OTOMAT K KONTROL S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMAT K KONTROL S STEMLER"

Transkript

1 OTOMAT K KONTROL S STEMLER Standart Konvansiyonel Cihazlarla Mikroifllemci Donan ml Cihazlarla DEM R - ÇEL K CAM GIDA Ç MENTO - TOPRAK SERAM K PETRO - K MYA RAF NER LER SANTRALLER PLAST K TEKST L K MYA LAST K YEM ve di er sanayi tesislerinde Is l fllem F r nlar Kontrol Sistemleri Hammadde Harmanlama Tesisleri Tünel F r n Kontrol Sistemleri Tekstil Boyama Tesisleri Buhar Santralleri, Kazan Kontrol Sistemleri DC Motor+Senkronizasyon Gerektiren Sistemler Üretim Denetim Sistemleri Alarm, Ar za hbar Sistemleri At k Su Ar tma Tesisleri Kontrol Sistemleri Distributed Kontrol Sistemleri Sequential Kontrol Sistemleri Beton Santralleri Sistemleri Otoklav Kontrol Sistemleri Dozaj Bandl -Band Kantarl Sistemler Asfalt Tesisleri Veri Toplama Sistemleri KURUYORUZ... KOMPLE Tasar m - Projelendirme Montaj - flletmeye Alma Anahtar Teslimi S STEM H ZMET VER YORUZ GENEL TANITIM Günümüz teknolojilerinde yer alan en son yenilikleri kullanarak, Bilgisayar denetimli sistemler kuran firmam z kendi dizayn olan Mikroifllemci Donan ml cihazlar kullanmaktad r. (Bkz. Endüstriyel Bilgisayarlar ve PLC ler bölümü) Uzman kadrosu ile hiçbir know-how, lisans, patent anlaflmas olmaks z n gelifltirmifl oldu u yüksek güvenilirlikteki yaz l m (software) ve donan m (hardware) içeren cihazlar ile otomatik kontrolda bilgisayar dünyas n n avantajlar n ülkemiz endüstrisinin hizmetine sunmaktad r. Son y llarda çok büyük önem kazanan B LG SAYAR DENET ML sistemlerle ça dafl kurulufllar m z üretimlerini art rabilmekte, daha kaliteli üretim sunabilmekte, verimli ve ekonomik çal flabilmektedir. Enerjinin giderek pahal hale geldi i, iflçilik ve hammadde maliyetlerindeki art fllar n h zland dünyam zda ve özellikle d fl pazara aç lmak zorunda olan ülkemizde, sanayicilerimiz sorunlar n ancak B LG SAYAR DENET ML sistemlerle çözebilirler. Esnek, geliflen teknolojinin her an adapte edilebilece i bu tür sistemlerde Elimko önemli yollar alm flt r. Tek Bafl na Kontrol (Stand Alone) ve Da t lm fl Kontrol (Distributed Control) sistemlerine çok çeflitli örnekler sunan Elimko, bu alanda yerli üretimleri ile belli bir olgunlu a eriflmifltir. Modüler yap daki Mikroifllemci Donan ml cihazlar, sistemin ihtiyac do rultusunda geniflleyebilir, ilave kartlarla esneklik sa lanabilir. Standart normlarda imal edilen CPU (Merkezi fllem Birimi M B) kartlar, Input/Output kartlar, Analog/Say sal çevirici kartlar modüler yap daki cihaz içindeki raflara yerlefltirilirler. (Bkz. Endüstriyel Bilgisayarlar ve PLC ler bölümü) Yüksek güvenilirlikteki Mikroifllemci Donan ml bu cihazlar bir sistem konfigürasyonu içinde kiflisel bilgisayara (PC) ba lanabilir. Tüm sistemle ilgili bilgiler, parametreler, alarm durumlar, istatistiki bilgiler, bilgisayarda, disk veya diskette saklanabilir. Prosesin ak fl ayr nt lar yla beraber ekranda izlenebilir. Gerekli parametre de ifliklikleri ekran üzerinden yap labilir. Yine tüm bilgiler yaz veya grafik olarak yaz c dan al nabilir.

2 Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control) yapmak da mümkündür. B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z ENDÜSTR YEL B LG SAYARLAR Önü monofilm blok ekran korumal (Membran tip), çeflitli swiçlerin parmak temas yla yüzeyden bas larak programland, modüler yap daki bu cihazlar, mikroifllemci denetimlidir. Kullan c ile iletiflim cihaz önünde bulunan amaca uygun say daki LED gösterge ve 20 tufllu tufl tak m ile kurulur. Klavyedeki fonksiyon tufllar yla belirli ifllemlere do rudan ulafl labilmekte, istenilen de ifliklikler yap labilmektedir. Bu seri cihazlar standart RS 232 veya RS 485 iletiflim tekni i ile birbirlerine ba lanabilir ve operatör bilgisayar ndan izlenerek denetlenebilir. K fi SEL B LG SAYAR (PC) KULLANIMI Sistemin gereklerine göre programlanan endüstriyel bilgisayarlar, merkezi bir kiflisel bilgisayara ba lanabilir. Sistemdeki tüm parametre de ifliklikleri PC üzerinden yap labilir, çevrimler grafik olarak izlenebilir. Elimko taraf ndan gerçeklefltirilen yaz l mlar Win9x, Win2000, WinXP iflletim sistemleri alt nda tam uyumlu olarak çal flmaktad r. Bu yaz l mlar iste e ba l olarak, farkl dil seçenekleri, yerel a ya da internet üzerinden ulaflabilecek flekilde üretilmektedir. M M K GÖSTER M Bilgisayar dünyas n n gösterim amac na yönelik en önemli özelliklerinden birisi mimik diyagram imkan d r. Renkli ekranda fabrikan n tüm bölgeleri, tesisin çal flmas canl olarak izlenebilir. Vanalar n pozisyonlar, çevrim parametreleri, kontrol çevrimlerinin durumlar, pompa, motor çal flmalar, tank seviyeleri, konveyör band hareketleri, ekranda, operatör için fabrikan n o bölümüne aç lm fl bir penceredir. Tesisin büyüklü üne ve istenilen detaya göre çok sayfal mimik diyagram haz rlanabilir. TREND GÖSTER M Sistemdeki tüm de iflkenlerin zamana göre de iflim e rileri ekrana tek tek veya gruplar halinde getirilebilir. Konvansiyonel kay t cihazlar n n yerini alan bu özelli i ile Bilgisayar, operatöre son derece yararl bilgiler sa lar. Geçmifle dönerek belle inde depolad bilgileri kullanarak son 8, 16, 24, 32, saatlik de iflimi ekrana getirebilir. E rinin anl k de iflimi izlenirken, alt-üst alarm set de erleri farkl renklerde uyar amac na yönelik gösterilebilir. Ekranda izlenen e riler bir yaz c yard m yla ka t üzerine rapor olarak aktar labilir.

3 BAR GRAF K GÖSTER M Al fl lagelmifl yatay veya düfley analog bar grafik gösterimli cihazlarda oldu u gibi ekranda, de iflkenler istenilen amaca yönelik yeflil-k rm z -beyaz veya baflka bir renkte bar grafik olarak gösterilebilir. Bu flekilde analog dünyadan, bilgisayar dünyas na geçiflte kullan c daha önce al flm fl oldu u gösterime yak n bir görünüm elde edebilir. Tek bar veya çoklu grup halinde bar grafik gösterimde her de iflkenin s f r span de erleri, alarm noktalar, set de erleri, anl k de erleri, tag numaralar kolayca ekranda izlenebilir. YAZICI KULLANIMI Ekranda izlenen tüm mimik-trend-bar gösterimleri istenilen anda bir tufla basarak rapor niteli inde yaz c dan ç kt olarak al nabilir. Ölçü ve kontrol elemanlar nda meydana gelen ar za, alarm durumlar, ay, gün, saat, dakikalar yla kaydedilebilir. Çeflitli harman reçeteleri, f r n s cakl k rejim e rileri saklan lmak üzere rapor niteli inde yaz c dan ka da dökülebilir. Vardiya sonlar nda genel döküm al nabilir, y ll k istatistiki bilgiler dosyalar na kald r labilir. S STEM PANOLARI Kurmufl oldu umuz sistemlerde kulland m z otomatik kontrol ve güç panolar m z taraf m zca imal edilmektedir. DIN ve IEC standartlar ndaki normlara uyularak son derece titiz bir çal flma yap lmaktad r. Gerek elektronik, gerekse pnömatik içerikli panolar, Elimko nun konusundaki uzman kadrolar nca monte edilmektedir. Panolar m zda birinci s n f iflçilik ve kalitesi tüm ülkemizde kan tlanm fl malzemeler kullan lmaktad r. Panolar m zda yer alan mimik diyagramlar m zda Avrupa da kullan lan son yöntem çok renkli bandlar kullan lmaktad r. KONTROL ODASI Bir fabrikan n kontrol sisteminin en önemli göstergesi otomatik kontrol odas d r. Kontrol panolar, güç panolar, bilgisayar masalar ve yan birimler, en uyumlu ve ergonomik yap da yerlefltirilmelidir. Bu konuya da özen gösteren firmam z, sistem kurdu u kurulufllarla iflbirli i içinde uygun bir yerleflim plan üzerinden kontrol odalar n n düzenlenmesine gayret göstermektedir.

4 Tügsafl Kütahya PCS7 Çorum Çimento Fabrikas Özbu day Tohum Elimko PLC Beton Santral Turya Deterjan Fabrikas K r kkale Kozan Enerji Santral S7 WIN CC

5 Denizli Cam Fabrikas Eczac bafl Vitra Seramik Fabrikas Güral Porselen Kütahya Porselen Karabük Demir & Çelik Fabrikas Anadolu Cam

6 Aytaç Yem Fabrikas Trakya Cam Ruscam Cam Fabrikas Paflabahçe Cam (Mersin) Çaycuma Yem Fabrikas Çorum Çimento Fabrikas * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

7 REFERANSLAR 1976 y l ndan beri üretmifl oldu umuz standart veya özel cihazlar, daha sonraki y llarda temsil yetkisini üstlendi imiz mümessilliklerimizin üretimleriyle kurmufl oldu umuz Bilgisayar Denetimli OTOMAT K KONTROL S STEMLER VE PANOLARI ile ilgili referanslar m zdan önemli oldu una inand klar m z sizlere sunuyoruz. Bugüne kadar 150 den fazla Bilgisayar Denetimli Otomatik Kontrol Sistemi gerçeklefltiren firmam z arzu etti iniz takdirde tüm referans listelerini incelemenize sunabilir. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI Adana Çimento / ADANA Ado Çimento Endüstri Bucak Çimento Fabrikas / ANTALYA Akçansa Çimento Fabrikas / ÇANAKKALE Akün Pirinç Fabrikas / MERS N Anadolu Cam Fabrikas / MERS N Anadolu Cam Sanayii / MERS N Arçelik / STANBUL Aytaç Yem Fabrikas / ÇANKIRI Bal kesir Çimento Fabrikas / BALIKES R Balkan Tekstil / AYDIN Barmek Gama 130 MVA Elektrik Santral / KIRIKKALE Beltan A.fi. Fabrikas / BURSA Beltan Plastik Fabrikas / BURSA Bigtem Yem Makine Fabrikas / STANBUL Biltepe Alç Fabrikas / ANKARA Bo az Endüstri Fabrikas / KIBRIS Bursa Çimento / BURSA Bursa Çimento Fabrikas / BURSA Camelyaf Fabrikas / ZM T Camsan MDF Fabrikas / BOLU Ceta Makine / STANBUL Chryso-Kat / ZM T Coats Santral Dikifl Fabrikas / BURSA Çamsan MDF Fabrikas / ORDU Çanakkale Seramik Fab. / ÇANAKKALE Çaycuma Yem Fabrikas / ZONGULDAK Çay rova fiifle Cam Fabrikas / STANBUL Çay rova fiifle Cam Sanayii / STANBUL Çolako lu Demirçelik Fabrikas / ZM T Çorum Çimento Fabrikas / ÇORUM Dardanel / ÇANAKKALE Dardanel Fabrikas / ÇANAKKALE Do an Alç Fabrikas / fierefl KOÇH SAR DYO-Sodosan DYE Fabrikas / ZM R Efes Pilsen Ege Birac l k / ZM R Efes Pilsen Güney Birac l k / ADANA Elaz Çimento Fabrikas / ELAZI Dozaj Bandlar Mod. / Coriolis Dozaj Sistemi Tart m Sistemleri Doldur Boflalt ve Torbalama Kantarlar Tüp Tart m Sistemi Cam Harmanlama Sistemi Dolum Sistemi Yem Fabrikas Komple Otomasyonu Farin De irmeni ve Çimento De irmeni Dozaj Kont. Sis. Elyaf Mobil Enerji Santrali Otm. Lastik Presleri Bilgi Toplama - Alarm Sistemi Enjeksiyonlu Presler Vakum Alt nda Ton Bal Piflirme Sist. Dozaj Bandlar De irmen Besleme Sist. Klinker ve Tras Dozaj Bandlar Tesisi Kopma Alg lama Sistemleri Otomasyon Sistemi Çimento Katk Kimyasallar Dozajlama Sistemi Fermuar Boyama Otomasyonu Yonga Tart m Kontrol Sistemi zolatör Test Sistemi Otomatik Yem Harmanlama Sistemi 1. F r n Seviye, Harman ve Cam K r Verme Tesisi Cam Harmanlama Sistemi So utma Sistemleri Otomasyonu So utma Kamaralar Otomatik Kontrol Sistemi Otolkav Kontrol Sistemi Konserve Otoklov Kontrol Sistemleri Pasta Haz rlama Tesisi Otm. Fermentasyon Sistemi Otomatik Kontrol Ünitesi Fermentasyon Sistemi Kumanda Panosu Simplex Dozaj Sistemi

8 Enka ran Kostik Soda Fabrikas / RAN Entil Eskiflehir Fabrikas / ESK fieh R Erdemir A.fi. Fabrikas / ZONGULDAK Erdemir Demirçelik Fabrikas / ERE L Ergani Çimento Fabrikas / ELAZI Ertu rul nflaat Bo azl yan Çimento Fabrikas / YOZGAT Eti Ferrokrom / Seyiflehir-ANTALYA Etibank Ferrokrom Fabrikas / ANTALYA Filyos Atefl Tu las / ZONGULDAK Hayat Kimya Deterjan Fabrikas / CEZAY R Henkel-Turya Deterjan Fabrikas / ZM T gsafl / STANBUL gsafl stanbul Gübre A.fi. / ZM T sdemir / SKENDERUN skenderun Demir Çelik Fabrikas / SKENDERUN skenderun Demir Çelik Fabrikas / SKENDERUN stafl / STANBUL zmir Demir Çelik Fabrikas / ZM R zmir Demir Çelik Fabrikas / ZM R Kardemir Demirçelik Fabrikas / KARABÜK Kerevitafl Fabrikas / BURSA Konya Krom Magnezit Fab. / KONYA Konya fieker Fabrikas / KONYA Konya Yem Fabrikas / KONYA Krom Magnezit Fabrikas / KONYA Kümafl / KÜTAHYA Kütahya Porselen Fabrikas / KÜTAHYA Lafarge Çimento Fabrikas / ERE L Layne Bowler Pompa Fabrikas / ANKARA Mardin Çimento Fabrikas / MARD N Mardin Çimento Fabrikas / MARD N Marsa Margarin Fabrikas /ADANA Marsa Margarin Fabrikas / ADANA Marsa Margarin Fabrikas / ADANA Master Kauçuk Plastik Fabrikas / ZM R MKE Nitrosan / KIRIKKALE MNG Tahtal Fabrikas / ZM R Murat Un Fabrikas / ANKARA Oerlikon Fabrikas / ZM R Oysa Çimento Fabrikas / SKENDERUN Oysa Çimento Fabrikas / N DE Özbu day Bu day Fabrikas / SKENDERUN Özgür Çimento Fabrikas / ANKARA Pakistan Çimento Fabrikas / PAK STAN Petkim Yar mca Kompleksi / ZM T Petkim Yar mca Petrokimya Tesisleri / ZM T Petkontur Novokuznetsk / RUSYA Polikim A.fi. / STANBUL Poliport (Tank Form) Tesisleri / ZM T Qasco Steel Company / KATAR Qasco Steel Company / KATAR Ruscam Cam Fabrikas / RUSYA Sanko Çimento Fabrikas / ADIYAMAN Otomatik Kontrol Sistemi Harmanlama Tesisi 1. & 2. F r n Toz Filtreleri Otomatik Kontrol Sistemi Gemont Tren Ferisi Projesi Dozaj Bandlar Modernizasyonu Tart m Sistemleri Sliko Ferrokrom F r n Hammadde Tart m Pres Kontrol Sistemi Toz Tesisi Otomasyonu ve Dozaj Sistemi Ekipmanlar T.P.D. Kule Otomatik Kontrol Sis. Deterjan Tesisi lave Birimler Toprak Transfer Hatt Otomasyonu Band Kantar Kompoze Gübre Haz rlama Tesisi Azot Hatt Kontrol Sistemi Çelikhane Konvertörleri Dozaj Sistemi Veri Toplama Sistemi Çelik Su Verme Sistemi Ön Tav F r n Otm. Çelikhane Konvertör Tesisi Otm., Lance MMI Sistemi, Curuf Kurutma Sistemi, Yüksek F r n III fiarj Tesisi Otoklav Kontrol Sistemi Ziftli-Grafitli Tu la Hammadde Haz rlama Tesisi Kireç F r n Besleme Sistemi Komple Otomasyon Tesisi Monolitik Hatt Otomasyonu Tu la Haz rlama Otomasyonu ve Mikser Otomasyonu Harmanlama Tesisi ve Komple Otomatik Kontrol Sis. Klinker Dozaj Sistemi, Alç Kontrol Mod., Curuf Kurutma Sistemi Test Sisitemi Döner F r n Farin Besleme Kontrol Sistemi Farin De irmeni - Klinker So utma Otomasyonu Sertlefltirme Tanklar Tart m Sistemi, Buhar Kazan Kontrol Sistemi Ya Hammaddesi Ön Harmanlama Tesisi Ya Nötrleme Sistemi Otoklav Kontrol Sistemi Su Otomasyonu zmir çme suyu Ar tma Tesisi Torbalam Kantar Kumanda Sistemi Toz Haz rlama Tesisi Demir Sülfat lavesi, Dozaj Bandlar, Coriolis Dozaj Sistemi Dozaj Bandlar, Dozaj Bandlar Modernizsyonlar Tohum Tesisi Otomasyonu Coriolis Dozaj Sistemi Bilgi Toplama stasyonlar (Data Logger) Reaktör Kontrol Paneli Un Nakil Sistemi Teflon Tavlama F r n Kontrol Panosu Kontrol Sistemi Dozaj Bandlar Rally Car Tart m Sistemleri Harmanlama Sistemi Çimento De irmeni, Kömür Dozaj Band, Pamuk Çi iti Dozajlama Sistemi

9 Sarkuysan A.fi. Fabrikas / ZM T Elektroliz Banyolar Bilgi Toplama - Alarm Sistemi Sastafl Afl nd r c Tafllar A.fi. / STANBUL Tavlama F r n Kontrol Panosu Set Çimento Fabrikas / AFYON Döner B çakl Dozaj Sistemi Set Çimento Fabrikas / ANKARA Klinker Yükleme Sistemi Set Çimento Fabrikas / BALIKES R Kil Set Çimento Fabrikas / PINARH SAR Kil Dozaj Bandlar SFA Cool (Test) / STANBUL Veri Toplama Sistemi Shymkent Çimento Fabrikas / KAZAK STAN Dozaj Bandlar Simge Asfalt Tesisi / BURSA Asfalt Tesisi Otomatik Kontrol Sistemi SUDAN Emak Asfalt Tesisi / SUDAN Asfalt Tesisi Otomasyonu Sümerbank Gemlik Sung pek Fabrikas / BURSA Selefon Laklama Tesisi fien Piliç Yem Fabrikas / ADAPAZARI Pres Ya Besleme Sistemi fiiflecam Cam Fabrikas / BULGAR STAN Harmanlama Sistemi fiiflecam Cam Fabrikas / BURSA Harmanlama Sistemi T. Çimento Filyos Atefl Tu las Fab. / ZONGULDAK Tu la Hammaddesi Sistemi T. Çimento Filyos Atefl Tu las Fab. / ZONGULDAK Tünel F r nlar Kontrol Sistemi Taksan Tak m Tezgahlar A.fi. / KAYSER Is l fllem F r nlar Kontrol Sistemi Tar m Test Aletleri / ANKARA Koltuk Test Sistemi Teafl Elektrik Santrali / ZONGULDAK Kay t Sistemleri Teklas / BARTIN Otoklav Kontrol Sistemi Teklas / ZM T Otoklav Kontrol Sistemi, Üniversal Test Cihaz malat Teklas Kauçuk Sanayi / ZM T Lastik Piflirme-Otoklav-Radyotör Test Sistemleri Tems Makine / ÇANAKKALE Otoklav Kontrol Sistemi Trakya fiifle Cam Fabrikas / KIRKLAREL Cam Harmanlama Sistemi Turya A.fi. Deterjan Fabrikas / ZM R Deterjan Üretim Tesisi Otomatik Kontrol Sistemi Turya A.fi. Deterjan Fabrikas / ZM R Özel Müflteri stekleri Ünitesi Otomatik Kontrol Sistemi Turya A.fi. Fabrikas / ZM R Kazan Kontrol Sistemi Otomasyonu Turya A.fi. Margarin Fabrikas / ZM R Otomatik Ya Harmanlama Sistemi Turya Margarin Fabrikas / ZM R Ya Dolum Tesisi Modernizasyonu Tügsafl Fertilizer Fabrikas / KÜTAHYA ANG II ve SNA II Tesisi Otomasyonu Tüprafl A.fi. Alia a Rafinerisi / ZM R Kereson-Merox Tesisi Kontrol Panosu Tüprafl A.fi. Alia a Rafinerisi / ZM R Nafta-Merox Tesisi Kontrol Panosu Tüprafl Rafineri Alia a / ZM R Vibrasyon Sistemi Üçy ld z Kauçuk Fabrikas / BURSA Hortum Test Cihaz Urfa Çimento Fabrikas / URFA Data Display Sistemi Urfa Çimento Fabrikas / URFA F r na Farin ve Kömür Besleme Sistemleri Yayla Makarna Fabrikas / ANKARA Makarna Kurutma Tesisi Otomasyonu Yemen Asfalt Tesisi / YEMEN Asfalt Tesisi Otomasyonu Yibitafl Lafarge Ankara Çimento Fab. / ANKARA Dozaj Bandlar Yibitafl Lafarge Çimento Fabrikas / KIBRIS Yibitafl Lafarge Çimento Fabrikas / S VAS Dozaj Bandlar Yibitafl Nevflehir Çimento Fab. / NEVfiEH R Çimento De irmenleri Dozaj Bandlar Otomatik Kont. Sis. Yibitafl Yozgat Çimento Fabrikas / YOZGAT Çimento De irmeni Dozaj Bandlar Otomasyonu Zorlu Enerji / BURSA Tart m Sistemleri Zorlu Enerji / ANKARA Tart m Sistemleri

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u www.festo.com.tr/didaktik Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı