28 ülke 74 bin çal flan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 ülke 74 bin çal flan"

Transkript

1

2 80 Yılı Aşkın Tecrübe Koç Toplulu u, cirosu, ihracatı, MKB deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye nin en büyük flirketler toplulu udur. Son befl y lda dolar bazında kaydetti i ortalama %31 büyüme sonucu Avrupa'n n halka aç k en büyük 50, dünyan n en büyük 200 flirketi aras nda yer alan Koç Holding, yurt içi ve yurt d fl ndaki lider pozisyonlar yla faaliyetlerini yüksek büyüme potansiyeli vadeden ve güçlü rekabet avantajlar n n bulundu u enerji, otomotiv, dayan kl tüketim ve finans sektörlerinde yo unlaflt rmaktad r. İçindekiler 0180 Yılı Aflkın Tecrübe Özetle Koç Toplulu u : H zl ve Kârl Büyüme 2008 den Satır Baflları 'dan 2009'a Koç Toplulu u Koç Toplulu u Kurumsal De erleri fieref Baflkan 'ndan Mesaj Yönetim Kurulu Baflkan 'n n De erlendirmesi10 12 Yönetim Kurulu CEO'nun De erlendirmesi Üst Yönetim Risk Yönetimi Hissedar De eri Yaratmak En Önemli Sermayemiz: nsan Kayna ımız 21Ar-Ge ye Verilen Önem Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Di er Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Koç Holding Fortune 500 s ralamas ndaki tek Türk flirketi (2007 y l sonu sonuçlar na göre 186'nc ) Handelsblatt' n s ralamalar na göre Avrupa'n n halka aç k en büyük 46'ncı flirketi (2007 y l sonu sonuçlar na göre) Ülkemiz milli gelirinin %9'una efl de er kombine ciro Türkiye'nin toplam ihracat n n %11'i stanbul Sanayi Odas 'n n (ISO) 2007 y l 500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt rmas na göre, en büyük 10 sanayi kuruluflundan 5'i Koç Toplulu u flirketi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun, Standart and Poor's (S&P) ile birlikte dört yıldır yaptı ı Türk fieffaflık ve ffla Arafltırması nda her yıl yer alan, Türkiye nin en fleffaf 3 flirketi arasında Boston Consulting Group (BCG)'un "2009 BCG 100: H zl Geliflen Ekonomilerdeki fiirketlerin Küresel Liderlik Yar fl " listesinde Çin Çok Uluslu flletmeler Uluslararas Enstitüsü'nün (China International Institute of Multinational Corporations / CIIMC) "Çin'de en fazla rekabet gücüne sahip uluslararas flirketler" listesinde Hay Group'un Fortune dergisi ifl birli iyle düzenledi i dünyan n en be enilen flirketleri araflt rmas nda yer alan ilk Türk flirketi AB Komisyonu nun Ar-Ge yatırımları arafltırmasına göre dünyada Ar-Ge'ye en fazla kaynak ay ran flirketlerden biri; listedeki 3 Türk flirketinden 2 si Koç Toplulu u flirketi 28 ülke 74 bin çal flan 01

3 Stratejik Prensiplerimiz Fark yaratabildi imiz ve rekabet avantaj m z n yüksek oldu u sektörlere odaklanmak Marka gücümüzü ve teknolojiye olan hâkimiyetimizi en iyi flekilde kullanabilece imiz sektörlerde büyümek Odakland m z ifl alanlar nda piyasa lideri ya da en yak n takipçisi olarak ölçek ekonomisinden en iyi flekilde faydalanmak deal portföy yap s yla faaliyet gösterdi imiz sektör veya ülkelere ait riskleri dengeleyerek asgariye indirmek Başlıca Rekabet Avantajlarımız Güven ve baflar n n sembolü olarak alg lanmam z; yüksek bilinirli i olan güçlü markalar m z Yüksek büyüme potansiyeli gösteren, doygunluk düzeyleri düflük sektörlerdeki liderlik pozisyonlar m z Türkiye'nin en genifl da t m a na ve müflteri veri taban na sahip olmam z Satıfl öncesi, satıfl ve satıfl sonrası yüksek hizmet kalitemiz Global piyasalardaki lider pozisyonlar m z ve güçlü uluslararas ortakl klar m z Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Bafll ca fiirketler Tüprafl (1) Aygaz (1) Opet Mogaz Entek Bafll ca fiirketler Ford Otosan (1) Tofafl (1) Türk Traktör (1) Otokar (1) Otokoç Bafll ca fiirketler Arçelik (1) Arctic Grundig Elektronik (1) Blomberg Arçelik-LG Elektra Bregenz Bafll ca fiirketler Koç Finansal Hizmetler Yap Kredi Bankas (1) Yap Kredi Sigorta (1) Yap Kredi Emeklilik Yap Kredi Finansal Kiralama (1) Yap Kredi Yat r m Menkul De erler Yap Kredi Yat r m Ortakl (1) Yap Kredi Faktoring Yap Kredi Portföy Yönetimi UniCredit Menkul De erler Koç Tüketici Finansmanı (Koçfinans) Bafll ca fiirketler Koçtafl Tat (1) Düzey Koç Sistem Koç.net Setur Mares (1) Palmira Setur Marinalar RMK Marine Demir Export Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Rafinajda tek (toplam tüketimin %70 i) LPG da t m nda 1 inci (%30) Akaryak t da t m nda 3 üncü (%16) Do u Avrupa n n en büyük rafinerisi Avrupa n n 8 inci büyük rafinerisi Avrupa n n 5 inci büyük LPG da t m flirketi Toplam otomotivde 1'inci (%27) Binek otoda 1'inci (%17) Ticari araçlarda 1'inci (%41) Traktörde 1'inci (%50) Otomotiv perakendecili inde 1'inci (%7) Avrupa'n n 5 inci büyük traktör üreticisi Buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi ve f r nda 1'inci (%54) Televizyonda 1'inci (%45) Klimada 1'inci (%47) Avrupa'n n 3 üncü büyük beyaz eflya üreticisi Bankac l kta 4'üncü (özel sektör, aktif büyüklü ü) Kredi kartlar nda 1'inci (%22) Sigortac l kta 1'inci (sa l k sigortas toplam prim üretiminde %22) Faktoringde 1'inci (%20) Finansal kiralamada 2'nci (%15) Portföy yönetiminde 2'nci (%19) Bireysel emeklilik yat r m fonlar nda 3'üncü (%15) Yap marketçili inde 1'inci Domates ürünlerinde 1'inci (%30) Türkiye'nin en yüksek marina kapasitesi Uluslararas Ortakl klar Ford Motor Co. Fiat Auto S.p.A Case New Holland Yamaha Uluslararas Ortakl klar LG Electronics Uluslararas Ortakl klar UniCredit Uluslararas Ortakl klar B&Q Kaneka Seeds Kagome Sumitomo Konsolide Sat fllar çindeki Pay %62 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %47 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %12 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %14 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %12 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %13 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %11 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %25 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %3 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay % (1) Halka aç k flirketler (2) fltirak satıfl kazançları hariç Konsolide Gelirler Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Konsolide Göstergeler Tablosu 2008 (3) 2007 (4) 2008 (3) 2007 (4) De iflim (%) (Milyon USD) (Milyon EUR) (Milyon YTL) USD EUR YTL 43,028 38,516 4,512 35,960 31,825 4,136 29,344 26,267 3,077 26,320 23,293 3,027 55,631 49,798 5,834 46,802 41,420 5, Konsolide Gelirler (Milyon YTL) Faaliyet Kârı (3) (Milyon YTL) Net Kâr (4) (Milyon YTL) (1) Halka aç k flirketler (2) fltirak satıfl kazançları hariç Özsermaye Verimliliği (5) (%) 41,3 26,2 Konsolide Faaliyet Kâr Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı Net Dönem Kâr Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Varl klar Toplam Özsermaye Azınlık Payları Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar 3,895 3, ,383 1, ,565 42,908 10,667 4,220 6,447 2,762 2, ,125 2,988 1,224 1,764 51,264 12,929 6,187 6,742 2,656 2, ,625 1, ,067 30,311 7,535 2,981 4,554 2,021 1, ,287 2, ,291 34,912 8,805 4,214 4,591 5,036 4, ,081 2, ,024 64,890 16,132 3,382 9,749 3,594 2, ,067 3,889 1,593 2,295 59,707 15,058 7,206 7, Son dört y lda konsolide gelirlerde y ll k ortalama %26 art fl Son dört y lda faaliyet kâr nda y ll k ortalama %39 art fl Son dört y lda net kârda y ll k ortalama %41 art fl 13,9 14,6 12, Son dört y lda özsermaye verimlili inde toplam 12 puan art fl (3) ABD Doları ( USD ) ve Euro ( EUR ) tutarlar, Yeni Türk Lirası ( YTL ) tutarları üzerinden gelir tablosu kalemleri için 2008 yılı ortalama (1,2929 YTL = 1 USD ve 1,8958 YTL = 1 EUR), bilanço kalemleri için 2008 yıl sonu TCMB resmi alıfl kurları (1,5123 YTL = 1 USD ve 2,1408 YTL = 1 EUR) kullanılarak hesaplanmıfltır. (4) ABD Doları ( USD ) ve Euro ( EUR ) tutarlar, Yeni Türk Lirası ( YTL ) tutarları üzerinden gelir tablosu kalemleri için 2007 yılı ortalama (1,3015 YTL = 1 USD ve 1,7782 YTL = 1 EUR), bilanço kalemleri için 2007 yıl sonu TCMB resmi alıfl kurları (1,1647 YTL = 1 USD ve 1,7102 YTL = 1 EUR) kullanılarak hesaplanmıfltır. (3) 2007 öncesi rakamlar SPK n n yeni raporlama format na göre tekrar düzenlenmifltir. (4) Ana ortaklık payları (5) Özsermaye Verimlili i = Net Kâr / (Toplam Özsermaye - Net Kâr)

4 : Hızlı ve Kârlı Büyüme 2008 den Satır Başları Hedeflerimiz Başarılarımız Ciromuzu ve kârlılığımızı artırmaya devam ettik 1 Sat fllarda güçlü ve sürdürülebilir büyüme Verimlilik odakl büyüme stratejimiz ve portföyümüzdeki yeniden yap lanma ile hedeflerimizin üzerinde büyüme kaydettik. Konsolide gelirlerimiz FAVÖK ümüz Net kârımız %31 Toplam sat fllarda y ll k ortalama büyüme, $ bazında %25 Yurt dıflı satıfllarda y ll k ortalama büyüme, $ bazında %19 art flla 55,6 milyar YTL'ye ulafltı %35 art flla 5,9 milyar YTL'ye ulafltı Şirketlerimiz yeni başarılara imza atmaya devam etti 2,0 milyar YTL'ye ulafltı 2 Kârl l k ve marjlarda sürekli art fl Maliyet yönetimi ve verimlili e odakl büyüme stratejimizle (pozitif ve artan ekonomik kâr) kârl l m z ve marjlar m z sürekli olarak art rd k. %46 (1) Faaliyet kâr nda y ll k ortalama artıfl, $ bazında (1) 2007 öncesi faaliyet kârı rakamları SPK nın yeni raporlama formatına göre tekrar düzenlenmifltir. 3 Yüksek yat r m getirisi ve azami Daha odakl bir büyüme yaklafl m ile odakland m z sektörlerdeki hissedar de eri yat r mlar m z güçlendirdik ve katma de eri düflük olan ifl alanlar ndan ç kt k. Yüksek yat r m getirisi, kârl l k ve hissedar de eri yaratmaya odakland k. (2) Topluluk Payı 3,0 (2) milyar $ Gerçeklefltirdi imiz flirket sat fllar %42 Net kârda y ll k ortalama artıfl, $ bazında 6,6 milyar $ Gerçeklefltirdi imiz sat n almalar Tüprafl Opet Aygaz Ford Otosan Tofafl Türk Traktör Otokar Arçelik Grundig Arçelik LG Yap Kredi Tat Koçtafl Koç.net Setur RMK Marine : Rafineri marjlar n art rarak Akdeniz marj yla aras ndaki fark zirveye ç kard. Akdeniz'in en yüksek kompleksiteli rafinerileri aras na girdi. : Pazar pay n art rmaya devam ederken, müflteri memnuniyetinde liderli ini korudu. : Aç k ara liderli ine devam etti. Türkiye'nin en iyi dört ürün markas ndan biri ve LPG sektörünün en iyi markas seçildi. Sosyal sorumlulukta Ayıflı ı: Aygaz dan sa lık ıflı ı projesi ile ödül ald. : Türkiye'de pazar liderli ini sürdürürken, Transit Connect'in Amerika'ya ihracat için çal flmalara bafllad. Ürün, yönetim ve iflletme kategorilerinde ödüller ald. : "En yi Otomobil" ve Y l n Ticari Arac kategorilerinde ödüle lay k görülürken, lansman iletiflimi dal nda 4 ödül ald. : Pazar pay n %50'ye ç kararak liderli ini pekifltirdi. Farklı kategorilerde Kalite Çemberi Ödülü ve Ulusal Düzeyde En yi Uygulama Örne i ödüllerine lay k görüldü. : Türkiye'nin ilk milli tank iflini ald. Engelli yolcu tafl mac l na yönelik belediye otobüsü Doruk LE En yi Tasar m ödülü aldı. : Türkiye'de pazar pay nda ve marka bilinirli inde aç k ara liderli ini korudu. Ça r Merkezi ile 2 ödül alırken; ürünleriyle de tasarım, ekoloji ve ergonomi gibi pek çok dalda ödül aldı. 143 patent baflvurusunda bulundu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün listesindeki ilk ve tek Türk flirketi oldu. : Yenilikçi ürün ve tasar m dallar nda pek çok ödül ald. : hracat n geçen y l n 2,5 kat na ç kararak, önemli bir baflar ya imza att. : 185 yeni flube açarak 861 flubeye ulaflt. Ça r Merkezi, internet bankac l ve di er bankac l k hizmetlerinin de dahil oldu u toplam yedi ödül ald. : Harranova Projesi ile salça üretimini ve et iflini, 1 y l içinde Urfa'ya tafl yarak, kârl l n art racak önemli bir baflar ya imza att. : "World Y l n Vitrini" yar flmas nda 2'ncilik ödülü kazand. : BiRi markas ile, alternatif bir iletiflim çözümü sunmaya bafllayarak ilk üç ayda en bilinen ilk 3 internet servis sa lay c markas ndan biri oldu. : Skal International En iyi Seyahat Acentesi, Capital Dergisi En iyi Seyahat Acentesi ve Bookinturkey.com Alt n Örümcek ödüllerini ald. : Ülkemiz tersane tarihinde ilk kez, 4 adet sahil güvenlik gemisinin anlaflmas n imzalad ve yap m na bafllad. Portföyümüzdeki yeniden yapılandırmayı sürdürdük Yüksek dayan kl l k ve ideal portföy çeflitlendirmesi Portföyümüzdeki yurt d fl veya yabanc paraya endeksli gelirlerin 3 pay n art r rken iç piyasadaki faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl lı ı yüksek olan ifl kollar n n 4 pay n azaltarak kurda ve faizde oluflan dalgalanmalara karfl daha dirençli bir portföy yap s na kavufltuk. May s Haziran Temmuz A ustos : Migros T.A.fi'nin %50,83'ü 1,977 milyon YTL karfl l nda sat ld. : Döküm Ürünleri Sinai ve Ticaret A.fi.'nin (Demrad) %99,99'u 24 milyon $ karfl l nda satıldı. : Koç Allianz Sigorta A.fi.'nin %43,41'i ve Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.fi.'nin %49'u toplam 353,4 milyon Euro karfl l nda sat ld. Kav Dan flmanl k Pazarlama ve Ticaret A.fi.'nin Koç Holding A.fi. ile birleflmesi gerçekleflti. : KoçNet Haberleflme Teknolojileri ve letiflim Hizmetleri A.fi.'deki pay m z %99,99'a yükseldi. Otomotiv Lastikleri Tevzii A.fi. (Oltafl)'nin %36,19'u 5,2 milyon $ karfl l nda sat ld. Topluma kazandırmaya devam ettik Sat fllar Faaliyet Kâr VEHB KOÇ VAKFI: YTL cinsinden gelirlerin pay 2003 : % : % Yabanc para cinsinden veya yabanc paraya endeksli gelirlerin pay 2003 : % : %65 Faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl l yüksek olan ifl birimlerinin pay 2003 : % : % Di er ifl birimlerinin pay 2003 : % : %82 Koç Üniversitesi 15 inci, Koç Özel Lisesi 20 nci, Koç Özel lkö retim Okulu ve 13 Koç lkö retim Okulu 10 uncu yıllarını doldurdu ö renciye burs verildi. Meslek Lisesi Memleket Meselesi: 21 flirketimizin katılımıyla; 262 okula ulaflıldı, ö renciye burs ve kiflisel geliflim deste i verildi. Ülkem çin: 387 yerel projenin ardından, 3'üncü yılında ulusal bir projeyle 7 bölgede fidan için seferberlik yapıldı. (3) Yabanc paraya endeksli gelirler: Enerji ifl birimi iç piyasa gelirleri (4) Faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl l yüksek olan ifl birimleri: Dayan kl tüketim ve otomotiv 24 kültür yayını yapıldı hasta tedavi edildi ö renciye 10 ilde sorumlu vatandafllık ve çevre e itimi ulafltırıldı. 26 flirketimiz, 714 bayi, çalıflan ve 98 tedarikçi firma katıldı.

5 1926'dan 2009'a Koç Topluluğu Kurulufl yılları Vehbi Koç 16 yaflında Ankara'da babasının açtı ı bakkal dükkanı ile ticaret hayatına atılır. Koç Toplulu u'nun resmi kuruluflunu simgeleyen 31 Mayıs 1926'da Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydolur. lk anonim flirket: Koç Ticaret A.fi yılında Koç Ticaret A.fi. kurulur. Koç Toplulu u'nu meydana getiren giriflimlerin temeli ve geliflme merkezi olan flirketin bir özelli i de çalıflanların kâra ortak eden ilk Türk flirketi olmas d r. Bu dönemde yabancı temsilcilikler alınır. ABD'deki ilk Türk flirketi olan Ram Commercial Corporation kurulur. lk endüstriyel giriflim 1940'ların sonuna do ru imalata yönelifl bafllar. 1948'de General Electric ile ifl birli ine gidilerek Koç Toplulu u'nun ilk endüstriyel giriflimi olan ampul fabrikası kurulur. Uluslararası ortaklıklar 1960'lı yıllarda uluslararası flirketlerle ortaklık ve ifl birli i yapılarak çeflitli sanayi tesisleri kurulur. lk otomobil, ilk traktör, ilk buzdolabı, ilk çamaflır makinesi, ilk tüplü LPG gibi pek çok ürün Koç Toplulu u tarafından üretilir. Bu dönemde Fiat ile Tofafl ortaklı ı kurulur; daha sonraki yıllarda Ford ile ortaklı a dönüflecek olan Ford- Otosan ifl birli i bafllar. Faaliyet alanlarının genifllemesi Koç Toplulu u'nun ifl alanları önemli ölçüde genifller. Topluluk artık otomotivden beyaz eflyaya, zirai aletlerden mensucata, likit petrol gazından, ısıtma teçhizatına, gıda sanayi ve perakendecili inden, turizm, finans ve sigortacılık hizmetlerine kadar yaygın bir alanda çalıflmaktadır. Koç Holding A.fi.'nin kurulması Ulaflılması hedeflenen hızlı büyüme ve geliflmeyi, daha uygun bir örgütleme ve daha kurumsal bir yapı altında gerçeklefltirebilmek amacıyla 1963'te Koç Holding A.fi. kurulur. Vehbi Koç, Holding'in Yönetim Kurulu Baflkanı olur. lk halka arz Halkın tasarruflarını yatırıma yönelterek Türkiye'nin ekonomik geliflmesine katkıda bulunacak büyük yatırımları gerçeklefltirecek sermaye birikimini sa lamak amacıyla, halka açılmaya odaklanılır. Aygaz ve Koç Holding'in hisse senetlerinin bir kısmı Koç Toplulu u personeline satılır yılında kurulan Kav'ın hisse senetleri ise halka arz edilir. Büyüme ve ihracat 1970 lerde Koç Toplulu u geliflimini h z kesmeden sürdürerek bünyesine yeni flirketler katar; ihracata yönelir ve d fl ticaret flirketleri kurar. kinci nesil ifl baflında Kurumsallaflmaya inanan Vehbi Koç,1984 yılında Koç Holding dare Meclisi Baflkanlı ı'nı o lu Rahmi M. Koç'a devreder. Vehbi Koç, Koç Holding fieref Baflkanı olarak çalıflmalarını sürdürür. 1987: Vehbi Koç Dünyada Y l n fl Adam Vehbi Koç Milletleraras Ticaret Odas taraf ndan Y l n fl Adam ödülüne lay k görülür. 1990'lı yıllar: Koç Toplulu u bankac l kta büyüyor 1986 yılında American Express Company ortaklı ıyla kurulan Koç-Amerikan Bank ile bankacılı a adım atan Koç Holding, 1992 yılında bankanın tüm hisselerini satın alarak adını Koçbank olarak de ifltirir. Dünya Nüfus Planlamas Ödülü Birleflmifl Milletler Dünya Nüfus Planlamas Ödülü, Türkiye Aile Sa l ve Planlamas Vakf ad na Vehbi Koç a verilir. 25 fiubat 1996: Türkiye "Cumhuriyet Çınarı"nı yitirir Vehbi Koç, 25 fiubat 1996 günü yaflama veda eder. 95 yıllık ömrünün her anını dolu dolu geçirmifl olan Vehbi Koç, ömrünün son anına kadar çalıflmayı sürdürmüfltür. Yeni bin yıla yeni vizyon Koç Toplulu u yeni bin yıla yeni bir vizyonla girer: Dünyanın lider flirketlerinden biri olmak. Finansal hizmetler tek çat alt nda toplan yor 2001 yılında Avrupa'nın önde gelen bankalarından UniCredito Italiano ortaklı ıyla Koç Finansal Hizmetler kurulur. Üçüncü nesil bayra ı devralıyor Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkanlı ı görevini 4 Nisan 2003 tarihinde o lu Mustafa V. Koç'a devreder. Rahmi M. Koç, halen Koç Holding fieref Baflkanl görevini sürdürmektedir : Koç Toplulu u'nun tarihinde bir kilometre taflı Sürdürülebilir büyüme hız kesmeden devam ederken, Koç Toplulu u, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl'ı ve Türk bankacılık sektörünün devlerinden Yapı Kredi Bankası'nı bünyesine katar. Küresel lkeler Sözleflmesi imzalanıyor Koç Holding'in kuruluflundan bu yana sürekli geliflen sorumlu vatandafllık olgusu, 2006 yılında Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi'nin imzalanması ile resmi bir politika olarak uluslararası boyuta taflınır : Odaklı Büyüme Stratejisi Yüksek verimlili i, kârlılı ve hissedar de eri yaratmay hedefleyen bir strateji çerçevesinde enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerine odaklanmaya karar verilir. Türkiye'nin en büyü ü... Dünyanın en be enilen flirketlerinden biri... Koç Toplulu u cirosu, ihracatı, MKB'deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye'nin en büyük flirketler toplulu udur. Ulusal ve uluslararas platformda ald ödüllerle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve dünyadaki konumunu sürekli güçlendiren Koç Holding bugün dünyan n 186 nc büyük flirketidir. Sürekli ve de iflmeyen hedefi tüm paydaflları için artan oranda katma de er yaratmak olan Koç Toplulu u, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müflteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayıflı ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. Gelece i gelece e bırakmamak için, gelecek flimdi inancıyla hareket eden Koç Toplulu u 1926'da bafllayan yolculu una geliflerek ve verimlili e odaklı büyüme stratejisiyle devam etmektedir. Koç Topluluğu Kurumsal Değerleri Müflterilerimiz velinimetimizdir. Müflterilerimiz için de er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karfl l k vermek ilk önceli imizdir. Ürünlerimize sahip ç kmak ve sat fl sonras nda da müflterilerimizin yan nda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar m z ve bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan yat r m seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu umuz bu imaj korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kayna m zd r. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal flanlar m z n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz a çekmek ve istihdam etmek, insan m z n yeteneklerinden, gücünden ve yarat c l ndan azami fayda sa lamak; verimliliklerini art rmak, geliflmelerine imkân tan mak ve ifl birli i ve dayan flman n yeflerdi i bir çal flma ortam yaratmak, Koç Toplulu u'nun kuflaklar boyu devaml l n sa lamak için seçti imiz yoldur. "Benim Anayasam fludur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de var m." Vehbi Koç Amac m z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt r. Hizmetin süreklili ini sa lamak üzere, gerekli yat r mlar gerçeklefltirebilmek; küçük ve büyük tasarruflar n birleflmesini teflvik etmek üzere sermayenin hakk olan kâr, hissedarlara sa lamak; çal flanlar m z n ve toplumun ekonomik ve sosyal geliflmesine yard mc olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar n ak lc kullan m n sa layarak savurganl a ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan na ve gelecek kuflaklara karfl sorumluluklar m z yerine getirmek, öncüsü oldu umuz ve vazgeçemeyece imiz bir baflka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü ald m z Türk ekonomisine, güç katmay hedef al r z

6 Uzun vadeli baflarının kısa yolu yoktur. Toplulu umuz, kendi flekillendirdi i gelecekte söz sahibi olmak için de iflimleri do ru yorumlayarak gelece i öngörmeye devam edecektir. Rahmi M. Koç Şeref Başkanı ndan Mesaj Sayın Hissedarlarımız, 2008 yılı, kuflkusuz, dünyada yaflanan de iflimlerin, tarihi bir dönüflümün habercisi oldu u, çok önemli bir yıl olarak hatırlanacak. Bu geliflmeler sonucunda dünya ekonomisinin yeniden flekillenece i, küreselleflmenin bir miktar yön de ifltirece i, sistem tartıflmalarının alevlenece i bir dönemin bizi bekledi ini söylemek çok yanlıfl olmaz. leriyi daha net görebilmek için öncelikle bu noktaya nasıl geldi imizi hatırlamakta yarar var. ki yıl önce ABD konut piyasasında ve ipotek teminatlı kredilerde yaflanan sorunlarla bafllayan kriz kısa bir süre içinde hızlı küreselleflmenin etkisiyle adeta sarmal bir yayılma ile tüm dünyayı içine aldı. Finansal kriz, 2008'in ilk yarısında adım adım derinleflti ve yaygınlafltı, A ustos ayından itibaren de a ır kayıplar su yüzüne çıkmaya ve reel ekonomiye baskı yapmaya baflladı. Dünya, ABD'deki finans devlerinin el de ifltirmelerine, iflaslarına hatta devlet tarafından el konulmalarına sahne oldu. ABD, ngiltere, Euro Bölgesi ve Japonya'da yaflanan durgunluk, kitlesel ifl kayıpları, sektörlerin içine girdi i darbo az, aynı zamanda insanları bir güven bunalımına sürükledi. Dünyanın dört bir yanında uygulanan ekonomik canlanma paketleri, banka kurtarmaları, kredilere yapılan müdahale ve para politikalarının gevfletilmesi ile çok daha sert bir finansal çöküfl engellendi. Ancak üretim sektörüne aynı ölçüde etkili bir destek sa lanamadı. Bu noktada gözler, ABD'nin yeni baflkanı Barack Obama'ya çevrildi. De iflim vaatleriyle dünya sahnesine etkileyici bir flekilde çıkan Obama'nın önünde zorlu bir sınav var. Tüm problemlerin üstesinden gelip gelemeyece ini ve krizin hangi noktada sona erece ini anlamak için biraz zaman gerekecek. De iflim rüzgârlarının hangi yöne esece ini ileride görece iz. Bugün ortaya çıkan tablo, bazı temel de iflimlerin yaflanaca ına iflaret ediyor: Finans dünyası yeniden düzenlenecek, risk yönetimine verilen önem artacak, serbest ticaretin önünde yeni engeller oluflması ve korumacılık anlayıflının meflrulaflması gibi ihtimaller gündemimizi meflgul edecektir yılı tüm dünya ülkelerinin küresel kriz ile yüzyüze geldi i ve her ülkenin kendine göre çeflitli önlemler gelifltirmeye baflladı ı yıldı yılı ise krizle mücadele, ayakta kalabilme ve güçlü ve lider oyuncular için krizi fırsata çevirebilme yılı olacak. Dünya, bir yandan, ekonomik kriz ve enerji sorunu ile bafl etmeye çalıflıyor. Öte yandan, Ortado u ve Güneybatı Asya co rafyasında tırmanan gerginlik hızla yükseliyor. Bölgedeki güç savafllarıyla Ortado u barıflı tehdit altında iken, Irak sorunu öncelikli çözüm bekleyen konular arasında karflımıza çıkıyor. Dünyada yaflanan bu geliflmeler, Ortado u, Kafkasya, terörizm ve enerji co rafyası gibi sıcak alanların tam ortasında yer alan Türkiye'yi de ister istemez etkiliyor. Kuflkusuz ülkemiz için zorlu ama tam da bu nedenle beklenmedik fırsatlara açık olabilecek bir süreci iflaret ediyor. Türkiye bir yandan Ortado u'daki konumunu güçlendirmeye çalıflırken bir yandan da yavafllama sürecine giren AB iliflkilerine bir hareketlilik kazandırmaya çalıflıyor. Baflbakanımızın Brüksel ziyareti ve uzun zaman aradan sonra bir baflmüzakerecinin atanması, bu hareketlili in iflaretleri olarak yorumlanabilir. AB iliflkilerinin yeniden canlanması küresel ekonomik kriz ortamında Türkiye'yi, ekonomide ihtiyaç duydu u önemli bir çıpaya kavuflturacaktır. Bir baflka çıpa ise hiç kuflkusuz IMF'dir. Küresel krizin etkileri Türkiye üzerinde de gözleniyor. Ülke ekonomisinin büyümesi, üçüncü çeyrekte %0,5 düzeyine geriledi. 27 çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde kaydedilen en düflük büyüme oranı oldu ve dördüncü çeyrekte uzun süreden sonra ilk defa bu oranda gerileme gözlendi. Mevcut ekonomik ortam nedeniyle, tüketici güveni ve reel sektör güven endeksi, tarihinin en düflük seviyelerine ulafltı. Ancak yaflanan tüm olumsuzluklara ra men, 2001 krizi sonrasında sa lanan mali disiplin ve bankacılık sektöründeki yeniden yapılanma sayesinde, global ekonomik krizin ülkemizdeki etkileri di er ülkelere kıyasla nispeten az oldu yılının tüm dünya ekonomileri için zorlu bir yıl olaca ı aflikâr. Koç Toplulu u olarak, böylesine zorlu bir konjonktürde kısa vadede gerekli tüm önlemleri almakla beraber, Türkiye'nin stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu ve yüksek büyüme potansiyeli ile dünyadaki de iflim e ilimlerinden güçlenerek çıkaca ına olan inancımızı koruyor ve stratejilerimizi belirlerken ülkemizin uzun vadeli potansiyeline odaklanıyoruz. Koç Toplulu u olarak mevcut krize güçlü bir durumda giriyoruz. Bu devrede portföyümüzdeki bazı flirketlerimizi elden çıkarmıfl ve bazı yeni flirketleri de dâhil etmifl bulunuyoruz. Muvaffakiyetin sırrı mevcut de iflime ayak uydurmaktır ki biz de kendimizi ve stratejilerimizi buna göre uyarlıyoruz. Toplulu umuzca zamanında yapılanma ve alınan ciddi tedbirler neticesinde dünya pazarlarındaki durumumuzu korumaya devam ettik. Uzun vadeli baflarının kısa yolu yoktur. Toplulu umuz, kendi flekillendirdi i gelecekte söz sahibi olmak için de iflimleri do ru yorumlayarak gelece i öngörmeye devam edecektir. Bu do rultuda krize kuvvetli bir mali yapı ile giriyoruz. Gücümüzü korumak için hadiselerin gidiflatına göre önümüze çıkan fırsatları da ciddi flekilde gözden geçiriyoruz. Ümidim odur ki bu kriz memlekete büyük bir tahribat yapmadan atlatılsın. Bu istikamette Hükümetin bir an evvel kapsamlı ekonomik paketleri iflleme koyması gerekmektedir. Koç Toplulu u olarak 2009 yılında da birçok alandaki lider konumumuzu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen baflarılardan dolayı idarecilerimize, çalıflanlarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, müflterilerimize, muhterem pay sahiplerimiz ve halkımıza teflekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla, Rahmi M. Koç fieref Baflkan Muvaffakiyetin sırrı mevcut de iflime ayak uydurmaktır ki biz de kendimizi ve stratejilerimizi buna göre uyarlıyoruz

7 Türkiye, jeopolitik konumu ve bölgesindeki etkisi ile 21. yüzyıl flekillendirecek mimarlardan biri olacaktır. Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi Koç Holding'in de erli yatırımcıları, de erli ifl ortaklarımız ve çalıflanlarımız, 2008 yılında, dünya ve ülkemiz, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak pek çok de iflime sahne oldu. Bir yandan küresel krizin yarattı ı finansal ve ekonomik çalkantılarla mücadele ederken, bir yandan politik gerilimlerin gölgesinde kritik bir yılı geride bıraktık. Bugün, küresel ekonominin, kinci Dünya Savaflı'ndan bu yana karflı karflıya kaldı ı en zor dönemlerden birini geçirdi ini görüyoruz. ABD'de bafllayan ve geliflmekte olan ülkelere de sirayet eden kriz, göstermifltir ki, dünyadaki dengeler de ifliyor, ekonomik ve siyasal sistemler sorgulanıyor. Bu de iflime ayak uydurabilen kurumlar ve flirketler ayakta kalıyor, uyduramayanlar ise, yakın geçmiflte küresel örneklerini hep birlikte gördü ümüz üzere, dünya sahnesinden hızlı bir flekilde siliniyorlar. Dünyanın en büyük ekonomilerine sa lanan trilyonlarca dolar tutarındaki deste e ra men, ekonomik toparlanma oldukça a ır bir hızla ilerliyor. Özellikle son on yılda tüm dünya ekonomilerinin birbirine giderek daha fazla entegre oldu unu düflünürsek yaflanmakta olan böylesine büyük ve kapsamlı bir krizin ülkemiz ekonomisini ve kurumlarını da ciddi bir flekilde etkilemesi kaçınılmazdı. Bu çerçevede geliflmifl ülkelerde ve ihracat pazarlarımızda yaflanan durgunluk, ülkemizde de özellikle yılın son aylarında reel sektör üzerinde kendini ciddi bir flekilde göstermeye baflladı; büyüme dinamiklerini, sermaye akımlarını ve dıfl ticaret hacmini derinden etkiledi. Krizin olumsuz etkileri tüm dünyada oldu u gibi ilk önce büyüme göstergelerine yansıdı yılının ikinci yarısından itibaren yavafllama iflaretleri veren ekonomimiz, global krizin etkisiyle 2008'in son çeyre inde gerileme dönemine girdi. Ekonomik aktivitedeki yavafllama genel anlamda makroekonomik dengeleri olumsuz etkilerken; maliyetlerin ve talebin düflük olması enflasyonist baskıların azalmasına ve cari açı ın daha yönetilebilir seviyelere gerilemesine sebep olmaktadır. ç talepte bir canlanma yaratılabilmesi ekonomideki güven kaybının telafi edilmesine ba lıdır. Bu açıdan, beklentilerin iyi yönetilmesi ve kapsamlı bir aksiyon planı çerçevesinde kaynak sorununu çözecek, yurt içi talebi uyaracak ve rekabet gücünün tahrip olmasını engelleyecek ekonomik, siyasal, sosyal ve diplomatik çözümleri oluflturmak son derece önemli ve sonuçları itibariyle belirleyici olacaktır. AB ve IMF gibi güçlü çıpalardan destek almak bu dönemde son derece önemlidir. IMF ile yapılacak olası bir anlaflma, döviz likiditesini kuvvetlendirecektir. AB sürecinin ivme kazanması ise güven artırıcı bir baflka referans noktası oluflturacaktır. AB üyelik sürecinin gerektirdi i reformlar küresel rekabet gücünü artırmak için gereklidir. Türkiye'de güven ortamının yeniden yaratılması ve sürdürülebilir büyüme için yabancı yatırımların devam etmesi de önem arz etmektedir. Türkiye, yapısal reformlarını sürdürerek yatırımcılar için güvenli bir liman oldu unu gösterdi i takdirde küresel krizin etkilerinin hafiflemesi ile yabancı sermaye girifli tekrar hız kazanacaktır. 21. yüzyılın dünyasında, küresel ekonomik büyümenin yükünü büyük ölçüde geliflmekte olan ülkeler taflıyacaklardır. Türkiye, jeopolitik konumu ve bölgesindeki etkisi ile 21. yüzyılı flekillendirecek mimarlardan biri olacaktır. Bu potansiyeli gerçeklefltirmesi, demokratik reform çizgisindeki yürüyüflüne devam etmesine ba lıdır. Bugün geldi imiz noktada, küresel dünyada yaflanan bu hızlı de iflime ayak uydurabilmenin, gelece i bugünden flekillendirmeye ba lı oldu unu söyleyebiliriz. Kaynakların etkin kullanımı, risklere ve fırsatlara küresel bakıfl açısı, seçici bir bakıflla yatırım fırsatlarının de erlendirilmesi, yenilikçilik ve takım çalıflması, gelece i infla ederken elimizde bulunan anahtarlar olacaktır. Bu ba lamda, Koç Toplulu u olarak, gelece i, bizi güçlü kılacak yapıya sahip olmak amacıyla infla ediyoruz. Böylece, bu olumsuz dalgalanmayı en az hasarla, hatta bafları ile atlatmak için bizi bekleyen de iflimlere karflı önlemlerimizi alıyoruz. Stratejik ve vizyonel yaklaflımımız sayesinde, global krizin olumsuz etkilerine ra men, Koç Toplulu u, kurumsal, mali ve operasyonel gücü ile bu dönemi bafları ile aflabilecek ve kendini küresel ortamda bugünkünden daha iyi bir konuma oturtabilecek her fleye sahiptir. Nitekim, Koç Toplulu u olarak, 2001 krizinden bu yana kazandı ımız tecrübeler ıflı ında flirketlerimizin rekabet gücünü artırdık. Odaklanma stratejimiz kapsamında, ifltirak portföyümüzdeki gerekli de ifliklikleri zamanında yapmak suretiyle Toplulu umuzun mali bünyesini güçlendirdik. Bu suretle krizin Koç Holding'e olan etkisini asgari seviyede tutmayı baflardık. Tüm güçlüklere ra men, 2008 yılında da Koç Toplulu u olarak, stratejik hedeflerimizi gerçeklefltirdik ve global bir oyuncu olarak Türkiye ve dünyadaki konumumuzu güçlendirip koruduk. Marka yatırımlarımızla, üretim ve teknoloji alanındaki gücümüzle önemli adımlar attık; sa ladı ımız ifl imkânlarıyla, ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Koç Holding'i küresel bir güç olarak konumladık. Küresel vizyonumuz ve verimlilik odaklı büyüme stratejimiz do rultusunda, Boston Consulting Group'un, 2009 BCG Dünyaya Meydan Okuyan 100 fiirket arafltırmasında bir kez daha yer almayı baflardık. Bu ve benzeri baflarılar, güçlü finansal yapımızın, uluslararası ortaklıklar konusundaki güçlü dinamik yaklaflımımızın ve mevcut ekonomik kriz ortamında maliyet ve gelir dengesini iyi yönetebilmemizin göstergeleri olmaktadır. Öte yandan, günümüzde kaynakların etkin kullanımı, sorumlu ve basiretli bir iflletmecili in gere i ve sorumlu vatandafllık görevi olarak karflımıza çıkıyor. Bu ba lamda sadece ekonomik de il, çevresel sorumluluklarımız da önem taflıyor. Küresel ısınma ve iklim de ifliklikleri sorunu, küresel ekonomik krizle mücadele eden dünyamızın birinci önceli i olarak masada duruyor. Koç Toplulu u olarak, çevreye, insanlı a, gelecek kuflaklara ve kendimize duydu umuz saygının ve sorumlulu un bir yansıması olarak bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Faaliyet gösterdi imiz sektörlerdeki ifl süreçlerimizde ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerimizde çevreye odaklı projeler gelifltiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de, topluma, ülkemize ve dünyamıza olan sorumlulu umuzun bir yansıması olarak, toplumsal alandaki faaliyetlerimiz ile e itim, sa lık, kültür sanat ve çevre alanında yatırımlara devam edece iz. Türkiye'nin, ülke ekonomisine yatırımları ile de er katan, güçlü özel sektör lideri olarak, sorumlulu umuzu en iyi flekilde yerine getirece iz. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan Baflarılarımız, güçlü finansal yapımızın, uluslararası ortaklıklar konusundaki dinamik yaklaflımımızın ve maliyet ve gelir dengesini iyi yönetebilmemizin göstergeleridir

8 Yönetim Kurulu Rahmi M. Koç fieref Baflkan Mustafa V. Koç Baflkan Suna Kıraç Baflkan Vekili Temel Atay Baflkan Vekili Ömer M. Koç Baflkan Vekili Dr. Bülent Bulgurlu Üye ve CEO Semahat Arsel Üye Yüksek ö renimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve dare Bölümü'nde yapm flt r. Koç Toplulu u'nda 1958 y l nda Otokoç flirketinde ifle bafllam flt r. Koç Holding bünyesinde çeflitli üst düzey görevlerde bulunmufltur y l nda dare Komitesi Baflkan olduktan sonra 1984 y l nda Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan olarak atanm flt r y l ndan itibaren de Koç Holding fieref Baflkan unvan yla çal flmalar n sürdürmektedir. Ayn zamanda Vehbi Koç Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Vekilli i, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkanl, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkanl, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Baflkanl, TURMEPA/DenizTemiz Derne i kurucusu ve Onursal Baflkanl, TÜS AD Yüksek stiflare fieref Baflkanl ve T SK Dan flma Kurulu Üyeli i gibi görevleri de yürütmektedir. Yüksek ö renimini 1984 yılında George Washington Üniversitesi (ABD) fl daresi bölümünde tamamlamıfltır. Koç Toplulu u'na 1984 yılında Tofafl'taki göreviyle katılmıfl, 1992 yılında ise Koç Holding'e geçerek çeflitli grupların Baflkan Yardımcılı ı ve Baflkanlı ı görevlerinde bulunmufltur yılında Yönetim Kurulu Üyesi, 2002 yılında ise Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olduktan sonra, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkanlı ı'nı sürdürmektedir. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu ile Türkiye E itim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, stanbul Sanayi Odası Üyesi, Finlandiya stanbul Fahri Konsolosu, Dıfl Ekonomik liflkiler Kurulu Üyesi, Kuveyt Uluslararası Bankası Danıflma Kurulu Üyesi ve Rolls-Royce Danıflma Kurulu Üyesi'dir. Haziran 2004 tarihinde JP Morgan International Council'a katılmıfltır. Ayrıca, TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi Baflkanı'dır. Bo aziçi Üniversitesi'nde Bankac l k ve Finansman konular nda e itim alm flt r. fl hayat na 1960 y l nda Koç Holding'in Kurucusu Vehbi Koç'a yard mc l k görevi ile bafllam fl, 1970 y l nda Personel ve dare Departman Baflkan Yard mc l görevini üstlenmifltir y l nda Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevine getirilmifltir. Vehbi Koç Vakf cra Komitesi Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi ile Türk E itim Vakf 'n n Mütevelli Heyeti Üyesi ve E itim Gönüllüleri Vakf 'n n Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Onursal Baflkan 'd r. TÜ Makine Mühendisli i'nin ard ndan Wayne State Üniversitesi (ABD) flletme Bölümü'nde ihtisas yapm flt r. Koç Toplulu u'na 1966 y l nda kat lm fl; Otoyol Sanayi A.fi. ve Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. Genel Müdürlü ü görevlerinin yan s ra Koç Holding bünyesinde çeflitli üst düzey görevler ald ktan sonra y llar nda Koç Holding CEO'lu unu yapm flt r y l ndan beri üyesi oldu u Yönetim Kurulu'nda 1998 y l ndan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak görev almaktad r. Columbia College'dan 1985 y l nda BA derecesiyle mezun olmufltur. Bir sene Kofisa Trading'de çal flm flt r. Columbia Business School'dan MBA derecesi alm flt r (1989). Ramerica Intl. Inc.'de çal flt ktan sonra, 1990 y l nda Koç Holding'e kat larak, Gazal A.fi.'de, Finansman Koordinatörlü ü, Enerji Grubu Baflkan Yard mc l ve Baflkanl gibi üst düzey görevlerde bulunmufltur y l nda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. May s 2008'den bu yana Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevini sürdürmektedir. Ayn zamanda Türk E itim Vakf Baflkanl, Geyre Vakf Baflkanl, Yap Kredi Kültür Sanat Yay nc l k Baflkanl ve Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkanl gibi görevleri de yürütmektedir. Yüksek ö renimini Ankara Mühendislik Mimarl k Fakültesi'nin ard ndan Norveç Teknik Üniversitesi'nde ald Doktora program yla sürdürmüfltür y l nda Elliot Strömme A/S, Oslo'da nflaat Mühendisi olarak ifl hayat na bafllayan Bulgurlu, 1977 y l nda Garanti nflaat'ta Saha Mühendisi olarak göreve bafllam flt r. S ras yla Mühendislik, Planlama ve nflaat Müdürlü ü, fiantiye Koordinasyon ve nflaat Müdürlü ü, Genel Müdür Yard mc l ve Genel Müdürlük görevlerinin ard ndan Koç Holding'de 1996 y l ndan itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Baflkan, Turizm ve nflaat Grubu Baflkan, Dayan kl Tüketim ve nflaat Grubu Baflkan olarak görev alm flt r. May s 2007 itibariyle Koç Holding CEO'su olarak göreve atanm fl ve Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. Ayr ca TÜS AD, TURMEPA/DenizTemiz Derne i, Türk Turizm Yat r mc lar Derne i üyesidir. Amerikan K z Koleji'inden mezun olduktan sonra Goethe Institute'da Almanca e itim programlar na kat lan Semahat Arsel, ngilizce ve Almanca bilmektedir y l nda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeli i ile ifl hayat na bafllayan Semahat Arsel halen bu görevinin yan s ra Vehbi Koç Vakf Yönetim Kurulu Baflkanl, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Baflkanl, Florance Nightingale Vakf kinci Baflkanl ve Semahat Arsel Hemflirelik E itim ve Araflt rma Merkezi Baflkanl görevlerini sürdürmektedir. Kendisi ayn zamanda Koç Üniversitesi Sa l k Yüksek Okulu'nun kurucusudur İnan Kıraç Üye Ali Y. Koç Üye, Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkanı John H. McArthur Üye Dieter Christoph Urban Üye Prof. Dr Heinrich V.Pierer Üye Kutsan Çelebican Denetçi Dr. Füsun Akkal Bozok Yedek Denetçi Yüksek ö renimini City College of Business, Londra'da yapm flt r. Koç Toplulu u'na 1961 y l nda kat lm fl ve Tofafl Oto Ticaret A.fi. Genel Müdürlü ü, Tofafl Grubu Baflkanl, Otomotiv fiirketleri Baflkanl gibi üst düzey görevlerde bulunduktan sonra y llar aras nda Koç Holding CEO'su olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana sürdürdü ü Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeli i'nin yan s ra 1998 y l ndan itibaren K raça fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkanl 'n da yürütmektedir. Yüksek ö renimini Rice Üniversitesi (ABD) flletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) Master programıyla sürdürmüfltür tarihleri arasında American Express Bank ta Yönetici Yetifltirme Programı na dahil olmufl, yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası nda Analist olarak çalıflmıfltır yılı itibarı ile Koç Holding'de Yeni fl Gelifltirme Koordinatörlü ü ve Bilgi Grubu Baflkanlı ı gibi üst düzey görevlerde bulunmufltur yılından bu yana Koç Holding Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. 30 Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yüksek ö renimini British Columbia Üniversitesi'nin (Kanada) ard ndan Harvard Üniversitesi (ABD) Master ve Doktora programlar yla sürdürmüfltür y llar nda Harvard Üniversitesi fl daresi Fakültesi'nin Dekanl n yapm flt r. Halen Duke Üniversitesi Sa l k Sistemleri, e- Rewards Inc. ve Development Gateway Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kanada Asya Pasifik Vakf Baflkanl ve Reuters Founders Share Co. Ltd. Mütevelli Üyeli i görevlerini sürdüren John H. McArthur, uzun y llar Brigham ve Kad n Hastanesi'nin Baflkanl 'n yapm fl ve daha sonra Partners HealthCare System Inc.'de Mütevelli Heyeti Efl Baflkanl 'nda bulunmufltur y l ndan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Siemens AG'nin yeniden yap land r lmas nda 'Kurumsal Planlama ve Organizasyon' bölümünün bafl olarak çal flm fl; 1991'de Berlin'de bulunan Almanya özellefltirme kurumu 'Treuhandanstalt'ta Do u Almanya'n n özellefltirme sürecinde görev alm fl ve 1992'de Amerikal yat r mc lar cezbetmekten sorumlu Direktör olarak New York'a atanm flt r sonunda Siemens Türkiye'ye kat larak cra Kurulu Baflkan Yard mc l ve Siemens Grubu'nun finanstan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmufltur. Kas m 1998'de Siemens plc UK'de CFO'luk görevine atanm fl, 2006 y l nda Siemens'teki görevinden ayr lm flt r. Halen Roland Berger ve London & Oxford Gruplar n n k demli dan flmanl n n yan s ra London School of Economics ve Koç Üniversitesi'nde ders vermektedir y l ndan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yüksek ö renimini Erlangen-Nuremberg Üniversitesi (Almanya) Hukuk ve Ekonomi bölümlerinde yapm flt r y l nda Siemens AG'de çal flmaya bafllayan ve kurum bünyesinde önemli görevler alan Pierer, en son y llar aras nda Siemens Yönetim Kurulu Baflkanl 'n üstlenmifltir y llar aras nda Alman fl Dünyas Asya-Pasifik Komitesi Baflkanl n da yürütmüfl olan Prof. Dr. Heinrich V. Pierer, Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi'nden Endüstriyel Ekonomi alan nda fleref doktoras sahibidir. 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yüksek ö renimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde yapm flt r y l nda Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu'nda ifl hayat na bafllam fl, y llar nda Maliye Bakanl Hazine Genel Müdür Yard mc l ve daha sonra atand Dünya Bankas (IBRD) cra Direktör Yard mc l görevlerini yapm flt r y l nda Koç Toplulu u na kat lm fl ve Finansman Koordinatörlü ü, Baflkan Yard mc l, Finansman Grubu Baflkanl görevlerinde bulundu u Koç Toplulu u'ndan Aral k 2001 tarihinde emekliye ayr lm fltır. Halen kendi finansman dan flmanl k flirketini yönetmektedir. Nisan 2008 tarihinden bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu'nda Denetçilik görevini yürütmektedir. Yüksek ö renimini stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nin ard ndan Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü'nde Doktora program yla sürdürmüfltür y l nda Arthur Andersen flirketinde ifl hayat na bafllayan Bozok, 1983'te Koç Holding e kat larak Denetim Uzman ve Grup Koordinatör Yard mc l, Denetim ve Mali Grup Koordinatörlü ü, Finansman Grubu Koordinatörlü ü gibi üst düzey görevlerde bulunmufltur. Halen Koç ve Sabanc Üniversitelerinde ö retim üyeli i yapmakta ve Eylül 2005 tarihinden bu yana Yap ve Kredi Bankas 'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Nisan 2006 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu'nda Denetçilik görevini yürütmektedir.

9 Koç Holding bugün, hedefine ad m ad m ilerleyen bir dünya oyuncusu olarak, teknoloji ve ça dafl yönetim uygulamalar n, üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin bir flekilde kullanmaktad r. Dr. Bülent Bulgurlu CEO nun Değerlendirmesi De erli Hissedarlar m z, Dünya ekonomisindeki dalgalanmalara ve ülkemizde özellikle 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren hissedilen ekonomik s k nt lara ra men, Koç Toplulu u olarak, ald m z tedbirler sayesinde 2008 y l n baflar l bir flekilde tamamlad k y l n n ortalar ndan itibaren hissedilmeye bafllanan ekonomik s k nt ya karfl, 2008 y l n n bafl ndan itibaren, risk yönetimi kurallar m z s k laflt rd k. Makroekonomik de ifliklikleri dikkate alarak alternatif ifl programlar haz rlad k Haziran ay ndan itibaren, flirketlerimize almalar gereken tedbirleri bildirdik. Eylül ay nda ald m z tedbirlerin olumlu etkilerini gördük ve flirketlerimize yeni hedeflerini verdik. Ald m z tedbirler sayesinde flirketlerimiz krizin etkilerini en az hasarla atlatt lar. fiirketlerimizde tatbik etti imiz etkili risk yönetiminin yan nda, Koç Holding olarak, son y llarda uygulad m z odaklanma stratejisi kapsam nda zocam, Demirdöküm, BOS, Ramenka, Demrad, Oltafl, Migros ve Koç Allianz' varl k fiyatlar zirvede iken satt k. Bu s k nt l dönemde, olas ihtiyaçlar m z ve yeni yat r mlar için, kullanabilece imiz önemli bir kaynak elde ettik. Böylece, hem Topluluk olarak hedeflerimizi büyük ölçüde gerçeklefltirdik, hem de muhtemel kur ve faiz riskine karfl bünyemizi kuvvetlendirdik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, portföyümüzden ç kan flirketler, ciro ve kâr büyümemizde bir azalmaya yol açmad. Aksine, mevcut ifllerimizdeki büyüme ve yeni yat r mlar, verimlili imizi ve kârl l m z daha da art rd. Dünyadaki ve ülkemizdeki tüm olumsuz koflullara ra men, Toplulu umuzun temel göstergeleri, 2008 y l nda da olumlu bir seyir izlemeye devam etti sonunda konsolide 15 milyar YTL olan ciromuz, 2008 sonunda 56 milyar YTL'ye yükseldi ciromuzla geçen y la göre 4 basamak daha t rmanarak dünyada 186'nc büyük flirket konumuna geldik y l nda faaliyet kâr m z, %40 art flla, 5 milyar YTL oldu. Net kâr m z ise 2 milyar YTL'ye ulaflt. Güçlü finansal neticelerimizin arkas nda, odakland m z sektörlerdeki flirketlerimizin, lider konumlar n ve kârl l klar n korumaya devam etmeleri ve yenilikçi uygulamalar ile sa lad klar önemli baflar lar yatmaktad r. Son y llarda gerçeklefltirdi imiz yat r mlarla, dünyada ve Türkiye'de önemi her geçen gün artan enerji sektöründe, Türkiye'nin tart flmas z lider flirketi konumunday z. Avrupa'n n en büyük rafinerilerinden biri olan Tüprafl ile iç piyasada ve ihracatta rekorlara imza att k. Opet, pazar pay n art rmaya devam ederken, müflteri memnuniyeti araflt rmas ndaki birincili ini korudu. Aygaz, pazardaki liderli ine devam etti y l otomotiv sektörü için zorlu bir y l oldu. AB pazar %8,1 daralma gösterirken; Türkiye pazar da yaklafl k %17 oran nda küçüldü. Buna ra men, 2008 y l nda Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracat n n %47'sini Topluluk flirketlerimiz gerçeklefltirdi. Ford Otosan, 6 y ld r sürdürdü ü pazar liderli ini bu yıl da korurken, Amerika'ya Ford markas ile ihracat yapacak noktaya geldik. Tofafl' n üretti i Fiat Linea Modeli, Autobest - En yi Otomobil seçildi. Yine, Tofafl' n üretti i ve 80 ülkeye ihraç edilen Fiorino modeli, Y l n Ticari Arac ödülüne lay k görüldü. Otokar, Türkiye'nin ilk milli tank iflini ald. Türk Traktör, pazar pay n önemli ölçüde art rarak %50'ye ç kard. Dayan kl tüketimde, ihracat m zda ön planda yer alan Avrupa pazar 2008 y l nda %3 ile %5 aras nda darald. Türkiye pazar ise %3,5 küçüldü. Dayan kl tüketim sektöründeki flirketlerimiz, beyaz eflyada %54, televizyonda %45 pay ile aç k ara liderliklerini devam ettirdiler. Rusya'da faaliyet gösteren Beko LLC flirketimiz, Rusya'da En Hızlı Geliflen ve En Dinamik fiirket kategorisiyle Y l n fiirketi ödülünü alan ilk Türk flirketi oldu. Çin'de, geçti imiz y l itibariyle kendi üretim tesisine sahip olan Arçelik, bugün, da t m a n 12 flehire ve 200 noktaya ulaflt rd. Arçelik LG flirketimiz, ihracat n geçen y l n 2,5 kat na ç kard. Global krizin tüm dünya bankac l k sektörünü derinden etkilemesine karfl n 2008 y l nda finans sektöründe faaliyet gösteren Koç Toplulu u flirketlerinin sa lam duruflu ve güçlü mali sonuçlar bugüne dek risk yönetimine verdi imiz önemin faydalar n net bir flekilde ortaya koydu. Yap Kredi, 2006 sonunda 608 olan flube say s n, 2008 sonu itibar ile 861'e yükseltti. Krize karflın sermaye yeterlili i rasyosunu %15'in, ortalama özkaynak kârl l n ise %24'ün üzerine tafl d. Kârl ürün ve hizmetlerdeki pazar pay n art rmaya devam etti. Rakamlardan da anlafl laca üzere gerçek bankac l k faaliyetlerine odaklanan Yap Kredi, bilanço kalitesini artt r rken, bu y l en çok flube açan ve En yi D fl Ticaret Bankas, En yi nternet fiubesi, En yi Ça r Merkezi gibi tam 7 dalda y l n en iyisi seçilen bir banka oldu. Tat flirketimiz, salça üretim ve et iflini, bir y l gibi k sa bir sürede Harranova Projesi ile Urfa'ya tafl yarak, önemli bir baflar ya imza att. Koç Holding bugün, hedefine ad m ad m ilerleyen bir dünya oyuncusu olarak, teknoloji ve ça dafl yönetim uygulamalar n, üretim-hizmet döngüsünün her noktas nda etkin bir flekilde kullanmaktad r. Tüm paydafllar için artan oranda de er yaratmaya devam etmektedir. Koç Toplulu u olarak, öncü ve lider konumumuzu koruyarak, dünyan n de iflim h z n n önüne geçmeye çal fl rken, di er yandan da bizi biz yapan de erlerimizi kaybetmemeye, onlar korumaya, büyük özen gösteriyoruz. Toplumsal projelerimizi gerçeklefltiren Vehbi Koç Vakf 'n n bu y l 40. y l n kutluyoruz. Avrupa'n n en büyük vak flar aras nda yer alan Vakf m z arac l yla e itim, sa l k, kültür-sanat ve çevre alanlar nda ülkemize ve toplumuza de er katmaya devam ediyoruz. Mesleki-Teknik E itimi Özendirme Program kapsam nda üç y ld r Milli E itim Bakanlı ı ve Topluluk flirketleriyle yak n iliflki içerisinde yürüttü ümüz Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, Vehbi Koç Vakf 'n n deste i ile binlerce ö renciye staj destekli e itim bursu, koçluk ve kiflisel geliflim imkanlar sa lamaktad r. Ülkenin ihtiyac olan kalifiye ifl gücünün yarat lmas ve küresel dünyan n önemli sorunlar ndan olan iflsizli e karfl gençlerimizin umut fl olmas aç s ndan büyük önem tafl yan bu projeyi gelifltirmek için her f rsat de erlendiriyoruz. Koç Toplulu u olarak, Ülkem çin projemiz kapsam nda geçti imiz y l çevre konusuna odakland k. Küresel s nma ve neticesindeki iklim de iflikliklerine karfl korunma ve kaynaklar n do ru kullan m, art k tüm dünya için en önemli gündem maddelerinin bafl nda geliyor. Biz de, sorumlu vatandafll k anlay fl m z n bir gere i olarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde bu konuya odaklan rken, ifl süreçlerimizde de çevrenin korunmas na yönelik yenilikçi teknolojiler gelifltirmeye özen gösteriyoruz. Bu ba lamda, Kyoto Protokolü nün devam niteli indeki Kopenhag Toplant lar n dikkatle izlemekteyiz. Bu toplant larda al nacak küresel s nma ve sera gaz sal n m ile ilgili kararlar n, ifl süreçlerimiz üzerindeki etkilerini bugünden tespit etmekte ve bu do rultuda gereken tedbirleri almaktay z. Koç Toplulu u olarak, yenilikçi teknolojiler gelifltirerek ve bu teknolojileri ifl süreçlerimize h zla yans tarak fark m z ortaya koyuyoruz. Dünyada Ar-Ge'ye en fazla kaynak ay ran ilk bin flirket aras nda yer almam z, bu konudaki kararl l m z n ve baflar m z n önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki y llarda da dünya flirketleri aras nda yer almaya, yüksek itibar ve bilinirli imizi korumaya, gelece i flekillendiren çal flanlar m zla birlikte dünya çap nda baflar lara imza atmaya ve ekonomimizin lokomotifi olmaya devam edece iz. Sayg lar mla, Dr. Bülent Bulgurlu CEO, Yönetim Kurulu Üyesi 14 15

10 Üst Yönetim Arka sıra - soldan sa a 1 Ali Tarık Uzun Denetim Grubu Baflkanı 6 Erol Memioğlu Enerji Grubu Baflkanı 9 Dr. Bülent Bulgurlu CEO - Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek ö renimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünde tamamlamıfl ve Koç Üniversitesi'nde fl daresi Yüksek Lisansı yapmıfltır yılında Maliye Bakanlı ı'nda Hesap Uzmanı olarak ifl hayatına atılmasının ardından, 1992 yılında Koç Holding'de Denetim ve Mali Grup Baflkanlı ı'nda Mali fller Koordinatör Yardımcısı olarak göreve bafllamıfltır yılları arasında Koordinatör olan Uzun, 2004 yılından bu yana Koç Holding Denetim Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. Kudret Önen Savunma Sanayi ve Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkanı Yüksek ö renimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünde tamamlamıfltır. Koç Toplulu u'na 1975 yılında Ford Otosan'da katılmıfltır yılında Koç Holding'de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otokar'da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, yılları arasında Otokar'da Genel Müdürlük görevini sürdürmüfltür yılında Koç Holding Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Efl Baflkanı görevini üstlendikten sonra, 2006 yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi ve Di er Otomotiv Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. Ömer Bozer Gıda ve Perakende Grubu Baflkanı Yüksek ö renimini Ortado u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü'nün ardından Georgia State Üniversitesi'nde (ABD) tamamladı ı Yüksek Lisans programıyla sürdürmüfltür. fl hayatına 1983 yılında Koç Holding'de Yetifltirme Elemanı olarak bafllamıfl, Maret'te Genel Müdür Yardımcısı ve Düzey'de Genel Müdürlük görevlerinin ardından 2002 yılında Migros Genel Müdürü olmufltur yılında Koç Holding Gıda Perakendecilik ve Turizm Grubu Efl Baflkanlı ı'na, ardından da 2005 yılında Baflkanlı a atanmıfltır yılından bu yana Koç Holding Gıda ve Perakende Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. Ahmet Ashaboğlu CFO - Finans Grubu Baflkanı Tufts Üniversitesi'nin (ABD) ardından Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de (ABD) Makine Yüksek Mühendisli i programını tamamlamıfltır yılında MIT'de Arafltırma Görevlisi olarak ifl hayatına bafllayan Ashabo lu, yıllarında UBS Warburg bünyesinde çeflitli görevlerde bulunduktan sonra yılları arasında McKinsey & Company, New York'ta Engagement Manager görevini üstlenmifltir yılında Koç Holding'de Finansman Grubu Koordinatörü olarak göreve bafllayan Ashabo lu, 2006 yılından bu yana Koç Holding'de CFO olarak görev yapmaktadır. 7 8 Yüksek ö renimini Ortado u Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisli i bölümünde tamamlamıfltır yılında TPAO'da Uzman Mühendis olarak göreve bafllayan Memio lu, TPAO'da Üretim Müdürlü ü ve Yurt Dıflı Projeler Grup Baflkanı görevlerinin ardından 1999 yılında Koç Holding'de Enerji Grubu Baflkan Yardımcılı ı görevine atanmıfltır yılları arasında ifl hayatına Koç Holding Enerji Grubu cradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden Memio lu, Mayıs 2004'ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. Ön sıra - soldan sa a Tamer Haşimoğlu Stratejik Planlama Grubu Baflkanı Yüksek ö renimine stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i'nin ardından stanbul Üniversitesi flletme ktisadı Enstitüsü Uluslararası flletmecilik Yüksek Lisans programı ile devam etmifltir. fl hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlü ü'nde Yetifltirme Elemanı olarak bafllamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatör görevlerini üstlenmifltir. Ocak 2004'te Koç Holding A.fi. Stratejik Planlama Grubu Baflkan Vekili olarak görevlendirilen Haflimo lu, Mayıs 2004'ten bu yana Koç Holding Stratejik Planlama Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. Ali Y. Koç Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkanı - Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek ö renimini Rice Üniversitesi (ABD) flletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) Master programıyla sürdürmüfltür tarihleri arasında American Express Bank ta Yönetici Yetifltirme Programı na dahil olmufl, yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası nda Analist olarak çalıflmıfltır yılı itibarı ile Koç Holding'de Yeni fl Gelifltirme Koordinatörlü ü ve Bilgi Grubu Baflkanlı ı gibi üst düzey görevlerde bulunmufltur yılından bu yana Koç Holding Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir. 30 Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir Yüksek ö renimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi'nde aldı ı Doktora programıyla sürdürmüfltür yılında Elliot Strömme A/S, Oslo'da nflaat Mühendisi olarak ifl hayatına bafllayan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti nflaat'ta Saha Mühendisi olarak göreve bafllamıfltır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve nflaat Müdürlü ü, fiantiye Koordinasyon ve nflaat Müdürlü ü, Genel Müdür Yardımcılı ı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'de 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Baflkanı, Turizm ve nflaat Grubu Baflkanı, Dayanıklı Tüketim ve nflaat Grubu Baflkanı olarak görev almıfltır. Mayıs 2007 itibariyle Koç Holding CEO'su olarak göreve atanmıfl ve Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. Ayrıca TÜS AD, TURMEPA/Deniz Temiz Derne i, Türk Turizm Yatırımcıları Derne i üyesidir. Aka Gündüz Özdemir Dayanıklı Tüketim Grubu Baflkanı Yüksek ö renimini stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi'nde tamamlamıfltır. Koç Toplulu u'na 1972 yılında Beko Ticaret'te katılmıfltır. fiirkette yürüttü ü Genel Müdür Yardımcılı ı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından 2000 yılında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Baflkan Yardımcısı ve Arçelik Türkiye Pazarlama Satıfl Grup Direktörü olmufltur yılında Arçelik Genel Müdürü olduktan sonra, Mayıs 2007'de Arçelik Genel Müdürlük görevi uhdesinde kalmak kaydıyla Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Baflkanlı ı'na atanmıfltır. 25 A ustos 2008 tarihinden itibaren ise Koç Holding'deki görevini Dayanıklı Tüketim Grubu Baflkanı olarak sürdürmektedir. Hasan Bengü Dıfl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkanı Yüksek ö renimini Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Yüksek Lisans programıyla tamamlamıfltır. Koç Toplulu u'na 1975 yılında Beko Teknik'te katılmıfltır yılında Koç Holding Dıfl Ticaret Grubu Baflkanı olana dek Topluluk flirketlerinde üst düzey görevlerde yer almıfltır yılları arasında Kurumsal letiflim ve Dıfl liflkiler Baflkanlı ı'nı yürüttükten sonra, 2006 yılında Koç Holding Dıfl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkanlı ı görevini üstlenmifltir Turgay Durak Otomotiv Grubu Baflkanı Yüksek ö renimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisli i Yüksek Lisansı ile tamamlamıfltır. Koç Toplulu u'na 1976 yılında Ford Otomotiv'de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılı ı'na atanmıfl; 2000 yılında Genel Müdür Baflyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmufltur yılından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkanlı ı görevini yürütmektedir

11 Risk Yönetimi En büyük risk, riskin fark nda olmamakt r. Koç Toplulu u, bu kapsamda, aktif kalitesi ve sermaye yapısını güçlü tutmayı baz alan, verimlilik odaklı, interaktif ve erken uyarı sistemlerinin gelifltirdi i bir yönetim felsefesi ile çalıflmaktadır. Hissedar Değeri Yaratmak Koç Holding ve 16 halka aç k ifltiraki, 2008 y l sonu itibariyle MKB flirketleri toplam piyasa de erinin %13'ünü oluflturmaktadır. Bu büyüklü ün verdi i sorumluluk bilinciyle uluslararas standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı iliflkileri uygulamalar ve toplumsal sorumluluk anlay fl ile müflteri memnuniyeti ve hissedar de erini art rmak için özveriyle çal flmaktad r. Risk yönetiminde amaç, her alandaki potansiyel riskleri önceden öngörebilmek, yönetmek, izlemek, risk ve kriz yönetimi açısından gerekli aksiyon planlarını önceden oluflturmak ve ifl birimleri arasında risk ve getirinin birlikte düflünülmesi sonucu en optimal sermaye da ılımını sa layabilmektir. Koç Holding'in maruz kaldı ı bafllıca riskler; finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski), operasyonel riskler ve hukuki riskler olarak üç ana bafllıkta takip edilmektedir: Hissedar Yapısı Hisse Bilgileri Finansal Riskler: Operasyonel Riskler: %1,99 Koç Holding Emekli ve Yard m Sand Vakf %70,52 Koç Ailesi Koç Holding hisse senetleri, MKB Ulusal Pazar 'nda KCHOL sembolü alt nda ifllem görmektedir. Koç Toplulu u'nun genel finansal risk yönetimi programı, mali piyasaların de iflkenli ine ba lı muhtemel olumsuz geliflmelerin, Toplulu un finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yo unlaflmaktadır. Finansal risklerin izlenmesindeki temel uygulamalar afla ıda özetlenmifltir: Kredi Riski: Koç Toplulu u kredi riskini, kredi de erlendirmeleri, karflı taraflara kredi limitleri belirlenerek tek bir karflı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ve mümkün olan en yüksek oranda teminat alınması yöntemleriyle kontrol etmektedir. Ayrıca, Topluluk faaliyetlerinden dolayı oluflan ticari alacak riskinin günlük takibini sa layan risk yönetim programı (e-risk) ile piyasalardaki dalgalanmaların getirece i olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sa lanmaktadır. Kur Riski: Koç Toplu u flirketleri kur riskine maruz tutarı Yönetim Kurulları tarafından onaylanan limitler ve yasal limitler içerisinde tutmak suretiye kontrol etmektedir. Koç Holding, genel ekonomik durum ve piyasalardaki geliflmelere göre risk limitlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve gerekli hallerde yeni limitler belirlemektedir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerek duyuldu unda türev vadeli ifllem sözleflmeleri kullanılmaktadır. Faiz Riski: Koç Toplulu u faiz riski yönetimini teminen, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerinin dengelenmesi suretiyle oluflan do al tedbirlerden ve gerek duyuldu unda türev finansal araçlardan faydalanmaktadır. Likidite Riski: Likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeflitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüfltürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karflılayabilmek için nakit ve nakit benzeri varlık toplamının kısa vadeli yükümlülüklerin önceden belirlenen bir seviyenin altına düflmemesi temin edilmektedir. Sermaye Riski: Sermayeyi yönetirken hedef, ortaklara getiri, di er hissedarlara fayda sa lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Koç Toplulu u faaliyetlerinin süreklili ini sa lamakt r. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için ortaklara ödenecek temettü tutarları belirlenmekte, yeni hisseler çıkarılabilmekte ve borçlanmayı azaltmak için varlık satıflları gerçekleflebilmektedir. Operasyonel risklerin yönetiminde öncelikle makro geliflmeler ve sektöre özgü riskler sektörlerden sorumlu baflkanlar tarafından izlenmekte; Koç Toplulu u'nun ülke ekonomisindeki güçlü varlı ı ve müflteri odaklı yönetim felsefesi piyasa dinamiklerinin önceden izlenebilmesi ve erken uyarı sistemlerinin gelifltirilmesine imkan tanımaktadır. fiirketimizin kuruluflundan itibaren iç kontrole büyük önem verilmifltir. Bu çerçevede görev ifa eden Denetim Grubu Baflkanlı ı, idare ile denetimin ayrılı ı ilkesinden hareketle tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Baflkanı'na ba lı olarak çalıflmaktadır. liflkili flirketlerimiz nezdinde periyodik olarak süreç, risk, finansal, operasyonel ve yolsuzluk denetimleri yapılmaktadır. ç denetimin yanında operasyonel risklerin yönetilmesi amacıyla E-Tafleron Sistemi, sigorta mekanizmaları ve merkezi satın alma gibi sistemler uygulanmakta; Koç Toplulu u'nun yarattı ı sinerjiden azami fayda sa lanmaya çalıflılmaktadır. Hukuki Riskler: Koç Holding, olası hukuki risklere karflı pek çok sistem gelifltirmifltir. Erken uyarı sistemleri, on-line veri tabanı, on-line fikri mülkiyet hakları yönetim programı sistem), hukuki uygunluk (HUY) testi ve sözleflme denetim sistemi (LER MAN) bunlardan bazılarıdır. %7,15 Vehbi Koç Vakf %20,34 Halka Aç k Koç Holding in Yatırımcısı İçin Yarattığı Değer Türkiye'nin en büyük flirketi olarak MKB'de ülkemizin yüksek büyüme potansiyeline yat r m yapmak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri Güçlü net nakit pozisyonu ve kuvvetli mali yap Yüksek büyüme potansiyeli ve ölçek ekonomisi avantajları Odaklan lan ana sektörlerde yat r m ve flirket al m f rsatlar Koç Holding in Topluluk Şirketleri İçin Yarattığı Değer 80 y l aflk n tecrübeye dayanan güven, güçlü itibar ve marka yönetimi Evrensel de erler, ifl yap fl flekli, çal flma koflullar, çevre ve etik standartlar n yer ald Topluluk vizyon ve hedeflerinin uygulanmas Performans ve hissedar de eri yaratmaya odakl hedef yönetim sistemi Hisse Performansı 20% Reuters Kodu : KCHOL.IS Bloomberg Kodu : KCHOL.TI Halka Arz Tarihi : Yabancı Payı ( ) : %55 Ekonomik dalgalanmalara ve risklere karfl dayan kl portföy yap s Sürdürülebilir kârl l k ve hissedar de erini artırmaya odaklı stratejiler Faaliyet performans nda üstün ve istikrarl iyileflme Kapsaml müflteri bilgisi ve müflteri veri taban yönetimi; uzun vadeli stratejilerde rehberlik ve Topluluk içi en iyi uygulamalar n yaygınlafltırılması Dünya ölçe inde rekabetçi ve güçlü olmay sa layan yat r mlar için finansman imkân ve güvence Net Aktif Değerine Prim/İskonto* % 0% -10% -20% MKB 30 a göre de iflim MKB Holding e göre de iflim Koç Holding +%10 +%5 +%1 -%15 -%22 Emsal Grup Ortalamas -%29 -%29 -%25 -%31 -%42 *Y ll k ortalama Koç Holding, Türkiye'deki emsalleri aras nda istikrarl olarak Net Aktif De eri ne en düflük iskontoyla ifllem gören holding hissesidir.

12 En Önemli Sermayemiz: İnsan Kaynağımız Toplulu umuz da 2008 yılı sonu itibarı ile kifli yurt içinde kifli yurt dıflında olmak üzere toplam kifli çalıflmaktadır. Koç Toplulu u, sürdürülebilir büyümeyi sa layacak katma de eri yaratan en baflarılı profesyonellerden oluflan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duydu u ideal bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu politikanın etkin bir flekilde hayata geçmesini ise uzun yılların birikimi ve çalıflması sonucunda oluflturulan mevcut insan kaynakları sistemleri ve yaklaflımları sa lamaktadır. nsan elektronik platformu tüm çalıflanlarımıza, nsan Kaynakları ( K) politikalarının uygulanmasına yönelik hazırlanan tüm sistemlere tek bir çatı altında ulaflabilme imkanı sa lamaktadır. Çalıflanlarımızın bilgilerinin yönetildi i bu platform açık bir iletiflim ortamı sa layarak politika ve uygulamaları fleffaf kılmaktadır. Entegre Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama Performans Yönetim Sistemi ile etkin bir hedef yayılımı yapılarak çalıflanların ortak hedeflere do ru koflması sa lanmakta, çalıflanların hedefleri gerçeklefltirmedeki baflarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin ölçülerek ileriye yönelik bireysel geliflimlerinin planlanması temin edilmektedir. Ücret Yönetim Sistemi Koç Toplulu u flirketlerinde ücret yönetim sistemi; ücret piyasası, flirketin mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, ücret politikası, bireysel performans ve ifl kademesi faktörlerine dayalı olarak yönetilir. Yapılan düzenli piyasa analizleri ile rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması sa lanmaktadır. fl de erleme sürecinde Koç Toplulu u'nun faaliyette bulundu u tüm alanlarda kullanılan, tüm ifllerin, kurum hedeflerine ulaflılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine göre birbirleri ile göreceli olarak sıralanmasını sa layan bir sistem kullanılmaktadır. Yetkinlik Değerlendirme Sistemi Toplulu umuz da çalıflanların sürdürülebilir bafları seviyesini sa lamaları amacıyla 360 derece yöntemiyle yetkinlik de erlendirmesi metodolojisi uygulanmaktadır. Yetkinlikleri de erlendirilerek ileriye yönelik potansiyel çalıflanlar belirlenmekte ve geliflim planları yapılmaktadır. Liderlik Geliştirme Eğitimleri Temel amacı Toplulu umuz da ortak bir yönetim ve liderlik kültürünün oluflmasını ve kalıcı hale gelmesini sa lamak olan Koç Toplulu u Lider Gelifltirme Programları, aynı zamanda, birçok flirketten katılan farklı yöneticilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaflabildikleri bir ö renme ve ifl birli i gelifltirme ortamı yaratmaktadır. E itimlere yıllarında toplam yöneticimiz katılmıfltır. KoçAilem KoçAilem programı, Koç çalıflanlarının Koç Toplulu u'nu, hayatın her evresinde yaflam kalitesini yükseltmeye yardımcı olan bir aile üyesi olarak görmesini sa lama vizyonuyla hareket etmekte; Topluluk flirketlerinin ürün ve hizmetlerinden avantajlı flekilde faydalanma, Topluluk tarafından organize edilen sosyal etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılma gibi avantajlar sa lamaktadır. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Çalıflanlarımıza verdi imiz önem gere i onlara emeklilik dönemlerinde destek olabilmek amacıyla Koç Holding Emekli ve Yardım Sandı ı Vakfı ile çalıflanlarımıza ek sosyal güvence ve yardım imkanı sa lanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Çalışmaları Koç Toplulu u flirketlerinde çalıflan fl Sa lı ı ve Güvenli i Yönetici ve Uzmanlarından oluflan "Koç Toplulu u fl Sa lı ı ve Güvenli i Kurulu" Toplulu umuzdaki tüm çalıflanların sa lıklı ve güvenli ortamlarda çalıflmasını, çalıflanlar yanında iflletmelerin ve süreçlerin güvenli inin daha iyi hale getirilmesini hedeflemekte ve bu politikanın yaygınlafltırılarak tüm Koç Toplulu unda SG uygulamalarının aynı standarta ulafltırılmasına çalıflmaktadır. Ar-Ge ye Verilen Önem Teknolojiye hakim olmak demek, o alanda de iflimleri takip eden de il, yaratan flirketler olabilmek demektir. Koç Toplulu u flirketleri bu hedefe ulaflmak amacı ile ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon çalıflmalarında ilk leri gerçeklefltirmektedir. Toplulu umuzun Ar-Ge harcamaları ülkemizdeki özel sektör Ar-Ge harcamalarının yaklaflık beflte birini oluflturmaktadır. Koç Toplulu u flirketlerinde çalıflan Ar-Ge personeli sayısı 2.000'in üzerindedir ve her geçen yıl bu sayı önemli ölçüde artmaktadır. Patent kültürü ve fikri haklar mülkiyeti, teknolojiye hakim olmanın önemli bir göstergesidir. Koç Toplulu u flirketleri her yıl 200'ün üzerinde patent baflvurusunda bulunmaktadır. Türkiye patent liginde Koç Toplulu u flirketlerinden Arçelik, Grundig Elektronik, Ford Otosan ve Tofafl her zaman ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne yapılan uluslararası patent baflvurularının yarısından fazlası Koç Toplulu u flirketleri tarafından yapılmıfltır. Koç Topluluğu Toplam Ar-Ge Harcamaları (Milyon YTL) % 575 Koç Toplulu u'nun iddialı büyüme hedeflerine ulaflabilmesi için koydu u en önemli stratejik hedeflerinden biri her flirketin teknolojisine hakim olması gere i dir. Ford Motor Co. ve Fiat S.p.A gibi güçlü uluslararası ortaklıkları olan otomotiv flirketlerimiz, fikri mülkiyet haklarının tümünün kendilerine ait oldu u modelleri üretmekte; baz ürünlerde ise ortakları için tüm Ar-Ge çalıflmalarını Türkiye üzerinden yönetmektedir. Koç Toplulu u flirketleri üniversite-sanayi ifl birli ini artırmak ve üniversitelerimiz ile ileri Ar-Ge projeleri gelifltirmek adına pek çok çalıflmaya imza atmıfltır. Bugün Koç Toplulu u flirketlerinin üniversitelerimiz ile ortak yürütmekte oldu u 100'e yakın Ar-Ge projesi vardır. Koç Toplulu u Ar-Ge ve inovasyon konusunda uzmanlaflmıfl flirketlerinin bilgi birikimlerini öncelikle Koç Toplulu u içerisinde, daha sonra da Türkiye çapında yaymak amac yla Koç Teknoloji Kurulu oluflturmufltur. Koç Toplulu u flirketlerinin tüm Ar-Ge yöneticilerinden oluflan bu Kurul, Toplulu un Ar-Ge çalıflmalarının seviyesini dünya standartlarına tafl mak için birçok çalıflma yürütmektedir Koç Topluluğu Şirketleri Patent Portföyü % Koç Akademi Koç Toplulu u çalıflanlarının geliflimini destekleyecek faaliyetlerin, Topluluk, flirket ve kifli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandı ı ve gerçeklefltirildi i Koç Akademi, bir e itim, geliflim ve paylaflım platformudur. Rekabet gücümüzün en büyük dayana ı çalıflanlarımızdır

13 Enerji Enerjiye dönüflen sinerji Rafinajda... LPG de... Akaryakıt da ıtımında Türkiye nin tek ve lider Avrupa n n 8 inci büyük rafineri flirketi Türkiye nin lider Avrupa n n 5 inci büyük LPG flirketi Türkiye nin 3 üncü büyük flirketi Sektörün en h zl büyüyen flirketi Müflteri memnuniyetinde lider 22 23

14 Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyre karşın rafineri marjları açısından iyi bir yıl 2008 yılında petrol fiyatları hem Temmuz ayında ulaflılan tüm zamanların en yüksek seviyesi, hem de zirve noktasından yıl sonuna kadar görülen tüm zamanların en hızlı düflüflüyle oldukça dalgalı bir seyir izlemifltir. Çin ve Hindistan gibi geliflmekte olan ülkelerde süren ekonomik büyümenin etkisiyle petrol talebi yılın ilk yarısında yüksek seyretmifltir. Aynı dönemde üretici ülkelerde meydana gelen jeopolitik problemler ve arz tarafında oluflan aksamaların yanı sıra, baz yat r m fonlar n n getirilerini enflasyondan ve dolar de er kaybından korumak amacıyla emtia ve petrole yatırım yapmaları, petrol fiyatlarını Temmuz ayı itibariyle varil baflına 145 $ düzeyine taflımıfltır. Eylül ayında derinleflmeye bafllayan global likidite krizi ve ekonomik durgunlu un etkisiyle fiyatlarda hızlı bir düflüfl yaflanmaya bafllanmıfltır. Aralık ayında ortalama ham petrol üretim maliyetinin dahi altına inilerek varil baflına 35 $ seviyeleri görülmüfltür. OPEC'in ham petrol üretimini son çeyrekte iki kez azaltması bile petrol fiyatlarındaki düflüflü önleyememifltir. Ekonomik kriz y l n ikinci yar s nda dünya ham petrol fiyatlarını soluksuz düflürmeye devam etmifltir. Farklı co rafyalarda oluflan ürün arz ve talep uyumsuzlukları, de iflen çevre normları ve ürün özelliklerine uyumda karflılaflılan zorluklar, Avrupa ve Asya'da bazı rafinerilerin bakım ve onarım amaçlı olarak kapatılmasından kaynaklanan üretim kesintileri ve ABD'de yaflanan kasırgaların rafinaj darlı ına sebep olması, petrol ürünleri fiyatlarının ham petrole göre daha iyi bir performans göstermesini sa lamıfltır. Bu etkenler sonucunda Akdeniz piyasası marjı, ekonomik krize ra men 2007 yılının üzerinde seyretmifl ve yıl ortalamasında %4,1 artıflla varil baflına 5,54 $ seviyesinde gerçekleflmifltir. Elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki gelişmeler Enerji fiyatlarındaki dalgalı seyir, do algaz ve elektrik sektörlerinde de kendini göstermifltir. Ertelenmifl zamların da devreye girmesiyle sanayi sektörüne uygulanan do algaz fiyatlarında bir yıl içinde %75'e varan artıfl gerçekleflmifl; elektrik fiyatlarında gözlenen %49'luk artıfl ve ekonomideki durgunluk dolayısıyla toplam Türkiye elektrik tüketiminde 2001 yılından bu yana ilk defa düflüfl yaflanmıfltır. Temmuz 2008'de elektrik ve do algaz tarifelerinde Yüksek Planlama Kurulu nezdinde Maliyet Bazlı Tarife yönteminin uygulanmasına karar verilmifl, A ustos 2008'de ise Arz Güvenli i ni korumaya yönelik Elektrik Piyasası Kanunu de iflikli i yapılmıfltır. Enerji sektöründe özelleştirmeler Özellefltirme daresi Baflkanlı ı'nın, Türkiye Elektrik Da ıtım A.fi. (TEDAfi) bünyesinde bulunan ve Türkiye genelini kapsayan 20 bölgesel da ıtım flirketinin, 2008 yılı baflında özellefltirme kapsamına alınmasının ardından, dört bölgenin özellefltirilmesi tamamlanmıfltır. Ayr ca iki do algaz da t m bölgesi özellefltirilmifltir. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ilk nükleer santral inflaatı ve iflletimi için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.fi. (TETAfi) tarafından açılan ihalede sadece bir teklif alınmıfltır. A ırlıklı olarak 2008 yılının son çeyre inde hissedilen ekonomik krize ra men, yerli ve yabancı yatırımcıların sektöre olan ilgilerinin, GDAfi ve Enerji Üretim A.fi.'ye ait enerji santralleri gibi varlıkların iflletme hakkı veya satıflların yapılaca ı 2009 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Koç Topluluğu Enerji Grubu Türkiye enerji sektörünün lideri olan Koç Toplulu u, Tüprafl ile ülkemizin rafinaj kapasitesinin tamamını elinde bulundurmaktadır. Ülkemizdeki toplam tüketimin %70 ini karfl layan Tüprafl, 2008 yılını krizin yo un etkilerine ra men rafineri marjlarında rekor bir yıl olarak tamamlamıfltır. Opet, pazar payını artırmaya devam etmifl; beyaz ürünlerde 3'üncü, siyah ürünlerde ise 2'nci konumunu korumufltur. Aygaz, Koç Toplulu u Enerji Grubu bünyesinde akaryakıt ve rafineri dıflında kalan tüm enerji markalarını flemsiyesi altında toplayarak bu flirketlerin ana hissedarı konumuna gelirken; LPG sektöründeki liderli ini devam ettirmifltir. Koç Toplulu u flirketleri Türkiye'nin toplam ürün depolama kapasitesinin %60'ından fazlasına sahiptir ve lider konumdad r. Tüprafl 2008 yılını krizin etkilerine ra men y ll k ortalama rafineri marjlarında rekor bir yıl olarak tamamlamıfltır Türkiye enerji sektörü: 2008 y l na enerji fiyatlar ndaki dalgalanmalar damgas n vurmufltur. Akaryakıt sektöründeki gelişmeler Akaryakıt sektöründe son yıllarda gözlenen büyüme trendi, özellikle yılın son çeyre inde yo unlaflan ekonomik durgunlu a ba lı olarak önemli ölçüde yavafllamıfl, petrol ve ürün fiyatlarında istikrarsız bir fiyat yapısının ortaya çıkmasına sebep olmufltur. Bununla birlikte ulusal stok tutma zorunlulu u ve kurlardaki artıfl, sektörde faaliyet gösteren flirketler için olumsuz finansal sonuçların do masına yol açmıflt r yılında toplam akaryakıt tüketimi 2007 yılına göre %0,1 artıflla 18,1 milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Toplam beyaz ürün tüketimi (benzin ve motorin) 15,4 milyon ton ile geçen yılın %0,9 altında kalmıfltır. Siyah ürünlerin (fuel oil ve kalorifer yakıtı) tüketimi ise %6,2 artıflla 2,7 milyon ton olmufltur. LPG sektöründeki gelişmeler 2008 yılında tüm dünyada artmaya devam eden do algaz kullanımı, LPG'nin evlerde ve sanayide kullanımını sınırlandırırken, otogaz kullanımı yaygınlaflmaya devam etmifltir. Avrupa'nın ikinci büyük LPG pazarı olan ülkemizde toplam LPG tüketimi bir önceki yılki seviyesini koruyarak 3,5 milyon ton seviyesinde gerçekleflmifltir. Tüplü gaz ve dökme gaz pazarlarında sırasıyla %10 ve %20 oranında daralma yaflanırken, fiyat cazibesi nedeniyle otogaz pazarında %5'lik bir artıfl meydana gelmifltir.

15 Tüpraş Toplam Ciro: milyon $ ç Piyasa Pozisyonu: Piyasa talebinin %70'ini sa layan Türkiye'nin tek rafineri flirketi Uluslararası Pozisyon: Avrupa'nın 8'inci büyük rafineri flirketi Yurt Dıflı Gelirlerinin Payı: %19 Ortaklık Yapısı: Enerji Yatırımları A.fi. %51,00 Halka Açık %49,00 Türkiye nin tek, Avrupa'nın 8 inci büyük rafineri şirketi Türkiye'nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi olan Tüprafl, sahip oldu u dört rafineride yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol iflleme ve 50 bin tonluk petrokimya kapasitesiyle yarattı ı katma de er ve cirosuyla ülkemizin en büyük sanayi flirketidir yılında özellefltirilerek Koç Toplulu u bünyesine katılan ve Avrupa'nın 8'inci büyük rafineri flirketi olan Tüprafl, hem pazar payı ve kurumsal güvenilirli i hem de üretim kompleksleri ve ortaklıklarıyla entegre bir petrol flirketi olarak hizmet vermektedir. Tüpraş rafineri marjlarında rekor bir yıl Tüprafl, tamamladı ı yatırımlar, gerçeklefltirdi i operasyonel ve lojistik iyilefltirmeler, aktif satıfl politikası ve flarj optimizasyonuyla, krizin etkilerinin yo un olarak hissedildi i 2008 yılında brüt rafineri marjını %51 artıflla varil baflına 7,22 $ dan 10,90 $ a yükselterek Akdeniz marjıyla arasındaki farkı zirveye çıkarma baflarısını göstermifltir. Böylece Tüprafl ile Akdeniz rafineri marjı arasında 2007 yılında varil baflına 1,90 $ olan fark, yapılan iyilefltirmeler ve tamamlanıp devreye alınan yatırımların etkisiyle 2008 yılında Tüprafl lehine açılarak 5,36 $ a yükselmifltir. Tüpraş Akdeniz'in yüksek kompleksiteli rafinerileri arasında 330 milyon $ proje bedeline sahip Kırıkkale Rafinerisi CCR Reformer ve Dizel Kükürt Giderme Ünitesi yatırımı 2008 yılında tamamlanmıfl olup; bu yatırımla Tüprafl'ın 7,08 olan rafineri kompleksitesi 7,25 düzeyine çıkarak Akdeniz'in yüksek kompleksitesine sahip olan rafinerilerinin düzeyine ulaflmıfltır. Kırıkkale Rafinerisi'nde ünitelerin devreye girmesiyle Tüprafl'ın düflük kükürtlü motorin üretim kapasitesi yılda 1,3 milyon ton artarak 7,5 milyon tona, benzin üretim kapasitesi ise 1 milyon ton artarak 5,8 milyon tona yükselmifl bulunmaktadır. Krizin etkilerine rağmen kârlılığın ve güçlü finansal yapının korunduğu zorlu bir yıl 2006 yılında bafllatılan yeniden yapılandırma çalıflmaları, 2008 yılında dünyayı zorlayan makroekonomik koflullara uyum sa lanmasında yardımcı olmufltur. Yılın son çeyre inde, sürekli fiyat düflüfllerine ba lı stok zararı ve kur ve parite etkileri baflta olmak üzere petrol sektörünün temel göstergeler ve dengelerinde yıkıcı etkileri olan global krizin yansımalarını en aza indirgeyebilmek için alınan önlemler sayesinde Tüprafl, sektörde büyük çalkantıların ve önemli finansal kayıpların yaflandı ı bir dönemi, kârlılı ını ve güçlü finansal yapısını koruyarak tamamlamayı baflarmıfltır yılında %49,4 artıflla 23,5 milyar $ ciro elde eden Tüprafl'ın y l n son çeyre inde yaflanan krize ra men konsolide net kârı 339,8 milyon $ olarak gerçekleflmifltir. 22,8 milyon ton petrol ürünü üretiminin gerçeklefltirildi i 2008 yılında Tüprafl rafinerilerinde kapasite kullanım oranı %86,2 olarak gerçekleflmifltir. Uygulanan politika do rultusunda 2007 yılında toplam üretim içinde %67,5 olan daha yüksek katma de ere sahip beyaz ürünlerin payı 2008 yılında %68,7'ye yükseltilmifltir. Yatırımların tamamlanmasıyla AB normlarına uygun motorin üretimi Tüprafl, Avrupa Birli i otomotiv yakıtlarına yönelik Euro V standartları kapsamında 1 Ocak 2009 itibariyle uygulamaya al nan spektlere göre motorin ve benzin üretimine bafllam flt r. Tüprafl'ın Euro V spektlerine yönelik yatırımları, 2005 yılı sonunda gerçekleflen özellefltirme sonrası hızlandırılarak, son üç yılda bu amaçla yapılan 704 milyon $ harcama ile nihai kısmı 2009 un ilk çeyre inde tamamlanacak zmit Rafinerisi benzin iyilefltirme yatırımı haricinde tamamlanmıfltır. Türkiye depolama kapasitesinin %60'ından fazlası Tüprafl altyapısını çok daha güçlü hale getirmek ve operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla bafllattı ı ilave tank inflaat projelerini 2008 yılında hızlandırarak yıl içinde 1,1 milyon m 3 lük ilave yeni kapasite elde etmifltir. Tüprafl, 2,3 milyon m 3 ü ham petrol, 3,7 milyon m 3 ü ürün olmak üzere toplam 5,9 milyon m 3 maksimum tank kapasitesi ile ülkemizin toplam depolama kapasitesinin %60' ndan fazlasına sahiptir. Bu altyapısı ile Tüprafl, ülkemizin ulusal stok yükümlülü ünün yerine getirilmesinde en büyük potansiyele sahip flirkettir. Fuel Oil Dönüşüm Projesi Türkiye'de ürün taleplerinin geliflimine bakılarak 5 milyar $ seviyelerini aflan rafineri infla maliyetlerinin yanı sıra pazarın yönü de erlendirildi inde; ülkemizin özellikle benzin ve fuel oil gibi zaten talep fazlası olan ürünleri de üretecek yeni bir rafineri yerine, talebin üretimle karflılanamadı ı bir ürün olan motorin üretimine a ırlık verecek bir yatırıma ihtiyacı oldu u ortaya çıkmaktadır. Tüprafl, ülkemizde ihtiyacı karflılanamayan motorin ve benzeri beyaz ürünlerin ithalatını azaltarak ilave katma de er yaratmak amacıyla zmit Rafinerisi nde planladı ı Fuel Oil Dönüflüm (Residium Upgrading) yatırımına, kriz öncesinde planlandı ı flekilde, temel mühendislik aflamasının uygulanmasıyla bafllamıfltır yılı baflında tamamlanması planlanan proje için toplamda yaklaflık 1,5-2,0 milyar $ tutarında bir yatırım söz konusu olacakt r. Bu yatırım ile Tüprafl rafinerilerinde tüketim fazlası fuel oil kullanılarak, yaklaflık 1,9 milyon tonu motorin olmak üzere 2,5 milyon ton beyaz ürünün yanı sıra 600 bin ton petro-kok üretimi de gerçeklefltirilmifl olacaktır. Böylece siyah ürün miktarı %50 oranında azalacak, beyaz ürün verimi %83'e yükselecek ve Tüprafl zmit Rafinerisi'nin Nelson Kompleksitesi 7,8'den 11,5 seviyesine yükselmifl olacaktır. Proje, zmit Rafinerisi'nde optimizasyonu sa larken di er rafinerilerden zmit'e hammadde sa lanması yoluyla aynı zamanda kapasite kullanımları da artırılabilecek ve tüm rafinerilerde ürün esnekli i ve maksimizasyonu imkânı oluflacaktır. Projenin yıllık yaklaflık 500 milyon $ ilave FAVÖK sa layaca öngörülmektedir. Ar-Ge odaklı çalışmalar Tüprafl'ta Ar-Ge faaliyetleri teknik servisler yapısı içinde sürdürülmektedir. Her alanda sürekli geliflimi ve verimlilik artıflını esas alan Tüprafl, yeni projeler gelifltirilmesi ve verimlilik artırılması için danıflmanlarla birlikte yürüttü ü faaliyetlerin yanı sıra, Özel Projeler ve Enerji Verimlili i Müdürlükleri vasıtasıyla da Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir yılından itibaren sürdürülen verimlilik ve kârlılı ı artırmaya yönelik çalıflmalarla önemli kazanımlar elde edilmifl; Tüprafl teknik personelince hazırlanan toplam 80 adet projenin 33'ü 2008 yıl sonu itibariyle tamamlanmıfl ve 164 milyon $ kazanç elde edilmifltir. Tüm aktivitelerinde geliflimi, kalite, çevre, toplum ve çalıflan sa lı ına olan duyarlılı ı ön planda tutan Tüprafl, ISO-9001:2000 kalite, ISO Çevre ve OHSAS fl Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemleri belgelerine sahiptir. Ayrıca tüm Tüprafl laboratuvarları TÜRKAK tarafından akredite edilmifltir. Kurumsal Yönetim Endeksi Tüprafl, MKB flirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kapsamında 7,91 olan derecelendirme notunu 8,20'ye çıkarmıfltır ve 2007'de dahil oldu u MKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ni oluflturan öncü flirketler arasındadır ve sonrası Türkiye'nin en büyük sanayi flirketi ve petrol sektörünün öncü kuruluflu olan Tüprafl, sektör açısından zorlu geçmesi beklenen 2009 yılında güçlü mali yapısını koruyarak gelecekte de yüksek kârlılı ını devam ettirmesini sa layacak olan yatırımlarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilir kârlılık için etkin strateji ve politika uygulamaları artarak devam edecektir yılında sürmesi beklenen krizin a ırlaflabilecek etkilerine karflı her türlü tasarruf ve verimlilik odaklı önlem alınmaktadır yılında da AB çevre normlarına uygun ürünleri, temiz ve güvenli ortamda üretme ilkesi do rultusunda çevre yatırımları sürdürülecektir. Tüprafl orta ve uzun vadede ülkemizin motorin ihtiyacının daha yüksek oranda yurt içi üretimle karflılanmasını sa layacak olan fuel-oil dönüflüm yatırımını gerçeklefltirmeyi ve böylece daha yüksek oranda katma de er sa lamayı hedeflemektedir. Rafineri Marjı ($ / varil) 10,90 Fark: 5,36 7,22 Fark: 1,90 5,32 5, Akdeniz Tüprafl 26 27

16 Aygaz Toplam Ciro: milyon $ ç Piyasa Pozisyonu: (Mogaz ve Lipetgaz dahil) Kuruldu u 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lideri Tüplü gazda %39,8 Otogazda %23,5 Toplam LPG pazarında %29,7 pazar pay ile lider Da t m A : (Mogaz ve Lipetgaz dahil) tüplü gaz bayi ve otogaz istasyonu olmak üzere toplam nokta Uluslararası Pozisyon: Avrupa n n 5 inci büyük LPG da ıtım flirketi Yurt Dıflı Gelirlerinin Payı: %5 Brüt Kâr Marjı: %13,3 Faaliyet Kâr Marjı: %7,0 Ortaklık Yapısı: Koç Holding %40,68 Di er Koç %10,53 Di er %24,52 Halka Açık %24,27 Türkiye'nin lider LPG şirketi Koç Toplulu u'nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk flirketi olan Aygaz, kuruldu u 1961 yılından bu yana Türkiye'de LPG sektörünün lideri olmufl, son yıllarda gerçeklefltirdi i atılımlarla Avrupa'nın en büyük befl LPG flirketi arasına girmeyi baflarmıfltır. Aygaz, LPG'nin otogaz, tüplü gaz ve dökme gaz olarak da ıtımının yanı sıra, gaz aletleri üretimi ve satıflını da gerçeklefltirmektedir. Türkiye'de tüplü gazın jenerik markası olan Aygaz'ı ilk günden bugüne öne çıkaran en önemli özellikleri yenilikçili i ve güvenilirli i olmufltur. LPG sektörünün genelinde ve tüm segmentlerinde pazar lideri olan flirket Aygaz markası altında 81 ilde tüplü gaz bayii ve 597 otogaz istasyonu ile hizmet vermektedir. Genifl da ıtım a ı sayesinde Aygaz tüpü her gün 100 binden fazla haneye girerken, günde yaklaflık 100 bin kifli de Aygaz'ın otogaz ürünü Aygaz Euro LPG ile yolculuk etmektedir. fiirket, ayr ca 24 ülkeye gaz aletleri ihracatı gerçeklefltirerek; Avrupa, Ortado u, Afrika, Güney Amerika ve Uzakdo u pazarlarında da faaliyet göstermektedir. stanbul Sanayi Odası'nın 2007 yılı sıralamasına göre Türkiye'nin en büyük 9'uncu sanayi flirketi olan Aygaz, halka açık ilk ve tek LPG flirketi konumundadır. Aygaz Grubu'nun 2008 yılındaki toplam LPG satıflları ton olarak gerçekleflmifltir. Yıl sonu itibariyle milyon $ konsolide ciro elde eden Aygaz, 2008 yılında 134 milyon $ tutarında ihracat ve transit satıfl gerçeklefltirmifltir. Aygaz, 2008 yılında 50 milyon YTL lik yeni yatırım yapmıfltır. Dünya standartlarında tesisler Aygaz'ın dünya standartlarına uygun, en modern tekniklerle iflletilen 5 adet deniz terminali ve 7 adet dolum tesisi ile 5 LPG gemisinden oluflan bir deniz filosu bulunmaktadır. Gemileri hariç toplam 170 bin m 3 ile Türkiye'nin en büyük LPG depolama kapasitesine sahip olan Aygaz'ın Dörtyol Deniz Terminali ve Stoklama Tesisleri, Türkiye'nin en büyük LPG girifl kapılarından biridir. Aygaz Gebze flletmesi'nde üretilen LPG tüpleri, tanklar, valfler ve regülatörler, Avrupa, Ortado u ve Afrika'da 24 ülkeye ihraç edilmektedir. Bu çerçevede global LPG firmalarına da tüp ihracatının gerçeklefltirilmesi, yetkinlik ve verimlilik açısından gelinen seviyeyi göstermektedir. Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip LPG şirketi Türkiye'nin en büyük kara tankeri filosuna sahip olan Aygaz, yurt içi rafinelerinden alınan ya da dıfl piyasadan sa lanan LPG'yi, Aygaz dolum tesislerine boru hattı, deniz filosu ve 22 m 3 ve 45 m 3 kapasiteli kara tanker filosu sayesinde ulafltırmaktadır. Burada depolanan LPG tüplü, dökme ve otogaz olarak, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmıfl Aygaz'ın 2 bine yakın bayisi aracılı ı ile tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır. Aygaz bayilerinin daha hızlı, daha düflük maliyetli ve daha bilinçli çalıflmalarını sa lamak üzere 2007 yılında devreye sokulan Entegre Siparifl Sistemi'ne (ESS) dahil bayilerin sayısı 575'e, ESS aracılı ıyla hizmet götürülen müflteri sayısı ise 3,3 milyona ulaflmıfltır. Otogaz ve tüplü gaz segmentlerinde pazar lideri Aygaz 2008 yılında da en yüksek pazar payı ile sektör liderli ini korumufltur. Otogaz segmentinde liderli ini pekifltiren Aygaz, tüplü gaz pazarındaki genel daralmaya karflın, bu segmentte de pazar payını artırmayı sürdürmüfltür. Otogaz pazarında kendi markasıyla tüm Türkiye'de hizmet veren tek LPG firması olarak sektörünün lider ve en güvenilir markası konumundaki Aygaz, ekonomik daralmanın satıfllara da yansıdı ı bu zorlu süreçte güçlü da ıtım a ı ve ürün kalitesiyle fark yaratmaya devam etmektedir. Segment bazında bakıldı ında Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markalarının tüplü gaz pazarında toplam payı %39,8, otogaz segmentinde ise %23,5 olmufltur. Yeni ürünlerle artmaya devam eden müşteri memnuniyeti Aygaz, çocuk kilitli, aleve dayanıklı ve gaz filtreli metal dedantörle kullanılabilen tüplerin yanı sıra, tüpün aniden bitmesi riskini ortadan kaldıran seviye göstergeli dedantörü gelifltirerek pazara sunmufltur. Ev tüplerinde kullanılan ve Aygaz markasının güvenilirli ini temsil eden hologram kapak piknik tüplerine de uygulanmaya bafllanmıfltır. Ödüllerle dolu bir yıl Aygaz, Avrupa Birli i Çevre Ödülleri Türkiye Programı'nda Yönetim kategorisinde 3 üncülük ödülüne layık görülmüfl; ba ımsız bir arafltırma flirketi tarafından yapılan En yi Markalar (Best Brands) arafltırmasına göre Türkiye'nin en iyi dört ürün markasından biri ve LPG sektörünün en iyi markası seçilmifltir. Aygaz'ın sa lık konusunda gerçeklefltirdi i sosyal sorumluluk projesi Ayıflı ı: Aygaz'dan Sa lık Iflı ı, Sa lık Gönüllüleri Derne i tarafından Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü kategorisinde 2 ncilik ödülünü almıfltır. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun Standard and Poors (S&P) ile hazırladı ı ''Türk fieffaflık ve ffla Arafltırması 2008 sonuçlarına göre Aygaz kurumsal yönetimde Türkiye'nin en fleffaf befl flirketi arasında yer almıfltır. Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok önem veren LPG şirketi Türkiye LPG sektöründe en çok patente sahip flirket konumunda bulunan Aygaz, 2008 yılı boyunca yürüttü ü Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme çalıflmaları sonucunda Türk Patent Enstitüsü'ne sekiz farklı bafllık altında patent baflvurusu gerçeklefltirmifltir. Vakum kontrol makinesi, istifleme makinesi, ikili serigrafi makinesi, bo az lasti i kontrol makinesi, ev tüpü ve kamp tüpü için kapak takma makineleri, kontrol makinesi ve bir kontrol sistemi için baflvuruda bulunan Aygaz, sektöre yenilikler sunmaya devam etmektedir ve sonrası Aygaz, faaliyet gösterdi i tüm segmentlerde liderlik konumunu sürdürmek, pazar payını yükseltirken kârlılı ını da artırmak amacındadır. fiirket, uzun vadede Türkiye'nin alternatif enerji ihtiyacına çözüm olabilecek projeler üreterek enerji güvenli i ve enerji karıflımı kavramlarının daha iyi anlaflılabilmesi için çalıflmalarına devam edecektir. Mogaz Koç Toplulu u'nun Aygaz ile birlikte LPG sektöründe faaliyet gösteren ikinci flirketi olup, 63 flirketten oluflan LPG pazarında yıllık yaklaflık 200 bin ton satıfl hacmiyle Türkiye'nin tüplü gazda 4'üncü, dökme gazda 3'üncü, otogazda 7'inci büyük da ıtıcı firmasıdır yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu belirlemesinde 76'ncı sıraya yükselen Mogaz, 2008 yılında yeni bayileri ve 10 ilde yaygınlafltırdı ı do rudan satıfl faaliyetiyle pazardaki güçlü konumunu sürdürmüfltür. Tüplü gaz, dökme gaz ve otogaz segmentlerinde Mogaz ve Lipetgaz markaları ile faaliyet gösteren flirketin 2008 yılı toplam pazar payı %5,5 olarak gerçekleflmifltir

17 Opet Ciroda %16 artış Entek Akpa Toplam Ciro: milyon $ ç Piyasa Pozisyonu: Beyaz ürünlerde %16,1 pazar pay ile 3'üncü Siyah ürünlerde %14,5 pazar pay ile 2'nci Da t m A : istasyon (Sunpet dahil) Brüt Kâr Marjı: %4,9 Faaliyet Kâr Marjı: %1,7 Ortaklık Yapısı: Tüprafl %40,00 Di er Koç %10,00 Öztürk Grubu %50, yılında kurulan ve 2002 yılı sonunda %50 ortaklıkla Koç Toplulu u'na katılan Opet, akaryakıt da ıtım sektöründe perakende ve toptan faaliyetler yürütmekte; madeni ya üretimi ve pazarlaması ile petrol ürünlerinin uluslararası ticaretini yapmaktadır. Kuruluflundan bu yana altyapı yatırımlarına a ırlık veren Opet, Türkiye'de akaryakıt da ıtım sektöründe tüketicinin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir. fiirket, 2008 yılında da pazar payını artırmaya devam etmifl, beyaz ürünlerde (benzin ve motorin) %16,1 pazar payı ile sektörde 3 üncülük konumunu korumufltur. Aynı dönemde siyah ürünlerde (fuel oil, kalorifer yakıtı, vs) ise %14,5 pazar payı ile 2 nci konumda yer almıfltır. Akaryakıt pazarındaki daralmaya ra men Opet sat fllar n 2007 yılına göre miktarsal olarak beyaz ürünlerde %5, siyah ürünlerde ise %43 artırmayı baflarmıfltır. Opet'in konsolide sat fllar 2008 y l nda bir önceki y la göre %16 artarak 7,8 milyar YTL düzeyine ulaflm flt r. fiirket, 2007 sonunda olan istasyon sayısını 2008 yılında 1.317'ye yükseltmifltir. Bu istasyonların 753'ü Opet, 564'ü ise Sunpet markası ile faaliyet göstermektedir. Depolama kapasitesiyle akaryakıt dağıtım sektörünün lideri Opet, ülke çapına yayılmıfl befl farklı terminalinde toplam 844 bin m 3 'lük depolama kapasitesi ile akaryakıt da ıtım sektörünün lideri olmasının yanı sıra, Tüprafl'tan sonra Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesine sahip flirketi konumundadır. Depolama kapasitesi artırımı kapsamında sürdürülen Marmara Terminali'nde 278 bin m 3 'lük ilave tank ve 61 bin m 3 'lük Antalya Terminali inflaatlarının 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır. nflaat halindeki kapasite artırımlarının tamamlanması ile 2009 yılı sonunda toplam depolama kapasitesi yaklaflık 1,2 milyon m 3 'e ulaflacak ve Opet'in sektördeki rekabet gücü daha da artacaktır yılında Opet Marmara Ere lisi Terminali'nde, petrol sektöründe ticaret ve ikmal hizmetlerinde faaliyet göstermekte olan Rusya'nın önemli petrol flirketlerinden Gunvor International B.V. ile fuel oil depolama hizmeti anlaflması yapılmıfltır. lk aflamada 60 bin m 3 olan anlaflma kapasitesi, Aralık ayında 140 bin m 3 'e yükseltilmifltir. Müşteri memnuniyetinde sektör lideri Türkiye Kalite Derne i (KalDer) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi anketinin 2008 yılı sonuçlarına göre Opet, üçüncü kez sektör liderli ini ilan etmifltir. Müflteri memnuniyetinde 2006'da elde etti i sektör 1 incili ini 2007 ve 2008'de de devam ettiren Opet, müflterilerine verdi i önem sayesinde kalıcı liderli i yakalamıfltır. Müflteri memnuniyetini ve ba lılı ını artırmak amacıyla kullanılan Opet Kart müflteri programına kayıtlı üye sayısı 2008 sonu itibari ile 2,9 milyona ulaflmıfltır. Sosyal sorumlulu a odaklanmayı bir kurum kültürü olarak benimseyen Opet'in, kuruluflundan bugüne imza atm fl oldu u ve devam etmekte olan birçok sosyal sorumluluk projesi mevcuttur ve sonrası Opet, yeni dönemdeki hedef ve stratejilerini temel rekabet avantajlarına odaklanarak rekabet gücünün artırılması üzerine kurmufltur. Farklı ve baflarılı kampanya ve projeler yapılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kiflisel pazarlama tekniklerinin en etkin flekilde kullanılmasını sa lamak amacıyla gerekli altyapının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu flekilde bir yandan müflteri memnuniyetinde liderlik sürdürülürken, di er yandan da pazar payının artırılması ve flirketin büyümeye devam etmesi sa lanacaktır. zmit, Bursa ve stanbul da toplam 253 MW kapasiteye sahip iki do algaz çevrim santrali ve bir gaz motoru bazlı kojenerasyon tesisine sahip olan Entek, Koç Toplulu u'nun elektrik üretim flirketidir. Elektrik üretiminde özel sektör, ülke üretiminin %20'sine sahip olup, bu payın yaklaflık yarısı küçük ölçekli otoprodüktör santrallere aittir. Entek, özel sektör içinde yaklaflık %5 paya sahiptir ve 5'inci sırada yer almaktadır. fiirketin 2008 yılı net satıflları bir önceki yıla göre % 56,7 artıflla 382,1 milyon YTL ye, FAVÖK rakamı ise %371 artıflla 78,5 milyon YTL'ye yükselmifltir yılı net kârı 59,6 milyon YTL olmufltur. fiirketin 2008 yılında verimlilik artıflı için yapılan so utma sistemi yatırımı tamamlanmıfl ve getiri sa lamaya bafllamıfltır. Ayrıca zmit tesisinde bulunan buhar türbininin bofl kapasitesinin de de erlendirildi i LM6000 gaz türbini yatırımına bafllanmıfltır. Bu yeni türbinin A ustos 2009 döneminde devreye alınmas yla toplam kapasitesinin 305MW a ulaflmas ve ciro ve kârlılı a önemli katkıda bulunması beklenmektedir. Uzun vadede, kapasite artıflı ve kârlılık sa layacak yatırımlarla yeni tesislerin kurulmasına, sektördeki özellefltirmelerin takibi ve uygunlu u ölçüsünde potansiyel satın alımlarına ve teknolojik geliflmelerin takip edilerek yeni teknolojik uygulamalar ve potansiyel ortaklıklara odaklanmayı planlayan Entek, 2009 yılında üretim esnekli i avantajını en iyi flekilde kullanarak kâr maksimizasyonunun sa lanmasına öncelik verecektir. LPG da ıtımı, toptan akaryakıt pazarlaması ve dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik perakende ve toptan satıfl faaliyetleri yürüten Akpa'nın, Bursa, Antalya, Ankara ve zmir illerinde flubeleri bulunmakta olup; 2008 yılı gelirleri 200 milyon YTL seviyesinde gerçekleflmifltir. Demir Export Ülkemizin en büyük özel sektör kömür üreticilerinden biri olan Demir Export, bu faaliyetinin yanı sıra demir, krom, çinko ve bakır cevheri üretimi de yapmaktadır. Üretti i bakır, krom ve çinko cevherini yurt dıflına ihraç eden fiirketin, Birleflik Arap Emirlikleri Wadi Isfini'de agrega tesisi bulunmaktadır. Aygaz Doğal Gaz Do al Gaz Piyasası Kanunu kapsamındaki özel flirket faaliyetlerinde yer almak ve ayrıca do algaz alanında ortaya çıkacak Türkiye içinde ve dıflındaki fırsatlardan yararlanmak üzere, Norveç petrol ve do algaz flirketi StatoilHydro ile Koç Holding in eflit ortaklı ıyla, 2004 yılında Koç Statoil unvanıyla kurulmufltur. Dünyada ve Türkiye'de önemi her geçen gün artan enerji sektöründe yatırımlarını sürdüren Koç Toplulu u, 2009 yılı baflında yatırım fırsatlarını en iyi flekilde de erlendirebilmek amacıyla, Koç Statoil flirketlerindeki StatoilHydro nun hisselerini sektöründe lider konumda olan Aygaz A.fi. nin devralmasına karar vermifltir. Unvan Aygaz Do al Gaz olarak de iflen fiirket, yurt içi pazarlarda sıvılafltırılmıfl do al gaz (LNG) toptan satıfl ve iletimi ile baflladı ı faaliyetlerine, sıkıfltırılmıfl do algaz (CNG) satıfl, iletim ve da ıtımı faaliyetlerini eklemek suretiyle, gelifltirerek devam etmektedir

18 Otomotiv Liderli e taflıyan yaratıcılık Üretimde... Toplam araçların Ticari araçların %47 si %88 i hracatta... Toplam araçların Ticari araçların %47 si %96 sı Satıfllarda... Binek otomobilde %17 Ticari araçlarda %41 Traktörde %50 Toplam otomotivde %27 pazar pay yla lider 32 33

19 Otomotiv sektöründe global krizin etkileriyle zorlu bir yıl Koç Topluluğu Otomotiv Grubu 2008 yılı, hem dünyada hem de Türkiye'de otomotiv sektörü için oldukça zorlu bir sene olmufltur. Global piyasalara bakıldı ında otomotiv satıfllarının yılın ilk yarısında yüksek petrol fiyatlarından olumsuz etkilendi i, yılın üçüncü çeyre inden itibaren ise ekonomik krizin yans malar sonucu hızla gerilemeye devam etti i görülmüfltür. Dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de satıfllar tarihi düflüfller yaflarken ABD'nin otomotiv devlerinden General Motors ve Daimler Chrysler finansal yardım almak için devlete baflvurmufltur. Di er ülkelerde ise talepteki düflüfl sonucu flirketlerin üretime sık sık ara verdikleri, ifl gücünü azalttıkları, bazı yeni modellerin piyasaya çıkma tarihlerini ve yeni yatırım planlarını erteledikleri gözlenmifltir. Avrupa'nın en büyük piyasası olan Almanya'da 2008 yılı üretimi 2007 yılına göre %3 daralarak 2002 yılından beri ilk kez gerilerken, satıfllar da %1,9 azalmıfltır. Japonya pazarı ise %6,5 daralma yaflayarak 1974 yılından bu yana en kötü yılını geçirmifltir. Türkiye otomotiv piyasasında 2008 yılının ilk befl ayında bir önceki senenin üzerinde seyreden toplam satıfllar, Haziran ayından itibaren düflüfle geçmifltir yılı toplam binek otomobil ve hafif ticari araç satıflları Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin verilerine göre adetle bir önceki yılın %17 altında gerçekleflmifltir. Binek otomobil satıfllarındaki yıllık daralma %14,4 seviyesini bulurken hafif ticari araçlarda düflüfl %20,8 seviyesine ulaflmıfltır. Özellikle yılın son çeyre ine bakıldı ında toplam daralma geçen senenin aynı dönemine göre %53,3 e ulaflmıfl ve söz konusu dönem iç pazardaki satıfllar açısından 2002 yılından bu yana gerçekleflen en kötü son çeyrek olmufltur yılı rakamlarına bakıldı ında Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin ve ihracatının %47'sinin Koç Toplulu u flirketleri tarafından gerçeklefltirildi i görülmektedir. ç ve d fl talepte görülen önemli daralmaya ra men Topluluk otomotiv flirketlerinin toplam üretimi bir önceki yıla göre %7,9 büyümüfl ve 561 bin adedi aflmıfltır. Toplulu un otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre %16,7 artıfl ile araç seviyesine ulaflmıfltır. Koç Toplulu u flirketleri özellikle ticari araç segmentindeki liderliklerini 2008 yılında da adede varan üretimle pekifltirmifl ve ülkemiz ticari araç ihracatının %96,2'sini gerçeklefltirmifltir. Global ekonomik krizin derinleflece i yönündeki endifleler devam ederken, geçmiflte belirli ülkelerde yaflanan münferit krizlere kıyasla Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında aynı anda meydana gelen daralmaya ba lı olarak ihracat pazarlarının da zora girmesi sebebiyle otomotiv piyasasının canlanmasının zaman alaca ı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde, otomotiv piyasas nda yeni dengelerin oluflması kaçınılmazdır ve bu süreçte üreticilerin rekabet avantajlarını kuvvetlendirebilecek alternatiflere yönelmeleri ve daha verimli üretim merkezlerine kaymaları beklenmektedir. Bu kapsamda uzun yıllardır dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Motor Co. ve Fiat S.p.A. ile ortaklık içinde bulunan, özellikle son yıllarda yaptı ı önemli yatırımlarla büyük ihracat projelerine imza atan ve birden fazla markanın üretim merkezi haline gelen Koç Toplulu u otomotiv flirketleri, global otomotiv piyasasındaki yeniden yapılandırma sürecinden azami faydayı sa lamayı hedeflemektedir. Bu süreçte Koç Toplulu u otomotiv flirketlerinin son yıllarda yo unlaflan yeni ürün gelifltirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri, verimlili i artırmaya yönelik olarak kullanılan ileri teknoloji ve maliyeti azaltma odaklı projelerin yanı sıra Türkiye deki geliflmifl yan sanayi ve tecrübeli ve verimli ifl gücü gibi kuvvetli avantajlarının katma de er yarataca ına inanılmaktadır. Koç Toplulu u flirketleri Türkiye nin toplam otomotiv üretim ve ihracat n n %47 sini gerçeklefltirmifltir Yurt d fl piyasalarda yaflanan daralmaya ra men otomotiv ihracat %14,6 artm flt r yılında Türkiye pazarında toplam otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %4,3 arttı ı gözlenmifltir. Toplam ihracat ise, Otomotiv Sanayi Derne i verilerine göre yurt dıflı piyasalarda yaflanan daralmaya ra men özellikle yılın ilk yarısında gösterilen kuvvetli performansa ba lı olarak 2007 yılının %14,6 üzerinde gerçekleflerek 21,9 milyar $ a ulaflmıfltır yılının ilk yarısında özellikle Uzak Do u kökenli markaların pazara girifli ile sektörde fiyat odaklı rekabet artmıfltır. Araç satıfllarının büyük oranda banka kredileriyle yapıldı ı ülkemizde, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında bir düflüfl meydana gelebilece i beklentisi, sene baflında ertelenmifl talep do rultusunda satıfllar üzerinde bask yaratırken, global krizin derinleflmesi ve Özel Tüketim Vergisi ndeki indirim beklentisi yılın geri kalanında da tüketimi olumsuz etkilemifltir. Enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma maliyetleri etkilemifl; buna karflın iç ve dıfl pazarlarda azalan talep, flirketlerin geçti imiz yıllarda artırılan kapasitelerinin atıl duruma düflmesine neden olmufltur. A ır ticari araç pazarının kendi içindeki dinamikleri nedeniyle sektörde meydana gelen daralma otomobile kıyasla daha az hissedilmifl, özellikle iç pazarda toplu taflımacılıkta halk otobüsüne kayma e ilimi ve filo alımları bu etkiyi azaltan etmenler olmufltur. Traktör pazarı Ocak ayında traktör ve zirai ekipmanlardan alınan %18'lik KDV'nin %8'e düflürülmesine ve Hükümetin zirai ekipman alımlarında sa ladı ı %50 oranında yardım ile çiftçiye deste ini sürdürmesine ra men, global finansal krizden olumsuz etkilenmifl, bankaların kredi programlarını iptal etmesi veya faiz oranlarını artırarak çok daha seçici davranması sonucunda traktör pazar önemli ölçüde daralmıfltır. Savunma sanayinde iç pazardaki millileflme politikası ve yerli üreticilerin tercih edilirli inin artması, sektörün geliflimine olumlu katkı sa larken, dıfl pazarlarda Türk savunma sanayinin farklı alanlarda kendini ispat etmesi de talebi olumlu etkilemifltir.

20 Ford Otosan Toplam Ciro: milyon $ ç Piyasa Pozisyonu: Sektörde son 7 senedir lider Toplam %14,7 pazar payı ile lider Da t m A : 77 tanesi ana satıfl noktası olmak üzere toplam 204 bayi Uluslararası Pozisyon: Transit ve Transit Connect ticari modellerinin üretim ve ihracat merkezi Yurt Dıflı Gelirlerinin Payı: %69 Brüt Kâr Marjı: %14,5 Faaliyet Kâr Marjı: %8,7 Ortaklık Yapısı: Koç Holding %38,46 Di er Koç %2,58 Ford Motor Co. %41,04 Halka Açık %17,93 Üst üste 7 nci kez pazar lideri ve otomotiv ihracat şampiyonu 1959 yılında kurulan Otosan, kısa sürede montaj fabrikasından bir üretim merkezi konumuna gelerek Türkiye'de otomotiv sanayinin ilk tohumlarını ekmifltir. Günümüzde Kocaeli Fabrikası'nda Koç Holding ve Ford Motor Co. ortaklı ıyla üretti i Transit ve Transit Connect ticari modelleriyle Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracatçısı olma özelli ini 2008 yılında da sürdüren Ford Otosan, toplam otomotiv pazarında %14,7 pay ile sektörde üst üste 7'nci kez lider olmufltur. fiirket, ticari araç segmentinde %23,4'lük pazar payı ile liderli ini devam ettirirken; binek otomobil segmentinde %8,5 pazar payı ile 4 üncü sırada yer almıfltır. ISO-500 sıralamasına göre Türkiye'nin 2'nci büyük sanayi flirketi ve ihracatçı firması konumunda olan Ford Otosan'ın ödüllü Kocaeli Fabrikası, yapılan kapasite artırımları sonucunda y ll k toplam 320 bin adetlik araç üretim kapasitesine ulaflmıfl; ekonomik dalgalanma öncesinde tam kapasite ile çalıflan fabrikada sektörde yaflanan durgunluk sonucu 2008 yılı ortalama kapasite kulanım oranı %82 olmufltur yılında 50 nci yılını kutlayacak olan Türk otomotiv sektörünün en köklü flirketlerinden Ford Otosan, yaflanan ekonomik dalgalanmalar karflısında esnek üretim ve planlama stratejisi, optimum stok seviyesi ile operasyonları sürdürme felsefesi, etkin ve genifl bayi a ı ve güçlü finansal yapısı sayesinde olabilecek asgari verimlilik kaybı ve nakit akıflı odaklı yaklaflımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. stikrarlı kâr marjları, kuvvetli nakit yaratma gücü ve yüksek temettü verimi sayesinde zor zamanlarda dahi defansif bir hisse olarak yatırımcılarına de er katan Ford Otosan, önümüzdeki yıllarda da marjlarını korumayı, güçlü ürün portföyüyle pazar payını artırmayı, Türkiye otomotiv pazarındaki lider konumunu sürdürmeyi ve Ford Avrupa'nın üretim merkezi olmayı hedeflemektedir. Yenilenen ürün gamıyla pekiştirilen pazar liderliği 2007 yılını yeni Mondeo modelinin oldukça baflarılı lansmanı ile kapatan Ford Otosan, 2008 yılında özellikle otomobil modellerinde ürün gamının tamamına yakınını yenilemifltir. fiirket öncelikle otomobil satıfllarının yaklaflık %50'sini oluflturan ve ilk lansmanının yapıldı ı 1999 yılından bu yana, C segmentinin en güçlü modellerinden biri olarak kabul edilen Ford Focus u, Ford Kinetik Tasarım felsefesi ile yenilemifltir. Aracın Focus Coupe Cabriolet ve Focus WRC serisi de piyasaya sunulmufltur yılının bir di er önemli ürün lansmanı, Avrupa'da üretilen ilk dört çeker model olan ve Ford'un J-M segmentindeki ilk temsilcisi unvanına sahip Ford Kuga olmufltur. Yılın son çeyre inde ise, B segmentinin en güçlü modellerinden olan ve 2005 ve 2007 senelerini sınıfında lider olarak kapatmayı baflaran Fiesta'nın 7 nci nesil yeni modelinin ve 2 nci nesil yeni KA'nın lansmanları yapılmıfltır. Ticari araçlarda ise, Connect Kombi Colorline, Transit'in genifl ürün yelpazesine eklenen 4,6 ton serisi van ve kamyonetler ile Ford Cargo x2 ise de iflik seçenekleri ile farklı müflteri gruplarına hitap ederek, bu ürün grubunda pazar payının artmasını sa lamıfltır. Ford Otosan, Türkiye ve Avrupa pazarlarının en baflarılı modellerinden biri olan Transit Connect'i, 2009 yılının Nisan ayından itibaren Amerika'ya ihraç edecek, böylece Amerika kıtasına otomobil ihraç eden ilk Türk flirketi olarak flirket ve sektör açısından da bir ilki daha gerçeklefltirmifl olacaktır. Liderliği destekleyen önemli rekabet avantajları Maliyet avantaj, esnek üretim gücü, Kocaeli Fabrikası'nın sahip oldu u liman tesisleri ile sundu u lojistik üstünlükler ve yan sanayi üretimine olan yakınlı ı, Ford Otosan'a büyük ölçekli bir ihracat programı ile sektörde benzersiz bir güç sa lamaktadır. novasyona verdi i önemle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan otomotiv teknolojilerine yatırım yapan Ford Otosan, Türkiye'nin hafif ticari araç segmentindeki ilk hibrid araç projesini TÜB TAK MAM ve stanbul Teknik Üniversitesi'nin ifl birli iyle yürütmektedir. Ford Otosan, taleplere en hızlı flekilde cevap verebilmek ve müflteri memnuniyetini artırmak amacıyla güçlü ve tecrübeli bir da ıtım a ı kurmayı hedeflemifltir. fiirket, co rafi özellikler, satıfl kapasitesi ve temsil noktası kriterleri do rultusunda, toplam 204 tesisi ile hizmet vermektedir. Ödüllerle pekişen başarılar 2008 yılı, Ford Otosan'ın baflarılı çalıflmaları sebebiyle yurt içinde ve dıflında pek çok ödül almaya layık görüldü ü bir sene olmufltur. fiirket, yurt içinde Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen fiehabettin Bilgisu Çevre Ödülü'nü 3. kez kazanmıfl, Sanayi Kuruluflları Sektörel Performans De erlendirme Organizasyonu tarafından Büyük flletme Kategorisi Büyük Ödülü ve Büyük flletme Kategorisi Taflıt Araçları ve Yan Sanayi Sektör Ödülü nün yanı sıra Çalıflma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı'nın flçi Sa lı ı ve Güvenli i En yi Uygulama Ödülü ne layık görülmüfltür. Ford Otosan ayrıca Avrupa Birli i Çevre Ödülleri Türkiye Programı kapsamında 'Ürün Kategorisi' birincili i ve 'Yönetim Kategorisi' ikincili i ödüllerini almıfl, Castrol Fiesta Sporting Trophy International dünya flampiyonlu unu kazanmıfltır ve sonrası Ford Otosan, üretti i araçları tasarlayan, gelecek araç teknolojilerini belirleyen güçlü flirketlerden birisi olmayı ve böylece global Ford organizasyonu içinde bir mühendislik ve Ar-Ge merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. Hafif ticari araç tasarım ve üretiminde gerçeklefltirdi i teknoloji gelifltirme çalıflmaları ile birlikte 2012 senesinde Ar-Ge merkezi çalıflan sayısını iki katına çıkarmayı planlayan flirket, sadece satıfl ve ihracat rakamları ile de il, patent, bilimsel yayın, marka ve tasarım çalıflmalarında görülen hızlı yükselifl ve beraberinde gelen tasarım ödülleri ile pazar payını da artırmaktadır. Ford Otosan Nisan 2009 da bafllamas planlanan Transit Connect ihracat yla ABD ye otomobil ihraç eden ilk Türk flirketi olacakt r fiirket, 2008 yılında krizin etkilerini göz önüne alarak kapasite artırım, modernizasyon ve ürün gelifltirme projelerine yönelik yat r m harcamas n yaklafl k 70 milyon YTL seviyesinde tutmufltur.

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

Koç Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2009

Koç Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2009 Koç Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2009 FAALİYET RAPORU 2009 Stratejik Prensiplerimiz Fark yaratabildi imiz ve rekabet avantaj m z n yüksek oldu u sektörlere odaklanmak Marka gücümüzü ve teknolojiye olan

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

de iflime inanmak, de iflerek baflarmak

de iflime inanmak, de iflerek baflarmak de iflime inanmak, de iflerek baflarmak Faaliyet Raporu 2007 Dünya Liginde Koç Holding Fortune 500 s ralamas ndaki tek Türk flirketiyiz ve dünyan n en büyük 200 flirketi aras nday z (2006 y l sonu sonuçlar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2011-31.03.2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Çal flan Say s 81.926 59.513

Çal flan Say s 81.926 59.513 80. y la do ru güçlü kökler, yeni enerji... Faaliyet Raporu 2005 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan 'ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 8 CEO'nun De

Detaylı

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1928 yılında genç ve öngörülü bir işadamı Standart Oil (Mobil) Ankara temsilciliğini alarak enerji sektörüne ilk adımını attı. Enerji sektörünün

Detaylı

Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu

Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Ağustos 2009 Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Sıra Toplam Satışlar / GSYH Toplam İhracat / Türkiye İhracatı %9* %11* Global 500 2008 : 172 2007 : 186 2006 : 190 2005 : 358 2004 : 389 İMKB Piyasa Değeri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Koç Holding 24 Şubat 2014

Koç Holding 24 Şubat 2014 Koç Holding 24 Şubat 2014 2013 Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 08.04.10 11.07.10 13.10.10 15.01.11 19.04.11 22.07.11 24.10.11 26.01.12 29.04.12 01.08.12 03.11.12 05.02.13

Detaylı

Koç Holding 11 Mayıs 2015

Koç Holding 11 Mayıs 2015 Koç Holding 11 Mayıs 2015 2015 1. Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 02.01.12 06.03.12 09.05.12 12.07.12 14.09.12 17.11.12 20.01.13 25.03.13 28.05.13 31.07.13 03.10.13 06.12.13

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Koç Holding 13 Mayıs 2014

Koç Holding 13 Mayıs 2014 Koç Holding 13 Mayıs 2014 2014 1.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 07.04.10 09.07.10 10.10.10 11.01.11 14.04.11 16.07.11 17.10.11 18.01.12 20.04.12 22.07.12 23.10.12

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010. Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.07.2010-30.09.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu

Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Kasım 2009 Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Sıra Toplam Satışlar / GSYH Toplam İhracat / Türkiye İhracatı %9* %11* Global 500 2008 : 172 2007 : 186 2006 : 190 2005 : 358 2004 : 389 İMKB Piyasa Değeri

Detaylı

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1 Yönetim Kurulu... 1 2 Sektörel Gelişmeler... 1 3 Satışlar... 2 4 Üretim ve Kapasite... 2 5 Yapılan Araştırma ve

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Koç Holding 16 Ağustos 2016

Koç Holding 16 Ağustos 2016 Koç Holding 16 Ağustos 2016 2016 1.Yarıyıl Koç Topluluğu www.koc.com.tr 2 Koç Holding Kredi Derecelendirme Moody s Kredi Notu Baa3 Görünüm Olası not indirimi nedeniyle izlemede S&P BBB- Negatif * * Mayıs

Detaylı

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor.

Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Dünya çapına yayılmış üretim ağımızda son teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Feriha Sertçelik Birol Arçelik Ar-Ge Uzmanı Mehmet Cakcak Arçelik Bayi DAYANIKLI

Detaylı

KOÇ HOLDİNG 2011 FAALİYET RAPORU

KOÇ HOLDİNG 2011 FAALİYET RAPORU - - - - - - - KOÇ HOLDİNG 2011 FAALİYET RAPORU DÜȘÜNÜLMEYENİ DÜȘÜNEN YÖNETİCİLERLE TÜRKİYE Yİ GELECEĞE TAȘIYAN İLKLERİN ÖNCÜSÜ BİR KURUM: KOÇ HOLDİNG İÇİNDEKİLER 2 Bir Bakıșta Koç Topluluğu 2 Özet Rakamlarla

Detaylı

Koç Holding Aylık Finansal Sonuçlar

Koç Holding Aylık Finansal Sonuçlar Koç Holding 2012 9 Aylık Finansal Sonuçlar 16 Kasım 2012 2012 9 Aylık Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 25.02.10 18.04.10 09.06.10 31.07.10 21.09.10 12.11.10 03.01.11 24.02.11

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Koç Holding 14 Ağustos 2015

Koç Holding 14 Ağustos 2015 Koç Holding 14 Ağustos 2015 2015 2.Çeyrek Koç Topluluğu www.koc.com.tr 2 Tüpraş Kapasite Kullanımı ve Beyaz Ürün Verimliliği Kapasite Kullanımı % Beyaz Ürün Verimliliği % 94.1 4.0 72.4 72.7 68.5 3.5 65.0

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KOÇ HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KOÇ HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri Merkez Adresi Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İnternet Adresi Nakkaştepe, Azizbey

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Koç Holding 15 Ağustos 2014

Koç Holding 15 Ağustos 2014 Koç Holding 15 Ağustos 2014 2014 2.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 07.04.10 09.07.10 10.10.10 11.01.11 14.04.11 16.07.11 17.10.11 18.01.12 20.04.12 22.07.12 23.10.12

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Koç Holding Yatırımcı Sunumu

Koç Holding Yatırımcı Sunumu Koç Holding Yatırımcı Sunumu Ağustos 2010 Sürekli Yükselen Grafiğiyle Türkiye nin Kârlı, Dinamik ve Lider Holding Şirketi Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Dünya Sıralamalarında Güçlü ve Kalıcı Konum

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Koç Holding Yatırımcı Sunumu

Koç Holding Yatırımcı Sunumu Koç Holding Yatırımcı Sunumu Ocak 2011 Sürekli Yükselen Grafiğiyle Türkiye nin Kârlı, Dinamik ve Lider Holding Şirketi Türkiye nin Öncü Şirketler Topluluğu Dünya Sıralamalarında Güçlü ve Kalıcı Konum Sıralama

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Koç Holding 9 Kasım 2015

Koç Holding 9 Kasım 2015 Koç Holding 9 Kasım 2015 2015 9 Aylık Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 02.01.12 12.03.12 21.05.12 30.07.12 08.10.12 17.12.12 25.02.13 06.05.13 15.07.13 23.09.13 02.12.13 10.02.14

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Koç Holding 10 Kasım 2014

Koç Holding 10 Kasım 2014 Koç Holding 10 Kasım 2014 2014 3.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 02.04.10 29.06.10 25.09.10 22.12.10 20.03.11 16.06.11 12.09.11 09.12.11 06.03.12 02.06.12 29.08.12

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.04.2011-30.06.2011 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

KOÇ TOPLULU U KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2007

KOÇ TOPLULU U KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2007 KOÇ TOPLULU U KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2007 KOÇ TOPLULU U KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2007 3 Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Koç Holding CEO sunun Mesaj 10 Raporun

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı