Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1."

Transkript

1 DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A Cevher B Kok Eritici Ham Demir Not: Cevherdeki kükürtün aynen ham demire intikal ettiği kabul edilmiştir: unsur miktarı: =53.82 Kg. dır. Eritici içinde mevcut bu baz'ın bir kısmı, yine kendi içindeki asit unsurlarla birleşerek cüruf teşkil edeceğinden, gerek kok ve gerekse cevher için serbest olan baz miktarı yukardaki rakkamdan daha aşağı olacaktır. Eriticideki asit unsurlar için gereken baz miktarı 3.08 Kg. olduğundan, bu rakkamı den tarhederek eriticinin "hakiki randımanı" nı bulmak mümkündür. Bu ise, =50.74 Kg. dır. Şu halde, 100 Kg. eriticinin ancak Kg. ından istifade etmek mümkün olacaktır. Buna göre yüksek fırında cevher veya kokla birleşmeğe serbest bir durumda 1 Kg. baz temin edebilmek için firma, verilmesi icap eden kireç taşı miktarı, diğer bir tâbirle, eritici verimi: Kg. olacaktır. Eriticinin Tablo l'de belirtilen terkibinde gösterilen bütün unsurlar aynen cürufa intikat ettiğinden, fırında kullanılan her 100 Kg. eriticiden husule gelecek cüruf miktarı, Sİ0 2 + A ;+ CaO + MgO = = Kg. dır. Yani, eriticinin % 56,62 si cüruf olarak fırından alınacaktır. II KOK : Tablo l'de belirtilen terkibe göre, fırına verilecek 100 Kg. kok için gereken eritici ve husule gelecek cüruf miktarı yine yukardaki esaslara göre hesap edilecektir. I 100 Kg. kok'ta mevcut asit unsurlar : 100 Kg. kok'ta mevcut bazik unsurlar : Sio* =10.00 Kg. AI*O 3 ;= 8.00 Yekûn: Kg. CaO = MgO = Yekûn: 3.00 Kg.. Asit unsurlar içn gereken baz miktarı, 18.00x1.1=19.80 Kg. dır. Halen kok'ta 3.00 Kg. baz mevcut olduğuna göre, dışardan = Kg. baz, veya x 1.97 = Kg. kireçtaşı temini gerekmektedir. Ayrıca, kükürt'ü CaS halinde cürufa intikal ettirebilmek için gereken eritici miktarı, CaO+S+C+CaS+CO denklemine göre hesap edilir. Bu denklemden beher Kg. kükürt için 1.75 Kg. CaO gerektiği bulunur. Kok'ta mevcut 0.50 Kg. kükürt'ü cürufa alabilmek için lüzumlu kireçtaşı, 1.75x0.50x1.97=1.72 Kg. dır. Demek ki, kokun kül ve kükürtünü giderebilmek için gereken yekûn kireçtaşı miktarı, =34.82 Kg. dır. Kok için fırına ilâve edilen kireçtaşımn ancak % si cürufa geçeceğinden, koktan hasıl olacak cüruf miktarı bu kısmı, koktaki silis, alminyum oksit ve kükürt miktarlarına ilâve etmekle bulunur. Yani, kok dolayısile husule gelecek cüruf, (34.82x0.5662) = Kg. dır.

2 490 Dr. M. Hayri ERTEN karbon miktan umumiyetle 0.25 Kg. olarak kabul edilir. Şu halde, kok dolayısile husule gelecek cüruf için gereken karbon miktarı, x 0.25 = 9.55 Kg. dır. Tablo l'de görüleceği veçhile, her 100 Kg. kokta ancak Kg. sabit karbon mevcuttur. Bu miktardan, koktan husule gelen cüruf için sarfedilecek olan 9.55 Kg. tarhedilince, fırında diğer izabe ve eritme işlerinde kullanılabilecek olan karbon yüzdesi bulunur. Bu miktar, = Kg. veya % tir. III CEVHER A: Şimdi Tablo l'de "Cevher A' diye gösterilen cevherin 100 Kg. inin izabesi içn I. ve II. maddelerde belirtilen eritici ve koktan ne miktar kullanılacağını ve neticede husule gelecek cüruf miktarını hesap edelim. Tablo l'den anlaşılacağı üzere, ham demirdeki Fe miktarı % olacaktır. Cevher A da ise Fe miktarı % dir. Cürufa hiç demir kaçmadığını kabul ettiğimiz takdirde, cevher içindeki demire nazaran ham demir (pik) verimi, x 100 = % 61.7 olacaktır Yani, her ton cevherden ancak ton pik demiri elde edilecektir. Yine tablo I den öğreniyoruz ki, ham demir içindeki (Si) miktan % dir. Demek ki, fınndaki bir kısım (Si0 2 ) redükte olarak (Si) şeklinde ham demire intikal edecektir. Her 100 Kg. demire geçecek olan (Si) nin (Sifr) olarak karşılığı, 60 x = 3.21 Kg. dır. 28 Ancak, her 100 Kg. cevherden yalnız 61.7 Kg. ham demir husule geldiğinden, bu cevhere isabet eden ve redükte olarak ham demire geçen (SiO*) miktan da, x 3.21 = 1.98 Kg. olacaktır. Şu halde 100 Kg. cevherde bulunan 6.00 Kg. Si0 2 nin yalnız = 4.02 Kg. ı eritici ile muameleye tâbi tutulacak ve dolayısile cürufa intikal edecektir. Buna göre, cevherdeki asitler : Sİ0 2 =4.02 Kg. Al "=1.00 Kg. Yekûn: 5.02 Kg. şeklinde yazılabilecektir. Bu asitler için gereken baz miktarı 5.02 x 1.1 = 5.52 Kg. dır. Cevher içindeki bazik unsurlar CaO ve MgO dır. Ayrıca, cevherdeki manganezin de 2/3 ü ham demire geçmekle beraber geri kalan 1/3 i cürufa geçerek asit unsurlarla birleşecektir. Cevherdeki manganezi MnO şeklinde kabul ettiğimiz takdirde, 0.54 Kg. manganeze tekabül eden MnO miktan, x 0.54 =0.70 Kg. olacaktır. Bu miktarın ancak 1/3 i asit unsurlara karşı kullanılacağından, 0.70 x 1/3 = 0.23 Kg. MnO yu dikkat nazarına almak gerektir. Netice itibarile her 100 Kg. cevher içindeki asit unsurlarla birleşmeğe serbest olan baz miktan, MnO = 0.23 Kg. CaO = 0.68 " MgO = 0.44 " 1.35 Kg. olur. Daha evvelki hesaplanmızda 100 Kg. cevher içindeki asit unsurlar için gereken baz miktarı 5.52 Kg. bulunmuştur. Bu miktardan yukarda bulduğumuz 1.35 Kg. ı tardehince, geriye dışardan fırına ilâvesi icap eden baz miktan kalır ki, bu da = 4.17 Kg. dır. Bir Kg. baz (CaO) temini için gereken kireçtaşı 1.97 Kg. olarak bulunmuş olduğuna göre, fınna ilâve.edilecek kireçtaşı, 4.17 x 1.97 = 8.22 Kg. dır. Her ton cevherle ton ham demir side edebileceğimize göre, bir ton ham demir için gerekli cevher miktarı, 1/0.617 = tondur. Keza, her 100 Kg. cevher için fınna 8.22 Kg. eritici ilâve edileceğine göre, ton cevher için ilâve edilecek kireçtaşı miktan, x = ton olur.

3 DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYUM OKSİT 491 Her 100 Kg. kireçtaşının ancak Kg. ı cürufa intikal ettiğinden yukardaki kireçtaşının, x = tonu cürufa geçecek demektir. Ayrıca, her 100 Kg. cevher bünyesinden 5.02 Kg. asit ve 1.35 Kg. bazik unsur da cürufa geçtiğinden, bir ton pik için gereken ton cevherdeki bu unsurlardan cürufa geçen miktar. ( ) 100 x = ton olur. Şu halde, bir ton pik imâli esnasında cevher ve eriticiden husule gelecek olan yekûn cüruf, = ton olarak bulunur. karbon miktarı daha evvelki hesaplarda 0.25 Kg. olarak kabul edildiğinden yukarda ki ton cüruf için gerekli karbon, x 0.25 = ton olur. Yine daha evvelki hesaplarımızda koktaki karbonun ancak % inin eritme ve izabe işlerinde kullanılabileceği tesbit edilmiş olduğundan, ton karbon temini için gereken kok miktarı, / = ton olacaktır. Ayrıca, her ICO Kg. koktan Kg. cüruf husule geldiğine göre, ton koktan, x = ton cüruf meydana gelecektir ton kok için kullanılacak kireçtaşı miktarı da, x = tondur. Netice olarak, bir ton pik demir imâli esnasında husule gelen yekûn cüruf, Cevherden = ton Eriticiden = " Koktan t= " tondur. Bir ton pik demiri için gereken yekûn kireçtaşı miktarı ise, evvelce hesaplandığı üzere, Cevher için = ton Cürufa kullanılan kok için = ; " = tondur. Bu yazımızda esas itibarile cevher A ile cevher B nin mukayesesi hedef tutulduğundan, yüksek fırındaki izabe esnasında cevherin redüksiyonu, husule gelen demirin erimesi ve erimiş bir halde tutulması, muhtelif yollarla olan ısı kayıplarını telâfi maksadile kullanılacak olan kok miktarı ve bundan husule gelecek cürufla, bu kok için kullanılması gereken kireçtaşı miktarı hesaplara dahil edilmemiştir. IV CEVHER B : Tablo l'de görüldüğü üzere Cevher B deki asit unsurlar yekûnu % 8 dir. Bu suretle Cevher A ile Cevher B arasında asit unsurlar bakımından % 1 fark tesis edilmiştir. Şimdi Cevher A için yaptığımız gibi, bir ton pik demiri imâlinde gereken eritici ve kok miktarile, husule gelecek cüruf miktarını tesbit edeceğiz. Cevher B nin de tenörü Cevher A nın ayni olduğundan, ham demir verimi yine % 61.7 olacaktır. Ham demir içndeki (Si) miktarı yine % olarak kabul edildiğinden, her 100 Kg. Cevher içinden demire geçen (Si) ye tekabül eden Si0 2 miktarı, cevher A için hesap edildiği şekilde, yine 1.98 Kg. olacaktır. Şu halde, cevher B de bulunan % 6.64 silisin % 1.98 i eritici ile muameleye tâbi tutulmayacağından, eritici miktarını hesap ederken tenzil edilmesi gerekmektedir. Her 100 Kg. cevherden cürufa intikal edecek miktarı, = 4.66 Kg. dır. Buna göre asit unsurlar, Si 0 2 =4.66 Kg. Al 2 0gt= Kg. olur. silis Bu asitler için gereken baz 6.02 x 1.1 = 6.62 Kg. dır.

4 492 Dr. M. Hayri ERTEN Cevher B deki manganez miktarı yine cevher A dakinin ayni olduğundan ve ham demirdeki manganez de sabit kaldığından, cevherden cürufa geçecek MnO miktarı yine, evvelce hesap edildiği şekilde, 0.23 Kg. olacaktır. Şu halde cevher B deki asit unsurlarla birleşmeğe serbest olan baz miktarı, MnO = 0.23 Kg. CaO = 0.68 " MgO = 0.44 " 1.35 Kg. Cevher B deki asit unsurlar için 6.62 Kg. baz gerektiğini evvelce bulmuştuk. Bu miktardan halen cevherde mevcut olan 1.35 Kg. baz'ı tarhedince dışardan temin edilecek baz bulunmuş olur ki bu da 0, = ton'dur. karbon miktarı 0.25 Kg. kabul edildiğine göre, yukardaki ton cüruf için gerekli karbon, x 0.25 = ton'dur. Madde II deki hesaplarımızda koktaki karbonun ancak % inin eritme ve izabe işlerinde kullanılabileceği tesbit edilmiş olduğundan. 0,0536 ton karbon temini için gereken kok miktarı, / = ton olacaktır. Keza, her 100 Kg. koktan Kg. cüruf husule geldiğine göre, ton koktan, x = ton cüruf meydana gelecektir = 5.27 Kg. dır. Bir Kg. baz (CaO) temini için gereken kireçtaşı 1.97 Kg. 'olduğuna göre, firma ilâve edilecek kireçtaşı, 5.27 x 1.97 = Kg. olur. Her ton cevherle ton ham demir elde edebildiğimize göre, bir ton ham demir için gerekli cevher miktarı, 1/0.017= tondur. He rloo Kg. cevher için fırına Kg. kireçtaşı ilâve edileceğine göre, ton cevher için fırına verilecek kireçtaşı miktarı, x = tondur. Her 100 Kg. kireçtaşınm ancak Kg. ı cürufa intikal ettiğinden, yukardaki miktarın, x = tonu cürufa geçecek demektir. Yine, her 100' Kg. cevher bünyesinden 6.02 Kg. asit ve 1.35 Kg. bazik unsur da cürufa geçeceğinden, bir ton pik için gereken ton cevherden cürufa geçecek asit ve baz unsurlar yekûnu, ( ) 100 x = ton olur. Şu halde, bir ton pik imâli esnasında cevher ve eriticiden husule gelecek olan yekûn cüruf miktarı, ton kok için kullanılacak kireçtaşı miktarı ise, x = ton'dur. Netice olarak, bir ton pik demiri imâli esnasında husule gelen yekûn cüruf, Cevherden = ton Koktan = Eriticiden = " ton olur. Bir ton pik demiri için gçreken kireçtaşı ise, Cevher için yekûn ton Cüruf için kullanılan kok için = " V NETİCE : ton'dur. Şimdi Tablo 1 deki şartlara göre, cevher A ve Cevher B için bulduğumuz sonuçları Tablo 2 de hülâsa edelim. Bu tablodan görülüyor ki, cevher içindeki silis ve alminyum oksit yekûnunun her yüzde bir artışına mukabil, bir ton pik demiri istihsalinde ton daha fazla eritici ve ton da kok kullanmak gerektir. Ayrıca, meydana gelecek ton fazla cürufu da, eğer tâli mahsul olarak kullanılmıyorsa, atılacağı yere kadar taşımak icap edecektir.

5 DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYUM OKSİT 493 Tablo 2 Neticelerin mukayesesi Cevher A Cevher B (SİO2AI2O3) % Fe % Fark + 1 Kok ve kireçtaşı fiyatları mekân ve şartlara göre değişmekle beraber, fabrikada bir ton kokun 160 T.L. sı ve bir ton kireçtaşmın da 25 T. L. sı olduğu kabul edilirse, yukardaki kok ve eritici artışının bir ton pik demiri maliyetine olan tesiri, x x25= Cevher, Ton tır. =3.203 T. L. olacak. Eritici, Ton 1 ton pik cürufu için kok, Ton cüruf, Ton S U S Bir ton pik demiri için ton cevher kullanıldığına göre, her ton cevher başına düşen penalite asgarî T. L. olmalıdır. Bl BLIOGRAF1 : 1) Allison Butts, Metaîlurgical Problems / Mc GrawHill Cook 3) Roy P. Hudson, The Blast Furnace, Chamîcal Publîshİng Co., Co., New York. Nevv York. 2) Carle R. Hayward, An Outline of etallurgical Practice, 4) M. Hayri Erten, Genel Metallurji, Berksoy Matbaası, İstanbul. Dr. Van Nostrand Co., Nevv York.

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen)

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Kömür prgblemi bugün, bundan 20-25 sene evvelisine nazaran büsbütün başka bir mana ve büsbütün başka bir çehre taşımaktadır. Asrımızın 20. ci seneleri sonlarında ve 30.

Detaylı

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması

1 Yola Terk Bulunan Parselde 18 Uygulaması 15 ve 16 ncı Madde Gereği Terk Yapılan Parsellerde 18 Uygulaması ve DOP Hüseyin KOÇAK Başmüfettiş İmar uygulama sahasında kalan kadastro parseliyle, bu parsele karşılık tahsis edilen imar parselinin çakışması

Detaylı

TRB Yataklarının. Enerji Üretiminde Kullanma Olanakları

TRB Yataklarının. Enerji Üretiminde Kullanma Olanakları TRB Yataklarının Değerlendirilmesi ve Tnrkiyede Enerji Üretiminde Kullanma Olanakları Gürbüz FINDIKGİL* ÖZET Dünya ülkeleri düzeyinde en büyük gereksinimlerden oian enerji sorununun çözümü için bugün çeşitli

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası)

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) 383 TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) Dr.J.A.V.Monroy(FAO) I PROBLEM: Bay Hasan Asmaz (Orman Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi Müdürü

Detaylı

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI Kaynak birleştirme yerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında son derece önemlidir. «İyi bir hazırlık, kaynağı yarı yarıya başarıya ulaştırmak demektir» sözünü her kaynakçının

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

ANKARA ŞEHRİNDE HAVA KİRLENMESİ

ANKARA ŞEHRİNDE HAVA KİRLENMESİ ANKARA ŞEHRİNDE HAVA KİRLENMESİ Fikret BAYRI Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Son yılların kış ve kışa yakın aylarında, Ankara şehrini sisli bir hava kaplamaktadır. Şehrin, özellikle Sıhhiye,

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+)

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) 564 AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) Yakın, çağların tarihi, madenciliğin daima geri kaimış milletlerin, gelişmesinde büyük bir rol oynadığını ispat etmiştir. Avustralya' kıt'ası, A: B. D. lerin batısı, Kanadanın

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1)

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1) İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1) Kanun Numarası :1262 Kabul Tarihi :14/5/1928 Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :26/5/1928 Sayı:898 Yayımlandığı R.Gazete:Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa:544 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME Yazan : Kemal Galip BALKAR Uyuşmazlık mahkemesinin aynı mevzu hakkında biririne aykırı iki kararı münasebetiyle

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*)

En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*) En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*) Bazı teknik işlerde veya demir halitalarının imalinde asgarî kül ihtiva eden kömür ve koklara ihtiyaç görülmekte, diğer taraftan kil, pirit vesaire gibi katgılardan

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KARARLAR TEMYİZ MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞININ YAPTIĞI İTİRAZ HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE MANİ OLUR MU?

KARARLAR TEMYİZ MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞININ YAPTIĞI İTİRAZ HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE MANİ OLUR MU? KARARLAR TEMYİZ MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞININ YAPTIĞI İTİRAZ HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE MANİ OLUR MU? İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Müteferrik Karar No : 112 Tarih: 11.4.1967 Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN 1958 yılının

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

Türkiye İçme Suyu Sertlik Limiti Ne Olmalıdır.

Türkiye İçme Suyu Sertlik Limiti Ne Olmalıdır. i Türkiye İçme Suyu Sertlik Limiti Ne Olmalıdır. «Sertlik» terimi suyun sabunu nötralize et- me kuvvetine denir. îj Hazırlıyan : Jale GÜKÇEIİK Altlıouglıt the potalıle water analysls iıı lıelng nıade in

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg.

1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg. 1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg. tutan istihsalini geçmiştir. Altın istihsal eden memleketler arasında 1934 senesinde

Detaylı