OTOMAT K KONTROL S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMAT K KONTROL S STEMLER"

Transkript

1 OTOMAT K KONTROL S STEMLER Standart Konvansiyonel Cihazlarla Mikroifllemci Donan ml Cihazlarla DEM R - ÇEL K CAM GIDA Ç MENTO - TOPRAK SERAM K PETRO - K MYA RAF NER LER SANTRALLER PLAST K TEKST L K MYA LAST K YEM ve di er sanayi tesislerinde Is l fllem F r nlar Kontrol Sistemleri Hammadde Harmanlama Tesisleri Tünel F r n Kontrol Sistemleri Tekstil Boyama Tesisleri Buhar Santralleri, Kazan Kontrol Sistemleri DC Motor+Senkronizasyon Gerektiren Sistemler Üretim Denetim Sistemleri Alarm, Ar za hbar Sistemleri At k Su Ar tma Tesisleri Kontrol Sistemleri Distributed Kontrol Sistemleri Sequential Kontrol Sistemleri Beton Santralleri Sistemleri Otoklav Kontrol Sistemleri Dozaj Bandl -Band Kantarl Sistemler Asfalt Tesisleri Veri Toplama Sistemleri KURUYORUZ... KOMPLE Tasar m - Projelendirme Montaj - flletmeye Alma Anahtar Teslimi S STEM H ZMET VER YORUZ GENEL TANITIM Günümüz teknolojilerinde yer alan en son yenilikleri kullanarak, Bilgisayar denetimli sistemler kuran firmam z kendi dizayn olan Mikroifllemci Donan ml cihazlar kullanmaktad r. (Bkz. Endüstriyel Bilgisayarlar ve PLC ler bölümü) Uzman kadrosu ile hiçbir know-how, lisans, patent anlaflmas olmaks z n gelifltirmifl oldu u yüksek güvenilirlikteki yaz l m (software) ve donan m (hardware) içeren cihazlar ile otomatik kontrolda bilgisayar dünyas n n avantajlar n ülkemiz endüstrisinin hizmetine sunmaktad r. Son y llarda çok büyük önem kazanan B LG SAYAR DENET ML sistemlerle ça dafl kurulufllar m z üretimlerini art rabilmekte, daha kaliteli üretim sunabilmekte, verimli ve ekonomik çal flabilmektedir. Enerjinin giderek pahal hale geldi i, iflçilik ve hammadde maliyetlerindeki art fllar n h zland dünyam zda ve özellikle d fl pazara aç lmak zorunda olan ülkemizde, sanayicilerimiz sorunlar n ancak B LG SAYAR DENET ML sistemlerle çözebilirler. Esnek, geliflen teknolojinin her an adapte edilebilece i bu tür sistemlerde Elimko önemli yollar alm flt r. Tek Bafl na Kontrol (Stand Alone) ve Da t lm fl Kontrol (Distributed Control) sistemlerine çok çeflitli örnekler sunan Elimko, bu alanda yerli üretimleri ile belli bir olgunlu a eriflmifltir. Modüler yap daki Mikroifllemci Donan ml cihazlar, sistemin ihtiyac do rultusunda geniflleyebilir, ilave kartlarla esneklik sa lanabilir. Standart normlarda imal edilen CPU (Merkezi fllem Birimi M B) kartlar, Input/Output kartlar, Analog/Say sal çevirici kartlar modüler yap daki cihaz içindeki raflara yerlefltirilirler. (Bkz. Endüstriyel Bilgisayarlar ve PLC ler bölümü) Yüksek güvenilirlikteki Mikroifllemci Donan ml bu cihazlar bir sistem konfigürasyonu içinde kiflisel bilgisayara (PC) ba lanabilir. Tüm sistemle ilgili bilgiler, parametreler, alarm durumlar, istatistiki bilgiler, bilgisayarda, disk veya diskette saklanabilir. Prosesin ak fl ayr nt lar yla beraber ekranda izlenebilir. Gerekli parametre de ifliklikleri ekran üzerinden yap labilir. Yine tüm bilgiler yaz veya grafik olarak yaz c dan al nabilir.

2 Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control) yapmak da mümkündür. B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z ENDÜSTR YEL B LG SAYARLAR Önü monofilm blok ekran korumal (Membran tip), çeflitli swiçlerin parmak temas yla yüzeyden bas larak programland, modüler yap daki bu cihazlar, mikroifllemci denetimlidir. Kullan c ile iletiflim cihaz önünde bulunan amaca uygun say daki LED gösterge ve 20 tufllu tufl tak m ile kurulur. Klavyedeki fonksiyon tufllar yla belirli ifllemlere do rudan ulafl labilmekte, istenilen de ifliklikler yap labilmektedir. Bu seri cihazlar standart RS 232 veya RS 485 iletiflim tekni i ile birbirlerine ba lanabilir ve operatör bilgisayar ndan izlenerek denetlenebilir. K fi SEL B LG SAYAR (PC) KULLANIMI Sistemin gereklerine göre programlanan endüstriyel bilgisayarlar, merkezi bir kiflisel bilgisayara ba lanabilir. Sistemdeki tüm parametre de ifliklikleri PC üzerinden yap labilir, çevrimler grafik olarak izlenebilir. Elimko taraf ndan gerçeklefltirilen yaz l mlar Win9x, Win2000, WinXP iflletim sistemleri alt nda tam uyumlu olarak çal flmaktad r. Bu yaz l mlar iste e ba l olarak, farkl dil seçenekleri, yerel a ya da internet üzerinden ulaflabilecek flekilde üretilmektedir. M M K GÖSTER M Bilgisayar dünyas n n gösterim amac na yönelik en önemli özelliklerinden birisi mimik diyagram imkan d r. Renkli ekranda fabrikan n tüm bölgeleri, tesisin çal flmas canl olarak izlenebilir. Vanalar n pozisyonlar, çevrim parametreleri, kontrol çevrimlerinin durumlar, pompa, motor çal flmalar, tank seviyeleri, konveyör band hareketleri, ekranda, operatör için fabrikan n o bölümüne aç lm fl bir penceredir. Tesisin büyüklü üne ve istenilen detaya göre çok sayfal mimik diyagram haz rlanabilir. TREND GÖSTER M Sistemdeki tüm de iflkenlerin zamana göre de iflim e rileri ekrana tek tek veya gruplar halinde getirilebilir. Konvansiyonel kay t cihazlar n n yerini alan bu özelli i ile Bilgisayar, operatöre son derece yararl bilgiler sa lar. Geçmifle dönerek belle inde depolad bilgileri kullanarak son 8, 16, 24, 32, saatlik de iflimi ekrana getirebilir. E rinin anl k de iflimi izlenirken, alt-üst alarm set de erleri farkl renklerde uyar amac na yönelik gösterilebilir. Ekranda izlenen e riler bir yaz c yard m yla ka t üzerine rapor olarak aktar labilir.

3 BAR GRAF K GÖSTER M Al fl lagelmifl yatay veya düfley analog bar grafik gösterimli cihazlarda oldu u gibi ekranda, de iflkenler istenilen amaca yönelik yeflil-k rm z -beyaz veya baflka bir renkte bar grafik olarak gösterilebilir. Bu flekilde analog dünyadan, bilgisayar dünyas na geçiflte kullan c daha önce al flm fl oldu u gösterime yak n bir görünüm elde edebilir. Tek bar veya çoklu grup halinde bar grafik gösterimde her de iflkenin s f r span de erleri, alarm noktalar, set de erleri, anl k de erleri, tag numaralar kolayca ekranda izlenebilir. YAZICI KULLANIMI Ekranda izlenen tüm mimik-trend-bar gösterimleri istenilen anda bir tufla basarak rapor niteli inde yaz c dan ç kt olarak al nabilir. Ölçü ve kontrol elemanlar nda meydana gelen ar za, alarm durumlar, ay, gün, saat, dakikalar yla kaydedilebilir. Çeflitli harman reçeteleri, f r n s cakl k rejim e rileri saklan lmak üzere rapor niteli inde yaz c dan ka da dökülebilir. Vardiya sonlar nda genel döküm al nabilir, y ll k istatistiki bilgiler dosyalar na kald r labilir. S STEM PANOLARI Kurmufl oldu umuz sistemlerde kulland m z otomatik kontrol ve güç panolar m z taraf m zca imal edilmektedir. DIN ve IEC standartlar ndaki normlara uyularak son derece titiz bir çal flma yap lmaktad r. Gerek elektronik, gerekse pnömatik içerikli panolar, Elimko nun konusundaki uzman kadrolar nca monte edilmektedir. Panolar m zda birinci s n f iflçilik ve kalitesi tüm ülkemizde kan tlanm fl malzemeler kullan lmaktad r. Panolar m zda yer alan mimik diyagramlar m zda Avrupa da kullan lan son yöntem çok renkli bandlar kullan lmaktad r. KONTROL ODASI Bir fabrikan n kontrol sisteminin en önemli göstergesi otomatik kontrol odas d r. Kontrol panolar, güç panolar, bilgisayar masalar ve yan birimler, en uyumlu ve ergonomik yap da yerlefltirilmelidir. Bu konuya da özen gösteren firmam z, sistem kurdu u kurulufllarla iflbirli i içinde uygun bir yerleflim plan üzerinden kontrol odalar n n düzenlenmesine gayret göstermektedir.

4 Tügsafl Kütahya PCS7 Çorum Çimento Fabrikas Özbu day Tohum Elimko PLC Beton Santral Turya Deterjan Fabrikas K r kkale Kozan Enerji Santral S7 WIN CC

5 Denizli Cam Fabrikas Eczac bafl Vitra Seramik Fabrikas Güral Porselen Kütahya Porselen Karabük Demir & Çelik Fabrikas Anadolu Cam

6 Aytaç Yem Fabrikas Trakya Cam Ruscam Cam Fabrikas Paflabahçe Cam (Mersin) Çaycuma Yem Fabrikas Çorum Çimento Fabrikas * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

7 REFERANSLAR 1976 y l ndan beri üretmifl oldu umuz standart veya özel cihazlar, daha sonraki y llarda temsil yetkisini üstlendi imiz mümessilliklerimizin üretimleriyle kurmufl oldu umuz Bilgisayar Denetimli OTOMAT K KONTROL S STEMLER VE PANOLARI ile ilgili referanslar m zdan önemli oldu una inand klar m z sizlere sunuyoruz. Bugüne kadar 150 den fazla Bilgisayar Denetimli Otomatik Kontrol Sistemi gerçeklefltiren firmam z arzu etti iniz takdirde tüm referans listelerini incelemenize sunabilir. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Adana Çimento / ADANA Ado Çimento Endüstri Bucak Çimento Fabrikas / ANTALYA Akçansa Çimento Fabrikas / ÇANAKKALE Akün Pirinç Fabrikas / MERS N Anadolu Cam Fabrikas / MERS N Anadolu Cam Sanayii / MERS N Arçelik / STANBUL Aytaç Yem Fabrikas / ÇANKIRI Bal kesir Çimento Fabrikas / BALIKES R Balkan Tekstil / AYDIN Barmek Gama 130 MVA Elektrik Santral / KIRIKKALE Beltan A.fi. Fabrikas / BURSA Beltan Plastik Fabrikas / BURSA Bigtem Yem Makine Fabrikas / STANBUL Biltepe Alç Fabrikas / ANKARA Bo az Endüstri Fabrikas / KIBRIS Bursa Çimento / BURSA Bursa Çimento Fabrikas / BURSA Camelyaf Fabrikas / ZM T Camsan MDF Fabrikas / BOLU Ceta Makine / STANBUL Chryso-Kat / ZM T Coats Santral Dikifl Fabrikas / BURSA Çamsan MDF Fabrikas / ORDU Çanakkale Seramik Fab. / ÇANAKKALE Çaycuma Yem Fabrikas / ZONGULDAK Çay rova fiifle Cam Fabrikas / STANBUL Çay rova fiifle Cam Sanayii / STANBUL Çolako lu Demirçelik Fabrikas / ZM T Çorum Çimento Fabrikas / ÇORUM Dardanel / ÇANAKKALE Dardanel Fabrikas / ÇANAKKALE Do an Alç Fabrikas / fierefl KOÇH SAR DYO-Sodosan DYE Fabrikas / ZM R Efes Pilsen Ege Birac l k / ZM R Efes Pilsen Güney Birac l k / ADANA Elaz Çimento Fabrikas / ELAZI Dozaj Bandlar Mod. / Coriolis Dozaj Sistemi Tart m Sistemleri Doldur Boflalt ve Torbalama Kantarlar Tüp Tart m Sistemi Cam Harmanlama Sistemi Dolum Sistemi Yem Fabrikas Komple Otomasyonu Farin De irmeni ve Çimento De irmeni Dozaj Kont. Sis. Elyaf Mobil Enerji Santrali Otm. Lastik Presleri Bilgi Toplama - Alarm Sistemi Enjeksiyonlu Presler Vakum Alt nda Ton Bal Piflirme Sist. Dozaj Bandlar De irmen Besleme Sist. Klinker ve Tras Dozaj Bandlar Tesisi Kopma Alg lama Sistemleri Otomasyon Sistemi Çimento Katk Kimyasallar Dozajlama Sistemi Fermuar Boyama Otomasyonu Yonga Tart m Kontrol Sistemi zolatör Test Sistemi Otomatik Yem Harmanlama Sistemi 1. F r n Seviye, Harman ve Cam K r Verme Tesisi Cam Harmanlama Sistemi So utma Sistemleri Otomasyonu So utma Kamaralar Otomatik Kontrol Sistemi Otolkav Kontrol Sistemi Konserve Otoklov Kontrol Sistemleri Pasta Haz rlama Tesisi Otm. Fermentasyon Sistemi Otomatik Kontrol Ünitesi Fermentasyon Sistemi Kumanda Panosu Simplex Dozaj Sistemi

8 Enka ran Kostik Soda Fabrikas / RAN Entil Eskiflehir Fabrikas / ESK fieh R Erdemir A.fi. Fabrikas / ZONGULDAK Erdemir Demirçelik Fabrikas / ERE L Ergani Çimento Fabrikas / ELAZI Ertu rul nflaat Bo azl yan Çimento Fabrikas / YOZGAT Eti Ferrokrom / Seyiflehir-ANTALYA Etibank Ferrokrom Fabrikas / ANTALYA Filyos Atefl Tu las / ZONGULDAK Hayat Kimya Deterjan Fabrikas / CEZAY R Henkel-Turya Deterjan Fabrikas / ZM T gsafl / STANBUL gsafl stanbul Gübre A.fi. / ZM T sdemir / SKENDERUN skenderun Demir Çelik Fabrikas / SKENDERUN skenderun Demir Çelik Fabrikas / SKENDERUN stafl / STANBUL zmir Demir Çelik Fabrikas / ZM R zmir Demir Çelik Fabrikas / ZM R Kardemir Demirçelik Fabrikas / KARABÜK Kerevitafl Fabrikas / BURSA Konya Krom Magnezit Fab. / KONYA Konya fieker Fabrikas / KONYA Konya Yem Fabrikas / KONYA Krom Magnezit Fabrikas / KONYA Kümafl / KÜTAHYA Kütahya Porselen Fabrikas / KÜTAHYA Lafarge Çimento Fabrikas / ERE L Layne Bowler Pompa Fabrikas / ANKARA Mardin Çimento Fabrikas / MARD N Mardin Çimento Fabrikas / MARD N Marsa Margarin Fabrikas /ADANA Marsa Margarin Fabrikas / ADANA Marsa Margarin Fabrikas / ADANA Master Kauçuk Plastik Fabrikas / ZM R MKE Nitrosan / KIRIKKALE MNG Tahtal Fabrikas / ZM R Murat Un Fabrikas / ANKARA Oerlikon Fabrikas / ZM R Oysa Çimento Fabrikas / SKENDERUN Oysa Çimento Fabrikas / N DE Özbu day Bu day Fabrikas / SKENDERUN Özgür Çimento Fabrikas / ANKARA Pakistan Çimento Fabrikas / PAK STAN Petkim Yar mca Kompleksi / ZM T Petkim Yar mca Petrokimya Tesisleri / ZM T Petkontur Novokuznetsk / RUSYA Polikim A.fi. / STANBUL Poliport (Tank Form) Tesisleri / ZM T Qasco Steel Company / KATAR Qasco Steel Company / KATAR Ruscam Cam Fabrikas / RUSYA Sanko Çimento Fabrikas / ADIYAMAN Otomatik Kontrol Sistemi Harmanlama Tesisi 1. & 2. F r n Toz Filtreleri Otomatik Kontrol Sistemi Gemont Tren Ferisi Projesi Dozaj Bandlar Modernizasyonu Tart m Sistemleri Sliko Ferrokrom F r n Hammadde Tart m Pres Kontrol Sistemi Toz Tesisi Otomasyonu ve Dozaj Sistemi Ekipmanlar T.P.D. Kule Otomatik Kontrol Sis. Deterjan Tesisi lave Birimler Toprak Transfer Hatt Otomasyonu Band Kantar Kompoze Gübre Haz rlama Tesisi Azot Hatt Kontrol Sistemi Çelikhane Konvertörleri Dozaj Sistemi Veri Toplama Sistemi Çelik Su Verme Sistemi Ön Tav F r n Otm. Çelikhane Konvertör Tesisi Otm., Lance MMI Sistemi, Curuf Kurutma Sistemi, Yüksek F r n III fiarj Tesisi Otoklav Kontrol Sistemi Ziftli-Grafitli Tu la Hammadde Haz rlama Tesisi Kireç F r n Besleme Sistemi Komple Otomasyon Tesisi Monolitik Hatt Otomasyonu Tu la Haz rlama Otomasyonu ve Mikser Otomasyonu Harmanlama Tesisi ve Komple Otomatik Kontrol Sis. Klinker Dozaj Sistemi, Alç Kontrol Mod., Curuf Kurutma Sistemi Test Sisitemi Döner F r n Farin Besleme Kontrol Sistemi Farin De irmeni - Klinker So utma Otomasyonu Sertlefltirme Tanklar Tart m Sistemi, Buhar Kazan Kontrol Sistemi Ya Hammaddesi Ön Harmanlama Tesisi Ya Nötrleme Sistemi Otoklav Kontrol Sistemi Su Otomasyonu zmir çme suyu Ar tma Tesisi Torbalam Kantar Kumanda Sistemi Toz Haz rlama Tesisi Demir Sülfat lavesi, Dozaj Bandlar, Coriolis Dozaj Sistemi Dozaj Bandlar, Dozaj Bandlar Modernizsyonlar Tohum Tesisi Otomasyonu Coriolis Dozaj Sistemi Bilgi Toplama stasyonlar (Data Logger) Reaktör Kontrol Paneli Un Nakil Sistemi Teflon Tavlama F r n Kontrol Panosu Kontrol Sistemi Dozaj Bandlar Rally Car Tart m Sistemleri Harmanlama Sistemi Çimento De irmeni, Kömür Dozaj Band, Pamuk Çi iti Dozajlama Sistemi

9 Sarkuysan A.fi. Fabrikas / ZM T Elektroliz Banyolar Bilgi Toplama - Alarm Sistemi Sastafl Afl nd r c Tafllar A.fi. / STANBUL Tavlama F r n Kontrol Panosu Set Çimento Fabrikas / AFYON Döner B çakl Dozaj Sistemi Set Çimento Fabrikas / ANKARA Klinker Yükleme Sistemi Set Çimento Fabrikas / BALIKES R Kil Set Çimento Fabrikas / PINARH SAR Kil Dozaj Bandlar SFA Cool (Test) / STANBUL Veri Toplama Sistemi Shymkent Çimento Fabrikas / KAZAK STAN Dozaj Bandlar Simge Asfalt Tesisi / BURSA Asfalt Tesisi Otomatik Kontrol Sistemi SUDAN Emak Asfalt Tesisi / SUDAN Asfalt Tesisi Otomasyonu Sümerbank Gemlik Sung pek Fabrikas / BURSA Selefon Laklama Tesisi fien Piliç Yem Fabrikas / ADAPAZARI Pres Ya Besleme Sistemi fiiflecam Cam Fabrikas / BULGAR STAN Harmanlama Sistemi fiiflecam Cam Fabrikas / BURSA Harmanlama Sistemi T. Çimento Filyos Atefl Tu las Fab. / ZONGULDAK Tu la Hammaddesi Sistemi T. Çimento Filyos Atefl Tu las Fab. / ZONGULDAK Tünel F r nlar Kontrol Sistemi Taksan Tak m Tezgahlar A.fi. / KAYSER Is l fllem F r nlar Kontrol Sistemi Tar m Test Aletleri / ANKARA Koltuk Test Sistemi Teafl Elektrik Santrali / ZONGULDAK Kay t Sistemleri Teklas / BARTIN Otoklav Kontrol Sistemi Teklas / ZM T Otoklav Kontrol Sistemi, Üniversal Test Cihaz malat Teklas Kauçuk Sanayi / ZM T Lastik Piflirme-Otoklav-Radyotör Test Sistemleri Tems Makine / ÇANAKKALE Otoklav Kontrol Sistemi Trakya fiifle Cam Fabrikas / KIRKLAREL Cam Harmanlama Sistemi Turya A.fi. Deterjan Fabrikas / ZM R Deterjan Üretim Tesisi Otomatik Kontrol Sistemi Turya A.fi. Deterjan Fabrikas / ZM R Özel Müflteri stekleri Ünitesi Otomatik Kontrol Sistemi Turya A.fi. Fabrikas / ZM R Kazan Kontrol Sistemi Otomasyonu Turya A.fi. Margarin Fabrikas / ZM R Otomatik Ya Harmanlama Sistemi Turya Margarin Fabrikas / ZM R Ya Dolum Tesisi Modernizasyonu Tügsafl Fertilizer Fabrikas / KÜTAHYA ANG II ve SNA II Tesisi Otomasyonu Tüprafl A.fi. Alia a Rafinerisi / ZM R Kereson-Merox Tesisi Kontrol Panosu Tüprafl A.fi. Alia a Rafinerisi / ZM R Nafta-Merox Tesisi Kontrol Panosu Tüprafl Rafineri Alia a / ZM R Vibrasyon Sistemi Üçy ld z Kauçuk Fabrikas / BURSA Hortum Test Cihaz Urfa Çimento Fabrikas / URFA Data Display Sistemi Urfa Çimento Fabrikas / URFA F r na Farin ve Kömür Besleme Sistemleri Yayla Makarna Fabrikas / ANKARA Makarna Kurutma Tesisi Otomasyonu Yemen Asfalt Tesisi / YEMEN Asfalt Tesisi Otomasyonu Yibitafl Lafarge Ankara Çimento Fab. / ANKARA Dozaj Bandlar Yibitafl Lafarge Çimento Fabrikas / KIBRIS Yibitafl Lafarge Çimento Fabrikas / S VAS Dozaj Bandlar Yibitafl Nevflehir Çimento Fab. / NEVfiEH R Çimento De irmenleri Dozaj Bandlar Otomatik Kont. Sis. Yibitafl Yozgat Çimento Fabrikas / YOZGAT Çimento De irmeni Dozaj Bandlar Otomasyonu Zorlu Enerji / BURSA Tart m Sistemleri Zorlu Enerji / ANKARA Tart m Sistemleri

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M TARTI S STEMLER

TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M TARTI S STEMLER TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M Her yönüyle geliflen dünyam zda teknoloji, daha iyiye ulaflmak için insan yaflam n kolaylaflt

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE Demir Çelik sektörünün lider kurulu lar ndan çda Demir Çelik Biga Tesisleri için, 2 x 6000 m 3 /gün Deniz Suyu Ar tma Tesisi, Aquamatch Türkiye taraf ndan anahtar teslim

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

PROJE YERİ PROJE ADI KAPSAM TARİH. Yeni Üretim Hattı (4000 ton/day) Yeni Üretim Hattı (5500 ton/day) Yeni Üretim Hattı (3500 ton/gün)

PROJE YERİ PROJE ADI KAPSAM TARİH. Yeni Üretim Hattı (4000 ton/day) Yeni Üretim Hattı (5500 ton/day) Yeni Üretim Hattı (3500 ton/gün) ÇİMENTO SANAYİ SAYFA NO : 1 1 GÜMÜŞHANE AŞKALE ÇİMENTO (000 ton/day) Temini Kurutma 2013 2 3 5 6 7 8 TUNUS DJEBBEL RESSAS ÇİMENTO AŞKALE VAN ÇİMENTO LEBAP ÇİMENTO (TÜRKMENİSTAN) SANKO BARTIN ÇİMENTO LİMAK

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

ELEKTRIK & OTOMASYON STEMLERİNDE ORTAĞINIZ

ELEKTRIK & OTOMASYON STEMLERİNDE ORTAĞINIZ ELEKTRIK & OTOMASYON SİSTEMLER STEMLERİNDE GÜVENİLİR R ÇÖZÜM ORTAĞINIZ www.pcs.com.tr 1 ELEKTRİK & OTOMASYON Hizmetlerimiz/Sektörler Projelendirme ve Taahhüt Tasarım ve Üretim Yardımcı Servisler Elektromekanik

Detaylı

Y Ü N S U P R V A C. Bu katalog içerisindeki YÜNEL ürünlerini inceleyebilir, size uygun olan özellikteki ürün için bize ulaflabilirsiniz.

Y Ü N S U P R V A C. Bu katalog içerisindeki YÜNEL ürünlerini inceleyebilir, size uygun olan özellikteki ürün için bize ulaflabilirsiniz. 2 Y Ü N EL YÜNEL, sektöründeki çeyrek as r aflk n deneyimi ile vakumla temizleme ve toplama sistemlerinde müflterilerinin güvenini kazanm fl bir firmad r. S U P E R V A C Türkiye de rakipsiz teknolojisi

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

MOBIL BETON SANTRALLERI

MOBIL BETON SANTRALLERI Tel :00903782272230 Fax :00903782278143 web :www.ustaoglugrup.net e-mail :ustaoglugrup@hotmail.com msn :ustaoglugrup@hotmail.com MOBIL BETON SANTRALLERI 1985 yilinda BARTIN' da faaliyetlerine baslamis

Detaylı

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana "Aferin!" derse çok... olurum.

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana Aferin! derse çok... olurum. Ad : Soyad : S n f : 1. SINIF Nu. : 72 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen cümlelerden fiziksel özelliklerinizi belirtenleri boyay n z. Sar saçl y m. Mavi gözlüyüm. K sa boyluyum. Uzun saçl y m. Yeflil

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz LiProKa Motor Prensibi ile çalışan Tork Motoru LiProKa Motor Prensibi ile Verimlilik Standart çıtasını IEC 60034-30 IE4-Super Premium un üzerine

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Mühendisli e Giri Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Mühendisli e Giri Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu MAK NA TEOR VE D NAM ANAB M DALI Makina Teorisi ve Dinami i Anabilim Dal ; makina alet ve cihazlar n, ak lc, bilimsel esaslara göre tasarlan p imal edilebilmeleri için gerekli olan fiziksel ve matematiksel

Detaylı

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768

TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 TÜRKİYEDE SANAYİ ERCE MOLA 11-F 768 Sanayi Ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi (endüstri) denir. Gelişmiş ülkeler

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

SANKYO ELMAS BIÇAKLARI

SANKYO ELMAS BIÇAKLARI SANKYO ELMAS BIÇAKLARI Sankyo Hakk nda Dünyada kuru kesim elmas b çaklar n ilk olarak üreten Sankyo Dimond Tools firmas, 1965 y l nda Japonya da kurulmufltur. Dünya çap nda üne sahip olan Sankyo, elmasl

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ

AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ AKINTI GÜÇ DEĞİRMENİ BOĞAZLAR İÇİN 2 MW HİDROÇARK NEHİR-ÇAY AKINTI DEĞİRMENİ kıyı akıntı KIYIDA İNŞA HALİ ÖN GÖRÜNÜŞÜ GÜÇ DEĞİRMENİ PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ NEHİR-ÇAY AKINTI DEĞİRMENİ ÜSTTEN GÖRÜNÜŞÜ NEHİR-ÇAY

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Petrol & Gaz. BOTAŞ Ceyhan - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Otomasyon ve SCADA Sistem Projesi Ceyhan, TÜRKİYE. www.piomak.com

Petrol & Gaz. BOTAŞ Ceyhan - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Otomasyon ve SCADA Sistem Projesi Ceyhan, TÜRKİYE. www.piomak.com Piomak Grup firmaları birer Çözüm Sağlayıcı sıfatları ile, Endüstriyel Tesisleri için komple Elektro-Mekanik, Otomasyon, SCADA ve Kontrol sistemleri alanlarında bir çok başarılı projeye imza atmıştır.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı