k STANBUL (CHA) E konomide 5 milyar dolar pay bulunan çocuk giyim sektörünün önde gelen aktörlerinin gelece e bak fl birbirinden farkl yafl grubuna yönelik üretim yapan Civil'in Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, bu sene kendilerinin yüzde 40 büyüdü ünü söyledi. Y ld ran, 2014'ün de iyi geçece inden emin. Ancak Negifl SAKARYA (CHA) T oyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, bu y l ocak-kas m döneminde 91 bin 5 adet otomobil üretti. Fabrika, ayn dönemde 79 bin 108 adet otomobil ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i'nin (OSD) aç klad verilere göre, Toyota Türkiye, bu y l ocak ay nda 3 bin 783 adet, fiubat'ta 3 bin 525 adet, Mart'ta 3 bin 703 adet, Nisan'da 3 bin 407 adet, may sta 3 bin 522 adet, haziranda 9 bin 200 adet, temmuzda 14 bin 814 adet, a ustosta 11 bin 646 adet, eylülde 13 bin 897 adet, ekimde 10 bin 692 adet ve kas mda 12 bin 816 adet otomobil üretti. Fabrika, 11 ayl k dönemde üretti i 91 bin 5 adet otomobil ile Türkiye üretiminin yüzde 16's n gerçeklefltirdi. Geçen y l ocak-kas m döneminde 59 bin 418 adet otomobil ihracat yapan Toyota Türkiye, bu y l ayn dönemde ihracat n 79 bin 108 adete yükseltti. Fabrika bu y l ocakta 4 bin 593 adet, flubatta 3 bin 942 adet, martta 4 bin 370 adet, nisanda 3 bin 537 adet, may sta 4 bin 63 adet, haziranda 7 bin 853 adet, temmuzda 10 bin 746 adet, a ustosta 11 bin 47 adet, eylülde 9 bin 500 adet, ekimde 9 bin 835 adet ve kas mda 9 bin 622 adet otomobil ihracat yapt. Toyota Türkiye, 2012 y l nda 63 bin 549 adet, 2011 y l nda ise 81 bin 233 adet otomobil ihracat gerçeklefltirmiflti. Önceki y llarda, Euro bölgesindeki ekonomik daralma nedeniyle üretimi ve ihracat düflen Toyota Türkiye, üretimine Temmuz ay nda bafllad 11. nesil Corolla ile birlikte üretim ve ihrac n artt rd. Yo un olarak Avrupa'ya yap lan ihracat, Corolla ile Kuzey Afrika, Orta Do u, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine de yay lan Toyota Türkiye, 52 ülkede sat fla sunulan yeni modelin üretimi ve ihracat yla yüzleri güldürdü. Fabrika, 2013 takvim y - l sonuna kadar toplam 66 bin 506 adet Corolla üretmeyi planl yor. Verso ve Corolla modellerinin üretimini yapan Toyota Türkiye, BMW ile yap lan iflbirli i anlaflmas kapsam nda BMW motoru tafl yan ilk Toyota modeli Verso'yu Ocak 2014 tarihinden itibaren üretecek. Giyim in Yönetim Kurulu Baflkan Tacettin Negifl, 2013'te sektörde geçen senelere göre yüzde 10'u bulan gerileme yafland n ifade ederek, 2014 te de duraklaman n devam edece ini ancak bununla birlikte umutlar n koruduklar n belirtti. Civil Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, flirketinin 2013'te göstirdi i performanstan memnun. Bu sene yüzde 40 büyüdüklerini aktaran Y ld - ran, en çok ra bet gören ürünlerini organik mamuller; g da, g da takviye ürünleri ile oyuncak olarak s ralad te de iyi bir trend yakalayacaklar - na inanan Y ld ran, seneye çocuk giyim ürünlerine ilginin artaca n, sektörün daha da büyüyece ini dile getirdi. lave olarak, Bildi iniz gibi iletiflim ürünlerine duyarl gençlerin adedi art yor. STANBUL (AA) - fi ahin, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i nin (GYODER) düzenledi i Gayrimenkul Zirvesinde TOK nin çal flmalar na iliflkin bilgi verdi. fiahin, kurumun son dönemde ciddi at l m içerisinde oldu unu belirterek, çal flmalar n tüm h z yla sürdü- ünü söyledi. TOKi nin önemli bir dönüflüm süreci içerisinde girdi ine iflaret eden fiahin, TOK Baflkanl nda Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i bafllat lm fl ve 500 bin konut üretilmesi hedeflenmifltir. Bu hedefe ulaflmak için TOK öncelikle, kurumsal, hukuki, mali ve insan kaynaklar yönünden haz r hale getirilmifltir. Bu anlamda 25 ayr kanuni düzenleme yap lm fl, TOK hem mali yönden hem de h zl ifl yapabilme ve organize olabilme aç s ndan yeniden yap land r lm flt r. Toplu Konut daresi nin devletin genel bütçesinden pay almadan kendi kaynaklar n kendisinin üretmesi kararlaflt r lm flt r diye konufltu. TOK projelerinde finansman temini için iki yol düflünüldü ünü belirten fiahin, flunlar söyledi: Birincisi, arsa sat fl karfl l gelir paylafl m projeleri ile prestij konut üreterek kaynak sa lamakt r. Bu çerçevede yaklafl k 86 bin konut üretilmifltir. Bu da toplam konut üretiminin içinde yüzde 15 lik bir orana tekabül etmektedir. Has lat paylafl m modeli olarak adland rd m z bu projelerden kamuya yaklafl k 17,9 milyar lira kaynak sa lanacakt r. Bunun 9,8 milyar lira tahsil edilmifltir. kinci finansman temin yöntemi de, büyük flehir merkezlerinde Hazine den bedeli karfl l - nda ald m z de erli arazileri imarl hale getirerek sat fl ile kaynak sa lamak fleklinde olmufltur. Bu çerçevede alternatif uygulamalarla öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandafllara ulafl larak, kira öder gibi uzun vadelerde 10 y l, 15 y l, 20 y l gibi vadelerde ev sahibi olmalar sa lanmaktad r. Üretti imiz konutlar n yüzde 85 i sosyal konutlardan oluflmaktad r. Türkiye nin 81 ili, ilçe, belde ve köylerinde konut üretiminin 2003 y - l ndan 2011 y l n n haziran ay na gelindi inde 500 bin konutluk ilk hedefe ulafl ld n an msatan fiahin, 61. Hükümetin kurulmas yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TOKi ye 2023 y l na kadar 500 bin konut daha üretilmesi yönünde hedef koydu unu söyledi. Bugün geldi imiz noktada, 2013 DEN ZL (CHA) R enault Mais Genel Müdürü brahim Aybar, Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu, aç k pazar olan Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyaç duydu unu, bin kifliye 110 otomobil düflerken ABD de bunun bin 500 oldu unu söyledi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) flletme Kulübü taraf ndan her y l düzenlenen fl Dünyas nda Hedef, Giriflimcilik ve Liderlik konferans n n üçüncüsü, Türkiye nin önde gelen baz CEO lar n n kat l m yla yap ld. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi ndeki konferansa Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Baflkan Vekili Ali De irmenci, Cumhuriyet Baflsavc s smail Alkan, Tugay Komutan Tu general Memduh Hakbilen, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba c, Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Baflkan Süleyman Kocasert, ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Aç l flta konuflan PAÜ flletme Kulübü Baflkan Mutlu O uz, bu etkinlik için yaklafl k iki ayd r haz rland klar n belirterek, Türkiye nin önemli CEO lar n ö rencilerle buluflturmaktan dolay büyük sevinç duyduklar n söyledi. Üniversitede 74 faal ö renci kulübü oldu unu belirten Rektör Ba c ise bir y lda en az 100 bin kiflinin bilimsel etkinliklere kat ld - n ifade etti. Denizli nin giriflimcilik konusunda Türkiye ye örnek bir flehir oldu unu belirten Vali Demir de, Giriflimcilik sonradan ö renilecek bir ifltir ama Denizli gibi kentlerde do ufltan kazan lan bir yetenek gibi de görüyorum. Bu kentte insanlar, giriflimcilik için yarat lm fl. Bu kentin halk yla y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir. Kamu kurulufllar yla yap lan protokoller çerçevesinde ise 21 bin derslikli 940 okul, 13 Üniversite kampüsü, 964 spor salonu, yaklafl k 50 bin kapasiteli 143 yurt-pansiyon, 217 hastane 94 sa l k oca, 495 ticaret merkezi, 485 ibadethane, 41 kütüphane, 27 sevgi evi, 20 engelsiz yaflam merkezi, 95 kamu hizmet binas ve 14 stadyum projesi bulunmaktad r. Toplu Konut daresi, afetlerden zarar gören yerleflim bölgelerinde de afet konutlar yapmakta olup, toplam da 37 bin konut üretilmifltir. Bu çerçevede, özellikle Türkiye nin do- usunda, Van merkez ve Ercifl te 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 tarihlerinde /5 EKONOM TOK 610 bin konut rakam na ulaflt Toplu Konut daresi Baflkanl (TO- K ) Baflkan Yard mc - s Ahmet fiahin, 2013 y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir Toyota Türkiye, 11 ayda 91 bin otomobil üretip, 79 bin adet ihracat yapt meydana gelen depremlerin sonras nda a r k fl flartlar na ra men 300 günlük bir sürede 17 bin 500 betonarme afet konutu ve 80 adet sosyal donat lar ile birlikte bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmifltir. TOK nin, dünyadaki afetlere duyars z kalmad n, çal flmalar yla yard m faaliyelerinin içinde bulundu unu anlatan fiahin, flöyle devam etti: Bundan 8 y l önce Güney Asya da deprem ve tsunami sonras say n Baflbakan m z n talimatlar ve Türk halk - n n ba fllar yla, Endenozya da bin 50 konut ve sosyal donat larla birlikte Türk Köyü, Srilanka da 500 konut ve sosyal donat lardan oluflan Türk köyü, Pakistan n kuzeyi Keflmir de 2005 y - l nda meydana gelen deprem sonras nda kamu, konut, sosyal, kültürel ve e itim yap lar ndan müteflekkil flehir merkezi, 2010 y l nda meydana gelen sel felaketi sonras nda da 5 eyalette toplam 4 bin 620 konut ile 70 sosyal donat yap lm flt r. Somali de ise 200 yatakl hastane, 40 derslikli hemflire yüksek okulu, kapal ve aç k alanda iki bin kiflilik ibadethane bulunmaktad r. Suriye deki iç savafl sonras s nmac lar n bar nmalar na yönelik olarak Türkiye nin güney do usunda konteyner kentler yap lm fl ve toplamda 9 bin 232 adet konteyn r altyap ve sosyal donat ve çevre düzenlemesi ile birlikte 65 bin nüfuslu 4 flehir adac oluflturulmufltur. TOK nin yerel yönetimlerle beraber bafllatt büyük kapsaml Kentsel Yenileme Program do rultusunda 58 il ve 127 belediye ile 222 proje üzerinde kentsel yenileme çal flmas bafllat ld n kaydeden fiahin, bu kapsamda 51 bin konut tamamland n, toplamda 265 bin konut üretilece ini söyledi. Türkiye de bin kifliye 110, ABD de bin 500 otomobil düflüyor normal sohbet etmeniz mümkün de il. S radan bir iflyerine girseniz bile mutlaka bir projesini ve hedeflerini söyler. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan ilk sunumu, Renault Mais Genel Müdürü Aybar yapt. Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu kaydederek, Dünyan n her türlü üretimi, Türkiye de pazar buldu u zaman gelebilir durumda. Türkiye aç k bir pazar. AB ile Gümrük Birli i ba lant m z var, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeyiz ancak Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyac var. Trafikte daha fazla otomobil görme durumumuz var. Kifli bafl otomobil sahipli ine bakt - m zda halen bin kifliye 110 otomobil düflüyor. AB ülkelerinde bin kifliye 300, geliflmifl ülkelerde bin kifliye 600, ABD de bin kifliye bin 500 otomobil düflüyor ama yollarda trafik devam ediyor. Türkiye de bu yollar bu araçlar nas l kald racak sorusuna ise mutlaka trafikte birbirimize sayg l, trafik imkân n çok daha verimli kullanacak türde bir al flkanl m z olmak zorunda cevab n verebilirim. diye konufltu. Türkiye Forum AVM CEO su Hulusi Belgü ise son dönemlerde yeni al flverifl merkezleri kiralanabilir alanlarda, Rusya dan sonra Türkiye nin ciddi bir ata a kalkt - n belirterek, AB ülkelerinde durgunluk oldu unu ve ekonomik kriz sebebiyle yat r mlar n azald - n söyledi. Gelecek dönemde Türkiye nin ikinci s radaki yerini koruyaca n ifade eden Belgü, her sene 1,6 milyar insan n AVM leri ziyaret etti ini ve yaklafl k 60 milyar lira harcad n kaydetti. Rüzgar enerjisi yat r mlar daha sistematik hale geliyor ANKARA (CHA) R üzgar enerjisi müracaatlar bundan sonra Türkiye de daha sistematik hale gelecek. Enerji Piyasas Denetleme Kurumu (EPDK) taraf ndan ç kar lan yeni lisans yönetmeli ine göre Türkiye de rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmak isteyenler, art k her y l ekim ay nda bir haftal na müracaat da bulunacaklar. Yeni düzenlemeyi Cihan Haber Ajans (Cihan) muhabirine de erlendiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, Proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlard. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle, bu sorun kalkm fl oldu. Bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat - r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat na sahipler. Bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. EPDK taraf ndan kas mda ç kart - lan 'lisans yönetmeli i' ile her y l ekim ay nda bir hafta boyunca Türkiye'de rüzgâr müracaatlar al nacak y - l nda ilk baflvuru bir kereye mahsus olmak üzere nisan ay nda al nacak, ayn y l ekimde baflvuru bir daha baflvurular yap lacak. Sonraki y llarda ise sadece ekim ay nda bir hafta süreyle baflvurular kabul edilecek. Bununla birlikte TE Afi taraf ndan geçti imiz 29 Kas m'da ç kar lan bir yönetmelikle de müracaatlar için megavat bir rüzgar enerjisi kapasitesi aç kland. 2007'den bu yana herhangi bir kapasite artt r m nda bulunulmazken, yap lan bu yeni düzenlemeler, rüzgar yat r mc s n heyecanland rd. Bu düzenlemelerle birlikte RES yat r mlar nda ilerleyen günlerde bir art fl n olaca tahmin ediliyor. TÜREB Baflkan Ataseven, yeni geliflmelerin Türkiye'de bundan sonra sürdürülebilir enerji sektörünün olaca- na iflaret etti ini söyledi. Rüzgar müracaatlar n n daha düzenli ve sistematik olarak al naca n dile getiren Ataseven, "Bu neyi sa layacak? fiimdi proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlar. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat n bulunduruyorlar ve bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. diye konufltu. Ataseven, 1 Kas m 2007'den bu yana yaklafl k 78 bin 800 MW müracaat yap ld n belirterek, bunlar n de erlendirilmesi ve lisansland r lmas ve yat r ma geçmesinin çok uzun süreçler ald n belirtti. Ataseven, Rüzgar sektörü olarak 6 y ld r müracaatlarla u rafl yoruz, ama bundan sonraki süreçte daha belirgin düzenlemelerin oldu u tafllar n yerine oturdu u bir sektörden bahsediyor olaca z. Böylelikle rüzgar sektörü de h zl ivmeyle geliflmeye bafllayacak. ifadelerini kuland. TE Afi taraf ndan aç klanan kapasitelerle ilgili de illere göre yat r mc lar n yeni ölçüm istasyonlar n kuracaklar n da aç klayan Ataseven, Minimum bir y ll k ölçüm yapacaklar, bu ölçümlerden sonra enerji raporlar n alarak EPDK' ya rüzgar müracaat nda bulunabilecekler. bilgisini verdi.

6 /6 DIfi HABERLER DO AN YILDIZ ASTANA (CHA)- B a ms zl n kazanan kardefl ülkeler ile iflbirli ini gelifltirmek maksad yla 1992 de kurulan ve bugün faaliyetleri genifl bir co rafyaya yay lan T KA, Kazakistan daki projelerine yenisini ekledi. Kazakistan n baflkenti Astana daki Nazarbayev Merkezi nde düzenlenen tan t m program nda konuflan T KA Baflkan Yard mc s Mehmet Süreyya Er, Nazarbayev in Kazakistan n ba ms zl n kazand 1991 y l ndan bu yana ülkesinin kalk nmas için büyük emek verdi ini hat rlatt. Kazakistan bugün bütün dünyan n sayg duydu u zengin, geliflmifl, istikrarl ve bar fl Rumlar, uzlafl ça r s yapan AP ilerleme rapor tasla ndan memnun kalmad REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- T ürkiye nin AB ye kat l m sürecine iliflkin Avrupa Parlamentosu (AP) D fl liflkiler Komitesi nin haz rlad taslak rapor, K br sl Rum AP milletvekillerini memnun etmedi. Türkiye ilerleme raporunun AP D fl liflkiler Komitesi nde tart fl lmas s ras nda söz alan Rum AP milletvekilleri Eleni içinde yaflayan bir ülke haline geldi ini aktaran Er, Kazak liderin sadece ülkesine de il, bölgede ve dünyada yaflanan problemlere de yap c ve birlefltirici yaklafl m yla önemli katk larda bulundu unu ifade etti. Kazakistan Cumhurbaflkan Özel Kalem Müdürü Mahmut Kas mbekov ise Kazakistan n ba ms zl n tan yan ilk ülke Türkiye nin her türlü deste ini gördüklerini ifade etti. Kardefl ve dost Türk halk n n Kazak halk na gösterdi i bu yak n ilgiye minnettar olduklar n kaydeden Kas mbekov, Türk devlet adamlar n n Nazarbayev i Türk Dünyas n n aksakal ve lideri olarak ilan etmelerinin ayr bir incelik ve dostluk niflanesi oldu unu ifade etti. Kas mbekov, Teoharus, Takis Haciyeorgiu, Andigoni Papadopulu ve Sofoklis Sofokelus, rapordan duyduklar memnuniyetsizli i dile getirdi. Rum milletvekilleri konuflmalar nda, raporun "gerçek olaylar içermedi ini ve eksik bilgilerle haz rland n " iddia etti. Rum siyasetçiler Gazima usa Liman n n aç lmas n n ve Türkiye ile 15 (enerji), 23 (yarg ve temel haklar) ve 24 (adalet, Baflbakanl k Türk flbirli i ve Kalk nma Ajans (T KA) ve Kazakistan Cumhurbaflkanl Teleradyo Kompleksi iflbirli iyle haz rlanan "Türk Dünyas n n Büyük fiahsiyeti Nazarbayev" belgeselinin tan t m yap ld. Türk Dünyas n n Büyük fiahsiyeti Nazarbayev belgeseli tan t ld T.C. ANKARA 25. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/153 TLMT. Afla da cins, miktar vc de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isleyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 09/12/ hale Tarihi : 12/02/2014 günü, saat 10:04-10:07 aras. 2. hale Tarihi : 03/03/2014 günü, saat 10:04-10:07 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES BELED YE MEZAT 3.SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 DS 7209 Plakal, 2012 Model, RENAULT Marka, KAMYO- NET Tipli, 06 DS 7209 PLAKALI KAMYONET RENAULT MARKA KONGO GR RENKL MUHTEL F Ç - Z KLER MEVCUT ÖN SOL TAMPON ÇATLAK HASARLI ANAHTAR VAR RUHSAT YOK 2012 MODEL MAHCUZUN BULUNDU U YED EM N ve ADRES : ATESTAfi TÜRKÖZÜ OTOPARKI, Boztepe Mah. fi.günaltay cad. No:l Çankaya/ANKARA (Bas n ) 83 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T KA n n deste iyle haz rlanan söz konusu belgeselin gelecek nesillere iki ülke aras ndaki dostlu un sembolü olarak b rak lan güzel bir emanet olaca n sözlerine ekledi. Belgesel için Kazakistan Cumhurbaflkanl Teleradyo Kompleksi nin arflivlerinden yararland. Belgeselde, tarihsel bir perspektifte Türk medeniyetinin insanl k tarihindeki yeri ve önemi anlat l yor ve Nazarbayev'in Türk dünyas n n 21. yüzy lda güçlenmesi için yapt çal flmalara ve fikirlerine yer veriliyor. Türk dünyas liderleriyle yap lan röportajlar n da yer ald belgesel; Kazakça, Rusça ve Türkçe haz rland. Toplam elli bin dolara mal olan belgesel 34 dakika. özgürlük ve güvenlik) numaral bafll klar n n müzakerelere aç lmas için ça r yap lmas n elefltirdi. Rum milletvekilleri ayr ca, Türkiye nin ek protokolden do an yükümlülüklerini yerine getirmemeyi sürdürdü ünü iddia etti. Vekiller, Ankara'n n sözde K br s Cumhuriyeti'ni tan mad sürece 23 ve 24 numaral bafll klar n aç lmas n n beklenmemesini istedi. Nelson Mandela, Nizamiye Camisi nin yap m n desteklemifl TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- G üney Afrika'n n Johannesburg flehrine Selimiye'nin ikizi Nizamiye Külliyesi'ni yapt ran hay rsever ifladam Ali Kat rc o lu, Nelson Mandela'n n, külliye projesine sözleri ile büyük destek verdi ini söyledi. Efsane liderden iki saatte randevu ald n söyleyen Kat rc o lu, "Mandela'n n arkas ndan çok a lad m." Johannesburg ta yap lan Nizamiye Külliyesi nin banisi Ali Kat rc o lu, Mandela ile nas l tan flt n Cihan Haber Ajans na flöyle anlatt :"Muhterem hocam Fethullah Gülen Hocaefendi beni, Amerika ya de il de bir fley yapmam için Güney Afriya ya yönlendirdi. Bu eseri burada de il Güney Afrika'da yap dedi i zaman ben 2007 y l nda Güney Afrika ya geldim. Böyle bir eserin burada yap lmas için halk n nabz n yoklamak için buradaki yerli halk n iler gelenleriyle, baz kimselerle görüflmeler yapt m. Acaba nas l karfl l yorlar diye. Görüflmeler yapt m arkadafllardan bir tanesi de flimdiki meclis baflkan Max Sisulu idi. Max Sisulu ile bir sohbetimizin sonunda akl ma geldi 'Mr. Max, ben buran n, Güney Afrika n n kurtuluflu için mücadele eden Nelson Mandela y çok merak ediyorum. Acaba kendisiyle görüflme imkan olabilir mi? diye kendisinden rica ettim. Max Sisulu bana bir düflünelim dedi ve ayr ld k. Aradan bir veya iki saat geçti Max Sisulu dan bir telefon, Madiba yani Nelson Mandela yar n saat de size bekliyor Ben hiç ümit etmedi im beklemedi im bu cevap karfl s nda Allah a olan fleyimi nas l ifade edicem anlatam. Niye anlatamam? Nelson Mandela, malumunuz, dünya çap nda efsanevi bir lider. Dünyan n en büyük devletlerinin baflkanlar hakk nda dahi böyle randevu vermeyen, görüflmek istemeyen otoriter bir liderin bana karfl, beni tan m yor etmiyor, böyle bir iki saat içinde ve ertesi güne randevu vermesi beni flafl rtt. Ben de o anda, bunun, Allah n bize karfl, bana karfl çok büyük bir lütfu oldu unu anlad m. Ertesi günü Nelson Mandela n n ikametgah na gittik. Tabii yan m zda randevuyu alan Max Sisulu da vard. Bize kap da, Nelson Mandela ile görüflmemiz hakk nda, protokol kurallar hakk nda bir sürü fleyler söylediler. Efendim iflte onlar Madiba diyorlard. Ülkenin Atas manas nda. Madiba'ya çok fazla yaklaflmayacaks n; Madiba ya çok fazla bir fley sormayacaks n; Madiba dan herhangi bir istekte bulunmayacaks n diye bize bir sürü protokol usülleri ne ise onlar anlatt lar. Biz de peki dedik. Bir süre sonra Madiba haz r, sizi bekliyor dediler salona girdim. Salona girince Madiba oturuyordu, karfl dan bizi görünce çok efendice, çok kibarca, kendisi çok ihtiyar olmas na ra men yavafl yavafl do ruldu, aya a kalkt, bu bana çok tesir etti. Madiba gibi bir dünya liderinin böyle oturdu u yerden kalkmas, beni orda hem gururland rd, hem mahcub etti. Çok de iflik bir hava oldu. Ben Madiba hazretlerinden o hareketi görünce, kap da bana verilen talimatlar n tamam n unutarak, bakt m ki çok s cak bir sima, gittim Madiba n n boynuna sar ld m. O da bana sar ld. ki kardefl gibi sar ld k. Dünyada o andaki lezzeti anlatmam mümkün de il. Dünyadaki en tatl dakikalar m o anda oldu; o anda geçti. Onu anlatmak ancak yaflayan bilir. Anlatmak mümkün de il. Madiba ile sar l nca bütün güvenlikçiler flafl rd lar. Herkes pür dikkat bize bakt. Sonra Madiba n n yan na oturdum; kendimizi tan tt k." Kerry den ABD Kongresi ne ran a yeni yapt r mdan uzak durun ça r s HSAN DENL WASHINGTON (CHA)- Kongresi nden yeni yapt r mlardan uzak durmas n A BD D fliflleri Bakan John Kerry, Kongre talep eden Kerry, Müzakereleri yürüttü ümüz süre üyelerinden ran ile nükleer müzakereler sürerken yeni yapt r m yapmamalar n istedi. müzakerecilerimize ve uzmanlar m za ifllerini yapa- içinde yeni yapt r mlardan kaç nmak dahil sizden Temsilciler Meclisi D fliflleri Komitesi, ran ile bilmeleri için zaman ve alan vermenizi istiyoruz P5+1 ülkeleri aras nda gerçekleflen anlaflmay ele ald. D fliflleri Bakan John Kerry, Cumhuriyetçi ve Sürecin baflar s zl kla sonuçlanmas durumunda Demokrat Parti üyelerinden oluflan komite üyelerine Kongre den daha fazla yapt r m n yap lmas n 24 Kas m da gerçekleflen anlaflman n içeri i isteyeceklerini ifade eden Kerry, Bu çok k r lgan konusunda bilgi verdi. diplomatik bir an ve bugün dünyan n karfl karfl ya Kerry, ilk olarak anlaflman n detaylar ndan bahsetti. Nükleer anlaflman n kendilerine daha önce hiç yollarla çözme flans na sahibiz fleklinde konufltu. oldu u en acil ulusal güvenlik kayg lar n bar flç l girilmemifl Fordow ve Natanz nükleer tesislerine Kerry, aksi bir durumun korkunç sonuçlar do uracak bir potansiyel çat flmaya götürebilece i hergün, Arak tesisine ise ayda bir girifl yapma olana sa layaca n belirten Kerry, anlaflmadaki konusunda uyard. bu içeriklerin ran n nükleer program n daha fleffaf Öte yandan ran D fliflleri Bakan Muhammed bir hale getirece ini savundu. Zarif geçti imiz günlerde Time dergisine verdi i ran ile P5+1 ülkeleri aras nda kapsaml bir mülakatta yeni ticari yapt r mlar n nükleer anlaflma öncesi, alt ayl k geçici bir mütabakat anlaflmay bitirece ini söylemiflti. Zarif, Bask sa lanm flt. Kerry, kritik alt ayl k dönemde test et alt nda müzakereden hofllanmay z. E er Kongre ama do rula yönteminden flaflmayacaklar mesaj n yapt r mlar onaylarsa bu ABD nin çözüme ulaflmak verdi. ad na ciddiyetsiz ve isteksiz oldu unu gösterir Bir yol ayr m nda olduklar n vurgulayarak ABD ifadelerini kullanm flt. STANBUL DEFTERDARLI I ANADOLU YAKASI M LL EMLAK DA RES BAfiKANLI INDAN KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜ ÜNDEN SATILIK GAYR MENKUL (Bu tafl nmazlar n sat fl ihalesi 15/01/2014 günü yap lacakt r.) SIRA DOSYA MAHALLE / SOKAK/ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM HAZ NE TAHM N GEÇ C HALE NO NO LÇES KÖY MEVK PAFTA NO NO (m 2 ) H SSES C NS BEDEL (TL) TEM NAT (TL) MAR DURUMU SAAT Ataflehir Kay flda ,75 Tam Arsa 50, ,00 10,000,000,00 K smen Özel E itim Tesis Alan, K smen Park Alan 1 -Yukar da nitelikleri belirtilen Hazine ad na kay tl tafl nmaz mal 2886 say l Devlet hale Kanununun 36 nc maddesine göre "Kapal Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte sat fla ç kar lm flt r. 2- haleye ifltirak etmek isteyenlerin; a) Bu ifl için yat r lan geçici teminat bedeline iliflkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun flekil ve içeri inin 2886 say l Kanunun 27 nci maddesi uyar nca yay nlanm fl Devlet hale Genelgelerinde belirtilen flartlar (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek iflin özelli i belirtilecek, banka teyit yaz s ile birlikte getirilecektir) tafl mas gerekmektedir. b) Gerçek kiflilerin tasdikli (TC. kimlik numaras n içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya asl ibraz edilmek kayd yla nüfus cüzdan fotokopisi, Tasdikli kametgah Belgesini özel hukuk tüzel kiflilerinin, idare merkezlerinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u ticaret veya sanayi odas ndan yahut benzeri mesleki kurulufltan, ihalenin yap ld y l içinde al nm fl sicil kay t belgesi ile tüzel kiflilik ad na ihaleye kat lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin tüzel kiflili i temsile tam yetkili olduklar n gösterir noterlikçe tasdik edilmifl imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kiflilerinin ise, tüzel kiflilik ad na ihaleye kat lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin tüzel kiflili i temsile yetkili oldu unu belirtir belgeyi, Ortak kat l m halinde noter tasdikli ortak giriflim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini içeren 2886 say l Kanunun 37 nci maddesine göre haz rlanan teklif zarflar n stanbul Defterdarl Kat: 1 Ca alo lu/ stanbul adresinde toplanacak olan hale Komisyonu Baflkanl na teslim etmeleri gerekmektedir. 3- haleye ait flartname internet adresimizde (www-ist-def.gov.tr) ve müdürlü ümüzde bedelsiz olarak görülebilir. 4- Tafl nmazlar n fiili ve imar durumu ile tapu kay tlar ndaki flerhler ve bedel takdirine iliflkin hususlar hakk nda Hazineye karfl herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacakt r. 5- haleye kat lacaklar n nakit olarak yat rmak istedikleri geçici teminat makbuzlar n Defterdarl k Muhasebe Müdürlü ü ve Malmüdürlükleri veznelerine baflvurmak suretiyle temin edebilirler. 6- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. lan olunur. (Bas n A-17597) 84 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 zmir Kent Konseyi nden her yer durak projesi HASAN Ç L NG R ZM R (CHA)- zmir Kent Konseyi, yafll, engelli ve kad n yolcular n gece saatlerinde güvenli yolculuk yapabilmeleri için ilginç bir proje gelifltirdi. Buna göre, belediye otobüslerinin, akflam saat 22.00'dan sonra, engelli, yafll ve kad n yolcular durak haricinde, gidecekleri en yak n noktaya b rakmalar öngörüldü. Meclis gündemine tafl nan öneri oylamay bekliyor. Proje, Büyükflehir Belediyesi Meclisi'nden onay al rsa, zmir de kad n, yafll ve engelliler belirlenen saatler içinde, durak haricinde istedikleri bir noktada otobüsten inebilecek. Proje, vatandafllar ve sivil toplum örgütlerinden gelen flikayetler do rultusunda gelifltirildi. Özellikle kentin varofl kesimleri düflünülerek haz rlanan proje sayesinde, gece saat den sonra daha güvenli yolculuk yap labilecek. Projenin, bir kentin sosyal geliflimi için son derece önemli oldu unu ifade eden zmir Kent Konseyi Baflkan Güman K z ltan, bu konuda vatandafllardan ve derneklerden yo un flikayet ald klar n söyledi. K z ltan, Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile konuyu paylaflt klar n ve olumlu tepki ald klar n sözlerine ekledi. Orman ve Su flleri Bakanl bünyesinde, Ankara ile canl ba lant larla Türkiye nin dört bir yan nda aralar nda Havran Baraj ve Sulama Tesisi projesi de dahil olmak üzere 113 tesis aç ld. Havran Baraj ve Sulama Tesisi aç ld KOÇ 21 Mart 20 Nisan Bugün, sizin için önem tafl yan bir meydan okumaya sahne olacak. Geç sonuçlanm fl bir ifl, her fleye ra men, hiç sonuçlanmam fl olandan iyidir. Yorgunlu a teslim olmaktansa elinizdekileri tekrar gözden geçirip kendiniz için en efektif yöntemi tercih etmeli ve hem kafan z, hem de bedeninizi meflgul eden bu iflten bir an önce yüz ak yla s yr lman n yolunu bulmal s n z. Kendinize zaman ay rman z gerekiyor ve buna hemen bugün bafllamal s n z. Spor salonuna gidin, arkadafl n zla buluflup spor yap n veya oyun K ZLER oynay n, sevgilinizle sinemaya gidin, 21 Mayıs gezmeye ç k n, d flar da yiyin, ne 21 Haziran yaparsan z yap n ama iflle ilgilenme sürenizi mutlaka ve mutlaka azalt n. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Kendinize gelmek, hatalar n z farkedip tamire bafllamak için ille de tek bafl n za kalman z m gerekiyor? flte size, bu duruma düflmeden iflleri düzeltebilmeniz için de erli bir uyar. Hareketlerinizi kontrol edin ve sonradan telafisi zor olacak fakat yap lmas kolay hamlelerden kaç n n. Belki, sizden daha zor durumda olan birisine yard m etmeniz, içinizdeki insani yanlar hat rlaman z için iyi bir bafllang ç teflkil edebilir. Hat rlay n, baflka taraflarda ifller kötü giderken insan n her zaman yaslanabilece i sa lam duvar, yak n dostlar d r. Siz de iflinizdeki yak n dostlar n z n varl n unutmufl gibisiniz. Onlarla yar flaca n za destek olup yard m etseniz, bir zamanlar bundan da zevk ald n z hat rlayacak ve ayn duruma düfltü ünüzde kendinizi güvende hissettirecek dostlar n z tekrar kazanacaks n z. Bir süredir sakin ve yumuflak e ilimler sergilemenize ra men bugün bu durumun de iflmesi sözkonusu. Sonuçta ciddi olarak kaybedece iniz birfley yok ama münakaflan n verdi i gerginlik akflam da devam edecek ve sevdiklerinizle, aile bireylerinizle iliflkilerinizi olumsuz etkileyecek. Kendiniz için de rahatlama sa layacak bir eyleme giriflecek ve zor durumdaki bir tan d a yard ma koflacaks n z. Bugün, baz lar n z için adeta bir dönüm noktas. Vazgeçmek isteyenler de var, devam etmek isteyenler de. sabetli sözler söylerseniz, destekçilerinizin de yard m yla badireyi atlatacaks n z. Aksi takdirde kariyerinizde ve mali durumunuzda telafisi mümkün ama nahofl zararlar gerçekleflebilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Duygusal aç dan etkilenece iniz kifliyle tan flt n zda içinizdeki gerçek sizi gizlememeli; fakat baflar s z olman zla karl ç kacak rakiplerin bulundu u ortamda gerçek düflüncelerinizu hemen aç a vurmamal, kendinizi frenlemelisiniz. E er kendinize hakim olabilirseniz, topluluk içinde alaca n z övgüler, uzun zamand r karfl laflt n z ve egonuzu olumlu yönde etkileyecek hofl motivasyonlara dönüflecek. Kendinizden emin ve ne yapt n z bildi inizi hissettirerek hareket etti iniz sürece, çevrenizdeki kiflilerin size olan inançlar n daha da sa lamlaflt racaks n z. Y ld zlar n konumu bugünlerde YENGEÇ güvenilirlik ve adil karar verme 22 Haziran konular nda di erlerinden üstün 22 Temmuz olma avantaj n sa l yor size, bu da ilerledi iniz yolda bayra tafl man z ve destekçilerinizin artmas n kolaylaflt racak. Sizi örnek alm fl olan insanlar yanl fl yollara sevketmemeli ve birilerini fark nda olarak etkiledi inizde, sonuçlar n sorumlulu unu da önceden üstlenmelisiniz. BAfiAK 24 Ağustos Bu gerçe e göre hareket edin. Özellikle teknolojinin yard m yla, bugün 23 Eylül uzun zamand r haber almad n z, uzaklarda olan fakat zaman zaman ortak an lar n z memnuniyetle hat rlad n z kimselerle haberleflecek, temas kuracaks n z. AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Geri ad m atma zaman de il, fikirlerinizi aç kça ortaya atma ve ilgili kimseleri ikna etme zaman. Hiçbir flekilde arac lar, iflinizi kolaylaflt racak tan d klara, üçüncü flah slara ihtiyac n z yok. Bu güçlü maneviyat n zdan romantik iliflkinizde de faydalanabilir, ilgilendi iniz kimseyi etkilemek için f rsatlarla karfl laflabilirsiniz. Hissetti iniz fleyleri duvarlar n arkas na hapsedip yar n hayat n za kald n z yerden devam edebilirsiniz fakat her akl n za geldi inde de yaflanmam fl fleyler sizi rahats z edecek, emin olun. Çok zorlan yorsunuz, güvendi iniz bir dostunuzla paylafl n derdinizi. Onun verdi i ö ütler sizi rahatlatacak ve cesaretinizi art racakt r. Bugün tan flaca n z ve sizi kolayl kla etkileyecek birisinden yak n zaman içinde büyük zararlar görmeniz mümkün. Bu tip yaralar almak için bu aralar dikkatinizi ve enerjinizi farkl konulara yöneltmelisiniz. Özellikle çocuklar size çok mutluluk veriyor. Zaman n z onlarla geçirin. AYHAN AVCI BALIKES R (CHA) - B al kesir in Havran ilçesindeki baraj, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimat yla AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Ahmet Edip U ur, milletvekilleri Ali Ayd nl o lu ve Cemal Öztaylan ile Bal kesir Valisi Ahmet Turhan taraf ndan aç ld. Bin 53 hektometreküp gövde hacmi, 79 metre gövde yüksekli i olan baraj ve toplam 3 bin hektar alanda 32 kilometre ana boru hatt ile 70 kilometre toplam flebeke uzunlu una sahip proje, 30 milyon 929 bin 608 liraya mal oldu. Projeyle bölgede 8 milyon 17 bin 200 lira gelir art fl bekleniyor. Canl yay nda Ankara ya ba lanan Vali Turhan, Bu tesisle Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerimizde araziler suya kavuflmufl olacak. Modern sulama sistemiyle çiftçilerimiz, y lda 8 milyon lira ek gelir elde edecek. Bu tesisler yan nda Orman ve Su flleri Müdürlü ümüz'ce ilimizde Ya c lar Baraj ve Yaylabay r Baraj, merkezde yang nlar için müdahale merkezi, üç adet otomatik meteoroloji istasyonu bulunuyor. LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA)- Z irve Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölüm Baflkan Doç. Dr. Hidayet Tok'un, 2013 y l sonunda 20 milyona ulaflaca tahmin edilen ak ll telefon kullan m yla ilgili üniversite ö rencileri aras nda yapt araflt rmada çarp c sonuçlara ulaflt. Araflt rmada; ö rencilerin yüzde 50 den fazlas ak ll telefonlar günde 5 saatten fazla kulland n, yüzde 60 da kendilerini telefon ba ml s olarak alg lad n, yüzde 72 si telefonlar n n ders çal flt klar nda dikkatlerini da tt n, yüzde 15 i ak ll telefonla ilgili kopya, aldatma, arkadafllar n n özel bilgilerini alma, hile gibi amaçlarla da kulland klar n itiraf etti. YANYANA OTURAN Ö RENC LER MESAJLAfiARAK HABERLEfi YOR Zirve Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölüm Baflkan Doç. Dr. Hidayet Tok, ö rencilerin sosyal ortamlarda bir araya geldiklerini fakat iletiflim kurmad klar n vurgulayarak flunlar söyledi: Yüzleri birbirlerine dönük otururlarken bile birbirleriyle konuflmuyorlar, sadece telefonlar yla meflgul oluyorlar, hatta yan yana mesajlafl yorlar. Bu kuflkusuz normal bir durum de il. Baz kaynaklara göre geçen y l Türkiye de yaklafl k 15 milyon insan ak l telefon kullan yordu. Bu y l n sonunda bu say 20 milyonu bulacak gibi görünüyor. Yani nüfusun yaklafl k yüzde 25 i ak ll telefon kullan yor. Bu çok ciddi bir rakam. Ak ll telefon say s artt kça, ak l telefon ba ml l da art yor. /7 GÜNCEL YAfiAM Saatte 65 kilometre h zla esen rüzgar seralar vurdu MEL K EVREN ANTALYA (CHA)- A ntalya'n n Alanya ilçesinde saatte 65 kilometre h zla esen rüzgar, baz köylerde seralara zarar verdi. Tonlarca domates zarar gördü. Alanya'da dün geceden beri etkili olan rüzgar, saatte 65 kilometre h zla esiyor. Rüzgar Konakl beldesi Türktafl köyünde 23 sera zarar gördü. Baz seralar n çat lar uçarken, baz lar n n da naylonlar y rt ld. Tonlarca domates zarar gördü. Gece s cakl n eksi 3 dereceye düflecek olmas, ürünleri donma tehlikesiyle karfl karfl ya kalan çiftçiyi endiflelendiriyor. Üretici Hüseyin Tülü rüzgar n köyde birçok köylüye zarar verdi ini ifade etti. Tonlarca domatesin zarar gördü ünü anlatan Tülü, tonlarca domatesin seralar aç k kalaca için don tehlikesiyle karfl karfl ya kald n belirtti. Seralar zarar gören Mehmet Duman, rüzgar n özellikle köylerde daha etkili oldu unu dile getirdi. Seralar n n yerle bir oldu unu belirten Duman, çaresiz kald klar n ifade etti. Devletten yard m beklediklerini kaydeden Duman, çok büyük zararlar oldu unu söyledi. Rüzgar nedeniyle baz köylerde de elektriklerin kesik oldu u aç kland. Mahmutlar köyünde 15 saatten beri elektriklerin kesik oldu u belirtildi. Alanya Meteoroloji Müdürlü ü'nün verdi i bilgilere göre, rüzgar n yar na kadar etkisini gösterece i belirtildi. S cakl k sahilde 1-2, köylerde eksi 1-3 dereceye kadar düflecek. Bu nedenle özellikle çiftçilerin tedbirlerini almalar istendi. Üniversite ö rencileri ak ll telefon ba ml s ç kt Ö RENC LER TELEFON BA IMLISI Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) nun yay nlad en son rakamlara göre mobil internet kullan c say s n n 15 milyona, mobil internet kullan m miktar n n ise 25 bin 67 ye yükseldi ini bildiren Tok, 2012 y l nda ise kullan c say s n n yüzde 35 e, mobil internet kullan m oran n n ise yüzde 71 e ulaflt n söyledi. Tok, Araflt rmaya kat lan ö renciler zamanlar n n büyük bir k sm n telefonla meflgul olarak harcad klar n ifade ediyor. Telefonun ba ml l k yapt n, verimli çal flmay olumsuz etkiledi ini, baz lar n n üzerinde ise kendilerini arkadafllardan ve toplumdan soyutlanm fl hissi belirdi i ortaya ç kt. Bu sonuçlardan yola ç karak ö rencilerin baflar s n, ak ll telefonlar n olumsuz yönde etki etti ini söyleyebiliriz. Ak ll telefon kullanma süresi artt kça, okul baflar s n yani toplam not ortalamas n n düfltü ü görülüyor. fleklinde konufltu. KONSANTRASYON EKS KL NE SEBEP OLUYOR Ak ll telefon ba ml l n n belirtilerden biri konsantrasyon eksikli idir. diyen Tok, Baz ö renciler ak ll telefonlar n bilgisayar oyunlar ndan daha fazla ba ml l k yapt n ifade ediyor. Araflt rmaya kat lanlar, ak l telefonlar n s n fta, kütüphanede yatakta, yani k saca kullan lmamas gereken yerlerde de kulland klar n söylüyor. Ba ml l k haline gelen bu durumu ö rencilerin lehine çevirmek mümkün. Ak ll telefonlar n e itimde kullan m ile ilgili yurt d fl nda çal flmalar bafllat lm fl. Bu konuda da e itimden sorumlu olanlar, telefonlar yasaklama yerine bir e itim arac olarak nas l kullan lmas gerekti i üzerinde çal flabilir. önerisinde bulundu.

8 SA LIK Yara Bak m ve Doku Onar m Derne i Baflkan ve stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. fiamil Aktafl, aya nda yara oluflan fleker hastalar n n yüzde 15 inin baca n kaybetti ini ancak geçen y l uygulamaya bafllanan epidermal büyüme faktörü tedavi yöntemi sayesinde baca- n kesilmesinin engellendi ini söyledi. 'Çocuklar n geliflimi için oyun oynamalar çok önemli' STANBUL (CHA) Ç ocuk Geliflim Uzman Serap Buharal, çocuklar n dünyas nda en önemli fleyin oyun oldu unu söyledi. Buharal, "Çocuklar n ifli oyun oynamakt r. Günümüzde, yeni yeni oyunun psikolojik ve sosyolojik aç dan önemli oldu u farkedildi. Çocuklar n geliflimi ve kendilerini ifade etmeleri aç - s ndan oyun kesinlikle çok de erli." diye konufltu. Moral FM'de Hatice Kübra Tongar n haz rlay p sundu u Kad nca Karar nca program - na konuk olan Serap Buharal, çocuklar n oyunlarla iliflkisini anlatt. Çocuklar n yaflad klar sorunlar do rultusunda oyun terapisi ile tedavi olmas n, uzmanlara baflvurman n yerinde oldu unu kaydetden Buharal, "Oyun terapisi tedaviye yard mc olunuyor. Oyun terapisinde çocu u yönlendirme olmadan 45 dakika boyunca kesintisiz iletiflim kuruluyor. Oyun terapisinde çocu a sorumluluk veriliyor." bilgisini verdi. Buharal, konuflmas na flöyle devam etti: "Yap lan bir bir araflt rmada annelerin çocuklar ile koflulsuz olarak geçirdikleri zaman 5 dakika olarak belirtildi. Koflulsuz vakit geçirmek çocuklar için özel ve önemli. Çocuklarla iletiflimde dikkat edilmesi gereken iki önemli faktör var. Çocuklarla iletiflim kurarken onlar n minyatür bir yetiflkin oldu unu düflünmemek gerekiyor. Ayr ca onu bir insan bir birey olarak da kabul etmek gerekiyor. Bu 2 noktada dikkat edilerek iletiflim kurulmas önemli. Çocuklara yapt klar ifllerde yard m etmeden onlara sorumluluk ve kendilerine güven duygusu veriliyor. Özellikle oyun terapileri ile bu flekilde iyi sonuçlar oluflabiliyor."(cha) /8 KAYSER (CHA) K fl mevsiminde so uk havalara ba l olarak kalp krizi riski de art yor. K fl aylar nda özellikle vücut s s ndaki ani de iflimler kalp sa l n olumsuz etkiliyor. Kalp hastalar n n so uk havan n etkisine maruz kalmamalar ve d flar da vakit geçirirken koruyucu önlemler almalar kalp krizi riskini önemli ölçüde azalt yor. Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü nden Doç. Dr. Gökhan Özerdem, so uk havan n kalp sa l na olumsuz etkisi hakk nda bilgi verdi. So uk hava ve rüzgar Kanserde psikolojik destek yaflama ba l yor So uk hava kalp krizini tetikliyor kalp hastalar için riskli diyen Doç. Dr. Gökhan Özerdem, K fl aylar nda kalp sa l n olumsuz etkileyen faktörlerin bafl nda so uk hava ve afl r rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre ayn anda maruz kalmak, vücut s s nda ani de iflimlere neden olarak kalp krizi riskini de art rmaktad r. Kalp hastalar n n k fl aylar n da sa l kl bir flekilde geçirebilmeleri için so uk havadan ve kalabal k ortamlardan uzak durmas çok önemlidir. Özellikle havalar n afl r so udu u dönemlerde vücut s s n korumak için kal n çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz soka a ç k lmamal d r. Doç. Dr. Gökhan Özerdem, k fl BURSA (CHA) A c badem Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzman Dr. Bekir Tasal, kanser hastal n n psikiyatrik bozukluklara yol açt n belirterek, hastan n tedavisinde psikolojik deste in önemli rol oynad n söyledi. Psikiyatrik deste in kanserin fizyolojik tedavisinde tamamlay c oldu unu kaydeden Dr. Bekir Tasal, flu bilgileri verdi: Kanser, psikiyatrik bozukluklara yol açmada güçlü bir potansiyele sahip. Psikiyatrik destek ise bu hastal kta tedavinin bütünleyici ve ayr lmaz bir bölümüdür. Bu sebeple hastan n biyolojik ve sosyal de erlendirmesi dikkatli bir flekilde yap ld ktan sonra tedavi rotas h zl ca belirlenmelidir. Bacaklar art k yara nedeniyle kesilmeyecek ANTALYA (AA) A ktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, iyileflmeyen ya da güç iyileflen yaralar n kronik yara oldu- unu, bunlar n mutlaka müdahale gerektirdi ini söyledi. Son y llarda art fl görülen bu tür vakalar n en fazla fleker hastalar nda görüldü üne iflaret eden Aktafl, hastalar n ayaklar nda oluflan yaralar n bacak kesilmesine kadar gitti ine dikkati çekti. Travma, trafik kazas gibi olaylar n d fl nda görülen bacak kesme vakalar n n yüzde 50 sinden fazlas na fleker hastal n n neden oldu unu bildiren Aktafl, fieker hastalar n n yüzde 15 i mutlaka aya nda yarayla geliyor. Bunun da yüzde 15 inin baca kesiliyor. Baca kesilen fleker hastalar n n üçte birinin di er baca da 5 y l içinde kesiliyor. Bunlar net ve korkunç rakamlar Bacak kesilme vakalar nedeniyle hastan n yaflam kalitesinin düfltü ünü ifade eden Aktafl, fleker hastal n n bacak kesilmesinin yan s ra böbrek ve gözlere de zarar verdi ini, tedavi edilebilen kanser vakalar n n fleker hastas na göre daha flansl olduklar n anlatt. fieker hastalar n n yetiflkin nüfusun yüzde 13,7 sini oluflturdu- unu, bu say n n her geçen y l artt na dikkati çeken Aktafl, Kronik yara büyük sorun olmas - na ra men gereken önem verilmiyor. Çevrenizde kanser, kalp merkezlerini görürsünüz ama yara alan nda bir merkez göremezsiniz. Nedeni ise tedavinin güç ve uzun soluklu olmas diye konufltu. Prof. Dr. Aktafl, fleker hastalar n n his kayb yaflamalar ndan dolay ayaklar ndaki yaralar çok fazla fark edemediklerini, kendili- inden de iyileflmeyen yaran n hastay baca n n kesilmesine kadar götürdü ünü vurgulad. Kronik yaralara uygulanan tedavi yöntemlerinden bahseden Aktafl, üç tedavi tekni i kullan ld n kaydetti. Vakum yöntemin Türkiye de 15 y ld r uyguland - n bildiren Aktafl, bas nçl bandaj yönteminin ise kan n dönmemesine yönelik sorunlarnda kullan ld - n söyledi. Üçüncü tedavi yönteminin ise yaraya belirli miktarda elektrik verilmesi fleklindeki elektrik stimulasyonu uygulamas oldu unu dile getiren Aktafl, Bu tedavi yöntemlerin hiçbiri tek bafl na yaray iyilefltirmez. Kronik yara zor iyileflti i için ihtiyac neyse o tedaviyi uygulamak laz m. Tedavi tekniklerinden birini uygularken yaran n iyileflmesi durabilir, o zaman farkl bir tedavi metodu uygulan r diye konufltu. Aktafl 2000 li y llar n sonlar nda Küba da kullan lmaya bafllanan ve geçen y l Türkiye de ilk defa uygulanan epidermal büyüme faktörü uygulamas ndan baflar l sonuçlar elde edildi ine dikkati çekerek, salg lanan hormonlar taraf ndan hücrelerin h zl çal flmas ve yaran n h zl onar lmas n n sa land n anlatt. Bu tedavinin pahal oldu unu, bundan dolay tedavilere sonuç vermeyen ve baca kesilme aflamas na gelen hastalara uygulad klar n dile getiren Aktafl, flöyle devam etti: Geçen y ldan bu yana baca kesilme aflamas na gelen 12 hastaya epidermal büyüme faktörü tedavi yöntemini uygulad k, 11 hastan n baca kesilmekten kurtuldu. Bir hastaya yaklafl k 16 bin liral k harcama yapt k. Hastan n aya iyileflti ancak 2 ay sonra di- er aya nda ayn yarayla geldi. Di er aya na da uygulama yap ld. Kronik yara aç lmadan fark edildi inde iyileflmesinin daha kolay oldu unu vurgulayan Aktafl, bu do rultuda fleker hastalar - n n her gün, özellikle ayna ile ayaklar n kontrol etmeleri gerekti ini belirtti. Önemsenmeyen yaralar n hayat tehdit edecek boyuta ulaflabilece ini vurgulayan Aktafl, ABD de bir fleker hastas n n y ll k tedavi maliyeti 11 bin dolar. Bizde ise ortalama rakam n ne oldu u henüz tespit edilmedi ifadesini kulland. Prof. Dr. Aktafl, bazen yap lan hatal uygulamalar n yaran n iyileflme sürecini yavafllatt n, bunu da hastalar n yapt n belirtti. Hastalar n cehalet ya da ilgisizlikleri nedeniyle yaralar n bazen h zl büyüdü ünün alt n çizen Aktafl, flunlar kaydetti: Yaran n üzerine bilinçsiz merhem sürmekle yaray kapatmakla enfeksiyon ve intihapla mücadele edemezsiniz. Sizi hastaland ran üstündeki mikroplar de- il, vücudunuzun içindekilerdir. Yara, d flar dan bakterilerin içeriye girmesini engelleyen ve içerideki buharlaflmay sa layan ortam sa lad n z zaman iyilefliyor. Yani üzerine bir fley sürmenize gerek yok. aylar nda özellikle yafll larda ve kalp hastalar nda akci er enfeksiyonlar nda da art fl görüldü ünü ifade ederek, flunlar söyledi: So u a maruz kalan kalp hastalar nda basit bir gribal enfeksiyon, akci erleri etkisi alt na alacak önemli bir sa l k sorununa dönüflebilir. Bu nedenle kronik kalp hastalar so uk alg nl ve gribal enfeksiyonlara yol açacak so uk ortamlardan uzak durmal ve k fl n d flar da çok az vakit geçirmelidir. Hava ak m na uzun süreli maruziyet kalp sa l n önemli ölçüde tehdit etti inden, çok so uk havalarda evde vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastalar, kalp yetmezli i hastalar, koroner arter hastalar ve bypass olan hastalar so u a ba l kriz riski ile karfl karfl yad r, bu nedenle gerekli önlemler almal d r. S cak havalarda kalp hastalar n n herhangi bir flikayeti olmad n hat rlatan Doç. Dr. Gökhan Özerdem, k fl n çok so uk havalarda damarlar n büzüflmesi sonucu gö üs a r lar hissedilebildi ini aktararak, Özellikle kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun fark na varmayan kifliler, havan n güneflli ve s cak oldu u dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaflamamaktad r. Ancak bu aktivitelere k fl n da devam ettiklerinde kalbin ifl yükü de artacakt r. Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt GÜLPINAR GÜLPINAR MAH.164.SOK.NO:8/A Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Ça lar Bafla aç Mah. Eyüp Gündo- an Cad. No:10/A Beypazar Beypazar Cevizlidere Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:167/D-1 Balgat Çankaya Seymen Dikmen Cad. No:434/B Çankaya Çankaya Tural Hofldere Cad. No:37/B Çankaya Çankaya Ayan Turgut Reis Cad. No:29/12 Tando an-çankaya Çankaya Yeni Çare Ertu rul Gazi Mah. Cebeci Doru u Sok. No:29-22-E Cebeci Çankaya Cemilegül Göktürk Mah.1.Cad. No:6/15 S.Ba lar Çankaya Aflk n Birlik Mah. fiehit Kurbani Akbo a Sok. No:14/9 Çankaya Çankaya Dilek Adnan Saygun Cad. No:6/3 S hhiye Çankaya Poyraz Yavuz Selim Mah. Hükümet Cad. Refladiye Sok. No:72/A Çubuk Çubuk Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan Elmada Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada REM ÇARfiI AH MESUT MAH SOK. REM ÇARfiI NO:11/C-12 Etimesgut Tiryak Atakent Mah. fiehit Celal sen Sok. No:2/B Etimesgut Etimesgut Yeni Lokman Hekim Eryaman 4. Etap ifl merkezi Zemin Kat No:6 Etimesgut Etimesgut Beyaz Papatya fiafak Mah Sok. No:10/8 Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan fiifa Kamil Ocak Mah. Devrek Sok. No:23/B Keçiören Keçiören Nil fiehit Mustafa Erciyes Cad. No:48/B KEÇ ÖREN Keçiören Taylan Ayval Mah. Ayval Cad. No:162/B Ayval Keçiören Keçiören Güldeva Ufuktepe Mah. Baltac lar Cad. No:30/15 Keçiören Keçiören Gülümse fienlik Mah. K zlarp nar Cad.Baykara Sok. No:3 Keçiören Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Yeni Baysal Ça layan Mah Cad. No:152/C Mamak Mamak Ar soy Demirlibahçe Mah Sok. No:6/A Mamak Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Ayy ld z Yunus Emre Mah.Yunus Emre Sok. No:10/B Pursaklar Pursaklar Ifl k Andiçen Mah. Güzelevler Sok. No:3/A Sincan Sincan Dirim Andiçen Mah. Ahi Mesud Bulvar No:214/B Sincan Sincan

9 Elektrikte "faturay e-postayla bildirecek, kay p-kaça önleyecek" sistem TEKNOLOJ /9 Bursa'da, bir meslek lisesi ö rencilerinin gelifltirdi i sistemin, "elektrik sayac okundu- unda ödenecek mebla n e-posta ya da cep telefonlar ndan k sa mesajla aboneye iletilebildi- i, faturalar trafo merkezinden hesaplanaca için sayaç okuma maliyetini düflürdü ü ve kay p-kaça tespit edebildi i" sonuçlar na ulafl ld TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA BURSA (AA) P rojenin koordinatörü ve Ovaakça fiar k Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü Ö retmeni Mesut Ceyhan, AA muhabirine yapt aç klamada, ö rencileriyle "e-sayaç Projesi"ni gelifltirdiklerini söyledi. Ev ve ifl yerlerindeki elektrik sayaçlar n n, trafo merkezinde bulunan bilgisayarlarla mevcut flebeke üzerinden okunmas n sa lamay amaçlad klar n belirten Ceyhan, flöyle konufltu: "Projeyi gelifltirirken baz firmalardan destek ald k. Bir yaz l m oluflturduk ve buna göre donan m ayarlad k. Ö rencilerimizle bunu çal flt rd k. Yapt m z yaz l mla sayaçlar eve gelmeden trafo merkezinden okuyabiliyoruz. Faturan n tutar n da abonelere, SMS ile cep telefonuna veya adresine bilgi olarak gönderebiliyoruz. Sayaç okumada adreste olunmamas da problem olmaktan ç k yor. Yani ev ya da ifl yerlerine gidilmeden trafo merkezinden bütün sayaçlar okunabiliyor." Ceyhan, projenin, elektrikte kay p-kaça n tespiti için rahatl kla kullan labilece i bilgisini verdi. Bunu da denediklerini anlatan Ceyhan, "Proje sayesinde hem sayaçlar okunabilir hem de kaçak olup olmad - n anlamak için sayaç kapa n n aç ld - n tespit edebiliriz" ifadesini kulland. Kay p-kaça önleme konusunda çal flma yapt klar n aktaran Ceyhan, evlere gelen elektrik teli üzerinden herhangi bir kablo çekmeye gerek kalmadan bütün sayaçlar n istenirse her gün okunabilece ine dikkati çekti. Böylece hangi evde ne kadar elektrik kullan ld, hangi trafodan ne kadar enerji çekildi i gibi istatistiksel bilgilerin elde edebilece ini dile getiren Ceyhan, flunlar kaydetti: "Sisteme yerlefltirece imiz anahtarlama sistemiyle kaçak kullan m yapan abonelerin elektri i, eve gelinmeden trafodan kapat labilir. Böylelikle kaçak elektrik kullan m da önlenebilir. Abonenin evinin kilitli olmas, elektri i kesmek için problem olmaz. Sayaç her gün okunursa kaçak kullan m yap p yapmad klar, bir ay içinde sayaç kapa n n kaç kez aç ld bilgisi bize gelir. An nda müdahale edilip kaçakla ilgili cayd - r c etkisi olabilir." "Türkiye'nin gelece i panel teknolojisinde" BURSA (AA) B iliflim Sektörü fl Adamlar Derne i (B S AD) Yönetim Kurulu Baflkan Osman Ak n, Türkiye'nin, cep telefonu, televizyon, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda kullan lan "panel" teknolojisini üretmesi halinde bu alanda dünyada bir ad m öne geçece ini söyledi. Ak n, AA muhabirine yapt aç klamada, televizyon, cep telefonu, dizüstü ve tablet bilgisayarda en pahal yat r m n "panel" oldu unu belirterek, bu alanda milyarlarca dolar harcayan firmalar n, maliyetlerini karfl lamak ve para kazanabilmek için eski teknolojiyi satt - n savundu. Ar-Ge çal flmalar sonucu ulafl lan yeni teknolojilerin henüz tüketime sunulmad n ve flu anda gözlüksüz seyredilebilen 3 boyutlu televizyon bulundu unu vurgulayan Ak n, piyasada sat lan ürünlerin "birkaç eski model" oldu unu öne sürdü. Ak n, Türkiye'de uzun y llard r bir panel fabrikas kurulamad n ancak asl nda bu teknolojinin ülke için çok önemli oldu unu dile getirerek, "Adamlar eski panel teknolojilerini sat yor. Panel fabrikas kurmam z laz m. Bugün bu yat r m yaparsak dünyan n en yeni panel fabrikas bizde olacak" Türkiye'de panel fabrikas kurulmas halinde bu teknolojinin bir süre sonra eskiyece ini anlatan Ak n, buna ra men ülkenin dünyada önemli bir konuma ulafl labilece ine dikkati çekti. Yurt içinde, tablet bilgisayar, televizyon gibi cihazlar n üretiminin de il, montaj n n yap ld n kaydeden Ak n, flöyle konufltu: "As l ifl; panelin cam k sm n üretmek. O camda da flimdi gözlüksüz 3 boyutlu teknolojisi var. Yeni teknolojide bilgisayar ve televizyon gibi cihazlar herhangi baflka bir araç kullanmaks z n elle yönetebilme imkan var. Türkiye, bu teknolojiyi yakalayabilmesi halinde bölgesinde önemli bir güç haline gelecektir. Türkiye'nin televizyon, cep telefonu, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda kulland - cam paneller, Çin'den getiriliyor. Paneli kendimiz üretmedi imiz sürece çok normal olarak dünyan n biraz gerisinde olaca z. Bizi dünyan n önüne geçirecek kritik teknoloji nedir? En çok sat lan ürünler; cep telefonu, televizyon, dizüstü ve tablet bilgisayar. Panel üreticisi olursak ürünlerimizi Avrupa'ya, Ortado u'ya, Rusya'ya, Çin'e göre en fazla 48 saatte kamyonlarla karayoluyla ulaflt rabiliriz." Türkiye'nin, önemli pazarlara yak nl na da de inen Ak n, yerli yat r mc lar n, navlun ve nakliyeden büyük fiyat avantaj elde ederek Çin'in oyununu bozabilece ini sözlerine ekledi. Soldan sa a 1. Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... Bir ifle kar flmak, müdahale etmek... Kayak ki direkli, seren yelkenli, birkaç top tafl yan gemi (eski)... Namus belas flaret olarak veya çeflitli amaçlarla kullan lan küçük bayrak... Bozukluk, yanl fll k, eksiklik (eski) Sürekli itmek, arka arkaya itmek, iteklemek... En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal Adamak ifli... Say ca... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendi inde ad n bafl na getirilen ve uzat labilen bir seslenme sözü Kuvvet, kudret (eski)... Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya günefllenirken giyilen, iki parçadan oluflan kad n giysisi... Toplardamar Günefl'e yak nl k bak m ndan alt nc olan gezegen, Sekendiz, Zühal... Van iline ba l ilçelerden biri Telefon konuflmas na bafllarken kullan - lan bir seslenme sözü... O saat... çine girecek fleyin boyutlar ndan daha büyük veya genifl olan, dar karfl t Kir (halk a z )... Kaç nma, sak nma, çekinme (eski) Dünya... Bir fleyin bir dizi içindeki yerini gösteren say, rakam... Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört mevsim yeflil kalabilen, i ne yaprakl, yurdumuzda birçok türü yetiflen bir orman a ac Berilyum elementinin simgesi... Özür dileme (eski)... Her vakit, sürekli olarak Anlat m... As lanmak ifli, intifa S cak, nemli iklimlerde oluflan, parlak k rm z veya kahverengiye çalan k rm z renkli, demir oksit ve alüminyum bak m ndan zengin toprak... nsan öldüren kimse, cani Çözümlemeli... Çok küçük veya k sa Kuzey Avrupa da yaflayan, genifl dall boynuzlar olan, iri bir tür geyik... Sefilce (eski)... Bir s v n n asit veya bazl k derecesi... Yukar dan afla ya 1. Göçebelerin konak yeri... Aksatabilmek ifli Kripton elementinin simgesi... Ülkü... Zulüm ftar zaman n bildirmek amac yla at lan top... Düflüncesizce her ifle at lan, cüretkâr Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleflti i yer, mafsal... Ans z n F rça gibi dik kesilmifl (erkek saç )... Bir yap n n dam nda çevresi, üstü aç k yer, ayazl k, taraça De iflik renkli üst üste iki katmandan oluflan ve üstteki katman na kabartma bir desen yap lan de erli tafl... nsanca... Kelimenin sonuna geldi inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz Birini veya bir fleyi bulmaya çal flmak... Belirtme durumu Terbiyum elementinin simgesi... Birbiriyle iyi anlaflan iki yafll n n bafl bafla kal fl n anlatan "... ile Büdü, fiakire Dudu" deyiminde geçen bir söz (halk a z )... Emme, emerek içine çekme, so urma (eski)... Titan elementinin simgesi Miskinlik, beceriksizlik (eski)... Porselen yapmakta kullan lan bir çeflit ak ve gevrek kil, kaolin Kar fl k renkli, çok renkli, alaca... "Çok üflümek, çok korkmak" anlamlar ndaki "... titremek" deyiminde geçen bir söz... Lak Tuzlan p kurutulmufl yiyecek (halk a z )... Cans zlar, cans z varl klar (eski) Her türlü müzik aleti yap lan ve sat lan yer... Japon çizgi filmi S mak durumu veya biçimi... Biçim, yap bak m ndan birbirinin benzeri veya ayn s olan, izomorfik Ba çubu u, a aç veya sebze dikmek için aç lan çukur (halk a z )... Onamak ifli... Neptünyum elementinin simgesi htiyarlamak ifli, yafllanma... Hindistan' n Pencap bölgesinde yaflayan bir topluluk

10 YAfiAM KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Recep K rbafl, yaban domuz mücadelesinde raporlar do rultusunda sürek av yap lmas na karar verildi ini söyledi. Geçmifl dönemlerde sürek avlar nda müdürlükçe avc lara iki y lda toplam bin 300 fiflek deste i sa lanmas na ra men yeterince baflar sa lanamad n aç klayan K rbafl, bu sene sürekli domuz av için müdürlükçe av n yap laca tarih ve gün belirlenece ini kaydetti. K rbafl, Orman ve Su iflleri Bakanl 9. Bölge Müdürlü ü K r kkale fiube Müdürlü ünün ilgili biriminden gerekli izinlerin al nd n belirtti. Al nan izin do rultusunda il ve ilçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlüklerince sürek av n n düzenlendi ini ifade eden K rbafl, flunlar ifade etti: " limiz s n rlar içerisinde y llar av sezonunda 5 ilçenin 20 köyünde toplam 8 sürek av düzenlenmifl olup, bu avlarda toplamda 20 yaban domuzu itlaf edilmifltir. Bu kapsamda, Delice ilçesi Barakl, Sar kaya, Kuzeyyurt, /10 KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale'de kiralar n ödeyemedikleri gerekçesiyle mahkeme karar gere ince yaflad klar evden tahliye edilen 9 kiflilik aileye Kimse Yok Mu Derne i sahip ç kt. At ld klar evin önünde so ukta günlerini geçiren ailenin dram n duyan Kimse Yok Mu Derne i yetkilileri, Yeni Sanayi Mahallesi Muhtar Aslan Uslu ile kiral k bir ev buldu. Ard ndan K l ç ailesine Ankara ve K r kkale Akbo az, Ço ul köyleri s n rlar içinde 10, Keskin ilçesi Ceritmüminli köyü s n rlar içinde 9 ve bu y l kas m ay içerisinde Sulakyurt ilçesi, Hamzal beldesi ve Yeflilli köyleri s n rlar içinde 1 olmak üzere toplam 20 yaban domuzu sürek avlar sonucunda öldürülmüfltür. Sürek avlar nda müdürlü ümüzce avc lara iki y lda toplam bin 300 fiflek deste i sa lanmas na ra men yeterince baflar sa lanamam flt r. Bunun sebebi olarak, mahalli avc lar n yaban domuzu av konusunda bilgilerinin yetersiz olmas, tüfeklerinin domuz av na uygun olmay fl ve üreticilerin bek av yapmay fl gibi sebepleri sayabiliriz." K rbafl, bu canl larla mücadele etmekle birlikte do a dengesini de muhafaza etmek gerekti ini kaydetti. KONGRE LANI AYRANCI KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE BAfiKANLI I NDAN Derne imizin Ola an Genel Kurul Toplant s 05 Ocak 2014 Pazar günü saat de Kuveyt Caddesi No:25 Afla Ayranc Çankaya /ANKARA adresinde yap lacakt r. Bu tarihte ekseriyet temin edilmedi i takdirde ikinci toplant 12 Ocak 2014 Pazar günü ayn yer ve saatte afla- daki gündem dâhilinde yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili, Yönetim ve denetleme kurulu raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, Yönetim Kurulunun ibras, Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini Bütçelerin görüflülmesi ve karara ba lanmas, Tüzük tadilat n n görüflülmesi ve karara ba lanmas, Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, tafl nmazlar üzerine üst hakk tesis etmek, tapu kütü ünde her türlü ayni hak tesis etmek, flerh vermek, flerh almak, intifa ve irtifak hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, Dilek ve temenniler, Kapan fl. (Olay -13) Sokakta kalan aileye Kimse Yok Mu sahip ç kt Kimse Yok Mu Derne i, para, yakacak, eflya ve giyim yard m yapt. Zor günlerinde Kimse Yok Mu Derne i ni yanlar nda bulduklar n aç klayan Solmaz K l ç, "Evin kiras n ödeyemedik. Elimizde avucumuzda hiçbir fley yoktu. Ev sahibi bizi ç kard. So uk k fl günü kap da yatmaya bafllad k. mdad m za Kimse Yok Mu Derne i yetiflti. Zaman nda çocuklar n ve torunlar n büyütmek, onlar n kar nlar n doyurmak için Bitkisel at k s v ya, bio-dizel yak ta dönüfltürülüyor STANBUL (CHA)- sraf önlemek ve temiz bir çevrede yaflamak amac yla Ba c lar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen proje dahilinde, geçten May s ay nda BAYTOM larda toplam 500 litre bitkisel at k s v ya bio-dizel yak ta dönüfltürüldü. Temiz Çevre Projesi kapsam nda Ba c lar daki Kad n ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Hay r Çarfl s 'na konulan Bitkisel At k Ya Toplama Makinesi nde toplanan s v at k ya lar art k de erlendiriliyor. Projeye göre 2 litre at k s v ya getiren herkes karfl l nda 1 TL al yor. Bitkisel at k s v ya getirenleri sesli olarak yönlendiren BAYTOM, su ve di er s v maddeler K r kkale de domuz ile mücadele bafllat ld Ba c lar da 2 noktada faaliyete geçirilen Bitkisel at k Ya Toplama Makinesi nde (BAY- TOM) toplanan bitkisel at k s v ya lar dönüfltürülerek sigaradan daha az karbonmonoksit içeren bio-dizel yak ta dönüfltürülüyor. ki litre at k ya getiren karfl l nda 1 TL al yor. kat lmas halinde an nda belirleyerek uyar da bulunuyor. lçeyi ad na yak fl r hale getirmek için çal flt klar n ifade eden Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c, bu uygulama sayesinde hem çevreyi temiz tuttuklar n hem de israf n önüne geçmeye çal flt klar n söyledi. lçede art k bayat ekmeklerin çöpe gitmedi ini de kaydeden Ça r c, "Biz, geri dönüflüm uygulamalar na önem veriyoruz. Farkl mahallelere yerlefltirdi imiz 400 kutuya hemflerilerim taraf ndan b rak lan bayat ekmekler, yem fabrikalar nda geri dönüfltürülüyor. Amac m z israf konusunda bir sosyal sorumluluk oluflturmakt r." diye konufltu. Bu kapsamda ayr ca ambalaj at klar n n, pil, oto lasti i, bitkisel at k ya lar n, elektronik at klar n dönüflümü gibi farkl alanlarda dönüflüm uygulamalar bafllatt klar n ifade eden Ça r c, "Sosyal sorumluluk projelerimizden olan s v at k ya dönüflümü ilçemizde yaflayan herkes taraf ndan yo un ilgi görüyor. 4 bin TL ye sat n ald m z BAYTOM larda hemflerilerimin getirdi i bitkisel at k s v ya lar topluyoruz. fiu ana kadar 500 kilo at k s v ya topland. Bu at k s v ya lar Gebze Dilovas ndaki geri dönüflüm tesislerine gönderiyoruz. Burada tortusu ve suyu ayr flt r lan ya lar sigaradan daha az karbonmonoksit gaz içeren bio-dizel yak ta dönüfltürülüyor." ifadelerini kulland. h rs zl k bile yapt n aç klayan K l ç, Yeri geldi, ekmek çald m. Yeri geldi ayakkab çald m. Tövbe ettim ve art k h rs zl k yapm yorum. Evde kalan 4 torunumdan 2'si engelli, di erleri ise okula gitmiyor. Çocuklar n anneleri Çorum'da bir suçtan dolay cezaevinde bulunuyor. Babalar ise y llar önce ailesini terk edip gitti. Devlet bize el uzatt ve çocuklar yurda yerlefltirdi. fiu anda hepsi okula gitmeye bafllad. Devletimize ne kadar dua etsek azd r. diye konufltu. Yamanlar' n minikleri harçl klar n Filipinli tayfunzedelere gönderdi ÖMER ORUÇ ZM R (CHA) - Ö zel Yamanlar E itim Kurumlar 'na ba l Güzelbahçe Kampüsü'nde ö renim gören minik ö renciler, Haiyan tayfunu sebebiyle yaklafl k 10 bin insan n öldü ü ve 4,3 milyon insan n hayat n n olumsuz etkilendi i Filipinler'e harçl klar n gönderdi. Halk n açl k, susuzluk ve hastal klarla mücadele etmesinden etkilenen ö renciler, okul yönetiminin de deste iyle yard m kampanyas düzenledi. "Bu ac ya kay ts z kalamazd k." diyen Yamanlar lkokulu ve Ortaokulu Müdürü Erol Zirek, Atefl nereye düflerse düflsün beni de yakar düsturunca uzaklardaki kardefllerimize yard m elini bir nebze olsun uzatmak istedik." Ö renci ve velilerin duyarl yaklafl mlar yla 6 bin 640 TL yard m topland n anlatan Müdür Zirek, Kimse Yok Mu Derne i zmir fiubesi Sorumlusu brahim Yeflil'e teslim ettiklerini söyledi. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Bayburt, Uluslararas Travel Turkey Fuar nda tan t lacak BAYBURT (AA) - T arihi, kültürel ve do al güzellikleriyle her geçen gün ad ndan söz ettiren Bayburt, Uluslararas Travel Turkey Fuar nda tan t lacak. l Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut, AA muhabirine yapt aç klamada, 5-8 Aral k tarihlerinde zmir Uluslararas Fuar Merkezi nde düzenlenecek Travel Turkey Fuar nda 5 KALEM MUHTEL F CERRAH PL K MALZEMES ANKARA TED.BLG.BfiK (MSB) M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK 5 KALEM MUHTEL F CERRAH PL K MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : MSB ANKARA TEDAR K BÖLGE BAfiKANLI I ETL K CADDES (ESK GARAJLAR YANI) ETL K KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : Resmi Elektronik Posta Adresi Bulunmamaktad r. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 5 KALEM MUHTEL F CERRAH PL K MALZEMES Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : TSK Shh. km.ve Bkm.Mrk.K.l Etimesgut/ANKARA c) Teslim tarihi: Taahhüt konusu mallar, Sözleflmenin imzalanmas n takip eden tarihten itibaren 60 (Altm fl) takvim günü, içerisinde k smi teklife göre k s m baz nda miktarlar bölünmeksizin teslim edilecektir. Talimatla ile ilgili di er hususlar sözleflmenin 44.2 nci maddesinde belirtilmifltir. 3- halenin a) Yap laca yer: MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 5 Nu.l hale Komisyonu hale Salonu Etlik/AN- KARA b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: ) T.C. Sa l k Bakanl n n 2010/11 numaral T bbi Cihaz Sat n Alma fllemleri Konulu Genelgesi gere i; stekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas (TITUBB) sistemine kay tl ve t bbi cihazlar/ürünler için yap lan kay tlarda/bildirimlerde Sa l k Bakanl taraf ndan Onayl d r ibaresi aranacakt r. Ayr ca piyasaya t bbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalar n n (üretici/ithalatç ) bayisi olarak tan mlanm fl olmas gerekmektedir. haleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatç ) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tan mland n gösterir TITUBB kay tlar n (T.C. Sa l k Bakanl n n ilgili web sitesinden al nan kay t belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kay tlar ile birlikte hale Komisyon Baflkanl na sunacaklard r. hale Komisyon Baflkanl istekli ve ürünlerin T.C. Sa l k Bakanl n n ilgili web sitesinden onayl olup olmad n n teyidini yapacaklard r. T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam ndaki ürünlerin veya cihazlar n sat n al mlar nda, aday veya isteklilerin T.C. laç ve T bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas na (T TUBB) kay t veya bildirimi aranmas zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatç veya ithalatç s (tedarikçi firma) olmad durumlarda, ürünün tedarikçi firmas n n bayii oldu una dair T TUBB kay t veya bildirimi aranacakt r. T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam ndaki ürünlerin veya cihazlar n sat n al mlar nda, al m yap lacak ürünlerin T TUBB da tedarikçi firma alt nda Sa l k Bakanl taraf ndan kay t veya bildirim ifllemi tamamlanm fl olmas flart aranacakt r. Aday veya isteklilerden T bbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördü ü AT Belgelerini (CE/EC sertifikalar, uygunluk Beyan ) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuar amaçl cihazlar olmak üzere T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda olmayan ürünler veya cihazlar için T TUBB kay t veya bildirimi aranmayacakt r. T bbi Cihaz Yönetmelikleri uyar nca, herhangi bir ürünün veya cihaz n T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda olup olmad na, üretim veya kullan m amac çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. E er ürün, üreticisi taraf ndan T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda belgelendirilmemifl ise (t bbi cihazlar kapsam nda de ilse) T TUBB a kay t veya bildirim ifllemi yap lmamaktad r. Sat n alma ifllemlerinde, T bbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam nda olup olmad hakk nda tereddüt oluflan ürünler için üreticinin veya ithalatç n n Yönetmelikler kapsam nda olmad na dair beyan esas al narak ifllemler yürütülmelidir. Bu durumda ayr ca belge aranmayacakt r. Ancak, içerik ve özellikleri ile ayn olan iki ürün hakk nda çeliflkili belge veya kay tlar bulunmas, ürünün bu yönetmelikler kapsam na girip girmedi i ve t bbi cihazlar n s n flar konusunda tereddüde düflülmesi halinde sat n alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri laç ve Eczac l k Genel Müdürlü üne intikal ettirerek görüfl al nacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç k olup Kamu hale Kurumu taraf ndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli mal olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oran nda fiyat avantaj uygulanacakt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l MSB.Ankara Tedarik Bölge Baflkanl fiartname Odas. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Baflkanl 5 Nu.l hale Komisyonu hale Salonu Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas - tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-17017) 82 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Bayburt un tüm yönleri ile tan t laca n belirtti. Bu y lki fuara Kuzey Do u Anadolu Kalk nma Ajans n n (KUDAKA) organizasyonu ile Bayburt-Erzurum ve Erzincan n ortak kat laca n ifade ederek, limizin mutfak kültürünü, el sanatlar n orada sergileyece iz. Bu üç ilimizden yerel el sanatlar n orada dokuyabilecek birer usta ö retici veya sanatç fuara götürerek bölgenin ve illerin tan t m na katk s olacak görsel malzemelerle fuarda stantlar kuraca z. Biz de bu kapsamda ilimizden ehram tezgah ve ehram ürünleri götürece iz. limizi orada en güzel flekliyle temsil edip anlataca z Akbulut, Bayburt un son y llardaki tan t m nda tarihi, kültürel ve do al güzelliklerinin yan s ra en önemli etkenin Baks Müzesi oldu unu söyledi. ÇANAKKALE (AA) - MEHMET BAYER - Ç anakkale Savafllar nda, ngiliz donanmas na ait Queen Elizabeth gemisinden at lan yaklafl k yar m ton a rl ndaki top mermisi, tarihi Çimenlik Kalesi nin, sur duvar n deldi i bölümünde 98 y ld r sergileniyor. ngiliz gemisinden 18 Mart 1915 te at lan 1,65 metre uzunluk ve 492 kilogram a rl ndaki top mermisi, Anadolu taraf nda y llar nda savunma amaçl infla edilen Çimenlik Kalesi nin duvar n deldi ancak iki metre ilerlemesine ra men patlamad. Daha sonra patlay c düzene i devre d fl b rak lan mermi, bulundu u yerde sergilenmeye baflland. Savafl n büyüklü ünü gösteren en büyük kan tlardan biri olan merminin, duvar n deldi i Çimenlik Kalesi ise kuruldu u günden itibaren sürekli askeri üs ve merkez konumunda yer ald. Çanakkale Savafllar nda Müstahkem Mevki Komutanl na ev sahipli i yapan kalenin bu ifllevi, 12 Mart 1915 e kadar sürdü. Elde edilen istihbarat çerçevesinde düflman güçlerinin 18 Mart 1915 te Çanakkale Bo az na sald raca tespit edilince karargah, günümüzde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzio lu Yerleflkesi olan bölge yak n ndaki Hac pafla Çiftli i ne nakledildi. Söz konusu top mermisinin f rlat lmas nda TUR ZM /11 Yar m tonluk mermi, deldi i sur duvar nda 98 y ld r sergileniyor Çanakkale Savafllar ndan kalan ve tarihi Çimenlik Kalesi nde sergilenen 492 kilograml k top mermisi, çarp flmalar n boyutunu yans t yor ÇOMÜ E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esenkaya: Bir ihtimal, Queen Elizabeth gemisinden at lan ve Çimenlik Kalesi nin surlar nda bulunan top mermisi, kiz Koyu ndan yap lan bir at flla buraya geldi kullan lan Queen Elizabeth gemisi de ngiltere nin Portsmouth kentinde infla edildi. Fairfield de makineleri montajlan p 16 Ekim 1913 te göreve haz r hale getirildi ve 6 pusluk 16 topun monte edilmesiyle s n f n n tek gemisi oldu. Geminin ilk görev yeri Çanakkale Savafllar idi. Gemi, 19 ve 25 fiubat ile 4-8 Mart 1915 te Türk tabyalar n n imhas amac yla bombard man harekat na kat ld. Bu harekat s ras nda 15 pusluk 86, 6 pusluk 76 mermi harcad. - Duvar n kal n olmas, merminin patlamas n önledi ÇOMÜ E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Esenkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Çimenlik Kalesi nin, Çanakkale Savafllar nda düflman n hedefleri aras nda yer ald n söyledi. Ege Denizi nde, 1914 te ngiliz ve Frans z donanmalar na ait gemilerin say s n n sürekli ço ald n belirten Esenkaya, 3 Kas m 1914 te Seddülbahir deki kara barut deposu bombaland. Bu olayda 92 zayiat m z vard Esenkaya, Çanakkale Bo az n geçerek stanbul a ulaflma emelleri bulunan ngilizlerin son teknolojiyle yeni infla edilmifl en güçlü gemileri aras nda yer alan Queen Elizabethin, 1915 in flubat ay n n ortalar na do ru Çanakkale Bo az önlerine geldi ini anlatt. ngiliz yetkililerin, bu geminin toplar n n Çanakkale de denenmesini istedi ini aktaran Esenkaya, flöyle devam etti: Geminin üstünde ve alt nda ikifler top vard. Üsttekiler hedef tayin edici iken alttakiler ise vurucu gücü oluflturuyordu. Bu toplar 17 derecelik e imin üzerinde at fl yapar. Dik at fll d r, yatay ve afl rtma at fl yapmaz. Bu sebeple bir ihtimal Queen Elizabeth gemisinden at lan ve Çimenlik Kalesi nin surlar nda bulunan top mermisi, kiz Koyu ndan yap lan bir at flla buraya geldi. Gemiden, kalenin önünde Sultan Abdülaziz in yapt rd 3 lü cephanelik ve toplar n oluflturdu u savunma hatt na bir mermi f rlat l r. Mermiyi f rlatan topun namlu çap 38,5 luktur. Merminin a rl 492 kilogram, boyu ise 1 metre 65 santimetredir. Top, ortadaki cephaneli in yar s n çökertir. Ondan sonra gücü azalan mermi, kalenin suruna isabet eder. Duvar n büyük bir bölümünü çökertir. Gücü ve ivmesi daha da azald için duvar yaklafl k iki metre deler ama patlayacak fiziksel ortam bulamaz. Çünkü duvar n eni çok kal nd r. Daha sonraki y llarda uzmanlar, merminin içindeki patlay c sistemi etkisiz hale getirdi. Buraya gelen tüm ziyaretçiler o mermiyi görebilir. Savaflta mucize arayanlar varsa iflte bu en hakiki mucizelerden biri; o merminin nas l olup da orada patlamamas d r.

12 KÜLTÜR/SANAT GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: /12 Samsun'da 27 y ll k kemençe ustas brahim Çelebi, kemençe çalabilmenin de verdi i birikimle sanatç - lar n ses tonuna göre kemençe yap yor. Devlet Opera ve Balesi en yo un sezonunu yafl yor ANKARA (AA) D evlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Rengim Gökmen, kurumun tarihinin en yo un sezonunu yaflad n, ulusal ve uluslararas ölçekte strateji ve sanat politikalar ile genel hedeflerini güçlendirerek, sürekli geliflim Sanatç n n sesine göre kemençe yap yor SAMSUN (AA) G ülsan Sanayi Sitesinde küçük atölyesinde büyük ifller baflaran Çelebi, el eme i kemençelerini siparifl üzerine Avustralya'dan Amerika'ya dünyan n dört bir taraf ndaki ülkeye gönderiyor. Kargolar ulaflan binlerce kilometre ötedeki müflterilerinden övgü dolu mesajlar alan Çelebi, "kemençe aflk " ile yeni bir modele bafll - yor. Emekli s n f ö retmeni Çelebi, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklu unun geçti i Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 yafl nda kemençeye merak sald n ve o yafllarda kemençe çalmaya bafllad n söyledi. Çelebi, uzun y llar kemençe çald ktan sonra ses tonuna uygun, profesyonelce yap lm fl bir kemençe bulmakta zorlan nca bu bofllu u doldurmak için kemençe yap m na bafllad n anlatt. Çelebi, flunlar dile getirdi: "Trabzon'dan Samsun'a göç ettik. Babam a aç iflleri ustas yd ve kemençe de yap yordu. Ben istedi im sesi alabildi im, kaliteli kemençe bulmakta zorlan nca, di er kemençe sanatç lar n n da ayn aray fl içinde olduklar n görünce kemençe konusundaki bu bofllu u doldurmak için 1986 y l nda kemençe yap m na bafllad m. Bu ifle çok kafa yordum, çok çal flt m. Yapt m ilk modeller çok be enildi. Y llar içinde kendimi gelifltirdim. Emekli olunca da tamamen kemençe yap m na kendimi verdim." Yapt kemençeleri çalarak test etti ini, müflterilerine "ses garantisi" verdi ini belirten brahim Çelebi, sinem Yozgat Blues Yozgat Blues, taflrada hayatlar n sürdüren karakterlerin yaflad de iflimi ve buna ba l derin duygusal k r lmay anlat yor. Yavuz bir yandan belediyenin açt müzik kursunda hocal k yapmakta, bir yandan da AVM lerde eski Frans zca flark lar söylemektedir; kurstan ö rencisi Nefle ise marketlerde ürün tan t m yapmaktad r. Yavuz, ald bir ifl teklifi üzerine Nefle yle birlikte Yozgat a gider. gösterdi ini ve genifl bir seyirci kitlesine ulaflt n bildirdi. Gökmen, bir gazetede yer alan kurumun seyirci bilgileriyle ilgili haber nedeniyle yaz l bir aç klama yapt. Haberde yer alan verilerin hatal oldu unu ve kendisine ait olmayan baz ifadelerin haberde yer ald n ifade eden Gökmen, "Haberin baz amaçlara hizmet A V ZYONA YEN G REN F LMLER Y l n Savafl Hip-hop n dev ismi Dante Graham (Laz Alonso) b-boy (break dansç erkek) geçmifli sayesinde milyar dolarl k bir ifl kurmufltur. fiimdi, amac Fransa Montpellier de gerçekleflecek olan, hip-hop n bir numaral efsanevi yar flmas Battle of the Year kazanabilecek bir Amerikan rüya tak m yaratarak ABD nin bu danstaki üstünlü ünü yeniden kabul ettirmektir. Graham tak m n koçlu una eski dostu ve tak m arkadafl Jason Blake i (Josh Holloway) getirir. Blake, yard mc koçu Franklyn ve koreograf Stacy nin yard - m yla dik kafal 13 bireyi tüm rakipleriyle mücadele edebilecek. "Nota bilgisi, ses bilgisi olmay nca iyi sonuçlar ortaya ç kmayabiliyor. Sanatç bana diyor ki, 'si bemol kemençe yap, sol diyez kemençe yap'. Yunan müflterilerim var tiz ses istiyorlar. Yapt m kemençeleri önce kendim çalarak test ediyorum. Özel cihazlarla sesi ayarl yorum. Kemençeden desibel fliddetinde ses almam z gerekiyor. yi bir kemençenin temiz ses vermesi laz m. Aralar nda Zeynep Baflkan, Hülya Polat gibi isimlerin de oldu u pek çok sanatç ya kemençe yap yorum. Yurt d fl ndan pek çok ülkeden müflterilerim var. Kemençe sesi ile sanatç n n sesinin uyumlu olmas laz m. Yapt m kemençenin sesini etmek ad na, kasti olarak yaz ld - hissi uyand rmas Devlet Opera ve Balesi sanatç lar n daha da üzmüfltür" de erlendirmesinde bulundu. Devlet Opera ve Balesi'nin ve sanat sezonlar nda seyircisinin yar s n kaybetmedi ini, tam aksine 2002 y l nda 232 bin 760 olan seyirci say s n n 2009 y l nda 300 bin 552'ye ulaflt n aktaran Gökmen, flunlar kaydetti: " sanat sezonunda dokuz yerleflik sahnede faaliyetini sürdüren Devlet Opera ve Balesi, koltuk say s n artt rmakla birlikte, toplam koltuk say s haberde belirtildi i flekilde 'yaklafl k 7 bin de il'; kullan lan koltuk say s toplam 4 bin 900'dür. mutlaka karfl tarafa dinletirim telefonda ya da internetten. ki ses birbirine uyana kadar çal fl r m" Kemençe yap m ndaki ipuçlar hakk nda da bilgi veren Çelebi, "Usta önemli, usta iyi olmazsa en iyi a açtan bile ses ç kmayabilir. Kemençe her a açtan olmaz. stedi- iniz t n y alamazs n z. yi kemençe ard ç, dut, erik, kiraz, akçaa açtan yap l yor. Bunlar kaliteli ses al - nabilen a açlar" diye konufltu. Kemençe yay n ise at kuyru u telinden yapt n belirten Çelebi, bunun nedenini flöyle anlatt : "Kemençede yay da çok önemli. Kemençe yay nda at kuyru u teli kullan yorum. Ahflap k sm özel olarak haz rl yorum. At kuyru u telinin kal n olmas için at n 5 yafl ndan büyük olmas gerekiyor. Bu teller özel y kan p haz rlanm fl oluyor. At kuyru u telinin en önemli özelli- i ise sürtünmeye ba l s nmamas. Yeri geliyor bir yayla flenli inde kemençeci durmadan iki saat kemençe çal yor. Misinadan da yapan var ancak bunlar uzun ömürlü olmaz." Ayn zamanda kemençe modelisti oldu unu ifade eden brahim Çelebi, kendisine ait, 13 ayr ses al - nabilen 5 kemençe modeli oldu unu ve bu modelleri tescil ettirdi ini, ayn zamanda kemençelerinin TSE belgelerine de sahip oldu unu kaydetti. Bir kemençenin birkaç farkl pozisyonda çal nabilmesi gerekti ine iflaret eden Çelebi, "Benim yapt m kemençeler 4 ayr pozisyonda çal - nabiliyor. Oturarak, ayakta, yürüyerek ve koflarak. Kemençe çalan kiflilerin bazen coflkuya efllik etmesi için hareketli davranmas gerekebiliyor" ifadelerinde bulundu. nkara K z m çin Tuncer, y llar önce kar s ndan boflan p, kendi hayat na yönelmifltir. K z na duydu u özlem dayan lmaz hale geldi inde, evden ayr ld günden beri görmedi i k - z n n pefline düfler. Tuba art k bir genç k zd r ve 18 yafl n doldurmas na sadece üç hafta kalm flt r. Babas n n varl ndan habersizdir. Hiç ummad bir an, beklenmedik bir olayla, onu karfl s nda bulur. Tuncer, ölmedi ini ve babas oldu una inand rmaya çal fl r Tuba?ya. Tuba, inan p inanmad n belli etmese de bu tuhaf, deli dolu adam kabullenmifl gibi görünür. Ancak yine de, birdenbire karfl s na ç kan ve babas oldu unu iddia eden Tuncer?e nas l davranaca n bilemez. Dü ün Dernek Sivasl Tar k ve Letonyal Nugesha n n ayn ülkede çal flabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damad n babas smail için, dört dörtlük bir dü ün yapmak flartt r. Sivas da dü ün gelenekleri a r, smail de imkan dard r, ama ne gam! Can yoldafllar ile tüm Sivas seferber edilecektir. Fikret ve Çetin gelinlik ve dü ün salonu pefline düflerken, Saffet in pay - na da dü ünün sanatç s n bulmak düfler.

13 Sincanl, kad nlar haklar n ö rendi Dünya Kad n Haklar Günü nde, Sincan Belediyesi taraf ndan, ilçedeki kad nlar haklar konusunda bilgilendirdi. Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Dünya nsan Haklar Günü nde, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ni ziyaret etti. Kendisinin kalm fl oldu u ko ufla da giden Tan k, müzede, Ankara Valili i l nsan Haklar Kurulu Baflkanl n n düzenledi i panele de kat ld. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, 10 Aral k Dünya nsan Haklar Günü nde Ulucanlar Cezaevi Müzesi ni ziyaret etti. Tan k, Ulucanlar da tutuklu kalan sanat ve siyaset dünyas n n birçok tan nm fl isminin yan s ra y llar önce kendisinin de kald ko uflu da ziyaret etti. Ziyarette, Ulucanlar a iliflkin S incan Belediyesi, Dünya Kad n Haklar Günü dolay s yla bir seminer düzenledi. lçedeki kad nlar haklar ve görevleri hakk nda bilgilendiren Belediye, kad nlardan tam not ald. Kad nlar n toplumdaki önemine ve rolüne vurgu yapan Sincan Belediyesi, bilgili ve bilinçli kad nlarla toplumlar n refah seviyesinin art n n da alt n çizdi. l müftülü ünden Vaize Özlem Çelik taraf ndan anlat lan seminerde; Kad n Haklar ve Efllerin birbirlerine olan görevlerini etkileyici bir dille anlat ld. Kad nlar n toplumlar n oluflmas nda çok önemli bir rolü oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Bir toplumda kad nlar ne kadar bilgili, bilinçli ve e itimli olursa o toplumlar n yükselmesi ve ilerlemesi de o kadar iyi ve h zl olur. Hükümetimiz de bu konuda oldukça önemli çal flmalara imza at yor. Han m kardefllerimizin ilçemizde her alanda aktif olarak rol almas için bizde elimizden an lar n da anlatan Tan k, Ben cezaevine girerken Bülent Ecevit tahliye oluyordu, küçük bir karfl - geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sincan Belediyesi nin kendilerini unutmamalar ndan dolay çok mutlu olduklar n ifade eden Azize fiahin; Toplumda kad nlar nda var oldu unu ve de erli oldu unu anlatan bu seminer için Belediyemize çok teflekkür ediyorum. Dini aç dan da haklar m z n anlat ld seminer gerçekten benim için çok faydal oldu. Seminerlerin artarak devam etmesini istiyoruz. Kad nlara verdi i önem için Sincan Belediyesine teflekkür eden Gülsüm Tor; laflma yaflam flt k. Sonra ben tahliye olurken ise Bülent Ecevit tekrar içeriye girdi. Yine karfl laflt k ve Kad n anne, kad n efl, kad n abla yani toplumun bel kemi i olan kad nlar n haklar n hukuki ve dini esaslara göre ö renmek beni çok mutlu etti. Belediyemiz zaten kad na verdi i öneme her f rsatta gözler önüne seriyor. Han malar Kona ile bizlere çok önemli bir hediye veren Belediyemiz, pazar servisleri ile de belimizdeki yükü hafifletti. fiu k fl aylar nda servisler gerçekten çok kullan fll oluyor. Belediyemize ve Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ederim. Tan k, Ulucanlar ziyaret etti Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz dedik ki Anlafl lan Ulucanlar Bülent siz yapam yor. Y llar sonra müzeyi o luyla birlikte gezdiklerini ve o lunun kendisine Baba buradan nas l sa ç kt n z? dedi ini de aktaran Tan k, Deniz Gezmifl ve arkadafllar n n, Erdal Eren in idam na sahne olan Ulucanlar da, mahkumlar n kald ko ufllar, hücreleri, yemekhane ve banyo bölümlerini dolafl rken hüzünlü anlar yaflad. Baflkan Tan k, müzede, Ankara Valili i l nsan Haklar Kurulu taraf ndan düzenlenen nsan Haklar Paneli ne,vali, ilçe kaymakamlar, vali yard mc lar, ilçe belediye baflkan ve yard mc lar yla birlikte kat ld. Panelde, insan haklar evrensel beyannamesinin önemi üzerinde duruldu. ESDER den insan haklar vurgusu Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR E snaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, Dünya nsan Haklar günü dolay - s yla yapt aç klamada, Hak n yeniden tesisi ve insan n yaflam alanlar na gereken önemin verilmesi gerekti i yönünde vurgularda bulundu, insanl n Ahilik ekseninde bir araya gelmesi, hem insan olman n gereklerini hem de dünyan n içinde bulundu u vahflet i insanl n acziyeti üzerinden dillendirdi. Genel Baflkan Çelikus aç klamas nda, Bilindi i gibi insan haklar, insan olman n gere idir. Bu, kulun kula bahfletti i bir hak olmay p, yarat lm fll n n hikmetlerindendir. Bugün geldi imiz noktada dünya üzerinde cereyan eden insan sabr n zorlayan olaylar, görüntüler, ihlaller, insanl yeniden ve yaflanabilir bir dünya tasavvuruna zorlamaktad r. Dünyan n dört bir yan nda, su ve ekme- e ihtiyac oldu u kadar merhamete, flefkate el açan nice insan bizim insan kimli imizi daha da önemlisi Müslüman kimli imizi görmek; dil, inanç, mezhep ayr m yap lmaks z n adaleti beklemektedir. Biz kendimizi modern dünyan n hamisi, gücü, kudreti, bütün bilimsel ilerlemenin sahibi, konforu, h z bafl döndürücü boyutlara sürükleyen müsebbisi olarak tan mlad m z ey insano lu nerdesin! Niçin Suriye de, M - s r da, Filistin de, Irak ta, Kandahar da, Do u Türkistan da, Avrupa n n çeflitli eyaletlerinde sadece ve sadece insan n yaflama hakk, hukukun üstünlü ü için zay f n, savunmas z n yan nda olmad n! Genel Baflkan Çelikus konuflmas n flu sözlerle tamamlad : Bu duygu ve düflüncelerle tüm insanl n '10 Aral k Dünya nsan Haklar Haftas 'n kutluyor, insan haklar - n n dünyada ayr m yap lmaks z n öne ç kmas temennisiyle herkesin bar fl dolu bir dünyada insan onuruna yak - fl r bir hayat sürmesini arzuluyorum. Nezaket Han mevi nde sertifika heyecan P ursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi ndeki bilgisayar kursuna kat - lan han mlar yeni dönemin ilk sertifikas n Pursaklar Halk E itim Müdürü Hayati Do an dan ald lar. Yo un bir tempo ile çal - flan Nezaket Han mevi, kad nlar meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Çok say - da üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan han m evlerinde spor faaliyetlerinin yan s ra çok say da kurs aç ld. ngilizce, Arapça, Bilgisayar, tezhip, i ne oyas, çocuk bakam gibi kurslara kat lan han mlar e itimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazan yor. Halk E itim Müdürlü ü ile ortaklafla düzenlenen bilgisayar kursuna kat lan 22 han m, 160 saatlik e itimlerini tamamlay p MEB onayl Bilgisayar Kullan m, Bilgisayar flletmenli i sertifikas - n ald. Sertifikalar n alan han mlar bu mutlu günü pasta keserek kutlad lar. ANKARA/13 Çankaya da hizmet artt Ç ankaya Belediyesi'nin bilgi ifllem altyap s n yenilemesi hizmetlerin h zlanmas ve gelir art fl do urdu. Geçen dönem içinde belediyenin sistem altyap s n n tümden yenilendi ini ve kent bilgi sistemi oluflturuldu unu söyleyen Baflkan Tan k, geçen dönemi içinde "Belediye uygulama yaz l m kuruldu; entegre edildi. Saha çal flmalar ve beyan eflleflmeleri yap ld. Takip ifllemleri bafllat ld. Arfliv otomasyon sistemi kuruldu ve entegre edildi. Network Altyap s yedeklendi. ç Portal Kuruldu ve mobil belediye tamamland " diye konufltu. Yenilenen sistem sayesinde eksperlerin ve vatandafllar n; dosya almalar na ve kurum d fl - na ç kartmalar na gerek kalmad n belirten Tan k, "Klasörlere eriflim çok h zland için personelin bilgi için beklemesine ve dolay s yla vatandafllar da bekletmelerine gerek kalmad " de erlendirmesinde bulundu. Belediyenin veri taban nda olmayan Tafl nmaz Envanteri'nin bizzat saha çal flmas yoluyla ç kar ld n belirten Tan k, sistem yenilemesi sonucunda imar ve ruhsat arflivlerinde bulunan tüm dosyalar n güncellenmesi ve siteme aktar lmas ifllemlerinin gerçeklefltirildi ini ve tüm bunlar n sonucu olarak belediyenin gelir kaçaklar n n ciddi oranda azalt larak gelir art fl sa land n söyledi. Tan k, göreve geldiklerinde vergi gelirlerinin 178 milyon TL civar ndayken 2013'ün Kas m sonu itibariyle bu rakam n 385 milyon TL ye yükseldi ini ve bu yükseliflte bilgi ifllem yap s n yenilemenin belirleyici bir etkisi oldu u bilgisini verdi. Belediye'nin bilgi ifllem altyap s n n gelifltirilmesi alan nda yapacaklar baflka ifller de oldu unu ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Tan k, Kentli Servis Sistemi, Ça r Merkezi, Bilgi Duvarlar ve Kiosk Uygulamalar 'n n yan s ra mobil tahsilat ve Felaket Kurtarma Merkezi gibi alanlarda da projeler oluflturduklar n, bu projelerin hayata geçirilmesiyle belediyenin hizmet h z ve kalitesinin çok daha üst boyutlara ç kar laca n belirtti.

14 E T M /14 Mesleki e itimde AB standartlar uygulanacak ANKARA (AA) M illi E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürü Ömer Aç kgöz, "Mesleki ve teknik e itim AB standartlar ve kriterleri çerçevesinde yeniden yap land r l yor" Aç kgöz, AA muhabirine yapt aç klamada, mesleki e itimde Avrupa Birli i ülkelerinde kalite süreçleri ne ise onu Türkiye'de oluflturmaya çal flt klar n belirterek, bu kapsamda Mesleki ve Teknik E itimin Kalitesinin Gelifltirilmesi Projesi (METEK) gelifltirdiklerini söyledi. Proje kapsam nda, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir kalite sistemi oluflturulmas n n hedeflendi ini aktaran Aç kgöz, projenin gelecek y l sona erece inin alt n çizdi. AB taraf ndan desteklenen projenin kapsam nda Bakanl k bünyesinde Kalite Gelifltirme Merkezleri oluflturduklar n anlatan Aç kgöz, "Ayn zamanda pilot okullarda da Öz De erlendirme Birimleri kuruldu. Birimler, ikinci bir göz olarak, düzenlemelerini ve kalitelerini ne kadar yükselttiklerini izleyecek. Bunun ç kt lar n da elde ettikten sonra tüm okullarda yayg nlaflt raca z. Mesleki ve teknik e itim AB standartlar ve kriterleri çerçevesinde yeniden yap land r l yor. Bu konuda flu anda AB ülkelerinde en geliflmifl ülkelerinin tasar m hangi düzeyde ise biz de gerek müfredat m zla gerek oluflturulan standart ve kriterlerimizle o seviyede oldu umuzu söyleyebiliriz" diye konufltu. Mesleki ve teknik e itimde Üstün yetenekli çocuklara üniversite deste i sa lanacak ANTALYA (AA) A kdeniz Üniversitesi, Antalya'daki üstün yetenekli çocuklara akademik ve sosyal destek verecek. Akdeniz Üniversitesi ile l Milli E itim Müdürlü ü aras nda, Üstün Yeteneklilerin E itimi Programlar n n Uygulanmas na iliflkin protokol imzaland. Protokole üniversite ad na Rektör Prof. Dr. srafil okullar düzeyinde kalite uygulamalar n izlemek, de erlendirmek ve desteklemek için çal flmalar yapt klar n ifade eden Aç kgöz, müfredatlar gelifltirdiklerini, ö retmen ve yönetici e itimleri düzenlediklerini ve kamuoyunda mesleki ve teknik e itimde kalite kültürünün oluflmas için fark ndal k yaratmaya yönelik etkinlikler yürüttüklerini belirtti. Çal flmalar kapsam nda Aral k'ta stanbul'da " fl Dünyas ile Mesleki E itim Aras nda Karfl l kl Güvenin nflas " konulu uluslararas bir konferans düzenleyeceklerini bildiren Aç kgöz, mesleki teknik e itimde kalite sisteminin önemine dikkati çekerek ifl dünyas ve mesleki e itim aras nda karfl l kl güvenin ve iflbirli inin gelifltirilmesine katk da bulunmay amaçlad klar n söyledi. Kurtcephe, müdürlük ad na da l Milli E itim Müdürü Osman Nuri Gülay imza koydu. Akdeniz Üniversitesinde yap lan imza töreninde konuflan Rektör Kurtcephe, bat daki geliflmifl ülkelerde özel yetenekli çocuklar için e itim sistemlerinde özel programlar n uyguland n kaydetti. Türkiye'de ise bunun eksikli inin hissedildi ini dile getiren Kurtcephe, "Üniversite ile l Milli E itim Müdürlü ü olarak üstün yetenekli çocuklar gelece in Türkiye'sine haz rlamak amac yla bu program n çal flmas yapt k" Gülay da Antalya'ya üstün zekal ve yetenekli çocuklar n e itim ö retim görecekleri bir e itim merkezi yap laca n belirterek, " stiyoruz ki onlarca y l sonra bu merkezden bir dahi yetiflsin. Ülkemiz de dünyada söz sahibi olsun" diye konufltu. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) T ürkiye Doping Kontrol Merkezi'nin, Dünya Dopingle Mücadele Ajans 'na (WADA) yeniden akredite olabilmesi için yapt baflvuru kabul edildi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, baflvuru sürecinde WADA'n n Doping kontrolüne "10 üzerinden 10" gönderdi i 10 adet test numunesini de do ru analiz eden merkezin, akreditasyon baflvurusu onayland. Akreditasyonun geri al nmas sürecinde son dönemece giren merkez, ifllemlerin bafllat labilmesi için gerekli 65 bin dolar da gönderdi. Bu aflamadan sonra Türkiye Doping Kontrol Merkezi, gelecek 6 ay ya da 1 y ll k süre içinde yaklafl k 50 numuneyi daha analiz edecek. Bu numuneler, WADA'ya akredite olan 35 ülkenin merkezine gönderilen numunelerle ayn olacak. Merkezin, en geç 2014 y l Ekim ay nda akreditasyonunu geri alm fl olmas bekleniyor. SPOR /15 Gözü dünya flampiyonlu unda BURSA (AA) A ntalya'da düzenlenecek organizasyonda, Muay Thai branfl nda mücadele edecek ''Arslan Yürekli'' lakapl Ferhat Arslan, Frans z rakibini yenerek, Dubai'deki dünya flampiyonlu u unvan maç na ç kmay garantilemeyi hedefliyor. Dünya Kickboks Organizasyonlar Birli ince organize edilen smail Y lmaz Fight Arena, 13 Aral k'ta Antalya'da düzenlenecek. Çok say da ülkede de canl yay nlanaca belirtilen dövüfl sporlar organizasyonunda, 80 kiloda Muay Thai (K1) branfl nda Frans z rakibi Dani Traore ile karfl laflacak Ferhat Arslan, rakibini yenerek, tarihi daha sonra belli olacak Dubai'deki dünya flampiyonlu u unvan maç na ç kmay garantilemeyi hedefliyor. "Arslan Yürekli" lakapl sporcunun antrenörü Saadettin Gökbulut, AA muhabirine yapt aç klamada, organizasyonda, Arslan' n Frans z rakibini ilk rauntta yenece ine inand n söyledi. Türk dövüfl sporlar nda parlayan yeni y ld z Ferhat Arslan için bu maç n büyük bir f rsat olaca n, organizasyonda 8 Türk sporcunun yurt d fl ndan gelen rakipleriyle mücadele edece ini kaydeden Gökbulut, Arslan' n karfl s nda Frans z rakibinin pek flans n n bulunmad n öne sürdü. Ferhat' n ummad klar maçlara ç karak, ummad klar maçlar ald n anlatan Gökbulut, flöyle konufltu: "Kimse bunu beklemiyordu Ferhat'tan. Ama bundan on y l önce bir cümle sarf etmifltim; 'Arkadafllar Ferhat sizi geçecek. Arkas ndan bakacaks n z çünkü Ferhat çok arslan yürekli. Hakikaten de öyle. nsanlar n tereddüt etti i maçlara gözü kapal ç kt ve nakavtla da almay baflard. Ayak parmaklar k r kken bile maçlara devam etti ve Avrupa flampiyonlu una ulaflt. nflallah flimdi de bu maç al p, profesyonel Muay Thai'de dünya flampiyonlu u kemer maç na ç kacak. Onu da yüreklilikle alaca n umuyorum. Çünkü Ferhat Arslan hakikaten arslan yürekli. Bu maçtan sonra zaten ne demek istedi imi herkes anlayacak." Karap nar Gençlik ve Spor Kulübü Baflkan Fuat Kurt ise Arslan' n ayn zamanda küçük yafltaki sporculara antrenörlük de yapt n belirterek, "Ferhat'tan ümitliyiz. Hedef dünya flampiyonlu u tabii. Biz Ferhat'tan onu bekliyoruz. Yolu aç k olsun" diye konufltu. Fenerbahçe masa tenisinde tarih yaz yor STANBUL - Avrupa Masa Tenisi Birli i (ETTU) fiampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki 5. maç nda yar finale ç kmay garantileyen Fenerbahçe Kad n Tak m, elde etti i baflar larla tarih yaz yor. ETTU Cup'ta ve sezonlar nda üst üste elde ettikleri flampiyonluklarla Türk tak mlar aras nda bir ilki gerçeklefltiren sar - lacivertli tak m, bu sezon mücadele etti i Avrupa fiampiyonlar Ligi'ndeki flampiyonluk hedefine de emin ad mlarla ilerliyor. Yer ald A Grubu'ndaki 5. maç nda Almanya'n n Ttc Berlin Eastside tak m n 3-1 yenerek, son maçlar öncesi ad n yar final turuna yazd ran sar -lacivertli tak m, gruptaki son maç n 20 Aral k Cuma günü Fransa'n n Metz tak m yla deplasmanda yapacak. Fenerbahçe Kulübü Masa Tenisi fiube Kaptan Gürhan Yald z, AA muhabirine yapt aç klamada, "Bu baflar Türk masa tenisi tarihinde hayal bile edilemeyecek bir baflar çünkü bugüne kadar ne böyle bir kat l m var ne de böyle bir baflar var" ETTU Cup'ta iki y l üst üste elde ettikleri Avrupa flampiyonluklar n n bugün geldikleri noktan n sinyali oldu unu vurgulayan Yald z, "Avrupa federasyonunda statü de iflti. Kupalara kat lan tüm tak mlar n puan s ralamas na göre ilk 8'i fiampiyonlar Ligi'ne al n yor. Onun d fl nda kalanlar ETTU Cup'ta mücadele ediyor. Biz art k bundan sonra konumumuz itibar yla fiampiyonlar Ligi'nde mücadele edece iz. Grup maçlar n 3. s rada tamamlayan tak mlar çeyrek final olarak ETTU Cup'ta devam edecek. Biz ilk 2'yi garantiledi imiz için art k bizim için bu söz konusu de il. Hedefimiz önce yar finali geçmek, sonra da finali kazan p flampiyon olmak" diye konufltu. Hafta içi memur hafta sonu voleybolcu KARS - (AA) K ars Milli E itim Müdürlü ü'nde proje koordinatörlü ü yapan Ali Kas m Bulut, ayn zamanda Voleybol 2. Ligi Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Genç Kafkars Spor'un da tak m kaptanl n yap yor. Küçüklü ünden bu yana voleybola ilgisi olan Bulut, hafta içi Kars Milli E itim Müdürlü ü'ndeki görevini yerine getirirken, hafta sonlar da kaptanl n yapt tak m yla müsabakalara ç k yor. Bulut, AA muhabirine yapt aç klamada, 6 y l ö retmen olarak görev yapt ktan sonra proje koordinatörlü ü görevine getirildi ini ifade ederek, ayn zamanda voleybolcu oldu unu söyledi. Kars' n tek voleybol tak m n olan Genç Kafkars Spor'da da forma giydi ini dile getiren Bulut, "Bu tak m n hem kuruculu unu yapt m hem de flu an kaptanl n yap yorum. Tabii ikisi bir arada zor gidiyor. Hafta içi saat 17.00'ye kadar çal fl yoruz. Akflamlar da antrenmanlara geliyoruz. Hafta sonlar da evimizde ve deplasmanda maçlar m z oluyor. Ayn zamanda tiyatro ekibimiz de var. Tabii bunlar hem sevdi im ve hobim oldu u için yap yorum" Bulut, kendi ifline mesai ay rd kadar voleybol ve tiyatroya da vakit ay rd na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Tiyatro ekimiz ve voleybol tak m m z tamamen Kars' temsil ediyor. Çok mutluyum çünkü memleketim için bir fleyler yapma f rsat m oluyor. Voleybol ve tiyatroyla Kars' farkl alanlarda temsil etme f rsat m z oluyor. Voleybola 6. s n fta bafllad m. Lise bitinceye kadar burada oynad m sonra üniversitede fakülte tak m nda oynad m. Kars'a dönünce çocuklu umdan beri bir hedefim vard, inflallah Kars' profesyonel lige tafl r z diye. Nihayetinde üniversiteden mezun oldum 3-4 y l çal flt ktan sonra merkeze geldim ve benimle beraber çocuklu umda voleybol oynayan arkadafllar m toplad m ve Genç Kafkars' n çat s alt nda tak m kurduk." Bir y l bölgesel ligde oynad ktan sonra ayn y l üçüncü lige yükseldiklerini an msatan Bulut, geçen y l da Voleybol 2. Ligi'ne ç kma f rsat n yakalad klar n vurgulad. mkan bak m ndan zorland klar n ancak tak m n baflar s için çal flt klar n anlatan Bulut, "Tak m flu an 12 tak ml ikinci ligin son s ralar nda. Aram za yeni arkadafllar m z kat ld. Biz tabii bu lig için yeterli de iliz gerçekçi olmak laz m. Profesyonel arkadafllar m z geldi, flu an çal fl yorlar. Son maçlarda biraz daha baflar l y z. nflallah ilerleyen süreçte yukar s ralara do ru ç kaca z. Bu y l olmasa bile ilerleyen süreçte birileri de destek olursa birinci ligi hedefliyoruz. Fenerbahçe'nin, Galatasaray' n otobüsleri Kars'ta niye dolaflmas n. nflallah böyle devam edersek birinci lige de yükseliriz çünkü herkes gönüllü, elinden geleni yap yor" ifadelerini kulland.

16 13 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: Çankaya Belediyesi nce yenilenen Hilton Taksi Dura- n ziyaret eden CHP Genel Baflkan Yard mc s Umut Oran, esnaf dinledi. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) CHP li Oran dan taksicilere ziyaret SEL M YÜKSEL CHP Genel Baflkan Yard mc s Umut Oran ve Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, yenilenen Hilton Taksi Dura nda esnafla sohbet edip, dertlerini dinledi. Çankaya Belediyesi nce bafllat lan taksi dura yenileme çal flmalar meyvelerini vermeye bafllad. Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Esnaf Odas ile iflbirli- i çerçevesinde gerçeklefltirilen taksi dura yenileme çal flmalar na h z veren Belediye, esnaf CHP Genel Baflkan Yard mc s Umut Oran la buluflturdu. Emekli ve esnaf n sorunlar na vak f olduklar n belirten Oran, sosyal demokrat belediyelerimiz taksici esnaf m za kol kanat geriyor, mola verip dinlenebilecekleri bir yer yap yor. Duyarl - l klar ndan ötürü Baflkan ve ekibine teflekkür ediyorum Emekli ve esnaf n sorunlar n n artarak devam etti ini ifade eden Oran, darbo azdaki esnaf ve emeklinin çözüm için Cumhuriyet Halk Partisi ne destek vermesinin zaman n n geldi ini söyledi. Esnaf Odas Baflkan Vekili Erdal Atalay ve yönetim kurulu üyelerinin yan s ra çevre taksi duraklar ndan esnaf temsilcilerinin kat ld buluflmada esnaf n s k nt lar gündeme getirildi. Durak yenileme çal flmalar ndan ötürü Çankaya Belediyesi ne ve Baflkan Tan k a flükranlar n ifade eden taksici esnaf, çal flan floförlerin sigorta kapsam na al nmas n n zorunlu hale getirilmesinde CHP taraf ndan yap lan çal flmalardan dolay Umut Oran a teflekkürlerini aktard lar. Çeflitli bulvar ve caddelerde yolcu indirme noktalar olmad için s k s k trafik cezas yediklerini dile getiren esnaf, bu konuda da çözüm beklediklerini aktard - lar. Cadde ve sokak ayr m ndan dolay yetki alan d fl nda hizmket vermekte zorland klar n belirten Baflkan Tan k, önceki k fl kamuoyuna da yans yan polemikten söz etti. Karla mücadele çal flmalar yürütülürken Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in twitter hesab ndan yazd Akflam yaparsak Çankaya Belediyesi kendi yapm fl havas veriyor mesaj n n Baflkentliye hizmet anlay fl n ortaya koydu unu aktaran Tan k, Elden geldi ince uyum içerisinde hizmet vermeye özen gösteriyoruz, ancak vatandafllar m z n ma dur olmamas için her alanda çal flmalar m z sürdürüyoruz, Karla mücadele döneminde sokaklar n aç labilmesi için önce caddeleri açarak Büyükflehir in yapmas gereken ifli de üstlendiklerini belirten Tan k, bu k fl da vatandafl karak fla teslim etmeyece iz fleklinde konufltu. Çankaya Belediyesi nin kendileriyle sürekli irtibat halinde oldu unu dile getiren taksi dura temsilcileri, küçük esnaf n dertlerini dinleyip çözüm üreten ekibiyle her an yanlar nda hissettikleri Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a siyaset ayr m gözetmeksizin destek olacaklar n belirttiler. Ankara da havuç hasad bafllad M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER NSANLI I KÖTÜLÜKLERDEN KURTARACAK ALLAHA MANDIR Allaha inanç derecesiyle insan kötülükten uzaklafl r ve iyili e kavuflur ve ahlaken yücelmifl olur. Bundand r ki, Kur an- Kerimde her fleyden önce iman edilmesi duyrulur. mandan sonra ameli sailhin vücut bulaca bildirilmifltir. Bundan dolay as r suresinde Cenab hak yemin ederek insanlar hüsrandad r. Ancak iman edenlerin ve ameli salih iflleyenlerin bu hüsrandan kurtulduklar duyrulmufltur. Bu ayeti kerimedeki (innel insane) insandaki elif lam kelimat kutsisi ifltirak içindir. Yani bir zümre insanlara hasr olmay p bütün insanlara has bir hitapt r. Dünyaya ne kadar insanlar gelip geçmiflse ve gelecekse onlar kötülükten kurtaracak ancak imand r. Bu ayeti kerimedeki hüsran kelimat kudsiyesi helak, dalalet, ziyan kötülük manas n ifade eder. Bu suretle hakiki imandan nasibi olmayan insanlar n daima helakta, sap kl kta, ziyanda bulunduklar n ifade eder. Bu ayeti kerimedeki hüsran lafz mutlakt r. Yani bu hüsran ziyan n, kötülü ün hem dünyaya hem ahirete ait oldu u duyurulmufltur. Görülüyor ki, imans z bir insan dünya ve ahirette en kötü bir durumda ziyan ve felakette bulunur. mans z bir an zevki sefa onu aldat rsa ak beti kötü bir felakettir. Bu suretle bütün kötülükler, Allaha inanmamaktan do mufltur ve yine Allahü Teala Kur an- Kerimde, ndi lahiyesinde makbül olan kelimat kudsiyesi ile k yamet gününe, fecri ve nücumada, kasem ederek insanlar n dünya ukbada helakta oldu unu ancak iman edenlerin ve güzel amel iflleyenlerin bundan müstesna olduklar duyrulmaktad r. Allah a iman her iyili in kayna, imans zl k da her kötülü ün felaketin kayna d r. mans z daima bir felaket bekler. Dünya kanunlar nda hükmü imans za tesir etmez. O ancak polisin görmedi i yerde suç ifllerse de, halk n önünde suçsuz gibi gezer. Halbuki iman insanlar her yerde kötülükten al koyar. Bu suretle ferdin ve toplulu un refah saadeti imana dayan r. Cemiyette ehli iman ço ald kça ticaret, iktisat her türlü sahalarda da, bir yücelme bir emniyet zuhur eder. manda hakiki hayat vard r. Hakiki saadete bu iman nuru ile kavuflulur. Bütün iyi iflleri insan iman kuvveti ile yapar. Kötü iflleri de bununla anlar. O halde, memleketin saadet, selameti insanl n kurtuluflu Allaha imana dayanmaktad r. nsan onunla her türlü kötülükleri yener. Nefsi fleytani harisli ini b rakarak meleüleflir. Çünkü insan nefsi ve fleytani hasletleriyle kötülü e düflkündür. Ona dayanmak bilmeyen bir h rs vard r. Kur an- Kerimde Adiyad suresinin bir ayeti kerimesiyle insan mal sevdas nda fliddetlidir buyurulmufltur. Bu hususta her, yorgunlu a katlan r. Bu cibilli kötülükler dolay s yla insan kötülüklerin en kötüsüne düfler. O kötülükten kurtaracak ancak imand r. Herfleyde iman insan yüceltir. Kötülükten kurtar r, saadet ve selamete erdirir. mans zl k da bunun aksi olarak her türlü kötülü e nsan sürükler. Ezeli kurtulufl imanla ebedi felaket de, hüsran da imans zl ktan gelir. Mehmet Kemal Pilavo lu. D: 1906 Ö: 1977 DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA S o uklar n artt bu günlerde içerdi i A, B, C, D ve E vitaminleriyle vücudu kuvvetlendiren ve ad Ankara yla özdeflleflen, salatalar n vazgeçilmezi havucun hasad nda sona gelinirken elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Yaz aylar nda ekimi yap lan havuç, hasat edilerek yeflil k sm ndan ayr larak çuvallara dolduruluyor. Hasat edilen havuçlar y kama tesislerinde y kand ktan sonra so- uk hava depolar nda muhafaza edilerek talebe göre pazara sunuluyor. Baflta Beypazar olmak üzere Ankara n n elveriflli bölgelerinde üretimi yap lan havuç, Ankara daki tar m ürünleri içerisinde önemli bir a rl a sahip. Havuç üretiminde Türkiye de ikinci s rada yer alan Ankara da bu y l rekoltenin geçen y l n üzerinde olmas bekleniyor. Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, çok çeflitli ürün yelpazesine sahip Ankara da yüksek verimlilikte üretilen ürünlerden birinin de havuç oldu unu belirterek, Ankara havuç üretimi aç s ndan Türkiye nin önde gelen illerinden birisi durumundad r TÜ K verilerine göre Ankara dekar alanda ton üretimle Türkiye de ikinci s rada yer alm flt r. Türkiye nin en kaliteli havuçlar ndan olan Ankara havucu kendine has tad ve aromas yla aran lan bir üründür Üretilen havucun Türkiye nin her yerine pazarland n kaydeden l Müdürü Temel, havuçlar n piyasan n talebine göre pazara sunulmas için uygun koflullarda muhafaza edilmesinin büyük önem tafl d n belirterek, l Müdürlü ü olarak havuçlar n muhafaza edilmesine imkan sa layan so uk hava depolar - n n yap m na hibe destek verdiklerini söyledi. Geçmifl y llarda verilen desteklere ilave olarak bu y l içerisinde de 3 so uk hava deposuna daha %50 hibe destek verdiklerini, TL hibe destek sa lanan bu 3 so uk hava deposunun faaliyete bafllad n kaydeden l Müdürü Temel, bu desteklemelerin çiftçilerin talebe göre pazara mal sunmalar n sa layarak hem tüketicinin istedi i zamanlarda ürüne ulaflabildi ini hem de üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerini sa lad n vurgulad. Tar msal üretimin her alan nda oldu u gibi havuç üretiminin de zor ve meflakkatli bir ifl oldu unu ifade eden l Müdürü Temel, Ankara n n çal flkan ve özverili çiftçilerine gayretlerinden dolay teflekkür etti. Gelece in Gözleri sergisi metroda aç ld P ursaklar Belediyesi nin düzenlemifl oldu u Gelece in Gözleri foto raf sergisi Ankara K z lay Metrosu nda aç ld. Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Nezaket Okullar n konu edinen Gelece in Gözleri Foto raf Sergisinin aç l fl n Pursaklar Kaymakam Salih B çak, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin ve çok say da davetli yapt. Ankara K z lay Metro istasyonunda aç lan foto raf sergisini gezen protokol üyeleri ve halk, yap lan çal flmalar titizlikle inceledi. Yazar Reyhan Gazel fiengün ün de katk lar yla düzenlenen sergideki foto raflar, Nezaket Okulu ö rencilerinin günlük hayatlar n ve ald klar e itimleri yans t yor. Genifl bir kat l mla aç l fl yap lan serginin sonunda misafirlere yiyecek ve içecek ikram nda bulunuldu. Yazar Reyhan Gazel de son kitab Hiç Yolcusunu okurlar için imzalad.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı