SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru"

Transkript

1 Sasel Elektromekanik Genel Müdürlük / Headquarters Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No: Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312) (pbx) Fax : (312) SASEL Elektromekanik Pano Montaj Fabrikasý / Electrical Panelboard Assembling Factory ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. E2 Blok No: Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312) Fax : (312) ipekboru Ýpekboru Satýþ Ofisi / Sales Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi ) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No: Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312) (pbx) Fax : (312) Fabrika / Factory 1. O. S. Bölgesi, Büyük Timur Cad. No: Sincan-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312) (pbx) Fax : (312)

2 Ýçindekiler Hakkýmýzda... 4 Pano Montaj Fabrikasý... 6 Ýpekboru Elektrik Tesisat Borularý Elektromekanik Taahhütler Turizm Tesisleri...10 Sanayi Tesisleri...32 Ýdari ve Ticari Binalar...44 Saðlýk Tesisleri...70 Havaalaný Tesisleri...78 Referans Listesi Contents About Us... 4 Electrical Panel Board Assembling Factory... 6 Ýpekboru Electrical Installation Conduits Electromechanical Projects Tourism Facilities Industrial Facilities Administrative and Commercial Facilities Health Facilities Airport Facilities Referance Lists

3 Hakkýmýzda About Us Sasel Türkiye nin en büyük inþaat gruplarýndan Yüksel Holding in bünyesinde 21 Ocak 1984 yýlýnda elektrik ve elektronik konularýnda proje, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ihtisas þirketi olarak kurulmuþtur. Elektrik grubu, inþaat sektöründe bir ihtisas ve mühendislik grubu olarak alt müteahhitlik hizmetleri yapmaktadýr. Sasel was founded in 21 January 1984 as an expertise company to provide design, engineering and contracting services in electric and electronic fields within the body of Yüksel Holding, which is one of the largest construction groups in Turkey. The electrical group provides subcontracting services as an expertise and contracting group for works under the commitment of Yüksel Holding companies and also provides independent contracting services. Yýllar geçtikçe SASEL elektrik taahhüt, tesisat, montaj, müþavirlik ve mühendislik alanlarýnda kendine iyi bir yer edinmiþtir yýlý itibariyle yoðun bir þekilde yurt dýþýna açýlmýþ, çeþitli projeleri üstlenerek baþarýyla yürütmüþ ve bugün de yeni projelerle baþarýsýný devam ettirmektedir. SASEL has earned a respectable place in years in electric contracting, installation, consultancy and engineering fields. Beginning in 1993 it has expanded its activities abroad extensively, undertook various project successfully and continues its success with new works. Our company has started to explore new opportunities and developments. Þirketimiz, 1997 yýlý içinde yeni arayýþlar ve iþ geliþtirme çalýþmalarý içine girmiþtir. Çalýþtýðýmýz firmalara elektromekanik komple hizmet sunabilmek için 1997 yýlý Aðustos ayý itibarý ile bünyemizde mekanik grup oluþturulmuþtur. Ayrýca imalat sektöründe yer almak düþüncesiyle Schneider Electric grubuna baðlý Schneider markasý ve garantisi altýnda Prisma tipi modüler pano imalatýna baþlanýlmýþtýr. In order to provide complete electromechanical services to companies we work with, a mechanical group was formed in August Also taking part in the manufacturing sector with the idea connected to the Schneider Electric group, under the Schneider brand name and warranty Prisma has been started to produce type modular panel boards. Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde 1200 m 2 kapalý alaný olan bir fabrika binasý satýn alýnmýþtýr. Bu fabrika binasý genel müdürlük tesisi ve pano montaj fabrikasý olarak düzenlenmiþtir. SASEL bünyesindeki elektrik, mekanik, proje, taahhüt, muhasebe ve imalat gruplarý 27 Nisan 1998 tarihi itibarý ile faaliyetlerini yeni binalarýnda devam ettirmiþlerdir m² closed area was bought in Ankara Sincan Organized Industrial District. This factory building was arranged to manufacture panels boards and to serve as general directorate facilities. It has been commissioned on 27 April 1998 with electrical, mechanical, design, contracting, accounting and manufacturing groups of SASEL. Þirketimiz 1999 yýlý içerisinde yine Sincan Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaþýk 3000 m 2 kapalý alana sahip bir fabrika daha satýn alarak, bu fabrikada muhtelif ebatlarda spiral ve rigid tiplerde ve yüksek kalitede elektrik tesisat borusu üretmeye baþlamýþtýr. Firmamýz SASEL gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþýnda elektromekanik müteahhitliði alanýnda yüklendiði iþlerde proje hazýrlama safhasýndan, iþletme ve bakým safhasýna kadar her türlü hizmeti kapsayacak þekilde çalýþmaktadýr. We bought a factory with 3000m² closed area in Sincan Organized Industrial District in 1999 and stating of produce corrugated and rigid high quality electric conduits in various dimensions. Our company SASEL works basis for in country and foreign projects, starting from design phase up to handover and maintenance in electromechanical contracting field Yýlý Eylül ayýndan itibaren ODTÜ- MET (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) alanýna taþýnarak Taahhüt ve Pano Ýmalatý hizmetlerine burada devam etmektedir. Electromechanical group and Electrical Panel Board group are working in Metu-Tech since september

4 PROJENÝN ADI / NAME OF THE PROJECT ANTALYA SU ARITMA TESÝSLERÝ / ANTALYA WATER TREATMENT PLANT ANTALYA / TÜRKÝYE KANADA ELÇÝLÝÐÝ / CANADA CONSULATE ATATÜRK HAVALÝMANI / ATATÜRK AIRPORT MHP GENEL MERKEZÝ / MHP HEADOFFICE COCA COLA FABRÝKASI / COCA COLA FACTORY TASHKENT / UZBEKISTAN DERÝNER BARAJI / DERÝNER DAM ARTVÝN / TÜRKÝYE Pano Montaj Fabrikasý Electrical Panel Board Assembling Factory Sasel 1997 yýlýnda Pano Montaj Fabrikasý ný faliyete geçirmiþtir. Schneider Elektrik Prisma pano ve SM6-36 OG hücre yetkili bayisidir. Modüler pano 'Prisma Plus' Schneider Elektrik Fransa Fabrikasýnda imal edilmektedir. Tip test sertifikasýna sahip olan Prisma Plus, alüminyum alaþýmlý gövdesi ile paslanmaya karþý korumalý, yanmaz epoksi toz boyalý, IEC standartlarýna uygundur. Duvar tipi; 630 A'e kadar, dikili tip; 3200 A'e kadar ihtiyaçlara cevap vermektedir. Modüler tip Prisma Plus Panolar Schneider Elektrik standartlarýna göre Sasel tarafýndan tasarlanmakta ve imalatý yapýlmaktadýr. Ayrýca, Enerji daðýtým sisteminin bir parçasý olan Metal muhafazalý tip SM-6-36 OG hücrelerinin projelendirme ve satýþý da yapýlmaktadýr. SM-6-36 OG hücreleri Tedaþ þartnamelerine uygundur. Ýmalat Grubu, Schneider Elektrik tarafýndan eðitilmiþ deneyimli montörlerden oluþmuþtur. Sasel Electromechanic who is an authorized seller on Schneider Electric Prisma model panels and SM6-36 M.V. switchgears, Prisma which is a trade mark of modular panel, is produced by Schneider Electric in France. With epoxy powder coating painted and aluminium alloyed body which protects against corrosion. Its design is based on IEC-439-1standard and it has type test certificate. The wall type panels are upto 630 A and the free standing types are up to 3200 A. Prisma model panels. designs and assemble according to the Schneider Electric standards by Sasel Electromechanic Design and marketing of Metal Enclosed protectedtype SM6-36 M.V. switchgears which are part of the power distribution system, is also in the interest area of Sasel All technical staff, are trained on Prisma panel assembly by schneider Electric DALAMAN HAVALÝMANI / DALAMAN AIRPORT ELÝT PLAZA / ELÝT PLAZA HAYATT OTEL / HAYATT HOTEL HEMA DÝÞLÝ FABRÝKASI / HEMA GEAR FACTORY HÝDROTERAPÝ MERKEZÝ / HYDROTHERAPY CENTER ÝBNÝ-SÝNA HASTANESÝ / ÝBNI-SÝNA HOSPITAL ÝTALYA KONSOLOSLUÐU / ITALY CONSULATE ITEC PLAZA / ITEC PLAZA KAVAKLIDERE ÞARAP FABRÝKASI/ KAVAKLIDERE WINES FACTORY MESA PLAZA / MESA PLAZA METROCITY KOMPLEKSÝ / METROCITY COMPLEX NBU BANKA / NBU BANK NOKSEL HENDEK BORU FABRÝKASI / NOKSEL HENDEK PIPE FACTORY SKB HASTANE B BLOK / SKB HOSPITAL B BLOCK SÖKE SERAMÝK FABRÝKASI / SOKE CERAMICS FACTORY TRT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ / TRT HEADOFFICE ÜLKER FABRÝKA / ÜLKER FACTORY YÝÐÝT AKÜ FABRÝKASI / YÝÐÝT AKÜ FACTORY ZIRHLI BÝRLÝKLER OKULU MÝGROS AVM / MÝGROS SHOPPING CENTER BODRUM / TÜRKÝYE ÝSTANBUL / TÜRKÝYE BAKU / AZERBAIJAN MOSKOW / RUSSIA ÝSTANBUL / TÜRKÝYE TASHKENT / UZBEKISTAN ÝSTANBUL / TÜRKÝYE TASHKENT / UZBEKISTAN MOSKOW / RUSSIA AYDIN / TÜRKÝYE SOFIA / BULGARIA GRUNDFOS PANO / GRUNDFOS PANEL HYATT OTEL / HYATT HOTEL VICTORY OTEL / VICTORY HOTEL MICHURINSKY AVM / MICHURINSKY SHOPPING CENTER ABD KABÝL ELÇÝLÝÐÝ / USA KABUL EMBASSIES KABÝL HAVAALANI / KABUL AIRPORT RIXOS GRAND ANKARA OTELÝ / RIXOS GRAND HOTEL KKB SAÐLIK / KKB HEALTH ANKARA TÝCARET ODASI / ANKARA CONGRESS CENTER ÜRDÜN GENEL KURMAY BÞK/ AMMAN GENERAL HEADQUARTERS COMPLEX COCA COLA FABRÝKASI / COCA COLA FACTORY COCA COLA FABRÝKASI / COCA COLA FACTORY COCA COLA FABRÝKASI / COCA COLA FACTORY COCA COLA FABRÝKASI / COCA COLA FACTORY AFD BUILDING A-B-C-D BLOK / ALMAATY FINANCE CENTER A-B-C-D BLOCK EL EGAILAT HASTANESÝ / EL EGAILAT HOSPITAL ÝÞ YATIRIM / ÝÞ INVESTMENT HAVELSAN SIMÜLATÖR BÝNASI / HAVELSAN SIMULATOR BUILDING SARBAST PLUS BÝRA FABRÝKASI / SARBAST PLUS BREWERY ABD TÝFLÝS ELÇÝLÝÐÝ / USA TIBILISI EMBASSIES ÝSTANBUL / TÜRKÝYE KIEV / UKRANIA ANTALYA / TÜRKÝYE MOSKOW / RUSSIA KABUL / AFGHANISTAN KABUL / AFGHANISTAN AMMAN / JORDAN BURSA / TÜRKÝYE ELAZIÐ / TÜRKÝYE TEKÝRDAÐ / TÜRKÝYE ALMATY / KAZAKHISTAN TRABLUS / LÝBYA ÝSTANBUL / TÜRKÝYE TASHKENT / UZBEKISTAN TBILISI / GEORGIA 6 7

5 ipekboru Elektrik Tesisat Borularý ipekboru, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde m² kapalý, m² açýk alandaki modern üretim tesislerinde en yeni teknoloji ile donatýlmýþ 6 üretim hattý ile PVC alev yaymayan spiral, düz; PE halojensiz ve alev yaymayan kangal, HDPE Çift Cidarlý Telekomünikasyon ve Enerji Hatlarý Kablo Muhafaza Borusu üretimi gerçekleþtirilmektedir. PVC Grubumuz; Spiral Boru : Hafif ve aðýr seri Ø 16 - Ø 63 çaplarý arasýnda toz PVC'den üretilmiþ alev yaymama özelliðine sahip kýlavuz telli veya telsiz, Düz Boru: Hafif, orta ve aðýr seri Ø 16 - Ø 32 çaplarý arasýnda toz PVC'den üretilmiþ alev yaymama özelliðine sahip muflu ve mufsuz. PE Grubumuz; Halojensiz Kangal Boru: Hafif ve aðýr seri Ø 16 - Ø 90 çaplarý arasýnda PE'den üretilmiþ halojensiz kýlavuz telli veya telsiz, Düz Boru: Hafif ve aðýr seri olarak Ø 16 - Ø 32 çaplarý arasýnda PE'den halojensiz olarak üretilmektedir. PVC ve PE borularýn kullaným yerlerinin belirlenmesi amacýyla renk kodu uygulamasý yapýlmaktadýr. Bu uygulamaya göre; PVC grubunda borunun rengi, PE grubunda ise boru üzerinde yer alan çizginin rengi, borunun hangi sistemde kullanýldýðýný belirler. HDPE Grubumuz; HDPE Çift Cidarlý Telekomünikasyon Hatlarý Kablo Muhafaza Borusu (Türk Telekom için): 450 Newton, Ø 110 çapýnda, siyah renkte orijinal HDPE'den, HDPE Çift Cidarlý Enerji Hatlarý Kablo Muhafaza Borusu (TEDAÞ için): 450 Newton, Ø 110 çapýnda, mavi renkte orijinal HDPE'den üretilmektedir. Fabrikamýzýn yýllýk PVC boru üretim kapasitesi ton, alçak ve yüksek yoðunluklu polietilen boru üretim kapasitesi ton'dur. Üretimin her aþamasýnda kaliteyi ön plana çýkaran ipekboru, üretim kalitesini geliþmiþ laboratuvarýnda deney ve kontrollerle saðlamaktadýr. ipekboru, TS EN 61386, TS EN Standartlarýna Uygunluk Belgesine, ISO 9001 : 2000 Kalite Güvence Sistemi Belgesine ve HDPE Çift Cidarlý Telekom Borularýmýz için Türk Telekom A.Þ Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir. Fabrikamýzda ulusal ve uluslararasý standartlara uygun üretim yapýlmaktadýr. Ürünlerin kalite ve performanslarý, PVC ve PE grupta; basýnç testleri, darbe testleri, maksimum ve minimum sýcaklýk testleri, yangýna karþý reaksiyon testleri ile yapýlmakta, HDPE grupta; yoðunluk testleri, ESCR testi, karbon siyahý daðýlýmý testi, iç ve dýþ hidrostatik basýnç testleri ile kontrol edilmektedir. Geliþmiþ laboratuvarýmýz ayrýca bölge plastik sanayisine de hizmet verecek büyüklüktedir. ipekboru; Ankara merkezli pazarlama ve idari bölümleri, Türkiye'nin 7 bölgesindeki bayilik sistemi, 1000'in üzerinde ürün çeþitliliði ve uygun fiyat politikasýyla bütünsel çözümler sunarak sizlere hizmet vermektedir. ipekboru Electrical Installation Conduits ipekboru plans its investments and draws up its plans focusing on full automation so that quality is ensured at all phases of production. ipekboru manufactures PVC corrugated, rigid, PE halogen free and HDPE double walled corrugated conduits by using six production lines equipped with latest technology at its modern production facilities in Ankara Sincan Organized Industrial Zone, which have a total floor area of 4,000 m 2 and an outdoor area of 5,600 m 2. PVC Group; Corrugated Conduit: Light and heavy gauges with diameters between Ø 16 - Ø 63 made of powder PVC with or without a pull wire. They have self-extinguishing characteristics. Rigid Conduit: Light, medium, and heavy gauges with diameters between Ø 16- Ø 32 made of powder PVC with or without coupling ended. They have self-extinguishing characteristics. PE Group; Halogen free Rigid Conduit in Coil: Light and heavy gauges with diameters between Ø 16 - Ø 90 made of PE with or without a pull wire. Halogen free Rigid Conduit: Light and heavy gauges with diameters between Ø 16 - Ø 32 made of PE with or without a pull wire. In order to show the areas where they are intended to be used, color codes are applied to PVC and PE conduit. According to this system, the original color of the conduit in the PVC group and a line drawn on the conduit in the PE group indicates the places where they should be used. HDPE Group; HDPE Double-Walled Corrugated Conduit for Telecommunication Infrastructure: Black color, 450 Newton with a diameter of Ø 110 made of original HDPE. HDPE Double-Walled Corrugated Conduit for Electricity Distribution Infrastructure : Blue color, 450 Newton with a diameter of Ø 110 made of original HDPE. The company has annual capacity of producing tons of PVC conduit and tons of PE conduit. Our plant manufactures products in accordance with national and international standards. Pursuing a policy designed to ensure quality by using materials of high quality in the production process, ipekboru has TS EN 61386, TS EN Production Compliance Certificates and ISO 9001:2000 Quality Assurance System Certificate in addition to Telecommunication Infrastructure Qualification Certificate covering HDPE Double-Walled Corrugated Conduit. Laying emphasis on quality at every phase of the production process, ipekboru checks the quality of its products at its modern laboratories by using latest inspection and test methods. The quality and performance of products are checked by means of pressure tests, shock tests, maximum and minimum temperature tests in the PVC and PE categories; ESCR test, carbon black dispersion test, and internal and external hydrostatic pressure tests for the products in the HDPE categories. Our modern laboratories also has the capability to offer services for the local plastics industry. ipekboru has marketing and management departments in Ankara and offers integrated solutions and more than 1,000 products variety at competitive prices through its distributors across seven regions of Turkey. 8 9

6 Elektromekanik Taahhütlerimiz Havaalaný Tesisleri Navoi ATC Binasý Khanabad/Karshi Askeri Hava Alaný Aydýnlatma Projesi Kabil Uluslararasý Hava Alaný Pist Aydýnlatma Projesi Uchkuduk ATC Binasý Özbekistan 3 Yerel Hava Alaný Modernizasyon Projesi Adana Havaalaný Prefabrik Terminal Binasý Ýnþaatý Nefteyugansk Havaalaný Terminal Binasý Electromechanical Projects Airport Facilities Navoi ATC Building Khanabad/Karshi Military Airport Runway Lighting Project Kabul International Airport Runway Lighting Project Uchkuduk ATC Building Uzbekistan 3 Local Airports Modernisation Project Adana Airport Prefabricated Building Construction Nefteyugansk Airport Terminal Building 78 79

7 Havaalaný Tesisleri/Airport Facilities Navoi ATC Binasý Navoi ATC Building Khanabad/Karshi Askeri Hava Alaný Aydýnlatma Projesi AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. NAVOI / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2005 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2005 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 YÜKSEL ÝNÞAAT A.Þ. KARSHI / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2004 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2005 KAPALI ALAN / CLOSED AREA - Navoi þehrinde yeni havalaný projesi kapsamýnda inþa edilen Navoi ATC Kulesi 36 m yüksekliktedir. 2 Katlý ve 2200 m 2 inþaat alanlý iþletme binasýna sahiptir. Elektrik tesisat iþleri kapsamý: Dizel jeneratör A.G Daðýtým sistemi Aydýnlatma ve güç daðýtýmý Topraklama ve yýldýrýmdan korunma sistemi Yangýn ihbar sistemi Telefon, TV, güvenlik ve nem alarm sistemleri. Navoi ATC Building, which is constructed in scope of the new airport project of Navoi is 36 m of height and has 2 floors of operational area totalling 2,200m 2. The electric works under main headings are: Diesel jenerator set L.V Distribution systems Lighting and power distribution Earthing and lightning protection system Fire alarm system Telephone, TV, security and humidity alarm systems. Özbekistan-Karshi de Yüksel Ýnþaatýn taahhüdünü üstlendiði bu proje; Fedaral Havacýlýk Organizasyonunun (FAA) þartlarýna uygun olarak güvenlik, emniyet, standartlar, uygulanabilir yerel standartlar ve diðer kriterlere uygun olarak projelendirilip inþa edilmesi iþidir. Hava alaný pist aydýnlatmasý kontrol binasýnýn hertürlü elektrik, HVAC ve ýsýtýcýlarý ile havalaný aydýnlatmasýna iliþkin bütün teknik donanýmlarýn yapýlmasý (Pist kenar aydýnlatma, yaklaþým aydýnlatmasý, Yaklaþým flashing sistemi, PAPI, taksiyolu aydýnlatmasý ve her türlü havaalaný iþaretlemesi), uzaktan kumanda için gereken her türlü anten ve bilgisayar donanýmlarý bulunmakla birlikte bütün sistemlerin testleri, iþletmeye alýnmasý ve personel eðitiminin verilmesi de iþ kapsamý dahilindedir. The subcontracting of electric works of Khanabad air base acc.to FAA Standarts and local security rules at Karshi-Uzbekistan for Yüksel Cons. Co. Project is consist of; vault building with all necessary electrical equipment, HVAC Units and heaters, wireless remote control system with all necessary antenna and computers and AFL (Runway edge, approach light (both side, CAT 1), flashing lighting system (Both side), PAPI (Both side) taxiway lights, nonmondotory and mondotory sign s treshold and end lights, 350 kva pad transformer, 300 kva generator

8 Kabil Uluslararasý Hava Alaný Pist Aydýnlatma Projesi Kabul International Airport Runway Lighting Project YENÝGÜN-MAKTAÞ- AYDENÝZ J.V. KABUL / AFGHANISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2004 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2005 KAPALI ALAN / CLOSED AREA - Dünya Bankasý Kredisi ile Afganistan Ýslami Geçiþ devleti Sivil Havacýlýk ve Turizm Bakanlýðý tarafýn-dan ihale edilen Kabil Uluslararasý Hava Limanýnýn 11/29 Pistinin acil iyileþtirilmesi ve diðer ek iþleri, elektrik ve mekanik tesisat iþleri alt yüklenicisi olarak yapýlmýþtýr. Yapýmýnýn Yenigün-Maktaþ-Aydeniz J.V. nin üstlendiði projenin elektrik ve mekanik iþleri kapsamýnda, 3500 m. uzunluðun-daki 11/29 no lu Pist Cat.1 yaklaþým ýþýklarý PAPI, runway ve taksi yolu aydýnlatma sistemi, aydýnlatma kontrol merkezi, pompa istasyonlarý mekanik sistemleri, 2 adet 10/0, 4 kv 300 kva trafo, 2 adet 250 kva ve 2 adet 40 kva jeneratör tesisi bulunmaktadýr. The subcontracting of electromechanical works of rehabilitation of 11/29 runway of international kabul airport for Afghanistan Islamic Goverment by World Bank support credit. Main contractor is YMA J.V. And the project is consist of runway edge and approach lights (CAT 1) for 3500 mt long Runway, taxiway lights, PAPI system, remote control system for AFL control, electromechanic works of 2 ea Pump house, 2 ea 300 kva 10/0, 4 kv transformer and MV breakers, 2 ea 250 kva and 2 ea 40 kva generator sets

9 Havaalaný Tesisleri/Airport Facilities Uchkuduk ATC Binasý Uchkuduk ATC Building Özbekistan 3 Yerel Hava Alaný Modernizasyon Projesi Uzbekistan 3 Local Airports Modernisation Project AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. UCHKUDUK / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2000 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2001 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1997 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1998 KAPALI ALAN / CLOSED AREA - Uchkuduk þehrindeki yeni havalaný projesi kapsamýnda inþa edilen Uchkuduk ATC binasý 36 m yüksekliktedir. 2 Katlý ve 2200 m 2 inþaat alanlý iþletme binasýna sahiptir. Elektrik tesisat iþleri kapsamý: A.G Daðýtým sistemi Aydýnlatma ve güç daðýtýmý Topraklama ve yýldýrýmdan korunma sistemi Yangýn ihbar sistemi Telefon, TV, güvenlik ve nem alarm sistemleri. Uchkuduk ATC Building, which is constructed in scope of the new airport project of Uchkuduk, is 36 m of height and has 2 floors of operational area totalling 2,200 sgm. The electric works under main headings are: L.V Distribution systems Lighting and power distribution Earthing and lightning protection system Fire alarm system Telephone, TV, security and humidity alarm systems. Bu proje kapsamýnda Özbekistan'ýn Urgenç, Buhara ve Semerkant þehirlerinde bulunan hava alanlarýnýn pistlerinin yenilenmesi ve yeni terminal binalarý, trafo binalarýnýn yapýmý bulunmaktadýr, Dýþ hat terminalleri ve pistlerinin Shimizu-Mitsubishi-Mitsui kapsamýndaki elektrik iþleri ve projeleri tarafýmýzca tamamlanmýþtýr. Elektrik iþlerini ana baþlýklar halinde toplarsak; Alçak gerilim sistemleri Aydýnlatma ve güç daðýtým sistemleri UPS sistemi Yangýn alarm sistemi Telefon sistemi Merkezi Saat sistemi Müzik ve anons sistemi CCTV ve güvenlik sistemleridir. Bu projenin tamamlanmasý ile Özbekistan'ýn önemli 3 þehri uluslararasý hava trafiðine kavuþmuþtur. This project covers the renewal of the runways of airports located in the cities of Urgenç, Bukhara and Semerkant in Uzbekistan and the construction of new terminal buildings and transformer buildings. The electric works and designs of the international lines terminals and runways in the Shimizu- Mitsubishi-Mitsui scope of work were completed by ourselves. To group the electrical works can be grouped under main topics as: Low voltage systems Lighting and power distribution systems UPS system Fire alarm system Telephone system Central clock system Music and public address system CCTV and security systems. With the completion of this project, three important cities of Uzbekistan have access to international air traffic

10 Adana Havaalaný Prefabrik Terminal Binasý Ýnþaatý Adana Airport Prefabricated Building Construction Nefteyugansk Havaalaný Terminal Binasý Nefteyugansk Airport Terminal Building YÜKSEL ÝNÞAAT A.Þ. ADANA / TÜRKÝYE SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1996 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1996 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 MENSEL J.V. NEFTEYUGANSK / RUSSIA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1994 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1995 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Mevcut terminal binasýnýn yanýnda dýþhatlar terminal binasý olarak kullanýlmak üzere yapýlan tesisin elektrik iþleri kapsamýnda; Alçak gerilim sistemleri Orta gerilim sistemleri Trafo sistemi Aydýnlatma sistemi Çevre aydýnlatma sistemi Yangýn ihbar sistemleri Müzik ve anons sistemi Uçuþ bilgi sistemleri UPS sistemleri. use as an international lines terminal building next to the existing terminal building, include: Low Voltage systems Medium Voltage systems Transformer system Lighting system Area lighting system Fire alarm systems Music and public address system Flight information systems UPS systems. Terminal binasýnýn yapýmýna 1994 yýlýnda baþlanmýþtýr. Teknolojinin sunduðu en modern uçuþ bilgi sistemine, güvenlik amaçlý kapalý devre TV sistemine, uydu TV sistemine, çagrý ve genel anons sistemine, merkezi elektronik saat sistemine ve yangýn alarm sistemine sahiptir. Bu sistemlerde bazýlarýnýn enerjisinin hiç kesilmemesini temin etmek için de binada merkezi bir UPS (kesintisiz güç kaynaðý konulmuþtur. Bina giriþ ve çýkýþ kapýlarýnýn PIR dedektörlerle kumanda edilerek açýlýp kapanmasý o zamana kadar, þehirde ilk defa uygulanan bir sistemdir. The construction of the terminal building was started in It has a state-of-the-art flight information system, a closed circuit TV system far the purpose of security, a satellite TV system, a paging and public address system, a central electronic clock system and a fire alarm system. A central UPS was installed in the building to ensure a continuous supply of power to sorne of these systems. The building's entry and exit doors opening and closing by control through PIR detectors, it is the only buílding ta possess this system in the city until then. 86 The electrical works for this facility, constructed for 87

11 Elektromekanik Taahhütlerimiz İdari ve Ticari Binalar Al-Fateh Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Al-Fateh Üniversitesi Ziraat, Veterinerlik ve Fen Fakültesi Maliseva Sidmoye Alýþveriþ Merkezi ATO (Ankara Ticaret Odasý Fuar ve Konferans Merkezi) Almaata Finans Merkezi (Kazkommertsbank) Ürdün Genel Kurmay Baþkanlýðý Karargah Kompleksi Michurinsky Festival Alýþveriþ Merkezi Kanada Elçiliði MHP Genel Merkez Binasý SPK-IMKB Binasý Metrocity Kompleksi Eurocentrum Ýþ Merkezi Itec Ýþ Merkezi Yüksek Mahkeme Binasý Ramstore Alýþveriþ Merkezi Itec Alýþveriþ Merkezi Özbekistan Merkez Bankasý Genel Müdürlük Binasý Özbekistan Merkez Bankasý Þubeleri Mesa Genel Müdürlük Binasý Keystone Kompleksi Nefteyugansk Kültür Merkezi Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Sergi Tesisleri TRT Kurumu Genel Müdürlük Tesisleri Þekerbank Genel Müdürlük Binasý Electromechanical Projects Administrative and Commercial Facilities Al-Fateh University Law and Economy Faculty Al-Fateh University Agriculture, Veterinary and Science Faculty Maliseva Sidmoye Shopping Mall ATO (Congress Center of Trade Chambers of Ankara ) Almaty Financial District Center (Kazkommertsbank) Jordan Armed Forces, General Headquarters Complex Michurinsky Festival Shopping Center New Canada Embassy MHP Head Guarters Building SPK-IMKB Building Metrocity Complex Eurocentrum Bussiness Center Itec Business Center Supreme Court Ramstore Shopping Center Itec Shopping Center National Bank of Uzbekistan Head Offfice Building Branch Offices of National Bank of Uzbekistan Mesa Headquarters Office Building Keystone Building Complex Nefteyugansk Culture Center Istanbul World Trade Centre and Exhibition Facilities TRT Association Head Office Facilities Þekerbank Head Office Building 44 45

12 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Al-Fateh Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Al-Fateh University Law and Economy Faculty Al-Fateh Üniversitesi Ziraat, Veterinerlik ve Fen Fakültesi Al-Fateh University Agriculture, Veterinary and Science Faculty NUROL ÝNÞAAT A.Þ. TRIPOLI / LIBYA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2008 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE - KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 YÜKSEL ÝNÞAAT A.Þ. TRIPOLI / LIBYA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2008 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE - KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Ekonomi ve Hukuk Fakültesi binalarý toplam m 2 kapalý alana sahiptir. Mekanik iþler kapsamýnda; Tüm sýhhi tesisat iþleri Isýtma, soðutma ve havalandýrma Tesisatý Fancoil tesisatý Yangýn söndürme sistemleri Bina otomasyon sistemleri. Economy and Law Faculty buildings have m 2 closed area. Mechanical works under main headings: All sanitary installation works Heating, cooling and air-conditioning systems Fancoil installation Fire fighting systems Building automation systems. Ziraat Fakültesi, Veterinerlik ve Fen Fakültesi binalarýndan oluþmaktadýr. Fakülte binalarý toplam m 2 kapalý alana sahiptir. Elektrik iþleri kapsamýnda; Bina içi aydýnlatma ve kuvvet tesisatý Data ve telefon sistemi Yangýn ihbar ve alarm sistemi Seslendirme tesisatý CCTV sistemi Güvenlik sistemi Mekanik ekipman-larýn kablolamasý Trafolar Jeneratör-ler Topraklama ve yýldýrýmdan korunma tesisatý. Agriculture faculty,veterinary and Science Faculty Buildings have m 2 closed area. To group the electrical works under main headings: Lighting and power distribution IP telephone and data systems Fire alarm system Sound systems. CCTV systems Security systems. Mechanic equipments cabling Tranformers Generators Earthing and lightning protection system

13 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Maliseva Sidmoye Alýþveriþ Merkezi Maliseva Sidmoye Shopping Mall ATO (Ankara Ticaret Odasý Fuar ve Konferans Merkezi) ATO (Congress Center of Trade Chambers of Ankara ) YenÝgün Ýnþaat A.Þ EKATERINBURG / RUSSIA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2008 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE - KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 ATO SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2007 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE - KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Maliseva Sidmoye Alýþveriþ Merkezi m 2 kapalý alana sahiptir. 11 katlýdýr. Komplekste çeþitli büyüklükte ofisler, dükkanlar, restoranlar, fast food restoran, sinema salonlarý mevcuttur. Elektrik iþler kapsamýnda; AG daðýtým sistemleri Aydýnlatma ve güç daðýtým sistemleri Yangýn alarm sistemleri Telefon, data, CCTV, SMATV, seslendirme sistemleri Güvenlik sistemleri. Maliseva Sidmoye shopping center has m 2 closed area. 11 floors. The complex has offices and shops of various sizes, restaurants, fast food restaurant, cinema halls. To group the electrical works under main headings: L.V- Distribution systems Lighting and power distribution Fire alarm system Telephone, data, CCTV, SMATV, Sound systems Security systems. Ankara Ticaret Odasý Fuar ve Konferans Merkezi m 2 kapalý alana sahiptir. Türkiye'nin en büyük Avrupa'nýn 2. büyük kongre binasýdýr. Ýþ kapsamýnda; Bina içi aydýnlatma ve kuvvet tesisatý Data ve telefon sistemi Yangýn ihbar ve alarm sistemi Seslendirme tesisatý CCTV sistemi Güvenlik sistemi Mekanik ekipmanlarýn kablolamasý Topraklama ve yýldýrýmdan korunma tesisatý UPS sistemleri. Congress center of trade chambers of Ankara has m 2 closed area. Türkiye s largests convention Center and Europe s second largest. To group the electrical works under main headings: Lighting and power distribution Telephone and data systems Fire alarm system Sound systems CCTV systems Security systems. Mechanic equipments cabling Earthing and lightning protection system UPS systems

14 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Almaata Finans Merkezi (Kazkommertsbank) Almaty Financial District Center (Kazkommertsbank) Ürdün Genel Kurmay Baþkanlýðý Karargah Kompleksi Jordan Armed Forces, General Headquarters Complex YTY KonsorsÝyum ALMATY / KAZAKHSTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2006 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2009 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Aysel Ýnþaat A.Þ Amman / Jordan SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2005 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2009 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Ýþ merkezi m 2 kapalý alana sahiptir. A,B,C,D olmak üzere toplam 4 bloktan oluþmaktadýr. Elektomekanik iþ kapsamýnda; AG-OG daðýtým tesisatý Bina içi aydýnlatma ve kuvvet tesisatý Jeneratör ve UPS tesisatý Cephe aydýnlatmasý Data ve telefon sistemi Yangýn ihbar ve alarm sistemi Seslendirme tesisatý CCTV sistemi Güvenlik sistemi Mekanik ekipmanlarýn kablolamasý Topraklama ve yýldýrýmdan korunma tesisatý Kar eritme sistemleri Tüm sýhhi tesisat iþleri Isýtma, soðutma ve havalandýrma Tesisatý Fancoil tesisatý Yangýn söndürme sistemleri Bina otomasyon sistemleri. Finance center has m 2 closed area. The complex has A,B,C,D block, To group the electromechanical works under main headings: L.V-M.V. Distribution systems Lighting and power distribution Diesel generator and UPS system Facade ligthing Telephone and data systems Fire alarm system Sound systems. CCTV systems Security systems. Mechanic equipments cabling Earthing and lightning protection system Snow Melting System All sanitary installation works Heating, cooling and air-conditioning systems Fancoil installation Fire fighting systems Building Kompleks, Amman'ýn batýsýnda m 2 lik bir alanda ve yaklaþýk m 2 kullaným alanýna sahiptir. Kompleks kapsamýnda, ofis alanlarý, sosyal aktivite alanlarý ve yönetim birimi alanlarý da bulunmaktadýr. Elektrik iþleri kapsamý; Beþ adet trafo merkezi Güçleri kva arasýnda deðiþen yedi adet dizel jeneratör seti O.G. þalt tesis ve daðýtým sistemi A.G. daðýtým sistemi Yer altý karargahý EMP sistemi UPS sistemleri, bina aydýnlatma ve güç daðýtýmý sistemleri, çevre aydýnlatma Yükseltilmiþ döþeme altý kanal sistemi Topraklama ve yýldýrým korunma sistemleri Yangýn alarm, güvenlik, CCTV, TV, data/telefon, X-ray sistemleri proje koordinasyon, enerji temini, boru ve tava altyapý iþleri Helikopter pist aydýnlatmalarý, araba bariyer güvenlik sistemleri LCD scoreboard ve merkezi saat sistemi. The complex has built in west of Amman on an area of m 2 and approximately m 2 of operational area. Within the complex, office areas, social activity areas and management unit areas. Electrical works are as: Five no. transformer substations seven no. diesel jenerator sets capacities varying between kVA M.V. switchgear and distribution L.V. distribution systems Under-ground command center EMP system UPS systems Building lighting and power distribution systems Landscape lighting Underfloor cable management systems Earthing and lightning protection systems Project coordination, power supply, cable management systems for fire alarm, security, CCTV, TV, data/ telecommunication, X-ray systems Heliport lighting system Car barrier security systems LCD scoreboard and master clock system

15 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Michurinsky Festival Alýþveriþ Merkezi Michurinsky Festival Shopping Center Kanada Elçiliði New Canadian Chancery Summa A.Þ. MosCOW / RusSIA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2004 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2005 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 aysel ÝNÞAAT A.Þ. SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2004 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2004 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Michurinsky Alýþveriþ Merkezi m 2 kapalý alana sahiptir. Komplekste çeþitli büyüklükte dükkanlar, restoranlar, fast food restoran, sinema salonlarý mevcuttur. Elektromekanik iþler kapsamý; AG daðýtým sistemi Aydýnlatma ve güç daðýtým sistemleri Yangýn alarm sistemleri Telefon, SMATV, seslendirme sistemleri Çevre aydýnlatmasý Tüm sýhhi tesisat iþleri Isýtma, soðutma ve havalandýrma tesisatý Fancoil tesisatý Yangýn söndürme sistemleri Bina otomasyon sistemleri. area. The complex has shops of various sizes, restaurants, fast food restaurant, cinema halls. The electromechanical works under main headings are: L.V-Distribution systems Lighting and power distribution Fire alarm system Telephone, SMATV, Sound Systems Exterior lighting All sanitary installation works Heating, cooling and air-conditioning systems Fancoil installation Fire fighting systems Building automation systems. Kanada Elçiliði Binasý m 2 kapalý alana sahiptir. Elektrik tesisatý iþleri kapsamý; Jeneratör ve voltaj regülatör sistemi A.G daðýtým sistemi Aydýnlatma ve güç daðýtýmý Merkezi aydýnlatma kontrol Busbar güç daðýtým sistem EMT boru tesisatý Topraklama ve yýldýrýmdan koruma tesisatý Data ve telefon sistemi Yangýn ihbar sistemleri CCTV ve kartlý giriþ kontrol sistemi Güvenlik sistemleri TV daðýtým sistemi New Canadian Chancery building has m 2 closed area. The electric works under main headings are: Diesel generator emergency power supply and voltage regulator L.V distribution systems Lighting and power distribution Lighting control system Busbar power distribution EMT conduit installation Earthing and lightning protection system Telephone and data systems Fire alarm system Card access control system Security systems TV distribution system. 52 Michurinsky Shopping Center has m 2 closed 53

16 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities MHP Genel Merkez Binasý MHP Headquarters Building SPK-IMKB Binasý SPK-IMKB Building AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2002 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2004 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 oyak ÝNÞAAT A.Þ. SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2002 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2003 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 MHP Genel Merkez binasý m 2 kapalý alana sahiptir. Binada genel merkez ofisleri, Arge bölümü, 750 kiþilik konferans salonu, toplantý salonlarý, kütüphane, mutfak ve kafeteryalar, kule bloðunun üstünde yemek salonu ve helikopter pisti mevcuttur. Elektrik tesisat iþleri kapsamý; O.G. sistemleri A.G daðýtým sistemi Aydýnlatma ve güç daðýtýmý Aydýnlatma otomasyonu Topraklama ve yýldýrýmdan korun-ma sistemi Yangýn ihbar sistemi Naklen yayýn sistemi Telefon, CCTV, SMATV, seslendirme, saat ve güvenlik sistemleridir. MHP headquarters building has m 2 closed area. The complex consists of an office area, a research development, a conference hall with 750 seating capacity, meeting rooms, a library, cafeterias, a special dinning room and a helicopter landing area on top of the tower block. The electric works under main headings are: M.V. systems L.V Distribution systems Lighting and power distribution Lighting automation Earthing and lightning protection system Fire alarm system Live broadcast system Telephone, CCTV, SMATV, sound, clock and security systems. SPK IMKB Binasý m 2 kapalý alana sahiptir. Elektromekanik tesisat iþleri kapsamý; AG-OG daðýtým sistemleri Aydýnlatma ve güç daðýtýmý Yangýn ihbar sistemi Telefon, CCTV ve ses sistemleri Tüm sýhhi tesisat iþleri Isýtma, soðutma ve havalandýrma tesisatý Fancoil tesisatý Yangýn söndürme sistemleri Bina otomasyon sistemleri. SPK-IMKB Building has m 2 closed area. The electromechanical works under main headings are: L.V-M.V. distribution systems Lighting and power distribution Fire alarm system Telephone, CCTV, SMATV and sound Systems All sanitary installation works Heating, cooling and airconditioning systems Fancoil installation Fire fighting systems Building automation systems

17 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Metrocity Kompleksi Metrocity Complex Eurocentrum Ýþ Merkezi Eurocentrum Bussiness Center YÜKSEL YAPI YATIRIM A.Þ. ÝSTANBUL / TÜRKÝYE SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2000 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2003 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 yenýgün ÝNÞAAT A.Þ. WARSAW / POLAND SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 2001 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2002 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Ýstanbul un finans ve ticaret merkezi olan Zincirlikuyu Maslak Hattý üzerinde bulunan Metrocity Kompleksi toplam m 2 alana sahiptir. 27 þer katlý 2 Konut kulesi, 24 katlý Ofis kulesi, Alýþveriþ Merkezi ve Sosyal Tesisler bulunmaktadýr. Tüm elektrik tesisat iþleri kapsam dahilindedir. The Metrocity complex, who is constructed on the finance and trade center of Ýstanbul at Zincirlikuyu Maslak line, has m 2 closed area.this project contains 3 towers (first and second of them 27 residence floors, third one 24 office floors), Shoping Center and social and sport facilities. Ýncluding all of electrical systems. Bu kompleks m 2 lik kapalý alana kurulmuþ olup, 4 tane yüksek kalitede kiralanabilen ofis binalarýndan oluþmaktadýr. Alpha Binasý Eurocentrum kompleksinin A sýnýfý kiralýk ofisler-den oluþan ilk binasý olarak tamamlanmýþtýr. Proje kapsamýnda, Elektrik tesisatý çalýþmalarý, bir ana orta gerilim odasý ve 2x1600 kva trafo odasý, alçak gerilim daðýtým odasý ve 630 kva jeneratör odasý, zayýf akým tesisatý, bina yönetim sistemleri, güvenlik sistemleri, araba park sistemleri, bütün dahili ve harici aydýnlatma sistemleri Yeraltýnda 3 katlý herbiri 9950 m 2 olan otopark 21 katta m 2 kiralýk alan The Alpha Building is the first part of Euro Centrum Complex as an A class office tower with retail outlets. The project will be cover four top-quality office buildings of sq m of rentable office space. In scope of the project, all electrical works which, one main MV room and 2 x 1600 kva transformer room and LV distribution room and 630 kva generator room, fully low current installation, building management system BMS, security systems, car parking systems, all internal and external lighting. 3 Basement floors for car parking in underground 9950 sq m. Building Alpha sq m retail area in 21 floors

18 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Itec Ýþ Merkezi Itec Business Center Yüksek Mahkeme Binasý Supreme Court AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. TASHKENT / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1998 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2000 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 URBAN ÝNÞAAT A.Þ. MOSCOW / RUSSIA SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1999 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 2000 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Itec kompleksi'nin m 2 lik inþaat alanýyla en büyük binasýdýr. 3 kat bodrum üzerine 16 kat iþ merkezi anahtar teslimi olarak yapýlmýþtýr. Elektrik iþlerini ana baþlýklar altýnda toplarsak; O.G. Sistemi Dizel jeneratör sistemi A.G. daðýtým sistemi Busbar daðýtým sistemi MCC panelleri Aydýnlatma ve priz sistemi Acil aydýnlatma sistemi Telefon sistemi Yangýn alarm sistemi Müzik ve anons sistemi CCTV sistemi SMATV sistemi Topraklama ve yýldýrýmdan koruma sistemi. This is the largest building of the ltec complex with a construction area of 62,000 m 2. The business centre with 3 basement floors and 16 floors was made on a turnkey basis including the project design. To group the electrical works under main headings: M.V. System Diesel Generator system L.V. Distribution system Busbar distribution system MCC panels Lighting and socket system Emergency lighting system Telephone system Fire alarm system Music and public address system CCTV system SMATV system Earthing and lightning protection Ofis alanlarý, 8 adet küçük, 2 adet büyük mahkeme odasý, 2 adet yemek salonu, mutfak, arþiv ve teknik hizmet odalarýnýn yaný sýra, kapalý garaj, nükleer sýðýnak ve teknik odalarýn yerleþtiði 3 adet hizmet bloðu ve 16 adet lüx adel odasý, genel kullaným ve hizmet mahallerinden oluþan 1 adet otel bloðun-dan oluþan bir komplekstir. Kapsam dahilinde yürütülen iþlerde Enerji daðýtým Aydýnlatma tesisatý Panel montajlarý Otomasyon sistemleri. Supreme court is complex on 3 offices block which has 2 planiums, 8 small court rooms, 2 dinning halls, kitchen, archive rooms, balast prorf shelters, technical areas, garage, and hotel block with 16 luxery sleeping rooms. The existing contract content is supply and installation of Energy distribution Lighting distribution and fixtures Building automation systems on turn key bases

19 İdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Ramstore Alýþveriþ Merkezi Ramstore Shopping Center Itec Alýþveriþ Merkezi Itec Shopping Center AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. ALMATY / KAZAKHSTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1998 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1999 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. TASHKENT / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1998 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1999 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 Kazakistan ýn Almata þehrinde inþaa edilen Ramstore, m 2 alana sahip olup, bina içerisinde 54 adet dükkan ve Migros alýþveriþ merkezi vardýr. Bu kompleks projenin Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Zayýf Akým sistemlerinin yapýmý tamamlanmýþ ve teslim edilmiþtir. Elektrik iþlerini ana baþlýklar altýnda toplarsak; O.G. Sistemi Dizel jeneratör sistemi A.G. daðýtým sistemi MCC paneller Aydýnlatma ve priz sistemi Buz paten pisti aydýnlatma sistemi Telefon sistemi Yangýn alarm sistemi Müzik ve anons sistemi Güvenlik sistemi CCTV sistemi SMATV sistemi Topraklama ve yýldýrýmdan koruma sistemi. Ramstore built in the city of Almaty in Kazakhstan has an area of 26,000 m 2 and the building includes 54 shops and the Migros shopping centre. The Low Voltage, Medium Voltage and Weak Current systems of this complex project were completed and handed over. To group the electrical works under main headings: M.V. System Diesel generator system L.V. distribution system MCC panels Lighting and socket system lce-skating ring lighting system Telephone system Fire alarm system Music and public address system Security system CCTV system SMATV system Earthing and lightning protection system. Yaklaþýk 8.500m 2 olan alýþveriþ merkezi de Taþkent'teki ltec Kompleksi içinde bulunmaktadýr. Çeþitli büyüklüklerde dükkanlarý, fast food restoran, idari ofisler, büfe ve depolarý bulunan binanýn tüm elektrik iþleri 1999 yýlý içinde teslim edilmiþtir. Elektrik iþlerini ana baþlýklar altýnda toplarsak; O.G. Sistemi Dizel jeneratör sistemi A.G. daðýtým sistemi Dükkan panolarý MCC panelleri Aydýnlatma ve priz sistemi Acil aydýnlatma sistemi Telefon sistemi Yangýn alarm sistemi Müzik ve anons sistemi CCTV sistemi SMATV sistemi Topraklama ve yýldýrýmdan koruma sistemi. The shopping centre with an area of about 8,500 m 2 is also located within the ltec Complex in Tashkent. All the electric works of the building which contains shops af various sizes, fast food restaurants, administrative offices, buffets and storehouses were handed over in To group the electric works under main headings: M.V. System Diesel Generator system L.V. distribution system Shop panels MCC panels Lighting and socket system Emergency lighting system Telephone system Fire alarm system Music and public address system CCTV system SMA Tll system Earthing and lightning protection system

20 Ýdari ve Ticari Binalar /Administrative and Commercial Facilities Özbekistan Merkez Bankasý Genel Müdürlük Binasý National Bank of Uzbekistan Head Office Building Özbekistan Merkez Bankasý Þubeleri Branch Offices of National Bank of Uzbekistan AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. TASHKENT / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1997 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1998 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 AYSEL ÝNÞAAT A.Þ. TASHKENT / UZBEKISTAN SÖZLEÞME TARÝHÝ / CONTRACT DATE 1997 BÝTÝÞ TARÝHÝ / COMPLATION DATE 1998 KAPALI ALAN / CLOSED AREA m 2 ltec kompleksi içinde bulunan 3 bodrum ve zemin üzerine 22 katýyla m 2 lik bir projedir. Bina 1997 yýlý sonunda teslim edilmiþ, faaliyetine 1998 yýlý baþýnda baþlamýþtýr. Ýþ kapsamý; Orta gerilim sistemleri Trafolar Alçak gerilim sistemleri Busbar sistemleri Tüm aydýnlatma ve güç daðýtýmý UPS sistemi Yangýn alarm Telefon, CCTV, SMATV sistemlerine ek olarak teknolojinin son ürünü, 100 adetden fazla kameralý, 2000 kart kapasiteli, komple güvenlik ve kartlý giriþ sistemine sahiptir. Tüm sistemin projelendirilmesi de tarafýmýzdan yapýlmýþtýr. This is a 30,000 m 2 project with 3 basemens and 22 floors within the Itec complex. The building was handed over at the end of 1997 and went into operation in early The scope of work includes: Medium voltage systems Transformers Low voltage systems Busbar systems All lighting and power distribution UPS system Fire alarm Telephone, CCTV, SMATV systems as well as a state-af the-art complete security and access control with more than 100 cameras and with a capacity of 2000 cards. The whole system was designed by Sasel. Taþkent þehri içinde 4 adet NBU banka þubesinin bütün proje ve elektrik tesisat iþleri baþarý ile tamamlanmýþ ve iþletmeciye teslim edilmiþtir. Toplam m 2 olan þubelerin; Orta gerìlim sistemleri Trafolar Alçak gerilim sistemleri Pano ve daðýtým sistemleri Tüm aydýnlatma (dekorasyon alanlarý dahil) UPS sistemi Yangýn alarm Telefon, CCTV, SMATV ve güvenlik sistemleri tamamlanmýþtýr. Tüm sistem-lerin projelendirilmesi ve montajý tarafýmýzdan yapýlmýþ ve idareye teslim edilmiþtir. All the design and electric installation works of four NBU bank branches ìn the city of Tashkent were successfully complete and delivered to the investor. In the branches with a total area of 15,000 m 2 ; Medium voltage systems Transformers Low voltage systems Panel and distribution Systems AII lighting (including decoration areas) UPS system Fire alarm Telephone, CCTV, SMATV and security systems have been installed aii the systems were designed and installed by Sasel and handed over to the administration

Kapalı Devre TV Sistemleri. Wide Angle Projection Systems. Döşeme Kanalları. Distribution and Power Panels. Mechanical Automation Systems

Kapalı Devre TV Sistemleri. Wide Angle Projection Systems. Döşeme Kanalları. Distribution and Power Panels. Mechanical Automation Systems Enerji Üretim Santralleri Arıza Uyarı ve Yük Yönetim Sistemleri Aydınlatma Otomasyon Sistemleri Dağıtım ve Kuvvet Panoları Proses Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Tıbbi Cihazlar ve Kontrol Tesisatı Topraklama

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

INDEX İÇİNDEKİLER TANITIM / INTRODUCTION REFERANSLAR / REFERENCES YÖNETİM YAPILARI / ADMINISTRATION BUILDINGS TİCARİ YAPILAR / TRADE BUILDINGS SOSYAL YAPILAR / SOCIAL BUILDINGS KONUTLAR / RESIDENTIAL BUILDINGS

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC

Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC www.elin.com.tr 3 4 5 6 7 8 11 12-89 90 Hakkımızda About Us

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

Pozi+if Proje ELECTRICAL DESIGN SERVICES

Pozi+if Proje ELECTRICAL DESIGN SERVICES Pozi+if Proje ELEKTRİK PROJE TASARIM ELECTRICAL DESIGN SERVICES POZİTİF PROJE POZİTİF Proje, sektörde oluşan optimum fiyat ve yüksek kaliteli hizmet açığını kapatmak için kurulmuş, Tesis elektrik-elektronik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com Firmamız yirmi seneyi aşkın bir süredir Türkiye nin birçok kentinde, yüksek gerilim tesislerinden, zayıf akım tesislerine kadar her türlü projeyi eksiksiz tamamlayarak bu konudaki gücünü ve kalitesini

Detaylı

YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ

YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ YAMAKOĞLU ULUSLARARASI TİCARETTE GÜVENİN ADRESİ İnş Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti. İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 3 KURUMSAL / CORPORATE Hakkımızda / About Company 4 / 5 Değerlerimiz / Our Values 6 Misyon Vizyon

Detaylı

Şirket Profili / Company Profile

Şirket Profili / Company Profile Şirket Profili / Company Profile Halit Levent AKBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of The Board İnşaat Yu ksek Mu hendisi Civil Engineer (M.Sc) Şirket Hakkında Firmamız 1988 yılında kurulmuştur. İnşaat

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen Yönetim Kurulu Board of Directors Yönetim Kurulu, Grubun sahipleri GÜNGEN ailesi mensuplar ndan müteflekkildir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir.

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Sektördeki gelişmeleri sürekli takip eden, endüstriyel tesisat,

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc.

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. hakkımızda - about us iştiraklerimiz - subsidiaries projeler - projects proje örnekleri - project samples

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION www.etkin.biz.tr İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM SUSTAINABLE DEVELOPMENT ÇALIȘMA ALANLARIMIZ OUR

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı