28 ülke 74 bin çal flan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 ülke 74 bin çal flan"

Transkript

1

2 80 Yılı Aşkın Tecrübe Koç Toplulu u, cirosu, ihracatı, MKB deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye nin en büyük flirketler toplulu udur. Son befl y lda dolar bazında kaydetti i ortalama %31 büyüme sonucu Avrupa'n n halka aç k en büyük 50, dünyan n en büyük 200 flirketi aras nda yer alan Koç Holding, yurt içi ve yurt d fl ndaki lider pozisyonlar yla faaliyetlerini yüksek büyüme potansiyeli vadeden ve güçlü rekabet avantajlar n n bulundu u enerji, otomotiv, dayan kl tüketim ve finans sektörlerinde yo unlaflt rmaktad r. İçindekiler 0180 Yılı Aflkın Tecrübe Özetle Koç Toplulu u : H zl ve Kârl Büyüme 2008 den Satır Baflları 'dan 2009'a Koç Toplulu u Koç Toplulu u Kurumsal De erleri fieref Baflkan 'ndan Mesaj Yönetim Kurulu Baflkan 'n n De erlendirmesi10 12 Yönetim Kurulu CEO'nun De erlendirmesi Üst Yönetim Risk Yönetimi Hissedar De eri Yaratmak En Önemli Sermayemiz: nsan Kayna ımız 21Ar-Ge ye Verilen Önem Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Di er Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Koç Holding Fortune 500 s ralamas ndaki tek Türk flirketi (2007 y l sonu sonuçlar na göre 186'nc ) Handelsblatt' n s ralamalar na göre Avrupa'n n halka aç k en büyük 46'ncı flirketi (2007 y l sonu sonuçlar na göre) Ülkemiz milli gelirinin %9'una efl de er kombine ciro Türkiye'nin toplam ihracat n n %11'i stanbul Sanayi Odas 'n n (ISO) 2007 y l 500 Büyük Sanayi Kuruluflu araflt rmas na göre, en büyük 10 sanayi kuruluflundan 5'i Koç Toplulu u flirketi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun, Standart and Poor's (S&P) ile birlikte dört yıldır yaptı ı Türk fieffaflık ve ffla Arafltırması nda her yıl yer alan, Türkiye nin en fleffaf 3 flirketi arasında Boston Consulting Group (BCG)'un "2009 BCG 100: H zl Geliflen Ekonomilerdeki fiirketlerin Küresel Liderlik Yar fl " listesinde Çin Çok Uluslu flletmeler Uluslararas Enstitüsü'nün (China International Institute of Multinational Corporations / CIIMC) "Çin'de en fazla rekabet gücüne sahip uluslararas flirketler" listesinde Hay Group'un Fortune dergisi ifl birli iyle düzenledi i dünyan n en be enilen flirketleri araflt rmas nda yer alan ilk Türk flirketi AB Komisyonu nun Ar-Ge yatırımları arafltırmasına göre dünyada Ar-Ge'ye en fazla kaynak ay ran flirketlerden biri; listedeki 3 Türk flirketinden 2 si Koç Toplulu u flirketi 28 ülke 74 bin çal flan 01

3 Stratejik Prensiplerimiz Fark yaratabildi imiz ve rekabet avantaj m z n yüksek oldu u sektörlere odaklanmak Marka gücümüzü ve teknolojiye olan hâkimiyetimizi en iyi flekilde kullanabilece imiz sektörlerde büyümek Odakland m z ifl alanlar nda piyasa lideri ya da en yak n takipçisi olarak ölçek ekonomisinden en iyi flekilde faydalanmak deal portföy yap s yla faaliyet gösterdi imiz sektör veya ülkelere ait riskleri dengeleyerek asgariye indirmek Başlıca Rekabet Avantajlarımız Güven ve baflar n n sembolü olarak alg lanmam z; yüksek bilinirli i olan güçlü markalar m z Yüksek büyüme potansiyeli gösteren, doygunluk düzeyleri düflük sektörlerdeki liderlik pozisyonlar m z Türkiye'nin en genifl da t m a na ve müflteri veri taban na sahip olmam z Satıfl öncesi, satıfl ve satıfl sonrası yüksek hizmet kalitemiz Global piyasalardaki lider pozisyonlar m z ve güçlü uluslararas ortakl klar m z Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Bafll ca fiirketler Tüprafl (1) Aygaz (1) Opet Mogaz Entek Bafll ca fiirketler Ford Otosan (1) Tofafl (1) Türk Traktör (1) Otokar (1) Otokoç Bafll ca fiirketler Arçelik (1) Arctic Grundig Elektronik (1) Blomberg Arçelik-LG Elektra Bregenz Bafll ca fiirketler Koç Finansal Hizmetler Yap Kredi Bankas (1) Yap Kredi Sigorta (1) Yap Kredi Emeklilik Yap Kredi Finansal Kiralama (1) Yap Kredi Yat r m Menkul De erler Yap Kredi Yat r m Ortakl (1) Yap Kredi Faktoring Yap Kredi Portföy Yönetimi UniCredit Menkul De erler Koç Tüketici Finansmanı (Koçfinans) Bafll ca fiirketler Koçtafl Tat (1) Düzey Koç Sistem Koç.net Setur Mares (1) Palmira Setur Marinalar RMK Marine Demir Export Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Piyasa Pozisyonu (Pazar Pay ) Rafinajda tek (toplam tüketimin %70 i) LPG da t m nda 1 inci (%30) Akaryak t da t m nda 3 üncü (%16) Do u Avrupa n n en büyük rafinerisi Avrupa n n 8 inci büyük rafinerisi Avrupa n n 5 inci büyük LPG da t m flirketi Toplam otomotivde 1'inci (%27) Binek otoda 1'inci (%17) Ticari araçlarda 1'inci (%41) Traktörde 1'inci (%50) Otomotiv perakendecili inde 1'inci (%7) Avrupa'n n 5 inci büyük traktör üreticisi Buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi ve f r nda 1'inci (%54) Televizyonda 1'inci (%45) Klimada 1'inci (%47) Avrupa'n n 3 üncü büyük beyaz eflya üreticisi Bankac l kta 4'üncü (özel sektör, aktif büyüklü ü) Kredi kartlar nda 1'inci (%22) Sigortac l kta 1'inci (sa l k sigortas toplam prim üretiminde %22) Faktoringde 1'inci (%20) Finansal kiralamada 2'nci (%15) Portföy yönetiminde 2'nci (%19) Bireysel emeklilik yat r m fonlar nda 3'üncü (%15) Yap marketçili inde 1'inci Domates ürünlerinde 1'inci (%30) Türkiye'nin en yüksek marina kapasitesi Uluslararas Ortakl klar Ford Motor Co. Fiat Auto S.p.A Case New Holland Yamaha Uluslararas Ortakl klar LG Electronics Uluslararas Ortakl klar UniCredit Uluslararas Ortakl klar B&Q Kaneka Seeds Kagome Sumitomo Konsolide Sat fllar çindeki Pay %62 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %47 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %12 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %14 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %12 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %13 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %11 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay %25 Konsolide Sat fllar çindeki Pay %3 Faaliyet Kâr (2) çindeki Pay % (1) Halka aç k flirketler (2) fltirak satıfl kazançları hariç Konsolide Gelirler Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Konsolide Göstergeler Tablosu 2008 (3) 2007 (4) 2008 (3) 2007 (4) De iflim (%) (Milyon USD) (Milyon EUR) (Milyon YTL) USD EUR YTL 43,028 38,516 4,512 35,960 31,825 4,136 29,344 26,267 3,077 26,320 23,293 3,027 55,631 49,798 5,834 46,802 41,420 5, Konsolide Gelirler (Milyon YTL) Faaliyet Kârı (3) (Milyon YTL) Net Kâr (4) (Milyon YTL) (1) Halka aç k flirketler (2) fltirak satıfl kazançları hariç Özsermaye Verimliliği (5) (%) 41,3 26,2 Konsolide Faaliyet Kâr Finans Sektörü Harici Finans Sektörü Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı Net Dönem Kâr Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Varl klar Toplam Özsermaye Azınlık Payları Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar 3,895 3, ,383 1, ,565 42,908 10,667 4,220 6,447 2,762 2, ,125 2,988 1,224 1,764 51,264 12,929 6,187 6,742 2,656 2, ,625 1, ,067 30,311 7,535 2,981 4,554 2,021 1, ,287 2, ,291 34,912 8,805 4,214 4,591 5,036 4, ,081 2, ,024 64,890 16,132 3,382 9,749 3,594 2, ,067 3,889 1,593 2,295 59,707 15,058 7,206 7, Son dört y lda konsolide gelirlerde y ll k ortalama %26 art fl Son dört y lda faaliyet kâr nda y ll k ortalama %39 art fl Son dört y lda net kârda y ll k ortalama %41 art fl 13,9 14,6 12, Son dört y lda özsermaye verimlili inde toplam 12 puan art fl (3) ABD Doları ( USD ) ve Euro ( EUR ) tutarlar, Yeni Türk Lirası ( YTL ) tutarları üzerinden gelir tablosu kalemleri için 2008 yılı ortalama (1,2929 YTL = 1 USD ve 1,8958 YTL = 1 EUR), bilanço kalemleri için 2008 yıl sonu TCMB resmi alıfl kurları (1,5123 YTL = 1 USD ve 2,1408 YTL = 1 EUR) kullanılarak hesaplanmıfltır. (4) ABD Doları ( USD ) ve Euro ( EUR ) tutarlar, Yeni Türk Lirası ( YTL ) tutarları üzerinden gelir tablosu kalemleri için 2007 yılı ortalama (1,3015 YTL = 1 USD ve 1,7782 YTL = 1 EUR), bilanço kalemleri için 2007 yıl sonu TCMB resmi alıfl kurları (1,1647 YTL = 1 USD ve 1,7102 YTL = 1 EUR) kullanılarak hesaplanmıfltır. (3) 2007 öncesi rakamlar SPK n n yeni raporlama format na göre tekrar düzenlenmifltir. (4) Ana ortaklık payları (5) Özsermaye Verimlili i = Net Kâr / (Toplam Özsermaye - Net Kâr)

4 : Hızlı ve Kârlı Büyüme 2008 den Satır Başları Hedeflerimiz Başarılarımız Ciromuzu ve kârlılığımızı artırmaya devam ettik 1 Sat fllarda güçlü ve sürdürülebilir büyüme Verimlilik odakl büyüme stratejimiz ve portföyümüzdeki yeniden yap lanma ile hedeflerimizin üzerinde büyüme kaydettik. Konsolide gelirlerimiz FAVÖK ümüz Net kârımız %31 Toplam sat fllarda y ll k ortalama büyüme, $ bazında %25 Yurt dıflı satıfllarda y ll k ortalama büyüme, $ bazında %19 art flla 55,6 milyar YTL'ye ulafltı %35 art flla 5,9 milyar YTL'ye ulafltı Şirketlerimiz yeni başarılara imza atmaya devam etti 2,0 milyar YTL'ye ulafltı 2 Kârl l k ve marjlarda sürekli art fl Maliyet yönetimi ve verimlili e odakl büyüme stratejimizle (pozitif ve artan ekonomik kâr) kârl l m z ve marjlar m z sürekli olarak art rd k. %46 (1) Faaliyet kâr nda y ll k ortalama artıfl, $ bazında (1) 2007 öncesi faaliyet kârı rakamları SPK nın yeni raporlama formatına göre tekrar düzenlenmifltir. 3 Yüksek yat r m getirisi ve azami Daha odakl bir büyüme yaklafl m ile odakland m z sektörlerdeki hissedar de eri yat r mlar m z güçlendirdik ve katma de eri düflük olan ifl alanlar ndan ç kt k. Yüksek yat r m getirisi, kârl l k ve hissedar de eri yaratmaya odakland k. (2) Topluluk Payı 3,0 (2) milyar $ Gerçeklefltirdi imiz flirket sat fllar %42 Net kârda y ll k ortalama artıfl, $ bazında 6,6 milyar $ Gerçeklefltirdi imiz sat n almalar Tüprafl Opet Aygaz Ford Otosan Tofafl Türk Traktör Otokar Arçelik Grundig Arçelik LG Yap Kredi Tat Koçtafl Koç.net Setur RMK Marine : Rafineri marjlar n art rarak Akdeniz marj yla aras ndaki fark zirveye ç kard. Akdeniz'in en yüksek kompleksiteli rafinerileri aras na girdi. : Pazar pay n art rmaya devam ederken, müflteri memnuniyetinde liderli ini korudu. : Aç k ara liderli ine devam etti. Türkiye'nin en iyi dört ürün markas ndan biri ve LPG sektörünün en iyi markas seçildi. Sosyal sorumlulukta Ayıflı ı: Aygaz dan sa lık ıflı ı projesi ile ödül ald. : Türkiye'de pazar liderli ini sürdürürken, Transit Connect'in Amerika'ya ihracat için çal flmalara bafllad. Ürün, yönetim ve iflletme kategorilerinde ödüller ald. : "En yi Otomobil" ve Y l n Ticari Arac kategorilerinde ödüle lay k görülürken, lansman iletiflimi dal nda 4 ödül ald. : Pazar pay n %50'ye ç kararak liderli ini pekifltirdi. Farklı kategorilerde Kalite Çemberi Ödülü ve Ulusal Düzeyde En yi Uygulama Örne i ödüllerine lay k görüldü. : Türkiye'nin ilk milli tank iflini ald. Engelli yolcu tafl mac l na yönelik belediye otobüsü Doruk LE En yi Tasar m ödülü aldı. : Türkiye'de pazar pay nda ve marka bilinirli inde aç k ara liderli ini korudu. Ça r Merkezi ile 2 ödül alırken; ürünleriyle de tasarım, ekoloji ve ergonomi gibi pek çok dalda ödül aldı. 143 patent baflvurusunda bulundu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün listesindeki ilk ve tek Türk flirketi oldu. : Yenilikçi ürün ve tasar m dallar nda pek çok ödül ald. : hracat n geçen y l n 2,5 kat na ç kararak, önemli bir baflar ya imza att. : 185 yeni flube açarak 861 flubeye ulaflt. Ça r Merkezi, internet bankac l ve di er bankac l k hizmetlerinin de dahil oldu u toplam yedi ödül ald. : Harranova Projesi ile salça üretimini ve et iflini, 1 y l içinde Urfa'ya tafl yarak, kârl l n art racak önemli bir baflar ya imza att. : "World Y l n Vitrini" yar flmas nda 2'ncilik ödülü kazand. : BiRi markas ile, alternatif bir iletiflim çözümü sunmaya bafllayarak ilk üç ayda en bilinen ilk 3 internet servis sa lay c markas ndan biri oldu. : Skal International En iyi Seyahat Acentesi, Capital Dergisi En iyi Seyahat Acentesi ve Bookinturkey.com Alt n Örümcek ödüllerini ald. : Ülkemiz tersane tarihinde ilk kez, 4 adet sahil güvenlik gemisinin anlaflmas n imzalad ve yap m na bafllad. Portföyümüzdeki yeniden yapılandırmayı sürdürdük Yüksek dayan kl l k ve ideal portföy çeflitlendirmesi Portföyümüzdeki yurt d fl veya yabanc paraya endeksli gelirlerin 3 pay n art r rken iç piyasadaki faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl lı ı yüksek olan ifl kollar n n 4 pay n azaltarak kurda ve faizde oluflan dalgalanmalara karfl daha dirençli bir portföy yap s na kavufltuk. May s Haziran Temmuz A ustos : Migros T.A.fi'nin %50,83'ü 1,977 milyon YTL karfl l nda sat ld. : Döküm Ürünleri Sinai ve Ticaret A.fi.'nin (Demrad) %99,99'u 24 milyon $ karfl l nda satıldı. : Koç Allianz Sigorta A.fi.'nin %43,41'i ve Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.fi.'nin %49'u toplam 353,4 milyon Euro karfl l nda sat ld. Kav Dan flmanl k Pazarlama ve Ticaret A.fi.'nin Koç Holding A.fi. ile birleflmesi gerçekleflti. : KoçNet Haberleflme Teknolojileri ve letiflim Hizmetleri A.fi.'deki pay m z %99,99'a yükseldi. Otomotiv Lastikleri Tevzii A.fi. (Oltafl)'nin %36,19'u 5,2 milyon $ karfl l nda sat ld. Topluma kazandırmaya devam ettik Sat fllar Faaliyet Kâr VEHB KOÇ VAKFI: YTL cinsinden gelirlerin pay 2003 : % : % Yabanc para cinsinden veya yabanc paraya endeksli gelirlerin pay 2003 : % : %65 Faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl l yüksek olan ifl birimlerinin pay 2003 : % : % Di er ifl birimlerinin pay 2003 : % : %82 Koç Üniversitesi 15 inci, Koç Özel Lisesi 20 nci, Koç Özel lkö retim Okulu ve 13 Koç lkö retim Okulu 10 uncu yıllarını doldurdu ö renciye burs verildi. Meslek Lisesi Memleket Meselesi: 21 flirketimizin katılımıyla; 262 okula ulaflıldı, ö renciye burs ve kiflisel geliflim deste i verildi. Ülkem çin: 387 yerel projenin ardından, 3'üncü yılında ulusal bir projeyle 7 bölgede fidan için seferberlik yapıldı. (3) Yabanc paraya endeksli gelirler: Enerji ifl birimi iç piyasa gelirleri (4) Faiz hareketlerine ve büyümeye duyarl l yüksek olan ifl birimleri: Dayan kl tüketim ve otomotiv 24 kültür yayını yapıldı hasta tedavi edildi ö renciye 10 ilde sorumlu vatandafllık ve çevre e itimi ulafltırıldı. 26 flirketimiz, 714 bayi, çalıflan ve 98 tedarikçi firma katıldı.

5 1926'dan 2009'a Koç Topluluğu Kurulufl yılları Vehbi Koç 16 yaflında Ankara'da babasının açtı ı bakkal dükkanı ile ticaret hayatına atılır. Koç Toplulu u'nun resmi kuruluflunu simgeleyen 31 Mayıs 1926'da Koçzade Ahmet Vehbi adıyla Ankara Ticaret Odası'na kaydolur. lk anonim flirket: Koç Ticaret A.fi yılında Koç Ticaret A.fi. kurulur. Koç Toplulu u'nu meydana getiren giriflimlerin temeli ve geliflme merkezi olan flirketin bir özelli i de çalıflanların kâra ortak eden ilk Türk flirketi olmas d r. Bu dönemde yabancı temsilcilikler alınır. ABD'deki ilk Türk flirketi olan Ram Commercial Corporation kurulur. lk endüstriyel giriflim 1940'ların sonuna do ru imalata yönelifl bafllar. 1948'de General Electric ile ifl birli ine gidilerek Koç Toplulu u'nun ilk endüstriyel giriflimi olan ampul fabrikası kurulur. Uluslararası ortaklıklar 1960'lı yıllarda uluslararası flirketlerle ortaklık ve ifl birli i yapılarak çeflitli sanayi tesisleri kurulur. lk otomobil, ilk traktör, ilk buzdolabı, ilk çamaflır makinesi, ilk tüplü LPG gibi pek çok ürün Koç Toplulu u tarafından üretilir. Bu dönemde Fiat ile Tofafl ortaklı ı kurulur; daha sonraki yıllarda Ford ile ortaklı a dönüflecek olan Ford- Otosan ifl birli i bafllar. Faaliyet alanlarının genifllemesi Koç Toplulu u'nun ifl alanları önemli ölçüde genifller. Topluluk artık otomotivden beyaz eflyaya, zirai aletlerden mensucata, likit petrol gazından, ısıtma teçhizatına, gıda sanayi ve perakendecili inden, turizm, finans ve sigortacılık hizmetlerine kadar yaygın bir alanda çalıflmaktadır. Koç Holding A.fi.'nin kurulması Ulaflılması hedeflenen hızlı büyüme ve geliflmeyi, daha uygun bir örgütleme ve daha kurumsal bir yapı altında gerçeklefltirebilmek amacıyla 1963'te Koç Holding A.fi. kurulur. Vehbi Koç, Holding'in Yönetim Kurulu Baflkanı olur. lk halka arz Halkın tasarruflarını yatırıma yönelterek Türkiye'nin ekonomik geliflmesine katkıda bulunacak büyük yatırımları gerçeklefltirecek sermaye birikimini sa lamak amacıyla, halka açılmaya odaklanılır. Aygaz ve Koç Holding'in hisse senetlerinin bir kısmı Koç Toplulu u personeline satılır yılında kurulan Kav'ın hisse senetleri ise halka arz edilir. Büyüme ve ihracat 1970 lerde Koç Toplulu u geliflimini h z kesmeden sürdürerek bünyesine yeni flirketler katar; ihracata yönelir ve d fl ticaret flirketleri kurar. kinci nesil ifl baflında Kurumsallaflmaya inanan Vehbi Koç,1984 yılında Koç Holding dare Meclisi Baflkanlı ı'nı o lu Rahmi M. Koç'a devreder. Vehbi Koç, Koç Holding fieref Baflkanı olarak çalıflmalarını sürdürür. 1987: Vehbi Koç Dünyada Y l n fl Adam Vehbi Koç Milletleraras Ticaret Odas taraf ndan Y l n fl Adam ödülüne lay k görülür. 1990'lı yıllar: Koç Toplulu u bankac l kta büyüyor 1986 yılında American Express Company ortaklı ıyla kurulan Koç-Amerikan Bank ile bankacılı a adım atan Koç Holding, 1992 yılında bankanın tüm hisselerini satın alarak adını Koçbank olarak de ifltirir. Dünya Nüfus Planlamas Ödülü Birleflmifl Milletler Dünya Nüfus Planlamas Ödülü, Türkiye Aile Sa l ve Planlamas Vakf ad na Vehbi Koç a verilir. 25 fiubat 1996: Türkiye "Cumhuriyet Çınarı"nı yitirir Vehbi Koç, 25 fiubat 1996 günü yaflama veda eder. 95 yıllık ömrünün her anını dolu dolu geçirmifl olan Vehbi Koç, ömrünün son anına kadar çalıflmayı sürdürmüfltür. Yeni bin yıla yeni vizyon Koç Toplulu u yeni bin yıla yeni bir vizyonla girer: Dünyanın lider flirketlerinden biri olmak. Finansal hizmetler tek çat alt nda toplan yor 2001 yılında Avrupa'nın önde gelen bankalarından UniCredito Italiano ortaklı ıyla Koç Finansal Hizmetler kurulur. Üçüncü nesil bayra ı devralıyor Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkanlı ı görevini 4 Nisan 2003 tarihinde o lu Mustafa V. Koç'a devreder. Rahmi M. Koç, halen Koç Holding fieref Baflkanl görevini sürdürmektedir : Koç Toplulu u'nun tarihinde bir kilometre taflı Sürdürülebilir büyüme hız kesmeden devam ederken, Koç Toplulu u, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluflu olan Tüprafl'ı ve Türk bankacılık sektörünün devlerinden Yapı Kredi Bankası'nı bünyesine katar. Küresel lkeler Sözleflmesi imzalanıyor Koç Holding'in kuruluflundan bu yana sürekli geliflen sorumlu vatandafllık olgusu, 2006 yılında Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi'nin imzalanması ile resmi bir politika olarak uluslararası boyuta taflınır : Odaklı Büyüme Stratejisi Yüksek verimlili i, kârlılı ve hissedar de eri yaratmay hedefleyen bir strateji çerçevesinde enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerine odaklanmaya karar verilir. Türkiye'nin en büyü ü... Dünyanın en be enilen flirketlerinden biri... Koç Toplulu u cirosu, ihracatı, MKB'deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye'nin en büyük flirketler toplulu udur. Ulusal ve uluslararas platformda ald ödüllerle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve dünyadaki konumunu sürekli güçlendiren Koç Holding bugün dünyan n 186 nc büyük flirketidir. Sürekli ve de iflmeyen hedefi tüm paydaflları için artan oranda katma de er yaratmak olan Koç Toplulu u, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müflteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayıflı ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. Gelece i gelece e bırakmamak için, gelecek flimdi inancıyla hareket eden Koç Toplulu u 1926'da bafllayan yolculu una geliflerek ve verimlili e odaklı büyüme stratejisiyle devam etmektedir. Koç Topluluğu Kurumsal Değerleri Müflterilerimiz velinimetimizdir. Müflterilerimiz için de er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karfl l k vermek ilk önceli imizdir. Ürünlerimize sahip ç kmak ve sat fl sonras nda da müflterilerimizin yan nda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar m z ve bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan yat r m seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu umuz bu imaj korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kayna m zd r. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal flanlar m z n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz a çekmek ve istihdam etmek, insan m z n yeteneklerinden, gücünden ve yarat c l ndan azami fayda sa lamak; verimliliklerini art rmak, geliflmelerine imkân tan mak ve ifl birli i ve dayan flman n yeflerdi i bir çal flma ortam yaratmak, Koç Toplulu u'nun kuflaklar boyu devaml l n sa lamak için seçti imiz yoldur. "Benim Anayasam fludur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de var m." Vehbi Koç Amac m z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt r. Hizmetin süreklili ini sa lamak üzere, gerekli yat r mlar gerçeklefltirebilmek; küçük ve büyük tasarruflar n birleflmesini teflvik etmek üzere sermayenin hakk olan kâr, hissedarlara sa lamak; çal flanlar m z n ve toplumun ekonomik ve sosyal geliflmesine yard mc olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar n ak lc kullan m n sa layarak savurganl a ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan na ve gelecek kuflaklara karfl sorumluluklar m z yerine getirmek, öncüsü oldu umuz ve vazgeçemeyece imiz bir baflka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü ald m z Türk ekonomisine, güç katmay hedef al r z

6 Uzun vadeli baflarının kısa yolu yoktur. Toplulu umuz, kendi flekillendirdi i gelecekte söz sahibi olmak için de iflimleri do ru yorumlayarak gelece i öngörmeye devam edecektir. Rahmi M. Koç Şeref Başkanı ndan Mesaj Sayın Hissedarlarımız, 2008 yılı, kuflkusuz, dünyada yaflanan de iflimlerin, tarihi bir dönüflümün habercisi oldu u, çok önemli bir yıl olarak hatırlanacak. Bu geliflmeler sonucunda dünya ekonomisinin yeniden flekillenece i, küreselleflmenin bir miktar yön de ifltirece i, sistem tartıflmalarının alevlenece i bir dönemin bizi bekledi ini söylemek çok yanlıfl olmaz. leriyi daha net görebilmek için öncelikle bu noktaya nasıl geldi imizi hatırlamakta yarar var. ki yıl önce ABD konut piyasasında ve ipotek teminatlı kredilerde yaflanan sorunlarla bafllayan kriz kısa bir süre içinde hızlı küreselleflmenin etkisiyle adeta sarmal bir yayılma ile tüm dünyayı içine aldı. Finansal kriz, 2008'in ilk yarısında adım adım derinleflti ve yaygınlafltı, A ustos ayından itibaren de a ır kayıplar su yüzüne çıkmaya ve reel ekonomiye baskı yapmaya baflladı. Dünya, ABD'deki finans devlerinin el de ifltirmelerine, iflaslarına hatta devlet tarafından el konulmalarına sahne oldu. ABD, ngiltere, Euro Bölgesi ve Japonya'da yaflanan durgunluk, kitlesel ifl kayıpları, sektörlerin içine girdi i darbo az, aynı zamanda insanları bir güven bunalımına sürükledi. Dünyanın dört bir yanında uygulanan ekonomik canlanma paketleri, banka kurtarmaları, kredilere yapılan müdahale ve para politikalarının gevfletilmesi ile çok daha sert bir finansal çöküfl engellendi. Ancak üretim sektörüne aynı ölçüde etkili bir destek sa lanamadı. Bu noktada gözler, ABD'nin yeni baflkanı Barack Obama'ya çevrildi. De iflim vaatleriyle dünya sahnesine etkileyici bir flekilde çıkan Obama'nın önünde zorlu bir sınav var. Tüm problemlerin üstesinden gelip gelemeyece ini ve krizin hangi noktada sona erece ini anlamak için biraz zaman gerekecek. De iflim rüzgârlarının hangi yöne esece ini ileride görece iz. Bugün ortaya çıkan tablo, bazı temel de iflimlerin yaflanaca ına iflaret ediyor: Finans dünyası yeniden düzenlenecek, risk yönetimine verilen önem artacak, serbest ticaretin önünde yeni engeller oluflması ve korumacılık anlayıflının meflrulaflması gibi ihtimaller gündemimizi meflgul edecektir yılı tüm dünya ülkelerinin küresel kriz ile yüzyüze geldi i ve her ülkenin kendine göre çeflitli önlemler gelifltirmeye baflladı ı yıldı yılı ise krizle mücadele, ayakta kalabilme ve güçlü ve lider oyuncular için krizi fırsata çevirebilme yılı olacak. Dünya, bir yandan, ekonomik kriz ve enerji sorunu ile bafl etmeye çalıflıyor. Öte yandan, Ortado u ve Güneybatı Asya co rafyasında tırmanan gerginlik hızla yükseliyor. Bölgedeki güç savafllarıyla Ortado u barıflı tehdit altında iken, Irak sorunu öncelikli çözüm bekleyen konular arasında karflımıza çıkıyor. Dünyada yaflanan bu geliflmeler, Ortado u, Kafkasya, terörizm ve enerji co rafyası gibi sıcak alanların tam ortasında yer alan Türkiye'yi de ister istemez etkiliyor. Kuflkusuz ülkemiz için zorlu ama tam da bu nedenle beklenmedik fırsatlara açık olabilecek bir süreci iflaret ediyor. Türkiye bir yandan Ortado u'daki konumunu güçlendirmeye çalıflırken bir yandan da yavafllama sürecine giren AB iliflkilerine bir hareketlilik kazandırmaya çalıflıyor. Baflbakanımızın Brüksel ziyareti ve uzun zaman aradan sonra bir baflmüzakerecinin atanması, bu hareketlili in iflaretleri olarak yorumlanabilir. AB iliflkilerinin yeniden canlanması küresel ekonomik kriz ortamında Türkiye'yi, ekonomide ihtiyaç duydu u önemli bir çıpaya kavuflturacaktır. Bir baflka çıpa ise hiç kuflkusuz IMF'dir. Küresel krizin etkileri Türkiye üzerinde de gözleniyor. Ülke ekonomisinin büyümesi, üçüncü çeyrekte %0,5 düzeyine geriledi. 27 çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde kaydedilen en düflük büyüme oranı oldu ve dördüncü çeyrekte uzun süreden sonra ilk defa bu oranda gerileme gözlendi. Mevcut ekonomik ortam nedeniyle, tüketici güveni ve reel sektör güven endeksi, tarihinin en düflük seviyelerine ulafltı. Ancak yaflanan tüm olumsuzluklara ra men, 2001 krizi sonrasında sa lanan mali disiplin ve bankacılık sektöründeki yeniden yapılanma sayesinde, global ekonomik krizin ülkemizdeki etkileri di er ülkelere kıyasla nispeten az oldu yılının tüm dünya ekonomileri için zorlu bir yıl olaca ı aflikâr. Koç Toplulu u olarak, böylesine zorlu bir konjonktürde kısa vadede gerekli tüm önlemleri almakla beraber, Türkiye'nin stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu ve yüksek büyüme potansiyeli ile dünyadaki de iflim e ilimlerinden güçlenerek çıkaca ına olan inancımızı koruyor ve stratejilerimizi belirlerken ülkemizin uzun vadeli potansiyeline odaklanıyoruz. Koç Toplulu u olarak mevcut krize güçlü bir durumda giriyoruz. Bu devrede portföyümüzdeki bazı flirketlerimizi elden çıkarmıfl ve bazı yeni flirketleri de dâhil etmifl bulunuyoruz. Muvaffakiyetin sırrı mevcut de iflime ayak uydurmaktır ki biz de kendimizi ve stratejilerimizi buna göre uyarlıyoruz. Toplulu umuzca zamanında yapılanma ve alınan ciddi tedbirler neticesinde dünya pazarlarındaki durumumuzu korumaya devam ettik. Uzun vadeli baflarının kısa yolu yoktur. Toplulu umuz, kendi flekillendirdi i gelecekte söz sahibi olmak için de iflimleri do ru yorumlayarak gelece i öngörmeye devam edecektir. Bu do rultuda krize kuvvetli bir mali yapı ile giriyoruz. Gücümüzü korumak için hadiselerin gidiflatına göre önümüze çıkan fırsatları da ciddi flekilde gözden geçiriyoruz. Ümidim odur ki bu kriz memlekete büyük bir tahribat yapmadan atlatılsın. Bu istikamette Hükümetin bir an evvel kapsamlı ekonomik paketleri iflleme koyması gerekmektedir. Koç Toplulu u olarak 2009 yılında da birçok alandaki lider konumumuzu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen baflarılardan dolayı idarecilerimize, çalıflanlarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, müflterilerimize, muhterem pay sahiplerimiz ve halkımıza teflekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla, Rahmi M. Koç fieref Baflkan Muvaffakiyetin sırrı mevcut de iflime ayak uydurmaktır ki biz de kendimizi ve stratejilerimizi buna göre uyarlıyoruz

7 Türkiye, jeopolitik konumu ve bölgesindeki etkisi ile 21. yüzyıl flekillendirecek mimarlardan biri olacaktır. Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi Koç Holding'in de erli yatırımcıları, de erli ifl ortaklarımız ve çalıflanlarımız, 2008 yılında, dünya ve ülkemiz, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak pek çok de iflime sahne oldu. Bir yandan küresel krizin yarattı ı finansal ve ekonomik çalkantılarla mücadele ederken, bir yandan politik gerilimlerin gölgesinde kritik bir yılı geride bıraktık. Bugün, küresel ekonominin, kinci Dünya Savaflı'ndan bu yana karflı karflıya kaldı ı en zor dönemlerden birini geçirdi ini görüyoruz. ABD'de bafllayan ve geliflmekte olan ülkelere de sirayet eden kriz, göstermifltir ki, dünyadaki dengeler de ifliyor, ekonomik ve siyasal sistemler sorgulanıyor. Bu de iflime ayak uydurabilen kurumlar ve flirketler ayakta kalıyor, uyduramayanlar ise, yakın geçmiflte küresel örneklerini hep birlikte gördü ümüz üzere, dünya sahnesinden hızlı bir flekilde siliniyorlar. Dünyanın en büyük ekonomilerine sa lanan trilyonlarca dolar tutarındaki deste e ra men, ekonomik toparlanma oldukça a ır bir hızla ilerliyor. Özellikle son on yılda tüm dünya ekonomilerinin birbirine giderek daha fazla entegre oldu unu düflünürsek yaflanmakta olan böylesine büyük ve kapsamlı bir krizin ülkemiz ekonomisini ve kurumlarını da ciddi bir flekilde etkilemesi kaçınılmazdı. Bu çerçevede geliflmifl ülkelerde ve ihracat pazarlarımızda yaflanan durgunluk, ülkemizde de özellikle yılın son aylarında reel sektör üzerinde kendini ciddi bir flekilde göstermeye baflladı; büyüme dinamiklerini, sermaye akımlarını ve dıfl ticaret hacmini derinden etkiledi. Krizin olumsuz etkileri tüm dünyada oldu u gibi ilk önce büyüme göstergelerine yansıdı yılının ikinci yarısından itibaren yavafllama iflaretleri veren ekonomimiz, global krizin etkisiyle 2008'in son çeyre inde gerileme dönemine girdi. Ekonomik aktivitedeki yavafllama genel anlamda makroekonomik dengeleri olumsuz etkilerken; maliyetlerin ve talebin düflük olması enflasyonist baskıların azalmasına ve cari açı ın daha yönetilebilir seviyelere gerilemesine sebep olmaktadır. ç talepte bir canlanma yaratılabilmesi ekonomideki güven kaybının telafi edilmesine ba lıdır. Bu açıdan, beklentilerin iyi yönetilmesi ve kapsamlı bir aksiyon planı çerçevesinde kaynak sorununu çözecek, yurt içi talebi uyaracak ve rekabet gücünün tahrip olmasını engelleyecek ekonomik, siyasal, sosyal ve diplomatik çözümleri oluflturmak son derece önemli ve sonuçları itibariyle belirleyici olacaktır. AB ve IMF gibi güçlü çıpalardan destek almak bu dönemde son derece önemlidir. IMF ile yapılacak olası bir anlaflma, döviz likiditesini kuvvetlendirecektir. AB sürecinin ivme kazanması ise güven artırıcı bir baflka referans noktası oluflturacaktır. AB üyelik sürecinin gerektirdi i reformlar küresel rekabet gücünü artırmak için gereklidir. Türkiye'de güven ortamının yeniden yaratılması ve sürdürülebilir büyüme için yabancı yatırımların devam etmesi de önem arz etmektedir. Türkiye, yapısal reformlarını sürdürerek yatırımcılar için güvenli bir liman oldu unu gösterdi i takdirde küresel krizin etkilerinin hafiflemesi ile yabancı sermaye girifli tekrar hız kazanacaktır. 21. yüzyılın dünyasında, küresel ekonomik büyümenin yükünü büyük ölçüde geliflmekte olan ülkeler taflıyacaklardır. Türkiye, jeopolitik konumu ve bölgesindeki etkisi ile 21. yüzyılı flekillendirecek mimarlardan biri olacaktır. Bu potansiyeli gerçeklefltirmesi, demokratik reform çizgisindeki yürüyüflüne devam etmesine ba lıdır. Bugün geldi imiz noktada, küresel dünyada yaflanan bu hızlı de iflime ayak uydurabilmenin, gelece i bugünden flekillendirmeye ba lı oldu unu söyleyebiliriz. Kaynakların etkin kullanımı, risklere ve fırsatlara küresel bakıfl açısı, seçici bir bakıflla yatırım fırsatlarının de erlendirilmesi, yenilikçilik ve takım çalıflması, gelece i infla ederken elimizde bulunan anahtarlar olacaktır. Bu ba lamda, Koç Toplulu u olarak, gelece i, bizi güçlü kılacak yapıya sahip olmak amacıyla infla ediyoruz. Böylece, bu olumsuz dalgalanmayı en az hasarla, hatta bafları ile atlatmak için bizi bekleyen de iflimlere karflı önlemlerimizi alıyoruz. Stratejik ve vizyonel yaklaflımımız sayesinde, global krizin olumsuz etkilerine ra men, Koç Toplulu u, kurumsal, mali ve operasyonel gücü ile bu dönemi bafları ile aflabilecek ve kendini küresel ortamda bugünkünden daha iyi bir konuma oturtabilecek her fleye sahiptir. Nitekim, Koç Toplulu u olarak, 2001 krizinden bu yana kazandı ımız tecrübeler ıflı ında flirketlerimizin rekabet gücünü artırdık. Odaklanma stratejimiz kapsamında, ifltirak portföyümüzdeki gerekli de ifliklikleri zamanında yapmak suretiyle Toplulu umuzun mali bünyesini güçlendirdik. Bu suretle krizin Koç Holding'e olan etkisini asgari seviyede tutmayı baflardık. Tüm güçlüklere ra men, 2008 yılında da Koç Toplulu u olarak, stratejik hedeflerimizi gerçeklefltirdik ve global bir oyuncu olarak Türkiye ve dünyadaki konumumuzu güçlendirip koruduk. Marka yatırımlarımızla, üretim ve teknoloji alanındaki gücümüzle önemli adımlar attık; sa ladı ımız ifl imkânlarıyla, ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Koç Holding'i küresel bir güç olarak konumladık. Küresel vizyonumuz ve verimlilik odaklı büyüme stratejimiz do rultusunda, Boston Consulting Group'un, 2009 BCG Dünyaya Meydan Okuyan 100 fiirket arafltırmasında bir kez daha yer almayı baflardık. Bu ve benzeri baflarılar, güçlü finansal yapımızın, uluslararası ortaklıklar konusundaki güçlü dinamik yaklaflımımızın ve mevcut ekonomik kriz ortamında maliyet ve gelir dengesini iyi yönetebilmemizin göstergeleri olmaktadır. Öte yandan, günümüzde kaynakların etkin kullanımı, sorumlu ve basiretli bir iflletmecili in gere i ve sorumlu vatandafllık görevi olarak karflımıza çıkıyor. Bu ba lamda sadece ekonomik de il, çevresel sorumluluklarımız da önem taflıyor. Küresel ısınma ve iklim de ifliklikleri sorunu, küresel ekonomik krizle mücadele eden dünyamızın birinci önceli i olarak masada duruyor. Koç Toplulu u olarak, çevreye, insanlı a, gelecek kuflaklara ve kendimize duydu umuz saygının ve sorumlulu un bir yansıması olarak bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Faaliyet gösterdi imiz sektörlerdeki ifl süreçlerimizde ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerimizde çevreye odaklı projeler gelifltiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de, topluma, ülkemize ve dünyamıza olan sorumlulu umuzun bir yansıması olarak, toplumsal alandaki faaliyetlerimiz ile e itim, sa lık, kültür sanat ve çevre alanında yatırımlara devam edece iz. Türkiye'nin, ülke ekonomisine yatırımları ile de er katan, güçlü özel sektör lideri olarak, sorumlulu umuzu en iyi flekilde yerine getirece iz. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan Baflarılarımız, güçlü finansal yapımızın, uluslararası ortaklıklar konusundaki dinamik yaklaflımımızın ve maliyet ve gelir dengesini iyi yönetebilmemizin göstergeleridir

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir.

Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz velinimetimizdir. Daima en iyi olmak, vazgeçilmez

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri 2 0 1 0 F A A L Y E T R A P O R U 1 Global e Bak fl 2 Kilometre Tafllar 3 Baflkan n Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 20. Yıl 9 Vizyon ve Misyon 10 Strateji ve Temel De erler 11 Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Üst

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı