SAHTE ILACA CEP KONTROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHTE ILACA CEP KONTROL"

Transkript

1 Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat kent-sincan aras ndaki metro hatt nda test sürüfl gerçeklefltiren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, son durak olan Törekent istasyonunda Bat kent-sincan ve çal flmalar devam eden di er hatlar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, "Özellikle bu y l bafl itibariyle bir süreç bafll yor ortalar nda en geç sonuna kadar da di er ifade etti imiz istasyonlar aç lmak suretiyle, Ankara m z da çok büyük bir bölümü bu flekilde metro ile donatm fl olaca z." Baflbakan Erdo an, Bat kent metro dura ndan binerek test sürüflü ile Sincan taraf ndaki son durak olan Törekent istasyonuna metro ile geldi. Burada yap lan çal flmalarla ilgili tablolar inceleyen Erdo an, k sa bir bas n toplant s düzenleyerek yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Erdo an, Toplam bütçesi bu metrolar n 2 milyar 565 milyon lirad r. Bat kent - Sincan metrosu hatt n n uzunlu u 15,5 kilometredir. Bu aradaki istasyon say s 11. diye konufltu. (CHA) 13 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada GÜNCEL Bakan Müezzino lu: Vatandafl ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edecek SAHTE ILACA CEP KONTROL GÜNCEL Benin Cumhurbaflkan Çankaya Köflkü nde Çankaya Köflkü, Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi'yi a rlad. Boni Yayi, Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan resmi törenle karfl - land. Cumhurbaflkanlar n refaketinde Türkiye ve Benin aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek için bakanlar düzeyinde 4 anlaflmaya imza at ld. (CHA) Süleyman Göksu MAMAK 2013 y l Mamak ta aç l fllarla geçti Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. HABER 2. SAYFADA Bugün 4 te Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, laç Takip Sistemi nde ( TS) yap lacak yeni bir uygulama ile vatandafllar n art k ilaç güvenli ini cep telefonu ile kontrol edebilece ini aç klad. Alt nok, BBP den Keçiören e aday Keçiören Belediyesi eski Baflkan Turgut Alt nok, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP), Keçiören Belediye Baflkanl na aday oldu. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, At nok un adayl n düzenledi i aç k hava toplant s nda duyurdu. Turgut Alt nok un BBP den Keçiören Belediye Baflkan adayl, Parti nin genel merkez binas nda düzenlenen bir törenle aç kland. BBP Genel Baflkan Mustafa Destici nin de kat ld törene birçok ilçenin belediye baflkan adaylar ve çok say da partili kat ld. Konvoyla genel merkez binas na gelen Alt nok a, Destici, parti rozeti takt. Keçiörenliler aras nda anket düzenledi ini aç klayan Alt - nok, yüzde 84 oran nda destekald - n belirtti. SP ve DP den de adayl k teklifi ald n belirten Alt nok, vatandafllar n kendisini BBP den aday görmek istedi i için Büyük Birli i tercih etti ini söyledi. GÜNCEL BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, Büyük Birlik olarak baflta 30 Büyükflehir olmak üzere tüm seçim çevrelerinde aday göstereceklerini söyledi. Destici, Ben inan yorum ki önümüzdeki seçimlerde oy oran - n art rma ad na tek galip BBP olacak da 20 ye yak n belediye kazand k ve bunlar n hepsini iktidar partisinden ald k. Bugüne kadar di er belediyelere oranla 4 kat hizmet verdik. diye konufltu. Genel Baflkan Destici ve Alt nok, daha sonra partilileri selamlad. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN Sahte ilaçlarla mücadelede yeni dönem bafll yor. Y lbafl ndan itibaren faaliyete geçecek sistemle vatandafllar n ald klar ilac n barkodunun (karekodu) foto raf n çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu'na iletece ini belirten Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Kurumumuz, bu ilac inceleyerek ruhsatl m, ruhsats z m olup olmad n tespit edecek. Y lbafl ndan itibaren vatandafl n cepten ö renece i sistemin altyap s n kurup çal flmalar bafllataca z. EGO otobüsleri karak fla haz rland 16 DA A'DAN Z'YE TAK P laç takip sisteminin, dünyada ilk kez uygulanan çal flma oldu unu belirten Müezzino lu, laç takip sistemi, bir ilac n fabrikadan ç k fl, depoya gidifli, oradan eczane veya hastaneye gidifli, hastane ve eczaneden hastaya verilifli birebir takip edildi i bir sistem. Ruhsatl ilaç ne kadar üretildi, nerede üretildi, hangi güzergahtan nereye gitti, bunlar n a'dan z'ye takip edildi i bir sistem. Yeni bir uygulama ile bu sistemi daha da gelifltiriyoruz. Vatandafllar ald klar ilac n karekodunun foto raf n cep telefonu ile çekerek laç ve T bbi Cihaz Kurumu na iletecek. Kurumumuz da gönderilen o foto raftan ilac n ruhsatl olup olmad n, kay t d fl m sistem d fl m tüm durumunu tespit ederek, vatandafla geri dönüfl yapacak. fleklinde konufltu.(cha) 3 TE CHP li Oran dan taksicilere ziyaret 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat:

2 ANKARA Mamak Belediyesi kentsel dönüflümde yakalad baflar y, sosyal dönüflümde de gerçeklefltiriyor y l içerisinde birbirinden büyük yat r mlar tamamlayarak vatandafl n hizmetine sunan Mamak Belediyesi 2014 y l içerisinde de aç l fllar na devam edecek. BUGÜN / y l Mamak ta aç l fllarla geçti M amak Belediyesi Ankara n n en çok yat r m yapan ilçe belediyesi oldu. Belediyenin bölgedeki ihtiyaçlar göz önüne alarak haz rlad yat r mlar vatandafllar taraf ndan da büyük bir memnuniyetle karfl lan yor. Mamak ta aç l fl yap lan yat r mlar n bölgede hedeflenen de iflimin ilk basama oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; 2013 y l içerisinde Mamak ta aç l fl n gerçeklefltirdi imiz yat r mlar ilçemizin çehresini de ifltirdi. Yaln zca kentsel dönüflümde de il ayn zamanda sosyal dönüflümde ortaya koydu umuz hedeflere ulaflt k Mamak Belediyesi nin aç l fllar n yaparak vatandafl n hizmetine sundu u yat r mlar; 2013 y l içerisinde aç l fl gerçeklefltirilen ve ayn zamanda Mamak için ilk olma özelli i tafl yan yat r mlarda bulunuyor. Mamak n ilk yüzme havuzu olan Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Mamak Belediyesi ve Türk Hava Kurumu taraf ndan ortaklafla yap lan Baflkent in en büyük Model Uçak Pisti ve Samsun Yolu kenar nda infla edilen An t Bayrak Park' n da aç l fl gerçeklefltirildi. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 10 Safer 1435 Mamak Belediyesi infla etti i kapal pazarlar hem modern hem de çok yönlü kompleksler fleklinde tasarl yor y l içerisinde Akdere, Abidinpafla ve Baflak mahallelerinde 3 adet yeni kapal pazar n aç l fl n gerçeklefltirerek vatandafl n hizmetin sundu. Aç l fl gerçeklefltirilen yeni pazarlar yine birçok hizmeti bünyesinde bar nd r yor. Akdere Kapal Pazar Yeri ve Spor Alan, Abidinpafla Aile Merkezi-Kapal Pazaryeri ve Spor Alan, Baflak Kapal Pazaryeri ve Spor Alan haftan n yedi günü vatandafllara hizmet sunuyor. Mamakl lara çok yönlü hizmet veren kapal pazaryerlerinin bir di er özelli i ise yaz aylar nda dü ünlere ev sahipli i yapabilecek olmas. Mamakl STK lar n daha rahat ve daha verimli çal flmas için infla edilen; fiafaktepe Sivil Toplum Merkezi nin aç l fl da 2013 y l içerisinde gerçeklefltirildi. Merkezin iki kat dernekler ve STK lar n kullan m na sunuldu. Genifl toplant salonuyla hizmet veren merkezde, Mamak ta faaliyet gösteren hemfleri derneklerine ve sivil toplum kurulufllar na yer tahsisi yap ld. Mamakl kad nlar n ve çocuklar n en büyük destekçisi aile merkezleri ve bilgi evlerine yenilerini ekleyen Mamak Belediyesi, 2013 Y l içerisinde yeni aile merkezi ve bilgi evinin aç l fl n gerçeklefltirdi. Abidinpafla Aile Merkezi ni ve Yeflilbay r Aile Merkezi ve Bilgi Evi ni de aç larak kad n ve çocuklar n hizmetine sunuldu. RUM 30 Teflrin-i Sani 1429 Miniklere trafik e itimi A lt nda l çocuklar n her alanda bilgi sahibi olmas n amaçlayan ve bunun için projeler gelifltiren Alt nda Belediyesi, Alemda Trafik E itim Merkezi nde, miniklere trafik e itimi verdi. Çocuk Sevenler lkö retim Okulu ö rencileri, Alt nda Belediyesi taraf ndan düzenlenen trafik seminerinde bir araya geldi. Alemda Trafik E itim Merkezi nde trafik e itimi alan ö renciler, hem teorik e itim ald hem de simülatörle araç sürme deneyimi yaflad. Ö rendikleri trafik kurallar n simülatörle hayata geçiren minikler, büyüklere Trafik kurallar na uyun. mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Yaklafl k 40 ö rencinin kat ld seminerde trafi in insan hayat ndaki önemi ve slayt gösterisi eflli inde trafik kurallar anlat ld. Emniyet kemerinin hem yayalar hem de sürücüleri hayata ba layaca n n alt çizilirken, trafikte h z yapman n olumsuz sonuçlar ndan bahsedildi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Yeniden Yaflam Park Çankaya da aç ld Ç ankaya Belediyesi bir yandan ilçe s n rlar içerisindeki yeflil alan miktar n art r rken bir yandan da bölgede yapt parklara toplumsal duyarl l art ran isimleri vererek örnek olmaya devam ediyor. Belediye son olarak Öveçler bölgesinde yap m n tamamlad ve organ naklinin önemine vurgu yapt Yeniden Yaflam Park n açarak Çankayal lar n hizmetine sundu. nsan hayat için büyük önem tafl yan organ nakline dikkat çeken park n aç l fl na Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n yan s ra Türkiye de ilk organ naklini gerçeklefltiren CHP Zonguldak Milletvekili ve Baflkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Zonguldak Milletvekili Ali hsan Köktürk, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Baflkent Üniversitesi Rektörü Kenan Araz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Haydar Han, muhtarlar ve çok say da mahalle sakini kat ld. Öveçler bölgesinde toplam 3 bin 270 metrekare alan içerisinde 1880 metrekare çim alan, 250 metrekare çocuk oyun alan, 200 metrekare fitness alan ve 200 metrelik koflu yolu bölümü ile bölgenin büyük bir ihtiyac n karfl layaca n ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, nsan m z n sa l ve hayata dönük sahip ç kma mücadelesinin öncü insanlar na hocal k vasf ndan daha yak flan bir baflka kavram var m bilmiyorum ama hastalar n n yaflam na yeni günler katt klar için ne kadar yararl bir ifl yapt klar n sizler daha iyi biliyorsunuz. Organ nakli ve organ ba fl ile ilgili duyarl l m z yükseltme ad na bu park n Yeniden Yaflam Park ad verilerek bu iflin bir parças olmaktan dolay kendimizi mutlu ve flansl hissediyoruz. Yaflama yaflam katma serüveninde organ nakli ifllemi yapan o de erli öpülesi ellere de sayg duymamak haks zl k olur. Bu vesileyle Yeniden Yaflam Park m z n Mehmet Haberal n öncülü ünde bafllat lan ve yeni canlara hayat imkan sa layan organ naklinin fl nda tüm halk m za hay rl olmas n diliyorum diye konufltu. Türkiye nin organ nakli konusunda çok ilerleme kaydetti ini dile getiren Mehmet Haberal ise Türkiye de 21. as r t pta organ nakli asr olarak de erlendirilmektedir. Ben 3 Kas m 1975 te ilk canl böbrek naklini yapt ktan sonra bugün ülkemizin ulaflt nokta gerçekten bütün milletimizin gurur duydu u noktaya gelmifltir. O kadar ki art k ülkemizde nakli yap lamayacak doku ve organ say s yok denecek kadar azd r, eskiden ülkemizden dünya ülkelerine nakil için gidilirken flimdi dünyan n çeflitli ülkelerinden bizim ülkemize nakil için gelenler var. Ben buradan sizlerin vas tas yla ça r da bulunmak istiyorum, lütfen organlar n z ba fllay n z ve birçok kronik organ hastas na yeniden yaflam sa lay n z. Bilgilerim beni yan ltm yorsa dünyada bu konuda yap lm fl olan ilk park olma özelli ini tafl yan bu park hizmete sunan baflta say n baflkan olmak üzere tüm eme i geçenlere sonsuz teflekkür etmek istiyorum Odabafl ndan hasta ziyareti G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, ziyaret etti i HASVAK Gölbafl Devlet Hastanesi nde hasta yak nlar yla görüfltü. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl HASVAK Devlet Hastanesindeki hastalar ziyaret etti. Baflkan Yakup Odabafl, HASVAK Devlet Hastanesi nin yatakl ve acil servislerinde tedavi olan vatandafllar n rahats zl klar yla ile bilgi ald yak nlar na geçmifl olsun dileklerini iletti ve onlarla sohbet etti. Odabafl, hastanede tedavi için yatmakta olan annelerin de ellerini öperek acil flifa dileklerini iletti. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, hasta ziyaretlerinin önemli oldu unu; onlara moral için bu ziyareti gerçeklefltirdi ini söyledi. Odabafl, baflta hekimler olmak üzere sa l k çal flanlar n n kutsal bir görev yapt klar n ifade ederek onlara baflar dileklerini iletti.

3 Keçiören de karak fl haz rl klar tamamland K eçiören Belediyesi zorlu k fl flartlar nda vatandafllar n ma dur olmamas için gereken bütün haz rl klar tamamlad. Keçiören Belediyesi ekipleri, kar ya fl n n hayat olumsuz yönde etkilememesi ve ulafl mda aksama yaflanmamas için her türlü önlemi ald. Belediyenin temizlik, zab ta, park - bahçeler ve fen iflleri Alt nda Belediyesi ne ba l Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencileri, 19. Gezici Film Festivali kapsam nda çizgi film yapmay ö rendi. Alt nda l çocuklara Ç ZG F LM DERS H ollandal iki e itimci eflli inde çizgi film yap m aflamalar n ö renen Alt nda l çocuklar, yetenekleriyle dikkat çekti. K ore Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen çizgi film dersinde keyifli anlar yafland. Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinden Merve Göker, yeni fleyler ö renmenin kiflisel geliflimi aç s ndan büyük önem tafl d n belirterek, çizgi filmin çok e lenceli bir ifl oldu unu, bu ders sayesinde yeteneklerini sergileme f rsat buldu unu söyledi. Merve, etkinlikler sayesinde arkadafll k ba lar n n güçlendi ini de sözlerine ekledi. Gençlik Merkezi üyesi Alican Ar kdo an ise, kendilerine bu imkan tan yan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ye teflekkür etti. Alt nda Belediyesi sayesinde tüm sosyal projelerde yer ald klar n ve bu sayede özgüven kazand klar n söyleyen Alican Çizgi film dersinde hamurdan de iflik flekiller yapt k, resimler çizdik. Ayr ca animasyon k yafetleri giyerek keyifli vakit geçirdik. Çok e lendik. Hollandal e itimci Jenny Van Der Broeke, çizgi filmin çok zahmetli ve sab r gerektiren bir çal flanlar ile tüm araçlar, 3 bin 500'e yak n cadde ve soka ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören de vatandafllar n ma dur olmamas için harekete geçti. Cadde ve sokaklar n trafi e aç k kalmas n sa lamak için dört koldan çal flt klar n belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Bu amaçla Ovac k tesislerindeki araçlar m z da karla mücadeleye uygun olarak yeniledik ifl oldu unu söyleyerek k sa gibi görünen filmlerin yap m aflamas n n aylar hatta y llar y llar sürdü ünü belirtti. Animasyonu, birkaç resmin arka arkaya h zl bir flekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü olarak tan mlayan EGO otobüsleri kara k fla haz r Broeke sektörün Türkiye de giderek geliflti ini kaydetti. Broeke, Karapürçek Gençlik Merkezi ö rencilerinin çizgi filme gösterdi i ilgiyi çok takdir etti ini belirterek, Alt nda l çocuklar n çok yetenekli oldu unu vurgulad. ANKARA /3 Lalegül Çarfl s törenle aç ld Y enimahalle Belediyesi, y llard r Yenimahalle nin en merkezi yerinde olmas na ra men yeterli ilgi görmemesi nedeniyle at l vaziyette bulunan Lalegül Çarfl s n n kaderini de ifltirdi. Bafltan sona yenilenen çarfl y hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, çarfl daki dükkanlar n d fl cephelerini yenilerken, modern bayan - erkek tuvaletleri, ayd nlatmalar ve otopark alan n da yeniden düzenledi. Çarfl n n ön taraf ndaki alan park olarak de erlendiren belediye, Lalegül Park n Yenimahallelilere kazand rm fl oldu. Yo un kat l m n oldu u aç l fla, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, Gürol Karahisarl o lu, birim müdürleri, meclis üyeleri ve Yirmiflbefl Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker kat ld. Çarfl önünü ferahlatmak amac yla yap lan Lalegül Park, toplam 16 bin 500 metrekare alandan olufluyor. Parkta süs havuzlar, çocuk oyun park ve oturma alanlar bulunuyor. Park n giriflinde ise devasa ölçülerdeki Emek An t yer al yor. Lalegül Park, devam nda olan 23 Nisan Dünya Çocuklar Park ve belediyeye ait veterinerlik birimine ba lan yor. Kar k fl demeden aç l fla gelen herkese teflekkür eden Yaflar, vatandafllarla birlikte olmaktan gurur duydu unu ifade etti. Genç, yafll, çocuk demeden herkesin rahatça nefes alabilece i kamusal alanlar oluflturduklar n belirten Yaflar, Bu düzenleme ile y llard r at l vaziyette duran çarfl m z ifl yapar hale gelecek. Parklar sayesinde çevredeki esnaf n da kazanc artacak, yüzleri gülecek. Siyaseti bana rütbe versinler diye de il siz halk ma hizmet etmek için yap yorum. Hay rl ve u urlu olsun Yaflar a hizmetlerinden dolay teflekkür eden Yirmiflbert Mart Mahallesi Muhtar Çetin Teker ise, Mahallemize böyle güzel bir park arma an etti i için Yaflar a sayg lar m sunuyorum. Parklar sayesinde esnaf n da iflleri aç lacak, kazanc artacak. Stresten kaçmak isteyen vatandafl parklar m zda huzur bulabilecek diye konufltu. Yaflar daha sonra 25 Mart Mahallesi nde 3 bin 300 metrekare alana sahip Karanfil Park n n aç l fl n gerçeklefltirdi. çinde koflu yolu, çocuk oyun alan, fitness spor alan ve oturma alanlar bulunan park vatandafllar n hizmetine aç ld. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi E GO Genel Müdürlü ü, yük ve yolcu tafl yan ticari araçlar için geçen y l zorunlu hale getirilen, bu y l da 1 Aral k 2013 günü bafllayan k fl lasti i yönetmeli ine uyarak, a r k fl koflullar bast rmadan lastikleri de ifltirdi. Filodaki 1846 otobüsün k fll k bak mlar n yapan EGO Genel Müdürlü ü, Baflkentlilerin daha güvenli ve huzurlu yolculuk etmeleri için gerekli önlemleri ald. Macunköy deki yeni atölyelerde k fll k lastiklerin de ifliminin yan s ra otobüslerin antifiriz ve kalorifer bak mlar n da yapan teknik ekipler, Türkiye nin en genç otobüs filosunu daha da konforlu hale getirdi. Her ihtimale karfl araçlarda yine de zincir bulunduracaklar n bildiren EGO yetkilileri, K fl aylar nda yollar kapatan n kar de il önlem almayan araçlar oldu unun bilinciyle biz önlemimizi erkenden ald k. Araç filomuzun tümünü k fll k bak mdan geçirerek, lastiklerimizi de ifltirdik. Araçlar m z n tümünde kalorifer mevcut. Onlar n da bak m n yaparak Baflkentlilerin bu k fl da konforlu yolculuk yapmalar için tedbirlerimizi ald k diye konufltular. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

4 ANKARA A nkara Valili i Atatürk Toplant Salonu'nda gerçekleflen buluflmaya; Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n, ATO Otelciler Komitesi Baflkan Yard mc s Gülsüm Atalay ile Ankara da bulunan 15 Büyük Otellerin Genel Müdürleri kat ld. Ankara Vahfli Alâaddin Yüksel "Küreselleflen dünyada turizmin ülkelerin kalk nmas nda son derece etkili bir sektör oldu unu" ifade ederek "Turizmi iyi alg layan, iyi tart flan toplumlar dünyayla buluflmaktad r." Vali Yüksel "Seyahat endüstrisinde önemli geliflmeler olurken Ankara'da flimdi ve derhal yapmam z gereken flehrimizin rekabet avantaj n n kullan lmas d r. Bunu yapman n yegane yolu da Ankara'n n destinasyon kalitesinin artt r lmas n sa lamakt r. Ankara, turizm ad na beklentileri fazlas yla karfl layabilecek kapasitede büyük ve geliflmifl bir flehirdir." 4 Turizmin geliflmesini sa lamak ve etkili, düzenli hizmet sunabilmek için mesleki birlik ve beraberli in önemine de inen Vali Yüksel; "Otel flletmecili i meslek mensuplar n n ortak ihtiyaçlar n karfl lamak, mesle in geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleri ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak, turizmin ve turistik tesislerin ça n gereklerine uygun geliflmesini sa lamak ve de turizmle Sosyal medya üzerinden karla mücadele çal flmas K eçiören de kar ya fl n n bafllamas yla birlikte belediye ekipleri tuzlama çal flmalar için seferber oldu. Vatandafllar n sosyal medya üzerinden yapt talepleri de takip eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, tuzlama ekiplerini talep edilen mahallelere de yönlendirdi. Ankara da etkisini art ran ve so uk hava dolay s yla yollarda buzlanmaya neden olan kar ya fl n n ard ndan Keçiören Belediyesi ekipleri ilçe genelinde tuzlama çal flmas bafllatt. Ekipler gece gündüz aral ks z olarak çal flarak Keçiören deki cadde ve sokaklarda tuzlama yapt. Sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkanlar aras nda yer alan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllar n twitter üzerinden gelen tuzlama taleplerine de yan t verdi. Kar ya fl n n bafllad akflam saatlerinden itibaren tuzlama çal flmalar na bafllad klar n belirten Baflkan Mustafa Ak, aral ks z olarak sürdürülen çal flmalarla Keçiören deki cadde ve sokaklar n trafi e aç k hale getirildi ini kaydetti. Ankara Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Çal flma Grubu Üyeleri, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'i ziyaret etti. Ankara ya uluslararas kongre ve ziyaretçi bürosu do rudan ya da dolayl olarak ilgisi bulunan daire, kurum, kurulufl ve kiflilerle irtibat halinde olabilmek ad na yapt n z çal flmalar önemsiyor ve destekliyorum." Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kumcusu Seçim Ayd n da "Ankara'da hizmet veren 5 y ld zl otel sahipleri ve Turizm iflletmecileri olarak her türlü s k nt m z ve sorunumuzu siz Say n Valimize rahatl kla ve kolayl kla iletiyor ve paylafl yoruz. Ankara Valimiz olarak, Uluslararas Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulmas nda engin tecrübenizle, bilginizle ve sevginizle bizlere yol gösterdiniz; duygu ve düflüncelerinizi bizlerle paylaflt n z. Deste iniz için size müteflekkiriz." dediler. Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci ile Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurucusu Seçim Ayd n ve Ankara'daki 5 y ld zl otel temsilcilerinden oluflan heyet, Ankara Valili i tarihi binas nda topluca foto raf çektirdiler. Sayg yla sunulur. Genifl Aç Süleyman GÖKSU MAM-I AZAM IN NESEB VE L M S LS LES Merhaba. Dört Hak Mezhepten Hanefi Mezhebinin kurucusu, mam Azam Ebu Hanife Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. mam- Âzam n ismi Numan, babas Sabit tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Küfe de do mufl, 150 (M.767) tarihinde Ba dat ta vefat etmifltir. mam- Azam ilmi hocas Hammâd dan, Hammâd hocas brahim Nehaî den, brahim Nehaî hocas mam Alkame den, mam Alkame hocas bn-i Mesud dan (rad yallâu teâlâ anhum); bn-i Mesud da, Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellemden, Resûlüllah aleyhi's-selâm da Cebrail aleyhi's-selâmdan alm flt r. Cebrail aleyhi's-selâma Allâhü azimü fl-flan emreylemifltir. mam- Âzam n Ashâb- Kiram dan Enes bn-i Mâlik, Abdullah bnü Ebî Evfâ, Sehl bn-i Said-i Ensârî Hazretlerini de görmek flerefine nail olmufllard r. Bu cihetle kendisi tabiindendir. ÂL M N DÜfiMES ÂLEM N DÜfiMES D R mam- Âzam Ebu Hanife Hazretleri bir gün yolda yürürken bir çocu un çamura düfltü ünü gördü. mam- Azam Hazretleri ona Bundan sonra düflmemek için daha dikkatli ol Çocuk Ey Müslümanlar n imam! Benim düflmem çok mühim bir ifl de ildir. Tekrar aya a kalkmam da kolayd r. Hem ben düfltü üm zaman yaln z bafl ma düflmüfl olurum. Ancak senin düflmenle bütün âlem düflmüfl olur. Senin tekrar aya a kalkman da gerçekten zor olur. mam- Âzam (rh.) çocu un bu sözleri üzerine a lad. Çocu un böyle ince fikir, ak ll ve zeki olufluna hayret etti. Sonra da talebelerine dedi ki Karfl n za, benim delilimden daha aç k bir delil ç karsa, benim tam anlayamad m bir fleyi siz anlarsan z öylece amel ediniz. O zaman beni taklit etmeyiniz. flte bunun üzerine talebelerinden mam Ebu Yusuf (rh.), mam Muhammed (rh.) ve di er talebeleri baz f khî meselelerde hocalar ndan farkl görüfl beyan etmifllerdir. mam- Azam Hazretlerinin böyle yapmas, onun ne kadar insafl ve verâ sahibi (flüpheli fleylerden uzak) oldu unun delilidir. Bizler de yaflam m z boyunca, daima insafl ve flüpheli fleylerden uzak olmal y z. Sincan da yine laleler açacak S incan Belediyesi, lçe nin sembolü olan laleler için haz rl klara flimdiden bafllad. lçeyi lale bahçesine dönüfltürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 1 milyon 200 bin lalenin ekimine bafllad. Bahar rengarenk mis kokulu laleler ile karfl layacak olan Sincan da, vatandafl da çal flmalar ilgi ile takip ediyor. Uzun bir süredir ilçede rastlanmayan laleyi 4 y l önce Sincanl lar ile buluflturan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu güne kadar 3 milyon 400 bin laleyi toprakla buluflturulmas n sa lad. lçenin sembolü olan lalenin eski de erine kavuflmas n amaçlayan Sincan Belediyesi, 2014 y l nda da tam 1 milyon 200 bin lale so an daha toprakla buluflturarak ilçeyi, laleler diyar na çevirecek. Her Nisan ay nda ilçeyi lale bahçesine çeviren Sincan Belediyesi, bu y lda vatandafl 1 milyon 200 bin lale ile buluflturacak. 47 çeflit lale ile bezenecek olan ilçede baharda adeta renk cümbüflü yaflanacak. Bahar rengârenk laleler ile karfl lamay hedefleyen Sincan Belediyesi, kald r m kenarlar, kavflaklar, park ve meydanlar lalelerle donat yor. lçe, bahar c v l c v l kufl seslerinin yan s ra lalenin rengârenk görüntüsü ve mis kokusu ile karfl layacak. Lalelerin Sincan süslemeye devam edece ini vurgulayan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna Osmanl dan günümüze kalan ve Sincan m z n da kültür de erlerden biri olarak kabul edilen laleyi Sincan m z ile tekrar buluflturduk. Vatandafl n laleye olan özlemini sona erdirdik. Baharda cadde, sokak, yol ve parklar süsleyen binlerce lale ile sizlere görsel bir ziyafet sunduk. Çiçek kokular ve renk cümbüflü ile foto raf severlerinde ilgisini çeken laleler, foto raf karelerinde de yerini ald. Büyük ilgi gören lalelerimiz de vatandafl m z n dikkat ve özverisi ile korunuyor. Bu özverinizden dolay sizlere teflekkür ediyoruz. lçemiz sizler sayesinde gelifliyor ve güzellefliyor.

5 Bebek giyim sektörü oyuncular n n kafas kar fl k STANBUL (CHA) E konomide 5 milyar dolar pay bulunan çocuk giyim sektörünün önde gelen aktörlerinin gelece e bak fl birbirinden farkl yafl grubuna yönelik üretim yapan Civil'in Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, bu sene kendilerinin yüzde 40 büyüdü ünü söyledi. Y ld ran, 2014'ün de iyi geçece inden emin. Ancak Negifl SAKARYA (CHA) T oyota Otomotiv Sanayi Türkiye Afi, bu y l ocak-kas m döneminde 91 bin 5 adet otomobil üretti. Fabrika, ayn dönemde 79 bin 108 adet otomobil ihracat gerçeklefltirdi. Otomotiv Sanayii Derne i'nin (OSD) aç klad verilere göre, Toyota Türkiye, bu y l ocak ay nda 3 bin 783 adet, fiubat'ta 3 bin 525 adet, Mart'ta 3 bin 703 adet, Nisan'da 3 bin 407 adet, may sta 3 bin 522 adet, haziranda 9 bin 200 adet, temmuzda 14 bin 814 adet, a ustosta 11 bin 646 adet, eylülde 13 bin 897 adet, ekimde 10 bin 692 adet ve kas mda 12 bin 816 adet otomobil üretti. Fabrika, 11 ayl k dönemde üretti i 91 bin 5 adet otomobil ile Türkiye üretiminin yüzde 16's n gerçeklefltirdi. Geçen y l ocak-kas m döneminde 59 bin 418 adet otomobil ihracat yapan Toyota Türkiye, bu y l ayn dönemde ihracat n 79 bin 108 adete yükseltti. Fabrika bu y l ocakta 4 bin 593 adet, flubatta 3 bin 942 adet, martta 4 bin 370 adet, nisanda 3 bin 537 adet, may sta 4 bin 63 adet, haziranda 7 bin 853 adet, temmuzda 10 bin 746 adet, a ustosta 11 bin 47 adet, eylülde 9 bin 500 adet, ekimde 9 bin 835 adet ve kas mda 9 bin 622 adet otomobil ihracat yapt. Toyota Türkiye, 2012 y l nda 63 bin 549 adet, 2011 y l nda ise 81 bin 233 adet otomobil ihracat gerçeklefltirmiflti. Önceki y llarda, Euro bölgesindeki ekonomik daralma nedeniyle üretimi ve ihracat düflen Toyota Türkiye, üretimine Temmuz ay nda bafllad 11. nesil Corolla ile birlikte üretim ve ihrac n artt rd. Yo un olarak Avrupa'ya yap lan ihracat, Corolla ile Kuzey Afrika, Orta Do u, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerine de yay lan Toyota Türkiye, 52 ülkede sat fla sunulan yeni modelin üretimi ve ihracat yla yüzleri güldürdü. Fabrika, 2013 takvim y - l sonuna kadar toplam 66 bin 506 adet Corolla üretmeyi planl yor. Verso ve Corolla modellerinin üretimini yapan Toyota Türkiye, BMW ile yap lan iflbirli i anlaflmas kapsam nda BMW motoru tafl yan ilk Toyota modeli Verso'yu Ocak 2014 tarihinden itibaren üretecek. Giyim in Yönetim Kurulu Baflkan Tacettin Negifl, 2013'te sektörde geçen senelere göre yüzde 10'u bulan gerileme yafland n ifade ederek, 2014 te de duraklaman n devam edece ini ancak bununla birlikte umutlar n koruduklar n belirtti. Civil Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Y ld ran, flirketinin 2013'te göstirdi i performanstan memnun. Bu sene yüzde 40 büyüdüklerini aktaran Y ld - ran, en çok ra bet gören ürünlerini organik mamuller; g da, g da takviye ürünleri ile oyuncak olarak s ralad te de iyi bir trend yakalayacaklar - na inanan Y ld ran, seneye çocuk giyim ürünlerine ilginin artaca n, sektörün daha da büyüyece ini dile getirdi. lave olarak, Bildi iniz gibi iletiflim ürünlerine duyarl gençlerin adedi art yor. STANBUL (AA) - fi ahin, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i nin (GYODER) düzenledi i Gayrimenkul Zirvesinde TOK nin çal flmalar na iliflkin bilgi verdi. fiahin, kurumun son dönemde ciddi at l m içerisinde oldu unu belirterek, çal flmalar n tüm h z yla sürdü- ünü söyledi. TOKi nin önemli bir dönüflüm süreci içerisinde girdi ine iflaret eden fiahin, TOK Baflkanl nda Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i bafllat lm fl ve 500 bin konut üretilmesi hedeflenmifltir. Bu hedefe ulaflmak için TOK öncelikle, kurumsal, hukuki, mali ve insan kaynaklar yönünden haz r hale getirilmifltir. Bu anlamda 25 ayr kanuni düzenleme yap lm fl, TOK hem mali yönden hem de h zl ifl yapabilme ve organize olabilme aç s ndan yeniden yap land r lm flt r. Toplu Konut daresi nin devletin genel bütçesinden pay almadan kendi kaynaklar n kendisinin üretmesi kararlaflt r lm flt r diye konufltu. TOK projelerinde finansman temini için iki yol düflünüldü ünü belirten fiahin, flunlar söyledi: Birincisi, arsa sat fl karfl l gelir paylafl m projeleri ile prestij konut üreterek kaynak sa lamakt r. Bu çerçevede yaklafl k 86 bin konut üretilmifltir. Bu da toplam konut üretiminin içinde yüzde 15 lik bir orana tekabül etmektedir. Has lat paylafl m modeli olarak adland rd m z bu projelerden kamuya yaklafl k 17,9 milyar lira kaynak sa lanacakt r. Bunun 9,8 milyar lira tahsil edilmifltir. kinci finansman temin yöntemi de, büyük flehir merkezlerinde Hazine den bedeli karfl l - nda ald m z de erli arazileri imarl hale getirerek sat fl ile kaynak sa lamak fleklinde olmufltur. Bu çerçevede alternatif uygulamalarla öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandafllara ulafl larak, kira öder gibi uzun vadelerde 10 y l, 15 y l, 20 y l gibi vadelerde ev sahibi olmalar sa lanmaktad r. Üretti imiz konutlar n yüzde 85 i sosyal konutlardan oluflmaktad r. Türkiye nin 81 ili, ilçe, belde ve köylerinde konut üretiminin 2003 y - l ndan 2011 y l n n haziran ay na gelindi inde 500 bin konutluk ilk hedefe ulafl ld n an msatan fiahin, 61. Hükümetin kurulmas yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TOKi ye 2023 y l na kadar 500 bin konut daha üretilmesi yönünde hedef koydu unu söyledi. Bugün geldi imiz noktada, 2013 DEN ZL (CHA) R enault Mais Genel Müdürü brahim Aybar, Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu, aç k pazar olan Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyaç duydu unu, bin kifliye 110 otomobil düflerken ABD de bunun bin 500 oldu unu söyledi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) flletme Kulübü taraf ndan her y l düzenlenen fl Dünyas nda Hedef, Giriflimcilik ve Liderlik konferans n n üçüncüsü, Türkiye nin önde gelen baz CEO lar n n kat l m yla yap ld. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi ndeki konferansa Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Baflkan Vekili Ali De irmenci, Cumhuriyet Baflsavc s smail Alkan, Tugay Komutan Tu general Memduh Hakbilen, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ba c, Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Baflkan Süleyman Kocasert, ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Aç l flta konuflan PAÜ flletme Kulübü Baflkan Mutlu O uz, bu etkinlik için yaklafl k iki ayd r haz rland klar n belirterek, Türkiye nin önemli CEO lar n ö rencilerle buluflturmaktan dolay büyük sevinç duyduklar n söyledi. Üniversitede 74 faal ö renci kulübü oldu unu belirten Rektör Ba c ise bir y lda en az 100 bin kiflinin bilimsel etkinliklere kat ld - n ifade etti. Denizli nin giriflimcilik konusunda Türkiye ye örnek bir flehir oldu unu belirten Vali Demir de, Giriflimcilik sonradan ö renilecek bir ifltir ama Denizli gibi kentlerde do ufltan kazan lan bir yetenek gibi de görüyorum. Bu kentte insanlar, giriflimcilik için yarat lm fl. Bu kentin halk yla y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir. Kamu kurulufllar yla yap lan protokoller çerçevesinde ise 21 bin derslikli 940 okul, 13 Üniversite kampüsü, 964 spor salonu, yaklafl k 50 bin kapasiteli 143 yurt-pansiyon, 217 hastane 94 sa l k oca, 495 ticaret merkezi, 485 ibadethane, 41 kütüphane, 27 sevgi evi, 20 engelsiz yaflam merkezi, 95 kamu hizmet binas ve 14 stadyum projesi bulunmaktad r. Toplu Konut daresi, afetlerden zarar gören yerleflim bölgelerinde de afet konutlar yapmakta olup, toplam da 37 bin konut üretilmifltir. Bu çerçevede, özellikle Türkiye nin do- usunda, Van merkez ve Ercifl te 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 tarihlerinde /5 EKONOM TOK 610 bin konut rakam na ulaflt Toplu Konut daresi Baflkanl (TO- K ) Baflkan Yard mc - s Ahmet fiahin, 2013 y l aral k ay bafl itibariyle 610 bin konut rakam na ulafl lm flt r. Ayr ca 220 bin konut da planlama aflamas na getirilmifltir Toyota Türkiye, 11 ayda 91 bin otomobil üretip, 79 bin adet ihracat yapt meydana gelen depremlerin sonras nda a r k fl flartlar na ra men 300 günlük bir sürede 17 bin 500 betonarme afet konutu ve 80 adet sosyal donat lar ile birlikte bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmifltir. TOK nin, dünyadaki afetlere duyars z kalmad n, çal flmalar yla yard m faaliyelerinin içinde bulundu unu anlatan fiahin, flöyle devam etti: Bundan 8 y l önce Güney Asya da deprem ve tsunami sonras say n Baflbakan m z n talimatlar ve Türk halk - n n ba fllar yla, Endenozya da bin 50 konut ve sosyal donat larla birlikte Türk Köyü, Srilanka da 500 konut ve sosyal donat lardan oluflan Türk köyü, Pakistan n kuzeyi Keflmir de 2005 y - l nda meydana gelen deprem sonras nda kamu, konut, sosyal, kültürel ve e itim yap lar ndan müteflekkil flehir merkezi, 2010 y l nda meydana gelen sel felaketi sonras nda da 5 eyalette toplam 4 bin 620 konut ile 70 sosyal donat yap lm flt r. Somali de ise 200 yatakl hastane, 40 derslikli hemflire yüksek okulu, kapal ve aç k alanda iki bin kiflilik ibadethane bulunmaktad r. Suriye deki iç savafl sonras s nmac lar n bar nmalar na yönelik olarak Türkiye nin güney do usunda konteyner kentler yap lm fl ve toplamda 9 bin 232 adet konteyn r altyap ve sosyal donat ve çevre düzenlemesi ile birlikte 65 bin nüfuslu 4 flehir adac oluflturulmufltur. TOK nin yerel yönetimlerle beraber bafllatt büyük kapsaml Kentsel Yenileme Program do rultusunda 58 il ve 127 belediye ile 222 proje üzerinde kentsel yenileme çal flmas bafllat ld n kaydeden fiahin, bu kapsamda 51 bin konut tamamland n, toplamda 265 bin konut üretilece ini söyledi. Türkiye de bin kifliye 110, ABD de bin 500 otomobil düflüyor normal sohbet etmeniz mümkün de il. S radan bir iflyerine girseniz bile mutlaka bir projesini ve hedeflerini söyler. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan ilk sunumu, Renault Mais Genel Müdürü Aybar yapt. Türkiye pazar nda 550 çeflidin üzerinde otomobil oldu unu kaydederek, Dünyan n her türlü üretimi, Türkiye de pazar buldu u zaman gelebilir durumda. Türkiye aç k bir pazar. AB ile Gümrük Birli i ba lant m z var, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeyiz ancak Türkiye nin çok daha fazla geliflime ihtiyac var. Trafikte daha fazla otomobil görme durumumuz var. Kifli bafl otomobil sahipli ine bakt - m zda halen bin kifliye 110 otomobil düflüyor. AB ülkelerinde bin kifliye 300, geliflmifl ülkelerde bin kifliye 600, ABD de bin kifliye bin 500 otomobil düflüyor ama yollarda trafik devam ediyor. Türkiye de bu yollar bu araçlar nas l kald racak sorusuna ise mutlaka trafikte birbirimize sayg l, trafik imkân n çok daha verimli kullanacak türde bir al flkanl m z olmak zorunda cevab n verebilirim. diye konufltu. Türkiye Forum AVM CEO su Hulusi Belgü ise son dönemlerde yeni al flverifl merkezleri kiralanabilir alanlarda, Rusya dan sonra Türkiye nin ciddi bir ata a kalkt - n belirterek, AB ülkelerinde durgunluk oldu unu ve ekonomik kriz sebebiyle yat r mlar n azald - n söyledi. Gelecek dönemde Türkiye nin ikinci s radaki yerini koruyaca n ifade eden Belgü, her sene 1,6 milyar insan n AVM leri ziyaret etti ini ve yaklafl k 60 milyar lira harcad n kaydetti. Rüzgar enerjisi yat r mlar daha sistematik hale geliyor ANKARA (CHA) R üzgar enerjisi müracaatlar bundan sonra Türkiye de daha sistematik hale gelecek. Enerji Piyasas Denetleme Kurumu (EPDK) taraf ndan ç kar lan yeni lisans yönetmeli ine göre Türkiye de rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmak isteyenler, art k her y l ekim ay nda bir haftal na müracaat da bulunacaklar. Yeni düzenlemeyi Cihan Haber Ajans (Cihan) muhabirine de erlendiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, Proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlard. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle, bu sorun kalkm fl oldu. Bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat - r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat na sahipler. Bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. EPDK taraf ndan kas mda ç kart - lan 'lisans yönetmeli i' ile her y l ekim ay nda bir hafta boyunca Türkiye'de rüzgâr müracaatlar al nacak y - l nda ilk baflvuru bir kereye mahsus olmak üzere nisan ay nda al nacak, ayn y l ekimde baflvuru bir daha baflvurular yap lacak. Sonraki y llarda ise sadece ekim ay nda bir hafta süreyle baflvurular kabul edilecek. Bununla birlikte TE Afi taraf ndan geçti imiz 29 Kas m'da ç kar lan bir yönetmelikle de müracaatlar için megavat bir rüzgar enerjisi kapasitesi aç kland. 2007'den bu yana herhangi bir kapasite artt r m nda bulunulmazken, yap lan bu yeni düzenlemeler, rüzgar yat r mc s n heyecanland rd. Bu düzenlemelerle birlikte RES yat r mlar nda ilerleyen günlerde bir art fl n olaca tahmin ediliyor. TÜREB Baflkan Ataseven, yeni geliflmelerin Türkiye'de bundan sonra sürdürülebilir enerji sektörünün olaca- na iflaret etti ini söyledi. Rüzgar müracaatlar n n daha düzenli ve sistematik olarak al naca n dile getiren Ataseven, "Bu neyi sa layacak? fiimdi proje stoku belli oldu u zaman, yat r m yapmak isteyenler yeni müracaatta bulunam yorlar. Mevcut projeleri ya da mevcut lisanslar almak zorunda kal yorlard. fiimdi bu sistemle rüzgar yat r m yapmak isteyen yat r mc lar ya da proje gelifltirmek isteyen firmalar, gruplar her y l düzenli olarak EPDK' ya baflvuru yapma f rsat n bulunduruyorlar ve bundan sonraki süreçte baflvuru süreci sistematik hale getirilmifl oluyor. diye konufltu. Ataseven, 1 Kas m 2007'den bu yana yaklafl k 78 bin 800 MW müracaat yap ld n belirterek, bunlar n de erlendirilmesi ve lisansland r lmas ve yat r ma geçmesinin çok uzun süreçler ald n belirtti. Ataseven, Rüzgar sektörü olarak 6 y ld r müracaatlarla u rafl yoruz, ama bundan sonraki süreçte daha belirgin düzenlemelerin oldu u tafllar n yerine oturdu u bir sektörden bahsediyor olaca z. Böylelikle rüzgar sektörü de h zl ivmeyle geliflmeye bafllayacak. ifadelerini kuland. TE Afi taraf ndan aç klanan kapasitelerle ilgili de illere göre yat r mc lar n yeni ölçüm istasyonlar n kuracaklar n da aç klayan Ataseven, Minimum bir y ll k ölçüm yapacaklar, bu ölçümlerden sonra enerji raporlar n alarak EPDK' ya rüzgar müracaat nda bulunabilecekler. bilgisini verdi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı